Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0047(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0362/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0362/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 27/03/2019 - 18.3

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0302

Pieņemtie teksti
PDF 161kWORD 46k
Trešdiena, 2019. gada 27. marts - Strasbūra Galīgā redakcija
Finanšu instrumentu tirgi: kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji ***I
P8_TA(2019)0302A8-0362/2018
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2019. gada 27. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem (COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0099),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 53. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0102/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 11. jūlija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0362/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 367, 10.10.2018., 65. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 27. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/..., ar ko groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem
P8_TC1-COD(2018)0047

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 53. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu(1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(2),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)  Kolektīvā finansēšana ir finanšu tehnoloģijas risinājumus, kas MVU un jo īpaši jaunuzņēmumiem un augošiem uzņēmumiem nodrošina alternatīvu piekļuvi finansējumam, lai Savienībā veicinātu inovatīvu uzņēmējdarbību un tādējādi stiprinātu kapitāla tirgu savienību. Tas savukārt veicina diversificētākas finanšu sistēmas izveidi, kas ir mazāk atkarīga no banku finansējuma, un līdz ar to mazina sistēmisko un koncentrācijas risku. Citas priekšrocības, ko sniedz inovatīvas uzņēmējdarbības veicināšana ar kolektīvās finansēšanas palīdzību, ir iesaldēta kapitāla atbrīvošana investēšanai jaunos un inovatīvos projektos, resursu efektīvas sadales paātrināšana un aktīvu diversifikācija.

(2)  Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) XXX/XXX(3) juridiskās personas var izvēlēties iesniegt valsts kompetentajai iestādei kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja atļaujas pieteikumu.

(3)  Regulā (ES) XXX/XXXX [Regula par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem] ir paredzētas vienotas, samērīgas un tieši piemērojamas prasības attiecībā uz darbības atļaujas izsniegšanu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem un to uzraudzību ▌.

(4)  Lai nodrošinātu juridisko noteiktību attiecībā uz personām un darbības veidiem, kuri ietilpst attiecīgi Regulas (ES) XXX/XXXX un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES(4) tvērumā, un lai novērstu to, ka vienam un tam pašam darbības veidam Savienības ietvaros ir nepieciešamas dažādas atļaujas, juridiskās personas, kurām izsniegta kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja atļauja saskaņā ar Regulu (ES) Nr. XXX/XXXX [Regula par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem], būtu jāizslēdz no Direktīvas 2014/65/ES darbības jomas.

(5)  Tā kā šajā direktīvā paredzētais grozījums ir tieši saistīts ar Regulu (ES) XXX/XXXX [Regula par kolektīvās finansēšanas pakalpojumiem Eiropas Savienībā], diena, no kuras dalībvalstīm jāpiemēro savi tiesību akti, ar kuriem transponē šo grozījumu, būtu jāatliek, lai tas sakristu ar minētajā regulā minēto piemērošanas sākumdienu.

(5a)   Privātie ieguldītāji izmanto virtuālās valūtas kā citu aktīvu aizstājējus. Atšķirībā no citiem finanšu instrumentiem virtuālās valūtas pašlaik lielākoties netiek reglamentētas. Līdz ar to virtuālo valūtu tirgi nav pārredzami, var tikt pakļauti tirgus ļaunprātīgai izmantošanai un tajos trūkst ieguldītāju pamataizsardzība. Komisijai būtu pastāvīgi jāuzrauga virtuālās valūtas un jāierosina skaidri norādījumi, kuros būtu izklāstīti nosacījumi, ar kādiem virtuālās valūtas varētu tikt klasificētas kā finanšu instrumenti, un nepieciešamības gadījumā finanšu instrumentu sarakstam jāpievieno virtuālās valūtas kā jauna kategorija. Ja Komisija secina, ka ir lietderīgi regulēt virtuālās valūtas, tai būtu jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei attiecīgs priekšlikums.

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2014/65/ES 2. panta 1. punktu papildina ar šādu p) apakšpunktu:"

“(p) kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem, kas definēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) XXX/XXX* 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā, un juridiskām personām, kuras sniedz kolektīvas finansēšanas pakalpojumus saskaņā ar valsts tiesību aktiem, ar nosacījumu, ka tie ir zem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) XXX/XXX* 2. panta d) punktā noteiktās robežvērtības.

_____________________________________________________________

* Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) XXX/XXX par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem (OV L […], […], […]. lpp.).”.

"

2. pants

1.  Dalībvalstis vēlākais līdz ... [PB: seši mēneši no Kolektīvās finansēšanas regulas stāšanās spēkā] pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

Dalībvalstis minētos aktus piemēro no ... [PB: Kolektīvās finansēšanas regulas piemērošanas sākumdiena].

2.  Dalībvalstis dara Komisijai un EVTI zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā —

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

(1) OV C [..], [..], [..]. lpp.
(2) OV C [..], [..], [..]. lpp.
(3) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) XXX/XXX par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem (OV L […], […], […]. lpp.).
(4) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar kuru groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 20. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika