Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 27 mars 2019 - Strasbourg
 Medlen för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga ***I
 Allmänna regler för punktskatt *
 Produkter som kan omfattas av befrielse från eller nedsättning av sjötull *
 Instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete ***I
 Instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III) ***I
 Ram för återhämtning och resolution av centrala motparter ***I
 Europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag ***I
 Marknader för finansiella instrument – leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ***I
 Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden ***I
 Utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon ***I
 Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön ***I
 Gödselprodukter från EU ***I
 Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet ***I
 Gemensamma regler för vissa former av kombinerad transport av gods mellan medlemsstaterna ***I
 Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer ***I
 Gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och finansiella regler för dessa fonder ***I
 Asyl-, migrations- och integrationsfonden
 Instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering
 Den genetiskt modifierade sojabönan MON 87751 (MON-87751-7)
 Den genetiskt modifierade majsen 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)
 Vissa användningar av bis(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) (Deza a.s.)
 Vissa användningar av bis(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
 Vissa användningar av kromtrioxid
 Tiden efter den arabiska våren: Vägen framåt för Mellanöstern och Nordafrika
Texter (2788 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy