Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0365(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0015/2018

Indgivne tekster :

A8-0015/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 27/03/2019 - 18.1
CRE 27/03/2019 - 18.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0300

Vedtagne tekster
PDF 513kWORD 176k
Onsdag den 27. marts 2019 - Strasbourg Endelig udgave
Genopretning og afvikling af centrale modparter ***I
P8_TA(2019)0300A8-0015/2018
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 27. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter og om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 og (EU) 2015/2365 (COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0856),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0484/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til de forelagte begrundede udtalelser inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet af det italienske senat, det spanske parlament og det rumænske senat, som hævder, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank af 20. september 2017(1),

–  der henviser til udtalelse af 29. marts 2017 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0015/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 372 af 1.11.2017, s. 6.
(2) EUT C 209 af 30.6.2017, s. 28.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 27. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... om et regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter og om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 og (EU) 2015/2365
P8_TC1-COD(2016)0365

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen(1),

efter fremsendelse af udkastet til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank(3),

efter den almindelige lovgivningsprocedure(4), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  De finansielle markeder har afgørende betydning for, at de moderne økonomier kan fungere. Jo mere integrerede de er, jo større er potentialet for en effektiv fordeling af økonomiske ressourcer og dermed for eventuelt at opnå bedre økonomiske resultater. Med henblik på at forbedre funktionen af det indre marked for finansielle ydelser er det imidlertid vigtigt, at der er indført procedurer til håndtering af markedssvigt, så det sikres, at hele det finansielle marked ikke bliver destabiliseret, og at væksten i den samlede økonomi ikke bremses, hvis en finansiel institution eller en finansiel markedsinfrastruktur, der er aktiv på dette marked, kommer i økonomiske vanskeligheder eller tæt på et sammenbrud. Centrale modparter (CCP'er) er centrale elementer i finansielle markeder. De træder ind mellem deltagere for at fungere som køber over for hver sælger og som sælger over for hver køber, og de spiller en central rolle i behandlingen af finansielle transaktioner og forvaltningen af risikoengagementer som følge af disse transaktioner. CCP'er centraliserer forvaltningen af modparters transaktioner og positioner, indfrier de forpligtelser, der er opstået ved transaktionerne, og modtager passende sikkerhed fra deres medlemmer som margin og bidrag til misligholdelsesfonde.

(2)  Centrale modparter (CCP'er) er centrale elementer i globale finansielle markeder. De træder ind mellem deltagere for at fungere som køber over for hver sælger og som sælger over for hver køber, og de spiller en central rolle i behandlingen af finansielle transaktioner og forvaltningen af risikoengagementer som følge af disse transaktioner. CCP'er centraliserer forvaltningen af modparters transaktioner og positioner, indfrier de forpligtelser, der er opstået ved transaktionerne, og kræver passende sikkerhed fra deres medlemmer som margin og bidrag til misligholdelsesfonde.

(3)  Integrationen af de finansielle markeder i Unionen har medført, at CCP'er har udviklet sig fra primært at efterkomme behovene i de enkelte lande til at udgøre kritiske knudepunkter i Unionens finansielle markeder mere generelt. CCP'er, der er godkendt i Unionen, clearer i dag flere produktklasser, fra børsnoterede og over-the-counter (OTC) finansielle derivater og råvarederivater til kontante aktiehandler, obligationer og andre produkter som genkøbsforretninger. De leverer deres ydelser på tværs af nationale grænser til en bred vifte af finansielle og andre institutioner i Unionen. Nogle CCP'er med tilladelse i Unionen fokuserer fortsat på deres hjemmemarkeder, men alle CCP'er er systemisk vigtige, i det mindste på deres hjemmemarkeder.

(4)  Eftersom en væsentlig del af de finansielle risici i Unionens finansielle system behandles af og koncentreres i CCP'er på vegne af clearingmedlemmer og deres kunder, er det afgørende at have effektiv lovgivning om og et robust tilsyn med CCP'erne. I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012(5), der trådte i kraft i august 2012, skal CCP'er efterleve høje standarder for tilsyn, organisation og god forretningsskik. Kompetente myndigheder får til opgave at føre fuldt tilsyn med deres aktiviteter i samarbejde i tilsynskollegier, der samler myndigheder, der er relevante i forhold til de opgaver, de får tildelt. I henhold til de forpligtelser, som G20-ledere påtog sig siden den finansielle krise, skal også standardiserede OTC-derivater efter forordning (EU) nr. 648/2012 cleares centralt gennem en CCP. Med forpligtelsen til at cleare OTC-derivater centralt vil CCP'ers volumen og vifte af forretningsaktiviteter sandsynligvis stige, hvilket igen kan stille CCP'ernes risikostyringsstrategier over for yderligere udfordringer.

(5)  Forordning (EU) nr. 648/2012 har bidraget til at styrke CCP'ers og de bredere finansielle markeders modstandsdygtighed i forhold til en bred vifte af risici, der behandles og koncentreres i CCP'er. Der findes imidlertid ingen regelsæt og fremgangsmåder, der kan sikre, at eksisterende ressourcer er tilstrækkelige til at forvalte de risici, som CCP'er påtager sig, herunder et eller flere clearingmedlemmers sammenbrud. I en situation med alvorlige vanskeligheder eller truende sammenbrud skal finansielle institutioner som udgangspunkt fortsat kunne tages under konkursbehandling. En sådan konkursbehandling kan dog, som den finansielle krise har vist, navnlig i løbet af en lang periode med økonomisk ustabilitet og usikkerhed, forstyrre funktioner, der er kritiske for økonomien og bringe den finansielle stabilitet i fare. Almindelige insolvensprocedurer over for virksomheder kan ikke altid sikre tilstrækkelig hurtig indgriben eller på passende vis prioritere videreførelsen af finansielle institutioners kritiske funktioner med henblik på at bevare finansiel stabilitet. For at forebygge disse negative konsekvenser af almindelige insolvensprocedurer er det nødvendigt at oprette et særligt regelsæt for afvikling af CCP'er.

(6)  Krisen afslørede også manglen på egnede værktøjer til at bevare nødlidende finansielle institutioners kritiske funktioner. Den demonstrerede desuden, at der mangler rammer for samarbejde og koordination mellem myndigheder, navnlig for så vidt angår myndigheder i andre medlemsstater eller jurisdiktioner, der skal sikre hurtig og resolut handling. Uden sådanne værktøjer og rammer for samarbejde og koordination var medlemsstaterne nødt til at redde finansielle institutioner ved brug af skatteydernes penge for at bremse afsmittende virkninger og mindske panikken. CCP'er var ikke direkte modtagere af finansiel støtte fra det offentlige under krisen, men de var indirekte støttemodtagere af de redningsforanstaltninger, der blev iværksat i forbindelse med banker, og blev beskyttet mod de konsekvenser, som bankers misligholdelse af deres forpligtelser ellers ville have haft for dem. Der er således behov for et regelsæt for genopretning og afvikling af CCP'er for at undgå afhængighed af skatteydernes penge, hvis en CCP bliver nødlidende. Et sådant regelsæt bør også omfatte muligheden for, at CCP'er kan afvikles af andre grunde, end at et eller flere deres clearingmedlemmer misligholder deres forpligtelser.

(7)  Formålet med et troværdigt regelsæt for genopretning og afvikling er i videst mulige omfang at sikre, at CCP'er fastsætter foranstaltninger for genopretning efter finansielle vanskeligheder for at fastholde en nødlidende eller forventeligt nødlidende CCP's kritiske funktioner, mens de øvrige aktiviteter afvikles gennem almindelige insolvensprocedurer, at bevare finansiel stabilitet, samtidig med at omkostningerne for slutkunderne og skatteyderne ved en nødlidende CCP minimeres. Regelsættet for genopretning og afvikling styrker CCP'ers og myndigheders beredskab med hensyn til at afhjælpe finansielle vanskeligheder yderligere, og det giver myndigheder yderligere indblik i CCP'ers forberedelse på stressscenarier. Det giver også myndigheder beføjelser til at forberede sig på en eventuel afvikling af en CCP og forholde sig til en CCP's svigtende helbred på en koordineret måde og således bidrage til velfungerende finansielle markeder.

(8)  Der findes på nuværende tidspunkt ingen harmoniserede bestemmelser om genopretning og afvikling af CCP'er på EU-plan. Nogle medlemsstater har allerede vedtaget lovgivningsændringer, der kræver, at CCP'er udarbejder genopretningsplaner, og som indfører mekanismer til afvikling af nødlidende CCP'er. Der er desuden betydelige materielle og processuelle forskelle mellem medlemsstaterne, for så vidt angår de love og administrative bestemmelser, der gælder for CCP'ers insolvens. Fraværet af fælles betingelser, beføjelser og procedurer for genopretning og afvikling af CCP'er vil sandsynligvis være en hindring for et velfungerende indre marked og bremse samarbejde mellem nationale myndigheder med hensyn til forvaltning af nødlidende CCP'er og anvendelse af relevante mekanismer for fordeling af tab blandt medlemmerne, både i Unionen og globalt. Dette gælder navnlig, når forskellige tilgange betyder, at nationale myndigheder ikke har samme grad af kontrol over eller samme mulighed for at afvikle CCP'er. Forskellene i genopretnings- og afviklingsordningerne kan påvirke CCP'er og deres medlemmer forskelligt i de enkelte medlemsstater og muligvis være konkurrenceforvridende på tværs af det indre marked. Manglende fælles regler for og værktøjer til forvaltning af en CCP's vanskeligheder kan påvirke deltagernes valg vedrørende clearing og CCP'ernes valg af etableringssted og således være til hinder for, at CCP'er drager fuld nytte af deres grundlæggende frihedsrettigheder i det indre marked. Dette kan så afholde deltagere fra at få adgang til CCP'er på tværs af grænser i det indre marked og hindre yderligere integration af Europas kapitalmarkeder. Fælles genopretnings- og afviklingsregler i alle medlemsstater er derfor nødvendige for at sikre, at CCP'ere ikke i udøvelsen af deres frihedsrettigheder i det indre marked er begrænset af medlemsstaternes finansielle kapacitet og myndighedernes kapacitet til at afhjælpe deres problemer.

(9)  Gennemgangen af det regelsæt, der gælder for banker og andre finansielle institutioner, og som har fundet sted i kølvandet på krisen, og navnlig styrkelsen af bankernes kapital- og likviditetsbuffere, bedre værktøjer for makrotilsynspolitikker og omfattende regler for genopretning og afvikling af banker, har reduceret sandsynligheden for yderligere kriser og styrket alle finansielle institutioners og markedsinfrastrukturers modstandsdygtighed, herunder CCP'er, over for økonomiske stress, uanset om de skyldes systemiske forstyrrelser eller hændelser, der er specifikke for de enkelte institutioner. Siden den 1. januar 2015 har en genopretnings- og afviklingsordning været gældende for banker i alle medlemsstater i henhold til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2014/59/EU(6).

(10)  Med udgangspunkt i strategien for genopretning og afvikling af banker skal kompetente myndigheder og afviklingsmyndigheder være forberedt på og have passende genopretnings- og afviklingsværktøjer til deres rådighed til at håndtere situationer, der involverer nødlidende CCP'er. På grund af de forskellige funktioner og forretningsmodeller er der forskel på de iboende risici i banker og CCP'er. Derfor er der brug for særlige værktøjer og beføjelser ved scenarier med nødlidende CCP'er, der både kan skyldes CCP'ens clearingmedlemmers misligholdelse eller andre situationer end misligholdelsessituationer.

(11)  Det er nødvendigt at benytte en forordning for at supplere og videreudvikle fremgangsmåden i forordning (EU) nr. 648/2012, der fastlægger ensartede tilsynskrav for CCP'er. Fastlæggelse af krav til genopretning og afvikling i et direktiv kan medføre uoverensstemmelser, da der potentielt kan vedtages forskellige nationale lovgivninger for et område, der i øvrigt er reguleret af umiddelbart gældende EU-ret, og som i stadig større grad er karakteriseret ved grænseoverskridende tilvejebringelse af CCP'ernes tjenesteydelser. Derfor er det også hensigtsmæssigt at vedtage ensartede regler, der er umiddelbart gældende for genopretning og afvikling af CCP'er.

(12)  For at sikre overensstemmelse med eksisterende EU-lovgivning om finansielle tjenesteydelser og størst mulig finansiel stabilitet i hele Unionen bør afviklingsordningen finde anvendelse på alle CCP'er med forbehold af tilsynskravene i Rådets forordning (EU) nr. 648/2012, uanset om de har en banktilladelse. Mens der kan være forskelle i den risikoprofil, der er forbundet med alternative selskabsstrukturer, behandler denne forordning CCP'er som uafhængige enheder i enhver koncern- eller markedsstruktur og sikrer, at en CCP's genopretnings- og afviklingsplan er fritstående uanset strukturen i CCP'ens koncern. Dette vedrører navnlig kravene om at have tilstrækkelige finansielle ressourcer på enhedsplan til at kunne forvalte en misligholdelses- eller ikke-misligholdelsessituation.

(13)  For at sikre, at afviklingsforanstaltninger træffes effektivt og er i overensstemmelse med målene for afvikling, bør medlemsstaterne udpege offentlige administrative myndigheder eller myndigheder med offentlige administrative beføjelser til at varetage de funktioner og opgaver i forbindelse med afviklingen. Medlemsstaterne bør også sikre, at disse afviklingsmyndigheder får tilført passende ressourcer. Såfremt en medlemsstat som afviklingsmyndighed udpeger den myndighed, som er ansvarlig for tilsynet med CCP'er, bør beslutningsprocessens uafhængighed sikres, og der bør træffes passende strukturelle foranstaltninger med henblik på at adskille tilsyns- og afviklingsfunktionerne, så enhver interessekonflikt og risiko for tilbageholdenhed med hensyn til forskrifter undgås.

(14)  I betragtning af de konsekvenser, som en CCP's sammenbrud og de efterfølgende handlinger kan have for en medlemsstats finansielle system og økonomi, og det mulige behov for at anvende offentlige midler som en sidste udvej til at løse en krise, bør medlemsstaternes finansministerier eller andre relevante ministerier på et tidligt tidspunkt inddrages tæt i forløbet med genopretning og afvikling.

(15)  Da CCP'er ofte leverer tjenesteydelser i hele Unionen, kræver effektiv genopretning og afvikling et samarbejde blandt kompetente myndigheder og afviklingsmyndigheder i tilsyns- og afviklingskollegier, navnlig i de forberedende faser af en genopretning og afvikling. Dette omfatter vurdering af de genopretningsplaner, som CCP'erne har udarbejdet, vurdering af de afviklingsplaner, som CCP'ernes afviklingsmyndighed har udarbejdet, og løsning af alle hindringer for afviklingsmulighederne.

(16)  Ved afviklingen af CCP'er bør der findes en balance mellem på den ene side behovet for procedurer, der tager hensyn til situationens hastende karakter og muliggør effektive, rimelige og rettidige løsninger, og på den anden side nødvendigheden af at beskytte den finansielle stabilitet i alle de medlemsstater, hvor CCP'en er aktiv. Myndighederne, hvis kompetenceområde vil blive berørt af en CCP's sammenbrud, bør udveksle deres synspunkter i et afviklingskollegium for at nå disse mål. Med henblik på at sikre regelmæssig udveksling af synspunkter og koordinering med myndigheder i relevante tredjelande, bør disse ligeledes inviteres til at deltage i afviklingskolleger som observatører, hvor det er relevant. Myndighederne bør altid tage højde for, hvordan deres beslutninger påvirker den finansielle stabilitet i de medlemsstater, hvor CCP'ens aktiviteter er kritiske eller vigtige for de lokale finansielle markeder, bl.a. de markeder, hvor clearingmedlemmerne befinder sig, og hvor der er etableret tilknyttede handelspladser og finansielle markedsinfrastrukturer.

(16a)  I lyset af den grænseoverskridende karakter af visse CCP'ers aktiviteter kan afviklingsmyndighedernes afgørelser få økonomiske og skattemæssige virkninger i andre jurisdiktioner. I det omfang det med rimelighed er muligt, bør sådanne grænseoverskridende følger tages i betragtning i genopretnings- og afviklingssituationer, samtidig med at der tages hensyn til de suveræne beføjelser, der tilkommer de andre jurisdiktioners skattemyndigheder.

(17)  Med henblik på at udarbejde ESMA's afgørelser vedrørende de opgaver, den er tildelt, og for at sikre omfattende inddragelse af EBA og dens medlemmer i udarbejdelsen af disse afgørelser, bør ESMA nedsætte et internt afviklingsudvalg og invitere relevante kompetente myndigheder under EBA til at deltage som observatører.

(18)  For at håndtere en CCP's potentielle sammenbrud på en effektiv og forholdsmæssig måde bør myndighederne tage højde for en række faktorer under udøvelsen af deres genopretnings- og afviklingsbeføjelser, såsom karakteren af CCP'ens forretningsaktiviteter, dens juridiske og organisatoriske opbygning, risikoprofil, størrelse og retlige status samt dens forbundethed med det finansielle system. Myndighederne skal også tage hensyn til, om CCP'ens sammenbrud og efterfølgende afvikling efter almindelig insolvensbehandling kan forventes at få en betydelig negativ indvirkning på de finansielle markeder, andre finansielle institutioner eller på økonomien som helhed.

(19)  For at kunne håndtere nødlidende CCP'er effektivt, bør myndighederne have beføjelse til at kræve gennemførelse af forberedende foranstaltninger for CCP'er. Der bør fastlægges en minimumsstandard for det indhold og de oplysninger, som genopretningsplaner skal indeholde for at sikre, at alle CCP'er i Unionen har tilstrækkeligt detaljerede planer for genopretning, hvis de kommer i økonomiske vanskeligheder. Disse planer bør indeholde en passende række af scenarier, som forudser både systemisk stress og stress, der er specifik for CCP'en. Scenarierne bør indeholde stresssituationer, som ville være mere ekstreme end dem, der bruges med henblik på regelmæssig stresstestning i henhold til kapitel 21i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 153/2013, og samtidig være sandsynlig, såsom svigt af flere end de to clearingmedlemmer, over for hvilke CCP'en har den største eksponering og en eller adskillige andre CCP'er. Genopretningsplanen bør fremgå af CCP'ens forretningsorden, der er vedtaget med bindende virkning med clearingmedlemmerne. Sådanne forretningsordener bør desuden indeholde bestemmelser, der sikrer, at de i planen beskrevne genopretningsforanstaltninger kan håndhæves i alle scenarier. Genopretningsplaner bør ikke bygge på en antagelse om adgang til nogen finansiel støtte fra det offentlige eller udsætte skatteyderne for tabsrisiko.

(19a)  Genopretningsplaner bør give CCP'er, clearingmedlemmer og kunder passende incitamenter til ikke at lade situationen forværres yderligere og til at udvise samarbejdsvilje. For at sikre troværdigheden af incitamentsstrukturen bør afvigelser fra genopretningsplanen skulle godkendes af den kompetente myndighed.

(20)  CCP'er bør udarbejde og regelmæssigt ajourfører deres genopretningsplaner. Genopretningsfasen bør i den forbindelse påbegyndes, når der er indtruffet en betydelig forværring af CCP'ens finansielle situation eller risiko for overtrædelse af tilsynskravene i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012. Dette bør fremgå med henvisning til et regelsæt af kvalitative eller kvantitative indikatorer, der er medtaget i genopretningsplanen.

(20a)  Genopretningsplaner bør sikre, at den rækkefølge, hvori genopretningsværktøjerne anvendes, sikrer en korrekt fordeling af tabene mellem CCP'er, clearingmedlemmer og deres kunder. Som et generelt princip bør tab fordeles mellem CCP'er, clearingmedlemmer og deres kunder som en funktion af deres evne til at styre risici. Dette er for at skabe sunde forudgående incitamenter og sikre en rimelig fordeling af tab og på dette grundlag bør fordeling af tab også for tab, som ikke er en følge af misligholdelse, stå i et rimeligt forhold til omfanget af ansvaret hos den enkelte involverede aktør. Genopretningsplaner bør sikre, at det i første række er CCP'ens kapital, der skal bære tabene i misligholdelsessager og i endnu højere grad i ikkemisligholdelsessager. En væsentlig tabsabsorbering af clearingmedlemmer bør være sikret, inden der anvendes værktøjer, der allokerer tab til kunder.

(21)  CCP'en bør indsende sin genopretningsplan til kompetente myndigheder og tilsynskollegiet, der er nedsat i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012, for en fuldstændig vurdering, der godkendes ved kollegiets fælles afgørelse. Vurderingen bør angive, om planen er omfattende og gør det muligt at genoprette CCP'ens levedygtighed inden for rimelig tid, også i perioder med alvorlig finansiel stress.

(22)  Genopretningsplaner bør fastlægge omfattende foranstaltninger, som CCP'en vil iværksætte for at varetage alle umatchede forpligtelser, der ikke er opfyldt, tab, der ikke er dækket, manglende likviditet eller utilstrækkelig kapital samt foranstaltninger til at afhjælpe enhver reduceret præfinansieret finansiel ressource og likviditetsordning med henblik på at genoprette CCP'ens levedygtighed og dens fortsatte evne til at opfylde godkendelseskravene og bør med dette for øje inkludere en tilstrækkelig tabsabsorberingskapacitet. De overvejede værktøjer bør være omfattende. Det enkelte værktøj bør være pålideligt, rettidigt og understøttet af et solidt retsgrundlag. De bør oprette egnede incitamenter for CCP'ernes aktionærer, medlemmer og deres kunder til at styre den risiko, som de tilfører eller pådrager systemet, overvåge CCP'ens risikotagnings- og -styringsaktiviteter og deltage i misligholdelsesforvaltningsprocessen.

(22a)  Genopretningsplanerne bør udtrykkeligt fastsætte foranstaltninger, der skal udføres af CCP'en i tilfælde af cyberangreb, hvor der er en potentiel virkning, som fører til en betydelig forværring af deres finansielle situation eller en risiko for at krænke tilsynskravene i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012.

(23)  CCP'er bør sikre, at planerne er ikkediskriminerende og afbalancerede med hensyn til deres virkninger og de incitamenter, de skaber. De bør ikke på en uforholdsmæssig måde sætte clearingmedlemmer eller kunder i en ugunstig situation. I henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 bør en CCP navnlig sikre, at dens clearingmedlemmer har begrænsede eksponeringer over for CCP'en. CCP’er bør sikre, at alle relevante interessenter inddrages i udarbejdelsen af genopretningsplanen gennem deres engagement i CCP'ens risikoudvalg, alt efter omstændighederne, og ved at høres på behørig vis. Siden det kan forventes, at interessenternes udtalelser er forskellige, bør CCP'erne oprette en klar proces til at forvalte forskelligheden i interessenternes synspunkter og enhver interessekonflikt blandt disse interessenter og CCP'en.

(23a)  CCP'er bør sikre, at kunder af ikke-misligholdende clearingmedlemmer bliver passende kompenseret, såfremt deres aktiver bruges i genopretningsprocessen.

(24)  I betragtning af den globale karakter af de markeder, der serviceres af CCP'er, er det nødvendigt at sikre en CCP's evne til at anvende genopretningsmulighederne, hvor det er nødvendigt, på kontrakter eller aktiver, der reguleres af lovgivningen i et tredjeland eller på enheder etableret i tredjelande. CCP'ens forretningsorden bør derfor indeholde kontraktmæssige bestemmelser for at sikre denne evne.

(25)  Hvis en CCP ikke fremlægger en passende genopretningsplan, bør de kompetente myndigheder kunne kræve, at CCP'en træffer de nødvendige foranstaltninger til at afhjælpe planens væsentlige mangler med henblik på at styrke CCP'ens forretning og sikre, at den kan genoprette kapitalen eller matche sine bøger i tilfælde af sammenbrud. Denne beføjelse bør give kompetente myndigheder mulighed for at træffe forebyggende foranstaltninger i det omfang, det er nødvendigt, for at afhjælpe alle mangler og således for at opfylde målene om finansiel stabilitet.

(25a)  Når en CCP under genopretning har anvendt positions- og tabsfordelingsværktøjer, som går ud over det "default waterfall", der er omhandlet i forordning (EU) nr. 648/2012, på ikke-misligholdende clearingmedlemmer, og deres kunder ikke er trådt i afvikling som følge heraf, bør den kompetente myndighed, når en matched book er genoprettet, enten kunne pålægge CCP'en at give deltagerne kompensation for deres tab i form af kontante udbetalinger eller, hvor det er relevant, pålægge CCP'en at udstede ejerskabsinstrumenter, der giver dem del i CCP'ens fremtidige overskud.

(26)  Afviklingsplanlægning er et væsentligt element i en effektiv afvikling. Planerne bør udarbejdes af CCP'ens afviklingsmyndighed og vedtages i fællesskab med afviklingskollegiets relevante myndigheder. Myndighederne bør være i besiddelse af alle de oplysninger, der er nødvendige for at identificere og sikre videreførelse af kritiske funktioner. CCP'ens forretningsorden, der er vedtaget med bindende virkning med clearingmedlemmerne, bør indeholde bestemmelser, der sikrer fuldbyrdelsen af afviklingsforanstaltninger, som afviklingsmyndighederne har truffet, herunder i form af cash call til afvikling.

(27)  Afviklingsmyndighederne bør på grundlag af vurderingen af afviklingsmulighederne have beføjelse til direkte eller indirekte via den kompetente myndighed at kræve ændringer i CCP'ens juridiske opbygning og organisering, træffe nødvendige og forholdsmæssige foranstaltninger til at reducere eller fjerne væsentlige hindringer for anvendelsen af afviklingsværktøjer og sikre, at de pågældende enheder kan afvikles.

(28)  Afviklingsplaner og vurderinger af genopretningsmuligheder er områder, hvor daglige tilsynshensyn må vige for nødvendigheden af at fremskynde og sikre hurtige omstruktureringsforanstaltninger med henblik på at sikre en CCP's kritiske funktioner og beskytte den finansielle stabilitet. I tilfælde af tvister mellem de forskellige medlemmer af afviklingskollegiet om de afgørelser, der skal træffes om CCP'ens afviklingsplan, vurderingen af CCP'ens genopretningsmuligheder og afgørelsen om at fjerne alle hindringer for en genopretning, bør ESMA indtage en mæglerrolle i medfør af artikel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010. Sådan bindende mægling foretaget af ESMA bør dog ikke desto mindre i lyset af ESMA-medlemmernes kompetencer udarbejdes med henblik på vurdering af et internt udvalg under ESMA for at sikre finansiel stabilitet og føre tilsyn med clearingmedlemmer i flere medlemsstater. Visse kompetente myndigheder bør i henhold til EBA-forordningen inviteres til at deltage som observatører i dette interne udvalg under ESMA i lyset af, at disse myndigheder udfører lignende opgaver i henhold til direktiv 2014/59/EU. Sådan mægling bør ikke forhindre ikkebindende mægling i overensstemmelse med artikel 31 i forordning (EU) nr. 1095/2010 i andre tilfælde.

(29)  ▌Afhængigt af strukturen for den koncern, som CCP'en tilhører, kan der være behov for, at CCP'ens genopretningsplan indeholder betingelser for, hvornår frivilligt aftalte kontraktmæssige eller andre bindende forhold som garantier fra et moderselskab eller aftaler om overførsel af styring og gevinst og tab eller andre former for støtte til driften fra et moderselskab eller en anden enhed i koncernen eventuelt kan udløses til en CCP i samme koncern. Gennemsigtighed af sådanne ordninger vil afhjælpe risici med hensyn til likviditet og soliditet for den koncernenhed, der yder støtte til en CCP, der står over for finansielle vanskeligheder. Enhver ændring af en sådan ordning bør betragtes som en væsentlig ændring med hensyn til gennemgang af genopretningsplanen.

(30)  Fortrolige oplysninger i genopretnings- og afviklingsplanerne bør i betragtning af de følsomme oplysninger, de indeholder, være omfattet af fortrolighedsbestemmelser.

(31)  De kompetente myndigheder bør sende genopretningsplanerne og eventuelle ændringer heraf til de relevante afviklingsmyndigheder, og sidstnævnte bør sende afviklingsplanerne og eventuelle ændringer heraf til de kompetente myndigheder for at sikre, at alle relevante myndigheder til stadighed holdes fuldt ud orienteret.

(32)  For at bevare den finansielle stabilitet er det vigtigt, at de kompetente myndigheder har mulighed for at afhjælpe forværringen af en CCP's finansielle og økonomiske situation, inden CCP'en når til et punkt, hvor myndighederne ikke har noget andet alternativ end at afvikle den eller henstille til CCP'en om at ændre kurs, hvis dens aktiviteter kan skade den samlede finansielle stabilitet. Derfor bør de kompetente myndigheder tillægges beføjelser til tidlig indgriben for at undgå eller minimere negative virkninger for den finansielle stabilitet eller for kundernes interesser, der kan være konsekvensen, hvis CCP'en gennemfører visse foranstaltninger. Beføjelserne til tidlig indgriben bør tildeles kompetente myndigheder ud over deres beføjelser efter medlemsstaternes nationale lovgivninger eller efter forordning (EU) nr. 648/2012 vedrørende forhold, der ikke anses for tidlig indgriben. Beføjelser til tidlig indgriben skal omfatte en beføjelse til at begrænse eller forbyde aflønning af egenkapital og instrumenter, der behandles som egenkapital, i videst muligt omfang uden at udløse direkte misligholdelse, herunder i form af udbyttebetaling og tilbagekøb fra CCP'ens side, og det kan begrænse, forbyde eller indefryse udbetaling af variabel aflønning i henhold til direktiv 2013/36/EU og EBA's retningslinjer EBA/GL/2015/22, skønsmæssigt fastsatte pensionsydelser og fratrædelsesgodtgørelser til ledelsen.

(33)  I faserne for genopretning og tidlig indgriben bør aktionærerne bevare deres rettigheder fuldstændigt. De bør fortabe sådanne rettigheder, når CCP'en er kommet under afvikling. Enhver form for aflønning af egenkapital og instrumenter, der behandles som egenkapital, herunder udbyttebetaling og tilbagekøb fra CCP'ens side, bør så vidt muligt begrænses eller forbydes i forbindelse med genopretning.

(34)  Regelsættet for afvikling bør give mulighed for afvikling i tide, inden en CCP bliver insolvent. En CCP bør betragtes som nødlidende eller forventeligt nødlidende, hvis den overtræder eller i nær fremtid forventes at overtræde kravene til fortsat tilladelse, når dens genopretning ikke har været i stand til at genoprette dens levedygtighed, når CCP'ens aktiver er eller ikke i nær fremtid forventes at være mindre end dens forpligtelser, når CCP'en ikke kan eller ikke i nær fremtid forventes at kunne indfri sin gæld, når den forfalder, eller når CCP'en har behov for finansiel støtte fra det offentlige. At en CCP ikke opfylder alle kravene til tilladelse, bør imidlertid ikke i sig selv være begrundelse for, at den kommer under afvikling. For at give mulighed for rettidig afvikling kan en afgørelse truffet af en afviklingsmyndighed med henblik på at fremskynde overgangen fra genopretning til afvikling kun blive udfordret, hvis der er tale om en realitetsindsigelse begrundet med, at denne afgørelse var vilkårlig og urimelig på tidspunktet for aftalen, i lyset af den information, der var frit tilgængelig på dette tidspunkt.

(35)  Ydelse af likviditetsstøtte fra en centralbank i en nødsituation – hvor en sådan facilitet er tilgængelig – bør ikke betragtes som bevis for, at CCP'en er eller i nær fremtid vil være ude af stand til at betale sine forpligtelser, når de forfalder. For at bevare den finansielle stabilitet, navnlig i tilfælde af systemisk likviditetsmangel, bør statsgarantier for likviditetsfaciliteter, som udstedes af centralbanker, eller statsgarantier for nyligt udstedte forpligtelser med henblik på at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse af en medlemsstats økonomi ikke nødvendigvis udløse afviklingsregelsættet, forudsat at en række betingelser er opfyldt.

(36)  Når en CCP opfylder betingelserne for afvikling, bør CCP'ens afviklingsmyndighed råde over et harmoniseret sæt afviklingsværktøjer samt beføjelser. Anvendelsen heraf bør være underlagt fælles betingelser, mål og overordnede principper. Afviklingsmyndighedernes anvendelse af supplerende værktøjer og beføjelser bør være i overensstemmelse med afviklingsprincipperne og -målene. Navnlig bør anvendelsen af disse værktøjer og beføjelser ikke indvirke negativt på den effektive afvikling af grænseoverskridende koncerner. I betragtning af målsætningen om så vidt muligt at forhindre anvendelse af offentlige midler og af vanskeligheden ved at forudsige den nøjagtige karakter af en alvorlig krise, hvor afviklingsmyndigheden vil skulle træffe foranstaltninger, bør ingen afviklingsværktøjer udelukkes på forhånd. For at håndtere moralsk risiko og beskytte skatteydere bedre skal kompetente myndigheder på forhånd fastlægge klare og omfattende foranstaltninger til clearingdeltagerernes afvikling af disse midler, så vidt det er muligt.

(37)  De primære mål for afvikling bør være at sikre videreførelse af kritiske funktioner, undgå negative virkninger for den finansielle stabilitet, beskytte offentlige midler ▌.

(38)  Videreførelse af en nødlidende CCP's kritiske funktioner, omend de, hvor det er relevant, skal omstruktureres i form af ændringer af ledelsen, som en going concern gennem brug af afviklingsværktøjer, bør så meget som muligt ske under anvendelse af private midler. Dette mål kan opnås gennem salg af CCP'en til eller dens fusion med en solvent tredjepart eller ved at omstrukturere eller nedskrive CCP'ens aftaler og forpligtelser gennem fordeling af tab og overførsel af positioner fra det misligholdende medlem til ikke-misligholdende medlemmer eller ved at foretage en rekapitalisering af CCP'en gennem nedskrivning af dens aktier eller nedskrivning og konvertering af dens gæld til egenkapital. I henhold til målet om at opretholde CCP'ens kritiske funktioner og inden de ovenfor beskrevne foranstaltninger tages, bør afviklingsmyndigheden tage hensyn til alle CCP'ens eksisterende og udestående kontraktlige forpligtelser, herunder navnlig enhver kontraktlig forpligtelse, som clearingmedlemmer har til at opfylde cash calls eller overtage positioner fra misligholdende clearingmedlemmer, hvad enten det er via en auktion eller andre metoder, der er nævnt i CCP'ens forretningsorden, samt enhver eksisterende og udestående kontraktlig forpligtelse, der binder parter, der ikke er clearingmedlemmer, til enhver form for finansiel støtte. Kontraktlige forpligtelser bør håndhæves af afviklingsmyndigheden i henhold til den måde, hvorpå de var blevet indkaldt under en almindelig insolvensbehandling.

(39)  Det er nødvendigt at handle hurtigt og resolut for at opretholde markedstilliden og minimere afsmitningseffekterne. Når betingelserne for afvikling er opfyldt, bør CCP'ens afviklingsmyndighed ufortøvet træffe passende og koordinerede afviklingsforanstaltninger af hensyn til samfundets interesse. En CCP's sammenbrud kan opstå under omstændigheder, der kræver umiddelbar reaktion fra den relevante afviklingsmyndighed. Myndigheden bør derfor have mulighed for at træffe afviklingsforanstaltninger uanset CCP'ens udøvelse af genopretningsforanstaltninger eller uden først at skulle anvende beføjelserne til tidlig indgriben.

(40)  Når CCP'ens afviklingsmyndighed træffer afviklingsforanstaltninger, bør den tage hensyn til og følge de foranstaltninger, der er fastsat i afviklingsplanerne, der er udarbejdet i afviklingskollegiet, medmindre myndighederne i lyset af sagens omstændigheder vurderer, at afviklingsmålene kan opfyldes mere effektivt ved at træffe foranstaltninger, som ikke er fastsat i afviklingsplanerne. Afviklingsmyndigheden bør ufortøvet underrette afviklingsmyndigheden om de afviklingsforanstaltninger, den har til hensigt at iværksætte, navnlig hvis sådanne handlinger afviger fra planen.

(41)  Indgreb i ejendomsrettigheder bør stå i forhold til risikoen for finansiel stabilitet. Afviklingsværktøjerne bør derfor kun anvendes på CCP'er, der opfylder betingelserne for afvikling, navnlig når det er nødvendigt for at forfølge målet om finansiel stabilitet i almenhedens interesse. Da afviklingsværktøjer og -beføjelser kan gribe ind i aktionærernes, clearingmedlemmernes, deres kunders og de øvrige kreditorers rettigheder, bør afviklingsforanstaltninger kun træffes, når de i samfundets interesse er nødvendige, og ethvert indgreb i disse rettigheder bør være i overensstemmelse med chartret. Hvis kreditorer inden for samme klasse behandles forskelligt som led i en afviklingsforanstaltning, bør sådanne forskelle navnlig være begrundet i hensynet til samfundets interesse og stå i forhold til de konkrete risici, og de må hverken direkte eller indirekte medføre forskelsbehandling på grund af nationalitet.

(42)  De berørte aktionærer, clearingmedlemmer og kreditorer bør ikke lide større tab end dem, de ville have lidt, hvis afviklingsmyndigheden ikke havde indledt en afviklingsforanstaltning mod CCP'en, og de i stedet havde været underlagt eventuelle udestående forpligtelser i henhold til CCP'ens genopretningsplan eller andre foranstaltninger i dens forretningsorden, eller hvis CCP'en var blevet afviklet efter almindelig insolvensbehandling. Hvis en del af aktiverne i en CCP under afvikling overføres til en privat køber eller en bro-CCP, bør den resterende del af CCP'en afvikles ved almindelig insolvensbehandling.

(43)  For at beskytte aktionærers, kreditorers, clearingmedlemmers og deres kunders rettigheder bør der fastlægges klare forpligtelser vedrørende værdiansættelsen af aktiver og passiver i CCP'en og værdiansættelsen af den behandling, som de parter ville have fået, hvis afviklingsmyndigheden ikke havde indledt en afviklingsforanstaltning. Det bør være muligt at indlede en værdiansættelse allerede i genopretningsfasen. Inden der træffes nogen iværksættelsesforanstaltning, bør der foretages en retfærdig og realistisk værdiansættelse af CCP'ens aktiver og passiver, herunder den pris, ved hvilken enhver opsigelse af kontrakter i CCP'ens afvikling ville blive udført, hvilket bør tage hensyn til markedsvolatilitet og -likviditet på tidspunktet for afviklingen. En sådan værdiansættelse bør kun kunne påklages sammen med afviklingsafgørelsen. I visse tilfælde bør der efter anvendelsen af afviklingsværktøjer gennemføres en sammenligning af den behandling, som aktionærer, kreditorer, clearingmedlemmer og deres kunder faktisk har fået, og den behandling de ville have fået, hvis afviklingsmyndigheden ikke havde indledt afviklingsforanstaltning mod CCP'en, og de i stedet havde været underlagt eventuelle udestående forpligtelser i henhold til CCP'ens genopretningsplan, andre foranstaltninger i dens forretningsorden eller efter almindelig insolvensbehandling, under fornøden hensyntagen til eventuelle negative indvirkninger i form af systemisk ustabilitet og uro på markedet. Hvis aktionærer, kreditorer, clearingmedlemmer eller deres klienter som betaling eller kompensation for deres krav har modtaget et mindre beløb end det, de ville have modtaget, hvis afviklingsmyndigheden ikke havde indledt afviklingsforanstaltning mod CCP'en, og de i stedet havde været underlagt eventuelle udestående forpligtelser i henhold til CCP'ens genopretningsplan eller andre foranstaltninger i dens forretningsorden, eller hvis CCP'en var blevet afviklet efter almindelig insolvensbehandling, under fornøden hensyntagen til eventuelle negative indvirkninger i form af systemisk ustabilitet og uro på markedet, bør de i visse tilfælde være berettiget til at få differencen udbetalt. Ved beregningen af det beløb, som de ville have modtaget, bør der ikke forudsættes ydelse af offentlig finansiel støtte. I modsætning til værdiansættelsen forud for afviklingsforanstaltningen bør denne sammenligning kunne anfægtes uafhængigt af afviklingsafgørelsen. Medlemsstaterne bør frit kunne afgøre, hvordan de vil betale en eventuel konstateret forskel i behandlingen til de pågældende aktionærer, kreditorer, clearingmedlemmer og deres kunder.

(44)  Med henblik på at sikre en effektiv afvikling bør alle tab, der skal fordeles, for at CCP'en kan genetablere en matched bog med udestående positioner og opfylde sine løbende betalingsforpligtelser, fastsættes så nøjagtigt som muligt under værdiansættelsen. Værdiansættelsen af nødlidende CCP'ers aktiver og passiver bør bygge på rimelige, forsigtige og realistiske antagelser på det tidspunkt, hvor afviklingsværktøjerne anvendes. Værdien af passiver bør imidlertid ikke påvirkes af CCP'ens finansielle situation ved værdiansættelsen. Afviklingsmyndighederne bør i hastetilfælde kunne foretage en hurtig værdiansættelse af en nødlidende CCP's aktiver eller passiver. Denne værdiansættelse bør være midlertidig og gælde, indtil der foretages en uafhængig værdiansættelse.

(45)  Når afviklingen indledes, bør afviklingsmyndigheden sikre, at alle CCP'ens, clearingmedlemmernes og andre modparters udestående kontraktlige forpligtelser, der er fastsat i CCP'ens forretningsorden, herunder udestående genopretningsforanstaltninger, honoreres, undtagen hvis udøvelsen af en anden afviklingsbeføjelse eller et andet afviklingsværktøj er mere velegnet til at afbøde negative virkninger for den finansielle stabilitet eller for at sikre CCP'ens kritiske funktioner inden for rimelig tid. Tab bør dækkes af lovregulerede kapitalinstrumenter og fordeles på aktionærerne op til deres kapacitet enten ved annullering eller overførsel af ejerskabsinstrumenter eller ved kraftig udvanding, under hensyntagen til eventuelle tab, der skal absorberes ved fuldbyrdelse af enhver udestående forpligtelse over for CCP'en. Hvis disse instrumenter ikke er tilstrækkelige, bør afviklingsmyndighederne have beføjelse til at nedskrive usikret gæld og usikrede forpligtelser i det omfang, det er nødvendigt, uden at bringe den overordnede finansielle stabilitet i fare, i henhold til deres prioritet efter gældende national lovgivning om insolvens.

(46)  Hvis CCP'en udøver sine genopretningsforanstaltninger og ikke formår at bremse tabene, genoprette den til en afbalanceret position for så vidt angår en matched bog af udestående positioner eller omfattende supplering af præfinansierede ressourcer, eller hvis afviklingsmyndigheden har bestemt, at CCP'ens gennemførelse af disse handlinger vil være skadelig for finansiel stabilitet, bør myndighedens udøvelse af sine beføjelser til at fordele udestående tab og positioner være rettet mod fordeling af udestående tab og derved sikre, at CCP'en vender tilbage til en afbalanceret position, og at de nødvendige præfinansierede ressourcer suppleres enten gennem fortsat anvendelse af værktøjerne i CCP'ens forretningsorden eller gennem andre handlinger.

(47)  Afviklingsmyndighederne bør også sikre, at omkostningerne i forbindelse med CCP'ens afvikling holdes på et minimum, og at kreditorer i samme klasse behandles ens. Hvis kreditorer i samme klasse behandles forskelligt som led i en afviklingsforanstaltning, bør sådanne forskelle være begrundet i almene hensyn og i, at de hverken direkte eller indirekte indebærer forskelsbehandling på grund af nationalitet eller nogen anden årsag.

(48)  Genopretnings- og afviklingsværktøjerne bør anvendes i videst mulige omfang inden en eventuel kapitaltilførsel fra den offentlige sektor eller en tilsvarende finansiel støtte fra det offentlige til en CCP. Anvendelse af finansiel støtte fra det offentlige til at hjælpe med afviklingen af nødlidende institutioner bør overholde gældende bestemmelser om statsstøtte og betragtes som absolut sidste udvej.

(49)  I en effektiv afviklingsordning bør omkostningerne til afvikling af en nødlidende CCP i mindst muligt omfang bæres af skatteyderne. En sådan ordning bør desuden sikre, at CCP'er kan afvikles uden at bringe den finansielle stabilitet i fare. Fordelingsværktøjerne for tab og positioner bør opfylde dette mål ved at sikre, at den nødlidende CCP's aktionærer og modparter, der er blandt den nødlidende CCP's kreditorer, lider passende tab og bærer en passende del af de omkostninger, der er forbundet med CCP'ens sammenbrud. Fordelingsværktøjerne for tab og positioner bør derfor give en CCP's aktionærer og modparter større incitament til at overvåge en CCP's sundhedstilstand under normale omstændigheder i henhold til anbefalingerne fra Rådet for Finansiel Stabilitet.

(50)  For at sikre, at afviklingsmyndighederne har det nødvendige råderum til at allokere tab og positioner til modparter under en række forskellige omstændigheder, bør disse myndigheder først kunne anvende fordelingsværktøjerne for tab og positioner, både når målet er at videreføre de kritiske clearingtjenester i CCP'en under afvikling og efterfølgende, såfremt det måtte være nødvendigt, overføre sådanne kritiske ydelser til en bro-CCP eller en tredjepart, og efterlade den resterende del af CCP'en til at indstille sin virksomhed og likvideres.

(51)  Anvendes tabs- og positionsfordelingsværktøjet med henblik på at genoprette den nødlidende CCP's levedygtighed, så den vil kunne fortsætte sin virksomhed som en going concern, bør afviklingen ledsages af udskiftning af ledelsen ▌og af en efterfølgende omstrukturering af CCP’en og dens aktiviteter på en måde, der tager fat på årsagerne til, at dens sammenbrud. Omstruktureringen bør gennemføres ved iværksættelse af en plan for omorganisering af forretningsaktiviteterne ▌.

(52)  Værktøjerne for fordeling af tab og positioner bør anvendes med henblik på igen at afstemme CCP'ens bøger, dæmme op for yderligere tab og tilvejebringe yderligere ressourcer til at bidrage til rekapitaliseringen af CCP'en og supplere dens præfinansierede ressourcer. For at sikre, at de er effektive og opfylder deres mål, bør de kunne anvendes på flest mulige kontrakter, der giver anledning til usikrede forpligtelser, eller som skaber en umatched bog for den nødlidende CCP. De bør omfatte muligheden for at auktionere misligholdende medlemmers positioner blandt de øvrige clearingmedlemmer, foretage haircuts af udgående variationsmarginbetalinger til sådanne medlemmer og deres kunder, udøve alle udestående cash calls i genopretningsplaner, udøve yderligere afviklingsrelaterede cash calls, der specifikt er øremærket afviklingsmyndigheden i CCP'ens forretningsorden, og nedskrive kapital- og gældsinstrumenter udstedt af CCP'en eller andre usikrede forpligtelser og konvertere alle gældsinstrumenter til aktier. Hvis det skønnes nødvendigt for at nå afviklingsmålene i tide og samtidig minimere risiciene for den finansielle stabilitet og undgå brug af offentlige midler, bør afviklingsmyndighederne have beføjelse til helt eller delvist at ophæve misligholdende clearingmedlemmers, produktlinjers eller CCP'ens kontrakter.

(53)  Under behørig hensyntagen til konsekvenserne for den finansielle stabilitet og som sidste udvej bør afviklingsmyndighederne i en række tilfælde overveje kun delvist at inddrage nogle kontrakter fra fordelingen af tab. Når disse værktøjer kun udøves delvist, kan omfanget af tab eller eksponering for andre kontrakter modificeres, dog således at princippet om, at "ingen kreditor må stilles ringere", overholdes.

(54)  Hvis afviklingsværktøjerne er blevet anvendt til at overføre en CCP's kritiske ydelser eller levedygtige forretningsaktiviteter til en sund enhed som f.eks. en privat køber eller en bro-CCP, bør den resterende del af CCP'en likvideres inden for en passende tidsfrist under hensyntagen til det behov, der måtte være for, at den nødlidende CCP ved hjælp af tjenesteydelser eller støtte sætter køberen eller bro-CCP'en i stand til at udføre de ved overførslen erhvervede aktiviteter eller ydelser.

(55)  Virksomhedssalgsværktøjet bør give myndigheder mulighed for at sælge CCP'en eller dele af dens forretningsaktiviteter til en eller flere købere uden aktionærernes samtykke. Ved anvendelsen af virksomhedssalgsværktøjet bør myndighederne foranstalte markedsføringen af CCP'en eller en del af dens forretningsaktiviteter på en åben, gennemsigtig og ikkediskriminerende måde og samtidig sigte mod så høj en salgspris som muligt.

(56)  Et eventuelt nettoprovenu fra overførslen af aktiver eller passiver fra den CCP, der er under afvikling, når virksomhedssalgsværktøjet anvendes, bør gå til den enhed, der er tilbage efter opløsningen. Et eventuelt nettoprovenu fra overførslen af ejerskabsinstrumenter udstedt af den CCP, der er under afvikling, når virksomhedssalgsværktøjet anvendes, bør gå til aktionærerne. Provenuet bør opgøres netto, dvs. efter fradrag af omkostningerne i forbindelse med CCP'ens sammenbrud og dens afviklingsprocedure.

(57)  For at kunne sælge forretningsaktiviteterne i tide og beskytte den finansielle stabilitet bør vurderingen af køberen af en kvalificeret andel gennemføres rettidigt, således at anvendelsen af virksomhedssalgsværktøjet ikke udsættes.

(58)  Oplysninger vedrørende markedsføringen af en nødlidende CCP og forhandlingerne med potentielle købere forud for anvendelsen af virksomhedssalgsværktøjet vil ofte være systemisk vigtige. For at sikre finansiel stabilitet er det vigtigt, at den påkrævede offentliggørelse af sådanne oplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014(7), kan udsættes med den tid, der er nødvendig til at planlægge og strukturere afviklingen af CCP'en, i overensstemmelse med de udsættelser, reglerne for markedsmisbrug tillader.

(59)  Som en CCP, der helt eller delvis ejes af en eller flere offentlige myndigheder eller kontrolleres af afviklingsmyndigheden, bør en bro-CCP's hovedformål være at sikre, at væsentlige finansielle tjenesteydelser fortsat ydes til clearingmedlemmer og kunder hos den CCP, der er under insolvensbehandling, og at væsentlige finansielle aktiviteter fortsat udføres. Bro-CCP'en bør drives som en levedygtig going concern og genintroduceres på markedet, når de rette betingelser er til stede eller likvideres, hvis den ikke er levedygtig.

(60)  Hvis alle andre muligheder praktisk talt ikke er mulige eller bevisligt er utilstrækkelige til at beskytte finansiel stabilitet, bør det offentlige kunne gribe ind ved hjælp af tilførsel af egenkapital eller midlertidigt offentligt ejerskab i henhold til gældende statsstøtteregler, herunder omstrukturering af en CCP's aktiviteter, og åbne mulighed for at investerede midler med tiden tilbagebetales fra de clearingdeltagere, som drager fordel af den finansielle støtte. Anvendelsen af offentlige stabiliseringsværktøjer er uanset enhver centralbanks rolle med hensyn til at tilføre det finansielle system likviditet, også i perioder med stress, der er omfattet af dennes skønsbeføjelse, og bør ikke betragtes som forventelig. Den bør være af midlertidig karakter. Derfor bør der oprettes omfattende og troværdige ordninger, som muliggør genvinding af de tilvejebragte offentlige midler over et passende tidsrum.

(61)  For at sikre at en afviklingsmyndighed kan anvende fordelingsværktøjerne for tab og positioner på kontrakter med enheder etableret i tredjelande, bør CCP'ens forretningsorden omfatte denne mulighed.

(62)  Afviklingsmyndighederne bør have alle de nødvendige retlige beføjelser, der vil kunne udøves i forbindelse med anvendelsen af afviklingsværktøjer, i forskellige kombinationer. De bør omfatte beføjelsen til at overføre en nødlidende CCP's ejerskabsinstrumenter, aktiver, rettigheder, forpligtelser eller passiver til en anden enhed såsom en anden CCP eller en bro-CCP, beføjelsen til at nedskrive eller annullere ejerskabsinstrumenter eller til at nedskrive eller konvertere en nødlidende CCP's forpligtelser, beføjelsen til at nedskrive variationsmargin, beføjelsen til at håndhæve alle udestående forpligtelser fra tredjeparter med hensyn til CCP'en, herunder cash calls i forbindelse med genopretning og afvikling, inklusive dem, der er fastlagt i CCP'ens forretningsorden, og fordelinger af positioner, beføjelsen til at ophæve CCP'ens kontrakter helt eller delvist, beføjelsen til at udskifte ledelsen og til at indføre et midlertidigt stop for indfrielse af fordringer. CCP'en og medlemmerne af dens bestyrelse og øverste ledelse bør fortsat, med forbehold for medlemsstatens lovgivning, bære det civil- eller strafferetlige ansvar for, at CCP'en er blevet nødlidende.

(63)  Regelsættet for afvikling bør bl.a. omfatte procedurekrav, der sikrer, at afviklingsforanstaltningerne meddeles og offentliggøres efter reglerne. Men da de oplysninger, der indhentes af afviklingsmyndighederne og deres professionelle rådgivere under afviklingen, kan være følsomme, bør de være omfattet af en effektiv fortrolighedsordning, indtil afviklingsbeslutningen offentliggøres. Det forhold, at nærmere oplysninger om indholdet af genopretnings- og afviklingsplaner og resultatet af en vurdering af disse planer kan have vidtrækkende konsekvenser, navnlig for de berørte selskaber, skal tages i betragtning. Enhver oplysning vedrørende en afgørelse, som kommer frem, før afgørelsen er truffet, det være sig om opfyldelsen af betingelserne for afvikling, om brugen af et bestemt værktøj eller om enhver foranstaltning under sagsbehandlingen, må antages at have indvirkning på de almene og private interesser, der er berørt af foranstaltningen. Den oplysning, at afviklingsmyndigheden er i færd med at undersøge en konkret CCP, kan dog være nok til at få negative konsekvenser for det pågældende institut. Det er derfor nødvendigt at sikre, at der forefindes passende mekanismer til at bevare fortroligheden af sådanne oplysninger vedrørende eksempelvis det nærmere indhold af genopretnings- og afviklingsplaner og resultatet af eventuelle vurderinger foretaget i den forbindelse.

(64)  Afviklingsmyndighederne bør have accessoriske beføjelser til at sikre effektiviteten af overførslen af ejerskabs- eller gældsinstrumenter samt aktiver, rettigheder og passiver. Med forbehold af sikkerhedsforanstaltningerne bør disse beføjelser omfatte beføjelser til at ophæve tredjemands rettigheder til de overførte instrumenter eller aktiver og beføjelsen til at fuldbyrde kontrakter og til at sørge for videreførelse af eksisterende ordninger over for modtageren af de overførte aktiver og ejerskabsinstrumenter. Arbejdstageres ret til at opsige en ansættelseskontrakt bør dog ikke anfægtes. En parts ret til at opsige en kontrakt med en CCP under afvikling eller en af dennes koncernenheder af andre grunde end afvikling af den nødlidende CCP bør heller ikke berøres. Afviklingsmyndighederne bør også have accessorisk beføjelse til at kræve, at den resterende del af CCP'en, der afvikles ved almindelig insolvensbehandling, yder de tjenesteydelser, der er nødvendige for, at den CCP, til hvilken aktiverne, kontrakterne eller ejerskabsinstrumenterne er overført i medfør af anvendelsen af virksomhedssalgs- eller bro-CCP-værktøjet, er i stand til at drive sine forretningsaktiviteter.

(65)  I overensstemmelse med artikel 47 i chartret har de berørte parter ret til en retfærdig rettergang og effektive retsmidler mod de foranstaltninger, der berører dem. De afgørelser, der træffes af afviklingsmyndighederne, bør derfor kunne påklages af materielle grunde, hvis afgørelsen i lyset af information, der var frit tilgængelig på den tidspunkt, hvor den blev truffet, var vilkårlig og urimelig.

(66)  Afviklingsforanstaltningen truffet af nationale afviklingsmyndigheder kan forudsætte økonomiske vurderinger og en stor skønsmargen. De nationale afviklingsmyndigheder er udstyret med den specifikke ekspertise, der kræves for at foretage sådanne vurderinger og fastslå den mest hensigtsmæssige brug af skønsmargenen. Det er derfor vigtigt at sikre, at de økonomiske vurderinger, som nationale afviklingsmyndigheder foretager i denne forbindelse, danner grundlag for nationale domstoles behandling af de pågældende krisestyringsforanstaltninger.

(67)  Med henblik på at dække ekstreme hastetilfælde, og da en suspension af enhver afgørelse truffet af afviklingsmyndighederne kan være til hinder for videreførelsen af kritiske funktioner, er det nødvendigt at fastlægge, at en påklage ikke bør medføre automatisk suspension af retsvirkningerne af den anfægtede afgørelse, og at afviklingsmyndighedens afgørelse bør kunne fuldbyrdes omgående.

(68)  Når det er nødvendigt for at beskytte tredjemand, der i medfør af myndighedernes udøvelse af afviklingsbeføjelser i god tro har erhvervet aktiver, kontrakter, rettigheder og passiver i den CCP, der er under afvikling, og for at sikre de finansielle markeders stabilitet, bør en klageadgang endvidere ikke berøre efterfølgende administrative handlinger eller transaktioner, der er baseret på en annulleret afgørelse. I sådanne tilfælde bør afhjælpning i tilfælde af en fejlagtig afgørelse derfor være begrænset til kompensation for den skade, de berørte personer har lidt.

(69)  Da det i forbindelse med alvorlige risici for finansiel ustabilitet i medlemsstaten og Unionen kan haste med at træffe en afviklingsforanstaltning, bør enhver procedure i national ret, der har forbindelse med en ansøgning om en domstols forhåndsgodkendelse af en krisestyringsforanstaltning og domstolens behandling af en sådan ansøgning, afvikles hurtigt. Dette berører ikke berørte parters eventuelle ret til at indgive en begæring til domstolen om at omstøde afgørelsen inden for en begrænset frist, efter at afviklingsmyndigheden har truffet krisestyringsforanstaltningen.

(70)  Af hensyn til en effektiv afvikling og for at undgå kompetencekonflikter bør der ikke indledes en almindelig insolvensbehandling for den nødlidende CCP, og der bør heller ikke pågå en sådan, mens afviklingsmyndigheden udøver sine afviklingsbeføjelser eller anvender afviklingsværktøjer, bortset fra når det sker på afviklingsmyndighedens initiativ eller med dens samtykke. Det er hensigtsmæssigt og nødvendigt at suspendere visse kontraktlige forpligtelser i en begrænset periode for at give afviklingsmyndigheden tid til at tage afviklingsværktøjerne i brug. Dette bør dog ikke gælde en nødlidende CCP's forpligtelser over for systemer udpeget under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF23, herunder andre centrale modparter og centralbanker. Direktiv 98/26/EF reducerer den risiko, der er forbundet med deltagelse i betalings- og værdiparpirafregningssystemer, navnlig ved at reducere forstyrrelserne i tilfælde af insolvens hos en deltager i et sådant system. For at sikre, at sådanne sikkerhedsforanstaltninger fungerer hensigtsmæssigt i krisesituationer og samtidig giver operatører af betalings-og værdipapirsystemer og andre markedsdeltagere en passende sikkerhed, fastsættes det i dette direktiv, at en kriseforebyggelsesforanstaltning eller en krisestyringsforanstaltning ikke i sig selv bør anses for en insolvensbehandling henhold til direktiv 98/26/EF, forudsat at de væsentlige forpligtelser i henhold til kontrakten fortsat opfyldes. Driften af et system, der er udpeget i henhold til eller retten til sikkerhed i henhold til direktiv 98/26/EF bør imidlertid ikke undermineres.

(71)  For at sikre, at afviklingsmyndighederne i forbindelse med overførsel af aktiver og passiver til en privat køber eller en bro-CCP har et tilstrækkeligt tidsrum til at identificere de kontrakter, der skal overføres, kan det være formålstjenligt at indføre proportionelt afpassede restriktioner for modparternes ret til at afslutte, fremskynde eller på anden måde opsige finansielle kontrakter forud for overførslen. En sådan restriktion vil være nødvendig for at give myndighederne mulighed for at danne sig et korrekt indtryk af den nødlidende CCP's balance, uafhængigt af de ændringer i værdi og omfang, som en omfattende udøvelse af opsigelsesrettigheder ville medføre. For ikke at gribe mere ind i modparternes kontraktlige rettigheder end højst nødvendigt bør restriktionen på opsigelsesrettigheder kun gælde i forbindelse med en kriseforebyggelsesforanstaltning eller en afviklingsforanstaltning, herunder forekomsten af en begivenhed, der er direkte knyttet til anvendelsen af en sådan foranstaltning, og retten til opsigelse i forbindelse med enhver anden misligholdelse, herunder undladelse af at foretage betalinger eller fastsætte margener, bør fortsat bestå.

(72)  For at bevare legitime kapitalmarkedsordninger i tilfælde af en overførsel af nogle af en nødlidende CCP's aktiver, kontrakter, rettigheder og passiver, men ikke alle, bør der indføres sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre opsplitning af indbyrdes forbundne forpligtelser, rettigheder og kontrakter, alt efter omstændighederne. En sådan restriktion på selektiv udvælgelse blandt indbyrdes forbundne kontrakter bør udstrækkes til også at gælde for kontrakter og tilknyttede sikkerheder med samme modpart, som er omfattet af aftaler om sikkerhed, finansiel sikkerhedsstillelse i form af overdragelse af ejendomsret, modregning, slutafregning og struktureret finansiering. Hvis beskyttelsesforanstaltningen finder anvendelse, bør afviklingsmyndighederne forsøge at overføre alle indbyrdes forbundne kontrakter, der er omfattet af en beskyttet ordning, eller lade dem alle blive i den resterende del af den nødlidende CCP. Sådanne sikkerhedsforanstaltninger bør sikre, at den lovbestemte behandling af kapital ved eksponeringer, der er omfattet af en nettingaftale som omhandlet i direktiv 2013/36/EU, berøres mindst muligt.

(73)  EU-CCP'er leverer ydelser til clearingmedlemmer og kunder i tredjelande, og CCP'er i tredjelande leverer ydelser til clearingmedlemmer og kunder i Unionen. En effektiv afvikling af internationalt aktive CCP'er kræver samarbejde mellem medlemsstaternes og tredjelandes afviklingsmyndigheder. Til det formål bør ESMA udarbejde retningslinjer om det relevante indhold af de samarbejdsaftaler, der skal indgås med myndigheder i tredjelande. Disse samarbejdsaftaler skal sikre effektiv planlægning, beslutningstagning og koordinering i forhold til internationalt aktive CCP'er. Nationale afviklingsmyndigheder bør under visse omstændigheder anerkende og fuldbyrde afviklingsprocedurer i et tredjeland. Der bør finde et samarbejde sted om både datterselskaber af EU- og tredjelands-CCP'er samt deres clearingmedlemmer og kunder.

(74)  Med henblik på at sikre ensartet harmonisering og passende beskyttelse af markedsdeltagere i hele Unionen bør Kommissionen vedtage udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ESMA udarbejder ved hjælp af delegerede retsakter i henhold til artikel 290 i TEUF og i overensstemmelse med artikel 10 til 14 i forordning (EU) nr. 1095/2010 med henblik på at præcisere indholdet af skriftlige ordninger og procedurer for afviklingskollegiernes funktion, indholdet af afviklingsplaner og elementer, der er relevante for udførelsen af værdiansættelser.

(75)  Kommissionen bør efter en anmodning fra afviklingsmyndigheden for en CCP under afvikling eller fra den kompetente myndighed for et clearingmedlem i en CCP under afvikling og efter en ikkebindende udtalelse fra ESMA kunne suspendere enhver clearingforpligtelse, der følger efter artikel 5 i forordning (EU) nr. 648/2012, for specifikke kategorier af OTC-derivater, der cleares af en CCP, som er under afvikling. Suspensionsafgørelsen bør kun træffes, hvis den er nødvendig for at bevare finansiel stabilitet og markedstillid, navnlig for at undgå afsmittende virkninger og for at undgå, at modparter og investorer får høje og usikre eksponeringer over for en CCP. Når afgørelsen træffes, bør Kommissionen tage hensyn til målene med afviklingen og kriterierne i forordning (EU) nr. 648/2012 om at underlægge OTC-derivater clearingforpligtelsen for de OTC-derivater for de OTC-derivater, som anmodningen om suspension gælder. Suspensionen bør være af midlertidig karakter og med mulighed for fornyelse. CCP'ens risikoudvalgs rolle, som den fremgår af artikel 28 i forordning (EU) nr. 648/2012, bør ligeledes styrkes for yderligere at tilskynde CCP'en til at forvalte sine risici på en forsvarlig måde og for at forbedre dens modstandsdygtighed. Medlemmer af risikoudvalget bør kunne underrette den kompetente myndighed, hvis CCP'en ikke følger risikoudvalgets råd, og repræsentanter for clearingmedlemmer og kunder i risikoudvalget bør kunne benytte afgivne oplysninger til at overvåge deres eksponeringer over for CCP'en i henhold til beskyttelsesforanstaltninger for fortrolighed. Endelig bør CCP'ers afviklingsmyndigheder have adgang til alle nødvendige oplysninger i transaktionsregistre. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og 2365/2015(8) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(76)  Med henblik på at sikre, at CCP'ers afviklingsmyndigheder er repræsenteret i alle relevante fora og sikre, at ESMA kan benytte al ekspertise, der er nødvendig for at udføre opgaverne i forbindelse med genopretning og afvikling af CCP'er, bør forordning (EU) nr. 1095/2010 ændres for at medtage nationale CCP-afviklingsmyndigheder i denne forordnings definition af kompetente myndigheder.

(77)  For at forberede ESMA's afgørelser om de opgaver, myndigheden er tildelt, og som omfatter udarbejdelse af tekniske standarder om forudgående og efterfølgende værdiansættelser og om afviklingskollegier og -planer samt udarbejdelse af retningslinjer for betingelserne for afvikling og bindende mægling samt garanti for omfattende inddragelse af EBA og dens medlemmer i forberedelsen af disse afgørelser, bør ESMA nedsætte et internt afviklingsudvalg, hvor relevante kompetente myndigheder under EBA inviteres til at deltage som observatører.

(78)  Forordningen overholder de grundlæggende rettigheder og de rettigheder, friheder og principper, som især anerkendes i chartret, navnlig ejendomsretten, adgang til effektive retsmidler og til en retfærdig rettergang og retten til et forsvar.

(79)  Når kompetente myndigheder og afviklingsmyndigheder træffer afgørelser eller foranstaltninger i henhold til denne forordning, bør de altid tage behørigt hensyn til afgørelsernes og foranstaltningernes konsekvenser for finansiel stabilitet og den økonomiske situation i andre jurisdiktioner, og de bør overveje betydningen af alle clearingmedlemmer for den finansielle sektor og økonomien i de jurisdiktioner, hvor et sådant clearingmedlem er etableret.

(80)  Eftersom formålet med denne forordning, nemlig harmonisering af reglerne og procedurerne for afvikling af CCP'er ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, men derimod, på grund af virkningerne af enhver CCP's sammenbrud på hele Unionen, bedre kan opfyldes på EU-plan, kan Unionen vedtage foranstaltninger i henhold til nærhedsprincippet, der er fastlagt i artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(81)  Med henblik på at undgå uoverensstemmelse mellem bestemmelserne vedrørende genopretning og afvikling af CCP'er og lovgivningen om genopretning og afvikling af kreditinstitutioner og investeringsselskaber, er det hensigtsmæssigt at udsætte denne forordnings ikrafttræden til den dato, hvor medlemsstaterne skal anvende gennemførelsesbestemmelserne [PO: indsæt henvisning til det direktiv, der ændrer direktiv 2014/59/EU].

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

AFSNIT I

GENSTAND OG DEFINITIONER

Artikel 1

Emne

Denne forordning fastsætter regler og procedurer vedrørende genopretning og afvikling af centrale modparter (CCP'er), der har tilladelse i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012, og regler vedrørende ordninger med tredjelande om genopretning og afvikling af CCP'er.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)  "CCP": en CCP som defineret i artikel 2, nr. 1), i forordning (EU) nr. 648/2012

2)  "afviklingskollegium": et kollegium etableret i medfør af artikel 4

3)  "afviklingsmyndighed": en myndighed, som er udpeget ▌ i overensstemmelse med artikel 3

4)  ”afviklingsværktøj”: et afviklingsværktøj som omhandlet i artikel 27, stk. 1

5)  "afviklingsbeføjelse": en beføjelse som omhandlet i artikel 48

6)  "afviklingsmål": de i artikel 21 omhandlede afviklingsmål

7)  "kompetent myndighed": en myndighed ▌, der er udpeget i henhold til artikel 22 i forordning (EU) nr. 648/2012

7a)  ”misligholdelsesbegivenhed": et scenario, hvor et eller flere clearingmedlemmer ikke opfylder deres finansielle forpligtelser over for CCP'en

7b)  "misligholdelse": et scenarie, hvor en CCP lider tab af en anden grund end misligholdelse hos et clearingmedlem, som f.eks. i forbindelse med forretninger, opbevaring, investering, juridiske eller operationelle fejl eller svig, herunder fejl som følge af cyberangreb eller udækkede likviditetsmangler

8)  ”afviklingsplan”: en afviklingsplan for en CCP udarbejdet i overensstemmelse med artikel 13

9)  "afviklingsforanstaltning": anvendelse af et afviklingsværktøj eller udøvelse af en eller flere afviklingsbeføjelser, når betingelserne for afvikling i artikel 22 er opfyldt

10)  ”clearingmedlem” et clearingmedlem som defineret i artikel 2, nr. 14), i forordning (EU) nr. 648/2012

11)  ”moderselskab": et moderselskab som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 15), litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013

12)  "tredjelands-CCP": en CCP, hvis hovedkontor er etableret i et tredjeland

13)  "aftale om modregning" en aftale, hvorved to eller flere krav eller forpligtelser mellem CCP'en under afvikling og en modpart kan modregnes hinanden

14)  "finansiel markedsinfrastruktur" (FMI): en central modpart, en værdipapircentral, et transaktionsregister, et betalingssystem eller et andet system, der er defineret og udpeget af en medlemsstat i medfør af artikel 2, litra a), i direktiv 98/26/EF

15)  "kunde": en kunde som defineret i artikel 2, nr. 15), i forordning (EU) nr. 648/2012

15a)  "O-SII": andre systemisk vigtige institutter som omhandlet i artikel 131, stk. 1, i direktiv 2013/36/EF

16)  "interoperabel CCP": en CCP, der har indgået en interoperabilitetsordning i medfør af afsnit V i forordning (EU) nr. 648/2012

18)  ”en genopretningsplan”, der udarbejdes og vedligeholdes af en CCP i overensstemmelse med artikel 9

19)  "bestyrelse": administrations- eller tilsynsorganet, eller begge, der er oprettet i henhold til national selskabsret i medfør af artikel 27, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012

20)  "tilsynskollegium": det kollegium, der henvises til i artikel 18, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012, med deltagelse af Den Fælles Afviklingsinstans (SRB)

21)  "kapital": kapital som defineret i artikel 2, nr. 25), i forordning (EU) nr. 648/2012

22)  ”default waterfall”: default waterfall i henhold til artikel 45 i forordning (EU) nr. 648/2012

23)  "kritiske funktioner": aktiviteter, ydelser eller transaktioner, der leveres til tredjeparter uden for CCP'en, og hvis ophør kan forventes at føre til forstyrrelser i ydelser, der er af afgørende betydning for realøkonomien, eller til forstyrrelse af den finansielle stabilitet i en eller flere medlemsstater som følge af en CCP's eller en koncerns størrelse, markedsandel, eksterne og interne forbundethed, kompleksitet eller grænseoverskridende aktiviteter, navnlig med hensyn til muligheden for at erstatte de pågældende aktiviteter, ydelser eller transaktioner

24)  "koncern": en koncern som defineret i artikel 2, nr. 16), i forordning (EU) nr. 648/2012

25)  "tilknyttet FMI": en interoperabel CCP eller anden FMI eller en CCP, som CCP'en har kontraktforhold med

26)  "▌finansiel støtte fra det offentlige": statsstøtte som omhandlet i artikel 107, stk. 1, i TEUF eller enhver anden offentlig finansiel støtte på overnationalt niveau, som, hvis den blev ydet på nationalt niveau, ville udgøre statsstøtte, og som ydes for at bevare eller genoprette levedygtigheden, likviditeten eller solvensen af en CCP eller en koncern, som en sådan CCP er en del af

27)  ”finasielle kontrakter”: kontrakter og aftaler som fastlagt i artikel 2, stk. 1, nr. 100), i direktiv 2014/59/EU

28)  "almindelig insolvensbehandling": en kollektiv insolvensbehandling, der medfører, at en skyldner helt eller delvis mister rådigheden over sine aktiver, og at der udpeges en kurator eller en administrator, og som normalt finder anvendelse på CCP'er i henhold til national ret, og som enten er specifik for disse CCP'er eller gælder generelt for alle fysiske og juridiske personer

29)  "ejerskabsinstrument": aktier, andre instrumenter, der overdrager ejerskab, instrumenter, der kan konverteres til eller giver ret til at erhverve aktier eller andre ejerskabsinstrumenter, og instrumenter, der repræsenterer aktieinteresser eller andre ejerskabsinteresser

30)  ”udpeget national makroprudentiel myndighed": en myndighed, som det betros at gennemføre den makroprudentielle politik som omhandlet i henstilling B, punkt 1, i henstillingen fra Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis (ESRB) af 22. december 2011 om de nationale myndigheders makroprudentielle mandat (ESRB/2011/3)

31)  "misligholdelsesfond": en misligholdelsesfond, der opretholdes af en CCP i henhold til artikel 42 i forordning (EU) nr. 648/2012

32)  "præfinansierede ressourcer": ressourcer, der forvaltes af og er frit tilgængelige for den relevante juridiske person

33)  "øverste ledelse": den person eller de personer, der faktisk leder CCP'ens forretninger, og bestyrelsens ledelsesmedlem eller –medlemmer

34)  "transaktionsregister": et transaktionsregister i henhold til artikel 2, nr. 2), i forordning (EU) nr. 648/2012 eller artikel 3, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365(9)

35)  "Den Europæiske Unions rammebestemmelser for statsstøtte": de rammebestemmelser, der er etableret ved artikel 107, 108 og 109 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) samt forordninger og alle EU-retsakter, herunder retningslinjer og meddelelser, der er udstedt eller vedtaget i medfør af artikel 108, stk. 4, eller artikel 109 i TEUF

36)  "gældsinstrumenter": obligationer og andre former for usikret overdragelig gæld, instrumenter, der skaber eller anerkender en gæld, og instrumenter, der giver ret til at erhverve gældsinstrumenter

37)  "cash call til afvikling": en anmodning om, at der leveres likvide midler til CCP'en af clearingmedlemmer, ud over de præfinansierede ressourcer, med hjemmel i en afviklingsmyndigheds lovfæstede beføjelser i henhold til artikel 31 og som fastlagt i CCP'ens forretningsorden

38)  "cash calls til genopretning": anmodninger om, at der leveres likvide midler til CCP'en af clearingmedlemmer, ud over de præfinansierede ressourcer, med hjemmel i de kontraktlige forhold fastlagt i CCP'ens forretningsorden

39)  ”overførselsbeføjelser”: beføjelser, der er anført i artikel 48, stk. 1, litra c) eller d), til at overføre aktier, andre ejerskabsinstrumenter, gældsinstrumenter, aktiver, rettigheder, forpligtelser eller passiver eller en kombination af disse fra en CCP under afvikling til en modtager

40)  "derivat": et derivat som defineret i artikel 2, nr. 5), i forordning (EU) nr. 648/2012

41)  "nettingaftale": en aftale, hvorved et antal krav eller forpligtelser kan konverteres til et enkelt nettokrav, herunder slutafregningsaftaler (close-out netting), hvor parternes forpligtelser ved forekomsten af en fyldestgørelsesgrund (uanset hvordan og hvor den er defineret) fremskyndes, således at den forfalder eller afsluttes øjeblikkeligt og i begge tilfælde konverteres til eller erstattes af et enkelt nettokrav, heri inkluderet "bestemmelser om slutafregning" (close-out netting) som defineret i artikel 2, stk. 1, litra n), nr. i), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/47/EF(10), og "netting" som defineret i artikel 2, litra k), i direktiv 98/26/EF

42)  "kriseforebyggelsesforanstaltning": udøvelse af beføjelser til at kræve, at en CCP træffer foranstaltninger til at afhjælpe mangler i dens genopretningsplan efter artikel 10, stk. 8 og 9, og udøvelse af beføjelser til at afhjælpe eller fjerne hindringer for afvikling i henhold til artikel 17 eller til at anvende foranstaltningen i forbindelse med tidlig indgriben i henhold til artikel 19

43)  "opsigelsesret": retten til at opsige en kontrakt, retten til at fremskynde, afslutte, modregne eller nette forpligtelser og enhver lignende bestemmelse, der suspenderer, ændrer eller ophæver en kontraktparts forpligtelse, eller en bestemmelse, der forhindrer en kontraktlig forpligtelse, som ellers ville opstå, i at opstå

44)  "aftale om finansiel sikkerhedsstillelse i form af overdragelse af ejendomsret": en aftale som defineret i artikel 2, stk. 1, litra b), i direktiv 2002/47/EF

45)  "dækket obligation": et instrument som omhandlet i artikel 52, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF(11)

46)  ”afviklingsprocedure i et tredjeland": en foranstaltning i henhold til lovgivningen i et tredjeland med henblik på at forvalte en tredjelands-CCP's sammenbrud, og som med hensyn til målene og de forventede resultater kan sammenlignes med afviklingsforanstaltninger i henhold til denne forordning

47)  "relevante nationale myndigheder”: afviklingsmyndigheder, kompetente myndigheder eller kompetente ministerier udpeget i henhold til denne forordning eller i henhold til artikel 3 i direktiv 2014/59/EU eller andre myndigheder i medlemsstaterne med beføjelser vedrørende tredjelands-CCP'ere, der yder clearingtjenester inden for deres jurisdiktion, i forhold til deres aktiver, rettigheder, forpligtelser eller passiver

48)  "relevant tredjelandsmyndighed": en tredjelandsmyndighed, som varetager de samme opgaver som dem, der varetages af afviklingsmyndigheder eller kompetente myndigheder i henhold til denne forordning.

AFSNIT II

MYNDIGHEDER, AFVIKLINGSKOLLEGIUM OG PROCEDURER

Afdeling I

Afviklingsmyndigheder, afviklingskollegier og inddragelse af europæiske tilsynsmyndigheder

Artikel 3

Udpegelse af afviklingsmyndigheder og kompetente ministerier

1.  Medlemsstater, hvori der er etableret en CCP, skal, og medlemsstater, hvor der ikke er etableret nogen CCP, kan udpege en afviklingsmyndighed, der tillægges beføjelser til at anvende afviklingsværktøjer og udøve afviklingsbeføjelser i henhold til denne forordning.

Afviklingsmyndigheder er nationale centralbanker, kompetente ministerier, offentlige administrative myndigheder eller andre myndigheder, der har fået overdraget offentlige administrative beføjelser.

2.  Afviklingsmyndigheder har sagkundskab, ressourcer og operationel kapacitet til at kunne anvende afviklingsforanstaltninger og udøve sine beføjelser med den hurtighed og fleksibilitet, der er nødvendig for at opfylde afviklingsmålene.

3.  Når en afviklingsmyndighed udpeget efter stk. 1 tillægges andre funktioner sikres den effektive operationel uafhængighed, herunder særskilt personale, rapporteringsveje og afviklingsmyndighedens beslutningstagningsproces, navnlig fra den kompetente myndighed, der er udpeget i henhold til artikel 22 i forordning (EU) nr. 648/2012 og de kompetente myndigheder og afviklingsmyndigheder for clearingmedlemmer, der er omhandlet i litra c) i nævnte forordnings artikel 18, stk. 2, og at alle nødvendige ordninger fastsættes og påvist til ESMA’s tilfredshed for at undgå interessekonflikter mellem de opgaver, afviklingsmyndigheden har fået tildelt efter denne forordning, og alle andre funktioner, der er tildelt denne myndighed.

Kravene i første afsnit er ikke til hinder for at rapporteringsvejene enten mødes på højeste plan i en organisation, der sammenfatter de forskellige myndigheder eller at personale i henhold til forud fastlagte betingelser kan udsendes fra en myndighed til en anden for at løse midlertidige høje arbejdsbyrder.

4.  ▌Afviklingsmyndigheden vedtager og offentliggør de relevante interne regler, der sikrer den organisatoriske adskillelse omhandlet i første afsnit, herunder regler om tavshedspligt og udveksling af oplysninger mellem de forskellige funktionsområder.

5.  Hver medlemsstat udpeger et enkelt ministerium, som er ansvarligt for at varetage det kompetente ministeriums opgaver i henhold til denne forordning.

6.  ▌Afviklingsmyndigheden underretter rettidigt det kompetente ministerium om afgørelser truffet i medfør af denne forordning.

7.  Når afgørelserne omhandlet i stk. 6 har direkte finanspolitisk virkning, indhenter afviklingsmyndigheden den nødvendige godkendelse, som fastsat af ▌retten.

8.  Medlemsstaterne underretter Kommissionen og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) om de afviklingsmyndigheder, der udpeges i medfør af stk. 1.

9.  ▌

10.  ESMA offentliggør en liste over afviklingsmyndigheder og kontaktmyndigheder meddelt efter stk. 8.

Artikel 4

Afviklingskollegier

1.  Afviklingsmyndigheden for CCP'en opretter, styrer og leder et afviklingskollegium for at udføre de i artikel 13, 16 og 17 omhandlede opgaver og sikre samarbejde og koordinering med afviklingsmyndigheder i tredjelande.

Afviklingskollegier udarbejder rammerne for afviklingsmyndigheder og andre relevante myndigheder til at udføre følgende opgaver:

a)  udveksle relevante oplysninger med henblik på udarbejdelse af afviklingsplaner til vurdering af CCP'ernes indbyrdes forbindelse og dens deltagere, sammen med andre centralbanker, med henblik på anvendelse af forberedende og forebyggende foranstaltninger og afvikling

b)  vurdere afviklingsplaner, jf. artikel 13

c)  vurdere muligheden for at afvikle CCP'er, jf. artikel 16

d)  udpege, afhjælpe eller fjerne hindringer for afvikling af CCP'er, jf. artikel 17

e)  koordinere kommunikation til offentligheden om afviklingsstrategier og -ordninger

ea)  udveksle genopretnings- og afviklingsplaner for clearingmedlemmer og vurdere potentielle virkninger og indbyrdes forbindelse med CCP'en

2.  Følgende er medlemmer af afviklingskollegiet:

a)  CCP'ens afviklingsmyndighed

b)  CCP'ens kompetente myndighed

c)  clearingmedlemmernes kompetente myndigheder og afviklingsmyndigheder, der er omhandlet i artikel 18, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 648/2012

d)  de kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 18, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 648/2012

e)  CCP'ens kompetente myndigheder og afviklingsmyndigheder, der er omhandlet i artikel 18, stk. 2, litra e), i forordning (EU) nr. 648/2012

f)  de kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 18, stk. 2, litra f), i forordning (EU) nr. 648/2012

g)  medlemmerne af ESCB, der er omhandlet i artikel 18, stk. 2, litra g), i forordning (EU) nr. 648/2012

h)  centralbankerne, der udsteder, er omhandlet i artikel 18, stk. 2, litra h), i forordning (EU) nr. 648/2012

i)  moderselskabets kompetente myndighed, hvor artikel 11, stk. 1, finder anvendelse

ia)  de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med O-SII'er, jf. artikel 131, stk. 3, i direktiv 2013/36/EU

j)  det kompetente ministerium, når afviklingsmyndigheden omhandlet i litra a) ikke er det kompetente ministerium

k)  ESMA

l)  Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA).

3.  ESMA, EBA og de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med O-SII'er, har ikke stemmeret i afviklingskollegier.

4.  De kompetente myndigheder og afviklingsmyndigheder for clearingmedlemmer etableret i tredjelande og de kompetente myndigheder samt afviklingsmyndigheder for tredjelandes-CCP'er, med hvem CCP'en har indgået interoperabilitetsordninger, kan inviteres til at deltage i afviklingskollegiet som observatører. Deres deltagelse er betinget af, at disse myndigheder er underlagt fortrolighedskrav, der efter afviklingskollegiets formands opfattelse svarer til kravene i artikel 71.

Tredjelandsmyndigheders deltagelse i afviklingskollegiet kan begrænses til drøftelse af udvalgte grænseoverskridende forhold vedrørende fuldbyrdelse, herunder bl.a.:

a)  effektiv og koordineret fuldbyrdelse af afviklingsforanstaltninger, navnlig i henhold til artikel 53 og 75

b)  kortlægning og fjernelse af eventuelle hindringer for afviklingsforanstaltninger, der kan skyldes uoverensstemmelse mellem lovgivninger, der regulerer aftaler om sikkerhedsstillelse, netting og modregning samt forskelle i genopretnings- og afviklingsbeføjelser eller -strategier

c)  kortlægning og koordinering af ethvert behov for meddelelse af tilladelser, krav til anerkendelse eller tilladelse, idet der tages hensyn til behovet for, at afviklingsforanstaltninger kan udføres rettidigt

d)  muligheden for at suspendere enhver clearingforpligtelse for relevante kategorier af aktiver, der er berørt af afviklingen af en CCP i henhold til artikel 6a i forordning (EU) nr. 648/2012 eller enhver anden lignende bestemmelse i henhold til national lovgivning i det berørte tredjeland

e)  den eventuelle påvirkning af forskellige tidszoner for, hvornår handel stoppes.

5.  Formanden for afviklingskollegiet er ansvarlig for følgende opgaver:

a)  efter at have hørt de øvrige medlemmer af afviklingskollegiet fastlægge skriftlige ordninger og procedurer for afviklingskollegiets drift

b)  koordinere alle afviklingskollegiets aktiviteter

c)  indkalde og lede alle møder i afviklingskollegiet

d)  holde alle medlemmerne af afviklingskollegiet fuldt underrettet om afholdelsen af møder, de vigtigste emner, der skal drøftes på disse møder, og de spørgsmål, der skal tages stilling til i forbindelse med disse drøftelser

e)  afgøre, om og hvilke tredjelandsmyndigheder der skal inviteres til at deltage i visse af afviklingskollegiets møder i henhold til stk. 4

f)  koordinere rettidig udveksling af alle relevante oplysninger mellem medlemmerne af afviklingskollegiet

g)  rettidigt holde alle medlemmer af afviklingskollegiet underrettet om beslutningerne fra og resultaterne af disse møder

ga)  sikre, at kollegiemedlemmerne rettidigt udveksler alle relevante oplysninger til udførelsen af deres opgaver i henhold til denne forordning.

6.  For at sikre, at kollegierne fungerer på en ensartet og sammenhængende måde i hele Unionen, udarbejder ESMA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere indholdet i de skriftlige ordninger og procedurer om afviklingskollegiernes funktion, som omhandlet i stk.1.

Med henblik på udarbejdelse af reguleringsmæssige standarder omhandlet i første afsnit tager ESMA hensyn til alle relevante bestemmelser i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 876/2013(12), kapitel 6, afdeling 1, i Kommissionens delegerede forordning (EU) XXX/2016 om supplerende regler til direktiv 2014/59/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedtaget i medfør af artikel 88, stk. 7, i direktiv 2014/59/EU(13).

ESMA forelægger udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen inden [PO: indsæt datoen 12 måneder efter denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i stk. 6 omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 5

Afviklingsudvalg under ESMA

1.  ESMA nedsætter et afviklingsudvalg i medfør af artikel 41 i forordning (EU) nr. 1095/2010 med henblik på udarbejdelse af afgørelser, der i denne forordning er pålagt ESMA, med undtagelse af de afgørelser, der vedtages efter artikel 12 i denne forordning.

Afviklingsudvalget fremmer også udvikling og samordning af afviklingsplaner og udformer strategier til afvikling af nødlidende CCP'er.

2.  Afviklingsudvalget består af myndigheder, der er udpeget efter artikel 3, stk. 1, i denne forordning.

De i artikel 4, stk. 2, nummer i) og iv), i forordning (EU) nr. 1093/2010 omhandlede myndigheder og de myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med O-SII'er, indbydes til at deltage i afviklingsmyndigheden som observatører.

2a.  ESMA skal vurdere genopretnings- og afviklingsordninger for CCP'er i hele Unionen med hensyn til deres samlede virkning på Unionens finansielle stabilitet gennem regelmæssige stresstests og øvelser, der simulerer kriser, i forhold til potentielle stressbegivenheder, der påvirker hele systemet. I udøvelsen af denne rolle skal ESMA sikre overensstemmelse med vurderingerne af den enkelte CCP's modstandsdygtighed, som udføres i henhold til kapitel XII i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 153/2013 vedrørende hyppigheden og udformningen af tests og skal samarbejde tæt med de tilsynsførende kollegier, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 18 i forordning (EU) nr. 648/2012, ESRB og de kompetente myndigheder, der er udpeget i artikel 4 i direktiv 2013/36/EU, herunder ECB i udførelsen af sine opgaver i en fælles tilsynsmekanisme i henhold til forordning (EU) nr. 1024/2013 og enhver national kompetent myndighed, som har til opgave at føre tilsyn med CCP'er. På områder, hvor disse ordninger er mangelfulde som resultat af disse omfattende stresstests, skal den ansvarlige institution eller institutioner behandle manglerne og fremlægge deres ordninger til endnu en runde stresstests inden for seks måneder efter de forrige stresstests.

3.  ESMA samarbejder i forbindelse med denne forordning med Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) og EBA inden for rammerne af Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder, som er nedsat ved artikel 54 i forordning (EU) nr. 1093/2010, artikel 54 i forordning (EU) nr. 1094/2010 og artikel 54 i og forordning (EU) nr. 1095/2010.

4.  For så vidt angår denne forordning sikrer ESMA organisatorisk adskillelse mellem afviklingsudvalget og de øvrige funktioner, der er omhandlet i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 6

Samarbejde mellem myndigheder

1.  Kompetente myndigheder, afviklingsmyndigheder og ESMA arbejder, så vidt som det er muligt, tæt sammen om forberedelse, planlægning og anvendelse af afviklingsafgørelser. Navnlig bør afviklingsmyndigheden og andre relevante myndigheder, herunder de afviklingsmyndigheder, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 3 i direktiv 214/59/EU og de kompetente myndigheder og myndighederne for tilknyttede FMI'er, samarbejde og kommunikere effektivt i forbindelse med genopretning, således at afviklingsmyndigheden kan handle rettidigt.

2.  De kompetente myndigheder og afviklingsmyndighederne samarbejder med ESMA med henblik på denne forordning i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1095/2010.

De kompetente myndigheder og afviklingsmyndighederne giver uden ophold ESMA alle de oplysninger, som sidstnævnte behøver for at kunne varetage sine opgaver i overensstemmelse med artikel 35 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Afdeling II

BESLUTNINGSTAGNING OG -PROCEDURER

Artikel 7

Generelle principper for beslutningstagning

Kompetente myndigheder, afviklingsmyndigheder og ESMA tager hensyn til alle følgende principper og aspekter, når de træffer afgørelser og foranstaltninger i medfør af denne forordning:

a)  at effektiviteten og proportionaliteten af alle afgørelser og foranstaltninger vedrørende en enkelt CCP sikres, idet der som minimum tages hensyn til følgende faktorer:

i)  CCP'ens ejerskabsforhold, juridiske og organisatoriske struktur, herunder hvorvidt den er del af en større gruppe af FMI'er eller andre finansielle institutioner

ii)  karakteren, størrelsen og kompleksiteten af CCP'ens forretningsaktiviteter

iii)  karakteren og diversiteten i strukturen af CCP'ens clearingmedlemskab, herunder clearingmedlemmer, deres kunder og andre modparter, til hvem de pågældende clearingmedlemmer og kunder leverer clearingydelser inden for rammerne af den pågældende CCP, når de nemt og uden forsinkelse kan udpeges

v)  CCP'ens indbyrdes forbindelse med andre finansielle markedsinfrastrukturer, andre finansielle institutioner og med det finansielle system generelt

va)  hvorvidt CCP'en clearer OTC-derivataftaler, der vedrører en OTC-derivatklasse, som er erklæret omfattet af clearingforpligtelsen i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012

vb)  tilgængeligheden af andre CCP'er, der kunne fungere som en troværdig og realistisk erstatning for CCP'ens kritiske funktioner

vi)  de faktiske og eventuelle konsekvenser af overtrædelser, jf. artikel 19, stk. 1, og artikel 22, stk. 2.

b)  at det for at undgå at bruge offentlige midler er bydende nødvendigt med en effektiv beslutningstagning og at holde omkostningerne så lave som muligt samt forhindre markedsforstyrrelser, når foranstaltninger til tidlig indgriben og afviklingsforanstaltninger gennemføres

c)  at afgørelser og foranstaltninger træffes rettidigt og tilstrækkelig hurtigt, når det er nødvendigt

d)  at afviklingsmyndigheder, kompetente myndigheder og andre myndigheder samarbejder indbyrdes for at sikre, at afgørelserne og foranstaltningerne træffes på en koordineret og effektiv måde

e)  at de relevante myndigheders opgaver og ansvarsområder i hver enkelt medlemsstat defineres klart

f)  at der tages behørigt hensyn til interesserne i de medlemsstater, hvor CCP'en leverer sine ydelser, og hvor clearingmedlemmer, deres kunder og alle interoperable CCP'er er etableret, og særlig indvirkningen af enhver afgørelse eller foranstaltning eller manglende foranstaltning på disse medlemsstaters finansielle stabilitet og offentlige finanser og på Unionen som helhed

g)  at der tages behørigt hensyn til målene om at sikre en afvejning af de forskellige clearingmedlemmers og deres kunders, samt øvrige kreditorers og CCP-interessenters interesser i de involverede medlemsstater og om at undgå, at bestemte aktørers interesser i nogle medlemsstater skades eller beskyttes urimeligt, herunder at undgå en urimelig byrdefordeling mellem medlemsstaterne

ga)  at offentlig finansiel støtte undgås i videst mulige omfang og alene bruges som sidste udvej og i henhold til de vilkår, der er fastsat i artikel 45, og at der ikke skabes en forventning om finansiel støtte fra det offentlige

h)  at enhver forpligtelse i henhold til denne forordning til at høre en myndighed, inden der træffes en afgørelse eller en foranstaltning, omfatter som minimum en forpligtelse til at høre om de elementer i den foreslåede afgørelse eller foranstaltning, der har eller sandsynligvis vil have

i)  konsekvenser for clearingmedlemmerne, kunderne eller tilknyttede FMI'er

ii)  konsekvenser for den finansielle stabilitet i den medlemsstat, hvor clearingmedlemmer, kunder eller tilknyttede FMI'er er etableret eller beliggende

i)  at de i artikel 13 omhandlede afviklingsplaner overholdes, medmindre afvigelse fra disse planer er nødvendig for bedre at kunne opfylde afviklingsmålene

j)  at gennemsigtigheden sikres over for de relevante myndigheder, når det er muligt, navnlig når en foreslået beslutning eller foranstaltning sandsynligvis vil få konsekvenser for den finansielle stabilitet eller offentlige finanser og over for en anden jurisdiktion eller andre parter, når det med rimelighed er muligt.

k)  at de koordinerer og arbejder så tæt sammen som muligt, også med det formål at mindske de samlede afviklingsomkostninger

l)  at negative økonomiske og sociale konsekvenser af enhver afgørelse i alle medlemsstater og tredjelande, hvor CCP'en leverer ydelser, herunder negative konsekvenser for den finansielle stabilitet, afhjælpes.

Artikel 8

Udveksling af oplysninger

1.  Afviklingsmyndighederne, de kompetente myndigheder og ESMA giver på eget initiativ og efter anmodning samt rettidigt hinanden oplysninger, som er relevante for udøvelsen af deres opgaver i henhold til denne forordning.

2.  Afviklingsmyndighederne videregiver kun fortrolige oplysninger afgivet af en tredjelandsmyndighed, når denne myndighed skriftligt har givet sit forudgående samtykke.

Afviklingsmyndigheder giver det kompetente ministerium alle oplysninger vedrørende afgørelser eller foranstaltninger, der kræver meddelelse til, høring af eller samtykke fra dette ministerium.

AFSNIT III

FORBEREDELSE

KAPITEL 1

Genopretnings- og afviklingsplanlægning

Afdeling 1

Genopretningsplanlægning

Artikel 9

Genopretningsplaner

1.  CCP'er udarbejder og vedligeholder en omfattende og effektiv genopretningsplan, der beskriver de foranstaltninger, der skal træffes ved såvel misligholdelses- og ikke-misligholdelsessituationer og kombinationer af begge for at genoprette deres finansielle stilling uden nogen offentlig økonomisk støtte for at give dem mulighed for fortsat at kunne tilbyde clearingtjenester efter en betydelig forværring af deres finansielle situation eller en risiko for at krænke tilsynskravene i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012.

1a.  I genopretningsplanen sondres der, navnlig når det kan lade sig gøre i form af separate afsnit, mellem scenarier baseret på:

a)  misligholdelsessituationer

b)  ikke-misligholdelsessituationer

Genopretningsplanen indeholder bestemmelser om, hvordan bestemmelserne for scenarier under punkt (a) og (b) skal forenes i tilfælde af, at begge scenarier forekomme samtidig.

2.  Genopretningsplanen indeholder et sæt indikatorer, som er baseret på CCP’ens risikoprofil, der angiver omstændighederne for, hvornår foranstaltningerne i genopretningsplanen skal iværksættes under hensyntagen til forskellige scenarier. Indikatorerne kan være enten kvalitative eller kvantitative vedrørende CCP'ens finansielle stilling.

CCP'er indfører passende ordninger, herunder tæt samarbejde med de relevant myndigheder, til regelmæssig overvågning af indikatorerne. CCP'er aflægger rapport til ESMA og de kompetente myndigheder om resultaterne af denne overvågning.

2a.  ESMA udsteder i samarbejde med ESRB senest den ... et år efter denne forordnings ikrafttræden] retningslinjer i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010 for at specificere minimumslisten over kvalitative og kvantitative indikatorer, jf. stk. 2, andet afsnit, af denne artikel.

3.  CCP'ers forretningsorden indeholder bestemmelser for de procedurer, de skal følge for at opfylde målene for genopretningsprocessen, når de foreslår:

a)  at iværksætte foranstaltninger i deres genopretningsplan, også selvom de relevante indikatorer ikke er opfyldt eller

b)  at afstå fra at iværksætte foranstaltningerne i deres genopretningsplan, også selvom de relevante indikatorer er opfyldt.

3a.  Enhver foranstaltning, der skal træffes i medfør af stk. 3, godkendes af den kompetente myndighed

4.  ▌Når en CCP har til hensigt at aktivere sin genopretningsplan, skal den meddele den kompetente myndighed og ESMA arten og omfanget af de problemer, den har registreret, angive alle relevante omstændigheder og angive de genopretningsforanstaltninger eller andre foranstaltninger, som CCP'en påtænker at træffe for at håndtere situationen.

Når den kompetente myndighed mener, at en genopretningsforanstaltning, som CCP'en påtænker at træffe, kan have alvorlige negative konsekvenser for det finansielle system, sandsynligvis ikke vil være effektiv eller kan ramme clearingmedlemmernes kunder uforholdsmæssigt hårdt, kan myndigheden kræve efter at informere ESMA, at CCP'en undlader at træffe denne foranstaltning.

5.  Den kompetente myndighed skal omgående underrette afviklingsmyndigheden om alle meddelelser, der modtages i henhold til stk. 4, første afsnit, og enhver efterfølgende instruks fra den kompetente myndighed i henhold til stk. 4, andet afsnit.

Når den kompetente myndighed modtager en meddelelse i henhold til stk. 4, første afsnit, skal den begrænse eller forbyde aflønning af egenkapital og instrumenter, der behandles som egenkapital, i videst muligt omfang uden at udløse direkte misligholdelse, herunder i form af udbyttebetaling og tilbagekøb fra CCP'ens side, og den kan begrænse, forbyde eller indefryse udbetaling af variabel aflønning i henhold til direktiv 2013/36/EU og EBA's retningslinjer EBA/GL/2015/22, af skønsmæssigt fastsatte pensionsydelser og af fratrædelsesgodtgørelser til ledelsen.

6.  CCP'er gennemgår og ajourfører om nødvendigt deres genopretningsplaner mindst en gang om året og efter enhver ændring, der berører deres retlige eller organisatoriske struktur, deres forretningsaktiviteter eller finansielle situation, og som kan få væsentlige konsekvenser for disse planer eller på anden måde nødvendiggøre en ændring af planerne. De kompetente myndigheder kan kræve, at CCP'erne ajourfører deres genopretningsplaner hyppigere.

7.  Genopretningsplaner:

a)  må ikke forudsætte nogen adgang til eller modtagelse af finansiel støtte fra det offentlige, likviditetsstøtte fra en centralbank, der ydes i en nødsituation, eller nogen likviditetsstøtte fra en centralbank, der ydes på andre betingelser end de normale for så vidt angår sikkerhedsstillelse, løbetid og rentesatser

b)  skal tage højde for alle de parters interesser, der forventes at blive berørt af planen, navnlig hvad angår clearingmedlemmer og deres kunder, både direkte og indirekte, og

c)  skal sikre, at clearingmedlemmer ikke har ubegrænsede eksponeringer over for CCP'en.

7a.  Genopretningsværktøjerne skal gøre det muligt at:

a)  håndtere tab ved ikke-misligholdelsessituationer

b)  håndtere tab ved misligholdelsessituationer

c)  genoprette en matched book efter en misligholdelsessituation

d)  håndtere udækkede likviditetsmangler og og

e)  tilføre CCP'en nye finansielle ressourcer, herunder dens egne midler, til et niveau, der er tilstrækkeligt til, at CCP'en kan opfylde sine forpligtelser i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012, og til at støtte den fortsatte og rettidige drift af CCP'ens kritiske funktioner

7b.  I genopretningsplanerne overvejes en række ekstreme scenarier, herunder clearingmedlemmers misligholdelse ud over de to største og andre CCP'er, vedrørende de specifikke betingelser for CCP'en, herunder dens produktmiks, forretningsmodel samt dens likviditets- og risikostyringsramme. Denne række af scenarier omfatter både systemdækkende belastende begivenheder og belastende begivenheder, der er specifik for CCP'en, under hensyntagen til de potentielle virkninger af indenlandske og grænseoverskridende smittevirkninger under kriser samt samtidige kriser på flere betydende markeder.

7c.  ESMA udsteder i samarbejde med ESRB senest den ... [12 måneder efter denne forordnings ikrafttræden] udsteder ESMA retningslinjer i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010, hvori man nærmere specificerer den række af scenarier, der er omhandlet i stk. 1. Ved udstedelsen af sådanne retningslinjer tager ESMA, hvor det er relevant, hensyn til det relevante internationale arbejde, der udføres vedrørende stresstest af CCP'er som led i tilsynsprocessen og CCP-genopretning. ESMA søger, hvor det er muligt, at udnytte synergier mellem stresstest som led i tilsynsprocessen og modellering af genopretningsscenarier.

7d.  Hvis CCP'en er del af en koncern og kontraktlige aftaler om støtte fra moderselskabet, herunder finansieringen af CCP'ens kapitalkrav, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 16 forordning (EU) nr. 648/2012, ved hjælp af ejerskabsinstrumenter udstedt af dets moderselskab udgør en del af genopretningsplanen, overvejes der i genopretningsplanen scenarier, hvor disse aftaler ikke kan indfris.

7e.  Genopretningsplanen skal indeholde følgende punkter:

a)  et resumé af de vigtigste elementer i planen og en oversigt over den overordnede genopretningskapacitet

b)  et resumé af de væsentligste ændringer i CCP’en siden den senest registrerede genopretningsplan

c)  en kommunikations- og offentliggørelsesplan, der beskriver, hvorledes CCP’en agter at forvalte potentielle negative reaktioner fra markedet under iagttagelse af størst mulig gennemsigtighed

d)  en omfattende række kapital-, tabsfordelings- og likviditetsforanstaltninger, som er nødvendige for at opretholde eller genopbygge CCP’ens levedygtighed og finansielle stilling, bl.a. for at genoprette dens matched book og kapital samt for at genoprette indbetalte ressourcer, der er nødvendige, for at CCP’en kan bevare sin levedygtighed som en going concern og fortsat levere sine vigtige tjenester i henhold til artikel 1, stk. 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 152/2013 samt artikel 32, stk. 2 og 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 153/2013

e)  passende kriterier og procedurer til at sikre den rettidige gennemførelse af genopretningsforanstaltninger samt et bredt udvalg af genopretningsmodeller, herunder et skøn over tidsrammen for gennemførelsen af planens væsentlige aspekter

f)  en detaljeret beskrivelse af enhver væsentlig forhindring for en effektiv og rettidig gennemførelse af planen, herunder inddragelse af konsekvenserne for clearingmedlemmer og kunder, bl.a. i sager, hvor clearingmedlemmer formodes at ville træffe foranstaltninger i henhold til deres genopretningsplaner, jf. artikel 5 og 7 i direktiv 2014/59/EU, og hvor det er relevant for resten af koncernen

g)  identifikation af kritiske funktioner

h)  en detaljeret beskrivelse af proceduren for fastsættelse af værdien og salgbarheden af CCP’ens centrale forretningsområder, aktiviteter og aktiver

i)  en detaljeret beskrivelse af, hvorledes genopretningsplanen er integreret i CCP’ens ledelsesstruktur, hvordan den er indarbejdet i CCP’ens forretningsorden, der er vedtaget af clearingmedlemmerne, samt af de politikker og procedurer, der gælder for godkendelse af genopretningsplanen, og identifikation af de personer i organisationen, der har ansvaret for at udarbejde og gennemføre planen

j)  ordninger og foranstaltninger til at tilskynde ikke-misligholdende clearingmedlemmer til at afgive konkurrencedygtige bud på auktioner over et misligholdende medlems positioner

k)  ordninger og foranstaltninger til at sikre, at CCP’en har passende adgang til nødfinansieringskilder, herunder potentielle likviditetskilder, en vurdering af tilgængelig sikkerhedsstillelse og en vurdering af muligheden for at overføre ressourcer og likviditet mellem forretningsområder for at sikre, at den fortsat kan udføre sine aktiviteter og opfylde sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder

l)  ordninger og foranstaltninger:

i)  til at nedbringe risici

ii)  til omstrukturering af kontrakter, rettigheder, aktiver og forpligtelser, herunder:

a)  hel eller delvis ophævelse af kontrakter

b)  reduktion af værdien af eventuelle gevinster, som CCP'en skal betale til ikkemisligholdende clearingmedlemmer og deres kunder

iii)  til omstrukturering af forretningsområder

iv)  som er nødvendige for hele tiden at have adgang til de finansielle markeders infrastrukturer

v)  som er nødvendige for at bevare den fortsatte drift af CCP’ens operationelle procedurer, herunder infrastrukturer og IT-tjenesteydelser

vi)  som beskriver forvaltningstiltag eller -strategier til genoprettelse af den finansielle sundhed og de forventede finansielle konsekvenser af disse tiltag eller strategier

vii)  som er forberedende foranstaltninger, som CCP’en har iværksat eller agter at iværksætte for at fremme genopretningsplanens gennemførelse, herunder de foranstaltninger, der er nødvendige for at muliggøre rettidig rekapitalisering af CCP’en, genoprettelse af dens matched book og genoprettelse af dens indbetalte ressourcer samt deres håndhævelse på tværs af grænser; dette omfatter ordninger, hvorved ikke-misligholdende medlemmer yder et kontant minimumsbidrag til CCP'en op til et beløb, der svarer til deres bidrag til CCP'ens misligholdelsesfond

viii)  som er et sæt indikatorer, der angiver, hvornår der kan træffes passende foranstaltninger i henhold til planen

ix)  der, når det er relevant, indeholder en analyse af, hvordan og hvornår en CCP på de i planen fastsatte betingelser kan anmode om anvendelse af centralbankfaciliteter og identificere de aktiver, der forventes at kunne betragtes som sikkerhed på centralbankfacilitetens vilkår

x)  der er i overensstemmelse med artikel 49, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012 og omfatter en række ekstreme stressscenarier, der er relevante for CCP’ens specifikke vilkår, herunder hændelser og stress, der påvirker hele systemet, og som er specifikke for den juridiske enhed og den koncern, enheden tilhører, samt stresstest, der er specifikke for CCP’ens enkelte clearingmedlemmer eller, hvor det er relevant, en tilknyttet FMI

xi)  der er i overensstemmelse med artikel 34 og artikel 49, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012, og som omfatter scenarier, der både skyldes stress eller misligholdelse hos én eller flere af dens medlemmer samt andre årsager som bl.a. tab fra CCP’ens investeringsaktiviteter eller operationelle problemer (herunder alvorlige eksterne trusler mod CCP’ens drift, der skyldes en ekstern forstyrrelse, et chok eller en cyberrelateret hændelse).

7f.  efter en misligholdelsessituation anvender CCP yderligere et beløb fra sine egne øremærkede ressourcer, der svarer til det beløb, der er angivet i artikel 45, stk. 4, i forordning (EU) nr. 648/2012, inden den anvender de værktøjer, der er omhandlet i stk. 7e, litra l), i denne artikel. Hvis den kompetente myndighed mener, at de risici, der fører til tabet, har været under CCP'ens kontrol, kan den pålægge CCP'en at anvende en højere del af egne øremærkede egne ressourcer, der fastlægges af den kompetente myndighed.

7g.  Efter en ikkemisligholdelsesbegivenhed anvender en CCP egne øremærkede ressourcer, der svarer til tre gange det beløb, der skal anvendes i medfør af artikel 45, stk. 4, i forordning (EU) nr. 648/2012, inden den anvender de værktøjer, der er omhandlet i stk. 7e, litra l), i denne artikel og for at opretholde den strengt incitamentsbaserede proces må CCP'er ikke anvende misligholdelsesfonden eller default waterfall. Hvis den kompetente myndighed mener, at de risici, der fører til tabet, har været uden for CCP'ens kontrol, kan den tillade CCP'en at anvende en lavere del af egne øremærkede ressourcer, der fastlægges af den kompetente myndighed.

7h.  En CCP anvender efter aftale med den kompetente myndighed først de værktøjer, der er omhandlet i stk. 7e, litra l), nr. ii), efter at have foretaget cash calls for et mindstebeløb svarende til CCP'ens misligholdelsesfond i henhold til de betingelser, der er omhandlet i stk. 7e, litra l), nr. vii).

7i.  De kompetente myndigheder kan kræve, at CCP'erne medtager yderligere oplysninger i deres genopretningsplaner.

8.  CCP'ens bestyrelse vurderer og tager hensyn til risikoudvalgets anbefalinger i henhold til artikel 28, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012 og godkender genopretningsplanen, før den indsendes til den kompetente myndighed og til ESMA.

9.  Genopretningsplaner betragtes som en del af CCP'ernes forretningsorden, og CCP'er og deres clearingmedlemmer i tilfælde af bestemmelser, der vedrører deres kunder, sikrer, at foranstaltningerne i genopretningsplanerne til enhver tid kan håndhæves.

9a.  CCP'er gør de punkter, der er opført i litra a) -g) i stk. 7e, offentligt tilgængelige. De emner, der er nævnt i litra h) til l) i dette stykke bør være offentligt tilgængelige i det omfang, der er offentlig interesse i disse punkters gennemsigtighed. Clearingmedlemmerne sikrer, at deres kunder informeres grundigt om alle bestemmelser, de måtte være berørt af.

9b.  Nationale insolvensretlige regler vedrørende omstødelse eller anfægtelighed af retsakter, der er til skade for kreditorer, finder ikke anvendelse på foranstaltninger truffet af en CCP i henhold til dennes genopretningsplan, som er udarbejdet i henhold til denne forordning.

Artikel 10

Vurdering af genopretningsplaner

1.  CCP'er ▌ indsender deres genopretningsplaner til den kompetente myndighed ▌.

2.  Den kompetente myndighed forelægger hver plan for tilsynskollegiet og afviklingsmyndigheden uden unødigt ophold.

Inden for seks måneder efter indleveringen af hver plan, og i samarbejde med tilsynskollegiet efter proceduren i artikel 12, gennemgår den kompetente myndighed planen og vurderer, i hvilket omfang den lever op til kravene fastsat i artikel 9.

3.  Når den kompetente myndighed vurderer genopretningsplanen, hører den ESMA og tager hensyn til CCP'ens kapitalstruktur, dens default waterfall, kompleksiteten af dens organisatoriske struktur og CCP'ens risikoprofil, herunder økonomiske, operationelle og internetbaserede risici, dens aktiviteters substituerbarhed samt hvordan gennemførelsen af genopretningsplanen vil påvirke CCP'ens clearingmedlemmer, deres kunder, de finansielle markeder, der serviceres af CCP'en, og det finansielle system som helhed. Den kompetente myndighed tager behørigt hensyn til, hvorvidt genopretningsplanen vil sikre passende incitamenter for CCP'ens ejere og clearingmedlemmer og deres kunder til at kontrollere omfanget af risiko, de bringer ind i eller påfører systemet. Den kompetente myndighed tilskynder til overvågning af CCP'ens risikotagnings- og -styringsaktiviteter og fremmer den størst mulige deltagelse i CCP'ens misligholdelsesstyringsproces.

3a.  Ved vurderingen af genopretningsplanen træffer den kompetente myndighed kun aftaler om støtte fra moderselskabet i betragtning som gyldige dele af genopretningsplanen, når sådanne aftaler er bindende.

4.  Afviklingsmyndigheden gennemgår genopretningsplanen med henblik på at identificere eventuelle foranstaltninger, der kunne få en negativ indvirkning på CCP'ens afviklingsmuligheder. Når sådanne sager identificeres, gør afviklingsmyndigheden den kompetente myndighed opmærksom på dem og fremsætter henstillinger til den kompetente myndighed om metoder til at imødegå de negative virkninger af disse foranstaltninger på CCP'ens afviklingsmuligheder.

5.  Beslutter den kompetente myndighed ikke at efterkomme henstillingerne fra afviklingsmyndigheden i henhold til stk. 4, skal myndigheden fuldt ud begrunde afgørelsen over for afviklingsmyndigheden.

6.  Hvis den kompetente myndighed er enig i henstillingerne fra afviklingsmyndigheden eller på anden vis mener, at genopretningsplanen har væsentlige mangler, eller at der er væsentlige hindringer for dens gennemførelse, underretter den CCP'en eller dens moderselskab om sin vurdering og giver CCP'en mulighed for at fremføre sine synspunkter.

7.  Den kompetente myndighed, der tager hensyn til CCP'ens synspunkter, kan kræve, at CCP'en eller dens moderselskab inden for to måneder, der med den kompetente myndigheds godkendelse kan forlænges med én måned, forelægger en revideret plan hvoraf det fremgår, hvordan de pågældende mangler og hindringer håndteres. Den reviderede plan vurderes i henhold til stk. 2, andet afsnit.

8.  Hvis den kompetente myndighed ikke finder, at manglerne og hindringerne i den reviderede plan er blevet håndteret i tilstrækkelig grad, eller hvis CCP'en eller moderselskabet ikke har forelagt en revideret plan, kan myndigheden kræve, at CCP'en eller moderselskabet foretager specifikke ændringer af planen.

9.  Hvis det ikke er muligt at afhjælpe disse mangler eller hindringer i tilstrækkelig grad via specifikke ændringer af planen, kræver den kompetente myndighed, at CCP'en eller dens moderselskab inden for en rimelig frist angiver, hvordan forretningsaktiviteterne skal ændres med henblik på at håndtere manglerne i eller hindringerne for gennemførelsen af genopretningsplanen.

Såfremt CCP'en eller dens moderselskab ikke inden for den kompetente myndigheds frist angiver sådanne ændringer, eller hvis den kompetente myndighed mener, at de foreslåede handlinger ikke i tilstrækkelig grad vil kunne afhjælpe manglerne eller hindringerne for gennemførelsen af genopretningsplanen eller forbedre CCP'ens afviklingsmuligheder, skal den kompetente myndighed kræve, at CCP'en eller dens moderselskab inden for en rimelig tidsfrist, som angives af den kompetente myndighed, træffer en af følgende foranstaltninger, under hensyntagen til manglernes og hindringernes alvor, foranstaltningernes indvirkning på CCP'ens forretningsaktiviteter og CCP'ens evne til fremover at overholde forordning (EU) nr. 648/2012:

a)  reduktion af CCP'ens risikoprofil

b)  styrkelse af CCP'ens evne til at blive rettidigt rekapitaliseret for at overholde tilsynskravene

c)  revision af CCP'ens strategi og struktur

d)  ændringer af default waterfall, genopretningsforanstaltninger og andre ordninger til fordeling af tab med henblik på at forbedre afviklingsmulighederne og kritiske funktioners modstandsdygtighed

e)  ændringer i CCP'ens ledelsesstruktur.

10.  Kravet i stk. 9, andet afsnit, skal begrundes og skriftligt meddeles CCP'en.

10a.  ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer de minimumskriterier, som den kompetente myndighed skal inddrage i vurderingen i henhold til nærværende artikels stk. 2 og artikel 11, stk. 1.

ESMA forelægger udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen inden ... [12 måneder efter denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 11

Genopretningsplaner for CCP'er, der tilhører en koncern

1.  Når moderselskabet i den koncern, som CCP'en tilhører, er et institut som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 23), i direktiv 2014/59/EU eller en enhed som omhandlet i nævnte direktivs artikel 1, stk. 1, litra c) eller d), pålægger den kompetente myndighed som defineret i nævnte direktivs artikel 2, stk. 1, nr. 21), moderselskabet at indsende en genopretningsplan for koncernen i medfør af nævnte direktiv. Den kompetente myndighed forelægger genopretningsplanen for koncernen for CCP'ens kompetente myndighed.

Når moderselskabet i den koncern, som CCP'en tilhører, ikke er et institut eller en enhed som omhandlet i første afsnit, og hvor det er nødvendigt for at vurdere alle elementer i bilagets afsnit A, kan de kompetente myndigheder, efter høring af kollegiet og ▌i henhold til procedurerne fastlagt i denne forordnings artikel 10, kræve, at CCP'en indsender en genopretningsplan for CCP'en under hensyntagen til alle relevante elementer vedrørende koncernens struktur. Et sådant krav skal begrundes og skriftligt meddeles CCP'en og dennes moderselskab.

2.  Indsender moderselskabet genopretningsplanen i henhold til stk. 1, første afsnit, udgør bestemmelserne om CCP'ens genopretning en særskilt del af denne genopretningsplan, og de overholder kravene i denne forordning, og CCP'en pålægges ikke nødvendigvis at udarbejde en individuel genopretningsplan.

3.  CCP'ens kompetente myndighed vurderer i henhold til artikel 10 bestemmelserne i CCP'ens genopretningsplan og hører, hvor det er relevant, koncernens kompetente myndighed.

Artikel 12

Koordineringsprocedure for genopretningsplaner

1.  Tilsynskollegiet skal nå frem til en fælles afgørelse om alle følgende spørgsmål:

a)  gennemgangen og vurderingen af genopretningsplanen

b)  anvendelsen af foranstaltningerne i artikel 9, stk. 6, 7, 8 og 9

c)  om genopretningsplanen skal udarbejdes af moderselskabet i henhold til artikel 11, stk. 1.

2.  Kollegiet skal nå frem til en fælles afgørelse om de i litra a) og b) omhandlede spørgsmål inden for fire måneder efter den dato, hvor den kompetente myndighed indsender genopretningsplanen.

Kollegiet skal nå frem til en fælles afgørelse om det i litra c) omhandlede spørgsmål inden for fire måneder efter den dato, hvor den kompetente myndighed beslutter at anmode modelskabet om at udarbejde en koncernplan.

ESMA kan efter anmodning fra en kompetent myndighed inden for tilsynskollegiet bistå tilsynskollegiet med at nå frem til en fælles afgørelse i overensstemmelse med artikel 31, litra c), i forordning (EU) nr. 1095/2010.

3.  Hvis tilsynskollegiet fire måneder efter fremlæggelsesdatoen for genopretningsplanen ikke er nået frem til en fælles afgørelse om de i stk. 1, litra a) og b), omhandlede spørgsmål, træffer CCP'ens kompetente myndighed sin egen afgørelse.

CCP'ens kompetente myndighed træffer afgørelsen, jf. første afsnit, under hensyntagen til andre kollegiemedlemmers synspunkter, der er kommet frem i løbet af perioden på fire måneder. CCP'ens kompetente myndighed meddeler skriftligt afgørelsen til CCP'en, dens moderselskab og, hvor det er relevant, til andre medlemmer af tilsynskollegiet.

4.  Hvis en gruppe medlemmer af tilsynskollegiet, der repræsenterer et simpelt flertal af medlemmerne af dette kollegium, inden udgangen af perioden på fire måneder i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010 har henvist et spørgsmål til ESMA om vurderingen af genopretningsplaner og gennemførelse af foranstaltningerne, jf. denne forordnings artikel 10, stk. 9, litra a) og b), afventer CCP'ens kompetente myndighed ESMA's afgørelse, jf. artikel 19, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1095/2010, og træffer sin afgørelse i overensstemmelse med ESMA's afgørelse.

5.  Perioden på fire måneder anses for at være forligsfase i henhold til forordning (EU) nr. 1095/2010. ESMA træffer sin afgørelse inden for én måned, efter at spørgsmålet er henvist til den. Efter udløbet af de fire måneder, eller efter at der er truffet en fælles beslutning, kan sagen ikke længere indbringes for ESMA. Foreligger der ikke nogen afgørelse fra ESMA inden for en måned, finder afgørelsen fra CCP'ens kompetente myndighed anvendelse.

Afdeling 2

Afviklingsplanlægning

Artikel 13

Afviklingsplaner

1.  CCP’ens afviklingsmyndighed udarbejder efter høring af den kompetente myndighed og ESMA og i samarbejde med afviklingskollegiet, i henhold til proceduren fastlagt i artikel 15, en afviklingsplan for hver CCP.

2.  Afviklingsplanen skal indeholde de afviklingsforanstaltninger, som afviklingsmyndigheden kan træffe, hvis CCP'en opfylder betingelserne for afvikling, jf. artikel 22.

3.  Afviklingsplanen tager mindst hensyn til følgende:

a)  CCP'ens sammenbrud, der skyldes:

i.   misligholdelsessituationer

ii.   ikke-misligholdelsessituationer

iii.  generel finansiel ustabilitet eller begivenheder, der berører hele systemet

b)  de konsekvenser, som gennemførelsen af afviklingsplanen vil have på clearingmedlemmer og deres kunder, herunder hvis clearingmedlemmer forventeligt bliver genstand for genopretningsforanstaltninger eller afviklingsforanstaltninger i henhold til direktiv 2014/59/EU, på forbundne FMI'er, finansielle markeder, der serviceres af CCP'en, og det finansielle system som helhed

c)  den måde og de omstændigheder, hvorpå og hvorunder en CCP kan anmode om anvendelse af centralbankfaciliteter og identifikation af de aktiver, der forventes at kunne betragtes som sikkerhedsstillelse.

4.  Der må i afviklingsplanen ikke antages noget af følgende:

a)  offentlig finansiel støtte

b)  en centralbanks likviditetsstøtte i en nødsituation

c)  likviditetsstøtte fra en centralbank, der ydes på andre betingelser end de normale for så vidt angår sikkerhedsstillelse, løbetid og rentesatser.

4a.  En afviklingsplan fremsætter forsigtige antagelser vedrørende de finansielle ressourcer, som er tilgængelige som afviklingsværktøjer, der måtte være nødvendige for at nå målet med afviklingen, og de ressourcer, som den forventer vil være til rådighed i henhold til CCP'ens regler og ordninger på det tidspunkt, hvor afviklingen går i gang. Disse forsigtige antagelser baseres på resultaterne af de seneste stresstest, der udføres i overensstemmelse med artikel 5, stk.2a, og fortsat være gyldige i scenarier med ekstreme markedsvilkår, der forværres af genopretning eller afvikling af én eller flere CCP'er, herunder misligholdelse hos et eller flere clearingmedlemmer, ud over de to clearingmedlemmer over for hvem CCP'en har de største eksponeringer.

5.  Afviklingsmyndighederne gennemgår afviklingsplanerne og ajourfører dem, hvor det er relevant, mindst en gang om året og under alle omstændigheder efter ændringer, der berører CCP'ens retlige eller organisatoriske struktur, dens forretningsaktiviteter eller finansielle stilling, eller enhver anden ændring, som har væsentlige konsekvenser for planens effektivitet.

CCP'erne og de kompetente myndigheder meddeler straks afviklingsmyndigheden om enhver sådan ændring.

5a.  I afviklingsplanen foretages der en tydelig sondring, navnlig når det kan lade sig gøre i form af separate afsnit, mellem scenarier baseret på de omstændigheder, der henvises til i henholdsvis stk. 3, litra a), nr. i), ii) og iii).

6.  Afviklingsplanen præciserer betingelserne og forskellige scenarier for anvendelse af afviklingsværktøjerne og udøvelse af afviklingsbeføjelserne. Afviklingsplanen indeholder, kvantificeret så vidt det er relevant og muligt, følgende:

a)  et resumé af de vigtigste elementer i planen, idet der skelnes mellem misligholdelsesbegivenheder, ikkemisligholdelsesbegivenheder og en kombination af begge;

b)  et resumé af de væsentligste ændringer i CCP'en, der har fundet sted siden sidste ajourføring af afviklingsplanen

c)  en beskrivelse af, hvordan CCP'ens kritiske funktioner i nødvendigt omfang vil kunne adskilles juridisk og økonomisk fra andre funktioner for at sikre deres videreførelse efter indledning af alle forskellige former for afvikling, herunder at CCP’en bliver nødlidende

d)  et overslag over tidsrammen for gennemførelsen af hvert af planens væsentlige aspekter, herunder til supplering af CCP'ens finansielle ressourcer

e)  en udførlig beskrivelse af den vurdering af afviklingsmulighederne, der er foretaget i overensstemmelse med artikel 16

f)  en beskrivelse af de foranstaltninger, der kræves i medfør af artikel 17 for at afhjælpe eller fjerne hindringer for afvikling, som er påpeget ved vurderingen i henhold til artikel 16

g)  en beskrivelse af procedurerne til bestemmelse af værdien og salgbarheden af CCP'ens kritiske funktioner og aktiver

h)  en udførlig beskrivelse af de ordninger, der skal sikre, at de i artikel 14 krævede oplysninger er aktuelle og til enhver tid står til rådighed for afviklingsmyndighederne

i)  en redegørelse, der forklarer, hvordan afviklingsforanstaltningerne vil kunne finansieres, uden at der regnes med de i stk. 4 omhandlede elementer

j)  en udførlig beskrivelse af de forskellige afviklingsstrategier, der vil kunne anvendes, alt efter de forskellige mulige scenarier og de dermed forbundne tidsfrister

k)  en beskrivelse af kritiske indbyrdes afhængighedsforhold mellem CCP'en og andre markedsdeltagere, herunder gensidig afhængighed inden for koncernen, interoperabilitetsordninger og forbindelser med andre FMI'er sammen med metoderne til afhjælpning af denne form for gensidig afhængighed

l)  en beskrivelse af de forskellige muligheder for at sikre:

i.  adgang til betalings- og clearingtjenester samt andre infrastrukturer

ii.  rettidig opfyldelse af forpligtelser over for clearingmedlemmer og deres kunder og enhver forbundet FMI

iii.  clearingmedlemmers og deres kunders adgang til værdipapirer eller likvide beholdninger ydet af CCP'en og værdipapirer eller kontant sikkerhed, der placeres hos og forvaltes af CCP'en, og som skyldes disse deltagere, på et gennemsigtigt og ikke-diskriminerende måde;

iv.  videreførelse af forbindelser mellem CCP'en og andre FMI'er

v.  overførbarhed af clearingmedlemmers kunders og indirekte kunders aktiver og positioner i henhold til artikel 39 i forordning (EU) nr. 648/2012

vi.  bevarelse af licenser, godkendelser, anerkendelser og retlige udpegelser af en CCP, hvor dette er nødvendigt for at videreføre udøvelsen af CCP'ens kritiske funktioner, herunder dens anerkendelse med henblik på anvendelse af relevante bestemmelser om endelig afregning og deltagelse i eller forbindelser til andre FMI'er

la)  en beskrivelse af metoden, som afviklingsmyndigheden planlægger at følge for at fastslå omfanget og værdien af kontrakter, der skal afsluttes i henhold til artikel 29

m)  en analyse af planens konsekvenser for CCP'ens medarbejdere, herunder en vurdering af eventuelle omkostninger forbundet hermed, og en beskrivelse af de planlagte procedurer for høring af medarbejderne under afviklingsprocessen, idet der tages hensyn til de nationale bestemmelser om og ordninger for dialog med arbejdsmarkedets parter

n)  en plan for kommunikation med medierne og offentligheden for at sikre så stor gennemsigtighed som muligt

o)  en beskrivelse af de aktiviteter og systemer, der har afgørende betydning for opretholdelsen af den fortsatte gennemførelse af CCP'ens operationelle procedurer.

oa)  en beskrivelse af ordningerne for udveksling af oplysninger med afviklingskollegiet forud for og under afviklingen i henhold til de skriftlige ordninger og procedurer for afviklingskollegiets funktionsmåde, jf. artikel 1, stk. 4.

Oplysningerne i stk. 6, litra a), videregives til den pågældende CCP. CCP'en kan skriftligt give udtryk for sin holdning til afviklingsplanen over for afviklingsmyndigheden. Udtalelsen skal medtages i planen.

7.  Afviklingsmyndigheder kan kræve, at CCP'er giver dem detaljerede registre over de i artikel 29 i forordning (EU) nr. 648/2012 omhandlede kontrakter, som den har indgået. Afviklingsmyndigheder kan fastlægge en tidsfrist for indlevering af disse registre og kan angive forskellige tidsfrister for forskellige kontrakttyper.

7a.  CCP'ens afviklingsmyndighed arbejder tæt sammen med afviklingsmyndigheder for CCP'ens clearingmedlemmer med det formål at sikre, at der ikke er nogen hindringer for afvikling.

8.  ESMA kan, efter høring af ESRB og under hensyntagen til de relevante bestemmelser i Kommissionens delegerede forordning (EU) XXX/2016 om supplerende regler til direktiv 2014/59/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedtaget i medfør af artikel 10, stk. 9, i direktiv 2014/59/EU, og under overholdelse af proportionalitetsprincippet udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der yderligere præciserer indholdet i afviklingsplanen, jf. stk. 6.

Ved udarbejdelsen af udkastene til reguleringsmæssige tekniske standarder tager ESMA behørigt hensyn til graden af differentiering mellem de nationale retlige rammer, navnlig på området insolvenslovgivning i hele Unionen, samt de forskellige størrelser og arten af CCP'er, der er etableret i Unionen.

ESMA forelægger udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen inden [PO: indsæt dato: [12 måneder fra datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 14

CCP'ers samarbejds- og oplysningspligt

CCP'er skal, hvor det er nødvendigt, samarbejde om udarbejdelsen af afviklingsplaner og give afviklingsmyndigheder, enten direkte eller gennem kompetente myndigheder, alle oplysninger, der er nødvendige for udarbejdelsen og gennemførelsen af disse planer, herunder de oplysninger og den analyse, der er omhandlet i bilagets afsnit B.

De kompetente myndigheder skal give afviklingsmyndighederne alle de i første afsnit omhandlede oplysninger, som er tilgængelige for dem.

En CCP udveksler oplysninger rettidigt med de kompetente myndigheder og ESMA med henblik på at lette vurderingen af CCP'ens risikoprofiler og den indbyrdes forbindelse med andre infrastrukturer på finansmarkedet, andre finansieringsinstitutter og med finanssystemet i almindelighed som defineret i artikel 9 og 10 i denne forordning.

Artikel 15

Koordineringsprocedure for afviklingsplaner

1.  Afviklingskollegiet skal nå frem til en fælles afgørelse om afviklingsplanen og om alle ændringer af den inden for en periode på fire måneder efter den dato, hvor afviklingsmyndigheden forelægger planen i henhold til stk. 2.

2.  Afviklingsmyndigheden skal for afviklingskollegiet forelægge et udkast til en afviklingsplan, de i artikel 14 omhandlede oplysninger og alle yderligere oplysninger, der er relevante for afviklingskollegiet.

Afviklingsmyndigheden sikrer, at ESMA modtager alle de oplysninger, der er relevante for dens rolle i henhold til denne artikel.

3.  Afviklingsmyndigheden kan beslutte at inddrage tredjelandsmyndigheder i udarbejdelsen og gennemgangen af afviklingsplanen, forudsat at de opfylder fortrolighedskravene, jf. artikel 71, og er fra jurisdiktioner, hvor en af følgende enheder er etableret:

i.  CCP'ens moderselskab, hvor det er relevant

ii.  clearingmedlemmer, for hvilke CCP'en har betydelig eksponering

iii.  CCP'ens datterselskaber, hvor det er relevant

iv.  andre, der leverer kritiske tjenester til CCP'en

iva.  en CCP som har interoperabilitetsaftaler med CCP'en.

4.  ESMA kan efter anmodning fra en afviklingsmyndighed bistå afviklingskollegiet med at nå frem til en fælles afgørelse i overensstemmelse med artikel 31, litra c), i forordning (EU) nr. 1095/2010.

5.  Hvis afviklingskollegiet fire måneder efter fremlæggelsesdatoen for afviklingsplanen ikke er nået frem til en fælles afgørelse, træffer afviklingsmyndigheden sin egen afgørelse om afviklingsplanen. Når afviklingsmyndigheden træffer sin afgørelse, tager den hensyn til de øvrige afviklingskollegiemedlemmers synspunkter, der er kommet frem under perioden på firemåneder. Afviklingsmyndigheden meddeler skriftligt afgørelsen til CCP'en, dens moderselskab, hvor det er relevant, og til andre medlemmer af afviklingskollegiet.

6.  Har en gruppe medlemmer af afviklingskollegiet, der repræsenterer et simpelt flertal af medlemmerne af dette kollegium, inden udløbet af perioden på fire måneder indbragt et spørgsmål vedrørende afviklingsplanen for ESMA i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010, udskyder CCP'ens afviklingsmyndighed sin afgørelse og afventer den afgørelse, ESMA måtte vedtage i overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, i nævnte forordning, og træffer sin afgørelse i overensstemmelse med ESMA's afgørelse.

Perioden på fire måneder anses for at være forligsfase i henhold til forordning (EU) nr. 1095/2010. ESMA træffer sin afgørelse inden for én måned, efter at spørgsmålet er henvist til den. Efter udløbet af de fire måneder, eller efter at der er truffet en fælles beslutning, kan sagen ikke længere indbringes for ESMA. Foreligger der ikke nogen afgørelse fra ESMA inden for en måned, finder afviklingsmyndighedens afgørelse anvendelse.

7.  Hvor der træffes en fælles afgørelse i medfør af stk. 1, og hvor enhver afviklingsmyndighed i forbindelse med stk. 6 mener, at genstanden for en uenighed kan få indvirkning på dens medlemsstats finanspolitiske ansvar, skal CCP'ens afviklingsmyndighed iværksætte en ny vurdering af afviklingsplanen.

KAPITEL II

Afviklingsmulighederne

Artikel 16

Vurdering af afviklingsmulighederne

1.  Afviklingsmyndigheden skal, i samarbejde med afviklingskollegiet i henhold til artikel 17, vurdere, i hvilket omfang en CCP kan afvikles, uden at der regnes med noget af følgende:

a)  ▌finansiel støtte fra det offentlige

b)  en centralbanks likviditetsstøtte i en nødsituation

c)  likviditetsstøtte fra en centralbank, der ydes på andre betingelser end de normale for så vidt angår sikkerhedsstillelse, løbetid og rentesatser.

2.  En CCP anses for at kunne afvikles, hvis afviklingsmyndigheden vurderer, at det er muligt og troværdigt enten at afvikle den ved almindelig insolvensbehandling eller at anvende de forskellige afviklingsværktøjer og -beføjelser, således at videreførelsen af CCP'ens kritiske funktioner sikres, og man undgår enhver brug af offentlige midler, samt at det i videst muligt omfang forhindres, at det får betydelige negative konsekvenser for det finansielle system.

De negative konsekvenser omhandlet i første afsnit omfatter generel finansiel ustabilitet eller begivenheder, der berører hele systemet, i enhver medlemsstat.

Afviklingsmyndigheden underretter rettidigt ESMA, hvis den mener, at CCP'en ikke kan afvikles.

3.  Efter anmodning fra afviklingsmyndigheden skal en CCP godtgøre, at:

a)  der ikke er nogen hindringer for, at ejerskabsinstrumenternes værdi nedskrives efter udøvelsen af afviklingsbeføjelser, uanset om udestående aftaleforhold eller andre foranstaltninger i CCP'ens afviklingsplan er helt udtømt

b)  CCP'ens aftaler med clearingmedlemmer eller tredjeparter ikke giver disse clearingmedlemmer eller tredjeparter mulighed for at anfægte en afviklingsmyndigheds udøvelse af afviklingsbeføjelser eller på anden måde undgå at blive genstand for disse beføjelser.

4.  Ved vurderingen af afviklingsmulighederne i henhold til stk. 1 ser afviklingsmyndigheden afhængigt af, hvad der er relevant, på de forhold, der er anført i bilagets afsnit C.

4a.  ESMA vedtager retningslinjer med henblik på at fremme konvergensen af tilsyns- og afviklingspraksis vedrørende anvendelse af afsnit C i bilaget senest den ... [18 måneder efter denne forordnings ikrafttræden].

5.  Afviklingsmyndigheden foretager i samarbejde med afviklingskollegiet vurderingen af afviklingsmulighederne samtidig med udarbejdelsen og ajourføringen af afviklingsplanen i henhold til artikel 13.

Artikel 17

Afhjælpning eller fjernelse af hindringer for afviklingsmuligheder

1.  Når afviklingsmyndigheden efter vurderingen i artikel 16 og efter at have rådført sig med afviklingskollegiet konkluderer, at der er væsentlige hindringer for afviklingen af en CCP, udarbejder og indsender afviklingsmyndigheden i samarbejde med den kompetente myndighed en rapport til CCP'en og afviklingskollegiet.

I den i første afsnit omhandlede rapport analyseres det, hvilke ▌hindringer der er for en effektiv anvendelse af afviklingsværktøjerne og for udøvelse af afviklingsbeføjelserne i forbindelse med CCP'en, hindringernes konsekvenser for CCP'ens forretningsmodel overvejes, og målrettede foranstaltninger til at fjerne disse ▌ anbefales, hvor det er muligt.

2.  Kravet til afviklingskollegierne om at træffe en fælles afgørelse om afviklingsplanerne, der er fastsat i artikel 15, suspenderes som følge af den i stk. 1 omhandlede indsendelse af rapporten, indtil foranstaltningerne med henblik på at fjerne de væsentlige hindringer for afvikling er blevet accepteret af afviklingsmyndigheden i henhold til nærværende artikels stk. 3 eller alternative foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til nærværende artikels stk. 4.

3.  Senest fire måneder efter modtagelsen af den i henhold til stk. 1 indsendte rapport forelægger CCP'en afviklingsmyndigheden forslag til mulige foranstaltninger med henblik på at afhjælpe eller fjerne de væsentlige hindringer, der er påpeget i rapporten. Afviklingsmyndigheden underretter afviklingskollegiet om enhver foranstaltning forelagt af CCP'en. Afviklingsmyndigheden og afviklingskollegiet vurderer, i henhold til artikel 18, stk. 1, litra b), om foranstaltningerne effektivt afhjælper eller fjerner disse hindringer.

4.  Konstaterer afviklingsmyndigheden under hensyntagen til afviklingskollegiets holdning, at de af CCP'en forelagte foranstaltninger i henhold til stk. 3 ikke effektivt afhjælper eller fjerner de i rapporten udpegede hindringer, fastlægger afviklingsmyndigheden andre foranstaltninger, og den giver underretning om disse foranstaltninger til afviklingskollegiet med henblik på at træffe en fælles afgørelse jf. artikel 18.

De i første afsnit omhandlede alternative foranstaltninger tager hensyn til følgende:

a)  den trussel mod finansiel stabilitet, der følger af disse hindringer for afvikling af en CCP

b)  de alternative foranstaltningers indvirkning på den specifikke CCP, dens clearingmedlemmer og deres kunder, alle forbundne FMI'er og det indre marked.

ba)  virkningerne på bestemmelsen om integrerede clearingtjenester for forskellige produkter og porteføljers marginberegning på tværs af aktivklasser.

Med henblik på andet afsnit, litra b), hører afviklingsmyndigheden den kompetente myndighed, tilsynskollegiet og afviklingskollegiet samt, hvor det er relevant, ESRB.

5.  Afviklingsmyndigheden skal, i henhold til artikel 18, skriftligt underrette CCP'en, enten direkte eller indirekte gennem den kompetente myndighed, om de alternative foranstaltninger, der skal træffes med henblik på at nå målet om at fjerne hindringer for muligheden for afvikling. Afviklingsmyndigheden begrunder, hvorfor de af CCP'en forelagte foranstaltninger ikke ville kunne fjerne hindringerne for afviklingen, og hvordan alternative foranstaltninger ville kunne fjerne dem.

6.  CCP'en forelægger inden for en måned en plan for, hvordan den agter at gennemføre de alternative foranstaltninger inden for den frist, der fastsættes af afviklingsmyndigheden.

7.  Kun med henblik på stk. 4 kan afviklingsmyndigheden i koordination med den kompetente myndighed:

a)  pålægge CCP'en at revidere eller udarbejde serviceaftaler, det være sig internt i koncernen eller med tredjemand, til dækning af kritiske funktioner

b)  pålægge CCP'en at begrænse sine maksimale enkeltvise og samlede udækkede eksponeringer

c)  pålægge CCP'en at foretage ændringer af, hvordan den indsamler og forvalter marginer i medfør af artikel 41 i forordning (EU) nr. 648/2012

d)  pålægge CCP'en at foretage ændringer i sammensætningen af og antallet af dens misligholdelsesfonde jf. artikel 42 i forordning (EU) nr. 648/2012

e)  pålægge CCP'en krav om specifikke eller yderligere regelmæssige oplysninger

f)  pålægge CCP'en at afhænde bestemte aktiver

g)  pålægge CCP'en at begrænse eller indstille visse eksisterende eller påtænkte aktiviteter

h)  pålægge CCP'en at foretage ændringer af dens genopretningsplan, forretningsorden og andre kontraktlige ordninger

i)  begrænse eller forhindre udviklingen af nye eller eksisterende forretningsområder eller ydelse af nye eller eksisterende tjenester

j)  kræve, at CCP'en eller en koncernenhed, som den direkte eller indirekte kontrollerer, ændrer den retlige eller operationelle struktur for at sikre, at kritiske funktioner kan adskilles juridisk og operationelt fra andre funktioner ved anvendelsen af afviklingsværktøjer

k)  pålægge CCP'en at oprette et finansielt moderholdingselskab i en medlemsstat eller et finansielt moderholdingselskab i Unionen

l)  pålægge CCP'en at udstede forpligtelser, der kan nedskrives og konverteres, eller at sætte andre ressourcer til side for at øge kapaciteten til at absorbere tab, rekapitalisere og supplere præfinansierede ressourcer

m)  pålægge CCP'en at tage andre skridt til at muliggøre kapitalstrømme, andre forpligtelser og kontrakter for at kunne absorbere tab, rekapitalisere CCP'en eller supplere præfinansierede ressourcer Foranstaltningerne, der overvejes, kan navnlig omfatte forsøg på at genforhandle enhver forpligtelse, som CCP'en har udstedt, eller revidere aftalevilkår med henblik på at sikre, at alle afviklingsmyndighedens afgørelser om at nedskrive, konvertere eller omstrukturere nævnte forpligtelse, instrument eller aftale bliver fuldbyrdet i henhold til lovgivningen i den jurisdiktion, der er gældende for nævnte forpligtelse eller instrument

n)  ▌

na)  begrænse eller suspendere CCP'ens interoperabilitetsforbindelser, når en sådan begrænsning eller suspension er nødvendig for at forhindre de negative konsekvenser, som anvendelsen af genopretningsværktøjerne kan have på interoperable CCP'er.

Artikel 18

Koordinationsprocedure til at afhjælpe eller fjerne hindringer for afvikling

1.  Afviklingskollegiet træffer en fælles afgørelse om:

a)  udpegelsen af væsentlige hindringer for afvikling, jf. artikel 16, stk. 1

b)  vurderingen af de foranstaltninger, der er foreslået af CCP'en, jf. artikel 17, stk. 3, om nødvendigt

c)  de alternative foranstaltninger, der kræves i henhold til artikel 17, stk. 4.

2.  Den i stk. 1, litra a), omhandlede fælles afgørelse om udpegelse af væsentlige hindringer for afvikling skal vedtages inden for fire måneder efter indsendelsen af den i artikel 17, stk. 1, omhandlede rapport til afviklingskollegiet.

Den i stk. 1, litra b) og c), omhandlede fælles afgørelse skal vedtages inden for fire måneder efter indsendelsen af CCP'ens foreslåede foranstaltninger til at fjerne hindringer for afvikling.

De i stk. 1 omhandlede fælles afgørelser skal være begrundede og meddeles skriftligt af afviklingsmyndigheden til CCP'en, samt hvis det er relevant, til dens moderselskab.

ESMA kan efter anmodning fra afviklingsmyndigheden bistå afviklingskollegiet med at nå frem til en fælles afgørelse i overensstemmelse med artikel 31, litra c), i forordning (EU) nr. 1095/2010.

3.  Hvis afviklingskollegiet, fire måneder efter forelæggelsesdatoen for den i artikel 17, stk. 1, omhandlede rapport, ikke har vedtaget en fælles afgørelse, træffer afviklingsmyndigheden sin egen afgørelse om passende foranstaltninger, der skal iværksættes i henhold til artikel 17, stk. 5. Når afviklingsmyndigheden træffer sin afgørelse, tager den hensyn til de øvrige afviklingskollegiemedlemmers synspunkter, der er kommet frem under perioden på fire måneder.

Afviklingsmyndigheden meddeler skriftligt afgørelsen til CCP'en, dens moderselskab, hvor det er relevant, og til andre medlemmer af afviklingskollegiet.

4.  Har en gruppe af medlemmer af afviklingskollegiet, der repræsenterer et simpelt flertal af medlemmerne af dette kollegium, ved udløbet af perioden på fire måneder indbragt et spørgsmål omhandlet i artikel 17, stk. 7, litra j), k) eller n), for ESMA i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010, udskyder CCP'ens afviklingsmyndighed sin afgørelse og afventer den afgørelse, ESMA måtte vedtage i overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, i nævnte forordning. Afviklingsmyndigheden træffer i dette tilfælde sin afgørelse i overensstemmelse med ESMA's afgørelse.

Perioden på fire måneder anses for at være forligsfase i henhold til forordning (EU) nr. 1095/2010. ESMA træffer sin afgørelse inden for én måned, efter at spørgsmålet er henvist til den. Efter udløbet af de fire måneder, eller efter at der er truffet en fælles beslutning, kan sagen ikke længere indbringes for ESMA. Foreligger der ikke nogen afgørelse fra ESMA inden for en måned, finder afviklingsmyndighedens afgørelse anvendelse.

AFSNIT II

Tidlig Indgriben

Artikel 19

Foranstaltninger i forbindelse med tidlig indgriben

1.  Hvis en CCP overtræder eller kan forventes at overtræde tilsynskravene i forordning (EU) nr. 648/2012 eller udgør en risiko for den finansielle stabilitet i det globale finansielle system eller i Unionens finansielle system eller dele af det ene af disse to, eller hvis den kompetente myndighed har afgjort, at der er andre indikationer på en udvikling, der kan påvirke CCP'ens drift, især dens evne til at levere clearingtjenester, kan de kompetente myndigheder:

a)  pålægge CCP'en at ajourføre genopretningsplanen i henhold til artikel 9, hvis de omstændigheder, der gjorde tidlig indgriben nødvendig, er forskellige fra antagelserne i den oprindelige genopretningsplan

b)  pålægge CCP'en at iværksætte en eller flere af de ordninger eller foranstaltninger, der er beskrevet i genopretningsplanen inden for en specifik tidsfrist. Hvis planen er ajourført i henhold til litra a), omfatter disse ordninger eller foranstaltninger alle ajourførte ordninger eller foranstaltninger

c)  pålægge CCP'en at udpege årsagerne til overtrædelsen eller den forventelige overtrædelse omhandlet i stk. 1 og udarbejde et handlingsprogram, der indeholder passende foranstaltninger og tidsfrister

d)  pålægge CCP'en at indkalde til aktionærmøde eller, hvis CCP'en ikke overholder dette krav, selv indkalde mødet. I begge tilfælde fastlægger den kompetente myndighed dagsordenen, herunder afgørelser, som skal vedtages af aktionærerne

e)  kræve, at et eller flere medlemmer af bestyrelsen eller den øverste ledelse fjernes eller udskiftes, hvis disse personer findes uegnede til at varetage deres opgaver i henhold til artikel 27 i forordning (EU) nr. 648/2012

f)  kræve ændringer af CCP'ens forretningsstrategi

g)  kræve ændringer af CCP'ens retlige eller operationelle struktur

h)  forsyne afviklingsmyndigheden med alle de oplysninger, der er nødvendige for at ajourføre CCP'ens afviklingsplan for at forberede CCP'ens eventuelle afvikling og værdiansættelsen af dens aktiver og passiver i henhold til artikel 24, herunder alle oplysninger, der kræves ved inspektioner på stedet

i)  om nødvendigt og i henhold til stk. 4 kræve gennemførelse af CCP'ens genopretningsforanstaltninger

j)  kræve, at CCP'en afstår fra at gennemføre visse genopretningsforanstaltninger, hvis den kompetente myndighed har besluttet, at gennemførelse af disse foranstaltninger kan have negative konsekvenser for den finansielle stabilitet eller i urimelig grad skade kundernes interesser

k)  pålægge CCP'en rettidigt at supplere dens finansielle ressourcer

ka)  undtagelsesvis og i enkelttilfælde tillade, at clearingmedlemmers kunder deltager direkte i auktioner, idet man fraviger andre forsigtighedskrav i afsnit IV, kapitel 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 end marginkravene i artikel 41 i forordning (EU) nr. 648/2012 for disse kunder. Kundernes clearingmedlemmer skal give kunderne omfattende oplysninger om auktionen og lette budprocessen for kunderne. De krævede marginbetalinger fra kunderne skal foretages gennem et ikke-misligholdende clearingmedlem.

kb)  begrænse eller forbyde aflønning af egenkapital og instrumenter, der behandles som egenkapital, i videst muligt omfang uden at udløse direkte misligholdelse, herunder i form af udbyttebetaling og tilbagekøb fra CCP'ens side og det bør være muligt at begrænse, forbyde eller indefryse udbetaling af variabel aflønning i henhold til direktiv 2013/36/EU og EBA's retningslinjer EBA/GL/2015/22, af skønsmæssigt fastsatte pensionsydelser og af fratrædelsesgodtgørelser til ledelsen.

2.  For hver af disse foranstaltninger fastsætter den kompetente myndighed en passende tidsfrist og evaluerer effektiviteten af disse foranstaltninger, når de er iværksat.

2a.  Nationale insolvensretlige regler vedrørende omstødelse eller anfægtelighed af retsakter, der er skadelige for kreditorerne, finder ikke anvendelse på foranstaltninger i form af tidlig indgriben, som træffes af den kompetente myndighed i overensstemmelse med denne forordning.

3.  Den kompetente myndighed må kun anvende de i stk. 1, litra a) til k), nævnte foranstaltninger under hensyntagen til virkningen af disse foranstaltninger i andre medlemsstater, hvor CCP'en udøver virksomhed eller leverer ydelser, navnlig hvor CCP'ens virksomhed er kritisk eller vigtig for lokale finansielle markeder, herunder steder, hvor clearingmedlemmer er knyttet til handelspladser, og hvor FMI'er er etableret.

4.  Den kompetente myndighed må kun anvende den i stk. 1, litra i), nævnte foranstaltning, når den er i offentlighedens interesse og nødvendig for at opnå ethvert af følgende mål:

a)  opretholde den finansielle stabilitet

b)  opretholde videreførelse af CCP'ens kritiske funktioner på et gennemsigtigt og ikke-diskriminerende grundlag

c)  opretholde og styrke CCP'ens finansielle modstandsdygtighed.

Den kompetente myndighed anvender ikke den i stk. 1, litra i), nævnte foranstaltning i forbindelse med foranstaltninger, der omfatter overførsel af en anden CCP's ejendom, rettigheder eller forpligtelser.

5.  Har en CCP iværksat sin default waterfall, i henhold til artikel 45 i forordning (EU) nr. 648/2012, skal den informere den kompetente myndighed og afviklingsmyndigheden hurtigst muligt og forklare, om hændelsen afspejler svagheder eller problemer i den pågældende CCP.

6.  Er de i stk. 1 omhandlede betingelser opfyldt, underretter den kompetente myndighed ESMA og afviklingsmyndigheden, og den hører tilsynskollegiet.

Efter underretningerne og høringen af tilsynskollegiet afgør den kompetente myndighed, om nogen af de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger skal bringes i anvendelse. Den kompetente myndighed underretter tilsynskollegiet, afviklingsmyndigheden og ESMA om afgørelsen vedrørende de foranstaltninger, der skal træffes.

7.  Afviklingsmyndigheden kan, efter den i stk. 6, første afsnit, omhandlede underretning, pålægge CCP'en at kontakte potentielle købere med henblik på at forberede afviklingen af den, med forbehold for de i artikel 41 fastlagte betingelser og de i artikel 71 fastlagte fortrolighedsbestemmelser samt rammen for markedssonderinger, jf. artikel 11 i forordning (EU) nr. 596/2014 samt relevante delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter.

Artikel 20

Fjernelse af den øverste ledelse og bestyrelsen

Hvis der er sket en betydelig forværring af en CCP's finansielle situation, eller hvis CCP'en overtræder de lovkrav, der gælder for den, herunder dens forretningsorden, og andre foranstaltninger truffet i overensstemmelse med artikel 19 ikke er tilstrækkelige til at vende situationen, kan de kompetente myndigheder kræve, at CCP'ens øverste ledelse eller bestyrelsen fjernes helt eller delvist.

Udpegelsen af en ny øverste ledelse eller bestyrelse foretages i overensstemmelse med artikel 27 i forordning (EU) nr. 648/2012 og er underlagt den kompetente myndigheds godkendelse eller samtykke.

Afsnit IVa

Genvinding af tab

Artikel 20a

Udstedelse af ejerskab af fremtidige overskud til clearingmedlemmer og kunder, der har lidt tab

1.  Hvis en CCP i genopretning, der skyldes en ikkemisligholdelsesbegivenhed, har anvendt ordninger og foranstaltninger til at reducere værdien af ​​eventuelle gevinster, som CCP skal betale til ikkemisligholdende clearingmedlemmer og deres kunder, der er angivet i dens genopretningsplan i henhold til artikel 9, stk. 7b, litra b), l), nr. ii)), som går ud over den default waterfall, der er fastsat i artikel 45 forordning (EU) nr. 648/2012 om ikke-misligholdende clearingmedlemmer og deres kunder, og ikke har indledt afvikling som følge heraf, kan CCP'ens kompetente myndighed, når en matched bog er genoprettet, enten pålægge CCP'en at kompensere for deres tab gennem kontantbetalinger eller, hvor det er relevant, pålægge CCP'en at udstede ejerskabsinstrumenter i CCP'ens fremtidige overskud.

Værdien af ejerskabsinstrumenter i CCP'ens fremtidige overskud, der skal udstedes til hvert enkelt ikkemisligholdende berørt clearingmedlem, og som skal videregives til kunderne i en passende form, skal stå i forhold til dets tab og baseres på en værdiansættelse i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3. Disse ejerskabsinstrumenter giver besidderen ret til at modtage betalinger fra CCP'en på årsbasis, indtil tabet er blevet dækket fuldt ud og til et passende maksimalt antal år fra udstedelsesdatoen. En passende maksimal del af CCP'ens årlige overskud anvendes til betalinger vedrørende disse ejerskabsinstrumenter.

2.  Denne artikel reducerer ikke clearingmedlemmers ansvar for at lide tab, der går ud over default waterfall.

3.  ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at angive den rækkefølge, som skal betales, og de relevante maksimale antal år og den passende maksimale andel af CCP'ens årlige overskud, der er omhandlet i stk. 1, andet afsnit.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest [XXX efter ikrafttrædelsen af denne forordning].

Kommissionen tillægges beføjelser til at supplere denne forordning ved at vedtage de i nærværende stykke omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

AFSNIT V

AFVIKLING

KAPITEL I

Mål, betingelser og generelle principper

Artikel 21

Afviklingsmål

1.  Ved anvendelsen af afviklingsværktøjer og udøvelsen af afviklingsbeføjelser tager afviklingsmyndigheden hensyn til følgende afviklingsmål og tilpasser dem til det enkelte tilfældes art og omstændigheder:

a)  at sikre videreførelse af CCP'ens kritiske funktioner, navnlig:

i)  rettidig afregning af CCP'ens forpligtelser over for dens clearingmedlemmer og deres kunder

ii)  clearingmedlemmernes fortsatte adgang til værdipapirer eller likvide beholdninger ydet af CCP'en og værdipapir eller kontant sikkerhed, der forvaltes af CCP'en på vegne af disse clearingmedlemmer

b)  at sikre videreførelse af forbindelserne med andre FMI'er, der, hvis de forstyrres, vil have betydelige negative konsekvenser for den finansielle stabilitet, eller rettidig gennemførelse af betalings-, clearings-, afregnings- og registreringsfunktioner

c)  at undgå betydelige negative virkninger for det finansielle system, navnlig ved at forebygge spredning af finansielle vanskeligheder for CCP'ens clearingmedlemmer, deres kunder eller for det finansielle system som helhed, herunder andre FMI'er og ved at opretholde markedets og offentlighedens tillid

d)  at beskytte offentlige midler ved at minimere afhængigheden af finansiel støtte fra det offentlige og potentielle tab for skatteyderne

e)  at minimere omkostningerne ved afvikling for alle berørte parter og undgå værditab for CCP'en, med mindre dette værditab er nødvendigt for at nå afviklingsmålene.

2.  Bestyrelsen og den øverste ledelse af den CCP, der er under afvikling, yder afviklingsmyndigheden al den støtte, der er nødvendig for at nå afviklingsmålene

Artikel 22

Betingelser for afvikling

1.  Afviklingsmyndigheden træffer en afviklingsforanstaltning over for en CCP, forudsat at alle følgende betingelser er opfyldt:

a)  at CCP'en er nødlidende eller forventeligt nødlidende, hvilket afgøres af et af følgende organer:

i)  den kompetente myndighed efter høring af afviklingsmyndigheden

ii)  afviklingsmyndigheden efter høring af den kompetente myndighed, hvis afviklingsmyndigheden har de nødvendige værktøjer til at nå frem til en sådan konklusion

b)  at der ikke er nogen rimelig udsigt til, at alternative foranstaltninger iværksat af den private sektor eller af en tilsynsmyndighed, herunder foranstaltninger til tidlig indgriben, vil kunne forhindre, at CCP'en bliver nødlidende inden for en passende tidshorisont og under hensyntagen til andre relevante omstændigheder og

c)  at en afviklingsforanstaltning er nødvendig ud fra almene hensyn for at opfylde afviklingsmålene, hvis gennemførelsen af CCP'ens kontraktmæssige tabsfordelingsordninger ikke er tilstrækkelig, eller hvor disse ordninger ikke er fuldstændig dækkende, og en afvikling af CCP'en i henhold til almindelig insolvensbehandling ikke ville opfylde disse mål i samme grad.

I forbindelse med litra a), nr. ii), forsyner den kompetente myndighed uden ophold og på eget initiativ afviklingsmyndigheden med alle oplysninger, som kan give en indikation om, at CCP'en er nødlidende eller forventeligt nødlidende. Den kompetente myndighed underretter også omgående afviklingsmyndigheden, efter anmodning, med alle nødvendige oplysninger med henblik på at udføre sin vurdering.

2.  Med henblik på anvendelsen af stk. 1, litra a), anses en CCP for at være nødlidende eller forventeligt nødlidende, hvis:

a)  CCP'en overtræder eller forventeligt vil overtræde kravene til tilladelse på en måde, der retfærdiggør inddragelse af tilladelsen i henhold til artikel 20 i forordning (EU) nr. 648/2012

b)  CCP'en ikke er i stand til eller forventeligt ikke vil være i stand til at levere en kritisk funktion

c)  CCP'en ikke er i stand til eller forventeligt ikke vil være i stand til at genoprette sin levedygtighed ved gennemførelse af dens genopretningsforanstaltninger

d)  CCP'en ikke er i stand til eller forventeligt ikke vil være i stand at betale sin gæld eller andre forpligtelser, efterhånden som de forfalder

e)  CCP'en kræver finansiel støtte fra det offentlige.

For så vidt angår litra e), anses en foranstaltning ikke for at være finansiel støtte fra det offentlige, hvor alle de følgende betingelser er opfyldt:

i)  at den er i form af en statsgaranti til dækning af likviditetsfaciliteter, der stilles til rådighed af centralbankerne i henhold til centralbankernes vilkår eller er i form af en statsgaranti for nyligt udstedte forpligtelser

ia)  ingen af de i litra a), b), c) eller d) nævnte forhold i dette stykke er til stede på det tidspunkt, den finansielle støtte fra det offentlige gives

ib)  at den i nr. i) omhandlede statsgaranti er nødvendig for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse af økonomien i en medlemsstat og for at bevare finansiel stabilitet

ii)  at den i nr. i) omhandlede statsgaranti er begrænset til solvente CCP'er, er betinget af endelig godkendelse i henhold til Unionens rammebestemmelser for statsstøtte, er retsbevarende og midlertidig, står i et rimeligt forhold til de i stk. ib omhandlede følger af den alvorlige forstyrrelse og ikke anvendes til at udligne tab, som CCP'en har lidt eller sandsynligvis vil lide i nær fremtid.

3.  Afviklingsmyndigheden kan også træffe en afviklingsforanstaltning, når den mener, at CCP'en anvender eller agter at anvende genopretningsforanstaltninger, der kan forhindre CCP'ens sammenbrud men have alvorlige negative konsekvenser for det finansielle system.

3a.  Den afgørelse, der træffes af en afviklingsmyndighed, ifølge hvilken en CCP anses for at være nødlidende eller forventeligt nødlidende, kan kun anfægtes under påberåbelse af, at denne afgørelse var vilkårlig og urimelig på tidspunktet for afgørelsen på rundlag af de oplysninger, der på daværende tidspunkt var tilgængelige.

4.  ESMA vedtager retningslinjer for at fremme konvergensen mellem tilsyns- og afviklingspraksis vedrørende anvendelse af omstændighederne for, hvornår en CCP anses for at være nødlidende eller forventeligt nødlidende, inden [Publikationskontoret, indsæt dato 12 måneder efter denne forordnings ikrafttræden], hvis og hvor det er hensigtsmæssigt under hensyntagen til de forskellige størrelser og karakterer af CCP'er, der er etableret i Unionen.

I forbindelse med vedtagelsen af disse retningslinjer tager ESMA hensyn til de retningslinjer, der er udstedt i henhold til artikel 32, stk. 6, i direktiv 2014/59/EU.

Artikel 23

Overordnede principper for afvikling

Afviklingsmyndigheden træffer alle relevante foranstaltninger for at anvende de i artikel 27 omhandlede afviklingsværktøjer og udøver de i artikel 48 omhandlede afviklingsbeføjelser i overensstemmelse med følgende principper:

a)  alle kontraktlige forpligtelser og andre ordninger i CCP'ens genopretningsplan fuldbyrdes i det omfang, de ikke er udtømt, før afviklingen indledes, medmindre afviklingsmyndigheden afgør i ekstreme tilfælde, at anvendelsen af afviklingsværktøjer og udøvelse af afviklingsbeføjelser er mere hensigtsmæssig med henblik på rettidig opfyldelse af afviklingsmålene

b)  aktionærerne i CCP'en under afvikling bærer først tabene efter fuldbyrdelse af alle de i litra a) omhandlede forpligtelser og ordninger i henhold til nævnte litra

c)  kreditorerne i den CCP, der er under afvikling, bærer tabene efter aktionærerne i overensstemmelse med prioritetsordenen af deres fordringer ved almindelig insolvensbehandling, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i denne forordning

d)  CCP'ens kreditorer i samme klasse behandles ens

e)  ingen af CCP's aktionærer, kreditorer og clearingmedlemmer eller deres kunder påføres større tab, end de ville være blevet påført i overensstemmelse med artikel 60;

f)  bestyrelsen og den øverste ledelse i den CCP, der er under afvikling, udskiftes, undtagen i de tilfælde, hvor afviklingsmyndigheden mener, at det er nødvendigt helt eller delvist at beholde bestyrelsen og den øverste ledelse for at nå afviklingsmålene

g)  afviklingsmyndighederne underretter og hører medarbejderrepræsentanter i henhold til national lovgivning og praksis

h)  er en CCP en del af en koncern, tager afviklingsmyndighederne hensyn til konsekvenserne for andre koncernenheder og koncernen som helhed.

KAPITEL II

Værdiansættelse

Artikel 24

Målene med værdiansættelse

1.  Afviklingsmyndighederne sikrer, at alle afviklingsforanstaltninger træffes på baggrund af en værdiansættelse, der sikrer en rimelig, forsigtig og realistisk vurdering af CCP'ens aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser.

2.  Før afviklingsmyndigheden beslutter at afvikle en CCP, sikrer myndigheden, at der udføres en første værdiansættelse for at afgøre, om betingelserne for afvikling i henhold til artikel 22, stk. 1, er opfyldt.

3.  Efter at afviklingsmyndigheden har besluttet at afvikle CCP'en, sikrer den, at der udføres en anden værdiansættelse for:

a)  at værdiansættelsen kan indgå i afgørelsen om, hvilken afviklingsforanstaltning der passende skal træffes

b)  at sikre, at eventuelle tab på CCP'ens aktiver og rettigheder kan anerkendes fuldt ud på det tidspunkt, hvor afviklingsværktøjerne finder anvendelse

c)  at værdiansættelsen kan indgå i afgørelsen om omfanget af annulleringen eller udvandingen af ejerskabsinstrumenter og beslutningen om værdien og antallet af udstedte eller overførte ejerskabsinstrumenter som følge af udøvelsen af afviklingsbeføjelserne

d)  at værdiansættelsen kan indgå i afgørelsen om omfanget af nedskrivningen eller konverteringen af alle usikrede forpligtelser, herunder gældsinstrumenter

e)  hvis værktøjerne til fordeling af tab og positioner anvendes, at værdiansættelsen kan indgå i afgørelsen om omfanget af tabene, der skal anvendes i forbindelse med berørte kreditorers fordringer, udestående forpligtelser eller positioner vedrørende CCP'en og omfanget og nødvendigheden af en cash call til afvikling

f)  hvis bro-CCP-værktøjet anvendes, at værdiansættelsen kan indgå i afgørelsen om, hvilke aktiver, forpligtelser (liabilities), rettigheder og forpligtelser eller ejerskabsinstrumenter, der kan overføres til bro-CCP'en, og afgørelsen om værdien af et eventuelt vederlag, der kan betales til den CCP, der er under afvikling, eller i givet fald til besiddere af ejerskabsinstrumenterne

g)  hvis virksomhedssalgsværktøjet anvendes, at værdiansættelsen kan indgå i afgørelsen om, hvilke aktiver, forpligtelser (liabilities), rettigheder og forpligtelser eller ejerskabsinstrumenter, der kan overføres til tredjepartskøberen, og at værdiansættelsen kan indgå i afviklingsmyndighedens forståelse af, hvad der udgør kommercielle vilkår i forbindelse med artikel 40

ga)  prisen for enhver opsigelse af kontrakter fra afviklingsmyndighedens side skal så vidt muligt være baseret på en fair markedspris, der bestemmes på grundlag af CCP'ens regler og ordninger, og kun kunne erstattes med en anden prisfastsættelsesmetode, hvis dette anses for afgørende af afviklingsmyndigheden.

I forbindelse med litra d) tages der i værdiansættelsen hensyn til eventuelle tab, der absorberes ved clearingmedlemmernes eller andre tredjeparters fuldbyrdelse af enhver udestående forpligtelse over for CCP'en, og omfanget af den konvertering, der skal anvendes på gældsinstrumenter.

4.  De i stk. 2 og 3 omhandlede værdiansættelser kan kun påklages i henhold til artikel 72 sammen med afgørelsen om at anvende et afviklingsværktøj eller at udøve en afviklingsbeføjelse.

Artikel 25

Krav til værdiansættelse

1.  Afviklingsmyndigheden sikrer, at de i artikel 24 omhandlede værdiansættelser udføres:

a)  af en person, som er uafhængig af alle offentlige myndigheder og af CCP'en

b)  af afviklingsmyndigheden, hvis disse værdiansættelser ikke kan udføres af en person som omhandlet i litra a).

2.  De i artikel 24 omhandlede værdiansættelser anses for endelige, når de er udført af den i stk. 1, litra a), omhandlede person, og alle kravene i denne artikel er opfyldt.

3.  En endelig værdiansættelse baseres på forsigtige antagelser, uden at dette berører Unionens rammebestemmelser for statsstøtte, hvis disse finder anvendelse, og der må ikke påregnes nogen potentiel finansiel støtte fra det offentlige eller en centralbanks likviditetsstøtte i en nødsituation eller nogen likviditetsstøtte fra en centralbank, der ydes på andre betingelser end de normale for så vidt angår sikkerhedsstillelse, løbetid og rentesatser, til CCP'en fra det tidspunkt, hvor der træffes afviklingsforanstaltninger. Værdiansættelsen tager desuden hensyn til eventuelt at kunne få alle rimelige udgifter fra den CCP, der er under afvikling, dækket, jf. artikel 27, stk. 9.

4.  En endelig værdiansættelse suppleres med følgende oplysninger fra CCP'en:

a)  en ajourført balance og en redegørelse om CCP'ens finansielle stilling, herunder de resterende tilgængelige præfinansierede ressourcer og udestående finansielle forpligtelser

b)  optegnelser over clearede aftaler i henhold til artikel 29 i forordning (EU) nr. 648/2012

c)  alle oplysninger om markedet og regnskabsmæssige værdier af dens aktiver, passiver og positioner, herunder relevante fordringer og udestående forpligtelser over for CCP'en.

5.  En endelig værdiansættelse skal indeholde en underopdeling af kreditorerne i klasser i overensstemmelse med deres prioritetsorden i henhold til gældende insolvensret. Den skal også indeholde et skøn over den behandling, hver klasse af aktionærer og kreditorer ville have kunnet forvente at få ved anvendelse af det i artikel 23, litra e), anførte princip.

Det i første afsnit anførte skøn berører ikke værdiansættelsen omhandlet i artikel 61.

6.  ESMA udarbejder, under hensyntagen til alle reguleringsmæssige tekniske standarder udarbejdet i henhold til artikel 36, stk. 14 og 15, i direktiv 2014/59/EU, udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for at præcisere:

a)  betingelserne for, at en person anses for at være uafhængig af både afviklingsmyndigheden og CCP'en i forbindelse med stk. 1 i denne artikel

b)  metodologien for ansættelse af værdien af aktiverne og passiverne i CCP'en

c)  adskillelsen af værdiansættelserne efter artikel 24 og 61.

ESMA forelægger udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen inden ... [PO: indsæt dato: [Inden for 12 måneder af denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 26

Midlertidig værdiansættelse

1.  De i artikel 24 omhandlede værdiansættelser, som ikke opfylder kravene fastsat i artikel 25, stk. 2, anses for midlertidige værdiansættelser.

Midlertidige værdiansættelser skal omfatte en buffer til yderligere tab og en passende begrundelse for den buffer.

2.  Træffer afviklingsmyndigheder en afviklingsforanstaltning baseret på en midlertidig værdiansættelse, skal de sikre, at der gennemføres en endelig værdiansættelse, så snart det er praktisk muligt.

Afviklingsmyndigheden sikrer, at den i første afsnit omhandlede endelige værdiansættelse:

a)  giver mulighed for fuld anerkendelse af CCP'ens eventuelle tab i dens regnskaber

b)  indgår i afgørelsen om at nedskrive kreditorernes fordringer eller øge værdien af det betalte vederlag, jf. stk. 3.

3.  Hvis skønnet i henhold til den endelige værdiansættelse over CCP'ens nettoværdi er højere end skønnet i henhold til den midlertidige værdiansættelse over CCP'ens nettoværdi, kan afviklingsmyndigheden:

a)  øge værdien af fordringerne fra berørte kreditorer, der er blevet nedskrevet eller omstruktureret

b)  kræve, at en bro-CCP foretager en yderligere betaling af vederlag med hensyn til aktiver, forpligtelser (liabilities), rettigheder og forpligtelser til den CCP, der er under afvikling, eller i givet fald med hensyn til ejerskabsinstrumenter til ejerne af de instrumenter.

4.  ESMA udarbejder, under hensyntagen til alle reguleringsmæssige tekniske standarder udarbejdet i henhold til artikel 36, stk. 15, i direktiv 2014/59/EU, et udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for i forbindelse med denne artikels stk. 1 at præcisere metodologien for beregning af bufferen for yderligere tab, der skal medtages i midlertidige værdiansættelser.

ESMA forelægger udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen inden ... [PO: indsæt dato: [inden for 12 måneder af denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

KAPITEL III

Afviklingsværktøjer

Afdeling 1

Generelle principper

Artikel 27

Almindelige bestemmelser om afviklingsværktøjer

1.  Afviklingsmyndigheder træffer de i artikel 21 omhandlede afviklingsforanstaltninger ved at anvende et af følgende afviklingsværktøjer enkeltvis eller kombineret:

a)  værktøjerne til fordeling af positioner og tab

b)  nedskrivnings- og konverteringsværktøjet

c)  virksomhedssalgsværktøjet

d)  bro-CCP-værktøjet

e)  alle andre afviklingsværktøjer i henhold til artikel 21 og 23.

2.  I tilfælde af en systemisk krise kan afviklingsmyndigheden også yde ▌finansiel støtte fra det offentlige ved anvendelse af de offentlige stabiliseringsværktøjer i henhold til artikel 45, 46 og 47, på betingelse af forhåndsgodkendelse og endelig godkendelse i henhold til Unionens rammebestemmelser for statsstøtte og udformningen af omfattende og troværdige arrangementer til gendannelse af tilførte midler over et passende tidsrum.

3.  Forud for anvendelsen af de i stk. 1 omhandlede værktøjer, skal afviklingsmyndigheden håndhæve:

a)  CCP'ens eventuelle eksisterende og udestående rettigheder, herunder clearingmedlemmers kontraktlige forpligtelser til at opfylde cash calls, levere yderligere ressourcer til CCP'en eller overtage positioner fra misligholdende clearingmedlemmer, hvad enten det er via en auktion eller andre metoder, der er nævnt i CCP'ens forretningsorden

b)  en eventuel eksisterende og udestående kontraktlig forpligtelse, der binder parter, der ikke er clearingmedlemmer, til enhver form for finansiel støtte.

Afviklingsmyndigheden kan delvist håndhæve de i litra a) og b) omhandlede kontraktlige forpligtelser, hvis det ikke er muligt at håndhæve disse kontraktlige forpligtelser fuldt ud inden for en rimelig tidshorisont.

4.  Uanset stk. 3 kan afviklingsmyndigheden helt eller delvist afstå fra at fuldbyrde relevante eksisterende og udestående forpligtelser for at undgå betydelige negative virkninger for det finansielle system eller en udbredt afsmittende virkning, eller hvis anvendelsen af de i stk. 1 omtalte værktøjer er mere hensigtsmæssig med henblik på rettidigt at nå afviklingsmålene.

▌6. Hvis anvendelsen af et afviklingsværktøj bortset fra nedskrivnings- og konverteringsværktøjet påfører clearingmedlemmerne tab, skal afviklingsmyndigheden udøve beføjelsen til at nedskrive og konvertere alle ejerskabsinstrumenter og gældsinstrumenter eller andre usikrede forpligtelser umiddelbart før eller samtidig med anvendelsen af afviklingsværktøjet.

7.  Anvendes kun de i stk. 1, litra c) og d) omtalte afviklingsværktøjer, og kun en del af aktiverne, rettighederne, forpligtelserne eller forpligtelserne (liabilities) i den CCP, der er under afvikling, overføres i henhold til artikel 40 og 42, likvideres den resterende del af CCP'en i henhold til almindelig insolvensbehandling.

8.  Nationale insolvensretlige regler vedrørende omstødelse eller anfægtelighed af retsakter, der er til skade for kreditorer, finder ikke anvendelse på overførsel af aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities) fra en CCP, som afviklingsværktøjer eller offentlige finansielle stabiliseringsværktøjer anvendes på.

9.  Afviklingsmyndigheden får dækket rimelige udgifter over et passende tidsrum, herunder en passende risikopræmie, i forbindelse med anvendelsen af afviklingsværktøjerne eller beføjelserne eller i forbindelse med anvendelsen af de offentlige finansielle stabiliseringsværktøjer på en af følgende måder:

a)  fra den CCP, der er under afvikling, som privilegeret kreditor

b)  fra et vederlag, der betales af køberen, ved anvendelse af virksomhedssalgsværktøjet

c)  fra et eventuelt provenu ved indstillingen af driften af bro-CCP'en, som privilegeret

ca)  fra ethvert clearingmedlem, i det omfang et clearingmedlem ikke lider større tab end dem, de ville have lidt, hvis afviklingsmyndigheden ikke havde indledt en afviklingsforanstaltning mod CCP'en, og de i stedet havde været underlagt eventuelle udestående forpligtelser i henhold til CCP'ens genopretningsplan eller andre foranstaltninger i dens forretningsorden, eller hvis CCP'en var blevet afviklet under almindelig insolvensbehandling

cb)  fra enhver indtægt fra anvendelsen af offentlige stabiliseringsværktøjer, herunder udbyttet fra salget af ejerskabsinstrumenter, der er omhandlet i artikel 46 og fra salget af en CCP underkastet midlertidigt offentligt ejerskab, der er omhandlet i artikel 47.

9a.  Ved bestemmelse af beløb, der skal erstattes i medfør af det tidligere stykke, vil afviklingsmyndigheden tage det beløb i betragtning, som CCP’ens kunder og medlemmer ellers er blevet pålagt at bidrage, både i henhold til CCP'ens regler og ordninger og ved afvikling, hvis offentlig støtte ikke var blevet givet af myndighederne.

10.  Anvendes afviklingsværktøjerne, sikrer afviklingsmyndighederne på basis af en værdiansættelse, der er i overensstemmelse med artikel 25, fuldstændig fordeling af tab, genoprettelsen af matched book, suppleringen af CCP'ens eller bro-CCP'ens præfinansierede ressourcer og rekapitalisering af CCP'en eller bro-CCP'en.

Artikel 27a

Muligheden for at give CCP-deltagere kompensation vil gælde for deres kontraktligt forpligtede tab i misligholdelsesstyring eller genopretningsfaser.

Afdeling 2

Værktøjerne til fordeling af positioner og tab

Artikel 28

Mål og anvendelsesområde for værktøjerne til fordeling af positioner og tab

1.  Afviklingsmyndighederne anvender værktøjet til fordeling af positioner i henhold til artikel 29 og værktøjet til fordeling af tab i henhold til artikel 30 og 31.

2.  De i stk. 1 omhandlede værktøjer kan anvendes i forbindelse med alle aftaler vedrørende clearingydelser og sikkerhedsstillelse i forbindelse med disse ydelser hos CCP'en.

3.  Afviklingsmyndighederne anvender det i artikel 29 omtalte værktøj til fordeling af positioner for igen at matche CCP'ens eller bro-CCP'ens regnskaber, hvor det er relevant.

Afviklingsmyndighederne anvender de i artikel 30 og 31 omtalte værktøjer til fordeling af tab med henblik på et af følgende formål:

a)  at dække CCP'ens tab, der er vurderet i henhold til artikel 27, stk. 10

b)  at genoprette CCP'ens evne til at opfylde betalingsforpligtelser, efterhånden som de forfalder

ba)  at fremme genoprettelsen af en matched book;

c)  at fremme genopretning af en matched bog ved at forsyne CCP’en med midler til at imødekomme et auktionsbud, som sætter CCP’en i stand til at fordele misligholderens positioner eller foretage betalinger på udløbne kontrakter i henhold til artikel 29

d)  at opnå de i litra a), b) og c), omhandlede resultater vedrørende en bro-CCP

e)  at støtte overførslen af CCP'ens aktiviteter ved hjælp af virksomhedssalgsværktøjet til en solvent tredjepart.

Artikel 29

Ophævelse af kontrakter – helt eller delvist

1.  Afviklingsmyndigheden kan ophæve visse af eller alle følgende aftaler:

a)  aftaler relateret til misligholdende clearingmedlemmer

b)  aftaler relateret til den berørte clearingydelse eller aktivklasse

c)  aftaler relateret til den CCP, der er under afvikling.

1a.  Ved anvendelse af beføjelsen i henhold til stk. 1 ophæver myndigheden kontrakter, der er omhandlet i litra a), b) og c) i dette stykke på en lignende måde uden at diskriminere modparterne til disse kontrakter, med undtagelse af de kontraktlige forpligtelser, som ikke kan håndhæves inden for en rimelig tidsramme.

2.  Afviklingsmyndigheden må kun ophæve de i stk. 1, litra a), omtalte aftaler, hvis overførslen af aktiver og positioner fra disse aftaler ikke har fundet sted i henhold til artikel 48, stk. 5 og 6, i forordning (EU) nr. 648/2012.

3.  Afviklingsmyndigheden underretter alle berørte clearingmedlemmer om den dato, hvor den i stk. 1 omtalte aftale ophæves.

4.  Forud for ophævelsen af en af de i stk. 1 omtalte aftaler, træffer afviklingsmyndigheden følgende foranstaltninger:

a)  kræver, at den CCP, der er under afvikling, værdiansætter hver aftale og ajourfører hvert clearingmedlems saldo

b)  fastlægger det nettobeløb, som hvert clearingmedlem skal betale eller modtage, under hensyntagen til alle forfaldne, men udestående variationsmarginer, herunder forfaldne variationsmarginer i henhold til de i litra a) omtalte værdiansættelser af aftaler

c)  underretter hvert clearingmedlem om fastsatte nettobeløb og foretager den tilsvarende opkrævning.

Når kontrakten er blevet ophævet, skal afviklingsmyndigheden i god tid underrette den kompetente myndighed om enhver kunde, der er blevet udpeget som O-SII, hvis kontrakt er bragt til ophør.

4a.  Prisen for enhver opsigelse af kontrakter fra afviklingsmyndighedens side i henhold til denne artikel baseres på en fair markedspris, der bestemmes på grundlag af CCP'ens regler og ordninger eller, hvis anvendelsen af en sådan alternativ metode skulle blive nødvendig, af afviklingsmyndigheden, der fastsættes ved hjælp af anden passende prisfastsættelsesmetode.

5.  Når et ikke-misligholdende clearingmedlem ikke kan betale det efter stk. 4 fastsatte nettobeløb, kan afviklingsmyndigheden: pålægge CCP'en at erklære det ikke-misligholdende clearingmedlem for misligholdende og anvende dets initialmargin og bidrag til misligholdelsesfonde i henhold til artikel 45 i forordning (EU) nr. 648/2012.

6.  Har afviklingsmyndigheden ophævet en eller flere aftaler af de i stk. 1, litra a), b) og c), omhandlede typer, skal den midlertidigt forhindre, at CCP'en clearer nogen ny aftale af samme type som den ophævede.

Afviklingsmyndigheden må først tillade, at CCP'en genoptager clearing af disse typer aftaler, når følgende betingelser er opfyldt:

a)  CCP'en opfylder kravene i forordning (EU) nr. 648/2012

b)  afviklingsmyndigheden udsteder og offentliggør en meddelelse i denne forbindelse ved hjælp af de i artikel 70, stk. 3 omtalte metoder.

Artikel 30

Nedbringelse af værdien af gevinster til udbetaling af CCP'en til ikke-misligholdende clearingmedlemmer og deres kunder

1.  Afviklingsmyndigheden kan nedbringe beløbet for CCP'ens betalingsforpligtelser over for ikke-misligholdende clearingmedlemmer og deres kunder, hvis disse forpligtelser stammer fra gevinster, der er forfaldne i henhold til CCP'ens procedurer for udbetaling af variationsmargin eller en økonomisk set tilsvarende udbetaling. Clearingmedlemmer underretter deres kunder hurtigst muligt om anvendelsen af afviklingsværktøjet og måden, hvorpå en sådan anvendelse påvirker dem.

2.  Afviklingsmyndigheden beregner enhver nedbringelse af de i stk. 1 omhandlede betalingsforpligtelser ved hjælp af en retfærdig tildelingsordning fastlagt i den i henhold til artikel 24, stk. 3, gennemførte værdiansættelse, der meddeles clearingmedlemmerne, så snart afviklingsværktøjet anvendes. De samlede nettogevinster, der skal nedbringes for hvert clearingmedlem, skal stå i forhold til de beløb, som CCP'en skal betale.

3.  Nedbringelsen af værdien af gevinster til udbetaling får virkning og er umiddelbart bindende for CCP'en og berørte clearingmedlemmer fra det øjeblik, hvor afviklingsmyndigheden træffer afviklingsforanstaltningen.

3a.  Enhver brug af de beføjelser, der er omhandlet i denne artikel, og som berører positionerne for en kunde, der er udpeget som en O-SII, meddeles denne kundes kompetente myndighed i god tid.

4.  Et ikke-misligholdende medlem kan ikke gøre krav gældende i en eventuel efterfølgende procedure mod CCP'en, eller dens efterfølgende enhed, der stammer fra nedbringelse af de i stk. 1 omhandlede betalingsforpligtelser.

5.  Hvis en afviklingsmyndighed kun delvist nedbringer værdien af gevinster til udbetaling, har det ikke-misligholdende medlem stadig krav på den resterende del af det udestående beløb til udbetaling.

5a.  CCP'en skal under henvisning til dens forretningsorden inkludere beføjelsen til at nedbringe betalingsforpligtelser, som er omhandlet i stk. 1, ud over ethvert lignende arrangement jf. denne forretningsorden på genopretningsstadiet. CCP'en skal sikre, at kontraktlige foranstaltninger er inkluderet for at tillade, at Afviklingsmyndigheden bruger sin beføjelse i henhold til denne artikel.

Artikel 31

Cash call til afvikling

1.  Afviklingsmyndigheden kan kræve, at ikke-misligholdende medlemmer bidrager kontant til CCP'en. Størrelsen af disse kontantbidrag fastsættes af afviklingsmyndigheden for på bedst mulig vis at nå de afviklingsmål, der er omhandlet i artikel 21, stk. 1.

Administrerer CCP'en flere misligholdelsesfonde, henviser det i første afsnit omhandlede kontantbidrag til clearingmedlemmernes bidrag til misligholdelsesfonden eller misligholdelsesfondene for de berørte clearingydelser eller aktivklasser.

Afviklingsmyndigheden kan iværksætte cash call til afvikling, uanset om de kontraktlige forpligtelser, der pålægger ikke-misligholdende clearingmedlemmer at yde kontantbidrag, er udtømt.

Afviklingsmyndigheden fastsætter beløbet for hvert ikke-misligholdende clearingmedlems kontantbidrag i forhold til clearingmedlemmets bidrag til misligholdelsesfonden.

2.  Hvis ikke-misligholdende clearingmedlemmer ikke betaler det påkrævede beløb, kan afviklingsmyndigheden pålægge CCP'en at erklære det pågældende clearingmedlem for misligholdende og anvende clearingmedlemmets initialmargin og bidrag til misligholdelsesfonden i henhold til artikel 45 i forordning (EU) nr. 648/2012.

2a.  CCP'en skal inkludere en henvisning til cash call med henblik på afvikling foruden cash call med henblik på geninddrivelse i sine driftsregler og sikre, at kontraktretlige aftaler er indgået, således at afviklingsmyndigheden kan udøve sine beføjelser i henhold til denne artikel.

2b.  Afviklingsmyndigheden fastsætter størrelsen af beløbet for cash call til afvikling, der skal indgå i driftsreglerne, hvilket som minimum vil svare til clearingmedlemmets bidrag til misligholdelsesfonden.

2c.  Afviklingsmyndigheden fastsætter størrelsen af beløbet for cash call til afvikling, der skal indgå i driftsreglerne.

Afdeling 3

Nedskrivning og konvertering af ejerskabsinstrumenter og gældsinstrumenter eller andre usikrede forpligtelser

Artikel 32

Krav om nedskrivning og konvertering af ejerskabsinstrumenter og gældsinstrumenter eller andre usikrede forpligtelser

1.  Afviklingsmyndigheden anvender nedskrivnings- og konverteringsværktøjet i henhold til artikel 33 for så vidt angår ejerskabsinstrumenter og gældsinstrumenter udstedt af den CCP, der er under afvikling, og andre usikrede forpligtelser med henblik på at absorbere tab, rekapitalisere den pågældende CCP eller en bro-CCP eller til at støtte anvendelsen af virksomhedssalgsværktøjet.

▌2. Baseret på den i henhold til artikel 24, stk. 3, udførte værdiansættelse fastlægger afviklingsmyndigheden følgende:

a)  det beløb, hvormed ejerskabsinstrumenterne og gældsinstrumenterne eller andre usikrede forpligtelser skal nedskrives, idet der tages hensyn til eventuelle tab, der skal absorberes ved fuldbyrdelse af clearingmedlemmers eller tredjeparters eventuelle udestående forpligtelser over for CCP'en

b)  det beløb, hvormed gældsinstrumenter eller andre usikrede forpligtelser skal konverteres til ejerskabsinstrumenter for at genoprette CCP'ens eller bro-CCP'ens tilsynskrav.

Artikel 33

Bestemmelser om nedskrivning eller konvertering af ejerskabsinstrumenter og gældsinstrumenter eller andre usikrede forpligtelser

1.  Afviklingsmyndigheden skal anvende nedskrivnings- og konverteringsværktøjet efter prioritetsordenen ved almindelig insolvensbehandling.

2.  Forud for nedskrivning eller konvertering af hovedstolen i gældsinstrumenter eller andre usikrede forpligtelser skal afviklingsmyndigheden nedskrive ejerskabsinstrumentets notionelle værdi i forhold til tabene og, om nødvendigt, op til deres fulde værdi.

Bevarer CCP'en, i henhold til den efter artikel 24, stk. 3, udførte værdiansættelse, en positiv nettoværdi efter nedbringelsen af ejerskabsinstrumenternes værdi, annullerer eller udvander afviklingsmyndigheden, efter hvad der er relevant, disse ejerskabsinstrumenter.

3.  Afviklingsmyndigheden nedbringer og/eller konverterer hovedstolen af gældsinstrumenterne eller andre usikrede forpligtelser i det omfang, det er nødvendigt for at nå afviklingsmålene, og, om nødvendigt, op til disse instrumenters eller forpligtelsers fulde værdi.

4.  Afviklingsmyndigheder må ikke gøre brug af nedskrivnings- eller konverteringsværktøjerne i forhold til følgende forpligtelser:

a)  forpligtelser over for medarbejdere som følge af et løntilgodehavende, pensionsydelser eller anden fast godtgørelse, undtagen den variable del af lønnen, som ikke er reguleret ved kollektive overenskomster

b)  forpligtelser over for en kommerciel eller handelsmæssig kreditor som følge af levering til CCP'en af varer eller tjenester, der er væsentlige for den daglige drift af CCP'ens aktiviteter, herunder IT-tjenester, forsyninger og leje, servicering og vedligeholdelse af lokaler

c)  forpligtelser over for skatte- og socialsikringsmyndigheder, såfremt disse forpligtelser er privilegerede forpligtelser i henhold til gældende insolvensret

d)  forpligtelser over for systemer eller systemansvarlige, der er udpeget i henhold til direktiv 98/26/EF.

5.  Nedbringes et ejerskabsinstruments notionelle beløb eller et gældsinstruments eller andre usikrede forpligtelsers hovedstol, finder følgende betingelser anvendelse:

a)  nedbringelsen skal være permanent

b)  besidderen af instrumentet ikke har nogen fordring i forbindelse med denne nedskrivning, med undtagelse af en enhver allerede påløben forpligtelse, enhver forpligtelse til skadeserstatning, som kan opstå som følge af en påklage vedrørende lovligheden af den nedskrivning, og enhver fordring baseret på ejerskabsinstrumenter, der er udstedt eller overført i henhold til stk. 6

c)  er nedbringelsen kun delvis, finder aftalen, der ligger til grund for den oprindelige forpligtelse, fortsat anvendelse, for så vidt angår restbeløbet, med forbehold af enhver ændring af vilkårene for den aftale, der skyldes nedbringelsen.

Litra a) er ikke til hinder for, at afviklingsmyndighederne kan anvende en opskrivningsmekanisme for at refundere besiddere af gældsinstrumenter eller andre usikrede forpligtelser og dernæst besiddere af ejerskabsinstrumenter, hvis nedskrivningsniveauet baseret på den indledende værdiansættelse anses for at overstige kravene ved en vurdering i forhold til den endelige værdiansættelse i henhold til artikel 26, stk. 2.

6.  Ved konvertering af gældsinstrumenter eller andre usikrede forpligtelser i henhold til stk. 3 kan afviklingsmyndigheden pålægge CCP'en eller dens moderselskab at udstede eller overføre ejerskabsinstrumenter til besidderne af gældsinstrumenterne eller de andre usikrede forpligtelser.

7.  Afviklingsmyndigheden skal kun konvertere gældsinstrumenter eller andre usikrede forpligtelser i henhold til stk. 3, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)  afviklingsmyndigheden har indgået en aftale med moderselskabets kompetente myndighed om, at moderselskabet pålægges at udstede ejerskabsinstrumenterne

b)  ejerskabsinstrumenterne er udstedt forud for CCP'ens udstedelse af ejerskabsinstrumenter med henblik på kapitalindskud fra staten eller et offentligt organ

c)  konverteringssatsen afspejler en passende kompensation til de berørte besiddere, på samme måde som de ville være blevet behandlet ved almindelig insolvensbehandling.

Efter enhver konvertering af gældsinstrumenter eller andre usikrede forpligtelser til ejerskabsinstrumenter, skal sidstnævnte tegnes eller overføres uden ophold efter konverteringen.

8.  Med henblik på stk. 7 sikrer afviklingsmyndigheden i forbindelse med udarbejdelsen og videreførelsen af CCP'ens afviklingsplan og som led i beføjelserne til at fjerne hindringer for CCP'ens afviklingsmuligheder, at den pågældende CCP til enhver tid kan udstede det nødvendige antal ejerskabsinstrumenter.

Artikel 34

Virkninger af nedskrivning og konvertering

Afviklingsmyndigheden skal afslutte eller kræve afslutning af alle administrative og proceduremæssige foranstaltninger, som er nødvendige for at kunne anvende nedskrivnings- og afviklingsværktøjet, herunder:

a)  ændring af alle relevante registre

b)  fjernelse fra notering eller fjernelse fra handelen af ejerskabsinstrumenter eller gældsinstrumenter

c)  notering eller optagelse til handel af ejerskabsinstrumenter

d)  gennotering eller genoptagelse til handel af gældsinstrumenter, som er nedskrevet, uden krav om udarbejdelse af et prospekt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF(14).

Artikel 35

Fjernelse af proceduremæssige hindringer for nedskrivning eller konvertering

Anvendes artikel 32, stk.1, andet afsnit, skal den kompetente myndighed pålægge CCP'en, eller dens moderselskab, til enhver tid at besidde et tilstrækkeligt antal ejerskabsinstrumenter til sikre, at disse CCP'er og deres moderselskaber kan udstede et tilstrækkeligt antal nye ejerskabsinstrumenter, og til at sikre effektiv udstedelse eller konvertering til ejerskabsinstrumenter.

Afviklingsmyndigheden skal anvende nedskrivnings- og konverteringsværktøjet uanset eventuelle bestemmelser i CCP'ens stiftelsesdokument eller vedtægter, herunder om fortegningsrettigheder for aktionærer eller krav om aktionærers samtykke til en udvidelse af kapitalen.

Artikel 36

Fremlæggelse af en virksomhedsomlægningsplan

1.  CCP'er skal inden for én måned efter anvendelse af de i artikel 32 omhandlede værktøjer foretage en gennemgang af årsagerne til dens misligholdelse og fremlægge den for afviklingsmyndigheden sammen med en virksomhedsomlægningsplan i henhold til artikel 37. Finder Unionens rammebestemmelser for statsstøtte anvendelse, skal en sådan plan være forenelig med den omstruktureringsplan, som CCP'en skal indgive til Kommissionen i henhold til disse bestemmelser.

Afviklingsmyndigheden kan, hvis det er nødvendigt for at opfylde afviklingsmålene, forlænge den i første afsnit omtalte periode op til maksimalt to måneder.

2.  Hvis en omstruktureringsplan skal meddeles i henhold til Unionens rammebestemmelser for statsstøtte, berører fremlæggelsen af virksomhedsomlægningsplanen ikke den tidsfrist, der er fastlagt i Unionens rammebestemmelser for statsstøtte for fremlæggelse af den pågældende omstruktureringsplan.

3.  Afviklingsmyndigheden fremlægger gennemgangen og virksomhedsomlægningsplanen, samt alle revisioner heraf i medfør af artikel 38, for den kompetente myndighed og afviklingskollegiet.

Artikel 37

Indholdet af virksomhedsomlægningsplanen

1.  Virksomhedsomlægningsplanen indeholder de i artikel 36 omtalte foranstaltninger, som har til formål at genoprette levedygtigheden af CCP'en på lang sigt eller dele af dens aktiviteter inden for en rimelig tidshorisont. Disse foranstaltninger er baseret på realistiske antagelser vedrørende de økonomiske og finansielle markedsbetingelser, som CCP'en er underlagt.

Virksomhedsomlægningsplanen skal tage hensyn til de gældende og mulige forhold på de finansielle markeder og afspejle de mest optimistiske (best-case) og de mest pessimistiske (worst-case) antagelser, herunder en kombination af begivenheder, der giver mulighed for at identificere CCP'ens største svagheder. Antagelserne skal sammenlignes med passende brancherelevante benchmarks.

2.  Virksomhedsomlægningsplanen skal mindst indeholde følgende elementer:

a)  en detaljeret analyse af de faktorer og problemer, der har medført, at CCP'en er nødlidende eller forventeligt nødlidende

b)  en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal træffes for at genoprette CCP'ens langsigtede levedygtighed

c)  en tidsplan for gennemførelsen af disse foranstaltninger.

3.  Foranstaltninger til genoprettelse af levedygtigheden på lang sigt af en CCP kan omfatte:

a)  omlægning og omstrukturering af aktiviteterne i CCP'en

b)  ændringer af CCP'ens operationelle systemer og infrastruktur

c)  salg af aktiver eller af forretningsområder.

3a.  I det tilfælde hvor Unionens rammebestemmelse for statsstøtte finder anvendelse i overensstemmelse med artikel 36, stk. 1 og 2, bør afviklingsmyndigheden, den kompetente myndighed og Kommissionen koordinere vurderingen af de tilvejebragte foranstaltninger for at genoprette CCP'ens langsigtede levedygtighed, ethvert krav om en fornyet indberetning af en ændret plan af CCP’en og den endelige vedtagelse af virksomhedsomlægnings- eller omstruktureringsplanen.

3b.  ESMA udsteder senest den ... [18 måneder efter forordningens ikrafttrædelse] vejledninger i henhold til artikel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010 for at specificere yderligere minimumselementer, som bør inkluderes i en virksomhedsomlægningsplan i henhold til stk. 2.

3c.  Idet der, hvor det er relevant, tages højde for de erfaringer, der er gjort i forbindelse med anvendelsen af de i stk. 3a omhandlede retningslinjer, kan ESMA udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for yderligere at præcisere de minimumselementer, der bør medtages i en virksomhedsomlægningsplan i overensstemmelse med stk. 2.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 38

Vurdering og vedtagelse af virksomhedsomlægningsplanen

1.  Inden for en måned efter CCP'ens fremlæggelse af virksomhedsomlægningsplanen i henhold til artikel 36, stk. 1, skal afviklingsmyndigheden og den kompetente myndighed vurdere, om foranstaltningerne i planen på troværdig vis vil genoprette CCP'ens langsigtede levedygtighed.

Finder afviklingsmyndigheden og den kompetente myndighed, at planen kan genoprette CCP'ens langsigtede levedygtighed, godkender afviklingsmyndigheden planen.

2.  Finder afviklingsmyndigheden og den kompetente myndighed, at foranstaltningerne i planen ikke kan genoprette CCP'ens langsigtede levedygtighed, underretter afviklingsmyndigheden CCP'en om sine betænkeligheder og pålægger CCP'en inden for to uger efter meddelelsen at fremlægge en revideret plan, der afhjælper disse betænkeligheder.

3.  Afviklingsmyndigheden og den kompetente myndighed vurderer den reviderede plan og underretter CCP'en inden for én uge efter modtagelse af planen om, hvorvidt betænkelighederne er afhjulpet tilfredsstillende, eller om der er behov for yderligere ændringer.

3a.  ESMA udsteder senest den ... [18 måneder efter forordningens ikrafttrædelse] udstede vejledninger i henhold til artikel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010 for at specificere yderligere minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde for godkendelse af afviklingsmyndigheden i medfør af stk. 1.

3b.  Idet der, hvor det er relevant, tages højde for de erfaringer, der er gjort i forbindelse med anvendelsen af de i stk. 3a omhandlede retningslinjer, kan ESMA udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for at præcisere de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde for at blive godkendt af afviklingsmyndigheden i overensstemmelse med stk. 7.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 39

Gennemførelse og overvågning af virksomhedsomlægningsplanen

1.  CCP'en skal gennemføre virksomhedsomlægningsplanen og efter anmodning og mindst hver sjette måned for afviklingsmyndigheden og den kompetente myndighed forelægge en rapport om fremskridtene med hensyn til gennemførelse af planen.

2.  Afviklingsmyndigheden kan efter aftale med den kompetente myndighed pålægge CCP'en at revidere planen, hvor det er nødvendigt for at opfylde den i artikel 37, stk. 1, omhandlede målsætning.

CCP'en skal fremlægge den i første afsnit omtalte revision for afviklingsmyndigheden med henblik på vurdering i henhold til artikel 38, stk. 3. Afviklingsmyndigheden skal, hvis Unionens rammebestemmelser for statsstøtte finder anvendelse, koordinere denne vurdering med Kommissionen.

Afdeling 4

Virksomhedssalgsværktøjet

Artikel 40

Virksomhedssalgsværktøjet

1.  Afviklingsmyndigheden kan overføre følgende til en køber, der ikke er en bro-CCP:

a)  ejerskabsinstrumenter udstedt af en CCP under afvikling

b)  alle aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities) fra en CCP under afvikling.

Den i første afsnit omhandlede overførsel finder sted uden indhentning af samtykke fra aktionærerne i CCP'en eller fra anden tredjemand end køberen, og uden at det er nødvendigt at overholde selskabs- eller værdipapirretlige procedurekrav, med undtagelse af bestemmelserne i artikel 41.

2.  En overførsel i henhold til stk. 1 finder sted på kommercielle vilkår under hensyntagen til forholdene og i overensstemmelse med Unionens rammebestemmelser for statsstøtte.

Med henblik på første afsnit træffer afviklingsmyndigheden alle rimelige foranstaltninger for at opnå kommercielle vilkår, der er i overensstemmelse med den værdiansættelse, der foretages efter artikel 24, stk. 3.

3.  Medmindre andet er fastsat i denne forordning, tilfalder et vederlag, der betales af køberen:

a)  ejerne af ejerskabsinstrumenterne, når salget af forretningsaktiviteterne er foretaget ved at overføre ejerskabsinstrumenter udstedt af CCP'en fra besidderne af instrumenterne til køberen

b)  CCP'en, når salget af forretningsaktiviteterne er foretaget ved at overføre alle eller en del af aktiverne eller passiverne i CCP'en til køberen

c)  ethvert ikke-misligholdende clearingmedlem, der har lidt tab forud for afviklingen.

Fordelingen af alle vederlag betalt af køberen foretages i henhold til CCP'ens default waterfall i medfør af artikel 43 og 45 i forordning (EU) nr. 648/2012 og prioritetsordenen ved almindelig insolvensbehandling.

4.  Afviklingsmyndigheden kan udøve overførselsbeføjelsen omtalt i stk. 1 flere gange for at foretage supplerende overførsler af ejerskabsinstrumenter udstedt af CCP'en eller, alt efter det enkelte tilfælde, CCP'ens aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities).

5.  Afviklingsmyndigheden kan med køberens samtykke føre de aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities), der er blevet overført til køberen, tilbage til CCP'en eller føre ejerskabsinstrumenterne tilbage til de oprindelige ejere.

Anvender afviklingsmyndigheden overførselsbeføjelsen som omhandlet i første afsnit, tager CCP'en eller de oprindelige ejere alle sådanne aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities) eller ejerskabsinstrumenter tilbage.

6.  Alle overførsler, der foretages i henhold til stk. 1, finder sted, uanset om køberen har tilladelse til at udbyde tjenesterne og udføre de aktiviteter, der følger med erhvervelsen.

Har køberen ikke tilladelse til at udbyde tjenesterne og udføre de aktiviteter, der følger med erhvervelsen, foretager afviklingsmyndigheden, i samråd med den kompetente myndighed, en passende due diligence-undersøgelse af køberen og sikrer, at køberen ansøger om tilladelse, så snart det er praktisk muligt og senest én måned efter anvendelsen af virksomhedssalgsværktøjet. Den kompetente myndighed sikrer, at enhver ansøgning om tilladelse behandles hurtigst muligt.

7.  Når overførslen af ejerskabsinstrumenter i henhold til stk. 1 resulterer i erhvervelse af eller forøgelse af en kvalificeret andel som omhandlet i artikel 31, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012, foretager den kompetente myndighed for det pågældende institut vurderingen som omhandlet i nævnte artikel inden for en tidshorisont, der ikke forsinker anvendelsen af virksomhedssalgsværktøjet eller forhindrer, at afviklingsforanstaltningen opfylder de relevante afviklingsmål.

8.  Hvis den kompetente myndighed ikke har gennemført den i stk. 7 omhandlede vurdering inden den dato, hvor overførslen af ejerskabsinstrumenter træder i kraft, finder følgende anvendelse:

a)  overførslen af ejerskabsinstrumenter skal have øjeblikkelig retsvirkning fra den dato, de overføres

b)  under vurderingsperioden og under en eventuel afhændelsesperiode som omhandlet i litra f) suspenderes køberens stemmeret, der er knyttet til disse ejerskabsinstrumenter, og stemmeretten tildeles alene afviklingsmyndigheden, der ikke har pligt til at udøve den, og som ikke kan drages til ansvar for at udøve eller afstå fra at udøve den

c)  under vurderingsperioden og under en eventuel afhændelsesperiode som omhandlet i litra f) finder de sanktioner og andre foranstaltninger for overtrædelser af krav til erhvervelser eller afhændelser af kvalificerede andele, som er omhandlet i artikel 12 i forordning (EU) nr. 648/2012, ikke anvendelse på denne overførsel

d)  den kompetente myndighed meddeler skriftligt afviklingsmyndigheden og køberen om udfaldet af vurderingen i henhold til artikel 32 i forordning (EU) nr. 648/2012 straks efter afslutningen af vurderingen

e)  hvis den kompetente myndighed ikke modsætter sig overførslen, anses den til sådanne ejerskabsinstrumenter knyttede stemmeret for i fuldt omfang at være tildelt køber efter den i litra d) omtalte meddelelse

f)  hvis den kompetente myndighed modsætter sig overførslen af ejerskabsinstrumenter, finder litra b) fortsat anvendelse, og afviklingsmyndigheden kan under hensyntagen til markedsvilkårene fastsætte en afhændelsesperiode, inden for hvilken køberen skal afhænde sådanne ejerskabsinstrumenter.

9.  Med henblik på udøvelsen af retten til at levere tjenesteydelser, jf. forordning (EU) nr. 648/2012, anses køberen for at videreføre den CCP, der er under afvikling, og kan fortsætte med at udøve enhver rettighed, som CCP'en under afvikling udøvede i forbindelse med de overførte aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities).

10.  Den i stk. 1 omhandlede køber forhindres ikke i at udøve CCP'ens ret til medlemskab af og adgang til betalings- og afregningssystemer eller nogen anden finansiel markedsinfrastruktur, såfremt køberen opfylder medlemskabs- og deltagelseskriterierne for sådanne systemer eller infrastrukturer.

Når køberen ikke opfylder de i første afsnit omtalte kriterier, kan køberen fortsat udøve CCP'ens ret til medlemskab af og adgang til disse systemer og infrastrukturer, hvilket skal godkendes af afviklingsmyndigheden. En sådan godkendelse gives kun for et tidsrum på højst 12 måneder.

11.  For en periode på 12 måneder må køberen ikke nægtes adgang til betalings- og afregningssystemer eller nogen anden finansiel markedsinfrastruktur på grund af, at køberen ikke har en rating fra et kreditvurderingsbureau, eller at denne rating er under de ratingniveauer, der kræves for at få adgang til systemerne eller infrastrukturerne.

12.  Medmindre andet fremgår af denne forordning, har aktionærer, kreditorer, clearingmedlemmer eller kunder i CCP'en, der er under afvikling, og andre tredjemænd, hvis aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities) ikke overføres, ingen rettigheder til eller i tilknytning til de overførte aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities).

Artikel 41

Virksomhedssalgsværktøjet procedurekrav

1.  Ved anvendelsen af virksomhedssalgsværktøjet på en CCP skal afviklingsmyndigheden oplyse om eller træffe foranstaltninger til at markedsføre de aktiver, rettigheder, forpligtelser, forpligtelser (liabilities) eller ejerskabsinstrumenter, som den agter at overføre. Puljer af rettigheder, aktiver, forpligtelser og forpligtelser (liabilities) kan udbydes særskilt.

2.  Den i stk. 1 omhandlede markedsføring gennemføres efter følgende kriterier, uden at dette berører Unionens rammebestemmelser for statsstøtte, hvis disse finder anvendelse:

a)  den skal være så gennemsigtig som mulig og må ikke i væsentlig grad indeholde urigtige oplysninger om aktiver, rettigheder, forpligtelser, forpligtelser (liabilities) eller ejerskabsinstrumenter i CCP'en i betragtning af omstændighederne og navnlig behovet for at opretholde den finansielle stabilitet

b)  den må ikke ubehørigt begunstige eller forskelsbehandle potentielle købere

c)  den skal være fri for interessekonflikter

d)  den skal tage hensyn til behovet for at gennemføre en hurtig afvikling

e)  den skal tilsigte en så høj salgspris som muligt for de berørte ejerskabsinstrumenter, aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities).

Kriterierne i første afsnit er ikke til hinder for, at afviklingsmyndigheden kan rette opfordring til bestemte potentielle købere.

3.  Uanset stk. 1 kan afviklingsmyndigheden markedsføre aktiverne, rettighederne, forpligtelserne, forpligtelserne (liabilities) eller ejerskabsinstrumenterne uden at opfylde de i stk. 2 omtalte kriterier, hvis overholdelse af disse kriterier efter alt at dømme ville svække et eller flere af afviklingsmålene.

Afdeling 5

Bro-CCP-værktøjet

Artikel 42

Bro-CCP-værktøjet

1.  Afviklingsmyndigheden kan overføre følgende til en bro-CCP:

a)  ejerskabsinstrumenter udstedt af en CCP under afvikling

b)  alle aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities) fra en CCP under afvikling.

Den i første afsnit omhandlede overførsel kan finde sted uden indhentning af samtykke fra aktionærerne i CCP'en under afvikling eller fra anden tredjemand end bro-CCP'en, og uden at det er nødvendigt at overholde selskabs- eller værdipapirretlige procedurekrav, med undtagelse af bestemmelserne i artikel 43.

2.  Ved bro-CCP forstås en juridisk person, der opfylder alle følgende krav:

a)  den kontrolleres af afviklingsmyndigheden og ejes helt eller delvist af en eller flere offentlige myndigheder, herunder eventuelt afviklingsmyndigheden

b)  den er oprettet med henblik på at modtage og forvalte nogle eller alle ejerskabsinstrumenter udstedt af CCP'en under afvikling eller nogle eller alle aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities) i en CCP med henblik på at opretholde CCP'ens kritiske funktioner og efterfølgende sælge CCP'en.

3.  Ved anvendelsen af bro-CCP-værktøjet sikrer afviklingsmyndigheden, at den samlede værdi af de forpligtelser (liabilities) og forpligtelser, der overføres til bro-CCP'en, ikke overstiger den samlede værdi af de rettigheder og aktiver, der overføres fra CCP'en, der er under afvikling.

4.  Medmindre andet er fastsat i denne forordning, tilfalder et vederlag, der betales af bro-CCP'en:

a)  ejerne af ejerskabsinstrumenterne, når overførslen til bro-CCP'en er foretaget ved at overføre ejerskabsinstrumenter udstedt af CCP'en under afvikling fra besidderne af instrumenterne til bro-CCP'en

b)  den CCP, der er under afvikling, når overførslen til bro-CCP'en er foretaget ved at overføre alle eller en del af aktiverne eller passiverne i den CCP til bro-CCP'en.

5.  Afviklingsmyndigheden kan udøve overførselsbeføjelsen omtalt i stk. 1 flere gange for at foretage supplerende overførsler af ejerskabsinstrumenter udstedt af CCP'en eller af dens aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities).

6.  Afviklingsmyndigheden kan føre de rettigheder, forpligtelser, aktiver eller forpligtelser (liabilities), der var blevet overført til bro-CCP'en, tilbage til CCP'en under afvikling eller ejerskabsinstrumenterne tilbage til de oprindelige ejere, hvis overførslen udtrykkeligt fremgår af det instrument, der anvendes til den i stk. 1 omtalte overførsel.

Anvender afviklingsmyndigheden overførselsbeføjelsen som omhandlet i første afsnit, er CCP'en under afvikling eller de oprindelige ejere forpligtet til at tage alle sådanne aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities) eller ejerskabsinstrumenter tilbage, såfremt betingelserne i første afsnit i dette stykke eller stk. 7 er opfyldt.

7.  Hvis de bestemte ejerskabsinstrumenter, aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities) ikke hører ind under kategorierne eller opfylder betingelserne for overførsel af ejerskabsinstrumenter, aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities) angivet i det instrument, der blev anvendt til overførslen, kan afviklingsmyndigheden føre dem fra bro-CCP'en tilbage til CCP'en under afvikling eller de originale ejere.

8.  En overførsel som omhandlet i stk. 6 og 7 kan foretages til enhver tid og skal opfylde alle øvrige betingelser, der fremgår af det instrument, der blev anvendt til overførslen til det relevante formål.

9.  Afviklingsmyndigheden kan overføre ejerskabsinstrumenter eller aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities) fra bro-CCP'en til en tredjepart.

10.  I forbindelse med udøvelsen af retten til at levere tjenesteydelser, jf. forordning (EU) nr. 648/2012, anses en bro-CCP for at videreføre den CCP, der er under afvikling, og kan fortsætte med at udøve enhver rettighed, som CCP'en under afvikling udøvede i forbindelse med de overførte aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities).

Afviklingsmyndighederne kan med henblik på alle andre formål kræve, at en bro-CCP anses for at videreføre den CCP, der er under afvikling, og kan fortsætte med at udøve enhver rettighed, som CCP'en, der er under afvikling, udøvede i forbindelse med de overførte aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities).

11.  Bro-CCP'en må ikke forhindres i at udøve den ret, som CCP'en under afvikling har til medlemskab af og adgang til betalings- og afregningssystemer samt andre FMI'er , såfremt den opfylder kriterierne for medlemskab af og deltagelse i disse systemer og infrastrukturer.

Når bro-CCP'en ikke opfylder de i første afsnit omtalte kriterier, kan bro-CCP'en fortsat udøve CCP'ens ret til medlemskab af og adgang til disse systemer og infrastrukturer i den af afviklingsmyndigheden fastsatte periode. Perioden må ikke overstige 12 måneder.

12.  Bro-CCP'en må ikke nægtes adgang til betalings- og afregningssystemer eller nogen anden FMI på grund af, at bro-CCP'en ikke har en rating fra et kreditvurderingsbureau, eller at denne rating er under de ratingniveauer, der kræves for at få adgang til systemerne eller infrastrukturerne.

13.  Aktionærer eller kreditorer i CCP'en, der er under afvikling, og andre tredjemænd, hvis aktiver, rettigheder, forpligtelser eller passiver ikke overføres til bro-CCP'en, har ikke rettigheder til eller i tilknytning til de aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities), der overføres til bro-CCP'en eller over for dens bestyrelse eller øverste ledelse.

14.  Bro-CCP'en har ingen pligter eller noget ansvar over for aktionærerne eller kreditorerne i den CCP, der er under afvikling, og bestyrelsen eller den øverste ledelse i bro-CCP'en hæfter ikke over for aktionærerne eller kreditorerne som følge af de handlinger, de udfører eller undlader at udføre som led i varetagelsen af deres opgaver, medmindre handlingen eller undladelsen i henhold til national ret indebærer en grov forsømmelse eller en alvorlig forseelse.

Artikel 43

Bro-CCP procedurekrav

1.  Bro-CCP'en skal opfylde alle følgende krav:

a)  bro-CCP'en ansøger om godkendelse fra afviklingsmyndigheden for følgende:

i)  bro-CCP'ens stiftelsesregler

ii)  medlemmerne af bro-CCP'ens bestyrelse, hvis disse medlemmer ikke udpeges direkte af afviklingsmyndigheden

iii)  ansvarsområder og aflønningen af medlemmerne af bro-CCP'ens bestyrelse, hvis aflønningen og ansvarsområderne ikke er fastlagt af afviklingsmyndigheden

iv)  bro-CCP'ens strategi og risikoprofil

b)  bro-CCP'en overtager de tilladelser, der har tilhørt den CCP, der er under afvikling, til at levere de tjenester eller udføre de aktiviteter, der følger af overførslen i henhold til artikel 42, stk. 1, jf. forordning (EU) nr. 648/2012.

Hvis bro-CCP'en ikke har tilladelse i henhold til stk. 1, litra b), anmoder afviklingsmyndigheden om godkendelse ved den kompetente myndighed til at udføre den i artikel 42, stk. 1, omhandlede overførsel. Hvis den kompetente myndighed godkender overførslen, angiver den perioden, hvor bro-CCP'en er fritaget for at opfylde kravene i forordning (EU) nr. 648/2012.

De tilsynsmæssige krav i henhold til afsnit IV, kapitel 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, må kun fraviges for en periode på højst tre måneder, mens alle andre bestemmelser i forordning (EU) nr. 648/2012 kan fraviges for en periode på højst 12 måneder.

2.  Med forbehold af eventuelle restriktioner i henhold til Unionens eller medlemsstaternes konkurrenceregler driver bro-CCP'ens ledelse bro-CCP'en med henblik på at opretholde interessenters adgang til bro-CCP'ens kritiske funktioner og sælge bro-CCP'en eller dens aktiver, rettigheder, forpligtelser og forpligtelser (liabilities) til en eller flere købere i den private sektor. Salget finder sted, når markedsvilkårene er passende og inden for den i stk. 5, og hvor det er relevant, stk. 6 i denne artikel fastsatte periode.

3.  Afviklingsmyndigheden afvikler bro-CCP'en i alle følgende tilfælde:

a)  afviklingsmålene er opfyldt

b)  bro-CCP'en fusionerer med en anden enhed

c)  bro-CCP'en opfylder ikke længere kravene i artikel 42, stk. 2

d)  bro-CCP'en eller praktisk talt alle dens aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities) er solgt i henhold til stk. 4

e)  den i stk. 5 fastsatte periode udløber

f)  de af bro-CCP'en clearede kontrakter er afviklet, udløbet eller afsluttet, og CCP'ens rettigheder og forpligtelser i henhold til disse kontrakter er dermed fuldstændig indfriet.

4.  Afviklingsmyndigheden skal før salg af bro-CCP'en eller dens aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelse (liabilities) oplyse om de elementer, den har til hensigt at sælge, og sikre, at de markedsføres på en åben og gennemsigtig måde, og at de i al væsentlighed præsenteres korrekt.

Afviklingsmyndigheden foretager det i første afsnit omtalte salg på kommercielle vilkår og må ikke ubehørigt begunstige eller forskelsbehandle potentielle købere.

5.  Afviklingsmyndigheden indstiller driften af en bro-CCP to år efter den dato, hvor den sidste overførsel fra CCP'en under afvikling blev udført.

Hvis afviklingsmyndigheden indstiller driften af en bro-CCP, skal den anmode den kompetente myndighed om at trække bro-CCP'ens tilladelse tilbage.

6.  Afviklingsmyndigheden kan forlænge den i stk. 5 nævnte periode med en eller flere yderligere perioder på et år, hvis en sådan forlængelse er nødvendig for at afvikle bro-CCP'en i henhold til stk. 3, litra a) til d).

Afgørelsen om at forlænge den i stk. 5 nævnte periode skal begrundes og indeholde en detaljeret vurdering af bro-CCP'ens situation med hensyn til relevante markedsvilkår og markedsudsigter.

7.  Indstilles driften af en bro-CCP under de i stk. 3, litra d) eller e), nævnte omstændigheder, skal bro-CCP'en afvikles ved almindelig insolvensbehandling.

Medmindre andet fremgår af denne forordning skal et eventuelt provenu ved indstillingen af driften af bro-CCP'en tilfalde aktionærerne.

Hvis en bro-CCP anvendes til at overføre aktiver og passiver i mere end en CCP under afvikling, fordeles det i andet afsnit omtalte provenu i forhold til de aktiver og passiver, der er overført fra hver CCP under afvikling.

Afdeling 6

Yderligere finansieringsordninger

Artikel 44

Alternative finansieringsmidler

Afviklingsmyndigheden kan indgå kontrakter om at låne eller opnå andre former for finansiel støtte, herunder fra præfinansierede ressourcer, der er tilgængelige i ikke-udtømte misligholdelsesfonde i CCP'en under afvikling, hvor det er nødvendigt for at sikre effektiv anvendelse af afviklingsværktøjerne.

Afdeling 7

Offentlige stabiliseringsinstrumenter

Artikel 45

Offentlige finansielle stabiliseringsinstrumenter

1.  Afviklingsmyndigheden kan kun anvende offentlige stabiliseringsinstrumenter i henhold til artikel 46 og 47 med henblik på at afvikle en CCP, når følgende betingelser er opfyldt:

a)  den finansielle støtte er nødvendig for at opfylde afviklingsmålene

b)  den finansielle støtte anvendes efter afgørelse fra det kompetente ministerium eller forvaltningen efter høring af afviklingsmyndigheden som en sidste udvej, efter at de øvrige afviklingsværktøjer i videst muligt omfang er blevet vurderet og udnyttet samtidig med, at den finansielle stabilitet er blevet opretholdt

c)  den finansielle støtte overholder Unionens rammebestemmelser for statsstøtte

ca)  den finansielle støtte anvendes i et begrænset tidsrum

d)  ▌

da)  afviklingsmyndigheden har på forhånd udformet omfattende og troværdige ordninger til i løbet af et passende tidsrum at inddrive de offentlige midler, der er anvendt, fra deltagere, der har modtaget offentlig støtte, medmindre en sådan støtte allerede er blevet inddrevet gennem salg til en privat køber i henhold til enten artikel 46, stk. 3 eller artikel 47, stk. 2

2.  Med henblik på anvendelsen af de offentlige finansielle stabiliseringsinstrumenter skal de kompetente ministerier eller forvaltninger være i besiddelse af de i artikel 48-59 omhandlede afviklingsbeføjelser, og de sikrer, at artikel 52, 54 og 70 overholdes.

3.  Offentlige finansielle stabiliseringsinstrumenter anses for at være anvendt som sidste udvej med henblik på stk. 1, litra b), når mindst en af følgende betingelser er opfyldt:

a)  det kompetente ministerium eller den kompetente forvaltning og afviklingsmyndigheden har efter høring af centralbanken og den kompetente myndighed fastslået, at anvendelsen af afviklingsværktøjer ikke ville være tilstrækkelig til at undgå betydelige negative virkninger for det finansielle system

b)  det kompetente ministerium eller den kompetente forvaltning og afviklingsmyndigheden fastslår, at anvendelsen af afviklingsværktøjer ikke ville være tilstrækkelig til at beskytte samfundets interesser, når CCP'en tidligere har modtaget ekstraordinær likviditetsstøtte fra centralbanken

c)  for så vidt angår mekanismen med midlertidigt offentligt ejerskab, fastslår det kompetente ministerium eller den relevante forvaltning efter høring af den kompetente myndighed og afviklingsmyndigheden, at anvendelsen af afviklingsværktøjer ikke ville være tilstrækkelig til at beskytte offentlighedens interesse, når der tidligere er ydet CCP'en offentlig kapitalstøtte via kapitalstøttemekanismen.

Artikel 46

Værktøj for tilførsel af offentlig egenkapital

1.  Offentlig finansiel støtte kan ydes til rekapitalisering af en CCP til gengæld for ejerskabsinstrumenter.

2.  CCP'er, der modtager kapitaltilførsel via værktøjet for tilførsel af offentlig egenkapital, ledes efter forretningsmæssige og professionelle principper.

3.  De i stk. 1 omtalte ejerskabsinstrumenter sælges til en privat køber, så snart de forretningsmæssige og finansielle forhold tillader det.

Artikel 47

Værktøj for midlertidigt offentligt ejerskab

1.  En medlemsstat kan underlægge en CCP midlertidigt offentligt ejerskab ved at foretage en eller flere overførselsordrer for ejerskabsinstrumenter til en erhverver, der ikke er hverken:

a)  en person, der er udpeget af medlemsstaten, eller

b)  et selskab, der fuldt ud ejes af medlemsstaten.

2.  CCP'er, der modtager kapitaltilførsel via værktøjet for midlertidigt offentligt ejerskab, skal ledes efter forretningsmæssige og professionelle principper og sælges til en privat køber, så snart de forretningsmæssige og finansielle forhold tillader det, idet muligheden for at få dækket omkostningerne ved afvikling også tages med i betragtning.

KAPITEL IV

Afviklingsbeføjelser

Artikel 48

Generelle beføjelser

1.  Afviklingsmyndigheden har alle de nødvendige beføjelser til at anvende afviklingsværktøjerne effektivt, herunder følgende beføjelser:

a)  beføjelsen til at pålægge enhver person at give afviklingsmyndigheden de oplysninger, der kræves, for at den kan træffe afgørelse om og udarbejde en afviklingsplan, herunder ajourføringer og supplerende oplysninger til dem, der indgår i afviklingsplanen, eller som kræves ved inspektioner på stedet

b)  beføjelsen til at tage kontrol over en CCP under afvikling og udøve alle de rettigheder og beføjelser, der tillægges besiddere af ejerskabsinstrumenter og CCP'ens bestyrelse

ba)  beføjelse til at redigere eller ændre CCP'ens driftsregler, herunder for så vidt angår betingelserne for deltagelse, når sådanne ændringer er nødvendige for at fjerne hindringer for afvikling

bb)  beføjelsen til at afstå fra at indføre visse kontraktlige forpligtelser under CCP'ens regler og ordninger eller på anden måde afvige fra CCP'ens regler og ordninger, hvor det er nødvendigt for at nå afviklingsmålene og undgå betydelige negative virkninger for det finansielle system

c)  beføjelsen til at overføre ejerskabsinstrumenter udstedt af en CCP under afvikling

d)  beføjelsen til at overføre rettigheder, aktiver, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities) i en CCP til en anden enhed med enhedens samtykke

e)  beføjelsen til at nedbringe, herunder til nul, hovedstolen eller det udestående beløb, der skal erlægges i forhold til de gældsinstrumenter og andre usikrede forpligtelser i en CCP under afvikling

f)  beføjelsen til at konvertere gældsinstrumenter og andre usikrede forpligtelser i en CCP under afvikling til ejerskabsinstrumenter i den pågældende CCP eller i en bro-CCP, hvortil aktiverne, rettighederne, forpligtelserne eller forpligtelserne (liabilities) i CCP'en under afvikling er overført

g)  beføjelsen til at annullere gældsinstrumenter, der er udstedt af en CCP under afvikling

h)  beføjelsen til at nedbringe, herunder til nul, den nominelle værdi af ejerskabsinstrumenter i en CCP under afvikling og til at annullere sådanne ejerskabsinstrumenter

i)  beføjelsen til at pålægge en CCP under afvikling eller dens moderselskab at udstede nye ejerskabsinstrumenter, herunder præferenceaktier og betingede konvertible instrumenter

j)  for så vidt angår gældsinstrumenter og andre forpligtelser i CCP'en, beføjelsen til at ændre eller omlægge løbetiden, ændre det påløbne rentebeløb eller datoen for renteudbetalingen, herunder ved at suspendere betalingen midlertidigt

k)  beføjelsen til at afslutte og opsige finansielle kontrakter

l)  beføjelsen til at fjerne eller erstatte bestyrelsen og den øverste ledelse i en CCP under afvikling

m)  beføjelsen til at kræve, at den kompetente myndighed vurderer køberen af en kvalificeret andel rettidigt ved hjælp af en undtagelse fra tidsfristerne fastsat i artikel 31 i forordning (EU) nr. 648/2012

n)  beføjelsen til at nedbringe, herunder til nul, beløbet for en variationsmargin, der skal erlægges til et clearingmedlem i en CCP under afvikling, eller til en kunde hos dette clearingmedlem i henhold til betingelserne fastlagt i artikel 30

o)  beføjelsen til at overføre åbne positioner og alle tilhørende aktiver, herunder relevant overdragelse af ejendomsret og aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse, aftaler om modregning og nettingaftaler fra et misligholdende clearingmedlems konto til et ikke-misligholdende clearingmedlem i henhold til artikel 48 i forordning (EU) nr. 648/2012

p)  beføjelsen til at håndhæve alle eksisterende og udestående kontraktlige forpligtelser, der påhviler deltagerne i CCP'en under afvikling

q)  beføjelsen til at håndhæve alle eksisterende og udestående forpligtelser, der påhviler moderselskabet til CCP'en under afvikling, herunder at yde CCP'en finansiel støtte gennem garantier eller kreditlinjer

r)  beføjelsen til at pålægge clearingmedlemmer at afgive yderligere kontante bidrag.

Afviklingsmyndigheden kan udøve de i første afsnit omhandlede beføjelser enten hver for sig eller i enhver kombination.

2.  Medmindre andet fremgår af denne forordning og Unionens rammebestemmelser for statsstøtte, er afviklingsmyndigheden ikke underlagt nogen af følgende krav, når den udøver de i stk. 1 omhandlede beføjelser:

a)  krav om at opnå godkendelse eller samtykke fra bestemte personer, enten offentlige eller private

b)  krav vedrørende overførsel af finansielle instrumenter, rettigheder, forpligtelser, aktiver eller forpligtelser (liabilities) i en CCP under afvikling eller en bro-CCP

c)  krav om at underrette bestemte personer, enten offentlige eller private

d)  krav om at offentliggøre en meddelelse eller et prospekt

e)  krav om at arkivere eller registrere dokumenter hos en anden myndighed.

Artikel 49

Supplerende beføjelser

1.  Når en beføjelse tildelt efter artikel 48, stk. 1, udøves, kan afviklingsmyndigheden også udøve enhver af følgende supplerende beføjelser:

a)  sørge for, at der finder en overførsel sted uden nogen form for forpligtelse eller hæftelse, der påvirker de overførte finansielle instrumenter, rettigheder, forpligtelser, aktiver eller forpligtelser (liabilities), jf. dog artikel 65

b)  fjerne rettigheder til at erhverve yderligere ejerskabsinstrumenter

c)  kræve, at den pågældende myndighed afbryder eller suspenderer optagelsen til handel på et reguleret marked eller den officielle notering af finansielle instrumenter udstedt af CCP'en i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/34/EF(15)

d)  sørge for, at køberen eller bro-CCP'en, jf. henholdsvis artikel 40 og 42, behandles, som om de var CCP'en under afvikling for så vidt angår alle rettigheder eller forpligtelser, der gælder for CCP'en under afvikling, eller foranstaltninger iværksat af CCP'en under afvikling, , herunder rettigheder eller forpligtelser vedrørende deltagelse i en markedsinfrastruktur

e)  pålægge CCP'en under afvikling, køberen eller bro-CCP'en at udveksle oplysninger og yde hinanden bistand

f)  sørge for, at et clearingmedlem, der modtager positioner tildelt gennem de i artikel 48, stk. 1, litra o) og p), omtalte beføjelser, påtager sig alle rettigheder eller forpligtelser vedrørende deltagelse i CCP'en i forbindelse med disse positioner

g)  ophæve eller ændre betingelserne i en kontrakt, som CCP'en under afvikling har indgået, eller erstatte køberen eller bro-CCP'en, i stedet for CCP'en under afvikling, som part

h)  redigere eller ændre CCP'en under afviklings forretningsorden

i)  overføre et clearingmedlems medlemskab fra CCP'en under afvikling til en køber af CCP'en eller en bro-CCP.

Enhver ret til kompensation i overensstemmelse med denne forordning betragtes ikke som en forpligtelse eller hæftelse i forbindelse med første afsnit, litra a).

2.  Afviklingsmyndigheden kan sørge for de nødvendige kontinuitetsforanstaltninger til at sikre en effektiv afviklingsforanstaltning, og at den overførte virksomhed kan drives af køberen eller bro-CCP'en. Disse kontinuitetsforanstaltninger kan omfatte:

a)  videreførelsen af kontrakter, som CCP'en under afvikling har indgået, for at køberen eller bro-CCP'en påtager sig alle rettigheder og forpligtelser fra CCP'en under afvikling vedrørende ethvert finansielt instrument, enhver rettighed, enhver forpligtelse, ethvert aktiv eller enhver forpligtelse (liability), som er blevet overført, og direkte eller indirekte træder i stedet for CCP'en under afvikling i alle relevante kontraktmæssige dokumenter

b)  udskiftningen af CCP'en under afvikling med køberen eller bro-CCP'en i enhver retslig procedure vedrørende ethvert finansielt instrument, enhver rettighed, enhver forpligtelse, ethvert aktiv eller enhver forpligtelse (liability), som er blevet overført.

3.  Beføjelserne i stk. 1, litra d), og i stk. 2, litra b), berører ikke følgende:

a)  retten for en ansat i CCP'en til at opsige en ansættelseskontrakt

b)  med forbehold af artikel 55, 56 og 57 retten til at udøve de kontraktlige rettigheder, der tilkommer en part i en kontrakt, herunder retten til at ophæve kontrakten, hvis denne ret fremgår af vilkårene i kontrakten, som følge af en handling eller en udeladelse fra CCP'ens side forud for overførslen eller fra køberens eller bro-CCP'ens side efter overførslen.

Artikel 50

Særlig forvaltning

1.  Afviklingsmyndigheden kan udpege en eller flere administratorer til at træde i stedet for bestyrelsen i en CCP under afvikling. Administratoren skal have et tilstrækkeligt godt omdømme og tilstrækkelig erfaring inden for finansielle tjenesteydelser, risikostyring og clearingydelser i henhold til artikel 27, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 648/2012.

2.  Administratoren har alle de beføjelser, der tillægges aktionærerne og CCP'ens bestyrelse. Administratoren må kun udøve disse beføjelser under afviklingsmyndighedens kontrol. Afviklingsmyndigheden kan begrænse administratorens handlinger eller kræve forudgående samtykke til bestemte handlinger.

Afviklingsmyndigheden offentliggør den i stk. 1 omhandlede udpegelse samt de vilkår og betingelser, der er knyttet til udpegelsen.

3.  Administratorens mandatperiode må ikke være længere end ét år. Afviklingsmyndigheden kan forny perioden, hvis det er nødvendigt for at nå afviklingsmålene.

4.  Administratoren træffer alle nødvendige foranstaltninger for at nå afviklingsmålene og gennemføre afviklingsforanstaltningerne truffet af afviklingsmyndigheden. Denne lovbestemte opgave har i tilfælde af en uoverensstemmelse eller tvist forrang frem for enhver anden ledelsesopgave i henhold til CCP'ens vedtægter eller national ret.

5.  Administratoren udarbejder med jævne mellemrum, der fastsættes af afviklingsmyndigheden, og i begyndelsen og slutningen af sit mandat, en rapport til den udpegende afviklingsmyndighed. Disse rapporter indeholder en detaljeret beskrivelse af CCP'ens finansielle situation og begrunder de foranstaltninger, der er truffet.

6.  Afviklingsmyndigheden kan til enhver tid afsætte administratoren. Den skal under alle omstændigheder afsætte administratoren i følgende tilfælde:

a)  hvis administratoren ikke udfører sine opgaver i henhold til de af afviklingsmyndigheden fastsatte vilkår og betingelser

b)  hvis afviklingsmålene kan opnås bedre ved at fjerne eller udskifte den pågældende administrator

c)  hvis betingelserne for udpegelse ikke længere er opfyldt.

7.  Den efter stk. 1 udpegede administrator kan også udpeges som administrator for insolvensbehandlingen, når der i henhold til national ret skal udpeges en administrator for insolvensbehandlingen, eller vice versa.

Artikel 51

Beføjelse til at anmode om levering af tjenesteydelser og faciliteter

1.  Afviklingsmyndigheden kan pålægge en CCP under afvikling eller en af dens koncernenheder eller clearingmedlemmer, at levere enhver tjenesteydelse eller facilitet, som er nødvendig for at give en køber eller bro-CCP mulighed for på effektiv vis at drive den virksomhed, som overføres.

Første afsnit finder anvendelse uanset, om en enhed i samme koncern som CCP'en eller en af CCP'ens clearingmedlemmer har indledt almindelig insolvensbehandling eller selv er under afvikling.

2.  Afviklingsmyndigheden kan, jf. stk. 1, håndhæve forpligtelser pålagt af afviklingsmyndigheder i andre medlemsstater, hvis disse beføjelser udøves i forbindelse med enheder, der tilhører samme koncern som CCP'en under afvikling, eller denne CCP's clearingmedlemmer.

3.  De i stk. 1 omtalte tjenesteydelser eller faciliteter omfatter ikke nogen form for finansiel støtte.

4.  De tjenesteydelser eller faciliteter, der leveres i henhold til stk. 1, skal leveres:

a)  på samme kommercielle vilkår, som da de blev leveret til CCP'en, umiddelbart før afviklingsforanstaltningen blev iværksat, når der foreligger en aftale herom

b)  på rimelige kommercielle vilkår, hvis der ikke findes nogen aftale, eller hvis aftalen er udløbet.

Artikel 52

Beføjelse til at håndhæve afviklingsforanstaltninger eller kriseforebyggelsesforanstaltninger i andre medlemsstater

1.  Når ejerskabsinstrumenter, aktier, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities) i en CCP under afvikling befinder sig eller er omfattet af lovgivningen i en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvor afviklingsmyndigheden har kompetence, skal overførslen eller den pågældende afvikling med hensyn til af disse instrumenter, aktier, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities) være gyldig i henhold til lovgivningen i denne anden medlemsstat.

2.  Afviklingsmyndigheden i en medlemsstat modtager al den støtte fra myndighederne i andre relevante medlemsstater, der er nødvendig for at sikre, at alle ejerskabsinstrumenter, aktier, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities) overføres til køberen eller bro-CCP'en, eller der iværksættes en anden afviklingsforanstaltning i henhold til gældende national ret.

3.  Aktionærer, kreditorer og tredjemænd, der er berørt af overførslen af de i stk. 1 omtalte ejerskabsinstrumenter, aktier, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities), kan ikke forhindre, bestride eller tilsidesætte overførslen i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, der finder anvendelse på overførslen.

4.  Når afviklingsmyndigheden i en medlemsstat benytter de i artikel 28 eller 32 omhandlede afviklingsværktøjer, og kontrakter, forpligtelser, ejerskabsinstrumenter eller gældsinstrumenter i CCP'en under afvikling omfatter instrumenter, kontrakter eller forpligtelser, der er omfattet af lovgivningen i en anden medlemsstat, eller forpligtelser over for kreditorer og kontrakter vedrørende clearingmedlemmer eller deres kunder, der befinder sig i denne anden medlemsstat, sikrer de relevante myndigheder i denne anden medlemsstat, at enhver handling, der følger af disse afviklingsværktøjer, bliver udøvet.

I forbindelse med første afsnit kan aktionærer, kreditorer og clearingmedlemmer eller deres kunder, der berøres af disse afviklingsværktøjer, ikke anfægte nedbringelsen af hovedstolen eller det udestående beløb i instrumentet eller forpligtelsen eller konverteringen eller omstruktureringen af det.

5.  Følgende rettigheder og sikkerhedsforanstaltninger fastsættes i overensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat, hvor afviklingsmyndigheden har kompetence:

a)  aktionærers, kreditorers og tredjemænds ret til at påklage, jf. artikel 72, overførslen af ejerskabsinstrumenter, aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities) som anført i stk. 1 i nærværende artikel

b)  berørte kreditorers ret til at påklage, jf. artikel 72, nedbringelsen af hovedstolen eller det udestående beløb eller konverteringen eller omstruktureringen af et instrument, en forpligtelse eller en kontrakt, der er omfattet af stk. 4 i nærværende artikel

c)  sikkerhedsforanstaltningerne for delvise overførsler, som krævet i kapitel V, for så vidt angår aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities) som anført i stk. 1 i nærværende artikel.

Artikel 53

Beføjelse vedrørende aktiver, kontrakter, rettigheder, forpligtelser (liabilities), forpligtelser og ejerskabsinstrumenter tilhørende personer, der befinder sig i eller er omfattet af lovgivningen i tredjelande

1.  Hvor en afviklingsforanstaltning omfatter aktiver eller kontrakter tilhørende personer, der befinder sig i et tredjeland, eller ejerskabsinstrumenter, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities), som er omfattet af lovgivningen i et tredjeland, kan afviklingsmyndigheden kræve følgende:

a)  at CCP'en under afvikling og modtageren af disse aktiver, kontrakter, ejerskabsinstrumenter, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities) iværksætter alle nødvendige foranstaltninger til sikre, at foranstaltningen træder i kraft

b)  at CCP'en under afvikling forvalter ejerskabsinstrumenter, aktiver eller rettigheder eller afvikler forpligtelserne (liabilities) eller forpligtelserne på vegne af modtageren, indtil foranstaltningen træder i kraft

c)  at rimelige omkostninger for modtageren ved gennemførelsen af enhver foranstaltning som omhandlet i nærværende stykkes litra a) og b) godtgøres på en af de i artikel 27, stk. 9, omhandlede måder.

2.  I forbindelse med stk. 1 kan afviklingsmyndigheden pålægge CCP'en at sikre, at der i dens kontrakter og andre aftaler med clearingmedlemmer og besiddere af ejerskabsinstrumenter og gældsinstrumenter eller andre forpligtelser, der befinder sig i tredjelande eller er omfattet af disses lovgivning, medtages en bestemmelse, der angiver, at de er indforstået med at være bundet af enhver foranstaltning, for så vidt angår deres aktiver, kontrakter, rettigheder, forpligtelser og forpligtelser (liabilities), der træffes af afviklingsmyndigheden, herunder anvendelsen af artikel 55, 56 og 57. Afviklingsmyndigheden kan kræve, at CCP'en forelægger den en juridisk udtalelse om den retlige eksigibilitet og effektivitet af sådanne bestemmelser.

3.  Hvis den i stk. 1 omtalte afviklingsforanstaltning ikke træder i kraft, betragtes den som ugyldig, for så vidt angår de pågældende ejerskabsinstrumenter, aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities).

Artikel 54

Udelukkelse af visse kontraktbestemmelser ved tidlig indgriben og afvikling

1.  En kriseforebyggelsesforanstaltning eller en afviklingsforanstaltning, der er truffet i overensstemmelse med nærværende forordning, eller enhver begivenhed, der er direkte forbundet med anvendelsen af en sådan foranstaltning, anses ikke i sig selv som en fyldestgørelsesgrund eller insolvensgrund som omhandlet i direktiv 2002/47/EF og direktiv 98/26/EF, forudsat at de materielle forpligtelser i henhold til kontrakten, herunder betalings- og leveringsforpligtelser og sikkerhedsstillelse, fortsat opfyldes.

Hvis, i forbindelse med første afsnit, afviklingsprocedurer i et tredjeland anerkendes i henhold til artikel 75, eller hvis en afviklingsmyndighed i øvrigt beslutter sig herfor, udgør sådanne procedurer en afviklingsforanstaltning i henhold til denne forordning.

2.  En kriseforebyggelsesforanstaltning eller afviklingsforanstaltning i henhold til stk. 1 må ikke anvendes til at:

a)  udøve nogen opsigelses-, suspensions-, ændrings-, netting- eller modregningsret, herunder i forbindelse med en kontrakt, der er indgået af en enhed i den koncern, som CCP'en tilhører, og som omfatter krydsklausuler (cross default) eller forpligtelser, der er garanteret eller på anden vis understøttet af en koncernenhed

b)  opnå besiddelse af, udøve kontrol over eller gøre en eventuel sikkerhed gældende i nogen ejendom tilhørende den berørte CCP eller en koncernenhed i forbindelse med kontrakter, der omfatter krydsklausuler (cross default)

c)  påvirke nogen kontraktlig rettighed, som den berørte CCP har, eller en koncernenhed i forbindelse med kontrakter, der omfatter krydsklausuler (cross default).

Artikel 55

Beføjelse til at suspendere visse forpligtelser

1.  Afviklingsmyndigheden kan suspendere enhver betalings- eller leveringsforpligtelse for begge modparter i enhver kontrakt indgået af en CCP under afvikling fra datoen for offentliggørelse af en meddelelse om suspension i henhold til artikel 70 frem til midnat på den første hverdag efter denne offentliggørelse.

I forbindelse med første afsnit er midnat på den første hverdag midnat i den medlemsstat, hvor afviklingsmyndigheden er etableret.

2.  Såfremt en betalings- eller leveringsforpligtelse ville være forfaldet under suspensionsperioden, forfalder betalings- eller leveringsforpligtelsen umiddelbart efter suspensionsperiodens udløb.

3.  Afviklingsmyndigheden må ikke udøve den i stk. 1 omtalte beføjelse for betalings- og leveringsforpligtelser over for systemer eller systemansvarlige, der er udpeget i forbindelse med direktiv 98/26/EF, herunder andre centrale modparter og centralbanker.

Artikel 56

Beføjelse til at begrænse muligheden for at gøre sikkerhedsrettigheder gældende

1.  Afviklingsmyndigheden kan forhindre sikrede kreditorer i en CCP under afvikling i at gøre sikkerhedsrettigheder gældende vedrørende aktiver i den pågældende CCP under afvikling fra datoen for offentliggørelse af en meddelelse om begrænsning i henhold til artikel 70 frem til midnat på den første hverdag efter denne offentliggørelse.

I forbindelse med første afsnit er midnat på den første hverdag midnat i den medlemsstat, hvor afviklingsmyndigheden er etableret.

2.  Afviklingsmyndigheder må ikke anvende den i stk. 1 omhandlede beføjelse i forhold til sikkerhedsrettigheder tilhørende systemer eller systemansvarlige, der er udpeget i forbindelse med direktiv 98/26/EF, herunder andre centrale modparter og centralbanker, i aktiver, som CCP'en under afvikling har stillet som hel eller delvis sikkerhed.

Artikel 57

Beføjelse til midlertidigt at suspendere opsigelsesrettigheder

1.  Afviklingsmyndigheden kan suspendere opsigelsesrettighederne for enhver part i en kontrakt med en CCP under afvikling fra offentliggørelsen af meddelelsen om opsigelse i henhold til artikel 70 frem til midnat på den første hverdag efter denne offentliggørelse, forudsat at betalings- og leveringsforpligtelserne og sikkerhedsstillelsen fortsat opfyldes.

I forbindelse med første afsnit er midnat på den første hverdag midnat i den medlemsstat, hvor afviklingsmyndigheden er etableret.

2.  Afviklingsmyndigheden må ikke udøve den i stk. 1 omtalte beføjelse i forbindelse med systemer eller systemansvarlige, der er udpeget i forbindelse med direktiv 98/26/EF, herunder andre centrale modparter og centralbanker.

3.  En part i en kontrakt kan udøve en opsigelsesret i henhold til den pågældende kontrakt inden afslutningen af den i stk. 1 anførte periode, hvis denne part modtager en meddelelse fra afviklingsmyndigheden om, at de rettigheder og forpligtelser, der er omfattet af kontrakten, ikke vil blive:

a)  overført til en anden enhed

b)  genstand for nedskrivning, konvertering eller anvendelse af et afviklingsværktøj til fordeling af tab eller positioner.

4.  Hvis den i stk. 3 omhandlede meddelelse ikke er givet, kan opsigelsesrettighederne, når suspensionsperioden udløber, jf. dog artikel 54, udøves således:

a)  hvis de rettigheder og forpligtelser, der er omfattet af kontrakten, er blevet overført til en anden enhed, kan en modpart først udøve opsigelsesrettighederne i henhold til kontraktvilkårene ved forekomsten af en fortsat eller efterfølgende fyldestgørelsesgrund fra modtagerens side

b)  hvis de rettigheder og forpligtelser, der er omfattet af kontrakten, forbliver i CCP'en, kan opsigelsesrettighederne i henhold til vilkårene i kontrakten mellem CCP'en og den relevante modpart kun udøves, hvis fyldestgørelsesgrunden forekommer eller vedbliver at forekomme efter udløbet af suspensionsperioden.

Artikel 58

Beføjelse til at udøve kontrol over CCP'en

1.  Afviklingsmyndigheden kan udøve kontrol over CCP'en under afvikling for at:

a)  forvalte CCP'ens aktiviteter og tjenesteydelser, udøve dens aktionærers og bestyrelses beføjelser og høre risikoudvalget

b)  forvalte og afhænde aktiver og ejendom tilhørende CCP'en under afvikling.

Den i første afsnit omhandlede kontrol kan udøves direkte af afviklingsmyndigheden eller indirekte af en eller flere personer, der udpeges af afviklingsmyndigheden.

2.  Hvis afviklingsmyndigheden udøver kontrol over CCP'en, anses afviklingsmyndigheden ikke for at udøve en skygge- eller de facto-funktion som bestyrelsesmedlem i henhold til national ret.

Artikel 59

Afviklingsmyndigheders udøvelse af beføjelser

I henhold til artikel 72 træffer afviklingsmyndigheder afviklingsforanstaltninger i kraft af en bekendtgørelse i overensstemmelse med de nationale administrative kompetencer og procedurer.

KAPITEL V

Beskyttelsesforanstaltninger

Artikel 60

Princippet om, at ingen kreditor må stilles ringere

Anvender afviklingsmyndigheden et eller flere afviklingsværktøjer, bør den stræbe efter at sikre, at aktionærer, kreditorer, clearingmedlemmer og deres kunder ikke lider større tab, end hvis afviklingsmyndigheden ikke, da den vurderede, at betingelserne for afvikling i henhold til artikel 22, stk. 1, var opfyldt, havde truffet afviklingsforanstaltningen vedrørende CCP'en, og de i stedet var blevet underlagt eventuelle udestående forpligtelser i henhold til CCP'ens genopretningsplan eller andre kontraktlige foranstaltninger i dens forretningsorden for enten en misligholdelses- eller ikkemisligholdelsesbegivenhed, og hvis CCP'en er en gone concern uden resterende franchiseværdi og var blevet likvideret ved almindelig insolvensbehandling under passende hensyntagen til eventuelle sandsynlige negative virkninger i form af systemisk ustabilitet og uro på markedet.

a)  ▌

b)  ▌

Sandsynlige negative virkninger af systemisk ustabilitet og uro på markedet, der er omhandlet i første afsnit, tages ikke i betragtning, så længe de reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i stk. 5 i artikel 61, ikke giver mulighed for deres værdiansættelse.

Når de reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i stk. 5 i artikel 61, er trådt i kraft, skal afviklingsmyndighederne tage hensyn til sandsynlige negative virkninger af systemiske ustabilitet og uro på markedet med henblik på første afsnit.

Artikel 61

Værdiansættelse i forbindelse med princippet om, at ingen kreditor må stilles ringere

1.   Med henblik på at informere aktionærer eksponeret for CCP’en, skal CCP’en udarbejde et skøn af, hvordan tab vil påvirke hver kreditorkategori under ekstreme, men sandsynlige scenarier ved misligholdelses- og ikke-misligholdelsesbegivenheder, som fører til CCP’ens insolvens og som skal ajourføres hvert år.

Dette skøn skal fuldt ud afspejle de kontraktlige ordninger, der styrer CCP’ens "loss waterfall" og være konsistent med de marginer og metoder til stresstestning, der anvendes til at opfylde CCP’ens forpligtelser i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012.

1a.  Ved vurderingen af, om princippet om, at ingen kreditor må stilles ringere, jf. artikel 60, er opfyldt, sikrer afviklingsmyndigheden, at værdiansættelsen udføres af en uafhængig person så hurtigt som muligt, efter at afviklingsforanstaltningerne er iværksat.

2.  Den i stk. 1 omtalte værdiansættelse skal angive:

a)  den behandling, som aktionærer, kreditorer samt clearingmedlemmer og deres kunder ville have modtaget, hvis afviklingsmyndigheden ikke, da den vurderede, at betingelserne for afvikling i henhold til artikel 22, stk. 1, var opfyldt, havde truffet afviklingsforanstaltningen vedrørende CCP'en, og de i stedet var blevet underlagt fuldbyrdelse af eventuelle udestående forpligtelser i henhold til CCP'ens genopretningsplan og andre foranstaltninger i dens forretningsorden, og CCP'en var blevet afviklet ved almindelig insolvensbehandling som en gone concern uden yderlige franchiseværdi under passende hensyntagen til eventuelle sandsynlige negative virkninger i form af systemisk ustabilitet og uro på markedet.

b)  den faktiske behandling, som aktionærer, kreditorer samt clearingmedlemmer og deres kunder har modtaget i forbindelse med CCP'ens afvikling

c)  om der er nogen forskel mellem behandlingen i litra a) og behandlingen i litra b).

3.  I forbindelse med beregningen af den i stk. 2, litra a), omhandlede behandling, ser den i stk. 1 nævnte værdiansættelse bort fra enhver ekstraordinær finansiel støtte fra det offentlige til CCP'en under afvikling, og CCP'ens egen prissætningsmetodologi lades ude af betragtning, hvis denne metodologi ikke afspejler de effektive markedsvilkår.

4.  Den i stk. 1 omtalte værdiansættelse adskiller sig fra den værdiansættelse, der foretages i henhold til artikel 24, stk. 3.

5.  ESMA udarbejder under hensyntagen til alle reguleringsmæssige tekniske standarder udarbejdet i henhold til artikel 74, stk. 4, i direktiv 2014/59/EU et udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for at præcisere den metode, der skal anvendes til værdiansættelsen i henhold til stk. 1, herunder, hvis eller når det er teknisk muligt, vurdering af sandsynlige negative virkninger af systemiske ustabilitet og uro på markedet.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest [Publikationskontoret indsætter datoen 12 måneder at regne fra datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 62

Sikkerhedsforanstaltninger for aktionærer, kreditorer og clearingmedlemmer samt clearingmedlemmers kunder

Når en aktionær, kreditor, et clearingmedlem eller et clearingmedlems kunde i forbindelse med værdiansættelsen udført i henhold til artikel 61, har lidt større tab end dem, de ville have lidt, hvis afviklingsmyndigheden ikke havde indledt afviklingsforanstaltning mod CCP'en, og de i stedet havde været underlagt eventuelle udestående forpligtelser i henhold til CCP'ens genopretningsplan eller andre foranstaltninger i dens forretningsorden, eller hvis CCP'en var blevet afviklet efter almindelig insolvensbehandling, har den pågældende aktionær, kreditor eller clearingdeltager ret til at få udbetalt forskellen.

Artikel 62a

Genindvinding af betalinger

Afviklingsmyndigheden får dækket alle rimelige udgifter i forbindelse med en betaling som omhandlet i artikel 62 på en hvilken som helst af følgende måder:

a)  fra den CCP, der er under afvikling, som privilegeret kreditor

b)  fra et vederlag, der betales af køberen, ved anvendelse af virksomhedssalgsværktøjet

c)  fra et eventuelt provenu ved indstillingen af driften af bro-CCP'en, som privilegeret

d)  fra ethvert clearingmedlem, i det omfang et clearingmedlem ikke lider større tab end dem, de ville have lidt, hvis afviklingsmyndigheden ikke havde indledt en afviklingsforanstaltning mod CCP'en, og de i stedet havde været underlagt eventuelle udestående forpligtelser i henhold til CCP'ens genopretningsplan eller andre foranstaltninger i dens forretningsorden, eller hvis CCP'en var blevet afviklet under almindelig insolvensbehandling.

Artikel 63

Sikkerhedsforanstaltninger for modparter i delvise overførsler

Beskyttelsesforanstaltningerne i henhold til artikel 64, 65 og 66 finder anvendelse i følgende situationer:

a)  afviklingsmyndigheden overfører en del af, men ikke alle aktiverne, rettighederne, forpligtelserne eller forpligtelserne (liabilities) i en CCP under afvikling eller i en bro-CCP til en køber

b)  afviklingsmyndigheden anvender den i artikel 49, stk. 1, litra g), anførte beføjelse.

Artikel 64

Beskyttelse for aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse, modregning og netting

Afviklingsmyndigheden sikrer, at anvendelsen af et afviklingsværktøj ikke resulterer i overførsel af en del af, men ikke alle, rettigheder og forpligtelser i en aftale om finansielle sikkerhedsstillelser i form af overdragelse af ejendomsret, en modregningsaftale eller nettingaftale mellem en CCP under afvikling og andre parter i aftalerne eller i en ændring eller en opsigelse af rettigheder og forpligtelser i disse aftaler ved anvendelse af accessoriske beføjelser.

De i første afsnit omtalte aftaler omfatter alle aftaler, hvor parterne er berettiget til at modregne eller foretage netting af disse rettigheder og forpligtelser.

Artikel 65

Beskyttelse af sikkerhedsforanstaltninger

Uden at dette berører anvendelsen af positionsfordelingsværktøjer i artikel 29, sikrer afviklingsmyndigheden, at anvendelsen af et afviklingsværktøj ikke resulterer i nogen af følgende situationer for så vidt angår sikkerhedsforanstaltninger mellem en CCP under afvikling og andre parter i de pågældende aftaler:

a)  overførsel af aktiver, hvormed forpligtelsen er sikret, medmindre forpligtelsen og sikkerhedsstillelsen også overføres

b)  overførsel af et sikret forpligtelse, medmindre sikkerhedsstillelsen også overføres

c)  overførsel af sikkerhedsstillelsen, medmindre den sikrede forpligtelse også overføres

d)  ændring eller afslutning af en sikkerhedsforanstaltning ved anvendelse af accessoriske beføjelser, hvis denne ændring eller afslutning medfører, at forpligtelsen ikke længere er sikret.

Artikel 66

Beskyttelse for aftaler om struktureret finansiering og dækkede obligationer

Afviklingsmyndigheden sikrer, at anvendelsen af et afviklingsværktøj ikke resulterer i nogen af følgende situationer for så vidt angår aftaler om struktureret finansiering, herunder dækkede obligationer:

a)  overførsel af nogle, men ikke alle, af de aktiver, rettigheder og forpligtelser, som udgør eller er en del af en aftale om struktureret finansiering, som CCP'en under afvikling er part i

b)  afslutning eller ændring ved anvendelse af accessoriske beføjelser af de aktiver, rettigheder og forpligtelser, som udgør eller er en del af en aftale om struktureret finansiering, som CCP'en under afvikling er part i.

I forbindelse med første afsnit omfatter aftaler om struktureret finansiering securitisationer og instrumenter, der anvendes til hedgingformål, som udgør en integrerende del af sikkerhedspuljen, og som i henhold til national ret er sikret på samme måde som de dækkede obligationer, der indebærer en aftaleparts eller en administrators, en befuldmægtigets eller en repræsentants udstedelse og besiddelse af en sikkerhed.

Artikel 67

Delvise overførsler: beskyttelse af handels-, clearing- og afregningssystemer

1.  Afviklingsmyndigheden sikrer, at anvendelsen af et afviklingsværktøj ikke påvirker anvendelsen af og reglerne for de systemer, der er omfattet af direktiv 98/26/EF, når afviklingsmyndigheden:

a)  overfører en del af, men ikke alle aktiverne, rettighederne, forpligtelserne eller forpligtelserne (liabilities) i en CCP under afvikling til en køber

b)  ophæver eller ændrer betingelserne i en kontrakt, som CCP'en under afvikling har indgået, eller erstatter en køber eller bro-CCP som part.

2.  Med henblik på stk. 1 sikrer afviklingsmyndigheden, at anvendelsen af et afviklingsværktøj ikke resulterer i nogen af følgende situationer:

a)  annullering af en overførselsordre efter artikel 5 i direktiv 98/26/EF

b)  ændring af håndhævelsen af overførselsordrer og netting i henhold til artikel 3 og 5 i direktiv 98/26/EF

c)  ændring af anvendelsen af midler, værdipapirer eller kreditfaciliteter i henhold til artikel 4 i direktiv 98/26/EF

d)  ændring af beskyttelsen af en sikkerhed i henhold til artikel 9 i direktiv 98/26/EF.

KAPITEL VI

Proceduremæssige forpligtelser

Artikel 68

Meddelelseskrav

1.  CCP'en skal underrette den kompetente myndighed, hvis den vurderer, at den er nødlidende eller forventeligt nødlidende i henhold til artikel 22, stk. 2.

2.  Den kompetente myndighed underretter afviklingsmyndigheden om enhver underretning, den modtager i henhold til stk. 1, og om enhver genopretningsforanstaltning eller andre foranstaltninger i henhold til afsnit IV, som den kompetente myndighed pålægger CCP'en at iværksætte.

Den kompetente myndighed underretter afviklingsmyndigheden om enhver akut situation i henhold til artikel 24 i forordning (EU) nr. 648/2012 vedrørende en CCP og om enhver underretning, den modtager i henhold til artikel 48 i nævnte forordning.

3.  Vurderer en kompetent myndighed eller afviklingsmyndigheden, at de i artikel 22, stk. 1, litra a) og b), omhandlede betingelser er opfyldt for en CCP, underretter rettidigt følgende myndigheder:

a)  den kompetente myndighed eller afviklingsmyndigheden for den pågældende CCP

b)  den kompetente myndighed for den pågældende CCP's moderselskab

ba)  tilsynskollegiet for den pågældende CCP

bb)  afviklingskollegiet for den pågældende CCP

c)  centralbanken

d)  det kompetente ministerium

e)  ESRB og den udpegede nationale makrotilsynsmyndighed.

Artikel 69

Afviklingsmyndighedens afgørelse

1.  Efter en underretning fra den kompetente myndighed efter artikel 68, stk. 3, afgør afviklingsmyndigheden, om en afviklingsforanstaltning er påkrævet.

2.  Afgørelsen om, hvorvidt der skal træffes afviklingsforanstaltninger over for en CCP, indeholder oplysninger om følgende:

a)  afviklingsmyndighedens vurdering af, om CCP'en opfylder betingelserne for afvikling

b)  enhver foranstaltning, som afviklingsmyndigheden agter at iværksætte, herunder afgørelsen om at anmode om afvikling, udpegelse af en administrator eller eventuelle andre foranstaltninger i overensstemmelse med almindelig insolvensbehandling eller i henhold til artikel 27, stk. 1, litra e), i overensstemmelse med national ret.

Artikel 70

Afviklingsmyndighedernes proceduremæssige forpligtelser

1.  Hurtigst muligt efter at have iværksat en afviklingsforanstaltning underretter afviklingsmyndigheden følgende:

a)  CCP'en under afvikling

b)  afviklingskollegiet

c)  den udpegede nationale makrotilsynsmyndighed og ESRB

d)  Kommissionen, Den Europæiske Centralbank og EIOPA

e)  operatørerne af de systemer omfattet af direktiv 98/26/EF, som CCP'en under afvikling deltager i.

2.  Underretningen i henhold til stk. 1 skal omfatte en genpart af enhver afgørelse eller ethvert instrument, hvorved de relevante foranstaltninger iværksættes, og skal indeholde en angivelse af datoen, hvor afviklingsforanstaltningen træder i kraft.

Underretningen til afviklingskollegiet i henhold til stk. 1, litra b), skal desuden angive, om afviklingsforanstaltningen afviger fra afviklingsplanen og begrunde enhver sådan afvigelse.

3.  En genpart af den afgørelse eller det instrument, hvorved afviklingsforanstaltningen iværksættes, eller en meddelelse, der opsummerer afviklingsforanstaltningens virkninger, og, hvor dette er relevant, suspensions- eller begrænsningsvilkår og -periode som omhandlet i artikel 55, 56 og 57, offentliggøres på alle følgende medier:

a)  afviklingsmyndighedens websted

b)  den kompetente myndigheds websted, hvis denne myndighed ikke er afviklingsmyndigheden, og ESMA's websted

c)  webstedet for CCP'en under afvikling

d)  optages ejerskabs- eller gældsinstrumenterne i den CCP, der er under afvikling, til handel på et reguleret marked, anvendes midlerne til offentliggørelse af regulerede oplysninger vedrørende CCP'en under afvikling i henhold til artikel 21, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF(16).

4.  Hvis ejerskabs- eller gældsinstrumenterne ikke er optaget til handel på et reguleret marked, sikrer afviklingsmyndigheden, at de dokumenter, der udgør bevisgrundlaget for den i stk. 3 omhandlede ordre, sendes til besidderne af ejerskabsinstrumenterne og kreditorer i CCP'en under afvikling, som er registreret i registre og databaser i CCP'en under afvikling, som er tilgængelige for afviklingsmyndigheden.

Artikel 71

Fortrolighed

1.  Følgende personer er underlagt bindende krav om tavshedspligt:

a)  afviklingsmyndighederne

b)  kompetente myndigheder, ESMA og EBA

c)  de kompetente ministerier

d)  administratorer eller midlertidige administratorer, der udpeges i henhold til denne forordning

e)  potentielle købere, som de kompetente myndigheder kontakter, eller som afviklingsmyndighederne henvender sig til, uanset om denne kontakt eller henvendelse er et led i forberedelserne til anvendelsen af virksomhedssalgsværktøjet, og uanset om denne henvendelse har ført til et køb

f)  revisorer, bogholdere, juridiske og professionelle rådgivere, valuarer og andre eksperter, der engageres direkte eller indirekte af afviklingsmyndighederne, af de kompetente myndigheder, af de kompetente ministerier eller af potentielle købere som omhandlet i litra e)

g)  centralbanker og andre myndigheder, der er involveret i afviklingsforløbet

h)  en bro-CCP

i)  alle andre personer, der permanent eller lejlighedsvis leverer eller har leveret tjenesteydelser direkte eller indirekte til personer som omhandlet i litra a)-k)

j)  den øverste ledelse, medlemmer af CCP'ens bestyrelse og de ansatte i det eller den i litra a)-k) omhandlede organ eller enhed før, under og efter deres udpegelse

k)  alle andre medlemmer af afviklingskollegiet i henhold til litra a), b), c) og g).

2.  Med henblik på at sikre, at fortrolighedskravene i stk. 1 og 3 overholdes, skal de i stk. 1, litra a), b), c), g), h) og k), omhandlede personer sikre, at der eksisterer interne regler herom, herunder regler, der sikrer tavshedspligt omkring oplysninger, som udveksles mellem personer, der er direkte involveret i afviklingsprocessen.

3.  De i stk. 1 omhandlede personer har forbud mod at videregive fortrolige oplysninger, som de modtager som led i deres arbejde eller fra en kompetent myndighed eller afviklingsmyndighed under udførelsen af deres funktioner i henhold til denne forordning, til enhver person eller myndighed, undtagen i forbindelse med udøvelsen af deres arbejde i henhold til denne forordning eller i summarisk eller samlet form, således at de enkelte CCP'er ikke kan identificeres, eller med udtrykkelig forhåndsgodkendelse fra den myndighed eller den CCP, som udleverede oplysningerne.

Før videregivelse af enhver type oplysninger vurderer de i stk. 1 omhandlede personer den mulige indflydelse, som en videregivelse kunne have på samfundets interesser, for så vidt angår finanspolitik, valutapolitik eller økonomisk politik, på fysiske og juridiske personers forretningsmæssige interesser, på formålet med inspektioner, på undersøgelser og på revision.

Proceduren for kontrol med virkningerne af oplysningers videregivelse skal omfatte en særlig vurdering af virkningerne af enhver videregivelse af indholdet og detaljerne i den i artikel 9 og 13 omhandlede genopretnings- og afviklingsplan og resultaterne af enhver vurdering i henhold til artikel 10 og 16.

En person eller en enhed som omhandlet i stk. 1 gøres civilretligt ansvarlig i tilfælde af en overtrædelse af nærværende artikel i overensstemmelse med national ret.

4.  Uanset stk. 3 kan de i stk. 1 omhandlede personer udveksle fortrolige oplysninger med følgende, forudsat at der er indgået en fortrolighedsaftale for den pågældende udveksling:

a)  enhver anden person, hvor det er nødvendigt af hensyn til planlægningen eller gennemførelsen af en afvikling

b)  parlamentariske undersøgelsesudvalg i deres medlemsstater, revisionsretter i deres medlemsstater og andre enheder med ansvar for undersøgelser i deres medlemsstater

c)  nationale myndigheder med ansvar for tilsyn med betalingssystemer, myndigheder med ansvar for almindelige insolvensprocedurer, myndigheder med offentlig tilsynspligt med andre enheder i den finansielle sektor, myndigheder med ansvar for tilsyn med de finansielle markeder og forsikringsselskaber og inspektører, der handler på deres vegne, myndigheder med ansvar for opretholdelse af stabilitet i det finansielle system i medlemsstaterne ved brug af makroprudentielle regler og myndigheder med ansvar for beskyttelse af det finansielle systems stabilitet og personer, der har til opgave at udføre lovpligtig revision.

5.  Denne artikel forhindrer ikke:

a)  ansatte og eksperter i de i stk. 1, litra a)-g) og litra k), omhandlede organer og enheder i at udveksle oplysninger indbyrdes inden for det enkelte organ eller den enkelte enhed

b)  afviklingsmyndighederne og de kompetente myndigheder, herunder deres ansatte og eksperter, i at udveksle oplysninger indbyrdes og med andre afviklingsmyndigheder i Unionen, andre kompetente myndigheder i Unionen, kompetente ministerier, centralbanker, myndigheder, der er ansvarlige for almindelig insolvensbehandling, myndigheder, der er ansvarlige for opretholdelsen af stabiliteten i det finansielle system i medlemsstaterne ved anvendelse af makroprudentielle regler, personer, der udfører lovpligtig revision af regnskaber, EBA, ESMA eller, med forbehold af artikel 78, tredjelandsmyndigheder, der varetager samme type opgaver som afviklingsmyndighederne, eller, efter strenge fortrolighedskrav, med en potentiel køber, hvor dette er nødvendigt med henblik på planlægning eller gennemførelse af en afviklingsforanstaltning.

6.  Denne artikel berører ikke national ret vedrørende videregivelse af oplysninger til brug ved retshandlinger i straffe- eller civilretlige sager.

KAPITEL VII

Klageadgang og udelukkelse af andre tiltag

Artikel 72

Rettens forhåndsgodkendelse og klageadgang

1.  ▌

2.  Alle personer, der er berørt af en afgørelse om at træffe en krisestyringsforanstaltning eller en afgørelse om at udøve enhver beføjelse, der ikke er en afviklingsforanstaltning, har ret til at påklage den pågældende afgørelse.

3.  Alle personer, der er berørt af en afgørelse om at træffe en afviklingsforanstaltning, har ret til at påklage den pågældende afgørelse.

4.  For retten til klageadgang som omhandlet i stk. 3 gælder der følgende betingelser:

a)  afviklingsmyndighedens afgørelse kan fuldbyrdes omgående, og den medfører en simpel formodning om, at det ikke vil være i samfundets interesser at suspendere dens håndhævelse

b)  proceduren vedrørende klagen afvikles hurtigt

c)  retten skal anvende de økonomiske vurderinger af de faktiske omstændigheder, som afviklingsmyndigheden har gennemført, som grundlag for sin egen vurdering.

4a.  En afgørelse fra afviklingsmyndigheden om at iværksætte en afviklingsforanstaltning, en kriseforebyggelsesforanstaltning eller en afgørelse om at udøve enhver beføjelse, der ikke er en afviklingsforanstaltning, kan kun annulleres af materielle grunde, hvis den i lyset af information, der var frit tilgængelig på tidspunktet for afgørelsen, var vilkårlig og urimelig.

4b.  indgivelse af en klage medfører ikke automatisk suspension af virkningerne af den anfægtede afgørelse

5.  Når det er nødvendigt at beskytte interesser hos tredjemand, der i god tro har købt ejerskabsinstrumenter, aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities) i en CCP under afvikling i kraft af anvendelsen af en afviklingsforanstaltning, berører annulleringen af en afgørelse truffet af en afviklingsmyndighed ikke administrative handlinger eller transaktioner, der foretages efterfølgende af den pågældende afviklingsmyndighed, og som er baseret på den annullerede afgørelse.

Med henblik på første afsnit er de retsmidler, som ansøgeren råder over, hvis afviklingsmyndighedens afgørelse annulleres, begrænset til kompensation for det tab, ansøgeren har lidt som følge af afgørelsen.

Artikel 73

Begrænsninger af andre procedurer

1.  Almindelig insolvensbehandling indledes ikke mod en CCP, medmindre det sker på afviklingsmyndighedens initiativ, eller den har givet sit samtykke i henhold til stk. 3.

2.  De kompetente myndigheder og afviklingsmyndighederne underrettes uden ophold om enhver anmodning om indledning af almindelig insolvensbehandling af en CCP, uanset om den pågældende CCP er under afvikling, eller om en afgørelse er offentliggjort i henhold til artikel 70, stk. 3.

3.  Myndighederne med ansvar for almindelig insolvensbehandling må kun indlede sådanne behandlinger, efter at afviklingsmyndigheden har underrettet dem om dens afgørelse om ikke at iværksætte en afviklingsforanstaltning for CCP'en, eller hvis myndighederne ikke inden for syv dage efter den i stk. 2 omtalte underretning har modtaget en meddelelse.

Hvis det med henblik på effektiv anvendelse af afviklingsværktøjer og -beføjelser er nødvendigt, kan afviklingsmyndigheden anmode retten om at indstille enhver retlig behandling eller procedure, som en CCP under afvikling er eller kan blive part i, i en passende periode, der står mål med det ønskede formål.

AFSNIT VI

FORBINDELSER MED TREDJELANDE

Artikel 74

Aftaler med tredjelande

1.  Kommissionen kan i overensstemmelse med artikel 218 i TEUF fremsætte henstillinger for Rådet om at indlede forhandlinger med et eller flere tredjelande om aftaler vedrørende metoderne for samarbejde mellem afviklingsmyndigheder og de relevante tredjelandsmyndigheder i forbindelse med genopretnings- og afviklingsplanlægning vedrørende CCP'er og tredjelands-CCP'er, med hensyn til følgende situationer:

a)  hvis en tredjelands-CCP leverer tjenesteydelser eller har datterselskaber i en eller flere medlemsstater

b)  hvis en CCP, der er etableret i en medlemsstat, leverer tjenesteydelser eller har et eller flere datterselskaber i et tredjeland

ba)  hvis et betydeligt antal clearingmedlemmer af en CCP er etableret i det pågældende tredjeland

bb)  hvis et betydeligt antal clearingmedlemmer af en tredjelands-CCP er etableret i Unionen.

2.  De i stk. 1 omhandlede aftaler skal især søge at fastlægge procedurer og ordninger for samarbejde i forbindelse med udførelsen af de opgaver og udøvelse af de beføjelser, der er nævnt i artikel 77, herunder udveksling af oplysninger, der er nødvendige til disse formål.

Artikel 75

Anerkendelse og håndhævelse af tredjelandes afviklingsprocedurer

1.  Nærværende artikel finder anvendelse på tredjelandes afviklingsprocedurer, medmindre og indtil en international aftale, jf. artikel 74, stk. 1, med det relevante tredjeland træder i kraft. Den finder også anvendelse, efter at en international aftale, jf. artikel 74, stk. 1, med det relevante tredjeland er trådt i kraft, i det omfang anerkendelse og håndhævelse af tredjelandes afviklingsprocedurer ikke er omfattet af denne aftale.

2.  Relevante nationale myndigheder anerkender tredjelandsafviklingsprocedurer vedrørende en tredjelands-CCP i følgende tilfælde:

a)  hvis en tredjelands-CCP leverer tjenesteydelser eller har datterselskaber, der er etableret i en eller flere medlemsstater

b)  hvis en tredjelands-CCP har aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities), der er beliggende i en eller flere medlemsstater eller er omfattet af lovgivningen i disse medlemsstater.

Relevante nationale myndigheder skal sikre, at anerkendte tredjelandsafviklingsprocedurer fra tredjelande håndtæves i henhold til national ret.

3.  De relevante nationale myndigheder skal mindst have beføjelse til at foretage sig følgende:

a)  udøve afviklingsbeføjelser i forhold til følgende:

i)  en tredjelands-CCP's aktiver, der befinder sig i deres medlemsstat eller er underlagt lovgivningen i deres medlemsstat

ii)  en tredjelands-CCP's rettigheder eller forpligtelser, der er bogført i deres medlemsstat eller er underlagt lovgivningen i deres medlemsstat, eller når fordringer i forbindelse med sådanne rettigheder og forpligtelser kan fuldbyrdes i deres medlemsstat

b)  foretage, herunder ved en anden persons mellemkomst, overførsel af ejerskabsinstrumenter i et datterselskab, der er etableret i den udpegende medlemsstat

c)  udøve beføjelserne i artikel 55, 56 og 57 i forhold til de rettigheder, som parterne i en aftale med en i nærværende artikels stk. 2 omhandlet enhed nyder, når disse beføjelser er nødvendige for at håndhæve tredjelandes afviklingsprocedurer

d)  forhindre håndhævelse af kontraktuelle rettigheder til at opsige, afvikle eller fremskynde kontrakter indgået af, eller påvirke de kontraktuelle rettigheder tilhørende enheder som omhandlet i stk. 2 og andre koncernenheder, hvis disse rettigheder er foranlediget af afviklingsforanstaltninger, der er truffet i forhold til tredjelands-CCP'en, hvad enten de er truffet af tredjelandsafviklingsmyndigheden selv eller på anden vis i henhold til juridiske eller forskriftsmæssige krav vedrørende afviklingsordninger i det pågældende land, forudsat at de væsentlige forpligtelser i henhold til kontrakten, herunder betalings- og leveringsforpligtelser samt erlæggelse af sikkerhed, fortsat opfyldes.

4.  Anerkendelse og håndhævelse af tredjelandes afviklingsprocedurer tilsidesætter ikke almindelig insolvensbehandling i henhold til gældende national ret.

Artikel 76

Retten til at nægte anerkendelse eller håndhævelse af tredjelandes afviklingsprocedurer

Uanset artikel 75, stk. 2, kan de relevante nationale myndigheder nægte at anerkende eller håndhæve tredjelandes afviklingsprocedurer i følgende tilfælde:

a)  hvis tredjelandets afviklingsprocedurer vil indvirke negativt på den finansielle stabilitet i medlemsstaten

b)  hvis kreditorer, clearingmedlemmer eller kunder hos disse clearingmedlemmer, der befinder sig i medlemsstaten, ikke ville modtage samme behandling som tredjelandskreditorer eller -clearingmedlemmer eller kunder hos disse clearingmedlemmer med tilsvarende lovfæstede rettigheder efter de pågældende tredjelandes interne afviklingsprocedurer

c)  hvis anerkendelse eller håndhævelse af tredjelandes afviklingsprocedurer ville have væsentlige finanspolitiske konsekvenser for medlemsstaten

d)  hvis anerkendelsen eller håndhævelsen ville stride mod national ret.

Artikel 77

Samarbejde med tredjelandsmyndigheder

1.  Nærværende artikel finder anvendelse på samarbejde med et tredjeland, medmindre og indtil en international aftale i henhold til artikel 74, stk. 1, træder i kraft med det relevante tredjeland. Den finder også anvendelse, efter at en i artikel 74, stk. 1, anførte internationale aftale med det relevante tredjeland er trådt i kraft, i det omfang genstanden for nærværende artikel ikke er omfattet af nævnte aftale.

2.  De kompetente myndigheder og afviklingsmyndighederne indgår, hvor det er relevant, samarbejdsaftaler med følgende relevante tredjelandsmyndigheder under hensyntagen til eksisterende samarbejdsaftaler indgået i henhold til artikel 25, stk. 7, i forordning (EU) nr. 648/2012:

a)  relevante myndigheder i tredjelandet, hvor CCP'en er etableret, hvis en tredjelands-CCP leverer tjenesteydelser eller har datterselskaber i en eller flere medlemsstater

b)  de relevante myndigheder i tredjelande, hvor en CCP leverer tjenesteydelser eller har etableret datterselskaber, hvis CCP'en leverer tjenesteydelser eller har et eller flere datterselskaber i tredjelande.

3.  De samarbejdsaftaler, der er omhandlet i stk. 2, skal indeholde bestemmelser om procedurer og ordninger mellem de deltagende myndigheder for udveksling af de fornødne oplysninger og samarbejde med henblik på gennemførelsen af følgende opgaver og med henblik på udøvelsen af følgende beføjelser i forhold til de i stk. 2, litra a) og b), omhandlede CCP'er eller koncerner, der omfatter sådanne CCP'er:

a)  udarbejdelse af afviklingsplaner i overensstemmelse med artikel 13 og lignende krav i de relevante tredjelandes lovgivning

b)  vurdering af sådanne institutioners og koncerners afviklingsmuligheder i overensstemmelse med artikel 16 og lignende krav i de relevante tredjelandes lovgivning

c)  anvendelse af beføjelser til at afhjælpe eller fjerne hindringer for afvikling i overensstemmelse med artikel 17 og lignende beføjelser i de relevante tredjelandes lovgivning

d)  anvendelse af foranstaltninger til tidlig indgriben i henhold til artikel 19 og lignende beføjelser i de relevante tredjelandes lovgivning

e)  anvendelse af afviklingsværktøjer og udøvelse af afviklingsbeføjelser og lignende beføjelser, der er tildelt de relevante tredjelandsmyndigheder.

4.  De rammeaftaler, der indgås mellem afviklingsmyndigheder og kompetente myndigheder i medlemsstaterne og tredjelande i overensstemmelse med stk. 2, kan indeholde bestemmelser om følgende:

a)  udveksling af de oplysninger, der er nødvendige for udarbejdelse og vedligeholdelse af afviklingsplaner

b)  samråd og samarbejde i forbindelse med udarbejdelsen af afviklingsplaner, herunder principper for udøvelsen af de i artikel 75 omhandlede beføjelser og lignende beføjelser i henhold til lovgivningen i de relevante tredjelande

c)  udveksling af de oplysninger, der er nødvendige for anvendelsen af afviklingsværktøjer og udøvelsen af afviklingsbeføjelser og lignende beføjelser i henhold til lovgivningen i de relevante tredjelande

d)  tidlig varsling af eller samråd med parterne i samarbejdsaftalen, inden der i henhold til denne forordning eller relevant tredjelandslovgivning iværksættes væsentlige foranstaltninger, der påvirker den CCP eller koncern, som aftalen vedrører

e)  koordinering af kommunikation til offentligheden i tilfælde af fælles afviklingsforanstaltninger

f)  procedurer og ordninger for informationsudveksling og samarbejde i henhold til litra a)-e), herunder i givet fald ved etablering og anvendelse af kriseforvaltningsgrupper.

Med henblik på at sikre fælles, ensartet og konsekvent anvendelse af stk. 3, udsteder ESMA retningslinjer om type og indhold af de i stk. 4 omtalte bestemmelser inden [Publikationskontoret indsætter datoen 18 måneder efter forordningens ikrafttræden].

5.  Afviklingsmyndighederne og de kompetente myndigheder underretter ESMA om enhver samarbejdsaftale, de har indgået i henhold til nærværende artikel.

Artikel 78

Anvendelse af fortrolige oplysninger

1.  Afviklingsmyndigheder, kompetente myndigheder, kompetente ministerier og, hvor det er relevant, andre relevante nationale myndigheder udveksler kun fortrolige oplysninger, herunder genopretningsplaner, med relevante tredjelandsmyndigheder, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

a)  de pågældende tredjelandsmyndigheder er underlagt krav og standarder om tavshedspligt, der mindst, ifølge samtlige berørte myndigheder, anses for at svare til de krav og standarder, der kræves i artikel 71

b)  oplysningerne er nødvendige for de kompetente tredjelandsmyndigheders udøvelse af deres opgaver henhold til national ret, som svarer til de opgaver, der er fastsat i denne forordning, og de anvendes ikke til noget andet formål.

2.  For så vidt udveksling af oplysninger vedrører personoplysninger, skal håndtering og overførsel af sådanne oplysninger til tredjelandsmyndigheder ske i henhold til gældende EU-ret og national ret vedrørende databeskyttelse.

3.  Når de fortrolige oplysninger kommer fra en anden medlemsstat, må afviklingsmyndighederne, de kompetente myndigheder og de kompetente ministerier ikke videregive disse oplysninger til relevante tredjelandsmyndigheder, medmindre følgende betingelser er opfyldt:

a)  den relevante myndighed i den medlemsstat, som oplysningerne stammer fra, godkender denne videregivelse

b)  oplysningerne videregives kun til de formål, der er godkendt af den i litra a) omtalte myndighed.

4.  Med henblik på nærværende artikel betragtes oplysninger som fortrolige, hvis de er underlagt fortrolighedskrav i henhold til EU-retten.

Artikel 78a

Administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger

1.  Uden at dette berører medlemsstaternes ret til at fastsætte og iværksætte strafferetlige sanktioner, fastlægger medlemsstaterne regler om administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger, der kan anvendes, såfremt de bestemmelser til gennemførelsen af denne forordning, ikke overholdes, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de gennemføres. Hvis medlemsstaterne beslutter ikke at fastsætte bestemmelser om administrative sanktioner for overtrædelser, der er omfattet af national strafferet, meddeler de Kommissionen de relevante strafferetlige bestemmelser. De administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at der i tilfælde af overtrædelser, hvor de i stk. 1 omhandlede forpligtelser påhvilende CCP'er, CCP'ers clearingmedlemmer eller modervirksomheder i er gældende, kan anvendes administrative sanktioner på de betingelser, der er fastsat i national ret, over for medlemmerne af CCP'ens bestyrelse og andre fysiske personer, som i henhold til national ret er ansvarlige for overtrædelsen.

3.  Beføjelsen til at indføre administrative sanktioner i medfør af denne forordning tillægges afviklingsmyndighederne eller, i andre tilfælde, de kompetente myndigheder, afhængigt af overtrædelsens art. Afviklingsmyndighederne og de kompetente myndigheder tillægges alle de informationsindsamlings- og undersøgelsesbeføjelser, der er nødvendige for udøvelsen af deres respektive opgaver. Afviklingsmyndighederne og de kompetente myndigheder iværksætter et tæt samarbejde ved udøvelsen af deres sanktionsbeføjelser for at sikre, at administrative sanktioner eller andre administrative foranstaltninger får de ønskede virkninger, ligesom de koordinerer deres indsats i forbindelse med sager på tværs af grænserne.

4.  Afviklingsmyndighederne og de kompetente myndigheder udøver deres administrative sanktionsbeføjelser i overensstemmelse med denne forordning og national ret på en af følgende måder:

a)  direkte

b)  i samarbejde med andre myndigheder

c)  på deres eget ansvar ved delegation til sådanne myndigheder

d)  ved anmodning til de kompetente judicielle myndigheder.

Artikel 78b

Særlige bestemmelser

1.  Medlemsstaterne sikrer, at deres love, regler og administrative bestemmelser i det mindste fastsætter sanktioner og andre administrative foranstaltninger med hensyn til de følgende situationer:

a)  manglende udarbejdelse, oprettelse og opdatering af genopretningsplaner, som krænker artikel 9

b)  undladelse af i strid med artikel 14 at fremlægge alle de oplysninger, der er nødvendige for udarbejdelse af afviklingsplaner

c)  undladelse af CCP'ens bestyrelse af at meddele den kompetente myndighed, når CCP'en er nødlidende eller forventeligt nødlidende, som krænker artikel 68, stk. 1.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at de administrative sanktioner og andre foranstaltninger, der kan anvendes i de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, mindst omfatter følgende:

a)  en offentlig meddelelse, hvori den ansvarlige fysiske person, den ansvarlige institution, den ansvarlige modervirksomhed i Unionen, den ansvarlige CCP eller anden ansvarlig juridisk person og overtrædelsens art nævnes

b)  en afgørelse, hvorefter det pålægges den ansvarlige fysiske eller juridiske person at bringe den udviste handlemåde til ophør og at afholde sig fra at gentage en sådan handlemåde

c)  et midlertidig forbud mod medlemmerne af CCP'ens øverste ledelse eller enhver anden fysisk person, som holdes ansvarlig, til at udøve funktioner i CCP'er

d)  for juridiske personer, administrative bøder på op til 10 % af den juridiske persons samlede nettoårsomsætning i det foregående regnskabsår. Hvis virksomheden er et datterselskab af et moderselskab, er den relevante omsætning den omsætning, som fremgår af det øverste moderselskabs konsoliderede regnskaber for det foregående regnskabsår

e)  for fysiske personer administrative bøder på op til 5 000 000 euro eller i medlemsstater, hvor euroen ikke er den officielle valuta, den tilsvarende værdi i national valuta på [datoen for denne forordnings ikrafttræden];

f)  administrative bøder på op til det dobbelte af den fordel, der er opnået ved overtrædelsen, såfremt fordelen kan beregnes.

Artikel 78c

Offentliggørelse af administrative sanktioner

1.  Medlemsstaterne sikrer, at afviklingsmyndighederne og de kompetente myndigheder på deres officielle websted offentliggør i det mindste alle de administrative sanktioner, som de pålægger for overtrædelse af de bestemmelser, der er fastsat i denne forordning, såfremt sådanne sanktioner ikke er genstand for klage, eller hvis klagemuligheden er udtømt. Sådan offentliggørelse skal finde sted snarest muligt efter, at den sanktionerede fysiske eller juridiske person er blevet underrettet om afgørelsen, herunder oplysninger om typen og arten af overtrædelsen og identiteten af den fysiske eller juridiske person, som sanktionen pålægges.

Når medlemsstaterne tillader offentliggørelse af sanktioner, der er påklaget, offentliggør afviklingsmyndighederne og de kompetente myndigheder hurtigst muligt på deres officielle websted oplysninger om status for denne klage og resultatet heraf.

2.  Afviklingsmyndighederne og de kompetente myndigheder offentliggør de af dem pålagte sanktioner i anonymiseret form og på en måde, som er i overensstemmelse med national ret, hvis en af følgende omstændigheder gør sig gældende:

a)  hvis sanktionen pålægges en fysisk person, og det ved en obligatorisk forhåndsvurdering af proportionaliteten af en sådan offentliggørelse er påvist, at offentliggørelsen af personoplysninger ikke er forholdsmæssigt proportional

b)  hvis offentliggørelsen ville være en alvorlig trussel mod de finansielle markeders stabilitet eller en igangværende strafferetlig efterforskning

c)  hvis offentliggørelsen, i det omfang, hvor dette kan fastslås, ville påføre det involverede CCP eller de fysiske personer uforholdsmæssig stor skade.

Alternativt kan offentliggørelsen af de pågældende oplysninger i sådanne tilfælde udsættes i et rimeligt tidsrum, hvis det forudses, at grundene til en anonym offentliggørelse i dette tidsrum vil ophøre med at eksistere.

3.  Afviklingsmyndigheder og kompetente myndigheder sikrer, at en offentliggørelse i henhold til nærværende artikel forbliver på deres officielle websted i mindst fem år. Personoplysninger, der er indeholdt i offentliggørelsen, beholdes kun på afviklingsmyndighedernes eller på den kompetente myndigheds officielle websted, så længe det er nødvendigt, i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler.

4.  Senest den ... [Publikationskontoret: indsæt dato: 18 måneder efter forordningens ikrafttrædelse] forelægger ESMA en rapport til Kommissionen om offentliggørelsen af medlemsstater på et anonymt grundlag som omhandlet i stk. 2 i medfør af sanktioner for manglende overholdelse af bestemmelserne, der er fastsat i denne forordning og især, om der har været betydelige forskelle mellem medlemsstater i den forbindelse. Denne rapport skal desuden behandle alle betydelige forskelle i varigheden af medlemsstaternes offentliggørelse af sanktioner i henhold til national ret.

Artikel 78d

ESMA's centrale database

1.  Med forbehold for de i artikel 71 omhandlede krav om tavshedspligt underretter afviklingsmyndighederne og de kompetente myndigheder ESMA om alle administrative sanktioner, som de har pålagt i henhold til artikel 78a for overtrædelser af de bestemmelser, som er fastlagt i artikel, og om status for denne klage og resultatet deraf.

2.  ESMA fører en central database om de sanktioner, der indberettes til den, udelukkende til brug for udveksling af oplysninger mellem afviklingsmyndigheder, der alene er tilgængelige for afviklingsmyndigheder, og som skal ajourføres på grundlag af de oplysninger, som afviklingsmyndighederne indberetter.

3.  ESMA fører en central database om de sanktioner, der indberettes til den, udelukkende til brug for udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder, der alene er tilgængelige for de kompetente myndigheder, og som skal ajourføres på grundlag af de oplysninger, som de kompetente myndigheder indberetter.

4.  ESMA ajourfører et websted med links til hver afviklingsmyndigheds offentliggørelse af sanktioner og hver kompetent myndigheds offentliggørelse af sanktioner i henhold til artikel 78c og angiver, hvor længe hver enkelt medlemsstat offentliggør sanktionerne.

Artikel 78e

De kompetente myndigheders og afviklingsmyndigheders effektive anvendelse af sanktioner og udøvelse af sanktionsbeføjelser

Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder og afviklingsmyndighederne ved valget af arten af sanktioner eller andre administrative foranstaltninger og fastsættelsen af størrelsen af de administrative bøder tager højde for alle relevante omstændigheder, herunder, hvor det er relevant:

a)  overtrædelsens grovhed og varighed

b)  den ansvarlige fysiske eller juridiske persons grad af ansvar

c)  den ansvarlige fysiske eller juridiske persons finansielle styrke, f.eks. med udgangspunkt i den ansvarlige juridiske persons samlede omsætning eller den ansvarlige fysiske persons årsindkomst

d)  størrelsen på den ansvarlige fysiske eller juridiske persons fortjeneste eller undgåede tab, såfremt disse beløb kan beregnes

e)  de tab for tredjemænd, som kan tilskrives overtrædelsen, såfremt disse beløb kan beregnes

f)  den ansvarlige fysiske eller juridiske persons vilje til at samarbejde med den kompetente myndighed og afviklingsmyndigheden overtrædelser, som den ansvarlige fysiske eller juridiske person tidligere har begået

h)  eventuelle potentielle systemiske følger af overtrædelsen.

AFSNIT VII

ÆNDRINGER AF FORORDNING (EU) NR. 1095/2010, (EU) NR. 648/2012 OG (EU) 2015/2365

Artikel 79

Ændringer af forordning (EU) nr. 1095/2010

I forordning (EU) nr. 1095/2010 foretages følgende ændringer:

(22)  I artikel 4, nr. 3), tilføjes følgende nr. iv):"

"iv) i forbindelse med forordning (EU) [om genopretning og afvikling af en CCP], en afviklingsmyndighed som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 3), i forordning (EU) [om genopretning og afvikling af en CCP]."

"

(23)  i artikel 40, stk. 5, indsættes følgende afsnit:"

"Med henblik på handling inden for rammerne af forordning (EU) [om genopretning og afvikling af en CCP] kan det i stk. 1, litra b), nævnte medlem af tilsynsrådet, hvis det er hensigtsmæssigt, ledsages af en ikke-stemmeberettiget repræsentant for afviklingsmyndigheden i hver medlemsstat."

"

Artikel 80

Ændringer af forordning (EU) nr. 648/2012

I forordning (EU) nr. 648/2012 ændres som følger:

1)  Som artikel 6a indsættes:"

"Artikel 6a

Suspension af clearingforpligtelsen ved afvikling

1.  Når en CCP opfylder betingelserne i artikel 22 i forordning (EU) [om genopretning og afvikling af en CCP], kan afviklingsmyndigheden for den i medfør af artikel 3, stk. 1, i nævnte forordning udpegede CCP anmode Kommissionen om midlertidigt at suspendere clearingforpligtelsen fastsat i artikel 4, stk. 1, for bestemte klasser af OTC-derivater, når følgende betingelser er opfyldt:

   a) CCP'en under afvikling har tilladelse efter artikel 14 til at cleare de bestemte klasser af OTC-derivater, der er underlagt clearing i henhold til artikel 4, stk. 1, og som suspensionsanmodningen gælder
   b) suspensionen af clearingforpligtelsen, der er fastlagt i artikel 4 for de bestemte klasser af OTC-derivater, er nødvendig for at undgå en alvorlig trussel mod den finansielle stabilitet i Unionen i forbindelse med afviklingen af en CCP, navnlig når alle de følgende kriterier er opfyldt:
   i) der er negative konsekvenser eller udviklinger, der udgør en alvorlig trussel mod den finansielle stabilitet
   ii) foranstaltningen er nødvendig for at håndtere truslen og vil ikke have en ødelæggende virkning på den finansielle stabilitet, herunder eventuelle procykliske virkninger, som ikke står i rimeligt forhold til foranstaltningens fordele.
   iia) ingen alternative CCP'er er tilgængelig til at tilbyde clearingydelse til clearingdeltagerne i CCP'en ved afvikling, eller clearingmedlemmer og kunder er ikke driftsmæssigt og teknisk i stand til at imødekommende alle disse alternative CCP'ers juridiske eller driftsmæssige krav inden for en rimelig tidshorisont.

Den i første afsnit omhandlede anmodning ledsages af dokumentation for, at de i første afsnit, litra a) og b), nævnte betingelser er opfyldt.

Den i afsnit 1 omhandlede afviklingsmyndighed indgiver sin begrundede anmodning til ESMA og ESRB på samme tidspunkt, som anmodningen indgives til Kommissionen.

2.  ESMA skal, inden for 24 timer efter meddelelsen af den i stk. 1 omtalte anmodning og efter høring af ESRB, udstede en udtalelse om den planlagte suspension, idet der tages højde for behovet for at undgå en alvorlig trussel mod den finansielle stabilitet i Unionen, afviklingsmålene i henhold til artikel 21 i forordning (EU) [om genopretning og afvikling af en CCP] og de i artikel 5, stk. 4 og 5, i denne forordning fastsatte kriterier.

3.  Den i stk. 2 nævnte udtalelse offentliggøres ikke.

4.  Kommissionen skal inden for 48 timer efter den i stk. 1 nævnte anmodning og i henhold til stk. 6 vedtage en afgørelse om midlertidig suspension af clearingforpligtelsen for bestemte klasser af OTC-derivater eller afvisning af anmodningen om suspension.

5.  Kommissionens afgørelse meddeles den myndighed, der anmodede om suspensionen, og ESMA, og den offentliggøres på Kommissionens websted. Beslutter Kommissionen at suspendere en clearingforpligtelse, offentliggøres afgørelsen i det offentlige register, der er omhandlet i artikel 6.

6.  Kommissionen kan beslutte midlertidigt at suspendere den i stk. 1 nævnte clearingforpligtelse for bestemte klasser af OTC-derivater, forudsat at betingelserne i stk. 1, litra a) og b) er opfyldt. Ved vedtagelsen af en sådan afgørelse tager Kommissionen højde for udtalelsen udstedt af ESMA i henhold til stk. 2, afviklingsmålene omhandlet i artikel 21 i forordning [om genopretning og afvikling af en CCP], de i artikel 5, stk. 4 og 5, fastsatte kriterier for disse OTC-derivatklasser og behovet for suspension for at undgå en alvorlig trussel mod den finansielle stabilitet.

7.  Suspensionen af en clearingforpligtelse efter stk. 4 skal være gyldig i en indledende periode på højst en måned fra datoen for dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

8.  Kommissionen kan efter høring af afviklingsmyndigheden, ESMA og ESRB forny den i stk. 7 omtalte suspension for en eller flere perioder, der kumulativt ikke overstiger seks måneder fra udløbet af den indledende suspensionsperiode, såfremt begrundelsen for suspensionen fortsat er gældende.

9.  Forlænges suspensionen ikke ved udløbet af den indledende periode eller ved udløbet af en eventuel efterfølgende forlængelse, udløber den automatisk.

10.  Kommissionen underretter ESMA om, at den har til hensigt at forny suspensionen af clearingforpligtelsen.

ESMA skal, inden for 48 timer efter meddelelsen fra Kommissionen om dens hensigt om at forny suspensionen af clearingforpligtelsen, afgive udtalelse om fornyelsen af suspensionen, idet der tages højde for behovet for at undgå en alvorlig trussel mod den finansielle stabilitet i Unionen, afviklingsmålene i henhold til artikel 21 i forordning (EU) [om genopretning og afvikling af en CCP] og de i artikel 5, stk. 4 og 5, i denne forordning fastsatte kriterier."

"

2)  Artikel 28, stk. 3, affattes således:"

”3. Risikoudvalget giver anbefaling til bestyrelsen om enhver ordning, der kan påvirke CCP'ens risikostyring, som f.eks. en væsentlig ændring af dens risikomodel, procedurerne i tilfælde af misligholdelse, kriterierne for accept af clearingmedlemmer eller clearingen af nye klasser af instrumenter eller outsourcing af funktioner. Risikoudvalget underretter bestyrelsen rettidigt om enhver ny risiko, der berører CCP'ens modstandsdygtighed. Risikoudvalgets anbefalinger er ikke nødvendige i forbindelse med CCP'ens daglige drift. Der skal gøres en rimelig indsats for at konsultere risikoudvalget om udviklinger, der påvirker CCP'ens risikostyring i akutte situationer, herunder om udviklinger, der er relevante for clearingmedlemmers eksponeringer for CCP'en og indbyrdes afhængighedsforhold med andre CCP'er, med forbehold af de begrænsninger for udveksling af oplysninger, der er fastlagt i konkurrencelovgivningen.”

"

3)  Artikel 28, stk. 5, affattes således:"

”5. En CCP underretter straks den kompetente myndighed og risikoudvalget om enhver afgørelse, hvor bestyrelsen beslutter ikke at følge risikoudvalgets anbefaling, og begrunder en sådan afgørelse. Risikoudvalget eller ethvert medlem af risikoudvalget kan give den kompetente myndighed meddelelse om eventuelle områder, hvor det mener, at risikoudvalgets anbefaling ikke er blevet fulgt."

"

4)  I artikel 38 indsættes følgende som stk. 6:"

”CCP'ens clearingmedlemmer informerer klart deres eksisterende og potentielle kunder om de specifikke tab og andre omkostninger, som de eventuelt skal afholde som følge af anvendelse af misligholdelsesstyringsprocessen og tabsfordelingsordningerne i henhold til CCP'ens forretningsorden, herunder den type kompensation, de eventuelt vil modtage, jf. artikel 48, stk. 7, i forordning (EU) nr. 648/2012. Kunder modtager tilstrækkelig information til at sikre, at de forstår tab under et "værste fald-scenarie" eller andre omkostninger, de eventuelt måtte pålægges, hvis CCP'en iværksætter genopretningsforanstaltninger."

"

5)  I artikel 81, stk. 3, tilføjes følgende litra q):"

"q) de efter artikel 3 i forordning (EU) [om genopretning og afvikling af en CCP] udpegede afviklingsmyndigheder.".

"

Artikel 81

Ændring af forordning (EU) 2015/2365

I artikel 12, stk. 2, tilføjes følgende litra n):"

"n) de efter artikel 3 i forordning (EU) [om genopretning og afvikling af en CCP] udpegede afviklingsmyndigheder.".

"

AFSNIT VIII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 82

Revision

Senest den ... [to år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] og tidligere, hvis det er hensigtsmæssigt i lyset af anden vedtaget lovgivning, foretager ESMA et skøn over de personale- og ressourcebehov, der følger af dens overtagelse af sine beføjelser og pligter i overensstemmelse med denne forordning, og forelægger Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen en rapport.

Senest ... [tre år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden eller efter vedtagelsen af anden relevant lovgivning] gennemgår Kommissionen denne forordning og dens gennemførelse og vurderer effektiviteten af forvaltningsordninger for genopretning og afvikling af CCP'er i Unionen og forelægger en rapport herom til Europa-Parlamentet og Rådet.

Denne rapport skal navnlig:

a)  vurdere om etablering af en enkel afviklingsmyndighed for EU-CCP'er ville være gavnlig, rettidig og konsistent med udviklinger hvad angår tilsynsstruktur for CCP'er i Unionen og med status for integrationen i en sådan tilsynsstruktur og

b)  gennemgå EU-institutionerne, -organerne og -agenturerne, som kunne påtage sig arbejdet for en enkel afviklingsmyndighed for EU-CCP'er og vurdere deres egnethed.

hvis en enkel tilsynsførende for EU-CCP'er på tidspunktet for denne rapport er blevet etableret, eller hvis rapporten fastslår, at tilsynsstrukturen for EU-CCP'er er tilstrækkelig integreret for en enkel afviklingsmyndighed for CCP'er til at være konsistente med den, fremlægger Kommissionen et forslag om at ændre denne forordning med henblik på at skabe en enkel afviklingsmyndighed for CCP'er eller i givet fald at overdrage afviklingen af EU-CCP'er til en egnet EU-institution, et egnet -organ eller et egnet -agentur.

Artikel 83

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra ... [Publikationskontoret: Indsæt dato fastlagt i artikel 9, stk. 1, andet afsnit, i direktivet om ændring af direktiv 2014/59/EU].

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i ..., den .

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

BILAG

AFSNIT A

Koordineringskrav for genopretningsplaner

1.  Genopretningsplanen:

(1)  må ikke forudsætte nogen adgang til eller modtagelse af ekstraordinær finansiel støtte fra det offentlige

(2)  skal tage højde for alle de parters interesser, der forventes at blive berørt af planen, og

(3)  skal sikre, at clearingmedlemmer ikke har ubegrænsede eksponeringer over for CCP'en.

CCP’en skal udvikle passende mekanismer, der skal omfatte tilknyttede FMI’er og interessenter, som ville bære tab, pådrage sig omkostninger eller bidrage til at dække manglende likviditet, hvis genopretningsplanen skulle blive gennemført, i udarbejdelsen af denne plan.

AFSNIT B

Oplysninger, som afviklingsmyndighederne kan anmode CCP’ER om at levere med henblik på udarbejdelse og opretholdelse af afviklingsplaner

Afviklingsmyndighederne kan anmode institutter om at levere mindst følgende oplysninger med henblik på udarbejdelse og opretholdelse af afviklingsplaner:

(2)  en detaljeret beskrivelse af CCP’ens organisationsstruktur, herunder en liste over alle juridiske personer

(3)  angivelse af de direkte indehavere og procentdelen af stemmerettigheder og ikke-stemmerettigheder for hver juridisk person

(4)  beliggenhed, oprettelsesstat, meddelelse af tilladelse og øverste ledelse for hver juridisk person

(5)  en oversigt over CCP'ens kritiske funktioner og centrale forretningsområder, herunder væsentlige aktiver og passiver i tilknytning til sådanne funktioner og forretningsområder, for hver juridisk person

(6)  en detaljeret beskrivelse af elementerne i CCP’ens og alle dens juridiske enheders forretningsaktiviteter, som et minimum opdelt efter type tjenesteydelse og de respektive beløb for clearede mængder, åbne positioner, variationsmarginflows, misligholdelsesfonde og alle tilknyttede vurderingsrettigheder eller andre genoprettelsesforanstaltninger vedrørende sådanne forretningsområder

(7)  oplysninger om kapital- og gældsinstrumenter udstedt af CCP’en og dens juridiske enheder

(8)  identifikation af, hvem CCP’en har modtaget sikkerhed fra og i hvilken form (overdragelse af ejendomsret eller sikkerhedsrettigheder), hvem den har givet sikkerhedsstillelse til og i hvilken form, hvilken person der har sikkerhedsstillelsen, og i begge tilfælde i hvilken jurisdiktion sikkerhedsstillelsen befinder sig

(9)  en beskrivelse af CCP’ens og dens juridiske enheders ikkebalanceførte eksponeringer, herunder en oversigt over dens kritiske funktioner og centrale forretningsområder

(10)  CCP’ens væsentligste afdækninger, herunder en oversigt pr. juridisk enhed

(11)  identifikation af de relative eksponeringer og clearingmedlemmernes betydning i CCP’en samt en analyse af virkningerne af et sammenbrud af større clearingmedlemmer på CCP’en

(12)  hvert system, i hvilket CCP’en foretager et væsentligt antal handler eller handler for en væsentlig værdi, herunder en oversigt pr. CCP’ens juridiske personer, kritisk funktion og centralt forretningsområde

(13)  hvert betalings-, clearings- eller afregningssystem, som CCP’en er direkte eller indirekte medlem af, herunder en oversigt pr. CCP’ens juridiske personer, kritisk funktion og centralt forretningsområde

(14)  en detaljeret fortegnelse over og en detaljeret beskrivelse af de centrale ledelsesinformationssystemer, herunder for risikostyring, bogføring samt finansiel og reguleringsmæssig indberetning, som anvendes af CCP’en, herunder en oversigt pr. CCP’ens juridiske personer, kritisk funktion og centralt forretningsområde

(15)  identifikation af ejerne af de i punkt 13 anførte systemer, tilknyttede serviceleveranceaftaler og software og systemer eller licenser, herunder en oversigt pr. juridisk enhed, kritisk funktion og centralt forretningsområde

(16)  identifikation af og en oversigt over de juridiske personer samt sammenkoblinger og den indbyrdes afhængighed mellem de forskellige juridiske personer, f.eks.:

–  fælles eller delt personale, faciliteter og systemer

–  kapital-, finansierings- eller likviditetsordninger

–  eksisterende krediteksponeringer eller eventuelle krediteksponeringer

–  krydsgarantiordninger, krydssikkerhedsstillelser, krydsklausuler (cross default) og krydsnettingordninger

–  risikooverførsler og ejermatchning (back-to-back-handel) serviceleveranceaftaler

(17)  den kompetente tilsyns- og afviklingsmyndighed for hver juridisk person, hvis den er forskellig fra dem, der er udpeget efter artikel 22 i forordning (EU) nr. 648/2012 og artikel 3 i denne forordning

(18)  det medlem af bestyrelsen, der er ansvarligt for at indgive de oplysninger, der er nødvendige for at forberede CCP’ens afviklingsplan, og eventuelt andre personer, der er ansvarlige for de forskellige juridiske personer, kritiske funktioner og centrale forretningsområder

(19)  en beskrivelse af de ordninger, som CCP’en har etableret for at sikre, at afviklingsmyndigheden i tilfælde af afvikling råder over alle nødvendige oplysninger, således som fastsat af afviklingsmyndigheden, med henblik på anvendelse af afviklingsværktøjer og -beføjelser

(20)  alle aftaler, som CCP’en og dens juridiske enheder har indgået med tredjeparter, og hvis ophævelse kan udløses af en afgørelse fra myndighederne om at anvende et afviklingsværktøj, samt hvorvidt konsekvenserne af ophævelsen kan påvirke afviklingsværktøjets anvendelse

(21)  en beskrivelse af mulige likviditetskilder til støtte for afviklingen

(22)  oplysninger om aktivbehæftelser, likvide aktiver, ikkebalanceførte aktiviteter, afdækningsstrategier og bogføringspraksis.

AFSNIT C

Aspekter, som afviklingsmyndigheden skal vurdere ved vurdering af en CCP's afviklingsmuligheder

Ved vurderingen af en CCP’s afviklingsmuligheder tager afviklingsmyndigheden hensyn til følgende:

(23)  hvorvidt CCP’en er i stand til at henføre centrale forretningsområder og kritiske funktioner til juridiske personer

(24)  hvorvidt juridiske strukturer og selskabsstrukturer er tilpasset centrale forretningsområder og kritiske funktioner

(25)  hvorvidt der findes ordninger til at sikre, at personale, infrastruktur, finansiering, likviditet og kapital er til rådighed i tilstrækkeligt omfang til, at de centrale forretningsområder og de kritiske funktioner kan støttes og opretholdes

(26)  hvorvidt de serviceaftaler, som CCP’en har indgået, kan håndhæves fuldt ud i tilfælde af afvikling af CCP’en

(27)  hvorvidt CCP’ens ledelsesstruktur er hensigtsmæssig med henblik på at administrere og sikre overholdelse af CCP’ens interne politikker med hensyn til serviceleveranceaftaler

(28)  hvorvidt CCP’en har en procedure for overdragelse af tjenesteydelser, der leveres i henhold til serviceleveranceaftaler til tredjeparter i tilfælde af adskillelse af kritiske funktioner eller centrale forretningsområder

(29)  hvorvidt der forefindes beredskabsplaner og foranstaltninger til at sikre kontinuitet i adgangen til betalings- og afregningssystemer

(30)  hvorvidt ledelsesinformationssystemerne er tilstrækkelige til at sikre, at afviklingsmyndighederne er i stand til at indsamle nøjagtige og fyldestgørende oplysninger om centrale forretningsområder og kritiske funktioner med henblik på at fremme en hurtig beslutningstagning

(31)  hvorvidt ledelsesinformationssystemerne er i stand til at levere de nødvendige oplysninger for en effektiv afvikling af CCP'en til enhver tid, selv under forhold i hastig forandring

(32)  hvorvidt CCP’en har afprøvet sine ledelsesinformationssystemer under stressscenarier som defineret af afviklingsmyndigheden

(33)  hvorvidt CCP’en kan sikre ledelsesinformationssystemernes kontinuitet både for den berørte CCP og den nye CCP i en situation, hvor de kritiske funktioner og de centrale forretningsområder er adskilt fra de øvrige funktioner og forretningsområder

(34)  såfremt CCP’en drager fordel af eller er eksponeret for nogen koncerninterne sikkerhedsstillelser, hvorvidt disse sikkerhedsstillelser udbydes til markedsvilkår og risikostyringssystemerne for disse garantier er robuste

(35)  såfremt CCP’en foretager "back-to-back"-transaktioner, hvorvidt disse transaktioner udføres til markedsvilkår, og risikostyringssystemerne for disse transaktioner er robuste

(36)  hvorvidt anvendelsen af nogen af disse koncerninterne sikkerhedsstillelser eller »back-to-back«-transaktioner øger afsmitningseffekten inden for koncernen

(37)  hvorvidt CCP’ens juridiske struktur forhindrer anvendelsen af afviklingsværktøjer på grund af antallet af juridiske personer, koncernstrukturens kompleksitet eller vanskeligheden i at tilpasse forretningsområderne til koncernenhederne

(38)  hvorvidt afviklingen af CCP’en, hvor det er relevant, kan påvirke en anden del af koncernen negativt

(39)  hvorvidt der findes serviceleveranceaftaler, og hvor stabile de er

(40)  hvorvidt tredjelandsmyndigheder har de nødvendige afviklingsværktøjer til at støtte afviklingshandlinger truffet af afviklingsmyndigheder i Unionen, og mulighederne for koordineret handling mellem myndighederne i Unionen og tredjelandsmyndighederne

(41)  hvorvidt det er muligt at anvende afviklingsværktøjer på en måde, der opfylder afviklingsmålene, under hensyntagen til de værktøjer, der er til rådighed, og CCP’ens struktur

(42)  alle specifikke krav, der er nødvendige for at udstede nye ejerskabsinstrumenter, som omhandlet i artikel 33, stk. 1

(43)  hvilke ordninger og midler, der kan vanskeliggøre afviklingen i tilfælde af CCP’er, der har clearingmedlemmer eller aftaler om sikkerhedsstillelse etableret i forskellige jurisdiktioner

(44)  hvorvidt det kan antages, at afviklingsværktøjerne anvendes på en sådan måde, at afviklingsmålene opfyldes, under hensyntagen til de mulige konsekvenser for clearingdeltagere, andre modparter og personale, og hvilke foranstaltninger tredjelandsmyndigheder vil kunne træffe

(45)  i hvilket omfang der kan foretages en rimelig vurdering af konsekvenserne af CCP’ens afvikling for det finansielle system og for finansmarkedernes tillid

(46)  i hvilket omfang afviklingen af CCP’en kan have væsentlige direkte eller indirekte negative virkninger på det finansielle system, markedets tillid eller økonomien

(47)  i hvilket omfang der kan dæmmes op for afsmitningseffekter på andre CCP’er eller på finansmarkederne gennem anvendelse af afviklingsværktøjerne og -beføjelserne

(48)  i hvilket omfang afviklingen af CCP’en kan få væsentlige konsekvenser for betalings- og afregningssystemernes drift.

(1) EUT C af , s. .
(2) EUT C 209 af 30.6.2017, s. 28.
(3) EUT C 372 af 1.11.2017, s. 6.
(4) Europa-Parlamentets holdning af 27.3.2019.
(5) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).
(6) Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU, samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190).
(7) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 1).
(8) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse samt om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 1).
(9) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse samt om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 1).
(10) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/47/EF af 6. juni 2002 om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse (EFT L 168 af 27.6.2002, s. 43).
(11) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).
(12) Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 876/2013 af 28. maj 2013 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kollegier for centrale modparter (EUT L 244 af 13.9.2013, s. 19).
(13) Kommissionens delegerede forordning (EU) ... af 23.3.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om indholdet af genopretningsplaner, afviklingsplaner og koncernafviklingsplaner, de minimumskriterier, som den kompetente myndighed skal vurdere i forbindelse med genopretningsplaner og koncerngenopretningsplaner, betingelserne for koncernintern finansiel støtte, kravene vedrørende uafhængige valuarer, den kontraktmæssige anerkendelse af nedskrivnings- og konverteringsbeføjelser, procedurerne og indholdet i forbindelse med underretningskrav og meddelelsen om suspension samt afviklingskollegiernes virkemåde i praksis, C(2016)1691 [Meddelelse til Publikationskontoret – Indsæt nummeret på den delegerede forordning].
(14) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og om ændring af direktiv 2001/34/EF (EUT L 345 af 31.12.2003, s. 64).
(15) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/34/EF af 28. maj 2001 vedrørende betingelserne for værdipapirers optagelse til officiel notering på en fondsbørs samt oplysninger, der skal offentliggøres om disse værdipapirer (EFT L 184 af 6.7.2001, s. 1).
(16) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og om ændring af direktiv 2001/34/EF (EUT L 390 af 31.12.2004, s. 38).

Seneste opdatering: 20. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik