Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0196(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0043/2019

Indgivne tekster :

A8-0043/2019

Forhandlinger :

PV 13/02/2019 - 6
CRE 13/02/2019 - 6

Afstemninger :

PV 13/02/2019 - 8.14
CRE 13/02/2019 - 8.14
Stemmeforklaringer
PV 27/03/2019 - 18.11

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0096
P8_TA(2019)0310

Vedtagne tekster
PDF 1188kWORD 750k
Onsdag den 27. marts 2019 - Strasbourg
Fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde ***I
P8_TA(2019)0310A8-0043/2019
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 27. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for grænseforvaltning og visa (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0375),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 177, artikel 322, stk. 1, litra a), og artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0230/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 17. oktober 2018(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse af 5. december 2018(2) fra Regionsudvalget,

–  der henviser til udtalelse fra Revisionsretten af 25. oktober 2018(3),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget samt til udtalelse fra Budgetudvalget, til holdning i form af ændringsforslag fra Budgetkontroludvalget, til udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Transport- og Turismeudvalget, Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikterne og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og til holdning i form af ændringsforslag fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-0043/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling(4);

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 62 af 15.2.2019, s. 83.
(2) EUT C 86 af 7.3.2019, s. 41.
(3) EUT C 17 af 14.1.2019, s. 1.
(4) Denne holdning svarer til de ændringer, der blev vedtaget den 13. februar 2019 (Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0096.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 27. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) …/... om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for grænseforvaltning og visa [Ændring 1]
P8_TC1-COD(2018)0196

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 177, artikel 322, stk. 1, litra a), og artikel 349,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(2),

under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten(3),

efter den almindelige lovgivningsprocedure(4), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Ifølge artikel 174 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) skal Unionen for at styrke sin økonomiske, sociale og territoriale samhørighed stræbe efter at formindske forskellene mellem de forskellige områders udviklingsniveauer og forbedre situationen for de mindst begunstigede områder eller øer og særlig vægt skal lægges på landdistrikter, områder i en industriel overgangsproces og områder, der lider af alvorlige naturbetingede eller demografiske ulemper af permanent art. Disse områder drager særlig fordel af samhørighedspolitikken. Ifølge artikel 175 i TEUF skal Unionen støtte virkeliggørelsen af disse mål med den virksomhed, som den udøver gennem Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Udviklingssektionen, Den Europæiske Socialfond, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Investeringsbank og andre instrumenter. Artikel 322 i TEUF udgør retsgrundlaget for vedtagelse af de finansielle regler for fastlæggelse af de nærmere retningslinjer for opstillingen og gennemførelsen af budgettet og for regnskabsaflæggelsen og revisionen samt for kontrollen med de finansielle aktørers ansvar. [Ændring 2]

(1a)  Det er vigtigt for Den Europæiske Unions og dens borgeres fremtid, at samhørighedspolitikken forbliver Unionens væsentligste investeringspolitik, og at dens finansiering i perioden 2021-2027 således holdes på mindst samme niveau som i programmeringsperioden 2014-2020. Ny finansiering til andre af Unionens aktivitetsområder eller programmer bør ikke ske på bekostning af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus eller Samhørighedsfonden. [Ændring 3]

(2)  Med henblik på at videreudvikle en samordnet og harmoniseret gennemførelse af de EU-fonde, der gennemføres under delt forvaltning, nemlig Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+), Samhørighedsfonden, foranstaltninger, der finansieres under delt forvaltning i Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), Asyl- og Migrationsfonden (AMIF), Fonden for Intern Sikkerhed (FIS) og Fonden for Integreret Grænseforvaltning (IGFV), bør der fastsættes finansielle regler baseret på artikel 322 i TEUF for alle disse fonde (i det følgende benævnt "fondene") med en klar angivelse af rammerne for anvendelsen af de relevante bestemmelser. Derudover bør der fastsættes fælles bestemmelser baseret på artikel 177 i TEUF med henblik på at omfatte politikspecifikke regler for EFRU, ESF+, Samhørighedsfonden, EHFF og EHFF i en vis udstrækning Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL). [Ændring 430]

(3)  På grund af de særlige forhold, der gør sig gældende for de forskellige fonde, bør de specifikke regler for de enkelte fonde og for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) under EFRU fastsættes i særskilte forordninger (i det følgende benævnt "fondsspecifikke forordninger") som supplement til denne forordning.

(4)  Regionerne i den yderste periferi og de nordlige tyndt befolkede områder bør nyde godt af særlige foranstaltninger og af yderligere midler i henhold til artikel 349 i TEUF og artikel 2 i protokol nr. 6 til tiltrædelsesakten af 1994 med henblik på at afhjælpe deres særlige ulemper, der er knyttet til deres geografiske beliggenhed. [Ændring 5]

(5)  Horisontale principper som fastsat i artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og i artikel 10 i TEUF, herunder nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5 i TEU, bør respekteres i forbindelse med gennemførelsen af fondene, idet der tages hensyn til chartret om grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union. Medlemsstaterne bør også overholde forpligtelserne i FN's konvention om barnets rettigheder og FN's konvention om rettigheder for personer med handicap og sikre tilgængelighed i overensstemmelse med konventionens artikel 9 og i overensstemmelse med Unionens lovgivning, der harmoniserer tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser. I den forbindelse bør fondene gennemføres på en måde, der fremmer afinstitutionalisering og pleje i nærmiljøet. Medlemsstaterne og Kommissionen bør tilstræbe at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og integrere kønsaspektet samt bekæmpe forskelsbehandling på grundlag af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Fondene bør ikke støtte aktioner, som bidrager til nogen form for segregering eller udstødelse, eller støtte infrastruktur, der er utilgængelig for personer med handicap. Fondenes målsætninger bør forfølges inden for rammerne af en bæredygtig udvikling og Unionens fremme af målet om bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten, jf. artikel 11 og artikel 191, stk. 1, i TEUF, ud fra princippet om, at forureneren betaler, og under hensyntagen til forpligtelserne i Parisaftalen. For at beskytte det indre markeds integritet skal operationer til fordel for virksomheder overholde Unionens statsstøtteregler, som fastsat i artikel 107 og 108 i TEUF. Fattigdom er en af EU's største udfordringer. Fondene bør derfor bidrage til udryddelse af fattigdom. De bør desuden bidrage til at opfylde Unionens og medlemsstaternes forpligtelse til at nå De Forenede Nationers mål for bæredygtig udvikling. [Ændring 6]

(6)  Horisontale finansielle bestemmelser, der vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet med hjemmel i artikel 322 i TEUF, finder anvendelse på denne forordning. Disse regler er fastlagt i finansforordningen, og de regulerer navnlig proceduren for opstillingen og gennemførelsen af budgettet ved hjælp af tilskud, udbud, priser og indirekte gennemførelse, og de sikrer kontrol med de finansielle aktørers ansvar. Regler, der vedtages med hjemmel i artikel 322 i TEUF, vedrører også beskyttelsen af Unionens budget i tilfælde af generelle mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet, idet overholdelsen heraf er en væsentlig forudsætning for forsvarlig økonomisk forvaltning og effektiv EU-finansiering.

(7)  Hvis der er fastsat en frist for, at Kommissionen træffer foranstaltninger over for medlemsstaterne, bør Kommissionen tage hensyn til alle nødvendige oplysninger og dokumenter på en rettidig og effektiv måde. Hvis indgivelser fra medlemsstaterne er ufuldstændige eller ikke opfylder kravene i denne forordning og i fondsspecifikke forordninger, og således ikke muliggør en fuldt informeret handling fra Kommissionens side, bør fristen suspenderes, indtil medlemsstaterne opfylder de forskriftsmæssige krav.

(8)  Med henblik på at bidrage til Unionens prioriteter bør fondene koncentrere deres støtte om et begrænset antal politiske målsætninger i overensstemmelse med de fondsspecifikke missioner i henhold til deres traktatfæstede målsætninger. De politiske målsætninger for AMIF, FIS og IGFV bør fastsættes i de respektive fondsspecifikke forordninger.

(9)  For at understrege betydningen af at tage hånd om klimaforandringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling vil fondene bidrage til at integrere klimaindsatsen i alle EU-politikker og til opnåelsen af et overordnet mål om, at 25 % 30 % af udgifterne i EU-budgettet skal gå til finansiering af støtte til klimamål. Klimasikringsmekanismer bør være en integreret del af programmeringen og gennemførelsen. [Ændring 7]

(9a)   I betragtning af virkningerne af migrationsstrømmene fra tredjelande bør samhørighedspolitikken bidrage til integrationsprocesserne, navnlig ved at yde infrastrukturstøtte til de byer og lokale og regionale myndigheder, der befinder sig i frontlinjen, og som er mere involveret i gennemførelsen af integrationspolitikkerne. [Ændring 8]

(10)  En del af det EU-budget, der tildeles til fondene, bør gennemføres af Kommissionen ved delt forvaltning med medlemsstaterne, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) [nummeret på den nye finansforordning](5) (i det følgende benævnt "finansforordningen"). Ved gennemførelsen af fondene under delt forvaltning bør Kommissionen og medlemsstaterne derfor overholde principperne i finansforordningen, såsom forsvarlig økonomisk forvaltning, gennemsigtighed og ikke-forskelsbehandling. Medlemsstaterne bør have ansvaret for at forberede og gennemføre programmer. Dette bør ske på det rette territoriale niveau i overensstemmelse med deres institutionelle, retlige og finansielle rammer og bør forestås af de organer, som medlemsstaterne har udpeget til dette formål. Medlemsstaterne bør afstå fra at tilføje regler, der komplicerer støttemodtagernes anvendelse af midlerne. [Ændring 9]

(11)  Partnerskabsprincippet er et nøgleelement i gennemførelsen af fondene, der bygger på en tilgang med flerniveaustyring og inddragelse af regionale, lokale og andre myndigheder, civilsamfundet og arbejdsmarkedets parter. For at sørge for kontinuitet i tilrettelæggelsen af partnerskabet bør Kommissionen have beføjelse til at ændre og tilpasse Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 240/2014(6) fortsat finde anvendelse. [Ændring 10]

(12)  På EU-niveau tjener det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker til at udpege nationale reformprioriteter og følge deres gennemførelse. Medlemsstaterne udvikler selv deres egne nationale flerårige investeringsstrategier til støtte for disse reformprioriteter. Disse strategier bør fremlægges sammen med de årlige nationale reformprogrammer og opridse og samordne de prioriterede investeringsprojekter, som vil blive støttet af medlemsstaten og/eller Unionen. De bør også sikre, at EU-midlerne anvendes på en sammenhængende måde, så der skabes størst mulig merværdi af den finansielle bistand, der ydes af henholdsvis fondene, den europæiske investeringsstabiliseringsfunktion og InvestEU. [Ændring 11]

(13)  Medlemsstaterne bør bestemme, hvordan der ved udarbejdelsen af programmeringsdokumenter er taget tage hensyn til relevante landespecifikke henstillinger, der er vedtaget i overensstemmelse med artikel 121, stk. 2, i TEUF, og relevante rådshenstillinger, der er vedtaget i overensstemmelse med artikel 148, stk. 4, i TEUF, når de er forenelige med programmets målsætninger. I løbet af programmeringsperioden 2021-2027 (i det følgende benævnt "programmeringsperioden") bør medlemsstaterne regelmæssigt over for overvågningsudvalget og Kommissionen gøre rede for fremskridt i gennemførelsen af programmerne til understøttelse af de landespecifikke henstillinger og den europæiske søjle for sociale rettigheder. I forbindelse med en midtvejsgennemgang bør medlemsstaterne blandt andet overveje, om der er behov for programændringer for at tage hensyn til relevante landespecifikke henstillinger, der er blevet vedtaget eller ændret siden begyndelsen af programmeringsperioden. [Ændring 12]

(14)  Medlemsstaterne bør tage hensyn til indholdet af deres udkast til national energi- og klimaplan, som skal udarbejdes i henhold til forordningen om forvaltning af energiunionen(7), og resultatet af den proces, der resulterer i Unionens henstillinger vedrørende disse planer, med henblik på deres programmer, herunder i forbindelse med midtvejsgennemgangen, og de finansielle behov til lavemissionsinvesteringer. [Ændring 13]

(15)  Partnerskabsaftalen, der udarbejdes af hver enkelt medlemsstat, bør være et strategisk dokument, der fungerer som rettesnor for forhandlingerne mellem Kommissionen og den pågældende medlemsstat om udformningen af programmer. For at mindske den administrative byrde bør det ikke være nødvendigt at ændre partnerskabsaftaler i løbet af programmeringsperioden. Med henblik på at lette planlægningen og undgå overlappende indhold i programmeringsdokumenterne kan bør det være muligt, at partnerskabsaftaler indgå indgår som en del af et program. [Ændring 14]

(16)  Hver medlemsstat bør må på visse betingelser, der er fastsat i artikel 10 i denne forordning, have fleksibilitet til at bidrage til InvestEU med henblik på levering af budgetgarantier for investeringer i den pågældende medlemsstat. [Ændring 15]

(17)  For at sikre de nødvendige forudsætninger for en inklusiv, ikkediskriminerende, virkningsfuld og effektiv udnyttelse af EU-støtten fra fondene bør der fastsættes en begrænset liste over grundforudsætninger samt en kortfattet og udtømmende række objektive kriterier for vurdering af grundforudsætningerne. Hver grundforudsætning bør være knyttet til en specifik målsætning og bør anvendes automatisk, hvis den specifikke målsætning udvælges til at modtage støtte. Hvis disse forudsætninger ikke er opfyldt, bør udgifter vedrørende operationer under de relevante specifikke målsætninger ikke medtages i betalingsanmodningerne. For at opretholde en gunstig investeringsramme bør det regelmæssigt overvåges, om grundforudsætningerne fortsat er opfyldt. Det er ligeledes vigtigt at sikre, at operationer, der er udvalgt til at modtage støtte, gennemføres i overensstemmelse med de fastlagte strategier og planlægningsdokumenter, der ligger til grund for opfyldelsen af grundforudsætningerne, således at det sikres, at alle medfinansierede operationer er i overensstemmelse med Unionens politiske rammer. [Ændring 16]

(18)  Medlemsstaterne bør for hvert program etablere en performanceramme, der dækker alle indikatorer, delmål og mål, for at overvåge, rapportere om og evaluere programmets performance. Dette bør gøre det muligt at gøre projektudvælgelse og -evaluering resultatorienteret. [Ændring 17]

(19)  Medlemsstaten bør foretage en midtvejsgennemgang af hvert program, der støttes af EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden. Gennemgangen bør føre til en komplet tilpasning af programmer baseret på programmernes performance, samtidig med at det giver mulighed for at tage højde for nye udfordringer og relevante landespecifikke henstillinger udstedt i 2024 og for fremskridt med de nationale energi- og klimaplaner og den europæiske søjle for sociale rettigheder. Der bør ligeledes tages højde for de demografiske udfordringer. Parallelt hermed bør Kommissionen i 2024, sammen med den tekniske justering for 2025, gennemgå alle medlemsstaternes samlede tildelinger under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst under samhørighedspolitikken for årene 2025, 2026 og 2027 og anvende den tildelingsmetode, der er fastsat i den relevante basisretsakt. Denne gennemgang bør sammen med resultatet af midtvejsgennemgangen resultere i programændringer, der ændrer de finansielle tildelinger for årene 2025, 2026 og 2027. [Ændring 18]

(20)  Der bør ske en yderligere optimering af mekanismerne til sikring af sammenhængen mellem EU-finansieringspolitikker og Unionens økonomiske styring, der bl.a. giver Kommissionen mulighed for at fremsætte forslag til Rådet om at suspendere alle eller en del af forpligtelserne for et eller flere af programmerne i en medlemsstat, hvis den pågældende medlemsstat forsømmer at træffe effektive foranstaltninger, som led i den økonomiske styringsproces. For at sikre en ensartet gennemførelse og i betragtning af betydningen af de finansielle virkninger af de foranstaltninger, der træffes, bør Rådet tillægges gennemførelsesbeføjelser og handle efter forslag fremsat af Kommissionen. For at lette vedtagelsen af afgørelser, der er nødvendige for at sikre effektive foranstaltninger som led i den økonomiske styringsproces, bør der gøres brug af omvendt kvalificeret flertal. [Ændring 425rev+444rev+448+469]

(20a)   Medlemsstaterne kan i behørigt begrundede tilfælde fremsætte en anmodning om fleksibilitet inden for den nuværende ramme af stabilitets- og vækstpagten for offentlige eller tilsvarende strukturelle udgifter, der støttes af den offentlige forvaltning i form af medfinansiering af investeringer, der er aktiveret som en del af de europæiske struktur- og investeringsfonde ("ESI-fondene"). Kommissionen bør omhyggeligt vurdere den pågældende anmodning, når den fastlægger den finanspolitiske tilpasning under enten den forebyggende eller den korrigerende del af stabilitets- og vækstpagten. [Ændring 20]

(21)  Det er nødvendigt at fastsætte fælles krav med hensyn til programmernes indhold, under hensyntagen til de enkelte fondes særlige karakter. Disse fælles krav kan suppleres med fondsspecifikke regler. Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [XXX](8) (i det følgende benævnt "ETS-forordningen") bør der fastsættes særlige bestemmelser om indholdet af programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg).

(22)  For at give mulighed for fleksibilitet i gennemførelsen af programmerne og mindske de administrative byrder bør det være tilladt at foretage begrænsede finansielle overførsler mellem prioriteter under det samme program, uden at det forudsætter en afgørelse fra Kommissionen om ændring af programmet. De reviderede finansielle tabeller indgives til Kommissionen for at sikre ajourførte oplysninger om finansielle tildelinger til hver prioritet.

(22a)   Store projekter tegner sig for en væsentlig del af EU-udgifterne og er ofte af strategisk betydning med hensyn til at realisere EU-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Det er derfor berettiget, at operationer over visse tærskler fortsat er underlagt særlige godkendelsesprocedurer i medfør af denne forordning. Tærsklen bør fastsættes i forhold til de samlede støtteberettigede omkostninger under hensyntagen til de forventede nettoindtægter. For at sikre klarhed bør indholdet af en ansøgning vedrørende et stort projekt til et sådant formål fastlægges. Ansøgningen bør indeholde tilstrækkelige oplysninger til at give sikkerhed for, at det finansielle bidrag fra fondene ikke medfører et væsentligt tab af arbejdspladser andre steder i Unionen. Medlemsstaten bør forelægge alle nødvendige oplysninger, og Kommissionen bør vurdere det store projekt med henblik på at fastslå, om det ønskede finansielle bidrag er berettiget. [Ændring 21]

(23)  For at styrke den integrerede tilgang til territorial udvikling bør investeringer i form af territoriale redskaber, såsom integrerede territoriale investeringer ("ITI"), lokaludvikling styret af lokalsamfundet (betegnet som "Leader" inden for rammerne af ELFUL) eller ethvert andet territorial territorialt redskab under den politiske målsætning om "et Europa tættere på borgerne", der støtter initiativer, som medlemsstaterne har udformet med henblik på investeringer planlagt for EFRU, være baseret på territoriale og lokale udviklingsstrategier. Det samme bør gælde for relaterede initiativer såsom intelligente landsbyer. I forbindelse med ITI'er og territoriale redskaber, der er udformet af medlemsstaterne, bør der fastsættes minimumskrav til indholdet af territoriale strategier. Sådanne territoriale strategier bør udvikles og godkendes under de relevante myndigheders eller organers ansvar. For at sikre inddragelse af relevante myndigheder eller organer i gennemførelsen af territoriale strategier bør de pågældende myndigheder eller organer være ansvarlige for udvælgelsen af de operationer, der skal støttes, eller de bør inddrages i udvælgelsen. [Ændring 22]

(24)  For bedre at mobilisere potentiale på lokalt plan er det nødvendigt at styrke og fremme lokaludvikling styret af lokalsamfundet. Der bør i den forbindelse tages hensyn til lokale behov og lokalt potentiale samt relevante sociokulturelle karakteristika, og der bør indføres strukturelle ændringer og opbygges kapacitet i lokalsamfundet og administrativ kapacitet, og innovation bør stimuleres. Det tætte samarbejde og den integrerede brug af fondene med henblik på at gennemføre lokale udviklingsstrategier bør styrkes. Som et væsentligt princip bør lokale aktionsgrupper, der repræsenterer lokalsamfundets interesser, have ansvaret for at udforme og gennemføre strategier for lokaludvikling styret af lokalsamfundet. For at lette en koordineret støtte fra forskellige fonde til lokaludvikling styret af lokalsamfundet og lette gennemførelsen heraf bør tilgangen med anvendelse af en "ledende fond" fremmes. [Ændring 23]

(25)  For at mindske den administrative byrde bør teknisk bistand på medlemsstatens initiativ gennemføres ved anvendelse af en fast takst baseret på fremskridtene i programgennemførelsen. Denne tekniske bistand kan suppleres med målrettede foranstaltninger til opbygning af administrativ kapacitet såsom evaluering af de menneskelige ressourcers sammensætning af færdigheder ved hjælp af refusionsmetoder, som ikke er knyttet til omkostninger. Aktioner og resultater samt tilsvarende EU-betalinger kan aftales i en køreplan for betalinger og føre til betalinger for konkrete resultater. [Ændring 24]

(26)  Det bør præciseres, at når en medlemsstat foreslår Kommissionen, at en prioritet i et program eller en del heraf støttes gennem en finansieringsordning, der ikke er knyttet til omkostninger, bør de aftalte aktioner, resultater og betingelser være knyttet til konkrete investeringer, der gennemføres under programmer med delt forvaltning, i den pågældende medlemsstat eller region.

(27)  For at undersøge programmernes performance bør medlemsstaten nedsætte overvågningsudvalg, der også består af repræsentanter for civilsamfundet og arbejdsmarkedets partnere. Hvad angår EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden, bør de årlige gennemførelsesrapporter erstattes af en årlig struktureret politisk dialog baseret på de seneste oplysninger og data om programgennemførelsen, som stilles til rådighed af medlemsstaten. [Ændring 25]

(28)  I henhold til punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016(9) bør fondene evalueres på grundlag af oplysninger indsamlet gennem specifikke overvågningskrav, samtidig med at overregulering og administrative byrder undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse krav kan eventuelt omfatte målbare indikatorer, der kan danne grundlag for en evaluering af fondenes virkninger i praksis. Indikatorerne bør, når det er muligt, udvikles på en måde, som tager hensyn til kønsaspektet. [Ændring 26]

(29)  For at sikre tilgængeligheden af omfattende, ajourførte oplysninger om gennemførelsen af programmet bør der kræves hyppigere en mere effektiv og rettidig elektronisk rapportering af kvantitative data. [Ændring 27]

(30)  Med henblik på at støtte forberedelsen af relaterede programmer og aktiviteter for den næste programmeringsperiode bør Kommissionen foretage en midtvejsevaluering af fondene. I slutningen af programmeringsperioden bør Kommissionen foretage retrospektive evalueringer af fondene, hvor der bør fokuseres på virkningen af fondene. Resultaterne af disse evalueringer bør offentliggøres. [Ændring 28]

(31)  Programmyndigheder, støttemodtagere og interessenter i medlemsstaterne bør øge bevidstheden om resultaterne af EU-finansieringen og oplyse offentligheden herom. Gennemsigtigheds-, kommunikations- og synlighedsaktiviteter er af afgørende betydning for at synliggøre Unionens konkrete indsats, og de bør baseres på nøjagtige, pålidelige og ajourførte oplysninger. For at disse krav skal kunne håndhæves, bør programmyndighederne og Kommissionen være i stand til at anvende afhjælpende foranstaltninger i tilfælde af manglende overholdelse.

(32)  Forvaltningsmyndighederne bør offentliggøre strukturerede oplysninger om de udvalgte operationer og støttemodtagere på webstedet for det program, der understøtter operationen, under hensyntagen til kravene til databeskyttelse af personoplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679(10).

(33)  Med henblik på at forenkle anvendelsen af fondene og mindske risikoen for fejl bør såvel de forskellige former for EU-tilskud til medlemsstaterne som de forskellige former for støtte, der ydes af medlemsstaterne til støttemodtagerne, fastlægges.

(34)  For så vidt angår tilskud, der ydes til støttemodtagerne, bør medlemsstaterne i stigende grad benytte muligheden for forenklede omkostningsmodeller. Tærskelværdien for obligatorisk anvendelse af forenklede omkostningsmodeller bør være knyttet til de samlede omkostninger til operationen for at sikre samme behandling af alle operationer under tærsklen, uanset om støtten er offentlig eller privat. Hvis en medlemsstat agter at foreslå anvendelse af en forenklet omkostningsmodel, kan den høre overvågningsudvalget. [Ændring 29]

(35)  For at muliggøre en øjeblikkelig anvendelse af faste takster bør alle faste takster, der er fastlægges i medlemsstaterne i perioden 2014-2020 baseret på en rimelig, retfærdig og verificerbar beregningsmetode, fortsat anvendes for lignende operationer, der støttes i henhold til denne forordning, uden at der kræves en ny beregningsmetode.

(36)  Med henblik på at optimere anvendelsen af samfinansierede miljøinvesteringer, bør der sikres synergi med LIFE-programmet for miljø- og klimaindsatsen, navnlig gennem LIFE's strategiske integrerede projekter og strategiske naturprojekter, samt med projekter, der er finansieret under Horisont Europa og andre EU-programmer. [Ændring 30]

(37)  For at skabe juridisk klarhed bør det fastsættes, hvilken støtteberettigelsesperiode der gælder for udgifter eller omkostninger i forbindelse med operationer, der støttes af fondene i henhold til denne forordning, og at støtten kun ydes til fuldførte operationer. Den dato, fra hvilken udgifterne er berettigede til støtte fra fondene i tilfælde af vedtagelse af nye programmer eller ændringer i programmerne, bør ligeledes præciseres, herunder muligheden for i ekstraordinært tilfælde at udvide perioden for støtteberettigelse til begyndelse på en naturkatastrofe, hvis er der et presserende behov for at mobilisere ressourcer til at reagere på en sådan katastrofe.

(38)  For at sikre en inklusiv, effektiv, retfærdig og bæredygtig virkning af fondene bør der fastsættes bestemmelser, som sikrer, at investeringer i infrastrukturer eller produktive investeringer er ikkediskriminerende og langsigtede, og som forhindrer, at fondene udnyttes til at skabe en uretmæssig fordel. Forvaltningsmyndighederne bør lægge særlig vægt på ikke at støtte flytninger, når de udvælger operationer, og på at uretmæssigt udbetalte beløb til operationer, der ikke overholder kravet om holdbarhed, behandles som uregelmæssigheder. [Ændring 31]

(39)  Med henblik på at forbedre komplementariteten og forenkle gennemførelsen bør det være muligt at kombinere støtte fra Samhørighedsfonden og EFRU med støtte fra ESF+ i fælles programmer under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst.

(40)  For at optimere merværdien af de investeringer, der helt eller delvist er finansieret via EU-budgettet, bør der tilstræbes synergier, især mellem fondene og direkte forvaltede instrumenter, herunder instrumentet til gennemførelse af reformer. Denne politiske samordning bør fremme letanvendelige mekanismer og flerniveaustyring. Sådanne synergier bør opnås via nogle vigtige mekanismer, navnlig anerkendelsen af faste takster for støtteberettigede omkostninger fra Horisont Europa til en tilsvarende operation og muligheden for at kombinere finansiering fra forskellige EU-instrumenter i den samme operation, når blot dobbeltfinansiering undgås. Ved denne forordning bør der derfor fastsættes regler for supplerende finansiering fra fondene. [Ændring 32]

(41)  Der bør ikke anvendes finansielle instrumenter til at støtte refinansieringsaktiviteter, som f.eks. erstatning af eksisterende låneaftaler eller andre former for finansiering af investeringer, der allerede er fysisk fuldført eller fuldt ud gennemført på datoen for investeringsbeslutningen, men derimod til at støtte enhver type af nye investeringer i tråd med de underliggende politiske målsætninger.

(42)  Beslutningen om at finansiere støtteforanstaltninger gennem finansielle instrumenter bør træffes på grundlag af en forhåndsvurdering. Ved denne forordning bør det fastsættes, hvilke obligatoriske elementer forhåndsvurderingerne som minimum bør indeholde, og det bør tillades medlemsstaterne at gøre brug af den forhåndsvurdering, der blev foretaget for perioden 2014-2020, og om nødvendigt at ajourføre den, med henblik på undgå administrative byrder og forsinkelser ved oprettelsen af finansielle instrumenter.

(42a)   Forvaltningsmyndighederne bør have mulighed for at gennemføre finansielle instrumenter via direkte tildeling af en kontrakt til EIB-Gruppen, nationale erhvervsfremmende banker og internationale finansielle institutioner (IFI'er). [Ændring 33]

(43)  For at lette gennemførelsen af visse typer af finansielle instrumenter, hvor det planlægges at yde supplerende tilskud, er det muligt at anvende reglerne om finansielle instrumenter på en sådan kombination i ét enkelt finansielt instrument. Der bør i sådanne tilfælde fastsættes specifikke betingelser, der hindrer dobbeltfinansiering.

(44)  Under fuld overholdelse af de gældende regler om statsstøtte og offentlige udbud, som allerede blev præciseret i programmeringsperioden 2014-2020, bør forvaltningsmyndighederne have mulighed for at træffe afgørelse om, hvilke løsningsmodeller der er mest hensigtsmæssige til gennemførelse af finansielle instrumenter med henblik på at tilgodese målregionernes særlige behov. Inden for disse rammer bør Kommissionen i samarbejde med Den Europæiske Revisionsret yde vejledning til revisorer, forvaltningsmyndigheder og støttemodtagere for så vidt angår vurdering af overholdelsen af statsstøttereglerne og udvikling af statsstøtteordninger. [Ændring 34]

(45)  I overensstemmelse med principperne og reglerne om delt forvaltning bør medlemsstaterne og Kommissionen have ansvaret for forvaltning og kontrol af programmerne og give sikkerhed for, at anvendelsen af fondene er lovlig og formelt rigtig. Da medlemsstaterne bør have det primære ansvar for en sådan forvaltning og kontrol og sikre, at operationer, der støttes af fondene, er i overensstemmelse med gældende lovgivning, bør deres forpligtelser i denne henseende præciseres. Kommissionens beføjelser og ansvar i denne forbindelse bør ligeledes fastsættes.

(45a)   For at øge ansvarlighed og gennemsigtighed bør Kommissionen stille et klagebehandlingssystem til rådighed for alle borgere og interessenter i alle faser af forberedelsen og gennemførelsen af programmer, herunder i forbindelse med overvågning og evaluering. [Ændring 35]

(46)  For at fremskynde opstarten på programgennemførelsen bør videreførelse af gennemførelsesordninger, herunder administrations- og IT-systemer, fra den foregående programmeringsperiode lettes, når det er muligt. Anvendelsen af det IT-system, der allerede er etableret for den foregående programmeringsperiode, bør videreføres, med den fornødne tilpasning, medmindre det er nødvendigt med en ny teknologi. [Ændring 36]

(47)  For at strømline programforvaltningens funktioner bør integrationen af regnskabsfunktioner med forvaltningsmyndighedens regnskabsfunktioner opretholdes for de programmer, der støttes af AMIF, FIS og IGFV, og det bør også være en mulighed for andre fonde.

(48)  Eftersom forvaltningsmyndigheden har hovedansvaret for en effektiv gennemførelse af fondene og derfor varetager en lang række funktioner, bør dens funktioner vedrørende udvælgelse af projekter, programforvaltning og støtte til overvågningsudvalget præciseres. Operationer, der udvælges, bør være i overensstemmelse med de horisontale principper.

(48a)   For at understøtte en effektiv anvendelse af fondene bør EIB's støtte være til rådighed for alle medlemsstater efter disses anmodning. Dette kan omfatte kapacitetsopbygning, støtte til kortlægning, forberedelse og gennemførelse af projekter samt rådgivning om finansielle instrumenter og investeringsplatforme. [Ændring 37]

(49)  For at optimere synergierne mellem fondene og de instrumenter, der forvaltes direkte, bør støtte til operationer, der allerede har modtaget et kvalitetsmærke (Seal of Excellence), fremmes.

(50)  For at skabe en god balance mellem en effektiv gennemførelse af fondene og de dermed forbundne administrationsomkostninger og byrder bør forvaltningsverificeringernes hyppighed, omfang og dækning være baseret på en risikovurdering, der tager hensyn til faktorer såsom typen af gennemførte operationer, operationernes kompleksitet og antal, støttemodtagerne samt det risikoniveau, der er konstateret ved tidligere forvaltningsverificeringer og revisioner. Fondenes forvaltnings- og kontrolforanstaltninger bør stå i et rimeligt forhold til risikoniveauet for Unionens budget. [Ændring 38]

(51)  Revisionsmyndigheden bør foretage revisioner og sikre, at den revisionserklæring, der fremsendes til Kommissionen, er pålidelig. Revisionserklæringen bør give Kommissionen sikkerhed vedrørende tre områder, nemlig lovligheden og den formelle rigtighed af de anmeldte udgifter, forvaltnings- og kontrolsystemernes funktion og regnskabets fuldstændighed, nøjagtighed og rigtighed.

(52)  En lempelse af verificerings- og revisionskravene bør være mulig, hvis der er sikkerhed for, at programmet har fungeret effektivt i de seneste to år i træk, da dette viser, at fondene gennemføres effektivt over en længere periode.

(53)  For at mindske den administrative byrde for støttemodtagere og administrationsomkostningerne bør den konkrete anvendelse af princippet om én enkelt revision også fastsættes for fondene.

(54)  For at forbedre den finansielle forvaltning bør der indføres en forenklet forfinansieringsordning. Forfinansieringsordningen bør sikre, at medlemsstaten har midlerne til at yde støtte til støttemodtagerne fra begyndelsen af gennemførelsen af programmet.

(55)  For at mindske den administrative byrde for medlemsstaterne og for Kommissionen bør der opstilles en obligatorisk tidsplan for kvartalsvise betalingsanmodninger. Kommissionens betalinger bør fortsat være omfattet af en tilbageholdelse på 10 % indtil betalingen af den årlige saldo, når Kommissionen er i stand til konkludere, at regnskaberne er fuldstændige, nøjagtige og retvisende.

(56)  For at mindske den administrative byrde bør proceduren for den årlige godkendelse af regnskabet forenkles ved at skabe enklere regler for betalinger og inddrivelser, hvis der ikke er uenighed mellem Kommissionen og den pågældende medlemsstat.

(57)  For at beskytte Unionens finansielle interesser og budget bør der træffes forholdsmæssige foranstaltninger, som gennemføres af medlemsstaterne og Kommissionen. Kommissionen bør have mulighed for at afbryde betalingsfrister, suspendere mellemliggende betalinger og anvende finansielle korrektioner, hvis de relevante betingelser er opfyldt. Kommissionen bør overholde proportionalitetsprincippet ved at tage hensyn til arten, grovheden og hyppigheden af uregelmæssighederne og deres finansielle virkninger for EU-budgettet.

(58)  Medlemsstaterne bør også forebygge, opdage og effektivt behandle enhver uregelmæssighed, herunder svig begået af støttemodtagerne. Desuden kan Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), jf. forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013(11) og forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95(12) og (Euratom, EF) nr. 2185/96(13), foretage administrative undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet for at fastslå, om der foreligger svig, korruption eller andre ulovlige forhold, der skader EU's finansielle interesser. Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) kan, jf. forordning (EU) 2017/1939(14), efterforske og retsforfølge svig og andre strafbare handlinger, der skader Unionens finansielle interesser, som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser(15). Medlemsstaterne bør træffe de nødvendige foranstaltninger, så alle personer eller enheder, som modtager EU-midler, samarbejder fuldt ud om at beskytte Unionens finansielle interesser, giver Kommissionen, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig OLAF), Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) og Den Europæiske Revisionsret de fornødne rettigheder og den fornødne adgang og sikrer, at tredjeparter, der er involveret i gennemførelsen af EU-midler, giver tilsvarende rettigheder. Medlemsstaterne bør rapportere aflægge en detaljeret rapport til Kommissionen om konstaterede tilfælde af uregelmæssigheder, herunder svig, og om deres opfølgning heraf samt om opfølgningen af OLAF's undersøgelser. Medlemsstater, der ikke deltager i det forstærkede samarbejde med EPPO, bør rapportere til Kommissionen om afgørelser, der træffes af de nationale retshåndhævende myndigheder i forbindelse med tilfælde af uregelmæssigheder, der påvirker Unionens budget. [Ændring 39]

(59)  For at tilskynde til finansiel disciplin bør der fastlægges ordninger for frigørelse af budgetmæssige forpligtelser på programniveau.

(60)  For at fremme TEUF's målsætninger vedrørende økonomisk, social og territorial samhørighed bør målet om investeringer i beskæftigelse og vækst støtte alle regioner. For at give en afbalanceret og gradueret støtte og afspejle det økonomiske og sociale udviklingsniveau bør midler under dette mål tildeles fra EFRU og ESF+ på basis af en tildelingsnøgle, der primært bygger på BNP pr. indbygger. Medlemsstater, hvis bruttonationalindkomst (BNI) pr. indbygger er mindre end 90 % af EU-gennemsnittet, bør støttes via målet om investeringer i beskæftigelse og vækst fra Samhørighedsfonden.

(61)  Der bør fastsættes objektive kriterier for udpegelse af regioner og områder, der er berettiget til støtte fra fondene. Med henblik herpå bør skal fastlæggelsen af regionerne og områderne på EU-plan baseres på det fælles klassifikationssystem for regioner, der er fastlagt ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003(16), som senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 868/2014 2016/2066(17). [Ændring 40]

(62)  For at udstikke passende finansielle rammer for EFRU, ESF+, EHFF og Samhørighedsfonden bør Kommissionen fastsætte den årlige fordeling af de disponible tildelinger pr. medlemsstat under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst sammen med listen over støtteberettigede regioner samt tildelingerne til målet om europæisk territorialt samarbejde. Under hensyntagen til at medlemsstaternes nationale tildelinger bør være fastsat på grundlag af de statistiske data og prognoser, der foreligger i 2018, og i betragtning af de skønsmæssige usikkerheder bør Kommissionen gennemgå de samlede tildelinger til alle medlemsstaterne i 2024 på baggrund af de på det tidspunkt seneste tilgængelige statistikker og, hvis der er en kumulativ afvigelse på mere end ± 5 %, bør den justere disse tildelinger for årene 2025-2027, så resultaterne af midtvejsgennemgangen og den tekniske justering samtidig afspejles i programændringerne. [Ændring 41]

(63)  De transeuropæiske transportnetprojekter vil i overensstemmelse med forordning (EU) [den nye CEF-forordning](18) fortsat blive finansieret via Samhørighedsfonden både ved delt forvaltning og direkte forvaltning under Connecting Europe-faciliteten (CEF). Med udgangspunkt i den vellykkede tilgang for programmeringsperioden 2014-2020, bør der overføres 10 000 000 000 4 000 000 000 EUR fra Samhørighedsfonden til CEF til dette formål. [Ændring 42]

(64)  Et vist beløb af midlerne fra EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden bør tildeles det europæiske initiativ for byområder, der bør gennemføres gennem direkte eller indirekte forvaltning fra Kommissionens side. Der bør i fremtiden gøres yderligere overvejelser om den specifikke støtte, der ydes til dårligt stillede regioner og lokalsamfund. [Ændring 43]

(65)  Med henblik på at sikre en passende tildeling til de forskellige regionskategorier bør de samlede tildelinger til medlemsstaterne for så vidt angår mindre udviklede regioner, overgangsregioner og mere udviklede regioner principielt ikke overføres mellem kategorierne. For at imødekomme medlemsstaternes behov for at tackle specifikke udfordringer bør medlemsstaterne imidlertid kunne anmode om, at deres tildelinger til mere udviklede regioner eller til overgangsregioner overføres til mindre udviklede regioner, og de bør begrunde dette valg. For at sikre tilstrækkelige finansielle midler til mindre udviklede regioner bør der fastlægges et loft for overførsler til mere udviklede regioner eller til overgangsregioner. Det bør ikke være muligt at overføre midler mellem mål.

(65a)   For at tackle de udfordringer, som mellemindkomstregionerne står over for, som beskrevet i den 7. samhørighedsrapport(19) (lav vækst, når der sammenlignes med mere udviklede regioner, men også når der sammenlignes med mindre udviklede regioner, idet dette problem navnlig berører regioner med et BNP pr. indbygger på mellem 90 % og 100 % af det gennemsnitlige BNP for EU-27), bør "overgangsregioner" modtage passende støtte og bestemmes som regioner, hvis BNP pr. indbygger ligger mellem 75 % og 100 % af det gennemsnitlige BNP for EU-27. [Ændring 44]

(66)  Inden for rammerne af de enestående og specifikke forhold på øen Irland og med henblik på at støtte samarbejdet mellem nord og syd i henhold til Langfredagsaftalen bør der gennemføres et nyt grænseoverskridende "Peace Plus"-program, som bygger videre på arbejdet i forbindelse med tidligere programmer, Peace og Interreg, mellem grænseområderne i Irland og Nordirland. Under hensyntagen til dets praktiske betydning bør dette program støttes med en specifik tildeling, så det fortsat kan støtte fred- og forsoningsaktioner, og en passende andel af de irske tildeling under målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) bør også tildeles til programmet.

(66a)   I forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen vil en del regioner og medlemsstater blive mere udsat for konsekvenserne af denne udtræden end andre på grund af deres geografi og/eller arten eller omfanget af deres handelsforbindelser. Det er derfor vigtigt at finde praktiske løsninger vedrørende støtte, også inden for rammerne af samhørighedspolitikken, for at tackle udfordringerne for de berørte regioner og medlemsstater, når Det Forenede Kongeriges udtræden har fundet sted. Desuden vil det være nødvendigt at etablere et løbende samarbejde, der omfatter udveksling af oplysninger og god praksis blandt de lokale og regionale myndigheder og medlemsstater, der er mest berørt. [Ændring 45]

(67)  Det er nødvendigt at fastsætte lofter for medfinansieringssatserne inden for samhørighedspolitikken pr. regionskategori for at sikre, at princippet om medfinansiering overholdes ved hjælp af et passende niveau for den offentlige eller private nationale støtte. Disse satser bør afspejle den økonomiske udvikling i regionerne med hensyn til BNP pr. indbygger i forhold til gennemsnittet i EU-27, samtidig med at regionerne sikres behandling, som ikke er mindre gunstig, fordi deres kategorisering er blevet ændret. [Ændring 46]

(68)  For at supplere og ændre visse ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF delegeres til Kommissionen for så vidt angår ændring af de elementer, der er indeholdt i visse af bilagene til denne forordning, dvs. vedrørende dimensioner og koder for interventionstyperne, modellerne for partnerskabsaftaler og programmer, modellerne for dataoverførsel, anvendelsen af Den Europæiske Unions logo, elementerne i finansieringsaftaler og strategidokumenter, revisionssporet, elektroniske dataudvekslingssystemer samt modellerne for beskrivelse af forvaltnings- og kontrolsystemet, for forvaltningserklæringen, for revisionserklæringen, for den årlige kontrolrapport, for revisionsstrategien, for betalingsanmodningerne, for regnskaberne og for fastlæggelsen af omfanget af finansielle korrektioner.

(69)  Desuden bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF delegeres til Kommissionen for så vidt angår ændringen af den europæiske adfærdskodeks for partnerskab med henblik på at tilpasse kodeksen til denne forordning, fastsættelsen af kriterierne for at fastslå, hvilke sager om uregelmæssigheder der skal indberettes, definitionen af enhedsomkostninger, faste beløb, faste takster og finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger, der gælder for alle medlemsstater, samt etableringen af standardiserede stikprøvemetoder. [Ændring 47]

(70)  Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante, gennemsigtige høringer af alle interesserede parter under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter. [Ændring 48]

(71)  For at sikre ensartede betingelser for vedtagelse af partnerskabsaftaler, vedtagelse eller ændring af programmer samt anvendelse af finansielle korrektioner bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Gennemførelsesbeføjelserne vedrørende det format, der skal anvendes til rapportering af uregelmæssigheder, de elektroniske data, der skal registreres og lagres, og modellen for den endelige performancerapport bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011(20). Selv om disse retsakter har en generel karakter, bør rådgivningsproceduren anvendes, eftersom de kun foreskriver tekniske aspekter, formularer og modeller. Gennemførelsesbeføjelserne i forbindelse med fastlæggelsen af fordelingen af de finansielle tildelinger til EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden bør vedtages uden udvalgsprocedurer, da de blot afspejler anvendelsen af en på forhånd fastlagt beregningsmetode.

(72)  Eftersom hverken Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013(21) eller nogen andre retsakter vedrørende programmeringsperioden 2014-2020 ophæves, bør de fortsat finde anvendelse på programmer og operationer, der støttes af fondene under programmeringsperioden 2014-2020. Eftersom gennemførelsesperioden for forordning (EU) nr. 1303/2013 forventes at strække sig over i den programmeringsperiode, der er omfattet af nærværende forordning, og for at sikre kontinuitet i gennemførelsen af visse operationer, der blev godkendt ved nævnte forordning, bør der fastsættes bestemmelser om faser. De individuelle faser af en operation i faser, der tjener samme overordnede mål, bør gennemføres i overensstemmelse med den programmeringsperiodes regler, som fasen modtager finansiering i henhold til.

(73)  Målene for denne forordning, nemlig at styrke den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed og at fastsætte fælles regler for den del af Unionens budget, der gennemføres ved delt forvaltning, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne på den ene side på grund af omfanget af forskellene mellem de forskellige regioners udviklingsniveau og situationen for de særlige udfordringer, som de mindst begunstigede regioner står over for, samt medlemsstaternes og regionernes begrænsede finansielle midler og på den anden side på grund af behovet for en sammenhængende ramme for gennemførelsen, der dækker flere EU-fonde under delt forvaltning. Målene for denne forordning kan således bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. [Ændring 49]

(74)  I denne forordning overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

afsnit i

målsætninger og generelle støtteregler

KAPITEL I

Genstand og definitioner

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.  Ved denne forordning fastsættes der:

a)  finansielle regler for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF+), Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), Asyl- og Migrationsfonden (AMIF) og Fonden for Intern Sikkerhed (FIS) og instrumentet for grænseforvaltning og visa (IGFV) (i det følgende benævnt "fondene") [Ændring 50]

b)  fælles bestemmelser for EFRU, ESF+, Samhørighedsfonden og EHFF og ELFUL som omfattet af stk. 1a i denne artikel. [Ændring 431]

1a.   Afsnit I, kapitel I — artikel 2, stk. 4 a, kapitel II — artikel 5, afsnit III, kapitel II — artikel 22-28 og afsnit IV — kapitel III — afdeling I — artikel 41-43 finder anvendelse på støtteforanstaltninger finansieret af ELFUL og afsnit I, kapitel I — artikel 2, stk. 15-25, samt afsnit V, kapitel II, afdeling II, artikel 52-56, finder anvendelse på de finansielle instrumenter, der er omhandlet i artikel 74 i forordning (EU).../... [Forordningen om strategiske planer under den fælles landbrugspolitik] og støttet af ELFUL. [Ændring 432]

2.  Denne forordning finder ikke anvendelse på indsatsområderne vedrørende beskæftigelse og social innovation og sundhed under ESF+ og heller ikke på komponenterne med direkte eller indirekte forvaltning under EHFF, AMIF, FIS og IGFV, undtagen med hensyn til teknisk bistand på Kommissionens initiativ.

3.  Artikel 4 og 10, afsnit II, kapitel III, afsnit III, kapitel II, og afsnit VIII finder ikke anvendelse på AMIF, FIS og IGFV.

4.  Afsnit VIII finder ikke anvendelse på EHFF.

5.  Afsnit II, kapitel II, artikel 11, og kapitel III, artikel 15, afsnit III, kapitel I, afsnit IV, kapitel I, artikel 33-36 og artikel 38, stk. 1-4, kapitel II, artikel 39, kapitel III, artikel 45, og afsnit VI, kapitel II, artikel 67, 71, 73 og 74, og kapitel III, finder ikke anvendelse på Interreg-programmer.

6.  Ved nedenfor anførte fondsspecifikke forordninger kan der fastsættes supplerende regler til nærværende forordning, og de må ikke være i modstrid med nærværende forordning. I tilfælde af tvivl om anvendelsen af nærværende forordning i forhold til fondsspecifikke forordninger, har nærværende forordning forrang:

a)  forordning (EU) [...] (i det følgende benævnt "EFRU- og Samhørighedsfondsforordningen")(22)

b)  forordning (EU) [...] (i det følgende benævnt "ESF+-forordningen")(23)

c)  forordning (EU) [...] (i det følgende benævnt "ETS-forordningen")(24)

d)  forordning (EU) [...] (i det følgende benævnt "EHFF-forordningen")(25)

e)  forordning (EU) [...] (i det følgende benævnt "AMIF-forordningen")(26)

f)  forordning (EU) [...] (i det følgende benævnt "FIS-forordningen")(27)

g)  forordning (EU) [...] (i det følgende benævnt "IGFV-forordningen")(28)

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)  "relevante landespecifikke henstillinger": henstillinger fra Rådet vedtaget i henhold til artikel 121, stk. 2 og 4, og artikel 148, stk. 4, i TEUF vedrørende strukturelle udfordringer, som det er hensigtsmæssigt at imødegå via flerårige investeringer, der henhører under anvendelsesområdet for fondene som fastsat i fondsspecifikke forordninger, og relevante henstillinger vedtaget i henhold til artikel [XX] i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [nummer på den nye forordning om styring af energiunionen] [Ændring 54]

1a)   "grundforudsætning": en konkret og præcist fastlagt forudsætning, som er reelt forbundet med en direkte indvirkning på den effektive opfyldelse af en specifik målsætning i programmet [Ændring 55]

2)  "gældende ret": EU-ret og national ret, der vedrører anvendelsen af denne forordning

3)  "operation":

a)  et projekt, en kontrakt, en aktion eller en gruppe projekter, som er udvalgt under de pågældende programmer;

b)  i forbindelse med finansielle instrumenter, et programbidrag til et finansielt instrument og den efterfølgende finansielle støtte, som det finansielle instrument yder til slutmodtagere

4)  "operation af strategisk betydning": en operation, der yder et afgørende bidrag til opfyldelsen af et programs målsætninger, og som er genstand for særlige overvågnings- og kommunikationsforanstaltninger

4a)   "program": i forbindelse med ELFUL, de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik som omhandlet i forordning (EU) [...] ("forordningen om strategiske planer under den fælles landbrugspolitik") [Ændring 56]

5)  "prioritet": i forbindelse med AMIF, FIS og IGFV, en specifik målsætning; i forbindelse med EHFF, type af støtteområder som omhandlet i nomenklaturen i bilag III til EHFF-forordningen

6)  "specifik målsætning": i forbindelse med EHFF, "støtteområde" som omhandlet i bilag III i EHFF-forordningen

7)  "bemyndiget organ": ethvert offentligretligt eller privatretligt organ, der handler under en forvaltningsmyndigheds ansvar eller varetager funktioner eller opgaver på dennes vegne

8)  "støttemodtager":

a)  et offentligretligt eller privatretligt organ, en enhed med eller uden status som juridisk person eller en fysisk person, der har ansvaret for at iværksætte eller både iværksætte og gennemføre operationer

b)  i forbindelse med offentlig-private partnerskaber ("OPP"), det offentligretlige organ, der iværksætter OPP-operationen eller den private partner, som er udvalgt til gennemførelse heraf

c)  i forbindelse med statsstøtteordninger, det organ eller den virksomhed, alt efter hvad der er hensigtsmæssigt, der modtager støtten, medmindre støtten pr. virksomhed er mindre end 200 000 EUR, i hvilket tilfælde den pågældende medlemsstat kan beslutte, at støttemodtageren er det organ, der tildeler støtten, uden at dette berører Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013(29), (EU) nr. 1408/2013(30) og (EU) nr. 717/2014(31) [Ændring 57]

d)  i forbindelse med finansielle instrumenter, det organ, der gennemfører holdingfonden eller, hvis der ikke findes nogen holdingfondstruktur, det organ, der gennemfører den særlige fond eller, hvis forvaltningsmyndigheden forvalter det finansielle instrument, forvaltningsmyndigheden

9)  "fond for mindre projekter": en operation i et Interreg-program, der har til formål at udvælge og gennemføre projekter, herunder mellemfolkelige projekter af begrænset finansielt omfang [Ændring 58]

10)  "mål": en på forhånd aftalt værdi, der skal opnås i slutningen af programmeringsperioden i forhold til en indikator, der indgår i en specifik målsætning

11)  "delmål": et mellemliggende værdi, der skal opnås på et givet tidspunkt i programmeringsperioden i forhold til en indikator, der indgår i en specifik målsætning

12)  "outputindikator": en indikator til at måle interventionens specifikke resultater

13)  "resultatindikator": en indikator til at måle virkningerne på kort sigt af de støttede interventioner, med særligt henblik på de direkte adressater, målgruppen eller brugerne af infrastrukturen

14)  "OPP-operation": en operation, som gennemføres i et partnerskab mellem offentlige organer og den private sektor i overensstemmelse med en OPP-aftale, og som har til formål at levere offentlige tjenester gennem risikodeling, samling af ekspertise fra den private sektor eller supplerende kapitalkilder

15)  "finansielt instrument": en struktur, hvorigennem der leveres finansielle produkter

16)  "finansielt produkt": egenkapital- eller kvasiegenkapitalinvesteringer, lån og garantier som defineret i artikel 2 i forordning (EU, Euratom) [...] (i det følgende benævnt "finansforordningen")

17)  "slutmodtager": en juridisk eller fysisk person, der modtager støtte fra fondene via en støttemodtager, der modtager støtte fra en fond for mindre projekter eller fra et finansielt instrument

18)  "programbidrag": støtte fra fondene og national offentlig og evt. privat medfinansiering til et finansielt instrument

19)  "organ, der gennemfører et finansielt instrument": et offentligretligt eller privatretligt organ, der udfører en holdingfonds eller en særlig fonds opgaver

20)  "holdingfond": en fond, der er oprettet af en forvaltningsmyndighed under et eller flere programmer med henblik på at gennemføre finansielle instrumenter via en eller flere særlige fonde

21)  "særlig fond": en fond, der er oprettet af en forvaltningsmyndighed eller en holdingfond med henblik på at stille, og gennem hvilken disse stiller finansielle produkter til rådighed for slutmodtagere [Ændring 59]

22)  "løftestangseffekt": det tilbagebetalingspligtige finansieringsbeløb, der betales til slutmodtagere, divideret med det beløb, som fondenes bidrag udgør

23)  "multiplikatorforhold": i forbindelse med garantiinstrumenter: forholdet mellem værdien af de underliggende udbetalte nye lån, egenkapitalinvesteringer eller kvasiegenkapitalinvesteringer og det programbidragsbeløb, der er afsat i henhold til garantikontrakter til dækning af forventede og uventede tab ved sådanne nye lån, egenkapitalinvesteringer eller kvasiegenkapitalinvesteringer

24)  "forvaltningsomkostninger": direkte eller indirekte omkostninger, der refunderes mod dokumentation for udgifter, der er afholdt i forbindelse med gennemførelsen af finansielle instrumenter

25)  "forvaltningsgebyrer": en pris for leverede tjenesteydelser som fastsat i finansieringsaftalen mellem forvaltningsmyndigheden og det organ, der gennemfører en holdingfond eller en særlig fond, og, i påkommende tilfælde, det organ, der gennemfører en holdingfond, og det organ, som gennemfører en særlig fond

26)  "flytning": overførsel af den samme eller lignende aktivitet eller en del heraf som defineret i artikel 2, nr. 61a), i Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014(32) om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF

27)  "offentligt bidrag": ethvert bidrag til finansiering af operationer, som hidrører fra nationale, regionale eller lokale offentlige myndigheders budget, eller fra en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS), der er oprettet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1082/2006(33), EU-budgettet til rådighed for fondene, offentligretlige organers budget eller sammenslutninger af offentlige myndigheders eller offentligretlige organers budget; kan, med henblik på at fastsætte medfinansieringssatsen for ESF+-programmer eller prioriteter, omfatte finansieringsmidler, som arbejdsgivere og arbejdstagere har fremskaffet i fællesskab

28)  "regnskabsår": perioden fra den 1. juli til den 30. juni i det følgende år, undtagen for programmeringsperiodens første regnskabsår, hvor perioden regnes fra begyndelsesdatoen for udgifternes støtteberettigelse til den 30. juni 2022; for det sidste regnskabsår er perioden 1. juli 2029 til 30. juni 2030

29)  "uregelmæssighed": enhver overtrædelse af gældende ret, som kan tilskrives en økonomisk aktørs handling eller undladelse i forbindelse med gennemførelsen af fondene, der skader eller vil kunne skade EU-budgettet ved afholdelse af en uretmæssig udgift over EU-budgettet

30)  "alvorlig mangel": en mangel, der er til hinder for, at et programs forvaltnings- og kontrolsystem fungerer effektivt, og som kræver væsentlige forbedringer i forvaltnings- og kontrolsystemerne, og såfremt et eller flere af de centrale krav 2, 4, 5, 9, 12, 13 og 15 som omhandlet i bilag X eller to eller flere af de andre centrale krav vurderes som tilhørende kategori 3 og 4 omhandlet i samme bilag

31)  "samlet fejlprocent": summen af de kalkulerede tilfældige fejl og, hvis det er relevant, systembetingede fejl og ukorrigerede atypiske fejl divideret med populationen

32)  "restfejlprocent": den samlede fejlprocent fratrukket de finansielle korrektioner, som medlemsstaten har anvendt med henblik på at reducere de risici, der er identificeret af revisionsmyndigheden i dens revisioner af operationer

33)  "fuldført operation": en operation, der er fysisk fuldført eller fuldt ud gennemført, og for hvilken alle betalinger er blevet foretaget af støttemodtagerne, og det modsvarende offentlige bidrag er blevet betalt til støttemodtagerne

34)  "stikprøveenhed": en af de enheder (som kan være en operation, et projekt under en operation eller en betalingsanmodning fra en støttemodtager), som en population opdeles i med henblik på udtagning af stikprøver

35)  "spærret konto": i forbindelse med en OPP-operation, en bankkonto, som er omfattet af en skriftlig aftale mellem et offentligt organ, der er støttemodtager, og den private partner, der er godkendt af forvaltningsmyndigheden eller et bemyndiget organ, og som anvendes til betalinger under støtteberettigelsesperioden og/eller efter støtteberettigelsesperioden

36)  "deltager": en fysisk person, der drager fordel af en operation, men som ikke modtager finansiel støtte fra fondene

36a)   "princippet om energieffektivitet først": prioritering inden for beslutninger vedrørende energiplanlægning, -politik og -investering af foranstaltninger, der gør energiefterspørgslen og -udbuddet mere effektiv [Ændring 60]

37)  "klimasikring": en proces, som sikrer, at infrastrukturen er modstandsdygtig over for de negative klimapåvirkninger i overensstemmelse med internationalt anerkendte standarder eller nationale regler og retningslinjer, hvis sådanne foreligger, eller internationalt anerkendte standarder, at princippet om energieffektivitet først overholdes, og at der vælges specifikke veje for emissionsreduktion og dekarbonisering. [Ændring 61]

37a)  "EIB": Den Europæiske Investeringsbank, Den Europæiske Investeringsfond eller datterselskaber etableret af Den Europæiske Investeringsbank. [Ændring 62]

Artikel 3

Beregning af tidsfrister for Kommissionens aktioner

Hvis der er fastsat en frist for en aktion, der skal iværksættes af Kommissionen, begynder fristen, når alle oplysninger, der er i overensstemmelse med kravene i denne forordning eller i fondsspecikke forordninger, er blevet forelagt af medlemsstaten.

Denne frist suspenderes dagen efter den dato, hvor Kommissionen sender sine bemærkninger eller en anmodning om ændrede dokumenter til medlemsstaten, indtil medlemsstaten svarer Kommissionen.

KAPITEL II

Politiske målsætninger og principper for støtte fra fondene

Artikel 4

Politiske målsætninger

1.  EFRU, ESF+, Samhørighedsfonden og EHFF støtter følgende målsætninger:

a)  et mere konkurrencedygtigt og mere intelligent Europa ved at fremme innovativ og intelligent økonomisk omstilling og styrke små og mellemstore virksomheder [Ændring 63]

b)  et en grønnere, kulstoffattigt kulstoffattig omstilling til en kulstofneutral økonomi og et modstandsdygtigt Europa ved at fremme en ren og fair energiomstilling, investering i de grønne og blå økonomier, den cirkulære økonomi, modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer og risikoforebyggelse og -styring [Ændring 64]

c)  et tættere sammenknyttet Europa ved at øge mobilitet, herunder intelligent og bæredygtig mobilitet, og regional IKT-konnektivitet [Ændring 65]

d)  et mere socialt og inklusivt Europa — gennemførelse af den europæiske søjle for sociale rettigheder [Ændring 66]

e)  et Europa tættere på borgerne ved at fremme en bæredygtig og integreret udvikling af byer, landdistrikter og kystområder alle regioner, områder og lokale initiativer. [Ændring 67]

2.  EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden bidrager til EU-indsatsen for at styrke den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i overensstemmelse med artikel 174 i TEUF, ved at forfølge følgende mål:

a)  investeringer i beskæftigelse og vækst i medlemsstaterne og regionerne (støttes af EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden) og

b)  europæisk territorialt samarbejde (Interreg) (støttes af EFRU).

3.  Medlemsstaterne sørger for klimasikring i forbindelse med relevante operationer gennem hele planlægnings- og gennemførelsesprocessen og fremlægger oplysninger til understøttelse af målsætningerne vedrørende miljø og klima ved anvendelse af en metodologi, der bygger på de interventionstyper, der er relevante for hver af fondene. Denne metodologi består i at tildele en specifik vægtning til støtten på et niveau, der afspejler, i hvilket omfang en sådan støtte yder et bidrag til miljømålsætningerne og klimamålsætningerne. For så vidt angår EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden forbindes vægtninger med dimensioner og koder for de interventionstyper, der er fastsat i bilag I. [Ændring 68]

4.  I overensstemmelse med deres respektive ansvarsområder og nærhedsprincippet og princippet om flerniveaustyring sikrer medlemsstaterne og Kommissionen sikrer koordinering, komplementaritet og sammenhæng mellem fondene og andre EU-instrumenter som f.eks. reformstøtteprogrammet, herunder instrumentet til gennemførelse af reformer og instrumentet for teknisk bistand. De optimerer mekanismerne for koordinering mellem de ansvarlige med henblik på at undgå dobbeltarbejde under planlægningen og gennemførelsen. [Ændring 69]

4a.   Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer overholdelse af de relevante statsstøtteregler. [Ændring 70]

Artikel 5

Delt forvaltning

1.  Medlemsstaterne, i overensstemmelse med deres institutionelle og retlige rammer, og Kommissionen gennemfører det EU-budget, der tildeles fondene, ved delt forvaltning i overensstemmelse med artikel [63] i forordning (EU, Euratom) [...] (finansforordningen). [Ændring 71]

2.  Kommissionen gennemfører imidlertid , uden at det berører artikel 1, stk. 2, den støtte fra Samhørighedsfonden, der overføres til Connecting Europe-faciliteten (CEF), det europæiske initiativ for byområder og interregionale innovative investeringer, den støtte, der overføres fra ESF+ til tværnationalt samarbejde, de beløb, der er bidrag til InvestEU(34), og teknisk bistand på Kommissionens initiativ ved direkte eller indirekte forvaltning i overensstemmelse med finansforordningens [artikel 62, stk.1, litra a) og c)]. [Ændring 72]

3.  Kommissionen kan efter aftale med den berørte medlemsstat og region gennemføre samarbejdet med regioner i den yderste periferi under målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) ved indirekte forvaltning. [Ændring 73]

Artikel 6

Partnerskab og flerniveaustyring

1.  Hver medlemsstat I forbindelse med partnerskabsaftalen og hvert program tilrettelægger et partnerskab med de kompetente regionale og lokale myndigheder hver medlemsstat i overensstemmelse med sine institutionelle og retlige rammer et fuldgyldigt, effektivt partnerskab. Partnerskabet skal mindst omfatte følgende partnere: [Ændring 74]

a)  regionale og lokale myndigheder samt bymyndigheder og andre offentlige myndigheder [Ændring 75]

b)  arbejdsmarkedets parter

c)  relevante organer, der repræsenterer civilsamfundet, såsom miljøpartnere, NGO'er og organer, som er ansvarlige for at fremme social inklusion, grundlæggende rettigheder, rettigheder for personer med handicap, ligestilling mellem kønnene og ikke-forskelsbehandling. [Ændring 76]

ca)   forskningsinstitutioner og universiteter i hensigtsmæssigt omfang. [Ændring 77]

2.  I overensstemmelse med princippet om flerniveaustyring og under anvendelse af en bottom-up-tilgang inddrager medlemsstaterne de pågældende partnere i udarbejdelsen af partnerskabsaftaler under forberedelsen og, gennemførelsen og evalueringen af programmerne, herunder gennem deltagelse i overvågningsudvalgene i overensstemmelse med artikel 34. I den forbindelse tildeler medlemsstaterne en passende procentdel af de midler, der stammer fra fondene, til administrativ kapacitetsopbygning hos arbejdsmarkedets parter og civilsamfundsorganisationer. I forbindelse med grænseoverskridende programmer inddrager medlemsstaterne partnere fra alle deltagende medlemsstater. [Ændring 78+459]

3.  Tilrettelæggelse og gennemførelse af partnerskabet gennemføres i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 240/2014(35). Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 107 for så vidt angår ændringer til den delegerede forordning (EU) nr. 240/2014 med henblik på at tilpasse denne delegerede forordning til nærværende forordning. [Ændring 79]

4.  Mindst en gang om året hører Kommissionen de organisationer, som repræsenterer partnerne på EU-plan, om gennemførelsen af programmerne og underretter Europa-Parlamentet og Rådet om resultatet. [Ændring 80]

Artikel 6a

Horisontale principper

1.  Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, at de grundlæggende rettigheder respekteres, og at Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder overholdes i forbindelse med gennemførelsen af fondene.

2.  Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, at ligestilling mellem mænd og kvinder, integration af ligestillingsaspektet og integration af kønsaspektet tages i betragtning og fremmes i forbindelse med forberedelsen og gennemførelsen af programmer, herunder i relation til overvågning, rapportering og evaluering.

3.  Medlemsstaterne og Kommissionen tager passende skridt til at forhindre enhver forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering under forberedelsen, gennemførelsen, overvågningen, rapporteringen og evalueringen af programmerne. Der skal under forberedelsen og gennemførelsen af programmerne navnlig tages hensyn til tilgængelighed for personer med handicap.

4.  Fondenes målsætninger forfølges i overensstemmelse med princippet om bæredygtig udvikling, idet der tages hensyn til FN's mål om bæredygtig udvikling, og med EU's fremme af målet om bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten og bekæmpelse af klimaforandringer ud fra princippet om, at forureneren betaler, jf. artikel 191, stk. 1 og 2, i TEUF.

Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, at miljøbeskyttelseskrav, ressourceeffektivitet, princippet om energieffektivitet først, socialt retfærdig energiomstilling, modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer, biodiversitet, modstandsdygtighed over for katastrofer samt risikoforebyggelse og -styring fremmes under udarbejdelsen og gennemførelsen af programmerne. De sigter mod at undgå investeringer i produktion, forarbejdning, distribution, lagring eller forbrænding af fossile brændstoffer. [Ændring 81]

afsnit ii

strategisk tilgang

KAPITEL I

Partnerskabsaftale

Artikel 7

Udarbejdelse og indgivelse af partnerskabsaftalen

1.  Hver medlemsstat udarbejder en partnerskabsaftale, der fastlægger ordninger for anvendelsen af fondene på en virkningsfuld og effektiv måde for perioden fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2027. En sådan partnerskabsaftale udarbejdes i overensstemmelse med den adfærdskodeks, der er fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 240/2014. [Ændring 82]

2.  Medlemsstaten indgiver partnerskabsaftalen til Kommissionen inden eller samtidig med indgivelsen af det første program, men senest den 30. april 2021. [Ændring 83]

3.  Partnerskabsaftalen kan indgives sammen med det relevante årlige nationale reformprogram og den nationale energi- og klimaplan. [Ændring 84]

4.  Medlemsstaten udarbejder partnerskabsaftalen i overensstemmelse med modellen i bilag II. Den kan lade partnerskabsaftalen indgå i et af sine programmer.

5.  Interreg-programmer kan indgives til Kommissionen inden indgivelsen af partnerskabsaftalen.

Artikel 8

Partnerskabsaftalens indhold

Partnerskabsaftalen skal indeholde følgende elementer:

a)  de udvalgte politiske målsætninger med angivelse af, hvilke fonde og programmer der vil forfølge målsætningerne, med en begrundelse herfor og, hvis det er relevant, en begrundelse for anvendelse af InvestEU's gennemførelsesmodel, idet der tages hensyn til og opstilles en fortegnelse over relevante landespecifikke henstillinger såvel som regionale udfordringer [Ændring 85]

b)  for hver af de udvalgte politiske målsætninger, jf. litra a):

i)  et sammendrag af de politiske valg, og de vigtigste forventede resultater for hver af fondene, herunder, hvor det er relevant, gennem anvendelse af InvestEU [Ændring 86]

ii)  koordinering, afgrænsning og komplementaritet mellem fondene og, i givet fald, koordinering mellem nationale og regionale programmer, navnlig med hensyn til de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik, der er omhandlet i forordning (EU) nr. [...] ("forordningen om strategiske planer under den fælles landbrugspolitik") [Ændring 87]

iii)  komplementaritet og synergi mellem fondene og andre EU-instrumenter, herunder LIFE's strategiske integrerede projekter og strategiske naturprojekter og, hvor det er relevant, projekter finansieret under Horisont Europa [Ændring 88]

iiia)   opfyldelse af mål, politikker og foranstaltninger i henhold til de nationale energi- og klimaplaner [Ændring 89]

c)  den foreløbige finansielle tildeling fra hver af fondene pr. politisk målsætning på nationalt og, om nødvendigt, regionalt plan under overholdelse af de fondsspecifikke regler om tematisk koncentration [Ændring 90]

d)  hvis det er relevant, opdelingen af de finansielle midler pr. regionskategori, jf. artikel 102, stk. 2, og de tildelinger, der foreslås overført mellem regionskategorier, jf. artikel 105 [Ændring 91]

e)  de beløb, der skal bidrage til InvestEU pr. fond og pr. regionskategori [Ændring 92]

f)  en fortegnelse over planlagte programmer under fondene med de respektive foreløbige finansielle tildelinger pr. fond og de tilsvarende nationale bidrag pr. regionskategori

g)  et sammendrag af de aktioner, som den pågældende medlemsstat skal iværksætte med henblik på at styrke sin administrative kapacitet til gennemførelse af fondene og sit forvaltnings- og kontrolsystem. [Ændring 93]

ga)   hvor det er relevant, en integreret tilgang til håndtering af demografiske udfordringer og/eller specifikke behov i regioner og områder [Ændring 94]

gb)   en kommunikations- og synlighedsstrategi. [Ændring 95]

EIB kan efter anmodning fra medlemsstaterne deltage i udarbejdelsen af partnerskabsaftalen og i aktiviteter med tilknytning til udarbejdelsen af operationer, finansielle instrumenter og OPP'er. [Ændring 96]

Med hensyn til målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) skal partnerskabsaftalen kun indeholde en fortegnelse over de planlagte programmer og de grænseoverskridende investeringsbehov i den pågældende medlemsstat. [Ændring 97]

Artikel 9

Godkendelse af partnerskabsaftalen

1.  Kommissionen vurderer partnerskabsaftalen og dens overensstemmelse med denne forordning og de fondsspecifikke regler. Kommissionen tager ved vurderingen navnlig hensyn til bestemmelserne i artikel 4 og 6, de relevante landespecifikke henstillinger og de foranstaltninger, der er knyttet til de integrerede nationale energi- og klimaplaner, samt måden, hvorpå disse håndteres. [Ændring 98]

2.  Kommissionen kan fremsætte bemærkninger senest tre to måneder efter medlemsstatens indgivelse af partnerskabsaftalen. [Ændring 99]

3.  Medlemsstaten gennemgår partnerskabsaftalen under hensyntagen til Kommissionens bemærkninger inden for en måned efter datoen for deres fremlæggelse. [Ændring 100]

4.  Kommissionen vedtager en afgørelse ved hjælp af en gennemførelsesretsakt om godkendelse af partnerskabsaftalen senest fire måneder efter datoen for den pågældende medlemsstats første indgivelse af partnerskabsaftalen. Partnerskabsaftalen må ikke ændres. [Ændring 101]

5.  Hvis partnerskabsaftalen indgår i et program, jf. artikel 7, stk. 4, vedtager Kommissionen en afgørelse ved hjælp af en gennemførelsesretsakt om godkendelse af det pågældende program senest seks måneder efter datoen for den pågældende medlemsstats indgivelse af programmet.

Artikel 10

Anvendelse af EFRU, ESF+, Samhørighedsfonden og EHFF via InvestEU

1.  Medlemsstaterne kan pr. 1. januar 2023, efter aftale med de pågældende forvaltningsmyndigheder, i partnerskabsaftalen eller i anmodningen om en ændring af et program, tildele det beløb fra op til 2 % af EFRU, ESF+, Samhørighedsfonden og EHFF, der skal være som bidrag til InvestEU og gennemføres til gennemførelse via budgetgarantier. Det beløb, der skal være bidrag Der kan yderligere tildeles op til InvestEU, må ikke overstige 5 3 % af hver fonds samlede tildelinger, undtagen til InvestEU i behørigt begrundede tilfælde forbindelse med midtvejsgennemgangen. Sådanne bidrag udgør ikke overførsel af midler skal være til rådighed for investeringer i henhold til artikel 21 overensstemmelse med samhørighedspolitikkens mål og i samme regionskategori, som de oprindelige tildelinger var rettet mod. Når et beløb fra EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden tildeles til InvestEU, finder de grundforudsætninger, der er beskrevet i artikel 11 og i bilag III og IV til denne forordning, anvendelse. Der kan kun tildeles midler til fremtidige kalenderår. [Ændring 428]

2.  For så vidt angår partnerskabsaftalen kan der tildeles midler fra det aktuelle eller fra fremtidige kalenderår. For så vidt angår en anmodning om en ændring af et program kan der kun tildeles midler fra fremtidige år. [Ændring 103]

3.  Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, anvendes til hensættelse af den del af EU-garantien, der hører under medlemsstatens den pågældende medlemsstats segment. [Ændring 104]

4.  Hvis en bidragsaftale, jf. artikel [9] i [InvestEU-forordningen], ikke er indgået pr. 31. december 2021 2023 for et beløb, der er omhandlet i stk. 1 og tildelt i partnerskabsaftalen, skal medlemsstaten indgive en anmodning om ændring af et program eller programmer med henblik på at anvende det tilsvarende beløb. [Ændring 105]

Bidragsaftalen vedrørende et beløb, der er omhandlet i stk. 1 og tildelt i anmodningen om en ændring af et program, skal alt efter tilfældet indgås eller ændres samtidig med vedtagelsen af afgørelsen om ændring af programmet. [Ændring 106]

5.  Hvis der ikke senest ni måneder efter godkendelsen af bidragsaftalen er indgået en garantiaftale, jf. artikel [9] i [InvestEU-forordningen], overføres de respektive beløb, der er indbetalt til den fælles hensættelsesfond som en hensættelse, tilbage til et program det eller de oprindelige programmer, og medlemsstaterne indgiver en tilsvarende anmodning om en programændring. I dette særlige tilfælde kan midler fra tidligere kalenderår ændres, så længe forpligtelserne endnu ikke er gennemført. [Ændring 107]

6.  Hvis en garantiaftale, jf. artikel [9] i [InvestEU-forordningen], ikke er fuldt gennemført inden fire år fra undertegnelsen af garantiaftalen, kan medlemsstaten anmode om, at beløb, der er indgået forpligtelser for i garantiaftalen, men som ikke dækker de underliggende lån eller andre risikobærende instrumenter, behandles i overensstemmelse med stk. 5.

7.  Midler, der er genereret af eller kan henføres til de beløb, der var bidrag til InvestEU og blev leveret via budgetgarantier, skal stilles til rådighed for medlemsstaten og den berørte lokale eller regionale myndighed og anvendes til støtte under samme målsætning eller målsætninger i form af finansielle instrumenter. [Ændring 108]

8.  Kommissionen genopfører beløb, som ikke har været anvendt til InvestEU, på budgettet for det år, i hvilket den tilsvarende programændring godkendes. En sådan genopførelse på budgettet må ikke række ud over 2027.

Fristen for frigørelse af det beløb, der genopføres på budgettet, jf. artikel 99, begynder fra det år, hvor bidraget er blevet genopført på budgettet.

KAPITEL II

Grundforudsætninger og performanceramme

Artikel 11

Grundforudsætninger

1.  For hver specifikt målsætning fastsættes der i denne forordning forudsætninger, der skal være til stede, for at de kan gennemføres virkningsfuldt og effektivt (i det følgende benævnt "grundforudsætninger"). Grundforudsætningerne finder anvendelse i det omfang, de bidrager til opfyldelsen af programmets specifikke målsætninger. [Ændring 109]

I bilag III fastsættes der horisontale grundforudsætninger, der gælder for alle specifikke målsætninger, og de kriterier, der er nødvendige for at vurdere, om de er opfyldt.

I bilag IV fastsættes der tematiske grundforudsætninger for EFRU, Samhørighedsfonden og ESF+ og de kriterier, der er nødvendige for at vurdere, om de er opfyldt.

2.  Ved udarbejdelsen af et program eller indførelse af en ny specifik målsætning som led i en programændring skal medlemsstaten vurdere, om de grundforudsætninger, der er knyttet til den valgte specifikke målsætning, er opfyldt. En grundforudsætning er opfyldt, hvis alle de relaterede kriterier er opfyldt. Medlemsstaten angiver i hvert enkelt program eller i programændringen, hvilke grundforudsætninger der er opfyldt og ikke er opfyldt, og hvis den mener, at en grundforudsætning er opfyldt, skal den anføre en begrundelse herfor. På anmodning af en medlemsstat kan EIB bidrage til vurdering af de foranstaltninger, der er nødvendige for at opfylde de relevante grundforudsætninger. [Ændring 110]

3.  Hvis en grundforudsætning ikke er opfyldt på tidspunktet for godkendelsen af programmet eller programændringen, skal medlemsstaten underrette Kommissionen, så snart den vurderer, at grundforudsætningen er opfyldt med en begrundelse herfor.

4.  Senest tre to måneder efter modtagelsen af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 3, skal Kommissionen foretage en vurdering og underrette medlemsstaten, hvis den er enig i, at forudsætningerne er opfyldt. [Ændring 111]

Hvis Kommissionen er uenig i medlemsstatens vurdering, underretter den medlemsstaten herom og giver den mulighed for at fremsætte sine bemærkninger inden for en måned højst to måneder. [Ændring 112]

5.  Udgifter til operationer i tilknytning til den specifikke målsætning kan ikke indgå i betalingsanmodninger, før inden Kommissionen har underrettet medlemsstaten om, at grundforudsætningen er opfyldt, jf. stk. 4, uden at det berører suspensionen af selve refusionen, indtil forudsætningen er opfyldt. [Ændring 113]

Første afsnit finder ikke anvendelse på operationer, der bidrager til opfyldelse af den tilsvarende grundforudsætning.

6.  Medlemsstaten sikrer, at grundforudsætningerne er opfyldt og anvendes i hele programmeringsperioden. Den underretter Kommissionen om eventuelle ændringer, der påvirker opfyldelsen af grundforudsætningerne.

Hvis Kommissionen finder, at en grundforudsætning ikke længere er opfyldt, underretter den medlemsstaten herom og giver den mulighed for at fremsætte sine bemærkninger inden for en måned. Hvis Kommissionen konkluderer, at den manglende opfyldelse af grundforudsætningen stadig er til stede, kan udgifter i tilknytning til den specifikke målsætning ikke indgå i betalingsanmodninger fra den dato, hvor Kommissionen underretter den pågældende medlemsstat herom.

7.  Bilag IV finder ikke anvendelse på programmer, der støttes af EHFF.

Artikel 12

Performanceramme

1.  Medlemsstaten I samarbejde med lokale og regionale myndigheder etablerer medlemsstaten, hvis det er relevant, en performanceramme, der gør det muligt at overvåge, rapportere om og evaluere programmets performance under gennemførelsen, og som bidrager til at måle fondenes samlede performance. [Ændring 115]

Performancerammen består af:

a)  de output- og resultatindikatorer, som er knyttet til specifikke målsætninger, der er fastsat i de fondsspecifikke forordninger

b)  de delmål, der skal nås inden udgangen af 2024 for outputindikatorer, og

c)  de mål, der skal nås inden udgangen af 2029 for output- og resultatindikatorer.

2.  Der skal fastsættes delmål og mål i tilknytning til hver enkelt specifik målsætning inden for et program, med undtagelse af teknisk bistand og specifikke mål vedrørende bekæmpelse af materielle afsavn, jf. artikel [4, litra c) stk. 1, nr. vii xi)] i ESF+-forordningen. [Ændring 116]

3.  Delmål og mål skal gøre det muligt for Kommissionen og medlemsstaten at måle fremskridt hen imod opfyldelsen af de specifikke målsætninger. De skal opfylde de krav, der er fastsat i finansforordningens artikel [33, stk. 3].

Artikel 13

Metoder til etablering af performancerammen

1.  Metoderne til at etablere resultatrammen skal omfatte:

a)  de kriterier, som medlemsstaten anvender til at udvælge indikatorer

b)  data eller dokumentation, der er anvendt, kvalitetssikring af dataene og beregningsmetoden

c)  faktorer, der kan have indflydelse på realiseringen af delmål og mål, og hvordan disse er blevet taget i betragtning.

2.  Medlemsstaten skal stille disse metoder til rådighed efter anmodning fra Kommissionen.

Artikel 14

Midtvejsgennemgang

1.  For programmer, der støttes af EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden, skal medlemsstaten og de relevante forvaltningsmyndigheder gennemgå hvert enkelt program under hensyntagen til følgende elementer: [Ændring 117]

a)  de nye udfordringer, der er identificeret i de relevante landespecifikke henstillinger vedtaget i 2024, og de mål, der er fastlagt i forbindelse med gennemførelsen af de integrerede nationale klima- og energiplaner, hvis det er relevant [Ændring 118]

b)  den socioøkonomiske situation i den pågældende medlemsstat eller region, herunder status for gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder og territoriale behov for så vidt angår mindskning af forskelle og økonomiske og sociale uligheder [Ændring 119]

c)  fremskridt med hensyn til at nå delmålene

d)  resultatet af den tekniske justering, jf. artikel 104, stk. 2, hvis det er relevant

da)   enhver væsentlig negativ finansiel, økonomisk eller social udvikling, der nødvendiggør en tilpasning af programmerne, herunder som følge af symmetriske eller asymmetriske chok i medlemsstaterne og deres regioner. [Ændring 120]

2.  Medlemsstaten I overensstemmelse med resultatet af gennemgangen forelægger medlemsstaten senest den 31. marts 2025 Kommissionen en anmodning om ændring af de enkelte programmer i overensstemmelse med artikel 19, stk. 1, eller oplyser, at der ikke er behov for at foretage ændringer. Medlemsstaten begrunder ændringen baseret på de elementer, der er anført i stk. 1, eller begrunder, hvor det er relevant, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage ændringer i et program. [Ændring 121]

Det ændrede program skal omfatte:

a)  tildelingerne de reviderede oprindelige tildelinger af finansielle midler pr. prioritet, herunder beløbene for årene 2026 og 2027 [Ændring 122]

b)  ændrede eller nye mål

ba)   de beløb, der skal bidrage til InvestEU pr. fond og pr. regionskategori, om nødvendigt [Ændring 123]

c)  den reviderede tildeling af finansielle midler, der følger af den tekniske justering, jf. artikel 104, stk. 2, herunder beløbene for årene 2025, 2026 og 2027, hvis det er relevant.

3.  Hvis gennemgangen medfører, at der indgives et nyt program, skal finansieringsplanen, jf. artikel 17, stk. 3, litra f), nr. ii), omfatte den samlede finansielle bevilling for hver af fondene fra og med det år, hvor programmet godkendes.

3a.   Kommissionen vedtager senest den 31. marts 2026 en rapport, der sammenfatter resultaterne af den i stk. 1 og 2 omhandlede gennemgang. Kommissionen sender rapporten til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. [Ændring 124]

KAPITEL III

Foranstaltninger i forbindelse med forsvarlig økonomisk styring

Artikel 15

Foranstaltninger, der knytter fondenes effektivitet sammen med forsvarlig økonomiske styring

1.  Kommissionen kan anmode en medlemsstat om at foretage en gennemgang og foreslå ændringer af relevante programmer, hvis dette er nødvendigt for at støtte gennemførelsen af relevante rådshenstillinger.

En sådan anmodning kan foretages med følgende formål:

a)  for at understøtte gennemførelsen af en relevant landespecifik henstilling vedtaget i henhold til artikel 121, stk. 2, i TEUF og en relevant rådshenstilling vedtaget i henhold til artikel 148, stk. 4, i TEUF, der er rettet til den pågældende medlemsstat

b)  for at understøtte gennemførelsen af relevante rådshenstillinger, der er rettet til den pågældende medlemsstat, og som er vedtaget i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, eller artikel 8, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1176/2011(36), forudsat at ændringerne anses for at være nødvendige for at korrigere de makroøkonomiske ubalancer.

2.  En anmodning fra Kommissionen til en medlemsstat, jf. stk. 1, skal begrundes med henvisning til behovet for at støtte gennemførelsen af de relevante henstillinger og skal angive de programmer eller prioriterer, som Kommissionen mener er berørt, og karakteren af de forventede ændringer.

3.  Medlemsstaten forelægger sit svar på anmodningen omhandlet i stk. 1 senest to måneder efter modtagelsen af denne og angiver, hvilke ændringer den anser for nødvendige i de pågældende programmer, og årsagerne til sådanne ændringer, angiver, hvilke programmer det drejer sig om, og skitserer karakteren af de foreslåede ændringer og deres forventede indvirkninger på gennemførelsen af henstillingerne og på gennemførelsen af ESI-fondene. Om nødvendigt fremsætter Kommissionen bemærkninger senest en måned efter modtagelsen af dette svar.

4.  Medlemsstaten fremsender et forslag om ændring af de relevante programmer senest to måneder efter datoen for afgivelsen af svaret omhandlet i stk. 3.

5.  Hvis Kommissionen ikke har fremsat bemærkninger, eller hvis den finder det godtgjort, at eventuelle fremsatte bemærkninger er blevet behørigt taget i betragtning, vedtager den en afgørelse om godkendelse af ændringerne af de relevante programmer i overensstemmelse med den frist, der er fastsat i artikel [19, stk. 4].

6.  Hvis medlemsstaten ikke træffer effektive foranstaltninger som reaktion på en anmodning fremsat i overensstemmelse med stk. 1 inden for de tidsfrister, der er fastsat i stk. 3 og 4, kan Kommissionen suspendere en del af eller alle betalingerne til de pågældende programmer eller prioriteter i overensstemmelse med artikel 91.

7.  Kommissionen fremsætter et forslag til Rådet om at suspendere alle eller en del af forpligtelserne eller betalingerne for et eller flere af en medlemsstats programmer, hvis:

a)  Rådet i henhold til artikel 126, stk. 8, eller artikel 126, stk. 11, i TEUF beslutter, at en medlemsstat ikke har truffet effektive foranstaltninger for at rette op på sit uforholdsmæssigt store underskud

b)  Rådet vedtager to på hinanden følgende henstillinger inden for samme procedure i forbindelse med uforholdsmæssigt store ubalancer i overensstemmelse med artikel 8, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1176/2011(37) med den begrundelse, at medlemsstaten har forelagt en utilfredsstillende korrigerende handlingsplan

c)  Rådet vedtager to på hinanden følgende afgørelser inden for samme procedure i forbindelse med uforholdsmæssigt store ubalancer i overensstemmelse med artikel 10, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1176/2011 om en medlemsstats manglende overholdelse af bestemmelserne med den begrundelse, at den ikke har truffet de anbefalede korrigerende foranstaltninger

d)  Kommissionen konkluderer, at en medlemsstat ikke har truffet foranstaltninger som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 332/2002(38), og som konsekvens heraf beslutter ikke at tillade udbetaling af den finansielle støtte, der er ydet til den pågældende medlemsstat

e)  Rådet beslutter, at en medlemsstat ikke overholder det makroøkonomiske tilpasningsprogram, der er omhandlet i artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 472/2013(39), eller de foranstaltninger, som Rådet har krævet ved en afgørelse vedtaget i overensstemmelse med artikel 136, stk. 1, i TEUF.

Der foretages fortrinsvis suspension af forpligtelser; betalinger suspenderes kun, når der kræves øjeblikkelig handling og i tilfælde af væsentlig manglende overholdelse. En suspension af betalinger finder anvendelse på betalingsanmodninger indgivet for de berørte programmer efter datoen for afgørelsen om suspension.

Kommissionen kan, hvis der foreligger ekstraordinære økonomiske omstændigheder, eller hvis den pågældende medlemsstat har fremsat en begrundet anmodning til Kommissionen inden for en frist på ti dage efter vedtagelsen af den afgørelse eller henstillinger, der er omhandlet i foregående afsnit, henstille, at Rådet ophæver den suspension, der er omhandlet i samme afsnit.

8.  Et forslag fra Kommissionen vedrørende suspension af forpligtelser anses for at være vedtaget af Rådet, medmindre Rådet ved en gennemførelsesretsakt med kvalificeret flertal vedtager at forkaste Kommissionens forslag senest en måned efter dets forelæggelse.

Suspensionen af forpligtelser finder anvendelse på forpligtelser fra fondene for den berørte medlemsstat fra og med den 1. januar i det år, der følger efter suspensionsafgørelsen.

Rådet vedtager en afgørelse i form af en gennemførelsesretsakt om et forslag fra Kommissionen, jf. stk. 7, vedrørende suspension af betalinger.

9.  Omfanget og niveauet af suspensionen af forpligtelser eller betalinger skal være forholdsmæssigt, overholde princippet om ligebehandling af medlemsstaterne og tage hensyn til den pågældende medlemsstats økonomiske og sociale forhold, herunder navnlig niveauet ledighed, fattigdom eller social udstødelse i medlemsstaten set i forhold til EU-gennemsnittet og suspensionens virkninger for den pågældende medlemsstats økonomi. Der skal specifikt tages hensyn til suspensioners indvirkning på programmer, som er af afgørende betydning for håndteringen af ugunstige økonomiske eller sociale forhold.

10.  Suspensionen af forpligtelser må højst omfatte 25 % af de forpligtelser, der vedrører det efterfølgende kalenderår, eller højst 0,25 % af det nominelle BNP, alt efter hvad der er lavest, i et eller flere af følgende tilfælde:

a)  ved første tilfælde af manglende overholdelse af en procedure vedrørende et uforholdsmæssigt stort underskud, jf. stk. 7, litra a)

b)  ved første tilfælde af manglende overholdelse i forbindelse med en korrigerende handlingsplan under en procedure vedrørende en uforholdsmæssigt stor ubalance, jf. stk. 7, litra b)

c)  i tilfælde af manglende overholdelse i forbindelse med de anbefalede korrigerende foranstaltninger under en procedure vedrørende en uforholdsmæssigt stor ubalance, jf. stk. 7, litra c),

d)  ved første tilfælde af manglende overholdelse, jf. stk. 7, litra d) og e).

I tilfælde af vedvarende manglende overholdelse kan suspensionen af forpligtelser overstige de maksimale procentsatser, der er fastsat i første afsnit.

11.  Rådet ophæver suspensionen af forpligtelser på forslag fra Kommissionen i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i stk. 8, hvis:

a)  proceduren vedrørende uforholdsmæssigt store underskud er suspenderet, jf. artikel 9 i Rådets forordning (EF) nr. 1467/97(40), eller Rådet i henhold til artikel 126, stk. 12, TEUF har besluttet at ophæve afgørelsen om, at der foreligger et uforholdsmæssigt stort underskud

b)  Rådet i overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1176/2011 har godkendt den korrigerende handlingsplan, som den pågældende medlemsstat har forelagt, eller proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store ubalancer er suspenderet, jf. artikel 10, stk. 5, i nævnte forordning, eller Rådet har afsluttet proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store ubalancer, jf. artikel 11 i nævnte forordning

c)  Kommissionen har konkluderet, at medlemsstaten har truffet passende foranstaltninger som omhandlet i forordning (EF) nr. 332/2002;

d)  Kommissionen har konkluderet, at den pågældende medlemsstat har truffet passende foranstaltninger til at gennemføre det tilpasningsprogram, der er omhandlet i artikel 7 i forordning (EU) nr. 472/2013, eller de foranstaltninger, som Rådet har krævet ved en afgørelse vedtaget i overensstemmelse med artikel 136, stk. 1, i TEUF.

Når Rådet har ophævet suspensionen af forpligtelser, genopfører Kommissionen de suspenderede forpligtelser på budgettet, jf. artikel [8] i Rådets forordning (EU, Euratom) […] (FFR-forordningen)].

Suspenderede forpligtelser må ikke genopføres på budgettet efter året 2027.

Fristen for frigørelse af det beløb, der genopføres på budgettet, jf. artikel 99, begynder fra det år, hvor den suspenderede forpligtelse er blevet genopført på budgettet.

En afgørelse om ophævelse af suspensionen af betalinger træffes af Rådet efter forslag fra Kommissionen, når de relevante betingelser i første afsnit er opfyldt.

12.  Kommissionen holder Europa-Parlamentet informeret om gennemførelsen af denne artikel. Kommissionen skal navnlig, når en af betingelserne i stk. 7 er opfyldt for en medlemsstats vedkommende, straks informere Europa-Parlamentet og fremlægge oplysninger om de fonde og programmer, som kunne blive omfattet af en suspension af forpligtelser.

Europa-Parlamentet kan opfordre Kommissionen til at indgå i en struktureret dialog om anvendelsen af denne artikel, hvad angår fremsendelsen af den information, der er omhandlet i første afsnit.

Kommissionen fremsender forslaget om suspension af forpligtelser eller om ophævelse af en sådan suspension til Europa-Parlamentet og Rådet.

13.  Stk. 1-12 finder ikke anvendelse på prioriteter eller programmer i henhold til artikel [4, litra c), nr. v), nr. ii),] i ESF+-forordningen. [Ændring 425/rev+444/rev+448+469]

Afsnit III

Programmering

KAPITEL I

Generelle bestemmelser om fondene

Artikel 16

Udarbejdelse og indgivelse af programmer

1.  Medlemsstaterne udarbejder i samarbejde med de partnere, der er omhandlet i artikel 6, programmer til gennemførelse af fondene for perioden fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2027. [Ændring 140]

2.  Medlemsstaterne indgiver programmer til Kommissionen senest 3 måneder efter indgivelsen af partnerskabsaftalen.

3.  Medlemsstaterne udarbejder programmer i overensstemmelse med programmodellen i bilag V.

For så vidt angår AMIF, FIS og IGFV udarbejder medlemsstaten programmer i overensstemmelse med programmodellen i bilag VI.

Artikel 17

Programmernes indhold

1.  Hvert program skal indeholde en strategi for programmets bidrag til de politiske målsætninger og formidlingen af dets resultater.

2.  Et program omfatter prioriteter. Hver prioritet skal svare til én enkelt politisk målsætning en eller flere politiske målsætninger eller til teknisk bistand. En prioritet, der svarer til én enkelt politisk målsætning, skal bestå af en eller flere specifikke målsætninger. Mere end én prioritet kan svare til samme politiske målsætning. [Ændring 141]

For programmer, der støttes af EHFF, kan hver prioritet svare til én eller flere politiske målsætninger. Specifikke målsætninger svarer til støtteområder som defineret i bilag [III] i EHFF-forordningen.

For så vidt angår programmer, der støttes af AMIF, FIS og IGFV, består et program af specifikke målsætninger.

3.  Hvert program skal indeholde:

a)  et sammendrag af de vigtigste udfordringer under hensyntagen til:

i)  økonomiske, sociale og territoriale forskelle og uligheder, undtagen når det drejer sig om programmer, der støttes af EHFF [Ændring 142]

ii)  markedssvigt, investeringsbehov og komplementaritet og synergi med andre former for støtte [Ændring 143]

iii)  udfordringer, der er identificeret i de relevante landespecifikke henstillinger og andre relevante EU-henstillinger rettet til medlemsstaten [Ændring 144]

iv)  udfordringer med hensyn til administrativ kapacitet og god forvaltningsskik samt forenklingstiltag [Ændring 145]

iva)   en integreret tilgang til håndtering af demografiske udfordringer, hvis det er relevant [Ændring 146]

v)  erfaringer fra tidligere

vi)  makroregionale strategier og havområdestrategier, hvis medlemsstater og regioner deltager i sådanne strategier

via)   udfordringer og dertil knyttede målsætninger, der er fastlagt i de nationale energi- og klimaplaner og i den europæiske søjle for sociale rettigheder [Ændring 147]

vii)  for så vidt angår programmer, der støttes af AMIF, FIS og IGFV, status for gennemførelsen af relevant gældende EU-ret og relevante handlingsplaner samt konstaterede mangler [Ændring 148]

b)  en begrundelse for de valgte politiske målsætninger, tilsvarende prioriteter, specifikke målsætninger og former for støtte

c)  for hver prioritet, undtagen teknisk bistand, specifikke målsætninger

d)  for hver specifik målsætning:

i)  de relaterede aktionstyper, herunder en vejledende liste over og tidsplan for planlagte operationer af strategisk betydning, og deres forventede bidrag til de specifikke målsætninger og til makroregionale strategier og havområdestrategier, hvis det er relevant [Ændring 149]

ii)  outputindikatorer og resultatindikatorer med tilsvarende delmål og mål

iii)  de vigtigste målgrupper

iiia)   tiltag til sikring af ligestilling, inklusion og ikkeforskelsbehandling [Ændring 150]

iv)  specifikke målområder, herunder den planlagte anvendelse af integrerede territoriale investeringer, lokaludvikling styret af lokalsamfundet eller andre territoriale redskaber

v)  interregionale, grænseoverskridende og tværnationale aktioner med støttemodtagere beliggende i mindst én anden medlemsstat [Ændring 151]

va)   bæredygtighed af investeringer [Ændring 152]

vi)  påtænkt anvendelse af finansielle instrumenter

vii)  interventionstyper og en vejledende opdeling af de programmerede midler pr. interventionstype eller støtteområde

viia)   en beskrivelse af, hvordan komplementaritet og synergi med andre fonde og instrumenter skal forfølges [Ændring 153]

e)  den planlagte anvendelse af teknisk bistand, jf. artikel 30-32, og relevante interventionstyper

f)  en finansieringsplan, der indeholder:

i)  en tabel med angivelse af de samlede finansielle tildelinger for hver fond og for hver regionskategori for hele programmeringsperioden og pr. år, herunder eventuelle beløb, der er overført i henhold til artikel 21

ii)  en tabel med angivelse af de samlede finansielle tildelinger for hver prioritet pr. fond og pr. regionskategori og det nationale bidrag, og hvorvidt det består af offentlige og private bidrag

iii)  for så vidt angår programmer, der støttes af EHFF, en tabel med angivelse for hvert støtteområde af de samlede finansielle tildelinger af støtten fra fonden, det nationale bidrag og de nationale bidrag

iv)  for så vidt angår programmer, der støttes af AMIF, FIS og IGFV, en tabel med angivelse af de samlede finansielle bevillinger pr. specifik målsætning og pr. aktionstype, det nationale bidrag og hvorvidt det består af offentlige og private bidrag

g)  den indsats, der gøres for at inddrage de i artikel 6 anførte relevante partnere i udarbejdelsen af programmet og disse partneres rolle i gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af programmet

h)  for hver grundforudsætning, der er fastlagt i overensstemmelse med artikel 11, bilag III og bilag IV, en vurdering af, om grundforudsætningen er opfyldt på datoen for indgivelse af programmet

i)  den påtænkte tilgang til kommunikation og synlighed for programmet gennem definition af dets mål, målgrupper, kommunikationskanaler, i hensigtsmæssigt omfang sociale medier samt det planlagte budget og relevante indikatorer for overvågning og evaluering [Ændring 154]

j)  forvaltningsmyndigheden, revisionsmyndigheden, organet med ansvar for regnskabsfunktionen, jf. artikel 70, og det organ, der modtager betalinger fra Kommissionen. [Ændring 155]

Litra c) og d) i dette stykke finder ikke anvendelse på den specifikke målsætning, der er fastsat i artikel [4, litra c) stk. 1, nr. vii xi)] i ESF-forordningen ESF+-forordningen. [Ændring 156]

En miljørapport, der indeholder relevante oplysninger om virkningerne på miljøet i henhold til direktiv 2001/42/EF, vedføjes som bilag til programmet under hensyntagen til behovene for modvirkning af klimaændringer. [Ændring 157]

4.  Uanset stk. 3, litra d), skal der for hver specifik målsætning i programmer, der støttes af AMIF, FIS og IGFV, fremlægges følgende:

a)  en beskrivelse af udgangssituationen, udfordringer og tiltag, som støttes af fonden

b)  en angivelse af de operationelle målsætninger

c)  en vejledende liste over aktioner og deres forventede bidrag til de specifikke og operationelle målsætninger

d)  hvis det er relevant, en begrundelse for den operationelle støtte, specifikke aktioner, krisebistand og aktioner som omhandlet i artikel [16 og 17] i AMIF-forordningen

e)  outputindikatorer og resultatindikatorer med tilsvarende delmål og mål

f)  en vejledende opdeling af de programmerede midler pr. interventionstype.

5.  Interventionstyperne skal være baseret på en nomenklatur, der er fastsat i bilag I. For så vidt angår programmer, der støttes af AMIF, FIS og IGFV, skal interventionstyperne være baseret på en nomenklatur, der er fastsat i de fondsspecifikke forordninger.

6.  For så vidt angår programmer under EFRU, ESF og Samhørighedsfonden, der indgives i overensstemmelse med artikel 16, omfatter den tabel, der er omhandlet i stk. 3, litra f), nr. ii), kun omfatte beløbene for årene 2021-2025 2027. [Ændring 158]

7.  Medlemsstaten underretter Kommissionen om eventuelle ændringer i de oplysninger, der er omhandlet i stk. 3, litra j), uden at kræve en programændring.

Artikel 18

Godkendelse af programmer

1.  Kommissionen vurderer programmet og dets overensstemmelse med denne forordning og de fondsspecifikke forordninger samt dets sammenhæng med partnerskabsaftalen. Kommissionen tager ved vurderingen navnlig hensyn til relevante landespecifikke henstillinger og til relevante udfordringer, der er påpeget i gennemførelsen af de integrerede nationale energi- og klimaplaner og i den europæiske søjle for sociale rettigheder, samt til den måde, de håndteres på. [Ændring 160]

2.  Kommissionen kan fremsætte bemærkninger senest tre to måneder efter medlemsstatens indgivelse af programmet. [Ændring 161]

3.  Medlemsstaten gennemarbejder gennemgår programmet under hensyntagen til Kommissionens bemærkninger inden for to måneder efter deres fremlæggelse. [Ændring 162]

4.  Kommissionen vedtager en afgørelse ved hjælp af en gennemførelsesretsakt om godkendelse af programmet senest seks fem måneder efter datoen for medlemsstatens første indgivelse af programmet. [Ændring 163]

Artikel 19

Ændring af programmer

1.  Medlemsstaten kan indgive en begrundet anmodning om en ændring af et program sammen med det ændrede program med en beskrivelse af ændringens forventede indvirkning på opfyldelsen af målsætningerne.

2.  Kommissionen vurderer ændringen og dens overensstemmelse med denne forordning og de fondsspecifikke forordninger, herunder krav på nationalt plan, og kan fremsætte bemærkninger senest tre to måneder efter indgivelsen af det ændrede program. [Ændring 164]

3.  Medlemsstaten gennemgår det ændrede program under hensyntagen til Kommissionens bemærkninger inden for to måneder efter deres fremlæggelse. [Ændring 165]

4.  Kommissionen godkender ændringen af et program, senest seks tre måneder efter at programændringsanmodningen blev indgivet af medlemsstaten. [Ændring 166]

5.  Medlemsstaten kan i programmeringsperioden overføre op til 5 7 % af den oprindelige tildeling for en prioritet og ikke mere end 3 5 % af programbudgettet til en anden prioritet i samme program under den samme fond. I denne forbindelse overholder medlemsstaten den adfærdskodeks, der er fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 240/2014. For så vidt angår de programmer, der modtager støtte fra EFRU og ESF+, må overførslen kun vedrøre tildelinger til den samme regionskategori. [Ændring 167]

Sådanne overførsler må ikke påvirke foregående år. De betragtes ikke som væsentlige, og de forudsætter ikke en afgørelse fra Kommissionen om ændring af programmet. De skal dog overholde alle de lovgivningsmæssige krav. Medlemsstaten indgiver en revideret tabel til Kommissionen som omhandlet i artikel 17, stk. 3, litra f), nr. ii), iii) og iv).

6.  For rettelser af rent administrativ, teknisk eller redaktionel art, som ikke påvirker gennemførelsen af programmet, kræves der ingen godkendelse fra Kommissionen. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om sådanne korrektioner. [Ændring 168]

7.  For programmer, der støttes af EHFF, forudsætter ændringer af programmer vedrørende indførelsen af indikatorer ikke godkendelse af Kommissionen.

Artikel 20

Fælles støtte fra EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden

1.  EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden kan i fællesskab yde støtte til programmer under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst.

2.  EFRU og ESF+ kan som supplement og inden for en grænse på 10 15 % af støtten fra disse fonde til hver prioritet i et program finansiere hele eller en del af en operation, hvortil omkostningerne er berettiget til støtte fra den anden fond på grundlag af den pågældende fonds regler for støtteberettigelse, forudsat at sådanne omkostninger er nødvendige for gennemførelsen. [Ændring 169]

Artikel 21

Overførsel af midler

1.  Med henblik på at sikre fleksibilitet kan medlemsstaterne kan, såfremt programmets overvågningsudvalg godkender det, anmode om, at op til 5 % af programmets finansielle tildelinger overføres fra en eller flere fonde til en eller flere andre fonde under delt forvaltning eller til et eller flere instrumenter under direkte eller indirekte forvaltning Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden eller Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. [Ændring 170]

2.  Overførte midler gennemføres i overensstemmelse med regler for den fond eller det instrument, som midlerne overføres til, og i tilfælde af overførsler til instrumenter under direkte eller indirekte forvaltning, til fordel for den pågældende medlemsstat. [Ændring 171+434]

3.  Anmodninger i henhold til stk. 1 skal indeholde det samlede beløb, der overføres for hvert år pr. fond og pr. regionskategori, hvor det er relevant, de skal være behørigt begrundede med hensyn til den komplementaritet og virkning, der skal opnås, og de skal ledsages af det/de ændrede program/programmer, hvorfra midlerne skal overføres i overensstemmelse med artikel 19, med en angivelse af, hvilken anden fond eller hvilket instrument beløbene overføres til. [Ændring 172+433+434]

4.  Kommissionen kan gøre indsigelse mod en anmodning om overførsel i den relaterede programændring, hvis dette ville være til skade for opfyldelsen af målsætningerne for det program, hvorfra midlerne skal overføres.

5.  Der kan kun overføres midler vedrørende fremtidige kalenderår.

KAPITEL I a

Store projekter [Ændring 173]

Artikel 21a

Indhold

Som led i et eller flere programmer kan EFRU og Samhørighedsfonden yde støtte til en operation, der omfatter en række arbejder, aktiviteter eller tjenesteydelser, der i sig selv tager sigte på udførelse af en uopdelelig opgave af præcis økonomisk eller teknisk art, som har tydeligt fastlagte mål, og til hvilke de samlede støtteberettigede udgifter overstiger 100 000 000 EUR (i det følgende benævnt "stort projekt"). Finansielle instrumenter betragtes ikke som store projekter. [Ændring 174]

Artikel 21b

Oplysninger, der er nødvendige med henblik på godkendelse af store projekter

Inden et stort projekt godkendes, forelægger forvaltningsmyndigheden Kommissionen følgende oplysninger:

a)  detaljer vedrørende det organ, der skal have ansvaret for gennemførelsen af det store projekt, og dets kapacitet

b)  en beskrivelse af investeringen og dens lokalisering

c)  de samlede udgifter og samlede støtteberettigede udgifter

d)  feasibilityundersøgelser, der er foretaget, herunder en analyse af alternativer, og resultaterne

e)  en cost-benefit-analyse, herunder en økonomisk og finansiel analyse, og en risikovurdering

f)  en analyse af miljøvirkningerne under hensyntagen til behovene for modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer og modstandsdygtighed over for katastrofer

g)  en forklaring på, hvordan det store projekt er foreneligt med de relevante prioriteter i det eller de pågældende programmer og det forventede bidrag til at nå de specifikke mål for disse prioriteter og det forventede bidrag til den socioøkonomiske udvikling

h)  finansieringsplanen, som skal vise de samlede planlagte finansielle midler og den planlagte støtte fra fondene, EIB og alle andre finansieringskilder sammen med fysiske og finansielle indikatorer for overvågning af fremskridt under hensyntagen til de indkredsede risici

i)  en tidsplan for det store projekts gennemførelse og, hvis gennemførelsesperioden forventes at overskride programmeringsperioden, de faser, som der anmodes om støtte fra fondene til i programmeringsperioden. [Ændring 175]

Artikel 21c

Afgørelse om et stort projekt

1.  Kommissionen bedømmer det store projekt på grundlag af de i artikel 21b omhandlede oplysninger med henblik på at afgøre, hvorvidt det finansielle bidrag, som der er ansøgt om til det store projekt, er berettiget. Kommissionen vedtager en afgørelse om godkendelse af det finansielle bidrag til det udvalgte store projekt i form af en gennemførelsesretsakt senest tre måneder efter datoen for forelæggelse af de oplysninger, der er omhandlet i artikel 21b.

2.  Kommissionens godkendelse i henhold til stk. 1 er betinget af, at den første bygge- og anlægskontrakt er indgået, eller i tilfælde af operationer, der gennemføres inden for OPP-strukturer, at OPP-aftalen mellem det offentlige organ og det privatretlige organ er undertegnet senest tre år efter datoen for godkendelsen.

3.  Hvis Kommissionen ikke godkender det finansielle bidrag til det udvalgte store projekt, giver den en begrundelse herfor i sin afgørelse.

4.  Store projekter, der er indgivet til godkendelse i henhold til stk. 1, skal optræde på listen over store projekter i et program.

5.  Udgifter til et stort projekt kan medtages i en betalingsanmodning, når den er indgivet til godkendelse, jf. stk. 1. Såfremt Kommissionen ikke godkender det store projekt, som forvaltningsmyndigheden har udvalgt, skal udgiftsoversigten efter medlemsstatens tilbagetrækning af ansøgningen eller vedtagelse af Kommissionens afgørelse berigtiges i overensstemmelse hermed. [Ændring 176]

KAPITEL II

Territorial udvikling

Artikel 22

Integreret territorial udvikling

Medlemsstaten støtter integreret territorial udvikling via territoriale og lokale udviklingsstrategier i en eller flere af følgende former:

a)  integrerede territoriale investeringer

b)  lokaludvikling styret af lokalsamfundet

c)  et andet territorialt redskab til støtte for initiativer, som medlemsstaterne har udformet med henblik på investeringer programmeret for EFRU under den politiske målsætning, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra e). [Ændring 177]

Medlemsstaten sikrer sammenhæng og koordinering, når lokale udviklingsstrategier finansieres af mere end én fond. [Ændring 178]

Artikel 23

Territoriale strategier

1.  Territoriale strategier, der gennemføres i henhold til artikel 22, litra a) eller c), skal indeholde følgende elementer:

a)  det geografiske område, som er omfattet af strategien, herunder indbyrdes sammenhæng mellem det økonomiske, sociale og miljømæssige område [Ændring 179]

b)  en analyse af udviklingsbehovene og potentialet i området

c)  en beskrivelse af en integreret tilgang til håndtering af de identificerede udviklingsbehov og potentialet

d)  en beskrivelse af inddragelsen af partnerne, jf. artikel 6, i udarbejdelsen og gennemførelsen af strategien. [Ændring 180]

De kan også indeholde en liste over operationer, der skal støttes.

2.  Territoriale strategier udarbejdes og godkendes under ansvar af de relevante bymæssige regionale, lokale eller og andre territoriale offentlige myndigheder eller organer. Allerede eksisterende strategiske dokumenter vedrørende de omfattede områder kan opdateres og anvendes som territoriale strategier. [Ændring 181]

3.  Hvis listen over operationer, der skal støttes, er ikke er blevet medtaget i den territoriale strategi, skal de relevante bymæssige regionale, lokale eller andre territoriale myndigheder eller organer udvælge eller inddrages i udvælgelsen af operationer. [Ændring 182]

De udvalgte operationer skal være i overensstemmelse med den territoriale strategi.

3a.   Når myndighederne omhandlet i stk. 2 udarbejder territoriale strategier, samarbejder de med de relevante forvaltningsmyndigheder om at fastlægge omfanget af de operationer, der skal støttes under det relevante program. [Ændring 183]

4.  Hvis en bymæssig regional, lokal eller anden territorial offentlig myndighed eller et bymæssigt, lokalt eller andet territorialt organ udfører opgaver, der henhører under forvaltningsmyndighedens ansvar, bortset fra udvælgelsen af operationer, skal forvaltningsmyndigheden udpege den pågældende myndighed som et bemyndiget organ. [Ændring 184]

De udvalgte operationer kan støttes under mere end én prioritet under det samme program. [Ændring 185]

5.  Der kan ydes støtte til udarbejdelsen og udformningen af territoriale strategier.

Artikel 24

Integrerede territoriale investeringer

1.  Hvis en strategi, der gennemføres i overensstemmelse med artikel 23, omfatter investeringer, der modtager støtte fra én eller flere fonde mere end én fond, fra mere end ét program eller fra mere end én prioritet i det samme program, kan aktioner gennemføres som en integreret territorial investering (i det følgende benævnt "ITI"). Om nødvendigt kan hver ITI suppleres med finansiel støtte fra ELFUL. [Ændring 186]

2.  Forvaltningsmyndigheden sikrer, at det elektroniske system for programmet/programmerne giver mulighed for identifikation af operationer og output og resultater som bidrager til en ITI.

2a.   Hvis listen over operationer, der skal støttes, ikke er blevet medtaget i den territoriale strategi, skal de relevante regionale, lokale og andre offentlige myndigheder eller organer inddrages i udvælgelsen af operationer. [Ændring 187]

Artikel 25

Lokaludvikling styret af lokalsamfundet

1.  EFRU, ESF+, og EHFF kan og ELFUL skal yde støtte til lokaludvikling styret af lokalsamfundet. I forbindelse med ELFUL betegnes denne udvikling som lokaludvikling under Leaderprogrammet. [Ændring 188]

2.  Medlemsstaten sikrer, at lokaludvikling styret af lokalsamfundet:

a)  fokuserer på subregionale områder

b)  styres af lokale aktionsgrupper, der består af repræsentanter for offentlige og private lokale socioøkonomiske interesser, hvor ingen enkelt interessegruppe, herunder den offentlige sektor, alene udøver kontrol over beslutningstagningen [Ændring 189]

c)  gennemføres via integrerede strategier, jf. artikel 26

d)  støtter netværkssamarbejde, bottom-up-tilgange, tilgængelighed, nyskabende elementer i den lokale sammenhæng og, hvis det er relevant, samarbejde med andre territoriale aktører. [Ændring 190]

3.  Hvis der er støtte til strategier, der er omhandlet i stk. 2, litra c), til rådighed fra mere end én fond, organiserer de relevante forvaltningsmyndigheder en fælles indkaldelse af interessetilkendegivelser med henblik på udvælgelse af disse strategier og nedsætter et fælles udvalg for alle de berørte fonde til at overvåge gennemførelsen af disse strategier. De relevante forvaltningsmyndigheder kan vælge én af de pågældende fonde til at støtte alle forberedelses-, forvaltnings- og aktivitetsomkostninger, der er omhandlet i artikel 28, stk. 1, litra a) og c), vedrørende disse strategier.

4.  Hvis gennemførelsen af en sådan strategi involverer støtte fra mere end én fond, kan de relevante forvaltningsmyndigheder vælge én af de pågældende fonde som den ledende fond. Det kan også specificeres, hvilken type foranstaltninger og operationer der skal finansieres af de enkelte berørte fonde. [Ændring 191]

5.  Reglerne for den ledende fond finder anvendelse på den pågældende strategi. Myndighederne vedrørende de øvrige fonde skal forlade sig på beslutninger og forvaltningsverificeringer, der foretages af den ledende fonds kompetente myndighed.

6.  Den ledende fonds myndigheder giver myndighederne i andre fonde de oplysninger, der er nødvendige for at overvåge og foretage betalinger i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i de fondsspecifikke forordninger.

Artikel 26

Lokaludviklingsstrategier styret af lokalsamfundet

1.  De relevante forvaltningsmyndigheder sikrer, at hver enkelt strategi, der er omhandlet i artikel 25, stk. 2, litra c), indeholder følgende elementer:

a)  det geografiske område og den population, strategien omfatter

b)  processen med at involvere lokalsamfundet i udviklingen af strategien

c)  en analyse af udviklingsbehovene og potentialet i området

d)  målene for strategien, herunder målbare mål for resultater, og tilknyttede planlagte aktioner som følge af lokale behov, som lokalsamfundet har udpeget [Ændring 192]

e)  forvaltnings-, overvågnings- og evalueringsordninger, der dokumenterer den lokale aktionsgruppes evne til at gennemføre strategien

f)  en finansieringsplan, herunder den planlagte tildeling fra hver enkelt fond, herunder om nødvendigt ELFUL, og hvert enkelt program. [Ændring 193]

2.  De relevante forvaltningsmyndigheder fastlægger kriterier for udvælgelse af disse strategier, nedsætter et udvalg til at foretage denne udvælgelse og godkender de strategier, der udvælges af det pågældende udvalg.

3.  De relevante forvaltningsmyndigheder færdiggør den første runde af udvælgelsen af strategier og sikrer, at de udvalgte lokale aktionsgrupper kan varetage de opgaver, der er fastsat i artikel 27, stk. 3, senest 12 måneder efter datoen for godkendelse af det relevante program, eller, i tilfælde af strategier, der støttes af mere end én fond, senest 12 måneder efter datoen for godkendelsen af det sidste af programmerne.

4.  I afgørelsen om godkendelse af en strategi fastlægges tildelingen for hver enkelt fond og program og fastlægges ansvaret for forvaltnings- og kontrolopgaverne under programmet/programmerne. Tilhørende nationale offentlige bidrag garanteres på forhånd for hele perioden. [Ændring 194]

Artikel 27

Lokale aktionsgrupper

1.  Lokale aktionsgrupper skal udforme og gennemføre de strategier, der er omhandlet i artikel 25, stk. 2, litra c).

2.  Forvaltningsmyndighederne sikrer, at de lokale aktionsgrupper er inklusive, og at de enten udvælger én partner i gruppen til at være ledende partner i administrative og finansielle spørgsmål eller slutter sig sammen i en lovmæssigt oprettet fælles struktur med henblik på at gennemføre opgaver vedrørende lokaludvikling styret af lokalsamfundet. [Ændring 195]

3.  De lokale aktionsgrupper, og kun dem, varetager selv alle følgende opgaver:

a)  opbygning af lokale aktørers administrative evne til at udvikle og gennemføre operationer [Ændring 196]

b)  udarbejdelse af en ikke-diskriminerende og gennemsigtig udvælgelsesprocedure og kriterier, så interessekonflikter undgås og det sikres, at ingen interessegruppe alene kan udøve kontrol udvælgelsesafgørelser

c)  udarbejdelse og offentliggørelse af indkaldelse af forslag

d)  udvælgelse af operationer og fastsættelse af støttebeløb samt forelæggelse af forslagene for den myndighed, der er ansvarlig for endelig verificering af støtteberettigelse forud for godkendelse

e)  overvågning af fremskridtene hen imod opfyldelsen af strategiens målsætninger

f)  evaluering af gennemførelsen af strategien.

4.  Hvis lokale aktionsgrupper udfører opgaver, som ikke falder ind under stk. 3, og som forvaltningsmyndigheden eller den udbetalende myndighed har ansvaret for, skal forvaltningsmyndigheden udpege disse lokale aktionsgrupper som bemyndigede organer i overensstemmelse med de fondsspecifikke regler.

5.  Den lokale aktionsgruppe kan være en støttemodtager og kan gennemføre operationer i overensstemmelse med strategien, idet den fremmer funktionernes adskillelse i den lokale aktionsgruppe. [Ændring 197]

Artikel 28

Støtte fra fondene til lokaludvikling styret af lokalsamfundet

1.  Med henblik på at sikre komplementaritet og synergi sørger medlemsstaten sikrer for, at støtte fra fondene for lokaludvikling styret af lokalsamfundet omfatter: [Ændring 198]

a)  administrativ kapacitetsopbygning og forberedende aktioner, der støtter udarbejdelsen og den fremtidige gennemførelse af strategierne [Ændring 199]

b)  gennemførelsen af operationer, herunder samarbejdsaktiviteter og forberedelse heraf, der er udvalgt under den lokale udviklingsstrategi

ba)   animering af strategien for lokaludvikling styret af lokalsamfundet med henblik på at lette udvekslingen mellem de berørte parter, give dem oplysninger og støtte potentielle støttemodtagere i deres udarbejdelse af ansøgninger [Ændring 200]

c)  forvaltning, overvågning og evaluering af strategien og aktiviteter.

2.  Den støtte, der er omhandlet i stk. 1, litra a), er støtteberettiget, uanset om strategien efterfølgende udvælges til finansiering eller ej.

Den støtte, der er omhandlet i stk. 1, litra c), må ikke overstige 25 % af det samlede offentlige bidrag til strategien.

KAPITEL III

Teknisk bistand

Artikel 29

Teknisk bistand på Kommissionens initiativ

1.  På Kommissionens initiativ kan fondene yde støtte til forberedende arbejde, overvågning, kontrol, revision, evaluering, kommunikation, herunder institutionel formidling om Unionens politiske prioriteter, synlighed og alle de administrative og tekniske bistandsaktioner, der er nødvendige for gennemførelsen af denne forordning, og, hvis det er relevant, med tredjelande.

1a.   De i stk. 1 nævnte aktioner kan navnlig omfatte følgende:

a)  bistand til projektforberedelse og -vurdering

b)  støtte til øget institutionel kapacitet og opbygning af administrativ kapacitet med henblik på en effektiv forvaltning af fondene

c)  undersøgelser i tilknytning til Kommissionens rapportering om fondene og til samhørighedsrapporten

d)  foranstaltninger vedrørende analyse, forvaltning, overvågning, informationsudveksling og gennemførelse af fondene samt foranstaltninger vedrørende gennemførelsen af kontrolsystemer og teknisk og administrativ bistand

e)  evalueringer, rapporter fra eksperter, statistikker og undersøgelser, herunder af almen karakter, vedrørende fondenes nuværende og fremtidige funktionsmåde

f)  aktioner til formidling af oplysninger, netværksarbejde, hvis det er relevant, kommunikationsaktiviteter med særlig fokus på resultaterne og merværdien af støtte fra fondene, samt til bevidstgørelse, fremme af samarbejde og udveksling af erfaringer, herunder med tredjelande

g)  oprettelse, drift og sammenkobling af elektroniske systemer til forvaltning, overvågning, revision, kontrol og evaluering

h)  aktioner, som forbedrer evalueringsmetoder og udveksling af oplysninger om evalueringspraksis

i)  aktioner vedrørende revision

j)  styrkelse af den nationale og regionale kapacitet vedrørende investeringsplanlægning, finansieringsbehov, udarbejdelse, udformning og gennemførelse af finansielle instrumenter, fælles handlingsplaner og store projekter

k)  formidling af god praksis for at hjælpe medlemsstaterne med at styrke kapaciteten hos de relevante partnere, jf. artikel 6, stk. 1, og deres paraplyorganisationer. [Ændring 201]

1b.   Kommissionen skal afsætte mindst 15 % af ressourcerne til teknisk bistand på Kommissionens initiativ til at sikre større effektivitet i kommunikationen til offentligheden og stærkere synergier mellem de kommunikationsaktiviteter, der iværksættes på Kommissionens initiativ, ved at udvide videnbasen om resultater, navnlig gennem en mere effektiv dataindsamling og -formidling, evalueringer og rapportering, og især ved at sætte fokus på fondenes bidrag til at forbedre borgernes liv og ved at gøre støtten fra fondene mere synlig samt ved at øge bevidstheden om resultaterne og merværdien af en sådan støtte. Informations-, kommunikations- og synlighedsforanstaltninger om resultaterne og merværdien af støtte fra fondene med særligt fokus på aktiviteter skal videreføres efter afslutningen af programmer, hvor det er relevant. Sådanne foranstaltninger skal også bidrage til virksomhedskommunikation om Unionens politiske prioriteter, i det omfang de har tilknytning til de generelle mål i denne forordning. [Ændring 202]

2.  Sådanne aktioner kan omfatte fremtidige og forudgående og fremtidige programmeringsperioder. [Ændring 203]

2a.   For at undgå situationer, hvor betalinger suspenderes, sikrer Kommissionen, at medlemsstater og regioner, der oplever problemer med hensyn til overholdelse af reglerne som følge af manglende administrativ kapacitet, modtager passende teknisk bistand til at forbedre den administrative kapacitet. [Ændring 204]

3.  Kommissionen fastlægger sine planer, når et bidrag fra fondene påtænkes, i overensstemmelse med finansforordningens artikel [110].

4.  De i denne artikel omhandlede aktioner kan alt efter deres formål finansieres som enten drifts- eller administrationsudgifter.

Artikel 30

Teknisk bistand fra medlemsstaterne

1.  På en medlemsstats initiativ kan fondene yde støtte til aktioner, der kan vedrører vedrøre foregående og efterfølgende programmeringsperioder, og som er nødvendige for en effektiv forvaltning og anvendelse af de pågældende fonde, for kapacitetsopbygning hos de partnere, som er omhandlet i artikel 6, og for sikring af funktioner såsom forberedelse, uddannelse, forvaltning, overvågning, evaluering, synlighed og kommunikation. [Ændring 205]

2.  Hver af fondene kan støtte tekniske bistandsaktioner, der er støtteberettigede under en eller flere af de øvrige fonde.

3.  Inden for hvert enkelt program skal teknisk bistand tage form af en prioritet vedrørende enten én enkelt fond eller flere fonde. [Ændring 206]

Artikel 31

Finansiering efter takst af teknisk bistand fra medlemsstaterne

1.  Teknisk bistand til hvert program refunderes som et fast beløb ved anvendelse af procentsatserne i stk. 2 på de støtteberettigede udgifter, der indgår i hver betalingsanmodning i henhold til artikel 85, stk. 3, litra a) eller c).

2.  På grundlag af en aftale mellem Kommissionen og medlemsstaterne og under hensyntagen til programmets finansieringsplan kan den procentdel af fondene, der refunderes for teknisk bistand, er følgende være op til: [Ændring 207]

a)  for støtte fra EFRU under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst og for støtte fra Samhørighedsfonden: 2,5 3 % [Ændring 208]

b)  for støtte fra ESF+: 4 5% og for programmer i henhold til artikel 4, stk. 1, litra c), nr. vii xi), i ESF+-forordningen: 5 6 % [Ændring 209]

c)  for støtte fra EHFF: 6 %

d)  for støtte fra AMIF, FIS og IGFV: 6 7 %. [Ændring 210]

For regionerne i den yderste periferi for så vidt angår litra a), b) og c) er procentsatsen op til 1 % højere. [Ændring 211]

3.  Særlige regler for teknisk bistand for Interreg-programmerne fastsættes i ETS-forordningen.

Artikel 32

Finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger til teknisk bistand fra medlemsstaterne

Som supplement til artikel 31 kan medlemsstaten foreslå at iværksætte yderligere aktioner vedrørende tekniske teknisk bistand for at styrke den institutionelle kapacitet og den effektivitet hos medlemsstaternes de offentlige myndigheder, og offentlige tjenester samtstøttemodtagere og relevante partnere, som er nødvendig med henblik på en effektiv forvaltning og anvendelse af fondene. [Ændring 212]

Støtte til sådanne aktioner gennemføres ved hjælp af finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger, jf. artikel 89. Teknisk bistand i form af et valgfrit specifikt program kan gennemføres enten gennem finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger til teknisk bistand, eller gennem godtgørelse af direkte omkostninger. [Ændring 213]

Afsnit IV

Overvågning, evaluering, kommunikation og synlighed

KAPITEL I

Overvågning

Artikel 33

Overvågningsudvalg

1.  Medlemsstaten nedsætter efter høring af forvaltningsmyndigheden et udvalg til at overvåge gennemførelsen af programmet (i det følgende benævnt "overvågningsudvalget"), senest tre måneder efter at den pågældende medlemsstat har fået meddelt afgørelsen om godkendelse af programmet. [Ændring 214]

Medlemsstaten kan nedsætte et enkelt overvågningsudvalg til at dække mere end ét program.

2.  Hvert overvågningsudvalg vedtager selv sin forretningsorden under hensyntagen til behovet for fuld gennemsigtighed. [Ændring 215]

3.  Overvågningsudvalget mødes mindst en gang om året og behandler alle spørgsmål, der påvirker programmets fremskridt med hensyn til at opfylde målsætningerne.

4.  Medlemsstaten offentliggør overvågningsudvalgets forretningsorden og alle data og oplysninger, der udveksles med overvågningsudvalget, på det websted, der er omhandlet i artikel 44, stk. 1.

5.  Stk. 1-4 finder ikke anvendelse på programmer i henhold til artikel [4, litra c) stk. 1, nr. vi xi),] i ESF+-forordningen og dertil knyttet teknisk bistand. [Ændring 216]

Artikel 34

Overvågningsudvalgets sammensætning

1.  Medlemsstaten fastlægger sammensætningen af overvågningsudvalget og sikrer en afbalanceret repræsentation fra de relevante myndigheder i medlemsstaten og bemyndigede organer samt repræsentanter for de i artikel 6 omhandlede partnere via en gennemsigtig proces. [Ændring 217]

Hvert medlem af overvågningsudvalget har en stemme.

Medlemsstaten offentliggør listen over medlemmerne af overvågningsudvalget på det websted, der er omhandlet i artikel 44, stk. 1.

2.  Repræsentanter for Kommissionen deltager i overvågningsudvalgets arbejde med overvågnings- og rådgivende funktion. Repræsentanter for EIB kan om nødvendigt opfordres til at deltage i overvågningsudvalgets arbejde med rådgivende funktion. [Ændring 218]

2a.   For så vidt angår AMIF, Fonden for Intern Sikkerhed og IGFV deltager relevante decentraliserede agenturer i arbejdet i overvågningsudvalget med en rådgivende funktion. [Ændring 219]

Artikel 35

Overvågningsudvalgets funktioner

1.  Overvågningsudvalget undersøger:

a)  fremskridt med hensyn til gennemførelsen af programmet og opnåelse af delmål og mål

aa)   forslag til mulige forenklingsforanstaltninger for støttemodtagere [Ændring 220]

b)  eventuelle spørgsmål, som påvirker programmets performance, og de foranstaltninger, der er truffet for at håndtere disse spørgsmål, herunder også i hensigtsmæssigt omfang eventuelle uregelmæssigheder [Ændring 221]

c)  programmets bidrag til at løse de udfordringer, der er identificeret i de relevante landespecifikke henstillinger

d)  de elementer i forhåndsvurderingen, der er anført i artikel 52, stk. 3, og det strategidokument, der er omhandlet i artikel 53, stk.2

e)  fremskridt med hensyn til gennemførelsen af evalueringer, sammenfatninger af evalueringer og opfølgning på konstaterede forhold

f)  gennemførelsen af kommunikations- og synlighedsaktioner

g)  fremskridt med hensyn til gennemførelsen af operationer af strategisk betydning, hvor det er relevant

h)  opfyldelse af grundforudsætninger og deres anvendelse i hele programmeringsperioden

i)  fremskridt med hensyn til opbygningen af administrativ kapacitet for offentlige institutioner, partnere og støttemodtagere, hvis det er relevant. [Ændring 222]

2.  Overvågningsudvalget godkender:

a)  den metodologi og de kriterier, der er blevet anvendt ved udvælgelse af operationer, herunder eventuelle ændringer heraf, efter samråd med Kommissionen i henhold til artikel 67, stk. 2, jf. dog artikel 27, stk. 3, litra b), c) og d)

b)  de årlige performancerapporter for programmer, der støttes af EHFF, AMIF, FIS og IGFV, og den endelige performancerapport for programmer, der støttes af EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden [Ændring 224]

c)  evalueringsplanen og eventuelle ændringer heraf

d)  eventuelle forslag fra forvaltningsmyndigheden om ændringer af et program, herunder overførsler i overensstemmelse med artikel 19, stk. 5, og artikel 21.

da)   ændringer til listen over planlagte operationer af strategisk betydning som omhandlet i artikel 17, stk. 3, litra d) [Ændring 225]

2a.   Overvågningsudvalget kan foreslå forvaltningsmyndigheden yderligere interventionsfunktioner. [Ændring 226]

Artikel 36

Årlig performancegennemgang

1.  Der afholdes et årligt gennemgangsmøde mellem Kommissionen og hver enkelt medlemsstat for at gennemgå de enkelte programmers performance. Forvaltningsmyndighederne inddrages behørigt i denne proces. [Ændring 227]

Det årlige gennemgangsmøde ledes af Kommissionen eller af medlemsstaten og Kommissionen i fællesskab, hvis medlemsstaten anmoder herom.

2.  For så vidt angår programmer, der støttes af AMIF, FIS og IGFV, afholdes gennemgangsmødet mindst to gange i løbet af programmeringsperioden.

3.  For så vidt angår programmer, der støttes af EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden, skal medlemsstaten senest en måned inden det årlige gennemgangsmøde give Kommissionen adgang til oplysninger om de elementer, der er nævnt i artikel 35, stk. 1.

For så vidt angår programmer i medfør af EFS+-forordningens artikel [4, stk. 1, litra c), nr. vii)], begrænser de oplysninger, der skal fremlægges, sig til nærværende forordnings artikel 35, stk. 1, litra a), b), e), f) og h).

4.  Resultatet af det årlige gennemgangsmøde nedfældes i et vedtaget referat.

5.  Medlemsstaten skal følge op på spørgsmål rejst af Kommissionen og inden for tre måneder underrette Kommissionen om, hvilke foranstaltninger der er truffet.

6.  For så vidt angår programmer, der støttes af EHFF, AMIF, FIS og IGFV, sender medlemsstaten Kommissionen en årlig performancerapport i overensstemmelse med de fondsspecifikke forordninger. [Ændring 228]

Artikel 37

Overførsel af data

1.  Forvaltningsmyndigheden overfører elektronisk de kumulative data for hvert enkelt program senest den 31. januar, 31. marts, 31. maj, 31. juli, 30. september og 30. november hvert år til Kommissionen i overensstemmelse med modellen i bilag VII.

Den første fremsendelse skal ske senest den 31. januar 28. februar 2022, og den sidste senest den 31. januar 28. februar 2030. [Ændring 229]

For så vidt angår programmer i medfør af EFS ESF+-forordningens artikel 4, stk. 1, litra c), nr. vii nr. xi), fremsendes data årligt senest den 30. november. [Ændring 230]

2.  Dataene opdeles for hver prioritet pr. specifik målsætning og pr. regionskategori, og skal vedrøre:

a)  i de senest pr. 31. januar, 31. marts, 31. maj, 31. juli, 30. september og 30. november hvert år fremsendte data antallet af udvalgte operationer, deres samlede støtteberettigede omkostninger, fondenes bidrag og de samlede støtteberettigede udgifter, som støttemodtagerne har anmeldt til forvaltningsmyndigheden, opdelt pr. interventionstype [Ændring 231]

b)  i de senest pr. 31. maj og 30. november hvert år fremsendte data værdierne af output- og resultatindikatorer for udvalgte operationer og de opnåede værdier pr. operation. [Ændring 232]

3.  For finansielle instrumenter skal der desuden fremsendes data om følgende:

a)  støtteberettigede udgifter pr. type finansielt produkt

b)  størrelsen af forvaltningsomkostninger og ‑gebyrer, der er indberettet som støtteberettigede udgifter

c)  beløbet, pr. type af finansielt produkt, for private og offentlige midler, der er mobiliseret som supplement til fondene;

d)  renter og anden indtjening, der skabes af støtte fra fondene til finansielle instrumenter omhandlet i artikel 54, og tilbagebetalte midler, der kan henføres til støtte fra fondene som omhandlet i artikel 56.

4.  De data, der fremsendes i overensstemmelse med denne artikel skal være pålidelige og ajourført pr. udgangen af den måned, der går forud for måneden for fremsendelsen.

5.  Forvaltningsmyndigheden offentliggør alle de data, der fremsendes til Kommissionen, på det websted, der er omhandlet i artikel 44, stk. 1.

6.  For programmer, der støttes af EHFF, vedtager Kommissionen en gennemførelsesretsakt efter rådgivningsproceduren i artikel 109, stk. 2, for at fastlægge en model, der er skal anvendes ved gennemførelsen af denne artikel.

Artikel 38

Endelig performancerapport

1.  For programmer, der støttes af EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden, sender hver forvaltningsmyndighed Kommissionen en endelig performancerapport om programmet senest den 15. februar 2031.

2.  I den endelige performancerapport vurderes opfyldelsen af programmets målsætninger på grundlag af de elementer, der er nævnt i artikel 35, stk. 1, med undtagelse af de oplysninger, der er givet i henhold til artikel 35, stk. 1, litra d).

3.  Kommissionen behandler den endelige performancerapport og underretter forvaltningsmyndigheden om eventuelle bemærkninger senest fem måneder efter modtagelsen af den endelige performancerapport. Hvis der fremsættes sådanne bemærkninger, tilvejebringer forvaltningsmyndigheden alle nødvendige oplysninger med hensyn til disse bemærkninger og underretter, hvor det er relevant, Kommissionen inden tre måneder om, hvilke foranstaltninger der er truffet. Kommissionen underretter medlemsstaterne om, at rapporten er godtaget.

4.  Forvaltningsmyndigheden offentliggør endelige performancerapporter på det websted, der er omhandlet i artikel 44, stk. 1.

5.  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne artikel vedtager Kommissionen en gennemførelsesretsakt, som fastlægger modellen for den endelige performancerapport. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 108.

KAPITEL II

Evaluering

Artikel 39

Evalueringer foretaget af medlemsstaten

1.  Forvaltningsmyndigheden foretager evalueringer af programmet. Hver evaluering skal indeholde en vurdering af programmets inklusivitet, ikkediskriminerende karakter, virkningsfuldhed, effektivitet, relevans, sammenhæng, synlighed og EU-merværdi med det formål at forbedre kvaliteten af udformningen og gennemførelsen af programmer. [Ændring 233]

2.  Forvaltningsmyndigheden foretager desuden en evaluering for hvert enkelt program for at vurdere dets konsekvenser senest den 30. juni 2029.

3.  Forvaltningsmyndigheden lader evalueringerne udarbejde af funktionelt uafhængige eksperter.

4.  Forvaltningsmyndigheden eller medlemsstaten sikrer, at de fornødne procedurer er indført med henblik på at frembringe og indsamle de data, der er nødvendige for evalueringerne.

5.  Forvaltningsmyndigheden eller medlemsstaten udarbejder en evalueringsplan. Evalueringsplanen kan omfatte mere end ét program. For AMIF, FIS og IGFV skal denne plan omfatte en midtvejsevaluering, som skal være gennemført senest den 31. marts 2024.

6.  Forvaltningsmyndigheden forelægger evalueringsplanen for overvågningsudvalget senest ét år efter vedtagelsen af programmet.

7.  Forvaltningsmyndigheden offentliggør alle evalueringer på det websted, der er omhandlet i artikel 44, stk. 1.

Artikel 40

Evalueringer foretaget af Kommissionen

1.  Kommissionen foretager en midtvejsevaluering for at undersøge de enkelte fondes virkningsfuldhed, effektivitet, relevans, sammenhæng og EU-merværdi inden udgangen af 2024. Kommissionen kan gøre brug af alle relevante allerede foreliggende oplysninger i overensstemmelse med finansforordningens artikel [128].

2.  Kommissionen foretager senest den 31. december 2031 en retrospektiv evaluering for at undersøge de enkelte fondes virkningsfuldhed, effektivitet, relevans, sammenhæng og EU-merværdi.

2a.   Den i stk. 2 omhandlede evaluering omfatter en evaluering af de socioøkonomiske virkninger og finansieringsbehovene under de politiske mål, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, inden for rammerne af og blandt programmer, der sætter fokus på et mere konkurrencedygtigt og intelligent Europa ved at fremme innovativ og intelligent økonomisk omstilling og et tættere sammenknyttet Europa ved at øge mobilitet, herunder intelligent og bæredygtig mobilitet og regional IKT-konnektivitet. Kommissionen offentliggør resultaterne af evalueringen på sin hjemmeside og meddeler disse resultater til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. [Ændring 234]

KAPITEL III

Synlighed, gennemsigtighed og kommunikation

Afdeling I

Synlighed af støtte fra fondene

Artikel 41

Synlighed

Hver medlemsstat sørger for:

a)  synligheden af støtten i alle aktiviteter vedrørende operationer, der støttes af fondene, med særlig vægt på operationer af strategisk betydning

b)  kommunikation til EU-borgerne om fondenes rolle og resultater gennem et enkelt websted, som giver adgang til alle programmer, der involverer den pågældende medlemsstat.

Artikel 42

Unionens logo

Medlemsstaterne, forvaltningsmyndighederne og støttemodtagerne anvender Den Europæiske Unions logo i overensstemmelse med bilag VIII, når de udfører synligheds-, gennemsigtigheds- og kommunikationsaktiviteter.

Artikel 43

Kommunikationsmedarbejdere og ‑netværk

1.  Hver medlemsstat udpeger en kommunikationskoordinator for synligheds-, gennemsigtigheds- og kommunikationsaktiviteter i forbindelse med støtte fra fondene, herunder programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg), hvis den pågældende medlemsstat er værtsland for forvaltningsmyndigheden. Kommunikationskoordinatoren koordinerer kommunikations- og synlighedsforanstaltninger på tværs af programmerne.

Kommunikationskoordinatoren skal inddrage følgende organer i synligheds-, gennemsigtigheds- og kommunikationsaktiviteterne:

a)  Europa-Kommissionens repræsentationer og Europa-Parlamentets forbindelseskontorer i medlemsstaterne, Europe Direct-informationscentrene samt andre netværk og uddannelses- og forskningsinstitutioner

b)  andre relevante partnere og organer, herunder regionale, lokale og andre offentlige myndigheder samt arbejdsmarkedets parter og andre repræsentanter for erhvervslivet. [Ændring 235]

2.  Hver enkelt forvaltningsmyndighed udpeger for hvert program en kommunikationsmedarbejder ("programkommunikationsmedarbejder").

3.  Kommissionen driver et netværk, der omfatter kommunikationskoordinatorer, programkommunikationsmedarbejdere og Kommissionens repræsentanter, med henblik på at udveksle oplysninger om synligheds-, gennemsigtigheds- og kommunikationsaktiviteter.

Afdeling II

Gennemsigtighed ved gennemførelse af fondene og kommunikation om programmerne

Artikel 44

Forvaltningsmyndighedens ansvar

1.  Forvaltningsmyndigheden sikrer, at der senest seks måneder efter godkendelsen af programmet findes et særskilt websted, der indeholder oplysninger om programmer under dens ansvarsområde, og som omfatter programmets målsætninger, aktiviteter, vejledende tidsplan for indkaldelse af forslag, tilgængelige finansieringsmuligheder og resultater. [Ændring 236]

2.  Forvaltningsmyndigheden offentliggør på det websted, der er omhandlet i stk. 1, senest en måned før indledningen af en indkaldelse af forslag en kort sammenfatning af planlagte og offentliggjorte indkaldelser af forslag med følgende oplysninger:

a)  det geografiske område, der er omfattet af indkaldelsen af forslag

b)  den pågældende politiske målsætning eller specifikke målsætning

c)  type af støtteberettigede ansøgere

d)  det samlede støttebeløb, indkaldelsen vedrører

e)  start- og slutdato for indkaldelsen.

3.  Forvaltningsmyndigheden offentliggør listen over operationer, der er udvalgt til at modtage støtte fra fondene, på webstedet på mindst et af EU's officielle sprog og ajourfører listen mindst hver tredje måned. Hver operation skal have en unik kode. Listen skal indeholde følgende data:

a)  hvis der er tale om retlig retlige enheder, støttemodtagerens og kontrahentens navn [Ændring 237]

b)  hvis støttemodtageren er en fysisk person, vedkommendes for- og efternavn

c)  for EHFF-operationer vedrørende et fiskerfartøj, EU-flåderegisternummeret som omhandlet i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/218(41)

d)  operationens navn

e)  formålet med operationen og resultaterne heraf

f)  operationens startdato

g)  operationens forventede eller faktiske fuldførelsesdato

h)  operationens samlede omkostninger

i)  den pågældende fond

j)  den pågældende specifikke målsætning

k)  EU's medfinansieringssats

l)  angivelse af sted eller geolokalisering for operationen og det pågældende land

m)  for mobile operationer eller operationer, der dækker flere steder, angivelse af støttemodtagerens hjemsted, hvis modtageren er en retlig enhed, regionen på NUTS 2-niveau, hvis støttemodtageren er en fysisk person

n)  operationens interventionstype i overensstemmelse med artikel 67, stk. 3, litra g).

For data, der er omhandlet i første afsnit, litra b), c) og k), skal dataene slettes efter to år regnet fra datoen for deres første offentliggørelse på webstedet.

For så vidt angår programmer, der støttes af EHFF, må de data, der er omhandlet i første afsnit, litra b) og c), kun offentliggøres, hvis en sådan offentliggørelse er i overensstemmelse med den nationale lovgivning om beskyttelse af personoplysninger.

4.  De data, der er omhandlet i stk. 2 og 3, offentliggøres på webstedet i åbne og maskinlæsbare formater, jf. artikel 5, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF(42), som gør det muligt at sortere data, søge i dem og udtrække, sammenligne og genanvende data.

5.  Forvaltningsmyndigheden underretter støttemodtagerne om, at dataene offentliggøres, inden offentliggørelsen finder sted i overensstemmelse med denne artikel.

6.  Forvaltningsmyndigheden sikrer, at alt kommunikations- og synlighedsmateriale, herunder på støttemodtagerniveau, efter anmodning stilles til rådighed for Unionens institutioner, organer eller agenturer, og at Unionen får en royaltyfri, ikke-eksklusiv og uigenkaldelig licens til at anvende sådant materiale og alle allerede eksisterende rettigheder, der er knyttet dertil, jf. bilag VIII.

Artikel 45

Støttemodtagernes ansvar

1.  Støttemodtagere og organer, der gennemfører finansielle instrumenter, anerkender støtte fra fondene, herunder midler, der genanvendes i overensstemmelse med artikel 56, til operationen, således:

a)  ved at lægge en kort beskrivelse af operationen, der står i et rimeligt forhold til støttens størrelse, herunder mål og resultater, ud på støttemodtagerens professionelle websted eller og sociale medier, hvis det sådanne findes, og fremhæve den økonomiske støtte fra Unionen [Ændring 240]

b)  ved at afgive en erklæring, hvor støtten fra fondene fremhæves på en synlig måde på dokumenter og kommunikationsmateriale, der vedrører gennemførelsen af operationen, og som anvendes til offentligheden eller deltagerne

c)  ved at opsætte faste plader eller skilte på et tydeligt synligt offentligt sted, så snart den fysiske gennemførelse af operationer, der indebærer fysiske investeringer eller køb af udstyr, begynder, når det drejer sig om følgende: [Ændring 241]

i)  operationer, der støttes af EFRU og Samhørighedsfonden, hvis de samlede udgifter overstiger 500 000 EUR

ii)  operationer, der støttes af ESF+, EHFF, FIS, AMIF og IGFV, hvis de samlede udgifter overstiger 100 000 EUR

d)  for operationer, der ikke falder ind under litra c), på en tydeligt synlig måde et offentligt sted at foranstalte mindst én visning i trykt eller elektronisk format (minimumsstørrelse A3) med information om operationen, hvor støtten fra fondene er fremhævet [Ændring 243]

e)  for operationer af strategisk betydning og operationer, hvis samlede omkostninger overstiger 10 000 000 EUR, at tilrettelægge et kommunikationsarrangement og inddrage Kommissionen og den ansvarlige forvaltningsmyndighed rettidigt

ea)   på tidspunktet for den fysiske gennemførelse offentligt og vedvarende at vise EU-logoet på en måde, der er tydeligt synlig for offentligheden og i overensstemmelse med de tekniske specifikationer i bilag VIII. [Ændring 244]

For så vidt angår operationer, der støttes under den specifikke målsætning, der er fastsat i ESF+-forordningens artikel 4, stk. 1, litra c), nr. vii nr. xi), finder dette krav ikke anvendelse. [Ændring 245]

2.  For fonde for mindre projekter skal støttemodtageren sikre, at slutmodtagerne opfylder kravene i stk. 1.

For finansielle instrumenter skal støttemodtageren sikre, at slutmodtagerne opfylder kravene i stk. 1, litra c).

3.  Hvis støttemodtageren ikke overholder sine forpligtelser i henhold til artikel 42 eller nærværende artikels stk. 1 og 2, skal medlemsstaten foretage en finansiel korrektion ved at annullere op til 5 % af støtten fra fondene til den pågældende operation.

Afsnit V

Finansiel støtte fra fondene

KAPITEL I

Former for EU-bidrag

Artikel 46

Former for EU-bidrag til programmer

EU-bidragene kan tage form af følgende:

a)  finansiering, der ikke er knyttet til de pågældende operationers omkostninger, jf. artikel 89, og som baseres på begge eller en af følgende:

i)  opfyldelse af betingelser

ii)  opnåelse af resultater

b)  refusion af støtteberettigede omkostninger, der faktisk er afholdt af støttemodtagere eller den private partner i OPP-operationer og betalt i forbindelse med gennemførelsen af operationer

c)  enhedsomkostninger, jf. artikel 88, som dækker alle eller visse specifikke kategorier af støtteberettigede omkostninger, der er klart identificeret på forhånd med henvisning til et beløb pr. enhed

d)  faste beløb, jf. artikel 88, som dækker generelt alle eller visse specifikke kategorier af støtteberettigede omkostninger, der er klart identificeret på forhånd

e)  finansiering efter fast takst, jf. artikel 88, som dækker specifikke kategorier af støtteberettigede omkostninger, der er klart identificeret på forhånd ved anvendelse af en procentsats

f)  en kombination af de i litra a)-e) omhandlede former.

KAPITEL II

Former for støtte fra medlemsstaterne

Artikel 47

Støtteformer

Medlemsstaterne anvender bidraget fra fondene til at yde støtte til støttemodtagere i form af tilskud, begrænset anvendelse af finansielle instrumenter eller priser eller en kombination heraf. [Ændring 246]

Afdeling I

Tilskudsformer

Artikel 48

Tilskudsformer

1.  Tilskud fra medlemsstaterne til støttemodtagere kan tage form af følgende:

a)  refusion af støtteberettigede omkostninger, der faktisk er afholdt af et støttemodtager eller den private partner i OPP-operationer og betalt i forbindelse med gennemførelsen af operationer, herunder naturalydelser og afskrivning

b)  enhedsomkostninger

c)  faste beløb

d)  finansiering efter fast takst

e)  en kombination af de former, der er omhandlet i litra a)-d), forudsat at de enkelte former hver især dækker forskellige omkostningskategorier, eller hvis de anvendes til forskellige projekter, der udgør en del af en operation, eller til flere på hinanden følgende faser af en operation.

Hvis de samlede omkostninger til en operation ikke overstiger 200 000 EUR, skal bidrag til støttemodtageren fra EFRU, ESF+, AMIF, FIS og IGFV være i form af enhedsomkostninger, faste beløb eller faste takster, undtagen til operationer, hvortil støtten udgør statsstøtte. Hvis der anvendes finansiering efter fast takst, kan kun de omkostningskategorier, som den faste takst er gælder for, refunderes i overensstemmelse med første afsnit, litra a).

Desuden kan ydelser og lønninger, der er udbetalt til deltagere, refunderes i overensstemmelse med første afsnit, litra a).

2.  Beløbene for de tilskudsformer, der er omhandlet i stk. 1, første afsnit, litra b), c) og d), fastlægges på en af følgende måder:

a)  en rimelig, retfærdig og verificerbar beregningsmetode baseret på:

i)  statistiske data, andre objektive oplysninger eller en sagkyndigs vurdering

ii)  verificerede historiske data for individuelle støttemodtagere

iii)  anvendelse af individuelle støtteberettigedes sædvanlige bogføringspraksis

b)  et budgetforslag, som er opstillet i hvert konkret tilfælde og forinden er godkendt af det organ, der udvælger operationen, hvis de samlede omkostninger til operationen ikke overstiger 200 000 EUR

c)  i overensstemmelse med de regler for anvendelsen af tilsvarende enhedsomkostninger, faste beløb og faste takster, der gælder i EU-politikker for en lignende type operation

d)  i overensstemmelse med de regler for anvendelsen af tilsvarende enhedsomkostninger, faste beløb og faste takster, der anvendes under ordninger for tilskud, som finansieres fuldt ud af medlemsstaten for en lignende type operation

e)  faste takster og særlige metoder, der er fastsat ved denne forordning eller ved de fondsspecifikke forordninger.

Artikel 49

Finansiering efter fast takst for indirekte omkostninger i forbindelse med tilskud

Hvis der anvendes en fast takst til dækning af indirekte omkostninger til en operation, skal den baseres på en af følgende:

a)  en fast takst på op til 7 % af de støtteberettigede direkte omkostninger; i så fald kræves det ikke, at medlemsstaten foretager en beregning for at fastsætte den gældende takst

b)  en fast takst på op til 15 % af de støtteberettigede direkte personaleomkostninger; i så fald kræves det ikke, at medlemsstaten foretager en beregning for at fastsætte den gældende takst

c)  en fast takst på op til 25 % af de støtteberettigede direkte omkostninger, forudsat at taksten beregnes i overensstemmelse med artikel 48, stk. 2, litra a) eller c). [Ændring 247]

Dertil kommer, at hvis en medlemsstat har beregnet en fast takst i overensstemmelse med artikel 67, stk. 5, litra a), i forordning (EU) nr. 1303/2013, kan den faste takst anvendes til en tilsvarende operation med henblik på litra c).

Artikel 50

Direkte personaleomkostninger i forbindelse med tilskud

1.  De direkte personaleomkostninger ved en operation kan beregnes som en fast takst på op til 20 % af de direkte omkostninger (uden de direkte personaleomkostninger) uden krav om, at medlemsstaten skal fastsætte den gældende takst på grundlag af en beregning, forudsat at de direkte omkostninger ved operationen ikke omfatter offentlige bygge- og anlægskontrakter eller vareindkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, som i værdi overstiger de tærskler, der er fastsat i artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU(43) eller i artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU(44).

For AMIF, FIS og IGFV er alle omkostninger omfattet af offentlige udbud udelukket fra grundlaget for beregning af den faste takst.

2.  Ved bestemmelsen af direkte personaleomkostninger kan en timesats beregnes på en af følgende måder:

a)  ved at dividere de seneste dokumenterede årlige bruttoarbejdskraftomkostninger og de forventede yderligere omkostninger med henblik på at tage højde for faktorer som f.eks. øgede takster eller forfremmelser med 1 720 timer for fuldtidsmedarbejderes vedkommende eller med den dertil svarende procentdel af 1 720 timer for deltidsmedarbejderes vedkommende [Ændring 248]

b)  ved at dividere de seneste dokumenterede månedlige bruttoarbejdskraftomkostninger og de forventede yderligere omkostninger med henblik på at tage højde for faktorer som f.eks. øgede takster eller forfremmelser med den pågældende persons månedlige arbejdstid i overensstemmelse med gældende national lovgivning, jf. ansættelseskontrakten. [Ændring 249]

3.  Ved anvendelsen af timesatsen beregnet i overensstemmelse med stk. 2 må det samlede timeantal, der angives pr. person for et givent år eller en given måned, ikke overstige det timeantal, hvorpå beregningen af den pågældende timesats var baseret.

4.  I mangel af data om de årlige bruttoarbejdskraftomkostninger kan de udledes af de disponible data om dokumenterede bruttoarbejdskraftomkostninger eller af ansættelseskontrakten efter justering for 12 måneder.

5.  Personaleomkostninger til medarbejdere, der arbejder med operationen på deltidsbasis, kan beregnes som en fast procentdel af bruttoarbejdskraftomkostningerne svarende til en fast procentdel af arbejdstiden på operationen pr. måned, uden at det er nødvendigt at indføre et særskilt arbejdstidsregistreringssystem. Arbejdsgiveren skal for medarbejderne udfærdige et dokument, der angiver denne faste procentdel.

Artikel 51

Finansiering efter fast takst for andre støtteberettigede omkostninger end direkte personaleomkostninger i forbindelse med tilskud

1.  For de resterende støtteberettigede omkostninger til en operation kan der anvendes en fast takst på op til 40 % af de støtteberettigede direkte personaleomkostninger. Det kræves ikke, at medlemsstaten foretager en beregning for at fastsætte den gældende takst.

2.  For så vidt angår operationer, der støttes af AMIF, FIS, IGFV, EFS+ og EFRU, betragtes lønninger og ydelser udbetalt til deltagere som yderligere støtteberettigede omkostninger, der ikke indgår i den faste takst.

3.  Den i nærværende artikels stk. 1 omhandlede faste takst finder ikke anvendelse på personaleomkostninger, der er beregnet på basis af en fast takst som omhandlet i artikel 50, stk. 1.

afdeling II

finansielle instrumenter

Artikel 52

Finansielle instrumenter

1.  Forvaltningsmyndighederne kan yde et programbidrag, under et eller flere programmer, til finansielle instrumenter, der er oprettet på nationalt, regionalt, tværnationalt plan eller på tværs af grænser, som forvaltes af forvaltningsmyndigheden eller under dennes ansvar, og som bidrager til at opfylde specifikke målsætninger.

2.  Støtte til slutmodtagere ydes af finansielle instrumenter kun til nye investeringer, som forventes at være finansielt levedygtige, f.eks. ved at generere indtægter eller besparelser, og som ikke kan finde tilstrækkelig finansiering fra markedskilder. En sådan støtte kan være rettet mod investeringer i både materielle og immaterielle aktiver samt arbejdskapital i overensstemmelse med Unionens gældende statsstøtteregler. [Ændring 250]

3.  Støtte fra fondene via finansielle instrumenter skal være baseret på en forhåndsvurdering, der udarbejdes under forvaltningsmyndighedens ansvar. Forhåndsvurderingen skal under alle omstændigheder være afsluttet, før forvaltningsmyndigheden beslutter at yde programbidrag til finansielle instrumenter.

Forhåndsvurderingen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

a)  det foreslåede beløb for programbidrag til et finansielt instrument og den forventede løftestangseffekt, ledsaget af relevante vurderinger [Ændring 251]

b)  de foreslåede finansielle produkter, der skal tilbydes, herunder det mulige behov for en differentieret behandling af investorer

c)  den foreslåede slutmodtagermålgruppe

d)  det finansielle instruments forventede bidrag til opfyldelsen af specifikke målsætninger.

Forhåndsvurderingen kan tages op til revision eller ajourføres og kan omfatte en del af eller hele medlemsstatens område og kan være baseret på eksisterende eller ajourførte forhåndsvurderinger.

4.  Støtte til slutmodtagere kan kombineres med enhver form for EU-bidrag, herunder fra samme fond, og kan dække samme udgiftspost. I så fald anmeldes fondenes støtte via finansielle instrumenter, som er en del af en operation med et finansielt instrument, ikke til Kommissionen vedrørende støtte under en anden form, en anden fond eller et andet EU-instrument.

5.  Finansielle instrumenter kan kombineres med supplerende programstøtte i form af tilskud som én enkelt operation med et finansielt instrument inden for en enkelt finansieringsaftale, såfremt begge de to forskellige former for støtte skal leveres af det organ, der gennemfører det finansielle instrument. I så fald Hvis programstøtten i form af tilskud er mindre end programstøtten i form af et finansielt instrument, finder reglerne for finansielle instrumenter anvendelse på den pågældende samlede operation med et finansielt instrument. [Ændring 252]

6.  I tilfælde af en kombination af støtte i henhold til stk. 4 og 5 skal der føres særskilte optegnelser for hver støttekilde

7.  Summen af alle former for kombineret støtte må ikke overstige det samlede beløb for den pågældende udgiftspost. Tilskud må ikke bruges til at tilbagebetale støtte, der er modtaget fra finansielle instrumenter. Finansielle instrumenter må ikke bruges til at forfinansiere tilskud.

Artikel 53

Gennemførelse af finansielle instrumenter

1.  Finansielle instrumenter, som forvaltes af forvaltningsmyndigheden, kan kun yde lån eller garantier. Forvaltningsmyndigheden fastsætter vilkår og betingelser for programbidraget til de finansielle instrumenter i et strategidokument, inkl. alle elementerne i bilag IX.

2.  Finansielle instrumenter, som forvaltes under forvaltningsmyndighedens ansvar, kan etableres som begge eller en af følgende:

a)  en investering af programmidler i en retlig enheds kapital

b)  separate finansieringsblokke eller forvaltningskonti i en institution.

Forvaltningsmyndigheden udvælger det organ, der gennemfører et finansielt instrument, gennem enten direkte eller indirekte kontrakttildeling. [Ændring 253]

Forvaltningsmyndigheden kan overdrage gennemførelsesopgaver gennem en direkte tildeling til:

a)  EIB

b)  en international finansiel institution, hvori en medlemsstat er aktionær

c)  en offentligt ejet bank eller institution, der er etableret som en juridisk enhed, og som udøver finansielle aktiviteter på et professionelt grundlag. [Ændring 254]

Hvis det organ, der er udvalgt af forvaltningsmyndigheden, gennemfører en holdingfond, kan dette organ endvidere udvælge andre organer til at gennemføre en særlig fond.

3.  Vilkår og betingelser for programbidrag til finansielle instrumenter, der gennemføres i overensstemmelse med stk. 2, fastsættes i finansieringsaftaler mellem:

a)  de behørigt bemyndigede repræsentanter for forvaltningsmyndigheden og det organ, der gennemfører en holdingfond, hvis det er relevant

b)  mellem de behørigt bemyndigede repræsentanter for forvaltningsmyndigheden eller, hvor det er relevant, det organ, der gennemfører holdingfonden, og det organ, der gennemføre en særlig fond

Finansieringsaftalerne skal omfatte alle de elementer, der er anført i bilag IX.

4.  Forvaltningsmyndighedens finansielle ansvar må ikke overstige det beløb, forvaltningsmyndigheden har indgået forpligtelser for til det finansielle instrument i henhold til de relevante finansieringsaftaler.

5.  De organer, der gennemfører de pågældende finansielle instrumenter, eller i forbindelse med garantier, det organ, der yder det underliggende lån, udvælger slutmodtagerne, idet der tages behørigt hensyn til programmets målsætninger og potentialet for investeringens finansielle levedygtighed som begrundet i forretningsplanen eller et tilsvarende dokument. Processen med udvælgelse af slutmodtagere skal være gennemsigtig og begrundet med aktionens karakter og må ikke give anledning til interessekonflikter.

6.  Der kan ydes national medfinansiering af et program enten af forvaltningsmyndigheden eller på holdingfondenes niveau eller på særlige fondes niveau eller på niveauet for investeringer i slutmodtagere i overensstemmelse med de fondsspecifikke regler. Hvis den nationale medfinansiering ydes på niveauet for investeringer i slutmodtagere, skal de organer, som gennemfører finansielle instrumenter, opbevare dokumentation for, at de underliggende udgifter er støtteberettigede.

7.  Forvaltningsmyndigheden skal, i forbindelse med forvaltningen af det finansielle instrument i henhold til stk. 2, eller det organ, der gennemfører det finansielle instrument, i forbindelse med forvaltningen af det finansielle instrument i henhold til stk. 3, føre særskilte regnskaber eller opretholde en regnskabskode pr. prioritet og pr. regionskategori eller, i forbindelse med ELFUL, pr. interventionstype for hvert programbidrag og, separat, for de midler, der er omhandlet i henholdsvis artikel 54 og 56. [Ændring 255]

7a.   Rapporteringskravene med hensyn til anvendelsen af det finansielle instrument til de tilsigtede formål begrænses til forvaltningsmyndighederne og de finansielle formidlere. [Ændring 256]

Artikel 54

Renter og anden indtjening, der genereres af støtte fra fondene til finansielle instrumenter

1.  Støtte fra fondene, der er betalt til finansielle instrumenter, skal placeres på rentebærende konti i finansieringsinstitutioner, der er hjemmehørende i medlemsstaterne, og skal forvaltes i overensstemmelse med en aktiv likviditetsstyring og forsvarlig økonomisk forvaltning.

2.  Renter og anden indtjening, der kan henføres til støtte fra fondene betalt til finansielle instrumenter, skal anvendes ifølge samme målsætning(er) som den oprindelige støtte fra fondene enten inden for samme finansielle instrument eller, efter afviklingen af det finansielle instrument, til andre finansielle instrumenter eller andre former for støtte til yderligere investeringer i slutmodtagere eller, hvor det er relevant, til dækning af en eventuel formindskelse af det nominelle beløb af fondenes bidrag til det finansielle instrument som følge af negativ rente, hvis en sådan formindskelse er sket til trods for en aktiv likviditetsforvaltning i de organer, der gennemfører de finansielle instrumenter, indtil udløbet af perioden for støtteberettigelse. [Ændring 257]

3.  Renter og anden indtjening, der er omhandlet i stk. 2, og som ikke anvendes i overensstemmelse med stk. 2, skal fratrækkes de støtteberettigede udgifter.

Artikel 55

Differentieret behandling af investorer

1.  Støtte fra fondene til finansielle instrumenter, der er investeret i slutmodtagere, samt enhver form for indtægter, der genereres af disse investeringer, og som kan henføres til støtten fra fondene, kan anvendes til differentieret behandling af investorer, som arbejder i henhold til det markedsøkonomiske princip, eller til andre former for EU-støtte gennem en hensigtsmæssig deling af risiko og fortjeneste under hensyntagen til princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning. [Ændring 258]

2.  Omfanget af en sådan differentieret behandling må ikke overstige, hvad der er nødvendigt for at skabe incitamenter til at tiltrække private midler, som fastslået enten ved en udbudsprocedure eller ved en uafhængig vurdering forhåndsvurdering, der udføres i overensstemmelse med artikel 52 i denne forordning. [Ændring 259]

Artikel 56

Genanvendelse af midler, der kan henføres til støtte fra fondene

1.  Midler, der inden slutningen af støtteberettigelsesperioden tilbagebetales til finansielle instrumenter fra investeringer i slutmodtagere eller fra frigørelsen af midler afsat i henhold til garantikontrakter, herunder tilbagebetaling af kapital og enhver form for genererede indtægter, der kan henføres til støtten fra fondene, skal genanvendes i samme eller andre finansielle instrumenter til yderligere investeringer i slutmodtagere under de samme specifikke målsætninger og til eventuelle forvaltningsomkostninger og -gebyrer, der er knyttet til sådanne yderligere investeringer, under hensyntagen til princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning. [Ændring 260]

1a.   Besparelser som følge af mere effektive operationer betragtes ikke som genererede indtægter, jf. første afsnit. Navnlig må omkostningsbesparelser som følge af energieffektivitetsforanstaltninger ikke føre til en tilsvarende nedsættelse af driftsstøtten. [Ændring 261]

2.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de midler, der er omhandlet i stk. 1, og som tilbagebetales til finansielle instrumenter inden for en periode på mindst otte år efter støtteberettigelsesperiodens ophør, genanvendes i overensstemmelse med de politiske målsætninger for det eller de programmer, under hvilke de blev etableret, enten inden for samme finansielle instrument eller, når disse midler ikke længere findes i det finansielle instrument, inden for andre finansielle instrumenter eller i forbindelse med andre former for støtte.

KAPITEL III

Regler for støtteberettigelse

Artikel 57

Støtteberettigelse

1.  Udgifters støtteberettigelse bestemmes på grundlag af nationale regler, medmindre der er fastsat specifikke regler i eller på grundlag af denne forordning eller de fondsspecifikke forordninger.

2.  Udgifter er berettigede til støtte fra fondene, hvis de er afholdt af en støttemodtager eller den private partner i en OPP-operation og betalt i forbindelse med gennemførelsen af operationer mellem datoen for programmets indgivelse til Kommissionen, dog senest den 1. januar 2021, og den 31. december 2029 2030. [Ændring 262]

For omkostninger, som refunderes i henhold til artikel 48, stk. 1, litra b) og c), skal de aktioner, som udgør grundlaget for refusionen, gennemføres mellem datoen for programmets indgivelse til Kommissionen, dog senest den 1. januar 2021, og den 31. december 2029.

3.  For EFRU skal udgifter i tilknytning til operationer, der omfatter mere end én regionskategori, jf. artikel 102, stk. 2, i en og samme medlemsstat, tildeles til de pågældende regionskategorier på et pro rata-grundlag baseret på objektive kriterier.

For ESF+ skal udgifter til operationer bidrage til opfyldelsen af programmets specifikke målsætninger.

4.  Alle eller dele af en operation under ELFUL, ESF+ eller Samhørighedsfonden kan helt eller delvis gennemføres uden for en medlemsstat, og også uden for Unionen, forudsat at operationen henhører under en af de fem komponenter i målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) som defineret i artikel 3 i forordning (EU) [...] (ETS-forordningen) og bidrager til opfyldelsen af programmets målsætninger. [Ændring 263]

5.  For tilskud i de former, der er omhandlet i artikel 48, stk. 1, litra b), c) og d), skal de udgifter, som er berettigede til et bidrag fra fondene, være lig med de beløb, der er beregnet i overensstemmelse med artikel 48, stk. 2.

6.  Operationer udvælges ikke til at modtage støtte fra fondene, hvis de fysisk er afsluttet eller fuldt ud gennemført, før ansøgningen om støtte under programmet er indgivet til forvaltningsmyndigheden, uanset om alle tilhørende betalinger er blevet foretaget. Dette stykke finder ikke anvendelse på EHFF-kompensation for meromkostninger i regioner i den yderste periferi eller udgifter, der finansieres af specifikke supplerende EFRU- og ESF+-bevillinger til regioner i den yderste periferi. [Ændring 264]

7.  Udgifter, der bliver støtteberettigede som følge af en programændring, er støtteberettigede fra datoen for indgivelsen af den tilsvarende anmodning til Kommissionen.

For EFRU og Samhørighedsfonden er dette tilfældet, når en ny interventionstype, der er omhandlet i tabel 1 i bilag I, eller, for AMIF, FIS og IGFV, i de fondsspecifikke forordninger, indsættes i programmet.

Hvis et program ændres, for at der kan reageres på naturkatastrofer, kan det fastsættes i programmet, at støtteberettigelsen af udgifter vedrørende et sådan ændring starter fra den dato, hvor naturkatastrofen fandt sted.

8.  Hvis der godkendes et nyt program i forbindelse med midtvejsgennemgangen, jf. artikel 14, er udgifterne støtteberettigede fra datoen for indgivelsen af den tilsvarende anmodning til Kommissionen.

9.  En operation kan modtage støtte fra en eller flere fonde eller fra et eller flere programmer og fra andre EU-instrumenter. I sådanne tilfælde må udgifter, der er angivet i en betalingsanmodning vedrørende en af fondene, ikke angives for begge eller en af følgende:

(a)  støtte fra en anden fond eller et andet EU-instrument

(b)  støtte fra samme fond under et andet program.

Det udgiftsbeløb, der angives i en betalingsanmodning til en fond, kan beregnes pro rata for hver fond og for det eller de berørte programmer i overensstemmelse med det dokument, hvori støttevilkårene er fastsat.

Artikel 58

Ikke-støtteberettigede omkostninger

1.  Følgende omkostninger er ikke berettigede til bidrag fra fondene:

a)  renter af gæld med undtagelse af, undtagen når det gælder tilskud, der gives i form af rentegodtgørelse eller tilskud til garantigebyrer, eller et bidrag til finansielle instrumenter, der skyldes negative renter [Ændring 265]

b)  køb af jord for et beløb, der udgør mere end 10 % af de samlede støtteberettigede udgifter til den pågældende foranstaltning; for forladte grunde og tidligere industrigrunde med bygninger hæves denne grænse til 15 %; for garantier gælder disse procentdele for det underliggende lån

c)  merværdiafgift ("moms"), undtagen for operationer, hvortil de samlede omkostninger er på under 5 000 000 EUR. [Ændring 266]

Med henblik på litra b) gælder grænserne ikke for operationer, der vedrører miljøbevaring.

Støtteberettigelse for så vidt angår operationer vedrørende merværdiafgift ("moms") fastsættes fra sag til sag, undtagen når det gælder operationer, hvortil de samlede omkostninger er på under 5 000 000 EUR, og slutmodtageres investeringer og udgifter. [Ændring 267]

2.  I de fondsspecifikke forordninger kan der fastsættes supplerende omkostninger, der ikke berettigede til bidrag fra den enkelte fond.

Artikel 59

Operationernes varighed

1.  Medlemsstaten tilbagebetaler bidraget fra fondene, til en operation, som omfatter investeringer i infrastruktur eller produktive investeringer, hvis operationen i de første fem år efter den endelige betaling til støttemodtageren eller inden den frist, der er fastsat i statsstøttereglerne, hvis det er relevant, udsættes for et af følgende forhold:

a)  ophør eller flytning af en produktionsaktivitet

b)  en ændring i ejendomsretten til et infrastrukturelement, som giver en virksomhed eller et offentligt organ en uretmæssig fordel

c)  en væsentlig ændring, der berører dens art, mål eller gennemførelsesvilkår, som ville føre til underminering af operationens oprindelige mål.

Medlemsstaten kan reducere den frist, der er fastsat i første afsnit, til tre år i de behørigt berettigede tilfælde af, der er omhandlet i litra a), b) og c), i forbindelse med opretholdelse af investeringer foretaget eller stillinger oprettet af SMV'er. [Ændring 268]

2.  Operationer, der støttes af ESF+, skal kun tilbagebetale støtten fra ESF+, hvis de er underlagt en forpligtelse til opretholdelse af investeringer i henhold til statsstøttereglerne.

3.  Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på programbidrag til eller fra finansielle instrumenter og på operationer, der udsættes for et ophør af produktionsaktivitet, der skyldes en konkurs, i forbindelse med hvilken der ikke er begået svigagtige handlinger. [Ændring 269]

Artikel 60

Flytning

1.  Udgifter til flytning, som defineret i artikel 2, nr. 26), er ikke berettigede til bidrag fra fondene.

2.  Hvis et bidrag fra fondene udgør statsstøtte, skal forvaltningsmyndigheden sikre sig, at bidraget ikke støtter flytning i overensstemmelse med artikel 14, stk. 16, i Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014.

Artikel 61

Særlige regler for støtteberettigelse i forbindelse med tilskud

1.  Naturalydelser i form af levering af bygge- og anlægsarbejder, varer, tjenesteydelser og jord og fast ejendom, for hvilke der ikke er foretaget kontantbetalinger dokumenteret ved fakturaer eller dokumenter med en tilsvarende bevisværdi, kan være støtteberettigede, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)  den offentlige støtte, der er betalt til en operation, som omfatter naturalydelser, må ikke overstige de samlede støtteberettigede udgifter, eksklusive bidrag i form af naturalydelser ved afslutningen af operationen

b)  værdien af naturalydelser må ikke overstige de omkostninger, der normalt accepteres på det pågældende marked

c)  værdien og leveringen af naturalydelserne skal kunne vurderes og verificeres af en uafhængig instans

d)  drejer det sig om tilvejebringelse af jord eller fast ejendom, kan der med henblik på en lejekontrakt foretages en betaling af et nominelt beløb pr. år, som ikke må overstige én enkelt enhed af medlemsstatens valuta

e)  drejer det sig om naturalydelser i form af ulønnet arbejde, skal værdien af det pågældende arbejde fastlægges under hensyntagen til verificeret tidsforbrug og vederlagssatsen for tilsvarende lønnet arbejde.

Værdien af jorden eller den faste ejendom omhandlet i nærværende artikels første afsnit, litra d), skal attesteres af en uafhængig, kvalificeret ekspert eller et behørigt bemyndiget offentligt organ, og den må ikke overstige den grænse, der er fastsat i artikel 58, stk. 1, litra b).

2.  Afskrivningsomkostninger, for hvilke der ikke er foretaget betalinger godtgjort ved fakturaer, kan betragtes som støtteberettigede, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)  Programmets regler om støtteberettigelse giver mulighed for det.

b)  Udgifterne skal dokumenteres ved hjælp af bilag med bevisværdi svarende til fakturaer for støtteberettigede omkostninger, hvis de pågældende omkostninger blev refunderet i den form, der er omhandlet i artikel 48, stk. 1, litra a).

c)  Omkostningerne vedrører udelukkende operationens støtteperiode.

d)  Offentlige tilskud har ikke bidraget til erhvervelsen af de afskrevne aktiver.

Artikel 62

Særlige regler for støtteberettigelse i forbindelse med finansielle instrumenter

1.  Ved støtteberettigede udgifter til et finansielt instrument forstås programbidragets samlede beløb, der er betalt til eller, for garantiers vedkommende, afsat i henhold til garantikontrakter, af det finansielle instrument inden for den støtteberettigede periode, hvis dette beløb svarer til:

a)  betalinger til slutmodtagere i tilfælde af lån, egenkapitalinvesteringer og kvasiegenkapitalinvesteringer

b)  midler afsat i henhold til garantikontrakter, hvad enten de er udestående eller allerede er udløbet, som har til formål at imødekomme eventuel garantiudnyttelse i forbindelse med tab, som er beregnet på grundlag af et multiplikatorforhold, der omfatter et samlet beløb for underliggende udbetalte nye lån, egenkapitalinvesteringer eller kvasiegenkapitalinvesteringer i slutmodtagere

c)  betalinger til eller til fordel for slutmodtagere, hvis finansielle instrumenter kombineres med andre EU-bidrag i en operation som i en samlet operation med et finansielt instrument, jf. artikel 52, stk. 5

d)  betaling af forvaltningsgebyrer og refusion af forvaltningsomkostninger afholdt af de organer, der gennemfører det finansielle instrument.

2.  Med henblik på stk. 1, litra b), fastlægges multiplikatorforholdet i en forsigtig forudgående risikovurdering og aftales i den relevante finansieringsaftale. Multiplikatorforholdet kan ændres, hvis det er begrundet i efterfølgende forandringer i markedsvilkårene. En sådan ændring har ikke tilbagevirkende kraft.

3.  Med henblik på stk. 1, litra d), skal forvaltningsgebyrer være baseret på performance. Basisgodtgørelsen for forvaltningsomkostninger og -gebyrer er støtteberettiget i de første 12 måneder af gennemførelsen af det finansielle instrument. Hvis organer, der gennemfører en holdingfond og/eller særlige fonde i henhold til artikel 53, stk. 3 2, udvælges via en direkte tildeling af kontrakter, gælder der for størrelsen af forvaltningsomkostninger og ‑gebyrer, der betales til disse organer, og som kan anmeldes som støtteberettigede udgifter, en tærskel på op til 5 % af de samlede programbidrag, der er udbetalt til slutmodtagere i form af lån, egenkapitalinvesteringer eller kvasiegenkapitalinvesteringer eller afsat i henhold til garantikontrakter. [Ændring 270]

Denne tærskel gælder ikke, Hvis udvælgelsen af organer, der gennemfører finansielle instrumenter, foretages via et konkurrencebaseret udbud i overensstemmelse med gældende ret, og det konkurrencebaserede udbud viser, at der er behov for højere forvaltningsomkostninger og ‑gebyrer, som skal være resultatbaserede. [Ændring 271]

4.  Hvis stiftelsesomkostningerne eller en del heraf opkræves af slutmodtagere, må de ikke angives som støtteberettigede udgifter.

5.  De støtteberettigede udgifter, der anmeldes i henhold til stk. 1, må ikke overstige summen af den samlede støtte fra fondene, der er betalt i henhold til samme stykke, og den modsvarende nationale medfinansiering.

Afsnit VI

forvaltning og kontrol

KAPITEL I

Generelle regler for forvaltning og kontrol

Artikel 63

Medlemsstaternes ansvarsområder

1.  Medlemsstaterne skal råde over forvaltnings- og kontrolsystemer for deres programmer i overensstemmelse med dette afsnit og sikre, at de fungerer i overensstemmelse med principperne for forsvarlig økonomisk forvaltning og de centrale krav, der er anført i bilag X.

2.  Medlemsstaterne sikrer lovligheden og den formelle rigtighed af de udgifter, der indgår i de regnskaber, der indsendes til Kommissionen, og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at forebygge, opdage og korrigere uregelmæssigheder, herunder svig, og rapportere herom. Medlemsstaterne samarbejder fuldt ud med OLAF. [Ændring 272]

3.  Medlemsstaterne træffer efter anmodning fra Kommissionen de fornødne foranstaltninger for at sikre, at deres forvaltnings- og kontrolsystemer fungerer effektivt, samt lovligheden og den formelle rigtighed af udgifter, som indsendes til Kommissionen. Hvis denne foranstaltning er en revision, kan Kommissionens embedsmænd eller deres bemyndigede repræsentanter deltage.

4.  Medlemsstaterne sikrer kvaliteten, uafhængigheden og pålideligheden af overvågningssystemet og af data om indikatorer. [Ændring 273]

5.  Medlemsstaterne skal råde over systemer og procedurer, der sikrer, at alle dokumenter, som er nødvendige for revisionssporet, jf. bilag XI, opbevares i overensstemmelse med kravene i artikel 76.

6.  Medlemsstaterne skal etablere ordninger, der sikrer effektiv behandling af klager vedrørende fondene. Anvendelsesområdet, reglerne og procedurerne vedrørende disse ordninger er medlemsstaternes ansvar i overensstemmelse med deres institutionelle og retlige rammer. De skal efter anmodning fra Kommissionen i overensstemmelse med artikel 64, stk. 4a, undersøge klager indgivet til Kommissionen, som hører under anvendelsesområdet for deres programmer, og skal informere Kommissionen om resultaterne af undersøgelserne. [Ændring 274]

Med henblik på denne artikel omfatter klager tvister mellem potentielle og udvalgte støttemodtagere med hensyn til den foreslåede eller udvalgte operation og tvister med tredjepart om gennemførelsen af programmet eller operationer under programmet, uafhængigt af adgang til domstolsprøvelser i henhold til national ret.

7.  Medlemsstaterne sikrer, at alle udvekslinger af oplysninger mellem støttemodtagere og programmyndighederne foretages ved hjælp af brugervenlige elektroniske dataudvekslingssystemer i overensstemmelse med bilag XII. [Ændring 275]

For så vidt angår programmer, der støttes af EHFF, AMIF, FIS og IGFV, finder første afsnit anvendelse fra den 1. januar 2023 2022. [Ændring 276]

Første afsnit finder ikke anvendelse på programmer i henhold til ESF+-forordningens artikel [4, stk. 1, litra c), nr. vii xi),]. [Ændring 277]

8.  Medlemsstaterne sikrer, at alle officielle udvekslinger af oplysninger med Kommissionen foretages ved hjælp af et elektronisk dataudvekslingssystem i overensstemmelse med bilag XIII.

9.  De enkelte medlemsstater udarbejder efter godkendelsen af programmet og senest på tidspunktet for indgivelse af den endelige betalingsanmodning for det første regnskabsår, dog senest den 30. juni 2023, en beskrivelse af forvaltnings- og kontrolsystemet i overensstemmelse med modellen i bilag XIV. Den skal holde denne beskrivelse opdateret for at tage højde for eventuelle senere ændringer.

10.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 107 for at supplere nærværende artikels stk. 2 ved at fastsætte kriterierne for at fastslå, hvilke sager om uregelmæssighed der skal indberettes, og hvilke data der skal oplyses.

11.  For at sikre ensartede betingelser og regler for gennemførelsen af denne artikel vedtager Kommissionen en gennemførelsesretsakt efter rådgivningsproceduren i artikel 109, stk. 2, med henblik på at fastsætte de det format, der skal anvendes til indberetning af uregelmæssigheder. [Ændring 278]

Artikel 64

Kommissionens beføjelser og ansvarsområder

1.  Kommissionen forvisser sig om, at medlemsstaterne har forvaltnings- og kontrolsystemer, der er i overensstemmelse med denne forordning, og at disse systemer fungerer effektivt under gennemførelsen af programmerne. Kommissionen udarbejder til brug for medlemsstaterne en revisionsstrategi og revisionsplan, som skal baseres på en risikovurdering. [Ændring 279]

Kommissionen og revisionsmyndighederne samordner deres revisionsplaner.

2.  Kommissionens revisioner foretages op til tre to kalenderår efter godkendelsen af de regnskaber, som indeholder de pågældende udgifter. Denne frist finder ikke anvendelse på operationer, hvor der er mistanke om svig. [Ændring 280]

3.  Med henblik på deres revisioner skal Kommissionens embedsmænd eller deres bemyndigede repræsentanter have adgang til alle nødvendige fortegnelser, dokumenter og metadata, uanset hvilket medium de er lagret på, vedrørende operationer, der støttes af fondene, eller vedrørende forvaltnings- og kontrolsystemerne, og de skal modtage kopi i det særlige format, der anmodes om.

4.  For revisioner på stedet gælder desuden følgende:

a)  Kommissionen giver mindst 12 15 arbejdsdages varsel om revisionen til den kompetente programmyndighed, undtagen i hastende tilfælde. Medlemsstatens embedsmænd eller bemyndigede repræsentanter kan deltage i sådanne revisioner. [Ændring 281]

b)  Hvis visse handlinger i henhold til nationale bestemmelser er forbeholdt myndighedspersoner, der er specifikt udpeget ved national lovgivning, skal Kommissionens embedsmænd og bemyndigede repræsentanter dog have adgang til de oplysninger, der tilvejebringes således, uden at tilsidesætte nationale domstoles kompetencer og under fuld overholdelse af de berørte retssubjekters grundlæggende rettigheder.

c)  Kommissionen fremsender de foreløbige revisionsresultater, på mindst et af EU's officielle sprog, til den kompetente myndighed i medlemsstaten senest 3 2 måneder efter den sidste revisionsdag. [Ændring 282]

d)  Kommissionen fremsender revisionsrapporten, på mindst et af EU's officielle sprog, senest 3 2 måneder efter at have modtaget et komplet svar fra den kompetente myndighed i medlemsstaten om de foreløbige revisionsresultater. Medlemsstatens svar anses for at være fuldstændigt, hvis Kommissionen ikke har rapporteret om udestående dokumentation inden for 2 måneder. [Ændring 283]

Kommissionen kan i behørigt begrundede tilfælde forlænge de frister, der er fastsat i litra c) og d), med yderligere tre to måneder. [Ændring 284]

4a.   Uanset artikel 63, stk. 6, skal Kommissionen stille et klagebehandlingssystem til rådighed, der er tilgængeligt for alle borgere og interessenter. [Ændring 285]

Artikel 65

Programmyndigheder

1.  Med henblik på anvendelsen af finansforordningens artikel [63, stk. 3] udpeger medlemsstaten for hvert program en forvaltningsmyndighed og en revisionsmyndighed. Hvis en medlemsstat gør brug af den mulighed, der er omhandlet i artikel 66, stk. 2, udpeges det pågældende organ som en programmyndighed. Samme myndighed kan have ansvar for flere programmer.

2.  Revisionsmyndigheden skal være en offentlig eller privat myndighed, der fungerer uafhængigt af forvaltningsmyndigheden og de reviderede organer eller enheder, der har fået overdraget eller delegeret funktioner. [Ændring 286]

3.  Forvaltningsmyndigheden kan udpege et eller flere bemyndigede organer til at udføre bestemte opgaver under sit ansvar. Ordninger mellem forvaltningsmyndigheden og de bemyndigede organer registreres skriftligt.

4.  Medlemsstaterne sikrer, at princippet om adskillelse af funktioner mellem og inden for sådanne myndigheder overholdes.

5.  Det organ, der gennemfører programsamfinansieringen som omhandlet i artikel [11] i forordning (EU) (...) [Horisont Europa-deltagelsesreglerne] udpeges til bemyndiget organ af det pågældende programs forvaltningsmyndighed i overensstemmelse med stk. 3.

KAPITEL II

Standardsystemer til forvaltning og kontrol

Artikel 66

Forvaltningsmyndighedens funktioner

1.  Forvaltningsmyndigheden har ansvaret for forvaltning af programmet med henblik på at opfylde programmets målsætninger. Den har navnlig følgende funktioner:

a)  udvælge operationer, jf. artikel 67

b)  varetage programforvaltningsopgaver, jf. artikel 68

c)  støtte overvågningsudvalgets arbejde, jf. artikel 69

d)  føre tilsyn med bemyndigede organer

e)  i et elektronisk system elektroniske systemer registrere og lagre de data om hver enkelt operation, der er nødvendige med henblik på overvågning, evaluering, finansiel forvaltning, verificeringer og revisioner, samt garantere dataenes sikkerhed, integritet og fortrolighed og autentificering af brugerne. [Ændring 287]

2.  Medlemsstaten kan lade forvaltningsmyndigheden eller et andet organ varetage regnskabsfunktionen som omhandlet i artikel 70.

3.  For programmer, der støttes af AMIF, FIS og IGFV, varetages regnskabsfunktionen af forvaltningsmyndigheden eller under dennes ansvar.

4.  Kommissionen vedtager en gennemførelsesretsakt efter rådgivningsproceduren i artikel 109, stk. 2, for at sikre ensartede betingelser for det de elektroniske data, der skal registreres og lagres, jf. stk. 1, litra e). Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 109, stk. 2.

Artikel 67

Forvaltningsmyndighedens udvælgelse af operationer

1.  Med henblik på udvælgelsen af operationer skal forvaltningsmyndigheden opstille og anvende kriterier og procedurer, der er ikke-diskriminerende og gennemsigtige, sikrer tilgængelighed for personer med handicap og ligestilling mellem kønnene og tager hensyn til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og princippet om bæredygtig udvikling og til Unionens politik på miljøområdet i overensstemmelse med artikel 11 og artikel 191, stk. 1, i TEUF. [Ændring 288]

Kriterierne og procedurerne skal sikre prioriteringen af de operationer, der skal udvælges, med henblik på at maksimere bidraget fra EU-midlerne til opfyldelsen af programmets målsætninger.

2.  Efter anmodning fra Kommissionen skal forvaltningsmyndigheden rådføre sig med Kommissionen og tage dens bemærkninger i betragtning før den første fremlæggelse af udvælgelseskriterier for overvågningsudvalget og før eventuelle efterfølgende ændringer af disse kriterier.

3.  Ved udvælgelsen af operationer skal forvaltningsmyndigheden:

a)  sikre, at de udvalgte operationer er bæredygtige, i overensstemmelse med programmet og de territoriale strategier og yder et effektivt bidrag til opfyldelsen af de specifikke målsætninger [Ændring 289]

b)  sikre, at de udvalgte operationer er i tråd med de tilsvarende strategier for opfyldelsen af grundforudsætninger

c)  sikre, at de udvalgte operationer frembyder det optimale et passende forhold mellem støttebeløbet, de gennemførte aktiviteter og de målsætninger, der opfyldes [Ændring 290]

d)  verificere, at støttemodtageren har de nødvendige finansielle midler og mekanismer til at dække omkostningerne til drift og vedligeholdelse

e)  sikre, at de udvalgte operationer, der falder ind under anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU(45), er genstand for en vurdering af virkningerne på miljøet eller en screeningprocedure, og at der er taget behørigt hensyn til vurderingen af alternative løsninger og en omfattende offentlig høring, på grundlag af kravene i nævnte direktiv som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/52/EU(46) [Ændring 291]

f)  verificere sikre, at hvis operationerne er påbegyndt før indgivelse til forvaltningsmyndigheden af en finansieringsanmodning, er gældende ret blevet overholdt [Ændring 292]

g)  sikre, at de udvalgte operationer falder ind under anvendelsesområdet for den pågældende fond og henregnes til en interventionstype eller, for EHFF's vedkommende, et støtteområde

h)  sikre, at operationer ikke omfatter aktiviteter, der indgik i en operation, der var genstand for flytning i overensstemmelse med artikel 60, eller som ville udgøre en overførsel af en produktionsaktivitet i overensstemmelse med artikel 59, stk. 1, litra a).

i)  sikre, at de udvalgte operationer ikke påvirkes af en begrundet udtalelse fra Kommissionen vedrørende en overtrædelse i henhold til artikel 258 i TEUF, der rejser tvivl om lovligheden og den formelle rigtighed af udgifter eller operationers performance

j)  før der træffes investeringsbeslutninger, sikre klimasikring af investeringer i infrastruktur med en forventet levetid på mindst fem år samt anvendelse af princippet om energieffektivitet først. [Ændring 293]

4.  Forvaltningsmyndigheden sikrer, at støttemodtageren får et dokument, der fastlægger alle støttebetingelserne for hver enkelt operation, herunder specifikke krav vedrørende de varer eller tjenesteydelser, der skal leveres, finansieringsplanen, fristen for udførelsen og, hvis det er relevant, den metode, der skal anvendes til at bestemme operationens omkostninger, og betingelserne for betaling af tilskuddet.

5.  For operationer, der har modtaget et kvalitetsmærke (Seal of Excellence), eller som er udvalgt under programsamfinansieringen under Horisont Europa, kan forvaltningsmyndigheden beslutte at yde støtte direkte fra EFRU eller ESF+, forudsat at sådanne foranstaltninger er i overensstemmelse med programmets målsætninger.

Medfinansieringssatsen for det instrument, der giver kvalitetsmærket "Seal of Excellence", eller programsamfinansieringen, finder anvendelse og skal være angivet i det dokument, der er omhandlet i stk. 4.

5a.   Forvaltningsmyndigheden kan i behørigt begrundede tilfælde også beslutte at bidrage med op til 5 % af et programs finansielle tildeling under EFRU og ESF+ til specifikke projekter i den medlemsstat, der er berettiget til støtte under Horisont Europa, herunder projekter, der er udvalgt i anden fase, forudsat at disse specifikke projekter bidrager til programmets mål i den pågældende medlemsstat. [Ændring 294]

6.  Når forvaltningsmyndigheden udvælger en operation af strategisk betydning, underretter den straks inden for en måned Kommissionen og fremlægger alle relevante oplysninger til Kommissionen om denne operation, herunder en cost-benefit-analyse. [Ændring 295]

Artikel 68

Forvaltningsmyndighedens programforvaltning

1.  Forvaltningsmyndigheden skal:

a)  foretage forvaltningsverificeringer for at verificere, at medfinansierede varer og tjenesteydelser er blevet leveret, og at operationen er i overensstemmelse med gældende ret, programmet og betingelserne for støtte til operationen, og

i)  hvis omkostningerne skal refunderes i henhold til artikel 48, stk. 1, litra a), at det udgiftsbeløb, som støttemodtagerne har anmeldt i forbindelse med disse omkostninger, er betalt, og at støttemodtagerne fører særskilte regnskaber for alle transaktioner i forbindelse med operationen

ii)  hvis omkostningerne skal refunderes i henhold til artikel 48, stk. 1, litra b), c) og d), at betingelserne for udgiftsrefusion til støttemodtagerne er opfyldt

b)  forudsat at der er midler til rådighed, med hensyn til forfinansiering og mellemliggende betalinger sikre, at en støttemodtager modtager det skyldige beløb fuldt ud for bekræftede udgifter, og senest 90 60 dage efter at støttemodtageren har indgivet betalingsanmodningen [Ændring 296]

c)  have indført effektive og proportionale foranstaltninger og procedurer til bekæmpelse af svig under hensyntagen til de identificerede risici

d)  forebygge, opdage og korrigere uregelmæssigheder

e)  bekræfte, at de udgifter, der er opført i regnskaberne, er lovlige og formelt rigtige

f)  udarbejde forvaltningserklæringen i overensstemmelse med modellen i bilag XV

g)  fremlægge skøn over de forventede beløb for betalingsanmodninger, der indgives for det aktuelle og de efterfølgende kalenderår, senest den 31. januar og 31. juli, jf. bilag VII.

For så vidt angår første afsnit, litra b), foretages der ikke fradrag eller tilbageholdelse af noget beløb, og der pålægges ikke nogen specifik afgift eller andre afgifter med tilsvarende virkning, der kan nedsætte beløbene til støttemodtagerne.

For OPP-operationers vedkommende foretager forvaltningsmyndigheden betalinger til en spærret konto, der er oprettet til dette formål i støttemodtagerens navn til brug i overensstemmelse med OPP-aftalen.

2.  Forvaltningsverificeringer, jf. stk. 1, litra a), skal være risikobaseret og stå i et rimeligt forhold til de identificerede risici som fastlagt i en risikostyringsstrategi.

Forvaltningsverificeringer omfatter bl.a. administrativ verificering af støttemodtageres betalingsanmodninger og verificering på stedet af operationer. Den skal senest gennemføres inden udarbejdelsen af regnskaberne, jf. artikel 92.

3.  Hvis forvaltningsmyndigheden også er støttemodtager inden for programmet, skal ordninger vedrørende forvaltningsverificeringer sikre adskillelse af funktioner.

4.  Uanset stk. 2 kan der i ETS-forordningen fastsættes særlige regler om forvaltningsverificeringer vedrørende Interreg-programmer

Artikel 69

Støtte fra forvaltningsmyndigheden til overvågningsudvalgets arbejde

Forvaltningsmyndigheden skal:

a)  i god tid give overvågningsudvalget alle de oplysninger, der er nødvendige for, at det kan varetage sine opgaver

b)  sikre opfølgning af overvågningsudvalgets beslutninger og henstillinger.

Artikel 70

Regnskabsfunktionen

1.  Regnskabsfunktionen omfatter af følgende opgaver:

a)  udarbejdelse og indgivelse af betalingsanmodninger til Kommissionen, jf. artikel 85 og 86 og under hensyntagen til de revisioner, der er foretaget af revisionsmyndigheden eller på dennes ansvar [Ændring 297]

b)  udarbejdelse og fremlæggelse af regnskaber med bekræftelse af deres fuldstændighed, nøjagtighed og korrekthed, jf. artikel 92, og opbevaring af fortegnelser over alle regnskabselementer i et elektronisk system [Ændring 298]

c)  omregning af de udgiftsbeløb, der er afholdt i en anden valuta, til euro ved hjælp af Kommissionens månedlige regnskabsvekselkurs for den måned, hvor udgifterne er registreret i regnskabssystemet af det organ, der har ansvaret for at udføre de opgaver, der er fastsat i denne artikel.

2.  Regnskabsfunktionen omfatter ikke verificeringer på støttemodtagerniveau.

3.  Uanset stk. 1, litra c), kan der i ETS-forordningen fastsættes en anden metode til at omregne de udgiftsbeløb, der er afholdt i en anden valuta, til euro.

Artikel 71

Revisionsmyndighedens funktioner

1.  Revisionsmyndigheden er ansvarlig for at udføre systemrevisioner, revisioner af operationer og revisioner af regnskaber med henblik på på uafhængig vis at give Kommissionen sikkerhed for, at forvaltnings- og kontrolsystemerne fungerer effektivt, og at udgifterne i de regnskaber, der indgives til Kommissionen, er lovlige og formelt rigtige.

2.  Revisionsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med internationalt accepterede revisionsstandarder.

3.  Revisionsmyndigheden bør udarbejde følgende og forelægge dem for Kommissionen:

a)  en årlig revisionserklæring, jf. finansforordningens artikel [63, stk. 7], ved anvendelse af modellen i bilag XVI og baseret på alt udført revisionsarbejde, idet følgende særskilte komponenter skal være omfattet:

i)  regnskabernes fuldstændighed, nøjagtighed og rigtighed

ii)  lovligheden og den formelle rigtighed af udgifterne i de regnskaber, der indgives til Kommissionen

iii)  angivelse af, at forvaltnings- og kontrolsystemet fungerer effektivt.

b)  en årlig kontrolrapport, der opfylder kravene i finansforordningens artikel [63, stk. 5, litra b)], i overensstemmelse med modellen i bilag XVII, med bl.a., for at understøtte revisionserklæringen omhandlet i litra a) og med et sammendrag af de konstaterede forhold, en analyse af arten og omfanget af fejl og mangler i systemerne samt de foreslåede og gennemførte korrigerende foranstaltninger, den deraf følgende samlede fejlprocent og restfejlprocenten for de udgifter, der er opført i de regnskaber, der er indgivet til Kommissionen.

4.  For programmer, der er samlet med henblik på revisioner af operationer, jf. artikel 73, stk. 2, kan de oplysninger, der kræves i henhold til stk. 3, litra b), samles i én enkelt rapport.

Hvis revisionsmyndigheden anvender denne mulighed for programmer, der støttes af AMIF, FIS og IGFV, skal de oplysninger, der kræves i henhold til stk. 3, litra b), indberettes pr. fond.

5.  Revisionsmyndigheden tilsender Kommissionen systemrevisionsrapporter, så snart den kontradiktoriske procedure med de pågældende reviderede enheder er afsluttet.

6.  Kommissionen og revisionsmyndighederne mødes regelmæssigt, mindst én gang om året, medmindre andet er aftalt, for at gennemgå revisionsstrategien, den årlige kontrolrapport, revisionserklæringen og deres revisionsplaner og ‑metoder og for at udveksle synspunkter om spørgsmål vedrørende forbedring af forvaltnings- og kontrolsystemerne.

6a.   Revisionen gennemføres under henvisning til den gældende standard på tidspunktet for aftalen om den reviderede operation, undtagen hvis nye standarder er gunstigere for modtageren. [Ændring 299]

6b.   Konstateringen af en uregelmæssighed som led i revisionen af en operation, der medfører en økonomisk sanktion, kan ikke føre til, at omfanget af kontrollen udvides, eller at der foretages finansielle korrektioner ud over de udgifter, der er dækket af det regnskabsår, hvor de reviderede udgifter er afholdt. [Ændring 300]

Artikel 72

Revisionsstrategi

1.  Revisionsmyndigheden udarbejder efter at have konsulteret forvaltningsmyndigheden en revisionsstrategi baseres baseret på en risikovurdering, idet der tages hensyn til den beskrivelse af forvaltnings- og kontrolsystemerne, som omhandlet i artikel 63, stk. 9, som omfatter systemrevisioner og revisioner af operationer. Revisionsstrategien skal omfatte systemrevisioner af nyligt udpegede forvaltningsmyndigheder og myndigheder, der er ansvarlige for regnskabsfunktionen. Revisionen skal finde sted senest ni måneder efter det første år, de har fungeret. Revisionsstrategien skal udarbejdes i overensstemmelse med modellen i bilag XVIII og ajourføres hvert år efter den første årlige kontrolrapport og revisionserklæring, der er fremsendt til Kommissionen. Den kan omfatte et eller flere programmer. Revisionsmyndigheden kan i revisionsstrategien fastsætte en grænse for revision af fælles konti. [Ændring 301]

2.  Revisionsstrategien forelægges for Kommissionen efter anmodning.

Artikel 73

Revision af operationer

1.  Revisionen af operationer skal omfatte udgifter anmeldt til Kommissionen i regnskabsåret på grundlag af en stikprøve. Stikprøven skal være repræsentativ og baseret på statistiske metoder til udvælgelse af stikprøver.

2.  Hvis populationen består af mindre end 300 stikprøveenheder, kan der anvendes en ikke-statistisk metode til udvælgelse af stikprøver efter revisionsmyndighedens professionelle skøn. I sådanne tilfælde skal stikprøvens størrelse være tilstrækkelig til at give revisionsmyndigheden mulighed for at udarbejde en gyldig revisionserklæring. Den ikke-statistiske metode til udvælgelse af stikprøver skal omfatte mindst 10 % af stikprøveenhederne i populationen i regnskabsåret, og stikprøverne skal være udvalgt tilfældigt.

Den statistiske stikprøve kan omfatte et eller flere programmer, der modtager støtte fra EFRU, Samhørighedsfonden og ESF+ og, ved anvendelse af stratificering, hvis det er relevant, en eller flere programmeringsperioder efter revisionsmyndighedens professionelle skøn.

Stikprøven af operationer, som støttes af AMIF, FIS, IGFV og EHFF, skal omfatte operationer, der modtager støtte fra hver fond særskilt.

3.  Revisioner af operationer omfatter kun verificering på stedet af den fysiske gennemførelse af operationen, hvis den pågældende operationstype kræver det.

Der kan i ESF+-forordningen fastsættes særlige bestemmelser om programmer i henhold til ESF+-forordningens artikel [4, stk. 1, litra c), nr. vii)].

I tilfælde af uoverensstemmelser mellem Kommissionen og en medlemsstat om revisionsresultater indføres der en tvistbilæggelsesprocedure. [Ændring 302]

4.  Kommissionen tillægges beføjelse til i overensstemmelse med artikel 107 at vedtage en delegeret retsakt for at supplere denne artikel ved at fastsætte standardiserede stikprøvemetodologier og ‑metoder med henblik på at dække et eller flere programmeringsperioder.

Artikel 74

Ordninger med én enkelt revision

1.  Når Kommissionen og revisionsmyndighederne foretager revisioner, skal de tage hensyn til princippet om én enkelt revision og proportionalitetsprincippet i forhold til risikoniveauet for EU-budgettet. De skal undgå overlapning af revisioner af de samme udgifter anmeldt til Kommissionen med det formål at minimere omkostningerne til forvaltningsverificeringer og ‑revisioner og den administrative byrde for støttemodtagerne.

Kommissionen og revisionsmyndighederne skal i første omgang anvende alle de oplysninger og registre, der findes i det elektroniske system systemer, der er omhandlet i artikel 66, stk. 1, litra e), herunder resultaterne af forvaltningsverificeringer, og kun anmode om og indhente yderligere dokumenter og revisionsbevis fra støttemodtagerne, hvis dette, baseret på deres professionelle skøn, er påkrævet for at støtte robuste revisionskonklusioner. [Ændring 303]

2.  For programmer, for hvilke Kommissionen konkluderer, at revisionsmyndighedens erklæring er pålidelig, og den pågældende medlemsstat deltager i det forstærkede samarbejde om Den Europæiske Anklagemyndighed, begrænses Kommissionens egne revisioner til revision af revisionsmyndighedens arbejde.

3.  Operationer, for hvilke de samlede støtteberettigede udgifter ikke overstiger 400 000 EUR for EFRU's og Samhørighedsfondens vedkommende, 300 000 EUR for ESF+'s vedkommende eller 200 000 EUR for EHFF's, AMIF's, FIS' og IGFV's vedkommende, må ikke underkastes mere end én revision af enten revisionsmyndigheden eller Kommissionen forud for indgivelsen af de regnskaber, som indeholder de samlede udgifter til den fuldførte operation.

Andre operationer må ikke underkastes mere end én revision pr. regnskabsår af revisionsmyndigheden og Kommissionen forud for indgivelsen af de regnskaber, som indeholder de samlede udgifter til den fuldførte operation. Operationer må ikke underkastes en revision af Kommissionen eller revisionsmyndigheden i et givent år, hvis Revisionsretten allerede har foretaget en revision i det pågældende år, forudsat at resultaterne af Revisionsrettens revision, kan anvendes af revisionsmyndigheden eller Kommissionen til at varetage deres respektive opgaver.

4.  Uanset stk. 3 kan enhver operation underkastes mere end én revision, hvis revisionsmyndigheden ud fra sit professionelle skøn konkluderer, at det ikke er muligt at udarbejde en gyldig revisionserklæring.

5.  Stk. 2 og 3 finder ikke anvendelse, hvis:

a)  der er en specifik risiko for uregelmæssigheder eller tegn på svig

b)  der er behov for at gentage revisionsmyndighedens arbejde for at opnå sikkerhed for, at det fungerer effektivt

c)  der er dokumentation for en alvorlig mangel i revisionsmyndighedens arbejde.

Artikel 75

Forvaltningsverificeringer og revisioner af finansielle instrumenter

1.  Forvaltningsmyndigheden foretager kun forvaltningsverificeringer på stedet, jf. artikel 68, stk. 1, vedrørende de organer, der gennemfører det finansielle instrument, og, i forbindelse med garantifonde, vedrørende de organer, der leverer de underliggende nye lån. Uden at det berører bestemmelserne i finansforordningens artikel 127 kan forvaltningsmyndigheden beslutte ikke at gennemføre forvaltningsverificeringer på stedet, hvis det finansielle instrument tilvejebringer kontrolrapporter, der støtter betalingsanmodningen. [Ændring 304]

2.  Forvaltningsmyndigheden må ikke foretage verificeringer på stedet vedrørende Den Europæiske Investeringsbank (EIB) eller andre internationale finansielle institutioner, hvori en medlemsstat er aktionær.

EIB eller andre internationale finansielle institutioner, hvori en medlemsstat er aktionær, skal imidlertid fremlægge kontrolrapporter for den udpegede myndighed til støtte for betalingsanmodningerne. [Ændring 305]

3.  Revisionsmyndigheden foretager systemrevisioner og revisioner af operationer, jf. artikel 71, 73 eller 77, vedrørende de organer, der gennemfører det finansielle instrument, og, i forbindelse med garantifonde, vedrørende de organer, der leverer de underliggende nye lån. Uden at det berører bestemmelserne i finansforordningens artikel 127, kan revisionsmyndigheden beslutte ikke at gennemføre yderligere revisioner, hvis det finansielle instrument forelægger revisionsmyndigheden en årlig revisionsrapport, der er udarbejdet af deres eksterne revisorer ved udgangen af hvert kalenderår, og som omfatter de i bilag XVII omhandlede elementer. [Ændring 306]

3a.   Inden for rammerne af garantifonde kan de organer, der har ansvaret for at revidere programmerne, kun foretage inspektioner eller revisioner af de organer, som yder de nye underliggende lån, når en eller flere af følgende situationer foreligger:

a)  der findes ingen tilgængelige bilag på forvaltningsmyndighedsniveau eller på niveauet for de organer, der gennemfører finansielle instrumenter, der dokumenterer støtten fra det finansielle instrument til de endelige modtagere

b)  der er beviser på, at de dokumenter, som er tilgængelige på forvaltningsmyndighedsniveau eller på niveauet for de organer, som gennemfører finansielle instrumenter, ikke giver et sandt og retvisende billede af den støtte, der er ydet. [Ændring 307]

4.  Revisionsmyndigheden må ikke foretage revisioner vedrørende EIB eller andre internationale finansielle institutioner, hvori en medlemsstat er aktionær, angående finansielle instrumenter, der gennemføres af dem.

EIB eller andre finansielle institutioner, hvori en medlemsstat er aktionær, skal imidlertid for Kommissionen og revisionsmyndigheden fremlægge en årlig revisionsrapport, der udarbejdet af deres eksterne revisorer, ved udgangen af hvert kalenderår. Rapporten skal omfatte de elementer, der er angivet i bilag XVII.

5.  EIB eller andre internationale finansielle institutioner skal give programmyndighederne alle de dokumenter, der er nødvendige for at de kan opfylde deres forpligtelser.

Artikel 76

Adgang til dokumenter

1.  Uden at dette tilsidesætter statsstøttereglerne, sikrer forvaltningsmyndigheden, at alle bilag i tilknytning til en operation, der støttes af fondene, opbevares på et passende niveau i fem tre år regnet fra den 31. december i det år, hvor den sidste betaling fra forvaltningsmyndigheden til støttemodtageren er foretaget. [Ændring 308]

2.  Denne periode afbrydes, hvis der indledes søgsmål, eller hvis Kommissionen fremsætter anmodning herom.

2a.   Forvaltningsmyndigheden kan beslutte at reducere dokumentopbevaringsperioden proportionelt med risikoprofilen og størrelsen af støttemodtagere. [Ændring 309]

KAPITEL III

Tillid til nationale forvaltningssystemer

Artikel 77

Forstærkede, proportionale ordninger

Medlemsstaten kan anvende følgende forstærkede, proportionale ordninger for et programs forvaltnings- og kontrolsystem, forudsat at betingelserne i artikel 78 er opfyldt:

a)  uanset artikel 68, stk. 1, litra a), og artikel 68, stk. 2, kan forvaltningsmyndigheden nøjes med at anvende nationale procedurer til at foretage forvaltningsverificeringer

b)  uanset artikel 73, stk. 1 og 3, kan revisionsmyndigheden begrænse sin revisionsaktivitet til en statistisk stikprøve på 30 stikprøveenheder for det pågældende program eller den pågældende gruppe af programmer

c)  Kommissionen skal begrænse sine egne revisioner til en revision af revisionsmyndighedens arbejde gennem en gentagelse kun på dens niveau, medmindre de tilgængelige oplysninger peger på en alvorlig mangel i revisionsmyndighedens arbejde.

Hvad angår litra b), kan revisionsmyndigheden, hvis populationen består af færre end 300 stikprøveenheder, anvende en ikke-statistisk metode til udvælgelse af stikprøver, jf. artikel 73, stk. 2.

Artikel 78

Betingelser for anvendelse af forstærkede, proportionale ordninger

1.  Medlemsstaten kan anvende de forstærkede, proportionale ordninger, jf. artikel 77, på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af programmeringsperioden, hvis Kommissionen i sine offentliggjorte årlige aktivitetsrapporter for de sidste to år forud for en medlemsstats beslutning om at anvende bestemmelserne i nærværende artikel, har bekræftet, at programmets forvaltnings- og kontrolsystem fungerer effektivt, og at den samlede fejlprocent for hvert år er under 2 %. Ved vurderingen af, om programmets forvaltnings- og kontrolsystem fungerer effektivt, skal Kommissionen tage hensyn til den pågældende medlemsstats deltagelse i det forstærkede samarbejde om Den Europæiske Anklagemyndighed.

Hvis en medlemsstat beslutter at gøre brug af denne mulighed, underretter den Kommissionen om anvendelsen af de forholdsmæssige ordninger, jf. artikel 77, og ordningerne anvendes fra begyndelsen af det efterfølgende regnskabsår.

2.  Ved begyndelsen af programmeringsperioden kan medlemsstaten anvende de ordninger, der er omhandlet i artikel 77, forudsat at betingelserne i nærværende artikels stk. 1 er opfyldt i forbindelse med et lignende program, der gennemførtes i 2014-2020, og at de forvaltnings- og kontrolordninger, der er etableret for programmet for 2021-2027, i vid udstrækning bygger på de samme ordninger som for det foregående program. I sådanne tilfælde anvendes de forstærkede, proportionale ordninger fra programmets start.

3.  Medlemsstaten opretter eller ajourfører i overensstemmelse hermed beskrivelsen af forvaltnings- og kontrolsystemet og revisionsstrategien, der er beskrevet i artikel 63, stk. 9, og artikel 72.

Artikel 79

Tilpasning i programmeringsperioden

1.  Hvis Kommissionen eller revisionsmyndigheden på grundlag af de udførte revisioner og den årlige kontrolrapport konkluderer, at betingelserne i artikel 78 ikke længere er opfyldt, skal Kommissionen anmode revisionsmyndigheden om at udføre yderligere revisionsarbejde i overensstemmelse med artikel 63, stk. 3, og træffe afhjælpende foranstaltninger.

2.  Hvis den efterfølgende årlige kontrolrapport bekræfter, at betingelserne fortsat ikke er opfyldt, hvilket dermed begrænser den sikkerhed, der ydes til Kommissionen om, at forvaltnings- og kontrolsystemer fungerer effektivt, og om lovligheden og den formelle rigtighed af udgifterne, skal Kommissionen anmode revisionsmyndigheden om at foretage systemrevisioner.

3.  Kommissionen kan, efter at have givet medlemsstaten lejlighed til at fremsætte bemærkninger, underrette medlemsstaten om, at de forstærkede, proportionale ordninger, jf. artikel 77, ikke længere finder anvendelse.

Afsnit VII

finansiel forvaltning, indgivelse og gennemgang af regnskaber og finansielle korrektioner

KAPITEL I

Finansiel forvaltning

Afdeling I

Generelle regnskabsbestemmelser

Artikel 80

Budgetforpligtelser

1.  Afgørelsen om godkendelse af programmet, jf. artikel18, udgør en finansieringsafgørelse som omhandlet i finansforordningens [artikel 110, stk.3,] og meddelelsen heraf til den pågældende medlemsstat udgør en retlig forpligtelse.

I afgørelsen fastsættes EU-bidraget pr. fond og pr. år.

2.  Unionens budgetforpligtelser i forbindelse med de enkelte programmer indgås af Kommissionen i årlige rater for hver fond i perioden mellem den 1. januar 2021 og den 31. december 2027.

3.  Uanset finansforordningens artikel 111, stk. 2, skal budgetforpligtelserne vedrørende første rate følge efter Kommissionens vedtagelse af programmet.

Artikel 81

Anvendelse af euroen

Alle beløb, der er fastlagt i programmerne, og som indberettes eller anmeldes til Kommissionen af medlemsstaterne, udtrykkes i euro.

Artikel 82

Tilbagebetaling

1.  Enhver skyldig tilbagebetaling til Den Europæiske Unions almindelige budget foretages før den forfaldsdato, der er anført i indtægtsordren, som er udstedt i henhold til [finansforordningens artikel 98]. Forfaldsdatoen er den sidste dag i den anden måned efter indtægtsordrens udstedelse.

2.  Enhver forsinkelse i tilbagebetalingen giver anledning til morarenter fra forfaldsdatoen indtil datoen for den faktiske betaling. Rentesatsen er den sats, som Den Europæiske Centralbank anvender i sine vigtigste refinansieringstransaktioner den første arbejdsdag i den måned, hvor beløbet forfalder til betaling, forhøjet med 1½ procentpoint.

Afdeling II

Bestemmelser om betalinger til medlemsstater

Artikel 83

Betalingstyper

Betalingerne tager form af forfinansiering, mellemliggende betalinger og betaling af saldoen for regnskabsåret.

Artikel 84

Forfinansiering

1.  Kommissionen betaler forfinansiering på grundlag af den samlede støtte fra fondene fastsat i afgørelsen om godkendelse af programmet, jf. artikel 17, stk. 3, litra f), nr. i).

2.  Forfinansieringen for hver fond udbetales i årlige rater inden den 1. juli hvert år, afhængigt af om der er midler til rådighed, som følger: [Ændring 310]

a)  2021: 0,5 %

b)  2022: 0,5 0,7 % [Ændring 311]

c)  2023: 0,5 1 % [Ændring 312]

d)  2024: 0,5 1,5 % [Ændring 313]

e)  2025: 0,5 2 % [Ændring 314]

f)  2026: 0,5 2 %. [Ændring 315]

Hvis et program vedtages efter den 1. juli 2021, betales de tidligere rater i året for vedtagelsen.

3.  Uanset stk. 2 fastsættes der i ETS-forordningen særlige regler om forfinansiering for Interreg-programmer.

4.  Det beløb, der er betalt som forfinansiering, skal være udlignet i Kommissionens regnskab, senest med det sidste regnskabsår.

5.  Eventuelle renter, som genereres af forfinansieringen, anvendes til det pågældende program på samme måde som fondene og medtages i regnskabet for det sidste regnskabsår.

Artikel 85

Betalingsanmodninger

1.  Medlemsstaten må højst indgive fire betalingsanmodninger pr. program pr. fond og pr. regnskabsår. Hvert år er fristen for hver betalingsanmodning den 30. april, den 31. juli, den 31. oktober og den 26. december.

Den sidste betalingsanmodning, der er indgivet senest den 31. juli, anses for at være den endelige betalingsanmodning for det regnskabsår, der afsluttedes den 30. juni.

2.  Betalingsanmodninger tages ikke til følge, medmindre den seneste forventede sikkerhedspakke er indgivet.

3.  Betalingsanmodninger indgives til Kommissionen i overensstemmelse med modellen i bilag XIX og omfatter pr. prioritet og pr. regionskategori:

a)  de samlede støtteberettigede udgifter, som modtagerne har afholdt og betalt i forbindelse med gennemførelsen af operationerne, som indlæst i systemet hos det organ, der varetager regnskabsfunktionen

b)  beløbet for teknisk bistand, der er beregnet i overensstemmelse med artikel 31, stk. 2 [Ændring 316]

c)  de samlede offentlige bidrag, der er betalt eller skal betales, som angivet i regnskabssystemet hos det organ, der varetager regnskabsfunktionen.

4.  Uanset stk. 3, litra a), gælder følgende:

a)  hvis EU-bidraget ydes i medfør af artikel 46, litra a), er de beløb, der medtages i en betalingsanmodning, de beløb, der begrundes med henvisning til fremskridtet med hensyn til opfyldelsen af betingelser eller opnåelse af resultater i overensstemmelse med den afgørelse, der er omhandlet i artikel 89, stk. 2

b)  hvis EU-bidraget ydes i medfør af artikel 46, litra c), d) og e), er de beløb, der medtages i en betalingsanmodning, de beløb, der bestemmes i overensstemmelse med den afgørelse, der er omhandlet i artikel 88, stk. 3

c)  for de tilskudsformer, der er anført i artikel 48, stk. 1, litra b), c) og d), er de beløb, der medtages i en betalingsanmodning, de omkostninger, der er beregnet på det relevante grundlag.

ca)   hvis der er tale om statsstøtte, kan betalingsansøgningen omfatte forskud, som det støtteydende organ har udbetalt til støttemodtageren på følgende kumulative betingelser: de er underlagt en bankgaranti eller en tilsvarende garanti, overstiger ikke 40 % af det samlede støttebeløb, der skal ydes til en støttemodtager med henblik på en bestemt operation, er dækket af udgifter afholdt af støttemodtagere og dokumenteret ved hjælp af kvitterede fakturaer inden for 3 år. [Ændring 317]

5.  Uanset stk. 3, litra c), skal det offentlige bidrag svarende til udgifterne i en betalingsanmodning, for så vidt angår støtteordninger i henhold til artikel 107 i TEUF, være betalt til støttemodtagerne af det støtteydende organ.

Artikel 86

Særlige elementer gældende for finansielle instrumenter i betalingsanmodninger

1.  Hvis der gennemføres finansielle instrumenter i overensstemmelse med artikel 53, stk. 2 1, skal de betalingsanmodninger, der indgives i overensstemmelse med bilag XIX, omfatte de samlede beløb, der er udbetalt, eller, i tilfælde af garantier, de beløb, der afsat i henhold til garantikontrakter, af forvaltningsmyndigheden til slutmodtagere, jf. artikel 62, stk. 1, litra a), b) og c). [Ændring 318]

2.  Hvis der gennemføres finansielle instrumenter gennemføres i overensstemmelse med artikel 53, stk. 3 2, skal betalingsanmodninger, der omfatter udgifter vedrørende finansielle instrumenter, indgives i overensstemmelse med følgende betingelser: [Ændring 319]

a)  det beløb, som er medtaget i den første betalingsanmodning, er blevet betalt til finansielle instrumenter og kan udgøre op til 25 % af de samlede programbidrag, der er indgået forpligtelser for til det finansielle instrument under den relevante finansieringsaftale, i overensstemmelse med den relevante prioritet og regionskategori, hvis det er relevant

b)  det beløb, som er medtaget i de efterfølgende betalingsanmodninger i støtteberettigelsesperioden, omfatter de støtteberettigede udgifter som omhandlet i artikel 62, stk. 1.

3.  Det beløb, som er medtaget i den første betalingsanmodning, jf. stk. 2, litra a), skal være udlignet i Kommissionens regnskab, senest i det sidste regnskabsår.

Der oplyses særskilt herom i betalingsanmodninger.

Artikel 87

Fælles regler for betalinger

1.  Forudsat at der er midler til rådighed, foretager Kommissionen gennemfører de mellemliggende betalinger, senest 60 dage efter at den har modtaget en betalingsanmodning. [Ændring 320]

2.  Hver betaling henføres til den tidligst indgåede budgetforpligtelse for den pågældende fond og regionskategori. Kommissionen refunderer som mellemliggende betalinger 90 % af de beløb, der er medtaget i betalingsanmodningen, og som fremkommer ved at anvende medfinansieringssatsen for hver prioritet på de samlede støtteberettigede udgifter eller på det offentlige bidrag, alt efter hvad der er relevant. Kommissionen fastsætter de resterende beløb, der skal refunderes eller inddrives ved beregning af saldoen i overensstemmelse med artikel 94.

3.  Støtte fra fondene til en prioritet i form af mellemliggende betalinger må ikke overstige støtten fra fondene til prioriteten som fastsat i Kommissionens afgørelse om godkendelse af programmet.

4.  Hvis EU-bidraget har form som omhandlet i artikel 46, litra a), eller hvis tilskuddene har form som omhandlet i artikel 48, stk. 1, litra b), c) og d), må Kommissionen ikke betale mere end det beløb, medlemsstaten har anmodet om.

5.  Desuden må støtten fra fondene til en prioritet ved betaling af saldoen for det sidste regnskabsår ikke overstige nogen af følgende beløb:

a)  det offentlige bidrag, der angives i betalingsanmodninger

b)  støtte fra fondene, som er betalt til støttemodtagere

c)  det beløb, medlemsstaten har anmodet om.

6.  Efter anmodning fra en medlemsstat kan mellemliggende betalinger forhøjes med 10 % over den medfinansieringssats, der gælder for hver prioritet for fondene, hvis en medlemsstat opfylder en af følgende betingelser efter den [datoen for vedtagelse af denne forordning]:

a)  medlemsstaten modtager et lån fra Unionen i henhold til Rådets forordning (EU) nr. 407/2010

b)  medlemsstaten modtager mellemfristet finansiel bistand under ESM, oprettet ved traktaten om oprettelse af den europæiske stabilitetsmekanisme af 2. februar 2012, eller som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 332/2002(47), betinget af gennemførelse af et makroøkonomisk tilpasningsprogram

c)  medlemsstaten får stillet finansiel bistand til rådighed, betinget af gennemførelse af et makroøkonomisk tilpasningsprogram i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 472/2013(48).

Den forhøjede sats, som højst kan udgøre 100 %, finder anvendelse på betalinger indtil udgangen af det kalenderår, hvor den dertil knyttede finansielle bistand ophører.

7.  Stk. 6 finder ikke anvendelse på Interreg-programmer.

Artikel 88

Refusion af støtteberettigede udgifter baseret på enhedsomkostninger, faste beløb og faste takster

1.  Kommissionen kan refundere Unionens bidrag til et program på grundlag af enhedsomkostninger, faste beløb og takster med henblik på refusion af EU-bidraget til et program.

2.  For at gøre brug af et EU-bidrag til programmet på grundlag af enhedsomkostninger, faste beløb og faste takster, som omhandlet i artikel 46, skal medlemsstaterne forelægge Kommissionen et forslag i overensstemmelse med modellerne i bilag V og VI som en del af et program eller en anmodning om ændring heraf.

De beløb og takster, som foreslås af medlemsstaten, fastlægges på grundlag af den delegerede retsakt, der er omhandlet i stk. 4, eller på grundlag af følgende:

a)  en rimelig, retfærdig og kontrollerbar beregningsmetode baseret på et eller flere af følgende datasæt:

i)  statistiske data, andre objektive oplysninger eller en sagkyndig vurdering

ii)  verificerede historiske data

iii)  anvendelse af sædvanlig bogføringspraksis

b)  budgetforslag

c)  de regler om tilsvarende enhedsomkostninger og faste beløb, der gælder i EU-politikker for en lignende type operation

d)  de regler for tilsvarende enhedsomkostninger og faste beløb, der anvendes under ordninger for tilskud, som finansieres fuldt ud af medlemsstaten for en lignende type operation.

3.  Ved Kommissionens afgørelse om godkendelse af programmet eller ændring heraf fastsættes de typer af operationer, der er omfattet af refusion på grundlag af enhedsomkostninger, faste beløb og faste takster, definitionen og de beløb, der er dækket af enhedsomkostninger, faste beløb og faste takster, og metoder til tilpasning af beløbene.

Medlemsstaterne anvender en af de former for tilskud, der er omhandlet i artikel 48, stk. 1, til at støtte operationer, for hvilke udgifter refunderes af Kommissionen på grundlag af nærværende artikel.

Kommissionens eller medlemsstaternes revision skal udelukkende have til formål at verificere, at betingelserne for Kommissionens refusion er opfyldt.

4.  Kommissionen tillægges beføjelse til i overensstemmelse med artikel 107 at vedtage en delegeret retsakt for at supplere denne artikel ved at definere enhedsomkostninger, faste beløb og faste takster og fastsætte beløb og justeringsmetoder efter de metoder, der er omhandlet i stk. 2, andet afsnit.

Artikel 89

Finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger

1.  For at gøre brug af et EU-bidrag til hele eller en del af en prioritet i programmer baseret på finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger, skal medlemsstaten forelægge Kommissionen et forslag i overensstemmelse med modellerne i bilag V og VI som en del af et program eller en anmodning om ændring heraf. Forslaget skal indeholde følgende oplysninger:

a)  identificering af den pågældende prioritet og det samlede beløb, der er omfattet af finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger; en beskrivelse af den del af programmet og den type af operation, der er omfattet af finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger

b)  en beskrivelse af de betingelser, der skal opfyldes, eller de resultater, der skal nås, samt en tidsplan

c)  mellemliggende resultater, der udløser refusion fra Kommissionen

d)  måleenheder

e)  tidsplanen for refusion fra Kommissionen og relaterede beløb knyttet til fremskridt i opfyldelsen af betingelser eller opnåelsen af resultater

f)  de nærmere bestemmelser for verificering af de mellemliggende resultater og af opfyldelsen af betingelser eller opnåelse af resultater

g)  metoder til justering af beløbene, hvis det er relevant

h)  de ordninger, der skal sikre revisionsspor i overensstemmelse med bilag XI, og som dokumenterer opfyldelsen af betingelser eller opnåelsen af resultater.

2.  Kommissionens afgørelse om godkendelse af programmet eller anmodningen om ændring heraf skal indeholde alle de elementer, der er anført i stk. 1.

3.  Medlemsstaterne anvender en af de former for tilskud, der er omhandlet i artikel 48, stk. 1, til at støtte operationer, for hvilke udgifter refunderes af Kommissionen på grundlag af nærværende artikel.

Kommissionens eller medlemsstaternes revision skal udelukkende have til formål at verificere, at betingelserne for Kommissionens refusion er opfyldt, eller at resultaterne er opnået.

4.  Kommissionen tillægges beføjelse til i overensstemmelse med artikel 107 at vedtage en delegeret retsakt for at supplere denne artikel ved at fastsætte beløb til finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger, pr. type operation, metoder til justering af beløbene og de betingelser, der skal opfyldes, eller de resultater, der skal opnås.

Afdeling III

Afbrydelser og suspensioner

Artikel 90

Afbrydelse af betalingsfristen

1.  Kommissionen kan afbryde betalingsfristen, undtagen for forfinansiering, i højst seks måneder, hvis begge eller en af følgende betingelser er opfyldt:

a)  der er begrundet mistanke om tungtvejende beviser pegende på en alvorlig mangel, som der ikke er truffet korrigerende foranstaltninger for [Ændring 321]

b)  Kommissionen skal foretage supplerende verificeringer efter at have modtaget oplysninger om, at der til udgifterne i en betalingsanmodning kan knytte sig til en uregelmæssighed.

2.  Medlemsstaten kan gå med til en forlængelse af afbrydelsesperioden på tre måneder.

3.  Kommissionen begrænser afbrydelsen til den del af udgifterne, der er berørt af de elementer, der er omhandlet i stk. 1, medmindre det er umuligt at identificere den berørte del af udgifterne. Kommissionen underretter medlemsstaten skriftligt om årsagen til afbrydelsen og beder den skriftligt om at rette op på situationen. Kommissionen bringer afbrydelsen til ophør, så snart der er truffet foranstaltninger til at rette op på de elementer, der er omhandlet i stk. 1.

4.  Ved de fondsspecifikke regler for EHFF kan der fastsættes supplerende grundlag for afbrydelse af betalinger forbindelse med manglende overholdelse af reglerne under den fælles fiskeripolitik.

Artikel 91

Suspension af betalinger

1.  Kommissionen kan suspendere alle eller en del af betalingerne efter at have givet medlemsstaten mulighed for at fremsætte sine bemærkninger, hvis en eller flere af følgende betingelser er opfyldt:

a)  medlemsstaten har undladt at træffe de nødvendige foranstaltninger til at rette op på den situation, der gav anledning til afbrydelse i henhold til artikel 90

b)  der er en alvorlig mangel

c)  udgifterne i betalingsanmodninger knytter sig til en uregelmæssighed, der ikke er blevet korrigeret

d)  der foreligger en begrundet udtalelse fra Kommissionen vedrørende en overtrædelse i henhold til artikel 258 i TEUF, der rejser tvivl om lovligheden og den formelle rigtighed af udgifter

e)  medlemsstaten har undladt at træffe de nødvendige foranstaltninger i henhold til artikel 15, stk. 6. [Ændring 322]

2.  Kommissionen bringer suspensionen af alle eller en del af betalingerne til ophør, når medlemsstaten har truffet foranstaltninger til at rette op på de elementer, der er omhandlet i stk. 1.

3.  Ved de fondsspecifikke regler for EHFF kan der fastsættes supplerende grundlag for suspension af betalinger forbindelse med manglende overholdelse af reglerne under den fælles fiskeripolitik.

KAPITEL II

Indgivelse og gennemgang af regnskaber

Artikel 92

Regnskabers indhold og indgivelse

1.  For hvert regnskabsår, for hvilket der er indgivet betalingsanmodninger, tilsender medlemsstaten senest den 15. februar Kommissionen følgende dokumenter ("sikkerhedspakken"), som skal dække det foregående regnskabsår som defineret i artikel 2, nr. 28):

a)  regnskabet i overensstemmelse med modellen i bilag XX

b)  den forvaltningserklæring, der er omhandlet i artikel 68, stk. 1, litra f), i overensstemmelse med modellen i bilag XV

c)  den revisionserklæring, der er omhandlet i artikel 71, stk. 3, litra a), i overensstemmelse med modellen i bilag XVI

d)  den årlige kontrolrapport, der er omhandlet i artikel 71, stk. 3, litra b), i overensstemmelse med modellen i bilag XVII.

2.  Den frist, der er omhandlet i stk. 1, kan undtagelsesvis forlænges af Kommissionen til den 1. marts efter meddelelse fra den berørte medlemsstat.

3.  Regnskabet skal for hver prioritet og, hvis det er relevant, for hver fond og regionskategori omfatte følgende:

a)  de samlede støtteberettigede udgifter, der er angivet i regnskabssystemer hos det organ, der varetager regnskabsfunktionen, og som er medtaget i den endelige betalingsanmodning for regnskabsåret, og de samlede tilsvarende offentlige bidrag, der er betalt eller skal betales

b)  de beløb, der er trukket tilbage i løbet af regnskabsåret

c)  de offentlige bidrag, der er betalt til hver enkelt finansielt instrument

d)  for hver prioritet en forklaring på eventuelle differencer mellem de beløb, der er angivet i henhold til litra a), og de beløb, der er angivet i betalingsanmodningerne for det samme regnskabsår.

4.  Regnskabet antages ikke til behandling, hvis medlemsstaterne ikke har foretaget de nødvendige korrektioner med henblik på at reducere den resterende risiko med hensyn til lovligheden og den formelle rigtighed af de udgifter, der indgår i regnskabet, til mindre end 2 %.

5.  Medlemsstaterne skal navnlig fraregne følgende fra regnskabet:

a)  uregelmæssigheder på udgiftssiden, der har været genstand for finansielle korrektioner i overensstemmelse med artikel 97

b)  udgifter, der er genstand for en igangværende vurdering af deres lovlighed og formelle rigtighed

c)  andre beløb, som er nødvendige for at mindske restfejlprocenten til 2 % af de udgifter, der er angivet i regnskaberne.

Medlemsstaten kan medtage udgifter, der er omfattet af første afsnit, litra b), i en betalingsanmodning i efterfølgende regnskabsår, når deres lovlighed og formelle rigtighed er bekræftet.

6.  Medlemsstaten kan erstatte uregelmæssigheder på udgiftssiden, som den har konstateret efter fremlæggelsen af regnskabet, ved at foretage de tilsvarende tilpasninger i regnskabet for det regnskabsår, hvor uregelmæssigheden blev konstateret, jf. dog artikel 98.

7.  Som en del af sikkerhedspakken indgiver medlemsstaten for det seneste regnskabsår den endelige performancerapport, jf. artikel 38, eller den sidste årlige gennemførelsesrapport for EHFF, AMIF, FIS og IGFV.

Artikel 93

Regnskabsgennemgang

Kommissionen forvisser sig om, at regnskaberne er fuldstændige, nøjagtige og retvisende, senest den 31. maj i året efter regnskabsårets afslutning, medmindre artikel 96 finder anvendelse.

Artikel 94

Beregning af saldoen

1.  Ved fastsættelsen af beløb med udgiftsvirkning for fondene for regnskabsåret og de deraf følgende tilpasninger i forhold til betalinger til medlemsstaten, tager Kommissionen hensyn til:

a)  de beløb i regnskabet omhandlet i artikel 95, stk. 2, litra a), og for hvilke medfinansieringssatsen for hver prioritet skal anvendes

b)  de samlede mellemliggende betalinger foretaget af Kommissionen i løbet af det pågældende regnskabsår.

2.  Hvis der skal inddrives et beløb fra medlemsstaten, gøres det til genstand for en indtægtsordre fra Kommissionen, som, når det er muligt, skal udføres ved modregning af beløb, der skal betales til medlemsstaten ved senere betalinger til samme program. En sådan inddrivelse udgør ikke en finansiel korrektion og reducerer ikke støtten fra fondene til programmet. Det inddrevne beløb udgør formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel [177, stk. 3].

Artikel 95

Procedure for regnskabsgennemgang

1.  Proceduren i artikel 96 finder anvendelse i begge eller et følgende tilfælde:

a)  revisionsmyndigheden har afgivet en erklæring med forbehold eller en negativ revisionserklæring af årsager, der vedrører fuldstændigheden, nøjagtigheden og rigtigheden af regnskabet

b)  Kommissionen er i besiddelse af dokumentation, der rejser tvivl om pålideligheden af en revisionserklæring uden forbehold.

2.  I alle andre tilfælde beregner Kommissionen beløbet med udgiftsvirkning for fondene, jf. artikel 94, og foretager de pågældende betalinger eller inddrivelser før den 1. juli. En sådan betaling eller inddrivelse udgør godkendelsen af regnskaberne.

Artikel 96

Kontradiktorisk procedure i forbindelse med regnskabsgennemgang

1.  Hvis revisionsmyndigheden afgiver en revisionserklæring med forbehold af årsager, der vedrører fuldstændigheden, nøjagtigheden og rigtigheden af regnskabet, anmoder Kommissionen medlemsstaten om at revidere regnskabet og på ny indgive de dokumenter, der er omhandlet i artikel 92, stk. 1, inden for en måned.

Hvis følgende gør sig gældende ved udløbet af den frist, der er fastsat i første afsnit:

a)  revisionserklæringen er uden forbehold, finder artikel 94 anvendelse, og Kommissionen betaler eventuelle yderligere forfaldne beløb eller foretager inddrivelse inden for to måneder

b)  revisionserklæringen fortsat er med forbehold eller dokumenter ikke på ny er indgivet af medlemsstaten, finder stk. 2, 3 og 4 anvendelse.

2.  Hvis revisionserklæringen er med forbehold af årsager, der vedrører regnskabets fuldstændighed, nøjagtighed og rigtighed, eller hvis revisionserklæringen fortsat er upålidelig, underretter Kommissionen medlemsstaten om det beløb, der har udgiftsvirkning for fondene for regnskabsåret.

3.  Hvis medlemsstaten er enig i dette beløb inden for en måned, betaler Kommissionen eventuelle yderligere forfaldne beløb eller foretager inddrivelse i overensstemmelse med artikel 94 inden for to måneder.

4.  Hvis medlemsstaten ikke er enig i det beløb, der er omhandlet i stk. 2, skal Kommissionen fastlægge det beløb, der har udgiftsvirkning for fondene for regnskabsåret. En sådan beslutning udgør ikke en finansiel korrektion og reducerer ikke støtten fra fondene til programmet. Kommissionen betaler eventuelle yderligere forfaldne beløb eller foretager inddrivelse i overensstemmelse med artikel 94 inden for to måneder.

5.  Med hensyn til det sidste regnskabsår skal Kommissionen betale eller inddrive den årlige regnskabssaldo for programmer, der støttes af EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden, senest to måneder efter datoen for godkendelsen af den endelige performancerapport, der er omhandlet i artikel 38.

KAPITEL III

Finansielle korrektioner

Artikel 97

Medlemsstaternes finansielle korrektioner

1.  Medlemsstaterne skal beskytte EU-budgettet og anvende finansielle korrektioner ved at annullere hele eller en del af støtten fra fondene til en operation eller et program, hvis det konstateres, at udgifter anmeldt til Kommissionen er behæftet med uregelmæssigheder.

2.  De finansielle korrektioner registreres i regnskabet for det regnskabsår, i hvilket annulleringen besluttes.

3.  Annulleret støtte fra fondene kan genanvendes inden for de pågældende program, undtagen til en operation, som var genstand for den pågældende korrektion, eller, hvis der foretages en finansiel korrektion i forbindelse med en systembetinget uregelmæssighed, til en af de operationer, der er berørt af den systembetingede uregelmæssighed.

4.  De fondsspecifikke regler for EHFF kan fastsætte et særligt grundlag for medlemsstaternes finansielle korrektioner i forbindelse med manglende overholdelse af reglerne under den fælles fiskeripolitik.

5.  Uanset stk. 1-3, kan et bidrag, som er annulleret i henhold til denne artikel som følge af en enkeltstående uregelmæssighed, i forbindelse med operationer, der omfatter finansielle instrumenter, genanvendes til den samme operation på følgende betingelser:

a)  hvis den uregelmæssighed, der førte til bidragets annullation, opdages hos slutmodtageren: kun til andre slutmodtagere inden for samme finansielle instrument

b)  hvis den uregelmæssighed, der førte til bidragets annullation, opdages hos det organ, der gennemfører den særlige fond, når et finansielt instrument gennemføres gennem en struktur med en holdingfond: kun til andre organer, der gennemfører særlige fonde.

Hvis den uregelmæssighed, der førte til bidragets annullation, opdages hos det organ, der gennemfører holdingfonden, eller hos det organ, der gennemfører den særlige fond, når et finansielt instrument gennemføres gennem en struktur uden en holdingfond, må det annullerede bidrag ikke genanvendes til den samme operation.

Hvis der foretages en finansiel korrektion på grund af en systembetinget uregelmæssighed, må det annullerede bidrag ikke genanvendes til nogen operation berørt af den systembetingede korrektion.

6.  De organer, der gennemfører finansielle instrumenter, betaler de programbidrag, der er berørt af uregelmæssigheder, tilbage til medlemsstaterne sammen med renter og anden indtjening, der genereres af de pågældende bidrag.

De organer, der gennemfører finansielle instrumenter, skal ikke betale de beløb, der er omhandlet i første afsnit, tilbage til medlemsstaterne, forudsat at de pågældende organer for en given uregelmæssighed kan bevise, at følgende betingelser alle er opfyldt:

a)  uregelmæssigheden optrådte hos slutmodtageren eller, hvis der er tale om en holdingfond, hos de organer, der gennemfører særlige fonde eller slutmodtagere

b)  de organer, der gennemfører finansielle instrumenter, opfyldte deres forpligtelser i forbindelse med de programbidrag, der er berørt af uregelmæssigheder, i overensstemmelse med gældende ret og handlede med den professionelle omhu, gennemsigtighed og grundighed, der forventes af et professionelt organ med erfaring i at gennemføre finansielle instrumenter

c)  de beløb, der er berørt af uregelmæssigheden, kunne ikke inddrives, på trods af at de organer, der gennemfører finansielle instrumenter, forfulgte alle relevante kontraktmæssige og juridiske muligheder med den fornødne omhu.

Artikel 98

Kommissionens finansielle korrektioner

1.  Kommissionen foretager finansielle korrektioner ved at reducere støtten fra fondene til et program, hvis den konkluderer, at:

a)  der er en alvorlig mangel, der truer den støtte fra fondene, der allerede er betalt til programmet

b)  udgifter i godkendte regnskaber er behæftet med uregelmæssighed og ikke blev opdaget og indberettet af medlemsstaten

c)  medlemsstaten ikke har overholdt sine forpligtelser i henhold til artikel 91 før Kommissionens indledning af proceduren med finansielle korrektioner i henhold til dette stykke.

Hvis Kommissionen anvender faste takster eller ekstrapolerede finansielle korrektioner, skal dette ske i overensstemmelse med bilag XXI.

2.  Før Kommissionen træffer afgørelse om en finansiel korrektion, skal den underrette medlemsstaten om sine konklusioner og give medlemsstaten mulighed for at fremsætte sine bemærkninger inden for to måneder.

3.  Hvis medlemsstaten ikke godtager Kommissionens konklusioner, indbyder Kommissionen medlemsstaten til en høring for at sikre, at alle relevante oplysninger og bemærkninger foreligger, så de kan danne grundlag for Kommissionens konklusioner om anvendelsen af den finansielle korrektion.

4.  Kommissionen træffer afgørelse om en finansiel korrektion ved hjælp af en gennemførelsesretsakt senest 12 måneder efter høringen eller efter indgivelsen af yderligere oplysninger som krævet af Kommissionen.

Når Kommissionen træffer afgørelse om en finansiel korrektion, skal den tage hensyn til alle indgivne oplysninger og bemærkninger.

Hvis en medlemsstat accepterer den finansielle korrektion i de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, litra a) og c), før vedtagelsen af den afgørelse, der er omhandlet i stk. 1, kan medlemsstaten genanvende de pågældende beløb. Denne mulighed gælder ikke for finansielle korrektioner i de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, litra b).

5.  De fondsspecifikke regler for EHFF kan fastsætte et særligt grundlag for Kommissionens finansielle korrektioner i forbindelse med manglende overholdelse af reglerne under den fælles fiskeripolitik.

KAPITEL IV

Frigørelse

Artikel 99

Principper og regler for frigørelse

1.  Kommissionen frigør ethvert beløb i et program, som ikke er blevet brugt til forfinansiering i overensstemmelse med artikel 84, eller for hvilken der ikke er indgivet en betalingsanmodning i overensstemmelse med artikel 85 og 86 senest den 26 31. december i det andet tredje kalenderår efter året for indgåelsen af budgetforpligtelserne for årene 2021-2026. [Ændring 323]

2.  Det beløb, der skal være omfattet af forfinansiering eller betalingsanmodninger inden for den tidsfrist, der er fastsat i stk. 1, vedrørende den budgetmæssige forpligtelse for 2021, udgør 60 % af den pågældende forpligtelse. 10 % af budgetforpligtelsen for 2021 lægges til hver af budgetforpligtelserne for årene 2022-2025 med henblik på beregning af de beløb, der skal være omfattet. [Ændring 324]

3.  Den del af forpligtelserne, som stadig er åben pr. 31. december 2029 2030, frigøres, hvis sikkerhedspakken og den endelige performancerapport for programmer, der støttes af ESF+, EFRU og Samhørighedsfonden, ikke blevet indgivet til Kommissionen inden fristen i artikel 38, stk. 1. [Ændring 325]

Artikel 100

Undtagelser fra frigørelsesreglerne

1.  Det beløb, frigørelsen berører, nedsættes med beløb svarende til den del af budgetforpligtelsen, for hvilken:

a)  operationerne er suspenderet af en retslig procedure eller en rekurs med opsættende virkning eller

b)  det ikke har været muligt at forelægge en betalingsansøgning som følge af force majeure, der i væsentlig grad berører gennemførelsen af hele eller en del af programmet

ba)   det ikke har været muligt at indgive en rettidig betalingsanmodning på grund af forsinkelser på EU-plan med hensyn til fastlæggelsen af de retlige og administrative rammer for fondene for perioden 2021-2027. [Ændring 326]

De nationale myndigheder, som påberåber sig force majeure, skal påvise dens direkte konsekvenser for gennemførelsen af hele eller en del af programmet.

2.  Senest den 31. januar sender medlemsstaten Kommissionen oplysninger om de undtagelser, der er omhandlet i stk. 1, litra a) og b), for det beløb, der skal anmeldes senest den 26 december.

Artikel 101

Procedure for frigørelse

1.  På grundlag af de oplysninger, Kommissionen har modtaget pr. 31. januar, underretter den medlemsstaten om frigørelsesbeløbet på grundlag af disse oplysninger.

2.  Medlemsstaten har én måned to måneder til at godkende frigørelsesbeløbet eller fremsætte sine bemærkninger. [Ændring 327]

3.  Senest den 30. juni forelægger medlemsstaten Kommissionen en revideret finansieringsplan, der for det pågældende kalenderår afspejler det nedsatte støttebeløb for en eller flere prioriteter under programmet. For programmer, der modtager støtte fra mere end én fond, nedsættes støtten for hver fond i forhold til de beløb, der berøres af frigørelsen, og som ikke havde været anvendt i det pågældende kalenderår.

Hvis en sådan forelæggelse ikke finder sted, reviderer Kommissionen finansieringsplanen ved at reducere bidraget fra fondene for det pågældende kalenderår. Denne reduktion tildeles forholdsmæssigt hver prioritet i forhold til de beløb, der berøres af frigørelsen, og som ikke havde været anvendt i det pågældende kalenderår.

4.  Kommissionen ændrer afgørelsen om godkendelse af programmet senest den 31. oktober.

Afsnit VIII

Finansiel ramme

Artikel 102

Den geografiske dækning af støtten til målet om investeringer i beskæftigelse og vækst

1.  EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden støtter målet om investeringer i beskæftigelse og vækst i alle regioner på niveau 2 i den fælles nomenklatur for statistiske territoriale enheder ("NUTS 2-regioner"), jf. forordning (EF) nr. 1059/2003, ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 868/2014 2016/2066. [Ændring 328]

2.  Midlerne EFRU og ESF+ til målet om investeringer i beskæftigelse og vækst fordeles blandt følgende tre kategorier af NUTS 2-regioner:

a)  mindre udviklede regioner, hvis BNP pr. indbygger er under 75 % af det gennemsnitlige BNP i EU-27 (i det følgende benævnt "mindre udviklede regioner")

b)  overgangsregioner, hvis BNP pr. indbygger er mellem 75 % og 100 % af det gennemsnitlige BNP i EU-27 (i det følgende benævnt "overgangsregioner")

c)  mere udviklede regioner, hvis BNP pr. indbygger er over 100 % af det gennemsnitlige BNP i EU-27 (i det følgende benævnt "mere udviklede regioner").

Klassificeringen af regioner i en af de tre kategorier afgrænses på grundlag af, hvordan den enkelte regions BNP pr. indbygger, målt i købekraftstandarder (KKS) og beregnet på grundlag af EU-tal for perioden 2014-2016, relaterer sig til det gennemsnitlige BNP i EU-27 i samme referenceperiode.

3.  Samhørighedsfonden støtter de medlemsstater, hvis BNI pr. indbygger, målt i købekraftstandarder (KKS) og beregnet på grundlag af EU-tal for perioden 2014-2016, er mindre end 90 % af den gennemsnitlige BNI pr. indbygger i EU-27 i samme referenceperiode.

4.  Kommissionen vedtager en afgørelse ved hjælp af en gennemførelsesretsakt med en liste over de regioner, der opfylder kriterierne for en af de tre regionskategorier, og de medlemsstater, der opfylder kriterierne i stk. 3. Denne liste er gyldig fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2027.

Artikel 103

Midler til økonomisk, social og territorial samhørighed

1.  De midler til økonomisk, social og territorial samhørighed, der er til rådighed til budgetmæssige forpligtelser i perioden 2021-2027, udgør 330 624 388 630 378 097 000 000 EUR i 2018-priser. [Ændring 329]

Med henblik på programmering og efterfølgende optagelse i EU-budgettet indekseres nævnte beløb med 2 % om året.

2.  Kommissionen vedtager en afgørelse ved hjælp af en gennemførelsesretsakt om den årlige fordeling af de samlede midler pr. medlemsstat under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst pr. regionskategori sammen med listen over støtteberettigede regioner i overensstemmelse med den metode, der er fastsat i bilag XXII. Den samlede minimumstildeling fra fondene på nationalt plan bør være lig med 76 % af det budget, der er tildelt hver medlemsstat eller region i perioden 2014-2020. [Ændring 330]

Ved den pågældende afgørelse fastsættes ligeledes den årlige fordeling af de samlede midler pr. medlemsstat under målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg).

Uden at dette berører medlemsstaternes nationale tildelinger opretholdes støtten til regioner, som nedklassificeres i kategori for perioden 2021-2027, i tildelingerne for 2014-2020. [Ændring 429]

I betragtning af den særlige betydning af samhørighedsfinansiering for grænseoverskridende og tværnationalt samarbejde og for regionerne i den yderste periferi bør kriterierne for støtteberettigelse ikke være mindre gunstige end i perioden 2014-2020, og der bør sikres størst mulig kontinuitet i forhold til de eksisterende programmer. [Ændring 331]

3.  0,35 % af de samlede midler tildeles efter fradrag af støtten til CEF som omhandlet i artikel 104, stk. 4, til teknisk bistand på Kommissionens initiativ.

Artikel 104

Midler til målet om investeringer i beskæftigelse og vækst og til målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg)

1.  Midlerne til målet om investeringer i beskæftigelse og vækst udgør 97,5 97 % af de samlede midler (dvs. i alt 322 194 388 630 EUR) og fordeles således 366 754 000 000 EUR i 2018-priser. Ud af dette beløb afsættes 5 900 000 000 EUR til børnegarantien fra midlerne under ESF+. Det resterende rammebeløb på 360 854 000 000 EUR (i 2018-priser) tildeles som følger: [Ændring 332]

a)  61,6 % (dvs. i alt 198 621 593 157 222 453 894 000 EUR) til mindre udviklede regioner [Ændring 333]

b)  14,3 % (dvs. i alt 45 934 516 595 51 446 129 000 EUR) til overgangsregioner [Ændring 334]

c)  10,8 % (dvs. i alt 34 842 689 000 39 023 410 000 EUR) til mere udviklede regioner [Ændring 335]

d)  12,8 % (dvs. i alt 41 348 556 877 46 309 907 000 EUR) til medlemsstater, der modtager støtte fra Samhørighedsfonden [Ændring 336]

e)  0,4 % (dvs. i alt 1 447 034 001 620 660 000 EUR) som supplerende støtte til regioner i den yderste periferi, der er fastlagt i artikel 349 i TEUF, og de NUTS 2-regioner, der opfylder kriterierne i artikel 2 i protokol 6 til tiltrædelsesakten af 1994. [Ændring 337]

2.  I 2024 gennemgår Kommissionen i sin tekniske justering for 2025, jf. artikel [6] i forordning (EU, Euratom) [...] (FFR-forordningen), de samlede tildelinger under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst i hver enkelt medlemsstat for 2025-2027.

Ved sin gennemgang skal Kommissionen anvende den tildelingsmetode, der er fastsat i bilag XXII, på grundlag af de til den tid mest opdaterede tilgængelige statistikker.

Efter den tekniske justering ændrer Kommissionen gennemførelsesretsakten og fastsætter en revideret årlige fordeling, jf. artikel 103, stk. 2.

3.  De midler, der er til rådighed for ESF+ beløber sig til 28,8 % af midlerne under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst, udgør 88 646 194 590 EUR (dvs. 105 686 000 000 EUR i 2018-priser). Dette omfatter ikke finansieringsrammen for indsatsområdet beskæftigelse og social innovation og indsatsområdet sundhed. [Ændring 338]

Den supplerende støtte til regionerne i den yderste periferi, jf. stk. 1, litra e), der tildeles til ESF+, udgør 376 928 934 EUR svarer til 0,4 % af de i første afsnit nævnte midler (dvs. 424 296 054 EUR i 2018-priser). [Ændring 339]

4.  Den støtte fra Samhørighedsfonden, der skal overføres til CEF, udgør 10 000 000 000 EUR 4 000 000 000 EUR i 2018-priser. Den skal bruges til transportinfrastrukturprojekter under hensyntagen til medlemsstaternes og regionernes behov for investeringer i infrastruktur ved at iværksætte indkaldelser i overensstemmelse med forordning (EU) [nummer på den nye CEF-forordning], udelukkende i de medlemsstater, der er berettiget til støtte fra Samhørighedsfonden. [Ændring 340]

Kommissionen vedtager en gennemførelsesretsakt om fastsættelse af de beløb, der skal overføres fra hver medlemsstats samhørighedsfondstildeling til CEF, fastlagt på et pro rata-grundlag, for hele perioden.

Hver medlemsstats samhørighedsfondstildeling nedsættes i overensstemmelse hermed.

De årlige bevillinger svarende til støtten fra Samhørighedsfonden, der er omhandlet i første afsnit, opføres på de relevante budgetposter for CEF fra budgetproceduren 2021.

30 % af de midler, der overføres til CEF, skal være til rådighed umiddelbart efter overførslen for alle medlemsstater, som er berettiget til støtte fra Samhørighedsfonden, med henblik på finansiering af transportinfrastrukturprojekter i overensstemmelse med forordning (EU) [den nye CEF-forordning]. [Ændring 341]

Regler gældende for transportsektoren under forordning (EU) [den nye CEF-forordning] finder anvendelse på de særlige indkaldelser, der er omhandlet i første afsnit. Indtil den 31. december 2023 skal udvælgelsen af støtteberettigede projekter overholde de nationale tildelinger under Samhørighedsfonden med hensyn til 70 % af de midler, der er overført til CEF. [Ændring 342]

Fra og med den 1. januar 2024 skal midler, der overføres til CEF, og som ikke er afsat til et transportinfrastrukturprojekt, stilles til rådighed for alle medlemsstater, der er berettiget til støtte fra Samhørighedsfonden, til finansiering af transportinfrastrukturprojekter i overensstemmelse med forordning (EU) [den nye CEF-forordning].

5.  500 000 000 EUR 560 000 000 EUR i 2018-priser af midlerne til målet om investeringer i beskæftigelse og vækst tildeles det europæiske initiativ for byområder direkte eller indirekte forvaltet af Kommissionen. [Ændring 343]

6.  175 000 000 EUR 196 000 000 EUR i 2018-priser af midlerne til målet om investeringer i beskæftigelse og vækst tildeles tværnationalt samarbejde, der støtter innovative løsninger under direkte eller indirekte forvaltning. [Ændring 344]

7.  Midlerne til målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) udgør 2,5 3 % af de samlede midler, der er til rådighed til budgetmæssige forpligtelser fra fondene i perioden 2021-2027 (dvs. i alt 8 430 000 000 11 343 000 000 EUR i 2018-priser). [Ændring 345]

Artikel 105

Overførbare midler

1.  Kommissionen kan acceptere et forslag fra en medlemsstat i dens indgivelse af partnerskabsaftalen eller i forbindelse med midtvejsgennemgangen om overførsel:

a)  af højst 15 5 % af de mindre udviklede regioners samlede tildelinger til overgangsregioner eller mere udviklede regioner og fra overgangsregioner til mere udviklede regioner [Ændring 346]

b)  fra de mere udviklede regioner eller overgangsregionernes tildelinger til mindre udviklede regioner.

2.  De samlede tildelinger til de enkelte medlemsstater, for så vidt angår målet om investeringer i beskæftigelse og vækst og målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg), må ikke overføres mellem disse mål.

Artikel 106

Fastlæggelse af medfinansieringssatser

1.  Ved Kommissionens afgørelse om godkendelse af et program fastsættes medfinansieringssatsen og den maksimale støtte fra fondene for hver prioritet.

2.  For hver prioritet fastsættes det i Kommissionens afgørelse, om medfinansieringssatsen for prioriteten finder anvendelse på begge eller en af følgende:

a)  det samlede bidrag, inklusive offentlige og private bidrag,

b)  det offentlige bidrag.

3.  Medfinansieringssatsen for målet om investeringer i beskæftigelse og vækst for hver prioritet, må højst udgøre:

a)  70 85 % for de mindre udviklede regioner [Ændring 347]

b)  50 65 % for overgangsregionerne [Ændring 348]

c)  40 50 % for de mere udviklede regioner. [Ændring 349+447]

De medfinansieringssatser, der er fastsat i litra a), finder også anvendelse på regioner i den yderste periferi og på den supplerende tildeling til regionerne i den yderste periferi. [Ændring 350]

Medfinansieringssatsen for Samhørighedsfonden for hver prioritet må højst udgøre 70 85 %. [Ændring 351]

Der kan i ESF+-forordningen i behørigt begrundede tilfælde fastsættes højere medfinansieringssatser for på op til 90 % for prioriteter, der støtter yder støtte til innovative aktioner i overensstemmelse med artikel [14] [13] og artikel [4, stk. 1, litra x)] og [xi)] i samme forordning, samt til programmer, der afhjælper materielle afsavn i henhold til artikel [9], yder støtte til ungdomsarbejdsløshed i overensstemmelse med artikel [10] og støtter den europæiske børnegaranti i overensstemmelse med artikel [10a] og tværnationalt samarbejde i henhold til artikel [11b]. [Ændring 352]

4.  Medfinansieringssatsen for Interreg-programmerne må højst udgøre 70 85 %. [Ændring 353]

Der kan i ETS-forordningen fastsættes højere medfinansieringssatser for eksterne grænseoverskridende samarbejdsprogrammer under målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg).

4a.   Medlemsstaterne kan i behørigt begrundede tilfælde fremsætte en anmodning om yderligere fleksibilitet inden for den nuværende ramme af stabilitets- og vækstpagten for offentlige eller tilsvarende strukturelle udgifter, der støttes af den offentlige forvaltning i form af medfinansiering af investeringer som en del af de europæiske struktur- og investeringsfonde. Kommissionen vurderer omhyggeligt den pågældende anmodning, når den fastlægger den finanspolitiske tilpasning under enten den forebyggende eller den korrigerende del af stabilitets- og vækstpagten på en måde, der afspejler den strategiske vigtighed af investeringer. [Ændring 453]

5.  Tekniske bistandsforanstaltninger, der gennemføres på initiativ af eller på vegne af Kommissionen, kan finansieres med en sats på 100 %.

Afsnit IX

Delegerede beføjelser, gennemførelsesbestemmelser, overgangsbestemmelser og afsluttende bestemmelser

KAPITEL I

Delegerede beføjelser og gennemførelsesbestemmelser

Artikel 107

Delegation af beføjelser

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 108 for at ændre bilagene til denne forordning med henblik på at tilpasning til ændringer, der indtræffer i løbet af programmeringsperioden, vedrørende ikke-væsentlige elementer i denne forordning, undtagen for bilag III, IV, X og XXII. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 108 med henblik på at ændre og tilpasse bilagene til den i artikel 6, stk. 3, omhandlede delegerede forordning (EU) nr. 204/2014 til nærværende forordning. [Ændring 354]

Artikel 108

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter som omhandlet i artikel 6, stk. 3, artikel 63, stk. 10, artikel 73, stk. 4, artikel 88, stk. 4, artikel 89, stk. 4, og artikel 107 tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra datoen for denne forordnings ikrafttrædelse frem til den 31. december 2027. [Ændring 355]

3.  Den i artikel 6, stk. 3, artikel 63, stk. 10, artikel 73, stk. 4, artikel 88, stk. 4, og artikel 89, stk. 1 4, og artikel 107, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft. [Ændring 356]

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 6, stk. 3, artikel 63, stk. 10, artikel 73, stk. 4, artikel 88, stk. 4, artikel 89, stk. 4, og artikel 107 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra underretningen om den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ. [Ændring 357]

Artikel 109

Udvalgsprocedure

1.  Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.  Når der henvises til dette stykke, finder artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

KAPITEL II

Overgangsbestemmelser og afsluttende bestemmelser

Artikel 110

Overgangsbestemmelser

Forordning (EF) nr. 1303/2013 eller enhver anden retsakt, som gælder for programmeringsperioden 2014-2020, finder fortsat anvendelse på programmer og operationer støttet af EFRU, ESF+, Samhørighedsfonden og EHFF i nævnte tidsrum.

Artikel 111

Betingelser for operationer, som er genstand for en gradvis gennemførelse

1.  Forvaltningsmyndigheden kan gå videre med udvælgelsen af en operation, der består af anden fase af en operation, som er udvalgt til støtte og påbegyndt i henhold til forordning (EF) nr. 1303/2013, forudsat at følgende betingelser alle er opfyldt:

a)  den operation, som er udvalgt til støtte i henhold til forordning (EF) nr. 1303/2013, har to faser set ud fra et finansielt synspunkt med særskilte revisionsspor

b)  operationens samlede omkostninger overstiger 10 mio. EUR

c)  udgifter medtaget i en betalingsanmodning i forbindelse med den første fase er ikke medtaget i nogen betalingsanmodninger i forbindelse med den anden fase

d)  den anden fase af operationen er i overensstemmelse med gældende ret og er berettiget til støtte fra EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden i henhold til bestemmelser i denne forordning eller i de fondsspecifikke forordninger

e)  medlemsstaten forpligter sig i den endelige gennemførelsesrapport, der forelægges i overensstemmelse med artikel 141 i forordning (EF) nr. 1303/2013, til i programmeringsperioden at fuldføre den anden og afsluttende fase og gøre den operationel.

2.  Bestemmelserne i denne forordning finder anvendelse på operationens anden fase

Artikel 112

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i , den […].

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

BILAG I

Dimensioner og koder for interventionstyper under EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden — artikel 17, stk. 5

TABEL 1: KODER FOR INTERVENTIONSOMRÅDEDIMENSIONEN

 

INTERVENTIONSOMRÅDE

Koefficient til beregning af støtten til målsætningerne vedrørende klimaforandringer

Koefficient til beregning af støtten til målsætningerne vedrørende miljø

Politisk målsætning 1: Et mere intelligent Europa ved at fremme innovativ og intelligent økonomisk omstilling

001

Investering i anlægsaktiver i mikrovirksomheder, der er direkte forbundet med forsknings- og innovationsaktiviteter eller knyttet til konkurrenceevne [Ændring 359]

0 %

0 %

002

Investering i anlægsaktiver i små og mellemstore virksomheder (herunder private forskningscentre), der er direkte forbundet med forsknings- og innovationsaktiviteter eller knyttet til konkurrenceevne [Ændring 360]

0 %

0 %

003

Investering i anlægsaktiver i offentlige forskningscentre og højere læreanstalter, der er direkte forbundet med forsknings- og innovationsativiteter

0 %

0 %

004

Investering i immaterielle aktiver i mikrovirksomheder, der er direkte forbundet med forsknings- og innovationsaktiviteter eller knyttet til konkurrenceevne [Ændring 361]

0 %

0 %

005

Investering i immaterielle aktiver i små og mellemstore virksomheder (herunder private forskningscentre), der er direkte forbundet med forsknings- og innovationsaktiviteter eller knyttet til konkurrenceevne [Ændring 362]

0 %

0 %

006

Investering i immaterielle aktiver i offentlige forskningscentre og højere læreanstalter, der er direkte forbundet med forsknings- og innovationsaktiviteter

0 %

0 %

007

Forsknings- og innovationsaktiviteter i mikrovirksomheder, herunder netværksaktiviteter (industriel forskning, eksperimentel udvikling, gennemførlighedsundersøgelser)

0 %

0 %

008

Forsknings- og innovationsaktiviteter i små og mellemstore virksomheder, herunder netværksaktiviteter

0 %

0 %

009

Forsknings- og innovationsaktiviteter i offentlige forskningscentre, højere læreanstalter og kompetencecentre, herunder netværksaktiviteter (industriel forskning, eksperimentel udvikling, gennemførlighedsundersøgelser)

0 %

0 %

010

Digitalisering af SMV'er (herunder e-handel, e-business og netværksforbundne forretningsgange, digitale innovationsknudepunkter, levende laboratorier, webiværksættere og nystartede IKT-virksomheder, B2B)

0 %

0 %

011

Offentlige IKT-løsninger, e-tjenester, applikationer

0 %

0 %

012

IT-tjenester og applikationer for digitale færdigheder og digital inklusion

0 %

0 %

013

E-sundhedstjenester og applikationer (herunder e-pleje, tingenes internet og intelligente omgivelser)

0 %

0 %

014

Erhvervsinfrastruktur til SMV'er (herunder industriparker og ‑grunde)

0 %

0 %

015

Erhvervsudvikling og internationalisering for SMV'er

0 %

0 %

016

Udvikling af færdigheder med henblik på intelligent specialisering, industriel omstilling og iværksætteri

0 %

0 %

017

Avancerede støttetjenester til SMV'er og grupper af SMV'er (herunder forvaltnings-, marketings- og designtjenester)

0 %

0 %

018

Inkubation, støtte til "spin-offs", "spin-outs" og nystartede virksomheder

0 %

0 %

019

Støtte til innovationsklynger og forretningsnetværk, der primært er til gavn for SMV'er

0 %

0 %

020

Innovationsprocesser i SMV'er (processuel, organisatorisk, markedsføringsmæssig, co-creation- og bruger- og efterspørgseldrevet innovation)

0 %

0 %

021

Teknologioverførsel og ‑samarbejde mellem virksomheder, forskningscentre og højere læreanstalter

0 %

0 %

022

Forsknings- og innovationsprocesser, teknologioverførsel og samarbejde mellem virksomheder med fokus på lavemissionsøkonomi, modstandsdygtighed over for og tilpasning til klimaforandringer

100 %

40 %

023

Forsknings- og innovationsprocesser, teknologioverførsel og samarbejde mellem virksomheder med fokus på cirkulær økonomi

40 %

100 %

Politisk målsætning 2: Et grønnere, kulstoffattigt Europa ved at fremme en ren og fair energiomstilling, investering i de grønne og blå økonomier, den cirkulære økonomi, tilpasning til klimaforandringer og risikoforebyggelse og styring

024

Energieffektivitet og demonstrationsprojekter i SMV'er og støtteforanstaltninger

100 %

40 %

025

Energieffektiv renovering af den eksisterende boligmasse, demonstrationsprojekter og støtteforanstaltninger

100 %

40 %

026

Energieffektiv renovering af offentlig infrastruktur, demonstrationsprojekter og støtteforanstaltninger

100 %

40 %

027

Støtte til virksomheder, der leverer tjenester, der bidrager til lavemissionsøkonomi og modstandsdygtighed over for klimaforandringer

100 %

40 %

028

Vedvarende energi: vindenergi

100 %

40 %

029

Vedvarende energi: solenergi

100 %

40 %

030

Vedvarende energi: biomasseenergi

100 %

40 %

031

Vedvarende energi: havenergi

100 %

40 %

032

Anden vedvarende energi (herunder geotermisk energi)

100 %

40 %

033

Intelligente systemer til distribution af energi ved lav- og mellemspændingsniveauer (herunder intelligente net og IKT-systemer) og dertil knyttet oplagring

100 %

40 %

034

Højeffektiv kraftvarmeproduktion, fjernvarme og fjernkøling

100 %

40 %

035

Foranstaltninger til tilpasning til klimaforandringer og forebyggelse og styring af klimaforbundne risici: oversvømmelser og jordskred (herunder oplysningskampagner, civilbeskyttelse samt systemer og infrastrukturer til katastrofehåndtering) [Ændring 363]

100 %

100 %

036

Foranstaltninger til tilpasning til klimaforandringer og forebyggelse og styring af klimaforbundne risici: brand (herunder oplysningskampagner, civilbeskyttelse samt systemer og infrastrukturer til katastrofehåndtering)

100 %

100 %

037

Foranstaltninger til tilpasning til klimaforandringer og forebyggelse og styring af klimaforbundne risici: øvrigt, f.eks. uvejr og tørke (herunder oplysningskampagner, civilbeskyttelse samt systemer og infrastrukturer til katastrofehåndtering)

100 %

100 %

038

Forebyggelse af risici og forvaltning af ikke-klimaforbundne naturlige risici (f.eks. jordskælv) og risici forbundet med menneskelige aktiviteter (f.eks. teknologiske uheld), herunder øget viden, civilbeskyttelse samt katastrofeforvaltningssystemer og ‑infrastruktur

0 %

100 %

039

Levering af drikkevand (udvinding, behandling, lagrings- og forsyningsinfrastruktur, effektiviseringsforanstaltninger, drikkevandsforsyning)

0 %

100 %

040

Forvaltning og bevarelse af vandressourcer (herunder forvaltning af vandområder, specifikke foranstaltninger til tilpasning til klimaforandringer, genbrug af vand, reduktion af udsivning)

40 %

100 %

041

Opsamling og behandling af spildevand

0 %

100 %

042

Håndtering af husholdningsaffald: forebyggelses-, nedbringelses-, sorterings- og genanvendelsesforanstaltninger

0 %

100 %

043

Håndtering af husholdningsaffald: mekanisk-biologisk behandling, termisk behandling

0 %

100 %[Ændring 364]

044

Håndtering af erhvervsaffald, industriaffald eller farligt affald

0 %

100 %

045

Fremme af anvendelsen af genanvendte materialer som råstoffer

0 %

100 %

046

Oprensning af industrigrunde og forurenede grunde

0 %

100 %

047

Støtte til miljøvenlige produktionsprocesser og ressourceeffektivitet i SMV'er

40 %

40 %

048

Luftkvalitets- og støjdæmpningsforanstaltninger

40 %

100 %

049

Beskyttelse, genskabelse og bæredygtig brug af Natura 2000-områder

40 %

100 %

050

Beskyttelse af naturen og den biologiske mangfoldighed, grøn infrastruktur

40 %

100 %

Politisk målsætning 3: Et tættere sammenknyttet Europa ved at øge mobilitet og regional IKT-konnektivitet

051

IKT: Bredbåndsnet med meget høj kapacitet (backbone-/backhaul-net)

0 %

0 %

052

IKT: Bredbåndsnet med meget høj kapacitet (access-net/abonnentnet med netpræstation svarende til, hvad der kan opnås med en optisk fiberforbindelse frem til fordeleren på et betjeningssted bestående af et flerfamiliehus)

0 %

0 %

053

IKT: Bredbåndsnet med meget høj kapacitet (access-net/abonnentnet med netpræstation svarende til, hvad der kan opnås med en optisk fiberforbindelse frem til fordeleren på et betjeningssted bestående af boliger og erhvervsejendomme)

0 %

0 %

054

IKT: Bredbåndsnet med meget høj kapacitet (access-net/abonnentnet med netpræstation svarende til, hvad der kan opnås med en optisk fiberforbindelse frem til basisstationen for avanceret trådløs kommunikation)

0 %

0 %

055

IKT: Andre typer IKT-infrastruktur (bl.a. stort anlagte computerressourcer/udstyr, datacentre, sensorer og andet trådløst udstyr)

0 %

0 %

056

Nyanlagte motorveje, broer og veje — TEN‑T's hovednet [Ændring 365]

0 %

0 %

057

Nyanlagte motorveje, broer og veje — TEN‑T's samlede net [Ændring 366]

0 %

0 %

058

Nyanlagte sekundære vejforbindelser til vejnetværk og ‑knudepunkter under TEN‑T

0 %

0 %

059

Andre nyanlagte nationale, regionale og lokale tilkørselsveje

0 %

0 %

060

Genskabte eller forbedrede motorveje, broer og veje — TEN‑T's hovednet [Ændring 367]

0 %

0 %

061

Genskabte eller forbedrede motorveje, broer og veje — TEN‑T's samlede net [Ændring 368]

0 %

0 %

062

Andre genskabte eller forbedrede veje (motorveje; nationale, regionale eller lokale veje)

0 %

0 %

063

Digitalisering af transporten: veje

40 %

0 %

064

Nyanlagte jernbaner — TEN‑T's hovednet

100 %

40 %

065

Nyanlagte jernbaner — TEN‑T's samlede net

100 %

40 %

066

Andre nyanlagte jernbaner

100 %

40 %

067

Genskabte eller forbedrede jernbaner — TEN‑T's hovednet

0 %

40 %

068

Genskabte eller forbedrede jernbaner — TEN‑T's samlede net

0 %

40 %

069

Andre genskabte eller forbedrede jernbaner

0 %

40 %

070

Digitalisering af transporten: jernbaner

40 %

0 %

071

Det fælles europæiske togkontrolsystem (ERTMS)

0 %

40 %

072

Mobile sporbaserede aktiver

40 %

40 %

073

Ren bytransportinfrastruktur

100 %

40 %

074

Ren bytransport — rullende materiel

100 %

40 %

075

Cykelinfrastruktur

100 %

100 %

076

Digitalisering af bytransport

40 %

0 %

077

Infrastruktur for alternative brændstoffer

100 %

40 %

078

Multimodal transport (TEN‑T)

40 %

40 %

079

Multimodal transport (undtagen bytransport)

40 %

40 %

080

Søhavne (TEN‑T)

40 %

0 %

081

Andre søhavne

40 %

0 %

082

Indre vandveje og indlandshavne (TEN‑T)

40 %

0 %

083

Indre vandveje og indlandshavne (regionale og lokale)

40 %

0 %

084

Digitalisering af transporten: andre transportformer

40 %

0 %

Politisk målsætning 4: Et mere socialt Europa ved at gennemføre den europæiske søjle for sociale rettigheder

085

Infrastruktur for førskoleundervisning og børnepasningsmuligheder

0 %

0 %

086

Infrastruktur til primær- og sekundæruddannelse

0 %

0 %

087

Infrastruktur til videregående uddannelse

0 %

0 %

088

Infrastruktur til erhvervsuddannelse og voksenuddannelse

0 %

0 %

089

Boliginfrastruktur til migranter, flygtninge og personer, der nyder eller har ansøgt om international beskyttelse

0 %

0 %

090

Boliginfrastruktur (undtagen til migranter, flygtninge og personer, der nyder eller har ansøgt om international beskyttelse)

0 %

0 %

091

Anden social infrastruktur, der medvirker til social inklusion i lokalsamfundet

0 %

0 %

092

Sundhedsinfrastruktur

0 %

0 %

093

Udstyr til sundhedssektoren

0 %

0 %

094

Mobile aktiver til sundhedssektoren

0 %

0 %

095

Digitalisering inden for sundhedssektoren

0 %

0 %

096

Midlertidig infrastruktur til modtagelse af migranter, flygtninge og personer, der nyder eller har ansøgt om international beskyttelse

0 %

0 %

097

Foranstaltninger til forbedring af adgangen til arbejdsmarkedet

0 %

0 %

098

Foranstaltninger til forbedring af adgangen til arbejdsmarkedet for langtidsledige

0 %

0 %

099

Særlig støtte til ungdomsbeskæftigelse og socioøkonomisk integration af unge

0 %

0 %

100

Støtte til selvstændig erhvervsvirksomhed og virksomhedsetablering

0 %

0 %

101

Støtte til den sociale økonomi og sociale virksomheder

0 %

0 %

102

Foranstaltning til modernisering og styrkelse af arbejdsmarkedets institutioner og tjenester til vurdering og foregribelse af kommende færdighedsbehov og til sikring af rettidig og skræddersyet bistand

0 %

0 %

103

Støtte til matchning og overgange på arbejdsmarkedet

0 %

0 %

104

Støtte til arbejdskraftens mobilitet

0 %

0 %

105

Foranstaltninger til fremme af kvinders arbejdsmarkedsdeltagelse og mindskelse af den kønsbaserede opdeling af arbejdsmarkedet

0 %

0 %

106

Foranstaltninger til fremme af balance mellem arbejdsliv og privatliv, herunder adgang til børnepasning og pasning af plejekrævende personer

0 %

0 %

107

Foranstaltninger for et sundt og veltilpasset arbejdsmiljø, der tager højde for sundhedsmæssige risici, herunder fremme af fysisk aktivitet

0 %

0 %

108

Støtte til udvikling af digitale færdigheder

0 %

0 %

109

Støtte til arbejdstagere, virksomheder og iværksættere til at tilpasse sig forandringer

0 %

0 %

110

Foranstaltninger til fremme af aktiv og sund aldring

0 %

0 %

111

Støtte til førskoleundervisning og børnepasning (undtagen infrastruktur)

0 %

0 %

112

Støtte til primær- og sekundæruddannelse (undtagen infrastruktur)

0 %

0 %

113

Støtte til videregående uddannelse (undtagen infrastruktur)

0 %

0 %

114

Støtte til voksenuddannelse (undtagen infrastruktur)

0 %

0 %

115

Foranstaltninger til fremme af lige muligheder og aktiv deltagelse i samfundet

0 %

0 %

116

Forløb, hvorved ugunstigt stillede personer kan integreres og vende tilbage til arbejdsmarkedet

0 %

0 %

117

Foranstaltninger til øget adgang til uddannelse og beskæftigelse og fremme af social inklusion for marginaliserede samfundsgrupper, såsom romaer

0 %

0 %

118

Støtte til civilsamfundsorganisationer, der arbejder med marginaliserede samfundsgrupper, såsom romaer

0 %

0 %

119

Særlige tiltag for at øge tredjelandsstatsborgeres arbejdsmarkedsdeltagelse

0 %

0 %

120

Foranstaltninger til social integration af tredjelandsstatsborgere

0 %

0 %

121

Foranstaltninger til forbedring af lige og rettidig adgang til tjenester, der er bæredygtige, økonomisk overkommelige og af høj kvalitet

0 %

0 %

122

Foranstaltninger til forbedring af pleje i familien eller i nærmiljøet

0 %

0 %

123

Foranstaltninger til forbedring af sundhedssystemernes tilgængelighed, effektiviteten og modstandsdygtighed (undtagen infrastruktur)

0 %

0 %

124

Foranstaltninger til forbedring af adgangen til langtidspleje (undtagen infrastruktur)

0 %

0 %

125

Foranstaltninger til modernisering af sociale beskyttelsessystemer, herunder øget adgang til social beskyttelse

0 %

0 %

126

Fremme af social integration af mennesker, der er truet af fattigdom eller social udstødelse, herunder de socialt dårligst stillede og børn

0 %

0 %

127

Afhjælpning af materielle afsavn gennem fødevarebistand og/eller materiel bistand til de socialt dårligst stillede, herunder gennem ledsageforanstaltninger

0 %

0 %

Politisk målsætning 5: Et Europa tættere på borgerne ved at fremme en bæredygtig og integreret udvikling af byer, landdistrikter og kystområder og lokale initiativer(49)

128

Beskyttelse, udvikling og fremme af offentlige aktiver inden for turisme og beslægtede tjenester inden for turisme [Ændring 369]

0 %

0 %

129

Beskyttelse, udvikling og fremme af kulturarv og kulturtilbud

0 %

0 %

130

Beskyttelse, udvikling og fremme af naturarv og økoturisme, som ikke er Natura 2000-områder [Ændring 370]

0 %

100 %

131

Fysisk genopretning og sikring af offentlige rum

0 %

0 %

Andre koder vedrørende politisk målsætning 1-5

132

Forbedring af kapaciteten hos programmyndigheder og ‑organer med tilknytning til gennemførelsen af fondene

0 %

0 %

133

Øget samarbejde med partnere både i og uden for medlemsstaten

0 %

0 %

134

Tværfinansiering under EFRU (støtte til ESF-lignende aktioner, der er nødvendige for at gennemføre operationens EFRU-del og er direkte forbundet med den)

0 %

0 %

135

Styrkelse af den institutionelle kapacitet hos offentlige myndigheder og interessenter til at gennemføre territoriale samarbejdsprojekter og ‑initiativer i en kontekst, der er grænseoverskridende, tværnational, maritim og interregional

0 %

0 %

136

Regionerne i den yderste periferi: Kompensation for alle meromkostninger som følge af vanskelige adgangsforhold og territorial opsplitning

0 %

0 %

137

Regionerne i den yderste periferi: Særlig indsats for at kompensere meromkostninger som følge af meget små markeder

0 %

0 %

138

Regionerne i den yderste periferi: Støtte til at kompensere meromkostninger som følge af klimatiske forhold og terrænforhold

40 %

40 %

139

Regionerne i den yderste periferi: Lufthavne

0 %

0 %

Teknisk bistand

140

Information og kommunikation

0 %

0 %

141

Forberedelse, gennemførelse, overvågning og kontrol

0 %

0 %

142

Evaluering, undersøgelser og dataindsamling

0 %

0 %

143

Styrkelse af kapaciteten hos medlemsstaternes myndigheder, støttemodtagere og relevante partnere

0 %

0 %

TABEL 2: KODER FOR FINANSIERINGSFORM

FINANSIERINGSFORM

01

Tilskud

02

Støtte gennem finansielle instrumenter: egenkapital eller kvasiegenkapital

03

Støtte gennem finansielle instrumenter: lån

04

Støtte gennem finansielle instrumenter: garanti

05

Støtte gennem finansielle instrumenter: supplerende støtte

06

Pris

TABEL 3: KODER FOR DEN TERRITORIALE GENNEMFØRELSESMEKANISME OG TERRITORIALT FOKUS

TERRITORIAL GENNEMFØRELSESMEKANISME OG TERRITORIALT FOKUS

Integreret territorial investering (ITI)

Integreret territorial investering med fokus på bæredygtig byudvikling

11

Bydele

x

12

Byer og, forstæder og landdistrikter forbundet hermed [Ændring 371]

x

13

Funktionelle byområder

x

14

Bjergområder

 

15

Øer og kystområder

 

16

Landdistrikter og tyndt befolkede områder [Ændring 372]

 

17

Andre typer målområder

 

Lokaludvikling styret af lokalsamfundet

Lokaludvikling styret af lokalsamfundet med fokus på bæredygtig byudvikling

21

Bydele

x

22

Byer og, forstæder og landdistrikter forbundet hermed [Ændring 373]

x

23

Funktionelle byområder

x

24

Bjergområder

 

25

Øer og kystområder

 

26

Landdistrikter og tyndt befolkede områder [Ændring 374]

 

27

Andre typer målområder

 

Andre typer territoriale redskaber under politisk målsætning 5

Andre typer territoriale redskaber med fokus på bæredygtig byudvikling

31

Bydele

x

32

Byer og, forstæder og landdistrikter forbundet hermed [Ændring 375]

x

33

Funktionelle byområder

x

34

Bjergområder

 

35

Øer og kystområder

 

36

Landdistrikter og tyndt befolkede områder [Ændring 376]

 

37

Andre typer målområder

 

Andre tilgange(50)

41

Bydele

42

Byer og forstæder

43

Funktionelle byområder

44

Bjergområder

45

Øer og kystområder

46

Tyndt befolkede områder

47

Andre typer målområder

48

Ingen territorial målretning

TABEL 4: KODER FOR ØKONOMISK AKTIVITET

ØKONOMISK AKTIVITET

01

Landbrug og skovbrug

02

Fiskeri

03

Akvakultur

04

Andre sektorer i den blå økonomi

05

Fremstilling af fødevarer og drikkevarer

06

Fremstilling af tekstiler og beklædningsartikler

07

Fremstilling af transportmidler

08

Fremstilling af computere og elektroniske og optiske produkter

09

Anden uspecificeret fremstillingsvirksomhed

10

Bygge- og anlægsvirksomhed

11

Råstofudvinding

12

Elektricitet, gas, damp, varmt vand og airconditioneret luft

13

Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand

14

Transport og godshåndtering

15

Informations- og kommunikationsaktiviteter, herunder telekommunikation

16

Engros- og detailhandel

17

Turisme, overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed [Ændring 377]

18

Pengeinstitut- og finansvirksomhed og forsikring

19

Fast ejendom, udlejning og forretningsservice

20

Offentlig administration

21

Uddannelse

22

Sundhedsvæsen

23

Sociale foranstaltninger og kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser

24

Miljørelateret virksomhed

25

Kultur, forlystelser, kreative erhverv og sport

26

Andre uspecificerede tjenesteydelser

TABEL 5: KODER FOR LOKALISERING

LOKALISERING

Kode

Lokalisering

 

Kode for region eller område, hvor operationen er eller udføres, som fastsat i nomenklaturen for regionale enheder (NUTS) i bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003(51), som senest blev ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 868/2014

TABEL 6: KODER FOR ESF'S SEKUNDÆRE TEMAER

ESF'S SEKUNDÆRE TEMA

Koefficient til beregning af støtten til målsætningerne vedrørende klimaforandringer

01

Bidrag til grønne færdigheder og job og grøn økonomi

100 %

02

Udvikling af digitale færdigheder og job

0 %

03

Investering i forskning og innovation og intelligent specialisering

0 %

04

Investering i små og mellemstore virksomheder (SMV'er)

0 %

05

Ikke-forskelsbehandling

0 %

06

Ligestilling mellem kønnene

0 %

07

Kapacitetsopbygning hos arbejdsmarkedets parter

0 %

08

Kapacitetsopbygning hos civilsamfundsorganisationer

0 %

09

Ikke relevant

0 %

TABEL 7: KODER FOR MAKROREGIONALE STRATEGIER OG HAVOMRÅDESTRATEGIER

MAKROREGIONALE STRATEGIER OG HAVOMRÅDESTRATEGIER

11

Strategien for området omkring Adriaterhavet og Det Joniske Hav

12

Strategien for Alperegionen

13

Strategien for Østersøområdet

14

Strategien for Donauområdet

21

Strategien for Det Nordlige Ishav

22

Atlanterhavsstrategien

23

Sortehavsstrategien

24

Middelhavsstrategien

25

Nordsøstrategien

26

Strategien for det vestlige Middelhav

30

Intet bidrag til makroregionale strategier eller havområdestrategier

BILAG II

Model for partnerskabsaftale — artikel 7, stk. 4

CCI

[15 tegn]

Titel

[255]

Version

 

Første år

[4]

Sidste år

[4]

Nummer på Kommissionens afgørelse

 

Dato for Kommissionens afgørelse

 

1.  Udvælgelse af politiske målsætninger

Ref.: artikel 8, litra a), i forordningen om fælles bestemmelser og artikel 3 i forordningerne om AMIF, FIS og IGFV.

Tabel 1: Udvælgelse af politiske målsætninger med begrundelse

Udvalgte politiske målsætninger

Program

Fond

Begrundelse for udvælgelse af en politisk målsætning

 

 

 

[3 500 pr. politisk målsætning]

2.  Politiske valg, koordinering og komplementaritet

Ref.: artikel 8, litra b), nr. i)iii), i forordningen om fælles bestemmelser.

Fritekstfelt [60 000 tegn]

3.  Bidrag til budgetgarantien under InvestEU, med begrundelse

Ref.: artikel 8, litra e), i forordningen om fælles bestemmelser; artikel 10, litra a), i forordningen om fælles bestemmelser.

Tabel 2: Overførsel til InvestEU

 

Regionskategori*

Vindue 1

Vindue 2

Vindue 3

Vindue 4

Vindue 5

Beløb

 

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)

EFRU

Mere udviklede regioner

 

 

 

 

 

 

Mindre udviklede regioner

 

 

 

 

 

 

Overgangsregioner

 

 

 

 

 

 

Regioner i den yderste periferi og nordlige tyndtbefolkede regioner

 

 

 

 

 

 

ESF+

Mere udviklede regioner

 

 

 

 

 

 

Mindre udviklede regioner

 

 

 

 

 

 

Overgangsregioner

 

 

 

 

 

 

Regioner i den yderste periferi

 

 

 

 

 

 

Samhørighedsfonden

 

 

 

 

 

 

 

EHFF

 

 

 

 

 

 

 

AMIF

 

 

 

 

 

 

 

FIS

 

 

 

 

 

 

 

IGFV

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

 

 

 

Fritekstfelt [3 500 tegn] (begrundelse)

4.  Overførsel mellem regionskategorier, med begrundelse

Ref.: artikel 8, litra d), og artikel 105 i forordningen om fælles bestemmelser.

Tabel 3: Overførsel mellem regionskategorier

Regionskategori

Tildeling pr. regionskategori*

Overføres til:

Overførselsbeløb

Overførslens andel af den oprindelige tildeling

Tildeling pr. regionskategori efter overførslen

(a)

(b)

(c)

(d)

(g)=(d)/(b)

(h)=(b)-(d)

Mindre udviklede regioner

 

Mere udviklede regioner

 

 

 

Overgangsregioner

 

 

 

Mere udviklede regioner

 

Mindre udviklede regioner

 

 

 

Overgangsregioner

 

Mindre udviklede regioner

 

 

 

* Oprindelig tildeling pr. regionskategori som meddelt af Kommissionen efter de overførsler, der er omhandlet i tabel 2-4 (gælder kun for EFRU og ESF+).

Fritekstfelt [3 500 tegn] (begrundelse)

5.  Foreløbig finansiel tildeling pr. politisk målsætning

Ref.: artikel 8, litra c), i forordningen om fælles bestemmelser.

Tabel 4: Foreløbig finansiel tildeling fra EFRU, Samhørighedsfonden, ESF+ og EHFF pr. politisk målsætning*

Politiske målsætninger

EFRU

Samhørighedsfonden

ESF+

EHFF

I alt

Politisk målsætning 1

 

 

 

 

 

Politisk målsætning 2

 

 

 

 

 

Politisk målsætning 3

 

 

 

 

 

Politisk målsætning 4

 

 

 

 

 

Politisk målsætning 5

 

 

 

 

 

Teknisk bistand

 

 

 

 

 

Tildeling for 2026-2027

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

 

* Politiske målsætninger i henhold til artikel 4, stk. 1, i forordningen om fælles bestemmelser. For EFRU, Samhørighedsfonden og ESF+ er perioden 2021-2025; for EHFF er perioden 2021-2027.

Fritekstfelt [3 500 tegn] (begrundelse)

Tabel 5: Foreløbig finansiel tildeling fra AMIF, FIS og IGFV pr. politisk målsætning*

Politisk målsætning

Tildeling

Politisk målsætning som omhandlet i artikel 3 i [AMIF-forordningen]

 

Politisk målsætning som omhandlet i artikel 3 i [FIS-forordningen]

 

Politisk målsætning som omhandlet i artikel 3 i [IGFV-forordningen]

 

Teknisk bistand

 

I alt

 

* Politiske målsætninger i henhold til fondsspecifikke forordninger for EHFF, AMIF, FIS og IGFV — tildeling for perioden 2021-2027

6.  Liste over programmer

Ref.: artikel 8, litra f), i forordningen om fælles bestemmelser; artikel 104.

Tabel 6: Liste over programmer med foreløbige finansielle bevillinger*

Titel [255]

Fond

Regionskategori

EU-bidrag

Nationalt bidrag**

I alt

Program 1

EFRU

Mere udviklede regioner

 

 

 

Overgangsregioner

 

 

 

Mindre udviklede regioner

 

 

 

Regioner i den yderste periferi og nordlige tyndtbefolkede regioner

 

 

 

Program 1

Samhørighedsfonden

 

 

 

 

Program 1

ESF+

Mere udviklede regioner

 

 

 

Overgangsregioner

 

 

 

Mindre udviklede regioner

 

 

 

Regioner i den yderste periferi

 

 

 

I alt

EFRU, SAMHØRIGHEDSFONDEN, ESF+

 

 

 

 

Program 2

EHFF

 

 

 

 

Program 3

AMIF

 

 

 

 

Program 4

FIS

 

 

 

 

Program 5

IGFV

 

 

 

 

I alt

Samtlige fonde

 

 

 

 

* Politiske målsætninger i henhold til artikel 4, stk. 1, i forordningen om fælles bestemmelser. For EFRU, Samhørighedsfonden og ESF+ er perioden 2021-2025; for EHFF er perioden 2021-2027.

** I overensstemmelse med artikel 106, stk. 2, om fastlæggelse af medfinansieringssatser.

Ref.: artikel 8 i forordningen om fælles bestemmelser.

Tabel 7: Liste over Interreg-programmer

Program 1

Titel 1 [255]

Program 2

Titel 1 [255]

7.  Et sammendrag af de aktioner, der skal iværksættes med henblik på at styrke den administrative kapacitet

Ref.: artikel 8, litra g), i forordningen om fælles bestemmelser.

Fritekstfelt [4 500 tegn]

BILAG III

Horisontale grundforudsætninger — artikel 11, stk. 1

Gælder for alle specifikke målsætninger

Grundforudsætningernes betegnelse

Opfyldelseskriterier

Effektive mekanismer til overvågning af markedet for offentlige udbud

Der er indført overvågningsmekanismer, som dækker alle procedurer i henhold til national lovgivning om offentligt udbud, hvilket omfatter:

1.  ordninger, der sikrer indsamling af effektive, pålidelige og fuldstændige data og indikatorer inden for et enkelt IT-system eller et netværk af interoperable systemer med henblik på at gennemføre engangsprincippet og lette rapporteringsforpligtelserne i henhold til artikel 83, stk. 3, i direktiv 2014/24/EU, i overensstemmelse med kravene til e-udbud og i henhold til artikel 84 i direktiv 2014/24/EU. Datene og indikatorerne skal som minimum omfatte følgende elementer:

a.  konkurrencens kvalitet og intensitet: navnene på de vindende og de oprindelige tilbudsgivere, antal oprindelige tilbudsgivere, antal udvalgte tilbudsgivere, kontraktmæssig pris — i forhold til de oprindelige budgetbevillinger og, hvis det er muligt ved hjælp af kontraktregistre, den endelige pris efter indgåelsen

b.  deltagelse af SMV'er som direkte tilbudsgivere

c.  indbragte klager over afgørelser truffet af ordregivende myndigheder, herunder som minimum klagernes antal, den tid, der var nødvendig for at træffe afgørelsen i første instans, og antal afgørelser, der bringes videre til anden instans.

d.  en fortegnelse over alle kontrakter, der er indgået i henhold til reglerne om undtagelse fra reglerne for offentligt udbud, med angivelse af, hvilken specifik bestemmelse der er påberåbt

2.  ordninger til sikring af tilstrækkelig kapacitet hos de relevante kompetente nationale myndigheder til overvågning og analyse af data

3.  ordninger til at gøre dataene, indikatorerne og resultatet af analysen tilgængeligt for offentligheden ved hjælp af brugervenlige åbne data

4.  ordninger til sikring af, at alle oplysninger, der peger på formodet ulovlig samordning af tilbudsgivning, bliver systematisk videreformidlet til de kompetente nationale konkurrencemyndigheder.

Redskaber og kapacitet til effektiv anvendelse af statsstøttereglerne

Forvaltningsmyndighederne har redskaber og kapacitet til at verificere overholdelsen af statsstøttereglerne ved hjælp af:

1.  nem og bred adgang til løbende ajourført information om kriseramte virksomheder og virksomheder, der er pålagt et påbud om tilbagebetaling

2.  adgang til ekspertrådgivning og ‑vejledning vedrørende statsstøtte fra lokale eller nationale ekspertcentre under samordning af de nationale statsstøttemyndigheder, og arbejdsordninger til at sikre en effektiv høring af interessenter om ekspertisen

Effektiv gennemførelse og anvendelse af EU's charter om grundlæggende rettigheder

Der er indført effektive mekanismer til at sikre overholdelsen af EU's charter om grundlæggende rettigheder, som omfatter:

1.  ordninger til sikring af verificering af, at operationer, der er støttet af fondene, overholder chartret om grundlæggende rettigheder

2.  ordninger for rapportering til overvågningsudvalget om, hvorvidt operationer, der er støttet af fondene, overholder chartret om grundlæggende rettigheder.

Gennemførelse og anvendelse af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (UNCRPD) i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2010/48/EF

Indførelse af en national ramme for gennemførelse af UNCRPD, som omfatter:

1.  målsætninger med kvantificérbare mål, dataindsamling og en overvågningsmekanisme, som finder anvendelse på tværs af alle politikområder

2.  ordninger til sikring af, at politikker, love og standarder vedrørende tilgængelighed er tilstrækkelig afspejlet i udarbejdelsen og gennemførelsen af programmerne i overensstemmelse med bestemmelserne i UNCRPD og indeholdt i kriterierne og forpligtelserne for projektudvælgelsen.

2a.   ordninger for rapportering til overvågningsudvalget om, hvorvidt de støttede operationer overholder chartret om grundlæggende rettigheder. [Ændring 378]

Gennemførelse af de principper og rettigheder, der er fastlagt under den europæiske søjle for sociale rettigheder, og som bidrager til reel konvergens og samhørighed i Den Europæiske Union.

Ordninger på nationalt plan for at sikre den korrekte gennemførelse af principperne i den europæiske søjle for sociale rettigheder, der bidrager til opadgående social konvergens og samhørighed i EU, navnlig de principper, der forhindrer illoyal konkurrence på det indre marked. [Ændring 379]

Effektiv anvendelse af partnerskabsprincippet.

Der er indført en ramme for, at alle partnere kan spille en fuldgyldig rolle i forberedelsen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af programmerne, som omfatter:

 

1.   ordninger, der skal sikre gennemsigtige procedurer for inddragelse af partnere

 

2.   en ordning for formidling og videregivelse af oplysninger, der er relevante for, at partnere kan forberede og følge op på møder

 

3.   støtte til styrkelse af partnere og kapacitetsopbygning. [Ændring 380]

BILAG IV

Tematiske grundforudsætninger, der gælder for EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden — artikel 11, stk. 1

Politisk målsætning

Specifik målsætning

Grundforudsætningernes betegnelse

Opfyldelseskriterier for grundforudsætningerne

1.  Et mere intelligent Europa ved at fremme innovativ og intelligent økonomisk omstilling

EFRU:

Samtlige specifikke målsætninger under denne politiske målsætning

God forvaltning af nationale eller regionale strategier for intelligent specialisering

Strategi(er) for intelligent specialisering skal støttes gennem:

1.  ajourført analyse af flaskehalse for innovationsdiffusion, herunder digitalisering

2.  tilstedeværelsen af kompetente regionale/nationale institutioner eller organer med ansvar for forvaltningen af strategien for intelligent specialisering

3.  redskaber til overvågning og evaluering med henblik på at måle fremskridtene hen imod opnåelse af strategiens målsætninger

4.  en effektivt fungerende proces for opdagelse af iværksættere

5.  tiltag, der er nødvendige til at forbedre nationale eller regionale forsknings- og innovationssystemer

6.  tiltag til styring af industriel omstilling

7.  foranstaltninger for internationalt samarbejde

2.  Et grønnere, kulstoffattigt Europa ved at fremme en ren og fair energiomstilling, investering i de grønne og blå økonomier, den cirkulære økonomi, tilpasning til klimaforandringer og risikoforebyggelse og styring

EFRU og Samhørighedsfonden:

2.1  Fremme af energieffektiviserende foranstaltninger

Strategisk politisk ramme for støtte til energieffektiv renovering af beboelsesejendomme og erhvervsbygninger

1.  Der er vedtaget en national langsigtet strategi til støtte for renovering af den nationale masse af beboelsesejendomme og erhvervsbygninger, som er i overensstemmelse med kravene i direktiv 2010/31/EU om bygningers energimæssige ydeevne, som:

a.  indeholder vejledende delmål for 2030 og 2040 og mål for 2050

b.  indeholder en vejledende oversigt over budgetmidler til støtte for gennemførelsen af strategien

c.  fastlægger effektive mekanismer for at fremme investeringer i bygningsrenovering

2.  Foranstaltninger til forbedring af energieffektiviteten for at opnå de nødvendige energibesparelser

EFRU og Samhørighedsfonden:

2.1  Fremme af energieffektiviserende foranstaltninger

2.2  Fremme af vedvarende energi gennem investering i produktionskapacitet

Forvaltning af energisektoren

En national energi- og klimaplan, som er i overensstemmelse med Parisaftalens mål om at begrænse den globale opvarmning til 1,5°C, er vedtaget og omfatter:

1.  Alle oplysninger, der kræves i henhold til modellen i bilag I til forordningen om forvaltning af energiunionen(52)

2.  En vejledende oversigt over planlagte finansielle midler og mekanismer til foranstaltninger til fremme af lavemissionsøkonomi [Ændring 381]

EFRU og Samhørighedsfonden:

2.2  Fremme af vedvarende energi gennem investering i produktionskapacitet

Effektiv fremme af anvendelsen af vedvarende energi på tværs af sektorer i hele EU

Der er truffet foranstaltninger til sikring af:

1.  at medlemsstaterne opfylder det nationale bindende mål for vedvarende energikilder i 2020, og at de opretholder denne referenceværdi frem til 2030 i overensstemmelse med det omarbejdede direktiv 2009/28/EF(53)

2.  at andelen af vedvarende energikilder i sektoren for opvarmning og køling forøges med 1 procentpoint pr. år frem til 2030

EFRU og Samhørighedsfonden:

2.4  Fremme af tilpasning til klimaforandringer og strukturelle forandringer, risikoforebyggelse og modstandsdygtighed over for katastrofer [Ændring 382]

En effektiv ramme for risikostyring i forbindelse med katastrofer.

Der er indført en national eller regional plan for risikostyring i forbindelse med katastrofer, som er i overensstemmelse med eksisterende nationale strategier for tilpasning til klimaforandringer, og som omfatter:

1.  En beskrivelse af de vigtigste risici vurderet i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 6, litra a), i afgørelse 1313/2013/EU, som afspejler aktuelle trusler og trusler på længere sigt (25‑35 år frem). Vurderingen af klimaforbundne risici skal bygge på prognoser og scenarier over kommende klimaforandringer.

2.  Beskrivelse af foranstaltninger til katastrofeforebyggelse, ‑beredskab og ‑indsats til imødegåelse af de af de vigtigste identificerede risici. Foranstaltninger skal prioriteres i forhold til risiciene og deres økonomiske virkninger, kapacitetsmangler(54) og effektivitet, idet der tages hensyn til de mulige alternativer.

3.  Oplysninger om, hvilke budgetmæssige og finansieringsmæssige midler og mekanismer der er til rådighed til at dække omkostningerne til drift og vedligeholdelse i forbindelse med forebyggelse, beredskab og indsats

EFRU og Samhørighedsfonden:

2.5  Fremme af vandeffektivitet

Ajourført planlægning af nødvendige investeringer i vand- og spildevandssektoren

Der er indført en national investeringsplan, som omfatter:

1.  En vurdering af den aktuelle status for gennemførelsen af direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand (UWWTD) og af direktiv 98/83/EF om drikkevand (drikkevandsdirektivet)

2.  Udpegning og planlægning af eventuelle offentlige investeringer, herunder en vejledende finansieringsplan:

a.  Påkrævet for at sikre overholdelsen af UWWTD, herunder en prioritering med hensyn til størrelsen af byområder og miljøvirkninger, med investeringer opdelt efter hvert byområde, der genererer spildevand

b.  Påkrævet for at gennemføre drikkevandsdirektivet (98/83/EF)

c.  Påkrævet for at opfylde de behov, der opstår som følge af den foreslåede omarbejdning (COM(2017)0753), især vedrørende de reviderede kvalitetsparametre, der er beskrevet i bilag I

3.  Et skøn over, hvilke investeringer der er behov for til fornyelse af den eksisterende infrastruktur til vandforsyning og spildevand, herunder forsynings-/afledningsnettene, baseret på alder og afskrivningsplaner

4.  Angivelse af mulige kilder til offentlig finansiering, hvis dette er nødvendigt som supplering af bidrag via brugerbetaling

 

EFRU og Samhørighedsfonden:

2.6  Udvikling af (Overgang til) cirkulær økonomi gennem investeringer i affaldssektoren og ressourceeffektivitet

Ajourført planlægning af affaldshåndtering

Der er indført én eller flere affaldshåndteringsplaner i overensstemmelse med artikel 28 i direktiv 2008/98/EF som ændret ved direktiv (EU) 2018/xxxx, som dækker hele medlemsstatens område og indeholder:

1.  en analyse af den aktuelle affaldshåndteringssituation i det pågældende geografiske område med angivelse af det producerede affalds art, mængde og kilde og en evaluering af deres fremtidige udvikling under hensyntagen til de forventede virkninger af foranstaltningerne i det eller de affaldsforebyggelsesprogrammer, der er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 29 i direktiv 2008/98/EF som ændret ved direktiv 2018/xx/EU

2.  en vurdering af eksisterende indsamlingsordninger, herunder den materialemæssige og geografiske dækning med særskilt indsamling og foranstaltninger til at forbedre funktionen heraf samt behovet for nye indsamlingsordninger

3.  en vurdering af investeringskløften, som påviser behovet for ny eller opgraderet affaldsinfrastruktur, med information om tilgængelige indtægtskilder, der modsvarer drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne

4.  oplysninger om kriterierne for placering og udpegning af steder og om kapacitet for fremtidige affaldsbehandlingsanlæg

EFRU og Samhørighedsfonden:

2.6  Fremme af grøn infrastruktur i bymiljøer og mindskning af forureningen

Prioriteret aktionsplan for de nødvendige bevaringsforanstaltninger, som involverer medfinansiering fra EU

Der er indført en prioriteret aktionsplan i henhold til artikel 8 i direktiv 92/43/EØF, som omfatter:

1.  Alle de elementer, der kræves i henhold til modellen for den prioriterede aktionsplan for 2021-2027, som er godkendt af Kommissionen og medlemsstaterne, herunder de prioriterede foranstaltninger og et overslag over finansieringsbehov

2.  Angivelse af de prioriterede foranstaltninger og et skøn over finansieringsbehovene [Ændring 383]

3.  Et tættere sammenknyttet Europa ved at øge mobilitet og regional IKT-konnektivitet

EFRU:

3.1  Fremme af digital konnektivitet

En national eller regional bredbåndsplan

Der er indført en national eller regional bredbåndsplan, som indeholder:

1.  En vurdering af den investeringskløft, der skal udfyldes for at nå EU's målsætninger for gigabitkonnektivitet(55), baseret på:

o   en nylig kortlægning(56) af eksisterende private og offentlige infrastrukturer og tjenesternes kvalitet ved hjælp af standardindikatorer for kortlægning af bredbånd

o  en høring om planlagte investeringer

2.  Begrundelsen for planlagt offentlig intervention på grundlag af bæredygtige investeringsmodeller, der:

o  øger prisoverkommeligheden af og adgangen til åbne og fremtidssikrede infrastrukturer og tjenester af høj kvalitet

o  tilpasser de forskellige former for finansiel støtte til de påviste markedssvigt

o  giver mulighed for komplementær anvendelse af forskellige former for finansiering fra EU og fra nationale eller regionale kilder

3.  Foranstaltninger til støtte for efterspørgslen efter og anvendelsen af net med meget høj kapacitet (VHC-net), herunder foranstaltninger til at lette nettenes udbredelse, navnlig gennem effektiv gennemførelse af EU's direktiv om reduktion af bredbåndsomkostningerne(57)

4.  Mekanismer for teknisk bistand, herunder bredbåndskompetencekontorer, for at styrke de lokale interessenters kapacitet og rådgive projektiværksættere

5.  En overvågningsmekanisme baseret på standardindikatorer for kortlægning af bredbånd

EFRU og Samhørighedsfonden:

3.2  Udvikling af et bæredygtigt, klimarobust, intelligent, sikkert og intermodalt transeuropæisk transportnet (TEN‑T) [Ændring 384]

Omfattende transportplanlægning på et passende niveau

Multimodal kortlægning af eksisterende og planlagte infrastrukturer frem til 2030, som:

-1a.   kræver, at der sikres social, økonomisk og territorial samhørighed, og at manglende forbindelser i højere grad fuldføres, samt at flaskehalse på TEN-T-nettet fjernes, hvilket også betyder investeringer i hård infrastruktur [Ændring 385]

1.  omfatter en økonomisk begrundelse for de planlagte investeringer, understøttet af en solid behovsanalyse og modelberegning af trafikken under hensyntagen til de forventede virkninger af liberaliseringen af jernbanetransporten [Ændring 386]

2.  afspejler luftkvalitetsplaner, navnlig under hensyntagen til nationale dekarboniseringsplaner [Ændring 387]

3.  omfatter investeringer i TEN‑T's hovednetkorridorer, som defineret i forordning (EU) nr. 1316/2013, i overensstemmelse med de respektive arbejdsplaner for TEN‑T såvel som forhåndsudpegede strækninger i det samlede net [Ændring 388]

4.  sikrer komplementaritet med investeringerne uden for TEN‑T's hovednet ved at tilbyde regioner og lokalsamfund tilstrækkelig konnektivitet til mellem bynetværk og TEN‑T's hovednet og knudepunkter [Ændring 389]

5.  sikrer interoperabilitet i jernbanenettet gennem iværksættelse af en ERTMS, der opfylder baseline-3, og som mindst dækker den europæiske udbygningsplan

6.  fremmer multimodalitet og identificerer behovene for multimodale gods- eller passagerterminaler eller omladningterminaler samt aktive transportformer

7.  omfatter foranstaltninger, der tager sigte på at fremme alternative brændstoffer i overensstemmelse med den relevante nationale politiske ramme

8.  omfatter vurdering af risici for færdselssikkerheden i overensstemmelse med eksisterende nationale trafiksikkerhedsstrategier, sammen med en kortlægning af de ulykkesramte veje og strækninger samt prioritering af tilhørende investeringer

9.  giver oplysninger om, budgetmæssige og finansieringsmæssige midler, der dækker de planlagte investeringer, og som er nødvendige for drift og vedligeholdelse af eksisterende og planlagte infrastrukturer

9a.   fremmer bæredygtige regionale og grænseoverskridende turismeinitiativer, som fører til "win-win"-situationer for både turisterne og indbyggerne, såsom sammenkobling af EuroVelo-netværket med det transeuropæiske jernbanenet [Ændring 390]

3.3  Bæredygtig, klimarobust, intelligent og intermodal mobilitet på nationalt, regionalt og lokalt plan, herunder forbedret adgang til TEN‑T og grænseoverskridende mobilitet.

4.  Et mere socialt Europa ved at gennemføre den europæiske søjle for sociale rettigheder

EFRU:

4.1  Forbedring af arbejdsmarkedernes effektivitet og adgangen til beskæftigelse af høj kvalitet ved at udvikle infrastruktur

ESF:

4.1.1  Forbedring af adgangen til beskæftigelse for alle jobsøgende, heriblandt navnlig unge, og for langtidsledige og erhvervsinaktive, og fremme af selvstændig virksomhed og den sociale økonomi

4.1.2  Modernisering af arbejdsmarkedets institutioner og tjenester for at vurdere og foregribe kommende færdighedsbehov og sikre rettidig og skræddersyet bistand samt støtte til matchning, overgange og mobilitet på arbejdsmarkedet [Ændring 391]

Strategisk politisk ramme for aktive arbejdsmarkedspolitikker

Der er indført en strategisk politisk ramme for aktive arbejdsmarkedspolitikker på grundlag af beskæftigelsesretningslinjerne, som omfatter:

1.  ordninger for profilering af jobsøgende og vurdering af deres behov, herunder mulige veje til iværksætteri

2.  oplysninger om ledige stillinger og beskæftigelsesmuligheder under hensyntagen til arbejdsmarkedets behov

3.  ordninger til sikring af, at udformningen, gennemførelsen, overvågningen og gennemgangen gennemføres i tæt samarbejde med relevante interessenter

4.  ordninger for overvågning, evaluering og gennemgang af aktive arbejdsmarkedspolitikker

5.  for interventioner for ungdomsbeskæftigelse, evidensbaserede og målrettede tilgange til unge, der hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse, herunder opsøgende foranstaltninger, og baseret på kvalitetskrav, idet der tages hensyn til kriterier for lærlingeuddannelser og praktikpladser af høj kvalitet, herunder i forbindelse med gennemførelsen af ungdomsgarantiordningerne.

EFRU:

4.1  Forbedring af arbejdsmarkedernes effektivitet og adgangen til beskæftigelse af høj kvalitet gennem udviklingsstrukturer

ESF:

4.1.3  Fremme af kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet, en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv, herunder adgang til børnepasning, et sundt og veltilpasset arbejdsmiljø, der tager højde for sundhedsmæssige risici, arbejdstagernes tilpasning til forandringer tilpasning af arbejdstagere, virksomheder og iværksættere til forandring samt sund og aktiv aldring [Ændring 392]

national strategisk ramme for ligestilling mellem kønnene

Der er indført en national eller regional strategisk politisk ramme for ligestilling mellem kønnene, som indeholder:

1.  evidensbaseret udpegning af udfordringer med hensyn til ligestilling mellem kønnene

2.  foranstaltninger til at imødegå de kønsbestemte forskelle i beskæftigelse, løn, social sikring og pension og fremme balance mellem arbejdsliv og privatliv (bl.a. ved at forbedre adgangen til førskoleundervisning og børnepasning) med tilhørende mål [Ændring 393]

3.  ordninger for overvågning, evaluering og gennemgang af den strategiske politiske ramme og dataindsamlingsmetoderne

4.  ordninger til sikring af, at udformningen, gennemførelsen, overvågningen og gennemgangen gennemføres i tæt samarbejde med ligestillingsorganer, arbejdsmarkedets parter og relevante civilsamfundsorganisationer.

EFRU:

4.2  Forbedring af adgangen til inkluderende kvalitetsydelser inden for almen uddannelse, erhvervsuddannelse og livslang læring gennem udvikling af infrastrukturen

ESF:

4.2.1  Forbedring af uddannelsessystemernes kvalitet, effektivitet og arbejdsmarkedsrelevans kvaliteten, inklusionen og effektiviteten og arbejdsmarkedsrelevansen af uddannelsessystemerne for at støtte tilegnelsen af nøglekompetencer, herunder digitale færdigheder, fremme e-integration og fremme overgangen fra uddannelse til arbejde

4.2.2  Fremme af livslang læring, især fleksible opkvalificerings- og omskolingsmuligheder for alle, samt uformel og ikkeformel læring bl.a. ved at lette karriereskift og fremme mobilitet på arbejdsmarkedet

4.2.3  Fremme af lige adgang til og færdiggørelse af inkluderende uddannelse og erhvervsuddannelse af høj kvalitet — navnlig for ugunstigt stillede grupper — på alle niveauer lige, fra førskoleundervisning og børnepasning til over almen og erhvervsfaglig uddannelse og op erhvervsuddannelse til videregående uddannelser samt voksenuddannelse, herunder at lette læringsmobiliteten for alle [Ændring 394]

strategisk politisk ramme for uddannelsessystemet på alle niveauer.

Der er indført en national og/eller regional strategisk politisk ramme for uddannelsessystemet, som omfatter:

1.  evidensbaserede systemer til foregribelse af og prognoser for kommende færdighedsbehov samt mekanismer til opfølgende sporing af færdiguddannede og tjenester for effektiv vejledning af høj kvalitet til lærende i alle aldre, herunder elevcentrerede tilgange [Ændring 395]

2.  foranstaltninger til sikring af lige adgang til, deltagelse i og fuldførelse af økonomisk overkommelig, relevant, ikkesegregeret og inkluderende uddannelse af høj kvalitet og erhvervelse af nøglekompetencer på alle niveauer, herunder videregående uddannelse [Ændring 396]

3.  en koordineringsmekanisme på tværs af alle niveauer inden for uddannelse, herunder videregående uddannelse og ikkeformelle og uformelle undervisningsudbydere, og en klar ansvarsfordeling mellem de relevante nationale og/eller regionale organer [Ændring 397]

4.  ordninger for overvågning, evaluering og gennemgang af den strategiske politiske ramme

5.  foranstaltninger rettet mod lavtuddannede voksne og/eller voksne med ringe kvalifikationer og socioøkonomisk ugunstigt stillede personer samt opkvalificeringsforløb

6.  foranstaltninger til støtte for lærere, andre undervisere og akademisk personale med hensyn til passende læringsmetoder, vurdering og validering af nøglekompetencer

7.  foranstaltninger til fremme af mobiliteten blandt lærende og personale og et tværnationalt samarbejde mellem uddannelsesudbydere, herunder gennem anerkendelse af læringsresultater og kvalifikationer

EFRU:

4.3  Fremme af den socioøkonomiske integration af marginaliserede befolkningsgrupper, indvandrere flygtninge og migranter under international beskyttelse samt ugunstigt stillede grupper gennem integrerede foranstaltninger, herunder boliger og sociale ydelser [Ændring 398]

ESF:

4.3.1  Fremme af aktiv inklusion, herunder med henblik på at fremme lige muligheder og aktiv deltagelse og forbedre beskæftigelsesegnetheden [Ændring 399]

4.3.1a.  Fremme af social integration af mennesker, der er truet af fattigdom eller social udstødelse, herunder de socialt dårligst stillede og børn [Ændring 400]

En national strategisk politisk ramme for social inklusion og fattigdomsbekæmpelse

Der er indført en national strategisk politisk ramme og handlingsplan for social inklusion og fattigdomsbekæmpelse, som omfatter:

1.  evidensbaseret konstatering af fattigdom og social udstødelse, herunder børnefattigdom, hjemløshed, geografisk og uddannelsesmæssig segregation, begrænset adgang til grundlæggende tjenesteydelser og infrastruktur samt de særlige behov hos sårbare personer

2.  foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af segregering af enhver art, bl.a. gennem tilstrækkelig indkomststøtte, social beskyttelse, rummelige arbejdsmarkeder og adgang til kvalitetstjenester for sårbare personer, herunder indvandrere migranter og flygtninge

3.  foranstaltninger til overgang fra institutionel pleje til pleje i familien og i nærmiljøet, baseret på en national afinstitutionaliseringsstrategi og en handlingsplan

4.  ordninger til sikring af, at udformningen, gennemførelsen, overvågningen og gennemgangen gennemføres i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter og relevante civilsamfundsorganisationer. [Ændring 401]

ESF:

4.3.2  Fremme af socioøkonomisk integration af tredjelandsstatsborgere og marginaliserede samfundsgrupper, som f.eks. romaer [Ændring 402]

national strategi for romaernes integration

Der er indført en national strategi for romaernes integration (NRIS), som omfatter:

1.  foranstaltninger til at fremskynde romaernes integration og forebygge og eliminere segregering under hensyntagen til kønsdimensionen og unge romaers situation samt opstille referencescenarie og kvantificérbare mål og delmål

2.  ordninger for overvågning, evaluering og gennemgang af foranstaltningerne til romaernes integration

3.  foranstaltninger til normalisering af romaernes inklusion på regionalt og lokalt plan

4.  ordninger til sikring af, at udformningen, gennemførelsen, overvågningen og gennemgangen gennemføres i tæt samarbejde med romaernes civilsamfund og alle andre relevante interessenter, også på regionalt og lokalt plan

EFRU:

4.4  Sikring af lige adgang til sundhedspleje gennem udvikling af infrastruktur, herunder primær sundhedspleje

ESF:

4.3.4  forbedring af lige og rettidig adgang til tjenester, der er bæredygtige, økonomisk overkommelige og af høj kvalitet, modernisering af sociale beskyttelsessystemer, herunder ved at fremme adgangen til social beskyttelse, forbedring af sundhedssystemernes tilgængelighed, effektivitet og modstandsdygtighed, forbedring af adgangen til langtidspleje [Ændring 403]

Strategisk politisk ramme for sundhed.

Der er indført en national eller regional strategisk politisk ramme for sundhed, som omfatter:

1.  kortlægning af behovet for sundheds- og langtidspleje, herunder behovet for sundhedspersonale, for at sikre bæredygtige og samordnede foranstaltninger

2.  foranstaltninger til sikring af effektivitet, bæredygtighed, tilgængelighed og prisoverkommelighed for sundheds- og langtidspleje med særligt fokus på personer, der udelukkes fra sundheds- og langtidsplejesystemer, og de personer, der er sværest at nå

3.  foranstaltninger til fremme af pleje i nærmiljøet, herunder forebyggende og primær sundhedspleje, hjemmepleje og pleje i nærmiljøet, og overgangen fra institutionel pleje til familiebaseret pleje og pleje i nærmiljøet

3a.   foranstaltninger til sikring af de sociale beskyttelsessystemers effektivitet, tilgængelighed og økonomiske overkommelighed [Ændring 404]

BILAG V

Model for programmer, der modtager støtte fra EFRU (målet om investeringer i beskæftigelse og vækst), ESF+, Samhørighedsfonden og EHFF — artikel 16, stk. 3

CCI

 

Titel på engelsk

[255 tegn(58)]

Titel på nationalsproget/-sprogene

[255]

Version

 

Første år

[4]

Sidste år

[4]

Støtteberettiget fra

 

Støtteberettiget til

 

Nummer på Kommissionens afgørelse

 

Dato for Kommissionens afgørelse

 

Nummer på medlemsstatens ændringsafgørelse

 

Ikrafttrædelsesdato for medlemsstatens ændringsafgørelse

 

Ikke-væsentlige overførsler (artikel 19.5)

Ja/nej

NUTS-regioner, der er omfattet af programmet (ikke relevant for EHFF)

 

Berørt fond

[ ] EFRU

[ ] Samhørighedsfonden

[ ] ESF+

[ ] EHFF

1.  Programstrategi: vigtigste udviklingsmæssige udfordringer og politiske løsninger

Ref.: artikel 17, stk. 3, litra a), nr. i)vii), og stk. 3, litra b).

Fritekstfelt [30 000 tegn]

Til målet om beskæftigelse og vækst:

Tabel 1:

Politisk målsætning

Specifik målsætning eller særlig prioritet*

Begrundelse (sammenfatning)

 

 

[2 000 pr. specifik målsætning eller særlig prioritet]

* Særlige prioriteter i henhold til ESF+-forordningen

For EHFF:

Tabel 1A:

Politisk målsætning

Prioritet

SWOT-analyse (for hver prioritet)

Begrundelse (sammenfatning)

 

 

Styrker

[10 000 pr. prioritet]

[20 000 pr. prioritet]

Svagheder

[10 000 pr. prioritet]

Muligheder

[10 000 pr. prioritet]

Trusler

[10 000 pr. prioritet]

Udpegning af behov på grundlag af SWOT-analysen og under hensyntagen til de elementer, der er anført i artikel 6, stk. 6, i EHFF-forordningen

[10 000 pr. prioritet]

2.  Prioriteter, undtagen teknisk bistand

Ref.: artikel 17, stk. 2 og artikel 17, stk. 3, litra c).

Tabel 1.T. Programstruktur*

ID

Afsnit [300]

Teknisk bistand

Beregningsgrundlag

Fond

Regionskategori for den region, der modtager støtte

Specifik målsætning, der er udvalgt

1

Prioritet 1

Nej

 

EFRU

Mere udviklede regioner

Specifik målsætning 1

Overgangsregioner

Mindre udviklede regioner

Specifik målsætning 2

Regioner i den yderste periferi og nordlige tyndtbefolkede regioner

Mere udviklede regioner

Specifik målsætning 3

2

Prioritet 2

Nej

 

ESF+

Mere udviklede regioner

Specifik målsætning 4

Overgangsregioner

Mindre udviklede regioner

Specifik målsætning 5

Regioner i den yderste periferi

3

Prioritet 3

Nej

 

Samhørighedsfonden

Ikke relevant

 

3

Prioriteter vedrørende teknisk bistand

Ja

 

 

 

Ikke relevant

...

Særlig prioritet: Ungdomsbeskæftigelse

Nej

 

ESF+

 

 

 

Særlig prioritet: Børnegaranti

Nej

 

ESF+

 

 

...

Særlig prioritet: Landespecifikke henstillinger

Nej

 

ESF+

 

 

...

Særlig prioritet: Innovative aktioner

Nej

 

ESF+

 

Specifik målsætning 8

 

Særlig prioritet: Materielle afsavn

Nej

 

ESF+

 

Specifik målsætning 9

* Oplysningerne i denne tabel skal tjene som teknisk input til at forudfylde andre tabeller i modellen i elektronisk format. Gælder ikke for EHFF.[Ændring 405]

2.1  Prioritetens titel [300] (gentages for hver prioritet)

[ ] Dette er en særlig prioritet for en landespecifik henstilling

[ ] Dette er en særlig prioritet for ungdomsbeskæftigelse

[ ] Dette er en særlig prioritet for børnegaranti

[ ] Dette er en særlig prioritet for innovative aktioner

[ ] Dette er en særlig prioritet for afhjælpning af materielle afsavn**

* Tabellen gælder for ESF+-prioriteter.

** Hvis dette er afkrydset, henvises til afsnit 2.1.2.[Ændring 406]

2.1.1.  Specifik målsætning(59) (målet om beskæftigelse og vækst) eller støtteområde (EHFF) — gentages for alle udvalgte specifikke målsætninger eller støtteområde for alle prioriteter, undtagen teknisk bistand[Ændring 407]

2.1.1.1  Fondenes interventioner

Ref.: artikel 17, stk. 3, litra d), nr. i), iii), iv), v) og vi).

Tilknyttede aktionstyper — artikel 17, stk. 3, litra d), nr. i):

Fritekstfelt [8 000 tegn]

Listen over planlagte operationer af strategisk betydning — artikel 17, stk. 3, litra d), nr. i):

Fritekstfelt [2 000 tegn]

De vigtigste målgrupper — artikel 17, stk. 3, litra d), nr. iii):

Fritekstfelt [1 000 tegn]

Specifikke målområder, herunder den planlagte anvendelse af territoriale redskaber — artikel 17, stk. 3, litra d), nr. iv):

Fritekstfelt [2 000 tegn]

Interregionale og tværnationale aktioner — artikel 17, stk. 3, litra d), nr. v):

Fritekstfelt [2 000 tegn]

Påtænkt anvendelse af finansielle instrumenter — artikel 17, stk. 3, litra d), nr. vi):

Fritekstfelt [1 000 tegn]

2.1.1.2  Indikatorer(60) Indikatorer[Ændring 408]

Ref.: artikel 17, stk. 3, litra d), nr. ii).

Tabel 2: Outputindikatorer

Prioritet

Specifik målsætning (målet om beskæftigelse og vækst) eller støtteområde (EHFF)

Fond

Regionskategori

ID [5]

Indikator [255]

Måleenhed

Delmål (2024)

Mål (2029)

Tabel 3: Resultatindikatorer

Prioritet

Specifik målsætning (målet om beskæftigelse og vækst) eller støtteområde (EHFF)

Fond

Regionskategori

ID [5]

Indikator [255]

Måleenhed

Referencescenarie eller værdi

Referenceår

Mål (2029)

Datakilde [200]

Bemærkninger [200]

2.1.1.3  Vejledende opdeling af de programmerede EU-midler pr. interventionstype(61) (gælder ikke for EHFF) [Ændring 409]

Ref.: artikel 17, stk. 3, litra d), nr. vii).

Tabel 4: Dimension 1 — interventionsområde

Prioritet nr.

Fond

Regionskategori

Specifik målsætning

Kode

Beløb (EUR)

Tabel 5: Dimension 2 — finansieringsform

Prioritet nr.

Fond

Regionskategori

Specifik målsætning

Kode

Beløb (EUR)

Tabel 6: Dimension 2 — territorial gennemførelsesmekanisme og territorialt fokus

Prioritet nr.

Fond

Regionskategori

Specifik målsætning

Kode

Beløb (EUR)

Tabel 7: Dimension 6 — sekundære ESF+-temaer

Prioritet nr.

Fond

Regionskategori

Specifik målsætning

Kode

Beløb (EUR)

2.1.2  Specifik målsætning om afhjælpning af materielle afsavn

Ref.: artikel 17, stk. 3, i forordningen om fælles bestemmelser.

Støttetyper

Fritekstfelt [2 000 tegn]

Vigtigste målgrupper

Fritekstfelt [2 000 tegn]

Beskrivelse af nationale eller regionale støtteordninger

Fritekstfelt [2 000 tegn]

Kriterier for udvælgelse af operationer(62)[Ændring 410]

Fritekstfelt [4 000 tegn]

2.T. Prioriteter vedrørende teknisk bistand

Ref.: artikel 17, stk. 3, litra e); artikel 29, 30, 31 og 89 i forordningen om fælles bestemmelser.

Beskrivelsen af teknisk bistand i henhold til betalinger til faste takster — artikel 30.

Fritekstfelt [5 000 tegn]

Beskrivelsen af teknisk bistand i henhold til betalinger, der ikke er knyttet til omkostningerne — artikel 31.

Fritekstfelt [3 000 tegn]

Tabel 8: Dimension 1 — interventionsområde

Prioritet nr.

Fond

Regionskategori

Kode

Beløb (EUR)

Tabel 9: Dimension 5 — sekundære ESF+-temaer

Prioritet nr.

Fond

Regionskategori

Kode

Beløb (EUR)

3.  Finansieringsplan

Ref.: artikel 17, stk. 3, litra f), nr. i)-iii); artikel 106, stk. 1-3, artikel 10; artikel 21 i forordningen om fælles bestemmelser.

3A Overførsler og bidrag(63)

Ref.: artikel 10, artikel 21 i forordningen om fælles bestemmelser.

[ ] Programændring vedrørende artikel 10 i forordningen om fælles bestemmelser (bidrag til InvestEU)

[ ] Programændring vedrørende artikel 21 i forordningen om fælles bestemmelser (overførsler til instrumenter under delt forvaltning eller til et eller flere instrumenter under direkte eller indirekte forvaltning)

Tabel 15: Bidrag til InvestEU*

 

Regionskategori

Vindue 1

Vindue 2

Vindue 3

Vindue 4

Vindue 5

Beløb

 

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)

EFRU

Mere udviklede regioner

 

 

 

 

 

 

Mindre udviklede regioner

 

 

 

 

 

 

Overgangsregioner

 

 

 

 

 

 

Regioner i den yderste periferi og nordlige tyndtbefolkede regioner

 

 

 

 

 

 

ESF+

Mere udviklede regioner

 

 

 

 

 

 

Mindre udviklede regioner

 

 

 

 

 

 

Overgangsregioner

 

 

 

 

 

 

Regioner i den yderste periferi

 

 

 

 

 

 

Samhørighedsfonden

 

 

 

 

 

 

 

EHFF

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

 

 

 

* Kumulerede beløb for samtlige bidrag i løbet af programmeringsperioden.

Tabel 16: Overførsler til instrumenter under direkte eller indirekte forvaltning*

Fond

Regionskategori

Instrument 1

Instrument 2

Instrument 3

Instrument 4

Instrument 5

Overførselsbeløb

 

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)

EFRU

Mere udviklede regioner

 

 

 

 

 

 

Overgangsregioner

 

 

 

 

 

 

Mindre udviklede regioner

 

 

 

 

 

 

Regioner i den yderste periferi og nordlige tyndtbefolkede regioner

 

 

 

 

 

 

ESF+

Mere udviklede regioner

 

 

 

 

 

 

Overgangsregioner

 

 

 

 

 

 

Mindre udviklede regioner

 

 

 

 

 

 

Regioner i den yderste periferi

 

 

 

 

 

 

Samhørighedsfonden

 

 

 

 

 

 

 

EHFF

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

 

 

 

* Kumulerede beløb for samtlige overførsler i løbet af programmeringsperioden. [Ændring 411]

Tabel 17: Overførsler mellem fonde med delt forvaltning*

 

EFRU

ESF+

Samhørighedsfonden

EHFF

AMF

FIS

IGFV

I alt

Mere udviklede regioner

Overgangsregioner

Mindre udviklede regioner

Regioner i den yderste periferi og nordlige tyndtbefolkede regioner

Mere udviklede regioner

Overgangsregioner

Mindre udviklede regioner

Regioner i den yderste periferi

 

 

 

 

 

 

EFRU

Mere udviklede regioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overgangsregioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindre udviklede regioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regioner i den yderste periferi og nordlige tyndtbefolkede regioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESF+

Mere udviklede regioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overgangsregioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindre udviklede regioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regioner i den yderste periferi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samhørighedsfonden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EHFF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Kumulerede beløb for samtlige overførsler i løbet af programmeringsperioden.

3.1  Finansielle bevillinger pr. år

Ref.: artikel 17, stk. 3, litra f), nr. i).

Tabel 10: Finansielle bevillinger pr. år

Fond

Regionskategori

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

I alt

EFRU

Mindre udviklede regioner

 

 

 

 

 

 

 

 

Mere udviklede regioner

 

 

 

 

 

 

 

 

Overgangsregioner

 

 

 

 

 

 

 

 

Regioner i den yderste periferi og nordlige tyndtbefolkede regioner

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESF+

Mindre udviklede regioner

 

 

 

 

 

 

 

 

Mere udviklede regioner

 

 

 

 

 

 

 

 

Overgangsregioner

 

 

 

 

 

 

 

 

Regioner i den yderste periferi

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samhørighedsfonden

Ikke relevant

 

 

 

 

 

 

 

 

EHFF

Ikke relevant

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  Finansieringsramme pr. fond og national medfinansiering(64)[Ændring 412]

Ref.: artikel 17, stk. 3, litra f), nr. ii), artikel 17, stk. 6.

Til målet om beskæftigelse og vækst:

Tabel 11: Finansieringsramme pr. fond og national medfinansiering

Politisk målsætning

nr. eller teknisk bistand

Prioritet

Beregningsgrundlag for EU-støtten (samlet eller offentlig)

Fond

Regionskategori*

EU-bidrag

Nationalt bidrag

Vejledende fordeling af det nationale bidrag

I alt

Medfinansieringssats

offentligt

privat

 

 

 

 

(a)

(b)=(c)+(d)

(c)

(d)

(e)=(a)+(b)**

(f)=(a)/(e)**

 

Prioritet 1

Samlet eller offentligt

EFRU

Mindre udviklede regioner

 

 

 

 

 

 

Mere udviklede regioner

 

 

 

 

 

 

Overgangsregioner

 

 

 

 

 

 

Særlig tildeling til regioner i den yderste periferi eller nordlige tyndtbefolkede regioner

 

 

 

 

 

 

 

Prioritet 2

 

ESF+

Mindre udviklede regioner

 

 

 

 

 

 

Mere udviklede regioner

 

 

 

 

 

 

Overgangsregioner

 

 

 

 

 

 

Regioner i den yderste periferi

 

 

 

 

 

 

 

Prioritet 3

 

Samhørighedsfonden

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk bistand

Teknisk bistand, jf. artikel 29 i forordningen om fælles bestemmelser.

 

EFRU, ESF+ eller Samhørighedsfonden

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk bistand, jf. artikel 30 i forordningen om fælles bestemmelser.

 

EFRU, ESF+ eller Samhørighedsfonden

 

 

 

 

 

 

 

EFRU i alt

 

 

Mere udviklede regioner

 

 

 

 

 

 

 

 

Overgangsregioner

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindre udviklede regioner

 

 

 

 

 

 

 

 

Særlig tildeling til regioner i den yderste periferi eller nordlige tyndtbefolkede regioner

 

 

 

 

 

 

ESF+ i alt

 

 

Mere udviklede regioner

 

 

 

 

 

 

 

 

Overgangsregioner

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindre udviklede regioner

 

 

 

 

 

 

 

 

Regioner i den yderste periferi

 

 

 

 

 

 

Samhørighedsfonden i alt

 

Ikke relevant

 

 

 

 

 

 

 

Tilsammen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* For så vidt angår EFRU: mindre udviklede regioner, overgangsregioner, mere udviklede regioner og, hvis det er relevant, særlig tildeling til regioner i den yderste periferi og nordlige tyndtbefolkede regioner. For så vidt angår ESF+: mindre udviklede regioner, overgangsregioner, mere udviklede regioner og, hvis det er relevant, supplerende tildeling til regioner i den yderste periferi. For så vidt angår Samhørighedsfonden: ikke relevant. For så vidt angår teknisk bistand, afhænger regionskategorierne af den valgte fond.

** Hvis det er relevant for alle regionskategorier.

For EHFF:

Ref.: artikel 17, stk. 3, litra f), nr. iii).

Tabel 11A:

Prioritet

Type støtteområde (nomenklatur som i EHFF-forordningen)

Beregningsgrundlag

for EU-støtten

EU-bidrag

Nationalt offentligt bidrag

I alt

Medfinansieringssats

Prioritet 1

1.1

Offentligt

 

 

 

 

1.2

Offentligt

 

 

 

 

1.3

Offentligt

 

 

 

 

1.4

Offentligt

 

 

 

 

1.5

Offentligt

 

 

 

 

Prioritet 2

2.1

Offentligt

 

 

 

 

Prioritet 3

3.1

Offentligt

 

 

 

 

Prioritet 4

4.1

Offentligt

 

 

 

 

Teknisk bistand

5.1

Offentligt

 

 

 

 

4.  Grundforudsætninger

Ref.: artikel 19, stk. 3, litra h).

Tabel 12: Grundforudsætninger

Grundforudsætninger

Fond

Specifik målsætning

(ikke relevant for EHFF)

Opfyldelse af grundforudsætningerne

Kriterier

Opfyldelse af kriterierne

Henvisning til relevante dokumenter

Begrundelse

 

 

 

Ja/nej

Kriterium 1

Ja/nej

[500]

[1 000]

 

 

 

 

Kriterium 2

Ja/nej

 

 

5.  Programmyndigheder

Ref.: artikel 17, stk. 3, litra j), artikel 65 og artikel 78 i forordningen om fælles bestemmelser.

Tabel 13: Programmyndigheder

Programmyndigheder

Institutionens navn [500 tegn]

Kontaktperson [200 tegn]

E-mail [200 tegn]

Forvaltningsmyndighed

 

 

 

Revisionsmyndighed

 

 

 

Organ, der modtager betalinger fra Kommissionen

 

 

 

6.  Partnerskab

Ref.: artikel 17, stk. 3, litra g)

Fritekstfelt [10 000 tegn]

7.  Kommunikation og synlighed

Ref.: artikel 17, stk. 3, litra i), og artikel 42, stk. 2, i forordningen om fælles bestemmelser.

Fritekstfelt [4 500 tegn]

8.  Anvendelse af enhedsomkostninger, faste beløb, faste takster og finansiering, der ikke er knyttet til omkostningerne

Ref.: artikel 88 og 89 i forordningen om fælles bestemmelser.

Tabel 14: Anvendelse af enhedsomkostninger, faste beløb, faste takster og finansiering, der ikke er knyttet til omkostningerne

Angivelse af anvendelse af artikel [88] og [89]*:

Prioritet nr.

Fond

Specifik målsætning (målet om beskæftigelse og vækst) eller støtteområde (EHFF)

Anvendelse af refusion af støtteberettigede udgifter baseret på enhedsomkostninger, faste beløb og faste takster under prioritet, jf. artikel 88 i forordningen om fælles bestemmelser

Prioritet 1

EFRU

Specifik målsætning 1

Specifik målsætning 2

Prioritet 2

ESF+

Specifik målsætning 3

Specifik målsætning 4

Prioritet 3

Samhørighedsfonden

Specifik målsætning 5

Specifik målsætning 6

Anvendelse af finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger, jf. artikel 89 i forordningen om fælles bestemmelser

Prioritet 1

EFRU

Specifik målsætning 7

Specifik målsætning 8

Prioritet 2

ESF+

Specifik målsætning 9

Specifik målsætning 10

Prioritet 3

Samhørighedsfonden

Specifik målsætning 11

Specifik målsætning 12

* Fuldstændige oplysninger gives i overensstemmelse med de modeller, der er knyttet som bilag til forordningen om fælles bestemmelser.

TILLÆG

—  Refusion af støtteberettigede udgifter baseret på enhedsomkostninger, faste beløb og faste takster, jf. artikel 88 i forordningen om fælles bestemmelser

—  Finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger, jf. artikel 89 i forordningen om fælles bestemmelser

—  EHFF-handlingsplan for kystfiskeri af mindre omfang

—  EHFF-handlingsplan for hver af regionerne i den yderste periferi

Tillæg 1: Refusion af støtteberettigede udgifter (fra Kommissionen til medlemsstaten) baseret på enhedsomkostninger, faste beløb og faste takster

Model for indgivelse af data til Kommissionen med henblik på vurdering

(artikel 88)

Dato for indgivelse af forslaget

 

Aktuel version

 

A.   Sammendrag af de vigtigste elementer

Prioritet

Fond

Specifik målsætning (målet om beskæftigelse og vækst) eller støtteområde (EHFF)

Regionskategori

Anslået andel af den samlede finansielle tildeling inden for den prioritet, hvortil den forenklede omkostningsmodel vil blive anvendt (skøn i %)

Operationstype(r)

Tilsvarende indikatornavn(e)

Måleenhed for indikatoren

Type af forenklet omkostningsmodel (standardsats for enhedsomkostninger, faste beløb eller faste takster)

Tilsvarende standardsatser for enhedsomkostninger, faste beløb eller faste takster

(i national valuta)

 

 

 

 

 

Kode

Beskrivelse

Kode

Beskrivelse

 

 

 

B.  Nærmere oplysninger opdelt efter operationstype (udfyldes for hver enkelt operationstype)

Har forvaltningsmyndigheden modtaget støtte fra en ekstern virksomhed til fastsættelse af nedenstående forenklede omkostninger?

Angiv i givet fald navnet på den eksterne virksomhed: Ja/nej — navn på ekstern virksomhed

Operationstyper:

1.1.  Beskrivelse af operationstypen

 

1.2  Berørt prioritet/specifik(ke) målsætning(er) (målet om beskæftigelse og vækst) eller støtteområde (EHFF)

 

1.3  Navn på indikatoren(65)

 

1.4  Måleenhed for indikatoren

 

1.5  Standardsats for enhedsomkostninger, faste beløb eller faste takster

 

1.6  Beløb

 

1.7  Omkostningskategorier, der dækkes af enhedsomkostninger, faste beløb eller faste takster

 

1.8  Dækker disse omkostningskategorier alle de støtteberettigede udgifter i forbindelse med operationen? (Ja/nej)

 

1.9  Justeringsmetode

 

1.10  Verificering af måleenhedens opnåelse

—  beskriv, hvilke(t) dokument(er) der vil blive anvendt til at verificere måleenhedens opnåelse

—  beskriv, hvad der vil blive kontrolleret i forbindelse med forvaltningsverificeringen (herunder kontrolbesøg på stedet), og af hvem.

—  hvilke ordninger til at indsamle og lagre de data/dokumenter, der er beskrevet ovenfor?

 

1.11  Eventuelle uhensigtsmæssige incitamenter eller problemer som følge af denne indikator, mulige afhjælpende foranstaltninger samt anslået risikoniveau

 

1.12  Samlet beløb (nationalt og EU), der forventes at blive refunderet

 

C.  Beregning af standardsatsen for enhedsomkostninger, faste beløb eller faste takster

1.   Kilde til de oplysninger, der anvendes til at beregne standardsatsen for enhedsomkostninger, faste beløb eller faste takster (hvem genererer, indsamler og registrerer dataene, hvor opbevares de, skæringsdatoer, validering, mv.).

2.   Redegør nærmere for, hvorfor den foreslåede metode og beregning er relevant for den pågældende operationstype.

3.   Redegør nærmere for, hvordan beregningerne foretages, navnlig med hensyn til de kvalitative og kvantitative forudsætninger. Hvis det er relevant, anvendes statistisk materiale og benchmarks, der vedlægges dette bilag i et format, som Kommissionen uden videre kan anvende.

4.  Forklar, hvordan det er blevet sikret, at kun de støtteberettigede udgifter er medtaget i beregningen af standardsatsen for enhedsomkostninger, faste beløb eller faste takster

5.  Revisionsmyndighedens/‑myndighedernes vurdering af beregningsmetoden og ‑beløbene og ordningerne for at sikre verificering, kvalitet, indsamling og opbevaring af data.

Tillæg 2: Finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger

Model for indgivelse af data til Kommissionen med henblik på vurdering

(artikel 89)

Dato for indgivelse af forslaget

 

Aktuel version

 

A.   Sammendrag af de vigtigste elementer

Prioritet

Fond

Specifik målsætning (målet om beskæftigelse og vækst) eller støtteområde (EHFF)

Regionskategori

Beløb, der er omfattet af finansiering, der ikke er knyttet til omkostningerne

Operationstype(r)

Betingelser, der skal opfyldes, eller resultater, der skal nås

Tilsvarende indikatornavn(e)

Måleenhed for indikatoren

 

 

 

 

 

 

 

Kode

Beskrivelse

 

Det samlede beløb, der er dækket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  Nærmere oplysninger opdelt efter operationstype (udfyldes for hver enkelt operationstype)

Operationstyper:

1.1.  Beskrivelse af operationstypen

 

1.2  Berørt prioritet/specifik(ke) målsætning(er) (målet om beskæftigelse og vækst) eller støtteområde (EHFF)

 

1.3  Betingelser, der skal opfyldes, eller resultater, der skal nås

 

1.4  Frist for opfyldelse af betingelser eller opnåelse af resultater

 

1.5  Definition af indikatoren for opnåelse af resultater

 

1.6  Måleenhed for indikatoren for opnåelse af resultater

 

1.7  Mellemliggende resultater (hvis det er relevant), der udløser refusion fra Kommissionen, med tidsplan for refusioner

Mellemliggende resultater

Dato

Beløb

1.8  Samlet beløb (EU-midler og nationale midler)

 

1.9  Justeringsmetode

 

1.10  Verificering af opfyldelse af betingelser eller opnåelse af resultater (og, hvis det er relevant, mellemliggende resultater)

—  beskriv, hvilke(t) dokument(er) der vil blive anvendt til at verificere opfyldelse af betingelser eller opnåelse af resultater

—  beskriv, hvad der vil blive kontrolleret i forbindelse med forvaltningsverificeringen (herunder kontrolbesøg på stedet), og af hvem.

—  beskriv ordningerne til at indsamle og lagre de pågældende data/dokumenter

 

1.11  Ordninger, der skal sikre revisionsspor

Anfør en liste over de organer, der er ansvarlige for disse ordninger.

 

Tillæg 3: EHFF-handlingsplan for kystfiskeri af mindre omfang

Model for indgivelse af data til Kommissionen med henblik på vurdering

Dato for indgivelse af forslaget

 

Aktuel version

 

1.  Beskrivelse af fartøjer til kystfiskeri af mindre omfang

Fritekstfelt [5 000 tegn]

2.  Generel beskrivelse af strategien for udvikling af rentabelt og bæredygtigt kystfiskeri af mindre omfang

Fritekstfelt [5 000 tegn] og vejledende samlet EHFF-tildeling

3.  Beskrivelse af den særlige aktion under strategien for udvikling af rentabelt og bæredygtigt kystfiskeri af mindre omfang

Beskrivelse af de vigtigste aktioner

Vejledende EHFF-tildeling (i EUR)

Justering og forvaltning af fiskerikapacitet

Fritekstfelt [10 000 tegn]

 

Fremme af bæredygtige, klimaresistente og kulstoffattige fangstmetoder, der minimerer skaderne på miljøet Fritekstfelt [10 000 tegn]

 

Styrkelse af sektorens værdikæde og fremme af markedsføringsstrategier

Fritekstfelt [10 000 tegn]

 

Fremme af færdigheder, kundskaber, innovation og kapacitetsopbygning

Fritekstfelt [10 000 tegn]

 

Forbedring af sundhed, sikkerhed og arbejdsvilkår om bord på fiskerfartøjer

Fritekstfelt [10 000 tegn]

 

Bedre overholdelse af kravene til dataindsamling, sporing, tilsyn, kontrol og overvågning

Fritekstfelt [10 000 tegn]

 

Deltagelse af mindre erhvervsdrivende i medforvaltningen af det maritime rum, herunder beskyttede havområder og Natura 2000-områder

Fritekstfelt [10 000 tegn]

 

Diversificering af aktiviteter i den bredere bæredygtige blå økonomi

Fritekstfelt [10 000 tegn]

 

Kollektiv organisering og deltagelse af mindre erhvervsdrivende i beslutnings- og rådgivningsprocesserne

Fritekstfelt [10 000 tegn]

 

4.  Hvis det er relevant, gennemførelsen af FAO's frivillige retningslinjer for værn om bæredygtigt småfiskeri

Fritekstfelt [10 000 tegn]

5.  Hvis det er relevant, gennemførelsen af den regionale handlingsplan for småfiskeri fra Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet

Fritekstfelt [10 000 tegn]

6.  Indikatorer

Tabel 1: Outputindikatorer

Outputindikatorens betegnelse

Måleenhed

Delmål (2024)

Mål (2029)

Tabel 2: Resultatindikatorer

Resultatindikatorens betegnelse

Måleenhed

Referencescenarie

Referenceår

Mål (2029)

Tillæg 4: EHFF-handlingsplan for hver af regionerne i den yderste periferi

Model for indgivelse af data til Kommissionen med henblik på vurdering

Dato for indgivelse af forslaget

 

Aktuel version

 

1.  Beskrivelse af strategien for bæredygtig udnyttelse af fiskeriet og udvikling af den bæredygtige blå økonomi

Fritekstfelt [30 000 tegn]

2.  Beskrivelse af de vigtigste planlagte aktioner og de tilhørende finansielle midler

Beskrivelse af de vigtigste aktioner

EHFF-tildeling (i EUR)

Strukturel støtte til fiskeri- og akvakultursektoren under EHFF

Fritekstfelt [10 000 tegn]

 

Godtgørelse for meromkostninger i henhold til artikel 21 i EHFF

Fritekstfelt [10 000 tegn]

 

Andre investeringer i den bæredygtige blå økonomi, der er nødvendige for at opnå en bæredygtig udvikling af kystområder

Fritekstfelt [10 000 tegn]

 

3.  Beskrivelse af synergierne med andre kilder til EU-finansiering

Fritekstfelt [10 000 tegn]

4.  Beskrivelse af synergierne med handlingsplanen for kystfiskeri af mindre omfang

Fritekstfelt [10 000 tegn]

BILAG VI

Model for programmer, der støttes af AMIF, FIS og IGFV — artikel 16, stk. 3

CCI-nr.

 

Titel på engelsk

[255 tegn(66)]

Titel på nationalsproget

[255]

Version

 

Første år

[4]

Sidste år

[4]

Støtteberettiget fra

 

Støtteberettiget til

 

Nummer på Kommissionens afgørelse

 

Dato for Kommissionens afgørelse

 

Nummer på medlemsstatens ændringsafgørelse

 

Ikrafttrædelsesdato for medlemsstatens ændringsafgørelse

 

1.  Programstrategi: vigtigste udviklingsmæssige udfordringer og politiske løsninger

Ref.: artikel 17, stk. 3, litra a), nr. i)v) og vii), og stk. 3, litra b).

Dette afsnit indeholder en redegørelse for, hvordan programmet skal løfte de vigtigste udfordringer, der er identificeret i partnerskabsaftalen, og en oversigt over de udfordringer, der er identificeret på nationalt plan på grundlag af lokale, regionale og nationale behovsvurderinger og/eller strategier. Afsnittet giver et overblik over status for gennemførelsen af relevant gældende EU-ret og de fremskridt, der er gjort med EU's handlingsplaner, og beskriver, hvordan fonden vil støtte deres udvikling gennem programperioden.

Fritekstfelt [15 000 tegn]

2.  Specifik målsætning (gentages for hver specifik målsætning, undtagen teknisk bistand)

Ref.: artikel 17, stk. 2 og 4.

2.1.  Den specifikke målsætnings titel [300]

2.1.1.  Beskrivelse af en specifik målsætning

I dette afsnit beskrives for hver specifik målsætning den oprindelige situation, de vigtigste udfordringer og mulige løsninger med støtte fra fonden. Det beskrives, hvilke operationelle målsætninger der modtager støtte fra fonden, og indeholder en vejledende liste over aktioner inden for anvendelsesområdet for artikel 3 og 4 i forordningerne om AMIF, FIS og IGFV.

Herunder navnlig følgende: Det indeholder en begrundelse for driftsstøtten i overensstemmelse med artikel 17 i FIS-forordningen, artikel 17 og 18 i IGFV-forordningen eller artikel 20 AMIF-forordningen. Det indeholder en vejledende liste over støttemodtagerne med angivelse af deres lovfæstede ansvarsområder, hovedopgaver, der skal støttes, og vejledende antal stillinger, der skal støttes, for hver enkelt støttemodtager og opgave. Driftsstøtten for FIS er beskrevet i punkt 4 i modellen.

For specifikke aktioner indeholder det en beskrivelse af, hvordan aktionen vil blive udført, og en begrundelse for det tildelte beløb. For fælles specifikke aktioner angiver den ledende medlemsstat desuden en liste over de deltagende medlemsstater, herunder disses rolle og, hvis det er relevant, deres finansielle bidrag.

For krisebistand indeholder det en beskrivelse af, hvordan aktionen vil blive udført, og en begrundelse for det tildelte beløb.

Planlagt anvendelse af finansielle instrumenter, hvis det er relevant.

Kun for AMIF: genbosættelse og solidaritet skal fremlægges særskilt.

Fritekstfelt [16 000 tegn]

2.1.2  Indikatorer

Tabel 1: Outputindikatorer

Specifik målsætning

ID [5]

Indikator [255]

Måleenhed

Delmål (2024)

Mål (2029)

Tabel 2: Resultatindikatorer

Specifik målsætning

ID [5]

Indikator [255]

Måleenhed

Referencescenarie eller værdi

Referenceår

Mål (2029)

Datakilde [200]

Bemærkninger [200]

2.1.3  Vejledende opdeling af programmets EU-midler pr. interventionstype

Ref.: artikel 17, stk. 5, og artikel 10, stk. 16, i IGFV-forordningen eller artikel 10, stk. 9, i FIS-forordningen eller artikel 10, stk. 8, i AMIF-forordningen.

Tabel 3:

Specifik målsætning

Interventionstype

Kode

Vejledende beløb (EUR)

1.1.  Driftsstøtte (kun FIS)

Dette afsnit skal kun udfyldes i forbindelse med programmer, der modtager støtte fra FIS, og indeholder en begrundelse for anvendelsen i overensstemmelse med artikel 17 i FIS-forordningen. Det indeholder en vejledende liste over støttemodtagerne med angivelse af deres lovfæstede ansvarsområder, hovedopgaver, der skal støttes, og vejledende antal stillinger, der skal støttes, for hver enkelt støttemodtager og opgave. Jf. desuden punkt 2.1.1. ovenfor.

Fritekstfelt [5 000 tegn]

Tabel 4:

Interventionstype

Kode

Vejledende beløb (EUR)

1.2.  Teknisk bistand

Ref.: artikel 17, stk. 3, litra e), artikel 30 i forordningen om fælles bestemmelser, artikel 31 i forordningen om fælles bestemmelser, artikel 89 i forordningen om fælles bestemmelser.

Fritekstfelt [5 000 tegn] (Teknisk bistand i henhold til betalinger til faste takster)

Fritekstfelt [3 000 tegn] (Teknisk bistand i henhold til betalinger, der ikke er knyttet til omkostninger)

Tabel 5:

Interventionstype

Kode

Vejledende beløb (EUR)

3.  Finansieringsplan

Ref.: artikel 17, stk. 3), litra f).

3.1.  Finansielle bevillinger pr. år

Tabel 6:

Fond

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

I alt

3.2  Finansieringsramme fra fonden og national medfinansiering

Ref.: artikel 17, stk. 3, litra f), nr. iv).

Tabel 7:

Specifik målsætning

Aktionstype

Beregningsgrundlag for EU-støtten (samlet eller offentlig)

EU-bidrag (a)

Nationalt bidrag (b)=(c)+(d)

Vejledende fordeling af det nationale bidrag

I alt

(e)=(a)+(b)

Medfinansieringssats (f)=(a)/(e)

offentligt (c)

privat (d)

Specifik målsætning 1

Aktionstype nr. 1 [Henvisning til artikel 8, stk. 1, i AMIF-/FIS-/IGFV-forordningen]

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktionstype nr. 2 [Henvisning til artikel 8, stk. 2, i AMIF-/FIS-/IGFV-forordningen]

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktionstype nr. 3 [Henvisning til artikel 8, stk. 3 og stk. 4, i AMIF-/FIS-/IGFV-forordningen]

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktionstype nr. 4 [Henvisning til artikel 14 og 15 i AMIF-forordningen]

 

 

 

 

 

 

 

I alt for specifik målsætning 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifik målsætning 2

Aktionstype nr. 1 [Henvisning til artikel 8, stk. 1, i AMIF-/FIS-/IGFV-forordningen]

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktionstype nr. 2 [Henvisning til artikel 8, stk. 2, i AMIF-/FIS-/IGFV-forordningen]

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktionstype nr. 3 [Henvisning til artikel 8, stk. 3 og stk. 4, i AMIF-/FIS-/IGFV-forordningen]

 

 

 

 

 

 

 

I alt for specifik målsætning 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifik målsætning 3

Aktionstype nr. 1 [Henvisning til artikel 8, stk. 1, i AMIF-/FIS-/IGFV-forordningen]

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktionstype nr. 2 [Henvisning til artikel 8, stk. 2, i AMIF-/FIS-/IGFV-forordningen]

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktionstype nr. 3 [Henvisning til artikel 8, stk. 3 og stk. 4, i AMIF-/FIS-/IGFV-forordningen]

 

 

 

 

 

 

 

I alt for specifik målsætning 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk bistand, jf. artikel 30 i forordningen om fælles bestemmelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk bistand, jf. artikel 31 i forordningen om fælles bestemmelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilsammen

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 8 [kun AMIF]:

Antal personer pr. år

Kategori

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Genbosætning

 

 

 

 

 

 

 

Humanitær opholdstilladelse

 

 

 

 

 

 

 

Andre kategorier

 

 

 

 

 

 

 

4.  Grundforudsætninger

Ref.: artikel 17, stk. 3, litra h).

Tabel 9:

Grundforudsætninger

Opfyldelse af grundforudsætningerne

Kriterier

Opfyldelse af kriterierne

Henvisning til relevante dokumenter

Begrundelse

 

 

Kriterium 1

Ja/nej

[500]

[1000]

 

 

Kriterium 2

 

 

 

5.  Programmyndigheder

Ref.: artikel 17, stk. 3, litra j), artikel 65 og artikel 78 i forordningen om fælles bestemmelser.

Tabel 10:

Institutionens navn [500 tegn]

Kontaktpersonens navn og stilling [200]

E-mail [200 tegn]

Forvaltningsmyndighed

 

 

 

Revisionsmyndighed

 

 

 

Organ, der modtager betalinger fra Kommissionen

 

 

 

6.  Partnerskab

Ref.: artikel 17, stk. 3, litra g).

Fritekstfelt [10 000 tegn]

7.  Kommunikation og synlighed

Ref.: artikel 17, stk. 3, litra i), og artikel 42, stk. 2, i forordningen om fælles bestemmelser.

Fritekstfelt [4 500 tegn]

8.  Anvendelse af enhedsomkostninger, faste beløb, faste takster og finansiering, der ikke er knyttet til omkostningerne

Ref.: artikel 88 og 89 i forordningen om fælles bestemmelser.

Angivelse af anvendelse af artikel 88 og 89*:

Specifik målsætning

Anvendelse af refusion af støtteberettigede udgifter baseret på enhedsomkostninger, faste beløb og faste takster under prioritet, jf. artikel 88 i forordningen om fælles bestemmelser

 

Anvendelse af finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger, jf. artikel 89 i forordningen om fælles bestemmelser

 

* Fuldstændige oplysninger gives i overensstemmelse med modellerne i tillæggene.

TILLÆG

—  Refusion af støtteberettigede udgifter baseret på enhedsomkostninger, faste beløb og faste takster, jf. artikel 88 i forordningen om fælles bestemmelser

—  Finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger, jf. artikel 89 i forordningen om fælles bestemmelser

Tillæg 1: Refusion af støtteberettigede udgifter (fra Kommissionen til medlemsstaten) baseret på enhedsomkostninger, faste beløb og faste takster

Model for indgivelse af data til Kommissionen med henblik på vurdering

(artikel 88)

Dato for indgivelse af forslaget

 

Aktuel version

 

A.   Sammendrag af de vigtigste elementer

Prioritet

Fond

Anslået andel af den samlede finansielle tildeling inden for den prioritet, hvortil den forenklede omkostningsmodel vil blive anvendt (skøn i %)

Operationstype(r)

Tilsvarende indikatornavn(e)

Måleenhed for indikatoren

Type af forenklet omkostningsmodel (standardsats for enhedsomkostninger, faste beløb eller faste takster)

Tilsvarende standardsatser for enhedsomkostninger, faste beløb eller faste takster

 

 

 

Kode

Beskrivelse

Kode

Beskrivelse

 

 

 

B.  Nærmere oplysninger opdelt efter operationstype (udfyldes for hver enkelt operationstype)

Har forvaltningsmyndigheden modtaget støtte fra en ekstern virksomhed til fastsættelse af nedenstående forenklede omkostninger?

Angiv i givet fald navnet på den eksterne virksomhed: Ja/nej — navn på ekstern virksomhed

Operationstyper:

1.1.  Beskrivelse af operationstypen

 

1.2   Berørt prioritet/specifik(ke) målsætning(er) (målet om beskæftigelse og vækst) eller støtteområde (EHFF)

 

1.3  Navn på indikatoren(67)

 

1.4  Måleenhed for indikatoren

 

1.5  Standardsats for enhedsomkostninger, faste beløb eller faste takster

 

1.6  Beløb

 

1.7  Omkostningskategorier, der dækkes af enhedsomkostninger, faste beløb eller faste takster

 

1.8  Dækker disse omkostningskategorier alle de støtteberettigede udgifter i forbindelse med operationen? (Ja/nej)

 

1.9  Justeringsmetode

 

1.10  Verificering af måleenhedens opnåelse

—  beskriv, hvilke(t) dokument(er) der vil blive anvendt til at verificere måleenhedens opnåelse

—  beskriv, hvad der vil blive kontrolleret i forbindelse med forvaltningsverificeringen (herunder kontrolbesøg på stedet), og af hvem

—  beskriv ordningerne til at indsamle og lagre de pågældende data/dokumenter

 

1.11  Eventuelle uhensigtsmæssige incitamenter eller problemer som følge af denne indikator, mulige afhjælpende foranstaltninger samt anslået risikoniveau

 

1.12  Samlet beløb (nationalt og EU), der forventes at blive refunderet

 

C.  Beregning af standardsatsen for enhedsomkostninger, faste beløb eller faste takster

1.   Kilde til de oplysninger, der anvendes til at beregne standardsatsen for enhedsomkostninger, faste beløb eller faste takster (hvem genererer, indsamler og registrerer dataene, hvor opbevares de, skæringsdatoer, validering, mv.).

2.   Redegør nærmere for, hvorfor den foreslåede metode og beregning er relevant for den pågældende operationstype:

3.   Redegør nærmere for, hvordan beregningerne foretages, navnlig med hensyn til de kvalitative og kvantitative forudsætninger. Hvis det er relevant, anvendes statistisk materiale og benchmarks, der vedlægges dette bilag i et format, som Kommissionen uden videre kan anvende.

4.  Forklar, hvordan det er blevet sikret, at kun de støtteberettigede udgifter er medtaget i beregningen af standardsatsen for enhedsomkostninger, faste beløb eller faste takster

5.  Revisionsmyndighedens/‑myndighedernes vurdering af beregningsmetoden og ‑beløbene og ordningerne for at sikre verificering, kvalitet, indsamling og opbevaring af data.

Tillæg 2: Finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger

Model for indgivelse af data til Kommissionen med henblik på vurdering

(artikel 89)

Dato for indgivelse af forslaget

 

Aktuel version

 

A.   Sammendrag af de vigtigste elementer

Prioritet

Fond

Beløb, der er omfattet af finansiering, der ikke er knyttet til omkostningerne

Operationstype(r)

Betingelser, der skal opfyldes, eller resultater, der skal nås

Tilsvarende indikatornavn(e)

Måleenhed for indikatoren

 

 

 

 

 

Kode

Beskrivelse

 

Det samlede beløb, der er dækket

 

 

 

 

 

 

 

B.  Nærmere oplysninger opdelt efter operationstype (udfyldes for hver enkelt operationstype)

Operationstyper:

1.1.  Beskrivelse af operationstypen

 

1.2  Berørt prioritet/berørt(e) specifik(ke) målsætning(er):

 

1.3  Betingelser, der skal opfyldes, eller resultater, der skal nås

 

1.4  Frist for opfyldelse af betingelser eller opnåelse af resultater

 

1.5  Definition af indikatoren for opnåelse af resultater

 

1.6  Måleenhed for indikatoren for opnåelse af resultater

 

1.7  Mellemliggende resultater (hvis det er relevant), der udløser refusion fra Kommissionen, med tidsplan for refusioner

Mellemliggende resultater

Dato

Beløb

1.8  Samlet beløb (EU-midler og nationale midler)

 

1.9  Justeringsmetode

 

1.10  Verificering af opfyldelse af betingelser eller opnåelse af resultater (og, hvis det er relevant, mellemliggende resultater)

—  beskriv, hvilke(t) dokument(er) der vil blive anvendt til at verificere opfyldelse af betingelser eller opnåelse af resultater

—  beskriv, hvad der vil blive kontrolleret i forbindelse med forvaltningsverificeringen (herunder kontrolbesøg på stedet), og af hvem.

—  hvilke ordninger til at indsamle og lagre de data/dokumenter, der er beskrevet ovenfor?

 

1.11  Ordninger, der skal sikre revisionsspor

Anfør en liste over de organer, der er ansvarlige for disse ordninger.

 

BILAG VII

Model for overførsel af oplysninger — artikel 37 og artikel 68, stk. 1, litra g)(68)

TABEL 1: Finansielle oplysninger vedrørende prioriteter og programmer (artikel 37, stk. 2, litra a))

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

Prioritetens finansielle bevilling baseret på programmet

Kumulative data om programmets finansielle fremskridt

Prioritet

Specifik målsætning

Fond

Regionskategori

Beregningsgrundlag for EU-bidraget*

(samlet bidrag eller offentligt bidrag)

Finansieringsramme

(EUR)

Medfinansieringssats

(%)

Samlede støtteberettigede udgifter til operationer, som er udvalgt til støtte (EUR)

Bidrag fra fondene til driften af de operationer, der er blevet udvalgt til at modtage støtte (i EUR)

Andel af den samlede tildeling for udvalgte operationer (%)

[kolonne 7 / kolonne 5 x 100]

Samlede støtteberettigede udgifter afholdt af støttemodtagerne og udbetalt i forbindelse med gennemførelsen af operationer

Andel af den samlede tildeling, som er omfattet af støtteberettigede udgifter afholdt af støttemodtagerne og udbetalt i forbindelse med gennemførelsen af operationer (%)

[kolonne 10 / kolonne 5 x 100]

Antal udvalgte operationer

 

 

 

Beregningsmodel

 

Beregningsmodel

 

<type="S" input="G">

<type="S" input="G">

<type="S" input="G">

<type="S" input="G">

<type="S" input="G">

<type="N" input="G">

<type="P" input="G">

<type="Cu" input="M">

 

<type="P" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="P" input="G">

<type="N" input="M">

Prioritet 1

Specifik målsætning 1

EFRU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritet 2

Specifik målsætning 2

ESF+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritet 3

Specifik målsætning 3

Samhørighedsfonden

Ikke relevant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

EFRU

Mindre udviklede regioner

 

<type="N" input="G">

 

<type="Cu" input="G">

 

<type="P" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="P" input="G">

<type="N" input="G">

I alt

 

EFRU

Overgangsregioner

 

<type="N" input="G">

 

<type="Cu" input="G">

 

<type="P" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="P" input="G">

<type="N" input="G">

I alt

 

EFRU

Mere udviklede regioner

 

<type="N" input="G">

 

<type="Cu" input="G">

 

<type="P" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="P" input="G">

<type="N" input="G">

I alt

 

EFRU

Særlig tildeling til regioner i den yderste periferi eller nordlige tyndtbefolkede regioner

 

<type="N" input="G">

 

<type="Cu" input="G">

 

<type="P" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="P" input="G">

<type="N" input="G">

I alt

 

ESF

Mindre udviklede regioner

 

<type="N" input="G">

 

<type="Cu" input="G">

 

<type="P" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="P" input="G">

<type="N" input="G">

I alt

 

ESF

Overgangsregioner

 

<type="N" input="G">

 

<type="Cu" input="G">

 

<type="P" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="P" input="G">

<type="N" input="G">

I alt

 

ESF

Mere udviklede regioner

 

<type="N" input="G">

 

<type="Cu" input="G">

 

<type="P" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="P" input="G">

<type="N" input="G">

I alt

 

ESF

Særlig tildeling til regioner i den yderste periferi

 

<type="N" input="G">

 

<type="Cu" input="G">

 

<type="P" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="P" input="G">

<type="N" input="G">

I alt

 

Samhørighedsfonden

Ikke relevant

 

<type="N" input="G">

 

<type="Cu" input="G">

 

<type="P" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="P" input="G">

<type="N" input="G">

Tilsammen

 

Alle fonde

 

 

<type="N" input="G">

 

<type="N" input="G">

 

<type="P" input="G">

<type="N" input="G">

<type="P" input="G">

<type="N" input="G">

TABEL 2: Opdeling af de kumulative finansielle data efter interventionstype (artikel 37, stk. 2, litra a))

Prioritet

Specifik målsætning

Karakteristika for udgifter

Kategoriseringsdimension

Finansielle oplysninger

 

 

Fond

Regionskategori

1

Interventionsområde

2

Finansieringsform

3

Dimensionen territorial gennemførelse

4

Dimensionen økonomisk aktivitet

5

Lokaliseringsdimensionen

6

ESF+'s sekundære tema

7

Den makroregionale dimension og havområdedimensionen

Samlede støtteberettigede udgifter til operationer, som er udvalgt til støtte (EUR)

Samlede støtteberettigede udgifter afholdt af støttemodtagerne og udbetalt i forbindelse med gennemførelsen af operationer

Antal udvalgte operationer

<type="S" input="S">

<type="S" input="S">

<type="S" input="S">

<type="S" input="S">

<type="S" input="S">

<type="S" input="S">

<type="S" input="S">

<type="S" input="S">

<type="S" input="S">

<type="S" input="S">

<type="S" input="S">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="N" input="M">

TABEL 3: Fælles og programspecifikke outputindikatorer for EFRU og Samhørighedsfonden (artikel 37, stk. 2, litra b))

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Data om outputindikatorer fra programmet

[hentet fra tabel 2 i programmet]

Outputindikatorernes hidtidige fremskridt frem til dags dato

Prioritet

Specifik målsætning

Fond

Regionskategori

ID

Indikatorens betegnelse

Opdeling af indikatoren(69)

(hvoraf:)

Måleenhed

Delmål (2024)

Mål (2029)

Prognose pr. dags dato

[dd/mm/åå]

Opnået pr. dags dato

[dd/mm/åå]

På baggrund af Kommissionens retningslinjer? (ja/nej)

Bemærkninger

<type="S" input="G">(70)

<type="S" input="G">

<type="S" input="G">

<type="S" input="G">

<type="S" input="G">

<type="S" input="G">

<type="S" input="G">

<type="S" input="G">

<type="S" input="G">

<type="N" input="G">

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="S" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL 4: Aflønning af personale, som finansieres på programniveau via EFRU og Samhørighedsfonden (artikel 37, stk. 2, litra b))

Fond

ID

Indikatorens betegnelse

Måleenhed

Opnået årlig værdi pr. dags dato [dd/mm/åå]

På baggrund af Kommissionens retningslinjer? (ja/nej)

Bemærkninger

2021

2029

<type="S" input="M">

<type="S" input="G">

<type="S" input="G">

<type="S" input="G">

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="S" input="M">

 

RCO xx

Aflønning af personale finansieret via fonden

(i årsværk)

 

 

 

 

 

TABEL 5: Kombineret støtte til virksomheder på programniveau via EFRU og Samhørighedsfonden (artikel 37, stk. 2, litra b))

ID

Indikatorens betegnelse

Opdeling af indikatoren

(hvoraf:)

Antal virksomheder, der modtager kombineret støtte, med fradrag af anden støtte

[dd/mm/åå]

På baggrund af Kommissionens retningslinjer? (ja/nej)

Bemærkninger

<type="S" input="G">

<type="S" input="G">

<type="S" input="G">

<type="N" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="S" input="M">

RCO 01

Virksomheder, der har modtaget støtte

Mikrovirksomheder

 

 

 

RCO 01

Virksomheder, der har modtaget støtte

Små virksomheder

 

 

 

RCO 01

Virksomheder, der har modtaget støtte

Mellemstore virksomheder

 

 

 

RCO 01

Virksomheder, der har modtaget støtte

Større virksomheder

 

 

 

RCO 01

Virksomheder, der har modtaget støtte

I alt

<type="N" input="G">

 

 

TABEL 6: Fælles og programspecifikke resultatindikatorer for EFRU og Samhørighedsfonden (artikel 37, stk. 2, litra b))

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Data om resultatindikatorer fra programmet [hentet fra tabel 3 i det operationelle program]

Resultatindikatorernes hidtidige fremskridt frem til dags dato

Prioritet

Specifik målsætning

Fond

Regionskategori

ID

Indikatorens betegnelse

Opdeling af indikatoren(71)

(hvoraf:)

Måleenhed

Referencescenarie i programmet

Mål (2029)

Referencescenarie opdateret den [dd/mm/åå]

Værdi pr. dags dato, den [dd/mm/åå]

På baggrund af Kommissionens retningslinjer? (ja/nej)

Bemærkninger

Prognose

Afsluttet

Prognose

Opnået

<type="S" input="G">(72)

<type="S" input="G">

<type="S" input="G">

<type="S" input="G">

<type="S" input="G">

<type="S" input="G">

<type="S" input="G">

<type="S" input="G">

<type="N" input="G">

<type="N" input="G">

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="S" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL 7: Overslag over det beløb, som medlemsstaten forventer at indgive betalingsanmodninger for i det indeværende og det efterfølgende kalenderår (artikel 68, stk. 1, litra g))

For hvert program skal der udfyldes fond og regionskategori, hvis det er relevant

Fond

Regionskategori

EU-bidrag

[indeværende kalenderår]

[efterfølgende kalenderår]

januar-oktober

november-december

januar-december

EFRU

Mindre udviklede regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Overgangsregioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Mere udviklede regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Regioner i den yderste periferi og nordlige tyndtbefolkede regioner(73)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

ETS

 

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

ESF

Mindre udviklede regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Overgangsregioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Mere udviklede regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Regioner i den yderste periferi(74)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Samhørighedsfonden

 

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

EHFF

 

 

 

 

AMF

 

 

 

 

FIS

 

 

 

 

IGFV

 

 

 

 

TABEL 8: Data om finansielle instrumenter (artikel 37, stk. 3)

Prioritet

Karakteristika for udgifter

Støtteberettigede udgifter pr. produkt

Private eller offentlige midler, der mobiliseres som supplement til fondene (i EUR)

Forvaltningsomkostninger og gebyrer, der anmeldes som støtteberettigede udgifter (i EUR)

Renter og anden indtjening, som genereres med støtte fra fondene til de finansielle instrumenter, der er omhandlet i artikel 54

Tilbagebetaling af midler, der kan henføres til støtte fra fondene, som omhandlet i artikel 56

 

Fond

Specifik målsætning

Regionskategori

Lån

(finansieringsformens kode for det finansielle instrument)

Garanti

(finansieringsformens kode for det finansielle instrument)

Egenkapital eller kvasiegenkapital (finansieringsformens kode for det finansielle instrument)

Supplerende støtte i kombination med det finansielle instrument

(finansieringsformens kode for det finansielle instrument)

Lån

(finansieringsformens kode for det finansielle instrument)

Garanti

(finansieringsformens kode for det finansielle instrument)

Egenkapital eller kvasiegenkapital

(finansieringsformens kode for det finansielle instrument)

Supplerende støtte i kombination med det finansielle instrument

(finansieringsformens kode for det finansielle instrument)

Input = selection

Input = selection

Input = selection

Input = selection

Input = manual

Input = manual

Input = manual

Input = manual

Input = manual

Input = manual

Input = manual

Input = manual

Input = manual

Input = manual

Input = manual

BILAG VIII

Kommunikation og synlighed – artikel 42 og 44

1.  Anvendelse af og tekniske karakteristika for EU-logoet

1.1.  Den Europæiske Unions logo skal være tydeligt afbildet på alt kommunikationsmateriale (såsom tryksager, digitale publikationer, websteder og disses versioner for mobile enheder) vedrørende gennemførelse af en operation, som er rettet til almenheden eller til programdeltagerne.

1.2.  Teksten "finansieret af Den Europæiske Union" eller "medfinansieret af Den Europæiske Union" skal altid være skrevet fuldt ud og anbragt ved siden af logoet.

1.3.  I forbindelse med det europæiske logo kan følgende skrifttyper anvendes: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Ubuntu eller Verdana. Kursivering, understregning eller andre skriftsnit må derimod ikke anvendes.

1.4.  Tekstens placering i forhold til EU-logoet må ikke berøre logoet på nogen måde.

1.5.  Den valgte skriftstørrelse skal være proportional med logoets størrelse.

1.6.  Skriftens farve skal være "reflex blue", sort eller hvid, afhængigt af baggrunden.

1.7.  Den Europæiske Unions logo må ikke ændres eller kombineres med andre grafiske elementer eller tekster. Hvis der vises andre logoer ud over EU-logoet, skal EU-logoet have mindst samme størrelse som det største af de øvrige viste logoer. Der må ikke afbildes nogen andre former for visuel identitet eller logoer end EU-logoet til at illustrere støtten fra EU.

1.8.  Hvis der gennemføres flere operationer på samme sted med støtte fra samme eller forskellige finansieringsinstrumenter, eller hvis der ydes supplerende finansiering til samme operation på et senere tidspunkt, må der kun vises ét skilt eller én tavle.

1.9.  Grafiske standarder for gengivelse af EU-logoet og definition af standardfarverne:

A)  SYMBOLBESKRIVELSE

Med en blå himmel som baggrund danner tolv gyldne stjerner en cirkel, der symboliserer foreningen af Europas folk. Der er altid tolv stjerner, idet tallet tolv symboliserer fuldkommenhed og enhed.

B)  HERALDISK BESKRIVELSE

På azurblå bund en cirkel bestående af tolv gyldne femtakkede stjerner, hvis spidser ikke rører hinanden.

C)  GEOMETRISK BESKRIVELSE

20190327-P8_TA(2019)0310_DA-p0000002.png

Logoet består af et rektangulært blåt flag, hvis længde er halvanden gang dets bredde. Tolv gyldne stjerner er placeret med lige stor indbyrdes afstand på omkredsen af en usynlig cirkel, hvis centrum befinder sig i skæringspunktet for rektanglets diagonaler. Cirklens radius er lig med en tredjedel af flagets højde. Hver af stjernerne har fem spidser, som er beliggende på periferien af en usynlig cirkel, hvis radius er lig med 1/18 af flagets højde. Alle stjernerne er opretstående, dvs. med én spids pegende opad og to spidser på samme linje vinkelret på flagets sidekant. Cirklen er anbragt, så stjernernes placering svarer til timetallene på en urskive. Antallet af stjerner er uforanderligt.

D)  STANDARDFARVER

Logoets farver er følgende: Rektanglets bund: PANTONE REFLEX BLUE. Stjernerne: PANTONE YELLOW.

E)  FIRFARVETRYK

Ved firfarvetryk fås de to standardfarver ved at anvende farverne fra firfarveserien.

PANTONE YELLOW fås med 100 % "Process Yellow".

PANTONE REFLEX BLUE fås ved at blande 100 % "Process Cyan" og 80 % "Process Magenta".

INTERNET

PANTONE REFLEX BLUE svarer i web-paletten til farve RGB: 0/51/153 (hexadecimal: 003399), og PANTONE YELLOW svarer i web-paletten til farve RGB: 255/204/0 (hexadecimal: FFCC00).

GENGIVELSE I ÉN FARVE

Hvis man kun disponerer over farven sort, kan rektanglet omgives med en sort streg, og stjernerne indsættes i sort på hvid bund.

20190327-P8_TA(2019)0310_DA-p0000003.png

Hvis blå (dvs. Reflex Blue) er eneste disponible farve, skal den anvendes 100 % med stjernerne i hvid negativ.

20190327-P8_TA(2019)0310_DA-p0000004.png

GENGIVELSE PÅ FARVEBUND

Kan farvebund ikke undgås, skal rektanglet omgives med en hvid ramme af en tykkelse på 1/25 af rektanglets højde.

20190327-P8_TA(2019)0310_DA-p0000005.png

Principperne for tredjemands brug af EU-logoet er fastsat i en administrativ aftale med Europarådet(75).

2.  Licensen til intellektuelle ejendomsrettigheder, jf. artikel 44, stk. 6, tillægger EU følgende rettigheder:

2.1.  intern brug, dvs. retten til at reproducere og kopiere kommunikations- og synlighedsmaterialer og give adgang til disse materialer for EU's og medlemsstaternes institutioner og agenturer samt disses ansatte

2.2.  reproduktion af kommunikations- og synlighedsmaterialer, uanset hvordan eller i hvilken form, enten helt eller delvis

2.3.  formidling af kommunikations- og synlighedsmaterialer til almenheden ved hjælp af alle kommunikationsmidler

2.4.  udbredelse af kommunikations- og synlighedsmaterialer til almenheden (eller kopier heraf) i enhver form

2.5.  opbevaring og arkivering af kommunikations- og synlighedsmaterialer

2.6.  viderelicensering af rettighederne til kommunikations- og synlighedsmaterialer til tredjemand

2.7.  Der kan evt. tillægges EU yderligere rettigheder.

BILAG IX

Elementer i finansieringsaftaler og strategidokumenter — artikel 53

1.  Elementer af finansieringsaftalen for finansielle instrumenter, der gennemføres i henhold til artikel 53, stk. 3

a)  investeringsstrategien eller ‑politikken, herunder gennemførelsesordningerne, de finansielle produkter, der skal tilbydes, de slutmodtagere, der er målgruppen, og den påtænkte kombination med tilskud (alt efter omstændighederne)

b)  en forretningsplan eller tilsvarende dokumenter for det finansielle instrument, der skal gennemføres, herunder den forventede løftestangseffekt som omhandlet i artikel 52, stk. 3, litra a)

c)  de målresultater, som det pågældende finansielle instrument forventes at nå som bidrag til den relevante prioritets specifikke målsætninger og resultater

d)  bestemmelser om overvågning af gennemførelsen af investeringerne og deal-flow, herunder det finansielle instruments aflæggelse af rapport til holdingfonden og forvaltningsmyndigheden for at sikre overholdelsen af artikel 37

e)  revisionskrav såsom minimumskrav til den dokumentation, som skal opbevares af det finansielle instrument (og af holdingfonden, hvis det er relevant), og krav til, at der skal føres særskilte optegnelser for de forskellige støtteformer i overensstemmelse med artikel 52 (hvis det er relevant), herunder bestemmelser og krav angående medlemsstaternes revisionsmyndigheders, Kommissionens revisorers og Revisionsrettens adgang til dokumenter for at sikre et klart revisionsspor i henhold til artikel 76

f)  krav og procedurer i forbindelse med forvaltningen af programmets bidrag i overensstemmelse med artikel 86 og deal-flow-prognoserne, herunder krav til forvaltningskonti/separate konti som omhandlet i artikel 53

g)  krav og procedurer i forbindelse med forvaltningen af renter og anden indtjening, jf. artikel 54, herunder acceptable likviditetsoperationer/investeringer, og de berørte parters ansvarsområder og forpligtelser

h)  bestemmelser om beregning og betaling af afholdte forvaltningsomkostninger eller det finansielle instruments forvaltningsgebyrer i overensstemmelse med artikel 62

i)  bestemmelser om genanvendelse af midler, der kan henføres til støtte fra fondene i overensstemmelse med artikel 56, og en exitpolitik for fondenes bidrag i relation til det finansielle instrument

j)  betingelser for mulig hel eller delvis tilbagetrækning af programbidrag fra programmer til finansielle instrumenter, herunder holdingfonden, hvis det er relevant

k)  bestemmelser for at sikre, at de organer, der gennemfører finansielle instrumenter, forvalter disse instrumenter uafhængigt og i overensstemmelse med de relevante faglige standarder og udelukkende handler i de parters interesser, som yder bidrag til det finansielle instrument

l)  bestemmelser om afvikling af det finansielle instrument

m)  andre vilkår og betingelser for udbetaling af bidrag fra programmet til det finansielle instrument

n)  bedømmelse og udvælgelse af organer, der gennemfører de finansielle instrumenter, herunder indkaldelser af interessetilkendegivelser eller offentlige udbudsprocedurer (kun hvis de finansielle instrumenter forvaltes gennem en holdingfond).

2.  Elementer i de(t) strategidokument(er), der er omhandlet i artikel 53, stk. 1

a)  det finansielle instruments investeringsstrategi eller ‑politik, almindelige vilkår og betingelser for påtænkte gældsprodukter, modtagermålgruppen og de aktioner, der skal støttes

b)  en forretningsplan eller tilsvarende dokumenter for det finansielle instrument, der skal gennemføres, herunder den forventede løftestangseffekt som omhandlet i artikel 52

c)  anvendelse og genanvendelse af midler, der kan henføres til støtte fra fondene, jf. artikel 54 og 56

d)  overvågning af og rapportering om gennemførelsen af det finansielle instrument for at sikre overholdelse af artikel 37.

BILAG X

Centrale krav til forvaltnings- og kontrolsystemerne og klassificering af disse systemer — artikel 63, stk. 1

Tabel 1: Centrale krav til forvaltnings- og kontrolsystemet

Berørte organer/myndigheder

1

Passende adskillelse af funktioner og skriftlige ordninger for rapportering om, tilsyn med og overvågning af opgaver, der er uddelegeret til et bemyndiget organ

Forvaltningsmyndighed

2

Passende kriterier og procedurer for udvælgelse af operationer

Forvaltningsmyndighed

3

Passende oplysning til støttemodtagerne om de betingelser, der gælder for de udvalgte operationer

Forvaltningsmyndighed

4

Passende forvaltningsverificeringer, herunder passende procedurer for kontrol af opfyldelsen af betingelserne for finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger, og for forenklede omkostningsmodeller

Forvaltningsmyndighed

5

Effektivt system til at opbevare alle dokumenter, der er nødvendige for revisionssporet

Forvaltningsmyndighed

6

Et pålideligt elektronisk system (med forbindelse til støttemodtagernes systemer til elektronisk dataudveksling) til registrering og lagring af data med henblik på overvågning, evaluering, finansiel forvaltning, verificering og revision, herunder passende processer for at garantere sikkerheden, integriteten og fortroligheden af data og autentificering af brugerne

Forvaltningsmyndighed

7

Effektiv gennemførelse af forholdsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af svig

Forvaltningsmyndighed

8

Passende procedurer for udarbejdelse af forvaltningserklæringen

Forvaltningsmyndighed

9

Passende procedurer til bekræftelse af, at de udgifter, der er posteret i regnskabet, er lovlige og formelt rigtige

Forvaltningsmyndighed

10

Passende procedurer for udarbejdelse og indgivelse af anmodninger om mellemliggende betaling samt regnskabsaflæggelse

Forvaltningsmyndigheden eller det organ, der varetager regnskabsfunktionen

11

Passende adskillelse af funktioner og funktionel uafhængighed mellem revisionsmyndigheden (og evt. andre revisions- eller kontrolorganer, som revisionsmyndigheden anvender og overvåger, hvis det er relevant) og andre programmyndigheder og revisionsarbejde, der udføres i overensstemmelse med internationalt accepterede revisionsstandarder

Revisionsmyndighed

12

Passende systemrevisioner

Revisionsmyndighed

13

Passende revision af operationer

Revisionsmyndighed

14

Passende revision af regnskaber

Revisionsmyndighed

15

Passende procedurer for tilvejebringelsen af en pålidelig revisionserklæring og for udarbejdelsen af den årlige kontrolrapport

Revisionsmyndighed

Tabel 2: Klassificering af centrale krav til forvaltnings- og kontrolsystemerne med hensyn til deres funktion

Kategori 1

Fungerer godt. Ingen eller kun mindre forbedringer kræves.

Kategori 2

Fungerer. Visse forbedringer kræves.

Kategori 3

Fungerer delvist. Omfattende forbedringer kræves.

Kategori 4

Fungerer i al væsentlighed ikke.

BILAG XI

Elementer i revisionssporet — artikel 63, stk. 5

I.   Obligatoriske elementer i revisionssporet for tilskud:

 

1.  dokumentation, der gør det muligt at verificere de udvælgelseskriterier, som forvaltningsmyndigheden anvender, samt dokumentation vedrørende overordnede udvælgelsesprocedure og godkendelse af operationer

 

2.  et dokument (tilskudsaftale eller tilsvarende), der fastlægger betingelserne for støtte, og som er undertegnet af støttemodtageren og forvaltningsmyndigheden/det bemyndigede organ

 

3.  regnskabsregistreringer for de betalingsanmodninger, der indgives af støttemodtageren, sådan som de er registreret i forvaltningsmyndighedens/det bemyndigede organs elektroniske system

 

4.  dokumentation om verificeringer vedrørende kravene om at undlade flytning og om holdbarhed som beskrevet i artikel 59, artikel 60, stk. 2, og artikel 67, stk. 3, litra h)

 

5.  bevis for betaling af det offentlige bidrag til støttemodtageren og for, hvilken dato betalingen blev foretaget

 

6.  dokumentation for, at forvaltningsmyndigheden/det bemyndigede organ har foretaget administrativ kontrol og, hvis det er relevant, inspektion på stedet

 

7.  oplysninger om revisioner, som er gennemført

 

8.  dokumentation vedrørende opfølgning af forvaltningsmyndigheden/det bemyndigede organ med henblik på forvaltningsverificeringer og revisionsresultater

 

9.  dokumentation, der gør det muligt at verificere overholdelse af gældende lovgivning

 

11.  data i forbindelse med output- og resultatindikatorer, der muliggør afstemning med de tilhørende mål og delmål

12.  dokumentation vedrørende finansielle korrektioner og fradrag, som forvaltningsmyndigheden/det bemyndigede organ har foretaget på de udgifter, der er anmeldt til Kommissionen, i henhold til artikel 92, stk. 5

13.  for tilskud i den form, der er omhandlet i artikel 48, stk. 1, litra a), fakturaer (eller andre dokumenter med tilsvarende bevisværdi) og kvittering for, at støttemodtageren har betalt dem, samt støttemodtagerens regnskabsregistreringer vedrørende udgifter, der er anmeldt til Kommissionen

14.  for tilskud i den form, der er omhandlet i artikel 48, stk. 1, litra b), c) og d), dokumenter, der begrunder metoden for fastsættelse af enhedsomkostninger, faste beløb og faste takster, hvis det er relevant de omkostningskategorier, som blev lagt til grund for beregningen dokumentation for omkostninger, der anmeldes under andre udvalgte omkostningskategorier, og hvorpå der benyttes faste takster udtrykkeligt samtykke fra forvaltningsmyndigheden om budgetforslaget på det dokument, hvori støttebetingelserne er fastlagt dokumentation for bruttopersonaleomkostninger og beregning af timesatsen hvis der anvendes forenklede omkostningsmodeller baseret på eksisterende metoder, dokumentation, der bekræfter overholdelse af lignende type af operationer og af den dokumentation, der kræves i overensstemmelse med den eksisterende metode, hvis en sådan findes.

II.   Obligatoriske elementer i revisionssporet for finansielle instrumenter:

1.  dokumenter om oprettelsen af det finansielle instrument, såsom finansieringsaftaler, mv.

2.  dokumenter, der identificerer de beløb, der er bidraget til det finansielle instrument fra hvert program og under hver prioritet, de udgifter, der er støtteberettigede under hvert program, samt renter og anden indtjening, der er genereret af støtte fra fondene og genanvendelse af midler, der kan henføres til fondene, jf. artikel 54 og 56

3.  dokumenter om, hvordan det finansielle instrument fungerer, herunder vedrørende overvågning, rapportering og verificering

4.  dokumenter vedrørende afslutningen af programbidrag og afviklingen af det finansielle instrument

5.  dokumenter om forvaltningsomkostningerne og ‑gebyrerne

6.  ansøgningsskemaer eller tilsvarende, der indgives af slutmodtagerne sammen med bilag, herunder forretningsplaner, og tidligere årsregnskaber, hvis det er relevant

7.  tjeklister og rapporter fra de organer, der gennemfører det finansielle instrument

8.  erklæringer, der er foretaget i forbindelse med de minimis-støtte

9.  aftaler, der er undertegnet i forbindelse med støtten fra det finansielle instrument, herunder til egenkapital, lån, garantier eller andre former for investeringer, der er ydet til slutmodtagerne

10.  dokumentation for, at den støtte, der er ydet via det finansielle instrument, vil blive eller har været anvendt til det tiltænkte formål

11.  fortegnelser over de finansielle strømme mellem forvaltningsmyndigheden og det finansielle instrument, og inden for det finansielle instrument på alle niveauer, helt ned til slutmodtagerne, og i forbindelse med garantier bevis for, at de underliggende lån er blevet udbetalt

12.  særskilte fortegnelser eller regnskabskoder for programbidrag udbetalt af eller garantier afsat af det finansielle instrument til slutmodtageren.

Bestemmelser for revisionsspor for Kommissionens refusion af støtten fra fondene til programmet på grundlag af forenklede omkostningsmodeller eller finansiering, der ikke er knyttet til omkostningerne

III.  Obligatoriske elementer i revisionsspor for forenklede omkostningsmodeller, der opbevares af forvaltningsmyndigheden/det bemyndigede organ:

1.  dokumentation for omkostninger, der anmeldes under andre udvalgte omkostningskategorier, og hvorpå der benyttes faste takster

2.  de omkostningskategorier og omkostninger, som blev lagt til grund for beregningen

3.  dokumentation for justering af beløbene, hvis det er relevant

4.  dokumentation for beregningsmetoden, hvis artikel 48, stk. 2, litra a) benyttes.

IV.  Obligatoriske elementer i revisionsspor for finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger, som opbevares af forvaltningsmyndigheden/det bemyndigede organ:

1.  et dokument, der fastlægger betingelserne for støtte, og som er undertegnet af støttemodtageren og forvaltningsmyndigheden/det bemyndigede organ, med angivelse af, hvilken tilskudsform der er ydet til støttemodtageren

2.  dokumentation for Kommissionens forudgående godkendelse af, hvilke betingelser der skal opfyldes, eller hvilke resultater der skal opnås, og tilsvarende beløb (godkendelse eller ændring af programmet)

3.  dokumentation for, at betingelserne er opfyldt, eller at resultaterne er opnået, på hvert trin, hvis dette gøres trinvist, og inden de samlede udgifter anmeldes til Kommissionen

4.  dokumentation vedrørende udvælgelse og godkendelse af de programmer, der er omfattet af finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger.

Bilag XII

E-samhørighed: systemer til elektronisk dataudveksling mellem myndigheder og støttemodtagere — artikel 63, stk. 7

1.  Programmyndighedernes ansvarsområder vedrørende driften af elektroniske dataudvekslingssystemer

1.1  at sikre datasikkerheden, dataintegriteten, datafortroligheden og autentificeringen af afsenderen i overensstemmelse med artikel 63, stk. 5, artikel 63, stk. 7, artikel 66, stk. 4, og artikel 76 i denne forordning

1.2  at sikre tilgængelighed og drift i og uden for normal kontortid (undtagen under teknisk vedligeholdelse)

1.3  anvendelse af funktioner i systemet for:

a)  interaktive formularer eller formularer, der er udfyldt af systemet på forhånd på grundlag af de data, der registreres i systemet i de forskellige faser af procedurerne

b)  automatiske beregninger, hvis det er relevant

c)  automatiske indbyggede kontroller til at modvirke gentagen udveksling af identiske dokumenter eller oplysninger

d)  systemskabte varslinger, der skal informere støttemodtageren om, at visse handlinger kan foretages

e)  onlinestatusopfølgning, der giver støttemodtageren mulighed for at følge med i projektets aktuelle status

f)  alle tidligere tilgængelige data og dokumenter, der er behandlet i det elektroniske dataudvekslingssystem.

1.4  at sikre registerføring og datalagring i systemet, således at der kan foretages administrativ kontrol af de betalingsanmodninger, der er indgivet af støttemodtagere i overensstemmelse med artikel 68, stk. 2, og revision.

2.  Programmyndighedernes ansvarsområder vedrørende metoderne for overførsel af dokumenter og data til alle udvekslinger

2.1  at sikre anvendelsen af en elektronisk signatur, som er forenelig med én af de tre typer elektronisk signatur, der er defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF(76)

2.2  at registrere datoen for overførsel af dokumenter og data fra støttemodtageren til programmyndighederne og omvendt

2.3  at sikre adgangen til elektroniske dataudvekslingssystemer enten direkte via en interaktiv brugergrænseflade (dvs. en webapplikation) eller via en teknisk grænseflade, der giver mulighed for automatisk synkronisering og overførsel af data mellem støttemodtagernes og medlemsstaternes systemer

2.4  at sikre beskyttelsen af personoplysninger for enkeltpersoner og fortroligheden af forretningshemmeligheder for juridiske enheder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF(77), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/136/EF(78) samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EØS-relevant tekst)(79)

BILAG XIII

SFC2021: system til elektronisk dataudveksling mellem medlemsstaterne og Kommissionen — artikel 63, stk. 8

1.  Kommissionens ansvarsområder

1.1  Kommissionen skal sikre driften af et elektronisk dataudvekslingssystem ("SFC2021") til alle officielle udvekslinger af oplysninger mellem medlemsstaterne og Kommissionen. SFC2021 skal mindst indeholde de oplysninger, der er angivet i de modeller, der er udarbejdet i overensstemmelse med denne forordning

1.2  at sikre følgende specifikationer for SFC2021:

a)  interaktive formularer eller formularer, der er udfyldt af systemet på forhånd på baggrund af de data, der allerede er registreret i systemet

b)  automatiske udregninger, hvis dette kan mindske brugernes registreringsarbejde

c)  automatiske indbyggede kontrolmekanismer til at kontrollere de overførte datas indbyrdes sammenhæng og disse datas overensstemmelse med gældende regler

d)  systemgenererede advarsler, der advarer brugerne af SFC2021 om, at visse handlinger kan eller ikke kan udføres

e)  onlinestatusopfølgning af, hvordan de indlæste oplysninger behandles i systemet

f)  adgang til datahistorik med hensyn til alle de oplysninger, der er indlæst for et program.

g)  adgang til en obligatorisk elektronisk signatur som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF, der vil blive anerkendt som bevis i retssager

1.3  at sikre en informationsteknologisk sikkerhedspolitik for SFC2021 for personale, der benytter systemet i overensstemmelse med de relevante EU-regler, navnlig Kommissionens afgørelse C(2006) 3602(80) og gennemførelsesbestemmelserne hertil

1.4  at udpege én eller flere personer som ansvarlige for at definere, vedligeholde og sikre korrekt anvendelse af SFC2021's sikkerhedspolitik.

2.  Medlemsstaternes ansvarsområder

2.1  at sikre, at programmyndighederne i den medlemsstat, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 65, stk. 1, og de organer, der er udpeget til at varetage visse opgaver under forvaltningsmyndighedens ansvar i overensstemmelse med artikel 65, stk. 3, i denne forordning, indlæser de oplysninger i SFC2021, der skal overføres, og som de er ansvarlige for, samt evt. efterfølgende opdateringer heraf

2.2  at sikre verificeringen af oplysninger, der er indgivet af en anden person end den person, som har indlæst dataene til overførslen

2.3  at tilvejebringe ordninger for ovennævnte adskillelse af opgaver gennem medlemsstatens forvaltnings- og kontrolinformationssystemer, der automatisk forbindes med SFC2021

2.4  at udnævne én eller flere personer som ansvarlige for forvaltningen af adgangsrettigheder til at varetage følgende opgaver:

a)  at identificere brugere, der har anmodet om adgang, idet det sikres, at disse brugere er ansat i organisationen

b)  at informere brugerne om deres forpligtelser til at sikre systemets sikkerhed

c)  at kontrollere, at brugerne er berettigede til at have det nødvendige sæt rettigheder i forhold til deres opgaver og hierarkiske position

d)  at anmode om, at adgangsrettighederne ophører, når disse adgangsrettigheder ikke længere er nødvendige eller berettigede

e)  straks at rapportere mistænkelige begivenheder, der kunne give anledning til at betvivle systemets sikkerhed

f)  at sikre, at data til identifikation af brugerne til stadighed er pålidelige, ved at rapportere enhver ændring

g)  at træffe de nødvendige forholdsregler i forhold til databeskyttelse og fortrolig behandling af forretningshemmeligheder i overensstemmelse med EU-regler og nationale regler

h)  at informere Kommissionen om enhver forandring, der påvirker medlemsstatens myndigheders eller SFC2021-brugernes evne til at udføre de opgaver, der henvises til i stk. 1, eller deres personlige evne til at varetage de opgaver, der henvises til i litra a)-g).

2.5  at tilvejebringe ordninger for at sikre beskyttelsen af personoplysninger for enkeltpersoner og fortroligheden af forretningshemmeligheder for juridiske enheder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF(81), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/136/EF(82), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/46/EF(83) samt forordning (EF) nr. 45/2001

2.6  at vedtage nationale, regionale eller lokale informationssikkerhedspolitikker for adgang til SFC2021 baseret på en risikovurdering, der gælder for alle de myndigheder, der benytter SFC2021, og som omfatter følgende aspekter:

a)  de IT-sikkerhedsmæssige aspekter af det arbejde, der udføres af den eller de personer, der er ansvarlige for at forvalte adgangsrettighederne, som omhandlet i afdeling II, punkt 3, i tilfælde af at de anvendes direkte

b)  for nationale, regionale eller lokale computersystemer, der er forbundet med SFC2021 gennem en teknisk grænseflade, som omhandlet i punkt 1, kan sikkerhedsforanstaltningerne bringes i overensstemmelse med sikkerhedskravene for SFC2021, og omfatter:

i)  fysisk sikkerhed

ii)  datamedier og adgangskontrol

iii)  kontrol af lagring

iv)  adgangs- og kodeordskontrol

v)  overvågning

vi)  forbindelse med SFC2021

vii)  kommunikationsinfrastruktur

viii)  forvaltning af de menneskelige ressourcer inden, under og efter ansættelse

ix)  håndtering af hændelser

2.7  at gøre det dokument, der er omhandlet i punkt 2.6, tilgængeligt for Kommissionen efter anmodning

2.8  at udpege én eller flere personer som ansvarlige for at vedligeholde og sikre gennemførelsen af de nationale, regionale eller lokale IT-sikkerhedspolitikker, og som fungerer som kontaktperson(er) med den eller de personer, der er udpeget af Kommissionen, og som er omhandlet i punkt 1.4.

3.  Kommissionens og medlemsstaternes fælles ansvarsområder

3.1  at sikre adgang enten direkte gennem en interaktiv brugergrænseflade (dvs. en webapplikation) eller gennem en teknisk grænseflade, der bruger forudbestemte protokoller (dvs. webtjenester), der giver mulighed for automatisk synkronisering og overførsel af data mellem medlemsstaternes informationssystemer og SFC2021.

3.2  at registrere datoen for medlemsstatens elektroniske overførsel af oplysninger til Kommissionen eller omvendt i elektronisk dataudveksling, som vil være datoen for indgivelsen for det pågældende dokument

3.3  at sikre, at officielle data udelukkende udveksles gennem SFC2021 (undtagen i tilfælde af force majeure), og at oplysningerne i de elektroniske formularer i SFC2021 (herefter benævnt "strukturerede data") ikke bliver erstattet af ikke-strukturerede data, og at strukturerede data gives forrang over ikke-strukturerede data i tilfælde af uoverensstemmelser.

I tilfælde af force majeure, en fejlfunktion i SFC2021 eller manglende forbindelse til SFC2021 i mere end én arbejdsdag i løbet af den sidste uge inden en lovhjemlet frist for fremlæggelse af oplysninger eller i perioden fra 18. til 26. december eller fem arbejdsdage på andre tidspunkter kan udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og Kommissionen finde sted på papir ved brug af modellerne i denne forordning, og indsendelsesdatoen vil i givet fald være datoen for indgivelsen af det pågældende dokument. Så snart force majeure-forholdet ophører, indlæser den berørte part straks de oplysninger i SFC2021, der allerede er indsendt i papirform

3.4  at sikre overholdelsen de IT-sikkerhedspolitiske vilkår og betingelser, der er offentliggjort i SFC2021-portalen, og de foranstaltninger, der er gennemført af Kommissionen i SFC2021, for at sikre overførslen af data, særlig i forbindelse med anvendelsen af den tekniske grænseflade, der er omhandlet i punkt 1

3.5  at gennemføre og sikre effektiviteten af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vedtaget for at beskytte de data, de har lagret og overført gennem SFC2021.

3.6  at opdatere og foretage en årlig gennemgang af SFC's IT-sikkerhedspolitik og de relevante nationale, regionale og lokale IT-sikkerhedspolitikker i tilfælde af teknologiske forandringer, konstatering af nye trusler eller andre relevante udviklinger.

BILAG XIV

Model for beskrivelse af forvaltnings- og kontrolsystemet — artikel 63, stk. 9

1.  GENERELT

1.1.  Oplysninger indgivet af:

–  Medlemsstat:

–  programmets/programmernes titel og CCI-nr. (samtlige programmer, som henhører under forvaltningsmyndigheden, hvis der er tale om et fælles forvaltnings- og kontrolsystem):

–  den primære kontaktpersons navn og e-mailadresse: (det organ, der er ansvarligt for beskrivelsen):

1.2.  De indsendte oplysninger beskriver situationen pr.: (dd/mm/åå)

1.3.  Systemstruktur (generelle oplysninger og rutediagram, der viser den organisatoriske forbindelse mellem de myndigheder/organer, der er involveret i forvaltnings- og kontrolsystemet)

1.3.1.  Forvaltningsmyndighed (navn, adresse og kontaktperson i forvaltningsmyndigheden)

1.3.2.  Bemyndigede organer (navn, adresse og kontaktperson i de bemyndigede organer).

1.3.3.  Det organ, der varetager regnskabsfunktionen (navn, adresse og kontaktperson i forvaltningsmyndigheden eller programmyndigheden, der varetager regnskabsfunktionen)

1.3.4.  Angiv, hvordan princippet om adskillelse af funktioner mellem og inden for sådanne myndigheder overholdes.

2.  FORVALTNINGSMYNDIGHEDEN

2.1.  Forvaltningsmyndigheden og dens hovedfunktioner

2.1.1.  Forvaltningsmyndighedens status (nationalt, regionalt eller lokalt offentligt organ eller privat organ) samt det organ, som den er en del af.

2.1.2.  Nærmere beskrivelse af de funktioner og opgaver, der varetages direkte af forvaltningsmyndigheden.

2.1.3.  Hvis det er relevant, en nærmere beskrivelse af de funktioner(84) og opgaver, som forvaltningsmyndigheden formelt har overdraget til hver enkelt bemyndiget organ, identificering af de bemyndigede organer samt overdragelsens art. Der bør henvises til relevante dokumenter (skriftlige aftaler).

2.1.4  Procedurer for overvågning af de funktioner og opgaver, som forvaltningsmyndigheden har overdraget.

2.1.5.  Rammer, der skal sikre, at der foretages en passende risikostyring, når dette er nødvendigt, navnlig i tilfælde af større ændringer af forvaltnings- og kontrolsystemet.

2.2.  En beskrivelse af den tilrettelæggelse og de procedurer, der er forbundet med de funktioner og opgaver, der varetages af forvaltningsmyndigheden(85)

2.2.1  Beskrivelse af de funktioner, heriblandt regnskabsfunktionen, og opgaver, der varetages af forvaltningsmyndigheden:

2.2.2  Beskrivelse af, hvordan arbejdet under forskellige funktioner, heriblandt regnskabsfunktionen, er tilrettelagt, hvilke procedurer der finder anvendelse, hvilke funktioner der er overdraget, hvordan disse funktioner overvåges osv.

2.2.3  Organigram for forvaltningsmyndigheden og oplysninger om dens forbindelser til andre organer eller afdelinger (interne eller eksterne), der varetager funktioner og opgaver som foreskrevet i artikel 66‑69.

2.2.4  Angivelse af planlagt tildeling af midler i forhold til forvaltningsmyndighedens forskellige funktioner (herunder oplysninger om evt. planlagt outsourcing og i givet fald omfanget heraf).

3.  ORGAN, DER VARETAGER REGNSKABSFUNKTIONEN

3.1  Status for og beskrivelse af den tilrettelæggelse og de procedurer, der er forbundet med de funktioner, som varetages af det organ, der varetager regnskabsfunktionen

3.1.1  Status for det organ, der varetager regnskabsfunktionen (nationalt, regionalt eller lokalt offentligt eller privat organ) samt det organ, som den er en del af.

3.1.2  Beskrivelse af de funktioner og opgaver, der varetages af det organ, der varetager regnskabsfunktionen, som fastsat i artikel 70.

3.1.3  Beskrivelse af, hvordan arbejdet er tilrettelagt (arbejdsgange, processer, intern arbejdsfordeling), hvilke procedurer der finder anvendelse, hvornår og hvordan disse overvåges osv.

3.1.4  Angivelse af planlagt tildeling af midler i forhold til de forskellige regnskabsmæssige opgaver.

4.  Elektroniske systemer

4.1.  Beskrivelse af det eller de elektroniske systemer med tilhørende rutediagram (centralt eller fælles netværkssystem eller decentralt system med forbindelse mellem systemerne) til:

4.1.1.  Elektronisk registrering og lagring af data om hver enkelt operation, herunder evt. data om individuelle deltagere og opdeling af data vedrørende indikatorer, hvis dette er fastsat i forordningen.

4.1.2.  Sikring af, at regnskaber for hver operation, registreres og lagres, og at disse registre støtter de data, som kræves til udarbejdelse af betalingsanmodninger og regnskaber.

4.1.3.  Opbevaring af regnskabsregistreringer for de udgifter, der er anmeldt til Kommissionen, og det tilsvarende offentlige bidrag, som er udbetalt til støttemodtagerne.

4.1.4.  Registrering af alle beløb, der trækkes fra betalingsanmodninger og regnskaber som fastsat i artikel 92, stk. 5, og begrundelserne for disse fradrag

4.1.5.  Angivelse af, om systemerne fungerer effektivt og kan registrere ovennævnte data pålideligt på den dato, hvor denne beskrivelse udarbejdes som anført i punkt 1.2 ovenfor.

4.1.6.  Beskrivelse af procedurerne til sikring af de elektroniske systemers sikkerhed, integritet og fortrolighed.

BILAG XV

Model for forvaltningserklæringen — artikel 68, stk. 1, litra f)

Undertegnede (efternavn(e), fornavn(e), titel/titler eller stilling(er)) leder(e) af forvaltningsmyndigheden for programmet (programmets betegnelse og CCI) erklærer —

på baggrund af gennemførelsen af (programmets betegnelse) i det regnskabsår, der afsluttedes den 30. juni (år), på baggrund af min/vores egen overbevisning og alle de oplysninger, der stod til min/vores rådighed den dato, regnskabet blev indgivet til Kommissionen, herunder resultaterne af forvaltningsverificeringer udført i overensstemmelse med artikel 68 i forordning (EU) xx/xx og af revisioner i forbindelse med de udgifter, som er medtaget i betalingsanmodninger indgivet til Kommissionen for det regnskabsår, der afsluttedes den 30. juni (år),

og under hensyntagen til mine/vores forpligtelser i henhold til forordning (EU) xx/xx —

at:

a)  regnskabsoplysningerne er korrekt udformet, fuldstændige og nøjagtige i overensstemmelse med artikel 92 i forordning (EU) xx

b)  de udgifter, der er posteret i regnskabet, er i overensstemmelse med gældende ret og blevet anvendt til de tilsigtede formål.

Jeg/vi bekræfter, at de uregelmæssigheder, der blev konstateret i de endelige revisions- eller kontrolrapporter for det pågældende regnskabsår, er blevet korrekt behandlet i regnskabet, navnlig med henblik på at opnå overensstemmelse med artikel 92 om indgivelse af regnskaber med forsikring om, at uregelmæssighederne ikke overstiger væsentlighedstærsklen på 2 %.

Jeg/vi bekræfter ligeledes, at udgifter, der er genstand for en igangværende vurdering af lovlighed og formel rigtighed, er blevet udeladt af regnskabet, indtil vurderingen er afsluttet, og at de kan medtages i en anmodning om mellemliggende betaling for et efterfølgende regnskabsår.

Jeg/vi bekræfter endvidere, at dataene vedrørende programmets indikatorer, delmål og fremskridt er pålidelige.

Jeg/vi bekræfter ligeledes, at der er indført effektive og forholdsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af svig, og at disse tager højde for de konstaterede risici i denne henseende.

Og endelig bekræfter jeg/vi, at jeg/vi ikke er vidende om nogen skjulte forhold vedrørende gennemførelsen af programmet, som kan være til skade for samhørighedspolitikkens omdømme.

BILAG XVI

Model for revisionserklæringen — artikel 71, stk. 3, litra a)

Til Europa-Kommissionen, Generaldirektorat

1.   INDLEDNING

Undertegnede, der repræsenterer [navnet på revisionsmyndigheden], fungerer uafhængigt i den betydning, der er defineret i artikel 65, stk. 2, i forordning (EU) [...], og har revideret

i)  regnskabet for det regnskabsår, der indledtes den 1. juli [år] og afsluttedes den 30. juni [år] (1), og som er dateret den [dato for indgivelse af regnskabet til Kommissionen] (i det følgende benævnt "regnskabet"),

ii)  lovligheden og den formelle rigtighed af de udgifter, for hvilke Kommissionen er blevet anmodet om godtgørelse i regnskabsåret (og medtaget i regnskabet), og

iii)  forvaltnings- og kontrolsystemets funktionsmåde, og verificeret forvaltningserklæringen for programmet [programmets navn og CCI-nr.] (i deet følgende benævnt "programmet"),

med henblik på at udarbejde en revisionserklæring i henhold til artikel 71, stk. 3.

2.   FORVALTNINGSMYNDIGHEDENS ANSVARSOMRÅDER

[navn på forvaltningsmyndigheden], der er udpeget som forvaltningsmyndighed for programmet, er ansvarlig for at sikre, at forvaltnings- og kontrolsystemet fungerer korrekt i forbindelse med de funktioner, der er fastsat ved artikel 66-70.

Derudover er [navn på forvaltningsmyndigheden eller, hvis det er relevant, på det organ, der varetager regnskabsfunktionen] ansvarlig for at sikre og erklære regnskabets fuldstændighed, nøjagtighed og rigtighed, som krævet i artikel 70 i forordning (EU) […].

I henhold til artikel 66 i forordning (EU) […] har forvaltningsmyndigheden desuden ansvaret for at bekræfte, at de udgifter, der er posteret i regnskabet, er lovlige og formelt rigtige og overholder gældende ret.

3.   REVISIONSMYNDIGHEDENS ANSVARSOMRÅDER

Som fastlagt i artikel 71 i forordning (EU) […] har jeg ansvaret for at udarbejde en uafhængig erklæring om, hvorvidt regnskabet er fuldstændigt, rigtigt og nøjagtigt, hvorvidt de udgifter, for hvilke Kommissionen er blevet anmodet om refusion, og som er opgivet i regnskabet, er lovlige og formelt rigtige, samt hvorvidt det etablerede forvaltnings- og kontrolsystem fungerer hensigtsmæssigt.

Det skal ligeledes fremgå af min erklæring, hvorvidt revisionsarbejdet har givet anledning til at betvivle de påstande, der er fremsat i forvaltningserklæringen.

Revisionen af programmet blev udført i overensstemmelse med revisionsstrategien og overholdt internationalt anerkendte revisionsstandarder. I henhold til disse standarder skal revisionsmyndigheden opfylde etiske krav og planlægge og udføre revisionen for at få rimelig sikkerhed med henblik på revisionserklæringen.

En revision omfatter udførelse af procedurer, der har til formål at opnå tilstrækkeligt og passende revisionsbevis som grundlag for nedenstående erklæring. De udførte procedurer afhænger af revisors faglige vurdering, herunder en vurdering af risikoen for væsentlige tilfælde af manglende overholdelse, uanset om det skyldes svig eller fejl. De udførte revisionsprocedurer er efter min opfattelse passende efter omstændighederne og er i overensstemmelse med kravene i forordning (EU) [...].

Jeg mener, at det tilvejebragte revisionsbevis er tilstrækkeligt og passende som grundlag for min revisionserklæring [hvis der er begrænsninger af rækkevidden:] med undtagelse af de elementer, der er nævnt i afsnittet "Begrænsning af rækkevidden".

En sammenfatning af de vigtigste resultater af revisionen af programmet er indberettet i den vedføjede årlige kontrolrapport, jf. artikel 71, stk. 3, litra b), i forordning (EU) […].

4.   BEGRÆNSNING AF RÆKKEVIDDEN

Enten

Der er ingen begrænsninger af revisionens rækkevidde.

eller

Revisionens rækkevidde blev begrænset af følgende faktorer:

a)

b)

c)

[Gør rede for en evt. begrænsning af revisionens rækkevidde(86), f.eks. manglende dokumentation, verserende sager, og anslå i afsnittet "Erklæring med forbehold" nedenfor det berørte beløb for udgifter og bidrag, den berørte støtte fra fondene og indvirkningen af begrænsningen af rækkevidden på revisionserklæringen. Yderligere forklaringer i denne henseende gives i den årlige kontrolrapport i det omfang, det er relevant.]

5.   ERKLÆRING

Enten

(Erklæring uden forbehold)

På grundlag af det udførte revisionsarbejde er det min opfattelse, at:

i)

regnskabet giver et retvisende billede

ii)

de udgifter, der er medtaget i regnskabet, er lovlige og formelt rigtige(87)

iii)

forvaltnings- og kontrolsystemet fungerer hensigtsmæssigt

Det revisionsarbejde, der er udført, giver ikke anledning til at betvivle de påstande, der er fremsat i forvaltningserklæringen.

eller

(Erklæring med forbehold)

På grundlag af det udførte revisionsarbejde er det min opfattelse, at:

1)   Regnskab

—  regnskabet giver et retvisende billede [såfremt dette forbehold finder anvendelse på regnskabet, indføjes følgende tekst:] dog med undtagelse af følgende aspekter:

2)   Lovligheden og den formelle rigtighed af de udgifter, der er attesteret i regnskabet

—  de udgifter, der er attesteret i regnskabet, er lovlige og formelt rigtige [såfremt dette forbehold finder anvendelse på regnskabet, indføjes følgende tekst:] dog med undtagelse af følgende aspekter:

Forbeholdet har begrænsede [eller betydelige] virkninger svarende til [...] EUR. (beløb i EUR af de samlede attesterede udgifter)

3)   Det forvaltnings- og kontrolsystem, der er gældende pr. datoen for denne revisionserklæring

—  det forvaltnings- og kontrolsystem, der er indført, fungerer hensigtsmæssigt [såfremt dette forbehold finder anvendelse på forvaltnings- og kontrolsystemet, indføjes følgende tekst:] dog med undtagelse af følgende aspekter:

Forbeholdet har begrænsede [eller betydelige] virkninger svarende til [...] EUR. (beløb i EUR af de samlede attesterede udgifter)

Det revisionsarbejde, der er udført, giver ikke/giver [det ikke-relevante overstreges] anledning til at betvivle de påstande, der er fremsat i forvaltningserklæringen.

[Hvis det revisionsarbejde, der er udført, giver anledning til at betvivle de påstande, der er fremsat i forvaltningserklæringen, skal revisionsmyndigheden angive de aspekter, der har ført til denne konklusion, i dette afsnit.]

eller

(Negativ erklæring)

På grundlag af det udførte revisionsarbejde er det min opfattelse, at:

i)

regnskabet giver/ikke giver [det ikke-relevante overstreges] et retvisende billede og/eller

ii)

udgifterne i de regnskaber, for hvilke Kommissionen er blevet anmodet om godtgørelse, er/ikke er [det ikke-relevante overstreges] lovlige og formelt rigtige og/eller

iii)

det forvaltnings- og kontrolsystem, der er indført, fungerer/ikke fungerer [det ikke-relevante overstreges] hensigtsmæssigt.

Denne negative erklæring bygger på følgende aspekter:

væsentlige forhold relateret til regnskabet:

og/eller [det ikke-relevante overstreges]

væsentlige forhold relateret til lovligheden og den formelle rigtighed af udgifterne i de regnskaber, for hvilke Kommissionen er blevet anmodet om godtgørelse:

og/eller [det ikke-relevante overstreges]

væsentlige forhold relateret til forvaltnings- og kontrolsystemets funktionsmåde: (6)

Det revisionsarbejde, der er udført, giver anledning til at betvivle de påstande, der er fremsat i forvaltningserklæringen, for så vidt angår følgende aspekter:

[Den uafhængige myndighed kan også indføje en henvisning til et specialforhold, uden at det berører dens erklæring, som fastsat i internationalt accepterede revisionsstandarder. Der kan i ekstraordinære tilfælde drages en afkræftende konklusion. (7).]

Dato:

Underskrift:

20190327-P8_TA(2019)0310_DA-p0000006.png

(4)   Medtages, hvis der er tale om Interreg-programmer.

(5)   Hvis forvaltnings- og kontrolsystemet er berørt, angives det eller de pågældende organer og det eller de pågældende aspekter af deres systemer, som ikke opfyldte kravene og/eller ikke fungerede hensigtsmæssigt, i erklæringen, medmindre disse oplysninger allerede fremgår tydeligt af den årlige kontrolrapport og afsnittet i erklæringen henviser til de(t) specifikke afsnit i den rapport, hvor de pågældende oplysninger er angivet.

(6)   Samme bemærkning som i forrige fodnote.

(7)   Disse ekstraordinære tilfælde bør være relateret til uforudsete eksterne faktorer, som revisionsmyndigheder ikke har kontrol over.

BILAG XVII

Model for den årlige kontrolrapport — artikel 71, stk. 3, litra b)

1.  Indledning

1.1  Angivelse af den ansvarlige revisionsmyndighed og andre organer, som har medvirket til udarbejdelsen af rapporten.

1.2  Referenceperiode (dvs. regnskabsåret).

1.3  Revisionsperiode (den periode, hvor revisionsarbejdet blev udført).

1.4  Angivelse af, hvilke(t) program(mer) rapporten dækker, og dets/deres forvaltningsmyndigheder. Hvis rapporten dækker mere end ét program eller én fond, gives oplysningerne for hvert program og hver fond med angivelse i hvert afsnit af, hvilke oplysninger der specifikt vedrører programmet og/eller fonden.

1.5  Redegørelse for de forskellige skridt i forberedelsen af rapporten og udarbejdelsen af den tilhørende revisionserklæring. Dette afsnit bør også indeholde oplysninger om revisionsmyndighedens kontrol af overensstemmelsen for forvaltningserklæringen.

Afsnit 1.5 skal tilpasses for Interreg-programmer med henblik på at beskrive, hvilke skridt der er taget til at forberede den rapport, der er baseret på de særlige regler om revisioner af operationer, der gælder for Interreg-programmer, som fastsat i artikel 48 i forordning (EU) [ETS-forordningen].

2.  Væsentlige ændringer i forvaltnings- og kontrolsystemet/systemerne

2.1  Nærmere oplysninger om evt. væsentlige ændringer i forvaltnings- og kontrolsystemerne i forbindelse med forvaltningsmyndighedens ansvarsområder, navnlig vedrørende uddelegeringen af funktioner til bemyndigede organer og bekræftelse af disses overensstemmelse med artikel 66-70 og artikel 75 baseret på revisionsmyndighedens arbejde.

2.2  Oplysninger om anvendelsen af forstærkede, proportionale ordninger i henhold til artikel 77-79.

3.  Ændringer af revisionsstrategien

3.1  Nærmere oplysninger om evt. gennemførte ændringer af revisionsstrategien samt tilhørende forklaringer. Navnlig skal der angives evt. ændringer af den stikprøvemetode, der anvendes i forbindelse med revisionen af operationer (jf. afsnit 5 nedenfor), og hvorvidt strategien har været ændret som følge af anvendelsen af forstærkede, proportionale ordninger i henhold til artikel 77-79 i forordningen.

3.2  Afsnit 1 skal tilpasses for Interreg-programmer med henblik på at beskrive ændringer af revisionsstrategien, der er baseret på de særlige regler om revisioner af operationer, der gælder for Interreg-programmer, som fastsat i artikel 48 i forordning (EU) nr. [ETS-forordningen].

4.  Systemrevisioner (hvis det er relevant)

Dette afsnit gælder for revisionsmyndigheder, der ikke anvender forstærkede, proportionale ordninger for det pågældende regnskabsår:

4.1  Nærmere oplysninger om, hvilke organer (heriblandt revisionsmyndigheden selv) der har udført revisioner af, at forvaltnings- og kontrolsystemet for programmet fungerer hensigtsmæssigt (i det følgende benævnt "systemrevisioner").

4.2  Redegørelse for grundlaget for de udførte revisioner, herunder den anvendte revisionsstrategi, nærmere bestemt risikovurderingsmetoden, og de resultater, der gav anledning til udarbejdelsen af revisionsplanen for systemrevisioner. Hvis risikovurderingen er blevet ajourført, redegøres herfor i afsnit 3 ovenfor, som omhandler ændringer af revisionsstrategien.

4.3  For så vidt angår afsnit 9.1 nedenfor, redegørelse for de vigtigste resultater og konklusioner af systemrevisioner, herunder revisioner med fokus på specifikke tematiske områder.

4.4  Angivelse af, hvorvidt evt. konstaterede uregelmæssigheder anses for at være af systemisk karakter, nærmere oplysninger om, hvilke foranstaltninger der er truffet, herunder kvantificering af uregelmæssige udgifter og evt. deraf følgende finansielle rettelser, jf. artikel 71, stk. 3, litra b), og artikel 97 i forordningen.

4.5  Oplysninger om opfølgningen på revisionsanbefalinger fra tidligere regnskabsårs systemrevisioner.

4.6  Redegørelse for specifikke uregelmæssigheder eller mangler ved finansielle instrumenter eller andre typer udgifter eller omkostninger, der er omfattet af særlige bestemmelser (f.eks. statsstøtte, offentligt udbud, forenklede omkostningsmodeller, finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger), der er blevet konstateret under systemrevisioner, og for forvaltningsmyndighedens opfølgning herpå med henblik på at afhjælpe disse uregelmæssigheder eller mangler.

4.7  Graden af sikkerhed, der er opnået gennem systemrevisioner (lav, middel, høj), samt begrundelse herfor.

5.  Revision af operationer

Nedenstående afsnit 5.1 og 5.10 skal tilpasses for Interreg-programmer med henblik på at beskrive, hvilke skridt der er taget til at forberede den rapport, der er baseret på de særlige regler om revisioner af operationer, der gælder for Interreg-programmer, som fastsat i artikel 48 i forordning (EU) [ETS-forordningen].

5.1  Angivelse af, hvilke organer (heriblandt revisionsmyndigheden selv), der har udført revisioner af operationer (jf. artikel 73).

5.2  Redegørelse for den anvendte stikprøvemetode med angivelse af, om metoden er i overensstemmelse med revisionsstrategien.

5.3  Angivelse af, hvilke parametre der er anvendt til statistisk stikprøveudtagning, med redegørelse for de tilgrundliggende beregninger og faglige skøn, hvis det er relevant. Stikprøveparametrene omfatter: væsentlighedstærskel, konfidensniveau, stikprøveenhed, forventet fejlprocent, stikprøveinterval, standardafvigelse, populationsværdi, populationsstørrelse, stikprøvestørrelse og stratifikation. De beregninger, der ligger til grund for stikprøveudtagelsen, den samlede fejlprocent og restfejlprocenten anføres i afsnit 9.3 nedenfor i et format, der gør det muligt at forstå de grundlæggende trin i den anvendte stikprøvemetode.

5.4  Afstemning mellem de beløb, der er medtaget i regnskabet, og de beløb, der er anmeldt i anmodninger om mellemliggende betaling i regnskabsåret, og den population, hvorfra stikprøven er udtaget (kolonne A i nedenstående tabel i afsnit 9.2). Afstemning af elementer omfatter negative stikprøveenheder, hvis der er blevet anvendt finansielle korrektioner.

5.5  I tilfælde af negative stikprøveenheder, bekræftelse af, at disse er blevet betragtet som en særskilt population. Analysering af de vigtigste resultater af revisionen af disse enheder med særlig fokus på at verificere, om beslutningerne om at foretage finansielle korrektioner (truffet af medlemsstaten eller af Kommissionen) er blevet registreret i regnskabet som tilbagetrækninger.

5.6  Hvis der er anvendt en ikke-statistisk stikprøvemetode, angives begrundelsen for den anvendte metode, den procentdel af operationer/udgifter, der er omfattet af revisionen, og hvilke foranstaltninger der er truffet for at sikre stikprøvens vilkårlighed, i betragtning af at den skal være repræsentativ.

Herudover angives, hvilke foranstaltninger der er truffet for at sikre en tilstrækkelig stikprøvestørrelse, som gør det muligt for revisionsmyndigheden at udarbejde en gyldig revisionserklæring. Der bør ligeledes beregnes en kalkuleret fejlprocent, hvis der er anvendt en ikke-statistisk stikprøvemetode.

5.7  Analysering af de vigtigste resultater af revisionen af operationer med beskrivelse af:

1)  antal reviderede stikprøveenheder og disses respektive beløb

2)  fejltype pr. stikprøveenhed(88)

3)  karakteren af de konstaterede fejl(89)

4)  stratumfejlprocenten(90) og tilsvarende alvorlige mangler eller uregelmæssigheder, den øvre grænse for fejlprocenten, de underliggende årsager, de foreslåede korrigerende foranstaltninger (herunder dem, der tilsigter at forbedre forvaltnings- og kontrolsystemerne) og indvirkningen på revisionserklæringen.

Der redegøres nærmere for de data, der er fremlagt i afsnit 9.2 og 9.3 nedenfor, navnlig hvad angår den samlede fejlprocent.

5.8  Nærmere oplysninger om evt. finansielle korrektioner for regnskabsåret foretaget af forvaltningsmyndigheden inden indgivelse af regnskabet til Kommissionen på baggrund af revisionen af operationer, herunder anvendelsen af korrektioner til faste takster eller ekstrapolerede korrektioner, der medfører, at restfejlprocenten reduceres til 2 % af de udgifter, der er medtaget i regnskabet i henhold til artikel 92.

5.9  Sammenligning af den samlede fejlprocent og restfejlprocenten (jf. tabel i afsnit 9.2 nedenfor) med en væsentlighedstærskel på 2 % med henblik på at fastslå, om populationen i væsentlig grad er forkert angivet og virkningerne for revisionserklæringen.

5.10  Nærmere oplysninger om, hvorvidt eventuelle konstaterede uregelmæssigheder anses for at være af systemisk karakter, og hvilke foranstaltninger der er truffet, herunder kvantificering af uregelmæssige udgifter og eventuelle deraf følgende finansielle korrektioner.

5.11  Oplysninger om opfølgningen på revisioner af operationer, der er udført i forbindelse med en samlet stikprøve for Interreg-programmer, baseret på de særlige regler om revisioner af operationer, der gælder for Interreg-programmer som fastsat i artikel 48 i forordning (EU) [ETS-forordningen].

5.12  Oplysning om opfølgningen på revision af operationer for foregående regnskabsår, navnlig om alvorlige mangler af systemisk karakter.

5.13  En tabel i henhold til den fejltypologi, som evt. er blevet aftalt med Kommissionen.

5.14  Konklusioner, der er draget på baggrund af de vigtigste resultater af revisionen af operationer, med hensyn til, hvorvidt forvaltnings- og kontrolsystemet fungerer korrekt.

Afsnit 5.14 skal tilpasses for Interreg-programmer med henblik på at beskrive, hvilke skridt der er taget til at drage konklusioner ud fra de særlige regler om revisioner af operationer, der gælder for Interreg-programmer, som fastsat i artikel 48 i forordning (EU) [ETS-forordningen].

6.  Regnskabsrevision

6.1  Angivelse af, hvilke myndigheder/organer der har foretaget revision af regnskabet.

6.2  Beskrivelse af den revisionsmetode, der anvendes til at verificere, at regnskabet er fuldstændigt, nøjagtigt og retvisende. Denne beskrivelse skal indeholde en henvisning til det revisionsarbejde, der er udført i forbindelse med systemrevisioner, revisioner af operationer med relevans for sikkerheden for regnskabet og yderligere verificeringer i regnskabsudkastet, inden disse indsendes til Kommissionen.

6.3  De konklusioner, der er draget af revisionerne med hensyn til regnskabets fuldstændighed, nøjagtighed og rigtighed, herunder angivelse af de tilhørende finansielle korrektioner, der er foretaget og afspejlet i regnskabet som opfølgning på konklusionerne.

6.4  Angivelse af, hvorvidt evt. konstaterede uregelmæssigheder anses for at være af systemisk karakter, og hvilke foranstaltninger der er truffet.

7.  Andre oplysninger

7.1  Revisionsmyndighedens vurdering af mistanker om svig, der er konstateret i forbindelse med myndighedens revisioner (herunder tilfælde indberettet af andre nationale organer eller EU-organer vedrørende operationer, som revisionsmyndigheden har revideret) samt oplysninger om, hvilke foranstaltninger der er truffet. Oplysninger om antallet af tilfælde, grovhed og berørte beløb, hvis det kendes.

7.2  Efterfølgende hændelser, der er indtruffet efter regnskabsårets afslutning og inden overførslen af den årlige kontrolrapport til Kommissionen, som blev taget i betragtning ved revisionsmyndighedens fastlæggelse af sikkerhedsgraden og udarbejdelse af erklæring.

8.  Overordnet sikkerhedsgrad

8.1  En angivelse af den overordnede sikkerhedsgrad for, at forvaltnings- og kontrolsystemet fungerer hensigtsmæssigt, og en redegørelse for, hvordan denne sikkerhedsgrad er opnået ved at kombinere resultaterne af henholdsvis systemrevisionerne og revisionerne af operationer. Hvis det er relevant, tager revisionsmyndigheden ligeledes hensyn til resultaterne af andet revisionsarbejde på EU-plan eller på nationalt plan.

8.2  Vurdering af evt. trufne afhjælpende foranstaltninger, der ikke er forbundet med finansielle korrektioner, og gennemførte finansielle korrektioner og en vurdering af behovet for yderligere korrigerende foranstaltninger, hvad enten der er tale om forbedringer af forvaltnings- og kontrolsystemerne og indvirkningen på EU's budget.

9.  BILAG TIL DEN ÅRLIGE KONTROLRAPPORT

9.1  Resultater af systemrevisioner

Revideret enhed

Fond (multifondsprogram)

Revisionens titel

Dato for den endelige revisionsberetning

Program: [programmets CCI og navn]

Samlet vurdering (kategori 1, 2, 3, 4)

[som defineret i tabel 2 — bilag X til forordningen]

Bemærkninger

Centrale krav (hvis det er relevant)

[som defineret i tabel 1 — bilag X til forordningen]

CK 1

CK 2

CK 3

CK 4

CK 5

CK 6

CK 7

CK 8

CK 9

CK 10

 

 

FORVALTNINGSMYNDIGHED

 

Bemyndiget organ/Bemyndigede organer

Regnskabsfunktion (hvis denne ikke varetages af forvaltningsmyndigheden)

Bemærkning: De tomme felter i ovenstående tabel angiver centrale krav, som ikke gælder for den reviderede enhed.

9.2  Resultater af revisionen af operationer

Fond

Programmets CCI-nr.

Programmets titel

A

B

C

D

E

F

G

H

Beløb i EUR, der svarer til den population, stikprøven er udtaget fra (7)

Udgifter i regnskabsåret revideret i den tilfældigt udtagne stikprøve

Uregelmæssige udgifter i den tilfældigt udtagne stikprøve

Samlet fejlprocent

 (8)

Korrektioner foretaget på baggrund af den samlede fejlprocent

Samlet restfejlprocent

(F = (D * A) – E)

Andre reviderede udgifter (9)

Uregelmæssige udgifter i andre reviderede udgifter

Beløb (10)

%

 (11)

20190327-P8_TA(2019)0310_DA-p0000007.png

(1)  Som omhandlet i artikel 2, stk. 29, i forordningen.

(2)   Vilkårlig, systembetinget eller unormal.

(3)   F.eks. vedrørende støtteberettigelse, offentligt udbud eller statsstøtte.

(4)   Stratumfejlprocenten angives, hvis der er anvendt stratificering, som omfatter delpopulationer, der har lignende karakteristika, f.eks. operationer, der består af finansielle bidrag fra et program til finansielle instrumenter, genstande af høj værdi eller fonde (i tilfælde af multifondsprogrammer).

(5)   Samlet antal fejl minus korrektionerne i afsnit 5.8 divideret med den samlede population.

(6)   Den overordnede sikkerhedsgrad skal svare til én af de fire kategorier, der er fastlagt i tabel 2 i bilag X til forordningen.

(7)   Kolonne "A" vedrører den population, hvorfra den tilfældigt udvalgte stikprøve er udtaget, dvs. de samlede støtteberettigede udgifter, der er posteret i forvaltningsmyndighedens/regnskabsfunktionens regnskabssystemer, som er medtaget i betalingsanmodninger indgivet til Kommissionen, minus evt. negative stikprøveenheder. Hvis det er relevant, gives der en redegørelse i afsnit 5.4 ovenfor.

(8)   Den samlede fejlprocent beregnes, inden der foretages eventuelle finansielle korrektioner i forhold til den reviderede stikprøve eller den population, hvorfra den tilfældigt udvalgte stikprøve er udtaget. Hvis den tilfældigt udtagne stikprøve omfatter mere end én fond eller ét program, vedrører den samlede (beregnede) fejlprocent i kolonne "D" hele populationen. Hvis der anvendes stratificering, skal der gives yderligere oplysninger om de enkelte strata i afsnit 5.7 ovenfor.

(9)   Kolonne "G" henviser til udgifter, der er blevet revideret i forbindelse med en supplerende stikprøve.

(10)   Revideret udgiftsbeløb (hvis der er anvendt delprøver, medtages i denne kolonne udelukkende beløb vedrørende udgiftsposter, der reelt er blevet revideret).

(11)   Procentdel af reviderede udgifter set i forhold til populationen.

9.3  Beregninger, der ligger til grund for den vilkårlige udvælgelse af stikprøveenheder, den samlede fejlprocent og den samlede restfejlprocent

BILAG XVIII

Model for revisionsstrategien — artikel 72

1.   INDLEDNING

a)  Angivelse af programmets/programmernes (titel og CCI-nr.(1)), fonde og periode, der er omfattet af revisionsstrategien.

b)  Angivelse af den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for udarbejdelsen, overvågningen og ajourføringen af revisionsstrategien, og af eventuelle andre organer, som har bidraget til dette dokument.

c)  Henvisning til revisionsmyndighedens status (nationalt, regionalt eller lokalt offentligt organ) samt det organ, som den er en del af.

d)  Henvisning til opgavebeskrivelse, revisionscharter eller national lovgivning (hvis det er relevant), der fastlægger de funktioner og ansvarsområder, som henhører under revisionsmyndigheden og andre organer, der foretager revisioner under dennes ansvar.

e)  Revisionsmyndighedens bekræftelse af, at de organer, der foretager revision, besidder den påkrævede funktionelle og organisatoriske uafhængighed.

2.   RISIKOVURDERING

 

a)  redegørelse for den anvendte risikovurderingsmetode og

b)  henvisning til interne procedurer for ajourføring af risikovurderingen.

3.   METODE

3.1.   Oversigt

a)  Henvisning til internationalt anerkendte revisionsstandarder, som revisionsmyndigheden vil anvende i forbindelse med sit revisionsarbejde.

b)  Oplysninger om, hvordan revisionsmyndigheden vil opnå sikkerhed med hensyn til programmer i det generelle forvaltnings- og kontrolsystem og programmer med forstærkede, proportionale ordninger (beskrivelse af de vigtigste byggesten, hvilke typer revision samt disses omfang).

c)  Henvisning til eksisterende procedurer for udarbejdelse af den årlige kontrolrapport og revisionserklæringen, der skal indgives til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 71, stk. 3, i forordningen, med de nødvendige undtagelser for Interreg-programmer, baseret på de særlige regler om revisioner af operationer, der gælder for Interreg-programmerne, som fastsat i artikel 48 i forordning (EU) [ETS-forordningen].

d)  Henvisning til revisionsvejledninger eller ‑procedurer, hvori der redegøres for de vigtigste trin i revisionsarbejdet, herunder klassificering af fejl, der konstateres under udarbejdelsen af den årlige kontrolrapport, der skal indgives til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 71, stk. 3, i forordningen.

e)  For Interreg-programmer, en henvisning til specifikke revisionsordninger og redegørelse for, hvordan revisionsmyndigheden agter at sikre samarbejdet med Kommissionen vedrørende revisioner af operationer under den fælles Interreg-stikprøve, som udtages af et udvalg, der er nedsat i overensstemmelse med artikel 48 i forordning (EU) [ETS-forordningen].

f)  For Interreg-programmer, hvor der kan kræves supplerende revisionsarbejde, jf. artikel 48 i forordning (EU) [ETS-forordningen], en henvisning til specifikke revisionsordninger i denne forbindelse og til opfølgning af dette supplerende revisionsarbejde.

3.2.   Revisioner af, hvorvidt forvaltnings- og kontrolsystemet fungerer hensigtsmæssigt (systemrevisioner)

Angivelse af de organer/strukturer, der skal revideres, og de centrale krav, der er relevante i forbindelse med systemrevisioner. Listen bør omfatte alle organer, der er udpeget inden for de sidste tolv måneder.

Hvis det er relevant, henvisning til det revisionsorgan, som revisionsmyndigheden anvender til at udføre disse revisioner.

Angivelse af eventuelle systemrevisioner med fokus på specifikke tematiske områder eller organer, såsom:

a)  kvaliteten og mængden af de administrative verificeringer og forvaltningsverificeringer på stedet af efterlevelsen af reglerne for offentligt udbud, statsstøttereglerne, miljøkrav og anden gældende ret

b)  kvaliteten af udvælgelsen af projekter og forvaltningsverificeringer hos forvaltningsmyndigheden eller det bemyndigede organ

c)  oprettelsen og gennemførelsen af finansielle instrumenter hos de organer, der gennemfører finansielle instrumenter

d)  de elektroniske systemers funktion, sikkerhed og interoperabilitet med Kommissionens elektroniske dataudvekslingssystem

e)  pålideligheden af data vedrørende mål og delmål og programmets fremskridt med hensyn til at opfylde de målsætninger, der er opstillet af forvaltningsmyndigheden

f)  finansielle korrektioner (fratrækning i regnskabet)

g)  gennemførelse af effektive og forholdsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af svig på grundlag af en vurdering af risikoen for svig.

3.3.   Revisioner af operationer, bortset fra Interreg-programmerne

a)  Beskrivelse af (eller henvisning til internt dokument om) den anvendte metode til udtagelse af stikprøver i overensstemmelse med artikel 73 i forordningen samt andre specifikke procedurer, der er etableret med henblik på revision af operationer, navnlig i forbindelse med klassificering og behandling af konstaterede fejl, herunder mistanke om svig.

b)  Der bør foreslås en særskilt beskrivelse for år, hvor medlemsstaterne vælger at anvende det forstærkede, proportionale system til ét eller flere programmer, jf. artikel 77 i forordningen.

3.4.   Revisioner af Interreg-programmernes operationer

a)  Beskrivelse af (eller henvisning til internt dokument med nærmere angivelse af) behandling af resultater og fejl, som skal anvendes i overensstemmelse med artikel 48 i forordning (EU) [ETS-forordningen], og andre specifikke procedurer for operationer, navnlig i forbindelse med den fælles Interreg-stikprøve, som skal udtages af Kommissionen hvert år.

b)  Der bør foreslås en særskilt beskrivelse for år, hvor den fælles stikprøve til revision af operationer for Interreg-programmer ikke omfatter transaktioner eller stikprøveenheder fra af det pågældende program.

Der bør i sådanne tilfælde være en beskrivelse af den metode til udtagelse af stikprøver, som skal anvendes af revisionsmyndigheden for programmet og andre specifikke procedurer, der er etableret med henblik på revision af operationer, navnlig i forbindelse med klassificering og behandling af konstaterede fejl, mv.

3.5.   Revision af regnskaber

Beskrivelse af revisionsstrategien for revision af regnskaber.

3.6.   Verificering af forvaltningserklæringen

Henvisning til de interne procedurer for tilrettelæggelse af arbejdet med verificeringen af den forvaltningserklæring, der er udarbejdet af den relevante forvaltningsmyndighed med henblik på revisionserklæringen.

4.   PLANLAGT REVISIONSARBEJDE

a)

Beskrivelse af og begrundelse for revisionsprioriteterne og målsætningerne i forbindelse med det aktuelle regnskabsår og de efterfølgende to regnskabsår og redegørelse for forbindelsen mellem resultaterne af risikovurderingen og det planlagte revisionsarbejde.

 

b) En vejledende tidsplan for revisionsopgaver i forbindelse med det aktuelle regnskabsår og de efterfølgende to regnskabsår for systemrevisioner (herunder revisioner med særligt sigte på specifikke tematiske områder), som følger:

Myndigheder/organer eller specifikke tematiske områder, der skal revideres

CCI

Programmets titel

Ansvarligt revisionsorgan

Resultat af risikovurdering

20xx

Revisionens målsætning og rækkevidde

20xx

Revisionens målsætning og rækkevidde

20xx

Revisionens målsætning og rækkevidde

5.   MIDLER

a)

Organigram for revisionsmyndigheden.

b)

Angivelse af planlagt tildeling af midler i forhold til indeværende regnskabsår og de to næstfølgende regnskabsår (herunder oplysninger om evt. planlagt outsourcing og i givet fald omfanget heraf).

20190327-P8_TA(2019)0310_DA-p0000008.png

(1)  Angiv de programmer, der er omfattet af et fælles forvaltnings- og kontrolsystem, hvis der udarbejdes én samlet revisionsstrategi for flere programmer.

BILAG XIX

Model for betalingsanmodning — artikel 85, stk. 3

BETALINGSANMODNING

EUROPA-KOMMISSIONEN

___________________________________________________________________________________________________

Berørt fond(91):

<type="S" input="S">(92)

Kommissionens reference (CCI-nr.):

<type="S" input="S">

Programmets titel:

<type="S" input="G">

Kommissionens afgørelse:

<type="S" input="G">

Dato for Kommissionens afgørelse:

<type="D" input="G">

Betalingsanmodningens nummer:

<type="N" input="G">

Dato for indgivelse af betalingsanmodningen:

<type="D" input="G">

National reference (valgfri):

<type="S" maxlength="250" input="M">

___________________________________________________________________________________________________

I henhold til artikel 85 i forordning (EU) 2018/yyyy [forordningen om fælles bestemmelser] vedrører denne betalingsanmodning regnskabsperioden:

Fra den(93)

<type="D" input="G">

til den

<type="D" input="G">

Udgifter opdelt efter prioritet og regionskategori som posteret i regnskabet af det organ, der varetager regnskabsfunktionen

Herunder programbidrag, der er udbetalt til finansielle instrumenter (artikel 86 i forordningen)

Prioritet

Beregningsgrundlag (offentlige eller samlede)(94)

Samlede støtteberettigede udgifter afholdt af støttemodtagerne og udbetalt i forbindelse med gennemførelsen af operationer som omhandlet i artikel 85, stk. 3, litra a), og artikel 85, stk. 4

Beløbet for teknisk bistand som omhandlet i artikel 85, stk. 3, litra b)

Samlet beløb for det offentlige bidrag, som er udbetalt eller skal udbetales som omhandlet i artikel 85, stk. 3, litra c)

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioritet 1

 

 

 

 

Mindre udviklede regioner

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Overgangsregioner

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Mere udviklede regioner

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioner i den yderste periferi

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Nordlige

tyndtbefolkede regioner

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Prioritet 2

 

 

 

 

Mindre udviklede regioner

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Overgangsregioner

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Mere udviklede regioner

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioner i den yderste periferi

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Nordlige

tyndtbefolkede regioner

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Prioritet 3

 

 

 

 

Mindre udviklede regioner

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Overgangsregioner

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Mere udviklede regioner

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioner i den yderste periferi

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Nordlige

tyndtbefolkede regioner

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tilsammen

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

eller

Udgifter opdelt efter specifik målsætning som posteret i forvaltningsmyndighedens regnskaber

Gælder kun for fondene AMIF/FIS og IGFV.

Specifik målsætning

Beregningsgrundlag (offentlige eller samlede)

Samlede støtteberettigede udgifter afholdt af støttemodtagerne og udbetalt i forbindelse med gennemførelsen af operationer

Samlede offentlige udgifter, som er afholdt i forbindelse med gennemførelsen af operationer

(A)

(B)

(C)

Specifik målsætning 1

 

 

 

Aktionstype nr. 1 [Henvisning til artikel 8, stk. 1, i AMIF-/FIS-/GFI-forordningen]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Aktionstype nr. 2 [Henvisning til artikel 8, stk. 2, i AMIF-/FIS-/GFI-forordningen]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Aktionstype nr. 3 [Henvisning til artikel 8, stk. 3 og stk. 4, i AMIF-/FIS-/IGFV-forordningen]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Aktionstype nr. 4 [Henvisning til artikel 14 og 15 i AMIF-forordningen]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Specifik målsætning 2

 

 

 

Aktionstype nr. 1 [Henvisning til artikel 8, stk. 1, i AMIF-/FIS-/GFI-forordningen]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Aktionstype nr. 2 [Henvisning til artikel 8, stk. 2, i AMIF-/FIS-/GFI-forordningen]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Aktionstype nr. 3 [Henvisning til artikel 8, stk. 3 og stk. 4, i AMIF-/FIS-/IGFV-forordningen]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Specifik målsætning 3

 

 

 

Aktionstype nr. 1 [Henvisning til artikel 8, stk. 1, i AMIF-/FIS-/GFI-forordningen]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Aktionstype nr. 2 [Henvisning til artikel 8, stk. 2, i AMIF-/FIS-/GFI-forordningen]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Aktionstype nr. 3 [Henvisning til artikel 8, stk. 3 og stk. 4, i AMIF-/FIS-/IGFV-forordningen]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tilsammen

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

_________________________________________________________________________________________________

______

Modellen tilpasses automatisk på grundlag af CCI-nr. F.eks.: For programmer, der ikke indeholder regionskategorier (Samhørighedsfonden, ETS, EHFF, hvis det er relevant), eller programmer, der ikke graduerer medfinansieringssatserne i en prioritet (specifik målsætning), ser tabellen ud som følger:

Prioritet

Beregningsgrundlag (offentlige

eller samlede)

(A)

Samlede støtteberettigede udgifter afholdt af støttemodtagerne og udbetalt i forbindelse med gennemførelsen af operationer som omhandlet i artikel 85, stk. 3, litra a), og artikel 85, stk. 4

(B)

Beløbet for teknisk bistand som omhandlet i artikel 85, stk. 3, litra b)

(C)

Samlet offentlige bidrag, som er udbetalt eller skal udbetales som omhandlet i artikel 85, stk. 3, litra c)

(D°(C)

Prioritet 1

<type="S" input="C">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Prioritet 2

<type="S" input="C">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Prioritet 3

<type="S" input="C">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tilsammen

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

ERKLÆRING

Ved at validere denne betalingsanmodning anmoder regnskabsfunktionen/forvaltningsmyndigheden om betaling af nedenstående beløb.

Repræsentant for det organ, der har ansvaret for regnskabsfunktionen:

eller

Repræsentant for den forvaltningsmyndighed, der har ansvaret for regnskabsfunktionen:

<type="S" input="G">

BETALINGSANMODNING

FOND

 

Mindre udviklede regioner

Overgangsregioner

Mere udviklede regioner

Regioner i den yderste periferi og nordlige tyndtbefolkede regioner

(A)

(B)

(C)

(D)

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

___________________________________________________________________________________________________

Modellen tilpasses automatisk på grundlag af CCI-nr. F.eks.: For programmer, der ikke indeholder regionskategorier (Samhørighedsfonden, ETS, EHFF, hvis det er relevant), eller programmer, der ikke graduerer medfinansieringssatserne i en prioritet (specifik målsætning), ser tabellen ud som følger:

eller

Gælder kun for fondene AMIF/FIS og IGFV.

Fond

 

Beløb

<type="S" input="G">

Aktionstype nr. 1 [Henvisning til artikel 8, stk. 1, i AMIF-/FIS-/GFI-forordningen]

<type="Cu" input="G">

 

Aktionstype nr. 2 [Henvisning til artikel 8, stk. 2, i AMIF-/FIS-/GFI-forordningen]

<type="Cu" input="G">

 

Aktionstype nr. 3 [Henvisning til artikel 8, stk. 3 og stk. 4, i AMIF-/FIS-/IGFV-forordningen]

<type="Cu" input="G">

 

Aktionstype nr. 4 [Henvisning til artikel 14 og 15 i AMIF-forordningen]

<type="Cu" input="G">

FOND

BELØB

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="G">

Betalingen overføres til følgende bankkonto:

Udpeget organ

<type="S" maxlength="150" input="G">

Bank

<type="S" maxlength="150" input="G">

BIC

<type="S" maxlength="11" input="G">

Bankkontoens IBAN-nr.

<type="S" maxlength="34" input="G">

Kontohaver (såfremt denne ikke er identisk med det udpegede organ)

<type="S" maxlength="150" input="G">

Tillæg: Oplysninger om programbidrag, der er udbetalt til finansielle instrumenter, jf. artikel 86 i forordningen, og som er medtaget i betalingsanmodningerne (kumulativt fra programmets start)

 

Beløb, der er medtaget i den første betalingsanmodning og udbetalt til det finansielle instrument i overensstemmelse med artikel 86 (højst [25 %] af det samlede programbidrag, der er afsat til de(t) finansielle instrument(er) i den relevante finansieringsaftale)

Tilsvarende modregnet beløb, som omhandlet i artikel 86, stk. 3(95)

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioritet

Samlet programbidrag, der er udbetalt til finansielle instrumenter

Tilsvarende offentligt bidrag

Samlet programbidrag, der faktisk er udbetalt – eller i forbindelse med garantier er indgået forpligtelse for – som støtteberettigede udgifter som omhandlet i artikel 86

Tilsvarende offentligt bidrag

Prioritet 1

 

 

 

 

Mindre udviklede regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Overgangsregioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Mere udviklede regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioner i den yderste periferi

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Nordlige

tyndtbefolkede regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Prioritet 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Mindre udviklede regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Overgangsregioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Mere udviklede regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioner i den yderste periferi

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Nordlige

tyndtbefolkede regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Prioritet 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Mindre udviklede regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Overgangsregioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Mere udviklede regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioner i den yderste periferi

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Nordlige

tyndtbefolkede regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tilsammen

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Modellen tilpasses automatisk på grundlag af CCI-nr. F.eks.: For programmer, der ikke indeholder regionskategorier (Samhørighedsfonden, ETS, EHFF, hvis det er relevant), eller programmer, der ikke graduerer medfinansieringssatserne i en prioritet (specifik målsætning), ser tabellen ud som følger:

 

Beløb, der er medtaget i den første betalingsanmodning og udbetalt til det finansielle instrument i overensstemmelse med artikel 86 (højst [25 %] af det samlede programbidrag, der er afsat til de(t) finansielle instrument(er) i den relevante finansieringsaftale)

Tilsvarende modregnet beløb, som omhandlet i artikel 86, stk. 3(96)

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioritet

Samlet programbidrag, der er udbetalt til finansielle instrumenter

Tilsvarende offentligt bidrag

Samlet programbidrag, der faktisk er udbetalt – eller i forbindelse med garantier er indgået forpligtelse for – som støtteberettigede udgifter som omhandlet i artikel 86

Tilsvarende offentligt bidrag

Prioritet 1

 

 

 

 

Prioritet 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Prioritet 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tilsammen

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

eller

Gælder kun for fondene AMIF/FIS og IGFV.

 

Beløb, der er medtaget i den første betalingsanmodning og udbetalt til det finansielle instrument i overensstemmelse med artikel 86 (højst [25 %] af det samlede programbidrag, der er afsat til de(t) finansielle instrument(er) i den relevante finansieringsaftale)

Tilsvarende modregnet beløb, som omhandlet i artikel 86, stk. 3(97)

(A)

(B)

(C)

(D)

 

Samlet programbidrag, der er udbetalt til finansielle instrumenter

Tilsvarende offentligt bidrag

Samlet programbidrag, der faktisk er udbetalt – eller i forbindelse med garantier er indgået forpligtelse for – som støtteberettigede udgifter som omhandlet i artikel 86

Tilsvarende offentligt bidrag

Specifik målsætning 1

 

 

 

 

Aktionstype nr. 1 [Henvisning til artikel 8, stk. 1, i AMIF-/FIS-/GFI-forordningen]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Specifik målsætning 2

 

 

 

 

Aktionstype nr. 1 [Henvisning til artikel 8, stk. 1, i AMIF-/FIS-/GFI-forordningen]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Specifik målsætning 3

 

 

 

 

Aktionstype nr. 1 [Henvisning til artikel 8, stk. 1, i AMIF-/FIS-/GFI-forordningen]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tilsammen

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

BILAG XX

Model for regnskabet — artikel 92, stk. 1, litra a)

REGNSKAB FOR REGNSKABSÅRET

<type="D" – type="D" input="S">

EUROPA-KOMMISSIONEN

___________________________________________________________________________________________________

Berørt fond(98):

<type="S" input="S">(99)

Kommissionens reference (CCI-nr.):

<type="S" input="S">

Programmets titel:

<type="S" input="G">

Kommissionens afgørelse:

<type="S" input="G">

Dato for Kommissionens afgørelse:

<type="D" input="G">

Regnskabsversion:

<type="S" input="G">

Dato for indgivelse af regnskabet:

<type="D" input="G">

National reference (valgfri):

<type="S" maxlength="250" input="M">

______________________________________________________________________________________________

ERKLÆRING

Den forvaltningsmyndighed, der er ansvarlig for programmet, bekræfter herved, at:

1)  regnskabet er fuldstændigt nøjagtigt og retvisende, og at de udgifter, der er posteret i regnskaberne, er i overensstemmelse med gældende ret og er lovlige og formelt rigtige

2)  bestemmelserne i de fondsspecifikke forordninger, artikel 62, stk. 5, i forordning (EU, Euratom) nr. [finansforordningen], og artikel 68, litra a)‑e), i forordningen er overholdt

3)  bestemmelserne i artikel 76 vedrørende dokumenternes tilgængelighed er overholdt.

Repræsentant for forvaltningsmyndigheden:

<type="S" input="G">

Tillæg 1: Beløb, der er posteret i forvaltningsmyndighedens/regnskabsfunktionens regnskabssystemer

Prioritet

Samlede støtteberettigede udgifter, der er posteret i regnskabssystemerne hos det organ, der varetager regnskabsfunktionen, og som er medtaget i den endelige betalingsanmodning for regnskabsåret, som omhandlet i artikel 92, stk. 3, litra a)

(A)

Beløbet for teknisk bistand som omhandlet i artikel 85, stk. 3, litra b)

(B)

Samlet tilsvarende offentlige bidrag, som er udbetalt eller skal udbetales som omhandlet i artikel 92, stk. 3, litra a)

(C)

Prioritet 1

 

 

 

Mindre udviklede regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Overgangsregioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Mere udviklede regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioner i den yderste periferi

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Nordlige tyndtbefolkede regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Prioritet 2

 

 

 

Mindre udviklede regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Overgangsregioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Mere udviklede regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioner i den yderste periferi

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Nordlige tyndtbefolkede regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Prioritet 3

 

 

 

Mindre udviklede regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Overgangsregioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Mere udviklede regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioner i den yderste periferi

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Nordlige tyndtbefolkede regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Prioritet 4

 

 

 

I alt

 

 

 

Mindre udviklede regioner

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Overgangsregioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Mere udviklede regioner

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Regioner i den yderste periferi

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Nordlige tyndtbefolkede regioner

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Tilsammen

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

eller

Gælder kun for fondene AMIF/FIS og IGFV.

Specifik målsætning

Samlede støtteberettigede udgifter, der er posteret i forvaltningsmyndighedens regnskabssystemer, og som er medtaget i betalingsanmodninger indgivet til Kommissionen

(A)

Samlede tilsvarende offentlige udgifter, som er afholdt i forbindelse med gennemførelsen af operationer

(B)

Specifik målsætning 1

 

 

Aktionstype nr. 1 [Henvisning til artikel 8, stk. 1, i AMIF-/FIS-/GFI-forordningen]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Aktionstype nr. 2 [Henvisning til artikel 8, stk. 2, i AMIF-/FIS-/GFI-forordningen]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Aktionstype nr. 3 [Henvisning til artikel 8, stk. 3 og stk. 4, i AMIF-/FIS-/IGFV-forordningen]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Aktionstype nr. 4 [Henvisning til artikel 14 og 15 i AMIF-forordningen]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Specifik målsætning 2

 

 

Aktionstype nr. 1 [Henvisning til artikel 8, stk. 1, i AMIF-/FIS-/GFI-forordningen]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Aktionstype nr. 2 [Henvisning til artikel 8, stk. 2, i AMIF-/FIS-/GFI-forordningen]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Aktionstype nr. 3 [Henvisning til artikel 8, stk. 3 og stk. 4, i AMIF-/FIS-/IGFV-forordningen]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

___________________________________________________________________________________________________

Modellen tilpasses automatisk på grundlag af CCI-nr. F.eks.: For programmer, der ikke indeholder regionskategorier (Samhørighedsfonden, ETS, EHFF, hvis det er relevant), eller programmer, der ikke graduerer medfinansieringssatserne i en prioritet (specifik målsætning), ser tabellen ud som følger:

Prioritet

Samlede støtteberettigede udgifter, der er posteret i regnskabssystemerne hos det organ, der varetager regnskabsfunktionen, og som er medtaget i den endelige betalingsanmodning for regnskabsåret, som omhandlet i artikel 92, stk. 3, litra a)

(A)

Beløbet for teknisk bistand som omhandlet i artikel 85, stk. 3, litra b)

(B)

Samlet tilsvarende offentlige bidrag, som er udbetalt eller skal udbetales som omhandlet i artikel 92, stk. 3, litra a)

(C)

Prioritet 1

<type="Cu" input="M">

 

<type="Cu" input="M">

Prioritet 2

<type="Cu" input="M">

 

<type="Cu" input="M">

Prioritet 3

<type="Cu" input="M">

 

<type="Cu" input="M">

Tilsammen

<type="Cu" input="G">

 

<type="Cu" input="G">

Tillæg 2: Beløb, der er trukket tilbage i løbet af regnskabsåret

Prioritet

TILBAGETRÆKNINGER

 

Samlede støtteberettigede udgifter, som er medtaget i anmodninger om mellemliggende betaling

Tilsvarende offentligt bidrag

 

(A)

(B)

Prioritet 1

 

 

Mindre udviklede regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Overgangsregioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Mere udviklede regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioner i den yderste periferi

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Nordlige tyndtbefolkede regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Prioritet 2

 

 

Mindre udviklede regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Overgangsregioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Mere udviklede regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioner i den yderste periferi

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Nordlige tyndtbefolkede regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Prioritet 3

 

 

Mindre udviklede regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Overgangsregioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Mere udviklede regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioner i den yderste periferi

 

 

Nordlige tyndtbefolkede regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Prioritet 4

 

 

I alt

 

 

Mindre udviklede regioner

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Overgangsregioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Mere udviklede regioner

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Regioner i den yderste periferi

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Nordlige tyndtbefolkede regioner

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">