Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0047(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0362/2018

Indgivne tekster :

A8-0362/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 27/03/2019 - 18.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0302

Vedtagne tekster
PDF 159kWORD 46k
Onsdag den 27. marts 2019 - Strasbourg
Markeder for finansielle instrumenter: crowdfundingtjenesteudbydere ***I
P8_TA(2019)0302A8-0362/2018
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 27. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter (COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0099),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 53, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0102/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 11. juli 2018(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0362/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 367 af 10.10.2018, s. 65.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 27. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/... om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter
P8_TC1-COD(2018)0047

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 53, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Crowdfunding er en fintech-løsning, der giver SMV'er, navnlig nystartede virksomheder og vækstvirksomheder, en alternativ adgang til finansiering med henblik på at fremme innovativ iværksætteånd inden for EU og således styrke kapitalmarkedsunionen. Dette bidrager til gengæld til et mere diversificeret finansielt system, der er mindre afhængigt af bankfinansiering og derfor begrænser de systemiske risici og koncentrationsrisici. Andre fordele ved at fremme innovativ iværksætterkultur gennem crowdfunding er frigørelsen af den indefrosne kapital til investeringer i nye og innovative projekter, fremskyndelse af en effektiv ressourceallokering og diversificering af aktiver.

(2)  I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) XXX/XXX(3) kan juridiske personer vælge at ansøge den nationale kompetente myndighed om tilladelse til at operere som crowdfundingtjenesteudbyder.

(3)  Forordning (EU) XXX/XXXX [forordning om europæiske crowdfundingtjenesteudbydere] fastsætter ensartede og forholdsmæssige krav, der finder direkte anvendelse, for tilladelse til og tilsyn med crowdfundingtjenesteudbydere ▌.

(4)  For at skabe retssikkerhed om, hvilke personer der er omfattet, og hvilke aktiviteter der er omfattet af anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) XXX/XXXX og direktiv 2014/65/EU(4), og for at undgå, at samme aktivitet gøres til genstand for forskellige tilladelsesordninger i Unionen, bør juridiske personer, der har tilladelse som crowdfundingtjenesteudbydere i overensstemmelse med forordning (EU) XXX/XXXX [forordning om europæiske crowdfundingtjenesteudbydere], udelukkes fra anvendelsesområdet for direktiv 2014/65/EU.

(5)  Eftersom den ændring, der er omhandlet i dette direktiv, har direkte tilknytning til forordning (EU) XXX/XXXX [forordning om europæiske crowdfundingtjenesteudbydere], bør datoen for medlemsstaternes anvendelse af de nationale foranstaltninger til gennemførelse af den pågældende ændring udsættes for at sikre sammenfald med den anvendelsesdato, der er fastsat i den pågældende forordning —

(5a)   Virtuelle valutaer anvendes af detailinvestorer som substitut for andre aktiver. Virtuelle valutaer er i modsætning til andre finansielle instrumenter i vidt omfang ikke-regulerede på nuværende tidspunkt. Som følge heraf er markederne for virtuelle valutaer ikke videre gennemsigtige, er tilbøjelige til at tiltrække markedsmisbrug og lider af manglende grundlæggende investorbeskyttelse. Kommissionen bør føre et tilsyn med virtuelle valutaer og foreslå klare retningslinjer, der fastsætter betingelserne for, hvornår virtuelle valutaer kan klassificeres som finansielle instrumenter, og om nødvendigt tilføje virtuelle valutaer til listen over finansielle instrumenter som en ny kategori. Hvis Kommissionen konkluderer, at det er hensigtsmæssigt at regulere de virtuelle valutaer, bør den forelægge Europa-Parlamentet og Rådet et forslag herom

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

I artikel 2, stk. 1, i direktiv 2014/65/EU indsættes som litra p):"

"p) crowdfundingtjenesteudbydere som defineret i artikel 3, stk. 1, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) XXX/XXX* og personer der yder crowdfundingtjenesteydelser i overensstemmelse med national ret, for så vidt som de befinder sig under den tærskel, der er fastsat i artikel 2, litra d) i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) XXX/XXX*.

_____________________________________________________________

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) XXX/XXX om europæiske crowdfundingtjenesteudbydere (EUT L […] af […], s. […])."

"

Artikel 2

1.  Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den ... [Publications Office: 6 months from entry into force of the Crowdfunding Regulation] de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv.

Medlemsstaterne anvender disse love og bestemmelser fra den ... [Publications Office: date of entry into application of the Crowdfunding Regulation].

2.  Medlemsstaterne tilsender Kommissionen og ESMA de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i ..., den […].

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1) EUT C […], […], s. […].
(2) EUT C 367 af 10.10.2018, s. 65.
(3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) XXX/XXX om europæiske crowdfundingtjenesteudbydere (EUT L […] af […], s. […]).
(4) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).

Seneste opdatering: 20. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik