Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0107(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0227/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0227/2017

Συζήτηση :

PV 04/07/2017 - 3
CRE 04/07/2017 - 3

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2017 - 6.10
CRE 04/07/2017 - 6.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 27/03/2019 - 18.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0284
P8_TA(2019)0309

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 271kWORD 66k
Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα ***I
P8_TA(2019)0309A8-0227/2017
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα (COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0198),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 50 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση στο Κοινοβούλιο (C8-0146/2016),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης νομικής βάσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από το ιρλανδικό κοινοβούλιο (Houses of the Oireachtas) και το σουηδικό κοινοβούλιο στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης κερδών («Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting» – BEPS),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 39 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0227/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(2)·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 487 της 28.12.2016, σ. 62.
(2) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 4 Ιουλίου 2017 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0284).


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 27 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα
P8_TC1-COD(2016)0107

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 50 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(-1)   Η ίση φορολογική μεταχείριση των φορολογουμένων, ιδίως όλων των επιχειρήσεων, συνιστά απαράβατη προϋπόθεση της ενιαίας αγοράς. Μια συντονισμένη και εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά την εφαρμογή των εθνικών φορολογικών συστημάτων έχει καθοριστική σημασία για την ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς και θα συμβάλει στην πρόληψη της φοροαποφυγής και της μεταφοράς κερδών. [Τροπολογία 1]

(-1α)   Η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή, καθώς και τα συστήματα μεταφοράς κερδών, στερούν από τις κυβερνήσεις και τους λαούς τους πόρους που χρειάζονται, μεταξύ άλλων, για την καθολική και δωρεάν πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες εκπαίδευσης και υγείας, καθώς και στις κοινωνικές υπηρεσίες του κράτους, και έχουν στερήσει από τα κράτη τη δυνατότητα εξασφάλισης κατοικιών σε προσιτές τιμές, παροχής υπηρεσιών δημόσιων μεταφορών και κατασκευής των αναγκαίων υποδομών για την επίτευξη κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. Εν ολίγοις, τα συστήματα αυτά συνιστούν παράγοντες αδικιών, ανισοτήτων και οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών αποκλίσεων. [Τροπολογία 2]

(-1β)   Απαιτείται ένα δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα φορολόγησης των εταιρειών που ανταποκρίνεται στην επείγουσα ανάγκη καθιέρωσης μιας προοδευτικής και δίκαιης σφαιρικής φορολογικής πολιτικής, προωθεί την ανακατανομή του πλούτου, και καταπολεμά τις ανισότητες. [Τροπολογία 3]

(1)  Η διαφάνεια είναι ουσιώδους σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Τα τελευταία έτη, το πρόβλημα της φοροαποφυγής όσον αφορά τους φόρους εισοδήματος εταιρειών έχει ενταθεί σημαντικά και η επίλυσή του αποτελεί μείζονα προτεραιότητα τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και παγκοσμίως. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνώρισε στα συμπεράσματά του της 18ης Δεκεμβρίου 2014 την επείγουσα ανάγκη να δοθεί ώθηση στις προσπάθειες για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ενωσιακό επίπεδο. Η Επιτροπή έθεσε ως προτεραιότητα στις ανακοινώσεις της με τίτλο «Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 - Δεν είναι ώρα για εφησυχασμό»(3) και «Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015 - Νέο ξεκίνημα»(4) την ανάγκη μετάβασης σε ένα σύστημα στο πλαίσιο του οποίου η χώρα στην οποία παράγονται τα κέρδη θα αποτελεί επίσης τη χώρα φορολόγησης. Η Επιτροπή έθεσε επίσης ως προτεραιότητα την ανάγκη ανταπόκρισης στο αίτημα των κοινωνιών μας ευρωπαίων πολιτών για δικαιοσύνη και φορολογική διαφάνεια και την ανάγκη να λειτουργήσουμε ως πρότυπο αναφοράς για άλλες χώρες. Είναι ουσιώδους σημασίας η διαφάνεια να λαμβάνει υπόψη την αμοιβαιότητα μεταξύ ανταγωνιστών. [Τροπολογία 4]

(2)  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την επίτευξη διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης στις πολιτικές όσον αφορά τη φορολογία των εταιρειών στην Ένωση(5) αναγνώρισε ότι η αύξηση της διαφάνειας της συνεργασίας και της σύγκλισης στον τομέα της φορολογίας πολιτικής της Ένωσης όσον αφορά τη φορολογία εταιρειών μπορεί να βελτιώσει την είσπραξη των φόρων, να καταστήσει αποδοτικότερο το έργο των φορολογικών αρχών, και να βοηθήσει τους φορείς διαμόρφωσης της πολιτικής στην αξιολόγηση του τρέχοντος φορολογικού συστήματος, στην πορεία ανάπτυξης της μελλοντικής νομοθεσίας, να εξασφαλίσει την αύξηση της εμπιστοσύνης του κοινού στα φορολογικά συστήματα και στις κυβερνήσεις και να βελτιώσει τη λήψη αποφάσεων για την πραγματοποίηση επενδύσεων βάσει ακριβέστερων προφίλ κινδύνου εταιρειών. [Τροπολογία 5]

(2α)  Η δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα συνιστά αποτελεσματικό και κατάλληλο εργαλείο για την αύξηση της διαφάνειας σε σχέση με τις δραστηριότητες των πολυεθνικών εταιρειών και για να δοθεί η δυνατότητα στο κοινό να αξιολογεί τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων αυτών στην πραγματική οικονομία. Θα βελτιώσει επίσης την ικανότητα των μετόχων να αξιολογούν ορθά τους κινδύνους που αναλαμβάνουν οι εταιρείες, θα οδηγήσει σε επενδυτικές στρατηγικές που βασίζονται σε ακριβείς πληροφορίες και θα ενισχύσει τη δυνατότητα των υπευθύνων λήψης αποφάσεων να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα και τις επιπτώσεις των εθνικών νομοθεσιών. [Τροπολογία 6]

(2β)  Η υποβολή εκθέσεων ανά χώρα θα έχει επίσης θετικό αντίκτυπο στα δικαιώματα ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων, όπως ορίζει η οδηγία 2002/14/ΕΚ και, με την αύξηση των γνώσεων σχετικά με τις δραστηριότητες των εταιρειών, στην ποιότητα του διαλόγου στο εσωτερικό των εταιρειών. [Τροπολογία 7]

(3)  Σε συνέχεια των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2013, εισήχθη στην οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6) ρήτρα επανεξέτασης βάσει της οποίας η Επιτροπή οφείλει να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης υποχρέωσης για τις μεγάλες επιχειρήσεις σε επιπλέον βιομηχανικούς κλάδους να καταρτίζουν σε ετήσια βάση δήλωση στοιχείων ανά χώρα όπου θα λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και τα αποτελέσματα των σχετικών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών.

(4)  Απευθύνοντας έκκληση για ένα δίκαιο και σύγχρονο διεθνές φορολογικό σύστημα σε παγκόσμιο επίπεδο τον Νοέμβριο του 2015, η G20 προσυπέγραψε το σχέδιο δράσης του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης κερδών («Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting» – BEPS), το οποίο είχε ως στόχο να παράσχει στις κυβερνήσεις σαφείς διεθνείς λύσεις για την αντιμετώπιση των κενών και των αναντιστοιχιών στους υφιστάμενους κανόνες που επιτρέπουν τη μετατόπιση των κερδών των εταιρειών σε τόπους χωρίς φορολογία ή με χαμηλή φορολογία, όπου δεν δημιουργείται καμία πραγματική αξία. Ειδικότερα, με τη δράση 13 του σχεδίου BEPS καθιερώνεται η υποβολή δήλωσης στοιχείων ανά χώρα από ορισμένες πολυεθνικές επιχειρήσεις προς τις εθνικές φορολογικές αρχές σε εμπιστευτική βάση. Στις 27 Ιανουαρίου 2016, η Επιτροπή ενέκρινε τη «Δέσμη για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής». Ένας από τους στόχους της εν λόγω δέσμης μέτρων είναι να μεταφερθεί στο δίκαιο της Ένωσης η δράση 13 του σχεδίου BEPS μέσω της τροποποίησης της οδηγίας 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου(7). Εντούτοις, η φορολόγηση των κερδών σε περίπτωση δημιουργίας αξίας απαιτεί πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση της υποβολής εκθέσεων ανά χώρα στη βάση δημόσιας υποβολής εκθέσεων. [Τροπολογία 8]

(4α)  Ο Οργανισμός Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΟΔΛΠ) θα πρέπει να αναβαθμίσει τα συναφή Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) προκειμένου να διευκολύνει την εισαγωγή απαιτήσεων δημόσιας υποβολής εκθέσεων ανά χώρα. [Τροπολογία 9]

(4β)  Η δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα έχει καθιερωθεί ήδη στην Ένωση για τον τραπεζικό τομέα μέσω της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όπως και για τους τομείς της εξόρυξης ή της υλοτόμησης μέσω της οδηγίας 2013/34/ΕΕ. [Τροπολογία 10]

(4γ)  Η Ένωση, μέσω της άνευ προηγουμένου εισαγωγής της δημόσιας υποβολής εκθέσεων ανά χώρα, έχει καταστεί παγκόσμια πρωτοπόρος στην καταπολέμηση της φοροαποφυγής. [Τροπολογία 11]

(4δ)  Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού μπορεί να είναι επιτυχής μόνο αν αναληφθούν κοινές δράσεις σε διεθνές επίπεδο, είναι απολύτως απαραίτητο η Ένωση, χωρίς να παραιτηθεί του ηγετικού της ρόλου σε αυτόν τον αγώνα, να συντονίσει τις δράσεις της με τους διεθνείς παράγοντες, στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ παραδείγματος χάρη. Οι μονομερείς ενέργειες, ακόμη και αν είναι πολύ φιλόδοξες, δεν έχουν μεγάλες πιθανότητες να πετύχουν και, επιπλέον, θέτουν σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εταιρειών και βλάπτουν το επενδυτικό κλίμα της Ένωσης. [Τροπολογία 12]

(4ε)  Η αύξηση της διαφάνειας στο πεδίο της γνωστοποίησης οικονομικών στοιχείων καταλήγει σε ένα αποτέλεσμα θετικό για όλους, καθώς οι φορολογικές διοικήσεις θα είναι πιο αποδοτικές, θα αυξηθεί η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, θα ενημερώνονται καλύτερα οι εργαζόμενοι και οι επενδυτές θα καταστούν λιγότερο απρόθυμοι να αναλάβουν κινδύνους. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις θα ωφεληθούν από τη βελτίωση των σχέσεων με τους ενδιαφερόμενους φορείς, με αποτέλεσμα την αύξηση της σταθερότητας, καθώς και την ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση λόγω του σαφέστερου προφίλ κινδύνου και της ενισχυμένης φήμης. [Τροπολογία 13]

(5)  Πέραν της αυξημένης διαφάνειας που δημιουργεί η υποβολή εκθέσεων ανά χώρα για τις εθνικές φορολογικές αρχές, ο ενισχυμένος δημόσιος έλεγχος των φόρων εισοδήματος εταιρειών τους οποίους καταβάλλουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ένωση αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την προώθηση της εταιρικής λογοδοσίας, και για την περαιτέρω προαγωγή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, τη συμβολή στην ευημερία μέσω της καταβολής φόρων, την προώθηση του δικαιότερου φορολογικού ανταγωνισμού στο εσωτερικό της Ένωσης μέσω ενός πιο εμπεριστατωμένου δημόσιου διαλόγου και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στη δικαιοσύνη των εθνικών φορολογικών συστημάτων. Αυτός ο δημόσιος έλεγχος μπορεί να επιτευχθεί μέσω δήλωσης με πληροφορίες για τη φορολογία εισοδήματος, ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασης της τελικής μητρικής επιχείρησης του πολυεθνικού ομίλου. Ωστόσο, αυτός ο δημόσιος έλεγχος πρέπει να ασκείται χωρίς να βλάπτεται το επενδυτικό κλίμα στην Ένωση ή η ανταγωνιστικότητα των εταιρειών της Ένωσης, ιδίως των ΜΜΕ, όπως ορίζεται στην παρούσα οδηγία, και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017(8), οι οποίες θα πρέπει να εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων που καθορίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας. [Τροπολογία 14]

(5α)   Η Επιτροπή ορίζει την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) ως ευθύνη των επιχειρήσεων για τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία. Η εκάστοτε εταιρεία διαχειρίζεται τα θέματα ΕΚΕ. Οι δημόσιες αρχές μπορούν να διαδραματίσουν υποστηρικτικό ρόλο μέσω ενός έξυπνου συνδυασμού οικειοθελών μέτρων πολιτικής και, όπου κρίνεται απαραίτητο, συμπληρωματικών ρυθμίσεων. Οι εταιρείες μπορούν να καταστούν κοινωνικά υπεύθυνες είτε τηρώντας τον νόμο είτε εντάσσοντας κοινωνικές, περιβαλλοντικές, δεοντολογικές ανησυχίες ή ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταναλωτών στην επιχειρηματική τους στρατηγική και στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, ή και τα δύο. [Τροπολογία 15]

(6)  Το κοινό θα πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλλει σε έλεγχο όλες τις δραστηριότητες ενός ομίλου όταν ο όμιλος αυτός διαθέτει ορισμένες εγκαταστάσεις εντός και εκτός της Ένωσης. Για ομίλους που ασκούν δραστηριότητες Όμιλοι που διαθέτουν εγκαταστάσεις εντός της Ένωσης μόνο μέσω θυγατρικών επιχειρήσεων ή υποκαταστημάτων, οι θυγατρικές και τα υποκαταστήματα θα πρέπει να δημοσιεύουν και να καθιστούν προσβάσιμη τη δήλωση που αφορά την τελική μητρική επιχείρηση. Ωστόσο, για λόγους που άπτονται της αναλογικότητας και της αποτελεσματικότητας, η υποχρέωση δημοσίευσης και διασφάλισης της προσβασιμότητας της δήλωσης αυτής θα πρέπει να περιορίζεται σε μεσαίες ή μεγάλες θυγατρικές που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση, ή σε υποκαταστήματα αντίστοιχου μεγέθους τα οποία έχουν ανοίξει σε κράτος μέλος. Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2013/34/ΕΕ θα πρέπει συνεπώς να επεκταθεί αντίστοιχα, ώστε να καλύπτει υποκαταστήματα τα οποία έχει ανοίξει σε κράτος μέλος μια επιχείρηση με έδρα εκτός συμμορφώνονται προς τις αρχές της Ένωσης για τη χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο και η εταιρική συμπεριφορά τους έχει σημαντικό αντίκτυπο στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η παροχή πρόσβασης στους πολίτες των χωρών αυτών σε εταιρικές πληροφορίες ανά χώρα θα επέτρεπε στους ίδιους και στις φορολογικές διοικήσεις των χωρών τους να παρακολουθούν, να αξιολογούν και να αποδίδουν ευθύνες στις εν λόγω εταιρείες. Δημοσιοποιώντας τις πληροφορίες για κάθε φορολογική δικαιοδοσία στην οποία δραστηριοποιείται η πολυεθνική επιχείρηση, η Ένωση θα αύξανε τη συνοχή της αναπτυξιακής της πολιτικής και θα περιόριζε πιθανά συστήματα φοροαποφυγής σε χώρες όπου η κινητοποίηση εγχώριων πόρων έχει αναγνωριστεί ως καίρια συνιστώσα της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης. [Τροπολογία 16]

(7)  Προκειμένου να αποφεύγεται η διπλή υποβολή στοιχείων στον τραπεζικό τομέα, οι τελικές μητρικές επιχειρήσεις οι οποίες υπόκεινται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9) και οι οποίες συμπεριλαμβάνουν στην έκθεσή τους που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 89 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ όλες τις δραστηριότητές τους και όλες τις δραστηριότητες των συνδεδεμένων με αυτές επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων που δεν υπόκεινται στις διατάξεις του μέρους 3 τίτλος 1 κεφάλαιο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10), θα πρέπει να εξαιρούνται από τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

(8)  Η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος θα πρέπει να παρέχει στοιχεία που αφορούν όλες τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης ή όλων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων ενός ομίλου που ελέγχονται από μια τελική μητρική επιχείρηση. Οι πληροφορίες θα πρέπει να βασίζονται στις λαμβάνουν υπόψη τις προδιαγραφές περί υποβολής εκθέσεων της δράσης 13 του σχεδίου BEPS και να περιορίζονται σε όσες είναι αναγκαίες ώστε να καθίσταται εφικτός ο αποτελεσματικός δημόσιος έλεγχος, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι η δημοσιότητα δεν θα προκαλεί δυσανάλογους κινδύνους ή μειονεκτήματα, όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, ή παρερμηνείες για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Η δήλωση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή της φύσης των δραστηριοτήτων. Αυτή η περιγραφή θα μπορούσε να βασίζεται στην κατηγοριοποίηση που παρατίθεται στον πίνακα 2 του κεφαλαίου V παράρτημα ΙΙΙ των «Κατευθυντήριων οδηγιών του ΟΟΣΑ για την τεκμηρίωση της ενδοομιλικής τιμολόγησης». Η δήλωση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια γενική προσέγγιση που παρέχει εξηγήσεις, μεταξύ άλλων, σε περίπτωση σημαντικών αποκλίσεων σε επίπεδο ομίλου μεταξύ των ποσών των φόρων που προέκυψαν και τα ποσά των φόρων που καταβάλλονται, λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα ποσά για τα προηγούμενα οικονομικά έτη. [Τροπολογία 17]

(9)  Για να εξασφαλιστεί ένα επίπεδο ανάλυσης που θα παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες να αξιολογούν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι πολυεθνικές επιχειρήσεις συμβάλλουν στην ευημερία σε κάθε κράτους μέλους δικαιοδοσία στην οποία δραστηριοποιούνται, τόσο εντός και εκτός της Ένωσης, χωρίς να βλάπτεται η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, τα στοιχεία θα πρέπει να κατανέμονται ανά κράτος μέλος δικαιοδοσία. Επιπλέον, τα στοιχεία σχετικά με τις δραστηριότητες των πολυεθνικών επιχειρήσεων θα πρέπει επίσης να Οι δηλώσεις στοιχείων φορολογίας εισοδήματος μπορούν να είναι κατανοητές και να χρησιμοποιούνται μόνο εάν παρουσιάζονται με υψηλό επίπεδο ανάλυσης όσον αφορά ορισμένες φορολογικές δικαιοδοσίες που προκαλούν ιδιαίτερα προβλήματα κατά τρόπο αναλυτικό για κάθε φορολογική δικαιοδοσία. Για όλες τις άλλες πράξεις σε τρίτες χώρες, τα στοιχεία θα πρέπει να παρέχονται με έναν συνολικό αριθμό. [Τροπολογία 18]

(9α)  Όταν οι πληροφορίες προς κοινοποίηση θα μπορούσαν να θεωρηθούν ευαίσθητες εμπορικές πληροφορίες από την επιχείρηση, η τελευταία θα πρέπει να είναι σε θέση να ζητεί άδεια από την αρμόδια αρχή της δικαιοδοσίας όπου είναι εγκατεστημένη, να μην αποκαλύπτει το πλήρες περιεχόμενο των πληροφοριών. Εάν η αρμόδια εθνική αρχή δεν είναι φορολογική αρχή, η αρμόδια φορολογική αρχή θα πρέπει να συμμετέχει στη λήψη της σχετικής απόφασης. [Τροπολογία 82]

(10)  Για να ενισχυθεί η ευθύνη έναντι τρίτων και για να διασφαλιστεί η κατάλληλη διακυβέρνηση, τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της τελικής μητρικής επιχείρησης που είναι εγκατεστημένη εντός της Ένωσης και έχει την υποχρέωση να καταρτίζει, να δημοσιεύει και να καθιστά προσβάσιμη την δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος θα πρέπει να είναι από κοινού υπεύθυνα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις εν λόγω υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων. Δεδομένου ότι τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων των θυγατρικών που είναι εγκατεστημένες εντός της Ένωσης και ελέγχονται από τελική μητρική εταιρεία με έδρα εκτός της Ένωσης ή το(τα) πρόσωπο(-α) που είναι αρμόδιο(-α) για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων δημοσιότητας για το υποκατάστημα ενδέχεται να διαθέτουν περιορισμένη γνώση του περιεχομένου της δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος που καταρτίστηκε από την τελική μητρική εταιρεία, η ευθύνη τους να δημοσιοποιούν και να καθιστούν προσβάσιμη την εν λόγω δήλωση θα πρέπει να είναι περιορισμένη.

(11)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η δημοσιοποίηση στο κοινό των περιπτώσεων έλλειψης συμμόρφωσης, οι νόμιμοι ελεγκτές ή τα ελεγκτικά γραφεία θα πρέπει να ελέγχουν αν η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος έχει υποβληθεί και παρουσιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, και αν έχει καταστεί προσβάσιμη στον δικτυακό τόπο της αντίστοιχης επιχείρησης ή στον δικτυακό τόπο συνδεδεμένης επιχείρησης και αν οι δημοσιοποιημένες πληροφορίες συμφωνούν με τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες που υποβλήθηκαν σε λογιστικό έλεγχο από την επιχείρηση εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. [Τροπολογία 19]

(11α)  Περιπτώσεις παράβασης από επιχειρήσεις και υποκαταστήματα όσον αφορά τις απαιτήσεις δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος, που οδηγούν σε κυρώσεις από τα κράτη μέλη, βάσει της οδηγίας 2013/34/ΕΕ, θα πρέπει να καταγράφονται σε δημόσιο μητρώο υπό τη διαχείριση της Επιτροπής. Οι κυρώσεις αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, διοικητικά πρόστιμα ή αποκλεισμό από δημόσιες προσκλήσεις υποβολής προσφορών και από τη χορήγηση πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ένωσης. [Τροπολογία 20]

(12)  Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και του δημόσιου ελέγχου όσον αφορά τον φόρο εισοδήματος των εταιρειών με την προσαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις εταιρείες και στις επιχειρήσεις σχετικά με τη δημοσίευση εκθέσεων, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων, κατά την έννοια του άρθρου 50 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) της ΣΛΕΕ, Όπως έκρινε το Δικαστήριο, ιδίως στην υπόθεση C-97/96 Verband deutscher Daihatsu-Händler(11), το άρθρο 50 παράγραφος 2, στοιχείο ζ της ΣΛΕΕ αναφέρεται στον σκοπό της προστασίας των συμφερόντων των τρίτων γενικώς, χωρίς να διακρίνει ή να αποκλείει ορισμένες κατηγορίες εξ αυτών. Επιπλέον, ο στόχος της πραγματοποίησης της ελευθερίας εγκατάστασης, που ανατίθεται σε πολύ γενικές γραμμές στα θεσμικά όργανα βάσει του άρθρου 50 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, δεν μπορεί δεν μπορεί να φαλκιδευτεί από τις διατάξεις του άρθρου 50 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ. Δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία δεν αφορά την εναρμόνιση φόρων αλλά απλώς τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης δηλώσεων στοιχείων φορολογίας εισοδήματος, το άρθρο 50 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ αποτελεί την κατάλληλη νομική βάση.

(13)  Προκειμένου να προσδιοριστούν ορισμένες φορολογικές δικαιοδοσίες για τις οποίες θα πρέπει να παρασχεθεί υψηλό επίπεδο ανάλυσης, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την κατάρτιση ενός κοινού καταλόγου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις εν λόγω φορολογικές δικαιοδοσίες. Ο εν λόγω κατάλογος πρέπει να καταρτιστεί με βάση ορισμένα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται βάσει του παραρτήματος 1 της ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με μια εξωτερική στρατηγική για πραγματική φορολόγηση (COM(2016)0024). Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας όπως εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, και της οποίας αναμένεται η επίσημη υπογραφή. Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά έχουν πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. [Τροπολογία 21]

(13α)   Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του άρθρου 48β παράγραφοι 1, 3, 4 και 6 και του άρθρου 48γ παράγραφος 5 της οδηγίας 2013/34/ΕΕ, θα πρέπει επίσης να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12). [Τροπολογία 22]

(14)  Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω των αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που προβλέπεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, η δράση της Ένωσης δικαιολογείται για να αντιμετωπιστεί η διασυνοριακή διάσταση όταν παρατηρείται επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός ή συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης. Η πρωτοβουλία αυτή ανταποκρίνεται στους προβληματισμούς που διατυπώθηκαν από τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι στρεβλώσεις στην ενιαία αγορά χωρίς να διακυβεύεται η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης. Δεν αναμένεται να δημιουργήσει άσκοπη διοικητική επιβάρυνση στις εταιρείες, δεν συνεπάγεται περαιτέρω φορολογικές συγκρούσεις ούτε προκαλεί κίνδυνο διπλής φορολογίας. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού, τουλάχιστον όσον αφορά τη μεγαλύτερη διαφάνεια. [Τροπολογία 23]

(15)  Εν γένει, στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, η έκταση των κοινοποιούμενων πληροφοριών είναι αναλογική προς τους στόχους της ενίσχυσης της δημόσιας διαφάνειας και του δημόσιου ελέγχου. Συνεπώς, θεωρείται ότι η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [Τροπολογία 24]

(16)  Σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση της 28ης Σεπτεμβρίου 2011 των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα(13), τα κράτη μέλη ανέλαβαν να συνοδεύουν, στις περιπτώσεις όπου αιτιολογείται, την κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο με ένα ή περισσότερα έγγραφα στα οποία θα επεξηγείται η σχέση μεταξύ των συστατικών στοιχείων μιας οδηγίας και των αντίστοιχων μερών των πράξεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, για παράδειγμα με τη μορφή ενός πίνακα αντιστοιχίας. Όσον αφορά την παρούσα οδηγία, ο νομοθέτης θεωρεί ότι η διαβίβαση τέτοιων εγγράφων είναι δικαιολογημένη, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της οδηγίας και να αποφευχθούν τυχόν κενά και αναντιστοιχίες σε ό,τι αφορά τη μεταφορά της εκ μέρους των κρατών μελών στο εσωτερικό τους δίκαιο. [Τροπολογία 25]

(17)  Συνεπώς, η οδηγία 2013/34/ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις της οδηγίας 2013/34/ΕΕ

Η οδηγία 2013/34/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:

(1)  στο άρθρο 1 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 1α:"

«1α. Τα μέτρα συντονισμού που προβλέπονται στα άρθρα 2, 48α έως 48ζ και 51 εφαρμόζονται επίσης για τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών που αφορούν τα υποκαταστήματα τα οποία ανοίγει σε κράτος μέλος μια επιχείρηση η οποία δεν διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους αλλά η νομική μορφή της οποίας είναι συγκρίσιμη με τα είδη των επιχειρήσεων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι.».

"

(2)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο κεφάλαιο 10α:"

«Κεφάλαιο 10α

Δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος

Άρθρο 48α

Ορισμοί που σχετίζονται με την υποβολή δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

   (1) «τελική μητρική επιχείρηση»: επιχείρηση που καταρτίζει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του μεγαλύτερου συνόλου επιχειρήσεων·
   (2) «ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις»: οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται από τη μητρική επιχείρηση ενός ομίλου στις οποίες τα στοιχεία ενεργητικού, τα στοιχεία παθητικού, τα ίδια κεφάλαια, τα έσοδα και τα έξοδα εμφανίζονται ως εάν να επρόκειτο για μία ενιαία οικονομική οντότητα·
   (3) «φορολογική δικαιοδοσία»: κρατική ή μη κρατική περιοχή δικαιοδοσίας που έχει δημοσιονομική αυτονομία όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματος εταιρειών.

Άρθρο 48β

Επιχειρήσεις και υποκαταστήματα που υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος

1.  Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις τελικές μητρικές επιχειρήσεις που διέπονται από το εθνικό τους δίκαιο και διαθέτουν ενοποιημένο καθαρό κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 750 000 000 EUR, καθώς και από τις επιχειρήσεις που διέπονται από το εθνικό τους δίκαιο και δεν αποτελούν συνδεδεμένες επιχειρήσεις και διαθέτουν καθαρό κύκλο εργασιών που φθάνει ή υπερβαίνει τα 750 000 000 EUR, να καταρτίζουν και να δημοσιεύουν καθιστούν δωρεάν δημόσια διαθέσιμη δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος σε ετήσια βάση. [Τροπολογία 26]

Η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος δημοσιεύεται σε κοινό υπόδειγμα που είναι διαθέσιμο δωρεάν και σε μορφότυπο ανοικτών δεδομένων και καθίσταται προσβάσιμη στο κοινό στον δικτυακό τόπο της επιχείρησης κατά την ημερομηνία δημοσίευσής της σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Την ίδια ημερομηνία, η επιχείρηση υποβάλλει επίσης τη δήλωση και σε δημόσιο μητρώο, το οποίο διαχειρίζεται η Επιτροπή.

Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν τους κανόνες που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο σε περίπτωση που οι εν λόγω επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται μόνο εντός της επικράτειας ενός κράτους μέλους και σε καμία άλλη φορολογική δικαιοδοσία. [Τροπολογία 27]

2.  Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν τους κανόνες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου σε τελικές μητρικές επιχειρήσεις όταν αυτές οι επιχειρήσεις ή οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις τους υπόκεινται στο άρθρο 89 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* και περιλαμβάνουν, σε μια δήλωση στοιχείων ανά χώρα, πληροφορίες σχετικά με όλες τις δραστηριότητες όλων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αυτών των τελικών μητρικών επιχειρήσεων.

3.  Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις μεσαίες και μεγάλες θυγατρικές επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 3 και 4, οι οποίες διέπονται από το εθνικό τους δίκαιο και ελέγχονται από μια τελική μητρική επιχείρηση η οποία στον ισολογισμό της σε ένα οικονομικό έτος έχει ενοποιημένο καθαρό κύκλο εργασιών που φθάνει ή υπερβαίνει τα 750 000 000 EUR και η οποία δεν διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους, να δημοσιεύουν τη δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος αυτής της τελικής μητρικής επιχείρησης σε ετήσια βάση. [Τροπολογία 28]

Η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος δημοσιεύεται σε κοινό υπόδειγμα που είναι διαθέσιμο δωρεάν και σε μορφότυπο ανοικτών δεδομένων και καθίσταται προσβάσιμη στο κοινό κατά την ημερομηνία δημοσίευσής της στον δικτυακό τόπο της θυγατρικής επιχείρησης ή στον δικτυακό τόπο συνδεδεμένης επιχείρησης σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Την ίδια ημερομηνία, η επιχείρηση υποβάλλει επίσης τη δήλωση και σε δημόσιο μητρώο, το οποίο διαχειρίζεται η Επιτροπή. [Τροπολογία 29]

4.  Τα κράτη μέλη απαιτούν από τα υποκαταστήματα που ανοίγονται στην επικράτειά τους από επιχείρηση η οποία δεν διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους να δημοσιεύουν και να καθιστούν προσβάσιμη, δωρεάν, σε ετήσια βάση τη δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος της τελικής μητρικής επιχείρησης που αναφέρεται στην παράγραφο 5 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου. [Τροπολογία 30]

Η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος δημοσιεύεται σε κοινό υπόδειγμα που είναι διαθέσιμο δωρεάν και σε μορφότυπο ανοικτών δεδομένων και καθίσταται προσβάσιμη στο κοινό κατά την ημερομηνία δημοσίευσής της στον δικτυακό τόπο του υποκαταστήματος ή στον δικτυακό τόπο συνδεδεμένης επιχείρησης σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Την ίδια ημερομηνία, η επιχείρηση υποβάλλει επίσης τη δήλωση και σε δημόσιο μητρώο, το οποίο διαχειρίζεται η Επιτροπή. [Τροπολογία 31]

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου μόνο για υποκαταστήματα των οποίων ο καθαρός κύκλος εργασιών υπερβαίνει το κατώτατο όριο καθαρού κύκλου εργασιών που καθορίζεται από το δίκαιο κάθε κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2.

5.  Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τους κανόνες που προβλέπονται στην παράγραφο 4 μόνο για υποκατάστημα που πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

   α) η επιχείρηση που άνοιξε το υποκατάστημα είναι είτε συνδεδεμένη επιχείρηση ομίλου που ελέγχεται από τελική μητρική επιχείρηση η οποία δεν διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους και διαθέτει στον ισολογισμό της ενοποιημένο καθαρό κύκλο εργασιών που φθάνει ή υπερβαίνει τα 750 000 000 EUR είτε επιχείρηση που δεν αποτελεί συνδεδεμένη επιχείρηση και διαθέτει καθαρό κύκλο εργασιών που φθάνει ή υπερβαίνει τα 750 000 000 EUR· [Τροπολογία 32]
   β) η τελική μητρική επιχείρηση που αναφέρεται στο στοιχείο α) δεν διαθέτει μεσαία ή μεγάλη θυγατρική επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 3, η οποία να υπόκειται ήδη στις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων. [Τροπολογία 33]

6.  Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν τους κανόνες που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου σε περίπτωση που μια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος η οποία έχει καταρτιστεί σύμφωνα με το άρθρο 48γ καθίσταται προσβάσιμη στο κοινό στον δικτυακό τόπο της τελικής μητρικής επιχείρησης που δεν διέπεται από το δίκαιο ενός κράτους μέλους εντός εύλογης χρονικής περιόδου που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού, και εφόσον η δήλωση αναφέρει το όνομα και την έδρα της μεμονωμένης θυγατρικής επιχείρησης ή του μεμονωμένου υποκαταστήματος που διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους και έχει δημοσιεύσει τη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 48δ παράγραφος 1.

7.  Το κράτος μέλος απαιτεί από τις θυγατρικές ή τα υποκαταστήματα που δεν υπόκεινται στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 να δημοσιεύουν και να καθιστούν προσβάσιμη τη δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος σε περίπτωση που οι εν λόγω θυγατρικές ή τα εν λόγω υποκαταστήματα έχουν συσταθεί με σκοπό την αποφυγή της εκπλήρωσης των απαιτήσεων υποβολής στοιχείων που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο.

7α.  Στην περίπτωση των κρατών μελών που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ, το ποσό σε εθνικό νόμισμα το οποίο αντιστοιχεί στα ποσά που καθορίζονται στις παραγράφους 1, 3 και 5 υπολογίζεται με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία που είναι δημοσιευμένη στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κεφαλαίου. [Τροπολογία 34]

Άρθρο 48γ

Περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος

1.  Η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος περιέχει στοιχεία που αφορούν όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης και της τελικής μητρικής επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων όλων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων που ενοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις για το αντίστοιχο οικονομικό έτος.

2.  Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 παρουσιάζονται σε ένα κοινό υπόδειγμα και περιλαμβάνουν τα εξής, αναλυτικά ανά δικαιοδοσία: [Τροπολογία 35]

   α) το όνομα της επικεφαλής επιχείρησης και, κατά περίπτωση, κατάλογο όλων των θυγατρικών της, σύντομη περιγραφή της φύσεως των δραστηριοτήτων τους και τις αντίστοιχες γεωγραφικές θέσεις τους· [Τροπολογία 36]
   β) τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται σε βάση ισοδύναμης πλήρους απασχόλησης· [Τροπολογία 37]
   βα) τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία εκτός από ταμειακά διαθέσιμα ή ταμειακά ισοδύναμα· [Τροπολογία 38]
   γ) το ποσό του καθαρού κύκλου εργασιών, που περιλαμβάνει τον κύκλο συμπεριλαμβανομένης μιας διάκρισης μεταξύ του κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται από συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη και του κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται με μη συνδεδεμένα μέρη· [Τροπολογία 39]
   δ) το ύψος των κερδών ή ζημιών προ φόρων εισοδήματος·
   ε) το ύψος του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος (τρέχον έτος) που είναι τα τρέχοντα φορολογικά έξοδα τα οποία αναγνωρίζονται για τα φορολογητέα κέρδη ή τις ζημίες του οικονομικού έτους από τις επιχειρήσεις και τα υποκαταστήματα που είναι εγκατεστημένα για φορολογικούς σκοπούς στη σχετική περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας·
   στ) το ύψος του φόρου εισοδήματος που καταβλήθηκε, ο οποίος συνίσταται στον φόρο εισοδήματος που καταβλήθηκε κατά το αντίστοιχο οικονομικό έτος από τις επιχειρήσεις και τα υποκαταστήματα που είναι εγκατεστημένα για φορολογικούς σκοπούς στη σχετική περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας· και
   ζ) το ποσό των συσσωρευμένων κερδών·
   ζα) το δηλωθέν κεφάλαιο· [Τροπολογία 40]
   ζβ) λεπτομέρειες σχετικά με τις ληφθείσες δημόσιες επιδοτήσεις και τις τυχόν δωρεές σε πολιτικούς, πολιτικές οργανώσεις ή πολιτικά ιδρύματα· [Τροπολογία 65]
   ζγ) κατά πόσον οι επιχειρήσεις, οι θυγατρικές επιχειρήσεις ή τα υποκαταστήματα επωφελούνται από προτιμησιακή φορολογική μεταχείριση, από καθεστώς πλαισίων για την ευρεσιτεχνία ή ισοδύναμο καθεστώς. [Τροπολογία 41]

Για τους σκοπούς του στοιχείου ε) του πρώτου εδαφίου, τα τρέχοντα φορολογικά έξοδα συνδέονται μόνο με τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης κατά το τρέχον οικονομικό έτος και δεν περιλαμβάνουν αναβαλλόμενους φόρους ή προβλέψεις για αβέβαιες φορολογικές υποχρεώσεις.

3.  Η δήλωση παρουσιάζει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 χωριστά για κάθε κράτος μέλος. Όταν ένα κράτος μέλος περιλαμβάνει διάφορες περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας, οι πληροφορίες συνδυάζονται σε επίπεδο κράτους μέλους αναφέρονται χωριστά για κάθε φορολογική δικαιοδοσία. [Τροπολογία 42]

Η δήλωση παρουσιάζει επίσης τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, χωριστά για κάθε φορολογική δικαιοδοσία η οποία, στο τέλος του προηγούμενου οικονομικού έτους, περιλαμβάνεται στον κοινό κατάλογο της εκτός Ένωσης σχετικά με ορισμένες φορολογικές δικαιοδοσίες που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 48ζ, εκτός εάν η δήλωση επιβεβαιώνει ρητώς, με την επιφύλαξη της ευθύνης που αναφέρεται στο άρθρο 48ε κατωτέρω, ότι οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις ενός ομίλου που διέπονται από το δίκαιο της εν λόγω φορολογικής δικαιοδοσίας δεν πραγματοποιούν άμεσα συναλλαγές με καμία συνδεδεμένη επιχείρηση του ίδιου ομίλου που διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους. [Τροπολογία 43]

Η δήλωση παρουσιάζει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 συγκεντρωτικά για τις άλλες φορολογικές δικαιοδοσίες. [Τροπολογία 44]

Προκειμένου να προστατεύονται οι εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες και να διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν μία ή περισσότερες ειδικές πληροφορίες που απαριθμούνται στο παρόν άρθρο να παραλείπονται προσωρινά από την έκθεση όσον αφορά τις δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες συγκεκριμένες περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας όταν είναι τέτοιας φύσης που η δημοσιοποίησή τους θα ήταν σοβαρά επιζήμια για την εμπορική θέση των επιχειρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 48β παράγραφος 1 και στο άρθρο 48β παράγραφος 3, στο οποίο αναφέρεται. Η παράλειψη αυτή δεν εμποδίζει την ορθή και ισορροπημένη κατανόηση της φορολογικής θέσης της επιχείρησης. Η εν λόγω παράλειψη αναγράφεται στην έκθεση, μαζί με μια δεόντως αιτιολογημένη εξήγηση για κάθε φορολογική δικαιοδοσία ως προς το γιατί συμβαίνει αυτό, και με αναφορά στην αρμόδια φορολογική δικαιοδοσία ή τις αρμόδιες φορολογικές δικαιοδοσίες. [Τροπολογία 83]

Τα κράτη μέλη θέτουν ως προϋπόθεση για την παράλειψη αυτή τη χορήγηση άδειας από την αρμόδια εθνική αρχή. Η επιχείρηση ζητεί κάθε έτος νέα άδεια από την αρμόδια αρχή, η οποία λαμβάνει απόφαση επί τη βάσει νέας αξιολόγησης της κατάστασης. Όταν οι πληροφορίες που παραλείπονται δεν ευθυγραμμίζονται πλέον με την απαίτηση που ορίζεται στο εδάφιο 3α, γίνονται αμέσως δημόσια διαθέσιμες. Μετά το τέλος της περιόδου μη δημοσιοποίησης, η επιχείρηση οφείλει επίσης να γνωστοποιεί αναδρομικά, με τη μορφή αριθμητικού μέσου όρου, τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει του παρόντος άρθρου για τα προηγούμενα έτη που καλύπτονταν από την περίοδο μη δημοσιοποίησης. [Τροπολογία 69/αναθ.]

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τη χορήγηση τέτοιου είδους προσωρινής παρέκκλισης και της διαβιβάζουν, εμπιστευτικά, την πληροφορία που παραλείπεται, μαζί με μια λεπτομερή εξήγηση για τη χορηγούμενη παρέκκλιση. Κάθε έτος, η Επιτροπή δημοσιεύει στο δικτυακό της τόπο τις κοινοποιήσεις που λαμβάνει από τα κράτη μέλη και τις εξηγήσεις που δόθηκαν σύμφωνα με το εδάφιο 3α. [Τροπολογία 47]

Η Επιτροπή επαληθεύει ότι η απαίτηση που ορίζεται στο εδάφιο 3α γίνεται δεόντως σεβαστή, και παρακολουθεί τη χρήση αυτής της προσωρινής παρέκκλισης που είχε εγκριθεί από τις εθνικές αρχές. [Τροπολογία 48]

Εάν η Επιτροπή, μετά τη διενέργεια της αξιολόγησης των πληροφοριών που λαμβάνονται δυνάμει του εδαφίου 3γ, καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η απαίτηση που ορίζεται στο εδάφιο 3α δεν πληρούται, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση δημοσιοποιεί αμέσως τις πληροφορίες αυτές. Μετά το τέλος της περιόδου μη δημοσιοποίησης, η επιχείρηση οφείλει επίσης να γνωστοποιεί αναδρομικά, με τη μορφή αριθμητικού μέσου όρου, τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει του παρόντος άρθρου για τα προηγούμενα έτη που καλύπτονταν από την περίοδο μη δημοσιοποίησης. [Τροπολογία 70/αναθ.]

Η Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, θεσπίζει κατευθυντήριες γραμμές που θα βοηθούν τα κράτη μέλη όταν καθορίζουν τις περιπτώσεις όπου η κοινοποίηση των πληροφοριών θεωρείται ιδιαίτερα επιζήμια για την εμπορική θέση των επιχειρήσεων τις οποίες αφορούν. [Τροπολογία 50]

Οι πληροφορίες πρέπει να αντιστοιχίζονται με κάθε σχετική περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας με βάση την ύπαρξη ενός σταθερού τόπου δραστηριοτήτων ή μιας μόνιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας που, όπως προκύπτει από τις δραστηριότητες του ομίλου, μπορεί να δημιουργήσει υποχρεώσεις ως προς τη φορολογία εισοδήματος στη συγκεκριμένη περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας.

Όταν οι δραστηριότητες διαφόρων συνδεδεμένων επιχειρήσεων μπορούν να δημιουργήσουν φορολογική υποχρέωση εντός μίας ενιαίας περιοχής φορολογικής δικαιοδοσίας, οι πληροφορίες που αφορούν αυτή την περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας αντιπροσωπεύουν το άθροισμα των πληροφοριών που συνδέονται με τις εν λόγω δραστηριότητες κάθε συνδεδεμένης επιχείρησης και των υποκαταστημάτων τους στην εν λόγω περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας.

Οι πληροφορίες για οποιαδήποτε συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν αντιστοιχίζονται ταυτόχρονα με περισσότερες από μία περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας.

4.  Η δήλωση περιλαμβάνει μια γενική παρουσίαση στο επίπεδο του ομίλου, η οποία περιέχει εξηγήσεις σχετικά με τυχόν ουσιώδεις διαφορές μεταξύ των ποσών που δηλώνονται σύμφωνα με τα σημεία ε) και στ) της παραγράφου 2, λαμβάνοντας υπόψη, κατά περίπτωση, τα αντίστοιχα ποσά για τα προηγούμενα οικονομικά έτη.

5.  Η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος δημοσιεύεται σε κοινό υπόδειγμα που είναι διαθέσιμο δωρεάν και σε μορφότυπο ανοικτών δεδομένων και καθίσταται προσβάσιμη στο κοινό κατά την ημερομηνία δημοσίευσής της στον δικτυακό τόπο της θυγατρικής επιχείρησης ή στον δικτυακό τόπο συνδεδεμένης επιχείρησης σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Την ίδια ημερομηνία, η επιχείρηση υποβάλλει τη δήλωση και σε δημόσιο μητρώο, το οποίο διαχειρίζεται η Επιτροπή. [Τροπολογία 51]

6.  Το νόμισμα που χρησιμοποιείται στη δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος είναι το νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Τα κράτη μέλη δεν απαιτούν τη δημοσίευση της δήλωσης αυτής σε διαφορετικό νόμισμα από εκείνο που χρησιμοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις.

7.  Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ, το κατώτατο όριο που αναφέρεται στο άρθρο 48β παράγραφος 1 μετατρέπεται στο εθνικό νόμισμα εφαρμόζοντας τη συναλλαγματική ισοτιμία της ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας] που έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυξάνοντας ή μειώνοντάς την κατά ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 5% με σκοπό να προκύψει στρογγυλοποιημένο ποσό στα εθνικά νομίσματα.

Τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στο άρθρο 48β παράγραφοι 3 και 4 μετατρέπονται σε αντίστοιχο ποσό στο εθνικό νόμισμα κάθε σχετικής τρίτης χώρας εφαρμόζοντας τη συναλλαγματική ισοτιμία της ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], στρογγυλοποιημένη στην πλησιέστερη χιλιάδα.

Άρθρο 48δ

Δημοσίευση και προσβασιμότητα

1.  Η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος δημοσιεύεται όπως προβλέπεται στους νόμους κάθε κράτους μέλους σύμφωνα με το κεφάλαιο 2 της οδηγίας 2009/101/ΕΚ, μαζί με τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας και, κατά περίπτωση, με τα λογιστικά έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 9 της οδηγίας 89/666/ΕΟΚ του Συμβουλίου**.

2.  Η δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 48β παράγραφοι 1, 3, 4 και 6 παραμένει προσβάσιμη στον δικτυακό τόπο για τουλάχιστον πέντε συναπτά έτη.

Άρθρο 48ε

Αρμοδιότητα για την κατάρτιση, τη δημοσίευση και τη διάθεση στο κοινό της δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος

1.  Για να ενισχυθεί η λογοδοσία έναντι τρίτων και για να διασφαλιστεί η κατάλληλη διακυβέρνηση, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέλη του διοικητικού, διαχειριστικού και εποπτικού οργάνου της τελικής μητρικής επιχείρησης που αναφέρεται στο άρθρο 48β παράγραφος 1, τα οποία ενεργούν εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται βάσει του εθνικού δικαίου, έχουν συλλογική ευθύνη να διασφαλίζουν ότι η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος καταρτίζεται, δημοσιεύεται και καθίσταται προσβάσιμη σύμφωνα με τα άρθρα 48β, 48γ και 48δ. [Τροπολογία 52]

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων των θυγατρικών επιχειρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 48β παράγραφος 3 της παρούσας οδηγίας και το(τα) πρόσωπο(-α) που έχει(-ουν) οριστεί για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 13 της οδηγίας 89/666/ΕΟΚ για το υποκατάστημα που αναφέρεται στο άρθρο 48β παράγραφος 4 της παρούσας οδηγίας και ενεργεί(-ούν) εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται βάσει του εθνικού δικαίου, έχουν συλλογική ευθύνη να διασφαλίζουν ότι, στον βαθμό που είναι σε θέση να γνωρίζουν, η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος καταρτίζεται, δημοσιεύεται και καθίσταται προσβάσιμη σύμφωνα με τα άρθρα 48β, 48γ και 48δ.

Άρθρο 48στ

Ανεξάρτητος έλεγχος

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν οι οικονομικές καταστάσεις μιας συνδεδεμένης επιχείρησης υποβάλλονται σε έλεγχο από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή από ένα ή περισσότερα ελεγκτικά γραφεία δυνάμει του άρθρου 34 παράγραφος 1, οι νόμιμοι ελεγκτές ή τα ελεγκτικά γραφεία ελέγχουν επίσης αν η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος έχει υποβληθεί και καταστεί προσβάσιμη σύμφωνα με τα άρθρα 48β, 48γ και 48δ. Οι νόμιμοι ελεγκτές ή τα ελεγκτικά γραφεία αναφέρουν στην έκθεση λογιστικού ελέγχου αν η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος έχει υποβληθεί ή καταστεί προσβάσιμη σύμφωνα με τα εν λόγω άρθρα.

Άρθρο 48ζ

Κοινός ενωσιακός κατάλογος ορισμένων φορολογικών δικαιοδοσιών

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 49, σε ό,τι αφορά την κατάρτιση ενός κοινού ενωσιακού καταλόγου ορισμένων φορολογικών δικαιοδοσιών. Ο εν λόγω κατάλογος πρέπει να βασίζεται σε αξιολόγηση των φορολογικών δικαιοδοσιών που δεν πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

   (1) Διαφάνεια και ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών κατόπιν αιτήσεως και αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς·
   (2) Δίκαιος φορολογικός ανταγωνισμός·
   (3) Πρότυπα που καθορίζονται από την ομάδα G20 και/ή τον ΟΟΣΑ·
   (4) Άλλα σχετικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών προτύπων που ορίζονται από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης.

Η Επιτροπή επανεξετάζει τον κατάλογο σε τακτά διαστήματα και, κατά περίπτωση, τον τροποποιεί ώστε να ληφθούν υπόψη νέες περιστάσεις. [Τροπολογία 53]

Άρθρο 48η

Ημερομηνία έναρξης της υποβολής δηλώσεων στοιχείων φορολογίας εισοδήματος

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των άρθρων 48α έως 48στ τίθενται σε εφαρμογή, το αργότερο, από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού έτους που αρχίζει από ή μετά την ... [δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Άρθρο 48η 48θ

Έκθεση

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων που ορίζονται στα άρθρα 48α έως 48στ και τον αντίκτυπό τους. Η έκθεση περιλαμβάνει αξιολόγηση του κατά πόσον η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος αποφέρει κατάλληλα και αναλογικά αποτελέσματα και αξιολογεί τη σχέση κόστους-οφέλους της ελάττωσης του κατώτατου ορίου του ενοποιημένου καθαρού κύκλου εργασιών πέραν του οποίου οι επιχειρήσεις και τα υποκαταστήματα πρέπει να δηλώσουν στοιχεία φορολογίας εισοδήματος. Επιπλέον, στην έκθεση αξιολογείται η πιθανή ανάγκη λήψης περαιτέρω συμπληρωματικών μέτρων, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης διασφάλισης επαρκούς επιπέδου διαφάνειας και της ανάγκης δημιουργίας διατήρησης και διασφάλισης ανταγωνιστικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και τις ιδιωτικές επενδύσεις. [Τροπολογία 54]

Η έκθεση υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις ... [πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

–––––––––––––––––––––––––––

* Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).

** Ενδέκατη οδηγία 89/666/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1989, σχετικά με τη δημοσιότητα των υποκαταστημάτων που έχουν συσταθεί σε ένα κράτος μέλος από ορισμένες μορφές εταιρειών που διέπονται από το δίκαιο άλλου κράτους (ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 36).»

"

(2α)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 48θα

Το αργότερο 4 έτη μετά την έγκριση της παρούσας οδηγίας, και λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση σε επίπεδο ΟΟΣΑ, η Επιτροπή επανεξετάζει, αξιολογεί και υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, ιδίως όσον αφορά:

   επιχειρήσεις και υποκαταστήματα που υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση στοιχείων φορολογίας, ιδίως σε σχέση με το κατά πόσο θα ήταν σκόπιμο να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κεφαλαίου ώστε να περιλάβει τις μεγάλες επιχειρήσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 και τους μεγάλους ομίλους όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 7 της παρούσας οδηγίας·
   το περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων φορολογίας όπως προβλέπεται στο άρθρο 48γ·
   την προσωρινή παρέκκλιση που προβλέπεται στα εδάφια 3α έως 3στ του άρθρο 48γ παράγραφος 3.

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο την έκθεση αυτή, συνοδευόμενη, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση.» [Τροπολογία 55]

"

(2β)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 48θβ

Κοινό υπόδειγμα για τη δήλωση

Η Επιτροπή ορίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, το κοινό υπόδειγμα που αναφέρεται στο άρθρο 48β παράγραφοι 1, 3, 4 και 6 και στο άρθρο 48γ παράγραφος 5. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 50 παράγραφος 2.» [Τροπολογία 56]

"

(3)  Το άρθρο 49 τροποποιείται ως εξής:

α)  Οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, στο άρθρο 3 παράγραφος 13, στο άρθρο 46 παράγραφος 2 και στο άρθρο 48ζ ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 54.

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, στο άρθρο 3 παράγραφος 13 και στο άρθρο 46 παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.»

"

β)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«3α. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση της νομοθεσίας του νομοθετικού έργου*, και λαμβάνει υπόψη ιδιαίτερα τις διατάξεις των Συνθηκών και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

––––––––––––––––––––––––

* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.» [Τροπολογία 57]

"

γ)  Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«5. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 1 παράγραφος 2, του άρθρου 3 παράγραφος 13, του άρθρου 46 παράγραφος 2 ή του άρθρου 48ζ τίθενται σε ισχύ μόνο αν δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να προβάλουν αντιρρήσεις. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.»

"

(3α)  στο άρθρο 51 το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της εφαρμογής τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Τα κράτη μέλη προβλέπουν τουλάχιστον διοικητικά μέτρα και κυρώσεις για την παράβαση από τις επιχειρήσεις των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο έως ... [ένα έτος από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] και την ενημερώνουν αμελλητί σχετικά με οποιαδήποτε επακόλουθη τροποποίηση που τις επηρεάζει.

Το αργότερο έως τις … [τρία έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο ανά χώρα των μέτρων και των κυρώσεων που ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.». [Τροπολογία 58]

"

Άρθρο 2

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο μέχρι ... [ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 487 της 28.12.2016, σ. 62.
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Μαρτίου 2019.
(3) COM(2015)0610 της 27ης Οκτωβρίου 2015.
(4) COM(2014)0910 της 16ης Δεκεμβρίου 2014.
(5) 2015/2010(INL).
(6) Οδηγία 2013/34/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19).
(7) Οδηγία 2011/16/EE του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ (ΕΕ L 64 της 11.3.2011, σ. 1).
(8) Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 — Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1).
(9) Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).
(10) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).
(11) Απόφαση του Δικαστηρίου της 4ης Δεκεμβρίου 1997, C-97/96, Verband deutscher Daihatsu-Händler ECLI:EU:C:1997:581
(12) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(13) ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 14.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου