Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0047(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0362/2018

Teksty złożone :

A8-0362/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 27/03/2019 - 18.3

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0302

Teksty przyjęte
PDF 171kWORD 43k
Środa, 27 marca 2019 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Rynki instrumentów finansowych: dostawcy usług w zakresie finansowania społecznościowego ***I
P8_TA(2019)0302A8-0362/2018
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych (COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0099),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 53 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0102/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 11 lipca 2018 r.(1),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0362/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 367 z 10.10.2018, s. 65.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 27 marca 2019 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych
P8_TC1-COD(2018)0047

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 53 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego(1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(2),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Finansowanie społecznościowe jest rozwiązaniem z dziedziny technologii finansowej, które zapewnia MŚP, a w szczególności nowym przedsiębiorstwom (start-upom) i firmom rozszerzającym swoją działalność (scale-upom), alternatywną możliwość pozyskania środków finansowych, aby wspierać innowacyjną przedsiębiorczość w Unii, a tym samym wzmocnić unię rynków kapitałowych. To z kolei przyczynia się do bardziej zróżnicowanego systemu finansowego, który w mniejszym stopniu uzależniony jest od finansowania przez banki, co ogranicza ryzyko systemowe i ryzyko koncentracji. Inne korzyści płynące ze wspierania innowacyjnej przedsiębiorczości za pośrednictwem finansowania społecznościowego to uwolnienie zamrożonego kapitału na inwestycje w nowe i innowacyjne projekty, przyspieszenie efektywnej alokacji zasobów i dywersyfikacja aktywów.

(2)  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) XXXX/XX(3) osoby prawne mogą zwrócić się do właściwego organu krajowego o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności jako dostawcy usług w zakresie finansowania społecznościowego.

(3)  Rozporządzenie (UE) XXXX/XX [rozporządzenie w sprawie europejskich dostawców usług w zakresie finansowania społecznościowego] określa jednolite, proporcjonalne i bezpośrednio stosowane wymogi w zakresie udzielania zezwoleń dostawcom usług w zakresie finansowania społecznościowego oraz nadzoru nad nimi▌.

(4)  Aby zagwarantować pewność prawa w odniesieniu do osób i rodzajów działalności objętych zakresem, odpowiednio, rozporządzenia (UE) XXXX/XX i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE(4), a także aby uniknąć sytuacji, w której ten sam rodzaj działalności jest objęty w Unii różnymi zezwoleniami, osoby prawne posiadające zezwolenie jako dostawcy usług w zakresie finansowania społecznościowego wydane na podstawie rozporządzenia (UE) XXXX/XX [rozporządzenie w sprawie europejskich dostawców usług w zakresie finansowania społecznościowego] powinny zostać wyłączone z zakresu stosowania dyrektywy 2014/65/UE.

(5)  Ponieważ zmiana przewidziana w niniejszej dyrektywie jest bezpośrednio powiązana z rozporządzeniem (UE) XXXX/XX [rozporządzenie w sprawie europejskich dostawców usług w zakresie finansowania społecznościowego], datę, od której państwa członkowskie mają stosować krajowe środki transponujące tę zmianę, należy odroczyć, tak aby była ona zbieżna z określoną w tym rozporządzeniu datą rozpoczęcia jego stosowania.

(5a)   Inwestorzy indywidualni postrzegają waluty wirtualne jako substytut innych aktywów. Jednak w przeciwieństwie do innych instrumentów finansowych waluty wirtualne są obecnie w dużej mierze nieuregulowane. W rezultacie rynki walut wirtualnych nie są wystarczająco przejrzyste, mogą być podatne na nadużycia i cierpią na brak podstawowej ochrony inwestorów. Komisja powinna monitorować sytuację na rynku walut wirtualnych i zaproponować jasne wytyczne określające warunki, na jakich waluty wirtualne można sklasyfikować jako instrumenty finansowe, a w razie potrzeby dodać waluty wirtualne – jako nową kategorię – do wykazu instrumentów finansowych. Jeżeli Komisja uzna, że właściwe jest uregulowanie walut wirtualnych, powinna przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek w tej sprawie,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W art. 2 ust. 1 dyrektywy 2014/65/UE dodaje się lit. p) w brzmieniu:"

„p) dostawców usług w zakresie finansowania społecznościowego zgodnie z definicją w art. 3 pkt 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) XXXX/XX* oraz osób prawnych świadczących usługi finansowania społecznościowego zgodnie z prawem krajowym, o ile znajdują się poniżej progu określonego w art. 2 lit. d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) XXX/XXX*.

_____________________________________________________________

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) XXXX/XX w sprawie europejskich dostawców usług w zakresie finansowania społecznościowego (Dz.U. L […] z […], s. […]).”.

"

Artykuł 2

1.  Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia ... [Publications Office: 6 months from entry into force of the Crowdfunding Regulation] r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia [Publications Office: date of entry into application of the Crowdfunding Regulation] r.

2.  Państwa członkowskie przekazują Komisji i ESMA teksty podstawowych przepisów prawa krajowego w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

(1) Dz.U. C […] z […], s. […].
(2) Dz.U. C […] z […], s. […].
(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) XXXX/XX w sprawie europejskich dostawców usług w zakresie finansowania społecznościowego (Dz.U. L […] z […], s. […]).
(4) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).

Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności