Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0293(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0287/2018

Ingediende teksten :

A8-0287/2018

Debatten :

PV 02/10/2018 - 15
CRE 02/10/2018 - 15
PV 26/03/2019 - 18
CRE 26/03/2019 - 18

Stemmingen :

PV 03/10/2018 - 9.5
CRE 03/10/2018 - 9.5
Stemverklaringen
PV 27/03/2019 - 18.5

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0370
P8_TA(2019)0304

Aangenomen teksten
PDF 130kWORD 61k
Woensdag 27 maart 2019 - Straatsburg
Emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen ***I
P8_TA(2019)0304A8-0287/2018
Resolutie
 Tekst
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 27 maart 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen in het kader van de geïntegreerde benadering van de Unie om de CO2-emissies van lichte voertuigen te beperken en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 (herschikking) (COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure – herschikking)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2017)0676),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 192, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8‑0395/2017),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 14 februari 2018(1),

–  na raadpleging van het Comité van de Regio’s,

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik van de herschikking van besluiten(2),

–  gezien de brief van 3 mei 2018 van de Commissie juridische zaken aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, conform artikel 104, lid 3, van zijn Reglement,

–  gezien het overeenkomstig artikel 69 septies, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger van de Raad bij brief van 16 januari 2019 gedane toezegging om het standpunt van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie goed te keuren

–  gezien de artikelen 104 en 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en het advies van de Commissie vervoer en toerisme (A8‑0287/2018),

A.  overwegende dat het voorstel van de Commissie volgens de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden vermeld en dat met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere besluiten met die wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel louter een codificatie van de bestaande besluiten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen;

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast, rekening houdend met de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie(3);

2.  neemt kennis van de verklaring van de Commissie die als bijlage bij onderhavige resolutie is gevoegd;

3.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 227 van 28.6.2018, blz. 52.
(2) PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1.
(3) Dit standpunt vervangt de amendementen die zijn aangenomen op 3 oktober 2018 (Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0370).


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 27 maart 2019 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van CO2-emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen, en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 443/2009 en (EU) nr. 510/2011 (herschikking)
P8_TC1-COD(2017)0293

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2019/631.)


BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

Verklaring van de Commissie over artikel 15

Bij de in artikel 15 bedoelde toetsing en, in voorkomend geval, bij een voorstel tot wijziging van deze verordening houdt de Commissie de relevante raadplegingen overeenkomstig de Verdragen. Zij raadpleegt in dit kader met name het Europees Parlement en de lidstaten.

In het kader van die toetsing zal de Commissie ook de wenselijkheid van het in bijlage I, deel A, punt 6.3, gespecificeerde maximum van 5 % nagaan in het licht van de behoefte om de bevordering van emissiearme en emissievrije voertuigen in de betrokken lidstaten te versnellen.

Laatst bijgewerkt op: 20 april 2020Juridische mededeling - Privacybeleid