Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Streda, 27. marca 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia
 Zdroje na osobitné pridelené prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí ***I
 Všeobecný systém spotrebných daní (prepracované znenie) *
 Výrobky, na ktoré sa môže vzťahovať oslobodenie od dane alebo úľavy na dani „octroi de mer“ *
 Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce ***I
 Stanovenie nástroja predvstupovej pomoci (IPA III) ***I
 Rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán ***I
 Európski poskytovatelia služieb kolektívneho financovania (ECSP) pre podnikanie ***I
 Trhy s finančnými nástrojmi: poskytovatelia služieb kolektívneho financovania ***I
 Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond ***I
 Emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá ***I
 Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie ***I
 Hnojivé výrobky EÚ ***I
 Ochrana pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci ***I
 Spoločné pravidlá pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru***I
 Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami ***I
 Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy ***I
 Fond pre azyl, migráciu a integráciu
 Nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť
 Geneticky modifikovaná sója MON 87751 (MON-87751-7)
 Geneticky modifikovaná kukurica 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6)
 Niektoré použitia bis(2-etylhexyl)ftalátu (DEHP) (DEZA a.s.)
 Niektoré použitia bis(2-etylhexyl)ftalátu (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
 Niektoré použitia oxidu chrómového
 Situácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA)
Texty
Finálna verzia (2818 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia