Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2018/0196(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0043/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0043/2019

Díospóireachtaí :

PV 13/02/2019 - 6
CRE 13/02/2019 - 6

Vótaí :

PV 13/02/2019 - 8.14
CRE 13/02/2019 - 8.14
Mínithe ar vótaí
PV 27/03/2019 - 18.11

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0096
P8_TA(2019)0310

Téacsanna atá glactha
PDF 1172kWORD 610k
Dé Céadaoin, 27 Márta 2019 - Strasbourg Eagrán deiridh
Forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, Ciste Sóisialta na hEorpa Plus, an Ciste Comhtháthaithe agus an Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus rialacha airgeadais maidir leis na cistí sin ***I
P8_TA(2019)0310A8-0043/2019
Rún
 Téacs comhdhlúite

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 27 Márta 2019 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, Ciste Sóisialta na hEorpa Plus, an Ciste Comhtháthaithe agus an Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus rialacha airgeadais maidir leis na cistí sin agus maidir leis an gCiste Tearmainn agus Imirce, an Ciste Slándála Inmheánaí agus an Ionstraim um Bainistiú Teorainneacha agus um Víosaí (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2018)0375),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 177, d’Airteagal 322,(1)(a) agus d’Airteagal 349 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8-0230/2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 17 Deireadh Fómhair 2018(1),

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún an 5 Nollaig 2018(2),

–  ag féachaint don tuairim ón gCúirt Iniúchóirí an 25 Deireadh Fómhair 2018(3),

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach agus freisin ag féachaint don tuairim ón gCoiste um Buiséid, don seasamh i bhfoirm leasuithe ón gCoiste um Rialú Buiséadach, don tuairim ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta, ón gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta, ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia, an Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht, ón gCoiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe, ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile agus don seasamh i bhfoirm leasuithe ón gCoiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne (A8-0043/2019),

1.  Ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh mar a leagtar amach ina dhiaidh seo é(4);

2.  Á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  Á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1) IO C 62, 15.2.2019, lch. 83.
(2) IO C 86, 7.3.2019, lch. 41.
(3) IO C 17, 14.1.2019, lch. 1.
(4) Tá an seasamh seo i gcomhréir leis na leasuithe a glacadh ar 13 Feabhra 2019 (Téacsanna a glacadh, P8_TA(2019)0096).


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 27 Márta 2019 chun go nglacfaí Rialachán (AE) …/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, Ciste Sóisialta na hEorpa Plus, an Ciste Comhtháthaithe agusan Ciste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe, an Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus rialacha airgeadais maidir leis na cistí sin agus maidir leis an gCiste Tearmainn agus Imirce, an Ciste Slándála Inmheánaí agus an Ionstraim um Bainistiú Teorainneacha agus um Viosaí [Leasú 1]
P8_TC1-COD(2018)0196

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 177, Airteagal 322(1)(a) agus Airteagal 349 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa(1),

Ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún(2),

Ag féachaint don tuairim ón gCúirt Iniúchóirí(3),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach(4),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)  Ar mhaithe lena chomhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a neartú, foráiltear le hAirteagal 174 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) go bhfuil sé mar aidhm ag an Aontas na héagothromaíochtaí idir leibhéil forbartha na réigiún éagsúil agus cúlmhaireacht na réigiún nó na n-oileán is mídheisiúla a laghdú, agus go bhfuil aird ar leith le tabhairt ar limistéir thuaithe, ar limistéir a bhfuil an trasdul tionsclaíoch ag dul dóibh, agus ar réigiúin a bhfuil míbhuntáistí móra buana nádúrtha nó déimeagrafacha acu. Baineann na réigiúin seo go háirithe tairbhe as an mbeartas comhtháthaithe. Ceanglaítear le hAirteagal 175 CFAE go bhfuil an tAontas le tacú leis na cuspóirí sin a ghnóthú agus é ag gníomhú trí Roinn Treoraíochta an Chiste Eorpaigh um Threoraíocht agus Ráthaíocht Talmhaíochta, trí Chiste Sóisialta na hEorpa, trí Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, tríd an mBanc Eorpach Infheistíochta agus trí ionstraimí eile. Is é Airteagal 322 CFAE an bunús le rialacha airgeadais a ghlacadh lena gcinntear an nós imeachta atá le glacadh le haghaidh an buiséad a bhunú agus a chur chun feidhme agus le haghaidh cuntais a chur i láthair agus a iniúchadh, mar aon le seiceálacha a dhéanamh ar fhreagracht gníomhaithe airgeadais. [Leasú 2]

(1a)  Tá sé tábhachtach do thodhchaí an Aontais Eorpaigh agus a saoránach go bhfanfaidh an beartas comhtháthaithe mar phríomhbheartas infheistíochta an Aontais agus go bhfanfaidh a chistiúchán sa tréimhse 2021-2027 ar a laghad ar leibhéal chlárthréimhse 2014-2020. Níor cheart do chistiúchán do réimsí eile gníomhaíochta nó do chláir eile de chuid an Aontais dochar a dhéanamh do Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, do Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa nó don Chiste Comhtháthaithe. [Leasú 3]

(2)  Le tuilleadh forbartha a dhéanamh ar chomhordú agus ar chomhchuibhiú chur chun feidhme na gcistí de chuid an Aontais a chuirtear chun feidhme faoi bhainistíocht chomhroinnte, mar atá Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE), Ciste Sóisialta na hEorpa Plus (CSE+), an Ciste Comhtháthaithe, bearta arna maoiniú faoi bhainistíocht comhroinnte sa Chiste Eorpach Muirí agus Iascaigh (CEMI), an Ciste Tearmainn agus Imirce (CTIL), an Ciste Slándála Inmheánaí (CSI) agus an Ciste um Bainistiú Comhtháite Teorainneacha (IBTV), ba cheart rialacha airgeadais bunaithe ar Airteagal 322 CFAE a leagan síos do na Cistí sin uile (‘na Cistí’), ina sonrófar go soiléir raon feidhme chur i bhfeidhm na bhforálacha éagsúla. Ina theannta sin, ba cheart forálacha coiteanna bunaithe ar Airteagal 177 CFAE a leagan síos chun rialacha maidir le beartais shonracha a chumhdach i gcás CFRE, CSE+, an Chiste Chomhtháthaithe, CEMI agus go pointe áirithe i gcás an Chiste Eorpaigh Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT). [Leasú 430]

(3)  I ngeall ar na sainiúlachtaí a bhaineann le gach Ciste, ba cheart rialacha sonracha is infheidhme maidir le gach Ciste agus maidir le sprioc an chomhair chríochaigh Eorpaigh (Interreg) faoi CFRE a leagan síos i Rialacháin ar leithligh (‘Rialacháin Chiste-shonracha’) chun forálacha an Rialacháin seo a chomhlánú.

(4)  Ba cheart go rachadh bearta sonracha agus maoiniú breise chun tairbhe na réigiún is forimeallaí agus na réigiún tuaisceartach inar tearc an daonra, de bhun Airteagal 349 CFAE agus Airteagal 2 de Phrótacal Uimh. 6 a ghabhann le hIonstraim Aontachais 1994 chun dul i ngleic leis na míbhuntáistí ar leith a bhaineann lena suíomh geografach. [Leasú 5]

(5)  Na prionsabail chothrománacha a leagtar amach in Airteagal 3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE) agus in Airteagal 10 CFAE, lena n-áirítear prionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta a leagtar amach in Airteagal 5 CAE, ba cheart iad a urramú agus na Cistí á gcur chun feidhme, ag cur san áireamh Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh. Ina theannta sin, ba cheart do na Ballstáit na hoibleagáidí a urramú a leagtar amach i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh agus i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas agus an inrochtaineacht a áirithiú i gcomhréir lena airteagal 9 agus i gcomhréir leis an dlí de chuid an Aontais lena gcomhchuibhítear ceanglais inrochtaineachta i gcás táirgí agus seirbhísí. Sa chomhthéacs sin, ba cheart na Cistí a chur chun feidhme ar bhealach ina gcuirfí dí-institiúidiú agus cúram pobalbhunaithe chun cinn. Ba cheart é a bheith mar aidhm ag na Ballstáit agus ag an gCoimisiún neamh-chomhionannais a dhíothú agus comhionannas idir fir agus mná a chur chun cinn agus gné na hinscne a chomhtháthú, chomh maith le hidirdhealú bunaithe ar ghnéas, ar thionscnamh ciníoch nó eitneach, ar reiligiún nó ar chreideamh, ar mhíchumas, ar aois nó ar threoshuíomh gnéasach a chomhrac. Níor cheart do na Cistí tacú le gníomhaíochtaí a rannchuidíonn le hidirdheighilt nó eisiamh d’aon chineál, ná níor cheart dóibh tacú le bonneagar atá neamh-inrochtana do dhaoine atá faoi mhíchumas. Ba cheart cuspóirí na gCistí a shaothrú faoi chuimsiú na forbartha inbhuanaithe agus mar chuid den chur chun cinn a dhéanann an tAontas ar an aidhm cáilíocht an chomhshaoil a chaomhnú, a chosaint agus a fheabhsú mar a leagtar amach in Airteagal 11 agus in Airteagal 191(1) CFAE, agus an prionsabal ‘íoc mar a thruaillítear’ agus na gealltanais a comhaontaíodh faoi Chomhaontú Pháras á gcur san áireamh. Chun sláine an mhargaidh inmheánaigh a chosaint, cloífidh oibríochtaí a théann chun tairbhe do ghnóthais le rialacha an Aontais maidir leis an státchabhair mar a leagtar amach in Airteagal 107 agus in Airteagal 108 CFAE iad. Is í an bhochtaineacht ceann de na dúshláin is mó atá roimh AE. Dá bhrí sin ba cheart go rannchuideodh na Cistí le díothú na bochtaineachta. Ba cheart go rannchuideoidís freisin le comhlíonadh gealltanas an Aontais agus na mBallstát na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a bhaint amach. [Leasú 6]

(6)  Tá feidhm maidir leis an Rialachán seo ag na rialacha airgeadais cothrománacha arna nglacadh ag Parlaimint na hEorpa agus ag an gComhairle ar bhonn Airteagal 322 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh. Leagtar na rialacha sin síos sa Rialachán Airgeadais agus is iad a chinneann, go háirithe, an nós imeachta le haghaidh an buiséad a bhunú agus a chur chun feidhme trí dheontais, soláthar, duaiseanna agus cur chun feidhme indíreach, agus foráiltear iontu maidir le seiceálacha ar fhreagracht na ngníomhaithe airgeadais. Ina theannta sin, baineann na rialacha arna nglacadh ar bhonn Airteagal 322 CFAE le cosaint bhuiséad an Aontais ar easnaimh ghinearálaithe i ndáil leis an smacht reachta sna Ballstáit, óir réamhchoinníoll bunriachtanach le haghaidh na bainistíochta fónta airgeadais is ea urramú an smachta reachta.

(7)  I gcás ina leagfar síos teorainn ama le haghaidh an Coimisiún beart a dhéanamh i leith Ballstáit, ba cheart don Choimisiún an fhaisnéis agus na doiciméid uile is gá a chur san áireamh ar bhealach prapúil éifeachtúil. Má tá na haighneachtaí ó na Ballstáit neamhiomlán nó nach gcomhlíonann siad ceanglais an Rialacháin seo agus ceanglais na Rialachán Ciste-shonrach, sa dóigh nach féidir leis an gCoimisiún beart lánfheasach a dhéanamh, ba cheart an teorainn ama sin a chur ar fionraí go dtí go gcomhlíonfaidh na Ballstáit na ceanglais rialála.

(8)  Chun rannchuidiú le tosaíochtaí an Aontais, ba cheart na Cistí a dtacaíocht a dhíriú ar líon teoranta cuspóirí beartais atá i gcomhréir lena misin Chiste-shonracha de bhun a gcuspóirí atá bunaithe ar na Conarthaí. Ba cheart na cuspóirí do CTIL, CSI agus IBTV a leagan amach sna rialacháin Chistí-shonracha a bhaineann leo.

(9)  Mar léiriú ar a thábhachtaí atá sé dul i ngleic leis an athrú aeráide i gcomhréir le gealltanais an Aontais Comhaontú Pháras agus Spriocanna Forbartha Inbuanaithe na Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme, rannchuidiú a bheidh sna Cistí chun an ghníomhaíocht ar son na haeráide a phríomhshruthú agus chun sprioc fhoriomlán 30 % de chaiteachas buiséid an Aontais a bhaint amach maidir leis an tacaíocht do chuspóirí aeráide. Ba cheart go mbeadh sásraí i dtaca le díonadh ar athrú aeráide ina gcuid lárnach den chlársceidealú agus den chur chun feidhme.. [Leasú 7]

(9a)   I bhfianaise thionchar na sreafaí imirce ó thríú tíortha, ba cheart don bheartas comhtháthaithe rannchuidiú le próisis lánpháirtithe, go háirithe trí thacaíocht bonneagair a sholáthar do bhailte agus cathracha agus d’údaráis áitiúila agus réigiúnacha sa líne thosaigh, atá níos rannpháirtí i mbeartais lánpháirtithe a chur chun feidhme. [Leasú 8]

(10)  Cuid de bhuiséad an Aontais a leithdháiltear ar na Cistí, ba cheart don Choimisiún í a chur chun feidhme faoi bhainistíocht chomhroinnte leis na Ballstáit de réir bhrí Rialachán (AE, Euratom) [uimhir an Rialacháin Airgeadais nua] ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle12 (an ‘Rialachán Airgeadais’). Dá bhrí sin, agus na Cistí á gcur chun feidhme faoi bhainistíocht chomhroinnte, ba cheart don Choimisiún agus do na Ballstáit cloí leis na prionsabail dá dtagraítear sa Rialachán Airgeadais, amhail an bhainistíocht fhónta airgeadais, an trédhearcacht agus an neamh-idirdhealú. Ba cheart do na Ballstáit a bheith freagrach as na cláir sin a ullmhú agus a chur chun feidhme. Ba cheart go dtarlódh sé sin ar an leibhéal críochach iomchuí, i gcomhréir lena gcreat institiúideach, dlí agus airgeadais, agus ag na comhlachtaí arna n-ainmniú acu chuige sin. Ba cheart do na Ballstáit staonadh ó rialacha a chur isteach a dhéanfadh úsáid na gcistí níos casta do thairbhithe. [Leasú 9]

(11)  Bunghné de chur chun feidhme na gCistí is ea prionsabal na comhpháirtíochta, ag tógáil ar chur chuige an rialachais il-leibhéal agus ag áirithiú go bhfuil údaráis réigiúnacha, áitiúla agus údaráis phoiblí eile, an tsochaí shibhialta agus na comhpháirtithe sóisialta rannpháirteach. Chun leanúnachas a sholáthar maidir le heagrú na comhpháirtíochta, leanfar d’fheidhm a bheith ba cheart an Coimisiún a chumhachtú chun Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 240/2014 ón gCoimisiún(5) a leasú agus a oiriúnú. [Leasú 10]

(12)  Ar leibhéal an Aontais, is é an Seimeastar Eorpach um chomhordú an bheartais eacnamaíoch an creat a úsáidtear chun tosaíochtaí náisiúnta athchóiriúcháin a shainaithint agus chun faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme na dtosaíochtaí sin. Ceapann na Ballstáit a gcuid straitéisí infheistíochta ilbhliantúla náisiúnta féin sa dóigh is go dtacaíonn siad le cur chun feidhme na dtosaíochtaí athchóiriúcháin sin. Ba cheart na straitéisí sin a chur i láthair in éineacht leis na cláir náisiúnta bhliantúla um athchóiriú chun na tionscadail infheistíochta tosaíochta a bhfuil tacaíocht le tabhairt dóibh le cistiú náisiúnta agus cistiú ón Aontas, chun sin a achoimriú agus a chomhordú. Ba cheart leas a bhaint astu, freisin, chun cistiú ón Aontas a úsáid ar dhóigh chomhleanúnach agus chun a oiread tairbhe is féidir a bhaint as breisluach na tacaíochta airgeadais atá le fáil, go háirithe, ó na Cistí, ón Sásra Eorpach um Chobhsú Infheistíochtaí agus ó InvestEU. [Leasú 11]

(13)  Ba cheart do na Ballstáit a chinneadh cén chaoi a ndéantar na moltaí tír-shonracha arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 121(2) CFAE agus na moltaí ábhartha ón gComhairle arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 148(4) CFAE a chur san áireamh agus doiciméid chlársceidealaithe á n-ullmhú, i gcás ina bhfuil siad comhleanúnach le cuspóirí an chláir. Le linn chlárthréimhse 2021-2027 (‘clárthréimhse’) ba cheart do na Ballstáit an dul chun cinn i dtaca le cur chun feidhme na gclár lena saothraítear na moltaí tír-shonracha, chomh maith le Colún Eorpach na gCeart Sóisialta, a chur i láthair don choiste faireacháin agus don Choimisiún. Le linn athbhreithniú lárthéarma, ba cheart do na Ballstáit, i measc nithe eile, féachaint ar an ngá le modhnuithe ar chláir chun freastal ar aon mholtaí tír-shonracha ábhartha arna nglacadh nó arna modhnú ó bhí tús na clárthréimhse ann.. [Leasú 12]

(14)  Ba cheart do na Ballstáit aird a thabhairt ar a bhfuil ina ndréacht-Phlean Náisiúnta don Fhuinneamh agus don Aeráid, plean atá le forbairt faoin Rialachán maidir le rialachas an Aontais Fuinnimh(6)14, agus ar thoradh an phróisis a thugann moltaí ón Aontas maidir leis na pleananna sin, i gcomhair a gclár, lena n-áirítear le linn an athbhreithnithe meántéarma, agus i gcomhair na riachtanas airgeadais arna leithdháileadh le haghaidh infheistíochtaí íseal-charbóin. [Leasú 13]

(15)  An Comhaontú Comhpháirtíochta, arna ullmhú ag gach Ballstát, ba cheart é a bheith ina dhoiciméad straitéiseach a threoródh an chaibidlíocht idir an Coimisiún agus an Ballstát lena mbaineann maidir le ceapadh clár. Chun an t-ualach riaracháin a laghdú, níor cheart é a bheith riachtanach Comhaontuithe Comhpháirtíochta a leasú le linn na clárthréimhse. Chun an clársceidealú a éascú agus forluí idir inneachar na ndoiciméad clársceidealaithe a sheachaint, is féidir ba cheart go mbeadh sé indéanta Comhaontuithe Comhpháirtíochta a áireamh mar chuid de chlár. [Leasú 14]

(16)  Ba cheart D’fhéadfadh solúbthacht a bheith ann do gach Ballstát maidir lena rannchuidiú le InvestEU chun ráthaíochtaí buiséadacha a sholáthar le haghaidh infheistíochtaí sa Bhallstát sin, faoi choinníollacha ar leith a shonraítear in Airteagal 10 den Rialachán seo. [Leasú 15]

(17)  Na réamhriachtanais is gá le haghaidh úsáid chuimsitheach, neamh-idirdhealaitheach, éifeachtach agus éifeachtúil na tacaíochta a thugann an tAontas tríd na Cistí, chun iad a áirithiú, ba cheart liosta teoranta de choinníollacha cumasaithe a leagan síos chomh maith le sraith ghonta agus uileghabhálach de chritéir oibiachtúla chun iad a mheas. Ba cheart na coinníollacha cumasaithe sin a bheith nasctha le cuspóir sonrach agus ba cheart iad a bheith infheidhme go huathoibríoch i gcás ina roghnófar an cuspóir sonrach sin le haghaidh tacaíochta. I gcás nach gcomhlíonfar na coinníollacha sin, an caiteachas a bhaineann le hoibríochtaí faoi na cuspóirí sonracha lena mbaineann, níor cheart é a áireamh in iarratais ar íocaíocht. Chun creat infheistíochta fabhrach a chaomhnú, ba cheart faireachán a dhéanamh go rialta go bhfuiltear fós ag comhlíonadh na gcoinníollacha cumasaithe. Tá sé tábhachtach freisin a áirithiú go ndéanfar na hoibríochtaí a roghnófar le haghaidh tacaíochta a chur chun feidhme de réir na straitéisí agus na ndoiciméad pleanála atá ann agus ar bunús iad leis an gcoinníoll cumasaithe a bheith comhlíonta, sa dóigh go n-áiritheofar go bhfuil gach oibríocht chómhaoinithe i gcomhréir le creat beartais an Aontais. [Leasú 16]

(18)  Ba cheart do na Ballstáit creat feidhmíochta a bhunú le haghaidh gach cláir lena gcumhdaítear na táscairí, na garspriocanna agus na spriocanna uile a bhfuil faireachán le déanamh orthu, a bhfuil tuairisc le tabhairt mar gheall orthu agus a úsáidfear chun meastóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht an chláir. Ba cheart go gcumasódh sé sin roghnú agus meastóireacht tionscadail a bheidh dírithe ar thorthaí. [Leasú 17]

(19)  Ba cheart do na Ballstáit athbhreithniú meántéarma a dhéanamh ar gach clár a fhaigheann tacaíocht ó CFRE, ó CSE+ agus ón gCiste Comhtháthaithe. Leis an athbhreithniú sin, ba cheart coigeartú iomlán ar na cláir a chur ar fáil bunaithe ar fheidhmíocht an chláir féin, agus ag an am céanna deis a chur ar fáil chun dúshláin nua agus moltaí tír-shonracha ábhartha arna n-eisiúint in 2024 a chur san áireamh, chomh maith le dul chun cinn leis na Pleananna Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide agus Colún Eorpach na gCeart Sóisialta. Ba cheart dúshláin dhéimeagrafacha a chur san áireamh freisin. Go comhthreomhar, ba cheart don Choimisiún in 2024, in éineacht le coigeartuithe teicniúla do 2025, athbhreithniú a dhéanamh ar leithdháiltí iomlána na mBallstát uile faoi sprioc “na hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post” den bheartas comhtháthaithe do 2025, 2026 agus 2027, ag cur an mhodha leithdháilte a leagtar amach sa bhunghníomh ábhartha i bhfeidhm. Is éard ba cheart a theacht as an athbhreithniú sin, mar aon le toradh an athbhreithnithe lárthéarma, leasuithe cláir lena n-athrófar na leithdháiltí airgeadais do 2025, 2026 agus 2027.. [Leasú 18]

(20)  Sásraí lena áirithiú go bhfuil nasc idir beartais chistiúcháin an Aontais agus rialachas eacnamaíoch an Aontais, ba cheart iad a chóiriú a thuilleadh, ionas gur féidir leis an gCoimisiún togra a chur chuig an gComhairle maidir le cuid de na gealltanais, nó na gealltanais uile, do chlár amháin nó níos mó de chuid an Bhallstáit lena mbaineann a chur ar fionraí mura ndéanfaidh an Ballstát sin bearta éifeachtacha i gcomhthéacs phróiseas an rialachais eacnamaíoch. Chun cur chur chun feidhme aonfhoirmeacha a áirithiú agus i bhfianaise thábhacht éifeachtaí airgeadais na mbeart atá á bhforchur, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún agus ba cheart dó gníomhú ar bhonn togra ón gCoimisiún. Chun gur fusa cinntí a ghlacadh a bhfuil gá leo chun gníomhaíocht éifeachtach a áirithiú i gcomhthéacs phróiseas an rialachais eacnamaíoch, ba cheart vótáil trí thromlach cáilithe aisiompaithe a úsáid. [Leasuithe 425rev, 444rev, 448 agus 469]

(20a)  D’fhéadfadh na Ballstáit, i gcásanna cuí-réasúnaithe, iarraidh a dhéanamh go mbeadh solúbthacht ann laistigh de chreat reatha an Chomhshocraithe Cobhsaíochta agus Fáis don chaiteachas struchtúrach poiblí nó a chomhionann, tacaithe ag an riarachán poiblí trí chómhaoiniú a dhéanamh ar infheistíochtaí arna ngníomhachtú mar chuid de Chistí Struchtúrtha agus Infheistíochta na hEorpa (‘Cistí SIE’). Ba cheart don Choimisiún measúnú cúramach a dhéanamh ar an iarraidh agus é ag sainiú an choigeartaithe fhioscaigh faoin ngné choisctheach nó faoin ngné cheartaithe den Chomhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis. [Leasú 20]

(21)  Is gá riachtanais choiteanna a leagan amach maidir le hinneachar na gclár ag cur san áireamh chineál sonrach gach Ciste. Féadfaidh na riachtanais choiteanna sin a chomhlánú le rialacha Ciste-shonracha. I Rialachán (AE) Uimh. [XXX] ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(7) (‘Rialachán CCE’) ba cheart forálacha sonracha a leagan amach maidir le hinneachar na gclár faoi sprioc an chomhair chríochaigh Eorpaigh (Interreg).

(22)  Ionas go mbeidh solúbthacht i gcur chun feidhme na gclár agus ionas go laghdófar an t‑ualach riaracháin, ba cheart aistrithe airgeadais teoranta a cheadú idir tosaíochtaí an aon chláir amháin gan aon ghá le cinneadh ón gCoimisiún ag leasú an chláir. Ba cheart na táblaí airgeadais athbhreithnithe a chur faoi bhráid an Choimisiúin chun a áirithiú go bhfuil faisnéis chothrom le dáta aige maidir leis na leithdháiltí airgeadais do gach tosaíocht.

(22a)  Baineann sciar suntasach de chaiteachas an Aontais le mórthionscadail agus is minic a bhíonn tábhacht straitéiseach ag baint leo a mhéid a bhaineann le straitéis an Aontais maidir le fás cliste, inbhuanaithe agus uilechuimsitheach. Tá údar maith ann, dá bhrí sin, go mbeidh oibríochtaí os cionn tairseacha áirithe fós faoi réir nósanna imeachta sonracha formheasa faoin Rialachán seo. Ba cheart an tairseach a bhunú maidir leis an gcostas iomlán incháilithe tar éis na glanioncaim a mbeifí ag súil leo a chur san áireamh. Chun soiléireacht a áirithiú, is iomchuí inneachar iarratais ar mhórthionscadail a shainiú chun na críche sin. Ba cheart go mbeadh san iarratas an fhaisnéis is gá chun a áirithiú nach mbeidh de thoradh ar an rannchuidiú airgeadais ó na Cistí go dtarlaíonn caillteanas substaintiúil ar phoist i suímh atá cheana ann laistigh den Aontas. Ba cheart don Bhallstát an fhaisnéis uile is gá a thíolacadh agus ba cheart don Choimisiún breithmheas a dhéanamh ar an mórthionscadal chun a chinneadh an bhfuil údar maith leis an ranníocaíocht airgeadais iarrtha. [Leasú 21]

(23)  Chun an cur chuige comhtháite forbartha críochaí a neartú, ba cheart infheistíochtaí i bhfoirm uirlisí críochacha amhail infheistíochtaí críochacha comhtháite, forbairt áitiúil faoi stiúir an phobail (‘FÁSP’, ar a dtugtar ‘LEADER’ faoi CETFT), nó aon uirlis chríochach eile faoin gcuspóir beartais “Eoraip atá níos gaire do na saoránaigh” a thacaíonn le tionscnaimh arna gceapadh ag na Ballstáit le haghaidh infheistíochtaí arna gclársceidealú do CFRE, a bheith bunaithe ar straitéisí forbartha críochacha agus áitiúla. Ba cheart an méid céanna a bheith i bhfeidhm maidir le tionscnaimh ghaolmhara amhail na Sráidbhailte Cliste. Ar mhaithe le hinfheistíochtaí críochacha comhtháite agus uirlisí críochacha arna gceapadh ag na Ballstáit, ba cheart íoscheanglais a leagan amach maidir le hinneachar na straitéisí críochacha. Ba cheart na húdaráis ábhartha nó na comhlachtaí ábhartha a bheith freagrach as na straitéisí críochacha sin a fhorbairt agus a fhormhuiniú. Chun a áirithiú go bhfuil na húdaráis ábhartha nó na comhlachtaí ábhartha rannpháirteach i gcur chun feidhme na straitéisí críochacha, ba cheart na húdaráis sin nó na comhlachtaí sin a bheith freagrach as roghnú na n-oibríochtaí a dtabharfar tacaíocht dóibh, nó a bheith rannpháirteach sa roghnú sin. [Leasú 22]

(24)  Chun leas níos fearr a bhaint as an bpoitéinseal atá ann ar an leibhéal áitiúil, is gá forbairt áitiúil faoi stiúir an phobail a neartú agus a éascú. Ba cheart na riachtanais áitiúla agus an poitéinseal áitiúil a chur san áireamh freisin, chomh maith leis na saintréithe soch-chultúrtha ábhartha, agus foráil a dhéanamh maidir le hathruithe struchtúracha, acmhainneacht an phobail agus acmhainneacht riaracháin a fhorbairt agus an nuálaíocht a spreagadh. Ba cheart neartú a dhéanamh ar an dlúthchomhar agus ar an úsáid chomhtháite idir Cistí chun straitéisí forbartha áitiúla a chur i bhfeidhm. Mar phrionsabal bunúsach, an fhreagracht as straitéisí ‘forbairt áitiúil faoi stiúir an phobail’ a cheapadh agus a chur chun feidhme ba cheart í a thabhairt do ghrúpaí gníomhaíochta áitiúla a dhéanann ionadaíocht ar leasanna an phobail. Chun éascaíocht a dhéanamh do thacaíocht chomhordaithe ó Chistí éagsúla chuig straitéisí ‘forbairt áitiúil faoi stiúir an phobail’, ba cheart úsáid chur chuige an ‘Chiste Cheannasaigh’ a éascú. [Leasú 23]

(25)  Chun an t-ualach riaracháin a laghdú, ba cheart cúnamh teicniúil ar thionscnamh an Bhallstáit a chur chun feidhme ar ráta comhréidh bunaithe ar an dul chun cinn i dtaca le cur chun feidhme an chláir. Féadfar an cúnamh teicniúil sin a chomhlánú le bearta spriocdhírithe chun an acmhainneacht riaracháin a fhothú, amhail meastóireacht ar scileanna na n-acmhainní daonna, ag úsáid modhanna aisíocaíochta nach bhfuil nasctha le costais. Féadfar gníomhaíochtaí agus táirgí insoláthartha chomh maith leis na híocaíochtaí ón Aontas a bhaineann leo a aontú i dtreochlár agus féadfar íocaíochtaí as torthaí ar an talamh a dhéanamh mar gheall orthu. [Leasú 24]

(26)  Is tráthúil a shoiléiriú gur cheart, i gcás ina molfaidh Ballstát don Choimisiún go ndéanfaí tacaíocht a thabhairt do thosaíocht de chuid cláir, nó do chuid de thosaíocht den sórt sin, trí scéim mhaoiniúcháin nach mbeadh nasctha le costais, gur cheart na gníomhaíochtaí, na táirgí insoláthartha agus na coinníollacha a d’aontófaí a bheith nasctha le hinfheistíochtaí nithiúla arna ndéanamh faoi na cláir bhainistíochta comhroinnte sa Bhallstát nó sa réigiún sin.

(27)  Chun scrúdú a dhéanamh ar fheidhmíocht na gclár, ba cheart don Bhallstát coistí faireacháin a chur ar bun, a bheidh comhdhéanta freisin d’ionadaithe ón tsochaí shibhialta agus de chomhpháirtithe sóisialta. Do CFRE, do CSE+ agus don Chiste Comhtháthaithe, ba cheart, in ionad na dtuarascálacha bliantúla ar chur chun feidhme, comhphlé struchtúrtha bliantúil faoi bheartas a dhéanamh bunaithe ar an bhfaisnéis is déanaí agus ar shonraí faoi chur chun feidhme na gclár arna gcur ar fáil ag na Ballstáit. [Leasú 25]

(28)  De bhun mhír 22 agus mhír 23 de Chomhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016(8)16 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr, is gá meastóireacht a dhéanamh ar na Cistí ar bhonn faisnéise arna bailiú trí cheanglais faireacháin shonracha, agus ró-rialáil agus ualach riaracháin, ar na Ballstáit go háirithe, á seachaint san am céanna. Ar na ceanglais sin, is féidir a áireamh, i gcás inarb iomchuí, táscairí intomhaiste mar bhonn chun meastóireacht a dhéanamh ar éifeachtaí na gCistí ar an láthair. Nuair is féidir, ba cheart táscairí a fhorbairt ar bhealach atá íogair ó thaobh na hinscne de. [Leasú 26]

(29)  Chun a áirithiú go bhfuil faisnéis chuimsitheach chothrom le dáta le fáil faoi chur chun feidhme na gclár, ba cheart é a bheith ina cheangal tuairisciú leictreonach éifeachtach agus tráthúil a dhéanamh níos minice maidir le sonraí cainníochtúla. [Leasú 27]

(30)  Chun tacú le hullmhú clár gaolmhar agus gníomhaíochtaí gaolmhara de chuid na chéad chlárthréimhse eile, ba cheart don Choimisiún measúnú lárthéarma a dhéanamh ar na Cistí. Ag deireadh na clárthréimhse, ba cheart don Choimisiún meastóireachtaí siarghabhálacha a dhéanamh ar na Cistí, a bheadh dírithe ar thionchar na gCistí. Ba cheart torthaí na meastóireachtaí sin a phoibliú. [Leasú 28]

(31)  Ba cheart d’údaráis na gclár, na tairbhithe agus a ngeallsealbhóirí sna Ballstáit feasacht a mhéadú faoin méid a bhaintear amach le cistiú ón Aontas agus an pobal i gcoitinne a chur ar an eolas dá réir sin. Tá gníomhaíochtaí trédhearcachta, cumarsáide agus infheictheachta ríthábhachtach chun gníomhaíocht an Aontais a léiriú ar an talamh agus ba cheart iad a bheith bunaithe ar fhaisnéis atá fíor, cruinn agus cothrom le dáta. Le go mbeidh na ceanglais sin in-fhorfheidhmithe, ba cheart údaráis an chláir agus an Coimisiún a bheith in ann bearta ceartaitheacha a chur i bhfeidhm i gcás neamh-chomhlíonadh.

(32)  Ba cheart do na húdaráis bhainistíochta faisnéis struchtúrtha a fhoilsiú maidir leis na hoibríochtaí atá roghnaithe agus a dtairbhithe ar shuíomh gréasáin an chláir atá ag tacú leis an oibríocht, ag cur san áireamh ceanglais maidir le cosaint sonraí pearsanta i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(9).

(33)  D’fhonn úsáid na gCistí a shimpliú agus an riosca earráide a laghdú, is iomchuí idir fhoirmeacha na ranníocaíochta ón Aontas leis na Ballstáit agus fhoirmeacha na tacaíochta ó na Ballstáit do na tairbhithe a shainiú.

(34)  Maidir leis na deontais a thugtar do na tairbhithe, ba cheart do na Ballstáit níos mó úsáide a bhaint as roghanna costais simplithe. An tairseach a bhaineann le húsáid éigeantach roghanna costais simplithe, ba cheart í a bheith nasctha le costais iomlána na hoibríochta chun a áirithiú go gcaithfear mar an gcéanna leis na hoibríochtaí uile atá faoi bhun na tairsí, gan beann ar an tacaíocht a bheith poiblí nó príobháideach. I gcás ina bhfuil sé ar intinn ag Ballstát úsáid rogha costais simplithe a mholadh, d’fhéadfadh sé dul i mbun comhairle leis an gcoiste faireacháin. [Leasú 29]

(35)  Le go mbeifear in ann rátaí comhréidhe a chur chun feidhme láithreach, aon ráta comhréidh a leagfaidh na Ballstáit síos le linn na tréimhse 2014-2020 atá bunaithe ar mhodh ríomha atá cóir cothrom infhíoraithe, ba cheart leanúint dá chur i bhfeidhm le haghaidh oibríochtaí inchurtha dá dtugtar tacaíocht faoi Rialachán seo gan modh ríomha nua a bheith ina cheangal.

(36)  Chun an glacadh le hinfheistíochtaí cómhaoinithe sa chomhshaol a optamú, ba cheart a áirithiú go bhfuil sineirgí ann leis an gclár LIFE don Chomhshaol agus do Ghníomhú ar son na hAeráide, go háirithe trí thionscadail chomhtháite straitéiseacha agus tionscadail chomhshaoil straitéiseacha LIFE, chomh maith le comhlántacht le tionscadail arna gcistiú faoi chlár Fhís na hEorpa agus faoi chláir eile de chuid an Aontais Eorpaigh. [Leasú 30]

(37)  Chun soiléireacht dlí a chur ar fáil, is iomchuí an tréimhse incháilitheachta a shonrú le haghaidh caiteachas nó costas a bhaineann le hoibríochtaí dá dtugtar tacaíocht ó na Cistí faoin Rialachán seo agus chun srian a chur leis an tacaíocht le haghaidh oibríochtaí lánchríochnaithe. An dáta óna mbeidh caiteachas incháilithe le haghaidh tacaíocht ó na Cistí má ghlactar cláir nua nó má athraítear cláir, ba cheart an dáta sin a shoiléiriú, lena n‑áirítear an deis eisceachtúil an tréimhse incháilitheachta a shíneadh go dtí tús tubaiste nádúrtha má tá gá práinneach ann acmhainní a chur chun tairbhe chun gníomhú i ndáil leis an tubaiste sin.

(38)  Chun cuimsitheacht, éifeachtacht, cothroime agus tionchar inbhuanaithe na gCistí a áirithiú, ba cheart forálacha a bheith ann lena rathófar gur ar bhonn neamh-idirdhealaitheach agus fadtréimhseach a dhéanfar na hinfheistíochtaí i mbonneagair nó na hinfheistíochtaí táirgiúla agus go gcuirfidh siad cosc le húsáid na gCistí ar mhaithe le buntáiste mhíchuí. Ba cheart do na húdaráis bhainistíochta bheith an-chúramach gan tacú le hathlonnú nuair a roghnóidh siad oibríochtaí agus caitheamh mar neamhrialtachtaí le suimeanna arna híoc go míchuí le hoibríochtaí nach gcomhlíonann ceanglas an bhuanfais. [Leasú 31]

(39)  D’fhonn comhlántachtaí a fheabhsú agus cur chun feidhme a shimpliú, ba cheart é a bheith indéanta tacaíocht ón gCiste Comhtháthaithe agus ó CFRE a chomhcheangal le tacaíocht ó CSE+ i gcláir chomhpháirteacha faoi sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post.

(40)  Chun an breisluach is fearr a fháil ó infheistíochtaí a chistítear go hiomlán nó i bpáirt ó bhuiséad an Aontais, ba cheart sineirgí a lorg go háirithe idir na Cistí agus ionstraimí faoi bhainistíocht dhíreach, lena n-áirítear an Uirlis Athchóiriúcháin. Leis an gcomhordú beartais sin ba cheart sásraí atá éasca le húsáid agus rialachas il-leibhéil a chur chun cinn. Ba cheart na sineirgí sin a ghnóthú le sásraí príomha, mar atá aitheantas do rátaí comhréidhe i gcomhair costais incháilithe ó Fhís Eorpach i gcomhair oibríocht inchurtha agus an deis cistiú ó ionstraimí éagsúla de chuid an Aontais a chomhcheangal in aon oibríocht amháin a fhad agus nach ndéanfar maoiniú dúbailte. Dá bhrí sin, ba cheart rialacha maidir le maoiniú comhlántach ó na Cistí a leagan amach sa Rialachán seo. [Leasú 32]

(41)  Níor cheart ionstraimí airgeadais a úsáid chun tacú le gníomhaíochtaí athmhaoiniúcháin, amhail ionadú a dhéanamh ar chomhaontuithe iasachta atá ann cheana nó foirmeacha eile maoiniúcháin le haghaidh infheistíochtaí atá lánchríochnaithe go fisiceach cheana féin nó atá lánchurtha chun feidhme ar dháta an chinnidh infheistíochta, seachas sin ba cheart iad a úsáid chun tacú le hinfheistíochtaí nua d’aon chineál atá ag teacht leis na cuspóirí beartais foluiteacha.

(42)  Ba cheart an cinneadh chun na bearta tacaíochta a mhaoiniú trí bhíthin ionstraimí airgeadais a chinneadh ar bhonn measúnú ex ante. Leis an Rialachán seo, ba cheart na heilimintí íosta éigeantacha de mheasúnuithe ex ante a leagan síos agus ba cheart cead a thabhairt do na Ballstáit úsáid a bhaint as an measúnú ex ante a rinneadh don tréimhse 2014-2020, arna thabhairt cothrom le dáta más gá, sa dóigh go seachnófar ualach riaracháin agus moilleanna agus ionstraimí airgeadais á gcur ar bun.

(42a)   Ba cheart go bhféadfadh údaráis bhainistíochta ionstraimí airgeadais a chur chun feidhme trí chonradh a dhámhachtain go díreach do Ghrúpa BEI, do bhainc náisiúnta le haghaidh spreagtha agus d’institiúidí idirnáisiúnta airgeadais. [Leasú 33]

(43)  Chun an cur chun feidhme a éascú maidir le hionstraimí airgeadais de chineálacha áirithe i gcás ina bhfuil tacaíocht deontais choimhdigh beartaithe, na rialacha maidir le hionstraimí airgeadais, is féidir iad a chur i bhfeidhm maidir le meascán den sórt sin in aon oibríocht ionstraime airgeadais amháin. Ba cheart coinníollacha sonracha lena gcoisctear maoiniú dúbáilte i gcásanna den sórt sin a leagan amach.

(44)  Le hurraim iomláin do na rialacha is infheidhme maidir le státchabhair agus soláthar poiblí a soiléiríodh cheana le linn na clárthréimhse 2014-2020, ba cheart an deis a bheith ag na húdaráis bhainistíochta cinneadh a dhéanamh maidir leis an rogha is iomchuí chun ionstraimí airgeadais a chur chun feidhme d’fhonn aghaidh a thabhairt ar riachtanais shonracha na sprioc-réigiún. Sa chreat seo, ba cheart don Choimisiún, i gcomhar le Cúirt Iniúchóirí na hEorpa, treoir a thabhairt d’iniúchóirí, d’údaráis bhainistíochta agus do thairbhithe maidir le comhlíonadh státchabhrach a mheas agus scéimeanna státchabhrach a fhorbairt. [Leasú 34]

(45)  I gcomhréir le prionsabal agus le rialacha na comhbhainistíochta, ba cheart do na Ballstáit agus don Choimisiún bheith freagrach as cláir a bhainistiú agus a rialú agus gealltanas a thabhairt maidir le húsáid dhleathach rialta na gCistí. Ós ar na Ballstáit ba cheart an phríomhfhreagracht a bheith as an mbainistiú agus as an rialú sin agus ós rud é gur cheart dóibh a áirithiú go gcomhlíonann na hoibríochtaí a fhaigheann tacaíocht ó na Cistí an dlí is infheidhme, ba cheart a n‑oibleagáidí ina leith sin a shonrú. Ba cheart cumhachtaí agus freagrachtaí an Choimisiúin maidir leis sin a leagan síos freisin.

(45a)   Chun cuntasacht agus trédhearcacht a mhéadú, ba cheart don Choimisiún foráil a dhéanamh do chóras láimhseála gearán a bheadh inrochtana do na saoránaigh agus na geallsealbhóirí uile ag gach céim d’ullmhúchán agus de chur chun feidhme na gclár lena n-áirítear faireachán agus meastóireacht. [Leasú 35]

(46)  Chun dlús a chur le tosú chur chun feidhme an chláir, ba cheart éascaíocht a dhéanamh, i gcás inar féidir é, d’aistriú socruithe cur chun feidhme, lena n-áirítear córais riaracháin agus TF, ón gclárthréimhse roimhe seo. An córas ríomhairithe a cuireadh ar bun cheana féin don chlárthréimhse roimhe seo, ba cheart leanúint dá úsáid, arna oiriúnú de réir mar is gá, mura mbeidh gá le teicneolaíocht nua. [Leasú 36]

(47)  Chun feidhmiú bainistíochta na gclár a chuíchóiriú, ba cheart cloí le comhtháthú na bhfeidhmeanna cuntasaíochta le feidhmeanna an údaráis bainistíochta i gcás CTIL, CSI agus IBTV, agus ba cheart é a bheith ina rogha i gcás na gCistí eile.

(48)  Ós ar an údarás bainistíochta atá an phríomhfhreagracht as na Cistí a chur chun feidhme go héifeachtach éifeachtúil agus dá bhrí sin comhlíonann sé líon feidhmeanna nach beag, ba cheart a fheidhmeanna i ndáil le roghnú tionscadal, bainistiú clár agus tacaíocht don choiste faireacháin a leagan amach go mion. Ba cheart na hoibríochtaí a roghnófar a bheith i gcomhréir leis na prionsabail chothrománacha.

(48a)  Chun tacú le húsáid éifeachtach na gCistí, ba cheart tacaíocht BEI a bheith ar fáil do gach Ballstát arna iarraidh sin dóibh. Ba cheart go gcumhdódh sé sin fothú acmhainneachta, tacaíocht do shainaithint, ullmhú agus cur chun feidhme tionscadail, chomh maith le comhairle maidir le hionstraimí airgeadais agus ardáin infheistíochta. [Leasú 37]

(49)  Chun na sineirgí is fearr a bhaint as na Cistí agus ionstraimí faoi bhainistíocht dhíreach, ba cheart éascaíocht a dhéanamh do sholáthar tacaíochta le haghaidh oibríochtaí a bhfuil deimhniú an tSéala Barr Feabhais faighte acu cheana féin.

(50)  Chun cothromaíocht iomchuí a áirithiú idir cur chun feidhme éifeachtach éifeachtúil na gCistí agus na costais riaracháin ghaolmhara agus na hualaí riaracháin gaolmhara, ba cheart minicíocht, scóip agus cumhdach na bhfíoruithe bainistíochta a bheith bunaithe ar mheasúnú riosca lena gcuirfear san áireamh tosca amhail an cineál oibríochtaí a chuirtear chun feidhme, castacht agus líon na n-oibríochtaí, na tairbhithe agus an leibhéal riosca arna shainaithint le linn fíoruithe bainistíochta agus iniúchtaí roimhe sin. Ba cheart bainistiú agus rialú na gCistí a bheith comhréireach don leibhéal riosca do bhuiséad an Aontais. [Leasú 38]

(51)  Ba cheart don údarás iniúchóireachta iniúchtaí dhéanamh agus a áirithiú go bhfuil an tuairim iniúchóireachta a thabharfar don Choimisiún iontaofa. Leis an tuairim iniúchóireachta sin ba cheart trí phonc a dhearbhú don Choimisiún, mar atá dlíthiúlacht agus rialtacht an chaiteachais atá dearbhaithe, feidhmiú na gcóras bainistíochta agus rialaithe agus iomláine, cruinneas agus fírinneacht na gcuntas.

(52)  Ba cheart a bheith in ann na ceanglais fíorúcháin agus iniúchóireachta a laghdú má tá sé dearbhaithe gur fheidhmigh an clár go héifeachtach don dhá bhliain is déanaí as a chéile óir léiriú é sin go bhfuil na Cistí á gcur chun feidhme go héifeachtach agus go héifeachtúil thar thréimhse fhada ama.

(53)  Chun an t‑ualach riaracháin ar thairbhithe a laghdú mar aon leis an gcostas riaracháin dóibh, ba cheart a shonrú i gcás na gCistí go gcuirfear i bhfeidhm go nithiúil prionsabal an iniúchta aonair.

(54)  Chun an bhainistíocht airgeadais a fheabhsú, ba cheart foráil a dhéanamh maidir le scéim réamh-mhaoiniúcháin shimplithe. Leis an scéim réamh-mhaoiniúcháin ba cheart a áirithiú gur acmhainn don Bhallstát tacaíocht a chur ar fáil do thairbhithe ó thús chur chur chun feidhme an chláir.

(55)  Chun an t‑ualach riaracháin ar na Ballstáit, agus ar an gCoimisiún chomh maith, a laghdú, ba cheart sceideal éigeantach d’iarratas ar íocaíocht in aghaidh na ráithe a bhunú. Ba cheart leanúint de 10 % d’íocaíochtaí an Choimisiúin a choinneáil siar go dtí go n‑íoctar comhardú bliantúil na gcuntas tráth atá an Coimisiún in ann a chinneadh go bhfuil na cuntais iomlán, cruinn agus fíor.

(56)  Chun an t‑ualach riaracháin a laghdú, ba cheart an nós imeachta do ghlacadh bliantúil na gcuntas a shimpliú trí rialacha mionsonraithe atá inchurtha le chéile a chur ar fáil maidir le híocaíochtaí agus gnóthuithe mura bhfuil aon easaontú ann idir an Coimisiún agus an Ballstát.

(57)  Chun leasanna airgeadais agus buiséad an Aontais a chosaint, ba cheart bearta comhréireacha a bhunú agus a chur chun feidhme ar leibhéal na mBallstát agus an Choimisiúin. Ba cheart an Coimisiún a bheith in ann briseadh a chur i sprioc-amanna íocaíochta, íocaíochtaí eatramhacha a chur ar fionraí agus ceartuithe airgeadais a chur i bhfeidhm má tá na coinníollacha ábhartha comhlíonta. Ba cheart don Choimisiún prionsabal na comhréireachta a urramú trí chineál, tromchúis agus minicíocht na neamhrialtachtaí agus na himpleachtaí airgeadais a bhaineann leo do bhuiséad an Aontais a chur san áireamh.

(58)  Ina theannta sin, aon neamhrialtachtaí, lena n‑áirítear calaois arna déanamh ag tairbhithe, ba cheart do na Ballstáit iad a chosc agus a bhrath agus déileáil go héifeachtach leo. Thairis sin, i gcomhréir le Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 833/2013(10), Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2988/95(11) agus Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96(12), féadfaidh an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) imscrúduithe rialacháin a dhéanamh, lena n‑áirítear seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair, d’fhonn a shuí ar tharla calaois, éilliú nó aon ghníomhaíocht neamhdhleathach eile a dhéanann difear do leasanna airgeadais an Aontais. I gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/1939(13), féadfaidh Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh calaois agus cionta coiriúla eile a dhéanann difear do leasanna airgeadais an Aontais a imscrúdú, de réir mar a fhoráiltear i dTreoir (AE) 2017/1371(14) maidir leis an gcomhrac in aghaidh na calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais trí bhíthin an dlí choiriúil. Ba cheart do na Ballstáit na bearta is gá a dhéanamh ionas go gcomhoibreoidh aon duine nó aon eintiteas a fhaigheann cistí ón Aontas go hiomlán i gcosaint leasanna airgeadais an Aontais, go dtabharfaidh siad na cearta agus an rochtain is gá don Choimisiún, don Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF), d’Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (OIPE) agus do Chúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE), agus go n‑áiritheoidh siad go dtabharfaidh aon tríú páirtithe a bheidh páirteach i gcur chun feidhme cistí de chuid an Aontais cearta coibhéiseacha. Ba cheart do na Ballstáit tuairisc a thabhairt mhionsonraithe a sholáthar don Choimisiún maidir leis na neamhrialtachtaí arna mbrath, lena n‑áirítear calaois, agus maidir lena mbearta leantacha chomh maith leis na bearta leantacha mar gheall ar imscrúduithe de cuid OLAF. Ba cheart do na Ballstáit nach nglacann páirt sa chomhar feabhsaithe le OIPE tuairisciú chuig an gCoimisiún maidir le cinntí arna nglacadh ag údaráis ionchúisimh náisiúnta i ndáil le cásanna neamhrialtachtaí a imríonn tionchar ar bhuiséad an Aontais. [Leasú 39]

(59)  Chun an smacht airgeadais a chothú, is iomchuí sainiú a dhéanamh ar na socruithe le haghaidh saoradh gealltanas buiséadach ar leibhéal an chláir.

(60)  Chun na cuspóirí de chuid CFAE maidir le comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a chur chun cinn, ba cheart don sprioc ‘Infheistíocht le haghaidh fáis agus post’ tacú leis na réigiúin ar fad. Chun tacaíocht chothrom agus chéimnithe a sholáthar agus chun an leibhéal forbartha eacnamaíche agus sóisialta a léiriú, ba cheart acmhainní faoin sprioc sin a leithdháileadh ó CFRE agus ó CSE+ ar bhonn eochair leithdháilte atá bunaithe go príomha ar an olltáirgeacht intíre per capita. Ba cheart na Ballstáit ar lú a n‑ollioncam náisiúnta (OIN) per capita ná 90 % de mheán an Aontais tairbhiú de thoradh sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post ón gCiste Comhtháthaithe.

(61)  Ba cheart critéir oibiachtúla a leagan síos chun réigiúin agus limistéir atá incháilithe chun tacaíocht a fháil ó na Cistí a ainmniú. Chuige sin, ba cheart sainaithint na réigiún agus na limistéar ar leibhéal an Aontais a bhunú ar chóras coiteann aicmithe na réigiún arna bhunú le Rialachán (CE) Uimh. 1059/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(15), arna leasú go deireanach le Rialachán (AE) Uimh. 868/2014 Uimh. 2016/2066 ón gCoimisiún(16). [Leasú 40]

(62)  Chun creat airgeadais iomchuí a leagan amach le haghaidh CFRE, CSE+, CEMI, agus an Chiste Comhtháthaithe, ba cheart don Choimisiún miondealú bliantúil a leagan amach de na leithdháiltí atá le fáil in aghaidh an Bhallstáit faoi sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post maille leis an liosta de na réigiúin incháilithe, chomh maith leis na leithdháiltí do sprioc an chomhair chríochaigh Eorpaigh (Interreg). Ag cur san áireamh gur cheart leithdháiltí náisiúnta na mBallstát a leagan síos ar bhonn na sonraí staidrimh agus na réamhaisnéisí a bhfuil fáil orthu i mBealtaine 2018 agus i bhfianaise éiginnteacht na réamhaisnéise, ba cheart don Choimisiún athbhreithniú a dhéanamh ar leithdháiltí iomlána na mBallstát uile in 2024 ar bhonn an staidrimh is déanaí don tráth sin agus, más ann d’éagsúlacht charnach is mó ná +/- 5 %, ba cheart dó na leithdháiltí sin a choigeartú do na blianta 2025 go 2027 ionas go léireofar torthaí an athbhreithnithe meántéarma agus an chleachtais coigeartaithe theicniúil sna leasuithe ar chláir san am céanna. [Leasú 41]

(63)  Tionscadail an ghréasáin thras-Eorpaigh iompair i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán SCE nua](17), leanfar dá maoiniú as an gCiste Comhtháthaithe trí bhainistíocht chomhroinnte agus trí mhodh an chur chun feidhme dhírigh faoin tSaoráid um Chónascadh na hEorpa (SCE). Ag tógáil ar an gcur chuige rathúil a bhí ann don chlárthréimhse 2014-2020, ba cheart EUR 10 000 000 000 4 000 000 000 a aistriú as an gCiste Comhtháthaithe chuig SCE chun na críche sin. [Leasú 42]

(64)  Ba cheart méid áirithe de na hacmhainní ó CFRE, ó CSE+ agus ón gCiste Comhtháthaithe a leithdháileadh ar an Tionscnamh Uirbeach Eorpach agus ba cheart don Choimisiún é a chur chun feidhme trí bhainistíocht dhíreach nó indíreach. Ba cheart tuilleadh machnaimh a dhéanamh sa todhchaí ar an tacaíocht shonrach a chuirtear ar fáil do réigiúin agus pobail atá faoi mhíbhuntáiste. [Leasú 43]

(65)  D’fhonn a áirithiú go ndéanfar leithdháileadh iomchuí ar chatagóirí réigiún, mar phrionsabal, níor cheart na leithdháiltí iomlána do na Ballstáit i leith réigiúin atá tearcfhorbartha, réigiúin trasdula agus réigiúin atá níos forbartha, níor cheart iad a bheith inaistrithe idir na catagóirí. Mar sin féin, chun freastal ar riachtanais na mBallstát agus chun dul i ngleic le dúshláin shonracha, ba cheart na Ballstáit a bheith in ann a iarraidh go ndéanfaí aistriú óna leithdáiltí le haghaidh réigiúin níos forbartha nó le haghaidh réigiúin trasdula chuig réigiúin tearcfhorbartha agus ba cheart dóibh údar na rogha sin a léiriú. Chun a áirithiú go bhfuil acmhainní airgeadais leordhóthanacha ann le haghaidh na réigiún tearcfhorbartha, ba cheart uasteorainn a chur le haistrithe chuig na réigiúin níos forbartha nó chuig na réigiúin trasdula. Níor cheart a bheith in ann acmhainní a aistriú idir spriocanna.

(65a)   D’fhonn aghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá roimh réigiúin mheánioncaim, faoi mar a bhfuil tuairisc orthu sa 7ú tuarascáil faoin gcomhtháthú(18) (fás íseal i gcomparáid le réigiúin níos forbartha ach freisin i gcomparáid le réigiúin níos lú forbartha, saincheist a chuireann isteach go háirithe ar réigiúin le holltáirgeacht intíre per capita idir 90% agus 100% den mheán-olltáirgeacht intíre AE-27), ba cheart do ‘réigiúin trasdula’ tacaíocht leordhóthanach a fháil agus ba cheart iad a shainaithint mar réigiúin a bhfuil a n-olltáirgeacht intíre per capita idir 75 % agus 100% de mheán-olltáirgeacht intíre AE-27. [Leasú 44]

(66)  I gcomhthéacs an gcúinsí uathúla sonracha arb ann dóibh ar oileán na hÉireann, a d’fhonn tacú leis an gcomhar Thuaidh-Theas faoi Chomhaontú Aoine an Chéasta, ba cheart clár trasteorann nua ‘PEACE PLUS’ leanúint den obair a rinne na cláir Peace agus INTERREG roimhe seo, agus forbairt a dhéanamh ar an obair sin, idir contaetha na teorann in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann. I bhfianaise a thábhacht phraiticiúil, ba cheart tacú leis an gclár sin le leithdháileadh sonrach chun leanúint den tacaíocht do ghníomhaíochtaí síochána agus athmhuintearais, agus ba cheart sciar iomchuí de leithdháileadh na hÉireann faoi sprioc an chomhair chríochaigh Eorpaigh (Interreg) a leithdháileadh ar an gclár freisin.

(66a)  I gcomhthéacs imeacht na Ríochta Aontaithe as an Aontas, beidh roinnt réigiún agus Ballstát níos nochtaithe d’iarmhairtí na himeachta sin ná cinn eile, mar gheall ar a suíomh geografach, agus cineál agus / nó méid a nasc trádála. Tá sé tábhachtach dá bhrí sin réitigh phraiticiúla do thacaíocht a shainaithint freisin chuimsiú an bheartais chomhtháthaithe chun dul i ngleic leis na dúshláin do na réigiúin agus Ballstáit lena mbaineann a luaithe is a bheidh imeacht na Ríochta Aontaithe curtha i gcrích. Ina theannta sin, beidh sé riachtanach comhar leanúnach a bhunú, le malartuithe faisnéise agus dea-chleachtais ar leibhéal na n-údarás áitiúil agus réigiúnach agus na mBallstát is mó a n-imreofar tionchar orthu. [Leasú 45]

(67)  Is gá na huasrátaí cómhaoiniúcháin a leagan síos de réir catagóir réigiúin i réimse an bheartais comhtháthaithe chun a áirithiú go n‑urramaítear prionsabal an chómhaoinithe le leibhéal iomchuí tacaíochta náisiúnta, idir phoiblí agus phríobháideach. Ba cheart na rátaí sin a bheith ina léiriú ar leibhéal forbartha eacnamaíche na réigiún ó thaobh olltáirgeacht intíre per capita de i gcomparáid leis an meán do AE27, agus ag coimirciú ag an am céanna nach mbeidh níos lú fabhair i gceist mar gheall ar athruithe ina gcatagóiriú. [Leasú 46]

(68)  Chun eilimintí neamhriachtanacha áirithe den Rialachán seo a fhorlíonadh agus a leasú, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i ndáil le heilimintí atá in Iarscríbhinní áirithe a ghabhann leis an Rialachán seo a leasú, i.e. maidir leis na diminsin agus na cóid le haghaidh an gcineálacha idirghabhála, na teimpléid le haghaidh comhaontuithe comhpháirtíochta agus le haghaidh clár, na teimpléid le haghaidh tarchur sonraí, úsáid shuaitheantas an Aontais, na heilimintí le haghaidh comhaontuithe cistiúcháin agus doiciméid straitéise, na teimpléid le haghaidh na tuairisce ar an gcóras bainistithe agus rialaithe, le haghaidh an dearbhaithe bainistíochta, le haghaidh na tuairime iniúchóireachta, le haghaidh na tuarascála bliantúla ar rialú, le haghaidh na straitéise iniúchóireachta, le haghaidh na n‑iarratas ar íocaíocht, le haghaidh na gcuntas agus le haghaidh leibhéal na gceartuithe airgeadais a chinneadh.

(69)  Ina theannta sin, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún maidir le leasú ar an gcód iompair Eorpach i ndáil le comhpháirtíocht chun an cód a oiriúnú don Rialachán seo, maidir leis na critéir a leagan síos le haghaidh cinneadh na gcásanna neamhrialtachtaí atá le tuairisciú, sainiú na gcostas aonaid, na gcnapshuimeanna, na rátaí comhréidhe agus an mhaoinithe nach bhfuil nasctha leis na costais is infheidhme maidir leis na Ballstáit uile chomh maith le modheolaíochtaí samplála caighdeánaithe réamhdhéanta a leagan síos. [Leasú 47]

(70)  Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí, trédhearcacha leis na páirtithe leasmhara uile le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail atá leagtha síos sa Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, gheobhaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus beidh rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bheidh ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe. [Leasú 48]

(71)  Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir le Comhaontuithe Comhpháirtíochta a ghlacadh, maidir le cláir a ghlacadh nó a leasú agus maidir le ceartuithe airgeadais a chur i bhfeidhm, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún. Na cumhachtaí cur chun feidhme i ndáil leis an bhformáid atá le húsáid chun neamhrialtachtaí a thuairisciú, na sonraí leictreonacha atá le taifeadadh agus le stóráil agus an teimpléad le haghaidh na tuarascála deiridh ar fheidhmíocht, ba cheart iad a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(19). Cé gur de chineál ginearálta iad na gníomhartha sin, ba cheard an nós imeachta comhairleach a úsáid ós rud é nach leagtar amach iontu ach gnéithe teicniúla, foirmeacha agus teimpléid. Na cumhachtaí cur chun feidhme i ndáil le miondealú na leithdháiltí airgeadais do CFRE, do CSE+ agus don Chiste Comhtháthaithe a leagan síos, ba cheart iad a ghlacadh gan nósanna imeachta coisteolaíochta ós rud é nach bhfuil iontu ach léiriú ar chur i bhfeidhm modheolaíochta ríomha réamhshainithe.

(72)  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(20) nó aon ghníomh is infheidhme maidir leis an gclárthréimhse 2014-2020, ba cheart leanúint d’fheidhm a bheith acu maidir leis na cláir agus na hoibríochtaí a fhaigheann tacaíocht ó na Cistí a chumhdaítear faoin gclárthréimhse 2014-2020. Ós rud é go meastar go mbeidh tréimhse chur chun feidhme Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 fós ar siúl nuair a thosóidh an chlárthréimhse a chumhdaíonn an Rialachán seo agus chun comhleanúnachas a áirithiú maidir le cur chun feidhme oibríochtaí áirithe arna bhformheas faoin Rialachán sin, ba cheart forálacha céimnithe a leagan síos. Ba cheart gach céim ar leith den oibríocht chéimnithe, a fhónann don chuspóir foriomlán céanna, a chur chun feidhme i gcomhréir le rialacha na clárthréimhse dá bhfaigheann sé cistiú.

(73)  Ní féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, mar atá an comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a neartú agus rialacha airgeadais choiteanna a leagan síos do chuid de bhuiséad an Aontais arna cur chun feidhme faoi bhainistíocht chomhroinnte, a ghnóthú go leordhóthanach, ar thaobh amháin, de bharr mhéid na n-éagothromaíochtaí idir leibhéil forbartha na réigiún éagsúil agus chúlmhaireacht na dúshláin shonracha atá roimh na réigiún is mídheisiúla chomh maith leis an teorainn le hacmhainní airgeadais na mBallstát agus na réigiún agus, ar an taobh eile, de bharr an ghá le creat cur chun feidhme comhsheasmhach lena gcumhdaítear roinnt cistí de chuid an Aontais atá faoi bhainistíocht chomhroinnte. Ós rud é, dá bhrí sin, gur fearr is féidir na cuspóirí sin a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 CFAE. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a ghnóthú. [Leasú 49]

(74)  Urramaítear na cearta bunúsacha leis an Rialachán seo mar aon leis na prionsabail a aithnítear go háirithe i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Teideal I

CUSPÓIRÍ AGUS RIALACHA GINEARÁLA MAIDIR LE TACAÍOCHT

CAIBIDIL I

Ábhar agus sainmhínithe

Airteagal 1

Ábhar agus raon feidhme

1.  Leagtar síos leis an Rialachán seo:

(a)  rialacha airgeadais maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE), Ciste Sóisialta na hEorpa Plus (CSE+), an Ciste Comhtháthaithe, an Ciste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT), an Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh (CEMI), an Ciste Tearmainn agus Imirce (CTIL), an Ciste Slándála Inmheánaí (CSI) agus an Ionstraim um Bainistiú Teorainneacha agus um Víosaí (IBTV) (‘na Cistí’); [Leasú 50]

(b)  forálacha coiteanna is infheidhme maidir le CFRE, CSE+, an Ciste Comhtháthaithe, CEMI, agus maidir le CETFT mar a leagtar síos i mír 1a den Airteagal seo. [Leasú 431]

1a.   Beidh feidhm ag Teideal I, Caibidil I - Airteagal 2- mír 4 a, Caibidil II - Airteagal 5, Teideal III, Caibidil II - Airteagail 22 go 28 agus Teideal IV - Caibidil III - Cuid I- Airteagail 41 go 43 maidir le bearta cabhrach arna maoiniú ag CETFT agus beidh feidhm ag Teideal I- Caibidil 1 - Airteagal 2- míreanna 15 go 25 , chomh maith le Teideal V- Caibidil II - Cuid II - Airteagail 52 go 56 maidir le hionstraimí airgeadais dá bhforáiltear in Airteagal 74 de Rialachán (AE) .../... [An Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha CBT] agus dá dtacaítear faoi CETFT. [Leasú 432]

2.  Ní bheidh feidhm ag an Rialachán seo maidir leis an tsraith Fostaíocht agus Nuálaíocht Shóisialta agus an tsraith Sláinte de CSE+ ná maidir leis na comhpháirteanna bainistíochta dírí ná indírí de CEMI, de CTIL, de CSI ná de IBTV, ach amháin i gcás cúnamh teicniúil ar thionscnamh an Choimisiúin.

3.  Ní bheidh feidhm ag Airteagal 4 agus Airteagal 10, Caibidil %III de Theideal II, Caibidil %II de Theideal III, agus Teideal VIII maidir le CTIL, CSI agus IBTV.

4.  Ní bheidh feidhm ag Teideal VIII maidir le CEMI.

5.  Ní bheidh feidhm ag Airteagal 11 de Chaibidil II agus Airteagal 15 de Chaibidil III de Theideal II, Caibidil %I de Theideal III, Airteagal 33 go hAirteagal 36 agus Airteagal 38(1) go (4) de Chaibidil I, Airteagal 39 de Chaibidil II, Airteagal 45 de Chaibidil III de Theideal IV, Airteagail 67, 71, 73 agus 74 de Chaibidil II agus Caibidil %III de Theideal VI maidir leis cláir Interreg.

6.  Féadfaidh na Rialacháin Chiste-shonracha a liostaítear thíos rialacha a leagan síos a chomhlánóidh an Rialachán seo agus nach dtiocfaidh salach ar an Rialachán seo. I gcás amhras faoin Rialachán seo nó Rialacháin Chiste-shonracha a chur i bhfeidhm, is ag an Rialachán seo a bheidh tosaíocht:

(a)  Rialachán (AE) […] (‘Rialachán CFRE agus CC’)(21) ;

(b)  Rialachán (AE) […] (‘Rialachán CSE+’)(22) ;

(c)  Rialachán (AE) […] (‘Rialachán CCE’)(23) ;

(d)  Rialachán (AE) […] (‘Rialachán CEMI’)(24) ;

(e)  Rialachán (AE) […] (‘Rialachán CTIL’)(25) ;

(f)  Rialachán (AE) […] (‘Rialachán CSI’)(26) ;

(g)  Rialachán (AE) Uimh. […] (‘Rialachán IBTV’)(27) .

Airteagal 2

Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo, tá feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(1)  ciallaíonn “moltaí tír-shonracha ábhartha” moltaí ón gComhairle arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 121(2) agus Airteagal 121(4) agus le hAirteagal 148(4) CFAE a bhaineann leis na dúshláin struchtúracha arb iomchuí aghaidh a thabhairt orthu trí infheistíochtaí ilbhliantúla atá faoi raon feidhme na gCistí mar a leagtar amach sna Rialacháin Chiste-shonracha, agus moltaí ábhartha arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal [XX] de Rialachán (AE) [uimhir an Rialacháin nua maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh] ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle; [Leasú 54]

(1a)   ciallaíonn ‘coinníoll cumasaithe’ coinníoll criticiúil atá nithiúil agus réamhshainithe go cruinn, a bhfuil nasc dílis aige le tionchar díreach ar ghnóthú éifeachtach, éifeachtúil shainchuspóir an chláir; [Leasú 55]

(2)  ciallaíonn “dlí is infheidhme” dlí an Aontais agus an dlí náisiúnta i ndáil lena gcur i bhfeidhm;

(3)  ciallaíonn “oibríocht”:

(a)  tionscadal, conradh, gníomhaíocht nó grúpa de thionscadail arna roghnú faoi na cláir lena mbaineann;

(b)  i gcomhthéacs ionstraimí airgeadais, is éard is oibríocht ann ranníocaíocht ó chlár le hionstraim airgeadais agus an tacaíocht airgeadais ina dhiaidh sin a thugann an ionstraim airgeadais sin do na faighteoirí deiridh;

(4)  ciallaíonn “oibríocht a mbaineann tábhacht straitéiseach léi” oibríocht a dhéanann rannchuidiú príomha le gnóthú cuspóirí cláir agus a ndéantar faireachán ar leith agus bearta cumarsáide ar leith ina taobh;

(4a)  ciallaíonn ‘clár’ i gcomhthéacs CETFT, na Pleananna Straitéiseacha faoi CBT dá dtagraítear i Rialachán (AE) [...] (an Rialachán maidir le ‘Pleananna Straitéiseacha faoi CBT’); [Leasú 56]

(5)  ciallaíonn “tosaíocht”, i gcomhthéacs CTIL, CSI agus IBTV, cuspóir sonrach; i gcomhthéacs CEMI, ciallaíonn sé “cineál réimsí tacaíochta” dá dtagraítear san ainmníocht a leagtar síos in Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán CEMI;

(6)  le “cuspóir sonrach” i gcomhthéacs CEMI, tuigfear “réimsí tacaíochta” dá dtagraítear in Iarscríbhinn III de Rialachán CEMI;

(7)  ciallaíonn “comhlacht idirmheánach” aon chomhlacht dlí phoiblí nó phríobháidigh a ghníomhaíonn faoi chúram údaráis bainistíochta, nó a dhéanann feidhmeanna nó cúraimí thar ceann údaráis den sórt sin;

(8)  ciallaíonn “tairbhí”:

(a)  comhlacht dlí phoiblí nó phríobháidigh, eintiteas, bíodh pearsantacht dhlítheanach aige nó ná bíodh, nó duine nádúrtha, atá freagrach as oibríochtaí a thionscnamh nó oibríochtaí a thionscnamh agus a chur chun feidhme araon;

(b)  i gcomhthéacs comhpháirtíochtaí príobháideacha poiblí (CPP), an comhlacht dlí phoiblí a bhfuil oibríocht CPP á tionscnamh aige nó an comhpháirtí príobháideach a roghnaíodh chun an oibríocht sin a chur chun feidhme;

(c)  i gcomhthéacs scéimeanna Státchabhrach, an comhlacht nó an gnóthas, de réir mar is iomchuí, a fhaigheann an chabhair, ach amháin i gcás go bhfuil an chabhair in aghaidh an ghnóthais níos lú ná EUR 200 000 , agus sa chás sin, féadfaidh an Ballstát lena mbaineann a chinneadh gurb é an tairbhí an comhlacht a dheonaíonn an chabhair, gan dochar do Rialacháin (AE) Uimh. 1407/2013(28), (AE) Uimh. 1408/2013(29) agus (AE) Uimh. 717/2014(30) ón gCoimisiún; [Leasú 57]

(d)  i gcomhthéacs ionstraimí airgeadais, an comhlacht a chuireann an ciste sealbhaíochta chun feidhme nó, i gcás nach bhfuil aon struchtúr ciste sealbhaíochta ann, an comhlacht a chuireann an ciste sonrach chun feidhme nó, i gcás inarb é an t‑údarás bainistíochta a bhainistíonn an ionstraim airgeadais, an t‑údarás bainistíochta;

(9)  ciallaíonn “ciste do thionscadail bheaga” oibríocht i gclár faoi Interreg a bhfuil sé mar aidhm léi tionscadail de thoirt airgeadais theoranta, lena n-áirítear tionscadail idir daoine a roghnú agus a chur chun feidhme; [Leasú 58]

(10)  ciallaíonn “sprioc” luach réamhaontaithe atá le baint amach faoi dheireadh na clárthréimhse i ndáil le táscaire a áirítear faoi chuspóir sonrach;

(11)  ciallaíonn “garsprioc” luach idirmheánach atá le bheith bainte amach ag tráth ar leith le linn na clárthréimhse i ndáil le táscaire a áirítear faoi chuspóir sonrach;

(12)  ciallaíonn “táscaire aschuir” táscaire lena dtomhaisfear táirgí insoláthartha sonracha na hidirghabhála;

(13)  ciallaíonn “táscaire toraidh” táscaire lena dtomhaisfear éifeachtaí gearrthéarmacha na n‑idirghabhálacha sin a bhfuil tacaíocht á tabhairt dóibh, go háirithe maidir leis na seolaithe díreacha, an spriocdhaonra nó úsáideoirí an bhonneagair;

(14)  ciallaíonn “oibríocht CPP” oibríocht a chuirtear chun feidhme faoi chomhpháirtíocht idir comhlachtaí poiblí agus an earnáil phríobháideach i gcomhréir le comhaontú CPP, agus a bhfuil sé mar aidhm léi seirbhísí poiblí a sholáthar trí chomhroinnt riosca, trí shaineolas na hearnála príobháidí a chomhthiomsú nó trí fhoinsí breise caipitil;

(15)  ciallaíonn “ionstraim airgeadais” struchtúr trína gcuirtear táirgí airgeadais ar fáil;

(16)  ciallaíonn “táirge airgeadais” infheistíochtaí cothromais nó cuasachothromais, iasachtaí agus ráthaíochtaí mar a shainmhínítear in Airteagal 2 de Rialachán (AE, Euratom) [...] (‘an Rialachán Airgeadais’) iad;

(17)  ciallaíonn “faighteoir deiridh” duine dlítheanach nó duine nádúrtha a fhaigheann tacaíocht airgeadais as na Cistí ó thairbhí a bhfuil ciste aige do thionscadal beag nó as ionstraim airgeadais;

(18)  ciallaíonn “ranníocaíocht chláir” an tacaíocht ó na Cistí agus an cómhaoiniú náisiúnta poiblí agus príobháideach, más ann dó sin, d’ionstraim airgeadais;

(19)  ciallaíonn “comhlacht atá ag cur ionstraim airgeadais chun feidhme” comhlacht a rialaítear faoin dlí poiblí nó príobháideach agus a dhéanann cúraimí ciste sealbhaíochta nó ciste shonraigh;

(20)  ciallaíonn “ciste sealbhaíochta” ciste arna bhunú ag údarás bainistíochta faoi chlár amháin nó níos mó chun ionstraimí airgeadais a chur chun feidhme trí chiste sonrach amháin nó níos mó;

(21)  ciallaíonn “ciste sonrach” ciste arna bhunú ag údarás bainistíochta nó ag ciste sealbhaíochta lena gcuireann siad táirgí airgeadais a chur ar fáil d’fhaighteoirí deiridh; [Leasú 59]

(22)  ciallaíonn “éifeacht ghiarála” méid an mhaoinithe in-aisíoctha a chuirtear ar fáil d’fhaighteoirí deiridh roinnte ar mhéid na ranníocaíochta as na Cistí;

(23)  ciallaíonn “cóimheas iolraitheora” i gcomhthéacs ionstraimí ráthaíochta cóimheas idir luach na n‑iasachtaí, na n‑infheistíochtaí cothromais nó na n‑infheistíochtaí cuasachothromais foluiteacha nua a íocadh amach, agus an méid den ranníocaíocht ón gclár a cuireadh i leataobh mar a aontaíodh i gconarthaí ráthaíochta chun caillteanais a bhfuil coinne leo agus nach bhfuil coinne leo as na hiasachtaí nua, na hinfheistíochtaí cothromais nua agus na hinfheistíochtaí cuasachothromais nua sin a chúiteamh;

(24)  ciallaíonn “costais bhainistíochta” costais dhíreacha nó indíreacha a aisíocadh ar bhonn fianaise ar chaiteachas a rinneadh chun na hionstraimí airgeadais a chur chun feidhme;

(25)  ciallaíonn “táillí bainistíochta” praghas i leith seirbhísí a sholáthar, mar a cinneadh sa chomhaontú cistiúcháin idir an t‑údarás bainistíochta agus an comhlacht a bhfuil ciste sealbhaíochta nó ciste sonrach á chur chun feidhme aige; agus, i gcás inarb infheidhme, idir an comhlacht a bhfuil ciste sealbhaíochta á chur chun feidhme aige agus an comhlacht a bhfuil ciste sonrach á chur chun feidhme aige;

(26)  ciallaíonn “athlonnú” aistriú na gníomhaíochta céanna nó aistriú gníomhaíochta comhchosúla, nó cuid den ghníomhaíocht sin, laistigh de bhrí Airteagal 2(61a) de Rialachán (AE) Uimh 651/2014(31) ón gCoimisiún an 17 Meitheamh 2014 ina ndearbhaítear go bhfuil catagóirí áirithe cabhrach comhoiriúnach leis an margadh inmheánach i gcur i bhfeidhm Airteagal 107 agus Airteagal 108 CFAE;

(27)  ciallaíonn “ranníocaíocht phoiblí” aon ranníocaíocht le haghaidh maoiniú oibríochtaí arb é is foinse di buiséad údarás poiblí náisiúnta, réigiúnach nó áitiúil, nó buiséad aon ghrúpála Eorpaí um chomhar críochach arna bhunú i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1082/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (32), an buiséad de chuid an Aontais a chuirtear ar fáil do na Cistí, buiséad comhlachtaí dlí phoiblí nó buiséad comhlachas d’údaráis phoiblí nó de chomhlachtaí dlí phoiblí agus, chun críche an ráta cómhaoinithe do chláir CSE+ nó do thosaíochtaí a chinneadh, is féidir aon acmhainní airgeadais arna ranníoc go comhchoiteann ag fostóirí agus ag oibrithe a áireamh;

(28)  ciallaíonn “bliain chuntasaíochta” an tréimhse idir an 1 Iúil agus an 30 Meitheamh den chéad bhliain eile, ach amháin an chéad bhliain den tréimhse clársceidealaithe arb í an tréimhse ó dháta tosaigh na hincháilitheachta caiteachais go dtí an 30 Meitheamh 2022 í; i gcás na bliana cuntasaíochta deiridh, ciallaíonn sé an tréimhse ón 1 Iúil 2029 go dtí an 30 Meitheamh 2030;

(29)  ciallaíonn “neamhrialtacht” aon sárú ar an dlí is infheidhme, de thoradh gníomh nó faillí a rinne oibreoir eacnamaíoch a bhfuil baint aige le cur chun feidhme na gCistí, a bhfuil sé d’éifeacht aige, nó a mbeadh sé d’éifeacht aige, dochar a dhéanamh do bhuiséad ginearálta an Aontais trí chaiteachas gan údar a ghearradh ar an mbuiséad sin;

(30)  ciallaíonn “easnamh tromchúiseach” easnamh ar fheidhmiú éifeachtach na gcóras bainistithe agus rialaithe atá ag clár a fhágann gur gá feabhsuithe móra a dhéanamh ar na córais bhainistithe agus rialaithe agus má dhéantar aon cheann de na príomhcheanglais 2, 4, 5, 9, 12, 13 agus 15 dá dtagraítear in Iarscríbhinn X, nó dhá cheann nó níos mó de na príomhcheanglais eile, a mheas mar chatagóirí 3 agus 4 den Iarscríbhinn sin;

(31)  ciallaíonn “ráta earráidí iomlán” suim na n‑earráidí randamacha réamh-mheasta agus, más infheidhme, earráidí sistéamacha agus earráidí aimhrialta neamhcheartaithe, arna roinnt ar an daonra;

(32)  ciallaíonn “ráta earráidí iarmharacha” an ráta earráidí iomlán lúide na ceartúcháin airgeadais arna gcur i bhfeidhm ag an mBallstát atá ceaptha na rioscaí a laghdú a shainaithin an t‑údarás iniúchóireachta ina iniúchtaí ar oibríochtaí;

(33)  ciallaíonn ‘oibríocht lánchríochnaithe’ oibríocht atá lánchríochnaithe go fisiceach nó curtha chun feidhme go hiomlán agus a bhfuil na híocaíochtaí gaolmhara go léir ina leith íoctha ag tairbhithe agus a bhfuil an ranníocaíocht phoiblí chomhfhreagrach ina leith íoctha leis na tairbhithe;

(34)  ciallaíonn “aonad samplála” ceann de na haonaid, lena n‑áirítear oibríocht, tionscadal laistigh d’oibríocht nó éileamh ar íocaíocht ag tairbhí, ar a roinntear daonra chun críocha samplála;

(35)  ciallaíonn “cuntas eascró”, i gcás oibríocht CPP, cuntas bainc a chumhdaítear le comhaontú i scríbhinn idir tairbhí ar comhlacht poiblí é agus an comhpháirtí príobháideach arna fhormheas ag an údarás bainistíochta nó comhlacht idirmheánach agus a úsáidtear le haghaidh íocaíochtaí le linn na tréimhse incháilitheachta nó tar éis na tréimhse incháilitheachta;

(36)  ciallaíonn “rannpháirtí” duine nádúrtha a bhaineann tairbhe as oibríocht ach nach bhfaigheann tacaíocht airgeadais ó na Cistí;

(36a)  ciallaíonn ‘bunphrionsabal éifeachtúlachta fuinnimh’ tús áite a thabhairt i bpleanáil, beartas agus cinntí infheistíochta fuinnimh, do bhearta a dhéanann éileamh agus soláthar fuinnimh níos éifeachtúla; [Leasú 60]

(37)  ciallaíonn ‘díonadh ar an aeráid’ próiseas lena n-áirithítear go bhfuil bonneagar seasmhach i gcoinne thionchair dhíobhálacha na haeráide i gcomhréir le caighdeáin atá aitheanta go hidirnáisiúnta nó rialacha agus treoir náisiúnta, i gcás ina bhfuil siad sin ar fáil, go n-urramaítear bunphrionsabal na héifeachtúlachta fuinnimh agus go roghnaítear conairí sonracha maidir le laghdú astaíochtaí agus dícharbónú; [Leasú 61]

(37a)  ciallaíonn ‘BEI’ an Banc Eorpach Infheistíochta, an Ciste Eorpach Infheistíochta nó aon fhochuideachta den Bhanc Eorpach Infheistíochta. [Leasú 62]

Airteagal 3

Teorainneacha ama a ríomh le haghaidh gníomhaíochtaí de chuid an Choimisiúin

I gcás ina leagfar síos teorainn ama le haghaidh gníomhaíocht de chuid an Choimisiúin, cuirfear tús leis an tréimhse ama sin nuair a bheidh an fhaisnéis uile i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar síos sa Rialachán seo nó i Rialacháin Chiste-shonracha curtha isteach ag an mBallstát.

Cuirfear an teorainn ama sin ar fionraí ón lá tar éis an dáta ar a seolfaidh an Coimisiún a bharúlacha nó a iarraidh ar dhoiciméid athbhreithnithe chuig an mBallstát go dtí go dtabharfaidh an Ballstát freagra ar an gCoimisiún.

CAIBIDIL II

Cuspóirí beartais agus prionsabail maidir leis an tacaíocht ó na Cistí

Airteagal 4

Cuspóirí beartais

1.  Tacóidh CFRE, CSE+, an Ciste Comhtháthaithe agus CEMI leis na cuspóirí beartais seo a leanas:

(a)  Eoraip níos iomaíche agus níos cliste trí chur chun cinn a dhéanamh ar aistriú eacnamaíoch nuálaíoch agus cliste agus trí fhiontair bheaga agus mheánmhéide a neartú; [Leasú 63]

(b)  Eoraip sheasmhach, níos glaise, a fheidhmeoidh ar bheagán carbóin agus a aistreoidh chuig geilleagar carbóin glan-nialasach, trí aistriú fuinnimh glan agus cóir, infheistíocht ghlas agus ghorm, an geilleagar ciorclach, maolú ar an athrú aeráide agus oiriúnú aeráide agus cosc agus bainistiú rioscaí a chur chun cinn; [Leasú 64]

(c)  Eoraip níos nasctha tríd an tsoghluaisteacht, lena n-áirítear soghluaisteacht chliste agus inbhuanaithe, agus an nascacht réigiúnach TFC a fheabhsú; [Leasú 65]

(d)  Eoraip níos sóisialta agus níos cuimsithí lena gcuirtear chun feidhme Colún Eorpach na gCeart Sóisialta; [Leasú 66]

(e)  Eoraip atá níos gaire do na saoránaigh trí fhorbairt inbhuanaithe chomhtháite na réigiún, na limistéar agus na dtionscnamh áitiúil uile a chothú. [Leasú 67]

2.  Rannchuideoidh CFRE, CSE+ agus an Ciste Comhtháthaithe le gníomhaíochtaí an Aontais ar mhaithe lena chomhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a neartú i gcomhréir le hAirteagal 174 CFAE, trí na spriocanna seo a leanas a shaothrú:

(a)  Infheistíocht le haghaidh fáis agus post i mBallstáit agus i réigiúin, lena dtacófar le tacaíocht ó CFRE, ó CSE+ agus ón gCiste Comhtháthaithe; agus

(b)  ‘Comhar críochach Eorpach’ (Interreg), lena dtacófar le tacaíocht ó CFRE.

3.  Áiritheoidh na Ballstáit díonadh ar an athrú aeráide d’oibríochtaí ábhartha tríd an bpróiseas pleanála agus cur chun feidhme iomlán agus tabharfaidh siad faisnéis faoin tacaíocht a thugtar do chuspóirí i ndáil leis an gcomhshaol agus leis an aeráid ag úsáid modheolaíocht atá bunaithe ar chineálacha idirghabhála do gach ceann de na Cistí. Is é a bheidh sa mhodheolaíocht sin ualú sonrach a shannadh don tacaíocht arna soláthar ar leibhéal a léireoidh an méid rannchuidithe atá sa tacaíocht den sórt sin le haghaidh cuspóirí aeráide agus cuspóirí aeráide. I gcás CFRE, CSE+ agus an Chiste Chomhtháthaithe, cuirfear na hualaithe i gceangal le diminsin agus cóid le haghaidh na gcineálacha idirghabhála a leagtar síos in Iarscríbhinn I. [Leasú 68]

4.  De réir a bhfreagrachtaí faoi seach agus i gcomhréir le prionsabail na coimhdeachta agus an rialachais il-leibhéil, áiritheoidh na Ballstáit agus an Coimisiún comhordú, comhlántacht agus comhleanúnachas idir na Cistí agus ionstraimí eile an Aontais amhail an Clár Tacaíochta um Athchóiriú, lena n-áirítear an Uirlis Athchóiriúcháin agus an Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil. Déanfaidh siad sásraí comhordúcháin idir an lucht freagrachta a optamú chun dúbailt a sheachaint le linn na pleanála agus an chur chun feidhme. [Leasú 69]

4a.   Déanfaidh na Ballstáit agus an Coimisiún comhlíonadh rialacha státchabhrach ábhartha a áirithiú. [Leasú 70]

Airteagal 5

Bainistíocht chomhroinnte

1.  Déanfaidh na Ballstáit, i gcomhréir lena gcreat institiúideach agus dlíthiúil, agus an Coimisiún an chuid de bhuiséad an Aontais atá leithdháilte ar na Cistí a chur chun feidhme faoi bhainistíocht chomhroinnte i gcomhréir le hAirteagal [63] de Rialachán (AE, Euratom) [uimhir an Rialacháin Airgeadais nua] (an ‘Rialachán Airgeadais’). [Leasú 71]

2.  Mar sin féin, Gan dochar d’Airteagal 1(2), is é an Coimisiún a dhéanfaidh an méid tacaíochta arna aistriú ón gCiste Comhtháthaithe chuig an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa (SCE), an Tionscnamh Uirbeach Eorpach, Infheistíochtaí Nuálacha Idir-réigiúnacha, an méid tacaíochta arna aistriú ó CSE+ chuig an gcomhar trasnáisiúnta, na méideanna arna ranníoc le InvestEU37 agus cúnamh teicniúil ar thionscnamh ón gCoimisiún a chur chun feidhme faoi bhainistíocht dhíreach nó indíreach i gcomhréir le [pointe (a) agus pointe (c) d’Airteagal 62(1)] den Rialachán Airgeadais. [Leasú 72]

3.  Féadfaidh an Coimisiún, le comhaontú an Bhallstáit agus an réigiúin lena mbaineann, comhar na réigiún is forimeallaí mar chuid de sprioc an chomhair chríochaigh Eorpaigh a chur chun feidhme faoi bhainistíocht indíreach. [Leasú 73]

Airteagal 6

Comhpháirtíocht agus rialachas il-leibhéil

1.  Eagróidh gach Ballstát comhpháirtíocht leis na húdaráis inniúla réigiúnacha agus áitiúla. Beidh na comhpháirtithe seo a leanas ar a laghad mar chuid den chomhpháirtíocht sin:

(a)  I gcás an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta agus gach cláir aonair, déanfaidh gach Ballstát, i gcomhréir lena gcreat institiúideach agus dlíthiúil comhpháirtíocht lánfheidhme agus éifeachtach a eagrú. Beidh na comhpháirtithe seo a leanas ar a laghad mar chuid den chomhpháirtíocht sin; [Leasú 74]

(b)  údaráis réigiúnacha, áitiúla, uirbeacha agus údaráis phoiblí eile; [Leasú 75]

(c)  comhlachtaí a dhéanann ionadaíocht ar an tsochaí shibhialta, amhail comhpháirtithe comhshaoil, eagraíochtaí neamh-rialtasacha agus comhlachtaí atá freagrach as an gcuimsiú sóisialta, na cearta bunúsacha, cearta daoine faoi mhíchumas, an comhionannas inscne agus an neamh-idirdhealú a chur chun cinn. [Leasú 76]

(ca)   institiúidí taighde agus ollscoileanna, i gcás inarb iomchuí. [Leasú 77]

2.  I gcomhréir le prionsabal an rialachais il-leibhéil agus ag leanúint cur chuige ó bhun aníos, déanfaidh na Ballstáit na comhpháirtithe sin rannpháirteach in ullmhú na gComhaontuithe Comhpháirtíochta agus i rith ullmhú, chur chun feidhme agus mheastóireacht na gclár, lena n-áirítear trí rannpháirtíocht sna coistí faireacháin i gcomhréir le hAirteagal 34. Sa chomhthéacs sin, déanfaidh na Ballstáit céatadán iomchuí de na hacmhainní ó na Cistí a leithdháileadh d’fhothú acmhainneacht riaracháin na gcomhpháirtithe sóisialta agus na n-eagraíochtaí ón tsochaí shibhialta. Le haghaidh cláir thrasteorann, áireoidh na Ballstáit lena mbaineann comhpháirtithe ó na Ballstáit rannpháirteacha uile sa phróiseas. [Leasuithe 78 agus 459]

3.  Déanfar an chomhpháirtíocht a eagrú agus a chur chun feidhme i gcomhréir le Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 240/2014 ón gCoimisiún(33) . Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 107, maidir le leasuithe ar Rialachán Tarmligthe (AE) 240/2014, chun an Rialachán Tarmligthe sin a oiriúnú don Rialachán seo. [Leasú 79]

4.  Uair amháin in aghaidh na bliana ar a laghad, rachaidh an Coimisiún i gcomhairle leis na heagraíochtaí a dhéanann ionadaíocht ar na comhpháirtithe ar leibhéal an Aontais maidir le cur chun feidhme na gclár, agus tuairisceoidh sé chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir leis an toradh. [Leasú 80]

Airteagal  6a

Prionsabail Chothrománacha

1.  Déanfaidh na Ballstáit agus an Coimisiún urraim do chearta bunúsacha agus do chomhlíonadh an Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh a áirithiú i gcur chun feidhme na gCistí.

2.  Áiritheoidh na Ballstáit agus an Coimisiún go gcuirfear comhionannas idir fir agus mná, príomhshruthú inscne agus comhtháthú na gné inscne san áireamh agus go gcuirfear chun cinn iad i rith ullmhú agus chur chun feidhme na gclár, lena n-áirítear maidir le faireachán, tuairisciú agus meastóireacht.

3.  Glacfaidh na Ballstáit agus an Coimisiún na céimeanna iomchuí chun aon idirdhealú atá bunaithe ar inscne, ar thionscnamh ciníoch nó eitneach, ar reiligiún nó ar chreideamh, ar mhíchumas, ar aois nó ar chlaonadh gnéasach a chosc le linn ullmhú, chur chun feidhme, fhaireachán, thuairisciú agus mheastóireacht na gclár. Go háirithe, déanfar inrochtaineacht do dhaoine faoi mhíchumas a chur san áireamh i rith ullmhú agus chur chun feidhme na gclár.

4.  Déanfar cuspóirí na gCistí a shaothrú i gcomhréir le prionsabal na forbartha inbhuanaithe, ag cur san áireamh Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe agus le cur chun cinn an Aontais ar an sprioc cáilíocht an chomhshaoil a chaomhnú, a chosaint agus a fheabhsú agus an t-athrú aeráide a chomhrac, ag cur san áireamh an prionsabal gurb é údar an truaillithe a íocfaidh as, mar a leagtar amach in Airteagal 191(1) agus (2) CFAE.

Áiritheoidh na Ballstáit agus an Coimisiún go gcuirfear ceanglais chosaint an chomhshaoil, éifeachtúlacht acmhainní, bunphrionsabal na héifeachtúlachta fuinnimh, aistriú fuinnimh a bheidh cóir go sóisialta, maolú ar an athrú aeráide agus oiriúnú don athrú aeráide, bithéagsúlacht, athléimneacht ó thubaistí agus cosc ar rioscaí agus bainistíocht riosca chun cinn agus na Comhaontuithe Comhpháirtíochta agus na cláir á n-ullmhú agus á gcur chun feidhme. Beidh sé mar sprioc acu infheistíochtaí i ndáil le táirgeadh, le próiseáil, le dáileadh, le stóráil nó le dóchán breoslaí iontaise a sheachaint. [Leasú 81]

Teideal II

CUR CHUIGE STRAITÉISEACH

CAIBIDIL I

Comhaontú Comhpháirtíochta

Airteagal 7

An Comhaontú Comhpháirtíochta a ullmhú agus a chur isteach

1.  Ullmhóidh gach Ballstát Comhaontú Comhpháirtíochta ina leagfar amach socruithe d’úsáid na gCistí ar bhealach éifeachtach agus éifeachtúil don tréimhse ón 1 Eanáir 2021 go dtí an 31 Nollaig 2027. Déanfar Comhaontú Comhpháirtíochta mar sin a ullmhú i gcomhréir leis an gcód iompair arna bhunú ag Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 240/2014 ón gCoimisiún. [Leasú 82]

2.  Cuirfidh an Ballstát an Comhaontú Comhpháirtíochta faoi bhráid an Choimisiúin sula gcuirfidh sé an chéad chlár faoina bhráid, nó an tráth céanna, ach ní nach déanaí ná an 30 Aibreán 2021. [Leasú 83]

3.  Féadfar an Comhaontú Comhpháirtíochta a chur isteach in éineacht leis an gClár Náisiúnta um Athchóiriú bliantúil ábhartha agus an Plean Náisiúnta don Fhuinneamh agus don Aeráid. [Leasú 84]

4.  Déanfaidh an Ballstát an Comhaontú Comhpháirtíochta a tharraingt suas i gcomhréir leis an teimpléad a leagtar amach in Iarscríbhinn II. Féadfaidh sé an Comhaontú Comhpháirtíochta a chuimsiú i gceann dá chláir.

5.  Féadfar cláir faoi Interreg a chur faoi bhráid an Choimisiúin sula gcuirfear an Comhaontú Comhpháirtíochta faoina bhráid.

Airteagal 8

Inneachar an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta

Beidh na heilimintí seo a leanas sa Chomhaontú Comhpháirtíochta:

(a)  na cuspóirí beartais atá roghnaithe ag léiriú cé na Cistí agus na cláir lena saothrófar iad agus an t‑údar atá leis sin, agus i gcás inarb ábhartha, an t‑údar atá le húsáid a bhaint as an modh seachadta faoi InvestEU, ag cur san áireamh agus ag liostú na moltaí tír-shonracha ábhartha, chomh maith le dúshláin réigiúnacha; [Leasú 85]

(b)  i gcás gach ceann de na cuspóirí beartais atá roghnaithe dá dtagraítear i bpointe (a):

(i)  achoimre ar na roghanna beartais agus na príomhthorthaí a bhfuil súil leo i gcás gach Ciste, lena n‑áirítear, i gcás inarb ábhartha, úsáid InvestEU; [Leasú 86]

(ii)  comhordú, críochú agus comhlántachtaí idir na Cistí agus, i gcás inarb iomchuí, chomhordú idir cláir náisiúnta agus cláir réigiúnacha, go háirithe maidir le Pleananna Straitéiseacha CBT dá dtagraítear i Rialachán (AE) [...] (an ‘Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha CBT’); [Leasú 87]

(iii)  comhlántachtaí agus sineirgí idir na Cistí agus ionstraimí eile de chuid an Aontais, lena n-áirítear tionscadail chomhtháite straitéiseacha agus tionscadail nádúir straitéiseacha faoi LIFE, agus, i gcás inarb iomchuí, tionscadail a chistítear faoi Fhís Eorpach; [Leasú 88]

(iiia)   gnóthú spriocanna, beartas agus beart faoi na Pleananna Náisiúnta don Fhuinneamh agus don Aeráid; [Leasú 89]

(c)  an réamh-leithdháileadh airgeadais ó gach ceann de na Cistí de réir an chuspóra beartais ar an leibhéal náisiúnta agus i gcás inarb iomchuí ar an leibhéal réigiúnach, ag urramú na rialacha Ciste-shonracha maidir le comhdhlúthú téamach; [Leasú 90]

(d)  i gcás inarb ábhartha, miondealú na n‑acmhainní airgeadais de réir catagóir réigiún arna tharraingt suas i gcomhréir le hAirteagal 102(2) agus méideanna na leithdháiltí atáthar a mholadh a aistriú idir catagóirí réigiún de bhun Airteagal 105; [Leasú 91]

(e)  na méideanna atá le ranníoc le InvestEU de réir Ciste agus de réir catagóir réigiún; [Leasú 92]

(f)  an liosta de chláir atá pleanáilte faoi na Cistí maille leis na réamh-leithdháiltí airgeadais a bhaineann leo de réir Ciste agus an ranníocaíocht náisiúnta chomhfhreagrach de réir catagóir réigiún;

(g)  achoimre ar na gníomhaíochtaí a dhéanfaidh an Ballstát lena mbaineann chun a achmainneacht riaracháin a threisiú maidir le cur chun feidhme na gCistí agus maidir lena chóras bainistithe agus rialaithe; [Leasú 93]

(ga)   i gcás inarb iomchuí, cur chuige comhtháite chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin dhéimeagrafacha agus / nó riachtanais shonracha na réigiún agus na limistéar; [Leasú 94]

(gb)   straitéis infheictheachta agus chumarsáide. [Leasú 95]

Féadfaidh BEI, arna iarraidh sin ag Ballstáit, páirt a ghlacadh in ullmhú an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta, agus i ngníomhaíochtaí a bhaineann le hoibríochtaí a ullmhú, ionstraimí airgeadais agus CPPanna. [Leasú 96]

Maidir le sprioc an chomhair chríochaigh Eorpaigh (Interreg), ní bheidh sa Chomhaontú Comhpháirtíochta ach an liosta de na cláir atá pleanáilte agus na riachtanais infheistíochta tras-teorann sa Bhallstát lena mbaineann. [Leasú 97]

Airteagal 9

An Comhaontú Comhpháirtíochta a fhormheas

1.  Déanfaidh an Coimisiún measúnú ar an gComhaontú Comhpháirtíochta agus an bhfuil sé i gcomhréir leis an Rialachán seo agus leis na rialacha Ciste-shonracha. Ina mheasúnú, déanfaidh an Coimisiún, na forálacha d’Airteagal 4 agus Airteagal 6, na moltaí tír-shonracha ábhartha, chomh maith leis na bearta atá nasctha le pleananna comhtháite náisiúnta don fhuinneamh agus don aeráid agus an bealach ina dtéitear i ngleic leo a chur san áireamh. [Leasú 98]

2.  Féadfaidh an Coimisiún barúlacha a thabhairt laistigh de trí dhá mhí ón dáta a chuirfidh an Ballstát an Comhaontú Comhpháirtíochta faoina bhráid. [Leasú 99]

3.  Déanfaidh an Ballstát athbhreithniú ar an gComhaontú Comhpháirtíochta ag cur bharúlacha an Choimisiúin san áireamh laistigh de mhí amháin ón dáta ar cuireadh isteach iad. [Leasú 100]

4.  Glacfaidh an Coimisiún cinneadh trí bhíthin gníomh cur chun feidhme lena bhformheasfar an Comhaontú Comhpháirtíochta tráth nach déanaí ná ceithre mhí tar éis an chéad dáta a chuir an Ballstát lena mbaineann an Comhaontú Comhpháirtíochta faoina bhráid. Ní leasófar an Comhaontú Comhpháirtíochta. [Leasú 101]

5.  Más rud é, de bhun Airteagal 7(4), go gcuimsítear an Comhaontú Comhpháirtíochta i gclár, glacfaidh an Coimisiún cinneadh trí bhíthin gníomh cur chun feidhme lena bhformheasfar an clár sin tráth nach déanaí ná sé mhí tar éis an dáta a chuir an Ballstát lena mbaineann faoina bhráid é.

Airteagal 10

Úsáid CFRE, CSE+, an Chiste Comhtháthaithe agus CEMI arna seachadadh trí InvestEU

1.  An méid ó Amhail ón 1 Eanáir 2023, féadfaidh na Ballstáit, le comhaontú an údaráis bhainistithe lena mbaineann, suas le 2% de CFRE, ó CSE+, ón gCiste den Chiste Comhtháthaithe agus ó CEMI atá le ranníoc le trí InvestEU agus le seachadadh trí ráthaíochtaí buiséadacha, féadfaidh na Ballstáit é a leithdháileadh sa Chomhaontú Comhpháirtíochta nó san iarraidh ar leasú ar chlár. Ní bheidh an méid atá le ranníoc le InvestEU níos mó ná 5 % Féadfar leithdháileadh breise suas le 3% den leithdháileadh iomlán de gach Ciste a dhéanamh do InvestEU faoin athbhreithniú meántéarma. Beidh ranníocaíochtaí den sórt sin ar fáil d’infheistíochtaí i gcomhréir le cuspóirí an bheartais comhtháthaithe agus sa chatagóir céanna réigiún a ndírítear orthu leis an Cistí tionscnaimh. Tráth ar bith a dhéantar méid de CFRE, CSE+, Chiste Comhtháthaithe a ranníoc le InvestEU, beidh feidhm ag na coinníollacha cumasaithe faoi mar a bhfuil tuairisc orthu in Airteagal 11 agus in Iarscríbhínní III agus IV den Rialachán seo. Ní fhéadfar ach acmhainní blianta féilire atá le teacht a leithdháileadh. [Leasú 428]

2.  I gcás an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta, féadfar acmhainní na bliana féilire reatha agus na mblianta féilire atá le teacht a leithdháileadh. I gcás iarraidh ar leasú ar chlár, ní fhéadfar ach acmhainní na mblianta féilire atá le teacht a leithdháileadh. [Leasú 103]

3.  Úsáidfear an méid dá dtagraítear i mír 1 chun soláthar don chuid den ráthaíocht ón Aontas atá in urrann an Bhallstáit faoi seach. [Leasú 104]

4.  Mura bhfuil comhaontú ranníocaíochta, mar a leagtar amach in Airteagal [9] de [Rialachán InvestEU], tugtha i gcrích faoin 31 Nollaig 2021 2023 le haghaidh méid dá dtagraítear i mír 1 atá leithdháilte sa Chomhaontú Comhpháirtíochta, cuirfidh an Ballstát iarraidh ar leasú ar chlár nó ar chláir isteach d’fhonn an méid comhfhreagrach a úsáid. [Leasú 105]

An comhaontú ranníocaíochta le haghaidh méid dá dtagraítear i mír 1 a leithdháiltear in iarraidh ar leasú ar chlár, déanfar é a thabhairt i gcrích, nó a leasú de réir mar a bheidh, an tráth céanna le glacadh an chinnidh lena leasaítear an clár. [Leasú 106]

5.  Mura mbeidh comhaontú ráthaíochta, mar a leagtar amach in Airteagal [9] de [Rialachán InvestEU] é, tugtha i gcrích laistigh de naoi mí ón tráth a fhormheasfar an comhaontú ranníocaíochta, na méideanna faoi seach arna n-íoc isteach sa chiste don soláthar coiteann mar sholáthar, déanfar iad a aistriú ar ais chuig an gclár nó chuig na cláir bhunaidh agus cuirfidh an Ballstát iarraidh chomhfhreagrach ar leasú ar chlár isteach. Sa chás ar leith sin, féadfar acmhainní ó bhlianta féilire roimhe sin a mhodhnú, ar choinníoll nach bhfuil na gealltanais curtha chun feidhme go fóill. [Leasú 107]

6.  Mura mbeidh comhaontú ráthaíochta, mar a leagtar amach in Airteagal [9] de [Rialachán InvestEU] é, curtha i gcrích ina iomláine laistigh de cheithre bliana tar éis shíniú an chomhaontaithe ráthaíochta, féadfaidh an Ballstát a iarraidh go gcaithfear i gcomhréir le mír 5 le méideanna a gealladh sa chomhaontú ráthaíochta ach nach gcumhdaíonn iasachtaí foluiteacha ná ionstraimí rioscúla.

7.  Acmhainní a gineadh leis na méideanna arna ranníoc le InvestEU, nó atá inchurtha i leith na méideanna sin, agus a seachadadh trí ráthaíochtaí buiséadacha, cuirfear ar fáil do na Ballstáit agus don údarás áitiúil nó réigiúnach lena mbaineann an ranníocaíocht iad agus úsáidfear le haghaidh tacaíochta iad faoin gcuspóir céanna nó faoi na cuspóirí céanna i bhfoirm ionstraimí airgeadais. [Leasú 108]

8.  Déanfaidh an Coimisiún athbhuiséadú ar na méideanna arna ranníoc nár úsáideadh faoi InvestEU don bhliain ina bhformheastar an leasú comhfhreagrach ar chlár. Ní fhéadfaidh an t‑athbhuiseadú sin dul níos faide ná 2027.

An teorainn ama do shaoradh an méid athbhuiséadaithe i gcomhréir le hAirteagal 99, tosóidh sé ón mbliain ina ndéantar an ranníocaíocht a athbhuiséadú.

CAIBIDIL II

Coinníollacha cumasaithe agus creat feidhmíochta

Airteagal 11

Coinníollacha cumasaithe

1.  I gcás gach cuspóra sonraí, leagtar síos sa Rialachán seo coinníollacha ar réamhriachtanais iad chun é a chur chun feidhme go héifeachtach agus go héifeachtúil (‘coinníollacha cumasaithe’). Beidh feidhm ag coinníollacha cumasaithe a mhéid a rannchuideoidh siad le gnóthú chuspóirí sonracha an chláir. [Leasú 109]

In Iarscríbhinn III, leagtar síos coinníollacha cumasaithe cothrománacha is infheidhme maidir leis na cuspóirí sonracha uile agus na critéir is gá chun measúnú a dhéanamh ar chomhlíonadh na gcoinníollacha sin.

In Iarscríbhinn IV, leagtar síos coinníollacha cumasaithe do CFRE, an Ciste Comhtháthaithe agus CSE+ agus na critéir is gá chun measúnú a dhéanamh ar chomhlíonadh na gcoinníollacha sin.

2.  Nuair a bheidh an Ballstát ag ullmhú cláir nó ag tabhairt isteach cuspóir sonrach nua mar chuid de leasú ar chlár, déanfaidh sé a mheas an bhfuil na coinníollacha cumasaithe a bhaineann leis an gcuspóir sonrach atá roghnaithe comhlíonta. Tá coinníoll cumasaithe comhlíonta má tá na critéir ghaolmhara uile sásaithe. Déanfaidh an Ballstát, i ngach clár nó sa leasú ar chlár, na coinníollacha cumasaithe atá comhlíonta agus nach bhfuil comhlíonta a shainaithint agus má mheasann sé go bhfuil coinníoll cumasaithe comhlíonta, tabharfaidh sé an t-údar leis sin. Arna iarraidh sin do Bhallstát, féadfaidh BEI rannchuidiú le measúnú ar na gníomhaíochtaí is gá chun na coinníollacha cumasaithe ábhartha a chomhlíonadh. [Leasú 110]

3.  Mura bhfuil coinníoll cumasaithe comhlíonta tráth formheasta an chláir nó an leasaithe ar chlár, tabharfaidh an Ballstát tuairisc don Choimisiún a luaithe a mheasfaidh sé go bhfuil an coinníoll cumasaithe comhlíonta, maille leis an údar leis sin.

4.  Déanfaidh an Coimisiún measúnú, laistigh de thrí dhá mhí tar éis dó an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 3 a fháil, agus cuirfidh sé an Ballstát ar an eolas faoi má aontaíonn sé go bhfuil an coinníoll comhlíonta. [Leasú 111]

I gcás nach n‑aontaíonn an Coimisiún le measúnú an Bhallstáit, cuirfidh sé an Ballstát ar an eolas faoi sin agus tabharfaidh sé deis dó a bharúlacha a chur i láthair laistigh d’aon mhí amháin dhá mhí ar a mhéad. [Leasú 112]

5.  An caiteachas a bhaineann le hoibríochtaí atá nasctha leis an gcuspóir sonrach, ní fhéadfar féadfar é a áireamh in iarratais ar íocaíocht go dtí go sula gcuirfidh an Coimisiún an Ballstát ar an eolas faoi chomhlíonadh na gcoinníollacha cumasaithe de bhun mhír 4, gan dochar d’fhionraí na haisíocaíochta féin go dtí go gcomhlíonfar an coinníoll. [Leasú 113]

Ní bheidh feidhm ag an gcéad fhomhír maidir le hoibríochtaí a rannchuidíonn le comhlíonadh an choinníll cumasaithe chomhfhreagraigh.

6.  Áiritheoidh an Ballstát go bhfuil na coinníollacha cumasaithe comhlíonta agus go gcuirfear i bhfeidhm iad i rith na clárthréimhse. Cuirfidh sé an Coimisiún ar an eolas faoi aon mhodhnú a imreoidh tionchar ar chomhlíonadh na gcoinníollacha cumasaithe.

I gcás ina measfaidh an Coimisiún nach bhfuil an coinníoll cumasaithe comhlíonta a thuilleadh, cuirfidh sé an Ballstát ar an eolas faoi sin agus tabharfaidh sé deis dó a bharúlacha a chur i láthair laistigh d’aon mhí amháin. I gcás ina gcinnfidh an Coimisiún go bhfuil neamh-chomhlíonadh an choinníll cumasaithe fós ag dul ar aghaidh, ní féidir, ón dáta a chuirfidh an Coimisiún an Ballstát ar an eolas faoi amach, an caiteachas a bhaineann leis an gcuspóir sonrach i gceist a áireamh in iarratais ar íocaíocht.

7.  Ní bheidh feidhm ag Iarscríbhinn IV maidir le hoibríochtaí a fhaigheann tacaíocht ó CEMI.

Airteagal 12

Creat feidhmíochta

1.  Bunóidh an Ballstát, i gcás inarb iomchuí, i gcomhar le húdaráis áitiúla agus réigiúnacha, creat feidhmíochta lena bhféadfar faireachán, tuairisciú agus meastóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht cláir le linn a chur chun feidhme, agus lena gcuirfear leis an tomhas ar fheidhmíocht fhoriomlán na gCistí. [Leasú 115]

Is éard a bheidh sa chreat feidhmíochta:

(a)  na táscairí aschuir agus toraidh a bhaineann le cuspóirí sonracha a leagtar síos sna Rialacháin Chiste-shonracha;

(b)  na garspriocanna atá le gnóthú faoi dheireadh na bliana 2024 maidir le táscairí aschuir; agus

(c)  na spriocanna atá le gnóthú faoi dheireadh na bliana 2029 maidir le táscairí aschuir agus toraidh.

2.  Leagfar síos garspriocanna agus spriocanna i ndáil le gach cuspóir sonrach laistigh de chlár, diomaite den chúnamh teicniúil agus an cuspóir sonrach a dhíríonn ar an díth ábhartha a leagtar amach in Airteagal [4(c)(vii) 4(1)(xi)] de Rialachán CSE+. [Leasú 116]

3.  Cuirfidh na garspriocanna agus na spriocanna ar a gcumas don Choimisiún agus don Bhallstát an dul chun cinn i dtreo ghnóthú an chuspóra shonraigh a thomhas. Sásóidh siad na ceanglais a leagtar amach in Airteagal [33(3)] den Rialachán Airgeadais.

Airteagal 13

Modheolaíochtaí le haghaidh an creat feidhmíochta a bhunú

1.  Cuimseoidh na modheolaíochtaí le haghaidh an creat feidhmíochta a bhunú an méid seo a leanas:

(a)  na critéir a chuireann an Ballstát i bhfeidhm chun táscairí a roghnú;

(b)  na sonraí nó an fhaisnéis a úsáidtear, ráthú cáilíochta na sonraí agus an modh ríomha;

(c)  tosca a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar ghnóthú na ngarspriocanna agus na spriocanna agus an chaoi ar cuireadh san áireamh iad.

2.  Féadfaidh an Ballstát na modheolaíochtaí sin a chur ar fáil arna iarraidh sin don Choimisiún.

Airteagal 14

Athbhreithniú meántéarma

1.  I gcás cláir a fhaigheann tacaíocht ó CFRE, ó CSE+ agus ón gCiste Comhtháthaithe, athbhreithneoidh an Ballstát agus na húdaráis bhainistithe ábhartha gach clár, ag cur na nithe seo a leanas san áireamh: [Leasú 117]

(a)  na dúshláin nua arna sainaithint i moltaí tír-shonracha ábhartha arna nglacadh in 2024 agus na spriocanna arna sainaithint i gcur chun feidhme na bpleananna náisiúnta comhtháite don fhuinneamh agus don aeráid, i gcás inarb ábhartha; [Leasú 118]

(b)  staid shoch-eacnamaíoch an Bhallstáit nó an réigiúin lena mbaineann, lena n-áirítear staid chur chun feidhme Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta agus riachtanais chríochacha d’fhonn éagromaíochtaí, chomh maith le neamhionannais eacnamaíocha agus sóisialta a laghdú; [Leasú 119]

(c)  an dul chun cinn i dtaca leis na garspriocanna a bhaint amach;

(d)  toradh an choigeartaithe theicniúil a leagtar amach in Airteagal 104(2), i gcás inarb infheidhme;

(da)  aon mhórfhorbairtí airgeadais, eacnamaíocha nó sóisialta diúltacha a éilíonn coigeartú ar na cláir, lena n-áirítear mar thoradh ar shuaitheadh siméadrach nó neamhshiméadrach sna Ballstáit agus ina gcuid réigiún. [Leasú 120]

2.  I gcomhréir le toradh an athbhreithnithe, déanfaidh an Ballstát iarraidh ar leasú ar gach clár ar leith i gcomhréir le hAirteagal 19(1) a chur faoi bhráid an Choimisiúin faoin 31 Márta 2025, nó cuirfidh sé in iúl nach ndearnadh aon leasú a iarraidh. Léireoidh an Ballstát an t-údar atá leis an leasú ar bhonn na n-eilimintí a leagtar amach i mír 1 nó, de réir mar is iomchuí, cúiseanna a thabhairt leis an bhfáth nach ndearnadh iarraidh ar leasú ar chlár. [Leasú 121]

Cuimseofar sa chlár athbhreithnithe:

(a)  leithdháiltí tosaigh athbhreithnithe na n-acmhainní airgeadais de réir tosaíochta lena n-áirítear na méideanna do na blianta 2026 agus 2027; [Leasú 122]

(b)  spriocanna athbhreithnithe nó nua;

(ba)   na méideanna atá le ranníoc le InvestEU de réir Ciste agus de réir catagóir réigiún, i gcás inarb iomchuí; [Leasú 123]

(c)  leithdháiltí athbhreithnithe na n‑acmhainní airgeadais de thoradh an choigeartaithe theicniúil a leagtar amach in Airteagal 104(2) lena n‑áirítear na méideanna do na blianta 2025, 2026 agus 2027, i gcás inarb infheidhme.

3.  I gcás ina gcuirfear clár nua isteach, mar thoradh ar an athbhreithniú, cumhdóidh an plean maoiniúcháin faoi phointe (ii) d’Airteagal 17(3)(f) an leithreasú airgeadais iomlán do gach ceann de na Cistí don bhliain ina bhformheasfar an clár.

3a.   Déanfaidh an Coimisiún, faoin 31 Márta 2026, tuarascáil a ghlacadh a dhéanfaidh achoimriú ar thorthaí an athbhreithnithe dá dtagraítear i míreanna 1 agus 2. Déanfaidh an Coimisiún an tuarascáil a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle, Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus Choiste na Réigiún. [Leasú 124]

CAIBIDIL III

Bearta atá nasctha le rialachas eacnamaíoch fónta

Airteagal 15

Bearta lena ndéantar éifeachtúlacht na gCistí a nascadh le rialachas eacnamaíoch fónta

1.  Féadfaidh an Coimisiún iarraidh ar Bhallstát cláir ábhartha a athbhreithniú agus leasuithe orthu a mholadh, i gcás inar gá sin chun tacú le cur chun feidhme Moltaí ábhartha ón gComhairle.

Féadfar iarraidh den sórt sin a dhéanamh chun na gcríoch seo a leanas:

(a)  chun tacú le cur chun feidhme molta thír-shonraigh ábhartha arna ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 121(2) CFAE agus molta ábhartha ón gComhairle arna ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 148(4) CFAE, atá dírithe chuig an mBallstát lena mbaineann;

(b)  chun tacú le cur chun feidhme Moltaí ábhartha ón gComhairle atá dírithe chuig an mBallstát lena mbaineann agus a glacadh i gcomhréir le hAirteagal 7(2) nó le hAirteagal 8(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1176/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(34) ar an gcoinníoll go meastar gur gá na leasuithe seo chun cuidiú le héagothromaíochtaí macraicneamaíocha a cheartú.

2.  Maidir le hiarraidh ón gCoimisiún ar Bhallstát i gcomhréir le mír 1, beidh sí réasúnaithe ag déanamh tagairt don ghá tacú le cur chun feidhme na moltaí ábhartha agus léireofar inti na cláir nó na tosaíochtaí a mheasann an Coimisiún atá i gceist agus cineál na leasuithe a bhfuiltear ag súil leo.

3.  Déanfaidh an Ballstát a fhreagra ar an iarraidh dá dtagraítear i mír 1 a chur isteach laistigh de dhá mhí tar éis dó í a fháil agus leagfaidh sé amach na leasuithe a mheasann sé a bheith riachtanach ar na cláir ábhartha, na cúiseanna atá leis na leasuithe sin, ag sainaithint na cláir atá i gceist agus ag tabhairt cuntas ar chineál na leasuithe atá beartaithe agus na héifeachtaí a mheastar a bheidh acu ar chur chun feidhme na moltaí agus ar chur chun feidhme na gCistí. Más gá, tabharfaidh an Coimisiún barúlacha laistigh de mhí amháin ón bhfreagra sin a fháil.

4.  Déanfaidh an Ballstát togra chun leasú a dhéanamh ar na cláir ábhartha a chur isteach laistigh de dhá mhí ón dáta a chuirfear isteach an freagra dá dtagraítear i mír 3.

5.  I gcás nach bhfuil barúlacha tugtha ag an gCoimisiún nó i gcás ina bhfuil sé sásta go ndearnadh aon bharúlacha a tugadh a chur san áireamh go cuí, glacfaidh sé cinneadh lena bhformheasfar na leasuithe ar na cláir ábhartha i gcomhréir le hAirteagal [19(4)].

6.  Mura ndéanfaidh an Ballstát, faoi na sprioc-amanna a leagtar amach i mír 3 agus i mír 4, gníomhaíocht éifeachtach mar fhreagra ar iarraidh arna déanamh i gcomhréir le mír 1, féadfaidh an Coimisiún na híocaíochtaí le haghaidh na gclár agus na dtosaíochtaí lena mbaineann a chur ar fionraí ina n‑iomláine nó i bpáirt.

7.  Déanfaidh an Coimisiún togra a chur chuig an gComhairle chun na gealltanais do chlár amháin nó níos mó de chuid Ballstáit a chur ar fionraí ina n‑iomláine nó i bpáirt sna cásanna seo a leanas:

(a)  má chinneann an Chomhairle i gcomhréir le hAirteagal 126(8) nó Airteagal 126(11) CFAE nach bhfuil gníomhaíocht éifeachtach glactha ag an mBallstát chun a easnamh iomarcach a cheartú;

(b)  má ghlacann an Chomhairle dhá mholadh i ndiaidh a chéile sa nós imeachta um míchothromaíocht céanna, i gcomhréir le hAirteagal 8(3) de Rialachán (AE) Uimh. 1176/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (35) ar na forais go ndearna Ballstát plean gníomhaíochta ceartaithí nach bhfuil leordhóthanach a chur isteach;

(c)  má ghlacann an Chomhairle dhá chinneadh i ndiaidh a chéile sa nós imeachta um míchothromaíocht céanna i gcomhréir le hAirteagal 10(4) de Rialachán (AE) Uimh. 1176/2011 lena suítear neamh-chomhlíonadh ag Ballstát ar na forais nár ghlac sé an ghníomhaíocht cheartaitheach a moladh;

(d)  má thagann an Coimisiún ar an gconclúid nach bhfuil bearta déanta ag an mBallstát dá dtagraítear i Rialachán (CE) Uimh. 332/2002 ón gComhairle(36) agus go gcinninn sé, dá thoradh sin, gan aisíocaíocht an chúnaimh airgeadais a deonaíodh don Bhallstát sin a údarú;

(e)  má chinneann an Chomhairle nach bhfuil an clár coigeartaithe maicreacnamaíoch dá dtagraítear in Airteagal 7 de Rialachán (AE) Uimh. 472/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(37), nó na bearta a iarradh le cinneadh ón gComhairle arna ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 136(1) CFAE, á chomhlíonadh ag Ballstát.

Tabharfar tosaíocht d’fhionraíocht na ngealltanas; ní dhéanfar íocaíochtaí a chur ar fionraí ach amháin nuair a bheidh gníomhaíocht láithreach á lorg agus i gcás neamh-chomhlíonadh suntasach. Beidh feidhm ag fionraíocht na n‑íocaíochtaí maidir le hiarratais ar íocaíocht a chuirfear isteach i ndáil leis na cláir lena mbaineann tar éis dháta an chinnidh fionraíochta.

Féadfaidh an Coimisiún, ar fhorais cúinsí eacnamaíocha eisceachtúla nó ar iarraidh réasúnaithe ón mBallstát lena mbaineann a dhíreofar chuig an gCoimisiún laistigh de 10 lá tar éis ghlacadh an chinnidh nó an mholta dá dtagraítear san fhomhír roimhe seo, moladh don Chomhairle an fhionraíocht dá dtagraítear san fhomhír chéanna a chealú.

8.  Maidir le togra ón gCoimisiún chun gealltanais a chur ar fionraí, measfar é a bheith glactha ag an gComhairle mura gcinnfidh an Chomhairle, trí bhíthin gnímh cur chun feidhme, togra den sórt sin a dhiúltú le tromlach cáilithe laistigh de mhí amháin ón dáta a ndéanfar an togra ón gCoimisiún a thíolacadh.

Beidh feidhm ag fionraíocht na ngealltanas maidir leis na gealltanais ó na Cistí don Bhallstát lena mbaineann ón 1 Eanáir den bhliain i ndiaidh dháta an chinnidh maidir le fionraí.

Déanfaidh an Chomhairle, trí bhíthin gníomh cur chun feidhme, cinneadh a ghlacadh ar thogra ón gCoimisiún dá dtagraítear i mír 7 i ndáil le fionraíocht na n‑íocaíochtaí.

9.  Maidir le raon feidhme agus leibhéal na fionraíochta a fhorchuirfear ar na gealltanais nó ar na híocaíochtaí, beidh siad comhréireach, urramóidh siad an chóir chomhionann idir na Ballstáit agus cuirfidh siad san áireamh dálaí eacnamaíocha agus sóisialta an Bhallstáit lena mbaineann, go háirithe an leibhéal dífhostaíochta, an leibhéal bochtaineachta nó an leibhéal eisiaimh shóisialta sa Bhallstát lena mbaineann i gcomparáid le meán an Aontais agus tionchar na fionraíochta ar gheilleagar an Bhallstáit lena mbaineann. Is gné shonrach atá le cur san áireamh é tionchar na bhfionraíochtaí ar chláir a bhfuil ríthábhacht leo chun dul i ngleic le dálaí neamhfhabhracha eacnamaíocha nó sóisialta.

10.  Beidh fionraíocht gealltanas faoi réir uasmhéid 25 % de na gealltanais a bhaineann leis an gcéad bhliain féilire eile do na Cistí nó 0,25 % den OTI ainmniúil pé acu is ísle, in aon cheann de na cásanna seo a leanas:

(a)  sa chéad chás de neamh-chomhlíonadh nós imeachta um easnamh iomarcach dá dtagraítear faoi phointe (a) de mhír 7;

(b)  sa chéad chás de neamh-chomhlíonadh a bhaineann le plean gníomhaíochta ceartaithí faoi nós imeachta um easnamh iomarcach dá dtagraítear faoi phointe (b) de mhír 7;

(c)  i gcás de neamh-chomhlíonadh an phlean gníomhaíochta ceartaithí arna mholadh de bhun nós imeachta um easnamh iomarcach dá dtagraítear faoi phointe (c) de mhír 7;

(d)  sa chéad chás de neamh-chomhlíonadh dá dtagraítear faoi phointe (d) agus faoi phointe (e) de mhír 7.

I gcás neamh-chomhlíonadh leanúnach, féadfaidh an fhionraíocht gealltanais a bheith níos mó ná na céatadáin uasta a leagtar amach sa chéad fhomhír.

11.  Cuirfidh an Chomhairle deireadh leis an bhfionraíocht gealltanas ar thogra ón gCoimisiún, i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar amach i mír 8, sna cásanna seo a leanas:

(a)  má tá an nós imeachta um easnamh iomarcach ar stad i gcomhréir le hAirteagal 9 de Rialachán (CE) Uimh. 1467/97 ón gComhairle(38) nó go bhfuil cinneadh déanta ag an gComhairle i gcomhréir le hAirteagal 126(12) CFAE an cinneadh maidir le heasnamh iomarcach a bheith ann a aisghairm;

(b)  má tá tacú tugtha ag an gComhairle don plean gníomhaíochta ceartaithí a chuir an Ballstát lena mbaineann isteach i gcomhréir le hAirteagal 8(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1176/2011 nó go bhfuil an nós imeachta um míchothromaíochtaí iomarcacha ar stad i gcomhréir le hAirteagal 10(5) den Rialachán sin nó go bhfuil deireadh curtha ag an gComhairle leis an nós imeachta um míchothromaíochtaí iomarcacha i gcomhréir le hAirteagal 11 den Rialachán sin;

(c)  má thagann an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil bearta iomchuí déanta ag an mBallstát dá dtagraítear i Rialachán (CE) Uimh. 332/2002;

(d)  má thagann an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil bearta iomchuí déanta ag an mBallstát lena mbaineann chun an clár coigeartaithe dá dtagraítear in Airteagal 7 de Rialachán (AE) Uimh. 472/2013, nó na bearta a iarradh le cinneadh ón gComhairle i gcomhréir le hAirteagal 136(1) CFAE, a chur chun feidhme.

Tar éis don Chomhairle deireadh a chur leis an bhfionraíocht gealltanas, déanfaidh an Coimisiún na gealltanais a bhí ar fionraí a athbhuiséadú i gcomhréir le hAirteagal [8] de Rialachán (AE, Euratom) [...] ón gComhairle (an Rialachán maidir leis an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil).

Maidir le hoibleagáidí a cuireadh ar fionraí, ní fhéadfar iad a athbhuiséadú níos faide amach ná 2027.

An teorainn ama do shaoradh an mhéid athbhuiséadaithe i gcomhréir le hAirteagal 99, tosóidh sé ón mbliain ina ndéantar an gealltanas a bhí ar fionraí a athbhuiséadú.

Cinneadh deireadh a chur le fionraíocht na n‑íocaíochtaí, déanfaidh an Chomhairle é ar thogra ón gCoimisiún i gcás ina bhfuil na coinníollacha is infheidhme a leagtar amach sa chéad mhír comhlíonta.

12.  Coinneoidh an Coimisiún Parlaimint na hEorpa ar an eolas faoi chur chun feidhme an Airteagail seo. Déanfaidh an Coimisiún go háirithe, má tá ceann de na coinníollacha a leagtar amach i mír 7 comhlíonta i gcás Ballstáit, Parlaimint na hEorpa a chur ar an eolas láithreach agus mionsonraí a sholáthar faoi na Cistí agus na cláir a bhféadfaí a ngealltanais a chur ar fionraí.

Féadfaidh Parlaimint na hEorpa cuireadh a thabhairt don Choimisiún chuig comhphlé struchtúrach maidir le cur i bhfeidhm an Airteagail seo, agus aird á tabhairt ar tharchur na faisnéise dá dtagraítear sa chéad fhomhír.

Déanfaidh an Coimisiún an togra maidir le gealltanais a chur ar fionraí nó an togra chun deireadh a chur le fionraíocht den sórt sin a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle.

13.  Ní bheidh feidhm ag mír 1 go mír 12 maidir le tosaíochtaí ná cláir faoi Airteagal [4(c)(v)(ii)] de Rialachán CSE+. [Leasuithe 425/rev, 444/rev, 448 agus 469]

Teideal III

Clársceidealú

CAIBIDIL I

Forálacha ginearálta maidir leis na Cistí

Airteagal 16

Cláir a ullmhú agus a chur isteach

1.  Ullmhóidh an Ballstát i gcomhar leis na comhpháirtithe dá dtagraítear in Airteagal 6 cláir chun na Cistí a chur chun feidhme don tréimhse ón 1 Eanáir 2021 go dtí an 31 Nollaig 2027. [Leasú 140]

2.  Cuirfidh na Ballstáit cláir faoi bhráid an Choimisiúin 3 mhí ar a dhéanaí tar don Chomhaontú Comhpháirtíochta a bheith curtha faoina bhráid.

3.  Ullmhóidh na Ballstáit cláir i gcomhréir leis an teimpléad don chlár a leagtar amach in Iarscríbhinn V.

I gcás CTIL, CSI agus IBTV, ullmhóidh na Ballstáit cláir i gcomhréir leis an teimpléad don chlár a leagtar amach in Iarscríbhinn VI.

Airteagal 17

Inneachar na gclár

1.  Leagfar amach i ngach clár straitéis maidir le rannchuidiú an chláir leis na cuspóirí beartais agus maidir le cumarsáid faoina thorthaí.

2.  Tosaíochtaí a bheidh i gclár. Beidh gach tosaíocht ag freagairt do chuspóir beartais amháin nó roinnt cuspóirí beartais nó do chúnamh teicniúil. Beidh cuspóir sonrach amháin nó níos mó i dtosaíocht atá ag freagairt do chuspóir beartais. Féadfaidh níos mó ná tosaíocht amháin freagairt d’aon chuspóir beartais amháin. [Leasú 141]

I gcás cláir a fhaigheann tacaíocht ó CEMI, féadfaidh gach tosaíocht freagairt do chuspóir beartais amháin nó níos mó. Beidh na cuspóirí sonracha ag freagairt do réimsí tacaíochta a shainítear in Iarscríbhinn [III] a ghabhann le Rialachán CEMI.

I gcás cláir a fhaigheann tacaíocht ó CTIL, ó CSI agus ó IBTV, cuspóirí sonracha a bheidh i gclár.

3.  Leagfar amach i ngach clár:

(a)  achoimre ar na príomhdhúshláin, ag cur na nithe seo a leanas san áireamh:

(i)  éagothromaíochtaí eacnamaíocha sóisialta agus críochacha, chomh maith le neamhionannais, ach amháin i gcás cláir a fhaigheann tacaíocht ó CEMI; [Leasú 142]

(ii)  teipeanna margaidh, riachtanais infheistíochta agus comhlántacht agus sineirgí le foirmeacha eile tacaíochta; [Leasú 143]

(iii)  dúshláin arna sainaithint i sna moltaí tír-shonracha ábhartha agus moltaí ábhartha eile de chuid an Aontais arna ndíriú ar an mBallstát; [Leasú 144]

(iv)  dúshláin maidir leis an acmhainneacht riaracháin agus rialachas agus bearta simpliúcháin; [Leasú 145]

(iva)   cur chuige comhtháite chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin dhéimeagrafacha, i gcás inarb ábhartha; [Leasú 146]

(v)  na ceachtanna a foghlaimíodh ó thaithí a fuarthas;

(vi)  straitéisí macrairéigiúnacha agus straitéisí imchuach farraige má tá na Ballstáit agus na réigiúin rannpháirteach i straitéisí den sórt sin;

(via)   dúshláin agus cuspóirí gaolmhara arna sainaithint sna Pleananna Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide agus i gColún Eorpach na gCeart Sóisialta; [Leasú 147]

(vii)  i gcás cláir a fhaigheann tacaíocht ó CTIL, ó CSI agus ó IBTV, an dul chun cinn i dtaca le cur chun feidhme an aquis ábhartha de chuid an Aontais agus na bpleananna gníomhaíochta ábhartha de chuid an Aontais, chomh maith le heasnaimh shainaitheanta; [Leasú 148]

(b)  an t‑údar atá leis na cuspóirí beartais atá roghnaithe, na tosaíochtaí comhfhreagracha, cuspóirí sonracha agus na foirmeacha tacaíochta;

(c)  i gcás gach tosaíochta, diomaite den chúnamh teicniúil, cuspóirí sonracha;

(d)  i gcás gach cuspóra shonraigh:

(i)  na cineálacha gníomhaíochtaí gaolmhara, lena n-áirítear liosta agus tráthchlár táscach de na hoibríochtaí atá beartaithe lena bhfuil tábhacht straitéiseach, agus an rannchuidiú a bhfuiltear ag súil leis uathu leis na cuspóirí sin agus le straitéisí macrairéigiúnacha agus le straitéisí imchuach farraige, i gcás inarb iomchuí; [Leasú 149]

(ii)  táscairí aschuir agus táscairí toraidh maille leis na garspriocanna agus leis na spriocanna a chomhfhreagraíonn dóibh;

(iii)  na spriocghrúpaí príomha;

(iiia)   gníomhaíochtaí lena ndéantar coimiriciú ar chomhionannas, cuimsiú agus neamh-idirdhealú; [Leasú 150]

(iv)  críocha sonracha a bhfuiltear ag díriú orthu, lena n‑áirítear an úsáid atá beartaithe d’infheistíocht chríochach chomhtháite, forbairt áitiúil faoi stiúir an phobail nó uirlisí críochacha eile;

(v)  na gníomhaíochtaí idir-réigiúnacha, tras-teorann agus trasnáisiúnta a bhfuil a dtairbhithe lonnaithe i mBallstát amháin eile ar a laghad; [Leasú 151]

(va)   inbhuanaitheacht na n-infheistíochtaí; [Leasú 152]

(vi)  an úsáid atá beartaithe d’ionstraimí airgeadais;

(vii)  na cineálacha idirghabhála agus miondealú táscach ar na hacmhainní atá clársceidealaithe de réir an chineáil idirghabhála nó an réimse tacaíochta;

(viia)   cur síos maidir le conas a saothrófar comhlántachtaí agus sineirgí le Cistí agus ionstraimí eile; [Leasú 153]

(e)  an úsáid atá beartaithe don chúnamh teicniúil i gcomhréir le hAirteagal 30 go hAirteagal 32 agus cineálacha idirghabhála ábhartha;

(f)  plean maoinithe a chuimseoidh an méid seo a leanas:

(i)  tábla ina sonrófar na leithdháiltí airgeadais iomlána do gach ceann de na Cistí agus do gach catagóir réigiúin don chlárthréimhse ina hiomláine agus de réir bliana, lena n‑áirítear aon mhéideanna arna n‑aistriú de bhun Airteagal 21;

(ii)  tábla ina sonrófar na leithdháiltí airgeadais iomlána do gach tosaíocht de réir an Chiste agus de réir na catagóire réigiúin agus an ranníocaíocht náisiúnta agus an bhfuil an ranníocaíocht sin comhdhéanta de ranníocaíochtaí poiblí agus príobháideacha;

(iii)  i gcás cláir a fhaigheann tacaíocht ó CEMI, tábla ina sonrófar do gach réimse tacaíochta, méid na leithdháiltí airgeadais iomlána a bhaineann leis an tacaíocht ón gCiste agus an ranníocaíocht náisiúnta;

(iv)  i gcás cláir a fhaigheann tacaíocht ó CTIL, ó CSI agus ó IBTV, tábla ina sonrófar na leithdháiltí airgeadais iomlána de réir an chineáil gníomhaíochta, an ranníocaíocht náisiúnta agus an ranníocaíocht phoiblí nó phríobháideach í;

(g)  na gníomhaíochtaí arna ndéanamh chun na comhpháirtithe ábhartha dá dtagraítear in Airteagal 6 a tharraingt isteach in ullmhú an chláir, agus ról na gcomhpháirtithe sin maidir le cur chun feidhme an chláir agus faireachán agus meastóireacht a dhéanamh air;

(h)  i gcás gach coinníll cumasaithe, arna leagan síos i gcomhréir le hAirteagal 11, Iarscríbhinn III agus Iarscríbhinn IV, measúnú an bhfuil an coinníoll cumasaithe comhlíonta ar an dáta a chuirtear an chlár isteach;

(i)  an cur chuige atá beartaithe maidir le cumarsáid agus infheictheacht don chlár trí na cuspóirí, na pobail sprice, na bealaí cumarsáide, i gcás inarb iomchuí an fhor-rochtain meán sóisialta, chomh maith le buiséad pleanáilte agus na táscairí ábhartha d’fhaireachán agus do mheastóireacht a shainiú; [Leasú 154]

(j)  an t-údarás bainistíochta, an t-údarás iniúchóireachta, an comhlacht freagrach as an bhfeidhm chuntasaíochta faoi Airteagal 70, agus an comhlacht a gheobhaidh íocaíochtaí ón gCoimisiún. [Leasú 155]

Ní bheidh feidhm pointe (c) agus pointe (d) den mhír seo maidir leis an gcuspóir sonrach a leagtar amach in Airteagal [4(c)(vii) 4(1)(xi)] de Rialachán CSE+. [Leasú 156]

Déanfar tuarascáil chomhshaoil ina mbeidh faisnéis ábhartha maidir le héifeachtaí ar an gcomhshaol i gcomhréir le Treoir 2001/42/CE a chur mar iarscríbhinn leis an gclár, ag cur san áireamh na riachtanais don mhaolú ar an athrú aeráide. [Leasú 157]

4.  De mhaolú ar phointe (d) de mhír 3, i gcás gach cuspóra shonraigh de chuid clár a fhaigheann tacaíocht ó CTIL, ó CSI agus ó IBTV, cuirfear na nithe seo a leanas ar fáil:

(a)  tuairisc ar an staid tosaigh, na dúshláin agus na freagairtí a fhaigheann tacaíocht ón gCiste;

(b)  tásc ar na cuspóirí oibríochtúla;

(c)  liosta táscach de ghníomhaíochtaí agus den rannchuidiú a bhfuiltear ag súil leis uathu le cuspóirí sonracha agus oibríochtúla;

(d)  i gcás inarb infheidhme, an t‑údar atá leis an tacaíocht oibríochta, gníomhaíochtaí sonracha, cúnaimh éigeandála, agus gníomhaíochtaí dá dtagraítear in Airteagail [16 agus 17] de Rialachán CEMI;

(e)  táscairí aschuir agus táscairí toraidh maille leis na garspriocanna agus na spriocanna a chomhfhreagraíonn dóibh;

(f)  miondealú táscach ar na hacmhainní atá clársceidealaithe de réir cineál idirghabhála.

5.  Cineálacha idirghabhála bunaithe ar ainmníocht a leagtar amach in Iarscríbhinn I. I gcás cláir a fhaigheann tacaíocht ó CTIL, ó CSI agus ó IBTV, beidh na cineálacha idirghabhála bunaithe ar ainmníocht a leagtar sna Rialacháin Chiste-shonracha.

6.  I gcás cláir de chuid CFRE, CSE+ agus an Chiste Comhtháthaithe arna gcur isteach i gcomhréir le hAirteagal 16, cuimseoidh an tábla dá dtagraítear i mír (3)(f)(ii) na méideanna do na blianta 2021 go 2025, agus do na blianta sin amháin 2027. [Leasú 158]

7.  Cuirfidh an Ballstát an Coimisiún ar an eolas faoi aon athruithe ar an bhfaisnéis dá dtagraítear i mír (3)(j) nach bhfuil leasú ar chlár de dhíth orthu.

Airteagal 18

Cláir a fhormheas

1.  Déanfaidh an Coimisiún measúnú ar an gclár agus an bhfuil sé i gcomhréir leis an Rialachán seo agus leis na Rialacháin Chiste-shonracha, agus an bhfuil sé ag teacht leis an gComhaontú Comhpháirtíochta. Ina mheasúnú, déanfaidh an Coimisiún, go háirithe, na moltaí tír-shonracha ábhartha a chur san áireamh, chomh maith le dúshláin ábhartha i gcur chun feidhme na bPleananna Náisiúnta Comhtháite don Fhuinneamh agus don Aeráid agus i gColún Eorpach na gCeart Sóisialta agus an bealach ina dtéitear i ngleic leo. [Leasú 160]

2.  Féadfaidh an Coimisiún barúlacha a thabhairt laistigh de thrí dhá mhí ón dáta a dhéanfaidh an Ballstát an clár a chur faoina bhráid. [Leasú 161]

3.  Déanfaidh an Ballstát athbhreithniú ar an gclár ag cur bharúlacha an Choimisiúin san áireamh laistigh de dhá mhí ón dáta ar cuireadh isteach iad. [Leasú 162]

4.  Glacfaidh an Coimisiún cinneadh trí bhíthin gníomh cur chun feidhme lena bhformheasfar an clár tráth nach déanaí ná cúig mhí tar éis an dáta a chuir an Ballstát an clár sin faoina bhráid a ndearna an Ballstát an clár sin a thíolacadh ar dtús. [Leasú 163]

Airteagal 19

Cláir a leasú

1.  Féadfaidh an Ballstát iarraidh chuí-réasúnaithe a chur isteach ar leasú ar chlár mar aon leis an gclár leasaithe, ina leagfar amach an tionchar a bhfuiltear ag siúl leis ón leasú sin ar ghnóthú na gcuspóirí.

2.  Déanfaidh an Coimisiún measúnú ar an leasú agus ar a chomhlíonadh maidir leis an Rialachán seo agus na Rialacháin Chiste-shonracha, lena n‑áirítear ceanglais ar an leibhéal náisiúnta, agus féadfaidh sé barúlacha a thabhairt laistigh de trí dhá mhí ón dáta a cuireadh isteach an clár atáthar a leasú. [Leasú 164]

3.  Déanfaidh an Ballstát athbhreithniú ar an gclár leasaithe agus cuirfidh sé barúlacha an Choimisiúin san áireamh laistigh de dhá mhí ón dáta ar cuireadh isteach iad. [Leasú 165]

4.  Formheasfaidh an Coimisiún an leasú ar chlár tráth nach déanaí ná trí mhí tar éis don Bhallstát é a chur isteach. [Leasú 166]

5.  Féadfaidh an Ballstát suas le 5 % % den leithdháileadh tosaigh do thosaíocht, gan dul thar 3 % 5 % den bhuiséad don chlár, a aistriú le linn na clárthréimhse chuig tosaíocht eile de chuid an Chiste chéanna atá ag tacú leis an gclár céanna. Agus sin á dhéanamh aige, déanfaidh an Ballstát an cód iompair arna bhunú ag Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 240/2014 ón gCoimisiún a urramú. I gcás cláir a fhaigheann tacaíocht ó CFRE agus ó CSE+, ní bhainfidh an t-aistriú ach le leithdháiltí don chatagóir chéanna réigiúin. [Leasú 167]

Ní dhéanfaidh na haistrithe sin difear do bhlianta roimhe sin. Measfar nach aistrithe substaintiúla iad agus ní bheidh gá le cinneadh ón gCoimisiún lena leasaítear an clár. Mar sin féin, beidh siad i gcomhréir leis na ceanglais rialála uile. Cuirfidh an Ballstát an tábla athbhreithnithe dá dtagraítear i bpointí (f)(ii), (f)(iii) nó (f)(iv) d’Airteagal 17(3), de réir mar is infheidhme, faoi bhráid an Choimisiúin.

6.  I gcomhair ceartúcháin de chineál eagarthóireachta, teicniúil nó cléireachais amháin nach ndéanann difear do chur chun feidhme an chláir, ní gá formheas an Choimisiúin. Cuirfidh na Ballstáit an Coimisiún ar an eolas maidir le ceartúcháin den sórt sin. [Leasú 168]

7.  I gcás cláir a fhaigheann tacaíocht ó CEMI, ní bheidh formheas ón gCoimisiún de dhíth le haghaidh leasuithe ar na cláir a bhaineann le táscairí a thabhairt isteach.

Airteagal 20

Tacaíocht comhpháirteach ó CFRE, ó CSE+ agus ón gCiste Comhtháthaithe

1.  Féadfaidh CFRE, CSE+ agus an Ciste Comhtháthaithe tacaíocht a sholáthar go comhpháirteach faoin sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post.

2.  Maidir le hoibríocht nó cuid d’oibríocht a bhfuil na costais ina leith incháilithe do thacaíocht ó Chiste eile ar bhonn na rialacha incháilitheachta a chuirtear i bhfeidhm maidir leis an gCiste sin, féadfaidh CFRE agus CSE+ í a mhaoiniú, ar bhealach comhlántach agus faoi réir teorann 10 % 15 % den tacaíocht ó na Cistí sin le haghaidh gach tosaíochta de chlár, ar choinníoll go bhfuil na costais sin riachtanach chun an oibríocht a chur chun feidhme. [Leasú 169]

Airteagal 21

Aistriú acmhainní

1.  Chun críche solúbthacht a áirithiú, féadfaidh na Ballstáit a iarraidh, má aontaíonn coiste faireacháin an chláir é, go n-aistreofar suas le 5 % de leithdháiltí airgeadais cláir ó aon cheann de na Cistí chuig aon Chiste eile atá faoi bhainistíocht chomhroinnte nó chuig aon ionstraim atá faoi bhainistíocht dhíreach nó indíreach chuig Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, Ciste Sóisialta na hEorpa Plus, an Ciste Comhtháthaithe nó chuig an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh. [Leasú 170]

2.  Cuirfear na hacmhainní arna n‑aistriú chun feidhme i gcomhréir le rialacha an Chiste nó na hionstraime ar aistríodh na hacmhainní chuige nó chuici agus, i gcás aistrithe chuig ionstraimí atá faoi bhainistíocht dhíreach nó indíreach, cuirfear chun feidhme chun tairbhe an Bhallstáit lena mbaineann iad. [Leasuithe 171 agus 434]

3.  Maidir le hiarrataí faoi mhír 1, leagfar amach iontu an méid iomlán a aistreofar do gach bliain de réir an Chiste agus, i gcás inarb ábhartha, de réir na catagóire réigiúin, beidh siad cuí-réasúnaithe d’fhonn na comhlántachtaí agus an tionchair atá le gnóthú, agus beidh ag gabháil leo an clár athbhreithnithe nó na cláir athbhreithnithe ar uathu atá na hacmhainní le haistriú i gcomhréir le hAirteagal 19 ag léiriú cén Ciste eile nó cén ionstraim eile a bhfuil na méideanna le haistriú chuige nó chuici. [Leasuithe 172, 433 agus 434]

4.  Féadfaidh an Coimisiún agóid a chur in iarraidh ar aistriú sa leasú gaolmhar ar chlár i gcás ina ina mbainfeadh an t‑aistriú sin an bonn ó ghnóthú chuspóirí an chláir a bhfuil na hacmhainní le haistriú uaidh.

5.  Ní fhéadfar ach acmhainní blianta féilire atá le teacht a aistriú.

CAIBIDIL Ia

Mórthionscadail [Leasú 173]

Airteagal 21a

Ábhar

Mar chuid de chlár nó de chláir, féadfar tacaíocht a fháil ó CFRE agus ón gCiste Comhtháthaithe i leith oibríochta a chuimsíonn sraith oibreacha, gníomhaíochtaí nó seirbhísí atá beartaithe inti féin cúram doroinnte de chineál beacht eacnamaíoch nó teicniúil a chur i gcrích, ar cúram é lena ngabhann spriocanna atá sainaitheanta go soiléir agus ar mó a chostas incháilithe iomlán ná EUR 100 000 000 (an ‘mórthionscadal’). Ní mheasfar gur mórthionscadail iad ionstraimí airgeadais. [Leasú 174]

Airteagal 21 b

An fhaisnéis a bhfuil gá léi le go ndéanfar mórthionscadal a fhormheas

Sula ndéanfar mórthionscadal a fhormheas, déanfaidh an t-údarás bainistíochta an fhaisnéis seo a leanas a thíolacadh don Choimisiún:

(a)  na sonraí a bhaineann leis an gcomhlacht a bheidh freagrach as cur chun feidhme an mhórthionscadail, agus a acmhainneacht;

(b)  cur síos ar an infheistíocht agus ar a suíomh;

(c)  an costas iomlán agus an costas incháilithe iomlán;

(d)  na staidéir indéantachta a rinneadh, lena n-áirítear anailís ar na roghanna, agus na torthaí;

(e)  anailís costais is tairbhe, lena n-áirítear anailís eacnamaíoch agus airgeadais, agus measúnú riosca;

(f)  anailís ar an tionchar ar an gcomhshaol, agus riachtanais maidir le maolú um athrú aeráide agus oiriúnú dó, agus athléimneacht ó thubaistí, á gcur san áireamh;

(g)  míniú maidir leis an tslí ina bhfuil an mórthionscadal comhsheasmhach le tosaíochtaí ábhartha an chláir nó na gclár lena mbaineann, agus a mhéid a mheastar a chuirfidh sin le gnóthú shainchuspóirí na dtosaíochtaí sin agus an rannchuidiú ionchasach don fhorbairt shocheacnamaíoch;

(h)  an plean maoinithe ina léirítear na hacmhainní airgeadais iomlána atá beartaithe agus an tacaíocht atá beartaithe ó na Cistí, ó BEI, agus ó gach foinse maoinithe eile, mar aon le táscairí fisiciúla agus airgeadais chun faireachán a dhéanamh ar dhul chun cinn agus na rioscaí sainaitheanta á gcur san áireamh;

(i)  an tráthchlár do chur chun feidhme an mhórthionscadail agus, i gcás ina meastar go mbeidh an tréimhse cur chun feidhme níos faide ná an tréimhse chláraithe, na céimeanna a n-iarrtar tacaíocht ó na Cistí ina leith i rith na thréimhse cláraithe. [Leasú 175]

Airteagal 21c

Cinneadh maidir le mórthionscadal

1.  Tabharfaidh an Coimisiún breithmheas ar an mórthionscadal ar bhonn na faisnéise dá dtagraítear in Airteagal 21b chun a chinneadh an bhfuil údar maith leis an ranníocaíocht airgeadais iarrtha don mhórthionscadal a roghnaigh an t-údarás bainistíochta. Glacfaidh an Coimisiún cinneadh maidir leis an ranníocaíocht airgeadais don mhórthionscadal roghnaithe a fhormheas, trí bhíthin gníomh cur chun feidhme, tráth nach déanaí ná trí mhí tar éis an dáta a gcuirfear isteach an fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 21b.

2.  Beidh an formheas a dhéanfaidh an Coimisiún faoi mhír 1 coinníollach ar an gcéad chonradh oibreacha a bheith tugtha i gcrích, nó, i gcás oibríochtaí a chuirtear chun feidhme faoi struchtúir comhpháirtíochta príobháidí poiblí (CPP), ar shíniú an chomhaontaithe CPP idir an comhlacht poiblí agus an comhlacht san earnáil phríobháideach laistigh de thrí bliana ó dháta an fhormheasa.

3.  I gcás nach bhformheasann an Coimisiún an ranníocaíocht airgeadais don mhórthionscadal roghnaithe, cuirfidh sé na cúiseanna leis an diúltú in iúl ina chinneadh.

4.  Beidh mórthionscadail arna dtíolacadh lena bhformheas faoi mhír 1 sa liosta de na príomhthionscadail a bheidh i gclár.

5.  Féadfar caiteachas a bhaineann le mórthionscadal a áireamh in iarratas ar íocaíocht tar éis an aighneacht a chur isteach lena formheas amhail dá dtagraítear i mír 1. Sa chás nach bhformheasann an Coimisiún an mórthionscadal a roghnóidh an t-údarás bainistíochta, déanfar an dearbhú caiteachais a cheartú dá réir tar éis don Bhallstát an t-iarratas a tharraingt siar nó tar éis cinneadh an Choimisiúin a ghlacadh. [Leasú 176]

CAIBIDIL II

Forbairt chríochach

Airteagal 22

Forbairt chríochach chomhtháite

Tacóidh an Ballstát le forbairt chríochach chomhtháite trí straitéisí forbartha críochacha agus áitiúla in aon cheann de na foirmeacha seo a leanas:

(a)  infheistíochtaí críochacha comhtháite;

(b)  forbairt áitiúil faoi stiúir an phobail;

(c)  uirlis chríochach eile lena dtacaítear le tionscnaimh arna gceapadh ag an mBallstát le haghaidh infheistíochtaí arna gclársceidealú do CFRE faoin gcuspóir beartais dá dtagraítear in Airteagal 4(1)(e). [Leasú 177]

Áiritheoidh an Ballstát comhleanúnachas agus comhordú sa chás ina mbíonn straitéisí forbartha áitiúla á maoiniú ag níos mó ná Ciste amháin. [Leasú 178]

Airteagal 23

Straitéisí críochacha

1.  Beidh na heilimintí seo a leanas sna straitéisí críochacha a chuirfear chun feidhme de bhun phointe (a) nó phointe (c) d’Airteagal 22:

(a)  an limistéar geografach a chumhdaítear leis an straitéis, lena n-áirítear idirnaisc eacnamaíocha, shóisialta agus chomhshaoil; [Leasú 179]

(b)  anailís ar na riachtanais forbraíochta agus ar phoitéinseal an limistéir;

(c)  tuairisc ar chur chuige comhtháite chun aghaidh a thabhairt ar na riachtanais forbraíochta arna sainaithint agus ar an bpoitéinseal;

(d)  tuairisc ar rannpháirtíocht na gcomhpháirtithe i gcomhréir le faoi Airteagal 6 le linn ullmhú agus chur chun feidhme na straitéise. [Leasú 180]

Féadfaidh liosta de na hoibríochtaí a bhfuil tacaíocht le tabhairt dóibh a bheith iontu freisin.

2.  Ullmhófar agus tacófar le straitéisí críochacha faoi chúram na n-údarás ábhartha réigiúnach, áitiúil agus údarás ábhartha poiblí eile. Féadfar doiciméid straitéiseacha atá ann cheana maidir leis na réimsí arna gcumhdach a nuashonrú agus a úsáid le haghaidh straitéisí críochacha. [Leasú 181]

3.  I gcás nach bhfuil an liosta de na hoibríochtaí a bhfuil tacaíocht le tabhairt dóibh ar áireamh sa straitéis chríochach, déanfaidh na húdaráis nó na comhlachtaí ábhartha réigiúnacha nó áitiúla, nó údaráis nó comhlachtaí críochacha eile, na hoibríochtaí a roghnú nó beidh siad páirteach i roghnú na n-oibríochtaí. [Leasú 182]

Beidh na hoibríochtaí a roghnófar i gcomhréir leis an straitéis chríochach.

3a.   Agus straitéisí críochacha á n-ullmhú acu, comhoibreoidh na húdaráis dá dtagraítear i mír 2 leis na húdaráis bainistíochta ábhartha, chun raon na n-oibríochtaí a bhfuil tacaíocht le tabhairt dóibh faoin gclár ábhartha a chinneadh. [Leasú 183]

4.  Má dhéanann údarás réigiúnach nó comhlacht uirbeach nó áitiúil, nó údarás poiblí nó comhlacht críochach eile, cúraimí a bhfuil an t‑údarás bainistíochta freagrach astu diomaite de roghnú na n‑oibríochtaí, sonróidh an t‑údarás bainistíochta an t‑údarás sin mar chomhlacht idirmheánach. [Leasú 184]

Féadfar tacaíocht a thabhairt do na hoibríochtaí a roghnófar faoi níos mó ná ceann amháin de thosaíochtaí an chláir chéanna. [Leasú 185]

5.  Féadfar tacaíocht a sholáthar le haghaidh ullmhú agus ceapadh straitéisí críochacha.

Airteagal 24

Infheistíocht chríochach chomhtháite

1.  I gcás straitéis arna cur chun feidhme i gcomhréir le hAirteagal 23 a mbaineann infheistíochtaí léi a fhaigheann tacaíocht ó Chiste amháin nó níos mó, ó níos mó ná clár amháin nó ó níos mó ná tosaíocht amháin de chuid aon chláir amháin, féadfar gníomhaíochtaí a chur i gcrích mar infheistíocht chríochach chomhtháite (‘ICC’). I gcás inarb iomchuí, féadfar gach ICC a chomhlánú le tacaíocht airgeadais ó CETFT. [Leasú 186]

2.  Áiritheoidh an t‑údarás bainistíochta gur féidir, leis an gcóras leictreonach don chlár nó do na cláir, oibríochtaí, aschuir agus torthaí a shainaithint a rannchuidíonn le hinfheistíocht chríochach chomhtháite.

2a.   I gcás nach bhfuil an liosta de na hoibríochtaí a bhfuil tacaíocht le tabhairt dóibh ar áireamh sa straitéis chríochach, beidh na húdaráis nó comhlachtaí ábhartha réigiúnacha, áitiúla, nó údaráis nó comhlachtaí poiblí eile páirteach i roghnú na n-oibríochtaí. [Leasú 187]

Airteagal 25

Forbairt áitiúil faoi stiúir an phobail

1.  Féadfaidh Tacóidh CFRE, CSE+ agus, CEMI tacú agus CETFT leis an bhforbairt áitiúil faoi stiúir an phobail. I gcomhthéacs CETFT, rangófar an fhorbairt sin mar fhorbairt áitiúil LEADER. [Leasú 188]

2.  Áiritheoidh an Ballstát maidir leis an bhforbairt áitiúil faoi stiúir an phobail:

(a)  go bhfuil sí dírithe ar limistéir fhoréigiúnacha;

(b)  go bhfuil sí faoi stiúir grúpaí gníomhaíochta áitiúla atá comhdhéanta d’ionadaithe ar leasanna soch-eacnamaíocha áitiúla, idir phoiblí agus phríobháideach, agus nach bhfuil smacht ag aon ghrúpa sainleasa amháin, lena n-áirítear an earnáil phoiblí, ar an gcinnteoireacht; [Leasú 189]

(c)  go ndéantar í trí straitéisí comhtháite i gcomhréir le hAirteagal 26;

(d)  go dtacaíonn sí le líonrú, le cuir chuige ón mbun aníos, le hinrochtaineacht, le gnéithe nuálacha sa chomhthéacs áitiúil agus, i gcás inarb iomchuí, le comhar le gníomhaithe críochacha eile. [Leasú 190]

3.  Má tá tacaíocht do straitéisí dá dtagraítear i mír 2(c) le fáil ó Chiste amháin nó níos mó, eagróidh na húdaráis bhainistíochta ábhartha glao comhpháirteach chun na straitéisí sin a roghnú agus bunóidh siad coiste comhpháirteach do na Cistí ar fad lena mbaineann chun faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme na straitéisí sin. Féadfaidh na húdaráis bhainistíochta ábhartha ceann de na Cistí lena mbaineann a roghnú chun tacú leis na costais ullmhúcháin, bhainistíochta agus bheochana uile dá dtagraítear i bpointe (a) agus i bpointe (c) d’Airteagal 28(1) i ndáil leis na straitéisí sin.

4.  Má bhaineann tacaíocht ó ceann amháin nó níos mó de na Cistí le cur chun feidhme straitéise den sórt sin, féadfaidh an t‑údarás bainistíochta ábhartha ceann de na Cistí lena mbaineann a roghnú mar Chiste Ceannasach. Féadfar an cineál beart agus oibríochtaí atá le maoiniú le gach Ciste lena mbaineann a shonrú freisin. [Leasú 191]

5.  Beidh feidhm ag rialacha an Chiste Cheannasaigh maidir leis an straitéis sin. Braithfidh údaráis na gcistí eile ar na cinntí agus ar na fíoruithe bainistíochta a dhéanfaidh údarás inniúil an Chiste Cheannasaigh.

6.  Cuirfidh údaráis an Chiste Cheannasaigh an fhaisnéis is gá ar fáil d’údaráis na gCistí eile chun faireachán agus íocaíochtaí a dhéanamh i gcomhréir leis na rialacha a leagtar amach sna Rialacháin Chiste-shonracha.

Airteagal 26

Straitéisí forbartha áitiúla faoi stiúir an phobail

1.  Áiritheoidh na húdaráis bhainistíochta ábhartha go leagtar amach na heilimintí seo a leanas i ngach straitéis dá dtagraítear in Airteagal 25(2)(c):

(a)  an limistéar geografach agus an daonra a chumhdófar faoin straitéis;

(b)  próiseas rannpháirtíocht an phobail i bhforbairt na straitéise;

(c)  anailís ar riachtanais forbraíochta agus ar phoitéinseal an limistéir;

(d)  cuspóirí na straitéise, lena n-áirítear spriocanna intomhaiste maidir le torthaí, agus gníomhaíochtaí gaolmhara atá beartaithe mar fhreagairt ar riachtanais áitiúla arna sainaithint ag an bpobal áitiúil; [Leasú 192]

(e)  na socruithe bainistíochta, faireacháin agus meastóireachta, ag léiriú chumas an ghrúpa gníomhaíochta áitiúil an straitéis a chur chun feidhme;

(f)  plean airgeadais, lena n-áirítear an leithdháileadh atá beartaithe ó gach Ciste, lena n-áirítear CETFT i gcás inarb iomchuí, agus gach clár lena mbaineann. [Leasú 193]

2.  Saineoidh na húdaráis bhainistíochta ábhartha critéir le haghaidh roghnú na straitéisí sin, cuirfidh siad coiste ar bun chun an roghnú sin a dhéanamh agus formheasfaidh siad na straitéisí ar roghnóidh an coiste sin.

3.  Críochnóidh na húdaráis bhainistíochta ábhartha an chéad bhabhta de roghnú na straitéisí agus áiritheoidh siad gur féidir leis na grúpaí gníomhaíochta áitiúla arna roghnú a gcúraimí a dhéanamh a leagtar amach in Airteagal 27(3) laistigh de 12 mhí tar éis an dáta a fhormheasfar an clár lena mbaineann nó, i gcás straitéisí a fhaigheann tacaíocht ó níos mó ná Ciste amháin, laistigh de 12 mhí ó dháta formheasta an chláir dheireanach lena mbaineann.

4.  Sa chinneadh lena bhformheasfar straitéis, leagfar amach leithdháileadh gach Ciste agus gach cláir lena mbaineann agus leagfar amach na freagrachtaí a bhaineann le cúraimí bainistíochta agus rialaithe faoin gclár nó faoi na cláir. Ráthófar roimh ré na ranníocaíochtaí poiblí náisiúnta comhfhreagracha don tréimhse ar fad. [Leasú 194]

Airteagal 27

Grúpaí gníomhaíochta áitiúla

1.  Déanfaidh grúpaí gníomhaíochta áitiúla na straitéisí dá dtagraítear in Airteagal 25(2)(c) a cheapadh agus a chur chun feidhme.

2.  Áiritheoidh na húdaráis bhainistíochta gur cuimsitheach na grúpaí gníomhaíochta áitiúla agus go roghnóidh siad comhpháirtí amháin laistigh den ghrúpa mar chomhpháirtí cinn i ndáil le cúrsaí riaracháin agus airgeadais, nó go dtiocfaidh siad le chéile i gcomhstruchtúr atá bunaithe go dlíthiúil, chun cúraimí a bhaineann le straitéis forbartha áitiúil faoi stiúir an phobail a chur chun feidhme. [Leasú 195]

3.  Déanfaidh na grúpaí gníomhaíochta áitiúla, agus iadsan amháin, na cúraimí seo a leanas ar fad:

(a)  acmhainneacht riaracháin na ngníomhaithe áitiúla a fhorbairt chun oibríochtaí a fhorbairt agus a chur chun feidhme; [Leasú 196]

(b)  próiseas roghnúcháin agus critéir roghnúcháin atá neamh-idirdhealaitheach agus thrédhearcach a tharraingt suas, lena seachnófar coinbhleachtaí leasa agus lena n‑áiritheofar nach mbeidh smacht ag aon ghrúpa sainleasa amháin ar chinntí roghnúcháin;

(c)  glaonna ar thograí a ullmhú agus a fhoilsiú;

(d)  oibríochtaí a roghnú agus méid na tacaíochta a shocrú agus na tograí a chur faoi bhráid an chomhlachta atá freagrach as fíorú críochnaitheach a dhéanamh ar incháilitheacht sula ndéanfar iad a fhormheas;

(e)  faireachán a dhéanamh ar an dul chun cinn i dtaca le gnóthú chuspóirí na straitéise;

(f)  measúnú a dhéanamh ar chur chun feidhme na straitéise.

4.  I gcás ina ndéanfaidh grúpaí gníomhaíochta áitiúla cúraimí nach gcumhdaítear faoi phointí 3 agus a bhfuil an t‑údarás bainistíochta nó an ghníomhaireacht íocaíochta freagrach astu, sonróidh an t‑údarás bainistíochta na grúpaí gníomhaíochta áitiúla sin mar chomhlachtaí idirmheánacha i gcomhréir leis na rialacha Ciste-shonracha.

5.  Féadfaidh an grúpa gníomhaíochta áitiúil a bheith ina thairbhí agus féadfaidh sé oibríochtaí a chur chun feidhme i gcomhréir leis an straitéis, agus scaradh na bhfeidhmeanna laistigh den ghrúpa gníomhaíochta áitiúil á spreagadh. [Leasú 197]

Airteagal 28

Tacaíocht ó Chistí d’fhorbairt áitiúil faoi stiúir an phobail

1.  D’fhonn comhlántachtaí agus sineirgí a áirithiú, áiritheoidh an Ballstát go gcumhdófar an méid seo a leanas le tacaíocht ó na Cistí d’fhorbairt áitiúil faoi stiúir an phobail: [Leasú 198]

(a)  forbairt acmhainneachta riaracháin agus gníomhaíochtaí ullmhúcháin a thacóidh le ceapadh na straitéisí agus lena gcur chun feidhme amach anseo; [Leasú 199]

(b)  cur chun feidhme oibríochtaí, lena n‑áirítear gníomhaíochtaí comhair agus a n‑ullmhú, arna roghnú faoin straitéis forbartha áitiúil;

(ba)   an straitéis um fhorbairt áitiúil faoi stiúir an phobail a eagrú chun an teagmháil idir geallsealbhóirí a éascú, chun faisnéis a sholáthar dóibh agus chun tacaíocht a thabhairt do thairbhithe ionchasacha maidir lena n- iarratais a ullmhú; [Leasú 200]

(c)  bainistiú, faireachán agus meastóireacht na straitéise agus a bheochana.

2.  An tacaíocht dá dtagraítear faoi phointe (a) de mhír 1, beidh sí incháilithe gan beann ar an straitéis a bheidh roghnaithe lena cistiú ina dhiaidh sin.

An tacaíocht dá dtagraítear faoi phointe (c) de mhír, ní rachaidh sí thar 25 % den ranníocaíocht phoiblí iomlán leis an straitéis.

CAIBIDIL III

Cúnamh teicniúil

Airteagal 29

Cúnamh teicniúil ar thionscnamh ón gCoimisiún

1.  Ar thionscnamh ón gCoimisiún, féadfaidh na Cistí tacú le gníomhaíochtaí ullmhúcháin, faireacháin, rialaithe, iniúchóireachta, cumarsáide, lena n‑áirítear cumarsáid chorparáideach faoi thosaíochtaí polaitiúla an Aontais, agus infheictheachta agus le gach gníomhaíocht riaracháin agus cúnaimh theicniúil is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme agus, i gcás inarb iomchuí, le gníomhaíochtaí le tríú tíortha.

1a.   Féadfar an méid seo a leanas go háirithe a bheith san áireamh sna gníomhaíochtaí dá dtagraítear sa chéad fhomhír:

(a)  cúnamh le tionscadal a ullmhú agus a bhreithmheas;

(b)  tacaíocht do neartú institiúide agus forbairt acmhainní riaracháin le haghaidh bhainistíocht éifeachtach na gCistí;

(c)  staidéir atá nasctha le tuairisciú an Choimisiúin ar na Cistí agus leis an tuarascáil faoin gcomhtháthú;

(d)  bearta a bhaineann le hanailísiú, bainistiú, faireachán, malartú faisnéise agus cur chun feidhme na gCistí, mar aon le bearta a bhaineann le cur chun feidhme na gcóras rialaithe agus le cúnamh teicniúil agus riaracháin;

(e)  meastóireachtaí, tuarascálacha saineolaithe, staitisticí agus staidéir, lena n-áirítear iad siúd de chineál ginearálta a bhaineann le feidhmiú reatha na gCistí agus lena bhfeidhmiú amach anseo;

(f)  gníomhaíochtaí chun faisnéis a scaipeadh, tacú le líonrú i gcás inarb iomchuí, gníomhaíochtaí cumarsáide a dhéanamh go háirithe maidir leis na torthaí agus maidir le breisluach na tacaíochta ó na Cistí, feasacht a mhúscailt agus comhar agus malartú taithí a chur chun cinn, lena n-áirítear le tríú tíortha;

(g)  córais ríomhairithe don bhainistiú, faireachán, iniúchadh, rialú agus don mheastóireacht, a shuiteáil, a oibriú agus a idirnascadh;

(h)  gníomhaíochtaí chun feabhas a chur ar mhodhanna meastóireachta agus ar mhalartú faisnéise maidir le cleachtais mheastóireachta;

(i)  gníomhaíochtaí a bhaineann le hiniúchóireacht;

(j)  acmhainneacht náisiúnta agus réigiúnach a neartú maidir le pleanáil infheistíochta, riachtanais chistiúcháin, ullmhú, dearadh agus cur chun feidhme na n-ionstraimí airgeadais, pleananna gníomhaíochta comhpháirteacha agus mórthionscadail;

(k)  dea-chleachtais a scaipeadh chun cabhrú le Ballstáit cumas na gcomhpháirtithe ábhartha dá dtagraítear in Airteagal 6(1) agus a mbrateagraíochtaí a neartú. [Leasú 201]

1b.   Tiomnóidh an Coimisiún ar a laghad 15% de na hacmhainní le haghaidh cúnamh teicniúil ar thionscnamh ón gCoimisiún chun tuilleadh éifeachtúlachta a bhaint amach sa chumarsáid a dhéantar leis an bpobal agus chun sineirgí níos láidre a bhaint amach idir gníomhaíochtaí cumarsáide a dhéantar ar thionscnamh an Choimisiúin, tríd an mbonn feasachta maidir le torthaí a leathnú, go háirithe trí shonraí a bhailiú agus a scaipeadh ar bhealach níos éifeachtaí, trí mheastóireachtaí agus trí thuairisciú, agus go háirithe trí bhéim a leagan ar a mhéid a rannchuidíonn Cistí SIE le feabhas a chur ar shaol na saoránach, agus infheictheacht na tacaíochta ó Chistí SIE a mhéadú chomh maith leis an bhfeasacht ar thorthaí agus ar bhreisluach na tacaíochta sin a mhúscailt. I gcás inarb iomchuí, leanfar tar éis dhúnadh na gclár de bhearta faisnéise, cumarsáide agus infheictheachta maidir le torthaí agus breisluach na tacaíochta ó na Cistí, lena ndíreofar go speisialta ar oibríochtaí. Rannchuideodh na bearta sin le cumarsáid chorparáideach i ndáil le tosaíochtaí polaitiúla an Aontais, a mhéid a bhaineann na tosaíochtaí sin le cuspóirí ginearálta an Rialacháin seo. [Leasú 202]

2.  Féadfaidh gníomhaíochtaí den sórt sin clárthréimhsí amach anseo nó roimhe seo agus amach anseo a chumhdach. [Leasú 203]

2a.  Chun cásanna a sheachaint ina gcuirfí íocaíochtaí ar fionraí, áiritheoidh an Coimisiún go bhfaighidh na Ballstáit agus na réigiúin a bhfuil imní orthu maidir le comhlíonadh, de dheasca easpa acmhainneacht riaracháin, cúnamh teicniúil leormhaith chun an acmhainneacht riaracháin sin a fheabhsú. [Leasú 204]

3.  Leagfaidh an Coimisiún amach a phleananna tráth a bheidh ranníocaíocht ó na Cistí beartaithe i gcomhréir le hAirteagal [110] den Rialachán Airgeadais.

4.  Ag brath ar an aidhm atá leo, is féidir na gníomhaíochtaí dá dtagraítear san Airteagal seo a mhaoiniú mar chaiteachas oibríochtúil nó mar chaiteachas riaracháin.

Airteagal 30

Cúnamh teicniúil na mBallstát

1.  Ar thionscnamh ó Bhallstát, féadfaidh na Cistí tacú le gníomhaíochtaí, a fhéadfaidh a bheith bainteach le clárthréimhsí a bhí ann roimhe seo agus ina ndiaidh sin, a bhfuil gá leo le haghaidh riarachán agus úsáid éifeachtach na gCistí sin, le haghaidh fhothú acmhainneachta na gcomhpháirtithe dá dtagraítear in Airteagal 6, agus chun feidhmeanna a áirithiú amhail ullmhú, oiliúint, bainistiú, faireachán, meastóireacht, infheictheacht agus cumarsáid. [Leasú 205]

2.  Féadfaidh gach ceann de na Cistí gníomhaíochtaí cúnaimh theicniúil atá incháilithe faoi cheann ar bith de na Cistí eile a mhaoiniú.

3.  Laistigh de gach clár, beidh an cúnamh teicniúil i bhfoirm tosaíocht a bhaineann le haon Chiste amháin nó le roinnt Cistí. [Leasú 206]

Airteagal 31

Maoiniú ar ráta comhréidh le haghaidh cúnamh teicniúil do na Ballstáit

1.  Déanfar cúnamh teicniúil le gach clár a aisíoc mar ráta comhréidh trí na céatadáin a leagtar amach i mír 2 a chur i bhfeidhm maidir leis an gcaiteachas incháilithe a chuirtear san áireamh i ngach iarratas ar íocaíocht de bhun Airteagal 85(3)(a) nó (c) mar is iomchuí.

2.  Is mar seo a leanas a bheidh Ar bhonn comhaontú idir an Coimisiún agus na Ballstáit agus plean airgeadais an chláir á chur san áireamh, féadfaidh an céatadán de na Cistí a aisíocfar le haghaidh cúnamh teicniúil a bheith suas le: [Leasú 207]

(a)  do thacaíocht ó CFRE faoi sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post, agus do thacaíocht ón gCiste Comhtháthaithe: 2,53 %; [Leasú 208]

(b)  do thacaíocht ó CSE+: 4 % 5 % agus do chláir faoi Airteagal 4(1)(c)(vii) 4(1)(xi) de Rialachán CSE+: 5 % 6 %; [Leasú 209]

(c)  do thacaíocht ó CEMI: 6 %;

(d)  do thacaíocht ó CTIL, ó CSI agus ó IBTV: 6 % 7 %. [Leasú 210]

Maidir leis na réigiúin is forimeallaí, i gcás (a), (b) agus (c) beidh an céatadán suas le 1% níos airde.[Leasú 211]

3.  Leagfar amach rialacha sonracha maidir le cúnamh teicniúil do cláir Interreg i Rialachán CCE.

Airteagal 32

Maoiniú nach bhfuil nasctha le costais an chúnaimh theicniúil do na Ballstáit

Sa bhreis ar Airteagal 31, féadfaidh an Ballstát beartú gníomhaíochtaí breise cúnaimh theicniúil a dhéanamh chun an acmhainneacht institiúideach agus éifeachtúlacht na n-údarás agus na seirbhísí poiblí, na dtairbhithe agus na gcomhpháirtithe ábhartha a threisiú a bheidh riachtanach chun na Cistí a riar agus a úsáid go héifeachtach. [Leasú 212]

Déanfar an tacaíocht do ghníomhaíochtaí den sórt sin a chur chun feidhme trí mhaoiniú nach mbeidh nasctha le costais i gcomhréir le hAirteagal 89. Féadfar cúnamh teicniúil a chur chun feidhme, ar cúnamh teicniúil é i bhfoirm clár roghnach sonrach, trí chistiú nach bhfuil nasctha le costais le haghaidh cúnamh teicniúil nó trí aisíoc a dhéanamh ar chostais dhíreacha. [Leasú 213]

Teideal IV

Faireachán, meastóireacht, cumarsáid agus infheictheacht

CAIBIDIL I

Faireachán

Airteagal 33

Coiste faireacháin

1.  Cuirfidh an Ballstát coiste ar bun chun faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme an chláir (‘coiste faireacháin’), tar éis dul i gcomhairle leis an údarás bainistíochta, laistigh de thrí mhí tar éis dháta an fhógra don Bhallstát lena mbaineann faoin gcinneadh chun an clár a fhormheas. [Leasú 214]

Féadfaidh an Ballstát coiste faireacháin aonair a bhunú chun níos mó ná clár amháin a chumhdach.

2.  Déanfaidh gach coiste faireacháin a rialacha nós imeachta a ghlacadh, ag cur san áireamh go bhfuil gá le trédhearcacht iomlán. [Leasú 215]

3.  Tiocfaidh an coiste faireacháin le chéile uair amháin ar a laghad in aghaidh na bliana agus déanfaidh sé athbhreithniú ar na saincheisteanna uile a dhéanann difear do dhul chun cinn an chláir i dtaca lena chuspóirí a ghnóthú.

4.  Foilseoidh an Ballstát rialacha nós imeachta an choiste faireacháin agus na sonraí agus an fhaisnéis uile a roinntear leis an gcoiste faireacháin ar an suíomh gréasáin dá dtagraítear in Airteagal 44(1).

5.  Ní bheidh feidhm ag mír 1 go mír 4 maidir le cláir faoi Airteagal [4(c)(vi) 4(1)(xi)] de Rialachán CSE+ agus an cúnamh teicniúil gaolmhar. [Leasú 216]

Airteagal 34

Comhdhéanamh an choiste faireacháin

1.  Cinnfidh an Ballstát comhdhéanamh an choiste faireacháin agus áiritheoidh sé go mbeidh ionadaíocht chothrom ann ar údaráis ábhartha agus ar chomhlachtaí idirmheánacha an Bhallstáit agus ar ionadaithe na gcomhpháirtithe dá dtagraítear in Airteagal 6 trí phróiseas trédhearcach. [Leasú 217]

Beidh vóta ag gach comhalta den choiste faireacháin.

Foilseoidh an Ballstát an liosta de chomhaltaí an choiste faireacháin ar an suíomh gréasáin dá dtagraítear in Airteagal 44(1).

2.  Beidh ionadaithe ón gCoimisiún rannpháirteach i gcáil faireacháin agus mar chomhairleoirí in obair an choiste faireacháin. Féadfar cuireadh a thabhairt d’ionadaithe ó BIE a bheith rannpháirteach in obair an choiste faireacháin, mar chomhairleoirí, i gcás inarb iomchuí. [Leasú 218]

2a.  I gcás CTIL, CSI agus IBTV, beidh na gníomhaireachtaí díláraithe ábhartha rannpháirteach in obair an choiste faireacháin mar chomhairleoirí. [Leasú 219]

Airteagal 35

Feidhmeanna an choiste faireacháin

1.  Déanfaidh an coiste faireacháin an méid seo a leanas a scrúdú:

(a)  an dul chun cinn i dtaca le cur chun feidhme an chláir agus i dtaca le gnóthú na ngarspriocanna agus na spriocanna;

(aa)   tograí le haghaidh bearta féideartha simpliúcháin i gcomhair tairbhithe; [Leasú 220]

(b)  aon saincheisteanna a dhéanann difear d’fheidhmíocht an chláir agus na bearta arna ndéanamh chun aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna sin, lena n-áirítear freisin aon mhírialtachtaí, i gcás inarb iomchuí; [Leasú 221]

(c)  rannchuidiú an chláir le dul i ngleic leis na dúshláin arna sainaithint sna moltaí tír-shonracha ábhartha;

(d)  eilimintí an mheasúnaithe ex ante a liostaítear in Airteagal 52(3) agus an doiciméid straitéise dá dtagraítear in Airteagal 53(2);

(e)  an dul chun cinn i dtaca le meastóireachtaí a dhéanamh, sintéis meastóireachtaí agus aon bhearta leantacha mar gheall ar na torthaí;

(f)  cur chun feidhme gníomhaíochtaí cumarsáide agus infheictheachta;

(g)  an dul chun cinn i dtaca le cur chun feidhme oibríochtaí a mbaineann tábhacht straitéiseach leo, i gcás inarb ábhartha;

(h)  comhlíonadh coinníollacha cumasaithe agus cur i bhfeidhm na gcoinníollacha sin i rith na clárthréimhse;

(i)  an dul chun cinn i dtaca le fothú acmhainneachta riaracháin i gcás institiúidí poiblí, comhpháirtithe agus tairbhithe, i gcás inarb ábhartha. [Leasú 222]

2.  Formheasfaidh an coiste faireacháin an méid seo a leanas:

(a)  an mhodheolaíocht agus na critéir a úsáidtear chun oibríochtaí a roghnú, lena n‑áirítear aon athruithe orthu, tar éis comhairliúchán leis an gCoimisiún de bhun Airteagal 67(2), gan dochar do phointí (b), (c) agus (d) d’Airteagal 27(3);

(b)  na tuarascálacha bliantúla ar fheidhmíocht i gcás cláir a fhaigheann tacaíocht ó CEMI, ó CTI, ó CSI agus ó IBTV, agus na tuarascálacha deiridh ar fheidhmíocht i gcás cláir a fhaigheann tacaíocht ó CFRE, ó CSE+ agus ón gCiste Comhtháthaithe; [Leasú 224]

(c)  an plean meastóireachta agus aon leasú air;

(d)  aon togra ón údarás bainistíochta le haghaidh leasú ar chlár lena n‑áirítear aistrithe i gcomhréir le hAirteagal 19(5) agus Airteagal 21.

(da)   athruithe ar an liosta d’oibríochtaí beartaithe a bhfuil tábhacht straitéiseach leo dá dtagraítear i bpointe (d) d’Airteagal 17(3). [Leasú 225]

2a.   Féadfaidh an coiste faireacháin feidhmeanna breise idirghabhálacha a mholadh don údarás bainistíochta. [Leasú 226]

Airteagal 36

Athbhreithniú bliantúil ar fheidhmíocht

1.  Eagrófar cruinniú athbhreithnithe bliantúil idir an Coimisiún agus gach Ballstát chun feidhmíocht gach cláir a scrúdú. Beidh údaráis bhainistíochta rannpháirteach sa phróiseas sin mar is cuí. [Leasú 227]

Beidh an Coimisiún ina chathaoirleach ar an gcruinniú athbhreithnithe bliantúil nó, má iarrann an Ballstát amhlaidh, beidh an Ballstát agus an Coimisiún ina gcomhchathaoirligh.

2.  I gcás cláir a fhaigheann tacaíocht ó CTIL, ó CSI agus ó IBTV, eagrófar an cruinniú athbhreithnithe dhá uair ar a laghad le linn na clárthréimhse.

3.  I gcás cláir a fhaigheann tacaíocht ó CFRE, ó CSE+ agus ón gCiste Comhtháthaithe, déanfaidh an Ballstát, tráth nach déanaí ná aon mhí amháin roimh an gcruinniú athbhreithnithe bliantúil, an fhaisnéis faoi na heilimintí a liostaítear in Airteagal 35(1) a sholáthar don Choimisiún.

I gcás na gclár faoi Airteagal [4(1)(c)(vii)] de Rialachán CSE+, beidh an fhaisnéis a bheidh le soláthar teoranta do phointí (a), (b), (e), (f) agus (h) d’Airteagal 35(1).

4.  Déanfar torthaí an chruinnithe athbhreithnithe bhliantúil a thaifeadadh i miontuairiscí comhaontaithe.

5.  Déanfaidh an Ballstát bearta leantacha maidir leis na saincheisteanna arna dtarraingt anuas ag an gCoimisiún agus cuirfidh sé an Coimisiún ar an eolas laistigh de thrí mhí faoi na bearta arna ndéanamh.

6.  I gcás cláir a fhaigheann tacaíocht ó CEMI, ó CTI, ó CSI agus ó IBTV, cuirfidh an Ballstát tuarascáil bhliantúil ar fheidhmíocht isteach i gcomhréir leis na Rialacháin Chiste-shonracha. [Leasú 228]

Airteagal 37

Sonraí a tharchur

1.  Déanfaidh an t‑údarás bainistíochta sonraí carnacha maidir le gach clár a tharchur go leictreonach chuig an gCoimisiún faoin 31 Eanáir, an 31 Bealtaine, an 31 Iúil, an 30 Meán Fómhair agus an 30 Samhain de gach bliain i gcomhréir leis an teimpléad a leagtar amach in Iarscríbhinn VII.

Beidh an chéad tarchur le déanamh faoin 31 Eanáir 2022 28 Feabhra 2022 agus an ceann deireanach faoin 31 Eanáir 28 Feabhra 2030. [Leasú 229]

I gcás cláir faoi Airteagal 4(1)(c)(vii) (1)(xi) de Rialachán CSE+, tarchuirfear na sonraí gach bliain faoin 30 Samhain. [Leasú 230]

2.  Déanfar na sonraí a mhiondealú i gcás gach tosaíochta de réir cuspóir sonrach agus de réir catagóir réigiún, agus déanfar tagairt iontu don mhéid seo a leanas:

(a)  sna tarchuir sonraí a mbeifear ag súil leo faoin 31 Eanáir, 31 Márta, 31 Bealtaine, 31 Iúil, 30 Meán Fómhair agus 30 Samhain gach bliain, an líon oibríochtaí a roghnaíodh, a gcostas incháilithe iomlán, an ranníocaíocht ó na Cistí agus an caiteachas incháilithe iomlán arna dhearbhú ag na tairbhithe chuig an údarás bainistíochta, agus é sin ar fad miondealaithe de réir an chineáil idirghabhála; [Leasú 231]

(b)  sna tarchuir sonraí a mbeifear ag súil leo faoin 31 Bealtaine agus faoin 30 Samhain amháin gach bliain, luachanna na dtáscairí aschuir agus toraidh i gcás na n-oibríochtaí a roghnaíodh agus na luachanna arna ngnóthú ag na hoibríochtaí. [Leasú 232]

3.  I gcás ionstraimí airgeadais, soláthrófar sonraí faoin méid seo a leanas freisin:

(a)  an caiteachas incháilithe de réir cineál táirge airgeadais;

(b)  méid na gcostas bainistíochta agus na dtáillí arna ndearbhú mar chaiteachas incháilithe;

(c)  de réir cineál táirge airgeadais, an méid acmhainní príobháideacha agus poiblí arna n‑úsáid le cois na gCistí;

(d)  ús agus gnóthachain eile arna nginiúint trí thacaíocht ó na Cistí d’ionstraimí airgeadais dá dtagraítear in Airteagal 54 agus acmhainní inchurtha i leith tacaíocht ó na Cistí arna gcur ar ais dá dtagraítear in Airteagal 56.

4.  Beidh na sonraí arna gcur isteach i gcomhréir leis an Airteagal seo iontaofa agus cothrom le dáta amhail ó dheireadh na míosa roimh an mí a chuirfear isteach iad.

5.  Foilseoidh an t‑údarás bainistíochta na sonraí uile arna dtarchur chuig an gCoimisiún ar an suíomh gréasáin dá dtagraítear in Airteagal 44(1).

6.  I gcás cláir a fhaigheann tacaíocht ó CEMI, glacfaidh an Coimisiún gníomh cur chun feidhme i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 109(2) chun an teimpléad a leagan síos a úsáidfear le haghaidh chur chun feidhme an Airteagail seo.

Airteagal 38

Tuarascálacha feidhmíochta deiridh

1.  I gcás cláir a fhaigheann tacaíocht ó CFRE, ó CSE+ agus ón gCiste Comhtháthaithe, cuirfidh gach údarás bainistíochta tuarascáil feidhmíochta deiridh ar an gclár faoi bhráid an Choimisiúin faoin 15 Feabhra 2031.

2.  Déanfar measúnú sa tuarascáil deiridh ar fheidhmíocht ar ghnóthú chuspóirí an chláir bunaithe ar na heilimintí a liostaítear in Airteagal 35(1) diomaite den fhaisnéis a sholáthraítear faoi Airteagal 35(1)(d).

3.  Scrúdóidh an Coimisiún an tuarascáil deiridh ar fheidhmíocht agus cuirfidh sé an t‑údarás bainistíochta ar an eolas faoi aon bharúlacha atá aige laistigh de chúig mhí ón dáta a fuarthas an tuarascáil deiridh ar fheidhmíocht. I gcás ina dtabharfar barúlacha den sórt sin, déanfaidh an t‑údarás bainistíochta an fhaisnéis go léir is gá maidir leis na barúlacha sin a sholáthar agus, i gcás inarb iomchuí, déanfaidh sé, laistigh de thrí mhí, an Coimisiún a chur ar an eolas i dtaobh na mbeart a rinneadh. Cuirfidh an Coimisiún an Ballstát ar an eolas gur glacadh leis an tuarascáil.

4.  Foilseoidh an t‑údarás bainistíochta tuarascálacha deiridh ar fheidhmíocht ar an suíomh gréasáin dá dtagraítear in Airteagal 44(1).

5.  Déanfaidh an Coimisiún, chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú le haghaidh chur chun feidhme an Airteagail seo, gníomh cur chun feidhme a ghlacadh lena mbunófar an teimpléad do na tuarascálacha feidhmíochta deiridh. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 108.

CAIBIDIL II

Meastóireacht

Airteagal 39

Meastóireachtaí ag na Ballstáit

1.  Déanfaidh an t-údarás bainistíochta meastóireachtaí ar an gclár. Le gach meastóireacht, déanfar measúnú ar an gclár i ndáil lena chuimsitheacht, neamh-idirdhealaitheacht éifeachtacht, éifeachtúlacht, ábharthacht, comhsheasmhacht, infheictheacht agus breisluach AE, d’fhonn cáilíocht cheapadh agus chur chun feidhme na gclár a fheabhsú. [Leasú 233]

2.  Ina theannta sin, déanfaidh an t‑údarás bainistíochta meastóireacht ar gach clár lena thionchar a mheas faoin 30 Meitheamh 2029.

3.  Cuirfidh an t‑údarás bainistíochta na meastóireachtaí faoi chúram saineolaithe atá neamhspleách ó thaobh feidhme de.

4.  Áiritheoidh an t‑údarás bainistíochta nó an Ballstát na nósanna imeachta is gá chun na sonraí is gá le haghaidh meastóireachtaí a tháirgeadh agus a bhailiú.

5.  Tarraingeoidh an t‑údarás bainistíochta nó an Ballstát plean meastóireachta suas. Féadfar níos mó ná clár amháin a chumhdach leis an bplean meastóireachta sin. I gcás CTIL, CSI agus IBTV, beidh meastóireacht mheántéarma a chríochnófar faoin 31 Márta 2024 ar áireamh sa phlean sin.

6.  Cuirfidh an t‑údarás bainistíochta an plean meastóireachta faoi bhráid an choiste faireacháin tráth nach déanaí ná bliain amháin tar éis don chlár a bheith formheasta.

7.  Foilseoidh an t‑údarás bainistíochta na meastóireachtaí uile ar an suíomh gréasáin dá dtagraítear in Airteagal 44(1).

Airteagal 40

Meastóireacht ag an gCoimisiún

1.  Déanfaidh an Coimisiún meastóireacht mheántéarma lena scrúdófar éifeachtacht, éifeachtúlacht, ábharthacht, comhsheasmhacht agus breisluach AE maidir le gach Ciste faoi dheireadh 2024. Féadfaidh an Coimisiún úsáid a bhaint as gach faisnéis ábhartha atá ar fáil cheana féin i gcomhréir le hAirteagal [128] den Rialachán Airgeadais.

2.  Déanfaidh an Coimisiún meastóireacht shiarghabhálach lena scrúdófar éifeachtacht, éifeachtúlacht, ábharthacht, comhsheasmhacht agus breisluach AE maidir le gach Ciste, faoin 31 Nollaig 2031.

2a.   Áireofar sa mheastóireacht dá dtagraítear i mír 2 meastóireacht ar an tionchar socheacnamaíoch agus ar na riachtanais chistiúcháin faoi na cuspóirí beartais dá dtagraítear in Airteagal 4(1), laistigh agus i measc na gclár, ag díriú ar Eoraip níos iomaíche agus níos cliste a bhaint amach trí chur chun cinn a dhéanamh ar nuálaíocht agus ar aistriú cliste agus eacnamaíoch agus ag díriú ar Eoraip níos nasctha a bhaint amach trí fheabhas a chur ar shoghluaisteacht, lena n-áirítear soghluaisteacht chliste agus inbhuanaithe agus ar nascacht TFC. Foilseoidh an Coimisiún torthaí na meastóireachta sin ar a shuíomh gréasáin agus cuirfidh sé na torthaí sin in iúl do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle, do Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus do Choiste na Réigiún. [Leasú 234]

CAIBIDIL III

Infheictheacht, trédhearcacht agus cumarsáid

Roinn I

Infheictheacht na tacaíochta ó na Cistí

Airteagal 41

Infheictheacht

Áiritheoidh gach Ballstát an méid seo a leanas:

(a)  infheictheacht na tacaíochta do na gníomhaíochtaí uile a bhaineann le hoibríochtaí a fhaigheann tacaíocht ó na Cistí agus aird ar leith á tabhairt ar oibríochtaí a mbaineann tábhacht straitéiseach leo;

(b)  cumarsáid le saoránaigh an Aontais faoi ról na gCistí agus faoina bhfuil bainte amach a bhuí leo, ar thairseach ghréasáin amháin lena dtabharfar rochtain ar na cláir uile a bhfuil baint ag an mBallstát sin leo.

Airteagal 42

Suaitheantas an Aontais

Déanfaidh na Ballstáit, na húdaráis bhainistíochta agus na tairbhithe suaitheantas an Aontais Eorpaigh a úsáid i gcomhréir le hIarscríbhinn VIII agus gníomhaíochtaí infheictheachta, trédhearcachta agus cumarsáide á ndéanamh acu.

Airteagal 43

Oifigigh chumarsáide agus líonraí

1.  Sonróidh gach Ballstát comhordaitheoir cumarsáide le haghaidh gníomhaíochtaí infheictheachta, trédhearcachta agus cumarsáide i ndáil leis an tacaíocht ó na Cistí, lena n‑áirítear cláir faoi sprioc an chomhair chríochaigh Eorpaigh (Interreg) i gcás inarb é an Ballstát sin óstach an údaráis bhainistíochta. Déanfaidh an comhordaitheoir cumarsáide bearta cumarsáide agus infheictheachta a chomhordú idir cláir.

Déanfaidh an comhordaitheoir cumarsáide páirt a thabhairt do na comhlachtaí seo a leanas sna gníomhaíochtaí infheictheachta, trédhearcachta agus cumarsáide:

(a)  Ionadaíochtaí an Choimisiúin Eorpaigh agus Oifigí Idirchaidrimh Pharlaimint na hEorpa sna Ballstáit; chomh maith le hIonaid Eolais Europe Direct agus líonraí eile; institiúidí oideachais agus taighe;

(b)  comhpháirtithe agus comhlachtaí ábhartha eile, lena n-áirítear údaráis réigiúnacha, áitiúla agus phoiblí eile, agus comhpháirtithe eacnamaíocha agus sóisialta. [Leasú 235]

2.  Sonróidh gach údarás bhainistíochta oifigeach cumarsáide le haghaidh gach cláir (‘oifigeach cumarsáide an chláir’).

3.  Rithfidh an Coimisiún líonra a bheidh comhdhéanta de chomhordaitheoirí cumarsáide, oifigigh chumarsáide na gclár agus ionadaithe ón gCoimisiún chun fhaisnéis faoi ghníomhaíochtaí infheictheachta, trédhearcachta agus cumarsáide a mhalartú.

Roinn II

Trédhearcacht chur chun feidhme na gCistí agus cumarsáid faoi na cláir

Airteagal 44

Feidhmeanna na n‑údarás bainistíochta

1.  Áiritheoidh an t-údarás bainistíochta gurb ann do shuíomh gréasáin, laistigh de shé mhí ón tráth a fhormheastar na cláir, ina gcuirfear faisnéis faoi na cláir atá faoina chúram ar fáil, ina gcumhdaítear cuspóirí agus gníomhaíochtaí an chláir, amchlár táscach le haghaidh glaonna ar thograí, na deiseanna cistiúcháin atá le fáil faoin gclár agus a bhfuil bainte amach. [Leasú 236]

2.  Foilseoidh an t‑údarás bainistíochta ar an suíomh gréasáin dá dtagraítear i mír 1, aon mhí amháin ar a dhéanaí sula n‑osclófar glao ar thograí, achoimre ghearr ar na glaonna ar thograí atá beartaithe agus atá foilsithe maille leis na sonraí seo a leanas:

(a)  an limistéar geografach a chumhdaítear leis an nglao ar thograí;

(b)  an cuspóir beartais nó an cuspóir sonrach lena mbaineann;

(c)  cineál na n‑iarratasóirí incháilithe;

(d)  méid iomlán na tacaíochta don ghlao;

(e)  dáta tosaithe agus dáta deiridh an ghlao.

3.  Déanfaidh an t‑údarás bainistíochta an liosta de na hoibríochtaí arna roghnú le haghaidh tacaíocht ó na Cistí a chur ar fáil go poiblí ar an suíomh gréasáin i dteanga oifigiúil amháin de chuid an Aontais, ar a laghad, agus tabharfaidh sé an liosta sin cothrom le dáta gach trí mhí ar a laghad. Beidh cód uathúil ag gach oibríocht. Beidh na sonraí seo a leanas ar áireamh sa liosta:

(a)  i gcás eintitis dhlíthiúla, ainm an tairbhí agus an chonraitheora; [Leasú 237]

(b)  más duine nádúrtha é an tairbhí, an céadainm agus an sloinne;

(c)  i gcás oibríochtaí faoi CEMI a bhaineann le soitheach iascaireachta, an uimhir aitheantais i gclár cabhlaigh iascaireachta an Aontais dá dtagraítear i Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 2017/218 ón gCoimisiún(39);

(d)  ainm na hoibríochta;

(e)  cuspóir na hoibríochta agus a bhfuil bainte amach aici;

(f)  dáta tosaithe na hoibríochta;

(g)  an dáta deiridh a mheastar a chríochnófar an oibríocht nó an dáta iarbhír;

(h)  costas iomlán na hoibríochta;

(i)  an Ciste lena mbaineann;

(j)  an cuspóir sonrach lena mbaineann;

(k)  an ráta cómhaoinithe ón Aontas;

(l)  táscaire suímh nó geoshuíomh don oibríocht agus an tír lena mbaineann;

(m)  i gcás oibríochtaí soghluaiste nó oibríochtaí lena gcumhdaítear roinnt suíomhanna, suíomh an tairbhí ina bhfuil an tairbhí ina eintiteas dlíthiúil; nó an réigiún ar leibhéal NUTS 2 nuair is duine nádúrtha an tairbhí;

(n)  an cineál idirghabhála don oibríocht i gcomhréir le hAirteagal 67(3)(g);

I gcás sonraí dá dtagraítear i bpointí (b), (c) agus (k) den chéad fhomhír, bainfear na sonraí dhá bhliain tar éis dháta a bhfoilsithe thosaigh ar an suíomh gréasáin.

I gcás cláir a fhaigheann tacaíocht ó CEMI, ní fhoilseofar na sonraí dá dtagraítear i bpointe (b) agus i bpointe (c) den chéad fhomhír ach amháin má tá an foilsiú sin i gcomhréir leis an dlí náisiúnta maidir le cosaint sonraí pearsanta.

4.  Foilseofar na sonraí dá dtagraítear i mír 2 agus i mír 3 ar an suíomh gréasáin i bhformáidí oscailte meaisín-inléite, mar a leagtar amach in Airteagal 5(1) de Threoir 2003/98/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(40), lenar féidir sonraí a shórtáil, a chuardach, a asbhaint, a chur i gcomparáid agus a athúsáid.

5.  Cuirfidh an t‑údarás bainistíochta na tairbhithe ar an eolas go bpoibleofar na sonraí sula bpoibleofar iad i gcomhréir leis an Airteagal seo.

6.  Áiritheoidh an t‑údarás bainistíochta go ndéanfar gach ábhar cumarsáide agus infheictheachta, lena n‑áirítear ábhar ar leibhéal na dtairbhithe, a chur ar fáil d’institiúidí, comhlachtaí nó gníomhaireachtaí an Aontais, arna iarraidh sin, agus go ndeonófar don Aontas, i gcomhréir le hIarscríbhinn VIII, ceadúnas saor ó ríchíos, neamheisiach agus do-chúlghairthe chun an t‑ábhar sin a úsáid maille le haon chearta a bhaineann leis cheana féin.

Airteagal 45

Freagrachtaí na dtairbhithe

1.  Déanfaidh na tairbhithe agus na comhlachtaí atá ag cur ionstraimí airgeadais chun feidhme aitheantas a thabhairt don tacaíocht, lena n‑áirítear na hacmhainní arna n‑athúsáid i gcomhréir le hAirteagal 56, ó na Cistí don oibríocht, tríd an méid seo a leanas a dhéanamh:

(a)  tuairisc ghairid ar an oibríocht, i gcomhréir leis an leibhéal tacaíochta, a chur ar fáil ar shuíomh gréasáin gairmiúil an tairbhí agus ar a shuíomhanna meán sóisialta, i gcás inarb ann dá leithéid de shuíomhanna, lena n‑áirítear aidhmeanna agus torthaí na hoibríochta, agus an tacaíocht airgeadais a fuarthas ón Aontas á haibhsiú; [Leasú 240]

(b)  ráiteas a thabhairt ag aibhsiú na tacaíochta ó na Cistí ar bhealach infheicthe ar dhoiciméid agus ar ábhar cumarsáide a bhaineann le cur chun feidhme na hoibríochta, a úsáidtear le haghaidh an phobail nó le haghaidh na rannpháirtithe;

(c)  plaiceanna nó cláir fógraí bhuana a chur ar taispeáint go poiblí go soiléir don phobal a luaithe a chuirtear tús le cur chun feidhme fisiceach oibríochtaí lena mbaineann infheistíocht fhisiceach nó ceannach trealaimh, maidir leis an méid seo a leanas: [Leasú 241]

(i)  oibríochtaí a fhaigheann tacaíocht ó CFRE agus ón gCiste Comhtháthaithe ar mó a gcostas iomlán ná EUR 500 000;

(ii)  oibríochtaí a fhaigheann tacaíocht ó CSE+, ó CEMI, ó CSI, ó CTIL agus ó IBTV ar mó a gcostas iomlán ná EUR 100 000.

(d)  i gcás oibríochtaí nach dtagann faoi phointe (c), taispeáint chlóite nó leictreonach amháin ar a laghad a chur ar taispeáint ag suíomh atá le feiceáil go soiléir don phobal agus é ar mhéid A3 ar a laghad, agus faisnéis uirthi faoin oibríocht ag aibhsiú na tacaíochta ó na Cistí; [Leasú 243]

(e)  i gcás oibríochtaí a mbaineann tábhacht straitéiseach leo agus oibríochtaí ar mó a gcostas iomlán ná EUR 10 000 000 ócáid chumarsáide a eagrú agus an Coimisiún agus an t‑údarás bainistíochta freagrach a dhéanamh rannpháirteach inti ar bhealach prapúil.

(ea)   taispeáint phoiblí agus bhuan, amhail ón nóiméad a chuirtear chun feidhme go fisiciúil é, suaitheantas an Aontais ar bhealach atá le feiceáil go soiléir don phobal agus i gcomhréir leis na saintréithe teicniúla a leagtar síos in Iarscríbhinn VIII; [Leasú 244]

I gcás oibríochtaí a fhaigheann tacaíocht faoin gcuspóir sonrach a leagtar amach in Airteagal 4(1)(c)(vii) 4(1)(xi) de Rialachán CSE+, ní bheidh feidhm ag an gceanglas sin. [Leasú 245]

2.  I gcás cistí do thionscadail bheaga, áiritheoidh an tairbhí go gcomhlíonfaidh na faighteoirí deiridh na ceanglais a leagtar amach i mír 1.

I gcás ionstraimí airgeadais, áiritheoidh an tairbhí go gcomhlíonfaidh na faighteoirí deiridh na ceanglais a leagtar amach i bpointe (c) den mhír 1.

3.  I gcás nach gcomhlíonann an tairbhí a oibleagáidí faoi mhír 1 agus faoi mhír 2 den Airteagal seo, cuirfidh an Ballstát ceartú airgeadais i bhfeidhm trí suas le 5 % den tacaíocht ó na Cistí don oibríocht lena mbaineann a chur ar ceal.

Teideal V

TACAÍOCHT AIRGEADAIS Ó NA CISTÍ

CAIBIDIL I

Foirmeacha na ranníocaíochta ón Aontas

Airteagal 46

Foirmeacha na ranníocaíochta ón Aontas

Féadfar ranníocaíocht an Aontais a dhéanamh in aon cheann de na foirmeacha seo a leanas:

(a)  maoiniú nach bhfuil baint aige le costais na n‑oibríochtaí ábhartha i gcomhréir le hAirteagal 89 agus ar bhonn ceachtar acu seo a leanas:

(i)  comhlíonadh na gcoinníollacha;

(ii)  gnóthú torthaí;

(b)  aisíocaíocht na gcostas incháilithe a thabhaigh na tairbhithe i ndáiríre nó an comhpháirtí príobháideach in oibríochtaí CPP agus a íocadh chun oibríochtaí a chur chun feidhme;

(c)  costais aonaid, i gcomhréir le hAirteagal 88, a chumhdaíonn catagóirí uile na gcostas incháilithe nó catagóirí áirithe sonracha de na costais sin arna sainaithint go soiléir roimh ré le tagairt do mhéid áirithe in aghaidh an aonaid;

(d)  cnapshuimeanna, i gcomhréir le hAirteagal 88, a chumhdaíonn catagóirí uile na gcostas incháilithe nó catagóirí áirithe sonracha de na costais sin arna sainaithint go soiléir roimh ré le tagairt do mhéid áirithe in aghaidh an aonaid;

(e)  maoiniú de réir ráta comhréidh, i gcomhréir le hAirteagal 88, a chumhdaíonn catagóirí sonracha de na costais incháilithe arna sainaithint go soiléir roimh ré, trí chéatadán a chur i bhfeidhm;

(f)  meascán de na foirmeacha dá dtagraítear i bpointí (a) go (e).

CAIBIDIL II

Foirmeacha na tacaíochta ag na Ballstáit

Airteagal 47

Foirmeacha tacaíochta

Úsáidfidh na Ballstáit an ranníocaíocht ó na Cistí chun tacaíocht a thabhairt do thairbhithe i bhfoirm deontas, úsáid theoranta ionstraimí airgeadais, duaiseanna nó meascán díobh sin. [Leasú 246]

Roinn I

FOIRMEACHA DEONTAS

Airteagal 48

Foirmeacha deontas

1.  Féadfaidh na deontais a thabharfaidh na Ballstáit do na tairbhithe a bheith in aon cheann de na foirmeacha seo a leanas:

(a)  aisíocaíocht na gcostas incháilithe a thabhaigh an tairbhí i ndáiríre nó an comhpháirtí príobháideach in oibríochtaí CPP agus a íocadh chun oibríochtaí a chur chun feidhme, lena n‑áirítear ranníocaíochtaí comhchineáil agus dímheas;

(b)  costais aonaid;

(c)  cnapshuimeanna;

(d)  maoiniú ar ráta comhréidh;

(e)  meascán de na foirmeacha dá dtagraítear i bpointe (a) go (d), ar choinníoll go gcumhdaíonn gach foirm catagóirí éagsúla costas nó i gcás ina n‑úsáidtear iad le haghaidh tionscadal éagsúil atá ina gcuid d’oibríocht nó le haghaidh céimeanna leantacha d’oibríocht.

Más rud é nach mó costas iomlán na hoibríochta ná EUR 200 000, beidh an ranníocaíocht a thabharfar ó CFRE, ó CSE+, ó CTIL, ó CSI agus ó IBTV, i bhfoirm costais aonaid, cnapshuimeanna nó rátaí comhréidhe, cé is moite de thionscadail inarb ionann an tacaíocht agus státchabhair. Má úsáidtear maoiniú ar ráta comhréidh, ní fhéadfar ach na catagóirí costais a bhfuil feidhm ag an ráta chomhréidh maidir leo a aisíoc i gcomhréir le pointe (a) den chéad fhomhír.

Thairis sin, féadfar na liúntais agus na tuarastail a íoctar le rannpháirtithe a aisíoc i gcomhréir le pointe (a) den chéad fhomhír.

2.  Is ar cheann de na bealaí seo a leanas a shocrófar na méideanna i gcomhair na bhfoirmeacha deontas dá dtagraítear i bpointe (b), i bpointe (c) agus i bpointe (d) de mhír 1:

(a)  modh ríofa cóir cothromasach infhíoraithe atá bunaithe orthu seo a leanas:

(i)  sonraí staidrimh, faisnéis oibiachtúil eile nó breithiúnas saineolach;

(ii)  sonraí stairiúla fíoraithe faoi thairbhithe aonair;

(iii)  gnáthchleachtais chuntasaíochta costais na dtairibhithe aonair a chur i bhfeidhm;

(b)  dréachtbhuiséad a shocraítear ar bhonn gach cáis ar leith agus a dhéanann an comhlacht atá ag roghnú na hoibríochta a chomhaontú ex‑ante, i gcás nach dtéann costas iomlán na hoibríochta thar EUR 200 000;

(c)  i gcomhréir leis na rialacha maidir le costais aonaid chomhfhreagracha a chur i bhfeidhm, cnapshuimeanna agus rátaí comhréidhe is infheidhme maidir le beartais an Aontais le haghaidh oibríocht den chineál céanna;

(d)  i gcomhréir leis na rialacha maidir le costais aonaid chomhfhreagracha a chur i bhfeidhm, cnapshuimeanna agus rátaí comhréidhe arna gcur i bhfeidhm faoi scéimeanna le haghaidh deontais arna gcistiú go hiomlán ag an mBallstát le haghaidh oibríocht den chineál céanna;

(e)  rátaí comhréidhe agus modhanna sonrach arna mbunú leis an Rialachán seo nó leis na Rialacháin Chiste-shonracha.

Airteagal 49

Maoiniú ar ráta comhréidh le haghaidh costais indíreacha a bhaineann le deontais

Má úsáidtear ráta comhréidh chun costais indíreacha oibríochta a chumhdach, beidh sé bunaithe ar cheann de na nithe seo a leanas:

(a)  ráta comhréidh suas le 7 % de na costais dhíreacha incháilithe, sa chás sin ní bheidh ceangal ar an mBallstát ríomh a dhéanamh chun an ráta is infheidhme a chinneadh;

(b)  ráta comhréidh suas le 15 % de na costais foirne dhíreacha incháilithe, sa chás sin ní bheidh ceangal ar an mBallstát ríomh a dhéanamh chun an ráta is infheidhme a chinneadh;

(c)  ráta comhréidh suas le 25 % de na costais dhíreacha incháilithe, ar choinníoll go ríomhfar an ráta i gcomhréir le hAirteagal 48(2)(a) 48(2)(c). [Leasú 247]

Ina theannta sin, má tá ráta comhréidh arna ríomh ag an mBallstát i gcomhréir le hAirteagal 67(5)(a) de Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013, is féidir an ráta sin a úsáid le haghaidh oibríocht den chineál céanna chun críocha phointe (c).

Airteagal 50

Costais foirne dhíreacha a bhaineann le deontais

1.  Féadfar costais foirne dhíreacha oibríochta a ríomh mar ráta comhréidh suas le 20 % de na costais dhíreacha seachas costais foirne dhíreacha na hoibríochta sin, gan ceanglas a bheith ar an mBallstát ríomh a dhéanamh chun an ráta is infheidhme a chinneadh, ar choinníoll nach n‑áirítear ar chostais dhíreacha na hoibríochta conarthaí oibreacha poiblí ná conarthaí soláthair nó seirbhíse a bhfuil luach ag baint leo a sháraíonn na tairseacha a leagtar amach in Airteagal 4 de Threoir 2014/24/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (41) nó in Airteagal 15 de Threoir 2014/25/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (42).

I gcás CTIL, CSI agus IBTV, déanfar costais dhíreacha atá faoi réir soláthar poiblí agus costais foirne dhíreacha na hoibríochta sin a eisiamh ón mbunús ar a ríomhtar an ráta comhréidh.

2.  Chun críocha na costais foirne dhíreacha a chinneadh, féadfar ráta in aghaidh na huaire a ríomh ar cheann de na bealaí seo a leanas:

(a)  trí na hollchostais bhliantúla fostaíochta dhoiciméadaithe is déanaí, chomh maith le costais bhreise a bhfuiltear ag súil leo chun tosca a chur san áireamh, amhail méadú ar tharaifí nó ar arduithe céime don fhoireann, a roinnt ar 1 720 uair an chloig i gcás daoine atá ag obair go lánaimseartha, nó ar líon pro rata de 1 720 uair an chloig i gcás daoine atá ag obair go páirtaimseartha; [Leasú 248]

(b)  trí na hollchostais mhíosúla fostaíochta dhoiciméadaithe is déanaí, chomh maith le costais bhreise a bhfuiltear ag súil leo chun tosca a chur san áireamh, amhail méadú ar tharaifí nó ar arduithe céime don fhoireann, a roinnt ar am oibre míosúil an duine lena mbaineann i gcomhréir leis an reachtaíocht náisiúnta is infheidhme dá dtagraítear sa chonradh fostaíochta. [Leasú 249]

3.  Nuair a chuirfear an ráta in aghaidh na huaire a ríomhtar i gcomhréir le mír 2 i bhfeidhm, ní rachaidh líon iomlán na n‑uaireanta a dhearbhaítear in aghaidh an duine in aon bhliain amháin nó in aon mhí amháin thar líon na n‑uaireanta a úsáidtear chun an ráta sin in aghaidh na huaire a ríomh.

4.  Sa chás nach bhfuil ollchostais bhliantúla fostaíochta ar fáil, féadfar iad a ríomh ó na hollchostais bhliantúla fostaíochta dhoiciméadaithe atá ar fáil nó ón gconradh fostaíochta arna choigeartú mar is cuí do thréimhse 12 mhí.

5.  Maidir leis na costais foirne a bhaineann le daoine aonair a oibríonn go páirtaimseartha ar an oibríocht, féadfar na costais foirne a ríomh mar chéatadán seasta de na hollchostais fostaíochta, i gcomhréir le céatadán seasta d’am caite ag obair ar an oibríocht in aghaidh na míosa, gan aon oibleagáid córas ar leith a chur ar bun chun an t‑am caite ag obair a chlárú. Eiseoidh an fostóir doiciméad i leith fostaithe ina leagfar amach an céatadán seasta sin.

Airteagal 51

Maoiniú ar ráta comhréidh le haghaidh costais incháilithe seachas costais foirne dhíreacha a bhaineann le deontais

1.  Féadfar ráta comhréidh suas le 40 % de na costais foirne dhíreacha incháilithe a úsáid chun na costais eile incháilithe a bhaineann le hoibríocht a chumhdach. Ní chuirfear ceangal ar an mBallstát ríomh a dhéanamh chun an ráta is infheidhme a chinneadh.

2.  I gcás oibríochtaí a fhaigheann tacaíocht ó CTIL, ó CSI, ó IBTV, ó CSE+ agus ó CFRE, measfar gur costais bhreise incháilithe nach n‑áirítear sa ráta comhréidh iad na tuarastail agus na liúntais a íoctar le rannpháirtithe.

3.  Ní chuirfear i bhfeidhm an ráta comhréidh dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo maidir le costais foirne a ríomhadh ar bhonn ráta comhréidh dá dtagraítear in Airteagal 50(1).

ROINN II

IONSTRAIMÍ AIRGEADAIS

Airteagal 52

Ionstraimí airgeadais

1.  Féadfaidh na húdaráis bhainistíochta ranníocaíocht chláir, faoi chlár amháin nó níos mó, a thabhairt d’ionstraimí airgeadais arna gcur ar bun ar an leibhéal náisiúnta, réigiúnach, trasnáisiúnta nó trasteorann agus arna mbainistiú ag an údarás bainistíochta nó faoi chúram an údaráis bainistíochta, agus a rannchuidíonn le gnóthú cuspóirí sonracha.

2.  Ní thabharfaidh ionstraimí airgeadais tacaíocht d’fhaighteoirí deiridh ach amháin le haghaidh infheistíochtaí nua a mheastar a bheith inmharthana ó thaobh airgeadais de, amhail giniúint ioncaim agus coigiltis, agus nach bhfaigheann a ndóthain cistiúcháin ó fhoinsí margaidh. Féadfaidh an tacaíocht sin díriú ar infheistíochtaí i sócmhainní inláimhsithe agus doláimhsithe araon chomh maith le caipiteal oibre, i gcomhréir le rialacha infheidhme an Aontais maidir le Státchabhair. [Leasú 250]

3.  Beidh an tacaíocht ó na Cistí trí ionstraimí airgeadais bunaithe ar mheasúnú ex ante a mbeidh an t‑údarás bainistíochta freagrach as a tharraingt suas. Críochnófar an measúnú ex ante sula gcinnfidh na húdaráis bhainistíochta ranníocaíochtaí cláir a dhéanamh le hionstraimí airgeadais.

Beidh na heilimintí seo a leanas, ar a laghad, sa mheasúnú ex ante:

(a)  an méid atá beartaithe mar ranníocaíocht chláir le hionstraim airgeadais agus an éifeacht ghiarála a bhfuil súil leis, lena ngabhann measúnuithe ábhartha; [Leasú 251]

(b)  na táirgí airgeadais atá sé beartaithe a thairiscint, lena n‑áirítear aon ghá le cóir dhifreáilte do na hinfheisteoirí;

(c)  an spriocghrúpa d’fhaighteoirí deiridh atá beartaithe;

(d)  an rannchuidiú a mheastar a dhéanfaidh an ionstraim airgeadais le gnóthú cuspóirí sonracha.

Féadfar an measúnú ex ante a athbhreithniú nó a thabhairt cothrom le dáta agus féadfaidh sé cuid de chríoch nó críoch iomlán an Bhallstáit a chumhdach agus féadfaidh sé a bheith bunaithe ar mheasúnuithe ex ante atá ann cheana nó a tugadh cothrom le dáta.

4.  Féadfar an tacaíocht d’fhaighteoirí deiridh a chomhcheangal le ranníocaíocht ón Aontas in aon fhoirm, lena n‑áirítear ranníocaíocht ón gCiste céanna agus féadfar an ítim chaiteachais chéanna a chumhdach léi. Sa chás sin, ní dhéanfar an tacaíocht ionstraime airgeadais ón gCiste, ar cuid d’oibríocht ionstraime airgeadais í, a dhearbhú don Choimisiún le haghaidh tacaíocht i bhfoirm eile, ó Chiste eile ná ó ionstraim eile de chuid an Aontais.

5.  Féadfar ionstraimí airgeadais a chomhcheangal le tacaíocht choimhdeach do chlár i bhfoirm deontas mar oibríocht ionstraime airgeadais aonair, laistigh de chomhaontú cistiúcháin aonair, agus soláthróidh an comhlacht atá ag cur na hionstraime airgeadais chun feidhme an dá fhoirm tacaíochta ar leith. I gcás ina bhfuil méid na tacaíochta don chlár atá i bhfoirm deontais níos lú ná méid na tacaíochta don chlár atá i bhfoirm ionstraim airgeadais na rialacha is infheidhme i leith ionstraimí airgeadais, beidh feidhm acu. [Leasú 252]

6.  I gcás tacaíocht chomhcheangailte faoi mhí 4 agus faoi mhír 5, coinneofar taifid ar leith le haghaidh gach foinse tacaíochta.

7.  Ní bheidh suim na bhfoirmeacha tacaíochta comhcheangailte uile níos mó ná méid iomlán na hítime caiteachais lena mbaineann. Ní úsáidfear deontais chun tacaíocht a fuarthas ó ionstraimí airgeadais a aisíoc. Ní úsáidfear ionstraimí airgeadais chun deontais a réamh-mhaoiniú.

Airteagal 53

Ionstraimí airgeadais a chur chun feidhme

1.  Ní fhéadfaidh ionstraimí airgeadais atá faoi bhainistiú an údaráis bainistíochta ach iasachtaí nó ráthaíochtaí a thabhairt. Déanfaidh an t‑údarás bainistíochta téarmaí agus coinníollacha na ranníocaíochta cláir leis an ionstraim airgeadais a leagan amach i ndoiciméad straitéise, lena n‑áirítear na heilimintí uile a leagtar amach in Iarscríbhinn IX.

2.  Ionstraimí airgeadais arna mbainistiú faoi chúram an údaráis bainistíochta, féadfar iad a chur ar bun mar ceachtar acu seo a leanas:

(a)  infheistíocht acmhainní cláir i gcaipiteal eintitis dhlíthiúil;

(b)  bloic leithleacha de chuntais mhuiníneacha nó airgeadais laistigh d’institiúid.

Roghnóidh an t-údarás bainistíochta an comhlacht a chuirfidh ionstraim airgeadais chun feidhme trí chonradh a dhámhachtain go díreach nó go hindíreach. [Leasú 253]

Féadfaidh an t-údarás bainistíochta cúraimí cur chun feidhme a chur de chúram orthu seo a leanas:

(a)  BEI;

(b)  institiúid idirnáisiúnta airgeadais ina bhfuil Ballstát ina scairshealbhóir;

(c)  banc nó institiúid atá faoi úinéireacht phoiblí, a bunaíodh mar eintiteas dlítheanach agus a bhíonn i mbun gníomhaíochtaí airgeadais ar bhonn gairmiúil. [Leasú 254]

Nuair a dhéanfaidh an comhlacht a roghnaigh an t‑údarás bainistíochta ciste sealbhaíochta a chur chun feidhme, féadfaidh an comhlacht sin tuilleadh comhlachtaí eile a roghnú chun ciste sonrach a chur chun feidhme.

3.  Na téarmaí agus na coinníollacha a bhaineann le ranníocaíochtaí cláir le hionstraimí airgeadais arna gcur chun feidhme i gcomhréir le mír 2, leagfar amach i gcomhaontuithe cistiúcháin iad idir:

(a)  na hionadaithe atá sainordaithe go cuí de chuid an údaráis bainistíochta agus an chomhlachta atá ag cur ciste sealbhaíochta chun feidhme, i gcás inarb infheidhme;

(b)  na hionadaithe atá sainordaithe go cuí de chuid an údaráis bainistíochta, nó i gcás inarb infheidhme, an chomhlachta atá ag cur ciste sealbhaíochta chun feidhme, agus an chomhlachta atá ag cur ciste sonrach chun feidhme.

Áireofar sna comhaontuithe cistiúcháin sin na heilimintí uile a leagtar amach in Iarscríbhinn IX.

4.  Ní bheidh dliteanas airgeadais an údaráis bainistíochta níos mó ná an méid a gheall an t‑údarás bainistíochta don ionstraim airgeadais faoi na comhaontuithe cistiúcháin ábhartha.

5.  Na comhlachtaí a chuirfidh na hionstraimí airgeadais lena mbaineann chun feidhme, nó i ndáil le ráthaíochtaí, an comhlacht a sholáthróidh na hiasachtaí forluiteacha, roghnóidh siad na faighteoirí deiridh, ag cur san áireamh go cuí chuspóirí an chláir agus an phoitéinsil d’inmharthanacht airgeadais na hinfheistíochta mar a bheidh léirithe sa phlean gnó nó i ndoiciméad coibhéiseach. Déanfar próiseas roghnúcháin na bhfaighteoirí deiridh ar bhealach trédhearcach, beidh cineál na gníomhaíochta ina údar leis, agus ní fhéadfaidh coinbhleacht leasa teacht as.

6.  Féadfaidh an t‑údarás bainistíochta cómhaoiniú náisiúnta do chlár a sholáthar, nó is féidir sin a dhéanamh ar leibhéal na gcistí sealbhaíochta, nó ar leibhéal na gcistí sonracha, nó ar leibhéal na n‑infheistíochtaí i bhfaighteoirí deiridh, i gcomhréir leis na rialacha Ciste-shonracha. Má sholáthraítear an cómhaoiniú náisiúnta ar leibhéal na n‑infheistíochtaí i bhfaighteoirí deiridh, coinneoidh an comhlacht atá ag cur na n‑ionstraimí airgeadais chun feidhme fianaise dhoiciméadach a léireoidh incháilitheacht an chaiteachais fholuitigh.

7.  Déanfaidh an t-údarás bainistíochta, agus an ionstraim airgeadais á bainistiú aige de bhun mhír 2, nó an comhlacht atá ag cur na hionstraime airgeadais chun feidhme, agus an ionstraim airgeadais á bainistiú aige de bhun mhír 3, cuntais ar leith a choinneáil nó cód cuntasaíochta a choinneáil in aghaidh na tosaíochta agus in aghaidh gach catagóire réigiúin nó, de réir cineálacha idirghabhálacha do CETFT maidir le gach ranníocaíocht chláir agus, ar leithligh, d’acmhainní dá dtagraítear in Airteagal 54 agus in Airteagal 56 faoi seach. [Leasú 255]

7a.   Maidir leis na ceanglais tuairiscithe a ghabhann le húsáid na hionstraime airgeadais chun na gcríoch a beartaíodh dóibh beidh na ceanglais sin teoranta d’údaráis bhainistíochta agus d’idirghabhálaithe airgeadais. [Leasú 256]

Airteagal 54

Ús arna ghiniúint agus gnóthachain eile arna nginiúint le tacaíocht ó na Cistí d’ionstraimí airgeadais

1.  Déanfar an tacaíocht ó na Cistí a íocfar le hionstraimí airgeadais a chur i gcuntais úsmhara in institiúidí airgeadais a bhfuil a sainchónaí sna Ballstáit agus bainisteofar i gcomhréir le bainistíocht ghníomhach cistí agus le bainistíocht fhónta airgeadais í.

2.  Ús agus gnóthachain eile atá inchurtha i leith tacaíochta ó na Cistí a íoctar le hionstraimí airgeadais, úsáidfear iad don chuspóir céanna nó do na cuspóirí céanna leis an tacaíocht tosaigh ó na Cistí, laistigh den ionstraim airgeadais chéanna; nó, tar éis fhoirceannadh na hionstraime airgeadais, in ionstraimí airgeadais eile nó i bhfoirmeacha eile tacaíochta, go dtí deireadh na tréimhse incháilitheachta d’infheistíochtaí breise i bhfaighteoirí deiridh; nó i gcás inarb infheidhme, chun na caillteanais de bharr ús diúltach sa mhéid ainmniúil den ranníocaíocht ó Chistí leis an ionstraim airgeadais a chumhdach, má tharlaíonn na caillteanais sin in ainneoin go ndearna comhlachtaí a chuireann na hionstraimí airgeadais chun feidhme bainistiú gníomhach cistí; go dtí deireadh na tréimhse incháilitheachta. [Leasú 257]

3.  Ús agus gnóthachain eile dá dtagraítear i mír 2 nach n‑úsáidfear i gcomhréir leis an bhforáil sin, déanfar iad a bhaint den chaiteachas incháilithe.

Airteagal 55

Cóir dhifreáilte do na hinfheisteoirí

1.  An tacaíocht ó na Cistí d’ionstraimí airgeadais a infheisteofar i bhfaighteoirí deiridh chomh maith le haon chineál ioncaim arna ghiniúint leis na hinfheistíochtaí sin, atá inchurtha i leith na tacaíochta ó na Cistí, féadfar iad a úsáid le haghaidh cóir dhifreáilte do na hinfheisteoirí ag oibriú faoi phrionsabal an gheilleagair, nó do chineálacha eile tacaíochta ón Aontas, trí chomhroinnt iomchuí rioscaí agus brabús agus prionsabal na bainistíochta fónta airgeadais á chur san áireamh. [Leasú 258]

2.  Ní bheidh leibhéal na córa difreáilte sin níos mó ná an leibhéal a bhfuil gá leis chun acmhainní príobháideacha a mhealladh, arna shocrú le próiseas iomaíoch nó le measúnú neamhspleách ex ante arna dhéanamh i gcomhréir le hAirteagal 52 den Rialachán seo. [Leasú 259]

Airteagal 56

Athúsáid acmhainní atá inchurtha i leith na tacaíochta ó na Cistí

1.  Acmhainní a aisíocfar, roimh dheireadh na tréimhse incháilitheachta, le hionstraimí airgeadais ó infheistíochtaí i bhfaighteoirí deiridh nó ó scaoileadh acmhainní a cuireadh i leataobh mar a aontaíodh i gconarthaí ráthaíochta, lena n-áirítear aisíocaíochtaí caipitil agus aon chineál ioncaim arna ghiniúint atá inchurtha i leith na tacaíochta ó na Cistí, déanfar iad a athúsáid sna hionstraimí airgeadais céanna nó in ionstraimí airgeadais eile le haghaidh tuilleadh infheistíochtaí i bhfaighteoirí deiridh, faoin gcuspóir sonrach céanna nó faoi na cuspóirí sonracha céanna agus le haghaidh aon chostais bhainistíochta agus táillí bainistíochta a bhaineann leis na hinfheistíochtaí breise sin, agus prionsabal na bainistíochta fónta airgeadais á chur san áireamh. [Leasú 260]

Ní mheasfar coigiltí a dhéanfar trí oibríochtaí níos éifeachtúla a bheith ina ioncam chun críocha na chéad fhomhíre. Go háirithe, ní bheidh mar thoradh ar choigiltí costais a eascraíonn as bearta um éifeachtúlacht fuinnimh go mbeidh laghdú comhfhreagrach ar fhóirdheontais oibríochta ann. [Leasú 261]

2.  Glacfaidh na Ballstáit na bearta is gá lena áirithiú go ndéanfar na hacmhainní dá dtagraítear i mír 1 a aisíoc le hionstraimí airgeadais le linn tréimhse ocht mbliana ar a laghad tar éis dheireadh na tréimhse incháilitheachta, go ndéanfar iad a athúsáid i gcomhréir le cuspóirí beartais an chláir nó na gclár faoinar cuireadh ar bun iad, laistigh den ionstraim airgeadais chéanna nó, tar éis do na hacmhainní sin imeacht as an ionstraim airgeadais, in ionstraimí airgeadais eile nó i bhfoirmeacha eile tacaíochta.

CAIBIDIL III

Rialacha incháilitheachta

Airteagal 57

Incháilitheacht

1.  Déanfar incháilitheacht caiteachais a chinneadh ar bhonn rialacha náisiúnta, ach amháin má leagtar síos rialacha sonracha sa Rialachán seo nó sna Rialacháin Chiste-shonracha, nó ar bhonn an Rialacháin seo nó na Rialachán sin.

2.  Beidh caiteachas incháilithe le haghaidh ranníocaíocht ó na Cistí má dhéanann tairbhí nó comhpháirtí príobháideach oibríochta CPP é a thabhú agus go n‑íoctar é chun oibríochtaí a chur chun feidhme, idir an dáta a chuirfear an clár faoi bhráid an Choimisiúin nó ón 1 Eanáir 2021, cibé dáta is túisce, agus an 31 Nollaig 2029 2030. [Leasú 262]

I gcás costais arna n‑aisíoc de bhun phointe (b) agus phointe (c) d’Airteagal 48(1), déanfar na gníomhaíochtaí atá mar bhonn le haisíocaíocht a chur i gcrích idir an dáta a chuirfear an clár faoi bhráid an Choimisiúin nó ón 1 Eanáir 2014, cibé dáta is túisce, agus an 31 Nollaig 2029.

3.  I gcás CFRE, an caiteachas a bhaineann le hoibríochtaí a chumhdaíonn níos mó ná aon chatagóir réigiún amháin a leagtar amach in Airteagal 102(2) laistigh de Bhallstát, déanfar é a leithdháileadh ar na catagóirí réigiún lena mbaineann ar bhonn pro rata, bunaithe ar chritéir oibiachtúla.

I gcás CSE+, rannchuideoidh an caiteachas a bhaineann le hoibríochtaí le gnóthú chuspóirí sonracha an chláir sin.

4.  Féadfar oibríocht iomlán nó cuid di faoi CFRE, CSE+ nó faoin gCiste Comhtháthaithe a chur chun feidhme lasmuigh de Bhallstát, lena n-áirítear lasmuigh den Aontas, ar choinníoll go dtiteann an oibríocht faoi cheann amháin de na cúig chomhchuid de sprioc an chomhair chríochaigh Eorpaigh (Interreg) mar a shainmhínítear in Airteagal 3 de Rialachán (AE) [...] (‘Rialachán ETC’) agus go rannchuidíonn sí le cuspóirí an chláir. [Leasú 263]

5.  I gcás deontais atá sna foirmeacha a luaitear faoi phointí (b), (c) agus (d) d’Airteagal 48(1), an caiteachas a bheidh incháilithe le haghaidh ranníocaíocht ó na Cistí, beidh sé cothrom leis na méideanna arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 48(2).

6.  Ní roghnófar oibríochtaí le haghaidh tacaíochta ó na Cistí i gcás ina ndearnadh iad a lánchríochnú go fisiceach nó a chur chun feidhme go hiomlán sula gcuirtear an t-iarratas ar chistiú faoin gclár faoi bhráid an údaráis bainistíochta, is cuma má rinneadh na híocaíochtaí gaolmhara go léir. Ní bheidh feidhm ag an mhír seo maidir le cúiteamh CEMI le haghaidh costais bhreise sna réigiúin is forimeallaí nó maidir le caiteachas arna mhaoiniú ag leithdháiltí sonracha forlíontacha CFRE agus CSE+ do na réigiúin is forimeallaí.. [Leasú 264]

7.  An caiteachas a fhágtar incháilithe de thoradh leasú ar chlár, beidh sé incháilithe ón dáta a chuirfear an iarraidh chomhfhreagrach faoi bhráid an Choimisiúin.

I gcás CFRE agus an Chiste Comhtháthaithe, beidh sin amhlaidh má chuirtear cineál nua idirghabhála leis an gclár, dá dtagraítear i dTábla 1 in Iarscríbhinn I nó, i gcás CTIL, CSI agus IBTV, dá dtagraítear sna Rialacháin Chiste-shonracha.

Má leasaítear clár chun gníomhú de thoradh tubaiste nádúrtha, féadfar a fhoráil sa chlár go mbeidh an caiteachas a bhaineann leis an leasú sin incháilithe ón dáta a tharla an tubaiste nádúrtha.

8.  Má fhormheastar clár nua i gcomhthéacs an athbhreithnithe meántéarma i gcomhréir le hAirteagal 14, beidh an caiteachas incháilithe ón dáta a chuirfear an iarraidh chomhfhreagrach faoi bhráid an Choimisiúin.

9.  Féadfaidh oibríocht tacaíocht a fháil ó Chiste amháin nó níos mó nó ó chlár amháin nó níos mó agus ó ionstraimí eile de chuid an Aontais. I gcásanna den sórt sin, an caiteachas arna dhearbhú in iarratas ar íocaíocht do cheann de na Cistí, ní dhéanfar é a dhearbhú i gcás ceachtar acu seo a leanas:

(a)  tacaíocht ó Chiste eile nó ó ionstraim eile de chuid an Aontais;

(b)  tacaíocht ón gCiste céanna faoi chlár eile.

Féadfar méid an chaiteachais atá le cur isteach in iarratas ar íocaíocht de chuid Ciste a ríomh le haghaidh gach Ciste agus le haghaidh an chláir nó na gclár lena mbaineann ar bhonn pro rata, i gcomhréir leis an doiciméad ina leagtar amach na coinníollacha tacaíochta.

Airteagal 58

Costais nach bhfuil incháilithe

1.  Ní bheidh na costais seo a leanas incháilithe le haghaidh ranníocaíocht ó na Cistí:

(a)  ús ar fhiachas, ach amháin maidir le deontais arna dtabhairt i bhfoirm fóirdheontas ráta úis nó i bhfoirm fóirdheontas táille ráthaíochta nó i ndáil le ranníocaíocht le hionstraimí airgeadais a eascraíonn ó ús diúltach; [Leasú 265]

(b)  ceannach talún ar mhéid is mó ná 10 % den chaiteachas incháilithe iomlán don oibríocht lena mbaineann; le haghaidh láithreáin thréigthe agus láithreáin a bhíodh tráth in úsáid thionsclaíoch a bhfuil foirgnimh orthu, méadófar an teorainn sin go dtí 15 %; le haghaidh ráthaíochtaí beidh feidhm ag na céatadáin sin maidir le méid na hiasachta foluití;

(c)  cáin bhreisluacha (CBL), ach amháin i gcás oibríochtaí ar lú a gcostas iomlán ná EUR 5 000 000. [Leasú 266]

I gcás phointe (b), ní bheidh feidhm ag na teorainneacha maidir le hoibríochtaí a bhaineann le caomhnú an chomhshaoil.

Déanfar incháilitheacht le haghaidh oibríochtaí cánach breisluacha (‘CBL’) a chinneadh ar bhonn cás ar chás, ach amháin d’oibríochtaí a bhfuil a gcostas iomlán níos ísle ná EUR 5 000 000, agus d’infheistíochtaí agus caiteachas ag faighteoirí deiridh. [Leasú 267]

2.  Féadfaidh na Rialacháin Chiste-shonracha costais bhreise a shonrú nach bhfuil incháilithe le haghaidh ranníocaíocht ó gach Ciste.

Airteagal 59

Marthanacht oibríochtaí

1.  Déanfaidh an Ballstát an ranníocaíocht ó na Cistí le hoibríocht a chuimsigh infheistíocht i mbonneagar nó infheistíocht tháirgiúil a aisíoc más rud é, laistigh de chúig bliana ón íocaíocht dheiridh leis an tairbhí nó laistigh den tréimhse ama a leagtar amach sna rialacha maidir le státchabhair, i gcás inarb infheidhme, go ngabhfaidh an oibríocht faoi aon cheann de nithe seo a leanas:

(a)  scor nó aistriú gníomhaíochta táirgiúla;

(b)  athrú ar úinéireacht ítime bonneagair a thabharfaidh buntáiste míchuí do ghnóthas nó do chomhlacht poiblí;

(c)  athrú substaintiúil a dhéanfaidh difear dá cineál, dá cuspóirí nó dá coinníollacha cur chun feidhme a mbainfí an bonn óna cuspóirí bunaidh dá dheasca.

Féadfaidh an Ballstát na teorainneacha ama a leagtar amach sa chéad fhomhír a laghdú go dtí trí bliana sna cásanna cuí-réasúnaithe dá dtagraítear i bpointí (a), (b) agus (c) a bhaineann le cothabháil infheistíochtaí nó post atá cruthaithe ag fiontair bheaga agus mheánmhéide. [Leasú 268]

2.  Oibríochtaí a fhaigheann tacaíocht ó CSE+, ní aisíocfaidh siad an tacaíocht ó CSE+ ach amháin má tá siad faoi oibleagáid maidir le cothabháil infheistíochta de réir na rialacha maidir le státchabhair.

3.  Ní bheidh feidhm ag mír 1 agus mír 2 maidir le ranníocaíochtaí cláir le hionstraimí airgeadais nó ó ionstraimí airgeadais agus le hoibríocht ar bith ina ndéantar gníomhaíocht tháirgiúil a scor de bharr féimheachta neamhchalaoisí. [Leasú 269]

Airteagal 60

Athlonnú

1.  Caiteachas a thacaíonn le hathlonnú mar a shainmhínítear é in Airteagal 2(26), ní bheidh sé incháilithe le haghaidh ranníocaíocht ó na Cistí.

2.  Nuair is státchabhair atá i ranníocaíocht ó na Cistí, deimhneoidh an t‑údarás bainistíochta dó féin nach bhfuil an ranníocaíocht ag tacú le hathlonnú i gcomhréir le hAirteagal 14(16) de Rialachán (AE) Uimh. 651/2014 ón gCoimisiún.

Airteagal 61

Rialacha incháilitheachta sonracha maidir le deontais

1.  Maidir le ranníocaíochtaí comhchineáil i bhfoirm oibreacha, earraí, seirbhísí, talamh agus réadmhaoin nach ndearnadh ina leith aon íocaíocht arna tacú le sonraisc, nó le doiciméid de luach coibhéiseach cruthúnais, féadfaidh siad a bheith incháilithe má chomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

(a)  nach bhfuil an tacaíocht phoiblí arna híoc leis an oibríocht, lena n‑áirítear ranníocaíochtaí comhchineáil, níos airde ná an caiteachas incháilithe iomlán, gan ranníocaíochtaí comhchineáil san áireamh, ag deireadh na hoibríochta;

(b)  nach bhfuil an luach atá inchurtha i leith na ranníocaíochtaí comhchineáil níos airde ná na costais a bhfuil glacadh go ginearálta leo ar an margadh i dtrácht;

(c)  gur féidir luach agus seachadadh na ranníocaíochta a mheas agus a fhíorú go neamhspleách;

(d)  i gcás talamh nó eastát réadach a sholáthar, gur féidir íocaíocht airgid a dhéanamh chun críocha an chomhaontaithe léasa de mhéid ainmniúil in aghaidh na bliana nach mó ná aonad aonair airgeadra an Bhallstáit;

(e)  i gcás ranníocaíochtaí comhchineáil i bhfoirm obair gan íocaíocht, go ndéantar luach na hoibre sin a chinneadh tríd an am fíoraithe atá caite ar an obair agus ráta an luacha saothair le haghaidh obair choibhéiseach a chur san áireamh.

Déanfaidh saineolaí cáilithe neamhspleách nó comhlacht oifigiúil cuí-údaraithe luach na talún nó an eastáit réadaigh dá dtagraítear i bpointe (d) den chéad fhomhír den Airteagal seo a dheimhniú agus ní bheidh an luach sin níos airde ná an teorainn a leagtar síos in Airteagal 58(1)(b).

2.  Costais dímheasa nár ndearnadh ina leith aon íocaíocht arna tacú le sonraisc, is féidir a mheas go bhfuil siad incháilithe má chomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

(a)  go bhfuil sé ceadaithe faoi rialacha incháilitheachta an chláir;

(b)  go bhfuil méid an chaiteachais cuí-réasúnaithe trí dhoiciméid tacaíochta de luach cruthúnais atá coibhéiseach le sonrasc i gcás costais incháilithe, i gcás inar a aisíocadh na costais sin san fhoirm dá dtagraítear in Airteagal 48(1)(a);

(c)  go mbaineann na costais go heisiach leis an tréimhse tacaíochta don oibríocht;

(d)  nár rannchuidigh deontais phoiblí le héadáil na sócmhainní dímheasta.

Airteagal 62

Rialacha incháilitheachta sonracha maidir le hionstraimí airgeadais

1.  Is éard a bheidh i gcaiteachas incháilithe ionstraime airgeadais méid iomlán na ranníocaíochta cláir arna híoc, nó i gcás ráthaíochtaí, arna cur i leataobh mar a aontaíodh i gconarthaí ráthaíochta, ag an ionstraim airgeadais le linn na tréimhse incháilitheachta, má chomhfhreagraíonn an méid sin do na nithe seo a leanas:

(a)  íocaíochtaí le faighteoirí deiridh, i gcás iasachtaí, infheistíochtaí cothromais nó infheistíochtaí cuasachothromais;

(b)  acmhainní a cuireadh i leataobh mar a aontaíodh i gconarthaí ráthaíochta, bídís gan íoc nó in aibíocht cheana féin, chun glaonna ráthaíochta féideartha ar chaillteanais a urramú, arna ríomh ar bhonn cóimheas iolraitheora, lena gcumhdaítear méid iolrach iasachtaí nua foluiteacha a íocadh amach nó infheistíochtaí cothromais nó infheistíochtaí cuasachothromais i bhfaighteoirí deiridh;

(c)  íocaíochtaí le faighteoirí deiridh, nó chun tairbhe faighteoirí deiridh, má tá ionstraimí airgeadais arna meascadh le rannchuidiú eile ón Aontas in aon oibríocht ionstraime airgeadais amháin i gcomhréir le hAirteagal 52(5);

(d)  íocaíochtaí táillí bainistíochta agus aisíocaíochtaí costas bainistíochta arna dtabhú ag comhlachtaí atá ag cur na hionstraime airgeadais chun feidhme.

2.  I gcás phointe (b) de mhír 1, socrófar an cóimheas iolraitheora le measúnú riosca stuama ex ante agus aontófar sa chomhaontú cistiúcháin ábhartha é. Féadfar an cóimheas iolraitheora a athbhreithniú, má bhíonn údar leis sin i ngeall ar athruithe ina dhiaidh sin ar dhálaí an mhargaidh. Ní bheidh éifeacht chúlghabhálach ag athbhreithniú den sórt sin.

3.  I gcás phointe (d) de mhír 1, is ar fheidhmíocht a bheidh na táillí bainistíochta bunaithe. Don chéad dá mhí dhéag de chur chun feidhme na hionstraime airgeadais, beidh bunluach saothair incháilithe le haghaidh costais agus táillí bainistíochta. Má dhéantar comhlachtaí a chuirfidh ciste sealbhaíochta agus/nó cistí sonracha chun feidhme, de bhun Airteagal 53(2), a roghnú trí dhámhachtain dhíreach conartha, an méid costais bainistíochta agus táillí a íocfar leis na comhlachtaí sin is féidir a dhearbhú mar chaiteachas incháilithe, beidh sé faoi réir tairseach suas le 5 % de mhéid iomlán na ranníocaíochtaí cláir a íocadh amach le faighteoirí deiridh in iasachtaí, infheistíochtaí cothromais nó infheistíochtaí cuasachothromais nó a cuireadh i leataobh mar a aontaíodh i gconarthaí ráthaíochta.. [Leasú 270]

Ní infheidhme an tairseach sin I gcás ina roghnófar na comhlachtaí a chuirfidh ionstraimí airgeadais chun feidhme trí thairiscint iomaíoch i gcomhréir leis an dlí is infheidhme agus go léiríonn an tairiscint iomaíoch go dteastaíonn leibhéal níos airde de chostais bhainistíochta agus táillí a bheidh bunaithe ar fheidhmíocht. [Leasú 271]

4.  Má ghearrtar táillí socraíochta, nó aon chuid díobh, ar fhaighteoirí deiridh, ní dhéanfar iad a dhearbhú mar chaiteachas incháilithe.

5.  Ní bheidh an caiteachas incháilithe arna dhearbhú i gcomhréir le mír 1 níos mó ná suim an méid iomláin tacaíochta ó na Cistí a íocadh chun críocha na míre sin agus an chómhaoinithe náisiúnta chomhfhreagraigh.

TEIDEAL VI

BAINISTIÚ AGUS RIALÚ

CAIBIDIL I

Rialacha ginearálta maidir le bainistiú agus rialú

Airteagal 63

Freagrachtaí na mBallstát

1.  Beidh córais bhainistithe agus rialaithe ag na Ballstáit le haghaidh a gcuid clár i gcomhréir leis an Teideal seo agus áiritheoidh siad go bhfeidhmeoidh na córais sin i gcomhréir leis an mbainistíocht fhónta airgeadais agus na ceanglais phríomha a liostaítear in Iarscríbhinn X.

2.  Áiritheoidh na Ballstáit gur dlíthiúil agus gur rialta an caiteachas a áireofar sna cuntais a chuirfear faoi bhráid an Choimisiúin agus déanfaidh an Ballstát na bearta uile is gá chun neamhrialtachtaí, lena n-áirítear calaois, a chosc, a bhrath agus a cheartú agus chun tuairisc a thabhairt orthu. Comhoibreoidh na Ballstáit go hiomlán le OLAF. [Leasú 272]

3.  Déanfaidh na Ballstáit, ar iarratas ón gCoimisiún, na bearta is gá chun feidhmiú éifeachtach a gcóras bainistithe agus rialaithe a áirithiú mar aon le dlíthiúlacht agus rialtacht an chaiteachais a chuirfear faoi bhráid an Choimisiúin. Más iniúchadh atá sa bheart sin, féadfaidh oifigigh an Choimisiúin nó a n‑ionadaithe údaraithe páirt a ghlacadh ann.

4.  Áiritheoidh na Ballstáit cáilíocht, neamhspleáchas agus iontaofacht an chórais faireacháin agus na sonraí faoi tháscairí. [Leasú 273]

5.  Beidh córais agus nósanna imeachta ag na Ballstáit chun a áirithiú go ndéanfar na doiciméid uile is gá le haghaidh an riain iniúchóirteachta mar a leagtar amach in Iarscríbhinn XI a choinneáil i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 76.

6.  Beidh socruithe déanta ag na Ballstáit lena áirithiú go scrúdófar go héifeachtach gearáin a bhaineann leis na Cistí. Beidh an raon feidhme, na rialacha agus na nósanna imeachta a bhaineann leis na socruithe sin mar fhreagracht ar na Ballstáit i gcomhréir lena gcreat institiúideach agus dlíthiúil. Scrúdóidh siad, ar iarratas ón gCoimisiún, i gcomhréir le hAirteagal 64(4a), gearáin arna gcur faoi bhráid an Choimisiúin atá laistigh de scóip a gclár agus cuirfidh siad an Coimisiún ar an eolas faoi thorthaí na scrúduithe sin. [Leasú 274]

Chun críocha an Airteagail seo, cumhdaíonn gearáin aon díospóid idir tairbhithe féideartha agus tairbhithe roghnaithe maidir leis an oibríocht atá beartaithe nó roghnaithe agus aon díospóid le tríú páirtithe maidir le cur chun feidhme an chláir nó na n‑oibríochtaí faoin gclár, gan beann ar cháiliú na modhanna sásaimh dhlíthiúil a leagtar síos sa dlí náisiúnta.

7.  Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar gach malartú faisnéise idir na tairbhithe agus údaráis an chláir trí chórais malartaithe sonraí leictreonacha, ar córais iad a bheidh éasca le húsáid, i gcomhréir le hIarscríbhinn XII. [Leasú 275]

I gcás cláir a fhaigheann tacaíocht ó CEMI, ó CTIL, ó CSI agus ó IBTV, beidh feidhm ag an gcéad dá fhomhír ón 1 Eanáir 2023 2022 amach. [Leasú 276]

Ní bheidh feidhm ag an gcéad fhomhír maidir le cláir faoi Airteagal [4(1)(c)(vii) 4(1)(xi)] de Rialachán CSE+. [Leasú 277]

8.  Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar gach malartú oifigiúil faisnéise leis an gCoimisiún trí chóras malartaithe sonraí leictreonacha i gcomhréir le hIarscríbhinn XIII.

9.  Déanfaidh gach an Ballstát, tar éis fhormheas an chláir agus tráth nach déanaí ná an tráth a chuirfear isteach an t‑iarratas deiridh ar íocaíocht don chéad bhliain chuntasaíochta agus faoin 30 Meitheamh 2023, tuairisc ar an gcóras bainistithe agus rialaithe a tharraingt suas i gcomhréir leis an teimpléad a leagtar amach in Iarscríbhinn XIV. Coinneoidh sé an tuairisc sin cothrom le dáta chun aon athruithe ina dhiaidh sin a léiriú.

10.  Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 107 chun mír 2 den Airteagal seo a fhorlíonadh trí na critéir a leagan amach lena gcinnfear na cásanna neamhrialtachtaí atá le tuairisciú agus na sonraí atá le soláthar.

11.  Glacfaidh an Coimisiún gníomh cur chun feidhme ina leagfar amach an fhormáid atá le húsáid chun neamhrialtachtaí a thuairisciú i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 109(2) chun a áirithiú go bhfuil coinníollacha agus rialacha aonfhoirmeacha ann le haghaidh chur chun feidhme an Airteagail seo. [Leasú 278]

Airteagal 64

Cumhachtaí agus freagrachtaí an Choimisiúin

1.  Deimhneoidh an Coimisiún dó féin go bhfuil ag na Ballstáit córais bhainistithe agus rialaithe atá i gcomhréir leis an Rialachán seo agus go bhfeidhmíonn na córais sin go héifeachtach agus go héifeachtúil i rith cur chun feidhme clár. Déanfaidh an Coimisiún straitéis iniúchóireachta agus plean iniúchóireachta a tharraingt suas le haghaidh na mBallstát ar straitéis í a bheidh bunaithe ar mheasúnú riosca. [Leasú 279]

Déanfaidh an Coimisiún agus na húdaráis iniúchóireachta a pleananna iniúchóireachta a chomhordú.

2.  Déanfar iniúchtaí an Choimisiúin suas le trí dhá bliana féilire tar éis an dáta a ghlacfar leis na cuntais ina n‑áirítear an caiteachas lena mbaineann. Ní bheidh feidhm ag an tréimhse sin maidir le hoibríochtaí a mbaineann amhras faoi chalaois leo. [Leasú 280]

3.  Beidh ag oifigigh an Choimisiúin nó ag a n‑ionadaithe údaraithe, chun críocha a n‑iniúchtaí, rochtain ar na taifid uile, ar na doiciméid uile agus ar na meiteashonraí uile is gá, gan beann ar an meán ina bhfuil siad stóráilte, a bhaineann le hoibríochtaí a fhaigheann tacaíocht ó na Cistí nó le córais bhainistithe agus rialaithe agus gheobhaidh siad cóipeanna díobh san fhormáid shonrach a iarrfar.

4.  Beidh feidhm ag an méid seo a leanas freisin i gcás iniúchtaí ar an láthair:

(a)  tabharfaidh an Coimisiún fógra 12 15 lá oibre faoin iniúchadh d’údarás inniúil an chláir, diomaite de chásanna práinneacha. Féadfaidh oifigigh nó ionadaithe údaraithe an Bhallstáit páirt a ghlacadh sna hiniúchtaí sin. [Leasú 281]

(b)  i gcás ina ndéantar, de thoradh cur i bhfeidhm forálacha den dlí náisiúnta, gníomhartha áirithe a fhorchoimeád do ghníomhairí arna n‑ainmniú go sonrach sa dlí náisiúnta, beidh rochtain ag oifigigh agus ionadaithe údaraithe an Choimisiúin ar an bhfaisnéis a fhaightear ar an tslí sin gan dochar d’inniúlachtaí na gcúirteanna náisiúnta agus le lán-urramú chearta bunúsacha na ndaoine dlítheanacha lena mbaineann.

(c)  déanfaidh an Coimisiún na réamhthorthaí iniúchóireachta a tharchur chuig an údarás inniúil de chuid an Bhallstáit i gceann amháin ar a laghad de theangacha oifigiúla an Aontais agus tráth nach déanaí ná 3 2 mhí tar éis an lae dheireanaigh den iniúchadh. [Leasú 282]

(d)  déanfaidh an Coimisiún an tuarascáil iniúchóireachta a tharchur i gceann amháin ar a laghad de theangacha oifigiúla an Aontais agus tráth nach déanaí ná 2 mhí tar éis an dáta a fuair sé freagra iomlán ón údarás inniúil de chuid an Bhallstáit ar na réamhthorthaí iniúchóireachta. Measfar freagra an Bhallstáit a bheith ina fhreagra iomlán i gcás nach bhfuil an Coimisiún tar éis a thuairisciú laistigh de 2 mhí go bhfuil doiciméadacht fós in easnamh. [Leasú 283]

I gcásanna cuí-réasúnaithe féadfaidh an Coimisiún na teorainneacha dá dtagraítear i bpointe (c) agus i bpointe (d) a shíneadh trí dhá mhí eile. [Leasú 284]

4a.   Gan dochar do mhír 6 d’Airteagal 63, déanfaidh an Coimisiún foráil maidir le córas láimhseála gearán a bheidh inrochtana do shaoránaigh agus do gheallsealbhóirí. [Leasú 285]

Airteagal 65

Údaráis an chláir

1.  Chun críocha Airteagal [63(3)] den Rialachán Airgeadais, sonróidh an Ballstát údarás bainistíochta agus údarás iniúchóireachta i gcás gach cláir. Má bhaineann an Ballstát úsáid as an rogha dá dtagraítear in Airteagal 66(2), sonrófar an comhlacht lena mbaineann mar údarás an chláir. Féadfaidh na húdaráis chéanna sin a bheith freagrach as níos mó ná clár amháin.

2.  Údarás poiblí nó príobháideach atá neamhspleách ó thaobh feidhme de ar Údarás Bainistíochta agus ar chomhlachtaí nó eintitis a ndearnadh feidhmeanna a chur ar a n-iontaoibh nó ar sannadh feidhmeanna dóibh a bheidh san údarás iniúchóireachta. [Leasú 286]

3.  Féadfaidh an t‑údarás bainistíochta comhlacht idirmheánach amháin nó níos mó a shonrú chun cúraimí áirithe atá faoina chúram a dhéanamh. Déanfar na socruithe idir an t‑údarás bainistíochta agus na comhlachtaí idirmheánacha a thaifeadadh i scríbhinn.

4.  Áiritheoidh na Ballstáit go n‑urramófar prionsabal na deighilte feidhmeanna idir údaráis an chláir agus laistigh díobh.

5.  An comhlacht a dhéanann comhchiste an chláir a chur chun feidhme, dá dtagraítear in Airteagal [11] de Rialachán AE (...) [Rialacha rannpháirtíochta Fís Eorpach], sainaithneoidh údarás bainistíochta an chláir ábhartha mar chomhlacht idirmheánach é, i gcomhréir le mír 3.

CAIBIDIL II

Córais bhainistithe agus rialaithe chaighdeánacha

Airteagal 66

Feidhmeanna an údaráis bainistíochta

1.  Beidh an t‑údarás bainistíochta freagrach as an gclár a bhainistiú d’fhonn cuspóirí an chláir a bhaint amach. Go háirithe, beidh na feidhmeanna seo a leanas aige:

(a)  oibríochtaí a roghnú i gcomhréir le hAirteagal 67;

(b)  cúraimí bainistithe cláir a dhéanamh i gcomhréir le hAirteagal 68;

(c)  tacaíocht a thabhairt d’obair an choiste faireacháin i gcomhréir le hAirteagal 69;

(d)  comhlachtaí idirmheánacha a mhaoirsiú;

(e)  na sonraí faoi gach oibríocht, is gá le haghaidh faireacháin, meastóireachta, bainistíocht airgeadais, fíoruithe agus iniúchtaí, a thaifeadadh agus a stóráil i gcóras gcórais leictreonacha, agus slándáil, iomláine agus rúndacht sonraí agus fíordheimhniú na n‑úsáideoirí a áirithiú. [Leasú 287]

2.  Féadfaidh an Ballstát an fheidhm chuntasaíochta dá dtagraítear in Airteagal 70 a chur faoi chúram an údaráis bainistíochta nó comhlachta eile.

3.  I gcás cláir a fhaigheann tacaíocht ó CTIL, ó CSI agus ó IBTV, is é an t‑údarás bainistíochta a dhéanfaidh an fheidhm chuntasaíochta, nó is faoina chúram a dhéanfar í.

4.  Glacfaidh an Coimisiún gníomh cur chun feidhme i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 109(2) chun a áirithiú go bhfuil coinníollacha aonfhoirmeacha ann le haghaidh na sonraí leictreonacha atá le taifeadadh agus le stóráil dá dtagraítear i bpointe (e) de mhír 1. Glacfar an gníomh cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 109(2).

Airteagal 67

Roghnú oibríochtaí ag an údarás bainistíochta

1.  Maidir le hoibríochtaí a roghnú, déanfaidh an t-údarás bainistíochta critéir agus nósanna imeachta a leagan síos agus a chur i bhfeidhm a bheidh neamh-idirdhealaitheach, trédhearcach, lena n-áiritheofar inrochtaineacht do dhaoine faoi mhíchumas, comhionannas inscne agus lena gcuirfear san áireamh Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus prionsabal na forbartha inbhuanaithe agus beartas an Aontais maidir leis an gcomhshaol i gcomhréir le hAirteagal 11 agus le hAirteagal 191(1) CFAE. [Leasú 288]

Áiritheofar leis na critéir agus leis na nósanna imeachta go dtabharfar tosaíocht d’oibríochtaí a roghnófar d’fhonn uasmhéadú a dhéanamh ar rannchuidiú an chistithe ón Aontas le gnóthnú chuspóirí an chláir.

2.  Ar iarratas ón gCoimisiún, rachaidh an t‑údarás bainistíochta i gcomhairle leis an gCoimisiún agus cuirfidh sé a bharúlacha san áireamh sula gcuirfear na critéir roghnúcháin faoi bhráid an choiste faireacháin den chéad uair agus sula ndéanfar aon athruithe ar na critéir ina dhiaidh sin.

3.  Nuair a roghnóidh an t‑údarás bainistíochta oibríochtaí, déanfaidh sé an méid seo a leanas:

(a)  áiritheoidh sé go mbeidh na hoibríochtaí roghnaithe inbhuanaithe i gcomhréir leis an gclár, agus le straitéisí críochacha, agus go mbeidh siad ina rannchuidiú éifeachtach lena chuspóirí sonracha a ghnóthú; [Leasú 289]

(b)  áiritheoidh sé go bhfuil na hoibríochtaí roghnaithe ag teacht leis na straitéisí comhfhreagracha agus na doiciméid phleanála arna mbunú chun coinníollacha cumasaithe a chomhlíonadh;

(c)  áiritheoidh sé go mbaineann an gaol is fearr iomchuí idir méid na tacaíochta, na gníomhaíochtaí arna ndéanamh agus gnóthú cuspóirí leis na hoibríochtaí roghnaithe; [Leasú 290]

(d)  fíoróidh sé go bhfuil na hacmhainní agus na sásraí airgeadais is gá ag an tairbhí chun costais oibríochta agus cothabhála a chumhdach;

(e)  áiritheoidh sé go mbeidh oibríochtaí roghnaithe a thagann faoi raon feidhme Threoir 2011/92/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (43) faoi réir measúnú ar an tionchar ar an gcomhshaol nó nós imeachta um scagadh, agus go gcuirfear san áireamh measúnú ar réitigh mhalartacha chomh maith le comhairliúchán poiblí cuimsitheach, ar bhonn cheanglais na Treorach sin arna leasú le Treoir 2014/52/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (44); [Leasú 291]

(f)  fíoróidh áiritheoidh sé, i gcás inar cuireadh tús leis na hoibríochtaí sular cuireadh iarratas ar chistiú faoi bhráid an údaráis bhainistíochta, gur comhlíonadh an dlí is infheidhme; [Leasú 292]

(g)  áiritheoidh sé go dtagann oibríochtaí roghnaithe faoi raon feidhme an chiste lena mbaineann agus go bhfuil siad inchurtha i leith cineál idirghabhála nó réimse tacaíochta i gcás CEMI;

(h)  áiritheoidh sé nach gcuimsíonn oibríochtaí gníomhaíochtaí a bhí mar chuid d’oibríocht a bhí faoi réir athlonnú i gcomhréir le hAirteagal 60 nó a bheadh ina n‑aistriú gníomhaíochta táirgiúla i gcomhréir le hAirteagal 59(1)(a);

(i)  áiritheoidh sé nach ndéantar difear d’oibríochtaí de thoradh tuairimí réasúnaithe ón gCoimisiún maidir le sárú faoi Airteagal 258 CFAE lena gcuirtear dlíthiúlacht agus rialtacht caiteachais nó feidhmíochta oibríochtaí i mbaol;

(j)  sular nglacfar cinntí infheistíochta, áiritheoidh sé díonadh ar an aeráid i dtaca le hinfheistíochtaí i mbonneagar a mheastar a mbeadh tréimhse cúig bliana saoil ar a laghad acu, chomh maith le cur chun feidhme an Bhunphrionsabal Éifeachtúlachta Fuinnimh. [Leasú 293]

4.  Áiritheoidh an t‑údarás bainistíochta go dtabharfar don tairbhí doiciméad ina leagtar amach na coinníollacha uile ar an tacaíocht do gach oibríocht lena n‑áirítear na ceanglais shonracha maidir leis na táirgí nó seirbhísí atá le soláthar, an plean maoinithe, an teorainn ama lena cur i gcrích agus, i gcás inarb infheidhme, an modh atá le cur i bhfeidhm chun costais na hoibríochta agus na coinníollacha d’íocaíocht an deontais a chinneadh.

5.  I gcás oibríochtaí ar bronnadh deimhniú an tSéala Barr Feabhais orthu, nó a roghnaíodh faoi chomhchiste an chláir faoi Fhís Eorpach, féadfaidh an t‑údarás bainistíochta cinneadh a dhéanamh tacaíocht a dheonú go díreach ó CFRE nó ó CSE+, ar choinníoll go bhfuil na hoibríochtaí sin ag teacht le cuspóirí an chláir.

Beidh feidhm ag ráta cómhaoinithe na hionstraime a sholáthróidh deimhniú an tSéala Barr Feabhais nó comhchiste an chláir agus beidh sé leagtha amach sa doiciméad dá dtagraítear i mír 4.

5a.   Féadfaidh an t-údarás bainistíochta a chinneadh, i gcásanna a bhfuil údar cuí leo, suas le 5 % de leithdháileadh airgeadais cláir faoi CFRE agus CSE+ a thabhairt do thionscadail shonracha laistigh den Bhallstát incháilithe faoi Fhís na hEorpa, lena n-áirítear iadsan a roghnaíodh sa dara babhta, ar choinníoll go gcuireann na tionscadail sin le cuspóirí an chláir sa Bhallstát sin. [Leasú 294]

6.  Nuair a roghnóidh an t-údarás bainistíochta oibríocht a mbaineann tábhacht straitéiseach léi, cuirfidh sé an Coimisiún ar an eolas laistigh de mhí amháin agus soláthróidh sé an fhaisnéis ábhartha uile faoin oibríocht don Choimisiún, lena n-áirítear anailís ar chostais is tairbhí. [Leasú 295]

Airteagal 68

Bainistiú cláir ag an údarás bainistíochta

1.  Déanfaidh an t‑údarás bainistíochta an méid seo a leanas:

(a)  fíoruithe bainistíochta a dhéanamh chun a fhíorú gur seachadadh na seirbhísí agus na táirgí cómhaoinithe, go gcomhlíonann an oibríocht an dlí is infheidhme, an clár agus na coinníollacha maidir le tacaíocht na hoibríochta agus:

(i)  má tá costais le haisíoc de bhun Airteagal 48(1)(a), gur íocadh an méid caiteachais arna éileamh ag na tairbhithe i ndáil leis na costais sin agus go gcoinníonn na tairbhithe taifid chuntasaíochta ar leith le haghaidh gach idirbhirt a bhaineann leis an oibríocht;

(ii)  má tá costais le haisíoc de bhun phointe (b), phointe (c) agus phointe (d) d’Airteagal 48(1), gur comhlíonadh na coinníollacha maidir leis an gcaiteachas a aisíoc leis an tairbhí;

(b)  a áirithiú, faoi réir cistiú a bheith ar fáil le haghaidh íocaíochtaí réamh-mhaoinithe agus eatramhacha, go bhfaighidh an tairbhí an méid atá dlite dó ina iomláine do chaiteachas fíoraithe agus tráth nach déanaí ná 90 60 lá tar éis an dáta a chuir an tairbhí an t‑éileamh ar íocaíocht isteach; [Leasú 296]

(c)  bearta frithchalaoise éifeachtacha agus comhréireacha a bheith i bhfeidhm, ag cur na rioscaí a aithníodh san áireamh;

(d)  neamhrialtachtaí a chosc, a bhrath agus a cheartú;

(e)  a dhearbhú go bhfuil an caiteachas arna chur isteach sna cuntais dleathach agus rialta;

(f)  an dearbhú bainistíochta a tharraingt suas i gcomhréir leis an teimpléad a leagtar amach in Iarscríbhinn XV;

(g)  réamhaisnéisí a sholáthar maidir leis an méid le haghaidh iarratais ar íocaíocht atá le cur isteach don bhliain féilire reatha agus do bhlianta féilire ina diaidh sin faoin 31 Eanáir agus faoin 31 Iúil, i gcomhréir le hIarscríbhinn VII.

I gcás phointe (b) den chéad fhomhír, ní dhéanfar aon mhéid a asbhaint ná a choinneáil siar agus ní thoibheofar muirear sonrach ná muirear eile comhéifeachta a laghdódh na méideanna atá dlite do thairbhithe.

I gcás oibríochtaí CPP, déanfaidh an t‑údarás bainistíochta íocaíochtaí isteach i gcuntas eascró arna chur ar bun chuige sin in ainm an tairbhí lena úsáid i gcomhréir leis an gcomhaontú CPP.

2.  Beidh an fíorú bainistíochta dá dtagraítear i bpointe (a) de mhír 1 bunaithe ar rioscaí agus comhréireach leis na rioscaí arna sainaithint de réir mar a sainíodh i straitéis bainistithe riosca iad.

Áireofar ar fhíoruithe bainistíochta fíoruithe riaracháin i ndáil le éilimh ó thairbhithe ar íocaíocht agus fíoruithe ar an láthair ar oibríochtaí. Is sula n‑ullmhófar na cuntais i gcomhréir le hAirteagal 92 a dhéanfar iad, ar a dhéanaí.

3.  I gcás ina bhfuil an t‑údarás bainistíochta ina thairbhí freisin faoin gclár, áiritheoidh na socruithe le haghaidh na bhfíoruithe bainistíochta go mbeidh deighilt feidhmeanna ann.

4.  De mhaolú ar mhír 2, féadfar rialacha sonracha a leagan síos i Rialachán CCE maidir le maidir leis na fíoruithe bainistíochta is infheidhme maidir le cláir Interreg.

Airteagal 69

Tacaíocht d’obair an choiste faireacháin ón údarás bainistíochta

Déanfaidh an t‑údarás bainistíochta an méid seo a leanas:

(a)  an fhaisnéis uile is gá le cúraimí an choiste faireacháin a dhéanamh a sholáthar dó go prapúil;

(b)  a áirithiú go ndéanfar bearta leantacha ar chinntí agus ar mholtaí an choiste faireacháin.

Airteagal 70

An fheidhm chuntasaíochta

1.  Na cúraimí seo a leanas a bheidh san fheidhm chuntasaíochta:

(a)  iarratais ar íocaíocht a tharraingt suas agus a chur faoi bhráid an Choimisiúin i gcomhréir le hAirteagal 85 agus le hAirteagal 86 agus na hiniúchóireachtaí a rinneadh á gcur san áireamh, ar iniúchtaí iad a rinne an t-údarás iniúchóireachta nó a raibh an t-údarás sin freagrach astu; [Leasú 297]

(b)  na cuntais a tharraingt suas agus a chur i láthair, ina ndearbhófar iomláine, beachtas agus cruinneas, i gcomhréir le hAirteagal 92 agus taifid d’eilimintí uile na gcuntas a choinneáil i gcóras leictreonach; [Leasú 298]

(c)  na méideanna caiteachais a tabhaíodh in airgeadra eile a athrú go euro ag úsáid ráta malairte cuntasaíochta míosúil an Choimisiúin sa mhí ar lena linn a cláraíodh an caiteachas i gcórais chuntasaíochta an chomhlachta atá freagrach as na cúraimí a leagtar amach san Airteagal seo a dhéanamh.

2.  Ní chuimseoidh an fheidhm chuntasaíochta fíoruithe ar leibhéal na dtairbhithe.

3.  De mhaolú ar phointe (c) de mhír 1, féadfar modh éagsúil a leagan síos i Rialachán CCE chun na méideanna caiteachais a tabhaíodh in airgeadra eile a athrú go euro.

Airteagal 71

Feidhmeanna an údaráis iniúchóireachta

1.  Beidh an t‑údarás iniúchóireachta freagrach as iniúchtaí córais, iniúchtaí ar oibríochtaí agus iniúchtaí ar chuntais a dhéanamh chun dearbhú neamhspleách a thabhairt don Choimisiún go bhfeidhmíonn córais bainistíochta agus rialaithe go héifeachtach agus go bhfuil an caiteachas a chuirtear san áireamh sna cuntais a cuireadh faoi bhráid an Choimisiúin dleathach agus rialta.

2.  Déanfar obair iniúchóireachta i gcomhréir leis na caighdeáin iniúchóireachta a bhfuil glacadh go hidirnáisiúnta leo.

3.  Déanfaidh an t‑údarás iniúchóireachta an méid seo a leanas a tharraingt suas agus a chur faoi bhráid an Choimisiúin:

(a)  tuairim iniúchóireachta bhliantúil i gcomhréir le hAirteagal [63(7)] den Rialachán Airgeadais agus leis an teimpléad a leagtar amach in Iarscríbhinn XVI agus atá bunaithe ar an obair iniúchóireachta ar fad a rinneadh, lena gcumhdaítear na comhchodanna seo a leanas:

(i)  iomláine, cruinneas agus fírinneacht na gcuntas ;

(ii)  dlíthiúlacht agus rialtacht an chaiteachais a chuirtear san áireamh sna cuntais a cuireadh faoi bhráid an Choimisiúin;

(iii)  feidhmiú éifeachtach na gcóras bainistithe agus rialaithe.

(b)  tuarascáil bhliantúil ar rialú lena gcomhlíontar cheanglais Airteagal [63(5)(b)] den Rialachán Airgeadais, i gcomhréir leis an teimpléad a leagtar amach in Iarscríbhinn XVII agus, ina dtacaítear leis an tuairim iniúchóireachta dá dtagraítear i bpointe (a) agus ina leagtar amach achoimre ar na torthaí, lena n‑áirítear anailís ar chineál agus ar mhéid na n‑earráidí agus na n‑easnamh sna córais chomh maith leis na gníomhartha ceartaitheacha atá beartaithe agus a cuireadh chun feidhme, agus an ráta earráidí iomlán agus an ráta earráidí iarmharacha a thagann dá bharr le haghaidh an chaiteachais arna iontráil sna cuntais a cuireadh faoi bhráid an Choimisiúin.

4.  I gcás ina bhfuil cláir grúpáilte chun críocha iniúchtaí ar oibríochtaí de bhun Airteagal 73(2), féadfar an fhaisnéis a cheanglaítear faoi mhír 3(b) a chur in aon tuarascáil amháin.

I gcás ina mbainfidh an t‑údarás iniúchóireachta leas as an rogha sin le haghaidh cláir a fhaigheann tacaíocht ó CTIL, ó CSI agus ó IBTV, tuairisceoidh an Ciste an fhaisnéis a cheanglaítear faoi mhí 3(b).

5.  Tarchuirfidh an t‑údarás iniúchóireachta tuarascálacha faoi iniúchadh córas don Choimisiún a luaithe agus a thabharfar an nós imeachta bréagnaitheach leis na hiniúchaithe ábhartha i gcrích.

6.  Tiocfaidh an Coimisiún agus na húdaráis iniúchóireachta le chéile ar bhonn rialta agus uair amháin in aghaidh na bliana ar a laghad, mura gcomhaontaítear a mhalairt, d’fhonn an straitéis iniúchóireachta, an tuarascáil bhliantúil ar rialú agus an tuairim iniúchóireachta a scrúdú, agus a bpleananna agus a modhanna iniúchóireachta a chomhordú agus tuairimí a mhalartú maidir le ceisteanna a bhaineann le feabhas a chur ar na córais bhainistithe agus rialaithe.

6a.   Déanfar an t-iniúchadh ag tagairt don chaighdeán is infheidhme tráth a dhéanfar an oibríocht arna hiniúchadh a thionól, ach amháin i gcás ina bhfuil caighdeáin nua níos fabhraí don tairbhí. [Leasú 299]

6b.   I gcás ina n-aimsítear mírialtacht, mar chuid d’iniúchadh a rinneadh ar oibríocht as ar eascair pionós airgeadais, ní fhéadtar síneadh a chur le raon feidhme an rialaithe nó na gceartúcháin airgeadais thar an caiteachas arna chumhdach ag bliain chuntasaíochta an chaiteachais a ndearnadh iniúchadh air. [Leasú 300]

Airteagal 72

Straitéis iniúchóireachta

1.  Déanfaidh an t-údarás iniúchóireachta, tar éis dul i gcomhairle leis an údarás bainistíochta, straitéis iniúchóireachta a ullmhú bunaithe ar mheasúnú riosca, lena gcuirfear san áireamh an tuairisc ar an gcóras bainistithe agus rialaithe dá bhforáiltear in Airteagal 63(9), lena gcumhdófar iniúchtaí córas agus iniúchtaí ar oibríochtaí. Ar áireamh sa straitéis iniúchóireachta beidh iniúchtaí córais ar údaráis bhainistíochta nua-aitheanta agus ar údaráis nua-aitheanta a bhfuil an fheidhm chuntasaíochta faoina gcúram, laistigh de naoi mí tar éis a gcéad bhliana feidhme. Déanfar an t-iniúchadh laistigh de naoi mí tar éis a gcéad bhliana feidhme. Ullmhófar an straitéis iniúchóireachta i gcomhréir leis an teimpléad a leagtar amach in Iarscríbhinn XVIII agus déanfar í a thabhairt cothrom le dáta gach bliain tar éis na chéad tuarascála bliantúla ar rialú agus na tuairime iniúchóireachta arna tabhairt don Choimisiún. Féadfaidh sí clár amháin nó níos mó a chumhdach. Mar chuid den straitéis iniúchóireachta, féadfaidh an t-údarás iniúchóireachta teorainn a chinneadh le haghaidh iniúchóireachtaí ar chuntais aonair. [Leasú 301]

2.  Cuirfear an straitéis iniúchóireachta faoi bhráid an Choimisiúin arna iarraidh sin dó.

Airteagal 73

Iniúchtaí ar oibríochtaí

1.  Cumhdóidh iniúchtaí ar oibríochtaí caiteachas arna dhearbhú don Choimisiún le linn na bliana cuntasaíochta ar bhonn sampla. Beidh an sampla sin ionadaíoch agus beidh sé bunaithe ar mhodhanna samplála staidrimh.

2.  Nuair is lú an líon ná 300 aonad samplála, féadfar modh samplála neamhstaidrimh a úsáid ar bhreithiúnas gairmiúil an údaráis iniúchóireachta. I gcásanna den sórt sin, beidh an sampla mór go leor le gur féidir leis an údarás iniúchóireachta tuairim iniúchóireachta bhailí a tharraingt suas. Cumhdóidh an modh samplála neamhstaidrimh 10 % ar a laghad de na haonaid samplála i líon na bliana cuntasaíochta, arna roghnú go randamach.

Féadfaidh an sampla staidrimh clár amháin nó níos mó a chumhdach a fhaigheann tacaíocht ó CFRE, ón gCiste Comhtháthaithe agus ó CSE+ agus, faoi réir srathú i gcás inarb iomchuí, clárthréimhse amháin nó níos mó a chumhdach de réir bhreithiúnas gairmiúil an údaráis iniúchóireachta.

Leis an sampla d’oibríochtaí a fhaigheann tacaíocht ó CTIL, ó CSI agus ó IBTV agus ó CEMI, cumhdófar astu féin na hoibríochtaí a fhaigheann tacaíocht ó gach Ciste ar leith.

3.  Ní áireofar ar iniúchtaí ar oibríochtaí fíoruithe ar an láthair ar chur chun feidhme fisiceach na n‑oibríochtaí ach amháin más gá sin mar gheall ar an gcineál oibríochta i gceist.

I gcás ina bhfuil easaontas ann idir an Coimisiún agus Ballstát maidir le torthaí na hiniúchóireachta, cuirfear i bhfeidhm nós imeachta um réiteach díospóide. [Leasú 302]

Féadfar forálacha sonracha a leagan amach i Rialachán CSE+ maidir le cláir faoi Airteagal [4(1)(c)(vii)] de Rialachán CSE+.

4.  Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomh tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 107 chun an tAirteagal seo a fhorlíonadh trí mhodhanna samplála caighdeánaithe réamhdhéanta agus rialach mionsonraithe samplála caighdeánaithe réamhdhéanta lena gcumhdófar clárthréimhse amháin nó níos mó.

Airteagal 74

Socruithe an iniúchta aonair

1.  Nuair a dhéanfaidh an Coimisiún agus na húdaráis iniúchóireachta iniúchtaí, tabharfaidh siad aird chuí ar phrionsabail an iniúchta aonair agus na comhréireachta i ndáil le leibhéal an riosca do bhuiséad an Aontais. Seachnóidh siad dúbailt iniúchtaí ar an aon chaiteachas amháin arna dhearbhú don Choimisiún chun costas na bhfíoruithe bainistíochta agus na n‑iniúchtaí agus an t‑ualach riaracháin ar na tairbhithe a íoslaghdú.

Úsáidfidh an Coimisiún agus na húdaráis iniúchóireachta, i dtosach, an fhaisnéis uile agus na taifid uile atá le fáil sa chóras leictreonach sna córais leictreonacha dá dtagraítear in Airteagal 66(1)(e), lena n‑áirítear torthaí na bhfíoruithe bainistíochta faisnéise agus ní iarrfaidh siad doiciméid bhreise ná faisnéis iniúchóireachta ar na tairbhithe lena mbaineann, ná ní bhfaighidh siad uathu iad sin, ach amháin más rud é, bunaithe ar a mbreithiúnas gairmiúil, gur gá sin le gur féidir teacht ar chonclúidí iniúchóireachta láidre. [Leasú 303]

2.  I gcás cláir oibríochtúla arb é conclúid an Choimisiúin ina leith go bhfuil tuairim an údaráis iniúchóireachta iontaofa agus má tá an Ballstát lena mbaineann páirteach sa chomhar feabhsaithe maidir le hOifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh, beidh iniúchtaí an Choimisiúin féin teoranta d’iniúchóireacht ar obair an údarás iniúchóireachta.

3.  Oibríochtaí nach dtéann an caiteachas incháilithe iomlán dóibh thar EUR 400 000 i leith CFRE agus an Chiste Chomhtháthaithe, EUR 300 000 i leith CSE+, nó EUR 200 000 i leith CEMI, CTIL, CSI agus IBTV, ní bheidh siad faoi réir níos mó ná iniúchadh amháin ag an údarás iniúchóireachta nó ag an gCoimisiún sula gcuirfear isteach na cuntais ina n‑áirítear caiteachas deiridh na hoibríochta lánchríochnaithe.

Ní bheidh oibríochtaí eile faoi réir níos mó ná iniúchadh amháin in aghaidh na bliana cuntasaíochta ag an údarás iniúchóireachta nó ag an gCoimisiún sula gcuirfear isteach na cuntais ina n‑áirítear caiteachas deiridh na hoibríochta lánchríochnaithe. Ní bheidh oibríochtaí faoi réir iniúchadh ag an gCoimisiún nó ag an údarás iniúchóireachta in aon bhliain má rinne an Chúirt Iniúchóirí iniúchadh sa bhliain sin cheana féin, ar choinníoll gur féidir leis an údarás iniúchóireachta nó leis an gCoimisiún, chun a gcúraimí faoi seach a chomhlíonadh, úsáid a bhaint as torthaí an iniúchta sin a rinne an Chúirt Iniúchóirí le haghaidh na n‑oibríochtaí sin.

4.  D’ainneoin fhorálacha mhír 3, féadfar níos mó ná aon iniúchadh amháin a dhéanamh ar aon oibríocht, más é conclúid an údaráis iniúchóireachta, bunaithe ar a bhreithiúnas gairmiúil, nach féidir tuairim iniúchóireachta bhailí a tharraingt suas.

5.  Ní bheidh feidhm ag mír 2 ná ag mír 3 sna cásanna seo a leanas:

(a)  is ann do riosca sonrach neamhrialtachta nó do thásc calaoise;

(b)  is gá obair an údaráis iniúchóireachta a athdhéanamh chun dearbhú a fháil go bhfuil sé ag feidhmiú go héifeachtach;

(c)  is ann d’fhianaise go bhfuil easnamh tromchúiseach ar obair an údaráis iniúchóireachta.

Airteagal 75

Fíoruithe bainistíochta agus iniúchtaí ar ionstraimí airgeadais

1.  Ní dhéanfaidh an t‑údarás bainistíochta fíoruithe bainistíochta ar an láthair i gcomhréir le hAirteagal 68(1) ach ar leibhéal na gcomhlachtaí atá ag cur na hionstraime airgeadais chun feidhme agus, i gcomhthéacs cistí ráthaíochta, ar leibhéal na gcomhlachtaí atá ag soláthar na n‑iasachtaí nua foluiteacha. Gan dochar d’fhorálacha Airteagal 127 den Rialachán Airgeadais, i gcás ina soláthraíonn an ionstraim airgeadais tuarascálacha maidir le rialú ag tacú leis an gcur i bhfeidhm íocaíochta, féadfaidh an t-údarás bainistíochta a chinneadh gan fíoruithe bainistíochta ar an láthair a dhéanamh. [Leasú 304]

2.  Ní dhéanfaidh an t‑údarás bainistíochta fíoruithe ar an láthair ar leibhéal an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta (BEI) ná ar leibhéal institiúidí airgeadais idirnáisiúnta eile ar scairshealbhóir iontu Ballstát.

Mar sin féin, cuirfidh BEI nó institiúidí idirnáisiúnta airgeadais eile ar scairshealbhóir iontu Ballstát tuarascálacha ar rialú ar fáil don údarás bainistíochta a thacaíonn leis na hiarratais ar íocaíochtcaíocht. [Leasú 305]

3.  Déanfaidh an t‑údarás iniúchóireachta iniúchtaí córas agus iniúchtaí ar oibríochtaí i gcomhréir le hAirteagal 71, le hAirteagal 73 nó le hAirteagal 77 ar leibhéal na gcomhlachtaí atá ag cur na hionstraime airgeadais chun feidhme agus, i gcomhthéacs cistí ráthaíochta, ar leibhéal na gcomhlachtaí atá ag soláthar na n‑iasachtaí nua foluiteacha. Gan dochar d’fhorálacha Airteagal 127 den Rialachán Airgeadais, i gcás ina soláthraíonn an ionstraim airgeadais tuarascáil maidir le hiniúchóireacht bhliantúil don údarás iniúchóireachta, ar tuarascáil í atá tarraingthe suas ag a n-iniúchóirí seachtracha, faoi dheireadh gach bliana féilire, a chuimsíonn na gnéithe go léir a áirítear in Iarscríbhinn XVII, féadfaidh an t-údaras iniúchóireachta a chinneadh gan aon iniúchadh eile a dhéanamh. [Leasú 306]

3a.   I gcomhthéacs cistí ráthaíochta, ní fhéadfaidh na comhlachtaí atá freagrach as na cláir iniúchóireachta fíoruithe nó iniúchtaí a dhéanamh ar na comhlachtaí a chuireann iasachtaí foluiteacha ar fáil ach amháin i gceann amháin nó níos mó de na cásanna seo a leanas:

(a)  mura bhfuil doiciméid tacaíochta ar fáil, a sholáthraíonn fianaise den tacaíocht ón ionstraim airgeadais do na faighteoirí deiridh, ar leibhéal an údaráis bainistíochta nó ar leibhéal na gcomhlachtaí a chuireann chun feidhme ionstraimí airgeadais;

(b)  má tá fianaise ann nach ionann na doiciméid atá ar fáil ar leibhéal an údaráis bainistíochta nó ar leibhéal na gcomhlachtaí a chuireann na hionstraimí airgeadais chun feidhme agus taifead fírinneach agus beacht den tacaíocht a cuireadh ar fáil. [Leasú 307]

4.  Ní dhéanfaidh an t‑údarás iniúchóireachta iniúchtaí ar leibhéal BEI ná ar leibhéal institiúidí airgeadais idirnáisiúnta eile ar scairshealbhóir iontu Ballstát, maidir le hionstraimí airgeadais a chuireann siad chun feidhme.

Mar sin féin, déanfaidh BEI nó institiúidí airgeadais idirnáisiúnta eile ar scairshealbhóir iontu Ballstát tuarascáil iniúchóireachta bhliantúil arna tarraingt suas ag a n‑iniúchóirí seachtracha a chur ar fáil don Choimisiún agus don údarás iniúchóireachta faoi dheireadh gach bliana féilire. Cumhdóidh an tuarascáil sin na heilimintí a áirítear in Iarscríbhinn XVII.

5.  Déanfaidh BEI nó institiúidí airgeadais idirnáisiúnta eile na doiciméid uile is gá a chur ar fáil d’údaráis an chláir le gur féidir leo a n‑oibleagáidí a chomhlíonadh.

Airteagal 76

Infhaighteacht doiciméad

1.  Gan dochar do na rialacha lena rialaítear státchabhair, áiritheoidh an t‑údarás bainistíochta go ndéanfar na doiciméid tacaíochta uile a bhaineann le hoibríocht a fhaigheann tacaíocht ó na Cistí a choinneáil ar an leibhéal iomchuí ar feadh tréimhse cúig bliana trí bliana ón 31 Nollaig den bhliain ina ndearna an t‑údarás bainistíochta an íocaíocht dheireanach leis an tairbhí. [Leasú 308]

2.  Déanfar briseadh a chur sa tréimhse ama sin i gcás imeachtaí dlíthiúla arna iarraidh sin don Choimisiún.

2a.   Féadfar an tréimhse do choinneáil doiciméad a laghdú, i gcomhréir leis an bpróifíl riosca agus le líon na dtairbhithe, trí chinneadh a ghlacfaidh an t-údarás bainistíochta. [Leasú 309]

CAIBIDIL III

Spleáchas ar chórais bhainistithe náisiúnta

Airteagal 77

Socruithe comhréireacha feabhsaithe

Féadfaidh na Ballstáit na socruithe comhréireacha feabhsuithe seo a leanas a chur i bhfeidhm maidir le córas bainistithe agus rialaithe oibríochta má chomhlíontar na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 78:

(a)  de mhaolú ar Airteagal 68(1)(a) agus ar Airteagal 68(2), féadfaidh an t‑údarás bainistíochta nósanna imeachta náisiúnta, agus nósanna imeachta náisiúnta amháin, a chur i bhfeidhm chun fíoruithe bainistíochta a dhéanamh;

(b)  de mhaolú ar Airteagal 73(1) agus (3), féadfaidh an t‑údarás iniúchóireachta a ghníomhaíocht iniúchóireachta a theorannú do shampla staidrimh de 30 aonad samplála don chlár nó don ghrúpa clár lena mbaineann;

(c)  déanfaidh an Coimisiún a iniúchtaí féin a theorannú d’athbhreithniú ar obair an údaráis iniúchóireachta trí athdhéanamh ar an leibhéal sin amháin, ach amháin má thugann faisnéis atá ar fáil le fios go bhfuil easnamh tromchúiseach ar obair an údaráis iniúchóireachta.

I gcás phointe (b), má tá níos lú ná 300 aonad samplála sa líon, féadfaidh an t‑údarás iniúchóireachta modh samplála neamhstaidrimh a chur i bhfeidhm i gcomhréir le hAirteagal 73(2).

Airteagal 78

Coinníollacha ar chur i bhfeidhm na socruithe comhréireacha feabhsaithe

1.  Féadfaidh an Ballstát na socruithe comhréireacha feabhsaithe a leagtar amach in Airteagal 77 a chur i bhfeidhm aon tráth le linn na clárthréimhse, i gcás ina bhfuil sé dearbhaithe ag an gCoimisiún, sna tuarascálacha bliantúla ar ghníomhaíochtaí atá foilsithe don dá bhliain dheireanacha roimh chinneadh an Bhallstáit forálacha an Airteagail seo a chur i bhfeidhm, go bhfuil córas bainistithe agus rialaithe an chláir ag feidhmiú go héifeachtach agus go bhfuil an ráta earráidí iomlán do gach bliain faoi bhun 2 %. Nuair a bheidh an Coimisiún ag measúnú fheidhmiú éifeachtach chóras bainistithe agus rialaithe an chláir, cuirfidh sé san áireamh rannpháirtíocht an Bhallstáit lena mbaineann sa chomhar feabhsaithe maidir le hOifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh.

Má chinneann Ballstát leas a bhaint as an rogha sin, tabharfaidh sé fógra don Choimisiún maidir le cur i bhfeidhm na socruithe comhréireacha a leagtar amach in Airteagal 77 agus beidh feidhm ag na socruithe sin ó thús na bliana cuntasaíochta ina dhiaidh sin.

2.  Ag tús na clárthréimhse, féadfaidh an Ballstát na socruithe dá dtagraítear in Airteagal 77 a chur i bhfeidhm, ar choinníoll go gcomhlíontar na coinníollacha a leagtar amach mír 1 den Airteagal seo i ndáil le clár comhchosúil arna chur chun feidhme le linn 2014-2020 agus más forbairt den chuid is mó ar na socruithe don chlár roimhe sin atá sna socruithe maidir le bainistiú agus rialú do chlár 2021-2027. I gcásanna den sórt sin, beidh feidhm ag na socruithe comhréireacha feabhsaithe ó thús an chláir.

3.  Déanfaidh an Ballstát an tuairisc ar an gcóras bainistithe agus rialaithe agus ar an straitéis iniúchóireachta a bhfuil tuairisc orthu in Airteagal 63(9) agus in Airteagal 72 a leagan síos nó a thabhairt cothrom le dáta dá réir sin.

Airteagal 79

Coigeartú le linn na clárthréimhse

1.  Más é conclúid an Choimisiúin nó an údaráis iniúchóireachta, bunaithe ar na hiniúchtaí arna ndéanamh agus ar an tuarascáil bhliantúil ar rialú, nach bhfuiltear ag comhlíonadh na gcoinníollacha a leagtar amach in Airteagal 78 a thuilleadh, iarrfaidh an Coimisiún ar an údaráis iniúchóireachta obair iniúchóireachta bhreise a dhéanamh i gcomhréir le hAirteagal 63(3) agus déanfaidh sé gníomhaíochtaí ceartaitheacha.

2.  Má dhearbhaítear sa tuarascáil bhliantúil ar rialú ina dhiaidh sin nach bhfuiltear ag comhlíonadh na coinníollacha fós, sa dóigh go bhfuil teorainn curtha leis an dearbhú a tugadh don Choimisiún maidir le feidhmiú éifeachtach na gcóras bainistithe agus rialaithe agus maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an chaiteachais, iarrfaidh an Coimisiún ar an údarás iniúchóireachta iniúchtaí córas a dhéanamh.

3.  Féadfaidh an Coimisiún, tar éis dó an deis a thabhairt don Bhallstát a chuid barúlacha a thabhairt, an Ballstát a chur ar an eolas nach bhfuil feidhm a thuilleadh leis na socruithe comhréireacha feabhsaithe a leagtar amach in Airteagal 77.

TEIDEAL VII

BAINISTÍOCHT AIRGEADAIS, CUNTAIS A CHUR ISTEACH AGUS A SCRÚDÚ AGUS CEARTUITHE AIRGEADAIS

CAIBIDIL I

Bainistíocht airgeadais

Roinn I

Rialacha cuntasaíochta ginearálta

Airteagal 80

Gealltanais bhuiséadacha

1.  Beidh an cinneadh lena bhformheastar an clár i gcomhréir le hAirteagal 18 ina chinneadh maoiniúcháin de réir bhrí [Airteagal 110(3)] den Rialachán Airgeadais agus gealltanas dlíthiúil a bheidh ann nuair a thabharfar fógra faoin gcinneadh sin don Bhallstát lena mbaineann.

Sonrófar leis an gcinneadh sin an ranníocaíocht ón Aontais in aghaidh an Chiste agus in aghaidh na bliana.

2.  Déanfaidh an Coimisiún na gealltanais bhuiséadacha ón Aontas maidir le gach clár i dtráthchodanna bliantúla le haghaidh gach Ciste le linn na tréimhse idir an 1 Eanáir 2021 agus an 31 Nollaig 2027.

3.  De mhaolú ar Airteagal 111(2) den Rialachán Airgeadais, leanfaidh na gealltanais bhuiséadacha don chéad tráthchuid glacadh an chláir ag an gCoimisiún.

Airteagal 81

Úsáid an euro

Is in euro a ainmneofar aon mhéideanna a dhéanfaidh Ballstát a leagan amach i gcláir, nó a thuairisiú nó a dhearbhú don Choimisiún.

Airteagal 82

Aisíocaíocht

1.  Déanfar aon aisíocaíocht a bheidh le déanamh le buiséad ginearálta an Aontais a chur i gcrích roimh an dáta dlite atá sonraithe san ordú gnóthaithe arna tharraingt suas i gcomhréir le [hAirteagal 98 den Rialachán Airgeadais]. Is ar an lá deiridh den dara mí tar éis an t‑ordú a eisiúint a bheidh an dáta dlite.

2.  Má bhíonn aon mhoill ann a bhaineann le haisíocaíocht a dhéanamh, beidh ús i ngeall ar íocaíocht dheireanach i gceist ag tosú ar an dáta dlite agus ag críochnú ar dháta na híocaíochta iarbhír. Beidh ráta an úis sin pointe céatadáin go leith os cionn an ráta arna chur i bhfeidhm ag an mBanc Ceannais Eorpach ina phríomhoibríochtaí athmhaoinithe ar an gcéad lá oibre den mhí ina mbeidh an dáta dlite.

Roinn II

Rialacha maidir le híocaíochtaí leis na Ballstáit

Airteagal 83

Cineálacha íocaíochtaí

Déanfar na híocaíochtaí i bhfoirm réamh-mhaoiniú, íocaíochtaí eatramhacha agus íocaíocht iarmhéid na gcuntas don bhliain chuntasaíochta.

Airteagal 84

Réamh-mhaoiniú

1.  Íocfaidh an Coimisiún réamh-mhaoiniú bunaithe ar an tacaíocht iomlán ó na Cistí a leagtar amach sa chinneadh lena bhformheastar an clár de bhun Airteagal 17(3)(f)(i).

2.  Déanfar an réamh-mhaoiniú i gcás gach Ciste a íoc i dtráthchodanna bliantúla roimh an 1 Iúil gach bliain, faoi réir na gcistí atá ar fáil, mar seo a leanas: [Leasú 310]

(a)  2021: 0.5 %;

(b)  2022: 0.5 % 0,7 %; [Leasú 311]

(c)  2023: 0.5 % 1 %; [Leasú 312]

(d)  2024: 0.5 % 1,5 %; [Leasú 313]

(e)  2025: 0.5 % 2 %; [Leasú 314]

(f)  2026: 0.5 % 2 %; [Leasú 315]

Má ghlactar clár oibríochtúil tar éis an 1 Iúil 2021, íocfar na tráthchodanna is luaithe an bhliain a nglacfar é.

3.  De mhaolú ar mhír 2, i gcás cláir Interreg, leagfar rialacha sonracha maidir leis an réamh-mhaoiniú amach i Rialachán CCE.

4.  Déanfar an méid arna íoc mar réamh-mhaoiniú a imréiteach ó chuntais an Choimisiúin tráth nach déanaí ná an bhliain chuntasaíochta deiridh.

5.  Úsáidfear aon ús arna ghiniúint leis an réamh-mhaoiniú le haghaidh an chláir lena mbaineann ar an dóigh chéanna leis na Cistí agus áireofar sna cuntais don bhliain chuntasaíochta deiridh é.

Airteagal 85

Iarratais ar íocaíocht

1.  Déanfaidh an Ballstát ceithre hiarratas ar íocaíocht ar a mhéad a chur isteach in aghaidh an chláir, in aghaidh an Chiste agus in aghaidh na bliana cuntasaíochta. Gach bliain, is iad an 30 Aibreán, an 31 Iúil, an 31 Deireadh Fómhair agus an 26 Nollaig na teorainneacha ama le haghaidh gach iarratais ar íocaíocht.

An t‑iarratas deiridh ar íocaíocht a chuirfear isteach faoin 31 Iúil, measfar gurb é an i-iarratas deiridh ar íocaíocht é don bhliain chuntasaíochta dar críoch an 30 Meitheamh.

2.  Ní bheidh iarratais ar íocaíocht inghlactha murar cuireadh isteach an pacáiste dearbhaithe is déanaí atá dlite.

3.  Déanfar iarratais ar íocaíocht a chur faoi bhráid an Choimisiúin i gcomhréir leis an teimpléad a leagtar amach in Iarscríbhinn XIX agus áireofar iontu, do gach tosaíocht agus de réir catagóir réigiúin, an méid seo a leanas:

(a)  méid iomlán an chaiteachais incháilithe arna thabhú ag tairbhithe agus arna íoc chun oibríochtaí a chur chun feidhme, mar a iontráladh é i gcóras an chomhlachta a dhéanann an fheidhm chuntasaíochta;

(b)  an méid don chúnamh teicniúil arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 31(2); [Leasú 316]

(c)  méid iomlán na ranníocaíochta poiblí arna híoc nó atá le híoc, mar a iontráladh é i gcórais chuntasaíochta an chomhlachta a dhéanann an fheidhm chuntasaíochta;

4.  De mhaolú ar phointe (a) de mhír 3, beidh feidhm ag an méid seo a leanas:

(a)  má dhéantar an ranníocaíocht ón Aontas de bhun phointe (a) d’Airteagal 46, is éard a bheidh sna méideanna a áireofar in iarratas ar íocaíocht na méideanna a bhfuil údar leo i bhfianaise an dul chun cinn i dtaca le comhlíonadh na gcoinníollacha, nó le gnóthú na dtorthaí, i gcomhréir leis an gcinneadh dá dtagraítear in Airteagal 89(2);

(b)  má dhéantar an ranníocaíocht ón Aontas de bhun phointe (c), phointe (d) agus phointe (e) d’Airteagal 46, is éard a bheidh sna méideanna a áireofar in iarratas ar íocaíocht na méideanna arna gcinneadh i gcomhréir leis an gcinneadh dá dtagraítear in Airteagal 88(3);

(c)  i gcás na bhfoirmeacha deontas a liostaítear i bpointe (b), i bpointe (c) agus i bpointe (d) d’Airteagal 48(1), is éard a bheidh sna méideanna a áireofar in iarratas ar íocaíocht na costais arna ríomh ar an mbonn is infheidhme.

(ca)   i gcás státchabhrach, féadfar a áireamh sa chur chun feidhme íocaíochta réamhíocaíochtaí arna ndéanamh leis an tairbhí ag an gcomhlacht a chuir an cúnamh ar fáil, ar na coinníollacha carnacha seo a leanas: go bhfuil siad faoi réir ráthaíocht bhainc nó a comhionann, nach dtéann siad thar 40 % de mhéid iomlán an chúnaimh atá le tabhairt don tairbhí le haghaidh oibríocht ar leith, agus go bhfuil siad cumhdaithe ag caiteachas arna íoc le tairbhithe agus tacaithe le sonraisc admhaithe laistigh de 3 bliana. [Leasú 317]

4.  By way of derogation from point (a) of paragraph 3, the following shall apply:

(a)  where the Union contribution is made pursuant to point (a) of Article 46, the amounts included in a payment application shall be the amounts justified by the progress in the fulfilment of conditions, or achievement of results, in accordance with the decision referred to in Article 89(2);

(b)  where the Union contribution is made pursuant to points (c), (d) and (e) of Article 46, the amounts included in an payment application shall be the amounts determined in accordance with the decision referred to in Article 88(3);

(c)  for the forms of grants listed in points (b), (c) and (d) of Article 48(1), the amounts included in a payment application shall be the costs calculated on the applicable basis.

5.  Dé mhaolú ar phointe (c) de mhír 3, i gcás scéimeanna cúnaimh faoi Airteagal 107 CFAE, an ranníocaíocht phoiblí a chomhfhreagraíonn don chaiteachas a áirítear in iarratas ar íocaíocht, beidh sí íoctha cheana leis na tairbhithe ag an gcomhlacht a dheonaíonn an cúnamh.

Airteagal 86

Eilimintí sonracha le haghaidh ionstraimí airgeadais in iarratais ar íocaíocht

1.  I gcás ina gcuirfear ionstraimí airgeadais chun feidhme i gcomhréir le Airteagal 53(2) 53(1), áireofar in iarratais ar íocaíocht arna gcur isteach i gcomhréir le hIarscríbhinn XIX na méideanna iomlána arna n‑íoc amach, nó i gcás ráthaíochtaí na méideanna arna gcur i leataobh mar a aontaíodh i gconarthaí ráthaíochta, ag an údarás bainistíochta le faighteoirí deiridh dá dtagraítear i bpointí (a), (b) agus (c) d’Airteagal 62(1). [Leasú 318]

2.  I gcás ina gcuirfear ionstraimí airgeadais chun feidhme i gcomhréir le hAirteagal 53(3) 53(2), is i gcomhréir leis na coinníollacha seo a leanas a chuirfear isteach iarratais ar íocaíocht a chuimsíonn caiteachas le haghaidh ionstraimí airgeadais: [Leasú 319]

(a)  an méid a áirítear sa chéad iarratas ar íocaíocht a bheith íoctha cheana leis an ionstraim airgeadais agus is féidir suas le 25 % de mhéid iomlán ranníocaíochtaí an chláir leis na hionstraimí airgeadais faoin gconradh cistiúcháin ábhartha a bheith ann, i gcomhréir leis an tosaíocht ábhartha agus leis an gcatagóir réigiúin ábhartha, más infheidhme;

(b)  an méid a áirítear in iarratais ar íocaíocht ina dhiaidh sin a chuirfear isteach le linn na tréimhse incháilitheachta, áireofar iontu an caiteachas incháilithe dá dtagraítear in Airteagal 62(1).

3.  Imréiteofar an méid a áirítear sa chéad iarratas ar íocaíocht, dá dtagraítear i bpointe (a) de mhír 2, ó chuntais an Choimisiúin tráth nach déanaí ná an bhliain chuntasaíochta deiridh.

Nochtfar ar leithligh é in iarratais ar íocaíocht.

Airteagal 87

Rialacha coiteanna maidir le híocaíochtaí

1.  Faoi réir an chistithe a bheidh ar fáil, Déanfaidh an Coimisiún íocaíochtaí eatramhacha tráth nach déanaí ná 60 lá tar éis an dáta gheobhaidh an Coimisiún iarratas ar íocaíocht. [Leasú 320]

2.  Cuirfear gach íocaíocht i leith an ghealltanais bhuiséadaigh is túisce a bheidh oscailte den Chiste agus den chatagóir réigiúin lena mbaineann. Aisíocfaidh an Coimisiún mar íocaíochtaí eatramhacha 90 % de na méideanna a áirítear san iarratas ar íocaíocht, ar toradh é ar chur i bhfeidhm an ráta cómhaoinithe le haghaidh gach tosaíochta ar an gcaiteachas incháilithe iomlán nó ar an ranníocaíocht phoiblí de réir mar is iomchuí. Cinnfidh an Coimisiún na méideanna eile atá le haisíoc nó le gnóthú nuair a ríomhfar iarmhéid na gcuntas i gcomhréir le hAirteagal 94.

3.  An tacaíocht ó na Cistí do thosaíocht i bhfoirm íocaíochtaí eatramhacha, ní bheidh sí níos airde ná méid na tacaíochta ó na Cistí don tosaíocht a leagtar síos sa chinneadh ón gCoimisiún lena bhformheastar an clár.

4.  Má tá an ranníocaíocht ón Aontas san fhoirm dá dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 46 nó má tá na deontais san fhoirm a liostaítear i bpointí (b), (c) agus (d) d’Airteagal 48(1), ní íocfaidh an Coimisiún níos mó ná an méid arna iarraidh ag an mBallstát.

5.  Ina theannta sin, an tacaíocht ó na Cistí do thosaíocht mar íocaíocht an iarmhéid don bhliain chuntasaíochta deiridh, ní bheidh sí níos mó ná aon cheann de na méideanna seo a leanas:

(a)  an ranníocaíocht phoiblí arna dearbhú in iarratais ar íocaíocht;

(b)  an tacaíocht ó na Cistí arna híoc le tairbhithe;

(c)  an méid arna iarraidh ag an mBallstát.

6.  Ar iarratas ó Bhallstát, féadfar íocaíochtaí eatramhacha a mhéadú 10 % os cionn an ráta cómhaoinithe is infheidhme maidir le gach tosaíocht do na Cistí, má chomhlíonann Ballstát ceann amháin de na coinníollacha seo a leanas tar éis an [dáta ghlacadh an Rialacháin seo]:

(a)  fuair an Ballstát iasacht ón Aontas faoi Rialachán (AE) Uimh. 407/2010 ón gComhairle;

(b)  fuair an Ballstát cúnamh airgeadais meántéarma faoi SCE mar a bhunaítear sa Chonradh lena mbunaítear SCE an 2 Feabhra 2012 nó dá dtagraítear i Rialachán (CE) Uimh. 332/2002(45) ar choinníoll go gcuirfí chun feidhme clár coigeartaithe maicreacnamaíoch;

(c)  cuireadh cúnamh airgeadais ar fáil don Bhallstát lena mbaineann ar choinníoll go gcuirfí chun feidhme clár coigeartaithe maicreacnamaíoch mar a shonraítear i Rialachán (AE) Uimh. 472/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(46).

Ní féidir leis an ráta méadaithe a bheith níos mó ná 100 % agus beidh feidhm aige maidir le hiarrataí ar íocaíochtaí go dtí deireadh na bliana féilire ina dtiocfaidh an cúnamh airgeadais gaolmhar chun deiridh.

7.  Ní bheidh feidhm ag mír 6 maidir le cláir Interreg.

Airteagal 88

Aisíocaíocht ar chaiteachas incháilithe bunaithe ar chostais aonaid, cnapshuimeanna agus rátaí comhréidhe

1.  An ranníocaíocht ón Aontas le clár, féadfaidh an Coimisiún í a aisíoc ar bhonn costais aonaid, cnapshuimeanna agus rátaí comhréidhe le haghaidh aisíocaíocht na ranníocaíochta ón Aontas le clár.

2.  Chun úsáid a bhaint as ranníocaíocht ón Aontas leis an gclár ar bhonn costais aonaid, cnapshuimeanna agus rátaí comhréidhe dá dtagraítear in Airteagal 46, cuirfidh na Ballstáit togra faoi bhráid an Choimisiúin i gcomhréir leis na teimpléid dá dtagraítear in Iarscríbhinn V agus in Iarscríbhinn VI, mar chuid den chlár nó d’iarraidh ar leasú ar an gclár.

Na méideanna agus na rátaí a mholfaidh an Ballstát, bunófar iad ar bhonn an ghnímh tarmligthe dá dtagraítear i mír 4 nó ar bhonn an méid seo a leanas:

(a)  modh ríofa cóir cothromasach infhíoraithe atá bunaithe ar aon cheann acu seo a leanas:

(i)  sonraí staidrimh, faisnéis oibiachtúil eile nó breithiúnas saineolach;

(ii)  sonraí stairiúla fíoraithe;

(iii)  gnáthchleachtais na cuntasaíochta costais a chur i bhfeidhm;

(b)  dréachtbhuiséad;

(c)  na rialacha maidir le costais aonaid chomhfhreagracha agus cnapshuimeanna is infheidhme maidir le beartais an Aontais le haghaidh oibríocht den chineál céanna;

(d)  na rialacha maidir le costais aonaid chomhfhreagracha agus cnapshuimeanna arna gcur i bhfeidhm faoi scéimeanna le haghaidh deontais arna gcistiú go hiomlán ag an mBallstát le haghaidh oibríocht den chineál céanna.

3.  Sa chinneadh ón gCoimisiún lena bhformheasfar an clár nó leasú ar an gclár, leagfar amach na cineálacha oibríochtaí a chumhdaítear leis an aisíocaíocht bunaithe ar chostais aonaid, cnapshuimeanna agus rátaí comhréidhe, sainiú na gcostas aonaid, na gcnapshuimeanna agus na rátaí comhréidhe, agus na méideanna a chumhdaíonn siad agus na modhanna chun na méideanna a choigeartú.

Úsáidfidh na Ballstáit ceann de na foirmeacha deontas dá dtagraítear in Airteagal 48(1) chun tacú le hoibríochtaí a n‑aisíocfaidh an Coimisiún an caiteachas ina leith ar bhonn an Airteagail seo.

Is ar a fhíorú gur comhlíonadh na coinníollacha le haghaidh aisíocaíocht ón gCoimisiún, agus air sin amháin, a bheidh iniúchtaí an Choimisiúin nó na mBallstát dírithe.

4.  Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 107 chun an tAirteagal seo a fhorlíonadh trí chostais aonaid, cnapshuimeanna, rátaí comhréidhe, a méideanna agus na modhanna coigeartaithe a shainiú ar na bealaí dá dtagraítear sa dara fhomhír de mhír 2.

Airteagal 89

Maoiniú nach bhfuil nasctha le costais

1.  Chun úsáid a bhaint as ranníocaíocht ón Aontas le tosaíocht ina hiomláine nó le codanna di ar bhonn maoiniú nach bhfuil nasctha le costais, cuirfidh an Ballstát togra faoi bhráid an Choimisiúin i gcomhréir leis na teimpléid dá dtagraítear in Iarscríbhinn V agus in Iarscríbhinn VI, mar chuid den chlár nó d’iarraidh ar leasú ar an gclár. Beidh an fhaisnéis seo a leanas sa togra:

(a)  sonrú na tosaíochta lena mbaineann agus an méid foriomlán arna chumhdach ag maoiniú nach bhfuil nasctha le costais; tuairisc ar an gcuid den chlár agus ar an gcineál oibríochtaí arna gcumhdach ag an maoiniú nach bhfuil nasctha le costais;

(b)  tuairisc ar na coinníollacha atá le comhlíonadh nó ar na torthaí atá le baint amach agus amlíne;

(c)  táirgí insoláthartha idirmheánacha a spreagfaidh aisíocaíocht ón gCoimisiún;

(d)  aonad tomhais;

(e)  an sceideal don aisíocaíocht ón gCoimisiún agus na méideanna gaolmhara atá nasctha leis an dul chun cinn i dtaca le coinníollacha a chomhlíonadh nó torthaí a bhaint amach;

(f)  na socruithe le haghaidh fíorú na dtáirgí insoláthartha idirmheánacha agus lena fhíorú gur comhlíonadh coinníollacha agus gur baineadh amach torthaí;

(g)  na modhanna chun na méideanna a choigeartú, i gcás inarb infheidhme;

(h)  na socruithe chun an rian iniúchóireachta a áirithiú i gcomhréir le hIarscríbhinn XI a léiríonn go bhfuil coinníollacha comhlíonta nó torthaí bainte amach.

2.  Sa chinneadh ón gCoimisiún lena bhformheasfar an clár nó an iarraidh ar leasú an chláir, leagfar amach na heilimintí a liostaítear i mír 1.

3.  Úsáidfidh na Ballstáit ceann de na foirmeacha deontas dá dtagraítear in Airteagal 48(1) chun tacú le hoibríochtaí a n‑aisíocfaidh an Coimisiún an caiteachas ina leith ar bhonn an Airteagail seo.

Is ar a fhíorú gur comhlíonadh na coinníollacha le haghaidh aisíocaíocht ón gCoimisiún nó gur baineadh amach na torthaí, agus air sin amháin, a bheidh iniúchtaí an Choimisiúin nó na mBallstát dírithe.

4.  Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 107 chun an tAirteagal seo a fhorlíonadh trí mhéideanna leagan síos le haghaidh maoiniú nach bhfuil nasctha le costais de réir an chineáil oibríochta, trí na modhanna a leagan síos le haghaidh na méideanna sin a choigeartú agus trí na coinníollacha atá le comhlíonadh nó na torthaí atá le baint amach a leagan síos.

Roinn III

Briseadh agus fionraí

Airteagal 90

Briseadh a chur sa sprioc-am íocaíochta

1.  Féadfaidh an Coimisiún briseadh a chur sa sprioc-am íocaíochta le haghaidh íocaíochtaí, ach amháin i gcás réamh-mhaoiniú, ar feadh uastréimhse sé mhí i gcás ina gcomhlíonfar aon cheann de na coinníollacha seo a leanas:

(a)  go bhfuil fianaise ann a thugann le fios gurb ann d’easnamh tromchúiseach agus nach ndearnadh bearta ceartaitheacha ina leith; [Leasú 321]

(b)  go bhfuil ar an gCoimisiún fíoruithe breise a dhéanamh tar éis dó faisnéis a fháil go bhféadfadh caiteachas a chuimsítear in iarratas ar íocaíocht a bheith bainteach le neamhrialtacht.

2.  Féadfaidh an Ballstát aontú tréimhse an bhriste a shíneadh trí mhí.

3.  Déanfaidh an Coimisiún an briseadh a theorannú don chuid sin den chaiteachas dá ndéanann na heilimintí dá dtagraítear i mír 1 difear, ach amháin murar féidir an chuid sin den chaiteachas lena mbaineann a shainaithint. Déanfaidh an Coimisiún an chúis leis an mbriseadh a chur in iúl i scríbhinn don Bhallstát agus iarrfaidh sé air an cás a leigheas. Cuirfidh an Coimisiún deireadh leis an mbriseadh a luaithe a dhéanfar na bearta lena leigheasfar na heilimintí dá dtagraítear i mír 1.

4.  Sna rialacha Chiste-shonracha do CEMI, féadfar forais shonracha a leagan síos maidir le briseadh a chur in íocaíochtaí i ndáil le neamh-chomhlíonadh rialacha is infheidhme faoin gComhbheartas Iascaigh.

Airteagal 91

Íocaíochtaí a chur ar fionraí

1.  Féadfaidh an Coimisiún íocaíochtaí a chur ar fionraí ina n‑iomláine nó i bpáirt tar éis dó an deis a thabhairt don Bhallstát a bharúlacha a chur i láthair, má chomhlíontar aon cheann de na coinníollacha seo a leanas:

(a)  gur mhainnigh an Ballstát an ghníomhaíocht is gá a dhéanamh chun an cás a leigheas, rud ba chúis le briseadh de réir Airteagal 90;

(b)  gurb ann d’easnamh tromchúiseach;

(c)  go bhfuil an caiteachas in iarratas ar íocaíocht bainteach le neamhrialtacht nach bhfuil ceartaithe;

(d)  gurb ann do thuairimí réasúnaithe ón gCoimisiún maidir le sárú faoi Airteagal 258 CFAE lena gcuirtear dlíthiúlacht agus rialtacht caiteachais i mbaol

(e)  gur mhainnigh an Ballstát an ghníomhaíocht riachtanach a dhéanamh i gcomhréir le hAirteagal 15(6). [Leasú 322]

2.  Cuirfidh an Coimisiún deireadh le fionraíocht íocaíochtaí ina n‑iomláine nó i bpáirt nuair a bheidh na bearta lena leigheastar na heilimintí dá dtagraítear i mír 1 déanta ag an mBallstát.

3.  Sna rialacha Chiste-shonracha do CEMI, féadfar forais shonracha a leagan síos maidir le híocaíochtaí a chur ar fionraí i ndáil le neamh-chomhlíonadh rialacha is infheidhme faoin gComhbheartas Iascaigh.

CAIBIDIL II

Cuntais a chur isteach agus a scrúdú

Airteagal 92

Inneachar cuntas agus iad a chur isteach

1.  I gcás gach bliana cuntasaíochta ar cuireadh iarratais ar íocaíocht isteach ina leith, cuirfidh an Ballstát faoi bhráid an Choimisiúin, faoin 15 Feabhra, na doiciméid seo a leanas (‘an pacáiste dearbhaithe’) lena gcumhdófar an bhliain chuntasaíochta roimhe sin mar a shainmhínítear sin in Airteagal 2(28):

(a)  na cuntais i gcomhréir leis an teimpléad a leagtar amach in Iarscríbhinn XX;

(b)  an dearbhú bainistíochta dá dtagraítear in Airteagal 68(1)(f) i gcomhréir leis an teimpléad a leagtar amach in Iarscríbhinn XV;

(c)  an tuairim iniúchóireachta dá dtagraítear in Airteagal 71(3)(a) i gcomhréir leis an teimpléad a leagtar amach in Iarscríbhinn XVI;

(d)  an tuarascáil bhliantúil ar rialú dá dtagraítear in Airteagal 71(3)(b) i gcomhréir leis an teimpléad a leagtar amach in Iarscríbhinn XVII.

2.  In imthosca eisceachtúla, féadfaidh an Coimisiún síneadh a chur leis an sprioc-am dá dtagraítear i mír 1 go dtí an 1 Márta, arna chur sin in iúl don Bhallstát lena mbaineann.

3.  Beidh an méid seo a leanas ar áireamh sna cuntais, ar leibhéal gach tosaíochta agus, i gcás inarb infheidhme, ciste agus catagóire réigiúin:

(a)  méid iomlán an chaiteachais incháilithe a iontráladh i gcórais chuntasaíochta an chomhlachta a dhéanann an fheidhm chuntasaíochta a cuireadh san áireamh san iarratas deiridh ar íocaíocht don bhliain chuntasaíochta agus méid iomlán na ranníocaíochta poiblí comhfhreagraí atá íoctha nó atá le híoc;

(b)  na méideanna arna n‑aistarraingt i rith na bliana cuntasaíochta;

(c)  méideanna na ranníocaíochta poiblí arna híoc le gach ionstraim airgeadais;

(d)  i gcás gach tosaíochta, míniú ar aon difríochtaí idir na méideanna arna ndearbhú de bhun phointe (a) agus na méideanna arna ndearbhú in iarratais ar íocaíocht don bhliain chuntasaíochta chéanna.

4.  Ní bheidh na cuntais inghlactha mura bhfuil na ceartuithe is gá déanta ag na Ballstáit chun an riosca iarmharach do dhlíthiúlacht agus rialtacht an chaiteachais a áirítear sna cuntais a laghdú go dtí níos lú ná 2 %.

5.  Go háirithe, bainfidh na Ballstáit na nithe seo a leanas as na cuntais:

(a)  an caiteachas neamhrialta a ndearnadh ceartú airgeadais air i gcomhréir le hAirteagal 97;

(b)  an caiteachas atá faoi réir measúnú leanúnach ar a dhlíthiúlacht agus rialtacht;

(c)  méideanna eile de réir mar is gá chun an ráta earráidí iarmharacha a laghdú go 2 % den chaiteachas atá dearbhaithe sna cuntais.

Féadfaidh na Ballstáit caiteachas faoi phointe (b) den chéad fhomhír a áireamh in iarratas ar íocaíocht i mbliain chuntasaíochta ina dhiaidh sin fad agus a dheimhneofar a dhlíthiúlacht agus rialtacht.

6.  Na méideanna neamhrialta a bhraithfidh an Ballstát tar éis dó na cuntais a chur isteach, féadfaidh sé iad a ionadú trí na coigeartuithe comhfhreagracha a dhéanamh sna cuntais don bhliain chuntasaíochta ina mbraitear an neamhrialtacht, gan dochar d’Airteagal 98.

7.  Mar chuid den phacáiste dearbhaithe, déanfaidh an Ballstát an tuarascáil deiridh ar fheidhmíocht dá dtagraítear in Airteagal 38, nó an tuarascáil bhliantúil deiridh ar chur chun feidhme i gcás CEMI, CTIL, CSI agus IBTV a chur isteach don bhliain chuntasaíochta deiridh.

Airteagal 93

Na cuntais a scrúdú

Deimhneoidh an Coimisiún dó féin go bhfuil na cuntais lánchríochnaithe, cruinn agus fíor faoin 31 Bealtaine den bhliain tar éis dheireadh na bliana cuntasaíochta mura bhfuil feidhm ag Airteagal 96.

Airteagal 94

An t‑iarmhéid a ríomh

1.  Nuair a chinneann an Coimisiún an méid is inmhuirir i leith na gCistí don bhliain chuntasaíochta agus na coigeartuithe dá réir sin i ndáil leis na híocaíochtaí leis an mBallstát, cuirfidh sé na nithe seo a leanas san áireamh:

(a)  na méideanna sna cuntais dá dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 95(2) a bhfuil an ráta cómhaoinithe le gach tosaíochta le cur i bhfeidhm maidir leo;

(b)  méid iomlán na n‑íocaíochtaí eatramhacha arna ndéanamh ag an gCoimisiún le linn na bliana cuntasaíochta.

2.  I gcás ina bhfuil méid atá inghnóthaithe ón mBallstát, beidh sé faoi réir ordú inghnóthaithe a eiseoidh an Coimisiún agus a chuirfear i gcrích trí é a fhritháireamh, más féidir, i gcoinne méideanna atá dlite don Bhallstát in íocaíochtaí ina dhiaidh sin leis an gclár céanna. Ní mheasfar gur ceartú airgeadais é gnóthú den sórt sin ná ní laghdóidh sé an tacaíocht a fhaigheann an clár ó na Cistí. Is éard a bheidh sa mhéid a ghnóthófar ioncam sannta i gcomhréir le hAirteagal [177(3)] den Rialachán Airgeadais.

Airteagal 95

An nós imeachta maidir le cuntas a scrúdú

1.  Beidh feidhm ag an nós imeachta a leagtar amach in Airteagal 96 i gceachtar de na cásanna seo a leanas:

(a)  tá tuairim iniúchóireachta cháilithe nó chodarsnach tugtha ag an údarás iniúchóireachta ar chúiseanna a bhaineann le hiomláine, cruinneas agus fírinneacht na gcuntas;

(b)  tá fianaise ag an gCoimisiún a chaitheann amhras ar iontaofacht tuairime iniúchóireachta neamhcháilithe.

2.  I ngach cás eile, ríomhfaidh an Coimisiún na méideanna is inmhuirir i leith na gCistí i gcomhréir le hAirteagal 94 agus déanfaidh sé na híocaíochtaí nó na gnóthuithe faoi seach faoin 1 Iúil. Glacfar leis na cuntais de thairbhe na híocaíochta nó an ghnóthaithe sin.

Airteagal 96

An nós imeachta bréagnaitheach maidir le cuntas a scrúdú

1.  Má thugann an t‑údarás iniúchóireachta tuairim iniúchóireachta atá cáilithe ar chúiseanna a bhaineann le hiomláine, cruinneas agus fírinneacht na gcuntas, iarrfaidh an Coimisiún ar an mBallstát na cuntais a athbhreithniú agus an doiciméad dá dtagraítear in Airteagal 92(1) a chur faoina bhráid arís laistigh d’aon mhí amháin.

Más rud é, faoin teorainn ama a leagtar amach sa chéad fhomhír:

(a)  go bhfuil an tuairim iniúchóireachta neamhcháilithe, beidh feidhm ag Airteagal 94 agus íocfaidh an Coimisiún aon mhéid breise nó rachaidh sé i mbun gnóthú laistigh de dhá mhí;

(b)  go bhfuil an tuairim iniúchóireachta fós cáilithe nó nár chuir an Ballstát doiciméid isteach arís, beidh feidhm ag mír 2, mír 3 agus mír 4.

2.  Má tá an tuairim iniúchóireachta fós cáilithe ar chúiseanna a bhaineann le hiomláine, cruinneas agus fírinneacht na gcuntas nó má tá an tuairim iniúchóireachta fós neamh-iontaofa, cuirfidh sé an Coimisiún an Ballstát ar an eolas faoin méid is inmhuirir i leith na gCistí don bhliain chuntasaíochta.

3.  I gcás ina n‑aontóidh an Ballstát leis an méid sin laistigh d’aon mhí amháin, íocfaidh an Coimisiún méid eile atá dlite nó rachaidh sé i mbun gnóthú i gcomhréir le hAirteagal 94 laistigh de dhá mhí.

4.  I gcás nach n‑aontóidh an Ballstát leis an méid dá dtagraítear i mír 2, leagfaidh an Coimisiún síos an méid is inmhuirir i leith na gCistí don bhliain chuntasaíochta. Ní mheasfar gur ceartú airgeadais é beart den sórt sin ná ní laghdóidh sé an tacaíocht a fhaigheann an clár ó na Cistí. Íocfaidh an Coimisiún méid eile atá dlite nó rachaidh sé i mbun gnóthú i gcomhréir le hAirteagal 94 laistigh de dhá mhí.

5.  Maidir leis an mbliain bhliain chuntasaíochta deiridh, déanfaidh an Coimisiún iarmhéid bhliantúil na gcuntas a íoc nó a ghnóthú i gcás cláir a fhaigheann tacaíocht ó CFRE, ó CSE+ agus ón gCiste Comhtháthaithe tráth nach déanaí ná dhá mhí tar éis an dáta a ghlacfar leis an tuarascáil deiridh ar fheidhmíocht dá dtagraítear in Airteagal 38.

CAIBIDIL III

Ceartuithe airgeadais

Airteagal 97

Ceartuithe airgeadais ag na Ballstáit

1.  Déanfaidh na Ballstáit buiséad an Aontais a chosaint agus ceartuithe airgeadais a chur i bhfeidhm tríd an tacaíocht ó na Cistí d’oibríocht nó do chlár a chur ar ceal ina hiomláine nó i bpáirt nuair a gheofar amach go bhfuil caiteachas arna dhearbhú don Choimisiún neamhrialta.

2.  Déanfar ceartuithe airgeadais a thaifeadadh sna cuntais don bhliain chuntasaíochta ina gcinnfear an cealú.

3.  Féadfaidh an Ballstát an tacaíocht ó na Cistí arna cealú a athúsáid laistigh den chlár lena mbaineann ach amháin le haghaidh aon oibríocht a ndearnadh an ceartú sin air nó, má dhéantar ceartú airgeadais i gcás neamhrialtacht shistéamach, le haghaidh aon oibríocht a ndearna an neamhrialtacht shistéamach difear di.

4.  Sna rialacha Ciste-shonracha do CEMI, féadfar forais shonracha a leagan síos maidir le ceartuithe airgeadais ag na Ballstáit i ndáil le neamh-chomhlíonadh rialacha is infheidhme faoin gComhbheartas Talmhaíochta.

5.  De mhaolú ar mhír 1 go mír 3, in oibríochtaí a chuimsíonn ionstraimí airgeadais, an ranníocaíocht a chuirfear ar ceal i gcomhréir leis an Airteagal seo, de thoradh neamhrialtacht aonair, féadfar í a athúsáid laistigh den oibríocht chéanna ar na coinníollacha seo a leanas:

(a)  más ar leibhéal an fhaighteora deiridh a bhraitear an neamhrialtacht is cúis le cealú na ranníocaíochta: le haghaidh faighteoirí deiridh eile laistigh den ionstraim airgeadais chéanna, agus le haghaidh na bhfaighteoirí deiridh sin amháin;

(b)  más ar leibhéal an chomhlachta a chuireann an ciste sonrach chun feidhme a bhraitear an neamhrialtacht is cúis le cealú na ranníocaíochta, más trí struchtúr a bhfuil ciste sealbhaíochta aige a chuirtear an ionstraim airgeadais chun feidhme: le haghaidh comhlachtaí eile a chuireann cistí sonracha chun feidhme agus le haghaidh na gcomhlachtaí sin amháin.

Más ar leibhéal an chomhlachta a chuireann an ciste sealbhaíochta chun feidhme a bhraitear an neamhrialtacht sin is cúis le cealú na ranníocaíochta, nó ar leibhéal an chomhlachta a chuireann an ciste sonrach chun feidhme i gcás ina gcuirtear ionstraim airgeadais chun feidhme trí struchtúr nach bhfuil ciste sealbhaíochta aige, ní dhéanfar an ranníocaíocht arna cealú a athúsáid laistigh den oibríocht chéanna.

Má dhéantar ceartú airgeadais i gcás neamhrialtacht shistéamach, ní dhéanfar an ranníocaíocht arna cealú a athúsáid le haghaidh aon oibríocht a ndearna an neamhrialtacht shistéamach difear di.

6.  Na comhlachtaí a chuireann ionstraimí airgeadais chun feidhme, déanfaidh siad ranníocaíochtaí cláir a ndearna neamhrialtachtaí difear dóibh a aisíoc leis na Ballstáit, maille le hús agus aon ghnóthachain eile arna nginiúint ag na ranníocaíochtaí sin.

Na comhlachtaí a chuireann ionstraimí airgeadais chun feidhme, ní dhéanfaidh siad na méideanna dá dtagraítear sa chéad fhomhír a aisíoc leis na Ballstáit ar choinníoll go léireoidh na comhlachtaí sin i gcás neamhrialtacht áirithe go gcomhlíontar na coinníollacha carnacha seo a leanas:

(a)  gur ar leibhéal na bhfaighteoirí deiridh a tharla an neamhrialtacht ní, i gcás ciste sealbhaíochta, gur ar leibhéal na gcomhlachtaí a chuireann cistí sonracha chun feidhme nó na bhfaighteoirí deiridh a tharla sí;

(b)  gur chomhlíon na comhlachtaí a chuireann ionstraimí airgeadais chun feidhme a n‑oibleagáidí, i ndáil leis na ranníocaíochtaí cláir a ndearna an neamhrialtacht difear dóibh, i gcomhréir leis an dlí is infheidhme agus gur ghníomhaigh siad leis an gcúram gairmiúil, an trédhearcacht agus an dúthracht a éilítear ar an gcomhlacht gairmiúil a bhfuil taithí aige ar ionstraimí airgeadais a chur chun feidhme;

(c)  nárbh fhéidir na méideanna a ndearna an neamhrialtacht difear dóibh a ghnóthú d’ainneoin go ndearna na comhlachtaí a chuireann ionstraimí airgeadais chun feidhme na bearta conarthacha agus dlíthiúla uile b’infheidhme, le dícheall cuí.

Airteagal 98

Ceartuithe airgeadais ag an gCoimisiún

1.  Déanfaidh an Coimisiún ceartuithe airgeadais tríd an tacaíocht ó na Cistí do chlár a laghdú, i gcás ina gcinnfidh sé:

(a)  gurb ann d’easnamh tromchúiseach a chuir i mbaol an tacaíocht ó na Cistí atá íoctha cheana féin leis an gclár;

(b)  go bhfuil caiteachas atá i gcuntais ar glacadh leo neamhrialta agus nár bhraith ná nár thuairiscigh an Ballstát é;

(c)  nach bhfuil a oibleagáidí faoi Airteagal 91comhlíonta ag an mBallstát roimh don Choimisiún an nós imeachta maidir le ceartú airgeadais a oscailt.

I gcás ina gcuirfidh an Coimisiún ráta comhréidh nó ceartuithe airgeadais eachtarshuite i bhfeidhm, déanfar sin i gcomhréir le hIarscríbhinn XXI.

2.  Sula ndéanfaidh an Coimisiún cinneadh maidir le ceartú airgeadais, cuirfidh sé an Coimisiún an Ballstát ar an eolas faoina chonclúidí agus tabharfaidh sé an deis don Bhallstát a bharúlacha a chur i láthair laistigh de dhá mhí.

3.  I gcás nach nglacfaidh an Ballstát le conclúidí an Choimisiúin, tabharfar cuireadh don Bhallstát freastal ar éisteacht ag an gCoimisiún, chun a áirithiú go mbeidh an fhaisnéis ábhartha agus na barúlacha ábhartha ar fad ar fáil le bheith mar bhunús le conclúidí an Choimisiúin i dtaobh an ceartú airgeadais a chur i bhfeidhm.

4.  Déanfaidh an Coimisiún cinneadh maidir le ceartú airgeadais trí bhíthin gníomh cur chun feidhme laistigh de 12 mhí tar éis na héisteachta nó tar éis an dáta a chuirfear faisnéis bhreise isteach de réir éileamh ón gCoimisiún.

Nuair a dhéanfaidh an Coimisiún cinneadh maidir le ceartú airgeadais, cuirfidh sé san áireamh an fhaisnéis uile agus na barúlacha uile arna gcur faoina bhráid.

I gcás ina n‑aontóidh Ballstát leis an gceartú airgeadais i gcásanna dá dtagraítear i bpointe (a) agus i bpointe (c) de mhír 1 sula nglacfar an cinneadh dá dtagraítear i mír 1, féadfaidh an Ballstát na méideanna lena mbaineann a athúsáid. Ní bheidh feidhm ag an deis sin maidir le ceartú airgeadais i gcásanna dá dtagraítear i bpointe (b) de mhír 1.

5.  Sna rialacha Ciste-shonracha do CEMI, féadfar forais shonracha a leagan síos maidir le ceartuithe airgeadais ag an gCoimisiún i ndáil le neamh-chomhlíonadh rialacha is infheidhme faoin gComhbheartas Talmhaíochta.

CAIBIDIL IV

Saoradh

Airteagal 99

Prionsabail agus rialacha maidir le saoradh

1.  Saorfaidh an Coimisiún aon mhéid i gclár nár úsáideadh le haghaidh réamh-mhaoiniú i gcomhréir le hAirteagal 84 nó nár cuireadh iarratas ar íocaíocht faoina bhráid ina leith i gcomhréir le hAirteagal 85 agus le hAirteagal 86 faoin 26 Nollaig den dara 31 Nollaig den tríú bliain féilire tar éis bhliain na ngealltanas buiséadach do na blianta 2021 go 2026. [Leasú 323]

2.  An méid atá le cumhdach le réamh-mhaoiniú nó le hiarratais ar íocaíocht faoin teorainn ama a leagtar síos i mír 1 i ndáil leis an ngealltanas buiséadach do 2021, 60 % den ghealltanas sin a bheidh ann. Déanfar 10 % den ghealltanas buiséadach do 2021 a chur le gach gealltanas buiséadach do na blianta 2022 go 2025 chun críocha na méideanna atá le cumhdach a ríomh. [Leasú 324]

3.  An chuid de na gealltanais a bheidh fós ar oscailt an 31 Nollaig 2029 2030, déanfar í a shaoradh mura gcuirfear an pacáiste dearbhaithe agus an tuarascáil deiridh ar fheidhmíocht do chláir a fhaigheann tacaíocht ó CSE+, ó CFRE agus ón gCiste Comhtháthaithe faoi bhráid an Choimisiúin faoin teorainn ama a leagtar amach in Airteagal 38(1). [Leasú 325]

Airteagal 100

Eisceachtaí ó na rialacha maidir le saoradh

1.  Déanfar an méid a mbaineann an saoradh leis a laghdú na méideanna atá coibhéiseach leis an gcuid sin den ghealltanas buiséadach ar ina leith:

(a)  a cuireadh na hoibríochtaí ar fionraí trí imeachtaí dlíthiúla nó trí achomharc riaracháin a bhfuil éifeacht fhionraitheach aige; nó

(b)  nach rabhthas in ann iarratas ar íocaíocht a dhéanamh ar chúiseanna force majeure a imríonn tionchar tromchúiseach ar chur chun feidhme an chláir ina iomláine nó i bpáirt.

(ba)  nárbh fhéidir iarratas ar íocaíocht thráthúil a chur isteach de bharr moilleanna ar leibhéal an Aontais maidir leis an gcreat dlíthiúil agus riaracháin a cheapadh do na cistí don tréimhse 2021-2027. [Leasú 326]

Léireoidh na húdaráis náisiúnta a mhaíonn go raibh force majeure ann tionchar díreach an force majeure ar chur chun feidhme an chláir ina iomláine nó i bpáirt.

2.  Faoin 31 Eanáir, cuirfidh an Ballstát faisnéis chuig an gCoimisiún faoi na heisceachtaí dá dtagraítear i bpointe (a) agus i bpointe (b) de mhír 1 i dtaobh an méid atá le dearbhú faoin 26 Nollaig.

Airteagal 101

Nós imeachta maidir le saoradh

1.  Ar bhonn na faisnéise atá faighte aige faoin 31 Eanáir, cuirfidh an Coimisiún in iúl don Bhallstát méid an tsaortha ar toradh na faisnéise sin é.

2.  Beidh dhá mhí ag an mBallstát chun aontú leis an méid a bheidh le saoradh nó chun a bharúlacha a chur isteach. [Leasú 327]

3.  Faoin 30 Meitheamh, cuirfidh an Ballstát faoi bhráid an Choimisiúin plean maoinithe athbhreithnithe ina léireofar, don bhliain féilire lena mbaineann, méid laghdaithe na tacaíochta thar thosaíocht amháin nó níos mó den chlár. I gcás cláir a fhaigheann tacaíocht ó níos mó ná Ciste amháin, laghdófar an méid tacaíochta de réir an Chiste i gcomhréir leis na méideanna a mbaineann an saoradh leo nár úsáideadh le linn na bliana féilire lena mbaineann.

Mura gcuirfear é sin faoin bhráid, athbhreithneoidh an Coimisiún an plean maoinithe tríd an ranníocaíocht ó na Cistí a laghdú don bhliain féilire lena mbaineann. Déanfar an laghdú a leithdháileadh idir gach tosaíocht i gcomhréir leis na méideanna a mbaineann an saoradh leo nár úsáideadh le linn na bliana féilire lena mbaineann.

4.  Déanfaidh an Coimisiún an cinneadh lena bhformheastar an clár a leasú tráth nach déanaí ná an 31 Deireadh Fómhair.

TEIDEAL VIII

Creat airgeadais

Airteagal 102

Cumhdach geografach na tacaíochta do sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post

1.  Tacóidh CFRE, CSE+ agus an Ciste Comhtháthaithe le sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post i ngach réigiún a chomhfhreagraíonn do leibhéal 2 den aicmiú coiteann d’aonaid chríochacha ar mhaithe le staidreamh (‘réigiúin leibhéal NUTS 2’) a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1059/2003, arna leasú ag Rialachán Uimh. 868/2014 Uimh. 2016/2066 ón gCoimisiún. [Leasú 328]

2.  Déanfar acmhainní ó CFRE agus ó CSE+ do sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post a leithdháileadh ar na trí chatagóir seo a leanas de réigiúin leibhéal NUTS 2:

(a)  réigiúin bheagfhorbartha, ag a bhfuil OTI per capita faoi bhun 75 % de mheán-OTI AE-27 (‘réigiúin bheagfhorbartha’);

(b)  réigiúin trasdula, ag a bhfuil OTI per capita idir 75 % agus 100 % de mheán-OTI AE-27 (‘réigiúin trasdula’);

(c)  réigiúin níos forbartha, ag a bhfuil OTI per capita os cionn 100 % de mheán-OTI AE-27 (‘réigiúin níos forbartha’).

Déanfar aicmiú na réigiún faoi cheann amháin de na trí chatagóir réigiún a chinneadh ar bhonn na caoi a mbaineann OTI per capita gach réigiúin, arna thomhas de réir caighdeáin chumhachta ceannaigh (CCC) agus arna ríomh ar bhonn fhigiúirí an Aontais le haghaidh na tréimhse 2014-2016, le meán-OTI AE-27 le haghaidh na tréimhse tagartha céanna.

3.  Na Ballstáit sin ar lú a OIN per capita, arna thomhas de réir CCC agus arna ríomh ar bhonn fhigiúirí an Aontais le haghaidh na tréimhse 2014-2016, ná 90 % de mheán-OIN per capita AE-27 le haghaidh na tréimhse tagartha céanna, tacóidh an Ciste Comhtháthaithe leo.

4.  Glacfaidh an Coimisiún cinneadh trí bhíthin gníomh cur chun feidhme ina leagfar amach an liosta de na réigiúin a chomhlíonann critéir ceann amháin de na trí chatagóir réigiún agus de na Ballstáit a chomhlíonann critéir mhír 3. Beidh an liosta sin bailí ón 1 Eanáir 2021 go dtí an 31 Nollaig 2027.

Airteagal 103

Acmhainní don chomhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach

1.  Is EUR 330 624 388 630 378 097 000 000, i bpraghsanna 2018, a bheidh sna hacmhainní don chomhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a bheidh ar fáil le haghaidh gealltanas buiséadach i leith na tréimhse 2021-2027. [Leasú 329]

Chun críocha an clársceidealaithe agus an chuimsithe ina dhiaidh sin i mbuiséad an Aontais, beidh an méid sin innéacsaithe ag 2 % in aghaidh na bliana.

2.  Glacfaidh an Coimisiún cinneadh, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, ina leagfar amach an miondealú bliantúil ar acmhainní foriomlána in aghaidh an Bhallstáit faoi sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post, in aghaidh na catagóire réigiún, mar aon le liosta na réigiún incháilithe, i gcomhréir leis an modheolaíocht a leagtar amach in Iarscríbhinn XXII. Beidh an leithdháileadh foriomlán íosta ó na Cistí, ar an leibhéal náisiúnta, ionann le 76% den bhuiséad arna leithdháileadh ar gach Ballstát nó réigiún thar an tréimhse 2014-2020. [Leasú 330]

Leagfar amach sa chinneadh sin freisin an miondealú bliantúil ar na hacmhainní foriomlána in aghaidh an Bhallstáit faoi sprioc an chomhair chríochaigh Eorpaigh (Interreg).

Gan dochar do na leithdháiltí náisiúnta ar na Ballstáit, déanfar an cistiú le haghaidh na réigiún, atá íosghrádaithe sa chatagóir don tréimhse 2021-2027, a choinneáil ag leibhéal leithdháiltí 2014-2020. [Leasú 429]

I bhfianaise go bhfuil tábhacht ar leith ag baint le cistiú comhtháthaithe don chomhar trasteorann agus trasnáisiúnta, agus do na réigiúin is forimeallaí, níor cheart go mbeadh níos lú fabhar ag baint leis na critéar incháilitheachta do na cistí sin ná mar a bhain don tréimhse 2014-2020, agus ba cheart a áirithiú go mbeadh an leanúnachas is fearr agus is féidir ann le cláir reatha. [Leasú 331]

3.  Déanfar 0,35 % de na hacmhainní foriomlána, tar éis an tacaíocht chuig SCE dá dtagraítear in Airteagal 104(4) a asbhaint, a leithdháileadh ar chúnamh teicniúil ar thionscnamh ón gCoimisiún.

Airteagal 104

Acmhainní do sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post agus do sprioc an chomhair chríochaigh Eorpaigh (Interreg)

1.  Is é a bheidh sna hacmhainní le haghaidh sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post 97,5 % 97 % de na hacmhainní foriomlána (i.e. EUR 322 194 388 630 366 754 000 000 ar an iomlán i bpraghsanna 2018). Den méid sin, déanfar, EUR 5 900, 000 000 a leithdháileadh ar an scéim um Ráthaíocht do Leanaí ó na hacmhainní faoi CSE+. Déanfar an t-imchlúdach atá fágtha, de EUR 360 854 000 000 (i bpraghsanna 2018) a leithdháileadh mar seo a leanas: [Leasú 332]

(a)  61.6 % (i.e. EUR 198 621 593 157 222 453 894 000 ar an iomlán) le haghaidh réigiúin bheagfhorbartha; [Leasú 333]

(b)  14.3 % (i.e. EUR 45 934 516 595 51 446 129 000 ar an iomlán) le haghaidh réigiúin trasdula; [Leasú 334

(c)  10.8 % (i.e. EUR 34 842 689 000 39 023 410 000 ar an iomlán) le haghaidh réigiúin níos forbartha; [Leasú 335]

(d)  12.8 % (i.e. EUR 41 348 556 877 46 309 907 000 ar an iomlán) le haghaidh na mBallstát a fhaigheann tacaíocht ón gCiste Comhtháthaithe; [Leasú 336]

(e)  0.4 % (i.e. EUR 1 447 034 001 1 620 660 000 ar an iomlán) mar chistiú breise le haghaidh na réigiún is forimeallaí arna sainaithint in Airteagal 349 CFAE agus réigiúin leibhéal NUTS 2 a chomhlíonann na critéir a leagtar síos in Airteagal 2 de Phrótacal Uimh. 6 a ghabhann le hIonstraim Aontachais 1994. [Leasú 337]

2.  In 2024, déanfaidh an Coimisiún, ina choigeartú teicniúil don bhliain 2025 i gcomhréir le hAirteagal [6] de Rialachán (AE, Euratom) [[...] (an Rialachán maidir leis an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil)], athbhreithniú ar na leithdháiltí iomlána faoi sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post do gach Ballstát don tréimhse 2025 go 2027.

Déanfaidh an Coimisiún, ina athbhreithniú, an modh leithdháilte a leagtar amach in Iarscríbhinn XXII a chur i bhfeidhm ar bhonn an staidrimh is déanaí a mbeidh faill air an uair sin.

Tar éis an choigeartaithe theicniúil, leasóidh an Coimisiún na gníomhartha cur chun feidhme chun miondealú bliantúil athbhreithnithe dá dtagraítear in Airteagal 103(2) a leagan amach.

3.  28,8 % de na hacmhainní faoi sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post a bheidh sa mhéid acmhainní a bheidh ar fáil do CSE+ (i.e., EUR 105 686 000 000 i bpraghsanna 2018). Leis sin, ní áirítear an t-imchlúdach airgeadais don tsraith ‘Fostaíocht agus Nuálaíocht Shóisialta’ nó don tsraith ‘Sláinte’. [Leasú 338]

EUR 376 928 934 a bheidh i Beidh méid an chistithe bhreise do na réigiúin is forimeallaí dá dtagraítear i bpointe (e) i mír 1 arna leithdháileadh ar CSE+ comhfhreagrach le 0,4 % de na hacmhainní dá dtagraítear sa chéad fhomhír (i.e., EUR 424 296 054 i bpraghsanna 2018). [Leasú 339]

4.  EUR 10 000 000 000 4 000 000 000 i bpraghsanna 2018 a bheidh sa mhéid tacaíochta ón gCiste Comhtháthaithe atá le haistriú chuig CSE. Caithfear ar thionscadail bhonneagair iompair é, ag cur san áireamh riachtanais bhonneagair na mBallstát agus na réigiún, trí ghlaonna sonracha a sheoladh i gcomhréir le Rialachán (AE) [uimhir Rialachán SCE nua] go heisiach sna Ballstáit atá incháilithe le haghaidh cistiú ón gCiste Comhtháite. [Leasú 340]

Glacfaidh an Coimisiún gníomh cur chun feidhme, ina leagfar amach an méid a bheidh le haistriú ó leithdháileadh gach Ballstáit den Chiste Comhtháthaithe chuig SCE, ar méid é a chinnfear ar bonn pro rata i leith na tréimhse iomláine.

Déanfar leithdháileadh gach Ballstáit den Chiste Comhtháthaithe a laghdú dá réir sin.

Déanfar na leithreasuithe bliantúla a chomhfhreagraíonn don tacaíocht ón gCiste Comhtháthaithe atá luaite sa chéad fhomhír a iontráil i línte buiséid ábhartha na Saoráide um Chónascadh na hEorpa amhail ó chleachtadh buiséid 2021.

30 % de na hacmhainní a aistreofar chuig SCE, beidh sé le fáil díreach tar éis an aistrithe ag na Ballstáit uile incháilithe le haghaidh cistiú ón gCoiste Comhtháthaithe chun tionscadail bhonneagair iompair a mhaoiniú i gcomhréir le Rialachán (AE) [uimhir Rialachán SCE nua]. [Leasú 341]

Beidh feidhm ag na rialacha is infheidhme don earnáil iompair faoi Rialachán (AE) [uimhir Rialachán SCE nua] maidir leis na glaonna sonracha dá dtagraítear sa chéad fhomhír. Go dtí an 31 Nollaig 2023, nuair a roghnófar na agus tionscadail a bheidh incháilithe don mhaoiniú déanfar na leithdháiltí náisiúnta faoin gCiste Comhtháthaithe a urramú maidir le 70 % de na hacmhainní a aistreofar chuig SCE. [Leasú 342]

Amhail ón 1 Eanáir 2024, déanfar acmhainní arna n‑aistriú chuig SCE nach mbeidh geallta do thionscadal bonneagair iompair a chur ar fáil do na Ballstáit go léir atá incháilithe le haghaidh cistiú ón gCoiste Comhtháthaithe chun na tionscadail bhonneagair iompair a mhaoiniú i gcomhréir le Rialachán (AE) [uimhir Rialachán SCE nua].

5.  Déanfar EUR 500 000 000 560 000 000 i bpraghsanna 2018 d’acmhainní do sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post a leithdháileadh ar an Tionscnamh Uirbeach Eorpach faoi bhainistíocht dhíreach nó indíreach ag an gCoimisiún. [Leasú 343]

6.  Déanfar EUR 175 000 000 196 000 000 i bpraghsanna 2018 d’acmhainní CSE+ do sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post a leithdháileadh le haghaidh comhar trasnáisiúnta a thacaíonn le réitigh nuálacha faoi bhainistíocht dhíreach nó indíreach. [Leasú 344]

7.  Is 2.5 % 3 % de na hacmhainní foriomlána atá ar fáil le haghaidh an ghealltanais bhuiséadaigh ó na Cistí don tréimhse 2021-2027 (i.e. EUR 11 343 000 000 i bpraghsanna 2018) a bheidh sna hacmhainní le haghaidh sprioc an chomhair chríochaigh Eorpaigh (Interreg). [Leasú 345]

Airteagal 105

Inaistritheacht acmhainní

1.  Féadfaidh an Coimisiún glacadh le togra ó Bhallstát agus an Comhaontú Comhpháirtíochta á chur isteach nó i gcomhthéacs an athbhreithnithe meántéarma, maidir le haistriú:

(a)  nach mó ná 15 % 5 % de na leithdháiltí iomlána do réigiúin bheagfhorbartha, a dhéanamh chuig réigiúin trasdula nó réigiúin níos forbartha agus ó réigiúin trasdula chuig réigiúin níos forbartha; [Leasú 346]

(b)  ó na leithdháiltí do réigiúin níos forbartha nó réigiúin trasdula chuig réigiúin bheagfhorbartha.

2.  Ní bheidh na leithdháiltí iomlána ar gach Ballstát maidir le sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post agus sprioc an chomhair chríochaigh Eorpaigh (Interreg) inaistrithe idir na spriocanna sin.

Airteagal 106

Rátaí cómhaoinithe a chinneadh

1.  Sa chinneadh ón gCoimisiún lena bhformheasfar clár, socrófar an ráta cómhaoinithe agus uasmhéid na tacaíochta ó na Cistí le haghaidh gach tosaíochta.

2.  I gcás gach tosaíochta, leagfar amach sa chinneadh ón gCoimisiún an gcuirfear an ráta cómhaoinithe le haghaidh na tosaíochta i bhfeidhm maidir le ceachtar acu seo a leanas:

(a)  ranníocaíocht iomlán, lena n‑áirítear ranníocaíocht phoiblí agus phríobháideach;

(b)  ranníocaíocht phoiblí.

3.  An ráta cómhaoinithe do sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post ar leibhéal gach tosaíochta, ní bheidh sé níos airde ná:

(a)  70 % 85 % le haghaidh réigiúin bheagfhorbartha; [Leasú 347]

(b)  55 % 65 % le haghaidh réigiúin trasdula; [Leasú 348]

(c)  40 % 50 % le haghaidh réigiúin bheagfhorbartha. [Leasuithe 349 agus 447]

Beidh feidhm ag na rátaí cómhaoinithe a leagtar amach faoi phointe (a) maidir leis na réigiúin is forimeallaí freisin agus maidir leis an leithdháileadh breise do na réigiúin is forimeallaí. [Leasú 350]

An ráta cómhaoinithe don Chiste Comhtháthaithe ar leibhéal gach tosaíochta, ní bheidh sé níos airde ná 70 % 85 %. [Leasú 351]

I Rialachán CSE+, i gcásanna cuí-réasúnaithe féadfar rátaí cómhaoinithe de suas le 90 %, a leagan síos le haghaidh tosaíochtaí a thacaíonn le gníomhaíochtaí nuálacha i gcomhréir le hAirteagal [14 13] agus le hAirteagal [4 (1) (x)] agus (xi)] den Rialachán sin agus le haghaidh clár ar cláir iad a théann i ngleic leis an díth ábhartha i gcomhréir le hAirteagal [9], le dífhostaíocht i measc na hóige i gcomhréir le hAirteagal [10], ag tacú leis an scéim um Ráthaíocht Eorpach don Leanbh i gcomhréir le hAirteagal [10a] agus leis an gcomhar trasnáisiúnta i gcomhréir le hAirteagal [11b]. [Leasú 352]

4.  Ní bheidh an ráta cómhaoinithe do chláir Interreg níos airde ná 70 % 85 %. [Leasú 353]

Féadfar rátaí cómhaoinithe níos airde a leagan síos i Rialachán CCE le haghaidh cláir do chomhar trasteorann seachtrach faoi sprioc an chomhair chríochaigh Eorpaigh (Interreg).

4a.  Féadfaidh na Ballstáit, i gcás cuí-réasúnaithe, iarraidh a dhéanamh go mbeadh breis solúbthachta ann laistigh de chreat reatha an Chomhshocraithe Cobhsaíochta agus Fáis don chaiteachas struchtúrach poiblí nó comhionann, tacaithe ag an riarachán poiblí trí chómhaoiniú a dhéanamh ar infheistíochtaí mar chuid de Chistí Struchtúrtha agus Infheistíochta na hEorpa. Déanfaidh an Coimisiún ansin measúnú ar an iarraidh faoi seach agus é ag sainiú an choigeartaithe fhioscaigh faoi ngné choisctheach nó faoin ngné cheartaithe den Chomhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis ar bhealach a léireoidh tábhacht straitéiseach na n-infheistíochtaí. [Leasú 453]

5.  Féadfar bearta cúnaimh theicniúil arna gcur chun feidhme ar thionscnamh ón gCoimisiún, nó thar a cheann, a mhaoiniú de réir ráta 100 %.

TEIDEAL IX

TARMLIGEAN CUMHACHTA, FORÁLACHA CUR CHUN FEIDHME, IDIRTHRÉIMHSEACHA AGUS DEIRIDH

CAIBIDIL I

Tarmligean cumhachta agus forálacha cur chun feidhme

Airteagal 107

Tarmligean cumhachtaí

Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 108 chun na hIarscríbhinní a ghabhann leis an Rialachán seo a leasú chun oiriúnú a dhéanamh d’athruithe a tharlóidh le linn na clárthréimhse i gcás eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo, diomaite d’Iarscríbhinní III, IV, X agus XXII. Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 108 chun Rialachán Tarmligthe (AE) 204/2014, dá dtagraítear in Airteagal 6(3), a leasú agus a oiriúnú don Rialachán seo. [Leasú 354]

Airteagal 108

An tarmligean a fheidhmiú

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagail Airteagail 6(3), 63(10), 73(4), 88(4) 89(4) agus 107 a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse neamhchinntithe ama amhail ó dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo go dtí an 31 Nollaig 2027. [Leasú 355]

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagail 63(10), 73(4), 88(4), 89(4) agus 89(1) 107 a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana. [Leasú 356]

4.  Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n‑ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.

5.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagail 6(3), 63(10), 73(4), 88(4), 89(4) agus 107 i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle. [Leasú 357]

Airteagal 109

Nós imeachta coiste

1.  Tabharfaidh coiste cúnamh don Choimisiún. Beidh an coiste sin ina choiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

2.  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 4 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

CAIBIDIL II

FORÁLACHA IDIRTHRÉIMHSEACHA AGUS CRÍOCHNAITHEACHA

Airteagal 110

Forálacha idirthréimhseacha

Rialachán (CE) Uimh, 1303/2013 nó aon ghníomh eile is infheidhme maidir leis an gclárthréimhse 2014-2020, leanfaidh siad d’fheidhm a bheith acu maidir le cláir agus oibríochtaí a fhaigheann tacaíocht ó CFRE, ó CSE+, ón gCiste Comhtháthaithe agus ó CEMI faoin tréimhse sin.

Airteagal 111

Coinníollacha ar oibríochtaí atá faoi réir cur chun feidhme céimnithe

1.  Féadfaidh an t‑údarás bainistíochta dul ar aghaidh le roghnú oibríochta arb í an dara céim í d’oibríocht a roghnaíodh le haghaidh tacaíochta agus a tosaíodh faoi Rialachán (CE) Uimh. 1303/2013, ar choinníoll go gcomhlíontar na coinníollacha carnacha seo a leanas:

(a)  go bhfuil ag an oibríocht, a roghnaíodh le haghaidh tacaíochta faoi Rialachán (CE) Uimh. 1303/2013, dhá chéim atá inaitheanta ó thaobh an airgeadais de a bhfuil rianta iniúchóireachta ar leith acu;

(b)  go bhfuil costas iomlán na hoibríochta os cionn EUR 10 milliún;

(c)  nach bhfuil caiteachas a áirítear in iarratas ar íocaíocht i ndáil leis an gcéad chéim ar áireamh in aon iarratas ar íocaíocht i ndáil leis an dara céim;

(d)  go bhfuil an dara céim den oibríocht i gcomhréir leis an dlí is infheidhme agus go bhfuil sí incháilithe le haghaidh tacaíocht ó CFRE, ó CSE+ agus ón gCiste Comhtháthaithe faoi fhorálacha an Rialacháin seo nó na Rialachán Ciste-shonracha;

(e)  go ngabhann an Ballstát air féin an dara céim, arb í an chéim dheiridh í, a lánchríochú le linn na clárthréimhse agus a dhéanamh oibríochtúil, sa tuarascáil deiridh ar fheidhmíocht arna cur isteach i gcomhréir le hAirteagal 141 de Rialachán (CE) Uimh. 1303/2013.

2.  Beidh feidhm ag forálacha an Rialacháin seo maidir leis an dara céim den oibríocht.

Airteagal 112

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach sna Ballstáit i gcomhréir leis na Conarthaí.

Arna dhéanamh in/sa …,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán An tUachtarán

IARSCRÍBHINN I

Diminsin agus cóid do na cineálacha idirghabhála do CFRE, CSE+ agus don Chiste Comhtháthaithe - Airteagal 17(5)

TÁBLA 1: CÓID DO DHIMINSEAN AN RÉIMSE IDIRGHABHÁLA

 

RÉIMSE IDIRGHABHÁLA

Comhéifeacht chun an tacaíocht do chuspóirí an athraithe aeráide a ríomh

Comhéifeacht chun an tacaíocht do na cuspóirí comhshaoil a ríomh

Cuspóir beartais 1: Eoraip níos cliste trí chlaochlú eacnamaíoch atá nuálach agus cliste a chur chun cinn

001

Infheistíocht i sócmhainní seasta i micrifhiontair a bhfuil nasc díreach acu le gníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta nó atá nasctha le hiomaíochas [Leasú 359]

0 %

0 %

002

Infheistíocht i sócmhainní seasta i bhfiontair bheaga agus mheánmhéide (lárionaid taighde príobháideacha san áireamh) a bhfuil nasc díreach acu le gníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta nó atá nasctha le hiomaíochas [Leasú 360]

0 %

0 %

003

Infheistíocht i sócmhainní seasta i lárionaid taighde poiblí agus in ardoideachas phoiblí a bhfuil nasc díreach acu le gníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta

0 %

0 %

004

Infheistíocht i sócmhainní doláimhsithe i bhfiontair bheaga agus mheánmhéide (lárionaid taighde príobháideacha san áireamh) a bhfuil nasc díreach acu le gníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta nó atá nasctha le hiomaíochas [Leasú 361]

0 %

0 %

005

Infheistíocht i sócmhainní doláimhsithe i bhfiontair bheaga agus mheánmhéide (lárionaid taighde príobháideacha san áireamh) a bhfuil nasc díreach acu le gníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta nó atá nasctha le hiomaíochas [Leasú 362]

0 %

0 %

006

Infheistíocht i sócmhainní doláimhsithe i lárionaid taighde phoiblí agus in ardoideachas poiblí a bhfuil nasc díreach acu le gníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta

0 %

0 %

007

Gníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta i micrifhiontair, líonrú san áireamh (taighde thionsclaíoch, forbairt thurgnamhach, staidéir indéantachta)

0 %

0 %

008

Gníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta i bhfiontair bheaga agus mheánmhéide, líonrú san áireamh

0 %

0 %

009

Gníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta i lárionaid taighde phoiblí, san ardoideachas poiblí agus i lárionaid inniúlachta phoiblí, líonrú san áireamh (taighde thionsclaíoch, forbairt thurgnamhach, staidéir indéantachta)

0 %

0 %

010

FBManna digitithe (lena n‑áirítear ríomhthráchtáil, ríomhghnó agus próisis ghnó líonraithe, mol nuálaíochta digití, saotharlanna bheo, fiontraithe gréasáin agus gnólachtaí nuathionscanta TFC, gnólacht le gnólacht)

0 %

0 %

011

Réitigh TFC, ríomhsheirbhísí, feidhmchláir rialtais

0 %

0 %

012

Seirbhísí agus feidhmchláir ríomhaireachta le haghaidh scileanna digiteach agus cuimsiú digiteach

0 %

0 %

013

Ríomhsheirbhísí sláinte agus feidhmchláir sláinte (lena n‑áirítear ríomh-Chúram, Idirlíon na Rudaí Nithiúla le haghaidh gníomhaíocht fhisiciúil agus maireachtáil chuidithe chomhthimpeallach)

0 %

0 %

014

Bonneagar gnó le haghaidh FBManna (lena n‑áirítear páirceanna agus láithreáin thionsclaíocha)

0 %

0 %

015

Forbairt gnó agus idirnáisiúnta FBManna

0 %

0 %

016

Scileanna a fhorbairt don speisialú cliste, don trasdul tionsclaíoch agus don fhiontraíocht

0 %

0 %

017

Ardseirbhísí tacaíochta le haghaidh FBManna agus grúpaí FBManna (lena n‑áirítear seirbhísí bainistíochta, margaíochta agus dearaidh)

0 %

0 %

018

Goradh, tacaíocht do sheach-chuideachtaí agus mac-chuideachtaí agus gnólachtaí nua-thionscanta

0 %

0 %

019

Tacaíocht do bhraislí nuálaíochta agus líonraí gnó a théann chun leasa FBManna go príomha

0 %

0 %

020

Próisis nuálaíochta i FBManna (nuálaíocht próiseas, eagraíochtúil, margaíochta, chomhchruthaithe, úsáideoirí agus bunaithe ar éileamh)

0 %

0 %

021

Aistriú teicneolaíochta agus comhar idir fiontair, lárionaid taighde agus an earnáil ardoideachais

0 %

0 %

022

Próisis taighde agus nuálaíochta, aistriú teicneolaíochta agus comhar idir fiontair a bhíonn ag díriú ar an ngeilleagar ísealcharbóin, buanseasmhacht agus oiriúnú don athrú aeráide

100 %

40 %

023

Próisis taighde agus nuálaíochta, aistriú teicneolaíochta agus comhar idir fiontair a bhíonn ag díriú ar an ngeilleagar ísealcharbóin

40 %

100 %

Cuspóir beartais 2: Eoraip níos glaise a fheidhmeoidh ar bheagán carbóin trí aistriú fuinnimh glan agus cóir, infheistíocht ghlas agus ghorm, an geilleagar ciorclach, an t‑oiriúnú aeráide agus cosc agus bainistiú rioscaí a chur chun cinn

024

Éifeachtúlacht fuinnimh agus tionscadail taispeána in FBManna agus bearta tacaíochta

100 %

40 %

025

Athchóiriú fuinneamh-éifeachtúil ar an stoc tithíochta atá ann cheana, tionscadail taispeána agus bearta tacaíochta

100 %

40 %

026

Athchóiriú fuinneamh-éifeachtúil ar bhonneagar poiblí, tionscadail taispeána agus bearta tacaíochta

100 %

40 %

027

Tacaíocht d’fhiontair a sholáthraíonn seirbhísí a chuidíonn leis an ngeilleagar ísealcharbóin agus leis athléimneacht i gcoinne athrú na haeráide

100 %

40 %

028

Fuinneamh in-athnuaite: gaoth

100 %

40 %

029

Fuinneamh in-athnuaite: gréine

100 %

40 %

030

Fuinneamh in-athnuaite: bithmhais

100 %

40 %

031

Fuinneamh in-athnuaite: muirí

100 %

40 %

032

Fuinneamh ó fhoinsí in-athnuaite eile (fuinneamh geoiteirmeach san áireamh)

100 %

40 %

033

Córais um Dháileadh Cliste Fuinnimh ag meánleibhéal agus leibhéal íseal voltais (eangaí cliste agus córais TFC chliste san áireamh) agus stóráil ghaolmhar

100 %

40 %

034

Comhghiniúint ardéifeachtachta, téamh ceantair agus fuarú ceantair

100 %

40 %

035

Bearta oiriúnaithe don athrú aeráide agus rioscaí a bhaineann leis an aeráid a chosc agus a bhainistiú: tuillte agus sciorrthaí talún (ardú feasachta, córais agus bonneagair cosanta sibhialta agus bainistithe tubaistí san áireamh) [Leasú 363]

100 %

100 %

036

Bearta oiriúnaithe don athrú aeráide agus rioscaí a bhaineann leis an aeráid a chosc agus a bhainistiú: dóiteáin (ardú feasachta, córais agus bonneagair cosanta sibhialta agus bainistithe tubaistí san áireamh)

100 %

100 %

037

Bearta oiriúnaithe don athrú aeráide agus rioscaí a bhaineann leis an aeráid a chosc agus a bhainistiú: eile, m.sh. stoirmeacha agus triomach (ardú feasachta, córais agus bonneagair cosanta sibhialta agus bainistithe tubaistí san áireamh)

100 %

100 %

038

Rioscaí a chosc agus a bhainistiú i ndáil le rioscaí nádúrtha nach mbaineann leis an aeráid (i.e. creathanna talún) agus rioscaí atá nasctha le gníomhaíochtaí an duine (e.g. tubaistí teicneolaíocha), ardú feasachta, córais agus bonneagair cosanta sibhialta agus bainistithe tubaistí san áireamh

0 %

100 %

039

Soláthar uisce lena chaitheamh ag an duine (bonneagar eastósctha, cóireála, stórála agus dáilte, bearta éifeachtúlachta, soláthar uisce óil)

0 %

100 %

040

Bainistiú uisce agus caomhnú acmhainní uisce (bainistiú abhantracha, bearta sonracha don oiriúnú don athrú aeráide, athúsáid, laghdú ar sceitheadh san áireamh)

40 %

100 %

041

Bailiú agus cóireáil dramhuisce

0 %

100 %

042

Bainistiú dramhaíola tí: bearta don chosc, íoslaghdú, sórtáil, athchúrsáil

0 %

100 %

043

Bainistiú dramhaíola tí: cóireáil bhitheolaíoch mheicniúil, cóireáil theirmeach

0 %

100 % [Leasú 364]

044

Bainistiú dramhaíola tráchtála, tionsclaíche nó guaisí

0 %

100 %

045

Úsáid ábhair athchúrsáilte mar amhábhair a chur chun cinn

0 %

100 %

046

Athshlánú ar láithreáin thionsclaíocha agus ar shuíomhanna fabhtaithe

0 %

100 %

047

Tacaíocht le haghaidh próisis táirgeachta atá neamhdhíobhálach don chomhshaol agus éifeachtúlacht acmhainní in FBManna

40 %

40 %

048

Bearta cháilíocht an aeir agus laghdaithe torainn

40 %

100 %

049

Cosaint, athchóiriú agus úsáid inbhuanaithe láithreáin Natura 2000

40 %

100 %

050

Cosaint an dúlra agus na bithéagsúlachta, bonneagar glas

40 %

100 %

Cuspóir beartais 3: Eoraip níos nasctha tríd an tsoghluaisteacht agus an nascacht réigiúnach TFC a fheabhsú

051

TFC: An líonra leathanbhanda an-ardtoillte (an líonra cnámh droma/aisiompair)

0 %

0 %

052

TFC: An líonra leathanbhanda an-ardtoillte (rochtain/lúb logánta a bhfuil feidhmíocht aige atá comhionann le suiteáil snáithín optúil go dtí an pointe dáileacháin le haghaidh áitribh ilteaghaisí)

0 %

0 %

053

TFC: An líonra leathanbhanda an-ardtoillte (rochtain/lúb logánta a bhfuil feidhmíocht aige atá comhionann le suiteáil snáithín optúil go dtí an pointe dáileacháin le haghaidh tithe agus áitribh ghnó)

0 %

0 %

054

TFC: An líonra leathanbhanda an-ardtoillte (rochtain/lúb logánta a bhfuil feidhmíocht aige atá comhionann le suiteáil snáithín optúil go dtí an stáisiún bunáite le haghaidh cumarsáid gan sreang ardleibhéil)

0 %

0 %

055

TFC: Bonneagar TFC de chineálacha eile (acmhainní/trealamh mórscála ríomhaireachta , áiseanna taighde ríomh-bhonneagair, lárionaid taighde, braiteoirí agus trealamh gan sreang eile san áireamh

0 %

0 %

056

Mótarbhealaí, droichid agus bóithre nuathógtha - croíghréasán TEN-T [Leasú 365]

0 %

0 %

057

Mótarbhealaí, droichid agus bóithre nuathógtha - gréasán cuimsitheach TEN-T [Leasú 366]

0 %

0 %

058

Bóithre tánaisteacha nuathógtha a nascann le gréasán bóithre agus nóid TEN-T

0 %

0 %

059

Bóithre náisiúnta, réigiúnacha agus rochtana áitiúla nuathógtha eile

0 %

0 %

060

Mótarbhealaí, droichid agus bóithre atógtha nó feabhsaithe - croíghréasán TEN-T [Leasú 367]

0 %

0 %

061

Mótarbhealaí, droichid agus bóithre atógtha nó fheabhsaithe - gréasán cuimsitheach TEN-T [Leasú 368]

0 %

0 %

062

Bóithre atógtha nó feabhsaithe eile (mótarbhealaí, bóithre náisiúnta, réigiúnacha nó áitiúla)

0 %

0 %

063

Iompar a dhigitiú: bóithre

40 %

0 %

064

Iarnróid nuathógtha - croíghréasán TEN-T

100 %

40 %

065

Iarnróid nuathógtha - gréasán cuimsitheach TEN-T

100 %

40 %

066

Iarnróid nuathógtha eile

100 %

40 %

067

Iarnróid atógtha nó fheabhsaithe - croíghréasán TEN-T

0 %

40 %

068

Iarnróid atógtha nó fheabhsaithe - gréasán cuimsitheach TEN-T

0 %

40 %

069

Iarnróid atógtha nó fheabhsaithe eile

0 %

40 %

070

Iompar a dhigitiú: iarnród

40 %

0 %

071

An Córas Eorpach um Bainistiú Tráchta Iarnróid (ERTMS)

0 %

40 %

072

Sócmhainní soghluaiste iarnróid

40 %

40 %

073

Bonneagar don iompar uirbeach glan

100 %

40 %

074

Rothstoc don iompar uirbeach glan

100 %

40 %

075

Bonneagar rothaíochta

100 %

100 %

076

Iompar uirbeach a dhigitiú

40 %

0 %

077

Bonneagar breoslaí ionadúla

100 %

40 %

078

Iompar ilmhódach (TEN-T)

40 %

40 %

079

Iompar ilmhódach (neamh-uirbeach)

40 %

40 %

080

Calafoirt (TEN-T)

40 %

0 %

081

Calafoirt eile

40 %

0 %

082

Uiscebhealaí intíre agus calafoirt (TEN-T)

40 %

0 %

083

Uiscebhealaí intíre agus calafoirt (réigiúnacha agus áitiúla)

40 %

0 %

084

Iompar a dhigitiú: móid iompair eile

40 %

0 %

Cuspóir beartais 4: Eoraip níos sóisialta trí Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta a chur chun feidhme

085

Bonneagar d'oideachas agus cúram na luathóige

0 %

0 %

086

Bonneagar don oideachas bunscoile agus meánscoile

0 %

0 %

087

Bonneagar don oideachas treasach

0 %

0 %

088

Bonneagar don ghairmoideachas agus gairmoiliúint agus don oideachas aosach

0 %

0 %

089

Bonneagar tithíochta le haghaidh imirceach, dídeanaithe agus daoine atá faoi chosaint idirnáisiúnta nó a bhfuil iarratas uirthi á cur isteach acu

0 %

0 %

090

Bonneagar tithíochta (seachas le haghaidh imircigh, dídeanaithe agus daoine atá faoi chosaint idirnáisiúnta nó a bhfuil iarratas uirthi á cur isteach acu)

0 %

0 %

091

Bonneagar sóisialta eile a chuidíonn le cuimsiú sóisialta sa phobal

0 %

0 %

092

Bonneagar sláinte

0 %

0 %

093

Trealamh sláinte

0 %

0 %

094

Sócmhainní soghluaiste sláinte

0 %

0 %

095

Digitiú sa chúram sláinte

0 %

0 %

096

Bonneagar fáiltithe sealadach le haghaidh imircigh, dídeanaithe agus daoine atá faoi chosaint idirnáisiúnta nó a bhfuil iarratas uirthi á cur isteach acu

0 %

0 %

097

Bearta chun an rochtain ar fhostaíocht a fheabhsú

0 %

0 %

098

Bearta chun rochtain ar fhostaíocht daoine atá dífhostaithe go fadtéarmach a chur chun cinn

0 %

0 %

099

Tacaíocht shonrach don fhostaíocht don aos óg agus do lánpháirtiú socheacnamaíoch daoine óga

0 %

0 %

100

Tacaíocht don fhéinfhostaíocht agus chun gnó a chur ar bun

0 %

0 %

101

Tacaíocht don gheilleagar sóisialta agus d'fhiontair shóisialta

0 %

0 %

102

Bearta chun institiúidí agus seirbhísí an mhargaidh saothair a nuachóiriú agus a neartú chun riachtanais scileanna a mheasúnú agus a dhéanamh amach roimh ré agus chun cúnamh tráthúil agus saincheaptha a áirithiú

0 %

0 %

103

Tacaíocht do chomhoiriúnú i margadh an tsaothair agus d’aistrithe

0 %

0 %

104

Tacaíocht do shoghluaisteacht an lucht saothair

0 %

0 %

105

Tacaíocht chun rannpháirtíocht sna mban a mhargadh saothair a chur chun cinn agus idirdheighilt inscnebhunaithe a laghdú sa mhargadh saothair

0 %

0 %

106

Bearta chun cothromaíocht oibre is saoil a chur chun cinn, lena n‑áirítear rochtain ar chúram leanaí agus cúraim do chleithiúnaithe

0 %

0 %

107

Bearta le haghaidh timpeallacht oibre shláintiúil atá dea-oiriúnaithe ina dtugtar aghaidh ar rioscaí sláinte, lena n‑áirítear an ghníomhaíocht fhisiciúil a chur chun cinn

0 %

0 %

108

Tacaíocht chun scileanna digiteacha a fhorbairt

0 %

0 %

109

Tacaíocht d’inoiriúnú oibrithe, fiontar agus fiontraithe d'athrú

0 %

0 %

110

Bearta chun aosú gníomh agus aosú folláin a spreagadh

0 %

0 %

111

Tacaíocht d’oideachas agus cúram na luathóige (gan bonneagar san áireamh)

0 %

0 %

112

Tacaíocht don oideachas bunscoile go meánscoile (gan bonneagar san áireamh)

0 %

0 %

113

Tacaíocht don oideachas treasach (gan bonneagar san áireamh)

0 %

0 %

114

Tacaíocht don oideachas aosach (gan bonneagar san áireamh)

0 %

0 %

115

Bearta chun comhdheiseanna agus rannpháirtíocht ghníomhach sa tsochaí a chur chun cinn

0 %

0 %

116

Conairí chuig an lánpháirtiú agus athiontráil san fhostaíocht le haghaidh daoine faoi mhíbhuntáiste

0 %

0 %

117

Bearta chun rochtain daoine imeallaithe amhail na Romaigh ar oideachas agus ar fhostaíocht a fheabhsú agus chun a gcuimsiú sóisialta a chur chun cinn

0 %

0 %

118

Tacaíocht don tsochaí shibhialta a bhíonn ag obair le pobal imeallaithe amhail na Romaigh

0 %

0 %

119

Bearta sonracha chun rannpháirtíocht náisiúnach tríú tír san fhostaíocht a mhéadú

0 %

0 %

120

Bearta le haghaidh lánpháirtiú sóisialta náisiúnach tríú tíortha

0 %

0 %

121

Bearta chun feabhas a chur ar rochtain chomhionann thráthúil ar sheirbhísí ardcháilíochta, inbhuanaithe agus inacmhainne

0 %

0 %

122

Bearta chun feabhas a chur ar sholáthar seirbhísí cúraim teaghlaigh agus seirbhísí cúraim pobalbhunaithe

0 %

0 %

123

Bearta chun feabhas a chur ar inrochtaineacht, ar éifeachtacht agus ar athléimneacht córas sláinte (gan bonneagar san áireamh)

0 %

0 %

124

Bearta chun feabhas a chur le rochtain ar chúram fadtéarmach (gan bonneagar san áireamh)

0 %

0 %

125

Bearta chun córais cosanta sóisialta a nuachóiriú, lena n‑áirítear rochtain ar chosaint shóisialta a chur chun cinn

0 %

0 %

126

lánpháirtiú sóisialta daoine atá i mbaol bochtaineachta nó eisiaimh shóisialta a chur chun cinn, na daoine is díothaí agus leanaí san áireamh

0 %

0 %

127

Dul i ngleic leis an díth ábhartha trí chúnamh bia agus/nó ábhartha do na daoine is díothaí, bearta tionlacain san áireamh

0 %

0 %

Cuspóir beartais 5: Eoraip atá níos giorra do na saoránaigh trí fhorbairt inbhuanaithe chomhtháite limistéar uirbeach, tuaithe agus cósta a chothú agus tionscnaimh áitiúla(47)

128

Sócmhainní turasóireachta poiblí agus seirbhísí turasóireachta gaolmhara a chosaint, a fhorbairt agus a chur chun cinn [Leasú 369]

0 %

0 %

129

An oidhreacht chultúrtha agus seirbhísí cultúrtha a chosaint, a fhorbairt agus a chur chun cinn

0 %

0 %

130

An oidhreacht nádúrtha agus an éiceathurasóireacht, seachas láithreáin Natura 2000 a chosaint, a fhorbairt agus a chur chun cinn [Leasú 370]

0 %

100 %

131

Athghiniúint fhisiciúil agus slándáil fhisiciúil spásanna poiblí

0 %

0 %

Cóid eile a bhaineann le cuspóirí beartais 1-5

132

Feabhas a chur ar acmhainneacht údaráis agus comhlachtaí an chláir atá nasctha le cur chun feidhme na gCistí

0 %

0 %

133

Comhar le comhpháirtithe a fheabhsú laistigh agus lasmuigh den Bhallstát

0 %

0 %

134

Trasmhaoiniú faoi CFRE (tacaíocht do gníomhaíochtaí de chineál CSE atá riachtanach chun an chuid CFRE den oibríocht, agus atá nasctha go díreach léi, a chur chun feidhme)

0 %

0 %

135

Feabhas a chur ar acmhainneacht institiúid údaráis phoiblí agus páirtithe leasmhara tionscadail agus tionscnaimh comhair críochaigh a chur chun feidhme i gcomhthéacs trasteorann, trasnáisiúnta, muirí agus idir-réigiúnach

0 %

0 %

136

Na réigiúin is forimeallaí: cúiteamh ar aon chostais bhreise de bharr easpa inrochtaineachta agus ilroinnt chríochach

0 %

0 %

137

Na réigiúin is forimeallaí: gníomhaíocht shonrach le cúiteamh a thabhairt ar chostais bhreise i ngeall ar fhachtóirí mhéid an mhargaidh

0 %

0 %

138

Na réigiúin is forimeallaí: tacaíocht chun costais bhreise i ngeall ar dhálaí aeráide agus deacrachtaí ó thaobh éagsúlachtaí san airde

40 %

40 %

139

Na réigiúin is forimeallaí: aerfoirt

0 %

0 %

Cúnamh teicniúil

140

Faisnéis agus cumarsáid

0 %

0 %

141

Ullmhú, cur chun feidhme, faireachán agus rialú

0 %

0 %

142

Meastóireacht agus staidéir, bailiú sonraí

0 %

0 %

143

Atreisiú ar acmhainneacht údaráis, tairbhithe agus comhpháirtithe ábhartha na mBallstát

0 %

0 %

TÁBLA 2: CÓID DO GHNÉ AN CHINEÁIL MAOINITHE

AN CINEÁL MAOINITHE

01

Deontas

02

Tacaíocht ó ionstraimí airgeadais: caipiteal cothromais nó cuasachothromais

03

Tacaíocht ó ionstraimí airgeadais: iasacht

04

Tacaíocht ó ionstraimí airgeadais: ráthaíocht

05

Tacaíocht ó ionstraimí airgeadais: tacaíocht choimhdeach

06

Duais

TÁBLA 3: CÓID DO DHIMINSEAN AN tSÁSRA SOLÁTHAIR CHRÍOCHAIGH AGUS NA BÉIME CRÍOCHAÍ

AN SÁSRA SOLÁTHAIR CHRÍOCHAIGH AGUS AN BHÉIM CHRÍOCHACH

Infheistíocht chríochach chomhtháite (ICC)

Infheistíocht chríochach chomhtháite dírithe ar fhorbairt uirbeach inbhuanaithe

11

Comharsanachtaí uirbeacha

x

12

Cathracha, bailte, bruachbhailte agus ceantair thuaithe nasctha [Leasú 371]

x

13

Ceantair uirbeacha fheidhmiúla

x

14

Ceantair shléibhe

 

15

Oileáin agus ceantair chósta

 

16

Ceantair thuaithe agus ceantair inar tearc an daonra [Leasú 372]

 

17

Críocha de chineálacha eile a dhírítear orthu

 

Straitéisí forbartha áitiúla faoi stiúir an phobail

Forbairt áitiúil faoi stiúir an phobail dírithe ar fhorbairt uirbeach inbhuanaithe

21

Comharsanachtaí uirbeacha

x

22

Cathracha, bailte agus, bruachbhailte Ceantair thuaithe agus ceantair inar tearc an daonra [Leasú 373]

x

23

Ceantair uirbeacha fheidhmiúla

x

24

Ceantair shléibhe

 

25

Oileáin agus ceantair chósta

 

26

Ceantair thuaithe agus ceantair inar tearc an daonra [Leasú 374]

 

27

Críocha de chineálacha eile a dhírítear orthu

 

Uirlis chríochach de chineál eile faoi Chuspóir Beartais 5

Uirlis chríochach de chineál eile atá dírithe ar fhorbairt inbhuanaithe uirbeach

31

Comharsanachtaí uirbeacha

x

32

Cathracha, bailte agus, bruachbhailte agus ceantair thuaithe nasctha [Leasú 375]

x

33

Ceantair uirbeacha fheidhmiúla

x

34

Ceantair shléibhe

 

35

Oileáin agus ceantair chósta

 

36

Ceantair thuaithe agus ceantair inar tearc an daonra [Leasú 376]

 

37

Críocha de chineálacha eile a dhírítear orthu

 

Cineálacha eile cur chuige(48)

41

Comharsanachtaí uirbeacha

42

Cathracha, bailte agus bruachbhailte

43

Ceantair uirbeacha fheidhmiúla

44

Ceantair shléibhe

45

Oileáin agus ceantair chósta

46

Ceantair inar tearc an daonra

47

Críocha de chineálacha eile a dhírítear orthu

48

Gan spriocdhíriú críochach

TÁBLA 4: CÓID DO DHIMINSEAN NA GNÍOMHAÍOCHTA EACNAMAÍCHE

GNÍOMHAÍOCHT EACNAMAÍOCH

01

Talmhaíocht agus foraoiseacht

02

Iascach

03

Dobharshaothrú

04

Earnálacha eile den gheilleagar gorm

05

Monarú táirgí bia agus deochanna

06

Monarú teicstílí agus táirgí teicstílí

07

Monarú trealaimh iompair

08

Monarú táirgí ríomhaireachta, leictreonacha agus optúla

09

Tionscail mhonaraithe neamhshonraithe eile

10

Tógáil

11

Mianadóireacht agus cairéalacht

12

Leictreachas, gás, gal, uisce te agus aerchóiriú

13

Soláthar uisce, séarachas, bainistiú dramhaíola agus gníomhaíochtaí feabhsúcháin

14

Iompar agus stóráil

15

Gníomhaíochtaí faisnéise agus cumarsáide, lena n‑áirítear teileachumarsáid

16

Trádáil mhórdhíola agus mhiondíola

17

Turasóireacht, gníomhaíochtaí seirbhísí cóiríochta agus bia [Leasú 377]

18

Gníomhaíochtaí airgeadais agus árachais

19

Gníomhaíochtaí seirbhísí eastáit réadaigh, ligean ar cíos, agus gnó

20

Riarachán poiblí

21

Oideachas

22

Gníomhaíochtaí sláinte daonna

23

Gníomhaíochtaí seirbhísí oibre sóisialta, pobail, sóisialta agus pearsanta

24

Gníomhaíochtaí atá bainteach leis an gcomhshaol

25

Ealaíona, siamsaíocht, tionscail na cruthaitheachta agus áineas

26

Seirbhísí neamhshonraithe eile

TÁBLA 5: CÓID DO DIMINSEAN AN tSUÍMH

SUÍOMH

Cód

Suíomh

 

Cód réigiúin nó limistéar ina bhfuil an oibríocht lonnaithe/á déanamh, mar atá leagtha amach in aicmiú coiteann d'aonaid chríochacha ar mhaithe le staidreamh (NUTS) san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1059/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(49), arna leasú go deireanach le Rialachán (AE) Uimh. 868/2014 ón gCoimisiún

TÁBLA 6: CÓID DO THÉAMAÍ TÁNAISTEACHA CSE

TÉAMA TÁNAISTEACH CSE

Comhéifeacht chun an tacaíocht do chuspóirí an athraithe aeráide a ríomh

01

Rannchuidiú le scileanna agus poist ghlasa agus leis an ngeilleagar glas

100 %

02

Scileanna agus poist dhigiteacha a fhorbairt

0 %

03

Infheistiú sa taighde agus nuálaíochta agus sa speisialú cliste

0 %

04

Infheistiú i bhfiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) a fheabhsú

0 %

05

Neamh-idirdhealú

0 %

06

Comhionannas inscne

0 %

07

Fothú acmhainní na gcomhpháirtithe sóisialta

0 %

08

Fothú acmhainní eagraíochtaí na sochaí sibhialta

0 %

09

Neamhbhainteach

0 %

TÁBLA 7: CÓID DO STRAITÉISÍ NA MACRAIRÉIGIÚN AGUS NA nIMCHUACHA FARRAIGE

STRAITÉISÍ NA MACRAIRÉIGIÚN AGUS NA nIMCHUACHA FARRAIGE

11

An Straitéis don Réigiún Aidriadach agus Iónach

12

An Straitéis don Réigiún Alpach

13

An Straitéis do Réigiún Mhuir Bhailt

14

An Straitéis do Réigiún na Danóibe

21

An tAigéan Artach

22

An Straitéis Atlantach

23

An Mhuir Dhubh

24

An Mheánmhuir

25

An Mhuir Thuaidh

26

An Straitéis do Réigiún na Meánmhara Thiar

30

Gan aon rannchuidiú le straitéisí macrairéigiúnacha ná imchuacha farraige

IARSCRÍBHINN II

An teimpléad don Chomhaontú Comhpháirtíochta - Airteagal 7(4)

CCI

[15 charachtar]

Teideal

[255]

Leagan

 

An chéad bhliain

[4]

An bhliain dheireanach

[4]

Uimhir chinneadh an Choimisiúin

 

Dáta chinneadh an Choimisiúin

 

1.  Roghnú na gcuspóirí beartais

Tagairt: Airteagal 8(a), CFR (Rialachán na bhForálacha Coiteanna), Airteagal 3 de Rialacháin CTIL, CSI, IBTV

Tábla 1: Roghnú an chuspóir beartais, le réasúnú

Cuspóir beartais roghnaithe

Clár

Ciste

An réasúnú chun an cuspóir beartais a roghnú

 

 

 

[3 500 do gach CB]

2.  Roghanna beartais, comhordú agus comhlántacht

Tagairt: Airteagal 8(b)(i)-(iii), RFC

Réimse téacs [60 000]

3.  Ranníocaíocht leis an ráthaíocht bhuiséadach faoi InvestEU maille le réasúnú

Tagairt: Airteagal 8(e), RFC Airteagal 10(a), RFC;

Tábla 2: Aistriú chuig InvestEU

 

Catagóir réigiún*

Ionú 1

Ionú 2

Ionú 3

Ionú 4

Ionú 5

Méid

 

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e))

CFRE

Níos forbartha

 

 

 

 

 

 

Beagforbartha

 

 

 

 

 

 

Trasdul

 

 

 

 

 

 

Na réigiúin is forimeallaí agus na réigiúin thuaisceartacha is teirce daonra

 

 

 

 

 

 

CSE+

Níos forbartha

 

 

 

 

 

 

Beagforbartha

 

 

 

 

 

 

Trasdul

 

 

 

 

 

 

Is forimeallaí

 

 

 

 

 

 

CC

 

 

 

 

 

 

 

CEMI

 

 

 

 

 

 

 

CTIL

 

 

 

 

 

 

 

CSI

 

 

 

 

 

 

 

IBTV

 

 

 

 

 

 

 

Iomlán

 

 

 

 

 

 

 

Réimse téacs [3 500] (réasúnú)

4.  Aistriú idir catagóirí réigiúin maille le réasúnú

Tagairt: Airteagal 8(d), Airteagal 105, RFC;

Tábla 3. Aistriú idir catagóirí réigiúin

Catagóir réigiúin

Leithdháileadh de réir catagóire réigiúin*

Aistriú chuig:

Méid an aistrithe

Sciar den leithdháileadh tosaigh a aistríodh

Leithdháileadh de réir catagóire réigiúin i ndiaidh an aistrithe

(a)

(b)

(c)

(d)

(g)=(d)/(b)

(h)=(b)-(d)

Beagforbartha

 

Níos forbartha

 

 

 

Trasdul

 

 

 

Níos forbartha

 

Beagforbartha

 

 

 

Trasdul

 

Beagforbartha

 

 

 

* An leithdháileadh tosaigh de réir catagóire réigiúin mar a cuireadh in iúl é don Choimisiún tar éis aistrithe dá dtagraítear i dtábla 2 go tábla 4, is infheidhme maidir le CFRE agus CSE+ amháin.

Réimse téacs [3 500] (réasúnú)

5.  An réamh-leithdháileadh airgeadais de réir cuspóir beartais

Tagairt: Airteagal 8(c), RFC;

Tábla 4: An réamh-leithdháileadh airgeadais ó CFRE, CC, CSE+, CEMI de réir cuspóir beartais

Cuspóirí beartais

CFRE

An Ciste Comhtháthaithe

CSE+

CEMI

Iomlán

Cuspóir beartais 1

 

 

 

 

 

Cuspóir beartais 2

 

 

 

 

 

Cuspóir beartais 3

 

 

 

 

 

Cuspóir beartais 4

 

 

 

 

 

Cuspóir beartais 5

 

 

 

 

 

Cúnamh teicniúil

 

 

 

 

 

Leithdháileadh do 2026-2027

 

 

 

 

 

Iomlán

 

 

 

 

 

*Cuspóir beartais i gcomhréir le hAirteagal 4(1), RFC I gcás CFRE, CC agus CSE+, do na blianta 2021-2025; i gcás CEMI, do 2021-2027.

Réimse téacs [3 500] (réasúnú)

Tábla 5: An réamh-leithdháileadh airgeadais ó CTIL, CSI agus IBTV de réir cuspóir beartais

Cuspóir beartais

Leithdháileadh

Cuspóir beartais dá dtagraítear in Airteagal 3 de [Rialachán CTIL]

 

Cuspóir beartais dá dtagraítear in Airteagal 3 de [Rialachán CSI]

 

Cuspóir beartais dá dtagraítear in Airteagal 3 de [Rialachán IBTV]

 

Cúnamh teicniúil

 

Iomlán

 

* Cuspóirí beartais de réir rialacháin chiste-shonracha do CEMI, CTIL, CSI agus IBTV; leithdháileadh do na blianta 2021-2027

6.  Liosta na gclár

Tagairt: Airteagal 8(f), RFC; Airteagal 104

Tábla 6. Liosta na gclár a bhfuil réamh-leithdháiltí airgeadais acu*

Teideal [255]

Ciste

Catagóir réigiún

Ranníocaíocht AE

Ranníocaíocht náisiúnta**

Iomlán

Clár 1

CFRE

Níos forbartha

 

 

 

Trasdul

 

 

 

Beagforbartha

 

 

 

Na réigiúin is forimeallaí agus na réigiúin thuaisceartacha is teirce daonra

 

 

 

Clár 1

CC

 

 

 

 

Clár 1

CSE+

Níos forbartha

 

 

 

Trasdul

 

 

 

Beagforbartha

 

 

 

Is forimeallaí

 

 

 

Iomlán

CFRE, CC, CSE+

 

 

 

 

Clár 2

CEMI

 

 

 

 

Clár 3

CTIL

 

 

 

 

Clár 4

CSI

 

 

 

 

Clár 5

IBTV

 

 

 

 

Iomlán

Gach ciste

 

 

 

 

*Cuspóir beartais i gcomhréir le hAirteagal 4(1), RFC I gcás CFRE, CC agus CSE+, do na blianta 2021-2025; i gcás CEMI, do 2021-2027.

**I gcomhréir le hAirteagal 106(2) maidir le rátaí cómhaoinithe a chinneadh.

Tagairt: Airteagal 8, RFC

Tábla 7: Liosta na gclár Interreg

Clár 1

Teideal 1 [255]

Clár 2

Teideal 1 [255]

7.  Achoimre ar na bearta atá le déanamh chun an acmhainneacht riaracháin a atreisiú

Tagairt: Airteagal 8(g), RFC

Réimse téacs [4 500]

IARSCRÍBHINN III

Coinníollacha cumasaithe cothrománacha – Airteagal 11(1)

Infheidhme i leith gach cuspóir sonrach

Ainm an gcoinníollacha cumasaithe

Critéir don chomhlíonadh

Sásraí faireacháin éifeachtacha ar an margadh soláthair phoiblí

Tá sásraí faireacháin i bhfeidhm a chumhdaíonn gach nós imeachta faoin reachtaíocht soláthair náisiúnta, agus cumhdaíonn siad:

1.  Socruithe chun a áirithiú go dtiomsófar sonraí agus táscairí éifeachtacha iontaofa uileghabhálacha laistigh d’aon chóras ríomhaireachta amháin nó laistigh de líonra de chórais idir-inoibritheacha, d’fhonn “prionsabal na haonuaire” a chur chun feidhme agus oibleagáidí tuairiscithe, faoi Airteagal 83(3) de Threoir 2014/24/AE, i gcomhréir leis na ceanglais um ríomhsholáthar, agus faoi Airteagal 84 de Threoir 2014/24/AE chomh maith, a éascú. Cumhdaíonn na sonraí agus na táscairí na heilimintí seo a leanas ar a laghad:

a.  Cáilíocht agus déine na hiomaíochta: ainmneacha na tairgeoirí buaiteacha maidir le na tairgeoirí tosaigh, líon na dtairgeoirí tosaigh, líon na dtairgeoirí a roghnaíodh, an praghas conarthach – i gcoinne an leithdháilte bhuiséadaigh tosaigh agus, aon uair is féidir, trí chláir chonarthacha, an praghas deiridh nuair atá an próiseas críochnaithe.

b.  Rannpháirtíocht FBManna mar thairgeoirí díreacha;

c.  Achomhairc a tionscnaíodh i gcoinne chinntí na n‑údarás conarthach, lena n‑áirítear ar a laghad líon na n‑achomharc, an méid ama a bhí ag teastáil chun cinneadh céadchéime a dhéanamh, agus líon na gcinntí a cuireadh ar aghaidh chuig an dara céim;

d.  Liosta de gach conradh arna dhámhachtain de bhun rialacha maidir le heisiamh ó na rialacha soláthair phoiblí, agus an tsainfhoráil a úsáideadh luaite.

2.  Socruithe chun acmhainneacht leordhóthanach a áirithiú chun go ndéanfadh náisiúnta inniúla náisiúnta faireachán agus anailísiú ar na sonraí.

3.  Socruithe chun na sonraí agus táscairí, maille le toradh na hanailíse, a chur ar fáil go poiblí trí shonraí oscailte atá éasca don úsáideoir.

4.  Socruithe chun a áirithiú go ndéanfar gach faisnéis a thabharfadh cásanna de rigeáil tairiscintí amhrasach le fios a chur in iúil do na comhlachtaí iomaíochta náisiúnta inniúla go córasach.

Uirlisí agus acmhainneacht chun rialacha maidir leis an státchabhair a chur i bhfeidhm go héifeachtach

Tá na huirlisí agus an acmhainneacht an na húdaráis bainistíochta chun comhlíonadh na rialacha maidir le státchabhair a fhíorú trí:

1.  Rochtain éasca chuimsitheach ar fhaisnéis arna nuashonrú an t‑am ar fad maidir le gnóthais atá i dtrioblóid agus faoi cheanglas um ghnóthú.

2.  Rochtain ar shainchomhairle agus ar shainthreoracha maidir le cúrsaí státchabhrach, arna soláthar ag lárionad saineolaithe áitiúil nó náisiúnta, á chomhordú ag na húdaráis náisiúnta státchabhrach, le socruithe oibre chun a áirithiú go ndéanfar comhairliúchán éifeachtach le páirtithe leasmhara chun an saineolas a bhailiú.

Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh a chur i bhfeidhm agus a chur chun feidhme go héifeachtach

Tá sásraí éifeachtacha i bhfeidhm chun a áirithiú go bhfuil Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh á chomhlíonadh, a chuimsíonn:

1.  Socruithe chun fíorú go bhfuil na hoibríochtaí a fhaigheann tacaíocht ó na Cistí i gcomhréir leis an gCairt um Chearta Bunúsacha a áirithiú.

2.  Socruithe a thuairisciú don choiste faireacháin maidir leis na hoibríochtaí a fhaigheann tacaíocht ó na Cistí a bheith i gcomhréir leis an gCairt

Cur chun feidhme agus cur i bhfeidhm éifeachtach Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar chearta daoine atá faoi mhíchumas (UNCRPD) i gcomhréir le Cinneadh 2010/48/CE ón gComhairle

Tá creat náisiúnta i bhfeidhm chun UNCRPD a chur chun feidhme a chuimsíonn:

1.  Cuspóirí a bhfuil spriocanna intomhaiste ag gabháil leo, bailiú sonraí agus sásra faireacháin, is infheidhme ar fud na gcuspóirí beartais go léir.

2.  Socruithe chun a áirithiú go dtugtar léiriú ceart ar an mbeartas inrochtaineachta, an reachtaíocht agus na caighdeáin agus na cláir á n-ullmhú agus á gcur chun feidhme i gcomhréir le forálacha UNCRPD agus a áirítear i gcritéir roghnúcháin agus oibleagáidí tionscadail.

2a.  Socruithe a thuairisciú don choiste faireacháin maidir le comhlíonadh na n-oibríochtaí a fhaigheann tacaíocht. [Leasú 378]

Cur chun feidhme phrionsabail agus chearta Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta a rannchuidíonn le fíorchóineasú agus fíorchomhtháthú san Aontas Eorpach.

Socruithe ar an leibhéal náisiúnta chun a áirithiú go ndéantar cur chun feidhme ceart ar phrionsabail Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta a rannchuidíonn le cóineasú agus comhtháthú aníos in AE, go háirithe na prionsabail sin atá ann chun cosc a chur le hiomaíocht éagórach sa mhargadh inmheánach. [Leasú 379]

Cur i bhfeidhm éifeachtach ar phrionsabal na comhpháirtíochta

Tá creat i bhfeidhm le haghaidh na gcomhpháirtithe go léir chun ról iomlán a ghlacadh in ullmhú, i gcur chun feidhme, i bhfaireachán agus i meastóireacht na gclár, a áiríonn

1.  Socruithe chun nósanna imeachta trédhearacha a áirithiú le haghaidh rannpháirtíocht na gcomhpháirtithe

2.  Socruithe do scaipeadh agus nochtadh na faisnéise is ábhartha do chomhpháirtithe ionas go mbeidh siad in ann cruinnithe a ullmhú agus obair leantach a dhéanamh ina leith

3.  Tacaíocht chun cumhacht a thabhairt do chomhpháirtithe agus d’fhothú acmhainneachta ina measc [Leasú 380]

IARSCRÍBHINN IV

Coinníollacha cumasaithe is infheidhme maidir le CFRE, CSE+ agus an Ciste Comhtháthaithe – Airteagal 11(1)

Cuspóir beartais

Cuspóir sonrach

Ainm an choinníll chumasaithe

Critéar do chomhlíonadh an choinníll chumasaithe

1.  Eoraip níos cliste trí chlaochlú eacnamaíoch atá nuálach agus cliste a chur chun cinn

CFRE:

Gach cuspóir sonrach faoin gcuspóir beartais seo

Dea-rialachas straitéisí náisiúnta nó réigiúnacha um speisialtóireacht chliste

Tacófar le straitéis(í) um speisialtóireacht chliste le:

1.  Anailís chothrom le dáta ar bhaic roimh scaipeadh nuálaíochta, digitiú san áireamh

2.  Institiúid nó comhlacht inniúil réigiúnach/náisiúnta a bheith ann, atá freagrach as an straitéis um speisialtóireacht chliste a bhainistiú

3.  Uirlisí faireacháin agus meastóireachta chun feidhmíocht i dtreo chuspóirí na straitéise a thomhas

4.  Feidhmiú éifeachtach an phróisis fionnachtana fiontraíochta

5.  Gníomhaíochta atá riachtanach chun córais taighde agus nuálaíochta náisiúnta nó réigiúnacha a fheabhsú:

6.  Gníomhaíochtaí chun trasdul tionsclaíoch a bhainistiú

7.  Bearta don chomhar idirnáisiúnta

2.  Eoraip níos glaise a fheidhmeoidh ar bheagán carbóin trí aistriú fuinnimh glan agus cóir, infheistíocht ghlas agus ghorm, an geilleagar ciorclach, an t‑oiriúnú aeráide agus cosc agus bainistiú rioscaí a chur chun cinn

CRFE agus an Ciste Comhtháthaithe:

2.1  Bearta chun an éifeachtúlacht fuinnimh a chur chun cinn

Creat um beartas straitéiseach chun tacú le hathchóiriú fuinneamhéifeachtúil ar fhoirgnimh chónaithe agus neamhchónaithe

1.  Tá straitéis athchóirithe fhadtéarmach náisiúnta chun tacú le hathchóiriú ar an stoc náisiúnta de fhoirgnimh chónaithe agus neamhchónaithe glactha, i gcomhréir le ceanglais Threoir 2010/31/AE maidir le feidhmíocht fuinnimh foirgneamh, straitéis:

a.  A bhfuil garspriocanna táscacha le haghaidh 2030, 2040 agus 2050 i gceist leis

b.  A thugann imlíne tháscach de na hacmhainní buiséadacha chun tacú le cur chun feidhme na straitéise

c.  a shainmhíníonn sásraí éifeachtacha chun infheistíochtaí a chur chun cinn san athchóiriú foirgneamh

2.  Bearta feabhsaithe éifeachtúlachta fuinnimh chun an caomhnú fuinnimh is gá a bhaint amach

CRFE agus an Ciste Comhtháthaithe:

2.1  Bearta chun an éifeachtúlacht fuinnimh a chur chun cinn

2.2  Fuinnimh in-athnuaite a chur chun cinn trí infheistiú san acmhainneacht ghiniúna

Rialachas ar earnáil an fhuinnimh

Tá an Plean Náisiúnta don Fhuinnimh agus don Aeráid i gcomhréir leis an gcuspóir i gComhaontú Pháras a bhaineann le téamh domhanda a theorannú ag 1.5°C, agus tá siad glactha agus cuimsíonn siad:

1.  Gach eilimint a cheanglaítear faoin teimpléad in Iarscríbhinn I den Rialachán maidir le Rialachas ar an Aontas Fuinnimh(50)

2.  Imlíne tháscach de na hacmhainní maoinithe agus sásraí atá beartaithe do bhearta a chuireann fuinneamh ísealcharbóin chun chinn [Leasú 381]

CRFE agus an Ciste Comhtháthaithe:

2.2  Fuinnimh in-athnuaite a chur chun cinn trí infheistiú san acmhainneacht ghiniúna

Cur chun cinn éifeachtach ar úsáide an fhuinnimh in-athnuaite thar earnálacha agus ar fud an Aontais Eorpaigh

Tá bearta i bhfeidhm chun na nithe seo a áirithiú:

1.  An sprioc cheangailteach náisiúnta d’fhoinsí in-athnuaite fuinnimh agus an bonnlíne seo a chomhlíonadh suas go 2030 i gcomhréir leis an athmhúnlú ar Threoir 2009/28/CE(51);

2.  Méadú ar sciar na bhfoinsí in-athnuaite fuinnimh san earnáil téimh agus fuaraithe de 1 pointe céatadáin ina aghaidh na bliana suas go 2030

CRFE agus an Ciste Comhtháthaithe:

2.4  Oiriúnú don athrú aeráide agus struchtúrach, cosc ar rioscaí agus teacht aniar ó thubaistí a chur chun cinn [Leasú 382]

Creat éifeachtach bainistithe rioscaí ó thubaistí.

Tá Plean Bainistithe Rioscaí ó Thubaistí náisiúnta nó réigiúnach i bhfeidhm, atá ag teacht leis na straitéisí oiriúnaithe don athrú aeráide atá i bhfeidhm cheana féin, agus cuimsítear ann:

1.  Tuairisc ar na príomhrioscaí, arna measúnú i gcomhréir le forálacha Airteagal 6(a) de Chinneadh Uimh. 1313/2013/AE, a léiríonn bagairtí reatha agus bagairtí fadtéarmacha (25-35 bliana). I dtaca le rioscaí a bhaineann leis an aeráid, tógfaidh an measúnú ar réamh-mheastacháin ar an athrú aeráide agus cásanna féideartha maidir leis an athrú aeráide

2.  Tuairisc ar na bearta um chosc tubaistí, ullmhacht do thubaistí agus freagartha chun dul i ngleic leis na príomhrioscaí a aithníodh. Tabharfar tosaíocht do na bearta i gcomparáid leis na rioscaí agus leis an tionchar eacnamaíoch a ghabhann leo, bearnaí ó thaobh acmhainneachta de(52), éifeachtacht agus éifeachtúlacht, agus roghanna malartacha á gcur san áireamh

3.  Faisnéis maidir le hacmhainní agus sásraí buiséadacha agus maoinithe atá ar fáil chun íoc as costas na n‑oibríochtaí agus na costais chothabhála a bhaineann le cosc, ullmhacht agus freagairt

CRFE agus an Ciste Comhtháthaithe:

2.5  Éifeachtúlacht uisce a chur chun cinn

Clár oibre nuashonraithe le haghaidh infheistíochtaí is gá in earnáil an uisce agus in earnáil an fhuíolluisce

Tá plean náisiúnta infheistíochta ann agus cuimsíonn sé na nithe seo a leanas:

1.  Measúnú ar an staid reatha ó thaobh cur chun feidhme na Treorach maidir le Cóireáil Fuíolluisce Uirbigh 91/271/CEE agus na Treorach maidir le hUisce Óil 98/83/CE

2.  Sainaithint agus pleanáil ar aon infheistíochtaí poiblí, lena n‑áirítear meastachán airgeadais táscach

a.  Atá de dhíthe chun comhlíonadh na Treorach maidir le Cóireáil Fuíolluisce Uirbigh a bhaint amach, lena n‑áirítear tosaíochtaí i ndáil le méid na gceirtleán agus an tionchar ar an gcomhshaol, agus miondealú ar na hinfheistíochtaí do gach ceirtleán fuíolluisce

b.  Atá de dhíth chun an Treoir maidir le huisce óil 98/83/CE a chur chun feidhme

c.  Atá de dhíth chun freagairt do na riachtanais a eascraíonn as an athmhúnlú atá beartaithe (COM(2017)0753), go háirithe i ndáil leis na paraiméadair cháilíochta leasaithe a leagtar amach in Iarscríbhinn I

3.  Meastachán ar infheistíochtaí is gá chun athnuachan a dhéanamh ar an mbonneagar fuíolluisce agus soláthair uisce atá ann faoi láthair, na gréasáin san áireamh, bunaithe ar a n‑aois agus ar na pleananna dímheasa

4.  Eolas táscach faoi fhoinsí féideartha don mhaoiniú poiblí, nuair a bhíonn gá leo mar chomhlánú ar mhuirir ar úsáideoirí

 

CRFE agus an Ciste Comhtháthaithe:

2.6  (An t‑aistriú chuig) an (n)geilleagar ciorclach a fhorbairt, trí infheistíocht san earnáil dramhaíola agus éifeachtúlacht acmhainní

Clár oibre nuashonraithe don bhainistíocht dramhaíola

Tá plean(anna) bainistíochta dramhaíola i bhfeidhm i gcomhréir le hAirteagal 28 de Threoir 2008/98/CE arna leasú le Treoir AE 2018/xxxx, a chumhdaíonn críoch iomlán an Bhallstáit, agus na nithe seo a leanas san áireamh ann/iontu:

1.  Anailís ar staid reatha an bhainistithe dramhaíola sa limistéar geografach lena mbaineann, lena n‑áirítear cineál, cáilíocht agus foinse na dramhaíola a ghintear agus meastóireacht ar an bhforbairt orthu sin amach anseo, ag cur san áireamh an tionchar a mheastar a bheidh ag na bearta a leagtar amach sa Chlár/sna Cláir um Chosc ar Dhramhaíl arna bhforbairt i gcomhréir le hAirteagal 29 de Threoir 2008/98/CE arna leasú le Treoir AE 2018/xx/AE

2.  Measúnú ar na scéimeanna bailithe dramhaíola atá ann cheana féin, lena n‑áirítear an t‑ábhar agus an clúdach críochach don bhailiúchán deighilte agus bearta chun feidhmiú an bhailiúcháin deighilte sin a fheabhsú, chomh maith leis an ngá atá le scéimeanna nua bailithe

3.  Measúnú ar an mbearna san infheistíocht a fhágann go bhfuil gá le bonneagar dramhaíola breise nó uasghrádaithe, maille le faisnéis faoi na foinsí ioncaim atá ar fáil le híoc as na costais oibríochtúla agus chothabhála

4.  Faisnéis faoi na critéir ó thaobh an tsuímh de chun suíomhanna a shainaithint agus maidir leis an toilleadh a bheidh ag suiteálacha cóireála dramhaíola amach anseo

CRFE agus an Ciste Comhtháthaithe:

2.6  Bonneagar glas a chur chun cinn sa timpeallacht uirbeach agus truailliú a laghdú

Creat gníomhaíochta tosaíochta do na bearta caomhnaithe riachtanacha a bhfuil cómhaoiniú ón Aontas i gceist leo

Tá creat gníomhaíochta tosaíochta de bhun Airteagal 8 de Threoir 92/43CEE i bhfeidhm agus cuimsíonn sé na nithe seo a leanas:

1.  Gach eilimint a cheanglaítear faoin teimpléad don chreat gníomhaíochta tosaíochta le haghaidh 2021-2027 a chomhaontaigh an Coimisiún agus na Ballstáit lena n-áirítear na bearta tosaíochta agus meastachán ar na riachtanais don mhaoiniú

2.  Sainaithint na mbeart tosaíochta agus meastachán ar na riachtanais don mhaoiniú [Leasú 383]

3.  Eoraip níos nasctha tríd an tsoghluaisteacht agus an nascacht réigiúnach TFC a fheabhsú

CFRE:

3.1  Nascacht dhigiteach a fheabhsú

Plean leathanbhanda náisiúnta nó réigiúnach

Tá plean náisiúnta nó réigiúnach i bhfeidhm ina bhfuil na nithe seo a leanas:

1.  Measúnú ar an mbearna san infheistíocht is gá aghaidh a thabhairt ar chun cuspóirí AE don nascacht ghigighiotáin (53) a bhaint amach, atá bunaithe ar:

o mapáil a rinneadh le déanaí(54) ar an mbonneagar príobháideach agus poiblí atá ann cheana féin agus ar cháilíocht na seirbhíse ag úsáid táscairí caighdeánacha don mhapáil leathanbhanda

o comhairliúchán maidir le hinfheistíochtaí atá beartaithe

2.  An réasúnú don idirghabháil phoiblí atá beartaithe ar bhonn samhlacha infheistíochta inbhuanaithe:

o a fheabhsaíonn inacmhainneacht agus rochtain ar bhonneagar agus seirbhísí atá oscailte, ar ardchaighdeán agus slán i bhfad na haimsire

o a chuir na cineálacha cúnaimh airgeadais in oiriúint do na teipeanna margaidh arna sainaithint

o a fhágann gur féidir úsáid chomhlántach a bhaint as foirmeacha éagsúla maoinithe ó fhoinsí AE, náisiúnta nó réigiúnacha

3.  Bearta chun tacú le héileamh agus úsáid líonraí An-Ardtoillte (VHC), lena n‑áirítear gníomhaíochtaí chun a chur in úsáid a éascú, go háirithe trí chur chun feidhme éifeachtach na Treorach maidir le costas leathanbhanda a laghdú(55)

4.  Sásraí don chúnamh teicniúil, lena n‑áirítear Oifigí Inniúlachta Leathanbhanda chun acmhainneacht na bpáirtithe leasmhara a atreisiú agus chun comhairle a chur ar thionscnóirí tionscnamh

5.  Sásra faireacháin bunaithe ar táscairí caighdeánacha don mhapáil leathanbhanda

CRFE agus an Ciste Comhtháthaithe:

3.2  TEN-T a fhorbairt a bheidh inbhuanaithe, slán sábháilte, cliste, idirmhódúil agus athléimneach i gcoinne athrú na haeráide [Leasú 384]

Pleanáil chuimsitheach iompair ar an leibhéal iomchuí

Tá mapáil ilmhódach ar an mbonneagar atá ann cheana agus atá beartaithe go dtí 2030 i bhfeidhm:

-1a.  Éilíonn sé go ndéanfaí comhtháthú sóisialta, eacnamaíoch agus críochach a áirithiú, agus, ar bhonn níos leithne, naisc atá in easnamh a chomhlánú agus scrogaill ar ghréasán TEN-T a bhaint, rud a chiallaíonn, sa bhreis air sin, infheistíocht i mbonneagar crua [Leasú 385]

1.  A chuimsíonn údar eacnamaíoch do na hinfheistíochtaí atá beartaithe, agus anailísiú láidir ar an éileamh agus samhaltú tráchta mar thaca leis sin, agus ba cheart an tionchar a mheastar a bheidh ag léirscaoileadh iarnróid oscailt na margaí seirbhísí iarnróid a chur san áireamh iontu [Leasú 386]

2.  A léiríonn na pleananna do cáilíocht an aeir, agus pleananna náisiúnta don dícharbónú straitéisí um astaíochtaí a laghdú don earnáil iompair á gcur san áireamh go háirithe [Leasú 387]

3.  A chuimsíonn infheistíochtaí sna croíchonairí TEN-T, mar a shainmhínítear i Rialachán (AE) 1316/2013 iad, i gcomhréir leis na pleananna oibre TEN-T faoi seach chomh maith le codanna réamhshainithe ar an ngréasán cuimsitheach [Leasú 388]

4.  Le haghaidh infheistíochtaí lasmuigh den chroí-ghréasán TEN-T, a áirithíonn comhlántacht trí nascacht idir na gréasáin uirbeacha, na réigiúin agus na pobail áitiúla le croí-ghréasáin TEN-T agus a nóid [Leasú 389]

5.  A áirithíonn idir-inoibritheacht an ghréasáin iarnróid, trí ERTMS atá comhoiriúnach do bonnlíne-3 a chur in úsáid, a chumhdaíonn an Plean Eorpach don Chur in Úsáid ar a laghad

6.  A chuireann an t‑ilmhódachas chun cinn, trí riachtanais a shainaithint don lastas ilmhódach nó trasloingsithe agus do chríochfoirt paisinéirí agus móid ghníomhacha

7.  A chuimsíonn bearta arb é is aidhm dóibh breoslaí ionadúla a chur chun cinn, i gcomhréir le creataí beartais ábhartha náisiúnta

8.  A chuimsíonn measúnú ar rioscaí don tsábháilteacht ar bhóithre i gcomhréir le straitéisí náisiúnta don tsábháilteacht ar bhóithre atá ann cheana féin, maille le mapáil ar na bóithre agus codanna de bhóithre a ndéanfar difear dóibh, maille le hord tosaíochta do na hinfheistíochtaí comhfhreagracha

9.  A thugann faisnéis faoi na hacmhainní buiséadacha agus maoinithe a fhreagraíonn do na hinfheistíochtaí atá beartaithe agus atá ag teastáil chun costais oibríochtúla agus chothabhála na mbonneagar atá ann cheana féin agus atá beartaithe a chumhdach

9a.  Cuireann sé chun cinn tionscnaimh inbhuanaithe réigiúnacha agus trasteorann turasóireachta as a n-eascraíonn réitigh, ar réitigh iad atá chun leasa na dturasóirí agus na n-áitritheoirí araon, amhail idirnascadh a dhéanamh ar ghréasán EuroVelo agus ar ghréasán TRAN d’Iarnróid Eorpacha [Leasú 390]

3.3  Soghluaisteacht a fhorbairt go náisiúnta, go réigiúnach agus go háitiúil a bheidh inbhuanaithe, slán, cliste, idirmhódúil agus athléimneach i gcoinne athrú na haeráide, a chuimsíonn rochtain fheabhsaithe ar TEN-T agus ar shoghluaisteacht trasteorann

4.  Eoraip níos sóisialta trí Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta a chur chun feidhme

CFRE:

4.1  feabhas a chur ar éifeachtacht margaí saothair agus ar rochtain ar fhostaíocht ar ardcháilíocht trí bhonneagar a fhorbairt

CSE:

4.1.1  an fhostaíocht a dhéanamh níos inrochtana do gach cuardaitheoir poist, go háirithe do dhaoine óga atá dífhostaithe agus daoine atá dífhostaithe go fadtéarmach, agus do dhaoine neamhghníomhacha, agus an fhéinfhostaíocht agus an geilleagar sóisialta a chur chun cinn;

4.1.2  Institiúidí agus seirbhísí an mhargaidh saothair a nuachóiriú chun riachtanais scileanna a mheasúnú agus iad a dhéanamh amach roimh ré agus chun cúnamh agus tacaíocht thráthúil shaincheaptha a áirithiú don chomhoiriúnú sa mhargadh saothair, d’aistrithe agus do shoghluaisteacht; [Leasú 391]

Creat um beartais straitéiseacha le haghaidh beartais ghníomhacha maidir leis an margadh saothair

Tá creat um beartais straitéiseacha le haghaidh beartais gníomhacha maidir leis an margadh saothair i bhfianaise na dTreoirlínte fostaíochta i bhfeidhm agus na nithe seo a leanas san áireamh ann:

1.  Socruithe chun próifíliú cuardaitheoirí poist agus measúnú ar a riachtanais a dhéanamh, le haghaidh conairí fiontraíochta san áireamh

2.  Eolas maidir le folúntais nua post agus deiseanna fostaíochta agus riachtanais na margaí saothair á gcur san áireamh.

3.  Socruithe lena áirithiú go bhfuil sé á cheapadh agus á chur chun feidhme, agus go ndéantar faireachán agus athbhreithniú air, i ndlúthchomhar leis na páirtithe leasmhara ábhartha

4.  Socruithe chun faireachán, meastóireacht agus athbhreithniú a dhéanamh ar bheartais ghníomhacha maidir leis an margadh saothair

5.  I gcás idirghabhálacha fostaíochta le haghaidh daoine óga, conairí spriocdhírithe atá bunaithe ar fhianaise le haghaidh daoine óga nach bhfuil i mbun fostaíochta, oideachais ná oiliúna, bearta for-rochtana san áireamh, agus bunaithe ar cheanglais cháilíochta a chuireann san áireamh critéir le haghaidh printíseachtaí agus socrúcháin oibre ar ardchaighdeán, go háirithe i gcomhthéacs chur chun feidhme na scéimeanna Ráthaíochta don Aos Óg

CFRE:

4.1  feabhas a chur ar éifeachtacht margaí saothair agus ar rochtain ar fhostaíocht ar ardcháilíocht trí bhonneagar a fhorbairt

CSE:

4.1.3  Rannpháirtíocht na mban sa mhargadh saothair, cothromaíocht níos fearr saoil agus oibre agus rochtain ar chúram leanaí san áireamh, timpeallacht oibre shláintiúil dhea-oiriúnaithe ina gcuirtear rioscaí sláinte san áireamh, oiriúnú oibrithe, fiontar agus fiontraithe d’athruithe agus an t-aosú gníomhach folláin a chur chun cinn; [Leasú 392]

Creat straitéiseach náisiúnta don chomhionannas idir fir agus mná

Tá creat náisiúnta um beartais straitéiseacha don chomhionannas idir fir agus mná i bhfeidhm a chuimsíonn na nithe seo a leanas:

1.  Dúshláin roimh chomhionannas idir fir agus mná a shainaithint bunaithe ar fhianaise

2.  Bearta chun dul i ngleic le bearnaí idir na hinscní san fhostaíocht, sa phá, sa tslándáil shóisialta agus sna pinsin, agus cothromaíocht oibre agus saoil a chur chun cinn, lena n-áirítear trí rochtain ar oideachas agus cúram na luath-óige a fheabhsú, maille le spriocanna [Leasú 393]

3.  Socruithe chun faireachán, meastóireacht agus athbhreithniú a dhéanamh ar an gcreat um beartais straitéiseacha agus ar mhodhanna bailithe sonraí

4.  Socruithe lena áirithiú go bhfuil sé á cheapadh agus á chur chun feidhme, agus go ndéantar faireachán agus athbhreithniú air, i ndlúthchomhar leis na comhpháirtithe sóisialta agus le heagraíochtaí ábhartha na sochaí sibhialta.

CFRE:

4.2  feabhas a chur ar rochtain ar sheirbhísí ionchuimsitheacha ar ardchaighdeán san oideachas, san oiliúint, agus san fhoghlaim ar feadh an tsaoil trí fhorbairt an bonneagair;

CSE:

4.2.1.  Feabhas a chur ar chórais oideachais agus oiliúna ó thaobh cáilíochta, cuimsitheachta agus éifeachtachta agus ábharthachta don mhargadh saothair chun tacú le sealbhú na gcroí-inniúlachtaí lena n-áirítear scileanna digiteacha agus chun éascú a dhéanamh ar an aistriú idir oideachas agus obair;

4.2.2.  Deiseanna don fhoghlaim ar feadh an tsaoil, go háirithe uas-sciliú agus athsciliú solúbtha do chách, agus foghlaim neamhfhoirmiúil agus fhoirmiúil, a chur chun cinn, lena n-áirítear trí aistrithe gairme beatha a éascú agus an tsoghluaisteacht ghairmiúil a chur chun cinn;

4.2.3  Rochtain chomhionann ar oideachas agus oiliúint ardcháilíochta chuimsitheach, agus críochnú oideachais agus oiliúna den saghas sin, a chur chun cinn, go háirithe do ghrúpaí atá faoi mhíbhuntáiste, ó chéim an oideachais agus an chúraim luath-óige go dtí céim an oideachais ghinearálta agus an ghairmoideachais go dtí céim an oideachais tríú leibhéal agus an oideachais agus na foghlama d’aosaigh, éascú soghluaisteachta foghlama do chách san áireamh; [Leasú 394]

Creat um beartais straitéiseacha don chóras oideachais agus oiliúna ar gach leibhéal.

Tá creat náisiúnta agus/nó réigiúnach um beartais straitéiseacha don chóras oideachais agus oiliúna i bhfeidhm, a chuimsíonn na nithe seo a leanas:

1.  Córais atá bunaithe ar fhianaise chun scileanna a thuar chomh maith le sásraí rianaithe iardain agus seirbhísí chun comhairle ardcháilíochta agus éifeachtach a chur ar fáil d’fhoghlaimeoirí de gach aois lena n-áirítear cineálacha cur chuige atá dírithe ar an bhfoghlaimeoir [Leasú 395]

2.  Bearta chun a áirithiú go mbeidh rochtain chomhionann ar oideachas agus oiliúint inacmhainne, ábhartha, neamhscartha agus ionchuimsitheach ar ardcháilíocht, go mbeifear rannpháirteach iontu sin agus go ndéanfar iad a chríochnú agus go bhfaighfear bun-inniúlachtaí ar gach leibhéal, an t-oideachas treasach san áireamh [Leasú 396]

3.  Sásra comhordúcháin thar gach leibhéal oideachais agus oiliúna, lena n-áirítear oideachas treasach agus soláthraithe foghlama seachfhoirmiúla agus neamhfhoirmiúla, agus sannadh soiléir freagrachtaí idir na comhlachtaí ábhartha náisiúnta agus/nó réigiúnacha [Leasú 397]

4.  Socruithe chun faireachán, meastóireacht agus athbhreithniú a dhéanamh ar an gcreat um beartais straitéiseacha

5.  Bearta chun díriú ar dhaoine fásta atá ar bheagán scileanna agus ar bheagán cáilíochtaí agus orthu sin a bhfuil cúlra socheacnamaíoch faoi mhíbhuntáiste acu, agus ar chonairí uas-scilithe

6.  Bearta chun tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí, oiliúnóirí agus baill foirne in institiúidí acadúla i ndáil le modhanna foghlama iomchuí agus measúnú agus bailíochtú a dhéanamh ar bhun-inniúlachtaí

7.  Bearta chun soghluaisteacht foghlaimeoirí agus ball foirne, agus comhar trasnáisiúnta soláthraithe oideachais agus oiliúna, a chur chun cinn, lena n‑áirítear trí thorthaí foghlama agus cáilíochtaí a aithint

CFRE:

4.3  lánpháirtiú socheacnamaíoch na bpobal imeallach, na ndídeanaithe agus na n-imirceach atá faoi chosaint idirnáisiúnta, agus na ngrúpaí faoi mhíbhuntáiste a mhéadú, trí bhíthin bearta comhtháite, lena n-áirítear seirbhísí tithíochta agus sóisialta;

CSE: [Leasú 398]

4.3.1.  Cuimsiú gníomhach lena n‑áirítear d'fhonn comhdheiseanna agus rannpháirtíocht ghníomhach a chur chun cinn a chothú agus infhostaitheacht a fheabhsú; [Leasú 399]

4.3.1a.   Imeascadh sóisialta daoine atá i mbaol bochtaineachta nó eisiaimh shóisialta a chur chun cinn, na daoine is díothaí agus leanaí san áireamh [Leasú 400]

Creat náisiúnta um beartais straitéiseacha don chuimsiú sóisialta agus do laghdú na bochtaineachta

Tá creat náisiúnta agus plean gníomhaíochta um beartais straitéiseacha don chuimsiú sóisialta do laghdú na bochtaineachta i bhfeidhm a chuimsíonn na nithe seo a leanas:

1.  fáthmheas atá bunaithe ar fhianaise ar bhochtaineacht agus ar an eisiamh sóisialta, lena n‑áirítear bochtaineacht leanaí, easpa dídine, idirdheighilt spásúil agus oideachasúil, rochtain theoranta ar sheirbhísí bunriachtanacha agus bonneagar bunriachtanach, agus riachtanais shonracha daoine leochaileacha

2.  Bearta chun idirdheighilt a chosc agus a chomhrac i ngach réimse, lena n-áirítear trí thacaíocht ioncaim leordhóthanach, cosaint shóisialta, margaí saothair uilechuimsitheacha agus rochtain ar sheirbhísí d’ardchaighdeán do dhaoine leordhóthanacha, imircigh agus dídeanaithe san áireamh, a sholáthar.

3.  Bearta don athrú aistriú ó chúram institiúideach go cúram teaghlachbhunaithe agus pobalbhunaithe atá bunaithe ar straitéis náisiúnta dí-institiúidithe agus ar phlean gníomhaíochta

4.  Socruithe lena áirithiú go bhfuil sé á cheapadh agus á chur chun feidhme, agus go ndéantar faireachán agus athbhreithniú air, i ndlúthchomhar leis na comhpháirtithe sóisialta agus le heagraíochtaí ábhartha na sochaí sibhialta [Leasú 401]

CSE:

4.3.2.  Imeascadh socheacnamaíoch náisiúnach tríú tíortha agus pobal imeallaithe, amhail na Romaigh, a chur chun cinn; [Leasú 402]

An Straitéis Náisiúnta maidir le Lánpháirtiú na Romach

Tá an Straitéis Náisiúnta maidir le lánpháirtiú na Romach i bhfeidhm a chuimsíonn na nithe seo a leanas:

1.  Bearta chun borradh a chur faoi lánpháirtiú na Romach, idirdheighilt a chosc agus fáil réidh le haon idirdheighilt atá ann, agus gné inscne agus staid na Romach óga á gcur san áireamh, agus bonnlíne agus garspriocanna agus spriocanna intomhaiste a shocrú

2.  Socruithe chun faireachán, meastóireacht agus athbhreithniú a dhéanamh ar na bearta ar son lánpháirtiú na Romach

3.  Socruithe chun cuimsiú na Romach a phríomhshruthú ar an leibhéal réigiúnach agus áitiúil

4.  Socruithe lena áirithiú go bhfuil sé á cheapadh agus á chur chun feidhme, agus go ndéantar faireachán agus athbhreithniú air, i ndlúthchomhar le sochaí shibhialta na Romach agus le gach páirtí leasmhar ábhartha eile, agus sin ar an leibhéal réigiúnach agus áitiúil freisin

CFRE:

4.4  An bonneagar a fhorbairt le rochtain chothrom ar chúram sláinte a áirithiú, cúram sláinte príomhúil san áireamh

CSE:

4.3.4.  Feabhas a chur ar rochtain chomhionann thráthúil ar sheirbhísí ardcháilíochta, inbhuanaithe agus inacmhainne; córais cosanta sóisialta a nuachóiriú, lena n-áirítear rochtain ar chosaint shóisialta a chur chun cinn; feabhas a chur ar inrochtaineacht, ar éifeachtacht agus ar athléimneacht córas sláinte; rochtain ar sheirbhísí cúraim fhadtéarmaigh a fheabhsú [Leasú 403]

Creat um beartais straitéiseacha don tsláinte.

Tá creat náisiúnta nó réigiúnach um beartais straitéiseacha don tsláinte i bhfeidhm ina bhfuil na nithe seo a leanas:

1.  Riachtanais sláinte agus cúraim fhadtéarmaigh a mhapáil, i dtéarmaí baill foirne leighis san áireamh, chun bearta inbhuanaithe agus comhordaithe a áirithiú

2.  Bearta chun éifeachtúlacht, inbhuanaitheacht, inrochtaineacht agus inacmhainneacht seirbhísí sláinte agus cúraim fhadtéarmaigh a áirithiú, lena n‑áirítear béim ar leith ar dhaoine atá fágtha ar lár ó na córais sláinte agus cúraim fhadtéarmaigh agus ar na daoine arb iad is deacra teacht orthu

3.  Bearta chun seirbhísí pobalbhunaithe a chur chun cinn, lena n‑áirítear cosc agus cúram sláinte príomhúil, cúram baile agus seirbhísí pobalbhunaithe, agus an t-aistriú ó chúram institiúideach go dtí cúram atá teaghlach-bhunaithe agus pobalbhunaithe

3a.   Bearta chun éifeachtúlacht, inbhuanaitheacht, inrochtaineacht agus inacmhainneacht na gcóras cosanta sóisialta a áirithiú [Leasú 404]

IARSCRÍBHINN V

Teimpléad le haghaidh cláir a fhaigheann tacaíocht ó CFRE (sprioc na hInfheistíochta le haghaidh post agus fáis), ó CSE+, ón gCiste Comhtháthaithe agus ó CEMI – Airteagal 16(3)

CCI

 

Teideal i mBéarla

[255 charachtar(56)]

Teideal sa teanga/sna teangacha náisiúnta

[255]

Leagan

 

An chéad bhliain

[4]

An bhliain dheireanach

[4]

Incháilithe ó

 

Incháilithe go dtí

 

Uimhir chinneadh an Choimisiúin

 

Dáta chinneadh an Choimisiúin

 

Uimhir chinneadh leasaitheach an Bhallstáit

 

Dáta theacht i bhfeidhm chinneadh leasaitheach an Bhallstáit

 

Aistriú nach bhfuil suntasach (Airt. 19.5)

Tá/Níl

Réigiúin NUTS arna gcumhdach ag an gclár (neamhbhainteach i gcás CEMI)

 

An Ciste lena mbaineann

[ ] CFRE

[ ] An Ciste Comhtháthaithe

[ ] CSE+

[ ] CEMI

1.  Straitéis an chláir: na príomhdhúshláin forbartha agus na príomhfhreagairtí beartais

Tagairt: Airteagal 17(3)(a)(i)-(vii) agus Airteagal 17(3)(b)

Réimse téacs [30 000]

I gcás sprioc na hInfheistíochta le haghaidh post agus fáis:

Tábla 1

Cuspóir beartais

Cuspóir shonrach nó tosaíocht thiomnaithe*

Réasúnú (achoimre)

 

 

[2 000 do gach cuspóir sonrach nó tosaíocht thiomnaithe]

*Tosaíochtaí tiomnaithe i gcomhréir le Rialachán CSE+

I gcás CEMI:

Tábla 1A

Cuspóir beartais

Tosaíocht

Anailís LLDB (do gach tosaíocht)

Réasúnú (achoimre)

 

 

Láidreachtaí

[10 000 in aghaidh na tosaíochta]

[20 000 in aghaidh na tosaíochta]

Laigí

[10 000 in aghaidh na tosaíochta]

Deiseanna

[10 000 in aghaidh na tosaíochta]

Bagairtí

[10 000 in aghaidh na tosaíochta]

Sainaithint riachtanas ar bhonn na hanailíse LLDB agus ag cur san áireamh na heilimintí a leagtar amach in Airteagal 6(6) de Rialachán CEMI

[10 000 in aghaidh na tosaíochta]

2.  Tosaíochtaí seachas cúnamh teicniúil

Tagairt: Airteagal 17(2) agus Airteagal 17(3)(c)

Tábla 1 T: Struchtúr an chláir*

ID

Teideal [300]

CT

An bunús don ríomh

Ciste

Catagóir réigiúin lena dtacaítear

Cuspóir Sonrach atá roghnaithe

1

Tosaíocht 1

Níl

 

CFRE

Níos forbartha

CS 1

Trasdul

Beagforbartha

CS 2

Is forimeallaí agus is teirce daonra

Níos forbartha

CS 3

2

Tosaíocht 2

Níl

 

CSE+

Níos forbartha

CS 4

Trasdul

Beagforbartha

CS 5

Is forimeallaí

3

Tosaíocht 3

Níl

 

CC

N/B

 

3

Cúnamh teicniúil tosaíochta

Is ea

 

 

 

N/B

..

Tosaíocht thiomnaithe Fostaíocht don aos óg

Níl

 

CSE+

 

 

 

Tosaíocht thiomnaithe – Ráthaíocht do Leanaí

Níl

 

CSE+

 

 

..

Tosaíocht thiomnaithe Moltaí tír-shonracha

Níl

 

CSE+

 

 

..

Tosaíocht thiomnaithe Gníomhaíochtaí nuálaíochta

Níl

 

CSE+

 

CS 8

 

Tosaíocht thiomnaithe Díth ábhartha

Níl

 

CSE+

 

CS 9

* Bainfear feidhm as an bhfaisnéis sa tábla seo mar ionchur teicniúil chun na réimsí agus táblaí eile sa teimpléad a réamhlíonadh i bhfoirm leictreonach. Neamhbhainteach i gcás CEMI. . [Leasú 405]

2.1  Teideal na tosaíochta [300] (ceann ar leith do gach tosaíocht)

[ ] Is tosaíocht í seo atá tiomnaithe do mholadh tír-shonrach ábhartha

[ ] Is tosaíocht í seo atá tiomnaithe don fhostaíocht le haghaidh daoine óga

[ ] Is tosaíocht í seo atá tiomnaithe don Ráthaíocht do Leanaí

[ ] Is tosaíocht í seo atá tiomnaithe do ghníomhaíochtaí nuálaíochta

[ ] Is tosaíocht í seo atá tiomnaithe don díth ábhartha

*Tábla is infheidhme maidir le tosaíochtaí CSE+.

** Má tá an marc seo leis, gach chuig roinn 2.1.2 [Leasú 406]

2.1.1.  Cuspóir sonrach(57) (sprioc na hInfheistíochta le haghaidh post agus fáis) nó Réimse tacaíochta (CEMI) – ceann ar leith le haghaidh gach cuspóir sonrach nó réimse tacaíochta atá roghnaithe, i gcás na dtosaíochtaí seachas cúnamh teicniúil [Leasú 407]

2.1.1.1  Idirghabhálacha na gCistí

Tagairt: Airteagal 17(3)(d)(i)(iii)(iv)(v)(vi);

Na cineálacha gníomhaíochtaí gaolmhara – Airteagal 17(3)(d)(i):

Réimse téacs [8 000]

Liosta de na hoibríochtaí atá beartaithe a mbaineann tábhacht straitéiseach leo – Airteagal 17(3)(d)(i):

Réimse téacs [2 000]

Na spriocghrúpaí príomha – Airteagal 17(3)(d)(iii):

Réimse téacs [1 000]

Críocha sonracha a bhfuiltear ag díriú orthu, lena n‑áirítear an úsáid atá beartaithe d'infheistíocht chríochach chomhtháite – Airteagal 17(3)(d)(iv)

Réimse téacs [2 000]

Na gníomhaíochtaí idir-réigiúnacha agus trasnáisiúnta – Airteagal 17(3)(d)(v)

Réimse téacs [2 000]

An úsáid atá beartaithe d'ionstraimí airgeadais – Airteagal 17(3)(d)(vi)

Réimse téacs [1 000]

2.1.1.2  Táscairí(58) [Leasú 408]

Tagairt: Airteagal 17(3)(d)(ii)

Tábla 2: Táscairí aschuir

Tosaíocht

Cuspóir sonrach (sprioc na hInfheistíochta le haghaidh post agus fáis) nó réimse tacaíochta (CEMI)

Ciste

Catagóir réigiúin

ID [5]

Táscaire [255]

Aonad tomhais

Garsprioc (2024)

Sprioc (2029)

Tábla 3: Táscaire toraidh

Tosaíocht

Cuspóir sonrach (sprioc na hInfheistíochta le haghaidh post agus fáis) nó réimse tacaíochta (CEMI)

Ciste

Catagóir réigiúin

ID [5]

Táscaire [255]

Aonad tomhais

Bonnlíne nó luach tagartha

An bhliain tagartha

Sprioc (2029)

Foinse na sonraí [200]

Barúlacha [200]

2.1.1.3  Miondealú táscach ar acmhainní an chláir (AE) de réir cineáil idirghabhála(59)(neamhbhainteach i gcás CEMI) [Leasú 409]

Tagairt: Airteagal 17(3)(d)(vii)

Tábla 4: Diminsean 1 – an réimse idirghabhála

Tosaíocht Uimh.

Ciste

Catagóir réigiúin

Cuspóir sonrach

Cód

Méid (EUR)

Tábla 5: Diminsean 2 – an cineál maoinithe

Tosaíocht Uimh.

Ciste

Catagóir réigiúin

Cuspóir sonrach

Cód

Méid (EUR)

Tábla 6: Diminsean 3 – an sásra soláthair chríochaigh agus an bhéim chríochach

Tosaíocht Uimh.

Ciste

Catagóir réigiúin

Cuspóir sonrach

Cód

Méid (EUR)

Tábla 7: Diminsean 6 – Téamaí tánaisteacha CSE+

Tosaíocht Uimh.

Ciste

Catagóir réigiúin

Cuspóir sonrach

Cód

Méid (EUR)

2.1.2  An cuspóir sonrach a dhíríonn ar an díth ábhartha

Tagairt: Airteagal 17(3); RFC

Cineálacha tacaíochta

Réimse téacs [2 000]

Na spriocghrúpaí príomha

Réimse téacs [2 000]

Tuairisc ar na scéimeanna náisiúnta nó réigiúnacha tacaíochta

Réimse téacs [2 000]

Critéir le haghaidh roghnú na n‑oibríochtaí(60)

Réimse téacs [4 000]

2.T. Tosaíocht an chúnaimh theicniúil

Tagairt: Airteagal 17(3)(i); Airteagal 29, Airteagal 30, Airteagal 31, Airteagal 89, RFC;

Tuairisc ar chúnamh teicniúil faoi íocaíochtaí ráta comhréidh – Airteagal 30

Réimse téacs [5 000]

Tuairisc ar chúnamh teicniúil faoi íocaíochtaí nach bhfuil nasctha le costais – Airteagal 31

Réimse téacs [3 000]

Tábla 8: Diminsean 1 – an réimse idirghabhála

Tosaíocht Uimh.

Ciste

Catagóir réigiúin

Cód

Méid (EUR)

Tábla 9: Diminsean 5 – Téamaí tánaisteacha CSE+

Tosaíocht Uimh.

Ciste

Catagóir réigiúin

Cód

Méid (EUR)

3.  Plean airgeadais

Tagairt: Airteagal 17(3)(f)(i)-(iii); Airteagal 106(1)-(3), Airteagal 10; Airteagal 21; RFC,

3.A Aistrithe agus ranníocaíochtaí(61)

Tagairt: Airteagal 10; Airteagal 21; RFC

[ ] Leasú ar chlár a bhaineann le hAirteagal 10, RFC (ranníocaíocht le InvestEU)

[ ] Leasú ar chlár a bhaineann le hAirteagal 21, RFC (aistrithe chuig ionstraimí atá faoi bhainistíocht dhíreach nó indíreach nó idir cistí atá faoi bainistíocht chomhroinnte)

Tábla 15: Ranníocaíocht le InvestEU*

 

Catagóir réigiún

Ionú 1

Ionú 2

Ionú 3

Ionú 4

Ionú 5

méid

 

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e))

CFRE

Níos forbartha

 

 

 

 

 

 

Beagforbartha

 

 

 

 

 

 

Trasdul

 

 

 

 

 

 

Na réigiúin is forimeallaí agus na réigiúin thuaisceartacha is teirce daonra

 

 

 

 

 

 

CSE+

Níos forbartha

 

 

 

 

 

 

Beagforbartha

 

 

 

 

 

 

Trasdul

 

 

 

 

 

 

Is forimeallaí

 

 

 

 

 

 

CC

 

 

 

 

 

 

 

CEMI

 

 

 

 

 

 

 

Iomlán

 

 

 

 

 

 

 

*Méideanna carnacha le haghaidh gach ranníocaíocht i rith na clárthréimhse.

Tábla 16: Aistrithe chuig ionstraimí atá faoi bainistíocht dhíreach nó indíreach*

Ciste

Catagóir réigiún

Ionstraim 1

Ionstraim 2

Ionstraim 3

Ionstraim 4

Ionstraim 5

Méid an aistrithe

 

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)

CFRE

Níos forbartha

 

 

 

 

 

 

Trasdul

 

 

 

 

 

 

Beagforbartha

 

 

 

 

 

 

Na réigiúin is forimeallaí agus na réigiúin thuaisceartacha is teirce daonra

 

 

 

 

 

 

CSE+

Níos forbartha

 

 

 

 

 

 

Trasdul

 

 

 

 

 

 

Beagforbartha

 

 

 

 

 

 

Is forimeallaí

 

 

 

 

 

 

CC

 

 

 

 

 

 

 

CEMI

 

 

 

 

 

 

 

Iomlán

 

 

 

 

 

 

 

*Méideanna carnacha le haghaidh gach aistriú i rith na clárthréimhse. [Leasú 411]

Tábla 17: Aistrithe idir cistí atá faoi bhainistíocht chomhroinnte

 

CFRE

CSE+

CC

CEMI

CTIL

CSI

IBTV

Iomlán

Níos forbartha

Trasdul

Beagforbartha

Na réigiúin is forimeallaí agus na réigiúin thuaisceartacha is teirce daonra

Níos forbartha

Trasdul

Beagforbartha

Is forimeallaí

CFRE

Níos forbartha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasdul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beagforbartha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na réigiúin is forimeallaí agus na réigiúin thuaisceartacha is teirce daonra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSE+

Níos forbartha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasdul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beagforbartha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is forimeallaí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iomlán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Méideanna carnacha le haghaidh gach aistriú i rith na clárthréimhse.

3.1  Leithreasuithe airgeadais de réir bliana

Tagairt: Airteagal 17(3)(f)(i)

Tábla 10: Leithreasuithe airgeadais de réir bliana

Ciste

Catagóir réigiúin

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Iomlán

CFRE

Beagforbartha

 

 

 

 

 

 

 

 

Níos forbartha

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasdul

 

 

 

 

 

 

 

 

Na réigiúin is forimeallaí agus na réigiúin thuaisceartacha is teirce daonra

 

 

 

 

 

 

 

 

Iomlán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSE+

Beagforbartha

 

 

 

 

 

 

 

 

Níos forbartha

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasdul

 

 

 

 

 

 

 

 

Is forimeallaí

 

 

 

 

 

 

 

 

Iomlán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An Ciste Comhtháthaithe

N/B

 

 

 

 

 

 

 

 

CEMI

N/B

 

 

 

 

 

 

 

 

Iomlán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  Leithreasuithe airgeadais iomlána de réir ciste agus cómhaoiniú náisiúnta(62) [Leasú 412]

Tagairt: Airteagal 17(3)(f)(ii), Airteagal 17(6)

I gcás sprioc na hInfheistíochta le haghaidh post agus fáis:

Tábla 11: Leithreasuithe airgeadais iomlána de réir ciste agus cómhaoiniú náisiúnta

Uimh. an chuspóra

beartais nó CT

Tosaíocht

An bonn chun tacaíocht AE (iomlán nó phoiblí) a ríomh

Ciste

Catagóir réigiúin*

Ranníocaíocht AE

Ranníocaíocht náisiúnta

Miondealú táscach ar an ranníocaíocht náisiúnta

Iomlán

Ráta cómhaoinithe

poiblí

príobháideach

 

 

 

 

(a)

(b)=(c)+(d)

(c)

(d)

(e)=(a)+(b)**

(f)=(a)/(e)**

 

Tosaíocht 1

Poib./Iom.

CFRE

Beagforbartha

 

 

 

 

 

 

Níos forbartha

 

 

 

 

 

 

Trasdul

 

 

 

 

 

 

Leithdháileadh speisialta le haghaidh na réigiúin is forimeallaí agus thuaisceartacha is teirce daonra

 

 

 

 

 

 

 

Tosaíocht 2

 

CSE+

Beagforbartha

 

 

 

 

 

 

Níos forbartha

 

 

 

 

 

 

Trasdul

 

 

 

 

 

 

Is forimeallaí

 

 

 

 

 

 

 

Tosaíocht 3

 

CC

 

 

 

 

 

 

 

CT

CT Airt. 29 RFC

 

CFRE nó CSE+ nó CC

 

 

 

 

 

 

 

 

CT Airt. 30 RFC

 

CFRE nó CSE+ nó CC

 

 

 

 

 

 

 

Iomlán CFRE

 

 

Níos forbartha

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasdul

 

 

 

 

 

 

 

 

Beagforbartha

 

 

 

 

 

 

 

 

Leithdháileadh speisialta le haghaidh na réigiúin is forimeallaí agus thuaisceartacha is teirce daonra

 

 

 

 

 

 

Iomlán CSE+

 

 

Níos forbartha

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasdul

 

 

 

 

 

 

 

 

Beagforbartha

 

 

 

 

 

 

 

 

Is forimeallaí

 

 

 

 

 

 

Iomlán CC

 

N/B

 

 

 

 

 

 

 

Móriomlán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Do CFRE: réigiúin bheagfhorbartha, trasdula, níos forbartha, agus, i gcás inarb infheidhme leithdháileadh speisialta le haghaidh na réigiúin is forimeallaí agus na réigiúin thuaisceartacha is teirce daonra. I gcás ESF+: réigiúin bheagfhorbartha, trasdula, níos forbartha, agus, i gcás inarb infheidhme, leithdháileadh breise le haghaidh na réigiúin is forimeallaí. I gcás CC: neamhbhainteach. I gcás cúnamh teicniúil, is ar an gciste a roghnaítear a bhíonn cur i bhfeidhm na gcatagóirí réigiún ag brath.

** I gcás inarb ábhartha do gach catagóir réigiún.

I gcás CEMI:

Tagairt: Airteagal 17(3)(f)(iii)

Tábla 11 A

Tosaíocht

An cineál réimse tacaíochta (ainmníocht leagtha amach sa Rialachán CEMI)

An bunús chun an

tacaíocht AE a ríomh

Ranníocaíocht AE

Poiblí náisiúnta

Iomlán

Ráta cómhaoinithe

Tosaíocht 1

1.1

Poiblí

 

 

 

 

1.2

Poiblí

 

 

 

 

1.3

Poiblí

 

 

 

 

1.4

Poiblí

 

 

 

 

1.5

Poiblí

 

 

 

 

Tosaíocht 2

2.1

Poiblí

 

 

 

 

Tosaíocht 3

3.1

Poiblí

 

 

 

 

Tosaíocht 4

4.1

Poiblí

 

 

 

 

Cúnamh teicniúil

5.1

Poiblí

 

 

 

 

4.  Coinníollacha cumasaithe

Tagairt: Airteagal 19(3)(h)

Tábla 12: Coinníollacha cumasaithe

Coinníollacha cumasaithe

Ciste

Cuspóir sonrach

(N/B i gcás CEMI)

Comhlíonadh an chritéir chumasaithe

Na critéir

Comhlíonadh na gcritéar

Tagairt do dhoiciméadú ábhartha

Réasúnú

 

 

 

Tá/Níl

Critéar 1

Tá/Níl

[500]

[1 000]

 

 

 

 

Critéar 2

Tá/Níl

 

 

5.  Údaráis an chláir

Tagairt: Airteagal 17(3)(j); Airteagal 65, Airteagal 78, RFC

Tábla 13: Údaráis an chláir

Údaráis an chláir

Ainm na hinstitiúide[500]

Ainm teagmhála [200]

Ríomhphost [200]

An t‑údarás bainistíochta

 

 

 

An t‑údarás iniúchóireachta

 

 

 

An comhlacht a fhaigheann íocaíochtaí ón gCoimisiún

 

 

 

6.  Comhpháirtíocht

Tagairt: Airteagal 17(3)(g)

Réimse téacs [10 000]

7.  Cumarsáid agus infheictheacht

Tagairt: Airteagal 17(3)(i) RFC, Airteagal 42(2) RFC

Réimse téacs [4 500]

8.  Úsáid a bhaint as costais aonaid, rátaí comhréidhe agus maoiniú nach bhfuil nasctha le costais

Tagairt: Airteagal 88 agus Airteagal 89, RFC

Tábla 14: Úsáid a bhaint as costais aonaid, rátaí comhréidhe agus maoiniú nach bhfuil nasctha le costais

Tabhairt le fios go mbainfear úsáid as Airteagal 88 agus Airteagal 89:*

Tosaíocht Uimh.

Ciste

Cuspóir sonrach (sprioc na hInfheistíochta le haghaidh post agus fáis) nó réimse tacaíochta (CEMI)

Úsáid a bhaint as aisíocaíocht ar chaiteachas incháilithe bunaithe ar chostais aonaid, cnapshuimeanna agus rátaí comhréidhe faoin tosaíocht i gcomhréir le hAirteagal 88, RFC

Tosaíocht 1

CFRE

CS 1

CS 2

Tosaíocht 2

CSE+

CS 3

CS 4

Tosaíocht 3

CC

CS 5

CS 6

Úsáid a bhaint as maoiniú nach bhfuil nasctha le costais i gcomhréir le hAirteagal 89, RFC

Tosaíocht 1

CFRE

CS 7

CS 8

Tosaíocht 2

CSE+

CS 9

CS 10

Tosaíocht 3

CC

CS 11

CS 12

* Déanfar an fhaisnéis iomlán a sholáthar i gcomhréir leis na samhlacha sna haguisíní a ghabhann le RFC.

AGUISÍNÍ

—  Aisíocaíocht ar chaiteachas incháilithe bunaithe ar chostais aonaid, cnapshuimeanna agus rátaí comhréidhe (Airteagal 88, RFC)

—  Maoiniú nach bhfuil nasctha le costais (Airteagal 89, RFC)

—  Plean gníomhaíochta CEMI don iascaireacht chósta ar mhionscála

—  Plean gníomhaíochta CEMI do gach réigiún is forimeallaí

Aguisín 1: Aisíocaíocht ar chaiteachas incháilithe ón gCoimisiún chuig an mBallstát bunaithe ar chostais aonaid, cnapshuimeanna agus rátaí comhréidhe

Teimpléad chun sonraí a chur isteach lena meas ag an gCoimisiún

(Airteagal 88)

An dáta a cuireadh isteach an togra

 

An leagan reatha

 

A.   Achoimre ar na príomheilimintí

Tosaíocht

Ciste

Cuspóir sonrach (sprioc na hInfheistíochta le haghaidh post agus fáis) nó réimse tacaíochta (CEMI)

Catagóir réigiúin

Cion measta de leithdháileadh airgeadais iomlán laistigh den tosaíocht a gcuirfear an rogha costais shimplithe i bhfeidhm ina leith i % (meastachán)

Cineál(acha) oibríochta

Ainm an táscaire chomhfhreagraigh/ainmneacha na dtáscairí comhfhreagracha

Aonad tomhais don táscaire

An cineál RCS (costais aonaid, cnapshuimeanna nó rátaí comhréidhe)

Scála caighdeánach na gcostas aonaid, cnapshuimeanna nó rátaí comhréidhe comhfhreagracha

(san airgeadra náisiúnta)

 

 

 

 

 

Cód

Tuairisc

Cód

Tuairisc

 

 

 

B.  Sonraí de réir cineál oibríochta (le comhlánú le haghaidh gach cineáil oibríochta)

An bhfuair an t‑údarás bainistíochta tacaíocht ó chuideachta sheachtrach chun na costais shimplithe thíos a leagan amach?

Má fuair, sonraigh cén chuideachta seachtrach Fuair/Ní bhfuair – Ainm na cuideachtaí seachtraí

Cineálacha oibríochta

1.1.  Tuairisc ar an gcineál oibríochta

 

1.2  Tosaíocht/cuspóir(í) sonrach(a) (sprioc na hInfheistíochta le haghaidh post agus fáis) nó réimse tacaíochta (CEMI) lena mbaineann

 

1.3  Ainm an táscaire(63)

 

1.4  An t‑aonad tomhais don táscaire

 

1.5  Scála caighdeánach na gcostas aonaid, cnapshuim nó ráta comhréidh

 

1.6  Méid

 

Catagóirí na gcostas arna gcumhdach ag costas aonaid, cnapshuim nó ráta comhréidh

 

1.8  An bhfuil gach caiteachas incháilithe don oibríocht á gcumhdach faoi na catagóirí costais seo? (Tá/Níl)

 

1.9  Modh(anna) coigeartaithe

 

1.10  Fíorú gur baineadh amach an t‑aonad tomhais

—  cén doiciméad/cé na doiciméid a úsáidfear le fíorú gur baineadh amach an t‑aonad tomhais?

—  déan cur síos ar a seiceálfar le linn fíoruithe bainistíochta (fíoruithe ar an láthair san áireamh), agus cé a dhéanfaidh sin.

—  cé na socruithe chun na sonraí/na doiciméid a bhailiú agus a stóráil a ndéantar cur síos orthu?

 

1.11  Dreasachtaí saobha nó fadhbanna féideartha arna gcruthú ag an táscaire seo, cén chaoi a bhféadfaí iad a mhaolú, agus cad é an leibhéal measta riosca

 

1.12  An méid iomlán (náisiúnta agus AE) a bhfuiltear ag súil leis a aisíocfar

 

C.  Scála caighdeánach na gcostas aonaid, cnapshuimeanna nó rátaí comhréidhe a ríomh

1.   Foinse na sonraí a úsáideadh chun scála caighdeánach na gcostas aonaid, cnapshuimeanna nó rátaí comhréidhe a ríomh (cé a rinne na sonraí a tháirgeadh, a bhailiú agus a thaifeadadh; cá bhfuil na sonraí stóráilte; scoithdhátaí; bailíochtú, etc.)

2.   Sonraigh cén fáth go bhfuil an modh agus ríomh atá bearta ábhartha don chineál oibríochta.

3.   Sonraigh an chaoi a ndearnadh na ríomhanna, ag cur san áireamh go háirithe aon toimhdí a rinneadh ó thaobh cáilíochta nó cainníochtaí de. I gcás inarb ábhartha, ba cheart fianaise agus tagarmharcanna staidrimh a úsáid agus iad a chur i gceangal leis an iarscríbhinn seo i bhformáid is féidir leis an gCoimisiún a úsáid.

4.  Mínigh an chaoi ar áirithigh tú nár cuireadh ach caiteachas incháilithe san áireamh agus scála caighdeánach na gcostas aonaid, cnapshuim nó ráta comhréidh á ríomh.

5.  Measúnú ón údarás/ó na húdaráis iniúchóireachta ar an modheolaíocht don ríomh agus na méideanna agus ar na socruithe chun fíorú, cáilíocht, bailiú agus stóráil na sonraí a áirithiú.

Aguisín 2: Maoiniú nach bhfuil nasctha le costais

Teimpléad chun sonraí a chur isteach lena meas ag an gCoimisiún

(Airteagal 89)

An dáta a cuireadh isteach an togra

 

An leagan reatha

 

A.   Achoimre ar na príomheilimintí

Tosaíocht

Ciste

Cuspóir sonrach (sprioc na hInfheistíochta le haghaidh post agus fáis) nó réimse tacaíochta (CEMI)

Catagóir réigiúin

Na méideanna arna gcumhdach ag an maoiniú nach bhfuil nasctha le costais

Cineál(acha) oibríochta

Coinníollacha atá le comhlíonadh/torthaí atá le baint amach

Ainm an táscaire chomhfhreagraigh/ainmneacha na dtáscairí comhfhreagracha

Aonad tomhais don táscaire

 

 

 

 

 

 

 

Cód

Tuairisc

 

An méid foriomlán arna chumhdach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  Sonraí de réir cineál oibríochta (le comhlánú le haghaidh gach cineáil oibríochta)

Cineálacha oibríochta

1.1.  Tuairisc ar an gcineál oibríochta

 

1.2  Tosaíocht/cuspóir(í) sonrach(a) (sprioc na hInfheistíochta le haghaidh post agus fáis) nó réimse tacaíochta (CEMI) lena mbaineann

 

1.3  Coinníollacha atá le comhlíonadh nó torthaí atá le baint amach

 

1.4  Spriocdháta chun na coinníollacha a chomhlíonadh nó do na torthaí atá le baint amach

 

1.5  Sainmhíniú ar tháscaire na dtáirgí insoláthartha

 

1.6  An t‑aonad tomhais do tháscaire na dtáirgí insoláthartha

 

1.7  Táirgí insoláthartha idirmheánacha (más infheidhme) a spreagfaidh aisíocaíocht ón gCoimisiún maille le sceideal do na haisíocaíochtaí

Táirgí insoláthartha idirmheánacha

Dáta

Méideanna

1.8  Méid iomlán (maoiniú AE agus maoiniú náisiúnta san áireamh)

 

1.9  Modh(anna) coigeartaithe

 

1.10  Fíorú gur baineadh amach an toradh nó an coinníoll (agus, i gcás inarb ábhartha, na táirgí insoláthartha idirmheánacha)

—  déan cur síos ar cén doiciméad/cé na doiciméid a úsáidfear le fíorú gur baineadh amach an toradh nó an coinníoll

—  déan cur síos ar a seiceálfar le linn fíoruithe bainistíochta (fíoruithe ar an láthair san áireamh), agus cé a dhéanfaidh sin.

—  déan cur síos ar na socruithe atá ann chun na sonraí/na doiciméid a bhailiú agus a stóráil

 

1.11  Socruithe chun an rian iniúchóireachta a áirithiú

Liostaigh an comhlacht/na comhlachtaí atá freagrach as na socruithe sin

 

Aguisín 3: Plean gníomhaíochta CEMI don iascaireacht chósta ar mhionscála

Teimpléad chun sonraí a chur isteach lena meas ag an gCoimisiún

An dáta a cuireadh isteach an togra

 

An leagan reatha

 

1.  Tuairisc ar an gcabhlach cois cósta ar mhionscála

Réimse téacs [5 000]

2.  Tuairisc ghinearálta ar an straitéis chun iascaireacht chósta ar mhionscála bhrabúsach inbhuanaithe a fhorbairt

Réimse téacs [5 000] agus méid táscach foriomlán CEMI arna sannadh

3.  Tuairisc ar na gníomhaíochtaí sonracha faoin straitéis chun iascaireacht chósta ar mhionscála bhrabúsach inbhuanaithe a fhorbairt

Tuairisc ar na príomhghníomhaíochtáí

Méid táscach CEMI arna leithdháileadh (EUR)

An acmhainneacht iascaireachta a choigeartú agus a bhainistiú

Réimse téacs [10 000]

 

Cleachtais iascaireachta inbhuanaithe ísealcharbóin atá athléimneach i gcoinne athrú na haeráide agus a dhéanann an damáiste is lú is féidir don chomhshaol a chur chun cinn Réimse téacs [10 000]

 

Atreisiú ar slabhra breisluacha na hearnála agus straitéisí margaíochta a chur chun cinn

Réimse téacs [10 000]

 

Scileanna, eolas, nuálaíocht agus fothú acmhainní a chur chun cinn

Réimse téacs [10 000]

 

Sláinte, sábháilteacht agus dálaí oibre ar bord soithí iascaireachta a fheabhsú

Réimse téacs [10 000]

 

Comhlíonadh níos fearr le ceanglais maidir le bailiú sonraí, inrianaitheacht, faireachán, rialú agus faireachas

Réimse téacs [10 000]

 

Rannpháirtíocht oibreoirí ar mhionscála i mbainistiú rannpháirteach an limistéir mhara, Limistéar Muirí faoi Chosaint agus limistéir Natura 2000 san áireamh

Réimse téacs [10 000]

 

Éagsúlú gníomhaíochtaí sa gheilleagar gorm inbhuanaithe níos leithne

Réimse téacs [10 000]

 

Comheagrú agus rannpháirtíocht oibreoirí ar mhionscála sa próiseas cinnteoireachta agus sa phróiseas comhairleach

Réimse téacs [10 000]

 

4.  I gcás inarb iomchuí, treoirlínte deonacha na hEagraíochta Bia agus Talmhaíochta a chur chun feidhm chun an t‑iascach ar mhionscála a chinntiú

Réimse téacs [10 000]

5.  I gcás inarb iomchuí, an plean réigiúnach le haghaidh iascach ar mhionscála ón gCoimisiún Iascaigh Ginearálta don Mheánmhuir a chur chun feidhme

Réimse téacs [10 000]

6.  Táscairí

Tábla 1: Táscairí aschuir

Teideal an táscaire aschuir

Aonad tomhais

Garsprioc (2024)

Sprioc (2029)

Tábla 2: Táscaire toraidh

Teideal an táscaire toraidh

Aonad tomhais

Bonnlíne

An bhliain tagartha

Sprioc (2029)

Aguisín 4: Plean gníomhaíochta CEMI do gach réigiún is forimeallaí

Teimpléad chun sonraí a chur isteach lena meas ag an gCoimisiún

An dáta a cuireadh isteach an togra

 

An leagan reatha

 

1.  Tuairisc ar an straitéis le haghaidh saothrú inbhuanaithe iascach agus forbairt ar an ngeilleagar gorm inbhuanaithe

Réimse téacs [30 000]

2.  Tuairisc ar na príomhghníomhaíochtaí atá beartaithe agus na hacmhainní airgeadais comhfhreagracha

Tuairisc ar na príomhghníomhaíochtáí

Méid CEMI arna leithdháileadh (EUR)

Tacaíocht struchtúrtha don earnáil iascaigh agus dobharshaothraithe faoi CEMI

Réimse téacs [10 000]

 

Cúiteamh as na costais bhreise faoi Airteagal 21 de CEMI

Réimse téacs [10 000]

 

Infheistíochtaí eile sa gheilleagar gorm inbhuanaithe is gá chun forbairt inbhuanaithe cois cósta a bhaint amach

Réimse téacs [10 000]

 

3.  Tuairisc ar na sineirgíochtaí le foinsí eile cistithe ón Aontas

Réimse téacs [10 000]

4.  Tuairisc ar na sineirgíochtaí leis an bplean gníomhaíochta don iascaireacht chósta ar mhionscála

Réimse téacs [10 000]

IARSCRÍBHINN VI

Teimpléad do chlár faoi CTIL, faoi CSI agus faoi IBTV – Airteagal 16(3)

Uimhir CCI

 

Teideal i mBéarla

[255 charachtar(64)]

Teideal sa teanga náisiúnta

[255]

Leagan

 

An Chéad Bhliain

[4]

An Bhliain Dheireanach

[4]

Incháilithe ó

 

Incháilithe go dtí

 

Uimhir Chinneadh an Choimisiúin

 

Dáta Chinneadh an Choimisiúin

 

Uimhir chinneadh leasaitheach an Bhallstáit

 

Dáta theacht i bhfeidhm chinneadh leasaitheach an Bhallstáit

 

1.  Straitéis an chláir: na príomhdhúshláin agus na príomhfhreagairtí beartais

Tagairt: Airteagal 17(3)(a)(i)-(v) agus (vii) agus Airteagal 17(3)(b)

Sa roinn seo tugtar míniú ar an gcaoi a rachaidh an clár i ngleic leis na príomhdhúshláin a aithníodh sa Chomhaontú Comhpháirtíochta, tugtar achoimre ar na dúshláin a aithníodh ar an leibhéal náisiúnta bunaithe ar mheasúnuithe ar riachtanais agus/nó straitéisí áitiúla, réigiúnach agus náisiúnta. Tugtar forléargas ann ar staid an chur chun feidhme ar acquis AE ábhartha agus ar an dul chun cinn a rinneadh i dtaca le pleananna gníomhaíochtaí AE, agus déantar cur síos ann ar an gcaoi a dtacóidh an Ciste lena bhforbairt feadh na clárthréimhse.

Réimse téacs [15 000]

2.  Cuspóirí sonracha (ceann ar leith do gach cuspóir sonrach seachas cúnamh teicniúil)

Tagairt: Airteagal 17(2) agus Airteagal 17(4)

2.1.  Teideal an chuspóir shonraigh [300]

2.1.1.  Tuairisc ar chuspóir sonrach

Sa roinn seo déantar cur síos, le haghaidh gach cuspóir sonrach, ar an staid tosaigh agus na príomhdhúshláin agus moltar freagairtí a dtacófar leo leis an gCiste. Tá cur síos ann ar cé na cuspóirí oibríochtúla a dtugtar aghaidh orthu le tacaíocht ón gCiste; tugtar liosta táscach gníomhaíochtaí ann laistigh de raon feidhm Airteagal 3 agus Airteagal 4 de na Rialacháin CTIL, CSI nó IBTV.

Go háirithe: I gcás tacaíocht oibríochtúil, tugtar réasúnú i gcomhréir le hAirteagal 17 de Rialachán CSI, Airteagal 17 agus Airteagal 18 de Rialachán IBTV nó Airteagal 20 de Rialachán CTIL. Tá liosta táscach ann de na tairbhithe maille lena bhfreagrachtaí reachtúla, na príomhchúraimí a gheobhaidh tacaíocht agus líon táscach ball foirne a gheobhaidh tacaíocht do gach tairbhí agus do gach cúraim. I gcás CSI, tá cur síos le déanamh ar thacaíocht oibríochtúil faoi phointe 4 den teimpléad.

I gcás gníomhaíochtaí sonracha, déantar cur síos ann ar an gcaoi a ndéanfar an ghníomhaíocht agus tugtar réasúnú ann don mhéid arna leithdháileadh. Ina theannta sin, i gcás gníomhaíochtaí sonracha comhpháirteacha, tugann an Ballstát ceannais liosta de na Ballstáit rannpháirteacha, lena n‑áirítear a ról agus, más infheidhme, a ranníocaíocht airgeadais.

I gcás cúnamh éigeandála, déantar cur síos ann ar an gcaoi a ndéanfar an ghníomhaíocht agus tugtar réasúnú ann don mhéid arna leithdháileadh.

Úsáid bhearta na n‑ionstraimí airgeadais, más infheidhme.

CTIL amháin: cuirfear athlonnú agus dlúthpháirtíocht i láthair ar leithligh.

Réimse téacs [16 000 carachtar]

2.1.2  Táscairí

Tábla 1: Táscairí aschuir

Cuspóir sonrach

ID [5]

Táscaire [255]

Aonad tomhais

Garsprioc (2024)

Sprioc (2029)

Tábla 2: Táscaire toraidh

Cuspóir sonrach

ID [5]

Táscaire [255]

Aonad tomhais

Bonnlíne nó luach tagartha

An bhliain tagartha

Sprioc (2029)

Foinse na sonraí [200]

Barúlacha [200]

2.1.3  Miondealú táscach ar acmhainní an chláir (AE) de réir cineáil idirghabhála

Tagairt: Airteagal 17(5) agus Airteagal 10(16) de Rialachán IBTV nó Airteagal 10(9) de Rialachán CSI nó Airteagal 10(8) de Rialachán CTIL

Tábla 3

Cuspóir sonrach

Cineál idirghabhála

Cód

Méid táscach (Euro)

1.1.  Tacaíocht oibríochtúil (CSI amháin)

Níl an roinn seo infheidhme ach maidir le cláir a fhaigheann tacaíocht ó CSI agus tugann sé údar dá úsáid i gcomhréir le hAirteagal 17 de Rialachán CSI. Tá liosta táscach ann de na tairbhithe maille lena bhfreagrachtaí reachtúla, na príomhchúraimí a gheobhaidh tacaíocht agus líon táscach ball foirne a gheobhaidh tacaíocht do gach tairbhí agus do gach cúraim. Féach freisin pointe 2.1.1 thuas

Réimse téacs [5 000]

Tábla 4

Cineál idirghabhála

Cód

Méid táscach (Euro)

1.2.  Cúnamh teicniúil

Tagairt: Airteagal 17(3)(i); Airteagal 30, RFC; Airteagal 31, RFC; Airteagal 89, RFC;

Réimse téacs [5 000] (Cúnamh teicniúil faoi íocaíochtaí ráta comhréidh)

Réimse téacs [3 000] (Cúnamh teicniúil faoi íocaíochtaí nach bhfuil nasctha le costais)

Tábla 5

Cineál idirghabhála

Cód

Méid táscach (Euro)

3.  Plean airgeadais

Tagairt: Airteagal 17(3)(f)

3.1.  Leithreasuithe airgeadais de réir bliana

Tábla 6

Ciste

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Iomlán

3.2  Leithreasuithe airgeadais iomlána ón gCiste agus cómhaoiniú náisiúnta

Tagairt: Airteagal 17(3)(f)(i)-(ii);

Tábla 7

Cuspóir sonrach

An cineál gníomhaíochta

An bonn chun tacaíocht AE (iomlán nó phoiblí) a ríomh

Ranníocaíocht AE (a)

Ranníocaíocht náisiúnta (b)=(c)+(d)

Miondealú táscach ar an ranníocaíocht náisiúnta

Iomlán

e=(a)+(b)

An ráta cómhaoinithe (f)=(a)/(e)

poiblí (c)

príobháideach (d)

Cuspóir sonrach 1

Cineál gníomhaíochta Uimh. 1 [Tagairt d’Airteagal 8(1) de Rialachán CTIL/CSI/IBTV]

 

 

 

 

 

 

 

 

Cineál gníomhaíochta Uimh. 2 [Tagairt d’Airteagal 8(2) de Rialachán CTIL/CSI/IBTV]

 

 

 

 

 

 

 

 

Cineál gníomhaíochta Uimh. 3 [Tagairt d’Airteagal 8(3) agus 8(4) de Rialachán CTIL/CSI/IBTV]

 

 

 

 

 

 

 

 

Cineál gníomhaíochta Uimh. 4 [Tagairt d’Airteagal 14 agus d’Airteagal 15 de Rialachán CTIL]

 

 

 

 

 

 

 

Iomlán do CS 1

 

 

 

 

 

 

 

 

CS 2

Cineál gníomhaíochta Uimh. 1 [Tagairt d’Airteagal 8(1) de Rialachán CTIL/CSI/IBTV]

 

 

 

 

 

 

 

 

Cineál gníomhaíochta Uimh. 2 [Tagairt d’Airteagal 8(2) de Rialachán CTIL/CSI/IBTV]

 

 

 

 

 

 

 

 

Cineál gníomhaíochta Uimh. 3 [Tagairt d’Airteagal 8(3) agus 8(4) de Rialachán CTIL/CSI/IBTV]

 

 

 

 

 

 

 

Iomlán do CS 2

 

 

 

 

 

 

 

 

CS 3

Cineál gníomhaíochta Uimh. 1 [Tagairt d’Airteagal 8(1) de Rialachán CTIL/CSI/IBTV]

 

 

 

 

 

 

 

 

Cineál gníomhaíochta Uimh. 2 [Tagairt d’Airteagal 8(2) de Rialachán CTIL/CSI/IBTV]

 

 

 

 

 

 

 

 

Cineál gníomhaíochta Uimh. 3 [Tagairt d’Airteagal 8(3) agus 8(4) de Rialachán CTIL/CSI/IBTV]

 

 

 

 

 

 

 

Iomlán do CS 3

 

 

 

 

 

 

 

 

CT (Airt. 30 RFC)

 

 

 

 

 

 

 

 

CT (Airt. 31 RFC)

 

 

 

 

 

 

 

 

Móriomlán

 

 

 

 

 

 

 

 

Tábla 8 [CTIL amháin]

Líon na ndaoine sa bhliain

Catagóir

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Athlonnú

 

 

 

 

 

 

 

Ligean isteach ar fhoras daonnúil

 

 

 

 

 

 

 

[catagóirí eile]

 

 

 

 

 

 

 

4.  Coinníollacha cumasaithe

Tagairt: Airteagal 17(3)(h)

Tábla 9

An coinníoll cumasaithe

Comhlíonadh an chritéir chumasaithe

Na critéir

Comhlíonadh na gcritéar

Tagairt do dhoiciméadú ábhartha

Réasúnú

 

 

Critéar 1

Tá/Níl

[500]

[1000]

 

 

Critéar 2

 

 

 

5.  Údaráis an chláir

Tagairt: Airteagal 17(3)(j); Airteagal 65 agus Airteagal 78, RFC

Tábla 10

Ainm na hinstitiúide[500]

Ainm teagmhála agus post [200]

Ríomhphost [200]

An t‑údarás bainistíochta

 

 

 

An t‑údarás iniúchóireachta

 

 

 

Comhlacht a fhaigheann íocaíochtaí ón gCoimisiún

 

 

 

6.  Comhpháirtíocht

Tagairt: Airteagal 17(3)(g);

réimse téacs [10 000]

7.  Cumarsáid agus infheictheacht

Tagairt: Airteagal 17(3)(i) RFC, Airteagal 42(2)

Réimse téacs [4 500]

8.  Úsáid a bhaint as costais aonaid, rátaí comhréidhe agus maoiniú nach bhfuil nasctha le costais

Tagairt: Airteagal 88 agus Airteagal 89, RFC

Tabhairt le fios go mbainfear úsáid as Airteagal 88 agus Airteagal 89*:

Cuspóir sonrach

Úsáid a bhaint as aisíocaíocht ar chaiteachas incháilithe bunaithe ar chostais aonaid, cnapshuimeanna agus rátaí comhréidhe faoin tosaíocht i gcomhréir le hAirteagal 88, RFC

 

Úsáid a bhaint as maoiniú nach bhfuil nasctha le costais i gcomhréir le hAirteagal 89, RFC

 

* Déanfar an fhaisnéis iomlán a sholáthar i gcomhréir leis na samhlacha sna haguisíní.

AGUISÍNÍ

—  Aisíocaíocht ar chaiteachas incháilithe bunaithe ar chostais aonaid, cnapshuimeanna agus rátaí comhréidhe (Airteagal 88, RFC)

—  Maoiniú nach bhfuil nasctha le costais (Airteagal 89, RFC)

Aguisín 1: Aisíocaíocht ar chaiteachas incháilithe ón gCoimisiún chuig an mBallstát bunaithe ar chostais aonaid, cnapshuimeanna agus rátaí comhréidhe

Teimpléad chun sonraí a chur isteach lena meas ag an gCoimisiún

(Airteagal 88)

An dáta a cuireadh isteach an togra

 

An leagan reatha

 

A.   Achoimre ar na príomheilimintí

Tosaíocht

Ciste

Cion measta de leithdháileadh airgeadais iomlán laistigh den tosaíocht a gcuirfear an rogha costais shimplithe i bhfeidhm ina leith i % (meastachán)

Cineál(acha) oibríochta

Ainm an táscaire chomhfhreagraigh/ainmneacha na dtáscairí comhfhreagracha

Aonad tomhais don táscaire

An cineál RCS (costais aonaid, cnapshuimeanna nó rátaí comhréidhe)

Scála caighdeánach na gcostas aonaid, cnapshuimeanna nó rátaí comhréidhe comhfhreagracha

 

 

 

Cód

Tuairisc

Cód

Tuairisc

 

 

 

B.  Sonraí de réir cineál oibríochta (le comhlánú le haghaidh gach cineáil oibríochta)

An bhfuair an t‑údarás bainistíochta tacaíocht ó chuideachta sheachtrach chun na costais shimplithe thíos a leagan amach?

Má fuair, sonraigh cén chuideachta seachtrach Fuair/Ní bhfuair – Ainm na cuideachtaí seachtraí

Cineálacha oibríochta

1.1.  Tuairisc ar an gcineál oibríochta

 

1.2  Tosaíocht/cuspóir(í) sonrach(a) (sprioc na hInfheistíochta le haghaidh post agus fáis) nó réimse tacaíochta (CEMI) lena mbaineann

 

1.3  Ainm an táscaire(65)

 

1.4  An t‑aonad tomhais don táscaire

 

1.5  Scála caighdeánach na gcostas aonaid, cnapshuim nó ráta comhréidh

 

1.6  Méid

 

Catagóirí na gcostas arna gcumhdach ag costas aonaid, cnapshuim nó ráta comhréidh

 

1.8  An bhfuil gach caiteachas incháilithe don oibríocht á gcumhdach faoi na catagóirí costais seo? (Tá/Níl)

 

1.9  Modh(anna) coigeartaithe

 

1.10  Fíorú gur baineadh amach an t‑aonad tomhais

—  déan cur síos ar cén doiciméad/cé na doiciméid a úsáidfear le fíorú gur baineadh amach an t‑aonad tomhais

—  déan cur síos ar a seiceálfar le linn fíoruithe bainistíochta (fíoruithe ar an láthair san áireamh), agus cé a dhéanfaidh sin

—  déan cur síos ar na socruithe atá ann chun na sonraí/na doiciméid a bhailiú agus a stóráil

 

1.11  Dreasachtaí saobha nó fadhbanna féideartha arna gcruthú ag an táscaire seo, cén chaoi a bhféadfaí iad a mhaolú, agus cad é an leibhéal measta riosca

 

1.12  An méid iomlán (náisiúnta agus AE) a bhfuiltear ag súil leis a aisíocfar

 

C.  Scála caighdeánach na gcostas aonaid, cnapshuimeanna nó rátaí comhréidhe a ríomh

1.   Foinse na sonraí a úsáideadh chun scála caighdeánach na gcostas aonaid, cnapshuimeanna nó rátaí comhréidhe a ríomh (cé a rinne na sonraí a tháirgeadh, a bhailiú agus a thaifeadadh; cá bhfuil na sonraí stóráilte; scoithdhátaí; bailíochtú, etc.)

2.   Sonraigh cén fáth go bhfuil an modh agus ríomh atá bearta ábhartha don chineál oibríochta:

3.   Sonraigh an chaoi a ndearnadh na ríomhanna, ag cur san áireamh go háirithe aon toimhdí a rinneadh ó thaobh cáilíochta nó cainníochtaí de. I gcás inarb ábhartha, ba cheart fianaise agus tagarmharcanna staidrimh a úsáid agus iad a chur i gceangal leis an iarscríbhinn seo i bhformáid is féidir leis an gCoimisiún a úsáid.

4.  Mínigh an chaoi ar áirithigh tú nár cuireadh ach caiteachas incháilithe san áireamh agus scála caighdeánach na gcostas aonaid, cnapshuim nó ráta comhréidh á ríomh.

5.  Measúnú ón údarás/ó na húdaráis iniúchóireachta ar an modheolaíocht don ríomh agus na méideanna agus ar na socruithe chun fíorú, cáilíocht, bailiú agus stóráil na sonraí a áirithiú.

Aguisín 2: Maoiniú nach bhfuil nasctha le costais

Teimpléad chun sonraí a chur isteach lena meas ag an gCoimisiún

(Airteagal 89)

An dáta a cuireadh isteach an togra

 

An leagan reatha

 

A.   Achoimre ar na príomheilimintí

Tosaíocht

Ciste

Na méideanna arna gcumhdach ag an maoiniú nach bhfuil nasctha le costais

Cineál(acha) oibríochta

Coinníollacha atá le comhlíonadh/torthaí atá le baint amach

Ainm an táscaire chomhfhreagraigh/ainmneacha na dtáscairí comhfhreagracha

Aonad tomhais don táscaire

 

 

 

 

 

Cód

Tuairisc

 

An méid foriomlán arna chumhdach

 

 

 

 

 

 

 

B.  Sonraí de réir cineál oibríochta (le comhlánú le haghaidh gach cineáil oibríochta)

Cineálacha oibríochta

1.1.  Tuairisc ar an gcineál oibríochta

 

1.2  Tosaíocht/cuspóir(í) sonrach(a) lena mbaineann

 

1.3  Coinníollacha atá le comhlíonadh nó torthaí atá le baint amach

 

1.4  Spriocdháta chun na coinníollacha a chomhlíonadh nó do na torthaí atá le baint amach

 

1.5  Sainmhíniú ar tháscaire na dtáirgí insoláthartha

 

1.6  An t‑aonad tomhais do tháscaire na dtáirgí insoláthartha

 

1.7  Táirgí insoláthartha idirmheánacha (más infheidhme) a spreagfaidh aisíocaíocht ón gCoimisiún maille le sceideal do na haisíocaíochtaí

Táirgí insoláthartha idirmheánacha

Dáta

Méideanna

1.8  Méid iomlán (maoiniú AE agus maoiniú náisiúnta san áireamh)

 

1.9  Modh(anna) coigeartaithe

 

1.10  Fíorú gur baineadh amach an toradh nó an coinníoll (agus, i gcás inarb ábhartha, na táirgí insoláthartha idirmheánacha)

—  cén doiciméad/cé na doiciméid a úsáidfear le fíorú gur baineadh amach an toradh nó an coinníoll

—  déan cur síos ar a seiceálfar le linn fíoruithe bainistíochta (fíoruithe ar an láthair san áireamh), agus cé a dhéanfaidh sin.

—  cé na socruithe chun na sonraí/na doiciméid a bhailiú agus a stóráil a ndéantar cur síos orthu?

 

1.11  Socruithe chun an rian iniúchóireachta a áirithiú

Liostaigh an comhlacht/na comhlachtaí atá freagrach as na socruithe sin

 

IARSCRÍBHINN VII

Teimpléad le haghaidh tarchur sonraí – Airteagal 37 agus Airteagal 68(1)(g)(66)

TÁBLA 1: Faisnéis airgeadais ar leibhéal na tosaíochta agus ar leibhéal an chláir (Airteagal 37(2)(a))

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

Leithreasuithe airgeadais na tosaíochta bunaithe ar an gclár

Sonraí carnach faoi dhul chun cinn airgeadais an chláir

Tosaíocht

Cuspóir sonrach

Ciste

Catagóir réigiúin

An bonn chun ranníocaíocht an Aontais a ríomh*

(Ranníocaíocht iomlán nó ranníocaíocht phoiblí)

An leithreasú iomlán

(EUR)

Ráta cómhaoinithe

(%)

Costais incháilithe iomlán na n‑oibríochtaí arna roghnú don tacaíocht (EUR)

An ranníocaíocht ó na cistí le hoibríochtaí arna roghnú le tacaíocht a fháil (EUR)

Cion den leithdháileadh iomlán arna chumhdach leis na hoibríochtaí roghnaithe

[colún 7/colún 5x 100]

Méid iomlán an chaiteachais incháilithe arna thabhú ag tairbhithe agus arna íoc in oibríochtaí cur chun feidhme

Cion den leithdháileadh iomlán arna chumhdach agus caiteachas incháilithe arna thabhú ag tairbhithe agus arna íoc in oibríochtaí cur chun feidhme (%)

[colún 10/colún 5x100]

Líon na n‑oibríochtaí arna roghnú

 

 

 

Ríomh

 

Ríomh

 

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='N’ input='G'>

<type='P’ input='G'>

<type='Cu' input='M'>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input='M'>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input='M'>

Tosaíocht 1

CS 1

CFRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tosaíocht 2

CS 2

CSE+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tosaíocht 3

CS 3

An Ciste Comhtháthaithe

N/B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iomlán

 

CFRE

Beagforbartha

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Iomlán

 

CFRE

Trasdul

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Iomlán

 

CFRE

Níos forbartha

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Iomlán

 

CFRE

Leithdháileadh speisialta le haghaidh na réigiúin is forimeallaí nó na réigiúin thuaisceartacha is teirce daonra

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Iomlán

 

CSE

Beagforbartha

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Iomlán

 

CSE

Trasdul

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Iomlán

 

CSE

Níos forbartha

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Iomlán

 

CSE

Leithdháileadh speisialta do na réigiúin is forimeallaí

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Iomlán

 

An Ciste Comhtháthaithe

N/B

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Móriomlán

 

Gach Ciste

 

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='N' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

TÁBLA 2: Miondealú ar na sonraí airgeadais carnacha de réir cineáil idirghabhála (Airteagal 37(2)(a))

Tosaíocht

Cuspóir sonrach

Tréithe den chaiteachas

Catagóiriú de réir diminsin

Sonraí airgeadais

 

 

Ciste

Catagóir réigiúin

1

Réimse idirghabhála

2

Cineál maoinithe

3

An diminsean ‘soláthar críochach’

4

An diminsean ‘gníomhaíocht eacnamaíoch’

5

Diminsean an tsuímh

6

Téama Tánaisteach CSE+

7

Diminsean na macrairéigiún agus na n‑imchuacha farraige

Costais incháilithe iomlán na n‑oibríochtaí arna roghnú don tacaíocht (EUR)

Méid iomlán an chaiteachais incháilithe arna thabhú ag tairbhithe agus arna íoc in oibríochtaí cur chun feidhme

Líon na n‑oibríochtaí arna roghnú

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input=M'>

<type='N' input=M'>

TÁBLA 3: Táscairí aschuir coiteanna agus clár-shonracha i gcás CFRE agus an Ciste Comhtháthaithe (Airteagal 37(2)(b))

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Sonraí maidir le táscairí aschuir ón gclár oibríochtúil

[bainte as Tábla 2 den chlár oibríochtúil]

Dul chun cinn i dtaobh na dtáscairí aschuir go dtí seo

Tosaíocht

Cuspóir sonrach

Ciste

Catagóir réigiúin

ID

Ainm an táscaire

Miondealú an táscaire(67)

(agus den mhéid sin:)

Aonad tomhais

Garsprioc (2024)

Sprioc 2029

Réamhaisnéis go dtí seo

[ll/mm/bb]

Bainte amach go dtí seo

[ll/mm/bb]

Bunaithe ar na treoirlínte ón gCoimisiún (Tá/Níl)

Barúlacha

<type='S’ input='G'>(68)

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='N’ input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='C' input='S'>

<type='S' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÁBLA 4: Tuarastail na mball foirne arna maoiniú ag CFRE agus ag an gCiste Comhtháthaithe ar leibhéal an chláir (Airteagal 37(2)(b))

Ciste

ID

Ainm an táscaire

Aonad tomhais

Luach bliantúil atá bainte amach go dtí seo [ll/mm/bb]

Bunaithe ar na treoirlínte ón gCoimisiún (Tá/Níl)

Barúlacha

2021

2029

<type='S' input='M'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='C' input='S'>

<type='S' input='M'>

 

RCO xx

Baill foirne arna maoiniú ag an gCiste

FTE

 

 

 

 

 

TÁBLA 5: Iltacaíocht le fiontair i gcás CFRE agus an Ciste Comhtháthaithe ar leibhéal an chláir (Airteagal 37(2)(b))

ID

Ainm an táscaire

Miondealú an táscaire

(agus den mhéid sin:)

Líon na bhfiontar gan an iltacaíocht ó

[ll/mm/bb]

Bunaithe ar na treoirlínte ón gCoimisiún (Tá/Níl)

Barúlacha

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='C' input='S'>

<type='S' input='M'>

RCO 01

Fiontair a dtacaítear leo

Micrifhiontair

 

 

 

RCO 01

Fiontair a dtacaítear leo

Beaga

 

 

 

RCO 01

Fiontair a dtacaítear leo

Meánmhéide

 

 

 

RCO 01

Fiontair a dtacaítear leo

Móra

 

 

 

RCO 01

Fiontair a dtacaítear leo

Iomlán

<type='N' input='G'>

 

 

TÁBLA 6: Táscairí toraidh coiteanna agus clár-shonracha i gcás CFRE agus an Ciste Comhtháthaithe (Airteagal 37(2)(b))

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Sonraí faoi na táscairí toraidh ón gclár oibríochtúil [bainte as Tábla 3 den chlár oibríochtúil]

Dul chun cinn ó thaobh na dtáscairí toraidh go dtí seo

Tosaíocht

Cuspóir sonrach

Ciste

Catagóir réigiúin

ID

Ainm an táscaire

Miondealú an táscaire(69)

(agus den mhéid sin:)

Aonad tomhais

Bonnlíne sa chlár

Sprioc 2029

Bonnlíne nuashonraithe [ll/mm/bb]

Luach go dtí seo [ll/mm/bb]

Bunaithe ar na treoirlínte ón gCoimisiún (Tá/Níl)

Barúlacha

Réamhaisnéis

Críochnaithe

Réamhaisnéis

Bainte amach

<type='S’ input='G'>(70)

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='N’ input='G'>

<type='N’ input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='C' input='S'>

<type='S' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÁBLA 7: Réamh-mheastachán ar an méid a mbeidh sé beartaithe ag an mBallstát iarratais ar íocaíocht a chur isteach ina leith, le haghaidh na bliana féilire reatha agus na bliana féilire ina dhiaidh sin (Airteagal 68(1)(g))

Do gach clár, le líonadh isteach de réir Ciste agus de réir catagóir réigiún, i gcás inarb iomchuí

Ciste

Catagóir réigiúin

Ranníocaíocht an Aontais

[an bhliain féilire reatha]

[an bhliain airgeadais ina dhiaidh sin]

Eanáir – Deireadh Fómhair

Samhain – Nollaig

Eanáir – Nollaig

CFRE

Réigiúin bheagfhorbartha

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Réigiúin trasdula

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Réigiúin níos forbartha

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Na réigiúin is forimeallaí agus na réigiúin thuaisceartacha is teirce daonra(71)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

CCE

 

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

CSE

Réigiúin bheagfhorbartha

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Réigiúin trasdula

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Réigiúin níos forbartha

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Na réigiúin is forimeallaí(72)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

An Ciste Comhtháthaithe

 

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

CEMI

 

 

 

 

CTIL

 

 

 

 

CSI

 

 

 

 

IBTV

 

 

 

 

TÁBLA 8: Sonraí faoi ionstraimí airgeadais (Airteagal 37(3))

Tosaíocht

Tréithe den chaiteachas

Caiteachas incháilithe de réir táirge

An méid acmhainní príobháideacha agus poiblí arna n‑úsáid le cois na gCistí

Méid na gcostas bainistíochta agus na dtáillí arna ndearbhú mar chaiteachas incháilithe

Ús arna ghiniúint agus gnóthachain eile arna nginiúint le tacaíocht ó na Cistí d'ionstraimí airgeadais dá dtagraítear in Airteagal 54

Acmhainní inchurtha i leith tacaíocht ó na Cistí arna gcur ar ais dá dtagraítear in Airteagal 56

 

Ciste

Cuspóir sonrach

Catagóir réigiúin

Iasachtaí

(cód an chineáil maoinithe le haghaidh IA)

Ráthaíocht

(cód an chineáil maoinithe le haghaidh IA)

Caipiteal cothromais nó cuasachothromais (cód an chineáil maoinithe le haghaidh IA)

Tacaíocht choimhdeach curtha le chéile laistigh de IA

(cód an chineáil maoinithe le haghaidh IA)

Iasachtaí

(cód an chineáil maoinithe le haghaidh IA)

Ráthaíocht

(cód an chineáil maoinithe le haghaidh IA)

Caipiteal cothromais nó cuasachothromais

(cód an chineáil maoinithe le haghaidh IA)

Tacaíocht choimhdeach curtha le chéile laistigh de IA

(cód an chineáil maoinithe le haghaidh IA)

Ionchur = roghnú

Ionchur = roghnú

Ionchur = roghnú

Ionchur = roghnú

Ionchur = de láimh

Ionchur = de láimh

Ionchur = de láimh

Ionchur = de láimh

Ionchur = de láimh

Ionchur = de láimh

Ionchur = de láimh

Ionchur = de láimh

Ionchur = de láimh

Ionchur = de láimh

Ionchur = de láimh

IARSCRÍBHINN VIII

Cumarsáid agus infheictheacht – Airteagal 42 agus Airteagal 44

1.  Úsáid agus tréithe teicniúla shuaitheantas an Aontais

1.1.  Beidh suaitheantas an Aontais Eorpaigh le feiceáil go soiléir ar an ábhar cumarsáide uile, amhail táirgí clóite nó digiteacha, suíomhanna gréasáin agus na leaganacha móibíleacha díobh, a bhaineann le cur chun feidhme oibríochta agus a úsáidtear don phobal nó do rannpháirtithe.

1.2.  Beidh an ráiteas “Maoinithe ag an Aontas Eorpach” nó “Cómhaoinithe ag an Aontas Eorpach” litrithe amach ina iomláine i gcónaí agus curtha in aice leis an suaitheantas.

1.3.  Féadfar aon cheann de na clófhoirne seo a leanas a bheith i gceist don chló-aghaidh a úsáidtear in éineacht le suaitheantas an Aontais: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Ní úsáidfear cló iodálach, leaganacha a bhfuil líne fúthu ná maisíochtaí clófhoirne.

1.4.  An áit a suitear an téacs i gcoibhneas le suaitheantas an Aontais, ní chuirfidh sin isteach ar shuaitheantas an Aontais ar dhóigh ar bith.

1.5.  Beidh méid an chló a úsáidfear i gcomhréir le méid an tsuaitheantais.

1.6.  Is iad reflex blue, dubh nó bán a úsáidfear le haghaidh dath na clófhoirne ag brath ar an gcúlra.

1.7.  Ní dhéanfar suaitheantas an Aontais Eorpaigh a mhodhnú ná a chumasc le haon mhír ghrafach ná le haon téacs eile. Má thaispeántar lógónna eile chomh maith le suaitheantas an Aontais, beidh suaitheantas an Aontais ar a laghad chomh mór céanna leis an lógó is mó de na lógónna eile. Seachas suaitheantas an Aontais, ní cheadaítear aon amharc-aithne ná lógó eile a úsáid chun béim a leagan ar an tacaíocht ón Aontas.

1.8.  I gcás ina bhfuil roinnt oibríochtaí ar siúl ar an láthair chéanna, a fhaigheann tacaíocht ó na hionstraimí cistiúcháin céanna nó ó cinn éagsúla, nó i gcás ina gcuirtear cistiú breise ar fáil don oibríocht chéanna tráth níos déanaí, ní thaispeánfar ach aon phlaic nó aon chlár fógraí amháin.

1.9.  Caighdeáin ghrafaice le haghaidh suaitheantas an Aontais agus an sainmhíniú ar na dathanna caighdeánacha:

A)  CUR SÍOS SIOMBALACH

Ar chúlra na spéire goirme, tá ciorcal dhá réalta órga déag, a léiríonn aontacht na bpobal Eorpach. Tá líon na réaltaí socair, óir is é a dó dhéag siombail na foirfeachta is na haontachta.

B)  CUR SÍOS ARALTACH

Ar ghort gormghlas ciorcal de dhá mhilléad órga déag, gan a bpointí ag tadhall.

C)  CUR SÍOS CÉIMSEATÚIL

20190327-P8_TA(2019)0310_GA-p0000002.png

Is i bhfoirm bhratach ghorm dhronuilleogach, a bhfuil a leithead an oiread go leith chomh fada leis an ardaitheoir atá an suaitheantas. Dhá réalta órga déag atá ag eatraimh chothroma ó chiorcal dofheicthe, ar lár dó pointe trasnaithe thrasnán na dronuilleoige. Is ionann ga an chiorcail agus trian d’airde an ardaitheora. Tá cúig phointe ag gach réalta atá ar imlíne ciorcail dofheicthe arb ionann a gha agus an 18ú cuid d’airde an ardaitheora. Tá gach réalta ina seasamh, i.e. le pointe amháin go hingearach agus dhá phointe i líne dhíreach go dronuilleach don chrann. Socraítear an ciorcal sa chaoi nach mór do na réaltaí a bheith in ionad na n‑uaireanta an chloig ar aghaidh cloig. Tá a líon do-athraitheach.

D)  NA DATHANNA OIFIGIÚLA

Sna dathanna seo a leanas atá an suaitheantas: PANTONE REFLEX BLUE do dhromchla na dronuilleoige; PANTONE YELLOW do na réaltaí

E)  AN PRÓISEAS CEITHRE-DHATH

Má úsáidtear an próiseas ceithre-dhath, athchruthaigh an dá dhath chaighdeánacha trí úsáid a bhaint as ceithre dhath an phróisis cheithre-dhatha.

Faightear PANTONE YELLOW trí ‘Process Yellow’ 100 % a úsáid.

Faightear Pantone Reflex Blue trí ‘Process Cyan’ 100 % agus ‘Process Magenta’ 80 % a mheascadh.

AN tIDIRLÍON

Tá PANTONE REFLEX BLUE ag freagairt do dhath phailéad gréasáin RGB: 0/51/153 (heicsidheachúil: 003399). Tá PANTONE YELLOW ag freagairt do dhath phailéad gréasáin RGB: 255/204/0 (heicsidheachúil: FFCC00).

AN PRÓISEAS DON ATÁIRGEADH AONDATHACH

Agus dubh á úsáid, imlínítear an dronuilleog i ndath dubh agus priontáiltear na réaltaí i ndath dubh ar chúlra bán.

20190327-P8_TA(2019)0310_GA-p0000003.png

Agus gorm á úsáid (Reflex Blue), úsáidtear leibhéal 100 % don dronuilleog agus fágtar na réaltaí i ndath bán (diúltach).

20190327-P8_TA(2019)0310_GA-p0000004.png

ATÁIRGEADH AR CHÚLRA DAITE

Mura bhfuil aon slí chun cúlra ildaite a sheachaint, cuirtear imeall bán timpeall na dronuilleoige, le leithead cothrom le 1/25ú d’airde na dronuilleoige.

20190327-P8_TA(2019)0310_GA-p0000005.png

Tá na prionsabail maidir le húsáid shuaitheantas an Aontais de chuid tríú páirtithe leagtha amach i gcomhaontú riaracháin le Comhairle na hEorpa.(73)

2.  Bronnann an ceadúnas maidir le cearta maoine intleachtúla dá dtagraítear in Airteagal 44(6):

2.1.  úsáid inmheánach i.e. an ceart a bhronnadh ar institiúidí agus gníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh agus Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, agus ar a bhfostaithe, chun na hábhair chumarsáide agus infheictheachta a atáirgeadh, a chóipeáil agus a chur ar fáil;

2.2.  atáirgeadh na n‑ábhar cumarsáide agus infheictheachta trí aon mhodh agus in aon fhoirm, ina n‑iomláine nó i bpáirt;

2.3.  na hábhair chumarsáide agus infheictheachta a chur in iúl don phobal trí úsáid a bhaint as na modhanna cumarsáide go léir;

2.4.  na hábhair chumarsáide agus infheictheachta (nó cóipeanna díobh) a dháileadh ar an bpobal i bhfoirm ar bith;

2.5.  na hábhair chumarsáide agus infheictheachta a stóráil agus a chartlannú;

2.6.  na cearta do na hábhair chumarsáide agus infheictheachta a fho-cheadúnú do thríú páirtithe;

2.7.  Féadfar cearta breise a bhronnadh ar an Aontas Eorpach.

IARSCRÍBHINN IX

Na heilimintí le haghaidh comhaontuithe cistiúcháin agus doiciméid straitéise – Airteagal 53

1.  Na heilimintí den chomhaontú cistiúcháin le haghaidh ionstraimí airgeadais arna gcur chun feidhme faoi Airteagal 53(3)

(a)  an straitéis infheistíochta nó an beart lena n‑áirítear socruithe cur chun feidhme, táirgí airgeadais a bheidh le tairiscint, na faighteoirí deiridh atá mar spriocghrúpa agus an comhcheangal dóchúil le tacaíocht deontais (más iomchuí);

(b)  plean gnó nó doiciméid choibhéiseacha don ionstraim airgeadais atá le cur chun feidhme lena n‑áirítear an éifeacht ghiarála dhóchúil dá dtagraítear bpointe (a) d’Airteagal 52(3);

(c)  torthaí na gcuspóirí a bhfuiltear ag súil go mbainfidh an ionstraim airgeadais amach chun rannchuidiú le cuspóirí sonracha agus le torthaí na tosaíochta ábhartha;

(d)  forálacha maidir le faireachán ar chur chun feidhme na n‑infheistíochtaí agus ar shreabhadh na gcomhaontuithe lena n‑áirítear tuairisciú ag an ionstraim airgeadais don chiste sealbhaíochta agus don údarás bainistíochta d'fhonn comhlíonadh Airteagal 37 a dheimhniú;

(e)  ceanglais iniúchóireachta, amhail ceanglais íosta don doiciméadú a bheidh le coimeád ar leibhéal na hionstraime airgeadais (agus ar leibhéal an chiste sealbhaíochta nuair is iomchuí), agus ceanglais maidir le taifid ar leith a choimeád ar na cineálacha éagsúla tacaíochta i gcomhréir le hAirteagal 52 (más infheidhme), lena n‑áirítear forálacha agus ceanglais maidir le rochtain ar dhoiciméid ag údaráis iniúchóireachta de chuid na mBallstát, ag iniúchóirí an Choimisiúin agus ag Cúirt Iniúchóirí na hEorpa chun deimhniú go mbeidh rian soiléir iniúchóireachta ann, i gcomhréir le hAirteagal 76;

(f)  ceanglais agus nósanna imeachta chun an ranníocaíocht arna soláthar ag an gclár a bhainistiú i gcomhréir le hAirteagal 86, agus don réamhfhaisnéis ar shreabhadh na gcomhaontuithe, lena n‑áirítear ceanglais um chuntasaíocht mhuiníneach/leithleach mar a leagtar amach in Airteagal 53 iad;

(g)  ceanglais agus nósanna imeachta maidir le hús agus fáltais eile a bhainistiú mar a thagraítear dóibh in Airteagal 54, lena n‑áirítear oibríochtaí/infheistíochtaí inghlactha don státchiste agus freagrachtaí agus cúraimí na bpáirtithe a bheidh i gceist;

(h)  forálacha maidir le ríomh agus íoc na gcostas bainistithe a thabhaítear nó ríomh agus íoc tháillí bainistithe na hionstraime airgeadais i gcomhréir le hAirteagal 62;

(i)  forálacha maidir le hathúsáid na n‑acmhainní atá inchurtha i leith na tacaíochta ó na Cistí i gcomhréir le hAirteagal 56 agus beartas scoir don ranníocaíocht ó na Cistí as an ionstraim airgeadais;

(j)  coinníollacha maidir le haistarraingt iomlán nó pháirteach a d'fhéadfadh a bheith ann maidir le ranníocaíochtaí cláir ó chláir d'ionstraimí airgeadais, lena n‑áirítear an ciste de chistí i gcás inarb infheidhme;

(k)  forálacha chun a áirithiú go ndéanfaidh na comhlachtaí a chuireann ionstraimí airgeadais chun feidhme bainistiú ar na hionstraimí airgeadais ar bhonn neamhspleách agus i gcomhréir leis na caighdeáin ghairmiúla ábhartha, go ngníomhóidh siad i gcomhréir le leas iomlán na bpáirtithe a dhéanfaidh ranníocaíochtaí don ionstraim airgeadais;

(l)  forálacha maidir leis an ionstraim airgeadais a fhoirceannadh;

(m)  téarmaí agus coinníollacha eile a bhaineann le ranníocaíochtaí a dhéanamh ón gclár don ionstraim airgeadais;

(n)  na hionstraimí airgeadais chun feidhme a bhreithmheas agus a roghnú, lena n‑áirítear glaonna ar thograí nó nósanna imeachta um sholáthar poiblí (i gcás ina n‑eagraítear na hionstraimí airgeadais trí chiste sealbhaíochta, agus sa chás sin amháin).

2.  Eilimintí den doiciméid straitéise/de na doiciméid straitéise dá dtagraítear in Airteagal 53(1)

(a)  an straitéis infheistíochta nó an beart maidir leis an ionstraim airgeadais, na téarmaí agus coinníollacha ginearálta maidir le táirgí fiachais réamhthuartha, spriocfhaighteoirí agus gníomhaíochtaí a bheidh le tacú;

(b)  plean gnó nó doiciméid choibhéiseacha don ionstraim airgeadais atá le cur chun feidhme lena n‑áirítear an éifeacht ghiarála dhóchúil dá dtagraítear in Airteagal 52;

(c)  úsáid agus athúsáid acmhainní atá inchurtha do thacaíocht ó na Cistí i gcomhréir le hAirteagal 54 agus le hAirteagal 56;

(d)  faireachán agus tuairisciú ar chur chun feidhme na hionstraime airgeadais d'fhonn comhlíonadh Airteagal 37 a áirithiú;

IARSCRÍBHINN X

Príomhcheanglais na gcóras bainistithe agus rialaithe agus a n‑aicmiú – Airteagal 63(1)

Tábla 1 - Príomhcheanglais an chórais bainistithe agus rialaithe

Comhlachtaí/údarás lena mbaineann

1

Deighilt iomchuí feidhmeanna agus socruithe i scríbhinn don tuairisciú, maoirsiú agus faireachán ar chúraimí arna dtarmligean do chomhlacht idirmheánach

An t‑údarás bainistíochta

2

Critéir agus nósanna imeachta iomchuí le haghaidh roghnú na n‑oibríochtaí

An t‑údarás bainistíochta

3

Faisnéis iomchuí do thairbhithe maidir leis na coinníollacha is infheidhme don tacaíocht do na hoibríochtaí roghnaithe

An t‑údarás bainistíochta

4

Fíoruithe bainistíochta iomchuí, lena n‑áirítear nósanna imeachtaí iomchuí chun comhlíonadh na gcoinníollacha don mhaoiniú nach bhfuil nasctha le costais agus do na roghanna costas simplithe a sheiceáil

An t‑údarás bainistíochta

5

Córas éifeachtach chun a áirithiú go gcoimeádtar gach doiciméad atá riachtanach don rian iniúchóireachta

An t‑údarás bainistíochta

6

Córas iontaofa leictreonach (lena n‑áirítear naisc le córais mhalartaithe sonraí leictreonacha le tairbhithe) chun sonraí le haghaidh faireacháin, meastóireachta, bainistíocht airgeadais, fíoruithe agus iniúchtaí a thaifeadadh agus a stóráil, lena n‑áirítear próisis iomchuí chun slándáil, iomláine agus rúndacht na sonraí agus fíordheimhniú na n‑úsáideoirí a áirithiú

An t‑údarás bainistíochta

7

Bearta frith-chalaoise a chur chun feidhme go héifeachtach

An t‑údarás bainistíochta

8

Nósanna imeachta iomchuí chun an dearbhú bainistíochta a ullmhú

An t‑údarás bainistíochta

9

Nósanna imeachta iomchuí chun a dhearbhú go bhfuil an caiteachas arna chur isteach sna cuntais dleathach agus rialta

An t‑údarás bainistíochta

10

Nósanna imeachta iomchuí chun iarratais ar íocaíochtaí eatramhacha agus cuntais a ullmhú agus a chur isteach

An t‑údarás bainistíochta/an comhlacht a dhéanann an fheidhm chuntasaíochta

11

Deighilt iomchuí feidhmeanna agus neamhspleáchas feidhmiúil idir an t‑údarás iniúchóireachta (agus comhlachtaí iniúchóireachta nó rialaithe eile a mbíonn an t‑údarás iniúchóireachta ar iontaoibh orthu nó a ndéanann sé maoirseacht orthu, más infheidhme) agus na húdaráis chláir eile agus obair iniúchóireachta á déanamh i gcomhréir le caighdeáin iniúchóireachta a bhfuil glacadh leo go hidirnáisiúnta

An t‑údarás iniúchóireachta

12

Iniúchtaí iomchuí ar an gcóras

An t‑údarás iniúchóireachta

13

Iniúchtaí iomchuí ar oibríochtaí

An t‑údarás iniúchóireachta

14

Iniúchtaí iomchuí ar chuntais

An t‑údarás iniúchóireachta

15

Nósanna imeachta iomchuí chun tuairim iniúchóireachta iontaofa a sholáthar agus chun an tuarascáil bhliantúil ar rialú a ullmhú

An t‑údarás iniúchóireachta

Tábla 2 – Aicmiú na gcóras bainistithe agus rialaithe i ndáil lena bhfeidhmiú éifeachtach

Catagóir 1

Oibríonn sé go maith. Níl gá le feabhsú, nó níl gá ach le mionfheabhsú.

Catagóir 2

Oibríonn sé. Feabhsú áirithe ag teastáil.

Catagóir 3

Oibríonn sé i bpáirt. Tá feabhsú suntasach ag teastáil.

Catagóir 4

Go bunúsach ní oibríonn sé.

IARSCRÍBHINN XI

Eilimintí don rian iniúchóireachta – Airteagal 63(5)

I.   Eilimintí éigeantacha den rian iniúchóireachta le haghaidh deontas:

1.  doiciméadacht a fhágann gur féidir leis an údarás bainistíochta fíorú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na gcritéar roghnúcháin, chomh maith le doiciméadacht a bhaineann leis an nós imeachta foriomlán roghnúcháin agus le formheas na n‑oibríochtaí;

2.  doiciméad (comhaontú deontais nó a chomhionann) ina leagtar amach na coinníollacha don tacaíocht atá sínithe ag an tairbhí agus an t‑údarás bainistíochta/comhlacht idirmheánach;

3.  taifid chuntasaíochta ar éilimh ar íocaíocht arna gcur isteach ar an tairbhí, mar a taifeadadh iad i gcóras leictreonach an údaráis bhainistíochta/an chomhlachta idirmheánaigh;

4.  doiciméadacht ar fhíoruithe a théann i ngleic leis na ceanglais maidir le neamh-athlonnú agus buanfais a leagtar amach in Airteagal 59, Airteagal 60(2) agus Airteagal 67(3)(h);

5.  cruthúnas gur íocadh an ranníocaíocht phoiblí don tairbhí agus cruthúnas ar an dáta a rinneadh an íocaíocht;

6.  doiciméad a thugann fianaise ar na seiceálacha riaracháin agus, i gcás inarb infheidhme, ar an láthair a rinne an t‑údarás bainistíochta/an comhlacht idirmheánacha;

7.  faisnéis maidir le hiniúchtaí a rinneadh;

8.  doiciméadacht a bhaineann le bearta leantacha a rinne an t‑údarás iniúchóireachta/an t‑údarás idirmheánach chun críocha fíoruithe bainistíochta agus torthaí iniúchóireachta;

9.  doiciméadacht a fhágann gur féidir fíorú a dhéanamh ar chomhlíonadh an dlí is infheidhme;

11.  sonraí maidir le táscairí aschuir agus toraidh a fhágann gur féidir iad a réiteach leis na spriocanna agus garspriocanna comhfhreagracha arna dtuairisciú;

12.  doiciméadacht a bhaineann le ceartuithe agus asbhaintí airgeadais de bhun Airteagal 92(5) a rinne an t‑údarás bainistíochta/an t‑údarás idirmheánach ar an gcaiteachas a dearbhaíodh don Choimisiún;

13.  i gcás na ndeontas atá san fhoirm a leagtar amach in Airteagal 48(1)(a), na sonraisc (nó doiciméid a bhfuil an luach fianaiseach céanna leo) agus cruthúnas gur íoc an tairbhí iad, maille le taifid chuntasaíochta an tairbhí a bhaineann leis an caiteachas a dearbhaíodh don Choimisiún;

14.  i gcás na ndeontas atá san fhoirm a leagtar amach in Airteagal 48(1)(b), (c) agus (d) agus de réir mar is infheidhme, doiciméad a thugann údar don modh chun na costais aonaid, cnapshuimeanna agus rátaí comhréidhe a bhunú; catagóirí na gcostas atá mar bhonn don ríomh; doiciméid a thugann fianaise ar chostais arna ndearbhú faoi chatagóirí eile costais a bhfuil feidhm ag ráta comhréidh maidir leo; an comhaontú sainráite ón údarás bainistíochta maidir leis an dréachtbhuiséad sa doiciméad ina leagtar amach na coinníollacha tacaíochta; doiciméadacht maidir leis na costais chomhlána fostaíochta agus maidir leis an ráta in aghaidh na huaire a ríomh; i gcásanna ina n‑úsáidtear roghanna costas simplithe bunaithe ar mhodhanna atá ann cheana, doiciméadacht lena ndearbhaítear go bhfuiltear ag cloí le cineálacha cosúla oibríochtaí agus leis an doiciméadacht a cheanglaítear faoin modh atá ann cheana, más ann di.

II.   Eilimintí éigeantacha don rian iniúchóireachta le haghaidh ionstraimí airgeadais:

1.  doiciméad maidir le bunú na hionstraime airgeadais, amhail comhaontuithe cistithe, srl.;

2.  doiciméid lena sainaithneofar na méideanna arna ranníoc ag gach clár agus faoi gach tosaíocht leis an ionstraim airgeadais, an caiteachas atá incháilithe faoi gach clár agus an t‑ús agus gnóthachain eile arna nginiúint le tacaíocht ó na Cistí agus athúsáid acmhainní arna gcur i leith na gCistí i gcomhréir le hAirteagal 54 agus Airteagal 56;

3.  doiciméid maidir le feidhmiú na hionstraime airgeadais, lena n‑áirítear na doiciméid a bhaineann le faireachán, tuairisciú agus fíoruithe;

4.  doiciméid a bhaineann le himeacht ranníocaíochtaí cláir agus le foirceannadh na hionstraime airgeadais;

5.  doiciméid maidir leis na costais agus táillí bainistíochta;

6.  foirmeacha iarratais, nó a gcomhionann, arna gcur isteach ag na faighteoirí deiridh, lena n‑áirítear pleananna gnó agus, nuair is ábhartha, cuntais bhliantúla roimhe sin;

7.  seicliostaí agus tuarascálacha ó na comhlachtaí a chuireann an ionstraim airgeadais chun feidhme;

8.  dearbhuithe arna ndéanamh i ndáil le cabhair de minimis;

9.  comhaontaithe a síníodh i ndáil leis an tacaíocht arna soláthar ag an ionstraim airgeadais, lena n‑áirítear comhaontuithe le haghaidh cothromas, iasachtaí, ráthaíochtaí nó cineálacha eile infheistíochta arna soláthar do na faighteoirí deiridh;

10.  fianaise go bhfuil an tacaíocht arna soláthar tríd an ionstraim airgeadais le húsáid/gur úsáideadh í don chuspóir atá beartaithe di;

11.  taifead ar na sreafaí airgeadais idir an t‑údarás bainistíochta agus an ionstraim airgeadais, agus laistigh den ionstraim airgeadais ar gach leibhéal, síos go dtí na faighteoirí deiridh, agus, i gcás ráthaíochtaí, cruthúnas gur íocadh amach na bun-iasachtaí;

12.  taifid nó cóid chuntasaíochta ar leithligh le haghaidh ranníocaíocht chláir a d’íoc an ionstraim airgeadais, nó ráthaíocht a gheall sí, chun leasa an fhaighteora deiridh.

Forálacha don rian iniúchóireachta le haghaidh aisíoc na tacaíochta ó na Cistí ag an gCoimisiún chuig an gclár ar bhonn na roghanna costas simplithe nó airgeadais nach bhfuil nasctha le costais

III.  Eilimintí éigeantacha den rian iniúchóireachta le haghaidh roghanna costas simplithe atá le coimeád ag leibhéal an údaráis bhainistíochta/an chomhlacht idirmheánaigh:

1.  doiciméid a thugann fianaise ar chostais arna ndearbhú faoi chatagóirí eile costais a bhfuil feidhm ag ráta comhréidh maidir leo;

2.  na catagóirí costas agus na costais atá mar bhonn don ríomh;

3.  doiciméid ina bhfuil fianaise ar choigeartú na méideanna, i gcás inarb ábhartha;

4.  doiciméid ina bhfuil fianaise ar an modh ríofa má chuirtear Airteagal 48(2)(a) i bhfeidhm.

IV.  Eilimintí éigeantacha den rian iniúchóireachta le haghaidh maoiniú nach bhfuil nasctha le costais atá le coimeád ag leibhéal an údaráis bhainistíochta/an chomhlacht idirmheánaigh:

1.  doiciméad ina leagtar amach na coinníollacha tacaíochta atá sínithe ag an tairbhí agus ag an údarás bainistíochta/comhlacht idirmheánach ina sonraítear an cineál deontais a thabharfar do thairbhithe;

2.  doiciméad ina bhfuil fianaise ar chomhaontú ex-ante an Choimisiúin maidir leis na coinníollacha atá le comhlíonadh nó na torthaí atá le baint amach agus na méideanna comhfhreagracha (formheas nó leasú ar an gclár);

3.  doiciméad ina bhfuil fianaise ar chomhlíonadh coinníollacha nó baint amach torthaí ag gach céim má dhéantar i gcéimeanna é, agus sula ndéantar an caiteachas deiridh a dhearbhú don Choimisiún chomh maith;

4.  doiciméadacht a bhaineann le roghnú agus formheas na n‑oibríochtaí arna gcumhdach ag an maoiniú nach bhfuil nasctha le costais.

Iarscríbhinn XII

Ríomh-chomhtháthú: córais mhalartaithe sonraí leictreonacha idir údaráis chláir agus tairbhithe – Airteagal 63(7)

1.  Freagrachtaí údarás cláir i ndáil le feidhmiú na gcóras malartaithe sonraí leictreonacha

1.1.  Slándáil sonraí, sláine sonraí, rúndacht sonraí, fíordheimhniú an tseoltóra a áirithiú i gcomhréir le hAirteagail 63(5), 63(7), 66(4) agus 76 den Rialachán seo.

1.2  Infhaighteacht agus feidhmiú a áirithiú le linn agus lasmuigh d’uaireanta caighdeánacha oifige (ach amháin le linn cothabháil theicniúil)

1.3  Úsáid feidhmiúlachtaí sa chóras le haghaidh na nithe seo a leanas:

(a)  foirmeacha idirghníomhacha agus/nó foirmeacha atá réamhlíonta ag an gcóras ar bhonn na sonraí a stóráiltear ag céimeanna leantacha na nósanna imeachta;

(b)  ríomhanna uathoibríocha, i gcás inarb infheidhme;

(c)  rialuithe uathoibríocha leabaithe a laghdaíonn malartuithe doiciméad nó faisnéise arís agus arís eile;

(d)  foláirimh arna gcruthú ag an gcóras chun an tairbhí a chur ar an eolas gur féidir bearta áirithe a dhéanamh;

(e)  rianú stádais ar líne a fhágann gur féidir leis an tairbhí stádas reatha an tionscail a leanúint;

(f)  na sonraí agus na doiciméid uile a bhí ar fáil cheana arna bpróiseáil ag an gcóras um malartú sonraí leictreonacha.

1.4  Coimeád taifead agus stóráil sonraí sa chóras a áirithiú a fhágann gur féidir fíoruithe riaracháin ar éilimh ar íocaíocht arna gcur isteach ag tairbhithe i gcomhréir le hAirteagal 68(2), agus iniúchtaí, araon, a dhéanamh

2.  Freagrachtaí údarás cláir i ndáil leis na modheolaíochtaí chun doiciméid agus sonraí a tharchur le haghaidh gach malartú

2.1  Úsáid sínithe leictreonaigh atá comhoiriúnach le ceann amháin de na trí chineál sínithe leictreonaigh arna sainmhíniú le Treoir 1999/93/CE ó Pharlaimint na hEorpa(74) a áirithiú

2.2  Dearbhú go stóráiltear dáta tarchuir doiciméad agus sonraí ón tairbhí chuig údaráis chláir agus vice versa

2.3  Inrochtaineacht a áirithiú go díreach trí chomhéadan úsáideora idirghníomhach (feidhmchlár gréasáin) nó trí chomhéadan teicniúil a fhágann gur féidir sioncronú agus tarchur uathoibríoch sonraí a dhéanamh idir córais na dtairbhithe agus córais na mBallstát.

2.4  Cosaint príobháideacht sonraí pearsanta i gcás daoine aonair agus rúndacht tráchtála i gcás eintitis dhlíthiúla a áirithiú i gcomhréir le Treoir 2002/58/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(75), Treoir 2009/136/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(76) agus Rialachán (AE) Uimh. 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n‑aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE) ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(77)

IARSCRÍBHINN XIII

SFC2021: an córas malartaithe sonraí leictreonacha idir na Ballstáit agus an Coimisiún – Airteagal 63(8)

1.  Freagrachtaí an Choimisiúin

1.1  Feidhmiú córais malartaithe sonraí leictreonacha (‘SFC2021’) le haghaidh gach malartú oifigiúil faisnéise idir an Ballstát agus an Coimisiún a áirithiú. In SFC2021 beidh ar a laghad an fhaisnéis a shonraítear sna teimpléid arna mbunú i gcomhréir leis an Rialachán seo.

1.2  Na tréithe seo a leanas de SFC2021 a áirithiú:

(a)  foirmeacha idirghníomhacha agus/nó foirmeacha atá réamhlíonta ag an gcóras ar bhonn na sonraí atá taifeadta sa chóras roimhe seo;

(b)  ríomhanna uathoibríocha, i gcásanna ina laghdaíonn siad an dua ar úsáideoirí iad a ionchódú;

(c)  rialuithe uathoibríocha leabaithe chun comhsheasmhacht inmheánach na sonraí arna dtarchur agus comhsheasmhacht na sonraí sin leis na rialacha is infheidhme a fhíorú;

(d)  foláirimh arna gcruthú ag an gcóras rabhadh a thabhairt d’úsáideoirí SFC2021 gur féidir nó nach féidir bearta áirithe a dhéanamh;

(e)  rianú stádais ar líne ar phróiseáil na sonraí arna n‑iontráil sa chóras;

(f)  sonraí stairiúla a bheith ar fáil i ndáil leis an bhfaisnéis uile a iontráiltear le haghaidh clár oibríochtúil.

(g)  síniú éigeantach leictreonach de réir bhrí Threoir 1999/93/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a bheith ar fáil a aithneofar mar fhianaise in imeachtaí dlí.

1.3.  Beartas slándála teicneolaíochta faisnéise a áirithiú le haghaidh SFC20201 is infheidhme maidir leis an bpearsanra a úsáideann an córas i gcomhréir le rialach ábhartha an Aontais, go háirithe Cinneadh C(2006) 3602 ón gCoimisiún(78) agus a rialacha cur chun feidhme.

1.4  Duine nó daoine a ainmniú a bheidh freagrach as cur i bhfeidhm ceart an bheartais slándála i leith SFC2021 a shainmhíniú, a chothabháil agus a áirithiú.

2.  Freagrachtaí na mBallstát

2.1  A áirithiú go n‑iontrálfaidh údaráis chláir na mBallstát arna sainaithint i gcomhréir le hAirteagal 65(1), chomh maith leis na comhlachtaí arna sainaithint chun cúraimí áirithe a dhéanamh faoi fhreagracht an údaráis bainistíochta i gcomhréir le hAirteagal 65(3) den Rialachán seo, an fhaisnéis a bhfuil freagracht orthu í a tharchur, agus aon nuashonruithe ar an bhfaisnéis sin, a iontráil i SFC2021.

2.2  Fíorú na faisnéis arna cur isteach ag duine nach é an duine a iontráladh na sonraí don tarchur sin a áirithiú.

2.3  Socruithe a dhéanamh le haghaidh deighilt na gcúraimí thuasluaite trí chórais bhainistithe agus rialaithe na mBallstát atá ceangailte go huathoibríoch le SFC2021.

2.4  Duine nó daoine a cheapadh a bheidh freagrach as cearta rochtana chun na cúraimí seo a leanas a chur i gcrích a bhainistiú:

(a)  úsáideoirí a iarrann rochtain a shainaithint, deimhin a dhéanamh de go bhfuil na húsáideoirí sin fostaithe ag an eagraíocht;

(b)  úsáideoirí a chur ar an eolas maidir lena n‑oibleagáidí slándáil an chórais a chaomhnú;

(c)  fíorú a dhéanamh go bhfuil úsáideoirí i dteideal an leibhéal pribhléide a theastaíonn i ndáil lena gcúraimí agus lena bpost san ordlathas;

(d)  iarraidh go gcuirfear deireadh le cearta rochtana nuair nach dteastaíonn na cearta rochtana sin a thuilleadh nó nach bhfuil údar leo a thuilleadh;

(e)  aon rud amhrasach a d’fhéadfadh slándáil an chórais a chur i mbaol a thuairisciú go pras;

(f)  cruinneas sonraí aitheantais úsáideoirí a áirithiú ar bhonn leanúnach trí aon athruithe orthu a thuairisciú;

(g)  na réamhchúraimí is gá i dtaca le cosaint sonraí agus rúndacht tráchtála a dhéanamh i gcomhréir le rialach an Aontais agus rialacha náisiúnta;

(h)  An Coimisiún a chur ar an eolas faoi aon athruithe a dhéanann difear do chumas údaráis na mBallstát nó úsáideoirí SFC2021 na cúraimí dá dtagraítear i mír 1 a dhéanamh nó dá gcumas pearsanta na freagrachtaí dá dtagraítear i bpointe (a) go pointe (g) a dhéanamh.

2.5  Socruithe a dhéanamh le go ndéanfar urramú ar chosaint príobháideachais agus cosaint sonraí pearsanta i gcás daoine aonair agus cosaint rúndachta tráchtála i gcás eintitis dhlíthiúla i gcomhréir le Treoir 2002/58/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(79), Treoir 2009/136/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(80), Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 1995/46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(81) agus Rialachán (CE) Uimh. 45/2001.

2.6  Beartais slándála faisnéise náisiúnta, réigiúnacha nó áitiúla a ghlacadh maidir le rochtain ar SFC2021 bunaithe ar mheasúnú riosca is infheidhme maidir le gach údarás a úsáideann SFC2021 agus a théann i ngleic leis na gnéithe seo a leanas:

(a)  na gnéithe slándála ríomhaireachta den obair a dhéanann an duine nó na daoine atá freagrach as bainistiú na gceart rochtana dá dtagraítear i bpointe 3 de roinn II i gcás úsáid dhíreach;

(b)  i gcás córais ríomhairí náisiúnta, réigiúnach nó áitiúla atá nasctha le SFC2021, trí chomhéadan teicniúil dá dtagraítear i bpointe 1, na bearta slándála do na córais sin a fhágann gur féidir iad a ailíniú le riachtanais slándála SFC2021 agus a chumhdaíonn na nithe seo a leanas:

(i)  slándáil fhisiciúil;

(ii)  rialú ar mheáin sonraí agus rialú ar rochtain;

(iii)  rialú ar stóráil;

(iv)  rialú ar rochtain agus ar phasfhocail;

(v)  faireachán;

(vi)  idirnascacht le SFC2021;

(vii)  bonneagar cumarsáide;

(viii)  bainistiú acmhainní daonna roimh fhostú, le linn an chonartha agus ina dhiaidh sin;

(ix)  bainistiú teagmhas.

2.7  An doiciméad dá dtagraítear i bpointe 2.6 a chur ar fáil don Choimisiún ar iarratas

2.8  Duine nó daoine a cheapadh a bheidh freagrach as cur i bhfeidhm na mbeartas slándála ríomhaireachta náisiúnta, réigiúnacha nó áitiúla a áirithiú agus feidhmiú mar phointe teagmhála don duine nó daoine atá ainmnithe ag an gCoimisiún dá dtagraítear i bpointe 1.4

3.  Freagrachtaí comhpháirteacha an Choimisiúin agus na mBallstát

3.1  Inrochtaineacht a áirithiú, bíodh sin go díreach trí chomhéadan úsáideora idirghníomhach (i.e. feidhmchlár gréasáin) nó trí chomhéadan teicniúil a úsáid prótacail réamhshainithe a úsáid, a fhágann gur féidir sioncronú agus tarchur uathoibríoch sonraí a dhéanamh idir córais faisnéise na mBallstát agus SFC2021.

3.2  Socrú a dhéanamh chun dáta tharchur leictreonach na faisnéise ón mBallstát chuig an gCoimisiún agus vice versa sa chóras malartaithe sonraí leictreonacha, arb é an dáta cur isteach an doiciméid lena mbaineann é

3.3  A áirithiú go ndéanfar sonraí oifigiúla a mhalartú trí SFC2021 amháin (ach amháin má bhíonn cás force majeure ann) agus nach ndéantar an fhaisnéis arna sholáthar sna foirmeacha leictreonacha atá leabaithe in SFC2021 (dá ngairfear ‘sonraí struchtúrtha’ anseo feasta) a ionadú le sonraí neamh-struchtúrtha agus go mbeidh tús áite ag sonraí struchtúrtha thar sonraí neamhstruchtúrtha i gás neamhréireachtaí.

I gcás force majeure, mífheidhmiú SFC2021 nó easpa naisc le SFC2021 a mhaireann níos mó ná aon lá oibre amháin sa tseachtain dheireanach roimh sprioc-am rialála chun an fhaisnéis a chur isteach nó sa tréimhse idir an 18 agus an 26 Nollaig, nó cúig lá oibre ag amanna eile, féadfar an malartú faisnéise idir an Ballstát agus an Coimisiún a dhéanamh i bhfoirm páipéir ag úsáid na teimpléid a leagtar amach san Rialachán seo agus sa chás sin is é an dáta cur isteach an dáta a chuirtear an doiciméad lena mbaineann isteach. Nuair a thiocfaidh deireadh leis an gcúis a bhí leis an force majeure iontrálfaidh an páirtí lena mbaineann an fhaisnéis a tugadh cheana féin i bhfoirm páipéir in SFC2021 gan mhoill.

3.4  Comhlíonadh na dtéarmaí agus coinníollacha slándála ríomhaireachta arna bhfoilsiú ar thairseach SFC2021 a áirithiú, agus a áirithiú go gcomhlíonfar na bearta arna gcur chun feidhme in SFC2021 ag an gCoimisiún chun tarchur na sonraí a dhaingniú, go háirithe i ndáil le húsáid an chomhéadain theicniúil dá dtagraítear i bpointe 1.

3.5  Éifeachtacht na mbeart slándála, arna nglacadh chun na sonraí a stóráiltear agus a tharchuirtear trí SFC2021 a chosaint, a chur chun feidhme agus a áirithiú

3.6  Nuashonrú agus athbhreithniú bliantúil a dhéanamh ar bheartas slándála ríomhaireachta SFC agus na mbeartas ábhartha slándála ríomhaireachta náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla sa chás go dtiteann athruithe amach sa teicneolaíocht, go ndéantar bagairtí nua a shainaithint nó go dtiteann forbairtí ábhartha eile amach.

IARSCRÍBHINN XIV

Teimpléad don tuairisc ar an gcóras bainistithe agus rialaithe – Airteagal 63(9)

1.  GINEARÁLTA

1.1.  Faisnéis arna cur isteach ag:

–  Ballstát:

–  Teideal an chláir/na gclár agus uimhir/uimhreacha CCI: (gach clár atá cumhdaithe ag an údarás bainistíochta i gcás ina bhfuil comhchóras bainistithe agus rialaithe ann):

–  Ainm agus ríomhphost an príomhphointe teagmhála: (an comhlacht atá freagrach as an tuairisc):

1.2.  An fhaisnéis arna soláthar, déanann sé cur síos ar an staid amhail an: (ll/mm/bb)

1.3.  Struchtúr an chórais (faisnéis ghinearálta agus sreabhchairt a thaispeánann an gaol eagraíochtúil idir na húdaráis/comhlachtaí a bhfuil baint acu leis an gcóras bainistithe agus rialaithe)

1.3.1.  An t‑údarás bainistíochta (Ainm, seoladh agus pointe teagmhála san údarás bainistíochta):

1.3.2.  Comhlachtaí idirmheánacha (Ainm, seoladh agus pointí teagmhála sna comhlachtaí idirmheánacha).

1.3.3.  An comhlacht a dhéanann an fheidhm chuntasaíochta (Ainm, seoladh agus pointí teagmhála san údarás bainistíochta nó san údarás cláir a dhéanann an fheidhm chuntasaíochta)

1.3.4.  Tabhair le fios conas a dhéantar prionsabal na deighilte feidhmeanna idir údaráis an chláir agus laistigh díobh a urramú.

2.  AN tÚDARÁS BAINISTÍOCHTA

2.1.  An t‑údarás bainistíochta agus a phríomhfheidhmeanna

2.1.1.  Stádas an údaráis bainistíochta (comhlacht náisiúnta, réigiúnach nó áitiúil nó comhlacht príobháideach) agus an chomhlachta ar cuid de é.

2.1.2.  Sonrú ar na feidhmeanna agus cúraimí arna ndéanamh go díreach ag an údarás bainistíochta.

2.1.3.  I gcás inarb infheidhme, sonrú de réir comhlacht idirmheánach ar gach ceann de na feidhmeanna(82) agus cúraimí arna dtarmligean ag an údarás bainistíochta, sainaithint na gcomhlachtaí idirmheánacha agus fhoirm an tarmligin. Ba cheart tagairt a dhéanamh do dhoiciméid ábhartha (comhaontuithe i scríbhinn).

2.1.4  Nósanna imeachta le haghaidh maoirseacht ar na feidhmeanna agus cúraimí arna dtarmligean ag an údarás bainistíochta.

2.1.5.  Creat chun a áirithiú go ndéanfar beart cuí maidir le bainistiú riosca nuair is gá sin agus, go háirithe, i gcás athruithe móra ar gcóras bainistithe agus rialaithe.

2.2.  Tuairisc ar an eagraíocht agus ar na nósanna imeachta a bhaineann le feidhmeanna agus cúraimí an údaráis bainistíochta(83)

2.2.1  Tuairisc ar na feidhmeanna, an fheidhm chuntasaíochta san áireamh, agus ar na cúraimí arna ndéanamh ag an údarás bainistíochta:

2.2.2  Tuairisc ar an gcaoi a ndéanfar an obair faoi na feidhmeanna difriúla, an fheidhm chuntasaíochta san áireamh, a eagrú, cé na nósanna imeachta a bheidh i bheidh, cé na feidhmeanna a tharmligfear, má dhéantar sin, conas a ndéanfar maoirseacht air sin srl.

2.2.3  Cairt eagrúcháin an údaráis bainistíochta agus faisnéis maidir lena ghaol le haon chomhlacht nó rannóg eile (inmheánach nó seachtrach) a dhéanann na feidhmeanna agus cúraimí dá bhforáiltear in Airteagal 66 go hAirteagal 69.

2.2.4.  Eolas táscach faoi na hacmhainní beartaithe a leithdháilfear i ndáil le feidhmeanna difriúla an údaráis bainistíochta (faisnéis maidir le seachfhoinsiú ar bith atá beartaithe agus a raon feidhme san áireamh, i gcás inarb iomchuí).

3.  AN COMHLACHT A DHÉANANN AN FHEIDHM CHUNTASAÍOCHTA

3.1  Stádas agus tuairisc ar an eagraíocht agus ar na nósanna imeachta a bhaineann le feidhmeanna an chomhlachta a dhéanann an fheidhm chuntasaíochta

3.1.1  Stádas an chomhlachta a dhéanann an fheidhm chuntasaíochta (comhlacht náisiúnta, réigiúnach nó áitiúil nó comhlacht príobháideach) agus an chomhlachta ar cuid de é, i gcás inarb ábhartha.

3.1.2  Tuairisc ar na feidhmeanna agus cúraimí arna ndéanamh ag an gcomhlacht a dhéanann an fheidhm chuntasaíochta mar a leagtar amach in Airteagal 70.

3.1.3  Tuairisc ar an gcaoi a dhéantar an obair a eagrú (sreafaí oibre, próisis, rannóga inmheánacha), na nósanna imeachta atá i bhfeidhm agus cá huair a mbíonn feidhm leo, conas a dhéantar maoirseacht orthu sin, srl.

3.1.4  Lua faoi na hacmhainní beartaithe a leithdháilfear i ndáil leis na cúraimí cuntasaíochta difriúla.

4.  AN CÓRAS LEICTREONACH

4.1.  Tuairisc ar an gcóras leictreonach nó ar na córais leictreonacha a chuimsíonn sreabhchairt (córas ar líonra comónta nó lárnach nó córas díláraithe le naisc idir na córais) le haghaidh na nithe seo a leanas:

4.1.1.  Sonraí a thaifeadadh agus a stóráil, i bhfoirm ríomhairithe, faoi gach oibríocht, lena n‑áirítear, nuair is iomchuí, sonraí faoi rannpháirtithe aonair agus miondealú ar shonraí faoi tháscairí nuair a fhoráiltear dó sin sa Rialachán.

4.1.2.  A áirithiú go ndéantar taifid chuntasaíochta do gach oibríocht a thaifeadadh agus a stóráil, agus go dtacaíonn na taifid sin leis na sonraí is gá chun iarratais ar íocaíocht a ullmhú agus na cuntais a ullmhú;

4.1.3.  Taifid chuntasaíochta a choimeád maidir le caiteachas a dearbhaíodh don Choimisiún agus maidir leis an ranníocaíocht phoiblí chomhfhreagrach a íocadh le tairbhithe;

4.1.4.  Taifeadadh a dhéanamh ar gach méid arna asbhaint ó iarratais ar íocaíocht agus ó na cuntais, mar a leagtar amach in Airteagal 92(5), agus ar na cúiseanna a bhí leis na hasbhaintí sin;

4.1.5.  Tabhairt le fios cibé an bhfuil na córais ag feidhmiú go héifeachtach nó nach bhfuil agus an féidir leo na sonraí atá luaite ar an dáta a ndéanfar an tuairisc seo a thiomsú a thaifeadadh go hiontaofa mar a leagtar amach i bPointe 1.2 thuas.

4.1.6.  Tuairisc a dhéanamh ar na nósanna imeachta chun slándáil, sláine agus rúndacht na gcóras leictreonach a áirithiú.

IARSCRÍBHINN XV

Teimpléad don dearbhú bainistíochta – Airteagal 68(1)(f)

Dearbhaím/Dearbhaímid, a bhfuil mo shonraí/ár sonraí (ainm(neacha), céadainmn(neacha), teideal/teidil nó feidhm(eanna)) leis seo thíos, Ceann an údaráis bainistíochta don chlár (ainm an chláir oibríochtúil, CCI)

bunaithe ar chur chun feidhme (ainm an chláir) le linn na bliana cuntasaíochta dar críoch 30 Meitheamh (bliain), bunaithe ar mo bhreithiúnas féin/ár mbreithiúnas féin agus ar gach eolas atá ar fáil dom/dúinn ar an dáta a cuireadh na cuntais faoi bhráid an Choimisiúin, lena n‑áirítear na torthaí ó na fíoruithe bainistíochta a rinneadh i gcomhréir le hAirteagal 68 de Rialachán (AE) Uimh. xx/xx agus ó na hiniúchtaí i ndáil leis an gcaiteachas atá san áireamh sna hiarratais ar íocaíocht a cuireadh faoi bhráid an Choimisiúin i ndáil leis an mbliain chuntasaíochta dar críoch 30 Meitheamh ... (bliain),

agus m’oibleagáidí/ár n‑oibleagáidí faoi Rialachán (AE) xx/xx á gcur san áireamh,

leis seo:

(a)  go bhfuil an fhaisnéis sna cuntais curtha i láthair i gceart, iomlán agus cruinn i gcomhréir le hAirteagal 92 de Rialachán (AE) Uimh. XX,

(b)  go gcomhlíonann an caiteachas a iontráladh sna cuntais an dlí is infheidhme agus gur úsáideadh é don chuspóir a bhí beartaithe dó,

Dearbhaím/Dearbhaímid gur caitheadh go hiomchuí sna cuntais le neamhrialtachtaí a aithníodh sna tuarascálacha deiridh iniúchóireachta agus rialaithe i ndáil leis an mbliain chuntasaíochta, go háirithe chun Airteagal 92 a chomhlíonadh maidir le cuntais a chur isteach a dtugann dearbhú go bhfuil na neamhrialtachtaí níos lú ná an leibhéal ábharthachta 2%.

Dearbhaím/Dearbhaímid freisin gur ndearna caiteachas atá faoi réir measúnú leanúnach maidir lena dlíthiúlacht agus rialtacht a eisiamh ó na cuntais go dtí go mbeidh an measúnú curtha i gcrích, lena bhféadfaí iad a chur san áireamh in iarratas ar íocaíochtaí eatramhacha i mbliain cuntasaíochta ina dhiaidh sin.

Ina theannta sin, dearbhaím/dearbhaímid iontaofacht na sonraí a bhaineann le táscairí, garspriocanna agus dul chun cinn an chláir.

Dearbhaím/Dearbhaímid freisin go bhfuil bearta éifeachtacha comhréireacha frith-chalaoise i bhfeidhm agus go gcuirtear san áireamh sna bearta na rioscaí a aithníodh ina leith sin.

Ar deireadh, dearbhaím/dearbhaímid nach bhfuil mé/muid ar an eolas faoi aon ábhar nár nochtadh a bhaineann le cur chun feidhme an chláir oibríochtúil a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh do chlú an bheartais chomhtháthaithe.

IARSCRÍBHINN XVI

Teimpléad don tuairim iniúchóireachta – Airteagal 71(3)(a)

Chuig an gCoimisiún Eorpach, an tArd-Stiúrthóir

1.   RÉAMHRÁ

Tá iniúchadh déanta agamsa, a bhfuil m'ainm leis seo thíos, thar ceann [ainm an údaráis iniúchóireachta], atá neamhspleách i gciall Airteagal 65(2) de Rialachán (AE) Uimh. […],

i)  ar na cuntais don bhliain chuntasaíochta dar tús an 1 Iúil … [bliain] agus dar críoch an 30 Meitheamh … [bliain] (1) agus dar dáta … [dáta na gcuntas arna gcur faoi bhráid an Choimisiúin] (‘na cuntais’ anseo feasta),

ii)  ar dhlíthiúlacht agus rialtacht an chaiteachais ar iarradh aisíocaíocht ón gCoimisiún ina leith i ndáil leis an mbliain chuntasaíochta (agus atá san áireamh sna cuntais), agus

iii)  ar fheidhmiú an chórais bainistithe agus rialaithe, agus tá fíorú déanta agam ar an ndearbhú bainistíochta i ndáil leis an gclár [ainm an chláir, uimhir CCI] (‘an clár’ anseo feasta),

d'fhonn tuairim iniúchóireachta a eisiúint i gcomhréir le hAirteagal 71(3).

2.   FREAGRACHTAÍ AN ÚDARÁIS BAINISTÍOCHTA

Tá [ainm an údaráis bainistíochta], a aithnítear mar údarás bainistíochta an chláir, freagrach as dea-fheidhmiú an chórais bainistithe agus rialaithe a áirithiú i ndáil leis na feidhmeanna agus cúraimí dá bhforáiltear in Airteagal 66 go hAirteagail 70.

Ina theannta sin, tá [ainm an údaráis bainistíochta nó an chomhlachta a dhéanann an fheidhm chuntasaíochta i gcás inarb ábhartha] freagrach as iomláine, cruinneas agus fíreannacht na gcuntas a áirithiú agus a dhearbhú, mar a cheanglaítear in Airteagal 70 de Rialachán (AE) Uimh. […].

Thairis sin, i gcomhréir le hAirteagal 68 de Rialachán (AE) Uimh. […], is é an t‑údarás bainistíochta atá freagrach as deimhniú go bhfuil an caiteachas a iontráladh sna cuntais dlíthiúil agus rialta agus go gcomhlíonann sé an dlí is infheidhme.

3.   FREAGRACHTAÍ AN ÚDARÁIS INIÚCHÓIREACHTA

Mar a bunaítear faoi Airteagal 71 de Rialachán (AE) Uimh. […], is é an fhreagracht atá ormsa tuairim a chur in iúl go neamhspleách maidir le hiomláine, fírinneacht agus cruinneas na gcuntas, cibé an bhfuil caiteachas ar iarradh aisíocaíocht ón gCoimisiún ina leith agus atá dearbhaithe sna cuntais dlíthiúil agus rialta agus rialta nó nach bhfuil, agus cibé an bhfuil an córas bainistithe agus rialaithe a cuireadh i bhfeidhm ag feidhmiú i gceart nó nach bhfuil.

Tá freagracht orm freisin ráiteas a chur san áireamh sa tuairim maidir le cibé an gcaitheann an obair iniúchóireachta a rinneadh amhras ar na dearbhuithe a rinneadh sa dearbhú bainistíochta.

Rinneadh na hiniúchtaí i ndáil leis an gclár i gcomhréir leis an straitéis iniúchóireachta agus chomhlíon siad caighdeáin iniúchóireachta a bhfuil glacadh leo go hidirnáisiúnta. Ceanglaítear faoi na caighdeáin sin go gcomhlíonfaidh an t‑údarás iniúchóireachta ceanglais eitice agus go ndéanfaidh sé an obair iniúchóireachta a phleanáil agus a dhéanamh d’fhonn leibhéal muiníne réasúnta a fháil chun críocha na tuairime iniúchóireachta.

Is é atá i gceist le hiniúchadh nósanna imeachta a dhéanamh chun fianaise leordhóthanach iomchuí a fháil chun tacú leis an tuairim a leagtar amach thíos. Bíonn na nósanna imeachta a dhéantar ag brath ar bhreithiúnas gairmiúil an iniúchóra, lena n‑áirítear measúnú ar an riosca neamh-chomhlíonadh ábhartha, bíodh calaois nó earráid mar chúis leis sin. Is iad na nósanna imeachta a rinneadh na cinn a chreidim a bheith iomchuí sna cúinsí agus tá siad i gcomhréir le ceanglais Rialachán (AE) Uimh. […].

Creidim go bhfuil fianaise an iniúchta a bailíodh leordhóthanach iomchuí le bonn a thabhairt do mo thuairim, [sa chás go bhfuil aon teorainn ar an raon ann:] seachas í sin a luaite san alt ‘Teorainn ar an raon’.

Tá tuairisciú ar an achoimre ar na torthaí arna dtarraingt ó na hiniúchtaí i ndáil leis an gclár sa tuarascáil bhliantúil ar rialú iniata i gcomhréir le pointe (b) d’Airteagal 71(3) de Rialachán (AE) Uimh. […].

4.   TEORAINN AR AN RAON

É seo

Ní raibh aon teorainn ar raon an iniúchta.

Nó é seo

Bhí raon an iniúchta teoranta ag na fachtóirí seo a leanas:

(a)

(b)

(c)

….

[Cuir aon teorainn ar raon an iniúchta(84) in iúl, mar shampla aon doiciméadacht tacaíochta a bheith ar lár, cásanna a bhfuil imeachtaí dlí ar siúl ina leith, agus tabhair meastachán faoi ‘Tuairim choinníollach’ thíos, ar na méideanna den chaiteachas agus den ranníocaíocht tacaíochta ón na Cistí a ndéantar difear dó agus tionchar na teorann ar an raon ar an tuairim iniúchóireachta. Tabharfar tuilleadh mínithe ar an ábhar seo sa thuarascáil bhliantúil ar rialú, de réir mar is iomchuí.]

5.   TUAIRIM

É seo

(Tuairim gan agús)

I mo thuairim, agus bunaithe ar an obair iniúchóireachta a rinneadh:

(i)

tugann na cuntais seasamh fíor agus cothrom;

(ii)

tá an caiteachas atá san áireamh sna cuntais dleathach agus rialta(85),

(iii)

tá an córas bainistithe agus rialaithe ag feidhmiú i gceart.

Ní chaitheann an obair iniúchóireachta a rinneadh amhras ar na dearbhuithe a rinneadh sa dearbhú bainistíochta.

Nó é seo

(Tuairim choinníollach)

I mo thuairim, agus bunaithe ar an obair iniúchóireachta a rinneadh,

1)   Na cuntais

—  tugann na cuntais seasamh fíor agus cothrom [i gcás ina bhfuil feidhm ag an gcoinníoll maidir leis na cuntais, cuirtear an téacs seo a leanas isteach:] ach amháin maidir leis na gnéithe ábhartha seo a leanas:…….

2)   Dlíthiúlacht agus rialtacht an chaiteachais arna dheimhniú sna cuntais

—  tá an caiteachas arna dheimhniú sna cuntais dleathach agus rialta [i gcás ina bhfuil feidhm ag an gcoinníoll maidir leis na cuntais, cuirtear an téacs seo a leanas isteach:] ach amháin maidir leis na gnéithe seo a leanas: ….

Tá tionchar an choinníll teoranta [nó suntasach] agus freagraíonn sé do ... (méid in EUR den mhéid iomlán caiteachais arna dheimhniú)

3)   An córas bainistithe agus rialaithe atá i bhfeidhm amhail dáta na tuairim iniúchóireachta seo

—  tá an córas bhainistíochta agus rialaithe a cuireadh i bhfeidhm ag obair i gceart [i gcás ina bhfuil feidhm ag an gcoinníoll maidir leis an gcóras bainistithe agus rialaithe, cuirtear an téacs seo a leanas isteach:] ach amháin maidir leis na gnéithe seo a leanas: ….

Tá tionchar an choinníll teoranta [nó suntasach] agus freagraíonn sé do ... (méid in EUR den mhéid iomlán caiteachais arna dheimhniú)

Caitheann/ní chaitheann [scrios de réir mar is iomchuí] an obair iniúchóireachta a rinneadh amhras ar na dearbhuithe a rinneadh sa dearbhú bainistíochta.

[I gcás ina gcaitheann an obair iniúchóireachta a rinneadh amhras ar na dearbhuithe a rinneadh sa dearbhú bainistíochta, nochtfaidh an t‑údarás iniúchóireachta san alt seo na gnéithe a bhí mar bhunús le teacht ar an gconclúid sin].

Nó é seo

(Tuairim neamhfhabhrach)

I mo thuairim, agus bunaithe ar an obair iniúchóireachta a rinneadh:

(i)

tugann/ thugann [scrios de réir mar is iomchuí] na cuntais seasamh fíor agus cothrom; agus/nó

(ii)

is/ [scrios de réir mar is iomchuí] caiteachas dlíthiúil dleathach é an caiteachas sna cuntais ar iarradh aisíocaíocht ón gCoimisiún ina leith; agus/nó

(iii)

feidhmíonn/  fheidhmíonn [scrios de réir mar is iomchuí] an córas bainistithe agus rialaithe a cuireadh i bhfeidhm.

Tá an tuairim neamhfhabhrach seo bunaithe ar na gnéithe seo a leanas:

i ndáil le hábhair ábhartha a bhaineann leis na cuntais:

agus/nó [scrios de réir mar is cuí]

i ndáil le hábhair ábhartha a bhaineann le dlíthiúlacht agus rialtacht an chaiteachais sna cuntais ar iarradh aisíocaíocht ón gCoimisiún ina leith:

agus/nó [scrios de réir mar is cuí]

i ndáil le hábhair ábhartha a bhaineann le feidhmiú an chórais bainistithe agus rialaithe: (6)

Caitheann an obair iniúchóireachta a rinneadh amhras ar na dearbhuithe a rinneadh sa dearbhú bainistíochta i ndáil leis na gnéithe seo a leanas:

[Féadfaidh an t‑údarás iniúchóireachta béim ar ábhar a chur san áireamh freisin, nach n‑imreoidh tionchar ar thuairim, mar a fhoráiltear sna caighdeáin iniúchóireachta a bhfuil glacadh leo go hidirnáisiúnta. Is féidir séanadh tuairime a bheith ann i gcásanna eisceachtúla (7).]

Dáta:

Síniú:

20190327-P8_TA(2019)0310_GA-p0000006.png

(4)   Le cur san áireamh i gcás chláir Interreg.

(5)   Sa chás go ndéantar difear don chórais bhainistithe agus rialaithe, aithneofar sa tuairim an comhlacht nó comhlachtaí agus an ghné/na gnéithe dá gcórais nár chomhlíon na ceanglais agus/nó nár fheidhmigh i gceart, ach amháin i gcásanna inar nochtadh an fhaisnéis sin go soiléir sa tuarascáil bhliantúil ar rialú agus go ndéantar tagairt sa alt den tuairim don na ranna sonracha den tuarascáil sin ina ndéantar an fhaisnéis a nochtadh.

(6)   An nóta céanna agus atá san fhonóta roimhe.

(7)  Na cásanna eisceachtúla sin, ba cheart baint a bheith acu le fachtóirí seachtracha nach féidir a thuar atá lasmuigh de shainchúram an údaráis iniúchóireachta.

IARSCRÍBHINN XVII

Teimpléad don tuarascáil bliantúil ar rialú – Airteagal 71(3)(b)

1.  Réamhrá

1.1  Sainaithint an údaráis iniúchóireachta agus na gcomhlachtaí eile a raibh baint acu le hullmhú na tuarascála.

1.2  An tréimhse thagartha (i.e. an bhliain chuntasaíochta)

1.3  Tréimhse an iniúchta (ina ndearnadh an obair iniúchóireachta).

1.4  Sainaithint an chláir/na gclár arna chumhdach/arna gcumhdach ag an tuarascáil agus sainaithint an údaráis bainistíochta/na n‑údarás bainistíochta atá aige/acu. I gcás ina gcumhdaíonn an tuarascáil níos mó ná clár nó Ciste amháin, déanfar an fhaisnéis a mhiondealú de réir cláir agus de réir Ciste, agus sainaithneofar i ngach Roinn an fhaisnéis a bhaineann go sonrach leis an gclár agus/nó Ciste sin.

1.5  Tuairisc ar na céimeanna a rinneadh chun an tuarascáil a ullmhú agus an tuarascáil iniúchóireachta chomhfhreagrach ullmhú. Sa Roinn seo ba cheart faisnéis a chlúdach freisin maidir leis na seiceálacha comhsheasmhachta ón údarás iniúchóireachta faoin ndearbhú bainistíochta.

Tá Roinn 1.5 le cur in oiriúint do chláir Interreg d’fhonn cur síos a dhéanamh ar na céimeanna a tugadh chun an tuarascáil a ullmhú bunaithe ar na rialacha sonracha maidir le hiniúchtaí ar oibríochtaí is infheidhme maidir le cláir Interreg a leagtar amach in Airteagal 48 de Rialachán AE Uimh. [Rialachán CCE].

2.  Athruithe suntasacha ar chóra(i)s b(h)ainistithe agus rialaithe

2.1  Sonraí maidir le haon athruithe móra ar na córais bhainistithe agus rialaithe a bhaineann le freagrachtaí an údaráis bainistíochta, go háirithe i ndáil le tarmligean feidhmeanna le comhlachtaí idirmheánacha, agus dearbhú go gcomhlíonann siad Airteagal 66 go hAirteagal 70 agus Airteagal 75 bunaithe ar an obair iniúchóireachta a rinne an t‑údarás iniúchóireachta.

2.2  Faisnéis maidir le cur i bhfeidhm na socruithe comhréireacha feabhsaithe de bhun Airteagal 77 go hAirteagal 79.

3.  Athruithe ar an straitéis iniúchóireachta

3.1  Sonraí maidir le haon athruithe a rinneadh ar an straitéis iniúchóireachta agus mínithe a ghabhann leo. Go háirithe, tabhair le fios aon athrú ar an modh samplála a úsáideadh don iniúchadh ar oibríochtaí (féach Roinn 5 thíos) agus cibé an raibh an straitéis faoi réir athruithe i ndáil le cur i bhfeidhm socruithe comhréireacha feabhsaithe de bhun Airteagal 77 go hAirteagal 79 den Rialachán seo.

3.2  Tá Roinn 1 thuas le cur in oiriúint do chláir Interreg d’fhonn cur síos a dhéanamh ar na hathruithe ar an straitéis iniúchóireachta bunaithe ar na rialacha sonracha maidir le hiniúchtaí ar oibríochtaí is infheidhme maidir le cláir Interreg a leagtar amach in Airteagal 48 de Rialachán AE Uimh. [Rialachán CCE].

4.  Iniúchtaí ar an gcóras (i gcás inarb infheidhme)

Tá feidhm ag an Roinn seo maidir le húdaráis iniúchóireachta nach gcuireann na socruithe comhréireacha feabhsaithe i bhfeidhm don bhliain chuntasaíochta atá i gceist:

4.1  Sonraí faoi na comhlachtaí (an t‑údarás iniúchóireachta san áireamh) a rinneadh iniúchtaí ar dhea-fheidhmiú chóras bainistithe agus rialaithe an chláir – ‘iniúchtaí ar an gcóras’ anseo feasta.

4.2  Tuairisc ar an mbonn a bhí leis na hiniúchtaí a rinneadh, lena n‑áirítear tagairt don straitéis iniúchóireachta is infheidhme agus, go háirithe, don modheolaíocht don mheasúnú riosca agus na torthaí a bunaíodh an plean iniúchóireachta le haghaidh iniúchtaí ar an gcóras dá bharr. Más rud é go ndearnadh nuashonrú ar an measúnú riosca, ba cheart cur síos a dhéanamh air sin i Roinn 3 sula gclúdófar na hathruithe ar an straitéis iniúchóireachta.

4.3  I ndáil leis an tábla i Roinn 9.1 thíos, tuairisc ar na príomhthorthaí agus na príomhthorthaí a baineadh as na hiniúchtaí ar an gcóras, lena n‑áirítear na hiniúchtaí a bhí dírithe ar réimsí téamacha ar leith.

4.4  Tabhairt le fios maidir le cibé ar measadh go raibh tréithe sistéamacha ag roinnt le haon neamhrialtachtaí a aithníodh, sonraí faoi na bearta a rinneadh, lena n‑áirítear cainníochtú ar an gcaiteachas neamhrialta agus aon cheartuithe airgeadais a rinneadh, i gcomhréir le hAirteagal 71(3)(b) agus Airteagal 97 den Rialachán.

4.5  Faisnéis faoi na bearta leantacha ar an moltaí iniúchóireachta ó iniúchtaí ar an gcóras a rinneadh i mblianta cuntasaíochta roimhe seo.

4.6  Tuairisc ar na neamhrialtachtaí nó easnaimh a bhaineann go sonrach le hionstraimí airgeadais nó le cineálacha eile caiteachais nó costais arna gcumhdach ag rialacha ar leith (e.g. Státchabhair, soláthair phoiblí, roghanna costas simplithe, maoiniú nach bhfuil nasctha le costais) a braitheadh le linn na n‑iniúchtaí ar an gcóras agus ar na bearta leantacha a rinne an t‑údarás bainistíochta chun na neamhrialtachtaí nó easnaimh a leigheas.

4.7  An leibhéal muiníne a fuarthas i ndiaidh na hiniúchtaí ar an gcóras (íseal/méanleibhéal/ard) agus réasúnú.

5.  Iniúchtaí ar oibríochtaí

Tá Roinn 5.1 go 5.10 thíos le cur in oiriúint do chláir Interreg d’fhonn cur síos a dhéanamh ar na céimeanna a tugadh chun an tuarascáil a ullmhú bunaithe ar na rialacha sonracha maidir le hiniúchtaí ar oibríochtaí is infheidhme maidir le cláir Interreg a leagtar amach in Airteagal 48 de Rialachán AE Uimh. [Rialachán CCE].

5.1  Sainaithint na gcomhlachtaí (an t‑údarás iniúchóireachta san áireamh) a rinneadh na hiniúchtaí ar oibríochtaí (mar atá beartaithe in Airteagal 73).

5.2  Tuairisc ar an modheolaíocht samplála a cuireadh i bhfeidhm agus faisnéis maidir le cibé an bhfuil an modheolaíocht i gcomhréir leis an straitéis iniúchóireachta nó nach bhfuil.

5.3  Lua faoi na paraiméadair a úsáideadh don tsampláil agus míniú ar na bunríomhanna agus ar an mbreithiúnas gairmiúil a cuireadh i bhfeidhm. I measc na bparaiméadar samplála tá: tairseach na hábharthachta, an leibhéal muiníne, an t‑aonad samplála, an ráta earráidí ionchasach, eatramh na samplála, an diall caighdeánach, luach an daonra, méid an daonra, méid an tsampla, faisnéis faoi srathú. Na bunríomhanna do roghnú an tsampla, an ráta earráide iomlán agus an ráta earráidí iarmharacha i Roinn 9.3 thíos, i bhformáid a fhágann gur féidir tuiscint a fháil ar na céimeanna bunúsacha a rinneadh, i gcomhréir leis an modh samplála sonrach a úsáideadh.

5.4  Réiteach idir na méideanna atá san áireamh sna cuntais, maille leis na méideanna arna ndearbhú sna hiarratais ar íocaíochtaí eatramhacha le linn na bliana cuntasaíochta agus an daonra ónar tarraingíodh an sampla randamach (colún ‘A’ den tábla i Roinn 9.2 thíos). Cuimsíonn míreanna arna réiteach aonaid samplála diúltacha i gcás ina ndearnadh ceartuithe airgeadais.

5.5  I gcás ina bhfuil míreanna diúltacha ann, deimhniú gur caitheadh leo mar dhaonra ar leithligh. Anailís ar na príomhthorthaí ar na hiniúchtaí ar na haonaid, eodhan díriú ar fhíorú cibé ar cláraíodh na cinntí chun na ceartuithe airgeadais a chur i bhfeidhm (a rinneadh an Ballstát nó an Coimisiún) sna cuntais mar aistarraingtí nó nár cláraíodh.

5.6  I gcás ina mbaintear úsáid as modh samplála nach modh staidrimh é, sonraigh na cúiseanna gur úsáideadh an modh sin, an céatadán de na haonaid samplála atá cumhdaithe ag iniúchtaí, na céimeanna a tugadh chun randamacht an tsampla a áirithiú ag coinneáil i gcuimhne nach mór don sampla a bheith ionadaíoch.

Ina theannta sin, sainigh na céimeanna a tugadh chun méid leordhóthanach a áirithiú don sampla, a fhágfaidh go mbeidh an t‑údarás iniúchóireachta in ann tuairim iniúchóireachta bhailí a ullmhú. Ba cheart ráta earráidí (réamh-mheasta) iomlán a ríomh freisin i gcás gur úsáideadh modh samplála nach modh staidrimh é.

5.7  Anailís ar phríomhthorthaí na n‑iniúchtaí ar oibríochta, ina bhfuil cur síos ar na nithe seo a leanas:

(1)  líon na n‑aonad samplála a ndearnadh iniúchadh orthu, agus méid comhfhreagrach gach ceann acu;

(2)  an cineál earráide de réir aonad samplála(86),

(3)  cineál na n‑earráidí a fuarthas(87)

(4)  ráta earráidí na sraithe(88) agus easnaimh nó neamhrialtachtaí tromchúiseacha comhfhreagracha, uasteorainn an ráta earráide, na bunchúiseanna, na bearta ceartaitheacha arna moladh (lena n‑áirítear iad siúd atá beartaithe chun na chórais bhainistithe agus rialaithe a fheabhsú) agus an tionchar atá aige ar an tuairim iniúchóireachta.

Tabharfar mínithe breise ar na sonraí arna gcur i láthair i Roinn 9.2 agus Roinn 9.3 thíos, go háirithe a bhaineann leis an ráta earráidí iomlán.

5.8  Sonraí faoi aon cheartuithe airgeadais a bhaineann leis an mbliain airgeadais agus a cuireadh chun feidhme ag an údarás bainistíochta sula cuireadh na cuntais isteach chuig an gCoimisiún, agus mar thoradh ar na hiniúchtaí ar oibríochtaí, lena n‑áirítear ceartuithe ráta comhréidh nó eachtarshuite arb é laghdú go 2% de ráta earráidí iarmharacha an chaiteachais atá san áireamh sna cuntais an toradh atá orthu de bhun Airteagal 92.

5.9  Comparáid idir an ráta earráidí iomlán agus an ráta earráidí iarmharacha (mar a thaispeántar i Roinn 9.2 thíos) leis an tairseach ábharthachta 2%, d’fhonn a fháil amach an bhfuil míráiteas ábhartha sa daonra agus cad é an tionchar atá aige ar an tuairim iniúchóireachta.

5.10  Sonraí maidir le cibé ar measadh aon neamhrialtachtaí a sainaithníodh a bheith de chineál sistéamach, agus na bearta a rinneadh, lena n‑áirítear cainníochtú ar an gcaiteachas neamhrialta agus ar aon cheartuithe airgeadais gaolmhara eile.

5.11  Faisnéis maidir le bearta leantacha ar iniúchtaí ar oibríochtaí a rinneadh i ndáil leis an sampla coiteann don na cláir Interreg bunaithe ar na rialacha sonra maidir le hiniúchtaí ar oibríochtaí is infheidhme maidir le cláir Interreg a leagtar amach in Airteagal 48 de Rialachán AE Uimh. [Rialachán CCE].

5.12  Faisnéis maidir leis na bearta leantacha ar iniúchtaí ar oibríochta a rinneadh le haghaidh blianta cuntasaíochta roimhe seo, go háirithe maidir le heasnaimh thromchúiseach de chineál sistéamach.

5.13  Tábla le tíopeolaíocht na n‑earráidí a d’fhéadfadh a bheith comhaontaithe leis an gCoimisiún.

5.14  Conclúidí a baineadh as príomhthorthaí na n‑iniúchtaí ar oibríochtaí i ndáil le dea-fheidhmiú an chórais bainistithe agus rialaithe.

Tá Roinn 5.14 le cur in oiriúint do chláir Interreg d’fhonn cur síos a dhéanamh ar na céimeanna a tugadh chun teacht ar na conclúidí bunaithe ar na rialacha sonracha maidir le hiniúchtaí ar oibríochtaí is infheidhme maidir le cláir Interreg a leagtar amach in Airteagal 48 de Rialachán AE Uimh. [Rialachán CCE].

6.  Iniúchtaí ar chuntais

6.1  Sainaithint na n‑údarás/na gcomhlachtaí a rinne iniúchtaí ar chuntais.

6.2  Tuairisc ar an gcur chuig iniúchóireachta a rinneadh le fíorú go bhfuil na cuntais iomlán, cruinn agus fíor. Beidh tagairt san áireamh ansin don obair iniúchóireachta a rinneadh i gcomhthéacs iniúchtaí ar an gcóras, iniúchtaí ar oibríochtaí atá ábhartha maidir don dearbhú faoi na cuntais agus fíoruithe breise atá le tabhairt ar aghaidh ó na dréacht-chuntais sula ndéanfar iad sin a sheoladh chuig an gCoimisiún.

6.3  Conclúidí a baineadh ó na hiniúchtaí i ndáil le hiomláine, cruinneas agus fírinneacht na gcuntas, lena n‑áirítear lua faoi na ceartuithe airgeadais comhfhreagracha atá le déanamh agus le léiriú sna cuntais mar bheart leantach ar chonclúidí den sórt sin.

6.4  Lua faoi cibé ar measadh aon neamhrialtachtaí arna sainaithint a bheith de chineál sistéamach, agus ar na bearta a rinneadh.

7.  Faisnéis eile

7.1  Measúnú an údaráis iniúchóireachta ar chásanna ina raibh amhras faoi chalaois a braitheadh i gcomhthéacs a iniúchtaí ( lena n‑áirítear cásanna arna dtuairisciú ag comhlachtaí náisiúnta nó comhlachtaí AE eile agus a bhaineann le hoibríochtaí arna n‑iniúchadh ag an údarás iniúchóireachta), maille leis na bearta a rinneadh. Faisnéis faoi líon na gcásanna, an tromchúis, agus na méideanna atá i gceist, más eol sin.

7.2  Iar-theagmhais a tharla tar éis dheireadh na bliana cuntasaíochta agus sula ndearnadh an tuarascáil bhliantúil ar rialú a tharchur chuig an gCoimisiún, agus a mheas an t‑údarás iniúchóireachta agus an leibhéal muiníne agus a thuairim á gcinneadh.

8.  An leibhéal cinnteachta foriomlán

8.1  Lua faoin leibhéal cinnteachta foriomlán maidir le dea-fheidhmiú an chórais bainistithe agus rialaithe, agus míniú ar an gcaoi ar thángthas ar an leibhéal trí na torthaí ó na hiniúchtaí ar an gcóras agus na hiniúchtaí ar oibríochtaí a chur le chéile. I gcás inarb ábhartha, cuirfidh an t‑údarás iniúchóireachta san áireamh freisin na torthaí ar obair iniúchóireachta náisiúnta nó de chuid an Aontais eile a rinneadh.

8.2  Measúnú ar aon ghníomhaíochtaí maolaithe nach bhfuil nasctha le ceartuithe airgeadais a cuireadh chun feidhme, ceartuithe airgeadais a cuireadh chun feidhme agus measúnú ar an ngá le haon bhearta ceartaitheacha breise, ó thaobh feabhsuithe ar na córais bhainistithe agus rialaithe agus ó thaobh an tionchar ar bhuiséad an Aontais Eorpaigh araon.

9.  IARSCRÍBHINNÍ A GHABHANN LEIS AN TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AR RIALÚ

9.1  Torthaí na n‑iniúchtaí ar an gcóras.

An t‑eintiteas a ndearnadh iniúchadh air

An Ciste (clár il-Chistí)

Teideal an iniúchta

Dáta na tuarascála iniúchóireachta deiridh

Clár: [CCI agus Ainm an Chláir]

Measúnú foriomlán [catagóir 1, 2, 3, 4]

[arna sainmhíniú i dTábla 2 – Iarscríbhinn X a ghabhann leis an Rialachán]

Barúlacha

Na príomhcheanglais (de réir mar is infheidhme)

[arna sainmhíniú i dTábla 1 – Iarscríbhinn X a ghabhann leis an Rialachán]

PC 1

PC 2

PC 3

PC 4

PC 5

PC 6

PC 7

PC 8

PC 9

PC 10

 

 

ÚB

 

CI(anna)

An fheidhm chuntasaíochta (más rud é nach ndearna ÚB é)

Nóta: Tagraíonn na codanna bána sa tábla thuas do príomhcheanglais nach bhfuil infheidhme maidir leis an eintiteas a ndearnadh iniúchadh air.

9.2  Torthaí na n‑iniúchtaí ar oibríochtaí

Ciste

Uimhir CCI an chláir

Teideal an chláir

A

B

C

D

E

F

G

H

An méid in euro a fhreagraíonn don daonra óna tarraingíodh an sampla (7)

Caiteachas i ndáil leis an bliain chuntasaíochta arna iniúchadh don sampla randamach

Méid an chaiteachais neamhrialta sa sampla randamach

An ráta earráidí iomlán

 (8)

Ceartúcháin arna gcur chun feidhme de thoradh an ráta earráidí iomlán

An ráta earráidí iomlán iarmharach

(F = (D * A) – E)

Caiteachas eile a ndearnadh iniúchadh air (9)

Méid an chaiteachais neamhrialta sa chaiteachas eile a ndearnadh iniúchadh air

Méid (10)

%

 (11)

20190327-P8_TA(2019)0310_GA-p0000007.png

(1)  Faoi mar a shainmhínítear in Airteagal 2 (29) den Rialachán é

(2)   Randamach, córasach, aimhrialta.

(3)   Mar shampla: incháilitheacht, soláthar poiblí, Státchabhair

(4)   Tá an ráta earráidí sraithe le nochtadh ina cuireadh srathú i bhfeidhm, a chumhdaíonn fo-dhaonraí a bhfuil tréithe cosúla acu amhail oibríochtaí arb é atá iontu ranníocaíochtaí ó chlár le hionstraimí airgeadais, le míreanna ardluacha, le Cistí (i gcás cláir il-Chistí).

(5)   Iomlán na n‑earráidí lúide ceartuithe dá dtagraítear i bpointe 5.8 thuas, roinnte ar an daonra.

(6)   Beidh an leibhéal cinnteachta foriomlán ag freagairt do cheann amháin de na ceithre chatagóir a sainmhínítear i dTábla 2 d’Iarscríbhinn X a ghabhann leis an Rialachán

(7)   Tagraíonn Colún ‘A’ don daonra ónar tarraingíodh an sampla randamach, i.e. méid iomlán an chaiteachais incháilithe a iontráladh i gcóras cuntasaíochta an údaráis bainistíochta/na feidhme cuntasaíochta a cuireadh san áireamh in iarratais ar íocaíocht a cuireadh faoi bhráid an Choimisiúin, lúide aonaid shamplála diúltacha más ann dóibh. I gcás inarb infheidhme, tabhair mínithe i roinn 5.4 thuas.

(8)   Déantar an ráta earráidí iomlán a ríomh sula gcuirtear aon cheartú airgeadais i bhfeidhm i ndáil leis an sampla a ndearnadh iniúchadh air nó an daonra óna tarraingíodh an sampla randamach. I gcás ina gcumhdaíonn an sampla randamach níos mó ná Ciste nó clár amháin, baineann an ráta earráidí iomlán (ríofa) a chuirtear i láthair i gcolún ‘D’ leis an daonra iomlán. I gás ina mbaintear úsáid as srathú, tabhair tuilleadh faisnéise de réir sraithe i roinn 5.7 thuas.

(9)   Tagraíonn colún‘G’ don chaiteachas arna iniúchadh i gcomhthéacs sampla comhlántach.

(10)   Méid an chaiteachais arna iniúchadh (i gcás ina gcuirtear fo-sampláil i bhfeidhm, ní chuirtear ach méid na míreanna caiteachais a ndearnadh iniúchadh orthu go héifeachta san áireamh sa cholún seo).

(11)   An céatadán den chaiteachas arna iniúchadh i gcoibhneas leis an daonra.

9.3  Na bunríomhanna do roghnú an tsampla randamaigh, don ráta earráidí agus don ráta earráidí iarmharacha iomlán

Iarscríbhinn XVIII

Teimpléad don straitéis iniúchóireachta – Airteagal 72

1.   RÉAMHRÁ

(a)  Sainaithint an chláir/na gclár (teideal/teidil agus uimhir/uimhreacha CCI(1)), na gCistí agus na tréimhse arna gcumhdach ag an straitéis iniúchóireachta.

(b)  Sainaithint an údaráis iniúchóireachta atá freagrach as an straitéis iniúchóireachta a ullmhú agus a nuashonrú agus faireachán a dhéanamh uirthi agus sainaithint aon chomhlachtaí eile a rannchuidigh leis an doiciméad sin.

(c)  Tagairt do stádas an údaráis iniúchóireachta (comhlacht náisiúnta, réigiúnach nó áitiúil nó comhlacht príobháideach) agus an chomhlachta ar cuid de é.

(d)  Tagairt don ráiteas misin, cairt iniúchóireachta nó reachtaíocht náisiúnta (i gcás inarb infheidhme) ina leagtar amach feidhmeanna agus freagrachtaí an údaráis iniúchóireachta agus comhlachtaí eile a dhéanann iniúchtaí a bhfuil sé freagrach astu.

(e)  Dearbhú ón údarás iniúchóireachta go bhfuil an neamhspleáchas ó thaobh feidhmeanna agus an neamhspleáchas eagraíochtúil is gá ag na comhlachtaí a dhéanann iniúchtaí.

2.   MEASÚNÚ RIOSCA

 

(a)  measúnú ar an modh don mheasúnú riosca a leanadh; agus

(b)  nósanna imeachta inmheánacha chun an measúnú riosca a nuashonrú.

3.   MODHEOLAÍOCHT

3.1.   Forbhreathnú

(a)  Tagairt do na caighdeáin iniúchóireachta a bhfuil glacadh leo go hidirnáisiúnta a chuirfidh an t‑údarás iniúchóireachta i bhfeidhm san obair iniúchóireachta a dhéanfaidh sé.

(b)  Faisnéis faoin gcaoi a gheobhaidh an t‑údarás iniúchóireacht a chinnteacht i ndáil léi sna cláir sa chóras bainistithe agus rialaithe caighdeánach agus le haghaidh cláir a bhfuil socruithe feabhsaithe comhréireacha acu (cur síos ar na príomh-chomhpháirteanna – cineálacha iniúchtaí agus a raon).

(c)  Tagairt do na nósanna imeachta atá i bhfeidhm chun an tuarascáil bhliantúil ar rialú agus an tuairim iniúchóireachta, atá le cur faoi bhráid an Choimisiúin i gcomhréir le hAirteagal 71(3) den Rialachán, a ullmhú, leis na heisceachtaí is gá le haghaidh cláir Interreg bunaithe ar na rialacha sonracha maidir le hiniúchtaí ar oibríochtaí is infheidhme maidir le cláir Interreg a leagtar amach in Airteagal 48 de Rialachán AE Uimh. [Rialachán CCE].

(d)  Tagairt do na lámhleabhair nó nósanna imeachta iniúchóireachta ina bhfuil an tuairisc ar na príomhchéimeanna den obair iniúchóireachta, lena n‑áirítear an t‑aicmiú ar na hearráidí arna mbrath le linn ullmhú na tuarascála bliantúla ar rialú ata le cur faoi bhráid an Choimisiúin i gcomhréir le hAirteagal 71(3) den Rialachán.

(e)  I gcás cláir Interreg, tagairt do na socruithe sonracha iniúchóireachta agus míniú faoin gcaoi a bhfuil sé i gceist ag an údarás iniúchóireachta comhar leis an gCoimisiún a áirithiú i ndáil leis na hiniúchtaí ar oibríochtaí faoin sampla coiteann Interreg atá le tarraingt ag an gCoimisiún atá leagtha amach in Airteagal 48 de Rialachán AE Uimh. [Rialachán CCE].

(f)  I gcás cláir Interreg, nuair a d’fhéadfadh gá a bheith le hobair iniúchóireachta bhreise mar a leagtar amach in Airteagal 48 de Rialachán AE Uimh. [Rialachán CCE] (tagairt do na socruithe sonracha iniúch ina leith sin agus do na bearta leantacha ar an obair iniúchóireachta bhreise sin).

3.2.   Iniúchtaí ar dhea-fheidhmiú na gcóras bainistithe agus rialaithe (iniúchtaí ar an gcóras)

Sainaithint na gcomhlachtaí/struchtúr a bhfuil iniúchadh le déanamh orthu, maille leis na príomhcheanglais ábhartha i gcomhthéacs iniúchtaí ar an gcóras. Ba cheart aon chomhlachtaí a ceapadh le dhá mhí dhéag anuas a bheith san áireamh ar an liosta.

I gcás inarb infheidhme, tagairt don chomhlacht iniúchóireachta a dtéann an t‑údarás iniúchóireachta ar a iontaoibh chun na hiniúchtaí sin a dhéanamh.

Lua faoi aon iniúchtaí ar an gcóras a bhí dírithe ar réimsí nó comhlachtaí téamacha sonracha, amhail:

(a)  cáilíocht agus cainníocht na bhfíoruithe bainistíochta riaracháin agus ar an láthair i ndáil le rialacha soláthair phoiblí, rialachas maidir leis an Státchabhair, ceanglais chomhshaoil agus dlíthe eile is infheidhme;

(b)  cáilíocht roghnú na dtionscadal agus na bhfíoruithe bainistíochta ar leibhéal an údaráis bainistíochta nó an chomhlachta idirmheánaigh;

(c)  cumraíocht agus cur chun feidhme ionstraimí airgeadais ar leibhéal na gcomhlachtaí a chuireann ionstraimí airgeadais chun feidhme

(d)  feidhmiú agus slándáil córas leictreonach, agus a n‑idir-inoibritheacht le córas malartaithe sonraí leictreonacha an Choimisiúin.

(e)  iontaofacht sonraí a bhaineann le spriocanna agus garspriocanna agus dul chun cinn an chláir maidir lena cuspóirí a bhaint amach arna soláthar ag an údarás bainistíochta.

(f)  ceartuithe airgeadais (asbhaintí ó na cuntais);

(g)  cur chun feidhme beart frith-chalaoise éifeachtacha comhréireacha a bhfuil measúnú riosca calaoise mar bhuntaca leo.

3.3.   Iniúchtaí ar oibríochtaí le haghaidh cláir nach cláir Interreg iad

(a)  Tuairisc ar (nó tagairt do dhoiciméad inmheánach ina sonraítear) an mhodheolaíocht samplála atá le húsáid i gcomhréir le hAirteagal 73 den Rialachán (agus nósanna imeachta sonracha eile atá i bhfeidhm le haghaidh iniúchtaí ar oibríochtaí, go háirithe cinn a bhaineann le haicmiú agus láimhseáil na n‑earráidí a bhraitear, calaois amhrasta san áireamh).

(b)  Ba cheart tuairisc ar leithligh a mholadh le haghaidh bliana ina roghnaíonn an Ballstát an córas comhréireach feabhsaithe a chur i bhfeidhm le haghaidh clár amháin nó níos mó mar a leagtar amach in Airteagal 77 den Rialachán.

3.4.  Iniúchtaí ar oibríochtaí le haghaidh cláir Interreg

(a)  Tuairisc ar (nó tagairt do dhoiciméad inmheánach ina sonraítear) an chaoi a láimhseáiltear torthaí agus earráidí atá le húsáid i gcomhréir le hAirteagal 48 de Rialachán AE Uimh. [Rialachán CCE] agus nósanna imeachta sonracha eile atá i bhfeidhm le haghaidh iniúchtaí ar oibríochtaí, go háirithe cinn a bhaineann le sampla coiteann Interreg atá le bunú ag an gCoimisiún gach bliain.

(b)  Ba cheart tuairisc ar leithligh a mholadh le haghaidh blianta nuair nach bhfuil oibríochtaí nó aonaid samplála ón gclár Interreg san áireamh sa sampla coiteann ar iniúchtaí ar oibríochtaí don chlár atá i gceist.

Sa chás sin, ba cheart tuairisc a bheith ann ar an modheolaíocht samplála atá le húsáid ag an údarás iniúchóireachta agus ar nósanna imeachta sonracha eile atá i bhfeidhm le haghaidh iniúchtaí ar oibríochtaí, go háirithe cinn a bhaineann le haicmiú agus láimhseáil na n‑earráidí a bhraitear, etc.

3.5.   Iniúchtaí ar na cuntais

Tuairisc ar an gcur chuige iniúchóireachta le haghaidh iniúchtaí ar chuntais.

3.6.   Fíorú ar an dearbhú bainistíochta

Tagairt do na nósanna imeachta inmheánacha ina leagtar amach an obair atá i gceist san fhíorú ar an dearbhú bainistíochta arna ullmhú ag an údarás bainistíochta, chun críocha na tuairime iniúchóireachta.

4.   OBAIR INIÚCHÓIREACHTA ATÁ BEARTAITHE

(a)

Tuairisc agus bonn cirt le haghaidh na tosaíochtaí agus cuspóirí iniúchóireachta i ndáil leis an mbliain chuntasaíochta reatha agus an dá bhliain chuntasaíochta ina dhiaidh sin, maille le míniú ar an nasc idir na torthaí ar an measúnú riosca agus an obair iniúchóireachta atá beartaithe.

(

(b) Sceideal táscach ar thascanna iniúchóireachta i ndáil leis an mbliain chuntasaíochta reatha agus an dá bhliain chuntasaíochta ina dhiaidh le haghaidh iniúchtaí ar an gcóras (lena n‑áirítear iniúchtaí atá dírithe ar réimsí téamacha sonracha), mar seo a leanas:

Údaráis/Comhlachtaí nó réimsí téamacha sonracha a bhfuil iniúchadh le déanamh orthu

CCI

Teideal an chláir

An comhlacht atá freagrach as an iniúchóireacht

Toradh an mheasúnaithe riosca

20xx

Cuspóir agus raon an iniúchta

20xx

Cuspóir agus raon an iniúchta

20xx

Cuspóir agus raon an iniúchta

5.   ACMHAINNÍ

(a)

Cairt eagrúcháin an údaráis iniúchóireachta.

(b)

Eolas táscach faoi na hacmhainní beartaithe a leithdháilfear i ndáil leis an mbliain chuntasaíochta reatha agus an dá bhliain chuntasaíochta ina dhiaidh sin (faisnéis maidir le seachfhoinsiú ar bith atá beartaithe agus a raon feidhme san áireamh, i gcás inarb iomchuí).

20190327-P8_TA(2019)0310_GA-p0000008.png

(1)    Tabhair le fios na cláir atá cumhdaithe ag córas bainistithe agus rialaithe coiteann, sa chás go ndéantar straitéis iniúchóireachta amháin a ullmhú le haghaidh roinnt clár

IARSCRÍBHINN XIX

Teimpléad don iarratas ar íocaíocht – Airteagal 85(3)

Iarratais ar íocaíocht

AN COIMISIÚN EORPACH

___________________________________________________________________________________________________

An Ciste lena mbaineann(89):

<type="S" input="S" > (90)

Tagairt an Choimisiúin (CCI)

<type="S" input="S">

Ainm an chláir:

<type="S" input="G">

Cinneadh ón gCoimisiún:

<type="S" input="G">

Dáta an Chinnidh ón gCoimisiún:

<type="D" input="G">

Uimhir an iarratais ar íocaíocht:

<type="N" input="G">

An dáta a cuireadh an t‑iarratas ar íocaíocht isteach:

<type="D" input="G">

An tagairt náisiúnta (roghnach):

<type="S" maxlength="250" input="M">

___________________________________________________________________________________________________

I gcomhréir le hAirteagal 85 de Rialachán (AE) Uimh. 2018/yyyy [RFC], tagraíonn an t‑iarratas ar íocaíocht seo don bhliain chuntasaíochta:

Bailí ó(91)

<type="D" input="G">

go dtí:

<type="D" input="G">

Caiteachas arna miondealú de réir tosaíochta agus catagóire réigiún mar a iontráladh é i gcuntais an chomhlachta a dhéanann an fheidhm chuntasaíochta

(Lena n‑áirítear íocaíochtaí cláir arna n‑íoc le hionstraimí airgeadais (Airteagal 86 den Rialachán)

Tosaíocht

An bonn don ríomh (poiblí nó iomlán)(92)

Méid iomlán an chaiteachais incháilithe arna thabhú ag tairbhithe agus arna íoc in oibríochtaí cur chun feidhme de réir bhrí Airteagal 85(3)(a) agus Airteagal 85(4)

Méid don chúnamh teicniúil de réir bhrí Airteagal 85(3)(b)

Méid iomlán na ranníocaíochta poiblí a íocadh nó atá le híoc de réir bhrí Airteagal 85(3)(c)

(A)

(B)

(C)

(D)

Tosaíocht 1

 

 

 

 

Réigiúin bheagfhorbartha

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Réigiúin trasdula

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Réigiúin níos forbartha

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Na réigiúin is forimeallaí

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Na réigiúin thuaisceartacha

is teirce daonra

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tosaíocht 2

 

 

 

 

Réigiúin bheagfhorbartha

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Réigiúin trasdula

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Réigiúin níos forbartha

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Na réigiúin is forimeallaí

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Na réigiúin thuaisceartacha

is teirce daonra

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tosaíocht 3

 

 

 

 

Réigiúin bheagfhorbartha

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Réigiúin trasdula

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Réigiúin níos forbartha

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Na réigiúin is forimeallaí

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Na réigiúin thuaisceartacha

is teirce daonra

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Móriomlán

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Caiteachas arna miondealú de réir cuspóir sonrach mar a iontráladh é i gcuntais an údaráis bainistíochta

Infheidhme i gcás Cistí CTIL/CSI agus IBTV amháin

Cuspóir Sonrach

An bonn don ríomh (poiblí nó iomlán)

Méid iomlán an chaiteachais incháilithe arna thabhú ag tairbhithe agus arna íoc in oibríochtaí cur chun feidhme

Méid iomlán an chaiteachais phoiblí arna thabhú in oibríochtaí cur chun feidhme

(A)

(B)

(C)

Cuspóir sonrach 1

 

 

 

Cineál gníomhaíochta Uimh. 1 [Tagairt d’Airteagal 8(1) de Rialachán CTIL/CSI/IBTV]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Cineál gníomhaíochta Uimh. 2 [Tagairt d’Airteagal 8(2) de Rialachán CTIL/CSI/IBTV]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Cineál gníomhaíochta Uimh. 3 [Tagairt d’Airteagal 8(3) agus 8(4) de Rialachán CTIL/CSI/IBTV]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Cineál gníomhaíochta Uimh. 4 [Tagairt d’Airteagal 14 agus d’Airteagal 15 de Rialachán CTIL]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Cuspóir sonrach 2

 

 

 

Cineál gníomhaíochta Uimh. 1 [Tagairt d’Airteagal 8(1) de Rialachán CTIL/CSI/IBTV]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Cineál gníomhaíochta Uimh. 2 [Tagairt d’Airteagal 8(2) de Rialachán CTIL/CSI/IBTV]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Cineál gníomhaíochta Uimh. 3 [Tagairt d’Airteagal 8(3) agus 8(4) de Rialachán CTIL/CSI/IBTV]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Cuspóir sonrach 3

 

 

 

Cineál gníomhaíochta Uimh. 1 [Tagairt d’Airteagal 8(1) de Rialachán CTIL/CSI/IBTV]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Cineál gníomhaíochta Uimh. 2 [Tagairt d’Airteagal 8(2) de Rialachán CTIL/CSI/IBTV]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Cineál gníomhaíochta Uimh. 3 [Tagairt d’Airteagal 8(3) agus 8(4) de Rialachán CTIL/CSI/IBTV]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Móriomlán

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

_________________________________________________________________________________________________

______

Déantar an teimpléad a choigeartú go huathoibríoch ar bhonn na huimhreach CCI. Mar shampla, i gcás na gclár nach bhfuil catagóirí réigiún san áireamh iontu (an Ciste Comhtháthaithe, CCE, CEMI, más infheidhme) nó i gcás na gclár nach modhnaíonn rátaí cómhaoinithe laistigh de thosaíocht (cuspóir sonrach), beidh an leagan amach seo a leanas ar an tábla.

Tosaíocht

An bonn don ríomh (poiblí

nó iomlán)

(A)

Méid iomlán an chaiteachais incháilithe arna thabhú ag tairbhithe agus arna íoc in oibríochtaí cur chun feidhme de réir bhrí Airteagal 85(3)(a) agus Airteagal 85(4)

(B)

Méid don chúnamh teicniúil de réir bhrí Airteagal 85(3)(b)

(C)

Méid iomlán na ranníocaíochta poiblí a íocadh nó atá le híoc de réir bhrí Airteagal 85(3)(c)

(D°(C)

Tosaíocht 1

<type='S' input='C'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tosaíocht 2

<type='S' input='C'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tosaíocht 3

<type='S' input='C'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Móriomlán

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

DEARBHÚ

Tríd an iarratas ar íocaíocht seo a bhailíochtú, iarrann an fheidhm chuntasaíochta/an t‑údarás bainistíochta go n‑íocfaí na méideanna atá luaite thíos.

Thar ceann an chomhlachta atá freagrach as an bhfeidhm chuntasaíochta:

Thar ceann an údaráis bainistíochta atá freagrach as an bhfeidhm chuntasaíochta:

<type="S" input="G">

Iarratais ar íocaíocht

CISTE

 

Réigiúin bheagfhorbartha

Réigiúin trasdula

Réigiúin níos forbartha

Na réigiúin is forimeallaí agus na réigiúin thuaisceartacha is teirce daonra

(A)

(B)

(C)

(D)

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

___________________________________________________________________________________________________

Déantar an teimpléad a choigeartú go huathoibríoch ar bhonn na huimhreach CCI. Mar shampla, i gcás na gclár nach bhfuil catagóirí réigiún san áireamh iontu (an Ciste Comhtháthaithe, CCE, CEMI, más infheidhme) nó i gcás na gclár nach modhnaíonn rátaí cómhaoinithe laistigh de thosaíocht (cuspóir sonrach), beidh an leagan amach seo a leanas ar an tábla:

Infheidhme i gcás Cistí CTIL/CSI agus IBTV amháin

Ciste

 

Méideanna

<type="S" input="G">

Cineál gníomhaíochta Uimh. 1 [Tagairt d’Airteagal 8(1) de Rialachán CTIL/CSI/IBTV]

<type="Cu" input="G">

 

Cineál gníomhaíochta Uimh. 2 [Tagairt d’Airteagal 8(2) de Rialachán CTIL/CSI/IBTV]

<type="Cu" input="G">

 

Cineál gníomhaíochta Uimh. 3 [Tagairt d’Airteagal 8(3) agus 8(4) de Rialachán CTIL/CSI/IBTV]

<type="Cu" input="G">

 

Cineál gníomhaíochta Uimh. 4 [Tagairt d’Airteagal 14 agus d’Airteagal 15 de Rialachán CTIL]

<type="Cu" input="G">

CISTE

MÉID

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="G">

Déanfar an íocaíocht ar an gcuntas bainc seo a leanas:

An comhlacht ainmnithe

<type="S" maxlength="150" input="G">

An banc

<type="S" maxlength="150" input="G">

BIC

<type="S" maxlength="11" input="G">

IBAN don chuntas bainc

<type="S" maxlength="34" input="G">

Sealbhóir an chuntais (murab ionann é agus an comhlacht ainmnithe)

<type="S" maxlength="150" input="G">

Aguisín: Faisnéis faoi ranníocaíochtaí cláir a íocadh le hionstraimí airgeadais dá dtagraítear in Airteagal 86 den Rialachán agus a cuireadh san áireamh sna hiarratais ar íocaíocht (carnach ó thús an chláir)

 

An méid a áirítear sa iarratas ar íocaíocht agus a íocadh leis an ionstraim airgeadais i gcomhréir le hAirteagal 86 (uasmhéid [25 %] de mhéid iomlán ranníocaíochtaí an chláir atá geallta do[n] [na h]ionstraim[í] airgeadais faoin gcomhaontú cistiúcháin ábhartha)

An méid imréitithe comhfhreagrach dá dtagraítear in Airteagal 86(3)(93)

(A)

(B)

(C)

(D)

Tosaíocht

Méid iomlán na ranníocaíochtaí cláir a íocadh le hionstraimí airgeadais

Méid na ranníocaíochta poiblí comhfhreagraí

Méid iomlán na ranníocaíochtaí cláir a íocadh go héifeachtach, nó, i gcás ráthaíochtaí, a gealladh, mar chaiteachas incháilithe de réir bhrí Airteagal 86

Méid na ranníocaíochta poiblí comhfhreagraí

Tosaíocht 1

 

 

 

 

Réigiúin bheagfhorbartha

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Réigiúin trasdula

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Réigiúin níos forbartha

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Na réigiúin is forimeallaí

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Na réigiúin thuaisceartacha

is teirce daonra

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tosaíocht 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Réigiúin bheagfhorbartha

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Réigiúin trasdula

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Réigiúin níos forbartha

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Na réigiúin is forimeallaí

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Na réigiúin thuaisceartacha

is teirce daonra

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tosaíocht 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Réigiúin bheagfhorbartha

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Réigiúin trasdula

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Réigiúin níos forbartha

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Na réigiúin is forimeallaí

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Na réigiúin thuaisceartacha

is teirce daonra

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Móriomlán

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Déantar an teimpléad a choigeartú go huathoibríoch ar bhonn na huimhreach CCI. Mar shampla, i gcás na gclár nach bhfuil catagóirí réigiún san áireamh iontu (an Ciste Comhtháthaithe, CCE, CEMI, más infheidhme) nó i gcás na gclár nach modhnaíonn rátaí cómhaoinithe laistigh de thosaíocht (cuspóir sonrach), beidh an leagan amach seo a leanas ar an tábla:

 

An méid a áirítear sa iarratas ar íocaíocht agus a íocadh leis an ionstraim airgeadais i gcomhréir le hAirteagal 86 (uasmhéid [25 %] de mhéid iomlán ranníocaíochtaí an chláir atá geallta do[n] [na h]ionstraim[í] airgeadais faoin gcomhaontú cistiúcháin ábhartha)

An méid imréitithe comhfhreagrach dá dtagraítear in Airteagal 86(3)(94)

(A)

(B)

(C)

(D)

Tosaíocht

Méid iomlán na ranníocaíochtaí cláir a íocadh le hionstraimí airgeadais

Méid na ranníocaíochta poiblí comhfhreagraí

Méid iomlán na ranníocaíochtaí cláir a íocadh go héifeachtach, nó, i gcás ráthaíochtaí, a gealladh, mar chaiteachas incháilithe de réir bhrí Airteagal 86

Méid na ranníocaíochta poiblí comhfhreagraí

Tosaíocht 1

 

 

 

 

Tosaíocht 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tosaíocht 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Móriomlán

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Infheidhme i gcás Cistí CTIL/CSI agus IBTV amháin

 

An méid a áirítear sa iarratas ar íocaíocht agus a íocadh leis an ionstraim airgeadais i gcomhréir le hAirteagal 86 (uasmhéid [25 %] de mhéid iomlán ranníocaíochtaí an chláir atá geallta do[n] [na h]ionstraim[í] airgeadais faoin gcomhaontú cistiúcháin ábhartha)

An méid imréitithe comhfhreagrach dá dtagraítear in Airteagal 86(3)(95)

(A)

(B)

(C)

(D)

 

Méid iomlán na ranníocaíochtaí cláir a íocadh le hionstraimí airgeadais

Méid na ranníocaíochta poiblí comhfhreagraí

Méid iomlán na ranníocaíochtaí cláir a íocadh go héifeachtach, nó, i gcás ráthaíochtaí, a gealladh, mar chaiteachas incháilithe de réir bhrí Airteagal 86

Méid na ranníocaíochta poiblí comhfhreagraí

Cuspóir sonrach 1

 

 

 

 

Cineál gníomhaíochta Uimh. 1 [Tagairt d’Airteagal 8(1) de Rialachán CTIL/CSI/IBTV]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Cuspóir sonrach 2

 

 

 

 

Cineál gníomhaíochta Uimh. 1 [Tagairt d’Airteagal 8(1) de Rialachán CTIL/CSI/IBTV]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Cuspóir sonrach 3

 

 

 

 

Cineál gníomhaíochta Uimh. 1 [Tagairt d’Airteagal 8(1) de Rialachán CTIL/CSI/IBTV]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Móriomlán

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

IARSCRÍBHINN XX

Teimpléad do na cuntais – Airteagal 92(1)(a)

CUNTAIS DON BHLIAIN CHUNTASAÍOCHTA

<type="D" – type="D" input="S">

AN COIMISIÚN EORPACH

___________________________________________________________________________________________________

An Ciste lena mbaineann(96):

<type="S" input="S" > (97)

Tagairt an Choimisiúin (CCI)

<type="S" input="S">

Ainm an chláir:

<type="S" input="G">

Cinneadh ón gCoimisiún:

<type="S" input="G">

Dáta an Chinnidh ón gCoimisiún:

<type="D" input="G">

An leagan de na cuntais

<type="S" input="G">

An dáta a cuireadh na cuntais isteach