Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0048(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0364/2018

Indgivne tekster :

A8-0364/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 27/03/2019 - 18.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0301

Vedtagne tekster
PDF 267kWORD 93k
Onsdag den 27. marts 2019 - Strasbourg
Europæiske crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet ***I
P8_TA(2019)0301A8-0364/2018
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 27. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet (COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0113),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0103/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 11. juli 2018(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0364/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 367 af 10.10.2018, s. 65.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 27. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... om europæiske crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet
P8_TC1-COD(2018)0048

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Crowdfunding, som typisk er baseret på små investeringer, bliver i stadig større grad en veletableret form for alternativ finansiering for nyetablerede virksomheder samt små og mellemstore virksomheder (SMV'er) tidligt i virksomhedens vækstfase. Crowdfunding udgør en stadig vigtigere type formidling, hvor en crowdfundingtjenesteudbyder driver en digital platform, som er åben for offentligheden, for at matche eller gøre det lettere at matche potentielle investorer eller långivere med virksomheder, der søger finansiering, uanset om finansieringen fører til en låneaftale, til en egenkapitalandel eller til en anden værdipapirbaseret post, uden at crowdfundingtjenesteudbyderen selv påtager sig risiko. Denne forordnings anvendelsesområde bør derfor omfatte både lånebaseret crowdfunding og investeringsbaseret crowdfunding▌.

(2)  Crowdfunding kan medvirke til at give SMV'er adgang til finansiering og ▌til at gennemføre kapitalmarkedsunionen. Manglende adgang til finansiering for sådanne virksomheder er et problem selv i medlemsstater, hvor adgangen til bankfinansiering er forblevet stabil under finanskrisen. Crowdfunding er blevet en veletableret praksis for at få et projekt eller en virksomhed finansieret, i reglen af et betydeligt antal personer eller organisationer, gennem onlineplatforme, hvor privatpersoner, organisationer og virksomheder, herunder nyetablerede virksomheder, rejser relativt små pengebeløb.

(3)  Leveringen af crowdfundingtjenester er generelt afhængig af tre typer aktører: projektejeren, der foreslår det projekt eller virksomhedslån, der skal finansieres, investorer, der finansierer det foreslåede projekt, i reglen gennem begrænsede investeringer eller lån, og en formidlingsorganisation i form af en tjenesteudbyder, der bringer projektejere og investorer eller långivere sammen gennem en onlineplatform.

(4)  Crowdfunding kan ud over at udgøre en alternativ kilde til direkte finansiering, herunder venturekapital, give virksomhederne andre fordele. Det kan give projektet eller virksomheden koncept- og idevalidering, give adgang til mange personer, hvilket giver iværksætteren indblik og oplysninger, og det kan være et markedsføringsredskab. ▌

(5)  Flere medlemsstater har allerede indført nationale, særligt tilpassede ordninger for crowdfunding. Disse ordninger er udformet særligt til de lokale markeders og investorers karakteristika og behov. Som følge deraf er der forskelle i de eksisterende nationale bestemmelser for så vidt angår crowdfundingplatformes driftsbetingelser, rækken af tilladte aktiviteter og tilladelseskravene.

(6)  Forskellene mellem de eksisterende nationale bestemmelser hindrer grænseoverskridende levering af crowdfundingtjenester og har derfor en direkte indvirkning på det indre marked for sådanne tjenesteydelser. Særlig det forhold, at de lovgivningsmæssige rammer er fragmenterede langs nationale grænser, forårsager væsentlige omkostninger til overholdelse af lovgivningen for detailinvestorer, der ofte har uforholdsmæssigt store problemer i forhold til størrelsen af deres investering, når det skal fastsættes, hvilke regler, der anvendes på crowdfundingtjenester. Dette afskrækker ofte sådanne investorer fra at foretage grænseoverskridende investeringer via crowdfundingplatforme. De samme årsager afskrækker crowdfundingtjenesteudbydere, der driver sådanne platforme, fra at udbyde deres tjenester i andre medlemsstater end den, hvor de er etablerede. Derfor har crowdfundingaktiviteter hidtil hovedsageligt været af national karakter, hvilket har hindret fremkomsten af et EU-marked for crowdfunding og dermed afskåret virksomheder fra adgang til crowdfundingtjenester, særligt i tilfælde, hvor en virksomhed opererer i en medlemsstat, der på grund af sin relativt lille befolkning ikke giver adgang til et stort antal personer.

(7)  For at fremme grænseoverskridende crowdfundingaktiviteter og lette crowdfundingudbyderes adgang til at levere og modtage sådanne tjenester på det indre marked er det derfor nødvendigt at håndtere de eksisterende hindringer for et velfungerende indre marked for crowdfundingtjenester. At indføre et samlet regelsæt for levering af crowdfundingtjenester, der giver crowdfundingtjenesteudbydere mulighed for at ansøge om en samlet EU-tilladelse til at udøve virksomhed i overensstemmelse med sådanne regler, er et passende første skridt for at fremme grænseoverskridende crowdfundingaktiviteter og således styrke det indre markeds funktion.

(8)  Ved at håndtere hindringerne for et velfungerende indre marked for crowdfundingtjenester søger denne forordning at fremme grænseoverskridende finansiering til virksomheder. Crowdfundingtjenester i forbindelse med udlån til forbrugere som defineret i artikel 3, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF7(3) bør derfor ikke falde ind under denne forordnings anvendelsesområde.

(9)  For at undgå at den samme aktivitet er underlagt forskellige tilladelseskrav i Unionen, bør crowdfundingtjenester, der leveres af personer med tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU8(4), eller som leveres i overensstemmelse med national lovgivning, udelukkes fra nærværende forordnings anvendelsesområde.

(10)  Hvad angår lånebaseret crowdfunding bør formidling af ydelse af lån, herunder tjenester som præsentation af crowdfundingudbud for kunder eller vurdering af projektejeres kreditværdighed, tage hensyn til forskellige forretningsmodeller og gøre det muligt at indgå en låneaftale gennem en crowdfundingplatform mellem en eller flere kunder og en eller flere projektejere.

(11)  I forbindelse med investeringsbaseret crowdfunding er et værdipapirs omsættelighed en vigtig sikkerhed for investorerne, som kan træde ud af deres investering, da omsætteligheden giver dem juridisk mulighed for at afhænde deres investering på kapitalmarkederne. Denne forordning dækker og tillader derfor kun investeringsbaserede crowdfundingtjenester i forbindelse med værdipapirer. Andre finansielle instrumenter end værdipapirer bør dog udelukkes fra denne forordnings anvendelsesområde, da sådanne værdipapirer medfører risici for investorer, der ikke kan forvaltes forsvarligt inden for disse lovgivningsmæssige rammer.

(11a)  "Initial coin offerings" (ICO'er) er af en væsentlig anden karakter end den crowdfunding, som reguleres ved denne forordning. Bl.a. gør ICO'er normalt ikke brug af formidlere såsom crowdfundingplatforme og tilvejebringer ofte finansiering til en værdi af over 1 000 000 EUR. En medtagelse af ICO'er i denne forordning ville ikke løse de problemer, der er forbundet med ICO'er generelt.

(12)  I betragtning af risiciene ved crowdfundinginvesteringer bør der med henblik på effektiv beskyttelse af investorer og på etablering af en mekanisme for markedsdisciplin fastsættes en tærskel i form af en maksimalværdi for hvert crowdfundingudbud. Denne tærskel bør være 8 000 000 EUR, som er den maksimale tærskel, op til hvilken medlemsstater kan fritage udbud af værdipapirer til offentligheden fra forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129(5). Uanset det høje niveau af investorbeskyttelse, som er nødvendigt, bør denne tærskel være i overensstemmelse med praksis på nationale markeder for at gøre EU-platformen attraktiv for grænseoverskridende virksomhedsfinansiering.

(12a)  I denne forordning fastlægges indholdet af et dokument med central investorinformation, som skal stilles til rådighed for potentielle investorer ved hvert crowdfundingudbud. Da dette dokument med central investorinformation skal være skræddersyet til et crowdfundingudbuds særlige karakteristika og til investorernes informationsbehov, bør det erstatte det prospekt, der er påkrævet i henhold til forordning (EU) 2017/1129 ved udbud af værdipapirer til offentligheden. Crowdfundingudbud i henhold til nærværende forordning bør derfor udelukkes fra anvendelsesområdet for forordning (EU) 2017/1129, og denne bør ændres tilsvarende.

(13)  For at undgå regelarbitrage og for at sikre effektivt tilsyn med crowdfundingtjenesteudbydere bør crowdfundingtjenesteudbydere ikke have lov til at modtage indskud eller andre tilbagebetalingspligtige midler fra offentligheden, medmindre de har tilladelse som kreditinstitut i henhold til artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU10(6).

(14)  For nå dette mål bør crowdfundingtjenesteudbydere have mulighed for at ansøge om en samlet EU-tilladelse og for at udøve deres virksomhed i overensstemmelse med disse ensartede krav. For at bevare den brede adgang til crowdfundingudbud, der udelukkende er rettet mod nationale markeder, bør crowdfundingtjenesteudbydere, der vælger at levere deres tjenester i overensstemmelse med den relevante nationale lovgivning, imidlertid fortsat have denne mulighed. Derfor bør de ensartede krav, der fastsættes ved denne forordning, være valgfri og derfor ikke finde anvendelse på sådanne crowdfundingtjenesteudbydere, der vælger kun at udøve virksomhed på nationalt niveau.

(15)  For at bevare en høj grad af investorbeskyttelse, for at mindske risiciene ved crowdfunding og for at sikre retfærdig behandling af alle kunder bør crowdfundingtjenesteudbyderne have en politik, der skal sikre, at projekter udvælges på en professionel, retfærdig og gennemsigtig måde, og at crowdfundingtjenester leveres på samme måde.

(15a)  Af samme grund bør crowdfundingtjenesteudbydere, som anvender ICO'er på deres platform, være udelukket fra denne forordning. For at opnå effektiv regulering af den nye ICO-teknologi kan Kommissionen i fremtiden foreslå omfattende lovgivning på EU-niveau baseret på en grundig konsekvensanalyse.

(15b)  Alternative investeringsinstrumenter såsom ICO'er rummer et potentiale for finansiering af SMV'er, innovative nyetablerede virksomheder og scaleupvirksomheder, kan accelerere teknologioverførsel og kan være en vigtig del af kapitalmarkedsunionen. Kommissionen bør vurdere behovet for at foreslå en særskilt EU-lovramme for ICO'er. Øget retssikkerheden over en bred kam kan være afgørende for at øge investor- og forbrugerbeskyttelsen og reducere risiciene hidrørende fra asymmetrisk information, svigagtig adfærd og ulovlige aktiviteter.

(16)  For at forbedre tjenesten for deres kunder, som kan være en potentiel eller en faktisk investor eller projektejer, bør crowdfundingtjenesteudbydere kunne udøve skøn på kundernes vegne hvad angår parametrene for kundernes ordrer, forudsat at de træffer alle nødvendige foranstaltninger for at opnå det bedste mulige resultat for deres kunder, og forudsat at de oplyser den præcise metode og parametre for skønnet. For at sikre, at potentielle investorer tilbydes investeringsmuligheder på et neutral grundlag, bør crowdfundingtjenesteudbydere ikke betale eller modtage nogen form for aflønning, rabat eller naturalieydelse for at videresende kundeordrer til særlige udbud på deres platforme eller til særlige udbud på en tredjepartsplatform.

(17)  Denne forordning søger at fremme direkte investering og at undgå at give finansielle formidlere, der reguleres af anden EU-lovgivning, især EU-bestemmelser for formueforvaltere, mulighed for regelarbitrage. Anvendelsen af retlige strukturer, herunder special purpose vehicles, som mellemled mellem crowdfundingprojektet eller -virksomheden og investorerne bør derfor være underlagt strenge regler og kun være tilladt for godkendte modparter eller valgte professionelle investorer som defineret i direktiv 2014/65/EU.

(18)  Det er af afgørende betydning for en hensigtsmæssig risikostyring og forebyggelse af interessekonflikter, at der sikres effektive ledelsessystemer. Crowdfundingtjenesteudbydere bør derfor have ledelsesordninger, der sikrer effektiv og forsigtig ledelse, og ledelsen bør have et godt omdømme og have tilstrækkelig viden og erfaring. Crowdfundingtjenesteudbydere bør også indføre procedurer for modtagelse og behandling af klager fra kunder.

(19)  Crowdfundingtjenesteudbydere bør agere som neutrale formidlere mellem kunder på deres crowdfundingplatform. For at forhindre interessekonflikter bør der fastsættes visse krav med hensyn til crowdfundingtjenesteudbydere og ledere og medarbejdere eller enhver person, der direkte eller indirekte udøver kontrol over dem. Det bør ▌forhindres, at crowdfundingtjenesteudbydere har finansielle interesser i crowdfundingudbuddene på deres crowdfundingplatforme, medmindre de på forhånd på deres websted oplyser om sådanne finansielle interesser i projekter eller udbud. På denne måde vil crowdfundingtjenesteudbydere kunne afstemme deres interesser med investorernes interesser. Endvidere bør kapitalejere, der besidder 20 % eller mere af kapitalen eller stemmerettighederne, og ledere ▌eller enhver person, der direkte ▌udøver kontrol over crowdfundingprojekter, ikke optræde som kunder i forbindelse med de crowdfundingtjenester, der leveres på den pågældende crowdfundingplatform.

(20)  Med henblik på effektiv og gnidningsløs levering af crowdfundingtjenester bør crowdfundingtjenesteudbydere have tilladelse til helt eller delvis at overdrage operationelle funktioner til tjenesteudbydere, forudsat at outsourcingen ikke materielt forringer kvaliteten af crowdfundingtjenesteudbydernes interne kontrol og effektive tilsyn. Crowdfundingtjenesteudbydere bør imidlertid forblive fuldt ud ansvarlige for overholdelse af denne forordning.

(21)  Besiddelse af kunders midler og levering af betalingstjenester kræver tilladelse som betalingstjenesteudbyder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/236611(7). Dette obligatoriske tilladelseskrav kan ikke opfyldes med en tilladelse som crowdfundingtjenesteudbyder. Det bør derfor specificeres, at en crowdfundingtjenesteudbyder, der udfører sådanne betalingstjenester i forbindelse med sine crowdfundingtjenester, også skal have tilladelse som betalingsinstitut i overensstemmelse med direktiv (EU) 2015/2366. For at muliggøre korrekt tilsyn med sådanne aktiviteter bør den kompetente nationale myndighed underrettes om, hvorvidt crowdfundingtjenesteudbyderen har til hensigt selv at udføre betalingstjenester med den rette tilladelse, eller om sådanne tjenester vil blive outsourcet til en tredjepart, der har tilladelse.

(22)  For at crowdfundingtjenester kan vokse og fungere gnidningsløst, kræver det, at de har et tilstrækkeligt omfang, og at offentligheden har tillid til tjenesterne. Det er derfor nødvendigt at fastsætte ensartede forholdsmæssige krav, der finder direkte anvendelse, vedrørende tilladelse og et fælles tilsynsorgan.

(23)  En høj grad af investortillid bidrager til crowdfundingtjenesters vækst. Det forventes derfor, at krav til crowdfundingtjenester vil fremme grænseoverskridende levering af sådanne tjenester, mindske operationelle risici og sikre en høj grad af gennemsigtighed og investorbeskyttelse.

(24)  Crowdfundingtjenester kan være udsat for risici vedrørende hvidvask af penge og finansiering af terrorisme som understreget i Kommissionens rapport om vurderingen af de risici for hvidvask og finansiering af terrorisme, der påvirker det indre marked og vedrører grænseoverskridende aktiviteter12(8). Der bør derfor være sikkerhedsforanstaltninger ved opfyldelse af betingelserne for tilladelse, vurdering af ledelsens gode omdømme, levering af betalingstjenester udelukkende gennem enheder, som har tilladelse, og som er omfattet af krav vedrørende bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Med henblik på at sikre yderligere finansiel stabilitet ved at forhindre risici for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og under hensyntagen til maksimumtærsklen for den finansiering, der kan tilvejebringes ved hjælp af et crowdfundingudbud i overensstemmelse med denne forordning, bør Kommissionen vurdere nødvendigheden af og proportionaliteten ved at pålægge crowdfundingtjenesteudbydere, der har tilladelse i henhold til denne forordning, hele eller dele af forpligtelsen til at overholde de nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv (EU) 2015/849 med hensyn til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme og nødvendigheden af og proportionaliteten ved at tilføje af sådanne crowdfundingtjenesteudbydere til listen over forpligtede enheder for så vidt angår direktiv (EU) 2015/849.

(25)  For at give crowdfundingtjenesteudbydere mulighed for at udøve grænseoverskridende virksomhed uden at blive udsat for forskellige regler og dermed at lette finansiering af projekter i hele Unionen gennem investorer fra forskellige medlemsstater bør medlemsstaterne ikke kunne pålægge crowdfundingtjenesteudbydere, der har tilladelse i henhold til denne forordning, yderligere krav.

(26)  Tilladelsesprocessen bør gøre det muligt for den nationale kompetente myndighed at få oplysninger om de tjenester, som de potentielle crowdfundingtjenesteudbydere har til hensigt at levere, og de crowdfundingplatforme, som de har til hensigt at drive, at vurdere kvaliteten af deres ledelse og at vurdere de potentielle crowdfundingtjenesteudbyderes interne organisation og procedurer for at sikre overholdelse af kravene i denne forordning.

(27)  Med henblik på at fremme gennemsigtigheden for detailinvestorer hvad angår levering af crowdfundingtjenester bør ESMA offentliggøre et offentligt og ajourført register over alle crowdfundingtjenesteudbydere, der har tilladelse og driver crowdfundingplatforme i Unionen i overensstemmelse med denne forordning.

(28)  Tilladelsen bør trækkes tilbage, hvis betingelserne for udstedelse ikke længere opfyldes. Den nationale kompetente myndighed bør navnlig kunne vurdere, om ledelsens gode omdømme er blevet berørt, eller om der har været alvorlige svigt i de interne procedurer og systemer. For at gøre det muligt for den nationale kompetente myndighed at vurdere, om tilladelsen som crowdfundingtjenesteudbyder bør trækkes tilbage, bør den nationale kompetente myndighed underrettes, når en crowdfundingtjenesteudbyder eller en tredjepart, der handler på dennes vegne, har mistet sin tilladelse som betalingsinstitut eller har overtrådt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849(9).

(29)  Med henblik på at give potentielle investorer en klar forståelse af arten af og risiciene, omkostningerne og gebyrerne ved crowdfundingtjenester bør crowdfundingtjenesteudbyderne give deres kunder klare og opdelte oplysninger.

(30)  Investeringer i produkter, der markedsføres på crowdfundingplatforme, kan ikke sammenlignes med traditionelle investerings- eller opsparingsprodukter og bør ikke markedsføres som sådanne. For at sikre, at potentielle investorer forstår omfanget af risiko ved crowdfundinginvesteringer, er det imidlertid obligatorisk for crowdfundingtjenesteudbydere at foretage en indledende videntest af deres potentielle investorer for at fastslå deres forståelse af investeringen. Crowdfundingtjenesteudbydere bør udtrykkeligt give potentielle investorer besked, når crowdfundingtjenesterne anses for ikke at være hensigtsmæssige for dem.

(31)  For at gøre det muligt for investorerne at træffe en informeret investeringsbeslutning bør crowdfundingtjenesteudbydere give potentielle investorer et dokument med central investorinformation. Dokumentet med central investorinformation bør advare potentielle investorer om, at det investeringsmiljø, de er indtrådt i, indebærer risici og ikke er omfattet af hverken indskuds- eller investorgarantiordninger.

(32)  Dokumentet med central investorinformation bør også tage højde for de specifikke kendetegn og risici, der er forbundet med nyetablerede virksomheder, og fokusere på væsentlige oplysninger om projektejerne, investorernes rettigheder og gebyrer samt typen af udbudte værdipapirer og låneaftaler. Eftersom projektejeren er bedst i stand til at give sådanne oplysninger, bør dokumentet med central investorinformation udarbejdes af projektejeren. Eftersom crowdfundingtjenesteudbydere har ansvaret for at underrette deres potentielle investorer, er det imidlertid deres ansvar at sikre, at dokumentet med central investorinformation er fyldestgørende.

(33)  For at sikre, at nyetablerede virksomheder og SMV'er har ubesværet og hensigtsmæssig adgang til kapitalmarkeder, for at nedbringe deres finansieringsomkostninger og for at undgå forsinkelser og omkostninger for crowdfundingtjenesteudbydere bør dokument med central investorinformation ikke godkendes af en kompetent myndighed.

(34)  For at undgå unødvendige omkostninger og administrative byrder for den grænseoverskridende levering af crowdfundingtjenester bør markedsføringsmateriale ikke være underlagt krav om oversættelse ▌.

(35)  Crowdfundingtjenesteudbydere bør ikke kunne levere nogen form for skønsmæssig eller ikkeskønsmæssig matchning af købs- og salgsinteresse, eftersom denne aktivitet kræver tilladelse som investeringsselskab, jf. artikel 5 i direktiv 2014/65/EU, eller som reguleret marked, jf. nævnte direktivs artikel 44. Med henblik på at fremme gennemsigtighed og informationsstrømme bør crowdfundingtjenesteudbydere kunne give investorer, der har foretaget investeringer gennem deres platform, mulighed for at kontakte og indgå transaktioner med hinanden på deres platforme i forbindelse med investeringer, der oprindeligt blev foretaget på deres platform. Crowdfundingtjenesteudbydere bør dog meddele deres kunder, at de ikke driver et handelssystem, og at enhver købs- og salgsaktivitet på deres platform sker efter kundens eget skøn og på kundens ansvar.

(36)  For at fremme gennemsigtighed og sikre korrekt dokumentation af kommunikation med kunden bør crowdfundingtjenesteudbydere opbevare alle relevante fortegnelser vedrørende deres tjenester og transaktioner.

(37)  For at sikre retfærdig og ikke-diskriminerende behandling af investorer og projektejere bør crowdfundingtjenesteudbydere, der gør reklame for deres tjenester ved hjælp af markedsføringsmateriale, ikke behandle et projekt mere gunstigt end andre projekter, der udbydes på deres platform, medmindre der er objektive grunde hertil såsom specifikke krav fra investorens side eller en risikoprofil, som investoren på forhånd har fastlagt. Dog bør crowdfundingtjenesteudbydere kunne nævne vellykkede afsluttede udbud, der ikke længere kan investeres i gennem platformen, og de bør i den forbindelse opfordres til at gøre det muligt at sammenligne de resultater, der er opnået med deres afsluttede projekter.

(38)  For at skabe større retssikkerhed for crowdfundingtjenesteudbydere, der udøver virksomhed i hele Unionen, og for at sikre lettere markedsadgang, bør fuldstændige oplysninger om de i medlemsstaterne gældende love og administrative bestemmelser samt sammendrag heraf, som specifikt regulerer crowdfundingtjenesteudbyderes markedsføringsmateriale, offentliggøres elektronisk ▌. Med henblik herpå bør kompetente myndigheder og ESMA føre centrale databaser.

(39)  For at opnå en bedre forståelse af omfanget af reguleringsmæssige forskelle mellem medlemsstaterne vedrørende kravene for markedsføringsmateriale bør de kompetente myndigheder årligt forelægge ESMA en detaljeret rapport om deres håndhævelsesaktiviteter på dette område.

(39a)  For at sikre konsekvent anvendelse af tilladelser og krav til crowdfundingtjenesteudbydere, der udøver virksomhed i hele Unionen, bør ESMA udarbejde reguleringsmæssige tekniske standarder, som forelægges Kommissionen.

(40)  Det er vigtigt, at der sikres effektiv overholdelse af kravene for tilladelse og levering af crowdfundingtjenester i overensstemmelse med denne forordning. Den nationale kompetente myndighed bør ▌ meddele tilladelse og udøve overvågning. Den nationale kompetente myndighed bør have bemyndigelse til at anmode om oplysninger, gennemføre generelle undersøgelser og kontrolbesøg på stedet, offentliggøre meddelelser og advarsler samt pålægge sanktioner. Den nationale kompetente myndighed bør udøve sine overvågnings- og sanktionsmæssige beføjelser på en forholdsmæssig måde.

(42)  Den nationale kompetente myndighed bør opkræve gebyrer hos de enheder, den fører direkte tilsyn med, for at dække sine omkostninger, herunder indirekte omkostninger. Gebyrets størrelse bør stå i forhold til størrelsen af en enhed, der føres direkte tilsyn med, idet der tages hensyn til crowdfundingbranchens tidlige udviklingsniveau.

(43)  Målene for denne forordning, nemlig at løse problemet med fragmenteringen af de lovgivningsmæssige rammer for crowdfundingtjenester for at sikre et velfungerende indre marked for sådanne tjenester, mens investorbeskyttelsen og markedseffektiviteten forbedres, og der bygges videre på kapitalmarkedsunionen, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan bedre nås på EU-plan, og Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(44)  Anvendelsen af denne forordning bør udskydes, således at den kan tilpasses anvendelsen af de nationale bestemmelser til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv XXX/XXXX/EU, der undtager crowdfundingtjenesteudbydere, der hører under nærværende forordnings anvendelsesområde, fra anvendelsen af direktiv 2014/65/EU.

(45)  Denne forordning overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, som anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Denne forordning bør følgelig fortolkes og anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder og principper.

(46)  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 28, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001(10)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Kapitel I

Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes ensartede krav for følgende:

a)  crowdfundingtjenesteudbyderes drift og organisation

b)  tilladelse til og tilsyn med crowdfundingtjenesteudbydere

c)  gennemsigtighed og markedsføringsmateriale i forbindelse med levering af crowdfundingtjenester i Unionen.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.  Denne forordning finder anvendelse på juridiske personer, der søger tilladelse i overensstemmelse med artikel 10, og på crowdfundingtjenesteudbydere, der har tilladelse i overensstemmelse med nævnte artikel, i forbindelse med levering af crowdfundingtjenester. Disse juridiske personer skal have et faktisk etableret og varigt forretningssted i en medlemsstat for at kunne ansøge om tilladelse.

2.  Denne forordning finder ikke anvendelse på:

a)  crowdfundingtjenester, der leveres til projektejere, som er forbrugere, som defineret i artikel 3, litra a), i direktiv 2008/48/EF

b)  crowdfundingtjenester, der leveres af fysiske eller juridiske personer, der har fået tilladelse som investeringsselskab i overensstemmelse med artikel 7 i direktiv 2014/65/EU

c)  crowdfundingtjenester, der leveres af fysiske eller juridiske personer i overensstemmelse med national lovgivning

d)  crowdfundingudbud til en værdi af over 8 000 000 EUR pr. crowdfundingudbud, som beregnes over et tidsrum på 12 måneder med hensyn til et bestemt crowdfundingprojekt.

2a.  Nationale love om licenskrav for projektejere eller investorer forhindrer ikke de pågældende projektejere eller investorer i at gøre brug af crowdfundingtjenester, der leveres i henhold til denne forordning af crowdfundingtjenesteudbydere, der har tilladelse i henhold til samme.

Artikel 3

Definitioner

1.  I denne forordning forstås ved:

a)  "crowdfundingtjeneste": udbud af en crowdfundingplatform, som muliggør en af følgende:

i)  en direkte crowdfundingtjeneste, der tilbyder hjælp til at matche en bestemt investor med en bestemt projektejer og matche en bestemt projektejer med en bestemt investor

ii)  en formidlet crowdfundingtjeneste, der tilbyder hjælp til at matche en investor med en projektejer og fastlægge prissætningen og sammensætningen af udbud i forbindelse hermed eller hjælp til at matche en projektejer med en investor og fastlægge prissætningen af udbud i forbindelse hermed, eller begge dele

b)  "crowdfundingplatform": et elektronisk system, der drives eller forvaltes af en crowdfundingtjenesteudbyder

c)  "crowdfundingtjenesteudbyder": en juridisk person, der leverer en eller flere crowdfundingtjenester, og som har fået tilladelse til dette formål af den relevante nationale kompetente myndighed i overensstemmelse med denne forordnings artikel 10

d)  "crowdfundingudbud": enhver meddelelse fra crowdfundingtjenesteudbydere indeholdende oplysninger, der giver potentielle investorer mulighed for at tage stilling til fordelene ved at indgå i en crowdfundingtransaktion

e)  "kunde": en potentiel eller faktisk investor eller projektejer, som en crowdfundingtjenesteudbyder leverer eller kan levere crowdfundingtjenester til

f)  "projektejer": en person, der søger at tilvejebringe finansiering gennem en crowdfundingplatform

g)  "investor": en person, der gennem en crowdfundingplatform yder lån eller erhverver værdipapirer

h)  "crowdfundingprojekt": det formål, hvortil en projektejer tilvejebringer finansiering eller søger at tilvejebringe finansiering gennem crowdfundingudbuddet

i)  "værdipapirer": værdipapirer som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 44), i direktiv 2014/65/EU

j)  "markedsføringsmateriale": oplysninger eller meddelelser fra en crowdfundingtjenesteudbyder til en potentiel investor eller potentiel projektejer om crowdfundingtjenesteudbyderens tjenester, bortset fra investorinformation, der kræves ved denne forordning

k)  "varigt medium": et instrument, som gør det muligt at lagre oplysninger, så de er tilgængelige i fremtiden og i et tilstrækkeligt tidsrum i forhold til formålet med oplysningerne, og som giver mulighed for uændret gengivelse af de lagrede oplysninger

l)  "special purpose vehicle" eller "SPV": enhed, der udelukkende er oprettet for, eller udelukkende tjener til, at udføre en securitisation som defineret i artikel 1, nr. 2), i Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1075/2013(11)

la)  "lån": en aftale, som forpligter en investor til at stille et aftalt pengebeløb til rådighed for en projektejer i en aftalt periode og forpligter projektejeren til at betale beløbet tilbage inden for den aftalte periode

lb)  "national kompetent myndighed": den eller de nationale myndigheder, der er udpeget af en medlemsstat, og som har de nødvendige beføjelser og tildelte ansvarsområder til at udføre de opgaver, der er forbundet med udstedelse af tilladelse til og tilsyn med crowdfundingtjenesteudbydere inden for denne forordnings anvendelsesområde.

Kapitel II

Levering af crowdfundingtjenester og organisatoriske og operationelle krav til crowdfundingtjenesteudbydere

Artikel 4

Levering af crowdfundingtjenester

1.  Crowdfundingtjenester må kun leveres af juridiske personer, der har et faktisk etableret og varigt forretningssted i en medlemsstat i Unionen, og som har tilladelse som crowdfundingtjenesteudbyder i overensstemmelse med denne forordnings artikel 10.

Juridiske personer med forretningssted i et tredjeland kan ikke ansøge om tilladelse som crowdfundingtjenesteudbydere i henhold til denne forordning.

2.  Crowdfundingtjenesteudbydere skal handle ærligt, redeligt og professionelt i overensstemmelse med deres kunders og potentielle kunders bedste interesse.

3.  Crowdfundingtjenesteudbydere må ikke betale eller modtage nogen form for aflønning, rabat eller naturalieydelse for at videresende investorordrer til et bestemt crowdfundingudbud udbud på deres platform eller til et bestemt crowdfundingudbud på en tredjepartsplatform.

4.  Crowdfundingtjenesteudbydere kan udøve skøn på deres kunders vegne hvad angår parametrene for kundeordrerne, og i så tilfælde skal de meddele kunderne den præcise metode og parametre for skønnet og træffe alle nødvendige foranstaltninger for at opnå det bedste mulige resultat for deres kunder.

5.  Hvad angår anvendelsen af special purpose vehicles til levering af crowdfundingtjenester for investorer, der ikke er godkendte modparter som defineret i direktiv 2014/65/EU, har crowdfundingtjenesteudbydere kun ret til at overføre et aktiv til en special purpose vehicle for at give investorerne mulighed for at blive eksponeret mod det pågældende aktiv ved at erhverve værdipapirer. Afgørelsen om at blive eksponeret mod det pågældende underliggende aktiv kan kun træffes af investorerne.

Artikel 4a

Formidlede crowdfundingtjenester

I henhold til denne forordning omfatter formidlede crowdfundingtjenester følgende:

a.  placering uden fast forpligtelse, jf. afsnit A, nr. 7), i bilag I til direktiv 2014/65/EU, af værdipapirer eller formidling af lån udstedt af projektejere

b.  tilbud om investeringsrådgivning, jf. afsnit A, nr. 5) i bilag I til direktiv 2014/65/EU, med hensyn til værdipapirer eller formidling af lån udstedt af projektejere og

c.  modtagelse og formidling af kunders ordrer, jf. afsnit A, nr. 1) i bilag I til direktiv 2014/65/EU, med hensyn til værdipapirer eller formidling af lån udstedt af projektejere.

Artikel 5

Effektiv og forsigtig ledelse

Crowdfundingtjenesteudbyderes ledelse skal fastlægge og overvåge gennemførelsen af hensigtsmæssige politikker og procedurer, som sikrer en effektiv og forsigtig ledelse, herunder adskillelse af opgaver, driftsstabilitet (business continuity) og forebyggelse af interessekonflikter, således at markedets integritet fremmes og kundernes interesser tilgodeses. Crowdfundingtjenesteudbydere, som udbyder de tjenester, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a), nr. iia), skal sikre, at de råder over de nødvendige systemer og kontrolforanstaltninger til risikostyring og økonomisk modellering for de udbudte tjenester.

Artikel 5a

Due diligence-krav

1a.  Crowdfundingtjenesteudbydere skal udføre et minimumsniveau af due diligence over for projektejere, der foreslår, at deres projekt finansieres over crowdfundingtjenesteudbydernes crowdfundingplatform.

2a.  Det minimumsniveau af due diligence, der er omhandlet i stk. 1, skal omfatte alle følgende punkter:

a)  dokumentation for, at projektejeren ikke er opført i noget strafferegister vedrørende overtrædelser af national handelslovgivning, national insolvenslovgivning, national lovgivning om finansielle tjenesteydelser, lovgivning om bekæmpelse af hvidvaskning af penge, national lovgivning om svig eller nationale forpligtelser vedrørende erhvervsansvar

b)  dokumentation for, at den projektejer, der søger at tilvejebringe finansiering gennem en crowdfundingplatform:

i)  ikke har forretningssted i en ikke-samarbejdsvillig jurisdiktion som fastlagt i den relevante EU-politik eller i et højrisikotredjeland, jf. artikel 9, stk. 2, i direktiv (EU) 2015/849 eller

ii)  rent faktisk overholder Unionens eller internationalt vedtagne skattenormer vedrørende gennemsigtighed og informationsudveksling.

Artikel 6

Behandling af klager

1.  Crowdfundingtjenesteudbydere skal råde over og offentliggøre beskrivelser af effektive og gennemsigtige procedurer for øjeblikkelig, retfærdig og konsekvent behandling af klager fra kunderne.

2.  Crowdfundingtjenesteudbydere skal sikre, at kunder kan indgive klager over dem gratis.

3.  Crowdfundingtjenesteudbydere skal udvikle og stille en standardklageformular til rådighed for kunder og føre fortegnelser over alle modtagne klager og de foranstaltninger, der er truffet.

3a.  Crowdfundingtjenesteudbydere skal undersøge alle klager på rettidig og retfærdig vis og meddele klageren udfaldet heraf inden for et rimeligt tidsrum.

4.  ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for at fastsætte kravene, standardformaterne og procedurerne for behandling af klager.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest ... [XXX måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit af dette stykke omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10 til 14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 7

Interessekonflikter

1.  Crowdfundingtjenesteudbydere må ikke have finansielle interesser i noget crowdfundingudbud på deres crowdfundingplatforme.

Uanset første afsnit kan crowdfundingtjenesteudbydere have en finansiel interesse i et crowdfundingudbud på deres crowdfundingplatforme, såfremt kunderne modtager klar information om denne deltagelse ved offentliggørelse af klare og gennemsigtige udvælgelsesprocedurer.

2.  Crowdfundingtjenesteudbydere må ikke som kunder have egne kapitalejere, der besidder 20 % eller mere af kapitalen eller stemmerettighederne, egne ledere▌ eller enhver person, der direkte ▌er knyttet til sådanne kapitalejere og ledere gennem kontrol som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 35), litra b), i direktiv 2014/65/EU.

3.  Crowdfundingtjenesteudbydere opretholder og anvender effektive interne regler for at forhindre interessekonflikter og sikrer, at deres medarbejdere hverken direkte eller indirekte kan få indflydelse på projekter, som de har finansielle interesser i.

4.  Crowdfundingtjenesteudbydere træffer alle relevante foranstaltninger til at forhindre, påvise, styre og oplyse om interessekonflikter mellem crowdfundingtjenesteudbyderne selv, deres kapitalejere, ledere og ansatte eller enhver person, der direkte eller indirekte er knyttet til dem gennem kontrol som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 35), litra b), i direktiv 2014/65/EU, og deres kunder eller mellem en kunde og en anden kunde.

5.  Crowdfundingtjenesteudbydere oplyser deres kunder ▌om interessekonflikternes generelle karakter og kilde og de foranstaltninger, der er truffet for at mindske disse risici.

6.  De i stk. 5 omhandlede oplysninger skal:

a)  gives på et varigt medium

b)  under hensyntagen til hver kundes karakteristika, være tilstrækkelig udførlige til, at hver kunde kan træffe en informeret beslutning om den tjeneste, som interessekonflikten vedrører.

7.  ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for at præcisere følgende:

a)  kravene til opretholdelsen eller anvendelsen af de i henholdsvis stk. 1 og 3 omhandlede udvælgelsesprocedurer for finansielle interesser og interne regler

b)  de i stk. 4 omhandlede foranstaltninger

c)  ordningen for afgivelsen af de stk. 5 og 6 omhandlede oplysninger.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest ... [XXX måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 7a

Afstemning af crowdfundingplatformens og investorernes interesser

1.  For at sikre, at platformen afstemmer sine incitamenter med investorernes, tilskyndes der til indførelse af incitamentsmekanismer.

2.  Crowdfundingplatforme kan deltage i finansieringen af et projekt. Denne deltagelse må ikke overstige 2 % af den samlede kapital til projektet.

3.  Der kan ydes et succeshonorar (carry) til crowdfundingtjenesteudbyderen, såfremt projektet forlader crowdfundingplatformen med succes.

4.  Crowdfundingtjenesteudbydere skal, inden der gives tilladelse, over for ESMA beskrive den politik for afstemning af interesser, som de påtænker at anvende, og anmode om godkendelse heraf.

5.  Crowdfundingplatforme kan ændre deres politik for afstemning af interesser hvert tredje år. Enhver ændring skal godkendes af ESMA.

6.  Crowdfundingplatforme skal udtrykkeligt beskrive deres politik for afstemning af interesser på en fremtrædende plads på deres websted.

Artikel 8

Outsourcing

1.  Når crowdfundingtjenesteudbydere gør brug af en tredjepart til udførelse af operationelle funktioner, skal de træffe alle rimelige foranstaltninger for at undgå yderligere operationel risiko.

2.  Outsourcing af operationelle funktioner må ikke medføre, at kvaliteten af crowdfundingtjenesteudbydernes interne kontrol og den nationale kompetente myndigheds muligheder for at overvåge crowdfundingtjenesteudbydernes overholdelse af alle forpligtelser i denne forordning forringes.

3.  Crowdfundingtjenesteudbyderne bevarer det fulde ansvar for overholdelse af denne forordning hvad angår de outsourcede aktiviteter.

Artikel 9

Opbevaring af kundeaktiver, besiddelse af midler og levering af betalingstjenester

1.  Crowdfundingtjenesteudbydere oplyser deres kunder om følgende:

a)  om og på hvilke vilkår og betingelser de leverer tjenester vedrørende opbevaring af aktiver, herunder henvisninger til gældende national lovgivning

b)  om tjenester vedrørende opbevaring af aktiver leveres af dem selv eller af tredjepart

c)  om betalingstjenester og besiddelse og beskyttelse af midler leveres af crowdfundingtjenesteudbyderen eller gennem en tredjepartsvirksomhed, der handler på deres vegne.

2.  Crowdfundingtjenesteudbydere eller tredjepartsvirksomheder, der handler på deres vegne, må ikke besidde kunders midler eller levere betalingstjenester, medmindre midlerne er beregnet til levering af betalingstjenester i forbindelse med crowdfundingtjenesterne, og crowdfundingtjenesteudbyderen eller den tredjepartsvirksomhed, der handler på dens vegne, er en betalingstjenesteudbyder som defineret i artikel 4, nr. 11), i direktiv (EU) 2015/2366.

3.  De i stk. 2 omhandlede midler skal beskyttes i overensstemmelse med de nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv (EU) 2015/2366.

4.  Hvis crowdfundingtjenesteudbydere ikke enten selv eller gennem tredjepart leverer betalingstjenester eller tjenester vedrørende besiddelse og beskyttelse af midler i forbindelse med crowdfundingtjenester, skal sådanne crowdfundingtjenesteudbydere fastlægge og opretholde ordninger, der skal sikre, at projektejere kun accepterer finansiering af crowdfundingudbud eller betaling ved anvendelse af en betalingstjenesteudbyder eller en betalingstjenesteagent som defineret i henholdsvis artikel 4, nr. 11), og artikel 19 i direktiv (EU) 2015/2366.

Kapitel II

Tilladelse til og tilsyn med crowdfundingtjenesteudbydere

Artikel 10

Tilladelse som crowdfundingtjenesteudbyder

1.  For at blive crowdfundingtjenesteudbyder i henhold til denne forordning, skal den potentielle crowdfundingtjenesteudbyder indgive en ansøgning til den nationale kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor vedkommende er etableret, om tilladelse til at levere crowdfundingtjenester.

2.  Den i stk. 1 omhandlede ansøgning skal indeholde følgende:

a)  den potentielle crowdfundingtjenesteudbyders adresse

b)  den potentielle crowdfundingtjenesteudbyders retlige status

c)  den potentielle crowdfundingtjenesteudbyders vedtægter

d)  en driftsplan, der angiver, hvilke typer crowdfundingtjenester den potentielle crowdfundingtjenesteudbyder ønsker at levere, og den platform, som denne har til hensigt at drive, herunder hvor og hvordan udbud vil blive markedsført

e)  en beskrivelse af den potentielle crowdfundingtjenesteudbyders ledelsesordninger og interne kontrolmekanismer, der skal sikre overholdelse af denne forordning, herunder procedurer for risikostyring og regnskabsmæssig praksis

f)  en beskrivelse af den potentielle crowdfundingtjenesteudbyders systemer, ressourcer og procedurer med henblik på kontrol og beskyttelse af databehandlingssystemer

g)  en beskrivelse af den potentielle crowdfundingtjenesteudbyders ordninger for driftsstabilitet med henblik på at sikre, at alle tilbagebetalinger af lån og investeringer til investorerne vil blive fortsat i tilfælde af crowdfundingtjenesteudbyderens insolvens

h)  identiteten på de personer, som er ansvarlige for ledelsen af den potentielle crowdfundingtjenesteudbyder

i)  dokumentation for, at de i litra h) omhandlede personer har et godt omdømme og har relevant viden og erfaring til at stå for ledelsen af den potentielle crowdfundingtjenesteudbyder

j)  en beskrivelse af den potentielle crowdfundingtjenesteudbyders interne regler, der skal forhindre, at kapitalejere, der besidder 20 % eller mere af kapitalen eller stemmerettighederne, dens ledere ▌eller enhver person, der direkte ▌er knyttet til dem gennem kontrol, indgår i crowdfundingtransaktioner, der udbydes af den potentielle crowdfundingtjenesteudbyder; denne beskrivelse bør også dække den potentielle crowdfundingtjenesteudbyders interne regler for interessekonflikter i forbindelse med medarbejderes eksponering for projekter

k)  en beskrivelse af den potentielle crowdfundingtjenesteudbyders ordninger for outsourcing

l)  en beskrivelse af den potentielle crowdfundingtjenesteudbyders procedurer for behandling af klager fra kunder

m)  hvis det er relevant, en beskrivelse af de betalingstjenester, som den potentielle crowdfundingtjenesteudbyder har til hensigt at levere i overensstemmelse med direktiv (EU) 2015/2366.

ma)  dokumentation for, at crowdfundingtjenesteudbyderen er tilstrækkeligt dækket eller har tilstrækkelig kapital til at dække de finansielle konsekvenser af sit erhvervsansvar i tilfælde af manglende overholdelse af vedkommendes erhvervsmæssige forpligtelser i henhold til denne forordning.

3.  Med henblik på stk. 2, litra i), skal potentielle crowdfundingtjenesteudbydere dokumentere følgende:

a)  at de ikke er straffet for overtrædelser af gældende nationale erhvervsretlige regler, insolvensregler, lovgivning om finansielle tjenesteydelser, hvidvaskning, svig eller professionelt ansvar for alle personer, som er involveret i den potentielle crowdfundingtjenesteudbyders ledelse.

b)  dokumentation for, at de personer, der er involveret i crowdfundingtjenesteudbyderens ledelse, tilsammen har tilstrækkelig viden, tilstrækkelige færdigheder og tilstrækkelig erfaring til at stå for ledelsen af crowdfundingtjenesteudbyderen, og dokumentation for, at de pågældende personer er forpligtede til at afsætte tilstrækkelig tid til at varetage deres opgaver.

4.  Inden for 30 arbejdsdage efter modtagelsen af den i stk. 1 omhandlede ansøgning skal den nationale kompetente myndighed vurdere, om ansøgningen er fuldstændig. Hvis ansøgningen ikke er fyldestgørende, fastsætter den nationale kompetente myndighed en frist, inden for hvilken den potentielle crowdfundingtjenesteudbyder skal fremlægge de manglende oplysninger.

5.  Hvis den i stk. 1 nævnte ansøgning er fyldestgørende, underretter den nationale kompetente myndighed straks den potentielle crowdfundingtjenesteudbyder herom.

5a.  Inden den nationale kompetente myndighed træffer beslutning om at meddele eller afslå at meddele tilladelse til en crowdfundingtjenesteudbyder, rådfører den sig med den nationale kompetente myndighed i en anden medlemsstat i følgende tilfælde:

a)  den potentielle crowdfundingtjenesteudbyder er datterselskab af en crowdfundingtjenesteudbyder, som har tilladelse i den pågældende anden medlemsstat

b)  den potentielle crowdfundingtjenesteudbyder er datterselskab af moderselskabet for en crowdfundingtjenesteudbyder, som har tilladelse i den pågældende anden medlemsstat

c)  den potentielle crowdfundingtjenesteudbyder kontrolleres af de samme fysiske eller juridiske personer, som kontrollerer en crowdfundingtjenesteudbyder, som har tilladelse i den pågældende anden medlemsstat

d)  den potentielle crowdfundingtjenesteudbyder har til hensigt at markedsføre udbud direkte i den pågældende anden medlemsstat.

5b.  Hvis en af de nationale kompetente myndigheder, der er omhandlet i stk. 5, ikke er enig i den anden myndigheds handlemåde, for så vidt angår procedure eller indhold, eller mangel på handling, afgøres en sådan uenighed i overensstemmelse med artikel 13a.

6.  Den nationale kompetente myndighed vurderer senest tre måneder efter modtagelse af en fyldestgørende ansøgning, om den potentielle crowdfundingtjenesteudbyder overholder denne forordnings krav og vedtager en fuldt begrundet afgørelse om meddelelse af tilladelse som crowdfundingtjenesteudbyder eller afslag herpå. Den nationale kompetente myndighed har ret til at afslå at meddele tilladelse, hvis der er objektive og påviselige grunde til at tro, at crowdfundingtjenesteudbyderens ledelse kan udgøre en trussel for dens effektive, sunde og forsigtige ledelse og driftsstabilitet og for tilstrækkelig hensyntagen til dens kunders interesser og markedets integritet.

6a.  Den nationale kompetente myndighed underretter ESMA om en vellykket ansøgning om tilladelse i henhold til denne artikel. ESMA føjer denne ansøgning til det register over godkendte platforme, der er omhandlet i artikel 11. ESMA kan anmode om oplysninger for at sikre, at de nationale kompetente myndigheder meddeler tilladelse i henhold til denne artikel på en konsekvent måde. Hvis ESMA ikke er enig i en afgørelse truffet af den nationale kompetente myndighed om at godkende eller afslå en ansøgning om tilladelse i henhold til denne artikel, skal den begrunde sin uenighed og gøre rede for enhver væsentlig afvigelse fra afgørelsen.

7.  Den nationale kompetente myndighed underretter den potentielle crowdfundingtjenesteudbyder om sin afgørelse senest to arbejdsdage efter at have truffet afgørelsen.

7a.  En crowdfundingtjenesteudbyder, som har opnået tilladelse i henhold til denne artikel, skal til enhver tid overholde betingelserne for denne tilladelse.

8.  En tilladelse som omhandlet i stk. 1 har virkning og er gyldig på hele Unionens område.

9.  Medlemsstater må ikke kræve, at crowdfundingtjenesteudbydere har nogen anden fysisk tilstedeværelse på en ▌medlemsstats område end faciliteterne i den medlemsstat, hvor de pågældende crowdfundingtjenesteudbydere er etableret og har fået tilladelse, for at de kan levere grænseoverskridende crowdfundingtjenester.

10.  ESMA udarbejder udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder til fastlæggelse af standardformularer, -skabeloner og -procedurer for ansøgninger om tilladelse..

ESMA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest ... [XXX måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med proceduren i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 11

Register over crowdfundingtjenesteudbydere

1.  ESMA opretter et register over alle udbydere af crowdfundingtjenesteudbydere. Registeret skal være offentligt tilgængeligt fra ESMA's websted og opdateres regelmæssigt.

2.  Det i stk. 1 nævnte register skal indeholde følgende oplysninger:

a)  crowdfundingtjenesteudbyderens navn og juridiske form

b)  handelsbetegnelse og internetadresse for den crowdfundingplatform, som crowdfundingtjenesteudbyderen driver

c)  oplysninger om de tjenesteydelser, som crowdfundingtjenesteudbyderen har tilladelse til at udbyde

d)  sanktioner, der er pålagt crowdfundingtjenesteudbyderen eller dens ledere.

3.  Eventuel tilbagetrækning af en tilladelse, jf. artikel 13, skal offentliggøres i registeret i fem år.

Artikel 12

Tilsyn

1.  Crowdfundingtjenesteudbydere udbyder deres tjenester under tilsyn af den nationale kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor crowdfundingtjenesteudbyderen har fået tilladelse.

2.  Crowdfundingtjenesteudbydere skal til enhver tid opfylde betingelserne for tilladelse, jf. artikel 10 i denne forordning.

3.  Den nationale kompetente myndighed vurderer crowdfundingtjenesteudbyderes overholdelse af de forpligtelser, der er fastsat i denne forordning. Den bestemmer, hvor hyppig og dybdegående denne vurdering skal være, i lyset af omfanget og kompleksiteten af tjenesteudbyderens aktiviteter. Den nationale kompetente myndighed kan med henblik på denne vurdering foretage kontrolbesøg hos crowdfundingtjenesteudbyderen.

4.  Crowdfundingtjenesteudbydere underretter uden unødigt ophold den nationale kompetente myndighed om eventuelle væsentlige ændringer i betingelserne for tilladelse og leverer på anmodning oplysninger, der er nødvendige for at vurdere deres overholdelse af denne forordning.

Artikel 12a

Udpegelse af den kompetente myndighed

1.   Hver medlemsstat udpeger den nationale kompetente myndighed, som skal være ansvarlig for at udføre forpligtelserne i henhold til denne forordning med hensyn til meddelelse af tilladelse til og tilsyn med crowdfundingtjenesteudbydere, og underretter ESMA herom.

Såfremt en medlemsstat udpeger mere end én national kompetent myndighed, fastlægger den deres respektive roller og udpeger én myndighed, som skal være ansvarlig for samarbejde med andre medlemsstaters nationale kompetente myndigheder og med ESMA i henhold til bestemmelserne i denne forordning.

2.  ESMA offentliggør på sit websted en liste over de kompetente myndigheder, som er udpeget i overensstemmelse med første afsnit.

3.  De nationale kompetente myndigheder skal have de nødvendige tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser til at udøve deres funktioner.

Artikel 13

Tilbagetrækning af tilladelse

1.  De nationale kompetente myndigheder skal have beføjelse til at trække crowdfundingtjenesteudbyderens tilladelse tilbage i en af følgende situationer, hvor crowdfundingtjenesteudbyderen:

a)  ikke har brugt sin tilladelse i en periode på 18 måneder efter meddelt tilladelse

b)  udtrykkeligt har givet afkald på sin tilladelse

c)  ikke har leveret tjenesteydelser i seks på hinanden følgende måneder

d)  har opnået sin tilladelse på uretmæssig vis i form af falske erklæringer i sin ansøgning om tilladelse

e)  ikke længere opfylder de betingelser, hvorpå tilladelsen blev meddelt

f)  har gjort sig skyldig i alvorlige overtrædelser af bestemmelser i denne forordning.

g)  har mistet sin tilladelse som betalingsinstitut i overensstemmelse med artikel 13 i direktiv 2015/2366/EU, eller en tredjepartsudbyder, som handler på dennes vegne, har mistet denne tilladelse

h)  har overtrådt nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv (EU) 2015/849 vedrørende hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, eller dens ledere eller medarbejdere eller tredjeparter, der handler på dens vegne, har overtrådt disse bestemmelser.

4.  De nationale kompetente myndigheder underretter uden unødigt ophold ESMA om deres afgørelse om at tilbagetrække tilladelsen for en crowdfundingtjenesteudbyder.

4a.  Inden den nationale kompetente myndighed træffer afgørelse om at trække en crowdfundingtjenesteudbyders tilladelse til at levere crowdfundingtjenester tilbage, rådfører den sig med den nationale kompetente myndighed i en anden medlemsstat i tilfælde, hvor crowdfundingtjenesteudbyderen:

a)  er datterselskab af en crowdfundingtjenesteudbyder, som har tilladelse i den pågældende anden medlemsstat

b)  er datterselskab af et moderselskab til en crowdfundingtjenesteudbyder, der har tilladelse i den pågældende anden medlemsstat

c)  kontrolleres af de samme fysiske eller juridiske personer, som kontrollerer en crowdfundingtjenesteudbyder, som har tilladelse i den pågældende anden medlemsstat

d)  direkte markedsfører udbud i den pågældende anden medlemsstat.

Artikel 13a

Bilæggelse af tvister mellem kompetente myndigheder

1.  Hvis en kompetent myndighed er uenig med en kompetent myndighed i en anden medlemsstat for så vidt angår proceduren for eller indholdet af en handling, eller en mangel på handling, fra sidstnævntes side vedrørende anvendelsen af denne forordning, kan ESMA efter anmodning fra en eller flere af de berørte kompetente myndigheder bistå disse myndigheder med at nå til enighed i overensstemmelse med proceduren i stk. 2-4.

Hvis der på grundlag af objektive kriterier kan konstateres uenighed mellem kompetente myndigheder fra forskellige medlemsstater, kan ESMA på eget initiativ bistå de kompetente myndigheder med at nå til enighed i overensstemmelse med proceduren i stk. 2-4.

2.  ESMA fastsætter en frist for bilæggelse af tvisten mellem de kompetente myndigheder under hensyntagen til eventuelle relevante tidsrum samt til sagens kompleksitet og hastende karakter. På det stadium virker ESMA som mægler.

Hvis de berørte kompetente myndigheder ikke når til enighed under tvistbilæggelsesfasen, jf. første afsnit, kan ESMA i overensstemmelse med proceduren i artikel 44, stk. 1, tredje og fjerde afsnit, i forordning (EU) nr. 1095/2010 med bindende virkning for de pågældende kompetente myndigheder vedtage en afgørelse, hvorved de pålægges at tage eller undlade at tage specifikke skridt med henblik på at afgøre sagen og sikre overholdelse af EU-retten.

3.  Hvis en kompetent myndighed ikke efterlever ESMA's afgørelse og dermed undlader at sørge for, at en crowdfundingtjenesteudbyder overholder denne forordnings krav, kan ESMA vedtage en individuel afgørelse rettet til crowdfundingtjenesteudbyderen, hvorved denne pålægges at tage de nødvendige skridt til at opfylde sine forpligtelser i henhold til EU-retten, herunder ophøre med en given praksis, uden at dette i øvrigt indskrænker Kommissionens beføjelser i henhold til artikel 258 i TEUF.

4.  Afgørelser truffet i medfør af stk. 3 har forrang for eventuelle tidligere afgørelser truffet af de kompetente myndigheder vedrørende det samme spørgsmål. Enhver handling fra de kompetente myndigheders side vedrørende forhold, der er genstand for en afgørelse truffet i medfør af stk. 2 eller 3, skal være forenelig med en sådan afgørelse.

5.  ESMA's formand redegør i den rapport, der er omhandlet i artikel 50, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1095/2010, for arten og typen af tvister mellem kompetente myndigheder, de aftaler, der er indgået, og de afgørelser, der er truffet for at bilægge sådanne tvister.

Kapitel IV

Gennemsigtighed og indledende videntest af crowdfundingtjenesteudbydere

Artikel 14

Oplysninger til kunder

1.  Alle oplysninger, herunder markedsføringsmateriale som omtalt i artikel 19, fra crowdfundingtjenesteudbydere til kunder ▌ om udbyderne selv, om omkostninger, finansielle risici og gebyrer i forbindelse med crowdfundingtjenester eller investeringer, herunder om insolvensrisici for crowdfundingtjenesteudbyderen, om crowdfundingbetingelser, herunder udvælgelseskriterier for crowdfundingprojekter, eller om arten af og risiciene ved crowdfundingtjenesterne skal være fair, tydelige og ikke vildledende.

2.  Alle oplysninger til kunder i medfør af stk. 1 skal gives på en kortfattet, nøjagtig og let tilgængelig måde, herunder på crowdfundingtjenesteudbyderens websted. Oplysningerne skal gives på ethvert passende tidspunkt, herunder forud for indgåelse af en crowdfundingtransaktion.

Artikel 14a

Offentliggørelse af misligholdelsesrater

1.  Crowdfundingtjenesteudbydere skal hver år offentliggøre misligholdelsesraterne for de crowdfundingprojekter, der er blevet udbudt på deres platforme i de foregående 24 måneder.

2.  Misligholdelsesraterne i stk. 1 skal offentliggøres online på en fremtrædende plads på crowdfundingtjenesteudbyderens websted.

3.  ESMA udarbejder i samarbejde med EBA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for fastsættelse af metoden til beregning af misligholdelsesraten for projekter, der udbydes på crowdfundingplatforme.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest ... [XXX måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at supplere denne forordning ved at vedtage de reguleringsmæssige tekniske standarder som omhandlet i dette stykkes første afsnit i henhold til proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 15

Indledende videntest og simulering af evnen til at bære tab

1.  ▌Crowdfundingtjenesteudbydere ▌skal▌ vurdere, hvilke af de udbudte crowdfundingtjenester der er hensigtsmæssige for de potentielle investorer.

2.  Med henblik på vurderingen i medfør af stk. 1 skal crowdfundingtjenesteudbydere anmode om oplysninger om den potentielle investors erfaring, investeringsmål, finansielle situation og grundlæggende forståelse af risikoen ved investering generelt og ved de investeringstyper, der tilbydes på crowdfundingplatformen, herunder oplysninger om:

a)  den potentielle investors tidligere investeringer i værdipapirer eller låneaftaler, herunder i virksomheder, som befinder sig i den tidlige fase eller i en udvidelsesfase

b)  den potentielle investors forståelse af de risici, der er forbundet med at yde lån eller erhverve værdipapirer gennem en crowdfundingplatform, og erhvervsmæssig erfaring i forhold til crowdfundinginvesteringer.

▌4. ▌Hvis crowdfundingtjenesteudbyderen på grundlag af de oplysninger, der er modtaget i henhold til stk. 2, mener, at de potentielle investorer har en utilstrækkelig forståelse af udbuddet, eller at udbuddet ikke er hensigtsmæssigt for dem, skal crowdfundingtjenesteudbyderen oplyse de pågældende potentielle investorer om, at de tjenester, der udbydes på vedkommendes platform, kan være uhensigtsmæssige for dem og give dem en risikoadvarsel. Denne oplysning eller risikoadvarsel må ikke forhindre potentielle investorer i at investere i crowdfundingprojektet. Denne oplysning eller risikoadvarsel skal klart angive risikoen for, at hele det investerede beløb går tabt.

5.  Alle crowdfundingtjenesteudbydere skal til enhver tid tilbyde investorer og potentielle investorer muligheden for at simulere deres evne til at bære tab, beregnet som 10 % af deres nettoværdi, på grundlag af følgende oplysninger:

a)  almindelig indkomst, samlet indkomst og, hvis det er relevant, husstandsindkomst, og om der er tale om permanent eller midlertidig indkomst

b)  aktiver, inklusive finansielle investeringer, personlig ejendom og ejendomsinvesteringer, pensionsmidler og kontante indskud

c)  finansielle forpligtelser, herunder regelmæssige, eksisterende eller fremtidige.

På grundlag af resultaterne af simuleringen kan crowdfundingtjenesteudbydere forhindre investorer og potentielle investorer▌ i at investere i crowdfundingprojektet. Investorerne bærer dog fortsat hele risikoen ved at foretage en investering.

6.  I tæt samarbejde med EBA udarbejder ESMA et forslag til reguleringsmæssige tekniske standarder for at præcisere de ordninger, der er nødvendige for at:

a)  foretage den i stk. 1 nævnte vurdering

b)  foretage den i stk. 5 nævnte simulering

c)  levere de i stk. 2 og 4 nævnte oplysninger.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest ... [XXX måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at supplere denne forordning ved at vedtage de reguleringsmæssige tekniske standarder som omhandlet i dette stykkes første afsnit i henhold til proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 16

Dokument med central investorinformation

-1.  Crowdfundingtjenesteudbydere, som udbyder de tjenester , der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a), nr. i), i denne forordning, skal forsyne potentielle investorer med alle de i nærværende artikel nævnte oplysninger.

1.  Potentielle investorer skal forsynes med et dokument med central investorinformation, som udfærdiges af projektejeren for hvert crowdfundingudbud. Dokumentet med central investorinformation udfærdiges på mindst ét af den pågældende medlemsstats officielle sprog eller på engelsk.

2.  Det i stk. 1 omhandlede dokument med central investorinformation skal indeholde følgende oplysninger:

a)  de oplysninger, som er angivet i bilaget

b)  følgende erklæring, som skal stå direkte under titlen på dokumentet med central investorinformation:"

"Dette crowdfundingudbud er hverken kontrolleret eller godkendt af ESMA eller de nationale kompetente myndigheder.

Der er ikke, forud for Deres adgang til denne investering, foretaget nogen vurdering af, hvorvidt de har den hensigtsmæssige uddannelse og viden. Ved at foretage denne investering, påtager De Dem den fulde risiko herved, herunder risikoen for helt eller delvis tab af de investerede midler."

"

c)  en risikoadvarsel, som skal formuleres således:"

"Investering i dette crowdfundingudbud medfører risici, herunder risici for helt eller delvis tab af de investerede midler. Deres investering er ikke dækket af den indskudsgarantiordning og den investorgarantiordning, som er oprettet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/49/EU* og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/9/EF**.

Det er muligt, at Deres investering ikke giver noget afkast.

Dette er ikke et opsparingsprodukt, og vi råder Dem til ikke investere mere end 10 % af Deres nettoformue i crowdfundingprojekter.

De vil muligvis ikke kunne sælge investeringsinstrumenterne, når De ønsker det. Selv om De kan sælge dem, kan De stadig lide tab.

_______________

* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/49/EU af 16. april 2014 om indskudsgarantiordninger (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 149).

** Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/9/EF af 3. marts 1997 om investorgarantiordninger (EFT L 084 af 26.3.1997, s. 22)."

"

3.  Dokumentet med central investorinformation skal være fair, tydeligt og ikke vildledende og må ikke indeholde fodnoter, udover dem, som henviser til gældende lovgivning. Det skal have form af et selvstændigt, varigt medium, som er let at skelne fra markedsføringsmateriale, og bestå af højst tre sider i A4-format, hvis det printes.

4.  Crowdfundingtjenesteudbyderen sørger for dokumentet med central investorinformation til enhver tid er opdateret i hele crowdfundingudbuddets gyldighedsperiode.

4a.  Kravet i stk. 3, litra a), gælder ikke crowdfundingtjenesteudbydere, der udbyder tjenester som omhandlet i denne forordnings artikel 3, stk. 1, litra a), nr. ii). Sådanne udbydere skal i stedet udarbejde et dokument med central investorinformation vedrørende crowdfundingtjenesteudbyderen, der skal indeholde detaljerede oplysninger om crowdfundingtjenesteudbyderen, dennes systemer og kontrolforanstaltninger for risikostyring og økonomisk modellering for crowdfundingudbuddet og udbyderens tidligere resultater.

5.  Alle crowdfundingtjenesteudbydere skal etablere og anvende passende procedurer, som gør det muligt at kontrollere, at oplysningerne i dokumentet med central investorinformation er fyldestgørende, korrekte og tydelige.

6.  Når en crowdfundingtjenesteudbyder afdækker en ▌udeladelse, en ▌fejl eller en ▌unøjagtighed i dokumentet med central investorinformation, som kan have væsentlig betydning for det forventede afkast af investeringen, skal der foretages rettelser på følgende måde:

a)  crowdfundingtjenesteudbydere, der udbyder tjenester som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a, nr. (i), skal straks gøre opmærksom på udeladelsen, fejlen eller unøjagtigheden over for projektejeren, som skal fuldstændiggøre eller rette informationen

b)  crowdfundingtjenesteudbydere, der udbyder tjenester som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a, nr. ii), skal selv rette udeladelsen, fejlen eller unøjagtigheden i dokumentet med central investorinformation.

Hvis en sådan fuldstændiggørelse eller rettelse ikke foretages, må crowdfundingtjenesteudbyderen ikke gennemføre crowdfundingudbuddet og skal annullere et eksisterende udbud, indtil dokumentet med central investorinformation opfylder kravene i denne artikel.

7.  En investor kan anmode en crowdfundingtjenesteudbyder om at få dokumentet med central investorinformation oversat til et sprog efter investorens valg. Oversættelsen skal være en tro og nøjagtig gengivelse af indholdet af dokumentet med central investorinformation.

Hvis crowdfundingtjenesteudbyderen ikke leverer den ønskede oversættelse af dokumentet med central investorinformation, skal crowdfundingtjenesteudbyderen tydeligt råde investoren til at afholde sig fra at foretage investeringen.

8.  De nationale kompetente myndigheder må ikke kræve forudgående underretning om og godkendelse af dokumentet med central investorinformation.

9.  ESMA kan udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for at præcisere følgende:

a)  krav til og indhold af modellen til fremlæggelse af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2 og bilaget

b)  risikotyper, som er væsentlige for crowdfundingudbuddet, og hvorom der derfor skal oplyses i overensstemmelse med del C i bilaget

ba)  anvendelsen af visse økonomiske nøgletal med henblik på at tydeliggøre centrale økonomiske oplysninger

c)  de provisioner, gebyrer og transaktionsomkostninger, der er omhandlet i litra a) i del H i bilaget, herunder en detaljeret fortegnelse over direkte og indirekte omkostninger, der skal afholdes af investoren.

ESMA skal ved udarbejdelsen af disse standarder skelne mellem de tjenester, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a), nr. i), og dem, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a), nr. ii).

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest ... [XXX måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit af dette stykke omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10 til 14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 17

Elektronisk opslagstavle

1.  Crowdfundingtjenesteudbydere, som gør det muligt for deres investorer at etablere direkte kontakt med hinanden for at købe og sælge låneaftaler eller værdipapirer, som oprindeligt modtog crowdfunding på deres platform, skal oplyse deres kunder om, at de ikke driver et handelssystem, og at en sådan købs- eller salgsaktivitet på deres platform sker efter kundens eget skøn og på kundens ansvar. Sådanne crowdfundingtjenesteudbydere skal også oplyse deres kunder om, at de regler, der i henhold til direktiv 2014/65/EU finder anvendelse på markedspladser som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. (24) i nævnte direktiv, ikke finder anvendelse på deres platforme.

2.  Crowdfundingtjenesteudbydere, som angiver en referencepris for den købs- og salgsaktivitet, der er omhandlet i stk. 1, skal oplyse deres kunder om, hvorvidt referenceprisen er bindende eller ej, og om det grundlag, referenceprisen er beregnet på.

2a.  For at gøre det muligt for investorer at købe og sælge lån, som er anskaffet gennem crowdfundingtjenesteudbyderes platforme, skal de sidstnævnte fremme gennemsigtigheden af deres platforme for investorer ved at informere om de genererede låns performance.

Artikel 18

Adgang til registre

Crowdfundingtjenesteudbydere skal:

a)  opbevare alle registre vedrørende deres tjenester og transaktioner på et varigt medium i fem år

b)  sikre, at deres kunder til enhver tid har umiddelbar adgang til registre over de til dem udbudte tjenester

c)  bevare alle aftaler mellem crowdfundingtjenesteudbyderne og deres kunder i fem år.

Kapitel V

Markedsføringsmateriale

Artikel 19

Krav til markedsføringsmateriale

1.  Crowdfundingtjenesteudbydere skal sikre, at alt deres markedsføringsmateriale til investorer er tydeligt identificerbart som sådant.

2.  Inden der lukkes for rejsningen af finansiering til et projekt, må intet markedsføringsmateriale i uforholdsmæssig grad være rettet mod individuelt planlagte, forestående eller igangværende crowdfundingprojekter eller udbud. ▌

3.  Crowdfundingtjenesteudbydere skal i forbindelse med deres markedsføringsmateriale bruge et eller flere af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor crowdfundingtjenesteudbyderen er aktiv, eller engelsk.

4.  De nationale kompetente myndigheder må ikke kræve forudgående underretning om og godkendelse af markedsføringsmateriale.

Artikel 20

Offentliggørelse af nationale bestemmelser vedrørende markedsføringskrav

1.  De nationale kompetente myndigheder skal på deres websteder offentliggøre og ajourføre nationale love og administrative bestemmelser, som finder anvendelse på markedsføringsmateriale fra crowdfundingtjenesteudbydere.

2.  De kompetente myndigheder underretter ESMA om de love og administrative bestemmelser, der er omhandlet i stk. 1, og om linkene til de kompetente myndigheders websteder, hvor disse oplysninger er offentliggjort. De kompetente myndigheder forsyner ESMA med et sammendrag af relevante nationale bestemmelser på et sprog, der er almindeligt i internationale finanskredse.

3.  De kompetente myndigheder underretter ESMA om enhver ændring i de oplysninger, der er afgivet i medfør af stk. 2, og fremsender straks et ajourført sammendrag af relevante nationale bestemmelser.

4.  ESMA skal på sit websted offentliggøre og ajourføre et sammendrag af de relevante nationale bestemmelser på et sprog, der er almindeligt i internationale finanskredse, samt linkene til de kompetente myndigheders websteder, jf. stk. 1. ESMA kan ikke holdes ansvarlig for de oplysninger, der findes i sammendraget.

5.  De nationale kompetente myndigheder skal udgøre det fælles kontaktpunkt, som er ansvarligt for afgivelse af oplysninger om markedsføringsreglerne i deres medlemsstat.

▌7. De kompetente myndigheder skal regelmæssigt og mindst en gang årligt rapportere til ESMA om de håndhævelsesforanstaltninger, de har truffet det foregående år på baggrund af deres nationale love og administrative bestemmelser vedrørende crowdfundingtjenesteudbyderes markedsføringsmateriale. Navnlig skal rapporten omfatte:

a)  det samlede antal håndhævelsesforanstaltninger, der er eventuelt er truffet, angivet efter forseelsestype

b)  resultatet af eventuelle håndhævelsesforanstaltninger, herunder typen af pålagte sanktioner, angivet efter den type sanktion eller afhjælpning, som crowdfundingtjenesteudbyderen har foretaget.

c)  eventuelle eksempler på, hvordan de kompetente myndigheder har adresseret crowdfundingtjenesteudbyderens manglende overholdelse af de nationale bestemmelser.

Kapitel VI

Den relevante nationale kompetente myndigheds beføjelser og kompetenceområder

Afdeling I

Kompetenceområder og procedurer

Artikel 21

Ret til fortrolighed

De beføjelser, som er tillagt den nationale kompetente myndighed eller enhver embedsmand eller anden person bemyndiget af den nationale kompetente myndighed, må ikke anvendes til at kræve offentliggørelse af oplysninger, som er underlagt ret til fortrolighed.

Artikel 25

Udveksling af oplysninger

ESMA og de kompetente myndigheder meddeler uden unødigt ophold hinanden de oplysninger, der er nødvendige, for at de kan udføre deres opgaver i henhold til denne forordning.

Artikel 26

Tavshedspligt

Tavshedspligten som omhandlet i artikel 76 i direktiv 2014/65/EU gælder for den nationale kompetente myndighed, ESMA og alle personer, der arbejder eller har arbejdet for den nationale kompetente myndighed eller ESMA eller for enhver anden person, som er delegeret opgaver, herunder revisorer og sagkyndige, som der er indgået kontrakt med.

Afdeling II

ADMINISTRATIVE SANKTIONER OG ANDRE ADMINISTRATIVE FORANSTALTNINGER

Artikel 27a

Administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger

1.  Uden at det berører medlemsstaternes ret til at fastlægge og pålægge strafferetlige sanktioner i medfør af artikel 27c, fastlægger medlemsstaterne regler for etablering af passende administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger, der som minimum finder anvendelse på situationer, hvor en crowdfundingtjenesteudbyder har undladt at opfylde kravene i kapitel I til V. Sådanne administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

Medlemsstaterne sikrer, at de administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger gennemføres effektivt.

2.  Medlemsstaterne tillægger i overensstemmelse med national lovgivning de kompetente myndigheder beføjelse til at anvende mindst følgende administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger i tilfælde af overtrædelse af kapitel I til V i denne forordning:

a)  en offentlig meddelelse med angivelse af den person, der er ansvarlig for overtrædelsen, og overtrædelsens art

b)  et pålæg rettet til den pågældende om at bringe overtrædelsen til ophør og at afholde sig fra at gentage den

c)  et midlertidigt eller, i tilfælde af gentagne alvorlige overtrædelser, permanent forbud mod, at noget medlem af ledelsesorganet i den juridiske person, der er ansvarlig for overtrædelsen, eller enhver anden fysisk person, der er gjort ansvarlig for overtrædelsen, udøver ledelsesfunktioner i sådanne foretagender

d)  hvis der er tale om en fysisk person, en administrativ bøde på maksimalt 5% af crowdfundingtjenesteudbyderens årsomsætning i det kalenderår, hvor overtrædelsen fandt sted

e)  en administrative bøde på mindst det dobbelte af den fortjeneste, der er opnået ved overtrædelsen, hvis denne fortjeneste kan bestemmes, uanset om dette beløb er større end maksimumsbeløbet i litra d).

3.  Når de i stk. 1 omhandlede bestemmelser finder anvendelse på juridiske personer, tillægger medlemsstaterne de kompetente myndigheder beføjelse til, med forbehold af betingelserne i national ret, at anvende de administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger i stk. 2 på medlemmer af ledelsesorganet samt andre personer, som i henhold til national ret er ansvarlige for overtrædelsen.

4.  Medlemsstaterne sikrer, at enhver afgørelse eller foranstaltning vedrørende pålæggelse af administrative sanktioner eller andre administrative foranstaltninger som omhandlet i stk. 2 er behørigt begrundet og kan påklages ved en domstol.

Artikel 27b

Udøvelse af beføjelsen til at pålægge administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger

1.  De kompetente myndigheder udøver deres beføjelse til at pålægge administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger, jf. artikel 27a, i overensstemmelse med denne forordning og med deres nationale lovrammer, dvs. alt efter omstændighederne:

a)  direkte

b)  i samarbejde med andre myndigheder

c)  ved delegation til andre myndigheder under deres ansvar

d)  ved anmodning til de kompetente judicielle myndigheder.

2.  De kompetente myndigheder skal, når de bestemmer typen af og niveauet for en administrativ sanktion eller anden administrativ foranstaltning, der skal pålægges i henhold til artikel 27a, tage hensyn til, hvorvidt overtrædelsen er forsætlig eller skyldes uagtsomhed, og alle relevante omstændigheder, herunder, hvis det er relevant:

a)  overtrædelsens væsentlighed, grovhed og varighed

b)  graden af ansvar hos den fysiske eller juridiske person, der har begået overtrædelsen

c)  den økonomiske formåen hos den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for overtrædelsen

d)  størrelsen af den fortjeneste eller det tab, som den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for overtrædelsen, har henholdsvis opnået eller undgået, for så vidt disse størrelser kan bestemmes

e)  de tab for tredjemænd, som kan tilskrives overtrædelsen, for så vidt disse tab kan bestemmes

f)  villigheden hos den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for overtrædelsen, til at samarbejde med den kompetente myndighed, uden at dette dog tilsidesætter kravet om tilbagebetaling af den pågældende persons opnåede fortjeneste eller undgåede tab

g)  tidligere overtrædelser begået af den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for overtrædelsen.

Artikel 27c

Strafferetlige sanktioner

1.  Medlemsstaterne kan beslutte ikke at fastsætte regler for administrative sanktioner eller andre administrative foranstaltninger for overtrædelser, der er underlagt strafferetlige sanktioner i deres nationale ret.

2.  Medlemsstater, som i overensstemmelse med stk. 1 i denne artikel vælger at pålægge strafferetlige sanktioner for en af de i artikel 27a, stk. 1, omhandlede overtrædelser, skal træffe de fornødne foranstaltninger til at sikre, at de kompetente myndigheder har alle de nødvendige beføjelser til at samarbejde med retslige myndigheder, anklagemyndigheder eller strafferetlige myndigheder inden for deres jurisdiktion, således at de kan modtage specifik information vedrørende indledning af strafferetlig efterforskning eller retsforfølgning af overtrædelser som omhandlet i artikel 27a, stk. 1, og levere den samme information til andre kompetente myndigheder samt ESMA med henblik opfyldelsen af deres samarbejdsforpligtelse i henhold til denne forordning.

Artikel 27d

Meddelelsespligt

Medlemsstaterne giver senest den ... [et år fra datoen for denne forordnings ikrafttræden] Kommissionen og ESMA meddelelse om de love og administrative bestemmelser, herunder relevante strafferetlige bestemmelser, som gennemfører dette kapitel. Medlemsstaterne underretter uden unødigt ophold Kommissionen og ESMA om eventuelle senere ændringer heraf.

Artikel 27e

Samarbejde mellem kompetente myndigheder og ESMA

1.  De nationale kompetente myndigheder og ESMA skal arbejde tæt sammen og udveksle information for at opfylde deres forpligtelser i henhold til dette kapitel.

2.  De nationale kompetente myndigheder skal koordinere deres tilsyn i tæt samarbejde for at identificere og afhjælpe overtrædelser af denne forordning, udarbejde og fremme bedste praksis, lette samarbejde, fremme en konsekvent fortolkning og foretage vurderinger på tværs af jurisdiktioner i tilfælde af uenighed.

3.  Såfremt en national kompetent myndighed konstaterer, at et af kravene i kapitel I til V ikke er opfyldt, eller har grund til at mene, at dette er tilfældet, skal den underrette den nationale kompetente myndighed for den eller de enheder, som er mistænkt for en sådan overtrædelse, om resultaterne af sin undersøgelse i en tilstrækkeligt udførlig form. De berørte kompetente myndigheder skal koordinere deres tilsyn tæt for at sikre konsekvente afgørelser.

Artikel 27f

Offentliggørelse af administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger

1.  Uden at det berører stk. 4, skal medlemsstaterne sikre, at nationale kompetente myndigheder på deres officielle websteder uden unødigt ophold og som minimum offentliggør alle afgørelser om pålæggelse af en administrativ sanktion eller anden administrativ foranstaltning, som ikke er blevet påklaget, efter at den sanktionspålagte er blevet gjort bekendt med afgørelsen.

2.  Den i stk. 1 omhandlede offentliggørelse skal omfatte oplysninger om overtrædelsens type og art, de ansvarlige personers identitet samt de pålagte administrative sanktioner eller andre administrative foranstaltninger.

3.  I tilfælde, hvor den kompetente myndighed i en konkret sag vurderer, at offentliggørelse af en juridisk persons identitet eller af en fysisk persons identitet og personoplysninger ikke står i et rimeligt forhold til overtrædelsen, eller hvis den kompetente myndighed vurderer, at offentliggørelse kan bringe de finansielle markeders stabilitet eller en igangværende strafferetlig efterforskning i fare, eller hvis offentliggørelsen, så vidt det kan afgøres, vil skade den involverede person uforholdsmæssigt, sikrer medlemsstaterne, at de kompetente myndigheder tager et af følgende skridt:

a)  udsætter offentliggørelsen af afgørelsen om pålæggelse af den administrative sanktion eller anden administrative foranstaltning, indtil begrundelsen for udsættelsen ophører med at eksistere

b)  offentliggøre afgørelsen om pålæggelse af den administrative sanktion eller anden administrative foranstaltning i anonymiseret form i overensstemmelse med national ret eller

c)  undlader at offentliggøre afgørelsen om pålæggelse af den administrative sanktion eller anden administrative foranstaltning, såfremt den kompetente myndigheder vurderer, at handlemulighederne i litra a) og b) ikke er tilstrækkelige til at sikre:

i)  at de finansielle markeders stabilitet ikke bringes i fare eller

ii)  forholdsmæssigheden af offentliggørelsen af sådanne afgørelser vedrørende foranstaltninger, der vurderes at være af mindre betydning.

4.  Såfremt der træffes afgørelse om offentliggørelse af en administrativ sanktion eller anden administrativ foranstaltning i anonymiseret form, kan offentliggørelsen af de relevante oplysninger udsættes. Når en national kompetent myndighed offentliggør en afgørelse om pålæggelse af en administrativ sanktion eller anden administrativ foranstaltning, som er genstand for en klage ved de relevante retslige myndigheder, skal de kompetente myndigheder også straks på deres officielle websted offentliggøre denne oplysning samt enhver efterfølgende oplysning om udfaldet af en sådan klage. Enhver retsafgørelse, som annullerer en afgørelse om pålæggelse af en administrativ sanktion eller anden administrativ foranstaltning, skal også offentliggøres.

5.  De nationale kompetente myndigheder sikrer, at enhver afgørelse, der er offentliggjort i medfør af stk. 1-4, forbliver tilgængelig på deres officielle websted i mindst fem år efter offentliggørelsen. Personoplysninger i disse afgørelser må kun forblive på den kompetente myndigheds officielle websted i den periode, der er nødvendig i henhold til de gældende databeskyttelsesregler.

6.  De nationale kompetente myndigheder informerer ESMA om alle administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger, som er pålagt, herunder om eventuelle klager, der er indgivet i den forbindelse, og udfaldet deraf.

7.  ESMA fører en central database over administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger, som den underrettes om. Denne database må kun være tilgængelig for ESMA, EBA, EIOPA og de kompetente myndigheder, og den skal opdateres på basis af informationen fra de nationale kompetente myndigheder i overensstemmelse med stk. 6.

Artikel 36

Databeskyttelse

1.  For så vidt angår behandlingen af personoplysninger inden for rammerne af denne forordning udfører de kompetente myndigheder deres opgaver med henblik på anvendelsen af denne forordning i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679.

2.  For så vidt angår ESMA's behandling af personoplysninger inden for rammerne af denne forordning skal den overholde forordning (EF) nr. 45/2001.

Kapitel VII

Delegerede retsakter

Artikel 37

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, artikel 31, stk. 10, og artikel 34, stk. 3, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra [datoen for denne forordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.  Den i artikel 3, stk. 2, artikel 6, stk. 4, artikel 7, stk. 7, artikel 10, stk. 10, artikel 15, stk. 6, artikel 16, stk. 9, artikel 31, stk. 10, og artikel 34, stk. 3, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 2, artikel 6, stk. 4, artikel 7, stk. 7, artikel 10, stk. 10, artikel 15, stk. 6, artikel 16, stk. 9, artikel 31, stk. 10, og artikel 34, stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Kapitel VIII

Afsluttende bestemmelser

Artikel 38

Rapport

1.  Inden ... [24 måneder efter denne forordnings anvendelsesdato] forelægger Kommissionen efter høring af ESMA en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne forordning, i givet fald ledsaget af et lovgivningsforslag.

2.  Rapporten skal indeholde en vurdering af følgende:

a)  hvordan markedet for crowdfundingtjenesteudbydere i Unionen fungerer, herunder markedsudvikling og -tendenser, ▌deres markedsandele og navnlig undersøgelser af, hvorvidt der er behov for justeringer af definitionerne og tærsklerne i denne forordning, og om den række af tjenester, der er omfattet af denne forordning, stadig er hensigtsmæssig

b)  denne forordnings betydning for et velfungerende indre marked for crowdfundingtjenester, herunder indvirkningen på SMV'ers adgang til finansiering og på investorer og andre kategorier af personer, som påvirkes af disse tjenester

c)  gennemførelsen af teknologisk innovation i crowdfundingsektoren, herunder anvendelse af ikke-bankbaserede finansieringsmetoder (herunder initial coin offering), og nye innovative forretningsmodeller og teknologier

d)  om den i artikel 2, stk. 2, litra d), fastsatte tærskel fortsat er hensigtsmæssig med henblik på at forfølge de i forordningen fastsatte mål

e)  de virkninger, som de nationale love og administrative bestemmelser vedrørende crowdfundingtjenesteudbyderes markedsføringsmateriale har på friheden til at udbyde tjenester, konkurrencevilkårene og investorbeskyttelse

f)  anvendelsen af de administrative sanktioner og navnlig behovet for yderligere harmonisering af de administrative sanktioner, der er fastsat for overtrædelse af kravene i denne forordning.

g)  nødvendigheden af og proportionaliteten ved at pålægge crowdfundingtjenesteudbydere forpligtelsen til at overholde de nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv (EU) 2015/849 med hensyn til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme og ved at tilføje af sådanne crowdfundingtjenesteudbydere til listen over forpligtede enheder for så vidt angår direktiv (EU) 2015/849.

h)  hensigtsmæssigheden af at udvide denne forordnings anvendelsesområde til at omfatte tredjelande

i)  samarbejdet mellem de nationale kompetente myndigheder og ESMA samt de nationale kompetente myndigheders egnethed som tilsynsførende med denne forordning

j)  muligheden af at indføre specifikke foranstaltninger i denne forordning med henblik på at fremme bæredygtige og innovative crowdfundingprojekter, samt anvendelsen af EU-midler.

Artikel 38a

Ændring af forordning (EU) 2017/1129

I artikel 1, stk. 4, i forordning (EU) 2017/1129 tilføjes følgende litra:"

k) et crowdfundingudbud fra en europæisk crowdfundingtjenesteudbyder som defineret i artikel 3, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. .../...(12), forudsat at det ikke overstiger den tærskel, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, litra d), i den nævnte forordning. ”

"

Artikel 39

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den ... [EUT: indsæt venligst datoen 12 måneder fra ikrafttrædelsen].

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i ..., den […].

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1) EUT C […] af […], s. […].
(2) EUT C […] af […], s. […].
(3) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF (EUT L 133 af 22.5.2008, s. 66).
(4) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).
(5) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 30.6.2017, s. 12).
(6) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).
(7) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 35).
(8) COM(2017)0340, Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om vurderingen af de risici for hvidvask og finansiering af terrorisme, der påvirker det indre marked og vedrører grænseoverskridende aktiviteter.
(9) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).
(10) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).
(11) EUT L 297 af 7.11.2013, s. 107.
(12)* EUT: indsæt venligst nummer og offentliggørelsesdata for nærværende forordning.

Seneste opdatering: 20. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik