Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0365(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0015/2018

Teksty złożone :

A8-0015/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 27/03/2019 - 18.1
CRE 27/03/2019 - 18.1

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0300

Teksty przyjęte
PDF 653kWORD 189k
Środa, 27 marca 2019 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Ramy naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji kontrahentów centralnych ***I
P8_TA(2019)0300A8-0015/2018
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do kontrahentów centralnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, (UE) nr 648/2012 i (UE) 2015/2365 (COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0856),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0484/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez Senat Włoch, Kortezy Generalne Hiszpanii i Senat Rumunii, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 września 2017 r.(1),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 29 marca 2017 r.(2),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0015/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 372 z 1.11.2017, s. 6
(2) Dz.U. C 209 z 30.6.2017, s. 28


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 27 marca 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... w sprawie ram na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do kontrahentów centralnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, (UE) nr 648/2012 i (UE) 2015/2365
P8_TC1-COD(2016)0365

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej(1),

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(2),

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego(3),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Rynki finansowe mają decydujące znaczenie dla funkcjonowania nowoczesnych gospodarek. Im większy stopień ich integracji, tym większy potencjał efektywnej alokacji zasobów gospodarczych i potencjalnie lepsze wyniki gospodarcze. W celu usprawnienia funkcjonowania jednolitego rynku usług finansowych istotne jest jednak wprowadzenie procedur , aby przezwyciężyć nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku oraz zadbać o to, aby w przypadku gdy instytucja finansowa lub infrastruktura rynku finansowego prowadzącą działalność na tym rynku znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej lub na progu upadłości, zdarzenie takie nie destabilizowało całego rynku finansowego ani nie hamowało wzrostu szeroko rozumianej gospodarki. Kontrahenci centralni (CCP) są kluczowymi elementami rynków finansowych pośredniczącymi pomiędzy uczestnikami, aby pełnić rolę nabywcy dla każdego sprzedawcy oraz sprzedawcy dla każdego nabywcy, a także odgrywają kluczową rolę w przetwarzaniu transakcji finansowych i zarządzaniu ekspozycjami z tytułu różnych rodzajów ryzyka związanych z takimi transakcjami. CCP centralizują obsługę transakcji i pozycji kontrahentów oraz wywiązują się z zobowiązań wynikających z transakcji, a także otrzymują odpowiednie zabezpieczenie od swoich członków w postaci depozytu zabezpieczającego i składek na fundusze na wypadek niewykonania zobowiązania.

(2)  Kontrahenci centralni (CCP) są kluczowymi elementami światowych rynków finansowych pośredniczącymi pomiędzy uczestnikami, aby pełnić rolę nabywcy dla każdego sprzedawcy oraz sprzedawcy dla każdego nabywcy, a także odgrywają kluczową rolę w przetwarzaniu transakcji finansowych i zarządzaniu ekspozycjami z tytułu różnych rodzajów ryzyka związanych z takimi transakcjami. CCP centralizują obsługę transakcji i pozycji kontrahentów oraz wywiązują się z zobowiązań wynikających z transakcji, a także wymagają odpowiedniego zabezpieczenia od swoich członków w postaci depozytu zabezpieczającego i składek na fundusze na wypadek niewykonania zobowiązania.

(3)  Integracja unijnych rynków finansowych oznacza, że CCP ewoluują od zaspokajania głównie potrzeb krajowych i obsługi rynków krajowych do pełnienia roli węzłów krytycznych na unijnych rynkach finansowych w szerszym kontekście. Obecnie CCP, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie działalności w Unii, rozliczają kilka klas produktów, począwszy od pochodnych instrumentów finansowych i towarowych instrumentów pochodnych notowanych na giełdzie i będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym po instrumenty rynku kasowego, obligacje i inne produkty takie jak umowy repo. CCP świadczą swoje usługi w wymiarze transgranicznym na rzecz szerokiej grupy instytucji finansowych i innych w całej Unii. Chociaż niektórzy CCP, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie działalności w Unii, nadal skupiają się na rynkach krajowych, wszystkie są podmiotami o znaczeniu systemowym przynajmniej na własnych rynkach krajowych.

(4)  Ponieważ znaczna część ryzyka finansowego związanego z unijnym systemem finansowym jest przetwarzana przez CCP i skoncentrowana w CCP w imieniu członków rozliczających i ich klientów, istotne znaczenie ma skuteczna regulacja i solidny nadzór nad CCP. W obowiązującym od sierpnia 2012 r. rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012(4) nakłada się na CCP wymóg przestrzegania wysokich norm ostrożnościowych, organizacyjnych i dotyczących prowadzenia działalności. Właściwe organy mają za zadanie sprawować pełny nadzór nad działalnością CCP, współpracując w ramach kolegiów organów nadzoru, które grupują odpowiednie organy stosownie do przypisanych im konkretnych zadań. Zgodnie z zobowiązaniami podjętymi przez przywódców grupy G-20 od czasu kryzysu finansowego w rozporządzeniu (UE) nr 648/2012 wymaga się również, aby zestandaryzowane instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym były centralnie rozliczane przez CCP. W związku z tym, że obowiązek centralnego rozliczania instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym wchodzi w życie, wielkość i zakres działalności prowadzonej przez CCP mogą się zwiększyć, co z kolei może przynieść dodatkowe wyzwania w odniesieniu do strategii zarządzania ryzykiem CCP.

(5)  Rozporządzenie (UE) nr 648/2012 przyczyniło się do zwiększenia odporności CCP i większych rynków finansowych na szereg ryzyk przetwarzanych przez CCP i koncentrowanych w CCP. Żaden system zasad i praktyk nie jest jednak w stanie zapobiec sytuacji, w której istniejące zasoby nie są odpowiednie do zarządzania ryzykiem ponoszonym przez CCP, uwzględniając co najmniej jeden przypadek niewykonania zobowiązania przez członków rozliczających. W obliczu scenariusza zakładającego poważne trudności finansowe lub zbliżającą się upadłość instytucje finansowe powinny co do zasady nadal podlegać standardowemu postępowaniu upadłościowemu. Jak pokazał kryzys finansowy, w szczególności w okresie przedłużającej się niestabilności i niepewności gospodarczej, tego rodzaju postępowanie może zakłócać funkcje o podstawowym znaczeniu dla gospodarki, zagrażając tym samym stabilności finansowej. Standardowe procedury upadłościowe stosowane w odniesieniu do przedsiębiorstw nie zawsze mogą zapewnić wystarczająco szybką interwencję lub nadać odpowiedni priorytet zachowaniu ciągłości krytycznych funkcji instytucji finansowych w celu zachowania stabilności finansowej. Aby zapobiec takim negatywnym skutkom standardowego postępowania upadłościowego, konieczne jest utworzenie specjalnych ram w zakresie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do CCP.

(6)  Kryzys ujawnił również brak odpowiednich narzędzi do utrzymania funkcji krytycznych pełnionych przez instytucje finansowe będące na progu upadłości. Ponadto uwydatnił brak ram umożliwiających współpracę i koordynację między organami, w szczególności tymi zlokalizowanymi w różnych państwach członkowskich lub jurysdykcjach, na rzecz zapewnienia podjęcia szybkich i zdecydowanych działań. Wobec braku takich instrumentów oraz ram współpracy i koordynacji państwa członkowskie były zmuszone ratować instytucje finansowe za pomocą pieniędzy podatników, aby powstrzymać efekt domina i zmniejszyć panikę. Mimo że CCP nie byli bezpośrednimi odbiorcami publicznego wsparcia finansowego w czasie kryzysu, byli oni pośrednimi beneficjentami działań pomocowych podjętych w odniesieniu do banków i zostali objęci ochroną przed skutkami, jakie odczuliby w przypadku niewywiązania się przez banki ze swoich zobowiązań. Konieczne jest zatem utworzenie ram na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do CCP, aby ograniczyć korzystanie z pieniędzy podatników w przypadku ich niekontrolowanej upadłości. Takie ramy powinny również uwzględniać możliwość przystąpienia przez CCP do restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji z przyczyn innych niż niewykonanie zobowiązania przez co najmniej jednego z członków rozliczających.

(7)  Celem wiarygodnych ram na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji jest zapewnienie, w jak najszerszym zakresie, aby CCP określiły środki wyjścia z trudnej sytuacji finansowej, utrzymania funkcji krytycznych CCP, który znajduje się na progu upadłości lub jest zagrożony upadłością, przy jednoczesnej likwidacji pozostałej działalności w ramach standardowego postępowania upadłościowego, a także zachowania stabilności finansowej przy ograniczeniu kosztów związanych z upadłością CCP, które ponoszą klienci końcowi i podatnicy. Ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dodatkowo zwiększają gotowość CCP i organów do łagodzenia napięć finansowych i zapewniania organom pełniejszego wglądu w przygotowania CCP na wypadek wystąpienia scenariuszy warunków skrajnych. Ramy zapewniają również organom uprawnienia do przygotowania się na potencjalną restrukturyzację i uporządkowaną likwidację CCP oraz zajęcia się pogarszającą się sytuacją CCP w sposób skoordynowany, przyczyniając się tym samym do sprawnego funkcjonowania rynków finansowych.

(8)  Obecnie w Unii nie istnieją żadne zharmonizowane przepisy dotyczące naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP. Niektóre państwa członkowskie uchwaliły już zmiany w przepisach wymagające od CCP opracowania planów naprawy oraz wprowadzające mechanizmy służące restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP znajdujących się na progu upadłości. Ponadto istnieją znaczne różnice materialne i proceduralne między państwami członkowskimi, jeżeli chodzi o przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne regulujące kwestię niewypłacalności CCP. Brak wspólnych warunków, uprawnień i procedur dotyczących naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP stanowi potencjalną przeszkodę w skutecznym funkcjonowaniu rynku wewnętrznego oraz utrudnia współpracę między organami krajowymi prowadzącymi postępowanie upadłościowe wobec CCP oraz stosującymi odpowiednie mechanizmy podziału strat pomiędzy członków CCP zarówno w Unii, jak i na całym świecie. Jest tak szczególnie w sytuacji, gdy różne podejścia sprawiają, że organy krajowe nie dysponują takim samym stopniem kontroli lub takimi samymi możliwościami przeprowadzenia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP. Tego rodzaju różnice w systemach naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji mogą różnie wpływać na CCP i ich członków w poszczególnych państwach członkowskich, powodując potencjalne zakłócenia konkurencji na rynku wewnętrznym. Brak wspólnych przepisów i instrumentów regulujących postępowanie w przypadku trudnej sytuacji finansowej lub upadłości CCP może wpłynąć na wybory dokonywane przez uczestników w odniesieniu do rozliczania oraz na wybór miejsca prowadzenia działalności przez CCP, uniemożliwiając tym samym CCP pełne korzystanie z ich podstawowych wolności na jednolitym rynku. Może to z kolei zniechęcić uczestników do korzystania z usług CCP poza granicami kraju na rynku wewnętrznym oraz utrudnić dalszą integrację na rynkach kapitałowych w Europie. Konieczne jest zatem wprowadzenie wspólnych przepisów dotyczących naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji we wszystkich państwach członkowskich w celu zapewnienia, aby zdolność finansowa państw członkowskich i ich organów w zakresie zarządzania upadłością nie ograniczała CCP w korzystaniu ze swobód rynku wewnętrznego.

(9)  Przegląd ram regulacyjnych mających zastosowanie do banków i innych instytucji finansowych, który został przeprowadzony w następstwie kryzysu, a w szczególności wzmocnienie buforów kapitałowych i płynności banków, lepsze instrumenty polityki makroostrożnościowej i kompleksowe przepisy dotyczące naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków, zmniejszyły prawdopodobieństwo wystąpienia w przyszłości kryzysów i zwiększyły odporność wszystkich instytucji finansowych i infrastruktur rynkowych, w tym CCP, na napięcia gospodarcze, czy to spowodowane zaburzeniami systemowymi, czy zdarzeniami charakterystycznymi dla poszczególnych instytucji. Od dnia 1 stycznia 2015 r. system naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do banków jest stosowany we wszystkich państwach członkowskich zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE(5).

(10)  Opierając się na podejściu zakładającym naprawę oraz restrukturyzację i uporządkowaną likwidację banków, właściwe organy i organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji powinny być przygotowane i powinny posiadać odpowiednie instrumenty naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, aby radzić sobie z sytuacjami upadłości poszczególnych CCP. Z uwagi jednak na ich różne funkcje i modele biznesowe ryzyko nieodłącznie związane z bankami i CCP jest różne. Potrzebne są zatem konkretne narzędzia i uprawnienia w przypadku scenariuszy zakładających upadłość CCP spowodowaną zarówno upadłością członków rozliczających CCP, jak i zdarzeniami niezwiązanymi z niewykonaniem zobowiązania.

(11)  Zastosowanie rozporządzenia jest konieczne, aby uzupełnić i wykorzystać jako podstawę podejście ustanowione rozporządzeniem (UE) nr 648/2012, w którym przewidziano jednolite wymogi ostrożnościowe mające zastosowanie do CCP. Ustanowienie wymogów w zakresie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w dyrektywie mogłoby spowodować niespójności w wyniku przyjęcia potencjalnie różnych przepisów krajowych w odniesieniu do dziedziny, która zasadniczo jest regulowana prawem Unii mającym bezpośrednie zastosowanie i w coraz większym stopniu charakteryzuje się transgranicznym świadczeniem usług CCP. Właściwe jest zatem przyjęcie także jednolitych i mających bezpośrednie zastosowanie przepisów dotyczących naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP.

(12)  Aby zapewnić spójność z istniejącymi przepisami Unii w dziedzinie usług finansowych oraz jak najwyższy stopień stabilności finansowej w całej Unii, system naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji powinien mieć zastosowanie do wszystkich CCP podlegających wymogom ostrożnościowym określonym w rozporządzeniu (UE) nr 648/2012, niezależnie od tego, czy mają oni licencję na prowadzenie działalności bankowej. Chociaż profile ryzyka w związku z alternatywnymi strukturami przedsiębiorstw mogą się różnić, niniejsze rozporządzenie traktuje CCP jako niezależne podmioty działające w ramach dowolnej grupy lub struktury rynkowej oraz zapewnia, że plan naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP stanowi odrębną całość, niezależnie od struktury grupy, do której należy dany CCP. Odnosi się to w szczególności do wymogów dotyczących utrzymywania wystarczających zasobów finansowych na poziomie podmiotu w celu zarządzania sytuacją związaną lub niezwiązaną z niewykonaniem zobowiązania.

(13)  Aby zapewnić skuteczne i efektywne podjęcie działań w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zgodność tych działań z celami w zakresie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, państwa członkowskie powinny wyznaczyć organy administracji publicznej lub organy, którym powierzono uprawnienia w zakresie administracji publicznej, do wykonywania funkcji i zadań związanych z restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją. Państwa członkowskie powinny również dopilnować, by tym organom ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji przydzielono odpowiednie zasoby. W przypadku gdy państwo członkowskie wyznacza organ odpowiedzialny za nadzór ostrożnościowy nad CCP jako organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, należy zagwarantować niezależność procesu decyzyjnego oraz wprowadzić wszelkie konieczne rozwiązania, aby rozdzielić zadania w zakresie nadzoru od zadań restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w celu uniknięcia wszelkich konfliktów interesów oraz ryzyka zwłoki we wprowadzaniu uregulowań.

(14)  Ze względu na potencjalne skutki upadłości CCP i późniejszych działań dla systemu finansowego i gospodarki odnośnego państwa członkowskiego oraz ewentualną konieczność wykorzystania w ostateczności środków publicznych w celu zaradzenia sytuacji kryzysowej ministerstwa finansów lub inne właściwe ministerstwa państw członkowskich powinny już na wczesnym etapie być ściśle zaangażowane w proces naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

(15)  Ponieważ CCP często świadczą usługi na skalę unijną prowadzenie skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wymaga współpracy między właściwymi organami oraz organami ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w ramach kolegiów organów nadzoru oraz kolegiów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, zwłaszcza na etapach przygotowywania naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Obejmuje to ocenę planów naprawy opracowanych przez CCP, ocenę planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji przygotowanych przez organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP oraz usuwanie wszelkich przeszkód w przeprowadzeniu skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

(16)  W przypadku restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP należy zachować równowagę między, z jednej strony, potrzebą stosowania procedur uwzględniających pilny charakter sytuacji i umożliwiających znalezienie skutecznych, sprawiedliwych i terminowych rozwiązań oraz, z drugiej strony, koniecznością ochrony stabilności finansowej we wszystkich państwach członkowskich, w których CCP świadczy usługi. Organy, których obszary kompetencji odczułyby skutki upadłości CCP, powinny podzielić się swoimi opiniami podczas posiedzeń kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, aby osiągnąć te cele. Aby zapewnić regularną wymianę opinii i koordynację z właściwymi organami państw trzecich, organy te należy, w razie potrzeby, zaprosić do udziału w posiedzeniach kolegiów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w charakterze obserwatorów. Organy powinny zawsze brać pod uwagę wpływ swoich decyzji na stabilność finansową w państwach członkowskich, w których działalność CCP ma zasadnicze lub istotne znaczenie dla lokalnych rynków finansowych, z uwzględnieniem tych państw, w których zlokalizowani są członkowie rozliczający oraz w których znajdują się powiązane systemy obrotu i infrastruktury rynku finansowego.

(16a)  Ze względu na transgraniczny globalny charakter niektórych operacji CCP decyzje organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji mogą mieć skutki gospodarcze i fiskalne w innych jurysdykcjach. W sytuacjach naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji należy pamiętać, na ile jest to racjonalnie możliwe, o takich skutkach transgranicznych, biorąc również pod uwagę suwerenność administracji skarbowej w innych jurysdykcjach.

(17)  Aby przygotować decyzje ESMA dotyczące przypisanych jej zadań oraz aby zapewnić kompleksowe zaangażowanie EUNB i jego członków w przygotowywanie tych decyzji, ESMA powinien utworzyć wewnętrzny komitet ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zaprosić odpowiednie właściwe organy EUNB do udziału w jego posiedzeniach w charakterze obserwatorów.

(18)  Aby zapobiec ewentualnej upadłości CCP w sposób skuteczny i proporcjonalny, organy powinny uwzględnić szereg czynników podczas wykonywania swoich uprawnień w zakresie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, takich jak charakter działalności CCP, struktura prawna i organizacyjna, profil ryzyka, wielkość, status prawny oraz wzajemne powiązania z systemem finansowym. Organy powinny także rozważyć, czy upadłość i późniejsza likwidacja w ramach standardowego postępowania upadłościowego miałyby znaczący negatywny wpływ na rynki finansowe, inne instytucje finansowe lub szeroko rozumianą gospodarkę.

(19)  W celu skutecznego postępowania z CCP będącymi na progu upadłości organy powinny posiadać uprawnienia do stosowania wobec CCP środków przygotowawczych. Należy ustanowić minimalną normę w odniesieniu do treści i informacji, które należy zawrzeć w planach naprawy, w celu zapewnienia, aby wszystkie CCP w Unii dysponowały dostatecznie szczegółowymi planami naprawy na wypadek znalezienia się w trudnej sytuacji finansowej. Plany te powinny przewidywać odpowiedni zestaw scenariuszy zakładających zarówno warunki skrajne dla całego systemu, jak i warunki skrajne dotyczące konkretnie danego CCP. Scenariusze te powinny przewidywać sytuacje skrajne, które byłyby bardziej skrajne niż warunki przyjmowane do celów regularnych testów warunków skrajnych przewidzianych w rozdziale XII rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 153/2013, a jednocześnie scenariusze te muszą pozostawać prawdopodobne, tj. na przykład zakładać upadłość więcej niż dwóch członków rozliczających, na których CCP ma największą ekspozycję, oraz jednego bądź kilku innych CCP. Plan naprawy powinien stanowić część zasad operacyjnych CCP, które zostały umownie uzgodnione z członkami rozliczającymi. Wspomniane zasady operacyjne powinny także zawierać przepisy zapewniające wykonalność środków naprawczych określonych w planie we wszystkich scenariuszach. Plany naprawy nie powinny zakładać dostępu do publicznego wsparcia finansowego ani narażenia podatników na ryzyko poniesienia strat.

(19a)  Plany naprawy powinny zapewniać odpowiednie zachęty dla CCP, członków rozliczających i klientów, aby nie dopuścić do dalszego pogarszania się sytuacji oraz zachęcać do współpracy. Aby struktura zachęt była wiarygodna, odstępstwa od planu naprawy powinny podlegać zatwierdzeniu przez właściwy organ.

(20)  CCP powinny przygotowywać i regularnie aktualizować swoje plany naprawy. ▌Faza naprawcza w tym kontekście powinna rozpocząć się, gdy nastąpi znaczące pogorszenie sytuacji finansowej CCP lub gdy istnieje ryzyko naruszenia obowiązujących go wymogów ostrożnościowych określonych w rozporządzeniu (UE) nr 648/2012. Należy to określić w odniesieniu do ram dotyczących wskaźników jakościowych lub ilościowych zawartych w planie naprawy.

(20a)  Plany naprawy powinny czuwać nad tym, by kolejność stosowania instrumentów naprawy odpowiednio równoważyła podział strat między CCP, członków rozliczających i ich klientów. Zasadniczo straty powinny być rozdzielone między CCP, członków rozliczających i ich klientów w zależności od ich zdolności kontrolowania ryzyka. Ma to na celu stworzenie silnych zachęt ex ante i zapewnienie sprawiedliwego podziału strat i na tej podstawie podział strat również w odniesieniu do strat niezwiązanych z niewykonaniem zobowiązania powinien odzwierciedlać poziom odpowiedzialności każdej zaangażowanej zainteresowanej strony. Plany naprawy powinny gwarantować, że będzie można liczyć na kapitał CCP w kwestii pokrycia pierwszych strat w przypadkach niewykonania zobowiązania, a tym bardziej w przypadkach niezwiązanych z niewykonaniem zobowiązania. Przed zastosowaniem jakichkolwiek instrumentów podziału strat między klientów powinno się przewidzieć znaczną absorpcję strat przez członków rozliczających.

(21)  CCP powinien przedłożyć swój plan naprawy właściwym organom i kolegium organów nadzoru powołanym zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 648/2012 w celu poddania go kompleksowej ocenie przeprowadzonej na podstawie wspólnej decyzji kolegium. W ramach oceny należy sprawdzić, czy plan jest kompleksowy oraz czy umożliwia przywrócenie rentowności CCP w rozsądnym terminie, nawet w okresach bardzo trudnej sytuacji finansowej.

(22)  W planach naprawy należy wyczerpująco opisać działania, jakie CCP podjąłby w odniesieniu do wszelkich niewykonanych zobowiązań, niepokrytych strat, spadku płynności lub niedoboru kapitału, a także należy opisać działania mające na celu uzupełnienie wszelkich uszczuplonych zasobów finansowych wniesionych z góry oraz uzgodnienia dotyczące płynności w celu przywrócenia rentowności CCP i jego ciągłej zdolności do spełniania wymogów dotyczących udzielenia zezwolenia i w tym celu plany te muszą uwzględniać wystarczającą zdolność do pokrycia strat. Przewidziane instrumenty powinny być kompleksowe. Każdy instrument powinien być niezawodny, terminowy i oparty na solidnej podstawie prawnej. Powinny one stwarzać odpowiednie zachęty dla akcjonariuszy CCP, członków i ich klientów, aby kontrolowali oni ryzyko, które wnoszą do systemu lub które ponoszą w systemie, monitorowali działania CCP związane z podejmowaniem ryzyka i zarządzania nim oraz uczestniczyli w procesie zarządzania skutkami niewykonania zobowiązania.

(22a)  Plany naprawy powinny wyraźnie określać działania, które mają zostać podjęte przez CCP w przypadku cyberataków, których potencjalnym skutkiem byłoby doprowadzenie do znaczącego pogorszenia ich sytuacji finansowej lub powstania ryzyka niespełnienia obowiązujących je wymogów ostrożnościowych wynikających z rozporządzenia (UE) nr 648/2012.

(23)  CCP powinni zapewnić, aby ich plany były niedyskryminujące i wyważone pod względem skutków i generowanych zachęt. Nie powinni oni działać na niekorzyść członków rozliczających ani klientów w sposób nieproporcjonalny. W szczególności, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 648/2012, CCP powinni zapewnić ograniczoną ekspozycję swoich członków rozliczających wobec CCP. CCP powinni zapewnić uczestnictwo wszystkich odpowiednich zainteresowanych stron w sporządzaniu planu naprawy, zarówno poprzez ich udział w posiedzeniach komisji CCP ds. ryzyka, jak i – stosownie do sytuacji – poprzez prowadzenie z nimi odpowiednich konsultacji. W związku z tym, że można spodziewać się, iż zainteresowane strony będą różnić się opiniami, CCP powinni ustanowić jasne procesy zarządzania różnorodnością poglądów zainteresowanych stron oraz wszelkimi konfliktami interesów między nimi a CCP.

(23a)  CCP powinni dopilnować, aby klienci członków rozliczających wykonujących zobowiązanie otrzymali odpowiednią rekompensatę, jeżeli ich aktywa zostaną wykorzystane podczas procesu naprawy.

(24)  W związku z globalnym charakterem rynków obsługiwanych przez CCP należy zagwarantować, że CCP będzie w stanie, w stosownych przypadkach, stosować warianty naprawy w odniesieniu do umów lub aktywów regulowanych przepisami państwa trzeciego lub w odniesieniu do podmiotów mających siedzibę w państwach trzecich. Zasady operacyjne CCP powinny zatem obejmować przepisy umowne zapewniające taką zdolność.

(25)  Jeżeli CCP nie przedstawi odpowiedniego planu naprawy, właściwe organy powinny być uprawnione do zażądania od CCP przedsięwzięcia środków niezbędnych do usunięcia istotnych niedociągnięć planu w celu wzmocnienia działalności CCP i zapewnienia, aby CCP był w stanie odbudować swój kapitał lub dostosować swój portfel w razie upadłości. Wspomniane uprawnienie powinno umożliwić właściwym organom podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie, w jakim jest to konieczne, aby wyeliminować wszelkie niedociągnięcia i tym samym osiągnąć cele stabilności finansowej.

(25a)  W przypadkach gdy CCP w trakcie naprawy zastosuje wobec wykonujących zobowiązania członków rozliczających oraz ich klientów instrumenty podziału pozycji i strat wykraczające poza kaskadowe pokrywanie strat przewidziane w rozporządzeniu (UE) nr 648/2012 i w rezultacie nie przystąpi do procesu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, właściwy organ powinien być uprawniony, po przywróceniu dostosowanego portfela, do nałożenia na dany CCP obowiązku wyrównania strat uczestników poprzez wypłatę gotówki lub, w stosowanych przypadkach, obowiązku wyemitowania przez ten CCP instrumentów właścicielskich odnoszących się do przyszłych zysków CCP.

(26)  Planowanie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji jest zasadniczym elementem ich skutecznego przeprowadzenia. Plany powinny być opracowywane przez organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP i wspólnie zatwierdzane przez odpowiednie organy kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Organy powinny dysponować wszystkimi informacjami niezbędnymi do określenia funkcji krytycznych i zapewnienia ich ciągłości. Zasady operacyjne CCP, które zostały umownie uzgodnione z członkami rozliczającymi, powinny zawierać postanowienia mające na celu zagwarantowanie wykonalności środków restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji przez organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, w tym wezwania do wniesienia środków pieniężnych na potrzeby restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

(27)  Organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, na podstawie oceny możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, powinny posiadać uprawnienia pozwalające zażądać wprowadzenia zmian w strukturze prawnej i organizacji CCP bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem właściwego organu, podjęcia niezbędnych i proporcjonalnych środków w celu ograniczenia lub usunięcia istotnych przeszkód w stosowaniu instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, a także zapewnienia możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wobec odnośnych podmiotów.

(28)  Plany restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz oceny możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji stanowią obszary, w których nad względami codziennej praktyki nadzorczej przeważa konieczność przyspieszenia oraz zapewnienia sprawnej realizacji działań restrukturyzacyjnych w celu ochrony funkcji krytycznych CCP i zabezpieczenia stabilności finansowej. W przypadku braku zgody między poszczególnymi członkami kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji co do decyzji, które mają zostać podjęte w odniesieniu do planu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP, oceny możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP oraz decyzji w sprawie usunięcia wszelkich przeszkód w realizacji tego planu, ESMA powinien pełnić funkcję mediatora zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. Tego rodzaju wiążąca mediacja prowadzona przez ESMA powinna jednak zostać przygotowana do rozpatrzenia przez komitet wewnętrzny ESMA, biorąc pod uwagę kompetencje członków ESMA do zapewnienia stabilności finansowej oraz do nadzorowania członków rozliczających w kilku państwach członkowskich. Zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym EUNB niektóre właściwe organy należy zaprosić do udziału w posiedzeniach komitetu wewnętrznego ESMA w roli obserwatorów, z uwagi na fakt, że organy takie wykonują podobne zadania na podstawie dyrektywy 2014/59/UE. Tego rodzaju wiążąca mediacja nie powinna uniemożliwiać stosowania w innych przypadkach mediacji niewiążącej zgodnie z art. 31 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

(29)  ▌W zależności od struktury grupy, do której należy CCP, konieczne może być określenie w planie naprawy CCP warunków, po spełnieniu których jednostka dominująca lub inny podmiot powiązany uruchomi względem CCP należącego do tej samej grupy uzgodnione na zasadzie dobrowolności stosunki umowne lub inne wiążące stosunki, takie jak gwarancje jednostki dominującej lub umowy dotyczące kontroli oraz transferu zysków i strat lub inne formy wsparcia operacyjnego. Przejrzystość takich uzgodnień ograniczyłaby ryzyko dla płynności i wypłacalności podmiotu powiązanego, który zapewnia wsparcie CCP znajdującemu się w trudnej sytuacji finansowej. Wszelkie zmiany takich uzgodnień należy uznać za istotną zmianę celów przeglądu planu naprawy.

(30)  Ze względu na poufny charakter informacji zawartych w planach naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji plany te powinny podlegać odpowiednim przepisom o poufności.

(31)  Właściwe organy powinny przekazywać plany naprawy i wszelkie zmiany tych planów odpowiednim organom ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, które z kolei powinny przekazywać plany restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji i wszelkie zmiany tych planów właściwym organom, tak aby każdy odpowiedni organ stale posiadał wszystkie odpowiednie informacje.

(32)  W celu utrzymania stabilności finansowej istotne jest, by właściwe organy były w stanie zaradzić pogorszeniu sytuacji finansowej i gospodarczej CCP, zanim ten znajdzie się w sytuacji, w której organy nie będą miały innej alternatywy niż przeprowadzić jego restrukturyzację i uporządkowaną likwidację lub zalecić mu zmianę polityki, gdy prowadzone działania mogą okazać się szkodliwe dla ogólnej stabilności finansowej. W związku z powyższym właściwym organom należy przyznać uprawnienia do podjęcia wczesnej interwencji w celu uniknięcia lub zminimalizowania niekorzystnych skutków dla stabilności finansowej lub w interesie klientów, które mogłyby wynikać z wdrożenia przez CCP pewnych środków. Uprawnienia do podjęcia wczesnej interwencji należy przyznać właściwym organom oprócz ich uprawnień przewidzianych w przepisach krajowych państw członkowskich lub określonych w rozporządzeniu (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do okoliczności innych niż uznawane za wczesną interwencję. Uprawnienia do podjęcia wczesnej interwencji powinny obejmować uprawnienie do ograniczenia lub zakazu wszelkich wynagrodzeń z tytułu kapitału własnego i instrumentów traktowanych jak kapitał własny w możliwie najszerszym zakresie bez powodowania rażącego niewykonania zobowiązania, łącznie z wypłatą dywidend i skupem akcji własnych przez CCP, oraz obejmować uprawnienia do ograniczenia, zamrożenia lub zakazu wszelkich wypłat zmiennych składników wynagrodzenia na mocy dyrektywy 2013/36/UE i wytycznych EUNB EUNB/GL/2015/22, uznaniowych świadczeń emerytalnych i bardzo wysokich odpraw kierownictwu.

(33)  Na etapie naprawy oraz wczesnej interwencji akcjonariusze powinni zachować swoje pełne prawa. Tracą oni takie prawa, kiedy CCP zostanie objęte restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją. Wszelkie wynagrodzenia z tytułu kapitału własnego i instrumentów traktowanych jak kapitał własny, w tym wypłata dywidend i skup akcji własnych przez CCP, powinny zostać, w możliwie najszerszym zakresie, ograniczone lub zakazane w trakcie procesu naprawy.

(34)  Ramy restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji powinny przewidywać uruchomienie procedury restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odpowiednim terminie, zanim CCP stanie się niewypłacalny. CCP należy uznać za podmiot będący na progu upadłości lub zagrożony upadłością, jeżeli narusza lub prawdopodobnie w bliskiej przyszłości naruszy wymogi, których spełnienie jest konieczne dla zachowania zezwolenia, jeżeli mimo naprawy nie udało się przywrócić rentowności, jeżeli aktywa CCP są lub prawdopodobnie w bliskiej przyszłości będą niższe od jego zobowiązań, jeżeli CCP jest lub prawdopodobnie w bliskiej przyszłości będzie niezdolny do spłaty swoich długów w terminie ich wymagalności lub jeżeli CCP potrzebuje publicznego wsparcia finansowego. Fakt, iż CCP nie spełnia wszystkich wymogów dotyczących udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności, nie powinien jednak sam w sobie uzasadniać uruchomienia procedury restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Aby umożliwić terminowe przystąpienie do restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, podważenie decyzji podjętej przez organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji o przyspieszeniu przejścia z naprawy do restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji jest możliwe wyłącznie z istotnych powodów, jak ten, że decyzja, w oparciu o dostępne wówczas informacje, była arbitralna i nieuzasadniona w momencie jej podjęcia.

(35)  Zapewnienie awaryjnego wsparcia płynnościowego przez bank centralny – gdy taki instrument jest dostępny – nie powinno samo w sobie stanowić okoliczności wskazującej, że CCP jest lub w najbliższej przyszłości będzie niezdolne do spłaty swoich zobowiązań w terminie ich wymagalności. W celu utrzymania stabilności finansowej, w szczególności w przypadku systemowego niedoboru płynności, gwarancje państwowe dotyczące instrumentów wsparcia płynności udostępnianych przez banki centralne lub gwarancje państwowe dotyczące nowo wyemitowanych zobowiązań w celu zaradzenia poważnym zakłóceniom w gospodarce państwa członkowskiego nie powinny prowadzić do uruchomienia procedury restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, jeżeli spełnionych jest szereg warunków.

(36)  Jeżeli CCP spełnia warunki dotyczące restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP powinien dysponować ujednoliconym zestawem instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz uprawnień. Ich wykorzystanie powinno podlegać wspólnym warunkom, celom i ogólnym zasadom. Wykorzystanie tych dodatkowych instrumentów i uprawnień przez organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji powinno być jednak zgodne z zasadami i celami restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Wykorzystanie tych instrumentów lub uprawnień nie powinno w szczególności rzutować na możliwości skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji grup transgranicznych. Mając na uwadze cel polegający na uniknięciu, na ile to możliwe, wykorzystania funduszy publicznych i uwzględniając trudność w precyzyjnym przewidzeniu charakteru poważnego kryzysu, w obliczu którego organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji musiałby podjąć działania, nie należy wykluczać ex ante żadnych instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Aby nie dopuścić do pokusy nadużycia i skuteczniej chronić podatników, właściwe organy powinny z góry określić jasne i kompleksowe środki służące odzyskaniu w możliwie największym stopniu tych funduszy od uczestników rozliczających.

(37)  Główne cele restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji powinny zatem obejmować zapewnienie ciągłości funkcji krytycznych, aby uniknąć negatywnych skutków dla stabilności finansowej, oraz ochronę środków publicznych ▌.

(38)  Funkcje krytyczne CCP będącego na progu upadłości powinny być kontynuowane, należy je jednak przeformułować, uwzględniając w stosownych przypadkach zmiany w zarządzaniu, za pomocą instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji przy wykorzystaniu, w możliwie największym stopniu, środków prywatnych. Cel ten można osiągnąć albo przez sprzedaż CCP wypłacalnej osobie trzeciej lub połączenie go z tą osobą, albo też przez restrukturyzację lub umorzenie umów i zobowiązań CCP przez podział strat i przeniesienie pozycji z członka niewykonującego zobowiązania na członków wykonujących zobowiązanie, albo dokonując dokapitalizowania CCP przez umorzenie jego akcji lub umorzenie i konwersję jego zadłużenia na kapitał własny. Zgodnie z celem dotyczącym utrzymywania funkcji krytycznych CCP i przed przeprowadzeniem wyżej opisanych działań, organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji powinien rozważyć wyegzekwowanie wszelkich bieżących i zaległych zobowiązań umownych CCP, w tym przede wszystkim wszelkich zobowiązań umownych członków rozliczających w zakresie reagowania na wezwania do wniesienia środków pieniężnych lub przejmowania pozycji członków rozliczających niewykonujących zobowiązania, przy zastosowaniu aukcji lub innych uzgodnionych metod przewidzianych w zasadach operacyjnych CCP, a także każdego bieżącego i zaległego zobowiązania umownego obligującego strony inne niż członkowie rozliczający do udzielenia wszelkich form wsparcia finansowego. Zobowiązania umowne powinny być egzekwowane przez organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w taki sposób, w jaki wezwano by do ich wykonania w ramach standardowego postępowania upadłościowego.

(39)  Szybkie i zdecydowane działania są niezbędne do podtrzymania zaufania rynku i zminimalizowania efektu domina. Gdy warunki dotyczące restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zostaną spełnione, organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP nie powinien zwlekać z podjęciem odpowiedniego i skoordynowanego działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w interesie publicznym. Do upadłości CCP może dojść w okolicznościach wymagających natychmiastowej reakcji ze strony odpowiedniego organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Organ ten powinien mieć zatem możliwość podjęcia działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji niezależnie od skorzystania przez CCP ze środków naprawczych lub bez nakładania obowiązku skorzystania w pierwszej kolejności z uprawnień do przeprowadzenia wczesnej interwencji.

(40)  Podejmując działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP powinny uwzględniać środki przewidziane w planach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji opracowanych przez kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz stosować się do tych środków, chyba że według oceny organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz przy uwzględnieniu okoliczności danej sprawy cele restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zostaną osiągnięte skuteczniej w wyniku podjęcia działań nieprzewidzianych w planach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji powinien niezwłocznie poinformować kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji o działaniach w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, jakie planuje podjąć, w szczególności, jeżeli takie działania odbiegają od planu.

(41)  Ingerencja w prawa własności powinna być proporcjonalna do zagrożenia dla stabilności finansowej. Instrumenty restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji należy zatem stosować wyłącznie w odniesieniu do tych CCP, które spełniają warunki restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, w szczególności gdy jest to konieczne do osiągnięcia celu stabilności finansowej leżącego w interesie publicznym. W związku z tym, że instrumenty restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz uprawnienia mogą naruszać prawa akcjonariuszy, członków rozliczających, ich klientów i szerzej pojętych wierzycieli, restrukturyzację i uporządkowaną likwidację powinno się przeprowadzać jedynie wówczas, gdy jest to niezbędne z punktu widzenia interesu publicznego, a jakakolwiek ingerencja w te prawa powinna być zgodna z Kartą. W szczególności, jeżeli wierzyciele należący do tej samej kategorii są traktowani w różny sposób w kontekście działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, takie różnice powinny być uzasadnione interesem publicznym i proporcjonalne do rozwiązywanych zagrożeń oraz nie mogą prowadzić bezpośrednio ani pośrednio do dyskryminacji ze względu na przynależność państwową.

(42)  Zainteresowani akcjonariusze, członkowie rozliczający i wierzyciele nie powinni ponieść większych strat niż te, które ponieśliby, gdyby organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji nie podjął działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wobec CCP, i zamiast tego byliby objęci możliwymi zaległymi zobowiązaniami zgodnie z planem naprawy CCP lub innymi uzgodnieniami zawartymi w zasadach operacyjnych lub gdyby CCP został zlikwidowany w ramach standardowego postępowania upadłościowego. W przypadku częściowego przeniesienia aktywów CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją na rzecz nabywcy prywatnego lub CCP pomostowego, pozostała część danego CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją powinna zostać zlikwidowana w ramach standardowego postępowania upadłościowego.

(43)  W celu ochrony prawa akcjonariuszy, ▌wierzycieli, członków rozliczających i ich klientów należy określić wyraźne obowiązki dotyczące wyceny aktywów i zobowiązań CCP oraz wycenę środków, które te podmioty otrzymałyby, gdyby organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji nie podjął działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Rozpoczęcie wyceny powinno być możliwe już na etapie naprawy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji należy przeprowadzić uczciwą i realistyczną wycenę aktywów i zobowiązań CCP z uwzględnieniem ceny, po której przeprowadzone zostałoby rozwiązanie umów w CCP, a która to cena powinna odzwierciedlać zmienność i płynność rynkową w momencie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Od takiej wyceny powinno przysługiwać prawo do odwołania jedynie łącznie z decyzją o restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Ponadto, w niektórych przypadkach, należy przeprowadzić, po zastosowaniu instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, porównania ex post faktycznego potraktowania akcjonariuszy, wierzycieli, członków rozliczających i ich klientów oraz sposobu, w jaki zostaliby potraktowani, gdyby organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji nie podjął działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wobec CCP i gdyby zamiast tego byli objęci możliwymi zaległymi zobowiązaniami zgodnie z planem naprawy CCP lub innymi uzgodnieniami zawartymi w jego zasadach operacyjnych lub w przypadku wszczęcia standardowego postępowania upadłościowego, z należytym uwzględnieniem wszelkich negatywnych skutków niestabilności systemowej i zawirowań na rynku. Jeżeli akcjonariusze, wierzyciele, członkowie rozliczający i ich klienci otrzymali, z tytułu swoich roszczeń lub w ramach odszkodowania za nie, kwotę mniejszą od tej, jaką otrzymaliby, gdyby organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji nie podjął działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wobec CCP i jeśli zamiast tego objęci byliby możliwymi zaległymi zobowiązaniami zgodnie z planem naprawy CCP lub innymi uzgodnieniami zawartymi zasadach operacyjnych lub w przypadku wszczęcia standardowego postępowania upadłościowego, z należytym uwzględnieniem wszelkich możliwych negatywnych skutków niestabilności systemowej i zawirowań na rynku, powinni, w niektórych przypadkach, być uprawnieni do otrzymania kwoty stwierdzonej różnicy. Obliczanie kwoty, którą otrzymaliby, nie powinno zakładać publicznego wsparcia finansowego. W przeciwieństwie do wyceny poprzedzającej działanie w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji powinna istnieć możliwość zaskarżenia tego porównania odrębnie od decyzji o restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Państwa członkowskie powinny mieć swobodę decyzji co do procedury dotyczącej sposobu wypłaty akcjonariuszom, wierzycielom, członkom rozliczającym i ich klientom kwoty odpowiadającej stwierdzonej różnicy w traktowaniu akcjonariuszy i wierzycieli.

(44)  Aby zapewnić skuteczną restrukturyzację i uporządkowaną likwidację, w ramach procesu wyceny należy jak najdokładniej określić wszelkie straty, które należy przypisać CCP, w celu przywrócenia dostosowanego portfela pozostających pozycji i wywiązania się z bieżących zobowiązań płatniczych. Wycena aktywów i zobowiązań CCP będącego na progu upadłości powinna być oparta na sprawiedliwych, ostrożnych i realistycznych założeniach w momencie zastosowania instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Sytuacja finansowa CCP nie powinna jednak wpływać na wartość zobowiązań w wycenie. W pilnych przypadkach organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji powinny mieć możliwość przeprowadzenia szybkiej wyceny aktywów lub zobowiązań CCP będącego na progu upadłości. Wycena ta powinna mieć charakter tymczasowy i powinna obowiązywać do czasu dokonania niezależnej wyceny.

(45)  Po przystąpieniu do restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji powinien dopilnować, by wszelkie zaległe zobowiązania umowne CCP, członków rozliczających i innych kontrahentów określone w zasadach operacyjnych CCP, w tym nierozliczone środki naprawcze, były honorowane, z wyjątkiem przypadków, gdy bardziej właściwe jest skorzystanie z innego uprawnienia lub instrumentu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w celu złagodzenia niekorzystnych skutków dla stabilności finansowej lub zabezpieczenia funkcji krytycznych w odpowiednim czasie. Straty powinny być ▌pokrywane z regulowanych instrumentów kapitałowych i powinny być przypisywane akcjonariuszom proporcjonalnie do maksymalnej możliwości pokrywania przez nich strat poprzez umorzenie albo przeniesienie instrumentów właścicielskich lub poprzez znaczne obniżenie ich wartości, z uwzględnieniem wszelkich strat, które mają zostać pokryte w wyniku wyegzekwowania wszelkich zaległych zobowiązań wobec CCP. Jeżeli instrumenty te nie są wystarczające, organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji powinny posiadać uprawnienia do umorzenia długu niezabezpieczonego i ▌zobowiązań niezabezpieczonych, w niezbędnym zakresie, bez narażania szeroko pojętej stabilności finansowej, według kolejności zgodnej z obowiązującym krajowym prawem upadłościowym.

(46)  Jeżeli zastosowanie przez CCP jego środków naprawczych nie doprowadziło zmniejszenia strat, przywrócenia zrównoważonej pozycji budżetowej w zakresie dostosowanego portfela pozostających pozycji ani do kompleksowego uzupełnienia wniesionych z góry zasobów lub jeżeli organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ustalił, że wykonanie takich działań przez CCP byłoby szkodliwe dla stabilności finansowej, wykonanie uprawnień w zakresie podziału strat i pozycji przez organ powinno mieć na celu podział pozostałych strat, zapewnienie przywrócenia zrównoważonej pozycji CCP oraz uzupełnienie wymaganych zasobów wniesionych z góry poprzez dalsze korzystanie z instrumentów określonych w zasadach operacyjnych CCP albo poprzez inne działania.

(47)  Organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji powinny również zapewnić ograniczenie do minimum kosztów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP oraz sprawiedliwe traktowanie wierzycieli tej samej klasy. Jeżeli wierzyciele należący do tej samej klasy są traktowani w inny sposób w kontekście działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, takie różnice powinny być uzasadnione interesem publicznym oraz nie mogą prowadzić bezpośrednio ani pośrednio do dyskryminacji ze względu na przynależność państwową lub inne kwestie.

(48)  Instrumenty naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji należy w pełni wykorzystać przed ewentualnymi zastrzykami kapitałowymi z sektora publicznego lub innymi równoważnymi rodzajami publicznego wsparcia finansowego na rzecz CCP. Wykorzystanie publicznego wsparcia finansowego w celu wsparcia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji będących na progu upadłości powinno być zgodne z właściwymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa oraz powinno być traktowane jako absolutna ostateczność.

(49)  Skuteczny system restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji powinien ograniczać do minimum ponoszone przez podatników koszty restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP będącego na progu upadłości. System ten powinien zapewnić restrukturyzację i uporządkowaną likwidację CCP w sposób niezagrażający stabilności finansowej. Instrumenty podziału strat i pozycji powinny umożliwiać osiągnięcie tego celu, zapewniając poniesienie przez akcjonariuszy i kontrahentów będących wierzycielami CCP znajdującego się na progu upadłości odpowiedniej części strat i odpowiedniej części wspomnianych kosztów wynikających z upadłości tego CCP. Instrumenty podziału strat i pozycji powinny zatem stanowić dla akcjonariuszy i kontrahentów CCP większą zachętę do ściślejszego monitorowania sytuacji CCP w zwykłych warunkach zgodnie z zaleceniami Rady Stabilności Finansowej21.

(50)  Aby zapewnić organom ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji niezbędną elastyczność przy podziale strat i pozycji między wierzycieli w różnych okolicznościach, należy zagwarantować, aby organy te były w stanie stosować w pierwszej kolejności instrumenty podziału strat i pozycji w sytuacji, gdy celem jest utrzymanie krytycznych usług rozliczeniowych świadczonych przez CCP będącego w trakcie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, a następnie – jeżeli okaże się to niezbędne – przeniesienie tych usług krytycznych na CCP pomostowy lub stronę trzecią, po czym pozostała część CCP przestaje prowadzić działalność i zostaje zlikwidowana.

(51)  Jeżeli instrumenty podziału strat i pozycji są stosowane w celu przywrócenia rentowności CCP będącego na progu upadłości, tak aby umożliwić mu kontynuowanie działalności, restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji powinna towarzyszyć zmiana zarządu ▌, a następnie restrukturyzacja CCP i jego działalności w sposób uwzględniający przyczyny, które doprowadziły do upadłości. Taka restrukturyzacja powinna być osiągnięta poprzez wdrożenie planu reorganizacji działalności ▌.

(52)  Instrumenty podziału strat i pozycji powinny być wykonywane w celu ponownego dostosowania portfela CCP, powstrzymania dalszych strat oraz uzyskania dodatkowych zasobów na dokapitalizowanie CCP i zapewnienie zasobów wniesionych z góry. Aby zapewnić skuteczność tych instrumentów i osiągnięcie celu, powinno być możliwe stosowanie ich do jak największej grupy umów skutkujących niezabezpieczonymi zobowiązaniami lub utworzeniem niedopasowanego portfela w odniesieniu do CCP będącego na progu upadłości. Na przykład powinny przewidywać możliwość przeprowadzenia aukcji pozycji dłużnika będącego w zwłoce wśród pozostałych członków rozliczających ▌, redukcji wartości aktywnych zmiennych depozytów zabezpieczających dla takich członków i ich klientów, wykonania dodatkowych wezwań do wniesienia środków pieniężnych na potrzeby restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, specjalnie przeznaczonych dla organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w zasadach operacyjnych CCP oraz umorzenia instrumentów kapitałowych i dłużnych wyemitowanych przez CCP lub innych niezabezpieczonych zobowiązań oraz konwersji wszelkich instrumentów dłużnych na akcje. Jeśli uzna się to za konieczne do celów terminowego osiągnięcia celów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, a jednocześnie w trosce o zminimalizowanie zagrożenia dla stabilności finansowej oraz uniknięcie wykorzystania funduszy publicznych, organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji powinny posiadać uprawnienia do częściowego lub całkowitego zerwania umów członków rozliczających, którzy nie wywiązali się z zobowiązania, umów dotyczących linii produktowych oraz umów CCP.

(53)  Organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji powinny – z należytym uwzględnieniem wpływu na stabilność finansową i wyłącznie w ostateczności – wziąć pod uwagę możliwość wyłącznie częściowego wyłączenia niektórych umów z podziału strat i pozycji w pewnych okolicznościach. W przypadku wyłącznie częściowego wykorzystania takich instrumentów, poziom strat lub ekspozycji zastosowany do pozostałych umów może zostać zmieniony, z zastrzeżeniem poszanowania zasady, że wierzyciele nie mogą znaleźć się w gorszej sytuacji w porównaniu do sytuacji, w której zastosowano standardową procedurę postępowania upadłościowego.

(54)  Jeżeli instrumenty restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wykorzystano do przeniesienia funkcji krytycznych lub rentownej części działalności CCP do podmiotu stabilnego finansowo, takiego jak nabywca z sektora prywatnego lub CCP pomostowy, pozostała część CCP powinna zostać zlikwidowana w stosownym terminie z uwzględnieniem ewentualnych potrzeb świadczenia przez CCP będącego na progu upadłości, usług lub wsparcia, umożliwiających nabywcy lub CCP pomostowemu przeprowadzenie działań lub świadczenie usług nabytych w wyniku tego przeniesienia.

(55)  Instrument zbycia działalności powinien umożliwiać organom dokonanie sprzedaży CCP lub części jego działalności jednemu nabywcy lub większej liczbie nabywców bez zgody akcjonariuszy. Stosując instrument zbycia działalności, organy powinny poczynić przygotowania na potrzeby wystąpienia z ofertą sprzedaży CCP lub części jego działalności w ramach otwartej, przejrzystej i niedyskryminującej procedury, mając na uwadze osiągnięcie jak najwyższej ceny sprzedaży.

(56)  Wszelkie wpływy netto z przeniesienia aktywów lub zobowiązań CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją przy zastosowaniu instrumentu zbycia działalności powinny przysługiwać podmiotowi objętemu likwidacją. Wszelkie wpływy netto z przeniesienia instrumentów właścicielskich wyemitowanych przez CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją przy zastosowaniu instrumentu zbycia działalności powinny przysługiwać akcjonariuszom. Wpływy powinny być obliczane w kwocie netto pozostającej po odliczeniu kosztów poniesionych w wyniku upadłości CCP oraz w trakcie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

(57)  W celu terminowego zbycia działalności i ochrony stabilności finansowej ocena nabywcy znacznego pakietu akcji powinna zostać przeprowadzona w odpowiednim czasie, tak by nie spowodować opóźnień w zastosowaniu instrumentu zbycia działalności.

(58)  Informacje dotyczące oferowania na sprzedaż CCP będącego na progu upadłości oraz negocjacje z potencjalnymi nabywcami przed zastosowaniem instrumentu zbycia działalności mogą mieć potencjalnie znaczenie systemowe. Aby zapewnić stabilność finansową istotne jest, by istniała możliwość opóźnienia publicznego ujawnienia tych informacji, wymaganego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014(6), o okres niezbędny na zaplanowanie i organizację restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP, zgodnie z okresami zwłoki, na jakie zezwala system zapobiegania nadużyciom na rynku.

(59)  Głównym celem CCP pomostowego, jako instytucji całkowicie lub częściowo należącej do co najmniej jednego organu publicznego lub kontrolowanej przez organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, byłoby zapewnienie ciągłości świadczenia podstawowych usług finansowych na rzecz członków rozliczających i klientów CCP będącego na progu upadłości oraz ciągłości prowadzenia podstawowej działalności finansowej. CCP pomostowy powinien być zarządzany tak jak rentowny podmiot przy założeniu kontynuowania działalności i powinien ponownie zacząć prowadzić działalność na normalnych zasadach rynkowych, gdy zaistnieją odpowiednie warunki lub też, w przypadku gdy nie jest rentowny, powinien zostać poddany likwidacji.

(60)  Jeżeli wszystkie inne warianty są praktycznie niedostępne lub wyraźnie niewystarczające, aby zapewnić stabilność finansową, udział rządu w postaci wsparcia kapitałowego lub tymczasowej własności publicznej powinien być możliwy zgodnie z obowiązującymi zasadami pomocy państwami, w tym restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją działalności CCP, oraz umożliwić odzyskanie z czasem wykorzystanych funduszy od uczestników rozliczających korzystających ze wsparcia finansowego. Wykorzystanie rządowych instrumentów stabilizacji jest niezależne od roli, jaką każdy bank centralny odgrywa w udostępnianiu płynności dla systemu finansowego – również w trudnych okresach – co leży w jego gestii, nie powinno się jednak zakładać, że to nastąpi. Rozwiązanie to powinno mieć charakter tymczasowy. W związku z tym należy poczynić kompleksowe i wiarygodne uzgodnienia umożliwiające odzyskanie w określonym czasie przekazanych środków publicznych.

(61)  Aby zapewnić zdolność organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji do stosowania instrumentów podziału strat i pozycji wobec umów z podmiotami mającymi siedzibę w państwach trzecich, uznanie takiej możliwości należy uwzględnić w zasadach operacyjnych CCP.

(62)  Organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji powinny posiadać wszystkie niezbędne uprawnienia, które – w różnych konfiguracjach – mogą być wykonywane przy stosowaniu instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Powinny posiadać uprawnienie do przenoszenia instrumentów właścicielskich, aktywów, praw, obowiązków lub zobowiązań CCP będącego na progu upadłości do innego podmiotu, takiego jak inny CCP lub CCP pomostowy, uprawnienie do umorzenia lub anulowania instrumentów właścicielskich, lub umorzenia lub konwersji zobowiązań CCP będącego na progu upadłości, uprawnienie do umorzenia zmiennego depozytu zabezpieczającego, uprawnienie do wyegzekwowania wszelkich zaległych zobowiązań osób trzecich w odniesieniu do CCP, w tym wezwań do wniesienia środków pieniężnych na potrzeby naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, włącznie z wezwaniami określonymi w zasadach operacyjnych CCP, i podziału pozycji, uprawnienie do częściowego lub całkowitego odrzucenia umów oraz uprawnienie do wymiany zarządu i do nałożenia tymczasowego moratorium na spłatę roszczeń. CCP i członkowie jego zarządu oraz kadra kierownicza wyższego szczebla powinni nadal ponoszą na mocy prawa państwa członkowskiego i zgodnie z przepisami prawa cywilnego lub karnego osobistą odpowiedzialność za upadłość CCP.

(63)  Ramy dotyczące restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji powinny obejmować wymogi proceduralne służące zapewnieniu odpowiedniego zgłaszania i podawania do wiadomości publicznej informacji o działaniach w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Ponieważ jednak informacje otrzymywane w trakcie procedury restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji przez organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz pracujących dla nich ekspertów mogą obejmować informacje szczególnie chronione, przed upublicznieniem decyzji o restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji informacje te powinny zostać skutecznie utajnione. Należy wziąć pod uwagę fakt, że informacje na temat treści i szczegółów planów naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, a także wyniki oceny tych planów mogą mieć dalekosiężne skutki, w szczególności dla danego przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje udzielone na potrzeby podjęcia decyzji – czy spełniono przesłanki restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, w sprawie zastosowania określonego instrumentu lub działania w toku procedury – muszą w założeniu mieć wpływ na interes publiczny i prywatny, którego działanie dotyczy. Jednak sama informacja, że organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji bada określonego CCP, mogłoby mieć negatywny wpływ na tego CCP. W związku z tym należy zapewnić odpowiednie mechanizmy utrzymywania poufności informacji, takich jak treść i szczegóły planów naprawy i planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz wyniki wszelkich ocen przeprowadzanych w związku z tym.

(64)  Organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji powinny posiadać uprawnienia pomocnicze w celu zapewnienia skuteczności przeniesienia instrumentów właścicielski lub instrumentów dłużnych oraz aktywów, praw i zobowiązań. Z zastrzeżeniem zabezpieczeń, uprawnienia te powinny obejmować prawo do pozbawienia osób trzecich praw do przenoszonych instrumentów lub aktywów oraz prawo do egzekwowania umów i prawo do zapewnienia ciągłości uzgodnień z odbiorcą przenoszonych aktywów i instrumentów właścicielskich. Jednak uprawnienia te nie mogą naruszać prawa pracowników do rozwiązania umów o pracę. Nie powinno być również naruszone prawo strony do rozwiązania umowy z CCP objętym restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją lub – z jego podmiotem powiązanym, z przyczyn innych niż restrukturyzacja lub uporządkowana likwidacja CCP będącego na progu upadłości. Organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji powinny mieć uprawnienia pomocnicze do zażądania od pozostałej części CCP, która jest likwidowana w ramach standardowego postępowania upadłościowego, świadczenia usług, które są niezbędne, by umożliwić prowadzenie działalności CCP, do której aktywa, umowy lub instrumenty właścicielskie zostały przeniesione w wyniku zastosowania instrumentu zbycia działalności lub instrumentu CCP pomostowego.

(65)  Zgodnie z art. 47 Karty zainteresowane strony mają prawo dostępu do bezstronnego sądu oraz do skutecznego środka prawnego w związku z działaniami, które ich dotyczą. W związku z tym od decyzji podjętych przez organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji powinno przysługiwać prawo do odwołania na podstawach materialnych, jeżeli decyzja była arbitralna i nieuzasadniona w momencie jej podjęcia, w oparciu o dostępne wówczas informacje.

(66)  Działanie w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji podejmowane przez krajowe organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji mogą wymagać ocen gospodarczych i dużego zakresu uznania. Krajowe organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dysponują specjalistyczną wiedzą fachową potrzebną do przeprowadzenia takich ocen oraz określenia odpowiedniego korzystania z zakresu uznania. Dlatego należy zapewnić, że w tym kontekście oceny gospodarcze przeprowadzane przez krajowe organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji stanowią dla krajowych sądów podstawę przeglądu danych środków z zakresu zarządzania kryzysowego.

(67)  W celu uwzględnienia nadzwyczaj pilnych sytuacji oraz z uwagi na fakt, że zawieszenie jakichkolwiek decyzji organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może zakłócić ciągłość funkcji krytycznych, konieczne jest ustanowienie, że złożenie wniosku o odwołanie nie powinno oznaczać automatycznego zawieszenia skutków zaskarżonej decyzji i że decyzja organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji powinna być wykonalna ze skutkiem natychmiastowym.

(68)  Ponadto, w przypadkach gdy jest to konieczne w celu ochrony osób trzecich, które nabyły w dobrej wierze aktywa, umowy, prawa i zobowiązania CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją w wyniku wykonania przez organy uprawnień w zakresie prowadzenia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, oraz w celu zapewnienia stabilności rynków finansowych, prawo do odwołania nie powinno mieć wpływu na ważność wszelkich przyjętych później aktów administracyjnych lub transakcji zawartych na podstawie unieważnionej decyzji. W takich przypadkach środki prawne przysługujące w odniesieniu do błędnej decyzji powinny być zatem ograniczone do kwestii przyznania odszkodowania z tytułu szkód poniesionych przez zainteresowane osoby.

(69)  Ponieważ z uwagi na poważne zagrożenie stabilności finansowej w państwach członkowskich i w Unii może zaistnieć konieczność pilnego podjęcia działań w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, w przepisach krajowych należy przewidzieć przyspieszony tryb złożenia wniosku o zatwierdzenie sądowe ex ante środka w zakresie zarządzania kryzysowego, a rozpatrzenie takiego wniosku przez sąd powinno odbyć się szybko. Nie ma to wpływu na ewentualne prawo zainteresowanych stron do złożenia do sądu wniosku o wstrzymanie decyzji na ograniczony czas po podjęciu przez organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji środka z zakresu zarządzania kryzysowego.

(70)  Ze względu na skuteczność restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, a także w celu uniknięcia konfliktów jurysdykcji istotne jest, aby nie wszczynano ani nie kontynuowano standardowego postępowania upadłościowego w odniesieniu do CCP będącego na progu upadłości w czasie, gdy organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wykonuje swoje uprawnienia w zakresie prowadzenia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji lub stosuje instrumenty restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, chyba że odbywa się to z inicjatywy organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji lub za jego zgodą. Przydatne i niezbędne jest zawieszenie na określony okres pewnych zobowiązań umownych, tak by organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji miał czas na praktyczne wdrożenie instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Nie stosuje się tego jednak do zobowiązań CCP będącego na progu upadłości wobec systemów wskazanych w dyrektywie 98/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady23, w tym do innych kontrahentów centralnych i banków centralnych. Dyrektywa 98/26/WE zmniejsza ryzyko związane z udziałem w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych, w szczególności zmniejszając zakłócenia w razie niewypłacalności uczestnika takiego systemu. W celu zapewnienia odpowiedniego działania tych zabezpieczeń w sytuacjach kryzysowych przy zachowaniu odpowiedniego poziomu pewności dla operatorów systemów płatności i rozrachunku papierów wartościowych i innych uczestników rynku środek w zakresie zapobiegania kryzysom lub działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji jako takie nie powinny być uznawane za postępowanie upadłościowe w rozumieniu dyrektywy 98/26/WE, pod warunkiem że nadal są spełniane istotne zobowiązania wynikające z umowy. Nie należy podważać działania systemu określonego na mocy dyrektywy 98/26/WE ani prawa do ochrony zabezpieczenia gwarantowanego tą dyrektywą.

(71)  Aby w sytuacji przenoszenia aktywów i zobowiązań na rzecz nabywcy z sektora prywatnego lub do CCP pomostowego zapewnić organom ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji odpowiedni okres na ustalenie, które umowy należy przenieść, stosowne może być proporcjonalne ograniczenie praw kontrahentów do zamknięcia, przyspieszenia wykonania lub rozwiązania w innej formie umów finansowych przed dokonaniem tego przeniesienia. Takie ograniczenie może być niezbędne, aby umożliwić organom uzyskanie rzeczywistego wglądu w bilans CCP będącego na progu upadłości, bez zmian wartości i zakresu, jakie pociągnęłoby za sobą powszechne wykonanie praw do rozwiązania umów. Aby ograniczyć do niezbędnego minimum ingerencję w prawa umowne kontrahentów, ograniczenie praw do wypowiedzenia umów powinno obowiązywać jedynie w odniesieniu do danego środka w zakresie zapobiegania kryzysom lub działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, w tym wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia bezpośrednio związanego z zastosowaniem takiego środka, natomiast prawa do wypowiedzenia umów wynikające z innych przypadków niewywiązywania się ze zobowiązań umownych, w tym z tytułu niedokonanych płatności lub nieuzupełnionych zabezpieczeń, powinny zostać zachowane.

(72)  Aby utrzymać prawomocne uzgodnienia rynku kapitałowego w przypadku przeniesienia niektórych, lecz nie wszystkich, aktywów, umów, praw i zobowiązań CCP będącego na progu upadłości, należy odpowiednio ustanowić zabezpieczenia uniemożliwiające dzielenie powiązanych zobowiązań, praw i umów. Tego rodzaju ograniczenie w stosunku do wybranych praktyk dotyczących powiązanych umów i zabezpieczenia powinno również dotyczyć umów z tym samym kontrahentem objętych uzgodnieniami w zakresie zabezpieczeń, uzgodnieniami dotyczącymi zabezpieczeń finansowych polegającymi na przeniesieniu tytułu, uzgodnieniami dotyczącymi potrącenia, uzgodnieniami dotyczącymi nettingu upadłościowego oraz uzgodnieniami dotyczącymi finansowania strukturyzowanego. Jeżeli stosowane są powyższe zabezpieczenia, organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji powinny dążyć do przeniesienia wszystkich umów powiązanych w ramach chronionego uzgodnienia lub pozostawić je wszystkie w likwidowanej części CCP będącemu na progu upadłości. Zabezpieczenia te powinny zapewnić, aby wpływ wywierany na sposób ujmowania w kapitale regulacyjnym ekspozycji objętych umową o kompensowaniu zobowiązań na potrzeby dyrektywy 2013/36/UE ograniczony był do minimum.

(73)  Unijni CCP świadczą usługi członkom rozliczającym i klientom mającym siedziby w państwach trzecich, zaś CCP z państw trzecich świadczą usługi członkom rozliczającym i klientom mającym siedziby w UE. Skuteczna restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja w odniesieniu do CCP prowadzących działalność w skali międzynarodowej wymaga współpracy między organami państw członkowskich i organami państw trzecich. W tym celu ESMA powinien zapewnić wytyczne dotyczące odpowiedniej treści ustaleń dotyczących współpracy, które zostaną zawarte z organami państw trzecich. Takie ustalenia powinny stanowić środek gwarantujący skuteczne planowanie, podejmowanie decyzji i koordynację w stosunku do CCP prowadzących działalność w skali międzynarodowej. Krajowe organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji powinny uznawać i wykonywać procedury restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji prowadzone w państwach trzecich w pewnych okolicznościach. Współpraca powinna także odbywać się między jednostkami zależnymi Unii lub CCP z państwa trzeciego a ich członkami rozliczającymi i klientami.

(74)  Aby zapewnić spójną harmonizację i odpowiednią ochronę uczestników rynku w całej Unii, Komisja powinna przyjąć projekty regulacyjnych standardów technicznych opracowane przez ESMA w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE i zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 w celu określenia treści uzgodnień i procedur na piśmie dotyczących funkcjonowania kolegiów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, treści planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz elementów dotyczących prowadzenia wycen.

(75)  Komisja powinna mieć możliwość zawieszenia obowiązku rozliczania ustanowionego zgodnie z art. 5 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, na wniosek organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji działającego w ramach CCP poddawanego restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji lub na wniosek właściwego organu członka rozliczającego CCP poddawanego restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz w następstwie niewiążącej opinii wydanej przez ESMA w odniesieniu do określonych klas instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które są rozliczane przez CCP poddawanego restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Decyzję o zawieszeniu należy przyjąć tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu zachowania stabilności finansowej i zaufania do rynku, w szczególności aby uniknąć efektu domina oraz aby nie doprowadzić do sytuacji, w której kontrahenci i inwestorzy mają wysokie i niepewne ekspozycje na ryzyko wobec CCP. Aby przyjąć tę decyzję, Komisja powinna uwzględnić cele restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz kryteria określone w rozporządzeniu (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do objęcia instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym obowiązkiem rozliczania dotyczącym tych instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, których zawieszenie było przedmiotem wniosku. Zawieszenie powinno mieć charakter tymczasowy, z możliwością odnowienia. Podobnie należy wzmocnić rolę komisji CCP ds. ryzyka określoną w art. 28 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 w celu dalszego zachęcania CCP do rozważnego zarządzania ryzykiem i poprawy swojej odporności. Członkowie komisji ds. ryzyka powinni być w stanie poinformować właściwy organ o nieprzestrzeganiu przez CCP zaleceń komisji, zaś przedstawiciele członków rozliczających i klienci komisji ds. ryzyka powinni móc wykorzystać dostarczone informacje do monitorowania swoich ekspozycji wobec CCP zgodnie ze środkami ostrożności w zakresie poufności. Ponadto organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP powinny mieć także dostęp do wszystkich niezbędnych informacji przechowywanych w repozytoriach transakcji. W związku z powyższym rozporządzenie (UE) nr 648/2012 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365(7) powinny zostać odpowiednio zmienione.

(76)  W celu dopilnowania, by organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP były reprezentowane na wszystkich istotnych forach oraz by ESMA korzystał z całej specjalistycznej wiedzy niezbędnej do wykonywania swoich zadań związanych z naprawą oraz restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją CCP, należy wprowadzić zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 1095/2010, tak aby uwzględnić krajowe organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP w pojęciu „właściwych organów” ustanowionym w tym rozporządzeniu.

(77)  Aby przygotować decyzje ESMA dotyczące przypisanych jej zadań obejmujących opracowanie projektów standardów technicznych dotyczących wycen ex ante i ex post oraz kolegiów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji i planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, a także opracowanie wytycznych dotyczących warunków przeprowadzania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz wiążącej mediacji, oraz aby zapewnić kompleksowe zaangażowanie EUNB i jego członków w przygotowywanie tych decyzji, ESMA powinien utworzyć wewnętrzny komitet ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zaprosić odpowiednie właściwe organy EUNB do udziału w jego posiedzeniach w charakterze obserwatorów.

(78)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z prawami, wolnościami i zasadami uznanymi w szczególności w Karcie, a zwłaszcza z prawem własności, prawem do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu oraz z prawem do obrony.

(79)  Podejmując decyzje lub działania na mocy niniejszego rozporządzenia, właściwe organy i organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji powinny zawsze zwracać należytą uwagę na skutki swoich decyzji i działań dla stabilności finansowej w innych jurysdykcjach i dla sytuacji gospodarczej w innych jurysdykcjach oraz powinny rozważyć znaczenie wszelkich członków rozliczających dla sektora finansowego i gospodarki jurysdykcji, w której taki członek rozliczający ma siedzibę.

(80)  Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie harmonizacja zasad i procedur restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast z uwagi na skutki upadłości poszczególnych CCP dla całej Unii możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na szczeblu unijnym, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(81)  Aby uniknąć rozbieżności między przepisami dotyczącymi naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP a ramami prawnymi regulującymi naprawę oraz restrukturyzację i uporządkowaną likwidację instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, konieczne jest odroczenie stosowania niniejszego rozporządzenia do dnia, od którego państwa członkowskie mają stosować środki transponujące [Urząd Publikacji: proszę zamieścić odniesienie do dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2014/59/UE],

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

TYTUŁ I

PRZEDMIOT I DEFINICJE

Artykuł 1

Przedmiot

W niniejszym rozporządzeniu określa się zasady i procedury dotyczące naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji kontrahentów centralnych, którzy uzyskali zezwolenie zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 648/2012, oraz zasady dotyczące ustaleń z państwami trzecimi w dziedzinie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

(1)  „CCP” oznacza kontrahenta centralnego zgodnie z definicją w art. 2 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 648/2012;

(2)  „kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji” oznacza kolegium ustanowione zgodnie z art. 4;

(3)  „organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji” oznacza organ wyznaczony ▌ zgodnie z art. 3;

(4)  „instrument restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji” oznacza instrument restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, o którym mowa w art. 27 ust. 1;

(5)  „uprawnienie w zakresie prowadzenia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji” oznacza dowolne z uprawnień, o których mowa w art. 48;

(6)  „cele restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji” oznaczają cele restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji określone w art. 21;

(7)  „właściwy organ” oznacza organ wyznaczony ▌ zgodnie z art. 22 rozporządzenia (UE) nr 648/2012;

(7a)  „zdarzenie niewykonania zobowiązania” oznacza sytuację, w której co najmniej jeden członek rozliczający nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań finansowych wobec CCP;

(7b)  „zdarzenie niezwiązane z niewykonaniem zobowiązania” oznacza sytuację, w której CCP ponosi straty z jakiegokolwiek powodu innego niż niewykonanie zobowiązania przez członka rozliczającego, jak błędy lub nadużycia związane z prowadzeniem działalności, przechowywaniem depozytów, inwestycjami, błędy bądź nadużycia o charakterze prawnym lub operacyjnym, w tym w wyniku cyberataków, lub niepokryte braki płynności;

(8)  „plan restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji” oznacza plan restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji sporządzony dla CCP zgodnie z art. 13;

(9)  „działanie w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji” oznacza zastosowanie instrumentu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji lub wykonanie co najmniej jednego uprawnienia w zakresie prowadzenia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, o ile spełnione zostaną warunki dotyczące restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji określone w art. 22;

(10)  „członek rozliczający” oznacza członka rozliczającego zgodnie z definicją w art. 2 pkt 14 rozporządzenia (UE) nr 648/2012;

(11)  „jednostka dominująca” oznacza jednostkę dominującą zgodnie z definicją w art. 4 ust. 1 pkt 15 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 575/2013;

(12)  „CCP z państwa trzeciego” oznacza kontrahenta centralnego, którego siedziba główna znajduje się w państwie trzecim;

(13)  „uzgodnienie dotyczące potrącenia” oznacza uzgodnienie, zgodnie z którym co najmniej dwa roszczenia lub zobowiązania istniejące między CCP objętym restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją a kontrahentem mogą zostać wzajemnie skompensowane;

(14)  „infrastruktura rynku finansowego” oznacza kontrahenta centralnego, centralny depozyt papierów wartościowych, repozytorium transakcji, system płatniczy lub inny system zdefiniowany i wskazany przez państwo członkowskie zgodnie z art. 2 lit. a) dyrektywy 98/26/WE;

(15)  „klient” oznacza klienta zgodnie z definicją w art. 2 pkt 15 rozporządzenia (UE) nr 648/2012;

(15a)  „inna instytucja o znaczeniu systemowym” oznacza inną instytucję finansową o znaczeniu systemowym, o której mowa w art. 131 ust. 3 dyrektywy 2013/36/WE;

(16)  „interoperacyjny CCP” oznacza kontrahenta centralnego, który zawarł uzgodnienie interoperacyjne zgodnie z tytułem V rozporządzenia (UE) nr 648/2012;

(18)  „plan naprawy” oznacza plan naprawy sporządzony i utrzymywany przez CCP zgodnie z art. 9;

(19)  „zarząd” oznacza organ zarządzający lub organ nadzorczy lub obydwa te organy, na podstawie krajowego prawa spółek zgodnie z art. 27 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012;

(20)  „kolegium organów nadzoru” oznacza kolegium, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, z udziałem Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB);

(21)  „kapitał” oznacza kapitał zgodnie z definicją w art. 2 pkt 25 rozporządzenia (UE) nr 648/2012;

(22)  „kaskadowe pokrywanie strat w przypadku niewykonania zobowiązania” oznacza kaskadowe pokrywanie strat w przypadku niewykonania zobowiązania zgodnie z art. 45 rozporządzenia (UE) nr 648/2012;

(23)  „funkcje krytyczne” oznaczają działania, usługi lub operacje świadczone osobom trzecim spoza CCP, których zaprzestanie mogłoby prowadzić w jednym lub większej liczbie państw członkowskich do zaburzeń w usługach kluczowych dla gospodarki realnej lub mogłoby zakłócić stabilność finansową ze względu na wielkość CCP lub grupy lub ich udział w rynku, wzajemne powiązania zewnętrzne i wewnętrzne, złożoność lub działalność transgraniczną, zwłaszcza uwzględniając substytucyjność tych działań, usług lub operacji;

(24)  „grupa” oznacza grupę zdefiniowaną w art. 2 pkt 16 rozporządzenia (UE) nr 648/2012;

(25)  „powiązana infrastruktura rynku finansowego” oznacza interoperacyjnego CCP lub inną infrastrukturę rynku finansowego bądź CCP, z którym CCP zawarł ustalenia umowne;

(26)  „▌publiczne wsparcie finansowe” oznacza pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE lub wszelkie inne publiczne wsparcie finansowe na poziomie ponadnarodowym – które, jeśli udzielane jest na poziomie krajowym, stanowi pomoc państwa – udzielaną w celu utrzymania lub przywrócenia rentowności, płynności bądź wypłacalności CCP lub grupy, której częścią jest ten CCP;

(27)  „umowy finansowe” oznaczają kontrakty i umowy określone w art. 2 ust. 1 pkt 100 dyrektywy 2014/59/UE;

(28)  „standardowe postępowanie upadłościowe” oznacza zbiorowe postępowanie upadłościowe, które obejmuje częściowe lub całkowite rozdysponowanie majątku dłużnika oraz powołanie likwidatora lub zarządcy, zwykle mające zastosowanie do CCP zgodnie z prawem krajowym i specyficzne dla tych instytucji albo mające zastosowanie zasadniczo do każdej osoby fizycznej lub prawnej;

(29)  „instrumenty właścicielskie” oznaczają akcje, inne instrumenty nadające prawa własności, instrumenty, które są zamienne na akcje lub instrumenty właścicielskie bądź dają prawo do nabycia akcji lub innych instrumentów właścicielskich, oraz instrumenty reprezentujące prawa do akcji lub innych instrumentów właścicielskich;

(30)  „wyznaczony krajowy organ makroostrożnościowy” oznacza organ, któremu powierzono prowadzenie polityki makroostrożnościowej, określony w zaleceniu B1 zawartym w zaleceniu Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie mandatu makroostrożnościowego organów krajowych (ERRS/2011/3);

(31)  „fundusz na wypadek niewykonania zobowiązania” oznacza fundusz na wypadek niewykonania zobowiązania prowadzony przez CCP zgodnie z art. 42 rozporządzenia (UE) nr 648/2012;

(32)  „zasoby wniesione z góry” oznaczają zasoby znajdujące się w posiadaniu odpowiednich osób prawnych, które mogą nimi swobodnie dysponować;

(33)  „kadra kierownicza wyższego szczebla” oznacza osobę lub osoby faktycznie prowadzące działalność gospodarczą CCP oraz zarządzającego członka lub zarządzających członków organu zarządzającego;

(34)  „repozytorium transakcji” oznacza repozytorium transakcji zdefiniowane w art. 2 pkt 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 lub art. 3 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365(8);

(35)  „unijne ramy pomocy państwa” oznaczają warunki ramowe ustanowione postanowieniami art. 107, 108 i 109 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz rozporządzenia i wszystkie akty Unii, w tym wytyczne, komunikaty i zawiadomienia, wydane lub przyjęte zgodnie z art. 108 ust. 4 lub art. 109 TFUE;

(36)  „instrumenty dłużne” oznaczają obligacje lub inne formy niezabezpieczonych zbywalnych wierzytelności, instrumenty ustanawiające lub uznające wierzytelność oraz instrumenty dające prawa do nabycia instrumentów dłużnych;

(37)  „wezwanie do wniesienia środków pieniężnych na potrzeby restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji” oznacza wezwanie członków rozliczających CCP do wniesienia zasobów pieniężnych, innych niż zasoby wniesione z góry, na podstawie ustawowych uprawnień przysługujących organowi ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zgodnie z art. 31 oraz zgodnie z zasadami operacyjnymi CCP;

(38)  „wezwanie do wniesienia środków pieniężnych na potrzeby naprawy” oznacza wezwanie członków rozliczających CCP do wniesienia środków pieniężnych, innych niż zasoby wniesione z góry, na podstawie ustaleń umownych określonych w zasadach operacyjnych CCP;

(39)  „uprawnienia do przeniesienia” oznaczają określone w art. 48 ust. 1 lit. c) lub d) uprawnienia do przeniesienia akcji, innych instrumentów właścicielskich, instrumentów dłużnych, aktywów, praw, obowiązków lub zobowiązań, w tym dowolnej ich kombinacji, z CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją na rzecz odbiorcy;

(40)  „instrument pochodny” oznacza instrument pochodny zdefiniowany w art. 2 pkt 5 rozporządzenia (UE) nr 648/2012;

(41)  „uzgodnienie dotyczące kompensowania” oznacza uzgodnienie, zgodnie z którym określona liczba roszczeń lub zobowiązań może zostać przekształcona w jedno roszczenie netto, w tym uzgodnienia dotyczące kompensowania sald na zamknięcie, zgodnie z którymi w przypadku wystąpienia (w dowolny sposób lub w dowolnym miejscu zdefiniowanego) zdarzenia uprawniającego do egzekwowania terminy wymagalności zobowiązań stron zostają przyspieszone w taki sposób, że stają się one natychmiast wymagalne lub są rozwiązywane, a w każdym przypadku są przekształcane w jedno roszczenie netto lub zastępowane jednym roszczeniem netto, w tym „przepisy dotyczące kompensowania na zamknięcie” zdefiniowane w art. 2 ust. 1 dyrektywy 2002/47/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(9) oraz „kompensowanie” zdefiniowane w art. 2 lit. k) dyrektywy 98/26/WE;

(42)  „środek w zakresie zapobiegania kryzysom” oznacza wykonanie uprawnień w celu zobowiązania CCP do podjęcia działań na rzecz usunięcia niedociągnięć w jego planie naprawy na mocy art. 10 ust. 8 i 9, wykonanie uprawnień w celu ograniczenia lub usunięcia przeszkód w możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na mocy art. 17 lub zastosowanie wszelkich środków wczesnej interwencji na mocy art. 19;

(43)  „prawo do wypowiedzenia umowy” oznacza prawo do wypowiedzenia umowy, prawo do przyspieszenia terminu wymagalności, zamknięcia, potrącenia lub kompensowania zobowiązań, jak również wszelkie podobne postanowienia, które skutkują zawieszeniem, zmianą lub wygaśnięciem zobowiązania strony umowy, lub postanowienia, które uniemożliwiają powstanie na mocy umowy zobowiązania, które powstałoby w innej sytuacji;

(44)  „uzgodnienie dotyczące zabezpieczeń finansowych polegające na przeniesieniu tytułu” oznacza uzgodnienie zdefiniowane w art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2002/47/WE;

(45)  „obligacja zabezpieczona” oznacza instrument, o którym mowa w art. 52 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE(10);

(46)  „procedura restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji prowadzona w państwie trzecim” oznacza działanie zgodnie z prawem państwa trzeciego służące poprowadzeniu upadłości CCP z państwa trzeciego, które pod względem celów i oczekiwanych wyników jest porównywalne z działaniami w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji podejmowanymi na mocy niniejszego rozporządzenia;

(47)  „właściwe organy krajowe” oznaczają organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, właściwe organy lub właściwe ministerstwa wyznaczone zgodnie z niniejszym rozporządzeniem lub art. 3 dyrektywy 2014/59/UE lub inne organy państw członkowskich posiadające uprawnienia w odniesieniu do aktywów, praw, obowiązków lub zobowiązań CCP z państw trzecich, które świadczą usługi rozliczeniowe w ich jurysdykcji;

(48)  „właściwy organ państwa trzeciego” oznacza organ państwa trzeciego odpowiedzialny za wykonywanie funkcji porównywalnych z funkcjami organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji lub właściwych organów zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

TYTUŁ II

ORGANY, KOLEGIUM DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI ORAZ PROCEDURY

Sekcja I

Organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, kolegia ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz udział Europejskich Urzędów Nadzoru

Artykuł 3

Wyznaczenie organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz właściwych ministerstw

1.  Państwa członkowskie, w których CCP ma siedzibę, muszą, a państwa członkowskie, w których CCP nie ma siedziby, mogą wyznaczyć jeden organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, upoważniony do stosowania instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz wykonywania uprawnień w zakresie prowadzenia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Organami ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji są krajowe banki centralne, właściwe ministerstwa, organy administracji publicznej lub inne organy, którym powierzono uprawnienia w zakresie administracji publicznej.

2.  Organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji posiadają wiedzę specjalistyczną, zasoby i możliwości operacyjne do stosowania środków restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz wykonują przysługujące im uprawnienia z zachowaniem szybkości i elastyczności niezbędnych do osiągnięcia celów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

3.  Jeżeli organowi ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wyznaczonemu zgodnie z ust. 1 powierza się inne funkcje, zapewnia się mu skuteczną niezależność operacyjną, w tym innych pracowników, oddzielną strukturę raportowania i niezależny proces decyzyjny, w szczególności w odniesieniu do właściwego organu wyznaczonego na mocy art. 22 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 oraz właściwych organów i organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji członków rozliczających, o których mowa w art. 18 ust. 2 lit. c) tego rozporządzenia; ponadto wdraża się i wykazuje w sposób zadawalający dla ESMA wszystkie niezbędne uzgodnienia w celu uniknięcia konfliktu interesów między funkcjami powierzonymi organowi ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zgodnie z niniejszym rozporządzeniem a wszystkimi pozostałymi funkcjami powierzonymi temu organowi.

Wymagania określone w akapicie pierwszym nie wykluczają zbieżności struktury raportowania na najwyższym szczeblu organizacji, która zrzesza różne organy, ani tego, że pracownicy mogą, zgodnie z uprzednio określonymi warunkami, być oddelegowani z jednej instytucji do innej w celu udzielenia wsparcia w związku z czasowym znacznym obciążeniem pracą.

4.  ▌Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji przyjmuje i publikuje zasady wewnętrzne zapewniające odrębność organizacyjną, o której mowa w akapicie pierwszym, w tym zasady dotyczące tajemnicy służbowej i wymianie informacji między poszczególnymi dziedzinami funkcjonowania.

5.  Każde państwo członkowskie wyznacza jedno ministerstwo odpowiedzialne za pełnienie funkcji powierzonych właściwemu ministerstwu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

6.  ▌Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji powiadamia z zachowaniem odpowiednich terminów właściwe ministerstwo o decyzjach podejmowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia.

7.  Jeżeli decyzje, o których mowa w ust. 6, mają bezpośrednie skutki fiskalne ▌, organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji uzyskuje zgodę wymaganą prawem ▌.

8.  Państwa członkowskie powiadamiają Komisję i Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) o organach ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wyznaczonych zgodnie z ust. 1.

9.  ▌

10.  ESMA publikuje wykaz organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz organów kontaktowych zgłoszonych zgodnie z ust. 8.

Artykuł 4

Kolegia ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

1.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ustanawia kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, zarządza nim i przewodniczy mu celem realizacji zadań, o których mowa w art. 13, 16 i 17, oraz zapewnia współpracę i koordynację z organami ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w państwach trzecich.

Kolegia ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zapewniają organom ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz innym odpowiednim organom warunki ramowe umożliwiające realizację następujących zadań:

a)  wymianę informacji istotnych dla opracowywania planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, na potrzeby dokonywania oceny wzajemnych powiązań między CCP oraz takich powiązań między jego uczestnikami, wraz z innymi istotnymi bankami centralnymi, dla stosowania środków przygotowawczych i prewencyjnych oraz dla restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

b)  b) ocenę planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zgodnie z art. 13;

c)  ocenę możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do CCP zgodnie z art. 16;

d)  identyfikowanie, ograniczanie i usuwanie przeszkód w przeprowadzeniu skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP zgodnie z art. 17;

e)  koordynację informowania opinii publicznej o strategiach i programach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

ea)  wymianę planów naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji członków rozliczających oraz ocenę ewentualnego wpływu i wzajemnych powiązań z CCP;

2.  Członkami kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji są:

a)  organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dla CCP;

b)  organ właściwy dla CCP;

c)  właściwe organy i organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji sprawujące nadzór nad członkami rozliczającymi, o których mowa w art. 18 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 648/2012;

d)  właściwe organy, o których mowa w art. 18 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 648/2012;

e)  właściwe organy i organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dla CCP, o których mowa w art. 18 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 648/2012;

f)  właściwe organy, o których mowa w art. 18 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 648/2012;

g)  członkowie ESBC, o których mowa w art. 18 ust. 2 lit. g) rozporządzenia (UE) nr 648/2012;

h)  emisyjne banki centralne, o których mowa w art. 18 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 648/2012;

i)  właściwy organ jednostki dominującej, jeżeli zastosowanie ma art. 11 ust. 1;

ia)  właściwe organy sprawujące nadzór nad innymi instytucjami o znaczeniu systemowym, o których mowa w art. 131 ust. 3 dyrektywy 2013/36/UE;

j)  właściwe ministerstwo, jeżeli organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, o którym mowa w lit. a), nie jest właściwym ministerstwem;

k)  ESMA;

l)  Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB).

3.  ESMA, EUNB i właściwe organy sprawujące nadzór nad innymi instytucjami o znaczeniu systemowym, nie mają prawa głosu w kolegiach ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

4.  Właściwe organy i organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji sprawujące nadzór nad członkami rozliczającymi mającymi siedzibę w państwach trzecich oraz właściwe organy i organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji sprawujące nadzór nad CCP z państw trzecich, z którymi CCP zawarł uzgodnienia interoperacyjne, mogą zostać zaproszone do udziału w kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji jako obserwatorzy. Ich obecność jest uzależniona od organów, które podlegają wymogom dotyczącym poufności równoważnym – w opinii przewodniczącego kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji – wymogom określonym w art. 71.

Udział organów państw trzecich w kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może ograniczać się do dyskusji na temat kwestii dotyczących wybranych przypadków transgranicznego egzekwowania przepisów, co może obejmować m.in.:

a)  skuteczne i skoordynowane wykonywanie działań w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, w szczególności zgodnie z art. 53 i 75;

b)  identyfikowanie i usuwanie możliwych przeszkód w skutecznym prowadzeniu działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, które mogą wynikać z odmiennych przepisów regulujących uzgodnienia dotyczące zabezpieczeń, kompensowania i potrącenia oraz różnych uprawnień lub strategii w zakresie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

c)  identyfikowanie i koordynowanie potrzeby wprowadzenia nowych wymogów dotyczących udzielania licencji, zezwolenia lub uznawania, z uwzględnieniem potrzeby szybkiego przeprowadzenia działań w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

d)  możliwe zawieszenie obowiązku rozliczania odpowiednich klas aktywów objętych restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją CCP na mocy art. 6a rozporządzenia (UE) nr 648/2012 lub jakiegokolwiek innego równoważnego przepisu zgodnie z przepisami krajowymi danego państwa trzeciego;

e)  możliwy wpływ różnych stref czasowych na obowiązujące godziny zakończenia dnia roboczego w odniesieniu do zakończenia sesji giełdowej.

5.  Przewodniczący kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji odpowiada za wykonanie następujących zadań:

a)  czyni ustalenia i ustanawia procedury na piśmie dotyczące funkcjonowania kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji po konsultacji z pozostałymi członkami tego kolegium;

b)  koordynuje wszystkie działania kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

c)  zwołuje wszystkie posiedzenia kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji i im przewodniczy;

d)  przekazuje z wyprzedzeniem wszystkim członkom kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wyczerpujące informacje dotyczące organizacji posiedzeń, głównych kwestii, które należy omówić, i punktów, które należy przeanalizować na potrzeby tych dyskusji;

e)  postanawia, czy i jakie organy państw trzecich należy zaprosić do wzięcia udziału w danych posiedzeniach kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zgodnie z ust. 4;

f)  koordynuje terminową wymianę wszystkich istotnych informacji między członkami kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

g)  powiadamia w sposób terminowy wszystkich członków kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji o decyzjach podjętych w trakcie tych posiedzeń i ich wynikach;

ga)  upewnia się, że członkowie kolegium dokonują terminowej wymiany wszystkich informacji istotnych dla wykonywania ich zadań zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

6.  Aby zapewnić konsekwentne i spójne funkcjonowanie kolegiów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w całej Unii, ESMA opracowuje projekty regulacyjnych standardów technicznych w celu określenia treści pisemnych uzgodnień i procedur dotyczących funkcjonowania kolegiów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, o których mowa w ust. 1.

Do celów przygotowania standardów regulacyjnych, o których mowa w akapicie pierwszym, ESMA uwzględnia odpowiednie przepisy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 876/2013(11), przepisy określone w rozdziale 6 sekcja I rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) –/2016 uzupełniającego dyrektywę 2014/59/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych przyjęte na podstawie art. 88 ust. 7 dyrektywy 2014/59/UE(12).

ESMA przedstawia Komisji te projekty regulacyjnych standardów technicznych do dnia [Urząd Publikacji: proszę wpisać datę przypadającą 12 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] r.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w ust. 6, zgodnie z procedurą określoną w art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Artykuł 5

Komitet ESMA ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

1.  ESMA powołuje komitet ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zgodnie z art. 41 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 na potrzeby przygotowania decyzji powierzonych ESMA w niniejszym rozporządzeniu, z wyjątkiem decyzji, które zostaną przyjęte zgodnie z art. 12 niniejszego rozporządzenia.

Komitet ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dba również o opracowanie i koordynację planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, a także opracowuje strategie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP będących na progu upadłości.

2.  W skład komitetu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wchodzą organy wyznaczone zgodnie z art. 3 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Organy, o których mowa w art. 4 ust. 2 ppkt (i) oraz (iv) rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, oraz właściwe organy sprawujące nadzór nad innymi instytucjami o znaczeniu systemowym, zaprasza się do udziału w posiedzeniach komitetu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w roli obserwatorów.

2a.  ESMA dokonuje w całej Unii oceny uzgodnień dotyczących naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP pod względem ich skumulowanego wpływu na stabilność finansową Unii za pomocą regularnych testów warunków skrajnych i symulacji sytuacji kryzysowych z uwzględnieniem ewentualnych zdarzeń wywołujących warunki skrajne dla całego systemu. W ramach pełnienia tej roli ESMA zapewnia spójność z ocenami odporności pojedynczych CCP przeprowadzanymi zgodnie z rozdziałem XII rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 153/2013 w odniesieniu do częstotliwości i przebiegu testów oraz ściśle współpracuje z kolegiami organów nadzoru powołanymi zgodnie z art. 18 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, ERRS i właściwymi organami wyznaczonymi zgodnie z art. 4 dyrektywy 2013/36/UE, w tym z EBC wykonującym swoje zadania w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1042/2013, i ze wszystkimi właściwymi organami krajowymi sprawującymi nadzór nad CCP. W obszarach, w których w wyniku tych kompleksowych testów warunków skrajnych stwierdzi się niedociągnięcia w tych uzgodnieniach, instytucja odpowiedzialna lub instytucje odpowiedzialne będą musiały naprawić niedociągnięcia i ponownie przedstawić swoje uzgodnienia do kolejnej rundy testów warunków skrajnych w terminie sześciu miesięcy od poprzedniego testu tego typu.

3.  Do celów niniejszego rozporządzenia ESMA współpracuje z Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) i EUNB w ramach Wspólnego Komitetu Europejskich Urzędów Nadzoru ustanowionego w art. 54 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, art. 54 rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 i art. 54 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

4.  Do celów niniejszego rozporządzenia ESMA zapewnia odrębność organizacyjną komitetu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz innych funkcji, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 1095/2010.

Artykuł 6

Współpraca między organami

1.  Właściwe organy, organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz ESMA ściśle współpracują, jeżeli chodzi o przygotowanie, planowanie oraz, w możliwie największym stopniu, wykonanie decyzji dotyczących restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. W szczególności organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji i inne odpowiednie organy, w tym ESMA, organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wyznaczone zgodnie z art. 3 dyrektywy 2014/59/UE i właściwe organy oraz organy powiązanych infrastruktur rynku finansowego, powinny współpracować i skutecznie porozumiewać się w kwestiach naprawy, aby umożliwić organowi ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji terminowe działanie.

2.  Na potrzeby niniejszego rozporządzenia właściwe organy i organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji współpracują z ESMA zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1095/2010.

Właściwe organy i organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji bezzwłocznie przekazują ESMA wszelkie informacje niezbędne do wykonywania jej obowiązków, zgodnie z art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Sekcja II

Procedury podejmowania decyzji

Artykuł 7

Ogólne zasady podejmowania decyzji

Przy podejmowaniu decyzji lub działania zgodnie z niniejszym rozporządzeniem właściwe organy, organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz ESMA uwzględniają wszystkie poniższe zasady i aspekty:

a)  zapewnienie skuteczności i proporcjonalności dowolnej decyzji lub działania w odniesieniu do danego CCP z uwzględnieniem co najmniej następujących czynników:

(i)  własności, struktury prawno-organizacyjnej CCP, w tym tego, czy stanowi on część większej grupy infrastruktur rynku finansowego lub innych instytucji finansowych;

(ii)  charakteru, wielkości i złożoności działalności CCP;

(iii)  charakteru i różnorodności członkostwa CCP, w tym członków rozliczających, ich klientów i innych kontrahentów, na rzecz których ci członkowie rozliczający i klienci świadczą usługi rozliczeniowe w ramach tego CCP, jeżeli podmioty te mogą być łatwo i bez zbędnej zwłoki zidentyfikowane;

▌(v) wzajemnych powiązań CCP z innymi infrastrukturami rynku finansowego, innymi instytucjami finansowymi i ogólnie systemem finansowym;

(va)  tego, czy CCP rozlicza jakikolwiek kontrakt pochodny będący przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym należący do tych klas instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które zostały uznane za podlegające obowiązkowi rozliczania zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012;

(vb)  dostępności innych CCP, którzy mogliby w sposób wiarygodny i wykonalny zastąpić dany CCP w pełnieniu jego funkcji krytycznych;

(vi)  rzeczywistych lub potencjalnych konsekwencji naruszeń, o których mowa w art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 2;

b)  konieczność skuteczności w podejmowaniu decyzji oraz utrzymania kosztów na najniższym możliwym poziomie, jednocześnie zapobiegając występowaniu zakłóceń na rynku, w przypadku podejmowania wczesnych środków interwencyjnych lub zaobserwowania działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, aby uniknąć zaangażowania funduszy publicznych;

c)  podejmowanie decyzji i działań w sposób terminowy i w razie konieczności z należytym uwzględnieniem pilności sprawy;

d)  współpraca organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, właściwych organów i innych organów w celu zapewnienia skoordynowanego i efektywnego podejmowania decyzji i działań;

e)  precyzyjne określenie zadań i zakresu odpowiedzialności odpowiednich organów w każdym państwie członkowskim;

f)  należyte uwzględnienie interesów państwa członkowskiego, w którym CCP świadczą usługi i w którym siedzibę mają jego członkowie rozliczający, klienci i wszyscy interoperacyjni CCP, a w szczególności wpływu wszelkich decyzji lub działań lub niepodjęcia działania na stabilność finansową lub zasoby fiskalne tych państw członkowskich oraz Unii jako całości;

g)  należyte uwzględnienie celów dotyczących zrównoważenia interesów różnych członków rozliczających, ich klientów, szerzej pojętych wierzycieli i zainteresowanych stron zaangażowanych w CCP w zainteresowanych państwach członkowskich oraz unikania powodowania niesłusznego uszczerbku dla interesów określonych podmiotów z niektórych państw członkowskich lub niesłusznej ochrony tych interesów, w tym unikania niesprawiedliwego rozłożenia obciążenia między państwami członkowskimi;

ga)  unikanie w możliwie największym stopniu publicznego wsparcia finansowego oraz wykorzystywanie go wyłącznie w ostateczności i zgodnie z warunkami określonymi w art. 45, a także nietworzenie oczekiwań względem publicznego wsparcia finansowego;

h)  konsultowanie wszelkich obowiązków – na mocy niniejszego rozporządzenia – z organem przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji lub działania zakładającą co najmniej obowiązek konsultowania się w sprawie tych elementów proponowanej decyzji lub proponowanego działania, które mają lub prawdopodobnie będą mieć wpływ na:

(i)  członków rozliczających, klientów lub powiązane infrastruktury rynku finansowego;

(ii)  stabilność finansową państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę lub są zlokalizowani członkowie rozliczający, klienci lub powiązane infrastruktury rynku finansowego;

i)  przestrzeganie planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, o których mowa w art. 13, chyba że odstępstwo od tych planów jest konieczne, aby zapewnić lepsze osiągnięcie celów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

j)  zapewnienie przejrzystości względem odnośnych organów, gdy tylko jest to możliwe, zwłaszcza gdy proponowana decyzja lub proponowane działanie będą prawdopodobnie mieć skutki dla stabilności finansowej lub zasobów fiskalnych, oraz względem każdej innej jurysdykcji lub stron trzecich, jeżeli jest to z racjonalnego punktu widzenia możliwe;

k)  zapewnienie jak najściślejszej współpracy i koordynacji, także w celu obniżenia ogólnych kosztów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

l)  złagodzenie negatywnych skutków ekonomicznych i społecznych każdej decyzji we wszystkich państwach członkowskich i państwach trzecich, w których CCP świadczy usługi, w tym negatywnego wpływu na stabilność finansową.

Artykuł 8

Wymiana informacji

1.  Organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, właściwe organy i ESMA terminowo udostępniają sobie nawzajem, spontanicznie lub na wniosek, wszystkie informacje istotne dla realizacji zadań zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

2.  Organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji mogą ujawnić informacje poufne przekazane przez organ państwa trzeciego wyłącznie wówczas, gdy organ ten wyraził uprzednio pisemną zgodę.

Organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji przekazują właściwemu ministerstwu wszystkie informacje na temat decyzji lub środków, które wymagają powiadomienia, konsultacji lub zgody tego ministerstwa.

TYTUŁ III

PRZYGOTOWANIE

ROZDZIAŁ I

Planowanie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Sekcja 1

Planowanie naprawy

Artykuł 9

Plany naprawy

1.  CCP sporządzają i utrzymują kompleksowy i skuteczny plan naprawy przewidujący środki podejmowane w przypadku zarówno zdarzeń związanych, jak i niezwiązanych z niewykonaniem zobowiązania oraz w przypadku połączenia obu tych opcji w celu poprawy ich sytuacji finansowej bez wykorzystywania żadnego publicznego wsparcia finansowego, aby umożliwić im dalsze świadczenie usług rozliczeniowych w przypadku znaczącego pogorszenia się ich sytuacji finansowej lub ryzyka naruszenia wymogów ostrożnościowych na mocy rozporządzenia (UE) nr 648/2012.

1a.  W planie naprawy wyraźnie rozróżnia się – w miarę możliwości przede wszystkim za pomocą osobnych sekcji – scenariusze oparte na:

a)  zdarzeniach związanych z niewykonaniem zobowiązania;

b)  zdarzeniach niezwiązanych z niewykonaniem zobowiązania.

Plan naprawy obejmuje uzgodnienia, jak połączyć przepisy przewidziane w odniesieniu do scenariuszy, o których mowa w lit. a) i b), w przypadku gdy oba te scenariusze mają miejsce w tym samym czasie.

2.  Plan naprawy obejmuje ramy wskaźników opartych na profilu ryzyka CCP określające okoliczności, w jakich podejmuje się środki w ramach planu naprawy, biorąc pod uwagę różne scenariusze. Wskaźniki te mogą mieć albo charakter jakościowy, albo ilościowy w związku z sytuacją finansową CCP.

CCP wprowadzają stosowne ustalenia, w tym bliską współpracę między odpowiednimi organami, w celu regularnego monitorowania wskaźników. CCP przedstawiają ESMA i właściwym organom sprawozdania dotyczące wyników tego monitorowania.

2a.  ESMA, we współpracy z ERRS, wyda do dnia ... [rok po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia] wytyczne zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 w celu szczegółowego określenia minimalnego wykazu wskaźników jakościowych i ilościowych, o których mowa w ust. 2 akapit pierwszy niniejszego artykułu.

3.  CCP uwzględniają w swoich zasadach operacyjnych postanowienia określające procedury, jakie muszą stosować, jeżeli – aby osiągnąć cele procesu naprawy – proponują:

a)  podejmowanie środków przewidzianych w planie naprawy, pomimo faktu, że odpowiednie wskaźniki nie zostały spełnione; lub

b)  powstrzymanie się od podejmowania środków przewidzianych w planie naprawy, pomimo faktu, że odpowiednie wskaźniki zostały spełnione.

3a.  Wszelkie środki, jakie należy przedsięwziąć zgodnie z ust. 3, wymagają zgody właściwego organu.

4.  ▌ Jeżeli CCP zamierza uruchomić swój plan naprawy, informuje właściwy organ i ESMA o charakterze i skali zidentyfikowanych problemów, określając wszystkie istotne okoliczności oraz wskazując środki naprawcze lub inne środki, jakie zamierza podjąć w celu naprawienia tej sytuacji.

Jeżeli właściwy organ uzna, że środek naprawczy, z którego zamierza skorzystać CCP, może wywołać znaczące negatywne skutki dla systemu finansowego, jest małe prawdopodobieństwo, że będzie skuteczny lub mógłby w sposób nieproporcjonalny oddziaływać na klientów członków rozliczających, organ ten może, po powiadomieniu ESMA, wymagać od CCP powstrzymania się od stosowania tego środka.

5.  Właściwy organ niezwłocznie informuje organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji o każdym powiadomieniu otrzymanym zgodnie z akapitem pierwszym ustępu 4 oraz o wszelkich kolejnych instrukcjach wydanych przez właściwy organ zgodnie z akapitem drugim ustępu 4.

Jeżeli właściwy organ zostaje poinformowany zgodnie z ust. 4 akapit pierwszy, ogranicza lub zakazuje – w możliwie największym stopniu, ale bez powodowania całkowitego niewywiązania się ze zobowiązań – wszelkich wypłat wynagrodzenia z tytułu wniesionego kapitału oraz instrumentów uznawanych za kapitał, w tym wypłat dywidendy i wykupów przez CCP, oraz może ograniczyć, zakazać lub wstrzymać wszelkie wypłaty zmiennych elementów wynagrodzenia zgodnie z dyrektywą 2013/36/UE i wytycznymi EUNB (EUNB/GL/2015/22), uznaniowych świadczeń emerytalnych i odpraw dla kierownictwa.

6.  CCP poddają swoje plany naprawy przeglądowi i, w stosownych przypadkach, je aktualizują co najmniej raz w roku i po wszelkich zmianach swojej struktury prawnej lub organizacyjnej, działalności lub sytuacji finansowej, która może znacząco wpłynąć na te plany lub wymagać ich zmiany. Właściwe organy mogą zobowiązać CCP do częstszej aktualizacji swoich planów naprawy.

7.  Plany naprawy:

a)  nie przewidują dostępu do publicznego wsparcia finansowego, awaryjnego wsparcia płynnościowego udzielanego przez bank centralny ani awaryjnego wsparcia płynnościowego udzielanego przez bank centralny na niestandardowych warunkach dotyczących zabezpieczenia, okresu zapadalności i stóp procentowych, a także nie przewidują otrzymywania wyżej wymienionych form wsparcia;

b)  uwzględniają interesy wszystkich zainteresowanych stron, na które mogą mieć wpływ, w szczególności w odniesieniu do członków rozliczających i ich klientów, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich; oraz

c)  zapewniają, aby ekspozycja członków rozliczających wobec CCP nie była nieograniczona.

7a.  Instrumenty naprawy umożliwiają:

a)  ograniczanie strat wynikających ze zdarzeń niezwiązanych z niewykonaniem zobowiązania;

b)  ograniczanie strat wynikających ze zdarzeń związanych z niewykonaniem zobowiązania;

c)  przywrócenie dostosowanego portfela po zdarzeniu związanym z niewykonaniem zobowiązania;

d)  ograniczenie niepokrytych braków płynności; oraz

e)  odtworzenie zasobów finansowych CCP, w tym jego funduszy własnych, do poziomu wystarczającego do wywiązania się przez CCP z obowiązków ciążących na nim na mocy rozporządzenia (UE) nr 648/2012 oraz do wspierania ciągłego i terminowego wykonywania krytycznych funkcji CCP.

7b.  Plany naprawy przewidują zestaw scenariuszy warunków skrajnych, w tym w przypadku niewykonania zobowiązania przez – nie tylko dwóch największych –członków rozliczających i innych CCP, istotnych z punktu widzenia konkretnych uwarunkowań CCP, w tym jego koszyka produktów, modelu biznesowego oraz ram płynności i zarządzania ryzykiem. Ten zestaw scenariuszy obejmuje zarówno zdarzenia wywołujące warunki skrajne dla całego systemu, jak i dla konkretnego CCP, z uwzględnieniem pojawiającego się w sytuacjach kryzysowych potencjalnego efektu domina w skali krajowej lub transgranicznej, a także równoczesnych kryzysów na kilku znaczących rynkach.

7c.  ESMA, we współpracy z ERRS, wyda do dnia ... [12 miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia] wytyczne zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, w których bliżej określi zestaw scenariuszy, które należy uwzględnić do celów ust. 1. Wydając takie wytyczne, ESMA uwzględnia, w stosownych przypadkach, właściwe prace międzynarodowe przeprowadzone w dziedzinie nadzorczych testów warunków skrajnych CCP oraz naprawy CCP. ESMA dąży do wykorzystania – tam, gdzie jest to możliwe – synergii między projektowaniem scenariuszy dotyczących nadzorczych testów skrajnych i projektowaniem scenariuszy naprawy.

7d.  Jeżeli CCP jest częścią grupy i uzgodnienia umowne dotyczące wsparcia ze strony jednostki dominującej, w tym finansowanie wymogów kapitałowych CCP określonych zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 za pomocą instrumentów właścicielskich wyemitowanych przez jednostkę dominującą, stanowią część planu naprawy, plan naprawy przewiduje sytuacje, w których uzgodnienia te nie mogą zostać dotrzymane.

7e.  Plan naprawy zawiera następujące pozycje:

a)  streszczenie głównych elementów planu oraz podsumowanie ogólnej możliwości naprawy;

b)  streszczenie istotnych zmian w CCP od czasu przedłożenia ostatniego planu naprawy;

c)  plan w zakresie komunikacji oraz ujawniania informacji określający, jak CCP zamierza poradzić sobie z potencjalnymi negatywnymi reakcjami rynku, działając w jak najbardziej przejrzysty sposób;

d)  kompleksowy zbiór działań dotyczących kapitału, podziału strat i płynności wymaganych do utrzymania lub przywrócenia rentowności i pozycji finansowej CCP, w tym do przywrócenia jego dostosowanego portfela i kapitału oraz uzupełnienia wniesionych z góry zasobów, które są niezbędne CCP do utrzymania rentowności przy założeniu kontynuowania działalności i dalszego świadczenia usług krytycznych zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 152/2013 oraz art. 32 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 153/2013;

e)  odpowiednie warunki i procedury w celu zapewnienia terminowego przeprowadzenia działań naprawczych, a także szereg wariantów naprawy, w tym prognozowany harmonogram realizacji każdego istotnego aspektu planu;

f)  szczegółowy opis wszelkich istotnych przeszkód dla skutecznej i terminowej realizacji planu, łącznie z analizą wpływu na członków rozliczających i klientów, m.in. w przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo podjęcia środków przez członków rozliczających zgodnie z ich planami naprawy, o których mowa w art. 5 i 7 dyrektywy 2014/59/UE, a w stosownych przypadkach także łącznie z analizą wpływu na pozostałą część grupy;

g)  wskazanie funkcji krytycznych;

h)  szczegółowy opis procedur ustalenia wartości i zbywalności głównych linii biznesowych, operacji i aktywów danego CCP;

i)  szczegółowy opis tego, w jaki sposób planowanie naprawy jest zintegrowane ze strukturą zarządzania CCP, w jaki sposób tworzy część zasad operacyjnych CCP zatwierdzonych przez członków rozliczających, a także strategie i procedury regulujące zatwierdzanie planu naprawy i ustalanie osób w danej organizacji odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrożenie planu;

j)  uzgodnienia i środki zachęcające wykonujących zobowiązania członków rozliczających do składania konkurencyjnych ofert na aukcjach, na których wystawiane są pozycje członków niewykonujących zobowiązań;

k)  uzgodnienia i środki pozwalające zagwarantować, że CCP posiada odpowiedni dostęp do rezerwowych źródeł finansowania, w tym do potencjalnych źródeł płynności, ocenę dostępnych zabezpieczeń oraz ocenę możliwości przenoszenia zasobów lub płynności w ramach linii biznesowych, pozwalające zagwarantować, że CCP może kontynuować działalność i wywiązywać się z kolejnych zobowiązań w terminie ich wymagalności;

l)  uzgodnienia i środki:

(i)  pozwalające ograniczyć ryzyko;

(ii)  pozwalające zrestrukturyzować umowy, prawa, aktywa i zobowiązania, w tym:

a)  częściowo lub całkowicie rozwiązać umowy;

b)  obniżyć wartość zysków wypłacanych przez CCP wykonującym zobowiązania członkom rozliczającym oraz ich klientom;

(iii)  pozwalające zrestrukturyzować linie biznesowe;

(iv)  niezbędne do utrzymania ciągłości dostępu do infrastruktury rynków finansowych;

(v)  niezbędne do utrzymania ciągłości funkcjonowania procedur operacyjnych CCP, w tym usług dotyczących infrastruktury i usług informatycznych;

(vi)  opis działań lub strategii zarządczych służących przywróceniu stabilności finansowej oraz prognozowane skutki finansowe takich działań lub strategii;

(vii)  środki przygotowawcze, które CCP podjął lub planuje podjąć w celu ułatwienia wdrożenia planu naprawy, w tym środki niezbędne do umożliwienia terminowego dokapitalizowania CCP, przywrócenia dostosowanego portfela, uzupełnienia wniesionych z góry zasobów oraz zapewnienia wykonalności w wymiarze transgranicznym; obejmuje to możliwość przekazania przez wykonujących zobowiązania członków rozliczających minimalnego wkładu pieniężnego na rzecz CCP w kwocie nieprzekraczającej kwoty odpowiadającej ich wkładowi w fundusz CCP na wypadek niewykonania zobowiązania;

(viii)  ramy wskaźników określających punkty, w których mogą zostać podjęte stosowne działania, o których mowa w planie;

(ix)  w stosownych przypadkach analiza, w jaki sposób i kiedy CCP może się zwrócić, na warunkach przewidzianych w planie, o skorzystanie z instrumentów banku centralnego, a także określić aktywa, co do których oczekuje się, że zostaną zakwalifikowane jako zabezpieczenie zgodnie z warunkami instrumentu banku centralnego;

(x)  uwzględniając przepisy art. 49 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, szereg scenariuszy warunków skrajnych odpowiednich dla szczególnych warunków CCP, w tym scenariuszy przewidujących zdarzenia mające wpływ na cały system, trudną sytuację poszczególnych podmiotów prawnych oraz grup, do których należy, a także scenariuszy przewidujących trudną sytuację poszczególnych członków rozliczających CCP lub, w stosownych przypadkach, powiązanej infrastruktury rynku finansowego;

(xi)  uwzględniając przepisy art. 34 i art. 49 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, scenariusze spowodowane przez warunki skrajne lub niewykonanie zobowiązania przez co najmniej jednego członka oraz inne przyczyny, w tym straty poniesione przez CCP w wyniku działań inwestycyjnych lub problemów operacyjnych (w tym poważne zagrożenia zewnętrzne dla działalności CCP spowodowane zakłóceniami zewnętrznymi, wstrząsem lub incydentem cybernetycznym).

7f.  W następstwie niewykonania zobowiązania CCP przed zastosowaniem instrumentów, o których mowa w ust. 7e lit. l) niniejszego artykułu, wykorzystuje dodatkowa kwotę własnych zasobów celowych odpowiadającą kwocie, którą należy wykorzystać zgodnie z art. 45 ust. 4 rozporządzenia UE nr 648/2012. Jeżeli właściwy organ uzna, że ryzyko powstania straty pozostawało pod kontrolą CCP, może zobowiązać CCP do zastosowania wyższej kwoty własnych zasobów celowych określanej przez właściwy organ.

7g.  Po zdarzeniu niezwiązanym z niewykonaniem zobowiązania CCP przed zastosowaniem instrumentów, o których mowa w ust. 7e lit. l) niniejszego artykułu, wykorzystuje własne zasoby celowe w wysokości odpowiadającej trzykrotności kwoty, którą należy wykorzystać zgodnie z art. 45 ust. 4 rozporządzenia UE nr 648/2012, a w celu utrzymania wysokiego poziomu zachęt w procesie CCP nie wykorzystują środków na wypadek niewykonania zobowiązania ani kaskadowego pokrywania strat w przypadku niewykonania zobowiązania. Jeżeli właściwy organ uzna, że ryzyko powstania straty pozostawało poza kontrolą CCP, może zezwolić CCP na zastosowanie niższej kwoty własnych zasobów celowych określanej przez właściwy organ.

7h.  CCP, za zgodą właściwego organu, stosuje instrumenty, o których mowa w ust. 7b lit. l) ppkt (ii), dopiero po przeprowadzeniu – na warunkach określonych w ust. 7e lit. l) ppkt (vii) – wezwania do wniesienia środków pieniężnych w kwocie odpowiadającej co najmniej funduszowi CCP na wypadek niewykonania zobowiązania.

7i.  Właściwe organy mogą zobowiązać CCP do zawarcia dodatkowych informacji w planach naprawy.

8.  Zarząd CCP ocenia, uwzględniając poradę komisji ds. ryzyka zgodnie z art. 28 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, oraz zatwierdza plan naprawy przed przekazaniem go właściwemu organowi i ESMA.

9.  Plany naprawy uznaje się za część zasad operacyjnych CCP, zaś CCP i ich członkowie rozliczający w przypadku przepisów dotyczących ich klientów zapewniają, aby środki określone w tych planach naprawy były wykonalne w każdej chwili.

9a.  CCP podają do wiadomości publicznej pozycje wymienione w ust. 7e lit. a)–g). Pozycje wymienione w lit. h)–l) tego ustępu powinny być udostępnione publicznie w zakresie, w jakim istnieje interes publiczny związany z przejrzystością tych pozycji. Członkowie rozliczający zapewniają, aby ich klienci zostali odpowiednio poinformowani o wszelkich przepisach, które ich dotyczą.

9b.  Przepisy krajowego prawa upadłościowego odnoszące się do możliwości nieważności lub bezskuteczności czynności prawnych dokonanych ze szkodą dla wierzycieli nie mają zastosowania do środków podjętych przez CCP zgodnie z jego planem naprawy sporządzonym zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 10

Ocena planów naprawy

1.  CCP ▌przedkładają właściwemu organowi plany naprawy ▌.

2.  Właściwy organ bez zbędnej zwłoki przekazuje każdy plan kolegium organów nadzoru i organowi ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

W ciągu sześciu miesięcy od przedłożenia każdego planu właściwy organ wspólnie z kolegium organów nadzoru dokonuje przeglądu planu naprawy zgodnie z procedurą opisaną w artykule 12 i ocenia, w jakim zakresie plan naprawy spełnia wymogi określone w art. 9.

3.  Podczas oceny planu naprawy właściwy organ przeprowadza konsultacje z ERRS i uwzględnia strukturę kapitału CCP, kaskadowe pokrywanie strat w przypadku niewykonania zobowiązania, poziom złożoności struktury organizacyjnej oraz profil ryzyka CCP, w tym pod kątem zagrożeń finansowych, operacyjnych i cybernetycznych oraz substytucyjności jego działań, a także wpływ jaki realizacja planu naprawy miałaby na członków rozliczających, ich klientów, rynki finansowe obsługiwane przez CCP oraz system finansowy jako całość. Właściwy organ uwzględnia należycie, czy w planie naprawy zapewniono odpowiednie zachęty dla właścicieli i członków rozliczających CCP i ich klientów, aby kontrolowali poziom ryzyka, które wnoszą do systemu lub ponoszą w systemie. Właściwy organ zachęca do monitorowania działań CCP związanych z podejmowaniem ryzyka i zarządzaniem ryzykiem i zachęca do możliwie najpełniejszego uczestnictwa w procedurze CCP w zakresie zarządzania skutkami niewykonania zobowiązania.

3a.  Właściwy organ, oceniając plan naprawy, uwzględnia uzgodnienia dotyczące wsparcia ze strony jednostki dominującej jako ważną część planu naprawy jedynie wtedy gdy są one wiążące na mocy umowy.

4.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji analizuje plan naprawy w celu zidentyfikowania wszelkich środków, które mogą negatywnie wpłynąć na możliwość przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP. W przypadku zidentyfikowania takich spraw organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji informuje o nich właściwy organ oraz wydaje zalecenia dla właściwego organu dotyczące sposobów rozwiązywania kwestii negatywnego wpływu tych środków na możliwość przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP.

5.  Jeżeli właściwy organ postanowi działać wbrew zaleceniom organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zgodnie z ust. 4, powinien przedstawić temu organowi pełne uzasadnienie swojej decyzji.

6.  Jeżeli właściwy organ zgadza się z zaleceniami organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji lub przeciwnie oceni, że w planie naprawy występują istotne niedociągnięcia lub istnieją potencjalne przeszkody w jego wdrożeniu, powiadamia o swojej ocenie CCP lub jednostkę dominującą oraz daje CCP możliwość przedstawienia swojego stanowiska.

7.  Właściwy organ, po uwzględnieniu stanowiska CCP, może wymagać od niego lub jednostki dominującej przedłożenia w terminie dwóch miesięcy, który można przedłużyć o jeden miesiąc za zgodą właściwego organu, skorygowanego planu i wykazania, w jaki sposób rozwiązano problem wskazanych niedociągnięć lub przeszkód. Skorygowany plan ocenia się zgodnie z drugim akapitem ustępu 2.

8.  Jeżeli właściwy organ uważa, że problem niedociągnięć i przeszkód nie został właściwie rozwiązany w skorygowanym planie lub jeżeli CCP lub jednostka dominująca nie przedłożyli skorygowanego planu, może wymagać od CCP lub jednostki dominującej wprowadzenia konkretnych zmian do planu.

9.  Jeżeli nie można odpowiednio usunąć niedociągnięć lub przeszkód poprzez wprowadzenie konkretnych zmian do planu, właściwy organ daje CCP lub jednostce dominującej możliwość zidentyfikowania w rozsądnym terminie zmian, jakich może dokonać w swojej działalności, aby rozwiązać problem niedociągnięć bądź przeszkód we wdrożeniu planu naprawy.

Jeżeli CCP lub jednostka dominująca nie zidentyfikuje takich zmian w terminie wyznaczonym przez właściwy organ lub jeżeli właściwy organ oceni, że zaproponowane działania nie rozwiązałyby w odpowiedni sposób problemu niedociągnięć lub przeszkód we wdrożeniu planu naprawy lub nie poprawiłyby możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP, właściwy organ zobowiązuje CCP lub jednostkę dominującą do podjęcia w rozsądnym określonym przez właściwy organ terminie jednego z następujących środków, z uwzględnieniem wagi niedociągnięć i przeszkód oraz skutków, jakie zastosowanie tych środków może mieć dla działalności CCP i jego zdolności do zachowania zgodności z rozporządzeniem UE nr 648/2012:

a)  obniżenie profilu ryzyka CCP;

b)  zwiększenie zdolności CCP do otrzymania dokapitalizowania w odpowiednim czasie w celu spełnienia wymogów ostrożnościowych;

c)  dokonanie przeglądu strategii i struktury CCP;

d)  wprowadzenie zmian do kaskadowego pokrywania strat w przypadku niewykonania zobowiązania, środków naprawczych i innych ustaleń dotyczących podziału strat w celu poprawy możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz odporności funkcji krytycznych;

e)  wprowadzenie zmian w strukturze zarządzania CCP.

10.  Żądanie, o którym mowa w ust. 9 akapit drugi, uzasadnia się i zgłasza CCP na piśmie.

10a.  ESMA opracowuje projekty regulacyjnych standardów technicznych określających minimalne kryteria, które właściwy organ ma poddać ocenie do celów oceny przewidzianej w ust. 2 niniejszego artykułu oraz w art. 11 ust. 1.

ESMA przedkłada Komisji projekty tych regulacyjnych standardów technicznych do dnia ... [12 miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia].

Komisja jest uprawniona do przyjmowania regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Artykuł 11

Plany naprawy CCP należących do grupy

1.  Jeżeli jednostka dominująca grupy, do której należy CCP, jest instytucją zdefiniowaną w art. 2 ust. 1 pkt 23 dyrektywy 2014/59/UE lub podmiotem, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. c) lub d) tej dyrektywy, właściwy organ, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 21 tej dyrektywy, zobowiązuje jednostkę dominującą do przedłożenia planu naprawy dla grupy zgodnie z tą dyrektywą. Właściwy organ przedkłada organowi właściwemu dla CCP plan naprawy dla grupy.

Jeżeli jednostka dominująca grupy, do której należy CCP, nie jest instytucją lub podmiotem, o których mowa w akapicie pierwszym, oraz gdy jest to niezbędne w celu dokonania oceny wszystkich elementów określonych w sekcji A załącznika, właściwe organy mogą ▌zgodnie z procedurą określoną w art. 10 niniejszego rozporządzenia zażądać od CCP przedłożenia planu naprawy CCP uwzględniającego wszystkie istotne elementy dotyczące struktury grupy. Żądanie takie uzasadnia się i zgłasza na piśmie CCP i jego jednostce dominującej.

2.  Jeżeli jednostka dominująca przedkłada plan naprawy zgodnie z ust. 1 akapit pierwszy, postanowienia dotyczące naprawy CCP stanowią odrębną część tego planu naprawy i są zgodne z wymogami niniejszego rozporządzenia, zaś od CCP można nie wymagać przygotowania indywidualnego planu naprawy.

3.  Organ właściwy dla CCP ocenia, zgodnie z art. 10, postanowienia dotyczące naprawy CCP oraz, w stosownych przypadkach, konsultuje się z właściwym organem grupy.

Artykuł 12

Procedura koordynacji planów naprawy

1.  Kolegium organów nadzoru podejmuje wspólną decyzję dotyczącą wszystkich następujących kwestii:

a)  przeglądu i oceny planu naprawy;

b)  stosowania środków, o których mowa w art. 9 ust. 6, 7, 8 i 9;

c)  opracowania planu naprawy przez jednostkę dominującą zgodnie z art. 11 ust. 1.

2.  Kolegium podejmuje wspólną decyzję dotyczącą kwestii, o których mowa w lit. a) i b), w terminie czterech miesięcy od daty przekazania przez właściwy organ planu naprawy.

Kolegium podejmuje wspólną decyzję dotyczącą kwestii, o której mowa w lit. c), w terminie czterech miesięcy od daty podjęcia przez właściwy organ decyzji o zobowiązaniu jednostki dominującej do przygotowania planu dla grupy.

Na wniosek właściwego organu w ramach kolegium organów nadzoru ESMA może udzielić kolegium organów nadzoru wsparcia w podjęciu wspólnej decyzji zgodnie z art. 31 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

3.  Jeżeli, po upływie czterech miesięcy od daty przekazania planu naprawy, kolegium nie podejmie wspólnej decyzji dotyczącej kwestii, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b), organ właściwy dla CCP podejmuje własną decyzję.

Organ właściwy dla CCP podejmuje decyzję, o której mowa w akapicie pierwszym, uwzględniając opinie pozostałych członków kolegium wyrażone w okresie czterech miesięcy. Organ właściwy dla CCP powiadamia na piśmie o swojej decyzji CCP, jego jednostkę dominującą oraz, w stosownych przypadkach, pozostałych członków kolegium organów nadzoru.

4.  Jeżeli, do końca wspomnianego czteromiesięcznego okresu, dowolna grupa członków kolegium organów nadzoru stanowiąca zwykłą większość tego kolegium skieruje do ESMA, zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, sprawę dotyczącą oceny planów naprawy i realizacji środków zgodnie z art. 10 ust. 9 lit. a), b) i d) niniejszego rozporządzenia, organ właściwy dla CCP oczekuje na podjęcie decyzji przez ESMA zgodnie z art. 19 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, na podstawie której podejmuje własną decyzję.

5.  Termin czterech miesięcy uznaje się za termin zakończenia postępowania pojednawczego w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. ESMA podejmuje decyzję w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym sprawa została do niego skierowana. Sprawy nie kieruje się do ESMA, jeżeli termin czterech miesięcy upłynął lub jeżeli wspólna decyzja została podjęta. Jeżeli ESMA nie podejmie decyzji w terminie jednego miesiąca, zastosowanie ma decyzja organu właściwego dla CCP.

Sekcja 2

Planowanie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Artykuł 13

Plany restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

1.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP, po konsultacji z właściwym organem oraz ESMA i w porozumieniu z kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, zgodnie z procedurą określoną w art. 15, sporządza plan restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dla każdego CCP.

2.  Plan restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji przewiduje działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, które organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może podjąć w sytuacji, gdy CCP spełnia warunki uruchomienia procedury restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, o której mowa w art. 22.

3.  W planie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji uwzględnia się co najmniej następujące elementy:

a)  upadłość CCP wynikającą z:

(i)   zdarzeń związanych z niewykonaniem zobowiązania;

(ii)   zdarzeń niezwiązanych z niewykonaniem zobowiązania;

(iii)  ogólnej niestabilności finansowej lub zdarzeń mających wpływ na cały system;

b)  wpływ, jaki realizacja planu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji miałaby na członków rozliczających i ich klientów, w tym w sytuacji, gdy członkowie rozliczający mogą podlegać środkom naprawczym lub działaniom w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zgodnie z dyrektywą 2014/59/UE, oraz na wszelkie powiązane infrastruktury rynku finansowego, rynki finansowe obsługiwane przez CCP i system finansowy jako całość;

c)  sposób wnioskowania i okoliczności, w których CCP może wnioskować o stosowanie instrumentów banku centralnego oraz identyfikację aktywów, w odniesieniu do których oczekuje się, że będą kwalifikować się jako zabezpieczenie.

4.  Plan restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji nie zakłada żadnego z następujących elementów:

a)  a) publicznego wsparcia finansowego;

b)  awaryjnego wsparcia płynnościowego udzielanego przez bank centralny;

c)  wsparcia płynności udzielanego przez bank centralny na niestandardowych warunkach dotyczących zabezpieczenia, okresu zapadalności i stóp procentowych.

4a.  W planie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji przyjmuje się ostrożne założenia w odniesieniu do zasobów finansowych dostępnych w ramach instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, które mogą być wymagane do osiągnięcia celów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, oraz zasobów, które w myśl oczekiwań będą zgodnie z zasadami i uzgodnieniami CCP dostępne w momencie uruchamiania procedury restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Te ostrożne założenia opierają się na wynikach ostatnich testów warunków skrajnych przeprowadzonych zgodnie z art. 5 ust. 2a i pozostają ważne w scenariuszach skrajnych warunków rynkowych, potęgowanych działaniami naprawczymi oraz restrukturyzacją lub uporządkowaną likwidacją jednego lub kilku CCP, obejmującymi niewykonanie zobowiązania przez jednego lub kilku dodatkowych – nie tylko dwóch największych – członków rozliczających, wobec których CCP ma największą ekspozycję.

5.  Organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dokonują przeglądu planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji i, w stosownych przypadkach, aktualizują je co najmniej raz w roku i po wszelkich zmianach struktury prawnej lub organizacyjnej CCP, jego działalności lub sytuacji finansowej lub innych zmianach, które znacząco wpływają na skuteczność planu.

CCP i właściwe organy niezwłocznie powiadamiają organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji o każdej takiej zmianie.

5a.  W planie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wyraźnie rozróżnia się – w miarę możliwości przede wszystkim za pomocą osobnych sekcji – poszczególne scenariusze oparte na okolicznościach, o których mowa odpowiednio w ust. 3 lit. a) ppkt (i), (ii) i (iii).

6.  W planie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji określa się okoliczności i różne scenariusze dotyczące stosowania instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz wykonywania uprawnień w zakresie prowadzenia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Plan restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zawiera, a jeżeli jest to stosowne i możliwe, określa ilościowo:

a)  streszczenie głównych elementów planu z rozróżnieniem na zdarzenia niewykonania zobowiązania, zdarzenia niezwiązane z niewykonaniem zobowiązania i połączenie obu tych opcji;

b)  streszczenie istotnych zmian w CCP, które wprowadzono od czasu ostatniej aktualizacji planu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

c)  wskazanie, w jaki sposób można w koniecznym zakresie prawnie i gospodarczo oddzielić funkcje krytyczne od innych funkcji, tak aby zapewnić ich ciągłość z chwilą zainicjowania wszelkich możliwych form restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, w tym upadłości CCP;

d)  prognozowany harmonogram przeprowadzania każdego istotnego aspektu planu, w tym harmonogram odtworzenia zasobów finansowych CCP;

e)  szczegółowy opis oceny możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zgodnie z art. 16;

f)  opis wszelkich środków wymaganych zgodnie z art. 17 w celu ograniczenia lub usunięcia przeszkód w przeprowadzeniu skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, ustalonych w wyniku oceny przeprowadzonej zgodnie z art. 16;

g)  opis procedur ustalenia wartości i zbywalności funkcji krytycznych i aktywów CCP;

h)  szczegółowy opis uzgodnień gwarantujących, że informacje wymagane zgodnie z art. 14 są aktualne i w każdym momencie dostępne dla organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

i)  wyjaśnienia dotyczące tego, jak działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji mogłyby być finansowane bez zakładania elementów, o których mowa w ust. 4;

j)  szczegółowy opis poszczególnych strategii restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, które mogłyby zostać zastosowane w przypadku różnych możliwych scenariuszy i powiązanych harmonogramów;

k)  opis krytycznych wzajemnych zależności między CCP i innymi uczestnikami rynku, w tym wzajemnych zależności wewnątrz grupy, uzgodnień interoperacyjnych i powiązań z innymi infrastrukturami rynku finansowego, wraz ze sposobami radzenia sobie z takimi współzależnościami;

l)  opis poszczególnych wariantów w celu zapewnienia:

(i)  dostępu do usług płatniczych i rozliczeniowych oraz innej infrastruktury;

(ii)  terminowego rozliczania zobowiązań wobec członków rozliczających i ich klientów i wszelkich powiązanych infrastruktur rynku finansowego;

(iii)  dostępu członków rozliczających i ich klientów do papierów wartościowych lub rachunków pieniężnych zapewnianych przez CCP oraz papierów wartościowych lub zabezpieczeń gotówkowych przekazanych i posiadanych przez CCP, które są należne takim uczestnikom z zachowaniem zasad przejrzystości i niedyskryminacji;

(iv)  ciągłości połączeń operacyjnych między CCP i innymi infrastrukturami rynku finansowego;

(v)  możliwości przenoszenia aktywów i pozycji klientów i klientów pośrednich członków rozliczających, jak określono w art. 39 rozporządzenia (UE) nr 648/2012;

(vi)  zachowania licencji, zezwoleń, uznań i wyznaczeń prawnych CCP niezbędnych do dalszego wykonywania funkcji krytycznych CCP, w tym jego uznania do celów stosowania odpowiednich przepisów dotyczących ostateczności rozrachunku oraz udziału w innych infrastrukturach rynku finansowego lub w powiązaniach z tymi infrastrukturami;

la)  opis podejścia, które organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zamierza stosować w celu określenia zakresu i wartości wszelkich umów, które należy rozwiązać zgodnie z art. 29;

m)  analiza wpływu planu na pracowników CCP, w tym ocena wszelkich związanych z tym kosztów, oraz opis przewidywanych procedur konsultacji z pracownikami podczas procesu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, z uwzględnieniem krajowych zasad i systemów dialogu z partnerami społecznymi;

n)  plan komunikacji z mediami i ogółem społeczeństw, aby zapewnić jak największą przejrzystość;

o)  opis podstawowych operacji i systemów zapewniających ciągłość funkcjonowania procesów operacyjnych odnośnego CCP.

oa)  opis uzgodnień dotyczących wymiany informacji w ramach kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji przed restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją oraz w jej trakcie, zgodnie z pisemnymi uzgodnieniami i procedurami dotyczącymi funkcjonowania kolegiów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, o których mowa w art. 1 ust. 4.

Informacje, o których mowa w ust. 6 lit. a), ujawnia się odnośnemu CCP. CCP może sporządzić opinię na temat planu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji i przekazać ją w formie pisemnej organowi ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Opinię tę dołącza się do planu.

7.  Organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji mogą wymagać od CCP przedstawienia szczegółowych rejestrów umów, o których mowa w art. 29 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, których są oni stroną. Organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji mogą określić termin przedstawienia tych rejestrów oraz mogą określić różne terminy dla różnych rodzajów umów.

7a.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP współpracuje ściśle z organem ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji członka rozliczającego CCP w celu zapewnienia, że nie ma żadnych przeszkód w przeprowadzeniu skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

8.  ESMA, po konsultacjach z ERRS i uwzględnieniu odpowiednich przepisów rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr –/-2016 uzupełniającego dyrektywę 2014/59/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych przyjętych na podstawie art. 10 ust. 9 dyrektywy 2014/59/UE i przy poszanowaniu zasady proporcjonalności, opracowuje projekty regulacyjnych standardów technicznych, które dodatkowo określają treść planu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zgodnie z ust. 6.

Przy opracowywaniu projektów regulacyjnych standardów technicznych ESMA uwzględnia należycie poziom zróżnicowania między krajowymi ramami prawnymi, w szczególności w obszarze prawa upadłościowego, w całej Unii, a także różne wielkości i charakter CCP mających siedzibę w Unii.

ESMA przedstawia Komisji te projekty regulacyjnych standardów technicznych do dnia [Urząd Publikacji: proszę wpisać datę: przypadającą 12 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] r.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Artykuł 14

Obowiązek CCP w zakresie współpracy i przekazywania informacji

CCP współpracują ze sobą w razie potrzeby w zakresie opracowywania planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz przekazują organom ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, bezpośrednio albo za pośrednictwem właściwego organu, wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia i wdrożenia tych planów, w tym informacje i analizę określone w sekcji B załącznika.

Właściwe organy przekazują organom ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wszelkie dostępne im informacje, o których mowa w akapicie pierwszym.

CCP prowadzi terminową wymianę informacji z właściwymi organami i ESMA w celu ułatwienia oceny profili ryzyka CCP oraz wzajemnych powiązań z innymi infrastrukturami rynku finansowego, innymi instytucjami finansowymi i systemem finansowym w ogóle, zgodnie z art. 9 i 10 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 15

Procedura koordynacji dotycząca planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

1.  Kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji podejmuje wspólną decyzję dotyczącą planu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz wszelkich zmian do tego planu w terminie czterech miesięcy od daty przekazania tego planu przez organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, o którym to przekazaniu mowa w ust. 2.

2.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji przekazuje kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji projekt planu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, informacje dostarczone zgodnie z art. 14 oraz wszelkie dodatkowe informacje istotne dla kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zapewnia, aby ESMA posiadał wszystkie informacje, które są istotne dla jego roli, zgodnie z niniejszym artykułem.

3.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może podjąć decyzję o zaangażowaniu organów państwa trzeciego w opracowywanie i przegląd planu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, pod warunkiem że spełniają oni wymogi dotyczące poufności określone w art. 71 oraz że pochodzą z jurysdykcji, w których mają siedzibę następujące podmioty:

(i)  jednostka dominująca CCP, w stosownych przypadkach;

(ii)  członkowie rozliczający, wobec których CCP ma znaczną ekspozycję;

(iii)  jednostki zależne CCP, w stosownych przypadkach;

(iv)  pozostałe podmioty świadczące usługi krytyczne na rzecz CCP.

(iva)  CCP mający uzgodnienia interoperacyjne z CCP.

4.  Na wniosek organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ESMA może udzielić kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wsparcia w podjęciu wspólnej decyzji zgodnie z art. 31 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

5.  Jeżeli, po upływie czterech miesięcy od daty przekazania planu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji nie podejmie wspólnej decyzji, organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji podejmuje własną decyzję w sprawie planu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji podejmuje decyzję, uwzględniając opinie pozostałych członków kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wyrażone w okresie czterech miesięcy. Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji powiadamia na piśmie o swojej decyzji CCP, jego jednostkę dominującą i, w stosownych przypadkach, pozostałych członków kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

6.  Jeżeli, do końca wspomnianego czteromiesięcznego okresu, dowolna grupa członków kolegium organów nadzoru stanowiąca zwykłą większość tego kolegium skieruje do ESMA, zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, sprawę dotyczącą planu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP oczekuje na podjęcie decyzji przez ESMA zgodnie z art. 19 ust. 3 tego rozporządzenia, na podstawie której podejmuje własną decyzję.

Termin czterech miesięcy uznaje się za termin zakończenia postępowania pojednawczego w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. ESMA podejmuje decyzję w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym sprawa została do niego skierowana. Sprawy nie kieruje się do ESMA, jeżeli termin czterech miesięcy upłynął lub jeżeli wspólna decyzja została podjęta. Jeżeli ESMA nie podejmie decyzji w terminie jednego miesiąca, zastosowanie ma decyzja organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

7.  W przypadku gdy wspólna decyzja zostanie podjęta zgodnie z ust. 1 oraz jeżeli organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oceni na podstawie ust. 6, że przedmiot sporu wpływa na obowiązki budżetowe danego państwa członkowskiego, organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP rozpoczyna ponowną ocenę planu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

ROZDZIAŁ II

Możliwość przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Artykuł 16

Ocena możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

1.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, we współpracy z kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zgodnie z art. 17, ocenia, na ile możliwe jest przeprowadzenie skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP, bez zakładania żadnego poniższych elementów:

a)  ▌ publicznego wsparcia finansowego;

b)  awaryjnego wsparcia płynnościowego udzielanego przez bank centralny;

c)  wsparcia płynności udzielanego przez bank centralny na niestandardowych warunkach dotyczących zabezpieczenia, okresu zapadalności i stóp procentowych.

2.  Uznaje się, że przeprowadzenie skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP jest możliwe, jeżeli organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji uzna, że wykonalna i wiarygodna jest likwidacja tego podmiotu w ramach standardowego postępowania upadłościowego albo jego restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja poprzez zastosowanie różnych instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz wykonanie uprawnień w zakresie prowadzenia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, zapewniając ciągłość funkcji krytycznych CCP oraz unikając wykorzystania środków publicznych i w możliwie największym zakresie wszelkich znaczących negatywnych skutków dla systemu finansowego.

Negatywne skutki, o których mowa w akapicie pierwszym, obejmują ogólną niestabilność finansową lub zdarzenia mające wpływ na cały system w dowolnym państwie członkowskim.

Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji powiadamia ESMA w odpowiednim terminie, jeżeli uzna, że przeprowadzenie skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP jest niemożliwe.

3.  Na wniosek organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP wykazuje, że:

a)  nie istnieją żadne przeszkody utrudniające obniżenie wartości instrumentów właścicielskich w następstwie wykonania uprawnień w zakresie prowadzenia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, niezależnie od tego, czy aktywne uzgodnienia umowne lub inne środki uwzględnione w planie naprawy CCP zostały całkowicie wyczerpane;

b)  umowy CCP z członkami rozliczającymi lub osobami trzecimi nie pozwalają tym członkom rozliczającym ani osobom trzecim skutecznie kwestionować wykonywania uprawnień w zakresie prowadzenia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji przez organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji lub w inny sposób uniknąć podlegania tym uprawnieniom.

4.  Do celów oceny możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, o której mowa w ust. 1, organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji bada, w stosownych przypadkach, kwestie wymienione w sekcji C załącznika.

4a.  ESMA przyjmuje wytyczne w celu wspierania zbliżania praktyk z zakresu nadzoru oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dotyczących stosowania sekcji C załącznika w terminie do dnia ... [18 miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia].

5.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji we współpracy z kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ocenia możliwość przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji jednocześnie ze sporządzeniem i aktualizacją planu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zgodnie z art. 13.

Artykuł 17

Ograniczanie lub usuwanie przeszkód w przeprowadzeniu skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

1.  Jeżeli, w następstwie oceny, o której mowa w art. 16, i po konsultacji z kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji stwierdzi, że istnieją istotne przeszkody w przeprowadzeniu skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP, organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, we współpracy z właściwym organem, przygotowuje sprawozdanie i przedkłada je CCP i kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

Sprawozdanie, o którym mowa w akapicie pierwszym, zawiera analizę ▌przeszkód w skutecznym zastosowaniu instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz w wykonaniu uprawnień w zakresie prowadzenia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do CCP, oraz ocenę ich wpływu na model biznesowy CCP i zalecenia dotyczące stosowania specjalnych środków służących usunięciu tych przeszkód tam, gdzie jest to możliwe.

2.  Wymóg podjęcia przez kolegia ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wspólnej decyzji w sprawie planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji określonych w art. 15 zostaje zawieszony w następstwie przedłożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, do chwili zatwierdzenia przez organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji środków służących usunięciu istotnych przeszkód w przeprowadzeniu skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu lub ustanowienia alternatywnych środków zgodnie z ust. 4 niniejszego artykułu.

3.  W terminie czterech miesięcy od daty otrzymania sprawozdania przedłożonego zgodnie z ust. 1 CCP proponuje organowi ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji potencjalne środki służące ograniczeniu lub usunięciu istotnych przeszkód wskazanych w tym sprawozdaniu. Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji przedstawia kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wszelkie środki zaproponowane przez CCP. Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji i kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oceniają, zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. b), czy wspomniane środki skutecznie ograniczają lub usuwają te przeszkody.

4.  Jeżeli organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, biorąc pod uwagę opinię kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, stwierdzi, że środki zaproponowane przez CCP zgodnie z ust. 3 nie ograniczają ani nie usuwają skutecznie przeszkód wskazanych w sprawozdaniu, organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji określa alternatywne środki, o których powiadamia kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, w celu podjęcia wspólnej decyzji zgodnie z art. 18.

Alternatywne środki, o których mowa w akapicie pierwszym, uwzględniają poniższe elementy:

a)  zagrożenie dla stabilności finansowej, jakie stwarzają przeszkody w możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP;

b)  wpływ alternatywnych środków na działalność danego CCP, jego członków rozliczających i ich klientów, powiązaną infrastrukturę rynku finansowego oraz rynek wewnętrzny.

ba)  wpływ na świadczenie zintegrowanych usług rozliczeniowych dotyczących poszczególne produktów i uzupełniania depozytu zabezpieczającego portfela w poszczególnych klasach aktywów.

Do celów akapitu drugiego lit. b) organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji konsultuje się z właściwym organem, kolegium organów nadzoru i kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz, w stosownych przypadkach, z ERRS.

5.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, zgodnie z art. 18, powiadamia na piśmie CCP, bezpośrednio albo za pośrednictwem właściwego organu, o alternatywnych środkach, które należy podjąć, aby osiągnąć cel, jakim jest usunięcie przeszkód w przeprowadzeniu skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji uzasadnia, dlaczego środki zaproponowane przez CCP nie byłyby w stanie usunąć przeszkód w przeprowadzeniu skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, oraz wykazuje, w jaki sposób alternatywne środki byłyby skuteczne w tym kontekście.

6.  CCP przedstawia w ciągu jednego miesiąca plan opisujący sposób, w jaki zamierza wdrożyć alternatywne środki w terminie ustalonym przez organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

7.  Wyłącznie do celów ust. 4 organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji we współpracy z właściwym organem może podjąć następujące środki:

a)  zobowiązanie CCP do zmiany lub opracowania umów dotyczących świadczenia usług (zarówno wewnątrz grupy, jak i z osobami trzecimi) w celu zagwarantowania świadczenia funkcji krytycznych;

b)  zobowiązanie CCP do ograniczenia maksymalnych niezabezpieczonych ekspozycji w ujęciu indywidualnym i zbiorczym;

c)  zobowiązanie CCP do zmiany sposobu pobierania i przechowywania depozytu zabezpieczającego zgodnie z art. 41 rozporządzenia (UE) nr 648/2012;

d)  zobowiązanie CCP do zmiany składu i liczby funduszy na wypadek niewykonania zobowiązania, o których mowa w art. 42 rozporządzenia (UE) nr 648/2012;

e)  nałożenie na CCP wymogów dotyczących przekazywania określonych lub regularnych informacji dodatkowych;

f)  zobowiązanie CCP do samodzielnego zbycia określonych aktywów;

g)  zobowiązanie CCP do ograniczenia lub zaprzestania określonych istniejących lub proponowanych rodzajów działalności;

h)  zobowiązanie CCP do wprowadzenia zmian w planie naprawy, zasadach operacyjnych i innych ustaleń umownych;

(i)  ograniczenie lub zaprzestanie rozwoju nowych lub istniejących linii biznesowych lub świadczenia nowych lub istniejących usług;

j)  zobowiązanie do wprowadzenia zmian w strukturach prawnych lub operacyjnych CCP lub dowolnego podmiotu powiązanego – bezpośrednio lub pośrednio kontrolowanego przez daną instytucję – w celu zapewnienia możliwości prawnego i operacyjnego oddzielenia funkcji krytycznych od innych funkcji poprzez zastosowanie instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

k)  zobowiązanie CCP do utworzenia dominującej finansowej spółki holdingowej z siedzibą w określonym państwie członkowskim lub unijnej dominującej finansowej spółki holdingowej;

l)  zobowiązanie CCP ▌do wyemitowania zobowiązań, które mogą podlegać umorzeniu lub konwersji, lub do przeznaczenia innych zasobów w celu zwiększenia zdolności do pokrycia strat, dokapitalizowania i uzupełnienia wniesionych z góry zasobów;

m)  zobowiązanie CCP ▌ do podjęcia innych działań w celu umożliwienia pokrycia strat za pomocą kapitału, innych zobowiązań i umów, dokapitalizowania CCP lub uzupełnienia wniesionych z góry zasobów. Przewidywane działania mogą obejmować w szczególności próby ponownego negocjowania wszelkich wyemitowanych przez CCP zobowiązań lub zmiany postanowień umownych, z myślą o zapewnieniu, by ewentualna decyzja organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji o umorzeniu, konwersji lub restrukturyzacji tego zobowiązania, instrumentu lub umowy została wykonana na mocy prawa jurysdykcji regulującego to zobowiązanie lub ten instrument;

n)  ▌

na)  ograniczenie lub zawieszenie powiązań CCP w zakresie interoperacyjności w przypadku, gdy takie ograniczenie lub zawieszenie jest niezbędne w celu zapobiegania szkodliwym skutkom, które stosowanie instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz wykonywanie uprawnień w zakresie prowadzenia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji mogłyby wywrzeć na interoperacyjnych CCP.

Artykuł 18

Procedura koordynacji mająca na celu ograniczenie lub usunięcie przeszkód w przeprowadzeniu skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

1.  Kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji podejmuje wspólną decyzję dotyczącą następujących kwestii:

a)  identyfikacji istotnych przeszkód w przeprowadzeniu skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zgodnie z art. 16 ust. 1;

b)  oceny środków zaproponowanych przez CCP zgodnie z art. 17 ust. 3, w razie potrzeby;

c)  alternatywnych środków wymaganych zgodnie z art. 17 ust. 4.

2.  W terminie czterech miesięcy od przedłożenia kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji sprawozdania, o którym mowa w art. 17 ust. 1, kolegium przyjmuje wspólną decyzję w sprawie identyfikacji istotnych przeszkód w przeprowadzeniu skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, o których mowa w ust. 1 lit. a).

Wspólną decyzję, o której mowa w ust. 1 lit. b) i c), przyjmuje się w terminie czterech miesięcy od przedłożenia zaproponowanych przez CCP środków w celu usunięcia przeszkód w przeprowadzeniu skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji uzasadnia wspólne decyzje, o których mowa w ust. 1, i zgłasza je na piśmie CCP oraz, w stosownych przypadkach, jego jednostce dominującej.

Na wniosek organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ESMA może udzielić kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wsparcia w podjęciu wspólnej decyzji zgodnie z art. 31 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

3.  Jeżeli, po upływie czterech miesięcy od daty przekazania sprawozdania przewidzianego w art. 17 ust. 1, kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji nie podejmie wspólnej decyzji, organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji podejmuje własną decyzję w sprawie odpowiednich środków, które zostaną podjęte zgodnie z art. 17 ust. 5. Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji podejmuje decyzję, uwzględniając opinie pozostałych członków kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wyrażone w okresie czterech miesięcy.

Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji powiadamia na piśmie o swojej decyzji CCP, jego jednostkę dominującą i, w stosownych przypadkach, pozostałych członków kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

4.  Jeżeli, do końca wspomnianego czteromiesięcznego okresu, dowolna grupa członków kolegium organów nadzoru stanowiąca zwykłą większość tego kolegium skieruje do ESMA, zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, sprawę, o której mowa w art. 17 ust. 7 lit. j), k) lub n), organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP odracza podjęcie decyzji i oczekuje na decyzję, którą ESMA może podjąć zgodnie z art. 19 ust. 3 tego rozporządzenia. W takim przypadku organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji podejmuje decyzję zgodnie z decyzją ESMA.

Termin czterech miesięcy uznaje się za termin zakończenia postępowania pojednawczego w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. ESMA podejmuje decyzję w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym sprawa została do niego skierowana. Sprawy nie kieruje się do ESMA, jeżeli termin czterech miesięcy upłynął lub jeżeli wspólna decyzja została podjęta. Jeżeli ESMA nie podejmie decyzji w terminie jednego miesiąca, zastosowanie ma decyzja organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

TYTUŁ IV

WCZESNA INTERWENCJA

Artykuł 19

Środki wczesnej interwencji

1.  Jeżeli CCP narusza lub prawdopodobnie naruszy wymogi ostrożnościowe określone w rozporządzeniu (UE) nr 648/2012 lub stanowi zagrożenie dla stabilności finansowej globalnego systemu finansowego, unijnego systemu finansowego bądź części któregokolwiek z nich lub jeżeli właściwy organ ustalił, że istnieją inne wskazania świadczące o zmianach w rozwoju sytuacji, które mogą wpłynąć na działalność CCP, zwłaszcza na jego zdolność do świadczenia usług rozliczeniowych, właściwy organ może:

a)  zobowiązać CCP do aktualizacji planu naprawy zgodnie z art. 9, jeżeli okoliczności, które wymagały przeprowadzenia wczesnej interwencji, są odmienne od przyjętych w założeniach określonych we wstępnym planie naprawy;

b)  zobowiązać CCP do wdrożenia jednego lub większej liczby uzgodnień lub środków określonych w planie naprawy w określonym terminie. Jeżeli plan zaktualizowano zgodnie z lit. a), tego rodzaju uzgodnienia lub środki obejmują wszelkie zaktualizowane uzgodnienia lub środki;

c)  zobowiązać CCP do określenia przyczyn naruszenia lub prawdopodobnego naruszenia, o którym mowa w ust. 1, oraz opracowania programu działania, w tym odpowiednich środków i harmonogramu;

d)  zobowiązać CCP do zwołania zgromadzenia akcjonariuszy lub, jeżeli CCP nie spełni tego wymogu, zwołać zgromadzenie samodzielnie. W obu przypadkach właściwy organ ustala porządek obrad, obejmujący decyzje, które należy rozważyć w celu przyjęcia ich przez akcjonariuszy;

e)  zobowiązać do odwołania lub zastąpienia jednego członka lub większej liczby członków zarządu lub kadry kierowniczej wyższego szczebla, jeżeli którakolwiek z tych osób zostanie uznana za niezdolną do wypełniania powierzonych jej obowiązków na podstawie art. 27 rozporządzenia (UE) nr 648/2012;

f)  zobowiązać do wprowadzenia zmian w strategii biznesowej CCP;

g)  zobowiązać do wprowadzenia zmian w strukturze prawnej lub strukturze operacyjnej CCP;

h)  przekazać organowi ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wszystkie informacje niezbędne do aktualizacji planu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP w celu przygotowania ewentualnej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP i wyceny jego aktywów i zobowiązań zgodnie z art. 24, w tym wszelkie informacje wymagane w ramach kontroli na miejscu;

(i)  zobowiązać, w razie potrzeby i zgodnie z ust. 4, do wdrożenia środków naprawczych CCP;

j)  zobowiązać CCP do powstrzymania się od wdrażania niektórych środków naprawczych, jeżeli właściwy organ uznał, że wdrażanie takich środków może mieć niekorzystny wpływ na stabilność finansową lub nadmiernie zaszkodzić interesom klientów;

k)  zobowiązać CCP do uzupełnienia jego zasobów finansowych w odpowiednim terminie.

ka)  w drodze wyjątku i na zasadzie jednorazowej zezwolić klientom członków rozliczających na bezpośredni udział w aukcji przy jednoczesnym zniesieniu wymogów ostrożnościowych określonych w tytule IV rozdział 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 innych niż wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego określone w art. 41 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 dla tych klientów. Członkowie rozliczający klientów informują ich szczegółowo o aukcji i ułatwiają klientom proces składania ofert. Wymagane od klientów wpłaty środków na depozyty zabezpieczające realizowane są za pośrednictwem członka rozliczającego wykonującego zobowiązanie.

kb)  ograniczyć lub zakazać – w możliwie największym stopniu, ale bez powodowania całkowitego niewywiązania się ze zobowiązań – wszelkich wypłat wynagrodzenia z tytułu wniesionego kapitału oraz instrumentów uznawanych za kapitał, w tym wypłat dywidendy i wykupów przez CCP, oraz ograniczyć, zakazać lub wstrzymać wszelkie wypłaty zmiennych elementów wynagrodzenia zgodnie z dyrektywą 2013/36/UE i wytycznymi EUNB (EUNB/GL/2015/22), uznaniowych świadczeń emerytalnych i odpraw dla kierownictwa.

2.  W odniesieniu do każdego z tych środków właściwy organ określa odpowiedni termin realizacji oraz ocenia skuteczność tych środków, gdy już zostały podjęte.

2a.  Przepisy krajowego prawa upadłościowego, odnoszące się do możliwości nieważności lub bezskuteczności czynności prawnych dokonanych ze szkodą dla wierzycieli, nie mają zastosowania do środków z zakresu wczesnej interwencji podejmowanych przez właściwy organ zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

3.  Właściwy organ może stosować środki, o których mowa w ust. 1 lit. a)–k), wyłącznie po uwzględnieniu wpływu tych środków w innych państwach członkowskich, w których CCP prowadzi działalność lub świadczy usługi, w szczególności w tych państwach, w których działalność CCP ma zasadnicze lub istotne znaczenie dla lokalnych rynków finansowych, z uwzględnieniem miejsc, w których zlokalizowani są członkowie rozliczający oraz w których znajdują się powiązane systemy obrotu i infrastruktury rynku finansowego.

4.  Właściwy organ może stosować środek, o którym mowa w ust. 1 lit. i), wyłącznie wówczas, gdy środek ten leży w interesie publicznym i jest konieczny do osiągnięcia następujących celów:

a)  utrzymania stabilności finansowej w Unii;

b)  utrzymania ciągłości funkcji krytycznych CCP z zachowaniem zasad przejrzystości i niedyskryminacji;

c)  utrzymania i wzmocnienia odporności finansowej CCP.

Właściwy organ nie stosuje środka, o którym mowa w ust. 1 lit. i), w odniesieniu do środków obejmujących przeniesienie własności, praw lub zobowiązań innego CCP.

5.  Jeżeli CCP rozpoczął kaskadowe pokrywanie strat w przypadku niewykonania zobowiązania zgodnie z art. 45 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, powiadamia on właściwy organ i organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji bez zbędnej zwłoki i wyjaśnia, czy dane zdarzenie odzwierciedla słabości lub problemy tego CCP.

6.  Jeżeli warunki, o których mowa w ust. 1, są spełnione, właściwy organ powiadamia ESMA i organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zasięga opinii kolegium organów nadzoru.

Po otrzymaniu takich powiadomień i po odbyciu konsultacji z kolegium organów nadzoru właściwy organ decyduje, czy zastosować którykolwiek ze środków przewidzianych w ust. 1. Właściwy organ powiadamia kolegium organów nadzoru, organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz ESMA o decyzji w sprawie środków, które mają zostać podjęte.

7.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w ust. 6 akapit pierwszy, może zobowiązać CCP do skontaktowania się z potencjalnymi nabywcami w celu przygotowania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji danego CCP, na warunkach określonych w art. 41 i z zastrzeżeniem przepisów dotyczących poufności określonych w art. 71, a także zgodnie z ramami dotyczącymi badań rynku określonymi w art. 11 rozporządzenia (UE) nr 596/2014 oraz w odnośnych aktach delegowanych i wykonawczych.

Artykuł 20

Odwołanie kadry kierowniczej wyższego szczebla i zarządu

Jeżeli następuje znaczące pogorszenie sytuacji finansowej CCP lub CCP narusza obowiązujące go wymogi prawne, w tym swoje zasady operacyjne, a inne środki podjęte zgodnie z art. 19 nie są wystarczające do zaradzenia tej sytuacji, właściwe organy mogą wymagać odwołania kadry kierowniczej wyższego szczebla lub zarządu CCP w całości lub częściowo.

Powołanie nowej kadry kierowniczej wyższego szczebla lub zarządu odbywa się zgodnie z art. 27 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 i podlega zatwierdzeniu przez właściwy organ lub zgodzie właściwego organu.

TYTUŁ IVa

Odzyskanie strat

Artykuł 20a

Emisja instrumentów właścicielskich w odniesieniu do przyszłych zysków na rzecz członków rozliczających i klientów, którzy ponieśli straty

1.  W przypadku gdy CCP w trakcie naprawy wynikającej ze zdarzenia niezwiązanego z niewykonaniem zobowiązania zastosował uzgodnienia i środki pozwalające obniżyć wartość zysków wypłacanych przez CCP na rzecz wykonujących zobowiązania członków rozliczających i ich klientów określonych w jego planie naprawy zgodnie z art. 9 ust. 7b lit. l) ppkt (ii) lit. b), które wykraczają poza kaskadowe pokrywanie strat w przypadku niewykonania zobowiązania, przewidziane w art. 45 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, wobec wykonujących zobowiązania członków rozliczających i ich klientów, i w rezultacie nie rozpoczął procesu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, właściwy organ tego CCP może, po przywróceniu dostosowanego portfela, nałożyć na przedmiotowy CCP obowiązek wyrównania strat uczestnikom przez wypłatę gotówki albo, w stosownych przypadkach, może zobowiązać CCP do wyemitowania instrumentów właścicielskich w przyszłych zyskach tego CCP.

Wartość instrumentów właścicielskich w przyszłych zyskach CCP wyemitowanych na rzecz każdego z zaangażowanych wykonujących zobowiązania członków rozliczających, którą należy przenieść na klientów w odpowiedniej formie, musi być proporcjonalna do poniesionych przez niego strat i oparta na wycenie przeprowadzonej zgodnie z art. 24 ust. 3. Takie instrumenty właścicielskie uprawniają właściciela do otrzymywania corocznie płatności od CCP aż do odzyskania całej straty przez odpowiednią maksymalną liczbę lat od dnia emisji. Na płatności związane z takimi instrumentami właścicielskimi wykorzystuje się odpowiednią maksymalną część rocznych zysków CCP.

2.  Niniejszy artykuł nie zmniejsza odpowiedzialności członków rozliczających w zakresie przejmowania strat wykraczających poza kaskadowe pokrywanie strat w przypadku niewykonania zobowiązania.

3.  ESMA opracowuje projekty regulacyjnych standardów technicznych w celu określenia kolejności, w jakiej należy wypłacić wyrównanie, maksymalnej liczby lat oraz odpowiedniej maksymalnej części rocznego zysku CCP, o których mowa w ust. 1 akapit drugi.

ESMA przedkłada Komisji projekty tych regulacyjnych standardów technicznych do dnia [XXX po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia].

Komisja jest uprawniona do uzupełniania niniejszego rozporządzenia w drodze przyjmowania regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w niniejszym ustępie, zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

TYTUŁ V

RESTRUKTURYZACJA I UPORZĄDKOWANA LIKWIDACJA

ROZADZIAŁ I

Cele, warunki i ogólne zasady

Artykuł 21

Cele restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

1.  Podczas korzystania z instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz wykonywania uprawnień w zakresie prowadzenia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji uwzględnia wszystkie poniższe cele dotyczące restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz dokonuje ich wyważenia odpowiednio do charakteru i okoliczności każdego przypadku:

a)  zapewnienie ciągłości funkcji krytycznych CCP, w szczególności:

(i)  terminowego rozliczania zobowiązań CCP wobec jego członków rozliczających i ich klientów;

(ii)  ciągłego dostępu członków rozliczających do papierów wartościowych lub rachunków pieniężnych zapewnianych przez CCP oraz papierów wartościowych lub zabezpieczeń gotówkowych prowadzonych przez CCP w imieniu tych członków rozliczających;

b)  zapewnienie ciągłości powiązań z innymi infrastrukturami rynku finansowego, których zakłócenie miałoby istotny negatywny wpływ na stabilność finansową lub terminową realizację płatności, rozliczeń, rozrachunków i funkcje prowadzenia rejestrów;

c)  uniknięcie znaczących negatywnych skutków dla systemu finansowego, w szczególności przez zapobiegnięcie efektowi domina związanemu z trudną sytuacją finansową przeniesionemu na członków rozliczających CCP, ich klientów lub szerszy system finansowy, w tym inne infrastruktury rynku finansowego, oraz przez utrzymanie zaufania do rynku i zaufania opinii publicznej;

d)  ochrona finansów publicznych przez ograniczenie do minimum korzystania z publicznego wsparcia finansowego i potencjalnych strat dla podatników;

e)  ograniczenie do minimum kosztów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji spoczywających na wszystkich zaangażowanych zainteresowanych stronach oraz uniknięcie obniżenia wartości CCP, chyba że takie obniżenie jest niezbędne do osiągnięcia celów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

2.  Zarząd i kadra kierownicza wyższego szczebla CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją zapewniają organowi ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wszelką pomoc niezbędną do osiągnięcia celów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

Artykuł 22

Warunki uruchomienia procedury restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

1.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji podejmuje działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wobec CCP, o ile spełnione są wszystkie następujące warunki:

a)  CCP znajduje się na progu upadłości lub jest zagrożony upadłością, jak wynika z ustaleń następujących organów:

(i)  właściwego organu, po konsultacjach z organem ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

(ii)  organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji po konsultacjach z właściwym organem, jeżeli organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dysponuje instrumentami niezbędnymi do wyciągnięcia takiego wniosku;

b)  biorąc pod uwagę wszystkie istotne odpowiednie okoliczności, nie istnieje rozsądne prawdopodobieństwo, by jakiekolwiek alternatywne środki sektora prywatnego lub środki organów nadzoru, w tym podjęte środki wczesnej interwencji, mogły w rozsądnym czasie zapobiec upadłości CCP; oraz

c)  podjęcie działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji jest konieczne w interesie publicznym, aby osiągnąć cele restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, jeżeli wdrożenie uzgodnień umownych CCP dotyczących podziału strat lub niekompletność takich uzgodnień i likwidacja CCP w ramach standardowego postępowania upadłościowego nie umożliwiłyby osiągnięcia tych celów w takim samym stopniu.

Do celów lit. a) pkt (ii) właściwy organ przekazuje organowi ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji bez zbędnej zwłoki i z własnej inicjatywy wszelkie informacje mogące wskazywać, że CCP znajduje się na progu upadłości lub jest zagrożony upadłością. Właściwy organ przekazuje także organowi ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, na żądanie, wszelkie inne konieczne informacje w celu przeprowadzenia przez ten ostatni organ swojej oceny.

2.  Do celów ust. 1 lit. a) uznaje się, że CCP jest na progu upadłości lub jest zagrożony upadłością, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a)  CCP narusza lub prawdopodobnie naruszy wymogi dotyczące udzielania zezwoleń w sposób, który uzasadniałby cofnięcie zezwolenia zgodnie z art. 20 rozporządzenia (UE) nr 648/2012;

b)  CCP nie jest zdolny lub prawdopodobnie nie będzie zdolny zapewnić funkcji krytycznej;

c)  CCP nie jest zdolny lub prawdopodobnie nie będzie zdolny przywrócić rentowności poprzez wdrożenie swoich środków naprawczych;

d)  CCP nie jest zdolny lub prawdopodobnie nie będzie zdolny spłacić swojego zadłużenia lub innych zobowiązań w terminie wymagalności;

e)  CCP wymaga ▌ publicznego wsparcia finansowego.

Do celów lit. e) za publiczne wsparcie finansowe nie uznaje się środka, w przypadku którego spełnione są wszystkie następujące warunki:

i)  przyjmuje formę gwarancji rządowej celem zabezpieczenia instrumentów wsparcia płynności udostępnionych przez banki centralne na ich warunkach lub gwarancji rządowej dotyczącej nowo wyemitowanych zobowiązań;

ia)  żadna z okoliczności, o których mowa w lit. a), b), c) lub d) niniejszego ustępu, nie ma miejsca w momencie przyznania publicznego wsparcia finansowego;

ib)  gwarancje państwowe, o których mowa w lit. a), są konieczne do usunięcia poważnego zakłócenia w gospodarce państwa członkowskiego i utrzymania stabilności finansowej;

(ii)  gwarancje rządowe, o których mowa w pkt (i), są stosowane wyłącznie w odniesieniu do wypłacalnych CCP, podlegają ostatecznemu zatwierdzeniu zgodnie z unijnymi ramami pomocy państwa, mają charakter zapobiegawczy i tymczasowy, są proporcjonalne do celów zaradzenia konsekwencjom poważnych zakłóceń, o których mowa w ppkt ib), oraz nie są wykorzystywane do kompensowania strat, które CCP poniósł lub może ponieść w bliskiej przyszłości;

3.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może także podjąć działanie w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, jeżeli uzna, że CCP stosuje lub zamierza stosować środki naprawcze, które mogą zapobiec upadłości CCP, lecz spowodują znaczące negatywne skutki dla systemu finansowego.

3a.  Decyzja organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji o uznaniu CCP za będący na progu upadłości lub zagrożony upadłością może zostać podważona jedynie na podstawie stwierdzenia, że decyzja ta była arbitralna i nieuzasadniona w momencie jej podjęcia, na podstawie dostępnych wtedy informacji.

4.  ESMA przyjmuje wytyczne w celu wspierania zbieżności praktyk w zakresie nadzoru oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dotyczących stosowania okoliczności, w których uznaje się, że CCP znajduje się na progu upadłości lub jest zagrożony upadłością do dnia [Urząd Publikacji: proszę wpisać datę przypadającą 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] r., uwzględniając w stosownych przypadkach różne wielkości i charakter CCP mających siedzibę w UE.

Przyjmując takie wytyczne, ESMA uwzględnia wytyczne wydane zgodnie z art. 32 ust. 6 dyrektywy 2014/59/UE.

Artykuł 23

Ogólne zasady dotyczące restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji podejmuje wszystkie odpowiednie środki w celu wykorzystania instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, o których mowa w art. 27, oraz wykonania uprawnień w zakresie prowadzenia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, o których mowa w art. 48, zgodnie z następującymi zasadami:

a)  wszystkie zobowiązania umowne i inne uzgodnienia zawarte w planie naprawy CCP są wykonalne ▌, o ile nie zostały wyczerpane przed przystąpieniem do restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, chyba że w wyjątkowych okolicznościach organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji uzna, że wykorzystanie instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji lub wykonanie uprawnień w zakresie prowadzenia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji jest bardziej odpowiednie do osiągnięcia celów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odpowiednim czasie;

b)  w pierwszej kolejności straty ponoszą akcjonariusze CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją w następstwie wykonania wszystkich zobowiązań i uzgodnień, o których mowa w lit. a), zgodnie z przepisami tej litery;

c)  po akcjonariuszach straty ponoszą wierzyciele CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją zgodnie z kolejnością zaspokajania roszczeń na mocy standardowego postępowania upadłościowego, z wyjątkiem przypadków, w których niniejsze rozporządzenie wyraźnie stanowi inaczej;

d)  wierzyciele CCP należący do tej samej kategorii są traktowani w ten sam sposób;

e)  żaden z akcjonariuszy, wierzycieli oraz członków rozliczających CCP i ich klientów nie ponosi strat większych niż te, które poniósłby zgodnie z art. 60;

f)  następuje wymiana zarządu i kadry kierowniczej wyższego szczebla CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją, poza tymi przypadkami, gdy organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji uzna utrzymanie zarządu i kadry kierowniczej wyższego szczebla – w całości lub w części – za konieczne do osiągnięcia celów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

g)  organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji informują przedstawicieli pracowników i konsultują się z nimi zgodnie z przepisami lub praktykami krajowymi;

h)  jeżeli CCP jest częścią grupy, organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji uwzględniają wpływ na inne podmioty powiązane oraz grupę jako całość.

ROZDZIAŁ II

Wycena

Artykuł 24

Cele wyceny

1.  Organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zapewniają, aby działanie w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji podejmowano w oparciu o wycenę gwarantującą uczciwą, ostrożną i realistyczną ocenę aktywów, zobowiązań, praw i obowiązków CCP.

2.  Zanim organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji obejmie CCP restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją, zapewnia, aby pierwszą wycenę przeprowadzono w celu określenia, czy zostały spełnione warunki przeprowadzenia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zawarte w art. 22 ust. 1.

3.  Po podjęciu decyzji o objęciu CCP restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zapewnia, aby drugą wycenę przeprowadzono w celu:

a)  podjęcia decyzji w sprawie odpowiedniego działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, które należy podjąć;

b)  zapewnienia, aby wszelkie straty z tytułu aktywów i praw CCP zostały w pełni uwzględnione w momencie zastosowania instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

c)  dostarczenia informacji na potrzeby podjęcia decyzji w sprawie zakresu umorzenia instrumentów właścicielskich albo obniżenia wartości tych instrumentów, a także w sprawie wartości i liczby wyemitowanych lub przeniesionych instrumentów właścicielskich w wyniku wykonania uprawnień w zakresie prowadzenia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

d)  dostarczenia informacji na potrzeby podjęcia decyzji w sprawie zakresu umorzenia lub konwersji wszelkich niezabezpieczonych zobowiązań, w tym instrumentów dłużnych;

e)  w przypadku zastosowania instrumentów podziału strat i pozycji – w celu podjęcia decyzji w sprawie zakresu stosowania strat z tytułu roszczeń zaangażowanych wierzycieli, zaległych zobowiązań lub pozycji w odniesieniu do CCP oraz w sprawie zakresu i konieczności zastosowania wezwania do wniesienia środków pieniężnych na potrzeby restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

f)  w przypadku zastosowania instrumentu CCP pomostowego – w celu podjęcia decyzji w sprawie aktywów, zobowiązań, praw i obowiązków lub instrumentów właścicielskich, które mogą być przenoszone na CCP pomostowego, a także decyzji w sprawie wartości ewentualnego wynagrodzenia płatnego na rzecz CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją bądź – w stosownych przypadkach – na rzecz właścicieli instrumentów właścicielskich;

g)  w przypadku zastosowania instrumentu zbycia działalności – w celu dostarczenia informacji na potrzeby podjęcia decyzji w sprawie aktywów, zobowiązań, praw i obowiązków lub instrumentów właścicielskich, które mogą być przenoszone na nabywcę będącego osobą trzecią, a także w celu uzupełnienia wiedzy organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na temat tego, czym są warunki handlowe do celów art. 40;

ga)  cenę rozwiązania umów przez organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ustala się w miarę możliwości w oparciu o uczciwą cenę rynkową określoną na podstawie zasad i uzgodnień CCP, a metodę ustalania ceny można zastąpić inną wyłącznie wówczas, gdy organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji uzna to za istotne.

Na potrzeby lit. d) w wycenie uwzględnia się wszelkie straty, które zostałyby pokryte w wyniku wykonania wszelkich zaległych zobowiązań członków rozliczających lub innych osób trzecich będących dłużnikami CCP, oraz poziom konwersji stosowany w odniesieniu do instrumentów dłużnych.

4.  Od wycen, o których mowa w ust. 2 i 3, może przysługiwać prawo odwołania zgodnie z art. 72 tylko łącznie z decyzją o zastosowaniu instrumentu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji lub wykonaniu uprawnienia w zakresie prowadzenia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

Artykuł 25

Wymogi dotyczące wyceny

1.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zapewnia, aby wyceny, o których mowa w art. 24, były przeprowadzane:

a)  przez osobę niezależną od wszelkich organów publicznych i CCP;

b)  przez organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, gdy wspomnianych wycen nie może przeprowadzić osoba, o której mowa w lit. a).

2.  Wyceny, o których mowa w art. 24, uważa się za ostateczne, gdy zostały przeprowadzone przez osobę, o której mowa w ust. 1 lit. a), oraz gdy zostały spełnione wszystkie wymogi określone w niniejszym artykule.

3.  Nie naruszając unijnych ram pomocy państwa, o ile mają zastosowanie, wycena ostateczna opiera się na ostrożnych założeniach i nie zakłada żadnego potencjalnego udzielenia CCP ▌publicznego wsparcia finansowego ani awaryjnego wsparcia płynności udzielanego przez bank centralny, ani żadnego wsparcia płynności udzielanego przez bank centralny na niestandardowych warunkach odnoszących się do zabezpieczenia, terminu i stóp procentowych od momentu podjęcia działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. W wycenie uwzględnia się również potencjalne odzyskanie wszelkich uzasadnionych wydatków poniesionych przez CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją zgodnie z art. 27 ust. 9.

4.  Wycenę ostateczną uzupełnia się o następujące informacje będące w posiadaniu CCP:

a)  zaktualizowany bilans i sprawozdanie z sytuacji finansowej CCP, w tym pozostałe dostępne zasoby wniesione z góry i aktywne zobowiązania finansowe;

b)  dokumentację na temat rozliczonych kontraktów, o których mowa w art. 29 rozporządzenia (UE) nr 648/2012;

c)  wszelkie informacje na temat wartości rynkowej i księgowej aktywów, zobowiązań i pozycji, w tym odpowiednich roszczeń i zaległych zobowiązań należnych lub dłużnych CCP.

5.  Wycena ostateczna zawiera podział wierzycieli na kategorie według kolejności zaspokojenia ich roszczeń zgodnie z obowiązującym prawem upadłościowym. Wycena zawiera również oszacowanie zakładanego sposobu traktowania poszczególnych kategorii akcjonariuszy i wierzycieli, jakiego oczekiwano by w przypadku stosowania zasady określonej w art. 23 lit. e).

Oszacowanie, o którym mowa w akapicie pierwszym, pozostaje bez uszczerbku dla wyceny, o której mowa w art. 61.

6.  Uwzględniając wszelkie regulacyjne standardy techniczne opracowane zgodnie z art. 36 ust. 14 i 15 dyrektywy 2014/59/UE, ESMA opracowuje projekty regulacyjnych standardów technicznych określające:

a)  okoliczności, w których daną osobę uznaje się za niezależną od organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, a także od CCP do celów ust. 1 niniejszego artykułu;

b)  metodykę oceny wartości aktywów i zobowiązań CCP;

c)  oddzielenie wycen, o których mowa w art. 24 i 61.

ESMA przedstawia Komisji te projekty regulacyjnych standardów technicznych do dnia [Urząd Publikacji: proszę wpisać datę: przypadającą w ciągu 12 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] r.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Artykuł 26

Wycena wstępna

1.  Wyceny, o których mowa w art. 24, niespełniające wymogów określonych w art. 25 ust. 2 uznaje się za wyceny wstępne.

Wyceny wstępne obejmują bufor z tytułu dodatkowych strat, wraz ze stosownym uzasadnieniem tego buforu.

2.  Jeżeli organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji podejmują się działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na podstawie wyceny wstępnej, zapewniają, aby wycenę ostateczną przeprowadzono w najbliższym praktycznie możliwym terminie.

Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zapewnia, aby wycena ostateczna, o której mowa w akapicie pierwszym:

a)  umożliwiła pełne uwzględnienie strat CCP w jego księgach;

b)  pomogła w podjęciu decyzji w sprawie odpisania roszczeń wierzycieli lub zwiększenia wartości wypłacanego wynagrodzenia, zgodnie z ust. 3.

3.  Jeżeli dokonane w ramach wyceny ostatecznej oszacowanie wartości aktywów netto CCP przewyższa wartość oszacowania wartości aktywów netto CCP dokonanego w ramach wyceny wstępnej, organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może:

a)  podnieść wartość roszczeń zaangażowanych wierzycieli, które zostały umorzone lub poddane restrukturyzacji;

b)  wymagać od CCP pomostowego dokonania wypłaty dalszego wynagrodzenia w odniesieniu do aktywów, zobowiązań, praw i obowiązków na rzecz CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją lub – w zależności od przypadku – w odniesieniu do instrumentów właścicielskich, na rzecz właścicieli tych instrumentów.

4.  Uwzględniając wszelkie regulacyjne standardy techniczne opracowane zgodnie z art. 36 ust. 15 dyrektywy 2014/59/UE, ESMA opracowuje projekty regulacyjnych standardów technicznych określające, do celów ust. 1 niniejszego artykułu, metodykę obliczania buforu z tytułu dodatkowych strat, który należy uwzględnić w wycenach wstępnych.

ESMA przedstawia Komisji te projekty regulacyjnych standardów technicznych do dnia [Urząd Publikacji: proszę wpisać datę: przypadającą w ciągu 12 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] r.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

ROZDZIAŁ III

Instrumenty restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Sekcja 1

Zasady ogólne

Artykuł 27

Zasady ogólne dotyczące instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

1.  Organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji podejmują działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, o których mowa w art. 21, stosując następujące instrumenty restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji pojedynczo lub w dowolnej kombinacji:

a)  instrumenty podziału pozycji i strat;

b)  instrument umorzenia i konwersji;

c)  instrument zbycia działalności;

d)  instrument CCP pomostowego;

e)  dowolne inne instrumenty restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zgodnie z art. 21 i 23.

2.  W przypadku kryzysu systemowego organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może również zapewnić ▌publiczne wsparcie finansowe za pomocą rządowych instrumentów stabilizacji zgodnie z art. 45, 46 i 47 pod warunkiem uprzedniego i ostatecznego zatwierdzenia na podstawie unijnych ram pomocy państwa oraz opracowania kompleksowych i wiarygodnych uzgodnień co do odzyskania w odpowiednim czasie przekazanych środków.

3.  Przed zastosowaniem instrumentów, o których mowa w ust. 1, organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wykonuje:

a)  wszelkie istniejące i zaległe prawa CCP, w tym wszelkie zobowiązania umowne członków rozliczających w zakresie sprostania wezwaniom do wniesienia środków pieniężnych, zapewniania dodatkowych zasobów CCP lub zajmowania pozycji członków rozliczających, którzy nie wykonali zobowiązania, poprzez aukcję lub za pomocą innych środków zatwierdzonych w zasadach operacyjnych CCP;

b)  wszelkie istniejące i zaległe zobowiązania umowne, na mocy których strony inne niż członkowie rozliczający są zobowiązane do zapewnienia wsparcia finansowego w dowolnej postaci.

Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może częściowo wykonać zobowiązania umowne, o których mowa w lit. a) i b), w przypadku gdy nie jest możliwe pełne wykonanie tych zobowiązań umownych w rozsądnym terminie.

4.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 3 organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może odstąpić od wykonywania odpowiednich istniejących i zaległych zobowiązań częściowo albo całkowicie w celu uniknięcia negatywnych skutków dla systemu finansowego lub szerokiego rozprzestrzeniania się efektu domina, lub gdy w celu terminowego osiągnięcia celów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji bardziej właściwe jest korzystanie z instrumentów, o których mowa w ust. 1.

▌6. Jeżeli zastosowanie instrumentu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji innego niż instrument umorzenia i konwersji spowodowałoby poniesienie strat przez członków rozliczających, organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wykonuje uprawnienie do umorzenia i konwersji instrumentów właścicielskich i instrumentów dłużnych lub innych niezabezpieczonych zobowiązań bezpośrednio przed zastosowaniem danego instrumentu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji lub jednocześnie z jego zastosowaniem.

7.  W przypadku zastosowania wyłącznie instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, o których mowa w ust. 1 lit. c) i d), oraz przeniesienia jedynie części aktywów, obowiązków lub zobowiązań CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją zgodnie z art. 40 i 42, pozostała część tego CCP jest likwidowana zgodnie ze standardowym postępowaniem upadłościowym.

8.  Przepisy krajowego prawa upadłościowego, odnoszące się do możliwości nieważności lub bezskuteczności czynności prawnych dokonanych ze szkodą dla wierzycieli, nie mają zastosowania do przeniesienia aktywów, praw, obowiązków lub zobowiązań CCP, w odniesieniu do którego stosuje się instrumenty restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji lub rządowe instrumenty stabilizacji finansowej.

9.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji odzyskuje po odpowiednim czasie wszelkie uzasadnione koszty, w tym odpowiednie premie z tytułu ryzyka, poniesione w związku z zastosowaniem instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, w związku z wykonaniem uprawnień w tym zakresie lub w związku z wykorzystaniem rządowych instrumentów stabilizacji finansowej na jeden lub kilka z poniższych sposobów:

a)  od CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją – jako wierzyciel uprzywilejowany;

b)  z wynagrodzenia zapłaconego przez nabywcę w przypadku zastosowania instrumentu zbycia działalności;

c)  z wszelkich wpływów uzyskanych w wyniku zakończenia działalności CCP pomostowego – jako wierzyciel uprzywilejowany;

ca)  od dowolnego członka rozliczającego, o ile ten członek rozliczający nie poniósł strat większych niż te, które poniósłby, gdyby organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji nie podjął działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wobec CCP, i zamiast tego byłby objęty możliwymi zaległymi zobowiązaniami zgodnie z planem naprawy CCP lub innymi uzgodnieniami zawartymi w zasadach operacyjnych lub gdyby CCP został zlikwidowany w ramach standardowego postępowania upadłościowego;

cb)  z dowolnych dochodów uzyskanych dzięki zastosowaniu rządowych instrumentów stabilizacji, w tym wpływów ze sprzedaży instrumentów właścicielskich, o której mowa w art. 46, i ze sprzedaży CCP objętego tymczasową własnością publiczną, o której mowa w art. 47.

9a.  Przy ustalaniu kwot mających podlegać odzyskaniu zgodnie z poprzednim ustępem organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji uwzględnia kwotę, którą w przeciwnym razie musieliby wnieść klienci i członkowie CCP, zarówno na podstawie zasad i uzgodnień CCP, jak i w wyniku restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, gdyby władze nie przyznały wsparcia publicznego.

10.  W przypadku stosowania instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zapewniają, na podstawie wyceny zgodnej z art. 25, pełny podział strat, przywrócenie dostosowanego portfela, uzupełnienie wniesionych z góry zasobów CCP lub CCP pomostowego oraz dokapitalizowanie CCP lub CCP pomostowego.

Artykuł 27a

Możliwość wypłaty odszkodowania uczestnikom CCP nie ma zastosowania do poniesionych przez nich strat będących przedmiotem zobowiązania wynikającego z umowy na etapach zarządzania skutkami niewykonania zobowiązania lub naprawy.

Sekcja 2

Instrumenty podziału pozycji i instrumenty podziału strat

Artykuł 28

Cel i zakres instrumentów podziału pozycji i strat

1.  Organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji stosują instrumenty podziału pozycji zgodnie z art. 29 oraz instrumenty podziału strat zgodnie z art. 30 i 31.

2.  Instrumenty, o których mowa w ust. 1, można stosować w odniesieniu do wszystkich umów dotyczących usług rozliczeniowych i zabezpieczenia związanego z tymi usługami przekazanego CCP.

3.  Organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji stosują instrument podziału pozycji, o którym mowa w art. 29, w celu ponownego dostosowania portfela CCP lub CCP pomostowego w razie potrzeby.

Organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji stosują instrumenty podziału strat, o których mowa w art. 30 i 31, do następujących celów:

a)  pokrycia strat CCP ocenionych zgodnie z art. 27 ust. 10;

b)  przywrócenia zdolności CCP do spłacenia zobowiązań płatniczych w terminie;

ba)  ułatwienia przywrócenia dostosowanego portfela;

c)  ułatwienia przywrócenia dostosowanego portfela poprzez zapewnienie CCP środków umożliwiających realizację oferty aukcyjnej pozwalającej CCP na podział pozycji członka niewykonującego zobowiązania lub dokonanie płatności w związku z umowami rozwiązanymi na podstawie art. 29;

d)  osiągnięcia wyników, o których mowa w lit. a), b) i c), w odniesieniu do CCP pomostowego;

e)  wsparcia przeniesienia działalności CCP na wypłacalną osobę trzecią za pomocą instrumentu zbycia działalności.

Artykuł 29

Rozwiązywanie umów – częściowe lub całkowite

1.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może rozwiązać niektóre lub wszystkie z następujących umów:

a)  umowy członka rozliczającego, który nie wykonał zobowiązania;

b)  umowy dotyczące określonej usługi rozliczeniowej lub klasy aktywów;

c)  umowy CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją.

1a.  Korzystając z uprawnień przysługujących mu na mocy ust. 1, organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji rozwiązuje umowy, o których mowa w lit. a), b) i c) tego ustępu, w podobny sposób, bez rozróżnienia między kontrahentami będącymi stronami transakcji, z wyjątkiem tych zobowiązań umownych, których wykonanie nie może zostać wyegzekwowane w rozsądnym terminie.

2.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może rozwiązać umowy, o których mowa w ust. 1 lit. a), wyłącznie wówczas, gdy w ramach tych umów nie doszło do przeniesienia aktywów i pozycji w rozumieniu art. 48 ust. 5 i 6 rozporządzenia (UE) nr 648/2012.

3.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zawiadamia wszystkich odpowiednich członków rozliczających o terminie rozwiązania umowy, o której mowa w ust. 1.

4.  Przed rozwiązaniem umów, o których mowa w ust. 1, organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wykonuje następujące działania:

a)  zobowiązuje CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją do oszacowania wartości każdej umowy i zaktualizowania sald księgowych każdego członka rozliczającego;

b)  określa kwotę netto należną od każdego członka rozliczającego lub płatną dla każdego członka, uwzględniając wszelkie należne, lecz niezapłacone zmienne depozyty zabezpieczające, w tym zmienne depozyty zabezpieczające należne z tytułu wycen przeprowadzonych w odniesieniu do umów, o których mowa w lit. a);

c)  powiadamia każdego członka rozliczającego o ustalonych kwotach netto i pobiera je od nich odpowiednio.

Po rozwiązaniu umowy organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w sposób terminowy powiadamia właściwy organ klientów wskazanych jako inne instytucje o znaczeniu systemowym, których umowa została rozwiązana.

4a.  Cenę rozwiązania umów przez organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zgodnie z niniejszym artykułem ustala się w oparciu o uczciwą cenę rynkową określoną na podstawie zasad i uzgodnień CCP lub, jeśli organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji uzna za konieczne zastosowanie alternatywnej metody ustalania ceny, na podstawie każdej innej odpowiedniej metody ustalania ceny.

5.  Jeżeli wykonujący zobowiązania członek rozliczający nie jest w stanie zapłacić kwoty netto ustalonej zgodnie z ust. 4, organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może: zobowiązać CCP do objęcia wykonującego zobowiązania członka rozliczającego procedurą prowadzoną w przypadku niewykonania zobowiązania oraz skorzystania z początkowego depozytu zabezpieczającego i wkładu do funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania zgodnie z art. 45 rozporządzenia (UE) nr 648/2012.

6.  Jeżeli organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji rozwiązał więcej niż jedną umowę, o której mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), tymczasowo uniemożliwia CCP rozliczenie dowolnej nowej umowy tego samego rodzaju, co rozwiązana umowa.

Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może zezwolić CCP na wznowienie rozliczania tych rodzajów umów wyłącznie wtedy, gdy spełnione zostaną następujące warunki:

a)  CCP spełnia wymogi określone w rozporządzeniu (UE) nr 648/2012;

b)  organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wydaje i publikuje obwieszczenie informujące o tym fakcie za pomocą środków, o których mowa w art. 70 ust. 3.

Artykuł 30

Obniżenie wartości zysków wypłacanych przez CCP na rzecz wykonujących zobowiązania członków rozliczających i ich klientów

1.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może obniżyć wartość zobowiązań płatniczych CCP wobec wykonujących zobowiązania członków rozliczających i ich klientów, w przypadku gdy wspomniane zobowiązania wynikają z zysków zgodnie z procesami opłacania zmiennych depozytów zabezpieczających lub uiszczania płatności równoważnych pod względem ekonomicznym przez CCP. Członkowie rozliczający niezwłocznie powiadamiają swoich klientów o zastosowaniu instrumentu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz o tym, w jaki sposób jego zastosowanie wpływa na ich sytuację.

2.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oblicza każde obniżenie zobowiązań płatniczych, o którym mowa w ust. 1, za pomocą sprawiedliwego mechanizmu podziału określonego w wycenie przeprowadzonej zgodnie z art. 24 ust. 3 i przedstawionego członkom rozliczającym jak najszybciej po zastosowaniu instrumentu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Łączny zysk netto, który podlega obniżeniu w odniesieniu do każdego członka rozliczającego, jest proporcjonalny do kwot należnych od CCP.

3.  Obniżenie wartości zysku staje się skuteczne i natychmiast wiążące w stosunku do CCP i zaangażowanych członków rozliczających od momentu, w którym organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji podejmuje działanie w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

3a.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w stosownym terminie przekazuje właściwemu organowi klienta wskazanego jako inna instytucja o znaczeniu systemowym informację o skorzystaniu z uprawnień, o których mowa w niniejszym artykule, mających wpływ na pozycje tego klienta.

4.  Wykonujący zobowiązania członek rozliczający nie zgłasza podczas kolejnych postępowań wobec CCP lub podmiotu będącego jego następcą żadnych roszczeń, które wynikałyby z obniżenia zobowiązań płatniczych, o którym mowa w ust. 1.

5.  Jeżeli organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji obniża tylko częściowo wartość zysku, wykonujący zobowiązania członek rozliczający nadal musi uiścić pozostającą do spłaty kwotę.

5a.  CCP wprowadza do swoich zasad operacyjnych wzmiankę o uprawnieniu do obniżenia zobowiązań płatniczych, o którym mowa w ust. 1, uzupełniającą wszelkie podobne uzgodnienia przewidziane w tych zasadach operacyjnych na etapie naprawy. CCP dopilnowuje zawarcia uzgodnień umownych umożliwiających organowi ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji korzystanie z uprawnień przyznanych mu na mocy niniejszego artykułu.

Artykuł 31

Wezwania do wniesienia środków pieniężnych na potrzeby restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

1.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może wymagać od wykonujących zobowiązania członków rozliczających przekazania wkładów pieniężnych na rzecz CCP. Kwota tych wkładów pieniężnych jest ustalana przez organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w trosce o najskuteczniejsze osiągnięcie celów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, o których mowa w art. 21 ust. 1.

Jeżeli CCP prowadzi wiele funduszy na wypadek niewykonania zobowiązania, kwota wkładu pieniężnego, o którym mowa w akapicie pierwszym, odpowiada wkładowi członka rozliczającego do funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania lub funduszy na wypadek niewykonania zobowiązania związanego z usługą rozliczeniową lub klasą aktywów.

Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może wykonać wezwanie do wniesienia środków pieniężnych na potrzeby restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji niezależnie od tego, czy wykorzystano wszystkie zobowiązania umowne wymagające wkładów pieniężnych od wykonujących zobowiązania członków rozliczających.

Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ustala kwotę wkładu pieniężnego uiszczanego przez wykonującego zobowiązania członka rozliczającego proporcjonalnie do wkładu członka rozliczającego do funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania.

2.  Jeżeli wykonujący zobowiązania członek rozliczający nie zapłaci wymaganej kwoty, organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może zobowiązać CCP do objęcia tego członka rozliczającego procedurą prowadzoną w przypadku niewykonania zobowiązania oraz skorzystania z początkowego depozytu zabezpieczającego i wkładu do funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania zgodnie z art. 45 rozporządzenia (UE) nr 648/2012.

2a.  Oprócz wezwania do wniesienia środków pieniężnych na potrzeby naprawy CCP wprowadza do swoich zasad operacyjnych wzmiankę o wezwaniu do wniesienia środków pieniężnych na potrzeby restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz dopilnowuje zawarcia uzgodnień umownych umożliwiających organowi ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji korzystanie z uprawnień przyznanych mu na mocy niniejszego artykułu.

2b.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ustala kwotę wezwania do wniesienia środków pieniężnych na potrzeby restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, która ma być ujęta w zasadach operacyjnych i która ma być co najmniej równa wkładowi członka rozliczającego do funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania.

2c.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ustala kwotę wezwania do wniesienia środków pieniężnych na potrzeby restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, która ma być ujęta w zasadach operacyjnych.

Sekcja 3

Umorzenie i konwersja instrumentów właścicielskich i instrumentów dłużnych lub innych niezabezpieczonych zobowiązań

Artykuł 32

Wymóg umorzenia i konwersji instrumentów właścicielskich i instrumentów dłużnych lub innych niezabezpieczonych zobowiązań

1.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji korzysta z instrumentu umorzenia i konwersji zgodnie z art. 33 w odniesieniu do instrumentów właścicielskich i instrumentów dłużnych wyemitowanych przez CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją lub innych niezabezpieczonych zobowiązań w celu pokrycia strat, dokapitalizowania tego CCP lub CCP pomostowego, lub w celu ułatwienia korzystania z instrumentu zbycia działalności.

▌2. Na podstawie wyceny przeprowadzonej zgodnie z art. 24 ust. 3 organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji określa następujące kwoty:

a)  kwotę, o którą należy umorzyć instrumenty właścicielskie i instrumenty dłużne lub inne niezabezpieczone zobowiązania, uwzględniając wszelkie straty, które zostałyby pokryte w wyniku wykonania wszelkich zaległych zobowiązań członków rozliczających lub innych osób trzecich będących dłużnikami CCP;

b)  kwotę, o którą instrumenty dłużne lub inne niezabezpieczone zobowiązania należy przekształcić na instrumenty właścicielskie w celu przywrócenia wymogów ostrożnościowych CCP lub CCP pomostowego.

Artykuł 33

Przepisy regulujące umarzanie i konwersję instrumentów właścicielskich i instrumentów dłużnych lub innych niezabezpieczonych zobowiązań

1.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji stosuje instrument umorzenia i konwersji zgodnie z kolejnością zaspokajania roszczeń na mocy standardowego postępowania upadłościowego.

2.  Przed obniżeniem lub konwersją kwoty głównej instrumentów dłużnych lub innych niezabezpieczonych zobowiązań organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji obniża wartość referencyjną instrumentów właścicielskich proporcjonalnie do strat i do ich pełnej wartości, w stosownych przypadkach.

Jeżeli, na podstawie wyceny przeprowadzonej zgodnie z art. 24 ust. 3, CCP utrzyma dodatnią wartość netto po obniżeniu wartości instrumentów właścicielskich, organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, w zależności od przypadku, umarza lub obniża te instrumenty właścicielskie.

3.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji obniża lub poddaje konwersji kwotę główną instrumentów dłużnych lub innych niezabezpieczonych zobowiązań, lub przeprowadza obie te czynności, w stopniu wymaganym do osiągnięcia celów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz do pełnej wartości tych instrumenty lub zobowiązań, w stosownych przypadkach.

4.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji nie stosuje instrumentów umorzenia i konwersji w odniesieniu do następujących zobowiązań w stosunku do:

a)  pracowników, związanych z należnymi płacami, świadczeniami emerytalnymi lub innymi stałymi składnikami wynagrodzenia, z wyjątkiem zmiennych składników wynagrodzenia, które nie są regulowane przez układ zbiorowy pracy;

b)  wierzycieli komercyjnych lub handlowych, wynikających z dostawy dla CCP towarów i świadczenia na ich rzecz usług, które mają zasadnicze znaczenie dla prowadzenia przez niego bieżącej działalności, w tym usług informatycznych, usług użyteczności publicznej oraz usług wynajmu, obsługi i utrzymania budynków i pomieszczeń;

c)  organów podatkowych i instytucji zabezpieczenia społecznego, pod warunkiem że zobowiązania te mają uprzywilejowany charakter w ramach obowiązującego prawa upadłościowego;

d)  zobowiązania względem systemów lub operatorów systemów wyznaczonych do celów dyrektywy 98/26/WE.

5.  Jeżeli kwota referencyjna instrumentu właścicielskiego lub kwota główna instrumentu dłużnego lub innych niezabezpieczonych zobowiązań została zmniejszona, zastosowanie mają następujące warunki:

a)  obniżenie ma charakter trwały;

b)  posiadacz instrumentu kapitałowego nie ma żadnych roszczeń w odniesieniu do takiego obniżenia, z wyjątkiem narosłych już ewentualnie zobowiązań oraz ewentualnych zobowiązań z tytułu szkód, które mogą powstać w wyniku odwołania kwestionującego legalność takiego obniżenia oraz roszczenia opartego na instrumentach właścicielskich wyemitowanych lub przeniesionych zgodnie z ust. 6;

c)  w przypadku gdy takie obniżenie jest tylko częściowe, uzgodnienie, na mocy którego powstało pierwotne zobowiązanie, w dalszym ciągu obowiązuje w stosunku do pozostałej kwoty, z zastrzeżeniem wszelkich koniecznych zmian warunków tego uzgodnienia wprowadzonych z powodu obniżenia.

W przypadku gdy poziom umorzenia oparty na wycenie wstępnej przekroczy wymagane kwoty podczas prowadzenia oceny z wykorzystaniem wyceny ostatecznej, o której mowa w art. 26 ust. 2, przepisy lit. a) nie uniemożliwiają organom ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji stosowania mechanizmu umorzenia w celu spłaty posiadaczy instrumentów dłużnych lub innych niezabezpieczonych zobowiązań, a następnie posiadaczy instrumentów właścicielskich.

6.  W przypadku konwersji instrumentów dłużnych lub innych niezabezpieczonych zobowiązań zgodnie z ust. 3 organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może zobowiązać CCP lub inne jednostki dominujące do wyemitowania lub przeniesienia instrumentów właścicielskich na posiadaczy instrumentów dłużnych lub innych niezabezpieczonych zobowiązań.

7.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dokonuje konwersji instrumentów dłużnych lub innych niezabezpieczonych zobowiązań zgodnie z ust. 3 wyłącznie wówczas, gdy spełnione są następujące warunki:

a)  organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji uzyskał zgodę właściwego organu jednostki dominującej, w przypadku gdy jednostka dominująca jest zobowiązana do wyemitowania instrumentów właścicielskich;

b)  instrumenty właścicielskie są emitowane przed jakąkolwiek emisją instrumentów właścicielskich przez CCP do celów udostępnienia funduszy własnych przez państwo lub jednostkę rządową;

c)  współczynnik konwersji odzwierciedla właściwe odszkodowanie dla zaangażowanych posiadaczy zadłużenia zgodnie ze sposobem ich traktowania w ramach standardowego postępowania upadłościowego.

W następstwie konwersji instrumentów dłużnych lub innych niezabezpieczonych zobowiązań na instrumenty właścicielskie, te ostatnie są niezwłocznie subskrybowane lub przenoszone po dokonaniu konwersji.

8.  Do celów ust. 7 organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zapewnia, w kontekście opracowania i utrzymania planu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz w ramach uprawnień do usuwania przeszkód w przeprowadzeniu skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP, aby dany CCP mógł zawsze emitować niezbędną liczbę instrumentów właścicielskich.

Artykuł 34

Skutki umorzenia i konwersji

Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji posiada uprawnienie do zakończenia lub wymagania zakończenia wszystkich działań administracyjnych i proceduralnych niezbędnych dla nadania skuteczności stosowaniu instrumentu umorzenia i konwersji, w tym:

a)  zmiany we wszystkich odpowiednich rejestrach;

b)  wyprowadzenia lub wycofania z obrotu instrumentów właścicielskich lub instrumentów dłużnych;

c)  wprowadzenia lub dopuszczenia do obrotu nowych instrumentów właścicielskich;

d)  ponownego wprowadzenia lub dopuszczenia do obrotu wszelkich instrumentów dłużnych, które uległy umorzeniu, bez konieczności spełnienia wymogu wydania prospektu emisyjnego zgodnie z dyrektywą 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(13).

Artykuł 35

Usunięcie przeszkód proceduralnych w umorzeniu lub konwersji

Jeżeli zastosowanie ma art. 32 ust. 1 akapit drugi, właściwy organ zobowiązuje CCP lub inne jednostki dominujące do utrzymywania przez cały czas wystarczającej kwoty instrumentów właścicielskich w celu zapewnienia, aby dane CCP lub ich jednostki dominujące mogły wyemitować wystarczającą liczbę nowych instrumentów właścicielskich oraz aby ich emisja lub konwersja na instrumenty właścicielskie mogła przebiec skutecznie.

Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji stosuje instrument umorzenia i konwersji, niezależnie od wszelkich przepisów zawartych w akcie założycielskim lub statucie CCP, w tym praw pierwszeństwa dla akcjonariuszy lub wymogów dotyczących zgody akcjonariuszy na podwyższenie kapitału.

Artykuł 36

Przedłożenie planu reorganizacji działalności

1.  CCP, w terminie jednego miesiąca od zastosowania instrumentów, o których mowa w art. 32, dokonuje analizy przyczyn swojej upadłości i przekazuje organowi ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wraz z planem reorganizacji działalności zgodnie z art. 37. W przypadku gdy zastosowanie mają unijne ramy pomocy państwa, taki plan jest zgodny z planem restrukturyzacji, który CCP musi przedłożyć Komisji zgodnie z tymi ramami.

Jeżeli jest to konieczne dla osiągnięcia celów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może przedłużyć okres, o którym mowa w akapicie pierwszym, do maksymalnie dwóch miesięcy.

2.  Jeżeli powiadomienie o planie restrukturyzacji jest wymagane na mocy unijnych ram pomocy państwa, przedłożenie planu reorganizacji działalności pozostaje bez uszczerbku dla określonego w unijnych ramach pomocy państwa terminu przedłożenia takiego planu restrukturyzacji.

3.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji przekazuje właściwemu organowi i kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji analizę i plan reorganizacji działalności oraz wszelkie zmiany do niego zgodnie z art. 38.

Artykuł 37

Treść planu reorganizacji działalności

1.  W planie reorganizacji działalności, o którym mowa w art. 36, określone zostają środki mające na celu przywrócenie długoterminowej rentowności CCP lub części jego działalności w rozsądnym terminie. Środki te są oparte na realistycznych założeniach dotyczących warunków gospodarczych i warunków na rynkach finansowych, w których CCP będzie prowadzić działalność.

W planie reorganizacji działalności uwzględnia się obecny i przyszły stan rynków finansowych oraz zakłada zarówno scenariusz optymistyczny, jak i pesymistyczny, w tym połączenie trudnych warunków, co pozwala na identyfikację najsłabszych punktów danego CCP. Założenia porównuje się z odpowiednimi wartościami odniesienia dla całego sektora.

2.  Plan reorganizacji działalności obejmuje co najmniej następujące elementy:

a)  szczegółową analizę czynników i okoliczności, które spowodowały, że CCP znalazł się na progu upadłości lub jest zagrożony upadłością;

b)  opis środków, które należy przyjąć w celu przywrócenia długoterminowej rentowności CCP;

c)  harmonogram wdrożenia tych środków.

3.  Środki mające na celu przywrócenie długoterminowej rentowności CCP mogą obejmować:

a)  reorganizację i restrukturyzację obszarów działalności CCP;

b)  zmianę systemów operacyjnych CCP i jego infrastruktury;

c)  zbycie aktywów lub linii biznesowych.

3a.  W przypadku zastosowania unijnych ram pomocy państwa zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, właściwy organ i Komisja koordynują ocenę środków podjętych w celu przywrócenia długoterminowej rentowności CCP, wszelkie wnioski o ponowne przedłożenie przez CCP zmienionego planu oraz ostateczne przyjęcie planu reorganizacji lub restrukturyzacji działalności.

3b.  ESMA do dnia ... [18 miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia] r. wydaje wytyczne zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 w celu sprecyzowania minimalnych elementów, które mają zostać ujęte w planie reorganizacji działalności, o którym mowa w ust. 2.

3c.  ESMA, opierając się w stosownych przypadkach na doświadczeniu zdobytym przy stosowaniu wytycznych, o których mowa w ust. 3a, może opracować projekt regulacyjnych standardów technicznych w celu sprecyzowania minimalnych elementów, które mają być ujęte w planie reorganizacji działalności zgodnie z ust. 2.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Artykuł 38

Ocena i przyjęcie planu reorganizacji działalności

1.  W terminie jednego miesiąca od daty przedłożenia planu reorganizacji działalności przez CCP zgodnie z art. 36 ust. 1 organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz właściwy organ oceniają, czy środki przewidziane w tym planie pozwoliłyby na niezawodne przywrócenie długoterminowej rentowności CCP.

Jeżeli organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz właściwy organ są przekonane, że plan umożliwi przywrócenie długoterminowej rentowności CCP, organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dokonuje zatwierdzenia planu.

2.  Jeżeli organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz właściwy organ nie są przekonane, że środki przewidziane w tym planie umożliwiłyby przywrócenie długoterminowej rentowności CCP, organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji powiadamia CCP o swoich wątpliwościach i żąda od niego ponownego przedłożenia zmienionego planu, który uwzględniałby te wątpliwości, w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania powiadomienia.

3.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz właściwy organ dokonują oceny ponownie przedłożonego planu i w terminie jednego tygodnia od otrzymania planu powiadamiają CCP o tym, czy są przekonane, że zmieniony plan odpowiednio uwzględnia zgłoszone wątpliwości, czy też konieczne są dalsze zmiany.

3a.  ESMA do dnia ... [18 miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia] wydaje wytyczne zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, aby sprecyzować minimalne kryteria, które ma spełniać plan reorganizacji działalności, by organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zatwierdził go zgodnie z ust. 1.

3b.  ESMA, opierając się w stosownych przypadkach na doświadczeniu zdobytym przy stosowaniu wytycznych, o których mowa w ust. 3a, może opracować projekt regulacyjnych standardów technicznych w celu doprecyzowania minimalnych kryteriów, jakie ma spełniać plan reorganizacji działalności, by organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zatwierdził go zgodnie z ust. 1.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Artykuł 39

Wdrażanie i monitorowanie planu reorganizacji działalności

1.  CCP wdraża plan reorganizacji działalności i składa organowi ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz właściwemu organowi, zgodnie z wymogami i przynajmniej co sześć miesięcy, sprawozdanie z postępów we wdrażaniu planu.

2.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, w porozumieniu z właściwym organem, może zobowiązać CCP do zmiany planu, jeżeli jest to konieczne do osiągnięcia celu, o którym mowa w art. 37 ust. 1.

CCP przedstawia organowi ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji do oceny zmieniony plan, o którym mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 38 ust. 3. W razie gdy zastosowanie mają unijne ramy pomocy państwa, organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji koordynuje tę ocenę wraz z Komisją.

Sekcja 4

Instrument zbycia działalności

Artykuł 40

Instrument zbycia działalności

1.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może przenieść na nabywcę, który nie jest CCP pomostowym:

a)  instrumenty właścicielskie wyemitowane przez CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją;

b)  wszelkie aktywa, prawa, obowiązki lub zobowiązania CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją.

Przeniesienie, o którym mowa w akapicie pierwszym, następuje bez konieczności uzyskania zgody akcjonariuszy CCP lub jakiejkolwiek osoby trzeciej innej niż nabywca oraz bez konieczności spełnienia ewentualnych wymogów proceduralnych wynikających z prawa spółek lub prawa papierów wartościowych innych niż te przewidziane w art. 41.

2.  Przeniesienia zgodnie z ust. 1 dokonuje się na warunkach handlowych, uwzględniając okoliczności i zgodnie z unijnymi ramami pomocy państwa.

Do celów akapitu pierwszego organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji podejmuje wszelkie uzasadnione działania, aby zapewnić warunki rynkowe, które odpowiadają wycenie dokonanej na podstawie art. 24 ust. 3.

3.  O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, ewentualne wynagrodzenie zapłacone przez nabywcę jest przeznaczone dla:

a)  właścicieli instrumentów właścicielskich, w przypadku gdy zbycie działalności nastąpiło w drodze przeniesienia instrumentów właścicielskich wyemitowanych przez CCP z posiadaczy tych instrumentów na nabywcę;

b)  CCP, jeżeli zbycie działalności nastąpiło w drodze przeniesienia niektórych lub wszystkich aktywów lub zobowiązań CCP na nabywcę;

c)  wykonujących zobowiązania członków rozliczających, którzy ponieśli straty przed restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją.

Podziału wkładu wpłaconego przez nabywcę dokonuje się zgodnie z kaskadowym pokrywaniem strat w przypadku niewykonania zobowiązania CCP, jak określono w art. 43 i 45 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 oraz zgodnie z kolejnością zaspokajania roszczeń na mocy standardowego postępowania upadłościowego.

4.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może wielokrotnie wykonać uprawnienie do przeniesienia, o którym mowa w ust. 1, w celu dokonania dodatkowych przeniesień instrumentów właścicielskich wyemitowanych przez CCP lub, w zależności od przypadku, jego aktywów, praw, obowiązków lub zobowiązań.

5.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może, za zgodą nabywcy, przenosić aktywa, prawa, obowiązki lub zobowiązania, które zostały przeniesione na nabywcę CCP, z powrotem do CCP bądź instrumenty właścicielskie z powrotem do ich pierwotnych właścicieli.

Jeżeli organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji korzysta z uprawnienia do przeniesienia, o którym mowa w akapicie pierwszym, CCP lub pierwotni właściciele mają obowiązek przyjęcia z powrotem wszelkich takich aktywów, praw, obowiązków lub zobowiązań bądź instrumentów właścicielskich.

6.  Każde przeniesienie prowadzone zgodnie z ust. 1 odbywa się niezależnie od tego, czy nabywca jest uprawniony do świadczenia usług i prowadzenia działań wynikających z nabycia.

Jeżeli nabywca nie jest uprawniony do świadczenia usług i prowadzenia działań wynikających z nabycia, organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, w porozumieniu z właściwym organem, przeprowadza odpowiednie badanie due diligence nabywcy i zapewnia, aby nabywca wystąpił z wnioskiem o udzielenie zezwolenia jak najszybciej, a najpóźniej w terminie jednego miesiąca od zastosowania instrumentu zbycia działalności. Właściwy organ zapewnia, aby taki wniosek o udzielenie zezwolenia został rozpatrzony w trybie przyśpieszonym.

7.  Jeżeli przeniesienie instrumentów właścicielskich, o których mowa w ust. 1, prowadzi do nabycia lub zwiększenia znacznego pakietu akcji, o którym mowa w art. 31 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, właściwy organ dokonuje oceny, o której mowa w tym artykule, w terminie, który nie prowadzi do opóźnienia w zastosowaniu instrumentu zbycia działalności ani nie uniemożliwia osiągnięcia odpowiednich celów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w wyniku podjęcia działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

8.  Jeżeli właściwy organ nie zakończył oceny, o której mowa w ust. 7, do dnia przeniesienia instrumentów właścicielskich, zastosowanie mają następujące warunki:

a)  przeniesienie instrumentów właścicielskich ma natychmiastowy skutek prawny od dnia ich przeniesienia;

b)  w trakcie okresu oceny i w trakcie okresu jakiegokolwiek rozporządzenia przewidzianego w lit. f) prawa głosu nabywcy związane z takimi instrumentami właścicielskimi są zawieszane i przysługują wyłącznie organowi ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, który nie jest zobowiązany do wykonywania takich praw głosu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z wykonaniem takich praw głosu lub rezygnacją z wykonania takich praw;

c)  w trakcie okresu oceny i w trakcie okresu jakiegokolwiek rozporządzenia przewidzianego w lit. f) kary lub środki nakładane za naruszenia wymogów dotyczących nabycia lub zbycia znacznych pakietów akcji przewidzianych w art. 12 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 nie mają zastosowania do takiego przeniesienia;

d)  właściwy organ pisemnie powiadamia organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz nabywcę o wyniku oceny zgodnie z art. 32 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 niezwłocznie po jej zakończeniu;

e)  jeżeli właściwy organ nie sprzeciwia się takiemu przeniesieniu, wówczas uznaje się, że prawa głosu związane z takimi instrumentami właścicielskimi przysługują w pełni nabywcy od momentu otrzymania powiadomienia, o którym mowa w lit. d);

f)  jeżeli właściwy organ sprzeciwia się takiemu przeniesieniu instrumentów właścicielskich, lit. b) nadal ma zastosowanie, a organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może, po uwzględnieniu warunków rynkowych, ustanowić okres rozdysponowania, w ramach którego nabywca rozdysponuje takie instrumenty właścicielskie.

9.  Do celów korzystania z prawa do świadczenia usług zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 648/2012 uznaje się, że nabywca stanowi następcę CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją i może nadal korzystać ze wszelkich tego rodzaju praw, z których korzystał CCP objęty restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją, w odniesieniu do przeniesionych aktywów, praw, obowiązków lub zobowiązań.

10.  Nabywca, o którym mowa w ust. 1, nie może zostać pozbawiony możliwości wykonywania praw CCP do członkostwa w systemach płatności i rozrachunków oraz w innych infrastrukturach rynku finansowego oraz praw dostępu do tych systemów i infrastruktur, pod warunkiem że spełnia on kryteria członkostwa lub udziału w takich systemach lub infrastrukturach.

Jeżeli nabywca nie spełnia kryteriów, o których mowa w akapicie pierwszym, nabywca może nadal korzystać z praw CCP do członkostwa w takich systemach i infrastrukturach oraz praw dostępu do nich pod warunkiem wyrażenia zgody przez organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Taka zgoda jest wydawana wyłącznie na okres nieprzekraczający 12 miesięcy.

11.  Przez okres 12 miesięcy nabywcy nie można odmówić dostępu do systemów płatności i rozrachunków ani do żadnej innej infrastruktury rynku finansowego na tej podstawie, że nabywca nie posiada ratingu agencji ratingowej lub że taki rating jest poniżej poziomów ratingów wymaganych do uzyskania dostępu do tego rodzaju systemów lub infrastruktur.

12.  O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, akcjonariusze, wierzyciele, członkowie rozliczający i klienci CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją oraz inne osoby trzecie, których aktywa, prawa, obowiązki lub zobowiązania nie zostały przeniesione, nie posiadają żadnych praw w odniesieniu do przeniesionych aktywów, praw, obowiązków lub zobowiązań.

Artykuł 41

Instrument zbycia działalności wymogi proceduralne

1.  W przypadku stosowania instrumentu zbycia działalności w odniesieniu do CCP organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ogłasza dostępność lub czyni przygotowania na potrzeby wystąpienia z ofertą sprzedaży aktywów, praw, obowiązków, zobowiązań lub instrumentów właścicielskich, które mają zostać przeniesione. Grupy praw, aktywów, obowiązków i zobowiązań mogą być oferowane odrębnie.

2.  Bez uszczerbku dla unijnych ram pomocy państwa, o ile mają zastosowanie, oferty, o której mowa w ust. 1, dokonuje się zgodnie z następującymi kryteriami:

a)  zachowania jak największej przejrzystości i nie przedstawiania błędnej wartości aktywów, praw, obowiązków, zobowiązań lub instrumentów właścicielskich CCP, z uwzględnieniem danych okoliczności, a w szczególności konieczności utrzymania stabilności finansowej;

b)  braku bezzasadnego faworyzowania lub dyskryminacji potencjalnych nabywców;

c)  braku konfliktów interesów;

d)  uwzględnienia potrzeby przeprowadzenia szybkiego działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

e)  dążenia do osiągnięcia jak najwyższej, w miarę możliwości, ceny zbycia danych instrumentów właścicielskich, aktywów, praw, obowiązków lub zobowiązań.

Kryteria, o których mowa w akapicie pierwszym, nie uniemożliwiają organowi ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zwrócenia się do konkretnych potencjalnych nabywców.

3.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może oferować na sprzedaż aktywa, prawa, obowiązki, zobowiązania lub instrumenty właścicielskie bez spełniania kryteriów, o których mowa w ust. 2, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że spełnienie tych kryteriów utrudniłoby osiągnięcie co najmniej jednego z celów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

Sekcja 5

Instrument CCP pomostowego

Artykuł 42

Instrument CCP pomostowego

1.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może przenieść na CCP pomostowego następujące instrumenty:

a)  instrumenty właścicielskie wyemitowane przez CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją;

b)  wszelkie aktywa, prawa, obowiązki lub zobowiązania CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją.

Przeniesienie, o którym mowa w akapicie pierwszym, może nastąpić bez konieczności uzyskania zgody akcjonariuszy CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją lub jakiejkolwiek osoby trzeciej innej niż CCP pomostowy oraz bez konieczności spełnienia ewentualnych wymogów proceduralnych wynikających z prawa spółek lub prawa papierów wartościowych innych niż te przewidziane w art. 43.

2.  CCP pomostowy jest osobą prawną, która spełnia wszystkie poniższe wymogi:

a)  jest kontrolowany przez organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji i jest w całości lub w części własnością co najmniej jednego organu publicznego, którym może być również organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

b)  został utworzony w celu otrzymania i posiadania niektórych lub wszystkich instrumentów właścicielskich wyemitowanych przez CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją bądź niektórych lub wszystkich aktywów, praw i zobowiązań tego CCP z myślą o zachowaniu jego funkcji krytycznych a następnie o jego sprzedaży.

3.  Stosując instrument CCP pomostowego, organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zapewnia, by łączna wartość zobowiązań i obowiązków przeniesionych do CCP pomostowego nie przekraczała łącznej wartości praw i aktywów przeniesionych z CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją.

4.  O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, ewentualne wynagrodzenie zapłacone przez CCP pomostowego jest przeznaczone dla:

a)  właścicieli instrumentów właścicielskich, w przypadku gdy przeniesienie na CCP pomostowego nastąpiło w drodze przeniesienia instrumentów właścicielskich wyemitowanych przez CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją z posiadaczy tych instrumentów na CCP pomostowego;

b)  CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją, w przypadku gdy przeniesienie na CCP pomostowego nastąpiło w drodze przeniesienia niektórych lub wszystkich aktywów lub zobowiązań tego CCP na CCP pomostowego.

5.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może wielokrotnie wykonać uprawnienie do przeniesienia, o którym mowa w ust. 1, w celu dokonania dodatkowych przeniesień instrumentów właścicielskich wyemitowanych przez CCP bądź jego aktywów, praw, obowiązków lub zobowiązań.

6.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może przenosić prawa, obowiązki, aktywa lub zobowiązania, które zostały przeniesione na CCP pomostowego, z powrotem do CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją bądź instrumenty właścicielskie z powrotem do ich pierwotnych właścicieli, jeżeli tego rodzaju przeniesienie jest wyraźnie przewidziane w instrumencie, na mocy którego dokonano przeniesienia, o którym mowa w ust. 1.

Jeżeli organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji korzysta z uprawnienia do przeniesienia, o którym mowa w akapicie pierwszym, CCP objęty restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją lub pierwotni właściciele mają obowiązek przyjęcia z powrotem wszelkich takich aktywów, praw, obowiązków lub zobowiązań bądź instrumentów właścicielskich, o ile spełnione są warunki określone w niniejszym ustępie akapit pierwszy lub w ust. 7.

7.  Jeżeli określone instrumenty właścicielskie, aktywa, prawa, obowiązki lub zobowiązania nie należą do klas instrumentów właścicielskich, aktywów, praw, obowiązków lub zobowiązań określonych w instrumencie, na mocy którego dokonano przeniesienia, lub nie spełniają warunków przeniesienia instrumentów właścicielskich, aktywów, praw, obowiązków lub zobowiązań określonych w tym instrumencie, organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może przenieść tego rodzaju instrumenty właścicielskie, aktywa, prawa, obowiązki lub zobowiązania z CCP pomostowego z powrotem na CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją lub pierwotnych właścicieli.

8.  Przeniesienie, o którym mowa w ust. 6 i 7, może nastąpić w dowolnym terminie i musi spełniać wszelkie inne warunki przewidziane w instrumencie, na mocy którego dokonano przeniesienia w tym celu.

9.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może przenosić instrumenty właścicielskie bądź aktywa, prawa, obowiązki lub zobowiązania z CCP pomostowego na osobę trzecią.

10.  Do celów korzystania z prawa do świadczenia usług zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 648/2012 uznaje się, że CCP pomostowy stanowi następcę CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją i może nadal korzystać z wszelkich tego rodzaju praw, z których korzystał CCP objęty restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją, w odniesieniu do przeniesionych aktywów, praw, obowiązków lub zobowiązań.

Do wszystkich innych celów organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji mogą nakładać wymóg, aby CCP pomostowy był uznawany za następcę CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją i był w stanie nadal wykonywać prawa wykonywane przez CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją w odniesieniu do przeniesionych aktywów, praw, obowiązków lub zobowiązań.

11.  CCP pomostowy nie może zostać pozbawiony możliwości wykonywania praw do członkostwa w systemach płatności i rozrachunków oraz w innych infrastrukturach rynku finansowego oraz praw dostępu do tych systemów i infrastruktur CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją, pod warunkiem że spełnia on kryteria członkostwa i udziału w takich systemach i infrastrukturach.

Jeżeli CCP pomostowy nie spełnia kryteriów, o których mowa w akapicie pierwszym, CCP pomostowy może nadal korzystać z praw CCP do członkostwa w takich systemach i infrastrukturach oraz praw dostępu do nich przez okres określony przez organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Okres ten nie może przekraczać 12 miesięcy.

12.  CCP pomostowemu nie można odmówić dostępu do systemów płatności i rozrachunków ani do żadnej innej infrastruktury rynku finansowego, na tej podstawie, że CCP pomostowy nie posiada ratingu agencji ratingowej lub że taki rating jest poniżej poziomów ratingów wymaganych do uzyskania dostępu do tego rodzaju systemów lub infrastruktur.

13.  Akcjonariusze lub wierzyciele CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją oraz inne osoby trzecie, których aktywa, prawa, obowiązki lub zobowiązania nie zostały przeniesione do CCP pomostowego, nie posiadają żadnych praw w odniesieniu do aktywów, praw, obowiązków lub zobowiązań przeniesionych do CCP pomostowego, jego zarządu lub kadry kierowniczej wyższego szczebla.

14.  CCP pomostowy nie ma żadnych obowiązków ani żadnej odpowiedzialności wobec akcjonariuszy lub wierzycieli CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją, a zarząd lub kadra kierownicza wyższego szczebla nie mają żadnych zobowiązań wobec tych akcjonariuszy lub wierzycieli w związku z działaniami i zaniechaniami w kontekście wykonywania ich obowiązków, chyba że takie działanie lub zaniechanie stanowią wynik rażącego zaniedbania lub poważnego uchybienia zgodnie z prawem krajowym mającym zastosowanie.

Artykuł 43

CCP pomostowy: wymogi proceduralne

1.  CCP pomostowy spełnia wszystkie poniższe wymogi:

a)  CCP pomostowy zwraca się do organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji o zatwierdzenie:

i)  aktu założycielskiego CCP pomostowego;

(ii)  członków zarządu CCP pomostowego, jeżeli nie są oni powoływani bezpośrednio przez organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

(iii)  zakresu obowiązków i wynagrodzenia członków zarządu CCP pomostowego, jeżeli nie są one określane przez organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

(iv)  strategii i profilu ryzyka CCP pomostowego;

b)  CCP pomostowy przejmuje zezwolenia CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją na świadczenie usług lub prowadzenie działalności wynikających z przeniesienia, o którym mowa w art. 42 ust. 1, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 648/2012.

Jeżeli CCP pomostowy nie posiada zezwolenia wymaganego na podstawie ust. 1 lit. b), organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zwraca się do właściwego organu o zatwierdzenie przeniesienia, o którym mowa w art. 42 ust. 1. Jeżeli właściwy organ zatwierdza przeniesienie, wskazuje okres, na który CCP pomostowy zostaje zwolniony z obowiązku spełnienia wymogów rozporządzenia (UE) nr 648/2012.

Wymogi ostrożnościowe określone w tytule IV rozdział 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 uchyla się wyłącznie na okres nieprzekraczający trzech miesięcy, podczas gdy wszystkie inne przepisy rozporządzenia (UE) nr 648/2012 mogą zostać uchylone na okres nieprzekraczający 12 miesięcy.

2.  Z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń nałożonych zgodnie z unijnymi lub krajowymi przepisami dotyczącymi konkurencji, zarząd CCP pomostowego kieruje nim, mając na celu zachowanie dostępu zainteresowanych stron do funkcji krytycznych CCP pomostowego i jego sprzedaż lub sprzedaż dowolnych jego aktywów, praw, obowiązków lub zobowiązań na rzecz co najmniej jednego nabywcy z sektora prywatnego. Tego rodzaju sprzedaż następuje, w momencie gdy panują odpowiednie warunki rynkowe oraz w okresie określonym w niniejszym artykule ust. 5 i, w stosownych przypadkach, ust. 6.

3.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dokonuje zakończenia działalności CCP pomostowego w każdym z następujących przypadków:

a)  spełnienia celów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

b)  połączenia CCP pomostowego z innym podmiotem;

c)  braku dalszego spełniania wymogów określonych w art. 42 ust. 2 przez CCP pomostowy;

d)  sprzedaży CCP pomostowego lub zasadniczo wszystkich jego aktywów, praw, obowiązków lub zobowiązań zgodnie z ust. 4;

e)  upływu okresu określonego w ust. 5;

f)  rozliczenia, wygaśnięcia lub zamknięcia umów rozliczonych przez CCP pomostowego i tym samym całkowitego wypełnienia praw i obowiązków CCP związanych z takimi umowami.

4.  Przed sprzedażą CCP pomostowego lub jego aktywów, praw, obowiązków lub zobowiązań organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ogłasza dostępność sprzedawanych elementów i zapewnia, aby były one oferowane na sprzedaż w sposób otwarty i przejrzysty oraz by w procesie sprzedaży nie przedstawiano błędnie ich wartości.

Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji przeprowadza sprzedaż, o której mowa w akapicie pierwszym, na warunkach handlowych bez bezzasadnego faworyzowania lub bezzasadnej dyskryminacji potencjalnych nabywców.

5.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dokonuje zakończenia działalności CCP pomostowego w terminie dwóch lat od dnia, w którym dokonano ostatniego przeniesienia z CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją.

Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, który dokonuje zakończenia działalności CCP pomostowego, zwraca się do właściwego organu z wnioskiem o cofnięcie zezwolenia udzielonego CCP pomostowemu.

6.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 5, o co najmniej jeden dodatkowy okres roczny, jeżeli takie przedłużenie jest konieczne do zakończenia działalności CCP pomostowego, o którym mowa w ust. 3 lit. a)–d).

Decyzja o przedłużeniu okresu, o którym mowa w ust. 5, musi być uzasadniona i musi zawierać szczegółową ocenę sytuacji CCP pomostowego pod względem odpowiednich warunków i perspektyw rynkowych.

7.  Jeżeli działalność CCP pomostowego zostaje zakończona w okolicznościach, o których mowa w ust. 3 lit. d) lub e), CCP pomostowy jest poddawany likwidacji w ramach standardowego postępowania upadłościowego.

O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, wszelkie wpływy uzyskane w wyniku zakończenia działalności CCP pomostowego są przeznaczone dla jego akcjonariuszy.

Jeżeli CCP pomostowy jest wykorzystywany w celu przeniesienia aktywów i zobowiązań więcej niż jednego CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją, wpływy, o których mowa w akapicie drugim, przypisuje się w drodze odniesienia do aktywów i zobowiązań przeniesionych z każdego CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją.

Sekcja 6

Dodatkowe uzgodnienia dotyczące finansowania

Artykuł 44

Alternatywne sposoby finansowania

Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może zawierać umowy pożyczek lub umowy dotyczące pozyskania innego rodzaju wsparcia finansowego, w tym z wniesionych z góry zasobów dostępnych w ramach niewyczerpanych funduszy na wypadek niewykonania zobowiązania utrzymywanych przez CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją, jeżeli zawarcie tego rodzaju umów jest konieczne do efektywnego stosowania instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

Sekcja 7

Rządowe instrumenty stabilizacji

Artykuł 45

Rządowe instrumenty stabilizacji finansowej

1.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może stosować rządowe instrumenty stabilizacji zgodnie z art. 46 i 47 do celów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP wyłącznie, jeżeli są spełnione następujące warunki:

a)  wsparcie finansowe jest konieczne do osiągnięcia celów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

b)  wsparcie finansowe jest stosowane jako rozwiązanie ostateczne po przeprowadzeniu oceny i wykorzystaniu w jak największym zakresie pozostałych instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności finansowej, co właściwe ministerstwo lub rząd stwierdzi po zasięgnięciu opinii organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

c)  wsparcie finansowe jest zgodne z unijnymi ramami pomocy państwa;

ca)  korzystanie ze wsparcia finansowego jest ograniczone w czasie;

d)  ▌

da)  organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji określił uprzednio kompleksowe i wiarygodne zasady dotyczące odzyskania po odpowiednim czasie środków publicznych od uczestników korzystających z publicznego wsparcia finansowego, o ile takie wsparcie nie zostało już odzyskane w wyniku sprzedaży na rzecz nabywcy prywatnego zgodnie z art. 46 ust. 3 lub art. 47 ust. 2.

2.  Aby ustanowić rządowe instrumenty stabilizacji finansowej, właściwe ministerstwa lub rządy dysponują odpowiednimi uprawnieniami w zakresie prowadzenia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji określonymi w art. 48–59 oraz zapewniają zgodność z przepisami art. 52, 54 i 70.

3.  Uznaje się, że rządowe instrumenty stabilizacji finansowej zastosowano jako rozwiązanie ostateczne do celów ust. 1 lit. b), jeżeli jest spełniony przynajmniej jeden poniższy warunek:

a)  właściwe ministerstwo lub rząd i organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, po zasięgnięciu opinii banku centralnego i właściwego organu, stwierdzają, że zastosowanie instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji nie byłoby wystarczające dla uniknięcia znacznych negatywnych skutków dla systemu finansowego;

b)  właściwe ministerstwo lub rząd i organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji stwierdzają, że zastosowanie instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji nie byłoby wystarczające dla ochrony interesu publicznego, w przypadku gdy CCP otrzymał wcześniej nadzwyczajne wsparcie płynności od banku centralnego;

c)  w odniesieniu do instrumentu tymczasowej własności publicznej właściwe ministerstwo lub rząd, po konsultacji z właściwym organem i organem ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, stwierdza, że zastosowanie instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji nie wystarczy do ochrony interesu publicznego, jeśli publiczne wsparcie kapitałowe z instrumentu wsparcia kapitałowego już zostało wcześniej udzielone temu CCP.

Artykuł 46

Publiczny instrument wsparcia kapitałowego

1.  Publicznego wsparcia finansowego można udzielać do celów dokapitalizowania CCP w zamian za instrumenty właścicielskie.

2.  CCP objęte publicznym instrumentem wsparcia kapitałowego są zarządzane w sposób dochodowy i profesjonalny.

3.  Instrumenty właścicielskie, o których mowa w ust. 1, zostają sprzedane prywatnemu nabywcy, jak tylko pozwolą na to warunki rynkowe i finansowe.

Artykuł 47

Instrument tymczasowej własności publicznej

1.  CCP może zostać objęty tymczasową własnością publiczną w drodze co najmniej jednego zlecenia przeniesienia instrumentów właścicielskich zrealizowanego przez państwo członkowskie na rzecz odbiorcy, którym jest:

a)  podmiot wskazany przez państwo członkowskie; albo

b)  przedsiębiorstwo będące wyłączną własnością państwa członkowskiego.

2.  CCP objęte instrumentem tymczasowej własności publicznej są zarządzane w sposób dochodowy i profesjonalny oraz zostają sprzedane prywatnemu nabywcy, jak tylko pozwolą na to warunki rynkowe i finansowe, przy czym uwzględnia się również ewentualność odzyskania kosztu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

ROZDZIAŁ IV

Uprawnienia w zakresie prowadzenia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Artykuł 48

Uprawnienia ogólne

1.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji posiada wszelkie uprawnienia niezbędne do skutecznego stosowania instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, w tym wszystkie następujące uprawnienia:

a)  uprawnienie do zobowiązania każdej osoby do udzielenia organowi ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wszelkich informacji, których organ ten wymaga do podjęcia decyzji dotyczącej działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz do przygotowania takiego działania, w tym aktualizacji i uzupełnień informacji udostępnionych w planach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji lub wymaganych w toku kontroli na miejscu;

b)  uprawnienie do przejęcia kontroli nad CCP objętym restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją i wykonywania wszystkich praw i uprawnień przyznanych posiadaczom instrumentów właścicielskich i zarządowi CCP;

ba)  uprawnienie do modyfikacji lub zmiany zasad operacyjnych CCP, w tym warunków uczestnictwa, jeżeli zmiany te są konieczne do usunięcia wszelkich przeszkód w przeprowadzeniu skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

bb)  uprawnienie do powstrzymania się od egzekwowania pewnych zobowiązań umownych na podstawie zasad i uzgodnień CCP lub do zastosowania innych odstępstw od zasad i uzgodnień CCP, jeżeli jest to konieczne do osiągnięcia celów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz uniknięcia poważnych negatywnych skutków dla systemu finansowego;

c)  uprawnienie do przenoszenia instrumentów właścicielskich wyemitowanych przez CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją;

d)  uprawnienie do przenoszenia na rzecz innego podmiotu, za zgodą tego podmiotu, praw, aktywów, obowiązków lub zobowiązań danego CCP;

e)  uprawnienie do obniżenia, w tym obniżenia do zera, wysokości kwoty głównej lub pozostającej do spłaty kwoty instrumentów dłużnych lub innych niezabezpieczonych zobowiązań CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją;

f)  uprawnienie do zamiany instrumentów dłużnych lub innych niezabezpieczonych zobowiązań CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją na instrumenty właścicielskie tego CCP lub CCP pomostowego, na rzecz którego przeniesiono aktywa, prawa, obowiązki lub zobowiązania CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją;

g)  uprawnienie do umorzenia instrumentów dłużnych wyemitowanych przez CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją;

h)  uprawnienie do obniżenia, w tym obniżenia do zera, wysokości kwoty nominalnej instrumentów właścicielskich CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją oraz do umorzenia takich instrumentów właścicielskich;

i)  uprawnienie do zażądania od CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją ▌wyemitowania nowych instrumentów właścicielskich, w tym akcji uprzywilejowanych oraz warunkowych instrumentów zamiennych;

j)  jeżeli chodzi o instrumenty dłużne i inne zobowiązania CCP, uprawnienie do zmiany terminu ich wymagalności, zmiany kwoty należnych odsetek bądź zmiany daty płatności odsetek, w tym w drodze tymczasowego zawieszenia płatności;

k)  uprawnienie do zamknięcia i rozwiązania umów finansowych;

l)  uprawnienie do odwołania lub wymiany zarządu i kadry kierowniczej wyższego szczebla CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją;

m)  uprawnienie do nałożenia na właściwy organ wymogu, by w odpowiednim terminie przeprowadził ocenę nabywcy znacznego pakietu akcji na zasadzie odstępstwa od terminów określonych w art. 31 rozporządzenia (UE) nr 648/2012;

n)  uprawnienie do obniżenia, w tym obniżenia do zera, wysokości kwoty zmiennego depozytu zabezpieczającego należnego członkowi rozliczającemu CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją lub klientowi tego członka rozliczającego, z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 30;

o)  uprawnienie do przenoszenia otwartych pozycji i wszelkich powiązanych aktywów, w tym odpowiednich uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych polegających na przeniesieniu tytułu i uzgodnień dotyczących zabezpieczenia finansowego w formie gwarancji, uzgodnień dotyczących potrącenia i uzgodnień dotyczących kompensowania, z rachunku członka rozliczającego niewykonującego zobowiązania na członka rozliczającego wykonującego zobowiązania w sposób zgodny z art. 48 rozporządzenia (UE) nr 648/2012;

p)  uprawnienie do egzekwowania wszelkich istniejących i aktywnych zobowiązań umownych uczestników CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją;

q)  uprawnienie do egzekwowania wszelkich istniejących i zaległych zobowiązań jednostki dominującej CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją, w tym w celu udzielenia temu CCP wsparcia finansowego w postaci gwarancji lub linii kredytowych;

r)  uprawnienie do nałożenia na członków rozliczających wymogu wniesienia dalszych wkładów pieniężnych.

Organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji mogą korzystać z uprawnień, o których mowa w akapicie pierwszym, pojedynczo lub w dowolnej kombinacji.

2.  O ile niniejsze rozporządzenie i unijne ramy pomocy państwa nie stanowią inaczej, organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, korzystając z uprawnień, o których mowa w ust. 1, nie podlega żadnemu z następujących wymogów:

a)  wymogowi uzyskania zatwierdzenia lub zgody jakichkolwiek osób publicznych bądź prywatnych;

b)  wymogom dotyczącym przeniesienia instrumentów finansowych, praw, obowiązków, aktywów lub zobowiązań CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją lub CCP pomostowego;

c)  wymogowi powiadomienia jakichkolwiek osób publicznych bądź prywatnych;

d)  wymogowi publikacji jakiegokolwiek ogłoszenia lub prospektu;

e)  wymogowi złożenia lub zarejestrowania wszelkich dokumentów u dowolnego innego organu.

Artykuł 49

Uprawnienia pomocnicze

1.  W momencie wykonania dowolnego uprawienia, o którym mowa w art. 48 ust. 1, organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może również wykonać dowolne z następujących uprawnień pomocniczych:

a)  z zastrzeżeniem przepisów art. 65, uprawnienie do zapewnienia, by przeniesienie uzyskało moc obowiązującą w sposób wolny od wszelkich zobowiązań lub obciążeń dotyczących przenoszonych instrumentów finansowych, praw, obowiązków, aktywów lub zobowiązań;

b)  uprawnienie do zniesienia praw do nabycia dalszych instrumentów właścicielskich;

c)  uprawnienie do wymagania, by odpowiedni organ przerwał lub zawiesił dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub publicznego obrotu instrumentów finansowych emitowanych przez CCP zgodnie z dyrektywą 2001/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(14);

d)  uprawnienie do zapewnienia traktowania nabywcy lub CCP pomostowego, zgodnie z odpowiednio art. 40 i 42, w taki sposób, jakby był CCP objętym restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją, do celów wszelkich praw lub zobowiązań CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją lub podjętych przez niego działań, w tym wszelkich praw lub zobowiązań odnoszących się do udziału w infrastrukturze rynkowej;

e)  uprawnienie do nakładania na CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją lub w stosownych przypadkach na nabywcę lub CCP pomostowego wymogu udzielania drugiej stronie informacji i pomocy;

f)  uprawnienie do zapewnienia, aby członek rozliczający będący odbiorcą wszelkich pozycji przypisanych mu na mocy uprawnień określonych w art. 48 ust. 1 lit. o) i p) objął prawa lub obowiązki wynikające z uczestnictwa w CCP, związane z tymi pozycjami;

g)  uprawnienie do unieważniania lub zmiany warunków umowy, której stroną jest CCP objęty restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją, lub do zastąpienia CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją nabywcą lub CCP pomostowym w charakterze strony;

h)  uprawnienie do zmiany zasad operacyjnych CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją ▌;

i)  uprawnienie do przeniesienia członkostwa członka rozliczającego z CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją na nabywcę CCP lub CCP pomostowego.

Jakiekolwiek prawo do rekompensaty przewidziane w niniejszym rozporządzeniu nie jest uznawane za zobowiązanie ani za obciążenie do celów akapitu pierwszego lit. a).

2.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może określać uzgodnienia dotyczące ciągłości niezbędne dla zapewnienia skuteczności działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz możliwości prowadzenia przez nabywcę lub CCP pomostowego działalności będącej przedmiotem przeniesienia. Tego rodzaju uzgodnienia dotyczące ciągłości mogą obejmować:

a)  ciągłość umów zawartych przez CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją, w wyniku której nabywca lub CCP pomostowy przejmuje prawa i zobowiązania CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją odnoszące się do wszelkich instrumentów finansowych, praw, obowiązków, aktywów lub zobowiązań, które zostały przeniesione, oraz zastępuje CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją, bezpośrednio lub pośrednio, we wszystkich odpowiednich dokumentach umownych;

b)  zastąpienie CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją przez nabywcę lub CCP pomostowego we wszelkich postępowaniach sądowych odnoszących się do wszelkich instrumentów finansowych, praw, obowiązków, aktywów lub zobowiązań, które zostały przeniesione.

3.  Uprawnienia określone w ust. 1 lit. d) oraz ust. 2 lit. b) nie naruszają:

a)  prawa pracowników CCP do rozwiązania umowy o pracę;

b)  z zastrzeżeniem przepisów art. 55, 56 i 57, wykonania praw wynikających z umowy przez stronę umowy, w tym prawa do jej rozwiązania, jeżeli zostało ono przewidziane w warunkach umowy, w związku z działaniem lub zaniechaniem CCP poprzedzającym przeniesienie bądź działaniem lub zaniechaniem nabywcy lub CCP pomostowego po dokonaniu danego przeniesienia.

Artykuł 50

Zarząd nadzwyczajny

1.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może powołać co najmniej jednego zarządcę nadzwyczajnego, który zastąpi zarząd danego CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją. Zarządca nadzwyczajny musi cieszyć się odpowiednio nieposzlakowaną opinią oraz posiadać odpowiednią wiedzę specjalistyczną z zakresu usług finansowych, zarządzania ryzykiem i usług rozliczeniowych zgodnie z art. 27 ust. 2) akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 648/2012.

2.  Zarządca nadzwyczajny posiada wszystkie uprawnienia akcjonariuszy i zarządu CCP. Zarządca nadzwyczajny może wykonywać takie uprawnienia wyłącznie pod kontrolą organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może ograniczyć działania zarządcy nadzwyczajnego lub ustanowić wymóg, by określone działania podlegały uprzedniej zgodzie organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji podaje do publicznej wiadomości powołanie, o którym mowa w ust. 1, oraz warunki z nim związane.

3.  Zarządca nadzwyczajny jest powoływany na okres nieprzekraczający jednego roku. Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może przedłużyć ten okres, jeżeli jest to konieczne do osiągnięcia celów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

4.  Zarządca nadzwyczajny podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu działania na rzecz osiągnięcia celów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz realizacji działań w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji podjętych przez organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. W przypadku rozbieżności lub kolizji wspomniany obowiązek ustawowy jest nadrzędny wobec innych obowiązków zarządu zgodnie ze statutem CCP lub prawem krajowym.

5.  Zarządca nadzwyczajny w regularnych odstępach czasu ustalonych przez organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz na początku i na końcu okresu sprawowania przez niego funkcji sporządza sprawozdania dla powołującego go organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Tego rodzaju sprawozdania zawierają szczegółowy opis sytuacji finansowej CCP oraz uzasadnienie podjętych środków.

6.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może w dowolnym momencie odwołać zarządcę nadzwyczajnego. W każdym razie organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji odwołuje zarządcę nadzwyczajnego w następujących przypadkach:

a)  jeżeli zarządca nadzwyczajny nie wykonuje powierzonych mu obowiązków zgodnie z warunkami określonymi przez organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

b)  jeżeli odwołanie lub zastąpienie danego zarządcy nadzwyczajnego skutkować będzie lepszym osiągnięciem celów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

c)  jeżeli warunki powołania przestaną być spełnione.

7.  Jeżeli w krajowym prawie upadłościowym przewiduje się powołanie zarządu w związku z postępowaniem w sprawie niewypłacalności, zarządca nadzwyczajny powołany na podstawie ust. 1 może zostać również powołany na zarządcę w związku z postępowaniem w sprawie niewypłacalności lub odwrotnie.

Artykuł 51

Uprawnienie do zażądania świadczenia usług i zapewnienia infrastruktury

1.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może zobowiązać CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją lub dowolne jego podmioty powiązane lub członków rozliczających do świadczenia wszelkich usług lub zapewnienia wszelkiej infrastruktury, które są niezbędne dla umożliwienia nabywcy lub CCP pomostowego skutecznego prowadzenia działalności przeniesionej na jego rzecz.

Akapit pierwszy ma zastosowanie niezależnie od tego, czy podmiot należący do tej samej grupy co CCP lub jeden z członków rozliczających CCP rozpoczął standardowe postępowanie upadłościowe czy sam podlega restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

2.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może egzekwować obowiązki nałożone, zgodnie z ust. 1, przez organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w innych państwach członkowskich, jeżeli tego rodzaju uprawnienia wykonuje się w odniesieniu do podmiotów należących do tej samej grupy co dany CCP objęty restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją lub członkowie rozliczający tego CCP.

3.  Usługi oraz infrastruktura, o których mowa w ust. 1, nie obejmują żadnych form wsparcia finansowego.

4.  Świadczenie usług oraz zapewnianie infrastruktury zgodnie z ust. 1 jest dokonywane:

a)  na takich samych warunkach handlowych, na których dane usługi i infrastruktura były zapewniane na rzecz CCP bezpośrednio przed podjęciem działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, jeżeli zawarto umowę do tych celów;

b)  na rozsądnych warunkach handlowych, jeżeli nie zawarto umowy do tych celów lub jeżeli umowa taka wygasła.

Artykuł 52

Uprawnienie do egzekwowania działań w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji lub środków w zakresie zapobiegania kryzysom przez inne państwa członkowskie

1.  Jeżeli instrumenty właścicielskie, aktywa, prawa, obowiązki lub zobowiązania CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją są zlokalizowane w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji bądź podlegają prawu takiego państwa członkowskiego, przeniesienie takich instrumentów, aktywów, praw, obowiązków lub zobowiązań bądź podejmowana względem nich restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja są skuteczne zgodnie z prawem tego innego państwa członkowskiego.

2.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji państwa członkowskiego otrzymuje wszelką niezbędną pomoc od organów innych odpowiednich państw członkowskich celem zapewnienia przeniesienia wszelkich instrumentów właścicielskich, aktywów, praw, obowiązków lub zobowiązań na rzecz nabywcy lub CCP pomostowego bądź skuteczności prawnej każdego innego działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym.

3.  Akcjonariusze, wierzyciele i osoby trzecie, których dotyczy przeniesienie instrumentów właścicielskich, aktywów, praw, obowiązków lub zobowiązań, o których mowa w ust. 1, nie są uprawnieni do zapobiegania przeniesieniu lub do jego zaskarżenia lub uchylenia na mocy prawa państwa członkowskiego regulującego takie przeniesienie.

4.  Jeżeli organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w państwie członkowskim korzysta z instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, o których mowa w art. 28 lub 32, a umowy, zobowiązania, instrumenty właścicielskie lub instrumenty dłużne CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją obejmują instrumenty, umowy lub zobowiązania regulowane prawem innego państwa członkowskiego lub zobowiązania wobec wierzycieli i umowy względem członków rozliczających lub ich klientów zlokalizowanych w innym państwie członkowskim, odpowiednie organy w takim innym państwie członkowskim zapewniają skuteczność wszystkich działań wynikających z zastosowania tego rodzaju instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

Do celów akapitu pierwszego akcjonariusze, wierzyciele i członkowie rozliczający lub ich klienci, których dotyczą instrumenty restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, nie są uprawnieni do zaskarżenia obniżenia kwoty głównej lub przypadającej do zapłaty kwoty instrumentu lub zobowiązania ani jego konwersji lub restrukturyzacji.

5.  Następujące prawa i zabezpieczenia określa się zgodnie z prawem państwa członkowskiego organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji:

a)  prawo akcjonariuszy, wierzycieli i osób trzecich do zaskarżenia, zgodnie z art. 72, przeniesienia instrumentów właścicielskich, aktywów, praw, obowiązków lub zobowiązań, o których mowa w niniejszym artykule ust. 1;

b)  prawo wierzycieli, których dotyczą dane instrumenty, do zaskarżenia, zgodnie z art. 72, obniżenia kwoty głównej lub przypadającej do zapłaty kwoty instrumentu, zobowiązania lub umowy objętych niniejszym artykułem ust. 4 bądź konwersji lub restrukturyzacji tego rodzaju instrumentu, zobowiązania lub umowy;

c)  zabezpieczenia dla częściowych przeniesień, o których mowa w rozdziale V, w odniesieniu do aktywów, praw, obowiązków lub zobowiązań, o których mowa w niniejszym artykule ust. 1.

Artykuł 53

Uprawnienia w odniesieniu do aktywów, umów, praw, zobowiązań, obowiązków i instrumentów właścicielskich osób zlokalizowanych w państwie trzecim lub podlegających prawu państw trzecich

1.  Jeżeli działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dotyczą aktywów lub umów osób zlokalizowanych w państwie trzecim lub instrumentów właścicielskich, praw, obowiązków lub zobowiązań podlegających prawu państwa trzeciego, organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może zażądać, by:

a)  CCP objęty restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją oraz odbiorca tego rodzaju aktywów, umów, instrumentów właścicielskich, praw, obowiązków lub zobowiązań podjęli wszelkie niezbędne kroki służące zapewnieniu skuteczności działania;

b)  CCP objęty restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją zatrzymał instrumenty właścicielskie, aktywa lub prawa lub spłacił zobowiązania lub wywiązał się z obowiązków w imieniu odbiorcy do czasu, gdy działanie stanie się skuteczne;

c)  uzasadnione wydatki odbiorcy, prawidłowo poniesione w związku z prowadzeniem wszelkich działań wymaganych zgodnie z niniejszym ustępem lit. a) i b), podlegały zwrotowi w dowolny ze sposobów, o których mowa w art. 27 ust. 9.

2.  Do celów ust. 1 organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może zobowiązać CCP do zapewnienia, aby umowy i inne porozumienia, które zawiera z członkami rozliczającymi i posiadaczami instrumentów właścicielskich i instrumentów dłużnych lub innych zobowiązań zlokalizowanych w państwach trzecich bądź podlegających prawu państw trzecich, zawierały postanowienie, na mocy którego wyrażają zgodę, aby wszelkie działania w odniesieniu do ich aktywów, umów, praw, obowiązków i zobowiązań podjęte przez organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, w tym w zastosowaniu art. 55, 56 i 57, były dla nich wiążące. Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może zobowiązać CCP do przedstawienia opinii prawnej dotyczącej wykonalności i skuteczności prawnej takich postanowień.

3.  Jeżeli działanie w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, o którym mowa w ust. 1, nie staje się skuteczne, działanie takie jest nieważne w odniesieniu do danych instrumentów właścicielskich, aktywów, praw, obowiązków lub zobowiązań.

Artykuł 54

Wyłączenie niektórych warunków umownych we wczesnej interwencji oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

1.  Samego środka w zakresie zapobiegania kryzysom ani samego działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji podjętego zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, ani żadnych zdarzeń bezpośrednio związanych z zastosowaniem takiego działania nie uznaje się za zdarzenie uprawniające do egzekwowania ani za postępowanie upadłościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/47/WE i dyrektywy 98/26/WE, pod warunkiem że nadal są wypełniane istotne zobowiązania wynikające z umowy, w tym zobowiązania do płatności i dostawy, a także zapewnienie zabezpieczenia.

Do celów akapitu pierwszego uznaje się, że procedura restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji prowadzona w państwie trzecim uznana zgodnie z art. 75 lub w innym przypadku na podstawie decyzji organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji stanowi działanie w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji podjęte zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

2.  Środka w zakresie zapobiegania kryzysom ani działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się w celu:

a)  wykonywania żadnego prawa do wypowiedzenia umowy, jej zawieszenia, modyfikacji, kompensowania ani potrącenia, również w stosunku do umowy zawartej przez jakikolwiek podmiot w grupie, do której należy CCP, obejmującej obustronne klauzule stwierdzania niewykonania zobowiązań lub obowiązki gwarantowane lub objęte innego rodzaju wsparciem przez dowolny podmiot powiązany;

b)  wejścia w posiadanie jakiegokolwiek składnika majątku danego CCP lub dowolnego podmiotu powiązanego w związku z umową obejmującą obustronne klauzule stwierdzania niewykonania zobowiązań, lub sprawowania kontroli nad tego rodzaju składnikiem majątku, lub narzucania w odniesieniu do niego jakiegokolwiek zabezpieczenia;

c)  naruszenia jakichkolwiek praw wynikających z umowy, przysługujących danemu CCP lub dowolnemu podmiotowi powiązanemu w związku z umową obejmującą obustronne klauzule stwierdzania niewykonania zobowiązań.

Artykuł 55

Uprawnienie do zawieszenia niektórych zobowiązań

1.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może zawiesić wszelkie zobowiązania do płatności lub dostawy obu kontrahentów dowolnej umowy zawartej przez CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją od chwili opublikowania obwieszczenia o zawieszeniu zgodnie z art. 70 do końca dnia roboczego następującego po tym opublikowaniu.

Do celów akapitu pierwszego koniec dnia roboczego oznacza północ w państwie członkowskim organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

2.  Jeżeli termin zobowiązania do płatności lub dostawy przypadłby podczas okresu zawieszenia, termin tego zobowiązania do płatności lub dostawy upływa natychmiast po wygaśnięciu okresu zawieszenia.

3.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji nie może wykonywać uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do zobowiązań do płatności lub dostawy względem systemów lub operatorów systemów wyznaczonych do celów dyrektywy 98/26/WE, w tym innych kontrahentów centralnych, i banków centralnych.

Artykuł 56

Uprawnienie do ograniczenia egzekucji zabezpieczeń wierzytelności

1.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może ograniczyć zabezpieczonym wierzycielom CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją możliwości egzekucji zabezpieczeń wierzytelności w odniesieniu do wszelkich aktywów tego CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją od chwili opublikowania obwieszczenia o ograniczeniu zgodnie z art. 70 do końca dnia roboczego następującego po tym opublikowaniu.

Do celów akapitu pierwszego koniec dnia roboczego oznacza północ w państwie członkowskim organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

2.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji nie może wykonywać uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do zabezpieczenia wierzytelności systemów lub operatorów systemów wyznaczonych do celów dyrektywy 98/26/WE, w tym innych kontrahentów centralnych, i banków centralnych w stosunku do aktywów zastawionych lub zapewnionych przez CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją w drodze złożenia depozytu zabezpieczającego lub zabezpieczenia.

Artykuł 57

Uprawnienie do przejściowego zawieszenia praw do wypowiedzenia umowy

1.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może zawiesić prawa do wypowiedzenia umowy każdej ze stron umowy z CCP objętym restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją od chwili opublikowania obwieszczenia o zawieszeniu zgodnie z art. 70 do końca dnia roboczego następującego po tym opublikowaniu, pod warunkiem że nadal są spełniane zobowiązania do płatności i dostawy, a także zapewnienie zabezpieczenia.

Do celów akapitu pierwszego koniec dnia roboczego oznacza północ w państwie członkowskim, w którym następuje restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja.

2.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji nie może wykonywać uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do systemów lub operatorów systemów wyznaczonych do celów dyrektywy 98/26/WE, w tym innych kontrahentów centralnych, i banków centralnych.

3.  Strona umowy może skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy w ramach takiej umowy przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli strona ta zostaje powiadomiona przez organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, że prawa i zobowiązania objęte tą umową nie podlegają:

a)  przeniesieniu na rzecz innego podmiotu;

b)  obniżeniu wartości, konwersji lub zastosowaniu instrumentu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji do celów przydziału strat lub pozycji.

4.  Jeżeli nie wydano obwieszczenia, o którym mowa w ust. 3, prawa do wypowiedzenia umowy można wykonać po upływie okresu zawieszenia, z zastrzeżeniem art. 54, zgodnie z następującymi zasadami:

a)  jeżeli prawa i zobowiązania objęte umową zostały przeniesione do innego podmiotu, kontrahent może wykonać prawa do wypowiedzenia umowy zgodnie z warunkami tej umowy wyłącznie, jeżeli podmiot będący odbiorcą powoduje wystąpienie lub utrzymywanie się zdarzenia uprawniającego do egzekwowania;

b)  jeżeli prawa i zobowiązania objęte umową pozostają w CCP, ▌prawa do wypowiedzenia umowy mają zastosowanie zgodnie z warunkami wypowiedzenia określonymi w umowie zawartej między CCP a odnośnym kontrahentem tylko wtedy, gdy zdarzenie uprawniające do egzekwowania wystąpi lub będzie się utrzymywać po wygaśnięciu okresu zawieszenia.

Artykuł 58

Uprawnienie do sprawowania kontroli nad CCP

1.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może sprawować kontrolę nad CCP objętym restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją w celu:

a)  zarządzania działalnością i usługami CCP w drodze wykonania uprawnień przysługujących jego akcjonariuszom i zarządowi, oraz konsultacji z komisją ds. ryzyka;

b)  zarządzania i rozporządzania aktywami i majątkiem CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją.

Kontrola, o której mowa w akapicie pierwszym, może być sprawowana bezpośrednio przez organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji lub pośrednio przez osobę lub osoby wyznaczone przez organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

2.  Jeżeli organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji sprawuje kontrolę nad CCP, nie uznaje się takiego organu za odpowiednika dyrektora ani za osobę faktycznie zarządzającą na mocy przepisów krajowych.

Artykuł 59

Wykonywanie uprawnień przez organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Z zastrzeżeniem art. 72 organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji podejmują działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w drodze zarządzenia zgodnie z krajowymi kompetencjami i procedurami administracyjnymi.

ROZDZIAŁ V

Zabezpieczenia

Artykuł 60

Zasada niepogarszania sytuacji wierzycieli

Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, który stosuje co najmniej jeden instrument restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, powinien dążyć do zapewnienia, aby akcjonariusze, wierzyciele, członkowie rozliczający i ich klienci nie ponieśli większych strat niż te, które ponieśliby, gdyby organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji nie podjął działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wobec CCP w momencie, w którym organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji uznał, że warunki restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zgodnie z art. 22 ust. 1 zostały spełnione, a zamiast tego objęci byliby wszelkimi możliwymi zaległymi zobowiązaniami zgodnie z planem naprawy CCP i wszystkimi innymi ustaleniami umownymi zawartymi w jego zasadach operacyjnych dotyczącymi zdarzeń niewykonania zobowiązania albo zdarzeń niezwiązanych z niewykonaniem zobowiązania, a CCP zaprzestał działalności bez wartości końcowej koncesji i został zlikwidowany w ramach standardowego postępowania upadłościowego, z należytym uwzględnieniem wszelkich negatywnych skutków niestabilności systemowej i zawirowań na rynku.

a)  ▌

b)  ▌

Nie uwzględnia się prawdopodobnych negatywnych skutków niestabilności systemowej i zawirowań na rynku, o których mowa w akapicie pierwszym, dopóki regulacyjne standardy techniczne, o których mowa w art. 61 ust. 5, nie pozwalają na ich wycenę.

Gdy regulacyjne standardy techniczne, o których mowa w art. 61 ust. 5, wejdą w życie, organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji uwzględniają prawdopodobne negatywne skutki niestabilności systemowej i zawirowań na rynku, o których mowa w akapicie pierwszym.

Artykuł 61

Wycena na potrzeby stosowania zasady niepogarszania sytuacji wierzycieli

1.   W celu udzielania informacji zainteresowanym stronom, na które wpływ wywiera sytuacja CCP, CCP oszacowuje, w jaki sposób straty wpłyną na każdą z kategorii wierzycieli przy założeniu skrajnych, lecz prawdopodobnych scenariuszy, obejmujących zarówno zdarzenia niewykonania zobowiązania, jak i zdarzenia niezwiązane z niewykonaniem zobowiązania prowadzące do niewypłacalności CCP, oraz corocznie aktualizuje te scenariusze.

Szacunki te w pełni odzwierciedlają uzgodnienia umowne regulujące kaskadę strat CCP i są spójne z metodyką określania marginesu niezawodności i metodyką testów warunków skrajnych wykorzystywaną w celu wypełnienia zobowiązań CCP przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 648/2012.

1a.  Do celów oceny zgodności z zasadą niepogarszania sytuacji wierzycieli określoną w art. 60 organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zapewnia, by po przeprowadzeniu działań w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji niezależna osoba jak najszybciej dokonała wyceny.

2.  Wycena, o której mowa w ust. 1, obejmuje:

a)  sposób traktowania, którego doświadczyliby akcjonariusze, wierzyciele oraz członkowie rozliczający i ich klienci, jeżeli organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji nie podjąłby działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wobec CCP, w przypadku którego organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji uznał, że warunki restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zgodnie z art. 22 ust. 1 zostały spełnione, i zamiast tego objęci byliby wykonaniem możliwych zaległych zobowiązań zgodnie z planem naprawy CCP i innymi uzgodnieniami zawartymi w zasadach operacyjnych, a CCP zostałby zlikwidowany w ramach standardowego postępowania upadłościowego przy zaprzestaniu działalności bez wartości końcowej koncesji, z należytym uwzględnieniem wszelkich prawdopodobnych negatywnych skutków niestabilności systemowej i zawirowań na rynku;

b)  faktyczny sposób traktowania, którego doświadczyli akcjonariusze, wierzyciele i członkowie rozliczający lub ich klienci podczas restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP;

c)  ewentualne różnice między sposobem traktowania, o którym mowa w lit. a), oraz sposobem traktowania, o którym mowa w lit. b).

3.  Do celów obliczenia sposobów traktowania, o których mowa ust. 2 lit. a), w wycenie, o której mowa w ust. 1, pomija się ewentualne udzielenie CCP objętemu restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją nadzwyczajnego publicznego wsparcia finansowego, a własna metodyka wyceny stosowana przez CCP zostaje odrzucona, jeśli nie odzwierciedla rzeczywistych warunków rynkowych.

4.  Wycena, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest niezależnie od wyceny dokonywanej na mocy art. 24 ust. 3.

5.  Uwzględniając wszelkie regulacyjne standardy techniczne opracowane zgodnie z art. 74 ust. 4 dyrektywy 2014/59/UE, ESMA opracowuje projekty regulacyjnych standardów technicznych określające metodę przeprowadzania wyceny, o której mowa w ust. 1, obejmującej, jeśli i gdy jest to techniczne możliwe, wycenę prawdopodobnych negatywnych skutków niestabilności systemowej i zawirowań na rynku.

ESMA przedstawia Komisji te projekty regulacyjnych standardów do dnia [Urząd Publikacji: proszę wpisać datę przypadającą 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] r.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z procedurą określoną w art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Artykuł 62

Zabezpieczenie akcjonariuszy, wierzycieli oraz członków rozliczających i klientów członków rozliczających

Jeżeli, z wyceny przeprowadzonej na mocy art. 61 wynika, że którykolwiek akcjonariusz, wierzyciel, członek rozliczający lub klient członka rozliczającego poniósł większe straty niż te, które poniósłby, jeśli organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji nie podjąłby działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wobec CCP i zamiast tego taki akcjonariusz, wierzyciel lub członek rozliczający objęty byłby możliwymi zaległymi zobowiązaniami zgodnie z planem naprawy CCP lub innymi uzgodnieniami zawartymi w zasadach operacyjnych lub CCP zostałby zlikwidowany w ramach standardowego postępowania upadłościowego, to jest on wtedy uprawniony do otrzymania kwoty stwierdzonej różnicy.

Artykuł 62a

Odzyskanie płatności

Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji odzyskuje wszelkie uzasadnione wydatki poniesione w związku z płatnością, o której mowa w art. 62, na dowolny z poniższych sposobów:

a)  od CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją – jako wierzyciel uprzywilejowany;

b)  z wynagrodzenia zapłaconego przez nabywcę w przypadku zastosowania instrumentu zbycia działalności;

c)  z wszelkich wpływów uzyskanych w wyniku zakończenia działalności CCP pomostowego – jako wierzyciel uprzywilejowany;

d)  od dowolnego członka rozliczającego, w zakresie, w jakim ten członek rozliczający nie poniósł strat większych niż te, które poniósłby, gdyby organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji nie podjął działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wobec CCP, i zamiast tego byłby objęty możliwymi zaległymi zobowiązaniami zgodnie z planem naprawy CCP lub innymi uzgodnieniami zawartymi w zasadach operacyjnych lub gdyby CCP został zlikwidowany w ramach standardowego postępowania upadłościowego.

Artykuł 63

Zabezpieczenie kontrahentów w przypadku przeniesień częściowych

Zabezpieczenia przewidziane w art. 64, 65 i 66 mają zastosowanie w następujących okolicznościach:

a)  jeżeli organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dokonuje przeniesienia niektórych, lecz nie wszystkich, aktywów, praw, obowiązków lub zobowiązań CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją lub CCP pomostowego na rzecz nabywcy;

b)  jeżeli organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wykonuje uprawnienia, o których mowa w art. 49 ust. 1 lit. g).

Artykuł 64

Ochrona uzgodnień dotyczących zabezpieczenia finansowego, potrąceń oraz umów o kompensowaniu zobowiązań

Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zapewnia, aby skutkiem zastosowania instrumentu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji nie było przeniesienie niektórych, lecz nie wszystkich, praw i zobowiązań wynikających z uzgodnienia dotyczącego zabezpieczeń finansowych polegającego na przeniesieniu tytułu, uzgodnienia dotyczącego potrącenia lub uzgodnienia dotyczącego kompensowania między CCP objętym restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją a innymi stronami uzgodnień, ani zmiana lub likwidacja praw i zobowiązań wynikających z tego rodzaju uzgodnień dokonane w drodze wykonania uprawnień pomocniczych.

Uzgodnienia, o których mowa w akapicie pierwszym, obejmują każde uzgodnienie, którego strony są uprawnione do potrącenia lub kompensacji tych praw i zobowiązań.

Artykuł 65

Ochrona uzgodnień dotyczących zabezpieczeń

Bez uszczerbku dla korzystania z instrumentów podziału pozycji, o których mowa w art. 29, organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zapewnia, aby zastosowanie instrumentu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji nie prowadziło do powstania żadnej z poniższych sytuacji w odniesieniu do uzgodnień dotyczących zabezpieczeń między CCP objętym restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją a innymi stronami tego rodzaju uzgodnień:

a)  przeniesienia aktywów, którymi zobowiązanie jest zabezpieczone, chyba że przenoszone są również to zobowiązanie oraz korzyści związane z zabezpieczeniem;

b)  przeniesienia zabezpieczonego zobowiązania, chyba że przenoszona jest również korzyść związana z zabezpieczeniem;

c)  przeniesienia korzyści związanych z zabezpieczeniem, chyba że przenoszone jest również zabezpieczone zobowiązanie;

d)  zmiany lub rozwiązania uzgodnienia dotyczącego zabezpieczenia w drodze wykonania uprawnień pomocniczych, jeżeli na skutek takiej zmiany lub takiego rozwiązania zobowiązanie przestaje być zabezpieczone.

Artykuł 66

Ochrona uzgodnień dotyczących finansowania strukturyzowanego i obligacji zabezpieczonych

Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zapewnia, aby zastosowanie instrumentu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji nie prowadziło do powstania żadnej z poniższych sytuacji w odniesieniu do uzgodnień dotyczących finansowania strukturyzowanego, w tym obligacji zabezpieczonych:

a)  przeniesienia niektórych, ale nie wszystkich, aktywów, praw i zobowiązań stanowiących uzgodnienie dotyczące finansowania strukturyzowanego, którego stroną jest CCP objęty restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją, lub stanowiących część tego rodzaju uzgodnienia;

b)  likwidacji lub zmiany, w drodze wykonania uprawnień pomocniczych, aktywów, praw i zobowiązań stanowiących uzgodnienie dotyczące finansowania strukturyzowanego, którego stroną jest CCP objęty restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją, lub stanowiących część tego rodzaju uzgodnienia.

Do celów akapitu pierwszego uzgodnienia dotyczące finansowania strukturyzowanego obejmują sekurytyzacje oraz instrumenty stosowane do celów zabezpieczających, które stanowią integralną część puli aktywów stanowiących zabezpieczenie i które zgodnie z prawem krajowym są zabezpieczone w sposób podobny do obligacji zabezpieczonych, które to uzgodnienia obejmują udzielenie i posiadanie zabezpieczenia przez stronę uzgodnienia lub przez powiernika, agenta lub firmę maklerską.

Artykuł 67

Przeniesienia częściowe: ochrona systemów handlowych, rozliczeniowych i rozrachunkowych

1.  Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zapewnia, aby zastosowanie instrumentu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji nie miało wpływu na funkcjonowanie systemów i zasad systemów objętych przepisami dyrektywy 98/26/WE, w przypadku gdy organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji:

a)  dokonuje przeniesienia niektórych, lecz nie wszystkich, aktywów, praw, obowiązków lub zobowiązań CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją na rzecz nabywcy;

b)  unieważnia lub zmienia warunki umowy, której stroną jest CCP objęty restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją, lub zastępuje tego rodzaju CCP nabywcą lub CCP pomostowym w charakterze strony.

2.  Do celów ust. 1 organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zapewnia, aby zastosowanie instrumentu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji nie prowadziło do powstania żadnej z poniższych sytuacji:

a)  odwołania zlecenia przeniesienia zgodnie art. 5 dyrektywy 98/26/WE;

b)  wywierania wpływu na wymagalność zleceń przeniesienia i kompensowania wymaganą na mocy art. 3 i 5 dyrektywy 98/26/WE;

c)  wywierania wpływu na wykorzystanie środków finansowych, papierów wartościowych lub instrumentów kredytowych zgodnie z wymogami art. 4 dyrektywy 98/26/WE;

d)  wywierania wpływu na ochronę zabezpieczenia wymaganą na mocy art. 9 dyrektywy 98/26/WE.

ROZDZIAŁ VI

Wymogi proceduralne

Artykuł 68

Wymogi dotyczące powiadamiania

1.  CCP powiadamia właściwy organ, jeżeli uzna, że jest na progu upadłości lub jest zagrożony upadłością, o czym mowa w art. 22 ust. 2.

2.  Właściwy organ informuje organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji o wszelkich powiadomieniach otrzymanych zgodnie z ustępem 1 oraz o wszelkich środkach naprawczych lub innych środkach zgodnie z tytułem IV, których podjęcia wymaga od CCP.

Właściwy organ informuje organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji o wszelkich sytuacjach nadzwyczajnych, o których mowa w art. 24 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, dotyczących CCP oraz o wszelkich powiadomieniach otrzymanych zgodnie z art. 48 tego rozporządzenia.

3.  3. Jeżeli właściwy organ lub organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji stwierdzają, że warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 lit. a) i b), są spełnione w odniesieniu do CCP, w sposób terminowy powiadamiają o tym ustaleniu następujące organy:

a)  właściwy organ lub organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dla danego CCP;

b)  organ właściwy dla jednostki dominującej CCP;

ba)  kolegium organów nadzoru dla danego CCP;

bb)  kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dla danego CCP;

c)  bank centralny;

d)  właściwe ministerstwo;

e)  ERRS i wyznaczony krajowy organ nadzoru makroostrożnościowego.

Artykuł 69

Decyzja organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

1.  Otrzymawszy powiadomienie od właściwego organu zgodnie z art. 68 ust. 3, organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji decyduje, czy konieczne jest podjęcie jakiegokolwiek działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

2.  Decyzja w sprawie podjęcia lub niepodejmowania działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do CCP zawiera informacje dotyczące następujących kwestii:

a)  przeprowadzonej przez organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oceny kwestii, czy CCP spełnia warunki dotyczące restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

b)  każdego działania, jakie organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zamierza podjąć, w tym decyzji o wystąpieniu z wnioskiem o likwidację, wyznaczenia zarządcy lub każdego innego środka zgodnie z mającym zastosowanie standardowym postępowaniem upadłościowym lub, z zastrzeżeniem art. 27 ust. 1 lit. e), zgodnie z prawem krajowym.

Artykuł 70

Wymogi proceduralne w odniesieniu do organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

1.  Najszybciej jak to jest praktycznie możliwe po podjęciu działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji powiadamia o tym wszystkie poniższe podmioty:

a)  CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją;

b)  kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

c)  wyznaczony krajowy organ makroostrożnościowy i ERRS;

d)  Komisję, Europejski Bank Centralny i EIOPA;

e)  operatorów systemów objętych zakresem stosowania dyrektywy 98/26/WE, których członkiem jest CCP objęty restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją.

2.  Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera kopię każdego zarządzenia lub instrumentu, za pomocą którego wykonywane jest działanie w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, i wskazany jest w nim dzień, z którym działanie w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji staje się skuteczne.

W powiadomieniu kierowanym do kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zgodnie z ust. 1 lit. b) wskazuje się również, czy działanie w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji odbiega od planu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, oraz podaje się uzasadnienie każdej takiej rozbieżności.

3.  Kopia zarządzenia lub instrumentu, za pomocą którego podejmowane jest działanie w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, albo obwieszczenie zawierające streszczenie skutków działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, oraz, w stosownych przypadkach, warunki i okres zawieszenia lub ograniczenia, o których mowa w art. 55, 56 i 57, zostają opublikowane przy użyciu wszystkich następujących środków:

a)  na stronie internetowej organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

b)  na stronie internetowej właściwego organu, jeżeli nie jest nim organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, i na stronie internetowej ESMA;

c)  na stronie internetowej CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją;

d)  jeżeli instrumenty właścicielskie lub instrumenty dłużne CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym – przy użyciu środków stosowanych na potrzeby ujawniania informacji regulowanych dotyczących CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją zgodnie z art. 21 ust. 1 dyrektywy 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(15).

4.  Jeżeli instrumenty właścicielskie lub instrumenty dłużne nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zapewnia, by dokumenty potwierdzające zastosowanie zarządzenia, o których mowa w ust. 3, zostały przesłane posiadaczom instrumentów właścicielskich i wierzycielom CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją znanym dzięki rejestrom lub bazom danych CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją, do których organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ma dostęp.

Artykuł 71

Poufność

1.  Następujące osoby i organy podlegają wymogom dotyczącym tajemnicy służbowej:

a)  organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

b)  właściwe organy, ESMA i EUNB;

c)  właściwe ministerstwa;

d)  zarządcy nadzwyczajni lub tymczasowi administratorzy wyznaczeni zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

e)  potencjalni nabywcy, do których zwróciły się właściwe organy lub organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, niezależnie od tego, czy nastąpiło to w ramach przygotowań do zastosowania instrumentu zbycia działalności, oraz niezależnie od tego, czy skutkowało to nabyciem;

f)  biegli rewidenci, księgowi, doradcy prawni i inni profesjonalni doradcy, rzeczoznawcy i inni eksperci pośrednio lub bezpośrednio zaangażowani przez organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, właściwe organy, właściwe ministerstwa lub przez potencjalnych nabywców, o których mowa w lit. e);

g)  banki centralne i inne organy uczestniczące w procedurze restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

h)  CCP pomostowy;

i)  wszelkie inne osoby, które świadczą lub świadczyły usługi pośrednio lub bezpośrednio, stale lub okazjonalnie na rzecz osób, o których mowa w lit. a)–k);

j)  kierownictwo wyższego szczebla, członkowie zarządu CCP i pracownicy organów lub podmiotów, o których mowa w lit. a)–k) powyżej, podczas procesu wyznaczania i po wyznaczeniu;

k)  wszyscy pozostali członkowie kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, o których nie ma mowy w lit. a), b), c) i g).

2.  W celu zagwarantowania przestrzegania wymogów dotyczących poufności określonych w ust. 1 i 3 osoby, o których mowa w ust. 1 lit. a), b), c), g), h) i k), dbają o wprowadzenie odpowiednich zasad wewnętrznych, w tym również zasad gwarantujących poufność informacji przekazywanych między osobami bezpośrednio zaangażowanymi w procedury restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

3.  Osobom, o których mowa w ust. 1, zabrania się ujawniania informacji poufnych otrzymanych przez nie w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych lub od właściwego organu bądź organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w związku z jego funkcjami na mocy niniejszego rozporządzenia, jakimkolwiek osobom lub organom, chyba że następuje to w ramach wykonywania przez nie funkcji przewidzianych na mocy niniejszego rozporządzenia lub w formie skrótowej lub zbiorczej, która uniemożliwia zidentyfikowanie poszczególnych CCP, bądź za wyraźną i uprzednią zgodą organu lub CCP, który dostarczył informacji.

Przed ujawnieniem informacji jakiegokolwiek typu osoby, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają ocenę skutków, jakie ujawnienie może mieć z punktu widzenia interesu publicznego w odniesieniu do polityki finansowej, monetarnej lub gospodarczej, a także z perspektywy interesów handlowych osób fizycznych i prawnych, celu inspekcji, dochodzeń i kontroli.

Procedura oceny skutków ujawnienia informacji obejmuje przeprowadzenie szczegółowej oceny skutków ujawnienia treści i szczegółów planu naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, o którym mowa w art. 9 i 13, oraz wyniku oceny przeprowadzonej na podstawie art. 10 i 16.

Wszelkie osoby lub podmioty, o których mowa w ust. 1, w przypadku naruszenia niniejszego artykułu ponoszą odpowiedzialność cywilną zgodnie z prawem krajowym.

4.  Na zasadzie odstępstwa od przepisów ust. 3 osoby, o których mowa w ust. 1, mogą prowadzić wymianę informacji poufnych z dowolnymi niżej wymienionymi osobami lub podmiotami, pod warunkiem że do celów tego rodzaju wymiany zawarto porozumienia dotyczące poufności:

a)  jakąkolwiek inną osobą, gdy jest to konieczne do celów planowania lub przeprowadzania działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

b)  parlamentarnymi komisjami śledczymi w ich państwie członkowskim, trybunałami obrachunkowymi w ich państwie członkowskim lub innymi podmiotami odpowiadającymi za śledztwa w ich państwie członkowskim;

c)  organami krajowymi odpowiedzialnymi za nadzór nad systemami płatniczymi, organami odpowiedzialnymi za standardowe postępowania upadłościowe, organami, którym powierzono publiczne zadanie nadzoru nad innymi podmiotami sektora finansowego, organami odpowiedzialnymi za sprawowanie nadzoru nad rynkami finansowymi i zakładami ubezpieczeń oraz inspektorami działającymi w ich imieniu, organami odpowiedzialnymi za utrzymywanie stabilności systemu finansowego w państwach członkowskich poprzez stosowanie zasad makroostrożnościowych, organami odpowiedzialnymi za ochronę stabilności systemu finansowego oraz osobami, którym powierzono przeprowadzanie ustawowych badań sprawozdań finansowych.

5.  Niniejszy artykuł nie stanowi przeszkody w:

a)  wewnętrznej wymianie informacji między pracownikami i ekspertami organów lub podmiotów, o których mowa w ust. 1 lit. a)–g) i k);

b)  wymianie informacji między organami ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz właściwymi organami, w tym między ich pracownikami i ekspertami, oraz wymianie informacji z innymi unijnymi organami ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, innymi właściwymi organami Unii, właściwymi ministerstwami, bankami centralnymi, organami odpowiedzialnymi na standardowe postępowanie upadłościowe, organami odpowiedzialnymi za utrzymywanie stabilności systemu finansowego w państwach członkowskich poprzez stosowanie zasad makroostrożnościowych, osobami, którym powierzono przeprowadzanie ustawowych badań sprawozdań finansowych, EUNB, ESMA lub, z zastrzeżeniem art. 78, organami państw trzecich, które pełnią funkcje równoważne funkcjom organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji lub, z zastrzeżeniem ścisłych wymogów dotyczących poufności, potencjalnym nabywcą do celów planowania lub przeprowadzania działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

6.  Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla przepisów prawa krajowego dotyczących ujawniania informacji do celów postępowań sądowych w sprawach karnych lub cywilnych.

ROZDZIAŁ VII

Prawo do odwołania i wyłączenie innych działań

Artykuł 72

Zatwierdzenie sądowe ex ante i prawa do zaskarżenia decyzji

1.  ▌

2.  Wszystkie osoby, na które ma wpływ decyzja o zastosowaniu środka w zakresie zapobiegania kryzysom lub decyzja o wykonaniu wszelkich uprawnień innych niż działanie w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, mają prawo odwołać się od takiej decyzji.

3.  Wszystkie osoby, na które ma wpływ decyzja o podjęciu działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, mają prawo odwołać się od takiej decyzji.

4.  Prawo do odwołania, o którym mowa w ust. 3, podlega następującym warunkom:

a)  decyzja organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji jest egzekwowalna ze skutkiem natychmiastowym oraz skutkuje domniemaniem wzruszalnym, że zawieszenie jej wykonania byłoby sprzeczne z interesem publicznym;

b)  procedura związana z odwołaniem odbywa się bez zwłoki;

c)  sąd korzysta z ocen gospodarczych, których przedmiotem są czynności przeprowadzone przez organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, biorąc je za podstawę swojej własnej oceny.

4a.  Decyzja organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji o podjęciu działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, decyzja o zastosowaniu środka w zakresie zapobiegania kryzysom lub decyzja o wykonaniu wszelkich uprawnień innych niż działanie w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zostaje unieważniona na podstawach materialno-prawnych wyłącznie wtedy, gdy była ona arbitralna i nieuzasadniona w momencie jej podjęcia, w oparciu o dostępne wtedy informacje.

4b.  Złożenie odwołania nie prowadzi automatycznie do zawieszenia skutków zaskarżonej decyzji.

5.  Jeżeli niezbędna jest ochrona interesów osób trzecich działających w dobrej wierze, które nabyły instrumenty właścicielskie, aktywa, prawa, obowiązki lub zobowiązania CCP objętego restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją poprzez podjęcie działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, unieważnienie decyzji organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji pozostaje bez wpływu na wszelkie późniejsze czynności administracyjne lub transakcje dokonane przez dany organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na podstawie unieważnionej decyzji.

Do celów akapitu pierwszego środki prawne dostępne dla skarżącego w przypadku unieważnienia decyzji organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji są ograniczone do odszkodowania za straty poniesione w wyniku tej decyzji.

Artykuł 73

Ograniczenia dotyczące innych postępowań

1.  Wszczęcie standardowego postępowania upadłościowego w odniesieniu do CCP jest możliwe wyłącznie z inicjatywy organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji lub za jego zgodą zgodnie z ust. 3.

2.  Właściwe organy i organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji są bezzwłocznie powiadamiane o każdym wniosku o wszczęcie standardowego postępowania upadłościowego w odniesieniu do CCP, niezależnie od tego, czy taki CCP jest objęty restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją, czy też podano do publicznej wiadomości decyzję zgodnie z art. 70 ust. 3.

3.  Organy odpowiedzialne za prowadzenie standardowego postępowania upadłościowego mogą wszcząć tego rodzaju postępowanie dopiero wówczas, gdy organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji powiadomi je, że podjął decyzję o niepodejmowaniu żadnego działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do CCP, lub gdy nie otrzymają żadnego powiadomienia w terminie siedmiu dni od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 2.

Jeżeli jest to konieczne dla skutecznego stosowania instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz skutecznego wykonania uprawnień w zakresie prowadzenia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji mogą wystąpić do sądu o zastosowanie odroczenia na odpowiedni do wyznaczonego celu okres w odniesieniu do wszelkich czynności lub postępowań sądowych, których CCP objęty restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją jest lub może stać się stroną.

TYTUŁ VI

STOSUNKI Z PAŃSTWAMI TRZECIMI

Artykuł 74

Umowy z państwami trzecimi

1.  Zgodnie z art. 218 TFUE Komisja może przedłożyć Radzie zalecenia w sprawie negocjacji umów z jednym lub większą liczbą państw trzecich dotyczących sposobów współpracy między organami ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz właściwymi organami państw trzecich w związku z planowaniem w zakresie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do CCP i CCP państw trzecich, w następujących sytuacjach:

a)  jeżeli CCP z państwa trzeciego świadczy usługi lub ma jednostki zależne w co najmniej jednym państwie członkowskim;

b)  jeżeli CCP z siedzibą w państwie członkowskim świadczy usługi lub ma co najmniej jedną jednostkę zależną w państwie trzecim.

ba)  jeżeli znaczna liczba członków rozliczających CCP ma siedzibę w tym państwie trzecim;

bb)  jeżeli CCP z państwa trzeciego ma znaczną liczbę członków rozliczających z siedzibą na terenie Unii.

2.  Umowy, o których mowa w ust. 1, mają w szczególności na celu zapewnienie ustanowienia procedur i ustaleń dotyczących współpracy przy realizacji działań i wykonywaniu uprawnień wskazanych w art. 77, w tym przy wymianie informacji niezbędnych do tych celów.

Artykuł 75

Uznawanie i wykonanie procedury restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji prowadzonej w państwie trzecim

1.  Niniejszy artykuł ma zastosowanie w odniesieniu do procedury restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji prowadzonej w państwie trzecim, chyba że międzynarodowa umowa z danym państwem trzecim, o której mowa w art. 74 ust. 1, wejdzie w życie oraz do dnia wejścia w życie takiej umowy. Ma on także zastosowanie po wejściu w życie międzynarodowej umowy z danym państwem trzecim, o której mowa w art. 74 ust. 1, w takim zakresie, w jakim uznawanie i wykonanie procedury restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji prowadzonej w państwie trzecim nie jest regulowane tą umową.

2.  Odpowiednie organy krajowe uznają procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji prowadzoną w państwie trzecim w odniesieniu do CCP z państwa trzeciego w każdym z następujących przypadków:

a)  CCP z państwa trzeciego świadczy usługi w co najmniej jednym państwie członkowskim lub ma jednostki zależne z siedzibą w co najmniej jednym państwie członkowskim;

b)  CCP z państwa trzeciego posiada aktywa, prawa, obowiązki lub zobowiązania zlokalizowane w co najmniej jednym państwie członkowskim lub podlegające prawu tych państw członkowskich.

Odpowiednie organy krajowe zapewniają wykonanie procedury restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji prowadzonej w państwie trzecim zgodnie ze swoim prawem krajowym.

3.  Odpowiednie organy krajowe są co najmniej uprawnione do:

a)  wykonania uprawnień w zakresie prowadzenia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do:

(i)  aktywów CCP z państwa trzeciego zlokalizowanych w ich państwie członkowskim lub podlegających prawu ich państwa członkowskiego;

(ii)  praw lub zobowiązań CCP z państwa trzeciego, które są księgowane w ich państwie członkowskim lub podlegają prawu ich państwa członkowskiego, lub jeżeli roszczenia w odniesieniu do tych praw i zobowiązań są egzekwowalne w ich państwie członkowskim;

b)  dokonania przeniesienia, w tym nakazania innej osobie dokonania przeniesienia, instrumentów właścicielskich jednostki zależnej mającej siedzibę w ich państwie członkowskim;

c)  wykonania uprawnień określonych w art. 55, 56 lub 57 w odniesieniu do praw jakiejkolwiek strony do zawarcia umowy z podmiotem, o którym mowa w niniejszym artykule ust. 2, jeżeli uprawnienia takie są konieczne do wykonania procedury restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji prowadzonej w państwie trzecim;

d)  uznania za niewykonalne wszelkich praw dotyczących wypowiedzenia, rozwiązania lub przyspieszenia wykonania umów, lub naruszenia praw umownych podmiotów, o których mowa w ust. 2, oraz innych podmiotów powiązanych, jeżeli takie prawa wynikają z działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji podejmowanego w odniesieniu do CCP z państwa trzeciego przez sam organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji z państwa trzeciego lub zgodnie z wymogami prawnymi lub regulacyjnymi dotyczącymi uzgodnień w kwestii restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w tym państwie, pod warunkiem że nadal są spełniane istotne zobowiązania wynikające z umowy, w tym zobowiązania do płatności i dostawy, a także zapewnienie zabezpieczenia.

4.  Uznanie i wykonanie procedury restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji prowadzonej w państwie trzecim nie narusza żadnego standardowego postępowania upadłościowego na mocy mającego zastosowanie prawa krajowego.

Artykuł 76

Prawo odmowy uznania lub wykonania procedury restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji prowadzonej w państwie trzecim

Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 75 ust. 2 odpowiednie organy krajowe mogą odmówić uznania lub wykonania procedury restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji prowadzonej w państwie trzecim w każdym z następujących przypadków:

a)  procedura restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji prowadzona w państwie trzecim miałaby negatywny wpływ na stabilność finansową w ich państwie członkowskim;

b)  wierzyciele lub członkowie rozliczający lub klienci tych członków rozliczających z siedzibą w ich państwie członkowskim nie byliby traktowani tak samo, jak mający podobne prawa wierzyciele lub członkowie rozliczający lub klienci tych członków rozliczających z państwa trzeciego w ramach krajowej procedury restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji prowadzonej w państwie trzecim;

c)  uznanie lub wykonanie procedury restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji prowadzonej w państwie trzecim miałoby istotne skutki fiskalne dla ich państwa członkowskiego;

d)  tego rodzaju uznanie lub wykonanie byłoby sprzeczne z prawem krajowym.

Artykuł 77

Współpraca z organami państw trzecich

1.  Niniejszy artykuł ma zastosowanie w odniesieniu do współpracy z państwem trzecim, chyba że międzynarodowa umowa z danym państwem trzecim, o której mowa w art. 74 ust. 1, wejdzie w życie oraz do dnia wejścia w życie takiej umowy. Ma on także zastosowanie po wejściu w życie międzynarodowej umowy z danym państwem trzecim przewidzianej w art. 74 ust. 1 w zakresie, w jakim treść niniejszego artykułu nie jest regulowana tą umową.

2.  Właściwe organy lub, w stosownych przypadkach, organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dokonują ustaleń dotyczących współpracy z następującymi właściwymi organami państw trzecich, uwzględniając obowiązujące ustalenia dotyczące współpracy dokonane zgodnie z art. 25 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 648/2012:

a)  jeżeli CCP z państwa trzeciego świadczy usługi lub ma jednostki zależne w co najmniej jednym państwie członkowskim – z odpowiednimi organami państwa trzeciego, w którym CCP ma siedzibę;

b)  jeżeli CCP świadczy usługi w państwie trzecim lub ma co najmniej jedną jednostkę zależną w państwie trzecim – z odpowiednimi organami państw trzecich, w których świadczone są takie usługi lub w których siedzibę mają takie jednostki zależne.

3.  W ustaleniach dotyczących współpracy, o których mowa w ust. 2, określa się procedury i uzgodnienia między uczestniczącymi organami dotyczące wymiany niezbędnych informacji oraz współpracy w zakresie realizacji następujących działań oraz wykonywania następujących uprawnień w odniesieniu do CCP, o których mowa w ust. 2 lit. a) i b), lub grup, w skład których wchodzą takie CCP:

a)  opracowywanie planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zgodnie z art. 13 oraz podobnych wymogów zgodnie z prawem danych państw trzecich;

b)  ocena możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do takich instytucji i grup, zgodnie z art. 16 oraz podobnymi wymogami zgodnie z prawem danych państw trzecich;

c)  wykonywanie uprawnień mających na celu ograniczenie lub usunięcie przeszkód w przeprowadzeniu skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zgodnie z art. 17 oraz wszelkich podobnych uprawnień zgodnie z prawem danych państw trzecich;

d)  zastosowanie środków wczesnej interwencji zgodnie z art. 19 oraz wykonanie podobnych uprawnień zgodnie z prawem danych państw trzecich;

e)  zastosowanie instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz wykonanie uprawnień w zakresie prowadzenia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz podobnych uprawnień przekazanych właściwym organom państw trzecich.

4.  Ustalenia dotyczące współpracy zawarte przez organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji i właściwe organy w państwach członkowskich z państwami trzecimi zgodnie z ust. 2 mogą obejmować postanowienia dotyczące następujących kwestii:

a)  wymiany informacji niezbędnych dla sporządzenia i utrzymania planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

b)  konsultacji i współpracy w zakresie opracowywania planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, w tym zasad wykonywania uprawnień zgodnie z art. 75 oraz podobnych uprawnień zgodnie z prawem danych państw trzecich;

c)  wymiany informacji niezbędnych do zastosowania instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz wykonania uprawnień w zakresie prowadzenia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji i podobnych uprawnień zgodnie z prawem danych państw trzecich;

d)  wczesnego ostrzegania stron ustaleń dotyczących współpracy lub konsultacji ze stronami takich ustaleń przed podjęciem jakichkolwiek istotnych działań zgodnie z niniejszym rozporządzeniem lub prawem danego państwa trzeciego mających wpływ na CCP lub grupę, której dotyczą takie ustalenia;

e)  koordynacji informowania opinii publicznej w przypadkach wspólnych działań w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

f)  procedur i uzgodnień dotyczących wymiany informacji i współpracy zgodnie z lit. a)–e), w tym, w stosownych przypadkach, poprzez ustanowienie i działanie grup zarządzania w sytuacji kryzysowej.

Aby zapewnić powszechne, jednolite i spójne stosowanie przepisów ust. 3, ESMA wyda wytyczne dotyczące rodzajów i treści postanowień, o których mowa w ust. 4, do dnia [Urząd Publikacji: proszę wpisać datę przypadającą 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] r.

5.  Organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz właściwe organy powiadamiają ESMA o wszystkich ustaleniach dotyczących współpracy, które zostały zawarte zgodnie z przepisami niniejszego artykułu.

Artykuł 78

Wymiana informacji poufnych

1.  Organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, właściwe organy i właściwe ministerstwa oraz, w stosownych przypadkach, inne odpowiednie organy krajowe dokonują wymiany informacji poufnych, w tym planów naprawy, z właściwymi organami państw trzecich jedynie wówczas, gdy spełnione są następujące warunki:

a)  właściwe organy państwa trzeciego podlegają wymogom i normom tajemnicy służbowej, które w opinii wszystkich zainteresowanych organów są uznawane za co najmniej równoważne wymogom nałożonym w art. 71;

b)  informacje są niezbędne do wykonywania przez właściwe organy państwa trzeciego ich funkcji zgodnie z prawem krajowym, które są porównywalne z funkcjami zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, oraz nie są wykorzystywane do żadnych innych celów.

2.  O ile wymiana informacji dotyczy danych osobowych, postępowanie z takimi danymi oraz przekazywanie ich organom państw trzecich podlega przepisom unijnym i krajowym mającym zastosowanie do ochrony danych.

3.  Jeżeli informacje poufne pochodzą z innego państwa członkowskiego, organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, właściwe organy i właściwe ministerstwa nie mogą ujawniać tych informacji właściwym organom państwa trzeciego, chyba że spełnione są następujące warunki:

a)  odpowiedni organ państwa członkowskiego, z którego pochodzą informacje, zgadza się na takie ujawnienie;

b)  informacje są ujawniane wyłącznie do celów, na które wyraził zgodę organ, o którym mowa w lit. a).

4.  Do celów niniejszego artykułu informacje uznaje się za poufne, jeżeli podlegają wymogom dotyczącym poufności zgodnie z prawem Unii.

Artykuł 78a

Sankcje administracyjne i inne środki administracyjne

1.  Nie naruszając prawa państw członkowskich do przewidywania i nakładania sankcji karnych, państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące sankcji administracyjnych i innych środków administracyjnych mających zastosowanie w przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia, oraz podejmują wszelkie konieczne działania, by zapewnić ich wykonanie. W przypadku podjęcia przez państwa członkowskie decyzji o niewprowadzaniu przepisów dotyczących sankcji administracyjnych w przypadku naruszeń, które podlegają krajowemu prawu karnemu, informują one Komisję o odpowiednich przepisach prawa karnego. Sankcje administracyjne i inne środki administracyjne muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby w sytuacji, gdy obowiązki, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie do CCP, członków rozliczających CCP lub jednostek dominujących, w przypadku naruszenia tych obowiązków sankcje administracyjne mogły być nakładane – z zastrzeżeniem warunków określonych w prawie krajowym – na członków zarządu CCP oraz inne osoby fizyczne, które zgodnie z prawem krajowym są odpowiedzialne za to naruszenie.

3.  Uprawnienia do nakładania sankcji administracyjnych, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, przyznaje się organom ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji lub – gdy są one różne – właściwym organom, w zależności od rodzaju naruszenia. Organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz właściwe organy posiadają wszystkie uprawnienia związane z gromadzeniem informacji i prowadzeniem dochodzeń, jakie są niezbędne do wykonywania ich funkcji. Wykonując swoje uprawnienia do nakładania sankcji, organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz właściwe organy ściśle ze sobą współpracują w celu zapewnienia zamierzonych skutków sankcji administracyjnych i innych środków administracyjnych oraz koordynują swoje działania w razie stosowania takich sankcji i środków w przypadkach transgranicznych.

4.  Organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji i właściwe organy korzystają ze swoich uprawnień administracyjnych do nakładania sankcji zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i z przepisami prawa krajowego w którykolwiek z następujących sposobów:

a)  bezpośrednio;

b)  we współpracy z innymi organami;

c)  w drodze przekazania uprawnień takim organom, zachowując odpowiedzialność za ich wykonanie;

d)  poprzez składanie wniosków do właściwych organów sądowych.

Artykuł 78b

Przepisy szczegółowe

1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby ich przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne przewidywały sankcje i inne środki administracyjne przynajmniej w odniesieniu do następujących sytuacji:

a)  niedopełnienie obowiązku sporządzenia, utrzymywania lub aktualizacji planów naprawy, z naruszeniem art. 9;

b)  niedopełnienie obowiązku przedstawienia wszystkich informacji niezbędnych do opracowania planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, z naruszeniem przepisów art. 14;

c)  niedopełnienie przez zarząd CCP obowiązku powiadomienia właściwego organu, gdy CCP znajduje się na progu upadłości lub jest zagrożony upadłością, z naruszeniem art. 68 ust. 1.

2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby w przypadkach określonych w ust. 1 sankcje administracyjne i inne środki administracyjne, które mogą zostać nałożone, obejmowały co najmniej:

a)  podanie do publicznej wiadomości informacji wskazującej odpowiedzialną osobę fizyczną, instytucję, unijną jednostkę dominującą, CCP lub inną osobę prawną i charakter naruszenia;

b)  nakaz zobowiązujący odpowiedzialną osobę fizyczną lub prawną do zaprzestania określonego postępowania oraz powstrzymania się od jego ponownego podejmowania;

c)  tymczasowy zakaz pełnienia funkcji w CCP dla członków wyższej kadry kierowniczej CCP lub innych odpowiedzialnych osób fizycznych;

d)  w przypadku osoby prawnej – grzywny administracyjne w wysokości maksymalnie 10 % łącznych rocznych obrotów netto danej osoby prawnej w poprzednim roku obrotowym. Jeżeli osoba prawna jest jednostką zależną jednostki dominującej, stosowny obrót stanowi kwota obrotu wynikająca ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki dominującej najwyższego szczebla w poprzednim roku obrotowym;

e)  w przypadku osoby fizycznej – grzywny administracyjne do maksymalnej wysokości 5 000 000 EUR lub, w państwach członkowskich, w których euro nie jest walutą urzędową, równowartości tej kwoty w walucie krajowej na dzień [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] r.;

f)  grzywny administracyjne w maksymalnej wysokości równej dwukrotności kwoty korzyści uzyskanych w wyniku naruszenia, w przypadku gdy możliwe jest ustalenie kwoty uzyskanych korzyści.

Artykuł 78c

Publikowanie informacji o nałożonych sankcjach administracyjnych

1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz właściwe organy publikowały na swojej oficjalnej stronie internetowej co najmniej informacje dotyczące wszelkich sankcji administracyjnych, wobec których nie wniesiono odwołania lub zostały wyczerpane wszystkie środki odwoławcze, nałożonych przez te organy w związku z naruszeniem przepisów ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu. Taka publikacja następuje bez zbędnej zwłoki po tym, jak dana osoba fizyczna lub prawna została poinformowana o tej sankcji, i obejmuje informacje dotyczące rodzaju i charakteru naruszenia oraz tożsamości osoby fizycznej lub prawnej, na którą nałożono przedmiotową sankcję.

W przypadku gdy państwa członkowskie zezwalają na publikowanie informacji o sankcjach, od których przysługuje prawo do odwołania, organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz właściwe organy publikują bez zbędnej zwłoki na swojej oficjalnej stronie internetowej informacje o statusie postępowania odwoławczego i o jego wyniku.

2.  Organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz właściwe organy publikują informacje dotyczące nałożonych przez nie sankcji z zachowaniem anonimowości, w sposób zgodny z prawem krajowym w którymkolwiek z następujących przypadków:

a)  jeżeli dana sankcja została nałożona na osobę fizyczną, a z przeprowadzonej wcześniej obowiązkowej oceny proporcjonalności publikacji danych osobowych wynika, że publikacja ta jest nieproporcjonalna;

b)  jeżeli opublikowanie tych informacji stanowiłoby zagrożenie dla stabilności rynków finansowych lub zagroziłoby prowadzonemu dochodzeniu karnemu;

c)  jeżeli, na ile można to ustalić, opublikowanie tych informacji wyrządziłoby niewspółmierną szkodę zaangażowanym CCP lub osobom fizycznym.

Ewentualnie w takich przypadkach publikację przedmiotowych danych można odroczyć o rozsądny okres, jeżeli można przewidzieć, że w tym okresie powody uzasadniające anonimową publikację przestaną istnieć.

3.  Organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz właściwe organy zapewniają, aby wszelkie informacje opublikowane zgodnie z niniejszym artykułem pozostały na ich oficjalnej stronie internetowej przez okres co najmniej pięciu lat. Dane osobowe zawarte w publikacji utrzymuje się na oficjalnej stronie internetowej organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji lub właściwego organu tylko przez okres, który jest konieczny zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi ochrony danych.

4.  Do dnia... [Urząd Publikacji: proszę wpisać datę przypadającą 18 miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia] r. ESMA przedstawi Komisji sprawozdanie dotyczące anonimowej publikacji przez państwa członkowskie, zgodnie z ust. 2, sankcji za nieprzestrzeganie przepisów niniejszego rozporządzenia, a zwłaszcza tego, czy wystąpiły pod tym względem istotne różnice między państwami członkowskimi. Ponadto w sprawozdaniu tym informuje się o wszelkich istotnych różnicach w czasie trwania publikacji sankcji na mocy prawa krajowego dotyczącego publikacji sankcji w poszczególnych państwach członkowskich.

Artykuł 78d

Utrzymywanie przez ESMA centralnej bazy danych

1.  Z zachowaniem wymogów dotyczących tajemnicy służbowej, o których mowa w art. 71, organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz właściwe organy informują ESMA o wszystkich sankcjach administracyjnych, które nałożyły na mocy art.78a za naruszenie przepisów niniejszego artykułu, a także o statusie postępowania odwoławczego i jego wyniku.

2.  ESMA utrzymuje centralną bazę danych dotyczących sankcji, o których organ ten został poinformowany, wyłącznie do celów wymiany informacji między organami ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, a dostęp do tej bazy danych mają tylko organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, przy czym jest ona aktualizowana na podstawie informacji przekazywanych przez organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

3.  ESMA utrzymuje centralną bazę danych dotyczącą sankcji, o których organ ten został poinformowany, wyłącznie do celów wymiany informacji między właściwymi organami, a dostęp do tej bazy danych mają tylko właściwe organy, przy czym jest ona aktualizowana na podstawie informacji przekazywanych przez właściwe organy.

4.  ESMA utrzymuje stronę internetową zawierającą linki do publikacji sankcji przez każdy organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz publikacji sankcji przez każdy właściwy organ na podstawie art. 78c, i wskazuje okres, przez który każde państwo członkowskie publikuje sankcje.

Artykuł 78e

Skuteczne nakładanie sankcji i wykonywanie uprawnień do nakładania sankcji przez właściwe organy i organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Państwa członkowskie zapewniają, aby określając rodzaj nakładanych sankcji administracyjnych lub innych środków administracyjnych oraz wysokość grzywien administracyjnych, właściwe organy i organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji uwzględniały wszystkie istotne okoliczności, w tym, w stosownych przypadkach:

a)  wagę naruszenia i czas jego trwania;

b)  stopień odpowiedzialności odpowiedzialnej osoby fizycznej lub prawnej;

c)  sytuację finansową odpowiedzialnej osoby fizycznej lub prawnej, której wyznacznikiem jest na przykład wysokość całkowitych obrotów odpowiedzialnej osoby prawnej lub roczny dochód odpowiedzialnej osoby fizycznej;

d)  kwotę zysków osiągniętych lub strat unikniętych w wyniku naruszenia przez odpowiedzialną osobę fizyczną lub prawną, jeżeli takie zyski lub straty mogą zostać określone;

e)  straty poniesione przez osoby trzecie w związku z naruszeniem, o ile można je ustalić;

f)  stopień współpracy osoby fizycznej lub prawnej odpowiedzialnej za naruszenie z właściwym organem i organem ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

g)  uprzednie naruszenia popełnione przez odpowiedzialną osobę fizyczną lub prawną;

h)  wszelkie potencjalne skutki systemowe naruszenia.

TYTUŁ VII

ZMIANY W ROZPORZĄDZENIACH (UE) NR 1095/2010, (UE) NR 648/2012 ORAZ (UE) 2015/2365

Artykuł 79

Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 1095/2010

W rozporządzeniu (UE) nr 1095/2010 wprowadza się następujące zmiany:

(22)  w art. 4 ust. 3 dodaje się ppkt (iv) w brzmieniu:"

„(iv) w odniesieniu do rozporządzenia (UE) [w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP] – organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zdefiniowany w art. 2 akapit pierwszy pkt 3 rozporządzenia (UE) [w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP].”;

"

(23)  w art. 40 ust. 5 dodaje się akapit w brzmieniu:"

„W celu podejmowania działań wchodzących w zakres stosowania rozporządzenia (UE) [w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP] członkowi Rady Organów Nadzoru, o którym mowa w ust. 1 lit. b), może towarzyszyć, w stosownych przypadkach, przedstawiciel organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w każdym państwie członkowskim, któremu nie przysługuje prawo głosu.”.

"

Artykuł 80

Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 648/2012

W rozporządzeniu (UE) nr 648/2012 wprowadza się następujące zmiany:

(1)  dodaje się art. 6a w brzmieniu:"

„Artykuł 6a

Zawieszenie obowiązku rozliczania w przypadku restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

1.  Jeżeli CCP spełnia warunki określone w art. 22 rozporządzenia (UE) [w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP], organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dla CCP wyznaczony na mocy art. 3 ust. 1 tego rozporządzenia ▌może zwrócić się do Komisji o tymczasowe zawieszenie obowiązku rozliczania określonego w art. 4 ust. 1 w odniesieniu do określonych klas instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, jeżeli spełnione są następujące warunki:

   a) CCP objęty restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją uzyskał zezwolenie zgodnie z art. 14 na rozliczanie określonych klas instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, podlegających wymogom rozliczania zgodnie z art. 4 ust. 1, których dotyczy wniosek o zawieszenie;
   b) zawieszenie obowiązku rozliczania określonego w art. 4 w odniesieniu do tego rodzaju określonych klas instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym jest konieczne do uniknięcia poważnego zagrożenia dla stabilności finansowej w Unii w związku z restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją CCP, w szczególności jeżeli spełnione są wszystkie następujące kryteria:
   (i) występują niekorzystne zdarzenia lub okoliczności stanowiące poważne zagrożenie dla stabilności finansowej;
   (ii) środek ten jest konieczny do ochrony przed tym zagrożeniem i nie będzie miał niekorzystnego wpływu na stabilność finansową, łącznie z potencjalnymi skutkami procyklicznymi, co byłoby niewspółmierne do korzyści płynących z tego środka.
   (iia) nie są dostępne żadne alternatywne CCP mogące zaoferować usługę rozliczeniową uczestnikom rozliczającym CCP będącego przedmiotem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji lub członkowie rozliczający i klienci nie mają zdolności technicznej ani operacyjnej do spełnienia wszystkich wymogów prawnych lub operacyjnych takich alternatywnych CCP w rozsądnym terminie;

Wnioskowi, o którym mowa w akapicie pierwszym, towarzyszą dowody na spełnienie warunków określonych w akapicie pierwszym lit. a) i b).

Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, o którym mowa w akapicie pierwszym, zgłasza swój uzasadniony wniosek ESMA i ERRS w tym samym czasie, w którym o wniosku powiadamiana jest Komisja.

2.  W terminie 24 godzin od otrzymania powiadomienia o wniosku, o którym mowa w ust. 1, oraz po konsultacji z ERRS ESMA wydaje opinię dotyczącą planowanego zawieszenia, uwzględniając konieczność uniknięcia poważnego zagrożenia dla stabilności finansowej w Unii, cele restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji określone w art. 21 rozporządzenia (UE) [w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP] oraz kryteria określone w art. 5 ust. 4 i 5 niniejszego rozporządzenia.

3.  Opinia, o której mowa w ust. 2, nie jest podawana do wiadomości publicznej.

4.  W terminie 48 godzin od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1, oraz zgodnie z ust. 6 Komisja przyjmuje decyzję o tymczasowym zawieszeniu obowiązku rozliczania określonych klas instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym albo o odrzuceniu wniosku dotyczącego zawieszenia tego obowiązku.

5.  Decyzja Komisji zostaje przekazana organowi, który zwrócił się z wnioskiem o zawieszenie, i ESMA oraz zostaje opublikowana na stronie internetowej Komisji. Jeżeli Komisja podejmie decyzję o zawieszeniu obowiązku rozliczania, decyzja zostaje opublikowana w rejestrze publicznym, o którym mowa w art. 6.

6.  Komisja może podjąć decyzję o tymczasowym zawieszeniu obowiązku rozliczania, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do określonych klas instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w ust. 1 lit. a) i b). Przyjmując tego rodzaju decyzję, Komisja uwzględnia opinię wydaną przez ESMA, o której mowa w ust. 2, cele restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, o których mowa w art. 21 rozporządzenia (UE) [w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP], kryteria określone w art. 5 ust. 4 i 5 dotyczące takich klas instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym oraz konieczność zawieszenia w celu uniknięcia poważnego zagrożenia dla stabilności finansowej.

7.  Zawieszenie obowiązku rozliczania zgodnie z ust. 4 jest ważne przez początkowy okres nieprzekraczający jednego miesiąca od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

8.  Komisja, po konsultacji z organem ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, ESMA i ERRS, może przedłużyć okres zawieszenia, o którym mowa w ust. 7, o co najmniej jeden okres łącznie nieprzekraczający sześciu miesięcy, począwszy od końca początkowego okresu zawieszenia, pod warunkiem że podstawy zawieszenia nadal mają zastosowanie.

9.  Jeżeli zawieszenie nie zostanie przedłużone przed upływem początkowego okresu lub każdego kolejnego okresu przedłużenia, wygasa ono automatycznie.

10.  Komisja powiadamia ESMA o zamiarze przedłużenia okresu zawieszenia obowiązku rozliczania.

W terminie 48 godzin od przekazania przez Komisję powiadomienia o zamiarze przedłużenia okresu zawieszenia obowiązku rozliczania ESMA wydaje opinię dotyczącą przedłużenia okresu zawieszenia, uwzględniając konieczność uniknięcia poważnego zagrożenia dla stabilności finansowej w Unii, cele restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji określone w art. 21 rozporządzenia (UE) [w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP] oraz kryteria określone w art. 5 ust. 4 i 5 niniejszego rozporządzenia.”;

"

(2)  art. 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:"

„3. Komisja ds. ryzyka doradza zarządowi w zakresie wszelkich uzgodnień, które mogą wpłynąć na zarządzanie ryzykiem CCP, takich jak znacząca zmiana modelu ryzyka, procedury na wypadek niewykonania zobowiązania, kryteria przyjmowania członków rozliczających, rozliczania nowych klas instrumentów lub funkcji na zasadzie outsourcingu. Komisja ds. ryzyka w odpowiednim czasie informuje zarząd o każdym nowym ryzyku mającym wpływ na odporność CCP. Opinie komisji ds. ryzyka nie są wymagane w odniesieniu do bieżącej działalności CCP. W sytuacjach nadzwyczajnych podejmuje się rozsądne wysiłki w celu zasięgnięcia opinii komisji ds. ryzyka na temat zdarzeń mających wpływ na zarządzanie ryzykiem CCP, w tym na temat zdarzeń istotnych z punktu widzenia ekspozycji członków rozliczających wobec CCP i wzajemnych zależności z innymi CCP, bez uszczerbku dla ograniczeń, którym podlega wymiana informacji, określonych w prawie konkurencji.”;

"

(3)  art. 28 ust. 5 otrzymuje brzmienie:"

„5. CCP niezwłocznie informuje właściwy organ i komisję ds. ryzyka o wszelkich decyzjach, w których zarząd decyduje o nieuwzględnieniu opinii komisji ds. ryzyka, i podaje uzasadnienie takiej decyzji. Komisja ds. ryzyka lub dowolny jej członek może informować właściwy organ o wszelkich obszarach, w których – jej zdaniem – nie zastosowano się do opinii komisji ds. ryzyka.”;

"

(4)  w art. 38 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:"

„Członkowie rozliczający CCP wyraźnie informują swoich aktualnych i potencjalnych klientów o określonych potencjalnych stratach lub innych kosztach, które mogą ponieść w wyniku zastosowania procedury w zakresie zarządzania skutkami niewykonania zobowiązania i ustaleń dotyczących podziału strat określonych w zasadach operacyjnych CCP, w tym o rodzaju świadczeń wyrównawczych, które mogą otrzymać, uwzględniając art. 48 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 648/2012. Klientom przekazuje się wystarczające informacje, aby upewnić się, że są oni świadomi strat lub innych kosztów, jakie w najgorszym przypadku mogą ponieść, jeżeli CCP podejmie środki naprawcze.”;

"

(5)  w art. 81 ust. 3 dodaje się lit. q) w brzmieniu:"

„q) organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wyznaczone na mocy art. 3 rozporządzenia (UE) [w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP].”.

"

Artykuł 81

Zmiany w rozporządzeniu (UE) 2015/2365

W art. 12 ust. 2 dodaje się lit. n) w brzmieniu:"

„n) organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wyznaczone na mocy art. 3 rozporządzenia (UE) [w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP].”.

"

TYTUŁ VIII

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 82

Przegląd

Najpóźniej do dnia ...[dwa lata po dacie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] r. lub wcześniej, jeżeli jest to stosowne w świetle innych przyjętych przepisów, ESMA dokona oceny potrzeb w zakresie personelu i zasobów związanych z przejęciem przez siebie uprawnień i obowiązków zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i przedłoży sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji.

Do dnia... [trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia lub po przyjęciu innych stosownych przepisów] r. Komisja dokonuje przeglądu niniejszego rozporządzenia i jego wdrożenia, a także ocenia skuteczność rozwiązań w zakresie zarządzania naprawą oraz restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją CCP w Unii oraz przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na ten temat.

W sprawozdaniu tym w szczególności:

a)  ocenia, czy ustanowienie jednolitego organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji unijnych CCP byłoby korzystne, terminowe i spójne z postępami w rozwoju systemu nadzoru nad CCP w Unii oraz ze stanem integracji takiego systemu nadzoru; oraz

b)  dokonuje przeglądu unijnych instytucji, organów i agencji, które mogłyby przyjąć na siebie obowiązki jednolitego organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji unijnych CCP, oraz ocenia ich zdolność do realizacji tego zadania.

Jeśli do czasu sporządzenia tego sprawozdania powołany zostanie jednolity organ nadzoru nad unijnymi CCP lub jeśli w tym sprawozdaniu zostanie stwierdzone, że system nadzoru nad unijnymi CCP jest wystarczająco zintegrowany, aby mógł zostać powołany spójny z nim jednolity organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP, Komisja przedstawia wniosek w sprawie zmiany niniejszego rozporządzenia w celu utworzenia jednolitego organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP lub, w stosownym przypadku, w celu powierzenia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji unijnych CCP odpowiedniej unijnej instytucji, organowi lub agencji.

Artykuł 83

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia [Urząd Publikacji: proszę wpisać datę określoną w art. 9 ust. 1 akapit drugi dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2014/59/UE] r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

SEKCJA A

Wymogi dotyczące planów naprawy

1.  Plan naprawy:

(1)  nie przewiduje dostępu do nadzwyczajnego publicznego wsparcia finansowego ani otrzymania takiego wsparcia;

(2)  uwzględnia interesy wszystkich zainteresowanych stron, na które może mieć wpływ;

(3)  zapewnia, aby ekspozycja członków rozliczających wobec CCP nie była nieograniczona.

W trakcie opracowywania planu naprawy CCP wypracowuje odpowiednie mechanizmy angażowania powiązanych infrastruktur rynku finansowego i zainteresowanych stron, które ponosiłyby straty, koszty lub przyczyniałyby się do pokrycia niedoborów płynności w przypadku wdrożenia planu naprawy.

SEKCJA B

Informacje, których organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji mogą zażądać od CCP do celów sporządzenia i utrzymania planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji mogą zażądać od instytucji do celów sporządzenia i utrzymania planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji co najmniej następujących informacji:

(2)  szczegółowego opisu struktury organizacyjnej CCP, w tym wykazu wszystkich osób prawnych;

(3)  wskazania bezpośrednich posiadaczy oraz odsetka udziałów z prawem głosu i udziałów pozbawionych prawa głosu w odniesieniu do każdej z osób prawnych;

(4)  wskazania lokalizacji, jurysdykcji siedziby, zezwoleń i osób na kluczowych stanowiskach kierowniczych w odniesieniu do każdej z osób prawnych;

(5)  schematu operacji krytycznych i głównych linii biznesowych CCP, z uwzględnieniem zawartych w bilansie szczegółowych informacji na temat takich operacji i linii biznesowych, w podziale na poszczególne osoby prawne;

(6)  szczegółowego opisu elementów CCP i rodzajów działalności wszystkich jego podmiotów prawnych, z podziałem co najmniej na rodzaje usług i odnośne kwoty rozliczonych wolumenów, otwartych pozycji, przepływów początkowych depozytów zabezpieczających i zmiennych depozytów zabezpieczających, funduszy na wypadek niewykonania zobowiązania, a także wszelkich powiązanych praw w zakresie oceny lub innych działań naprawczych dotyczących takich linii biznesowych;

(7)  szczegółowych informacji na temat instrumentów kapitałowych i dłużnych wyemitowanych przez CCP i jego podmioty prawne;

(8)  wskazania podmiotów, od których CCP otrzymał zabezpieczenie, formy, w jakiej je otrzymał (przeniesienie tytułu lub zabezpieczenie wierzytelności), osób, którym złożono zabezpieczenie, oraz formy tego zabezpieczenia, a także osoby, w której posiadaniu znajduje się złożone zabezpieczenie, oraz w obu przypadkach wskazania jurysdykcji, w której zlokalizowane jest zabezpieczenie;

(9)  opisu ekspozycji pozabilansowych CCP i jego podmiotów prawnych wraz ze schematem ich powiązań z jego operacjami krytycznymi i głównymi liniami biznesowymi;

(10)  istotnych zabezpieczeń CCP wraz ze schematem ich przyporządkowania do poszczególnych osób prawnych;

(11)  wskazania istotnych ekspozycji i znaczenia członków rozliczających CCP oraz analizy skutków upadłości głównych członków rozliczających dla CCP;

(12)  wszystkich systemów, za pośrednictwem których CCP przeprowadza transakcje w istotnej liczbie lub o istotnej wartości, wraz ze schematem ich przyporządkowania do poszczególnych osób prawnych CCP oraz ich powiązań z jego operacjami krytycznymi i głównymi liniami biznesowymi;

(13)  wszystkich systemów płatności, rozrachunków lub rozliczeń, których CCP jest bezpośrednio lub pośrednio członkiem, wraz ze schematem ich przyporządkowania do poszczególnych osób prawnych CCP oraz ich powiązań z jego operacjami krytycznymi i głównymi liniami biznesowymi;

(14)  szczegółowego wykazu i opisu kluczowych systemów informacji zarządczej wykorzystywanych przez CCP, w tym systemów zarządzania ryzykiem, systemów księgowych oraz systemów sprawozdawczości finansowej i sprawozdawczości do celów regulacyjnych, wraz ze schematem ich przyporządkowania do poszczególnych osób prawnych CCP oraz ich powiązań z jego operacjami krytycznymi i głównymi liniami biznesowymi;

(15)  wskazania właścicieli systemów wymienionych w pkt 13, związanych z nimi umów o gwarantowanym poziomie usług, a także wszelkiego oprogramowania i systemów lub licencji, wraz ze schematem ich przyporządkowania do poszczególnych podmiotów prawnych instytucji oraz ich powiązań z jej operacjami krytycznymi i głównymi liniami biznesowymi;

(16)  wskazania osób prawnych oraz schematu ich przyporządkowania, wzajemnych powiązań i zależności dotyczących kwestii, takich jak:

–  wspólne lub współdzielone: personel, infrastruktura lub systemy;

–  uzgodnienia dotyczące kapitału, finansowania lub płynności;

–  istniejące lub warunkowe ekspozycje kredytowe;

–  umowy dotyczące wzajemnych gwarancji, uzgodnienia dotyczące wzajemnych zabezpieczeń, postanowienia wzajemne w przypadku niewywiązywania się ze zobowiązań oraz uzgodnienia wzajemne między podmiotami powiązanymi dotyczące kompensowania;

–  przeniesienia ryzyka oraz uzgodnienia dotyczące wewnątrzgrupowych transakcji zabezpieczających; umowy o gwarantowanym poziomie usług;

(17)  wskazania właściwego organu oraz organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji właściwego dla każdej osoby prawnej, jeżeli są to organy inne od tych wyznaczonych na mocy art. 22 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 i art. 3 niniejszego rozporządzenia;

(18)  wskazania członka zarządu odpowiedzialnego za dostarczenie informacji niezbędnych do przygotowania planu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP oraz – jeżeli są to inne osoby – członków odpowiedzialnych za poszczególne osoby prawne, operacje krytyczne i główne linie biznesowe;

(19)  opisu uzgodnień, które obowiązują w CCP w celu zagwarantowania, że w przypadku restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji będzie mieć do dyspozycji wszystkie niezbędne informacje, które uzna za stosowne, do celów zastosowania instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji i wykonania uprawnień w zakresie prowadzenia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

(20)  wszystkich umów zawartych przez CCP i ich podmioty prawne z osobami trzecimi, do których rozwiązania może doprowadzić decyzja organów o zastosowaniu instrumentu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, wraz z informacjami, czy konsekwencje ich rozwiązania mogą mieć wpływ na stosowanie instrumentu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

(21)  opisu potencjalnych źródeł płynności dla wsparcia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

(22)  informacji dotyczących obciążeń aktywów, aktywów płynnych, działalności pozabilansowej, strategii hedgingowych oraz praktyk księgowych.

SEKCJA C

Kwestie, które organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji musi przeanalizować przy ocenie możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP

Oceniając możliwość przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP, organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji rozważa następujące kwestie:

(23)  stopień, w jakim CCP jest w stanie przyporządkować główne linie biznesowe i operacje krytyczne do poszczególnych osób prawnych;

(24)  stopień dostosowania struktur prawnych i korporacyjnych w odniesieniu do głównych linii biznesowych i operacji krytycznych;

(25)  stopień, w jakim obowiązują uzgodnienia zapewniające podstawowy personel, infrastrukturę, finansowanie, płynność i kapitał wspierające i pozwalające utrzymać główne linie biznesowe i operacje krytyczne;

(26)  stopień, w jakim umowy dotyczące świadczenia usług zawarte przez CCP są w pełni egzekwowalne w przypadku przeprowadzenia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP;

(27)  stopień, w jakim struktura zarządzania CCP jest odpowiednia do celów zarządzania i zapewnienia zgodności z wewnętrznymi strategiami CCP w odniesieniu do jego umów o gwarantowanym poziomie usług;

(28)  stopień, w jakim CCP posiada procedury umożliwiające przeniesienie na rzecz osób trzecich usług świadczonych w ramach umów o gwarantowanym poziomie usług w przypadku oddzielenia funkcji krytycznych lub głównych linii biznesowych;

(29)  stopień, w jakim obowiązują plany awaryjne i środki pozwalające utrzymać ciągłość dostępu do systemów płatności i rozrachunków;

(30)  adekwatność systemów informacji zarządczej, jeżeli chodzi o zagwarantowanie, by organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji były w stanie zgromadzić dokładne i kompletne informacje dotyczące głównych linii biznesowych i operacji krytycznych, które ułatwią im szybkie podejmowanie decyzji;

(31)  zdolność systemów informacji zarządczej do dostarczania informacji istotnych dla przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do CCP w dowolnym momencie, nawet w szybko zmieniających się warunkach;

(32)  stopień, w jakim CCP przetestował swoje systemy informacji zarządczej w scenariuszach warunków skrajnych, zdefiniowanych przez organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

(33)  stopień, w jakim CCP może zapewnić ciągłość swoich systemów informacji zarządczej zarówno w odniesieniu do zainteresowanego CCP, jak i nowego CCP w przypadku oddzielenia operacji krytycznych i głównych linii biznesowych od pozostałych operacji i linii biznesowych;

(34)  jeżeli CCP korzysta z gwarancji wewnątrzgrupowych lub jest od nich zależny, stopień, w jakim gwarancje te są udzielane na warunkach rynkowych, a systemy zarządzania ryzykiem związanym z tymi gwarancjami są solidne;

(35)  jeżeli CCP zawiera wewnątrzgrupowe transakcje zabezpieczające, stopień, w jakim transakcje te są zawierane na warunkach rynkowych, a systemy zarządzania ryzykiem dotyczącym tych transakcji są solidne;

(36)  stopień, w jakim stosowanie gwarancji wewnątrzgrupowych lub księgowych wewnątrzgrupowych transakcji zabezpieczających nasila efekt domina w ramach grupy;

(37)  stopień, w jakim struktura prawna CCP utrudnia stosowanie instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w związku z liczbą osób prawnych, złożonością struktury grupy lub trudnością w przyporządkowaniu linii biznesowych do podmiotów powiązanych;

(38)  stopień, w jakim restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja CCP może mieć negatywne skutki dla innej części grupy, w stosownych przypadkach;

(39)  istnienie i solidność umów o gwarantowanym poziomie usług;

(40)  dysponowanie przez organy państw trzecich instrumentami restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji niezbędnymi do wsparcia działań w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji podejmowanych przez unijne organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, a także możliwości podejmowania skoordynowanych działań przez organy unijne i organy państw trzecich;

(41)  możliwość zastosowania instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w sposób odpowiadający celom restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, biorąc pod uwagę dostępne instrumenty i strukturę CCP;

(42)  wszelkie szczegółowe wymogi niezbędne do wyemitowania nowych instrumentów właścicielskich, o których mowa w art. 33 ust. 1;

(43)  uzgodnienia i środki mogące utrudnić restrukturyzację i uporządkowaną likwidację w przypadku CCP, którzy posiadają członków rozliczających lub uzgodnienia dotyczące zabezpieczeń w różnych jurysdykcjach;

(44)  możliwość wiarygodnego zastosowania instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w sposób odpowiadający celom restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, biorąc pod uwagę możliwe skutki dla uczestników rozliczających, innych kontrahentów i pracowników oraz działania, które mogą podjąć organy państw trzecich;

(45)  stopień, w jakim można właściwie oszacować wpływ restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP na system finansowy i zaufanie rynków finansowych;

(46)  stopień, w jakim restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja CCP może mieć znaczący bezpośredni lub pośredni negatywny skutek dla systemu finansowego, zaufania rynku lub gospodarki;

(47)  stopień, w jakim dzięki zastosowaniu instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz wykonaniu uprawnień w zakresie prowadzenia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji można ograniczyć efekt domina względem innych CCP lub rynków finansowych;

(48)  stopień, w jakim restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja CCP mogłaby mieć istotne skutki dla funkcjonowania systemów płatności i rozrachunków.

(1) Dz.U. C z, s. .
(2) Dz.U. C 209 z 30.6.2017, s. 28
(3) Dz.U. C 372 z 1.11.2017, s. 6
(4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1).
(5) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 190).
(6) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 1).
(7) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 337 z 23.12.2015, s. 1).
(8) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 337 z 23.12.2015, s. 1).
(9) Dyrektywa 2002/47/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych (Dz.U. L 168 z 27.6.2002, s. 43).
(10) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32).
(11) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 876/2013 z dnia 28 maja 2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących kolegiów ds. kontrahentów centralnych (Dz.U. L 244 z 13.9.2013, s. 19).
(12) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) z dnia 23 marca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających treść planów naprawy, planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz grupowych planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, minimalne kryteria, które właściwy organ ma poddać ocenie w odniesieniu do planów naprawy i grupowych planów naprawy, warunki udzielenia wsparcia finansowego w ramach grupy, wymagania wobec niezależnych rzeczoznawców, umowne uznanie uprawnień do umorzenia i konwersji, procedury i treść wymogów dotyczących powiadomienia i obwieszczenia o zawieszeniu oraz sposób funkcjonowania kolegiów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, C(2016)1691 [adnotacja dla Urzędu Publikacji – proszę wpisać numer rozporządzenia delegowanego].
(13) Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz.U. L 345 z 31.12.2003, s. 64).
(14) Dyrektywa 2001/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie dopuszczenia papierów wartościowych do publicznego obrotu giełdowego oraz informacji dotyczących tych papierów wartościowych, które podlegają publikacji (Dz.U. L 184 z 6.7.2001, s. 1).
(15) Dyrektywa 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz.U. L 390 z 31.12.2004, s. 38).

Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności