Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0196(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0043/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0043/2019

Συζήτηση :

PV 13/02/2019 - 6
CRE 13/02/2019 - 6

Ψηφοφορία :

PV 13/02/2019 - 8.14
CRE 13/02/2019 - 8.14
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 27/03/2019 - 18.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0096
P8_TA(2019)0310

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 1431kWORD 558k
Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και δημοσιονομικοί κανόνες αυτών ***I
P8_TA(2019)0310A8-0043/2019
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0375),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 177, το άρθρο 322 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0230/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 5ης Δεκεμβρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου της 25ης Οκτωβρίου 2018(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών, τη θέση υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, και τη θέση υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0043/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(4)·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 83.
(2) ΕΕ C 86 της 7.3.2019, σ. 41.
(3) ΕΕ C 17 της 14.1.2019, σ. 1.
(4) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 13 Φεβρουαρίου 2019 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0096).


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 27 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων [Τροπολογία 1]
P8_TC1-COD(2018)0196

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 177, το άρθρο 322 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 349,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου(3),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(4),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το άρθρο 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) προβλέπει ότι, προς ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της, η Ένωση πρέπει να αποσκοπεί στη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών ή νήσων, και ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στις αγροτικές περιοχές, στις περιοχές στις οποίες συντελείται βιομηχανική μετάβαση και στις περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα. Οι περιοχές αυτές επωφελούνται ιδιαίτερα από την πολιτική συνοχής. Το άρθρο 175 ΣΛΕΕ ορίζει ότι η Ένωση στηρίζει την υλοποίηση αυτών των στόχων με τη δράση που αναλαμβάνει μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων τμήμα Προσανατολισμού, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και άλλων μέσων. Το άρθρο 322 ΣΛΕΕ παρέχει τη βάση για τη θέσπιση δημοσιονομικών κανόνων που καθορίζουν τις πρακτικές λεπτομέρειες κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού και παρουσίασης και ελέγχου των λογαριασμών, καθώς και για τους ελέγχους που αφορούν την ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων. [Τροπολογία 2]

(1α)  Είναι σημαντικό για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της η πολιτική συνοχής να παραμείνει η κύρια επενδυτική πολιτική της Ένωσης, διατηρώντας τη χρηματοδότησή της κατά την περίοδο 2021-2027 τουλάχιστον στο επίπεδο της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020. Τυχόν νέα χρηματοδότηση για άλλους τομείς δραστηριότητας ή προγράμματα της Ένωσης δεν θα πρέπει να αποβεί εις βάρος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ ή του Ταμείου Συνοχής. [Τροπολογία 3]

(2)  Με σκοπό την περαιτέρω διαμόρφωση μιας συντονισμένης και εναρμονισμένης εκτέλεσης των Tαμείων της ΕΕ τα οποία εκτελούνται στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης, συγκεκριμένα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης («ΕΤΠΑ»), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ («ΕΚΤ+»), του Ταμείου Συνοχής, των μέτρων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας («ΕΤΘΑ»), του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης («ΤΑΜΕ»), του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας («ΤΕΑ») και του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων («ΜΔΣΘ»), θα πρέπει να θεσπιστούν δημοσιονομικοί κανόνες, βάσει του άρθρου 322 ΣΛΕΕ, για όλα αυτά τα Ταμεία («τα Ταμεία») οι οποίοι να προσδιορίζουν σαφώς το πεδίο εφαρμογής των διαφόρων διατάξεων. Επιπλέον, θα πρέπει να θεσπιστούν κοινές διατάξεις βάσει του άρθρου 177 ΣΛΕΕ, οι οποίες θα καλύπτουν ειδικούς κανόνες πολιτικής για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής, και το ΕΤΘΑ και σε ορισμένο βαθμό το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). [Τροπολογία 4]

(3)  Λόγω των ιδιαιτεροτήτων του κάθε Ταμείου, θα πρέπει να θεσπιστούν, με χωριστούς κανονισμούς («ειδικοί για κάθε Ταμείο κανονισμοί») και για τη συμπλήρωση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, ειδικοί κανόνες που θα εφαρμόζονται για το εκάστοτε Ταμείο και για τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ.

(4)  Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές και οι βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες θα πρέπει να ωφελούνται από ειδικά μέτρα και από πρόσθετη χρηματοδότηση δυνάμει του άρθρου 349 ΣΛΕΕ και του άρθρου 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της πράξης προσχώρησης του 1994, με στόχο την αντιμετώπιση των ειδικών μειονεκτημάτων τους τα οποία σχετίζονται με τη γεωγραφική τους θέση. [Τροπολογία 5]

(5)  Οι οριζόντιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στο άρθρο 10 ΣΛΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ, θα πρέπει να τηρούνται κατά την εκτέλεση των Ταμείων, λαμβανομένου υπόψη του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και να εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα σύμφωνα με το άρθρο 9 της Σύμβασης και σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης για την εναρμόνιση των απαιτήσεων προσβασιμότητας για προϊόντα και υπηρεσίες. Στο πλαίσιο αυτό, τα Ταμεία θα πρέπει να εκτελούνται κατά τρόπο που προάγει την αποϊδρυματοποίηση και την παροχή φροντίδας σε επίπεδο τοπικής κοινότητας. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να στοχεύουν στην εξάλειψη των ανισοτήτων και στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, καθώς και στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Τα Ταμεία δεν θα πρέπει να υποστηρίζουν δράσεις που συμβάλλουν σε οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων ή αποκλεισμού, ή να υποστηρίζουν υποδομές που δεν είναι προσβάσιμες από άτομα με αναπηρίες. Οι στόχοι των Ταμείων θα πρέπει να επιδιώκονται στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και της προώθησης από την Ένωση του στόχου της διατήρησης, της προστασίας και της βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 και το άρθρο 191 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και λαμβάνοντας υπόψη της δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού. Για να προστατευτεί η ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς, οι πράξεις προς όφελος επιχειρήσεων θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις, όπως ορίζονται στα άρθρα 107 και 108 ΣΛΕΕ. Η φτώχεια είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ΕΕ. Τα Ταμεία θα πρέπει επομένως να συμβάλλουν στην εξάλειψη της φτώχειας. Θα πρέπει να συμβάλλουν επίσης στην τήρηση της δέσμευσης της Ένωσης και των κρατών μελών της όσον αφορά την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. [Τροπολογία 6]

(6)  Στον παρόντα κανονισμό εφαρμόζονται οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κανόνες αυτοί θεσπίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και ορίζουν συγκεκριμένα τη διαδικασία για τον καθορισμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού μέσω επιχορηγήσεων, δημοσίων συμβάσεων, βραβείων, έμμεσης διαχείρισης και προβλέπουν ελέγχους σχετικά με την ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες που εγκρίθηκαν βάσει του άρθρου 322 ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ανεπαρκειών όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

(7)  Όταν προβλέπεται προθεσμία να προβεί η Επιτροπή σε κάποια ενέργεια προς τα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη της όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και έγγραφα με έγκαιρο και αποτελεσματικό τρόπο. Στις περιπτώσεις που τα υποβληθέντα από τα κράτη μέλη στοιχεία είναι ελλιπή ή δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και των ειδικών για κάθε Ταμείο κανονισμών, γεγονός που δεν επιτρέπει στην Επιτροπή να αναλάβει δράση βάσει ολοκληρωμένης πληροφόρησης, η προθεσμία θα πρέπει να αναστέλλεται έως ότου τα κράτη μέλη συμμορφωθούν με τις κανονιστικές απαιτήσεις.

(8)  Προκειμένου να συμβάλουν στις προτεραιότητες της Ένωσης, τα Ταμεία θα πρέπει να εστιάσουν τη στήριξή τους σε περιορισμένο αριθμό στόχων πολιτικής σύμφωνα με τις ειδικές για κάθε Ταμείο αποστολές βάσει των στόχων τους που απορρέουν από τη Συνθήκη. Οι στόχοι πολιτικής για το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ θα πρέπει να καθορίζονται στους αντίστοιχους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανονισμούς.

(9)  Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού, καθώς και τη δέσμευσή της όσον αφορά τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, τα Ταμεία θα συμβάλουν στην ενσωμάτωση των δράσεων για το κλίμα και στην επίτευξη συνολικού στόχου βάσει του οποίου το 25 % 30 % των δαπανών του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ θα κατευθύνεται για τη στήριξη κλιματικών στόχων. Οι μηχανισμοί ενίσχυσης της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή θα πρέπει να αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος του προγραμματισμού και της εκτέλεσης. [Τροπολογία 7]

(9α)   Λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο των μεταναστευτικών ροών από τρίτες χώρες, η πολιτική συνοχής θα πρέπει να συμβάλει στις διαδικασίες ένταξης, ιδίως παρέχοντας υποστήριξη από πλευράς υποδομών στις πόλεις και στις τοπικές και περιφερειακές αρχές που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, οι οποίες συμμετέχουν περισσότερο στην υλοποίηση των πολιτικών ένταξης. [Τροπολογία 8]

(10)  Το μέρος του προϋπολογισμού της Ένωσης που διατίθεται στα Ταμεία θα πρέπει να εκτελείται από την Επιτροπή βάσει επιμερισμένης διαχείρισης με τα κράτη μέλη κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) [αριθμός του νέου δημοσιονομικού κανονισμού] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5) (ο «δημοσιονομικός κανονισμός»). Συνεπώς, κατά την εκτέλεση των Ταμείων στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν τις αρχές που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, όπως η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, η διαφάνεια και η μη εφαρμογή διακρίσεων. Για την προετοιμασία και την υλοποίηση των προγραμμάτων υπεύθυνα θα πρέπει να είναι τα κράτη μέλη. Τούτο θα πρέπει να λαμβάνει χώρα στο κατάλληλο εδαφικό επίπεδο και σύμφωνα με το θεσμικό, νομικό και δημοσιονομικό τους πλαίσιο, και από τους φορείς που ορίζουν αυτά για τον συγκεκριμένο σκοπό. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν την προσθήκη κανόνων που περιπλέκουν τη χρήση των πόρων από τους δικαιούχους. [Τροπολογία 9]

(11)  Η αρχή της εταιρικής σχέσης αποτελεί βασικό στοιχείο για την εκτέλεση των Ταμείων, με βάση την προσέγγιση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και τη διασφάλιση της συμμετοχής των περιφερειακών, τοπικών και άλλων δημόσιων αρχών, της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων. Για να διασφαλιστεί η συνέχεια στην οργάνωση της εταιρικής σχέσης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία τροποποίησης και προσαρμογής του ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής(6) θα πρέπει να εξακολουθήσει να εφαρμόζεται. [Τροπολογία 10]

(12)  Σε ενωσιακό επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής συνιστά το πλαίσιο για τον καθορισμό εθνικών προτεραιοτήτων μεταρρύθμισης και την παρακολούθηση της υλοποίησής τους. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τις δικές τους εθνικές στρατηγικές πολυετών επενδύσεων προς στήριξη αυτών των προτεραιοτήτων μεταρρύθμισης. Οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει να παρουσιάζονται μαζί με τα ετήσια εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα για τον καθορισμό και τον συντονισμό των επενδυτικών σχεδίων προτεραιότητας που πρόκειται να υποστηριχθούν από εθνική και ενωσιακή χρηματοδότηση. Επίσης, θα χρησιμεύσουν ώστε να αξιοποιηθεί η ενωσιακή χρηματοδότηση με συνεκτικό τρόπο και να μεγιστοποιηθεί η προστιθέμενη αξία της χρηματοδοτικής υποστήριξης που θα ληφθεί ιδίως από τα Ταμεία, την Ευρωπαϊκή Λειτουργία Σταθεροποίησης Επενδύσεων και τον μηχανισμό InvestEU. [Τροπολογία 11]

(13)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο οι λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εκδίδονται βάσει του άρθρου 121 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ και οι σχετικές συστάσεις του Συμβουλίου που εκδίδονται βάσει του άρθρου 148 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ («CSR») λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση των εγγράφων προγραμματισμού, εφόσον συνάδουν με τους στόχους του προγράμματος. Κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2021-2027 («περίοδος προγραμματισμού»), τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρουσιάζουν τακτικά στην επιτροπή παρακολούθησης και στην Επιτροπή την πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση των προγραμμάτων που υποστηρίζουν τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις, καθώς και τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Στη διάρκεια ενδιάμεσης επανεξέτασης, τα κράτη μέλη θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να εξετάσουν την ανάγκη για τροποποιήσεις του προγράμματος για να ληφθούν υπόψη σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εγκρίθηκαν ή τροποποιήθηκαν από την αρχή της περιόδου προγραμματισμού. [Τροπολογία 12]

(14)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους, για τα προγράμματά τους, μεταξύ άλλων και κατά την ενδιάμεση επανεξέταση, καθώς και για τις χρηματοδοτικές ανάγκες που αφορούν επενδύσεις χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, το περιεχόμενο του προσχεδίου του εθνικού τους σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα, που θα αναπτύξουν στο πλαίσιο του κανονισμού σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης(7), και το αποτέλεσμα της διαδικασίας που καταλήγει στις ενωσιακές συστάσεις σχετικά με τα εν λόγω σχέδια. [Τροπολογία 13]

(15)  Η συμφωνία εταιρικής σχέσης, η οποία καταρτίστηκε από κάθε κράτος μέλος, θα πρέπει να αποτελεί στρατηγικό έγγραφο που θα διέπει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Επιτροπής και του οικείου κράτους μέλους σχετικά με τον σχεδιασμό των προγραμμάτων. Για να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση, δεν θα πρέπει να είναι αναγκαία η τροποποίηση των συμφωνιών εταιρικής σχέσης κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού. Για να διευκολυνθεί ο προγραμματισμός και να αποφεύγονται οι επικαλύψεις περιεχομένου στα έγγραφα προγραμματισμού, οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης θα πρέπει να μπορούν να συμπεριληφθούν ως μέρος ενός προγράμματος. [Τροπολογία 14]

(16)  Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει μπορούσε να έχει την ευελιξία να συνεισφέρει στον μηχανισμό InvestEU για την παροχή εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό για επενδύσεις σε αυτό το κράτος μέλος, υπό ορισμένες προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 15]

(17)  Για την εξασφάλιση των απαραίτητων προαπαιτούμενων για την αποτελεσματική και αποδοτική, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, χρήση της στήριξης της Ένωσης που χορηγείται από τα Ταμεία, θα πρέπει να θεσπιστεί περιορισμένος κατάλογος αναγκαίων πρόσφορων όρων καθώς και συνοπτική και εξαντλητική δέσμη αντικειμενικών κριτηρίων για την αξιολόγησή τους. Κάθε αναγκαίος πρόσφορος όρος θα πρέπει να συνδέεται με ειδικό στόχο και θα πρέπει να είναι αυτόματα εφαρμόσιμος όταν ο ειδικός στόχος επιλέγεται για στήριξη. Εάν οι όροι αυτοί δεν πληρούνται, δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις αιτήσεις πληρωμής δαπάνες που σχετίζονται με πράξεις στο πλαίσιο των σχετικών ειδικών στόχων. Για να διατηρηθεί ένα ευνοϊκό επενδυτικό πλαίσιο, θα πρέπει να παρακολουθείται τακτικά η συνεχής εκπλήρωση των αναγκαίων πρόσφορων όρων. Είναι επίσης σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι πράξεις που επιλέγονται για στήριξη υλοποιούνται κατά τρόπο συνεπή με τις υφιστάμενες στρατηγικές τις οποίες υπηρετούν οι εκπληρωθέντες αναγκαίοι πρόσφοροι όροι, εξασφαλίζοντας έτσι ότι όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα είναι σύμφωνα με το πλαίσιο πολιτικής της Ένωσης. [Τροπολογία 16]

(18)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθιερώσουν για κάθε πρόγραμμα ένα πλαίσιο επιδόσεων που θα καλύπτει όλους τους δείκτες, τα ορόσημα και τους στόχους για την παρακολούθηση, την κατάρτιση εκθέσεων και την αξιολόγηση των επιδόσεων των προγραμμάτων. Με τον τρόπο αυτόν θα είναι δυνατή η επιλογή και η αξιολόγηση των έργων με γνώμονα τα αποτελέσματα. [Τροπολογία 17]

(19)  Το κράτος μέλος θα πρέπει να διενεργήσει ενδιάμεση επανεξέταση κάθε προγράμματος που στηρίζεται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής. Η επανεξέταση αυτή θα πρέπει να επιτρέπει μια ολοκληρωμένη προσαρμογή των προγραμμάτων με βάση τις επιδόσεις του κάθε προγράμματος, παρέχοντας παράλληλα μια ευκαιρία για να ληφθούν υπόψη οι νέες προκλήσεις και οι σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις που θα εκδοθούν το 2024, καθώς και η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα και τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι δημογραφικές προκλήσεις. Παράλληλα, το 2024, η Επιτροπή θα πρέπει, σε συνδυασμό με την τεχνική προσαρμογή για το έτος 2025, να επανεξετάσει τα συνολικά κονδύλια όλων των κρατών μελών στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» της πολιτικής συνοχής για τα έτη 2025, 2026 και 2027, εφαρμόζοντας τη μέθοδο κατανομής που ορίζεται στη σχετική βασική πράξη. Η εν λόγω επανεξέταση μαζί με τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης επανεξέτασης θα πρέπει να οδηγήσει σε τροποποιήσεις των χρηματοδοτικών κονδυλίων για τα έτη 2025, 2026 και 2027. [Τροπολογία 18]

(20)  Θα πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω οι μηχανισμοί που διασφαλίζουν τον σύνδεσμο μεταξύ των ενωσιακών πολιτικών χρηματοδότησης και της οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης, ώστε να μπορέσει η Επιτροπή να υποβάλει πρόταση προς το Συμβούλιο να αναστείλει μέρος ή το σύνολο των αναλήψεων υποχρεώσεων για ένα ή περισσότερα από τα προγράμματα του οικείου κράτους μέλους σε περίπτωση που το εν λόγω κράτος μέλος αδυνατεί να λάβει αποτελεσματικά μέτρα στο πλαίσιο της διαδικασίας οικονομικής διακυβέρνησης. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη υλοποίηση και λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των δημοσιονομικών συνεπειών των μέτρων, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στο Συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να ενεργεί βάσει πρότασης της Επιτροπής. Για να διευκολυνθεί η έκδοση των αποφάσεων που απαιτούνται για να εξασφαλίζονται αποτελεσματικά μέτρα στο πλαίσιο της διαδικασίας οικονομικής διακυβέρνησης, θα πρέπει να χρησιμοποιείται αντίστροφη ειδική πλειοψηφία. [Τροπολογίες 425/αναθ., 444/αναθ., 448 και 469]

(20α)  Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να υποβάλουν αίτημα για ευελιξία εντός του ισχύοντος πλαισίου του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης για τις δημόσιες ή ισοδύναμες διαρθρωτικές δαπάνες που στηρίζονται από τη δημόσια διοίκηση με τη μορφή συγχρηματοδότησης επενδύσεων οι οποίες ενεργοποιούνται δυνάμει των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων («ΕΔΕΤ»). Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί προσεκτικά το αντίστοιχο αίτημα κατά τον καθορισμό της δημοσιονομικής προσαρμογής στο πλαίσιο είτε του προληπτικού είτε του διορθωτικού σκέλους του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. [Τροπολογία 20]

(21)  Είναι αναγκαίο να καθοριστούν κοινές απαιτήσεις όσον αφορά το περιεχόμενο των προγραμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη φύση του κάθε Ταμείου. Οι εν λόγω κοινές απαιτήσεις μπορούν να συμπληρωθούν με ειδικούς κανόνες για κάθε Ταμείο. Ο κανονισμός (ΕΕ) [XXX] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8) («κανονισμός ΕΕΣ») θα πρέπει να ορίζει ειδικές διατάξεις σχετικά με το περιεχόμενο των προγραμμάτων στο πλαίσιο του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg).

(22)  Για να είναι δυνατή η ευελιξία κατά την υλοποίηση προγράμματος και να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση, θα πρέπει να επιτραπούν περιορισμένες μεταφορές κονδυλίων μεταξύ των προτεραιοτήτων του ίδιου προγράμματος χωρίς να απαιτείται απόφαση της Επιτροπής για τροποποίηση του προγράμματος. Οι αναθεωρημένοι χρηματοδοτικοί πίνακες πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή προκειμένου να διασφαλίζεται ενημερωμένη πληροφόρηση σχετικά με τα χρηματοδοτικά κονδύλια για κάθε προτεραιότητα.

(22α)  Τα μεγάλα έργα αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό των δαπανών της Ένωσης και έχουν συχνά στρατηγική σημασία για την επίτευξη της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Συνεπώς, είναι δικαιολογημένο οι πράξεις που υπερβαίνουν ένα όριο να εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο ειδικών διαδικασιών έγκρισης δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Το όριο θα πρέπει να καθορίζεται σε σχέση με το συνολικό επιλέξιμο κόστος αφού ληφθούν υπόψη τα αναμενόμενα καθαρά έσοδα. Για να εξασφαλιστεί σαφήνεια, ενδείκνυται για τον σκοπό αυτόν να καθοριστεί το περιεχόμενο των αιτήσεων που αφορούν μεγάλο έργο. Η αίτηση θα πρέπει να περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να διασφαλίζεται ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά των Ταμείων δεν οδηγεί σε σημαντική απώλεια θέσεων εργασίας σε υφιστάμενες τοποθεσίες εντός της Ένωσης. Το κράτος μέλος θα πρέπει να υποβάλλει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί το μεγάλο έργο ώστε να προσδιορίζει κατά πόσον αιτιολογείται η ζητούμενη χρηματοδοτική συνδρομή. [Τροπολογία 21]

(23)  Για την ενίσχυση της ολοκληρωμένης προσέγγισης για την εδαφική ανάπτυξη, οι επενδύσεις υπό τη μορφή εδαφικών εργαλείων, όπως οι ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις («ΟΕΕ»), η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων («ΤΑΠΤΚ», γνωστή ως «LEADER» στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ) ή κάθε άλλο εδαφικό εργαλείο στο πλαίσιο του στόχου πολιτικής «μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες», που υποστηρίζει πρωτοβουλίες που σχεδιάστηκαν από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που έχουν προγραμματιστεί για το ΕΤΠΑ, θα πρέπει να βασίζονται σε περιφερειακές και τοπικές αναπτυξιακές στρατηγικές. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για συναφείς πρωτοβουλίες όπως η πρωτοβουλία Έξυπνα Χωριά. Για τους σκοπούς των ΟΕΕ και των εδαφικών εργαλείων που σχεδιάστηκαν από κράτη μέλη, θα πρέπει να καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις για το περιεχόμενο των εδαφικών στρατηγικών. Οι εν λόγω εδαφικές στρατηγικές πρέπει να αναπτυχθούν και να εγκριθούν υπό την ευθύνη των σχετικών αρμόδιων αρχών ή φορέων. Για να διασφαλιστεί η συμμετοχή των σχετικών αρμόδιων αρχών ή φορέων στην υλοποίηση εδαφικών στρατηγικών, οι εν λόγω αρχές ή φορείς θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για την επιλογή των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν, ή να συμμετέχουν στην εν λόγω επιλογή. [Τροπολογία 22]

(24)  Για την καλύτερη κινητοποίηση του δυναμικού σε τοπικό επίπεδο, είναι ανάγκη να ενισχυθεί και να διευκολυνθεί η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές ανάγκες και δυνατότητες, καθώς και τα σχετικά κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, και θα πρέπει να προβλέπονται διαρθρωτικές αλλαγές, να αναπτυχθούν οι τοπικές και διοικητικές ικανότητες και να ενθαρρυνθεί η καινοτομία. Θα πρέπει να ενισχυθεί η στενή συνεργασία και η ολοκληρωμένη χρήση των Ταμείων για την υλοποίηση των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Οι τοπικές ομάδες δράσης, που εκπροσωπούν τα συμφέροντα της κοινότητας, θα πρέπει, ως ουσιώδης αρχή, να είναι υπεύθυνες για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των στρατηγικών ΤΑΠΤΚ. Για να διευκολυνθεί η συντονισμένη στήριξη από διάφορα Ταμεία στις στρατηγικές για την ΤΑΠΤΚ και για να διευκολυνθεί η υλοποίησή τους, θα πρέπει να καταστεί δυνατή η χρήση της προσέγγισης ενός «επικεφαλής ταμείου». [Τροπολογία 23]

(25)  Για να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση, η τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία κράτους μέλους θα πρέπει να υλοποιείται μέσω κατ’ αποκοπή συντελεστή βάσει της προόδου κατά την υλοποίηση του προγράμματος. Η εν λόγω τεχνική βοήθεια μπορεί να συμπληρωθεί με στοχοθετημένα μέτρα δημιουργίας διοικητικών ικανοτήτων, όπως η αξιολόγηση της δέσμης δεξιοτήτων των ανθρώπινων πόρων, με τη χρήση μεθόδων επιστροφής που δεν συνδέονται με δαπάνες. Δράσεις και παραδοτέα, καθώς και οι αντίστοιχες ενωσιακές πληρωμές μπορούν να συμφωνηθούν σε έναν οδικό χάρτη και μπορεί να οδηγήσουν σε πληρωμές για αποτελέσματα στην πράξη. [Τροπολογία 24]

(26)  Είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι, αν ένα κράτος μέλος προτείνει στην Επιτροπή την υποστήριξη μιας προτεραιότητας ενός προγράμματος ή μέρους αυτού από σύστημα χρηματοδότησης που να μη συνδέεται με δαπάνες, οι ενέργειες, τα παραδοτέα και οι όροι που συμφωνούνται πρέπει να συνδέονται με συγκεκριμένες επενδύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων επιμερισμένης διαχείρισης στο εν λόγω κράτος μέλος ή περιφέρεια.

(27)  Για την εξέταση των επιδόσεων των προγραμμάτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συστήσουν επιτροπές παρακολούθησης, οι οποίες θα απαρτίζονται μεταξύ άλλων από εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και κοινωνικούς εταίρους. Για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής, οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης θα πρέπει να αντικατασταθούν από έναν ετήσιο διαρθρωμένο διάλογο πολιτικής με βάση τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος που διατίθενται από το κράτος μέλος. [Τροπολογία 25]

(28)  Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(9), τα Ταμεία θα πρέπει να αξιολογούνται με βάση πληροφορίες που συλλέγονται μέσω ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης και ταυτόχρονα να αποφεύγονται οι υπερβολικές ρυθμίσεις και η διοικητική επιβάρυνση, ιδίως για τα κράτη μέλη. Οι απαιτήσεις αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, μετρήσιμους δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των Ταμείων στην πράξη. Οι δείκτες θα πρέπει, εφόσον είναι δυνατόν, να αναπτύσσονται με τρόπο που λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου. [Τροπολογία 26]

(29)  Για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα πλήρως επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων, θα πρέπει να απαιτείται πιο συχνή αποτελεσματική και έγκαιρη ηλεκτρονική υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα ποσοτικά δεδομένα. [Τροπολογία 27]

(30)  Για να υποστηριχθεί η προετοιμασία των σχετικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων της επόμενης περιόδου προγραμματισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε ενδιάμεση αξιολόγηση των Ταμείων. Στο τέλος της περιόδου προγραμματισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργεί εκ των υστέρων αξιολογήσεις των Ταμείων, οι οποίες θα πρέπει να εστιάζονται στον αντίκτυπο των ταμείων. Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αυτών θα πρέπει να δημοσιοποιούνται. [Τροπολογία 28]

(31)  Οι αρμόδιες για το πρόγραμμα αρχές, οι δικαιούχοι και τα ενδιαφερόμενα μέρη στα κράτη μέλη θα πρέπει να αυξήσουν την προβολή των επιτευγμάτων της ενωσιακής χρηματοδότησης και να ενημερώνουν το κοινό σχετικά. Διαφάνεια, επικοινωνία και δραστηριότητες προβολής είναι ουσιαστικής σημασίας για να καθίσταται η δράση της Ένωσης ορατή με πρακτικά αποτελέσματα και θα πρέπει να βασίζονται σε πραγματικές, ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες. Προκειμένου οι απαιτήσεις αυτές να είναι εκτελεστές, οι αρχές του προγράμματος και η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόσουν διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

(32)  Οι διαχειριστικές αρχές πρέπει να δημοσιεύουν δομημένες πληροφορίες σχετικά με επιλεγμένες πράξεις και δικαιούχους στον ιστότοπο του προγράμματος που παρέχει στήριξη στην οικεία πράξη, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10).

(33)  Με σκοπό την απλούστευση της χρήσης των Ταμείων και τη μείωση του κινδύνου σφαλμάτων, είναι σκόπιμο να καθοριστούν τόσο οι μορφές της ενωσιακής συνεισφοράς στα κράτη μέλη όσο και οι μορφές στήριξης που παρέχουν τα κράτη μέλη στους δικαιούχους.

(34)  Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις που παρέχονται στους δικαιούχους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τις απλουστευμένες επιλογές κόστους. Το όριο για την υποχρεωτική χρήση απλουστευμένων επιλογών κόστους θα πρέπει να συνδέεται με το συνολικό κόστος της πράξης, ώστε να διασφαλίζεται η ίδια μεταχείριση για όλες τις πράξεις που βρίσκονται κάτω από το όριο, ανεξάρτητα από το αν η στήριξη είναι δημόσια ή ιδιωτική. Όταν ένα κράτος μέλος προτίθεται να προτείνει τη χρήση μιας απλουστευμένης επιλογής κόστους, μπορεί να ζητήσει τη γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης. [Τροπολογία 29]

(35)  Για να καταστεί δυνατή η άμεση εφαρμογή των κατ’ αποκοπή συντελεστών, όλοι οι κατ’ αποκοπή συντελεστές που καθορίστηκαν από τα κράτη μέλη κατά την περίοδο 2014-2020 και οι οποίοι βασίζονται σε δίκαιη, αντικειμενική και επαληθεύσιμη μέθοδο υπολογισμού θα πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται για παρόμοιες πράξεις που λαμβάνουν στήριξη βάσει του παρόντος κανονισμού, χωρίς να απαιτείται νέα μέθοδος υπολογισμού.

(36)  Για να βελτιστοποιηθεί η αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων περιβαλλοντικών επενδύσεων, θα πρέπει να διασφαλιστούν συνέργειες με το πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα, ιδίως μέσα από τα στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα και τα έργα στρατηγικής σημασίας του προγράμματος LIFE, καθώς και με έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και άλλων προγραμμάτων της Ένωσης. [Τροπολογία 30]

(37)  Για να παρέχεται νομική σαφήνεια, είναι σκόπιμο να καθοριστεί η περίοδος επιλεξιμότητας για δαπάνες ή έξοδα που συνδέονται με πράξεις οι οποίες υποστηρίζονται από τα Ταμεία δυνάμει του παρόντος κανονισμού και να περιοριστεί η υποστήριξη για περατωθείσες πράξεις. Επίσης, θα πρέπει να διευκρινιστεί η ημερομηνία από την οποία οι δαπάνες καθίστανται επιλέξιμες για υποστήριξη από τα Ταμεία σε περίπτωση έγκρισης νέων προγραμμάτων ή έγκρισης αλλαγών στα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένης της εξαιρετικής δυνατότητας παράτασης της περιόδου επιλεξιμότητας μέχρι την έναρξη της φυσικής καταστροφής σε περίπτωση που υπάρχει επείγουσα ανάγκη για την κινητοποίηση πόρων προς αντιμετώπιση τέτοιων καταστροφών.

(38)  Για να εξασφαλιστεί ο ανοικτός σε όλους χαρακτήρας, η αποτελεσματικότητα, η δικαιοσύνη και ο βιώσιμος αντίκτυπος των Ταμείων, θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις που να εξασφαλίζουν ότι οι επενδύσεις σε υποδομές ή παραγωγικές επενδύσεις δεν θα εισάγουν διακρίσεις και θα έχουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και θα αποτρέπουν τη χρησιμοποίηση των Ταμείων για δημιουργία αδικαιολόγητου πλεονεκτήματος. Οι διαχειριστικές αρχές θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη στηρίζουν τη μετεγκατάσταση κατά την επιλογή των πράξεων και να χειρίζονται ως παρατυπίες τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά σε πράξεις που δεν συμμορφώνονται με την απαίτηση για μακροχρόνια διάρκεια. [Τροπολογία 31]

(39)  Για να βελτιωθεί η συμπληρωματικότητα και να απλουστευτεί η εκτέλεση, θα πρέπει να είναι δυνατό να συνδυάζεται η υποστήριξη από το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΠΑ με την υποστήριξη από το ΕΚΤ+ σε κοινά προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη».

(40)  Για να βελτιστοποιηθεί η προστιθέμενη αξία από επενδύσεις που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει μέσω του προϋπολογισμού της Ένωσης, θα πρέπει να αναζητηθούν συνέργειες, ιδίως μεταξύ των Ταμείων και των μέσων που τελούν υπό άμεση διαχείριση, συμπεριλαμβανομένου του εργαλείου υλοποίησης μεταρρυθμίσεων. Αυτός ο συντονισμός πολιτικών θα πρέπει να προάγει τους εύχρηστους μηχανισμούς και την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Οι εν λόγω συνέργειες θα πρέπει να επιτευχθούν μέσω βασικών μηχανισμών, και συγκεκριμένα της αναγνώρισης των κατ’ αποκοπή συντελεστών για επιλέξιμες δαπάνες από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» για παρόμοια πράξη και της δυνατότητας συνδυασμού χρηματοδότησης από διαφορετικά ενωσιακά μέσα στο πλαίσιο της ίδιας πράξης, με την προϋπόθεση ότι αποφεύγεται η διπλή χρηματοδότηση. Επομένως, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει κανόνες για τη συμπληρωματική χρηματοδότηση από τα Ταμεία. [Τροπολογία 32]

(41)  Τα χρηματοδοτικά μέσα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να υποστηρίζουν δραστηριότητες αναχρηματοδότησης, όπως η αντικατάσταση ισχυουσών συμφωνιών δανειοδότησης ή άλλων μορφών χρηματοδότησης για επενδύσεις οι οποίες έχουν ήδη περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως κατά την ημερομηνία της επενδυτικής απόφασης, αλλά για να υποστηρίζουν κάθε είδους νέες επενδύσεις σύμφωνα με τους υποκείμενους στόχους πολιτικής.

(42)  Η απόφαση για τη χρηματοδότηση μέτρων υποστήριξης από τα χρηματοδοτικά μέσα θα πρέπει να καθορίζεται βάσει εκ των προτέρων αξιολόγησης. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ορίζει τα ελάχιστα υποχρεωτικά στοιχεία των εκ των προτέρων αξιολογήσεων και να επιτρέπει στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τις εκ των προτέρων αξιολογήσεις που διενεργήθηκαν για την περίοδο 2014-2020, ύστερα από επικαιροποίηση εάν χρειάζεται, ώστε να αποφεύγονται ο διοικητικός φόρτος και οι καθυστερήσεις στη δημιουργία χρηματοδοτικών μέσων.

(42α)   Οι διαχειριστικές αρχές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υλοποιούν χρηματοδοτικά μέσα με απευθείας ανάθεση σύμβασης στον όμιλο της ΕΤΕπ, σε εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και σε διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (IFI). [Τροπολογία 33]

(43)  Για να διευκολύνεται η εκτέλεση ορισμένων ειδών χρηματοδοτικών μέσων για τα οποία προβλέπεται συμπληρωματική υποστήριξη μέσω επιχορηγήσεων, είναι δυνατόν να εφαρμοστούν οι κανόνες για τα χρηματοδοτικά μέσα σε περιπτώσεις ανάλογου συνδυασμού σε μία πράξη χρηματοοικονομικού μέσου. Θα πρέπει να καθοριστούν ειδικοί όροι για την πρόληψη της διπλής χρηματοδότησης σε ανάλογες περιπτώσεις.

(44)  Οι διαχειριστικές αρχές, με πλήρη σεβασμό των ισχυόντων κανόνων για τις τις κρατικές ενισχύσεις και τις δημόσιες συμβάσεις που έχουν ήδη διευκρινιστεί κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν σχετικά με τις πλέον κατάλληλες επιλογές υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των στοχευμένων περιφερειών. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, να παρέχει καθοδήγηση στους ελεγκτές, τις διαχειριστικές αρχές και τους δικαιούχους όσον αφορά την εκτίμηση της συμμόρφωσης με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και την ανάπτυξη καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων. [Τροπολογία 34]

(45)  Σύμφωνα με την αρχή και τους κανόνες της επιμερισμένης διαχείρισης, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να έχουν την ευθύνη για τη διαχείριση και τον έλεγχο των προγραμμάτων και να εξασφαλίζουν τη νόμιμη και κανονική χρήση των Ταμείων. Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την πρωταρχική ευθύνη για την εν λόγω διαχείριση και τον εν λόγω έλεγχο και να εξασφαλίζουν ότι οι πράξεις που υποστηρίζονται από τα Ταμεία συμμορφώνονται με το εφαρμοστέο δίκαιο, θα πρέπει να προσδιοριστούν οι σχετικές υποχρεώσεις τους. Επίσης, θα πρέπει να θεσπιστούν οι εξουσίες και αρμοδιότητες της Επιτροπής στο πλαίσιο αυτό.

(45α)   Για την ενίσχυση της λογοδοσίας και της διαφάνειας, η Επιτροπή θα πρέπει να προβλέψει ένα σύστημα διαχείρισης καταγγελιών, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες και οι ενδιαφερόμενοι φορείς σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας και της εφαρμογής των προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων της παρακολούθησης και της αξιολόγησης. [Τροπολογία 35]

(46)  Προκειμένου να επισπευστεί η έναρξη υλοποίησης του προγράμματος, θα πρέπει να διευκολυνθεί, εφόσον είναι δυνατό, η μεταφορά των ρυθμίσεων εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών συστημάτων και των συστημάτων ΤΠ, από την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού. Η χρήση του μηχανογραφημένου συστήματος που έχει ήδη δημιουργηθεί για την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού θα πρέπει να διατηρηθεί, με τις ανάλογες αναγκαίες προσαρμογές, εκτός εάν η χρήση νέας τεχνολογίας καταστεί απαραίτητη. [Τροπολογία 36]

(47)  Για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών της διαχείρισης του προγράμματος, η ενοποίηση των λογιστικών διαδικασιών με εκείνες της διαχειριστικής αρχής θα πρέπει να διατηρηθεί για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, και θα πρέπει να αποτελεί επιλογή για τα άλλα Ταμεία.

(48)  Δεδομένου ότι η διαχειριστική αρχή φέρει την κύρια ευθύνη για την αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση των Ταμείων και, συνεπώς, εκτελεί σημαντικό αριθμό λειτουργιών, θα πρέπει να καθοριστούν λεπτομερώς τα καθήκοντά της σε σχέση με την επιλογή των έργων, τη διαχείριση των προγραμμάτων και την υποστήριξη της επιτροπής παρακολούθησης. Οι πράξεις που επιλέγονται θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις οριζόντιες αρχές.

(48α)  Προκειμένου να υποστηριχθεί η αποτελεσματική χρήση των Ταμείων, η στήριξη της ΕΤΕπ θα πρέπει να είναι διαθέσιμη σε όλα τα κράτη μέλη κατόπιν αιτήματός τους. Η στήριξη θα μπορούσε να περιλαμβάνει την ανάπτυξη ικανοτήτων, την παροχή στήριξης για τον προσδιορισμό, την προετοιμασία και την υλοποίηση έργων, καθώς και την παροχή συμβουλών σχετικά με χρηματοδοτικά μέσα και επενδυτικές πλατφόρμες. [Τροπολογία 37]

(49)  Προκειμένου να βελτιστοποιηθούν οι συνέργειες μεταξύ των Ταμείων και των μέσων άμεσης διαχείρισης, θα πρέπει να διευκολυνθεί η παροχή υποστήριξης για πράξεις που έχουν ήδη λάβει την πιστοποίηση «Σφραγίδα Αριστείας».

(50)  Για να διασφαλίζεται η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ, αφενός, της αποτελεσματικής και αποδοτικής εφαρμογής των Ταμείων και, αφετέρου, των σχετικών διοικητικών δαπανών και επιβαρύνσεων, η συχνότητα, το πεδίο εφαρμογής και το εύρος των επαληθεύσεων διαχείρισης θα πρέπει να βασίζονται σε εκτίμηση κινδύνου η οποία θα λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως το είδος των πράξεων που εκτελούνται, την πολυπλοκότητα και των αριθμό των πράξεων, τους δικαιούχους, καθώς και το επίπεδο κινδύνου που έχει εντοπιστεί κατά τις προηγούμενες επαληθεύσεις διαχείρισης και τους λογιστικούς ελέγχους. Τα μέτρα διαχείρισης και ελέγχου για τα Ταμεία θα πρέπει να είναι αναλογικά προς το επίπεδο κινδύνου για τον προϋπολογισμό της Ένωσης. [Τροπολογία 38]

(51)  Η ελεγκτική αρχή θα πρέπει να διενεργεί ελέγχους και να διασφαλίζει ότι η ελεγκτική γνώμη που παρέχεται στην Επιτροπή είναι αξιόπιστη. Η ελεγκτική γνώμη θα πρέπει να παρέχει διαβεβαίωση στην Επιτροπή ως προς τρία σημεία, δηλαδή τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δηλωθεισών δαπανών, την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και την πληρότητα, την ακρίβεια και την αλήθεια των υποβληθέντων λογαριασμών.

(52)  Θα πρέπει να είναι δυνατή η μείωση των επαληθεύσεων και των απαιτήσεων ελέγχου όταν υπάρχει διαβεβαίωση ότι το πρόγραμμα λειτούργησε αποτελεσματικά τα τελευταία δύο συναπτά έτη, δεδομένου ότι αυτό αποδεικνύει ότι τα Ταμεία εκτελούνται αποτελεσματικά και αποδοτικά επί παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

(53)  Για να μειωθούν η διοικητική επιβάρυνση για τους δικαιούχους και το διοικητικό κόστος, θα πρέπει να διευκρινίζεται για τα Ταμεία η συγκεκριμένη εφαρμογή της αρχής του ενιαίου ελέγχου.

(54)  Για να βελτιωθεί η δημοσιονομική διαχείριση, θα πρέπει να προβλέπεται απλουστευμένο σύστημα προχρηματοδότησης. Το σύστημα προχρηματοδότησης θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι το κράτος μέλος διαθέτει τα μέσα για να παρέχει υποστήριξη στους δικαιούχους από την έναρξη της υλοποίησης του προγράμματος.

(55)  Για να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τα κράτη μέλη, καθώς και για την Επιτροπή, θα πρέπει να καθοριστεί ένα υποχρεωτικό χρονοδιάγραμμα τριμηνιαίων αιτήσεων πληρωμής. Οι πληρωμές της Επιτροπής θα πρέπει να εξακολουθήσουν να υπόκεινται σε παρακράτηση 10 % μέχρι την πληρωμή του ετήσιου υπολοίπου των λογαριασμών όταν η Επιτροπή είναι σε θέση να συμπεράνει ότι οι λογαριασμοί είναι πλήρεις, ακριβείς και αληθείς.

(56)  Προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, η διαδικασία για την ετήσια αποδοχή των λογαριασμών θα πρέπει να απλουστευθεί με την παροχή απλούστερων ρυθμίσεων για τις πληρωμές και τις ανακτήσεις όταν δεν υπάρχει διαφωνία μεταξύ της Επιτροπής και του κράτους μέλους.

(57)  Για τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων και του προϋπολογισμού της Ένωσης, θα πρέπει να θεσπιστούν και να εφαρμοστούν αναλογικά μέτρα στο επίπεδο των κρατών μελών και της Επιτροπής. Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να διακόπτει τις προθεσμίες πληρωμών, να αναστέλλει τις ενδιάμεσες πληρωμές και να εφαρμόζει δημοσιονομικές διορθώσεις όταν πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις. Η Επιτροπή θα πρέπει να τηρεί την αρχή της αναλογικότητας λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, τη σοβαρότητα και τη συχνότητα των παρατυπιών και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις για τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

(58)  Επίσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προλαμβάνουν, να ανιχνεύουν και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά κάθε παρατυπία, συμπεριλαμβανομένης της απάτης που διαπράττεται από τους δικαιούχους. Επιπλέον, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013(11) και τους κανονισμούς (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95(12) και αριθ. 2185/96(13), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, μεταξύ των οποίων και επιτόπιες έρευνες και επιθεωρήσεις, με στόχο να διαπιστωθεί αν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939(14), η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να διερευνά και να ασκεί δίωξη σε υποθέσεις απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371(15) σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε κάθε πρόσωπο ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων της Ένωσης να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και πρόσβαση στην Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνά ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να χορηγούν ισοδύναμα δικαιώματα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν λεπτομερείς εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με τις διαπιστωθείσες παρατυπίες, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων απάτης, και σχετικά με την παρακολούθησή τους καθώς και την παρακολούθηση των ερευνών της OLAF. Τα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με αποφάσεις που λαμβάνουν οι εθνικές εισαγγελικές αρχές όσον αφορά περιπτώσεις παρατυπιών που επηρεάζουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης. [Τροπολογία 39]

(59)  Για να ενθαρρυνθεί η δημοσιονομική πειθαρχία, είναι σκόπιμο να καθοριστούν οι ρυθμίσεις για την αποδέσμευση των δημοσιονομικών δεσμεύσεων σε επίπεδο προγράμματος.

(60)  Με σκοπό την προώθηση των στόχων της ΣΛΕΕ σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, ο στόχος «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» θα πρέπει να στηρίζει όλες τις περιφέρειες. Για να παρέχεται ισόρροπη και σταδιακή υποστήριξη και να αντικατοπτρίζεται το επίπεδο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, οι πόροι στο πλαίσιο του εν λόγω στόχου θα πρέπει να διατίθενται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ με βάση κλείδα κατανομής η οποία βασίζεται κατά κύριο λόγο στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Τα κράτη μέλη με κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ) κατώτερο από το 90 % του μέσου όρου της Ένωσης θα πρέπει να λαμβάνουν ενίσχυση βάσει του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» του Ταμείου Συνοχής.

(61)  Θα πρέπει να καθοριστούν αντικειμενικά κριτήρια για τον καθορισμό των επιλέξιμων περιφερειών και περιοχών υποστήριξης από τα Ταμεία. Για τον σκοπό αυτό, ο προσδιορισμός των περιφερειών και περιοχών σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να βασίζεται στο κοινό σύστημα ταξινόμησης των περιφερειών που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(16), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 868/2014 2016/2066 της Επιτροπής(17). [Τροπολογία 40]

(62)  Για τον καθορισμό κατάλληλου δημοσιονομικού πλαισίου για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το ΕΤΘΑ και το Ταμείο Συνοχής, η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει την ετήσια κατανομή των διαθέσιμων κονδυλίων ανά κράτος μέλος στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη», μαζί με τον κατάλογο των επιλέξιμων περιφερειών, καθώς και τα κονδύλια για τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (Interreg)». Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά κονδύλια των κρατών μελών θα πρέπει να καθοριστούν με βάση τα διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα και τις διαθέσιμες προβλέψεις του 2018 και δεδομένων των αβεβαιοτήτων που περιβάλλουν τις προβλέψεις, το 2024 η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει τα συνολικά κονδύλια όλων των κρατών μελών με βάση τα πλέον πρόσφατα στατιστικά στοιχεία που θα είναι διαθέσιμα εκείνη τη στιγμή και, σε περίπτωση που υπάρχει σωρευτική παρέκκλιση άνω του ± 5 %, θα πρέπει να προσαρμόσει τα εν λόγω κονδύλια για τα έτη 2025 έως 2027, ώστε τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης επανεξέτασης και της άσκησης τεχνικής προσαρμογής να αντικατοπτρίζονται στις τροποποιήσεις των προγραμμάτων κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. [Τροπολογία 41]

(63)  Τα έργα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [νέος κανονισμός ΜΣΕ](18), θα εξακολουθήσουν να χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής τόσο μέσω της επιμερισμένης όσο και μέσω της άμεσης διαχείρισης στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ). Με βάση την επιτυχή προσέγγιση της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020, 10 000 000 000 4 000 000 000 EUR από το Ταμείο Συνοχής θα πρέπει να μεταφερθούν στον ΜΣΕ για τον σκοπό αυτό. [Τροπολογία 42]

(64)  Ένα μέρος των πόρων από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής θα πρέπει να διατεθεί στην Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία, η οποία θα πρέπει να υλοποιηθεί μέσω άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης από την Επιτροπή. Στο μέλλον θα πρέπει να μελετηθεί περαιτέρω η ειδική στήριξη που παρέχεται για τις μειονεκτούσες περιφέρειες και κοινότητες. [Τροπολογία 43]

(65)  Για να διασφαλιστεί η σωστή κατανομή σε κατηγορίες περιφερειών, καταρχήν, το σύνολο των κονδυλίων που διατίθενται στα κράτη μέλη σε σχέση με τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, τις περιφέρειες μετάβασης και τις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες δεν θα πρέπει να είναι μεταβιβάσιμο μεταξύ των κατηγοριών. Ωστόσο, για να καλυφθούν οι ανάγκες ενός κράτους μέλους όσον αφορά την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προκλήσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν μεταφορά από τα κονδύλιά τους για τις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες ή για τις περιφέρειες μετάβασης προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και θα πρέπει να δικαιολογούν την επιλογή αυτή. Προκειμένου να εξασφαλίζονται επαρκείς οικονομικοί πόροι για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, θα πρέπει να καθοριστεί ένα ανώτατο όριο για μεταφορές προς πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες ή περιφέρειες μετάβασης. Η δυνατότητα μεταφοράς των πόρων μεταξύ στόχων δεν θα πρέπει να είναι δυνατή.

(65α)   Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που τίθενται ενώπιον των περιφερειών μεσαίου εισοδήματος, όπως περιγράφεται στην 7η έκθεση συνοχής(19) (χαμηλή ανάπτυξη σε σύγκριση με τις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες αλλά και σε σύγκριση με τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, πρόβλημα που αντιμετωπίζουν ιδίως οι περιφέρειες με κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ 90 % και 100 % του μέσου ΑΕΠ της ΕΕ των 27), οι «περιφέρειες μετάβασης» θα πρέπει να λάβουν επαρκή στήριξη και να οριστούν ως οι περιφέρειες των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι μεταξύ 75 % και 100 % του μέσου ΑΕΠ της ΕΕ των 27. [Τροπολογία 44]

(66)  Στο πλαίσιο των μοναδικών και ιδιαίτερων περιστάσεων στο νησί της Ιρλανδίας και με προοπτική την υποστήριξη της συνεργασίας Βορρά-Νότου στο πλαίσιο της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής, το νέο πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας «PEACE PLUS» θα πρέπει να συνεχιστεί με βάση το έργο των προηγούμενων προγραμμάτων, Peace και Interreg, μεταξύ των μεθοριακών κομητειών της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Το εν λόγω πρόγραμμα, λαμβανομένης υπόψη της πρακτικής του σημασίας, θα πρέπει να υποστηριχθεί με ειδικά κονδύλια για τη συνέχιση της στήριξης για τις δράσεις ειρήνης και συμφιλίωσης και θα πρέπει επίσης να διατεθεί για το πρόγραμμα το κατάλληλο μερίδιο των ιρλανδικών κονδυλίων στο πλαίσιο του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (Interreg)».

(66α)  Στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, ορισμένες περιφέρειες και κράτη μέλη θα βρεθούν περισσότερο εκτεθειμένα από άλλα στις συνέπειες αυτής της αποχώρησης, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης και της φύσης ή/και της έκτασης των εμπορικών τους δεσμών. Συνεπώς είναι σημαντικό να προσδιοριστούν πρακτικές λύσεις στήριξης, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που θα τεθούν ενώπιον των εν λόγω περιφερειών και κρατών μελών μόλις ολοκληρωθεί η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Επιπλέον, θα χρειαστεί να αναπτυχθεί συνεχής συνεργασία, με ανταλλαγή πληροφοριών και ορθών πρακτικών μεταξύ των πλέον θιγόμενων τοπικών και περιφερειακών αρχών και κρατών μελών. [Τροπολογία 45]

(67)  Είναι αναγκαίο να καθοριστούν τα ανώτατα ποσοστά συγχρηματοδότησης στον τομέα της πολιτικής για τη συνοχή ανά κατηγορία περιφέρειας, ώστε να εξασφαλιστεί η τήρηση της αρχής της συγχρηματοδότησης μέσω του κατάλληλου επιπέδου δημόσιας ή ιδιωτικής εθνικής υποστήριξης. Τα εν λόγω ποσοστά θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης των περιφερειών ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ των 27, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τυχόν αλλαγή κατηγορίας δεν επιφέρει λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση. [Τροπολογία 46]

(68)  Προκειμένου να συμπληρωθούν και να τροποποιηθούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, για την τροποποίηση των στοιχείων που περιέχονται σε ορισμένα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού, δηλαδή για τις διαστάσεις και τους κωδικούς για τα είδη παρέμβασης, τα υποδείγματα των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των προγραμμάτων, τα υποδείγματα για τη διαβίβαση των δεδομένων, τη χρήση του εμβλήματος της Ένωσης, τα στοιχεία για τις συμφωνίες χρηματοδότησης και τα έγγραφα στρατηγικής, τη διαδρομή ελέγχου, τα συστήματα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων, τα υποδείγματα για την περιγραφή του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, τη διαχειριστική δήλωση, την ελεγκτική γνώμη, την ετήσια έκθεση ελέγχου, τη στρατηγική ελέγχου, τις αιτήσεις πληρωμής, τους λογαριασμούς, καθώς και για τον καθορισμό του επιπέδου των δημοσιονομικών διορθώσεων.

(69)  Επιπλέον, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, σχετικά με την τροποποίηση του ευρωπαϊκού κώδικα συμπεριφοράς για την εταιρική σχέση ούτως ώστε να προσαρμοστεί ο κώδικας στον παρόντα κανονισμό, για τον καθορισμό των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των περιπτώσεων παρατυπίας που θα πρέπει να αναφέρονται, τον ορισμό των μοναδιαίων δαπανών, των κατ’ αποκοπή ποσών, των κατ’ αποκοπή συντελεστών και της χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τα έξοδα που ισχύουν για όλα τα κράτη μέλη, καθώς και τον καθορισμό τυποποιημένων, έτοιμων προς χρήση μεθοδολογιών δειγματοληψίας. [Τροπολογία 47]

(70)  Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, τις κατάλληλες, διαφανείς διαβουλεύσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. [Τροπολογία 48]

(71)  Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι για τη θέσπιση των συμφωνιών εταιρικής σχέσης, τη θέσπιση ή την τροποποίηση των προγραμμάτων, καθώς και την εφαρμογή των δημοσιονομικών διορθώσεων, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες που αφορούν τον μορφότυπο που πρέπει να χρησιμοποιείται για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις παρατυπίες, για τα ηλεκτρονικά δεδομένα που πρέπει να καταχωρίζονται και να αποθηκεύονται και για το υπόδειγμα της τελικής έκθεσης επιδόσεων θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(20). Παρόλο που οι πράξεις αυτές είναι γενικού χαρακτήρα, θα πρέπει να εφαρμόζεται η συμβουλευτική διαδικασία, επειδή καθορίζουν μόνο τεχνικές πτυχές, μορφές και πρότυπα. Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες σε σχέση με τον καθορισμό της κατανομής των χρηματοδοτικών κονδυλίων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής θα πρέπει να εγκρίνονται χωρίς διαδικασίες επιτροπολογίας, δεδομένου ότι αυτές απλώς αντικατοπτρίζουν την εφαρμογή μιας προκαθορισμένης μεθοδολογίας υπολογισμού.

(72)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(21) ή κάθε πράξη που ισχύει για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 θα πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει για τα προγράμματα και τις πράξεις που υποστηρίζονται από τα Ταμεία που καλύπτονται στο πλαίσιο της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020. Δεδομένου ότι η περίοδος εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 αναμένεται να συνεχιστεί και κατά την περίοδο προγραμματισμού που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό και προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια της εκτέλεσης ορισμένων πράξεων που έχουν εγκριθεί από τον εν λόγω κανονισμό, θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις σταδιακής εφαρμογής. Κάθε επιμέρους φάση της πράξης η οποία πραγματοποιείται σε στάδια, που υπηρετεί τον ίδιο συνολικό στόχο, θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τους κανόνες της περιόδου προγραμματισμού κατά την οποία λαμβάνει χρηματοδότηση.

(73)  Οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και η θέσπιση κοινών δημοσιονομικών κανόνων για ένα μέρος του προϋπολογισμού της Ένωσης στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη λόγω, αφενός, της έκτασης των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών και της καθυστέρησης που εμφανίζουν των ειδικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι πλέον μειονεκτικές περιοχές, καθώς και των περιορισμών των δημοσιονομικών πόρων των κρατών μελών και των περιφερειών και, αφετέρου, λόγω της ανάγκης για ένα συνεκτικό πλαίσιο υλοποίησης που θα καλύπτει περισσότερα ενωσιακά ταμεία υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης. Επομένως, καθώς οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, που ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών. [Τροπολογία 49]

(74)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ I

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Αντικείμενο και ορισμοί

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει:

α)  δημοσιονομικούς κανόνες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης («ΕΓΤΑΑ»), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης (ΤΑΜΕ), το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) («τα Ταμεία»)· [Τροπολογία 50]

β)  κοινές διατάξεις που εφαρμόζονται στο ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ, αλλά και στο ΕΓΤΑΑ όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1α του παρόντος άρθρου. [Τροπολογία 431]

1α.   Ο τίτλος Ι, κεφάλαιο Ι - άρθρο 2 παράγραφος 4α, το κεφάλαιο ΙΙ - άρθρο 5, ο τίτλος ΙΙΙ, κεφάλαιο ΙΙ - άρθρα 22 έως 28 και ο τίτλος IV - κεφάλαιο ΙΙΙ - τμήμα Ι - άρθρα 41 έως 43 εφαρμόζονται στα μέτρα ενίσχυσης που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ και ο τίτλος Ι - κεφάλαιο 1 - άρθρο 2 - παράγραφοι 15 έως 25, καθώς και ο τίτλος V- κεφάλαιο II -τμήμα ΙΙ - άρθρα 52 έως 56 εφαρμόζονται στα χρηματοδοτικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 74 του κανονισμού (ΕΕ) .../... [κανονισμός για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ] και υποστηρίχθηκε από το ΕΓΤΑΑ. [Τροπολογία 432]

2.  Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα σκέλη της απασχόλησης και της κοινωνικής καινοτομίας και της υγείας του ΕΚΤ+, καθώς και στις συνιστώσες άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης του ΕΤΘΑ, του ΤΑΜΕ, του ΤΕΑ και του ΜΔΣΘ, με εξαίρεση την τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής.

3.  Τα άρθρα 4 και 10, το κεφάλαιο III του τίτλου II, το κεφάλαιο II του τίτλου III, και ο τίτλος VIII δεν εφαρμόζονται στο ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ.

4.  Ο τίτλος VIII δεν εφαρμόζεται στο ΕΤΘΑ.

5.  Το άρθρο 11 του κεφαλαίου II και το άρθρο 15 του κεφαλαίου III του τίτλου II, το κεφάλαιο I του τίτλου III, τα άρθρα 33 έως 36 και το άρθρο 38 παράγραφοι 1 έως 4 του κεφαλαίου I, το άρθρο 39 του κεφαλαίου II, το άρθρο 45 του κεφαλαίου III του τίτλου IV, τα άρθρα 67, 71, 73 και 74 του κεφαλαίου II και το κεφάλαιο III του τίτλου VI δεν εφαρμόζονται στα προγράμματα Interreg.

6.  Οι ειδικοί για κάθε Ταμείο κανονισμοί που απαριθμούνται κατωτέρω μπορούν να θεσπίζουν συμπληρωματικούς προς τον παρόντα κανονισμό κανόνες οι οποίοι δεν έρχονται σε αντίθεση με τον παρόντα κανονισμό. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και των ειδικών για κάθε Ταμείο κανονισμών, ο παρών κανονισμός υπερισχύει:

α)  του κανονισμού (ΕΕ) […] («κανονισμός ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής»)(22) ·

β)  του κανονισμού (ΕΕ) […] («κανονισμός ΕΚΤ+»)(23) ·

γ)  του κανονισμού (ΕΕ) […] («κανονισμός ΕΕΣ»)(24) ·

δ)  του κανονισμού (ΕΕ) […] («κανονισμός ΕΤΘΑ»)(25) ·

ε)  του κανονισμού (ΕΕ) […] («κανονισμός ΤΑΜΕ»)(26) ·

στ)  του κανονισμού (ΕΕ) […] («κανονισμός ΤΕΑ»)(27) ·

ζ)  του κανονισμού (ΕΕ) […] («κανονισμός ΜΔΣΘ»)(28).

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)  «σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις»: συστάσεις του Συμβουλίου που εκδόθηκαν βάσει του άρθρου 121 παράγραφος 2 παράγραφοι 2 και 4 και του άρθρου 148 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ σχετικά με τις διαρθρωτικές προκλήσεις που είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστούν μέσω πολυετών επενδύσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Ταμείων, όπως ορίζεται στους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανονισμούς, και σχετικές συστάσεις που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο [XX] του κανονισμού (ΕΕ) [αριθμός του νέου κανονισμού για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· [Τροπολογία 54]

1α)   «αναγκαίος πρόσφορος όρος»: συγκεκριμένη και επακριβώς καθορισμένη προϋπόθεση που συνδέεται πραγματικά με άμεση επίπτωση στην αποτελεσματική και αποδοτική επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου του προγράμματος· [Τροπολογία 55]

2)  «εφαρμοστέο δίκαιο», το ενωσιακό δίκαιο και το σχετικό με την εφαρμογή του εθνικό δίκαιο·

3)  «πράξη»:

α)  έργο, σύμβαση, δράση ή ομάδα έργων που επιλέγονται στο πλαίσιο των σχετικών προγραμμάτων·

β)  στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών μέσων, η συνεισφορά από πρόγραμμα σε χρηματοδοτικό μέσο και σε συνακόλουθη χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται στους τελικούς αποδέκτες από το εν λόγω χρηματοδοτικό μέσο·

4)  «πράξη στρατηγικής σημασίας»: πράξη η οποία συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων ενός προγράμματος και η οποία υπόκειται σε ειδικά μέτρα παρακολούθησης και επικοινωνίας·

4α)  «πρόγραμμα»: στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ όπως αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) [...] («κανονισμός για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ»)· [Τροπολογία 56]

5)  «προτεραιότητα»: στο πλαίσιο του ΤΑΜΕ, του ΤΕΑ και του ΜΔΣΘ, «συγκεκριμένος στόχος»· στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ, «είδος τομέων στήριξης» όπως αναφέρεται στην ονοματολογία που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού ΕΤΘΑ·

6)  «ειδικός στόχος»: στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ, «τομείς στήριξης» όπως αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού για το ΕΤΘΑ·

7)  «ενδιάμεσος φορέας»: κάθε φορέας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που ενεργεί υπό την ευθύνη μιας διαχειριστικής αρχής ή εκτελεί εργασίες ή καθήκοντα εξ ονόματος μιας τέτοιας αρχής·

8)  «δικαιούχος»:

α)  φορέας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οικονομική οντότητα με ή χωρίς νομική προσωπικότητα ή φυσικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη για τη δρομολόγηση ή τη δρομολόγηση και την υλοποίηση πράξεων·

β)  στο πλαίσιο συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα («ΣΔΙΤ»), ο οργανισμός δημοσίου δικαίου που δρομολογεί πράξη ΣΔΙΤ ή ο εταίρος του ιδιωτικού τομέα που επιλέγεται για την υλοποίησή της·

γ)  στο πλαίσιο των καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων, ο φορέας ή η επιχείρηση, ανάλογα με την περίπτωση, που λαμβάνει την ενίσχυση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία η ενίσχυση ανά επιχείρηση είναι μικρότερη από 200 000 EUR, οπότε και το οικείο κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει ότι δικαιούχος είναι ο φορέας που χορηγεί την ενίσχυση, με την επιφύλαξη των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1407/2013(29), (ΕΕ) αριθ. 1408/2013(30) και (ΕΕ) αριθ. 717/2014(31) της Επιτροπής· [Τροπολογία 57]

δ)  στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών μέσων, ο φορέας που εκτελεί το ταμείο χαρτοφυλακίου ή, αν δεν υπάρχει ταμείο χαρτοφυλακίου, ο φορέας που εκτελεί το ειδικό ταμείο ή, εάν η διαχειριστική αρχή διαχειρίζεται το χρηματοδοτικό μέσο, η διαχειριστική αρχή·

9)  «ταμείο μικρών έργων»: πράξη στο πλαίσιο προγράμματος Interreg με στόχο την επιλογή και υλοποίηση έργων, συμπεριλαμβανομένων των έργων διαπροσωπικής κλίμακας, χαμηλού οικονομικού αντικειμένου· [Τροπολογία 58]

10)  «στόχος»: προσυμφωνημένη τιμή που πρέπει να επιτευχθεί στο τέλος της περιόδου σε σχέση με δείκτη που περιλαμβάνεται σε ειδικό στόχο·

11)  «ορόσημο»: ενδιάμεση τιμή που πρέπει να επιτευχθεί σε ορισμένη χρονική στιγμή εντός της περιόδου σε σχέση με δείκτη που περιλαμβάνονται σε έναν ειδικό στόχο·

12)  «δείκτης εκροών»: δείκτης για τη μέτρηση των ειδικών παραδοτέων της παρέμβασης·

13)  «δείκτης αποτελεσμάτων»: δείκτης για τη μέτρηση των βραχυπρόθεσμων επιδράσεων των υποστηριζόμενων παρεμβάσεων, με ιδιαίτερη αναφορά στους άμεσους παραλήπτες, τον στοχευόμενο πληθυσμό ή τους χρήστες της υποδομής·

14)  «πράξη ΣΔΙΤ»: πράξη που εφαρμόζεται στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ δημόσιων φορέων και του ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με συμφωνία ΣΔΙΤ, και που έχει ως στόχο την παροχή δημόσιων υπηρεσιών μέσω επιμερισμού του κινδύνου, συγκέντρωσης εμπειρογνωμοσύνης του ιδιωτικού τομέα ή πρόσθετων πηγών κεφαλαίου·

15)  «χρηματοδοτικό μέσο»: δομή μέσω της οποίας παρέχονται χρηματοπιστωτικά προϊόντα·

16)  «χρηματοπιστωτικό προϊόν»: επενδύσεις μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου, δανείων και εγγυήσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) [...] («δημοσιονομικός κανονισμός»)·

17)  «τελικός αποδέκτης»: νομικό ή φυσικό πρόσωπο που λαμβάνει στήριξη από τα Ταμεία μέσω δικαιούχου ταμείου μικρών έργων ή από ένα χρηματοδοτικό μέσο·

18)  «συνεισφορά προγράμματος»: η στήριξη από τα Ταμεία και την εθνική δημόσια και ιδιωτική, ενδεχομένως, συγχρηματοδότηση σε ένα χρηματοδοτικό μέσο·

19)  «φορέας υλοποίησης χρηματοδοτικού μέσου»: φορέας ο οποίος διέπεται από το δημόσιο ή το ιδιωτικό δίκαιο, και διεκπεραιώνει καθήκοντα ταμείου χαρτοφυλακίου ή ειδικού ταμείου·

20)  «ταμείο χαρτοφυλακίου»: ταμείο που συστάθηκε από διαχειριστική αρχή βάσει ενός ή περισσοτέρων προγραμμάτων, για την υλοποίηση χρηματοδοτικών μέσων μέσω ενός ή περισσότερων ειδικών ταμείων·

21)  «ειδικό ταμείο»: ταμείο που συστάθηκε από διαχειριστική αρχή ή το ταμείο χαρτοφυλακίου για να προσφέρει μέσω του οποίου προσφέρονται χρηματοπιστωτικά προϊόντα σε τελικούς αποδέκτες· [Τροπολογία 59]

22)  «αποτέλεσμα μόχλευσης»: το ποσό της επιστρεπτέας χρηματοδότησης που παρέχεται σε τελικούς αποδέκτες διαιρούμενο διά του ποσού της συνεισφοράς από τα Ταμεία·

23)  «συντελεστής πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος»: στο πλαίσιο των μέσων εγγύησης, η σχέση μεταξύ της αξίας των υποκείμενων εκταμιευμένων νέων δανείων, επενδύσεων μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου, και του ποσού της συνεισφοράς προγράμματος που έχει διατεθεί όπως συμφωνήθηκε σε συμβάσεις εγγυήσεων για την κάλυψη αναμενόμενων και μη αναμενόμενων ζημιών από τα εν λόγω νέα δάνεια, επενδύσεις μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου·

24)  «δαπάνες διαχείρισης»: άμεσες ή έμμεσες δαπάνες που επιστρέφονται βάσει δικαιολογητικών των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων·

25)  «αμοιβή διαχείρισης»: αμοιβή για παροχή υπηρεσιών, όπως καθορίζεται στη συμφωνία χρηματοδότησης μεταξύ της διαχειριστικής αρχής και του φορέα υλοποίησης ταμείου χαρτοφυλακίου ή ειδικού ταμείου· και, κατά περίπτωση, μεταξύ του φορέα υλοποίησης ταμείου χαρτοφυλακίου και του φορέα υλοποίησης ειδικού ταμείου·

26)  «μετεγκατάσταση»: μεταφορά της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας ή μέρους αυτής, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 61α, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής(32) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 ΣΛΕΕ·

27)  «δημόσια συνεισφορά»: κάθε συνεισφορά για τη χρηματοδότηση πράξεων η οποία προέρχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή οποιονδήποτε ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) που έχει ιδρυθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(33), τον προϋπολογισμό της Ένωσης που διατίθεται στα Ταμεία, τον προϋπολογισμό οργανισμών δημοσίου δικαίου ή τον προϋπολογισμό ενώσεων δημόσιων αρχών ή οργανισμών δημοσίου δικαίου και, προκειμένου να προσδιοριστεί το ποσοστό συγχρηματοδότησης για προγράμματα ή τις προτεραιότητες του ΕΚΤ+, σε αυτήν είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται οποιοιδήποτε χρηματοδοτικοί πόροι στους οποίους συνεισφέρουν συλλογικά εργοδότες και εργαζόμενοι·

28)  «λογιστική χρήση»: η περίοδος από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου το επόμενου έτους, εκτός από την πρώτη λογιστική χρήση της προγραμματικής περιόδου, η οποία καλύπτει την περίοδο από την ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών έως την 30ή Ιουνίου 2022· η τελική λογιστική χρήση είναι η περίοδος από την 1η Ιουλίου 2029 έως τις 30 Ιουνίου 2030·

29)  «παρατυπία»: κάθε παράβαση του εφαρμοστέου δικαίου, η οποία προκύπτει από πράξη ή παράλειψη οικονομικού φορέα που εμπλέκεται στην εκτέλεση των Ταμείων, και η οποία ζημιώνει ή ενδέχεται να ζημιώσει τον προϋπολογισμό της Ένωσης με καταλογισμό αδικαιολόγητων δαπανών στον εν λόγω προϋπολογισμό·

30)  «σοβαρή ανεπάρκεια»: ανεπάρκεια όσον αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου ενός προγράμματος για το οποίο απαιτούνται σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, και όταν οποιαδήποτε από τις βασικές απαιτήσεις 2, 4, 5, 9, 12, 13 και 15, όπως αναφέρονται στο παράρτημα X, ή δύο ή περισσότερες από τις άλλες βασικές απαιτήσεις αξιολογούνται ότι εμπίπτουν στις κατηγορίες 3 και 4 του εν λόγω παραρτήματος·

31)  «συνολικό ποσοστό σφάλματος»: το άθροισμα των προβλεπόμενων τυχαίων σφαλμάτων και, κατά περίπτωση, των συστημικών σφαλμάτων και των μη διορθωμένων ανωμαλιών, διαιρούμενων διά του πληθυσμού·

32)  «εναπομένον ποσοστό σφάλματος»: το συνολικό ποσοστό σφαλμάτων μείον τις δημοσιονομικές διορθώσεις που εφαρμόστηκαν από το κράτος μέλος, οι οποίες προορίζονται να μειώσουν τους κινδύνους που εντοπίστηκαν από την ελεγκτική αρχή κατά τους λογιστικούς ελέγχους των πράξεων·

33)  «περατωθείσα πράξη»: πράξη που έχει ολοκληρωθεί φυσικά ή υλοποιηθεί πλήρως και για την οποία έχουν καταβληθεί όλες οι σχετικές πληρωμές από τους δικαιούχους και έχει καταβληθεί στους δικαιούχους η αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά·

34)  «μονάδα δειγματοληψίας»: μία από τις μονάδες, που μπορεί να είναι είτε μια πράξη είτε ένα έργο στο πλαίσιο μιας πράξης είτε μια αίτηση πληρωμής από έναν δικαιούχο, στην οποία ένας πληθυσμός διαιρείται για σκοπούς δειγματοληψίας·

35)  «λογαριασμός υπό μεσεγγύηση»: στην περίπτωση πράξης ΣΔΙΤ, τραπεζικός λογαριασμός που καλύπτεται από γραπτή συμφωνία μεταξύ του δικαιούχου δημόσιου φορέα και του εταίρου του ιδιωτικού τομέα, που έχει εγκριθεί από τη διαχειριστική αρχή ή ενδιάμεσο φορέα και χρησιμοποιείται για πληρωμές κατά τη διάρκεια και/ή μετά την περίοδο επιλεξιμότητας.

36)  «συμμετέχων»: φυσικό πρόσωπο που επωφελείται από μια πράξη αλλά δεν λαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη από τα Ταμεία·

36α)  «αρχή ‘προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση’»: ιεράρχηση, στο πλαίσιο των αποφάσεων για τον σχεδιασμό, την πολιτική και τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας, των μέτρων που καθιστούν περισσότερο αποδοτικές την προσφορά και τη ζήτηση ενέργειας· [Τροπολογία 60]

37)  «ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή»: διαδικασία που εξασφαλίζει ότι η υποδομή είναι ανθεκτική σε σχέση με τις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ή με τους εθνικούς κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές, εφόσον υπάρχουν, ή διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ότι τηρείται η αρχή «προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση» και ότι επιλέγονται ειδικές κατευθύνσεις για τη μείωση των εκπομπών και την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές· [Τροπολογία 61]

37α)  «ΕΤΕπ»: η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ή οποιαδήποτε θυγατρική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. [Τροπολογία 62]

Άρθρο 3

Υπολογισμός προθεσμιών για τις δράσεις της Επιτροπής

Όταν προβλέπεται προθεσμία για δράση της Επιτροπής, η προθεσμία αυτή αρχίζει να υπολογίζεται αφού έχουν υποβληθεί από το κράτος μέλος όλες οι πληροφορίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό ή στους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανονισμούς.

Η προθεσμία αυτή αναστέλλεται από την επόμενη της ημερομηνίας κατά την οποία η Επιτροπή αποστέλλει τις παρατηρήσεις της ή αίτημα για αναθεώρηση των εγγράφων στο κράτος μέλος και έως ότου το κράτος μέλος απαντήσει στην Επιτροπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Στόχοι και αρχές πολιτικής για τη στήριξη των Ταμείων

Άρθρο 4

Στόχοι πολιτικής

1.  Το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ στηρίζουν τους ακόλουθους στόχους πολιτικής:

α)  μια πιο ανταγωνιστική και εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και της ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων· [Τροπολογία 63]

β)  μια πιο πράσινη και ανθεκτική Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και καθ’ οδόν προς μια οικονομία καθαρών μηδενικών εκπομπών, μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και μπλε επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων· [Τροπολογία 64]

γ)  μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης της έξυπνης και βιώσιμης κινητικότητας, και των περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ· [Τροπολογία 65]

δ)  μια πιο κοινωνική Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· [Τροπολογία 66]

ε)  μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης όλων των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιφερειών και περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών. [Τροπολογία 67]

2.  Το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής συμβάλλουν στην υλοποίηση των δράσεων της Ένωσης που οδηγούν στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της, σύμφωνα με το άρθρο 174 ΣΛΕΕ, επιδιώκοντας την επίτευξη των εξής στόχων:

α)  Eπενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής· και

β)  Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (Interreg), που υποστηρίζεται από το ΕΤΠΑ.

3.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι σχετικές πράξεις συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην αλλαγή του κλίματος καθ’ όλη τη διαδικασία σχεδιασμού και εκτέλεσης και παρέχουν στοιχεία σχετικά με την υποστήριξη των στόχων σε σχέση με το περιβάλλον και το κλίμα, χρησιμοποιώντας μια μεθοδολογία που βασίζεται στα είδη παρέμβασης για κάθε Ταμείο. Η εν λόγω μεθοδολογία συνίσταται στον καθορισμό συγκεκριμένου συντελεστή στάθμισης για τη στήριξη που παρέχεται σε επίπεδο που να αντικατοπτρίζει το μέτρο στο οποίο η στήριξη αυτή συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων σε σχέση με το περιβάλλον και το κλίμα. Στην περίπτωση του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ+ και του Ταμείου Συνοχής, οι συντελεστές στάθμισης αφορούν τις διαστάσεις και τους κωδικούς για τα είδη παρέμβασης που καθορίζονται στο παράρτημα I. [Τροπολογία 68]

4.  Σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους και τηρώντας τις αρχές τις επικουρικότητας και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξασφαλίζουν τον συντονισμό, τη συμπληρωματικότητα και τη συνοχή ανάμεσα στα Ταμεία και τα άλλα ενωσιακά μέσα, όπως το πρόγραμμα στήριξης των μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων του εργαλείου υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων και του μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης. Βελτιστοποιούν τους μηχανισμούς για τον συντονισμό μεταξύ των αρμοδίων ώστε προκειμένου να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις κατά τον σχεδιασμό και την εκτέλεση. [Τροπολογία 69]

4α.   Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τους σχετικούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. [Τροπολογία 70]

Άρθρο 5

Επιμερισμένη διαχείριση

1.  Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το θεσμικό και το νομικό τους πλαίσιο, και η Επιτροπή εκτελούν τον προϋπολογισμό της Ένωσης που διατίθεται για τα Ταμεία υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο [63] του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) [αριθμός του νέου δημοσιονομικού κανονισμού] (ο «δημοσιονομικός κανονισμός»). [Τροπολογία 71]

2.  Ωστόσο Με την επιφύλαξη του άρθρου 1 παράγραφος 2, η Επιτροπή εκτελεί το ποσό στήριξης από το Ταμείο Συνοχής που μεταφέρεται στον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» («ΜΣΕ»), την Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία, τις διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία, το ποσό στήριξης που μεταφέρεται από το ΕΚΤ+ στη διακρατική συνεργασία, τα ποσά που χορηγούνται στον μηχανισμό InvestEU(34) και την τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής υπό καθεστώς άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης, σύμφωνα με [το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ)] του δημοσιονομικού κανονισμού. [Τροπολογία 72]

3.  Η Επιτροπή μπορεί, με τη συμφωνία του οικείου κράτους μέλους και της οικείας περιφέρειας, να εφαρμόσει τη συνεργασία των εξόχως απόκεντρων περιοχών στο πλαίσιο του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης. [Τροπολογία 73]

Άρθρο 6

Εταιρική σχέση και πολυεπίπεδη διακυβέρνηση

1.  Για τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και για κάθε πρόγραμμα, κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με το θεσμικό και το νομικό του πλαίσιο, οργανώνει ολοκληρωμένη, αποτελεσματική εταιρική σχέση με τις αρμόδιες περιφερειακές και τοπικές αρχές. Η εν λόγω εταιρική σχέση περιλαμβάνει τουλάχιστον τους ακόλουθους εταίρους: [Τροπολογία 74]

α)  τις περιφερειακές, τοπικές, αστικές και άλλες δημόσιες αρχές· [Τροπολογία 75]

β)  τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους·

γ)  σχετικούς φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, όπως περιβαλλοντικούς εταίρους, μη κυβερνητικές οργανώσεις, και φορείς που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων, [Τροπολογία 76]

γα)   ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, ανάλογα με την περίπτωση. [Τροπολογία 77]

2.  Σύμφωνα με την προσέγγιση αρχή της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και ακολουθώντας μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή, το κράτος μέλος προωθεί τη συμμετοχή των εν λόγω εταίρων τόσο στην εκπόνηση συμφωνιών εταιρικής σχέσης όσο και σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, και της εφαρμογής και της αξιολόγησης των προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στις επιτροπές παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 34. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη διαθέτουν κατάλληλο ποσοστό από τους πόρους των Ταμείων για την ανάπτυξη των διοικητικών ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Στα διασυνοριακά προγράμματα, τα οικεία κράτη μέλη εντάσσουν εταίρους από όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. [Τροπολογίες 78 και 459]

3.  Η οργάνωση και η εφαρμογή της εταιρικής σχέσης πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής(35). Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 107, σχετικά με τροποποιήσεις του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 240/2014, για την προσαρμογή του εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού στον παρόντα κανονισμό. [Τροπολογία 79]

4.  Τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τους εταίρους στο επίπεδο της Ένωσης σχετικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με το αποτέλεσμα. [Τροπολογία 80]

Άρθρο 6α

Οριζόντιες αρχές

1.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή διασφαλίζουν τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τη συμμόρφωση με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την εκτέλεση των Ταμείων.

2.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή διασφαλίζουν ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου λαμβάνονται υπόψη και προάγονται σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας και της υλοποίησης των προγραμμάτων, μεταξύ άλλων και κατά την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την αξιολόγηση.

3.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκεύματος ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού κατά την προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων, καθώς και κατά την υποβολή των σχετικών εκθέσεων. Ειδικότερα, η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρίες λαμβάνεται υπόψη σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας και της εφαρμογής των προγραμμάτων.

4.  Οι στόχοι των Ταμείων επιδιώκονται με βάση την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, στο πλαίσιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ και της προώθησης από την Ένωση του στόχου της διαφύλαξης, της προστασίας και της βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, λαμβανομένης υπόψη της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», όπως ορίζεται στο άρθρο 191 παράγραφοι 1 και 2 ΣΛΕΕ.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή διασφαλίζουν ότι, κατά την προετοιμασία και την εφαρμογή των προγραμμάτων, προάγονται οι απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, η αποδοτική χρήση των πόρων, η αρχή της προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση, η κοινωνικά δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή σε αυτήν, η προστασία της βιοποικιλότητας, η ανθεκτικότητα στις καταστροφές, η πρόληψη και η διαχείριση κινδύνων. Επιδιώκουν την αποφυγή επενδύσεων που αφορούν την παραγωγή, επεξεργασία, διανομή, αποθήκευση ή καύση ορυκτών καυσίμων. [Τροπολογία 81]

ΤΙΤΛΟΣ II

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Συμφωνία εταιρικής σχέσης

Άρθρο 7

Κατάρτιση και υποβολή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης

1.  Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει συμφωνία εταιρικής σχέσης που ορίζει ρυθμίσεις για τη χρήση των Ταμείων με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027. Η εν λόγω συμφωνία εταιρικής σχέσης καταρτίζεται σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας που θεσπίστηκε από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής. [Τροπολογία 82]

2.  Το κράτος μέλος υποβάλλει τη συμφωνία εταιρικής σχέσης στην Επιτροπή πριν από την υποβολή του πρώτου προγράμματος ή ταυτόχρονα μ’ αυτή, το αργότερο έως τις 30 Απριλίου 2021. [Τροπολογία 83]

3.  Η συμφωνία εταιρικής σχέσης είναι δυνατόν να υποβληθεί σε συνδυασμό με το αντίστοιχο ετήσιο εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεωνκαι το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα. [Τροπολογία 84]

4.  Το κράτος μέλος καταρτίζει τη συμφωνία εταιρικής σχέσης σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα II. Μπορεί να συμπεριλάβει τη συμφωνία εταιρικής σχέσης σε ένα από τα προγράμματά του.

5.  Τα προγράμματα Interreg είναι δυνατόν να υποβληθούν στην Επιτροπή πριν από την υποβολή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης.

Άρθρο 8

Περιεχόμενο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης

Η συμφωνία εταιρικής σχέσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)  τους επιλεγμένους στόχους πολιτικής, στους οποίους αναφέρεται ποια Ταμεία και προγράμματα θα επιδιώκουν τους συγκεκριμένους στόχους και με ποια αιτιολογία και, κατά περίπτωση, με αιτιολογία της χρήσης του τρόπου υλοποίησης του μηχανισμού InvestEU, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών ειδικών ανά χώρα συστάσεων και των περιφερειακών προκλήσεων, οι οποίες και απαριθμούνται· [Τροπολογία 85]

β)  για καθέναν από τους επιλεγμένους στόχους πολιτικής που αναφέρονται στο στοιχείο α):

i)  περίληψη των επιλογών πολιτικής και των κύριων αναμενόμενων αποτελεσμάτων για κάθε Ταμείο, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, μέσω της χρήσης του μηχανισμού InvestEU· [Τροπολογία 86]

ii)  συντονισμό, οριοθέτηση και συμπληρωματικότητα μεταξύ των Ταμείων και, κατά περίπτωση, συντονισμό μεταξύ εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων, ιδίως όσον αφορά τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) [...] (ο «κανονισμός για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ»)· [Τροπολογία 87]

iii)  συμπληρωματικότητες και συνέργειες μεταξύ των Ταμείων και άλλων ενωσιακών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών ολοκληρωμένων έργων και των έργων στρατηγικής σημασίας του προγράμματος LIFE, και, κατά περίπτωση, των έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του «Ορίζων Ευρώπη»· [Τροπολογία 88]

iiiα)   υλοποίηση των στόχων, των πολιτικών και των μέτρων στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα· [Τροπολογία 89]

γ)  το προκαταρκτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο από κάθε Ταμείο ανά στόχο πολιτικής σε εθνικό και, ανάλογα με την περίπτωση, σε περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με τους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανόνες σχετικά με τη θεματική συγκέντρωση· [Τροπολογία 90]

δ)  κατά περίπτωση, την κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων ανά κατηγορία περιφερειών, που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 2, και τα ποσά των κονδυλίων που προτείνεται να μεταφερθούν μεταξύ των κατηγοριών περιφερειών, σύμφωνα με το άρθρο 105· [Τροπολογία 91]

ε)  τα ποσά των εισφορών για τον μηχανισμό InvestEU ανά Ταμείο και ανά κατηγορία περιφέρειας· [Τροπολογία 92]

στ)  τον κατάλογο των προβλεπόμενων προγραμμάτων στο πλαίσιο των Ταμείων με τα αντίστοιχα προκαταρκτικά χρηματοδοτικά κονδύλια ανά ταμείο και την αντίστοιχη εθνική συνεισφορά ανά κατηγορία περιφέρειας·

ζ)  συνοπτική παρουσίαση των δράσεων που αναλαμβάνει το οικείο κράτος μέλος με στόχο την ενίσχυση της διοικητικής του ικανότητας για την εκτέλεση των Ταμείων και του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που διαθέτει· [Τροπολογία 93]

ζα)   κατά περίπτωση, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων ή/και των ειδικών αναγκών των περιφερειών και των περιοχών· [Τροπολογία 94]

ζβ)   στρατηγική επικοινωνίας και προβολής. [Τροπολογία 95]

Η ΕΤΕπ δύναται, κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών, να συμμετέχει στην προετοιμασία της συμφωνίας εταιρικής σχέσης, καθώς και σε δραστηριότητες που αφορούν την προετοιμασία των πράξεων, των χρηματοδοτικών μέσων και των ΣΔΙΤ. [Τροπολογία 96]

Σε σχέση με τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg), η συμφωνία εταιρικής σχέσης περιλαμβάνει μόνο τον κατάλογο των προβλεπόμενων προγραμμάτων και τις ανάγκες διασυνοριακών επενδύσεων στο οικείο κράτος μέλος. [Τροπολογία 97]

Άρθρο 9

Έγκριση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης

1.  Η Επιτροπή αξιολογεί τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και τη συμμόρφωσή της με τον παρόντα κανονισμό και τους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανόνες. Η Επιτροπή στην αξιολόγησή της λαμβάνει ιδίως υπόψη τις πρόνοιες των άρθρων 4 και 6, τις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις, καθώς και τα μέτρα που συνδέονται με τα ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται. [Τροπολογία 98]

2.  Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις εντός τριών δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της συμφωνίας εταιρικής σχέσης από το κράτος μέλος. [Τροπολογία 99]

3.  Το κράτος μέλος επανεξετάζει τη συμφωνία εταιρικής σχέσης, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από την Επιτροπή, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της υποβολής τους. [Τροπολογία 100]

4.  Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικής πράξης, για την έγκριση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης, το αργότερο τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία πρώτης υποβολής της εν λόγω συμφωνίας εταιρικής σχέσης από το οικείο κράτος μέλος. Η συμφωνία εταιρικής σχέσης δεν τροποποιείται. [Τροπολογία 101]

5.  Αν, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4, η συμφωνία εταιρικής σχέσης εντάσσεται σε πρόγραμμα, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικής πράξης, για την έγκριση του εν λόγω προγράμματος, το αργότερο έξι μήνες μετά την ημερομηνία υποβολής του εν λόγω προγράμματος από το οικείο κράτος μέλος.

Άρθρο 10

Χρήση του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ+, του Ταμείου Συνοχής και του ΕΤΘΑ που υλοποιούνται μέσω του μηχανισμού InvestEU

1.  Από την 1η Ιανουαρίου 2023, τα κράτη μέλη, με τη σύμφωνη γνώμη των οικείων διαχειριστικών αρχών, μπορούν να διαθέτουν, στη συμφωνία εταιρικής σχέσης ή την στην αίτηση τροποποίησης ενός προγράμματος, το ποσό έως το 2 % του ποσού του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ+, του Ταμείου Συνοχής και του ΕΤΘΑ που πρόκειται να καταβληθεί στον μηχανισμό InvestEU και να υλοποιηθεί μέσω εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό. Το ποσό της συνεισφοράς προς τον μηχανισμό InvestEU δεν υπερβαίνει το 5 % του συνολικού κονδυλίου για κάθε Ταμείο, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις. Οι εν λόγω συνεισφορές δεν συνιστούν μεταφορές πόρων βάσει του άρθρου 21. Έως το 3% του συνολικού κονδυλίου για κάθε Ταμείο μπορεί να διατεθεί περαιτέρω στον μηχανισμό InvestEU στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης. Οι εν λόγω συνεισφορές είναι διαθέσιμες για επενδύσεις που συνάδουν με τους στόχους της πολιτικής για τη συνοχή και που προορίζονται για την ίδια κατηγορία περιφερειών που αποτελούν στόχο των Ταμείων προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση συνεισφοράς ποσού από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ στον μηχανισμό InvestEU εφαρμόζονται οι αναγκαίοι πρόσφοροι όροι που περιγράφονται στο άρθρο 11 και στα παραρτήματα ΙΙΙ και IV του παρόντος κανονισμού. Μόνον οι πόροι των μελλοντικών ημερολογιακών ετών μπορούν να διατεθούν. [Τροπολογία 428]

2.  Για τη συμφωνία εταιρικής σχέσης, μπορούν να διατίθενται οι πόροι του τρέχοντος και των μελλοντικών ημερολογιακών ετών. Για την αίτηση τροποποίησης ενός προγράμματος, μπορούν να διατίθενται μόνο οι πόροι των μελλοντικών ημερολογιακών ετών. [Τροπολογία 103]

3.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χρησιμοποιείται για την τροφοδότηση του μέρους της εγγύησης της ΕΕ που αφορά το τμήμα του αντίστοιχου κράτους μέλους. [Τροπολογία 104]

4.  Αν δεν έχει συναφθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 2023 συμφωνία συνεισφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο [9] του [κανονισμού InvestEU], για ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και διατίθεται στο πλαίσιο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης, το κράτος μέλος υποβάλλει αίτημα για τροποποίηση ενός προγράμματος ή προγραμμάτων ώστε να χρησιμοποιηθεί το αντίστοιχο ποσό. [Τροπολογία 105]

Η συμφωνία συνεισφοράς για ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και διατίθεται στην αίτηση τροποποίησης ενός προγράμματος συνάπτεται, ή τροποποιείται, κατά περίπτωση, ταυτόχρονα με την έγκριση της απόφασης για την τροποποίηση του προγράμματος. [Τροπολογία 106]

5.  Αν δεν έχει συναφθεί, εντός εννέα μηνών από την έγκριση της συμφωνίας συνεισφοράς, συμφωνία εγγύησης, όπως ορίζεται στο άρθρο [9] του [κανονισμού InvestEU], τα αντίστοιχα ποσά που έχουν καταβληθεί στο κοινό ταμείο προβλέψεων ως πρόβλεψη επιστρέφονται σε ένα στο αρχικό πρόγραμμα ή προγράμματα και το κράτος μέλος υποβάλλει αντίστοιχη αίτηση για τροποποίηση του προγράμματος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι πόροι προηγούμενων ημερολογιακών ετών μπορούν να τροποποιηθούν, εφόσον δεν έχουν εκτελεστεί ακόμα οι αναλήψεις υποχρεώσεων. [Τροπολογία 107]

6.  Αν μια συμφωνία εγγύησης, όπως ορίζεται στο άρθρο [9] του [κανονισμού InvestEU], δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως εντός τεσσάρων ετών από την υπογραφή της συμφωνίας εγγύησης, το κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει τα ποσά που δεσμεύτηκαν στη συμφωνία εγγύησης, αλλά δεν καλύπτουν τα υποκείμενα δάνεια ή άλλα μέσα ανάληψης κινδύνου, να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 5.

7.  Οι πόροι που προέρχονται από τα ποσά που καταβλήθηκαν στον μηχανισμό InvestEU, ή μπορούν να αποδοθούν σ’ αυτά και υλοποιούνται μέσω εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό διατίθενται στο κράτος μέλος και στην τοπική ή περιφερειακή αρχή την οποία αφορά η συνεισφορά και χρησιμοποιούνται για την παροχή υποστήριξης στο πλαίσιο του ίδιου στόχου ή των ίδιων στόχων υπό μορφή χρηματοδοτικών μέσων. [Τροπολογία 108]

8.  Η Επιτροπή επανεγγράφει στον προϋπολογισμό τα καταβληθέντα ποσά τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για τον μηχανισμό InvestEU για το έτος κατά το οποίο εγκρίνεται η αντίστοιχη τροποποίηση προγράμματος. Η εν λόγω επανεγγραφή στον προϋπολογισμό δεν μπορεί να υπερβαίνει το έτος 2027.

Η προθεσμία για την αποδέσμευση του επανεγγεγραμμένου ποσού στον προϋπολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 99 αρχίζει από το έτος κατά το οποίο η συνεισφορά επανεγγράφηκε στον προϋπολογισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Αναγκαίοι πρόσφοροι όροι και πλαίσιο επιδόσεων

Άρθρο 11

Αναγκαίοι πρόσφοροι όροι

1.  Για κάθε ειδικό στόχο, ορίζονται στον παρόντα κανονισμό οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίησή του («αναγκαίοι πρόσφοροι όροι»). Οι αναγκαίοι πρόσφοροι όροι εφαρμόζονται καθ’ όσον συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων του προγράμματος. [Τροπολογία 109]

Στο παράρτημα ΙΙΙ καθορίζονται οριζόντιοι αναγκαίοι πρόσφοροι όροι που ισχύουν για όλους τους ειδικούς στόχους και τα αναγκαία κριτήρια για την αξιολόγηση της πλήρωσής τους.

Στο παράρτημα IV καθορίζονται θεματικοί αναγκαίοι πρόσφοροι όροι για το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΚΤ+, καθώς και τα αναγκαία κριτήρια για την αξιολόγηση της πλήρωσής τους.

2.  Κατά την κατάρτιση ενός προγράμματος ή την προσθήκη νέου ειδικού στόχου στο πλαίσιο τροποποίησης ενός προγράμματος, το κράτος μέλος αξιολογεί κατά πόσον πληρούνται οι αναγκαίοι πρόσφοροι όροι που συνδέονται με τον επιλεγέντα ειδικό στόχο. Ένας αναγκαίος πρόσφορος όρος πληρούται όταν συντρέχουν όλα τα σχετικά κριτήρια. Το κράτος μέλος καθορίζει σε κάθε πρόγραμμα ή στην τροποποίηση του προγράμματος τους πληρούμενους και τους μη πληρούμενους αναγκαίους πρόσφορους όρους και, εφόσον κρίνει ότι ένας αναγκαίος πρόσφορος όρος πληρούται, παρέχει αιτιολόγηση. Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, η ΕΤΕπ μπορεί να συμβάλει στις αξιολογήσεις των απαραίτητων ενεργειών για την πλήρωση των σχετικών αναγκαίων πρόσφορων όρων. [Τροπολογία 110]

3.  Όταν ένας αναγκαίος πρόσφορος όρος δεν πληρούται κατά τη στιγμή της έγκρισης του προγράμματος ή της τροποποίησης του προγράμματος, το κράτος μέλος, ευθύς μόλις θεωρήσει ότι ο αναγκαίος πρόσφορος όρος πληρούται, υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή, στην οποία παραθέτει τη σχετική αιτιολόγηση.

4.  Η Επιτροπή, εντός τριών δύο μηνών από τη λήψη των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 3, διενεργεί αξιολόγηση και ενημερώνει το κράτος μέλος εάν συμφωνεί ως προς την πλήρωση. [Τροπολογία 111]

Αν η Επιτροπή διαφωνεί με την εκτίμηση του κράτους μέλους, ενημερώνει σχετικά το κράτος μέλος και του παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός προθεσμίας ενός μηνός δύο μηνών κατ’ ανώτατο όριο. [Τροπολογία 112]

5.  Οι δαπάνες σε σχέση με πράξεις που συνδέονται με την επίτευξη του ειδικού στόχου δεν είναι δυνατόν να περιληφθούν στις αιτήσεις πληρωμής έως ότου προτού η Επιτροπή ενημερώσει το κράτος μέλος σχετικά με την πλήρωση του αναγκαίου πρόσφορου όρου, σύμφωνα με την παράγραφο 4, με την επιφύλαξη της αναστολής της εκταμίευσης μέχρι να πληρωθεί ο όρος. [Τροπολογία 113]

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις πράξεις που συμβάλλουν στην πλήρωση του αντίστοιχου αναγκαίου πρόσφορου όρου.

6.  Το κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι αναγκαίοι πρόσφοροι όροι πληρούνται και εφαρμόζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού. Ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με οποιαδήποτε τροποποίηση που επηρεάζει την πλήρωση των αναγκαίων πρόσφορων όρων.

Αν η Επιτροπή κρίνει ότι ένας αναγκαίος πρόσφορος όρος δεν πληρούται πλέον, ενημερώνει σχετικά το κράτος μέλος και του παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός προθεσμίας ενός μηνός. Αν Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο αναγκαίος πρόσφορος όρος εξακολουθεί να μην πληρούται, οι δαπάνες σε σχέση με τον σχετικό ειδικό στόχο δεν είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν στις αιτήσεις πληρωμής από την ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά το κράτος μέλος.

7.  Το παράρτημα IV δεν εφαρμόζεται σε προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΘΑ.

Άρθρο 12

Πλαίσιο επιδόσεων

1.  Το κράτος μέλος, κατά περίπτωση, σε συνεργασία με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, καθορίζει πλαίσιο επιδόσεων, το οποίο καθιστά δυνατή την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις των προγραμμάτων κατά τη διάρκεια της εφαρμογής τους και την αξιολόγηση των επιδόσεων αυτών, και συμβάλλει στη μέτρηση των συνολικών επιδόσεων των Ταμείων. [Τροπολογία 115]

Το πλαίσιο επιδόσεων αποτελείται από:

α)  τους δείκτες εκροών και τους δείκτες αποτελεσμάτων που συνδέονται με τους ειδικούς στόχους που έχουν τεθεί στους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανονισμούς·

β)  τα ορόσημα που πρέπει να επιτευχθούν έως το τέλος του έτους 2024 για τους δείκτες εκροών· και

γ)  τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν έως το τέλος του έτους 2029 για τους δείκτες εκροών και τους δείκτες αποτελεσμάτων.

2.  Τα ορόσημα και οι στόχοι καθορίζονται σε σχέση με κάθε ειδικό στόχο στο πλαίσιο ενός προγράμματος, με εξαίρεση την τεχνική βοήθεια και τον ειδικό στόχο για την αντιμετώπιση των υλικών στερήσεων που ορίζονται στο άρθρο [4 στοιχείο γ) σημείο vii) 4 παράγραφος 1 σημείο xi)] του κανονισμού ΕΚΤ+. [Τροπολογία 116]

3.  Τα ορόσημα και οι στόχοι επιτρέπουν στην Επιτροπή και το κράτος μέλος να μετρούν την πρόοδο προς την κατεύθυνση της επίτευξης των ειδικών στόχων. Πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο [33 παράγραφος 3] του δημοσιονομικού κανονισμού.

Άρθρο 13

Μεθοδολογίες για την κατάρτιση του πλαισίου επιδόσεων

1.  Οι μεθοδολογίες για την κατάρτιση του πλαισίου επιδόσεων περιλαμβάνουν:

α)  τα κριτήρια που εφαρμόζει το κράτος μέλος για την επιλογή των δεικτών·

β)  τα δεδομένα ή τα αποδεικτικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται, τη διασφάλιση ποιότητας των δεδομένων και τη μέθοδο υπολογισμού·

γ)  τους παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω παράγοντες έχουν ληφθεί υπόψη.

2.  Το κράτος μέλος θέτει στη διάθεση της Επιτροπής τις εν λόγω μεθοδολογίες, κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Άρθρο 14

Ενδιάμεση επανεξέταση

1.  Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής, το κράτος μέλος επανεξετάζει και οι σχετικές διαχειριστικές αρχές επανεξετάζουν κάθε πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: [Τροπολογία 117]

α)  τις νέες προκλήσεις που προσδιορίζονται στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις που θα εγκριθούν το 2024 και τους στόχους που προσδιορίζονται στο πλαίσιο της υλοποίησης των ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων για το κλίμα και την ενέργεια, ανάλογα με την περίπτωση· [Τροπολογία 118]

β)  την κοινωνικοοικονομική κατάσταση του οικείου κράτους μέλους ή περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένων της πορείας εφαρμογής του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και των εδαφικών αναγκών με στόχο τη μείωση των διαφορών, καθώς και των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων· [Τροπολογία 119]

γ)  την πρόοδο ως προς την επίτευξη των οροσήμων·

δ)  την έκβαση της τεχνικής προσαρμογής η οποία καθορίζεται στο άρθρο 104 παράγραφος 2, κατά περίπτωση,

δα)  οποιεσδήποτε μείζονες αρνητικές χρηματοπιστωτικές, οικονομικές ή κοινωνικές εξελίξεις που απαιτούν προσαρμογή των προγραμμάτων, μεταξύ άλλων ως συνέπεια σύμμετρων ή ασύμμετρων κλυδωνισμών στα κράτη μέλη και τις περιφέρειές τους. [Τροπολογία 120]

2.  Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της επανεξέτασης, ως τις 31 Μαρτίου 2025 το κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή αίτηση τροποποίησης για κάθε πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 ή δηλώνει ότι δεν απαιτείται τροποποίηση. Το κράτος μέλος αιτιολογεί την τροποποίηση με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή, ανάλογα με την περίπτωση, δηλώνει τον λόγο μη αίτησης τροποποίησης του προγράμματος. [Τροπολογία 121]

Το αναθεωρημένο πρόγραμμα περιλαμβάνει:

α)  την κατανομή τα αναθεωρημένα αρχικά κονδύλια των χρηματοδοτικών πόρων ανά προτεραιότητα, συμπεριλαμβανομένων των ποσών για τα έτη 2026 και 2027· [Τροπολογία 122]

β)  αναθεωρημένους ή νέους στόχους·

βα)   τα ποσά των εισφορών για τον μηχανισμό InvestEU ανά Ταμείο και ανά κατηγορία περιφέρειας, κατά περίπτωση· [Τροπολογία 123]

γ)  τα αναθεωρημένα κονδύλια των χρηματοδοτικών πόρων, που προκύπτουν από την τεχνική προσαρμογή η οποία καθορίζεται στο άρθρο 104 παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένων των ποσών για τα έτη 2025, 2026 και 2027, κατά περίπτωση.

3.  Όταν ως αποτέλεσμα της επανεξέτασης υποβάλλεται νέο πρόγραμμα, το σχέδιο χρηματοδότησης βάσει του άρθρου 17 παράγραφος 3 στοιχείο στ) σημείο ii) καλύπτει το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για κάθε Ταμείο από το έτος έγκρισης του προγράμματος.

3α.   Η Επιτροπή εγκρίνει, έως τις 31 Μαρτίου 2026, έκθεση που συνοψίζει τα αποτελέσματα της επανεξέτασης που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2. Η Επιτροπή κοινοποιεί την έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. [Τροπολογία 124]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτρα που συνδέονται με τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση

Άρθρο 15

Μέτρα που συνδέουν την αποτελεσματικότητα των Ταμείων με τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση

1.  Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από ένα κράτος μέλος να επανεξετάσει και να προτείνει τροποποιήσεις των σχετικών προγραμμάτων, στην περίπτωση που αυτό είναι αναγκαίο για τη στήριξη της εφαρμογής των σχετικών συστάσεων του Συμβουλίου.

Το αίτημα αυτό μπορεί να υποβληθεί για τους ακόλουθους λόγους:

α)  για τη στήριξη της εφαρμογής σχετικής ειδικής ανά χώρα σύστασης που εκδίδεται βάσει του άρθρου 121 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ και σχετικής σύστασης του Συμβουλίου που εκδίδεται βάσει του άρθρου 148 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ και απευθύνεται στο οικείο κράτος μέλος·

β)  για τη στήριξη της εφαρμογής των σχετικών συστάσεων του Συμβουλίου που απευθύνονται στο οικείο κράτος μέλος και έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 ή το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(36), υπό την προϋπόθεση ότι οι τροποποιήσεις αυτές κρίνονται αναγκαίες για τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών.

2.  Αίτηση της Επιτροπής σε κράτος μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 1 δικαιολογείται σε σχέση με την ανάγκη στήριξης της υλοποίησης των σχετικών συστάσεων και αναφέρει τα προγράμματα ή τις προτεραιότητες που θεωρεί ότι επηρεάζονται, καθώς και τη φύση των αναμενόμενων τροποποιήσεων.

3.  Το κράτος μέλος διαβιβάζει την απάντησή του στην αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εντός δύο μηνών από την παραλαβή της, παραθέτοντας τις τροποποιήσεις που θεωρεί αναγκαίες στα σχετικά προγράμματα και τους λόγους των τροποποιήσεων αυτών, προσδιορίζοντας τα οικεία προγράμματα και περιγράφοντας τη φύση των προτεινόμενων τροποποιήσεων και τα αναμενόμενα αποτελέσματά τους στην υλοποίηση των συστάσεων και την εφαρμογή των Ταμείων. Αν κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή διατυπώνει παρατηρήσεις εντός δύο μηνών από την παραλαβή της απάντησης αυτής.

4.  Το κράτος μέλος υποβάλλει πρόταση τροποποίησης των σχετικών προγραμμάτων εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της απάντησης που αναφέρεται στην παράγραφο 3.

5.  Εάν η Επιτροπή δεν έχει υποβάλει παρατηρήσεις ή εάν πειστεί ότι οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν έχουν ληφθεί ικανοποιητικά υπόψη, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση με την οποία εγκρίνει τις τροποποιήσεις των σχετικών προγραμμάτων σύμφωνα με την προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο [19 παράγραφος 4].

6.  Αν ένα κράτος μέλος, σε συνέχεια αίτησης που υποβλήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεν αναλάβει αποτελεσματική δράση εντός των προθεσμιών που ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4, η Επιτροπή δύναται να αναστείλει μέρος ή το σύνολο των πληρωμών για τα οικεία προγράμματα ή προτεραιότητες σύμφωνα με το άρθρο 91.

7.  Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση στο Συμβούλιο για αναστολή του συνόλου ή μέρους των αναλήψεων υποχρεώσεων ή των πληρωμών για ένα ή περισσότερα προγράμματα ενός κράτους μέλους στην περίπτωση που:

α)  το Συμβούλιο αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 8 ή το άρθρο 126 παράγραφος 11 ΣΛΕΕ ότι ένα κράτος μέλος δεν έχει αναλάβει αποτελεσματική δράση ώστε να διορθώσει το υπερβολικό του έλλειμμα·

β)  το Συμβούλιο εκδίδει δύο διαδοχικές συστάσεις στην ίδια διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (37) με το σκεπτικό ότι ένα κράτος μέλος υπέβαλε ανεπαρκές σχέδιο διορθωτικής δράσης·

γ)  το Συμβούλιο εκδίδει δύο διαδοχικές αποφάσεις στην ίδια διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011, διά των οποίων διαπιστώνεται η μη συμμόρφωση ενός κράτους μέλους με το σκεπτικό ότι δεν έλαβε τη συνιστώμενη διορθωτική δράση·

δ)  η Επιτροπή συμπεραίνει ότι ένα κράτος μέλος δεν έλαβε μέτρα όπως αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 332/2002 του Συμβουλίου(38) και, κατά συνέπεια, αποφασίζει να μην εγκρίνει την εκταμίευση της οικονομικής βοήθειας που έχει χορηγηθεί στο εν λόγω κράτος μέλος·

ε)  το Συμβούλιο αποφασίζει ότι το κράτος μέλος δεν συμμορφώνεται με το πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(39), ή με τα μέτρα που ζητεί απόφαση του Συμβουλίου που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ.

Δίνεται προτεραιότητα στην αναστολή των αναλήψεων υποχρεώσεων (δεσμεύσεων)· οι πληρωμές αναστέλλονται μόνο αν απαιτείται άμεση δράση και σε περιπτώσεις σημαντικής μη συμμόρφωσης. Η αναστολή πληρωμών εφαρμόζεται σε αιτήσεις πληρωμής που υποβλήθηκαν για τα οικεία προγράμματα μετά την ημερομηνία της απόφασης αναστολής.

Η Επιτροπή μπορεί, λόγω εξαιρετικών οικονομικών συγκυριών ή κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, το οποίο υποβάλλεται στην Επιτροπή εντός 10 ημερών από την έκδοση της απόφασης ή της σύστασης που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, να προτείνει στο Συμβούλιο την ακύρωση της αναστολής που αναφέρεται στο ίδιο εδάφιο.

8.  Πρόταση της Επιτροπής για την αναστολή των αναλήψεων υποχρεώσεων θεωρείται εγκριθείσα από το Συμβούλιο εκτός εάν το Συμβούλιο αποφασίσει, μέσω εκτελεστικής πράξης, να απορρίψει την εν λόγω πρόταση με ειδική πλειοψηφία, εντός ενός μηνός από την υποβολή της πρότασης της Επιτροπής.

Η αναστολή των αναλήψεων υποχρεώσεων εφαρμόζεται για τις αναλήψεις υποχρεώσεων από τα Ταμεία για το οικείο κράτος μέλος, από την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται της απόφασης περί αναστολής.

Το Συμβούλιο εγκρίνει απόφαση, μέσω εκτελεστικής πράξης, επί προτάσεως της Επιτροπής που αναφέρεται στην παράγραφο 7 σχετικά με την αναστολή πληρωμών.

9.  Το πεδίο και το επίπεδο της αναστολής των αναλήψεων υποχρεώσεων ή των πληρωμών που επιβάλλεται είναι αναλογικά, τηρούν την αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των κρατών μελών και λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στο οικείο κράτος μέλος, ιδίως όσον αφορά το επίπεδο της ανεργίας, το επίπεδο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού στο οικείο κράτος μέλος σε σχέση με τον ενωσιακό μέσο όρο και τον αντίκτυπο της αναστολής στην οικονομία του οικείου κράτους μέλους. Ειδικός παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι ο αντίκτυπος των αναστολών σε προγράμματα κρίσιμης σημασίας για την αντιμετώπιση αντίξοων οικονομικών ή κοινωνικών συνθηκών.

10.  Η αναστολή των αναλήψεων υποχρεώσεων υπόκειται στο ανώτατο όριο του 25 % των αναλήψεων υποχρεώσεων που αφορούν το επόμενο ημερολογιακό έτος για τα Ταμεία ή του 0,25 % του ονομαστικού ΑΕΠ, αναλόγως του ποιο ποσοστό είναι χαμηλότερο, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)  στην πρώτη περίπτωση μη συμμόρφωσης με διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος που αναφέρεται στην παράγραφο 7 στοιχείο α)·

β)  στην πρώτη περίπτωση μη συμμόρφωσης που αφορά σχέδιο διορθωτικής δράσης στο πλαίσιο διαδικασίας υπερβολικών ανισορροπιών που αναφέρεται στην παράγραφο 7 στοιχείο β)·

γ)  στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με τη συνιστώμενη διορθωτική δράση σύμφωνα με διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών που αναφέρεται στην παράγραφο 7 στοιχείο γ)·

δ)  στην πρώτη περίπτωση μη συμμόρφωσης που αναφέρεται στα στοιχεία δ) και ε) της παραγράφου 7.

Σε περίπτωση επανειλημμένης μη συμμόρφωσης, η αναστολή των αναλήψεων υποχρεώσεων μπορεί να υπερβεί τις μέγιστες τιμές που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο.

11.  Το Συμβούλιο αίρει την αναστολή των αναλήψεων υποχρεώσεων ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 8, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)  εάν η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος αναστέλλεται σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97 του Συμβουλίου(40) ή το Συμβούλιο αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 12 ΣΛΕΕ να καταργήσει την απόφαση για την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος·

β)  εάν το Συμβούλιο έχει επικυρώσει το διορθωτικό σχέδιο δράσης που υπέβαλε το οικείο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 ή η διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών (ΔΥΑ) έχει τεθεί σε αναστολή σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού ή το Συμβούλιο έχει περατώσει τη διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών σύμφωνα με το άρθρο 11 του εν λόγω κανονισμού·

γ)  εάν η Επιτροπή συμπεράνει ότι ένα κράτος μέλος έχει λάβει κατάλληλα μέτρα, όπως αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 332/2002·

δ)  εάν η Επιτροπή συμπεράνει ότι το οικείο κράτος μέλος έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την υλοποίηση του προγράμματος προσαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 472/2013 ή τα μέτρα που απαιτούνται βάσει απόφασης του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ.

Ύστερα από την άρση της αναστολής των αναλήψεων υποχρεώσεων από το Συμβούλιο, η Επιτροπή επανεγγράφει στον προϋπολογισμό τις αναλήψεις υποχρεώσεων που ανεστάλησαν, σύμφωνα με το άρθρο [8] του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) [ […] (κανονισμός για το ΠΔΠ)] του Συμβουλίου.

Οι ανασταλείσες αναλήψεις υποχρεώσεων δεν μπορούν να επανεγγραφούν στον προϋπολογισμό πέραν του έτους 2027.

Η προθεσμία για την αποδέσμευση του επανεγγεγραμμένου ποσού στον προϋπολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 99 αρχίζει από το έτος κατά το οποίο η ανασταλείσα ανάληψη υποχρεώσεων επανεγγράφηκε στον προϋπολογισμό.

Το Συμβούλιο λαμβάνει απόφαση, βάσει πρότασης της Επιτροπής, όσον αφορά την άρση της αναστολής των πληρωμών εφόσον πληρούνται οι εφαρμοστέοι όροι που θεσπίζονται στο πρώτο εδάφιο.

12.  Η Επιτροπή τηρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενήμερο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα, όταν για ένα κράτος μέλος πληρούται ένας από τους όρους που ορίζονται στην παράγραφο 7, η Επιτροπή ενημερώνει πάραυτα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και παρέχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα Ταμεία και τα προγράμματα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο αναστολής αναλήψεων υποχρεώσεων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να καλέσει την Επιτροπή σε διαρθρωμένο διάλογο σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, λαμβάνοντας υπόψη τη διαβίβαση των πληροφοριών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο την πρόταση αναστολής των αναλήψεων υποχρεώσεων ή την πρόταση άρσης της αναστολής.

13.  Οι παράγραφοι 1 έως 12 δεν εφαρμόζονται στις προτεραιότητες ή στα προγράμματα βάσει του άρθρου [4 στοιχείο γ) σημείο v) σημείο ii)] του κανονισμού ΕΚΤ+. [Τροπολογίες 425/αναθ., 444/αναθ., 448 και 469]

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Γενικές διατάξεις για τα Ταμεία

Άρθρο 16

Κατάρτιση και υποβολή προγραμμάτων

1.  Τα κράτη μέλη σε συνεργασία με τους εταίρους που αναφέρονται στο άρθρο 6 καταρτίζουν προγράμματα για την εκτέλεση των Ταμείων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027. [Τροπολογία 140]

2.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τα προγράμματα το αργότερο 3 μήνες μετά την υποβολή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης.

3.  Τα κράτη μέλη καταρτίζουν προγράμματα σύμφωνα με το υπόδειγμα προγράμματος που παρατίθεται στο παράρτημα V.

Για το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, το κράτος μέλος καταρτίζει προγράμματα σύμφωνα με το υπόδειγμα προγράμματος που παρατίθεται στο παράρτημα VI.

Άρθρο 17

Περιεχόμενο των προγραμμάτων

1.  Κάθε πρόγραμμα χαράσσει στρατηγική για τη συνεισφορά του προγράμματος στην επίτευξη των στόχων πολιτικής και την επικοινωνιακή προβολή των αποτελεσμάτων του.

2.  Το πρόγραμμα αποτελείται από προτεραιότητες. Κάθε προτεραιότητα αντιστοιχεί σε έναν και μόνο στόχο ή περισσότερους στόχους πολιτικής ή σε τεχνική βοήθεια. Μια προτεραιότητα που αντιστοιχεί σε έναν στόχο πολιτικής αποτελείται από έναν ή περισσότερους ειδικούς στόχους. Περισσότερες της μίας προτεραιότητες μπορεί να αντιστοιχούν στον ίδιο στόχο πολιτικής. [Τροπολογία 141]

Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΘΑ, κάθε προτεραιότητα μπορεί να αντιστοιχεί σε έναν ή περισσότερους στόχους πολιτικής. Οι ειδικοί στόχοι αντιστοιχούν στους τομείς στήριξης, όπως αυτοί ορίζονται στο παράρτημα [III] του κανονισμού ΕΤΘΑ.

Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, το πρόγραμμα αποτελείται από ειδικούς στόχους.

3.  Κάθε πρόγραμμα:

α)  περιέχει συνοπτική παρουσίαση των κύριων προκλήσεων, λαμβανομένων υπόψη:

i)  των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών διαφορών, καθώς και των ανισοτήτων, με εξαίρεση τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΘΑ· [Τροπολογία 142]

ii)  των ανεπαρκειών της αγοράς, των κοινών επενδυτικών αναγκών και της συμπληρωματικότητας και των συνεργειών με άλλες μορφές στήριξης· [Τροπολογία 143]

iii)  των προκλήσεων που προσδιορίζονται στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις και άλλες συναφείς ενωσιακές συστάσεις προς τα κράτη μέλη· [Τροπολογία 144]

iv)  των προκλήσεων ως προς τη διοικητική ικανότητα και τη διακυβέρνηση και των μέτρων απλοποίησης· [Τροπολογία 145]

ivα)   μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων, κατά περίπτωση· [Τροπολογία 146]

v)  των διδαγμάτων που έχουν αντληθεί από την προηγούμενη πείρα·

vi)  των μακροπεριφερειακών στρατηγικών και των στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες συμμετέχουν σε ανάλογες στρατηγικές·

viα)   των προκλήσεων και των σχετικών στόχων που προσδιορίζονται στα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα και στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· [Τροπολογία 147]

vii)  για προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, της προόδου όσον αφορά την εφαρμογή του σχετικού ενωσιακού κεκτημένου και των σχεδίων δράσης, καθώς και των ελλείψεων που έχουν εντοπιστεί· [Τροπολογία 148]

β)  περιλαμβάνει αιτιολόγηση των επιλεγμένων στόχων πολιτικής, των αντίστοιχων προτεραιοτήτων, των ειδικών στόχων και των μορφών στήριξης·

γ)  ορίζει ειδικούς στόχους για κάθε προτεραιότητα εκτός της τεχνικής βοήθειας·

δ)  καθορίζει, για κάθε ειδικό στόχο:

i)  τα σχετικά είδη δράσεων, καθώς και ενδεικτικό κατάλογο και χρονοδιάγραμμα των σχεδιαζόμενων πράξεων στρατηγικής σημασίας, και την αναμενόμενη συμβολή τους στους εν λόγω ειδικούς στόχους και στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες, ανάλογα με την περίπτωση· [Τροπολογία 149]

ii)  δείκτες εκροών και δείκτες αποτελεσμάτων με τα αντίστοιχα ορόσημα και στόχους·

iii)  τις βασικές ομάδες-στόχους·

iiiα)   των ενεργειών που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και την απαγόρευση των διακρίσεων· [Τροπολογία 150]

iv)  τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της προβλεπόμενης χρήσης των ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων, της τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων ή άλλων εδαφικών εργαλείων·

v)  τις διαπεριφερειακές, διασυνοριακές και διακρατικές δράσεις με δικαιούχους εγκατεστημένους σε τουλάχιστον ένα άλλο κράτος μέλος· [Τροπολογία 151]

vα)   τη βιωσιμότητα των επενδύσεων· [Τροπολογία 152]

vi)  την προβλεπόμενη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων·

vii)  τα είδη παρέμβασης και ενδεικτική κατανομή των προγραμματισμένων πόρων ανά είδος παρέμβασης ή τομέα στήριξης·

viiα)   μια περιγραφή του τρόπου με τον οποίο θα επιδιωχθούν συμπληρωματικότητες και συνέργειες με άλλα Ταμεία και μέσα· [Τροπολογία 153]

ε)  καθορίζει την προβλεπόμενη χρήση της τεχνικής βοήθειας σύμφωνα με τα άρθρα 30 έως 32 και τα σχετικά είδη παρέμβασης·

στ)  ορίζει σχέδιο χρηματοδότησης που περιλαμβάνει:

i)  πίνακα στον οποίο καθορίζεται το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για κάθε Ταμείο και για κάθε κατηγορία περιφέρειας για ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού και ανά έτος, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ποσών που μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 21·

ii)  πίνακα στον οποίο καθορίζεται, αφενός, το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για κάθε προτεραιότητα ανά Ταμείο και ανά κατηγορία περιφέρειας και, αφετέρου, η εθνική συνεισφορά καθώς και κατά πόσον αυτή αποτελείται από δημόσιες και ιδιωτικές συνεισφορές·

iii)  για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΘΑ, πίνακα στον οποίο καθορίζεται, για κάθε είδος τομέων στήριξης, το ποσό του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου της στήριξης από το Ταμείο και την εθνική συνεισφορά·

iv)  για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, πίνακα στον οποίο καθορίζονται, ανά ειδικό στόχο, το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο ανά είδος δράσης, η εθνική συνεισφορά και κατά πόσον αυτή αποτελείται από δημόσιες και ιδιωτικές συνεισφορές·

ζ)  ορίζει τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη συμμετοχή των σχετικών εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 6 στην κατάρτιση του προγράμματος και τον ρόλο των εν λόγω εταίρων για την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του προγράμματος·

η)  για κάθε αναγκαίο πρόσφορο όρο, που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11, το παράρτημα ΙΙΙ και το παράρτημα IV, περιέχει αξιολόγηση του κατά πόσον ο αναγκαίος πρόσφορος όρος πληρούται κατά την ημερομηνία υποβολής του προγράμματος·

θ)  ορίζει την προβλεπόμενη προσέγγιση για ζητήματα επικοινωνίας και προβολής του προγράμματος καθορίζοντας τους σχετικούς στόχους, το κοινό-στόχο, τους διαύλους επικοινωνίας, κατά περίπτωση, την παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και τον προγραμματισμένο προϋπολογισμό και τους σχετικούς δείκτες για σκοπούς παρακολούθησης και αξιολόγησης· [Τροπολογία 154]

ι)  προσδιορίζει τη διαχειριστική αρχή, την ελεγκτική αρχή, τον φορέα που είναι υπεύθυνος για τη λογιστική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 70 και τον φορέα στον οποίο θα καταβληθούν οι πληρωμές από την Επιτροπή. [Τροπολογία 155]

Τα στοιχεία γ) και δ) της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν για τον ειδικό στόχο που καθορίζεται στο άρθρο [4 στοιχείο γ) σημείο vii) 4 παράγραφος 1 σημείο xi)] του κανονισμού ΕΚΤ+. [Τροπολογία 156]

Στο πρόγραμμα προσαρτάται περιβαλλοντική έκθεση που περιέχει σχετικές πληροφορίες για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον σύμφωνα με την οδηγία 2001/42/ΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες μετριασμού της κλιματικής αλλαγής. [Τροπολογία 157]

4.  Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο δ) της παραγράφου 3, για κάθε ειδικό στόχο των προγραμμάτων που υποστηρίζονται από το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, πρέπει να παρέχονται τα ακόλουθα:

α)  περιγραφή της αρχικής κατάστασης, των προκλήσεων και των τρόπων αντιμετώπισης που υποστηρίζονται από το Ταμείο·

β)  αναφορά των επιχειρησιακών στόχων·

γ)  ενδεικτικός κατάλογος των δράσεων και της αναμενόμενης συμβολής τους στους ειδικούς και επιχειρησιακούς στόχους·

δ)  κατά περίπτωση, αιτιολόγηση της λειτουργικής ενίσχυσης, των ειδικών δράσεων, της βοήθειας έκτακτης ανάγκης και των δράσεων σύμφωνα με τα άρθρα [16 και 17] του κανονισμού ΤΑΜΕ·

ε)  δείκτες εκροών και δείκτες αποτελεσμάτων με τα αντίστοιχα ορόσημα και στόχους·

στ)  ενδεικτική κατανομή των προγραμματισμένων πόρων ανά είδος παρέμβασης.

5.  Τα είδη παρέμβασης βασίζονται σε ονοματολογία που παρατίθεται στο παράρτημα Ι. Για προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, τα είδη παρέμβασης βασίζονται σε ονοματολογία που παρατίθεται στους ειδικούς για κάθε ταμείο κανονισμούς.

6.  Για τα προγράμματα στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ+ και του Ταμείου Συνοχής που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 16, ο πίνακας που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο στ) σημείο ii) περιλαμβάνει τα ποσά μόνο για τα έτη 2021 έως 2025 2027. [Τροπολογία 158]

7.  Το κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο ι), χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του προγράμματος.

Άρθρο 18

Έγκριση των προγραμμάτων

1.  Η Επιτροπή αξιολογεί το πρόγραμμα και τη συμμόρφωσή του με τον παρόντα κανονισμό και με τους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανονισμούς, καθώς και τη συνέπεια με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης. Η Επιτροπή στην αξιολόγησή της λαμβάνει ιδίως υπόψη τις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις, καθώς και τις σχετικές προκλήσεις που προσδιορίζονται στο πλαίσιο της υλοποίησης των ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα και του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, και τον τρόπο αντιμετώπισής τους. [Τροπολογία 160]

2.  Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις εντός τριών δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής του προγράμματος από το κράτος μέλος. [Τροπολογία 161]

3.  Το κράτος μέλος επανεξετάζει το πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από την Επιτροπή εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της υποβολής τους. [Τροπολογία 162]

4.  Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικής πράξης, για την έγκριση του προγράμματος, το αργότερο έξι πέντε μήνες μετά την ημερομηνία πρώτης υποβολής του προγράμματος από το κράτος μέλος. [Τροπολογία 163]

Άρθρο 19

Τροποποίηση των προγραμμάτων

1.  Το κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης ενός προγράμματος μαζί με το τροποποιημένο πρόγραμμα, αναφέροντας τις αναμενόμενες επιπτώσεις της συγκεκριμένης τροποποίησης στην επίτευξη των στόχων.

2.  Η Επιτροπή αξιολογεί την τροποποίηση και τη συμμόρφωσή της με τον παρόντα κανονισμό και τους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων σε εθνικό επίπεδο, και μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις εντός τριών δύο μηνών από την υποβολή του τροποποιημένου προγράμματος. [Τροπολογία 164]

3.  Το κράτος μέλος επανεξετάζει το τροποποιημένο πρόγραμμα και λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από την Επιτροπή εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της υποβολής τους. [Τροπολογία 165]

4.  Η Επιτροπή εγκρίνει την τροποποίηση προγράμματος το αργότερο εντός έξι τριών μηνών από την υποβολή της από το κράτος μέλος. [Τροπολογία 166]

5.  Το κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού ποσό έως το 5 % 7 % του αρχικού κονδυλίου μιας προτεραιότητας και, το πολύ έως το 3 % 5 % του προϋπολογισμού του προγράμματος σε άλλη προτεραιότητα του ίδιου Ταμείου του ίδιου προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος σέβεται τον κώδικα δεοντολογίας που θεσπίστηκε από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής. Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+, η μεταφορά αφορά μόνο κονδύλια για την ίδια κατηγορία περιφέρειας. [Τροπολογία 167]

Οι μεταφορές αυτές δεν επηρεάζουν τα προηγούμενα έτη. Οι εν λόγω μεταφορές δεν θεωρούνται ουσιαστικές και δεν απαιτείται απόφαση της Επιτροπής για τροποποίηση του προγράμματος. Πληρούνται, πάντως, όλες οι κανονιστικές απαιτήσεις. Το κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή τον αναθεωρημένο πίνακα που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο στ) σημείο ii), iii) ή iv), κατά περίπτωση.

6.  Δεν απαιτείται έγκριση της Επιτροπής για διορθώσεις καθαρά τυπογραφικών, τεχνικών ή φραστικών λαθών εκ παραδρομής οι οποίες δεν θίγουν την υλοποίηση του προγράμματος. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τις διορθώσεις αυτές. [Τροπολογία 168]

7.  Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΘΑ, οι τροποποιήσεις των προγραμμάτων που σχετίζονται με την εισαγωγή δεικτών δεν απαιτούν την έγκριση της Επιτροπής.

Άρθρο 20

Κοινή στήριξη από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής

1.  Το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής μπορούν να παρέχουν από κοινού στήριξη για προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη».

2.  Το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ μπορούν να χρηματοδοτούν, με συμπληρωματικό τρόπο και με την επιφύλαξη ορίου 10 % 15 % της στήριξης από τα εν λόγω Ταμεία για κάθε προτεραιότητα ενός προγράμματος, το σύνολο ή μέρος μιας πράξης της οποίας οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για στήριξη από το άλλο Ταμείο βάσει των κανόνων επιλεξιμότητας που ισχύουν για το εν λόγω Ταμείο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτού του είδους οι δαπάνες είναι απαραίτητες για την εφαρμογή. [Τροπολογία 169]

Άρθρο 21

Μεταφορά πόρων

1.  Για τη διασφάλιση της ευελιξίας, τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν, με τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος, τη μεταφορά έως και 5 % χρηματοδοτικών κονδυλίων του προγράμματος από οποιοδήποτε Ταμείο προς οποιοδήποτε άλλο Ταμείο υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης ή προς οποιοδήποτε μέσο υπό καθεστώς άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής ή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. [Τροπολογία 170]

2.  Οι μεταφερθέντες πόροι εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες του Ταμείου ή το μέσο στο οποίο μεταφέρονται οι πόροι και, στην περίπτωση μεταφορών προς μέσα υπό άμεση ή έμμεση διαχείριση, προς όφελος του οικείου κράτους μέλους. [Τροπολογίες 171 και 434]

3.  Οι αιτήσεις που υποβάλλονται δυνάμει της παραγράφου 1 ορίζουν το συνολικό ποσό που μεταφέρεται για κάθε έτος ανά Ταμείο και ανά κατηγορία περιφέρειας, κατά περίπτωση, είναι δεόντως αιτιολογημένες ως προς τις επιδιωκόμενες συμπληρωματικότητες και τον επιδιωκόμενο αντίκτυπο, συνοδεύονται από το/τα αναθεωρημένο/-α πρόγραμμα/-τα, από το/τα οποίο/-α πρόκειται να μεταφερθούν οι πόροι, σύμφωνα με το άρθρο 19, και αναφέρουν προς ποιο Ταμείο ή μέσο μεταφέρονται τα ποσά. [Τροπολογίες 172, 433 και 434]

4.  Η Επιτροπή μπορεί να αντιταχθεί σε αίτηση μεταφοράς που περιέχεται στη σχετική τροποποίηση του προγράμματος, αν κάτι τέτοιο θα μπορούσε να υπονομεύσει την επίτευξη των στόχων του προγράμματος από το οποίο πρόκειται να μεταφερθούν οι πόροι.

5.  Μόνον οι πόροι των μελλοντικών ημερολογιακών ετών μπορούν να μεταφερθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Iα

Μεγάλα έργα [Τροπολογία 173]

Άρθρο 21α

Περιεχόμενο

Στο πλαίσιο ενός προγράμματος ή προγραμμάτων, το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής μπορούν να χρηματοδοτούν μια πράξη που αποτελείται από σύνολο έργων, δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών που έχουν ως στόχο να ολοκληρώσουν μια αδιαίρετη εργασία συγκεκριμένης οικονομικής ή τεχνικής φύσης με σαφώς προσδιορισμένους στόχους και με συνολικό επιλέξιμο κόστος άνω των 100 000 000 EUR («μεγάλο έργο»). Τα χρηματοδοτικά μέσα δεν θεωρούνται μεγάλα έργα. [Τροπολογία 174]

Άρθρο 21β

Απαραίτητες πληροφορίες για την έγκριση μεγάλων έργων

Πριν από την έγκριση μεγάλου έργου, η διαχειριστική αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)  λεπτομέρειες σχετικά με τον φορέα που είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση του μεγάλου έργου και την ικανότητά του·

β)  περιγραφή της επένδυσης και της γεωγραφικής της θέσης·

γ)  συνολικό κόστος και συνολικό επιλέξιμο κόστος·

δ)  διεξαχθείσες μελέτες σκοπιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης επιλογών, και τα αποτελέσματα·

ε)  ανάλυση κόστους-ωφέλειας, που περιλαμβάνει οικονομική και χρηματοοικονομική ανάλυση, και αξιολόγηση κινδύνου·

στ)  ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, λαμβανομένων υπόψη της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και των αναγκών μετριασμού της, καθώς και της ανθεκτικότητας στις καταστροφές·

ζ)  εξήγηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το μεγάλο έργο είναι συνεπές προς τις συναφείς προτεραιότητας του προγράμματος ή προγραμμάτων και με την προσδοκώμενη συμβολή του στην επίτευξη των ειδικών στόχων αυτών των προτεραιοτήτων και την προσδοκώμενη συμβολή του στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη·

η)  το σχέδιο χρηματοδότησης που περιλαμβάνει το σύνολο των προγραμματισμένων οικονομικών πόρων και την προγραμματισμένη συνεισφορά των Ταμείων, της ΕΤΕπ και όλων των άλλων πηγών χρηματοδότησης, καθώς και φυσικούς και χρηματοοικονομικούς δείκτες για την παρακολούθηση της προόδου, λαμβανομένων υπόψη των εντοπισθέντων κινδύνων·

θ)  το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του μεγάλου έργου και, όταν η περίοδος υλοποίησης εκτιμάται ότι θα είναι μεγαλύτερη από την περίοδο προγραμματισμού, τα στάδια για τα οποία ζητείται στήριξη από τα Ταμεία κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού. [Τροπολογία 175]

Άρθρο 21γ

Απόφαση για μεγάλο έργο

1.  Η Επιτροπή αποτιμά το μεγάλο έργο βάσει των πληροφοριών που ορίζονται στο άρθρο 21β για να διαπιστώσει εάν δικαιολογείται η χρηματοδοτική συνεισφορά για το μεγάλο έργο που έχει επιλεγεί από τη διαχειριστική αρχή. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση σχετικά με την έγκριση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς για το επιλεγμένο μεγάλο έργο, με εκτελεστική πράξη, το αργότερο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 21β.

2.  Η απόφαση έγκρισης εκ μέρους της Επιτροπής δυνάμει της παραγράφου 1 εκδίδεται υπό την προϋπόθεση ότι η πρώτη σύμβαση έργων συνάπτεται, ή, στην περίπτωση πράξεων που εκτελούνται στο πλαίσιο ΣΔΙΤ, ότι υπογράφεται η συμφωνία ΣΔΙΤ μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού φορέα, εντός τριών ετών από την ημερομηνία έγκρισης της απόφασης.

3.  Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν εγκρίνει τη χρηματοδοτική συνεισφορά σε ένα επιλεγμένο μεγάλο έργο, παραθέτει στην απόφασή της τους λόγους της άρνησής της.

4.  Τα μεγάλα έργα που υποβάλλονται προς έγκριση δυνάμει της παραγράφου 1 περιλαμβάνονται στον κατάλογο μεγάλων έργων στο πλαίσιο ενός προγράμματος.

5.  Οι δαπάνες για μεγάλο έργο μπορεί να περιλαμβάνονται σε αίτηση πληρωμής μετά την υποβολή προς έγκριση της παραγράφου 1. Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν εγκρίνει το μεγάλο έργο που επιλέχθηκε από τη διαχειριστική αρχή, η δήλωση δαπανών που ακολουθεί την απόσυρση της αίτησης από το κράτος μέλος ή την έγκριση της απόφασης της Επιτροπής διορθώνεται αναλόγως. [Τροπολογία 176]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Εδαφική ανάπτυξη

Άρθρο 22

Ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη

Το κράτος μέλος υποστηρίζει την ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη μέσω στρατηγικών εδαφικής και τοπικής ανάπτυξης υπό τις ακόλουθες μορφές:

α)  ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις·

β)  τοπική ανάπτυξη με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων·

γ)  άλλο εδαφικό εργαλείο το οποίο υποστηρίζει πρωτοβουλίες που σχεδιάστηκαν από το κράτος μέλος για επενδύσεις που προγραμματίστηκαν για το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του στόχου πολιτικής που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε). [Τροπολογία 177]

Το κράτος μέλος εξασφαλίζει συνοχή και συντονισμό όταν οι στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης χρηματοδοτούνται από περισσότερα του ενός Ταμεία. [Τροπολογία 178]

Άρθρο 23

Εδαφικές στρατηγικές

1.  Οι εδαφικές στρατηγικές που εφαρμόζονται σύμφωνα με τα στοιχεία α) ή γ) του άρθρου 22 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α)  τη γεωγραφική περιοχή που καλύπτει η στρατηγική, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών διασυνδέσεων· [Τροπολογία 179]

β)  ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών και του αναπτυξιακού δυναμικού της περιοχής·

γ)  περιγραφή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων αναπτυξιακών αναγκών και του αναπτυξιακού δυναμικού·

δ)  περιγραφή της συμμετοχής των εταίρων σύμφωνα με το άρθρο βάσει του άρθρου 6 στην κατάρτιση και την εφαρμογή της στρατηγικής. [Τροπολογία 180]

Επίσης, μπορούν να περιέχουν κατάλογο των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν.

2.  Οι εδαφικές στρατηγικές συντάσσονται εκπονούνται και εγκρίνονται υπό την ευθύνη των αντίστοιχων αστικών περιφερειακών, τοπικών ή και άλλων εδαφικών δημόσιων αρχών ή φορέων. Τα προϋπάρχοντα στρατηγικά έγγραφα που αφορούν τις ίδιες περιοχές μπορούν να ενημερώνονται και να χρησιμοποιούνται ως εδαφικές στρατηγικές. [Τροπολογία 181]

3.  Αν ο κατάλογος των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν δεν έχει περιληφθεί στην εδαφική στρατηγική, οι αντίστοιχες αστικές περιφερειακές, τοπικές ή άλλες εδαφικές αρχές ή φορείς πραγματοποιούν την επιλογή ή συμμετέχουν στην επιλογή των πράξεων. [Τροπολογία 182]

Οι επιλεγμένες πράξεις συμμορφώνονται με την εδαφική στρατηγική.

3α.   Κατά την εκπόνηση των εδαφικών στρατηγικών, οι αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 συνεργάζονται με τις σχετικές διαχειριστικές αρχές για τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής των πράξεων που πρόκειται να υποστηριχτούν στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος. [Τροπολογία 183]

4.  Αν μια αστική περιφερειακή, τοπική ή άλλη τοπική δημόσια αρχή ή άλλος φορέας εκτελεί καθήκοντα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της διαχειριστικής αρχής, εκτός από την επιλογή των πράξεων, η αρχή ορίζεται από τη διαχειριστική αρχή ως ενδιάμεσος φορέας. [Τροπολογία 184]

Οι επιλεγμένες πράξεις μπορούν να στηρίζονται στο πλαίσιο περισσότερων της μιας προτεραιοτήτων του ίδιου προγράμματος. [Τροπολογία 185]

5.  Η στήριξη μπορεί να παρέχεται για την κατάρτιση και τον σχεδιασμό των εδαφικών στρατηγικών.

Άρθρο 24

Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση

1.  Αν μια στρατηγική που εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 23 περιλαμβάνει επενδύσεις που υποστηρίζονται από ένα ή περισσότερα του ενός Ταμεία, από περισσότερα του ενός προγράμματα ή από περισσότερους του ενός τομείς προτεραιότητας του ίδιου προγράμματος, οι δράσεις μπορούν να υλοποιούνται ως ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση («ΟΕΕ»). Ανάλογα με την περίπτωση, κάθε ΟΕΕ μπορεί να συμπληρώνεται με χρηματοδοτική στήριξη από το ΕΓΤΑΑ. [Τροπολογία 186]

2.  Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι το ηλεκτρονικό σύστημα του προγράμματος ή των προγραμμάτων προβλέπει τον προσδιορισμό των πράξεων και των εκροών και των αποτελεσμάτων που συμβάλλουν σε μια ΟΕΕ.

2α.   Αν ο κατάλογος των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν δεν έχει περιληφθεί στην εδαφική στρατηγική, οι αντίστοιχες περιφερειακές, τοπικές ή άλλες δημόσιες αρχές ή φορείς συμμετέχουν στην επιλογή των πράξεων. [Τροπολογία 187]

Άρθρο 25

Τοπική ανάπτυξη με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων

1.  Το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, και το ΕΤΘΑ και το ΕΓΤΑΑ μπορούν να στηρίζουν την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων. Στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, η εν λόγω ανάπτυξη ορίζεται ως τοπική ανάπτυξη του LEADER. [Τροπολογία 188]

2.  Το κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων:

α)  εστιάζεται σε υποπεριφερειακές ζώνες·

β)  πραγματοποιείται με πρωτοβουλία των ομάδων τοπικής δράσης που αποτελούνται από αντιπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων, όπου καμία μεμονωμένη ομάδα συμφερόντων συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου τομέα, δεν ελέγχει την λήψη αποφάσεων· [Τροπολογία 189]

γ)  πραγματοποιείται μέσω ολοκληρωμένων στρατηγικών σύμφωνα με το άρθρο 26·

δ)  στηρίζει τη δικτύωση, τις προσεγγίσεις από κάτω προς τα πάνω, την προσβασιμότητα, τα καινοτόμα στοιχεία στο τοπικό πλαίσιο και, κατά περίπτωση, τη συνεργασία με άλλους εδαφικούς φορείς. [Τροπολογία 190]

3.  Αν η υποστήριξη για στρατηγικές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ) είναι διαθέσιμη από περισσότερα του ενός Ταμεία, οι αρμόδιες διαχειριστικές αρχές διοργανώνουν κοινή πρόσκληση για την επιλογή αυτών των στρατηγικών και συγκροτούν κοινή επιτροπή για όλα τα αρμόδια Ταμεία, ούτως ώστε να παρακολουθεί την εφαρμογή των στρατηγικών αυτών. Οι αρμόδιες διαχειριστικές αρχές μπορούν να επιλέξουν ένα από τα εν λόγω Ταμεία για την υποστήριξη του συνόλου των δαπανών για τις δραστηριότητες προετοιμασίας, διαχείρισης και συντονισμού που αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) σε σχέση με τις εν λόγω στρατηγικές.

4.  Αν η εφαρμογή μιας τέτοιας στρατηγικής απαιτεί υποστήριξη από περισσότερα του ενός Ταμεία, οι αρμόδιες διαχειριστικές αρχές μπορούν να επιλέξουν ένα από τα οικεία Ταμεία ως το επικεφαλής ταμείο. Μπορεί επίσης να προσδιοριστεί ο τύπος των μέτρων και των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν από κάθε θιγόμενο Ταμείο. [Τροπολογία 191]

5.  Οι κανόνες του επικεφαλής Ταμείου ισχύουν για την εν λόγω στρατηγική. Οι αρχές των άλλων ταμείων βασίζονται σε αποφάσεις και επαληθεύσεις διαχείρισης που πραγματοποιεί η αρμόδια αρχή του επικεφαλής Ταμείου.

6.  Οι αρχές του επικεφαλής ταμείου παρέχουν στις αρχές των άλλων Ταμείων τις απαραίτητες πληροφορίες για την παρακολούθηση και την καταβολή των πληρωμών σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στον ειδικό κανονισμό για το συγκεκριμένο Ταμείο.

Άρθρο 26

Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων

1.  Οι αρμόδιες διαχειριστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι κάθε στρατηγική που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο γ) περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)  τη γεωγραφική περιοχή και τον πληθυσμό που καλύπτονται από την εν λόγω στρατηγική·

β)  τη διαδικασία συμμετοχής των κοινοτήτων στην ανάπτυξη της εν λόγω στρατηγικής·

γ)  ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών και του αναπτυξιακού δυναμικού της περιοχής·

δ)  τους στόχους της εν λόγω στρατηγικής, συμπεριλαμβανομένων των μετρήσιμων στόχων για τα αποτελέσματα, καθώς και τις συναφείς σχεδιαζόμενες δράσεις για την κάλυψη των τοπικών αναγκών, όπως αυτές καθορίζονται από την τοπική κοινότητα· [Τροπολογία 192]

ε)  περιγραφή των ρυθμίσεων για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, στην οποία καταδεικνύεται η ικανότητα της ομάδας τοπικής δράσης να υλοποιήσει τη στρατηγική αυτή·

στ)  σχέδιο χρηματοδότησης, το οποίο περιλαμβάνει την προγραμματιζόμενη κατανομή κονδυλίων από κάθε οικείο Ταμείο, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του ΕΓΤΑΑ, και κάθε οικείο πρόγραμμα. [Τροπολογία 193]

2.  Οι αρμόδιες διαχειριστικές αρχές καθορίζουν τα κριτήρια επιλογής των στρατηγικών αυτών, συγκροτούν επιτροπή για την πραγματοποίηση της επιλογής αυτής και εγκρίνουν τις στρατηγικές που επιλέγονται από την εν λόγω επιτροπή.

3.  Οι αρμόδιες διαχειριστικές αρχές ολοκληρώνουν τον πρώτο γύρο επιλογής των στρατηγικών και εξασφαλίζουν ότι οι επιλεγείσες ομάδες τοπικής δράσης μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους που ορίζονται στο άρθρο 27 παράγραφος 3 εντός 12 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης του σχετικού προγράμματος ή, στην περίπτωση των στρατηγικών που υποστηρίζονται από περισσότερα του ενός Ταμεία, εντός 12 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης του τελευταίου σχετικού προγράμματος.

4.  Η απόφαση για την έγκριση στρατηγικής καθορίζει το κονδύλιο κάθε σχετικού Ταμείου και προγράμματος, καθώς και τις αρμοδιότητες για τα καθήκοντα διαχείρισης και ελέγχου στο πλαίσιο του προγράμματος ή των προγραμμάτων. Οι αντίστοιχες εθνικές δημόσιες συνεισφορές διασφαλίζονται εκ των προτέρων για ολόκληρη την περίοδο. [Τροπολογία 194]

Άρθρο 27

Ομάδες τοπικής δράσης

1.  Οι ομάδες τοπικής δράσης χαράσσουν και υλοποιούν τις στρατηγικές που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο γ).

2.  Οι διαχειριστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι οι ομάδες τοπικής δράσης δεν εισάγουν αποκλεισμούς και ότι είτε επιλέγουν έναν εταίρο στο εσωτερικό της ομάδας ως επικεφαλής εταίρο για τα διοικητικά και δημοσιονομικά θέματα είτε συγκροτούνται νόμιμα σε μια κοινή δομή, προκειμένου να εκτελέσουν καθήκοντα σχετικά με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων. [Τροπολογία 195]

3.  Οι ομάδες τοπικής δράσης, αποκλειστικά, εκτελούν όλα τα ακόλουθα καθήκοντα:

α)  ανάπτυξη της διοικητικής ικανότητας των τοπικών φορέων να αναπτύσσουν και να υλοποιούν πράξεις· [Τροπολογία 196]

β)  καθορισμός διαδικασίας και κριτηρίων επιλογής που είναι διαφανή, δεν εισάγουν διακρίσεις, αποτρέπουν τις συγκρούσεις συμφερόντων και διασφαλίζουν ότι καμία μεμονωμένη ομάδα συμφερόντων δεν ελέγχει τις αποφάσεις επιλογής·

γ)  κατάρτιση και δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων·

δ)  επιλογή πράξεων και καθορισμός του ποσού της υποστήριξης και υποβολή προτάσεων στην αρχή που είναι αρμόδια για την τελική επαλήθευση της επιλεξιμότητας πριν από την έγκριση·

ε)  παρακολούθηση της προόδου προς την κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων της στρατηγικής·

στ)  αξιολόγηση της εφαρμογής της στρατηγικής.

4.  Αν οι ομάδες τοπικής δράσης εκτελούν καθήκοντα που δεν καλύπτονται από την παράγραφο 3, τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της διαχειριστικής αρχής ή του οργανισμού πληρωμών, οι εν λόγω ομάδες τοπικής δράσης ορίζονται από τη διαχειριστική αρχή ως ενδιάμεσοι φορείς σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες του κάθε Ταμείου.

5.  Η ομάδα τοπικής δράσης μπορεί να είναι δικαιούχος και να υλοποιεί πράξεις σύμφωνα με τη στρατηγική, ενθαρρύνοντας τον διαχωρισμό καθηκόντων εντός της ομάδας τοπικής δράσης. [Τροπολογία 197]

Άρθρο 28

Υποστήριξη της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων από τα Ταμεία

1.  Προκειμένου να εξασφαλιστούν συμπληρωματικότητες και συνέργειες, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η υποστήριξη που παρέχεται από τα Ταμεία για την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων περιλαμβάνει τα εξής: [Τροπολογία 198]

α)  δημιουργία διοικητικών ικανοτήτων και προπαρασκευαστικά μέτρα για την υποστήριξη του σχεδιασμού και της μελλοντικής εφαρμογής των στρατηγικών· [Τροπολογία 199]

β)  την υλοποίηση των δράσεων, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων συνεργασίας και της προετοιμασίας τους, που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης·

βα)   τον συντονισμό της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία κοινοτήτων ώστε να διευκολυνθεί η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ενδιαφερομένων, να τους παρασχεθούν πληροφορίες και να στηριχτούν οι δυνητικοί δικαιούχοι όσον αφορά την προετοιμασία των αιτήσεών τους· [Τροπολογία 200]

γ)  τη διαχείριση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της στρατηγικής, καθώς και τον συντονισμό της.

2.  Η υποστήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) είναι επιλέξιμη ανεξάρτητα από το κατά πόσον η στρατηγική επιλέγεται στη συνέχεια για χρηματοδότηση.

Η υποστήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) δεν υπερβαίνει το 25 % της συνολικής δημόσιας συνεισφοράς στη στρατηγική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Τεχνική βοήθεια

Άρθρο 29

Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής

1.  Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, τα Ταμεία μπορούν να υποστηρίζουν δράσεις προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου, αξιολόγησης, επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της εταιρικής επικοινωνίας, σχετικά με τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, προβολής και παροχής διοικητικής και τεχνικής βοήθειας που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και, κατά περίπτωση, σε συνεργασία με τρίτες χώρες.

1α.   Οι δράσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μπορούν να περιλαμβάνουν ιδίως:

α)  συνδρομή για την εκπόνηση και εκτίμηση έργων·

β)  υποστήριξη για τη θεσμική ενίσχυση και τη δημιουργία διοικητικής ικανότητας για την αποτελεσματική διαχείριση των Ταμείων·

γ)  μελέτες που συνδέονται με τις εκθέσεις της Επιτροπής για τα Ταμεία και την έκθεση για τη συνοχή·

δ)  μέτρα που αφορούν την ανάλυση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την ανταλλαγή στοιχείων και την εκτέλεση των Ταμείων, καθώς και μέτρα που αφορούν την εφαρμογή συστημάτων ελέγχου και τεχνική και διοικητική βοήθεια·

ε)  αξιολογήσεις, εκθέσεις εμπειρογνωμόνων, στατιστικές και μελέτες, μεταξύ άλλων και μελέτες γενικής φύσεως, σχετικά με την τρέχουσα και μελλοντική λειτουργία των Ταμείων·

στ)  δράσεις για τη διάδοση πληροφοριών, την υποστήριξη της δικτύωσης κατά περίπτωση, την υλοποίηση δραστηριοτήτων επικοινωνίας με ιδιαίτερη έμφαση στα αποτελέσματα και την προστιθέμενη αξία της στήριξης από τα Ταμεία, την ευαισθητοποίηση και την προώθηση της συνεργασίας και της ανταλλαγής εμπειριών, μεταξύ άλλων και με τρίτες χώρες·

ζ)  την εγκατάσταση, λειτουργία και διασύνδεση μηχανογραφικών συστημάτων διαχείρισης, παρακολούθησης, λογιστικού ελέγχου, ελέγχου και αξιολόγησης·

η)  δράσεις για τη βελτίωση των μεθόδων αξιολόγησης και της ανταλλαγής πληροφοριών για τις πρακτικές αξιολόγησης·

θ)  δράσεις σχετικά με τον έλεγχο·

ι)  ενίσχυση της εθνικής και περιφερειακής ικανότητας όσον αφορά τον προγραμματισμό επενδύσεων, τις ανάγκες χρηματοδότησης, την προετοιμασία, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή χρηματοδοτικών μέσων, κοινών σχεδίων δράσης και μεγάλων έργων·

ια)  διάδοση ορθών πρακτικών προκειμένου να δοθεί βοήθεια τα κράτη μέλη για την ενίσχυση της ικανότητας των σχετικών εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και των κεντρικών οργανώσεών τους. [Τροπολογία 201]

1β.   Η Επιτροπή αφιερώνει τουλάχιστον το 15 % των πόρων για τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής για να εξασφαλιστούν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην επικοινωνία προς το κοινό και ισχυρότερες συνέργειες μεταξύ των δραστηριοτήτων επικοινωνίας που αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία της Επιτροπής, επεκτείνοντας τη βάση γνώσεων σχετικά με τα αποτελέσματα, ειδικότερα μέσω αποτελεσματικότερης συλλογής και διάδοσης δεδομένων, αξιολογήσεων και εκθέσεων, και ιδίως με την επισήμανση της συμβολής των Ταμείων στη βελτίωση της ζωής των πολιτών, και με την ενισχυμένη προβολή της στήριξης από τα Ταμεία, καθώς και με την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα αποτελέσματα και την προστιθέμενη αξία της στήριξης αυτής. Τα μέτρα πληροφόρησης, επικοινωνίας και προβολής όσον αφορά τα αποτελέσματα και την προστιθέμενη αξία της στήριξης από τα Ταμεία, με ιδιαίτερη έμφαση στις πράξεις, συνεχίζονται μετά το κλείσιμο των προγραμμάτων, ανάλογα με την περίπτωση. Τα εν λόγω μέτρα συμβάλλουν επίσης στη θεσμική επικοινωνία των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, εφόσον αυτές συνδέονται με τους γενικούς στόχους του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 202]

2.  Οι δράσεις αυτές μπορούν να καλύπτουν τις προηγούμενες και τις μελλοντικές και τις προηγούμενες περιόδους προγραμματισμού. [Τροπολογία 203]

2α.  Για να αποφεύγονται καταστάσεις κατά τις οποίες αναστέλλονται οι πληρωμές, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα συμμόρφωσης λόγω έλλειψης διοικητικής ικανότητας λαμβάνουν επαρκή τεχνική βοήθεια για τη βελτίωση της εν λόγω διοικητικής ικανότητας. [Τροπολογία 204]

3.  Η Επιτροπή καταρτίζει τα σχέδιά της, όταν προβλέπεται συνεισφορά από τα Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο [110] του δημοσιονομικού κανονισμού.

4.  Ανάλογα με τον σκοπό τους, οι δράσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο μπορούν να χρηματοδοτούνται είτε ως λειτουργικές είτε ως διοικητικές δαπάνες.

Άρθρο 30

Τεχνική βοήθεια των κρατών μελών

1.  Με πρωτοβουλία ενός κράτους μέλους, τα Ταμεία μπορούν να υποστηρίζουν δράσεις, οι οποίες δύνανται να αφορούν προηγούμενες και επόμενες περιόδους προγραμματισμού και είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική διαχείριση και χρήση των εν λόγω Ταμείων, για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 6, καθώς και για την εξασφάλιση λειτουργιών όπως προετοιμασία, κατάρτιση, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, προβολή και επικοινωνία. [Τροπολογία 205]

2.  Κάθε Ταμείο μπορεί να υποστηρίζει δράσεις τεχνικής βοήθειας οι οποίες είναι επιλέξιμες βάσει οποιουδήποτε άλλου Ταμείου.

3.  Στο πλαίσιο κάθε προγράμματος, η τεχνική βοήθεια λαμβάνει τη μορφή προτεραιότητας που συνδέεται είτε με ένα μόνο Ταμείο είτε με περισσότερα Ταμεία. [Τροπολογία 206]

Άρθρο 31

Kατ’ αποκοπή χρηματοδότηση για την τεχνική βοήθεια των κρατών μελών

1.  Η τεχνική βοήθεια σε κάθε πρόγραμμα επιστρέφεται ως κατ’ αποκοπή ποσό με την εφαρμογή των ποσοστών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στις επιλέξιμες δαπάνες που περιλαμβάνονται σε κάθε αίτηση πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 85 παράγραφος 3 στοιχείο α) ή γ), ανάλογα με την περίπτωση.

2.  Βάσει συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, και λαμβανομένου υπόψη του σχεδίου χρηματοδότησης του προγράμματος, το ποσοστό των κονδυλίων που επιστρέφεται για την τεχνική βοήθεια έχει οι εξής μπορεί να είναι έως: [Τροπολογία 207]

α)  για την υποστήριξη από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη», και για την υποστήριξη από το Ταμείο Συνοχής: 2,5 % 3 %· [Τροπολογία 208]

β)  για την υποστήριξη από το ΕΚΤ+: 4 % 5 %και για τα προγράμματα δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο vii) xi) του κανονισμού ΕΚΤ+: 5 % 6 %· [Τροπολογία 209]

γ)  για την υποστήριξη από το ΕΤΘΑ: 6 %·

δ)  για την υποστήριξη από το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ: 6 % 7 %. [Τροπολογία 210]

Για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, για τα στοιχεία α), β), γ), το ποσοστό θα είναι έως και 1 % υψηλότερο. [Τροπολογία 211]

3.  Ειδικοί κανόνες για την τεχνική βοήθεια για τα προγράμματα Interreg ορίζονται στον κανονισμό ΕΕΣ.

Άρθρο 32

Χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με δαπάνες για την τεχνική βοήθεια των κρατών μελών

Επιπλέον του άρθρου 31, το κράτος μέλος μπορεί να προτείνει να αναλάβει πρόσθετες δράσεις τεχνικής βοήθειας για την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και αποτελεσματικότητας των δημόσιων αρχών και υπηρεσιών του κράτους μέλους, των δικαιούχων και των οικείων εταίρων που απαιτείται για την αποτελεσματική διαχείριση και χρησιμοποίηση των πόρων των Ταμείων. [Τροπολογία 212]

Η υποστήριξη για τις εν λόγω δράσεις εφαρμόζεται με χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με τις δαπάνες δυνάμει του άρθρου 89. Τεχνική βοήθεια με τη μορφή προαιρετικού ειδικού προγράμματος μπορεί να παρέχεται είτε μέσω χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις δαπάνες για τεχνική βοήθεια είτε μέσω της επιστροφής άμεσων δαπανών. [Τροπολογία 213]

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Παρακολούθηση

Άρθρο 33

Επιτροπή παρακολούθησης

1.  Το κράτος μέλος συγκροτεί επιτροπή για να παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος («επιτροπή παρακολούθησης»), έπειτα από διαβούλευση με τη διαχειριστική αρχή, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης στο οικείο κράτος μέλος της απόφασης με την οποία εγκρίνεται το πρόγραμμα. [Τροπολογία 214]

Το κράτος μέλος μπορεί να συγκροτήσει μία μόνο επιτροπή παρακολούθησης για την κάλυψη περισσότερων από ένα προγραμμάτων.

2.  Κάθε επιτροπή παρακολούθησης θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για πλήρη διαφάνεια. [Τροπολογία 215]

3.  Η επιτροπή παρακολούθησης συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και εξετάζει όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

4.  Το κράτος μέλος δημοσιεύει τον εσωτερικό κανονισμό της επιτροπής παρακολούθησης και όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται με την επιτροπή παρακολούθησης στον ιστότοπο που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 1.

5.  Οι παράγραφοι 1 έως 4 δεν εφαρμόζονται στα προγράμματα βάσει του άρθρου [4 στοιχείο γ) σημείο vi) 4 παράγραφος 1 σημείο xi)] του κανονισμού ΕΚΤ+ και στη συνδεόμενη τεχνική βοήθεια. [Τροπολογία 216]

Άρθρο 34

Σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης

1.  Το κράτος μέλος καθορίζει τη σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης και εξασφαλίζει την ισόρροπη εκπροσώπηση των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους, των ενδιάμεσων φορέων και των εκπροσώπων των εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 6 με διαφανή διαδικασία. [Τροπολογία 217]

Κάθε μέλος της επιτροπής παρακολούθησης διαθέτει μία ψήφο.

Το κράτος μέλος δημοσιεύει κατάλογο των μελών της επιτροπής παρακολούθησης στον ιστότοπο που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 1.

2.  Εκπρόσωποι της Επιτροπής συμμετέχουν στις εργασίες της επιτροπής παρακολούθησης με εποπτική και συμβουλευτική ιδιότητα. Εκπρόσωποι της ΕΤΕπ μπορούν να κληθούν να συμμετάσχουν στις εργασίες της επιτροπής παρακολούθησης, με συμβουλευτική ιδιότητα, ανάλογα με την περίπτωση. [Τροπολογία 218]

2α.  Για το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, σχετικοί αποκεντρωμένοι οργανισμοί συμμετέχουν στις εργασίες της επιτροπής παρακολούθησης με συμβουλευτική ιδιότητα. [Τροπολογία 219]

Άρθρο 35

Καθήκοντα της επιτροπής παρακολούθησης

1.  Η επιτροπή παρακολούθησης εξετάζει:

α)  την πορεία προς την υλοποίηση του προγράμματος και την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων·

αα)   προτάσεις σχετικά με πιθανά μέτρα απλούστευσης για τους δικαιούχους· [Τροπολογία 220]

β)  όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση του προγράμματος και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων επίσης τυχόν παρατυπιών, ανάλογα με την περίπτωση· [Τροπολογία 221]

γ)  τη συμβολή του προγράμματος στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που προσδιορίζονται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις·

δ)  τα στοιχεία της εκ των προτέρων αξιολόγησης που απαριθμούνται στο άρθρο 52 παράγραφος 3 και στο έγγραφο στρατηγικής που αναφέρεται στο άρθρο 53 παράγραφος 2·

ε)  την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διεξαγωγή αξιολογήσεων, περιλήψεων αξιολογήσεων και την ενδεχόμενη συνέχεια που δόθηκε στα πορίσματα·

στ)  την υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας και προβολής·

ζ)  την πρόοδο ως προς την υλοποίηση των πράξεων στρατηγικής σημασίας, κατά περίπτωση·

η)  την εκπλήρωση των αναγκαίων πρόσφορων όρων και την εφαρμογή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού·

θ)  την πρόοδο όσον αφορά τη δημιουργία διοικητικών ικανοτήτων των δημόσιων οργανισμών, των εταίρων και των δικαιούχων, κατά περίπτωση. [Τροπολογία 222]

2.  Η επιτροπή παρακολούθησης εγκρίνει:

α)  τη μεθοδολογία και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την επιλογή των πράξεων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχετικών αλλαγών, έπειτα από διαβούλευση με την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 2, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 27 παράγραφος 3 στοιχεία β), γ) και δ)·

β)  τις ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΘΑ, το ΤΑΜ ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, και την τελική έκθεση επιδόσεων για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής· [Τροπολογία 224]

γ)  το σχέδιο αξιολόγησης και κάθε τροποποίησή του·

δ)  κάθε πρόταση της διαχειριστικής αρχής για τροποποίηση προγράμματος, μεταξύ άλλων, για μεταφορές σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 5 και το άρθρο 21·

δα)   αλλαγές στον κατάλογο των σχεδιαζόμενων πράξεων στρατηγικής σημασίας που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο δ). [Τροπολογία 225]

2α.   Η επιτροπή παρακολούθησης μπορεί να προτείνει στη διαχειριστική αρχή περαιτέρω λειτουργίες παρέμβασης. [Τροπολογία 226]

Άρθρο 36

Ετήσια επανεξέταση επιδόσεων

1.  Οργανώνεται ετήσια συνεδρίαση επανεξέτασης μεταξύ της Επιτροπής και κάθε κράτους μέλους, όπου εξετάζονται οι επιδόσεις κάθε προγράμματος. Οι διαχειριστικές αρχές συμμετέχουν δεόντως σε αυτήν τη διαδικασία. [Τροπολογία 227]

Στην ετήσια συνεδρίαση επανεξέτασης προεδρεύει η Επιτροπή ή, εάν το ζητήσει το κράτος μέλος, προεδρεύουν από κοινού το κράτος μέλος και η Επιτροπή.

2.  Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, η συνεδρίαση επανεξέτασης διοργανώνεται τουλάχιστον δύο φορές κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού.

3.  Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής, το κράτος μέλος, το αργότερο έναν μήνα πριν από την ετήσια συνεδρίαση επανεξέτασης, παρέχει στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που απαριθμούνται στο άρθρο 35 παράγραφος 1.

Για τα προγράμματα βάσει του άρθρου [4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο vii)] του κανονισμού ΕΚΤ+, παρέχονται μόνο οι πληροφορίες που αφορούν τα στοιχεία α), β), ε), στ) και η) του άρθρου 35 παράγραφος 1.

4.  Τα αποτελέσματα της ετήσιας συνεδρίασης επανεξέτασης καταγράφονται σε εγκεκριμένα πρακτικά.

5.  Το κράτος μέλος εξασφαλίζει τη συνέχεια στα ζητήματα που έθεσε η Επιτροπή και ενημερώνει την Επιτροπή εντός τριών μηνών για τα μέτρα που έχουν ληφθεί.

6.  Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΘΑ, το ΤΑΜ ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, το κράτος μέλος υποβάλλει ετήσια έκθεση επιδόσεων σύμφωνα με τους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανονισμούς. [Τροπολογία 228]

Άρθρο 37

Διαβίβαση δεδομένων

1.  Η διαχειριστική αρχή διαβιβάζει με ηλεκτρονικό τρόπο στην Επιτροπή τα σωρευτικά δεδομένα για κάθε πρόγραμμα έως τις 31 Ιανουαρίου, τις 31 Μαρτίου, τις 31 Μαΐου, τις 31 Ιουλίου, τις 30 Σεπτεμβρίου και τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα VII.

Η πρώτη διαβίβαση πραγματοποιείται έως τις 31 Ιανουαρίου 28 Φεβρουαρίου 2022 και η τελευταία έως τις 31 Ιανουαρίου 28 Φεβρουαρίου 2030. [Τροπολογία 229]

Για τα προγράμματα βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο vii) xi) του κανονισμού ΕΚΤ+, τα δεδομένα διαβιβάζονται σε ετήσια βάση έως τις 30 Νοεμβρίου. [Τροπολογία 230]

2.  Τα δεδομένα κατανέμονται για κάθε προτεραιότητα ανά ειδικό στόχο και ανά κατηγορία περιφέρειας και αφορούν:

α)  όσον αφορά τα δεδομένα που προβλέπεται να έχουν διαβιβαστεί έως τις 31 Ιανουαρίου, τις 31 Μαρτίου, τις 31 Μαΐου, τις 31 Ιουλίου, τις 30 Σεπτεμβρίου και τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, τον αριθμό των πράξεων που επιλέχθηκαν, το συνολικό επιλέξιμο κόστος τους, τη συνεισφορά από τα Ταμεία και τις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δηλώθηκαν από τους δικαιούχους στη διαχειριστική αρχή, κατανεμημένες στο σύνολό τους ανά είδος παρέμβασης· [Τροπολογία 231]

β)  όσον αφορά μόνο τα δεδομένα που προβλέπεται να έχουν διαβιβαστεί έως τις 31 Μαΐου και τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, τις τιμές των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων για επιλεγμένες πράξεις και τις τιμές που έχουν επιτευχθεί από τις πράξεις. [Τροπολογία 232]

3.  Για τα χρηματοδοτικά μέσα, παρέχονται επίσης δεδομένα για τα ακόλουθα:

α)  τις επιλέξιμες δαπάνες ανά είδος χρηματοπιστωτικού προϊόντος·

β)  το ποσό των δαπανών διαχείρισης και των αμοιβών που δηλώθηκαν ως επιλέξιμες δαπάνες·

γ)  το ποσό, ανά είδος χρηματοπιστωτικού προϊόντος, των ιδιωτικών και δημόσιων πόρων που κινητοποιούνται επιπλέον των Ταμείων·

δ)  τους τόκους και άλλα έσοδα που δημιουργούνται από την υποστήριξη που παρέχουν τα Ταμεία σε χρηματοδοτικά μέσα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 54, και τους επιστρεφόμενους πόρους που αποδίδονται στην υποστήριξη από τα Ταμεία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 56.

4.  Τα δεδομένα που υποβάλλονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο είναι αξιόπιστα και επικαιροποιημένα όπως έχουν στο τέλος του μήνα που προηγείται του μήνα υποβολής.

5.  Η διαχειριστική αρχή δημοσιεύει όλα τα δεδομένα που διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή στον ιστότοπο που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 1.

6.  Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΘΑ, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 109 παράγραφος 2, ώστε να καθοριστεί το υπόδειγμα που πρέπει να χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 38

Τελική έκθεση επιδόσεων

1.  Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής, κάθε διαχειριστική αρχή διαβιβάζει στην Επιτροπή τελική έκθεση επιδόσεων του προγράμματος έως τις 15 Φεβρουαρίου 2031.

2.  Στην τελική έκθεση επιδόσεων αξιολογείται η επίτευξη των στόχων του προγράμματος με βάση τα στοιχεία που απαριθμούνται στο άρθρο 35 παράγραφος 1, με εξαίρεση τις πληροφορίες που παρέχονται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 στοιχείο δ).

3.  Η Επιτροπή εξετάζει την τελική έκθεση επιδόσεων και ενημερώνει τη διαχειριστική αρχή για τυχόν παρατηρήσεις εντός πέντε μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της τελικής έκθεσης επιδόσεων. Όταν υποβάλλονται παρόμοιες παρατηρήσεις, η διαχειριστική αρχή παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με τα παρατηρήσεις αυτές και, κατά περίπτωση, ενημερώνει την Επιτροπή, εντός τριών μηνών, για τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη για την αποδοχή της έκθεσης.

4.  Η διαχειριστική αρχή δημοσιεύει την τελική έκθεση επιδόσεων στον ιστότοπο που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 1.

5.  Η Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, εκδίδει εκτελεστική πράξη για τον καθορισμό του υποδείγματος για την τελική έκθεση επιδόσεων. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 108.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Αξιολόγηση

Άρθρο 39

Αξιολογήσεις από το κράτος μέλος

1.  Η διαχειριστική αρχή διενεργεί αξιολογήσεις του προγράμματος. Σε κάθε αξιολόγηση εκτιμάται η απουσία αποκλεισμών, η αμεροληψία, η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η συνάφεια, η συνέπεια, η προβολή και η ενωσιακή προστιθέμενη αξία του προγράμματος, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και της εφαρμογής των προγραμμάτων. [Τροπολογία 233]

2.  Επιπροσθέτως, η διαχειριστική αρχή διεξάγει μία αξιολόγηση για κάθε πρόγραμμα προκειμένου να αξιολογήσει τον αντίκτυπό του, έως τις 30 Ιουνίου 2029.

3.  Η διαχειριστική αρχή αναθέτει τις αξιολογήσεις σε λειτουργικά ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

4.  Η διαχειριστική αρχή ή το κράτος μέλος διασφαλίζει ότι υπάρχουν οι αναγκαίες διαδικασίες για την παραγωγή και συλλογή των δεδομένων που είναι απαραίτητα για τις αξιολογήσεις.

5.  Η διαχειριστική αρχή ή το κράτος μέλος καταρτίζουν σχέδιο αξιολόγησης. Το εν λόγω σχέδιο αξιολόγησης μπορεί να καλύπτει περισσότερα του ενός προγράμματα. Για το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, το εν λόγω σχέδιο περιλαμβάνει ενδιάμεση αξιολόγηση, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2024.

6.  Η διαχειριστική αρχή υποβάλλει το σχέδιο αξιολόγησης στην επιτροπή παρακολούθησης το αργότερο ένα έτος μετά την έγκριση του προγράμματος.

7.  Η διαχειριστική αρχή δημοσιεύει όλες τις αξιολογήσεις στον ιστότοπο που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 1.

Άρθρο 40

Αξιολόγηση από την Επιτροπή

1.  Η Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση αξιολόγηση για να εξετάσει την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνάφεια, τη συνέπεια και την ενωσιακή προστιθέμενη αξία κάθε Ταμείου πριν από το τέλος του 2024. Η Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες τις σχετικές πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες σύμφωνα με το άρθρο [128] του δημοσιονομικού κανονισμού.

2.  Η Επιτροπή διενεργεί αναδρομική αξιολόγηση για να εξετάσει την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνάφεια, τη συνέπεια και την ενωσιακή προστιθέμενη αξία κάθε Ταμείου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2031.

2α.   Η αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 περιλαμβάνει αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων και των χρηματοδοτικών αναγκών σύμφωνα με τους στόχους πολιτικής που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, εντός και μεταξύ των προγραμμάτων, με έμφαση σε μια πιο ανταγωνιστική και έξυπνη Ευρώπη μέσω της προώθησης καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού, και σε μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της βελτίωσης της κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης της έξυπνης και βιώσιμης κινητικότητας, και των περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ. Η Επιτροπή δημοσιεύει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στον ιστότοπό της και διαβιβάζει τα αποτελέσματα αυτά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών. [Τροπολογία 234]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Προβολή, διαφάνεια και επικοινωνία

ΤΜΗΜΑ Ι

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

Άρθρο 41

Προβολή

Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει τα εξής:

α)  την προβολή της υποστήριξης σε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με πράξεις οι οποίες υποστηρίζονται από τα Ταμεία, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις πράξεις στρατηγικής σημασίας·

β)  την ενημέρωση των πολιτών της Ένωσης σχετικά με τον ρόλο και τα επιτεύγματα των Ταμείων μέσω μιας ενιαίας δικτυακής πύλης, η οποία παρέχει πρόσβαση σε όλα τα προγράμματα που αφορούν το εν λόγω κράτος μέλος.

Άρθρο 42

Έμβλημα της Ένωσης

Τα κράτη μέλη, οι διαχειριστικές αρχές και οι δικαιούχοι χρησιμοποιούν το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το παράρτημα VIII, όταν υλοποιούν δραστηριότητες προβολής, διαφάνειας και επικοινωνίας.

Άρθρο 43

Υπεύθυνοι και δίκτυα επικοινωνίας

1.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν συντονιστή επικοινωνίας για δραστηριότητες προβολής, διαφάνειας και επικοινωνίας όσον αφορά τη στήριξη από τα Ταμεία, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων στο πλαίσιο του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) όταν η διαχειριστική αρχή είναι εγκατεστημένη στο εν λόγω κράτος μέλος. Ο συντονιστής επικοινωνίας συντονίζει τα μέτρα επικοινωνίας και προβολής για όλα τα προγράμματα.

Ο συντονιστής επικοινωνίας συμμετέχει στις δραστηριότητες προβολής, διαφάνειας και επικοινωνίας των ακόλουθων οργανισμών:

α)  των αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Γραφείων Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη μέλη· καθώς και των κέντρων πληροφόρησης Europe Direct και άλλων δικτύων· εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων·

β)  άλλων σχετικών εταίρων και οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών, τοπικών και άλλων δημόσιων αρχών, και των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων. [Τροπολογία 235]

2.  Κάθε διαχειριστική αρχή ορίζει έναν αρμόδιο επικοινωνίας για κάθε πρόγραμμα («αρμόδιος επικοινωνίας του προγράμματος»).

3.  Η Επιτροπή μεριμνά για τη λειτουργία ενός δικτύου το οποίο θα περιλαμβάνει τους συντονιστές επικοινωνίας, τους αρμόδιους επικοινωνίας των προγραμμάτων και τους εκπροσώπους της Επιτροπής, με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες προβολής, διαφάνειας και επικοινωνίας.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Άρθρο 44

Αρμοδιότητες της διαχειριστικής αρχής

1.  Η διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει ότι, εντός έξι μηνών από την έγκριση του προγράμματος, υπάρχει ειδικός ιστότοπος στον οποίο διατίθενται πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα υπό την ευθύνη της, που καλύπτουν τους στόχους, τις δραστηριότητες, το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, τις διαθέσιμες δυνατότητες χρηματοδότησης και τα επιτεύγματα του προγράμματος. [Τροπολογία 236]

2.  Η διαχειριστική αρχή δημοσιεύει στον ιστότοπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το αργότερο έναν μήνα πριν από τη δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, συνοπτική παρουσίαση των προγραμματισμένων και δημοσιευμένων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων δεδομένων:

α)  της γεωγραφικής περιοχής που καλύπτεται από την πρόσκληση υποβολής προτάσεων·

β)  του σχετικού στόχου πολιτικής ή του σχετικού ειδικού στόχου·

γ)  του είδους των επιλέξιμων αιτούντων·

δ)  του συνολικού ποσού της υποστήριξης για την πρόσκληση·

ε)  της ημερομηνίας έναρξης και λήξης της πρόσκλησης.

3.  Η διαχειριστική αρχή δημοσιεύει στον ιστότοπο τον κατάλογο των πράξεων που έχουν επιλεγεί για υποστήριξη από τα Ταμεία σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης και επικαιροποιεί τον εν λόγω κατάλογο τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες. Κάθε πράξη διαθέτει έναν μοναδικό κωδικό. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα ακόλουθα δεδομένα:

α)  στην περίπτωση νομικών οντοτήτων, την επωνυμία του δικαιούχου και του αναδόχου· [Τροπολογία 237]

β)  αν ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο, το ονοματεπώνυμό του·

γ)  για τις πράξεις του ΕΤΘΑ που σχετίζονται με αλιευτικό σκάφος, τον αριθμό ταυτοποίησης του μητρώου αλιευτικού στόλου της Ένωσης, όπως αναφέρεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/218 της Επιτροπής(41)·

δ)  την ονομασία της πράξης·

ε)  τον σκοπό της πράξης και τα επιτεύγματά της·

στ)  την ημερομηνία έναρξης της πράξης·

ζ)  την αναμενόμενη ή την πραγματική ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης·

η)  το συνολικό κόστος της πράξης·

θ)  το οικείο Ταμείο·

ι)  τον οικείο ειδικό στόχο·

ια)  το ποσοστό ενωσιακής συγχρηματοδότησης·

ιβ)  την ένδειξη τοποθεσίας ή τον γεωεντοπισμό για την οικεία πράξη και τη συγκεκριμένη χώρα·

ιγ)  για κινητές πράξεις ή πράξεις που καλύπτουν πολλές τοποθεσίες, την τοποθεσία του δικαιούχου, στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι νομική οντότητα· ή την περιφέρεια σε επίπεδο NUTS 2, στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο·

ιδ)  το είδος της παρέμβασης για την πράξη σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 3 στοιχείο ζ).

Για τα δεδομένα που αναφέρονται στα στοιχεία β), γ) και ια) του πρώτου εδαφίου, τα δεδομένα πρέπει να διαγράφονται δύο έτη μετά την ημερομηνία της αρχικής δημοσίευσης στον ιστότοπο.

Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΘΑ, τα δεδομένα που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ) του πρώτου εδαφίου δημοσιεύονται μόνο εάν η εν λόγω δημοσιοποίηση είναι σύμφωνη με την εθνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4.  Τα δεδομένα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 δημοσιεύονται στον ιστότοπο σε ανοικτό, μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(42), ο οποίος επιτρέπει την ταξινόμηση, την αναζήτηση, την εξαγωγή, τη σύγκριση και να επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων.

5.  Πριν από τη σχετική δημοσίευση η διαχειριστική αρχή ενημερώνει τους δικαιούχους ότι τα δεδομένα θα δημοσιοποιηθούν σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

6.  Η διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει ότι το σύνολο του υλικού επικοινωνίας και προβολής, μεταξύ άλλων στο επίπεδο των δικαιούχων, διατίθεται, κατόπιν σχετικού αιτήματος, σε θεσμικά όργανα, φορείς ή οργανισμούς της Ένωσης και ότι παρέχεται στην Ένωση ατελώς μη αποκλειστική και αμετάκλητη άδεια χρήσης αυτού του υλικού, καθώς και όλα τα ήδη υφιστάμενα δικαιώματα που συνδέονται μ’ αυτό σύμφωνα με το παράρτημα VIII.

Άρθρο 45

Αρμοδιότητες των δικαιούχων

1.  Οι δικαιούχοι και οι φορείς υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων αναγνωρίζουν την υποστήριξη από τα Ταμεία, συμπεριλαμβανομένων των πόρων που επαναχρησιμοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 56, για την πράξη:

α)  παρέχοντας στον επαγγελματικό ιστότοπο ή και στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης του δικαιούχου, εάν υπάρχουν, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογη προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση· [Τροπολογία 240]

β)  παρέχοντας δήλωση όπου επισημαίνεται η στήριξη από τα Ταμεία κατά τρόπο εμφανή επί εγγράφων και υλικού επικοινωνίας σχετικά με την υλοποίηση της πράξης, που χρησιμοποιούνται για το κοινό ή για τους συμμετέχοντες·

γ)  αναρτώντας, σε δημόσιους χώρους, μόνιμες πλάκες ή πινακίδες που είναι σαφώς ορατές στο κοινό, αμέσως μόλις ξεκινήσει η φυσική υλοποίηση των πράξεων η οποία περιλαμβάνει επενδύσεις σε υλικό ή αγορά εξοπλισμού, σε σχέση με τα εξής: [Τροπολογία 241]

i)  πράξεις που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, των οποίων το συνολικό κόστος υπερβαίνει τα 500 000 EUR·

ii)  πράξεις που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ+, το ΕΤΘΑ, το ΤΕΑ, το ΤΑΜΕ και το ΜΔΣΘ, των οποίων το συνολικό κόστος υπερβαίνει τα 100 000 EUR.

δ)  για πράξεις που δεν εμπίπτουν στο στοιχείο γ), παρουσιάζοντας σε τοποθεσία που είναι σαφώς ορατή στο κοινό τουλάχιστον μία έντυπη ή ηλεκτρονική εικόνα, ελάχιστου μεγέθους Α3, με πληροφορίες σχετικά με την πράξη και ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη από τα Ταμεία· [Τροπολογία 243]

ε)  για πράξεις στρατηγικής σημασίας και πράξεις των οποίων το συνολικό κόστος υπερβαίνει τα 10 000 000 EUR, διοργανώνοντας εκδήλωση επικοινωνίας με τη συμμετοχή της Επιτροπής και της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής σε εύθετο χρόνο·

εα)   παρουσιάζοντας δημόσια και μόνιμα, από τη στιγμή της φυσικής υλοποίησης, το έμβλημα της Ένωσης κατά τρόπο σαφώς ορατό στο κοινό και σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ορίζονται στο παράρτημα VIII. [Τροπολογία 244]

Για τις πράξεις που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο vii) xi)του κανονισμού ΕΚΤ+, η απαίτηση αυτή δεν ισχύει. [Τροπολογία 245]

2.  Για τα ταμεία μικρών έργων, ο δικαιούχος εξασφαλίζει ότι οι τελικοί αποδέκτες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 1.

Για τα χρηματοδοτικά μέσα, ο δικαιούχος εξασφαλίζει ότι οι τελικοί αποδέκτες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ).

3.  Αν ο δικαιούχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το άρθρο 42 ή τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, το κράτος μέλος εφαρμόζει δημοσιονομική διόρθωση ακυρώνοντας έως και 5 % της στήριξης από τα Ταμεία για τη συγκεκριμένη πράξη.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Μορφές συνεισφοράς της Ένωσης

Άρθρο 46

Μορφές συνεισφοράς της Ένωσης σε προγράμματα

Η συνεισφορά της Ένωσης είναι δυνατόν να λάβει μία από τις ακόλουθες μορφές:

α)  χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με τις δαπάνες των συναφών πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 89 και με βάση οποιοδήποτε από τα ακόλουθα στοιχεία:

i)  την εκπλήρωση των όρων·

ii)  την επίτευξη των αποτελεσμάτων·

β)  επιστροφή επιλέξιμων δαπανών που όντως πραγματοποιήθηκαν από τους δικαιούχους ή τους εταίρους του ιδιωτικού τομέα των πράξεων ΣΔΙΤ και πληρώθηκαν για την υλοποίηση των πράξεων·

γ)  μοναδιαίες δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 88, οι οποίες καλύπτουν όλες ή ορισμένες ειδικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που προσδιορίζονται με σαφήνεια εκ των προτέρων με αναφορά σε ποσό ανά μονάδα·

δ)  κατ’ αποκοπή ποσά σύμφωνα με το άρθρο 88, τα οποία καλύπτουν συνολικά όλες ή ορισμένες ειδικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που προσδιορίζονται με σαφήνεια εκ των προτέρων·

ε)  χρηματοδότηση με κατ’ αποκοπή συντελεστή σύμφωνα με το άρθρο 88, η οποία καλύπτει ειδικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που προσδιορίζονται με σαφήνεια εκ των προτέρων με την εφαρμογή ποσοστού·

στ)  συνδυασμός των μορφών στις οποίες αναφέρονται τα στοιχεία α) έως ε).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Μορφές υποστήριξης από τα κράτη μέλη

Άρθρο 47

Μορφές υποστήριξης

Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τη συνεισφορά από τα Ταμεία για να παρέχουν υποστήριξη στους δικαιούχους υπό μορφή επιχορηγήσεων, περιορισμένης χρήσης χρηματοδοτικών μέσων ή επάθλων ή συνδυασμού αυτών. [Τροπολογία 246]

ΤΜΗΜΑ Ι

ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Άρθρο 48

Μορφές επιχορηγήσεων

1.  Οι επιχορηγήσεις που παρέχονται στους δικαιούχους από τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

α)  επιστροφή επιλέξιμων δαπανών που όντως πραγματοποιήθηκαν από έναν δικαιούχο ή από τον εταίρο του ιδιωτικού τομέα των πράξεων ΣΔΙΤ και καταβλήθηκαν για την υλοποίηση των πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των συνεισφορών σε είδος και του κόστους απόσβεσης·

β)  μοναδιαίες δαπάνες·

γ)  κατ’ αποκοπή ποσά·

δ)  χρηματοδότηση με κατ’ αποκοπή συντελεστή·

ε)  συνδυασμός των μορφών που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) μόνον όταν καθεμία από αυτές καλύπτει διαφορετική κατηγορία δαπανών ή όταν χρησιμοποιούνται για διαφορετικά έργα που αποτελούν μέρος μιας πράξης ή διαδοχικών σταδίων μιας πράξης.

Αν οι συνολικές δαπάνες μιας πράξης δεν υπερβαίνουν τα 200 000 EUR, η συνεισφορά που παρέχεται στον δικαιούχο από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ λαμβάνει τη μορφή μοναδιαίων δαπανών, κατ’ αποκοπή ποσών ή κατ’ αποκοπή συντελεστών, εξαιρουμένων των πράξεων για τις οποίες η υποστήριξη συνιστά κρατική ενίσχυση. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται χρηματοδότηση με κατ’ αποκοπή συντελεστή, μόνον οι κατηγορίες δαπανών στις οποίες εφαρμόζεται το κατ’ αποκοπή ποσοστό μπορούν να επιστραφούν σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο στοιχείο α).

Επιπλέον, οι αποζημιώσεις και οι μισθοί που καταβάλλονται στους συμμετέχοντες μπορούν να επιστραφούν σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο στοιχείο α).

2.  Τα ποσά για τις μορφές επιχορηγήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία β), γ) και δ) καθορίζονται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α)  δίκαιη, αντικειμενική και επαληθεύσιμη μέθοδο υπολογισμού που βασίζεται στα εξής στοιχεία:

i)  σε στατιστικά δεδομένα, άλλες αντικειμενικές πληροφορίες ή κρίση εμπειρογνώμονα·

ii)  στα επαληθευμένα ιστορικά δεδομένα κάθε δικαιούχου·

iii)  στην εφαρμογή των συνήθων πρακτικών λογιστικής εγγραφής δαπανών μεμονωμένων δικαιούχων·

β)  σχέδιο προϋπολογισμού που καταρτίζεται κατά περίπτωση και συμφωνείται εκ των προτέρων από τον φορέα που επιλέγει την πράξη, εάν το συνολικό κόστος της πράξης δεν υπερβαίνει το ποσό των 200 000 EUR·

γ)  σύμφωνα με τους κανόνες εφαρμογής των αντίστοιχων μοναδιαίων δαπανών, κατ’ αποκοπήν ποσών και κατ’ αποκοπήν συντελεστών που εφαρμόζονται σε πολιτικές της Ένωσης για παρόμοιο τύπο πράξης·

δ)  σύμφωνα με τους κανόνες εφαρμογής σχετικά με τις αντίστοιχες μοναδιαίες δαπάνες, τα κατ’ αποκοπή ποσά και τους κατ’ αποκοπή συντελεστές που εφαρμόζονται στο πλαίσιο συστημάτων για επιχορηγήσεις που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από το κράτος μέλος για παρόμοιο τύπο πράξης·

ε)  κατ’ αποκοπή συντελεστές και ειδικές μεθοδολογίες που καθορίζονται από τον παρόντα κανονισμό ή τους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανονισμούς.

Άρθρο 49

Χρηματοδότηση με κατ’ αποκοπή συντελεστή για έμμεσες δαπάνες για επιχορηγήσεις

Αν χρησιμοποιείται κατ’ αποκοπή συντελεστής για την κάλυψη των έμμεσων δαπανών μιας πράξης, θα πρέπει να βασίζεται σε ένα από τα ακόλουθα στοιχεία:

α)  κατ’ αποκοπή συντελεστή έως το 7 % των επιλέξιμων άμεσων δαπανών, χωρίς να απαιτείται από το οικείο κράτος μέλος να εκτελεί υπολογισμούς για τον προσδιορισμό του εφαρμοζόμενου συντελεστή·

β)  κατ’ αποκοπή συντελεστή έως το 15 % των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού χωρίς να απαιτείται από το οικείο κράτος μέλος να εκτελεί υπολογισμούς για τον προσδιορισμό του εφαρμοστέου συντελεστή·

γ)  κατ’ αποκοπή συντελεστή έως το 25 % των επιλέξιμων άμεσων δαπανών, υπό τη προϋπόθεση ότι ο συντελεστής υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή με το άρθρο 48 παράγραφος 2 στοιχείο γ). [Τροπολογία 247]

Επιπλέον, αν ένα κράτος μέλος έχει υπολογίσει έναν κατ’ αποκοπή συντελεστή, σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 5 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, ο συντελεστής αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παρόμοια πράξη για τους σκοπούς του στοιχείου γ).

Άρθρο 50

Άμεσες δαπάνες προσωπικού για επιχορηγήσεις

1.  Οι άμεσες δαπάνες προσωπικού μιας πράξης δύνανται να υπολογίζονται με βάση κατ’ αποκοπή συντελεστή έως το 20 % των άμεσων δαπανών άλλων από τις άμεσες δαπάνες προσωπικού της εν λόγω πράξης, χωρίς να απαιτείται από το οικείο κράτος μέλος να εκτελεί υπολογισμούς για τον προσδιορισμό του εφαρμοστέου συντελεστή, υπό την προϋπόθεση ότι οι άμεσες δαπάνες της πράξης δεν περιλαμβάνουν δημόσιες συμβάσεις έργων ή συμβάσεις προμηθειών ή υπηρεσιών οι οποίες υπερβαίνουν σε αξία τα κατώτατα ποσά που ορίζονται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (43) ή στο άρθρο 15 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (44).

Για το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, όλες οι δαπάνες που αποτελούν αντικείμενο διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης και οι άμεσες δαπάνες προσωπικού της εν λόγω πράξης αποκλείονται από τη βάση υπολογισμού του κατ’ αποκοπή συντελεστή.

2.  Για τους σκοπούς του προσδιορισμού των άμεσων δαπανών προσωπικού, η ωριαία αμοιβή μπορεί να υπολογίζεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α)  διαιρώντας τις πλέον πρόσφατες τεκμηριωμένες ετήσιες ακαθάριστες δαπάνες απασχόλησης, με το αναμενόμενο πρόσθετο κόστος ώστε να συνεκτιμώνται παράγοντες όπως οι αυξήσεις των τιμολογίων ή οι προαγωγές, με 1 720 ώρες για τα άτομα που εργάζονται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή κατ’ αντίστοιχη αναλογία των 1 720 ωρών για τα άτομα που εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης· [Τροπολογία 248]

β)  διαιρώντας τις πλέον πρόσφατες τεκμηριωμένες μηνιαίες ακαθάριστες δαπάνες απασχόλησης, με το αναμενόμενο πρόσθετο κόστος ώστε να συνεκτιμώνται παράγοντες όπως οι αυξήσεις των τιμολογίων ή οι προαγωγές, με τον μηνιαίο χρόνο εργασίας του συγκεκριμένου προσώπου, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία στην οποία παραπέμπει η σύμβαση εργασίας. [Τροπολογία 249]

3.  Κατά την εφαρμογή της ωριαίας αμοιβής που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2, ο συνολικός αριθμός ωρών που δηλώνει κάθε άτομο για ένα δεδομένο έτος ή για έναν δεδομένο μήνα δεν υπερβαίνει τον αριθμό των ωρών που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της εν λόγω ωριαίας αμοιβής.

4.  Εάν δεν διατίθενται ετήσιες ακαθάριστες δαπάνες απασχόλησης, αυτές μπορούν να αντληθούν από τις διαθέσιμες τεκμηριωμένες ακαθάριστες δαπάνες απασχόλησης ή από τη σύμβαση απασχόλησης, κατόπιν δέουσας προσαρμογής για περίοδο 12 μηνών.

5.  Οι δαπάνες προσωπικού που σχετίζονται με άτομα που εργάζονται με μειωμένο ωράριο για την πράξη μπορούν να υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό των ακαθάριστων δαπανών απασχόλησης, σύμφωνα με καθορισμένο ποσοστό του χρόνου που εργάστηκαν για την πράξη ανά μήνα, χωρίς να απαιτείται η δημιουργία χωριστού συστήματος καταχώρισης των ωρών εργασίας. Ο εργοδότης παρέχει έγγραφο στους υπαλλήλους στο οποίο καθορίζεται το εν λόγω σταθερό ποσοστό.

Άρθρο 51

Χρηματοδότηση με κατ’ αποκοπή συντελεστή για επιλέξιμες δαπάνες, εκτός από τις άμεσες δαπάνες προσωπικού για επιχορηγήσεις

1.  Για την κάλυψη των υπόλοιπων επιλέξιμων δαπανών μιας πράξης δύναται να χρησιμοποιηθεί κατ’ αποκοπή συντελεστής έως 40 % των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού. Το κράτος μέλος δεν υποχρεούται να εκτελεί υπολογισμό για τον προσδιορισμό του εφαρμοζόμενου συντελεστή.

2.  Για τις πράξεις που υποστηρίζονται από το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ, το ΜΔΣΘ, το ΕΚΤ+ και το ΕΤΠΑ, οι μισθοί και οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους συμμετέχοντες θεωρούνται πρόσθετες επιλέξιμες δαπάνες που δεν περιλαμβάνονται στον κατ’ αποκοπή συντελεστή.

3.  Ο κατ’ αποκοπή συντελεστής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται στις δαπάνες προσωπικού που υπολογίζονται με βάση τον κατ’ αποκοπή συντελεστή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 1.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Άρθρο 52

Χρηματοδοτικά μέσα

1.  Οι διαχειριστικές αρχές μπορούν να καταβάλλουν συνεισφορά προγράμματος, βάσει ενός ή περισσοτέρων προγραμμάτων, σε χρηματοδοτικά μέσα τα οποία συστήνονται σε εθνικό, περιφερειακό, διακρατικό ή διασυνοριακό επίπεδο, υπό τη διαχείριση ή την ευθύνη της διαχειριστικής αρχής, και συμβάλλουν στην υλοποίηση των ειδικών στόχων.

2.  Τα χρηματοδοτικά μέσα παρέχουν υποστήριξη στους τελικούς αποδέκτες μόνο για νέες επενδύσεις οι οποίες αναμένεται να είναι οικονομικά βιώσιμες, για παράδειγμα μέσω της παραγωγής εσόδων ή της επίτευξης εξοικονόμησης, και δεν βρίσκουν επαρκή χρηματοδότηση από πηγές της αγοράς. Η εν λόγω υποστήριξη μπορεί να στοχεύει σε επενδύσεις τόσο σε υλικά όσο και σε άυλα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και σε κεφάλαια κίνησης, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων. [Τροπολογία 250]

3.  Η υποστήριξη από τα Ταμεία μέσω χρηματοδοτικών μέσων βασίζεται σε μια εκ των προτέρων αξιολόγηση η οποία καταρτίζεται υπό την ευθύνη της διαχειριστικής αρχής. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση ολοκληρώνεται πριν οι διαχειριστικές αρχές αποφασίσουν να καταβάλλουν συνεισφορές προγράμματος σε χρηματοδοτικά μέσα.

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α)  το προτεινόμενο ποσό της συνεισφοράς προγράμματος σε χρηματοδοτικό μέσο και το αναμενόμενο αποτέλεσμα μόχλευσης, συνοδευόμενα από τις σχετικές εκτιμήσεις· [Τροπολογία 251]

β)  τα προτεινόμενα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που πρόκειται να προσφερθούν, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής ανάγκης για διαφοροποιημένη μεταχείριση των επενδυτών·

γ)  την προτεινόμενη ομάδα-στόχο τελικών αποδεκτών·

δ)  την αναμενόμενη συμβολή του χρηματοδοτικού μέσου στην επίτευξη των ειδικών στόχων.

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση μπορεί να αναθεωρηθεί ή να επικαιροποιηθεί, να καλύπτει ολόκληρη την επικράτεια του κράτους μέλους ή μέρος αυτής και να βασίζεται σε υφιστάμενες ή επικαιροποιημένες εκ των προτέρων αξιολογήσεις.

4.  Η υποστήριξη που παρέχεται στους τελικούς αποδέκτες μπορεί να συνδυάζεται με οποιαδήποτε μορφή ενωσιακής συνεισφοράς, μεταξύ άλλων και από τα ίδιο Ταμείο, και μπορεί να καλύπτει την ίδια δαπάνη. Στην περίπτωση αυτή, η υποστήριξη που παρέχεται από τα χρηματοδοτικά μέσα των Ταμείων, η οποία αποτελεί μέρος μιας πράξης χρηματοδοτικού μέσου, δεν δηλώνεται στην Επιτροπή για υποστήριξη υπό άλλη μορφή, άλλο Ταμείο ή άλλο μέσο της Ένωσης.

5.  Τα χρηματοδοτικά μέσα μπορούν να συνδυαστούν με επικουρική υποστήριξη προγράμματος με τη μορφή επιχορηγήσεων ως ενιαία πράξη χρηματοδοτικού μέσου, στο πλαίσιο ενιαίας συμφωνίας χρηματοδότησης, στην οποία και οι δύο διακριτές μορφές υποστήριξης παρέχονται από τον φορέα υλοποίησης του χρηματοδοτικού μέσου. Στην περίπτωση αυτή, Εάν το ύψος της υποστήριξης του προγράμματος που παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης είναι μικρότερο από το ύψος της υποστήριξης του προγράμματος που παρέχεται με τη μορφή χρηματοδοτικού μέσου, εφαρμόζονται οι κανόνες που ισχύουν για τα χρηματοδοτικά μέσα εφαρμόζονται στην εν λόγω ενιαία πράξη χρηματοδοτικού μέσου. [Τροπολογία 252]

6.  Στην περίπτωση συνδυασμένης υποστήριξης δυνάμει των παραγράφων 4 και 5, τηρούνται ξεχωριστά αρχεία για κάθε πηγή υποστήριξης.

7.  Το άθροισμα όλων των μορφών συνδυασμένης υποστήριξης δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό της συγκεκριμένης δαπάνης. Οι επιχορηγήσεις δεν χρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή στήριξης που ελήφθη από χρηματοδοτικά μέσα. Τα χρηματοδοτικά μέσα δεν χρησιμοποιούνται για την προχρηματοδότηση επιχορηγήσεων.

Άρθρο 53

Εφαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων

1.  Τα χρηματοδοτικά μέσα που διαχειρίζεται η διαχειριστική αρχή μπορούν απλώς να παρέχουν δάνεια ή εγγυήσεις. Η διαχειριστική αρχή, σε έγγραφο στρατηγικής που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα IX, καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη συνεισφορά του προγράμματος στο χρηματοδοτικό μέσο.

2.  Τα χρηματοδοτικά μέσα που τελούν υπό την ευθύνη της διαχειριστικής αρχής μπορούν να συσταθούν ως ένα από τα ακόλουθα:

α)  επένδυση πόρων του προγράμματος στο κεφάλαιο νομικής οντότητας·

β)  ανεξάρτητες χρηματοδοτικές μονάδες ή διαχειριστικοί λογαριασμοί στο πλαίσιο ενός ιδρύματος.

Η διαχειριστική αρχή επιλέγει τον φορέα υλοποίησης ενός χρηματοδοτικού μέσου, είτε με απευθείας είτε με έμμεση ανάθεση σύμβασης. [Τροπολογία 253]

Η διαχειριστική αρχή μπορεί να αναθέτει εκτελεστικά καθήκοντα με απευθείας ανάθεση:

α)  στην ΕΤΕπ·

β)  σε διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο οποίο κράτος μέλος είναι μέτοχος·

γ)  σε κρατική τράπεζα ή ίδρυμα που έχει συσταθεί ως νομική οντότητα και εκτελεί χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες σε επαγγελματική βάση. [Τροπολογία 254]

Αν ο οργανισμός που επιλέχθηκε από τη διαχειριστική αρχή υλοποιεί ταμείο χαρτοφυλακίου, ο οργανισμός αυτός μπορεί με τη σειρά του να επιλέξει περαιτέρω οργανισμούς για την υλοποίηση ενός ειδικού ταμείου.

3.  Οι όροι και οι προϋποθέσεις των συνεισφορών των προγραμμάτων σε χρηματοδοτικά μέσα που εφαρμόζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 καθορίζονται σε συμφωνίες χρηματοδότησης μεταξύ:

α)  των δεόντως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της διαχειριστικής αρχής και του οργανισμού υλοποίησης ενός ταμείου χαρτοφυλακίου, κατά περίπτωση·

β)  των δεόντως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της διαχειριστικής αρχής, ή, κατά περίπτωση, του οργανισμού υλοποίησης ενός ταμείου χαρτοφυλακίου και του οργανισμού υλοποίησης ενός ειδικού ταμείου.

Οι εν λόγω συμφωνίες χρηματοδότησης περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα IX.

4.  Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της διαχειριστικής αρχής δεν υπερβαίνουν το ποσό που δεσμεύεται από τη διαχειριστική αρχή για το χρηματοδοτικό μέσο μέσο σύμφωνα με τις σχετικές συμφωνίες χρηματοδότησης.

5.  Οι φορείς υλοποίησης των σχετικών χρηματοδοτικών μέσων, ή στο πλαίσιο των εγγυήσεων, ο οργανισμός που παρέχει τα υποκείμενα δάνεια, επιλέγουν τους τελικούς αποδέκτες, λαμβανομένων υπόψη των στόχων του προγράμματος και των δυνατοτήτων για την οικονομική βιωσιμότητα της επένδυσης, σύμφωνα με την αιτιολόγηση των στοιχείων αυτών στο επιχειρηματικό σχέδιο ή σε ισοδύναμο έγγραφο. Η διαδικασία επιλογής των τελικών αποδεκτών είναι διαφανής, δικαιολογείται από τη φύση της δράσης και δεν οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων.

6.  Η εθνική συγχρηματοδότηση ενός προγράμματος παρέχεται είτε από τη διαχειριστική αρχή είτε στο επίπεδο των ταμείων χαρτοφυλακίου, είτε στο επίπεδο των ειδικών ταμείων, είτε στο επίπεδο των επενδύσεων σε τελικούς αποδέκτες, σύμφωνα με τους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανόνες. Όταν η εθνική συγχρηματοδότηση παρέχεται στο επίπεδο των επενδύσεων σε τελικούς δικαιούχους, ο φορέας υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων τηρεί αποδεικτικά έγγραφα που αποδεικνύουν την επιλεξιμότητα των υποκείμενων δαπανών.

7.  Η διαχειριστική αρχή, στο πλαίσιο της διαχείρισης του χρηματοδοτικού μέσου σύμφωνα με την παράγραφο 2, ή ο φορέας υλοποίησης του χρηματοδοτικού μέσου, στο πλαίσιο της διαχείρισης του χρηματοδοτικού μέσου σύμφωνα με την παράγραφο 3, τηρεί χωριστούς λογαριασμούς ή διατηρεί έναν λογιστικό κωδικό ανά προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας, ή κατά τύπο παρέμβασης για το ΕΓΤΑΑ, για κάθε συνεισφορά προγράμματος και χωριστά για τους πόρους που προβλέπονται στα άρθρα 54 και 56 αντίστοιχα. [Τροπολογία 255]

7α.   Οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων σχετικά με τη χρήση του χρηματοδοτικού μέσου για τους προβλεπόμενους σκοπούς περιορίζονται στις διαχειριστικές αρχές και στους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς. [Τροπολογία 256]

Άρθρο 54

Τόκοι και άλλα έσοδα που δημιουργούνται από την υποστήριξη που παρέχουν τα Ταμεία σε χρηματοδοτικά μέσα

1.  Η υποστήριξη από τα Ταμεία που καταβάλλεται σε χρηματοδοτικά μέσα κατατίθεται σε τοκοφόρους λογαριασμούς σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν εντός των κρατών μελών και η διαχείριση της εν λόγω υποστήριξης πραγματοποιείται σύμφωνα με την ενεργό διαχείριση ταμειακών διαθεσίμων και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

2.  Οι τόκοι και τα άλλα έσοδα που αποδίδονται στην υποστήριξη από τα Ταμεία και καταβάλλονται σε χρηματοδοτικά μέσα χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του/-ων ίδιου/-ων στόχου/-ων με αυτόν/-ούς της αρχικής υποστήριξης από τα Ταμεία, είτε εντός του ίδιου χρηματοδοτικού μέσου· είτε, μετά την εκκαθάριση του χρηματοδοτικού μέσου, σε άλλα χρηματοδοτικά μέσα ή μορφές υποστήριξης για περαιτέρω επενδύσεις σε τελικούς αποδέκτες· ή, όπου δύναται να εφαρμοστεί, για την κάλυψη των ζημιών στο ονομαστικό ύψος της συνεισφοράς των Ταμείων στο χρηματοδοτικό μέσο οι οποίες οφείλονται σε αρνητικό επιτόκιο, εάν οι εν λόγω ζημίες προκύπτουν παρά την ενεργό διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων από τους φορείς που εφαρμόζουν τα χρηματοοικονομικά μέσα, έως τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας. [Τροπολογία 257]

3.  Οι τόκοι και τα άλλα έσοδα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη αφαιρούνται από τις επιλέξιμες δαπάνες.

Άρθρο 55

Διαφοροποιημένη μεταχείριση των επενδυτών

1.  Η υποστήριξη από τα Ταμεία σε χρηματοδοτικά μέσα που επενδύονται σε τελικούς αποδέκτες καθώς και κάθε είδους έσοδα που παράγονται από τις εν λόγω επενδύσεις, τα οποία αποδίδονται στη στήριξη από τα Ταμεία, μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη διαφοροποιημένη μεταχείριση επενδυτών που λειτουργούν βάσει της αρχής της οικονομίας της αγοράς, ή για άλλες μορφές ενωσιακής στήριξης, με τον ενδεδειγμένο καταμερισμό των κινδύνων και των κερδών, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. [Τροπολογία 258]

2.  Το επίπεδο της εν λόγω διαφοροποιημένης μεταχείρισης δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για τη δημιουργία κινήτρων με στόχο την προσέλκυση ιδιωτικών πόρων και καθορίζεται μέσω είτε ανταγωνιστικής διαδικασίας είτε ανεξάρτητης εκ των προτέρων εκτίμησης που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 52 του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 259]

Άρθρο 56

Επαναχρησιμοποίηση πόρων που αποδίδονται στην υποστήριξη από τα Ταμεία

1.  Οι πόροι που επιστρέφονται, πριν από το τέλος της περιόδου επιλεξιμότητας, στα χρηματοδοτικά μέσα από επενδύσεις σε τελικούς αποδέκτες ή από τη διάθεση πόρων που έχουν προβλεφθεί όπως συμφωνήθηκε σε συμβάσεις εγγυήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αποπληρωμών κεφαλαίου και κάθε είδους παραγόμενων εσόδων που αποδίδονται στην υποστήριξη από τα Ταμεία, επαναχρησιμοποιούνται στο ίδιο χρηματοδοτικό μέσο ή σε άλλα χρηματοδοτικά μέσα για περαιτέρω επενδύσεις σε τελικούς αποδέκτες, στο πλαίσιο του/-ων ίδιου/-ων ειδικού/-ων στόχου/-ων και για τυχόν δαπάνες και αμοιβές διαχείρισης που συνδέονται με ανάλογες περαιτέρω επενδύσεις, λαμβανομένης υπόψη της αρχής της χρηστής οικονομικής διαχείρισης. [Τροπολογία 260]

Η εξοικονόμηση πόρων μέσω αποδοτικότερων πράξεων δεν θεωρείται ότι συνιστά παραγόμενο έσοδο για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου. Ειδικότερα, η εξοικονόμηση κόστους που προκύπτει από μέτρα ενεργειακής απόδοσης δεν συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση των επιδοτήσεων λειτουργίας. [Τροπολογία 261]

2.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι πόροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και επιστρέφονται στα χρηματοδοτικά μέσα κατά τη διάρκεια περιόδου τουλάχιστον οκτώ ετών μετά τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας επαναχρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους στόχους πολιτικής του προγράμματος ή των προγραμμάτων βάσει των οποίων είχαν συσταθεί, είτε εντός του ίδιου χρηματοδοτικού μέσου ή, μετά την έξοδο των πόρων αυτών από το χρηματοδοτικό μέσο, σε άλλα χρηματοδοτικά μέσα ή σε άλλες μορφές υποστήριξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Κανόνες επιλεξιμότητας

Άρθρο 57

Επιλεξιμότητα

1.  Η επιλεξιμότητα των δαπανών καθορίζεται βάσει εθνικών κανόνων, εκτός εάν θεσπίζονται ειδικοί κανόνες είτε στον παρόντα κανονισμό, ή τους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανονισμούς, είτε επί τη βάσει αυτών.

2.  Μια δαπάνη είναι επιλέξιμη για συνεισφορά από τα Ταμεία εάν έχει πραγματοποιηθεί από δικαιούχο ή τον εταίρο ιδιωτικού τομέα μιας πράξης ΣΔΙΤ και έχει πληρωθεί για την υλοποίηση πράξεων κατά το διάστημα από την ημερομηνία υποβολής του προγράμματος στην Επιτροπή ή από την 1η Ιανουαρίου 2021, αναλόγως του ποια ημερομηνία προηγείται, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029 2030. [Τροπολογία 262]

Για τα έξοδα που επιστρέφονται σύμφωνα με τα σημεία β) και γ) του άρθρου 48 παράγραφος 1, οι δράσεις που συνιστούν τη βάση για την επιστροφή πραγματοποιούνται το διάστημα από την ημερομηνία υποβολής του προγράμματος στην Επιτροπή ή από την 1η Ιανουαρίου 2021, αναλόγως του ποια ημερομηνία προηγείται, και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029.

3.  Για το ΕΤΠΑ, οι δαπάνες που σχετίζονται με πράξεις που καλύπτουν περισσότερες από μία κατηγορίες περιφερειών, όπως ορίζεται στο άρθρο 102 παράγραφος 2, σε ένα κράτος μέλος κατανέμονται κατ’ αναλογία στις σχετικές κατηγορίες περιφερειών, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.

Για το ΕΚΤ+, οι δαπάνες που σχετίζονται με πράξεις συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων του προγράμματος.

4.  Το σύνολο ή μέρος πράξης στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ+ ή του Ταμείου Συνοχής μπορεί να εκτελείται εκτός κράτους μέλους, μεταξύ άλλων και εκτός της Ένωσης, υπό τον όρο ότι η πράξη εμπίπτει σε μία από τις πέντε συνιστώσες του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg), όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) [...] («κανονισμός ΕΕΣ»), και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του αντίστοιχου προγράμματος. [Τροπολογία 263]

5.  Για τις επιχορηγήσεις υπό τη μορφή των σημείων β), γ) και δ) του άρθρου 48 παράγραφος 1, οι δαπάνες που είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από τα Ταμεία ισούνται με τα ποσά που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 2.

6.  Οι πράξεις δεν επιλέγονται για υποστήριξη από τα Ταμεία σε περίπτωση που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος στη διαχειριστική αρχή, ανεξάρτητα αν έχουν εκτελεστεί όλες τις οι σχετικές πληρωμές. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην αντιστάθμιση του επιπλέον κόστους στις εξόχως απόκεντρες περιοχές στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ, ούτε στις δαπάνες που χρηματοδοτούνται από τα ειδικά συμπληρωματικά κονδύλια για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+. [Τροπολογία 264]

7.  Οι δαπάνες που καθίστανται επιλέξιμες λόγω τροποποίησης του προγράμματος είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής του αντίστοιχου αιτήματος στην Επιτροπή.

Για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, αυτό ισχύει όταν προστίθεται στο πρόγραμμα ένα νέο είδος παρέμβασης που αναφέρεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος I, ή, για το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, στους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανονισμούς.

Όταν ένα πρόγραμμα τροποποιείται με σκοπό την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, το πρόγραμμα μπορεί να προβλέπει ότι η επιλεξιμότητα των δαπανών που σχετίζονται με την εν λόγω τροποποίηση αρχίζει από την ημερομηνία εκδήλωσης της φυσικής καταστροφής.

8.  Όταν ένα νέο πρόγραμμα εγκρίνεται στο πλαίσιο ενδιάμεσης επανεξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 14, οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης στην Επιτροπή.

9.  Μια πράξη μπορεί να λαμβάνει υποστήριξη από ένα ή περισσότερα Ταμεία ή από ένα ή περισσότερα προγράμματα και από άλλα μέσα της Ένωσης. Στις περιπτώσεις αυτές, οι δαπάνες που δηλώνονται σε μια αίτηση πληρωμής για ένα από τα Ταμεία δεν δηλώνονται για κανένα από τα παρακάτω:

α)  στήριξη από άλλο Ταμείο ή μέσο της Ένωσης·

β)  στήριξη από το ίδιο Ταμείο στο πλαίσιο άλλου προγράμματος.

Το ποσό των δαπανών που περιέχεται σε αίτηση πληρωμής ενός ταμείου μπορεί να υπολογίζεται κατ’ αναλογία για κάθε Ταμείο και για το/τα σχετικό/-ά πρόγραμμα/-τα, σύμφωνα με το έγγραφο που ορίζει τους όρους στήριξης.

Άρθρο 58

Μη επιλέξιμες δαπάνες

1.  Οι ακόλουθες δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από τα Ταμεία:

α)  τόκοι χρέους, εκτός επιχορηγήσεων που δίνονται υπό τη μορφή επιδότησης επιτοκίου ή επιδότησης προμηθειών εγγύησης, ή εκτός συνεισφοράς σε χρηματοδοτικά μέσα που οφείλεται σε αρνητικό επιτόκιο· [Τροπολογία 265]

β)  η αγορά γης για ποσό που υπερβαίνει το 10 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών για την οικεία πράξη· για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15 %· για τις εγγυήσεις τα εν λόγω ποσοστά εφαρμόζονται στο ποσό του υποκείμενου δανείου·

γ)  ο φόρος προστιθέμενης αξίας («ΦΠΑ»), με εξαίρεση τις πράξεις των οποίων το συνολικό κόστος είναι κατώτερο των 5 000 000 EUR. [Τροπολογία 266]

Για το στοιχείο β), τα όρια δεν ισχύουν για πράξεις που αφορούν τη διατήρηση του περιβάλλοντος.

Η επιλεξιμότητα για πράξεις που αφορούν φόρο προστιθέμενης αξίας («ΦΠΑ») καθορίζεται κατά περίπτωση, με εξαίρεση τις πράξεις των οποίων το συνολικό κόστος είναι κατώτερο των 5 000 000 EUR και τις επενδύσεις και τις δαπάνες τελικών αποδεκτών. [Τροπολογία 267]

2.  Οι ειδικοί για κάθε Ταμείο κανονισμοί μπορούν να προσδιορίζουν πρόσθετες δαπάνες οι οποίες δεν είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από κάθε Ταμείο.

Άρθρο 59

Διάρκεια των πράξεων

1.  Το κράτος μέλος επιστρέφει τη συνεισφορά από τα Ταμεία σε πράξη που περιλαμβάνει επενδύσεις σε υποδομή ή παραγωγικές επενδύσεις, εάν, εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή στον δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, κατά περίπτωση, η εν λόγω πράξη υπόκειται σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

α)  παύση ή μεταφορά παραγωγικής δραστηριότητας·

β)  αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η οποία παρέχει σε μια εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό αδικαιολόγητο πλεονέκτημα·

γ)  ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων υλοποίησης που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους.

Το κράτος μέλος μπορεί να μειώσει το οριζόμενο στο πρώτο εδάφιο χρονικό περιθώριο σε τρία έτη όταν πρόκειται για τις δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις διατήρησης επενδύσεων ή που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) και αφορούν τη διατήρηση θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν από ΜΜΕ. [Τροπολογία 268]

2.  Οι πράξεις που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ+ επιστρέφουν την υποστήριξη από το ΕΚΤ+ μόνον όταν υπόκεινται σε υποχρέωση διατήρησης επενδύσεων σύμφωνα με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.

3.  Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται σε συνεισφορές προγράμματος προς ή από χρηματοδοτικά μέσα και σε κάθε πράξη η οποία επιφέρει διακοπή παραγωγικής δραστηριότητας εξαιτίας μη δόλιας πτώχευσης. [Τροπολογία 269]

Άρθρο 60

Μετεγκατάσταση

1.  Οι δαπάνες για την υποστήριξη της μετεγκατάστασης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 26, δεν είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από τα Ταμεία.

2.  Αν μια συνεισφορά από τα Ταμεία συνιστά κρατική ενίσχυση, η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι η εν λόγω συνεισφορά δεν στηρίζει τη μετεγκατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής.

Άρθρο 61

Ειδικοί κανόνες επιλεξιμότητας για τις επιχορηγήσεις

1.  Οι συνεισφορές σε είδος υπό μορφή παροχής εργασιών, αγαθών, υπηρεσιών, γης και ακινήτων για τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές που δικαιολογούνται από τιμολόγια ή έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας μπορούν να είναι επιλέξιμες αν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α)  η δημόσια υποστήριξη που καταβάλλεται για την πράξη η οποία περιλαμβάνει συνεισφορές σε είδος δεν υπερβαίνει τη συνολική επιλέξιμη δαπάνη, εξαιρουμένων των συνεισφορών σε είδος, κατά την περάτωση της πράξης·

β)  η αξία που αποδίδεται στις συνεισφορές σε είδος δεν υπερβαίνει τις δαπάνες που είναι γενικά αποδεκτές στην εν λόγω αγορά·

γ)  η αξία και η χορήγηση της συνεισφοράς σε είδος μπορεί να αποτιμηθεί και να επαληθευτεί ανεξάρτητα·

δ)  στην περίπτωση παροχής γης ή ακινήτων, μπορεί να πραγματοποιηθεί πληρωμή για τους σκοπούς σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ετήσιου ονομαστικού ύψους που δεν υπερβαίνει τη μία νομισματική μονάδα του κράτους μέλους·

ε)  στην περίπτωση συνεισφορών σε είδος υπό μορφή άμισθης εργασίας, η αξία της εν λόγω εργασίας αποτιμάται με βάση τον επαληθευμένο χρόνο εργασίας και τον συντελεστή αμοιβής για ισοδύναμη εργασία.

Η αξία της γης ή των ακινήτων που αναφέρεται στο στοιχείο δ) του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου πιστοποιείται από ανεξάρτητο ειδικευμένο εμπειρογνώμονα ή δεόντως εξουσιοδοτημένο επίσημο φορέα και δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 58 παράγραφος 1 στοιχείο β).

2.  Οι δαπάνες απόσβεσης για τις οποίες δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές που να δικαιολογούνται από τιμολόγια μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση πλήρωσης των ακόλουθων όρων:

α)  επιτρέπεται από τους κανόνες επιλεξιμότητας του προγράμματος·

β)  το ποσό της δαπάνης δικαιολογείται με παραστατικά που έχουν ισοδύναμη αποδεικτική αξία με τιμολόγια για επιλέξιμες δαπάνες, όταν οι δαπάνες αυτές επιστρέφονται με τη μορφή που αναφέρεται στο άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

γ)  οι δαπάνες αφορούν αποκλειστικά την περίοδο υποστήριξης της πράξης·

δ)  οι δημόσιες επιχορηγήσεις δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για την αγορά των αποσβεσμένων περουσιακών στοιχείων.

Άρθρο 62

Ειδικοί κανόνες επιλεξιμότητας για χρηματοδοτικά μέσα

1.  Οι επιλέξιμες δαπάνες ενός χρηματοδοτικού μέσου είναι το συνολικό ποσό της συνεισφοράς προγράμματος που καταβλήθηκε ή, στην περίπτωση των εγγυήσεων, που προβλέφθηκε όπως συμφωνήθηκε σε συμβάσεις εγγυήσεων από το χρηματοδοτικό μέσο εντός της περιόδου επιλεξιμότητας, όταν το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε:

α)  πληρωμές στους τελικούς αποδέκτες, στην περίπτωση δανείων και επενδύσεων μετοχικού και οιονεί μετοχικού κεφαλαίου·

β)  πόρους που προβλέφθηκαν όπως συμφωνήθηκε σε συμβάσεις εγγυήσεων, ανεξαρτήτως αν είναι εκκρεμείς ή έχουν λήξει, για τη χρηματοδότηση πιθανών καταπτώσεων εγγυήσεων για ζημίες, που υπολογίζονται με βάση συντελεστή πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος ο οποίος καλύπτει πολλαπλό ποσό υποκείμενων εκταμιευμένων νέων δανείων, επενδύσεων μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου σε τελικούς αποδέκτες·

γ)  πληρωμές στους τελικούς αποδέκτες ή προς όφελος αυτών, όταν τα χρηματοδοτικά μέσα συνδυάζονται με άλλη συνεισφορά της Ένωσης σε ενιαία πράξη χρηματοδοτικού μέσου σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 5·

δ)  πληρωμές αμοιβών διαχείρισης και επιστροφές δαπανών διαχείρισης που πραγματοποιήθηκαν από τους φορείς υλοποίησης του χρηματοδοτικού μέσου.

2.  Σε ό,τι αφορά την παράγραφο 1 στοιχείο β), ο δείκτης πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος καθορίζεται με συνετή εκ των προτέρων εκτίμηση κινδύνου και συμφωνείται στη σχετική συμφωνία χρηματοδότησης. Ο δείκτης πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος μπορεί να αναθεωρηθεί, εάν αυτό δικαιολογείται από μεταγενέστερες αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς. Η αναθεώρηση αυτή δεν έχει αναδρομική ισχύ.

3.  Σε ό,τι αφορά την παράγραφο 1 στοιχείο δ), οι αμοιβές διαχείρισης καθορίζονται βάσει επιδόσεων. Για τους πρώτους δώδεκα μήνες υλοποίησης του χρηματοδοτικού μέσου, η αμοιβή βάσης για δαπάνες και αμοιβές διαχείρισης είναι επιλέξιμη. Όταν οι φορείς υλοποίησης ενός ταμείου χαρτοφυλακίου και/ή ειδικών ταμείων, σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 3 2, επιλέγονται μέσω απευθείας ανάθεσης σύμβασης, το ποσό των δαπανών και αμοιβών διαχείρισης που καταβάλλεται στους εν λόγω φορείς το οποίο μπορεί να δηλωθεί ως επιλέξιμη δαπάνη υπόκειται σε ανώτατο όριο 5 % του συνολικού ποσού των συνεισφορών προγραμμάτων που έχουν καταβληθεί στους τελικούς δικαιούχους με μορφή δανείων ή επενδύσεων μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή έχουν προβλεφθεί όπως συμφωνήθηκε σε συμβάσεις εγγυήσεων. [Τροπολογία 270]

Το όριο αυτό δεν ισχύει Όταν η επιλογή των φορέων υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων γίνεται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και κατά την εν λόγω διαδικασία καθορίζεται η ανάγκη για υψηλότερο επίπεδο δαπανών και αμοιβών διαχείρισης με βάση τις επιδόσεις. [Τροπολογία 271]

4.  Αν τα τέλη διακανονισμού ή μέρος τους επιβαρύνουν τους τελικούς αποδέκτες, δεν δηλώνονται ως επιλέξιμες δαπάνες.

5.  Οι επιλέξιμες δαπάνες που δηλώνονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν υπερβαίνουν το άθροισμα του συνολικού ποσού της στήριξης από τα Ταμεία που καταβάλλεται για τους σκοπούς της εν λόγω παραγράφου και της αντίστοιχης εθνικής συγχρηματοδότησης.

ΤΙΤΛΟΣ VI:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Γενικές διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση και τον έλεγχο

Άρθρο 63

Αρμοδιότητες των κρατών μελών

1.  Τα κράτη μέλη διαθέτουν συστήματα διαχείρισης και ελέγχου για τα προγράμματά τους σύμφωνα με τον παρόντα τίτλο και διασφαλίζουν τη λειτουργία τους σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και τις βασικές απαιτήσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα X.

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών οι οποίες περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς που υποβάλλονται στην Επιτροπή και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη, τον εντοπισμό, τη διόρθωση και την αναφορά των παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων απάτης. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται πλήρως με την OLAF. [Τροπολογία 272]

3.  Τα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου τους, καθώς και τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών που υποβάλλονται στην Επιτροπή. Όταν τα μέτρα αυτά συνίστανται σε λογιστικό έλεγχο, μπορούν να συμμετέχουν υπάλληλοι της Επιτροπής ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους.

4.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την ποιότητα, την ανεξαρτησία και την αξιοπιστία του συστήματος παρακολούθησης και των δεδομένων σχετικά με τους δείκτες. [Τροπολογία 273]

5.  Τα κράτη μέλη διαθέτουν συστήματα και διαδικασίες ώστε να διασφαλίζουν την τήρηση όλων των εγγράφων που απαιτούνται για τη διαδρομή ελέγχου που ορίζεται στο παράρτημα XI, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 76.

6.  Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε ρυθμίσεις ώστε να διασφαλίζουν την ουσιαστική εξέταση των καταγγελιών σχετικά με τα Ταμεία. Την ευθύνη για το πεδίο εφαρμογής, τους κανόνες και τις διαδικασίες σχετικά με τις ρυθμίσεις αυτές αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το θεσμικό και νομικό τους πλαίσιο. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 4α, εξετάζουν τις καταγγελίες που υποβάλλονται στην Επιτροπή οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των προγραμμάτων τους, και ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα αυτής της εξέτασης. [Τροπολογία 274]

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι καταγγελίες καλύπτουν κάθε διαφορά μεταξύ δυνητικών και επιλεγμένων δικαιούχων όσον αφορά την προτεινόμενη ή επιλεγείσα πράξη καθώς και τυχόν διαφορές με τρίτους σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος ή των σχετικών πράξεων, ανεξάρτητα από τον νομικό χαρακτηρισμό των μέσων έννομης προστασίας που καθορίζονται βάσει του εθνικού δικαίου.

7.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των δικαιούχων και των αρχών του προγράμματος πραγματοποιούνται μέσω εύχρηστων συστημάτων ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων σύμφωνα με το παράρτημα XII. [Τροπολογία 275]

Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΘΑ, το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2023 2022. [Τροπολογία 276]

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε προγράμματα βάσει του άρθρου [4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο vii) xi)] του κανονισμού ΕΚΤ+. [Τροπολογία 277]

8.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι επίσημες ανταλλαγές πληροφοριών με την Επιτροπή πραγματοποιούνται μέσω συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων σύμφωνα με το παράρτημα XIII.

9.  Μετά την έγκριση του προγράμματος και το αργότερο έως την υποβολή της τελικής αίτησης πληρωμής για την πρώτη λογιστική χρήση και όχι αργότερα από τις 30 Ιουνίου 2023, κάθε κράτος μέλος καταρτίζει περιγραφή του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα XIV. Η περιγραφή αυτή πρέπει να διατηρείται επικαιροποιημένη ώστε να αντικατοπτρίζει τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις.

10.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 107, για να συμπληρώσει την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου καθορίζοντας τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των περιπτώσεων παρατυπιών που πρέπει να αναφέρονται και των δεδομένων που πρέπει να παρέχονται.

11.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη η οποία καθορίζει τον μορφότυπο που πρέπει να χρησιμοποιείται για την αναφορά των παρατυπιών σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 109 παράγραφος 2, ώστε να διασφαλίζονται ομοιόμορφοι όροι και κανόνες όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. [Τροπολογία 278]

Άρθρο 64

Εξουσίες και αρμοδιότητες της Επιτροπής

1.  Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν συστήματα διαχείρισης και ελέγχου τα οποία είναι σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και ότι τα εν λόγω συστήματα λειτουργούν αποτελεσματικά και αποδοτικά κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων. Η Επιτροπή καταρτίζει για τα κράτη μέλη στρατηγική και σχέδιο λογιστικού ελέγχου, τα οποία βασίζονται σε εκτίμηση κινδύνου. [Τροπολογία 279]

Η Επιτροπή και οι ελεγκτικές αρχές συντονίζουν τα σχέδια λογιστικού ελέγχου τους.

2.  Οι λογιστικοί έλεγχοι της Επιτροπής διενεργούνται έως τρία δύο ημερολογιακά έτη μετά την αποδοχή των λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνονταν οι σχετικές δαπάνες. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει για πράξεις για τις οποίες υπάρχουν υπόνοιες απάτης. [Τροπολογία 280]

3.  Για τους σκοπούς των λογιστικών ελέγχων τους, οι υπάλληλοι της Επιτροπής ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους έχουν πρόσβαση σε όλα τα απαιτούμενα αρχεία, έγγραφα και μεταδεδομένα, ανεξάρτητα από το μέσο αποθήκευσής τους, τα οποία αφορούν τις πράξεις που υποστηρίζονται από τα Ταμεία ή τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, και λαμβάνουν αντίγραφα στον συγκεκριμένο μορφότυπο που ζητούν.

4.  Όσον αφορά τους επιτόπιους λογιστικούς ελέγχους, ισχύουν επίσης τα εξής:

α)  η Επιτροπή ειδοποιεί την αρμόδια αρχή του προγράμματος σχετικά με τον λογιστικό έλεγχο τουλάχιστον 12 15 εργάσιμες ημέρες πριν, εκτός από επείγουσες περιπτώσεις. Σ’ αυτούς τους λογιστικούς ελέγχους μπορούν να συμμετέχουν υπάλληλοι ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι του κράτους μέλους· [Τροπολογία 281]

β)  όταν η εφαρμογή των εθνικών διατάξεων επιφυλάσσει ορισμένες πράξεις για υπαλλήλους οι οποίοι ορίζονται ειδικά από την εθνική νομοθεσία, οι υπάλληλοι της Επιτροπής και οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αποκτώνται μ’ αυτόν τον τρόπο χωρίς να θίγονται οι αρμοδιότητες των εθνικών δικαστηρίων και με πλήρη τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των σχετικών υποκειμένων δικαίου·

γ)  η Επιτροπή διαβιβάζει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους τα προκαταρκτικά πορίσματα του λογιστικού ελέγχου σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, το αργότερο 3 δύο μήνες μετά την τελευταία ημέρα του ελέγχου· [Τροπολογία 282]

δ)  η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση του λογιστικού ελέγχου σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, το αργότερο 3 δύο μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνει πλήρη απάντηση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σχετικά με τα προκαταρκτικά πορίσματα του λογιστικού ελέγχου. Η απάντηση του κράτους μέλους θεωρείται πλήρης εάν η Επιτροπή δεν αναφέρει την ύπαρξη εκκρεμών εγγράφων εντός 2 μηνών. [Τροπολογία 283]

Η Επιτροπή μπορεί, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνει τις προθεσμίες που προβλέπονται στα στοιχεία γ) και δ) κατά τρεις δύο επιπλέον μήνες. [Τροπολογία 284]

4α.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 63 παράγραφος 6, η Επιτροπή προβλέπει σύστημα διαχείρισης καταγγελιών το οποίο είναι προσβάσιμο στους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους. [Τροπολογία 285]

Άρθρο 65

Αρμόδιες για το πρόγραμμα αρχές

1.  Για τους σκοπούς του άρθρου [63 παράγραφος 3] του δημοσιονομικού κανονισμού, το κράτος μέλος προσδιορίζει διαχειριστική και ελεγκτική αρχή για κάθε πρόγραμμα. Όταν ένα κράτος μέλος κάνει χρήση της δυνατότητας που αναφέρεται στο άρθρο 66 παράγραφος 2, ο εν λόγω φορέας προσδιορίζεται ως αρχή του προγράμματος. Οι ίδιες αρχές μπορούν να είναι αρμόδιες για περισσότερα του ενός προγράμματα.

2.  Η ελεγκτική αρχή είναι δημόσια ή ιδιωτική αρχή, λειτουργικά ανεξάρτητη από τους ελεγχομένους τη διαχειριστική αρχή και τους φορείς ή τις οντότητες στους οποίους έχουν ανατεθεί ή μεταβιβαστεί καθήκοντα. [Τροπολογία 286]

3.  Η διαχειριστική αρχή μπορεί να ορίσει έναν ή περισσότερους ενδιάμεσους φορείς για να εκτελούν ορισμένα καθήκοντα υπό την ευθύνη της. Οι ρυθμίσεις μεταξύ της διαχειριστικής αρχής και των ενδιάμεσων φορέων καταγράφονται εγγράφως.

4.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η αρχή του διαχωρισμού των καθηκόντων τηρείται τόσο μεταξύ των αρχών των προγραμμάτων όσο και εντός αυτών.

5.  Ο οργανισμός εκτέλεσης της συγχρηματοδότησης του προγράμματος, ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο [11] του κανονισμού ΕΕ (…) [κανόνες συμμετοχής του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»], ορίζεται ως ενδιάμεσος οργανισμός από τη διαχειριστική αρχή του σχετικού προγράμματος, σύμφωνα με την παράγραφο 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Πρότυπα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου

Άρθρο 66

Καθήκοντα της διαχειριστικής αρχής

1.  Η διαχειριστική αρχή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του προγράμματος, με σκοπό την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Ειδικότερα, έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

α)  επιλογή πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 67·

β)  εκτέλεση των καθηκόντων που σχετίζονται με τη διαχείριση του προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 68·

γ)  υποστήριξη του έργου της επιτροπής παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 69·

δ)  εποπτεία των ενδιάμεσων φορέων·

ε)  καταγραφή και αποθήκευση σε ηλεκτρονικό σύστημα ηλεκτρονικά συστήματα των δεδομένων σχετικά με κάθε πράξη τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δημοσιονομική διαχείριση, τις επαληθεύσεις και τους λογιστικούς ελέγχους, και διασφάλιση της προστασίας, της ακεραιότητας και του εμπιστευτικού χαρακτήρα των δεδομένων και της ταυτοποίησης των χρηστών. [Τροπολογία 287]

2.  Το κράτος μέλος μπορεί να αναθέσει τη λογιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 70 στη διαχειριστική αρχή ή σε άλλο φορέα.

3.  Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, η λογιστική διαδικασία υλοποιείται από τη διαχειριστική αρχή ή υπό την ευθύνη της.

4.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 109 παράγραφος 2 με στόχο τη διασφάλιση ομοιόμορφων όρων για τα ηλεκτρονικά δεδομένα προς καταγραφή και αποθήκευση τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο ε). Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 109 παράγραφος 2.

Άρθρο 67

Επιλογή πράξεων από τη διαχειριστική αρχή

1.  Για την επιλογή των πράξεων, η διαχειριστική αρχή καταρτίζει και εφαρμόζει κριτήρια και διαδικασίες που δεν εισάγουν διακρίσεις, είναι διαφανή, εξασφαλίζουν την πρόσβαση από άτομα με αναπηρίες, την ισότητα των φύλων και λαμβάνουν υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και την ενωσιακή πολιτική στον τομέα του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 11 και το άρθρο 191 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ. [Τροπολογία 288]

Τα κριτήρια και οι διαδικασίες εξασφαλίζουν την ιεράρχηση των πράξεων που πρόκειται να επιλεγούν με στόχο να μεγιστοποιηθεί η συμβολή της ενωσιακής χρηματοδότησης στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

2.  Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, η διαχειριστική αρχή προβαίνει σε διαβουλεύσεις με την Επιτροπή και λαμβάνει υπόψη τα σχόλιά της πριν από την αρχική υποβολή των κριτηρίων επιλογής στην επιτροπή παρακολούθησης και πριν από τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτών των κριτηρίων.

3.  Κατά την επιλογή των πράξεων, η διαχειριστική αρχή:

α)  διασφαλίζει ότι οι επιλεγείσες πράξεις είναι βιώσιμες, συνάδουν με το πρόγραμμα, καθώς και με τις εδαφικές στρατηγικές, και συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των ειδικών του στόχων· [Τροπολογία 289]

β)  διασφαλίζει ότι οι επιλεγείσες πράξεις συνάδουν με τις αντίστοιχες στρατηγικές και έγγραφα προγραμματισμού που έχουν καθοριστεί με στόχο την πλήρωση των αναγκαίων πρόσφορων όρων·

γ)  διασφαλίζει ότι οι επιλεγείσες πράξεις παρουσιάζουν τη βέλτιστη την κατάλληλη σχέση μεταξύ του ποσού της στήριξης, των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται και της επίτευξης των στόχων· [Τροπολογία 290]

δ)  επαληθεύει ότι ο δικαιούχος διαθέτει τους απαραίτητους χρηματοδοτικούς πόρους και μηχανισμούς για να καλύψει τα έξοδα χρήσης και διατήρησης·

ε)  διασφαλίζει ότι οι επιλεγείσες πράξεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(45) υπόκεινται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή σε διαδικασία ελέγχου και ότι έχουν ληφθεί δεόντως υπόψη τόσο η αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων όσο και μια ολοκληρωμένη δημόσια διαβούλευση, βάσει των απαιτήσεων της εν λόγω οδηγίας, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2014/52/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(46)· [Τροπολογία 291]

στ)  επαληθεύει διασφαλίζει ότι, αν οι πράξεις έχουν ξεκινήσει πριν από την υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση στη διαχειριστική αρχή, τηρείται το εφαρμοστέο δίκαιο· [Τροπολογία 292]

ζ)  διασφαλίζει ότι οι επιλεγείσες πράξεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένου Ταμείου και ότι εντάσσονται σε ένα είδος παρέμβασης ή τομέα στήριξης για το ΕΤΘΑ·

η)  διασφαλίζει ότι οι πράξεις δεν περιλαμβάνουν δραστηριότητες οι οποίες αποτελούσαν τμήμα πράξης που αποτελεί αντικείμενο μετεγκατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 60 ή οι οποίες θα συνιστούσαν μεταφορά παραγωγικής δραστηριότητας σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

θ)  διασφαλίζει ότι οι επιλεγείσες πράξεις δεν επηρεάζονται από αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής όσον αφορά παράβαση δυνάμει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ η οποία θέτει σε κίνδυνο τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών ή τις επιδόσεις των πράξεων·

ι)  διασφαλίζει, πριν από τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή των επενδύσεων σε υποδομές που έχουν αναμενόμενη διάρκεια ζωής τουλάχιστον πέντε ετών, καθώς και την εφαρμογή της αρχής της προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση. [Τροπολογία 293]

4.  Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει την παροχή στον δικαιούχο εγγράφου όπου καθορίζονται όλοι οι όροι για τη στήριξη κάθε πράξης, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών απαιτήσεων που αφορούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πρέπει να παρασχεθούν, του σχεδίου χρηματοδότησής της, της προθεσμίας για την υλοποίησή της και, ανάλογα με την περίπτωση, της εφαρμοστέας μεθόδου για τον καθορισμό των δαπανών της πράξης και των όρων για την καταβολή της επιχορήγησης.

5.  Για τις δράσεις που έχουν λάβει την πιστοποίηση «Σφραγίδα Αριστείας» ή έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο του προγράμματος συγχρηματοδότησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», η διαχειριστική αρχή δύναται να αποφασίσει τη χορήγηση στήριξης απευθείας από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ ή το ΕΤΘΑ, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πράξεις συνάδουν με τους στόχους του προγράμματος.

Εφαρμόζεται το ποσοστό συγχρηματοδότησης του μέσου που παρέχει την πιστοποίηση «Σφραγίδα Αριστείας» ή του προγράμματος συγχρηματοδότησης, το οποίο καθορίζεται στο έγγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 4.

5α.   Η διαχειριστική αρχή μπορεί επίσης να αποφασίσει, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να συνεισφέρει έως το 5 % της χρηματοδότησης ενός προγράμματος στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+ σε συγκεκριμένα έργα εντός του κράτους μέλους που είναι επιλέξιμα βάσει του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν επιλεγεί στο δεύτερο στάδιο, υπό την προϋπόθεση ότι τα συγκεκριμένα έργα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος στο εν λόγω κράτος μέλος. [Τροπολογία 294]

6.  Όταν η διαχειριστική αρχή επιλέγει πράξη στρατηγικής σημασίας, ενημερώνει αμέσως εντός ενός μηνός την Επιτροπή και της παρέχει όλες τις συναφείς πληροφορίες σχετικά με την πράξη αυτή, συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης κόστους-ωφέλειας. [Τροπολογία 295]

Άρθρο 68

Διαχείριση του προγράμματος από τη διαχειριστική αρχή

1.  Η διαχειριστική αρχή:

α)  πραγματοποιεί διαχειριστικές επαληθεύσεις ώστε να επαληθεύσει ότι τα συγχρηματοδοτούμενα προϊόντα και υπηρεσίες έχουν παραδοθεί, ότι η πράξη είναι σύμφωνη με το εφαρμοστέο δίκαιο, το πρόγραμμα και τους όρους για τη στήριξη της πράξης, και:

i)  όταν πρέπει να γίνει επιστροφή εξόδων σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχείο α), ότι το ποσό των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι σε σχέση με τα εν λόγω έξοδα έχει καταβληθεί και ότι οι δικαιούχοι τηρούν χωριστά λογιστικά αρχεία για όλες τις συναλλαγές που σχετίζονται με την πράξη·

ii)  όταν πρέπει να γίνει επιστροφή εξόδων σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και δ), ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επιστροφή των δαπανών στον δικαιούχο·

β)  διασφαλίζει, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση για τις περιπτώσεις προχρηματοδότησης και ενδιάμεσων πληρωμών, ότι ο δικαιούχος λαμβάνει πλήρως το οφειλόμενο ποσό για τις επαληθευμένες δαπάνες το αργότερο 90 60 ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής από τον δικαιούχο· [Τροπολογία 296]

γ)  εφαρμόζει αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα και διαδικασίες καταπολέμησης της απάτης, λαμβάνοντας υπόψη τους εντοπισθέντες κινδύνους·

δ)  προλαμβάνει, εντοπίζει και διορθώνει τις παρατυπίες·

ε)  επιβεβαιώνει ότι οι δαπάνες που εγγράφονται στους λογαριασμούς είναι νόμιμες και κανονικές·

στ)  συντάσσει τη διαχειριστική δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα XV·

ζ)  παρέχει προβλέψεις του ποσού για τις αιτήσεις πληρωμής που υποβάλλονται για το τρέχον και το επόμενο ημερολογιακό έτος έως τις 31 Ιανουαρίου και τις 31 Ιουλίου, σύμφωνα με το παράρτημα VII.

Σε ό,τι αφορά το πρώτο εδάφιο στοιχείο β), κανένα ποσό δεν αφαιρείται ούτε παρακρατείται, ούτε εισπράττεται οποιαδήποτε ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναμου αποτελέσματος, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους.

Σε ό,τι αφορά τις πράξεις ΣΔΙΤ, η διαχειριστική αρχή διενεργεί πληρωμές σε λογαριασμό υπό μεσεγγύηση που δημιουργείται ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό στο όνομα του δικαιούχου για χρήση σύμφωνα με τη συμφωνία ΣΔΙΤ.

2.  Οι διαχειριστικές επαληθεύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) γίνονται βάσει κινδύνου και είναι ανάλογες με τους εντοπισθέντες κινδύνους, όπως ορίζεται σε στρατηγική διαχείρισης του κινδύνου.

Οι διαχειριστικές επαληθεύσεις περιλαμβάνουν διοικητικές επαληθεύσεις σχετικά με τις αιτήσεις πληρωμής που έχουν υποβάλει οι δικαιούχοι, καθώς και επιτόπιες επαληθεύσεις των πράξεων. Διενεργούνται το αργότερο πριν από την κατάρτιση των λογαριασμών σύμφωνα με το άρθρο 92.

3.  Αν η διαχειριστική αρχή είναι και δικαιούχος στο πλαίσιο του προγράμματος, οι ρυθμίσεις για τις διαχειριστικές επαληθεύσεις εξασφαλίζουν διαχωρισμό των καθηκόντων.

4.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, ο κανονισμός ΕΕΣ μπορεί να θεσπίζει ειδικούς κανόνες σχετικά με τις διαχειριστικές επαληθεύσεις που εφαρμόζονται στα προγράμματα Interreg.

Άρθρο 69

Υποστήριξη του έργου της επιτροπής παρακολούθησης από τη διαχειριστική αρχή

Η διαχειριστική αρχή:

α)  παρέχει εγκαίρως στην επιτροπή παρακολούθησης όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων της·

β)  διασφαλίζει ότι δίνεται συνέχεια στις αποφάσεις και τις συστάσεις της επιτροπής παρακολούθησης.

Άρθρο 70

Λογιστικές διαδικασίες

1.  Η λογιστική διαδικασία συνίσταται στα ακόλουθα καθήκοντα:

α)  κατάρτιση και υποβολή αιτήσεων πληρωμής στην Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 85 και 86, λαμβανομένων υπόψη των ελέγχων που έχουν διενεργηθεί από την ελεγκτική αρχή ή υπό την ευθύνη της ελεγκτικής αρχής· [Τροπολογία 297]

β)  κατάρτιση και παρουσίαση των λογαριασμών, επιβεβαίωση της πληρότητας, της ακρίβειας και της ορθότητας σύμφωνα με το άρθρο 92 και τήρηση αρχείων με όλα τα στοιχεία των λογαριασμών σε ηλεκτρονικό σύστημα· [Τροπολογία 298]

γ)  μετατροπή σε ευρώ των ποσών των δαπανών που πραγματοποιούνται σε άλλο νόμισμα με χρήση της μηνιαίας λογιστικής ισοτιμίας της Επιτροπής για τον μήνα κατά τον οποίο οι δαπάνες καταχωρίζονται στα λογιστικά συστήματα του φορέα που είναι αρμόδιος για την εκτέλεση των καθηκόντων που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.  Η λογιστική διαδικασία δεν περιλαμβάνει επαληθεύσεις στο επίπεδο των δικαιούχων.

3.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο γ), ο κανονισμός ΕΕΣ μπορεί να ορίζει διαφορετική μέθοδο για τη μετατροπή σε ευρώ των ποσών των δαπανών που πραγματοποιούνται σε άλλο νόμισμα.

Άρθρο 71

Καθήκοντα της ελεγκτικής αρχής

1.  Η ελεγκτική αρχή είναι υπεύθυνη για τη διενέργεια ελέγχων συστημάτων, ελέγχων πράξεων και ελέγχων λογαριασμών, προκειμένου να παράσχει ανεξάρτητη διασφάλιση στην Επιτροπή όσον αφορά την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς οι οποίοι υποβάλλονται στην Επιτροπή.

2.  Οι ελεγκτικές εργασίες διενεργούνται σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα.

3.  Η ελεγκτική αρχή καταρτίζει και υποβάλλει στην Επιτροπή:

α)  ετήσια ελεγκτική γνώμη σύμφωνα με το άρθρο [63 παράγραφος 7] του δημοσιονομικού κανονισμού και το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα XVI και με βάση όλες τις πραγματοποιούμενες ελεγκτικές εργασίες, η οποία καλύπτει τις ακόλουθες χωριστές συνιστώσες:

i)  την πληρότητα, ακρίβεια και αλήθεια των λογαριασμών·

ii)  τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς οι οποίοι υποβάλλονται στην Επιτροπή·

iii)  την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου

β)  ετήσια έκθεση ελέγχου η οποία πληρεί τις απαιτήσεις του άρθρου [63 παράγραφος 5 στοιχείο β)] του δημοσιονομικού κανονισμού, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα XVII, και η οποία υποστηρίζει την ελεγκτική γνώμη που αναφέρεται στο στοιχείο α) και παραθέτει σύνοψη των πορισμάτων, όπου περιλαμβάνονται ανάλυση της φύσης και της έκτασης τυχόν σφαλμάτων και αδυναμιών στα συστήματα, καθώς και τα διορθωτικά μέτρα που προτάθηκαν και εφαρμόστηκαν, το προκύπτον συνολικό ποσοστό σφάλματος και το εναπομένον ποσοστό σφάλματος για τις δαπάνες που έχουν εγγραφεί στους λογαριασμούς που υποβάλλονται στην Επιτροπή.

4.  Σε περίπτωση ομαδοποίησης προγραμμάτων ώστε να πραγματοποιηθούν λογιστικοί έλεγχοι των πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 73 παράγραφος 2, οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 3 στοιχείο β) μπορούν να ομαδοποιηθούν σε μια ενιαία έκθεση.

Όταν η ελεγκτική αρχή κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής για προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 3 στοιχείο β) υποβάλλονται ανά Ταμείο.

5.  Η ελεγκτική αρχή διαβιβάζει στην Επιτροπή τις εκθέσεις ελέγχου συστημάτων μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αντιπαράθεσης με τους σχετικούς ελεγχομένους.

6.  Η Επιτροπή και οι ελεγκτικές αρχές συναντώνται τακτικά και τουλάχιστον άπαξ ετησίως, εκτός αν συμφωνήσουν διαφορετικά, για να εξετάσουν τη στρατηγική ελέγχου, την ετήσια έκθεση ελέγχου και την ελεγκτική γνώμη, να συντονίσουν τα σχέδια και τις μεθόδους λογιστικού ελέγχου και να ανταλλάξουν απόψεις για θέματα που σχετίζονται με τη βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου.

6α.   Ο έλεγχος διενεργείται βάσει του ισχύοντος προτύπου κατά τον χρόνο της σύμβασης της ελεγχόμενης πράξης, εκτός εάν τα νέα πρότυπα είναι ευνοϊκότερα για τον δικαιούχο. [Τροπολογία 299]

6β.   Η διαπίστωση παρατυπίας, κατά τον έλεγχο μιας πράξης που οδηγεί σε οικονομική κύρωση, δεν μπορεί να οδηγήσει σε επέκταση του πεδίου εφαρμογής του ελέγχου ή σε δημοσιονομικές διορθώσεις πέραν των δαπανών που καλύπτονται από το λογιστικό έτος των ελεγχόμενων δαπανών. [Τροπολογία 300]

Άρθρο 72

Στρατηγική ελέγχου

1.  Η ελεγκτική αρχή, κατόπιν διαβούλευσης με τη διαχειριστική αρχή, καταρτίζει στρατηγική ελέγχου βάσει εκτίμησης κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 63 παράγραφος 9, η οποία καλύπτει τους ελέγχους συστημάτων και τους ελέγχους πράξεων. Η στρατηγική ελέγχου περιλαμβάνει ελέγχους συστημάτων των νεοδιορισμένων διαχειριστικών αρχών και των αρμόδιων αρχών για τη λογιστική διαδικασία. Ο έλεγχος διενεργείται εντός εννέα μηνών από το πρώτο έτος λειτουργίας. Η στρατηγική ελέγχου καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα XVIII και επικαιροποιείται σε ετήσια βάση μετά την υποβολή της πρώτης ετήσιας έκθεσης ελέγχου και της πρώτης ελεγκτικής γνώμης στην Επιτροπή. Μπορεί να καλύπτει ένα ή περισσότερα προγράμματα. Στη στρατηγική ελέγχου, η ελεγκτική αρχή μπορεί να καθορίσει ένα όριο για τους ελέγχους σε μεμονωμένους λογαριασμούς. [Τροπολογία 301]

2.  Η στρατηγική ελέγχου υποβάλλεται στην Επιτροπή κατόπιν αιτήματος.

Άρθρο 73

Λογιστικοί έλεγχοι πράξεων

1.  Οι λογιστικοί έλεγχοι πράξεων καλύπτουν τις δαπάνες που δηλώνονται στην Επιτροπή κατά τη λογιστική χρήση βάσει δείγματος. Το εν λόγω δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό και βασίζεται σε μεθόδους στατιστικής δειγματοληψίας.

2.  Όταν ο πληθυσμός αποτελείται από λιγότερες από 300 μονάδες δειγματοληψίας, μπορεί να χρησιμοποιείται μέθοδος μη στατιστικής δειγματοληψίας σύμφωνα με την επαγγελματική κρίση της ελεγκτικής αρχής. Στις περιπτώσεις αυτές, το μέγεθος του δείγματος πρέπει να είναι επαρκές ώστε να δίνεται η δυνατότητα στην ελεγκτική αρχή να καταρτίσει έγκυρη ελεγκτική γνώμη. Η μέθοδος μη στατιστικής δειγματοληψίας πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 10 % των μονάδων δειγματοληψίας στον πληθυσμό της λογιστικής χρήσης, το οποίο επιλέγεται τυχαία.

Το στατιστικό δείγμα μπορεί να καλύπτει ένα ή περισσότερα προγράμματα που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΚΤ+ και, με την επιφύλαξη της στρωματοποίησης ανάλογα με την περίπτωση, μία ή περισσότερες περιόδους προγραμματισμού σύμφωνα με την επαγγελματική κρίση της ελεγκτικής αρχής.

Το δείγμα των πράξεων που υποστηρίζονται από το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ και από το ΕΤΘΑ καλύπτει δράσεις που υποστηρίζονται από κάθε Ταμείο ξεχωριστά.

3.  Οι λογιστικοί έλεγχοι πράξεων περιλαμβάνουν επιτόπια επαλήθευση της φυσικής υλοποίησης της πράξης μόνο όταν αυτό απαιτείται από τον τύπο της σχετικής πράξης.

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και κράτους μέλους σχετικά με τα πορίσματα του ελέγχου, θεσπίζεται διαδικασία διακανονισμού. [Τροπολογία 302]

Ο κανονισμός ΕΚΤ+ μπορεί να καθορίζει ειδικές διατάξεις για προγράμματα βάσει του άρθρου [4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο vii)] του κανονισμού ΕΚΤ+.

4.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, σύμφωνα με το άρθρο 107, για να συμπληρώσει το παρόν άρθρο καθορίζοντας τυποποιημένες, έτοιμες προς χρήση μεθοδολογίες και όρους δειγματοληψίας ώστε να καλύπτονται μία ή περισσότερες περίοδοι προγραμματισμού.

Άρθρο 74

Ρυθμίσεις ενιαίου ελέγχου

1.  Κατά τη διενέργεια λογιστικών ελέγχων, η Επιτροπή και οι ελεγκτικές αρχές λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις αρχές του ενιαίου ελέγχου και της αναλογικότητας σε σχέση με το επίπεδο κινδύνου για τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Αποφεύγουν τη διενέργεια διπλών λογιστικών ελέγχων για τις ίδιες δαπάνες που δηλώνονται στην Επιτροπή, με στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους των διαχειριστικών επαληθεύσεων και των λογιστικών ελέγχων, καθώς και του διοικητικού φόρτου για τους δικαιούχους.

Η Επιτροπή και οι ελεγκτικές αρχές χρησιμοποιούν καταρχάς όλες τις πληροφορίες και τα αρχεία που διατίθενται στο ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο αναφέρεται στα ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 66 παράγραφος 1 στοιχείο ε), συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των διαχειριστικών επαληθεύσεων, ενώ ζητούν και λαμβάνουν από τους δικαιούχους πρόσθετα έγγραφα και στοιχεία από λογιστικούς ελέγχους μόνο όταν, βάσει της επαγγελματικής τους κρίσης, αυτό απαιτείται ώστε να διασφαλιστεί η εγκυρότητα των πορισμάτων των λογιστικών ελέγχων. [Τροπολογία 303]

2.  Για προγράμματα για τα οποία η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η γνώμη της ελεγκτικής αρχής είναι αξιόπιστη και το οικείο κράτος μέλος συμμετέχει στην ενισχυμένη συνεργασία για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι λογιστικοί έλεγχοι της ίδιας της Επιτροπής περιορίζονται στον έλεγχο των εργασιών της ελεγκτικής αρχής.

3.  Οι πράξεις των οποίων οι συνολικές επιλέξιμες δαπάνες δεν υπερβαίνουν τα 400 000 EUR για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, τα 300 000 EUR για το ΕΚΤ+ και τα 200 000 EUR για το ΕΤΘΑ, το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ δεν υπόκεινται σε περισσότερους από έναν λογιστικούς ελέγχους είτε από την ελεγκτική αρχή είτε από την Επιτροπή πριν από την υποβολή των λογαριασμών για τη λογιστική χρήση κατά την οποία ολοκληρώθηκε η πράξη.

Οι άλλες πράξεις δεν υπόκεινται σε περισσότερους από έναν λογιστικούς ελέγχους ανά λογιστική χρήση είτε από την ελεγκτική αρχή είτε από την Επιτροπή πριν από την υποβολή των λογαριασμών για τη λογιστική χρήση κατά την οποία ολοκληρώθηκε η πράξη. Οι πράξεις δεν υπόκεινται σε λογιστικό έλεγχο από την Επιτροπή ή την ελεγκτική αρχή σε κανένα έτος αν έχει ήδη πραγματοποιηθεί λογιστικός έλεγχος κατά το εν λόγω έτος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, υπό την προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα του λογιστικού ελέγχου που διεξήγαγε το Ελεγκτικό Συνέδριο για τις εν λόγω πράξεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την ελεγκτική αρχή ή την Επιτροπή για τον σκοπό της εκπλήρωσης των αντίστοιχων καθηκόντων τους.

4.  Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 3, μια πράξη μπορεί να υπόκειται σε περισσότερους από έναν λογιστικούς ελέγχους, αν η ελεγκτική αρχή καταλήξει στο συμπέρασμα, βάσει της επαγγελματικής κρίσης της, ότι δεν είναι δυνατόν να καταρτίσει έγκυρη ελεγκτική γνώμη.

5.  Οι παράγραφοι 2 και 3 δεν εφαρμόζονται όταν:

α)  υπάρχει ειδικός κίνδυνος παρατυπίας ή ένδειξη απάτης·

β)  είναι αναγκαίο να επαναληφθούν οι εργασίες της ελεγκτικής αρχής ώστε να βεβαιωθεί η αποτελεσματική της λειτουργία·

γ)  υπάρχουν ενδείξεις για σοβαρές ανεπάρκειες στο έργο της ελεγκτικής αρχής.

Άρθρο 75

Διαχειριστικές επαληθεύσεις και λογιστικοί έλεγχοι χρηματοδοτικών μέσων

1.  Η διαχειριστική αρχή διεξάγει επιτόπιες διαχειριστικές επαληθεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 1 μόνο στο επίπεδο των φορέων υλοποίησης του χρηματοδοτικού μέσου και, στο πλαίσιο των ταμείων εγγυήσεων, στο επίπεδο των φορέων που παρέχουν τα υποκείμενα νέα δάνεια. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 127 του δημοσιονομικού κανονισμού, εάν το χρηματοδοτικό μέσο παρέχει εκθέσεις ελέγχου που υποστηρίζουν την αίτηση πληρωμής, η διαχειριστική αρχή μπορεί να αποφασίσει να μην διενεργήσει επιτόπιες διαχειριστικές επαληθεύσεις. [Τροπολογία 304]

2.  Η διαχειριστική αρχή δεν διενεργεί επιτόπιες επαληθεύσεις στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων («ΕΤΕπ») ή άλλων διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στα οποία είναι μέτοχος ένα κράτος μέλος.

Ωστόσο, η ΕΤΕπ ή άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα οποία είναι μέτοχος ένα κράτος μέλος υποβάλλουν στη διαχειριστική αρχή εκθέσεις ελέγχου που υποστηρίζουν τις αιτήσεις πληρωμής. [Τροπολογία 305]

3.  Η ελεγκτική αρχή διεξάγει ελέγχους συστημάτων και ελέγχους πράξεων σύμφωνα με τα άρθρα 71, 73 ή 77 στο επίπεδο των φορέων υλοποίηση του χρηματοδοτικού μέσου και, στο πλαίσιο των ταμείων εγγυήσεων, στο επίπεδο των φορέων που παρέχουν τα υποκείμενα νέα δάνεια. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 127 του δημοσιονομικού κανονισμού, εάν το χρηματοδοτικό μέσο παρέχει στην ελεγκτική αρχή ετήσια έκθεση ελέγχου που έχει συνταχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του έως τα τέλη κάθε ημερολογιακού έτους και καλύπτει τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο παράρτημα XVII, η ελεγκτική αρχή μπορεί να αποφασίσει να μην διενεργήσει περαιτέρω ελέγχους. [Τροπολογία 306]

3α.   Στο πλαίσιο των ταμείων εγγυήσεων, οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των προγραμμάτων μπορούν να διενεργούν επαληθεύσεις ή ελέγχους των φορέων που παρέχουν νέα υποκείμενα δάνεια μόνο όταν συντρέχει μία ή περισσότερες από τις εξής περιπτώσεις:

α)  όταν τα δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη στήριξη που χορηγήθηκε από το χρηματοδοτικό μέσο σε τελικούς αποδέκτες δεν διατίθενται στο επίπεδο της διαχειριστικής αρχής ή στο επίπεδο των φορέων στους οποίους έχει ανατεθεί η υλοποίηση χρηματοδοτικών μέσων·

β)  όταν υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα διαθέσιμα έγγραφα στο επίπεδο της διαχειριστικής αρχής ή στο επίπεδο των φορέων στους οποίους έχει ανατεθεί η υλοποίηση χρηματοδοτικών μέσων δεν αντιπροσωπεύουν μία ακριβή και αληθή καταγραφή της παρασχεθείσας υποστήριξης. [Τροπολογία 307]

4.  Η ελεγκτική αρχή δεν διενεργεί λογιστικούς ελέγχους στο επίπεδο της ΕΤΕπ ή άλλων διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στα οποία είναι μέτοχος ένα κράτος μέλος, όσον αφορά χρηματοδοτικά μέσα που εφαρμόζονται από αυτά.

Ωστόσο, η ΕΤΕπ ή άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα οποία είναι μέτοχος ένα κράτος μέλος υποβάλλουν στην Επιτροπή και στην ελεγκτική αρχή ετήσια έκθεση λογιστικού ελέγχου, η οποία καταρτίζεται από τους εξωτερικούς ελεγκτές τους έως το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους. Η έκθεση αυτή καλύπτει τα στοιχεία που προσδιορίζονται στο παράρτημα XVII.

5.  Η ΕΤΕπ ή άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρέχουν στις αρχές των προγραμμάτων όλα τα αναγκαία έγγραφα ώστε να τους επιτρέψουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

Άρθρο 76

Διαθεσιμότητα εγγράφων

1.  Με την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις, η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία σχετίζονται με μια πράξη που υποστηρίζεται από τα Ταμεία τηρούνται στο κατάλληλο επίπεδο για πενταετή τριετή περίοδο από την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται η τελευταία πληρωμή από τη διαχειριστική αρχή προς τον δικαιούχο. [Τροπολογία 308]

2.  Η εν λόγω χρονική περίοδος διακόπτεται είτε στην περίπτωση δικαστικών διαδικασιών είτε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής.

2α.   Η περίοδος διατήρησης των εγγράφων μπορεί να μειωθεί, ανάλογα με το προφίλ κινδύνου και το μέγεθος των δικαιούχων, με απόφαση της διαχειριστικής αρχής. [Τροπολογία 309]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Εξάρτηση από εθνικά συστήματα διαχείρισης

Άρθρο 77

Ενισχυμένες αναλογικές ρυθμίσεις

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 78, το κράτος μέλος μπορεί να εφαρμόζει τις ακόλουθες ενισχυμένες αναλογικές ρυθμίσεις όσον αφορά το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου ενός προγράμματος:

α)  κατά παρέκκλιση από το άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 68 παράγραφος 2, η διαχειριστική αρχή μπορεί να εφαρμόζει μόνο εθνικές διαδικασίες για τη διενέργεια διαχειριστικών επαληθεύσεων·

β)  κατά παρέκκλιση από το άρθρο 73 παράγραφοι 1 και 3, η ελεγκτική αρχή μπορεί να περιορίζει την ελεγκτική της δραστηριότητα σ’ ένα στατιστικό δείγμα 30 μονάδων δειγματοληψίας για το οικείο πρόγραμμα ή ομάδα προγραμμάτων·

γ)  η Επιτροπή περιορίζει τους δικούς της λογιστικούς ελέγχους σε επανεξέταση του έργου της ελεγκτικής αρχής μέσω επανάληψης μόνο στο επίπεδό της, εκτός αν υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες υποδεικνύουν σοβαρές ανεπάρκειες στο έργο της ελεγκτικής αρχής.

Σε ό,τι αφορά το στοιχείο β), όταν ο πληθυσμός αποτελείται από λιγότερες από 300 μονάδες δειγματοληψίας, η ελεγκτική αρχή μπορεί να εφαρμόσει μέθοδο μη στατιστικής δειγματοληψίας σύμφωνα με το άρθρο 73 παράγραφος 2.

Άρθρο 78

Προϋποθέσεις για την εφαρμογή ενισχυμένων αναλογικών ρυθμίσεων

1.  Το κράτος μέλος μπορεί να εφαρμόζει τις ενισχυμένες αναλογικές ρυθμίσεις που ορίζονται στο άρθρο 77 ανά πάσα στιγμή κατά την περίοδο προγραμματισμού, όταν η Επιτροπή έχει επιβεβαιώσει, στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριότητας που έχει δημοσιεύσει για τα δύο τελευταία έτη πριν από την απόφαση του κράτους μέλους να εφαρμόσει τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου, ότι το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του προγράμματος λειτουργεί αποτελεσματικά και ότι το συνολικό ποσοστό σφάλματος για κάθε έτος είναι κάτω από 2 %. Κατά την αξιολόγηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του προγράμματος, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τη συμμετοχή του εν λόγω κράτους μέλους στην ενισχυμένη συνεργασία για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Αν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας, ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή των αναλογικών ρυθμίσεων που ορίζονται στο άρθρο 77, οι οποίες εφαρμόζονται από την έναρξη της επόμενης λογιστικής χρήσης.

2.  Κατά την έναρξη της περιόδου προγραμματισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 77, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου όσον αφορά ένα παρόμοιο πρόγραμμα που εφαρμόστηκε κατά την περίοδο 2014-2020 και εφόσον οι ρυθμίσεις του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που έχουν καθοριστεί για το πρόγραμμα της περιόδου 2021-2027 βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σ’ εκείνες για το προηγούμενο πρόγραμμα. Σ’ αυτήν την περίπτωση, οι ενισχυμένες αναλογικές ρυθμίσεις εφαρμόζονται από την έναρξη του προγράμματος.

3.  Το κράτος μέλος καταρτίζει ή επικαιροποιεί αναλόγως την περιγραφή του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου και τη στρατηγική ελέγχου που περιγράφονται στο άρθρο 63 παράγραφος 9 και στο άρθρο 72.

Άρθρο 79

Προσαρμογή κατά την περίοδο προγραμματισμού

1.  Αν η Επιτροπή ή η ελεγκτική αρχή καταλήξουν στο συμπέρασμα, με βάση τους λογιστικούς ελέγχους που έχουν διενεργηθεί καθώς και την ετήσια έκθεση ελέγχου, ότι δεν πληρούνται πλέον οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 78, η Επιτροπή ζητά από την ελεγκτική αρχή να διενεργήσει πρόσθετες ελεγκτικές εργασίες σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 3 και να λάβει διορθωτικά μέτρα.

2.  Αν η επόμενη ετήσια έκθεση ελέγχου επιβεβαιώσει ότι εξακολουθούν να μην πληρούνται οι όροι, περιορίζοντας έτσι τη διασφάλιση που παρέχεται στην Επιτροπή σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών, η Επιτροπή ζητά από την ελεγκτική αρχή να διενεργήσει ελέγχους συστημάτων.

3.  Η Επιτροπή μπορεί, αφού δώσει στο κράτος μέλος την ευκαιρία να υποβάλει τις παρατηρήσεις του, να ενημερώσει το κράτος μέλος ότι παύουν να εφαρμόζονται οι ενισχυμένες αναλογικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 77.

ΤΙΤΛΟΣ VII

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Δημοσιονομική διαχείριση

Τμήμα Ι

ΓΕΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Άρθρο 80

Δημοσιονομικές δεσμεύσεις

1.  Η απόφαση για την έγκριση του προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 18 συνιστά απόφαση χρηματοδότησης κατά την έννοια του [άρθρου 110 παράγραφος 3] του δημοσιονομικού κανονισμού και η κοινοποίησή της στο οικείο κράτος μέλος συνιστά νομική δέσμευση.

Στην εν λόγω απόφαση καθορίζεται η συνεισφορά της Ένωσης ανά Ταμείο και ανά έτος.

2.  Οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις της Ένωσης για κάθε πρόγραμμα πραγματοποιούνται από την Επιτροπή σε ετήσιες δόσεις για κάθε Ταμείο κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

3.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 111 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού, οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις για την πρώτη δόση έπονται της έγκρισης του προγράμματος από την Επιτροπή.

Άρθρο 81

Χρήση του ευρώ

Όλα τα ποσά που ορίζονται στα προγράμματα, αναφέρονται ή δηλώνονται στην Επιτροπή από τα κράτη μέλη εκφράζονται σε ευρώ.

Άρθρο 82

Επιστροφή

1.  Κάθε επιστροφή η οποία οφείλεται στον προϋπολογισμό της Ένωσης πραγματοποιείται πριν από την προθεσμία που αναφέρεται στο ένταλμα είσπραξης το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με το [άρθρο 98 του δημοσιονομικού κανονισμού]. Η προθεσμία αυτή λήγει την τελευταία ημέρα του δεύτερου μήνα από την έκδοση του εντάλματος.

2.  Οποιαδήποτε καθυστέρηση της επιστροφής συνεπάγεται την πληρωμή τόκων υπερημερίας, αρχής γενομένης από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της πραγματικής πληρωμής. Το επιτόκιο αυτών των τόκων είναι κατά μιάμιση ποσοστιαία μονάδα υψηλότερο από το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις βασικές της πράξεις αναχρηματοδότησης κατά την πρώτη εργάσιμη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο εκπνέει η προθεσμία.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Άρθρο 83

Είδη πληρωμών

Οι πληρωμές έχουν τη μορφή προχρηματοδότησης, ενδιάμεσων πληρωμών και πληρωμών του υπολοίπου των λογαριασμών για τη λογιστική χρήση.

Άρθρο 84

Προχρηματοδότηση

1.  Η Επιτροπή καταβάλλει προχρηματοδότηση με βάση τη συνολική στήριξη από τα Ταμεία που ορίζεται στην απόφαση έγκρισης του προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο στ) σημείο i).

2.  Η προχρηματοδότηση για κάθε Ταμείο καταβάλλεται σε ετήσιες δόσεις πριν από την 1η Ιουλίου κάθε έτους, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια, ως εξής: [Τροπολογία 310]

α)  2021: 0,5 %·

β)  2022: 0,5 % 0,7 %· [Τροπολογία 311]

γ)  2023: 0,5 % 1 %· [Τροπολογία 312]

δ)  2024: 0,5 % 1,5 %· [Τροπολογία 313]

ε)  2025: 0,5 % 2 %· [Τροπολογία 314]

στ)  2026: 0,5 % 2 %. [Τροπολογία 315]

Εάν ένα πρόγραμμα εγκριθεί μετά την 1η Ιουλίου 2021, οι προ της έγκρισης δόσεις καταβάλλονται κατά το έτος της έγκρισης.

3.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, για τα προγράμματα Interreg καθορίζονται ειδικοί κανόνες προχρηματοδότησης στον κανονισμό ΕΕΣ.

4.  Το ποσό που καταβάλλεται ως προχρηματοδότηση διαγράφεται από τους λογαριασμούς της Επιτροπής το αργότερο με την τελική λογιστική χρήση.

5.  Τυχόν τόκοι που παράγονται από την προχρηματοδότηση χρησιμοποιούνται για το οικείο πρόγραμμα κατά τον ίδιο τρόπο με τα Ταμεία και περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς για την τελική λογιστική χρήση.

Άρθρο 85

Αιτήσεις πληρωμής

1.  Το κράτος μέλος υποβάλλει κατ’ ανώτατο όριο τέσσερις αιτήσεις πληρωμής ανά πρόγραμμα, ανά Ταμείο και ανά λογιστική χρήση. Κάθε χρόνο η προθεσμία για κάθε αίτηση πληρωμής είναι η 30ή Απριλίου, η 31η Ιουλίου, η 31η Οκτωβρίου και η 26η Δεκεμβρίου.

Η τελευταία αίτηση πληρωμής που υποβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου θεωρείται ως η τελική αίτηση πληρωμής για τη λογιστική χρήση που λήγει στις 30 Ιουνίου.

2.  Οι αιτήσεις πληρωμής δεν γίνονται αποδεκτές παρά μόνο εάν έχει υποβληθεί η πλέον πρόσφατη δέσμη εγγράφων για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας.

3.  Οι αιτήσεις πληρωμής υποβάλλονται στην Επιτροπή σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα XIX και περιλαμβάνουν, για κάθε προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας:

α)  το συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποίησαν οι δικαιούχοι και οι οποίες έχουν καταβληθεί για την υλοποίηση πράξεων, όπως αυτές έχουν καταχωριστεί στο σύστημα του φορέα που διενεργεί τη λογιστική διαδικασία·

β)  το ποσό για τεχνική βοήθεια, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 2· [Τροπολογία 316]

γ)  το συνολικό ποσό της δημόσιας συνεισφοράς που έχει καταβληθεί ή πρόκειται να καταβληθεί, όπως έχει καταχωριστεί στα λογιστικά συστήματα του φορέα που διενεργεί τη λογιστική διαδικασία.

4.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3 στοιχείο α), εφαρμόζονται τα εξής:

α)  όταν η συνεισφορά της Ένωσης πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 46 στοιχείο α), τα ποσά που περιλαμβάνονται στην αίτηση πληρωμής είναι τα ποσά που δικαιολογούνται από την πρόοδο στην εκπλήρωση όρων ή την επίτευξη αποτελεσμάτων, σύμφωνα με την απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 89 παράγραφος 2·

β)  όταν η συνεισφορά της Ένωσης πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 46 στοιχεία γ), δ) και ε), τα ποσά που περιλαμβάνονται στην αίτηση πληρωμής είναι τα ποσά που καθορίζονται σύμφωνα με την απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3·

γ)  για τις μορφές επιχορηγήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και δ), τα ποσά που περιλαμβάνονται στην αίτηση πληρωμής είναι τα στοιχεία κόστους που υπολογίζονται επί της εφαρμοζόμενης βάσης·

γα)   σε περίπτωση κρατικής ενίσχυσης, η αίτηση πληρωμής μπορεί να περιλαμβάνει προκαταβολές που έχουν καταβληθεί στον δικαιούχο από τον φορέα που χορηγεί την ενίσχυση, υπό τους ακόλουθους σωρευτικούς όρους: αποτελούν αντικείμενο τραπεζικής ή ισοδύναμης εγγύησης, δεν υπερβαίνουν το 40 % του συνολικού ποσού της ενίσχυσης που πρόκειται να χορηγηθεί σε δικαιούχο για μια συγκεκριμένη πράξη και καλύπτονται από τις δαπάνες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί από τους δικαιούχους και συνοδεύονται από εξοφλημένα τιμολόγια εντός τριών ετών. [Τροπολογία 317].

5.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3 στοιχείο γ), στην περίπτωση των καθεστώτων ενισχύσεων δυνάμει του άρθρου 107 ΣΛΕΕ, η δημόσια συνεισφορά που αντιστοιχεί στις δαπάνες οι οποίες περιλαμβάνονται στην αίτηση πληρωμής πρέπει να έχει καταβληθεί στους δικαιούχους από τον φορέα που χορηγεί την ενίσχυση.

Άρθρο 86

Ειδικά στοιχεία για τα χρηματοδοτικά μέσα σε αιτήσεις πληρωμής

1.  Όταν εφαρμόζονται χρηματοδοτικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 1, οι αιτήσεις πληρωμής που υποβάλλονται σύμφωνα με το παράρτημα XIX περιλαμβάνουν τα συνολικά ποσά που έχουν καταβληθεί ή, στην περίπτωση των εγγυήσεων, τα ποσά που έχουν προβλεφθεί όπως συμφωνήθηκε σε συμβάσεις εγγυήσεων, από τη διαχειριστική αρχή προς τους τελικούς αποδέκτες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ). [Τροπολογία 318]

2.  Όταν εφαρμόζονται χρηματοδοτικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 3 2, οι αιτήσεις πληρωμής που περιλαμβάνουν δαπάνες για χρηματοδοτικά μέσα υποβάλλονται σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους: [Τροπολογία 319]

α)  το ποσό που περιλαμβάνεται στην πρώτη αίτηση πληρωμής πρέπει να έχει καταβληθεί στα χρηματοδοτικά μέσα και μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 25 % του συνολικού ποσού των συνεισφορών προγραμμάτων που έχουν δεσμευθεί για τα χρηματοδοτικά μέσα βάσει της σχετικής συμφωνίας χρηματοδότησης, σύμφωνα με τη σχετική προτεραιότητα και κατηγορία περιφέρειας, κατά περίπτωση·

β)  το ποσό που περιλαμβάνεται σε μεταγενέστερες αιτήσεις πληρωμής οι οποίες υποβάλλονται κατά την περίοδο επιλεξιμότητας περιλαμβάνει τις επιλέξιμες δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 1.

3.  Το ποσό που περιλαμβάνεται στην πρώτη αίτηση πληρωμής και το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) διαγράφεται από τους λογαριασμούς της Επιτροπής το αργότερο κατά την τελική λογιστική χρήση.

Δηλώνεται χωριστά στις αιτήσεις πληρωμής.

Άρθρο 87

Κοινοί κανόνες για τις πληρωμές

1.  Με την επιφύλαξη των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων, Η Επιτροπή πραγματοποιεί τις ενδιάμεσες πληρωμές το αργότερο εντός 60 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία παραλαμβάνει την αίτηση πληρωμής. [Τροπολογία 320]

2.  Κάθε πληρωμή καταλογίζεται στην παλαιότερη ανοικτή δημοσιονομική δέσμευση του οικείου Ταμείου και της οικείας κατηγορίας περιφέρειας. Η Επιτροπή επιστρέφει με τη μορφή ενδιάμεσων πληρωμών το 90 % των ποσών που περιλαμβάνονται στην αίτηση πληρωμής, όπως προκύπτει από την εφαρμογή του ποσοστού συγχρηματοδότησης για κάθε προτεραιότητα στις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες ή στη δημόσια συνεισφορά, ανάλογα με την περίπτωση. Η Επιτροπή καθορίζει τα υπόλοιπα ποσά που πρέπει να επιστραφούν ή να εισπραχθούν κατά τον υπολογισμό του υπολοίπου των λογαριασμών σύμφωνα με το άρθρο 94.

3.  Η υποστήριξη που παρέχεται από τα Ταμεία προς μια προτεραιότητα με τη μορφή ενδιάμεσων πληρωμών δεν μπορεί να είναι υψηλότερη από το ποσό της υποστήριξης από τα Ταμεία για την εν λόγω προτεραιότητα το οποίο ορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του προγράμματος.

4.  Όταν η συνεισφορά της Ένωσης λαμβάνει τη μορφή που αναφέρεται στο άρθρο 46 στοιχείο α), ή όταν οι επιχορηγήσεις λαμβάνουν τη μορφή που αναφέρεται στο άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) ή δ), η Επιτροπή δεν καταβάλλει μεγαλύτερο ποσό από αυτό που έχει ζητηθεί από το κράτος μέλος.

5.  Επιπλέον, η υποστήριξη που παρέχεται από τα Ταμεία προς μια προτεραιότητα με τη μορφή της πληρωμής του υπολοίπου της τελευταίας λογιστικής χρήσης δεν πρέπει να υπερβαίνει κανένα από τα ακόλουθα ποσά:

α)  τη δημόσια συνεισφορά που έχει δηλωθεί στις αιτήσεις πληρωμής·

β)  την υποστήριξη που καταβάλλεται από τα Ταμεία στους δικαιούχους·

γ)  το ποσό που έχει ζητηθεί από το κράτος μέλος.

6.  Κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους, οι ενδιάμεσες πληρωμές μπορούν να αυξηθούν κατά 10 % πάνω από το ποσοστό συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται σε κάθε προτεραιότητα για τα Ταμεία, εάν ένα κράτος μέλος πληροί έναν από τους ακόλουθους όρους μετά την [ημερομηνία έκδοσης του παρόντος κανονισμού]:

α)  το κράτος μέλος λαμβάνει δάνειο από την Ένωση βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 407/2010 του Συμβουλίου·

β)  το κράτος μέλος λαμβάνει μεσοπρόθεσμη χρηματοδοτική συνδρομή στο πλαίσιο του ΕΜΣ, όπως ορίζεται στη Συνθήκη για τη θέσπιση του ΕΜΣ, της 2ας Φεβρουαρίου 2012, ή όπως αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 332/2002 του Συμβουλίου(47), με προϋπόθεση την εφαρμογή προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής·

γ)  διατίθεται οικονομική ενίσχυση στο κράτος μέλος, με προϋπόθεση την εφαρμογή προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(48).

Το αυξημένο ποσοστό, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100 %, εφαρμόζεται στις αιτήσεις πληρωμών μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο περατώνεται η σχετική χρηματοδοτική βοήθεια.

7.  Η παράγραφος 6 δεν εφαρμόζεται στα προγράμματα Interreg.

Άρθρο 88

Επιστροφή επιλέξιμων δαπανών βάσει μοναδιαίων δαπανών, κατ’ αποκοπή ποσών και κατ’ αποκοπή συντελεστών

1.  Η Επιτροπή μπορεί να επιστρέψει τη συνεισφορά της Ένωσης σε ένα πρόγραμμα με βάση μοναδιαίες δαπάνες, τα κατ’ αποκοπή ποσά και κατ’ αποκοπή συντελεστές για την επιστροφή της συνεισφοράς της Ένωσης σε ένα πρόγραμμα.

2.  Για να χρησιμοποιήσουν τη συνεισφορά της Ένωσης στο πρόγραμμα βάσει μοναδιαίων δαπανών, κατ’ αποκοπή ποσών και κατ’ αποκοπή συντελεστών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 46, τα κράτη μέλη υποβάλλουν πρόταση στην Επιτροπή σύμφωνα με τα υποδείγματα που παρατίθενται στα παραρτήματα V και VI, ως μέρος του προγράμματος ή αιτήματος για την τροποποίησή του.

Τα ποσά και οι συντελεστές που προτείνει το κράτος μέλος καθορίζονται σύμφωνα με την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 4 ή με βάση τα ακόλουθα:

α)  δίκαιη, αντικειμενική και επαληθεύσιμη μέθοδο υπολογισμού που βασίζεται σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

i)  σε στατιστικά δεδομένα, άλλες αντικειμενικές πληροφορίες ή κρίση εμπειρογνώμονα·

ii)  επαληθευμένα ιστορικά δεδομένα·

iii)  στην εφαρμογή των συνήθων πρακτικών λογιστικής εγγραφής δαπανών·

β)  σχέδια προϋπολογισμού·

γ)  τους κανόνες σχετικά με τις αντίστοιχες μοναδιαίες δαπάνες και τα αντίστοιχα κατ’ αποκοπή ποσά που εφαρμόζονται στις πολιτικές της Ένωσης για παρόμοιο τύπο πράξης·

δ)  τους κανόνες σχετικά με τις αντίστοιχες μοναδιαίες δαπάνες και τα αντίστοιχα κατ’ αποκοπή ποσά που εφαρμόζονται στο πλαίσιο συστημάτων για επιχορηγήσεις που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από το κράτος μέλος για παρόμοιο τύπο πράξης.

3.  Στην απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του προγράμματος ή την τροποποίησή του καθορίζονται οι τύποι πράξεων που καλύπτονται από την επιστροφή βάσει μοναδιαίων δαπανών, κατ’ αποκοπή ποσών και κατ’ αποκοπή συντελεστών, ο ορισμός και τα ποσά που καλύπτονται από τις μοναδιαίες δαπάνες, τα κατ’ αποκοπή ποσά και τους κατ’ αποκοπή συντελεστές, καθώς και οι μέθοδοι για την προσαρμογή των ποσών.

Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν μία από τις μορφές επιχορηγήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 48 παράγραφος 1 για την υποστήριξη πράξεων για τις οποίες γίνεται επιστροφή των δαπανών από την Επιτροπή βάσει του παρόντος άρθρου.

Οι λογιστικοί έλεγχοι της Επιτροπής ή των κρατών μελών έχουν ως αποκλειστικό στόχο να επαληθεύσουν ότι έχουν εκπληρωθεί οι όροι για επιστροφή από την Επιτροπή.

4.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, σύμφωνα με το άρθρο 107, για να συμπληρώσει το παρόν άρθρο καθορίζοντας τις μοναδιαίες δαπάνες, τα κατ’ αποκοπή ποσά, τους κατ’ αποκοπή συντελεστές, τα ποσά τους και τις μεθόδους προσαρμογής, σύμφωνα με τους τρόπους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο.

Άρθρο 89

Χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με τις δαπάνες

1.  Για να χρησιμοποιήσει τη συνεισφορά της Ένωσης στο σύνολο ή σε μέρη μιας προτεραιότητας προγραμμάτων βάσει χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με δαπάνες, το κράτος μέλος υποβάλλει πρόταση στην Επιτροπή σύμφωνα με τα υποδείγματα που παρατίθενται στα παραρτήματα V και VI, ως μέρος του προγράμματος ή αιτήματος για την τροποποίησή του. Η πρόταση περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)  προσδιορισμό της σχετικής προτεραιότητας και του συνολικού ποσού το οποίο καλύπτεται από τη χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με δαπάνες· περιγραφή του μέρους του προγράμματος και του τύπου των πράξεων που καλύπτονται από την χρηματοδότηση που δεν σχετίζεται με τις δαπάνες·

β)  περιγραφή των όρων που πρέπει να εκπληρωθούν ή των αποτελεσμάτων που πρέπει να επιτευχθούν και χρονοδιάγραμμα·

γ)  ενδιάμεσα παραδοτέα που ενεργοποιούν τη διαδικασία επιστροφής από την Επιτροπή·

δ)  μονάδες μέτρησης·

ε)  το χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή από την Επιτροπή και τα σχετικά ποσά που συνδέονται με την πρόοδο στην εκπλήρωση όρων ή την επίτευξη αποτελεσμάτων·

στ)  τις ρυθμίσεις για την επαλήθευση των ενδιάμεσων παραδοτέων και την εκπλήρωση όρων ή την επίτευξη αποτελεσμάτων·

ζ)  τις μεθόδους προσαρμογής των ποσών, ανάλογα με την περίπτωση·

η)  τις ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της διαδρομής ελέγχου σύμφωνα με το παράρτημα XI, που αποδεικνύει την εκπλήρωση όρων ή την επίτευξη αποτελεσμάτων.

2.  Στην απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του προγράμματος ή του αιτήματος για την τροποποίησή του προσδιορίζονται όλα τα στοιχεία που απαριθμούνται στην παράγραφο 1.

3.  Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν μία από τις μορφές επιχορηγήσεων που αναφέρεται στο άρθρο 48 παράγραφος 1 για την υποστήριξη πράξεων για τις οποίες γίνεται επιστροφή των δαπανών από την Επιτροπή βάσει του παρόντος άρθρου.

Οι λογιστικοί έλεγχοι της Επιτροπής ή των κρατών μελών έχουν ως αποκλειστικό στόχο να επαληθεύσουν ότι έχουν εκπληρωθεί οι όροι για επιστροφή από την Επιτροπή ή έχουν επιτευχθεί τα αποτελέσματα.

4.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, σύμφωνα με το άρθρο 107, για να συμπληρώσει το παρόν άρθρο καθορίζοντας τα ποσά για χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με δαπάνες ανά είδος πράξης, τις μεθόδους για την προσαρμογή των ποσών και τους όρους που πρέπει να εκπληρωθούν ή τα αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ

Άρθρο 90

Διακοπή της προθεσμίας πληρωμής

1.  Η Επιτροπή μπορεί να διακόψει την προθεσμία πληρωμής για πληρωμές, εκτός από τις περιπτώσεις προχρηματοδότησης, για μέγιστο διάστημα έξι μηνών, εάν πληρούται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)  υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που υποδεικνύουν για σοβαρή ανεπάρκεια για την οποία δεν έχουν ληφθεί διορθωτικά μέτρα· [Τροπολογία 321]

β)  η Επιτροπή πρέπει να πραγματοποιήσει πρόσθετες επαληθεύσεις καθώς έχει λάβει πληροφορίες ότι οι δαπάνες που περιέχονται σε μια αίτηση πληρωμής ενδέχεται να συνδέονται με σοβαρή παρατυπία.

2.  Το κράτος μέλος μπορεί να συμφωνήσει για παράταση της περιόδου διακοπής κατά τρεις μήνες.

3.  Η Επιτροπή περιορίζει τη διακοπή στο μέρος των δαπανών το οποίο αφορούν τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εκτός εάν δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός του μέρους των δαπανών που αφορούν τα εν λόγω στοιχεία. Η Επιτροπή ενημερώνει γραπτώς το κράτος μέλος σχετικά με τον λόγο της διακοπής και ζητά απ’ αυτό να διορθώσει την κατάσταση. Η Επιτροπή τερματίζει τη διακοπή μόλις ληφθούν τα μέτρα για την αποκατάσταση των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

4.  Οι ειδικοί κανόνες για το ΕΤΘΑ μπορούν να θεσπίζουν ειδικές βάσεις για διακοπή των πληρωμών η οποία συνδέεται με μη συμμόρφωση με τους κανόνες που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Άρθρο 91

Αναστολή πληρωμών

1.  Η Επιτροπή μπορεί να αναστείλει το σύνολο ή μέρος των πληρωμών αφού δώσει στο κράτος μέλος τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του, εάν πληρούται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)  το κράτος μέλος δεν έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για την επανόρθωση της κατάστασης η οποία αποτέλεσε αιτία της διακοπής βάσει του άρθρου 90·

β)  υπάρχει σοβαρή ανεπάρκεια·

γ)  οι δαπάνες που περιέχονται στις αιτήσεις πληρωμής συνδέονται με παρατυπία η οποία δεν έχει διορθωθεί·

δ)  υπάρχει αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής σχετικά με παράβαση δυνάμει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ η οποία θέτει σε κίνδυνο τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών.

ε)  το κράτος μέλος δεν έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 6. [Τροπολογία 322]

2.  Η Επιτροπή τερματίζει στην αναστολή του συνόλου ή μέρους των πληρωμών όταν το κράτος μέλος λάβει μέτρα για την αποκατάσταση των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3.  Οι ειδικοί κανόνες για το ΕΤΘΑ μπορούν να θεσπίζουν ειδικές βάσεις για αναστολή των πληρωμών η οποία συνδέεται με μη συμμόρφωση με τους κανόνες που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Υποβολή και εξέταση των λογαριασμών

Άρθρο 92

Περιεχόμενο και υποβολή των λογαριασμών

1.  Για κάθε λογιστική χρήση για την οποία έχουν υποβληθεί αιτήσεις πληρωμής, το κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή έως τις 15 Φεβρουαρίου τα ακόλουθα έγγραφα («δέσμη εγγράφων για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας») τα οποία καλύπτουν την προηγούμενη λογιστική χρήση, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 28:

α)  τους λογαριασμούς σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα XX·

β)  τη διαχειριστική δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο στ), σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα XV·

γ)  την ελεγκτική γνώμη που αναφέρεται στο άρθρο 71 παράγραφος 3 στοιχείο α), σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα XVI·

δ)  την ετήσια έκθεση ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 71 παράγραφος 3 στοιχείο β), σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα XVII.

2.  Η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να παρατείνεται, κατ’ εξαίρεση, από την Επιτροπή έως την 1η Μαρτίου, αν το ζητήσει το οικείο κράτος μέλος.

3.  Οι λογαριασμοί περιλαμβάνουν στο επίπεδο κάθε προτεραιότητας και, κατά περίπτωση, Ταμείου και κατηγορίας περιφέρειας:

α)  το συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών που έχουν εγγραφεί στα λογιστικά συστήματα του φορέα που διενεργεί τη λογιστική διαδικασία, το οποίο έχει συμπεριληφθεί στην τελική αίτηση πληρωμής για τη λογιστική χρήση, και το συνολικό ποσό της αντίστοιχης δημόσιας συνεισφοράς που έχει καταβληθεί ή που πρέπει να καταβληθεί·

β)  τα ποσά που ανακλήθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης·

γ)  τα ποσά δημόσιας συνεισφοράς που καταβλήθηκαν σε κάθε χρηματοδοτικό μέσο·

δ)  για κάθε προτεραιότητα, επεξήγηση για τυχόν διαφορές μεταξύ των ποσών που δηλώνονται σύμφωνα με το στοιχείο α) και των ποσών που έχουν δηλωθεί στις αιτήσεις πληρωμής για την ίδια λογιστική χρήση.

4.  Οι λογαριασμοί δεν γίνονται αποδεκτοί εάν τα κράτη μέλη δεν έχουν προβεί στις αναγκαίες διορθώσεις για τη μείωση του υπολειπόμενου κινδύνου όσον αφορά τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς σε λιγότερο από 2 %.

5.  Ειδικότερα, τα κράτη μέλη αφαιρούν από τους λογαριασμούς:

α)  τις παράτυπες δαπάνες οι οποίες έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημοσιονομικών διορθώσεων σύμφωνα με το άρθρο 97·

β)  τις δαπάνες που υπόκεινται σε συνεχιζόμενη αξιολόγηση της νομιμότητας και της κανονικότητάς τους·

γ)  τυχόν άλλα ποσά που χρειάζεται να αφαιρεθούν ώστε να μειωθεί σε 2 % το εναπομένον ποσοστό σφάλματος των δαπανών που δηλώνονται στους λογαριασμούς.

Το κράτος μέλος μπορεί να συμπεριλάβει τις δαπάνες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β) σε αίτηση πληρωμής σε μεταγενέστερες λογιστικές χρήσεις, μετά από επιβεβαίωση της νομιμότητας και της κανονικότητάς τους.

6.  Το κράτος μέλος μπορεί να αντικαταστήσει τα παράτυπα ποσά που εντοπίζει μετά την υποβολή των λογαριασμών, προβαίνοντας στις αντίστοιχες προσαρμογές στους λογαριασμούς για τη λογιστική χρήση κατά την οποία εντοπίστηκε η παρατυπία, με την επιφύλαξη του άρθρου 98.

7.  Ως μέρος της δέσμης εγγράφων για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας, το κράτος μέλος υποβάλλει για την τελευταία λογιστική χρήση την τελική έκθεση επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 38 ή την τελευταία ετήσια έκθεση υλοποίησης για το ΕΤΘΑ, το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ.

Άρθρο 93

Εξέταση των λογαριασμών

Η Επιτροπή βεβαιώνεται ότι οι λογαριασμοί είναι πλήρεις, ακριβείς και αληθείς έως τις 31 Μαΐου του έτους μετά τη λήξη της λογιστικής χρήσης, εκτός εάν εφαρμόζεται το άρθρο 96.

Άρθρο 94

Υπολογισμός του υπολοίπου

1.  Κατά τον καθορισμό του ποσού που πρέπει να καταλογιστεί στα Ταμεία για τη λογιστική χρήση και των επακόλουθων προσαρμογών αναφορικά με τις πληρωμές προς το κράτος μέλος, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα εξής:

α)  τα ποσά των λογαριασμών που αναφέρονται στο άρθρο 95 παράγραφος 2 στοιχείο α) και στα οποία πρέπει να εφαρμόζεται το ποσοστό συγχρηματοδότησης για κάθε προτεραιότητα·

β)  το συνολικό ποσό των ενδιάμεσων πληρωμών που πραγματοποίησε η Επιτροπή κατά τη διάρκεια της εν λόγω λογιστικής χρήσης.

2.  Αν υπάρχουν ποσά προς ανάκτηση από το κράτος μέλος, υπόκεινται σε ένταλμα είσπραξης που εκδίδει η Επιτροπή και το οποίο εκτελείται, κατά το δυνατόν, με συμψηφισμό των ποσών που οφείλονται στο κράτος μέλος στο πλαίσιο μεταγενέστερων πληρωμών στο ίδιο πρόγραμμα. Η είσπραξη αυτή δεν αποτελεί δημοσιονομική διόρθωση και δεν μειώνει την υποστήριξη που παρέχεται από τα Ταμεία προς το πρόγραμμα. Το ποσό που εισπράττεται αποτελεί έσοδο για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο [177 παράγραφος 3] του δημοσιονομικού κανονισμού.

Άρθρο 95

Διαδικασία για την εξέταση των λογαριασμών

1.  Η διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 96 εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)  η ελεγκτική αρχή έχει εκδώσει ελεγκτική γνώμη με επιφυλάξεις ή αρνητική ελεγκτική γνώμη για λόγους που συνδέονται με την πληρότητα, την ακρίβεια και την αλήθεια των λογαριασμών·

β)  η Επιτροπή διαθέτει στοιχεία τα οποία θέτουν υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία μιας ελεγκτικής γνώμης χωρίς επιφυλάξεις.

2.  Σ’ όλες τις άλλες περιπτώσεις, η Επιτροπή υπολογίζει τα ποσά που πρέπει να καταλογιστούν στα Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 94 και πραγματοποιεί τις αντίστοιχες πληρωμές ή εισπράξεις πριν από την 1η Ιουλίου. Η εν λόγω πληρωμή ή είσπραξη συνιστά αποδοχή των λογαριασμών.

Άρθρο 96

Διαδικασία αντιπαράθεσης για την εξέταση των λογαριασμών

1.  Εάν η ελεγκτική αρχή εκδώσει ελεγκτική γνώμη με επιφυλάξεις για λόγους που συνδέονται με την πληρότητα, την ακρίβεια και την αλήθεια των λογαριασμών, η Επιτροπή ζητά από το κράτος μέλος να αναθεωρήσει τους λογαριασμούς και να υποβάλει εκ νέου εντός ενός μήνα τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 92 παράγραφος 1.

Όταν, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο:

α)  η ελεγκτική γνώμη δεν περιέχει επιφυλάξεις, εφαρμόζεται το άρθρο 94 και η Επιτροπή καταβάλλει τυχόν πρόσθετα οφειλόμενα ποσά ή προβαίνει σε είσπραξη εντός δύο μηνών·

β)  η ελεγκτική γνώμη εξακολουθεί να περιέχει επιφυλάξεις ή το κράτος μέλος δεν έχει υποβάλει εκ νέου τα έγγραφα, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2, 3 και 4.

2.  Εάν η ελεγκτική γνώμη συνεχίζει να περιέχει επιφυλάξεις για λόγους που συνδέονται με την πληρότητα, την ακρίβεια και την αλήθεια των λογαριασμών ή εάν η ελεγκτική γνώμη παραμένει αναξιόπιστη, η Επιτροπή ενημερώνει το κράτος μέλος σχετικά με το ποσό που πρέπει να καταλογιστεί στα Ταμεία για τη λογιστική χρήση.

3.  Αν το κράτος μέλος συμφωνήσει με το ποσό αυτό εντός ενός μήνα, η Επιτροπή καταβάλλει τυχόν πρόσθετα οφειλόμενα ποσά ή προβαίνει σε είσπραξη σύμφωνα με το άρθρο 94 εντός δύο μηνών.

4.  Εάν το κράτος μέλος δεν συμφωνεί με το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 2, η Επιτροπή καθορίζει το ποσό που πρέπει να καταλογιστεί στα Ταμεία για τη λογιστική χρήση. Η ενέργεια αυτή δεν αποτελεί δημοσιονομική διόρθωση και δεν μειώνει την υποστήριξη που παρέχεται από τα Ταμεία στο πρόγραμμα. Η Επιτροπή καταβάλλει τυχόν πρόσθετα οφειλόμενα ποσά ή προβαίνει σε είσπραξη σύμφωνα με το άρθρο 94 εντός δύο μηνών.

5.  Όσον αφορά την τελική λογιστική χρήση, η Επιτροπή καταβάλλει ή εισπράττει το ετήσιο υπόλοιπο των λογαριασμών για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής το αργότερο δύο μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής της τελικής έκθεσης επιδόσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 38.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Δημοσιονομικές διορθώσεις

Άρθρο 97

Δημοσιονομικές διορθώσεις από τα κράτη μέλη

1.  Τα κράτη μέλη προστατεύουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης και εφαρμόζουν δημοσιονομικές διορθώσεις ακυρώνοντας το σύνολο ή μέρος της υποστήριξης που παρέχεται από τα Ταμεία σε μια πράξη ή ένα πρόγραμμα, όταν διαπιστώνεται ότι οι δαπάνες που έχουν δηλωθεί στην Επιτροπή είναι παράτυπες.

2.  Οι δημοσιονομικές διορθώσεις εγγράφονται στους λογαριασμούς για τη λογιστική χρήση κατά τη διάρκεια της οποίας αποφασίζεται η ακύρωση.

3.  Η υποστήριξη από τα Ταμεία που ακυρώνεται μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί από το κράτος μέλος στο πλαίσιο του οικείου προγράμματος, αλλά όχι για πράξη που αποτέλεσε αντικείμενο της εν λόγω διόρθωσης ή, στην περίπτωση που η δημοσιονομική διόρθωση πραγματοποιείται λόγω συστημικής παρατυπίας, για πράξη που επηρεάστηκε από τη συστημική παρατυπία.

4.  Οι ειδικοί κανόνες για το ΕΤΘΑ μπορούν να θεσπίζουν ειδικές βάσεις για δημοσιονομικές διορθώσεις από τα κράτη μέλη οι οποίες συνδέονται με μη συμμόρφωση με τους κανόνες που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

5.  Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 έως 3, σε πράξεις που περιλαμβάνουν χρηματοδοτικά μέσα, η συνεισφορά που ακυρώνεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, ως αποτέλεσμα μεμονωμένης παρατυπίας, μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της ίδιας πράξης υπό τους παρακάτω όρους:

α)  όταν η παρατυπία που συνεπάγεται την ακύρωση της συνεισφοράς εντοπίζεται στο επίπεδο του τελικού αποδέκτη: μόνο για άλλους τελικούς αποδέκτες στο πλαίσιο του ίδιου χρηματοδοτικού μέσου·

β)  όταν η παρατυπία που συνεπάγεται την ακύρωση της συνεισφοράς εντοπίζεται στο επίπεδο του φορέα υλοποίησης του ειδικού ταμείου, όταν ένα χρηματοδοτικό μέσο εφαρμόζεται μέσω δομής με ταμείο χαρτοφυλακίου: μόνο για άλλους φορείς υλοποίησης ειδικών ταμείων.

Όταν η παρατυπία που συνεπάγεται την ακύρωση της συνεισφοράς εντοπίζεται στο επίπεδο του φορέα υλοποίησης του ταμείου χαρτοφυλακίου, ή στο επίπεδο του φορέα υλοποίησης του ειδικού ταμείου όταν ένα χρηματοδοτικό μέσο εφαρμόζεται μέσω δομής άνευ ταμείου χαρτοφυλακίου, η συνεισφορά που ακυρώνεται δεν επιτρέπεται να επαναχρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της ίδιας πράξης.

Όταν πραγματοποιείται δημοσιονομική διόρθωση λόγω συστημικής παρατυπίας, η συνεισφορά που ακυρώνεται δεν επιτρέπεται να επαναχρησιμοποιηθεί για καμία πράξη που επηρεάστηκε από τη συστημική παρατυπία.

6.  Οι φορείς υλοποίησης του χρηματοδοτικού μέσου επιστρέφουν στα κράτη μέλη τις συνεισφορές προγραμμάτων που επηρεάστηκαν από παρατυπίες, μαζί με τους σχετικούς τόκους καθώς και όλα τα άλλα έσοδα που δημιουργήθηκαν από τις εν λόγω συνεισφορές.

Οι φορείς υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων δεν επιστρέφουν στα κράτη μέλη τα ποσά που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, αν οι εν λόγω φορείς αποδείξουν, για μια συγκεκριμένη παρατυπία, ότι πληρούνται οι ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α)  η παρατυπία σημειώθηκε στο επίπεδο των τελικών αποδεκτών ή, σε περίπτωση ταμείου χαρτοφυλακίου, στο επίπεδο των φορέων υλοποίησης ειδικών ταμείων ή των τελικών αποδεκτών·

β)  οι φορείς υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά τις συνεισφορές προγραμμάτων που επηρεάστηκαν από την παρατυπία, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και ενήργησαν με τον βαθμό επαγγελματικής μέριμνας, διαφάνειας και επιμέλειας που αναμένεται από επαγγελματικό φορέα ο οποίος διαθέτει πείρα στην εφαρμογή χρηματοδοτικών μέσων·

γ)  δεν κατέστη δυνατή η είσπραξη των ποσών που επηρεάστηκαν από την παρατυπία, παρά το γεγονός ότι οι φορείς υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων έλαβαν όλα τα εφαρμοστέα συμβατικά και νομικά μέτρα με τη δέουσα επιμέλεια.

Άρθρο 98

Δημοσιονομικές διορθώσεις από την Επιτροπή

1.  Η Επιτροπή προβαίνει σε δημοσιονομικές διορθώσεις μειώνοντας την υποστήριξη που παρέχεται από τα Ταμεία σ’ ένα πρόγραμμα όταν καταλήγει στο συμπέρασμα ότι:

α)  υπάρχει σοβαρή ανεπάρκεια η οποία έχει θέσει σε κίνδυνο την υποστήριξη από τα Ταμεία που έχει ήδη καταβληθεί στο πρόγραμμα·

β)  οι δαπάνες που περιέχονται στους λογαριασμούς που έγιναν αποδεκτοί είναι παράτυπες και δεν εντοπίστηκαν ούτε αναφέρθηκαν από το κράτος μέλος·

γ)  το κράτος μέλος δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του βάσει του άρθρου 91 πριν από την έναρξη της διαδικασίας δημοσιονομικών διορθώσεων από την Επιτροπή.

Όταν η Επιτροπή εφαρμόζει κατ’ αποκοπή ή κατά παρέκταση δημοσιονομικές διορθώσεις, αυτές πραγματοποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα XXI.

2.  Προτού λάβει απόφαση σχετικά με μια δημοσιονομική διόρθωση, η Επιτροπή ενημερώνει το κράτος μέλος για τα συμπεράσματά της και του δίνει την ευκαιρία να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του εντός δύο μηνών.

3.  Αν το κράτος μέλος δεν αποδέχεται τα συμπεράσματα της Επιτροπής, καλείται σε ακρόαση από την Επιτροπή, ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι διαθέσιμες όλες οι σχετικές πληροφορίες και παρατηρήσεις που θα αποτελέσουν τη βάση για τα συμπεράσματα της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της δημοσιονομικής διόρθωσης.

4.  Η Επιτροπή αποφασίζει για δημοσιονομική διόρθωση, μέσω εκτελεστικής πράξης, εντός 12 μηνών από την ακρόαση ή από την υποβολή των πρόσθετων πληροφοριών που ζητήθηκαν από την Επιτροπή.

Για να αποφασίσει για δημοσιονομική διόρθωση, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία και τις παρατηρήσεις που της υποβλήθηκαν.

Αν ένα κράτος μέλος συμφωνεί με τη δημοσιονομική διόρθωση για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σημεία α) και γ), πριν από την έγκριση της απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, μπορεί να χρησιμοποιήσει εκ νέου τα σχετικά ποσά. Η δυνατότητα αυτή δεν ισχύει για δημοσιονομικές διορθώσεις στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β).

5.  Οι ειδικοί κανόνες για το ΕΤΘΑ μπορούν να θεσπίζουν ειδικές βάσεις για δημοσιονομικές διορθώσεις από την Επιτροπή οι οποίες συνδέονται με μη συμμόρφωση με τους κανόνες που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Αποδέσμευση

Άρθρο 99

Αρχές και κανόνες για την αποδέσμευση

1.  Η Επιτροπή αποδεσμεύει κάθε ποσό σ’ ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί για προχρηματοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 84 ή για το οποίο δεν έχει υποβληθεί αίτηση πληρωμής σύμφωνα με τα άρθρα 85 και 86 έως τις 26 31 Δεκεμβρίου του δεύτερου τρίτου ημερολογιακού έτους που έπεται του έτους των δημοσιονομικών δεσμεύσεων για τα έτη 2021 έως 2026. [Τροπολογία 323]

2.  Το ποσό που πρέπει να καλύπτεται από προχρηματοδότηση ή αιτήσεις πληρωμής έως την προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 1 όσον αφορά τη δημοσιονομική δέσμευση για το 2021 ανέρχεται στο 60 % της εν λόγω δέσμευσης. Σε κάθε δημοσιονομική δέσμευση για τα έτη 2022 έως 2025 προστίθεται το 10 % της δημοσιονομικής δέσμευσης για το 2021, με σκοπό τον υπολογισμό των ποσών προς κάλυψη. [Τροπολογία 324]

3.  Το τμήμα των δεσμεύσεων που εξακολουθεί να είναι ανοικτό στις 31 Δεκεμβρίου 2029 2030 αποδεσμεύεται εάν η δέσμη εγγράφων για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και η τελική έκθεση επιδόσεων για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ+, το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής δεν έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1. [Τροπολογία 325]

Άρθρο 100

Εξαιρέσεις από τους κανόνες για την αποδέσμευση

1.  Από το ποσό το οποίο αφορά η αποδέσμευση αφαιρούνται τα ποσά που ισούνται με το τμήμα της δημοσιονομικής δέσμευσης για το οποίο:

α)  οι πράξεις αναστέλλονται με δικαστική διαδικασία ή με διοικητική προσφυγή που έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα· ή

β)  δεν κατέστη δυνατό να υποβληθεί αίτηση πληρωμής για λόγους ανωτέρας βίας που επηρέασαν σοβαρά την υλοποίηση του συνόλου ή μέρους του προγράμματος·

βα)  δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρη υποβολή αίτησης πληρωμής λόγω καθυστερήσεων σε επίπεδο Ένωσης όσον αφορά τη θέσπιση του νομικού και διοικητικού πλαισίου για τα Ταμεία για την περίοδο 2021-2027. [Τροπολογία 326]

Οι εθνικές αρχές που επικαλούνται λόγους ανωτέρας βίας αποδεικνύουν τις άμεσες επιπτώσεις της κατάστασης ανωτέρας βίας στην υλοποίηση του συνόλου ή μέρους του προγράμματος.

2.  Έως τις 31 Ιανουαρίου, το κράτος μέλος αποστέλλει στην Επιτροπή στοιχεία για τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) όσον αφορά το ποσό που έπρεπε να δηλωθεί μέχρι τις 26 Δεκεμβρίου.

Άρθρο 101

Διαδικασία αποδέσμευσης

1.  Βάσει των στοιχείων που έχει λάβει έως τις 31 Ιανουαρίου, η Επιτροπή ενημερώνει το κράτος μέλος σχετικά με το ποσό της αποδέσμευσης που προκύπτει από τα εν λόγω στοιχεία.

2.  Το κράτος μέλος έχει προθεσμία ενός μήνα δύο μηνών για να συμφωνήσει σχετικά με το ποσό που πρόκειται να αποδεσμευτεί ή να υποβάλει τις παρατηρήσεις του. [Τροπολογία 327]

3.  Έως τις 30 Ιουνίου, το κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή αναθεωρημένο σχέδιο χρηματοδότησης που αποτυπώνει, για το οικείο ημερολογιακό έτος, το μειωμένο ποσό της υποστήριξης για μια ή περισσότερες προτεραιότητες του προγράμματος. Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από περισσότερα του ενός Ταμεία, το ποσό της υποστήριξης μειώνεται ανά Ταμείο κατ’ αναλογία προς τα ποσά που αφορά η αποδέσμευση τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά το οικείο ημερολογιακό έτος.

Σε περίπτωση μη υποβολής του ανωτέρω σχεδίου, η Επιτροπή αναθεωρεί το σχέδιο χρηματοδότησης μειώνοντας τη συνεισφορά από τα Ταμεία για το οικείο ημερολογιακό έτος. Η μείωση αυτή κατανέμεται σε κάθε προτεραιότητα αναλογικά προς τα ποσά που αφορά η αποδέσμευση τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά το οικείο ημερολογιακό έτος.

4.  Η Επιτροπή τροποποιεί την απόφαση για την έγκριση του προγράμματος το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου.

ΤΙΤΛΟΣ VIII

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Άρθρο 102

Γεωγραφική κάλυψη της υποστήριξης για τον στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη»

1.  Το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής υποστηρίζουν τον στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» σ’ όλες τις περιφέρειες που αντιστοιχούν στο επίπεδο 2 της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων («περιφέρειες επιπέδου NUTS 2») που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2014 (ΕΕ) 2016/2066 της Επιτροπής. [Τροπολογία 328]

2.  Οι πόροι από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ για τον στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» κατανέμονται μεταξύ των ακόλουθων τριών κατηγοριών περιφερειών επιπέδου NUTS 2:

α)  στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι χαμηλότερο από το 75 % του μέσου ΑΕΠ της ΕΕ-27 («λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες»)·

β)  στις περιφέρειες μετάβασης, των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι μεταξύ του 75 % και του 100 % του μέσου ΑΕΠ της ΕΕ-27 («περιφέρειες μετάβασης»)·

γ)  στις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι υψηλότερο από το 100 % του μέσου ΑΕΠ της ΕΕ-27 («περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες»).

Η ταξινόμηση των περιφερειών σε μία από τις τρεις κατηγορίες περιφερειών καθορίζεται με βάση τον τρόπο με τον οποίο το κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάθε περιφέρειας, που μετράται σε μονάδες αγοραστικής δύναμης («ΜΑΔ») και υπολογίζεται βάσει των στοιχείων της Ένωσης για την περίοδο 2014-2016, σχετίζεται με το μέσο ΑΕΠ της ΕΕ-27 για την ίδια περίοδο αναφοράς.

3.  Το Ταμείο Συνοχής υποστηρίζει τα κράτη μέλη των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΕ, που μετράται σε ΜΑΔ και υπολογίζεται βάσει των στοιχείων της Ένωσης για την περίοδο 2014-2016, είναι χαμηλότερο από το 90 % του μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΕ της ΕΕ-27 για την ίδια περίοδο αναφοράς.

4.  Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση μέσω εκτελεστικής πράξης με την οποία ορίζεται ο κατάλογος των περιφερειών που πληρούν τα κριτήρια για μία από τις τρεις κατηγορίες περιφερειών και των κρατών μελών που πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 3. Ο κατάλογος αυτός ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Άρθρο 103

Πόροι για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

1.  Οι πόροι για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή που διατίθενται για δημοσιονομικές δεσμεύσεις για την περίοδο 2021-2027 ανέρχονται σε 330 624 388 630 378 097 000 000 EUR σε τιμές 2018. [Τροπολογία 329]

Για τους σκοπούς του προγραμματισμού και της επακόλουθης ενσωμάτωσης στον προϋπολογισμό της Ένωσης, το ποσό αυτό υπόκειται σε τιμαριθμική αναπροσαρμογή 2 % ετησίως.

2.  Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικής πράξης, με την οποία ορίζεται η ετήσια κατανομή των συνολικών πόρων ανά κράτος μέλος στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη», ανά κατηγορία περιφερειών, μαζί με τον κατάλογο των επιλέξιμων περιφερειών, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται στο παράρτημα XXII. Τα ελάχιστα συνολικά κονδύλια από τα Ταμεία, σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να ισούνται με το 76 % του προϋπολογισμού που διατέθηκε σε κάθε κράτος μέλος ή περιφέρεια κατά την περίοδο 2014-2020. [Τροπολογία 330]

Στην απόφαση αυτή ορίζεται επίσης η ετήσια κατανομή των συνολικών πόρων ανά κράτος μέλος στο πλαίσιο του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg).

Με την επιφύλαξη των εθνικών κονδυλίων για τα κράτη μέλη, η χρηματοδότηση για τις περιφέρειες που υποβιβάζονται σε κατώτερη κατηγορία για την περίοδο 2021-2027 διατηρείται στο επίπεδο των κονδυλίων της περιόδου 2014-2020. [Τροπολογία 429]

Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη σημασία που έχει η χρηματοδότηση της συνοχής για τη διασυνοριακή και διακρατική συνεργασία, και για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την εν λόγω χρηματοδότηση δεν θα πρέπει να είναι λιγότερο ευνοϊκά σε σχέση με την περίοδο 2014-2020, και θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή συνέχεια με τα υφιστάμενα προγράμματα. [Τροπολογία 331]

3.  Το 0,35 % των συνολικών πόρων, κατόπιν αφαίρεσης της υποστήριξης για τον ΜΣΕ που αναφέρεται στο άρθρο 104 παράγραφος 4, διατίθεται για τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής.

Άρθρο 104

Πόροι για τον στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» και τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg)

1.  Οι πόροι για τον στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» ανέρχονται στο 97,5 % 97 % των συνολικών πόρων, (δηλ. συνολικά σε 322 194 388 630 EUR) και κατανέμονται 366 754 000 000 EUR (σε τιμές 2018). Από το ποσό αυτό, 5 900 000 000 EUR διατίθενται για την πρωτοβουλία «Εγγύηση για τα παιδιά» από τους πόρους του ΕΚΤ+. Το υπόλοιπο κονδύλιο των 360 854 000 000 EUR (σε τιμές 2018) κατανέμεται ως εξής: [Τροπολογία 332]

α)  61,6 % (δηλ. συνολικά 198 621 593 157 222 453 894 000 EUR) στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες· [Τροπολογία 333]

β)  14,3 % (δηλ. συνολικά 45 934 516 595 51 446 129 000 EUR) στις περιφέρειες μετάβασης· [Τροπολογία 334]

γ)  10,8 % (δηλ. συνολικά 34 842 689 000 39 023 410 000 EUR) στις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες· [Τροπολογία 335]

δ)  12,8 % (δηλ. συνολικά 41 348 556 877 46 309 907 000 EUR) στα κράτη μέλη που υποστηρίζονται από το Ταμείο Συνοχής· [Τροπολογία 336]

ε)  0,4 % (δηλ. συνολικά 1 447 034 001 1 620 660 000 EUR) ως πρόσθετη χρηματοδότηση για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που ορίζονται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ και τις περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της πράξης προσχώρησης του 1994. [Τροπολογία 337]

2.  Το 2024, η Επιτροπή, στην τεχνική προσαρμογή της για το έτος 2025 σύμφωνα με το άρθρο [6] του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) [[...] (κανονισμός για το ΠΔΠ)], θα επανεξετάσει τα συνολικά κονδύλια στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» για κάθε κράτος μέλος όσον αφορά την περίοδο 2025-2027.

Στο πλαίσιο αυτής της επανεξέτασης, η Επιτροπή θα εφαρμόσει τη μέθοδο κατανομής που ορίζεται στο παράρτημα XXII, βάσει των πλέον πρόσφατων στατιστικών στοιχείων που θα είναι διαθέσιμα τότε.

Μετά την τεχνική προσαρμογή, η Επιτροπή θα τροποποιήσει την εκτελεστική πράξη με την οποία καθορίζεται αναθεωρημένη ετήσια κατανομή και η οποία αναφέρεται στο άρθρο 103 παράγραφος 2.

3.  Το ποσό των πόρων Οι πόροι που διατίθενται για το ΕΚΤ+ ανέρχονται στο 28,8 % των πόρων στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» ανέρχεται σε 88 646 194 590 EUR (δηλ. 105 686 000 000 EUR σε τιμές 2018). Αυτό δεν περιλαμβάνει το κονδύλιο για το σκέλος «Απασχόληση και κοινωνική καινοτομία» ούτε για το σκέλος «Υγεία». [Τροπολογία 338]

Το ποσό της πρόσθετης χρηματοδότησης για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο ε) το οποίο διατίθεται στο ΕΚΤ+ ανέρχεται σε 376 928 934 EUR αντιστοιχεί στο 0,4 % των πόρων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο (δηλ. 424 296 054 EUR σε τιμές 2018). [Τροπολογία 339]

4.  Το ποσό της υποστήριξης από το Ταμείο Συνοχής που μεταφέρεται στον ΜΣΕ ανέρχεται σε 10 000 000 000 EUR 4 000 000 000 EUR σε τιμές 2018. Δαπανάται για έργα υποδομής στον τομέα των μεταφορών, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των κρατών μελών και των περιφερειών σε επενδυτικές υποδομές, μέσω ειδικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) [αριθμός του νέου κανονισμού ΜΣΕ], αποκλειστικά στα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής. [Τροπολογία 340]

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη με την οποία καθορίζεται το προς μεταφορά ποσό από τα κονδύλια που χορηγούνται από το Ταμείο Συνοχής σε κάθε κράτος μέλος προς τον ΜΣΕ, το οποίο ορίζεται κατ’ αναλογία για το σύνολο της περιόδου.

Τα κονδύλια που χορηγούνται από το Ταμείο Συνοχής σε κάθε κράτος μέλος μειώνονται αντίστοιχα.

Οι ετήσιες πιστώσεις που αντιστοιχούν στην αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο στήριξη από το Ταμείο Συνοχής καταλογίζονται στις σχετικές γραμμές του προϋπολογισμού για τον ΜΣΕ από τον προϋπολογισμό του 2021.

Το 30 % των πόρων που μεταφέρονται στον ΜΣΕ διατίθεται αμέσως μετά τη μεταφορά σε όλα τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, με σκοπό τη χρηματοδότηση έργων υποδομής στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΜΣΕ]. [Τροπολογία 341]

Οι κανόνες για τον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΜΣΕ] εφαρμόζονται στις ειδικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, τα επιλέξιμα για χρηματοδότηση έργα τηρούν τις εθνικές πιστώσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής όσον αφορά το 70 % των πόρων που μεταφέρονται στον ΜΣΕ. [Τροπολογία 342]

Από την 1η Ιανουαρίου 2024, οι πόροι που μεταφέρονται στον ΜΣΕ οι οποίοι δεν έχουν δεσμευτεί σε έργο υποδομής στον τομέα των μεταφορών διατίθενται σ’ όλα τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής με σκοπό τη χρηματοδότηση έργων υποδομής στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΜΣΕ].

5.  Ποσό 500 000 000 EUR 560 000 000 EUR σε τιμές 2018 από τους πόρους για τον στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» διατίθεται στην Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία υπό την άμεση ή έμμεση διαχείριση της Επιτροπής. [Τροπολογία 343]

6.  Ποσό 175 000 000 EUR 196 000 000 EUR σε τιμές 2018 από τους πόρους του ΕΚΤ+ για τον στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» διατίθεται για τη διακρατική συνεργασία προς στήριξη καινοτόμων λύσεων υπό άμεση ή έμμεση διαχείριση. [Τροπολογία 344]

7.  Οι πόροι για τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ανέρχονται στο 2,5 % 3 % των συνολικών πόρων που διατίθενται για δημοσιονομικές δεσμεύσεις από τα Ταμεία για την περίοδο 2021-2027 (δηλ. συνολικά σε 8 430 000 000 EUR 11 343 000 000 EUR σε τιμές 2018). [Τροπολογία 345]

Άρθρο 105

Δυνατότητα μεταφοράς των πόρων

1.  Η Επιτροπή μπορεί να αποδεχθεί την πρόταση που καταθέτει ένα κράτος μέλος κατά την υποβολή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ή στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης, για μεταφορά:

α)  ποσού έως 15 % 5 %των συνολικών κονδυλίων που προορίζονται για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες σε περιφέρειες μετάβασης ή περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και από περιφέρειες μετάβασης σε περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες· [Τροπολογία 346]

β)  από τα κονδύλια που προορίζονται για τις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες ή τις περιφέρειες μετάβασης σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.

2.  Τα συνολικά κονδύλια που διατίθενται σε κάθε κράτος μέλος στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» και του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν από τον ένα στόχο στον άλλο.

Άρθρο 106

Καθορισμός των ποσοστών συγχρηματοδότησης

1.  Η απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση ενός προγράμματος καθορίζει το ποσοστό συγχρηματοδότησης και το ανώτατο ποσοστό υποστήριξης από τα Ταμεία για κάθε προτεραιότητα.

2.  Για κάθε προτεραιότητα, η απόφαση της Επιτροπής ορίζει αν το ποσοστό συγχρηματοδότησης για την προτεραιότητα εφαρμόζεται σε κάποιο από τα ακόλουθα:

α)  στη συνολική συνεισφορά, η οποία περιλαμβάνει τη δημόσια και την ιδιωτική συνεισφορά·

β)  στη δημόσια συνεισφορά.

3.  Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» στο επίπεδο κάθε προτεραιότητας δεν πρέπει να είναι υψηλότερο από:

α)  70 % 85 %για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες· [Τροπολογία 347]

β)  55 % 65 %για τις περιφέρειες μετάβασης· [Τροπολογία 348]

γ)  40 % 50 %για τις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. [Τροπολογίες 349 και 447]

Τα ποσοστά συγχρηματοδότησης που ορίζονται στο στοιχείο α) εφαρμόζονται και στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στα πρόσθετα κονδύλια για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές. [Τροπολογία 350]

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για το Ταμείο Συνοχής στο επίπεδο κάθε προτεραιότητας δεν είναι υψηλότερο από 70 % 85 %. [Τροπολογία 351]

Ο κανονισμός ΕΚΤ+ μπορεί, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να θεσπίζει υψηλότερα ποσοστά συγχρηματοδότησης, έως 90 %, για τις προτεραιότητες που υποστηρίζουν καινοτόμες δράσεις σύμφωνα με το άρθρο [14] [13] και το άρθρο [4 παράγραφος 1 σημείο x)] και [xi)] του εν λόγω κανονισμού, καθώς και για τα προγράμματα που έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση της υλικής στέρησης σύμφωνα με το άρθρο [9], την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων σύμφωνα με το άρθρο [10], την υποστήριξη της ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά σύμφωνα με το άρθρο [10α] και την υποστήριξη της διακρατικής συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο [11β]. [Τροπολογία 352]

4.  Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για τα προγράμματα Interreg δεν πρέπει να είναι υψηλότερο από 70 % 85 %. [Τροπολογία 353]

Ο κανονισμός ΕΕΣ μπορεί να θεσπίζει υψηλότερα ποσοστά συγχρηματοδότησης για προγράμματα εξωτερικής διασυνοριακής συνεργασίας στο πλαίσιο του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg).

4α.  Τα κράτη μέλη μπορούν, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να υποβάλουν αίτημα για περισσότερη ευελιξία εντός του ισχύοντος πλαισίου του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης για τις δημόσιες ή ισοδύναμες διαρθρωτικές δαπάνες που στηρίζονται από τη δημόσια διοίκηση με τη μορφή συγχρηματοδότησης επενδύσεων οι οποίες ενεργοποιούνται δυνάμει των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Η Επιτροπή αξιολογεί προσεκτικά το αντίστοιχο αίτημα κατά τον καθορισμό της δημοσιονομικής προσαρμογής στο πλαίσιο είτε του προληπτικού είτε του διορθωτικού σκέλους του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης με τρόπο που να αντανακλά τη στρατηγική σημασία των επενδύσεων. [Τροπολογία 453]

5.  Τα μέτρα τεχνικής βοήθειας που εκτελούνται με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή εξ ονόματός της μπορούν να χρηματοδοτούνται σε ποσοστό 100 %.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΧ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Διατάξεις εξουσιοδότησης και εφαρμογής

Άρθρο 107

Εξουσιοδότηση

Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 108, για την τροποποίηση των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού προκειμένου να πραγματοποιούνται προσαρμογές όταν επέρχονται αλλαγές κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού όσον αφορά μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση τα παραρτήματα III, IV, X και XXII. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 108, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 204/2014 που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3, και την προσαρμογή του στον παρόντα κανονισμό. [Τροπολογία 354]

Άρθρο 108

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3, στο άρθρο 63 παράγραφος 10, στο άρθρο 73 παράγραφος 4, στο άρθρο 88 παράγραφος 4, στο άρθρο 89 παράγραφος 4 και στο άρθρο 107 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού έως την 31η Δεκεμβρίου 2027. [Τροπολογία 355]

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3, στο άρθρο 63 παράγραφος 10, στο άρθρο 73 παράγραφος 4, στο άρθρο 88 παράγραφος 4, και στο άρθρο 89 παράγραφος 1 4 και στο άρθρο 107 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σʼ αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. [Τροπολογία 356]

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή ζητά τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων που ορίζονται από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3, το άρθρο 63 παράγραφος 10, το άρθρο 73 παράγραφος 4, το άρθρο 88 παράγραφος 4, το άρθρο 89 παράγραφος 4 και το άρθρο 107 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. [Τροπολογία 357]

Άρθρο 109

Διαδικασία γνωμοδοτικής επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από γνωμοδοτική επιτροπή. Η επιτροπή αυτή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 110

Μεταβατικές διατάξεις

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ή οποιαδήποτε άλλη πράξη που ισχύει για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 εξακολουθούν να ισχύουν για τα προγράμματα και τις πράξεις που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ κατά την εν λόγω περίοδο.

Άρθρο 111

Όροι για πράξεις που υπόκεινται σε σταδιακή υλοποίηση

1.  Η διαχειριστική αρχή μπορεί να προχωρήσει στην επιλογή μιας πράξης η οποία αποτελεί το δεύτερο στάδιο μιας πράξης που έχει επιλεγεί για στήριξη και έχει ξεκινήσει βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθοι σωρευτικοί όροι:

α)  η πράξη, όπως έχει επιλεγεί για στήριξη βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, έχει δύο στάδια που είναι αναγνωρίσιμα από οικονομική άποψη και διαθέτουν χωριστές διαδρομές ελέγχου·

β)  το συνολικό κόστος της πράξης υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια EUR·

γ)  οι δαπάνες που περιλαμβάνονται σε μια αίτηση πληρωμής σε σχέση με το πρώτο στάδιο δεν περιλαμβάνονται σε καμία αίτηση πληρωμής σε σχέση με το δεύτερο στάδιο·

δ)  το δεύτερο στάδιο της πράξης συνάδει με το εφαρμοστέο δίκαιο και είναι επιλέξιμο για υποστήριξη από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή των ειδικών κανονισμών για τα Ταμεία·

ε)  το κράτος μέλος δεσμεύεται να ολοκληρώσει κατά την περίοδο προγραμματισμού και να καταστήσει επιχειρησιακό το δεύτερο και τελικό στάδιο στην τελική έκθεση υλοποίησης που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 141 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

2.  Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται στο δεύτερο στάδιο της πράξης.

Άρθρο 112

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Διαστάσεις και κωδικοί για τα είδη παρέμβασης για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής – άρθρο 17 παράγραφος 5

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

 

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Συντελεστής για τον υπολογισμό της στήριξης για την επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή

Συντελεστής για τον υπολογισμό της στήριξης για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1: ΜΙΑ ΕΞΥΠΝΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

001

Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία πολύ μικρών επιχειρήσεων που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας ή με την ανταγωνιστικότητα [Τροπολογία 359]

0 %

0 %

002

Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ερευνητικών κέντρων) που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας ή με την ανταγωνιστικότητα [Τροπολογία 360]

0 %

0 %

003

Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία δημόσιων ερευνητικών κέντρων και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας

0 %

0 %

004

Επενδύσεις σε άυλα περιουσιακά στοιχεία σε πολύ μικρές επιχειρήσεις μικρών επιχειρήσεων που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας ή με την ανταγωνιστικότητα [Τροπολογία 361]

0 %

0 %

005

Επενδύσεις σε άυλα περιουσιακά στοιχεία σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μικρών και μεσαίων (συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ερευνητικών κέντρων) που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας ή με την ανταγωνιστικότητα [Τροπολογία 362]

0 %

0 %

006

Επενδύσεις σε άυλα περιουσιακά στοιχεία δημόσιων ερευνητικών κέντρων και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας

0 %

0 %

007

Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας)

0 %

0 %

008

Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης

0 %

0 %

009

Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε δημόσια ερευνητικά κέντρα, στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε κέντρα ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας)

0 %

0 %

010

Ψηφιοποίηση των ΜΜΕ (συμπεριλαμβάνονται το ηλεκτρονικό εμπόριο, η ηλεκτρονική επιχειρηματική δραστηριότητα και οι δικτυωμένες επιχειρηματικές διεργασίες, κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας, ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηματίες του διαδικτύου και νεοσύστατες επιχειρήσεις στον τομέα των ΤΠΕ, B2B)

0 %

0 %

011

Λύσεις ΤΠΕ, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές για κυβερνήσεις

0 %

0 %

012

Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠ για τις ψηφιακές δεξιότητες και την ψηφιακή ένταξη

0 %

0 %

013

Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας (συμπεριλαμβάνονται η ηλεκτρονική περίθαλψη, το διαδίκτυο των πραγμάτων για τη φυσική δραστηριότητα και η υποβοηθούμενη από το περιβάλλον αυτόνομη διαβίωση).

0 %

0 %

014

Επιχειρηματική υποδομή για ΜΜΕ (συμπεριλαμβάνονται βιομηχανικά πάρκα και βιομηχανικοί χώροι)

0 %

0 %

015

Επιχειρηματική ανάπτυξη και διεθνοποίηση ΜΜΕ

0 %

0 %

016

Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έξυπνη εξειδίκευση, τη βιομηχανική μετάβαση και την επιχειρηματικότητα

0 %

0 %

017

Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού)

0 %

0 %

018

Θερμοκοιτίδα, υποστήριξη τεχνοβλαστών, παράγωγων επιχειρήσεων (spin outs) και νεοσύστατων επιχειρήσεων

0 %

0 %

019

Στήριξη συνεργατικών σχηματισμών (cluster) καινοτομίας και δικτύων επιχειρήσεων κατ’ εξοχήν προς όφελος των ΜΜΕ

0 %

0 %

020

Διαδικασίες καινοτομίας στις ΜΜΕ (διαδικασία καινοτομίας, οργανωτική καινοτομία, καινοτομία μάρκετινγκ, συνδημιουργία και με βάση τις ανάγκες των χρηστών και τη ζήτηση)

0 %

0 %

021

Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, των ερευνητικών κέντρων και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

0 %

0 %

022

Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας, μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων που εστιάζουν στην οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, την ανθεκτικότητα και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

100 %

40 %

023

Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας, μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων που εστιάζουν στην κυκλική οικονομία

40 %

100 %

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2: ΜΙΑ ΠΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΘΑΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΠΛΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

024

Ενεργειακή απόδοση και έργα επίδειξης στις ΜΜΕ και υποστηρικτικά μέτρα

100 %

40 %

025

Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα

100 %

40 %

026

Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα

100 %

40 %

027

Στήριξη επιχειρήσεων ειδικευμένων στην παροχή υπηρεσιών που συμβάλλουν στην οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στην ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή

100 %

40 %

028

Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας: αιολική

100 %

40 %

029

Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας: ηλιακή

100 %

40 %

030

Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας: βιομάζα

100 %

40 %

031

Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας: θαλάσσια

100 %

40 %

032

Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης της γεωθερμικής ενέργειας)

100 %

40 %

033

Έξυπνα συστήματα διανομής της ενέργειας σε μεσαία και χαμηλά επίπεδα τάσης (συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων ενεργειακών δικτύων και των συστημάτων ΤΠΕ) και σχετικά συστήματα αποθήκευσης

100 %

40 %

034

Συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, τηλεθέρμανση και τηλεψύξη

100 %

40 %

035

Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πλημμύρες και κατολισθήσεις (συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών) [Τροπολογία 363]

100 %

100 %

036

Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πυρκαγιές (συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών)

100 %

100 %

037

Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: άλλοι κίνδυνοι, π.χ. καταιγίδες και ξηρασία (συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών)

100 %

100 %

038

Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων για φυσικούς κινδύνους μη σχετιζόμενους με το κλίμα (π.χ. σεισμοί) και κινδύνων που συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. τεχνολογικά ατυχήματα), συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών

0 %

100 %

039

Παροχή νερού το οποίο προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση (άντληση, επεξεργασία, υποδομές αποθήκευσης και διανομής, μέτρα αύξησης της απόδοσης, παροχή πόσιμου νερού)

0 %

100 %

040

Διαχείριση υδάτων και διατήρηση υδάτινων πόρων (συμπεριλαμβάνονται η διαχείριση λεκάνης απορροής ποταμού, ειδικά μέτρα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επαναχρησιμοποίηση, μείωση των διαρροών)

40 %

100 %

041

Συλλογή και επεξεργασία υγρών αποβλήτων

0 %

100 %

042

Διαχείριση οικιακών αποβλήτων: μέτρα πρόληψης, ελαχιστοποίησης, διαλογής, ανακύκλωσης

0 %

100 %

043

Διαχείριση οικιακών αποβλήτων: μηχανική βιολογική επεξεργασία, θερμική επεξεργασία

0 %

100 % [Τροπολογία 364]

044

Διαχείριση εμπορικών, βιομηχανικών ή επικίνδυνων αποβλήτων

0 %

100 %

045

Προώθηση της χρήσης ανακυκλωμένων υλικών ως πρώτων υλών

0 %

100 %

046

Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και μολυσμένης γης

0 %

100 %

047

Στήριξη φιλικών προς το περιβάλλον διεργασιών παραγωγής και αποδοτικής χρήσης των πόρων στις ΜΜΕ

40 %

40 %

048

Ποιότητα του αέρα και μέτρα μείωσης του θορύβου

40 %

100 %

049

Προστασία, αποκατάσταση και βιώσιμη χρήση των τόπων του δικτύου Natura 2000

40 %

100 %

050

Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, πράσινες υποδομές

40 %

100 %

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3: ΜΙΑ ΠΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΠΕ

051

ΤΠΕ: Ευρυζωνικό δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας (δίκτυο κορμού/οπισθόζευξης)

0 %

0 %

052

ΤΠΕ: Ευρυζωνικό δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας (πρόσβαση/τοπικός βρόχος με επιδόσεις ισοδύναμες με εγκατάσταση οπτικών ινών μέχρι το σημείο διανομής στην τοποθεσία εξυπηρέτησης για εγκαταστάσεις πολλαπλών κατοικιών)

0 %

0 %

053

ΤΠΕ: Ευρυζωνικό δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας (πρόσβαση/τοπικός βρόχος με επιδόσεις ισοδύναμες με εγκατάσταση οπτικών ινών μέχρι το σημείο διανομής στην τοποθεσία εξυπηρέτησης για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους)

0 %

0 %

054

ΤΠΕ: Ευρυζωνικό δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας (πρόσβαση/τοπικός βρόχος με επιδόσεις ισοδύναμες με εγκατάσταση οπτικών ινών μέχρι τον σταθμό βάσης για προηγμένες ασύρματες επικοινωνίες)

0 %

0 %

055

ΤΠΕ: Άλλα είδη υποδομών ΤΠΕ (συμπεριλαμβάνονται πόροι/εξοπλισμός πληροφορικής μεγάλης κλίμακας, κέντρα δεδομένων, αισθητήρες και άλλος ασύρματος εξοπλισμός)

0 %

0 %

056

Νέοι αυτοκινητόδρομοι, γέφυρες και οδοί – Κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ [Τροπολογία 365]

0 %

0 %

057

Νέοι αυτοκινητόδρομοι, γέφυρες και οδοί – Εκτεταμένο δίκτυο ΔΕΔ-Μ [Τροπολογία 366]

0 %

0 %

058

Νέες δευτερεύουσες οδικές συνδέσεις με το οδικό δίκτυο και τους κόμβους ΔΕΔ-Μ

0 %

0 %

059

Άλλες νέες εθνικές, περιφερειακές οδοί και οδοί τοπικής πρόσβασης

0 %

0 %

060

Ανακατασκευές και βελτιώσεις αυτοκινητοδρόμων, γεφυρών και οδών – Κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ [Τροπολογία 367]

0 %

0 %

061

Ανακατασκευές και βελτιώσεις αυτοκινητοδρόμων, γεφυρών και οδών – Εκτεταμένο δίκτυο ΔΕΔ-Μ [Τροπολογία 368]

0 %

0 %

062

Άλλες ανακατασκευές και βελτιώσεις οδών (αυτοκινητοδρόμων, εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών οδών)

0 %

0 %

063

Ψηφιοποίηση των μεταφορών: οδοί

40 %

0 %

064

Νέοι σιδηρόδρομοι – Κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ

100 %

40 %

065

Νέοι σιδηρόδρομοι – Εκτεταμένο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

100 %

40 %

066

Άλλοι νέοι σιδηρόδρομοι

100 %

40 %

067

Ανακατασκευές και βελτιώσεις σιδηροδρόμων – Κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ

0 %

40 %

068

Ανακατασκευές και βελτιώσεις σιδηροδρόμων – Εκτεταμένο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

0 %

40 %

069

Άλλες ανακατασκευές και βελτιώσεις σιδηροδρόμων

0 %

40 %

070

Ψηφιοποίηση των μεταφορών: σιδηρόδρομοι

40 %

0 %

071

Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS)

0 %

40 %

072

Κινητός σιδηροδρομικός εξοπλισμός

40 %

40 %

073

Υποδομή για καθαρές αστικές μεταφορές

100 %

40 %

074

Τροχαίο υλικό καθαρών αστικών μεταφορών

100 %

40 %

075

Υποδομές ποδηλασίας

100 %

100 %

076

Ψηφιοποίηση των αστικών μεταφορών

40 %

0 %

077

Υποδομές εναλλακτικών καυσίμων

100 %

40 %

078

Πολυτροπικές μεταφορές (ΔΕΔ-Μ)

40 %

40 %

079

Πολυτροπικές μεταφορές (μη αστικές)

40 %

40 %

080

Θαλάσσιοι λιμένες (ΔΕΔ-Μ)

40 %

0 %

081

Άλλοι θαλάσσιοι λιμένες

40 %

0 %

082

Εσωτερικές πλωτές οδοί και λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ΔΕΔ-Μ)

40 %

0 %

083

Εσωτερικές πλωτές οδοί και λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας (σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο)

40 %

0 %

084

Ψηφιοποίηση των μεταφορών: άλλοι τρόποι μεταφοράς

40 %

0 %

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 4: ΜΙΑ ΠΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΥΛΩΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

085

Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα

0 %

0 %

086

Υποδομή για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

0 %

0 %

087

Υποδομή για τριτοβάθμια εκπαίδευση

0 %

0 %

088

Υποδομή για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και για εκπαίδευση ενηλίκων

0 %

0 %

089

Υποδομές στον τομέα της στέγασης των μεταναστών, των προσφύγων και των ατόμων που ζητούν ή βρίσκονται υπό διεθνή προστασία

0 %

0 %

090

Υποδομές στον τομέα της στέγασης (εκτός από μετανάστες, πρόσφυγες και άτομα που ζητούν ή βρίσκονται υπό διεθνή προστασία)

0 %

0 %

091

Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη στην κοινότητα

0 %

0 %

092

Υποδομές στον τομέα της υγείας

0 %

0 %

093

Υγειονομικός εξοπλισμός

0 %

0 %

094

Κινητά περιουσιακά στοιχεία στον τομέα της υγείας

0 %

0 %

095

Ψηφιοποίηση στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης

0 %

0 %

096

Υποδομές για την προσωρινή υποδοχή μεταναστών, προσφύγων και ατόμων που ζητούν ή βρίσκονται υπό διεθνή προστασία

0 %

0 %

097

Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση

0 %

0 %

098

Μέτρα για την προώθηση της πρόσβασης των μακροχρόνια ανέργων στην απασχόληση

0 %

0 %

099

Ειδική στήριξη για την απασχόληση και την κοινωνικοοικονομική ένταξη των νέων

0 %

0 %

100

Στήριξη της αυτοαπασχόλησης και της σύστασης επιχειρήσεων

0 %

0 %

101

Στήριξη της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων

0 %

0 %

102

Μέτρα για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των θεσμών και των υπηρεσιών της αγοράς εργασίας, ώστε να εκτιμώνται και να προβλέπονται οι ανάγκες σε δεξιότητες να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και εξατομικευμένη βοήθεια

0 %

0 %

103

Στήριξη της προσαρμογής στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και των μεταβάσεων στην αγορά εργασίας

0 %

0 %

104

Στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

0 %

0 %

105

Μέτρα για την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και τη μείωση των διακρίσεων λόγω φύλου στην αγορά εργασίας

0 %

0 %

106

Μέτρα για την προώθηση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην παιδική φροντίδα και στη φροντίδα εξαρτώμενων προσώπων

0 %

0 %

107

Μέτρα για υγιές και κατάλληλα προσαρμοσμένο περιβάλλον εργασίας με αντιμετώπιση των κινδύνων για την υγεία, όπου περιλαμβάνεται η προώθηση της σωματικής δραστηριότητας

0 %

0 %

108

Στήριξη για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων

0 %

0 %

109

Στήριξη της προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή

0 %

0 %

110

Μέτρα για την ενθάρρυνση της ενεργού και υγιούς γήρανσης

0 %

0 %

111

Στήριξη της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας (εξαιρουμένων των υποδομών)

0 %

0 %

112

Στήριξη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (εξαιρουμένων των υποδομών)

0 %

0 %

113

Στήριξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (εξαιρουμένων των υποδομών)

0 %

0 %

114

Στήριξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (εξαιρουμένων των υποδομών)

0 %

0 %

115

Μέτρα για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία

0 %

0 %

116

Τρόποι για την ενσωμάτωση και την επανένταξη στην απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα

0 %

0 %

117

Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης περιθωριοποιημένων ομάδων, όπως οι Ρομά, στην εκπαίδευση και την απασχόληση και για την προώθηση της κοινωνικής ένταξής τους

0 %

0 %

118

Στήριξη στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται με περιθωριοποιημένες κοινότητες, όπως οι Ρομά

0 %

0 %

119

Ειδικές δράσεις για την αύξηση της συμμετοχής των υπηκόων τρίτων χωρών στην απασχόληση

0 %

0 %

120

Μέτρα για την κοινωνική ενσωμάτωση των υπηκόων τρίτων χωρών

0 %

0 %

121

Μέτρα για την αναβάθμιση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και προσιτές υπηρεσίες

0 %

0 %

122

Μέτρα για την ενίσχυση της υλοποίησης υπηρεσιών φροντίδας σε επίπεδο οικογενειών και τοπικών κοινοτήτων

0 %

0 %

123

Μέτρα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης (εξαιρουμένων των υποδομών)

0 %

0 %

124

Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στη μακροχρόνια περίθαλψη (εξαιρουμένων των υποδομών)

0 %

0 %

125

Μέτρα για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία

0 %

0 %

126

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών

0 %

0 %

127

Αντιμετώπιση των υλικών στερήσεων με τη χορήγηση τροφίμων ή/και υλικής αρωγής σε απόρους, συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών μέτρων

0 %

0 %

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5: ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ(49)

128

Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της δημόσιας τουριστικής περιουσίας και συναφών υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού [Τροπολογία 369]

0 %

0 %

129

Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών

0 %

0 %

130

Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της φυσικής κληρονομιάς και του οικοτουρισμού εκτός από τις περιοχές Natura 2000 [Τροπολογία 370]

0 %

100 %

131

Φυσική ανάπλαση και ασφάλεια δημόσιων χώρων

0 %

0 %

ΑΛΛΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1-5

132

Βελτίωση της ικανότητας των αρχών του προγράμματος και των φορέων που συνδέονται με την υλοποίηση των Ταμείων

0 %

0 %

133

Ενίσχυση της συνεργασίας με εταίρους τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κράτους μέλους

0 %

0 %

134

Διασταυρούμενη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ (στήριξη σε δράσεις τύπου ΕΚΤ που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του μέρους εκείνου της πράξης που εμπίπτει στο ΕΤΠΑ και συνδέεται άμεσα μ’ αυτό)

0 %

0 %

135

Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και των ενδιαφερόμενων μερών για την υλοποίηση έργων και πρωτοβουλιών εδαφικής συνεργασίας σε διασυνοριακό, διακρατικό, θαλάσσιο και διαπεριφερειακό πλαίσιο

0 %

0 %

136

Εξόχως απόκεντρες περιοχές: αντιστάθμιση τυχόν πρόσθετου κόστους λόγω ελλιπούς προσβασιμότητας και εδαφικού κατακερματισμού

0 %

0 %

137

Εξόχως απόκεντρες περιοχές: ειδικές δράσεις για την αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους που οφείλεται σε παράγοντες σχετιζόμενους με το μέγεθος της αγοράς

0 %

0 %

138

Εξόχως απόκεντρες περιοχές: στήριξη για την αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους λόγω δυσκολιών που οφείλονται στις κλιματικές συνθήκες και το ανάγλυφο του εδάφους

40 %

40 %

139

Εξόχως απόκεντρες περιοχές: αεροδρόμια

0 %

0 %

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

140

Πληροφόρηση και επικοινωνία

0 %

0 %

141

Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος

0 %

0 %

142

Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων

0 %

0 %

143

Ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους, των δικαιούχων και των οικείων εταίρων

0 %

0 %

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

01

Επιχορήγηση

02

Στήριξη με χρηματοδοτικά μέσα: μετοχικό ή οιονεί μετοχικό κεφάλαιο

03

Στήριξη με χρηματοδοτικά μέσα: δανειοδότηση

04

Στήριξη με χρηματοδοτικά μέσα: εγγύηση

05

Στήριξη με χρηματοδοτικά μέσα: επικουρική υποστήριξη

06

Βραβείο

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (ΟΕΕ)

ΟΕΕ που επικεντρώνεται στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη

11

Αστικές γειτονιές

x

12

Πόλεις, κωμοπόλεις, και προάστια και συνδεδεμένες αγροτικές περιοχές [Τροπολογία 371]

x

13

Λειτουργικές αστικές περιοχές

x

14

Ορεινές περιοχές

 

15

Νησιά και παράκτιες περιοχές

 

16

Αγροτικές και αραιοκατοικημένες περιοχές [Τροπολογία 372]

 

17

Άλλα είδη στοχευόμενων περιοχών

 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΑΠΤΚ)

ΤΑΠΤΚ με επίκεντρο τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη

21

Αστικές γειτονιές

x

22

Πόλεις, κωμοπόλεις, και προάστια και συνδεδεμένες αγροτικές περιοχές [Τροπολογία 373]

x

23

Λειτουργικές αστικές περιοχές

x

24

Ορεινές περιοχές

 

25

Νησιά και παράκτιες περιοχές

 

26

Αγροτικές και αραιοκατοικημένες περιοχές [Τροπολογία 374]

 

27

Άλλα είδη στοχευόμενων περιοχών

 

ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5

Άλλα είδη εδαφικών εργαλείων με επίκεντρο τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη

31

Αστικές γειτονιές

x

32

Πόλεις, κωμοπόλεις, και προάστια και συνδεδεμένες αγροτικές περιοχές [Τροπολογία 375]

x

33

Λειτουργικές αστικές περιοχές

x

34

Ορεινές περιοχές

 

35

Νησιά και παράκτιες περιοχές

 

36

Αγροτικές και αραιοκατοικημένες περιοχές [Τροπολογία 376]

 

37

Άλλα είδη στοχευόμενων περιοχών

 

ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ(50)

41

Αστικές γειτονιές

42

Πόλεις, κωμοπόλεις και προάστια

43

Λειτουργικές αστικές περιοχές

44

Ορεινές περιοχές

45

Νησιά και παράκτιες περιοχές

46

Αραιοκατοικημένες περιοχές

47

Άλλα είδη στοχευόμενων περιοχών

48

Καμία εδαφική στόχευση

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

01

Γεωργία και δασοκομία

02

Αλιεία

03

Υδατοκαλλιέργεια

04

Άλλοι τομείς της γαλάζιας οικονομίας

05

Βιομηχανία τροφίμων και ποτών

06

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και προϊόντων

07

Κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών

08

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

09

Άλλες μη προσδιοριζόμενες μεταποιητικές βιομηχανίες

10

Κατασκευαστικός τομέας

11

Ορυχεία και λατομεία

12

Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, ατμός, ζεστό νερό και κλιματισμός

13

Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης

14

Μεταφορά και αποθήκευση

15

Δραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των τηλεπικοινωνιών

16

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο

17

Δραστηριότητες τουρισμού, υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης [Τροπολογία 377]

18

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες

19

Υπηρεσίες που αφορούν ακίνητα, υπηρεσίες ενοικίασης και επιχειρηματικές υπηρεσίες

20

Δημόσια διοίκηση

21

Εκπαίδευση

22

Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

23

Δραστηριότητες κοινωνικής εργασίας, υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο, κοινωνικές και ατομικές υπηρεσίες

24

Δραστηριότητες που συνδέονται με το περιβάλλον

25

Τέχνες, ψυχαγωγία, δημιουργικοί κλάδοι και αναψυχή

26

Άλλες μη προσδιοριζόμενες υπηρεσίες

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ

Κωδικός

Γεωγραφική θέση

 

Κωδικός περιφέρειας ή περιοχής στην οποία τοποθετείται ή ασκείται η πράξη, όπως ορίζεται στην ονοματολογία των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(51), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 868/2014 της Επιτροπής

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΕΚΤ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΤ

Συντελεστής για τον υπολογισμό της στήριξης για την επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή

01

Συνεισφορά σε πράσινες δεξιότητες και θέσεις εργασίας και στην πράσινη οικονομία

100 %

02

Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας

0 %

03

Επενδύσεις στην έρευνα και καινοτομία και στην έξυπνη εξειδίκευση

0 %

04

Επενδύσεις στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

0 %

05

Καταπολέμηση των διακρίσεων

0 %

06

Ισότητα των φύλων

0 %

07

Δημιουργία ικανοτήτων για τους κοινωνικούς εταίρους

0 %

08

Δημιουργία ικανοτήτων για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών

0 %

09

Άνευ αντικείμενου

0 %

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ

ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ

11

Στρατηγική για την περιοχή Αδριατικής-Ιονίου

12

Στρατηγική για την περιοχή των Άλπεων

13

Στρατηγική για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας

14

Στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη

21

Αρκτικός Ωκεανός

22

Στρατηγική για την περιοχή του Ατλαντικού

23

Εύξεινος Πόντος

24

Μεσόγειος Θάλασσα

25

Βόρεια Θάλασσα

26

Στρατηγική για τη δυτική Μεσόγειο

30

Καμία συνεισφορά στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Υπόδειγμα για συμφωνία εταιρικής σχέσης – άρθρο 7 παράγραφος 4

CCI

[15 χαρακτήρες]

Τίτλος

[255]

Έκδοση

 

Πρώτο έτος

[4]

Τελευταίο έτος

[4]

Αριθμός απόφασης της Επιτροπής

 

Ημερομηνία απόφασης της Επιτροπής

 

1.  Επιλογή στόχων πολιτικής

Παραπομπή: άρθρο 8 στοιχείο α) του ΚΚΔ, άρθρο 3 των κανονισμών ΤΑΜΕ, ΤΕΑ και ΜΔΣΘ

Πίνακας 1: Επιλογή στόχου πολιτικής με αιτιολόγηση

Επιλεγμένος στόχος πολιτικής

Πρόγραμμα

Ταμείο

Αιτιολόγηση της επιλογής στόχου πολιτικής

 

 

 

[3 500 ανά ΣΠ]

2.  Επιλογές πολιτικής, συντονισμός και συμπληρωματικότητα

Παραπομπή: Άρθρο 8 στοιχείο β) σημεία i)-iii) του ΚΚΔ

Πεδίο κειμένου [60 000]

3.  Συνεισφορά στην εγγύηση από τον προϋπολογισμό στο πλαίσιο του μηχανισμού InvestEU με αιτιολόγηση

Παραπομπή: άρθρο 8 στοιχείο ε) του ΚΚΔ· άρθρο 10 στοιχείο α) του ΚΚΔ

Πίνακας 2: Μεταφορά στον μηχανισμό InvestEU

 

Κατηγορία περιφερειών*

Σκέλος 1

Σκέλος 2

Σκέλος 3

Σκέλος 4

Σκέλος 5

Ποσό

 

 

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

(στ)=(α)+(β)+(γ)+(δ)+(ε)

ΕΤΠΑ

Περισσότερο αναπτυγμένες

 

 

 

 

 

 

Λιγότερο αναπτυγμένες

 

 

 

 

 

 

Μετάβασης

 

 

 

 

 

 

Εξόχως απόκεντρες και βόρειες αραιοκατοικημένες

 

 

 

 

 

 

ΕΚΤ+

Περισσότερο αναπτυγμένες

 

 

 

 

 

 

Λιγότερο αναπτυγμένες

 

 

 

 

 

 

Μετάβασης

 

 

 

 

 

 

Εξόχως απόκεντρες

 

 

 

 

 

 

ΤΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΕΤΘΑ

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑΜΕ

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΑ

 

 

 

 

 

 

 

ΜΔΣΘ

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

Πεδίο κειμένου [3 500] (αιτιολόγηση)

4.  Μεταφορά μεταξύ κατηγοριών περιφερειών με αιτιολόγηση

Παραπομπή: Άρθρο 8 στοιχείο δ), άρθρο 105 του ΚΚΔ

Πίνακας 3 Μεταφορά μεταξύ κατηγοριών περιφερειών

Κατηγορία περιφέρειας

Κονδύλιο ανά κατηγορία περιφέρειας*

Μεταφορά προς:

Ποσό μεταφοράς

Ποσοστό του αρχικού κονδυλίου που μεταφέρθηκε

Κονδύλιο ανά κατηγορία περιφέρειας μετά τη μεταφορά

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ζ) = (δ)/(β)

(η) = (β) - (δ)

Λιγότερο αναπτυγμένες

 

Περισσότερο αναπτυγμένες

 

 

 

Μετάβασης

 

 

 

Περισσότερο αναπτυγμένες

 

Λιγότερο αναπτυγμένες

 

 

 

Μετάβασης

 

Λιγότερο αναπτυγμένες

 

 

 

* Αρχικό κονδύλιο ανά κατηγορία περιφέρειας, όπως ανακοινώθηκε από την Επιτροπή μετά τις μεταφορές που αναφέρονται στους πίνακες 2-4, ισχύει μόνο για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+.

Πεδίο κειμένου [3 500] (αιτιολόγηση)

5.  Προκαταρκτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο ανά στόχο πολιτικής

Παραπομπή: Άρθρο 8 στοιχείο γ) του ΚΚΔ

Πίνακας 4: Προκαταρκτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο από ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΚΤ+, ΕΤΘΑ ανά στόχο πολιτικής*

Στόχοι πολιτικής

ΕΤΠΑ

Ταμείο Συνοχής

ΕΚΤ+

ΕΤΘΑ

Σύνολο

Στόχος πολιτικής 1

 

 

 

 

 

Στόχος πολιτικής 2

 

 

 

 

 

Στόχος πολιτικής 3

 

 

 

 

 

Στόχος πολιτικής 4

 

 

 

 

 

Στόχος πολιτικής 5

 

 

 

 

 

Τεχνική βοήθεια

 

 

 

 

 

Κονδύλιο για την περίοδο 2026-2027

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

 

 

*Στόχοι πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του ΚΚΔ. Για το ΕΤΠΑ, το ΤΣ και το ΕΚΤ+, έτη 2021-2025· για το ΕΤΘΑ, έτη 2021-2027.

Πεδίο κειμένου [3 500] (αιτιολόγηση)

Πίνακας 5: Προκαταρκτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο από ΤΑΜΕ, ΤΕΑ και ΜΔΣΘ ανά στόχο πολιτικής*

Στόχος πολιτικής

Κονδύλιο

Στόχος πολιτικής όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 του [κανονισμού ΤΑΜΕ]

 

Στόχος πολιτικής όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 του [κανονισμού ΤΕΑ]

 

Στόχος πολιτικής όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 του [κανονισμού ΜΔΣΘ]

 

Τεχνική βοήθεια

 

Σύνολο

 

* Στόχοι πολιτικής σύμφωνα με ειδικούς κανονισμούς για τα ΕΤΘΑ, ΤΑΜΕ, ΤΕΑ και ΜΔΣΘ· κονδύλια για την περίοδο 2021-2027

6.  Κατάλογος προγραμμάτων

Παραπομπή: Άρθρο 8 στοιχείο στ) του ΚΚΔ· άρθρο 104

Πίνακας 6 Κατάλογος προγραμμάτων με προκαταρκτικά χρηματοδοτικά κονδύλια*

Τίτλος [255]

Ταμείο

Κατηγορία περιφερειών

Συνεισφορά της ΕΕ

Εθνική συνεισφορά**

Σύνολο

Πρόγραμμα 1

ΕΤΠΑ

Περισσότερο αναπτυγμένες

 

 

 

Μετάβασης

 

 

 

Λιγότερο αναπτυγμένες

 

 

 

Εξόχως απόκεντρες και βόρειες αραιοκατοικημένες

 

 

 

Πρόγραμμα 1

ΤΣ

 

 

 

 

Πρόγραμμα 1

ΕΚΤ+

Περισσότερο αναπτυγμένες

 

 

 

Μετάβασης

 

 

 

Λιγότερο αναπτυγμένες

 

 

 

Εξόχως απόκεντρες

 

 

 

Σύνολο

ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΚΤ+

 

 

 

 

Πρόγραμμα 2

ΕΤΘΑ

 

 

 

 

Πρόγραμμα 3

ΤΑΜΕ

 

 

 

 

Πρόγραμμα 4

ΤΕΑ

 

 

 

 

Πρόγραμμα 5

ΜΔΣΘ

 

 

 

 

Σύνολο

Όλα τα Ταμεία

 

 

 

 

*Στόχοι πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του ΚΚΔ. Για το ΕΤΠΑ, το ΤΣ και το ΕΚΤ+, έτη 2021-2025· για το ΕΤΘΑ, έτη 2021-2027.

**Σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφος 2 για τον καθορισμό των ποσοστών συγχρηματοδότησης.

Παραπομπή: Άρθρο 8 του ΚΚΔ

Πίνακας 7: Κατάλογος προγραμμάτων Interreg

Πρόγραμμα 1

Τίτλος 1 [255]

Πρόγραμμα 2

Τίτλος 1 [255]

7.  Συνοπτική παρουσίαση των δράσεων που αναλαμβάνονται με στόχο την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας

Παραπομπή: Άρθρο 8 στοιχείο ζ) του ΚΚΔ

Πεδίο κειμένου [4 500]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Οριζόντιοι αναγκαίοι πρόσφοροι όροι – άρθρο 11 παράγραφος 1

Εφαρμοστέοι σε όλους τους ειδικούς στόχους

Ονομασία αναγκαίου πρόσφορου όρου

Κριτήρια πλήρωσης

Αποτελεσματικοί μηχανισμοί παρακολούθησης της αγοράς δημοσίων συμβάσεων

Εφαρμόζονται μηχανισμοί παρακολούθησης οι οποίοι καλύπτουν όλες τις διαδικασίες βάσει της εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, η οποία περιλαμβάνει:

1.  Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της συλλογής αποτελεσματικών, αξιόπιστων και πλήρων δεδομένων και δεικτών στο πλαίσιο ενός ενιαίου συστήματος ΤΠ ή ενός δικτύου διαλειτουργικών συστημάτων, με σκοπό την εφαρμογή της αρχής «μόνον άπαξ» και τη διευκόλυνση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων βάσει του άρθρου 83 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ , σύμφωνα με τις απαιτήσεις για ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, καθώς και βάσει του άρθρου 84 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Τα δεδομένα και οι δείκτες περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α.  Ποιότητα και ένταση του ανταγωνισμού: ονόματα των νικητών καθώς και των αρχικών υποψηφίων, αριθμός αρχικών υποψηφίων, αριθμός επιλεγέντων υποψηφίων, συμβατική τιμή —έναντι αρχικής πίστωσης του προϋπολογισμού και, όποτε είναι δυνατό μέσω μητρώων συμβάσεων, τελική τιμή μετά την ολοκλήρωση·

β.  Συμμετοχή ΜΜΕ ως άμεσων υποψηφίων·

γ.  Προσφυγές κατά των αποφάσεων των αναθετουσών αρχών, με προσδιορισμό τουλάχιστον του αριθμού τους, του χρόνου που απαιτήθηκε για τη λήψη απόφασης σε πρώτο βαθμό και του αριθμού των αποφάσεων που υποβλήθηκαν σε δευτεροβάθμιο όργανο·

δ.  Κατάλογο όλων των συμβάσεων που συνάφθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες περί αποκλεισμών από τους κανόνες που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις, με αναφορά της ειδικής διάταξης που χρησιμοποιήθηκε.

2.  Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση επαρκούς ικανότητας για την παρακολούθηση και την ανάλυση των δεδομένων από τις ειδικές αρμόδιες εθνικές αρχές.

3.  Ρυθμίσεις για τη διάθεση στο κοινό των δεδομένων και των δεικτών καθώς και του αποτελέσματος της ανάλυσης, μέσω φιλικών προς τον χρήστη ανοικτών δεδομένων.

4.  Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της συστηματικής κοινοποίησης στους αρμόδιους εθνικούς φορείς ανταγωνισμού όλων των πληροφοριών που υποδεικνύουν πιθανές περιπτώσεις νόθευσης διαγωνισμών.

Εργαλεία και ικανότητα για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις

Οι διαχειριστικές αρχές διαθέτουν τα εργαλεία και την ικανότητα ώστε να εξακριβώνουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις μέσω:

1.  Εύκολης και πλήρους πρόσβασης σε πληροφορίες που επικαιροποιούνται συνεχώς σχετικά με τις προβληματικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που υπόκεινται σε απαίτηση ανάκτησης.

2.  Πρόσβασης σε συμβουλές και οδηγίες από εμπειρογνώμονες σχετικά με θέματα κρατικών ενισχύσεων, οι οποίες παρέχονται από τοπικό ή εθνικό κέντρο εμπειρογνωμόνων, υπό το συντονισμό των εθνικών αρχών κρατικών ενισχύσεων, με ρυθμίσεις εργασίας ώστε να διασφαλίζονται οι αποτελεσματικές διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη βάσει εμπειρογνωμοσύνης.

Αποτελεσματική εφαρμογή και υλοποίηση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

Εφαρμόζονται αποτελεσματικοί μηχανισμοί για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, οι οποίοι περιλαμβάνουν:

1.  Ρυθμίσεις ώστε να διασφαλίζεται η επαλήθευση της συμμόρφωσης των πράξεων που υποστηρίζονται από τα Ταμεία με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

2.  Ρυθμίσεις για την υποβολή εκθέσεων στην επιτροπή παρακολούθησης σχετικά με τη συμμόρφωση με τον Χάρτη των πράξεων που υποστηρίζονται από τα Ταμεία.

Υλοποίηση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (UNCRPD) σύμφωνα με την απόφαση 2010/48/ΕΚ του Συμβουλίου

Εφαρμόζεται εθνικό πλαίσιο για την εφαρμογή της UNCRPD, το οποίο περιλαμβάνει:

1.  Στόχους με μετρήσιμα ορόσημα, συλλογή δεδομένων και μηχανισμό παρακολούθησης που εφαρμόζονται σε όλους του στόχους πολιτικής.

2.  Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν ότι η πολιτική, η νομοθεσία και τα πρότυπα προσβασιμότητας αντανακλώνται δεόντως στην προετοιμασία και την υλοποίηση των προγραμμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της UNCRPD, και περιλαμβάνονται στα κριτήρια επιλογής και τις υποχρεώσεις των έργων.

2α.  Ρυθμίσεις για την υποβολή εκθέσεων στην επιτροπή παρακολούθησης σχετικά με τη συμμόρφωση των πράξεων που υποστηρίζονται. [Τροπολογία 378]

Εφαρμογή των αρχών και των δικαιωμάτων του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων που συμβάλλουν στην πραγματική σύγκλιση και συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο για να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων που συμβάλλουν στην ανοδική κοινωνική σύγκλιση και συνοχή στην ΕΕ, ιδιαίτερα των αρχών για την πρόληψη του αθέμιτου ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς. [Τροπολογία 379]

Αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της εταιρικής σχέσης

Εφαρμόζεται πλαίσιο για όλους τους εταίρους προκειμένου να διαδραματίσουν έναν ολοκληρωμένο ρόλο στην προετοιμασία, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των προγραμμάτων, το οποίο περιλαμβάνει:

1.  Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση διαφανών διαδικασιών όσον αφορά τη συμμετοχή των εταίρων.

2.  Ρυθμίσεις για τη διάδοση και κοινοποίηση πληροφοριών που έχουν σημασία για τους εταίρους ώστε να προετοιμάζουν και να δίδουν συνέχεια σε συνεδριάσεις.

3.  Υποστήριξη για την ενδυνάμωση των εταίρων και την ανάπτυξη ικανοτήτων. [Τροπολογία 380]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Αναγκαίοι πρόσφοροι όροι που εφαρμόζονται στο ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής – άρθρο 11 παράγραφος 1

Στόχος πολιτικής

Ειδικός στόχος

Ονομασία αναγκαίου πρόσφορου όρου

Κριτήρια πλήρωσης για τον αναγκαίο πρόσφορο όρο

1.  Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού

ΕΤΠΑ:

Όλοι οι ειδικοί στόχοι στο πλαίσιο αυτού του στόχου πολιτικής

Ορθή διακυβέρνηση της εθνικής ή περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης

Η/Οι στρατηγική/-ές έξυπνης εξειδίκευσης υποστηρίζεται/-ονται από:

1.  Επικαιροποιημένη ανάλυση των εμποδίων που υφίστανται για τη διάδοση της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης

2.  Ύπαρξη αρμόδιου περιφερειακού / εθνικού οργανισμού ή φορέα που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης

3.  Εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης για τη μέτρηση των επιδόσεων ως προς την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής

4.  Αποτελεσματική λειτουργία της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης

5.  Αναγκαίες δράσεις για τη βελτίωση των εθνικών ή περιφερειακών συστημάτων έρευνας και καινοτομίας

6.  Δράσεις για τη διαχείριση της βιομηχανικής μετάβασης

7.  Μέτρα για τη διεθνή συνεργασία

2.  Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και μπλε επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων

ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής:

2.1  Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης

Στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για τη στήριξη της ενεργειακής απόδοσης με ανακαίνιση οικιστικών και μη οικιστικών κτιρίων

1.  Εθνική μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης για την υποστήριξη της ανακαίνισης του εθνικού αποθέματος οικιστικών και μη οικιστικών κτιρίων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, η οποία:

α.  Ορίζει ενδεικτικά ορόσημα για το 2030 και το 2040 και στόχους για το 2050

β.  Παρέχει ενδεικτική περιγραφή των δημοσιονομικών πόρων για την υποστήριξη της υλοποίησης της στρατηγικής

γ.  Ορίζει αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την προώθηση των επενδύσεων στην ανακαίνιση κτιρίων

2.  Μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης για την επίτευξη της απαιτούμενης εξοικονόμησης ενέργειας

ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής:

2.1  Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης

2.2  Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω επενδύσεων στη δυναμικότητα παραγωγής

Διακυβέρνηση του τομέα της ενέργειας

Εγκρίνονται εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα σύμφωνα με τον στόχο της συμφωνίας του Παρισιού για περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον 1,5°C, τα οποία περιλαμβάνουν:

1.  Όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από το υπόδειγμα στο παράρτημα I του κανονισμού για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης(52)

2.  Ενδεικτική Περιγραφή των προβλεπόμενων χρηματοδοτικών πόρων και μηχανισμών για μέτρα προώθησης της ενέργειας με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα [Τροπολογία 381]

ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής:

2.2  Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω επενδύσεων στη δυναμικότητα παραγωγής

Αποτελεσματική προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε όλους τους τομείς και σε ολόκληρη την ΕΕ

Εφαρμόζονται μέτρα που εξασφαλίζουν:

1.  Τη συμμόρφωση με τον εθνικό δεσμευτικό στόχο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2020 και μ’ αυτή τη βάση έως το 2030 σύμφωνα με την αναδιατυπωμένη οδηγία 2009/28/ΕΚ(53)

2.  Αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παροχή θέρμανσης και ψύξης κατά 1 ποσοστιαία μονάδα ετησίως έως το 2030

ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής:

2.4  Προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική και διαρθρωτική αλλαγή, της πρόληψης των κινδύνων και της ανθεκτικότητας στις καταστροφές [Τροπολογία 382]

Αποτελεσματικό πλαίσιο διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών.

Εφαρμόζεται εθνικό ή περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών, σύμφωνα με τις υφιστάμενες εθνικές στρατηγικές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, το οποίο περιλαμβάνει:

1.  Περιγραφή των βασικών κινδύνων, που αξιολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 στοιχείο α) της απόφασης 1313/2013/ΕΕ, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες και μακροπρόθεσμες απειλές (25-35 ετών). Η εκτίμηση βασίζεται, για κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα, σε σενάρια και προβλέψεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή

2.  Περιγραφή των μέτρων πρόληψης καταστροφών, ετοιμότητας και αντίδρασης για την αντιμετώπιση των κύριων κινδύνων που εντοπίστηκαν. Τα μέτρα ιεραρχούνται ανάλογα με τους κινδύνους καθώς και τις οικονομικές τους επιπτώσεις, τις ελλείψεις σε επίπεδο ικανοτήτων(54), την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα, λαμβανομένων υπόψη των πιθανών εναλλακτικών λύσεων

3.  Πληροφορίες σχετικά με τους δημοσιονομικούς και χρηματοδοτικούς πόρους και μηχανισμούς που είναι διαθέσιμοι για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης που συνδέονται με την πρόληψη, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση

ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής:

2.5  Προώθηση της αποδοτικής χρήσης των υδάτων

Επικαιροποιημένος σχεδιασμός για τις απαιτούμενες επενδύσεις στους τομείς των υδάτων και των λυμάτων

Εφαρμόζεται εθνικό σχέδιο επενδύσεων, το οποίο περιλαμβάνει:

1.  Αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (UWWTD) και της οδηγίας 98/83/ΕΚ για το πόσιμο νερό (DWD)

2.  Προσδιορισμό και προγραμματισμό των δημόσιων επενδύσεων (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικής δημοσιονομικής εκτίμησης)

α.  Που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με την UWWTD, συμπεριλαμβανομένης ιεράρχησης όσον αφορά το μέγεθος των οικισμών και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, με ανάλυση των επενδύσεων για κάθε συσσωμάτωση (οικισμό) λυμάτων

β.  Που απαιτούνται για την εφαρμογή της οδηγίας 98/83/ΕΚ για το πόσιμο νερό

γ.  Που απαιτούνται για την ανταπόκριση στις ανάγκες που απορρέουν από την προτεινόμενη αναδιατύπωση [COM(2017)0753], όσον αφορά ιδίως τις αναθεωρημένες παραμέτρους ποιότητας που περιγράφονται στο παράρτημα I

3.  Εκτίμηση των επενδύσεων που απαιτούνται για την ανανέωση των υφιστάμενων υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων, ανάλογα με την ηλικία τους και τα σχέδια απόσβεσης

4.  Ένδειξη των δυνητικών πηγών δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον χρειάζονται για τη συμπλήρωση των τελών χρήσης

 

ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής:

2.6  Ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας (Μετάβαση στην κυκλική οικονομία), μέσω επενδύσεων στον τομέα των αποβλήτων και την αποδοτικότητα των πόρων

Επικαιροποιημένος σχεδιασμός για τη διαχείριση των αποβλήτων

Εφαρμόζεται/-ονται σχέδιο/-α διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 28 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2018/xxxx, που καλύπτει/-ουν ολόκληρη την επικράτεια του κράτους μέλους και περιλαμβάνει/-ουν:

1.  Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά την διαχείριση αποβλήτων στην οικεία γεωγραφική περιοχή, όπου περιλαμβάνονται το είδος, η ποσότητα και η πηγή των παραγόμενων αποβλήτων και αξιολόγηση της μελλοντικής ανάπτυξής τους, λαμβανομένων υπόψη τις αναμενόμενων επιπτώσεων των μέτρων που προβλέπονται στο/στα πρόγραμμα/-τα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων που καταρτίζεται/-ονται σύμφωνα με το άρθρο 29 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2018/xx/EU

2.  Αξιολόγηση των υφιστάμενων συστημάτων συλλογής αποβλήτων, όπου περιλαμβάνονται τα συλλεγόμενα υλικά και η εδαφική κάλυψη της χωριστής συλλογής και μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας της, καθώς και εκτίμηση της ανάγκης για νέα προγράμματα συλλογής

3.  Αξιολόγηση του επενδυτικού κενού που αιτιολογεί την ανάγκη για πρόσθετες ή αναβαθμισμένες υποδομές αποβλήτων, με πληροφορίες σχετικά με τις πηγές των διαθέσιμων εσόδων για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης

4.  Πληροφορίες για τα κριτήρια σχετικά με τον εντοπισμό τοποθεσιών και τη χωρητικότητα των μελλοντικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων

ΕΤΠΑ και Ταμείιο Συνοχής:

2.6  Προώθηση των πράσινων υποδομών στο αστικό περιβάλλον και μείωση της ρύπανσης

Πλαίσιο δράσης προτεραιότητας για τα αναγκαία μέτρα διατήρησης που περιλαμβάνουν συγχρηματοδότηση από την Ένωση

Εφαρμόζεται πλαίσιο δράσης προτεραιότητας σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, το οποίο περιλαμβάνει:

1.  Όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από το πρότυπο για το πλαίσιο δράσης προτεραιότητας για την περίοδο 2021-2027 το οποίο έχει εγκριθεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη συμπεριλαμβανομένων των μέτρων προτεραιότητας και μιας εκτίμησης των χρηματοδοτικών αναγκών

2.  Προσδιορισμό των μέτρων προτεραιότητας και εκτίμηση των χρηματοδοτικών αναγκών [Τροπολογία 383]

3.  Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ

ΕΤΠΑ:

3.1  Ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας

Εθνικό ή περιφερειακό ευρυζωνικό σχέδιο

Εφαρμόζεται εθνικό ή περιφερειακό ευρυζωνικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει:

1.  Αξιολόγηση του επενδυτικού κενού το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί ώστε να επιτευχθούν οι ενωσιακοί στόχοι συνδεσιμότητας Gigabit (55), με βάση:

o πρόσφατη χαρτογράφηση(56) των υφιστάμενων ιδιωτικών και δημόσιων υποδομών και της ποιότητας των υπηρεσιών με τη χρήση τυποποιημένων δεικτών ευρυζωνικής χαρτογράφησης

o διαβούλευση σχετικά με τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις

2.  Αιτιολόγηση της προβλεπόμενης δημόσιας παρέμβασης με βάση πρότυπα βιώσιμων επενδύσεων που:

o ενισχύουν την οικονομική προσιτότητα και την πρόσβαση σε ανοιχτές, υψηλής ποιότητας και χωρίς επιχειρηματικό κίνδυνο υποδομές και υπηρεσίες

o προσαρμόζουν τις μορφές χρηματοδοτικής συνδρομής σύμφωνα με τις εντοπισθείσες ανεπάρκειες της αγοράς

o επιτρέπουν τη συμπληρωματική χρήση διαφόρων μορφών χρηματοδότησης από ενωσιακές, εθνικές ή περιφερειακές πηγές

3.  Μέτρα για τη στήριξη της ζήτησης και της χρήσης δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας (ΠΥΧ), συμπεριλαμβανομένων δράσεων για τη διευκόλυνση της ανάπτυξής τους, ιδίως μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής της οδηγίας για τη μείωση του κόστους της ευρυζωνικότητας στην ΕΕ(57)

4.  Μηχανισμούς τεχνικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων αρμόδιων γραφείων ευρυζωνικότητας, για την ενίσχυση της ικανότητας των τοπικών φορέων και τη συμβουλευτική υποστήριξη φορέων υλοποίησης έργων

5.  Μηχανισμό παρακολούθησης βάσει τυποποιημένων δεικτών ευρυζωνικής χαρτογράφησης

ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής:

3.2  Ανάπτυξη βιώσιμου, ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή, έξυπνου, ασφαλούς και διατροπικού ΔΕΔ-Μ [Τροπολογία 384]

Ολοκληρωμένος σχεδιασμός μεταφορών στο κατάλληλο επίπεδο

Πολυτροπική χαρτογράφηση των υφιστάμενων και σχεδιαζόμενων υποδομών έως το 2030, η οποία:

-1α. Απαιτεί τη διασφάλιση της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής και, σε μεγαλύτερο βαθμό, τη συμπλήρωση ελλειπουσών συνδέσεων και την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ, γεγονός που συνεπάγετγαι επενδύσεις σε υλικές υποδομές [Τροπολογία 385]

1.  Περιλαμβάνει οικονομική αιτιολόγηση των σχεδιαζόμενων επενδύσεων, με βάση αξιόπιστη ανάλυση ζήτησης και κατάρτιση κυκλοφοριακών μοντέλων, η οποία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις αναμενόμενες επιπτώσεις της απελευθέρωσης των σιδηροδρόμων του ανοίγματος των αγορών των σιδηροδρομικών υπηρεσιών [Τροπολογία 386]

2.  Αντικατοπτρίζει τα σχέδια για την ποιότητα του αέρα, λαμβανομένων ιδίως υπόψη των εθνικών σχεδίων για απαλλαγή από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στρατηγικών για μείωση των εκπομπών στον τομέα των μεταφορών [Τροπολογία 387]

3.  Περιλαμβάνει επενδύσεις σε διαδρόμους του δικτύου ΔΕΔ-Μ, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμματα εργασίας για το ΔΕΔ-Μ καθώς και σε προκαθορισμένα τμήματα του εκτεταμένου δικτύου [Τροπολογία 388]

4.  Για επενδύσεις εκτός του κεντρικού ΔΕΔ-Μ, εξασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα παρέχοντας επαρκή συνδεσιμότητα των αστικών δικτύων, των περιφερειών και των τοπικών κοινοτήτων στο κεντρικό ΔΕΔ-Μ και στους κόμβους του [Τροπολογία 389]

5.  Διασφαλίζει την διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού δικτύου, μέσω της ανάπτυξης ERTMS που συμμορφώνεται με τη γραμμή βάσης 3 και το οποίο καλύπτει τουλάχιστον το ευρωπαϊκό σχέδιο εξάπλωσης

6.  Προάγει την πολυτροπικότητα, εντοπίζοντας τις ανάγκες για τερματικούς σταθμούς συνδυασμένων μεταφορών ή μεταφόρτωσης για φορτία και ενεργούς τρόπους

7.  Περιλαμβάνει μέτρα που αποσκοπούν στην προώθηση των εναλλακτικών καυσίμων, σύμφωνα με τα οικεία εθνικά πλαίσια πολιτικής

8.  Περιλαμβάνει εκτίμηση των κινδύνων για την οδική ασφάλεια σύμφωνα με τις υφιστάμενες εθνικές στρατηγικές οδικής ασφάλειας, καθώς και χαρτογράφηση των οδών και των τμημάτων που επηρεάζονται με ιεράρχηση των αντίστοιχων επενδύσεων

9.  Παρέχει πληροφορίες για τους δημοσιονομικούς και χρηματοδοτικούς πόρους που αντιστοιχούν στις σχεδιαζόμενες επενδύσεις και που απαιτούνται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης των υφιστάμενων και σχεδιαζόμενων υποδομών

9α.  Προωθεί τις πρωτοβουλίες για βιώσιμο περιφερειακό και διασυνοριακό τουρισμό που αποβαίνουν αμοιβαίως επωφελείς τόσο για τους τουρίστες όσο και για τους κατοίκους, όπως η διασύνδεση του δικτύου EuroVelo με το διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο [Τροπολογία 390]

3.3  Βιώσιμη, ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή, έξυπνη, ασφαλής και διατροπική εθνική, περιφερειακή και τοπική κινητικότητα, με καλύτερη πρόσβαση σε ΔΕΔ-Μ και διασυνοριακή κινητικότητα

4.  Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων

ΕΤΠΑ:

4.1  Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των αγορών εργασίας και της πρόσβασης σε ποιοτικές θέσεις απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης υποδομών

ΕΚΤ:

4.1.1  Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση για όλους όσους όλων των ατόμων που αναζητούν εργασία, συμπεριλαμβανομένων των νέων, και τον μη ενεργό πληθυσμό ειδικότερα των νέων και μακροχρόνια άνεργων και των οικονομικά μη ενεργών ατόμων και προώθηση της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας

4.1.2  Εκσυγχρονισμός των θεσμών και των υπηρεσιών της αγοράς εργασίας, ώστε να αξιολογούνται και να προβλέπονται οι ανάγκες σε δεξιότητες και να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και εξατομικευμένη βοήθεια και η στήριξη της προσαρμογής στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, των μεταβάσεων και της κινητικότητας [Τροπολογία 391]

Στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για τις ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας

Εφαρμόζεται στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για τις ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας βάσει των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση, το οποίο περιλαμβάνει:

1.  Ρυθμίσεις για τη διενέργεια κατάρτισης προφίλ των ατόμων που ζητούν εργασία και την εκτίμηση των αναγκών τους, μεταξύ των άλλων και για επιχειρηματικές διαδρομές

2.  Πληροφορίες σχετικά με τις νέες θέσεις εργασίας και τις ευκαιρίες απασχόλησης, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

3.  Ρυθμίσεις ώστε να διασφαλίζεται ότι ο σχεδιασμός, η εφαρμογή, η παρακολούθηση και η επανεξέταση του διενεργούνται σε στενή συνεργασία με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη

4.  Ρυθμίσεις για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την επανεξέταση των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας

5.  Όσον αφορά τις παρεμβάσεις για την απασχόληση των νέων, τεκμηριωμένες και στοχοθετημένες διαδρομές για τους νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, οι οποίες περιλαμβάνουν μέτρα προσέγγισης και βασίζονται σε απαιτήσεις ποιότητας, λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων για ποιοτικά προγράμματα μαθητείας και πρακτικής άσκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής των προγραμμάτων εγγυήσεων για τη νεολαία

ΕΤΠΑ:

4.1  Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των αγορών εργασίας και της πρόσβασης σε ποιοτικές θέσεις απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης υποδομών

ΕΚΤ:

4.1.3  Προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, καλύτερης ισορροπίας μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής ζωής, όπου περιλαμβάνονται η πρόσβαση στην παιδική φροντίδα, ένα υγιές και κατάλληλα προσαρμοσμένο περιβάλλον εργασίας για την αντιμετώπιση των κινδύνων για την υγεία, η προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές και η ενεργός γήρανση [Τροπολογία 392]

Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο για την ισότητα των φύλων

Εφαρμόζεται εθνικό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την ισότητα των φύλων, το οποίο περιλαμβάνει:

1.  Τεκμηριωμένο προσδιορισμό των προκλήσεων για την ισότητα των φύλων

2.  Μέτρα για την αντιμετώπιση των διαφορών μεταξύ των φύλων ως προς την απασχόληση, τις αμοιβές, την κοινωνική ασφάλιση και τις συντάξεις, και την προώθηση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, μεταξύ άλλων μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης σε προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, με στόχους [Τροπολογία 393]

3.  Ρυθμίσεις για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την επανεξέταση του στρατηγικού πλαισίου πολιτικής και των μεθόδων συλλογής δεδομένων

4.  Ρυθμίσεις ώστε να διασφαλίζεται ότι ο σχεδιασμός, η εφαρμογή, η παρακολούθηση και η επανεξέταση του διενεργούνται σε στενή συνεργασία με τους φορείς ισότητας, τους κοινωνικούς εταίρους και τις σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών

ΕΤΠΑ:

4.2  Βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης χωρίς αποκλεισμούς μέσω της ανάπτυξης υποδομών·

ΕΚΤ:

4.2.1  Βελτίωση της ποιότητας, της πολυδεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας και της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας·με σκοπό την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δεξιοτήτων, και τη διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευσης στην εργασία

4.2.2  Προώθηση της διά βίου μάθησης, ιδίως ευέλικτων δυνατοτήτων αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανεκπαίδευσης για όλους, καθώςκ αι της άτυπης και τη μη τυπικής μάθησης μεταξύ άλλων με τη διευκόλυνση των αλλαγών σταδιοδρομίας και την προώθηση της επαγγελματικής κινητικότητας

4.2.3  Προώθηση της ισότιμης πρόσβασης, ιδίως για τις μειονεκτούσες ομάδες, σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση, και της ολοκλήρωσής της, ιδίως για τις μειονεκτούσες ομάδες, από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα μέσω της γενικής και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και την εκπαίδευση και τη μάθηση ενηλίκων, περιλαμβανόμενης της διευκόλυνσης της μαθησιακής κινητικότητας για όλους [Τροπολογία 394]

Στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για το σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα.

Εφαρμόζεται εθνικό και/ή περιφερειακό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για το σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης, το οποίο περιλαμβάνει:

1.  Τεκμηριωμένα συστήματα πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, καθώς και μηχανισμούς παρακολούθησης των αποφοίτων και υπηρεσίες ποιοτικής και αποτελεσματικής καθοδήγησης για εκπαιδευόμενους κάθε ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων των προσεγγίσεων που έχουν ως επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο [Τροπολογία 395]

2.  Μέτρα για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης και της συμμετοχής σε ποιοτική, οικονομικά προσιτή, συναφή, χωρίς διακρίσεις και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση και της ολοκλήρωσής της, καθώς και της απόκτησης βασικών ικανοτήτων σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης [Τροπολογία 396]

3.  Μηχανισμό συντονισμού σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των παρόχων μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, και σαφή ανάθεση αρμοδιοτήτων μεταξύ των σχετικών εθνικών και/ή περιφερειακών φορέων [Τροπολογία 397]

4.  Ρυθμίσεις για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την επανεξέταση του στρατηγικού πλαισίου πολιτικής

5.  Μέτρα που στοχεύουν σε ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης και χαμηλών προσόντων και σε άτομα με μειονεκτικό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον και διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων

6.  Μέτρα για τη στήριξη των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτών και του ακαδημαϊκού προσωπικού όσον αφορά τις κατάλληλες μεθόδους μάθησης, την αξιολόγηση και την επικύρωση των βασικών ικανοτήτων

7.  Μέτρα για την προώθηση της κινητικότητας των εκπαιδευομένων και του προσωπικού και της διακρατικής συνεργασίας των παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης, μεταξύ άλλων μέσω της αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των προσόντων

ΕΤΠΑ:

4.3  Ακόμη μεγαλύτερη κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, προσφύγων και μεταναστών υπό διεθνή προστασία και των μειονεκτουσών ομάδων, με την εφαρμογή ολοκληρωμένων μέτρων που αφορούν μεταξύ άλλων τη στέγαση και τις κοινωνικές υπηρεσίες [Τροπολογία 398]

ΕΚΤ:

4.3.1  Προώθηση Ενίσχυση της ενεργητικής ένταξης, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της ενεργού συμμετοχής, και βελτίωση της απασχολησιμότητας [Τροπολογία 399]

4.3.1α. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών [Τροπολογία 400]

Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την κοινωνική ένταξη και τη μείωση της φτώχειας

Εφαρμόζεται εθνικό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής και σχέδιο δράσης για την κοινωνική ένταξη και τη μείωση της φτώχειας, το οποίο περιλαμβάνει:

1.  Τεκμηριωμένη διάγνωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής φτώχειας, της έλλειψης στέγης, του χωροταξικού και εκπαιδευτικού διαχωρισμού, της περιορισμένης πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες και υποδομές, και των ειδικών αναγκών των ευάλωτων ατόμων

2.  Μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση του διαχωρισμού σε όλους τους τομείς, μεταξύ άλλων με την παροχή επαρκούς εισοδηματικής στήριξης, κοινωνικής προστασίας, αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες για τα ευάλωτα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών και των προσφύγων

3.  Μέτρα για τη μετάβαση από την ιδρυματική περίθαλψη στη φροντίδα σε επίπεδο οικογένειας και τοπικής κοινότητας, με βάση μια εθνική στρατηγική αποϊδρυματοποίησης και ένα σχέδιο δράσης

4.  Ρυθμίσεις ώστε να διασφαλίζεται ότι ο σχεδιασμός, η εφαρμογή, η παρακολούθηση και η επανεξέταση του διενεργούνται σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τις σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών [Τροπολογία 401]

ΕΚΤ:

4.3.2  Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών και των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά [Τροπολογία 402]

Εθνική στρατηγική για την ένταξη των Ρομά

Εφαρμόζεται εθνική στρατηγική για την ένταξη των Ρομά (ΕΣΕΡ), η οποία περιλαμβάνει:

1.  Μέτρα για την επίσπευση της ένταξης των Ρομά, την πρόληψη και την εξάλειψη του διαχωρισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του φύλου και την κατάσταση των νέων Ρομά, και ορίζει βασικά και μετρήσιμα ορόσημα και στόχους

2.  Ρυθμίσεις για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την επανεξέταση των μέτρων για την ένταξη των Ρομά

3.  Ρυθμίσεις για την ενσωμάτωση μέτρων για την ένταξη των Ρομά σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο

4.  Ρυθμίσεις ώστε να διασφαλίζεται ότι ο σχεδιασμός, η εφαρμογή, η παρακολούθηση και η επανεξέταση της διενεργούνται σε στενή συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών των Ρομά και όλα τα άλλα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, μεταξύ άλλων και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο

ΕΤΠΑ:

4.4  Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη με την ανάπτυξη υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης·

ΕΚΤ:

4.3.4  Αναβάθμιση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και προσιτές υπηρεσίες· εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία· βελτίωση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης· βελτίωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες μακροχρόνιας περίθαλψης [Τροπολογία 403]

Στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την υγεία.

Εφαρμόζεται εθνικό ή περιφερειακό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την υγεία, το οποίο εμπεριέχει:

1.  Χαρτογράφηση των αναγκών στους τομείς της υγείας και της μακροχρόνιας περίθαλψης, μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά το ιατρικό προσωπικό, με σκοπό τη διασφάλιση βιώσιμων και συντονισμένων μέτρων

2.  Μέτρα για τη διασφάλιση της αποδοτικότητας, της βιωσιμότητας, της προσβασιμότητας και της οικονομικής προσιτότητας των υπηρεσιών υγείας και μακροχρόνιας περίθαλψης, τα οποία μεταξύ άλλων εστιάζουν ειδικά σε άτομα που είναι αποκλεισμένα από τα συστήματα υγείας και μακροχρόνιας περίθαλψης και σε όσους είναι πιο δυσπρόσιτοι

3.  Μέτρα για την προώθηση των υπηρεσιών σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, όπου περιλαμβάνονται η πρόληψη και η πρωτοβάθμια περίθαλψη, καθώς και οι υπηρεσίες κατ’ οίκον περίθαλψης, και η μετάβαση από την ιδρυματική περίθαλψη στη φροντίδα σε επίπεδο οικογένειας και τοπικής κοινότητας

3α.  Μέτρα για τη διασφάλιση της αποδοτικότητας, της βιωσιμότητας, της προσβασιμότητας και του προσιτού κόστους των συστημάτων κοινωνικής προστασίας. [Τροπολογία 404]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Υπόδειγμα για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ (Στόχος «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη»), το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ – άρθρο 16 παράγραφος 3

CCI

 

Τίτλος στα αγγλικά

[255 χαρακτήρες(58)]

Τίτλος στην εθνική γλώσσα ή γλώσσες

[255]

Έκδοση

 

Πρώτο έτος

[4]

Τελευταίο έτος

[4]

Επιλέξιμο από

 

Επιλέξιμο έως

 

Αριθμός απόφασης της Επιτροπής

 

Ημερομηνία απόφασης της Επιτροπής

 

Αριθμός τροποποιητικής απόφασης του κράτους μέλους

 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποιητικής απόφασης του κράτους μέλους

 

Μη ουσιαστική μεταφορά (άρθρο 19 παράγραφος 5)

Ναι/Όχι

Περιφέρειες NUTS που καλύπτει το πρόγραμμα (άνευ αντικειμένου για το ΕΤΘΑ)

 

Οικείο ταμείο

[ ] ΕΤΠΑ

[ ] Ταμείο Συνοχής

[ ] ΕΚΤ+

[ ] ΕΤΘΑ

1.  Στρατηγική του προγράμματος: κύριες προκλήσεις ανάπτυξης και πολιτικές απαντήσεις

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο α) σημεία i)-vii) και στοιχείο β)

Πεδίο κειμένου [30 000]

Για τον στόχο για την απασχόληση και την ανάπτυξη:

Πίνακας 1

Στόχος πολιτικής

Ειδικός στόχος ή ειδική προτεραιότητα*

Αιτιολόγηση (συνοπτικά)

 

 

[2 000 ανά ειδικό στόχο ή ειδική προτεραιότητα]

* Ειδικές προτεραιότητες σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚΤ+

Για το ΕΤΘΑ:

Πίνακας 1Α

Στόχος πολιτικής

Προτεραιότητα

Ανάλυση SWOT (για κάθε προτεραιότητα)

Αιτιολόγηση (συνοπτικά)

 

 

Πλεονεκτήματα

[10 000 ανά προτεραιότητα]

[20 000 ανά προτεραιότητα]

Αδυναμίες

[10 000 ανά προτεραιότητα]

Ευκαιρίες

[10 000 ανά προτεραιότητα]

Απειλές

[10 000 ανά προτεραιότητα]

Προσδιορισμός των αναγκών με βάση την ανάλυση SWOT και λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 6 του κανονισμού ΕΤΘΑ

[10 000 ανά προτεραιότητα]

2.  Προτεραιότητες εκτός της τεχνικής βοήθειας

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 2 και παράγραφος 3 στοιχείο γ)

Πίνακας 1 Τ: Δομή προγράμματος*

ID

Τίτλος [300]

ΤΒ

Βάση υπολογισμού

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας που υποστηρίζεται

Ειδικός στόχος που έχει επιλεγεί

1

Προτεραιότητα 1

Όχι

 

ΕΤΠΑ

Περισσότερο

ΕΣ 1

Μετάβασης

Λιγότερο αναπτυγμένες

ΕΣ 2

Εξόχως απόκεντρες και αραιοκατοικημένες

Περισσότερο

ΕΣ 3

2

Προτεραιότητα 2

Όχι

 

ΕΚΤ+

Περισσότερο

ΕΣ 4

Μετάβασης

Λιγότερο αναπτυγμένες

ΕΣ 5

Εξόχως απόκεντρες

3

Προτεραιότητα 3

Όχι

 

ΤΣ

Α/Α

 

3

Προτεραιότητα «Τεχνική βοήθεια»

Ναι

 

 

 

ΑΑ

..

Ειδική προτεραιότητα «Απασχόληση των νέων»

Όχι

 

ΕΚΤ+

 

 

..

Ειδική προτεραιότητα «Εγγύσης για τα παιδιά»

Όχι

 

ΕΚΤ+

 

 

..

Ειδική προτεραιότητα «Ειδικές ανά χώρα συστάσεις»

Όχι

 

ΕΚΤ+

 

 

..

Ειδική προτεραιότητα «Καινοτόμες δράσεις»

Όχι

 

ΕΚΤ+

 

ΕΣ 8

 

Ειδική προτεραιότητα «Υλικές στερήσεις»

Όχι

 

ΕΚΤ+

 

ΕΣ 9

* Τα στοιχεία σ’ αυτόν τον πίνακα θα χρησιμεύσουν ως τεχνικές πληροφορίες για την προσυμπλήρωση άλλων πεδίων και πινάκων στο υπόδειγμα σε ηλεκτρονική μορφή. Άνευ αντικειμένου για το ΕΤΘΑ. [Τροπολογία 405]

2.1  Τίτλος της προτεραιότητας [300] (επαναλαμβάνεται για κάθε άξονα προτεραιότητας)

[ ] Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά μια σχετική ειδική σύσταση ανά χώρα

[ ] Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά την απασχόληση των νέων

[ ] Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά την εγγύηση για τα παιδιά

[ ] Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά καινοτόμες δράσεις

[ ] Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά την αντιμετώπιση των υλικών στερήσεων**

* Πίνακας που εφαρμόζεται στις προτεραιότητες του ΕΚΤ+.

** Αν σημειωθεί, μεταβείτε στο τμήμα 2.1.2 [Τροπολογία 406]

2.1.1  Ειδικός στόχος(59) (στόχος «Απασχόληση και ανάπτυξη») ή Τομέας στήριξης (ΕΤΘΑ) – επαναλαμβάνεται για κάθε επιλεγέντα ειδικό στόχο ή τομέα στήριξης, για προτεραιότητες εκτός της τεχνικής βοήθειας [Τροπολογία 407]

2.1.1.1  Παρεμβάσεις των Ταμείων

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημεία i), iii), iv), v) και vi)·

Σχετικά είδη δράσεων — άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο i):

Πεδίο κειμένου [8 000]

Κατάλογος σχεδιαζόμενων πράξεων στρατηγικής σημασίας – άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο i):

Πεδίο κειμένου [2 000]

Βασικές ομάδες-στόχοι – άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iii):

Πεδίο κειμένου [1 000]

Ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της προβλεπόμενης χρήσης των εδαφικών εργαλείων – άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iv)

Πεδίο κειμένου [2 000]

Διαπεριφερειακές και διακρατικές δράσεις – άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο v)

Πεδίο κειμένου [2 000]

Προβλεπόμενη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων – άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο vi)

Πεδίο κειμένου [1 000]

2.1.1.2  Δείκτες(60) [Τροπολογία 408]

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii)

Πίνακας 2: Δείκτες εκροών

Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος (στόχος «Απασχόληση και ανάπτυξη») ή Τομέας στήριξης (ΕΤΘΑ)

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

ID [5]

Δείκτης [255]

Μονάδα μέτρησης

Ορόσημο (2024)

Στόχος (2029)

Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων

Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος (στόχος «Απασχόληση και ανάπτυξη») ή Τομέας στήριξης (ΕΤΘΑ)

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

ID [5]

Δείκτης [255]

Μονάδα μέτρησης

Γραμμή βάσης ή τιμή αναφοράς

Έτος αναφοράς

Στόχος (2029)

Πηγή δεδομένων [200]

Παρατηρήσεις [200]

2.1.1.3  Ενδεικτική κατανομή των πόρων του προγράμματος (ΕΕ) ανά είδος παρέμβασης(61) (άνευ αντικειμένου για το ΕΤΘΑ) [Τροπολογία 409]

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο vii)

Πίνακας 4: Διάσταση 1 – πεδίο παρέμβασης

Αριθ. προτεραιότητας

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Ειδικός στόχος

Κωδικός

Ποσό (EUR)

Πίνακας 5: Διάσταση 2 – μορφή χρηματοδότησης

Αριθ. προτεραιότητας

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Ειδικός στόχος

Κωδικός

Ποσό (EUR)

Πίνακας 6: Διάσταση 3 – μηχανισμός εδαφικής υλοποίησης και εδαφική εστίαση

Αριθ. προτεραιότητας

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Ειδικός στόχος

Κωδικός

Ποσό (EUR)

Πίνακας 7: Διάσταση 6 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+

Αριθ. προτεραιότητας

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Ειδικός στόχος

Κωδικός

Ποσό (EUR)

2.1.2  Ειδικός στόχος «Αντιμετώπιση των υλικών στερήσεων»

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 3· ΚΚΔ

Είδη υποστήριξης

Πεδίο κειμένου [2 000 χαρακτήρες]

Βασικές ομάδες-στόχοι

Πεδίο κειμένου [2 000 χαρακτήρες]

Περιγραφή των εθνικών ή περιφερειακών καθεστώτων στήριξης.

Πεδίο κειμένου [2 000 χαρακτήρες]

Κριτήρια για την επιλογή των πράξεων(62) [Τροπολογία 410]

Πεδίο κειμένου [4 000 χαρακτήρες]

2.T. Προτεραιότητα «Τεχνική βοήθεια»

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 3) στοιχείο ε) άρθρα 29, 30, 31, 89 ΚΚΔ·

Περιγραφή της τεχνικής βοήθειας βάσει κατ’ αποκοπή πληρωμών – άρθρο 30

Πεδίο κειμένου [5 000]

Περιγραφή της τεχνικής βοήθειας βάσει πληρωμών που δεν συνδέονται με δαπάνες – άρθρο 31

Πεδίο κειμένου [3 000]

Πίνακας 8: Διάσταση 1 – πεδίο παρέμβασης

Αριθ. προτεραιότητας

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό (EUR)

Πίνακας 9: Διάσταση 5 – δευτερεύοντες θεματικοί στόχοι ΕΚΤ+

Αριθ. προτεραιότητας

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό (EUR)

3.  Σχέδιο χρηματοδότησης

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο στ) σημεία i) έως iii), άρθρο 106 παράγραφοι 1 έως 3, άρθρο 10, άρθρο 21, ΚΚΔ

3.A Μεταφορές και συνεισφορές(63)

Παραπομπή: Άρθρο 10· άρθρο 21· ΚΚΔ

[ ] Τροποποίηση του προγράμματος που αφορά το άρθρο 10 του ΚΚΔ (συνεισφορά στον μηχανισμό InvestEU)

[ ] Τροποποίηση του προγράμματος που αφορά το άρθρο 21 του ΚΚΔ (μεταφορές σε μέσα υπό άμεση ή έμμεση διαχείριση μεταξύ ταμείων επιμερισμένης διαχείρισης)

Πίνακας 15: Συνεισφορές στον μηχανισμό InvestEU*

 

Κατηγορία περιφερειών

Σκέλος 1

Σκέλος 2

Σκέλος 3

Σκέλος 4

Σκέλος 5

Ποσό

 

 

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

(στ)=(α)+(β)+(γ)+(δ)+(ε)

ΕΤΠΑ

Περισσότερο αναπτυγμένες

 

 

 

 

 

 

Λιγότερο αναπτυγμένες

 

 

 

 

 

 

Μετάβασης

 

 

 

 

 

 

Εξόχως απόκεντρες και βόρειες αραιοκατοικημένες

 

 

 

 

 

 

ΕΚΤ+

Περισσότερο αναπτυγμένες

 

 

 

 

 

 

Λιγότερο αναπτυγμένες

 

 

 

 

 

 

Μετάβασης

 

 

 

 

 

 

Εξόχως απόκεντρες

 

 

 

 

 

 

ΤΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΕΤΘΑ

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

* Σωρευτικά ποσά για όλες τις συνεισφορές κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού.

Πίνακας 16: Μεταφορές σε μέσα υπό άμεση ή έμμεση διαχείριση*

Ταμείο

Κατηγορία περιφερειών

Μέσο 1

Μέσο 2

Μέσο 3

Μέσο 4

Μέσο 5

Ποσό μεταφοράς

 

 

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

(στ)=(α)+(β)+(γ)+(δ)+(ε)

ΕΤΠΑ

Περισσότερο αναπτυγμένες

 

 

 

 

 

 

Μετάβασης

 

 

 

 

 

 

Λιγότερο αναπτυγμένες

 

 

 

 

 

 

Εξόχως απόκεντρες και βόρειες αραιοκατοικημένες

 

 

 

 

 

 

ΕΚΤ+

Περισσότερο αναπτυγμένες

 

 

 

 

 

 

Μετάβασης

 

 

 

 

 

 

Λιγότερο αναπτυγμένες

 

 

 

 

 

 

Εξόχως απόκεντρες

 

 

 

 

 

 

ΤΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΕΤΘΑ

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

* Σωρευτικά ποσά για όλες τις μεταφορές κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού. [Τροπολογία 411]

Πίνακας 17: Μεταφορές μεταξύ ταμείων επιμερισμένης διαχείρισης*

 

ΕΤΠΑ

ΕΚΤ+

ΤΣ

ΕΤΘΑ

ΤΑΜΕ:

ΤΕΑ

ΜΔΣΘ

Σύνολο

Περισσότερο αναπτυγμένες

Μετάβασης

Λιγότερο αναπτυγμένες

Εξόχως απόκεντρες και βόρειες αραιοκατοικημένες

Περισσότερο αναπτυγμένες

Μετάβασης

Λιγότερο αναπτυγμένες

Εξόχως απόκεντρες

ΕΤΠΑ

Περισσότερο αναπτυγμένες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετάβασης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λιγότερο αναπτυγμένες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξόχως απόκεντρες και βόρειες αραιοκατοικημένες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΤ+

Περισσότερο αναπτυγμένες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετάβασης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λιγότερο αναπτυγμένες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξόχως απόκεντρες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΤΘΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Σωρευτικά ποσά για όλες τις μεταφορές κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού.

3.1  Χρηματοδοτικά κονδύλια ανά έτος

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο στ) σημείο i)

Πίνακας 10: Χρηματοδοτικά κονδύλια ανά έτος

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Σύνολο

ΕΤΠΑ

Λιγότερο αναπτυγμένες

 

 

 

 

 

 

 

 

Περισσότερο αναπτυγμένες

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετάβασης

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξόχως απόκεντρες και βόρειες αραιοκατοικημένες

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΤ+

Λιγότερο αναπτυγμένες

 

 

 

 

 

 

 

 

Περισσότερο αναπτυγμένες

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετάβασης

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξόχως απόκεντρες

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ταμείο Συνοχής

Α/Α

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΤΘΑ

Α/Α

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  Σύνολο χρηματοδοτικών κονδυλίων ανά Ταμείο και εθνική συγχρηματοδότηση(64) [Τροπολογία 412]

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο στ) σημείο ii), άρθρο 17 παράγραφος 6

Για τον στόχο για την απασχόληση και την ανάπτυξη:

Πίνακας 11: Σύνολο χρηματοδοτικών κονδυλίων ανά Ταμείο και εθνική συγχρηματοδότηση

Αρ. στόχου πολιτικής

ή ΤΒ

Προτεραιότητα

Βάση για τον υπολογισμό της ενωσιακής στήριξης (συνολικής ή δημόσιας)

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας*

Συνεισφορά της ΕΕ

Εθνική συνεισφορά

Ενδεικτική ανάλυση της εθνικής συμμετοχής

Σύνολο

Ποσοστό συγχρηματοδότησης

δημόσια

ιδιωτική

 

 

 

 

(α)

(β) = (γ) + (δ)

(γ)

(δ)

(ε)=(α)+(β)**

(στ)=(α)/(ε)**

 

Προτεραιότητα 1

Δ/Σ

ΕΤΠΑ

Λιγότερο αναπτυγμένες

 

 

 

 

 

 

Περισσότερο αναπτυγμένες

 

 

 

 

 

 

Μετάβασης

 

 

 

 

 

 

Ειδικά κονδύλια για εξόχως απόκεντρες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιοχές

 

 

 

 

 

 

 

Προτεραιότητα 2

 

ΕΚΤ+

Λιγότερο αναπτυγμένες

 

 

 

 

 

 

Περισσότερο αναπτυγμένες

 

 

 

 

 

 

Μετάβασης

 

 

 

 

 

 

Εξόχως απόκεντρες

 

 

 

 

 

 

 

Προτεραιότητα 3

 

ΤΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΤΒ

ΤΒ άρθρο 29 ΚΚΔ

 

ΕΤΠΑ ή ΕΚΤ+ ή ΤΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΒ άρθρο 30 ΚΚΔ

 

ΕΤΠΑ ή ΕΚΤ+ ή ΤΣ

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο ΕΤΠΑ

 

 

Περισσότερο αναπτυγμένες

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετάβασης

 

 

 

 

 

 

 

 

Λιγότερο αναπτυγμένες

 

 

 

 

 

 

 

 

Ειδικά κονδύλια για εξόχως απόκεντρες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιοχές

 

 

 

 

 

 

Σύνολο ΕΚΤ+

 

 

Περισσότερο αναπτυγμένες

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετάβασης

 

 

 

 

 

 

 

 

Λιγότερο αναπτυγμένες

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξόχως απόκεντρες

 

 

 

 

 

 

Σύνολο ΤΣ

 

Α/Α

 

 

 

 

 

 

 

Γενικό σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Για το ΕΤΠΑ: λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, περιφέρειες μετάβασης, περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και, κατά περίπτωση, ειδικά κονδύλια για τις εξόχως απόκεντρες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιοχές. Για το ΕΚΤ+: λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, περιφέρειες μετάβασης, περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και, κατά περίπτωση, πρόσθετα κονδύλια για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Για το Ταμείο Συνοχής: άνευ αντικειμένου. Για την παροχή τεχνικής βοήθειας, η εφαρμογή των κατηγοριών περιφερειών εξαρτάται από την επιλογή ταμείου.

** Κατά περίπτωση για όλες τις κατηγορίες περιφερειών.

Για το ΕΤΘΑ:

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο στ) σημείο iii)

Πίνακας 11 A

Προτεραιότητα

Τύπος τομέα στήριξης (ονοματολογία που καθορίζεται στον κανονισμό ΕΤΘΑ)

Βάση για τον υπολογισμό

της ενωσιακής στήριξης

Συνεισφορά ΕΕ

Εθνική δημόσια

Σύνολο

Ποσοστό συγχρηματοδότησης

Προτεραιότητα 1

1.1

Δημόσια

 

 

 

 

1.2

Δημόσια

 

 

 

 

1.3

Δημόσια

 

 

 

 

1.4

Δημόσια

 

 

 

 

1.5

Δημόσια

 

 

 

 

Προτεραιότητα 2

2.1

Δημόσια

 

 

 

 

Προτεραιότητα 3

3.1

Δημόσια

 

 

 

 

Προτεραιότητα 4

4.1

Δημόσια

 

 

 

 

Τεχνική βοήθεια

5.1

Δημόσια

 

 

 

 

4.  Αναγκαίοι πρόσφοροι όροι

Παραπομπή: Άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο η)

Πίνακας 12: Αναγκαίοι πρόσφοροι όροι

Αναγκαίοι πρόσφοροι όροι

Ταμείο

Ειδικός στόχος

(άνευ αντικειμένου για το ΕΤΘΑ)

Πλήρωση αναγκαίου πρόσφορου όρου

Κριτήρια

Εκπλήρωση των κριτηρίων

Παραπομπή σε σχετικά έγγραφα

Αιτιολόγηση

 

 

 

Ναι/Όχι

Κριτήριο 1

Ν/Ο

[500]

[1 000]

 

 

 

 

Κριτήριο 2

Ν/Ο

 

 

5.  Αρχές του προγράμματος

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο i), άρθρο 65, άρθρο 78 ΚΚΔ

Πίνακας 13: Αρχές του προγράμματος

Αρχές του προγράμματος

Επωνυμία του φορέα [500]

Όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας [200]

Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου [200]

Διαχειριστική αρχή

 

 

 

Ελεγκτική αρχή

 

 

 

Φορέας που λαμβάνει πληρωμές από την Επιτροπή

 

 

 

6.  Εταιρική σχέση

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο ζ)

Πεδίο κειμένου [10 000]

7.  Επικοινωνία και προβολή

Παραπομπή: άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο θ) του ΚΚΔ, άρθρο 42 παράγραφος 2 του ΚΚΔ

Πεδίο κειμένου [4 500]

8.  Χρήση μοναδιαίων δαπανών, εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή συντελεστών και χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με δαπάνες

Παραπομπή: Άρθρα 88 και 89 του ΚΚΔ

Πίνακας 14: Χρήση μοναδιαίων δαπανών, εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή συντελεστών και χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με δαπάνες

Ένδειξη χρήσης των άρθρων 88 και 89:*

Αριθ. προτεραιότητας

Ταμείο

Ειδικός στόχος (στόχος «Απασχόληση και ανάπτυξη») ή Τομέας στήριξης (ΕΤΘΑ)

Χρήση επιστροφής επιλέξιμων δαπανών βάσει μοναδιαίων δαπανών, εφάπαξ ποσών και κατ’ αποκοπή συντελεστών στο πλαίσιο προτεραιότητας σύμφωνα με το άρθρο 88 του ΚΚΔ

Προτεραιότητα 1

ΕΤΠΑ

ΕΣ 1

ΕΣ 2

Προτεραιότητα 2

ΕΚΤ+

ΕΣ 3

ΕΣ 4

Προτεραιότητα 3

ΤΣ

ΕΣ 5

ΕΣ 6

Χρήση χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 89 του ΚΚΔ

Προτεραιότητα 1

ΕΤΠΑ

ΕΣ 7

ΕΣ 8

Προτεραιότητα 2

ΕΚΤ+

ΕΣ 9

ΕΣ 10

Προτεραιότητα 3

ΤΣ

ΕΣ 11

ΕΣ 12

* Πλήρεις πληροφορίες παρέχονται σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιέχονται στα παραρτήματα του ΚΚΔ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ

—  Επιστροφή επιλέξιμων δαπανών βάσει μοναδιαίων δαπανών, εφάπαξ ποσών και κατ’ αποκοπή συντελεστών (άρθρο 88 του ΚΚΔ)

—  Χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με δαπάνες (άρθρο 89 του ΚΚΔ)

—  Σχέδιο δράσης ΕΤΘΑ για την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας

—  Σχέδιο δράσης ΕΤΘΑ για κάθε εξόχως απόκεντρη περιοχή

Προσάρτημα 1: Επιστροφή επιλέξιμων δαπανών από την Επιτροπή στο κράτος μέλος βάσει μοναδιαίων δαπανών, εφάπαξ ποσών και κατ’ αποκοπή συντελεστών

Υπόδειγμα για την υποβολή δεδομένων προς εξέταση από την Επιτροπή

(άρθρο 88)

Ημερομηνία υποβολής της πρότασης

 

Τρέχουσα έκδοση

 

A.   Σύνοψη των κύριων στοιχείων

Προτεραιότητα

Ταμείο

Ειδικός στόχος (στόχος «Απασχόληση και ανάπτυξη») ή Τομέας στήριξης (ΕΤΘΑ)

Κατηγορία περιφέρειας

Εκτιμώμενο ποσοστό των εκτιμώμενων χρηματοδοτικών κονδυλίων στο πλαίσιο της προτεραιότητας όπου θα εφαρμοστεί η απλουστευμένη επιλογή κόστους (ΑΕΚ) σε % (κατ’ εκτίμηση)

Τύπος/-οι πράξης/-εων

Ονομασία/-ες αντίστοιχου/-ων δείκτη/-ών

Μονάδα μέτρησης για τον δείκτη

Τύπος ΑΕΚ (τυποποιημένη κλίμακα μοναδιαίων δαπανών, εφάπαξ ποσών ή κατ’ αποκοπή συντελεστών)

Αντίστοιχες τυποποιημένες κλίμακες μοναδιαίων δαπανών, εφάπαξ ποσών ή κατ’ αποκοπή συντελεστών

(στο εθνικό νόμισμα)

 

 

 

 

 

Κωδικός

Περιγραφή

Κωδικός

Περιγραφή

 

 

 

Β.  Λεπτομερή στοιχεία ανά τύπο πράξης (συμπληρώνεται για κάθε τύπο πράξης)

Η διαχειριστική αρχή λαμβάνει υποστήριξη από εξωτερική εταιρεία για τον καθορισμό των παρακάτω απλουστευμένων επιλογών κόστους;

Εάν ναι, να προσδιοριστεί η εξωτερική εταιρεία: Ναι/Όχι – Επωνυμία εξωτερικής εταιρείας

Τύποι πράξης:

1.1.  Περιγραφή του τύπου της πράξης

 

1.2  Οικεία προτεραιότητα / οικείος/-οι ειδικός/-οί στόχος/-οι (στόχος «Απασχόληση και ανάπτυξη») ή Τομέας στήριξης (ΕΤΘΑ)

 

1.3  Ονομασία δείκτη(65)

 

1.4  Μονάδα μέτρησης για τον δείκτη

 

1.5  Τυποποιημένη κλίμακα μοναδιαίας δαπάνης, εφάπαξ ποσού ή κατ’ αποκοπή συντελεστή

 

1.6  Ποσό

 

1.7  Κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται από μοναδιαία δαπάνη, εφάπαξ ποσό ή κατ’ αποκοπή συντελεστή

 

1.8  Οι εν λόγω κατηγορίες δαπανών καλύπτουν όλες τις επιλέξιμες δαπάνες για την πράξη; (Ν/Ο)

 

1.9  Μέθοδος προσαρμογής/-ών

 

11.10  Επαλήθευση της επίτευξης της μονάδας μέτρησης

—  ποιο/-α έγγραφο/-α θα χρησιμοποιηθεί/-ούν για την επαλήθευση της επίτευξης της μονάδας μέτρησης;

—  να περιγραφεί τι θα ελέγχεται κατά τις διαχειριστικές επαληθεύσεις (συμπεριλαμβανομένων των επιτόπιων) και από ποιον.

—  ποιες ρυθμίσεις εφαρμόζονται για τη συλλογή και αποθήκευση των περιγραφόμενων δεδομένων/εγγράφων;

 

1.11  Πιθανά στρεβλά κίνητρα ή προβλήματα που προκαλούνται από αυτόν τον δείκτη, δυνητικοί τρόποι μετριασμού τους, και εκτιμώμενο επίπεδο κινδύνου

 

1.12  Συνολικό ποσό (εθνικό και ενωσιακό) που αναμένεται να επιστραφεί

 

Γ.  Υπολογισμός της τυποποιημένης κλίμακας μοναδιαίων δαπανών, εφάπαξ ποσών ή κατ’ αποκοπή συντελεστών

1.   Πηγή δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της τυποποιημένης κλίμακας μοναδιαίων δαπανών, εφάπαξ ποσών ή κατ’ αποκοπή συντελεστών (ποιος παρήγαγε, συνέλεξε και καταχώρισε τα δεδομένα, που αποθηκεύονται τα δεδομένα, προθεσμίες, επαλήθευση κ.λπ.)

2.   Να διευκρινιστεί για ποιον λόγο ενδείκνυνται η προτεινόμενη μέθοδος και ο προτεινόμενος υπολογισμός για τον τύπο πράξης.

3.   Να διευκρινιστεί πώς έγιναν οι υπολογισμοί, συμπεριλαμβανομένων ιδίως τυχόν παραδοχών που χρησιμοποιήθηκαν από πλευράς ποιότητας ή ποσοτήτων. Κατά περίπτωση, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και να επισυνάπτονται στο παρόν παράρτημα, σε μορφότυπο που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα από την Επιτροπή, στατιστικά στοιχεία και σημεία αναφοράς.

4.  Διευκρινίστε πώς διασφαλίσατε ότι στον υπολογισμό της τυποποιημένης κλίμακας μοναδιαίων δαπανών, εφάπαξ ποσών ή κατ’ αποκοπή συντελεστών συμπεριλήφθηκαν μόνο επιλέξιμες δαπάνες.

5.  Αξιολόγηση από την/τις αρχή/-ές ελέγχου της μεθοδολογίας υπολογισμού και των ποσών και των ρυθμίσεων για τη διασφάλιση της επαλήθευσης, της ποιότητας, της συλλογής και της αποθήκευσης των δεδομένων.

Προσάρτημα 2: Χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με τις δαπάνες

Υπόδειγμα για την υποβολή δεδομένων προς εξέταση από την Επιτροπή

(άρθρο 89)

Ημερομηνία υποβολής της πρότασης

 

Τρέχουσα έκδοση

 

A.   Σύνοψη των κύριων στοιχείων

Προτεραιότητα

Ταμείο

Ειδικός στόχος (στόχος «Απασχόληση και ανάπτυξη») ή Τομέας στήριξης (ΕΤΘΑ)

Κατηγορία περιφέρειας

Ποσό που καλύπτεται από την χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με το κόστος

Τύπος/-οι πράξης/-εων

Όροι που πρέπει να εκπληρωθούν/αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν

Ονομασία/-ες αντίστοιχου/-ων δείκτη/-ών

Μονάδα μέτρησης για τον δείκτη

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικός

Περιγραφή

 

Συνολικό καλυπτόμενο ποσό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β.  Λεπτομερή στοιχεία ανά τύπο πράξης (συμπληρώνεται για κάθε τύπο πράξης)

Τύποι πράξης:

1.1.  Περιγραφή του τύπου της πράξης

 

1.2  Οικεία προτεραιότητα / οικείος/-οι ειδικός/-οί στόχος/-οι (στόχος «Απασχόληση και ανάπτυξη») ή οικείος τομέας στήριξης (ΕΤΘΑ)

 

1.3  Όροι που πρέπει να εκπληρωθούν ή αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν

 

1.4  Προθεσμία για την εκπλήρωση των όρων και την επίτευξη των αποτελεσμάτων

 

1.5  Ορισμός δείκτη για τα παραδοτέα

 

1.6  Μονάδα μέτρησης του δείκτη για τα παραδοτέα

 

1.7  Ενδιάμεσα παραδοτέα (κατά περίπτωση) που ενεργοποιούν τη διαδικασία επιστροφής από την Επιτροπή με χρονοδιάγραμμα για τις επιστροφές

Ενδιάμεσα παραδοτέα

Ημερομηνία

Ποσά

1.8  Συνολικό ποσό (συμπεριλαμβανομένης της ενωσιακής και εθνικής χρηματοδότησης)

 

1.9  Μέθοδος προσαρμογής/-ών

 

1.10  Επαλήθευση της επίτευξης του αποτελέσματος ή της εκπλήρωσης του όρου (και, κατά περίπτωση, των ενδιάμεσων παραδοτέων)

—  να περιγραφεί ποιο/-α έγγραφο/-α θα χρησιμοποιηθεί/ούν για την επαλήθευση της επίτευξης του αποτελέσματος ή της εκπλήρωσης του όρου

—  να περιγραφεί τι θα ελέγχεται κατά τις διαχειριστικές επαληθεύσεις (συμπεριλαμβανομένων των επιτόπιων) και από ποιον.

—  να περιγραφεί ποιες ρυθμίσεις εφαρμόζονται για τη συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων/εγγράφων

 

1.11  Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της διαδρομής ελέγχου

Προσδιορίστε τον/τους φορέα/-είς που είναι υπεύθυνος/-οι για τις ρυθμίσεις αυτές.

 

Προσάρτημα 3: Σχέδιο δράσης ΕΤΘΑ για την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας

Υπόδειγμα για την υποβολή δεδομένων προς εξέταση από την Επιτροπή

Ημερομηνία υποβολής της πρότασης

 

Τρέχουσα έκδοση

 

1.  Περιγραφή του παράκτιου στόλου μικρής κλίμακας

Πεδίο κειμένου [5 000]

2.  Γενική περιγραφή της στρατηγικής για την ανάπτυξη κερδοφόρου και βιώσιμης παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας

Πεδίο κειμένου [5 000] και ενδεικτικό συνολικό ποσό ΕΤΘΑ που διατίθεται

3.  Περιγραφή των ειδικών δράσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ανάπτυξη κερδοφόρου και βιώσιμης παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας

Περιγραφή των κύριων δράσεων

Ενδεικτικό ποσό ΕΤΘΑ που διατίθεται (EUR)

Προσαρμογή και διαχείριση της αλιευτικής ικανότητας

Πεδίο κειμένου [10 000]

 

Προώθηση βιώσιμων, ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή αλιευτικών πρακτικών με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, οι οποίες ελαχιστοποιούν τις βλάβες στο περιβάλλον Πεδίο κειμένου [10 000]

 

Ενίσχυση της αλυσίδας αξίας του κλάδου και προώθηση στρατηγικών εμπορίας

Πεδίο κειμένου [10 000]

 

Προώθηση των δεξιοτήτων, των γνώσεων, της καινοτομίας και της δημιουργίας ικανοτήτων

Πεδίο κειμένου [10 000]

 

Βελτίωση της υγείας, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών στα αλιευτικά σκάφη

Πεδίο κειμένου [10 000]

 

Αύξηση του βαθμού συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις συλλογής δεδομένων, ιχνηλασιμότητας, παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας

Πεδίο κειμένου [10 000]

 

Συμμετοχή φορέων μικρής κλίμακας στη συμμετοχική διαχείριση του θαλάσσιου χώρου, συμπεριλαμβανομένων των προστατευόμενων θαλάσσιων ζωνών και των περιοχών του δικτύου Natura 2000

Πεδίο κειμένου [10 000]

 

Διαφοροποίηση δραστηριοτήτων στην ευρύτερη βιώσιμη γαλάζια οικονομία

Πεδίο κειμένου [10 000]

 

Συλλογική οργάνωση και συμμετοχή φορέων μικρής κλίμακας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και παροχής συμβουλών

Πεδίο κειμένου [10 000]

 

4.  Ανάλογα με την περίπτωση, εφαρμογή των προαιρετικών κατευθυντήριων γραμμών του FAO για τη διασφάλιση της βιώσιμης αλιείας μικρής κλίμακας

Πεδίο κειμένου [10 000]

5.  Κατά περίπτωση, εφαρμογή του περιφερειακού σχεδίου δράσης για την αλιεία μικρής κλίμακας από τη Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο

Πεδίο κειμένου [10 000]

6.  Δείκτες

Πίνακας 1: Δείκτες εκροών

Τίτλος του δείκτη εκροών

Μονάδα μέτρησης

Ορόσημο (2024)

Στόχος (2029)

Πίνακας 2: Δείκτες αποτελεσμάτων

Τίτλος του δείκτη αποτελεσμάτων

Μονάδα μέτρησης

Γραμμή βάσης

Έτος αναφοράς

Στόχος (2029)

Προσάρτημα 4: Σχέδιο δράσης ΕΤΘΑ για κάθε εξόχως απόκεντρη περιοχή

Υπόδειγμα για την υποβολή δεδομένων προς εξέταση από την Επιτροπή

Ημερομηνία υποβολής της πρότασης

 

Τρέχουσα έκδοση

 

1.  Περιγραφή της στρατηγικής για τη βιώσιμη εκμετάλλευση της αλιείας και την ανάπτυξη της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας

Πεδίο κειμένου [30 000]

2.  Περιγραφή των κυριότερων προβλεπόμενων δράσεων και των αντίστοιχων χρηματοδοτικών μέσων

Περιγραφή των κύριων δράσεων

Ποσό ΕΤΘΑ που διατίθεται (EUR)

Διαρθρωτική στήριξη στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ

Πεδίο κειμένου [10 000]

 

Αποζημίωση για τις πρόσθετες δαπάνες βάσει του άρθρου 21 του κανονισμού ΕΤΘΑ

Πεδίο κειμένου [10 000]

 

Άλλες επενδύσεις στον τομέα της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας που είναι απαραίτητες για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης των παράκτιων περιοχών

Πεδίο κειμένου [10 000]

 

3.  Περιγραφή των συνεργειών με άλλες πηγές ενωσιακής χρηματοδότησης

Πεδίο κειμένου [10 000]

4.  Περιγραφή των συνεργειών με το σχέδιο δράσης για την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας

Πεδίο κειμένου [10 000]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Υπόδειγμα προγράμματος για το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ – άρθρο 16 παράγραφος 3

Αριθμός CCI

 

Τίτλος στα αγγλικά

[255 χαρακτήρες(66)]

Τίτλος στην εθνική γλώσσα

[255]

Έκδοση

 

Πρώτο Έτος

[4]

Τελευταίο έτος

[4]

Επιλέξιμο από

 

Επιλέξιμο έως

 

Αριθμός απόφασης της Επιτροπής

 

Ημερομηνία απόφασης της Επιτροπής

 

Αριθμός τροποποιητικής απόφασης του κράτους μέλους

 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποιητικής απόφασης του κράτους μέλους

 

1.  Στρατηγική του προγράμματος: βασικές προκλήσεις και απαντήσεις πολιτικής

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο α) σημεία i) έως v) και vii) και στοιχείο β)

Το τμήμα αυτό εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα θα αντιμετωπίσει τις βασικές προκλήσεις που προσδιορίζονται στη συμφωνία εταιρικής σχέσης, και παρουσιάζει συνοπτικά τις προκλήσεις που προσδιορίζονται σε εθνικό επίπεδο βάσει των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών εκτιμήσεων αναγκών και/ή στρατηγικών. Παρέχει μια γενική εικόνα της κατάστασης της υλοποίησης του σχετικού κεκτημένου της ΕΕ και της προόδου που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τα σχέδια δράσης της ΕΕ, και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο το Ταμείο θα υποστηρίξει την ανάπτυξή τους καθ’ όλη την περίοδο προγραμματισμού.

Πεδίο κειμένου [15 000]

2.  Ειδικοί στόχοι (επαναλαμβάνεται για κάθε ειδικό στόχο εκτός της τεχνικής βοήθειας)

Παραπομπή: Άρθρα 17 παράγραφοι 2 και 4

2.1.  Τίτλος του ειδικού στόχου [300]

2.1.1  Περιγραφή του ειδικού στόχου

Το παρόν τμήμα περιγράφει, για κάθε ειδικό στόχο, την αρχική κατάσταση, τις κύριες προκλήσεις και προτείνει λύσεις που υποστηρίζονται από το Ταμείο. Περιγράφει για ποιους επιχειρησιακούς στόχους επιδιώκεται η επίτευξή τους με την υποστήριξη του Ταμείου· παρέχει έναν ενδεικτικό κατάλογο των δράσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 3 και 4 των κανονισμών ΤΑΜΕ, ΤΕΑ ή ΜΔΣΘ.

Συγκεκριμένα: Όσον αφορά τη λειτουργική ενίσχυση, παρέχει αιτιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού ΤΕΑ, τα άρθρα 17 και 18 του κανονισμού ΜΔΣΘ ή το άρθρο 20 του κανονισμού ΤΑΜΕ. Περιλαμβάνει ενδεικτικό κατάλογο των δικαιούχων με τις εκ του νόμου αρμοδιότητές τους, τα κύρια καθήκοντα που πρόκειται να υποστηριχθούν και τον ενδεικτικό αριθμό των μελών του προσωπικού που πρέπει να ενισχυθεί για κάθε δικαιούχο και καθήκον. Όσον αφορά το ΤΕΑ, η λειτουργική ενίσχυση πρέπει να περιγράφεται στο σημείο 4 του υποδείγματος.

Όσον αφορά τις ειδικές δράσεις, περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθεί η δράση και αιτιολογεί το ποσό που διατίθεται. Επιπλέον, όσον αφορά τις κοινές ειδικές δράσεις, το επικεφαλής κράτος μέλος περιλαμβάνει κατάλογο των συμμετεχόντων κρατών μελών, αναφέροντας τον ρόλο τους και, ανάλογα με την περίπτωση, τη χρηματοδοτική συνεισφορά τους.

Όσον αφορά τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης, περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθεί η δράση και παρέχει αιτιολόγηση για το ποσό που διατίθεται.

Σχεδιαζόμενη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων, κατά περίπτωση.

Μόνο για το ΤΑΜΕ: η επανεγκατάσταση και η αλληλεγγύη παρουσιάζονται χωριστά.

Πεδίο κειμένου [16 000 χαρακτήρες]

2.1.2  Δείκτες

Πίνακας 1: Δείκτες εκροών

Ειδικός στόχος

ID [5]

Δείκτης [255]

Μονάδα μέτρησης

Ορόσημο (2024)

Στόχος (2029)

Πίνακας 2: Δείκτες αποτελεσμάτων

Ειδικός στόχος

ID [5]

Δείκτης [255]

Μονάδα μέτρησης

Γραμμή βάσης ή τιμή αναφοράς

Έτος αναφοράς

Στόχος (2029)

Πηγή δεδομένων [200]

Παρατηρήσεις [200]

2.1.3  Ενδεικτική κατανομή των πόρων του προγράμματος (ΕΕ) ανά είδος παρέμβασης

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 5 και άρθρο 10 παράγραφος 16 του κανονισμού ΜΔΣΘ ή άρθρο 10 παράγραφος 9 του κανονισμού ΤΕΑ ή άρθρο 10 παράγραφος 8 του κανονισμού ΤΑΜΕ

Πίνακας 3

Ειδικός στόχος

Είδος παρέμβασης

Κωδικός

Ενδεικτικό ποσό (EUR)

1.1.  Λειτουργική ενίσχυση (μόνο για το ΤΕΑ)

Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται μόνο σε προγράμματα που λαμβάνουν υποστήριξη από το ΤΕΑ και παρέχει αιτιολόγηση της χρήσης αυτής της υποστήριξης, σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού ΤΕΑ. Περιλαμβάνει ενδεικτικό κατάλογο των δικαιούχων με τις εκ του νόμου αρμοδιότητές τους, τα κύρια καθήκοντα που πρόκειται να υποστηριχθούν και τον ενδεικτικό αριθμό των μελών του προσωπικού που πρέπει να ενισχυθεί για κάθε δικαιούχο και καθήκον. Βλ. επίσης σημείο 2.1.1 ανωτέρω.

Πεδίο κειμένου [5 000]

Πίνακας 4

Είδος παρέμβασης

Κωδικός

Ενδεικτικό ποσό (EUR)

1.2.  Τεχνική βοήθεια

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο ε), άρθρο 30 του ΚΚΔ, άρθρο 31 του ΚΚΔ, άρθρο 89 του ΚΚΔ·

Πεδίο κειμένου [5 000] (Τεχνική βοήθεια βάσει κατ’ αποκοπή πληρωμών)

Πεδίο κειμένου [3000] (Τεχνική βοήθεια βάσει πληρωμών που δεν συνδέονται με δαπάνες)

Πίνακας 5

Είδος παρέμβασης

Κωδικός

Ενδεικτικό ποσό (EUR)

3.  Σχέδιο χρηματοδότησης

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο στ)

3.1.  Χρηματοδοτικά κονδύλια ανά έτος

Πίνακας 6

Ταμείο

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Σύνολο

3.2  Σύνολο χρηματοδοτικών κονδυλίων ανά Ταμείο και εθνική συγχρηματοδότηση

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο στ) σημείο iv)

Πίνακας 7

Ειδικός στόχος

Είδος δράσης

Βάση για τον υπολογισμό της ενωσιακής στήριξης (συνολικής ή δημόσιας)

Συνεισφορά της ΕΕ (α)

Εθνική συμμετοχή (β) = (γ) + (δ)

Ενδεικτική ανάλυση της εθνικής συμμετοχής

Σύνολο

ε = (α) + (β)

Ποσοστό συγχρηματοδότησης (στ) = (α)/(ε)

δημόσια (γ)

ιδιωτική (δ)

Ειδικός στόχος 1:

Είδος δράσης αριθ. 1 [παραπομπή στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ]

 

 

 

 

 

 

 

 

Είδος δράσης αριθ. 2 [παραπομπή στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ]

 

 

 

 

 

 

 

 

Είδος δράσης αριθ. 3 [παραπομπή στο άρθρο 8 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ]

 

 

 

 

 

 

 

 

Είδος δράσης αριθ. 4 [παραπομπή στα άρθρα 14 και 15 του κανονισμού ΤΑΜΕ]

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο για ΕΣ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΣ 2

Είδος δράσης αριθ. 1 [παραπομπή στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ]

 

 

 

 

 

 

 

 

Είδος δράσης αριθ. 2 [παραπομπή στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ]

 

 

 

 

 

 

 

 

Είδος δράσης αριθ. 3 [παραπομπή στο άρθρο 8 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού ΤΑΜΕ/ΤΕΑ/ΜΔΣΘ]

 

 

 

 

 

 

 

Σ