Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0047(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0362/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0362/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 27/03/2019 - 18.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0302

Hyväksytyt tekstit
PDF 142kWORD 47k
Keskiviikko 27. maaliskuuta 2019 - Strasbourg Lopullinen painos
Rahoitusvälineiden markkinat: joukkorahoituspalvelun tarjoajat ***I
P8_TA(2019)0302A8-0362/2018
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 27. maaliskuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta (COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0099),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 53 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0102/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 11. heinäkuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0362/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 367, 10.10.2018, s. 65.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 27.maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/… antamiseksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta
P8_TC1-COD(2018)0047

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon(1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Joukkorahoitus on rahoitusteknologinen ratkaisu, joka tarjoaa pk-yrityksille ja erityisesti startup-yrityksille ja toimintaansa laajentaville yrityksille vaihtoehtoisen rahoituslähteen innovatiivisen yritystoiminnan edistämiseksi unionissa, ja vahvistaa näin pääomamarkkinaunionia. Se puolestaan edistää monipuolisempaa rahoitusjärjestelmää, joka on vähemmän riippuvainen pankkirahoituksesta, ja vähentää näin järjestelmä- ja keskittymäriskejä. Innovatiivisen yritystoiminnan edistämisestä joukkorahoituksen avulla aiheutuvia muita hyötyjä ovat jäädytetyn pääoman vapautuminen uusiin ja innovatiivisiin hankkeisiin tehtäviä investointeja varten, resurssien tehokkaan kohdentamisen nopeutuminen sekä varojen monipuolistuminen.

(2)  Oikeushenkilöt voivat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) XXX/XXX(3) nojalla valita, haluavatko ne hakea kansalliselta toimivaltaiselta viranomaiselta joukkorahoituspalvelun tarjoajan toimilupaa.

(3)  Asetuksessa (EU) XXX/XXXX [asetus joukkorahoituspalvelun eurooppalaisista tarjoajista] säädetään joukkorahoituspalvelun tarjoajien toimilupia ja valvontaa koskevista yhdenmukaisista, oikeasuhteisista ja suoraan sovellettavista vaatimuksista ▌.

(4)  Jotta voidaan taata oikeusvarmuus asetuksen (EU) XXX/XXXX ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU(4) soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden ja toiminnan osalta ja välttää se, että samaan toimintaan sovelletaan unionissa eri toimilupia, asetuksen (EU) XXX/XXXX [asetus joukkorahoituspalvelun eurooppalaisista tarjoajista] nojalla joukkorahoituspalvelujen tarjoamiseen toimiluvan saanet oikeushenkilöt olisi jätettävä direktiivin 2014/65/EU soveltamisalan ulkopuolelle.

(5)  Koska tässä direktiivissä säädetty muutos liittyy suoraan asetukseen (EU) XXX/XXX [asetus joukkorahoituspalvelun eurooppalaisista tarjoajista], päivää, josta alkaen jäsenvaltioiden on sovellettava kansallisia toimenpiteitä, joilla kyseinen muutos saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, olisi lykättävä kyseisessä asetuksessa vahvistettuun soveltamispäivään,

(5 a)   Vähittäissijoittajat käyttävät virtuaalivaluuttoja korvaamaan muita varoja. Tällä hetkellä virtuaalivaluuttoja ei yleensä säännellä toisin kuin muita rahoitusvälineitä. Tämän vuoksi virtuaalivaluuttojen markkinat eivät ole avoimia, ne voivat olla alttiita markkinoiden väärinkäytölle ja sijoittajilta puuttuu perussuoja. Komission olisi tarkasteltava virtuaalivaluuttoja ja ehdotettava selkeitä ohjeita siitä, millä edellytyksillä virtuaalivaluutat voitaisiin luokitella rahoitusvälineiksi, ja tarvittaessa lisättävä virtuaalivaluutat rahoitusvälineiden luetteloon uutena luokkana. Jos komissio katsoo, että virtuaalivaluuttoja on aiheellista säännellä, sen olisi annettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle asiaa koskeva ehdotus,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Lisätään direktiivin 2014/65/EU 2 artiklan 1 kohtaan p alakohta seuraavasti:"

”p) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) XXX/XXX* 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa määritellyt joukkorahoituspalvelun tarjoajat ja kansallisen lainsäädännön mukaan joukkorahoituspalveluja tarjoavat oikeushenkilöt edellyttäen, että ne eivät ylitä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) XXX/XXX* 2 artiklan 2 kohdan d alakohdassa vahvistettua raja-arvoa.

_____________________________________________________________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) XXX/XXX joukkorahoituspalvelun eurooppalaisista tarjoajista (EUVL L [...], [...], s. [...]).”

"

2 artikla

1.  Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [julkaisutoimisto: kuuden kuukauden kuluttua joukkorahoitusasetuksen voimaantulosta].

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä ... päivästä ...kuuta ... [julkaisutoimisto: joukkorahoitusasetuksen soveltamisen alkamispäivä].

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle ja arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty ...

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1) EUVL C […], […], s. […].
(2) EUVL C […], […], s. […].
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) XXX/XXX joukkorahoituspalvelun eurooppalaisista tarjoajista (EUVL L [...], [...], s. [...]).
(4) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).

Päivitetty viimeksi: 20. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö