Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0172(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0317/2018

Ingediende teksten :

A8-0317/2018

Debatten :

PV 22/10/2018 - 17
CRE 22/10/2018 - 17
PV 27/03/2019 - 15
CRE 27/03/2019 - 15

Stemmingen :

PV 24/10/2018 - 11.12
CRE 24/10/2018 - 11.12
Stemverklaringen
PV 27/03/2019 - 18.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0411
P8_TA(2019)0305

Aangenomen teksten
PDF 122kWORD 53k
Woensdag 27 maart 2019 - Straatsburg
Vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu ***I
P8_TA(2019)0305A8-0317/2018
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 27 maart 2019 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu (COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0340),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 192, lid 1 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0218/2018),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 17 oktober 2018(1),

–  gezien het advies van het Comité van de Regio s van 10 oktober 2018(2),

–  gezien het overeenkomstig artikel 69 septies, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger van de Raad bij brief van 18 januari 2019 gedane toezegging om het standpunt van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie goed te keuren,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en de adviezen van de Commissie economische en monetaire zaken, de Commissie industrie, onderzoek en energie, de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en de Commissie visserij (A8-0317/2018),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast(3);

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 62 van 15.2.2019, blz. 207.
(2) PB C 461 van 21.12.2018, blz. 210.
(3) Dit standpunt vervangt de amendementen die zijn aangenomen op 24 oktober 2018 (Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0411).


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 27 maart 2019 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu
P8_TC1-COD(2018)0172

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Richtlijn (EU) 2019/904.)

Laatst bijgewerkt op: 20 april 2020Juridische mededeling - Privacybeleid