Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0048(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0364/2018

Predkladané texty :

A8-0364/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 27/03/2019 - 18.2

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0301

Prijaté texty
PDF 301kWORD 86k
Streda, 27. marca 2019 - Štrasburg Finálna verzia
Európski poskytovatelia služieb kolektívneho financovania (ECSP) pre podnikanie ***I
P8_TA(2019)0301A8-0364/2018
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. marca 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych poskytovateľoch služieb kolektívneho financovania (ECSP) pre podnikanie (COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0113),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0103/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 2018(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0364/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 367, 10.10.2018, s. 65.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 27. marca 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../... o európskych poskytovateľoch služieb kolektívneho financovania (ECSP) pre podnikanie
P8_TC1-COD(2018)0048

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky(1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,(2)

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)  Kolektívne financovanie sa čoraz viac etabluje ako forma alternatívneho financovania pre začínajúce podniky, ako aj pre malé a stredné podniky (MSP) v ranom štádiu rastu spoločnosti, ktoré sa spravidla spoliehajú na malé investície. Kolektívne financovanie predstavuje stále významnejší typ sprostredkovania, pri ktorom poskytovateľ služieb kolektívneho financovania prevádzkuje digitálnu platformu otvorenú verejnosti s cieľom spárovať alebo zjednodušiť spárovanie potenciálnych investorov alebo veriteľov s podnikmi, ktoré hľadajú financovanie, bez ohľadu na to, či financovanie vedie k dohode o úvere, majetkovému podielu alebo inému podielu založenému na prevoditeľných cenných papieroch, a to bez toho, aby poskytovateľ služieb kolektívneho financovania podstupoval vlastné riziko. Je preto vhodné zahrnúť do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia kolektívne požičiavanie aj kolektívne investovanie ▌.

(2)  Kolektívne financovanie môže prispieť k poskytovaniu prístupu k financovaniu pre MSP a k dobudovaniu únie kapitálových trhov. Nedostatočný prístup k financovaniu pre takéto spoločnosti predstavuje problém dokonca aj v členských štátoch, kde prístup k bankovému financovaniu zostal stabilný počas celej finančnej krízy. Kolektívne financovanie vzniklo ako etablovaná prax financovania projektu alebo podniku, zvyčajne zo strany veľkého počtu ľudí alebo organizácií prostredníctvom online platforiem, na ktorých súkromné osoby, organizácie a podniky vrátane startupov získavajú relatívne malé peňažné sumy.

(3)  Poskytovanie služieb kolektívneho financovania sa vo všeobecnosti opiera o tri typy účastníkov: o vlastníka projektu, ktorý navrhuje projekt alebo úvery pre podnikateľov, ktoré sa majú financovať, o investorov, ktorí financujú navrhovaný projekt, a to spravidla obmedzenými investíciami alebo úvermi, a o sprostredkovateľskú organizáciu vo forme poskytovateľa služieb, ktorý spája vlastníkov projektov a investorov alebo veriteľov prostredníctvom online platformy.

(4)  Okrem poskytnutia alternatívneho zdroja financovania vrátane rizikového kapitálu môže kolektívne financovanie ponúknuť spoločnostiam ďalšie výhody. Projektu alebo podniku môže poskytnúť potvrdenie koncepcie a nápadu, umožniť prístup k veľkému počtu ľudí, ktorí podnikateľovi poskytnú náhľad a informácie, a môže byť marketingovým nástrojom. ▌

(5)  Niekoľko členských štátov už zaviedlo vnútroštátne individualizované režimy kolektívneho financovania. Uvedené režimy sú prispôsobené charakteristikám a potrebám miestnych trhov a investorov. V dôsledku toho sa existujúce vnútroštátne pravidlá odlišujú, pokiaľ ide o podmienky činnosti platforiem kolektívneho financovania, rozsah povolených činností a požiadaviek na udelenie licencie.

(6)  Rozdiely medzi existujúcimi vnútroštátnymi pravidlami bránia cezhraničnému poskytovaniu služieb kolektívneho financovania, a tak majú priamy účinok na fungovanie vnútorného trhu s takýmito službami. Najmä skutočnosť, že právny rámec je fragmentovaný podľa štátnych hraníc, vytvára značné náklady na dodržiavanie predpisov pre retailových investorov, ktorí pri určovaní pravidiel vzťahujúcich sa na cezhraničné služby kolektívneho financovania často čelia ťažkostiam, ktoré nie sú úmerné veľkosti ich investície. Takíto investori sú preto často odradení od cezhraničného investovania cez platformy kolektívneho financovania. Z rovnakých dôvodov sú poskytovatelia služieb kolektívneho financovania prevádzkujúci takéto platformy odradení od ponúkania svojich služieb v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom sú usadení. V dôsledku toho zostali činnosti v oblasti kolektívneho financovania až doteraz do veľkej miery vnútroštátne na úkor trhu v oblasti kolektívneho financovania na úrovni Únie, čím sa podnikom znemožňuje prístup k službám kolektívneho financovania, najmä v prípadoch, keď podnik vykonáva svoju činnosť v členských štátoch, ktoré nemajú prístup k väčším skupinám ochotným financovať, z dôvodu ich pomerne menšej populácie.

(7)  V záujme podpory cezhraničných činností v oblasti kolektívneho financovania a uľahčenia uplatňovania slobody poskytovať a prijímať takéto služby na vnútornom trhu pre poskytovateľov kolektívneho financovania je preto potrebné riešiť existujúce prekážky riadneho fungovania vnútorného trhu so službami kolektívneho financovania. Stanovenie jednotného súboru pravidiel o poskytovaní služieb kolektívneho financovania, ktoré poskytovateľom služieb kolektívneho financovania poskytnú možnosť požiadať o jediné povolenie na výkon svojej činnosti podľa uvedených pravidiel v celej Únii, je vhodným prvým krokom na podporu cezhraničných činností v oblasti kolektívneho financovania, a tým na zlepšenie fungovania jednotného trhu.

(8)  Cieľom tohto nariadenia je podporiť cezhraničné podnikateľské financovanie odstránením prekážok fungovania vnútorného trhu so službami kolektívneho financovania. Služby kolektívneho financovania vo vzťahu k poskytovaniu úverov spotrebiteľom v zmysle vymedzenia uvedeného v článku 3 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES(3) by preto nemali patriť do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(9)  S cieľom zabrániť tomu, aby sa na tú istú činnosť vzťahovali rôzne povolenia v rámci Únie, by služba kolektívneho financovania poskytovaná osobami, ktorým bolo udelené povolenie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ(4), alebo poskytovaná v súlade s vnútroštátnym právom, mala byť vylúčená z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(10)  V súvislosti s kolektívnym požičiavaním by uľahčenie poskytovania úverov vrátane služieb, ako je predkladanie ponúk kolektívneho financovania klientom alebo hodnotenie úverovej schopnosti vlastníkov projektu, malo vytvoriť priestor pre rôzne obchodné modely, čo by umožnilo uzatvorenie dohody o úvere prostredníctvom platformy kolektívneho financovania medzi jedným alebo viacerými klientmi a jedným alebo viacerými vlastníkmi projektu.

(11)  V súvislosti s kolektívnym investovaním je prevoditeľnosť cenného papiera dôležitou zárukou pre investorov, aby mohli vystúpiť zo svojej investície, pretože im poskytuje právnu možnosť odpredať svoj podiel na kapitálových trhoch. Toto nariadenie preto pokrýva a povoľuje služby kolektívneho investovania len vo vzťahu k prevoditeľným cenným papierom. Finančné nástroje iné ako prevoditeľné cenné papiere by však mali byť vylúčené z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, pretože uvedené cenné papiere predstavujú riziká pre investorov, ktoré nemôžu byť náležite riadené podľa tohto právneho rámca.

(11a)  Charakteristiky prvotných ponúk kryptomeny (ICO) sa značne líšia od kolektívneho financovania upraveného v tomto nariadení. Prvotné ponuky kryptomeny napríklad zvyčajne nepoužívajú sprostredkovateľov, ako napríklad platformy kolektívneho financovania, a často získavajú finančné prostriedky presahujúce 1 000 000 EUR. Začlenením prvotných ponúk kryptomeny do tohto nariadenia by sa celkovo problémy spojené s prvotnými ponukami kryptomeny nevyriešili.

(12)  Vzhľadom na riziká súvisiace s kolektívnymi investíciami je v záujme účinnej ochrany investorov a poskytovania mechanizmu trhovej disciplíny vhodné stanoviť limit pre maximálnu protihodnotu pre každú ponuku kolektívneho financovania. Uvedený limit by mal byť stanovený na 8 000 000 EUR, čo je maximálny limit, do ktorého môžu členské štáty oslobodiť verejné ponuky cenných papierov od povinnosti zverejniť prospekt v súlade nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129(5). Bez ohľadu na vysokú úroveň ochrany investorov, ktorá je potrebná, by tento limit mal byť stanovený v súlade s postupmi na vnútroštátnych trhoch, aby sa úniová platforma stala atraktívnou pre cezhraničné podnikateľské financovanie.

(12a)  V tomto nariadení sa vymedzuje obsah dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré sa majú poskytnúť potenciálnym investorom pre každú ponuku kolektívneho financovania. Keďže je tento dokument s kľúčovými informáciami pre investorov navrhnutý tak, aby bol prispôsobený osobitostiam ponuky kolektívneho financovania a informačným požiadavkám investorov, mal by nahradiť prospekt požadovaný nariadením (EÚ) 2017/1129 v prípade verejnej ponuky cenných papierov. Z rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) 2017/1129 by sa preto mali vylúčiť ponuky kolektívneho financovania podľa tohto nariadenia a nariadenie (EÚ) 2017/1129 by sa malo v tomto zmysle zmeniť.

(13)  S cieľom zabrániť regulatórnej arbitráži a zaistiť účinný dohľad nad poskytovateľmi služieb kolektívneho financovania by sa malo poskytovateľom služieb kolektívneho financovania zakázať prijímať vklady alebo iné návratné zdroje od verejnosti, pokiaľ im nebolo udelené povolenie na výkon činnosti úverovej inštitúcie v súlade s článkom 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ(6).

(14)  Na dosiahnutie uvedeného cieľa by mala byť poskytovateľom služieb kolektívneho financovania poskytnutá možnosť požiadať o jediné povolenie platné v celej Únii a vykonávať svoju činnosť v súlade s uvedenými jednotnými požiadavkami. Avšak na zachovanie širokej dostupnosti ponúk kolektívneho financovania zacielených výlučne na vnútroštátne trhy by poskytovateľom služieb kolektívneho financovania, ktorí si zvolia, že budú poskytovať svoje služby podľa uplatniteľných vnútroštátnych predpisov, mala byť naďalej poskytovaná táto možnosť. V súlade s tým by mali byť jednotné požiadavky stanovené v tomto nariadení voliteľné, a preto by sa nemali vzťahovať na takýchto poskytovateľov služieb kolektívneho financovania, ktorí sa rozhodnú naďalej pôsobiť iba na vnútroštátnom základe.

(15)  S cieľom zachovať vysokú úroveň ochrany investorov, znížiť riziká spojené s kolektívnym financovaním a zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie so všetkými klientmi by mali mať poskytovatelia služieb kolektívneho financovania zavedenú politiku navrhnutú na zabezpečenie toho, aby sa projekty vyberali profesionálnym, spravodlivým a transparentným spôsobom a aby boli služby kolektívneho financovania poskytované rovnakým spôsobom.

(15a)  Z rovnakých dôvodov by mali byť poskytovatelia služieb kolektívneho financovania, ktorí používajú prvotné ponuky kryptomeny na svojej platforme, vylúčení z tohto nariadenia. V záujme dosiahnutia efektívnej regulácie tejto novej technológie prvotných ponúk kryptomeny by Komisia mohla v budúcnosti navrhnúť komplexný legislatívny rámec na úrovni Únie založený na dôkladnom posúdení vplyvu.

(15b)  Alternatívne investičné nástroje, ako napríklad prvotné ponuky kryptomeny, majú potenciál financovať MSP, inovatívne startupy a scaleupy a môžu urýchľovať prenos technológií a môžu byť nevyhnutnou súčasťou únie kapitálových trhov. Komisia by mala posúdiť potrebu navrhnúť pre prvotné ponuky kryptomeny samostatný legislatívny rámec na úrovni Únie. Zvýšená právna istota regulačného rámca by vo všeobecnosti mohla napomôcť pri zvyšovaní ochrany investorov a spotrebiteľov a pri znižovaní rizík vyplývajúcich z asymetrických informácií, podvodného správania a nezákonných činností.

(16)  V záujme zlepšenia služieb poskytovaných svojim klientom, ktorými môžu byť či už perspektívny, alebo skutočný investor alebo vlastník projektu, by mali mať poskytovatelia služieb kolektívneho financovania možnosť vykonávať v mene klientov diskrečnú právomoc so zreteľom na parametre pokynov klientov za predpokladu, že podniknú všetky potrebné kroky na získanie čo najlepšieho výsledku pre svojich klientov a že zverejnia presnú metódu a parametre diskrečnej právomoci. S cieľom zabezpečiť, aby boli potenciálnym investorom ponúkané investičné príležitosti na neutrálnej báze, by poskytovatelia služieb kolektívneho financovania nemali vyplatiť ani prijať žiadnu odmenu, zľavu ani nepeňažnú výhodu za smerovanie pokynov investorov ku konkrétnej ponuke poskytnutej na ich platforme ani ku konkrétnej ponuke poskytnutej na platforme tretej strany.

(17)  Cieľom tohto nariadenia je uľahčiť priame investície a zabrániť vytvoreniu príležitostí pre regulatórnu arbitráž pre finančných sprostredkovateľov regulovaných podľa iných právnych predpisov Únie, najmä pravidiel Únie týkajúcich sa správcov aktív. Využívanie právnych štruktúr vrátane účelovo vytvorených subjektov stojacich medzi projektom alebo podnikom kolektívneho financovania a investormi by preto malo byť prísne regulované a povolené len oprávneným protistranám alebo voliteľným profesionálnym investorom, ako sa vymedzuje v smernici 2014/65/EÚ.

(18)  Zabezpečenie účinného systému riadenia je zásadné na náležité riadenie rizík a na predchádzanie akémukoľvek konfliktu záujmov. Poskytovatelia služieb kolektívneho financovania by preto mali mať opatrenia v oblasti riadenia zabezpečujúce účinné a obozretné riadenie, a ich manažment by mal mať dobrú povesť a primerané znalosti a skúsenosti. Poskytovatelia služieb kolektívneho financovania by takisto mali stanoviť postupy na prijímanie a vybavovanie sťažností od klientov.

(19)  Poskytovatelia služieb kolektívneho financovania by mali pôsobiť ako neutrálni sprostredkovatelia medzi klientmi na ich platforme kolektívneho financovania. S cieľom predchádzať konfliktom záujmov by sa mali stanoviť určité požiadavky, pokiaľ ide o poskytovateľov služieb kolektívneho financovania a manažérov a zamestnancov alebo o akúkoľvek osobu, ktorá ich priamo alebo nepriamo ovláda. Ak sa vopred nezverejnia finančné účasti vykonané v projektoch alebo ponukách ponúkaných na ich webovom sídle, malo by sa zabrániť tomu, aby mali poskytovatelia služieb kolektívneho financovania akúkoľvek finančnú účasť na ponukách kolektívneho financovania na svojich platformách. To umožní poskytovateľom služieb kolektívneho financovania, aby zosúladili svoje záujmy so záujmami investorov. Okrem toho by akcionári vlastniaci aspoň 20 % základného imania alebo hlasovacích práv a manažéri ▌ ani žiadna osoba, ktorá priamo ▌ ovláda platformy kolektívneho financovania, nemali vystupovať ako klienti vo vzťahu k službám kolektívneho financovania ponúkaným na uvedenej platforme kolektívneho financovania.

(20)  V záujme efektívneho a bezproblémového poskytovania služieb kolektívneho financovania by sa malo poskytovateľom služieb kolektívneho financovania umožniť zveriť akúkoľvek prevádzkovú funkciu v celku alebo sčasti iným poskytovateľom služieb za predpokladu, že outsourcing významne nenaruší kvalitu vnútorných kontrol poskytovateľov služieb kolektívneho financovania a účinný dohľad nad nimi. Poskytovatelia služieb kolektívneho financovania by však mali naďalej niesť plnú zodpovednosť za dodržiavanie tohto nariadenia.

(21)  Držba finančných prostriedkov klientov a poskytovanie platobných služieb si vyžadujú povolenie na výkon činnosti poskytovateľa platobných služieb v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366(7). Táto povinná požiadavka na povolenie nemôže byť splnená povolením na výkon činnosti poskytovateľa služieb kolektívneho financovania. Je preto vhodné objasniť, že keď poskytovateľ služieb kolektívneho financovania vykonáva v súvislosti so svojimi službami kolektívneho financovania takéto platobné služby, musí získať aj povolenie na výkon činnosti platobnej inštitúcie v súlade so smernicou (EÚ) 2015/2366. S cieľom umožniť náležitý dohľad nad takýmito činnosťami by mal byť príslušný vnútroštátny orgán informovaný o tom, či má poskytovateľ služieb kolektívneho financovania v úmysle sám vykonávať platobné služby s príslušným povolením alebo či bude takéto služby externe zabezpečovať tretia strana, ktorej bolo udelené povolenie.

(22)  Rast a bezproblémové fungovanie cezhraničných služieb kolektívneho financovania si vyžaduje dostatočný rozsah a dôveru verejnosti v uvedené služby. Je preto potrebné stanoviť jednotné primerané a priamo uplatniteľné požiadavky na udeľovanie povolení a jednotné miesto dohľadu.

(23)  Vysoká úroveň dôvery investorov prispieva k rastu služieb kolektívneho financovania. Požiadavky na služby kolektívneho financovania by preto mali uľahčiť cezhraničné poskytovanie uvedených služieb, znížiť operačné riziká a zabezpečiť vysoký stupeň transparentnosti a ochrany investorov.

(24)  Ako sa zdôrazňuje v správe Komisie Európskemu parlamentu a Rade o posudzovaní rizík spojených s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu, ktoré majú vplyv na vnútorný trh a súvisia s cezhraničnou činnosťou, kolektívne financovanie môže byť vystavené rizikám, ktoré sa týkajú prania špinavých peňazí a financovania terorizmu(8). Preto by sa mali zaviesť záruky, ktoré upravujú a zabezpečujú podmienky pre udelenie povolenia, posudzovanie dobrej povesti manažmentu, poskytovanie platobných služieb len prostredníctvom oprávnených subjektov, ktoré podliehajú požiadavkám v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu. S cieľom ďalej zabezpečiť finančnú stabilitu prostredníctvom zabránenia rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a pri zohľadnení maximálnej prahovej hodnoty finančných prostriedkov, ktoré možno získať prostredníctvom ponuky kolektívneho financovania v súlade s týmto nariadením by Komisia mala posúdiť potrebu a primeranosť toho, aby poskytovatelia služieb kolektívneho financovania oprávnení podľa tohto nariadenia podliehali niektorým alebo všetkým povinnostiam týkajúcim sa dodržiavania súladu s vnútroštátnymi ustanoveniami, ktorými sa vykonáva smernica (EÚ) 2015/849, pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu, ako aj aby títo poskytovatelia služieb kolektívneho financovania boli doplnení do zoznamu povinných subjektov na účely smernice (EÚ) 2015/849.

(25)  S cieľom umožniť poskytovateľom služieb kolektívneho financovania pôsobiť cezhranične bez toho, aby čelili rozdielnym pravidlám, a tým uľahčiť financovanie projektov v celej Únii investormi z rôznych členských štátov by sa členským štátom nemalo povoliť stanovenie dodatočných požiadaviek na poskytovateľov služieb kolektívneho financovania, ktorým sa povolenie udelilo podľa tohto nariadenia.

(26)  Proces udeľovania povolení by mal príslušnému vnútroštátnemu orgánu umožniť, aby bol informovaný o službách, ktoré majú potenciálni poskytovatelia služieb kolektívneho financovania v úmysle ponúkať, a o platformách kolektívneho financovania, ktoré majú v úmysle prevádzkovať, s cieľom posúdiť kvalitu ich riadenia a posúdiť vnútornú organizáciu a postupy stanovené potenciálnymi poskytovateľmi služieb kolektívneho financovania na zabezpečenie súladu s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení.

(27)  Na uľahčenie transparentnosti pre retailových investorov, pokiaľ ide o poskytovanie služieb kolektívneho financovania, by mal orgán ESMA zriadiť verejný a aktuálny register všetkých oprávnených poskytovateľov služieb kolektívneho financovania prevádzkujúcich platformy kolektívneho financovania v Únii v súlade s týmto nariadením.

(28)  Povolenie by sa malo odňať, ak už viac nie sú splnené podmienky na jeho vydanie. Príslušný vnútroštátny orgán by mal byť najmä schopný posúdiť, či bola dotknutá dobrá povesť manažmentu alebo či významným spôsobom zlyhali vnútorné postupy a systémy. S cieľom umožniť príslušnému vnútroštátnemu orgánu posúdiť, či by malo byť povolenie na výkon činnosti poskytovateľa služieb kolektívneho financovania odňaté, by mal byť príslušný vnútroštátny orgán informovaný vždy, keď poskytovateľ služieb kolektívneho financovania alebo tretia strana konajúca v jeho mene stratili svoje povolenie na výkon činnosti platobnej inštitúcie alebo sa zistilo, že porušili smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849(9).

(29)  Na to, aby potenciálni investori jasne pochopili povahu, riziká, náklady a poplatky týkajúce sa služieb kolektívneho financovania, by poskytovatelia služieb kolektívneho financovania mali svojim klientom poskytnúť jasné a rozčlenené informácie.

(30)  Investície do produktov predávaných na platformách kolektívneho financovania nie sú porovnateľné s tradičnými investičnými produktmi alebo sporiacimi produktmi a ako také by sa nemali predávať. Avšak na zabezpečenie toho, aby potenciálni investori porozumeli úrovni rizika spojeného s investíciami v oblasti kolektívneho financovania, musí existovať povinnosť pre poskytovateľov služieb kolektívneho financovania uskutočniť vstupný test znalostí svojich potenciálnych investorov na zistenie ich znalostí o investovaní. Poskytovatelia služieb kolektívneho financovania by mali výslovne upozorniť potenciálnych investorov vždy, keď sa domnievajú, že poskytované služby kolektívneho financovania sú pre nich nevhodné.

(31)  S cieľom umožniť investorom prijať informované investičné rozhodnutie by mali poskytovatelia služieb kolektívneho financovania poskytnúť potenciálnym investorom dokument s kľúčovými informáciami pre investorov. Dokument s kľúčovými informáciami pre investorov by mal potenciálnych investorov upozorniť na to, že investičné prostredie, do ktorého vstúpili, zahŕňa riziká a nie je kryté ani systémom náhrad vkladov, ani zárukami náhrad pre investorov.

(32)  Dokument s kľúčovými informáciami pre investorov by mal zohľadňovať aj osobitné znaky a riziká spojené so spoločnosťami v ranom štádiu a mal by sa zameriavať na dôležité informácie o vlastníkoch projektov, právach a poplatkoch investorov, type ponúkaných cenných papierov a dohodách o úveroch. Keďže dotknutý vlastník projektu môže najlepšie poskytnúť uvedené informácie, dokument s kľúčovými informáciami pre investorov by mal vypracovať uvedený vlastník projektu. Ale keďže poskytovatelia služieb kolektívneho financovania sú zodpovední za poskytovanie informácií svojim potenciálnym investorom, sú zodpovední za úplnosť dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov ▌.

(33)  Na zabezpečenie bezproblémového a vhodného prístupu ku kapitálovým trhom pre startupy a MSP, na zníženie ich nákladov na financovanie a na zabránenie omeškaniam a nákladom pre poskytovateľov služieb kolektívneho financovania by dokument s kľúčovými informáciami pre investorov nemal byť schvaľovaný príslušným orgánom.

(34)  S cieľom vyhnúť sa zbytočným nákladom a administratívnemu zaťaženiu v súvislosti s cezhraničným poskytovaním služieb kolektívneho financovania by sa na marketingovú komunikáciu nemali vzťahovať požiadavky na preklad ▌.

(35)  Poskytovatelia služieb kolektívneho financovania by nemali mať možnosť poskytovať žiadne diskrečné ani nediskrečné párovanie záujmov nakupovať a predávať, pretože uvedená činnosť si vyžaduje povolenie na výkon činnosti investičnej spoločnosti v súlade s článkom 5 smernice 2014/65/EÚ alebo regulovaného trhu v súlade s článkom 44 uvedenej smernice. Poskytovatelia služieb kolektívneho financovania by mali byť v záujme transparentnosti a toku informácií schopní umožniť investorom, ktorí uskutočnili investície cez ich platformu, aby medzi sebou nadviazali kontakt a navzájom uskutočňovali transakcie na ich platformách v súvislosti s investíciami pôvodne uskutočnenými na ich platforme. Poskytovatelia služieb kolektívneho financovania by však mali svojich klientov informovať o tom, že neprevádzkujú obchodný systém a že akákoľvek činnosť spojená s nákupom a predajom na ich platformách je na vlastnom uvážení klienta a na jeho zodpovednosť.

(36)  Na uľahčenie transparentnosti a na zabezpečenie riadneho zdokumentovania komunikácie s klientom by mali poskytovatelia služieb kolektívneho financovania uchovávať všetky príslušné záznamy týkajúce sa ich služieb a transakcií.

(37)  S cieľom zabezpečiť spravodlivé a nediskriminačné zaobchádzanie s investormi a vlastníkmi projektov by poskytovatelia služieb kolektívneho financovania, ktorí propagujú svoje služby prostredníctvom marketingovej komunikácie, nemali so žiadnym konkrétnym projektom zaobchádzať priaznivejšie než iné projekty ponúkané na ich platforme, iba ak na to existuje objektívny dôvod, napríklad špecifické požiadavky investora alebo vzhľadom na preddefinovaný rizikový profil investora. Poskytovateľom služieb kolektívneho financovania by sa však nemalo brániť, aby spomenuli úspešne ukončené ponuky, do ktorých už nie je možné investovať prostredníctvom platformy, a nabádajú sa, aby umožnili porovnateľnosť výkonu svojich uzavretých projektov.

(38)  S cieľom poskytnúť väčšiu právnu istotu poskytovateľom služieb kolektívneho financovania pôsobiacim v celej Únii a zaistiť jednoduchší prístup na trh by sa mali elektronicky uverejňovať úplné informácie o zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach uplatniteľných v členských štátoch a ich zhrnutia, ktoré osobitne upravujú marketingovú komunikáciu poskytovateľov služieb kolektívneho financovania ▌. Na tento účel by príslušné orgány a orgán ESMA mali viesť centrálne databázy.

(39)  Na lepšie pochopenie rozsahu rozdielov v regulácii existujúcich medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o požiadavky vzťahujúce sa na marketingovú komunikáciu, by príslušné orgány mali každý rok poskytnúť orgánu ESMA podrobnú správu o svojich činnostiach presadzovania v tejto oblasti.

(39a)  S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie povolení a požiadaviek na poskytovateľov služieb kolektívneho financovania pôsobiacich v celej Únii by mal orgán ESMA vypracovať regulačné technické predpisy, ktoré sa predložia Komisii.

(40)  Je dôležité účinne a efektívne zabezpečiť súlad s požiadavkami na udeľovanie povolení a na poskytovanie služieb kolektívneho financovania v súlade s týmto nariadením. Príslušný vnútroštátny orgán by mal udeľovať povolenia a vykonávať dohľad. Príslušný vnútroštátny orgán by mal mať právomoc požiadať o informácie, vykonávať všeobecné vyšetrovania a kontroly na mieste, vydávať verejné oznámenia a upozornenia a ukladať sankcie. Príslušný vnútroštátny orgán by mal využívať svoje právomoci na vykonávanie dohľadu a ukladanie sankcií primeraným spôsobom.

(42)  Príslušný vnútroštátny orgán by mal účtovať poplatky priamo dohliadaným subjektom na pokrytie svojich nákladov vrátane režijných nákladov. Výška poplatku by mala byť úmerná veľkosti priamo dohliadaného subjektu so zreteľom na rané štádium vývoja odvetvia kolektívneho financovania.

(43)  Keďže ciele tohto nariadenia, najmä riešiť fragmentáciu právneho rámca vzťahujúceho sa na služby kolektívneho financovania s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu s takýmito službami a zároveň zvýšiť ochranu investorov a efektívnosť trhu a prispieť k vytvoreniu únie kapitálových trhov, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale možno ich lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(44)  Uplatňovanie tohto nariadenia by sa malo odložiť s cieľom zosúladiť ho s uplatňovaním vnútroštátnych pravidiel, ktorými sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady XXX/XXXX/EÚ, ktorou sa poskytovatelia služieb kolektívneho financovania patriaci do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia oslobodzujú od uplatňovania smernice 2014/65/EÚ.

(45)  Toto nariadenie dodržiava základné práva a zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie. Toto nariadenie by sa preto malo vykladať a uplatňovať v súlade s uvedenými právami a zásadami.

(46)  Viedli sa konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001(10),

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Kapitola I

Predmet úpravy, rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú jednotné požiadavky na:

a)  činnosť a organizáciu poskytovateľov služieb kolektívneho financovania;

b)  udeľovanie povolení poskytovateľom služieb kolektívneho financovania a dohľad nad nimi;

c)  transparentnosť a marketingovú komunikáciu v súvislosti s poskytovaním služieb kolektívneho financovania v Únii.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.  Toto nariadenie sa vzťahuje na právnické osoby, ktoré sa rozhodnú požiadať o povolenie v súlade s článkom 10, a na poskytovateľov služieb kolektívneho financovania, ktorým bolo udelené povolenie v súlade s uvedeným článkom v súvislosti s poskytovaním služieb kolektívneho financovania. Tieto právnické osoby musia byť skutočne a stabilne usadené v členskom štáte, aby boli oprávnené požiadať o povolenie.

2.  Toto nariadenie sa nevzťahuje na:

a)  služby kolektívneho financovania, ktoré sú poskytované vlastníkom projektov, ktorí sú spotrebiteľmi v zmysle vymedzenia uvedeného v článku 3 písm. a) smernice 2008/48/ES;

b)  služby kolektívneho financovania, ktoré poskytujú fyzické alebo právnické osoby, ktorým bolo udelené povolenie na výkon činnosti investičnej spoločnosti v súlade s článkom 7 smernice 2014/65/EÚ;

c)  služby kolektívneho financovania, ktoré poskytujú fyzické alebo právnické osoby v súlade s vnútroštátnym právom;

d)  ponuky kolektívneho financovania s protihodnotou viac ako 8 000 000 EUR na ponuku kolektívneho financovania, ktorá sa vypočíta za obdobie 12 mesiacov v súvislosti s konkrétnym projektom kolektívneho financovania.

2a.  Vnútroštátne právne predpisy upravujúce požiadavky na udeľovanie povolení týkajúce sa vlastníkov projektov alebo investorov nemôžu byť prekážkou toho, aby títo vlastníci projektov alebo investori využívali služby kolektívneho financovania, ktoré poskytujú poskytovatelia služieb kolektívneho financovania podľa a v zmysle tohto nariadenia.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

1.  Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)  „služba kolektívneho financovania“ je poskytovanie platformy kolektívneho financovania, ktorá umožňuje ktorúkoľvek z týchto činností:

i)  priamu službu kolektívneho financovania, ktorá zahŕňa uľahčenie spárovania konkrétneho investora s konkrétnym vlastníkom projektu a spárovania konkrétneho vlastníka projektu s konkrétnym investorom,

ii)  sprostredkovanú službu kolektívneho financovania, ktorá zahŕňa uľahčenie spárovania investora s vlastníkom projektu a určovanie cien a balíkov ponúk s tým súvisiacich, alebo uľahčenie spárovania vlastníka projektu s investorom a stanovenie cien ponúk s tým súvisiacich, alebo oboje;

b)  „platforma kolektívneho financovania“ je elektronický ▌ systém prevádzkovaný alebo spravovaný poskytovateľom služieb kolektívneho financovania;

c)  „poskytovateľ služieb kolektívneho financovania“ je právnická osoba, ktorá poskytuje jednu alebo viacero služieb kolektívneho financovania a na tento účel jej príslušný vnútroštátny orgán udelil povolenie v súlade s článkom 10 tohto nariadenia;

d)  „ponuka kolektívneho financovania“ je akékoľvek oznámenie zo strany poskytovateľov služieb kolektívneho financovania, ktoré obsahuje informácie umožňujúce potenciálnym investorom prijať rozhodnutie v súvislosti s uzatvorením transakcie kolektívneho financovania;

e)  „klient“ je každý potenciálny alebo skutočný investor alebo vlastník projektu, ktorému poskytovateľ služieb kolektívneho financovania poskytuje alebo môže poskytnúť služby kolektívneho financovania;

f)  „vlastník projektu“ je každá osoba, ktorá chce získať financovanie prostredníctvom platformy kolektívneho financovania;

g)  „investor“ je každá osoba, ktorá prostredníctvom platformy kolektívneho financovania poskytuje úvery alebo nadobúda prevoditeľné cenné papiere;

h)  „projekt kolektívneho financovania“ je účel, ▌ ktorý vlastník projektu financuje alebo sa naň snaží získavať finančné prostriedky prostredníctvom ponuky kolektívneho financovania;

i)  „prevoditeľné cenné papiere“ sú prevoditeľné cenné papiere vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 44 smernice 2014/65/EÚ;

j)  „marketingová komunikácia“ sú všetky informácie alebo komunikácia zo strany poskytovateľa služieb kolektívneho financovania poskytnuté potenciálnemu investorovi alebo potenciálnemu vlastníkovi projektu o službách poskytovateľa kolektívneho financovania iných než zverejňovanie vyžadované podľa tohto nariadenia.

k)  „trvanlivý nosič“ je každý nástroj, ktorý umožňuje uchovávanie informácií spôsobom, ktorý je dostupný pre budúce potreby, a na obdobie primerané účelom informácií a ktorý umožňuje nezmenenú reprodukciu uchovávaných informácií;

l)  „účelovo vytvorený subjekt“ alebo „SPV“ je subjekt, ktorý je vytvorený na jediný účel alebo ktorého jediným účelom je sekuritizácia v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1075/2013(11);

la)  „úver“ je dohoda, na základe ktorej sa investor zaväzuje poskytnúť vlastníkovi projektu peňažnú sumu v dohodnutej výške a na dohodnutý čas, a podľa ktorej je vlastník projektu povinný splatiť uvedenú sumu v dohodnutom čase;

lb)  „príslušný vnútroštátny orgán“ alebo „PVO“ je vnútroštátny orgán alebo orgány určené členským štátom, ktoré majú potrebné právomoci a sú zodpovedné za plnenie úloh súvisiacich s udeľovaním povolení poskytovateľom služieb kolektívneho financovania a za dohľad nad nimi v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

Kapitola II

Poskytovanie služieb kolektívneho financovania a organizačné a prevádzkové požiadavky na poskytovateľov služieb kolektívneho financovania

Článok 4

Poskytovanie služieb kolektívneho financovania

1.  Služby kolektívneho financovania poskytujú len právnické osoby, ktoré majú skutočné a stále miesto podnikateľskej činnosti v členskom štáte Únie a ktorým bolo udelené povolenie na výkon činnosti poskytovateľov služieb kolektívneho financovania v súlade s článkom 10 tohto nariadenia.

Právnické osoby usadené v tretej krajine preto nemôžu žiadať o povolenie ako poskytovatelia služieb kolektívneho financovania podľa tohto nariadenia.

2.  Poskytovatelia služieb kolektívneho financovania konajú čestne, spravodlivo a profesionálne v súlade s najlepšími záujmami svojich klientov a potenciálnych klientov.

3.  Poskytovatelia služieb kolektívneho financovania nevyplatia ani neprijmú žiadnu odmenu, zľavu či nepeňažnú výhodu za smerovanie pokynov investorov ku konkrétnej ponuke kolektívneho financovania ponúknutej na ich platforme ani ku konkrétnej ponuke kolektívneho financovania poskytnutej na platforme tretej strany.

4.  Poskytovatelia služieb kolektívneho financovania môžu vykonávať diskrečnú právomoc v mene svojich klientov v súvislosti s parametrami pokynov klientov, pričom v takom prípade oboznámia svojich klientov s presnou metódou a parametrami uvedenej diskrečnej právomoci a podniknú všetky potrebné kroky na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku pre svojich klientov.

5.  Pokiaľ ide o využívanie účelovo vytvorených subjektov na poskytovanie služieb kolektívneho financovania pre investorov, ktorí nie sú oprávnenými protistranami v zmysle vymedzenia podľa smernica 2014/65/EÚ, poskytovatelia služieb kolektívneho financovania majú právo previesť na účelovo vytvorený subjekt len jedno aktívum s cieľom umožniť investorom získať expozíciu pre uvedené aktívum prostredníctvom nadobudnutia cenných papierov. Rozhodnutie získať expozíciu pre uvedené podkladové aktívum prináleží výlučne investorom.

Článok 4a

Sprostredkovateľské služby kolektívneho financovania

Na účely tohto nariadenia sa za sprostredkované služby kolektívneho financovania považujú:

a)  umiestnenie bez pevného záväzku uvedené v bode 7 oddielu A prílohy I k smernici 2014/65/EÚ týkajúce sa prevoditeľných cenných papierov alebo zjednodušeného poskytovania úverov vydaných vlastníkmi projektov;

b)  ponuka investičného poradenstva podľa bodu 5 oddielu A prílohy I k smernici 2014/65/EÚ v súvislosti s prevoditeľnými cennými papiermi alebo zjednodušeným poskytovaním úverov vydaných vlastníkmi projektov, a

c)  prijímanie a postupovanie pokynov klientov uvedené v bode 1 oddielu A prílohy I k smernici 2014/65/EÚ v súvislosti s uvedenými prevoditeľnými cennými papiermi alebo zjednodušeným poskytovaním úverov vydaných vlastníkmi projektov.

Článok 5

Účinné a obozretné riadenie

Manažment poskytovateľov služieb kolektívneho financovania stanoví vykonávanie vhodných politík a postupov a dohľad na nimi s cieľom zabezpečiť účinné a obozretné riadenie vrátane rozdelenia povinností, kontinuity činností a predchádzania konfliktom záujmov, a to spôsobom, ktorý podporuje integritu trhu a záujem ich klientov. Poskytovatelia služieb kolektívneho financovania, ktorí ponúkajú služby uvedené v článku 3 ods. 1 písm. a) bode iia), zabezpečia, aby mali zavedené primerané systémy a kontroly na riadenia rizika a finančné modelovanie pre ponuku týchto služieb.

Článok 5a

Požiadavky na náležitú starostlivosť

1a.  Poskytovatelia služieb kolektívneho financovania zabezpečia aspoň minimálnu úroveň náležitej starostlivosti vo vzťahu k vlastníkom projektov, ktorí navrhujú financovanie svojho projektu prostredníctvom platformy poskytovateľa služieb kolektívneho financovania.

2a.  Minimálna náležitá starostlivosť uvedená v odseku 1 zahŕňa splnenie všetkých týchto podmienok:

a)  preukázanie, že vlastník projektu nemá záznam v registri trestov za porušenie vnútroštátneho obchodného, vnútroštátneho konkurzného práva, vnútroštátneho práva v oblasti finančných služieb, práva v oblasti prania špinavých peňazí, vnútroštátneho práva v oblasti podvodov alebo profesijnej zodpovednosti;

b)  preukázanie, že vlastník projektu usilujúci o financovanie prostredníctvom platformy kolektívneho financovania:

i)  nie je usadený v krajine s nespolupracujúcou jurisdikciou, ako sa uznáva v príslušnej politike Únie, alebo vo vysokorizikovej tretej krajine podľa článku 9 ods. 2 smernice (EÚ) 2015/849, alebo

ii)  účinne dodržiava daňové normy Únie alebo medzinárodne dohodnuté daňové normy v oblasti transparentnosti a výmeny informácií.

Článok 6

Riešenie sťažností

1.  Poskytovatelia služieb kolektívneho financovania majú zavedené a uverejňujú opisy účinných a transparentných postupov na promptné, spravodlivé a jednotné vybavovanie sťažností prijatých od klientov.

2.  Poskytovatelia služieb kolektívneho financovania zabezpečia, aby klienti mohli bezplatne podávať sťažnosti proti nim.

3.  Poskytovatelia služieb kolektívneho financovania vypracujú a sprístupnia klientom štandardný vzor sťažností a vedú evidenciu všetkých doručených sťažností a prijatých opatrení.

3a.  Poskytovatelia služieb kolektívneho financovania prešetrujú všetky sťažnosti včas a spravodlivo a výsledky oznámia sťažovateľovi v primeranom čase.

4.  Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov na spresnenie požiadaviek, štandardných formátov a postupov vybavovania sťažností.

Orgán ESMA predloží návrh regulačných technických predpisov Komisii do ... [XXX mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy podľa prvého pododseku tohto odseku v súlade s postupom uvedeným v článkoch 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 7

Konflikty záujmov

1.  Poskytovatelia služieb kolektívneho financovania nesmú mať žiadnu finančnú účasť na žiadnej ponuke kolektívneho financovania ponúkanej na ich platformách kolektívneho financovania.

Odchylne od prvého pododseku môžu mať poskytovatelia služieb kolektívneho financovania finančnú účasť na ponuke kolektívneho financovania na svojich platformách kolektívneho financovania, ak klientom jasne sprístupnia informácie o tejto účasti zverejnením jasných a transparentných výberových postupov.

2.  Poskytovatelia služieb kolektívneho financovania neprijmú za svojich klientov žiadneho zo svojich akcionárov, ktorí vlastnia aspoň 20 % základného imania alebo hlasovacích práv, žiadneho zo svojich manažérov ▌ani žiadnu osobu priamo ▌prepojenú s takýmito akcionármi a manažérmi ▌prostredníctvom ovládania vymedzeného v článku 4 ods. 1 bode 35 písm. b) smernice 2014/65/EÚ.

3.  Poskytovatelia služieb kolektívneho financovania uchovávajú a prevádzkujú účinné vnútorné pravidlá na predchádzanie konfliktom záujmov a zabezpečia, aby ich zamestnanci nemohli priamo alebo nepriamo ovplyvňovať projekty, na ktorých majú finančnú účasť.

4.  Poskytovatelia služieb kolektívneho financovania podniknú všetky primerané kroky na predchádzanie, identifikáciu, zvládanie a odhaľovanie konfliktov záujmov medzi samotnými poskytovateľmi služieb kolektívneho financovania, ich akcionármi, ich manažérmi a zamestnancami alebo akoukoľvek osobou, ktorá je s nimi priamo alebo nepriamo prepojená prostredníctvom ovládania vymedzeného v článku 4 ods. 1 bode 35 písm. b) smernice 2014/65/EÚ, a ich klientmi alebo medzi klientom a iným klientom.

5.  Poskytovatelia služieb kolektívneho financovania oboznámia svojich klientov ▌so všeobecnou povahou a zdrojmi konfliktov záujmov a s opatreniami prijatými na zmiernenie uvedených rizík.

6.  Oznámenie uvedené v odseku 5:

a)  sa vykoná na trvanlivom nosiči;

b)  zahŕňa dostatočné podrobnosti, pričom sa zohľadní povaha každého klienta, aby sa každému klientovi umožnilo prijať informované rozhodnutie o službe v súvislosti s ktorou vzniká konflikt záujmov.

7.  Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov na určenie:

a)  požiadaviek na uchovávanie alebo vykonávanie výberových postupov na finančnú účasť a vnútorných pravidiel podľa odsekov 1 a 3;

b)  krokov uvedených v odseku 4;

c)  zverejňovania uvedeného v odsekoch 5 a 6.

Orgán ESMA predloží návrh regulačných technických predpisov Komisii do ... [XXX mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s postupom stanoveným v článkoch 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 7a

Zosúladenie záujmov platformy kolektívneho financovania s investormi

1.  S cieľom zabezpečiť zosúladenie stimulov platforiem kolektívneho financovania so stimulmi investorov je potrebné podporovať stimulačné mechanizmy.

2.  Platformy kolektívneho financovania sa môžu zúčastňovať na financovaní projektu. Táto účasť nepresahuje 2 % kapitálu nahromadeného na projekt.

3.  Odmena pre prípad úspechu sa môže udeliť poskytovateľovi služieb kolektívneho financovania, keď projekt úspešne opustí platformu kolektívneho financovania.

4.  Poskytovatelia služieb kolektívneho financovania pred vydaním povolenia popíšu orgánu ESMA zosúladenie politiky záujmov, ktorú plánujú použiť, a požiadajú o jej schválenie.

5.  Platformy kolektívneho financovania môžu upravovať zosúladenie politiky záujmov každé tri roky. Každá zmena podlieha schváleniu orgánom ESMA.

6.  Platformy kolektívneho financovania explicitne opíšu svoje zosúladenie politiky záujmov na svojom webovom sídle na poprednom mieste.

Článok 8

Externé zabezpečovanie činnosti (outsourcing)

1.  Keď poskytovatelia služieb kolektívneho financovania poveria tretiu stranu výkonom prevádzkových funkcií, podniknú všetky primerané kroky na zabránenie dodatočnému operačnému riziku.

2.  Outsourcing prevádzkových funkcií nesmie ▌ narušiť kvalitu vnútornej kontroly poskytovateľov služieb kolektívneho financovania a schopnosť príslušného vnútroštátneho orgánu monitorovať súlad poskytovateľov služieb kolektívneho financovania so všetkými povinnosťami stanovenými v tomto nariadení.

3.  Poskytovatelia služieb kolektívneho financovania naďalej nesú plnú zodpovednosť za dodržiavanie tohto nariadenia, pokiaľ ide o externe zabezpečované činnosti.

Článok 9

Úschova aktív klientov, držba finančných prostriedkov a poskytovanie platobných služieb

1.  Poskytovatelia služieb kolektívneho financovania informujú svojich klientov o týchto skutočnostiach:

a)  či a za akých podmienok poskytujú služby úschovy aktív vrátane odkazov na uplatniteľné vnútroštátne právne predpisy;

b)  či služby úschovy aktív poskytujú oni sami alebo tretia strana;

c)  či sú platobné služby a držba a úschova finančných prostriedkov poskytované poskytovateľom služieb kolektívneho financovania alebo poskytovateľom, ktorý je treťou stranou, konajúcom v jeho mene.

2.  Poskytovatelia služieb kolektívneho financovania alebo poskytovatelia, ktorí sú treťou stranou, konajúci v ich mene nemajú v držbe finančné prostriedky klientov ani neposkytujú platobné služby, pokiaľ takéto finančné prostriedky nie sú určené na poskytovanie platobných služieb týkajúcich sa služieb kolektívneho financovania a pokiaľ poskytovateľ služieb kolektívneho financovania alebo poskytovateľ, ktorý je treťou stranou, konajúci v jeho mene nie je platobná inštitúcia vymedzená v článku 4 ods. 11 smernice (EÚ) 2015/2366.

3.  Finančné prostriedky uvedené v odseku 2 sa chránia v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami, ktorými sa transponuje smernica (EÚ) 2015/2366.

4.  Ak poskytovatelia služieb kolektívneho financovania neposkytujú platobné služby alebo nemajú v držbe a úschove finančné prostriedky vo vzťahu k službám kolektívneho financovania buď sami, alebo prostredníctvom tretej strany, takíto poskytovatelia služieb kolektívneho financovania zavedú a zachovávajú opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby vlastníci projektu prijímali financovanie ponúk kolektívneho financovania alebo akúkoľvek platbu len prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb alebo zástupcu poskytovateľa platobných služieb vymedzeného v článku 4 ods. 11 a článku 19 smernice (EÚ) 2015/2366.

Kapitola II

Udeľovanie povolení poskytovateľom služieb kolektívneho financovania a dohľad nad nimi

Článok 10

Udeľovanie povolení na výkon činnosti poskytovateľa služieb kolektívneho financovania

1.  Ak sa chce stať potenciálny poskytovateľ služieb kolektívneho financovania poskytovateľom služieb kolektívneho financovania v zmysle tohto nariadenia, požiada príslušný vnútroštátny orgán členského štátu, v ktorom je usadený, o povolenie poskytovať služby kolektívneho financovania.

2.  Žiadosť uvedená v odseku 1 musí obsahovať všetky z týchto informácií:

a)  adresu potenciálneho poskytovateľa služieb kolektívneho financovania;

b)  právne postavenie potenciálneho poskytovateľa služieb kolektívneho financovania;

c)  stanovy potenciálneho poskytovateľa služieb kolektívneho financovania;

d)  plán činností, v ktorom sú stanovené typy služieb kolektívneho financovania, ktoré chce poskytovateľ služieb kolektívneho financovania poskytovať, a platformu, ktorú má v úmysle prevádzkovať vrátane informácií, kde a ako sa budú ponuky uvádzať na trh;

e)  opis mechanizmov riadenia a vnútornej kontroly potenciálneho poskytovateľa služieb kolektívneho financovania na zabezpečenie súladu s týmto nariadením vrátane riadenia rizík a účtovných postupov;

f)  opis systémov, zdrojov a postupov potenciálneho poskytovateľa služieb kolektívneho financovania na kontrolu a ochranu systémov spracovania údajov;

g)  opis opatrení potenciálneho poskytovateľa služieb kolektívneho financovania týkajúcich sa zabezpečenia kontinuity činností, aby sa zabezpečilo, že každá splátka úveru a investícia budú v prípade platobnej neschopnosti potenciálneho poskytovateľa služieb kolektívneho financovania aj naďalej smerovať investorom;

h)  totožnosť osôb zodpovedných za riadenie potenciálneho poskytovateľa služieb kolektívneho financovania;

i)  dôkaz o tom, že osoby uvedené v písmene h) majú dobrú povesť a primerané znalosti a skúsenosti na riadenie potenciálneho poskytovateľa služieb kolektívneho financovania;

j)  opis vnútorných pravidiel potenciálneho poskytovateľa služieb kolektívneho financovania na predchádzanie tomu, aby sa jeho akcionári, ktorí vlastnia aspoň 20 % základného imania alebo hlasovacích práv, jeho manažéri ▌alebo akákoľvek osoba, ktorá je s nimi priamo ▌prepojená prostredníctvom ovládania, zapojili do transakcií kolektívneho financovania, a opis by mal zároveň zahŕňať vnútorné pravidlá potenciálneho poskytovateľa služieb kolektívneho financovania v prípade konfliktu záujmov zamestnancov vo vzťahu k projektom;

k)  opis opatrení potenciálneho poskytovateľa služieb kolektívneho financovania týkajúcich sa outsourcingu;

l)  opis postupov potenciálneho poskytovateľa služieb kolektívneho financovania týkajúcich sa vybavovania sťažností klientov;

m)  prípadne opis platobných služieb, ktoré má potenciálny poskytovateľ služieb kolektívneho financovania v úmysle poskytovať podľa smernice (EÚ) 2015/2366.

ma)  dôkaz, že poskytovateľ služieb kolektívneho financovania je primerane krytý alebo má dostatok kapitálu na krytie finančných dôsledkov svojej profesijnej zodpovednosti v prípade nedodržania svojich profesijných povinností stanovených v tomto nariadení.

3.  Na účely odseku 2 písm. i) poskytne potenciálny poskytovateľ služieb kolektívneho financovania dôkaz o:

a)  absencii záznamu vedeného v registri trestov v súvislosti s odsúdením alebo sankciami podľa platných vnútroštátnych pravidiel v oblasti obchodného práva, konkurzného práva, právnych predpisov o finančných službách, právnych predpisov o boji proti praniu špinavých peňazí, podvodov alebo profesijnej zodpovednosti v prípade všetkých osôb zapojených do riadenia potenciálneho poskytovateľa služieb kolektívneho financovania;

b)  dôkaz o tom, že osoby zapojené do riadenia poskytovateľa služieb kolektívneho financovania majú spoločne dostatočné znalosti, zručnosti a skúsenosti na riadenie poskytovateľa služieb kolektívneho financovania a že sa od uvedených osôb vyžaduje, aby venovali dostatok času výkonu svojich povinností.

4.  Príslušný vnútroštátny orgán do 30 pracovných dní od doručenia žiadosti uvedenej v odseku 1 posúdi, či je uvedená žiadosť úplná. Ak žiadosť nie je úplná, príslušný vnútroštátny orgán stanoví termín, do ktorého má potenciálny poskytovateľ služieb kolektívneho financovania poskytnúť chýbajúce informácie.

5.  Ak je žiadosť uvedená v odseku 1 úplná, príslušný vnútroštátny orgán o tom bezodkladne informuje potenciálneho poskytovateľa služieb kolektívneho financovania.

5a.  Pred rozhodnutím o udelení povolenia alebo zamietnutí žiadosti o povolenie poskytovať službu kolektívneho financovania príslušný vnútroštátny orgán konzultuje s príslušným vnútroštátnym orgánom ktoréhokoľvek iného členského štátu v týchto prípadoch:

a)  potenciálny poskytovateľ služieb kolektívneho financovania je dcérskou spoločnosťou poskytovateľa služieb kolektívneho financovania s povolením v tomto inom členskom štáte;

b)  potenciálny poskytovateľ služieb kolektívneho financovania je dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti poskytovateľa služieb kolektívneho financovania s povolením v tomto inom členskom štáte;

c)  potenciálny poskytovateľ služieb kolektívneho financovania je kontrolovaný tou istou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá kontroluje poskytovateľa služieb kolektívneho financovania s povolením v tomto inom členskom štáte;

d)  potenciálny poskytovateľ služieb kolektívneho financovania má v úmysle priamo uvádzať ponuky na trh v tomto inom členskom štáte.

5b.  Ak ktorýkoľvek z vnútroštátnych príslušných orgánov uvedených v odseku 5a nesúhlasí s postupom alebo obsahom spojeným s činnosťou alebo nečinnosťou druhého vnútroštátneho príslušného orgánu, rozpor sa vyrieši v súlade s článkom 13a.

6.  Príslušný vnútroštátny orgán do troch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti posúdi, či potenciálny poskytovateľ služieb kolektívneho financovania spĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení, a prijme plne zdôvodnené rozhodnutie o udelení alebo zamietnutí povolenia na výkon činnosti poskytovateľa služieb kolektívneho financovania. Príslušný vnútroštátny orgán má právo zamietnuť povolenie, ak existujú objektívne a preukázateľné dôvody domnievať sa, že manažment poskytovateľa služieb kolektívneho financovania môže predstavovať hrozbu pre jeho účinné, spoľahlivé a obozretné riadenie a kontinuitu činností a pre primerané zohľadňovanie záujmov jeho klientov a integritu trhu.

6a.  Príslušný vnútroštátny orgán informuje orgán ESMA o úspešnej žiadosti o povolenie podľa tohto článku. Orgán ESMA túto žiadosť doplní o register schválených platforiem podľa článku 11. Orgán ESMA môže požadovať informácie s cieľom zabezpečiť, aby príslušné vnútroštátne orgány udeľovali povolenia podľa tohto článku konzistentným spôsobom. Ak orgán ESMA nesúhlasí s rozhodnutím príslušného vnútroštátneho orgánu o udelení povolenia či zamietnutí žiadosti o povolenie podľa tohto článku, vydá dôvody svojho nesúhlasu a vysvetlí a odôvodní každú významnú odchýlku od rozhodnutia.

7.  Príslušný vnútroštátny orgán oznámi potenciálnemu poskytovateľovi služieb kolektívneho financovania svoje rozhodnutie do dvoch pracovných dní od prijatia uvedeného rozhodnutia.

7a.  Poskytovateľ služieb kolektívneho financovania, ktorý získal povolenie v súlade s týmto článkom, musí neustále spĺňať podmienky na svoje povolenie.

8.  Povolenie uvedené v odseku 1 je účinné a platné na celom území Únie.

9.  Členské štáty nebudú od poskytovateľov služieb kolektívneho financovania vyžadovať fyzickú prítomnosť na území iného členského štátu než v zariadeniach v členskom štáte, v ktorom sú uvedení poskytovatelia služieb kolektívneho financovania usadení a získali povolenie na účely poskytovania služieb kolektívneho financovania na cezhraničnom základe.

10.  Orgán ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov na stanovenie štandardných formulárov, vzorov a postupov na žiadosť o povolenie.

Orgán ESMA predloží tento návrh vykonávacích technických predpisov Komisii do ... [XX mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s postupom stanoveným v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 11

Register poskytovateľov služieb kolektívneho financovania

1.  Orgán ESMA zriadi register všetkých poskytovateľov služieb kolektívneho financovania. Uvedený register bude verejne dostupný na jeho webovom sídle a bude sa pravidelne aktualizovať.

2.  Register uvedený v odseku 1 musí obsahovať tieto informácie:

a)  názov a právnu formu poskytovateľa služieb kolektívneho financovania;

b)  obchodný názov a internetovú adresu platformy kolektívneho financovania prevádzkovanú poskytovateľom služieb kolektívneho financovania;

c)  informácie o službách, pre ktoré má poskytovateľ služieb kolektívneho financovania povolenie;

d)  sankcie uložené poskytovateľovi služieb kolektívneho financovania alebo jeho manažérom.

3.  Akékoľvek odňatie povolenia v súlade s článkom 13 musí byť uverejnené v registri päť rokov.

Článok 12

Dohľad

1.  Poskytovatelia služieb kolektívneho financovania poskytujú svoje služby pod dohľadom príslušného vnútroštátneho orgánu členského štátu, v ktorom poskytovateľ služieb kolektívneho financovania dostal povolenie.

2.  Poskytovatelia služieb kolektívneho financovania musia po celý čas spĺňať podmienky pre povolenie stanovené v článku 10 tohto nariadenia.

3.  Príslušný vnútroštátny orgán posúdi, či poskytovatelia služieb kolektívneho financovania spĺňajú podmienky stanovené v tomto nariadení. Určí frekvenciu a hĺbku takéhoto posúdenia so zreteľom na veľkosť a zložitosť činností poskytovateľa služieb kolektívneho financovania. Na účely tohto posúdenia príslušný vnútroštátny orgán môže u poskytovateľa služieb kolektívneho financovania vykonať kontrolu na mieste.

4.  Poskytovateľ služieb kolektívneho financovania bez zbytočného odkladu oznámi príslušnému vnútroštátnemu orgánu akékoľvek dôležité zmeny podmienok pre povolenie a na požiadanie poskytne informácie potrebné na posúdenie ich súladu s týmto nariadením.

Článok 12a

Určenie príslušného orgánu

1.   Každý členský štát určí príslušný vnútroštátny orgán zodpovedný za plnenie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia, pokiaľ ide o povoľovanie poskytovateľov služieb kolektívneho financovania a dohľad nad nimi, a informuje o ňom orgán ESMA.

Ak členský štát určí viac ako jeden príslušný vnútroštátny orgán, stanoví ich príslušné úlohy a určí jediný orgán, ktorý bude zodpovedný za spoluprácu s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi ostatných členských štátov a s orgánom ESMA v prípadoch, keď je to uvedené v tomto nariadení.

2.  Orgán ESMA uverejní na svojom webovom sídle zoznam príslušných orgánov určených v súlade s prvým pododsekom.

3.  Príslušné vnútroštátne orgány majú právomoci dohľadu a vyšetrovacie právomoci potrebné pre výkon svojich funkcií.

Článok 13

Odňatie povolenia

1.  Príslušné vnútroštátne orgány majú právomoc odňať povolenie poskytovateľovi služieb kolektívneho financovania v ktorejkoľvek z týchto situácií, keď poskytovateľ služieb kolektívneho financovania:

a)  nevyužil svoje povolenie do 18 mesiacov od jeho udelenia;

b)  sa výslovne vzdal svojho povolenia;

c)  neposkytol služby kolektívneho financovania počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov;

d)  získal povolenie nezákonnými prostriedkami vrátane uvedenia nepravdivých vyhlásení v žiadosti o povolenie;

e)  už viac nespĺňa podmienky, na základe ktorých mu bolo povolenie udelené;

f)  závažne porušil ustanovenia tohto nariadenia;

g)  prišiel o svoje povolenie ako platobná inštitúcia podľa článku 13 smernice 2015/2366/EÚ alebo poskytovateľ, ktorý je treťou stranou, konajúci v jeho mene prišiel o toto povolenie;

h)  porušil ustanovenia vnútroštátneho práva, ktorými sa vykonáva smernica (EÚ) 2015/849 v súvislosti s praním špinavých peňazí alebo financovaním terorizmu, alebo sa takéhoto porušenia dopustili jeho manažéri, zamestnanci alebo tretie strany konajúce v jeho mene.

4.  Príslušné vnútroštátne orgány bez zbytočného odkladu informujú orgán ESMA o svojom rozhodnutí odňať povolenie poskytovateľovi služieb kolektívneho financovania.

4a.  Pred prijatím rozhodnutia o odňatí povolenia poskytovateľovi služieb kolektívneho financovania na poskytovanie služieb kolektívneho financovania príslušný vnútroštátny orgán konzultuje s príslušným vnútroštátnym orgánom ktoréhokoľvek iného členského štátu v prípadoch, keď poskytovateľ služieb kolektívneho financovania:

a)  je dcérskou spoločnosťou poskytovateľa služieb kolektívneho financovania s povolením v tomto inom členskom štáte;

b)  je dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti poskytovateľa služieb kolektívneho financovania s povolením v tomto inom členskom štáte;

c)  je kontrolovaný tou istou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá kontroluje poskytovateľa služieb kolektívneho financovania s povolením v tomto inom členskom štáte;

d)  priamo poskytuje ponuky na trhoch v tomto inom členskom štáte.

Článok 13a

Urovnávanie sporov medzi príslušnými orgánmi

1.  Ak príslušný orgán nesúhlasí s postupom alebo obsahom úkonu či nečinnosťou príslušného orgánu iného členského štátu v súvislosti s uplatňovaním tohto nariadenia, na žiadosť jedného alebo viacerých dotknutých príslušných orgánov môže ESMA týmto orgánom pomôcť dospieť k dohode v súlade s postupom stanoveným v odsekoch 2 až 4.

Ak je na základe objektívnych kritérií možné identifikovať nezhodu medzi príslušnými orgánmi z rôznych členských štátov, orgán ESMA môže z vlastnej iniciatívy pomôcť príslušným orgánom dosiahnuť dohodu v súlade s postupom stanoveným v odsekoch 2 až 4.

2.  Orgán ESMA stanoví lehotu na zmierenie príslušných orgánov, pričom zohľadní všetky relevantné lehoty, ako aj zložitosť a naliehavosť veci. V tejto fáze koná orgán ESMA ako sprostredkovateľ.

Ak počas lehoty na zmierenie uvedenej v prvom pododseku dotknuté príslušné orgány dohodu nedosiahnu, môže orgán ESMA v súlade s postupom stanoveným v článku 44 ods. 1 treťom a štvrtom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 prijať rozhodnutie, ktorým požiada dotknuté príslušné orgány, aby prijali konkrétne opatrenie so záväzným účinkom na dotknuté príslušné orgány alebo sa zdržali konania s cieľom urovnať záležitosť, aby sa zabezpečil súlad s právom Únie.

3.  Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie podľa článku 258 ZFEÚ, ak príslušný orgán nedodržiava rozhodnutie orgánu ESMA, a tým nezabezpečí splnenie požiadaviek podľa tohto nariadenia zo strany poskytovateľa služieb kolektívneho financovania, orgán ESMA môže prijať individuálne rozhodnutie určené poskytovateľovi služieb kolektívneho financovania, v ktorom od neho bude požadovať opatrenia potrebné na splnenie si povinností vyplývajúcich z práva Únie vrátane zastavenia akejkoľvek činnosti.

4.  Rozhodnutia prijaté na základe odseku 3 majú prednosť pred všetkými predchádzajúcimi rozhodnutiami, ktoré príslušné orgány prijali v tej istej veci. Všetky opatrenia príslušných orgánov súvisiace so skutočnosťami, ktoré sú predmetom rozhodnutia podľa odseku 2 alebo 3, musia byť v súlade s uvedeným rozhodnutím.

5.  V správe podľa článku 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 predseda orgánu ESMA vymedzí povahu a druh nezhody príslušných orgánov, dosiahnuté dohody a rozhodnutia prijaté na urovnanie takejto nezhody.

Kapitola IV

Transparentnosť a vstupný test znalostí pre poskytovateľov služieb kolektívneho financovania

Článok 14

Informácie pre občanov

1.  Všetky informácie vrátane marketingovej komunikácie uvedenej v článku 19, ktoré poskytujú poskytovatelia služieb kolektívneho financovania klientom ▌ o sebe, o nákladoch, finančnom riziku a poplatkoch týkajúcich sa služieb alebo investícií v oblasti kolektívneho financovania, a to aj v súvislosti s rizikom platobnej neschopnosti poskytovateľa služieb kolektívneho financovania, o podmienkach kolektívneho financovania vrátane kritérií pre výber projektov kolektívneho financovania alebo o povahe ich služieb kolektívneho financovania alebo rizikách spojených s ich službami kolektívneho financovania, musia byť spravodlivé, jednoznačné a nesmú byť zavádzajúce.

2.  Všetky informácie, ktoré sa majú klientom poskytnúť podľa odseku 1, sa poskytujú stručným, presným a ľahko dostupným spôsobom, a to aj na webovom sídle poskytovateľa služieb kolektívneho financovania. Informácie sa poskytujú vždy, keď je to vhodné, a to aj pred uzavretím transakcie kolektívneho financovania.

Článok 14a

Zverejňovanie miery zlyhania

1.  Poskytovatelia služieb kolektívneho financovania každoročne zverejňujú miery zlyhania projektov kolektívneho financovania, ktoré ponúkajú na svojich platformách kolektívneho financovania za predchádzajúcich najmenej 24 mesiacov.

2.  Miery zlyhania podľa odseku 1 sa zverejnia on-line na poprednom mieste na webovom sídle poskytovateľa služieb kolektívneho financovania.

3.  V úzkej spolupráci s EBA orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom určiť metodiku výpočtu miery zlyhania projektov ponúkaných na platforme kolektívneho financovania.

Orgán ESMA predloží návrh regulačných technických predpisov Komisii do ... [XX mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Komisii sa udeľuje právomoc na doplnenie tohto nariadenia prijatím regulačných technických predpisov podľa prvého pododseku tohto odseku v súlade s postupom stanoveným v článkoch 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 15

Vstupný test znalostí a simulácia schopnosti znášať stratu

1.  Poskytovatelia služieb kolektívneho financovania ▌ posúdia, či sú ponúkané služby kolektívneho financovania pre potenciálnych investorov vhodné a ktoré z týchto služieb sú pre nich vhodné.

2.  Na účely posúdenia podľa odseku 1 poskytovatelia služieb kolektívneho financovania požiadajú o informácie o tom, aké má potenciálny investor skúsenosti, investičné ciele, v akej je finančnej situácii a aké má základné znalosti o rizikách spojených s investovaním vo všeobecnosti a typoch investícií ponúkaných na platforme kolektívneho financovania vrátane informácií o:

a)  minulých investíciách potenciálneho investora do prevoditeľných cenných papierov alebo dohôd o úvere vrátane investícií do podnikov v ranom štádiu alebo v štádiu expanzie;

b)  znalostiach potenciálneho investora o rizikách spojených s poskytovaním úverov alebo nadobúdaním prevoditeľných cenných papierov prostredníctvom platformy kolektívneho financovania a odborných skúsenostiach s investíciami v oblasti kolektívneho financovania.

▌4. Keď ▌sa poskytovatelia služieb kolektívneho financovania na základe informácií prijatých podľa odseku 2 domnievajú, že potenciálni investori nemajú dostatočné znalosti o ponuke alebo že táto ponuka nie je pre týchto potenciálnych investorov vhodná, poskytovatelia služieb kolektívneho financovania informujú uvedených potenciálnych investorov, že služby ponúkané na ich platformách môžu byť pre nich nevhodné, a upozornia ich na riziko. Uvedené informácie alebo upozornenie na riziko nebránia potenciálnym investorom v investovaní do projektov kolektívneho financovania. V informáciách alebo upozornení na riziko sa jasne uvedie riziko straty všetkých investovaných peňažných prostriedkov.

5.  Všetci poskytovatelia služieb kolektívneho financovania vždy ponúknu potenciálnym investorom a investorom možnosť simulovať svoju schopnosť znášať stratu vypočítanú ako 10 % ich čistého majetku na základe týchto informácií:

a)  pravidelného príjmu, celkového príjmu a v prípade potreby príjmu domácnosti a na základe toho, či sa príjem dosahuje na stálej alebo dočasnej báze;

b)  aktív vrátane finančných investícií, osobného a investičného majetku, dôchodkových fondov a všetkých hotovostných vkladov;

c)  finančných záväzkov vrátane pravidelných, existujúcich alebo budúcich záväzkov.

Na základe výsledkov simulácie môžu poskytovatelia služieb kolektívneho financovania brániť potenciálnym investorom a investorom ▌v investovaní do projektov kolektívneho financovania. Investori sú však aj naďalej v plnej miere zodpovední za riziko vyplývajúce z investovania.

6.  Orgán ESMA vypracuje v úzkej spolupráci s EBA návrh regulačných technických predpisov na spresnenie opatrení potrebných na:

a)  vykonanie posúdenia uvedeného v odseku 1;

b)  vykonanie simulácie uvedenej v odseku 5;

c)  poskytnutie informácií uvedených v odsekoch 2 a 4.

Orgán ESMA predloží návrh regulačných technických predpisov Komisii do ... [XX mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Komisii sa udeľuje právomoc na doplnenie tohto nariadenia prijatím regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku tohto odseku v súlade s postupom stanoveným v článkoch 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 16

Dokument s kľúčovými informáciami pre investorov

-1.  Poskytovatelia služieb kolektívneho financovania, ktorí ponúkajú služby uvedené v článku 3 ods. 1 písm. a) bod i) tohto nariadenia, poskytujú potenciálnym investorom všetky informácie podľa tohto článku.

1.  Vlastník projektu poskytne potenciálnym investorom dokument s kľúčovými informáciami pre investorov, ktorý vypracuje pre každú ponuku kolektívneho financovania. Dokument s kľúčovými informáciami pre investorov sa vypracuje aspoň v jednom z úradných jazykov dotknutého členského štátu alebo v anglickom jazyku.

2.  Dokument s kľúčovými informáciami pre investorov uvedený v odseku 1 musí obsahovať všetky tieto informácie:

a)  informácie stanovené v prílohe;

b)  toto vysvetľujúce vyhlásenie, ktorá sa nachádza hneď pod názvom dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov:"

„Táto ponuka kolektívneho financovania nebola overená ani schválená orgánom ESMA ani príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.

Predtým ako vám bol udelený prístup k tejto investícii, nebola posúdená vhodnosť vášho vzdelania a znalostí. Uskutočnením tejto investície beriete na seba plné riziko vyplývajúce z tejto investície vrátane rizika čiastočnej alebo úplnej straty investovaných peňazí.“;

"

c)  upozornenie na riziko v tomto znení:"

„Investícia do tejto ponuky kolektívneho financovania zahŕňa riziká vrátane rizika čiastočnej alebo úplnej straty investovaných peňazí. Vaša investícia nie je krytá systémami ochrany vkladov a náhrad pre investorov zriadenými v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ* a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/9/ES.**

Možno nedosiahnete žiadnu návratnosť vašich investícií.

Toto nie je sporiaci produkt a odporúčame Vám, aby ste do projektov kolektívneho financovania neinvestovali viac ako 10 % vášho čistého majetku.

Možno nebudete schopní predať investičné nástroje, keď tak budete chcieť urobiť. Ak ich budete vedieť predať, môžete napriek tomu zaznamenať straty.

_______________

* Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ zo 16. apríla 2014 o systémoch ochrany vkladov (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 149).

** Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/9/ES z 3. marca 1997 o systémoch náhrad pre investorov (Ú. v. ES L 084, 26.3.1997, s. 22).“

"

3.  Dokument s kľúčovými informáciami pre investorov musí byť spravodlivý, jednoznačný, nesmie byť zavádzajúci a nesmie obsahovať žiadne poznámky pod čiarou okrem poznámok pod čiarou s odkazmi na uplatniteľné právne predpisy. Predkladá sa na samostatnom trvanlivom nosiči, ktorý sa dá jasne odlíšiť od marketingovej komunikácie, a v tlačenej podobe pozostáva maximálne z troch strán papierového formátu A4.

4.  Poskytovateľ služieb kolektívneho financovania udržiava dokument s kľúčovými informáciami pre investorov vždy aktualizovaný a uchováva ho počas celého obdobia platnosti ponuky kolektívneho financovania.

4a.  Požiadavka stanovená v odseku 3 písm. a) tohto článku sa nevzťahuje na poskytovateľov služieb kolektívneho financovania, ktorí ponúkajú služby uvedené v článku 3 ods. 1 písm. a) bode ii). Takíto poskytovatelia namiesto toho vypracujú dokument s kľúčovými informáciami pre investorov týkajúci sa poskytovateľa služieb kolektívneho financovania, ktorý musí obsahovať podrobné informácie o poskytovateľovi služieb kolektívneho financovania; jeho systémoch a kontrolách riadenia rizík, finančnom modelovaní pre ponuku kolektívneho financovania a historické výsledky.

5.  Všetci poskytovatelia služieb kolektívneho financovania zavedú a uplatňujú primerané postupy s cieľom overiť úplnosť, správnosť a zrozumiteľnosť informácií uvedených v dokumente s kľúčovými informáciami pre investorov.

6.  Ak poskytovateľ služieb kolektívneho financovania zistí ▌vynechanie informácií, ▌chybu alebo ▌nepresnosť v dokumente s kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré by mohli mať významný vplyv na očakávaný výnos investície, je potrebné vykonať opravy takýmto spôsobom:

a)  poskytovatelia služieb kolektívneho financovania, ktorí ponúkajú služby uvedené v článku 3 ods. 1 písm. a) bode i), rýchlo upozornia na chýbajúce informácie, chybu alebo nepresnosť vlastníka projektu, ktorý uvedenú informáciu doplní alebo zmení;

b)  poskytovatelia služieb kolektívneho financovania, ktorí ponúkajú služby uvedené v článku 3 ods. 1 písm. a) bode ii), sami doplnia chýbajúce informácie, opravia chybu alebo nepresnosť v dokumente s kľúčovými informáciami pre investorov.

Ak sa takáto zmena alebo doplnenie nevykoná, poskytovateľ služieb kolektívneho financovania nepredloží ponuku kolektívneho financovania alebo zruší existujúcu ponuku, pokiaľ nebude dokument s kľúčovými informáciami pre investorov v súlade s požiadavkami tohto článku.

7.  Investor môže požiadať poskytovateľa služieb kolektívneho financovania o zabezpečenie prekladu dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov do jazyka, ktorý si investor zvolí. Preklad musí verne a presne odrážať obsah originálu dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov.

Keď poskytovateľ služieb kolektívneho financovania neposkytne požadovaný preklad dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov, poskytovateľ služieb kolektívneho financovania jasne odporučí investorovi neuskutočniť investíciu.

8.  Príslušné vnútroštátne orgány nesmú vyžadovať oznámenie ex ante a schválenie dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov.

9.  Orgán ESMA môže vypracovať návrh regulačných technických predpisov na určenie:

a)  požiadavky na vzor na predkladanie informácií uvedených v odseku 2 a v prílohe, ako aj na obsah uvedeného vzoru;

b)  typov rizík, ktoré sa podstatným spôsobom týkajú ponuky kolektívneho financovania, a preto sa musia zverejniť v súlade s časťou C prílohy;

ba)  použitia určitých finančných ukazovateľov na zlepšenie zrozumiteľnosti kľúčových finančných informácií;

c)  provízie a poplatkov a transakčných nákladov uvedených v písmene a) časti H prílohy vrátane podrobného rozpisu priamych a nepriamych nákladov, ktoré má znášať investor.

Pri vypracúvaní predpisov orgán ESMA rozlišuje medzi službami podľa článku 3 ods. 1 písm. a) bodu i) a službami podľa článku 3 ods. 1 písm. a) bodu ii).

Orgán ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do ... [XXX mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku tohto odseku v súlade s postupom stanoveným v článkoch 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 17

Výkonná rada

1.  Poskytovatelia služieb kolektívneho financovania, ktorí umožnia svojim investorom medzi sebou priamo komunikovať s cieľom predávať a kupovať dohody o úvere alebo prevoditeľné cenné papiere, ktoré boli pôvodne kolektívne financované na ich platformách, informujú svojich klientov, že neprevádzkujú systém obchodovania a že takáto nákupná a predajná činnosť na ich platformách je na vlastnom uvážení klienta a na jeho zodpovednosť. Takíto poskytovatelia služieb kolektívneho financovania zároveň informujú svojich klientov o tom, že pravidlá uplatniteľné podľa smernice 2014/65/EÚ na obchodné miesta vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 24 uvedenej smernice sa nevzťahujú na ich platformy.

2.  Poskytovatelia služieb kolektívneho financovania, ktorí poskytujú referenčnú cenu na kúpu a predaj, ktoré sú uvedené v odseku 1, informujú svojich klientov, či je referenčná cena záväzná alebo nie a zdôvodnia základ, na ktorom bola táto referenčná cena vypočítaná.

2a.  S cieľom umožniť investorom kupovať a predávať úvery získané prostredníctvom svojej platformy poskytovatelia služieb kolektívneho financovania podporujú pre investorov transparentnosť o svojich platformách poskytovaním informácií o výkonnosti poskytnutých úverov.

Článok 18

Prístup k informáciám

Poskytovatelia služieb kolektívneho financovania:

a)  uchovávajú všetky záznamy týkajúce sa ich služieb a transakcií na trvanlivom nosiči počas piatich rokov;

b)  zabezpečia, aby ich klienti mali vždy okamžitý prístup k záznamom o službách, ktoré im boli poskytnuté;

c)  uchovávajú všetky dohody medzi poskytovateľmi služieb kolektívneho financovania a ich klientmi počas piatich rokov.

Kapitola V

Marketingová komunikácia

Článok 19

Požiadavky týkajúce sa marketingovej komunikácie

1.  Poskytovatelia služieb kolektívneho financovania zabezpečia, aby bola celá ich marketingová komunikácia s investormi ako taká jasne identifikovateľná.

2.  Žiadna marketingová komunikácia sa nesmie pred ukončením získavania finančných prostriedkov na projekt neprimerane zameriavať na jednotlivé plánované, prebiehajúce alebo aktuálne projekty alebo ponuky kolektívneho financovania. ▌

3.  Poskytovatelia služieb kolektívneho financovania použijú na svoju marketingovú komunikáciu jeden alebo viaceré úradné jazyky členského štátu, v ktorých poskytovateľ služieb kolektívneho financovania vykonáva činnosť, alebo angličtinu.

4.  Príslušné vnútroštátne orgány nesmú vyžadovať oznámenie ex ante a schválenie marketingovej komunikácie.

Článok 20

Uverejňovanie vnútroštátnych ustanovení týkajúcich sa marketingových požiadaviek

1.  Príslušné vnútroštátne orgány uverejňujú a uchovávajú na svojich webových sídlach vnútroštátne zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, ktoré sa vzťahujú na marketingovú komunikáciu poskytovateľov služieb kolektívneho financovania.

2.  Príslušné orgány oznámia orgánu ESMA zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia uvedené v odseku 1, ako aj hypertextové odkazy na webové sídla príslušných orgánov, kde sa uvedené informácie uverejňujú. Príslušné orgány poskytnú orgánu ESMA súhrn uvedených príslušných vnútroštátnych ustanovení v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií.

3.  Príslušné orgány oznámia orgánu ESMA každú zmenu informácií poskytnutých podľa odseku 2 a bezodkladne predložia aktualizovaný súhrn príslušných vnútroštátnych ustanovení.

4.  Orgán ESMA uverejňuje a uchováva na svojom webovom sídle súhrn príslušných vnútroštátnych ustanovení v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií a hypertextové odkazy na webové sídla príslušných orgánov uvedených v odseku 1. Orgán ESMA nenesie zodpovednosť za informácie uvedené v súhrne.

5.  Príslušné vnútroštátne orgány sú jediné kontaktné miesta zodpovedné za poskytovanie informácií o marketingových pravidlách vo svojich príslušných členských štátoch.

▌7. Príslušné orgány pravidelne, a to najmenej raz ročne, predložia správu orgánu ESMA o ich opatreniach na presadzovanie práva prijatých počas predchádzajúceho roka na základe svojich vnútroštátnych zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ktoré sa vzťahujú na marketingovú komunikáciu poskytovateľov služieb kolektívneho financovania. Správa musí obsahovať najmä:

a)  celkový počet opatrení na presadzovanie práva prijatých podľa typu pochybenia, ak je to vhodné;

b)  prípadne výsledky opatrení na presadzovanie práva vrátane typov sankcií uložených podľa typu sankcie alebo opravných prostriedkov poskytnutých poskytovateľmi služieb kolektívneho financovania;

c)  prípadne príklady toho, ako príslušné orgány riešili nedodržanie vnútroštátnych ustanovení zo strany poskytovateľov služieb verejného financovania.

Kapitola VI

Právomoci a kompetencie príslušného vnútroštátneho orgánu

Oddiel I

Kompetencie a postupy

Článok 21

Právne postavenie

Právomoci udelené príslušnému vnútroštátnemu orgánu alebo akémukoľvek úradníkovi alebo inej osobe poverenej príslušným vnútroštátnym orgánom sa nesmú použiť na vyžadovanie zverejnenia informácií, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zachovávať mlčanlivosť.

Článok 25

Výmena informácií

Orgán ESMA a príslušné orgány si bez zbytočného odkladu navzájom poskytujú informácie požadované na účely plnenia svojich povinností podľa tohto nariadenia.

Článok 26

Služobné tajomstvo

Povinnosť služobného tajomstva uvedená v článku 76 smernice 2014/65/EÚ sa vzťahuje na príslušné vnútroštátne orgány, orgán ESMA a na všetky osoby, ktoré pracujú alebo pracovali pre príslušné vnútroštátne orgány alebo orgán ESMA alebo pre akúkoľvek inú osobu, na ktorú boli delegované úlohy, vrátane najatých audítorov a odborníkov ▌.

Oddiel II

SPRÁVNE SANKCIE A INÉ SPRÁVNE OPATRENIA

Článok 27a

Správne sankcie a iné správne opatrenia

1.  Bez toho, aby bolo dotknuté právo členských štátov stanoviť a ukladať trestné sankcie podľa článku 27c, členské štáty stanovia pravidlá ustanovujúce primerané správne sankcie a iné správne opatrenia, ktoré sa uplatňujú prinajmenšom v situáciách, keď poskytovateľ služby kolektívneho financovania nesplnil požiadavky stanovené v kapitolách I až V. Uvedené správne sankcie a iné správne opatrenia musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Členské štáty zabezpečia, aby sa tieto správne sankcie a iné správne opatrenia účinne vykonávali.

2.  Členské štáty v súlade s vnútroštátnym právom udelia príslušným orgánom právomoc uplatňovať v prípade porušení kapitol I až V tohto nariadenia aspoň tieto správne sankcie a iné správne opatrenia:

a)  verejné vyhlásenie, v ktorom sa uvedie osoba zodpovedná za porušenie a povaha porušenia;

b)  príkaz vyžadujúci, aby táto osoba upustila od porušovania a zdržala sa opakovania uvedeného konania;

c)  dočasný zákaz, alebo v prípade opakovaného závažného porušenia trvalý zákaz, ktorý zabraňuje ktorémukoľvek členovi riadiaceho orgánu právnickej osoby zodpovednej za porušenie alebo akejkoľvek inej fyzickej osobe, ktorá je zodpovedná za porušenie, vykonávať riadiace funkcie v týchto podnikoch;

d)  v prípade fyzickej osoby uloženie maximálnej správnej peňažnej pokuty vo výške 5 % ročného obratu poskytovateľa služieb kolektívneho financovania za kalendárny rok, v ktorom k porušeniu došlo;

e)  uloženie maximálnej správnej peňažnej pokuty vo výške aspoň dvojnásobku sumy požitkov vyplývajúcich z porušenia v prípade, keď tieto požitky možno určiť, a to aj vtedy, keď presahujú maximálne sumy uvedené v písmene d).

3.  Ak sa ustanovenia uvedené v prvom odseku 1 vzťahujú na právnické osoby, členské štáty udelia príslušným orgánom právomoc na uplatňovanie správnych sankcií a iných správnych opatrení podľa odseku 2, s výhradou podmienok stanovených vo vnútroštátnom práve, voči členom riadiaceho orgánu a voči ďalším osobám, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva zodpovedné za porušenie.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby každé rozhodnutie alebo opatrenie, ktorým sa ukladá správna sankcia alebo iné správne opatrenie podľa odseku 2, bolo riadne odôvodnené a podliehalo právu odvolať sa na súde.

Článok 27b

Výkon právomoci ukladať správne sankcie a iné správne opatrenia

1.  Príslušné orgány vykonávajú právomoc ukladať správne sankcie a iné správne opatrenia uvedené v článku 27a v súlade s týmto nariadením a so svojimi vnútroštátnymi právnymi rámcami, ak je to vhodné:

a)   priamo;

b)  v spolupráci s inými orgánmi;

c)  v rámci svojej zodpovednosti delegovaním na iné orgány;

d)  podaním na príslušné súdne orgány.

2.  Pri určovaní druhu a úrovne správnej sankcie alebo iného správneho opatrenia uložených podľa článku 27a príslušné orgány zohľadňujú rozsah, v ktorom je porušenie úmyselné alebo vyplýva z nedbanlivosti, a všetky iné relevantné okolnosti, a to aj, ak je to relevantné:

a)  významnosť, závažnosť a trvanie porušenia;

b)  mieru zodpovednosti fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá je zodpovedná za porušenie;

c)  finančnú silu fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá je zodpovedná za porušenie;

d)  význam dosiahnutých ziskov alebo strát, ktorým sa zabránilo fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá je zodpovedná za porušenie, pokiaľ je možné ich určiť;

e)  straty tretích strán spôsobené porušením, ak ich možno určiť;

f)  úrovne spolupráce fyzickej alebo právnickej osoby zodpovednej za porušenie s príslušným orgánom bez toho, aby bola dotknutá potreba zaistiť navrátenie ziskov, ktoré táto osoba dosiahla, alebo strát, ktorým zabránila;

g)  predchádzajúce porušenia, ktorých sa dopustila právnická alebo fyzická osoba zodpovedná za dané porušenie.

Článok 27c

Trestné sankcie

1.  Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že nestanovia pravidlá týkajúce sa správnych sankcií alebo iných správnych opatrení za porušenia, na ktoré sa podľa ich vnútroštátneho práva vzťahujú trestné sankcie.

2.  Ak sa členské štáty v súlade s odsekom 1 tohto článku rozhodli stanoviť trestné sankcie za porušenia uvedené v článku 27a ods. 1, zabezpečia zavedenie vhodných opatrení, aby príslušné orgány mali všetky právomoci potrebné na spoluprácu so súdnymi orgánmi, orgánmi prokuratúry alebo trestnoprávnymi orgánmi v rámci ich jurisdikcie na získanie konkrétnych informácií týkajúcich sa vyšetrovaní trestných činov alebo konaní začatých v prípade porušení uvedených v článku 27a ods. 1, a na poskytovanie rovnakých informácií ostatným príslušným orgánom, ako aj orgánu ESMA, aby si splnili povinnosť spolupracovať na účely tohto nariadenia.

Článok 27d

Oznamovacie povinnosti

Členské štáty oznámia Komisii a orgánu ESMA zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia na vykonávanie tejto kapitoly vrátane všetkých relevantných ustanovení trestného práva do ... [jeden rok od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Členské štáty oznámia Komisii a orgánu ESMA bez zbytočného odkladu akékoľvek zmeny týchto pravidiel.

Článok 27e

Spolupráca medzi príslušnými orgánmi a orgánom ESMA

1.  Príslušné vnútroštátne orgány a orgán ESMA úzko spolupracujú a vymieňajú si informácie s cieľom plniť svoje povinnosti podľa tejto kapitoly.

2.  Príslušné vnútroštátne orgány úzko koordinujú dohľad, ktorý vykonávajú, s cieľom identifikovať porušenia tohto nariadenia a naprávať ich, rozvíjať a podporovať najlepšie postupy, uľahčovať spoluprácu, posilňovať jednotnosť výkladu a v prípade akýchkoľvek sporov vykonávať posúdenia na základe viacerých jurisdikcií.

3.  Ak príslušný vnútroštátny orgán zistí alebo má dôvod domnievať sa, že požiadavka podľa kapitol I až V nebola splnená, dostatočne podrobne informuje o svojich zisteniach príslušný orgán subjektu alebo subjektov podozrivých z takéhoto porušenia. Dotknuté príslušné orgány úzko koordinujú svoj dohľad s cieľom zabezpečiť konzistentné rozhodnutia.

Článok 27f

Zverejnenie správnych sankcií a iných správnych opatrení

1.  V zmysle odseku 4 členské štáty zabezpečia, aby príslušné vnútroštátne orgány zverejňovali na svojich oficiálnych webových sídlach bez zbytočného odkladu aspoň každé rozhodnutie, ktorým sa ukladá správna sankcia alebo iné správne opatrenie, ktoré nebolo napadnuté odvolaním po tom, ako bol adresát sankcie alebo opatrenia informovaný o tomto rozhodnutí.

2.  Zverejnenie uvedené v odseku 1 musí obsahovať informácie o druhu a povahe porušenia a o totožnosti zodpovedných osôb, ako aj o uložených správnych sankciách alebo iných správnych opatreniach.

3.  Ak na základe individuálneho posúdenia považuje príslušný orgán uverejnenie totožnosti v prípade právnických osôb alebo totožnosti a osobných údajov v prípade fyzických osôb za neprimerané alebo ak sa príslušný orgán domnieva, že uverejnenie ohrozuje stabilitu finančných trhov alebo prebiehajúce trestné vyšetrovanie, alebo ak by uverejnenie spôsobilo, pokiaľ sa to dá určiť, neprimeranú škodu dotknutým osobám, členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány buď:

a)  posunuli uverejnenie rozhodnutia o uložení správnej sankcie alebo iného správneho opatrenia až dovtedy, kým dôvody pre posunutie uverejnenia pominú;

b)  uverejnili rozhodnutie o uložení správnej sankcie alebo iného správneho opatrenia anonymne v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, alebo

c)  neuverejnili rozhodnutie o uložení správnej sankcie alebo iného správneho opatrenia, ak sa príslušný orgán domnieva, že možnosti stanovené v písmenách a) a b) nestačia na zabezpečenie:

i)  toho, že stabilita finančných trhov nebude ohrozená, alebo

ii)  primeranosti uverejnenia takýchto rozhodnutí, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré sa považujú za menej závažné.

4.  V prípade rozhodnutia uverejniť správnu sankciu alebo iné správne opatrenie anonymne sa uverejnenie relevantných údajov môže posunúť. Ak príslušný vnútroštátny orgán uverejní rozhodnutie o uložení správnej sankcie alebo iného správneho opatrenia, voči ktorému sa podalo odvolanie na príslušné súdne orgány, príslušné orgány takisto bezodkladne uverejnia na svojom oficiálnom webovom sídle túto informáciu a akékoľvek následné informácie o výsledku takéhoto odvolania. Rovnako sa uverejní každé súdne rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o uložení správnej sankcie alebo iného správneho opatrenia.

5.  Príslušné vnútroštátne orgány zabezpečia, aby akékoľvek rozhodnutie, ktoré je uverejnené v súlade s odsekmi 1 až 4, zostalo prístupné na ich oficiálnom webovom sídle počas minimálne piatich rokov po jeho uverejnení. Osobné údaje obsiahnuté v uvedených rozhodnutiach sa uchovajú na oficiálnom webovom sídle príslušného orgánu iba na čas, ktorý je potrebný v súlade s príslušnými predpismi o ochrane údajov.

6.  Príslušné vnútroštátne orgány informujú orgán ESMA o všetkých uložených správnych sankciách alebo iných administratívnych opatreniach, podľa potreby vrátane všetkých odvolaní proti nim a ich výsledku.

7.  Orgán ESMA vedie centrálnu databázu správnych sankcií a iných správnych opatrení, ktoré mu boli oznámené. Uvedená databáza je prístupná len pre orgány ESMA, EBA a EIOPA a príslušné orgány a aktualizuje sa na základe informácií, ktoré poskytujú príslušné vnútroštátne orgány v súlade s odsekom 6.

Článok 36

Ochrana údajov

1.  Pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov v rámci tohto nariadenia, príslušné orgány vykonávajú svoje úlohy na účely tohto nariadenia v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

2.  Pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov orgánom ESMA v rámci tohto nariadenia, orgán ESMA dodržiava nariadenie (ES) č. 45/2001.

Kapitola VII

Delegované akty

Článok 37

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 2, článku 31 ods. 10 a článku 34 ods. 3 sa Komisii udeľuje na päť rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomocí uvedených v článku 3 ods. 2, článku 6 ods. 4, článku 7 ods. 7, článku 10 ods. 10, článku 15 ods. 6, článku 16 ods. 9, článku 31 ods. 10 a článku 34 ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci stanovené v uvedenom rozhodnutí. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.  Komisia oznámi delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 2, článku 6 ods. 4, článku 7 ods. 7, článku 10 ods. 10, článku 15 ods. 6, článku 16 ods. 9, článku 31 ods. 10 a článku 34 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa uvedená lehota predĺži o tri mesiace.

Kapitola VIII

Záverečné ustanovenia

Článok 38

Podávanie správ

1.  Do ... [OP: vložte 24 mesiacov od začiatku uplatňovania tohto nariadenia] Komisia po porade s orgánom ESMA predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia, ku ktorej sa v prípade potreby priloží legislatívny návrh.

2.  V správe sa posúdia tieto skutočnosti:

a)  fungovanie trhu pre poskytovateľov služieb kolektívneho financovania v Únii vrátane vývoja trhu, trendov, ▌ich podielu na trhu, a najmä preskúmania toho, či sú potrebné nejaké úpravy vymedzenia pojmov a limitov stanovených v tomto nariadení a či rozsah služieb, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, zostáva primeraný;

b)  vplyv tohto nariadenia na riadne fungovanie vnútorného trhu v oblasti služieb kolektívneho financovania vrátane vplyvu na prístup k financovaniu pre MSP a na investorov a iné kategórie osôb, ktorých sa uvedené služby týkajú;

c)  vykonávanie technologických inovácií v sektore kolektívneho financovania vrátane uplatňovania nebankových finančných metód (vrátane prvotnej ponuky kryptomeny), nových inovatívnych obchodných modelov a technológií;

d)  či je limit stanovený v článku 2 ods. 2 písm. d) naďalej primeraný na dosahovanie cieľov stanovených v tomto nariadení;

e)  účinky, ktoré majú vnútroštátne zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia upravujúce marketingovú komunikáciu poskytovateľov služieb kolektívneho financovania na slobodu poskytovať služby, na hospodársku súťaž a na ochranu investorov;

f)  uplatňovanie správnych sankcií, a najmä akákoľvek potreba ďalej harmonizovať správne sankcie stanovené za porušenie tohto nariadenia;

g)  potreba a primeranosť toho, aby poskytovatelia služieb kolektívneho financovania podliehali povinnostiam týkajúcim sa dodržiavania súladu s vnútroštátnymi ustanoveniami, ktorými sa vykonáva smernica (EÚ) 2015/849, pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu, ako aj aby títo poskytovatelia služieb kolektívneho financovania boli doplnení do zoznamu povinných subjektov na účely smernice (EÚ) 2015/849;

h)  vhodnosť rozšírenia rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia na tretie krajiny;

i)  spolupráca medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a orgánom ESMA a vhodnosť príslušných vnútroštátnych orgánov ako orgánov dohľadu nad dodržiavaním tohto nariadenia;

j)  možnosť zaviesť v tomto nariadení osobitné opatrenia na podporu udržateľných a inovatívnych projektov kolektívneho financovania, ako aj využívania fondov EÚ.

Článok 38a

Zmena nariadenia (EÚ) 2017/1129

V článku 1 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/1129 sa vkladá toto písmeno:"

„k) ponuka kolektívneho financovania zo strany európskeho poskytovateľa služieb kolektívneho financovania v zmysle článku 3 ods. 1 písm. c) nariadenia č. .../...(12), pokiaľ neprekračuje limit stanovený v článku 2 ods. 2 písm. d) uvedeného nariadenia.“

"

Článok 39

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od ... [Úrad pre publikácie: vložte 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti].

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1) Ú. v. EÚ C , , s. .
(2) Ú. v. EÚ C , , s. .
(3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS (Ú. v. EÚ L 133, 22.5.2008, s. 66).
(4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).
(5) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2017, s. 12 – 82).
(6) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).
(7) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 35).
(8) COM(2017)0340, správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o posudzovaní rizík spojených s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu, ktoré majú vplyv na vnútorný trh a súvisia s cezhraničnou činnosťou.
(9) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).
(10) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).
(11) Ú. v. EÚ L 297, 7.11.2013, s. 107.
(12)* Ú. v.: vložte, prosím, číslo a publikačné údaje tohto nariadenia.

Posledná úprava: 20. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia