Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0197(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0094/2019

Indgivne tekster :

A8-0094/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 3
CRE 26/03/2019 - 3

Afstemninger :

PV 27/03/2019 - 18.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0303

Vedtagne tekster
PDF 293kWORD 101k
Onsdag den 27. marts 2019 - Strasbourg
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden ***I
P8_TA(2019)0303A8-0094/2019
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 27. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden (COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0372),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 177, 178 og 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0227/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 17. oktober 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til udtalelse af 5. december 2018 fra Regionsudvalget(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkningen fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelsen fra Budgetudvalget, holdningen i form af ændringsforslag fra Budgetkontroludvalget og udtalelser fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Transport- og Turismeudvalget, Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, Udvalget om Kultur og Uddannelse og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0094/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 62 af 15.2.2019, s. 90.
(2) EUT C 86 af 7.3.2019, s. 115.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 27. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) .../... om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden
P8_TC1-COD(2018)0197

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 177, stk.2, og artikel 178 og 349,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(2),

efter den almindelige lovgivningsprocedure(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Ifølge artikel 176 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("TEUF") skal Den Europæiske Fond for Regionaludvikling ("EFRU") bidrage til at udligne de største regionale skævheder i Unionen. I henhold til nævnte artikel og artikel 174, stk. 2 og 3, i TEUF skal EFRU således bidrage til at formindske forskellene mellem de forskellige områders udviklingsniveauer og forbedre situationen for de mindst begunstigede områder, idet der lægges særlig vægt på områder, der lider under alvorlige naturbetingede eller demografiske ulemper af permanent art, bl.a. de nordligste meget tyndt befolkede områder samt øområder, grænseoverskridende områder og bjergområder.

(2)  Samhørighedsfonden blev oprettet for at bidrage til den overordnede målsætning om at styrke den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i Unionen ved at yde finansielle bidrag inden for miljø og transeuropæiske net på transportinfrastrukturområdet ("TEN-T"), jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013(4).

(3)  Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/XXX [new CPR](5) fastsættes der fælles bestemmelser for en række fonde, herunder Den Europæiske Fond for Regionaludvikling ("EFRU"), Den Europæiske Socialfond Plus ("ESF+"), Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), Den Europæiske Hav- og Fiskerifond ("EHFF"), Asyl- og Migrationsfonden ("AMIF"), Fonden for Intern Sikkerhed ("FIS") og instrumentet for grænseforvaltning og visa ("IGFV"), som fungerer under en fælles ramme ("fondene"). [Ændring 1]

(3a)   Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer koordinering, komplementaritet og sammenhæng mellem Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Samhørighedsfonden, Den Europæiske Socialfond + (ESF +), Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), så de kan supplere hinanden, hvis det er gavnligt for at skabe vellykkede projekter. [Ændring 2]

(4)  For at forenkle de regler, der gælder for EFRU og Samhørighedsfonden i programmeringsperioden 2014-2020, bør de gældende regler for begge fonde samles i én enkelt forordning.

(5)  Horisontale principper som fastsat i artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union ("TEU") og i artikel 10 i TEUF, herunder nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5 i TEU, bør respekteres i forbindelse med gennemførelsen af EFRU og Samhørighedsfonden, idet der tages hensyn til chartret om grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union Medlemsstaterne bør også overholde forpligtelserne i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap og sikre tilgængelighed i overensstemmelse med artikel 9 og i overensstemmelse med Unionens lovgivning, der harmoniserer tilgængelighedskrav for produkter og tjenesteydelser. og den europæiske søjle for sociale rettigheder. Medlemsstaterne og Kommissionen bør tilstræbe at fjerne sociale og indkomstmæssige uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og integrere kønsaspektet samt, fremme bekæmpelse af fattigdom, bevare og fremme skabelse af kvalitetsjob med tilknyttede rettigheder og og sikre, at EFRU og Samhørighedsfonden fremmer lige muligheder for alle og bekæmper forskelsbehandling på grundlag af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Fondene bør også fremme overgangen fra institutionel pleje til pleje i familien og i nærmiljøet, navnlig for dem, som er udsat for flere former for forskelsbehandling. Fondene bør ikke støtte aktioner, som bidrager til nogen form for segregering. EFRU's og Samhørighedsfondens målsætninger bør forfølges inden for rammerne af en bæredygtig udvikling og Unionens fremme af målet om bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten som fastsat i artikel 11 og artikel 191, stk. 1, i TEUF under hensyntagen til princippet om, at forureneren betaler. For at beskytte det indre markeds integritet skal operationer til fordel for virksomheder overholde statsstøttereglerne, som fastsat i artikel 107 og 108 i TEUF. Investeringer under EFRU bør i synergi med ESF + bidrage til at fremme social inklusion og bekæmpe fattigdom og til at øge borgernes livskvalitet i overensstemmelse med forpligtelserne i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap og FN's konvention om barnets rettigheder (UNCRC) til at bidrage til børns rettigheder. [Ændring 3]

(6)  Det er nødvendigt at fastsætte bestemmelser for EFRU's støtte både til målet om investeringer i beskæftigelse og vækst og målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) ("ETS/Interreg").

(7)  Med henblik på at afgrænse, hvilken type aktiviteter der kan støttes af EFRU og Samhørighedsfonden, bør der fastsættes specifikke politiske målsætninger for støtte fra disse fonde for at sikre, at de bidrager til en eller flere af de fælles politiske målsætninger, der er fastsat i artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) 2018/xxx [new CPR].

(8)  I en stadig mere sammenkoblet verden og i betragtning af den interne og eksterne demografiske udvikling og migrationsdynamikken er det klart, at Unionens migrationspolitik kræver en fælles tilgang, som bygger på synergi og komplementaritet mellem de forskellige finansieringsinstrumenter. EFRU skal lægge særlig vægt på demografiske ændringer som en central udfordring og et prioriteret område i forbindelse med udarbejdelsen og gennemførelsen af programmer. For at sikre en sammenhængende, stærk og konsekvent støtte til solidaritets- og ansvarsdelingsbestræbelserne blandt medlemsstaterne med hensyn til migrationsstyring bør EFRU yde støtte for at fremme langsigtet integration af migranter solidaritet og ansvarlighed samt dele indsatsen mellem medlemsstaterne med hensyn til forvaltning af migration kan samhørighedspolitikken bidrage til integrationen af flygtninge og migranter under international beskyttelse ved at anlægge en tilgang, der har til formål at beskytte deres værdighed og rettigheder, ikke mindst i lyset af det gensidigt forstærkende forhold mellem integration og lokal økonomisk vækst, navnlig ved at yde støtte til byer og lokale myndigheder, der er involveret i gennemførelsen af integrationspolitikker. [Ændring 4]

(9)  For at støtte medlemsstaternes og regionernes bestræbelser på at mindske forskellene mellem udviklingsniveauerne og harmonisere forskellige situationer i Unionens regioner, imødegå sociale forskelle, nye udfordringer og sikre rummelige samfund og et højt sikkerhedsniveau for deres borgere samt forebyggelse af marginalisering og radikalisering bør investeringer under EFRU bidrage til sikkerheden i de områder, hvor der er behov for at sørge for trygge og sikre offentlige rum og kritisk infrastruktur såsom transport og energi, samtidig med at der bygges på synergier og komplementaritet med Unionens øvrige politikker garantere sikre, moderne, tilgængelige og sikre offentlige områder og kritisk infrastruktur såsom kommunikation, offentlig transport, energi og universelle offentlige tjenester af høj kvalitet , som er afgørende for at tackle regionale og sociale forskelle, fremme social samhørighed og regional udvikling og tilskynde virksomheder og mennesker til at blive i deres lokalområde. [Ændring 5]

(10)  Desuden bør investeringer under EFRU bidrage til udviklingen af en samlet digital infrastruktur til højhastighedsnet i hele Unionen, herunder i landdistrikter, hvor den er en vigtig bidragyder til små og mellemstore virksomheder (SMV'er), og til at fremme ren en forureningsfri og bæredygtig multimodal mobilitet i byerne med fokus på gang, cykling, offentlig transport og fælles mobilitet. [Ændring 6]

(10a)   Mange af de største udfordringer i Europa påvirker i stigende grad marginaliserede romasamfund, som ofte lever i de dårligst stillede mikroregioner, som mangler sikkert og tilgængeligt drikkevand, spildevand, elektricitet, og som ikke har transportmuligheder, digital konnektivitet, vedvarende energisystemer eller modstandsdygtighed over for katastrofer. EFRU-SF skal derfor bidrage til at forbedre romaernes levevilkår og opfylde deres reelle potentiale som EU-borgere, og medlemsstaterne skal sikre, at fordelene ved alle de fem politiske mål i EFRU-SF også når ud til romaerne. [Ændring 7]

(11)  Som følge af det overordnede mål for Samhørighedsfonden, jf. TEUF, er det nødvendigt at fastsætte og begrænse de specifikke målsætninger, som Samhørighedsfonden bør støtte.

(12)  For at bidrage til en passende styring, håndhævelse, grænseoverskridende samarbejde og udbredelse af bedste praksis og innovationer inden for intelligent specialisering og cirkulær økonomi, forbedre medlemsstaternes samlede administrative kapacitet og forvaltningen i medlemsstaterne , herunder på regionalt og lokalt plan med principperne om forvaltning på flere myndighedsniveauer, gennemførelsen af programmerne under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst, er det nødvendigt at indføre støtteforanstaltninger under alle de specifikke målsætninger fremme administrative foranstaltninger af strukturel karakter til støtte for alle specifikke mål. Da disse foranstaltninger er baseret på målbare målsætninger og er blevet meddelt borgere og virksomheder som et middel til at forenkle og reducere den administrative byrde, der pålægges støttemodtagerne og forvaltningsmyndighederne, er det muligt at finde den rette balance mellem resultatorientering og kontrol- og kontrolniveau. [Ændring 8]

(13)  For at tilskynde til og fremme samarbejdsforanstaltninger inden for de programmer, der gennemføres under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst, er det er nødvendigt at styrke samarbejdsforanstaltningerne med partnere, herunder dem på lokalt og regionalt niveau, i en bestemt medlemsstat eller fra forskellige medlemsstater i forbindelse med den støtte, der ydes under alle de specifikke målsætninger. Et sådant styrket samarbejde ligger ud over samarbejdet under ETS/Interreg og bør navnlig støtte samarbejdet mellem strukturerede partnerskaber med henblik på at gennemføre regionale strategier som omhandlet i meddelelse fra Kommissionen — Styrkelse af innovation i Europas regioner: Strategier for robust, inklusiv og bæredygtig vækst(6). Partnere kan derfor komme fra en hvilken som helst region i Unionen, men kan også komme fra grænseregioner og regioner, der alle er omfattet af europæiske grupper for territorialt samarbejde, en makroregional strategi eller havområdestrategi eller en kombination af de to. [Ændring 9]

(13a)   Den fremtidige samhørighedspolitik bør tage passende hensyn til og yde støtte til de af Unionens regioner, der er mest påvirket af følgerne af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen, navnlig dem, der som følge heraf selv kommer til at ligge ved Unionens ydre sø- eller landgrænser. [Ændring 10]

(14)  EFRU's og Samhørighedsfondens målsætninger bør forfølges inden for rammerne af en bæredygtig udvikling, navnlig den store betydning af at håndtere klimaændringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelse til at gennemføre Parisaftalen, FN's 2030-dagsorden og FN's mål for bæredygtig udvikling samt Unionens fremme af målet om at bevare, beskytte og forbedre miljøkvaliteten som fastsat i artikel 11 og 191, stk. 1, i TEUF under hensyntagen til princippet om, at forureneren betaler, og fokus på fattigdom, ulighed og en retfærdig overgang til en socialt og miljømæssigt bæredygtig økonomi i en deltagende tilgang i samarbejde med relevante offentlige myndigheder, arbejdsmarkedets parter og andre repræsentanter for erhvervslivet samt civilsamfundsorganisationer. For at understrege betydningen af at tage hånd om klimaforandringer og tab af biodiversitet med henblik på at bidrage til finansieringen af nødvendige tiltag, der skal træffes på EU-plan og på nationalt og lokalt plan i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling samt sikre integrerede katastrofeberedskabsaktioner, der forbinder modstandsdygtighed og risikoforebyggelse, forberedelse samt indsatstiltag, vil fondene bidrage til at integrere klimaindsatsen og til opnåelsen af det overordnede mål, nemlig at 25 % biodiversitetsbeskyttelse ved at målrette 30 % af udgifterne i EU-budgettet til støtte til klimamål. Fondene skal yde et væsentligt bidrag til at opnå en cirkulær lavemissionsøkonomi på alle Unionens områder, der er baseret på rimelige omstillingsstrategier og med fuld indarbejdelse af den regionale dimension. Operationer under EFRU forventes at bør bidrage med 30 % mindst 35 % af EFRU's samlede finansieringsramme til klimamål. Tiltag under Samhørighedsfonden forventes at bidrage med 37 % 40 % af Samhørighedsfondens samlede finansieringsramme til klimamål. Disse procentsatser bør overholdes i hele programmeringsperioden. De relevante tiltag vil derfor blive fastsat under forberedelsen og gennemførelsen af disse fonde og blive revurderet i forbindelse med de relevante evaluerings- og revisionsprocesser. Disse tiltag og den finansielle tildeling, der er afsat til deres gennemførelse, skal indgå i de nationale integrerede energi- og klimaplaner i overensstemmelse med bilag IV i forordning (EU) 2018/xxxx [den nye forordning om fælles bestemmelser] samt den langsigtede renoveringsstrategi, der er fastlagt i det reviderede direktiv om bygningers energimæssige ydeevne (EU) 2018/844, for at bidrage til at opnå en dekarboniseret bygningsmasse senest i 2050 og være knyttet til programmerne. Der bør rettes særlig opmærksomhed mod kulstofintensive områder, der står over for udfordringer som følge af dekarboniseringsforpligtelser, med henblik på at hjælpe dem med at gennemføre strategier, som er i overensstemmelse med Unionens klimaforpligtelse og fastlagt i de integrerede nationale energi- og klimaplaner og i henhold til ETS-direktivet 2018/410, og for at beskytte arbejdstagerne, også gennem uddannelses- og omskolingsmuligheder. [Ændring 11]

(15)  For at gøre det muligt for EFRU at yde støtte under ETS/Interreg både i form af investeringer i infrastruktur og tilhørende investeringer og uddannelses- og integrationsaktiviteter til forbedring og udvikling af administrative færdigheder og kompetencer er det nødvendigt at bestemme, at EFRU også kan yde støtte til aktiviteter under de specifikke målsætninger for ESF+, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/XXX [new ESF+](7). [Ændring 12]

(16)  Med henblik på at koncentrere anvendelsen af de begrænsede midler på den mest effektive måde bør den støtte, der ydes af EFRU til produktive investeringer under de relevante specifikke målsætninger, begrænses til rettes mod kun at omfatte mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder ("SMV'er"), jf. Kommissionens henstilling 2003/361/EF(8), medmindre investeringerne indebærer samarbejde med SMV'er i forsknings- og innovationsaktiviteter og til andre virksomheder end SMV'er, uden at dette berører arbejdspladser i forbindelse med samme eller lignende aktiviteter i andre europæiske regioner som omhandlet i artikel 60 i forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser] [Ændring 190/rev]

(17)  EFRU bør bidrage til at udligne de største regionale skævheder i Unionen og til at mindske forskellene mellem de forskellige regioners udviklingsniveauer og forbedre situationen for de mindst begunstigede regioner, herunder dem, der står over for udfordringer som følge af dekarboniseringstilsagn gennem finansiel støtte til overgangsperioden. Den bør også fremme modstandskraft og forebyggelse i de svækkede områder for at undgå, at de hægtes af udviklingen. EFRU-støtte under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst bør derfor koncentreres om Unionens centrale prioriteter i overensstemmelse med de politiske målsætninger, der er fastsat i forordning (EU) 2018/xxx [new CPR]. Derfor bør støtten fra EFRU koncentreres specifikt om de to politiske målsætninger for et mere intelligent Europa ved at fremme innovativ, intelligent og inklusiv økonomisk udvikling og omstilling, regionale forbindelser inden for teknologier, udvikling af informations- og kommunikationsteknologi (IKT), konnektivitet og effektiv offentlig forvaltning og "et grønnere, kulstoffattigt og modstandsdygtigt Europa for alle ved at fremme ren og retfærdig energiomstilling, grønne og blå investeringer, den cirkulære økonomi, klimatilpasning og risikoforebyggelse og -styring "samtidig med, at der tages hensyn til de overordnede politiske mål om et mere sammenhængende og solidarisk Europa, som bidrager til at mindske de økonomiske, sociale og territoriale asymmetrier. Denne tematiske koncentration bør opnås på nationalt plan, samtidig med at der gives hvilket giver mulighed for fleksibilitet inden for de enkelte programmer og mellem de tre grupper af medlemsstater, som er dannet ud fra deres respektive bruttonationalindkomst på tværs af forskellige kategorier af regioner, idet der også tages hensyn til de forskellige udviklingsniveauer. Dertil kommer, at metoden til at klassificere medlemsstaterne regionerne bør præciseres under hensyntagen til den særlige situation i regionerne i den yderste periferi. [Ændring 14]

(17a)   For at sikre den strategiske betydning af investeringer, der medfinansieres af EFRU og Samhørighedsfonden, kan medlemsstaterne anmode om yderligere fleksibilitet inden for rammerne af den nuværende stabilitets- og vækstpagt for offentligheden eller tilsvarende strukturelle udgifter. [Ændring 15]

(18)  For at koncentrere støtten om centrale EU-prioriteter og i overensstemmelse med målene om social, økonomisk og territorial samhørighed, som fastsat i artikel 174 i TEUF og de politiske mål, der er fastlagt i forordning (EU) 2018/xxx [den nye forordning om fælles bestemmelser], er det også hensigtsmæssigt, at kravene om tematisk koncentration respekteres i hele programmeringsperioden, herunder i tilfælde af overførsel mellem prioriteter inden for et program eller mellem programmer. [Ændring 16]

(18a)   EFRU bør håndtere problemerne i forbindelse med, at områder med yderst lav befolkningstæthed ligger langt væk fra og har dårlige adgangsbetingelser til store markeder, jf. protokol nr. 6 om særlige bestemmelser for mål nr. 6 inden for rammerne af strukturfondene i Finland og Sverige til tiltrædelsesakten af 1994. EFRU bør ligeledes håndtere de særlige problemer, som visse øer, grænseområder, bjergområder og tyndt befolkede områder har, fordi deres geografiske placering bremser udviklingen, med henblik på at støtte en bæredygtig udvikling i disse områder. [Ændring 17]

(19)  Denne forordning bør fastsætte de forskellige typer af aktiviteter, hvis omkostninger kan støttes gennem investeringer fra EFRU og Samhørighedsfonden under deres respektive målsætninger, jf. TEUF, herunder crowdfunding. Samhørighedsfonden bør kunne yde støtte til investeringer inden for miljø og TEN-T. Med hensyn til EFRU bør listen over aktiviteter tage hensyn til specifikke nationale og regionale udviklingsbehov samt regionernes eget potentiale og forenkles og den bør kunne støtte investeringer i infrastruktur, herunder forsknings- og innovationsinfrastruktur og -faciliteter, kultur- og kulturarvsinfrastruktur, bæredygtig turismeinfrastruktur, også gennem turistdistrikter, tjenesteydelser til virksomheder, samt investeringer i boliger, investeringer i forbindelse med adgang til tjenester med særligt fokus på ugunstigt stillede, marginaliserede og isolerede lokalsamfund, produktive investeringer i SMV'er, udstyr, software og immaterielle aktiver, incitamenter i løbet af overgangsperioden for regioner, der deltager i dekarboniseringen, samt foranstaltninger vedrørende information, kommunikation, undersøgelser, netværkssamarbejde, samarbejde, udveksling af erfaringer mellem partnere og aktiviteter, der involverer klynger. For at støtte gennemførelsen af programmet bør begge fonde også kunne yde støtte til tekniske bistandsaktiviteter. For at udvide spektret af interventioner for Interreg-programmerne bør anvendelsesområdet endelig udvides til også at omfatte deling af en bred vifte af faciliteter og menneskelige ressourcer og omkostninger knyttet til foranstaltninger inden for rammerne af ESF+. [Ændring 18]

(20)  De transeuropæiske transportnetprojekter finansieres i henhold til forordning (EU) nr. 1316/2013 fortsat af Samhørighedsfonden, herunder håndtering af de manglende forbindelser og flaskehalse, på en afbalanceret måde samt for at forbedre sikkerheden i eksisterende broer og tunneller ved hjælp af både delt forvaltning og den direkte gennemførelse under Connecting Europe-faciliteten ("CEF"). Disse netværk skal fremme offentlige tjenester i landdistrikterne, navnlig i tyndt befolkede områder og i områder med meget aldrende befolkninger, med henblik på at fremme interkonnektivitet mellem byer og landdistrikter, fremme udvikling af landdistrikterne og slå bro over den digitale kløft. [Ændring 19]

(21)  Samtidig er det vigtigt at identificere synergier på den ene side og præcisere, hvilke aktiviteter der falder uden for anvendelsesområdet for EFRU og Samhørighedsfonden, herunder investeringer med henblik på nedbringelse af drivhusgasemissioner fra de aktiviteter, der er opført i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF(9), på den anden side dette er for at opnå multiplikatorvirkninger eller undgå overlapning af tilgængelig finansiering, som allerede findes som led i nævnte direktiv. Endvidere bør det udtrykkeligt fastsættes, at de oversøiske lande og territorier, der er opført i bilag II til TEUF, ikke er berettiget til støtte fra EFRU og Samhørighedsfonden. [Ændring 20]

(22)  Medlemsstaterne bør regelmæssigt forsyne Kommissionen med oplysninger om, hvilke fremskridt der er gjort ved hjælp af de fælles output- og resultatindikatorer i bilag I. De fælles output- og resultatindikatorer kan efter behov suppleres med programspecifikke output- og resultatindikatorer. De oplysninger, som medlemsstaterne stiller til rådighed, bør danne grundlag for Kommissionens rapportering om fremskridt med hensyn til opfyldelsen af de specifikke målsætninger for hele programmeringsperioden ved anvendelse af et sæt kerneindikatorer, der er fastlagt i bilag II, til formålet.

(23)  I henhold til punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016 om bedre lovgivning bør fondene evalueres på grundlag af oplysninger indsamlet gennem specifikke overvågningskrav, samtidig med at overregulering og administrative byrder undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse krav kan eventuelt omfatte målbare indikatorer, der kan danne grundlag for en evaluering af fondenes virkninger i praksis. [Ændring 21]

(24)  For at maksimere bidraget til den territoriale udvikling og mere effektivt imødegå økonomiske, demografiske, miljømæssige og sociale udfordringer, jf. artikel 174 i TEUF, i områder med naturbetingede eller demografiske ulemper, herunder aldring, ørkendannelse og demografisk tilbagegang i landdistrikterne, men også demografisk pres, eller hvor det er vanskeligt at få adgang til basale tjenester, bør tiltag på dette område være baseret på programmer, akser eller integrerede territoriale strategier, herunder byområder og landdistrikter. Disse foranstaltninger bør være de to sider af samme sag, baseret på både de centrale byknudepunkter og deres omgivelser samt de mere fjerntliggende landdistrikter. Disse strategier bør også nyde godt af en og integreret tilgang, der EFRU, ESF+, EHFF og ELFUL. Mindst 5% af EFRU-midlerne bør tildeles på nationalt plan til integreret territorial udvikling. Derfor bør EFRU-støtten ydes i de former, der er fastsat i artikel 22 i forordning (EU) 2018/xxxx [den nye forordning om fælles bestemmelser] støtten ydes med passende inddragelse af lokale og regionale myndigheder og bymyndigheder, arbejdsmarkedets parter og de økonomiske interesseorganisationer og repræsentanter for civilsamfund og NGO'er. [Ændring 22]

(24a)   Der bør rettes særlig opmærksomhed mod kulstofintensive områder, der står over for udfordringer som følge af dekarboniseringsforpligtelser, med henblik på at hjælpe dem med at gennemføre strategier, som er i overensstemmelse med Unionens klimaforpligtelse under Parisaftalen, der beskytter både arbejdstagere og berørte lokalsamfund. Sådanne områder bør nyde godt af særlig støtte til at udarbejde og gennemføre planer for dekarbonisering af deres økonomier under hensyntagen til behovet for målrettet erhvervsuddannelse og omskolingsmuligheder for arbejdsstyrken. [Ændring 23]

(25)  Inden for rammerne af en bæredygtig byudvikling anses det for nødvendigt at støtte integreret territorial udvikling for mere effektivt at håndtere de økonomiske, miljømæssige, klimamæssige, demografiske, teknologiske, sociale og kulturelle udfordringer i byområder, herunder funktionelle byområder og landbosamfund, under hensyntagen til behovet for at fremme forbindelserne mellem by og land, herunder gennem bynære områder, når det er hensigtsmæssigt. Principperne for udvælgelse af byområder, hvor der skal gennemføres integrerede aktioner tiltag for bæredygtig byudvikling, og de vejledende beløb til disse aktioner bør fastsættes i programmerne under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst med et minimumsmål på 6 % af de EFRU-midler, der tildeles, som også kan være omfattet af en tilgang, der er baseret på flere fonde og er integreret, under EFRU, ESF+, EHFF og ELFUL, og de vejledende beløb, der forventes for disse tiltag, bør defineres i programmerne under målet om "investeringer, der fremmer vækst og beskæftigelse". Mindst 10 % af EFRU-midlerne bør øremærkes på nationalt plan til dette formål det prioriterede område for bæredygtig byudvikling. Det bør også fastsættes, at denne procentdel bør overholdes i hele programmeringsperioden i tilfælde af overførsel mellem et programs prioriteter eller mellem programmer, herunder ved midtvejsgennemgangen. [Ændring 24]

(26)  Med henblik på at identificere eller finde løsninger, der vedrører spørgsmål om bæredygtig byudvikling på EU-plan, bør de nyskabende foranstaltninger i byerne inden for bæredygtig byudvikling erstattes af fortsættes og udvikles i det europæiske initiativ for byområder, der gennemføres ved direkte eller indirekte forvaltning. Dette initiativ bør omfatte alle byområder og støtte dagsordenen Unionens dagsorden for byerne i Den Europæiske Union(10), der har til formål at stimulere vækst, gode levevilkår og innovation og udpege samt håndtere sociale udfordringer på vellykket vis. [Ændring 25]

(27)  Der bør tages særligt hensyn til regionerne i den yderste periferi, især ved at vedtage foranstaltninger i henhold til artikel 349 i TEUF om en supplerende tildeling til regionerne i den yderste periferi for at udligne ekstraomkostninger i disse regioner som følge af en eller flere af de vedvarende ulemper, der er omhandlet i artikel 349 i TEUF, dvs. deres fjerne beliggenhed, deres status som øsamfund, deres lille areal, deres vanskelige topografiske og klimatiske forhold, deres økonomiske afhængighed af nogle få produkter, forhold, som er vedvarende og kumulative, og som alvorligt hæmmer disse regioner i deres udvikling. Denne tildeling kan dække investeringer, driftsomkostninger og offentlige serviceforpligtelser, som tager sigte på at udligne ekstraomkostningerne ved sådanne ulemper. Driftsstøtte kan dække udgifter til godstransporttjenester, grøn logistik, mobilitetsforvaltning og etableringsstøtte til transporttjenester samt udgifter til operationer i tilknytning til opbevaringsvanskeligheder, et uforholdsmæssigt omfattende produktionsudstyr og vedligeholdelse heraf samt mangel på menneskelige ressourcer på det lokale arbejdsmarked. Denne tildeling er ikke underlagt den koncentration, der er fastsat i denne forordning. For at beskytte det indre markeds integritet og som det er tilfældet for alle operationer, der samfinansieres af EFRU og Samhørighedsfonden, bør EFRU-støtte til finansieringen af drifts- og investeringsstøtte i regionerne i den yderste periferi overholde statsstøttereglerne, som fastsat i artikel 107 og 108 i TEUF. [Ændring 26]

(28)  For at ændre visse ikke-væsentlige elementer i denne forordning bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF delegeres til Kommissionen med henblik på i berettigede tilfælde at foretage tilpasninger til bilag II, som indeholder en liste over indikatorer, der anvendes som grundlag for at underrette Europa-Parlamentet og Rådet om programmernes performance. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016(11). For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(29)  Målet for denne forordning, nemlig at styrke den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed ved at udligne de største regionale skævheder i Unionen gennem borgerorienterede tilgange, der tilstræber at støtte lokalsamfundsdreven udvikling og fremme aktivt medborgerskab, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af de store forskelle mellem de forskellige områders udviklingsniveauer og situationen for de mindst begunstigede områder samt medlemsstaternes og regionernes begrænsede finansielle midler bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål — [Ændring 27]

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

Almindelige bestemmelser

Artikel 1

Genstand

1.  Ved denne forordning fastsættes de specifikke målsætninger og anvendelsesområdet for støtten fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling ("EFRU") med hensyn til målet om investeringer i beskæftigelse og vækst og målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) som omhandlet i artikel [4, stk. 2,] i forordning (EU) 2018/xxxx [new CPR].

2.  Ved denne forordning fastsættes også de specifikke målsætninger og anvendelsesområdet for støtten fra Samhørighedsfonden med hensyn til målet om investeringer i beskæftigelse og vækst ("målet om investeringer i beskæftigelse og vækst") som omhandlet i [artikel 4, stk. 2, litra a),] i forordning (EU) 2018/xxxx [new CPR].

Artikel 1a

Opgaver for EFRU og Samhørighedsfonden

EFRU og Samhørighedsfonden bidrager til det overordnede mål om at styrke Unionens økonomiske, sociale og territoriale samhørighed.

EFRU bidrager til at mindske forskellene mellem de forskellige regioners udviklingsniveau og forbedre situationen for de mindst begunstigede områder, herunder miljømæssige udfordringer, gennem bæredygtig udvikling og strukturel tilpasning af regionale økonomier.

Samhørighedsfonden bidrager til projekter inden for transeuropæiske netværk og miljø. [Ændring 28]

Artikel 2

Specifikke målsætninger for EFRU og Samhørighedsfonden

1.  I overensstemmelse med de politiske målsætninger, der er opstillet i artikel [4, stk. 1,] i forordning (EU) 2018/xxxx [new CPR], støtter EFRU følgende specifikke målsætninger:

a)  "et mere intelligent Europa ved at fremme innovativ og, intelligent og inklusiv økonomisk udvikling og omstilling, regionale forbindelser inden for teknologier, udvikling af informations- og kommunikationsteknologi (IKT), konnektivitet og effektiv offentlig forvaltning" ("PO 1") ved: [Ændring 29]

i)  at styrke støtte til udvikling og styrkelse af forsknings- og innovationskapaciteten og udbredelsen af innovationskapacitet, investeringer og infrastruktur, indførelse af avancerede teknologier og støtte til og fremme af innovationsklynger mellem erhvervsliv, forskning, den akademiske verden og offentlige myndigheder [Ændring 30]

ii)  at udnytte fremme digital konnektivitet og høste fordelene ved digitalisering for borgere, videnskabelige selskaber, virksomheder og, regeringer og den offentlige forvaltning på regionalt og lokalt plan, herunder intelligente byer og intelligente landsbyer [Ændring 31]

iii)  at fremme SMV’ers af bæredygtig vækst og konkurrenceevne for SMV'er og støtte til jobskabelse og -bevarelse og støtte til teknologisk opgradering og modernisering [Ændring 32]

iv)  at udvikle færdigheder med henblik på og strategier og opbygning af kapacitet til intelligent specialisering industriel, retfærdig omstilling og, cirkulær økonomi, social innovation, iværksætteri, turisme og omstilling til industri 4.0 [Ændring 33]

b)  "et grønnere, kulstoffattigt og modstandsdygtigt Europa for alle ved at fremme en ren og fair energiomstilling, investering i de grønne og blå økonomier, den cirkulære økonomi, tilpasning til klimaforandringer og risikoforebyggelse og -styring" ("PO 2") ved: [Ændring 34]

i)  at fremme energieffektivitetsforanstaltninger energieffektivitets-, energibesparelses- og energifattigdomsforanstaltninger [Ændring 35]

ii)  at fremme bæredygtig vedvarende energi [Ændring 36]

iii)  at udvikle intelligente energisystemer, -net og -lagring på lokalt plan [Ændring 37]

iv)  at fremme tilpasning til klimaforandringer, risikoforebyggelse og katastrofemodstandsdygtighed, forvaltning af og modstandsdygtighed over for ekstreme vejrforhold og naturkatastrofer, herunder jordskælv, skovbrande, oversvømmelser og tørke, under hensyntagen til økosystembaserede tilgange [Ændring 38]

v)  at fremme adgang for alle til vand og bæredygtig vandforvaltning [Ændring 39]

vi)  at fremme overgangen til en cirkulær økonomi og fremme ressourceeffektivitet [Ændring 40]

via)  støtte regionale forandringsprocesser i retning af dekarbonisering samt overgangen til kulstoffattig energiproduktion [Ændring 41]

vii)  at fremme beskyttelse og forbedring af biodiversiteten og den grønne infrastruktur i bymiljøet og naturarven, bevarelse og fremhævelse af beskyttede naturområder, naturressourcer og reduktion af alle former for forurening såsom luft, vand, jord, støj og lysforurening [Ændring 42]

viia)   forbedring af grøn infrastruktur i funktionelle byområder, udvikling af mindre multimodal mobilitet i byerne som led i en nulemissionsøkonomi [Ændring 43]

c)  "et tættere sammenknyttet Europa for alle ved at øge mobilitet og regional IKT-konnektivitet" ("PO 3") ved: [Ændring 44]

i)  at øge digital konnektivitet [Ændring 45] (Denne ændring kræver konsekvensjusteringer af bilag I og bilag II)

ii)  at udvikle en klimarobust, intelligent, sikker og bæredygtig vej og jernbane og intermodal TEN-T og grænseoverskridende forbindelser, der fokuserer på støjreduktionsforanstaltninger, miljøvenlige offentlige transport- og jernbanenet [Ændring 46]

iii)  at udvikle bæredygtig, klimarobust, intelligent og intermodal mobilitet på nationalt, regionalt og lokalt plan, herunder forbedret adgang til TEN‑T og mobilitet på tværs af grænserne og miljøvenlige offentlige transportnetværk [Ændring 47]

iv)  at fremme bæredygtig multimodal mobilitet i byerne [Ændring 48] (Denne ændring kræver konsekvensjusteringer af bilag I og bilag II)

d)  "et mere socialt og inklusivt Europa — gennemførelse af den europæiske søjle for sociale rettigheder" ("PO 4") ved: [Ændring 49]

i)  at forbedre arbejdsmarkedernes effektivitet og inklusionsevne og adgangen til beskæftigelse af høj kvalitet gennem udvikling af social innovation og infrastruktur samt fremme af socialøkonomien og innovation [Ændring 50]

ii)  at øge lige adgang til inkluderende kvalitetstjenester inden for uddannelse, erhvervsuddannelse og, livslang læring og sport gennem udvikling af tilgængelig infrastruktur og tjenester [Ændring 51]

iia)   Investering i boliger, når de er ejet af offentlige myndigheder eller nonprofit-aktører, der anvendes som boliger til husholdninger med lav indkomst eller personer med særlige behov [Ændring 52]

iii)  at fremme den socioøkonomiske integration inklusion af marginaliserede befolkningsgrupper, migranter lokalsamfund og fattige lokalsamfund såsom romaer og ugunstigt stillede grupper gennem integrerede foranstaltninger tiltag, som inkluderer boliger og sociale ydelser [Ændring 53]

iiia)   at fremme den langsigtede socioøkonomiske integration af flygtninge og migranter under international beskyttelse gennem integrerede foranstaltninger, herunder boliger og sociale tjenester, ved at yde infrastrukturstøtte til berørte byer og lokale myndigheder [Ændring 54]

iv)  at sikre lige adgang til sundhedspleje gennem udvikling af sundhedsinfrastruktur og andre aktiver, herunder primær sundhedspleje og forebyggende foranstaltninger, og at fremme overgangen fra institutionel pleje til familie- og pleje i lokalmiljøet [Ændring 55]

iva)   at yde støtte til fysisk, økonomisk og social regenerering i nedslidte lokalsamfund [Ændring 56]

e)  "et Europa tættere på borgerne ved at fremme en bæredygtig og integreret udvikling af byer, landdistrikter og kystområder og alle andre områder og lokale initiativer” ('PO 5') ved at: [Ændring 57]

i)  at fremme en integreret og inkluderende social, økonomisk og miljømæssig udvikling, kulturarven kultur, naturarv, bæredygtig turisme også gennem turistdistrikter, sport og sikkerhed i byområder, herunder funktionelle byområder [Ændring 58]

ii)  at fremme en integreret og inkluderende social, økonomisk og miljømæssig lokal udvikling, kulturarven og sikkerheden kultur, naturarv, bæredygtig turisme også gennem turistdistrikter, sport og sikkerhed, alle på lokalt plan, herunder i landdistrikter, bjergområder, øer og kystområder, også gennem lokaludvikling styret af lokalsamfundet isolerede og tyndtbefolkede områder samt alle andre områder, der har vanskeligt ved at få adgang til basistjenester, herunder også på NUTS 3-niveau, gennem territoriale og lokale udviklingsstrategier gennem de former, der er omhandlet i artikel 22, litra a), b) og c), i forordning (EU) 2018/xxxx [den nye forordning om fælles bestemmelser]. [Ændring 59]

1a.   Forbedring af den multimodale mobilitet i lille skala som omhandlet i denne artikels litra b), nr. vii), som er berettiget til støtte, hvis EFRU's bidrag til operationen ikke overstiger 10 000 000 EUR. [Ændring 60]

2.  Samhørighedsfonden støtter PO 2 og de specifikke målsætninger under PO 3, der er fastsat i stk. 1, litra c), nr. ii), iii) og iv).

3.  Med hensyn til at opnå de specifikke målsætninger i stk. 1 kan EFRU eller Samhørighedsfonden, alt efter hvad der er relevant, også støtte aktiviteter under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst, hvis de enten: [Ændring 61]

a)  forbedrer kapaciteten hos programmyndigheder og ‑organer med tilknytning til gennemførelsen af fondene eller og støtte offentlige myndigheder, lokale og regionale forvaltninger med ansvar for gennemførelsen af EFRU og Samhørighedsfonden gennem specifikke planer for administrativ kapacitetsopbygningsplaner, der sigter på at lokalisere målene for bæredygtig udvikling, forenkle procedurerne og reducere gennemførelsestiden for tiltagene, forudsat at disse er af strukturel karakter, og forudsat at programmet selv har målbare mål [Ændring 62]

b)  øger samarbejdet med partnere både i og uden for en bestemt medlemsstat.

Støtte til kapacitetsopbygning, jf. denne artikels litra a), kan suppleres med yderligere støtte fra det reformstøtteprogram, der er oprettet i henhold til forordning (EU) 2018/xxx (reformstøtteprogrammet) [Ændring 63]

Det samarbejde, der er omhandlet i litra b), omfatter samarbejde med partnere fra grænseoverskridende regioner, fra ikke-sammenhængende regioner eller fra regioner, som er beliggende i det territorium, der er dækket af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde makroregional strategi eller en havområdestrategi eller en kombination heraf. [Ændring 64]

Meningsfuld deltagelse af regionale og lokale myndigheder, civilsamfundsorganisationer, herunder støttemodtagere, i alle faser af forberedelsen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af programmerne under EFRU sikres i overensstemmelse med principperne i den europæiske adfærdskodeks for partnerskab. [Ændring 65]

Artikel 3

Tematisk koncentration af EFRU-støtte

1.  For så vidt angår programmer, der gennemføres under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst, skal de samlede EFRU-midler i hver enkelt medlemsstat koncentreres på nationalt plan, jf. stk. 3 og 4.

2.  For så vidt angår den tematiske koncentration af støtten til medlemsstater, der omfatter regioner i den yderste periferi, behandles de EFRU-midler, der specifikt tildeles programmer for regionerne i den yderste periferi, og dem, der tildeles alle andre regioner, særskilt.

3.  Medlemsstaterne Regionerne på NUTS 2-niveau klassificeres ud fra deres relative bruttonationalindkomst bruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger som følger: [Ændring 66]

a)  dem med en relativ bruttonationalindkomst et BNP pr. indbygger over 100 % af EU-gennemsnittet eller derover BNP-gennemsnittet i EU-27 ("gruppe 1") [Ændring 67]

b)  dem med en relativ bruttonationalindkomst et BNP pr. indbygger, der ligger mellem 75 % af EU-gennemsnittet eller derover, men under og 100 % af det gennemsnitlige BNP i EU-27 ("gruppe 2") [Ændring 68]

c)  dem med en relativ bruttonationalindkomst et BNP pr. indbygger på under 75 % af EU-gennemsnittet af BNP-gennemsnittet i EU-27 ("gruppe 3"). [Ændring 69]

I denne artikel forstås ved relativ bruttonationalindkomst pr. indbygger bestemmes klassificeringen af en region i en af de tre kategorier af regioner på grundlag af forholdet mellem bruttonationalindkomsten den enkelte regions BNP pr. indbygger i en medlemsstat, målt i købekraftsstandarder (KKS) og beregnet på grundlag af EU-tal for perioden 2014 til 2016, og det gennemsnitlige bruttonationalindkomst pr. indbygger i købekraftstandarder i de 27 medlemsstater BNP i EU-27 i samme referenceperiode. [Ændring 70]

For så vidt angår programmer under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst for regioner i den yderste periferi, klassificeres de i gruppe 3.

4.  Medlemsstaterne skal overholde følgende krav om tematisk koncentration:

a)  Medlemsstater i gruppe 1 skal tildele mindst 85 % af deres samlede EFRU-midler under andre prioriteter end teknisk bistand til PO 1 og PO 2 og mindst 60 % til PO 1. for kategorien mere udviklede regioner (gruppe 1) tildeler de: [Ændring 71]

i)  mindst 50 % af de samlede EFRU-midler til PO 1 på nationalt plan og [Ændring 72]

ii)  mindst 30% af de samlede EFRU-midler til PO 2 på nationalt plan [Ændring 73]

b)  Medlemsstater i gruppe 2 skal tildele mindst 45 % af deres samlede EFRU-midler under andre prioriteter end teknisk bistand til PO 1 og mindst 30 % til PO 2. for kategorien overgangsregioner (gruppe 2) tildeler de: [Ændring 74]

i)  mindst 40 % af de samlede EFRU-midler til PO 1 på nationalt plan og [Ændring 75]

ii)  mindst 30% af de samlede EFRU-midler til PO 2 på nationalt plan [Ændring 76]

c)  Medlemsstater i gruppe 3 skal tildele mindst 35 % af deres samlede EFRU-midler under andre prioriteter end teknisk bistand til PO 1 og mindst 30 % til PO 2. for kategorien mindre udviklede regioner (gruppe 3) tildeler de: [Ændring 77]

i)  mindst 30 % af de samlede EFRU-midler til PO 1 på nationalt plan og [Ændring 78]

ii)  mindst 30% af de samlede EFRU-midler til PO 2 på nationalt plan [Ændring 79]

4a.  i behørigt begrundede tilfælde kan den pågældende medlemsstat anmode om, at koncentrationen af ressourcer på regionskategoriniveau reduceres med højst 5 procentpoint, eller med 10 procentpoint i tilfælde af regioner i den yderste periferi, for det tematiske mål fastsat i overensstemmelse med artikel 3, stk. 4, litra a), nr. i), artikel 3, stk. 4, litra b), nr. i), og artikel 3, stk. 4, litra c), nr. i) [den nye EFRU-Samhørighedsfond]. [Ændring 80]

5.  Kravene om tematisk koncentration i stk. 4 overholdes i hele programmeringsperioden, herunder hvis EFRU-tildelinger overføres mellem et programs prioriteter eller mellem programmer og ved midtvejsgennemgangen i overensstemmelse med artikel [14] i forordning (EU) 2018/xxxx [new CPR].

6.  Hvis EFRU-tildelingen angående PO 1 eller 2, de vigtigste politiske mål, eller begge nedsættes for et bestemt program efter en frigørelse i henhold til artikel [99] i forordning (EU) 2018/xxxx [new CPR] eller som følge af finansielle korrektioner fra Kommissionens side i henhold til artikel [98] i nævnte forordning, revurderes overholdelsen af kravene om tematisk koncentration i stk. 4 ikke. [Ændring 81]

Artikel 4

Anvendelsesområdet for støtte fra EFRU

1.  EFRU støtter følgende:

a)  investeringer i infrastruktur

aa)  investeringer i forskning, udvikling og innovation (FUI) [Ændring 83 + 191/rev]

b)  investeringer i adgang til tjenester

c)  produktive investeringer og investeringer, der bidrager til at sikre eksisterende job og skabe nye job i SMV'er og enhver form for støtte til SMV'er i form af tilskud og finansielle instrumenter [Ændring 84 + 192/rev]

d)  udstyr, software og immaterielle aktiver

e)  information, kommunikation, undersøgelser, netværksarbejde, samarbejde, udveksling af erfaringer og aktiviteter, der involverer klynger

f)  teknisk bistand.

Desuden kan Produktive investeringer i andre virksomheder end SMV'er kan støttes, når de involverer samarbejde med SMV'er eller erhvervsinfrastrukturer, som er til gavn for SMV'er.

Desuden kan produktive investeringer i andre virksomheder end SMV'er understøttes henholdsvis i forsknings- og innovationsaktiviteter, der støttes i henhold til artikel 2, stk. 1, litra a), nr. i), og i energieffektivitets- og vedvarende energiaktiviteter i henhold til litra b) og ii) i henhold til artikel 2, stk. 1, i overensstemmelse med artikel 59, stk. 1, litra a), og artikel 60 i forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser]. [Ændring 193/rev]

For at bidrage til den specifikke målsætning under PO 1, der er fastsat i artikel 2, stk. 1, litra a), nr. iv), støtter EFRU også aktiviteter i forbindelse med uddannelse og, mentorordninger, livslang læring og omskoling. [Ændring 87 + 194/rev]

2.  Under målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) kan EFRU også støtte:

a)  fælles udnyttelse af faciliteter og menneskelige ressourcer

b)  ledsagende bløde investeringer og andre aktiviteter i tilknytning til PO 4 under Den Europæiske Socialfond Plus, jf. forordning (EU) 2018/xxxx [new ESF+].

Artikel 5

Anvendelsesområdet for støtte fra Samhørighedsfonden

1.  Samhørighedsfonden støtter følgende:

a)  investeringer i miljø, herunder investeringer i forbindelse med den cirkulære økonomi, bæredygtig udvikling og vedvarende energi med miljømæssige fordele [Ændring 88]

b)  investeringer i TEN-T TEN-T's hovednet og samlede net [Ændring 89]

c)  teknisk bistand, herunder forbedring og udvikling af lokale myndigheders administrative færdigheder og kompetencer til at forvalte disse fonde [Ændring 90]

ca)   information, kommunikation, undersøgelser, netværksarbejde, samarbejde, udveksling af erfaringer og aktiviteter, der involverer klynger. [Ændring 91]

Medlemsstaterne sikrer en passende balance mellem investeringerne under litra a) og b), på grundlag af hver enkelt medlemsstats investering og specifikke behov. [Ændring 92]

2.  Det overførte beløb fra Samhørighedsfonden til Connecting Europe-faciliteten(12) skal være proportionale og skal anvendes til TEN-T-projekter. [Ændring 93]

Artikel 6

Udelukkelse fra anvendelsesområdet for EFRU og Samhørighedsfonden

1.  EFRU og Samhørighedsfonden yder ikke støtte til:

a)  nedlukning eller opførelse af atomkraftværker

b)  investeringer i nedbringelse af drivhusgasemissioner fra aktiviteter, der er opført i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF(13)

c)  fremstilling, forarbejdning og markedsføring af tobak og tobaksprodukter

d)  kriseramte virksomheder som defineret i artikel 2, nr. 18, i Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014(14)

e)  investeringer i en ny regional lufthavn og i lufthavnsinfrastruktur, undtagen i regionerne i den yderste periferi: [Ændring 94]

ea)  investeringer relateret til regionerne i den yderste periferi [Ændring 95]

eb)  bistand i tilknytning til TEN-T-hovednet [Ændring 96]

ec)  investeringer, der vedrører miljøbeskyttelse, og som har til formål at afbøde eller mindske den tilknyttede negative miljøpåvirkning [Ændring 97]

f)  investeringer i bortskaffelse af affald i deponeringsanlæg, undtagen i regionerne i den yderste periferi og bortset fra tiltag vedrørende eksisterende anlægs bortskaffelse, konvertering eller sikkerhed, jf. dog artikel 4, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF(15) [Ændring 98]

g)  investeringer i anlæg til behandling af restaffald med undtagelse af regioner i den yderste periferi og i tilfælde af avancerede genanvendelsesløsninger i overensstemmelse med principperne for den cirkulære økonomi og affaldshierarkiet, der fuldt ud overholder målene i artikel 11, stk. 2, i direktiv 2008/98/EF, og forudsat at medlemsstaterne har udarbejdet deres planer for affaldshåndtering i henhold til artikel 29 i direktiv (EU) 2018/851. Restaffald bør først og fremmest forstås som ikke særskilt indsamlet kommunalt affald og affaldsrester fra affaldsbehandling [Ændring 99]

h)  investeringer i forbindelse med produktion, forarbejdning, transport, distribution, oplagring eller forbrænding af fossile brændstoffer, med undtagelse af investeringer i forbindelse med renere køretøjer som defineret i artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/33/EF(16) [Ændring 100]

i)  investeringer i bredbåndsinfrastruktur i områder, hvor der er mindst to bredbåndsnet af tilsvarende kategori [Ændring 102]

j)  finansiering af køb af rullende materiel til anvendelse i forbindelse med jernbanetransport, undtagen hvis det er knyttet til:

i)  opfyldelse af en offentlig serviceforpligtelse, der har været i offentligt udbud, i henhold til forordning (EF) nr. 1370/2007 som ændret

ii)  jernbanetransporttjenester på linjer med fuldkommen konkurrence, når støttemodtageren er en ny aktør, der er berettiget til støtte i henhold til forordning (EU) 2018/xxxx [Invest EU-regulation]. [Ændring 103+245]

ja)  investeringer i opførelse af plejeinstitutioner, der isolerer eller krænker personlige valg og uafhængighed. [Ændring 104]

1a.  De undtagelser, der er nævnt i stk. h), begrænses til et beløb på op til 1 % af de samlede midler fra EFRU-Samhørighedsfonden på nationalt plan. [Ændring 101]

2.  Desuden yder Samhørighedsfonden ikke støtte til investeringer i boliger, medmindre det sker i forbindelse med fremme af ressource- og energieffektivitet eller brug af vedvarende energi og tilgængelige levevilkår for ældre og personer med handicap samt jordskælvssikring. [Ændring 105]

3.  Oversøiske lande og territorier er ikke berettiget til støtte fra EFRU eller Samhørighedsfonden, men kan deltage i Interreg-programmer på de betingelser, der er fastsat i forordning (EU) 2018/xxxx [ETC/Interreg].

Artikel 6a

Partnerskab

Hver medlemsstat sikrer en meningsfuld og inklusiv deltagelse af arbejdsmarkedets parter, civilsamfundsorganisationer og tjenesteaftagere i forbindelse med forvaltning, programmering, levering, overvågning og evaluering af aktiviteter og politikker, der støttes af EFRU og Samhørighedsfonden under delt forvaltning, jf. artikel 6 i forslaget til forordning om fælles bestemmelser, Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 240/2014. [Ændring 106]

Artikel 7

Indikatorer

1.  Der anvendes fælles output- og resultatindikatorer, jf. som fastsat og defineret i bilag I, for så vidt angår EFRU og Samhørighedsfonden, og efter behov og, hvor det er relevant, programspecifikke output- og resultatindikatorer i overensstemmelse med artikel [12, stk. 1,] andet afsnit, litra a), artikel [17, stk. 3,] litra d), nr. ii), og artikel [37, stk. 2,] litra b), i forordning (EU) 2018/xxxx [new CPR]. [Ændring 107]

2.  For outputindikatorer sættes referencescenarierne til nul. Delmålene for 2024 og målene for 2029 er kumulative.

3.  I overensstemmelse med rapporteringskravet i henhold til artikel [38, stk. 3, litra e), nr. i),] i finansforordningen forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet performanceoplysninger i overensstemmelse med bilag II.

4.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13 for at ændre bilag I med henblik på at foretage de nødvendige tilpasninger af listen over indikatorer, der skal anvendes af medlemsstaterne, og for at ændre bilag II med henblik på at foretage de nødvendige tilpasninger af de performanceoplysninger, der skal forelægges Europa-Parlamentet og Rådet.

4a.  Medlemsstaterne kan fremsætte en behørigt begrundet anmodning om yderligere fleksibilitet inden for den nuværende ramme af stabilitets- og vækstpagten for offentlige eller tilsvarende strukturelle udgifter, der støttes af den offentlige forvaltning i form af medfinansiering af investeringer, der er aktiveret som en del af EFRU og Samhørighedsfonden. Ved fastlæggelsen af den finanspolitiske tilpasning under enten den forebyggende eller den korrigerende del af stabilitets- og vækstpagten foretager Kommissionen en omhyggelig vurdering af denne anmodning på en måde, der afspejler den strategiske betydning af de investeringer, der medfinansieres af EFRU og Samhørighedsfonden. [Ændring 108]

KAPITEL II

Særlige bestemmelser for områder med særlige territoriale karakteristika

Artikel 8

Integreret territorial udvikling

1.  EFRU kan støtte støtter integreret territorial udvikling i programmer under begge de mål, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) 2018/xxxx [new CPR] i overensstemmelse med afsnit III, kapitel II, i nævnte forordning [new CPR]. [Ændring 109]

1a.  Mindst 5% af EFRU-midlerne på nationalt plan under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst, bortset fra til teknisk bistand, skal tildeles bæredygtig territorial udvikling for ikke-bymæssige områder med naturbetingede, geografiske eller demografiske ulemper eller med problemer med adgang til grundlæggende tjenester. Af dette beløb fordeles mindst 17,5 % til landdistrikter og lokalsamfund under hensyntagen til bestemmelserne i en pagt om intelligente landsbyer med henblik på at udvikle projekter som f.eks. intelligente landsbyer. [Ændring 110]

2.  Medlemsstaterne gennemfører udelukkende integreret territorial udvikling med støtte fra EFRU ved hjælp af kan finde sted gennem en specifik ramme eller et specifikt program eller i de formularer andre former, der er omhandlet fastsat i artikel [22] i forordning (EU) 2018/xxxx [new CPR], og kan drage fordel af en flerfondstilgang og en integreret tilgang under EFRU, ESF+, EHFF og ELFUL. [Ændring 111]

Artikel 9

Bæredygtig byudvikling

1.  EFRU støtter integreret territorial udvikling for at håndtere økonomiske, miljømæssige, klimatiske, demokratiske og sociale udfordringer ud fra territoriale strategier i overensstemmelse med artikel [23] i forordning (EU) 2018/xxxx [new CPR], som også kan drage fordel af en multifondsbaseret og integreret tilgang under EFRU og ESF+, der er fokuseret på funktionelle byområder ("bæredygtig byudvikling") i programmer under begge de mål, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, i nævnte forordning. [Ændring 112]

2.  Mindst 6 10 % af EFRU-midlerne på nationalt plan under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst, bortset fra til teknisk bistand, skal tildeles bæredygtig byudvikling i form af et særligt program, en særlig prioritetsramme, lokaludvikling styret af lokalsamfundet, integrerede territoriale investeringer eller et andet territorialt redskab under andre territoriale redskaber, som fastsat i artikel 22, litra c), i forordning (EU) 2018/xxxx [new CPR]. De "bymyndigheder", der er omhandlet i artikel 6 i forordning (EU) 2018/XXXX [new CPR], har beføjelse til at udvælge de pågældende foranstaltninger og projekter. Tiltag, der er udviklet inden for PO'er bortset fra PO5, kan, hvis de er sammenhængende, bidrage til en tærskel på 10 % for bæredygtig byudvikling. Investeringer under PO5 i) bør tælle som bidrag til denne øremærkning på 10 % samt operationer gennemført under andre PO'er, hvis det er foreneligt med bæredygtig byudvikling. [Ændring 113]

I det eller de pågældende programmer fastsættes de planlagte beløb til dette formål i henhold til artikel [17, stk. 3,] litra d), nr. vii), i forordning (EU) 2018/xxxx [new CPR].

3.  Den procentdel, der tildeles bæredygtig byudvikling i henhold til stk. 2, overholdes i hele programmeringsperioden, hvis EFRU-tildelinger overføres mellem et programs prioriteter eller mellem programmer, herunder ved midtvejsgennemgangen i overensstemmelse med artikel [14] i forordning (EU) 2018/xxxx [new CPR].

4.  Hvis EFRU-tildelingen nedsættes efter en frigørelse i henhold til artikel [99] i forordning (EU) [new CPR] eller som følge af finansielle korrektioner fra Kommissionens side i henhold til artikel [98] i nævnte forordning, revurderes overholdelsen af stk. 2 ikke.

Artikel 10

Det europæiske initiativ for byområder

1.  EFRU støtter også det europæiske initiativ for byområder, som gennemføres af Kommissionen ved direkte og indirekte forvaltning.

Dette initiativ omfatter alle funktionelle byområder og støtter partnerskaberne og de organisatoriske omkostninger ved dagsordenen for byerne i Unionen. Ved udformningen og gennemførelsen af det europæiske initiativ for byområder skal de lokale myndigheder inddrages aktivt. [Ændring 114]

2.  Det europæiske initiativ for byområder består af følgende tre indsatsområder i forbindelse med bæredygtig byudvikling:

a)  støtte til kapacitetsopbygning, herunder udveksling af regionale og lokale repræsentanter på subnationalt niveau [Ændring 115]

b)  støtte til innovative aktioner, der kan modtage supplerende samfinansiering til forordning (EU) 2018/xxx (Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne), og ydes i samarbejde med det europæiske netværk for udvikling af landdistrikter, navnlig med hensyn til forbindelser mellem landdistrikter og byer og projekter til støtte for udviklingen af by- og funktionelle byområder [Ændring 116]

c)  støtte til viden, territoriale konsekvensanalyser, politikudvikling og kommunikation. [Ændring 117]

Det europæiske initiativ for byområder kan også efter anmodning fra en eller flere medlemsstater støtte det mellemstatslige samarbejde om byanliggender såsom referencerammen for bæredygtige byer, Den Europæiske Unions territoriale dagsorden og tilpasningen af FN's mål for bæredygtig udvikling til de lokale forhold. [Ændring 118]

Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet en årlig rapport om udviklingen i forbindelse med det europæiske initiativ for byområder. [Ændring 119]

Artikel 10a

Områder med naturbetingede eller demografiske ulemper og udfordringer

I forbindelse med programmer, der medfinansieres af EFRU og dækker områder med alvorlige naturbetingede eller demografiske ulemper og udfordringer af permanent karakter såsom dem, der henvises til i artikel 174 i TEUF, skal opmærksomheden især være rettet mod at løse disse områders udfordringer.

Navnlig er NUTS 3-områder eller klynger af lokale administrative enheder med en befolkningstæthed på under 12,5 indbyggere pr. km² for tyndtbefolkede områder eller under 8 indbyggere pr. km² for meget tyndtbefolkede områder, eller med en gennemsnitlig nedgang i befolkningstallet på mere end 1 % mellem 2007 og 2017, underlagt specifikke regionale og nationale planer for at øge tiltrækningskraften, øge erhvervsinvesteringerne og øge tilgængeligheden af digitale og offentlige tjenester, herunder en fond i samarbejdsaftalen. En øremærket finansiering kan være øremærket i partnerskabsaftalen. [Ændring 120]

Artikel 11

Regionerne i den yderste periferi

1.  Den Artikel 3 finder ikke anvendelse på den specifikke supplerende tildeling til regionerne i den yderste periferi. Denne specifikke supplerende tildeling til regionerne i den yderste periferi anvendes til at udligne ekstraomkostninger i disse regioner som følge af en eller flere af de vedvarende ulemper for deres udvikling, der er omhandlet i artikel 349 i TEUF. [Ændring 121]

2.  Den tildeling, der er omhandlet i stk. 1, støtter:

a)  aktiviteter inden for anvendelsesområdet i artikel 4

b)  uanset artikel 4, foranstaltninger til dækning af driftsomkostninger med henblik på at udligne ekstraomkostninger i regionerne i den yderste periferi som følge af en eller flere af de vedvarende ulemper for deres udvikling, der er omhandlet i artikel 349 TEUF.

Den tildeling, der er omhandlet i stk. 1, kan også støtte udgifter til dækning af kompensation for levering af offentlige serviceforpligtelser og -kontrakter i regionerne i den yderste periferi.

3.  Den tildeling, der er omhandlet i stk. 1, yder ikke støtte til:

a)  operationer, der omfatter produkter, som er opført på listen i bilag I til TEUF

b)  støtte til persontransport med hjemmel i artikel 107, stk. 2, litra a), i TEUF

c)  afgiftsfritagelser og fritagelse for sociale bidrag

d)  offentlige serviceforpligtelser, der ikke påhviler virksomheder, og hvor staten optræder som udøver af offentlig myndighed.

3a.  Uanset artikel 4, stk. 1, kan EFRU støtte produktive investeringer i virksomheder i regionerne i den yderste periferi, uanset disse virksomheders størrelse. [Ændring 122]

KAPITEL III

Afsluttende bestemmelser

Artikel 12

Overgangsbestemmelser

Forordning (EU) nr. 1300/2013 og (EU) nr. 1301/2013 eller enhver retsakt, der er vedtaget i henhold hertil, finder fortsat anvendelse på programmer og operationer med støtte fra EFRU eller Samhørighedsfonden i løbet af programmeringsperioden 2014-2020.

Artikel 13

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 7, stk. 4, tillægges Kommissionen for en ubestemt periode […] fra datoen for denne forordnings ikrafttrædelse indtil den 31. december 2027. [Ændring 123]

3.  Den i artikel 7, stk. 4, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016(17).

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 7, stk. 4, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 13a

Ophævelse

Med forbehold af artikel 12 i nærværende forordning ophæves forordning (EU) nr. 1301/2013 og forordning (EU) nr. 1300/2013 med virkning fra den 1. januar 2021. [Ændring 124]

Artikel 13b

Revision

Europa-Parlamentet og Rådet tager senest den 31. december 2027 denne forordning op til revision i overensstemmelse med artikel 177 i TEUF. [Ændring 125]

Artikel 14

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i ..., den […].

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

BILAG I

Fælles output- og resultatindikatorer for EFRU og Samhørighedsfonden — artikel 7, stk. 1(18)

Tabel 1: Fælles output- og resultatindikatorer for EFRU (investeringer i beskæftigelse og vækst og Interreg) og Samhørighedsfonden**

Politisk målsætning

Output

Resultater

(1)

(2)

(3)

1.  Et mere intelligent Europa ved at fremme innovativ og intelligent økonomisk omstilling, regionale forbindelser inden for teknologier, udvikling af informations- og kommunikationsteknologi (IKT), konnektivitet og effektiv offentlig forvaltning" ("PO 1") ved: [Ændring 126]

RCO(19)01 — Virksomheder, der har modtaget støtte (herunder: mikrovirksomheder, små, mellemstore og store virksomheder)*

RCO -01 – Regional gennemsnitlig indkomst [Ændring 127]

RCO 02 — Virksomheder, der har modtaget støtte i form af tilskud*

RCO 03 — Virksomheder, der har modtaget støtte i form af finansielle instrumenter*

RCO 04 — Virksomheder, der har modtaget ikke-finansiel støtte*

RCO 05 — Nystartede virksomheder, der har modtaget støtte*

RCO 06 — Forskere, som arbejder i forskningsfaciliteter, der har modtaget støtte

RCO 07 — Forskningsinstitutioner, der deltager i fælles forskningsprojekter

RCO 08 — Nominel værdi af forsknings- og innovationsudstyr

RCO 10 — Virksomheder, der samarbejder med forskningsinstitutioner

RCO 10a (ny) – Virksomheder, der har modtaget støtte med henblik på at omdanne deres produkter og tjenester til en cirkulær økonomi [Ændring 128]

RCO 96 — Interregionale investeringer i EU-projekter*

RCR(20)01 — Skabte job i enheder, der har modtaget støtte*

RCR -01 – Forhøjelse af den relative regionale indkomst som defineret i artikel 3, stk. 3 [Ændring 131]

RCR 02 — Private investeringer, som matcher offentlig støtte (herunder: tilskud, finansielle instrumenter)*

RCR 03 — SMV'er, der indfører produkt- eller procesinnovation*

RCR 04 — SMV'er, der indfører markedsførings- eller organisationsinnovation*

RCR 05 — SMV'er, der innoverer internt*

RCR 06 — Patentansøgninger, der er indsendt til Den Europæiske Patentmyndighed*

RCR 07 — Varemærke- og designansøgninger*

RCR 08 — Offentlig-private sampublikationer

RCO 12 — Virksomheder, der har modtaget støtte med henblik på at digitalisere deres produkter og tjenester

RCO 13 — Digitale tjenester og produkter, der er udviklet til virksomheder

RCO 14 — Offentlige institutioner, der har modtaget støtte med henblik på at udvikle digitale tjenester og applikationer

RCO 14a – Yderligere samfundsøkonomiske knudepunkter med adgang til bredbånd med meget høj kapacitet [Ændring 129]

RCR 11 — Brugere af nye offentlige digitale tjenester og applikationer*

RCR 12 — Brugere af nye digitale produkter, tjenester og applikationer udviklet af virksomheder*

RCR 13 — Virksomheder, der opnår høj digital intensitet*

RCR 14 — Virksomheder, der anvender Brugere af offentlige digitale tjenester* [Ændring 132]

RCR 14b – Samfundsøkonomiske knudepunkter med bredbåndsabonnement til net med meget høj kapacitet [Ændring 130]

RCO 15 — Etableret inkubationskapacitet*

RCR 16 — Højvækstvirksomheder, der har modtaget støtte*

RCR 17 — 3 år gamle virksomheder, der har overlevet på markedet*

RCR 18 — SMV'er, der anvender inkubationstjenester et år efter, at inkubatoren er etableret

RCR 19 — Virksomheder med større omsætning

RCR 25 — Merværdi pr. ansat i SMV'er, der har modtaget støtte*

RCO 16 — Interesserede parter, der deltager i en proces, hvor potentialet for iværksættere udforskes

RCO 17 — Investeringer i regionale/lokale økosystemer med henblik på udvikling af færdigheder

RCO 101 — SMV'er, der investerer i udvikling af færdigheder

RCO 102 — SMV'er, der investerer i uddannelsesforvaltningssystemer*

RCR 24 — SMV'er, der deltager i aktiviteter med henblik på udvikling af færdigheder formidlet af et lokalt/regionalt økosystem

RCR 97 — Lærepladser, der har modtaget støtte i SMV'er

RCR 98 — SMV-personale, der har afsluttet erhvervsrettet efteruddannelse (efter type af færdigheder: tekniske, ledelsesmæssige, iværksætteri, grønne, andet)

RCR 99 — SMV-personale, der har afsluttet en alternativ uddannelse i videnintensive tjenesteaktiviteter (efter type af færdigheder: tekniske, ledelsesmæssige, iværksætteri, grønne, andet)

RCR 100 — SMV-personale, der har afsluttet en formel uddannelse med henblik på udvikling af færdigheder (efter type af færdigheder: tekniske, ledelsesmæssige, iværksætteri, grønne, andet)*

2.  Et grønnere, kulstoffattigt og modstandsdygtigt Europa for alle ved at fremme en ren og fair energiomstilling, investering i de grønne og blå økonomier, den cirkulære økonomi, tilpasning til klimaforandringer og risikoforebyggelse og styring -styring [Ændring 133]

RCO 18 — Husstande, der har modtaget støtte til at forbedre energiperformancen i deres bolig

RCO 18a – Den procentdel af årlige energibesparelser for hele bygningsmassen (sammenlignet med en basislinje) i overensstemmelse med målet om at nå en højeffektiv og dekarboniseret bygningsmasse som omhandlet i den nationale langsigtede renoveringsstrategi til støtte for renovering af den nationale masse af beboelsesejendomme og erhvervsbygninger [Ændring 134]

RCO 18b – Husstande med forbedret energiperformance i deres boliger, der når energibesparelser på mindst 60 % [Ændring 135]

RCO 18c – Husstande med forbedret energiperformance i deres boliger, der når standardniveauet om at være næsten energineutrale efter renoveringen [Ændring 136]

RCO 19 Offentlige Bygninger, der har modtaget støtte til at forbedre energiperformancen deres energiperformance (heraf: boliger, privat erhvervsbyggeri, offentligt erhvervsbyggeri) [Ændring 137]

RCO 19b – Antallet af energifattige/sårbare forbrugere, der har modtaget støtte til at forbedre deres boligs energiperformance [Ændring 138]

RCO 20 — Nyetablerede eller forbedrede fjernvarmeledninger

RCO 20a – Bygninger, der har modtaget støtte til at forbedre deres intelligente parathed [Ændring 139]

RPA 26 — Årligt endeligt energiforbrug (herunder: boliger, privat erhvervsbyggeri, offentligt erhvervsbyggeri)

RCR 27 — Husstande med forbedret energiperformance i deres boliger, der når energibesparelser på mindst 60 % [Ændring 150]

RCR 28 — Bygninger med forbedret energiklassificering (herunder: boliger, privat erhvervsbyggeri, offentligt erhvervsbyggeri)

RCR 28a – Bygninger med forbedret energiperformance som følge af kontraktlige aftaler, der sikrer verificérbare energibesparelser og forbedret effektivitet, såsom kontrakter om energimæssig ydeevne som defineret i artikel 2, nr. 27), i direktiv 2012/27/EU(21) [Ændring 151]

RCR 29 — Skønnet drivhusgasemission*

RCR 30 — Virksomheder med forbedret energiperformance

RCO 30a – Bygninger med forbedret intelligent parathed [Ændring 152]

RCO 22 — Yderligere produktionskapacitet til vedvarende energi (herunder: elektricitet, varme)

RCO 22a – Det samlede endelige forbrug af vedvarende energi og forbrug pr. sektor (opvarmning og køling, transport, elektricitet) [Ændring 140]

RCO 22 b – Andel af samlet mængde produceret vedvarende energi [Ændring 141]

RCO 22c – Reduktion af årlig import af ikkevedvarende energi [Ændring 142]

RCO 97 — Antal energifællesskaber og energifællesskaber inden for vedvarende energi, der har modtaget støtte*

RCO 97a – Andel af egenforbrugere af vedvarende energi i den samlede installerede elektricitetskapacitet [Ændring 143]

RCR 31 — Samlet produceret vedvarende energi (herunder: elektricitet, varme)

RCR 32 — Vedvarende energi: Kapacitet, der er tilsluttet nettet (drift)*

RCO 23 — Digitale styringssystemer til intelligente net

RCO 98 — Husstande, der har modtaget støtte med henblik på at anvende intelligente energinet

RCO 98a – Støtteovergangsperiode for regioner, der berøres af dekarbonisering [Ændring 144]

RCR 33 — Brugere tilsluttet intelligente net

RCR 34 — Udrulning af projekter til intelligente net

RCO 24 — Nye eller opgraderede katastrofeovervågnings, -beredskabs, -varslings overvågnings-, beredskabs-, varslings- og -reaktionssystemer reaktionssystemer i forbindelse med naturkatastrofer såsom jordskælv, skovbrande, oversvømmelser og tørke* [Ændring 145]

RCO 25 — Nyopført eller konsolideret sikring af kystzoner, flodbredder og søbredder og sikring mod jordskred for at beskytte mennesker, aktiver og det naturlige miljø

RCO 26 — Etablering af grøn infrastruktur med henblik på tilpasning til klimaforandringer

RCO 27 — Nationale/regionale/lokale strategier for tilpasning til klimaforandringer

RCO 28 — Områder omfattet af foranstaltninger til beskyttelse mod skovbrande, jordskælv, oversvømmelser eller tørke [Ændring 146]

RCR 35 — Befolkningsandel omfattet af foranstaltninger til beskyttelse mod oversvømmelse

RCR 36 — Befolkningsandel omfattet af foranstaltninger til beskyttelse mod skovbrande

RCR 37 — Befolkningsandel omfattet af foranstaltninger til beskyttelse mod klimarelaterede naturkatastrofer (bortset fra oversvømmelser og brande)

RCR 96 — Befolkningsandel omfattet af foranstaltninger til beskyttelse mod ikke-klimarelaterede naturrisici og risici i forbindelse med menneskelige aktiviteter*

RCR 38 — Skønnet gennemsnitlig reaktionstid på katastrofesituationer*

RCO 30 — Længde af nye eller konsoliderede rør til tilslutning til husholdningsvand

RCO 31 — Længde af nyetablerede eller konsoliderede net til opsamling af spildevand

RCO 32 — Ny eller opgraderet kapacitet til rensning af spildevand

RCO 32a – Samlede fossile brændstoffer erstattet af lavemissionsenergikilder [Ændring 147]

RCR 41 — Befolkningsandel tilsluttet bedre vandforsyning

RCR 42 — Befolkningsandel tilsluttet mindst sekundær spildevandsrensning

RCR 43 — Reduktion af vandtab [Ændring 153]

RCR 44 — Korrekt renset spildevand

RCO 34 — Yderligere kapacitet til forebyggelse og genanvendelse af affald [Ændring 148]

RCO 34a – Antal konverterede arbejdspladser [Ændring 149]

RCR 46 — Befolkningsandel med adgang til faciliteter til genanvendelse af affald og små affaldshåndteringssystemer

RCR -46a – Affaldsproduktion pr. indbygger [Ændring 154]

RCR -46b – Affald pr. indbygger, der sendes til bortskaffelse og energiudnyttelse [Ændring 155]

RCR 47 — Genanvendt affald

RCR -47a – Genanvendt bioaffald [Ændring 156]

RCR 48 — Genanvendt affald brugt som råvarer

RCR 48a – Befolkningsandel med adgang til anlæg til affald, der forberedes med henblik på genbrug [Ændring 157]

RCR 48b – Brug af cirkulære materialer [Ændring 158]

RCR 49 — Genvundet Genbrugt affald [Ændring 159]

RCR 49a – Affald forberedt til genbrug [Ændring 160]

RCO 36 — Arealer med grøn infrastruktur i byområder

RCO 37 — Natura 2000-områders arealer, der er omfattet af beskyttelse og genopretning i henhold til den prioriterede aktionsplan

RCO 99 — Arealer uden for Natura 2000-områder, der er omfattet af beskyttelse og genopretning

RCO 38 — Arealer af rehabiliterede landområder

RCO 39 — Installering af systemer til overvågning af luftforurening

RCR 50 — Befolkningsandel omfattet af foranstaltninger vedrørende luftkvalitet

RCR 95 — Befolkningsandel med adgang til ny eller opgraderet grøn infrastruktur i byområder

RCR 51 — Befolkningsandel omfattet af foranstaltninger til reduktion af støj

RCR 52 — Rehabiliterede landområder anvendt til grønne områder, socialt boligbyggeri, økonomiske aktiviteter eller kommunale aktiviteter

3.  Et tættere sammenknyttet Europa for alle ved at øge mobilitet og regional IKT-konnektivitet [Ændring 161]

RCO 41 — Yderligere husstande med adgang til bredbånd med meget høj kapacitet

RCO 42 — Yderligere virksomheder med adgang til bredbånd med meget høj kapacitet

RCR 53 — Husstande med bredbåndsabonnement til net med meget høj kapacitet

RCR 54 — Virksomheder med bredbåndsabonnement til net med meget høj kapacitet

RCO 43 — Længde af nye vejstrækninger, der har modtaget støtte — TEN-T(22) (hovednettet og det samlede net) [Ændring 162]

RCO 44 — Længde af nye vejstrækninger, der har modtaget støtte — andet

RCO 45 — Længde af vejstrækninger, der er ombygget eller opgraderet — TEN-T (hovednettet og det samlede net) [Ændring 163]

RCO 46 — Længde af vejstrækninger, der er ombygget eller opgraderet — andet

RCR 55 — Brugere af nybyggede, ombyggede eller opgraderede veje

RCR -55a – Andel af TEN-T-korridoren på det nationale område, der er færdiggjort [Ændring 166]

RCR 56 — Tidsbesparelser som følge af bedre vejinfrastruktur

RCR 101 — Tidsbesparelser som følge af bedre jernbaneinfrastruktur

RCO 47 — Længde af nye jernbanestrækninger, der har modtaget støtte — TEN-T (hovednettet og det samlede net) [Ændring 164]

RCO 48 — Længde af nye jernbanestrækninger, der har modtaget støtte — andet

RCO 49 — Længde af jernbanestrækninger, der er ombygget eller opgraderet — TEN-T (hovednettet og det samlede net) [Ændring 165]

RCO 50 — Længde af jernbanestrækninger, der er ombygget eller opgraderet — andet

RCO 51 — Længde af nye eller opgraderede indre vandveje — TEN-T

RCO 52 — Længde af nye eller opgraderede indre vandveje — andet

RCO 53 — Jernbanestationer og -faciliteter — nye eller opgraderede

RCO 54 — Intermodale forbindelser — nye eller opgraderede

RCO 100 — Antal havne, der har modtaget støtte

RCR 57 — Længde af jernbaner i drift, der er udstyret med European Rail Traffic Management System

RCR -57a – Andel af TEN-T-korridoren på det nationale område, der er færdiggjort [Ændring 167]

RCR 58 — Årligt antal passagerer på jernbaner, der har modtaget støtte

RCR 59 — Godstransport med jernbane

RCR 60 — Godstransport ad indre vandveje

RCO 55 — Længde af sporvogns- og metrolinjer — nye

RCO 56 — Længde af sporvogns- og metrolinjer — ombyggede/opgraderede

RCO 57 — Miljøvenligt rullende materiel til offentlig transport

RCO 58 — Særlig cykelinfrastruktur, der har modtaget støtte

RCO 59 — Infrastruktur for alternative brændstoffer (tankstationer/ladestandere), der har modtaget støtte

RCO 60 — Større og mindre byer med nye eller opgraderede digitaliserede bytransportsystemer

RCR 62 — Årligt antal passagerer med offentlig transport

RCR 63 — Årligt antal brugere af nye/opgraderede sporvogns- og metrolinjer

RCR 64 — Årligt antal brugere af særlig cykelinfrastruktur

4.  Et mere socialt og inklusivt Europa — gennemførelse af den europæiske søjle for sociale rettigheder [Ændring 168]

RCO 61 — Årligt antal arbejdsløse med adgang til bedre arbejdsformidlingsfaciliteter (kapacitet)

RPA 65 — Arbejdssøgende, som årligt anvender tjenesterne hos de arbejdsformidlinger, der har modtaget støtte

RCO 63 — Etablering af midlertidig modtagelsesinfrastrukturkapacitet

RCO 64 — Rehabiliteret boligkapacitet – migranter, flygtninge og personer under international beskyttelse, eller som har ansøgt herom

RCO 65 — Rehabiliteret boligkapacitet — andre

RCO 66 — Belægning af opført eller renoveret midlertidig modtagelsesinfrastruktur

RCR 67 — Belægning af rehabiliteret boligkapacitet – migranter, flygtninge og personer under international beskyttelse, eller som har ansøgt herom

RCO 68 — Belægning af rehabiliterede boliger — andre

RCR -68a – Medlemmer af marginaliserede befolkningsgrupper og ugunstigt stillede grupper gennem integrerede tiltag, herunder boliger og sociale ydelser (bortset fra romaer) [Ændring 169]

RCR -68b – Medlemmer af marginaliserede befolkningsgrupper og ugunstigt stillede grupper gennem integrerede tiltag, herunder boliger og sociale ydelser (romaer) [Ændring 170]

RCO 66 — Lokalekapacitet i infrastruktur til børnepasning, der har modtaget støtte (ny eller opgraderet)

RCO 67 — Lokalekapacitet i uddannelsesinfrastruktur, der har modtaget støtte (ny eller opgraderet)

RCR 70 — Årligt antal børn, som anvender infrastruktur til børnepasning, der har modtaget støtte

RCR 71 — Årligt antal studerende, som anvender uddannelsesinfrastruktur, der har modtaget støtte

RCO 69 — Kapaciteten i sundhedsinfrastruktur, der har modtaget støtte

RCO 70 — Kapaciteten i social infrastruktur, der har modtaget støtte (bortset fra boliger)

RCR 72 — Personer med adgang til bedre sundhedspleje

RCR 73 — Årligt antal personer, som anvender de sundhedsfaciliteter, der har modtaget støtte

RCR 74 — Årligt antal personer, som anvender de sociale faciliteter, der har modtaget støtte

RCR 75 — Gennemsnitlig reaktionstid i medicinske nødsituationer inden for det område, der har modtaget støtte

5.  Et Europa tættere på borgerne ved at fremme en bæredygtig og integreret udvikling af byer, landdistrikter og kystområder og lokale initiativer Et Europa tættere på borgerne ved at fremme en bæredygtig og integreret udvikling af byer, landdistrikter og kystområder og alle andre områder og lokale initiativer [Ændring 171]

RCO 74 — Befolkningsandel omfattet af integrerede strategier for byudvikling

RCO 75 — Integrerede strategier for byudvikling

RCO 76 — Samarbejdsprojekter

RCO 77 — Kapaciteten i kultur- eller turismeinfrastruktur, der har modtaget støtte

RCR 76 — Interesserede parter, der er inddraget i udarbejdelse og gennemførelse af strategier for byudvikling

RCR 77 — Turister/besøg på lokaliteter, der har modtaget støtte*

RCR 78 — Brugere, som benytter kulturinfrastruktur, der har modtaget støtte

RCO 80 — Lokale udviklingsstrategier for lokaludvikling styret af lokalsamfundet

Horisontalt — Gennemførelse

RCO 95 — Personale finansieret af EFRU og Samhørighedsfonden

RCR 91 — Gennemsnitlig tid for indkaldelse af forslag, udvælgelse af projekter og underskrivelse af kontrakter*

RCR 92 — Gennemsnitlig tid for udbud (fra lanceringen af udbudsproceduren til underskrivelsen af kontrakten)*

RCR 93 — Gennemsnitlig tid for projektgennemførelse (fra underskrivelsen af kontrakten til sidste betaling)*

RCR 94 — Fælles afgivelse af bud for EFRU's og Samhørighedsfondens interventioner*

** Af præsentationsmæssige årsager er indikatorerne grupperet under, men ikke begrænset til, en politisk målsætning. Navnlig under politisk målsætning 5 kan der anvendes specifikke målsætninger fra politisk målsætning 1-4 sammen med de relevante indikatorer. For at få et helhedsbillede af programmernes forventede og nuværende performance kan de indikatorer, der er mærket med (*), desuden anvendes af specifikke målsætninger under mere en af de politiske målsætninger 1-4, hvis det er relevant.

Tabel 2: Supplerende output- og resultatindikatorer for EFRU for Interreg

Interreg-specifikke indikatorer

RCO 81 — Deltagere i mobilitetsinitiativer på tværs af grænserne

RCO 82 — Deltagere i fælles aktioner til fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder, lige muligheder og social inklusion

RCO 83 — Udarbejdede eller gennemførte fælles strategier/handlingsplaner

RCO 84 — Fælles pilotaktiviteter gennemført i projekter

RCO 85 — Deltagere i fælles uddannelsesprogrammer

RCO 96 — Konstaterede retlige eller administrative hindringer

RCO 86 — Undertegnede fælles administrative eller retlige aftaler

RCO 87 — Organisationer, der samarbejder på tværs af grænserne

RCO 88 — Projekter på tværs af nationale grænser med henblik på peerlæring for at øge samarbejdsaktiviteterne

RCO 89 — Projekter på tværs af grænserne for at forbedre flerniveaustyring

RCO 90 — Projekter på tværs af nationale grænser, som fører til netværk/klynger

RCR 79 — Fælles strategier/handlingsplaner, som organisationer har indført ved/efter projektafslutningen

RCR 80 — Fælles pilotaktiviteter, som organisationer har indført eller opskaleret ved/efter projektafslutningen

RCO 81 — Deltagere, der afslutter fælles uddannelsesprogrammer

RCR 82 — Retlige eller administrative hindringer, der er taget op eller afhjulpet

RCR 83 — Antal personer omfattet af undertegnede fælles aftaler

RCR 84 — Organisationer, der samarbejder på tværs af grænserne 6-12 måneder efter projektafslutningen

RCR 85 — Deltagere i fælles aktioner 6-12 måneder efter projektafslutningen

RCR 86 — Interesserede parter/institutioner med øget samarbejdskapacitet uden for de nationale grænser

BILAG II

Sæt af kerneperformanceindikatorer for EFRU og Samhørighedsfonden som omhandlet i artikel 7, stk. 3(23)

Politisk målsætning

Specifik målsætning

Output

Resultater

(1)

(2)

(3)

(4)

1.  Et mere intelligent Europa ved at fremme innovativ og intelligent økonomisk omstilling, regionale forbindelser inden for teknologier, udvikling af informations- og kommunikationsteknologi (IKT), konnektivitet og effektiv offentlig forvaltning ved: [Ændring 172]

i)  Styrkelse af forsknings- og innovationskapaciteten og udbredelsen af avancerede teknologier

CCO 01 — Virksomheder, der har modtaget støtte til at innovere

CCO -01a – Virksomheder, der har modtaget støtte til bæredygtig økonomisk aktivitet [Ændring 173]

CCO 02 — Forskere, som arbejder i forskningsfaciliteter, der har modtaget støtte

CCR 01 — SMV'er, der indfører produkt-, proces- og markedsføringsinnovation eller organisatorisk innovation

CCR -01a – Forøgelse af den relative regionale indkomst [Ændring 175]

ii)  Udnyttelse af fordelene ved digitalisering for borgere, virksomheder og regeringer

CCO 03 — Virksomheder og offentlige institutioner, der har modtaget støtte med henblik på at udvikle digitale produkter, tjenester og applikationer

CCR 02 — Yderligere brugere af nye digitale produkter, tjenester og applikationer udviklet af virksomheder og offentlige institutioner

iii)  Fremme af SMV'ers vækst og konkurrenceevne

CCO 04 — SMV'er, der har modtaget støtte til at skabe job og bæredygtig vækst [Ændring 174]

CCR 03 — Skabte job i SMV'er, der har modtaget støtte

iv)  Udvikling af færdigheder med henblik på intelligent specialisering, industriel omstilling og iværksætteri

CCO 05 — SMV'er, der investerer i udvikling af færdigheder

CCR 04 — SMV-personale, der benytter sig af uddannelse med henblik på udvikling af færdigheder

2.  Et grønnere, kulstoffattigt og modstandsdygtigt Europa for alle ved at fremme en ren og fair energiomstilling, investering i de grønne og blå økonomier, den cirkulære økonomi, tilpasning til klimaforandringer og risikoforebyggelse og -styring [Ændring 176]

i)  Fremme af energieffektivitetsforanstaltninger

CCO 06 — Investeringer i foranstaltninger til forbedring af energieffektiviteten

RCR 05 — Støttemodtagere med forbedret energiklassificering

ii)  Fremme af varende energi

CCO 07 — Yderligere kapacitet til produktion af vedvarende energi

CCR 06 — Produceret mængde yderligere vedvarende energi

iii)  Udvikling af intelligente energisystemer, -net og -lagring på lokalt plan

CCO 08 — Digitale styringssystemer udviklet til intelligente net

CCO 08a – Udvikling af nye virksomheder [Ændring 177]

CCR 07 — Yderligere brugere tilknyttet intelligente net

CCR 07a – Antal skabte arbejdspladser [Ændring 179]

iv)  Fremme af tilpasning til klimaforandringer, risikoforebyggelse og katastrofemodstandsdygtighed

CCO 09 — Nye eller opgraderede katastrofeovervågnings, -varslings og -reaktionssystemer

CCO 09a – Øget tilpasning til klimaforandringer, øget forebyggelse af naturkatastrofer og bedre modstandsdygtighed over for katastrofer og ekstreme vejrforhold [Ændring 178]

CCR 08 — Yderligere befolkningsandel, der er omfattet af beskyttelsesforanstaltninger mod oversvømmelser, skovbrande og andre klimarelaterede naturkatastrofer

v)  Fremme af bæredygtig vandforvaltning

CCO 10 — Ny eller opgraderet kapacitet til rensning af spildevand

CCR 09 — Yderligere befolkningsandel tilsluttet mindst sekundær spildevandsrensning

vi)  Fremme af overgangen til en cirkulær økonomi

CCO 11 — Ny eller opgraderet kapacitet til genanvendelse af affald

CCR 10 — Yderligere genanvendt affald

vii)  Fremme af biodiversiteten og den grønne infrastruktur i bymiljøet og mindskning af forureningen

CCO 12 — Arealer med grøn infrastruktur i byområder

CCR 11 — Befolkningsandel omfattet af foranstaltninger vedrørende luftkvalitet

3.  Et tættere sammenknyttet Europa for alle ved at øge mobilitet og regional IKT-konnektivitet [Ændring 180]

i)  Fremme af digital konnektivitet

CCO 13 — Yderligere husstande og virksomheder med dækning af bredbåndsnet med meget stor kapacitet

CCR 12 — Yderligere husstande og virksomheder med bredbåndsabonnement til net med meget høj kapacitet

ii)  Udvikling af et bæredygtigt, klimarobust, intelligent, sikkert og intermodalt TEN‑T

CCO 14 — TEN-T — veje: Nye og opgraderede veje og broer [Ændring 181]

CCR 13 — Tidsbesparelser som følge af bedre vejinfrastruktur vej- og broinfrastruktur [Ændring 182]

iii)  Udvikling af bæredygtig, klimarobust, intelligent og intermodal mobilitet på nationalt, regionalt og lokalt plan, herunder forbedret adgang til TEN‑T og mobilitet på tværs af grænserne

CCO 15 — TEN-T — jernbaner: Nye og opgraderede jernbaner

CCR 14 — Årligt antal passagerer med adgang til bedre jernbanetransport

iv)  Fremme af bæredygtig multimodal mobilitet i byerne

CCO 16 — Udvidelse og modernisering af sporvogns- og metrolinjer

CCR 15 — Årligt antal brugere med adgang til nye og moderniserede sporvogns- og metrolinjer

4.  Et mere socialt og inklusivt Europa — gennemførelse af den europæiske søjle for sociale rettigheder [Ændring 183]

i)  Forbedring af arbejdsmarkedernes effektivitet og adgangen til beskæftigelse af høj kvalitet gennem udvikling af social innovation og infrastruktur

CCO 17 — Årligt antal arbejdsløse med adgang til bedre arbejdsformidlingsfaciliteter

CCR 16 — Årligt antal arbejdssøgende, som benytter bedre arbejdsformidlingsfaciliteter

ii)  Forbedring af adgangen til inkluderende kvalitetstjenester inden for uddannelse, erhvervsuddannelse og livslang læring gennem udvikling af infrastrukturen

CCO 18 — Ny eller opgraderet kapacitet til børnepasnings- eller uddannelsesinfrastruktur

CCR 17 — Årligt antal brugere med adgang til ny eller opgraderet børnepasnings- eller uddannelsesinfrastruktur

iii)  Fremme af den socioøkonomiske integration af marginaliserede befolkningsgrupper, migranter og dårligt stillede grupper gennem integrerede foranstaltninger, herunder boliger og sociale tjenester

CCO 19 — Yderligere kapacitet i etableret eller opgraderet modtagelsesinfrastruktur

CCR 18 — Årligt antal brugere med adgang til nye og bedre modtagelses- og boligfaciliteter

iv)  Sikring af lige adgang til sundhedspleje gennem udvikling af infrastruktur, herunder primær sundhedspleje

CCO 20 — Ny eller opgraderet kapacitet til sundhedsinfrastruktur

CCR 19 — Befolkningsandel med adgang til bedre sundhedspleje

5.  Et Europa tættere på borgerne ved at fremme en bæredygtig og integreret udvikling af byer, landdistrikter og kystområder og lokale initiativer alle andre områder [Ændring 184]

i)  Fremme af en integreret social, økonomisk og miljømæssig udvikling, kulturarven og sikkerheden i byområder

CCO 21 — Befolkningsandel omfattet af integrerede strategier for byudvikling

(1)EUT C 62 af 15.2.2019, s. 90.
(2)EUT C 86 af 7.3.2019, s. 115.
(3) Europa-Parlamentets holdning af 27.3.2019.
(4)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 af 11. december 2013 om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet og om ophævelse af afgørelse nr. 661/2010/EU (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 1).
(5)[Full reference — new CPR].
(6)Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 8. juli 2017 (COM(2017)0376).
(7)[Full reference — new ESF+].
(8)Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).
(9)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).
(10)Rådets konklusioner om en dagsorden for byerne i EU af 24. juni 2016.
(11)Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning (EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1).
(12)Reference.
(13)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF.
(14)Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 (EUT L 187 af 26.6.2014, s. 1).
(15) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).
(16)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/33/EF af 23. april 2009 om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (EUT L 120 af 15.5.2009, s. 5).
(17)EUT L 123 af 12.5.2016, s. 13.
(18) Anvendes i forbindelse med investeringer i beskæftigelse og vækst og Interreg i overensstemmelse med artikel [12, stk. 1], andet afsnit, litra a), og artikel [36, stk. 2], litra b), [data transmission] i forordning (EU) [new CPR], i forbindelse med investeringer i beskæftigelse og vækst i overensstemmelse med artikel [17, stk. 3], litra d), nr. ii), i forordning (EU) [new CPR] og i forbindelse med Interreg i overensstemmelse med artikel 17, stk. 4, litra e), nr. ii), i forordning (EU) [new ETC regulation].
(19)RCO: Fælles outputindikator for regionalpolitik.
(20)RCR: Fælles resultatindikator for regionalpolitik.
(21) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (EUT L 315 af 14.11.2012, s. 1).
(22)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 af 11. december 2013 om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet og om ophævelse af afgørelse nr. 661/2010/EU (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 1).
(23) Disse indikatorer vil blive anvendt af Kommissionen i overensstemmelse med rapporteringskravet i henhold til artikel 38, stk. 3, litra e), nr. i), i den [applicable] finansforordning.

Seneste opdatering: 20. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik