Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0172(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0317/2018

Внесени текстове :

A8-0317/2018

Разисквания :

PV 22/10/2018 - 17
CRE 22/10/2018 - 17
PV 27/03/2019 - 15
CRE 27/03/2019 - 15

Гласувания :

PV 24/10/2018 - 11.12
CRE 24/10/2018 - 11.12
Обяснение на вота
PV 27/03/2019 - 18.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0411
P8_TA(2019)0305

Приети текстове
PDF 125kWORD 56k
Сряда, 27 март 2019 г. - Страсбург
Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда ***I
P8_TA(2019)0305A8-0317/2018
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 март 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0340),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0218/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 10 октомври 2018 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 18 януари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, както и становищата на комисията по икономически и парични въпроси, комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по земеделие и развитие на селските райони и комисията по рибно стопанство (A8-0317/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(3);

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 62, 15.2.2019 г., стp. 207.
(2) ОВ C 461, 21.12.2018 г., стр. 210.
(3) Тази позиция заменя измененията, приети на 24 октомври 2018 г. (Приети текстове, P8_TA(2018)0411).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 27 март 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда
P8_TC1-COD(2018)0172

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2019/904.)

Последно осъвременяване: 20 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност