Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0197(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0094/2019

Teksty złożone :

A8-0094/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 3
CRE 26/03/2019 - 3

Głosowanie :

PV 27/03/2019 - 18.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0303

Teksty przyjęte
PDF 336kWORD 95k
Środa, 27 marca 2019 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności ***I
P8_TA(2019)0303A8-0094/2019
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0372),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 177, 178 i 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0227/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 17 października 2018 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 5 grudnia 2018 r.(2),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinię przedstawioną przez Komisję Budżetową, stanowisko w formie poprawek przedstawione przez Komisję Kontroli Budżetowej, jak również opinie przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisję Transportu i Turystyki, Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisję Kultury i Edukacji, a także Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0094/2019),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 62 z 15.2.2019, s. 90.
(2) Dz.U. C 86 z 7.3.2019, s. 115.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 27 marca 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) .../... w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności
P8_TC1-COD(2018)0197

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 177 akapit drugi oraz art. 178 i 349,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(1),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów(2),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Art. 176 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”) stanowi, że Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) ma na celu przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych w Unii. Zgodnie z tym artykułem oraz z art. 174 akapit drugi i trzeci TFUE, EFRR ma przyczyniać się do zmniejszania dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych, wśród których szczególną uwagę należy zwrócić na regiony cierpiące na skutek poważnych i trwałych niekorzystnych warunków przyrodniczych lub demograficznych, takie jak regiony najbardziej wysunięte na północ o bardzo niskiej gęstości zaludnienia oraz regiony wyspiarskie, transgraniczne i górskie.

(2)  Fundusz Spójności utworzono w celu przyczynienia się do osiągnięcia ogólnego celu wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii poprzez zapewnienie wkładu finansowego w dziedzinach środowiska naturalnego i sieci transeuropejskich w zakresie infrastruktury transportowej („TEN-T”), jak określono w rozporządzeniu (UE) nr 1315/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady(4).

(3)  W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/XXX [nowe RWP](5) określono wspólne przepisy mające zastosowanie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), Funduszu Azylu i Migracji (FAM), Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) oraz Instrument na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz (IZGW), które działają na podstawie wspólnych ram (są one dalej zwane łącznie „funduszami”). [Popr. 1]

(3a)   Państwa członkowskie i Komisja zapewniają koordynację, komplementarność i spójność między Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszem Spójności (FS), Europejskim Funduszem Społecznym Plus (EFS+), Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim (EFMR) oraz Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), tak aby mogły one wzajemnie się uzupełniać, jeżeli może to sprzyjać tworzeniu udanych projektów. [Popr. 2]

(4)  W celu uproszczenia zasad, które mają zastosowanie do EFRR i Funduszu Spójności w okresie programowania 2014–2020, stosowne przepisy dotyczące obu funduszy należy określić jednym rozporządzeniem.

(5)  Przy wdrażaniu EFRR i Funduszu Spójności należy przestrzegać zasad horyzontalnych określonych w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej („TUE”) i w art. 10 TFUE, w tym zasad pomocniczości i proporcjonalności określonych w art. 5 TUE, przy uwzględnieniu Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Państwa członkowskie powinny również przestrzegać zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz zapewnić dostępność zgodnie z art. 9 tej konwencji oraz przepisami prawa Unii harmonizującymi wymogi w zakresie dostępności towarów i usług. Państwa członkowskie i Komisja powinny dążyć do wyeliminowania nierówności i promowania równości kobiet i mężczyzn, oraz do uwzględniania perspektywy płci, a także do zwalczania dyskryminacji i Europejskiego filaru praw socjalnych. Państwa członkowskie i Komisja powinny dążyć do wyeliminowania nierówności społecznych i różnic w dochodach, wspierania zwalczania ubóstwa, utrzymania i propagowania tworzenia wysokiej jakości zatrudnienia z przysługującymi prawami, a także zadbania, aby EFRR i Fundusz Spójności promowały równe szanse dla wszystkich, zwalczając dyskryminację ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Fundusze powinny też promować przechodzenie od opieki instytucjonalnej do opieki opartej na rodzinie i społeczności, zwłaszcza w przypadku osób, które spotykają się z dyskryminacją z wielu przyczyn jednocześnie. Fundusze nie powinny wspierać żadnych działań przyczyniających się do jakichkolwiek form segregacji. Cele EFRR i Funduszu Spójności powinny być osiągane w ramach zrównoważonego rozwoju oraz unijnego wsparcia dla celu zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska, zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE, z uwzględnieniem zasady „zanieczyszczający płaci”. W celu ochrony integralności rynku wewnętrznego operacje przynoszące korzyść przedsiębiorstwom powinny być zgodne z zasadami pomocy państwa określonymi w art. 107 i 108 TFUE.Inwestycje w ramach EFRR, w synergii z EFS +, powinny przyczyniać się do promowania włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa oraz do podnoszenia jakości życia obywateli zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz Konwencji ONZ o prawach dziecka (UNCRC), aby przyczyniać się do praw dzieci. [Popr. 3]

(6)  W odniesieniu do EFRR należy uwzględnić zarówno przepisy dotyczące wsparcia celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”, jak i celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) („EWT/Interreg”).

(7)  W celu zidentyfikowania rodzajów działań, które mogą otrzymywać wsparcie z EFRR i Funduszu Spójności, szczegółowe cele polityki dotyczące udzielania wsparcia z tych funduszy należy ustalić w taki sposób, aby przyczyniały się one do jednego lub większej liczby wspólnych celów polityki, określonych w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/xxx [nowe RWP].

(8)  W świecie rosnących współzależności, w obliczu wewnętrznych i zewnętrznych zmian demograficznych i migracji, polityka migracyjna Unii w oczywisty sposób wymaga wspólnego podejścia, opierającego się na synergii i komplementarności różnych instrumentów finansowania. EFRR musi w większym stopniu skupić się na zmianach demograficznych jako na dziedzinie będącej kluczowym wyzwaniem i mającej priorytetowy charakter przy planowaniu i wdrażaniu programów. W celu zapewnienia spójnego, skutecznego i konsekwentnego wsparcia dla wysiłków na rzecz solidarności i podziału odpowiedzialności między państwami członkowskimi oraz działań związanych z dzieleniem się podejmowanych przez państwa członkowskie w zakresie zarządzania migracjami EFRR powinien udzielać wsparcia sprzyjającego długoterminowej, polityka spójności mogłaby przyczynić się do procesu integracji uchodźców i migrantów objętych ochroną międzynarodową dzięki przyjęciu podejścia ukierunkowanego na ochronę ich godności i praw, zwłaszcza w kontekście wzajemnie zacieśniających się powiązań między integracją a lokalnym wzrostem gospodarczym, w szczególności dzięki zapewnieniu wsparcia infrastrukturalnego dla miast i władz lokalnych zaangażowanych we wdrażanie polityki integracji; [Popr. 4]

(9)  W celu wsparcia wysiłków państw członkowskich i regionów w zmniejszaniu różnic w poziomie rozwoju i zharmonizowania różnych sytuacji regionów UE, w stawianiu czoła różnicom społecznym, nowym wyzwaniom, zapewnianiu społeczeństw integracyjnych, zapewnianiu wysokiego poziomu bezpieczeństwa swoim obywatelom oraz zapobieganiu marginalizacji i radykalizacji postaw, przy wykorzystaniu synergii i komplementarności z innymi politykami Unii, inwestycje w ramach EFRR powinny przyczyniać się do zapewnienia bezpieczeństwawnosić wkład w obszarach, w których zachodzi potrzeba zagwarantowania bezpiecznej, nowoczesnej i dostępnej przestrzeni publicznej oraz infrastruktury krytycznej, m.in. w zakresie komunikacji, transportu i energiipublicznego, energetyki oraz powszechnych i wysokiej jakości usług publicznych, co ma zasadnicze znaczenie w eliminowaniu różnic regionalnych i społecznych, promowaniu spójności społecznej i rozwoju regionalnego oraz zachęcaniu przedsiębiorstw i ludzi do pozostania w ich regionie. [Popr. 5]

(10)  Ponadto inwestycje realizowane w ramach EFRR powinny przyczyniać się do rozwoju kompleksowej sieci szerokopasmowej infrastruktury cyfrowej o dużej prędkości w całej Unii, w tym na obszarach wiejskich, na których fundusz ten wnosi znaczący wkład na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), oraz do wspierania niezanieczyszczającej zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiejz naciskiem na chodzenie, jazdę rowerem, transport publiczny i mobilność współdzieloną. [Popr. 6]

(10a)   Wiele z największych wyzwań w Europie w coraz większym stopniu wpływa na marginalizowane społeczności romskie, które często żyją w mikroregionach znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji, gdzie brakuje bezpiecznej i dostępnej wody pitnej, kanalizacji, elektryczności, i które nie korzystają z możliwości transportu, łączności cyfrowej, systemów energii odnawialnej lub nie są odporne na klęski żywiołowe. Dlatego EFRR-FS musi przyczynić się do poprawy warunków życia Romów i uwolnienia ich prawdziwego potencjału jako obywateli UE, a państwa członkowskie muszą zagwarantować, że korzyści płynące z wszystkich pięciu celów polityki EFRR-FS obejmą również Romów. [Popr. 7]

(11)  W związku z ogólnym celem Funduszu Spójności przewidzianym w TFUE należy określić ograniczony wykaz celów szczegółowych, które Fundusz Spójności powinien wspierać.

(12)  Aby przyczynić się do odpowiedniego zarządzania, egzekwowania, współpracy transgranicznej i upowszechniania najlepszych praktyk i innowacji w dziedzinie inteligentnej specjalizacji i gospodarki o obiegu zamkniętym, poprawić ogólne zdolności administracyjne instytucji oraz zarządzanie w państwach członkowskich, w tym na szczeblu regionalnym i lokalnym, w odniesieniu do zasad wielopoziomowego sprawowania rządów, wdrażających programy w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”, należy umożliwić działania wspierające w ramach wszystkich celów szczegółowych.konieczne jest promowanie środków wzmocnienia administracyjnego o charakterze strukturalnym wspierających wszystkie cele szczegółowe. [Popr. 8]

(13)  Aby promować i zintensyfikować środki współpracy przewidziane w programach realizowanych w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”, należy usprawnić współpracę z partnerami, w tym z partnerami na szczeblu lokalnym i regionalnym, w ramach danego państwa członkowskiego lub pomiędzy różnymi państwami członkowskimi w odniesieniu do wsparcia zapewnianego w ramach wszystkich celów szczegółowych. Taka usprawniona współpraca ma charakter uzupełniający w stosunku do współpracy w ramach EWT/Interreg i powinna w szczególności wspierać współpracę ustrukturyzowanych partnerstw w celu realizacji regionalnych strategii, o których mowa w komunikacie Komisji „Zwiększanie innowacyjności europejskich regionów: Strategie na rzecz trwałego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu”(6). Partnerzy mogą zatem pochodzić z dowolnego regionu Unii, co dotyczy również regionów transgranicznych i regionów objętych europejskimi ugrupowaniami współpracy terytorialnej, strategią makroregionalną lub strategią na rzecz basenu morskiego lub kombinacją tych strategii. [Popr. 9]

(13a)   Przyszła polityka spójności może w odpowiedni sposób uwzględniać i wspierać regiony Unii, w których skutki wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej będą najbardziej odczuwalne, zwłaszcza te regiony, które z powodu brexitu znajdą się na zewnętrznej lądowej lub morskiej granicy Unii. [Popr. 10]

(14)  Odzwierciedlając Cele EFRR i Funduszu Spójności powinny być osiągane w ramach zrównoważonego rozwoju, a mianowicie przy uznaniu ogromnego znaczenia przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii do wdrożenia porozumienia paryskiego, Agendy 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz celów zrównoważonego rozwoju ustalonych przez ONZ, a także przy zapewnieniu unijnego wsparcia dla celu zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska, zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE, z uwzględnieniem zasady „zanieczyszczający płaci”, położeniem nacisku na ubóstwo, nierówność i sprawiedliwe przejście na społecznie i środowiskowo zrównoważoną gospodarkę z partycypacyjnym podejściem oraz we współpracy z odpowiednimi organami publicznymi, gospodarczymi i społecznymi, a także organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu i utracie różnorodności biologicznej w celu przyczynienia się do finansowania koniecznych działań do podjęcia na unijnym, krajowym i lokalnym szczeblu zgodnie ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także zapewnienia zintegrowanych działań w zakresie zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi, obejmujących wzmacnianie odporności, zapobieganie zagrożeniom, przygotowanie i reagowanie, fundusze przyczynią się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, w ramach którego wydatki na realizację celów klimatycznych w budżecie UE mają sięgnąć 25 %. ochrony różnorodności biologicznej dzięki przeznaczeniu 30 % w budżecie UE na cele związane z klimatem. Fundusze muszą w dużym stopniu przyczyniać się do realizacji bezemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym na wszystkich terytoriach Unii przy pełnym uwzględnieniu wymiaru regionalnego. W odniesieniu do operacji wspieranych z EFRR oczekuje się, że 30 % co najmniej 35 % 40 % całkowitej puli środków tego funduszu będzie przyczyniać się do realizacji celów klimatycznych. Te wartości procentowe powinny być przestrzegane przez cały okres programowania. Dlatego podczas przygotowania i wdrażania tych funduszy zostaną określone odpowiednie działania, które będą poddane ponownej weryfikacji w kontekście odpowiednich ocen i procedur przeglądu. Działania te oraz środki finansowe przeznaczone na ich wdrożenie należy włączyć do zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu, zgodnie z załącznikiem IV do rozporządzenia (UE) 2018/xxxx [nowe RWP], a także do długoterminowej strategii renowacji ustanowionej na mocy zmienionej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (UE) 2018/844, aby przyczynić się do osiągnięcia dekarbonizacji zasobów budowlanych do 2050 r., i załączyć do programów. Szczególną uwagę należy zwrócić na obszary charakteryzujące się wysokim poziomem emisji, które borykają się z wyzwaniami wynikającymi z zobowiązań w zakresie dekarbonizacji, w celu wspierania ich w realizacji strategii spójnych ze zobowiązaniami Unii w dziedzinie klimatu oraz określonych w zintegrowanych krajowych planach w zakresie energii i klimatu oraz w dyrektywie w sprawie ETS 2018/410, a także w celu ochrony pracowników również dzięki szkoleniom i przekwalifikowaniu zawodowemu. [Popr. 11]

(15)  Aby możliwe było świadczenie wsparcia z EFRR w ramach EWT/Interreg zarówno w zakresie inwestycji w infrastrukturę, jak i towarzyszących im inwestycji miękkich, szkoleń i działań na rzecz integracji, a także poprawy i rozwoju umiejętności i kompetencji administracyjnych, należy ustalić, że ze środków EFRR można również wspierać działania objęte zakresem celów szczegółowych w ramach EFS+, ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/XXX [nowe rozporządzenie EFS+](7). [Popr. 12]

(16)  W trosce o jak najefektywniej skoncentrowane wykorzystanie ograniczonych zasobów wsparcie inwestycji produkcyjnych z EFRR w ramach odnośnego celu szczegółowego powinno ograniczać się być kierowane do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE(8), z wyjątkiem przypadków, w których inwestycje obejmują współpracę z MŚP w zakresie działań badawczych i innowacyjnych oraz do przedsiębiorstw innych niż MŚP, bez wpływu na miejsca pracy związane z tą samą lub podobną działalnością w innych regionach Europy w rozumieniu art. 60 rozporządzenia (UE) .../... [nowe RWP]. [Popr. 190/rev]

(17)  EFRR powinien pomagać w niwelowaniu głównych dysproporcji regionalnych w Unii, zmniejszaniu różnic w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zmniejszaniu zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych, w tym tych, którzy borykają się z wyzwaniami wynikającymi z zobowiązania do obniżenia emisyjności, przez zapewnianie wsparcia finansowego w okresie przejściowym. Powinien również wspierać odporność obszarów szczególnie narażonych i zapobiegać ich zbyt powolnemu rozwojowi. Wsparcie z EFRR w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” powinno zatem koncentrować się na kluczowych priorytetach Unii zgodnie z celami polityki określonymi w rozporządzeniu (UE) 2018/xxx [nowe RWP]. W związku z tym wsparcie z EFRR powinno koncentrować się w szczególności na dwóch celach polityki: „Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej innowacyjnego, inteligentnego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju i transformacji gospodarczej, łączności regionalnej w obszarze technologii, rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), łączności i skutecznej administracji publicznej” oraz „Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna i odporna Europa dla wszystkich dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem”. Tę przy jednoczesnym uwzględnieniu ogólnych celów politycznych większej spójności i solidarności Europy pomagającej ograniczyć asymetrie gospodarcze, społeczne i terytorialne. Taką koncentrację tematyczną należy osiągnąć na poziomie krajowym, dopuszczając elastyczność margines elastyczności na poziomie poszczególnych programów oraz między trzema grupami państw członkowskich, wyodrębnionymi na podstawie odpowiednich wartości dochodu narodowego bruttoróżnymi kategoriami regionów, przy uwzględnieniu także różnych poziomów rozwoju. Ponadto należy szczegółowo określić metodykę klasyfikacji państw członkowskich regionów z uwzględnieniem specyficznej sytuacji regionów najbardziej oddalonych. [Popr. 14]

(17a)   W celu zapewnienia strategicznego znaczenia inwestycji współfinansowanych z EFRR i Funduszu Spójności państwa członkowskie mogą wystąpić z należycie uzasadnionym wnioskiem o większą elastyczność w obecnych ramach paktu stabilności i wzrostu dla publicznych lub równoważnych wydatków strukturalnych. [Popr. 15]

(18)  W celu skupienia wsparcia na kluczowych priorytetach Unii oraz zgodnie z celami dotyczącymi spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej określonymi w art. 174 TFUE i celami polityki określonymi w rozporządzeniu (UE) 2018/xxx [nowe RWP], właściwe jest również, aby wymogi koncentracji tematycznej były przestrzegane przez cały okres programowania, w tym w przypadku przesunięcia środków między priorytetami w ramach programu lub między programami. [Popr. 16]

(18a)   EFRR powinien także zająć się problemami dostępności obszarów najsłabiej zaludnionych do dużych rynków oraz ich oddaleniem od tych rynków, o czym mowa w Protokole nr 6 w sprawie szczegółowych postanowień dotyczących Celu 6 w ramach funduszy strukturalnych w Finlandii i Szwecji, dołączonym do Aktu przystąpienia z 1994 r. Aby wesprzeć zrównoważony rozwój niektórych wysp, regionów przygranicznych, regionów górskich i obszarów słabo zaludnionych, spowolniony ich położeniem geograficznym, EFRR powinien także zająć się szczególnymi trudnościami, z jakimi muszą się one zmierzyć. [Popr. 17]

(19)  W niniejszym rozporządzeniu należy określić różne rodzaje działań, których koszty mogą być przedmiotem wsparcia w postaci inwestycji z EFRR i Funduszu Spójności w ramach ich odpowiednich celów określonych w TFUE, łącznie z finansowaniem społecznościowym. W ramach Funduszu Spójności powinno być możliwe wspieranie inwestycji na rzecz środowiska i sieci TEN-T. W przypadku EFRR wykaz działań powinien uwzględniać specyficzne krajowe i regionalne potrzeby rozwojowe oraz potencjał endogeniczny, należy uprościć wykaz działańgo też uprościć; możliwe powinno być również wspieranie inwestycji w infrastrukturę, w tym infrastrukturę i obiekty badawczo-innowacyjne, infrastrukturę kulturalną i związaną z dziedzictwem, infrastrukturę zrównoważonej turystyki również za pośrednictwem dzielnic turystycznych, usługi dla przedsiębiorstw, a także inwestycji w mieszkalnictwo, inwestycji dotyczących dostępu do usług, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, marginalizowanych i dotkniętych segregacją, inwestycji produkcyjnych w MŚP, sprzętu, oprogramowania oraz wartości niematerialnych i prawnych, zachęt w okresie przejściowym dla regionów znajdujących się w procesie dekarbonizacji, jak również działań w zakresie informacji, komunikacji, badań, tworzenia sieci kontaktów, współpracy, wymiany doświadczeń między partnerami i działań związanych z klastrami. W celu ułatwienia realizacji programu możliwe powinno być wspieranie w ramach obu funduszy działań w zakresie pomocy technicznej. Wreszcie w celu umożliwienia szerszego zasięgu interwencji na rzecz programów Interreg należy rozszerzyć zakres tak, aby obejmował również wspólne wykorzystywanie rozmaitych obiektów i zasobów ludzkich oraz koszty powiązane ze środkami w ramach EFS+. [Popr. 18]

(20)  Projekty dotyczące transeuropejskich sieci transportowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1316/2013 powinny nadal być finansowane z Funduszu Spójności, w tym walka z problemem brakujących ogniw i wąskich gardeł, w zrównoważony sposób, a także w celu poprawy bezpieczeństwa istniejących mostów i tuneli, w ramach zarówno zarządzania dzielonego, jak i – w przypadku instrumentu „Łącząc Europę” – zarządzania bezpośredniego. Sieci te muszą wspierać usługi publiczne na obszarach wiejskich, zwłaszcza na obszarach słabo zaludnionych oraz na obszarach z dużą liczbą starzejącej się ludności, w celu wspierania wzajemnych połączeń między miastami i obszarami wiejskimi, promowania rozwoju obszarów wiejskich, niwelowania przepaści cyfrowej. [Popr. 19]

(21)  Jednocześnie istotne jest z jednej strony wskazanie synergii, a z drugiej strony doprecyzowanie, które działania nie wchodzą w zakres EFRR i Funduszu Spójności, co obejmuje inwestycje służące redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(9), aby aby osiągnąć efekt mnożnikowy lub uniknąć powielania finansowania dostępnego już w ramach tej dyrektywyfinansowania. Ponadto należy wyraźnie określić, że kraje i terytoria zamorskie wymienione w załączniku II do TFUE nie kwalifikują się do wsparcia z EFRR i Funduszu Spójności. [Popr. 20]

(22)  Państwa członkowskie powinny regularnie przekazywać Komisji informacje o poczynionych postępach, stosując wspólne wskaźniki produktu i rezultatu określone w załączniku I. Wspólne wskaźniki produktu i rezultatu można w stosownych przypadkach uzupełnić wskaźnikami produktu i rezultatu specyficznymi dla danego programu. Na podstawie informacji przekazywanych przez państwa członkowskie Komisja powinna informować o postępach w osiąganiu konkretnych celów przez cały okres programowania, używając w tym celu podstawowego zestawu wskaźników określonych w załączniku II.

(23)  Zgodnie z pkt 22 i 23 porozumienia międzyinstytucjonalnego na rzecz lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. zachodzi potrzeba oceny funduszy w oparciu o informacje zgromadzone w kontekście konkretnych wymogów dotyczących monitorowania, przy czym należy unikać nadmiernej regulacji i obciążeń administracyjnych, zwłaszcza względem państw członkowskich. Wymogi te mogą, w stosownych przypadkach, obejmować mierzalne wskaźniki jako podstawę oceny oddziaływania funduszy w terenie. [Popr. 21]

(24)  W celu maksymalnego zwiększenia wkładu w Aby maksymalnie zwiększyć wkład w rozwój terytorialny i skuteczniej stawić czoła wyzwaniom gospodarczym, demograficznym, środowiskowym i społecznym, jak przewidziano w art. 174 TFUE, na obszarach o niekorzystnych warunkach naturalnych lub demograficznych, do których można zaliczyć starzenie się społeczeństwa, wyludnianie się obszarów wiejskich i pogarszanie się sytuacji demograficznej, ale także presję demograficzną, lub na obszarach, gdzie trudno jest uzyskać dostęp do podstawowych usług, działania w tej dziedzinie powinny opierać się na programach, osiach lub zintegrowanych strategiach terytorialnych, co dotyczy również obszarów miejskich W związku z tym wsparcie z i społeczności wiejskich. Działania te powinny być dwiema stronami tego samego medalu i opierać się zarówno na centralnych węzłach miejskich, jak i obszarach podmiejskich, a także bardziej odległych obszarach wiejskich. Strategie te mogą również korzystać z wielofunduszowego i zintegrowanego podejścia obejmującego EFRR, EFS +, EFMR i EFRROW. Co najmniej 5 % środków EFRR powinno być udzielane za pośrednictwem formularzy określonych w art. 22 rozporządzenia (UE) 2018/xxxx [nowe RWP]należy przeznaczyć na szczeblu krajowym na priorytet zintegrowanego rozwoju terytorialnego. W związku z tym wsparcie powinno być udzielane przy zapewnieniu odpowiedniego udziału władz lokalnych, regionalnych i miejskich, partnerów gospodarczych i społecznych oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych. [Popr. 22]

(24a)   Szczególną uwagę należy poświęcić obszarom o dużej emisji dwutlenku węgla, które stoją przed wyzwaniami wynikającymi ze zobowiązań dotyczących dekarbonizacji, aby pomóc im w kontynuowaniu strategii zgodnych z unijnym zobowiązaniem w zakresie klimatu wynikającym z porozumienia paryskiego i chroniących zarówno pracowników, jak i dotknięte tymi problemami społeczności. Obszary takie powinny korzystać ze wsparcia przeznaczonego specjalnie dla nich, aby przygotować i wdrożyć plany dekarbonizacji swoich gospodarek, przy uwzględnieniu potrzeby ukierunkowanego szkolenia zawodowego i możliwości przekwalifikowania siły roboczej. [Popr. 23]

(25)  W ramach zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich za konieczne uznaje się wspieranie zintegrowanego rozwoju terytorialnego służącego skuteczniejszemu rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, demograficznych, technologicznych, społecznych i kulturalnych, przed jakimi stoją obszary miejskie, w tym miejskie obszary funkcjonalne i społeczności wiejskie, oraz wspieranie powiązań między obszarami miejskimi i wiejskimi, w tym, w stosownych przypadkach, przez obszary podmiejskie. Zasady wyboru obszarów miejskich, na których mają być realizowane zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania należy określić w programach w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”, przeznaczając na ten cel na szczeblu krajowym Działania te mogą również korzystać z wielofunduszowego i zintegrowanego podejścia obejmującego EFRR, EFS +, EFMR i EFRROW. Co najmniej 10 % środków z EFRR. powinno się przeznaczyć na szczeblu krajowym na priorytet zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Należy także ustalić, że odsetka tego należy przestrzegać przez cały okres programowania w przypadku przesunięcia środków między priorytetami w ramach programu lub między programami, w tym podczas przeglądu śródokresowego. [Popr. 24]

(26)  Aby określić lub przedstawić rozwiązania służące uwzględnieniu na poziomie Unii zagadnień dotyczących zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, należy zastąpić kontynuować innowacyjne działania miejskie w dziedzinie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich Europejską inicjatywą miejską realizowaną w ramach zarządzania bezpośredniego lub pośredniego.i przekształcić je w Europejską inicjatywę miejską Inicjatywa ta powinna obejmować wszystkie obszary miejskie i wspierać Program rozwoju miast w Unii Europejskiej(10)w celu pobudzania wzrostu gospodarczego, podnoszenia jakości życia i wspierania innowacji oraz identyfikowania i pokonywania wyzwań społecznych. [Popr. 25]

(27)  Szczególną uwagę należy zwrócić na regiony najbardziej oddalone poprzez przyjęcie na podstawie art. 349 TFUE środków przewidujących dodatkowy przydział na te regiony, aby skompensować dodatkowe koszty ponoszone w nich w wyniku jednego lub kilku trwałych ograniczeń, o których mowa w art. 349 TFUE, takich jak oddalenie, charakter wyspiarski, niewielkie rozmiary, trudna topografia i klimat oraz zależność gospodarcza od niewielkiej liczby produktów, w sytuacji gdy trwały charakter i łączne występowanie tych czynników poważnie ogranicza rozwój tych regionów. Środki z tego dodatkowego przydziału mogą być przeznaczane na inwestycje, koszty operacyjne oraz zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych, mające na celu skompensowanie dodatkowych kosztów spowodowanych takimi ograniczeniami. Pomoc operacyjna może obejmować pokrycie wydatków na usługi transportu towarowego, logistykę ekologiczną, zarządzanie mobilnością i pomoc na rozpoczęcie działalności w zakresie usług transportowych, a także pokrycie wydatków na operacje związane z ograniczeniami w przechowywaniu, z nadmierną wielkością i konserwacją narzędzi produkcyjnych oraz niedostatkiem kapitału ludzkiego na lokalnym rynku. Przydział ten nie jest objęty koncentracją tematyczną przewidzianą w niniejszym rozporządzeniu. W celu ochrony integralności rynku wewnętrznego, analogicznie do wszystkich operacji współfinansowanych przez EFRR lub Fundusz Spójności, wszelkie wsparcie ze środków EFRR na finansowanie pomocy operacyjnej i inwestycyjnej w regionach najbardziej oddalonych powinno być zgodne z zasadami pomocy państwa określonymi w art. 107 i 108 TFUE. [Popr. 26]

(28)  W celu uzupełnienia i zmiany niektórych, innych niż istotne, elementów niniejszego rozporządzenia należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do wprowadzania, w uzasadnionych przypadkach, dostosowań do załącznika II, określającego wykaz wskaźników stosowanych do przekazywania Parlamentowi Europejskiemu i Radze informacji o wynikach programów. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.(11). W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(29)  Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie wzmocnienie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej poprzez niwelowanie głównych dysproporcji regionalnych w Unii w ramach podejścia zorientowanego na obywateli, którego celem jest wspieranie rozwoju kierowanego przez społeczność i promowanie aktywnych postaw obywatelskich, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie ze względu na znaczne zróżnicowania między poziomem rozwoju poszczególnych regionów oraz opóźnienie regionów najmniej uprzywilejowanych, a także ograniczone środki finansowe państw członkowskich i regionów, natomiast możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art.5 TUE. Zgodnie z zasadą proporcjonalności wymienioną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest niezbędne dla osiągnięcia tego celu, [Popr. 27]

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

Wspólne przepisy

Artykuł 1

Przedmiot

1.  W niniejszym rozporządzeniu określa się cele szczegółowe i zakres wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w odniesieniu do celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” i celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg), o których mowa w art. [4(2)] rozporządzenia (UE) 2018/xxxx [nowe RWP].

2.  W niniejszym rozporządzeniu określa się również cele szczegółowe i zakres wsparcia z Funduszu Spójności w odniesieniu do celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”, o którym mowa w art. [4 ust. 2 lit. a)] rozporządzenia (UE) 2018/xxxx [nowe RWP].

Artykuł 1a

Zadania EFRR i Funduszu Spójności

EFRR i Fundusz Spójności przyczyniają się do realizacji ogólnego celu, jakim jest wzmocnienie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii.

EFRR przyczynia się do zmniejszania dysproporcji w poziomach rozwoju poszczególnych regionów w Unii oraz do zmniejszania zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych, łącznie z wyzwaniami środowiskowymi, dzięki zrównoważonemu rozwojowi i dostosowaniu strukturalnemu gospodarek regionalnych.

Fundusz Spójności przyczynia się do realizacji projektów w dziedzinie sieci transeuropejskich i ochrony środowiska. [Popr. 28]

Artykuł 2

Cele szczegółowe EFRR i Funduszu Spójności

1.  Zgodnie z celami polityki określonymi w art. [4(1)] rozporządzenia (UE) 2018/xxxx [nowe RWP] EFRR wspiera następujące cele szczegółowe:

a)  „Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnejinnowacyjnego, inteligentnego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju i transformacji gospodarczej” gospodarczej, łączności regionalnej w obszarze technologii, rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), łączności i skutecznej administracji publicznej” („CP 1”) – poprzez: [Popr. 29]

(i)  zwiększenie wspieranie rozwoju i zwiększania potencjału w zakresie badań i innowacji oraz , inwestycji i infrastruktury, wykorzystywanie zaawansowanych technologii oraz wspieranie i promowanie klastrów na rzecz innowacji między przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, środowiskiem akademickim i władzami publicznymi; [Popr. 30]

(ii)  zwiększanie łączności cyfrowej i czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, zakładów naukowych, przedsiębiorstw naukowych, przedsiębiorstw, rządów i administracji publicznej na szczeblu regionalnym i lokalnym, w tym inteligentnych miast i inteligentnych wsi; [Popr. 31]

(iii)  sprzyjanie zrównoważonemu wzrostowi i konkurencyjności MŚP oraz zapewnianie wsparcia dla tworzenia i utrzymania nowych miejsc pracy, a także wsparcia dla rozwoju technologicznego i modernizacji; [Popr. 32]

(iv)  rozwijanie umiejętności na rzecz i strategii oraz budowanie potencjału w zakresie inteligentnej specjalizacji, sprawiedliwej transformacji przemysłowej i , gospodarki o obiegu zamkniętym, innowacji społecznych, przedsiębiorczości, turystyki i przejścia na przemysł 4.0; [Popr. 33]

b)  „Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna i odporna Europa dla wszystkich dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem” („CP 2”) – poprzez: [Popr. 34]

(i)  promowanie środków na rzecz w zakresie efektywności energetycznej, oszczędności energii i ubóstwa energetycznego; [Popr. 35]

(ii)  promowanie zrównoważonych odnawialnych źródeł energii; [Popr. 36]

(iii)  rozwój inteligentnych systemów i sieci energetycznych oraz systemów magazynowania na szczeblu lokalnym; [Popr. 37]

(iv)  wspieranie działań w zakresie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku, postępowania w przypadku skrajnych zjawisk pogodowych i klęsk żywiołowych oraz i odporności na klęski żywiołowenie, łącznie z trzęsieniami ziemi, pożarami lasów, powodziami i suszami, z uwzględnieniem podejścia opartego na ekosystemie; [Popr. 38]

(v)  wspieranie powszechnego dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej; [Popr. 39]

(vi)  wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym i poprawę zasobooszczędności; [Popr. 40]

(vi a)  wspieranie procesów transformacji regionalnej w kierunku dekarbonizacji, a także przejście na niskoemisyjne wytwarzanie energii; [Popr. 41]

(vii)  sprzyjanie bioróżnorodności i rozwojowi zielonej infrastruktury w środowisku miejskim oraz dziedzictwu naturalnemu oraz ich ochrona, zachowanie i uwypuklenie chronionych obszarów przyrodniczych, zasobów naturalnych i zmniejszanie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, takich jak zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby czy zanieczyszczanie hałasem i światłem; [Popr. 42]

(viia)   zwiększanie obecności zielonej infrastruktury na miejskich obszarach funkcjonalnych, rozwój multimodalnej mobilności miejskiej na niewielką skalę w ramach gospodarki o zerowym poziomie emisji netto; [Popr. 43]

c)  „Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych”dla wszystkich dzięki zwiększeniu mobilności” („CP 3”) – poprzez: [Popr. 44]

(i)  udoskonalanie sieci połączeń cyfrowych; [Popr. 45]

(ii)  rozwój zrównoważonejodpornej na zmianę klimatu, inteligentnej, bezpiecznej , zrównoważonej drogowej i kolejowej oraz intermodalnej sieci TEN-T odpornej na zmianę , a także połączeń transgranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem środków ograniczających hałas, przyjaznych dla klimatu i środowiska sieci transportu publicznego i sieci kolejowych; [Popr. 46]

(iii)  rozwój zrównoważonej, inteligentnej i intermodalnej mobilności odpornej na zmianę klimatu na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do sieci TEN-T, mobilności transgranicznej i przyjaznych dla środowiska sieci transportu publicznego; [Popr. 47]

(iv)  wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej; [Popr. 48] (Poprawka ta będzie wymagać odpowiedniego dostosowania załącznika I i załącznika II.)

d)  „Europa o silniejszym wymiarze społecznym i bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu dzięki wdrażaniu Europejskiego filaru praw socjalnych” („CP 4”) – poprzez: [Popr. 49]

(i)  poprawę skuteczności i włączającego charakteru rynków pracy oraz dostępu do wysokiej jakości zatrudnienia poprzez rozwój innowacji społecznych i infrastruktury, a także wspieranie gospodarki społecznej i innowacji; [Popr. 50]

(ii)  poprawę równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie oraz sportu poprzez rozwój charakteryzujących się dostępnością infrastruktury i usług; [Popr. 52]

(iia)   inwestycje w mieszkania stanowiące własność publiczną lub własność podmiotów o celach niezarobkowych wykorzystywane na cele mieszkaniowe dla gospodarstw domowych o niskich dochodach lub osób o szczególnych potrzebach; [Popr. 53]

(iii)  zwiększenie integracji społeczno-ekonomicznej promowanie włączenia społeczno-ekonomicznego marginalizowanych społeczności i społeczności ubogich, takich jak Romowie migrantów i grup w niekorzystnej sytuacji poprzez zintegrowane działania obejmujące mieszkalnictwo i usługi społeczne; [Popr. 53]

(iiia)   promowanie długoterminowej integracji społeczno-gospodarczej uchodźców i migrantów objętych ochroną międzynarodową poprzez zintegrowane działania obejmujące mieszkalnictwo i usługi socjalne, poprzez zapewnienie wsparcia infrastrukturalnego dla zaangażowanych miast i władz lokalnych; [Popr. 54]

(iv)  zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej poprzez rozwój infrastruktury opieki zdrowotnej i innych aktywów, w tym podstawowej opieki zdrowotnej i środków zapobiegawczych, oraz wspieranie przechodzenia z opieki instytucjonalnej do opieki opartej na rodzinie i społeczności; [Popr. 55]

(iva)   wspieranie rewitalizacji ubogich społeczności pod względem fizycznym, gospodarczym i społecznym; [Popr. 56]

e)  „Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych i wszystkich innych obszarów w ramach inicjatyw lokalnych” („CP 5”) – poprzez: [Popr. 57]

(i)  wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, zrównoważonej turystyki również w ramach dzielnic turystycznych, sportu i bezpieczeństwa na obszarach miejskich, w tym na funkcjonalnych obszarach miejskich; [Popr. 58]

(ii)  wspieranie zintegrowanego lokalnego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, zrównoważonej turystyki również w ramach dzielnic turystycznych, sportu oraz bezpieczeństwa, w tym na obszarach zawsze na szczeblu lokalnym, w regionach wiejskich, górskich, wyspiarskich i przybrzeżnych, m.in. odizolowanych i słabo zaludnionych oraz wszystkich innych obszarach, które napotykają trudności w dostępie do podstawowych usług, w tym również na poziomie NUTS3, w ramach strategii rozwoju terytorialnego i lokalnego kierowanego przez społeczność, w formach, o których mowa w art. 22 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) 2018/xxxx [nowe RWP]. [Popr. 59]

1a.   zwiększanie multimodalnej mobilności na małą skalę w miastach, o której mowa w lit. b) ppkt (viia) niniejszego artykułu i którą uznaje się za kwalifikującą się do wsparcia, jeżeli wkład EFRR w operację nie przekracza 10 000 000 EUR. [Popr. 60]

2.  Fundusz Spójności wspiera CP 2 oraz cele szczegółowe w ramach CP 3, określone w ust. 1 lit. c) ppkt (ii), (iii) i (iv).

3.  W odniesieniu do osiągnięcia celów szczegółowych określonych w ust. 1 EFRR lub Fundusz Spójności mogą również w stosownych przypadkach wspierać działania w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”, o ile działania te: [Popr. 61]

a)  zwiększają zdolności instytucji programu oraz podmiotów związanych z wdrażaniem funduszy, a także wspierają organy administracji publicznej i organy administracji lokalnej i regionalnej odpowiedzialne za wdrażanie EFRR i Funduszu Spójności w ramach specjalnych planów mających na celu wzmocnienie zdolności instytucjonalnych z myślą o nadawaniu lokalnego wymiaru celom zrównoważonego rozwoju, uproszczeniu i ograniczeniu procedur oraz skróceniu czasu realizacji działań, pod warunkiem że będą one miały charakter strukturalny, a sam program będzie miał wymierne cele; [Popr. 62]

b)  poprawiają współpracę z partnerami w ramach danego państwa członkowskiego i poza nim.

Zwiększanie zdolności, o którym mowa w lit. a) niniejszego artykułu, może zostać uzupełnione o dodatkowe wsparcie z programu wspierania reform ustanowionego na mocy rozporządzenia UE (2018/xxx (program wspierania reform); [Popr. 63]

Współpraca, o której mowa w lit. b), może obejmować współpracę z partnerami z regionów transgranicznych, regionów niesąsiadujących lub regionów położonych na terytorium objętym europejskim ugrupowaniem współpracy terytorialnej, strategią makroregionalną lub strategią na rzecz basenu morskiego lub ich kombinacją. [Popr. 64]

Zapewnione jest rzeczywiste uczestnictwo władz regionalnych i lokalnych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym beneficjentów na wszystkich etapach przygotowywania, wdrażania, monitorowania i oceny programów w ramach EFRR zgodnie z zasadami określonymi w europejskim kodeksie postępowania w zakresie partnerstwa. [Popr. 65]

Artykuł 3

Koncentracja tematyczna wsparcia w ramach EFRR

1.  W odniesieniu do programów wdrażanych w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” całość środków z EFRR w każdym państwie członkowskim koncentruje się na szczeblu krajowym zgodnie z ust. 3 i 4.

2.  W odniesieniu do koncentracji tematycznej wsparcia dla państw członkowskich, w których znajdują się regiony najbardziej oddalone – środki z EFRR przeznaczone wyraźnie na programy dla regionów najbardziej oddalonych traktuje się oddzielnie od środków EFRR przydzielonych na wszystkie pozostałe regiony.

3.  Państwa członkowskie Regiony na poziomie NUTS 2 klasyfikuje się pod względem dochodu narodowego produktu krajowego brutto (PKB) na mieszkańca w następujący sposób: [Popr. 66]

a)  państwa członkowskie o wskaźniku dochodu narodowego brutto równym lub przekraczającym 100 % średniej UEPKB na mieszkańca wyższym niż 100 % średniej PKB w UE27 („grupa 1”); [Popr. 67]

b)  państwa członkowskie o wskaźniku dochodu narodowego brutto równym lub przekraczającym PKB na mieszkańca między 75 % i niższym niż a 100 % średniej PKB w UE27 („grupa 2”); [Popr. 68]

c)  państwa członkowskie o wskaźniku dochodu narodowego brutto PKB na mieszkańca niższym niż 75 % średniej PKB w UE27 („grupa 3”). [Popr. 69]

Do celów niniejszego artykułu wskaźnik dochodu narodowego brutto oznacza stosunek dochodu narodowego brutto danego państwa członkowskiego klasyfikacji danego regionu w jednej z trzech kategorii regionów dokonuje się na podstawie produktu krajowego brutto na mieszkańca każdego regionu, mierzonego według standardu siły nabywczej (PPS) i obliczanego na podstawie danych Unii za okres 2014–2016, do średniego dochodu narodowego brutto 27 państw członkowskich na mieszkańca, mierzonego według standardu siły nabywczejPKB UE-27, w tym samym okresie odniesienia. [Popr. 70]

W odniesieniu do programów w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” dla najbardziej oddalonych regionów, regiony te klasyfikuje się do grupy 3.

4.  W stosunku do państw członkowskich obowiązują następujące wymogi koncentracji tematycznej:

a)  państwa członkowskie z grupy 1 przeznaczają co najmniej 85 % całkowitej kwoty swoich środków z EFRR w ramach priorytetów innych niż pomoc techniczna na CP 1 i 2, w tym co najmniej 60 % na CP 1;dla kategorii regionów lepiej rozwiniętych („grupa 1”) przeznaczają one: [Popr. 71]

(i)  co najmniej 50 % całkowitej kwoty środków z EFRR na szczeblu krajowym na CP 1; oraz [Popr. 72]

(ii)  co najmniej 30 % całkowitej kwoty środków z EFRR na szczeblu krajowym na CP 2. [Popr. 73]

b)  państwa członkowskie z grupy 2 przeznaczają co najmniej 45 % całkowitej kwoty swoich środków z EFRR w ramach priorytetów innych niż pomoc techniczna na CP 1 i co najmniej 30 % na CP 2;dla kategorii regionów w okresie przejściowym („grupa 2”) przeznaczają one: [Popr. 74]

(i)  co najmniej 40 % całkowitej kwoty środków z EFRR na szczeblu krajowym na CP 1 oraz [Popr. 75]

(ii)  co najmniej 30 % całkowitej kwoty środków z EFRR na szczeblu krajowym na CP 2. [Popr. 76]

c)  państwa członkowskie z grupy 3 przeznaczają co najmniej 35 % całkowitej kwoty swoich środków z EFRR w ramach priorytetów innych niż pomoc techniczna na CP 1 i co najmniej 30 % na CP 2.dla kategorii regionów słabiej rozwiniętych („grupa 3”) przeznaczają one: [Popr. 77]

(i)  co najmniej 30 % całkowitej kwoty środków z EFRR na szczeblu krajowym na CP 1 oraz [Popr. 78]

(ii)  co najmniej 30 % całkowitej kwoty środków z EFRR na szczeblu krajowym na CP 2. [Popr. 79]

4a.  W należycie uzasadnionych przypadkach dane państwo członkowskie może złożyć wniosek o zmniejszenie – o nie więcej niż pięć punktów procentowych lub dziesięć punktów procentowych w przypadku regionów najbardziej oddalonych – stopnia koncentracji środków na poziomie kategorii regionów w odniesieniu do celu tematycznego określonego w art. 3 ust. 4 lit. a) ppkt (i), art. 3 ust. 4 lit. b) ppkt (i) oraz art. 3 ust. 4 lit. c) ppkt (i) [nowy EFRR i Fundusz Spójności]. [Popr. 80]

5.  Wymogi koncentracji tematycznej określone w ust. 4 obowiązują w ciągu całego okresu programowania, również w przypadku przenoszenia kwot z EFRR między priorytetami programu lub między programami oraz podczas przeglądu śródokresowego zgodnie z art. [14] rozporządzenia (UE) 2018/xxxx [nowe RWP].

6.  W przypadku obniżenia przydziału środków z EFRR na dany program w ramachdotyczącego CP 1 lub CP 2, głównych celów polityki lub obu tych celów polityki w wyniku umorzenia zgodnie z art. [99] rozporządzenia (UE) 2018/xxxx [nowe RWP] lub w wyniku korekt finansowych dokonywanych przez Komisję zgodnie z art. [98] tego rozporządzenia, przestrzegania wymogów koncentracji tematycznej określonych w ust. 4 nie poddaje się ponownej ocenie. [Popr. 81]

Artykuł 4

Zakres wsparcia z EFRR

1.  Wsparcia z EFRR udziela się na:

a)  inwestycje w infrastrukturę;

aa)  inwestycje w badania, rozwój i innowacje; [Popr. 83 i 191/rev]

b)  inwestycje w dostęp do usług;

c)  inwestycje produkcyjne i inwestycje, które przyczyniają się do utrzymania istniejących miejsc pracy i tworzenia nowych miejsc pracy w MŚP oraz wszelkiego rodzaju wsparcie MŚP w formie dotacji i instrumentów finansowych; [Popr. 84 i 192/rev]

d)  sprzęt, oprogramowanie oraz wartości niematerialne i prawne;

e)  działania informacyjne, działania komunikacyjne, analizy, tworzenie sieci kontaktów, współpracę, wymianę doświadczeń i działania związane z klastrami;

f)  pomoc techniczną.

Ponadto Można udzielać wsparcia na inwestycje produkcyjne w przedsiębiorstwa inne niż MŚP, o ile dotyczą one współpracy z MŚP w zakresie działań badawczych i innowacyjnych wspieranych na podstawie art. 2 ust. 1 lit. a) ppkt (i)lub infrastruktury biznesowej wspierającej MŚP.

Ponadto można również wspierać inwestycje produkcyjne w przedsiębiorstwach innych niż MŚP w zakresie działań badawczych i innowacyjnych wspieranych na podstawie na podstawie art. 2 ust. 1 lit. a) ppkt (i) oraz działalności w zakresie efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych na podstawie, odpowiednio, art. 2 ust. 1 lit. b) ppkt (i) i (ii), zgodnie z art. 59 ust. 1 lit. a) i art. 60 rozporządzenia (UE) .../... [nowe RWP].] [Popr. 193rev]

W kontekście realizacji celu szczegółowego w ramach CP 1, określonego w art. 2 ust. 1 lit. a) ppkt (iv), wsparcia z EFRR udziela się również na szkolenie, opiekę indywidualnego doradcy, uczenie się przez całe życie, przekwalifikowanie i działalność edukacyjną. [Popr. 87 i 194/rev]

2.  W ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wsparcie z EFRR może obejmować również:

a)  wspólne wykorzystywanie obiektów i zasobów ludzkich;

b)  towarzyszące inwestycje miękkie i inne działania związane z CP 4 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, określone w rozporządzeniu (UE) 2018/xxxx [nowe EFS+].

Artykuł 5

Zakres wsparcia z Funduszu Spójności

1.  Wsparcia z Funduszu Spójności udziela się na:

a)  inwestycje na rzecz środowiska, w tym korzystne dla środowiska inwestycje związane z gospodarką o obiegu zamkniętym, ze zrównoważonym rozwojem oraz energią odnawialną; [Popr. 88]

b)  inwestycje w sieć bazową i kompleksową TEN-T; [Popr. 89]

c)  pomoc techniczną, w tym poprawę i rozwój administracyjnych umiejętności i kompetencji organów lokalnych w zakresie zarządzania tymi funduszami. [Popr. 90]

ca)   działania informacyjne, działania komunikacyjne, analizy, tworzenie sieci kontaktów, współpracę, wymianę doświadczeń i działania związane z klastrami; [Popr. 91]

Państwa członkowskie zapewniają odpowiednią równowagę między inwestycjami, o których mowa w lit. a) i b), na podstawie inwestycji i szczególnych potrzeb każdego państw członkowskiego. [Popr. 92]

2.  Kwotę przeniesioną Kwota przeniesiona z Funduszu Spójności do instrumentu „Łącząc Europę”(12) jest proporcjonalna i wykorzystuje się na projekty TEN-T. [Popr. 93]

Artykuł 6

Wyłączenie z zakresu EFRR i Funduszu Spójności

1.  Wsparcia z EFRR i Funduszu Spójności nie udziela się na następujące cele:

a)  likwidacja lub budowa elektrowni jądrowych;

b)  inwestycje służące redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(13);

c)  wytwarzanie, przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;

d)  przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014(14);

e)  inwestycje w nowe regionalne porty lotnicze oraz w infrastrukturę portów lotniczych, z wyjątkiem regionów najbardziej oddalonych;: [Popr. 94]

ea)  inwestycji związanych z regionami najbardziej oddalonymi; [Popr. 95]

eb)  wsparcia związanego z sieciami bazowymi TEN-T; [Popr. 96]

ec)  inwestycji związanych z ochroną środowiska i mające na celu łagodzenie lub ograniczenie ich negatywnego oddziaływania na środowisko. [Popr. 97]

f)  inwestycje trwałego składowania odpadów, z wyjątkiem regionów najbardziej oddalonych i działań mających na celu demontaż, przekształcenie lub zabezpieczenie istniejących instalacji i z zastrzeżeniem przepisów art. 4 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2008/98(15); [Popr. 98]

g)  inwestycje w instalacje przetwarzania odpadów resztkowych, z wyjątkiem regionów najbardziej oddalonych oraz w przypadku najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie recyklingu zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym i hierarchii postępowania z odpadami, z pełnym poszanowaniem celów określonych w art. 11 ust. 2 dyrektywy 2008/98/WE i pod warunkiem, że państwa członkowskie ustanowiły swoje plany gospodarowania odpadami zgodnie z art. 29 dyrektywy (UE) 2018/851. Odpady resztkowe należy rozumieć jako głównie odpady komunalne, które nie są zbierane selektywnie, i odrzuty z przetwarzania odpadów; [Popr. 99]

h)  inwestycje w zakresie produkcji, przetwarzania, transportu, dystrybucji, składowania lub spalania paliw kopalnych: z wyjątkiem inwestycji związanych z czystymi ekologicznie pojazdami w rozumieniu art. 4 dyrektywy 2009/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(16); [Popr. 100]

i)  inwestycje w infrastrukturę szerokopasmową na obszarach, na których istnieją co najmniej dwie sieci szerokopasmowe o równoważnej kategorii; [Popr. 102]

j)  finansowanie zakupu taboru na potrzeby transportu kolejowego, z wyjątkiem, gdy jest to związane:

(i)  z realizacją obowiązku świadczenia usługi publicznej będącej przedmiotem procedury przetargowej zgodnie z rozporządzeniem 1370/2007 wraz ze zmianami,

(ii)  ze świadczeniem usług transportu kolejowego na liniach w pełni otwartych na konkurencję, w przypadku gdy beneficjent jest nowym operatorem kwalifikującym się do finansowania na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/xxxx [rozporządzenie w sprawie InvestEU]. [Popr. 103 i 245]

ja)  inwestycje w budowę zakładów opieki instytucjonalnej stosujących segregację lub naruszających zasadę swobody osobistego wyboru i niezależności; [Popr. 104]

1a.  Wyjątki wymienione w lit. h) są ograniczone do maksymalnie 1 % całkowitych środków EFRR-Fundusz Spójności na poziomie krajowym. [Popr. 101]

2.  Ponadto w ramach Funduszu Spójności nie wspiera się inwestycji w budynki mieszkalne, o ile inwestycje te nie są związane z promowaniem efektywności energetycznej lub korzystania z odnawialnych źródeł energii oraz przystępnymi warunkami mieszkaniowymi dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, a także modernizacją sejsmiczną. [Popr. 105]

3.  Kraje i terytoria zamorskie nie kwalifikują się do wsparcia z EFRR ani Funduszu Spójności, ale mogą uczestniczyć w programach w ramach celu Interreg zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu (UE) 2018/xxxx [EWT (Interreg)].

Artykuł 6a

Partnerstwo

Każde państwo członkowskie zapewnia znaczące i integracyjne zaangażowanie partnerów społecznych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i użytkowników usług w zarządzanie, programowanie, realizację, monitorowanie i ocenę działań i polityk wspieranych z EFRR i Funduszu Spójności w ramach zarządzania dzielonego, zgodnie z art. 6 wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów i rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 240/2014. [Popr. 106]

Artykuł 7

Wskaźniki

1.  Wspólne wskaźniki produktu i rezultatu określone i zdefiniowane w załączniku I w odniesieniu do EFRR i Funduszu Spójności oraz w razie konieczności, w stosownych przypadkach, wskaźniki produktu i rezultatu specyficzne dla danego programu stosuje się zgodnie z art. [12 ust. 1] akapit drugi lit. a), art. [17 ust. 3] lit. d) ppkt (ii) oraz art. [37 ust. 2] lit. b) rozporządzenia (UE) 2018/xxxx [nowe RWP]. [Popr. 107]

2.  W przypadku wskaźników produktu wartość bazową ustala się na poziomie zero. Cele pośrednie określone na 2024 r. oraz cele końcowe wyznaczone na 2029 r. mają charakter kumulacyjny.

3.  Zgodnie z wymogami dotyczącymi sprawozdawczości określonymi w art. [38 ust. 3 lit. e) ppkt (i)] rozporządzenia finansowego Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie informacje na temat wyników zgodnie z załącznikiem II.

4.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 13 w celu wprowadzenia zmian w załączniku I służących dokonaniu niezbędnych dostosowań w wykazie wskaźników, które mają stosować państwa członkowskie, oraz wprowadzania zmian w załączniku II służących dokonaniu niezbędnych dostosowań dotyczących informacji o wynikach, które mają być przekazywane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

4a.  Państwa członkowskie mogą wystąpić z uzasadnionym wnioskiem o większą elastyczność w obowiązujących ramach paktu stabilności i wzrostu w odniesieniu do publicznych lub równoważnych wydatków strukturalnych, popartym przez administrację publiczną w drodze współfinansowania inwestycji uruchomionych w ramach EFRR i Funduszu Spójności. Określając korektę budżetową w ramach części zapobiegawczej lub naprawczej paktu stabilności i wzrostu, Komisja dokładnie ocenia odnośny wniosek w sposób odzwierciedlający strategiczne znaczenie inwestycji współfinansowanych z EFRR i Funduszu Spójności. [Popr. 108]

ROZDZIAŁ II

Przepisy szczegółowe dotyczące traktowania szczególnych uwarunkowań terytorialnych

Artykuł 8

Zintegrowany rozwój terytorialny

1.  Dopuszcza się udzielanie wsparcia z EFRR na EFRR wspiera zintegrowany rozwój terytorialny w ramach programów objętych oboma celami, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2018/xxxx [nowe RWP], zgodnie z tytułem III rozdział II tego rozporządzenia [nowe RWP]. [Popr. 109]

1a.  Co najmniej 5 % środków z EFRR na poziomie krajowym w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”, z wyjątkiem środków na pomoc techniczną, przydziela się na zintegrowany rozwój terytorialny na obszarach pozamiejskich charakteryzujących się utrudnieniami naturalnymi, geograficznymi lub niekorzystnymi warunkami i negatywnymi tendencjami demograficznymi lub utrudnionym dostępem do usług podstawowych. Z tej kwoty co najmniej 17,5 % przydziela się obszarom i społecznościom wiejskim, z uwzględnieniem postanowień paktu na rzecz inteligentnych wsi w celu opracowania projektów takich jak inteligentne wsie. [Popr. 110]

2.  Państwa członkowskie wdrażają zintegrowany rozwój terytorialny, przy wsparciu EFRR, wyłącznie w postaci specjalnej osi lub programu albo w innych postaciach, o których mowa w art. [22] rozporządzenia (UE) 2018/xxxx [nowe RWP], przy czym może on być objęty wielofunduszowym i zintegrowanym podejściem w ramach EFRR, EFS+, EFMR i EFRROW.w postaciach, o których mowa w art. [22] rozporządzenia (UE) 2018/xxxx [nowe RWP]. [Popr. 111]

Artykuł 9

Zrównoważony rozwój obszarów miejskich

1.  W celu rozwiązywania problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, demograficznych i społecznych w ramach EFRR wspiera się zintegrowany rozwój terytorialny w oparciu o strategie terytorialne, zgodnie z art. [23] rozporządzenia (UE) 2018/xxxx [nowe RWP], koncentrujące które mogą być również objęte wielofunduszowym i zintegrowanym podejściem w ramach EFRR i EFS+, ikoncentrować się na miejskich obszarach miejskich funkcjonalnych („zrównoważony rozwój obszarów miejskich”) w ramach programów objętych oboma celami, o których mowa w art. 4 ust. 2 tego rozporządzenia. [Popr. 112]

2.  Co najmniej 6 % 10 % środków z EFRR na poziomie krajowym w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”, z wyjątkiem środków na pomoc techniczną, przydziela się na zrównoważony rozwój obszarów miejskich w postaci specjalnego programu, specjalnej osi priorytetowej, rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zintegrowanych inwestycji terytorialnych lub innych narzędzi terytorialnych, zgodnie z art. 22 lit. c) rozporządzenia (UE) 2018/xxxx [nowe RWP]. Władze miejskie, o których mowa w art. 6 rozporządzenia (UE) 2018/XXXX [nowe RWP], są uprawnione do wyboru działań i projektów. Działania opracowane w ramach CP innych niż CP 5, o ile spełniają kryteria spójności, mogą wliczać się do minimalnego progu 10 %, który należy przeznaczyć na zrównoważony rozwój obszarów miejskich. Inwestycje dokonane w ramach CP 5 (i) są uznawane za wliczające się w ten przydział 10 %, tak jak i operacje realizowane w ramach innych CP, o ile są one spójne ze zrównoważonym rozwojem obszarów miejskich. [Popr. 113]

W ramach odnośnego programu lub odnośnych programów określa się planowane kwoty na ten cel zgodnie z art. [17 ust. 3] lit. d) ppkt (vii) rozporządzenia (UE) 2018/xxxx [nowe RWP].

3.  Określony w ust. 2 odsetek środków przydzielany na zrównoważony rozwój obszarów miejskich obowiązuje w ciągu całego okresu programowania w przypadku przenoszenia kwot z EFRR między priorytetami programu lub między programami oraz podczas przeglądu śródokresowego zgodnie z art. [14] rozporządzenia (UE) 2018/xxxx [nowe RWP].

4.  W przypadku obniżenia przydziału środków z EFRR w wyniku umorzenia zgodnie z art. [99] rozporządzenia (UE) nr [nowe RWP] lub w wyniku korekt finansowych dokonywanych przez Komisję zgodnie z art. [98] tego rozporządzenia, zgodności z ust. 2 nie poddaje się ponownej ocenie.

Artykuł 10

Europejska inicjatywa miejska

1.  W ramach EFRR udziela się również wsparcia Europejskiej inicjatywy miejskiej, wdrażanej przez Komisję w ramach zarządzania bezpośredniego i pośredniego.

Inicjatywa ta obejmuje wszystkie miejskie obszary miejskie funkcjonalne i wspiera Programpartnerstwa i koszty organizacyjne Programu rozwoju miast w Unii Europejskiej. Władze lokalne powinny aktywnie uczestniczyć w tworzeniu i wdrażaniu Europejskiej inicjatywy miejskiej. [Popr. 114]

2.  Europejska inicjatywa miejska składa się z niżej wymienionych trzech części, z których wszystkie odnoszą się do zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich:

a)  wspieranie budowania potencjału, w tym działań w zakresie wymiany dla przedstawicieli regionalnych i lokalnych na szczeblu niższym niż krajowy; [Popr. 115]

b)  wspieranie innowacyjnych działań, które mogą uzyskać dodatkowe współfinansowanie na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/xxx (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) i zostać włączone w Europejską Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w szczególności w powiązaniu z obszarami wiejskimi i miejskimi oraz projektami wspierającymi rozwój obszarów miejskich i miejskich obszarów funkcjonalnych. [Popr. 116]

c)  wspieranie wiedzy, ocen oddziaływania terytorialnego, opracowywania polityki i działań komunikacyjnych. [Popr. 117]

Na wniosek jednego lub większej liczby państw członkowskich Europejska inicjatywa miejska może również wspierać współpracę międzyrządową w zakresie zagadnień miejskich jako ram odniesienia w dziedzinie zrównoważonych miast, agendy terytorialnej Unii Europejskiej oraz dostosowania opracowanych przez ONZ celów zrównoważonego rozwoju do warunków lokalnych. [Popr. 118]

Komisja składa co roku Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie na temat postępów w ramach Europejskiej inicjatywy miejskiej. [Popr. 119]

Artykuł 10a

Obszary zmagające się z niekorzystnymi warunkami i wyzwaniami przyrodniczymi lub demograficznymi

W ramach programów współfinansowanych przez EFRR obejmujących obszary zmagające się z niekorzystnymi warunkami i wyzwaniami przyrodniczymi lub demograficznymi, takie jak obszary wymienione w art. 174 TFUE, poświęca się szczególną uwagę na rozwiązanie problemów, z którymi zmagają się te obszary.

W szczególności obszary NUTS 3 lub jednostki samorządu lokalnego o gęstości zaludnienia poniżej 12,5 os./km2 w przypadku obszarów słabo zaludnionych lub poniżej 8 os./km2 w przypadku obszarów bardzo słabo zaludnionych bądź o średnim spadku liczby ludności przekraczającym 1 % w okresie między rokiem 2007 a 2017 muszą zostać objęte szczegółowymi planami regionalnymi i krajowymi w celu zwiększenia ich atrakcyjności dla ludności, inwestycji biznesowych, poprawy dostępności usług cyfrowych i publicznych, łącznie z funduszem w ramach umowy o współpracy. W umowie partnerstwa można przeznaczyć dedykowane środki na ten cel. [Popr. 120]

Artykuł 11

Regiony najbardziej oddalone

1.  Artykuł 3 nie ma zastosowania do dodatkowej alokacji środków o specjalnym przeznaczeniu na regiony najbardziej oddalone. Tę dodatkową alokację środków o specjalnym przeznaczeniu na regiony najbardziej oddalone wykorzystuje się do skompensowania dodatkowych kosztów ponoszonych w tych regionach wskutek jednego lub kilku stałych ograniczeń ich rozwoju, o których mowa w art. 349 TFUE. [Popr. 121]

2.  W ramach alokacji, o której mowa w ust. 1, udziela się wsparcia na:

a)  działania w zakresie określonym w art. 4;

b)  w drodze odstępstwa od art. 4 – działania obejmujące koszty operacyjne, mające na celu skompensowanie dodatkowych kosztów ponoszonych w regionach najbardziej oddalonych wskutek jednego lub kilku stałych ograniczeń ich rozwoju, o których mowa w art. 349 TFUE.

W ramach alokacji, o której mowa w ust. 1, można udzielać wsparcia na pokrycie wydatków na rekompensaty z tytułu realizacji obowiązku świadczenia usług publicznych oraz realizacji zamówień publicznych na usługi w regionach najbardziej oddalonych.

3.  W ramach alokacji, o której mowa w ust. 1, nie udziela się wsparcia w zakresie:

a)  operacji dotyczących produktów wymienionych w załączniku I do TFUE;

b)  pomocy na rzecz przewozu osób dopuszczalnej na mocy art. 107 ust. 2 lit. a) TFUE;

c)  zwolnień podatkowych i zwolnień z obciążeń socjalnych;

d)  obowiązków świadczenia usług publicznych niewypełnionych przez przedsiębiorstwa oraz w przypadkach działania państwa w ramach sprawowania władzy publicznej.

3a.   W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 1 EFRR może wspierać inwestycje produkcyjne w przedsiębiorstwach w regionach najbardziej oddalonych, niezależnie od wielkości tych przedsiębiorstw. [Popr. 122]

ROZDZIAŁ III

Przepisy końcowe

Artykuł 12

Przepisy przejściowe

Rozporządzenia (WE) nr 1300/2013 i (WE) nr 1301/2013 oraz wszelkie akty przyjęte na ich mocy mają nadal zastosowanie do programów i działań wspieranych w ramach EFRR lub Funduszu Spójności w okresie programowania 2014–2020.

Artykuł 13

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.  Uprawnienia do przyjęcia przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 7 ust. 4, powierza się Komisji na czas nieokreślony okres od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2027 r. [Popr. 123]

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 7 ust. 4, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.(17).

5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 7 ust. 4 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Artykuł 13a

Uchylenie

Z zastrzeżeniem art. 12 niniejszego rozporządzenia rozporządzenia (WE) nr 1301/2013 i (WE) nr 1300/2013 tracą moc z dniem 1 stycznia 2021 r. [Popr. 124]

Artykuł 13b

Przegląd

Parlament Europejski i Rada dokonają przeglądu niniejszego rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2027 r. zgodnie z art. 177 TFUE. [Popr. 125]

Artykuł 14

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK I

Wspólne wskaźniki produktu i rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności – art. 7 ust. 1(18)

Tabela 1: Wspólne wskaźniki produktu i rezultatu dla EFRR (cel „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” i Interreg) oraz Funduszu Spójności**

Cel polityki

Produkty

Rezultaty

(1)

(2)

(3)

1.  Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej, łączności regionalnej w obszarze technologii, rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), łączności i skutecznej administracji publicznej (CP 1) – poprzez: [Popr. 126]

RCO(19)01 – Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże)*

RCO -01 – Średni dochód regionalny [Popr. 127]

RCO 02 – Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w postaci dotacji*

RCO 03 – Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych*

RCO 04 – Przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie niefinansowe*

RCO 05 – Start-upy objęte wsparciem*

RCO 06 – Naukowcy pracujący we wspieranych obiektach badawczych

RCO 07 – Ośrodki badawcze uczestniczące we wspólnych projektach badawczych

RCO 08 – Nominalna wartość sprzętu na potrzeby badań naukowych i innowacji

RCO 10 – Przedsiębiorstwa współpracujące z ośrodkami badawczymi

RCO 10a – Przedsiębiorstwa wspierane w celu przekształcenia ich produktów i usług z myślą o przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym [Popr. 128]

RCO 96 – Międzyregionalne inwestycje w projekty UE*

RCR(20)01 – Miejsca pracy utworzone we wspieranych podmiotach*

RCR -01 – Zwiększenie wskaźnika dochodu regionalnego zgodnie z art. 3 ust. 3 [Popr. 131]

RCR 02 – Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: dotacje, instrumenty finansowe)*

RCR 03 – MŚP wprowadzające innowacje produktowe lub procesowe*

RCR 04 – MŚP wprowadzające innowacje marketingowe lub organizacyjne*

RCR 05 – MŚP wprowadzające innowacje wewnątrz przedsiębiorstwa*

RCR 06 – Wnioski patentowe złożone do Europejskiego Urzędu Patentowego*

RCR 07 – Wnioski w zakresie znaków towarowych oraz wzorów i modeli*

RCR 08 – Wspólne publikacje publiczno-prywatne

RCO 12 – Przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie na digitalizację produktów i usług

RCO 13 – Usługi i produkty cyfrowe opracowywane dla przedsiębiorstw

RCO 14 – Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług i aplikacji cyfrowych

RCO 14a – Dodatkowe ośrodki społeczno-gospodarcze objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o bardzo wysokiej przepustowości [Popr. 129]

RCR 11 – Użytkownicy nowych publicznych usług i aplikacji cyfrowych*

RCR 12 – Użytkownicy nowych produktów, usług i aplikacji cyfrowych opracowanych przez przedsiębiorstwa*

RCR 13 – Przedsiębiorstwa osiągające wysoką intensywność cyfrową*

RCR 14 – Przedsiębiorstwa korzystające Użytkownicy z publicznych usług cyfrowych* [Popr. 132]

RCR 14a – Ośrodki społeczno-gospodarcze z abonamentem na szerokopasmowy dostęp do sieci o bardzo wysokiej przepustowości [Popr. 130]

RCO 15 – Wytworzona zdolność inkubacji przedsiębiorstw*

RCR 16 – Wspierane przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu*

RCR 17 – Przedsiębiorstwa utrzymujące się na rynku od 3 lat*

RCR 18 – MŚP korzystające z usług inkubatora przedsiębiorczości jeden rok po jego utworzeniu

RCR 19 – Przedsiębiorstwa o wyższym obrocie

RCR 25 – Wartość dodana na 1 pracownika we wspieranych MŚP*

RCO 16 – Podmioty uczestniczące w procesie przedsiębiorczego odkrywania

RCO 17 – Inwestycje w ekosystemy regionalne/lokalne w celu rozwoju umiejętności

RCO 101 – MŚP inwestujące w rozwój umiejętności

RCO 102 – MŚP inwestujące w systemy zarządzania szkoleniami*

RCR 24 – MŚP korzystające z działań na rzecz rozwoju umiejętności realizowanych przez ekosystem lokalny/regionalny

RCR 97 – Uczestnicy programów przygotowania zawodowego wspieranych w MŚP

RCR 98 – Pracownicy MŚP kończący ustawiczne kształcenie i szkolenie zawodowe (według rodzaju umiejętności: techniczne, zarządzanie, przedsiębiorczość, ekologiczne, inne)

RCR 99 – Pracownicy MŚP kończący alternatywne szkolenie w zakresie usług opartych na wiedzy (KISA) (według rodzaju umiejętności: techniczne, zarządzanie, przedsiębiorczość, ekologiczne, inne)

RCR 100 – Pracownicy MŚP kończący formalne szkolenie w zakresie rozwoju umiejętności (KISA) (według rodzaju umiejętności: techniczne, zarządzanie, przedsiębiorczość, ekologiczne, inne)*

2.  Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna i odporna Europa dla wszystkich dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem [Popr. 133]

RCO 18 – Gospodarstwa domowe otrzymujące wsparcie na poprawę charakterystyki energetycznej budynku lub mieszkania

RCO 18a – Odsetek rocznej oszczędności energii całego zasobu budynków (w porównaniu z poziomem bazowym) zgodnie z celem zakładającym zapewnienie wysokiej efektywności i dekarbonizacji zasobu budynków, jak przewidziano w krajowej długoterminowej strategii renowacji mającej na celu wspieranie renowacji krajowego zasobu budynków mieszkalnych i niemieszkalnych [Popr. 134]

RCO 18b – Gospodarstwa domowe, które poprawiły charakterystykę energetyczną budynku lub mieszkania, osiągając co najmniej 60 % oszczędności energii [Popr. 135]

RCO 18c – Gospodarstwa domowe o zwiększonej efektywności energetycznej budynku lub mieszkania, które po remoncie osiągnęły standard budynku o niemal zerowym zużyciu energii [Popr. 136]

RCO 19 – Budynki publiczne otrzymujące wsparcie na poprawę charakterystyki energetyczne Budynki otrzymujące wsparcie na poprawę charakterystyki energetycznej (w tym: mieszkalne, prywatne niemieszkalne, publiczne niemieszkalne)[Popr. 137]

RCO 19b – Liczba konsumentów ubogich / narażonych na ubóstwo, wspieranych w celu poprawy charakterystyki energetycznej ich budynku lub mieszkania [Popr. 138]

RCO 20 – Nowo wybudowane lub zmodernizowane linie systemu ciepłowniczego

RCO 20a – Budynki wspierane w celu poprawy zdolności do absorpcji inteligentnych rozwiązań [Popr. 139]

RCR 26 – Roczne zużycie energii końcowej (w tym: w budynkach mieszkalnych, w prywatnych budynkach niemieszkalnych, w publicznych budynkach niemieszkalnych)

RCR 27 – Gospodarstwa domowe, które poprawiły charakterystykę energetyczną budynku lub mieszkania, osiągając co najmniej 60 % oszczędności energii [Popr. 150]

RCR 28 – Budynki o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (w tym: mieszkalne, prywatne niemieszkalne, publiczne niemieszkalne)

RCR 28a Budynki, których charakterystyka energetyczna poprawiła się w wyniku ustaleń umownych gwarantujących możliwe do zweryfikowania oszczędności energii i większą efektywność, takich jak umowy o poprawę efektywności energetycznej określone w art. 2 pkt 27 dyrektywy 2012/27/UE(21) [Popr. 151]

RCR 29 – Szacowana emisja gazów cieplarnianych*

RCR 30 – Przedsiębiorstwa, które dokonały poprawy charakterystyki energetycznej

RCR 30a – Budynki o zwiększonej zdolności do absorpcji inteligentnych rozwiązań [Popr. 152]

RCO 22 – Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (w tym: energii elektrycznej, energii cieplnej)

RCO 22a – Całkowite końcowe zużycie energii ze źródeł odnawialnych oraz zużycie w rozbiciu na sektory (ogrzewanie i chłodzenie, transport, energia elektryczna) [Popr. 140]

RCO 22b – Całkowity udział energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych [Popr. 141]

RCO 22c – Zmniejszenie rocznego importu energii ze źródeł nieodnawialnych [Popr. 142]

RCO 97 – Liczba wspieranych społeczności energetycznych i społeczności opartych na energii odnawialnej*

RCO 97a – Udział prosumentów energii ze źródeł odnawialnych w całkowitej zainstalowanej mocy energii elektrycznej [Popr. 143]

RCR 31 – Wytworzona energia odnawialna ogółem (w tym: energia elektryczna, energia cieplna)

RCR 32 Energia odnawialna: zdolność wytwórcza przyłączona do sieci (operacyjna)*

RCO 23 – Cyfrowe systemy zarządzania inteligentnymi sieciami

RCO 98 – Gospodarstwa domowe otrzymujące wsparcie w celu korzystania z inteligentnych sieci

RCO 98a – Wsparcie na okres przejściowy dla regionów poszkodowanych obniżeniem emisyjności [Popr. 144]

RCR 33 – Użytkownicy podłączeni do inteligentnych sieci

RCR 34 – Realizacja projektów inteligentnych sieci

RCO 24 – Nowe lub zmodernizowane systemy monitorowania, gotowości, ostrzegania i reagowania w kontekście klęsk żywiołowych, takich jak trzęsienia ziemi, pożary lasów, powodzie lub susze* [Popr. 145]

RCO 25 – Umocnienia nadbrzeży morskich, brzegów rzek i jezior oraz zabezpieczenia przed osunięciami ziemi nowo wybudowane lub wzmocnione w celu ochrony ludzi, mienia i środowiska naturalnego

RCO 26 – Zielona infrastruktura wybudowana w celu adaptacji do zmiany klimatu

RCO 27 – Krajowe / regionalne / lokalne strategie adaptacji do zmiany klimatu

RCO 28 – Obszary objęte środkami ochrony przed pożarami lasów , trzęsieniami ziemi, powodziami lub suszami [Popr. 146]

RCR 35 – Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej

RCR 36 – Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasów

RCR 37 – Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed klęskami żywiołowymi związanymi z klimatem (oprócz powodzi i pożarów lasów)

RCR 96 – Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed ryzykiem naturalnym niezwiązanym z klimatem oraz ryzykiem związanym z działalnością człowieka*

RCR 38 – Szacowany średni czas reakcji na klęskę żywiołową*

RCO 30 – Długość nowych lub zmodernizowanych linii wodociągowych dla gospodarstw domowych

RCO 31 – Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych linii kanalizacyjnych

RCO 32 – Zdolność nowo wybudowanych lub zmodernizowanych instalacji oczyszczania ścieków

RCO 32a – Całkowita ilość paliw kopalnych zastąpionych niskoemisyjnymi źródłami energii [Popr. 147]

RCR 41 – Ludność przyłączona do zmodernizowanych instalacji wodociągowych

RCR 42 – Ludność przyłączona do instalacji oczyszczania ścieków co najmniej II stopnia

RCR 43 – Straty Ograniczenie strat wody [Popr. 153]

RCR 44 – Ścieki prawidłowo oczyszczane

RCO 34 – Dodatkowe zdolności w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów i recyklingu odpadów [Popr. 148

RCO 34a – Liczba przekształconych miejsc pracy [Popr. 149]]

RCR 46 – Ludność obsługiwana przez instalacje recyklingu odpadów i małe systemy gospodarowania odpadami

RCR -46a – Ilość wytwarzanych odpadów w przeliczeniu na mieszkańca [Popr. 154]

RCR -46b – Ilość odpadów przekazanych do unieszkodliwienia i odzysku energii w przeliczeniu na mieszkańca [Popr. 155]

RCR 47 – Odpady poddane recyklingowi

RCR 47a – Bioodpady poddane recyklingowi [Popr. 156]

RCR 48 – Odpady poddane recyklingowi wykorzystywane jako surowce

RCR 48a – Ludność obsługiwana przez instalacje przygotowywania odpadów do ponownego użycia [Popr. 157]

RCR 48b – Wskaźnik wykorzystania materiałów w obiegu zamkniętym [Popr. 158]

RCR 49 – Odpady odzyskaneponownie użyte [Popr. 159]

RCR 49a – Odpady przygotowane do ponownego użycia [Popr. 160]

RCO 36 – Powierzchnia wspieranej zielonej infrastruktury na obszarach miejskich

RCO 37 – Powierzchnia obszarów Natura 2000 objętych środkami ochrony i odtworzenia zgodnie z priorytetowymi ramami działania

RCO 99 – Powierzchnia poza obszarami Natura 2000 objęta środkami ochrony i odtworzenia

RCO 38 – Powierzchnia wspieranych zrekultywowanych gruntów

RCO 39 – Zainstalowane systemy monitorowania zanieczyszczenia powietrza

RCR 50 – Ludność odnosząca korzyści ze środków na rzecz jakości powietrza

RCR 95 – Ludność mająca dostęp do nowej lub zmodernizowanej zielonej infrastruktury na obszarach miejskich

RCR 51 – Ludność odnosząca korzyści ze środków redukcji hałasu

RCR 52 – Tereny zrekultywowane wykorzystywane jako tereny zielone, pod budowę mieszkań socjalnych lub pod działalność gospodarczą lub społeczną

3.  Lepiej połączona Europa dla wszystkich dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych [Popr. 161]

RCO 41 – Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o bardzo wysokiej przepustowości

RCO 42 – Dodatkowe przedsiębiorstwa objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o bardzo wysokiej przepustowości

RCR 53 – Gospodarstwa domowe z abonamentem na szerokopasmowy dostęp do sieci o bardzo wysokiej przepustowości

RCR 54 – Przedsiębiorstwa z abonamentem na szerokopasmowy dostęp do sieci o bardzo wysokiej przepustowości

RCO 43 – Długość nowych dróg objętych wsparciem – TEN-T(22)(sieć bazowa i sieć kompleksowa) [Popr. 162]

RCO 44 – Długość nowych dróg objętych wsparciem – inne

RCO 45 – Długość dróg przebudowanych lub zmodernizowanych – TEN-T (sieć bazowa i sieć kompleksowa) [Popr. 163]

RCO 46 – Długość dróg przebudowanych lub zmodernizowanych – inne

RCR 55 – Użytkownicy nowo wybudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych dróg

RCR -55a – Współczynnik ukończenia korytarza TEN-T na terytorium kraju [Popr. 166]

RCR 56 – Oszczędność czasu dzięki udoskonalonej infrastrukturze drogowej

RCR 101 – Oszczędność czasu dzięki udoskonalonej infrastrukturze kolejowej

RCO 47 – Długość nowych linii kolejowych objętych wsparciem – TEN-T(sieć bazowa i sieć kompleksowa) [Popr. 164]

RCO 48 – Długość nowych linii kolejowych objętych wsparciem – inne

RCO 49 – Długość linii kolejowych przebudowanych lub zmodernizowanych – TEN-T (sieć bazowa i sieć kompleksowa) [Popr. 165]

RCO 50 – Długość linii kolejowych przebudowanych lub zmodernizowanych – inne

RCO 51 – Długość nowych lub zmodernizowanych śródlądowych dróg wodnych – TEN-T

RCO 52 – Długość nowych lub zmodernizowanych śródlądowych dróg wodnych – inne

RCO 53 – Stacje i obiekty kolejowe – nowe lub zmodernizowane

RCO 54 – Połączenia intermodalne – nowe lub zmodernizowane

RCO 100 – Liczba wspieranych portów

RCR 57 – Długość czynnych linii kolejowych wyposażonych w europejski system zarządzania ruchem kolejowym

RCR -57a – Współczynnik ukończenia korytarza TEN-T na terytorium kraju [Popr. 167]

RCR 58 – Roczna liczba pasażerów na wspieranych liniach kolejowych

RCR 59 – Transport towarowy koleją

RCR 60 – Transport towarowy śródlądowymi drogami wodnymi

RCO 55 – Długość nowych linii tramwajowych i linii metra

RCO 56 – Długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra

RCO 57 – Ekologiczny tabor transportu publicznego

RCO 58 – Infrastruktura przeznaczona specjalnie dla rowerów objęta wsparciem

RCO 59 – Infrastruktura paliw alternatywnych (punkty tankowania / ładowania) objęta wsparciem

RCO 60 – Miasta z nowym lub zmodernizowanym cyfrowym systemem transportu miejskiego

RCR 62 – Roczna liczba pasażerów transportu publicznego

RCR 63 – Roczna liczba użytkowników nowych / zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra

RCR 64 – Roczna liczba użytkowników infrastruktury przeznaczonej specjalnie dla rowerów

4.  Europa o silniejszym wymiarze społecznym dzięki wdrażaniu i bardziej sprzyjająca integracji społecznej – wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych [Popr. 168]

RCO 61 – Roczna liczba osób bezrobotnych korzystających z udoskonalonych udogodnień dla służb zatrudnienia (zdolność)

RCR 65 – Liczba osób poszukujących pracy, korzystających z usług wspieranych służb zatrudnienia

RCO 63 – Pojemność stworzonych tymczasowych ośrodków przyjmowania

RCO 64 – Pojemność wyremontowanych budynków mieszkalnych – migranci, uchodźcy i osoby objęte ochroną międzynarodową lub ubiegające się o taką ochronę

RCO 65 – Pojemność wyremontowanych budynków mieszkalnych – innych

RCR 66 – Wykorzystanie tymczasowych ośrodków przyjmowania wybudowanych lub odnowionych

RCR 67 – Wykorzystanie wyremontowanych budynków mieszkalnych – migranci, uchodźcy i osoby objęte ochroną międzynarodową lub ubiegające się o taką ochronę

RCR 68 – Wykorzystanie wyremontowanych budynków mieszkalnych – innych

RCR – 68a – Członkowie marginalizowanych społeczności i grup w niekorzystnej sytuacji poprzez zintegrowane działania obejmujące mieszkalnictwo i usługi społeczne (inni niż Romowie) [Popr. 169]

RCR – 68b – Członkowie marginalizowanych społeczności i grup w niekorzystnej sytuacji poprzez zintegrowane działania obejmujące mieszkalnictwo i usługi społeczne (Romowie) [Popr. 170]

RCO 66 – Liczba miejsc w objętych wsparciem ośrodkach opieki nad dziećmi (nowych lub zmodernizowanych)

RCO 67 – Liczba miejsc w objętych wsparciem ośrodkach kształcenia (nowych lub zmodernizowanych)

RCR 70 – Roczna liczba dzieci korzystających z objętych wsparciem ośrodków opieki nad dziećmi

RCR 71 – Roczna liczba uczniów korzystających z objętych wsparciem ośrodków kształcenia

RCO 69 – Liczba miejsc w objętych wsparciem ośrodkach opieki zdrowotnej

RCO 70 – Liczba miejsc w objętych wsparciem obiektach infrastruktury socjalnej (innych niż budynki mieszkalne)

RCR 72 – Liczba osób mających dostęp do udoskonalonych usług opieki zdrowotnej

RCR 73 – Roczna liczba osób korzystających z objętych wsparciem ośrodków opieki zdrowotnej

RCR 74 – Roczna liczba osób korzystających z objętych wsparciem ośrodków opieki społecznej

RCR 75 – Średni czas oczekiwania na pomoc medyczną w nagłych wypadkach na obszarze objętym wsparciem

5.  Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych i wszystkich innych obszarów w ramach inicjatyw lokalnych [Popr. 171]

RCO 74 – Ludność objęta strategiami zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich

RCO 75 – Zintegrowane strategie rozwoju obszarów miejskich

RCO 76 – Projekty współpracy

RCO 77 – Pojemność objętych wsparciem obiektów kulturalnych i turystycznych

RCR 76 – Podmioty zaangażowane w opracowanie i realizację strategii rozwoju obszarów miejskich

RCR 77 – Turyści odwiedzający wspierane obiekty*

RCR 78 – Użytkownicy korzystający z obiektów kulturalnych objętych wsparciem

RCO 80 – Strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Wskaźniki horyzontalne – Wdrożenie

RCO 95 – Pracownicy finansowani z EFRR i Funduszu Spójności

RCR 91 – Średni czas publikacji zaproszeń do składania wniosków, wyboru projektów i podpisania umów*

RCR 92 – Średni czas na przedstawienie ofert (od publikacji zamówienia do podpisania umów)*

RCR 93 – Średni czas realizacji projektu (od podpisania umowy do ostatniej płatności)*

RCR 94 – Składanie wspólnych wniosków o interwencje z EFRR i Funduszu Spójności*

** Dla ułatwienia prezentacji wskaźniki są pogrupowane według celów polityki, ale nie odnoszą się wyłącznie do danego celu polityki. W szczególności w ramach celu polityki 5 można stosować cele szczegółowe wymienione w ramach celów polityki 1–4 wraz z odpowiednimi wskaźnikami. Ponadto w celu uzyskania pełnego obrazu przewidywanych i rzeczywistych wyników programów wskaźniki oznaczone (*) można w uzasadnionych przypadkach stosować w odniesieniu do celów szczegółowych w ramach więcej niż jednego spośród celów polityki 1–4.

Tabela 2: Dodatkowe wspólne wskaźniki produktu i rezultatu dla EFRR w odniesieniu do Interreg

Wskaźniki specyficzne dla Interreg

RCO 81 – Uczestnicy inicjatyw w zakresie mobilności transgranicznej

RCO 82 – Uczestnicy wspólnych działań wspierających równość płci, równe szanse i włączenie społeczne

RCO 83 – Wspólne strategie i plany działania opracowane lub wdrożone

RCO 84 – Wspólne działania pilotażowe zrealizowane w ramach projektów

RCO 85 – Uczestnicy wspólnych programów szkolenia

RCO 96 – Zidentyfikowane przeszkody prawne lub administracyjne

RCO 86 – Podpisane wspólne umowy administracyjne lub prawne

RCO 87 – Organizacje współpracujące ponad granicami

RCO 88 – Transgraniczne projekty wzajemnego uczenia się w celu rozwijania współpracy

RCO 89 – Transgraniczne projekty poprawy wielopoziomowego sprawowania rządów

RCO 90 – Transgraniczne projekty tworzenia sieci i klastrów

RCR 79 – Wspólne strategie i plany działania podjęte przez organizacje w momencie zakończenia lub po zakończeniu projektu

RCR 80 – Wspólne działania pilotażowe podjęte lub rozszerzone przez organizacje w momencie zakończenia lub po zakończeniu projektu

RCR 81 – Uczestnicy kończący wspólne programy szkolenia

RCR 82 – Usunięte lub złagodzone przeszkody prawne lub administracyjne

RCR 83 – Osoby objęte podpisanymi wspólnymi umowami

RCR 84 – Organizacje współpracujące ponad granicami 6–12 miesięcy po zakończeniu projektu

RCR 85 – Uczestnicy wspólnych działań 6–12 miesięcy po zakończeniu projektu

RCR 86 – Podmioty / instytucje o zwiększonych możliwościach współpracy transgranicznej

ZAŁĄCZNIK II

Podstawowy zestaw wskaźników realizacji celów dla EFRR i Funduszu Spójności, o którym mowa w art. 7 ust. 3(23)

Cel polityki

Cel szczegółowy

Produkty

Rezultaty

(1)

(2)

(3)

(4)

1.  Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej, łączności regionalnej w obszarze technologii, rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), łączności i skutecznej administracji publicznej [Popr. 172]

(i)  Zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

CCO 01 – Przedsiębiorstwa objęte wsparciem na rzecz innowacji

CCO -01a – Przedsiębiorstwa objęte wsparciem na rzecz zrównoważonej działalności gospodarczej [Popr. 173]

CCO 02 – Naukowcy pracujący we wspieranych obiektach badawczych

CCR 01 – (MŚP wprowadzające innowacje produktowe, procesowe, marketingowe lub organizacyjne

CCR -01a – Wzrost wskaźnika dochodu regionalnego [Popr. 175]

(ii)  Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw i rządów

CCO 03 – Przedsiębiorstwa i instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie produktów, usług i aplikacji cyfrowych

CCR 02 – Dodatkowi użytkownicy nowych produktów, usług i aplikacji cyfrowych opracowanych przez przedsiębiorstwa i instytucje publiczne

(iii)  Sprzyjanie wzrostowi i konkurencyjności MŚP

CCO 04 – MŚP objęte wsparciem w celu generowania zrównoważonego wzrostu i tworzenia miejsc pracy [Popr. 174]

CCR 03 – Miejsca pracy utworzone we wspieranych MŚP

(iv)  Rozwijanie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości

CCO 05 – MŚP inwestujące w rozwój umiejętności

CCR 04 – Pracownicy MŚP korzystający ze szkolenia w celu rozwoju umiejętności

2.  Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna i odporna Europa dla wszystkich dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem [Popr. 176]

(i)  Promowanie środków na rzecz efektywności energetycznej

CCO 06 – Inwestycje w środki służące poprawie efektywności energetycznej

CCR 05 – Beneficjenci o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

(ii)  Promowanie odnawialnych źródeł energii

CCO 07 – Dodatkowe zdolności wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych

CCR 06 – Ilość dodatkowo wytworzonej energii ze źródeł odnawialnych

(iii)  Rozwój inteligentnych systemów i sieci energetycznych oraz systemów magazynowania na szczeblu lokalnym

CCO 08 – Cyfrowe systemy zarządzania opracowane dla inteligentnych sieci

CCO 08a – Rozwój nowych przedsiębiorstw [Popr. 177]

CCR 07 – Dodatkowi użytkownicy podłączeni do inteligentnych sieci

CCR 07a – Liczba stworzonych miejsc pracy [Popr. 179]

(iv)  Wspieranie działań w zakresie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i odporności na klęski żywiołowe

CCO 09 – Nowe lub zmodernizowane systemy monitorowania, ostrzegania i reagowania w kontekście klęsk żywiołowych

CCO 09a – Lepsze dostosowanie do zmian klimatu i lepsze zapobieganie ryzyku katastrof naturalnych oraz lepsza odporność na katastrofy i ekstremalne zjawiska pogodowe [Popr. 178]

CCR 08 – Dodatkowa ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed powodziami, pożarami lasów i innymi klęskami żywiołowymi związanymi z klimatem

(v)  Wspieranie zrównoważonej gospodarki wodnej

CCO 10 – Zdolność nowo wybudowanych lub zmodernizowanych instalacji oczyszczania ścieków

CCR 09 – Dodatkowa ludność przyłączona do instalacji oczyszczania ścieków co najmniej II stopnia

(vi)  Wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym

CCO 11 – Zdolność nowo wybudowanych lub zmodernizowanych instalacji recyklingu odpadów

CCR 10 – Dodatkowe odpady poddane recyklingowi

(vii)  Sprzyjanie bioróżnorodności i rozwojowi zielonej infrastruktury w środowisku miejskim oraz zmniejszanie zanieczyszczenia

CCO 12 – Powierzchnia zielonej infrastruktury na obszarach miejskich

CCR 11 – Ludność odnosząca korzyści ze środków na rzecz jakości powietrza

3.  Lepiej połączona Europa dla wszystkich dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych [Popr. 180]

(i)  Udoskonalanie sieci połączeń cyfrowych

CCO 13 – Dodatkowe gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa objęte zasięgiem sieci szerokopasmowych o bardzo wysokiej przepustowości

CCR 12 – Dodatkowe gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa z abonamentem na szerokopasmowy dostęp do sieci o bardzo wysokiej przepustowości

(ii)  Rozwój zrównoważonej, inteligentnej, bezpiecznej i intermodalnej sieci TEN-T odpornej na zmianę klimatu

CCO 14 – Sieć drogowa TEN-T: drogi nowe i zmodernizowane oraz mosty [Popr. 181]

CCR 13 – Oszczędność czasu dzięki udoskonalonej infrastrukturze drogowej i mostowej [Popr. 182]

(iii)  Rozwój zrównoważonej, inteligentnej i intermodalnej mobilności odpornej na zmianę klimatu na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do sieci TEN-T i mobilności transgranicznej

CCO 15 – Sieć kolejowa TEN-T: linie kolejowe nowe i zmodernizowane

CCR 14 – Roczna liczba pasażerów korzystających z ulepszonego transportu kolejowego

(iv)  Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej

CCO 16 – Rozbudowa i modernizacja linii tramwajowych i linii metra

CCR 15 – Roczna liczba użytkowników korzystających z nowych i zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra

4.  Europa o silniejszym wymiarze społecznym dzięki wdrażaniu i bardziej sprzyjająca integracji społecznej – wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych [Popr. 183]

(i)  Poprawa skuteczności rynków pracy oraz dostępu do wysokiej jakości zatrudnienia poprzez rozwój innowacji społecznych i infrastruktury

CCO 17 – Roczna liczba osób bezrobotnych korzystających z udoskonalonych udogodnień dla służb zatrudnienia

CCR 16 – Roczna liczba osób poszukujących pracy, korzystających z udoskonalonych udogodnień dla służb zatrudnienia

(ii)  Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury

CCO 18 – Liczba miejsc w nowych lub zmodernizowanych placówkach opieki nad dziećmi i kształcenia

CCR 17 – Roczna liczba użytkowników korzystających z nowych lub zmodernizowanych placówek opieki nad dziećmi i kształcenia

(iii)  Zwiększenie integracji społeczno-ekonomicznej marginalizowanych społeczności, migrantów i grup w niekorzystnej sytuacji poprzez zintegrowane działania obejmujące mieszkalnictwo i usługi społeczne

CCO 19 – Dodatkowa pojemność stworzonych lub zmodernizowanych ośrodków przyjmowania

CCR 18 – Roczna liczba użytkowników korzystających z nowych i zmodernizowanych ośrodków przyjmowania i obiektów zakwaterowania

(iv)  Zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej poprzez rozwój infrastruktury, w tym podstawowej opieki zdrowotnej

CCO 20 – Liczba miejsc w nowych lub zmodernizowanych ośrodkach opieki zdrowotnej

CCR 19 – Ludność mająca dostęp do udoskonalonych usług opieki zdrowotnej

5.  Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnychi wszystkich innych obszarów [Popr. 184]

(i)  Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, dziedzictwa kulturowego i bezpieczeństwa na obszarach miejskich

CCO 21 – Ludność objęta strategiami zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich

(1)Dz.U. C 62 z 15.2.2019, s. 90.
(2)Dz.U. C 86 z 7.3.2019, s. 115.
(3) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 27 marca 2019 r.
(4)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 1)
(5)[Pełne odniesienie – nowe RWP].
(6)Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 8 lipca 2017 r., COM(2017)0376.
(7)[Pełne odniesienie – nowe rozporządzenie EFS+].
(8)Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).
(9)Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).
(10)Konkluzje Rady w sprawie unijnego programu dla miast z dnia 24 czerwca 2016 r.
(11)Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską w sprawie lepszego stanowienia prawa (Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1).
(12)Odniesienie
(13)Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE.
(14)Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s. 1).
(15) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).
(16)Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego (Dz.U. L 120 z 15.5.2009, s. 5).
(17)Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 13.
(18) Do stosowania w odniesieniu do celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” i Interreg zgodnie z art. [12 ust. 1] akapit drugi lit. a) oraz art. [36 ust. 2] lit. b) [przekazywanie danych] rozporządzenia (UE) [nowe RWP], w odniesieniu do celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” zgodnie z art. [17 ust. 3] lit. d) ppkt (ii) rozporządzenia (UE) [nowe RWP] oraz w odniesieniu do Interreg zgodnie z art. 17 ust. 4 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia (UE) [nowe rozporządzenie w sprawie europejskiej współpracy terytorialnej].
(19)RCO: Wspólny wskaźnik produktu w ramach polityki regionalnej.
(20)RCR: Wspólny wskaźnik rezultatu w ramach polityki regionalnej.
(21) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1).
(22)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 1).
(23) Wskaźniki te będą stosowane przez Komisję zgodnie z wymogami w zakresie sprawozdawczości określonymi w art. 38 ust. 3 lit. e) ppkt (i) [obowiązującego] rozporządzenia finansowego.

Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności