Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2018/0196(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0043/2019

Testi mressqa :

A8-0043/2019

Dibattiti :

PV 13/02/2019 - 6
CRE 13/02/2019 - 6

Votazzjonijiet :

PV 13/02/2019 - 8.14
CRE 13/02/2019 - 8.14
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
PV 27/03/2019 - 18.11

Testi adottati :

P8_TA(2019)0096
P8_TA(2019)0310

Testi adottati
PDF 1319kWORD 626k
L-Erbgħa, 27 ta' Marzu 2019 - Strasburgu
Dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta' Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli finanzjarji għalihom ***I
P8_TA(2019)0310A8-0043/2019
Riżoluzzjoni
 Test konsolidat

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-27 ta' Marzu 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistipula dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta' Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli finanzjarji għalihom u għall-Fond għall-Ażil u l-Migrazzjoni, il-Fond għas-Sigurtà Interna u l-Istrument għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2018)0375),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 177, 322(1)(a) u 349 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0230/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-17 ta’ Ottubru 2018(1),

–  Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tal-5 ta’ Diċembru 2018(2),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Qorti tal-Awdituri tal-25 ta' Ottubru 2018(3),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali kif ukoll l-opinjoni tal-Kumitat għall-Baġits, il-pożizzjoni fil-forma ta' emendi tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali u l-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-pożizzjoni fil-forma ta' emendi tal-Kumitat dwar id-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A8-0043/2019),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt(4);

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

(1) ĠU C 62, 15.2.2019, p. 83.
(2) ĠU C 86, 7.3.2019, p. 41.
(3) ĠU C 17, 14.1.2019, p. 1.
(4) Din il-pożizzjoni tikkorrispondi mall-emendi adottati fit-13 ta’ Frar 2019 (Testi adottati, P8_TA-PROV(2019)0096).


Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-27 ta' Marzu 2019 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (UE) .../... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill lli jistipula dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli finanzjarji għalihom u għall-Fond għall-Ażil u l-Migrazzjoni, il-Fond għas-Sigurtà Interna u l-Istrument għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi [ Em. 1]
P8_TC1-COD(2018)0196

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 177, 322(1)(a) u 349 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni(2),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Qorti tal-Awdituri(3),

F’azzjoni skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja(4),

Billi:

(1)  L-Artikolu 174 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (“TFUE”) jipprovdi li, sabiex tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali tagħha, l-Unjoni għandu jkollha l-għan li tnaqqas id-diverġenzi bejn il-livelli ta' żvilupp tar-reġjuni varji u r-ritard ta' dawk ir-reġjuni jew gżejjer li huma anqas favoriti, u li għandha tingħata attenzjoni partikolari liż-żoni rurali, żoni milquta minn tranżizzjoni industrijali, u reġjuni li jbatu minn żvantaġġi naturali jew demografiċi gravi u permanenti. Dawn ir-reġjuni jibbenefikaw b'mod partikolari mill-politika ta' koeżjoni. L-Artikolu 175 tat-TFUE jitlob li l-Unjoni ssostni l-ilħiq ta’ dawn l-objettivi permezz tal-azzjoni li tieħu permezz tal-Fond Agrikolu Ewropew dwar Gwida u Garanzija, it-Taqsima tal-Gwida, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Bank Ewropew tal-Investiment u strumenti oħrajn. L-Artikolu 322 tat-TFUE jipprovdi l-bażi biex jiġu adottati r-regoli finanzjarji li jiddeterminaw il-proċedura li għandha tiġi adottata għall-istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-baġit u għall-preżentazzjoni u l-awditjar tal-kontijiet, kif ukoll kontrolli tar-responsabbiltà tal-atturi finanzjarji. [Em. 2]

(1a)  Huwa importanti għall-ġejjieni tal-Unjoni Ewropea u ċ-ċittadini tagħha li l-politika ta' koeżjoni tibqa' l-politika ta' investiment ewlenija tal-Unjoni, filwaqt li żżomm il-finanzjament tagħha fil-perjodu 2021-2027 tal-anqas fil-livell tal-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020. Jenħtieġ li finanzjament ġdid għal oqsma oħra ta' attività jew programmi tal-Unjoni ma jkunux ta' detriment għall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus jew il-Fond ta' Koeżjoni. [Em. 3]

(2)  Sabiex ikomplu jiżviluppaw implimentazzjoni koordinata u armonizzata tal-Fondi tal-Unjoni implimentati taħt ġestjoni kondiviża, jiġifieri l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (“FEŻR”), il-Fond Soċjali Ewropew Plus (“FSE+”), il-Fond ta’ Koeżjoni, miżuri ffinanzjati taħt ġestjoni kondiviża fil-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (“FEMS”), il-Fond għall-Ażil għall-Asil u l-Migrazzjoni (Asylum and Migration Fund, “AMIF”), il-Fond għas-Sigurtà Interna (Internal Security Fund, “ISF”) u l-Istrument għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri u tal-Viżi (“BMVI”), jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli finanzjarji bbażati fuq l-Artikolu 322 tat-TFUE għal dawn il-Fondi kollha (“il-Fondi”), li jispeċifikaw biċ-ċar il-kamp ta’ applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet rilevanti. Barra minn hekk, jenħtieġ li d-dispożizzjonijiet komuni bbażati fuq l-Artikolu 177 tat-TFUE jiġu stabbiliti biex ikopru r-regoli speċifiċi tal-politika għall-FEŻR, għall-FSE+, għall-Fond ta’ Koeżjoni u, għall-FEMS u sa punt speċifiku għall-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR). [Em. 430]

(3)  Minħabba l-ispeċifiċitajiet ta’ kull Fond, jenħtieġ li r-regoli speċifiċi applikabbli għal kull Fond u għall-għan ta’ kooperazzjoni territorjal Ewropea (Interreg) taħt il-FEŻR jiġu stipulati f’Regolamenti separati (“Regolamenti speċifiċi għall-Fond”) biex jikkomplementaw id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament.

(4)  Jenħtieġ li r-reġjuni ultraperiferiċi u r-reġjuni skarsament popolati tat-Tramuntana jibbenefikaw minn miżuri speċifiċi u minn finanzjament addizzjonali skont l-Artikolu 349 tat-TFUE u l-Artikolu 2 tal-Protokoll Nru 6 tal-Att ta’ Adeżjoni tal-1994 sabiex jindirizzaw l-iżvantaġġi speċifiċi tagħhom relatati mal-pożizzjoni ġeografika tagħhom. [Em. 5]

(5)  Jenħtieġ li l-prinċipji orizzontali kif stabbiliti fl-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea ("TUE") u fl-Artikolu 10 tat-TFUE, inklużi l-prinċipji ta' sussidjarjetà u ta' proporzjonalità kif stabbiliti fl-Artikolu 5 tat-TUE, jiġu rispettati fl-implimentazzjoni tal-Fondi, u jqisu l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Jenħtieġ li l-Istati Membri jirrispettaw ukoll l-obbligi tal-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal u l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabbiltà tan-NU u jiżguraw l-aċċessibbiltà f'konformità mal-Artikolu 9 tagħha u skont id-dritt tal-Unjoni li jarmonizza r-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u s-servizzi. F'dak il-kuntest, jenħtieġ li l-Fondi jiġu implimentati b'mod li jippromwovi d-deistituzzjonalizzazzjoni u l-kura bbażata fil-komunità. Jenħtieġ li l-Istati Membri u l-Kummissjoni jimmiraw li jeliminaw l-inugwaljanzi u jippromwovu l-inugwaljanza l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u jintegraw il-perspettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi, kif ukoll jiġġieldu d-diskriminazjoni d-diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, l-oriġini razzjali jew etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali. Jenħtieġ li dawn il-Fondi ma jappoġġawx azzjonijiet li jikkontribwixxu għal xi kwalunkwe forma ta' segregazzjoni jew esklużjoni, jew li jappoġġaw infrastruttura li tkun inaċċessibbli għall-persuni b'diżabbilità. Jenħtieġ li l-objettivi tal-Fondi jiġu segwiti fil-qafas tal-iżvilupp sostenibbli u l-promozzjoni tal-Unjoni tal-għan li tippriżerva tippreserva, tipproteġi u ttejjeb il-kwalità tal-ambjent kif stabbilit fl-Artikolu 11 u fl-Artikolu 191(1) tat-TFUE, u jitqies il-prinċipju li min iniġġes iniġġeż iħallas u jitqiesu l-impenji maqbula taħt il-Ftehim ta' Pariġi. Sabiex tiġi protetta l-integrità tas-suq intern, l-operazzjonijiet li jibbenefikaw minnhom l-impriżi għandhom jikkonformaw mar-regoli tal-għajnuna mill-Istat kif stabbilit fl-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE. Il-faqar huwa wieħed mill-akbar sfidi tal-UE. Għalhekk, il-Fondi jenħtieġ li jikkontribwixxu għall-qerda tal-faqar. Jenħtieġ li huma jikkontribwixxu wkoll għall-issodisfar tal-impenn tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha li jilħqu l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli. [Em. 6]

(6)  Ir-regoli finanzjarji orizzontali adottati mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill fuq il-bażi tal-Artikolu 322 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea japplikaw għal dan ir-Regolament. Dawn ir-regoli huma stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju u jiddeterminaw b’mod partikolari l-proċedura biex jiġi stabbilit u implimentat il-baġit permezz ta’ għotjiet, akkwist, premijiet, implimentazzjoni indiretta, u jipprevedu verifiki dwar ir-responsabbiltà ta’ atturi finanzjarji. Regoli adottati fuq il-bażi tal-Artikolu 322 TFUE jirrigwardaw ukoll il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f’każ ta’ defiċjenzi ġeneralizzati rigward l-istat tad-dritt fl-Istati Membri, billi r-rispett għall-istat tad-dritt huwa prekundizzjoni essenzjali għal ġestjoni finanzjarja tajba u finanzjament mill-UE effettiv.

(7)  Meta jiġi stabbilit perjodu ta’ żmien biex il-Kummissjoni tieħu kwalunkwe azzjoni fir-rigward tal-Istati Membri, jenħtieġ li l-Kummissjoni tqis l-informazzjoni u d-dokumenti meħtieġa kollha fil-ħin u b’mod effiċjenti. Mete l-preżentazzjonijiet tal-Istati Membri ma jkunux kompluti jew ma jikkonformawx mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament u tar-Regolamenti speċifiċi għall-Fondi, u għaldaqstant ma jippermettux li l-Kummissjoni tieħu azzjoni bl-informazzjoni kollha disponibbli għaliha, jenħtieġ li l-perjodu ta’ żmien jiġi sospiż sakemm l-Istati Membri jikkonformaw mar-rekwiżiti regolatorji.

(8)  Sabiex jikkontribwixxu għall-prijoritajiet tal-Unjoni, jenħtieġ li l-Fondi jiffukaw l-appoġġ tagħhom fuq għadd limitat ta’ objettivi ta’ politika f’konformità mal-missjonijiet speċifiċi għall-Fondi skont l-objettivi bbażati fuq it-Trattat. Jenħtieġ li l-objettivi ta’ politika għall-AMIF, l-ISF u l-BMVI jiġu stabbiliti fir-Regolamenti speċifiċi għall-Fond.

(9)  Meta wieħed jirrifletti fuq l-importanza li t-tibdil fil-klima jiġi indirizzat f’konformità mal-impenji tal-Unjoni biex timplimenta l-Ftehim ta’ Pariġi u l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-Fondi se jikkontribwixxu biex jissimplifikaw l-azzjonijiet klimatiċi u biex jinkiseb għan ġenerali ta’ 25 30 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE li tapoġġa tappoġġa l-objettivi klimatiċi. Il-mekkaniżmi għall-protezzjoni tal-klima jenħtieġ li jkunu parti integrali tal-ipprogrammar u l-implimentazzjoni. [Em. 7]

(9a)   Minħabba l-impatt tal-flussi ta' migrazzjoni minn pajjiżi terzi, il-politika ta' koeżjoni jenħtieġ li tikkontribwixxi għal proċessi ta' integrazzjoni, b'mod partikolari billi tipprovdi appoġġ infrastrutturali lill-bliet u l-awtoritajiet lokali u reġjonali l-aktar esposti, li huma aktar involuti fl-implimentazzjoni tal-politiki ta' integrazzjoni. [Em. 8]

(10)  Jenħtieġ li parti mill-baġit tal-Unjoni allokata għall-Fondi tiġi implimentata mill-Kummissjoni taħt ġestjoni kondiviża mal-Istati Membri fis-sens tar-Regolament (UE, Euratom) [numru tar-Regolament Finanzjarju ġdid] tal-Parlament Ewropew u tal-Kunill (5) (ir-“Regolament Finanzjarju”). Għaldaqstant, meta jimplimentaw il-Fondi taħt ġestjoni kondiviża, jenħtieġ li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jirrispettaw il-prinċipji msemmija fir-Regolament Finanzjarju, bħall-ġestjoni finanzjarja tajba, it-trasparenza u n-nondiskriminazzjoni. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu responsabbli għat-tħejjija u għall-implimentazzjoni tal-programmi. Dan jenħtieġ li jsir fil-livell territorjali xieraq, skont il-qafas istituzzjonali, legali u finanzjarju tagħhom, u skont il-korpi maħtura minnhom għal dak il-għan. Jenħtieġ li l-Istati Membri joqogħdu lura milli jżidu regoli li jikkomplikaw l-użu tal-Fondi għall-benefiċjarji. [Em. 9]

(11)  Il-prinċipju tas-sħubija huwa fattur ewlieni fl-implimentazzjoni tal-Fondi, u jibni fuq l-approċċ ta’ governanza f’diversi livelli u jiżgura l-involviment tal-awtoritajiet reġjonali, lokali u awtoritajiet pubbliċi oħra, tas-soċjetà ċivili u tas-sħab soċjali. Sabiex jipprovdi kontinwità fl-organizzazzjoni tas-sħubija, il-Kummissjoni jenħtieġ li r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 240/2014(6) ikompli japplika tingħata s-setgħa temenda u tadatta. [Em. 10]

(12)  Fil-livell tal-Unjoni, is-Semestru Ewropew tal-koordinazzjoni tal-politika ekonomika huwa l-qafas biex jiġu identifikati l-prijoritajiet nazzjonali ta’ riforma u tiġi monitorjata l-implimentazzjoni tagħhom. L-Istati Membri jiżviluppaw l-istrateġiji tal-investiment pluriennali nazzjonali tagħhom b’appoġġ għal dawn il-prijoritajiet ta’ riforma. Jenħtieġ li dawn l-istrateġiji jiġu ppreżentati flimkien mal-Programmi Nazzjonali ta’ Riforma bħala mod kif jiġu enfasizzati u kkoordinati proġetti ta’ investimenti ta’prijorità li għandhom jiġu appoġġati minn finanzjament nazzjonali u tal-Unjoni. Jenħtieġ li jservu wkoll biex il-finanzjament tal-Unjoni jintuża b’mod koerenti u biex jiġi massimizzat il-valur miżjud tal-appoġġ finanzjarju li għandu jiġi riċevut, speċjalment mill-Fondi, mill-Funzjoni ta’ Stabbilizzazzjoni tal-Investiment Ewropea u mill-InvestUE. [Em. 11]

(13)  Jenħtieġ li l-Istati Membri jiddeterminaw kif jqisu rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż li huma rilevanti u adottati skont l-Artikolu 121(2) tat-TFUE u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill li huma rilevanti u adottati skont l-Artikolu 148(4) tat-TFUE ("CSRs") jitqiesu fit-tħejjija ta’ dokumenti ta’ programmazzjoni, meta jkunu konsistenti mal-objettivi tal-programm. Matul il-perjodu ta’ programmazzjoni bejn l-2021 u l-2027 (“perjodu ta’ programmazzjoni”), jenħtieġ li l-Istati Membri jippreżentaw il-progress fl-implimentazzjoni tal-programmi b’appoġġ għas-CSRs, kif ukoll tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali lill-kumitat ta’ monitoraġġ u lill-Kummissjoni b’mod regolari. Matul rieżami ta’ nofs it-terminu, jenħtieġ li l-Istati Membri, fost elementi oħra, iqisu l-ħtieġa għal modifiki fil-programmi biex jakkomodaw CSRs rilevanti adottati jew modifikati sa mill-bidu tal-perjodu ta’ programmazzjoni. [Em. 12]

(14)  Jenħtieġ li l-Istati Membri jqisu l-kontenuti tal-abbozz tal-Pjan Nazzjonali tal-Enerġija u tal-Klima, li għandu jiġi żviluppat taħt ir-Regolament dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija(7), u l-eżitu tal-proċess li wassal għar-rakkomandazzjonijiet tal-Unjoni rigward dawn il-pjanijiet, għall-programmi tagħhom, inkluż waqt ir-rieżami ta' nofs it-terminu, kif ukoll għall-ħtiġijiet finanzjarji allokati għal investimenti b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju. [Em. 13]

(15)  Jeħtieġ li l-Ftehim ta’ Sħubija, imħejji minn kull Stat Membru, ikun dokument strateġiku li jiggwida n-negozjati bejn il-Kummissjoni l-Istat Membru kkonċernat dwar it-tfassil tal-programmi. Sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv, jenħtieġ li ma jkunx hemm għalfejn jiġu emendati l-Ftehimiet ta’ Sħubija matul il-perjodu ta’ programmazzjoni. Sabiex jiffaċilitaw il-programmazzjoni tiġi ffaċilitata l-programmazzjoni u jiġi evitat kontenut duplikat fid-dokumenti ta’ programmazzjoni, il-Ftehimiet jenħtieġ li jkun possibbli li l-Ftehimiet ta’ Sħubija jistgħu jiġu inklużi bħala parti minn programm. [Em. 14]

(16)  Jenħtieġ li kull Kull Stat Membru jista' jkollu l-flessibbiltà li jikkontribwixxi għall-InvestUE għall-InvestEU għad-dispożizzjoni ta’ garanziji baġitarji għall-investimenti f’dak l-Istat Membru, skont ċerti kundizzjonijiet speċifikati fl-Artikolu 10 ta' dan ir-Regolament. [Em. 15]

(17)  Sabiex jiġu żgurati l-prerekwiżiti meħtieġa għall-użu inklużiv, mhux diskriminatorju, effettiv u effiċjenti tal-appoġġ tal-Unjoni mogħti mill-Fondi, jenħtieġ li tiġi stabbilita lista limitata ta’ kundizzjonijiet abilitanti kif ukoll sett konċiż u eżawrjenti ta’ kriterji oġġettivi għall-valutazzjoni tagħhom. Jenħtieġ li kull kundizzjoni abilitanti tintrabat ma’ objettiv speċifiku u jenħtieġ li tiġi applikata awtomatikament meta l-objettiv speċifiku jintgħażel għall-appoġġ. Meta dawn il-kundizzjonijiet ma jiġux issodisfati, jenħtieġ li n-nefqa relatata mal-operazzjonijiet taħt l-objettivi speċifiċi relatati ma tiġix inkluża f’talbiet għall-ħlas. Sabiex jinżamm qafas ta’ investiment favorevoli, jenħtieġ li jkun hemm monitoraġġ regolari tal-issodisfar kontinwu tal-kundizzjonijiet abilitanti. Huwa importanti wkoll li jiġi żgurat li l-operazzjonijiet magħżula għall-appoġġ jiġu implimentati b’mod konsistenti mal-istrateġiji u mad-dokumenti tal-ippjanar fis-seħħ sottostanti għall-issodisfar tal-kundizzjonijiet abilitanti, u b’hekk jiżguraw li l-operazzjonijiet kofinanzjati kollha jkunu konformi mal-qafas ta’ politika tal-Unjoni. [Em. 16]

(18)  Jenħtieġ li l-Istati Membri jistabbilixxu qafas ta’ prestazzjoni għal kull programm li jkopri l-indikaturi, l-istadji importanti u l-miri kollha biex jimmonitorjaw, jirrappurtaw u jevalwaw il-prestazzjoni tal-programmi. Dan jenħtieġ li jippermetti li l-għażla u l-evalwazzjoni tal-proġetti jkunu mmexxija mir-riżultati. [Em. 17]

(19)  Jenħtieġ li l-Istati Membri jwettqu rieżami ta' nofs it-terminu ta' kull programm appoġġat mill-FEŻR, mill-FSE+ u mill-Fond ta' Koeżjoni. Jenħtieġ li r-rieżami jipprovdi aġġustament sħiħ tal-programmi bbażati fuq il-prestazzjoni tal-programmi, filwaqt li jagħti l-opportunità wkoll li jitqiesu sfidi ġodda u CSRs rilevanti maħruġa fl-2024, kif ukoll il-progress mal-Pjanijiet Nazzjonali għall-Enerġija u l-Klima u l-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali. Jenħtieġ li l-isfidi demografiċi jiġu kkunsidrati wkoll. B'mod parallel, jenħtieġ li fl-2024 il-Kummissjoni, flimkien mal-aġġustament tekniku għas-sena 2025, tirrieżamina l-allokazzjonijiet totali tal-Istati Membri kollha taħt l-investiment għall-mira tal-impjiegi u t-tkabbir tal-politika ta' koeżjoni għas-snin 2025, 2026 u 2027, u tapplika l-metodu tal-allokazzjoni stabbilit fl-att bażiku rilevanti. Jenħtieġ li dan ir-rieżami flimkien mal-eżitu tar-rieżami ta' nofs it-terminu jirriżulta f'emendi tal-programmi li jimmodifikaw l-allokazzjonijiet finanzjarji għas-snin 2025, 2026 u 2027. [Em. 18]

(20)  Jenħtieġ li l-mekkaniżmi biex jiżguraw rabta bejn il-politiki ta’ governanza ekonomika tal-Unjoni jkomplu jiġu rfinuti, biex il-Kummissjoni tkun tista’ tagħmel proposta lill-Kunsill biex tissospendi l-impenji kollha jew parti minnhom għal wieħed mill-programmi jew aktar tal-Istat Membru kkonċernat meta dak l-Istat Membru jonqos milli jieħu azzjoni effettiva fil-kuntest tal-proċess tal-governanza ekonomika. Sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni uniformi u fid-dawl tal-importanza li jiġu imposti l-effetti finanzjarji tal-miżuri, jenħtieġ li s-setgħat ta’ implimentazzjoni jiġu konferiti fuq il-Kunsill li jenħtieġ li jaġixxi fuq il-bażi ta’ proposta tal-Kummissjoni. Sabiex tiġi ffaċilitata l-adozzjoni tad-deċiżjonijiet li huma meħtieġa biex tiġi żgurata azzjoni effettiva fil-kuntest tal-proċess tal-governanza ekonomika, jenħtieġ li tintuża votazzjoni b’maġġoranza kwalifikata inversa. [Em. 425rev, 444rev, 448 u 469]

(20a)  L-Istati Membri jistgħu, f'każijiet debitament ġustifikati, jagħmlu talba għall-flessibbiltà fil-qafas attwali tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir għan-nefqa pubblika jew strutturali ekwivalenti, appoġġata mill-amministrazzjoni pubblika permezz ta' kofinanzjament ta' investimenti attivati bħala parti mill-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej ("Fondi SIE"). Jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta bir-reqqa t-talba rispettiva, meta tiddefinixxi l-aġġustament fiskali taħt il-parti preventiva jew dik korrettiva tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir. [Em. 20]

(21)  Jenħtieġ li jiġu stabbiliti rekwiżiti komuni fir-rigward tal-kontenut tal-programmi filwaqt li titqies in-natura speċifika ta’ kull Fond. Dawn ir-rekwiżiti jistgħu jiġu kkomplementati minn regoli speċifiċi għall-Fondi. Jenħtieġ li r-Regolament (UE) [XXX] tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(8) (ir-“Regolament ETC”) jistabbilixxi dispożizzjonijiet speċifiċi dwar il-kontenut tal-programmi taħt il-mira tal-Kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg).

(22)  Sabiex l-implimentazzjoni tal-programmi tkun flessibbli u jitnaqqas il-piż amministrattiv, jenħtieġ li jiġu permessi trasferimenti finanzjarji limitati bejn prijoritajiet tal-istess programm mingħajr ma tkun meħtieġa deċiżjoni tal-Kummissjoni li temenda l-programm. Jenħtieġ li t-tabelli finanzjarji riveduti jiġu ppreżentati lill-Kummissjoni sabiex tiġi żgurata informazzjoni aġġornata dwar allokazzjonijiet finanzjarji għal kull prijorità.

(22a)  Il-proġetti maġġuri jirrappreżentaw sehem sostanzjali mill-infiq tal-Unjoni u ta' spiss huma ta' importanza strateġika fir-rigward tat-twettiq tal-istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. Għaldaqstant huwa ġġustifikat li operazzjonijiet lil hinn minn ċerti limiti jkomplu jkunu soġġetti għal proċeduri speċifiċi ta' approvazzjoni skont dan ir-Regolament. Il-limitu jenħtieġ li jiġi stabbilit fir-rigward tal-kost totali eliġibbli wara li jitqies id-dħul nett mistenni. Biex tkun żgurata ċ-ċarezza, huwa xieraq li jiġi definit il-kontenut ta' applikazzjoni ta' proġett maġġuri għal dan il-għan. L-applikazzjoni jenħtieġ li jkun fiha l-informazzjoni neċessarja biex tingħata garanzija li l-kontribuzzjoni finanzjarja mill-Fondi ma tirriżultax f'telf sostanzjali ta' impjiegi f'postijiet eżistenti fl-Unjoni. L-Istat Membru jenħtieġ li jippreżenta l-informazzjoni kollha mitluba u jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta l-proġett maġġuri biex tiddetermina jekk hijiex ġustifikata l-kontribuzzjoni finanzjarja mitluba. [Em. 21]

(23)  Sabiex jissaħħaħ l-approċċ integrat għall-iżvilupp territorjali, jenħtieġ li l-investimenti fil-forma tal-għodod territorjali bħall-investimenti territorjali integrati ("ITI"), l-iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità (community-led local development, "CLLD", magħruf bħala "LEADER" taħt il-FAEŻR) jew kull għodda territorjali oħra taħt l-objettiv ta' politika "Ewropa eqreb lejn iċ-ċittadini taċ-ċittadini tagħha" li tappoġġa l-inizjattivi mfassla mill-Istat Membru għall-investimenti programmati għall-FEŻR ikunu bbażati fuq strateġiji ta' żvilupp territorjali u lokali. L-istess jenħtieġ li japplika għal inizjattivi relatati bħall-Irħula Intelliġenti. Għall-finijiet tal-ITI u tal-għodod territorjali mfassla mill-Istati Membri, jenħtieġ li jiġu stabbiliti rekwiżiti minimi għall-kontenut tal-istrateġiji territorjali. Jenħtieġ li dawn l-istrateġiji territorjali jiġu żviluppati u approvati taħt ir-responsabbiltà tal-awtoritajiet jew il-korpi rilevanti. Sabiex jiġi żgurat l-involviment tal-awtoritajiet jew il-korpi rilevanti fl-istrateġiji territorjali ta' implimentazzjoni, jenħtieġ li dawn l-awtoritajiet jew il-korpi jkunu responsabbli għall-għażla tal-operazzjonijiet li għandhom jiġu appoġġati, jew involuti f'dik l-għażla. [Em. 22]

(24)  Sabiex jiġi mobilizzat aħjar il-potenzjal fil-livell lokali, jeħtieġ li jissaħħaħ u jiġi ffaċilitat is-CLLD. Jenħtieġ li jqis il-ħtiġijiet lokali u l-potenzjal, kif ukoll karatteristiċi soċjokulturali rilevanti, u jenħtieġ li jipprevedi bidliet strutturali, jibni l-kapaċità tal-komunità u l-kapaċità amministrattiva u jistimola l-innovazzjoni. Jenħtieġ li jissaħħu l-kooperazzjoni mill-qrib u l-użu integrat tal-Fondi biex jitwasslu strateġiji għall-iżvilupp lokali. Jenħtieġ li, bħala prinċipju essenzjali, il-gruppi ta’ azzjoni lokali li jirrappreżentaw l-interessi tal-komunità jkunu responsabbli għat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-istrateġiji tas-CLLD. Sabiex jiġi ffaċilitat appoġġ koordinat minn Fondi differenti għall-istrateġiji tas-CLLD u biex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni tagħhom, jenħtieġ li jiġi ffaċilitat l-użu ta’ approċċ ta’ “Fond Prinċipali”. [Em. 23]

(25)  Sabiex jonqos il-piż amministrattiv, jenħtieġ li tiġi implimentata assistenza teknika fuq inizjattiva tal-Istat Membru permezz ta’ rata fissa bbażata fuq il-progress fl-implimentazzjoni tal-programmi. Din Dik l-assistenza teknika tista’ tkun ikkomplementata minn miżuri ta’ bini tal-kapaċità mmirati, bħall-evalwazzjoni tas-sett ta' ħiliet tar-riżorsi umani, bl-użu ta’ metodi ta’ rimborż li mhumiex marbuta ma’ kostijiet. L-azzjonijiet u r-riżultati kif ukoll pagamenti korrispondenti tal-Unjoni jistgħu jiġu miftiehma fi pjan direzzjonali u jistgħu jwasslu għal pagamenti għal riżultati fil-post. [Em. 24]

(26)  Huwa opportun li wieħed jiċċara li, meta Stat Membru jipproponi lill-Kummissjoni li prijorità ta’ programm jew parti minnha tkun appoġġata permezz ta’ skema ta’ finanzjament mhux marbuta mal-kostijiet, jenħtieġ li l-azzjonijiet, ir-riżultati u l-kundizzjonijiet miftiehma jkunu relatati ma’ investimenti konkreti mwettqa taħt il-programmi ta’ ġestjoni kondiviża f’dak l-Istat Membru jew reġjun.

(27)  Sabiex jeżamina l-prestazzjoni tal-programmi, jenħtieġ li l-Istat Membru jwaqqaf jistabbilixxi kumitati ta’ monitoraġġ i jikkonsistu wkoll minn rappreżentanti tas-soċjetà ċivili u tas-sħab soċjali. Għall-FEŻR, għall-FSE+ u għall-Fond ta’ Koeżjoni, jenħtieġ li r-rapporti annwali ta’ implimentazzjoni jiġu sostitwiti minn djalogu ta’ politika strutturat annwali bbażat fuq l-aħħar informazzjoni u data dwar l-implimentazzjoni tal-programmi li jkunu saru disponibbli mill-Istat Membru. [Em. 25]

(28)  Skont il-paragrafi 22 u 23 tal-Ftehim interistituzzjonali għal Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016(9), jenħtieġ li l-Fondi jiġu evalwati fuq il-bażi tal-informazzjoni miġbura permezz ta’ rekwiżiti speċifiċi ta’ monitoraġġ, filwaqt li jiġu evitati regolamentazzjonijiet regolamentazzjoni żejda u piż amministrattiv, b’mod partikolari fuq l-Istati Membri. Dawn ir-rekwiżiti, fejn xieraq, jistgħu jinkludu indikaturi li jistgħu jitkejlu, bħala bażi għall-evalwazzjoni tal-effetti tal-Fondi fil-post. L-indikaturi għandhom jiġu żviluppati b'mod li jkun sensittiv għall-ġeneru meta jkun possibbli. [Em. 26]

(29)  Sabiex tiġi żgurata d-disponibbiltà ta’ informazzjoni aġġornata dwar l-implimentazzjoni tal-programmi, jenħtieġ li jintalab rappurtar elettroniku aktar frekwenti effettiv u f'waqtu dwar id-data kwantitattiva. [Em. 27]

(30)  Sabiex tappoġġa t-tħejjija tal-programmi u l-attivitajiet relatati tal-perjodu ta’ programmazzjoni li jmiss, jenħtieġ li l-Kummissjoni twettaq valutazzjoni ta’ nofs it-terminu tal-Fondi. Fi tmiem il-perjodu ta’programmazzjoni, jenħtieġ li l-Kummissjoni twettaq evalwazzjonijiet retrospettivi tal-Fondi, li jenħtieġ li jiffukaw fuq l-impatt tal-Fondi. Jenħtieġ li r-riżultati ta' dawn l-evalwazzjonijiet jiġu pubblikati. [Em. 28]

(31)  Jenħtieġ li l-awtoritajiet, il-benefiċjarji u l-partijiet ikkonċernati tal-programmi fl-Istati Membri jqajmu kuxjenza dwar il-kisbiet tal-finanzjament tal-Unjoni u jinfurmaw lill-pubbliku ġenerali skont dan. It-trasparenza, il-komunikazzjoni u l-attivitajiet ta’ viżibbiltà huma essenzjali biex l-azzjoni tal-Unjoni tkun viżibbli fil-post u jenħtieġ li tkun ibbażat fuq informazzjoni vera, preċiża u aġġornata. Sabiex dawn ir-rekwiżiti jkunu infurzabbli, jenħtieġ li l-awtoritajiet tal-programmi u l-Kummissjoni jkunu jistgħu japplikaw miżuri ta’ rimedju f’każ ta’ nuqqas ta' konformità.

(32)  Jenħtieġ li l-awtoritajiet ta’ ġestjoni jippubblikaw informazzjoni strutturata dwar operazzjonijiet magħżula u benefiċjarji fuq is-sit web tal-programm li jappoġġa l-operazzjoni, filwaqt li jqisu r-rekwiżiti għall-protezzjoni ta’ data personali skont ir-Regolament (UE) 2016/679(10) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

(33)  Bil-ħsieb li jiġi simplifikat l-użu tal-Fondi u jitnaqqas ir-riskju ta’ żbalji, huwa xieraq li jiġu definiti kemm il-forom tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni lill-Istati Membri kif ukoll il-forom tal-appoġġ mogħti mill-Istati Membri lill-benefiċjarji.

(34)  Rigward l-għotjiet mogħtija lill-benefiċjarji, jenħtieġ li l-Istati Membri jagħmlu dejjem aktar użu mill-għażliet tal-kostijiet issimplifikati. Jenħtieġ li l-livell limitu marbut mal-użu obbligatorju tal-għażliet tal-kostijiet issimplifikati jkun marbut mal-kostijiet totali tal-operazzjoni sabiex jiġi żgurat trattament ugwali għall-operazzjonijiet kollha taħt il-livell limitu, kemm jekk l-appoġġ ikun pubbliku kif ukoll jekk privat. Meta Stat Membru jkollu l-ħsieb li jipproponi l-użu ta' għażla tal-ispejjeż issimplifikati, jista' jikkonsulta lill-kumitat ta' monitoraġġ. [Em. 29]

(35)  Sabiex ikun hemm implimentazzjoni immedjata tar-rati fissi, jenħtieġ li kull rata fissa stabbilita mill-Istati Membri fil-perjodu bejn l-2014 u l-2020 ibbażata fuq metodu ta’ kalkolazzjoni ġust, ekwu u verifikabbli tkompli tiġi applikata għal operazzjonijiet simili appoġġati taħt dan ir-Regolament mingħajr ma tkun teħtieġ metodu ta’ kalkolazzjoni ġdid.

(36)  Sabiex jottimizzaw l-assorbiment ta’ investimenti ambjentali kofinanzjati, jenħtieġ li s-sinerġiji jiġu żgurati bil-Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika LIFE, b’mod partikolari permezz ta’ proġetti integrati strateġiċi LIFE u proġetti ta’ natura strateġika, kif ukoll mal-proġetti finanzjati taħt Orizzont Ewropa u programmi oħra tal-Unjoni Ewropea. [Em. 30]

(37)  Sabiex ikun hemm ċarezza ġuridika, huwa xieraq li jiġi speċifikat il-perjodu ta’ eliġibbiltà għan-nefqa jew il-kostijiet marbuta mal-operazzjonijiet appoġġati mill-Fondi taħt dan ir-Regolament jew li jiġi ristrett l-appoġġ għal operazzjonijiet kompluti. Jenħtieġ li d-data li minnha n-nefqa ssir eliġibbli għal appoġġ mill-Fondi f’każ ta’ adozzjoni ta’ programmi ġodda jew ta’ bidliet fil-programmi tiġi ċċarata wkoll, inkluża l-possibbiltà eċċezzjonali li l-perjodu ta’ eliġibbiltà jiġi estiż għall-bidu ta’ diżastru naturali f’każ li jkun hemm ħtieġa urġenti li r-riżorsi jiġu mobilizzati bħala reazzjoni għal dan id-diżastru.

(38)  Sabiex ikunu żgurati l-inklużività, l-effettività, il-ġustizzja u l-impatt sostenibbli tal-Fondi, jenħtieġ li jkun hemm dispożizzjonijiet li jiggarantixxu li l-investmenti fl-infrastruttura jew l-investiment produttiv idumu ma jkunux diskriminatorji u jkunu dejjiema u jimpedixxu l-użu ta' dawn il-Fondi għal vantaġġ mhux dovut. Jenħtieġ li l-awtoritajiet ta’ ġestjoni joqogħdu attenti b’mod partikolari li ma jappoġġawx ir-rilokazzjoni meta jagħżlu l-operazzjonijiet u li jittrattaw is-somom imħallsa b’mod mhux dovut lil operazzjonijiet li ma jikkonformawx mar-rekwiżit tad-durabbiltà bħala irregolaritajiet. [Em. 31]

(39)  Bil-ħsieb li jittejbu l-komplementarjetajiet u tiġi ssimplifikata l-implimentazzjoni, jenħtieġ li jkun possibbli li jiġi kkombinat l-appoġġ mill-Fond ta' Koeżjoni u mill-FEŻR mal-appoġġ mill-FSE+ fi programmi konġunti taħt l-Investiment għall-mira tal-impjiegi u t-tkabbir.

(40)  Sabiex jiġi ottimizzat il-valur miżjud mill-investimenti ffinanzjati kompletament jew parzjalment permezz tal-baġit tal-Unjoni, jenħtieġ li wieħed ifittex sinerġiji b’mod partikolari bejn il-Fondi u l-istrumenti ġestiti direttament inkluża l-Għodda għat-Twettiq ta’ Riformi. Jenħtieġ li dawn din il-koordinazzjoni tal-politika tippromwovi mekkaniżmi li jkunu faċli biex jintużaw u governanza f'diversi livelli. Jenħtieġ li dawk is-sinerġiji jinkisbu permezz ta’ mekkaniżmi ewlenin, jiġifieri r-rikonoxximent ta’ rati fissi għal kostijiet eliġibbli mill-Orizzont Ewropa għal operazzjoni simili u l-possibbiltà li jiġi kkombinat finanzjament minn strumenti tal-Unjoni differenti fl-istess operazzjoni sakemm dment li jiġi evitat finanzjament doppju. Għaldaqstant, jenħtieġ li dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli għal finanzjament komplementari mill-Fondi. [Em. 32]

(41)  Jenħtieġ li l-istrumenti finanzjarji ma jintużawx biex jappoġġaw l-attivitajiet ta’ rifinanzjament, bħal sostituzzjoni ta’ ftehimiet ta’ self eżistenti jew forom oħra ta’ finanzjament għal investimenti li diġà ġew kompluti fiżikament jew implimentati bis-sħiħ fid-data tad-deċiżjoni tal-investiment, iżda minflok jappoġġaw kull tip ta’ investiment ġdid f’konformità mal-objettivi ta’ politika sottostanti.

(42)  Jenħtieġ li d-deċiżjoni li jiġu ffinanzjati miżuri ta’ appoġġ permezz ta’ strumenti finanzjarji tiġi determinata fuq il-bażi ta’ valutazzjoni ex ante. Jenħtieġ li dan ir-Regolament jistabbilixxi l-elementi obbligatorji minimi ta’ valutazzjonijiet ex ante u jenħtieġ li jippermetti li Stat Membru jagħmel użu mill-valutazzjoni ex ante mwettqa għall-perjodu mill-2014 sal-2020, jiġi aġġornat fejn meħtieġ, sabiex jevita piż amministrattiv u dewmien fit-twaqqif ta’ strumenti finanzjarji.

(42a)   Jenħtieġ li l-awtoritajiet ta' ġestjoni jkollhom il-possibbiltà li jimplimentaw strumenti finanzjarji permezz ta' għoti ta' kuntratt dirett lill-Grupp tal-BEI u lill-istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali (IFIs). [Em. 33]

(43)  Sabiex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni ta’ ċerti tipi ta’ strumenti finanzjarji meta jkun previst appoġġ ta’ għoti anċillari, huwa possibbli li jiġu applikati r-regoli dwar l-istrumenti finanzjarji dwar din il-kombinazzjoni f’operazzjoni ta’ strument finanzjarju waħda. F’dawn il-każijiet, jenħtieġ li jiġu stabbiliti kundizzjonijiet speċifiċi li jipprevjenu finanzjament doppju.

(44)  B’rispett sħiħ għall-għajnuna mill-Istat u r-regoli tal-akkwist pubbliku applikabbli u diġà ċċarati matul il-perjodu ta’ programmazzjoni bejn l-2014 u l-2020, jenħtieġ li l-awtoritajiet ta’ ġestjoni jkollhom il-possibbiltà li jiddeċiedu dwar l-għażliet ta’ implimentazzjoni l-aktar xierqa għall-istrumenti finanzjarji sabiex jindirizzaw il-ħtiġijiet speċifiċi tar-reġjuni mmirati. F'dan il-qafas, jenħtieġ li l-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, tagħti gwida lill-awdituri, lill-awtoritajiet ta' ġestjoni u lill-benefiċjarji għall-valutazzjoni tal-konformità mal-għajnuna mill-Istat u l-iżvilupp ta' skemi ta' għajnuna mill-Istat. [Em. 34]

(45)  Skont il-prinċipju u r-regoli tal-ġestjoni kondiviża, jenħtieġ li l-Istati Membri u l-Kummissjoni jkunu responsabbli għall-ġestjoni u l-kontroll tal-programmi u jassiguraw l-użu legali u regolari tal-Fondi. Billi jenħtieġ li l-Istati Membri jkollhom ir-responsabbiltà primarja għal din il-ġestjoni u l-kontroll u jenħtieġ li jiġi żgurat li l-operazzjonijiet appoġġati mill-Fondi jikkonformaw mad-dritt applikabbli, jenħtieġ li jiġu spjegati l-obbligi tagħhom f’dak ir-rigward. Jenħtieġ li jiġu stabbiliti wkoll is-setgħat u r-responsabbiltajiet tal-Kummissjoni f’dak il-kuntest.

(45a)  Sabiex iżżid ir-responsabbiltà u t-trasparenza, il-Kummissjoni jenħtieġ li tipprovdi sistemi ta' indirizzar tal-ilmenti li jkunu aċċessibbli għaċ-ċittadini u l-partijiet ikkonċernati kollha fl-istadji kollha ta' preparazzjoni u implimentazzjoni tal-programmi, inkluż il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni. [Em. 35]

(46)  Sabiex jitħaffef il-bidu tal-implimentazzjoni tal-programmi, jenħtieġ li jiġi ffaċilitat ir-riportament tal-arranġamenti ta’ implimentazzjoni, inklużi s-sistemi amministrattivi u tal-IT, mill-perjodu ta’ programmazzjoni preċedenti, meta dan ikun possibbli. Jenħtieġ li jinżamm l-użu ta’ sistema kompjuterizzata diġà stabbilita għall-perjodu ta’ programmazzjoni preċedenti, adatta skont kif meħtieġ, sakemm ma tkunx meħtieġa teknoloġija ġdida. [Em. 36]

(47)  Sabiex jiġu ssimplifikati l-funzjonijiet tal-ġestjoni tal-programmi, jenħtieġ li tinżamm l-integrazzjoni ta’ funzjonijiet ta’ kontabbiltà ma’ dawk tal-awtorità ta’ ġestjoni għall-programmi appoġġati mill-AMIF, mill-ISF u mill-BMVI u jenħtieġ li din tkun għażla għall-Fondi l-oħra.

(48)  Billi l-awtorità ta’ ġestjoni għandha r-responsabbiltà ewlenija għall-implimentazzjoni effettiva u effiċjenti tal-Fondi u għaldaqstant tissodisfa għadd sostanzjali ta’ funzjonijiet, jenħtieġ li l-funzjonijiet tagħha fir-rigward tal-għażla tal-proġetti, tal-ġestjoni tal-programmi u tal-appoġġ għall-kumitat ta’ monitoraġġ jiġu stabbiliti fid-dettall. Jenħtieġ li l-operazzjonijiet magħżula jkunu konformi mal-prinċipji orizzontali.

(48a)  Sabiex jiġi appoġġat l-użu effettiv tal-Fondi, l-appoġġ tal-BEI jenħtieġ li jkun disponibbli għall-Istati Membri kollha fuq talba tagħhom. Dan jista' jkopri l-bini tal-kapaċità, l-appoġġ għall-identifikazzjoni tal-proġett, it-tħejjija u l-implimentazzjoni, kif ukoll pariri dwar l-istrumenti finanzjarji u l-pjattaformi ta' investiment. [Em. 37]

(49)  Sabiex jiġu ottimizzati s-sinerġiji bejn il-Fondi u l-istrumenti ġestiti direttament, jenħtieġ li tiġi ffaċilitata d-dispożizzjoni tal-appoġġ għal operazzjonijiet li diġà rċevew ċertifikazzjoni ta’ Siġill ta’ Eċċellenza.

(50)  Biex jiġi żgurat bilanċ xieraq bejn l-implimentazzjoni effettiva u effiċjenti tal-Fondi u l-kostijiet u l-piżijiet amministrattivi relatati, jenħtieġ li l-frekwenza, l-ambitu u l-kopertura tal-verifiki ta’ ġestjoni jkunu bbażati fuq valutazzjoni tar-riskju li tqis fatturi bħat-tip ta’ operazzjonijiet implimentati, il-kumplessità u l-għadd tal-operazzjonijiet, il-benefiċjarji kif ukoll il-livell ta' riskju identifikat mill-verifiki ta' ġestjoni u l-awditi preċedenti. Il-miżuri ta' ġestjoni u ta' kontroll għall-Fondi jenħtieġ li jkunu proporzjonati mal-livell ta' riskju għall-baġit tal-Unjoni. [Em. 38]

(51)  Jenħtieġ li l-awtorità tal-awditjar twettaq awditi u tiżgura li l-opinjoni tal-awditjar mogħtija lill-Kummissjoni tkun affidabbli. Jenħtieġ li l-opinjoni tal-awditjar tassigura lill-Kummissjoni fuq tliet punti, jiġifieri l-legalità u r-regolarità tan-nefqa ddikjarata, il-funzjonament effettiv tas-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll u l-kompletezza, il-preċiżjoni u l-veraċità tal-kontijiet.

(52)  Jenħtieġ li jkun possibbli tnaqqis ta’ rekwiżiti ta’ verifiki u awditi meta jiġi assigurat li l-programm ikun iffunzjona b’mod effettiv għall-aħħar sentejn konsekuttivi billi dan juri li l-Fondi qed jiġu implimentati b’mod effettiv u effiċjenti fuq perjodu mtawwal ta’ żmien.

(53)  Biex jitnaqqas il-piż amministrattiv fuq il-benefiċjarji u l-kostijiet amministrattivi, jenħtieġ li l-applikazzjoni konkreta tal-prinċipju tal-awditu uniku tiġi speċifikata għall-Fondi.

(54)  Sabiex tittejjeb il-ġestjoni finanzjarja, jenħtieġ li tiġi prevista skema ta’ prefinanzjament simplifikata. Jenħtieġ li l-iskema ta’ prefinanzjament tiżgura li Stat Membru jkollu l-mezzi biex jappoġġa lill-benefiċjarji mill-bidu tal-implimentazzjoni tal-programm.

(55)  Biex jitnaqqas il-piż amministrattiv għall-Istati Membri kif ukoll għall-Kummissjoni, jenħtieġ li tiġi stabbilita skeda obbligatorja ta’ talbiet għall-ħlas kull tliet xhur. Jenħtieġ li l-pagamenti tal-Kummissjoni jkomplu jkunu soġġetti għal żamma ta’ 10 % sakemm jitħallas il-bilanċ annwali tal-kontijiet meta l-Kummissjoni tkun tista’ tikkonkludi li l-kontijiet huma kompluti, preċiżi u veri.

(56)  Sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv, jenħtieġ li l-proċedura għall-aċċettazzjoni annwali tal-kontijiet tiġi simplifikata billi jingħataw modalitajiet aktar sempliċi għal pagamenti u rkupri meta ma jkun hemm l-ebda nuqqas ta’ qbil bejn il-Kummissjoni u l-Istat Membru.

(57)  Sabiex jiġu salvagwardjati l-interessi finanzjarji u l-baġit tal-Unjoni, jenħtieġ li l-miżuri proporzjonati jiġu stabbiliti u implimentati fil-livell tal-Istati Membri u tal-Kummissjoni. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tkun tista’ tinterrompi l-iskadenzi tal-pagamenti, tissospendi l-pagamenti interim u tapplika l-korrezzjonijiet finanzjarji meta jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet rispettivi. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tirrispetta l-prinċipju tal-proporzjonalità billi tqis in-natura, is-serjetà u l-frekwenza tal-irregolaritajiet u l-implikazzjonijiet finanzjarji tagħhom għall-baġit tal-Unjoni.

(58)  Jenħtieġ li l-Istati Membri jipprevjenu, jikxfu u jindirizzaw ukoll b’mod effettiv kull irregolarità inkluż frodi mill-benefiċjarji. Barra minn hekk, skont ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013(11), u r-Regolamenti (Euratom, KE) Nru 2988/95(12) u Nru 2185/96(13), l-Uffiċċju Ewropew kontra l-Frodi (OLAF) jista’ jwettaq investigazzjonijiet amministrattivi, inklużi verifiki u spezzjonijiet fil-post, bil-ħsieb li jiġi stabbilit jekk kienx hemm frodi, korruzzjoni jew kull attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. Skont ir-Regolament (UE) 2017/1939(14), l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew jista’ jinvestiga u jressaq każijiet ta’ frodi u reati kriminali oħra li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni kif previst fid-Direttiva (UE) 2017/1371(15) dwar il-ġlieda kontra l-frodi tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali. Jenħtieġ li l-Istati Membri jqisu l-miżuri meħtieġa biex kull persuna jew entità li tirċievi fondi mill-Unjoni tikkoopera bis-sħiħ fil-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni, tagħti d-drittijiet u l-aċċess meħtieġa lill-Kummissjoni, lill-Uffiċċju Ewropew kontra l-Frodi (OLAF), lill-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE) u lill-Qorti Ewropea Ewropea tal-Awdituri (QEA) u tiżgura li kull terza persuna involuta fl-implimentazzjoni tal-fondi tal-Unjoni tingħata drittijiet ekwivalenti. Jenħtieġ li l-Istati Membri jirrappurtaw jipprovdu rapport dettaljat lill-Kummissjoni dwar irregolaritajiet mikxufa inkluż frodi, u s-segwitu tagħhom kif ukoll is-segwitu tal-investigazzjonijiet tal-OLAF. L-Istati Membri li ma jipparteċipawx fil-kooperazzjoni msaħħa mal-UPPE jenħtieġ li jirrapportaw lill-Kummissjoni dwar id-

deċiżjonijiet meħuda mill-awtoritajiet ta' prosekuzzjoni nazzjonali fir-rigward ta' każijiet ta' irregolaritajiet li jaffettwaw il-baġit tal-Unjoni. [Em. 39]

(59)  Sabiex titħeġġeġ id-dixxiplina finanzjarja, huwa xieraq li jiġu definiti l-arranġamenti għal diżimpenn ta’ impenji baġitarji fil-livell tal-programmi.

(60)  Sabiex jiġu promossi l-objettivi tat-TFUE relatati mal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, jenħtieġ li l-mira tal-Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir tappoġġa r-reġjuni kollha. Sabiex jiġi pprovdut appoġġ bilanċjat u gradwali u li jirrifletti l-livell tal-iżvilupp ekonomiku u soċjali, jenħtieġ li r-riżorsi taħt dik il-mira jiġu allokati mill-FEŻR u mill-FSE+ fuq il-bażi ta’ kjavi ta’ kontribuzzjoni li hija bbażata b’mod predominanti fuq il-PDG per capita. Jenħtieġ li l-Istati Membri li l-introjtu nazzjonali gross (ING) per capita tagħhom ikun inqas minn 90 % ta’ dak tal-medja tal-Unjoni jibbenefikaw taħt il-mira tal-Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir mill-Fond ta' Koeżjoni.

(61)  Jenħtieġ li jiġu stabbiliti kriterji oġġettivi sabiex jintgħażlu reġjuni u żoni eliġibbli għal appoġġ mill-Fondi. Għal dan il-għan, jenħtieġ li l-identifikazzjoni tar-reġjuni u ż-żoni taż-żoni fil-livell tal-Unjoni jenħtieġ li tkun ibbażata fuq is-sistema komuni ta’ klassifikazzjoni tar-reġjuni stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(16), kif emendat l-aktar riċentement bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 868/2014 2016/2066(17). [Em. 40]

(62)  Sabiex tistabilixxi tistabbilixxi qafas finanzjarju xieraq għall-FEŻR, għall-FSE+, għall-FEMS u għall-Fond ta’ Koeżjoni, jenħtieġ li l-Kummissjoni tistabbilixxi tqassim annwali ta’ allokazzjonijiet disponibbli għal kull Stat Membru taħt il-mira tal-Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir flimkien mal-lista ta’ reġjuni eliġibbli, kif ukoll l-allokazzjonijiet għall-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg). Filwaqt li tqis li jenħtieġ li l-allokazzjonijiet nazzjonali tal-Istati Membri jiġu stabbiliti fuq il-bażi tad-data statistika u l-previżjonijiet disponibbli fl-2018 u minħabba l-inċertezzi tal-previżjonijiet, jenħtieġ li l-Kummissjoni tirrieżamina l-allokazzjonijiet totali tal-Istati Membri kollha fl-2024 fuq il-bażi tal-aktar statistiki riċenti disponibbli dak il-ħin u, meta jkun hemm diverġenza kumulattiva ta’ aktar minn +/- 5 %, jenħtieġ li taġġusta dawk l-allokazzjonijiet għas-snin 2025 sal-2027 sabiex l-eżiti tar-rieżami ta’ nofs it-terminu u tal-eżerċizzju ta’ aġġustament tekniku jiġu riflessi fl-emendi tal-programmi fl-istess ħin. [Em. 41]

(63)  Il-proġetti tat-trapsort tat-trasport trans-Ewropej skont ir-Regolament (UE) Nru [Regolament ġdid tal-FNE](18) se jkomplu jiġu ffinanzjati mill-Fond ta’ Koeżjoni permezz ta’ ġestjoni kondiviża kif ukoll mezz ta’ implimentazzjoni diretta taħt il-Faċilità Nikkolegaw Nikkollegaw l-Ewropa (“FNE”). B’segiwtu B’segwitu għall-approċċ b’suċċess tal-perjodu ta’ programmazzjoni mill-2014 sal-2020, jenħtieġ li jiġu trasferiti EUR 10 000 000 000 tal-Fond ta’ Koeżjoni lill-FNE għal dan il-għan. [Em. 42]

(64)  Jenħtieġ li ċertu ammont tar-riżorsi mill-FEŻR, mill-FSE+ u mill-Fond ta’ Koeżjoni jiġu allokati mill-Inizjattiva Urbana Ewropea li jenħtieġ li tiġi implimentata permezz ta’ ġestjoni diretta jew indiretta mill-Kummissjoni. Fil-ġejjieni jenħtieġ li ssir aktar riflessjoni dwar l-appoġġ speċifiku li jingħata lil reġjuni u komunitajiet żvantaġġati. [Em. 43]

(65)  Bil-ħsieb li tiġi żgurata allokazzjoni xierqa għall-kategoriji tar-reġjuni, bħala prinċipju, jenħtieġ li l-allokazzjonijiet totali lill-Istati Membri fir-rigward ta’ reġjuni inqas żviluppati, dawk fi tranżizzjoni u dawk aktar żviluppati ma jkunux trasferibbli minn kategorija għal oħra. Madankollu, sabiex jakkomodaw il-ħtiġijiet tal-Istati Membri biex jindirizzaw sfidi speċifiċi, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu kapaċi jitolbu trasferiment mill-allokazzjonijiet tagħhom għal reġjuni aktar żviluppati jew għal reġjuni fi tranżizzjoni lejn reġjuni inqas żviluppati u jenħtieġ li jiġġustiifkaw din l-għażla. Sabiex jiżguraw biżżejjed riżorsi finanzjarji għar-reġjuni inqas żviluppati, jenħtieġ li jiġi stabbilit livell limitu għat-trasferimenti lejn reġjuni aktar żviluppati jew reġjuni fi tranżizzjoni. Jenħtieġ li t-trasferibbiltà tar-riżorsi minn mira għal oħra ma tkunx possibbli.

(65a)   Bil-ħsieb li jiġu indirizzati l-isfidi ffaċċjati mir-reġjuni b'introjtu medju, kif deskritt fis-7 rapport ta' koeżjoni(19) (tkabbir baxx meta mqabbel mar-reġjuni aktar żviluppati iżda wkoll meta mqabbel mar-reġjuni inqas żviluppati, problema li qed tiġi ffaċċjata b'mod speċjali minn reġjuni b'PDG per capita ta' bejn 90 % u 100 % tal-medja tal-PDG tal-UE-27), "ir-reġjuni fi tranżizzjoni" jenħtieġ li jirċievu appoġġ adegwat u jiġu definiti bħala reġjuni li l-PDG per capita tagħhom huwa ta' bejn 75 % u 100 % tal-medja tal-PDG tal-UE-27. [Em. 44]

(66)  Fil-kuntest taċ-ċirkustanzi uniċi u speċifiċi fil-gżira tal-Irlanda, u bil-ħsieb li tiġi appoġġata l-kooperazzjoni bejn it-Tramunta u n-Nofsinhar skont il-Ftehim tal-Ġimgħa l-Kbira, jenħtieġ li programm transfruntier ġdid “PEACEPLUS” ikompli jibni fuq il-ħidma ta’ programmi preċedenti, Peace u INTERREG, bejn il-kontej transfruntiera tal-Irlanda u l-Irlanda ta’ Fuq. Meta wieħed iqis l-importanza prattika tiegħu, jenħtieġ li dan il-programm jiġi appoġġat b’allokazzjoni speċifika biex ikompli jappoġġa azzjonijiet għall-paċi u r-rikonċiljazzjoni, u jenħtieġ li jiġi allokat ukoll sehem xieraq mill-allokazzjoni Irlandiża taħt il-mira tal-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea (Interreg) għall-programm.

(66a)  Fil-kuntest tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni, bosta reġjuni u Stati Membri se jkunu aktar esposti għall-konsegwenzi ta' dan l-irtirar minn oħrajn, minħabba l-ġeografija, in-natura u/jew il-firxa tar-rabtiet kummerċjali tagħhom. Huwa għalhekk importanti li jiġu identifikati soluzzjonijiet prattiċi għall-appoġġ anke fi ħdan il-qafas tal-politika ta' koeżjoni biex jiġu indirizzati l-isfidi għar-reġjuni kkonċernati u l-Istati Membri ladarba l-ħruġ tar-Renju Unit ikun seħħ. Barra minn hekk, jeħtieġ li tiġi stabbilita kooperazzjoni kontinwa, li tinvolvi skambji ta' informazzjoni u ta' prattiki tajbin fil-livell tal-awtoritajiet lokali u reġjonali l-aktar milquta u tal-Istati Membri. [Em. 45]

(67)  Jenħtieġ li jiġu stabbiliti rati massimi ta’ kofinanzjament fil-qasam tal-politika ta’ koeżjoni skont il-kategorija tar-reġjun sabiex jiġi żgurat li l-prinċipju ta’ kofinanzjament jiġi rispettat permezz ta’ livell xieraq ta’ appoġġ nazzjonali pubbliku jew privat. Jenħtieġ li dawn ir-rati jirriflettu l-livell tal-iżvilupp ekonomiku tar-reġjuni f’termini ta’ PDG per capita fir-rigward tal-medja tal-EU- tal-UE-27, filwaqt li ma jissalvagwardawx trattament inqas favorevoli minħabba tibdil fil-kategorizzazzjoni tagħhom. [Em. 46]

(68)  Sabiex tissupplimenta u temenda ċerti elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, jenħtieġ li s-setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 TFUE tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-emendi tal-elementi inklużi f’ċerti Annessi ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri għad-dimensjonijiet u għall-kodiċijiet għat-tipi ta’ intervent, il-mudelli għall-ftehimiet ta’ sħubija u l-programmi, il-mudelli għat-trażmissjoni tad-data, l-użu tal-emblema tal-Unjoni, l-elementi għall-ftehimiet ta’ finanzjament u d-dokumenti ta’ strateġija, ir-rendikont tal-entrati, is-sistemi ta’ skambju elettroniku ta’ data, il-mudelli għad-deskrizzjoni tas-sistema ta’ ġestjoni u ta’ kontroll, għad-dikjarazzjoni ta’ ġestjoni, għall-opinjoni tal-awditjar, għar-rapport annwali ta’ kontroll, għall-istrateġija tal-awditjar, għall-talbiet għall-ħlas, għall-kontijiet kif ukoll għad-determinazzjoni tal-livell tal-korrezzjonijiet finanzjarji.

(69)  Barra minn hekk, jenħtieġ li s-setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-TFUE tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-emenda ta' kodiċi ta' kondotta Ewropew dwar is-sħubija sabiex il-kodiċi jiġi adattat għal dan ir-Regolament, tal-istabbiliment l-istabbiliment tal-kriterji biex jiġu determinati l-każijiet ta' irregolaritajiet li għandhom jiġu rrapportati, id-definizzjoni tal-kostijiet unitari unitarji, is-somom f'daqqa, ir-rati fissi u l-finanzjament mhux marbut ma' kostijiet applikabbli għall-Istati Membri kif ukoll l-istabbiliment standardizzat tal-metodoloġiji ta' kampjunar prekostitwiti. [Em. 47]

(70)  Huwa ta’ importanza partikolari li, waqt il-ħidma preparatorja tagħha, il-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa u trasparenti mal-partijiet interessati kollha anki fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jsiru isiru f’konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016. B’mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jkunu qed jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati. [Em. 48]

(71)  Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-adozzjoni tal-Ftehimiet ta’ Sħubija, l-adozzjoni jew l-emendi tal-programmi kif ukoll l-applikazzjoni tal-korrezzjonijiet finanzjarji, jenħtieġ li s-setgħat ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni jiġu konferiti fuq il-Kummissjoni. Is-setgħat ta’ implimentazzjoni relatati mal-format li jrid jintuża għar-rappurtar dwar l-irregolaritajiet, id-data elettronika li trid tiġi rreġistrata u maħżuna u għall-mudell għar-rapport finali dwar il-prestazzjoni jenħtieġ li jiġu eżerċitati f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(20). Minkejja li dawn l-atti huma ta’ natura ġenerali, jenħtieġ li tintuża l-proċedura konsultattiva peress li dawn jistabbilixxu biss l-aspetti tekniċi, il-forom u l-mudelli. Is-setgħat ta’ implimentazzjoni f’rabta mal-istabbiliment tat-tqassim tal-allokazzjonijiet finanzjarji għall-FEŻR, FSE+ u l-Fond ta’ Koeżjoni jenħtieġ li jiġu adottati mingħajr il-proċeduri ta’ komitoloġija peress li dawn jirriflettu sempliċiment l-applikazzjoni ta’ metodoloġija għall-ikkalkular definita minn qabel.

(72)  Billi r-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(21) jew kull att applikabbli għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020 jenħtieġ li jibqa’ japplika għall-programmi u għall-operazzjonijiet appoġġati mill-Fondi koperti skont il-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020. Billi l-perjodu ta’ implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 huwa mistenni li jwassal sal-perjodu ta’ programmazzjoni kopert minn dan ir-Regolament u sabiex tkun żgurata l-kontinwità tal-implimentazzjoni ta’ ċerti operazzjonijiet approvati minn dak ir-Regolament, jenħtieġ li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet għat-tqassim f’fażijiet differenti. Kull fażi individwali tal-operazzjoni mqassma f’fażijiet differenti, li taqdi l-istess objettiv kumplessiv, jenħtieġ li tiġi implimentata f’konformità mar-regoli tal-perjodu ta’ programmazzjoni rilevanti li skontu tirċievi l-finanzjament.

(73)  L-objettivi ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri li tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali u li jiġu stabbiliti regoli finanzjarji komuni għall-parti mill-baġit tal-Unjoni implimentati skont il-ġestjoni kondiviża, ma jistgħux jintlaħqu biżżejjed mill-Istati Membri għar-raġuni ta’, min-naħa waħda, livell ta’ disparitajiet bejn il-livelli ta’ żvilupp tad-diversi reġjuni u r-ritard ta’ dawk l-isfidi speċifiċi li jiffaċċaw ir-reġjuni li huma inqas favoriti, kif ukoll il-limitazzjoni fuq ir-riżorsi finanzjarji tal-Istati Membri u tar-reġjuni, u min-naħa l-oħra, ħtieġa għal qafas koerenti ta’ implimentazzjoni li jkopri diversi fondi tal-Unjoni skont il-ġestjoni kondiviża. Billi dawn l-objettivi jistgħu għalhekk jinkisbu minflok b’mod aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, f’konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-TUE. F’konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jinkisbu dawk l-objettiv l-objettivi. [Em. 49]

(74)  Dan ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji rikonoxxuti b’mod partikolari mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

TITOLU I

OBJETTIVI U REGOLI ĠENERALI DWAR L-APPOĠĠ

KAPITOLU I

Suġġett u definizzjonijiet

Artikolu 1

Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni

1.  Dan ir-Regolament jistabbilixxi:

(a)  regoli finanzjarji għall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (“FEŻR”), għall-Fond Soċjali Ewropew Plus (“FSE+”), għall-Fond ta’ Koeżjoni, għall-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali ("FAEŻR"), għall-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (“FEMS”), għall-Fond għall-Ażil u l-Migrazzjoni (“AMIF”), għall-Fond għas-Sigurtà Interna (“ISF”) u għall-Istrument ta’ Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi (“BMVI”) (“il-Fondi”); [Em. 50]

(b)  dispożizzjonijiet komuni għall-FEŻR, għall-FSE+, għall-Fond ta’ Koeżjoni u għall-FEMS, u għall-FAEŻR kif preskritt fil-paragrafu 1a ta' dan l-Artikolu. [Em. 431]

1a.   It-Titolu I, Kapitolu I – Artikolu 2 – paragrafu 4a, il-Kapitolu II – Artikolu 5, it-Titolu III, Kapitolu II – Artikoli 22 sa 28 u t-Titolu IV – Kapitolu III – Artikoli 41 sa 43 għandhom japplikaw għall-miżuri ta' għajnuna ffinanzjati mill-FAEŻR u t-Titolu I – Kapitolu 1 – Artikolu 2 – paragrafi 15 sa 25, kif ukoll it-Titolu V – Kapitolu II – Taqsima II – Artikoli 52 sa 56 għandhom japplikaw għall-istrumenti finanzjarji previsti fl-Artikolu 74 tar-Regolament (UE) .../... [ir-Regolament dwar il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK] u appoġġati taħt il-FAEŻR. [Em. 432]

2.  Dan ir-Regolament ma għandux japplika għall-fergħat dwar l-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u dwar is-Saħħa tal-FSE+ u għall-komponenti ta’ ġestjoni diretta u indiretta tal-FEMS, tal-AMIF, tal-ISF u tal-BMVI, għajr għall-assistenza teknika bl-inizjattiva tal-Kummissjoni.

3.  L-Artikoli 4 u 10, il-Kapitolu III tat-Titlu II, il-Kapitolu II tat-Titlu III, u t-Titlu VIII ma għandhomx japplikaw għall-AMIF, għall-ISF u għall-BMVI.

4.  It-Titolu VIII ma għandux japplika għall-FEMS.

5.  L-Artikolu 11 tal-Kapitolu II u l-Artikolu 15 tal-Kapitolu III tat-Titolu II, il-Kapitolu I tat-Titolu III, l-Artikoli minn 33 sa 36 u l-Artikolu 38 minn (1) sa (4) tal-Kapitolu I, l-Artikolu 39 tal-Kapitolu II, l-Artikolu 45 tal-Kapitolu III tat-Titolu IV, l-Artikoli 67, 71, 73 u 74 tal-Kapitolu II u l-Kapitolu III tat-Titolu VI ma għandhomx japplikaw għall-programmi Interreg.

6.  Ir-Regolamenti speċifiċi għall-Fondi elenkati aktar ’l isfel jistgħu jistabbilixxu regoli kumplimentarji għal dan ir-Regolament li ma għandhomx ikunu f’kontradizzjoni ma’ dan ir-Regolament. F’każ ta’ dubju dwar l-applikazzjoni bejn dan ir-Regolament u r-Regolament speċifiċi għall-Fondi, dan ir-Regolament għandu jkollu prevalenza:

(a)  ir-Regolament (UE) […] (“ir-Regolament FEŻR u FK”)(22) ;

(b)  ir-Regolament (UE) […] (“ir-Regolament FSE+”)(23) ;

(c)  ir-Regolament (UE) […] (“ir-Regolament KTE”)(24) ;

(d)  ir-Regolament (UE) […] (“ir-Regolament FEMS”)(25) ;

(e)  ir-Regolament (UE) […] (“ir-Regolament AMIF”)(26) ;

(f)  ir-Regolament (UE) […] (“ir-Regolament ISF”)(27) ;

(g)  ir-Regolament (UE) […] (“ir-Regolament BMVI”)(28) ;

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-fini ta’ dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)  “rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiż” tfisser rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill adottati f’konformità mal-Artikolu mal-Artikoli 121(2) u (4) u mal-Artikolu 148(4) tat-TFUE relatati ma’ sfidi strutturali li jixraq li jiġu indirizzati permezz ta’ investimenti pluriennali li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Fondi kif stabbilit fir-Regolamenti speċifiċi għall-Fondi, u rakkomandazzjonijiet rilevanti adottati f’konformità mal-Artikolu [XX] tar-Regolament (UE) [in-numru tar-Regolament il-ġdid dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija] tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill; [Em. 54]

(1a)   "kundizzjoni abilitanti" tfisser kundizzjoni konkreta u definita b'mod preċiż li għandha rabta ġenwina ma' impatt dirett fuq il-kisba effettiva u effiċjenti ta' objettiv speċifiku tal-programm; [Em. 55]

(2)  “liġi applikabbli” tfisser liġi tal-Unjoni u l-liġi nazzjonali relatata mal-applikazzjoni tagħha;

(3)  “operazzjoni” tfisser:

(a)  proġett, kuntratt, azzjoni jew grupp ta’ proġetti magħżula fl-ambitu tal-programmi kkonċernati;

(b)  fil-kuntest tal-istrumenti finanzjarji, kontribuzzjoni tal-programm għal strument finanzjarju u l-appoġġ finanzjarju sussegwenti pprovdut lir-riċevituri finali minn dak l-istrument finanzjarju;

(4)  “operazzjoni ta’ importanza strateġika” tfisser operazzjoni li tagħti kontribuzzjoni ewlenija għall-kisba tal-objettivi ta’ programm u li huma soġġetti għal miżuri partikolari ta’ monitoraġġ u ta’ komunikazzjoni;

(4a)  "programm" fil-kuntest tal-FAEŻR tfisser il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK imsemmija fir-Regolament (UE) [...] ("ir-Regolament dwar il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK"); [Em. 56]

(5)  “prijorità” fil-kuntest tal-AMIF, tal-ISF u tal-BMVI, tfisser objettiv speċifiku; fil-kuntest tal-FEMS tfisser “tip ta’ oqsma ta’ appoġġ” kif imsemmi fin-nomenklatura stipulata fl-Anness III tar-Regolament FEMS;

(6)  “objettiv speċifiku” fil-kuntest tal-FEMS, għandha tinftiehem bħala “oqsma ta’ appoġġ” kif imsemmija fl-Anness III tar-Regolament FEMS;

(7)  “korp intermedjarju” tfisser kwalunkwe korp irregolat bil-liġi pubblika jew privata li jaġixxi taħt ir-responsabbiltà ta’ awtorità ta’ ġestjoni, jew li jwettaq doveri jew kompiti għan-nom ta’ awtorità bħal din;

(8)  “benefiċjarju” tfisser:

(a)  korp irregolat bil-liġi pubblika jew privata, entità b’personalità ġuridika jew mingħajrha jew persuna fiżika, responsabbli għall-bidu jew għall-bidu kif ukoll għall-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet;

(b)  fil-kuntest ta’ sħubijiet pubbliċi-privati (“PPP”), il-korp irregolat bil-liġi pubblika li jagħti bidu għal operazzjoni ta’ PPP jew l-imsieħeb privat magħżul għall-implimentazzjoni tagħha;

(c)  fil-kuntest ta’ skemi ta’ għajnuna mill-Istat, il-korp jew l-impriża, skont kif ikun xieraq, li tirċievi jirċievu l-għajnuna, għajr meta l-għajnuna għal kull impriża tkun ta' inqas minn EUR 200 000, f'liema każ l-Istat Membru kkonċernat jista' jiddeċiedi li l-benefiċjarju jkun il-korp li jagħti l-għajnuna, mingħajr preġudizzju għar-Regolamenti tal-Kummissjoni (UE) Nru 1407/2013(29), (UE) Nru 1408/2013(30) u (UE) Nru 717/2014(31); [Em. 57]

(d)  fil-kuntest ta’ strumenti finanzjarji, il-korp li jimplimenta l-fond ta’ parteċipazzjoni jew, meta ma jkun hemm l-ebda struttura ta’ fond ta’ parteċipazzjoni, il-korp li jimplimenta l-fond speċifiku jew, meta l-awtorità ta’ ġestjoni tkun tamministra l-istrument finanzjarju, l-awtorità ta’ ġestjoni;

(9)  “fond għal proġetti żgħar” tfisser operazzjoni fi programm Interreg li jkun immirat għall-għażla u l-implimentazzjoni ta’ proġetti, inklużi proġetti bejn il-persuni, ta’ volum finanzjarju limitat; [Em. 58]

(10)  “mira” tfisser valur miftiehem minn qabel li jrid jinkiseb fi tmiem il-perjodu ta’ programmazzjoni f’rabta ma’ indikatur inkluż taħt objettiv speċifiku;

(11)  “stadji importanti” tfisser valur intermedju li jrid jinkiseb f’waqt speċifiku matul il-perjodu ta’ programmazzjoni f’rabta ma’ indikatur inkluż taħt objettiv speċifiku;

(12)  “indikatur tal-output” tfisser indikatur biex ikejjel ir-riżultati tanġibbli speċifiċi tal-intervent;

(13)  “indikatur tar-riżultati” tfisser indikatur biex ikejjel l-effetti fuq terminu qasir tal-interventi appoġġati, b’referenza partikolari għad-destinatarji diretti, għall-popolazzjoni fil-mira jew għall-utenti tal-infrastruttura;

(14)  “operazzjoni ta’ PPP” tfisser operazzjoni implimentata fl-ambitu ta’ sħubija bejn korpi pubbliċi u s-settur privat f’konformità ma’ ftehim ta’ PPP, u li għandha l-għan li tipprovdi servizzi pubbliċi permezz tal-kondiviżjoni tar-riskji, il-ġbir flimkien ta’ għarfien espert tas-settur privat jew is-sorsi addizzjonali ta’ kapital;

(15)  “strument finanzjarju” tfisser struttura li permezz tiegħu jiġu pprovduti l-prodotti finanzjarji;

(16)  “prodott finanzjarju” tfisser investimenti ta’ ekwità jew kważi ekwità, self u garanziji kif definiti fl-Artikolu 2 tar-Regolament (UE, Euratom) [...] (“ir-Regolament Finanzjarju”);

(17)  “riċevitur finali” tfisser persuna ġuridika jew fiżika li tirċievi appoġġ mill-Fondi permezz ta’ benefiċjarju ta’ fond għall-proġetti żgħar jew minn strument finanzjarju;

(18)  “kontribuzzjoni tal-programm” tfisser l-appoġġ mill-Fondi u mill-kofinanzjament nazzjonali pubbliku u privat, jekk ikun hemm, għal strument finanzjarju;

(19)  “korp li jimplimenta strument finanzjarju” tfisser korp, irregolat bil-liġi pubblika jew privata, li jwettaq kompiti ta’ fond ta’ parteċipazzjoni jew ta’ fond speċifiku;

(20)  “fond ta’ parteċipazzjoni” tfisser fond stabbilit minn awtorità ta’ ġestjoni fl-ambitu ta’ programm wieħed jew aktar, biex jimplimenta strumenti finanzjarji permezz ta’ fond speċifiku wieħed jew aktar;

(21)  “fond speċifiku” tfisser fond, stabbilit minn awtorità ta’ ġestjoni jew fond ta’ parteċipazzjoni, biex jipprovdi li permezz tiegħu jipprovdu prodotti finanzjarji lir-riċevituri finali; [Em. 59]

(22)  “effett ta’ ingranaġġ” tfisser l-ammont ta’ finanzjament rimborżabbli pprovdut lir-riċevituri finali diviż bl-ammont tal-kontribuzzjoni mill-Fondi;

(23)  “proporzjon multiplikatur” fil-kuntest ta’ strumenti garantiti, tfisser proporzjon bejn il-valur tas-self, l-ekwità jew l-investimenti kważi ekwità il-ġodda żborżati sottostanti, u l-ammont tal-kontribuzzjoni tal-programm imwarrab kif miftiehem fil-kuntratti ta’ garanzija biex ikopri t-telf mistenni u mhux mistenni minn dawk is-self, l-ekwità jew l-investimenti kważi ekwità l-ġodda;

(24)  “kostijiet ta’ ġestjoni” tfisser kostijiet diretti jew indiretti rimborżati bil-kundizzjoni li tingħata prova tan-nefqa mġarrba fl-implimentazzjoni tal-istrumenti finanzjarji;

(25)  “tariffi ta’ ġestjoni” tfisser prezz għas-servizzi pprovduti, kif iddeterminati fil-ftehim dwar il-finanzjament bejn l-awtorità ta’ ġestjoni u l-korp li jimplimenta fond ta’ parteċipazzjoni jew fond speċifiku; u, meta applikabbli, bejn il-korp li jimplimenta l-fond ta’ parteċipazzjoni u l-korp li jimplimenta fond speċifiku;

(26)  “rilokazzjoni” tfisser trasferiment tal-istess attività jew attività simili jew parti minnha fis-sens tal-Artikolu 2(61a) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 651/2014(32) li jiddikjara li ċerti kategoriji ta’ għajnuna huma kompatibbli mas-suq intern fl-applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 TFUE;

(27)  “kontribuzzjoni pubblika” tfisser kwalunkwe kontribuzzjoni għall-finanzjament ta’ operazzjonijiet li l-oriġini tagħhom hija l-baġit ta’ awtoritajiet pubbliċi nazzjonali, reġjonali jew lokali jew ta’ kwalunkwe Raggruppament Ewropew ta’ Kooperazzjoni Territorjali (REKT) stabbilit f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1082/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (33), il-baġit tal-Unjoni mqiegħed għad-dispożizzjoni tal-Fondi, il-baġit tal-korpi rregolati bil-liġi pubblika jew il-baġit ta’ assoċjazzjonijiet ta’ awtoritajiet pubbliċi jew korpi rregolati bil-liġi pubblika u, għall-fini li tiġi ddeterminata r-rata ta’ kofinanzjament għall-programmi jew prijoritajiet FSE+, tista’ tinkludi kwalunkwe riżorsa finanzjarja kontribwita b’mod kollettiv mill-impjegaturi u mill-ħaddiema;

(28)  “sena tal-kontabbiltà” tfisser il-perjodu mill-1 ta’ Lulju sat-30 ta’ Ġunju tas-sena ta’ wara, ħlief għall-ewwel sena tal-kontabbiltà tal-perjodu ta’ programmazzjoni, li fir-rigward tagħha tfisser il-perjodu mid-data tal-bidu għall-eliġibbiltà tan-nefqa sat-30 ta’ Ġunju 2022; għas-sena tal-kontabbiltà finali, tfisser il-perjodu mill-1 ta’ Lulju 2029 sat-30 ta’ Ġunju 2030;

(29)  “irregolarità” tfisser kwalunkwe ksur tal-liġi applikabbli, li jirriżulta minn att jew omissjoni minn operatur ekonomiku involut fl-implimentazzjoni tal-Fondi, li jkollu, jew jista’ jkollu, l-effett li jippreġudika l-baġit tal-Unjoni billi jitlob li titħallas nefqa mhux ġustifikata minn dak il-baġit;

(30)  “nuqqas serju” tfisser nuqqas fil-funzjonament effettiv tas-sistema ta’ ġestjoni u ta’ kontroll ta’ programm li għalih huwa meħtieġ titjib sinifikanti fis-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll u meta kwalunkwe rekwiżit mir-rekwiżiti ewlenija 2, 4, 5, 9, 12, 13 u 15 imsemmija fl-Anness X, jew tnejn jew aktar mir-rekwiżiti ewlenija l-oħra jiġu/i vvalutat/i li jidħlu fil-kategoriji 3 u 4 ta’ dak l-Anness;

(31)  “rata ta’ żbalji totali” tfisser is-somma tal-iżbalji aleatorji pproġettati u, jekk applikabbli, l-iżbalji sistemiċi u l-iżbalji anomali mhux ikkoreġuti, diviża bil-popolazzjoni;

(32)  “rata ta’ żbalji residwi” tfisser ir-rata ta’ żbalji totali mingħajr il-korrezzjonijiet finanzjarji applikati mill-Istat Membru li jkun beħsiebu jnaqqas ir-riskji identifikati mill-awtorità tal-awditjar fl-awditi tal-operazzjonijiet tiegħu;

(33)  “operazzjoni kompluta” tfisser operazzjoni li tlestiet fiżikament jew ġiet implimentata għalkollox u li fir-rigward tagħha saru l-pagamenti relatati kollha mill-benefiċjarji u l-kontribuzzjoni pubblika korrispondenti tħallset lill-benefiċjarji;

(34)  “unità tal-kampjunar” tfisser waħda mill-unitajiet, li tista’ tkun operazzjoni, proġett fl-ambitu ta’ operazzjoni jew talba għall-pagament minn benefiċjarju, li fihom titqassam popolazzjoni għall-fini ta’ kampjunar;

(35)  “kont miżmum minn terzi” tfisser, fil-każ ta’ operazzjoni ta’ PPP, kont bankarju kopert minn ftehim bil-miktub bejn il-korp pubbliku benefiċjarju u l-imsieħeb privat approvat mill-awtorità ta’ ġestjoni jew korp intermedjarju użat għall-pagamenti matul u / jew wara l-perjodu ta’ eliġibbiltà;

(36)  “parteċipant” tfisser persuna fiżika li tibbenefika minn operazzjoni iżda li ma tirċevix appoġġ finanzjarju mill-Fondi;

(36a)  "l-ewwel prinċipju tal-effiċjenza enerġetika" tfisser il-prijoritizzazzjoni, fid-deċiżjonijiet dwar l-ippjanar, il-politika u l-investiment tal-enerġija, ta' miżuri li jagħmlu d-domanda u l-provvista tal-enerġija aktar effiċjenti; [Em. 60]

(37)  “reżiljenza għat-tibdil fil-klima” tfisser proċess biex ikun żgurat li l-infrastruttura hija reżiljenti għall-impatti negattivi tal-klima f’konformità mal-gwida u mar-regoli mal-istandards rikonoxxuti internazzjonalment jew mar-regoli u mal-gwida nazzjonali, meta disponibbli, jew ma' standards rikonoxxuti internazzjonalment li l-ewwel prinċipju tal-effiċjenza enerġetika jiġi rispettat u li jintgħażlu dejjem metodi ta' tnaqqis tal-emissjonijiet speċifiċi u ta' dekarbonizzazzjoni; [Em. 61]

(37a)  'BEI' tfisser il-Bank Ewropew tal-Investiment, il-Fond Ewropew tal-Investiment jew kwalunkwe sussidjarja tal-Bank Ewropew tal-Investiment. [Em. 62]

Artikolu 3

Il-kalkolu tal-limiti taż-żmien għall-azzjonijiet tal-Kummissjoni

Meta l-Kummissjoni tistabbilixxi limitu taż-żmien għal azzjoni, dak il-limitu taż-żmien għandu jibda meta l-Istat Membru jkun ippreżenta l-informazzjoni kollha f’konformità mar-rekwiżiti stipulati f’dan ir-Regolament jew f’Regolament speċifiċi għall-Fondi.

Dak il-limitu taż-żmien għandu jkun sospiż mill-għada tad-data li fiha l-Kummissjoni tibgħat il-kummenti tagħha jew talba lill-Istat Membru għal dokumenti riveduti u sakemm l-Istat Membru jwieġeb lill-Kummissjoni.

KAPITOLU II

Objettivi ta’ politika u prinċipji għall-appoġġ tal-Fondi

Artikolu 4

Objettivi ta’ politika

1.  Il-FEŻR, il-FSE+, il-Fond ta’ Koeżjoni u l-FEMS għandhom jappoġġaw l-objettivi ta’ politika li ġejjin:

(a)  Ewropa aktar kompetittiva u aktar intelliġenti bis-saħħa tal-promozzjoni ta' trasformazzjoni ekonomika innovattiva u intelliġenti u tat-tisħiħ tal-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju; [Em. 63]

(b)  Ewropa aktar ħadra ekoloġika, b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju tal-karbonju li għaddejja minn tranżizzjoni għal Ewropa b'ekonomija reżiljenti u mingħajr emissjonijiet tal-karbonju bis-saħħa tal-promozzjoni ta’ tranżizzjoni enerġetika nadifa u ġusta, investiment aħdar ekoloġiku u blu, ekonomija ċirkolari, mitigazzjoni u adattament klimatiku tat-tibdil fil-klima u prevenzjoni u ġestjoni tar-riskji; [Em. 64]

(c)  Ewropa aktar konnessa billi tittejjeb il-mobbiltà, inkluża l-mobbiltà intelliġenti u sostenibbli, u l-konnettività reġjonali tal-ICT, kemm fuq l-art kif ukoll fil-baħar; [Em. 65]

(d)  Ewropa aktar soċjali u inklużiva li timplimenta l-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali; [Em. 66]

(e)  Ewropa eqreb lejn iċ-ċittadini taċ-ċittadini bis-saħħa tat-trawwim ta’ żvilupp sostenibbli u integrat taż-żoni urbani, rurali u kostali u inizjattivi lokali tar-reġjuni, iż-żoni u l-inizjattivi lokali kollha. [Em. 67]

2.  Il-FEŻR, il-FSE+ u l-Fond ta’ Koeżjoni għandhom jikkontribwixxu għall-azzjonijiet tal-Unjoni u jwasslu għat-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali tagħha f’konformità mal-Artikolu 174 TFUE billi jkollhom l-għanijiet li ġejjin:

(a)  Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi fl-Istati Membri u r-reġjuni, li jridu jiġu appoġġati mill-FEŻR, mill-FSE+ u mill-Fond ta’ Koeżjoni; u

(b)  kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg), li trid tiġi appoġġata mill-FEŻR.

3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw reżiljenza għat-tibdil fil-klima għall-operazzjonijiet rilevanti permezz tal-proċess tal-ippjanar u implimentazzjoni sħiħ u għandhom jipprovdu informazzjoni dwar l-appoġġ għall-objettivi ambjentali u klimatiċi bl-użu ta’ metodoloġija bbażata fuq it-tipi ta’ intervent għal kull wieħed mill-Fondi. Din il-metodoloġija għandha tikkonsisti mill-assenjar ta’ ponderazzjoni speċifika għall-appoġġ ipprovdut f’livell li jirrifletti sa liema punt tali appoġġ jagħti kontribut għall-objettivi ambjentali u għall-objettivi klimatiċi. Fil-każ tal-FEŻR, tal-FSE+ u tal-Fond ta’ Koeżjoni, għandhom ikunu attribwiti ponderazzjonijiet għad-dimensjonijiet u għall-kodiċijiet għat-tipi ta’ interventi stabbiliti fl-Anness I. [Em. 68]

4.  L-Istati F'konformità mar-responsabbiltajiet rispettivi tagħhom u fi qbil mal-prinċipji ta' sussidjarjetà u ta' governanza f'diversi livelli, l-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jiżguraw il-koordinazzjoni, il-komplementarità il-komplementarjetà u l-koerenza bejn il-Fondi u strumenti oħra tal-Unjoni bħall-Programm ta’ Appoġġ għar-Riforma, inklużi l-Għodda għat-Twettiq ta’ Riformi u l-Istrument għall-Appoġġ Tekniku. Dawn għandhom jottimizzaw il-mekkaniżmi għall-koordinazzjoni bejn dawk responsabbli biex sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni matul l-ippjanar u l-implimentazzjoni. [Em. 69]

4a.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jiżguraw il-konformità mar-regoli rilevanti dwar l-għajnuna mill-Istat. [Em. 70]

Artikolu 5

Ġestjoni kondiviża

1.  L-Istati Membri, f'konformità mal-qafas istituzzjonali u ġuridiku tagħhom, u l-Kummissjoni għandhom jimplimentaw il-baġit tal-Unjoni allokat għall-Fondi taħt ġestjoni kondiviża f’konformità mal-Artikolu [63] tar-Regolament (UE, Euratom) [in-numru tar-regolament finanzjarju l-ġdid] (ir-“Regolament Finanzjarju”). [Em. 71]

2.  Madankollu Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 1(2), il-Kummissjoni għandha timplimenta l-ammont ta’ appoġġ mill-Fond ta’ Koeżjoni trasferit għall-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (“FNE”), l-Inizjattiva Urbana Ewropea, l-Investimenti Innovattivi Interreġjonali, l-ammont ta’ appoġġ trasferit mill-FSE+ għall-kooperazzjoni transnazzjonali, l-ammonti mogħtija f’kontribuzzjonijiet lill-InvestEU(34) u l-assistenza teknika fuq inizjattiva tal-Kummissjoni skont ġestjoni diretta jew indiretta f’konformità ma’ [il-punti (a) u (c) tal-Artikolu 62(1)] tar-Regolament Finanzjarju. [Em. 72]

3.  Il-Kummissjoni tista’, bi qbil mal-Istat Membru u r-reġjun ikkonċernati, timplimenta l-kooperazzjoni tar-reġjuni ultraperiferiċi skont l-għan tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) skont il-ġestjoni indiretta. [Em. 73]

Artikolu 6

Is-sħubija u l-governanza f’diversi livelli

1.  Kull Għall-Ftehim tas-Sħubija u għal kull programm, kull Stat Membru għandu, f'konformità mal-qafas istituzzjonali u ġuridiku tiegħu, jorganizza sħubija mal-awtoritajiet reġjonali kompluta u lokali kompetenti effettiva. Dik is-sħubija għandha tinkludi minn tal-anqas lill-imsieħba lis-sħab li ġejjin: [Em. 74]

(a)  l-awtoritajiet reġjonali, lokali, urbani u awtoritajiet pubbliċi oħra; [Em. 75]

(b)  l-imsieħba ekonomiċi u soċjali;

(c)  il-korpi rilevanti li jirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili, l-imsieħba bħas-sħab ambjentali, organizzazzjonijiet mhux governattivi, u l-korpi responsabbli għall-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali, tad-drittijiet fundamentali, tad-drittijiet tal-persuni b’diżabbiltà, tal-ugwaljanza bejn is-sessi u tan-nondiskriminazzjoni. [Em. 76]

(ca)   l-istituzzjonijiet ta' riċerka u l-universitajiet, meta jkun xieraq. [Em. 77]

2.  F'konformità mal-approċċ tal-governanza f'diversi livelli u waqt li jiġi segwit approċċ minn isfel għal fuq, l-Istat Membru għandu jinvolvi lil dawk l-imsieħba is-sħab fit-tħejjija tal-Ftehimiet ta' Sħubija u tul it-tħejjija, l-implimentazzjoni u l-implimentazzjoni l-evalwazzjoni tal-programmi, inkluż permezz tal-parteċipazzjoni fil-kumitati ta' monitoraġġ f'konformità mal-Artikolu 34. F'dak il-kuntest, l-Istati Membri għandhom jallokaw perċentwali xieraq tar-riżorsi li jiġu mill-Fondi għall-bini tal-kapaċità amministrattiva tas-sħab soċjali u tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili. Għall-programmi transfruntiera, l-Istati Membri kkonċernati għandhom jinkludu sħab mill-Istati Membri parteċipanti kollha. [Em. 78 u 459]

3.  L-organizzazzjoni u l-implimentazzjoni tas-sħubija għandha ssir f’konformità mar-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 240/2014(35). Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati, f'konformità mal-Artikolu 107, fir-rigward tal-emendi għar-Regolament Delegat (UE)Nru  240/2014 sabiex dak ir-Regolament Delegat jiġi adattat għal dan ir-Regolament. [Em. 79]

4.  Minn tal-anqas darba f'sena, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-organizzazzjonijiet lill-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-imsieħba lis-sħab fil-livell tal-Unjoni dwar l-implimentazzjoni tal-programmi u għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-eżitu. [Em. 80]

Artikolu 6a

Prinċipji orizzontali

1.  Fl-implimentazzjoni tal-Fondi, l-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jiżguraw ir-rispett tad-drittijiet fundamentali u l-konformità mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

2.  L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jiżguraw li l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa, l-integrazzjoni tal-ġeneri u l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi jiġu meqjusa u promossi tul it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-programmi, inkluż fir-rigward tal-monitoraġġ, ir-rapportar u l-evalwazzjoni.

3.  L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jieħdu l-passi xierqa sabiex jipprevjenu kwalunkwe diskriminazzjoni abbażi ta' ġeneru, ta' oriġini razzjali jew etnika, ta' reliġjon jew twemmin, ta' diżabbiltà, ta' età jew ta' orjentazzjoni sesswali matul it-tħejjija, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ, ir-rapportar u l-evalwazzjoni tal-programmi. B'mod partikolari, matul it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-programmi, għandha titqies l-aċċessibbiltà għall-persuni b'diżabbiltà.

4.  L-objettivi tal-Fondi għandhom jiġu segwiti f'konformità mal-prinċipju tal-iżvilupp sostenibbli, filwaqt li jitqiesu l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-NU u mal-promozzjoni tal-Unjoni tal-għan tal-preservazzjoni, il-ħarsien u t-titjib tal-kwalità tal-ambjent u tal-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, filwaqt li jitqies il-prinċipju li min iniġġeż iħallas, kif stabbilit fl-Artikoli 191(1) u (2) tat-TFUE.

L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jiżguraw li r-rekwiżiti tal-ħarsien ambjentali, l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi, il-prinċipju "l-Effiċjenza Enerġetika tiġi l-Ewwel", it-tranżizzjoni lejn enerġija soċjalment ġusta, il-mitigazzjoni u l-adattament tat-tibdil fil-klima, il-bijodiversità, ir-reżiljenza għal diżastri, u l-prevenzjoni u l-ġestjoni tar-riskju jiġu promossi fit-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-programmi. Huma għandu jkollhom l-għan li jevitaw investimenti relatati mal-produzzjoni, l-ipproċessar, id-distribuzzjoni, il-ħżin jew il-kombustjoni tal-karburanti fossili. [Em. 81]

TITOLU II

APPROĊĊ STRATEĠIKU

KAPITOLU I

Il-Ftehim ta’ Sħubija

Artikolu 7

Tħejjija u preżentazzjoni tal-Ftehim ta’ Sħubija

1.  Kull Stat Membru għandu jħejji Ftehim ta’ Sħubija li jistabbilixxi arranġamenti għall-użu tal-Fondi b’mod effettiv u effiċjenti għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2021 sal-31 ta’ Diċembru 2027. Tali Ftehim ta' Sħubija għandu jitħejja f'konformità mal-kodiċi ta' kondotta stabbilit mir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 240/2014. [Em. 82]

2.  L-Istat Membru għandu jippreżenta l-Ftehim ta’ Sħubija lill-Kummissjoni qabel il-preżentazzjoni tal-ewwel programm jew fl-istess waqt, u mhux aktar tard mit-30 ta' April 2021. [Em. 83]

3.  Il-Ftehim ta’ Sħubija jista’ jkun ippreżentat flimkien mal-Programm Nazzjonali ta' Riforma annwali rilevanti u mal-Pjan Nazzjonali għall-Enerġija u l-Klima. [Em. 84]

4.  L-Istat Membru għandu jfassal il-Ftehim ta’ Sħubija f’konformità mal-mudell stabbilit fl-Anness II. Jista’ jinkludi l-Ftehim ta’ Sħubija f’wieħed mill-programmi tiegħu.

5.  Il-programmi Interreg jistgħu jkunu ppreżentati lill-Kummissjoni qabel il-preżentazzjoni tal-Ftehim ta’ Sħubija.

Artikolu 8

Kontenut tal-Ftehim ta’ Sħubija

Il-Ftehim ta’ Sħubija għandu jkun fih l-elementi li ġejjin:

(a)  l-objettivi ta’ politika magħżula li jindikaw liema huma l-Fondi u l-programmi li bihom se jinkisbu u ġustifikazzjoni għalihom, u meta rilevanti, ġustifikazzjoni għall-użu tal-modalità għat-twettiq InvestEU, filwaqt li jitqiesu rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżifilwaqt li jitqiesu u jiġu elenkati r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi rilevanti, kif ukoll l-isfidi reġjonali; [Em. 85]

(b)  għal kull wieħed mill-objettivi ta’ politika msemmi fil-punt (a):

(i)  sommarju tal-għażliet ta’ politika u r-riżultati ewlenin mistennija għal kull wieħed mill-Fondi, inklużi meta rilevanti, bis-saħħa tal-użu ta’ InvestEU; [Em. 86]

(ii)  koordinazzjoni, delimitazzjoni u komplementaritajiet komplementarjetajiet bejn il-Fondi u, meta xieraq, koordinazzjoni bejn il-programmi nazzjonali u reġjonali, b'mod partikolari fir-rigward tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK imsemmija fir-Regolament (UE) [...] (ir-"Regolament dwar il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK"); [Em. 87]

(iii)  komplementaritajiet komplementarjetajiet u sinerġiji bejn il-Fondi u strumenti oħra tal-Unjoni, inklużi l-proġetti strateġiċi integrati LIFE u l-proġetti strateġiċi dwar in-natura, u, meta jkun xieraq, proġetti ffinanzjati taħt Orizzont Ewropa; [Em. 88]

(iiia)  l-ilħuq ta' riżultati skont il-miri, il-politiki u l-miżuri taħt il-Pjanijiet Nazzjonali għall-Enerġija u l-Klima; [Em. 89]

(c)  l-allokazzjoni finanzjarja preliminari minn kull wieħed mill-Fondi skont l-objettiv ta’ politika fil-livell nazzjonali u meta jkun xieraq fil-livell reġjonali, filwaqt li jitħarsu r-regoli speċifiċi għall-Fondi dwar il-konċentrazzjoni tematika; [Em. 90]

(d)  meta rilevanti, it-tqassim tar-riżorsi finanzjarji skont il-kategorija tar-reġjuni, magħmul f’konformità mal-Artikolu 102(2) u l-ammonti ta’ allokazzjonijiet proposti li jridu jiġu trasferiti bejn il-kategoriji tar-reġjuni skont l-Artikolu 105; [Em. 91]

(e)  l-ammonti li jridu jingħataw f’kontribuzzjonijiet lil InvestEU skont il-Fond u skont il-kategorija tar-reġjuni; [Em. 92]

(f)  il-lista ta’ programmi ppjanati fl-ambitu tal-Fondi bl-allokazzjonijiet finanzjarji preliminari rispettivi skont il-fond u l-kontribuzzjoni nazzjonali korrispondenti skont il-kategorija tar-reġjuni;

(g)  sommarju tal-azzjonijiet li għandu jieħu l-Istat Membru kkonċernati kkonċernat biex isaħħaħ il-kapaċità amministrattiva tiegħu tal-implimentazzjoni tal-Fondiu tas-sistema ta' ġestjoni u kontroll tiegħu. [Em. 93]

(ga)   meta jkun xieraq, approċċ integrat biex jiġu indirizzati l-isfidi demografiċi u/jew il-ħtiġijiet speċifiċi tar-reġjuni u ż-żoni; [Em. 94]

(gb)  strateġija ta' komunikazzjoni u viżibbiltà. [Em. 95]

Il-BEI jista', fuq talba tal-Istati Membri, jipparteċipa fit-tħejjija tal-Ftehim ta' Sħubija, kif ukoll f'attivitajiet relatati mat-tħejjija tal-operazzjonijiet, strumenti finanzjarji u PPPs. [Em. 96]

Fir-rigward tal-għan tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg), il-Ftehim ta’ Sħubija għandu jkun fih biss il-lista tal-programmi ppjanati u l-ħtiġijiet ta' investiment transfruntier fl-Istat Membru kkonċernat. [Em. 97]

Artikolu 9

Approvazzjoni tal-Ftehim ta’ Sħubija

1.  Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-Ftehim ta’ Sħubija u l-konformità tiegħu ma’ dan ir-Regolament u mar-regoli speċifiċi għall-Fondi. Il-Kummissjoni, fil-valutazzjoni tagħha għandha, b’mod partikolari, tqis tqis id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 4 u 6, ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi rilevanti, kif ukoll il-miżuri marbuta mal-pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima u l-mod kif jiġu indirizzati. [Em. 98]

2.  Il-Kummissjoni għandha tagħmel il-kummenti fi żmien tliet xhur mid-data tal-preżentazzjoni tal-Ftehim ta’ Sħubija mill-Istat Membru. [Em. 99]

3.  L-Istat Membru għandu jirrieżamina l-Ftehim ta’ Sħubija filwaqt li jqis l-kummenti li jkunu saru mill-Kummissjoni il-kummenti li jkunu saru mill-Kummissjoni fi żmien xahar mid-data tal-preżentazzjoni tagħhom. [Em. 100]

4.  Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, deċiżjoni li tapprova l-Ftehim ta’ Sħubija mhux aktar tard minn erba’ xhur wara d-data tal-preżentazzjoni tal-ewwel preżentazzjoni ta’ dak il-Ftehim ta’ Sħubija mill-Istat Membru kkonċernat. Il-Ftehim ta’ Sħubija ma għandux jiġi emendat. [Em. 101]

5.  Jekk, skont l-Artikolu 7(4), il-Ftehim ta’ Sħubija jkun inkluż fi programm, il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, deċiżjoni li tapprova dak il-programm mhux aktar tard minn sitt xhur wara d-data tal-preżentazzjoni ta’ dan il-programm mill-Istat Membru kkonċernat.

Artikolu 10

L-użu tal-FEŻR, il-FSE+, il-Fond ta’ Koeżjoni u l-FEMS imwettqa bis-saħħa ta’ InvestEU

1.  L-Istati Sa mill-1 ta' Jannar 2023, l-Istati Membri jistgħu jallokaw, fil-Ftehim ta’ Sħubija jew, permezz tal-ftehim tal-awtoritajiet ta' ġestjoni kkonċernati, jistgħu jallokaw, fit-talba għal emenda ta’ programm, l-ammont sa 2 % tal-ammont tal-FEŻR, tal-FSE+, tal-Fond ta’ Koeżjoni u tal-FEMS li jrid jingħata f’kontribuzzjonijiet lil InvestEU u mwettaq bis-saħħa tal-garanziji baġitarji. L-ammont li jrid jingħata f’kontribuzzjonijiet Sa 3 % tal-allokazzjoni totali ta' kull Fond jistgħu jiġu allokati ulterjorment lil InvestEU ma għandux jaqbeż il-5 % tal-allokazzjoni totali ta’ kull Fond, ħlief f’każijiet debitament ġustifikati. Tali kontribuzzjonijiet ma għandhomx jikkostittwixxu trasferimenti tar-riżorsi skont l-Artikolu 21 skont ir-rieżami ta' nofs it-terminu. Tali kontribuzzjonijiet għandhom ikunu disponibbli għal investimenti f'konformità mal-objettivi tal-politika ta' koeżjoni u fl-istess kategorija ta' reġjuni fil-mira mill-Fondi ta' oriġini. Kull meta ammont mill-FEŻR, mill-FSE+, mill-Fond ta' Koeżjoni jkun ikkontribwit lil InvestEU, għandhom japplikaw il-kundizzjonijiet abilitanti kif deskritt fl-Artikolu 11 fl-Annessi III u IV ta' dan ir-Regolament. Jistgħu jiġu allokati biss riżorsi ta' snin kalendarji futuri. [Em. 428]

2.  Għall-Ftehim ta’ Sħubija, jistgħu jiġu allokati riżorsi tas-snin kalendarji attwali u tal-futur. Għat-talba għal emenda ta’ programm, jistgħu jiġu allokati biss riżorsi ta’ snin kalendarji tal-futur. [Em. 103]

3.  L-ammont imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jintuża għall-proviżjonament tal-parti tal-garanzija tal-UE skont il-kompartiment rispettiv tal-Istat Membru. [Em. 104]

4.  Fil-każijiet li fihom ma jkunx ġie konkluż ftehim ta’ kontribuzzjoni sal-31 ta’ Diċembru 2021 2023, kif stabbilit fl-Artikolu [9] tar-[Regolament InvestEU], għal ammont imsemmi fil-paragrafu 1 allokat fil-Ftehim tas-Sħubija, l-Istat Membru għandu jippreżenta talba għal emenda ta’ programm jew programmi biex jintuża l-ammont korrispondenti. [Em. 105]

Il-ftehim ta’ kontribuzzjoni għal ammont imsemmi fil-paragrafu 1 allokat fit-talba għal emenda ta’ programm għandu jiġi konkluż, jew emendat skont il-każ, fl-istess waqt tal-adozzjoni tad-deċiżjoni li temenda l-programm. [Em. 106]

5.  Fil-każijiet li fihom ma jkunx ġie konkluż ftehim ta’ garanzija, kif stabbilit fl-Artikolu [9] tar-[Regolament InvestEU], fi żmien disa’ xhur mill-approvazzjoni tal-ftehim ta’ kontribuzzjoni, l-ammonti rispettivi mħallsa fil-fond ta’ proviżjonament komuni bħala proviżjonament għandhom ikunu trasferiti lura lejn il-programm jew il-programmi oriġinali u l-Istat Membru għandu jippreżenta talba korrispondenti għal emenda tal-programm. F'dan il-każ partikolari, ir-riżorsi ta' snin kalendarji preċedenti jistgħu jiġu modifikati, dment li l-impenji jkunu għadhom ma ġewx implimentati. [Em. 107]

6.  Fil-każijiet li fihom ftehim ta’ garanzija ma jkunx ġie implimentat għalkollox fi żmien erba’ snin mill-iffirmar tal-ftehim ta’ garanzija, kif stabbilit fl-Artikolu [9] tar-[Regolament InvestEU], l-Istat Membru jista’ jitlob li l-ammonti impenjati fil-ftehim ta’ garanzija iżda li ma jkoprux self sottostanti jew strumenti oħra li jġorru riskju għandhom jiġu trattati f’konformità mal-paragrafu 5.

7.  Ir-riżorsi ġġenerati mill-ammonti mogħtija f'kontribuzzjonijiet lil InvestEU jew attribwibbli lilhom u miksuba permezz ta' garanziji baġitarji għandhom jitqiegħdu għad-disponibbiltà tal-Istat Membru u tal-awtorità lokali jew reġjonali kkonċernata mill-kontribuzzjoni u għandhom jintużaw għall-appoġġ taħt l-istess objettiv jew objettivi fl-għamla ta' strumenti finanzjarji. [Em. 108]

8.  Il-Kummissjoni għandha tibbaġitja mill-ġdid l-ammonti mogħtija f’kontribuzzjonijiet li ma jkunux intużaw minn InvestEU għas-sena li fiha l-emenda korrispondenti tal-programm tkun ġiet approvata. Ibbaġitjar mill-ġdid bħal dan ma jistax imur lil hinn mis-sena 2027.

Il-limitu taż-żmien tad-diżimpenn għall-ammont ibbaġitjat mill-ġdid f’konformità mal-Artikolu 99 għandu jibda mis-sena li fiha l-kontribuzzjoni tkun ġiet ibbaġitjat mill-ġdid.

KAPITOLU II

Kundizzjonijiet ta’ abilitazzjoni u qafas tal-prestazzjoni

Artikolu 11

Kundizzjonijiet ta’ abilitazzjoni

1.  Għal kull objettiv speċifiku, f’dan ir-Regolament huma stipulati prekundizzjonijiet għall-implimentazzjoni effettiva u effiċjenti tagħhom (“kundizzjonijiet ta’ abilitazzjoni”) abilitanti"). Il-kundizzjonijiet abilitanti għandhom japplikaw safejn jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi speċifiċi tal-programm. [Em. 109]

L-Anness III jistipula l-kundizzjonijiet ta’ abilitazzjoni orizzontali applikabbli għall-objettivi speċifiċi kollha u l-kriterji meħtieġa għall-valutazzjoni tal-issodisfar tagħhom.

L-Anness IV jistipula l-kundizzjonijiet ta’ abilitazzjoni tematiċi għall-FEŻR, għall-Fond ta’ Koeżjoni u għall-FSE+ U l-kriterji meħtieġa għall-valutazzjoni tal-issodisfar tagħhom.

2.  L-Istat Membru, meta jħejji programm jew jintroduċi objettiv speċifiku ġdid bħala parti minn emenda ta’ programm, għandu jivvaluta jekk il-kundizzjonijiet ta’ abilitazzjoni abilitanti marbuta mal-objettiv speċifiku magħżul humiex issodisfati. Kundizzjoni ta’ abilitazzjoni tkun issodisfata meta jkunu ssodisfati l-kriterji kollha relatati. L-Istat Membru għandu jidentifika f’kull programm jew fl-emenda tal-programm, il-kundizzjonijiet ta’ abilitazzjoni abilitanti ssodisfati u mhux issodisfati u fejn iqis li kundizzjoni ta’ abilitazzjoni abilitanti tkun issodisfata, għandu jipprovdi ġustifikazzjoni. Fuq talba ta' Stat Membru, il-BEI jista' jikkontribwixxi għall-valutazzjonijiet ta' azzjonijiet meħtieġa biex jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet abilitanti rilevanti. [Em. 110]

3.  Meta kundizzjoni ta’ abilitazzjoni ma tkunx issodisfata fil-mument tal-approvazzjoni tal-programm jew tal-emenda tal-programm, l-Istat Membru għandu jirrapporta lill-Kummissjoni hekk kif jidhirlu li l-kundizzjoni ta’ abilitazzjoni tkun issodisfata b’ġustifikazzjoni.

4.  Fi żmien tliet xhur xahrejn minn meta tirċievi l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 3, il-Kummissjoni għandha tagħmel valutazzjoni u tgħarraf lill-Istat Membru meta taqbel mal-issodisfar. [Em. 111]

Meta ma taqbilx mal-valutazzjoni tal-Istat Membru, il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-Istat Membru dwar dan u tagħtih l-opportunità li jippreżenta l-kummenti tiegħu fi żmien xahar mhux aktar minn xahrejn. [Em. 112]

5.  In-nefqa relatata mal-operazzjonijiet marbuta mal-objettiv speċifiku ma tistax tkun tista' tiġi inkluża fit-talbiet għall-pagament sakemm il-Kummissjoni qabel ma l-Kummissjoni tkun għarrfet lill-Istat Membru rigward l-issodisfar tal-kundizzjoni ta’ abilitazzjoni abilitanti skont il-paragrafu 4, mingħajr preġudizzju għas-sospensjoni tar-rimborż innifsu sa meta l-kundizzjoni tiġi ssodisfata. [Em. 113]

L-ewwel sottoparagrafu ma għandux japplika għall-operazzjonijiet li jikkontribwixxu għall-issodisfar tal-kundizzjoni ta’ abilitazzjoni korrispondenti.

6.  L-Istat Membru għandu jiżgura li l-kundizzjonijiet ta’ abilitazzjoni jkunu ssodisfati u applikati matul il-perjodu ta’ programmazzjoni. Għandu jgħarraf lill-Kummissjoni b’kull modifika li jkollha impatt fuq l-issodisfar tal-kundizzjonijiet ta’ abilitazzjoni.

Meta l-Kummissjoni tkun tal-fehma li kundizzjoni ta’ abilitazzjoni ma għadhiex aktar issodisfata, għandha tgħarraf lill-Istat Membru u tagħtih l-opportunità li jippreżenta l-kummenti tiegħu fi żmien xahar. Meta l-Kummissjoni tasal għall-konklużjoni li għad hemm nuqqas ta’ ssodisfar tal-kundizzjoni ta’ abilitazzjoni, in-nefqa relatata mal-objettiv speċifiku kkonċernat ma tistax tiġi inkluża fit-talbiet għall-pagament sa dakinhar li l-Kummissjoni tgħarraf lill-Istat Membru b’dan.

7.  L-Anness IV ma għandux japplika għall-programmi appoġġati mill-FEMS.

Artikolu 12

Qafas tal-prestazzjoni

1.  L-Istat Membru, meta jkun xieraq, f'kooperazzjoni mal-awtoritajiet reġjonali u lokali, għandu jistabbilixxi qafas tal-prestazzjoni li għandu jagħti lok għall-monitoraġġ u għall-evalwazzjoni tal-prestazzjoni tal-programm kif ukoll għar-rappurtar għar-rapportar dwarha matul l-implimentazzjoni tiegħu, u jikkontribwixxi sabiex titkejjel il-prestazzjoni kumplessiva komplessiva tal-Fondi. [Em. 115]

Il-qafas tal-prestazzjoni għandu jkun magħmul minn:

(a)  l-indikaturi tal-output u tar-riżultati marbuta mal-objettivi speċifiċi stabbilit fir-Regolamenti speċifiċi għall-Fondi;

(b)  l-istadji importanti li jridu jintlaħqu sa tmiem is-sena 2024 għall-indikaturi tal-output; u

(c)  il-miri li jridu jintlaħqu sa tmiem is-sena 2029 għall-indikaturi tal-output u tar-riżultati.

2.  L-istadji importanti u l-miri għandhom jiġu stabbilit stabbiliti f’rabta ma’ kull objettiv speċifiku fl-ambitu ta’ programm, ħlief għall-assistenza teknika u għall-objettiv speċifiku li jindirizza privazzjoni materjali stabbilit fl-Artikolu [4(c)(vii)] tar-Regolament FSE+. [Em. 116]

3.  L-istadji importanti u l-miri għandhom jippermettu lill-Kummissjoni u lill-Istat Membru jkejlu l-progress lejn l-ilħuq tal-objettivi speċifiċi. Għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu [33(3)] tar-Regolament Finanzjarju.

Artikolu 13

Metodoloġiji biex ikun stabbilit il-qafas tal-prestazzjoni

1.  Il-metodoloġiji biex jiġi stabbilit il-qafas tal-prestazzjoni għandhom jinkludu:

(a)  il-kriterji applikati mill-Istat Membru biex jagħżel l-indikaturi;

(b)  id-data jew l-evidenza użata, il-garanzija tal-kwalità tad-data u l-metodu tal-ikkalkular;

(c)  fatturi li jistgħu jinfluwenzaw l-ilħuq tal-istadji importanti u tal-miri u kif dawn ġew ikkunsidrati.

2.  B’talba tal-Kummissjoni, l-Istat Membru għandu jqiegħed dawn il-metodoloġiji għad-dispożizzjoni tagħha.

Artikolu 14

Rieżami ta’ nofs it-terminu

1.  Għall-programmi appoġġati mill-FEŻR, mill-FSE+ u mill-Fond ta’ Koeżjoni, l-Istat Membru għandu jagħmel u l-awtoritajiet ta' ġestjoni rilevanti għandhom jagħmlu rieżami ta’ kull programm, filwaqt li jqis jqisu l-elementi li ġejjin: [Em. 117]

(a)  l-isfidi sfidi ġodda identifikati fir-rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi adottati fl-2024 u l-miri identifikati fl-implimentazzjoni tal-pjanijiet nazzjonali integrati għall-enerġija u l-klima, jekk rilevanti; [Em. 118]

(b)  il-qagħda soċjoekonomika tal-Istat Membru jew tar-reġjun ikkonċernat, inklużi l-istat tal-implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u l-ħtiġijiet territorjali bil-għan li jitnaqqsu d-disparitajiet, kif ukoll l-inugwaljanzi ekonomiċi u soċjali; [Em. 119]

(c)  il-progress fl-ilħuq tal-istadji importanti;

(d)  l-eżitu tal-aġġustament tekniku kif stabbilit fl-Artikolu 104(2), fejn applikabbli.

(da)  kwalunkwe żvilupp finanzjarju, ekonomiku jew soċjali negattiv maġġuri li jirrikjedi aġġustament tal-programmi, inkluż bħala konsegwenza ta' xokkijiet simetriċi jew asimetriċi fl-Istati Membri u fir-reġjuni tagħhom. [Em. 120]

2.  F'konformità mal-eżitu tar-rieżami, l-Istat Membru għandu jippreżenta lill-Kummissjoni talba għall-emendar ta’ kull programm sal-31 ta’ Marzu 2025 f’konformità mal-Artikolu 19(1) jew jiddikjara li ma hu mitlub l-ebda emendar. L-Istat Membru għandu jiġġustifika l-emendar fuq il-bażi tal-elementi stabbiliti fil-paragrafu 1 jew, kif xieraq, jagħti raġunijiet għaliex ma talabx l-emendar ta' programm. [Em. 121]

Il-programm rivedut għandu jinkludi:

(a)  l-allokazzjonijet inizjali riveduti tar-riżorsi finanzjarji skont il-prijorità inklużi l-ammonti għas-snin 2026 u 2027; [Em. 122]

(b)  miri ġodda jew riveduti;

(ba)   l-ammonti li jridu jiġu kontribwiti lil InvestEU skont il-Fond u skont il-kategorija ta' reġjun, fejn xieraq; [Em. 123]

(c)  l-allokazzjonijiet riveduti tar-riżorsi finanzjarji li jirriżultaw mill-aġġustament tekniku kif stabbilit fl-Artikolu 104(2) inklużi l-ammonti għas-snin 2025, 2026 u 2027, fejn applikabbli.

3.  Meta jiġi ppreżentat programm ġdid b’riżultat tar-rieżami, il-pjan ta’ finanzjament imsemmi fil-punt (ii) tal-Artikolu 17(3)(f) għandu jkopri l-approprjazzjoni finanzjarja totali għal kull wieħed mill-Fondi mis-sena tal-approvazzjoni tal-programm.

3a.   Il-Kummissjoni għandha, sal-31 ta' Marzu 2026, tadotta rapport li jiġbor fil-qosor ir-riżultati tar-rieżami msemmi fil-paragrafi 1 u 2. Il-Kummissjoni għandha tikkomunika r-rapporti lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni. [Em. 124]

KAPITOLU III

Miżuri marbuta ma’ governanza ekonomika tajba

Artikolu 15

Miżuri li jorbtu l-effettività tal-Fondi mal-governanza ekonomika tajba

1.  Il-Kummissjoni tista’ titlob lil Stat Membru biex jirrieżamina u jipproponi l-emendi għall-programmi rilevanti, meta dan ikun meħtieġ biex tkun appoġġata l-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill rilevanti.

Talba bħal din tista’ ssir għall-finijiet li ġejjin:

(a)  biex tappoġġa l-implimentazzjoni ta’ rakkomandazzjoni rilevanti speċifika għall-pajjiżi adottata f’konformità mal-Artikolu 121(2) TFUE u ta’ rakkomandazzjoni rilevanti tal-Kunsill adottata f’konformità mal-Artikolu 148(4) TFUE, indirizzati lill-Istat Membru kkonċernat.

(b)  biex tappoġġa l-implimentazzjoni ta’ Rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill rilevanti indirizzati lill-Istat Membru kkonċernat u adottati f’konformità mal-Artikoli 7(2) jew 8(2) tar-Regolament (UE) Nru 1176/2011(36) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dment li dawn l-emendi jitqiesu neċessarji biex jgħinu fl-irranġar tal-iżbilanċi makroekonomiċi.

2.  Talba mill-Kummissjoni lil Stat Membru f’konformità mal-paragrafu 1 għandha tkun iġġustifikata b’referenza għall-ħtieġa li l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet rilevanti tkun appoġġata u għandha tindika l-programmi jew il-prijoritajiet li skontha huma kkonċernati u n-natura tal-emendi mistennija.

3.  L-Istat Membru għandu jippreżenta t-tweġiba tiegħu għat-talba msemmija fil-paragrafu 1, fi żmien xahrejn minn meta jirċieviha, filwaqt li jistabbilixxi l-emendi li skontu huma meħtieġa fil-programmi rilevanti, ir-raġunijiet għal tali emendi, jidentifika l-programmi kkonċernati u jispjega n-natura tal-emendi proposti u l-effetti mistennija tagħhom fuq l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet u fuq l-implimentazzjoni tal-Fondi. Jekk ikun hemm bżonn, il-Kummissjoni għandha tagħmel kummenti fi żmien xahar minn meta tirċievi dik it-tweġiba.

4.  L-Istat Membru għandu jippreżenta proposta biex jemenda l-programmi rilevanti fi żmien xahrejn mid-data tal-preżentazzjoni tat-tweġiba msemmija fil-paragrafu 3.

5.  Meta l-Kummissjoni ma tkunx ippreżentat kummenti jew meta tkun issodisfata li kull kumment ippreżentat ikun tqis kif dovut, għandha tadotta deċiżjoni li tapprova l-emendi għall-programmi rilevanti f’konformità mal-limitu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu [19(4)].

6.  Meta l-Istat Membru jonqos milli jieħu azzjoni effettiva bi tweġiba għat-talba li tkun saret f’konformità mal-paragrafu 1, sal-iskadenzi stabbiliti fil-paragrafi 3 u 4, il-Kummissjoni tista’ tissospendi l-pagamenti kollha jew parti minnhom għall-programmi jew għall-prijoritajiet ikkonċernati f’konformità mal-Artikolu 91.

7.  Il-Kummissjoni għandha tagħmel proposta lill-Kunsill biex jissospendi l-impenji jew il-pagamenti kollha jew parti minnhom għal programm wieħed jew aktar ta’ Stat Membru fil-każijiet li ġejjin:

(a)  meta l-Kunsill jiddeċiedi f’konformità mal-Artikolu 126(8) jew mal-Artikolu 126(11) TFUE, li Stat Membru ma jkunx ħa azzjoni effettiva biex jikkoreġi d-defiċit eċċessiv tiegħu;

(b)  meta l-Kunsill jadotta żewġ rakkomandazzjonijiet suċċessivi fl-istess proċedura ta’ żbilanċ, f’konformità mal-Artikolu 8(3) tar-Regolament (UE) Nru 1176/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (37) għar-raġunijiet li Stat Membru jkun ippreżenta pjan ta’ azzjoni korrettiva insuffiċjenti;

(c)  meta l-Kunsill jadotta żewġ deċiżjonijiet suċċessivi fl-istess proċedura ta’ żbilanċ f’konformità mal-Artikolu 10(4) tar-Regolament (UE) Nru 1176/2011 li permezz tagħhom jistabbilixxi nuqqas ta’ konformità minn Stat Membru għar-raġunijiet li ma jkunx ħa l-azzjoni korrettiva rakkomandata;

(d)  meta l-Kummissjoni tikkonkludi li Stat Membru ma jkunx ħa miżuri kif imsemmi fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 332/2002(38) u b’konsegwenza ta’ hekk tiddeċiedi li ma tawtorizzax l-iżborż tal-assistenza finanzjarja mogħtija lil dak l-Istat Membru;

(e)  meta l-Kunsill jiddeċiedi li Stat Membru ma jikkonformax mal-programm ta’ aġġustament makroekonomiku msemmi fl-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru 472/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(39), jew mal-miżuri mitluba minn deċiżjoni tal-Kunsill adottata f’konformità mal-Artikolu 136(1) TFUE.

Għandha tingħata prijorità lis-sospensjoni tal-impenji; il-pagamenti għandhom ikunu sospiżi biss meta titfittex azzjoni immedjata u fil-każ ta’ nuqqas ta’ konformità sinifikanti. Is-sospensjoni tal-pagamenti għandha tapplika għat-talbiet għall-pagamenti ppreżentati għall-programmi kkonċernati wara d-data tad-deċiżjoni għas-sospensjoni.

Il-Kummissjoni tista’, għal raġunijiet ta’ ċirkostanzi ekonomiċi eċċezzjonali jew wara talba motivata mill-Istat Membru kkonċernat indirizzata lill-Kummissjoni fi żmien 10 ijiem mill-adozzjoni tad-deċiżjoni jew tar-rakkomandazzjoni msemmija fis-sottoparagrafu preċedenti, tirrakkomanda li l-Kunsill jikkanċella s-sospensjoni msemmija fl-istess sottoparagrafu.

8.  Proposta mill-Kummissjoni għas-sospensjoni tal-impenji għandha titqies bħala adottata mill-Kunsill sakemm il-Kunsill ma jiddeċidix, permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, li jirrifjuta tali proposta b’maġġoranza kwalifikata fi żmien xahar mill-preżentazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni.

Is-sospensjoni tal-impenji għandha tapplika għall-impenji mill-Fondi għall-Istat Membru kkonċernat mill-1 ta' Jannar tas-sena ta’ wara d-deċiżjoni ta’ sospensjoni.

Il-Kunsill għandu jadotta deċiżjoni, permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, wara proposta mill-Kummissjoni msemmija fil-paragrafu 7 f’rabta mas-sospensjoni tal-pagamenti.

9.  Il-kamp ta’ applikazzjoni u l-livell tas-sospensjoni tal-impenji jew tal-pagamenti li jridu jiġu imposti għandhom jirrispettaw l-ugwaljanza tat-trattament bejn l-Istati Membri u għandhom iqisu ċ-ċirkostanzi ekonomiċi u soċjali tal-Istat Membru kkonċernat, b’mod partikolari l-livell ta’ qgħad, il-livell ta’ faqar jew esklużjoni soċjali tal-Istat Membru kkonċernat meta mqabbla mal-medja tal-Unjoni u l-impatt tas-sospensjoni fuq l-ekonomija tal-Istat Membru kkonċernat. L-impatt tas-sospensjonijiet fuq programmi ta’ importanza fundamentali biex jiġu indirizzati l-kundizzjonijiet ekonomiċi jew soċjali avversi għandu jkun fattur speċifiku li jrid jitqies.

10.  Is-sospensjoni tal-impenji għandha tkun soġġetta għal massimu ta’ 25 % tal-impenji relatati mas-sena kalendarja li jkun imiss għall-Fondi jew 0,25 % tal-PDG nominali, jekk dan ikun inqas, fi kwalunkwe każ minn dawn li ġejjin:

(a)  fl-ewwel każ ta’ nuqqas ta’ konformità bi proċedura ta’ defiċit eċċessiv kif imsemmi skont il-punt (a) tal-paragrafu 7;

(b)  fl-ewwel każ ta’ nuqqas ta’ konformità relatat ma’ pjan ta’ azzjoni korrettiva fl-ambitu ta’ proċedura ta’ żbilanċ eċċessiv kif imsemmi skont il-punt (b) tal-paragrafu 7;

(c)  f’każ ta’ nuqqas ta’ konformità mal-azzjoni korrettiva rakkomandata skont proċedura ta’ żbilanċ eċċessiv kif imsemmi skont il-punt (c)(c) tal-paragrafu 7;

(d)  fl-ewwel każ ta’ nuqqas ta’ konformità kif imsemmi skont il-punti (d) u (e) tal-paragrafu 7.

F’każ ta’ nuqqas ta’ konformità persistenti, is-sospensjoni tal-impenji tista’ taqbeż il-perċentwali massimi stabbiliti fl-ewwel sottoparagrafu.

11.  Il-Kunsill għandu jneħħi s-sospensjoni tal-impenji wara li ssirlu proposta mill-Kummissjoni, f’konformità mal-proċedura stabbilita fil-paragrafu 8, fil-każijiet li ġejjin:

(a)  meta l-proċedura ta’ defiċit eċċessiv tinżamm sospiża f’konformità mal-Artikolu 9 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1467/97(40) jew il-Kunsill ikun iddeċieda li, skont l-Artikolu 126(12) TFUE jabroga d-deċiżjoni dwar l-eżistenza ta’ defiċit eċċessiv;

(b)  meta l-Kunsill ikun approva pjan ta’ azzjoni korrettiva mressaq mill-Istat Membru kkonċernat f’konformità mal-Artikolu 8(2) tar-Regolament (UE) Nru 1176/2011 jew il-proċedura dwar żbilanċ eċċessiv tkun f’sospensjoni f’konformità mal-Artikolu 10(5) ta’ dak ir-Regolament jew il-Kunsill ikun għalaq il-proċedura ta’ żbilanċ eċċessiv f’konformità mal-Artikolu 11 ta’ dan ir-Regolament;

(c)  meta l-Kummissjoni tkun ikkonkludiet li Stat Membru jkun ħa l-miżuri xierqa kif imsemmi fir-Regolament (KE) Nru 332/2002;

(d)  meta l-Kummissjoni tkun ikkonkludiet li l-Istat Membru kkonċernat ikun ħa miżuri xierqa biex jimplimenta l-programm ta’ aġġustament imsemmi fl-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru 472/2013 jew il-miżuri mitluba minn deċiżjoni tal-Kunsill f’konformità mal-Artikolu 136(1) TFUE.

Wara li l-Kunsill ikun neħħa s-sospensjoni tal-impenji, il- Kummissjoni għandha tibbaġitja mill-ġdid l-impenji sospiżi f’konformità mal-Artikolu [8] tar-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) [ […] (ir-Regolament QFP)].

L-impenji sospiżi ma jistgħux jiġu bbaġitjati mill-ġdid lil hinn mis-sena 2027.

Il-limitu taż-żmien tad-diżimpenn għall-ammont ibbaġitjat mill-ġdid f’konformità mal-Artikolu 99 għandu jibda mis-sena li fiha l-impenn sospiż ikun ġie bbaġitjat mill-ġdid.

Deċiżjoni li tikkonċerna t-tneħħija tas-sospensjoni tal-pagamenti għandha tittieħed mill-Kunsill wara proposta mill-Kummissjoni meta l-kundizzjonijiet applikabbli stabbiliti fl-ewwel sottoparagrafu jkunu ssodisfati.

12.  Il-Kummissjoni għandha żżomm lill-Parlament Ewropew infurmat bl-implimentazzjoni ta' dan l-artikolu. B’mod partikolari, meta waħda mill-kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 7 tiġi ssodisfata għal Stat Membru, il-Kummissjoni għandha tgħarraf f’qasir żmien lill-Parlament Ewropew u tipprovdi dettalji tal-Fondi u tal-programmi li jistgħu jkunu soġġetti għal sospensjoni tal-impenji.

Il-Parlament Ewropew jista’ jistieden lill-Kummissjoni għal djalogu strutturat dwar l-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu, wara li titqies it-trażmissjoni tal-informazzjoni msemmija fl-ewwel sottoparagrafu.

Il-Kummissjoni għandha tittrażmetti l-proposta għal sospensjoni tal-impenji jew il-proposta biex titneħħa tali sospensjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

13.  Il-paragrafi minn 1 sa 12 ma għandhomx japplikaw għal prijoritajiet jew programmi skont l-Artikolu [4(c)(v)(ii)] tar-Regolament FSE+. [Em. 425/rev, 444/rev, 448 u 469]

TITOLU III

Programmazzjoni

KAPITOLU I

Dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fondi

Artikolu 16

Tħejjija u preżentazzjoni tal-programmi

1.  L-Istati Membrii, b'kooperazzjoni mas-sħab imsemmija fl-Artikolu 6, għandhom iħejju l-programmi biex jimplimentaw il-Fondi għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2021 sal-31 ta’ Diċembru 2027. [Em. 140]

2.  L-Istati Membri għandhom jippreżentaw il-programmi lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard minn tliet (3) xhur wara l-preżentazzjoni tal-Ftehim ta’ Sħubija.

3.  L-Istati Membri għandhom iħejju l-programmi f’konformità mal-mudell tal-programmi stabbilit fl-Anness V.

Għall-AMIF, l-ISF u l-BMVI, l-Istat Membru għandu jħejji l-programmi f’konformità mal-mudell tal-programmi stabbilit fl-Anness VI.

Artikolu 17

Il-kontenut tal-programmi

1.  Kull programm għandu jistabbilixxi strateġija għall-kontribuzzjoni tal-programm għall-objettivi ta’ politika u għall-komunikazzjoni tar-riżultati tiegħu.

2.  Programm għandu jkun magħmul minn prijoritajiet. Kull prijorità għandha tikkorrispondi għal objettiv uniku ta' politika wieħed, għal għadd ta' objettivi ta’ politika jew għal assistenza għall-assistenza teknika. Prijorità li tikkorrispondi għal objettiv ta’ politika għandha tkun magħmula minn objettiv speċifiku wieħed jew aktar. Aktar minn prijorità waħda tista’ tikkorrispondi għall-istess objettiv ta’ politika. [Em. 141]

Għall-programmi appoġġati mill-FEMS, kull prijorità tista’ tikkorrispondi għal objettiv ta ‘politika wieħed jew aktar. Objettivi speċifiċi jikkorrispondu għal oqsma ta’ appoġġ kif definiti fl-Anness [III] tar-Regolament FEMS.

Għall-programmi appoġġati mill-AMIF, mill-ISF u mill-BMVI, programm għandu jkun magħmul minn objettivi speċifiċi.

3.  Kull programm għandu jistabbilixxi:

(a)  sommarju tal-isfidi ewlenin, filwaqt li jitqiesu:

(i)  l-inugwaljanzi id-disparitajiet ekonomiċi, soċjali u territorjali kif ukoll l-inugwaljanzi, ħlief għal programmi għall-programmi appoġġati mill-FEMS; [Em. 142]

(ii)  il-fallimenti tas-suq, il-ħtiġijiet ta’ investiment u l-komplementarità l-komplementarjetà u s-sinerġiji ma’ forom oħra ta’ appoġġ; [Em. 143]

(iii)  l-isfidi identifikati f’rakkomandazzjonijiet fir-rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi u rakkomandazzjonijiet rilevanti oħra tal-Unjoni indirizzati lill-Istat Membru; [Em. 144]

(iv)  l-isfidi marbuta mal-governanza mal-kapaċità amministrattiva u l-kapaċità amministrattiva l-governanza u l-miżuri ta' simplifikazzjoni; [Em. 145]

(iva)   approċċ integrat sabiex jiġu indirizzati l-isfidi demografiċi, fejn rilevanti; [Em. 146]

(v)  it-tagħlimiet meħuda mill-esperjenza tal-imgħoddi;

(via)   l-isfidi u l-objettivi relatati identifikati fi ħdan il-Pjanijiet Nazzjonali għall-Enerġija u l-Klima u fil-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali; [Em. 147]

(vi)  l-istrateġiji makroreġjonali u l-istrateġiji tal-baċiri tal-baħar, jekk l-Istati Membri u r-reġjuni jkunu jipparteċipaw fi strateġiji bħal dawn;

(vii)  għall-programmi appoġġati mill-AMIF, mill-ISF u mill-BMVI, il-progress fl-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta’ azzjoni u l-acquis rilevanti tal-Unjoni, kif ukoll in-nuqqasijiet identifikati; [Em. 148]

(b)  ġustifikazzjoni għall-objettivi ta’ politika magħżula, il-prijoritajiet korrispondenti, l-objettivi speċifiċi u l-forom ta’ appoġġ;

(c)  għal kull prijorità, ħlief għall-assistenza teknika, l-objettivi speċifiċi;

(d)  għal kull objettiv speċifiku:

(i)  it-tipi ta' azzjonijiet relatati, inkluża lista indikattiva u skeda ta' żmien ta' operazzjonijiet ippjanati ta' importanza strateġika, u l-kontribuzzjoni mistennija l-kontribut mistenni tagħhom għal dawk l-objettivi speċifiċi u għall-istrateġiji makroreġjonali u l-istrateġiji għall-istrateġiji tal-baċiri tal-baħar, fejn xieraq; [Em. 149]

(ii)  l-indikaturi tal-output u l-indikaturi tar-riżultati bl-istadji importanti u l-miri korrispondenti;

(iii)  il-gruppi prinċipali fil-mira;

(iiia)   l-azzjonijiet li jissalvagwardjaw l-ugwaljanza, l-inklużjoni u n-nondiskriminazzjoni; [Em. 150]

(iv)  it-territorji speċifiċi fil-mira, inkluż l-użu ppjanat ta’ investiment territorjali integrat, l-iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità jew għodod territorjali oħra;

(v)  l-azzjonijiet interreġjonali, transfruntiera u transnazzjonali ma' benefiċjarji li jinsabu f'minn tal-anqas Stat Membru wieħed ieħor; [Em. 151]

(va)   is-sostenibbiltà tal-investimenti; [Em. 152]

(vi)  l-użu ppjanat tal-istrumenti finanzjarji;

(vii)  it-tipi ta’ intervent u tqassim indikattiv tar-riżorsi programmati skont it-tip ta’ intervent jew qasam ta’ appoġġ;

(viia)   deskrizzjoni ta' kif il-komplementarjetajiet u s-sinerġiji ma' Fondi u strumenti oħra għandhom jiġu segwiti; [Em. 153]

(e)  l-użu ppjanat ta’ assistenza teknika f’konformità mal-Artikoli minn 30 sa 32 u t-tipi rilevanti ta’ intervent;

(f)  pjan ta’ finanzjament li fih:

(i)  tabella li tispeċifika l-allokazzjoni finanzjarji totali għal kull wieħed mill-Fondi u għal kull kategorija ta’ reġjun għal perjodu ta’ programmazzjoni kollu u skont is-sena, inkluż kull ammont trasferit skont l-Artikolu 21;

(ii)  tabella li tispeċifika l-allokazzjonijiet finanzjarji totali għal kull prijorità skont il-Fond u skont il-kategorija ta’ reġjun u l-kontribuzzjoni nazzjonali u jekk tikkonsistix minn kontribuzzjonijiet pubbliċi u privati;

(iii)  għall-programmi appoġġati mill-FEMS, tabella li tispeċifika għal kull tip ta’ qasam ta’ appoġġ, l-ammont tal-allokazzjonijiet finanzjarji totali tal-appoġġ mill-Fond u l-kontribuzzjoni nazzjonali;

(iv)  għall-programmi appoġġati mill-AMIF, mill-ISF u mill-BMVI, tabella li tispeċifika, skont l-objettiv speċifiku, l-allokazzjonijiet finanzjarji totali skont it-tip ta’ azzjoni, il-kontribuzzjoni nazzjonali u jekk tikkonsistix minn kontribuzzjonijiet pubbliċi u privati;

(g)  l-azzjonijiet meħuda sabiex l-imsieħba msemmija fl-Artikolu 6 jiġu involuti fit-tħejjija tal-programm, u r-rwol ta’ dawk l-imsieħba fl-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-programm;

(h)  għal kull kundizzjoni ta’ abilitazzjoni, stabbilita f’konformità mal-Artikolu 11, l-Anness III u l-Anness IV, valutazzjoni ta’ jekk il-kundizzjoni ta’ abilitazzjoni tkunx ġiet issodisfata sad-data tal-preżentazzjoni tal-programm;

(i)  l-approċċ previst għall-komunikazzjoni u l-viżibilità tal-programm billi jiġu definiti l-objettivi, l-udjenzi fil-mira, il-kanali ta' komunikazzjoni, fejn xieraq l-ilħuq tal-midja soċjali, kif ukoll il-baġit ippjanat u l-indikaturi rilevanti tiegħu għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni; [Em. 154]

(j)  l-awtorità ta' ġestjoni, l-awtorità tal-awditjar, il-korp responsabbli għall-funzjoni kontabilistika skont l-Artikolu 70, u l-korp li jirċievi l-pagamenti mill-Kummissjoni. [Em. 155]

Il-punti (c) u (d) ta’ dan il-paragrafu ma għandhomx japplikaw għall-objettiv speċifiku stabbilit fl-Artikolu [4(c)(vii)(1)(xi)] tar-Regolament FSE+. [Em. 156]

mal-programm għandu jiġi anness rapport ambjentali li jkun fih informazzjoni rilevanti dwar l-effetti fuq l-ambjent skont id-Direttiva 2001/42/KE , filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet ta' mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima. [Em. 157]

4.  Permezz ta’ deroga mill-punt (d) tal-paragrafu 3, għal kull objettiv speċifiku tal-programmi appoġġati mill-AMIF, mill-ISF u mill-BMVI, għandu jkun ipprovdut dan li ġej:

(a)  deskrizzjoni tas-sitwazzjoni inizjali, tal-isfidi u tar-reazzjonijiet appoġġati mill-Fond;

(b)  indikazzjoni tal-objettivi operazzjonali;

(c)  lista indikattiva ta’ azzjonijiet u l-kontribuzzjoni mistennija tagħhom għall-objettivi speċifiċi u operazzjonali;

(d)  meta applikabbli, ġustifikazzjoni għall-appoġġ operattiv, għall-azzjonijiet speċifiċi, għall-assistenza ta’ emerġenza, u għall-azzjonijiet imsemmija fl-Artikoli [16 u 17] tar-Regolament AMIF;

(e)  indikaturi tal-output u tar-riżultati bl-istadji importanti u l-miri korrispondenti;

(f)  tqassim indikattiv tar-riżorsi programmati skont it-tip ta’ intervent.

5.  It-tipi ta’ intervent għandhom ikunu bbażati fuq in-nomenklatura stabbilita fl-Anness I. Għall-programmi appoġġati mill-AMIF, mill-ISF u mill-BMVI, it-tipi ta’ intervent għandhom ikunu bbażati fuq in-nomenklatura stabbilita fir-Regolamenti speċifiċi għall-Fondi.

6.  Għall-programmi tal-FEŻR, tal-FSE+ u tal-Fond ta’ Koeżjoni ppreżentati f’konformità mal-Artikolu 16, it-tabella msemmija fil-paragrafu (3)(f)(ii) għandha tinkludi l-ammonti għas-snin 2021 sa 2025 biss2027. [Em. 158]

7.  L-Istat Membru għandu jikkomunika lill-Kummissjoni kwalunkwe bidla fl-informazzjoni msemmija fil-paragrafu (3)(j) mingħajr il-bżonn ta’ emendar tal-programm.

Artikolu 18

Approvazzjoni tal-programmi

1.  Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-programm u l-konformità tiegħu ma’ dan ir-Regolament u mar-Regolamenti speċifiċi għall-Fondi, kif ukoll il-konsistenza tiegħu mal-Ftehim ta’ Sħubija. Il-Kummissjoni, Fil-valutazzjoni tagħha, il-Kummissjoni għandha, b'mod partikolari, tqis ir-rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi, kif ukoll l-isfidi rilevanti identifikati fl-implimentazzjoni tal-Pjanijiet Nazzjonali Integrati għall-Enerġija u l-Klima u fil-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u l-mod kif jiġu indirizzati. [Em. 160]

2.  Il-Kummissjoni tista’ tagħmel il-kummenti l-osservazzjonijiet fi żmien tliet xhur xahrejn mid-data tal-preżentazzjoni tal-programm mill-Istat Membru. [Em. 161]

3.  L-Istat Membru għandu jirrieżamina l-programm filwaqt li jqis il-kummenti li jkunu saru mill-Kummissjoni fi żmien xahrejn mit-tressiq tagħhom. [Em. 162]

4.  Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, deċiżjoni li tapprova l-programm mhux aktar tard minn sitt ħames xhur wara d-data tal-preżentazzjoni tal-ewwel preżentazzjoni ta’ dan il-programm mill-Istat Membru. [Em. 163]

Artikolu 19

Emendar tal-programmi

1.  L-Istat Membru jista’ jippreżenta talba motivata għal emenda ta’ programm flimkien mal-programm emendat, filwaqt li jindika l-impatt mistenni ta’ dik l-emenda fuq il-kisba tal-objettivi.

2.  Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-emenda u l-konformità tagħha ma’ dan ir-Regolament u mar-Regolamenti speċifiċi għall-Fondi, inklużi r-rekwiżiti fil-livell nazzjonali, u tista’ tagħmel il-kummenti fi żmien tliet xhur xahrejn mill-preżentazzjoni tal-programm emendat. [Em. 164]

3.  L-Istat Membru għandu jirrieżamina l-programm emendat u jqis il-kummenti li jkunu saru mill-Kummissjoni fi żmien xahrejn mit-tressiq tagħhom. [Em. 165]

4.  Il-Kummissjoni għandha tapprova l-emendar ta’ programm mhux aktar tard minn sitt tliet xhur wara l-preżentazzjoni tiegħu mill-Istat Membru. [Em. 166]

5.  Matul il-perjodu ta’ programmazzjoni, l-Istat Membru jista’ jittrasferixxi ammont sa massimu ta’ 5 % tal-allokazzjoni inizjali ta’ prijorità u mhux aktar minn 3 % tal-baġit tal-programm lil prijorità oħra tal-istess Fond tal-istess programm. Huwa u jagħmel dan, l-Istat Membru għandu jirrispetta l-kodiċi ta' kondotta stabbilit mir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 240/2014. Għall-programmi appoġġati mill-FEŻR u mill-FSE+, it-trasferiment għandu jikkonċerna biss l-allokazzjonijiet għall-istess kategorija ta’ reġjuni reġjun. [Em. 167]

Tali trasferimenti ma għandhomx jaffettwaw is-snin preċedenti. Għandhom jitqiesu bħala mhux sostanzjali u ma għandhomx jirrikjedu deċiżjoni tal-Kummissjoni li temenda l-programm. Madankollu, għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti regolatorji kollha. L-Istat Membru għandu jippreżenta lill-Kummissjoni t-tabella riveduta msemmija taħt il-punti (f)(ii), (f)(iii) jew (f)(iv) tal-Artikolu 17(3), kif applikabbli.

6.  L-approvazzjoni tal-Kummissjoni ma għandhiex tkun meħtieġa għal korrezzjonijiet ta’ natura purament klerikali, teknika jew editorjali li ma jaffettwawx l-implimentazzjon tal-programm. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni b’tali korrezzjonijiet. [Em. 168]

7.  Għall-programmi appoġġati mill-FEMS, l-emendi għall-programmi relatati mal-introduzzjoni ta’ indikaturi ma għandhomx jirrikjedu l-approvazzjoni tal-Kummissjoni.

Artikolu 20

Appoġġ konġunt mill-FEŻR, mill-FSE+ u mill-Fond ta’ Koeżjoni

1.  Il-FEŻR, il-FSE+ u l-Fond ta’ Koeżjoni jistgħu jipprovdu appoġġ b’mod konġunt għall-programmi taħt l-għan ta’ Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir.

2.  Il-FEŻR u l-FSE+ jistgħu jiffinanzjaw, b’mod komplementari u soġġett għal limitu ta’ 10 15% ta’ appoġġ minn dawk il-Fondi għal kull prijorità ta’ programm, l-operazzjoni kollha jew parti minnha li l-kostijiet tagħha jkunu eliġibbli għal appoġġ mill-Fond l-ieħor fuq il-bażi tar-regoli ta’ eliġibbiltà applikati għal dak il-Fond, dment li tali kostijiet ikunu meħtieġa għall-implimentazzjoni. [Em. 169]

Artikolu 21

Trasferiment tar-riżorsi

1.  L-Istati Għall-fini li jiżguraw il-flessibbiltà, l-Istati Membri jistgħu jitolbu t-trasferiment, jekk ikun hemm qbil min-naħa tal-kumitat ta' monitoraġġ tal-programm, it-trasferiment sa massimu ta’ 5 % tal-allokazzjonijiet finanzjarji tal-programm minn kwalunkwe wieħed mill-Fondi lejn Fond ieħor taħt ġestjoni kondiviża jew lejn kwalunkwe strument taħt ġestjoni diretta jew indirettagħall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta' Koeżjoni, jew il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd. [Em. 170]

2.  Ir-riżorsi trasferiti għandhom jiġu implimentati f’konformità mar-regoli tal-Fond jew tal-istrument li fih dawn ir-riżorsi jiġu trasferiti u, fil-każ ta’ trasferimenti lejn strumenti taħt ġestjoni diretta jew indiretta, għall-benefiċċju tal-Istat Membru kkonċernat. [Em. 171 u 434]

3.  It-talbiet skont il-paragrafu 1 għandhom jistabbilixxu l-ammont totali trasferit għal kull sena skont il-Fond u skont il-kategorija ta’ reġjun, meta rilevanti, għandhom ikunu debitament ġustifikati bil-ħsieb tal-kumplementarjetajiet u l-impatt li jridu jinkisbu, u għandhom ikunu akkumpanjati mill-programm(i) rivedut(i), li r-riżorsi għandhom ikunu trasferiti minnu/hom f’konformità mal-Artikolu 19, bl-indikazzjoni ta’ liema Fond jew strument ieħor huwa l-benefiċjarju tal-ammonti trasferiti. [Em. 172, 433 u 434]

4.  Il-Kummissjoni tista’ toġġezzjona għal talba għal trasferiment fl-emenda relatata tal-programm fil-każijiet li fihom din tkun timmina l-kisba tal-objettivi tal-programm li minnu jridu jiġu trasferiti r-riżorsi.

5.  Jistgħu jiġu trasferiti biss riżorsi ta’ snin kalendarji tal-futur.

KAPITOLU Ia

Proġetti maġġuri

Artikolu 21a

Kontenut

Bħala parti minn programm jew programmi, il-FEŻR u l-Fond ta' Koeżjoni jistgħu jappoġġaw operazzjoni li tinkludi sensiela ta' xogħlijiet, attivitajiet jew servizzi maħsuba sabiex hi stess twettaq kompitu indiviżibbli ta' natura ekonomika jew teknika preċiża, li jkollu għanijiet identifikati b'mod ċar u li għalih l-ispiża totali taqbeż EUR 100 000 000 miljun (il-"proġett maġġuri"). L-istrumenti finanzjarji m'għandhomx jiġu kkunsidrati li huma proġetti maġġuri. [Em. 174]

Artikolu 21b

Informazzjoni meħtieġa għall-approvazzjoni ta' proġett maġġuri

Qabel ma jiġi approvat proġett maġġuri, l-awtorità ta' ġestjoni għandha tippreżenta lill-Kummissjoni l-informazzjoni li ġejja:

(a)  dettalji li jikkonċernaw il-korp li se jkun responsabbli għall-implementazzjoni tal-proġett maġġuri u l-kapaċità tiegħu;

(b)  deskrizzjoni tal-investiment u l-lokalità tiegħu;

(c)  il-kost totali u l-kost totali eliġibbli

(d)  l-istudji tal-fattibilità mwettqa, inkluża l-analiżi tal-għażliet, u r-riżultati;

(e)  analiżi tal-benefiċċji meta mqabbla mal-ispejjez, inkluża analiżi ekonomika u finanzjarja, u valutazzjoni tar-riskju;

(f)  analiżi tal-impatt ambjentali filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet tal-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-adattament għalih u r-reżistenza għad-diżastri;

(g)  spjegazzjoni dwar kif il-proġett maġġuri jkun konsistenti mal-prijoritajiet rilevanti tal-programm jew il-programmi kkonċernati, u l-kontribuzzjoni mistennija tiegħu għall-kisba tal-objettivi speċifiċi ta' dawk il-prijoritajiet u l-kontribuzzjoni mistennija għall-iżvilupp soċjoekonomiku;

(h)  il-pjan ta' finanzjament li juri r-riżorsi finanzjarji totali ppjanati u s-sostenn ippjanat mill-Fondi, il-BEI, u s-sorsi l-oħra kollha ta' finanzjament, flimkien mal-indikaturi fiżiċi u finanzjarji għall-monitoraġġ tal-progress, filwaqt li jitqiesu r-riskji identifikati;

(i)  skeda ta' żmien għall-implimentazzjoni tal-proġett maġġuri u, fejn il-perjodu ta' implimentazzjoni huwa mistenni li jkun itwal mill-perjodu ta' programmazzjoni, il-fażijiet li għalihom huwa mitlub sostenn mill-Fondi matul il-perjodu ta' programmazzjoni. [Em. 175]

Artikolu 21c

Deċiżjoni dwar proġett maġġuri

1.  Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-proġett maġġuri abbażi tal-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 21b sabiex tiddetermina jekk il-kontribuzzjoni finanzjarja mitluba għall-proġett maġġuri magħżul mill-awtorità ta' ġestjoni hijiex iġġustifikata. Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni dwar l-approvazzjoni tal-kontribuzzjoni finanzjarja għall-proġett maġġuri magħżul, permezz ta' att ta' implimentazzjoni, mhux aktar tard minn tliet xhur wara d-data tal-preżentazzjoni tal-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 21b.

2.  L-approvazzjoni mill-Kummissjoni skont il-paragrafu 1 għandha tkun kondizzjonali fuq il-fatt li l-kuntratt tal-ewwel xogħlijiet jiġi konkluż, jew fil-każ ta' operazzjonijiet implimentati taħt strutturi ta' sħubija pubblika-privata (PPP), fuq l-iffirmar tal-kuntratt tal-PPP bejn il-korp pubbliku u l-korp tas-settur privat, fi żmien tliet snin mid-data tal-approvazzjoni.

3.  Fejn il-Kummissjoni ma tapprovax il-kontribuzzjoni finanzjarja għall-proġett maġġuri magħżul, hija għandha tagħti fid-deċiżjoni tagħha r-raġunijiet għar-rifjut tagħha.

4.  Proġetti maġġuri ppreżentati għal approvazzjoni skont il-paragrafu 1 għandhom ikunu inklużi fil-lista ta' proġetti maġġuri fi programm.

5.  In-nefqa relatata ma' proġett maġġuri tista' tkun inkluża f'applikazzjoni għal pagament wara l-preżentazzjoni għal approvazzjoni msemmija fil-paragrafu 1. Fejn il-Kummissjoni ma tapprovax il-proġett maġġuri magħżul mill-awtorità ta' ġestjoni, id-dikjarazzjoni tan-nefqa wara l-irtirar tal-applikazzjoni mill-Istat Membru jew l-adozzjoni tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni għandha tiġi rettifikata bix-xieraq. [Em. 176]

KAPITOLU II

Żvilupp territorjali

Artikolu 22

Żvilupp territorjali integrat

L-Istat Membru għandu jappoġġa l-iżvilupp territorjali integrat permezz ta’ strateġiji ta’ żvilupp territorjali u lokali fi kwalunkwe forma fost dawn li ġejjin:

(a)  investimenti territorjali integrati;

(b)  żvilupp lokali mmexxi mill-komunità;

(c)  għodda territorjali oħra li tappoġġa inizjattivi mfassla mill-Istat Membru għall-investimenti programmati għall-FEŻR skont l-objettiv ta’ politika msemmi fl-Artikolu 4(1)(e). [Em. 177]

L-Istat Membru għandu jiżgura l-koerenza u koordinazzjoni meta l-istrateġiji għall-iżvilupp lokali jiġu ffinanzjati minn aktar minn Fond wieħed. [Em. 178]

Artikolu 23

Strateġiji territorjali

1.  L-istrateġiji territorjali implimentati skont il-punti (a) jew (c) tal-Artikolu 22 għandu jkun fihom l-elementi li ġejjin:

(a)  iż-żona ġeografika koperta mill-istrateġija, inklużi l-interkonnessjonijiet ekonomiċi, soċjali u ambjentali; [Em. 179]

(b)  analiżi tal-ħtiġijiet tal-iżvilupp u tal-potenzjal taż-żona;

(c)  deskrizzjoni ta’ approċċ integrat biex il-potenzjal u l-ħtiġijiet tal-iżvilupp identifikati jiġu indirizzati;

(d)  deskrizzjoni tal-involviment tal-imsieħba f’konformità mal-Artikolu 6 tas-sħab taħt l-Artikolu fit-tħejjija u fl-implimentazzjoni tal-istrateġija. [Em. 180]

Dawn jista’ jkun fihom ukoll lista tal-operazzjonijiet li jridu jiġu appoġġati.

2.  L-istrateġiji territorjali għandhom jitfasslu jiġu mħejjija u approvati taħt ir-responsabbiltà tal-awtoritajiet jew korpi rilevanti fil-livell urban reġjonali, dak lokali jew f'livell territorjali ieħor u f'livell pubbliku ieħor. Dokumenti strateġiċi preeżistenti li jikkonċernaw iż-żoni koperti jistgħu jiġu aġġornati u użati għall-istrateġiji territorjali. [Em. 181]

3.  Fil-każijiet li fihom il-lista tal-operazzjonijiet li jridu jiġu appoġġati ma tkunx ġiet inkluża fl-istrateġija territorjali, l-awtoritajiet jew korpi rilevanti fil-livell urban reġjonali, lokali jew f’livell territorjali ieħor għandhom ikunu involuti fl-għażla tal-operazzjonijiet. [Em. 182]

L-operazzjonijiet li jintgħażlu għandhom jikkonformaw mal-istrateġija territorjali.

3a.  Meta jkunu qed iħejju strateġiji territorjali, l-awtoritajiet imsemmija fil-paragrafu 2 għandhom jikkooperaw mal-awtoritajiet ta' ġestjoni rilevanti, sabiex jiġi ddeterminat l-ambitu tal-operazzjonijiet li għandhom jiġu appoġġati taħt il-programm rilevanti. [Em. 183]

4.  Fil-każijiet fejn awtorità jew korp ieħor fil-livell urban reġjonali, lokali jew f’livell territorjali pubbliku ieħor iwettqu kompiti li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-awtorità ta’ ġestjoni bl-eċċezzjoni tal-għażla tal-operazzjonijiet, l-awtorità għandha tiġi tidentifika bħala korp intermedjarju mill-awtorità ta’ ġestjoni. [Em. 184]

L-operazzjonijiet magħżula jistgħu jiġu appoġġati taħt aktar minn prijorità waħda tal-istess programm. [Em. 185]

5.  Jista’ jingħata appoġġ għat-tħejjija u għat-tfassil tal-istrateġiji territorjali.

Artikolu 24

Investiment territorjali integrat

1.  Meta strateġija implimentata f'konformità mal-Artikolu 23 tinvolvi investimenti li jirċievu appoġġ minn Fond wieħed jew minn aktar minn wieħed, minn aktar minn programm wieħed jew minn aktar minn prijorità waħda tal-istess programm, l-azzjonijiet jistgħu jiġu eżegwiti bħala investiment territorjali integrat ("ITI"). Fejn xieraq, kull ITI jista' jiġi kkumplementat b'appoġġ finanzjarju mill-FAEŻR. [Em. 186]

2.  L-awtorità ta’ ġestjoni għandha tiżgura li s-sistema elettronika għall-programm jew programmi tipprevedi għall-identifikazzjoni tal-operazzjonijiet u għall-outputs u r-riżultati li jikkontribwixxu għal ITI.

2a.  Fil-każijiet li fihom il-lista tal-operazzjonijiet li jridu jiġu appoġġati ma tkunx ġiet inkluża fl-istrateġija territorjali, l-awtoritajiet jew korpi rilevanti fil-livell reġjonali, lokali jew f'livell pubbliku ieħor għandhom ikunu involuti fl-għażla tal-operazzjonijiet. [Em. 187]

Artikolu 25

Żvilupp lokali mmexxi mill-komunità

1.  Il-FEŻR, il-FSE+ u l-FEMS, l-FEMS u l-FAEŻR, jistgħu jappoġġaw żvilupp l-iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità. Fil-kuntest tal-FAEŻR, dan l-iżvilupp għandu jiġi ddeżinjat bħala żvilupp lokali LEADER. [Em. 188]

2.  L-Istat Membru għandu jiżgura li l-iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità jkun:

(a)  iffukat fuq żoni subreġjonali;

(b)  immexxi minn gruppi ta’ azzjoni lokali magħmula minn rappreżentanti tal-interessi soċjoekonomiċi lokali pubbliċi u privati, li fihom, l-ebda grupp ta’ interess wieħed waħdu, inkluż is-settur pubbliku, ma jkollu kontroll tat-teħid tad-deċiżjonijiet; [Em. 189]

(c)  imwettaq permezz ta’ strateġiji integrati f’konformità mal-Artikolu 26;

(d)  ta' appoġġ għan-netwerking, għall-approċċi minn isfel għal fatturi innovattivi u ta' netwerking fuq, għall-accessibbiltà, għall-karatteristiċi innovattivi fil-kuntest lokali u, meta xieraq, għall-kooperazzjoni ma’ atturi territorjali oħra. [Em. 190]

3.  Meta jkun disponibbli l-appoġġ għall-istrateġiji msemmija fil-paragrafu 2(c) minn aktar minn Fond wieħed, l-awtoritajiet ta’ ġestjoni rilevanti għandhom jorganizzaw sejħa konġunta għall-għażla ta’ dawk l-istrateġiji u għandhom jistabbilixxu kumitat konġunt għall-Fondi kollha kkonċernati biex iwettaq monitoraġġ ta’ dawk l-istrateġiji. L-awtoritajiet ta’ ġestjoni rilevanti jistgħu jagħżlu wieħed mill-Fondi kkonċernati biex jappoġġaw il-kostijiet ta’ tħejjija, ta’ ġestjoni u ta’ animazzjoni kollha msemmija fil-punti (a) u (c) tal-Artikolu 28(1) relatati ma’ dawk l-istrateġiji.

4.  Meta l-implimentazzjoni ta’ strateġija bħal din tinvolvi appoġġ minn Fond wieħed jew aktar, l-awtoritajiet ta’ ġestjoni rilevanti jistgħu jagħżlu wieħed mill-Fondi kkonċernati bħala l-Fond Ewlieni. Jista' jiġi speċifikat ukoll it-tip ta' miżuri u operazzjonijiet li għandhom jiġu ffinanzjati minn kull Fond affettwat. [Em. 191]

5.  Ir-regoli tal-Fond Ewlieni għandhom japplikaw għal dik l-istrateġija. L-awtoritajiet ta’ fondi oħra għandhom iserrħu fuq deċiżjonijiet u verifiki ta’ ġestjoni li jsiru mill-awtorità kompetenti tal-Fond Ewlieni.

6.  L-awtoritajiet tal-Fond Ewlieni għandhom jipprovdu lill-awtoritajiet ta’ Fondi oħra bl-informazzjoni meħtieġa biex jagħmlu monitoraġġ u jwettqu l-pagamenti f’konformità mar-regoli stabbilit fir-Regolament speċifiku għall-Fondi.

Artikolu 26

Strateġiji ta’ żvilupp lokali mmexxi mill-komunità

1.  L-awtoritajiet ta’ ġestjoni rilevanti għandhom jiżguraw li kull strateġija msemmija fl-Artikolu 25(2)(c) tistabbilixxi l-elementi li ġejjin:

(a)  iż-żona ġeografika u tal-popolazzjoni koperti mill-istrateġija;

(b)  il-proċess ta’ involviment tal-komunità fl-iżvilupp ta’ dik l-istrateġija;

(c)  analiżi tal-ħtiġijiet tal-iżvilupp u tal-potenzjal taż-żona;

(d)  l-objettivi ta’ dik l-istrateġija, inklużi l-isfidi li jistgħu jitkejlu għar-riżultati, u azzjonijiet ippjanati relatati bi tweġiba għall-ħtiġijiet lokali kif identifikati mill-komunità lokali; [Em. 192]

(e)  l-arranġamenti għall-ġestjoni, għall-monitoraġġ u għall-evalwazzjoni, li juru l-kapaċità tal-grupp ta’ azzjoni lokali li jimplimenta dik l-istrateġija;

(f)  pjan finanzjarju, inkluża l-allokazzjoni ppjanata minn kull Fond, inkluż, fejn xieraq, il-FAEŻR, u kull programm ikkonċernat. [Em. 193]

2.  L-awtoritajiet ta’ ġestjoni rilevanti għandhom jiddefinixxu l-kriterji għall-għażla ta’ dawk l-istrateġiji, għandhom iwaqqfu kumitat biex jagħmel din l-għażla u għandhom japprovaw l-istrateġiji magħżula minn dak il-kumitat.

3.  L-awtoritajiet ta’ ġestjoni rilevanti għandhom ilestu l-ewwel rawnd ta’ għażla tal-istrateġiji u jiżguraw li l-gruppi ta’ azzjoni lokali magħżula jkunu jistgħu jwettqu l-kompiti tagħhom stabbiliti fl-Artikolu 27(3) fi żmien 12-il xahar mid-data tal-approvazzjoni tal-programm rilevanti jew, fil-każ ta’ strateġiji appoġġati minn aktar minn Fond wieħed, fi żmien 12-il xahar mid-data tal-approvazzjoni tal-aħħar programm ikkonċernat.

4.  Id-deċiżjoni li tapprova strateġija għandha tistabbilixxi l-allokazzjoni ta’ kull Fond u programm ikkonċernat u tistabbilixxi r-responsabbiltajiet għall-kompiti ta’ ġestjoni u ta’ kontroll tal-programm jew tal-programmi. Il-kontribuzzjonijiet pubbliċi nazzjonali korrispondenti għandhom ikunu garantiti bil-quddiem għall-perjodu kollu. [Em. 194]

Artikolu 27

Gruppi ta’ azzjoni lokali

1.  Il-gruppi ta’ azzjoni lokali għandhom ifasslu u jimplimentaw l-istrateġiji msemmija fl-Artikolu 25(2)(c).

2.  L-awtoritajiet ta' ġestjoni għandhom jiżguraw li l-gruppi ta' azzjoni lokali jkunu inklużivi, u li huma jew jagħżlu msieħeb sieħeb wieħed fi ħdan il-grupp bħala msieħeb sieħeb ewlieni fi kwistjonijiet amministrattivi u finanzjarji, jew jingħaqdu flimkien fi struttura komuni kkostitwita legalment, sabiex jimplimentaw kompiti relatati mal-istrateġija ta' żvilupp lokali mmexxi mill-komunità. [Em. 195]

3.  Il-gruppi ta’ azzjoni lokali għandhom iwettqu, b’mod esklużiv, dawn il-kompiti li ġejjin:

(a)  it-tisħiħ tal-kapaċità ta’ atturi amministrattiva tal-atturi lokali biex jiżviluppaw u jimplimentaw l-operazzjonijiet; [Em. 196]

(b)  it-tfassil ta’ proċedura u kriterji ta’ selezzjoni nondiskriminatorji u trasparenti, li jevitaw il-kunflitti tal-interess u jiżguraw li l-ebda grupp ta’ interess waħdu ma jkollu kontroll tad-deċiżjonijiet dwar l-għażla;

(c)  it-tħejjija u l-pubblikazzjoni tas-sejħiet għal proposti;

(d)  l-għażla tal-operazzjonijiet u l-iffissar tal-ammont tal-appoġġ u l-preżentazzjoni tal-proposti lill-korp responsabbli għall-verifika finali tal-eliġibbiltà qabel l-approvazzjoni;

(e)  il-monitoraġġ tal-progress lejn l-ilħuq tal-objettivi tal-istrateġija;

(f)  l-evalwazzjoni tal-implimentazzjoni tal-istrateġija.

4.  Meta l-gruppi ta’ azzjoni lokali jwettqu kompiti mhux koperti mill-paragrafu 3 li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-awtorità ta’ ġestjoni jew tal-aġenzija tal-pagamenti, dawk il-gruppi ta’ azzjoni lokali għandhom ikunu identifikati mill-awtorità ta’ ġestjoni bħala korpi intermedji f’konformità mar-regoli speċifiċi għall-Fondi."

5.  Il-grupp ta’ azzjoni lokali jista’ jkun benefiċjarju u jista’ jimplimenta operazzjonijiet f’konformità mal-istrateġija, billi jinkoraġġixxi s-separazzjoni tal-funzjonijiet fi ħdan il-grupp ta' azzjoni lokali. [Em. 197]

Artikolu 28

Appoġġ mill-Fondi għall-iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità

1.  Bil-ħsieb li jiġu żgurati l-kumplementarjetajiet u s-sinerġiji, l-Istat Membru għandu jiżgura li l-appoġġ mill-Fondi għall-iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità jkopri: [Em. 198]

(a)  il-bini ta’ kapaċità tal-kapaċità amministrattiva u l-azzjonijiet ta’ tħejjija li jservu ta’ appoġġ għat-tfassil u għall-implimentazzjoni fil-futur futura tal-istrateġiji; [Em. 199]

(b)  l-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet, inklużi l-attivitajiet ta’ kooperazzjoni u t-tħejjija tagħhom, magħżula fl-ambitu tal-istrateġija tal-iżvilupp lokali;

(ba)  l-animazzjoni tal-istrateġija tal-iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità sabiex jiġi ffaċilitat l-iskambju bejn il-partijiet ikkonċernati, sabiex tingħatalhom l-informazzjoni u sabiex jiġu appoġġati l-benefiċjarji potenzjali fit-tħejjija tagħhom tal-applikazzjonijiet; [Em. 200]

(c)  il-ġestjoni, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-istrateġija u l-animazzjoni tagħha.

2.  L-appoġġ imsemmi taħt il-punt (a) tal-paragrafu 1 għandu jkun eliġibbli irrispettivament minn jekk l-istrateġija tkunx imbagħad magħżula għall-finanzjament.

L-appoġġ imsemmi taħt il-punt (c) tal-paragrafu 1 ma għandux jaqbeż 25 % tal-kontribuzzjoni pubblika totali għall-istrateġija.

KAPITOLU III

Assistenza teknika

Artikolu 29

Assistenza teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni

1.  Bl-inizjattiva tal-Kummissjoni, il-Fondi jistgħu jsostnu l-azzjonijiet ta’ tħejjija, ta’ kontroll tal-monitoraġġ, ta’ awditjar, ta’ evalwazzjoni, ta’ komunikazzjoni, inkluża dik istituzzjonali dwar il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, ta’ viżibbiltà u l-azzjonijiet kollha amministrattivi u ta’ assistenza teknika meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, u fejn xieraq ma’ pajjiżi terzi.

1a.  L-azzjonijiet imsemmija fl-ewwel subparagrafu jistgħu jinkludu b'mod partikolari:

(a)  assistenza għat-tħejjija u l-valutazzjoni tal-proġetti;

(b)  appoġġ għat-tisħiħ istituzzjonali u għall-bini tal-kapaċità amministrattiva għall-ġestjoni effettiva tal-Fondi;

(c)  studji marbuta mar-rappurtar tal-Kummissjoni dwar il-Fondi u r-rapport dwar il-koeżjoni;

(d)  miżuri relatati mal-analiżi, mal-ġestjoni, mal-monitoraġġ, mal-iskambju tal-informazzjoni u mal-implimentazzjoni tal-Fondi, kif ukoll miżuri relatati mal-implimentazzjoni tas-sistemi ta' kontroll u mal-għajnuna teknika u amministrattiva;

(e)  evalwazzjonijiet, rapporti ta' esperti, statistika u studji, inklużi dawk ta' natura ġenerali, rigward l-operazzjoni kurrenti u futura tal-Fondi;

(f)  azzjonijiet għat-tixrid tal-informazzjoni, għas-sostenn tan-networking, għat-twettiq ta' attivitajiet ta' komunikazzjoni b'attenzjoni partikolari għar-riżultati u l-valur miżjud tal-appoġġ mill-Fondi, u għas-sensibilizzazzjoni u għall-promozzjoni tal-kooperazzjoni u l-iskambju tal-esperjenza, inkluż ma' pajjiżi terzi;

(g)  l-installazzjoni, l-operat u l-interkonnessjoni ta' sistemi kompjuterizzati għall-ġestjoni, il-monitoraġġ, l-awditu, il-kontroll u l-evalwazzjoni;

(h)  azzjonijiet li jtejbu l-metodi ta' evalwazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni dwar il-prattiki ta' evalwazzjoni;

(i)  azzjonijiet relatati mal-awditjar;

(j)  it-tisħiħ tal-kapaċità nazzjonali u reġjonali rigward l-ippjanar tal-investiment, il-ħtiġijiet ta' finanzjament, it-tħejjija, id-disinn u l-implimentazzjoni ta' strumenti finanzjarji, pjanijiet ta' azzjoni konġunta u proġetti maġġuri.

(k)  it-tixrid ta' prattiki tajba sabiex l-Istati Membri jiġu megħjuna jsaħħu l-kapaċità tas-sħab rilevanti msemmija fl-Artikolu 6(1) u l-organizzazzjonijiet umbrella tagħhom; [Em. 201]

1b.   Il-Kummissjoni għandha tiddedika mill-anqas 15 % tar-riżorsi għall-assistenza teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni biex iġġib effiċjenza akbar fil-komunikazzjoni mal-pubbliku u sinerġiji iktar b'saħħithom bejn l-attivitajiet ta' komunikazzjoni meħuda fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni, bl-estensjoni tal-bażi tal-għarfien dwar ir-riżultati, b'mod partikolari permezz ta' ġbir u tixrid, evalwazzjonijiet u rappurtar aktar effettivi tad-data, u b'mod speċjali billi jiġi enfasizzat il-kontribut tal-Fondi għat-titjib tal-ħajja taċ-ċittadini, u biż-żieda tal-viżibbiltà tal-appoġġ mill-Fondi kif ukoll bis-sensibilizzazzjoni dwar ir-riżultati u l-valur miżjud ta' tali appoġġ. Fejn adatt, il-miżuri ta' informazzjoni, ta' komunikazzjoni u ta' viżibbiltà dwar ir-riżultati u l-valur miżjud tal-appoġġ mill-Fondi, b'fokus partikolari fuq l-operazzjonijiet, għandhom jitkomplew wara l-għeluq tal-programmi. Dawn il-miżuri għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-komunikazzjoni korporattiva tal-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni sakemm dawn ikunu relatati mal-objettivi ġenerali ta' dan ir-Regolament. [Em. 202]

2.  Tali azzjonijiet jistgħu jkopru perjodu ta’ programmazzjoni tal-futur preċedenti u preċedenti tal-futur. [Em. 203]

2a.  Sabiex jiġu evitati sitwazzjonijiet fejn jiġu sospiżi l-pagamenti, il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-Istati Membri u r-reġjuni li jiffaċċjaw tħassib dwar il-konformità minħabba nuqqas ta' kapaċità amministrattiva jirċievu assistenza teknika adegwata biex itejbu dik il-kapaċità amministrattiva. [Em. 204]

3.  Il-Kummissjoni għandha tistabbillixxi l-pjanijiet tagħha meta tkun prevista kontribuzzjoni mill-Fondi f’konformità mal-Artikolu [110] tar-Regolament Finanzjarju.

4.  Skont l-iskop, l-azzjonijiet msemmija f’dan l-Artikolu jistgħu jiġu ffinanzjati bħala nefqa operazzjonali jew inkella nefqa amministrattiva.

Artikolu 30

Assistenza teknika tal-Istati Membri

1.  Fuq l-inizjattiva ta’ Stat Membru, il-Fondi jistgħu jappoġġaw azzjonijiet, li jistgħu jikkonċernaw perjodi ta’ programmazzjoni preċedenti u sussegwenti, meħtieġa għall-użu u l-amministrazzjoni b’mod effettiv ta’ dawk il-Fondi, għall-bini tal-kapaċità tas-sħab imsemmija fl-Artikolu 6, kif ukoll biex jiġu żgurati funzjonijiet bħalma huma t-tħejjija, it-taħriġ, il-ġestjoni, il-monitoraġġ, l-evalwazzjoni, il-viżibbiltà u l-komunikazzjoni. [Em. 205]

2.  Kull Fond jista’ jappoġġa azzjonijiet ta’ assistenza teknika eliġibbli taħt kwalunkwe wieħed mill-Fondi l-oħra.

3.  Fl-ambitu ta’ kull programm, l-assistenza teknika għandu jkollha l-għamla ta’ prijorità relatata jew ma' Fond wieħed biss jew ma' għadd ta' Fondi. [Em. 206]

Artikolu 31

Finanzjament b’rata fissa għall-assistenza teknika tal-Istati Membri

1.  L-assistenza teknika għal kull programm għandha tkun rimborżata bħala rata fissa billi l-persentaġġi stabbiliti fil-paragrafu 2 jiġu applikati għan-nefqa eliġibbli inkluża f’kull applikazzjoni għal pagament skont l-Artikolu 85(3)(a) jew (c) kif xieraq.

2.  Il-persentaġġ Abbażi ta' ftehim bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri u filwaqt li jitqies il-pjan finanzjarju tal-programmi, il-persentaġġ tal-Fondi rimborżati għall-assistenza teknika għandu jista' jkun dan li ġej ta' mhux aktar minn: [Em. 207]

(a)  għall-appoġġ tal-FEŻR taħt l-għan tal-Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir, u għall-appoġġ tal-Fond ta’ Koeżjoni: 2,5 3 %; [Em. 208]

(b)  għall-appoġġ tal-FSE+: 4 5 % u għall-programmi skont l-Artikolu 4(1)(c)(vii) tar-Regolament FSE+: 5 6 %; [Em. 209]

(c)  għall-appoġġ tal-FEMS: 6 %;

(d)  għall-appoġġ tal-AMIF, tal-ISF u tal-BMVI: 6 7 %. [Em. 210]

Għar-reġjuni ultraperiferiċi, għal (a), (b), (c) il-persentaġġ għandu jkun sa 1 % ogħla. [Em. 211]

3.  Ir-regoli speċifiċi għall-assistenza teknika għall-programm Interreg għandhom ikunu stabbiliti fir-Regolament KTE.

Artikolu 32

Finanzjament mhux marbut mal-kostijiet għall-assistenza teknika tal-Istati Membri

Minbarra d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 31, l-Istat Membru jista' jipproponi li jieħu azzjonijiet addizzjonali ta' azzjoni assistenza teknika sabiex isaħħaħ il-kapaċità istituzzjonali u l-effiċjenza tal-awtoritajiet tal-Istat Membru u s-servizzi pubbliċi, tal-benefiċjarji u tal-imsieħba tas-sħab rilevanti, meħtieġa għall-użu għall-amministrazzjoni u l-amministrazzjoni b'mod effettiv l-użu effikaċi tal-Fondi. [Em. 212]

L-appoġġ għal azzjonijiet bħal dawn għandu jiġi implimentat permezz ta’ finanzjament li ma jkunx marbut mal-kostijiet f’konformità mal-Artikolu 89. L-assistenza teknika fil-forma ta' programm speċifiku fakultattiv tista' tiġi implimentata jew permezz ta' finanzjament li mhux marbut mal-kostijiet għall-assistenza teknika jew permezz tar-rimborż tal-kostijiet diretti. [Em. 213]

Titolu IV

Monitoraġġ, evalwazzjoni, komunikazzjoni u viżibilità

KAPITOLU I

Monitoraġġ

Artikolu 33

Kumitat ta’ monitoraġġ

1.  L-Istat Membru għandu jwaqqaf kumitat għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-programm (“kumitat ta’ monitoraġġ”) , wara konsultazzjoni mal-awtorità ta' ġestjoni, fi żmien tliet xhur mid-data tan-notifika lill-Istat Membru kkonċernat dwar id-deċiżjoni li tapprova l-programm. [Em. 214]

L-Istat Membru jista’ jistabbilixxi kumitat uniku ta’ monitoraġġ biex ikopri aktar minn programm wieħed.

2.  Kull kumitat ta’ monitoraġġ għandu jadotta r-regoli ta’ proċedura tiegħu, filwaqt li jqis il-ħtieġa ta' trasparenza sħiħa. [Em. 215]

3.  Il-kumitat ta’ monitoraġġ għandu jiltaqa’ minn tal-anqas darba f’sena u għandu jagħmel rieżami tal-kwistjonijiet kollha li jaffettwaw il-progress tal-programm lejn il-kisba tal-objettivi tiegħu.

4.  L-Istat Membru għandu jippubblika r-regoli ta’ proċedura tal-kumitat ta’ monitoraġġ u d-data u l-informazzjoni kollha kondiviżi mal-kumitat ta’ monitoraġġ fuq is-sit web imsemmi fl-Artikolu 44(1).

5.  Il-paragrafi minn 1 sa 4 ma għandhomx japplikaw għall-programmi skont l-Artikolu [4(c)(vi)(1)(xi)] tar-Regolament FSE+ u għall-assistenza teknika relatata. [Em. 216]

Artikolu 34

Kompożizzjoni tal-kumitat ta’ monitoraġġ

1.  L-Istat Membru għandu jiddetermina l-kompożizzjoni tal-kumitat ta’ monitoraġġ u għandu jiżgura rappreżentanza bilanċjata tal-awtoritajiet u tal-korpi intermedji rilevanti tal-Istat Membru, kif ukoll tar-rappreżentanti tal-imsieħba msemmija tas-sħab imsemmija fl-Artikolu 6 permezz ta' proċess trasparenti. [Em. 217]

Kull membru tal-kumitat ta’ monitoraġġ għandu jkollu vot.

L-Istat Membru għandu jippubblika l-lista tal-membri tal-kumitat ta’ monitoraġġ fuq is-sit web imsemmi fl-Artikolu 44(1).

2.  Għandhom jipparteċipaw Fil-ħidma tal-kumitat ta' monitoraġġ rappreżentanti tal-Kummissjoni fil-ħidma tal-kumitat ta’ monitoraġġ f’kapaċità konsultattiva għandhom jipparteċipaw f'kapaċità ta' monitoraġġ u f'kapaċità konsultattiva. Fil-ħidma tal-kumitat ta' monitoraġġ rappreżentanti tal-BEI jistgħu jiġu mistiedna jipparteċipaw f'kapaċità konsultattiva, fejn xieraq. [Em. 218]

2a.  Għall-AMIF, l-ISF u l-BMVI, l-aġenziji deċentralizzati rilevanti għandhom jipparteċipaw fil-ħidma tal-kumitat ta' monitoraġġ f'kapaċità konsultattiva. [Em. 219]

Artikolu 35

Funzjonijiet tal-kumitat ta’ monitoraġġ

1.  Il-kumitat ta’ monitoraġġ għandu jeżamina:

(a)  il-progress fl-implimentazzjoni tal-programm u fl-ilħuq tal-istadji importanti u tal-miri;

(aa)   proposti għal miżuri possibbli ta' simplifikazzjoni għall-benefiċjarji; [Em. 220]

(b)  kull kwistjoni li taffettwa l-prestazzjoni tal-programm u l-miżuri meħuda biex dawn il-kwistjonijiet ikunu trattati jiġu indirizzati, inkluża wkoll kwalunkwe irregolarità; [Em. 221]

(c)  il-kontribuzzjoni tal-programm għall-indirizzar tal-isfidi identifikati fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi;

(d)  l-elementi tal-valutazzjoni ex ante elenkati fl-Artikolu 52(3) u d-dokument ta’ strateġija msemmi fl-Artikolu 53(2);

(e)  il-progress li sar fit-twettiq tal-evalwazzjonijiet, il-ġabriet fil-qosor tal-evalwazzjonijiet u kwalunkwe segwitu għal dak li rriżulta mill-valutazzjonijiet;

(f)  l-implimentazzjoni tal-azzjonijiet ta’ komunikazzjoni u viżibilità;

(g)  il-progress fl-implimentazzjoni ta’ operazzjonijiet ta’ importanza strateġika, meta rilevanti;

(h)  l-issodisfar tal-kundizzjonijiet ta’ abilitazzjoni u l-applikazzjoni tagħhom matul il-perjodu ta’ programmazzjoni;

(i)  il-progress fil-bini ta’ kapaċità tal-kapaċità amministrattiva għall-istituzzjonijiet pubbliċi, għas-sħab u għall-benefiċjarji, meta rilevanti. [Em. 222]

2.  Il-kumitat ta’ monitoraġġ għandu japprova:

(a)  il-metodoloġija u l-kriterji użati għall-għażla tal-operazzjonijiet, inkluża kull bidla fihom, wara konsultazzjoni mal-Kummissjoni skont l-Artikolu 67(2), mingħajr preġudizzju għall-punti (b), (c) u (d) tal-Artikolu 27(3);

(b)  ir-rapport ir-rapporti annwali dwar il-prestazzjoni għall-programmi appoġġati mill-FEMS, mill-AMF mill-AMF, mill-ISF u mill-BMVI, u r-rapport finali dwar il-prestazzjoni għall-programmi appoġġati mill-FEŻR, mill-FSE+ u mill-Fond ta’ Koeżjoni; [Em. 224]

(c)  il-pjan ta’ evalwazzjoni u kull emenda li ssir fih;

(d)  kull proposta mill-awtorità ta’ ġestjoni għall-emendat ta’ programm inkluż għal trasferimenti f’konformità mal-Artikolu 19(5) u mal-Artikolu 21.

(da)  bidliet fil-lista ta' operazzjonijiet ippjanati ta' importanza strateġika msemmija fil-punt (d) tal-Artikolu 17(3); [Em. 225]

2a.  Il-kumitat ta' monitoraġġ jista' jipproponi lill-awtorità ta' ġestjoni aktar funzjonijiet ta' intervent. [Em. 226]

Artikolu 36

Rieżami annwali dwar il-prestazzjoni

1.  Għandha tiġi organizzata laqgħa annwali ta’ rieżami bejn il-Kummissjoni u kull Stat Membru biex tiġi analizzata l-prestazzjoni ta’ kull programm. L-awtoritajiet ta' ġestjoni għandhom ikunu involuti kif dovut f'dan il-proċess. [Em. 227]

Il-laqgħa annwali ta’ rieżami għandha tiġi ppreseduta mill-Kummissjoni jew, jekk l-Istat Membru jitlob dan, ikkoppreseduta mill-Istat Membru u mill-Kummissjoni.

2.  Għall-programm appoġġati mill-AMIF, mill-ISF u mill-BMVI, il-laqgħa ta’ rieżami għandha tiġi organizzata minn tal-anqas darbtejn matul il-perjodu ta’ programmazzjoni.

3.  Għall-programmi appoġġati mill-FEŻR, mill-FSE+ u mill-Fond ta’ Koeżjoni, l-Istat Membru għandu, mhux aktar tard minn xahar qabel il-laqgħa annwali ta’ rieżami, jipprovdi lill-Kummissjoni bl-informazzjoni dwar l-elementi elenkati fl-Artikolu 35(1).

Għall-programmi taħt l-Artikoli [4(1)(c)(vii)] tar-Regolament FSE+, l-informazzjoni li trid tingħata għandha tkun limitata għall-punti (a), (b), (e), (f) u (h) tal-Artikolu 35(1).

4.  L-eżitu tal-laqgħa annwali ta’ rieżami għandu jiġi rreġistrat fil-minuti miftiehma.

5.  L-Istat Membru għandu jagħmel segwitu ta’ kwistjonijiet imqajma mill-Kummissjoni u jgħarraf lill-Kummissjoni fi żmien tliet xhur bil-miżuri meħuda.

6.  Għall-programmi appoġġati mill-FEMS, mill-AMF mill-AMIF, mill-ISF u mill-BMVI, l-Istat Membru għandu jippreżenta rapport annwali dwar il-prestazzjoni f’konformità mar-Regolamenti speċifiċi għall-Fondi. [Em. 228]

Artikolu 37

Trażmissjoni tad-data

1.  L-awtorità ta’ ġestjoni għandha tittrażmetti elettronikament lill-Kummissjoni data kumulattiva għal kull programm sal-31 ta’ Jannar, il-31 ta’ Marzu, il-31 ta’ Mejju, il-31 ta’ Lulju, it-30 ta’ Settembru u t-30 ta’ Novembru ta’ kull sena f’konformità mal-mudell stabbilit fl-Anness VII.

L-ewwel trażmissjoni għandha tkun dovuta sal-31 sat-28 ta’ Jannar Frar 2022 u l-aħħar waħda sal-31 sat-28 ta’ Jannar Frar 2030. [Em. 229]

Għall-programmi taħt l-Artikolu 4(1)(c)(vii)(xi) tar-Regolament FSE+, id-data għandha tkun trażmessa annwalment sat-30 ta’ Novembru. [Em. 230]

2.  Id-data għandha tinqasam għal kull prijorità skont l-objettiv speċifiku u skont il-kategorija ta’ reġjuni, u għandha tirreferi għal:

(a)  l-għadd fit-trażmizzjonijiet tad-data dovuti sal-31 ta' Jannar, il-31 ta' Marzu, il-31 ta' Mejju, il-31 ta' Lulju, it-30 ta' Settembru u t-30 ta' Novembru ta' kull sena, l-għadd ta’ operazzjonijiet magħżula, il-kost totali eliġibbli tagħhom, il-kontribuzzjoni mill-Fondi u n-nefqa totali eliġibbli ddikjarata mill-benefiċjarji lill-awtorità ta’ ġestjoni, kollha mqassma skont it-tip ta’ intervent; [Em. 231]

(b)  il-valuri fit-trażmizzjonijiet tad-data dovuti sal-31 ta' Mejju u t-30 ta' Novembru ta' kull sena biss, il-valuri tal-indikaturi tal-output u tar-riżultati għall-operazzjonijiet magħżula u l-valuri miksuba skont l-operaturi. [Em. 232]

3.  Għall-istrumenti finanzjarji, għandha tkun provduta wkoll data dwar dan li ġej:

(a)  in-nefqa eliġibbli skont it-tip ta’ prodott finanzjarju;

(b)  l-ammont tal-kostijiet u t-tariffi ta’ ġestjoni ddikjarati bħala nefqa eliġibbli;

(c)  l-ammont, skont it-tip ta’ prodott finanzjarju, tar-riżorsi pubbliċi u privati mobilizzati apparti l-Fondi;

(d)  l-imgħax u qligħ ieħor iġġenerati permezz tal-appoġġ tal-Fondi għall-istrumenti finanzjarji msemmija fl-Artikolu 54 u r-riżorsi mroddija lura attribwibbli lil appoġġ mill-Fondi kif imsemmi fl-Artikolu 56.

4.  Id-data ppreżentata f’konformità ma’ dan l-Artikolu għandha tkun affidabbli u aġġornata sa tmiem ix-xahar li jippreċedi x-xahar tal-preżentazzjoni.

5.  L-awtorità ta’ ġestjoni għandha tippubblika d-data trażmessa lill-Kummissjoni fuq is-sit web imsemmi fl-Artikolu 44(1).

6.  Għall-programmi appoġġati mill-FEMS, il-Kummissjoni għandha tadotta att ta’ implimentazzjoni f’konformità mal-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 109(2) sabiex ikun stabbilit il-mudell li jrid jintuża għall-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 38

Rapport finali dwar il-prestazzjoni

1.  Għall-programmi appoġġati mill-FEŻR, mill-FSE+ u mill-Fond ta’ Koeżjoni, kull awtorità ta’ ġestjoni għandha tippreżenta rapport finali dwar il-prestazzjoni tal-programm lill-Kummissjoni sal-15 ta’ Frar 2031.

2.  Ir-rapport finali dwar il-prestazzjoni għandu jivvaluta l-ksib tal-objettivi tal-programm fuq il-bażi tal-elementi elenkati fl-Artikolu 35(1), ħlief għall-informazzjoni provduta skont l-Artikolu 35(1)(d).

3.  Il-Kummissjoni għandha tanalizza r-rapport finali dwar il-prestazzjoni u tgħarraf lill-awtorità ta’ ġestjoni b’kull kumment fi żmien ħames xhur mid-data li fiha tkun irċeviet ir-rapport finali dwar il-prestazzjoni. Meta jsiru tali kummenti, l-awtorità ta’ ġestjoni għandha tipprovdi l-informazzjoni kollha meħtieġa fir-rigward ta’ dawn il-kummenti u, meta jkun xieraq, tgħarraf lill-Kummissjoni fi żmien tliet xhur dwar il-miżuri meħuda. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri bl-aċċettazzjoni tar-rapport

4.  L-awtorità ta’ ġestjoni għandha tippubblika rapporti dwar il-prestazzjoni finali fuq is-sit web imsemmi fl-Artikolu 44(1).

5.  Sabiex tiżgura kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu l-mudell għar-rapport finali dwar il-prestazzjoni. Dak l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi adottat skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 108.

KAPITOLU II

Evalwazzjoni

Artikolu 39

Evalwazzjonijiet mill-Istati Membri

1.  L-awtorità ta' ġestjoni għandha twettaq evalwazzjonijiet tal-programm. Kull evalwazzjoni għandha tivvaluta l-inklużività, in-natura nondiskriminatorja, l-effikaċja, l-effiċjenza, ir-rilevanza, il-koerenza, il-viżibbiltà u l-valur miżjud Ewropew tal-UE bil-għan li titjib tittejjeb il-kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-programmi. [Em. 233]

2.  Barra minn hekk, l-awtorità ta' ġestjoni għandha twettaq evalwazzjoni għal kull programm biex tivvaluta l-impatt tiegħu sat-30 ta’ Ġunju 2029.

2a.   L-evalwazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 għandha tinkludi evalwazzjoni tal-impatt soċjoekonomiku u l-ħtiġijiet ta' finanzjament taħt l-objettivi ta' politika msemmija fl-Artikolu 4(1), fi ħdan u fost il-programmi b'fokus fuq Ewropa aktar kompetittiva u aktar intelliġenti permezz tal-promozzjoni ta' trasformazzjoni ekonomika innovattiva u intelliġenti u Ewropa aktar konnessa permezz tat-tisħiħ tal-mobilità, inklużi l-mobilità intelliġenti u sostenibbli u l-konnettività reġjonali tal-ICT. Il-Kummissjoni għandha tippubblika r-riżultati tal-evalwazzjoni fuq is-sit web tagħha u tikkomunika dawk ir-riżultati lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni. [Em. 234]

3.  L-awtorità ta' ġestjoni għandha tħalli l-evalwazzjonijiet f’idejn esperti funzjonalment indipendenti.

4.  L-awtorità ta' ġestjoni jew l-Istat Membru għandhom jiżguraw il-proċeduri neċessarji biex jipproduċu u jiġbru d-data neċessarja għall-evalwazzjonijiet.

5.  L-awtorità ta' ġestjoni jew l-Istat Membru għandhom ifasslu pjan ta’ evalwazzjoni. Tali pjan ta’ evalwazzjoni jista’ jkopri aktar minn programm wieħed. Għall-AMIF, għall-ISF u għall-BMVI dan il-pjan għandu jinkludi evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu li għandha titlesta sal-31 ta’ Marzu 2024.

6.  L-awtorità ta' ġestjoni għandha tippreżenta l-pjan ta’ evalwazzjoni lill-kumitat ta' monitoraġġ mhux aktar tard minn sena wara l-approvazzjoni tal-programm.

7.  L-awtorità ta’ ġestjoni għandha tippubblika l-evalwazzjonijiet fuq is-sit web imsemmi fl-Artikolu 44(1).

Artikolu 40

Evalwazzjoni mill-Kummissjoni

1.  Il-Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu biex teżamina l-effikaċja, l-effiċjenza, ir-relevanza, il-koerenza u l-valur miżjud Ewropew ta’ kull Fond sa tmiem l-2024. Il-Kummissjoni tista’ tuża l-informazzjoni kollha rilevanti diġà disponibbli skont l-Artikolu [128] tar-Regolament Finanzjarju.

2.  Il-Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjoni retrospettiva biex teżamina l-effikaċja, l-effiċjenza, ir-relevanza, il-koerenza u l-valur miżjud Ewropew ta’ kull Fond sal-31 ta’ Diċembru 2031.

KAPITOLU III

Viżibilità, trasparenza u komunikazzjoni

Taqsima I

Viżibilità tal-appoġġ mill-Fondi

Artikolu 41

Viżibilità

Kull Stat Membru għandu jiżgura:

(a)  il-viżibbiltà tal-appoġġ fl-attivitajiet kollha marbuta mal-operazzjonijiet appoġġati mill-Fondi b’attenzjoni partikolari għal operazzjonijiet ta’ importanza strateġika;

(b)  komunikazzjoni għaċ-ċittadini tal-Unjoni tar-rwol u l-kisbiet tal-Fondi permezz ta’ portal uniku għas-sit web li jipprovdi aċċess għall-programmi kollha li jinvolvu dak l-Istat Membru.

Artikolu 42

Emblema tal-Unjoni

L-Istati membri, l-awtoritajiet ta’ ġestjoni u l-benefiċjarji għandhom jużaw l-emblema tal-Unjoni Ewropea skont l-Anness VIII meta jwettqu attivitajiet ta’ viżibbiltà, trasparenza u komunikazzjoni.

Artikolu 43

Uffiċjali għall-komunikazzjoni u n-netwerks

1.  Kull Stat Membru għandu jidentifika koordinatur tal-komunikazzjoni għall-attivitajiet ta’ viżibbiltà, trasparenza u komunikazzjoni fir-rigward tal-appoġġ mill-Fondi, inklużi programmi taħt l-għan ta’ Kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) fejn dak l-Istat Membru jospita l-awtorità ta’ ġestjoni. Il-koordinatur għall-komunikazzjoni għandu jikkoordina miżuri ta’ komunikazzjoni u viżibbiltà mal-programmi kollha.

Il-koordinatur għall-komunikazzjoni għandu jinvolvi lill-korpi segwenti fl-attivitajiet ta’ viżibilità, trasparenza u komunikazzjoni:

(a)  ir-Rappreżentanzi tal-Kummissjoni Ewropea u l-Uffiċċji ta’ Kollegament tal-Parlament Ewropew fl-Istati Membri; kif ukoll lil Ċentri ta’ Informazzjoni tal-Europe Direct u netwerks oħra, istituzzjonijiet edukattivi u ta’ riċerka;

(b)  imsieħba sħab u korpi rilevanti oħra, inklużi awtoritajiet reġjonali, lokali u awtoritajiet pubbliċi oħra, u sħab ekonomiċi u soċjali. [Em. 235]

2.  Kull awtorità ta’ ġestjoni għandha tidentifika uffiċjal għall-komunikazzjoni għal kull programm (“uffiċjal għall-komunikazzjoni tal-programm”)

3.  Il-Kummissjoni għandha topera netwerk li tinkludi lill-koordinaturi għall-komunikazzjoni, lill-uffiċjali għall-komunikazzjoni tal-programm u rappreżentanti tal-Kummissjoni biex jiskambjaw informazzjoni dwar attivitajiet ta’ viżibbiltà, trasparenza u komunikazzjoni.

Taqsima II

Trasparenza tal-implimentazzjoni tal-Fondi u komunikazzjoni dwar il-programmi

Artikolu 44

Ir-responsabbiltajiet tal-awtorità ta' ġestjoni

1.  L-awtorità ta' ġestjoni għandha tiżgura li, fi żmien sitt xhur mill-approvazzjoni tal-programm, ikun hemm sit web fejn tkun disponibbli informazzjoni dwar programmi il-programmi li hija responsabbli għalihom, li tkopri l-objettivi, l-attivitajiet, skeda ta' żmien indikattiva għas-sejħiet għall-proposti, l-opportunitajiet ta' finanzjament disponibbli u l-kisbiet tal-programm. [Em. 236]

2.  L-awtorità ta' ġestjoni għandha tippubblika fuq is-sit web imsemmi fil-paragrafu 1, mill-inqas xahar qabel il-ftuħ ta’ sejħa għall-proposti, sommarju qasir tas-sejħiet għall-proposti ippjanati u ppubblikati bid-data segwenti:

(a)  żona ġeografika koperta mis-sejħa għal proposta;

(b)  objettiv tal-politika jew objettiv speċifiku kkonċernat;

(c)  tip ta’ applikanti eliġibbli;

(d)  ammont totali ta’ appoġġ għas-sejħa;

(e)  dati għal bidu u t-tmiem tas-sejħa.

3.  L-awtorità ta' ġestjoni għandha tagħmel il-lista ta’ operazzjonijiet magħżula għall-appoġġ mill-Fondi disponibbli pubblikament fuq is-sit web f’mill-anqas waħda mill-lingwi uffiċjali tal-Unjoni u għandha taġġornaha mill-inqas kull tliet xhur, Kull operazzjoni għandu jkollha kodiċi uniku. Din il-lista għandu jkun fiha d-data segwenti:

(a)  fil-każ ta' entitajiet ġuridiċi, isem il-benefiċjarju u isem il-kuntrattur; [Em. 237]

(b)  fejn il-benefiċjarju huwa persuna fiżika, l-isem u l-kunjom;

(c)  għall-operazzjonijiet tal-FEMS marbuta ma’ bastiment tas-sajd, in-numru ta’ identifikazzjoni tar-reġistru tal-flotta tas-sajd tal-Unjoni kif jissemma fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/218(41);

(d)  isem l-operazzjoni;

(e)  l-iskop tal-operazzjoni u l-kisbiet tagħha;

(f)  id-data ta’ bidu tal-operazzjoni;

(g)  id-data mistennija jew reali tat-tlestija tal-operazzjoni;

(h)  il-kost totali tal-operazzjoni;

(i)  il-Fond ikkonċernat;

(j)  l-objettiv speċifiku konċernat;

(k)  ir-rata ta’ kofinanzjament mill-Unjoni;

(l)  indikatur tal-post jew ġeolokalizzazzjoni għall-operazzjoni u l-pajjiż ikkonċernati;

(m)  għal operazzjonijiet mobbli jew li jkopru bosta postijiet, il-post tal-benefiċjarju meta dan ikun entità ġuridika; jew ir-reġjun fil-livell NUTS 2 meta l-benefiċjarju huwa persuna fiżika;

(n)  tip ta’ intervent għall-operazzjoni f’konformità mal-Artikolu 67(3)(g);

Għal data msemmija fil-punti (b), (c) u (k) tal-ewwel subparagrafu, id-data għandha titneħħa wara sentejn mid-data tal-pubblikazzjoni inizjali tagħha fuq is-sit web.

Għal programmi appoġġati mill-FEMS, id-data msemmija fil-punti (b) u (c) tal-ewwel subparagrafu għandha tkun ippubblikata biss jekk tali pubblikazzjoni hija konformi mal-liġi nazzjonali dwar il-protezzjoni tad-data personali.

4.  Id-data msemmija fil-paragrafi 2 u 3 għandha tkun ippubblikata fuq is-sit web f’formati miftuħa u li jinqraw mill-magni, kif stipulat fl-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 2003/98/KE(42) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, li tippermetti li d-data tkun magħżula, imfittxija, estratta, mqabbla u użata mill-ġdid.

5.  L-awtorità ta' ġestjoni għandha tinforma lill-benefiċjarji li d-data se ssir pubblika qabel ma tkun ippubblikata skont dan l-Artikolu.

6.  L-awtorità ta' ġestjoni għandha tiżgura li l-materjal kollu ta’ komunikazzjoni u viżibbiltà fil-livell tal-benefiċjarju jkun disponibbli fuq talba lill-istituzzjonijiet, korpi jew aġenziji tal-Unjoni u liċenzja mingħajr dritt dovut għall-użu ta' proprjetà, mhux esklussiva u irrevokabbli għall-użu ta’ dan il-materjal u kull dritt pre-eżistenti marbuta miegħu jingħataw lill-Unjoni skont l-Anness VIII.

Artikolu 45

Ir-Responsabbiltajiet tal-benefiċjarji

1.  Benefiċjarji u korpi li jimplimentaw strumenti finanzjarji għandhom jirrikonoxxu l-appoġġ mill-Fondi, inklużi riżorsi użati mill-ġdid skont l-Artikolu 56 għall-operazzjoni billi:

(a)  jipprovdi fuq il-websajt professjonali jew is-siti u s-siti tal-midja soċjali tal-benefiċjarju, fejn tali siti jeżistu, spjegazzjoni qasira dwar l-operazzjoni, proporzjonata għal-livell tal-appoġġ, inklużi l-għanijiet u r-riżultati tagħha, u jixħet dawl fuq l-appoġġ finanzjarju mill-Unjoni; [Em. 240]

(b)  jipprovdu dikjarazzjoni li tissottolinja l-appoġġ mill-Fondi b’manjiera viżibbli fuq dokumenti u materjali għall-komunikazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-operazzjoni, użati għall-pubbliku jew għall-parteċipanti;

(c)  jesponu b'mod permanenti plakkek u billboards li jkunu viżibbli b'mod ċar għall-pubbliku hekk kif tibda l-implimentazzjoni fiżika tal-operazzjonijiet li jinvolvu investiment fiżiku jew ix-xiri ta' tagħmir, fir-rigward tas-segwenti: [Em. 241]

(i)  operazzjonijiet appoġġati mill-FEŻR u mill-Fond ta' Koeżjoni, li l-kost totali tagħhom jaqbeż l-EUR 500 000;

(ii)  operazzjonijiet appoġġati mill-FSE+, mill-FEMS, mill-ISF, mill-AMIF u mill-BMVI, li l-kost totali tagħhom jaqbeż l-EUR 100 000;

(d)  għal operazzjonijiet li ma jaqgħux taħt il-punt (c), jesponu pubblikament f'post li jkun viżibbli b'mod ċar għall-pubbliku almenu displej stampat jew elettroniku ta' daqs minimu ta' A3 bl-informazzjoni dwar l-operazzjoni li jissottolinja l-appoġġ mill-Fondi; [Em. 243]

(e)  għal operazzjonijiet ta’ importanza strateġika u operazzjonijiet li l-kost totali tagħhom jaqbeż l-EUR 10 000 000 li jorganizzaw avveniment ta’ komunikazzjoni u li jinvolvi l-Kummissjoni u l-awtorità ta' ġestjoni responsabbli b’mod f’waqtu.

(ea)   jesponu pubblikament u b'mod permanenti, mill-mument tal-implimentazzjoni fiżika, l-emblema tal-Unjoni b'tali mod li tkun viżibbli b'mod ċar għall-pubbliku u skont il-karatteristiċi tekniċi stabbiliti fl-Anness VIII; [Em. 244]

Għal operazzjonijiet appoġġati bl-objettiv speċifiku stipulat fl-Artikolu 4(1)(c)(xi) tar-Regolament FSE+, dan ir-rekwiżit ma japplikax. [Em. 245]

2.  Għal fondi ta’ proġetti żgħar, il-benefiċjarju għandu jiżgura li r-riċevituri finali jikkonformaw mar-rekwiżiti stipulati fil-paragrafu 1.

Għal strumenti finanzjarji, il-benefiċjarju għandu jiżgura li r-riċevituri finali jikkonformaw mar-rekwiżiti stipulati fil-punt (c) tal-paragrafu 1.

3.  Jekk il-benefiċjarju ma jikkonformax mal-obbligazzjonijiet skont l-Artikolu 42 jew il-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu, l-Istat Membru għandu japplika korrezzjoni finanzjarja billi jikkanċella sa 5 % tal-appoġġ mill-Fondi għall-operazzjoni kkonċernata.

Titolu V

APPOĠĠ FINANZJARJU MILL-FONDI

KAPITOLU I

Forom ta’ kontribuzzjoni tal-Unjoni

Artikolu 46

Forom ta’ kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-programmi

Il-kontribuzzjonijiet tal-Unjoni jistgħu jieħdu kwalunkwe forma minn dawn li ġejjin:

(a)  finanzjament mhux marbut ma’ kostijiet tal-operazzjonijiet rilevanti skont l-Artikolu 89 u bbażat fuq waħda mis-segwenti:

(i)  l-issodisfar tal-kundizzjonijiet;

(ii)  il-kisba tar-riżultati;

(b)  rimborż tal-kostijiet eliġibbli realment imġarrba mill-benefiċjarji jew l-imsieħba privati tal-operazzjonijiet PPP u mħallsa fl-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet;

(c)  kostijiet unitarji skont l-Artikolu 88, li jkopru l-kategoriji kollha jew ċerti kategoriji speċifiċi ta’ kostijiet eliġibbli, identifikati b’mod ċar bil-quddiem permezz ta’ referenza għal ammont għal kull unità.

(d)  somom f'daqqa skont l-Artikolu 88, li jkopru kumplessivament il-kategoriji kollha jew ċerti kategoriji speċifiċi ta’ kostijiet eliġibbli, identifikati b’mod ċar bil-quddiem.

(e)  finanzjament b’rata fissa skont l-Artikolu 88, li jkopri kategoriji speċifiċi ta’ kostijiet eliġibbli, identifikati b’mod ċar bil-quddiem, billi jkun applikat perċentwali.

(f)  taħlita tal-forom imsemmijin fil-punti minn (a) sa (e).

KAPITOLU II

Forom ta’ appoġġ mill-Istati Membri

Artikolu 47

Forom ta’ appoġġ

L-Istati Membri għandhom jużaw il-kontribuzzjoni mill-Fondi biex jipprovdu appoġġ lill-benefiċjarji fil-forma ta' għotjiet, użu limitat ta' strumenti finanzjarji jew premijiet jew taħlita ta' dawn il-miżuri. [Em. 246]

Taqsima I

Forom ta’ għotjiet

Artikolu 48

Forom ta’ għotjiet

1.  Għotjiet ipprovduti mill-Istati Membri lill-benefiċjarji jistgħu jieħdu kwalunkwe waħda mill-forom segwenti:

(a)  rimborż tal-kostijiet eliġibbli realment imġarrba minn benefiċjarju jew l-imsieħeb privat tal-operazzjonijiet PPP u mħallsa fl-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet, inklużi kontribuzzjonijiet in natura u deprezzament;

(b)  kostijiet unitarji;

(c)  somom f'daqqa;

(d)  finanzjament b’rata fissa:

(e)  taħlita ta’ forom imsemmija fil-punti minn (a) sa (d) sakemm kull forma tkopri kategoriji differenti ta' kostijiet jew fejn dawn jintużaw għal proġetti differenti li jiffurmaw parti minn operazzjoni jew għal fażijiet suċċessivi ta' operazzjoni.

Jekk il-kost totali ta’ operazzjoni ma jaqbiżx l-EUR 200 000, il-kontribuzzjoni provduta lill-benefiċjarju mill-FEŻR, mill-FSE+, mill-AMIF, mill-ISF u mill-BMVI għandha tieħu l-forma ta’ kostijiet unitarji, somom f’daqqa jew ta’ rati fissi, għajr għal dawk l-operazzjonijiet li għalihom l-appoġġ jikkostitwixxi għajnuna mill-Istat. Jekk jintuża finanzjament b’rata fissa, huma biss il-kategoriji tal-kost li għalihom tapplika r-rata fissa li jistgħu jkunu rimborżati skont il-punt (a) tal-ewwel subparagrafu.

Barra minn hekk, allowances u s-salarji mħallsa lil parteċipanti jistgħu jkunu rimborżati skont il-punt (a) tal-ewwel subparagrafu.

2.  L-ammonti għall-forom ta’ għotjiet imsemmija fil-punti (b), (c) u (d) tal-tal-paragrafu 1 għandhom jiġu stabbiliti b’wieħed mill-modi li ġejjin:

(a)  metodu ta’ kalkolu ġust, ekwitabbli u verifikabbli bbażat fuq:

(i)  data statistika, informazzjoni oġġettiva oħra jew ġudizzju espert;

(ii)  id-data storika vverifikata ta' benefiċjarji individwali;

(iii)  l-applikazzjoni tal-prattiki kontabilistiċi normali tal-kostijiet ta' benefiċjarji individwali;

(b)  abbozz ta’ baġit stabbilit skont il-każ u miftiehem ex ante mill-korp li jagħżel l-operazzjoni, fejn il-kost totali tal-operazzjoni ma jaqbiżx il-EUR 200 000;

(c)  f’konformità mar-regoli għall-applikazzjoni ta’ kostijiet unitarji korrispondenti , somom f’daqqa u rati fissi applikabbli f’politiki tal-Unjoni għal tip simili ta’ operazzjoni;

(d)  f’konformità mar-regoli għall-applikazzjoni ta’ kostijiet unitarji korrispondenti, somom f’daqqa u rati fissi applikati skont skemi għall-għotjiet iffinanzjati għal kollox mill-Istat Membru għal tip simili ta’ operazzjoni;

(e)  rati fissi u metodi speċifiċi stabbiliti minn dan ir-Regolament jew ir-Regolamenti speċifiċi għall-Fond.

Artikolu 49

Il-Finanzjament b’rata fissa għall-kostijiet indiretti li jikkonċernaw l-għotjiet

Jekk tintuża rata fissa li tkopri l-kostijiet indiretti ta’ operazzjoni, hija għandha tkun ibbażata fuq waħda mis-segwenti.

(a)  rata fissa sa massimu ta’ 7 % tal-kostijiet diretti eliġibbli, f’liema każ l-Istat Membru ma jkunx mitlub jagħmel kalkolu biex tiġi ddeterminata r-rata applikabbli;

(b)  rata fissa sa massimu ta’ 15 % tal-kostijiet diretti tal-persunal eliġibbli, f’liema każ l-Istat Membru ma jkunx mitlub jagħmel kalkolu biex tiġi ddeterminata r-rata applikabbli;

(c)  rata fissa sa massimu ta’ 25 % tal-kostijiet diretti eliġibbli, sakemm din ir-rata tkun ikkalkulata skont l-Artikolu 48(2)(a) jew 48(2)(c). [Em. 247]

Barra minn hekk, fejn Stat Membru jkun ikkalkula rata fissa skont l-Artikolu 67(5)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013, din ir-rata fissa tista’ tintuża għal operazzjoni simili għall-finijiet tal-punt (c).

Artikolu 50

Kostijiet diretti tal-persunal dwar għotjiet

1.  Il-kostijiet diretti tal-persunal ta' operazzjoni jistgħu jiġu kkalkulati b'rata fissa sa massimu ta' 20 % tal-kostijiet diretti għajr il-kostijiet tal-persunal ta' dik l-operazzjoni, mingħajr ma jkun hemm rekwiżit li l-Istat Membru jagħmel kalkolu biex jiddetermina r-rata applikabbli pprovduta li l-kostijiet diretti tal-operazzjoni ma jinkludux kuntratti ta' xogħlijiet pubbliċi jew kuntratti ta’ forniment jew servizz li jeċċedu fil-valur il-limitu minimu stipulat fl-Artikolu 4 tad-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(43) jew l-Artikolu 15 tad-Direttiva 2014/25/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(44).

Għall-AMIF, l-ISF u l-BMVI, kull kost soġġett għall-akkwist pubbliku u l-kostijiet diretti tal-persunal ta’ dik l-operazzjoni għandhom ikunu esklużi mill-bażi għall-kalkolu tar-rata fissa.

2.  Għall-finijiet tad-determinazzjoni tal-kostijiet diretti tal-persunal, tista’ tkun ikkalkulata rata fis-siegħa b’wieħed mill-modi li ġejjin:

(a)  billi niddividu l-kostijiet annwali gross l-aktar riċenti dokumentati tal-kostijiet tal-impjegatur tal-impjiegi, bil-kostijiet addizzjonali mistennija sabiex inqisu fatturi bħalma huma żidiet fit-tariffi jew promozzjonijiet tal-persunal, b'1720 siegħa għall-persuni li jaħdmu full-time, jew b'siegħat prorata korrispondenti minn 1720 siegħa, għal persuni għall-persuni li jaħdmu part-time; [Em. 248]

(b)  billi niddividu l-kostijiet mensili gross l-aktar riċenti dokumentati tal-impjiegidokumentati riċentament, bil-kostijiet addizzjonali mistennija sabiex inqisu fatturi bħalma huma żiediet fit-tariffi jew promozzjonijiet tal-persunal, bil-ħin tax-xogħol tal-persuna kkonċernata għal dak ix-xahar skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali applikabbli msemmija fil-kuntratt ta' impjieg. [Em. 249]

3.  Jekk tiġi applikata r-rata fis-siegħa kkalkolata f'konformità mal-paragrafu 2, l-għadd totali ta' sigħat iddikjarati għal kull persuna għal sena jew xahar partikolari ma għandx jeċċedi l-għadd ta' sigħat użati għall-kalkolu ta' dik ir-rata fis-siegħa.

4.  Jekk il-kostijiet tal-impjiegi gross annwali ma jkunux disponibbli, dawn jistgħu jiġu dderivati mill-kostijiet tal-impjiegi gross iddokumentati disponibbli jew mill-kuntratt għall-impjieg, aġġustati kif adatt għal perijodu ta' 12-il xahar.

5.  Il-kostijiet tal-persunal relatati ma' individwi li jaħdmu fuq assenjament part-time fuq l-operazzjoni jistgħu jiġu kkalkolati bħala perċentwal fiss mill-kostijiet tal-impjieg gross, f'konformità ma' perċentwal fiss ta' ħin maħdum kull xahar fuq l-operazzjoni, mingħajr ebda obbligu li tiġi stabbilita sistema ta' reġistrazzjoni tal-ħin tax-xogħol separata. Min iħaddem għandu joħroġ dokument għall-impjegati li jistabbilixxi dak il-perċentwal fiss."

Artikolu 51

Finanzjament b’rata fissa għall-kostijiet eliġibbli għajr kostijiet tal-persunal li jikkonċernaw għotjiet

1.  Tista' tintuża rata fissa sa massimu ta' 40 % tal-kostijiet diretti tal-persunal eliġibbli sabiex tkopri l-kostijiet eliġibbli li jifdal ta' operazzjoni L-Istat Membru ma għandux ikun meħtieġ li jagħmel kalkolu biex jiddetermina r-rata applikabbli.

2.  Għal operazzjonijiet appoġġati mill-AMIF, l-ISF, il-BMVI, il-FSE+ u l-FEŻR, is-salarji u l-allokazzjonijiet imħallsin lill-parteċipanti għandhom jitqiesu bħala kost eliġibbli addizzjonali mhux inkluż fir-rata fissa.

3.  Ir-rata fissa msemmija fil-paragrafu 1 ma għandhiex tkun applikata għal kostijiet tal-persunal ikkalkolati fuq il-bażi tar-rata fissa kif imsemmija fl-Artikolu 50(1).

Taqsima II

Strumenti finanzjarji

Artikolu 52

Strumenti finanzjarji

1.  L-awtoritajiet ta’ ġestjoni jistgħu jipprovdu kontribuzzjoni, fi programm wieħed jew aktar, għal strumenti finanzjarji mwaqqfa f’livell nazzjonali, reġjonali, transnazzjonali jew transfruntier u ġestiti minn, jew taħt ir-responsabbiltà tal-awtorità ta’ ġestjoni li tikkontribwixxi biex jintlaħqu l-objettivi speċifiċi.

2.  L-istrumenti finanzjarji għandhom jipprovdu appoġġ lir-riċevituri finali għall-investimenti ġodda biss li huma mistennija li jkunu finanzjarjament vijabbli, bħal pereżempju fil-ġenerazzjoni ta’ dħul jew iffrankar, u li ma jsibux finanzjament suffiċjenti mis-sorsi tas-suq. Tali appoġġ jista' jkun immirat lejn investimenti f'assi kemm tanġibbli kif ukoll intanġibbli kif ukoll kapital operatorju, f'konformità mar-regoli applikabbli tal-Unjoni dwar l-għajnuna mill-Istat. [Em. 250]

3.  L-appoġġ mill-Fondi pemezz ta’ istrumenti finanzjarji għandu jkun ibbażat fuq valutazzjoni ex ante mfassla mill-awtorità ta' ġestjoni responsabbli. Il-valutazzjoni ex ante għandha titlesta qabel ma l-awtorità ta’ ġestjoni tiddeċiedi li tagħmel kontribuzzjonijiet tal-programm għal strumenti finanzjarji.

Il-valutazzjoni ex ante għandha tinkludi tal-anqas l-elementi li ġejjin:

(a)  l-ammont propost ta’ kontribuzzjoni tal-programm għal strument finanzjarju u l-effett ta’ ingranaġġ mistenni, akkumpanjat mill-valutazzjonijiet rilevanti; [Em. 251]

(b)  il-prodotti finanzjarji li għandhom jiġu offruti, inkluża l-possibbiltà ta’ ħtieġa għal trattament differenzjat tal-investituri;

(c)  il-grupp fil-mira propost ta’ riċevituri finali;

(d)  il-kontribuzzjoni mistennija tal-istrument finanzjarju għall-kisba ta’ objettivi speċifiċi.

Il-valutazzjoni ex ante tista’ tkun rieżaminata jew aġġornata u tista’ tkopri parti mit-territorju tal-Istat Membru jew l-Istat Membru sħiħ u tista’ tkun ibbażata fuq valutazzjonijiet ex ante eżistenti jew aġġornati.

4.  L-appoġġ għar-riċevituri finali jista’ jkun ikkombinat ma kwalunkwe forma ta’ kontribuzzjoni tal-Unjoni, anki mill-istess Fond u jista’ jkopri l-istess element tan-nefqa. F’dak il-każ, l-appoġġ tal-istrument finanzjarju mill-Fond, li huwa parti minn operazzjoni tal-istrument finanzjarju, ma għandux ikun iddikjarat lill-Kummissjoni għall-appoġġ taħt forma oħra, fond ieħor jew strument ieħor tal-Unjoni.

5.  Strumenti finanzjarji jistgħu jkunu kombinati ma’ appoġġ anċillari tal-programmi fil-forma ta’ għotjiet bħala operazzjoni unika ta’ strument finanzjarju, fi ftehim uniku ta’ finanzjament, fejn iż-żewġ forom distinti ta’ appoġġ għandhom ikunu provduti mill-korp li jimplimenta l-istrument finanzjarju. F’tali każ għandhom japplikaw l-istrumenti finanzjarji applikabbli għal dik l-operazzjoni unika tal-istrument finanzjarju. Fejn l-ammont tal-appoġġ għall-programm fil-forma ta' għotja huwa inqas mill-ammont ta' appoġġ għall-programm fil-forma ta' strument finanzjarju, għandhom japplikaw ir-regoli applikabbli għall-istrumenti finanzjarji. [Em. 252]

6.  F’każ ta’ appoġġ kombinat skont il-paragrafi 4 u 5 għandhom jinżammu rekords separati għal kull sors ta’ appoġġ.

7.  It-total tal-forom kollha ta’ appoġġ kombinat ma għandux jaqbeż l-ammont totali tal-element a’ nefqa kkonċernat. L-għotjiet ma għandhomx jintużaw biex jiġi rimborżat sostenn irċevut minn strumenti finanzjarji. L-istrumenti finanzjarji ma għandhomx jintużaw biex jiġu prefinanzjati l-għotjiet.

Artikolu 53

Implimentazzjoni tal-istrumenti finanzjarji

1.  Strumenti finanzjarji ġestiti mill-awtorità ta’ ġestjoni jistgħu biss jipprovdu self jew garanziji. L-awtorità ta' ġestjoni għandha tistabbilixxi t-termini u l-kundizzjonijiet dwar il-kontribuzzjoni tal-programm għall-istrument finanzjarju f’dokument ta’ strateġija li jinkludi l-elementi kollha stabbiliti fl-Anness IX.

2.  Strumenti finanzjarji ġestiti taħt ir-responsabbiltà tal-awtorità ta’ ġestjoni jistgħu jitwaqqfu bħala wieħed mis-segwenti:

(a)  investiment ta’ riżorsi tal-programm fil-kapital ta’ entità legali;

(b)  blokki separati ta’ kontijiet fiduċjarji jew finanzjarji fl-istituzzjoni.

L-awtorità ta' ġestjoni għandha tagħżel il-korp li jimplimenta l-istrument strument finanzjarju jew permezz tal-għoti dirett ta' kuntratt jew inkella permezz tal-għoti indirett ta' kuntratt. [Em. 253]

L-awtorità ta' ġestjoni tista' tafda kompiti ta' implimentazzjoni permezz ta' għotja diretta lil:

(a)  il-BEI;

(b)  istituzzjoni finanzjarja internazzjonali li fiha Stat Membru jkun azzjonist;

(c)  bank jew istituzzjoni bi sjieda pubblika, stabbiliti bħala entità ġuridika u li jwettqu attivitajiet finanzjarji fuq bażi professjonali. [Em. 254]

Jekk il-korp magħżul mill-awtorità ta’ ġestjoni jimplimenta fond ta’ parteċipazzjoni, dan il-korp jista’ ulterjorment jagħżel korpi oħra biex jimplimenta fond speċifiku.

3.  It-terminu u l-kundizzjonijiet tal-kontribuzzjonijiet tal-programm għal strumenti finanzjarji implimentati skont il-paragrafu 2 għandhom jkunu stabbiliti fi ftehimiet ta’ finanzjament bejn:

(a)  ir-rappreżentanti bil-mandat dovut tal-awtorità ta’ ġestjoni u l-korp li jimplimenta fond ta’ parteċipazzjoni, fejn applikabbli;

(b)  ir-rappreżentanti bil-mandat dovut tal-awtorità ta’ ġestjoni, jew, fejn applikabbli, il-korp li jimplimenta fond ta’ parteċipazzjoni u l-korp li jimplimenta fond speċifiku;

Dawn il-ftehimiet ta’ finanzjament għandhom jinkludu l-elementi kollha stabbiliti fl-Anness IX.

4.  L-obbligazzjoni finanzjarja tal-awtorità ta’ ġestjoni ma għandhiex taqbeż l-ammont impenjat mill-awtorità ta’ ġestjoni għall-istrument finanzjarju skont il-ftehimiet ta’ finanzjament rilevanti.

5.  Il-korpi li jimplimentaw l-istrumenti finanzjarji kkonċernati, jew fil-kuntest tal-garanziji, il-korpi li jipprovdu s-selfiet sottostanti, għandhom jagħżlu r-riċevituri finali, waqt li jikkunsidraw b’mod dovut l-objettivi tal-programm u l-potenzjal għall-vijabbiltà finanzjarja tal-investiment kif ġustifikati fil-pjan tan-negozju jew f’dokument ekwivalenti. Il-proċess tal-għażla ta’ riċevituri finali għandu jkun trasparenti, ġustifikat min-natura tal-azzjoni u ma għandux iwassal għal kunflitt ta’ interess.

6.  Il-kofinanzjament nazzjonali ta’ programm jista’ jingħata fil-livell tal-awtorità ta' ġestjoni jew fil-livell tal-fondi ta’ parteċipazzjoni, jew fil-livell ta’ fondi speċifiċi, jew fil-livell tal-investimenti f’reċivituri finali, skont ir-regoli speċifiċi għall-Fondi. Jekk il-kofinanzjament nazzjonali jiġi pprovdut fil-livell ta’ investiment fir-riċevituri finali, il-korp li jimplimenta l-istrument finanzjarju għandu jżomm evidenza dokumentata li turi l-eliġibbiltà tan-nefqa sottostanti.

7.  L-awtorità ta’ ġestjoni, fil-ġestjoni tal-istrument finanzjarju skont il-paragrafu 2 jew il-korp li jimplimenta l-istrument finanzjarju, fil-ġestjoni tal-istrument finanzjarju skont il-paragrafu 3, għandhom iżommu kontijiet separati jew ikollhom kodiċi kontabilistika għal kull prijorità u għal kull kategorija ta’ reġjun, jew skont it-tip ta' intervent għall-FAEŻR, għal kull kontribuzzjoni tal-programm u separatament għar-riżorsi msemmija fl-Artikoli 54 u 56 rispettivament. [Em. 255]

7a.  Ir-rekwiżiti ta' rappurtar dwar l-użu tal-istrument finanzjarju għall-finijiet maħsuba għandhom ikunu limitati għall-awtoritajiet ta' ġestjoni u għall-intermedjarji finanzjarji. [Em. 256]

Artikolu 54

Imgħax u dħul ieħor iġġenerat permezz tas-sostenn mill-Fondi għall-istrumenti finanzjarji

1.  L-appoġġ mill-Fondi mħallas lill-istrumenti finanzjarji għandu jitpoġġa f’kontijiet li jrendu l-imgħax f’istituzzjonijiet finanzjarji domiċiljati fl-Istati Membri u għandu jiġi ġestit skont il-prinċipji ta’ ġestjoni attiva tal-flus u l-ġestjoni finanzjarja soda.

2.  L-imgħax u dħul ieħor li jista' jiġi attribwit lill-appoġġ mill-Fondi mħallas lill-istrumenti finanzjarji għandu jintuża għall-istess objettiv jew objettivi ta’ appoġġ inizjali mill-Fondi, jew fl-istess strument finanzjarju; jew, sussegwentament sussegwentement għall-għeluq tal-istrumenti tal-istrument finanzjarju, fi strumenti finanzjarji oħrajn oħra jew forom oħra ta’ appoġġ għal investimenti ulterjuri f'riċevituri finali; jew, fejn applikabbli, sabiex jiġi kopert it-telf fl-ammont nominali tal-kontribuzzjoni tal-Fondi għall-istrument finanzjarju liema telf jirriżulta mill-imgħax negattiv, jekk tali telf iseħħ minkejja ġestjoni attiva tat-teżorerija mill-korpi li jimplimentaw l-istrumenti finanzjarji, sa tmiem il-perjodu ta’ eliġibbiltà. [Em. 257]

3.  Imgħax u gwadann ieħor imsemmi fil-paragrafu 2 li ma jintużax skont dik id-dispożizzjoni għandu jitnaqqas min-nefqa eliġibbli.

Artikolu 55

Trattament differenzjat tal-investituri

1.  Appoġġ mill-Fondi lill-istrumenti finanzjarji investiti f’riċevituri finali kif ukoll kwalunkwe tip ta’ introjtu ġġenerat minn dawk l-investimenti, li huwa attribwibbli għall-appoġġ mill-Fondi, jista’ jintuża għall-trattament għat-trattament differenzjat ta’ investituri tal-investituri li joperaw skont il-prinċipju ta’ ekonomija orjentata lejn is-suq, jew għal forom oħra ta' appoġġ mill-Unjoni, permezz ta’ kondiviżjoni xierqa tar-riski tar-riskji u tal-profitti filwaqt li jitqies il-prinċipju tal-ġestjoni finanzjarja tajba. [Em. 258]

2.  Il-livell ta' tali trattament differenzjat ma għandux jaqbeż dak li hu neċessarju biex joħloq jinħolqu inċentivi biex jattiraw riżorsi privati, stabbiliti minn jew bi proċess kompetittiv jew valutazzjoni indipendenti b'valutazzjoni ex ante mwettqa f'konformità mal-Artikolu 52 ta' dan ir-Regolament. [Em. 259]

Artikolu 56

Użu mill-ġdid tar-riżorsi attribwibbli għall-appoġġ mill-fondi

1.  Riżorsi mħallsa lura, qabel tmiem il-perjodu ta' eliġibbiltà, lil strumenti finanzjarji minn investimenti f'riċevituri finali jew mir-rilaxx ta' riżorsi mwarrba kif miftiehem fil-kuntratti ta' garanzija, inklużi pagamenti lura ta' kapital u kwalunkwe tip ta' introjtu ġġenerat li huwa attibwibbli għall-appoġġ mill-Fondi, għandu jintuża mill-ġdid fl-istess strumenti finanzjarji jew f'oħrajn għal investiment investimenti ulterjuri fir-riċevituri f'riċevituri finali, skont l-istess objettiv speċifiku jew objettivi speċifiċi u għal kwalunkwe kostijiet u tariffi ta' ġestjoni assoċjati ma' tali investiment investimenti ulterjuri, filwaqt li jitqies il-prinċipju tal-ġestjoni finanzjarja tajba. [Em. 260]

L-iffrankar permezz ta' operazzjonijiet aktar effiċjenti m'għandux jitqies li jikkostitwixxi dħul iġġenerat għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu. B'mod partikolari, l-iffrankar tal-kostijiet li jirriżulta minn miżuri għall-effiċjenza fl-użu tal-enerġija m'għandux jirriżulta fi tnaqqis korrispondenti fis-sussidji tal-operat. [Em. 261]

2.  L-Istati Membri għandhom jadottaw il-miżuri meħtieġa biex jiġi żgurat li r-riżorsi msemmija fil-paragrafu 1 u mħallsa lura lill-istrumenti finanzjarji matul perjodu ta' mill-inqas tmien snin wara t-tmiem tal-perjodu ta' eliġibbiltà, jiġu użati mill-ġdid f'konformità mal-objettivi tal-programm jew programmi taħt liema twaqqfu, jew fl-istess strument finanzjarju jew, wara l-ħruġ ta' dawk ir-riżorsi mill-istrument finanzjarju, fi strumenti finanzjarji oħra jew f'forom oħra ta' appoġġ.

KAPITOLU III

Regoli ta’ Eliġibbiltà

Artikolu 57

Eliġibbiltà

1.  L-eliġibbiltà tan-nefqa għandha tiġi ddeterminata fuq il-bażi tar-regoli nazzjonali, ħlief fejn ikunu stabbiliti r-regoli speċifiċi f’dan ir-Regolament jew fuq il-bażi tiegħu jew tar-Regolamenti speċifiċi għall-Fondi.

2.  In-nefqa għandha tkun eliġibbli għal kontribuzzjoni mill-Fondi jekk tkun saret minn benefiċjarju jew mill-imsieħeb mis-sieħeb privat f’każ ta’ operazzjoni PPP u tħallset fl-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet, bejn id-data tal-preżentazzjoni tal-programm lill-Kummissjoni jew mill-1 ta’ Jannar 2021, skont liema data tiġi l-ewwel, u l-31 ta’ Diċembru 20292030. [Em. 262]

Għal kostijiet rimborżati skont il-punti (b) u (c) tal-Artikolu 48(1), l-azzjonijiet li jikkostitwixxu l-bażi tar-rimborż għandhom jitwettqu bejn id-data tal-preżentazzjoni tal-programm lill-Kummissjoni jew mill-1 ta’ Jannar 2021, skont liema data tiġi l-ewwel, u l-31 ta’ Diċembru 2029.

3.  Għall-FEŻR, in-nefqa relatata ma’ operazzjonijiet li jkopru aktar minn kategorija waħda tar-reġjuni kif stipulat fl-Artikolu 102(2) fi Stat Membru għandha tkun allokata fil-kategoriji tar-reġjuni kkonċernati fuq bażi pro rata, fuq il-bażi ta’ kriterji oġġettivi.

Għall-FSE+, in-nefqa relatata mal-operazzjonijiet għandha tikkontribwixxi għall-kisba tal-objettivi speċifiċi tal-programm.

4.  Operazzjoni sħiħa jew parti minnha taħt il-FEŻR, il-FSE+ jew il-Fond ta' Koeżjoni jistgħu jiġu implimentati barra minn Stat Membru, anki barra mill-Unjoni, sakemm dik l-operazzjoni taqa' taħt wieħed mill-ħames komponenti tal-għan ta' kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) kif definit fl-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) [...] ("ir-Regolament KTE") u tikkontribwixxi għall-objettivi tal-programm. [Em. 263]

5.  Għal għotjiet li jieħdu l-forma tal-punti (b), (c) u (d) tal-Artikolu 48(1), in-nefqa li għandha tkun eliġibbli għal kontribuzzjoni mill-Fondi għandha tkun l-istess bħall-ammonti kkalkolati skont l-Artikolu 48(2).

6.  L-operazzjonijiet ma għandhomx jiġu magħżula għall-appoġġ mill-Fondi fejn ikunu tlestew fiżikament jew ġew implimentati bis-sħiħ qabel ma ssir l-applikazzjoni għall-finanzjament skont il-programm lill-awtorità ta’ ġestjoni, irrispettivament minn jekk il-pagamenti relatati kollha jkunux saru. Dan il-paragrafu ma għandux japplika għall-kumpens tal-FEMS għall-kostijiet addizzjonali fir-reġjuni ultraperiferiċi jew in-nefqa ffinanzjata permezz ta' allokazzjonijiet supplimentari speċifiċi tal-FEŻR u l-FSE + għar-reġjuni ultraperiferiċi. [Em. 264]

7.  Nefqa li ssir eliġibbli bħala riżultat ta’ emenda ta’ programm għandha tkun eliġibbli mid-data tal-preżentazzjoni tat-talba korrispondenti lill-Kummissjoni.

Għall-FEŻR, il-Fond ta’ Koeżjoni, dan għandu jkun il-każ fejn tip ġdid ta’ intervent imsemmi fit-Tabella 1 tal-Anness I jew, għall-AMIF, l-ISF u l-BMVI, fir-Regolamenti speċifiċi għall-Fond tiżdied fil-programm.

Jekk programm ikun emendat biex jipprovdi reazzjoni għal diżastri naturali, il-programm jista’ jipprovdi li l-eliġibbiltà tan-nefqa marbuta ma’ tali emendi tibda mid-data meta jkun seħħ id-diżastru naturali.

8.  Jekk programm ġdid ikun approvat fil-kuntest tar-rieżami ta' nofs it-terminu skont l-Artikolu 14, in-nefqa għandha tkun leġibbli mid-datta tal-preżentazzjoni tat-talba korrispondenti lill-Kummissjoni.

9.  Operazzjoni tista’ tirċievi appoġġ minn Fnd wieħed jew aktar jew minn programm wieħed jew aktar u minn strumenti ħra tal-Unjoni. F’każijiet bħal dawn, nefqa ddikjarata f’talba għall-ħlas għal wieħed mill-Fondi ma għandhiex tkun iddikjarata għal xi wieħed mis-segwenti:

(a)  appoġġ minn Fond jew strument tal-Unjoni ieħor;

(b)  appoġġ mill-istess Fond taħt programm ieħor.

L-ammont tan-nefqa li jrid jiddaħħal f'applikazzjoni għal pagament ta' Fond jista' jiġi kkalkolat għal kull Fond u għall-programm jew programmi kkonċernati fuq bażi pro rata f'konformità mad-dokument li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-appoġġ."

Artikolu 58

Kostijiet li mhumiex eliġibbli.

1.  Il-kostijiet segwenti eliġibbli ma għandhomx ikunu eliġibbli għal kontribuzzjoni mill-Fondi:

(a)  interessi fuq id-dejn, ħlief fir-rigward ta' għotjiet mogħtija fil-forma ta’ sussidju għal rata tal-interess jew sussidju ta’ tariffa għal garanzija jew fir-rigward ta' kontribuzzjoni għal strumenti finanzjarji li tirriżulta minn interess negattiv; [Em. 265]

(b)  ix-xiri ta' art għal ammont ogħla minn 10 % tan-nefqa totali eliġibbli għall-azzjoni konċernata; għal siti abbandunati u għal dawk li qabel kellhom użu industrijali li jinkludu bini, dak il-limitu għandu jiżdied għal 15 %. għal garanziji, dawn il-perċentwali għandhom japplikaw fuq l-ammont tas-self sottostanti;

(c)  taxxa fuq il-valur miżjud (VAT), għajr għal operazzjonijiet li l-kost totali tagħhom huwa inqas minn EUR 5 000 000. [Em. 266]

Għall-punt (b), il-limiti ma għandhomx japplikaw għal operazzjonijiet li jirrigwardaw il-konservazzjoni ambjentali.

L-eliġibbiltà għall-operazzjonijiet ta' taxxa fuq il-valur miżjud ("VAT") għandha tiġi determinata fuq approċċ ta' kull każ għalih, ħlief għall-operazzjonijiet li l-kost totali tagħhom huwa ta' inqas minn EUR 5 000 000, u għall-investimenti u l-infiq mir-riċevituri finali. [Em. 267]

2.  Ir-Regolamenti speċifiċi għall-Fond jistgħu jidentifikaw kostijiet addizzjonali li mhumiex eliġibbli għall-kontribuzzjoni minn kull Fond.

Artikolu 59

Id-durabbiltà tal-operazzjonijiet

1.  L-Istat Membru għandu jħallas lura l-kontribuzzjoni mill-Fondi għal operazzjoni li tikkonsisti minn investiment fl-infrastruttura jew investiment produttiv, jekk fi żmien ħames snin mill-pagament finali lill-benefiċjarju jew fil-perjodu ta’ żmien stabbilit fir-regoli tal-għajnuna mill-Istat, meta applikabbli, din l-operazzjoni tkun soġġetta għal xi sitwazzjoni mis-segwenti:

(a)  waqfien jew trasferiment ta’ attività produttiva;

(b)  bidla tas-sjieda ta’ oġġett infrastrutturali li tagħti vantaġġ mhux dovut lil impriża jew lil korp pubbliku;

(c)  bidla sostanzjali li taffettwa n-natura, l-għanijiet jew il-kundizzjonijiet tal-implimentazzjoni tagħha, li jirriżulta fl-imminar tal-għanijiet oriġinali tagħha.

L-Istat Membru jista' jnaqqas il-limitu ta' żmien stabbilit mogħti fl-ewwel subparagrafu għal tliet snin fil-każ taż-żamma ta' investimenti jew impjiegi fil-każijiet iġġustifikati kif dovut imsemmija fil-punti (a), (b) u (c) rigward iż-żamma tal-impjiegi maħluqa minn SMEs. [Em. 268]

2.  Operazzjonijiet appoġġati mill-FSE+ għandhom iħallsu lura l-appoġġ mill-FSE+ biss meta jkunu soġġetti għal obbligu għaż-żamma ta’ investiment skont ir-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat.

3.  Il-paragrafi 1 u 2 ma għandhomx japplikaw ebda għall-kontribuzzjonijiet tal-programm lil strumenti finanzjarji jew mingħandhom u lanqas għal kwalunkwe operazzjoni li tgħaddi minn waqfien ta' attività produttiva minħabba falliment mhux frawdolenti. [Em. 269]

Artikolu 60

Rilokazzjoni

1.  Nefqa li tappoġġa r-rilokazzjoni kif definita fl-Artikolu 2(26) ma għandhiex tkun eliġibbli għal kontribuzzjonimill-Fondi.

2.  Meta kontribuzzjoni mill-Fondi tikkostitwixxi għajnuna mill-Istat, l-awtorità ta' ġestjoni għandha tara li l-kontribuzzjoni ma tappoġġax rilokazzjoni skont l-Artikolu 14(16) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 651/2014.

Artikolu 61

Regoli tal-eliġibbiltà speċifiċi għall-għotjiet

1.  Kontribuzzjonijiet in natura fil-forma ta’ provvediment ta’ xogħlijiet, beni, servizzi, art u proprjetà immobbli li għalihom ma jkun sar l-ebda pagament sostnut minn fatturi, jew dokumenti ta’ valur probatorju ekwivalenti, jistgħu jkunu eliġibbli meta jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet segwenti:

(a)  l-appoġġ pubbliku mogħti lill-operazzjoni li jinkludi kontribuzzjonijiet in natura ma jaqbżux in-nefqa totali eliġibbli, minbarra kontribuzzjonijiet in natura, fl-aħħar tal-operazzjoni;

(b)  il-valur attribwit lill-kontribuzzjonijiet in natura ma jaqbiżx il-kostijiet aċċettati ġeneralment fis-suq in kwistjoni;

(c)  il-valur u t-twassil tal-kontribuzzjoni in natura jistgħu jiġu vvalutati u vverifikati b'mod indipendenti.

(d)  fil-każ tal-provvista ta’ art jew ta’ proprjetà immobbli, jista’ jsir pagament għall-finijiet ta’ ftehim ta’ kiri ta’ ammont nominali annwalment li ma jaqbiżx unità singola tal-munita tal-Istat Membru;

(e)  fil-każ ta’ kontribuzzjonijiet in natura fil-forma ta’ xogħol mhux imħallas, il-valur ta’ dak ix-xogħol jiġi ddeterminat billi jitqies il-ħin meħud ivverifikat u r-rata ta’ rimunerazzjoni għal xogħol ekwivalenti.

Il-valur tal-art jew tal-proprjetà immobbli msemmija fil-punt (d) tal-ewwel subparagrafu ta' dan l-Artikolu għandu jiġi ċċertifikat minn espert kwalifikat indipendenti jew minn korp uffiċjali awtorizzat kif mistħoqq u ma jaqbiżx il-limitu stipulat fl-Artikolu 58(1)(b).

2.  Il-kostijiet ta’ deprezzament li għalihom ma jkun sar l-ebda pagament sostnut minn fatturi, jista’ jkun ikkunsidrat bħala eliġibbli meta jkunu sodisfati l-kundizzjonijiet segwenti:

(a)  ir-regoli ta’ eliġibbiltà tal-programm jippermettu dan;

(b)  l-ammont tan-nefqa huwa ġġustifikat permezz ta’ dokumenti li jappoġġawh li għandhom valur probatarju ekwivalenti għall-fatturi għal kostijiet eliġibbli fejn dawn il-kostijiet ikunu rimborżati fil-forma msemmija fl-Artikolu 48(1)(a);

(c)  il-kostijiet ikunu marbuta b’mod esklussiv mal-perjodu ta’ appoġġ għall-operazzjoni;

(d)  ma kkontribbwixxewx għotjiet pubbliċi għall-akkwist tal-assi deprezzati.

Artikolu 62

Regoli tal-eliġibbiltà speċifiċi għall-istrumenti finanzjarji

1.  In-nefqa eliġibbli ta’ strument finanzjarju għandha tkun l-ammont totali tal-kontribuzzjoni mħallsa lill-istrument finanzjarju, jew, fil-każ ta’ garanziji, imwarrba kif miftiehem fil-kuntratti ta’ garanzija mill-istrument finanzjarju fil-perjodu ta’ eliġibbiltà, meta l-ammont jikkorrispondi għal:

(a)  pagamenti lil riċevituri finali, fil-każ ta’ self, investiminti ta’ ekwità u dawk ta’ kważi ekwità;

(b)  riżorsi mwarrba kif miftiehem fil-kuntratti ta’ garanzija, kemm jekk pendenti jew li diġà mmaturaw, sabiex ikunu onorati talbiet possibbli għal ħlas ta’ garanzija f’każ ta’ telf, ikkalkolati fuq il-bażi ta’ proporzjon multiplikatur li jkopri ammont multiplu ta’ selfiet ġodda sottostanti żburżati, investimenti ta' ekwità jew kważi ekwità f’riċevituri finali;

(c)  pagamenti lil riċevituri finali, jew għall-benefiċċju tagħhom meta l-istrumenti finanzjarji jkunu kkombinati ma’ kontribuzzjoni oħra tal-Unjoni f’operazzjoni ta’ strument finanzjarju unika ta’ strument finanzjarju skont l-Artikolu 52(5);

(d)  pagamenti ta’ tariffi ta’ ġestjoni u rimborżi ta’ kostijiet ta’ ġestjoni mħallsa minn korpi li jimplimentaw l-istrument finanzjarju.

2.  Għall-punt (b) tal-paragrafu 1, il-proporzjon multiplikatur għandu jkun stabbilit f’valutazzjoni tar-riskju ex ante prudenti u miftehma fil-ftehim ta’ finanzjament rilevanti. Il-proporzjon multiplikatur jista’ jkun rieżaminat, meta dan ikun ġustifikat minn bidliet sussegwenti fil-kundizzjonijiet tas-suq. Tali rieżami ma għandux ikollu effett retroattiv.

3.  Għall-punt (d) tal-paragrafu 1, it-tariffi ta’ ġestjoni għandhom ikunu bbażati fuq il-prestazzjoni. Għall-ewwel tnax-il xahar ta' implimentazzjoni tal-istrument finanzjarju, ir-remunerazzjoni ta' bażi għall-kostijiet u t-tariffi ta' ġestjoni għandha tkun eliġibbli. Jekk korpi li jimplimentaw fond ta’ parteċipazzjoni u / jew fondi speċifiċi, skont l-Artikolu 53(3), jintgħażlu permezz ta’ għotja diretta ta' kuntratt, l-ammont ta’ kostijiet u tariffi ta’ ġestjoni mħallsa lil dawk il-korpi li jista’ jkun ddikjarat bħala nefqa eliġibbli għandu jkun soġġett għal limitu sa massimu ta’ 5 % tal-ammont totali tal-kontribuzzjonijiet tal-programm żborżati lir-riċevituri finali f’self, investiment ta’ ekwità u kważi ekwità jew imwarrba kif miftiehem fil-kuntratti ta’ garanzija. [Em. 270]

Dan il-limitu mhuwiex applikabbli meta l-għażla tal-korpi li jimplimentaw strumenti finanzjarji ssir permezz ta’ sejħa għall-offerti kompetittiva skont il-liġi applikabbli u s-sejħa għall-offerti kompetittiva tistabbilixxi l-ħtieġa għal ta' livell ogħla ta’ kostijiet u tariffi ta’ ġestjoni li għandhom ikunu bbażati fuq il-prestazzjoni. [Em. 271]

4.  Jekk it-tariffi ta’ arranġamenti, jew kwalunkwe parti minnhom, huma imposti fuq ir-riċevituri finali, ma għandhomx jiġu ddikjarati bħala nefqa eliġibbli.

5.  In-nefqa eliġibbli ddikjarata skont il-paragrafu 1 ma għandhiex taqbeż l-ammont totali ta’ appoġġ mill-Fondi mħallsa għall-finijiet tal-paragrafu u l-kofinanzjament nazzjonali korrispondenti.

Titolu VI

Ġestjoni u kontroll

KAPITOLU I

Regoli ġenerali dwar il-ġestjoni u l-kontroll

Artikolu 63

Responsabbiltajiet tal-Istati Membri

1.  L-Istati Membri għandhom sistema ta' ġestjoni u kontroll għall-programmi tagħhom skont dan it-Titolu u jiżguraw il-funzjonament tagħhom skont il-ġestjoni maniġerjali tajba u r-rekwiżiti ewlenin elenkati fl-Anness X.

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-legalità u r-regolarità tan-nefqa inkluża fil-kontijiet preżentati lill-Kummissjoni u għandhom jieħdu l-azzjonijiet kollha meħtieġa biex jipprevjenu, jaqbdu, jikkoreġu u jirrapportaw irregolaritajiet inkluż frodi. L-Istati Membri għandhom jikkooperaw bis-sħiħ mal-OLAF. [Em. 272]

3.  L-Istati Membri, b'talba mill-Kummissjoni, għandhom jieħdu l-azzjonijiet neċessarji biex jiżguraw il-funzjonament effettiv tas-sistemi tal-ġestjoni u kontroll u l-legalità u r-regolarità tan-nefqa ppreżentata lill-Kummissjoni. Jekk din l-azzjoni tkun awditu, l-uffiċjali tal-Kummissjoni jew ir-rappreżentanti awtorizzati tagħhom jistgħu jieħdu sehem.

4.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-kwalità, l-indipendenza u l-affidabbiltà tas-sistema ta’ monitoraġġ u tad-data dwar l-indikaturi. [Em. 273]

5.  L-Istati Membri għandu jkollhom sistemi u proċeduri biex jiżguraw li d-dokumenti kollha meħtieġa għar-rekord tal-awditjar kif stipulat fl-Anness XI jinżammu skont ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 76.

6.  L-Istati Membri għandhom jagħmlu l-arranġamenti meħtieġa biex jiżguraw l-eżami effettiva tal-ilmenti effettiv tal-ilmenti rigward il-fondi. Il-kamp ta' applikazzjoni, ir-regoli u l-proċeduri li jikkonċernaw dawk l-arranġamenti għandhom ikunu r-responsabbiltà tal-Istati Membri skont il-qafas istituzzjonali u ġuridiku tagħhom. L-Istati Membri, b'talba tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 64(4a), għandhom jeżaminaw l-ilmenti ppreżentati lill-Kummissjoni li huma fl-ambitu tal-programmi tagħhom u għandhom jinformaw lill-Kummissjoni dwar ir-riżultati ta' dawk l-eżamijiet. [Em. 274]

Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, l-ilmenti jkopru kwalunkwe tilwima bejn benefiċjarji magħżula u dawk potenzjali fir-rigward tal-operazzjoni proposta jew magħżula u kwalunkwe tilwim ma’ terzi persuni dwar l-implimentazzjoni tal-programm jew l-operazzjonijiet tiegħu, irrispettivament mill-kwalifika tal-mezzi tar-rimedju legali stabbilita skont id-dritt nazzjonali.

7.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-iskambji ta’ informazzjoni bejn il-benefiċjarji u l-awtoritajiet tal-programm jitwettqu permezz ta’ sistemi ta’ skambju elettroniku ta’ data li jkunu faċli għall-utenti skont l-Anness XII. [Em. 275]

Għal programmi appoġġati mill-FEMS, mill-AMIF, mill-ISF u mill-BMVI, l-ewwel subparagrafu għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 20232022. [Em. 276]

L-ewwel subparagrafu ma għandux japplika għall-programmi skont l-Artikolu [4(1)(c)(vii)(1)(xi)] tar-Regolament FSE+. [Em. 277]

8.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-iskambji uffiċjali kollha ta’ informazzjoni mal-Kumissjoni jitwettqu permezz ta’ sistemi ta’ skambju elettroniku ta’ data skont l-Anness XII.

9.  Kull Stat Membru, wara l-approvazzjoni tal-programm u mhux aktar miż-żmien tal-preżentazzjoni tat-talba għall-ħlas finali għall-ewwel sena kontabilistika u mhux aktar tard mit-30 ta’ Ġunju 2023, għandu jfassal deskrizzjoni tas-sistema ta’ ġestjoni u kontroll skont il-mudell stipulat fl-Anness XIV. Huwa għandu jżomm din id-deskrizzjoni aġġornata biex tirrifletti kwalunkwe modifika sussegwenti.

10.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 107 biex tissupplimenta l-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu billi tistabbilixxi il-kriterji biex ikunu determinati l-każijiet ta’ irregolarità li għandhom ikunu rrapportati u d-data li għandha tkun ipprovduta.

11.  Il-Kummisjoni għandha tadotta att ta' implimentazzjoni li jistipula l-format li għandu jintuża għar-rapportar ta’ irregolaritajiet f’konformità mal-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 109(2) sabiex tiżgura l-uniformità tal-kundizzjonijiet u r-regoli fl-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu. [Em. 278]

Artikolu 64

Setgħat u responsabbiltajiet tal-Kummissjoni

1.  Il-Kummissjoni għandha tissodisfa lilha nnifisha li l-Istat Membru jkollu sistemi ta’ ġestjoni u kontroll li jikkonformaw ma’ dan ir-Regolament u li dawn dawk is-sistemi jiffunzjonaw b’mod effettiv u effiċjenti matul l-implimentazzjoni tal-programmi. Il-Kummissjoni għandha tfassal għall-Istati Membri strateġija ta’ awditjar u pjan ta’ awditjar li għandu jkun ibbażat għandhom ikunu bbażati fuq valutazzjoni tar-riskju. [Em. 279]

Il-Kummissjoni u l-awtoritajiet tal-awditjar għandhom jikkoordinaw il-pjanijiet ta’ awditjar tagħhom.

2.  Awditi tal-Kummissjoni għandhom isiru sa tliet snin sentejn kalendarji wara l-aċċettazzjoni tal-kontijiet li fihom tkun inkluża n-nefqa kkonċernata. Dan il-perjodu għandu japplika għal operazzjonijiet fejn ikun hemm suspett ta’ frodi. [Em. 280]

3.  Għall-fini ta’ dawn l-awditi, l-uffiċjali tal-Kummissjoni jew ir-rappreżentanti tagħhom għandu jkollhom aċċess għar-rekords, għad-dokumenti u għall-metadata kollha neċessarji, irrispettivament mill-mezz li fih ikunu maħżuna, rigward l-operazzjonijiet appoġġati mill-Fondi jew is-sistemi ta' ġestjoni u kontroll u għandhom jirċievu kopji fil-format speċifiku mitlub.

4.  Għall-awditi fil-post, għandu japplika dan li ġej:

(a)  il-Kummissjoni għandha tavża lill-awtorità kompetenti tal-programm mill-inqas 12 15-il jum ta’ ħidma tax-xogħol għall-awditu, għajr f’każijiet urġenti. Uffiċjali jew rappreżentanti awtorizzati tal-Istat Membru jistgħu jieħdu sehem f'dan l-awditjar. [Em. 281]

(b)  fejn l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet nazzjonali tirriżerva ċerti atti għal aġenti speċifikament maħtura mil-leġiżlazzjoni nazzjonali, l-uffiċjali tal-Kummissjoni u r-rappreżentanti awtorizzati għandu jkollhom aċċess għall-informazzjoni hekk miksuba mingħajr preġudizzju għall-kompetenzi tal-qrati nazzjonali u fi-rispett sħiħ tad-drittijiet fundamentali tas-suġġetti tas-soġġetti ġuridiċi kkonċernati.

(c)  il-Kummissjoni għandha tittrażmetti l-konklużjonijiet preliminari tal-awditu, f’mill-inqas f’waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni, mhux aktar tard minn tlie t xhur xahrejn wara l-aħħar jum tal-awditu, lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru. [Em. 282]

(d)  il-Kummissjoni għandha tittrażmetti r-rapport tal-awditur, f’mill-inqas f’waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni, mhux aktar tard minn tliet xhur xahrejn mid-data li fiha tirċievi risposta komplta kompluta mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru dwar il-konklużjonijiet preliminari tal-awditu. It-tweġiba tal-Istat Membru għandha titqies bħala kompluta jekk il-Kummissjoni ma tkunx irrapportat dwar l-eżistenza ta' dokumentazzjoni pendenti fi żmien xahrejn. [Em. 283]

Il-Kummissjoni tista', f'każijiet debitament iġġustifikati, testendi l-limiti ta' żmien imsemmija fil-punti (c) u (d) bi tliet xhur b'xahrejn addizzjonali. [Em. 284]

4a.   Mingħajr ħsara għall-paragrafu 6 tal-Artikolu 63, il-Kummissjoni għandha tipprevedi sistema ta' indirizzar tal-ilmenti li għandha tkun aċċessibbli għaċ-ċittadini u l-partijiet ikkonċernati. [Em. 285]

Artikolu 65

L-awtoritajiet tal-programm

1.  Għall-finijiet tal-Artikolu [63(3)] tar-Regolament Finanzjarju, l-Istat Membru għandu jidentifika awtorità ta’ ġestjoni u awtorità tal-awditjar għal kull programm. Meta Stat Membru juża l-għażla msemmija fl-Artikolu 66(2), il-korp ikkonċernat għandu jkun identifikat bħala l-awtorità tal-programm. L-istess awtoritajiet jistgħu jkunu responsabbli għal aktar minn programm operazzjonali wieħed.

2.  L-awtorità tal-awditjar għandha tkun awtorità pubblika jew privata, funzjonalment indipendenti minn dawk li jkunu awditjati mill-Awtorità ta' Ġestjoni u l-korpi jew l-entitajiet li jkunu ġew fdati b'funzjonijiet jew li dawn ikunu ddelegati lilhom. [Em. 286]

3.  L-awtorità ta' ġestjoni tista’ tidentifika korp intermedju wieħed jew aktar biex iwettqu ċerti kompiti fir-responsabbiltà tagħha. Arranġamenti bejn l-awtorità ta’ ġestjoni u l-korpi intermedji għandhom ikunu rreġistrati bil-miktub.

4.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-prinċipju tas-separazzjoni tal-funzjonijiet bejn l-awtoritajiet tal-programm u fi ħdanhom ikun irrispettat.

5.  Il-korp li jimplimenta l-kofond tal-Programm kif imsemmi fl-Artikolu [11] tar-Regolament UE (...) [Regoli ta’ Parteċipazzjoni għal Orizzont Ewropa] għandu jkun identifikat bħala korp intermedju mill-awtorità ta' ġestjoni tal-programm rilevanti, f’konformità mal-paragrafu 3.

KAPITOLU II

Sistemi standard ta' ġestjoni u kontroll

Artikolu 66

Il-funzjonijiet tal-awtorità ta' ġestjoni

1.  L-awtorità ta' ġestjoni għandha tkun responsabbli għall-ġestjoni tal-programm bil-għan li twassal għall-objettivi tal-programm. Partikolarment, hija għandu jkollha l-funzjonijiet li ġejjin:

(a)  tagħżel l-operazzjonijiet b'konformità mal-Artikolu 67;

(b)  twettaq kompiti ta’ ġestjoni tal-programm skont l-Artikolu 68;

(c)  tappoġġa l-ħima tal-kumitat ta' monitoraġġ skont l-Artikolu 69;

(d)  twettaq superviżjoni tal-korpi intermedji;

(e)  tirreġista tirreġistra u taħżen id-data neċessarja f'sistemi elettroniċi d-data għal kull operazzjoni f’sistema elettronika neċessarja għall-monitoraġġ, l-evalwazzjoni, il-ġestjoni finanzjarja, il-verifiki u l-awditi, u għandha tiżgura s-sigurtà, l-integrità u l-kunfidenzjalità tad-data u l-awtentikazzjoni tal-utenti. [Em. 287]

2.  L-Istat Membru jista’ jafda tal-funzjoni kontabbilistika msemmija fl-Artikolu 70 lill-awtorità ta’ ġestjoni jew lil korp ieħor.

3.  Għal programmi appoġġati permezz tal-AMIF, l-ISF u l-BMVI, il-funzjoni kontabilistika għandha ssir mill-awtorità ta' ġestjoni jew fir-responsabbiltà tagħha.

4.  Il-Kummissjoni għandha tadotta att ta’ implimentazzjoni skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 109(2) biex tiżgura kundizzjonijiet uniformi għad-data elettronika li għandha tkun irreġistrata u maħżuna msemmija fil-punt (e) tal-paragrafu 1. Dan l-att ta' implimentazzjoni għandu jiġi adottat skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 109(2).

Artikolu 67

Għażla ta’ operazzjonijiet mill-awtorità ta' ġestjoni

1.  Għall-għażla tal-operazzjonijiet, l-awtorità ta' ġestjoni għandha tistabbilixxi u tapplika kriterji u proċeduri li mhumiex diskriminatorji, li huma trasparenti, jiżguraw l-aċċessibbiltà għal persuni b'diżabbiltà, l-ugwaljanza bejn is-sessi u jikkunsidraw il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-prinċipju ta’ żvilupp sostenibbli u l-politika tal-Unjoni dwar l-ambjent skont l-Artikoli 11 u 191(1) TFUE. [Em. 288]

Il-kriterji u l-proċeduri għandhom jiżguraw il-prijoritizzazzjoni tal-operazzjonijiet magħżula bil-għan li tkun massimizzata l-kontribuzzjoni tal-finanzjament tal-Unjoni biex jintlaħqu l-objettivi tal-programm.

2.  B'talba tal-Kummissjoni, l-awtorità ta' ġestjoni għandha tikkonsulta mal-Kummissjoni u tikkunsidra l-kummenti tagħha qabel il-preżentazzjoni inizjali tal-kriterji tal-għażla lill-kumitat ta’ monitoraġġ u qabel kwalunkwe bidla sussegwenti għal dawn il-kriterji.

3.  Fl-għażla tal-operazzjonijiet, l-awtorità ta’ ġestjoni għandha:

(a)  tiżgura li l-operazzjonijiet magħżula jkunu sostenibbli, jikkonformaw mal-programm, kif ukoll mal-istrateġiji territorjali, u tipprovdi jipprovdu kontribuzzjoni effettiva biex jintlaħqu l-objettivi speċifiċi tiegħu; [Em. 289]

(b)  tiżgura li l-operazzjonijiet magħżula jkunu konsistenti mal-istrateġiji u mad-dokumenti tal-ippjanar korrispondenti stabbiliti għat-twettiq tal-kundizzjonijiet abilitanti;

(c)  tiżgura li l-operazzjonijiet magħżula jippreżentaw l-aħjar relazzjoni xierqa bejn l-ammont ta’ appoġġ, l-attivitajiet imwettqa u l-kisba tal-objettivi; [Em. 290]

(d)  tivverifika li l-benefiċjarju jkollu r-riżorsi finanzjarji u l-mekkaniżmi neċessarji biex ikopri l-kostijiet tal-operat u tal-manutenzjoni;

(e)  tiżgura li l-operazzjonijiet magħżula li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2011/92/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(45) ikunu soġġetti għal valutazzjoni tal-impatt ambjentali jew proċedura ta’ skrinjar u li l-valutazzjoni tas-soluzzjonijiet alternattivi kif ukoll il-konsultazzjoni pubblika komprensiva jitqiesu debitament, fuq il-bażi tar-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva kif emendata bid-Direttiva 2014/52/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(46); [Em. 291]

(f)  tivverifika tiżgura li fejn l-operazzjonijiet ikunu bdew qabel il-preżentazzjonijoni il-preżentazzjoni ta’ applikazzjoni għall-finanzjament lill-awtorità ta’ ġestjoni, il-liġi applikabbli tkun ġiet osservata; [Em. 292]

(g)  tiżgura li l-operazzjonijiet magħżula jaqgħu fl-ambitu tal_Fond ikkonċernat u huma attribwiti għal xi tip ta’ intervent jew qasam ta’ appoġġ għall-FEMS;

(h)  tiżgura li l-operazzjonijiet ma jinkludux attivitajiet li kienu parti minn operazzjoni soġġetta għal rilokazzjoni skont l-Artikolu 60 jew li tikkostitwixxi trasferiment ta’ attività produttiva f’konformità mal-Artikolu 59(1) (a);

(i)  tiżgura li l-operazzjonijiet magħżula mhumiex affettwati minn opinjoni motivata mill-Kummissjoni rigward ksur skont l-Artikolu 258 TFUE li jqiegħed f’riskju l-legalità u r-regolarità tan-nefqa jew il-prestazzjoni tal-operazzjonijiet;

(j)  tiżgura r-reżiljenza, qabel jittieħdu deċiżjonijiet dwar investimenti, ir-reżiljenza għat-tibdil fil-klima tal-investimenti fl-infrastruttura li mistennija jkollhom ħajja ta’ mill-inqas ħames snin, kif ukoll l-applikazzjoni tal-prinċipju "l-Effiċjenza Enerġetika tiġi l-Ewwel". [Em. 293]

4.  L-awtorità ta’ ġestjoni għandha tiżgura li l-benefiċjarju jkun ipprovdut b’dokument li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-appoġġ għal kull operazzjoni inkluż ir-rekwiżiti speċifiċi li jikkonċernaw il-prodotti jew is-servizzi li jridu jkunu fornuti, il-pjan ta’ finanzjament, il-limitu ta’ żmien għall-eżekuzzjoni tiegħu u fejn applikabbli, il-metodu li għandu jiġi applikat għad-determinazzjoni tal-kostijiet tal-operazzjoni u l-kundizzjonijiet għall-pagament tal-għotja.

5.  Għall-operazzjonijiet mogħtija ċ-ċertifikazzjoni tas-Siġill ta’ Eċċellenza, jew magħżula skont il-kofond tal-programm F’Orizzont Ewropa, l-awtorità ta’ ġestjoni tista’ tiddeċiedi li tagħti appoġġ mill-FEŻR jew mill-FSE direttament, dment li tali operazzjonijiet huma konsistenti mal-objettivi tal-programm.

Għandha tapplika r-rata ta’ kofinanzjament ta’ strument li jipprovdi ċertifikazzjoni tas-Siġill ta’ Eċċellenza jew il-kofond tal-programm u din għandha tkun stabbilita fid-dokument imsemmi fil-paragrafu 4.

5a.   L-awtorità ta' ġestjoni tista' tiddeċiedi wkoll, f'każijiet debitament ġustifikati, li tikkontribwixxi sa 5 % tal-allokazzjoni finanzjarja ta' programm taħt il-FEŻR u l-FSE+ għal proġetti speċifiċi fl-Istat Membru eliġibbli taħt Orizzont Ewropa, inklużi dawk magħżula fit-tieni fażi, sakemm dawk il-proġetti speċifiċi jikkontribwixxu għall-objettivi tal-programm f'dak l-Istat Membru. [Em. 294]

6.  Jekk l-awtorità ta’ ġestjoni tagħżel operazzjoni ta’ importanza strateġika, hija għandha tinforma minnufih fi żmien xahar lill-Kummissjoni u għandha tipprovdi l-informazzjoni kollha rilevanti lill-Kummissjoni dwar din dik l-operazzjoni, inkluża analiżi tal-ispejjeż u l-benefiċċji. [Em. 295]

Artikolu 68

Ġestjoni tal-programm mill-awtorità ta' ġestjoni

1.  L-awtorità ta' ġestjoni għandha:

(a)  twettaq il-verifiki ta’ ġestjoni biex tivverifika li l-prodotti u s-servizzi kofinanzjati ġew ipprovduti, li l-operazzjoni tikkonforma mal-liġi applikabbli, mal-programm u mal-kondizzjonijiet għall-appoġġ tal-operazzjoni u,

(i)  fejn il-kostijiet għandhom jiġu rimborżati skont l-Artikolu 48(1)(a), li l-ammont tan-nefqa ddikjarat mill-benefiċjarji b’rabta ma’ dawk il-kostijiet ikun tħallas u li l-benefiċjarji jżommu rekords tal-kontabilistiċi separati għat-tranżazzjonijiet kollha relatati mal-operazzjoni;

(ii)  fejn il-kostijiet għandhom jiġu rimborżati skont il-punti (b), (c) u (d) ta’ l-Artikolu 48(1), li l-kundizzjonijiet għar-rimborż tan-nefqa lill-benefiċjarju għandhom ikun sodisfati;

(b)  tiżgura, soġġett għad-disponibbiltà ta’ finanzjament għall-prefinanzjament u l-pagamenti interim, li benefiċjarju jirċievi l-ammont dovut kollu kemm hu għal nefqa verifikata u mhux aktar tard minn 90 60 jum mid-data tal-preżentazzjoni tat-talba għall-pagament mill-benefiċjarju; [Em. 296]

(c)  ikollha fis-seħħ miżuri u proċeduri effettivi u proporzjonati kontra l-frodi filwaqt li tqis ir-riskji identifikati;

(d)  tipprevjeni, taqbad u tikkoreġi irregolaritajiet;

(e)  tikkonferma li n-nefqa mniżżla fil-kontijiet hija legali u regolari;

(f)  tfassal id-dikjarazzjoni ta’ ġestjoni skont il-mudell stabbilit fl-Anness XV;

(g)  tipprovdi previżjonijiet tal-ammont ta’ talbiet għall-pagament li jiġu ppreżentati għas-sena finanzjarja attwali u għas-snin kalendarji segwenti sal-31 ta’ Jannar u sal-31 ta’ Lulju, skont l-Anness VII.

Għall-punt (b) tal-punt (b) tal-ewwel subparagrafu, l-ebda ammont ma għandu jitnaqqas jew jinżamm u l-ebda tariffa speċifika jew tariffa oħra b’effett ekwivalenti ma għandhom jiġu imposti li jnaqqsu ammonti dovuti lill-benefiċjarji.

Għal operazzjonijiet PPP, l-awtorità ta’ ġestjoni għandha twettaq pagamenti lil kont miżmum minn terzi persuni stabbilit għal dak il-għan f’isem il-benefiċjarju għall-użu skont il-Ftehim tal-PPP.

2.  Il-verifiki ta’ ġestjoni msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1 għandhom ikunu bbażati fuq ir-riskju u proporzjonati mar-riskji identifikati kif definit fl-istrateġija ta’ ġestjoni tar-riskju.

Il-verifiki ta’ ġestjoni għandhom jinkludu verifiki amministrattivi fir-rigward ta’ talbiet għall-pagamenti mill-benefiċjarji u verifiki fil-post ta’ operazzjonijiet. Dawn il-verifiki għandhom isiru sa mhux aktar tard minn qabel il-preparazzjoni tal-kontijiet skont l-Artikolu 92.

3.  Jekk l-awtorità ta’ ġestjoni tkun ukoll benefiċjarja taħt il-programm operazzjonali, l-arranġamenti għall-verifiki tal-ġestjoni għandhom jiżguraw separazzjoni adegwata tal-funzjonijiet

4.  Permezz ta' deroga mill-paragrafu 2, ir-Regolament KTE jista' jistabbilixxi regoli speċifiċi dwar il-verifiki ta’ ġestjoni applikabbli għall-programmi Interreg.

Artikolu 69

Appoġġ għax-xogħol tal-kumitat ta' monitoraġġ mill-awtorità ta' ġestjoni

L-awtorità ta' ġestjoni għandha:

(a)  tipprovdi lill-kumitat ta’ monitoraġġ bl-informazzjoni kollha meħtieġa f’waqtha sabiex iwettaq il-kompiti tiegħu;

(b)  tiżgura s-segwitu tad-deċiżjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-kumitat ta’ monitoraġġ.

Artikolu 70

Il-funzjoni kontabilistika

1.  Il-funzjoni kontabbilistika għandha tikkonsisti minn dan li ġej:

(a)  tfassal u tippreżenta lill-Kummissjoni talbiet għall-pagament skont l-Artikoli 85 u 86 u tqis l-awditi mwettqa mill-awtorità tal-awditjar, jew li jkunu taħt ir-responsabbiltà tagħha; [Em. 297]

(b)  tfassal il-kontijiet u tippreżenta l-kontijiet, tikkonferma l-kompletezza, il-preċiżjoni u l-korrettezza f’konformità mal-Artikolu 92 u ż-żamma tar-rekords żżomm rekords tal-elementi kollha tal-kontijiet f’sistema elettronika; [Em. 298]

(c)  tikkonverti l-ammonti tan-nefqa mġarrba f’munita oħra f’euro bl-użu tar-rata tal-kambju kontabilistika mensili tal-Kummissjoni fix-xahar li matulu n-nefqa tkun irreġistrat fis-sistemi tal-kontabbiltà tal-korp responsabbli biex iwettaq il-kompiti stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.  Il-funzjoni kontabilistika ma għandhiex tinkludi verifiki fil-livell tal-benefiċjarji.

3.  B’deroga mill-punt (c) tal-paragrafu 1, ir-Regolament KTE jista’ jistabbilixxi metodu differenti biex ikunu konvertiti l-ammonti tan-nefqa mġarrba f’munita oħra f’euro.

Artikolu 71

Funzjonijiet tal-awtorità tal-awditjar

1.  L-awtorità tal-awditjar għandha tkun responsabbli għat-twettiq ta’ awditi tas-sistemi, awditi tal-operazzjonijiet u awditi tal-kontijiet sabiex tipprovdi aċċertament indipendenti lill-Kummissjoni fir-rigward tal-funzjonament effettiv tas-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll u l-legalità u r-regolarità tan-nefqa inkluża fil-kontijiet ippreżentati lill-Kummissjoni.

2.  Ix-xogħol tal-awditjar għandu jitwettaq skont standards tal-awditjar aċċettati internazzjonalment.

3.  L-awtorità tal-awditjar għandha tħejji l-applikazzjonijiet għall-pagament u tippreżentahom lill-Kummissjoni:

(a)  opinjoni tal-awditjar annwali skont l-Artikolu [63(7)] tar-Regolament Finanzjarju u skont il-mudell stabbilit fl-Anness XVI u bbażata fuq ix-xogħol kollu tal-awditjar imwettaq, li jkopri it-tliet komponenti distinti li ġejjin:

(i)  il-kompletezza, il-veraċità u l-akkuratezza tal-kontijiet;

(ii)  il-legalità u r-regolarità tan-nefqa inkluża fil-kontijiet ippreżentati lill-Kummissjoni;

(iii)  il-funzjonament effettiv tas-sistema ta' ġestjoni u kontroll;

(b)  rapport annwali ta’ kontroll li jissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu [63(5) (b)] tar-Regolament Finanzjarju, skont il-mudell stabbilit fl-Anness XVII u, b’appoġġ għall-opinjoni tal-awditjar imsemmija fil-punt (a) u li tistabbilixxi sommarju tas-sejbiet, inkluża analiżi tan-natura u l-firxa ta’ erruri u nuqqasijiet kif ukoll l-azzjonijiet korrettivi proposti u implimentati u r-rata ta’ errur totali u r-rata ta’ żball residwu għan-nefqa mniżżla fil-kontijiet ippreżentati lill-Kummissjoni.

4.  Jekk il-programmi jinġabru flimkien għall-iskop ta’ awditi ta’ operazzjonijiet skont l-Artikolu 73(2), l-informazzjoni meħtieġa skont il-paragrafu (3)(b) tista’ tinġabar f’rapport wieħed.

Jekk l-awtorità ta’ verifika tuża din l-għażla għal programmi appoġġati permezz tal-AMIF, l-ISF u l-BMVI, l-informazzjoni meħtieġa skont il-paragrafu (3)(b) għandha tkun irrapportata skont il-Fond.

5.  L-awtorità tal-awditjar għandha tittrażmetti lill-Kummissjoni rapporti tal-awditjar tas-sistema malli tlestiet il-proċedura kontradittorja ma’ min qiegħed jiġi awditjat.

6.  Il-Kummissjoni u l-awtoritajiet tal-awditjar għandhom jiltaqgħu fuq bażi regolari u mill-inqas darba fis-sena, sakemm ma jkunx ġie miftiehem mod ieħor, sabiex jeżaminaw l-istrateġija tal-awditjar, ir-rapport annwali ta’ kontroll, l-opinjoni tal-awditjar, sabiex jikkoordinaw il-pjanijiet tal-awditu l-metodi tagħhom u sabiex jiskambjaw fehmiet dwar kwistjonijiet relatati mat-titjib tas-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll.

6a.   L-awditu għandu jsir b'referenza għall-istandard applikabbli fiż-żmien tal-konvenzjoni tal-operazzjoni awditjata, ħlief meta l-istandards il-ġodda jkunu aktar favorevoli għall-benefiċjarju. [Em. 299]

6b.   Is-sejba ta' irregolarità, bħala parti mill-awditu ta' operazzjoni li twassal għal penali finanzjarja, ma tistax twassal għall-estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni tal-kontroll jew għal korrezzjonijiet finanzjarji lil hinn min-nefqa koperta mis-sena fiskali tan-nefqa awditjata. [Em. 300]

Artikolu 72

Strateġija tal-awditjar

1.  L-awtorità Wara li tikkonsulta l-awtorità ta' ġestjoni, l-awtorità ta’ awditjar għandha tħejji strateġija tal-awditjar fuq il-bażi ta’ valutazzjoni tar-riskju, waqt li tikkunsidra d-deskrizzjoni tas-sistema ta’ ġestjoni u kontroll prevista fl-Artikolu 63(9), li tkopri awditi tas-sistema u awditi tal-operazzjonijiet. L-istrateġija tal-awditjar għandha tinkludi awditi tas-sistema ta’ awtoritajiet ta’ ġestjoni identifikati ġodda u ta’ awtoritajiet responsabbli għall-funzjoni kontabilistika. L-awditu għandu jitwettaq fi żmien disa’ xhur wara l-ewwel sena ta’ funzjonament tagħhom. L-istrateġija tal-awditjar għandha titħejja skont il-mudell stabbilit fl-Anness XVIII, u għandha tkun aġġornata kull sena wara l-ewwel rapport annwali ta’ kontroll u l-opinjoni tal-awditjar ipprovduti lill-Kummissjoni. Hija tista’ tkopri wieħed jew aktar mill-programmi. Fl-istrateġija tal-awditjar, l-awtorità ta' awditjar tista' tiddetermina limitu għal awditi tal-kontijiet uniċi. [Em. 301]

2.  L-istrateġija tal-awditjar għandha tiġi ppreżentata lill-Kummissjoni wara talba għal dan.

Artikolu 73

Awditjar tal-operazzjonijiet

1.  L-awditi tal-operazzjonijiet għandhom ikopru n-nefqa ddikjarata lill-Kummissjoni fis-sena kontabilistika fuq il-bażi ta’ kampjun. Dan il-kampjun għandu jkun rappreżentattiv u għandu jkun ibbażat fuq metodi statistiċi għall-kampjunar.

2.  Jekk il-popolazzjoni tkun inqas minn 300 unità tal-kampjunar, metodu ta’ kampjunar mhux statistiku jista’ jintuża fuq il-ġudizzju professjonali tal-awtorità tal-awditjar. F’każijiet bħal dawn id-daqs tal-kampjun għandu jkun biżżejjed biex jippermetti lill-awtorità tal-awditjar tħejji opinjoni tal-awditjar valida. Il-metodu tal-kampjunar mhux statistiku għandu jkopri minimu ta’ 10 % tal-unitajiet tal-kampjunar fil-popolazzjoni tas-sena kontabilistika, magħżula b’mod aleatorju.

Il-kampjun statistiku jista’ jkopri programm wieħed jew aktar li jirċievu l-appoġġ mill-FEŻR, mill-Fond ta’ Koeżjoni u mill-FSE + u, fejn xieraq, soġġett għal stratifikazzjoni, perjodu ta’ programmazzjoni wieħed jew aktar skont il-ġudizzju professjonali tal-awtorità tal-awditjar.

Il-kampjun tal-operazzjonijiet appoġġati mill-AMIF, mill-ISF u mill-BMVI u mill-FEMS għandu jkopri operazzjonijiet appoġġati minn kull Fond separatament.

3.  L-awditjar tal-operazzjonijiet għandhom jinkludu verifiki fuq il-post tal-implimentazzjoni fiżika tal-operazzjoni biss fejn din tkun meћtieġa għat-tip ta’ operazzjoni kkonċernata.

F'każ ta' nuqqas ta' qbil bejn il-Kummissjoni u Stat Membru dwar is-sejbiet ta' awditu, għandha tiġi stabbilita proċedura tas-saldu. [Em. 302]

Ir-Regolament FSE+ jista’ jistipula dispożizzjonijiet speċifiċi għall-programmi skont l-Artikolu [4(1)(c)(vi)] tar-Regolament FSE+.

4.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta att delegat f’konformità mal-Artikolu 107 biex tissupplimenta dan l-Artikolu billi tistabbilixxi metodoloġiji u modalitajiet tal-kampjunar standardizzati u kummerċjalment disponibbli biex ikopru perjodu ta’ programmazzjoni wieħed jew aktar.

Artikolu 74

Arranġamenti għal awditi uniċi

1.  Waqt it-twettiq tal-awditi, il-Kummissjoni u l-awtoritajiet tal-awditjar għandhom jikkunsidraw il-prinċipji ta’ awditu uniku u ta’ proporzjonalità fir-rigward tal-livell ta’ riskju għall-baġit tal-Unjoni. Għandhom jiġu evitati awditi doppji tal-istess nefqa ddikjarata lill-Kummissjoni bil-għan li jitnaqqsu kemm jista’ jkun il-kostijiet tal-verifiki u l-awditi ta’ ġestjoni u l-piż amministrattiv fuq il-benefiċjarji.

Il-Kummissjoni u l-awtoritajiet tal-awditjar għandhom l-ewwel jużaw l-informazzjoni u r-rekords kollha disponibbli fis-sistema elettronika fis-sistemi elettroniċi msemmija fl-Artikolu 66(1)(e), inklużi r-riżultati ta’ verifiki ta’ ġestjoni u jitolbu u jiksbu d-dokumenti addizzjonali u evidenza għall-awditjar mingħand il-benefiċjarji konċernati biss meta, fuq il-bażi tal-ġudizzju professjonali tagħhom, din hija meħtieġa biex tappoġġa konklużjonijiet tal-awditjar robusti. [Em. 303]

2.  Għal programmi li għalihom il-Kummissjoni tikkonkludi li l-opinjoni tal-awtorità tal-awditjar hija affidabbli u l-Istat Membru kkonċernat jipparteċipa fil-kooperazzjoni msaħħa tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew, l-awditi proprji tal-Kummissjoni għandhom ikunu limitat għal awditjar tax-xogħol tal-awtorità tal-awditjar.

3.  Operazzjonijiet li n-nefqa totali eliġibbli għalihom ma taqbiżx l-EUR 400 000 għall-FEŻR u l-Fond ta' Koeżjoni, EUR 300 000 għall-FSE+ jew EUR 200 000 għall-FEMS, l-AMIF, l-ISF u l-BMVI, ma għandhomx ikunu soġġetti għal aktar minn awditu wieħed mill-awtorità tal-awditjar jew mill-Kummissjoni qabel il-preżentazzjoni tal-kontijiet għas-sena ta' kontabbiltà li fiha tkun tlestiet l-operazzjoni.

Operazzjonijiet oħra ma għandhomx ikunu soġġetti għal aktar minn awditu wieħed f’kull sena ta’ kontabilità, mill-awtorità tal-awditjar jew mill-Kummissjoni qabel il-preżentazzjoni tal-kontijiet li fihom tkun inkluża n-nefqa finali tal-operazzjoni kompluta. L-operazzjonijiet ma għandhomx ikunu soġġetti għal awditjar mill-Kummissjoni jew l-awtorità tal-awditjar f'ebda sena fejn diġà kien hemm awditjar f’dik is-sena mill-Qorti tal-Awdituri, sakemm ir-riżultati tal-awditjar imwettaq minn din il-Qorti tal-Awdituri għal dawn l-operazzjonijiet jistgħu jintużaw mill-awtorità tal-awditjar jew mill-Kummissjoni għall-fini li jaqdu l-kompiti rispettivi tagħhom.

4.  Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 3, kull operazzjoni tista’ tkun soġġetta għal aktar minn awditu wieħed, jekk l-awtorità tal-awditjar, fuq il-bażi tal-ġudizzju professjonali tagħha, tikkonkludi li mhuwiex possibbli li tfassal opinjoni tal-awditjar valida.

5.  Il-paragrafi 2 u 3 ma għandhomx japplikaw meta:

(a)  hemm riskju speċifiku ta’ irregolarità jew indikazzjoni ta’ frodi;

(b)  hemm il-ħtieġa li jerġa’ jsir ix-xogħol tal-awtorità tal-awditjar biex jinkiseb livell ta’ affidabbiltà dwar il-funzjonament effettiv tiegħu;

(c)  ikun hemm evidenza ta’ nuqqas serju fis-sistema tax-xogħol tal-awtorità tal-awditjar.

Artikolu 75

Il-verifiki ta’ ġestjoni u l-awditjar ta’ strumenti finanzjarji

1.  L-awtorità ta’ ġestjoni għandha tagħmel verifiki ta’ ġestjoni fil-post skont l-Artikolu 68(1) fil-livell tal-korpi li jimplimentaw l-istrument finanzjarju biss u, fil-kuntest ta’ fondi ta’ garanzija, fil-livell ta’ korpi li jagħtu s-self ġdid sottostanti. Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 127 tar-Regolament Finanzjarju, jekk l-istrument finanzjarju jipprovdi rapporti ta' kontroll li jappoġġaw l-applikazzjoni tal-pagament, l-awtorità ta' ġestjoni tista' tiddeċiedi li ma twettaqx verifiki tal-ġestjoni fuq il-post. [Em. 304]

2.  L-awtorità ta’ ġestjoni ma għandhiex tagħmel verifiki fil-post fil-livell tal-Bank Ewropew tal-Investiment (“BEI”) jew istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali oħrajn li fihom Stat Membru huwa azzjonist.

Madankollu, il-BEI jew istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali oħrajn li fihom Stat Membru huwa azzjonist għandhom jipprovdu rapporti ta’ kontroll li jappoġġaw it-talba għall-pagament l-applikazzjonijiet għal pagament lill-awtorità ta’ ġestjoni. [Em. 305]

3.  L-awtorità tal-awditjar għandha tagħmel awditi tas-sistema u awditi tal-operazzjonijiet skont l-Artikoli 71, 73 jew 77 fil-livell tal-korpi li jimplimentaw l-istrument finanzjarju u, fil-kuntest ta’ fondi ta’ garanzija, fil-livell ta’ korpi li jagħtu s-self ġdid sottostanti. Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 127 tar-Regolament Finanzjarju, jekk l-istrument finanzjarju jipprovdi lill-awtorità tal-awditjar b'rapport annwali tal-awditjar imfassal mill-awdituri esterni tagħhom sal-aħħar ta' kull sena kalendarja li jkopri l-elementi inklużi fl-Anness XVII, l-awtorità tal-awditjar tista' tiddeċiedi li ma twettaqx awditi ulterjuri. [Em. 306]

3a.  Fil-kuntest ta' fondi ta' garanzija, il-korpi responsabbli għall-awditjar tal-programmi jistgħu jwettqu verifiki jew awditi tal-korpi li jipprovdu biss self sottostanti ġdid fil-każ li sseħħ waħda jew aktar mis-sitwazzjonijiet li ġejjin:

(a)  dokumenti ta' appoġġ, li jipprovdu evidenza tal-appoġġ mill-istrument finanzjarju lir-reċipjenti finali, li ma jkunux disponibbli fil-livell tal-awtorità ta' ġestjoni jew fil-livell tal-korpi li jimplimentaw l-istrumenti finanzjarji;

(b)  ikun hemm evidenza li d-dokumenti disponibbli fil-livell tal-awtorità ta' ġestjoni jew fil-livell tal-korpi li jimplimentaw l-istrumenti finanzjarji ma jirrappreżentawx rekord veru u preċiż tal-appoġġ provdut. [Em. 307]

4.  L-awtorità tal-awditjar ma għandhiex tagħmel awditi fil-livell tal-BEI jew ta’ istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali oħrajn li fihom Stat Membru huwa azzjonist, għal strumenti finanzjarji implimentati minnhom.

Madankollu, il-BEI jew istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali oħrajn li fihom Stat Membru huwa azzjonist għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni u lill-awtorità tal-awditjar b’rapport annwali tal-awditjar imfassal mill-awdituri esterni tagħhom sal-aħħar ta’ kull sena kalendarja. Dan ir-rapport għandu jkopri l-elementi inklużi fl-Anness XVII.

5.  Il-BEI jew istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali oħrajn għandhom jipprovdu lill-awtoritajiet tal-programm id-dokumenti kollha neċessarji biex ikunu jistgħu jissodisfaw l-obbligi tagħhom.

Artikolu 76

Disponibbiltà ta' dokumenti

1.  Mingħajr preġudizzju għar-regoli li jirregolaw l-għajnuna mill-Istat, l-awtorità ta’ ġestjoni għandha tiżgura li d-dokumenti ta’ prova kollha marbuta ma’ operazzjoni appoġġata mill-Fondi jinżammu fil-livell xieraq għal perjodu ta’ ħames tliet snin mill-31 ta’ Diċembru tas-sena li fiha jkun sar l-aħħar pagament mill-awtorità ta’ ġestjoni lill-benefiċjarju. [Em. 308]

2.  Dan il-perjodu ta’ żmien għandu jkun interrott fil-każ ta’ proċedimenti legali jew permezz ta’ talba mill-Kummissjoni.

2a.  Il-perjodu ta' żamma tad-dokumenti jista' jitnaqqas, b'mod proporzjonali għall-profil tar-riskju u d-daqs tal-benefiċjarji, b'deċiżjoni tal-awtorità ta' ġestjoni. [Em. 309]

KAPITOLU III

Dipendenza fuq sistemi ta’ ġestjoni nazzjonali

Artikolu 77

Arranġamenti proporzjonati msaħħa

L-Istat Membru jista’ japplika dawn l-arranġamenti proporzjonati msaħħa għas-sistema ta' ġestjoni u kontroll ta’ programm, meta l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 78 jiġu ssodisfati:

(a)  permezz ta’ deroga mill-Artikolu 68(1)(a) u 68(2), l-awtorità ta’ ġestjoni tista’ tapplika biss proċeduri nazzjonali għat-twettiq tal-verifiki ta’ ġestjoni;

(b)  permezz ta’ deroga mill-Artikolu 73(1) u (3), l-awtorità tal-awditjar tista’ tillimita l-attività tagħha ta’ awditu għal kampjun statistiku ta’ 30 unità tal-kampjunar għal programm jew grupp ta’ programmi kkonċernati;

(c)  il-Kummissjoni, għandha tillimita l-awditjar tagħha stess għal rieżami tax-xogħol tal-awtorità tal-awditjar permezz tat-twettiq mill-ġdid fil-livell tagħha biss, ħlief jekk l-informazzjoni disponibbli tissuġġerixxi li hemm defiċjenza serja fis-sistema tax-xogħol tal-awtorità tal-awditjar.

Għal punt (b), fejn il-popolazzjoni hija inqas minn 300 unità tal-kampjunar, l-awtorità tal-awditjar tista’ tapplika metodu ta’ kampjunar mhux statistiku f’konformità mal-Artikolu 73(2).

Artikolu 78

Kundizzjonijiet għall-applikazzjoni ta’ arranġamenti proporzjonati msaħħa

1.  L-Istat Membru jista’ japplika l-arranġamenti proporzjonati msaħħa stabbiliti fl-Artikolu 77 fi kwalunkwe żmien matul il-perjodu ta’ programmazzjoni, meta l-Kummissjoni tkun ikkonfermat li r-rapporti ta’ attività annwali ppubblikati fl-aħħar sentejn qabel id-deċiżjoni tal-Istat Membru li japplika d-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu, li s-sistemi ta' ġestjoni u kontroll tal-programm jiffunzjonaw b’mod effettiv u li r-rata ta’ żball totali għal kull sena hija ta’ inqas minn 2 %. Meta tivvaluta l-funzjonament effettiv tas-sistema ta’ ġestjoni u kontroll tal-programm, il-Kummissjoni għandha tqis il-parteċipazzjoni tal-Istat Membru kkonċernat f’koperazzjoni msaħħa dwar l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew.

Jekk Stat Membru jiddeċiedi li juża din il-possibbiltà, huwa għandu jinnotifika lill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni ta’ arranġamenti proporzjonati stabbiliti fl-Artikolu 77 li għandhom japplikaw mill-bidu tas-sena kontabilistika sussegwenti.

2.  Fil-bidu tal-perjodu ta’ programmazzjoni, l-Istat Membru jista’ japplika l-arranġamenti msemmija fl-Artikolu 77, sakemm il-kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu jkunu ssodisfati fir-rigward ta’ programm simili implimentat fl-2020-2014 u fejn l-arranġamenti ta’ ġestjoni u kontroll stabbiliti għall-programm 2021-2027 fil-biċċa l-kbira tagħhom jibnu fuq dawk għall-programm preċedenti. F’każijiet bħal dawn, se japplikaw l-arranġamenti proporzjonati msaħħa mill-bidu tal-programm.

3.  L-Istat Membru għandu jistabbilixxi jew jaġġorna kif meħtieġ id-deskrizzjoni tas-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll u l-istrateġija tal-awditjar deskritta fl-Artikoli 63(9) u 72.

Artikolu 79

Aġġustament matul il-perjodu ta’ programmazzjoni

1.  Jekk il-Kummissjoni jew l-awtorità tal-awditjar jikkonkludu li, fuq il-bażi tal-awditjar imwettaq u tar-rapport annwali ta’ kontroll, il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 78 ma għadhom jiġu ssodisfati, il-Kummissjoni għandha titlob lill-awtorità tal-awditjar twettaq xogħol addizzjonali tal-awditjar f’konformità mal-Artikolu 63(3) u tieħu azzjonijiet ta’ rimedju.

2.  Jekk ir-rapport ta’ kontroll annwali sussegwenti li tikkonferma li l-kundizzjonijiet jibqgħu ma jiġux issodisfati, u b’hekk jillimitaw l-assigurazzjoni pprovduta lill-Kummissjoni dwar il-funzjonament effettiv tas-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll u l-legalità u r-regolarità tan-nefqa, il-Kummissjoni għandha titlob lill-awtorità tal-awditjar tagħmel awditjar tas-sistema.

3.  Il-Kummissjoni tista’, wara li tkun tat lill-Istat Membru l-opportunità li jippreżenta l-kummenti tiegħu, tinforma lill-Istat Membru li l-arranġamenti proporzjonati msaħħa stabbiliti fl-Artikolu 77 ma għandhomx jibqgħu jiġu applikati.

Titolu VII

Ġestjoni finanzjarja, preżentazzjoni u eżami tal-kontijiet u tal-korrezzjonijiet finanzjarji

KAPITOLU I

Ġestjoni finanzjarja

Taqsima I

Regoli ġenerali tal-kontabbiltà

Artikolu 80

Impenji baġitarji

1.  Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tapprova programm skont l-Artikolu 18 għandha tikkostitwixxi deċiżjoni ta' finanzjament fis-sens tal-[Artikolu 110(3)] tar-Regolament Finanzjarju u ladarba tiġi nnotifikata lill-Istat Membru kkonċernat, tikkostitwixxi impenn legali.

Din id-deċiżjoni għandha tispeċifika l-kontribuzzjoni tal-Unjoni għal kull Fond u għal kull sena.

2.  L-impenji baġitarji tal-Unjoni fir-rigward ta’ kull programm għandhom isiru mill-Kummissjoni f’pagamenti annwali għal kull Fond matul il-perjodu ta’ bejn l-1 ta’ Jannar 2021 u l-31 ta’ Diċembru 2027.

3.  B’deroga mill-Artikolu 111(2) tar-Regolament Finanzjarju, l-impenji baġitarji għall-ewwel pagament parzjali għandhom isegwu l-adozzjoni tal-programm mill-Kummissjoni.

Artikolu 81

Użu tal-euro

L-ammonti kollha stabbiliti fil-programmi, irrapportati jew iddikjarati lill-Kummissjoni mill-Istati Membri għandhom ikunu denominati f’euro.

Artikolu 82

Pagament mill-ġdid

1.  Kull pagament lura dovut li għandu jsir lill-baġit tal-Unjoni għandu jsir qabel id-data indikata fl-ordni għall-irkupru mfassal skont l-Artikolu 98 tar-Regolament Finanzjarju. Id-data stipulata għandha tkun l-aħħar jum tat-tieni xahar wara l-ħruġ tal-ordni.

2.  Kull dewmien fil-pagament lura għandu jagħti lok għal imgħax minħabba pagament tard, li jibda mid-data dovuta u jintemm fid-data tal-pagament attwali. Ir-rata ta’ tali interessi għandha tkun punt perċentwali u nofs aktar mir-rata applikata mill-Bank Ċentrali Ewropew, fl-operazzjonijiet prinċipali tiegħu ta’ rifinanzjament, fl-ewwel jum ta’ xogħol tax-xahar li fih taħbat id-data tal-għeluq.

Taqsima II

Regoli għall-pagamenti fl-Istati Membri

Artikolu 83

Tipi ta’ pagamenti

Il-pagamenti għandhom jieħdu l-forma ta’ prefinanzjament, ta’ pagamenti interim u pagamenti tal-bilanċ tal-kontijiet għas-sena ta’ kontabbiltà.

Artikolu 84

Prefinanzjament

1.  Il-Kummissjoni jentieġ li tħallas il-prefinanzjament fuq il-bażi tal-appoġġ totali mill-Fondi kif stabbilit fid-deċiżjoni li tapprova l-programm skont l-Artikolu 17(3)(f) (i).

2.  Il-prefinanzjament għal kull Fond għandu jitħallas b’pagamenti parzjali annwali qabel l-1 ta’ Lulju ta’ kull sena, soġġett għad-disponibbiltà ta’ fondi, kif ġej: [Em. 310]

(a)  2021: 0.5 %;

(b)  2022: 0.5 0,7 %; [Em. 311]

(c)  2023: 0.5 1 %; [Em. 312]

(d)  2024: 0.5 1,5 %; [Em. 313]

(e)  2025: 0.5 2 %; [Em. 314]

(f)  2026: 0.5 2 % [Em. 315]

Jekk programm jiġi adottat wara l-1 ta’ Lulju 2021, il-pagamenti parzjali preċedenti għandhom jitħallsu fis-sena tal-adozzjoni.

3.  B’deroga mill-paragrafu 2, għall-programmi Interreg, għandhom jiġu stabbiliti regoli speċifiċi fuq il-prefinanzjament fir-Regolament tal-KTE.

4.  L-ammont imħallas bħala prefinanzjament inizjali għandu jiġi saldat għal kollox mill-kontijiet tal-Kummissjoni mhux aktar tard minn meta jingħalaq il-programm.

5.  Kull interess iġġenerat mill-pre-finanzjament għandu jiġi użat għall-programm ikkonċernat bl-istess mod bħall-Fondi u għandu jiġi inkluż fil-kontijiet għas-sena ta’ kontabbiltà finali.

Artikolu 85

Applikazzjonijiet għall-pagamenti

1.  L-Istat Membru għandu jibgħat massimu ta’ erba’ applikazzjonijiet għall-pagament għal kull programm, għal kull Fond u għal kull sena fiskali. Kull sena il-limitu ta’ żmien għal kull applikazzjoni għal pagament għandu jkun it-30 ta’ April, il-31 ta’ Lulju, il-31 ta’ Ottubru u s-26 ta’ Diċembru.

L-aħħar applikazzjoni għal pagament imressqa sal-31 ta’ Lulju għandha titqies bħala applikazzjoni finali għal pagament għas-sena ta’ kontabbiltà li ntemmet fit-30 ta’ Ġunju.

2.  L-applikazzjonijiet għal pagament mhux se jkunu ammissibbli sakemm ma jkunx ġie ppreżentat l-aħħar pakkett ta’ assigurazzjoni dovut.

3.  L-applikazzjonijiet għal pagament għandhom jiġu ppreżentati lill-Kummissjoni skont il-mudell stabbilit fl-Anness XIX u jinkludu, għal kull prijorità u skont il-kategorija ta’ reġjun:

(a)  l-ammont totali tan-nefqa eliġibbli mġarrba mill-benefiċjarji u mħallsa fl-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet, kif irreġistrati fis-sistema tal-kontabbiltà tal-awtorità ta' ċertifikazzjoni;

(b)  l-ammont ta’ assistenza teknika kkalkolata skont l-Artikolu 31(2); [Em. 316]

(c)  l-ammont totali tal-kontribuzzjoni pubblika mħallsa jew li għandha tiġi mħallsa kif imdaħħal fis-sistema tal-kontabbiltà tal-korp li jwettaq il-funzjoni tal-kontabbiltà;

(ca)  fil-każ tal-għajnuna mill-istat, l-applikazzjoni tal-pagament tista' tinkludi pagamenti bil-quddiem imħallsa lill-benefiċjarju mill-korp li jagħti l-għajnuna taħt il-kundizzjonijiet kumulattivi li ġejjin: dawn ikunu soġġetti għal bank jew għal garanzija ekwivalenti, ma jaqbżux l-40 % tal-ammont totali tal-għajnuna li għandha tingħata lil benefiċjarju għal operazzjoni partikolari u jkunu koperti minn nefqa mħallsa mill-benefiċjarji u appoġġata minn fatturi b'riċevuta fi żmien 3 snin. [Em. 317]

4.  Permezz ta' deroga mill-punt (d) tal-paragrafu 3, għandu japplika dan li ġej:

(a)  fejn il-kontribuzzjoni tal-Unjoni hija magħmula skont il-punt (a) tal-Artikolu 46, l-ammonti inklużi fl-applikazzjoni għal pagment għandhom ikunu l-ammonti ġustifikati mill-progress li sar f’l-issodisfar tal-kundizzjonijiet jew il-kisba tar-riżultati, skont id-deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 89(2);

(b)  fejn il-kontribuzzjoni tal-Unjoni hija magħmula skont il-punti (c), (d) u (e) tal-Artikolu 46, l-ammonti inklużi fl-applikazzjoni għal pagment għandhom ikunu l-ammonti determinati skont id-deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 88(3);

(c)  għall-forom ta’ għotjiet imsemmija fil-punti (b), (c) u (d) tal-Artikolu 48(1), l-ammonti inklużi fl-applikazzjoni għal pagament għandhom ikunu l-kostijiet ikkalkolati fuq il-bażi applikabbli.

5.  Permezz ta' deroga mill-punt (c) tal-paragrafu 3, fil-każ ta' skemi ta' għajnuna skont l-Artikolu 107 TFUE, il-kontribuzzjoni pubblika li tikkorrispondi man-nefqa inkluża f'applikazzjoni ta' pagament għandha tkun tħallset lill-benefiċjarji mill-entità li tagħti l-għajnuna.

Artikolu 86

Elementi speċifiċi għall-istrimenti finanzjarji fl-applikazzjonijiet għal pagment

1.  Fejn l-istrumenti finanzjarji jkunu implementati f’konformità mal-Artikolu 53(2)53(1), l-applikazzjonijiet għal pagament sottomessi skont l-Anness XIX għandhom jinkludu l-ammonti totali mħallsa jew, fil-każ ta’ garanziji, l-ammonti mwarrba kif miftiehem f’kuntratti ta’ garanzija, mill-awtorità ta’ ġestjoni għal riċevituri finali kif imsemmi fil-punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 62(1). [Em. 318]

2.  Fejn l-istrumenti finanzjarji jkunu implementati f’konformità mal-Artikolu 53(3)53(2), l-applikazzjonijiet għal pagament li tinkludi jinkludu nefqa għall-istrumenti finanzjarji għandhom jiġu sottomessi skont il-kundizzjonijiet li ġejjin: [Em. 319]

(a)  l-ammont inkluż fl-ewwel applikazzjoni għal pagament irid ikun tħallas lill-istrumenti finanzjarji u jista’ jkun sa 25 % tal-ammont totali tal-kontribuzzjonijiet tal-programm impenjati għall-istrument finanzjarju skont il-ftehim ta’ finanzjament rilevanti, skont il-prijorità u l-kategorija ta’ reġjun, jekk applikabbli;

(b)  l-ammont inkluż f’applikazzjonijiet għal pagament sussegwenti ppreżentati waqt il-perjodu ta’ eliġibbiltà għandhom jinkludu n-nefqa eliġibbli kif imsemmi fl-Artikolu 62(1).

3.  L-ammont inkluż fl-ewwel applikazzjoni għal pagament, imsemmi fil-punt (a) tal-paragrafu 2, għandu jitħallas mill-kontijiet tal-Kummissjoni mhux aktar tard mis-sena finali tal-kontabbiltà.

Dan għandu jiġi żvelat separatament fl-applikazzjonijiet għal pagament.

Artikolu 87

Regoli komuni għall-pagamenti

1.  Soġġett għall-finanzjament disponibbli, il-Kummissjoni Il-Kummissjoni għandha tagħmel il-pagamenti interim sa mhux aktar tard minn 60 jum wara d-data li fiha applikazzjoni għal pagament tkun ġiet irreġistrata mal-Kummissjoni. [Em. 320]

2.  Kull pagament għandu jkun assenjat lill-impenn tal-baġit miftuħ tal-Fond ikkonċernat li jmur l-aktar lura fiż-żmien. Il-Kummissjoni għandha tirrimborża bħala pagamenti interim 90 % tal-ammonti inklużi fl-applikazzjoni għal pagament, li jirriżulta mill-applikazzjoni tar-rata ta’ kofinanzjament għal kull prijorità għan-nefqa totali eliġibbli jew għall-kontribuzzjoni pubblika kif xieraq. Il-Kummissjoni għandha tiddetermina l-ammonti li jkun fadal għar-rimborż jew biex jiġu rkuprati fil-kalkolu tal-bilanċ tal-kontijiet skont l-Artikolu 94.

3.  L-appoġġ mill-Fondi lil prijorità f’pagamenti interim ma għandux ikun ogħla mill-ammont tal-appoġġ mill-Fondi għall-prijorità stabbilit fid-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tapprova l-programm.

4.  Meta l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni tieħu l-forma ta’ punt (a) tal-Artikolu 46 jew fejn l-għotjiet jieħdu l-forma elenkata fil-punti (b), (c) u (d) tal-Artikolu 48(1), il-Kummissjoni ma għandhiex tħallas iktar mill-ammont mitlub mill-Istat Membru.

5.  Barra minn hekk, l-appoġġ mill-Fondi lill-prijorità fil-ħlas tal-bilanċ tas-sena ta’ kontabbiltà finali ma għandux jaqbeż l-ammonti li ġejjin:

(a)  il-kontribuzzjoni pubblika ddikjarata fl-applikazzjonijiet għal pagamenti;

(b)  l-appoġġ mill-Fondi mħallsa lill-benefiċjarji;

(c)  l-ammont mitlub mill-Istat Membru.

6.  Fuq it-talba ta’ Stat Membru, il-pagamenti interim jistgħu jiżdiedu b'10 % aktar mir-rata ta’ kofinanzjament applikabbli għal kull prijorità għall-Fondi, jekk Stat Membru jissodisfa waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin wara [id-data tal-adozzjoni ta’ dan ir-Regolament]:

(a)  fejn l-Istat Membru kkonċernat jirċievi self mill-Unjoni skont ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 407/2010;

(b)  l-Istat Membru li jirċievi għajnuna finanzjarja fuq perjodu ta’ żmien medju skont il-MES kif stabbilit bit-Trattat li jistabbilixxi l-MES tat-2 ta’ Frar 2012 jew kif imsemmi fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 332/2002(47) taħt il-kundizzjoni tal-implimentazzjoni ta’ programm ta’ aġġustament makroekonomiku;

(c)  l-għajnuna finanzjarja ssir disponibbli għall-Istat Membru taħt il-kundizzjoni tal-implimentazzjoni ta' programm ta' aġġustament makroekonomiku kif speċifikat fir-Regolament (UE) Nru 472/2013(48) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Ir-rata miżjuda, li ma tistax taqbeż il-100 %, għandha tapplika għal talbiet ta’ pagamenti sa tmiem is-sena kalendarja li matulha l-assistenza finanzjarja relatata tasal fi tmiemha.

7.  Il-paragrafu 6 ma għandux japplika għall-FEMS.

Artikolu 88

Ir-rimborż tan-nefqa eliġibbli fuq il-bażi ta’ kostijiet ta’ unità, somom f’daqqa u rati fissi

1.  Il-Kummissjoni tista’ trodd lura l-kontribuzzjoni tal-Unjoni għal programm fuq il-bażi ta’ kostijiet unitarji, somom f’daqqa u rati fissi għal rimbors tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni għal programm.

2.  Sabiex isir użu ta’ kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-programm fuq il-bażi ta’ kostijiet unitarji, somom f’daqqa u rati fissi kif imsemmi fl-Artikolu 46, l-Istati Membri għandhom jippreżentaw proposta lill-Kummissjoni skont il-mudelli stabbiliti fl-Annessi IV u V, bħala parti mill-programm jew ta’ talba għal emenda tiegħu.

L-ammonti u r-rati proposti mill-Istat Membru għandhom jiġu stabbiliti fuq il-bażi tal-att delegat imsemmi fil-paragrafu 4 jew fuq il-bażi ta’ dan li ġej:

(a)  metodu ta’ kalkolu ġust, ekwu u verifikabbli bbażat fuq wieħed minn dawn li ġejjin:

(i)  data statistika, informazzjoni oġġettiva oħra jew ġudizzju espert;

(ii)  data storika vverifikata;

(iii)  l-applikazzjoni tal-prattiki kontabilistiċi normali tal-kostijiet;

(b)  Abbozz ta' Baġit

(c)  ir-regoli dwar il-kostijiet unitarji u s-somom f’daqqa korrispondent applikabbli f’politiki tal-Unjoni għal tip simili ta’ operazzjoni;

(d)  f’konformità mar-regoli għall-applikazzjoni ta’ kostijiet unitarji korrispondenti, somom f’daqqa applikati skont skemi għall-għotjiet iffinanzjati għal kollox mill-Istat Membru għal tip simili ta’ operazzjoni.

3.  Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tapprova l-programm jew l-emenda tagħha għandha tistabbilixxi t-tipi ta’ operazzjonijiet koperti mir-rimborż fuq il-bażi ta’ kostijiet unitarji, somom f’daqqa u rati fissi, id-definizzjoni u l-ammonti koperti bi kostijiet unitarji, somom f’daqqa u rati fissi u l-metodi għall-aġġustament tal-ammonti.

L-Istati Membri għandhom jużaw waħda mill-forom ta’ għotjiet kif imsemmi fl-Artikolu 48(1) bħala appoġġ għal operazzjonijiet li għalihom l-infiq jiġi rimborżat mill-Kummissjoni fuq il-bażi ta’ dan l-Artikolu.

L-awditjar tal-Kummissjoni jew l-Istati Membri għandu jimmira esklużivament li jivverifika li l-kundizzjonijiet għar-rimborż mill-Kummissjoni jkunu ġew issodisfati.

4.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta att delegat f’konformità mal-Artikolu 107 biex tissupplimenta dan l-Artikolu permezz tad-definizzjoni ta’ kostijiet unitarji, somom f’daqqa, rati fissi, l-ammonti tagħhom u l-aġġustament tal-metodi ta’ modi kif imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 2.

Artikolu 89

Finanzjament mhux marbut mal-kostijiet

1.  Sabiex isir użu ta’ kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-parti jew il-partijiet kollha ta’ programmi bbażati fuq finanzjament mhux mnarbut ma’ kostijiet, l-Istati Membri għandhom jippreżentaw proposta lill-Kummissjoni skont il-mudelli stabbiliti fl-Annessi IV u V, bħala parti mill-programm jew ta’ talba għal emenda tiegħu. Din il-lista għandu jkun fiha l-informazzjoni li ġejja:

(a)  l-identifikazzjoni tal-prijorità kkonċernata u l-ammont totali kopert minn finanzjament mhux marbut ma’ kostijiet; deskrizzjoni tal-parti tal-programm u t-tip ta’ operazzjonijiet koperti minn finanzjament mhux marbut ma’ kostijiet;

(b)  deskrizzjoni tal-kondizzjonijiet li għandhom jiġu sodisfati jew ta’ riżultati li għandhom jinkisbu u skeda ta’ żmien;

(c)  riżultati intermedji li jwasslu għal rimborż mill-Kummissjoni;

(d)  unità tal-kejl;

(e)  l-iskeda għal rimborż mill-Kummissjoni u l-ammonti relatati marbuta mal-progress fl-issodisfar tal-kundizzjonijiet jew il-kisba tar-riżultati;

(f)  l-arranġamenti għal verifika tar-riżultati intermedji u l-issodisfar tal-kundizzjonijiet jew il-kisba tar-riżultati;

(g)  il-metodi għall-aġġustament tal-ammonti, fejn applikabbli;

(h)  l-arranġamenti sabiex tiġi żgurata sekwenza tal-awditjar skont l-Anness XI juru l-issodisfar tal-kundizzjonijiet jew il-kisba tar-riżultati.

2.  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tapprova l-programm jew talba għall-emendar tagħha għandha tistabbilixxu l-elementi kollha elenkati fil-paragrafu 1.

3.  L-Istati Membri għandhom jużaw waħda mill-forom ta’ għotjiet kif imsemmi fl-Artikolu 48(1) bħala appoġġ għal operazzjonijiet li għalihom l-infiq jiġi rimborżat mill-Kummissjoni fuq il-bażi ta’ dan l-Artikolu.

L-awditjar tal-Kummissjoni jew l-Istati Membri għandu jimmira esklużivament li jivverifika li l-kundizzjonijiet għar-rimborż mill-Kummissjoni jkunu ġew issodisfati jew li r-riżultati nkisbu

4.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta att delegat f’konformità mal-Artikolu 107 biex tissupplimenta dan l-Artikolu billi tistabbilixxi l-ammonti għal finanzjament mhux marbut ma’ kostijiet skont it-tip ta’ operazzjoni, il-metodi għall-aġġustament tal-ammonti u l-kundizzjonijiet li għandhom jiġu sodisfati jew ir-riżultati li għandhom jinkisbu.

Taqsima III

Interruzzjonijiet u sospensjonijiet

Artikolu 90

Interruzzjoni tad-data ta’ skadenza tal-pagament

1.  Il-Kummissjoni tista’ tinterrompi l-iskadenza tal-pagamenti, ħlief għal prefinanzjament, għal perjodu massimu ta’ sitt xhur meta xi waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin tiġi ssodisfata:

(a)  Ikun hemm evidenza li tissuġġerixxi ta’ nuqqas serju u li għalih ma jkunux ittieħdu miżuri korrettivi; [Em. 321]

(b)  il-Kummissjoni jkollha twettaq verifiki addizzjonali wara li tirċievi informazzjoni li nefqa f’applikazzjoni ta’ pagament tista’ tkun marbuta ma’ irregolarità.

2.  L-Istat Membru jista’ jaqbel li l-perjodu ta’ interruzzjoni jiġi estiż għal tliet xhur.

3.  L-uffiċjal ta’ awtorizzazzjoni b’delega għandu jillimita l-interruzzjoni għall-parti tan-nefqa koperta mit-talba ta’ pagament affettwata mill-elementi msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1, sakemm ma jkunx possibbli li tiġi identifikata l-parti tan-nefqa affettwata. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istat Membru bil-miktub bir-raġuni għall-interruzzjoni u għandha titolbu jirrimedja s-sitwazzjoni. Il-Kummissjoni għandha ttemm l-interruzzjoni hekk kif jittieħdu l-miżuri li jirrimedjaw l-elementi msemmija fil-paragrafu 1.

4.  Ir-regoli speċifiċi għall-Fondi għall-FEMS jistgħu jistabbilixxu rekwiżiti addizzjonali għal korrezzjonijiet finanzjarji mill-Istati Membri marbuta ma' nuqqas ta' konformità mar-regoli applikabbli skont il-Politika Komuni tas-Sajd.

Artikolu 91

Sospensjoni ta' pagamenti

1.  Il-Kummissjoni tista’ tissospendi l-pagamenti kollha jew parti minnhom wara li tkun tat l-opportunità lill-Istat Membru biex jippreżenta l-osservazzjonijiet tiegħu, jekk tiġi ssodisfata kwalunkwe waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)  l-Istat Membru jkun naqas milli jieħu l-azzjoni meħtieġa sabiex jirrimedja s-sitwazzjoni li tagħti lok għal interruzzjoni skont l-Artikolu 90.

(b)  ikun hemm nuqqas serju;

(c)  in-nefqa fl-applikazzjonijiet għal pagament tkun marbuta ma’ irregolarità li ma tkunx ġiet ikkorreġuta;

(d)  Ikun hemm opinjoni motivata mill-Kummissjoni fir-rigward ta’ ksur skont l-Artikolu 258 TFUE li jpoġġi f’riskju l-legalità u r-regolarità tan-nefqa

(e)  l-Istat Membru jkun naqas milli jieħu l-azzjoni meħtieġa f’konformità mal-Artikolu 15(6). [Em. 322]

2.  Il-Kummissjoni għandha ttemm is-sospensjoni tal-pagamenti kollha jew parti minnhom meta l-Istat Membru jkun ħa miżuri li jirrimedjaw l-elementi msemmija fil-paragrafu 1.

3.  Ir-regoli speċifiċi għall-Fondi għall-FEMS jistgħu jistabbilixxu rekwiżiti addizzjonali għal korrezzjonijiet finanzjarji mill-Istati Membri marbuta ma' nuqqas ta' konformità mar-regoli applikabbli skont il-Politika Komuni tas-Sajd.

KAPITOLU II

Preżentazzjoni u eżami tal-kontijiet

Artikolu 92

Kontenut u preżentazzjoni tal-kontijiet

1.  Għal kull sena fiskali li għaliha jkunu ġew ippreżentati l-applikazzjonijiet għall-pagament, l-Istat Membru għandu jibgħat lill-Kummissjoni sal-15 ta’ Frar, id-dokumenti li ġejjin (“il-pakkett ta’ garanzija”) li għandu jkopri s-sena ta’ kontabbiltà preċedenti kif definit fl-Artikolu 2(28):

(a)  il-kontijiet skont il-mudell stabbilit fl-Anness XX;

(b)  id-dikjarazzjoni ta’ ġestjoni msemmija fl-Artikolu 68(1)(f) skont il-mudell stabbilit fl-Anness XV;

(c)  l-opinjoni tal-awditjar imsemmija fl-Artikolu 71(3)(a) skont il-mudell stabbilit fl-Anness XVI;

(d)  ir-rapport annwali ta’ kontroll imsemmi fl-Artikolu 71(3)(b) skont il-mudell stabbilit fl-Anness XVII;

2.  L-iskadenza msemmija fil-paragrafu 1 tista' tiġi estiża b'eċċezzjoni mill-Kummissjoni sal-1 ta’ Marzu, fuq il-bażi ta’ komunikazzjoni mill-Istat Membru kkonċernat.

3.  Il-kontijiet għandhom jinkludu fil-livell ta’ kull prijorità u, fejn applikabbli, l-fond u l-kategorija tar-reġjun:

(a)  l-ammont totali tan-nefqa eliġibbli mdaħħal fis-sistemi kontabilistiċi tal-korp li jwettaq il-funzjoni ta’ kontabbiltà li ġiet inkluża fl-applikazzjoni finali għal pagament għas-sena ta’ kontabbiltà u l-ammont totali tal-kontribuzzjoni pubblika korrispondenti mħallas jew li għandu jitħallas;

(b)  l-ammonti rtirati matul is-sena ta’ kontabbiltà;

(c)  l-ammonti ta’ kontribuzzjoni pubblika mħallsa għal kull strument finanzjarju;

(d)  għal kull prijorità, spjegazzjoni dwar kwalunkwe differenza bejn l-ammonti ddikjarati skont il-punt (a) u l-ammonti ddikjarati f’applikazzjonijiet għall-pagament għall-istess sena kontabilistika.

4.  Il-kontijiet ma għandhomx ikunu ammissibbli jekk l-Istati Membri ma jkunux wettqu l-korrezzjonijiet meħtieġa biex jitnaqqas ir-riskju residwu fuq il-legalità u r-regolarità tan-nefqa inkluża fil-kontijiet għal inqas minn 2 %.

5.  L-Istati Membri għandhom b’mod partikolari jnaqqsu mill-kontijiet:

(a)  in-nefqa irregolari li tkun ġiet suġġetta għal korrezzjonijiet finanzjarji skont l-Artikolu 97;

(b)  in-nefqa li hi suġġetta għal valutazzjoni kontinwa tal-legalità u r-regolarità tagħha;

(c)  ammonti oħra kif meħtieġ biex titnaqqas għal 2 % ir-rata ta’ erruri residwi fin-nefqa ddikjarata fil-kontijiet.

L-Istat Membru jista’ jinkludi l-infiq taħt il-punt (b) tal-ewwel subparagrafu fl-applikazzjoni ta’ pagament fi snin ta’ kontabbiltà sussegwenti ladarba tiġi kkonfermata l-legalità u r-regolarità tagħha.

6.  L-Istati Membri jistgħu jissostitwixxu ammonti irregolari li jinkixfu wara l-preżentazzjoni tal-kontijiet billi tagħmel l-aġġustamenti korrispondenti fil-kontijiet għas-sena ta’ kontabbiltà fejn tinkixef l-irregolarità, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 98.

7.  Bħala parti minn pakkett ta’ assigurazzjoni, l-Istat Membru għandu jippreżentaw għall-aħħar sena ta’ kontabbiltà ir-rapport finali tal-prestazzjoni msemmija fl-Artikolu 38 jew l-aħħar rapport ta’ implimentazzjoni annwali għall-FEMS, AMIF, ISF u BMVI.

Artikolu 93

Eżami tal-kontijiet

Il-Kummissjoni għandha tissodisfa ruħha li l-kontijiet huma kompluti, preċiżi u veri, sal-31 ta’ Mejju tas-sena ta’ wara t-tmiem tas-sena tal-kontijiet sakemm ma jkunx japplika l-Artikolu 96.

Artikolu 94

Kalkolu tal-bilanċ

1.  Meta tiddetermina l-ammont attribwibbli għall-Fondi għas-sena ta’ kontabbiltà u l-aġġustamenti konsegwenti fir-rigward tal-pagamenti lill-Istat Membru, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra:

(a)  l-ammonti fil-kontijiet imsemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 95(2) u li għalih għandha tiġi applikata r-rata ta’ kofinanzjament għal kull prijorità;

(b)  l-ammont totali ta’ pagamenti magħmula mill-Kummissjoni matul dik is-sena ta’ kontabbiltà li jikkonsisti minn:

2.  Meta jkun hemm ammont li jista’ jiġi rkuprat mill-Istat Membru, huwa għandu jkun soġġett għal ordni ta’ rkupru maħruġa mill-Kummissjoni li għandha tiġi eżegwita, fejn ikun possibbli, billi jitnaqqsu l-ammonti dovuti lill-Istat Membru għal pagamenti sussegwenti għall-istess programm operattiv. Dak l-irkupru ma għandux jikkostitwixxi korrezzjoni finanzjarja u ma għandux inaqqas l-appoġġ mill-Fondi għall-programm operazzjonali. L-ammont irkuprat għandu jikkostitwixxi dħul assenjat f’konformità mal-Artikolu 177(3) tar-Regolament Finanzjarju.

Artikolu 95

Proċedura għall-eżami tal-kontijiet

1.  Il-proċedura stipulata fl-Artikolu 96 għandha tapplika f’xi waħda minn dawn li ġejjin:

(a)  l-awtorità ta’ verifika tkun ipprovdiet opinjoni tal-awditjar kwalifikata jew negattiva minħabba raġunijiet marbuta mal-kompletezza, l-eżattezza u l-veraċità tal-kontijiet;

(b)  il-Kummissjoni għandha evidenza li tpoġġi fid-dubju l-affidabbiltà ta’ opinjoni ta’ awditu mhux kwalifikata.

2.  Fil-każijiet l-oħra kollha, il-Kummissjoni għandha tikkalkula l-ammonti attribwibbli għall-Fondi skont l-Artikolu 94 u tagħmel il-pagamenti rispettivi jew irkupri qabel l-1 ta’ Lulju. Dan il-pagament jew l-irkupru għandu jikkostitwixxi l-aċċettazzjoni tal-kontijiet.

Artikolu 96

Il-proċedura kontradittorja għall-eżami tal-kontijiet

1.  Jekk l-awtorità tal-verifika tipprovdi opinjoni tal-awditjar li tkun kwalifikata minħabba raġunijiet marbuta il-kompletezza, l-eżattezza u l-veraċità tal-kontijiet, il-Kummissjoni għandha titlob lill-Istat Membru jirrevedi l-kontijiet u jerġa’ jippreżenta d-dokumenti msemmija fl-Artikolu 92(1) fi żmien xahar.

Jekk sal-limitu ta’ żmien stabbilit fl-ewwel subparagrafu:

(a)  l-opinjoni tal-awditjar ma tkunx kwalifikata, għandu japplika l-Artikolu 94 u l-Kummissjoni għandha tħallas kwalunkwe ammont addizzjonali dovut jew tipproċedi għall-irkupru fi żmien xahrejn;

(b)  l-opinjoni tal-awditjar tkun għadha kwalifikata jew id-dokumenti ma jkunux ġew ippreżentati mill-ġdid mill-Istat Membru, għandhom japplikaw il-paragrafi 2, 3 u 4.

2.  Jekk l-opinjoni tal-awditjar tibqa’ kwalifikata minħabba raġunijiet marbuta mal-kompletezza, l-eżattezza u l-veraċità tal-kontijiet jew jekk l-opinjoni tal-awditjar tibqa’ affidabbli, il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-Istat Membru dwar l-ammont attribwibbli għall-Fondi għas-sena ta’ kontabbiltà.

3.  Jekk l-Istat Membru jaqbel ma’ dan l-ammont fi żmien xahar, il-Kummissjoni għandha tħallas kwalunkwe ammont addizzjonali dovut jew jipproċedu għal irkupru skont l-Artikolu 94 fi żmien xahrejn.

4.  Jekk Stat Membru ma jaqbilx mal-ammont imsemmi fil-paragrafu 2, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-ammont attribwibbli għall-Fondi għas-sena ta’ kontabbiltà. Dik id-deċiżjoni m ' għandhiex tikkostitwixxi korrezzjoni finanzjarja u m ' għandhiex tnaqqas l-appoġġ mill-Fond għall-programm operattiv. Il-Kummissjoni għandha tħallas kwalunkwe ammont addizzjonali dovut jew jipproċedu għal irkupru skont l-Artikolu 94 fi żmien xahrejn.

5.  Fir-rigward ta’ sena ta’ kontabbiltà, il-Kummissjoni għandha tħallas jew tirkupra l-bilanċ annwali tal-kontijiet ta’ programmi appoġġati mill-FEŻR, il-FSE u l-Fond ta’ Koeżjoni mhux aktar tard minn xahrejn wara d-data tal-aċċettazzjoni tar-rapport finali tal-prestazzjoni kif imsemmija fl-Artikolu 38.

KAPITOLU III

Korrezzjonijiet finanzjarji

Artikolu 97

Korrezzjonijiet finanzjarji mill-Istati Membri

1.  L-Istati Membri għandhom iħarsu l-baġit tal-Unjoni u japplikaw il-korrezzjonijiet finanzjarji permezz tal-kanċellazzjoni totali jew parzjali ta’ sostenn mill-Fondi għal operazzjoni jew programm meta n-nefqa ddikjarata lill-Kummissjoni tinstab li kienet irregolari.

2.  Il-korrezzjonijiet finanzjarji għandhom jiġu rreġistrati fil-kontijiet għas-sena ta' kontabbiltà li fiha tkun ittieħdet id- deċiżjoni dwar il-kanċellazzjoni.

3.  L-appoġġ mill-Fondi mħassra jista’ jerġa’ jintuża mill-Istat Membru fi ħdan il-programm ikkonċernat ħlief għal operazzjoni li kienet is-suġġett ta’ dik il-korrezzjoni jew, fejn tkun saret korrezzjoni finanzjarja għal irregolarità sistemika, għal kwalunkwe operazzjoni affettwata mill-irregolarità sistemika.

4.  Ir-regoli speċifiċi għall-Fondi għall-FEMS jistgħu jistabbilixxu rekwiżiti addizzjonali għal korrezzjonijiet finanzjarji mill-Istati Membri marbuta ma' nuqqas ta' konformità mar-regoli applikabbli skont il-Politika Komuni tas-Sajd.

5.  Permezz ta’ deroga mill-paragrafi minn 1 sa 3, f’operazzjonijiet li jinvolvu strumenti finanzjarji, il-kontribuzzjoni mħassra skont dan l-Artikolu, bħala riżultat ta’ irregolarità individwali, tista’ terġa’ tintuża fi ħdan l-istess operazzjoni bil-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)  meta l-irregolarità li twassal għat-tħassir tal-kontribuzzjoni tiġi identifikata fil-livell tar-riċevitur finali: biss għal riċevituri finali oħrajn fl-istess strument finanzjarju;

(b)  meta l-irregolarità li twassal għat-tħassir tal-kontribuzzjoni tiġi identifikata fil-livell tal-korp li jimplimenta l-fond speċifiku, fejn strument finanzjarju jiġi implimentat permezz ta’ struttura b’fond ta’ parteċipazzjoni, biss għal korpi oħra li jimplimentaw fondi speċifiċi.

Jekk l-irregolarità li twassal għat-tħassir tal-kontribuzzjoni tinstab fil-livell tal-korp li jimplimenta l-fond ta’ parteċipazzjoni jew fil-livell tal-korp li jimplimenta strumenti finanzjarji fejn l-istrument finanzjarju huwa implimentat permezz ta' struttura mingħajr fond ta’ parteċipazzjoni, il-kontribuzzjoni mħassra ma tistax terġa' tintuża fi ħdan l-istess operazzjoni.

F'każ li ssir korrezzjoni finanzjarja għal irregolarità sistemika, il-kontribuzzjoni mħassra ma tistax terġa' tintuża għal xi operazzjoni affettwata mill-irregolarità sistemika."

6.  Il-korpi li jimplimentaw l-istrumenti finanzjarji jkunu responsabbli għar-rimborż tal-kontribuzzjonijiet tal-programm affettwat minn irregolaritajiet, flimkien mal-imgħax u kull gwadann ieħor iġġenerat minn dawn il-kontribuzzjonijiet.

Madankollu l-korpi li jimplimentaw l-istrumenti finanzjarji mhux se jkunu responsabbli għar-rimborżi tal-ammonti msemmija fl-ewwel subparagrafu sakemm juru li l-kundizzjonijiet kumulattivi segwenti jkunu ssodisfati:

(a)  l-irregolaritajiet seħħew fil-livell tar-riċevitur finali jew, fil-każ ta’ fond ta’ parteċipazzjoni, fil-livell ta’ korpi li jimplimentaw fondi speċifiċi jew riċevituri finali;

(b)  il-korpi li jimplimentaw l-istrumenti finanzjarji jkunu wettqu l-obbligi tagħhom fir-rigward tal-kontribuzzjonijiet tal-programm affettwati mill-irregolarità, skont il-liġi applikabbli u jaġixxu bil-grad ta’ kura professjonali, trasparenza u diliġenza mistennija minn korp professjonali b’esperjenza fl-implimentazzjoni tal-istrumenti finanzjarji;

(c)  l-ammonti affettwati mill-irregolarità ma setgħux ikunu rkuprati minkejja li l-korpi li jimplimentaw l-istrument finanzjarju segwew il-miżuri kuntrattwali u legali kollha bid-diliġenza dovuta.

Artikolu 98

Korrezzjonijiet finanzjarji mill-kummissjoni

1.  Il-Kummissjoni għandha tagħmel korrezzjonijiet finanzjarji billi tnaqqas l-appoġġ mill-Fondi għal programm fejn hija tikkonkludi li:

(a)  ikun hemm nuqqas serju li jkun poġġa f’riskju l-appoġġ mill-Fondi li jkun diġà tħallas għall-programm;

(b)  in-nefqa inkluża fil-kontijiet aċċettati tkun irregolari u ma tkunx ġiet osservata u rrappurtata mill-Istat Membru;

(c)  l-Istat Membru ma jkunx ikkonforma mal-obbligi tiegħu skont l-Artikolu 91 qabel il-ftuħ tal-proċedura ta’ korrezzjoni skont dan il-paragrafu;

Fejn il-Kummissjoni tapplika rata fissa jew korrezzjonijiet finanzjarji estrapolati, dan għandu jsir skont l-Anness XXI.

2.  Qabel ma tieħu deċiżjoni dwar korrezzjoni finanzjarja, il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-Istat Membru dwar il-konklużjonijiet tagħha u tagħti lill-Istat Membru l-opportunità li jippreżenta l-osservazzjonijiet tiegħu fi żmien xahrejn.

3.  Jekk l-Istat Membru ma jaċċettax il-konklużjonijiet provviżorji tal-Kummissjoni, l-Istat Membru għandu jiġi mistieden għal smigħ mill-Kummissjoni, sabiex jiġi żgurat li l-informazzjoni u l-osservazzjonijiet rilevanti kollha jkunu disponibbli bħala bażi għall-konklużjonijiet tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tal-korrezzjoni finanzjarja.

4.  Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar korrezzjoni finanzjarja permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni fi żmien 12-il xahar mis-smigħ jew mill-preżentazzjoni tal-informazzjoni addizzjonali mitluba mill-Kummissjoni.

Meta tiddeċiedi dwar korrezzjoni finanzjarja, il-Kummissjoni għandha tqis l-informazzjoni u l-osservazzjonijiet kollha ppreżentati.

Jekk Stat Membru jaqbel dwar il-korrezzjoni finanzjarja għall-każijiet imsemmija fil-punti (a) u (c) tal-paragrafu 1 qabel l-adozzjoni tad-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 1, l-Istat Membru jista’ juża mill-ġdid l-ammonti kkonċernati. Din il-possibbiltà ma għandhiex tapplika għal korrezzjoni finanzjarja għal każijiet imsemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 1.

5.  Ir-regoli speċifiċi għall-Fondi għall-FEMS jistgħu jistabbilixxu rekwiżiti addizzjonali għal korrezzjonijiet finanzjarji mill-Istati Membri marbuta ma' nuqqas ta' konformità mar-regoli applikabbli skont il-Politika Komuni tas-Sajd.

KAPITOLU IV

Diżimpenn

Artikolu 99

Prinċipji u regoli diżimpenjati

1.  Il-Kummissjoni għandha tiddiżimpenja kwalunkwe ammont fi programm li ma kienx intuża għal prefinanzjament f’konformità mal-Artikolu 84 jew li għalih ma ġietx ippreżentata applikazzjoni għall-pagament skont l-Artikoli 85 u 86 sas-26 sal-31 ta’ Diċembru tat-tieni tat-tielet sena kalendarja wara dik tal-impenji tal-baġit għas-snin 2021 sa 2026. [Em. 323]

2.  L-ammont li għandu jiġi kopert mill-prefinanzjament jew l-applikazzjonijiet ta’ pagament sal-limitu ta’ żmien stabbilit fil-paragrafu 1 fir-rigward tal-baġit 2021 għandu jkun ta’ 60 % ta’ dak l-impenn. Għaxra fil-mija (10 %) tal-impenn tal-baġit tal-2021 għandu jiżdied ma’ kull impenn tal-baġit għas-snin 2022 sa 2025 għall-finijiet tal-kalkolu tal-ammonti li għandhom jiġu koperti. [Em. 324]

3.  Din il-parti tal-impenji li tkunu tkun għadha miftuħa fil-31 ta’ Diċembru 2029 2030 għandha tiġi diżimpenjata jekk il-pakkett tal-assigurazzjoni u r-rapport finali tal-prestazzjoni għall-programmi appoġġati mill-FSEmill-FSE+, il-FEŻR u l-Fond ta’ Koeżjoni ma jkunux intbagħtu lill-Kummissjoni sat-terminu perentorju stabbilit fl-Artikolu 38(1). [Em. 325]

Artikolu 100

Eċċezzjonijiet għar-regoli tad-diżimpenn

1.  L-ammont ikkonċernat minn diżimpenn għandu jitnaqqas bl-ammonti ekwivalenti għal dik il-parti tal-impenn baġitarju li għaliha:

(a)  l-operazzjonijiet ikunu sospiżi minn proċedura ġuridika jew appell amministrattiv li għandhom effett ta’ sospensjoni; jew

(b)  ma kienx possibbli li ssir applikazzjoni għal pagament minħabba raġunijiet ta’ forza maġġuri li jaffettwaw b’mod serju l-implimentazzjoni tal-programm kollu jew parti minnu.

(ba)  ma kienx possibbli li ssir applikazzjoni f'waqtha tal-pagament minħabba dewmien fil-livell tal-Unjoni għat-twaqqif tal-qafas legali u amministrattiv għall-fondi għall-perjodu 2017-2027. [Em. 326]

L-awtoritajiet nazzjonali li jiddikjaraw forza maġġuri għandhom juru l-konsegwenzi diretti tagħha fuq l-implementazzjoni tal-programm kollu jew ta' parti minnu.

2.  Sal-31 ta’ Jannar, l-Istat Membru għandu jibgħat lill-Kummissjoni informazzjoni dwar l-eċċezzjonijiet imsemmija fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1 għall-ammont li jrid jiġi dikjarat sas-26 ta' Diċembru.

Artikolu 101

Proċedura għad-diżimpenn

1.  Fuq il-bażi tal-informazzjoni li tkun irċeviet sal-31 ta' Jannar, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istat Membru u lill-awtorità ta’ ġestjoni dwar l-ammont tad-diżimpenn li jirriżulta minn dik l-informazzjoni.

2.  L-Istat Membru għandu jkollu xahrejn biex jaqbel mal-ammont li għandu jiġi diżimpenjat jew biex jissottometti l-osservazzjonijiet tiegħu. [Em. 327 ma taffettwax il-verżjoni Maltija]

3.  L-Istat Membru għandu jippreżenta lill-Kummissjoni sat-30 ta’ Ġunju pjan ta' finanzjament rivedut li jirrifletti għas-sena finanzjarja kkonċernata l-ammont imnaqqas ta' sostenn rigward prijorità waħda tal-programm, jew rigward diversi prijoritajiet. Għall-programmi appoġġati minn aktar minn Fond wieħed, l-ammont tal-appoġġ għandu jitnaqqas skont il-Fond b’mod proporzjonali mal-ammonti kkonċernat mid-diżimpenn li ma kienx użat fis-sena kalendarja kkonċernata.

Fin-nuqqas li ssir tali preżentazzjoni, il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-pjan ta’ finanzjament billi tnaqqas il-kontribuzzjoni mill-Fond għas-sena finanzjarja kkonċernata. Dan it-tnaqqis għandu jiġi allokat għal kull prijorità b’mod proporzjonat għall-ammonti kkonċernati mid-diżimpenn li ma kienx użat fis-sena kalendarja kkonċernata.

4.  Il-Kummissjoni għandha temenda d-deċiżjoni li tapprova l-programm sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Ottubru.

TITOLU VIII

Qafas finanzjarju

Artikolu 102

Kopertura ġeografika tal-appoġġ għal Investiment bil-għan tat-tkabbir u l-impjiegi

1.  Il-FEŻR, il-FSE il-FSE+ u l-Fond ta’ Koeżjoni għandhom isostnu l-għan tal-Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi fir-reġjuni kollha li jikkorrispondu għal-livell 2 tal-klassifikazzjoni komuni ta’ unitajiet territorjali għall-istatistika (reġjuni "NUTS livell 2") stabbilita mir-Regolament (KE) Nru 1059/2003, kif emendat mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 868/20142016/2066. [Em. 328]

2.  Riżorsi mill-FEŻR u l-FSE + għall-għan tal-Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi għandhom jiġu allokati fost it-tliet kategoriji tal-livell 2 NUTS li ġejjin:

(a)  reġjuni anqas żviluppati, li l-PDG minn ras għal ras tagħhom huwa anqas minn 75 % tal-medja tal-PDG tal-UE-27.

(b)  reġjuni ta’ tranżizzjoni, li l-PDG minn ras għal ras tagħhom huwa bejn 75 % u 100 % tal-medja tal-PDG tal-UE-27;

(c)  reġjuni aktar żviluppati, li l-PDG minn ras għal ras tagħhom huwa aktar minn 100 % tal-medja tal-PDG tal-UE-27.

Il-klassifikazzjoni tar-reġjuni taħt waħda mit-tliet kategoriji ta’ reġjuni għandha tkun iddeterminata fuq il-bażi ta’ kif il-PDG ras għal ras ta’ kull reġjun, imkejjel permezz tal-istandards tal-poter tal-akkwist (PPS) u kkalkolat fuq il-bażi taċ-ċifri tal-Unjoni għall-perjodu 2014-2016, jirrelata mal-medja tal-PDG tal-UE-27 għall-istess perjodu ta’ referenza.

3.  Il-Fond ta’ Koeżjoni għandu jappoġġa lil dawk l-Istati Membri li l-ING per capita tagħhom, imkejjel f’PPS u kkalkolat fuq il-bażi tal-figuri tal-Unjoni għall-perjodu 2014-2016, ikun inqas minn 90 % tal-medja tal-ING per capita tal-UE-27 għall-istess perjodu ta’ referenza.

4.  Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni permezz ta’ att implimentattiv li jistabbilixxi l-lista ta’ reġjuni li jissodisfaw il-kriterji ta’ waħda mit-tliet kategoriji ta’ reġjuni u tal-Istati Membri li jissodisfaw il-kriterji tal-paragrafu 3. Din il-lista għandha tkun valida mill-1 ta’ Jannar 2021 sal-31 ta’ Diċembru 2027.

Artikolu 103

Riżorsi għal koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali

1.  Ir-riżorsi għal koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali disponibbli għall-impenji tal-baġit għall-perjodu 2021–2027 għandhom ikunu EUR 330 624 388 630 378 097 000 000 fi prezzijiet tal-2018. [Em. 329]

Għall-finijiet ta’ programmar u tal-inklużjoni sussegwenti fil-baġit tal-Unjoni, dan l-ammont għandu jiġi indiċizzat għal 2 % kull sena.

2.  Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni, permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, li tistabbilixxi t-tqassim annwali tar-riżorsi globali skont l-Istat Membru fil-qafas tal-Investiment għall-mira tat-tkabbir u l-impjiegi, għal kull kategorija ta’ reġjuni, flimkien mal-lista ta’ reġjuni eliġibbli skont il-metodoloġija stabbilita fl-Anness XXII. L-allokazzjoni globali minima mill-Fondi, fil-livell nazzjonali, għandha tkun ugwali għal 76 % tal-baġit allokat lil kull Stat Membru jew reġjun matul il-perjodu 2014-2020. [Em. 330]

Din id-deċiżjoni tistipula wkoll it-tqassim annwali tar-riżorsi globali għal kull Stat Membru taħt il-għan tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg).

Mingħajr preġudizzju għall-allokazzjonijiet nazzjonali għall-Istati Membri, il-finanzjament għar-reġjuni, li huma deklassifikati fil-kategorija għall-perjodu 2021-2027, għandhom jinżammu fil-livell tal-allokazzjonijiet għall-2014–2020. [Em. 429]

Minħabba l-importanza partikolari tal-finanzjament ta' koeżjoni għall-kooperazzjoni transfruntiera u transnazzjonali, u għar-reġjuni ultraperiferiċi, il-kriterji ta' eliġibbiltà għal tali finanzjament ma għandhomx ikunu inqas favorevoli minn dawk fil-perjodu 2014-2020, u għandhom jiżguraw kontinwità massima mal-programmi eżistenti. [Em. 331]

3.  0,35 % tar-riżorsi globali wara t-tnaqqis tal-appoġġ għall-FNE msemmija fl-Artikolu 104(4) għandhom jiġu allokati għal assistenza teknika bl-inizjattiva tal-Kummissjoni.

Artikolu 104

Riżorsi għall-għan tal-Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi u għall-mira ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg)

1.  Ir-riżorsi għall-għan tal-Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi għandhom jammontaw għal 97.5 97 % tar-riżorsi globali (jiġifieri, total ta’ EUR 322 194 388 630) u 366 754 000 000 (fi prezzijiet tal-2018). Minn dan l-ammont, EUR 5 900 000 000 għandhom jiġu allokati lill-Garanzija għat-Tfal mir-riżorsi taħt l-FSE+. Il-pakkett li jibqa' ta' EUR 360 854 000 000 (fi prezzijiet tal-2018) għandu jiġi allokat kif ġej: [Em. 332]

(a)  61.6 % (jiġifieri, total ta’ EUR 198 621 593 157222 453 894 000) għar-reġjuni anqas inqas żviluppati; [Em. 333]

(b)  14.3 % (jiġifieri, total ta’ EUR 45 934 516 595 51 446 129 000) għar-reġjuni fi tranżizzjoni; [Em. 334]

(c)  10.8 % (jiġifieri, total ta’ EUR 34 842 689 000 39 023 410 000) għar-reġjuni aktar żviluppati; [Em. 335]

(d)  12.8 % (jiġifieri, total ta’ EUR 41 348 556 877 46 309 907 000) għall-Istati Membri appoġġati mill-Fond ta’ Koeżjoni; [Em. 336]

(e)  0.4 % (jiġifieri, total ta’ EUR 1 447 034 0011 620 660 000) bħala finanzjament addizzjonali għar-reġjuni l-aktar imbiegħda identifikati fl-Artikolu 349 tat-Trattat u reġjuni tal-livell 2 NUTS li jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 2 tal-Protokoll Nru 6 għall-Att ta’ Adeżjoni tal-1994. [Em. 337]

2.  Fl-2024, il-Kummissjoni għandha, fl-aġġustament tekniku tagħha għas-sena 2025 f’konformità mal-Artikolu [6] tar-Regolament (UE, Euratom) [[...] (ir-Regolament QFP)], tirrieżamina l-allokazzjonijiet totali taħt l-għan ta’ Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi ta’ kull Stat Membru għall-perjodu 2025 sal-2027.

Il-Kummissjoni għandha, fir-rieżami tagħha tapplika l-metodu ta’ allokazzjoni stabbilit fl-Anness XXII fuq il-bażi tal-istatistika l-aktar reċenti disponibbli dak iż-żmien.

Wara l-aġġustament tekniku, il-Kummissjoni għandha temenda l-att ta’ implimentazzjoni billi tfassal rendikont annwali rivedut imsemmi fl-Artikolu 103(2).

3.  L-ammont ta’ riżorsi Ir-riżorsi disponibbli għall-FSE+ għandhom jammontaw għal 28,8 % tar-riżorsi taħt il-mira "Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi" għandu jkun ta’ (jiġifieri EUR 88 646 194 590 105 686 000 000 fi prezzijiet tal-2018). Dan ma jinkludix il-pakkett finanzjarju għall-fergħa tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali jew il-fergħa tas-Saħħa. [Em. 338]

L-ammont ta’ finanzjament addizzjonali għar-reġjuni l-aktar imbiegħda msemmija fil-punt (e) fil-paragrafu 1 allokati lill-FSE + għandu jkun ta’ jikkorrispondi għal 0,4 % tar-riżorsi msemmija fl-ewwel subparagrafu (jiġifieri EUR 376 928 934 424 296 054 fi prezzijiet tal-2018). [Em. 339]

4.  L-ammont ta' sostenn mill-Fond ta’ Koeżjoni li għandu jiġi ttrasferit għall-FNE għandu jkun ta’ EUR 10 000 000 000 4 \000 000 000 fi prezzijiet tal-2018. Huwa għandu jintefaq fuq proġetti ta’ infrastruttura tat-trasport filwaqt li jitqiesu l-bżonnijiet tal-infrastruttura ta' investiment tal-Istati Membri u r-reġjuni, billi jitnedew sejħiet speċifiċi f’konformità mar-Regolament (UE) [numru tar-Regolament CEF il-ġdid] esklussivament fl-Istati Membri eliġibbli għal finanzjament mill-Fond ta’ Koeżjoni. [Em. 340]

Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni, permezz ta' att ta' implimentazzjoni, li jistabbilixxi l-ammont li għandu jiġi trasferit mill-allokazzjoni tal-Fond ta’ Koeżjoni ta' kull Stat Membru għall-FNE liema ammont għandu jiġi ddeterminat fuq bażi pro rata, għall-perjodu sħiħ.

L-allokazzjoni tal-Fond ta’ Koeżjoni ta' kull Stat Membru għandha titnaqqas skont dan.

L-approprjazzjonijiet annwali li jikkorrispondu għas-sostenn mill-Fond ta' Koeżjoni msemmi fl-ewwel subparagrafu għandhom jiddaħħlu fil-linji tal-baġit rilevanti tal-FNE mill-eżerċizzju tal-baġit tal-2021.

Tletin fil-mija (30 %) tar-riżorsi trasferiti għall-FNE għandhom ikunu disponibbli immedjatament wara t-trasferiment lill-Istati Membri kollha eliġibbli għall-iffinanzjar mill-Fond ta’ Koeżjoni biex jiġu ffinanzjati proġetti tal-infrastruttura tat-trasport f’konformità mar-Regolament (UE) [ir-Regolament CEF il-ġdid]. [Em. 341]

Ir-regoli applikabbli għas-settur tat-trasport skont ir-Regolament (UE) [ir-Regolament CEF il-ġdid] għandhom japplikaw għas-sejħiet speċifiċi msemmijin fl-ewwel subparagrafu. Sal-31 ta’ Diċembru 2023, l-għażla tal-proġetti eliġibbli għall-finanzjament għandha tirrispetta l-allokazzjonijiet nazzjonali taħt il-Fond ta’ Koeżjoni fir-rigward ta’ 70 % tar-riżorsi trasferiti għall-FNE. [Em. 342]

Sa mill-1 ta’ Jannar 2024, ir-riżorsi trasferiti għall-FNE li kienu għandhom ma ġewx impenjati għal proġett tal-infrastruttura tat-trasport għandhom ikunu disponiblli għall-Istati Membri kollha eliġibbli għall-finanzjament mill-Fond ta’ Koeżjoni għal finanzjament ta’ proġetti ta’ infrastruttura tat-trasport f’konformità mar-Regolament (UE) [ir-Regolament CEF il-ġdid].

5.  Il-EUR 500 000 000 EUR 560 000 000 fi prezzijiet tal-2018 tar-riżorsi għall-għan tal-Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi għandhom jiġu allokati għal tal-Inizjattiva Urbana Ewropea taħt ġestjoni diretta jew indiretta mill-Kummissjoni.

6.  Il-EUR 175 000 000 EUR 196 000 000 fi prezzijiet tal-2018 tar-riżorsi ESF+ FSE+ għall-għan tal-Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi għandhom jiġu allokati għal kooperazzjoni transnazzjonali li tappoġġa s-soluzzjonijiet innovattivi taħt ġestjoni diretta jew indiretta. [Em. 344]

7.  Ir-riżorsi għall-għan tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) għandhom jammontaw għal 2.5 % tar-riżorsi globali disponibbli għall-impenji tal-baġit mill-Fondi għall-perjodu 2021-2027 (jiġifieri total ta’ EUR 8 430 000 000 11 343 000 000 fi prezzijiet tal-2018). [Em. 345]

Artikolu 105

Trasferibbiltà tar-riżorsi

1.  Il-Kummissjoni tista’ taċċetta proposta minn Stat Membru fil-preżentazzjoni tagħha tal-Ftehim ta’ Sħubija jew fil-kuntest tar-reviżjoni ta’ nofs it-terminu, għal trasferiment:

(a)  ta’ mhux aktar minn 15 5 % tal-allokazzjonijiet totali għar-reġjuni inqas żviluppati u r-reġjuni ta’ tranżizzjoni jew reġjuni aktar żviluppati u reġjuni ta’ tranżizzjoni għal reġjuni aktar żviluppati; [Em. 346]

(b)  mill-allokazzjonijiet għar-reġjuni aktar żviluppati jew reġjuni ta’ tranżizzjoni għal reġjuni inqas żviluppati.

2.  L-ammont totali ta’ fondi allokati lil kull Stat Membru fir-rigward tal-għan tal-Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi u l-għan tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) ma għandhomx ikunu trasferibbli bejn dawn l-għanijiet.

Artikolu 106

Determinazzjoni tar-rati ta’ kofinanzjament

1.  Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tapprova programm għandha tiffissa r-rata ta’ kofinanzjament u l-ammont massimu ta’ sostenn mill-Fondi għal kull prijorità.

2.  Għal kull assi ta' prijorità, id-deċiżjoni tal-Kummissjoni għandha tistabbilixxi jekk ir-rata ta’ kofinanzjament għall-assi ta' prijorità għandhiex tiġi applikata:

(a)  il-kontribuzzjoni totali, inkluża kontribuzzjoni pubblika u privata;

(b)  Kontribuzzjoni pubblika

3.  Ir-rata ta’ kofinanzjament għall-għan ta’ Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir fil-livell ta’ kull prijorità ma għandhiex tkun ogħla minn:

(a)  7085 % għal reġjuni aktar inqas żviluppati; [Em. 347]

(b)  55 65 % għar-reġjuni ta’ tranżizzjoni; [Em. 348]

(c)  40 50 % għal reġjuni aktar żviluppati; [Em. 349 u 447]

Ir-rati ta’ kofinanzjament stabbiliti skont il-punt (a), għandhom japplikaw ukoll għal reġjuni l-aktar imbiegħda ultraperiferiċi u għall-allokazzjoni addizzjonali għar-reġjuni ultraperiferiċi. [Em. 350]

Ir-rata ta’ kofinanzjament għall-Fond ta’ Koeżjoni fil-livell ta’ kull prijorità ma għandhiex tkun ogħla minn 70 85%. [Em. 351]

Ir-Regolament ESF+ FSE+, f'każijiet debitament iġġustifikati, jista’ jistabbilixxi rati ta’ kofinanzjament ogħla għal azzjonijiet innovattivi sa massimu ta' 90 % għal prijoritajiet li jappoġġaw azzjonijiet innovattivi skont l-Artikolu [13] u l-Artikolu [4(1)(x)] u [(xi)] ta' dak ir-Regolament, kif ukoll għal programmi li jindirizzaw il-privazzjoni materjali skont l-Artikolu [9], il-qgħad fost iż-żgħażagħ skont l-Artikolu [10], l-appoġġ tal-Garanzija Ewropea għat-Tfal skont l-Artikolu [10a] u l-kooperazzjoni transnazzjonali skont l-Artikolu [11b]. [Em. 352]

4.  Ir-rata ta’ kofinanzjament għal programmi Interreg ma għandhiex tkun ogħla minn 70 85 %. [Em. 353]

Ir-Regolament KTE jista’ jistabbilixxi rati ogħla ta’ kofinanzjament għal programmi ta’ kooperazzjoni transkonfinali esterni taħt il-mira tal-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea (Interreg).

4a.  L-Istati Membri jistgħu, f'każ debitament ġustifikat, jagħmlu talba għal aktar flessibbiltà fil-qafas kurrenti tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir għan-nefqa pubblika jew strutturali ekwivalenti, appoġġata mill-amministrazzjoni pubblika permezz tal-kofinanzjament ta' investimenti bħala parti mill-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta bir-reqqa t-talba rispettiva meta tkun qed tiddefinixxi l-aġġustament fiskali taħt jew il-parti preventiva jew dik korrettiva tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir b'mod li jkun jirrifletti l-importanza strateġika tal-investimenti. [Em. 453]

5.  Il-miżuri ta' għajnuna teknika implementati fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni jew f'isimha jistgħu jiġu ffinanzjati bir-rata ta' 100 %.

TITOLU IX

Delegi ta’ setgħat, dispożizzjonijiet ta’ implimentazzjoni, tranżizzjonali u finali:

KAPITOLU I

Delegi ta’ setgħat u dispożizzjonijiet ta’ implimentazzjoni

Artikolu 107

Delega tas-setgħa

Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 108 biex temenda l-Annessi għal dan ir-Regolament sabiex tadatta għal bidliet li jseħħu matul il-perjodu ta’ programmazzjoni għal elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, ħlief għall-Annessi III, IV, X u XXII. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 108 sabiex temenda u tadatta r-Regolament ta' Delega (UE) 204/2014, imsemmi fl-Artikolu 6(3) ta' dan ir-Regolament. [Em. 354]

Artikolu 108

Eżerċizzju tad-delega

1.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta att delegat soġġett għall-kundizzjonijiet stipulati f'dan l-Artikolu.

2.  Is-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 6(3), fl-Artikolu 63(10), fl-Artikolu 73(4), fl-Artikolu 88(4), fl-Artikolu 89(4) u fl-Artikolu 107 għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu indeterminat mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament sal-31 ta' Diċembru 2027. [Em. 355]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikoli fl-Artikolu 6(3), l-Artikolu 63(10), l-Artikolu 73(4), l-Artikolu 88(4) u, l-Artikolu 89(1) 89(4) u l-Artikolu 107 tista' tiġi rrevokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħat speċifikati f'dik id-deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, jew f'data aktar tard speċifikata fiha. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta' xi att delegat li diġà jkun fis-seħħ. [Em. 356]

4.  Qabel ma’ tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti magħżula minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016.

5.  Hekk kif tadotta l-att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifika simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwaru.

6.  Att delegat adottat skont Artikolu 6(3), l-Artikolu 63(10), l-Artikolu 73(4), l-Artikolu 88(4) u l-Artikolu 89(4) u 107 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun ġiet espressa ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn li huma infurmaw lill-Kummissjoni li mhux se joġġezzjonaw. Dan il-perjodu għandu jkun estiż b'[xahrejn] bl-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. [Em. 357]

Artikolu 109

Proċedura ta’ Kumitat

1.  Il-Kummissjoni għandha tkun assistia minn Kumitat. Dan il-Kumitat għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.  Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

KAPITOLU II

Dispożizzjonijiet tranżizzjonali jew finali

Artikolu 110

Dispożizzjonijiet tranżitorji

Ir-Regolament (KE) Nru 1303/2013 jew xi att ieħor applikabbli għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020 għandu jkompli japplika għal programmi u operazzjonijiet appoġġati mill-FEŻR, il-FSE, il-Fond ta’ Koeżjoni u l-FEMS f'dan il-perjodu.

Artikolu 111

Kundizzjonijiet għal operazzjonijiet soġġetti għal implimentazzjoni maqsuma f’fażijiet

1.  L-awtorità ta’ ġestjoni tista’ tipproċedi bl-għażla ta’ operazzjoni li tikkonsisti mit-tieni fażi ta’ operazzjoni magħżula għal appoġġ u mibdija skont ir-Regolament (KE) Nru 1303/2013, dment li l-kondizzjonijiet kumulattivi li ġejjin huma ssodisfati:

(a)  l-operazzjoni, kif magħżula għal appoġġ skont ir-Regolament (KE) Nru 1303/2013, għandha żewġ fażijiet identifikabbli mill-aspett finanzjarju b’rendikonti tal-awditjar separati;

(b)  il-kost totali tal-operazzjoni jaqbeż l-EUR 10 miljun;

(c)  in-nefqa inkluża fl-applikazzjoni tal-pagament fir-rigward tal-ewwel fażi mhumiex inklużi taħt kull applikazzjoni għal pagament fir-rigward tat-tieni fażi;

(d)  it-tieni fażi tal-operazzjoni tikkonforma mal-liġi applikabbli u hija eliġibbli għal appoġġ mill-FEŻR, il-FSE u l-Fond ta’ Koeżjoni taħt id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament jew tar-Regolamenti speċifiċi għall-Fondi;

(e)  l-Istat Membru jimpenja ruħu li matul il-perjodu ta’ programmazzjoni jlesti u jibda jħaddem it-tieni u l-aħħar fażi fir-rapport finali dwar l-implimentazzjoni ppreżentat skont l-Artikolu 141 tar-Regolament (KE) Nru 1303/2013.

2.  Id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament għandhom japplikaw għat-tieni fażi tal-operazzjoni.

Artikolu 112

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri f'konformità mat-Trattati.

Magħmul fi ...,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

ANNESS I

Dimensjonijiet u kodiċijiet għat-tipi ta’ intervent għall-FEŻR, il-FSE u l-Fond ta’ Koeżjoni - l-Artikolu 17(5)

TABELLA 1: IL-KODIĊIJIET GĦAD-DIMENSJONI TAL-QASAM TAL-INTERVENT

 

IL-QASAM TAL-INTERVENT

Il-koeffiċjent għall-kalkolu ta’ appoġġ għall-objettivi tat-tibdil fil-klima

Il-koeffiċjent għall-kalkolu ta’ appoġġ għall-objettivi ambjentali

L-objettiv tal-politika 1: Ewropa aktar intelliġenti billi nippromwovu trasformazzjoni ekonomika innovattiva u intelliġenti

001

Investiment f’assi fissi f’mikrointrapriżi direttament marbuta ma’ attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni jew marbuta mal-kompetittività [Em. 359]

0 %

0 %

002

Investiment f’assi fissi f’intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (inklużi ċentri tar-riċerka privati) direttament marbuta ma’ attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni jew marbuta mal-kompetittività [Em. 360]

0 %

0 %

003

Investiment f’assi fissi f’ċentri ta’ riċerka pubblika u edukazzjoni għolja direttament marbuta ma’ attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni

0 %

0 %

004

Investiment f’assi intanġibbli f’mikrointrapriżi direttament marbuta ma’ attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni jew marbuta mal-kompetittività [Em. 361]

0 %

0 %

005

Investiment f’assi intanġibbli f’intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (inklużi ċentri tar-riċerka privati) direttament marbuta ma’ attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni jew marbuta mal-kompetittività [Em. 362]

0 %

0 %

006

Investiment f’assi intanġibbli f’ċentri ta’ riċerka pubblika u edukazzjoni għolja direttament marbuta ma’ attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni

0 %

0 %

007

Attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni f’intrapriżi mikro inkluż in-netwerking (riċerka industrijali, żvilupp sperimentali, studji dwar il-fattibbiltà)

0 %

0 %

008

L-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni fl-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju, inkluż in-netwerking

0 %

0 %

009

L-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni fiċ-ċentri pubbliċi ta’ edukazzjoni ogħla, ċentri ta’ riċerka u ċentri ta’ kompetenza inkluż in-netwerking (riċerka industrijali, żvilupp sperimentali, studji dwar il-fattibbiltà)

0 %

0 %

010

Id-diġitalizzazzjoni għall-SMEs (inkluż il-kummerċ elettroniku, in-negozju elettroniku u l-proċessi ta’ negozji f’netwerk, ċentri tal-innovazzjoni diġitali, laboratorji ħajjin, intraprendituri tal-web u negozji tal-ICT li għadhom jibdew, B2B)

0 %

0 %

011

Soluzzjonijiet tal-ICT u tas-servizzi elettroniċi, u l-applikazzjonijiet tal-gvern

0 %

0 %

012

Servizzi tal-IT u applikazzjonijiet għal ħiliet diġitali u l-inklużjoni diġitali

0 %

0 %

013

Servizzi u applikazzjonijiet tas-saħħa elettronika (inkluż il-kura elettronika, l-Internet tal-Oġġetti għall-attività fiżika u l-għajxien megħjun kontestwalment)

0 %

0 %

014

L-infrastruttura kummerċjali għall-SMEs (fosthom parks u siti industrijali)

0 %

0 %

015

L-iżvilupp tan-negozju u l-internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs

0 %

0 %

016

L-iżvilupp tal-ħiliet għall-ispeċjalizzazzjoni intelliġenti, it-tranżizzjoni industrijali u l-intraprenditorija

0 %

0 %

017

Servizzi ta’ appoġġ avvanzat għall-SMEs u l-gruppi ta’ SMEs (inklużi s-servizzi ta’ ġestjoni, kummerċjalizzazzjoni u disinn)

0 %

0 %

018

L-inkubazzjoni, l-appoġġ għal spin offs u spin outs u bidu ta’ negozji

0 %

0 %

019

Ir-raggruppamenti u n-netwerks kummerċjali primarjament ta’ benefiċċju għall-SMEs

0 %

0 %

020

Proċessi ta’ innovazzjoni fl-SMEs (innovazzjoni fil-proċess, organizzattiva, fil-marketing, fil-kokreazzjoni, u mmexxija mill-utenti u mid-domanda)

0 %

0 %

021

It-trasferiment tat-teknoloġija u l-kooperazzjoni bejn l-intrapriżi, iċ-ċentri ta’ riċerka u s-settur tal-edukazzjoni ogħla

0 %

0 %

022

Il-proċessi ta’ riċerka u innovazzjoni, it-trasferiment tat-teknoloġija u l-kooperazzjoni bejn l-impriżi li jiffokaw fuq l-ekonomija b’livelli baxxi ta’ karbonju, ir-reżiljenza u l-adattament għat-tibdil fil-klimaa

100 %

40 %

023

Il-proċessi ta’ riċerka u innovazzjoni, it-trasferiment ta’ teknoloġija u kooperazzjoni bejn intrapriżi li jiffokaw fuq ekonomija ċirkolari

40 %

100 %

L-objettiv tal-politika 2: Ewropa aktar ekoloġika, b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju permezz tat-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa u ġusta, investiment ekoloġiku u blu, l-ekonomija ċirkolari, l-adattament għat-tibdil fil-klima u l-prevenzjoni u l-ġestjoni tar-riskju marbut miegħu

024

L-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u l-proġetti ta’ dimostrazzjoni fl-SMEs u l-miżuri ta’ appoġġ

100 %

40 %

025

Ir-renovazzjoni tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija tal-ammont ta’ djar eżistenti, il-proġetti ta’ dimostrazzjoni u l-miżuri ta’ appoġġ

100 %

40 %

026

Ir-renovazzjoni tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija ta’ proġetti pubbliċi ta’ dimostrazzjoni tal-infrastruttura u l-miżuri ta’ appoġġ

100 %

40 %

027

Appoġġ lill-impriżi li jipprovdu servizzi li jikkontribwixxu għal ekonomija b’konsum baxx tal-karbonju u reżiljenza għat-tibdil fil-klima

100 %

40 %

028

Enerġija rinnovabbli: riħ

100 %

40 %

029

Enerġija rinnovabbli: solari

100 %

40 %

030

Enerġija rinnovabbli: bijomassa

100 %

40 %

031

Enerġija rinnovabbli: marittima

100 %

40 %

032

Enerġija rinnovabbli oħra (inkluża enerġija ġeotermali)

100 %

40 %

033

Sistemi ta’ Distribuzzjoni ta’ Enerġija Intelliġenti b’livelli ta’ vultaġġ medju u baxx (inklużi grids intelliġenti u sistemi tal-ICT) u l-ħżin relatat

100 %

40 %

034

Koġenerazzjoni ta’ effiċjenza għolja, tisħin u tkessiħ distrettwali

100 %

40 %

035

Miżuri ta’ adattament għat-tibdil fil-klima u l-prevenzjoni u l-ġestjoni tar-riskji relatati mal-klima: għargħar u wqigħ tal-art (inkluż is-sensibilizzazzjoni, il-protezzjoni ċivili u s-sistemi u l-infrastrutturi għall-ġestjoni tad-diżastri)

100 %

100 %

036

Miżuri ta’ adattament għat-tibdil fil-klima u l-prevenzjoni u l-ġestjoni tar-riskji relatati mal-klima: nirien (inkluż is-sensibilizzazzjoni, il-protezzjoni ċivili u s-sistemi u l-infrastrutturi għall-ġestjoni tad-diżastri)

100 %

100 %

037

Miżuri ta’ adattament għat-tibdil fil-klima u l-prevenzjoni u l-ġestjoni tar-riskji relatati mal-klima: oħrajn, pereż. il-maltempati u n-nixfa (inkluż is-sensibilizzazzjoni, il-protezzjoni ċivili u s-sistemi u l-infrastrutturi għall-ġestjoni tad-diżastri)

100 %

100 %

038

Il-prevenzjoni tar-riskji u l-ġestjoni ta’ riskji naturali mhux relatati mal-klima (jiġifieri terremoti) u riskji marbuta ma’ attivitajiet tal-bniedem (pereż. aċċidenti teknoloġiċi) inklużi s-sensibilizzazzjoni, il-protezzjoni ċivili u sistemi u infrastrutturi għall-ġestjoni tad-diżastri

0 %

100 %

039

Il-provvista tal-ilma għall-konsum mill-bniedem (estrazzjoni, trattament, ħażna u infrastruttura għad-distribuzzjoni, miżuri ta’ effiċjenza, il-provvista tal-ilma tax-xorb)

0 %

100 %

040

Il-ġestjoni tal-ilma u l-konservazzjoni tar-riżorsi tal-ilma (fosthom il-ġestjoni tal-baċin tax-xmara, miżuri ta’ adattament għat-tibdil fil-klima speċifiċi, l-użu mill-ġdid, tnaqqis ta’ tnixxijiet mhux intenzjonati)

40 %

100 %

041

Ġbir u trattament tal-ilma mormi

0 %

100 %

042

Il-ġestjoni tal-iskart domestiku: il-prevenzjoni, il-minimizzazzjoni, is-separazzjoni, il-miżuri ta’ riċiklaġġ

0 %

100 %

043

Il-ġestjoni tal-iskart domestiku: it-trattament mekkaniku bijoloġiku, it-trattament termali

0 %

100 %[Em. 364]

044

Il-ġestjoni ta’ skart kummerċjali, industrijali jew perikoluż

0 %

100 %

045

Il-promozzjoni tal-użu ta’ materjali riċiklati bħala materja prima

0 %

100 %

046

Ir-riabilitazzjoni tas-siti industrijali u tal-art ikkontaminata

0 %

100 %

047

L-appoġġ għall-proċessi ta’ produzzjoni li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent u l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi fl-SMEs

40 %

40 %

048

Miżuri għall-kwalità tal-arja u għat-tnaqqis tal-ħsejjes

40 %

100 %

049

Il-protezzjoni, ir-restawr u l-użu sostenibbli tas-siti ta’ Natura 2000

40 %

100 %

050

Il-protezzjoni tan-natura u tal-bijodiversità, l-infrastruttura ekoloġika

40 %

100 %

L-objettiv tal-politika 3: Ewropa aktar konnessa billi tissaħħaħ il-mobbiltà u l-konnettività tal-ICT reġjonali

051

ICT: Netwerk broadband b’Kapaċità Kbira Ħafna (in-netwerk backhaul/ewlieni)

0 %

0 %

052

ICT: Netwerk broadband b’Kapaċità Kbira Ħafna (loop lokali/ta’ aċċess bi prestazzjoni li hija ekwivalenti għal installazzjoni tal-fibra ottika sal-punt tad-distribuzzjoni fil-post tas-servizz għal bini b’ħafna abitazzjonijiet)

0 %

0 %

053

ICT: Netwerk broadband b’Kapaċità Kbira Ħafna (loop lokali/ta’ aċċess bi prestazzjoni li hija ekwivalenti għal installazzjoni tal-fibra ottika sal-punt tad-distribuzzjoni fil-post tas-servizz għal djar u bini kummerċjali)

0 %

0 %

054

ICT: Netwerk broadband b’Kapaċità Kbira Ħafna (loop lokali/ta’ aċċess bi prestazzjoni li hija ekwivalenti għal installazzjoni ta’ fibra ottika sal-istazzjon bażi għal komunikazzjoni bla fili avvanzata)

0 %

0 %

055

ICT: Tipi oħra ta’ infrastrutturi tal-ICT (inklużi riżorsi tal-kompjuter fuq skala kbira / tagħmir, ċentri tad-data, tagħmir ieħor b’sensuri u bla fili)

0 %

0 %

056

Awtostradi, pontijiet u toroq mibnija ġodda - in-netwerk ewlieni TEN-T [Em. 365]

0 %

0 %

057

Awtostradi, pontijiet u toroq mibnija ġodda - in-netwerk komprensiv TEN-T [Em. 366]

0 %

0 %

058

Links tat-toroq li għadhom kif inbnew magħqudin ma’ netwerks tat-toroq u nodi TEN-T

0 %

0 %

059

Toroq ta’ aċċess oħra li għadhom kif inbnew, nazzjonali, reġjonali u lokali

0 %

0 %

060

Awtostradi, pontijiet u toroq mibnija mill-ġdid jew imtejba - in-netwerk ewlieni TEN-T [Em. 367]

0 %

0 %

061

Awtostradi, pontijiet u toroq mibnija mill-ġdid jew imtejba - in-netwerk komprensiv TEN-T [Em. 368]

0 %

0 %

062

Toroq oħra mibnija mill-ġdid jew imtejba (awtostradi, toroq nazzjonali, reġjonali jew lokali)

0 %

0 %

063

Diġitalizzazzjoni tat-trasport: toroq

40 %

0 %

064

Linji ferrovjarji mibnija ġodda - in-netwerk ewlieni TEN-T

100 %

40 %

065

Linji ferrovjarji mibnija ġodda - in-netwerk komprensiv TEN-T

100 %

40 %

066

Linji ferrovjarji mibnija ġodda oħra

100 %

40 %

067

Linji ferrovjarji mibnija mill-ġdid jew imtejba - in-netwerk ewlieni TEN-T

0 %

40 %

068

Linji ferrovjarji mibnija mill-ġdid jew imtejba - in-netwerk komprensiv TEN-T

0 %

40 %

069

Linji ferrovjarji oħra mibnija mill-ġdid jew imtejba

0 %

40 %

070

Diġitalizzazzjoni tat-trasport: linji ferrovjarji

40 %

0 %

071

Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Traffiku Ferrovjarju (ERTMS)

0 %

40 %

072

Assi ferrovjarji mobbli

40 %

40 %

073

Infrastruttura tat-trasport urban nadif

100 %

40 %

074

Materjal fuq ir-roti tat-trasport urban nadif

100 %

40 %

075

Infrastruttura ċiklistika

100 %

100 %

076

Diġitalizzazzjoni tat-trasport urban

40 %

0 %

077

Infrastruttura tal-fjuwils alternattivi

100 %

40 %

078

Trasport multimodali (TEN-T)

40 %

40 %

079

Trasport multimodali (mhux urban)

40 %

40 %

080

Portijiet (TEN-T)

40 %

0 %

081

Portijiet oħra

40 %

0 %

082

Passaġġi tal-ilma interni u portijiet (TEN-T)

40 %

0 %

083

Passaġġi fuq l-ilma interni u portijiet (reġjonali u lokali)

40 %

0 %

084

Diġitalizzazzjoni tat-trasport: modi oħra ta’ trasport

40 %

0 %

L-objettiv tal-politika 4: Ewropa aktar soċjali bl-implimentat il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali

085

Infrastruttura għall-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal

0 %

0 %

086

Infrastruttura għall-edukazzjoni primarja u sekondarja

0 %

0 %

087

Infrastruttura għall-edukazzjoni terzjarja

0 %

0 %

088

Infrastruttura għall-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali u għat-tagħlim tal-adulti

0 %

0 %

089

Infrastruttura għad-djar għall-migranti, ir-refuġjati u l-persuni taħt protezzjoni internazzjonali jew li qed japplikaw għaliha

0 %

0 %

090

Infrastruttura għad-djar (għajr għall-migranti, ir-refuġjati u l-persuni taħt protezzjoni internazzjonali jew li qed japplikaw għaliha)

0 %

0 %

091

Infrastruttura soċjali oħra li tikkontribwixxi għall-inklużjoni soċjali fil-komunità

0 %

0 %

092

Infrastruttura tas-saћћa

0 %

0 %

093

Tagħmir tas-saħħa

0 %

0 %

094

Assi mobbli tas-saħħa

0 %

0 %

095

Diġitalizzazzjoni fil-kura tas-saħħa

0 %

0 %

096

Infrastruttura għall-akkoljenza temporanja għall-migranti, ir-refuġjati u l-persuni taħt protezzjoni internazzjonali jew li qed japplikaw għaliha

0 %

0 %

097

Miżuri li jtejbu l-aċċess għall-impjiegi

0 %

0 %

098

Miżuri biex jiġi promoss l-aċċess għall-impjiegi ta’ persuni qiegħda fit-tul

0 %

0 %

099

Appoġġ speċifiku għall-impjieg taż-żgħażagħ u għall-integrazzjoni soċjoekonomika taż-żgħażagħ

0 %

0 %

100

Appoġġ għall-impjiegi indipendenti u għall-ftuħ ta’ negozji

0 %

0 %

101

Appoġġ għall-ekonomija soċjali u l-intrapriżi soċjali

0 %

0 %

102

Miżuri li jimmodernizzaw u jsaħħu l-istituzzjonijiet u s-servizzi tas-suq tax-xogħol biex tiġi vvalutata u żgurata assistenza f’waqtha u mfassla apposta

0 %

0 %

103

Appoġġ għall-adattament għas-suq tax-xogħol u t-tranżizzjonijiet fih

0 %

0 %

104

Appoġġ għall-mobbiltà tal-forza tax-xogħol

0 %

0 %

105

Miżuri li jippromwovu l-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol u li jnaqqsu s-segregazzjoni fis-suq tax-xogħol ibbażata fuq is-sessi

0 %

0 %

106

Miżuri li jippromwovu l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, inkluż l-aċċess għall-kura tat-tfal u l-kura għall-persuni dipendenti

0 %

0 %

107

Miżuri għal ambjent tax-xogħol san u adattat sew li jindirizza r-riskji għas-saħħa, inkluża l-promozzjoni tal-attività fiżika

0 %

0 %

108

Appoġġ għall-iżvilupp ta’ ħiliet diġitali

0 %

0 %

109

Appoġġ għall-adattament ta’ ħaddiema, intrapriżi u intraprendituri għall-bidla

0 %

0 %

110

Miżuri li jinkoraġġixxu tixjieħ attiv u san

0 %

0 %

111

Appoġġ għall-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal (eskluża l-infrastruttura)

0 %

0 %

112

Appoġġ għal edukazzjoni minn dik primarja sa dik sekondarja (eskluża l-infrastruttura)

0 %

0 %

113

Appoġġ għall-edukazzjoni terzjarja (eskluża l-infrastruttura)

0 %

0 %

114

Appoġġ għall-edukazzjoni għall-adulti (eskluża l-infrastruttura)

0 %

0 %

115

Miżuri li jippromwovu opportunitajiet indaqs u parteċipazzjoni attiva fis-soċjetà

0 %

0 %

116

Toroq li jwasslu għall-integrazzjoni u d-dħul mill-ġdid fix-xogħol għal persuni li jinsabu fi żvantaġġ

0 %

0 %

117

Miżuri biex jitjieb l-aċċess ta’ gruppi emarġinati bħar-Rom għall-edukazzjoni, għall-impjiegi u biex tiġi promossa l-inklużjoni soċjali tagħhom

0 %

0 %

118

Appoġġ għas-soċjetà ċivili li taħdem ma’ komunitajiet marġinalizzati bħar-Rom

0 %

0 %

119

Azzjonijiet speċifiċi biex tiżdied il-parteċipazzjoni ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi fl-impjiegi

0 %

0 %

120

Miżuri għall-integrazzjoni soċjali ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi

0 %

0 %

121

Miżuri li jtejbu l-aċċess f’waqtu u ugwali għal servizzi ta’ kwalità, sostenibbli u għall-but ta’ kulħadd

0 %

0 %

122

Miżuri għat-titjib tat-twassil ta’ servizzi ta’ kura bbażati fil-komunità u fil-familja

0 %

0 %

123

Miżuri li jtejbu l-aċċessibbiltà, l-effikaċja u r-reżiljenza tas-sistemi tas-saħħa (eskluża l-infrastruttura)

0 %

0 %

124

Miżuri biex jitjieb l-aċċess għal kura fit-tul (eskluża l-infrastruttura)

0 %

0 %

125

Miżuri biex jiġu mmodernizzati s-sistemi tal-protezzjoni soċjali, inkluża l-promozzjoni tal-aċċess għall-protezzjoni soċjali

0 %

0 %

126

Promozzjoni tal-integrazzjoni soċjali ta’ persuni f’riskju ta’ faqar jew ta’ esklużjoni soċjali, inklużi dawk l-aktar fil-bżonn u t-tfal

0 %

0 %

127

Indirizzar ta’ privazzjoni materjali permezz ta’ ikel u / jew assistenza materjali għall-persuni l-aktar fil-bżonn, inklużi l-miżuri ta’ akkumpanjament

0 %

0 %

L-objettiv tal-politika 5: Ewropa eqreb iċ-ċittadini billi trawwem l-iżvilupp sostenibbli u integrat ta’ żoni urbani, rurali u kostali, u l-inizjattivi lokali(49)

128

Il-protezzjoni, l-iżvilupp u l-promozzjoni tal-assi tat-turiżmu pubbliku u s-servizzi tat-turiżmu relatati [Em. 369]

0 %

0 %

129

Il-protezzjoni, l-iżvilupp u l-promozzjoni tal-wirt kulturali u tas-servizzi kulturali

0 %

0 %

130

Il-protezzjoni, l-iżvilupp u l-promozzjoni tal-wirt naturali u tal-ekoturiżmu minbarra s-siti Natura 2000 [Em. 370]

0 %

100 %

131

Ir-riġenerazzjoni fiżika u s-sigurtà għall-ispazji pubbliċi

0 %

0 %

Kodiċijiet oħra marbutin mal-objettivi ta’ politika 1-5

132

Tittejjeb il-kapaċità tal-awtoritajiet u l-korpi tal-programm relatati mal-implimentazzjoni tal-Fondi

0 %

0 %

133

Kooperazzjoni msaħħa ma’ sħab kemm ġewwa kif ukoll barra l-Istat Membru

0 %

0 %

134

Iffinanzjar trasversali permezz tal-FEŻR (appoġġ għal azzjonijiet tat-tip FSE meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-parti operattiva tal-FEŻR u direttament marbuta miegħu)

0 %

0 %

135

It-tisħiħ tal-kapaċità istituzzjonali tal-awtoritajiet pubbliċi u tal-partijiet ikkonċernati biex jimplimentaw proġetti u inizjattivi ta’ kooperazzjoni territorjali f’kuntest transfruntier, transnazzjonali, marittimu u interreġjonali

0 %

0 %

136

Reġjuni ultraperiferiċi: kumpens għal kwalunkwe spiża addizzjonali minħabba d-defiċit ta’ aċċessibbiltà u l-frammentazzjoni territorjali

0 %

0 %

137

Reġjuni ultraperiferiċi: azzjoni speċifika sabiex tikkumpensa għall-ispejjeż addizzjonali minħabba fatturi relatati mad-daqs tas-suq

0 %

0 %

138

Reġjuni ultraperiferiċi: appoġġ sabiex jiġu kkumpensati l-ispejjeż addizzjonali minћabba l-kundizzjonijiet tal-klima u d-diffikultajiet fl-għoti tal-għajnuna

40 %

40 %

139

Reġjuni ultraperiferiċi: ajruporti

0 %

0 %

Assistenza teknika

140

Informazzjoni u kommunikazzjoni

0 %

0 %

141

Preparazzjoni, implimentazzjoni, monitoraġġ u kontrolli

0 %

0 %

142

Evalwazzjoni u studji, il-ġbir ta’ data

0 %

0 %

143

It-tisħiħ tal-kapaċità tal-awtoritajiet tal-Istati Membri, tal-benefiċjarji u tas-sħab rilevanti

0 %

0 %

TABELLA 2: IL-KODIĊIJIET GĦAD-DIMENSJONI MARBUTA MAL-FORMA TAL-FINANZJAMENT

FORMA TA’ FINANZJAMENT

01

Għotja

02

Appoġġ permezz ta’ strumenti finanzjarji: ekwità jew kważi ekwità

03

Appoġġ permezz ta’ strumenti finanzjarji: self

04

Appoġġ permezz ta’ strumenti finanzjarji: garanzija

05

Appoġġ permezz ta’ strumenti finanzjarji: appoġġ anċillari

06

Premju

TABELLA 3: KODIĊI GĦALL-MEKKANIŻMU EŻEKUTTIV TERRITORJALI U GĦALL-QASAM TERRITORJALI

IL-MEKKANIŻMU EŻEKUTTIV TERRITORJALI U L-QASAM TERRITORJALI

Investiment territorjali integrat (ITI)

ITI ffukat fuq l-iżvilupp urban sostenibbli

11

Inħawi urbani

x

12

Bliet, irħula bliet żgħar, u subborgi u żoni rurali konnessi [Em. 371]

x

13

Żoni urbani funzjonali

x

14

Żoni muntanjużi

 

15

Gżejjer u żoni kostali

 

16

Żoni rurali u skarsament popolati [Em. 372]

 

17

Tipi oħra ta’ territorji fil-mira

 

Żvilupp lokali mmexxi mill-Komunità (Community led local development, CLLD)

Is-CLLD iffukat fuq l-iżvilupp urban sostenibbli

21

Inħawi urbani

x

22

Bliet, rħula bliet żgħar, u subborgi u żoni rurali konnessi [Em. 373]

x

23

Żoni urbani funzjonali

x

24

Żoni muntanjużi

 

25

Gżejjer u żoni kostali

 

26

Żoni rurali u skarsament popolati [Em. 374]

 

27

Tipi oħra ta’ territorji fil-mira

 

Tip ieħor ta’ għodda territorjali taħt l-Objettiv ta’ Politika 5

Tip ieħor ta’ għodda territorjali ffukat fuq l-iżvilupp urban sostenibbli

31

Inħawi urbani

x

32

Bliet, rħula u bliet żgħar, subborgi u żoni rurali konnessi [Em. 375]

x

33

Żoni urbani funzjonali

x

34

Żoni muntanjużi

 

35

Gżejjer u żoni kostali

 

36

Żoni rurali u skarsament popolati [Em. 376]

 

37

Tipi oħra ta’ territorji fil-mira

 

Approċċi oħra(50)

41

Inħawi urbani

42

Bliet, rħula u subborgi

43

Żoni urbani funzjonali

44

Żoni muntanjużi

45

Gżejjer u żoni kostali

46

Żoni skarsament popolati

47

Tipi oħra ta’ territorji fil-mira

48

L-ebda mira territorjali

TABELLA 4: IL-KODIĊIJIET GĦAD-DIMENSJONI TAL-ATTIVITÀ EKONOMIKA

L-ATTIVITÀ EKONOMIKA

01

Agrikoltura u forestrija

02

Sajd

03

Akkwakultura

04

Setturi oħra tal-ekonomija blu

05

Manifattura tal-prodotti alimentari u tax-xorb

06

Manifattura tat-tessuti u tal-prodotti tessili

07

Manifattura ta’ tagħmir tat-trasport

08

Manifattura ta’ prodotti għall-kompjuters, prodotti elettroniċi u prodotti ottiċi

09

Industriji tal-manifattura oħra mhux speċifikati

10

Il-kostruzzjoni

11

Ix-xogħol ta’ estrazzjoni fil-minjieri u l-barrieri

12

Elettriku, gass, stim, ilma sħun u arja kundizzjonata

13

Forniment tal-ilma; is-sistema tad-drenaġġ, il-ġestjoni tal-iskart u l-att ta’ rimedju

14

Trasport u ħżin

15

Attivitajiet ta’ informazzjoni u komunikazzjoni, inkluż it-telekomunikazzjoni

16

Negozju bl-ingrossa u bl-imnut

17

Attivitajiet ta' turiżmu, ta’ akkomodazzjoni u ta’ servizzi tal-ikel [Em. 377]

18

Attivitajiet finanzjarji u tal-assigurazzjoni

19

Il-proprjetà immobbli, il-kiri u l-attivitajiet ta’ servizzi ta’ negozju

20

L-amministrazzjoni pubblika

21

L-edukazzjoni

22

Attivitajiet marbuta mas-saħħa tal-bniedem

23

Attivitajiet ta’ ħidma soċjali u servizzi komunitarji, soċjali u personali

24

Attivitajiet marbuta mal-ambjent

25

Arti, divertiment, l-industriji kreattivi u r-rikreazzjoni

26

Servizzi oћra li mhumiex speċifikati

TABELLA 5: IL-KODIĊIJIET GĦAD-DIMENSJONI MARBUTA MAL-POST

POST

Kodiċi

Post

 

Il-kodiċi tar-reġjun jew taż-żona fejn tinstab / qed titwettaq l-operazzjoni, kif stabbilit fil-Klassifikazzjoni tal-Unitajiet Territorjali għall-Istatistika (NUTS) fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(51), kif emendat l-aħħar permezz tar-Regolament tal-Kumissjoni (UE) Nru 868/2014

TABELLA 6: IL-KODIĊIJIET GĦAT-TEMI SEKONDARJI TAL-FSE

IT-TEMA SEKONDARJA FSE

Il-koeffiċjent għall-kalkolu ta’ appoġġ għall-objettivi tat-tibdil fil-klima

01

Kontribut għall-ħiliet u l-impjiegi ekoloġiċi u għall-ekonomija ekoloġika

100 %

02

L-iżvilupp ta’ ħiliet u impjiegi diġitali

0 %

03

Investiment fir-riċerka u l-innovazzjoni u fl-ispeċjalizzazzjoni intelliġenti

0 %

04

L-investiment f’impriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs)

0 %

05

Nondiskriminazzjoni

0 %

06

Ugwaljanza bejn is-sessi

0 %

07

It-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-imsieħba soċjali

0 %

08

It-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili

0 %

09

Mhux applikabbli

0 %

TABELLA 7: IL-KODIĊIJIET GĦALL-ISTRATEĠIJI MAKROREĠJONALI U TAL-BAĊIRI TAL-BAĦAR

L-ISTRATEĠIJI MAKROREĠJONALI U TAL-BAĊIRI TAL-BAĦAR

11

L-Istrateġija għar-Reġjun Adrijatiku u Jonju

12

L-Istrateġija għar-Reġjun tal-Alpi

13

L-Istrateġija għar-Reġjun tal-Baħar Baltiku

14

L-Istrateġija għar-Reġjun tad-Danubju

21

L-Oċean Artiku

22

L-Istrateġija tal-Atlantiku

23

Il-Baħar l-Iswed

24

Il-Baħar Mediterran

25

Il-Baħar tat-Tramuntana

26

L-Istrateġija tal-Mediterran tal-Punent

30

L-ebda kontribuzzjoni għal strateġiji makroreġjonali jew tal-baċini tal-baħar

ANNESS II

Mudell għal Ftehim ta’ Sħubija - l-Artikolu 7(4)

CCI

[15-il karattru]

Titolu

[255]

Verżjoni

 

L-ewwel sena

[4]

L-aħħar sena

[4]

Numru tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

 

Data tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

 

1.  Għażla ta’ objettivi ta’ politika

Referenza: L-Artikolu 8(a), CPR, l-Artikolu 3 tal-AMIF, l-ISF, ir-Regolamenti IBMF

Tabella 1: L-għażla ta’ objettiv ta’ politika b’ġustifikazzjoni

L-objettiv ta’ politika magħżul

Programm

Fond

Ġustifikazzjoni għall-għażla ta’ objettiv ta’ politika

 

 

 

[3 500 għal kull PO]

2.  Għażliet ta’ politika, koordinazzjoni u kumplimentarjetà

Referenza: Artikolu 8(b)(i)-(iii), CPR

Spazju għat-test [60 000]

3.  Kontribuzzjoni għall-garanzija baġitarja permezz ta’ InvestEU b’ġustifikazzjoni

Referenza: L-Artikolu 8(e) CPR; L-Artikolu 10(a) CPR;

Tabella 2: Trasferiment għal InvestEU

 

Kategorija tar-reġjuni*

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Ammont

 

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e))

FEŻR

Aktar żviluppat

 

 

 

 

 

 

Inqas żviluppat

 

 

 

 

 

 

Fi tranżizzjoni

 

 

 

 

 

 

Reġjuni ultraperiferiċi u tat-Tramuntana skarsament popolati

 

 

 

 

 

 

FSE+

Aktar żviluppat

 

 

 

 

 

 

Inqas żviluppat

 

 

 

 

 

 

Fi tranżizzjoni

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiċi

 

 

 

 

 

 

FK

 

 

 

 

 

 

 

FEMS

 

 

 

 

 

 

 

AMIF

 

 

 

 

 

 

 

ISF

 

 

 

 

 

 

 

IBMF

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

Spazju għat-test [3500] (ġustifikazzjoni)

4.  Trasferiment b’ġustifikazzjoni bejn kategoriji ta’ reġjuni

Referenza: L-Artikolu 8(d), l-Artikolu 105 CPR;

Tabella 3. Trasferiment bejn kategoriji ta’ reġjuni

Kategorija tar-reġjun

Allokazzjoni skont il-kategorija tar-reġjun *

Trasferiment lil:

Ammont tat-trasferiment

Sehem tal-allokazzjoni inizjali ttrasferit

Allokazzjoni skont il-kategorija tar-reġjun wara t-trasferiment

(a)

(b)

(c)

(d)

(g)=(d)/(b)

(h)=(b)-(d)

Inqas żviluppat

 

Aktar żviluppat

 

 

 

Fi tranżizzjoni

 

 

 

Aktar żviluppat

 

Inqas żviluppat

 

 

 

Fi tranżizzjoni

 

Inqas żviluppat

 

 

 

* L-allokazzjoni inizjali skont il-kategorija tar-reġjun kif ikkomunikata mill-Kummissjoni wara t-trasferimenti msemmija fit-Tabelli 2-4, applikabbli għall-FEŻR u FSE + biss.

Spazju għat-test [3500] (ġustifikazzjoni)

5.  L-allokazzjoni finanzjarja preliminari skont l-objettiv ta’ politika

Referenza: L-Artikolu 8(c) CPR

Tabella 4: L-allokazzjoni finanzjarja preliminari mill-FEŻR, mill-FK, mill-FSE+, mill-FEMS, skont l-objettiv ta’ politika*

Objettivi ta’ politika

FEŻR

Fond ta’ Koeżjoni

FSE+

FEMS

Total

L-objettiv ta’ politika 1

 

 

 

 

 

L-objettiv ta’ politika 2

 

 

 

 

 

L-objettiv ta’ politika 3

 

 

 

 

 

L-objettiv ta’ politika 4

 

 

 

 

 

L-objettiv ta’ politika 5

 

 

 

 

 

Assistenza teknika

 

 

 

 

 

L-allokazzjoni għall-2026-2027

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

*L-objettivi ta’ politika skont l-Artikolu 4(1), CPR. Għall-FEŻR, il-FK u l-FSE+ għas-snin 2021-2025; għall-FEMS għall-2021-2027.

Spazju għat-test [3500] (ġustifikazzjoni)

Tabella 5: L-allokazzjoni finanzjarja preliminari mill-AMIF, FSI u l-IBMF skont l-objettiv politiku*

Objettiv ta’ politika

Allokazzjoni

L-objettiv tal-politika kif imsemmi fl-Artikolu 3 [tar-Regolament AMIF]

 

L-objettiv tal-politika kif imsemmi fl-Artikolu 3 [tar-Regolament ISF]

 

L-objettiv tal-politika kif imsemmi fl-Artikolu 3 tar-[Regolament tal-IBMF]

 

Assistenza teknika

 

Total

 

* Objettivi ta’ politika skont ir-regolamenti speċifiċi għall-fondi għall-FEMS, l-AMIF, l-ISF u l-IBMF; l-allokazzjoni għas-snin 2021-2027

6.  Lista ta’ Programmi

Referenza: L-Artikolu 8(f) CPR; Artikolu 104

Tabella 6. Lista programmi b’allokazzjonijiet finanzjarji preliminari*

Titolu [255]

Fond

Kategorija ta’ reġjuni

Kontribuzzjoni tal-UE

Kontribuzzjoni Nazzjonali**

Total

Programm 1

FEŻR

Aktar żviluppat

 

 

 

Fi tranżizzjoni

 

 

 

Inqas żviluppat

 

 

 

Reġjuni ultraperiferiċi u tat-Tramuntana skarsament popolati

 

 

 

Programm 1

FK

 

 

 

 

Programm 1

FSE+

Aktar żviluppat

 

 

 

Fi tranżizzjoni

 

 

 

Inqas żviluppat

 

 

 

Ultraperiferiċi

 

 

 

Total

GĦAL FEŻR, FK, FSE +

 

 

 

 

Programm 2

FEMS

 

 

 

 

Programm 3

AMIF

 

 

 

 

Programm 4

ISF

 

 

 

 

Programm 5

IBMF

 

 

 

 

Total

Il-fondi kollha

 

 

 

 

*L-objettivi ta’ politika skont l-Artikolu 4(1), CPR. Għall-FEŻR, il-FK u l-FSE+ għas-snin 2021-2025; għall-FEMS għall-2021-2027.

**F’konformità mal-Artikolu 106(2) dwar kif jiġu ddeterminati r-rati ta’ kofinanzjament.

Referenza: L-Artikolu 8 CPR

Tabella 7: Lista tal-Programmi Interreg

Programm 1

Titolu 1 [255]

Programm 2

Titolu 1 [255]

7.  Sommarju tal-azzjonijiet li jridu jittieħdu biex tissaħħaħ il-kapaċità amministrattiva

Referenza: L-Artikolu 8(g) CPR

Spazju għat-test [4 500]

ANNESS III

Kundizzjonijiet ta’ abilitazzjoni orizzontali – l-Artikolu 11(1)

Applikabbli għall-objettivi speċifiċi kollha

L-isem ta’ kundizzjonijiet ta’ abilitazzjoni

Il-kriterji ta’ twettiq

Mekkaniżmi effettivi ta’ monitoraġġ tas-suq tal-akkwist pubbliku

Hemm stabbiliti mekkaniżmi ta’ monitoraġġ li jkopru l-proċeduri kollha skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-kuntratti pubbliċi li jinkludu:

1.  Arranġamenti sabiex tiġi żgurata l-kompilazzjoni effikaċi, affidabbli u eżawrjenti ta’ data u indikaturi fi ħdan sistema ta’ IT waħda jew netwerk ta’ sistemi interoperabbli, bil-għan li jiġi implimentat il-prinċipju ta’ “darba biss” u biex jiġu ffaċilitati l-obbligi tar-rappurtar skont l-Artikolu 83(3) tad-Direttiva 2014/24/UE, f’konformità mar-rekwiżiti tal-akkwist elettroniku, kif ukoll skont l-Artikolu 84 tad-Direttiva 2014/24/UE. Id-data u l-indikaturi jkopru mill-inqas l-elementi li ġejjin:

a.  Il-kwalità u l-intensità tal-kompetizzjoni: l-ismijiet tal-offerenti li jirbħu kif ukoll dawk inizjali, l-għadd ta’ offerenti inizjali, l-għadd ta’ offerenti magħżula, il-prezz kuntrattwali – apparagun tal-allokazzjoni baġitarja inizjali u, kull meta possibbli, permezz ta’ reġistri tal-kuntratt, il-prezz finali wara t-tlestija;

b.  Il-parteċipazzjoni tal-SMEs bħala offerenti diretti;

c.  L-appelli kontra d-deċiżjonijiet tal-awtoritajiet kontraenti, inkluż mill-anqas l-għadd tagħhom, iż-żmien meħtieġ biex tinħareġ deċiżjoni fl-ewwel istanza, u l-għadd ta’ deċiżjonijiet imsemmija fit-tieni istanza;

d.  Lista tal-kuntratti kollha mogħtija skont ir-regoli dwar l-esklużjonijiet mir-regoli tal-akkwist pubbliku, b’indikazzjoni tad-dispożizzjoni speċifika użata.

2.  Arranġamenti sabiex tiġi żgurata kapaċità suffiċjenti għall-monitoraġġ u l-analiżi ta’ data speċifika mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.

3.  Arranġamenti biex jagħmlu d-data u l-indikaturi kif ukoll ir-riżultat tal-analiżi disponibbli għall-pubbliku permezz ta’ data miftuħa faċli għall-utent.

4.  Arranġamenti sabiex jiġi żgurat li kull informazzjoni li tindika suspett ta’ tbagħbis tal-offerti tkun ikkomunikata b’mod sistematiku lill-korpi nazzjonali kompetenti tal-kompetizzjoni.

L-għodod u l-kapaċità għal applikazzjoni effettiva tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat

L-awtoritajiet ta’ ġestjoni jkollhom l-għodod u l-kapaċità biex jivverifikaw il-konformità mar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat permezz ta’:

1.  Aċċess faċli u komprensiv għal informazzjoni permanentement aġġornata dwar l-impriżi f’diffikultà u skont ir-rekwiżit ta’ rkupru.

2.  Aċċess għal pariri tal-esperti u gwida dwar kwistjonijiet ta’ għajnuna mill-Istat, mogħtija minn centru ta’ esperti lokali jew nazzjonali, taħt il-koordinazzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali tal-għajnuna mill-Istat, b’arranġamenti ta’ xogħol biex jiġi żgurat li għall-għarfien espert effettivament ikun hemm konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati.

L-applikazzjoni effettiva u l-implimentazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE

Hemm fis-seħħ mekkaniżmi effettivi biex tiġi żgurata l-konformità mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE, li jinkludu:

1.  Arranġamenti sabiex tiġi żgurata l-verifika tal-konformità, tal-operazzjonijiet appoġġati mill-Fondi, mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali.

2.  L-arranġamenti ta’ rappurtar lill-kumitat ta’ monitoraġġ dwar il-konformità mal-Karta tal-operazzjonijiet sostnuti mill-Fondi

L-implimentazzjoni u l-applikazzjoni tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet ta’ persuni b’diżabbiltà (UNCRPD) skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/48/KE

Hemm fis-seħħ qafas nazzjonali għall-implimentazzjoni tal-UNCRPD, li jinkludi:

1.  Objettivi b’għanijiet li jistgħu jitkejlu, il-ġbir tad-data u mekkaniżmu ta’ monitoraġġ, applikabbli fl-objettivi kollha ta' politika. [Em. 378]

2.  Arranġamenti biex jiġi żgurat li l-politika ta' aċċessibbiltà, il-leġiżlazzjoni u l-istandards huma ikunu riflessi kif xieraq fit-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-programmi f'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-UNCRPD u inklużi fil-kriterji u l-obbligi tal-għażla tal-proġetti.

2a.  Arranġamenti ta' rappurtar lill-kumitat ta' monitoraġġ dwar il-konformità mal-operazzjonijiet appoġġati [Em. 378]

L-implimentazzjoni tal-prinċipji u d-drittijiet tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali li jikkontribwixxu għal konverġenza u koeżjoni reali fl-Unjoni Ewropea.

Arranġamenti fil-livell nazzjonali biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni xierqa tal-prinċipji tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali li jikkontribwixxu għaż-żieda ta' konverġenza u koeżjoni soċjali fl-UE, speċjalment il-prinċipji li jipprevjenu kompetizzjoni inġusta fis-suq intern. [Em. 379]

Applikazzjoni effettiva tal-prinċipju tas-sħubija

Jinsab fis-seħħ qafas biex is-sħab kollha jkollhom rwol sħiħ fit-tħejjija, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-programmi, li jinkludu

1.  Arranġamenti biex jiġu żgurati proċeduri trasparenti għall-involviment tas-sħab

2.  Arranġament għad-disseminazzjoni u l-iżvelar ta' informazzjoni rilevanti għas-sħab biex iħejju u jsegwu l-laqgħat

3.  Appoġġ biex tingħata setgħa lis-sħab u tinbena l-kapaċità [Em. 380]

ANNESS IV

Kundizzjonijiet ta’ abilitazzjoni tematiċi applikabbli għall-FEŻR, il-FSE+ u l-Fond ta’ Koeżjoni – l-Artikolu 11(1)

Objettiv ta’ politika

Objettiv speċifiku

L-isem tal-kundizzjoni ta’ abilitazzjoni

Kriterji ta’ twettiq għall-kundizzjoni ta’ abilitazzjoni

1.  Ewropa aktar intelliġenti billi nippromwovu trasformazzjoni ekonomika innovattiva u intelliġenti

FEŻR:

L-objettivi speċifiċi kollha taħt dawn l-objettivi ta’ politika

Governanza tajba tal-istrateġija ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti nazzjonali jew reġjonali

L-istrateġija / l-istrateġiji ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti għandhom jiġu appoġġati permezz ta’:

1.  Analiżi aġġornata tal-ostakli għat-tixrid tal-innovazzjoni, inkluża d-diġitalizzazzjoni

2.  L-eżistenza ta’ istituzzjoni kompetenti reġjonali / nazzjonali jew korp responsabbli għall-ġestjoni tal-istrateġija ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti

3.  L-għodod ta’ monitoraġġ u ta’ evalwazzjoni biex titkejjel il-prestazzjoni tal-objettivi tal-istrateġija

4.  It-tħaddim effettiv tal-proċess ta’ skoperta intraprenditorjali

5.  L-azzjonijiet meħtieġa biex tittejjeb ir-riċerka nazzjonali jew reġjonali u s-sistemi ta’ innovazzjoni

6.  Azzjonijiet għall-ġestjoni tat-tranżizzjoni industrijali

7.  Miżuri għal kollaborazzjoni internazzjonali

2.  Ewropa aktar ekoloġika, b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju permezz tat-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa u ġusta, investiment ekoloġiku u blu, l-ekonomija ċirkolari, l-adattament għat-tibdil fil-klima u l-prevenzjoni u l-ġestjoni tar-riskju marbut miegħu

Il-FEŻR u l-Fond ta’ Koeżjoni:

2.1  Il-promozzjoni ta’ miżuri tal-effiċjenza enerġetika

Qafas ta’ politika strateġiku biex tiġi appoġata l-effiċjenza enerġetika fir-rinnovazzjoni ta’ bini residenzjali u mhux residenzjali

1.  Strateġija nazzjonali fit-tul għar-rinnovazzjoni, biex tiġi appoġġata r-rinnovazzjoni tal-istokk nazzjonali tal-bini residenzjali u mhux residenzjali, hija adottata f’konformità mar-rekwiżiti tad-Direttiva 2010/31/UE dwar il-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini, li:

a.  Tinvolvi l-istadji indikattivi għall-2030, l-2040 u għandha fil-mira l-2050

b.  Tipprovdi deskrizzjoni indikattiva tar-riżorsi baġitarji biex tiġi appoġġata l-implimentazzjoni tal-istrateġija

c.  Tiddefinixxi mekkaniżmi effettivi għall-promozzjoni ta’ investimenti fir-rinnovazzjoni tal-bini

2.  Miżuri ta’ titjib fl-effiċjenza enerġetika biex jinkiseb l-iffrankar tal-enerġija rikjest

Il-FEŻR u l-Fond ta’ Koeżjoni:

2.1  Il-promozzjoni ta’ miżuri tal-effiċjenza enerġetika

2.2  Il-promozzjoni tal-enerġija rinnovabbli permezz ta’ investiment fil-kapaċità ta’ ġenerazzjoni

Il-governanza għas-settur tal-enerġija

Ikun adottat Pjan Nazzjonali tal-Enerġija u tal-Klima li jikkonforma mal-objettiv tal-Ftehim ta' Pariġi li jillimita t-tisħin globali għal 1,5°C, u jkun jinkludi:

1.  L-elementi kollha meħtieġa skont il-mudell fl-Anness I tar-Regolament dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija(52)

2.  Deskrizzjoni indikattiva tar-riżorsi u tal-mekkaniżmi ta’ finanzjament previsti għal miżuri li jippromwovu l-użu ta’ enerġija b’livell baxx ta’ karbonju [Em. 381]

Il-FEŻR u l-Fond ta’ Koeżjoni:

2.2  Il-promozzjoni tal-enerġija rinnovabbli permezz ta’ investiment fil-kapaċità ta’ ġenerazzjoni

Il-promozzjoni effettiva tal-użu tal-enerġija rinnovabbli fis-setturi kollha u fl-UE

Hemm fis-seħħ miżuri li jiżguraw:

1.  Konformità mal-mira vinkolanti nazzjonali tal-2020 dwar l-enerġija rinnovabbli, u sal-2030 ma’ din il-linja bażi, skont ir-riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/28/KE(53)

2.  Żieda fis-sehem tal-enerġija rinnovabbli fis-settur tat-tisħin u t-tkessiħ b’punt perċentwali għal kull sena sal-2030

Il-FEŻR u l-Fond ta’ Koeżjoni:

2.4  Il-promozzjoni tal-adattament għat-tibdil fil-klima, il-prevenzjoni tar-riskju u r-reżiljenza għad-diżastri

Qafas għall-ġestjoni effettiva tar-riskju ta’ diżastri.

Ikun hemm fis-seħħ pjan għall-ġestjoni tar-riskju ta’ diżastri nazzjonali jew reġjonali konsistenti mal-istrateġiji ta’ adattament għall-klima eżistenti, u jkun jinkludi:

1.  Deskrizzjoni tar-riskji ewlenin, ivvalutati skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6(a) tad-Deċiżjoni 1313/2013/UE, li tirrifletti t-theddidiet attwali u fuq żmien twil (25-35 sena). L-evalwazzjoni għandha tinbena, għal riskji relatati mal-klima, fuq it-tbassir u x-xenarji dwar it-tibdil fil-klima

2.  Deskrizzjoni tal-prevenzjoni tad-diżastri, tat-tħejjija u tal-miżuri ta’ reazzjoni biex jiġu indirizzati r-riskji ewlenin identifikati. Il-miżuri għandhom jiġu prijoritizzati fi proporzjon mar-riskji u mal-impatt ekonomiku tagħhom, man-nuqqasijiet ta’ kapaċità(54), mal-effikaċja u l-effiċjenza, filwaqt li jitqiesu l-alternattivi possibbli

3.  Informazzjoni dwar ir-riżorsi baġitarji u ta’ finanzjament u l-mekkaniżmi disponibbli biex jitkoprew l-ispejjeż operattivi u ta’ manutenzjoni relatati mal-prevenzjoni, it-tħejjija u r-rispons

Il-FEŻR u l-Fond ta’ Koeżjoni:

2.5  Il-promozzjoni tal-effiċjenza fl-użu tal-ilma

Ippjanar aġġornat għal investimenti meħtieġa għas-setturi tal-ilma u tal-ilma mormi

Hemm fis-seħħ pjan ta’ investiment nazzjonali li jinkludi:

1.  Valutazzjoni tal-qagħda attwali tal-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar it-Trattament tal-Ilma Urban Mormi (UWWTD) 91/271/KEE u tad-Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb (DWD) 98/83/KE

2.  L-identifikazzjoni u l-ippjanar ta’ kull investiment pubbliku, inkluża stima finanzjarja indikattiva

a.  Meħtieġa sabiex tinkiseb il-konformità mal-UWWTD, inkluża l-prijoritizzazzjoni fir-rigward tad-daqs ta’ agglomerazzjonijiet u l-impatt ambjentali, bl-investimenti maqsuma għal agglomerazzjoni tal-ilma mormi

b.  Meħtieġa għall-implimentazzjoni tad-Direttiva DWD dwar l-ilma tajjeb għax-xorb 98/83/KE

c.  Meħtieġa biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet li jirriżultaw mir-riformulazzjoni ssuġġerita (COM(2017) 753 final), b’mod partikolari fir-rigward ta’ parametri tal-kwalità riveduti mogħtija fid-dettall fl-Anness I

3.  Stima ta’ investimenti meħtieġa għat-tiġdid tal-infrastruttura tal-ilma mormi u tal-provvista tal-ilma eżistenti, inklużi n-netwerks, fuq il-bażi tal-età tagħhom u tal-pjanijiet ta’ deprezzament

4.  Indikazzjoni ta’ sorsi potenzjali ta’ finanzjament pubbliku, meta meħtieġa biex jikkomplementaw it-tariffi għall-utent

 

Il-FEŻR u l-Fond ta’ Koeżjoni:

2.6  L-iżvilupp (Transizzjoni għal) ta’ ekonomija ċirkolari, permezz ta’ investiment fis-settur tal-iskart u tal-effiċjenza fir-riżorsi

Ippjanar aġġornat għall-ġestjoni tal-iskart

Il-pjan(ijiet) ta’ mmaniġġjar tal-iskart huwa / huma fis-seħħ skont l-Artikolu 28 tad-Direttiva 2008/98/KE kif emendata bid-Direttiva UE 2018/xxxx u jkopri / jkopru t-territorju kollu ta’ Stat Membru u jinkludi / jinkludu:

1.  Analiżi tal-qagħda attwali tal-ġestjoni tal-iskart fl-entità ġeografika kkonċernata, inklużi t-tip, il-kwantità u s-sors tal-iskart iġġenerat u evalwazzjoni tal-iżvilupp futur tagħhom, filwaqt li jittieħed kont tal-impatti mistennija tal-miżuri stabbiliti fil-Programm(i) għall-Prevenzjoni tal-Iskart żviluppati f’konformità mal-Artikolu 29 tad-Direttiva 2008/98/KE kif emendata bid-Direttiva 2018/xx/EU

2.  Il-valutazzjoni ta’ skemi eżistenti għall-ġbir tal-iskart, inklużi l-kopertura territorjali u materjali tal-ġbir separat u l-miżuri sabiex jitjieb l-operat tiegħu, kif ukoll il-ħtieġa għal skemi ġodda ta’ ġbir

3.  Valutazzjoni tad-diskrepanza fl-investiment li tiġġustifika l-ħtieġa għal infrastruttura tal-iskart addizzjonali jew aġġornata, b’informazzjoni dwar is-sorsi ta’ dħul disponibbli biex jintlaħqu l-ispejjeż operattivi u ta’ manutenzjoni

4.  Informazzjoni dwar il-kriterji tal-post għall-identifikazzjoni ta’ siti u dwar il-kapaċità ta’ installazzjonijiet ta’ trattament ta’ skart fil-futur

Il-FEŻR u l-Fond ta’ Koeżjoni:

2.6  Il-promozzjoni ta’ infrastruttura ekoloġika fl-ambjent urban u t-tnaqqis tat-tniġġis

Il-qafas ta’ azzjoni ta’ prijorità għall-miżuri ta’ konservazzjoni neċessarji li jinvolvu l-kofinanzjament tal-Unjoni

Hemm fis-seħħ qafas ta’ azzjoni ta’ prijorità skont l-Artikolu 8 tad-Direttiva 92/43/KEE u jinkludi:

1.  L-elementi kollha meħtieġa skont il-mudell għall-qafas ta’ azzjoni ta’ prijorità għall-2027-2021-2027 miftiehem mill-Kummissjoni u l-Istati Membri inklużi l-miżuri 2. L-identifikazzjoni tal-miżuri ta’ prijorità u stima tal-ħtiġijiet ta’ finanzjament [Em. 383]

3.  Ewropa aktar konnessa billi jiġu msaħħa l-mobbiltà u l-konnettività tal-ICT reġjonali

FEŻR:

3.1  It-tisħiħ tal-konnettività diġitali

Il-pjan nazzjonali jew reġjonali

Hemm fis-seħħ pjan tal-broadband nazzjonali jew reġjonali li jinkludi:

1.  Valutazzjoni tad-diskrepanza fl-investiment li jeħtieġ li tiġi indirizzata biex jintlaħqu l-objettivi tal-konnettività tal-Gigabits tal-UE (55), ibbażata fuq:

o immappjar riċenti(56) ta’ infrastrutturi eżistenti privati u pubbliċi u kwalità fis-servizz bl-użu ta’ indikaturi standard tal-immappjar tal-broadband

o konsultazzjoni dwar l-investimenti ppjanati

2.  Il-ġustifikazzjoni ta’ intervent pubbliku ppjanat fuq il-bażi ta’ mudelli ta’ investiment sostenibbli li:

o isaħħu l-affordabbilità u l-aċċess għal infrastruttura u s-servizzi miftuħin ta’ kwalità u validi għall-futur

o jaġġustaw il-forom ta’ assistenza finanzjarja għal fallimenti identifikati tas-suq

o jippermettu l-użu kumplimentari ta’ forom differenti ta’ finanzjament minn sorsi tal-UE, nazzjonali jew reġjonali

3.  Il-miżuri għall-appoġġ tad-domanda u l-użu ta’ netwerks ta’ Kapaċità Għolja Ħafna (VHC), inklużi azzjonijiet li jiffaċilitaw l-implimentazzjoni tagħhom, b’mod partikolari permezz tal-implimentazzjoni effettiva tad-Direttiva tal-UE dwar it-Tnaqqis fl-Ispejjeż tal-Broadband(57)

4.  Mekkaniżmi ta’ assistenza teknika, inkluż l-Uffiċċji tal-Kompetenza tal-Broadband biex jissaħħu l-kapaċità tal-partijiet ikkonċernati lokali u jingħataw pariri lill-promoturi tal-proġetti

5.  Mekkaniżmu ta’ monitoraġġ ibbażat fuq l-indikaturi standard l-immappjar tal-broadband

Il-FEŻR u l-Fond ta’ Koeżjoni:

3.2  L-iżvilupp ta’ TEN-T sostenibbli, reżiljenti għat-tibdil fil-klima, intelliġenti, sikur u intermodali [Em. 384 ma taffettwax il-verżjoni Maltija]

L-ippjanar tat-trasport b’mod komprensiv fil-livell xieraq

Hemm fis-seħħ l-immappjar multimodali ta’ infrsatrutturi eżistenti u ppjanati sal-2030 li:

-1a.  Jirrikjedi li tiġi żgurata koeżjoni soċjali, ekonomika u territorjali u, aktar minn hekk, it-tlestija ta' links neqsin u t-tneħħija ta' ostakli fin-netwerk TEN-T, li jfisser ukoll investiment fl-infrastruttura materjali [Em. 385]

1.  Jinkludi ġustifikazzjoni ekonomika tal-investimenti ppjanati, mibnija fuq analiżi soda dwar id-domanda u l-immudellar tat-traffiku, li għandhom iqisu l-impatt antiċipat ta’ liberalizzazzjoni tat-trasport ferrovjarju tal-ftuħ tas-swieq tas-servizzi ferrovjarji [Em. 386]

2.  Jirrifletti l-pjanijiet dwar il-kwalità tal-arja, filwaqt li b’mod partikolari jittieħdu inkonsiderazzjoni l-pjanijiet ta’ dekarbonizzazzjoni nazzjonali l-istrateġiji nazzjonali ta' tnaqqis fl-emissjonijiet għas-settur tat-trasport [Em. 387]

3.  Jinkludi l-investimenti f’faxex investimenti fil-kurituri tan-Netwerk tat-TEN-T TEN-T ewlieni, kif definit bir-Regolament (UE) 1316/2013, skont il-pjanijiet ta’ ħidma rispettivi tat-TEN-T, kif ukoll f'taqsimiet identifikati minn qabel fin-netwerk kollu kemm hu [Em. 388]

4.  Jiżgura għal Għal investimenti barra t-TEN-T ewlieni, jiżgura l-kumplimentarjetà billi jipprovdi biżżejjed konnettività tan-netwerks urbani, tar-reġjuni u tal-komunitajiet lokali mat-TEN-T ewlieni u n-nodi tiegħu [Em. 389]

5.  Jiżgura l-interoperabbiltà tan-netwerk ferrovjarju, permezz tal-użu tal-ERTMS li huwa konformi mal-linja bażi-3 li jkopri mill-inqas il-Pjan Ewropew għall-Mobilitazzjoni

6.  Jippromwovi l-multimodalità u jidentifika l-ħtiġijiet għall-merkanzija multimodali jew fi trasbord u għat-terminali tal-passiġġieri u għall-modalità attiva

7.  Jinkludi miżuri maħsuba biex jippromwovu fjuwils alternattivi, f’konformità mal-oqfsa ta’ politika nazzjonali relevanti

8.  Jinkludi l-valutazzjoni tar-riskju għas-sikurezza fit-toroq f’konformità mal-istrateġiji nazzjonali għas-sikurezza fit-toroq, flimkien ma’ mappjar tat-toroq u tas-sezzjonijiet affettwati, filwaqt li tingħata prijoritizzazzjoni tal-investimenti korrispondenti

9.  Jipprovdi informazzjoni dwar ir-riżorsi baġitarji u finanzjarji li jikkorrispondu għall-investimenti ppjanati u meħtieġa biex jitkoprew l-ispejjeż operattivi u ta’ manutenzjoni tal-infrastrutturi eżistenti u ppjanati

9a.  Jippromwovi inizjattivi tat-turiżmu reġjonali u transfruntiera sostenibbli li jwasslu għal sitwazzjonijiet ta' benefiċċju għal kulħadd kemm għat-turisti kif ukoll għall-abitanti, bħall-interkonnessjoni tan-netwerk EuroVelo man-netwerk Ferrovjarju Ewropew TRAN [Em. 390]

3.3  sostenibbli, reżiljenti għat-tibdil fil-klima, intelliġenti u mobbiltà intermodali nazzjonali, reġjonali u lokali, inkluż aċċess imtejjeb għat-TEN-T u mobbiltà transfruntiera

4.  Ewropa aktar soċjali bl-implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali

FEŻR:

4.1  it-tisħiħ tal-effettività tas-swieq tax-xogħol u tal-aċċess għall-impjiegi ta’ kwalità permezz tal-iżvilupp ta’ infrastruttura

FSE:

4.1.1  It-titjib tal-aċċess għal impjieg ta’ kull min qed ifittex xogħol, inklużi b'mod partikolari ż-żgħażagħ u l-persuni qiegħda fit-tul, u tal-persuni inattivi, u tal-promozzjoni ta’dawk l-promozzjoni ta' dawk li jaħdmu għal rashom u tal-ekonomija soċjali;

4.1.2  L-immodernizzar tal-istituzzjonijiet u tas-servizzi tas-suq tax-xogħol biex jiġu vvalutati u antiċipati l-ħiliet u l-bżonnijiet u żgurati l-assistenza u l-appoġġ f’waqthom u mfasslin apposta għall-adattament, għat-tranżizzjonijiet u għall-mobbiltà fis-suq tax-xogħol; [Em. 391]

Qafas ta’ politika strateġiku għal politiki attivi tas-suq tax-xogħol

Hemm fis-seħħ qafas ta’ politika strateġiku għal politiki attivi tas-suq tax-xogħol fid-dawl tal-Linji Gwida dwar l-Impjiegi li jinkludi:

1.  Arranġamenti għat-twettiq ta’ profili u ta’ valutazzjoni tal-ħtiġijiet ta’ min ikun qed ifittex impjieg, inkluż il-perkors intraprenditorjali

2.  Informazzjoni dwar postijiet battala u opportunitajiet ta’ impjieg filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol

3.  Arranġamenti biex jiġi żgurat li t-tfassil, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u r-reviżjoni tiegħu jitmexxew f’kooperazzjoni mill-qrib mal-partijiet ikkonċernati rilevanti

4.  L-arranġamenti għall-monitoraġġ, l-evalwazzjoni u r-rieżami ta’ politiki attivi tas-suq tax-xogħol

5.  Għal interventi favur l-impjieg taż-żgħażagħ, perkorsi bbażati fuq l-evidenza u mmirati lejn żgħażagħ li ma għandhomx impjieg, edukazzjoni jew taħriġ, inklużi miżuri ta’ sensibilizzazzjoni u bbażati fuq rekwiżiti ta’ kwalità, filwaqt li jittieħed kont tal-kriterji għal apprendistati u skemi ta’ taħriġ ta’ kwalità, inkluż fil-kuntest tal-implimentazzjoni ta’ skemi ta’ Garanziji għaż-Żgħażagħ

FEŻR:

4.1  it-tisħiħ tal-effettività tas-swieq tax-xogħol u tal-aċċess għall-impjiegi ta’ kwalità permezz tal-iżvilupp ta’ infrastruttura

FSE:

4.1.3  Il-promozzjoni tal-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol, ta' bilanċ aħjar bejn ħajja u xogħol, inkluż l-aċċess għall-kura tat-tfal, għal ambjent tax-xogħol san u adattat tajjeb li jindirizza r-riskji għas-saħħa, l-adattament tal-ħaddiema, l-intrapriżi u l-intraprendituri għall-bidla u t-tixjiħ san u attiv; [Em. 392]

Qafas strateġiku nazzjonali għall-ugwaljanza bejn is-sessi

Hemm fis-seħħ qafas ta’ politika strateġiku nazzjonali għall-ugwaljanza bejn is-sessi li jinkludi:

1.  L-identifikazzjoni bbażata fuq l-evidenza għall-isfidi tal-ugwaljanza bejn is-sessi

2.  Miżuri biex jiġu indirizzati d-differenzi bejn is-sessi fl-impjiegi, fil-pagi, fis-sigurtà soċjali u fil-pensjonijiet, u biex jiġi promoss bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja, anki permezz ta’ titjib fl-aċċess għall-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal, b’miri [Em. 393]

3.  Arranġamenti għall-monitoraġġ, l-evalwazzjoni u r-rieżami tal-qafas ta’ politika strateġiku u tal-metodi tal-ġbir ta’ data

4.  Arranġamenti biex jiġi żgurat li t-tfassil, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u r-rieżami tiegħu jitmexxew f’kooperazzjoni mill-qrib mal-korpi tal-ugwaljanza, mas-sħab soċjali u mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili relevanti

FEŻR:

4.2  it-titjib tal-aċċess għal servizzi inklużivi u ta’ kwalità fl-edukazzjoni, it-taħriġ u t-tagħlim tul il-ħajja permezz tal-iżvilupp ta’ infrastruttura;

FSE:

4.2.1  It-titjib tal-kwalità, l-inklużività u l-effikaċja u r-rilevanza tas-suq tax-xogħol tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ, ħalli jappoġġaw il-kisba ta' kompetenzi ewlenin, inkluż il-ħiliet diġitali u ħalli jiffaċilitaw it-tranżizzjoni mill-istudju għax-xogħol;

4.2.2  Il-promozzjoni ta’ tat-tagħlim tul il-ħajja, b'mod partikolari opportunitajiet għal titjib fil-ħiliet u għal taħriġ mill-ġdid għal kulħadd, kif ukoll tagħlim informali u mhux formali, inkluż billi jiġu ffaċilitati t-tranżizzjonijiet fil-karriera billi tiġi promossa l-mobbiltà professjonali

4.2.3  Il-promozzjoni ta' aċċess ekwu għal edukazzjoni u taħriġ ta' kwalità u inklużiv, u t-tlestija tagħhom, b'mod partikolari għal gruppi żvantaġġati, għal edukazzjoni ta' kwalità u edukazzjoni u taħriġ, fl-edukazzjoni u taħriġ ta' kwalità u inklużiv, mill-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal permezz ta' edukazzjoni u taħriġ ġenerali u vokazzjonali u għal-livell sal-livell terzjarju, kif ukoll l-edukazzjoni u t-tagħlim għall-adulti, inkluż l-iffaċilitar tal-mobbiltà tat-tagħlim għal kulħadd;[Em. 394]

Qafas ta’ politika strateġiku għas-sistema tal-edukazzjoni u tat-taħriġ fil-livelli kollha.

Hemm fis-seħħ qafas ta’ politika strateġiku nazzjonali u / jew reġjonali għas-sistema tal-edukazzjoni u t-taħriġ, li jinkludi:

1.  Sistemi bbażati fuq l-evidenza għall-antiċipazzjoni u l-previżjoni tal-ħiliet kif ukoll mekkaniżmi u servizzi ta' segwitu għal stħarriġ dwar is-sitwazzjoni tal-gradwati u għal servizzi biex l-istudenti ta' kull età jkollhom gwida ta' kwalità u effettiva, inklużi approċċi ffukati fuq l-istudenti [Em. 395]

2.  Miżuri li jiżguraw aċċess ugwali għal, parteċipazzjoni u t-tkomplija fi, u tlestija ta' edukazzjoni u taħriġ ta' kwalità, affordabbli, rilevanti, mhux segregati u inklużiva inklużivi kif ukoll l-akkwist ta' kompetenzi ewlenin fil-livelli kollha, inkluża l-edukazzjoni terzjarja [Em. 396]

3.  Mekkaniżmu ta' koordinazzjoni fil-livelli kollha ta' edukazzjoni u taħriġ, inkluża l-edukazzjoni terzjarja, u fornituri tat-tagħlim mhux formali u informali, u allokazzjoni ċara tar-responsabbiltajiet bejn il-korpi nazzjonali u/jew reġjonali relevanti rilevanti [Em. 397]

4.  Arranġamenti għall-monitoraġġ, l-evalwazzjoni u r-rieżami tal-qafas ta’ politika strateġiku

5.  Miżuri li jkollhom fil-mira l-adulti b’ħiliet baxxi u persuni bi sfond soċjoekonomiku żvantaġġat u b’perkorsi għat-titjib tal-ħiliet

6.  Miżuri li jappoġġaw lill-għalliema, lill-ħarrieġa u lill-persunal akkademiku rigward il-metodi ta’ tagħlim xierqa, il-valutazzjoni u l-validazzjoni tal-kompetenzi ewlenin

7.  Miżuri biex jiġu promossi l-mobbiltà tal-istudenti u tal-persunal kif ukoll il-kollaborazzjoni bejn dawk li jipprovdu l-edukazzjoni u t-taħriġ, inkluż permezz tar-rikonoxximent tal-eżiti u tal-kwalifiki tat-tagħlim

FEŻR:

4.3  żieda fl-integrazzjoni soċjoekonomika tal-komunitajiet marġinalizzati, tal-migranti tar-refuġjati u l-migranti taħt protezzjoni internazzjonali u tal-gruppi żvantaġġati, permezz ta’ miżuri integrati li jinkludu servizzi ta’ akkomodazzjoni u servizzi soċjali [Em. 398]

FSE:

4.3.1  Il-promozzjoni It-trawwim tal-inklużjoni attiva, inkluż bil-ħsieb li jiġu promossi opportunitajiet indaqs u parteċipazzjoni attiva u t-titjib tal-impjegabbiltà; [Em. 399]

4.3.1a.   Il-promozzjoni tal-integrazzjoni soċjali ta' persuni f'riskju ta' faqar jew ta' esklużjoni soċjali, inklużi dawk l-aktar fil-bżonn u t-tfal [Em. 400]

Qafas ta’ politika strateġiku nazzjonali għall-inklużjoni soċjali u għat-tnaqqis tal-faqar

Hemm fis-seħħ qafas ta’ politika strateġiku nazzjonali u pjan ta' azzjoni għall-inklużjoni soċjali u għat-tnaqqis tal-faqar li jinkludi:

1.  Analiżi bbażata fuq l-evidenza ta’ faqar u ta’ esklużjoni soċjali inkluż il-faqar fost it-tfal, il-persuni mingħajr dar, is-segregazzjoni spazjali u edukattiva, l-aċċess limitat għal servizzi u għal infrastruttura essenzjali, u l-ħtiġijiet speċifiċi ta’ persuni vulnerabbli

2.  Il-miżuri għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra s-segregazzjoni fl-oqsma kollha, inkluż permezz tal-għoti ta’ appoġġ għal introjtu adegwat, protezzjoni soċjali, swieq tax-xogħol inklużivi u aċċess għal servizzi ta’ kwalità għal persuni vulnerabbli, inklużi l-migranti u r-refuġjati

3.  Miżuri għal tranżizzjoni minn kura istituzzjonali għal waħda bbażata fuq il-komunità il-familja u l-komunità abbażi ta' strateġija ta' deistituzzjonalizzazzjoni nazzjonali u pjan ta' azzjoni

4.  Arranġamenti biex jiġi żgurat li t-tfassil, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u r-rieżami tiegħu jitmexxew f’kooperazzjoni mill-qrib, mas-sħab soċjali u mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili relevanti rilevanti [Em. 401]

FSE:

4.3.2  Il-promozzjoni tal-integrazzjoni soċjoekonomika tal-komunitajiet ta' ċittadini minn pajjiżi terzi u ta' komunitajiet marġinalizzati bħar-Rom; [Em. 402]

Strateġija Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Rom

Hemm fis-seħħ l-Istrateġija Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Rom (NRIS) li tinkludi:

1.  Miżuri biex titħaffef l-integrazzjoni tar-Rom, tiġi pprevenuta u eliminata s-segregazzjoni, filwaqt li jitqiesu d-dimensjoni tal-ġeneri u s-sitwazzjoni taż-żgħażagħ Rom, u biex jiġu stabbiliti stadji importanti u miri li jkunu ta’ referenza u jistgħu jitkejlu

2.  Arranġamenti għall-monitoraġġ, l-evalwazzjoni u r-rieżami tal-miżuri ta’ integrazzjoni tar-Rom

3.  Arranġamenti għall-integrazzjoni tal-miżuri ta’ inklużjoni tar-Rom fil-livell reġjonali u lokali

4.  Arranġamenti biex jiġi żgurat li t-tfassil, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u r-rieżami tagħha jitmexxew f’kooperazzjoni mill-qrib mas-soċjetà ċivili tar-Rom u mal-partijiet ikkonċernati relevanti l-oħra kollha, inkluż fil-livelli reġjonali u lokali

FEŻR:

4.4  l-iżgurar ta’ aċċess ugwali għall-kura tas-saħħa permezz tal-iżvilupp ta’ infrastruttura, inkluża l-kura tas-saħħa primarja

FSE:

4.3.4  It-tisħiħ tal-aċċess f’waqtu u ugwali għal servizzi ta’ kwalità, sostenibbli u għall-but ta’ kulħadd; il-modernizzazzjoni tas-sistemi tal-protezzjoni soċjali, inkluża l-promozzjoni tal-aċċess għall-protezzjoni soċjali; it-titjib tal-aċċessibbiltà, l-effikaċja u r-reżiljenza tas-sistemi tas-saħħa; it-titjib tal-aċċess għal servizzi ta’ kura fit-tul [Em. 403]

Qafas ta’ politika strateġiku għas-saħħa.

Hemm fis-seħħ qafas ta’ politika strateġiku nazzjonali jew reġjonali għas-saħħa li jinkludi:

1.  L-immappjar ta’ ħtiġijiet ta’ kura tas-saħħa u ta’ kura fit-tul, inkluż f’termini ta’ persunal mediku, sabiex jiġu żgurati miżuri sostenibbli u kkoordinati

2.  Miżuri sabiex jiġu żgurati l-effiċjenza, is-sostenibbiltà, l-aċċessibbiltà u l-affordabbiltà tas-servizzi għas-saħħa u tal-kura fit-tul, inkluż iffukar speċifiku fuq individwi esklużi mis-sistemi tal-kura tas-saħħa u tal-kura fit-tul u dawk li huma l-itqal biex jintlaħqu

3.  Miżuri għall-promozzjoni ta’ servizzi bbażati fil-komunità, inklużi l-prevenzjoni u l-kura primarja, is-servizzi ta’ kura fid-djar u bbażati dawk ibbażati fil-komunità, u t-tranżizzjoni minn kura istituzzjonali għal dik ibbażata fuq il-familja u l-komunità

3a.   Miżuri li jiżguraw l-effiċjenza, is-sostenibbiltà, l-aċċessibbiltà u l-affordabbiltà tas-sistemi ta' protezzjoni soċjali [Em. 404]

ANNESS V

Il-mudell għal programmi appoġġati mill-FEŻR (Investiment favur l-Impjiegi u t-tkabbir), il-FSE+, il-Fond ta’ Koeżjoni u l-FEMS – l-Artikolu 16(3)

CCI

 

Titolu bl-Ingliż

[255 karattru(58)]

Titolu bil-lingwa / lingwi nazzjonali

[255]

Verżjoni

 

L-ewwel sena

[4]

L-aħħar sena

[4]

Eliġibbli minn

 

Eliġibbli sa

 

Numru tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

 

Data tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

 

Numru tad-deċiżjoni ta’ emenda tal-Istat Membru

 

Id-data tad-dħul fis-seħħ tad-deċiżjoni ta’ emenda tal-Istat Membru

 

Trasferiment mhux sostanzjali (Art. 19.5)

Iva / Le

Reġjuni NUTS koperti mill-programm (mhux applikabbli għall-FEMS)

 

Fond ikkonċernat

FEŻR

Fond ta’ Koeżjoni

FSE+

FEMS

1.  Strateġija tal-programm: l-isfidi tal-iżvilupp u r-reazzjonijiet ta’ politika ewlenin

Referenza: Artikolu 17(3)(a)(i)-(vii) u 17(3)(b)

Spazju għat-test [30 000]

Għall-mira tal-Impjiegi u t-tkabbir ekonomiku:

Tabella 1

Objettiv ta’ politika

Objettiv speċifiku jew prijorità specifika*

Ġustifikazzjoni (sommarju)

 

 

[2 000 għal kull objettiv speċifiku jew prijorità speċifika]

*Prijoritajiet speċifiċi skont ir-Regolament tal-FSE+

Għall-FEMS:

Tabella 1A

Objettiv ta’ politika

Prijorità

Analiżi SWOT (għal kull prijorità)

Ġustifikazzjoni (sommarju)

 

 

Punti pożittivi

[10 000 għal kull prijorità]

[20 000 għal kull prijorità]

Dgħufijiet

[10 000 għal kull prijorità]

Opportunitajiet

[10 000 għal kull prijorità]

Theddid

[10 000 għal kull prijorità]

L-identifikazzjoni tal-ħtiġijiet fuq il-bażi tal-analiżi SWOT filwaqt li jittieħdu inkonsiderazzjoni l-elementi stabbiliti fl-Artikolu 6(6) tar-Regolament tal-FEMS

[10 000 għal kull prijorità]

2.  Prijoritajiet oħra minbarra l-assistenza teknika

Referenza: L-Artikolu 17(2) u 17(3)(c)

Tabella 1 T: Struttura tal-programm*

ID

Titolu [300]

AT

Il-bażi għall-kalkolu

Fond

Kategorija tar-reġjun appoġġat

Objettiv Speċifiku magħżul

1

Prijorità 1

Le

 

FEŻR

Aktar żviluppat

OS 1

Fi tranżizzjoni

Inqas żviluppat

OS 2

Ultraperiferiku u skarsament popolat

Aktar żviluppat

OS 3

2

Prijorità 2

Le

 

FSE+

Aktar żviluppat

OS 4

Fi tranżizzjoni

Inqas żviluppat

OS 5

Ultraperiferiċi

3

Prijorità 3

Le

 

FK

Mhux Applikabbli

 

3

Assistenza Teknika Prijoritarja

Iva

 

 

 

Mhux Applikabbli

..

Prijorità speċifika għall-impjiegi taż-żgħażagħ

Le

 

FSE+

 

 

 

Prijorità speċifika għall-Garanzija għat-Tfal

Le

 

FSE+

 

 

..

Prijorità speċifika għas-CSRs

Le

 

FSE+

 

 

..

Prijorità speċifika għal Azzjonijiet Innovattivi

Le

 

FSE+

 

OS 8

 

Prijorità spċifika speċifika għall-Privazzjoni Materjali

L-ebda

 

FSE+

 

OS 9

* Informazzjoni dwar din it-tabella se sservi ta’ kontribut tekniku sabiex jimtlew minn qabel partijiet u tabelli oħra fil-mudell fil-format elettroniku. Mhux applikabbli għall-FEMS. [Em. 405]

2.1  It-Titolu tal-prijorità [300] (ripetut għal kull prijorità)

Din hija prijorità speċifika għal rakkomandazzjoni relevanti rilevanti speċifika għall-pajjiż

Din hija prijorità speċifika għall-impjiegi taż-żgħażagħ

Din hija prijorità speċifika għall-azzjonijiet innovattivi

Din hija prijorità speċifika għall-Garanzija għat-Tfal [Em. 406]

Din hija prijorità biex tindirizza b’mod speċifiku l-privazzjoni materjali**

*Tabella applikabbli għall-prijoritajiet tal-FSE+.

** Jekk mmarkata mur għat-Taqsima 2.1.2

2.1.1.  Objettiv speċifiku(59) (L-għan tal-Impjiegi u t-tkabbir ekonomiku) jew il-Qasam ta’ appoġġ (FEMS) – ripetuti għal kull objettiv speċifiku magħżul jew il-qasam ta’ appoġġ, għal prijoritajiet oħra minbarra dawk ta’ assistenza teknika [Em. 407]

2.1.1.1  Interventi tal-Fondi

Referenza: Artikolu 17(3)(d)(i)(iii)(iv)(v)(vi);

It-tip ta’ azzjonijiet relatati – Artikolu 17(3)(d)(i):

Spazju għat-test [8 000]

Il-lista ta’ operazzjonijiet ippjanati ta’ importanza strateġika - l-Artikolu 17(3)(d)(i):

Spazju għat-test [2 000]

Il-gruppi ewlenin fil-mira - l-Artikolu 17(3)(d)(iii):

Spazju għat-test [1 000]

Territorji speċifiċi fil-mira, inkluż l-użu ppjanat ta’ għodod territorjali – l-Artikolu 17(3)(d)(iv)

Spazju għat-test [2 000]

Azzjonijiet interreġjonali u transnazzjonali – l-Artikolu – 17(3)(d)(v)

Spazju għat-test [2 000]

L-użu ppjanat ta’ strumenti finanzjarji — l-Artikolu — 17(3)(d)(vi)

Spazju għat-test [1 000]

2.1.1.2  Indikaturi(60)[Em. 408]

Referenza: l-Artikolu 17(3)(d)(ii)

Tabella 2: Indikaturi tal-output

Prijorità

Objettiv speċifiku (L-għan tal-Impjiegi u t-tkabbir) jew il-qasam ta’ appoġġ (FEMS)

Fond

Kategorija tar-reġjun

ID [5]

Indicator [255]

L-unità ta’ kejl

Stadju Ewlieni (2024)

Mira (2029)

Tabella 3: Indikaturi tar-riżultati

Prijorità

Objettiv speċifiku (L-għan tal-Impjiegi u t-tkabbir) jew il-qasam ta’ appoġġ (FEMS)

Fond

Kategorija tar-reġjun

ID [5]

Indicator [255]

L-unità ta’ kejl

Il-linja bażi jew il-valur ta’ referenza

Sena ta’ referenza

Mira (2029)

Is-sors tad-data [200]

Kummenti [200]

2.1.1.3  Tqassim indikattiv tar-riżorsi tal-programm (UE) skont it-tip ta’ intervent(61) (mhux applikabbli għall-FEMS) [Em. 409]

Referenza: l-Artikolu 17(3)(d)(vii)

Tabella 4: Dimensjoni 1 – qasam tal-intervent

Prijorità Nru

Fond

Kategorija tar-reġjun

Objettiv speċifiku

Kodiċi

Ammont (f’EUR)

Tabella 5: Dimensjoni 2 – forma ta’ finanzjament

Prijorità Nru

Fond

Kategorija tar-reġjun

Objettiv speċifiku

Kodiċi

Ammont (f’EUR)

Tabella 6: Dimensjoni 3 – il-mekkaniżmu eżekuttiv territorjali u l-qasam territorjali

Prijorità Nru

Fond

Kategorija tar-reġjun

Objettiv speċifiku

Kodiċi

Ammont (f’EUR)

Tabella 7: Dimension 6 – temi sekondarji tal-FSE+

Prijorità Nru

Fond

Kategorija tar-reġjun

Objettiv speċifiku

Kodiċi

Ammont (f’EUR)

2.1.2  Objettiv speċifiku li jindirizza l-privazzjoni materjali

Referenza: l-Artikolu 17(3); CPR

Tipi ta’ appoġġ

Spazju għat-test [2 000 karattru]

Il-gruppi ewlenin fil-mira

Spazju għat-test [2 000 karattru]

Id-dekriptaġġ tal-iskemi nazzjonali jew reġjonali ta’ appoġġ

Spazju għat-test [2 000 karattru]

Kriterji għall-għażla tal-operazzjonijiet(62) [Em. 410]

Spazju għat-test [4 000 karattru]

2.T. Prijorità ta’ assistenza teknika

Referenza: l-Artikolu 17(3)(e); l-Artikolu 29, l-Artikolu 30, l-Artikolu 31, l-Artikolu 89 CPR;

Deskrizzjoni tal-assistenza teknika b’pagamenti b’rata fissa — l-Artikolu 30

Spazju għat-test [5 000]

Deskrizzjoni tal-assistenza teknika taħt il-pagamenti mhux marbuta mal-ispejjeż — l-Artikolu 31

Spazju għat-test [3 000]

Tabella 8: Dimensjoni 1 – qasam tal-intervent

Prijorità Nru

Fond

Kategorija tar-reġjun

Kodiċi

Ammont (f’EUR)

Tabella 9: Dimension 5 – temi sekondarji tal-FSE+

Prijorità Nru

Fond

Kategorija tar-reġjun

Kodiċi

Ammont (f’EUR)

3.  Pjan finanzjarju

Referenza: l-Artikolu 17(3)(f)(i)-(iii); l-Artikolu 106(1)-(3), l-Artikolu 10; l-Artikolu 21; CPR,

3.A Trasferimenti u kontribuzzjonijiet(63)

Referenza: l-Artikolu 10; l-Artikolu 21; CPR

Emenda fil-programm relatata mal-Artikolu 10 CPR (il-kontribuzzjoni għal InvestEU)

Emenda fil-programm relatata mal-Artikolu 21 CPR (trasferimenti għal strumenti permezz ta’ ġestjoni diretta jew indiretta bejn il-fondi ta’ ġestjoni kondiviża)

Tabella 15: Kontribuzzjonijiet għal InvestEU*

 

Kategorija ta’ reġjuni

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

ammont

 

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e))

FEŻR

Aktar żviluppat

 

 

 

 

 

 

Inqas żviluppat

 

 

 

 

 

 

Fi tranżizzjoni

 

 

 

 

 

 

Reġjuni ultraperiferiċi u tat-Tramuntana skarsament popolati

 

 

 

 

 

 

FSE+

Aktar żviluppat

 

 

 

 

 

 

Inqas żviluppat

 

 

 

 

 

 

Fi tranżizzjoni

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiċi

 

 

 

 

 

 

FK

 

 

 

 

 

 

 

FEMS

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

*Ammonti kumulattivi għall-kontribuzzjonijiet kollha matul il-perjodu ta’ programmar.

Tabella 16: Trasferimenti għal strumenti permezz ta’ ġestjoni diretta jew indiretta*

Fond

 

Kategorija ta’ reġjuni

Strument 1

Strument 2

Strument 3

Strument 4

Strument 5

Ammont tat-trasferiment

 

 

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)

FEŻR

 

Aktar żviluppat

 

 

 

 

 

 

 

Fi tranżizzjoni

 

 

 

 

 

 

 

Inqas żviluppat

 

 

 

 

 

 

 

Reġjuni ultraperiferiċi u tat-Tramuntana skarsament popolati

 

 

 

 

 

 

FSE+

 

Aktar żviluppat

 

 

 

 

 

 

 

Fi tranżizzjoni

 

 

 

 

 

 

 

Inqas żviluppat

 

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiċi

 

 

 

 

 

 

FK

 

 

 

 

 

 

 

 

FEMS

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ammonti kumulattivi għat-trasferimenti kollha matul il-perjodu ta’ programmar. [Em. 411]

Tabella 17: Trasferimenti bejn il-fondi ta’ ġestjoni kondiviża*

 

FEŻR

FSE+

FK

FEMS

AMF

ISF

IBMF

Total

Aktar żviluppat

Fi tranżizzjoni

Inqas żviluppat

Reġjuni ultraperiferiċi u tat-Tramuntana skarsament popolati

Aktar żviluppat

Fi tranżizzjoni

Inqas żviluppat

Ultraperiferiċi

FEŻR

Aktar żviluppat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fi tranżizzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inqas żviluppat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reġjuni ultraperiferiċi u tat-Tramuntana skarsament popolati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Aktar żviluppat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fi tranżizzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inqas żviluppat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiċi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ammonti kumulattivi għat-trasferimenti kollha matul il-perjodu ta’ programmar.

3.1  Approprjazzjonijiet Finanzjarji skont is-sena

Referenza: l-Artikolu 17(3)(f)(i)

Tabella 10: Approprjazzjonijiet Finanzjarji skont is-sena

Fond

Kategorija tar-reġjun

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total

FEŻR

Inqas żviluppat

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktar żviluppat

 

 

 

 

 

 

 

 

Fi tranżizzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

Reġjuni ultraperiferiċi u tat-Tramuntana skarsament popolati

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Inqas żviluppat

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktar żviluppat

 

 

 

 

 

 

 

 

Fi tranżizzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiċi

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fond ta’ Koeżjoni

Mhux Applikabbli

 

 

 

 

 

 

 

 

FEMS

Mhux Applikabbli

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  Approprjazzjonijiet finanzjarji totali skont il-fond u l-kofinanzjament nazzjonali(64) [Em. 412]

Referenza: l-Artikolu 17(3)(f)(ii), l-Artikolu 17(6)

Għall-mira tal-Impjiegi u t-tkabbir ekonomiku:

Tabella 11: Approprjazzjonijiet finanzjarji totali skont il-fond u l-kofinanzjament nazzjonali

Objettiv ta’ politika

Le jew AT

Prijorità

Bażi għall-kalkolu tal-appoġġ tal-UE (totali jew pubbliku)

Fond

Kategorija tar-reġjun*

Kontribuzzjoni tal-UE

Kontribuzzjoni nazzjonali

Tqassim indikattiv tal-kontribuzzjoni nazzjonali

Total

Rata ta’ kofinanzjament

pubblika

privata

 

 

 

 

(a)

(b)=(c)+(d)

(c)

(d)

(e)=(a)+(b)**

(f)=(a)/(e)**

 

Prijorità 1

P/T

FEŻR

Inqas żviluppat

 

 

 

 

 

 

Aktar żviluppat

 

 

 

 

 

 

Fi tranżizzjoni

 

 

 

 

 

 

Allokazzjoni speċjali għar-reġjuni ultraperiferiċi u tat-Tramuntana skarsament popolati

 

 

 

 

 

 

 

Prijorità 2

 

FSE+

Inqas żviluppat

 

 

 

 

 

 

Aktar żviluppat

 

 

 

 

 

 

Fi tranżizzjoni

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiċi

 

 

 

 

 

 

 

Prijorità 3

 

FK

 

 

 

 

 

 

 

AT

AT l-Artikolu 29 CPR

 

FEŻR jew FSE+ jew FK

 

 

 

 

 

 

 

 

AT l-Artikolu 30 CPR

 

FEŻR jew FSE+ jew FK

 

 

 

 

 

 

 

Total tal-FEŻR

 

 

Aktar żviluppat

 

 

 

 

 

 

 

 

Fi tranżizzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

Inqas żviluppat

 

 

 

 

 

 

 

 

Allokazzjoni speċjali għar-reġjuni ultraperiferiċi u tat-Tramuntana skarsament popolati

 

 

 

 

 

 

Total tal-FSE+

 

 

Aktar żviluppat

 

 

 

 

 

 

 

 

Fi tranżizzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

Inqas żviluppat

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiċi

 

 

 

 

 

 

Total FK

 

Mhux Applikabbli

 

 

 

 

 

 

 

Total globali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Għall-FEŻR: reġjuni anqas żviluppati, fi tranżizzjoni aktar żviluppati u, fejn applikabbli, allokazzjoni speċjali għar-reġjuni ultraperiferiċi u tat-Tramuntana skarsament popolati. Għall-FSE+: reġjuni anqas żviluppati, fi tranżizzjoni aktar żviluppati u, fejn applikabbli, allokazzjoni addizzjonali għar-reġjuni ultraperiferiċi. għall-FK: mhux applikabbli. Għal assistenza teknika, l-applikazzjoni ta’ kategoriji ta’ reġjun tiddependi fuq l-għażla tal-fond.

** Fejn rilevanti għal kull kategorija ta’ reġjun.

Għall-FEMS:

Referenza: l-Artikolu 17(3)(f)(iii)

Tabella 11 A

Prijorità

It-tip ta’ żona ta’ appoġġ (in-nomenklatura stabbilita fir-Regolament tal-FEMS)

Il-bażi għall-kalkolu

tal-appoġġ tal-UE

Kontribuzzjoni tal-UE

Kontribuzzjoni pubblika nazzjonali

Total

Rata ta’ kofinanzjament

Prijorità 1

1.1

Pubblika

 

 

 

 

1.2

Pubblika

 

 

 

 

1.3

Pubblika

 

 

 

 

1.4

Pubblika

 

 

 

 

1.5

Pubblika

 

 

 

 

Prijorità 2

2.1

Pubblika

 

 

 

 

Prijorità 3

3.1

Pubblika

 

 

 

 

Prijorità 4

4.1

Pubblika

 

 

 

 

Assistenza teknika

5.1

Pubblika

 

 

 

 

4.  Kundizzjonijiet ta’ abilitazzjoni

Referenza: l-Artikolu 19(3)(h)

Tabella 12: Kundizzjonijiet ta’ abilitazzjoni

Kundizzjonijiet ta’ abilitazzjoni

Fond

Objettiv speċifiku

(M.A. għall-FEMS)

L-issodisfar tal-kundizzjoni ta’ abilitazzjoni

Kriterji

L-issodisfar ta’ kriterji

Referenza għad-dokumenti rilevanti

Ġustifikazzjoni

 

 

 

Iva / Le

Kriterju 1

Iva / Le

[500]

[1 000]

 

 

 

 

Kriterju 2

Iva / Le

 

 

5.  L-awtoritajiet tal-programm

Referenza: l-Artikolu 17(3)(j); l-Artikolu 65, l-Artickolu 78 CPR

Tabella 13: L-awtoritajiet tal-programm

L-awtoritajiet tal-programm

L-isem tal-istituzzjoni [500]

L-isem ta’ kuntatt [200]

Posta elettronika [200]

Awtorità ta’ ġestjoni

 

 

 

Awtorità tal-awditjar

 

 

 

Korp li jirċievi l-pagamenti mingħand il-Kummissjoni

 

 

 

6.  Is-Sħubija

Referenza: l-Artikolu 17(3)(g)

Spazju għat-test [10 000]

7.  Komunikazzjoni u viżibbiltà

Referenza: l-Artikolu 17(3)(i) CPR, l-Artikolu 42(2) CPR

Spazju għat-test [4 500]

8.  L-użu ta’ spejjeż għal kull unità, somom f’daqqa, rati fissi u finanzjament mhux marbut mal-ispejjeż

Referenza: l-Artikoli 88 u 89 CPR

Tabella 14: L-użu ta’ spejjeż għal kull unità, somom f’daqqa, rati fissi u finanzjament mhux marbut mal-ispejjeż

Indikazzjoni dwar l-użu tal-Artikoli 88 u 89:*

Prijorità Nru

Fond

Objettiv speċifiku (L-għan tal-Impjiegi u t-tkabbir) jew il-qasam ta’ appoġġ (FEMS)

L-użu tar-rimborż tan-nefqa eliġibbli fuq il-bażi tal-ispejjeż għal kull unità, is-somom f’daqqa, ir-rati fissi taħt il-prijorità skont l-Artikolu 88 CPR

Prijorità 1

FEŻR

OS 1

OS 2

Prijorità 2

FSE+

OS 3

OS 4

Prijorità 3

FK

OS 5

OS 6

L-użu ta’ finanzjament mhux marbut ma’ spejjeż skont l-Artikolu 89 CPR

Prijorità 1

FEŻR

OS 7

OS 8

Prijorità 2

FSE+

OS 9

OS 10

Prijorità 3

FK

OS 11

OS 12

*L-informazzjoni kollha se tingħata skont il-mudelli annessi mas-CPR.

APPENDIĊI

—  Ir-rimborż tan-nefqa eliġibbli fuq il-bażi tal-ispejjeż għal kull unità, is-somom f’daqqa, ir-rati fissi (l-Artikolu 88 CPR)

—  Il-finanzjament li mhuwiex marbut mal-ispejjeż (l-Artikolu 89 CPR)

—  Il-pjan ta’ azzjoni tal-FEMS għas-sajd kostali fuq skala żgħira

—  Il-pjan ta’ azzjoni tal-FEMS għal kull reġjun ekstraperiferiku

Appendiċi 1: Ir-rimborż tan-nefqa eliġibbli mill-Kummissjoni lill-Istat Membru fuq il-bażi tal-ispejjeż għal kull unità, is-somom f’daqqa u r-rati fissi

Il-mudell għat-tressiq tad-data biex tiġi kkunsidrata mill-Kummissjoni

(l-Artikolu 88)

Id-Data għat-tressiq tal-proposta

 

Verżjoni attwali

 

A.   Sommarju tal-elementi ewlenin

Prijorità

Fond

Objettiv speċifiku (L-għan tal-Impjiegi u t-tkabbir) jew il-qasam ta’ appoġġ (FEMS)

Kategorija tar-reġjun

Proporzjon stmat tal-allokazzjoni finanzjarja totali fil-prijorità li għaliha l-SCO se jiġi applikat f’% (stima)

Tip(i) ta’ operazzjoni

Isem l-indikatur(i) korrispondenti

Unità ta’ kejl għall-indikatur

Tip ta’ SCO (skala standard tal-ispejjeż għal kull unità, is-somom f’daqqa jew ir-rati fissi)

Skala standard korrispondenti tal-ispejjeż għal kull unità, is-somom f’daqqa jew ir-rati fissi

(fil-munita nazzjonali)

 

 

 

 

 

Kodiċi

Deskrizzjoni

Kodiċi

Deskrizzjoni

 

 

 

B.  Dettalji skont it-tip ta’ operazzjoni (trid timtela għal kull tip ta’ operazzjoni)

L-Awtorità ta’ Ġestjoni rċeviet appoġġ minn kumpanija esterna biex jiġu stabbiliti l-ispejjeż issimplifikati ta’ hawn taħt?

Jekk iva, speċifika liema hija l-kumpanija esterna: Iva / Le – Isem il-kumpanija esterna

Tipi ta’ operazzjonijiet:

1.1.  Deskrizzjoni tat-tip ta’ operazzjoni

 

1.2  Il-prijorità / objettivi speċifiċi kkonċernati (Il-mira tal-Impjiegi u t-tkabbir ekonomiku) jew il-qasam ta’ appoġġ (FEMS)

 

1.3  Isem l-indikatur(65)

 

1.4  Unità ta’ kejl għal indikatur

 

1.5  Skala standard tal-ispejjeż għal kull unità, is-somom f’daqqa jew ir-rati fissi

 

1.6  Ammont

 

1.7  Kategoriji ta’ spejjeż koperti mill-ispejjeż għal kull unità, is-somom f’daqqa jew ir-rati fissi

 

1.8  Dawn il-kategoriji ta’ spejjeż, ikopru n-nefqa eliġibbli kollha għall-operat? (Iva / Le)

 

1.9  Metodu ta’ aġġustament(i)

 

1.10  Verifika li l-unità ta’ kejl nkisbet

—  liema dokument(i) se jintuża(w) biex jiġi verifikat li l-unità ta’ kejl nkisbet?

—  iddeskrivi x’se jiġi vverifikat waqt il-ġestjoni tal-verifiki (inklużi dawk fil-post), u minn min.

—  x’arranġamenti hemm biex tinġabar u tinħażen id-data / id-dokumenti deskritti?

 

1.11  Kif jistgħu jitnaqqsu inċentivi perversi jew problemi possibbli maħluqa minn dan l-indikatur, u l-livell ta’ riskju stmat

 

1.12  Ammont totali (nazzjonali u tal-UE) mistenni li jiġi rimborżat

 

C.  Kalkolu tal-iskala standard tal-ispejjeż għal kull unità, is-somom f’daqqa jew ir-rati fissi

1.   Is-sors tad-data użata biex tiġi kkalkulata l-iskala standard tal-ispejjeż għal kull unità, is-somom f’daqqa jew ir-rati fissi (min fornixxa, ġabar u rreġistra d-data; fejn tinħażen id-data; id-dati ta’ skadenza; il-validazzjoni, eċċ.).

2.   Speċifika l-għaliex il-metodu u l-kalkolu proposti huma rilevanti gћat-tip ta’ operazzjoni.

3.   Speċifika kif il-kalkoli saru, inkludi b’mod partikolari s-suppożizzjonijiet kollha li saru f’termini ta’ kwalità, jew kwantità. Fejn ikun rilevanti, għandhom jintużaw l-evidenza statistika u l-punti ta’ riferiment, u għandhon jinhemżu ma’ dan l-anness f’format li jista’ jintuża mill-Kummissjoni.

4.  Spjega kif żgurajt li n-nefqa eleġibbli biss ġiet inkluża fil-kalkolu tal-iskala standard tal-ispejjeż għal kull unità, is-somom f’daqqa jew ir-rati fissi.

5.  Il-valutazzjoni tal-awtorità / awtoritajiet tal-awditjar dwar il-metodoloġija tal-kalkolu, l-ammonti u l-arranġamenti, sabiex jiġu żgurati l-verifika, il-kwalità, il-ġbir u l-ħżin tad-data.

Appendiċi 2: Finanzjament mhux marbut mal-ispejjeż

Il-mudell għat-tressiq tad-data biex tiġi kkunsidrata mill-Kummissjoni

(l-Artikolu 89)

Id-Data għat-tressiq tal-proposta

 

Verżjoni attwali

 

A.   Sommarju tal-elementi ewlenin

Prijorità

Fond

Objettiv speċifiku (L-għan tal-Impjiegi u t-tkabbir) jew il-qasam ta’ appoġġ (FEMS)

Kategorija tar-reġjun

L-ammont kopert minn finanzjament mhux marbut mal-ispejjeż

Tip(i) ta’ operazzjoni

Kundizzjonijiet li għandhom jiġu ssodisfati / ir-riżultati li għandhom jinkisbu

Isem l-indikatur(i) korrispondenti

Unità ta’ kejl għall-indikatur

 

 

 

 

 

 

 

Kodiċi

Deskrizzjoni

 

L-ammont kumplessiv kopert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  Dettalji skont it-tip ta’ operazzjoni (trid timtela għal kull tip ta’ operazzjoni)

Tipi ta’ operazzjonijiet:

1.1.  Deskrizzjoni tat-tip ta’ operazzjoni

 

1.2  Il-prijorità / objettivi speċifiċi kkonċernati (Il-mira tal-Impjiegi u t-tkabbir ekonomiku) jew il-qasam ta’ appoġġ (FEMS)

 

1.3  Kundizzjonijiet li għandhom jiġu ssodisfati jew ir-riżultati li għandhom jinkisbu

 

1.4  L-iskadenza għat-twettiq tal-kundizzjonijiet jew tar-riżultati li għandhom jinkisbu

 

1.5  Definizzjoni tal-indikatur għar-riżultati tanġibbli

 

1.6  Unità ta’ kejl għall-indikatur tar-riżultati tanġibbli

 

1.7  Ir-riżultati tanġibbli intermedji (jekk applikabbli) li jwasslu għal rimborż mill-Kummissjoni bi skeda għar-rimborżi

Ir-riżultati tanġibbli intermedji

Data

Ammonti

1.8  Ammont totali (inklużi l-finanzjament tal-UE u nazzjonali)

 

1.9  Metodu ta’ aġġustament(i)

 

1.10  Il-verifika li nkiseb ir-riżultat jew il-kundizzjoni (u fejn ikun rilevanti, ir-riżultati tanġibbli intermedji)

—  iddeskrivi liema dokument(i) se jintuża(w) biex jiġi verifikat li r-riżultat jew il-kundizzjoni nkisbu

—  iddeskrivi x’se jiġi vverifikat waqt il-ġestjoni tal-verifiki (inklużi dawk fil-post), u minn min.

—  iddeskrivi x’inhuma l-arranġamenti hemm biex tinġabar u tinħażen id-data / id-dokumenti

 

1.11  Arranġamenti biex jiġi żgurat ir-rendikont tal-entrati

Elenka l-korp(i) responsabbli għal dawn l-arranġamenti.

 

Appendiċi 3: Il-pjan ta’ azzjoni tal-FEMS għas-sajd kostali fuq skala żgħira

Il-formola għat-tressiq tad-data għall-kunsiderazzjoni tal-Kummissjoni

Data ta’ tressiq tal-proposta

 

Verżjoni attwali

 

1.  Deskrizzjoni tal-flotta kostali fuq skala żgħira

Qasam tat-test [5 000]

2.  Deskrizzjoni ġenerali tal-istrateġija għall-iżvilupp ta’ sajd kostali fuq skala żgħira profitabbli u sostenibbli

L-ispanzju għat-test [5 000] u l-ammont globali indikattiv allokat tal-FEMS

3.  Deskrizzjoni tal-azzjonijiet speċifiċi skont l-istrateġija għall-iżvilupp ta’ sajd kostali fuq skala żgħira profitabbli u sostenibbli

Deskrizzjoni tal-azzjonijiet ewlenin

Ammont indikattiv allokat tal-FEMS (EUR)

Aġġustament u ġestjoni tal-kapaċità ta’ sajd

Qasam tat-test [10 000]

 

Promozzjoni ta’ prattiki tas-sajd sostenibbli, reżiljenti għall-klima u b’użu baxx tal-karbonju li timminimizza d-dannu għall-ambjent Spazju għat-test [10 000]

 

Rinforz tal-katina tal-valur tas-settur u l-promozzjoni tal-istrateġiji tal-kummerċjalizzazzjoni

Qasam tat-test [10 000]

 

Promozzjoni tal-ħiliet, għarfien, innovazzjoni u bini tal-kapaċità

Qasam tat-test [10 000]

 

Titjib tas-saħħa, is-sikurezza u l-kundizzjonijiet tax-xogħol fuq il-bastimenti tas-sajd

Qasam tat-test [10 000]

 

Konformità miżjuda mal-ġbir tad-data, it-traċċabilità, il-monitoraġġ, il-kontroll u r-rekwiżiti tas-sorveljanza

Qasam tat-test [10 000]

 

Involviment ta’ operaturi fuq skala żgħira fil-ġestjoni parteċipatorja tal-ispazju marittimu, inklużi ż-Żoni Protetti Marittimi u ż-żoni Natura 2000

Qasam tat-test [10 000]

 

Diversifikazzjoni tal-attivitajiet fl-ekonomija blu sostenibbli aktar wiesgħa

Qasam tat-test [10 000]

 

Organizzazzjoni u parteċipazzjoni kollettiva ta’ operaturi fuq skala żgħira fit-teħid tad-deċiżjonijiet u l-proċessi konsultattivi

Qasam tat-test [10 000]

 

4.  Fejn xieraq, l-implimentazzjoni tal-linji gwida volontarji tal-FAO għall-kisba ta’ sajd sostenibbli fuq skala żgħira

Qasam tat-test [10 000]

5.  Fejn xieraq, l-implimentazzjoni tal-pjan ta’ azzjoni reġjonali għas-sajd fuq skala żgħira mill-Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Mediterran

Qasam tat-test [10 000]

6.  Indikaturi

Tabella 1: Indikaturi tal-output

Titolu tal-indikatur tal-output

Unità tal-kejl

Stadju Ewlieni (2024)

Mira (2029)

Tabella 2: Indikaturi tar-riżultati

Titolu tal-indikatur tar-riżultat

Unità tal-kejl

Bażi

Sena ta’ referenza

Mira (2029)

Appendiċi 4: Il-pjan ta’ azzjoni tal-FEMS għal kull reġjun ekstraperiferiku

Il-formola għat-tressiq tad-data għall-kunsiderazzjoni tal-Kummissjoni

Data ta’ tressiq tal-proposta

 

Verżjoni attwali

 

1.  Deskrizzjoni tal-istrateġija għall-isfruttament sostenibbli tas-sajd u l-iżvilupp tal-ekonomija blu sostenibbli

Qasam tat-test [30 000]

2.  Deskrizzjoni tal-azzjonijiet ewlenin previsti u l-mezzi finanzjarji korrispondenti

Deskrizzjoni tal-azzjonijiet ewlenin

Ammont allokat tal-FEMS (EUR)

Appoġġ strutturali għas-settur tas-sajd u l-akkwakultura skont il-FEMS

Qasam tat-test [10 000]

 

Kumpens għall-ispejjeż addizzjonali skont l-Artikolu 21 tal-FEMS

Qasam tat-test [10 000]

 

Investimenti oħrajn f’ekonomija blu sostenibbli meħtieġa biex jinkiseb żvilupp kostali sostenibbli

Qasam tat-test [10 000]

 

3.  Deskrizzjoni tas-sinerġiji ma’ sorsi oħrajn ta’ finanzjament tal-Unjoni

Qasam tat-test [10 000]

4.  Deskrizzjoni ta’ sinerġiji mal-pjan ta’ azzjoni għas-sajd artiġjanali u kostali

Qasam tat-test [10 000]

ANNESS VI

Mudell tal-programm ta’ AMIF, ISF u BMVI – l-Artikolu 16(3)

Numru tas-CCI

 

Titolu bl-Ingliż

[255 karattru(66)]

Titolu bil-lingwa nazzjonali

[255]

Verżjoni

 

L-Ewwel Sena

[4]

L-Aħħar Sena

[4]

Eliġibbli minn

 

Eliġibbli sa

 

Numru tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni

 

Data tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni

 

Numru tad-deċiżjoni ta’ emenda tal-Istat Membru

 

Id-data tad-dħul fis-seħħ tad-deċiżjoni ta’ emenda tal-Istat Membru

 

1.  Strateġija tal-programm: l-isfidi u r-reazzjonijiet ta’ politika ewlenin

Referenza: l-Artikolu 17(3)(a)(i)-(v) u (vii) u 17(3)(b)

Din it-taqsima tispjega kif il-programm se jindirizza l-isfidi ewlenin identifikati fil-Ftehim ta’ Sħubija, u tipprovdi sommarju tal-isfidi identifikati fil-livell nazzjonali fuq il-bażi ta’ valutazzjonijiet u / jew strateġiji ta’ ħtiġijiet lokali, reġjonali u nazzjonali. Tipprovdi ħarsa ġenerali tal-istat tal-implimentazzjoni tal-acquis tal-UE rilevanti u tal-progress miksub fil-pjanijiet ta’ azzjoni tal-UE, u tiddeskrivi kif il-Fond se jappoġġa l-iżvilupp tagħhom permezz tal-perjodu ta’ programmazzjoni.

Spazju għat-test [15 000]

2.  Objettivi speċifiċi (imtennija għal kull objettiv speċifiku għajr l-assistenza teknika)

Referenza: l-Artikolu 17(2) u 17(4)

2.1.  Titolu tal-objettiv speċifiku [300]

2.1.1.  Deskrizzjoni tal-objettiv speċifiku

Din it-taqsima tiddeskrivi, għal kull objettiv speċifiku, is-sitwazzjoni inizjali, l-isfidi ewlenin u tipproponi tweġibiet appoġġati mill-Fond. Tiddeskrivi liema objettivi operazzjonali jkunu indirizzati bis-sostenn tal-Fond; tipprovdi lista indikattiva tal-azzjonijiet fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikoli 3 u 4 tar-Regolamenti tal-AMIF, l-ISF jew il-BMVI.

B’mod partikolari: Għall-appoġġ operazzjonali, tipprovdi ġustifikazzjoni skont l-Artikolu 17 tar-Regolament tal-ISF, l-Artikoli 17 u 18 tar-Regolament tal-BMVI jew l-Artikolu 20 tar-Regolament tal-AMIF. Tinkludi lista indikattiva ta’ benefiċjarji bir-responsabbiltajiet statutorji tagħhom, il-kompiti ewlenin li għandhom jiġu appoġġati u l-għadd indikattiv ta’ persunal li għandu jkun sostnut għal kull benefiċjarju u kompitu. Għall-ISF, l-appoġġ operazzjonali għandu jiġi deskritt fil-punt 4 tal-mudell.

Għal azzjonijiet speċifiċi, tiddeskrivi kif se titwettaq l-azzjoni, u tipprovdi ġustifikazzjoni għall-ammont allokat. Barra minn hekk, għall-azzjonijiet speċifiċi konġunti, l-Istat Membru mexxej jelenka l-Istati Membri parteċipanti, inkluż ir-rwol tagħhom u, jekk applikabbli, il-kontribuzzjoni finanzjarja tagħhom.

Għal assistenza ta’ emeerġenza, tiddeskrivi kif se titwettaq l-azzjoni, u tipprovdi ġustifikazzjoni għall-ammont allokat.

L-użu ppjanat tal-istrumenti finanzjarji, jekk applikabbli.

L-AMIF biss: ir-risistemazzjoni u s-solidarjetà għandhom jiġu ppreżentati separatament.

Spazju għat-test (16 000 karattru)

2.1.2  Indikaturi

Tabella 1: Indikaturi tal-output

Objettiv speċifiku

ID [5]

Indicator [255]

L-unità ta’ kejl

Stadju Ewlieni (2024)

Mira (2029)

Tabella 2: Indikaturi tar-riżultati

Objettiv speċifiku

ID [5]

Indicator [255]

L-unità ta’ kejl

Il-linja bażi jew il-valur ta’ referenza

Sena ta’ referenza

Mira (2029)

Is-sors tad-data [200]

Kummenti [200]

2.1.3  Tqassim Indikattiv tar-riżorsi tal-programm (UE) skont it-tip ta’ intervent

Referenza: L-Artikolu 17(5) u l-Artikolu 10(16) tar-Regolament tal-BMVI jew l-Artikolu 10(9) tar-Regolament tal-ISF jew l-Artikolu 10(8) tar-Regolament tal-AMIF

Tabella 3

Objettiv speċifiku

Tip ta’ intervent

Kodiċi

Ammont indikattiv (EUR)

1.1.  Sostenn operazzjonali (l-ISF biss)

Din it-taqsima tapplika biss għal programmi li jirċievu appoġġ mill-ISF u tipprovdi ġustifikazzjoni għall-użu tagħha f’konformità mal-Artikolu 17 tar-Regolament tal-ISF. Tinkludi lista indikattiva ta’ benefiċjarji bir-responsabbiltajiet statutorji tagħhom, il-kompiti ewlenin li għandhom jiġu appoġġati u l-għadd indikattiv ta’ persunal li għandu jkun sostnut għal kull benefiċjarju u kompitu. Ara wkoll il-punt 2.1.1 t’hawn fuq

Spazju għat-test [5 000]

Tabella 4

Tip ta’ intervent

Kodiċi

Ammont indikattiv (EUR)

1.2.  Assistenza teknika

Referenza: l-Artikolu 17(3)(e); L-Artikolu 30 CPR; L-Artikolu 31 CPR; L-Artikolu 89 CPR;

Spazju għat-test [5 000] (Assistenza teknika b’pagamenti b’rata fissa)

Spazju għat-test [3000] (Assistenza teknika b’pagamenti li ma jkunux marbutin mal-ispejjeż)

Tabella 5

Tip ta’ intervent

Kodiċi

Ammont indikattiv (EUR)

3.  Pjan finanzjarju

Referenza: Artikolu 17(3)(f)

3.1.  Approprjazzjonijiet Finanzjarji skont is-sena

Tabella 6

Fond

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total

3.2  Approprjazzjonijiet finanzjarji totali mill-fond u l-kofinanzjament nazzjonali

Referenza: l-Artikolu 17(3)(f)(iv)

Tabella 7

Objettiv speċifiku

Tip ta’ azzjoni

Bażi għall-kalkolu tal-appoġġ tal-UE (totali jew pubbliku)

Kontribuzzjoni tal-UE (a)

Kontribuzzjoni Nazzjonali (b)=(c)+(d)

Tqassim indikattiv tal-kontribuzzjoni nazzjonali

Total

e=(a)+(b)

Rata ta’ kofinanzjament (f)=(a)/(e)

pubblika (c)

privata (d)

Objettiv speċifiku 1

Tip ta’ azzjoni nru 2 [Referenza għall-Artikolu 8(2) tar-Regolament AMIF/ISF/BMVI]

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip ta’ azzjoni nru 2 [Referenza għall-Artikolu 8(2) tar-Regolament AMIF/ISF/BMVI]

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip ta’ azzjoni nru 3 [Referenza għall-Artikoli 8(3) u 8(4) tar-Regolament AMIF/ISF/BMVI]

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip ta’ azzjoni nru 4 [Referenza għall-Artikolu 14 u 15 tar-Regolament tal-AMIF]

 

 

 

 

 

 

 

Total għal OS 1

 

 

 

 

 

 

 

 

OS 2

Tip ta’ azzjoni nru 1 [Referenza għall-Artikolu 8(1) tar-Regolament AMIF/ISF/BMVI]

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip ta’ azzjoni nru 2 [Referenza għall-Artikolu 8(2) tar-Regolament AMIF/ISF/BMVI]

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip ta’ azzjoni nru 3 [Referenza għall-Artikoli 8(3) u 8(4) tar-Regolament AMIF/ISF/BMVI]

 

 

 

 

 

 

 

Total għal OS 2

 

 

 

 

 

 

 

 

OS 3

Tip ta’ azzjoni nru 1 [Referenza għall-Artikolu 8(1) tar-Regolament AMIF/ISF/BMVI]

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip ta’ azzjoni nru 2 [Referenza għall-Artikolu 8(2) tar-Regolament AMIF/ISF/BMVI]

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip ta’ azzjoni nru 3 [Referenza għall-Artikoli 8(3) u 8(4) tar-Regolament AMIF/ISF/BMVI]

 

 

 

 

 

 

 

Total għal OS 3

 

 

 

 

 

 

 

 

AT (l-Artikolu 30 CPR)

 

 

 

 

 

 

 

 

AT (l-Artikolu 31 CPR)

 

 

 

 

 

 

 

 

Total globali

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 8 [l-AMIF biss]

L-għadd ta’ persuni ta’ kull sena

Kategorija

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Ir-Risistemazzjoni

 

 

 

 

 

 

 

L-ammissjoni umanitarja

 

 

 

 

 

 

 

[kategoriji oħra]

 

 

 

 

 

 

 

4.  Kundizzjonijiet ta’ abilitazzjoni

Referenza: l-Artikolu 17(3)(h)

Tabella 9

Kundizzjoni ta’ abilitazzjoni

L-issodisfar tal-kundizzjoni ta’ abilitazzjoni

Kriterji

L-issodisfar ta’ kriterji

Referenza għad-dokumenti rilevanti

Ġustifikazzjoni

 

 

Kriterju 1

Iva / Le

[500]

[1000]

 

 

Kriterju 2

 

 

 

5.  L-awtoritajiet tal-programm

Referenza: l-Artikolu 17(3)(j); l-Artikoli 65 u 78 CPR

Tabella 10

L-isem tal-istituzzjoni [500]

L-isem ta’ kuntatt u l-pożizzjoni [200]

posta elettronika [200]

Awtorità ta’ ġestjoni

 

 

 

Awtorità tal-awditjar

 

 

 

Korp li jirċievi l-pagamenti mingħand il-Kummissjoni

 

 

 

6.  Is-Sħubija

Referenza: l-Artikolu 17(3)(g);

spazju għat-test [10 000]

7.  Komunikazzjoni u viżibbiltà

Referenza: l-Artikolu 17(3)(i) CPR, l-Artikolu 42(2)

Spazju għat-test [4 500]

8.  L-użu tal-ispejjeż għal kull unità, is-somom f’daqqa, ir-rati fissi u l-finanzjament mhux marbut mal-ispejjeż

Referenza: l-Artikoli 88 u 89 CPR

Indikazzjoni dwar l-użu tal-Artikoli 88 u 89*:

Objettiv speċifiku

L-użu tar-rimborż tan-nefqa eliġibbli fuq il-bażi tal-ispejjeż għal kull unità, is-somom f’daqqa, ir-rati fissi taħt il-prijorità skont l-Artikolu 88 CPR

 

L-użu ta’ finanzjament mhux marbut ma’ spejjeż skont l-Artikolu 89 CPR

 

* L-informazzjoni kollha se tingħata skont il-mudelli fl-appendiċijiet.

APPENDIĊI

—  Ir-rimborż tan-nefqa eliġibbli fuq il-bażi tal-ispejjeż għal kull unità, is-somom f’daqqa, ir-rati fissi (l-Artikolu 88 CPR)

—  Il-finanzjament li mhuwiex marbut mal-ispejjeż (l-Artikolu 89 CPR)

Appendiċi 1: Ir-rimborż tan-nefqa eliġibbli mill-Kummissjoni lill-Istat Membru fuq il-bażi tal-ispejjeż għal kull unità, is-somom f’daqqa u r-rati fissi

Il-mudell għat-tressiq tad-data biex tiġi kkunsidrata mill-Kummissjoni

(Artikolu 88)

Id-Data għat-tressiq tal-proposta

 

Verżjoni attwali

 

A.   Sommarju tal-elementi ewlenin

Prijorità

Fond

Proporzjon stmat tal-allokazzjoni finanzjarja totali fil-prijorità li għaliha l-SCO se jiġi applikat f’% (stima)

Tip(i) ta’ operazzjoni

Isem l-indikatur(i) korrispondenti

Unità ta’ kejl għall-indikatur

Tip ta’ SCO (skala standard tal-ispejjeż għal kull unità, is-somom f’daqqa jew ir-rati fissi)

Skala standard korrispondenti tal-ispejjeż għal kull unità, is-somom f’daqqa jew ir-rati fissi

 

 

 

Kodiċi

Deskrizzjoni

Kodiċi

Deskrizzjoni

 

 

 

B.  Dettalji skont it-tip ta’ operazzjoni (trid timtela għal kull tip ta’ operazzjoni)

L-Awtorità ta’ Ġestjoni rċeviet appoġġ minn kumpanija esterna biex jiġu stabbiliti l-ispejjeż issimplifikati ta’ hawn taħt?

Jekk iva, speċifika liema hija l-kumpanija esterna: Iva / Le - Isem il-kumpanija esterna

Tipi ta’ operazzjonijiet:

1.1.  Deskrizzjoni tat-tip ta’ operazzjoni

 

1.2  Il-prijorità / objettivi speċifiċi kkonċernati (Il-mira tal-Impjiegi u t-tkabbir ekonomiku) jew il-qasam ta’ appoġġ (FEMS)

 

1.3  Isem l-indikatur(67)

 

1.4  Unità ta’ kejl għal indikatur

 

1.5  Skala standard tal-ispejjeż għal kull unità, is-somom f’daqqa jew ir-rati fissi

 

1.6  Ammont

 

1.7  Kategoriji ta’ spejjeż koperti mill-ispejjeż għal kull unità, is-somom f’daqqa jew ir-rati fissi

 

1.8  Dawn il-kategoriji ta’ spejjeż, ikopru n-nefqa eliġibbli kollha għall-operat? (Iva / Le)

 

1.9  Metodu ta’ aġġustament(i)

 

1.10  Verifika li l-unità ta’ kejl nkisbet

—  iddeskrivi liema dokument(i) se jintuża(w) biex jiġi verifikat li l-unità ta’ kejl nkisbet

—  iddeskrivi x’se jiġi vverifikat waqt il-ġestjoni tal-verifiki (inklużi dawk fil-post), u minn min

—  iddeskrivi x’arranġamenti hemm biex tinġabar u tinħażen id-data / id-dokumenti deskritti

 

1.11  Kif jistgħu jitnaqqsu inċentivi perversi jew problemi possibbli maħluqa minn dan l-indikatur, u l-livell ta’ riskju stmat

 

1.12  Ammont totali (nazzjonali u tal-UE) mistenni li jiġi rimborżat

 

C.  Kalkolu tal-iskala standard tal-ispejjeż għal kull unità, is-somom f’daqqa jew ir-rati fissi

1.   Is-sors tad-data użata biex tiġi kkalkulata l-iskala standard tal-ispejjeż għal kull unità, is-somom f’daqqa jew ir-rati fissi (min fornixxa, ġabar u rreġistra d-data; fejn tinħażen id-data; id-dati ta’ skadenza; il-validazzjoni, eċċ.).

2.   Speċifika l-għaliex il-metodu u l-kalkolu proposti huma rilevanti gћat-tip ta’ operazzjoni:

3.   Speċifika kif il-kalkoli saru, inkludi b’mod partikolari s-suppożizzjonijiet kollha li saru f’termini ta’ kwalità, jew kwantità. Fejn ikun rilevanti, għandhom jintużaw l-evidenza statistika u l-punti ta’ riferiment, u għandhon jinhemżu ma’ dan l-anness f’format li jista’ jintuża mill-Kummissjoni.

4.  Spjega kif żgurajt li n-nefqa eleġibbli biss ġiet inkluża fil-kalkolu tal-iskala standard tal-ispejjeż għal kull unità, is-somom f’daqqa jew ir-rati fissi.

5.  Il-valutazzjoni tal-awtorità / awtoritajiet tal-awditjar dwar il-metodoloġija tal-kalkolu, l-ammonti u l-arranġamenti, sabiex jiġu żgurati l-verifika, il-kwalità, il-ġbir u l-ħżin tad-data.

Appendiċi 2: Finanzjament mhux marbut mal-ispejjeż

Il-mudell għat-tressiq tad-data biex tiġi kkunsidrata mill-Kummissjoni

(l-Artikolu 89)

Id-Data għat-tressiq tal-proposta

 

Verżjoni attwali

 

A.   Sommarju tal-elementi ewlenin

Prijorità

Fond

L-ammont kopert mill-finanzjament mhux marbut mal-ispejjeż

Tip(i) ta’ operazzjoni

Kundizzjonijiet li għandhom jiġu ssodisfati / ir-riżultati li għandhom jinkisbu

Isem l-indikatur(i) korrispondenti

Unità ta’ kejl għall-indikatur

 

 

 

 

 

Kodiċi

Deskrizzjoni

 

L-ammont kumplessiv kopert

 

 

 

 

 

 

 

B.  Dettalji skont it-tip ta’ operazzjoni (trid timtela għal kull tip ta’ operazzjoni)

Tipi ta’ operazzjonijiet:

1.1.  Deskrizzjoni tat-tip ta’ operazzjoni

 

1.2  Objettiv(i) ta’ prijorità / speċifiku / speċifiċi kkonċernat(i)

 

1.3  Kundizzjonijiet li għandhom jiġu ssodisfati jew ir-riżultati li għandhom jinkisbu

 

1.4  L-iskadenza għat-twettiq tal-kundizzjonijiet jew tar-riżultati li għandhom jinkisbu

 

1.5  Definizzjoni tal-indikatur għar-riżultati tanġibbli

 

1.6  Unità ta’ kejl għall-indikatur tar-riżultati tanġibbli

 

1.7  Ir-riżultati tanġibbli intermedji (jekk applikabbli) li jwasslu għal rimborż mill-Kummissjoni bi skeda għar-rimborżi

Ir-riżultati tanġibbli intermedji

Data

Ammonti

1.8  Ammont totali (inklużi l-finanzjament tal-UE u nazzjonali)

 

1.9  Metodu ta’ aġġustament(i)

 

1.10  Il-verifika li nkiseb ir-riżultat jew il-kundizzjoni (u fejn ikun rilevanti, ir-riżultati tanġibbli intermedji)

—  liema dokument(i) se jintuża(w) biex jiġi verifikat li r-riżultat jew il-kundizzjoni nkisbu?

—  iddeskrivi x’se jiġi vverifikat waqt il-ġestjoni tal-verifiki (inklużi dawk fil-post), u minn min.

—  x’arranġamenti hemm biex tinġabar u tinħażen id-data / id-dokumenti deskritti?

 

1.11  Arranġamenti biex jiġi żgurat ir-rendikont tal-entrati

Elenka l-korp(i) responsabbli għal dawn l-arranġamenti.

 

ANNESS VII

Mudell għat-trażmissjoni tad-data – l-Artikolu 37 u 68(1)(g)(68)

TABELLA 1: L-informazzjoni finanzjarja fil-livell prijoritarju u tal-programm (l-Artikolu 37(2)(a))

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

L-approprjazzjoni finanzjarja tal-prijorità bbażata fuq il-programm

data kumulattiva dwar il-progress finanzjarju tal-programm

Prijorità

Objettiv speċifiku

Fond

Kategorija tar-reġjun

Bażi għall-kalkolu tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni*

(Kontribuzzjoni totlai jew kontribuzzjoni pubblika)

L-approprjazzjoni finanzjarja totali

(f’EUR)

Rata ta’ kofinanzjament

(%)

L-ispiża eliġibbli totali ta’ operazzjonijiet magħżula għall-appoġġ (EUR)

Kontribuzzjoni mill-fondi għal operazzjonijiet magħżula għas-sostenn (EUR)

Proporzjon tal-allokazzjoni totali koperta bl-operazzjonijiet magħżula (%)

[kolonna 7 / kolonna 5 x 100]

L-ammont totali ta’ nefqa eliġibbli mġarrab mill-benefiċjarji u mħallas fl-operazzjonijiet ta’ implimentazzjoni

Proporzjon tal-allokazzjoni totali koperta min-nefqa eliġibbli mġarrba mill-benefiċjarji u mħallsa fl-operazzjonijiet ta’ implimentazzjoni (%)

[kolonna 10 / kolonna 5 x 100]

Għadd ta’ operazzjonijiet magħżula

 

 

 

Kalkolu

 

Kalkolu

 

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='M'>

Prijorità 1

OS 1

FEŻR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijorità 2

OS 2

FSE+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijorità 3

OS 3

Fond ta' Koeżjoni

Mhux Applikabbli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

FEŻR

Inqas żviluppat

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

 

FEŻR

Fi tranżizzjoni

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

 

FEŻR

Aktar żviluppat

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

 

FEŻR

L-allokazzjoni speċjali għar-reġjuni ultraperiferiċi jew għar-reġjuni tat-Tramuntana skarsament popolati

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

 

FSE

Inqas żviluppat

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

 

FSE

Fi tranżizzjoni

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

 

FSE

Aktar żviluppat

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

 

FSE

Allokazzjoni speċjali għar-reġjuni ultraperiferiċi

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

 

Fond ta' Koeżjoni

Mhux Applikabbli

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total Globali

 

Il-Fondi Kollha

 

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='N' input=' G '>

<type='P' input='G'>

<type='N' input=' G '>

TABELLA 2: Disaggregazzjoni tad-data finanzjarja kumulattiva skont it-tip ta' intervent (l-Artikolu 37(2)(a))

Prijorità

Objettiv speċifiku

Karatteristiċi tan-nefqa

Dimensjoni ta' kategorizzazzjoni

Data finanzjarja

 

 

Fond

Kategorija tar-reġjun

1

Qasam tal-intervent

2

Il-forma tal-finanzi

3

Id-dimensjoni eżekuttiva territorjali

4

Id-dimensjoni tal-attività ekonomika

5

Id-dimensjoni tal-post

6

It-tema sekondarja tal-FSE+

7

Id-dimensjoni makroreġjonali u tal-baċiri tal-baħar

L-ispiża eliġibbli totali ta' operazzjonijiet magħżula għall-appoġġ (EUR)

L-ammont totali ta' nefqa eliġibbli mġarrab mill-benefiċjarji u mħallas fl-operazzjonijiet ta' implimentazzjoni

Għadd ta' operazzjonijiet magħżula

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input=M'>

<type='N' input=M'>

TABELLA 3: Indikaturi tal-output komuni u speċifiċi għall-programmi għall-FEŻR u l-Fond ta' Koeżjoni (l-Artikolu 37(2)(b))

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Data dwar indikaturi tal-output mill-programm operazzjonali

[estratta mit-Tabella 2 tal-programm operattiv]

Progress f'indikaturi tar-riżultati sal-lum

Prijorità

Objettiv speċifiku

Fond

Kategorija tar-reġjun

ID

Isem l-indikatur

Indikatur/tqassim(69)

(li minnhom:)

Unità tal-kejl

Stadju Ewlieni (2024)

Mira 2029

Tbassir sal-lum

[jj/xx/ss]

Miksuba sal-lum

[jj/xx/ss]

Ibbażat fuq il-linji gwida tal-Kummissjoni (Iva/Le)

Kummenti

<type='S' input='G'>(70)

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='C' input='S'>

<type='S' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA 4: Is-salarji tal-persunal iffinanzjati mill-FEŻR u l-Fond ta' Koeżjoni fil-livell tal-programm (l-Artikolu 37(2)(b))

Fond

ID

Isem l-indikatur

Unità tal-kejl

Valur annwali miksub sal-lum [jj/xx/ss]

Ibbażat fuq il-linji gwida tal-Kummissjoni (Iva/Le)

Kummenti

2021

2029

<type='S' input='M'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='C' input='S'>

<type='S' input='M'>

 

RCO xx

Persunal iffinanzjat mill-Fond

FTE

 

 

 

 

 

TABELLA 5: Appoġġ multiplu għall-intrapriżi għall-FEŻR u l-Fond ta' Koeżjoni fil-livell tal-programm (l-Artikolu 37(2)(b))

ID

Isem l-indikatur

Tqassim tal-Indikatur

(li minnhom:)

In-numru ta' impriżi megħjuna mill-PO nett mill-appoġġ multiplu

[jj/xx/ss]

Ibbażat fuq il-linji gwida tal-Kummissjoni (Iva/Le)

Kummenti

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='C' input='S'>

<type='S' input='M'>

RCO 01

Intrapriżi appoġġati

Mikrointrapriża

 

 

 

RCO 01

Intrapriżi appoġġati

Żgħar

 

 

 

RCO 01

Intrapriżi appoġġati

Medji

 

 

 

RCO 01

Intrapriżi appoġġati

Kbar

 

 

 

RCO 01

Intrapriżi appoġġati

Total

<type='N' input='G'>

 

 

TABELLA 6: Indikaturi tar-riżultati komuni u speċifiċi għall-programmi għall-FEŻR u l-Fond ta' Koeżjoni (l-Artikolu 37(2)(b))

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Id-dejta fuq l-indikaturi tar-riżultati mill-programm operazzjonali [estratta mit-Tabella 3 tal-programm operazzjonali]

Progress f'indikaturi tar-riżultati sal-lum

Prijorità

Objettiv speċifiku

Fond

Kategorija tar-reġjun

ID

Isem l-indikatur

Indikatur/tqassim(71)

(li minnhom:)

Unità tal-kejl

Linja bażi tal-programm

Mira 2029

Linja bażi aġġornata [jj/xx/ss]

Valur sal-lum [jj/xx/ss]

Ibbażat fuq il-linji gwida tal-Kummissjoni (Iva/Le)

Kummenti

Previżjoni

Ikkompletat

Previżjoni

Miksub

<type='S' input='G'>(72)

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='C' input='S'>

<type='S' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA 7: Previżjoni tal-ammont li għalih l-Istat Membru jistenna li jissottometti applikazzjonijiet għall-pagament għas-sena kalendarja attwali u dik ta' warajha (l-Artikolu 68(1)(g))

Għal kull programm, trid timtela skont il-Fond u l-kategorija ta' reġjun, fejn xieraq

Fond

Kategorija tar-reġjun

Kontribuzzjoni mill-Unjoni

[sena kalendarja attwali]

[sena kalendarja sussegwenti]

Jannar - Ottubru

Novembru - Diċembru

Jannar - Diċembru

FEŻR

Reġjuni inqas żviluppati

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Reġjuni fi tranżizzjoni

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Reġjuni aktar żviluppati

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Reġjuni ultraperiferiċi u reġjuni tat-Tramuntana skarsament popolati(73)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

ETC

 

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

FSE

Reġjuni inqas żviluppati

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Reġjuni fi tranżizzjoni

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Reġjuni aktar żviluppati

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Reġjuni ultraperiferiċi(74)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Fond ta' Koeżjoni

 

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

FEMS

 

 

 

 

AMF

 

 

 

 

ISF

 

 

 

 

IBMF

 

 

 

 

TABELLA 8: Data tal-istrumenti finanzjarji (l-Artikolu 37(3))

Prijorità

Karatteristiċi tan-nefqa

Nefqa eliġibbli skont il-prodott

L-ammont ta' riżorsi pubbliċi u privati mobilizzati apparti l-Fondi

Ammont ta' spejjeż u tariffi ta' ġestjoni ddikjarati bħala nefqa eliġibbli

Imgħax u dħul ieħor iġġenerat permezz tas-sostenn mill-Fondi għal strumenti finanzjarji msemmija fl-Artikolu 54

Riżorsi rritornati li jistgħu jiġu attribwiti għall-appoġġ tal-Fondi kif imsemmi fl-Artikolu 56

 

Fond

Objettiv speċifiku

Kategorija tar-reġjun

Self

(kodiċi tal-forma tal-finanzi għall-FI)

Garanzija

(kodiċi tal-forma tal-finanzi għall-FI)

Ekwità jew kważi ekwità (kodiċi tal-forma tal-finanzi għall-FI)

Appoġġ anċillari magħqud fl-FI

(kodiċi tal-forma tal-finanzi għall-FI)

Self

(kodiċi tal-forma tal-finanzi għall-FI)

Garanzija

(kodiċi tal-forma tal-finanzi għall-FI)

Ekwità jew kważi ekwità

(kodiċi tal-forma tal-finanzi għall-FI)

Appoġġ anċillari magħqud fl-FI

(kodiċi tal-forma tal-finanzi għall-FI)

Input = għażla

Input = għażla

Input = għażla

Input = għażla

Input = manwali

Input = manwali

Input = manwali

Input = manwali

Input = manwali

Input = manwali

Input = manwali

Input = manwali

Input = manwali

Input = manwali

Input = manwali

ANNESS VIII

Komunikazzjoni u viżibilità – l-Artikoli 42 u 44

1.  l-użu u l-karatteristiċi tekniċi tal-emblema tal-Unjoni

1.1.  L-emblema tal-Unjoni Ewropea għandha tkun prominenti fuq materjal ta' komunikazzjoni bħal prodotti diġitali jew stampati, siti web u l-verżjonijiet mobbli tagħhom fir-rigward tal-implimentazzjoni ta' operazzjoni, li jintuża għall-pubbliku jew għall-parteċipanti.

1.2.  Id-dikjarazzjoni “Iffinanzjat mill-UNJONI EWROPEA” jew “Ikkoffinanzjat mill-UNJONI EWROPEA” għandha dejjem tinkiteb b'mod sħiħ u titqiegħed ħdejn l-emblema.

1.3.  It-tipa li tintuża flimkien mal-emblema tal-Unjoni tista' tkun kwalunkwe waħda minn dawn il-fonts: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Varjazzjonijiet bis-sottolinja jew bit-tipa korsiva, jew effetti tal-fonts ma jintużawx.

1.4.  Il-pożizzjoni tat-test fir-rigward tal-emblema tal-Unjoni ma tfixkel l-emblema tal-Unjoni bl-ebda mod.

1.5.  Id-daqs tat-tipa użata jkun proporzjonat għad-daqs tal-emblema.

1.6.  Il-kulur tat-tipa għandu jkun blu reflex, iswed jew abjad skont l-isfond.

1.7.  L-emblema tal-Unjoni Ewropea ma għandhiex tiġi mmodifikata jew magħquda ma' elementi grafiċi jew testi oħra. Jekk jintwerew logos oħrajn apparti l-emblema tal-Unjoni, l-emblema tal-Unjoni għandha tkun mill-inqas tal-istess daqs bħall-akbar wieħed mill-logos l-oħrajn. Apparti l-emblema tal-Unjoni, l-ebda identità viżiva jew logo ma għandha tintuża sabiex jintwera l-appoġġ mill-Unjoni.

1.8.  Fejn diversi operazzjonijiet ikunu qed iseħħu fl-istess post, appoġġati mill-istess strument ta' finanzjament jew strumenti ta' finanzjament differenti, jew fejn jingħata finanzjament ulterjuri għall-istess operazzjoni f'data aktar tard, għandu jintwera plakka jew kartellun wieħed biss.

1.9.  Standards grafiċi għall-emblema tal-Unjoni u d-definizzjoni tal-kuluri standard:

A)  DESKRIZZJONI SIMBOLIKA

Fuq sfond ta' sema ikħal, tnax-il stilla tad-deheb jiffurmaw ċirku li jirrappreżenta l-unjoni tal-popli tal-Ewropa. L-għadd ta' stilel huwa fiss, u t-tnax huwa s-simbolu tal-perfezzjoni u tal-unità.

B)  DESKRIZZJONI ARALDIKA

Fuq sfond ta' ikħal ċar, ċirku bi tnax-il stilla tad-deheb, u l-ponot tagħhom ma jmissux.

C)  DESKRIZZJONI ĠEOMETRIKA

20190327-P8_TA(2019)0310_MT-p0000002.png

L-emblema għandha l-forma ta' bandiera rettangolari blu, li l-wisa' tagħha huwa darba u nofs daqs l-għoli. Tnax-il stilla tad-deheb li jinsabu f'intervalli ndaqs jiffurmaw ċirku inviżibbli li ċ-ċentru tiegħu huwa l-punt fejn jaqsmu d-djagonali tar-rettangolu. Ir-radju taċ-ċirku huwa daqs terz tal-għoli tal-bandiera. Kull stilla għandha ħames ponot li jinsabu fuq iċ-ċirkonferenza ta' ċirku inviżibbli li r-radju tiegħu huwa daqs wieħed minn tmintax tal-għoli tal-bandiera. L-istilel kollha huma rashom 'il fuq, jiġifieri b'ponta vertikali u żewġ ponot f'linja dritta f'angoli retti ma' l-arblu. Iċ-ċirku huwa rranġat sabiex l-istilel jidhru fil-pożizzjoni tas-sigħat fuq wiċċ ta' arloġġ. In-numru tagħhom ma jinbidilx.

D)  IL-KULURI SKOND IR-REGOLAMENT

L-emblema għandha l-kuluri li ġejjin: Il-BLU REFLEX PANTONE għall-wiċċ tar-rettangolu; ISFAR PANTONE gћall-istilel

E)  IL-PROĊESS TA' ERBA' KULURI

Jekk jintuża l-proċess ta' erba' kuluri, erġa' oħloq iż-żewġ kuluri standard billi tuża l-erba' kuluri tal-proċess ta' erba' kuluri.

L-ISFAR PANTONE jinkiseb bl-użu ta' 100 % “Process Yellow”.

IL-BLU PANTONE REFLEX jinkiseb bit-taħlita ta' 100 % “Process Cyan” u 80 % “Process Magenta”.

L-INTERNET

Il-BLU REFLEX PANTONE jikkorrispondi fil-kulur tal-paletta tal-web għal RGB:0/51/153 (eżadeċimali: 003399) u L-ISFAR PANTONE jikkorrispondi fil-kulur tal-paletta tal-web RGB: 255/204/0 (eżadeċimali: FFCC00).

IL-PROĊESS TAR-RIPRODUZZJONI MONOKROMATIKA

Bl-użu tal-iswed, pinġi r-rettangolu bl-iswed u stampa l-istilel bl-iswed fuq l-abjad.

20190327-P8_TA(2019)0310_MT-p0000003.png

Permezz tal-blu (il-Blu Reflex), uża 100 % għall-istilel riprodotti fl-abjad negattiv.

20190327-P8_TA(2019)0310_MT-p0000004.png

IR-RIPRODUZZJONI FUQ SFOND IKKULURIT

Jekk ma hemmx alternattiva għal sfond ikkulurit, poġġi bordura bajda madwar ir-rettanglu, il-wisa' tal-bordura jkun 1/25 tal-għoli tar-rettanglu.

20190327-P8_TA(2019)0310_MT-p0000005.png

Il-prinċipji tal-użu tal-Emblema tal-Unjoni minn partijiet terzi huma stipulati fi ftehim amministrattiv mal-Kunsill tal-Ewropa(75)

2.  Il-liċenzja fuq id-drittijiet ta' proprjetà intellettwali msemmija fl-Artikolu 44(6) tagħti lill-UE d-drittijiet li ġejjin:

2.1.  użu intern, jiġifieri d-dritt li tirriproduċi, tikkopja u tagħmel disponibbli l-materjali ta' komunikazzjoni u ta' viżibilità lill-istituzzjonijiet u l-aġenziji tal-UE u tal-Istati Membri tal-UE u aġenziji u lill-impjegati tagħhom;

2.2.  riproduzzjoni tal-materjali ta' komunikazzjoni u ta' viżibilità b'kull mezz u f’kull forma, b’mod sħiħ jew parzjali;

2.3.  komunikazzjoni lill-pubbliku tal-materjali ta’ komunikazzjoni u viżibilità bl-użu ta’ kwalunkwe u kull mezz ta’ komunikazzjoni;

2.4.  distribuzzjoni lill-pubbliku ta’ materjali ta’ komunikazzjoni u viżibilità (jew kopji tagħhom) fi kwalunkwe u f’kull forma;

2.5.  il-ħażna u l-arkivjar tal-materjali ta’ komunikazzjoni u viżibilità

2.6.  is-subliċenzjar tad-drittijiet dwar il-materjali ta’ komunikazzjoni u ta’ viżibbiltà lil partijiet terzi

2.7.  Drittijiet addizzjonali jistgħu jingħataw lill-UE.

ANNESS IX

L-elementi għal ftehimiet ta’ finanzjament u għal dokumenti ta’ strateġija – l-Artikolu 53

1.  L-elementi tal-ftehim ta’ finanzjament għal strumenti finanzjarji implimentati fl-Artikolu 53(3)

(a)  l-istrateġija jew il-politika tal-investiment li tinkludi arranġamenti tal-implimentazzjoni, prodotti finanzjarji li għandhom jiġu offruti, riċevituri finali mmirati, u kombinazzjoni prevista mal-appoġġ mogħti (kif ikun adegwat);

(b)  pjan tan-negozju jew dokumenti ekwivalenti għall-istrument finanzjarju li għandu jiġi implimentat, inkluż l-effett ta’ lieva mistenni msemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 52(3);

(c)  ir-riżultati fil-mira li l-istrument finanzjarju kkonċernat huwa mistenni jikseb biex jikkontribwixxi għall-objettivi u r-riżultati speċifiċi tal-prijorità rilevanti;

(d)  dispożizzjonijiet għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-investimenti u tal-flussi tat-tranżazzjonijiet inkluż rappurtar mill-istrument finanzjarju lill-fond ta’ investiment u lill-awtorità ta’ ġestjoni biex tiġi żgurata konformità mal-Artikolu 37;

(e)  rekwiżiti tal-awditjar, bħar-rekwiżiti minimi għad-dokumentazzjoni li għandhom jinżammu fil-livell tal-istrument finanzjarju (u fil-livell tal-fond ta’ investiment fejn xieraq), u r-rekwiżiti relatati maż-żamma ta’ rekords separati għall-forom differenti ta’ sostenn f’konformità mal-Artikolu 52 (fejn applikabbli), inklużi dispożizzjonijiet u rekwiżiti rigward l-aċċess għal dokumenti minn awtoritajiet tal-awditjar tal-Istati Membri, awdituri tal-Kummissjoni u l-Qorti tal-Awdituri sabiex jiġi żgurat rendikont tal-entrati ċar, f’konformità mal-Artikolu 76;

(f)  rekwiżiti u proċeduri għall-ġestjoni tal-kontribuzzjoni previsti mill-programm f’konformità mal-Artikolu 86 u għall-previżjoni ta’ flussi ta’ tranżazzjonijiet, inkluż rekwiżiti għal kontabbiltà fiduċjarja / separata kif stabbilita fl-Artikolu 53;

(g)  rekwiżiti u proċeduri għall-ġestjoni tal-imgħax u qligħ ieħor iġġenerat kif imsemmi fl-Artikolu 54, inklużi operazzjonijiet / investimenti aċċettabbli tat-teżor, u r-responsabbiltajiet u l-obbligi tal-partijiet ikkonċernati;

(h)  dispożizzjonijiet dwar il-kalkolu u l-pagament ta’ spejjeż tal-ġestjoni li jsiru jew tat-tariffi tal-ġestjoni tal-istrument finanzjarju skont l-Artikolu 62;

(i)  dispożizzjonijiet rigward l-użu mill-ġdid ta’ riżorsi attribwibbli għas-sostenn tal-Fondi f’konformità mal-Artikolu 56 u mal-politika ta’ ħruġ mill-istrument finanzjarju, għall-kontribuzzjoni mill-Fondi;

(j)  kundizzjonijiet għal irtirar possibbli totali jew parzjali tal-kontribuzzjonijiet tal-programm minn programmi għall-istrumenti finanzjarji, inkluż il-fond tal-fondi fejn applikabbli;

(k)  dispożizzjonijiet biex jiġi żgurat li l-korpi li jimplimentaw strumenti finanzjarji jiġġestixxu strumenti finanzjarji b’mod indipendenti u f’konformità mal-istandards professjonali rilevanti, u jaġixxu fl-interess esklussiv tal-partijiet li jipprovdu l-kontribuzzjonijiet għall-istrument finanzjarju;

(l)  dispożizzjonijiet għal-likwidazzjoni tal-istrument finanzjarju.

(m)  termini u kundizzjonijiet oħra biex isiru kontribuzzjonijiet mill-programm għall-istrument finanzjarju

(n)  l-evalwazzjoni u l-għażla ta’ korpi li jimplimentaw l-istrumenti finanzjarji, inkluż sejħiet għall-espressjoni ta’ interess jew proċeduri għall-akkwist pubbliku (meta l-istrumenti finanzjarji jkunu organizzati permezz ta’ fond ta’ investiment biss)

2.  Elementi tad-dokument(i) ta’ strateġija msemmija fl-Artikolu 53(1)

(a)  il-politika jew l-istrateġija tal-investiment tal-istrument finanzjarju, it-termini u l-kundizzjonijiet ġenerali ta’ prodotti ta’ dejn previsti, riċevituri fil-mira u azzjonijiet li għandhom jiġu sostnuti;

(b)  pjan tan-negozju jew dokumenti ekwivalenti għall-istrument finanzjarju li għandu jiġi implimentat, inkluż l-effett ta’ lieva finanzjarju mistenni msemmi fl-Artikolu 52;

(c)  l-użu u l-użu mill-ġdid ta’ riżorsi attribwibbli għas-sostenn ta’ Fondi f’konformità mal-Artikoli 54 u 56

(d)  monitoraġġ u rappurtar tal-implimentazzjoni tal-istrument finanzjarju biex tiġi żgurata konformità mal-Artikolu 37.

ANNESS X

Ir-rekwiżiti ewlenin tas-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll u l-klassifikazzjoni tagħhom - l-Artikolu 63(1)

Tabella 1 - Rekwiżiti ewlenin tas-sistema ta’ ġestjoni u kontroll

Korpi / awtoritajiet ikkonċernati

1

Is-separazzjoni xierqa tal-funzjonijiet u arranġamenti bil-miktub għar-rappurtar, is-superviżjoni u l-monitoraġġ ta’ kompiti delegati lil korp intermedjarju

Awtorità ta’ ġestjoni

2

Kriterji u proċeduri xierqa għall-għażla ta’ operazzjonijiet

Awtorità ta’ ġestjoni

3

Informazzjoni xierqa għall-benefiċjarji dwar il-kundizzjonijiet applikabbli għall-operazzjonijiet magħżulin

Awtorità ta’ ġestjoni

4

Verifiki ta’ ġestjoni adegwati, inklużi proċeduri xierqa biex jiġi vverifikat li l-kondizzjonijiet għall-finanzjament mhux marbut ma’ spejjeż u għall-għażliet ta’ spejjeż simplifikati ġew issodisfati

Awtorità ta’ ġestjoni

5

Sistema effettiva biex jiġi żgurat li d-dokumenti kollha meħtieġa għar-rendikont tal-entrati jinżammu

Awtorità ta’ ġestjoni

6

Is-sistema elettronika affidabbli (inklużi kuntatti mal-benefiċjarji permezz ta’ sistemi tal-iskambju tad-data elettronika) għar-reġistrazzjoni u l-ħażna ta’ data għall-monitoraġġ, l-evalwazzjoni, il-ġestjoni finanzjarja, verifiki u awditi, inklużi proċessi xierqa biex tiġi żgurata s-sigurtà, l-integrità u l-kunfidenzjalità tad-data u awtentikazzjoni tal-utenti

Awtorità ta’ ġestjoni

7

L-implimentazzjoni effettiva ta’ miżuri proporzjonati kontra l-frodi

Awtorità ta’ ġestjoni

8

Proċeduri xierqa għat-tfassil tad-dikjarazzjoni ta’ ġestjoni

Awtorità ta’ ġestjoni

9

Proċeduri xierqa biex jiġi kkonfermat li n-nefqa mniżżla fil-kontijiet hija legali u regolari

Awtorità ta’ ġestjoni

10

Proċeduri xierqa għat-tfassil u l-preżentazzjoni ta’ applikazzjonijiet għall-pagament interim u ta’ kontijiet

Awtorità ta’ ġestjoni / Korp għat-twettiq tal-funzjoni ta’ kontabbiltà

11

Is-separazzjoni xierqa tal-funzjonijiet u l-indipendenza funzjonali bejn l-awtorità ta’ awditjar (u entitajiet ta’ awditjar jew kontroll ieħor li fuqhom tiddependi l-awtorità tal-awditjar u li tissorvelja, jekk applikabbli) u awtoritajiet oħra tal-programm u x-xogħol tal-awditjar, mwettaq f’konformità ma’ standards ta’ awditjar aċċettati internazzjonalment

Awtorità tal-awditjar

12

Awditi tas-sistemi adegwati

Awtorità tal-awditjar

13

Awditi adegwati tal-operazzjonijiet

Awtorità tal-awditjar

14

Awditi adegwati tal-kontijiet

Awtorità tal-awditjar

15

Proċeduri adegwati sabiex tiġi pprovduta opinjoni tal-awditjar affidabbli u sabiex jitħejja r-rapport annwali tal-kontroll

Awtorità tal-awditjar

Tabela 2 - Klassifikazzjoni ta’ sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll fir-rigward tal-funzjonament effettiv tagħhom

Kategorija 1

Jaħdmu sew. Le jew hemm bżonn biss ta’ xi titjib minuri.

Kategorija 2

Jaħdmu. Huwa meħtieġ xi titjib.

Kategorija 3

Jaħdmu parzjalment. Hemm bżonn ta’ titjib sostanzjali.

Kategorija 4

Essenzjalment ma jaħdmux.

ANNESS XI

Elementi għar-rendikont tal-entrati — l-Artikolu 63(5)

I.   Elementi obbligatorji tar-rendikont tal-entrati għall-għotjiet:

1.  

1.  dokumentazzjoni li tippermetti l-verifika tal-applikazzjoni tal-kriterji tal-għażla mill-awtorità ta’ ġestjoni, kif ukoll dokumentazzjoni dwar il-proċedura tal-għażla globali u l-approvazzjoni tal-operazzjonijiet;

2.  

2.  dokument li (ftehim ta’ għotja jew ekwivalenti) jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-appoġġ ffirmat bejn il-benefiċjarju u l-awtorità ta’ ġestjoni / il-korp intermedjarju;

3.  

3.  rekords ta’ kontabbiltà ta’ talbiet għal pagamenti sottomessi mill-benefiċjarju, kif irreġistrati mill-awtorità ta’ ġestjoni / il-korp intermedjarju tas-sistema elettronika;

4.  

4.  dokumentazzjoni dwar il-verifiki li jindirizzaw ir-rekwiżiti ta’ nonrilokazzjoni u tad-durabbiltà kif stipulati fl-Artikoli 59, 60(2) u 67(3)(h);

5.  

5.  prova ta’ ħlas tal-kontribuzzjoni pubblika lill-benefiċjarju u d-data li fiha sar il-pagament;

6.  

6.  dokumenti li jixhdu l-kontrolli amministrattivi u, fejn applikabbli, l-kontrolli fil-post imwettqa mill-awtorità ta’ ġestjoni / il-korp intermedjarju;

7.  

7.  informazzjoni dwar l-awditi mwettqa;

8.  

8.  dokumentazzjoni dwar is-segwitu mill-awtorità ta’ ġestjoni / il-korp intermedjarju għal skopijiet ta’ verifiki ta’ ġestjoni u tal-konklużjonijiet tal-awditi;

9.  

9.  dokumentazzjoni li tippermetti l-verifika ta’ konformità mal-liġi applikabbli;

10.  

11.  data fir-rigward ta’ indikaturi tal-output u tar-riżultati li tippermetti rikonċiljazzjoni ma’ miri korrispondenti u stadji importanti rrappurtati;

12.  dokumentazzjoni relatata ma’ korrezzjonijiet finanzjarji u tnaqqis skont l-Artikolu 92(5) magħmula mill-awtorità ta’ ġestjoni / il-korp intermedjarju għan-nefqa ddikjarata lill-Kummissjoni;

13.  għal għotjiet li jieħdu l-forma stabbilita fl-Artikolu 48(1)(a), il-fatturi (jew id-dokumenti ta’ valur probattiv ekwivalenti) u prova tal-ħlas tagħhom mill-benefiċjarju, kif ukoll rekords kontabbilistiċi tal-benefiċjarju fir-rigward tan-nefqa ddikjarata lill-Kummissjoni;

14.  għal għotjiet li jieħdu l-forom stipulati fl-Artikolu 48(1)(b), (c) u (d) u, kif applikabbli, dokumenti li jiġġustifikaw il-metodu biex jiġu stabbiliti l-ispejjeż għal kull unità, is-somom f’daqqa u r-rati fissi; il-kategoriji tal-ispejjeż li jifformaw il-bażi tal-kalkolu; dokumenti li jippruvaw l-ispejjeż iddikjarati taħt kategoriji oħra ta’ spejjeż li tapplika għalihom ir-rata fissa; ftehim espliċitu mill-awtorità ta’ ġestjoni, dwar l-abbozz tal-baġit, fuq id-dokument li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-appoġġ; dokumentazzjoni dwar l-ispejjeż tal-impjieg gross u fuq il-kalkolu tar-rata fis-siegħa; meta jintużaw l-opzjonijiet tal-ispejjeż issimplifikati bbażati fuq metodi eżistenti, dokumentazzjoni li tikkonferma l-konformità ma’ tipi simili ta’ operazzjonijiet u biddokumentazzjoni meħtieġa skont il-metodu eżistenti, jekk ikun hemm.

II.   Elementi obbligatorji tar-rendikont tal-entrati għall-istrumenti finanzjarji:

1.  dokumenti dwar l-istabbiliment tal-istrument finanzjarju, bħal ftehimiet ta’ finanzjament, eċċ;

2.  dokumenti li jidentifikaw l-ammonti kkontribwiti minn kull programm u taħt kull prijorità lill-istrument finanzjarju, in-nefqa li hija eliġibbli skont kull programm u l-imgħax u dħul ieħor iġġenerat permezz tas-sostenn mill-Fondi u l-użu mill-ġdid tar-riżorsi li jkunu attribwiti lill-Fondi skont l-Artikoli 54 u 56;

3.  dokumenti dwar il-funzjonament tal-istrument finanzjarju, inklużi dawk relatati ma’ monitoraġġ, rappurtar u verifiki;

4.  dokumenti li jikkonċernaw il-ħruġ tal-kontribuzzjonijiet tal-programm u l-istralċ tal-istrument finanzjarju;

5.  dokumenti dwar l-ispejjeż u t-tariffi ta’ ġestjoni;

6.  formoli ta’ applikazzjoni, jew ekwivalenti, preżentati minn riċevituri finali b’dokumenti ta’ sostenn, inklużi pjanijiet ta’ negozju u, fejn relevanti, kontijiet annwali preċedenti;

7.  lista ta’ kontroll u rapporti min korpi li jimplimentaw l-istrument finanzjarju;

8.  dikjarazzjonijiet magħmula dwar l-għajnuna de minimis:

9.  ftehimiet iffirmati b’rabta mal-appoġġ ipprovdut mill-istrument finanzjarju inkluż għal ekwità, self, garanziji jew forom oħra ta’ investiment mogħti lir-riċevituri finali;

10.  evidenza li l-appoġġ provdut permezz tal-istrument finanzjarju għandu/kien jintuża għall-iskop maħsub tiegħu;

11.  rekords tal-flussi finanzjarji bejn l-awtorità maniġerjali u l-istrument finanzjarju, u fl-istrument finanzjarju fil-livelli kollha, sar-riċevituri finali, u għall-garanziji prova li s-self sottostanti kien żburżat;

12.  rekords separati jew kodiċi ta’ kontabbiltà għall-kontribuzzjoni tal-programm imħallsa jew garanzija impenjata mill-istrument finanzjarju għall-benefiċċju tar-riċevituri finali.

Id-dispożizzjonijiet għar-rendikont tal-entrati tar-rimbors tal-appoġġ mill-Fondi mill-Kummissjoni għall-programm fuq il-bażi tal-opzjonijiet tal-ispejjeż issimplifikati jew ta’ finanzjament mhux marbut mal-ispejjeż

III.  Elementi obbligatorji għar-rendikont tal-entrati għall-opzjonijiet tal-ispejjeż issimplifikati għandhom jinżamu fil-livell tal-awtorità ta’ ġestjoni / tal-korp intermedjarju:

1.  dokumenti li jippruvaw l-ispejjeż iddikjarati taħt kategoriji oħra ta’ spejjeż li tapplika għalihom ir-rata fissa;

2.  il-kategoriji tal-ispejjeż u tal-ispejjeż li jiffurmaw il-bażi tal-kalkolu;

3.  dokumenti li jagħtu prova tal-aġġustament tal-ammonti, fejn rilevanti;

4.  dokumenti li jagħtu prova tal-metodu ta’ kalkolu jekk jiġi applikat l-Artikolu 48(2)(a).

IV.  Elementi obbligatorji għar-rendikont tal-entrati għall-finanzjament mhux marbut mal-ispejjeż għandhom jinżamu fil-livell tal-awtorità ta’ ġestjoni / tal-korp intermedjarju:

1.  dokument li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet ta’ appoġġ iffirmati mill-benefiċjarju u l-awtorità ta’ ġestjoni / il-korp intermedjarju li jiddikjara l-forma tal-għotja mogħtija lill-benefiċjarji;

2.  dokumenti li jagħtu prova tal-ftehim ex ante tal-Kummissjoni dwar il-kundizzjonijiet li jridu jiġu ssodisfati jew ir-riżultati li għandhom jinkisbu u l-ammonti korrispondenti (approvazzjoni jew emenda tal-programm);

3.  dokumenti li jagħtu prova tal-issodisfar tal-kundizzjonijiet jew tal-kisba tar-riżultati f’kull stadju, jekk isiru fi stadji, u qabel ma n-nefqa finali tiġi ddikjarata lill-Kummissjoni;

4.  dokumentazzjoni dwar l-għażla u l-approvazzjoni tal-operazzjonijiet koperti mill-finanzjament mhux marbut mal-ispejjeż.

Anness XII

Koezjoni-E: sistemi tal-iskambju tad-data elettronika bejn l-awtoritajiet u l-benefiċjarji tal-programm - l-Artikolu 63(7)

1.  Responsabbiltajiet tal-awtoritajiet tal-programm dwar il-funzjonament tas-sistemi ta’ skambju elettroniku tad-data

1.1  L-iżgurar tas-sigurtà tad-data, l-integrità tad-data, il-kunfidenzjalità tad-data, l-awtentikazzjoni ta’ min qed jibgħat skont l-Artikoli 63(5), 63(7), 66(4) u 76 ta’ dan ir-Regolament.

1.2  L-iżgurar tad-disponibbiltà u t-tħaddim waqt u barra l-ħinijiet standard tal-uffiċċju (ħlief waqt manutenzjoni teknika)

1.3  L-użu ta’ funzjonalitajiet ġodda fis-sistema li jipprovdu:

(a)  formoli interattivi u / jew formoli mimlija minn qabel mis-sistema fuq il-bażi tad-data li hija maħżuna f’passi konsekuttivi tal-proċeduri;

(b)  kalkoli awtomatiċi, fejn applikabbli;

(c)  kontrolli integrati awtomatiċi li jnaqqsu skambji ripetuti ta’ dokumenti jew informazzjoni kemm jista’ jkun;

(d)  twissijiet iġġenerati mis-sistema stess biex jinfurmaw lill-benefiċjarju li ċerti azzjonijiet jistgħu jitwettqu;

(e)  status ta’ rintraċċar onlajn li jippermetti lill-benefiċjarju jimmonitorja l-istatus attwali tal-proġett;

(f)  id-data u d-dokumenti disponibbli kollha preċedentement ipproċessati mis-sistema ta’ skambju elettroniku tad-data .

1.4  L-iżgurar ta’ żamma tar-rekords u l-ħażna tad-data fis-sistema li tippermetti kemm verifiki amministrattivi għal talbiet għal pagament imressqa mill-benefiċjarji skont l-Artikolu 68(2) kif ukoll awditi

2.  Responsabbiltajiet tal--awtoritajiet tal-programm rigward il-modalitajiet għat-trażmissjoni ta’ dokumenti u data għall-iskambji kollha

2.1  L-iżgurar li l-firma elettronika tkun kompatibbli ma waħda mit-tliet tipi ta’ firem elettroniċi definiti fid-Direttiva 1999/93/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(76)

2.2  Lok biex tinħażen id-data tat-trażmissjoni tad-dokumenti u d-data mill-benefiċjarju lill-awtoritajiet tal-programm u viċi versa

2.3  L-iżgurar tal-aċċessibbiltà diretta permezz ta’ interfaċċa interattiva għall-utent (applikazzjoni web) jew permezz ta’ interfaċċa teknika li tippermetti s-sinkronizzazzjoni awtomatika u t-trażmissjoni ta’ data bejn il-benefiċjarji u sistemi tal-Istati Membri.

2.4  L-iżgurar tal-protezzjoni tal-privatezza tad-data personali għal individwi u l-kunfidenzjalità kummerċjali għal entitajiet ġuridiċi skont id-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(77), id-Direttiva 2009/136/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(78) u r-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (Test b’rilevanza għaż-ŻEE) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(79)

ANNESS XIII

SFC2021: sistema ta’ skambju elettroniku tad-data bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni - l-Artikolu 63(8)

1.  Responsabbiltajiet tal-Kummissjoni

1.1  L-iżgurar li sistema ta’ skambju elettroniku tad-data (“SFC2021”) topera għall-iskambji tal-informazzjoni uffiċjali kollha bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni. L-SFC2021 għandu jkollha mill-inqas l-informazzjoni speċifikata fil-mudelli stabbiliti f’konformità ma’ dan ir-Regolament.

1.2  L-iżgurar li l-SFC2021 jkollha l-karatteristiċi li ġejjin:

(a)  forom interattivi jew formoli mimlija minn qabel mis-sistema fuq il-bażi tad-data diġà rreġistrata fis-sistema qabel;

(b)  kalkoli awtomatiċi, fejn dawn inaqqsu l-isforz tal-utenti biex jikkodifikaw;

(c)  kontrolli integrati awtomatiċi li jivverifikaw il-konsistenza interna tad-data trażmessa u l-konsistenza ta’ din id-data mar-regoli applikabbli;

(d)  twissijiet maħluqa mis-sistema SFC2021 li jwissu lill-utenti li ċerti azzjonijiet jistgħu jew ma jistgħux jitwettqu;

(e)  monitoraġġ onlajn tal-istatus tat-trattament ta’ informazzjoni mdaħħla fis-sistema;

(f)  disponibbiltà ta’ data storika rigward l-informazzjoni kollha mdaħħla għal programm operazzjonali.

(g)  id-disponibbiltà ta’ firma elettronika obbligatorja fis-sens tad-Direttiva 1999/93/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jiġu rikonoxxuti bħala evidenza fi proċedimenti legali.

1.3  L-iżgurar ta’ politika ta’ sigurtà għat-teknoloġija tal-informazzjoni għall-SFC2021 applikabbli għall-persunal li juża s-sistema skont ir-regoli rilevanti tal-Unjoni, b’mod partikolari d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2006) 3602(80)

u r-regoli ta’ implimentazzjoni tagħha.

1.4  In-nomina ta’ persuna jew persuni responsabbli biex jiddefinixxu, jżommu u jiżguraw l-applikazzjoni korretta tal-politika ta’ sigurtà għall-SFC2021.

2.  Responsabbiltajiet tal-Istati Membri

2.1  Jiġi żgurat li l-awtoritajiet tal-programm tal-Istat Membru identifikat skont l-Artikolu 65(1) kif ukoll korpi identifikati biex iwettqu ċerti kompiti fir-responsabbiltà tal-awtorità ta’ ġestjoni skont l-Artikolu 65(3) ta’ dan ir-Regolament jdaħħlu fl-SFC2021 l-informazzjoni għat-trażmissjoni li għaliha jkunu responsabbli, u kwalunkwe aġġornament tagħha

2.2  Tiġi żgurata l-verifika tal-informazzjoni sottomessa minn persuna oħra li mhix il-persuna li daħħlet id-data għal din it-trażmissjoni.

2.3  Id-disponibbiltà ta’ arranġamenti għas-separazzjoni tal-kompiti ta’ hawn fuq permezz ta’ sistemi ta’ informazzjoni ta’ ġestjoni u ta’ kontroll tal-Istat Membru li jkunu konnessi awtomatikament mal-SFC2021.

2.4  Il-ħatra ta’ persuna jew persuni responsabbli għall-ġestjoni ta’ drittijiet ta’ aċċess biex twettaq / iwettqu l-kompiti li ġejjin:

(a)  jidentifikaw lill-utenti li jitolbu aċċess, filwaqt li jiżguraw li dawn l-utenti huma impjegati mill-organizzazzjoni;

(b)  jinfurmaw lill-utenti dwar l-obbligi tagħhom biex tinżamm is-sigurtà tas-sistema;

(c)  jivverifikaw l-intitolament tal-utenti għal-livell ta’ privileġġ meħtieġ fir-rigward tal-kompiti tagħhom u l-pożizzjoni ġerarkika tagħhom;

(d)  jitolbu t-terminazzjoni tad-drittijiet ta’ aċċess meta dawn id-drittijiet ta’ aċċess ma jkunux għadhom meħtieġa jew iġġustifikati;

(e)  jirrappurtaw minnufih avvenimenti suspettużi li jistgħu jippreġudikaw is-sigurtà tas-sistema;

(f)  jiżguraw l-eżattezza kontinwa tad-data tal-identifikazzjoni tal-utent billi jirrappurtaw kull tibdil;

(g)  jittieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji għall-protezzjoni tad-data u l-kunfidenzjalità kummerċjali skont ir-regoli nazzjonali u tal-Unjoni;

(h)  jgħarrfu lill-Kummissjoni bi kwalunkwe bidliet li jaffettwaw il-kapaċità tal-awtoritajiet tal-Istat Membru jew tal-utenti tal-SFC2021 milli jwettqu r-responsabbiltajiet imsemmija fil-paragrafu 1 jew il-kapaċità personali tagħhom milli jwettqu r-responsabbiltajiet imsemmija f’punti minn (a) sa (g).

2.5  Id-disponibbiltà ta’ arranġamenti biex jiġu rrispettati l-protezzjoni tal-privatezza u tad-data personali għal individwi u l-kunfidenzjalità kummerċjali għal entitajiet ġuridiċi skont id-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(81), id-Direttiva 2009/136/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli(82), ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u d-Direttiva tal-Kunsill 1995/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(83) u r-Regolament (KE) Nru 45/2001.

2.6  L-adozzjoni ta’ politiki ta’ informazzjoni nazzjonali, reġjonali jew ta’ informazzjoni lokali dwar l-aċċess għall-SFC2021 fuq il-bażi ta’ valutazzjoni ta’ riskju applikabbli għall-awtoritajiet kollha li jagħmlu użu mill-SFC2021 u li jindirizzaw l-aspetti li ġejjin:

(a)  l-aspetti ta’ sigurtà tal-IT tal-ħidma magħmula mill-persuna jew persuni responsabbli għall-ġestjoni tad-drittijiet ta’ aċċess imsemmija fil-punt 3 tat-Taqsima II, f’każ ta’ applikazzjoni ta’ użu dirett;

(b)  f’każ ta sistemi tal-kompjuter nazzjonali, reġjonali jew lokali konnessi mal-SFC2021, permezz ta’ interfaċċa teknika msemmija fil-punt 1, miżuri ta’ sigurtà għal dawn is-sistemi li jippermettu li jiġu allinjati mar-rekwiżiti ta’ sigurtà tal-SFC2021 u li jkopru:

(i)  is-sigurtà fiżika;

(ii)  il-midja tad-data u l-kontroll tal-aċċess;

(iii)  il-kontroll tal-ħażna;

(iv)  il-kontroll tal-aċċess u tal-password;

(v)  il-monitoraġġ;

(vi)  l-interkonnessjoni mal-SFC2021;

(vii)  l-infrastruttura tal-komunikazzjoni;

(viii)  il-ġestjoni tar-riżorsi umani qabel l-impjieg, matul l-impjeg u wara l-impjieg;

(ix)  il-ġestjoni tal-inċidenti.

2.7  It-tqegħid tad-dokument imsemmi fil-punt 2.6 disponibbli għall-Kummissjoni fuq talba

2.8  Il-ħatra ta’ persuna jew persuni responsabbli biex iżommu u jiżguraw l-applikazzjoni tal-politiki ta’sigurtà nazzjonali, reġjonali jew lokali tal-IT u jaġixxu bħala punt ta’ kuntatt mal-persuna jew persuni maħtura mill-Kummissjoni u msemmija fil-punt 1.4

3.  Responsabbiltajiet konġunti tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri

3.1  L-iżgurar tal-aċċessibbiltà jew b’mod dirett permezz ta’ interfaċċa interattiva għall-utent (jiġifieri applikazzjoni web) jew permezz ta’ interfaċċa teknika bl-użu ta’ protokolli definiti minn qabel (jiġifieri servizzi tal-web) li tippermetti s-sinkronizzazzjoni awtomatika u t-trażmissjoni ta’ data bejn is-sistemi ta’ informazzjoni tal-Istati Membriu u l-SFC2021

3.2  Id-disponibbiltà tad-data ta’ trażmissjoni elettronika, tal-informazzjoni, mill-Istat Membru lill-Kummissjoni u viċi versa fi skambju eletroniku tad-data, li tkun id-data tas-sottomissjoni tad-dokument ikkonċernat

3.3  L-iżgurar li d-data uffiċjali tkun skambjata esklussivament permezz tal-SFC2021 (ħlief meta hemm force majeure) u li l-informazzjoni mogħtija fil-formoli elettroniċi integrati fl-SFC2021 (minn hawn’ il quddiem “id-data strutturata”) ma tiġix sostitwita b’data mhux strutturata, u li d-data strutturata tipprevali fuq id-data mhux strutturata f’każ ta’ inkonsistenzi.

F’każ ta’ force majeure, funzjonament ħażin tal-SFC2021 jew nuqqas ta’ konnessjoni mal-SFC2021 għal aktar minn ġurnata waħda tax-xogħol fl-aħħar ġimgħa qabel skadenza regolatorja għas-sottomissjoni ta’ informazzjoni jew fil-perjodu mit-18 sas-26 ta’ Diċembru, jew ħamest ijiem tax-xogħol fi żminijiet oħra, l-iskambju ta’ informazzjoni bejn l-Istat Membru u l-Kummissjoni jista’ jsir f’forma stampata bl-użu ta’ mudelli msemmija f’dan ir-Regolament, u jekk ikun il-każ id-data ta’ sottomissjoni tkun id-data tas-sottomissjomni tad-dokument ikkonċernat. Meta dak li jikkawża l-force majeure jispiċċa, il-parti kkonċernata ddaħħal mingħajr dewmien l-informazzjoni fl-SFC2021 diġà pprovduta f’forma stampata.

3.4  L-iżgurar ta’ konformità mat-termini u l-kundizzjonijiet ta’ sigurtà tal-IT ppubblikati fil-portal tal-SFC2021 u l-miżuri li huma implimentati fl-SFC2021 mill-Kummissjoni biex tiġi żgurata t-trażmissjoni ta’ data, b’mod partikolari fir-rigward tal-użu tal-interfaċċa teknika msemmija fil-punt 1.

3.5  L-implimentazzjoni u l-iżgurar tal-effikaċja tal-miżuri ta’ sigurtà adottati għall-protezzjoni tad-data maħżuna u mibgħuta permezz tal-SFC2021.

3.6  L-aġġornament u r-rieżami ta’ kull sena tal-politika tas-sigurtà tal-IT tal-SFC kif ukoll tal-politiki ta’ sigurtà tal-IT nazzjonali, reġjonali u lokali f’każ ta’ bidliet teknoloġiċi, l-identifikazzjoni ta’ theddid ġdid jew żviluppi oħra rilevanti.

ANNESS XIV

Mudell għad-deskrizzjoni tas-sistema ta’ ġestjoni u ta’ kontroll - l-Artikolu 63(9)

1.  ĠENERALI

1.1.  Informazzjoni mressqa minn:

–  Stat Membru:

–  Titolu tal-programm(i) u n-numru / numri tas-CCI: (il-programmi kollha koperti mill-awtorità tal-ġestjon, meta hemm sistema ta’ ġestjoni u ta’ kontroll komuni):

–  Isem u indirizz elettroniku ta’ punt ta’ kuntatt ewlieni: (il-korp responsabbli għad-deskrizzjoni):

1.2.  L-informazzjoni mogħtija tiddeskrivi s-sitwazzjoni fi: (jj/xx/ss)

1.3.  Struttura tas-sistema (informazzjoni ġenerali u flowchart li turi r-relazzjoni organizzattiva bejn l-awtoritajiet / il-korpi involuti fis-sistema ta’ ġestjoni u ta’ kontroll)

1.3.1.  L-awtorità ta’ ġestjoni (L-isem, l-indirizz u l-punt ta’ kuntatt fl-awtorità ta’ ġestjoni):

1.3.2.  Il-korpi intermedji (L-isem, l-indirizz u l-punti ta’ kuntatt fil-korpi intermedji).

1.3.3.  Il-korp li jwettaq il-funzjoni ta’ kontabbiltà (L-isem, l-indirizz u l-punti ta’ kuntatt tal-awtorità ta’ ġestjoni jew tal-awtorità tal-programm li twettaq il-funzjoni ta’ kontabbiltà)

1.3.4.  Indika kif il-prinċipju tas-separazzjoni tal-funzjonijiet bejn u fl-awtoritajiet tal-programm qed jiġi rrispettat.

2.  L-AWTORITÀ TA’ ĠESTJONI

2.1.  L-awtorità ta’ ġestjoni u l-funzjonijiet prinċipali tagħha

2.1.1.  L-istatus tal-awtorità tal-ġestjoni (korp pubbliku nazzjonali, reġjonali jew lokali jew korp privat) u l-korp li tagħmel parti minnu.

2.1.2.  L-ispeċifikazzjoni tal-funzjonijiet u tal-kompiti mwettqa direttament mill-awtorità ta’ ġestjoni.

2.1.3.  Fejn applikabbli, speċifikazzjoni għal kull korp intermedju ta’ kull funzjoni(84) u l-kompiti ddelegati mill-awtorità ta’ ġestjoni, l-identifikazzjoni tal-korpi intermedjarji u l-forma ta’ delega. Jenħtieġ li ssir referenza għad-dokumenti rilevanti (ftehimiet bil-miktub).

2.1.4  Proċeduri għas-superviżjoni tal-funzjonijiet u tal-kompiti delegati mill-awtorità ta’ ġestjoni.

2.1.5.  Qafas biex jiġi żgurat li jitwettaq eżerċizzju xieraq ta’ ġestjoni tar-riskju meta jkun meħtieġ, u b’mod partikulari fl-eventwalità ta’ modifiki maġġuri fis-sistema ta’ ġestjoni u ta’ kontroll.

2.2.  Deskrizzjoni tal-organizzazzjoni u l-proċeduri relatati mal-funzjonijiet u l-kompiti tal-awtorità ta’ ġestjoni(85)

2.2.1  Deskrizzjoni tal-funzjonijiet, inkluża l-funzjoni ta’ kontabbiltà u l-kompiti mwettqa mill-awtorità ta’ ġestjoni:

2.2.2  Deskrizzjoni ta’ kif tiġi organizzata l-ħidma skont il-funzjonijiet differenti, inkluża l-funzjoni ta’ kontabbilià, xi proċeduri japplikaw, jekk ikun hemm, liema funzjonijiet huma ddelegati, kif dawn jkunu sorveljati, eċċ.

2.2.3  L-organigramma tal-awtorità ta’ ġestjoni u l-informazzjoni dwar ir-relazzjoni tagħha ma’ kwalunkwe korp ieħor jew diviżjoni (interni jew esterni) li jwettqu l-funzjonijiet u l-kompiti kif previst fl-Artikoli minn 66 sa 69.

2.2.4  Indikazzjoni tar-riżorsi ppjanati li jiġu allokati fir-rigward tad-diversi funzjonijiet tal-awtorità ta’ ġestjoni (inkluża informazzjoni dwar kwalunkwe esternalizzazzjoni prevista u l-kamp ta’ applikazzjoni tagħha, fejn xieraq).

3.  IL-KORP LI JWETTAQ IL-FUNZJONI TA’ KONTABBILTÀ

3.1  L-istatus u deskrizzjoni tal-organizzazzjoni u tal-proċeduri relatati mal-funzjonijiet tal-korp li jwettaq il-funzjoni ta’ kontabbiltà

3.1.1  L-istatus tal-korp li jwettaq il-funzjoni tal-kontabbiltà (korp pubbliku jew privat nazzjonali, reġjonali jew lokali) u l-korp li jagħmel parti minnu, meta rilevanti.

3.1.2  Deskrizzjoni tal-funzjonijiet u tal-kompiti mwettqa mill-korp li jwettaq il-funzjoni ta’ kontabbiltà kif stipulati fl-Artikolu 70.

3.1.3  Deskrizzjoni ta’ kif jiġi organizzat ix-xogħol (flussi ta’ xogħol, proċessi, diviżjonijiet interni), liema proċeduri japplikaw u meta, u kif dawn huma sorveljati, eċċ.

3.1.4  Indikazzjoni tar-riżorsi ppjanati li jiġu allokati fir-rigward tal-funzjonijiet tal-kontabbiltà differenti.

4.  SISTEMA elettronika

4.1.  Deskrizzjoni tas-sistema jew sistemi elettroniċi inkluża flowchart (sistema ta’ netwerk ċentrali jew komuni jew sistema deċentralizzata b’rabtiet bejn is-sistemi) għal:

4.1.1.  Ir-reġistrazzjoni u l-ħżin, ta’ data f’forma kompjuterizzata għal kull operazzjoni, inkluż meta hemm data xieraq dwar parteċipanti individwali, u analiżi dettaljata tad-data dwar indikaturi meta jkun previst fir-Regolament.

4.1.2.  L-iżgurar li r-rekords kontabbilistiċi għal kull operazzjoni jkunu rreġistrati u maħżunin, u li dawn ir-rekords jappoġġaw id-data meħtieġa għat-tfassil ta’ applikazzjonijiet għall-pagament u tal-kontijiet;

4.1.3.  Iż-żamma tar-rekords kontabbilistiċi tan-nefqa ddikjarata lill-Kummissjoni u tal-kontribuzzjoni pubblika korrispondenti mħallsa lill-benefiċjarji;

4.1.4.  Ir-reġistrazzjoni tal-ammonti kollha mnaqqsin mill-applikazzjonijiet għall-pagament u mill-kontijiet kif stabbilit fl-Artikolu 92(5), u r-raġunijiet għal dan it-tnaqqis;

4.1.5.  Indikazzjoni dwar jekk is-sistemi humiex qed jiffunzjonaw b’mod effettiv u jekk jistgħux jirreġistraw b’mod affidabbli d-data msemmija fid-data meta din id-deskrizzjoni hija miġbura kif imniżżel fil-Punt 1.2 hawn fuq;

4.1.6.  Id-deskrizzjoni tal-proċeduri li jiżguraw is-sigurtà, l-integrità u l-kunfidenzjalità tas-sistemi elettroniċi.

ANNESS XV

Mudell għad-dikjarazzjoni ta’ ġestjoni – l-Artikolu 68(1)(f)

Jien / Aħna, is-sottoskritt(i) (isem, l-ewwel isem, it-titolu jew il-funzjoni), il-Kap tal-awtorità ta’ ġestjoni, għall-programm (isem il-programm operazzjonali, is-CCI)

fuq il-bażi tal-implimentazzjoni ta’ (isem il-programm) matul is-sena ta’ kontabbiltà li ntemmet fit-30 ta’ Ġunju (sena), fuq il-bażi tal-ġudizzju tiegħi / tagħna stess u l-informazzjoni kollha għad-dispożizzjoni tiegħi / tagħna fid-data tal-kontijiet sottomessi lill-Kummissjoni, inklużi r-riżultati minn verifiki ta’ ġestjoni mwettqin skont l-Artikolu 68 tar-Regolament (UE) Nru xx/xx, u minn awditi marbutin man-nefqa inkluża fl-applikazzjonijiet għall-pagament sottomessi lill-Kummissjoni fir-rigward tas-sena kontabbilistika li ntemmet fit-30 ta’ Ġunju ... (sena),

u meta jitqiesu l-obbligi tiegħi / tagħna skont ir-Regolament (UE) xx/xx

b’dan niddikjara li:

(a)  l-informazzjoni fil-kontijiet hija ppreżentata sewwa, kompluta u hija preċiż skont l-Artikolu 92 tar-Regolament (UE) Nru XX,

(b)  n-nefqa mniżżla fil-kontijiet tikkonforma mal-liġi applikabbli u ġiet użata għall-għan maħsub tagħha,

Jiena / Aħna nikkonferma(w) li l-irregolaritajiet identifikati fl-awditu finali u fir-rapporti ta’ kontroll fir-rigward tas-sena kontabbilistika ġew ittrattati b’mod xieraq fil-kontijiet, b’mod partikolari sabiex nikkonforma / nikkonformaw mal-Artikolu 92 għall-preżentazzjoni tal-kontijiet nassigura / nassiguraw li l-irregolaritajiet huma taħt il-livell ta’ materjalità ta’ 2 %.

Jiena / Aħna nikkonferma(w) ukoll li n-nefqa li bħalissa hija suġġetta għal valutazzjoni attwali dwar il-legalità u r-regolarità tagħha ġiet eskluża mill-kontijiet sakemm tkun konkluża l-valutazzjoni pendenti, għall-inklużjoni possibbli f’applikazzjoni għall-pagament interim f’sena kontabbilistika sussegwenti.

Barra minn hekk, jiena / aħna nikkonferma / nikkonfermaw l-affidabbiltà tad-data relatata mal-indikaturi, l-istadji importanti u l-progress tal-programm.

Jiena / Aħna nikkonferma(w) wkoll li miżuri effettivi u proporzjonati kontra l-frodi qegħdin fis-seħħ u li dawn jieħdu kont tar-riskji identifikati f’dan ir-rigward.

Fl-aħħar nett, jiena /aħna nikkonferma(w) li jiena /aħna ma naf / nafu bl-ebda kwistjoni mhux żvelata relatata mal-implimentazzjoni tal-programm operazzjonali li tista’ tkun ta’ ħsara għar-reputazzjoni tal-politika ta’ koeżjoni.

ANNESS XVI

Mudell għall-opinjoni tal-awditjar - l-Artikolu 71(3)(a)

Lill-Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat Ġenerali

1.   INTRODUZZJONI

Jien, hawn taħt iffirmat, li nirrappreenta [isem l-awtorità tal-awditjar], indipendenti fis-sens tal-Artikolu 65(2) tar-Regolament (UE) Nru [...], awditjajt

i)  Il-kontijiet għas-sena kontabbilistika li bdiet fl-1 ta’ Lulju ... [sena] u spiċċat fit-30 ta’ Ġunju … [sena] u ddatata … [id-data tal-kontijiet ppreżentati lill-Kummissjoni] (minn hawn ’l quddiem “il-kontijiwiet”),

ii)  il-legalità u r-regolarità tan-nefqa li għaliha ntalab rimborż intalbu mill-Kummissjoni b’referenza għas-sena kontabbilistika (u inkluża fil-kontijiet), u

iii)  l-funzjonament tas-sistema ta’ ġestjoni u ta’ kontroll, u d-dikjarazzjoni ta’ ġestjoni ġiet ivverifikata fir-rigward tal-programm [isem il-programm, in-numru tas-CCI] (minn hawn ’il quddiem “il-programm”),

sabiex tinħareġ opinjoni tal-awditjar f’konformità mal-Artikolu 71(3).

2.   RESPONSABBILTAJIET TAL-AWTORITÀ TA’ ĠESTJONI

[isem l-awtorità ta’ ġestjoni], identifikata bħala l-awtorità ta’ ġestjoni tal-programm, hija responsabbli sabiex jiġi żgurat il-funzjonament xieraq tas-sistema ta’ ġestjoni u ta’ kontroll f’dak li jirrigwarda l-funzjonijiet u l-kompiti stabbiliti bl-Artikoli minn 66 sa 70.

Barra minn hekk, [isem l-awtorità ta’ ġestjoni jew tal-korp li jwettaq il-funzjoni ta’ kontabbiltà fejn rilevanti], hija responsabbli biex tiżgura u tiddikjara l-kompletezza, l-eżattezza u l-veraċità tal-kontijiet, kif meħtieġ fl-Artikolu 70 tar-Regolament (UE) Nru [...].

Barra minn hekk, f’konformità mal-Artikolu 68 tar-Regolament (UE) Nru [...] hija r-responsabbiltà tal-awtorità ta’ ġestjoni li tikkonferma li n-nefqa mniżżla fil-kontijiet hija legali u regolari u konformi mal-liġi applikabbli.

3.   RESPONSABBILTAJIET TAL-AWTORITÀ TAL-AWDITJAR

Kif stabbilit mill-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) Nru […], ir-responsabbiltà tiegħi hija li nesprimi opinjoni indipendenti dwar jekk il-kontijiet humiex kompluti, veri u eżatti, jekk in-nefqa li fir-rigward tagħha ntalab rimborż mill-Kummissjoni u li hija ddikjarata fil-kontijiet hijiex legali u regolari, u jekk is-sistema ta’ ġestjoni u kontroll stabbilita tiffunzjonax b’mod adegwat.

Ir-responsabbiltà tiegħi hija wkoll li ninkludi fl-opinjoni dikjarazzjoni dwar jekk ix-xogħol tal-awditjar iqajjimx dubju dwar l-affermazzjonijiet li saru fid-dikjarazzjoni ta’ ġestjoni.

L-awditi fir-rigward tal-programm saru skont l-istrateġija ta’ verifika u kienu konformi mal-istandards ta’ awditjar aċċettati internazzjonalment. Dawn l-istandards jeżiġu li l-awtorità tal-awditjar tikkonforma mar-rekwiżiti tal-etika u li tippjana u twettaq ix-xogħol ta’ awditjar sabiex jinkiseb aċċertament raġonevoli għall-fini tal-opinjoni tal-awditjar.

L-awditu jinvolvi t-twettiq ta’ proċeduri biex tinkiseb evidenza xierqa suffiċjenti sabiex tiġi appoġġata l-opinjoni stabbilita hawn taħt. Il-proċeduri mwettqa jiddependu fuq id-deċiżjoni professjonali tal-awditur, inkluża l-valutazzjoni tar-riskju ta’ nuqqas ta’ konformità materjali, kemm jekk minħabba frodi jew inkella żball. Il-proċeduri tal-awditjar li wettaqt huma dawk li nemmen huma xierqa fiċ-ċirkostanzi u huma konformi mar-rekwiżiti tar-Regolament (UE) Nru [...].

Jiena tal-fehma li l-evidenza għall-awditjar miksuba hija biżżejjed u xierqa biex tipprovdi bażi għall-opinjoni tiegħi [f’każ li hemm limitazzjonijiet tal-ambitu:] ħlief dik li hija msemmija fil-paragrafu “Limitazzjoni tal-ambitu”.

Ir-riżultati ewlenin li ġejjin minn awditi fir-rigward tal-programm huma rrappurtati fir-rapport ta’ kontroll annwali mehmuż skont il-punt (b) tal-Artikolu 71(3) tar-Regolament (UE) Nru […].

4.   LIMITAZZJONI FUQ L-AMBITU

Jew

Ma kien hemm L-ebda limitazzjoni fl-ambitu tal-awditjar.

Jew

L-ambitu tal-awditjar kien limitat mill-fatturi li ġejjin:

(a)

(b)

(c)

….

[Indika kull limitazzjoni għall-ambitu tal-awditjar(86), pereżempju kull nuqqas ta’ dokumentazzjoni ta’ appoġġ, każijiet taħt proċeduri legali, u agħti stima taħt “Opinjoni kkwalifikata” hawn taħt, l-ammonti tan-nefqa u tal-kontribuzzjoni ta’ appoġġ mill-Fondi affettwati u l-impatt tal-limitazzjoni tal-ambitu fuq l-opinjoni taL-awditjar. Spjegazzjonijiet oħra f’dan ir-rigward għandhom jiġu pprovduti fir-rapport ta’ kontroll annwali, kif xieraq.]

5.   OPINJONI

Jew

(Opinjoni mhux kwalifikata)

Fl-opinjoni tiegħi, u msejsa fuq il-ħidma tal-awditjar imwettqa:

(i)

il-kontijiet jagħtu stampa vera u ġusta;

(ii)

in-nefqa inkluża fil-kontijiet hija legali u regolari(87),

(iii)

is-sistema ta’ ġestjoni u ta’ kontroll tiffunzjona sew.

Il-ħidma tal-awditjar imwettqa ma tpoġġix f’dubju l-asserzjonijiet magħmula fid-dikjarazzjoni ta’ ġestjoni.

Jew

(Opinjoni kwalifikata)

Fl-opinjoni tiegħi, u msejsa fuq il-ħidma tal-awditjar imwettqa,

1)   Kontijiet

—  il-kontijiet jagħtu stampa vera u ġusta [fejn il-kwalifika tapplika għall-kontijiet, jiżdied it-test li ġej:] ħlief f’dawn l-aspetti materjali li ġejjin:

2)   Il-legalità u r-regolarità tan-nefqa ċċertifikata fil-kontijiet

—  in-nefqa ċċertifikata fil-kontijiet hija legali u regolari [fejn il-kwalifika tapplika għall-kontijiet, jiżdied it-test li ġej:] ħlief f’dawn l-aspetti li ġejjin:….

L-impatt tal-kwalifikazzjoni huwa limitat [jew sinifikanti] u jikkorrispondi għal …. (ammont f’EUR tal-ammont totali tan-nefqa ċċertifikata)

3)   Is-sistema ta’ ġestjoni u kontroll fis-seħħ fid-data ta’ din l-opinjoni tal-awditjar

—  is-sistema ta’ ġestjoni u kontroll fis-seħħ tiffunzjona sew [fejn il-kwalifika tapplika għas-sistema ta’ ġestjoni u kontroll, jiżdied it-test li ġej:] ħlief f’dawn l-aspetti li ġejjin:….

L-impatt tal-kwalifikazzjoni huwa limitat [jew sinifikanti] u jikkorrispondi għal …. (ammont f’EUR tal-ammont totali tan-nefqa ċċertifikata)

Il-ħidma tal-awditjar imwettqa ma tpoġġix/tpoġġi [ħassar kif meħtieġ] fid-dubju l-istqarrijiet magħmulin fid-dikjarazzjoni ta’ ġestjoni.

[Meta x-xogħol tal-awditjar iqajjem dubju dwar l-affermazzjonijiet li saru fid-dikjarazzjoni ta’ ġestjoni, l-awtorità tal-awditjar għandha tiżvela f’dan il-paragrafu l-aspetti li jwasslu għal din il-konklużjoni.]

Jew

(Opinjoni avversa)

Fl-opinjoni tiegħi, u msejsa fuq il-ħidma tal-awditjar imwettqa:

(i)

il-kontijiet jagħtu / ma jagħtux [ħassar kif meħtieġ] stampa vera u ġusta; u / jew

(ii)

in-nefqa fil-kontijiet li għaliha ntalab rimborż mill-Kummissjoni hija / mhijiex [ħassar kif meħtieġ] legali u regolari; u / jew

(iii)

is-sistema ta’ ġestjoni u ta’ kontroll stabbilita taħdem / ma taħdimx [ħassar kif meħtieġ] kif suppost.

Din l-opinjoni avversa hija bbażata fuq dawn l-aspetti:

fir-rigward ta’ kwistjonijiet materjali relatati mal-kontijiet:

u / jew [ħassar kif meħtieġ]

fir-rigward ta’ kwistjonijiet materjali relatati mal-legalità u r-regolarità tan-nefqa fil-kontijiet li għalihom intalab rimborż mill-Kummissjoni:

u / jew [ħassar kif meħtieġ]

fir-rigward ta’ kwistjonijiet materjali relatati mal-funzjonament tas-sistema ta’ kontroll u ta’ ġestjoni:

Il-ħidma tal-awditjar imwettqa tpoġġi f’dubju l-asserzjonijiet magħmula fid-dikjarazzjoni ta’ ġestjoni rigward l-aspetti li ġejjin:

[L-awtorità tal-awditjar tista’ tinkludi wkoll osservazzjonijiet, li ma jaffettwax l-opinjoni tagħha, kif stabbilit fl-istandards tal-awditjar aċċettati internazzjonalment. Ċaħda ta’ opinjoni tista’ tiġi prevista f’każijiet eċċezzjonali.]

Data:

Firma:

20190327-P8_TA(2019)0310_MT-p0000006.png

4)  Għandu jiġi inkluż f’każ ta’ programmi Interreg.

5)  F’każ li s-sistema ta’ ġestjoni u ta’ kontroll tkun affettwata, il-korp jew korpi u l-aspett(i) tas-sistemi tagħhom li ma kienx/kinux konformi mar-rekwiżiti u / jew li ma opera(w)x effettivament għandu / għandhom jiġu identifikati f’din l-opinjoni, ħlief meta din l-informazzjoni tkun diġà żvelata biċ-ċar fir-rapport ta’ kontroll annwali u l-paragrafu li fih l-opinjoni jkun jirreferi għal taqsima speċifika / taqsimiet speċifiċi ta’ dan ir-rapport fejn tinsab din l-informazzjoni.

6)  L-istess kumment bħan-nota ta’ qiegħ il-paġna preċedenti.

7)  Dawn il-każi eċċezzjonali jenħtieġ li jkunu relatati ma’ fatturi esterni imprevidibbli, ’il barra mill-mandat tal-awtorità tal-awditjar.

ANNESS XVII

Mudell għar-rapport annwali ta’ kontroll – l-Artikolu 71(3)(b)

1.  Introduzzjoni

1.1  L-identifikazzjoni tal-awtorità tal-awditjar u ta’ korpi oħrajn li kienu involuti fit-tħejjija tar-rapport.

1.2  Il-perjodu ta’ referenza (jiġifieri s-sena ta’ kontabbiltà)

1.3  Il-perjodu tal-awditjar (li matulu seħħet il-ħidma tal-awditjar).

1.4  L-identifikazzjoni tal-programm(i) kopert(i) mir-rapport u tal-awtorita(jiet) ta’ ġestjoni tiegħu/tagħhom. Meta r-rapport ikopri aktar minn programm jew Fond wieħed, l-informazzjoni għandha tkun ikklassifikata skont il-programm u skont il-Fond, li tidentifika f’kull Taqsima l-informazzjoni li hija speċifika għall-programm u / jew għall-Fond.

1.5  Deskrizzjoni tal-passi meħuda għat-tħejjija tar-rapport u għat-tfassil tal-opinjoni ta’ awditjar korrispondenti. Din it-Taqsima jinħtieġ li tkopri wkoll informazzjoni dwar verifiki ta’ konsistenza mill-awtorità tal-awditjar dwar id-dikjarazzjoni ta’ ġestjoni.

It-Taqsima 1.5 għandha tiġi adattata għal programmi Interreg sabiex jiġu deskritti l-passi meħuda għat-tħejjija ta’ rapport ibbażat fuq regoli speċifiċi dwar awditi fuq operazzjonijiet applikabbli għall-programmi Interreg kif stabbilit fl-Artikolu 48 tar-Regolament UE Nru [ir-Regolament ETC].

2.  Tibdil siniti fis-sistema / sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll

2.1  Dettalji ta’ kwalunkwe tibdil sinifikanti fis-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll relatati mar-responsabbiltajiet tal-awtorità tal-ġestjoni, b’mod partikolari fir-rigward tad-delega ta’ funzjonijiet lil korpi intermedji, u konferma tal-konformità tagħhom mal-Artikoli minn 66 sa 70 u 75, fuq il-bażi tal-ħidma tal-awditjar imwettqa mill-awtorità tal-awditjar.

2.2  Informazzjoni dwar l-applikazzjoni ta’ arranġamenti proporzjonati msaħħa skont l-Artikoli minn 77 sa 79.

3.  Tibdil fl-istrateġija tal-awditjar

3.1  Dettalji ta’ kull bidla li saret fl-istrateġija tal-awditjar u l-ispjegazzjonijiet relatati. B’mod partikolari, indika kull bidla fil-metodu tal-kampjunar użat għall-awditu tal-operazzjonijiet (ara t-Taqsima 5 hawn taħt) u jekk l-istrateġija kinitx suġġetta għal tibdil minħabba l-applikazzjoni ta’ arranġamenti proporzjonati msaħħa skont l-Artikoli minn 77 sa 79 tar-Regolament.

3.2  It-Taqsima 1 ta’ hawn fuq għandha tiġi adattata għal programmi Interreg sabiex jiġu deskritti t-tibdiliet fl-istrateġija tal-awditjar fuq il-bażi ta’ regoli speċifiċi dwar l-awditi fuq operazzjonijiet applikabbli għall-programmi Interreg kif stabbilit fl-Artikolu 48 tar-Regolament UE Nru [ir-Regolament ETC].

4.  Awditi tas-sistema (fejn applikabbli)

Din it-Taqsima tapplika għal awtoritajiet tal-awditjar li ma japplikawx l-arranġamenti proporzjonati msaħħa għas-sena kontabbilistika inkwistjoni:

4.1  Dettalji tal-korpi (inkluża l-awtorità tal-awditjar) li wettqu awditi dwar il-funzjonament tajjeb tas-sistema ta’ ġestjoni u ta’ kontroll tal-programm - minn hawn ’il quddiem “awditi tas-sistema”.

4.2  Deskrizzjoni tal-bażi għall-awditi mwettqa, inkluża referenza għall-istrateġija ta’ awditjar applikabbli, b’mod iktar partikolari għall-metodoloġija tal-valutazzjoni tar-riskju u għar-riżultati li wasslu biex jiġi stabbilit il-pjan ta’ awditu tas-sistema. Jekk il-valutazzjoni tar-riskju tkun ġiet aġġornata, din jenħtieġ li tiġi deskritta fit-Taqsima 3 aktar ’il fuq li tkopri t-tibdil fl-istrateġija tal-awditjar.

4.3  Fir-rigward tat-tabella fit-Taqsima 9.1 hawn taħt, deskrizzjoni tas-sejbiet ewlenin u tal-konklużjonijiet miġbuda mill-awditi tas-sistema, inklużi l-awditi mmirati lejn oqsma tematiċi speċifiċi.

4.4  Indikazzjonijiet dwar jekk kull irregolarita identifikata kinitx ta’ karattru sistemiku, dettalji tal-miżuri meħuda, inkluża kwantifikazzjoni tan-nefqa irregolari u kwalunkwe korrezzjoni finanzjarja relatata, magħmula skont l-Artikolu 71(3)(b) u 97 tar-Regolament.

4.5  Informazzjoni dwar is-segwitu tar-rakkomandazzjonijiet tal-awditjar minn awditi tas-sistema minn snin kontabbilistiċi preċedenti.

4.6  Deskrizzjoni tal-irregolaritajiet jew tad-defiċjenzi speċifiċi għall-strumenti finanzjarji, jew tip ieħor ta’ nefqiet koperti minn regoli partikolari (pereż. għajnuna mill-Istat, l-akkwist pubbliku, opzjonijiet ta’ spejjeż simplifikati, finanzjament mhux marbut ma’ spejjeż), li jiġu skoperti matul l-awditi tas-sistemi, u s-segwitu mogħti mill-awtorità ta’ ġestjoni sabiex tirrimedja dawn l-irregolaritajiet jew defiċjenzi.

4.7  Livell ta’ aċċertament miksub wara l-awditi tas-sistema (baxx / medju / għoli) u ġustifikazzjoni.

5.  Awditi tal-operazzjonijiet

It-Taqsimiet minn 5.1 sa 5.10 għandhom jiġu adattati għal programmi Interreg sabiex jiġu deskritti l-passi meħuda għat-tħejjija ta’ rapport ibbażat fuq regoli speċifiċi dwar awditi fuq operazzjonijiet applikabbli għall-programmi Interreg kif stabbilit fl-Artikolu 48 tar-Regolament UE Nru [ir-Regolament ETC].

5.1  Identifikazzjoni tal-korpi (inkluż l-awtorità tal-awditjar) li wettqu l-awditi tal-operazzjonijiet (kif previst fl-Artikolu 73).

5.2  Deskrizzjoni tal-metodoloġija tal-kampjunar applikata, u informazzjoni dwar jekk il-metodoloġija hijiex konformi mal-istrateġija tal-awditjar.

5.3  Indikazzjoni tal-parametri użati għall-kampjunar statistiku u spjegazzjoni tal-kalkoli sottostanti u tal-ġudizzju professjonali applikat. Il-parametri tal-kampjunar jinkludu: il-livell limitu ta’ materjalità, il-grad ta’ fiduċja, l-unità ta’ kampjunar, ir-rata żball mistennija, l-intervall tal-kampjunar, id-devjazzjoni standard, il-valur tal-popolazzjoni, id-daqs tal-popolazzjoni, id-daqs tal-kampjun, l-informazzjoni dwar l-istratifikazzjoni. Il-kalkoli sottostanti għall-għażla tal-kampjun u r-rata totali ta’ żbalji u r-rata ta’ żbalji residwi fit-Taqsima 9.3 aktar ’l isfel, f’format li jippermetti l-fehim tal-passi bażiċi meħuda, f’konformità mal-metodu ta’ kampjunar speċifiku użat.

5.4  Rikonċiljazzjoni bejn l-ammonti inklużi fil-kontijiet kif ukoll l-ammonti ddikkjarati fl-applikazzjonijiet għall-pagament interim matul is-sena ta’ kontabbiltà, u l-popolazzjoni minn fejn ittieħed il-kampjun każwali (il-kolonna “A” tat-tabella fit-Taqsima 9.2 hawn taħt). L-entrati saldatorji jinkludu l-unitajiet negattivi tal-kampjunar fejn saru korrezzjonjiet finanzjarji.

5.5  Fejn hemm unitajiet negattivi, konferma li dawn ġew ittrattati bħala popolazzjoni separata. Analiżi tar-riżultati ewlenin tal-awditi ta’ dawn l-unitajiet, l-iktar dawk li jiffukaw fuq il-verifika jekk id-deċiżjonijiet li jiġu applikati korrezzjonijiet finanzjarji (meħuda minn Stat Membru jew mill-Kummissjoni) ġewx irreġistrati fil-kontijiet bħala rtirar.

5.6  Meta jintuża metodu ta’ kampjunar mhux statistiku, indika r-raġunijiet għall-użu tal-metodu, il-perċentwal ta’ unitajiet ta’ kampjunar koperti mill-awditi, il-passi meħuda biex tiġi żgurata l-għażla aleatorja tal-kampjun filwaqt li wieħed iżomm f’moħħu li l-kampjun għandu jkun rappreżentattiv.

Barra minn hekk, iddefinixxi l-passi meħudin biex jiġi żgurat daqs suffiċjenti tal-kampjun li jippermetti lill-awtorità tal-awditjar li tfassal opinjoni tal-awditjar valida. Rata ta’ żball totali (prevista) jenħtieġ ukoll li tiġi kkalkulata fejn intuża metodu ta’ kampjunar mhux statistiku.

5.7  Analiżi tar-riżultati ewlenin tal-awditi tal-operazzjonijiet, li tiddeskrivi:

(1)  l-għadd ta’ elementi tal-kampjun awditjati, l-ammont rispettiv;

(2)  it-tip ta’ żball minn unità ta’ kampjunar(88),

(3)  n-natura tal-iżbalji misjuba(89)

(4)  ir-rata ta’ żball tal-istrat(90) u defiċjenzi jew irregolaritajiet serji korrispondenti fil-limitu ta’ fuq tar-rata tal-iżbalji, il-kawżi ewlenin, il-miżuri korrettivi proposti, (inklużi dawk maħsuba biex itejbu s-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll) u l-impatt fuq l-opinjoni tal-awditjar.

Aktar spjegazzjonijiet fuq id-data ppreżentata fit-Taqsimiet 9.2 u 9.3 hawn taħt, b’mod partikolari dawk li jirrigwardaw ir-rata ta’ żball totali.

5.8  Dettalji ta’ kwalunkwe korrezzjoni finanzjarja li tirrigwarda s-sena kontabbilistika u implimentata mill-awtorità ta’ ġestjoni qabel is-sottomissjoni tal-kontijiet lill-Kummissjoni, u bħala konsegwenza tal-awditi tal-operazzjonijiet, inklużi korrezzjonijiet b’rata fissa jew estrapolati li jwasslu għal tnaqqis ta’ 2 % tar-rata ta’ żbalji residwi tan-nefqa inkluża fil-kontijiet skont l-Artikolu 92.

5.9  Paragun bejn ir-rata ta’ żbalji totali u r-rata ta’ żbalji totali risidwi (kif muri fit-Taqsima 9.2 hawn taħt) bil-livell ta’ materjalità ta’ 2 %, sabiex ikun aċċertat jekk il-popolazzjoni hix materjalment iddikjarata b’mod żbaljat jew le u l-impatt fuq l-opinjoni tal-awditjar.

5.10  Dettalji dwar jekk kwalunkwe irregolarità identifikata kinitx ikkunsidrata li hi ta’ natura sistemika, u dwar il-miżuri meħuda, inkluża kwantifikazzjoni tan-nefqa irregolari u kwalunkwe korrezzjoni finanzjarja relatata.

5.11  Informazzjoni dwar is-segwitu tal-awditi tal-operazzjonijiet imwettqa fir-rigward ta’ kampjun komuni għall-programmi Interreg fuq il-bażi ta’ regoli speċifiċi dwar l-awditi fuq operazzjonijiet applikabbli għall-programmi Interreg kif stabbilit fl-Artikolu 48 tar-Regolament UE Nru [ir-Regolament ETC].

5.12  Informazzjoni dwar is-segwitu tal-awditi tal-operazzjonijiet li twettqu fi snin kontabbilistiċi preċedenti, b’mod partikolari dwar nuqqasijiet serji ta’ natura sistemika.

5.13  Tabella li ssegwi t-tipoloġija tal-iżbalji li seta’ kien hemm qbil dwarhom mal-Kummissjoni.

5.14  Konklużjonijiet miġbuda mir-riżultati prinċipali tal-awditi tal-operazzjonijiet fir-rigward tal-funzjonament tajjeb tas-sistema ta’ ġestjoni u ta’ kontroll.

It-Taqsima 5.14 għandha tiġi adattata għal programmi Interreg sabiex jiġu deskritti l-passi meħuda għall-konklużjoni bbażata fuq regoli speċifiċi dwar awditi fuq operazzjonijiet applikabbli għall-programmi Interreg kif stabbilit fl-Artikolu 48 tar-Regolament UE Nru [ir-Regolament ETC].

6.  Awditi tal-kontijiet

6.1  Identifikazzjoni tal-awtoritajiet / tal-korpi li wettqu awditi tal-kontijiet.

6.2  Deskrizzjoni tal-approċċ ta’ awditjar użat biex jiġi vverifikat li l-kontijiet huma kompluti, preċiżi u veri. Din għandha tinkludi referenza għall-ħidma tal-awditjar imwettqa fil-kuntest tal-awditi tas-sistema, l-awditi tal-operazzjonijiet b’rilevanza għall-aċċertament fuq il-kontijiet u l-verifiki addizzjonali, biex jiġu riportati fl-abbozz tal-kontijiet qabel dawn jintbagħtu lill-Kummissjoni.

6.3  Konklużjonijiet miġbuda mill-awditi fir-rigward tal-kompletezza, il-preċiżjoni u l-veraċità tal-kontijiet, inkluża indikazzjoni dwar il-korrezzjonijiet finanzjarji korrispondenti magħmula u riflessi fil-kontijiet bħala segwitu ta’ dawn il-konklużjonijiet.

6.4  Indikazzjoni dwar jekk kwalunkwe irregolarità identifikata kinitx meqjusa li hija ta’ natura sistemika, u l-miżuri li ttieħdu.

7.  Informazzjoni oħra

7.1  Il-valutazzjoni tal-awtorità tal-awditjar tal-każijiet ta’ suspett ta’ frodi misjuba fil-kuntest tal-awditi tagħha (inklużi l-każijiet irrappurtati minn korpi nazzjonali oħra jew korpi tal-UE u relatati ma’ operazzjonijiet awditjati mill-awtorità tal-awditjar), flimkien mal-miżuri meħuda. Informazzjoni dwar l-għadd ta’ każijiet, il-gravità, u l-ammonti affettwati, jekk magħrufa.

7.2  Sitwazzjonijiet sussegwenti seħħew wara tmiem is-sena kontabbilistika u qabel it-trażmissjoni tar-rapport ta’ kontroll annwali lill-Kummissjoni, u ġew ikkunsidrati meta ġew stabbiliti l-livell ta’ aċċertament u l-opinjoni mill-awtorità tal-awditjar.

8.  Livell ġenerali ta’ assigurazzjoni

8.1  Indikazzjoni tal-livell ġenerali ta’ aċċertament dwar il-funzjonament xieraq tas-sistema tal-ġestjoni u tal-kontroll, u spjegazzjoni dwar kif dan il-livell inkiseb mill-kombinazzjoni tar-riżultati tal-awditi tas-sistema, l-awditjar tan-nefqa u tal-kontijiet. Fejn rilevanti, l-awtorità tal-awditjar tieħu inkonsiderazzjoni wkoll ir-riżultati ta’ ħidma oħra tal-awditjar nazzjonali jew tal-Unjoni mwettqa.

8.2  Valutazzjoni ta’ kull azzjoni ta’ mitigazzjoni mhux marbuta ma’ korrezzjonijiet finanzjarji li ġiet implimentata, korrezzjonijiet finanzjarji implimentati u l-valutazzjoni tal-ħtieġa ta’ kull miżura korrettiva addizzjonali, kemm mill-perspettiva ta’ titjib tas-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll kif ukoll minn dik tal-impatt fuq il-baġit tal-UE.

9.  L-ANNESSI TAR-RAPPORT TA’ KONTROLL ANNWALI

9.1  Riżultati tal-awditi tas-sistema.

Entità Awditjata

Fond (Programm Multifondi)

Titolu tal-awditu

Data tar-rapport tal-awditu finali

Programm: [CCI u l-Isem tal-Programm]

Valutazzjoni ġenerali (kategorija 1, 2, 3, 4)

[kif definit fit-Tabella 2 - l-Anness X tar-Regolament

Kummenti

Rekwiżiti prinċipali (kif applikabbli)

[kif definit fit-Tabella 1 - l-Anness X tar-Regolament

RP 1

RP 2

RP 3

RP 4

RP 5

RP 6

RP 7

RP 8

RP 9

RP 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzjoni ta’ Kontabbiltà (jekk ma titwettaqx mill-AĠ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Il-partijiet vojta fit-tabella t’hawn fuq jirreferu għal rekwiżiti ewlenin li mhumiex applikabbli għall-entità awditjata.

9.2  Riżultati tal-awditi tal-operazzjonijiet

Fond

Numru tal-Programm CCI

Titolu tal-programm

A

B

C

D

E

F

G

H

Ammont f’EUR li jikkorrispondi għall-popolazzjoni li minnha ttieħed il-kampjun

Nefqa b’referenza għas-sena kontabbilistika awditjata għall-kampjun aleatorju

Ammont ta’ nefqa irregolari fil-kampjun aleatorju

Rata ta’ żball totali

Korrezzjonijiet implimentati b’riżultat tar-rata ta’ żball totali

Rata ta’ żball totali residwa

(F = (D * A) – E)

Nefqa awditjata oħra

Ammont ta’ nefqa irregolari f’infiq ieħor awditjat

Ammont

%

20190327-P8_TA(2019)0310_MT-p0000007.png

1)  Kif definit fl-Artikolu 2(29) tar-Regolament

2)  Każwali, sistemiku, anomalu.

3)  Pereżempju: l-eliġibbiltà, l-akkwist pubbliku, l-għajnuna mill-Istat.

4)  Ir-rata ta’ żball tal-istrat għandha tiġi żvelata meta l-istratifikazzjoni kienet applikata, u għandha tkopri sottopopolazzjonijiet b’karatteristiċi simili bħall-operazzjonijiet li jikkonsistu f’kontribuzzjonijiet finanzjarji minn programm għal strumenti finanzjarji, elementi ta’ valur għoli, Fondi (f’każ ta’ programmi Multifondi).

5)  Żbalji totali mingħajr il-korrezzjonijiet imsemmija fil-punt 5.8 hawn fuq, diviż mill-popolazzjoni totali.

6)  Il-livell globali ta’ aċċertament jikkorrispondi għal wieħed mill-erba’ kategoriji definiti fit-Tabella 2 tal-Anness X tar-Regolament

7)  Il-kolonna “A” għandha tirreferi għall-popolazzjoni li minnha ttieħed il-kampjun aleatorju, jiġifieri l-ammont totali ta’ nefqa eliġibbli mdaħħla fis-sistema kontabbilistika tal-awtorità ta’ ġestjoni / funzjoni kontabbilistika li ġiet inkluża f’applikazzjonijiet għall-pagament ippreżentati lill-Kummissjoni, wara li jitneħħew l-unitajiet negattivi tal-kampjunar, jekk ikun hemm. Fejn applikabbli, għandhom jingħataw spjegazzjonijiet fit-Taqsima 5.4 hawn fuq.

8)  Ir-rata ta’ żball totali hija kkalkulata qabel ma tiġi applikata kwalunkwe korrezzjoni finanzjarja b’rabta mal-kampjun awditjat, jew b’rabta mal-popolazzjoni li minnha jkun ittieħed il-kampjun aleotorju. Meta l-kampjun aleatorju jkopri aktar minn Fond jew programm wieħed, ir-rata ta’ żball totali (ikkalkulata) ippreżentata fil-kolonna “D” tikkonċerna l-popolazzjoni kollha. Fejn tintuża stratifikazzjoni, fit-Taqsima 5.7 ta’ hawn fuq għandha tingħata aktar informazzjoni skont l-istrat.

9)  Il-kolonna “G” għandha tirreferi għan-nefqa awditjata fil-kuntest ta’ kampjun kumplimentari.

10)  L-ammont tan-nefqa awditjata (f’każ li jiġi applikat is-sottokampjunar), f’din il-kolonna għandu jiġi inkluż biss l-ammont ta’ elementi tan-nefqa effettivament awditjati.

11)  Perċentwal tan-nefqa awditjata apparagun tal-popolazzjoni.

9.3  Kalkoli sottostanti għall-għażla tal-kampjun aleatorju, ir-rata ta’ żball totali u r-rata ta’ żbalji residwi totali

ANNESS XVIII

Mudell għall-istrateġija tal-awditjar - l-Artikolu 72

1.   INTRODUZZJONI

(a)  Identifikazzjoni tal-programm(i) (titolu / titoli u n-numri tas-CCI(s)(1)), il-Fondi u l-perjodu kopert mill-istrateġija tal-awditjar.

(b)  Identifikazzjoni tal-awtorità tal-awditjar responsabbli mit-tfassil, mill-monitoraġġ u mill-aġġornament tal-istrateġija tal-awditjar u ta’ kwalunkwe korp ieħor li kkontribwixxa għal dan id-dokument.

(c)  Referenza għall-istatus tal-awtorità tal-awditjar (korp pubbliku nazzjonali, reġjonali jew lokali) u l-korp li tinsab fih.

(d)  Referenza għad-dikjarazzjoni tal-missjoni, il-karta ta’ awditu jew il-leġiżlazzjoni nazzjonali (fejn applikabbli) li jistabbilixxu l-funzjonijiet u r-responsabbiltajiet tal-awtorità tal-awditjar u tal-korpi l-oћra li jwettqu awditi taћt ir-responsabilità tagћha.

(e)  Konferma mill-awtorità tal-awditjar li l-korpi li jwettqu l-awditi jkollhom l-indipendenza funzjonali u organizzazzjonali meħtieġa.

2.   VALUTAZZJONI TAR-RISKJU

 

(a)  spjegazzjoni tal-metodu ta’ valutazzjoni tar-riskju segwit; kif ukoll

(b)  proċeduri interni għall-aġġornament tal-valutazzjoni tar-riskju.

3.   METODOLOĠIJA

3.1.   Ħarsa ġenerali

(a)  Referenza għall-istandards tal-awditjar rikonoxxuti internazzjonalment li l-awtorità tal-awditjar tapplika għall-ħidma ta’ awditjar tagħha.

(b)  Informazzjoni dwar kif l-awtorità tal-awditjar se tikseb l-aċċertament tagħha fir-rigward ta’ programmi fis-sistema ta’ ġestjoni u ta’ kontroll standard u fir-rigward ta’ programmi b’arranġamenti proporzjonali msaħħa (deskrizzjoni tal-elementi kostitwenti ewlenin - it-tipi ta’ awditi u l-ambitu tagħhom).

(c)  Referenza għall-proċeduri fis-seħħ għat-tfassil tar-rapport annwali ta’ kontroll u l-opinjoni tal-awditjar li għandhom jiġu sottomessi lill-Kummissjoni skont l-Artikoli 71(3) tar-Regolament bl-eċċezzjonijiet meħtieġa għal programmi Interreg bbażati fuq ir-regoli speċifiċi għall-awditi fuq operazzjonijiet applikabbli għall-programmi Interreg kif stabbilit fl-Artikolu 48 tar-Regolament UE Nru [ir-Regolament ETC].

(d)  Referenza għal manwali jew proċeduri tal-awditjar li jkun fihom deskrizzjoni tal-passi prinċipali tax-xogħol ta’ awditu, inklużi t-trattament ta’ klassifikazzjoni tal-iżbalji misjuba fit-tħejjija tar-rapport tal-kontroll annwali li għandu jiġi ppreżentat lill-Kummissjoni f’konformità mal-Artikolu 71(3) tar-Regolament.

(e)  Għal programmi Interreg, referenza għal arranġamenti tal-awditjar speċifiċi u spjegazzjoni dwar kif l-awtorità tal-awditjar beħsiebha tiżgura kooperazzjoni mal-Kummissjoni fir-rigward tal-awditi ta’ operazzjonijiet taħt il-kampjun komuni ta’ Interreg li l-Kummissjoni għandha twettaq, kif stabilit fl-Artikolu 48 tar-Regolament UE Nru [ir-Regolament ETC].

(f)  Għal programmi Interreg, meta xogħol ta’ awditjar addizzjonali jkun meħtieġ kif stabbilit fl-Artikolu 48 tar-Regolament UE Nru [ir-Regolament ETC] (referenza għal arranġamenti ta’ awditjar speċifiċi f’dan ir-rigward u għas-segwitu ta’ dan ix-xogħol addizzjonali tal-awditjar).

3.2.   Awditi dwar il-funzjonament xieraq tas-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll (awditi tas-sistemi)

Indikazzjoni tal-korpi / strutturi li għandhom jiġu awditjati, kif ukoll ir-rekwiżiti ewlenin relatati fil-kuntest tal-awditi tas-sistemi. Il-lista jenħtieġ li tinkludi kull korp li jkun nħatar f’dawn l-aħħar tnax-il xahar.

Fejn applikabbli, referenza għall-korp ta’ awditu li fuqu l-awtorità tal-awditu sserraħ biex jitwettqu dawn l-awditi.

Indikazzjoni ta’ kwalunkwe awditu tas-sistema mmirat għal oqsma jew korpi tematiċi speċifiċi bħalma huma:

(a)  il-kwalità u l-kwantità tal-verifiki ta’ ġestjoni amministrattivi u fil-post fir-rigward tar-regoli tal-akkwist pubbliku, ir-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat, ir-rekwiżiti ambjentali u liġijiet applikabbli oħra;

(b)  il-kwalità tal-għażla tal-proġett u tal-verifiki tal-ġestjoni fil-livell tal-awtorità tal-ġestjoni jew tal-korp intermedjarju;

(c)  l-istabbiliment u l-implimentazzjoni ta’ strumenti finanzjarji fil-livell tal-korpi li jimplimentaw l-istrumenti finanzjarji;

(d)  il-funzjonament u sigurtà ta’ sistemi elettroniċi, u l-interoperabbiltà tagħhom ma’ sistema ta’ skambju elettroniku tad-data tal-Kummissjoni.

(e)  l-affidabbiltà tad-data relatata ma’ miri u stadji importanti, u l-progress tal-programm biex jintlaħqu l-objettivi tiegħu mogħtija mill-awtorità tal-ġestjoni.

(f)  il-korrezzjonijiet finanzjarji (tnaqqis mill-kontijiet);

(g)  l-implimentazzjoni ta’ miżuri effettivi u proporzjonati kontra l-frodi permezz ta’ valutazzjoni tar-riskju tal-frodi.

3.3.   L-awditi tal-operazzjonijiet li mhumiex għall-programmi Interreg

(a)  Deskrizzjoni (jew referenza għal dokument intern li jispeċifika) tal-metodoloġija tal-kampjunar li għandha tintuża skont l-Artikolu 73 tar-Regolament (u proċeduri speċifiċi oħra li huma stabbiliti għall-awditjar ta’ operazzjonijiet, partikolarment dawk relatati mal-klassifikazzjoni u t-trattament ta’ żbalji misjuba, inkluż is-suspett ta’ frodi).

(b)  Deskrizzjoni separata jenħtieġ li tiġi proposta għal medda ta’ snin meta l-Istat Membru jagħżel li japplika sistema proporzjonata msaħħa għal programm wieħed jew aktar, kif stabbilit fl-Artikolu 77 tar-Regolament.

3.4.  L-awditi tal-operazzjonijiet għall-programmi Interreg

(a)  Deskrizzjoni (jew referenza għal dokument intern li jispeċifika) dwar it-trattament, għas-sejbiet u għall-iżbalji, li għandu jintuża skont l-Artikolu 48 tar-Regolament UE Nru [ir-Regolament ETC], u proċeduri speċifiċi oħra fis-seħħ għall-awditjar ta’ operazzjonijiet, partikolarment dawk relatati mal-kampjun Interreg komuni, għandhom ta’ kull sena jitfasslu mill-Kumissjoni.

(b)  Deskrizzjoni separata jenħtieġ li tiġi proposta għal medda ta’ snin meta kampjun komuni għall-awditi tal-operazzjonijiet għall-programmi Interreg ma jkunx jinkludi l-operazzjonijiet jew l-unitajiet ta’ kampjunar tal-programm inkwistjoni.

F’dan il-każ, jenħtieġ li jkun hemm deskrizzjoni tal-metodoloġija ta’ kampjunar li għandha tintuża mill-awtorità tal-awditjar u proċeduri speċifiċi oħra li stabbiliti għall-awditi ta’ operazzjonijiet, b’mod partikolari dawk relatati mal-klassifikazzjoni u t-trattament tal-żbalji misjuba, eċċ.

3.5.   Awditjar tal-kontijiet

Deskrizzjoni tal-approċċ tal-awditjar għall-awditi tal-kontijiet.

3.6.   Verifika tad-dikjarazzjoni ta’ ġestjoni

Referenza għal proċeduri interni li jistabbilixxu l-ħidma involuta fil-verifikazzjoni tad-dikjarazzjoni ta’ ġestjoni kif imfassla mill-awtorita tal-ġestjoni, għall-fini tal-opinjoni tal-awditjar.

4.   ĦIDMA TA’ AWDITJAR IPPJANATA

(a)

Deskrizzjoni u ġustifikazzjoni tal-prijoritajiet u l-objettivi tal-awditjar fir-rigward tas-sena ta’ kontabbiltà kurrenti u s-sentejn ta’ kontabbilità sussegwenti, flimkien ma’ spjegazzjoni tar-rabta bejn ir-riżultati tal-valutazzjoni tar-riskju u l-ħidma ta’ awditjar ippjanata.

(

b) Skeda indikattiva tal-kompiti ta’ awditjar fir-rigward tas-sena kontabbilistika attwali u s-sentejn kontabbilistiċi sussegwenti għal awditi tas-sistemi (inklużi awditi mmirati għal oqsma tematiċi speċifiċi), kif ġej:

L-Awtoritajiet / il-Korpi jew l-oqsma tematiċi speċifiċi li għandhom jiġu awditjati

CCI

Titolu tal-Programm

Il-korp responsabbli mill-awditjar

Ir-riżultat tal-valutazzjoni tar-riskju

20xx

Objettiv u ambitu tal-awditu

20xx

Objettiv u ambitu tal-awditu

20xx

Objettiv u ambitu tal-awditu

5.   RIŻORSI

(a)

L-organigramma tal-awtorità tal-awditjar.

(b)

Indikazzjoni tar-riżorsi ppjanati li għandhom jiġu allokati fir-rigward tas-sena kontabbilistika attwali u s-sentejn kontabbilistiċi sussegwenti (inkluża informazzjoni dwar kwalunkwe esternalizzazzjoni prevista u l-kamp ta’ applikazzjoni tagħha, fejn xieraq).

20190327-P8_TA(2019)0310_MT-p0000008.png

(1)  Indika l-programmi koperti minn sistema komuni ta’ ġestjoni u kontroll, f’każ li titħejja strateġija ta’ awditjar waħda għal diversi programmi

ANNESS XIX

Mudell għall-applikazzjonijiet għall-pagament - l-Artikolu 85(3)

APPLIKAZZJONI GĦALL-PAGAMENT

IL-KUMMISSJONI EWROPEA

___________________________________________________________________________________________________

Fond ikkonċernat(91):

<type="S" input="S" > (92)

Referenza tal-Kummissjoni (CCI):

<type="S" input="S">

Isem il-programm:

<type="S" input="G">

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni:

<type="S" input="G">

Data tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni:

<type="D" input="G">

Numru tal-applikazzjoni għall-pagament:

<type="N" input="G">

Data tas-sottomissjoni tal-applikazzjoni għall-pagament:

<type="D" input="G">

Referenza Nazzjonali (mhux obbligatorja):

<type="S" maxlength="250" input="M">

___________________________________________________________________________________________________

Skont l-Artikolu 85 tar-Regolament (UE) Nru 2018/ssss [CPR], din l-applikazzjoni għall-pagament tirreferi għas-sena kontabbilistika:

Mingħand(93)

<type="D" input="G">

sa:

<type="D" input="G">

In-nefqa mqassma skont il-prijorità u l-kategorija tar-reġjuni kif imniżżla fil-kontijiet tal-korp li jwettaq il-funzjoni kontabbilistika

(Inklużi l-kontribuzzjonijiet tal-programm imħallsin lill-istrumenti finanzjarji (l-Artikolu 86 tar-Regolament)

Prijorità

Il-Bażi tal-kalkolu (pubblika jew totali)(94)

L-ammont totali tan-nefqa eliġibbli mġarrab mill-benefiċjarji u mħallas fl-operazzjonijiet ta’ implimentazzjoni fis-sens tal-Artikolu 85(3)(a) u 85(4)

L-ammont għall-għajnuna teknika fis-sens tal-Artikolu 85(3)(b)

L-ammont totali tal-kontribuzzjoni pubblika mħallas jew li għandu jitħallas fis-sens tal-Artikolu 85(3)(c))

(A)

(B)

(C)

(D)

Prijorità 1

 

 

 

 

Reġjuni inqas żviluppati

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Reġjuni fi tranżizzjoni

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Reġjuni aktar żviluppati

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Reġjuni ultraperiferiċi

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Reġjuni tat-Tramuntana

skarsament popolati

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Prijorità 2

 

 

 

 

Reġjuni inqas żviluppati

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Reġjuni fi tranżizzjoni

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Reġjuni aktar żviluppati

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Reġjuni ultraperiferiċi

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Reġjuni tat-Tramuntana

skarsament popolati

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Prijorità 3

 

 

 

 

Reġjuni inqas żviluppati

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Reġjuni fi tranżizzjoni

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Reġjuni aktar żviluppati

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Reġjuni ultraperiferiċi

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Reġjuni tat-Tramuntana

skarsament popolati

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Total Globali

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

JEW

In-nefqa analizzata statistikament skont l-objettiv speċifiku kif imniżżla fil-kontijiet tal-awtorità ta’ ġestjoni

Applikabbli għall-Fondi AMIF/ISF u BMVI biss

Objettiv Speċifiku

Il-bażi tal-kalkolu (pubblika jew totali)

L-ammont totali ta’ nefqa eliġibbli mġarrba mill-benefiċjarji u mħallsa fl-operazzjonijiet ta’ implimentazzjoni

Ammont totali tan-nefqa pubblika mġarrab f’operazzjonijiet ta’ implimentazzjoni

(A)

(B)

(C)

L-objettiv speċifiku Nru 1

 

 

 

Tip ta’ azzjoni nru 1 [Referenza għall-Artikolu 8(1) tar-Regolament AMIF/ISF/BMVI]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tip ta’ azzjoni nru 2 [Referenza għall-Artikolu 8(2) tar-Regolament AMIF/ISF/BMVI]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tip ta’ azzjoni nru 3 [Referenza għall-Artikoli 8(3) u 8(4) tar-Regolament AMIF/ISF/BMVI]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tip ta’ azzjoni nru 4 [Referenza għall-Artikoli 14 u 15 tar-Regolament AMIF]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

L-objettiv speċifiku Nru 2

 

 

 

Tip ta’ azzjoni nru 1 [Referenza għall-Artikolu 8(1) tar-Regolament AMIF/ISF/BMVI]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tip ta’ azzjoni nru 2 [Referenza għall-Artikolu 8(2) tar-Regolament AMIF/ISF/BMVI]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tip ta’ azzjoni nru 3 [Referenza għall-Artikoli 8(3) u 8(4) tar-Regolament AMIF/ISF/BMVI]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

L-objettiv speċifiku Nru 3

 

 

 

Tip ta’ azzjoni nru 1 [Referenza għall-Artikolu 8(1) tar-Regolament AMIF/ISF/BMVI]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tip ta’ azzjoni nru 2 [Referenza għall-Artikolu 8(2) tar-Regolament AMIF/ISF/BMVI]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tip ta’ azzjoni nru 3 [Referenza għall-Artikoli 8(3) u 8(4) tar-Regolament AMIF/ISF/BMVI]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Total Globali

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

_________________________________________________________________________________________________

______

Il-mudell huwa aġġustat awtomatikament fuq il-bażi tan-Nru tas-CCI. Bħala eżempju, fil-każ ta’ programmi li ma jinkludux kategoriji ta’ reġjuni (il-Fond ta’ Koeżjoni, l-ETC, l-EMFF jekk applikabbli) jew fil-każ ta’ programmi li ma jimmodulawx rati ta’ kofinanzjament fi prijorità (objettiv speċifiku), it-tabella għandha tkun kif ġej:

Prijorità

Il-Bażi tal-kalkolu (pubblika

jew totali) (’)

(A)

L-ammont totali tan-nefqa eliġibbli mġarrab mill-benefiċjarji u mħallas fl-operazzjonijiet ta’ implimentazzjoni fis-sens tal-Artikolu 85(3)(a) u 85(4)

(B)

L-ammont għall-għajnuna teknika fis-sens tal-Artikolu 85(3)(b)

(C)

L-ammont totali tal-kontribuzzjoni pubblika mħallas jew li għandu jitħallas fis-sens tal-Artikolu 85(3)(c)

(D°(C)

Prijorità 1

<type=’S’ input=’C’>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Prijorità 2

<type=’S’ input=’C’>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Prijorità 3

<type=’S’ input=’C’>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Total Globali

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

DIKJARAZZJONI

Bil-validazzjoni ta’ din l-applikazzjoni għall-pagament, il-funzjoni kontabbilistika / l-awtorità tal-ġestjoni titlob il-ħlas tal-ammonti kif imsemmi hawn taħt.

Li jirrappreżentaw il-korp responsabbli għall-funzjoni kontabbilistika:

Jew

Li jirrappreżentaw l-awtorità tal-ġestjoni responsabbli għall-funzjoni kontabbilistika:

<type="S" input="G">

APPLIKAZZJONI GĦALL-PAGAMENT

FOND

 

Reġjuni inqas żviluppati

Reġjuni fi tranżizzjoni

Reġjuni aktar żviluppati

Reġjuni ultraperiferiċi u reġjuni tat-Tramuntana skarsament popolati

(A)

(B)

(C)

(D)

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

___________________________________________________________________________________________________

Il-mudell huwa aġġustat awtomatikament fuq il-bażi tan-Nru tas-CCI. Bħala eżempju, fil-każ ta’ programmi li ma jinkludux kategoriji ta’ reġjuni (il-Fond ta’ Koeżjoni, l-ETC, l-EMFF jekk applikabbli) jew fil-każ ta’ programmi li ma jimmodulawx rati ta’ kofinanzjament fi prijorità (objettiv speċifiku), it-tabella għandha tkun kif ġej:

Jew

Applikabbli għall-Fondi AMIF/ISF u BMVI biss

Fond

 

Ammonti

<type="S" input="G">

Tip ta’ azzjoni nru 1 [Referenza għall-Artikolu 8(1) tar-Regolament AMIF/ISF/BMVI]

<tip="Cu" input="G">

 

Tip ta’ azzjoni nru 2 [Referenza għall-Artikolu 8(2) tar-Regolament AMIF/ISF/BMVI]

<tip="Cu" input="G">

 

Tip ta’ azzjoni nru 3 [Referenza għall-Artikoli 8(3) u 8(4) tar-Regolament AMIF/ISF/BMVI]

<tip="Cu" input="G">

 

Tip ta’ azzjoni nru 4 [Referenza għall-Artikoli 14 u 15 tar-Regolament AMIF]

<tip="Cu" input="G">

FOND

AMMONT

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="G">

Il-pagament isir fil-kont bankarju li ġej:

Korp maħtur

<type="S" maxlength="150" input="G">

Il-Bank

<type="S" maxlength="150" input="G">

BIC

<type="S" maxlength="11" input="G">

Kont tal-Bank IBAN

<type="S" maxlength="34" input="G">

Id-Detentur tal-kont (fejn ma jkunx l-istess bħall-korp maħtur)

<type="S" maxlength="150" input="G">

Appendiċi: Informazzjoni dwar il-kontribuzzjonijiet tal-programm imħallsin lill-istrumenti finanzjarji kif imsemmi fl-Artikolu 86 tar-Regolament u inklużi fl-applikazzjonijiet għall-pagament (kumulattivi sa mill-bidu tal-programm)

 

L-ammont inkluż fl-ewwel applikazzjoni għall-pagament u mħallas lill-istrument finanzjarju skont l-Artikolu 86 (massimu ta’ [25 %] tal-ammont totali tal-kontribuzzjonijiet tal-programm impenjati għal / għall-istrument(i) finanzjarju / finanzjarji permezz tal-ftehim ta’ finanzjament rilevanti)

L-ammont approvat korrispondenti kif imsemmi fl-Artikolu 86(3)(95)

(A)

(B)

(C)

(D)

Prijorità

Ammont totali tal-kontribuzzjonijiet tal-programm imħallas lill-istrumenti finanzjarji

Ammont tal-kontribuzzjoni pubblika korrispondenti

Ammont totali tal-kontribuzzjonijiet tal-programm effettivament imħallas, jew fil-każ ta’ garanziji, impenjat bħala nefqa eliġibbli fis-sens tal-Artikolu 86

Ammont tal-kontribuzzjoni pubblika korrispondenti

Prijorità 1

 

 

 

 

Reġjuni inqas żviluppati

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Reġjuni fi tranżizzjoni

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Reġjuni aktar żviluppati

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Reġjuni ultraperiferiċi

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Reġjuni tat-Tramuntana

skarsament popolati

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Prijorità 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Reġjuni inqas żviluppati

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Reġjuni fi tranżizzjoni

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Reġjuni aktar żviluppati

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Reġjuni ultraperiferiċi

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Reġjuni tat-Tramuntana

skarsament popolati

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Prijorità 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Reġjuni inqas żviluppati

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Reġjuni fi tranżizzjoni

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Reġjuni aktar żviluppati

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Reġjuni ultraperiferiċi

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Reġjuni tat-Tramuntana

skarsament popolati

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Total Globali

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Il-mudell huwa aġġustat awtomatikament fuq il-bażi tan-Nru tas-CCI. Bħala eżempju, fil-każ ta’ programmi li ma jinkludux kategoriji ta’ reġjuni (il-Fond ta’ Koeżjoni, l-ETC, l-EMFF jekk applikabbli) jew fil-każ ta’ programmi li ma jimmodulawx rati ta’ kofinanzjament fi prijorità (objettiv speċifiku), it-tabella għandha tkun kif ġej:

 

L-ammont inkluż fl-ewwel applikazzjoni għal pagament u mħallas lill-istrument finanzjarju skont l-Artikolu 86 (massimu ta’ [25 %] tal-ammont totali tal-kontribuzzjonijiet tal-programm impenjati għal[l-]istrument[i] finanzjarju/i skont il-ftehim ta’ finanzjament rilevanti)

L-ammont korrispondenti approvat kif imsemmi fl-Artikolu 86(3)(96)

(A)

(B)

(C)

(D)

Prijorità

Ammont totali tal-kontribuzzjonijiet tal-programm imħallas lill-istrumenti finanzjarji

Ammont tal-kontribuzzjoni pubblika korrispondenti

Ammont totali tal-kontribuzzjonijiet tal-programm effettivament imħallas, jew fil-każ ta’ garanziji, impenjat bħala nefqa eliġibbli fis-sens tal-Artikolu 86

Ammont tal-kontribuzzjoni pubblika korrispondenti

Prijorità 1

 

 

 

 

Prijorità 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Prijorità 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Total Globali

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Jew

Applikabbli għall-Fondi AMIF/ISF u BMVI biss

 

L-ammont inkluż fl-ewwel applikazzjoni għal pagament u mħallas lill-istrument finanzjarju skont l-Artikolu 86 (massimu ta’ [25 %] tal-ammont totali tal-kontribuzzjonijiet tal-programm impenjati għal[l-]istrument[i] finanzjarju/i skont il-ftehim ta’ finanzjament rilevanti)

L-ammont korrispondenti approvat kif imsemmi fl-Artikolu 86(3)(97)

(A)

(B)

(C)

(D)

 

Ammont totali tal-kontribuzzjonijiet tal-programm imħallsa lill-istrumenti finanzjarji

Ammont tal-kontribuzzjoni pubblika korrispondenti

Ammont totali tal-kontribuzzjonijiet tal-programm effettivament imħallas, jew fil-każ ta’ garanziji, impenjat bħala nefqa eliġibbli fis-sens tal-Artikolu 86

Ammont tal-kontribuzzjoni pubblika korrispondenti

L-objettiv speċifiku Nru 1

 

 

 

 

Tip ta’ azzjoni nru 1 [Referenza għall-Artikolu 8(1) tar-Regolament AMIF/ISF/BMVI]

<tip="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

L-objettiv speċifiku Nru 2

 

 

 

 

Tip ta’ azzjoni nru 1 [Referenza għall-Artikolu 8(1) tar-Regolament AMIF/ISF/BMVI]

<tip="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

L-objettiv speċifiku Nru 3

 

 

 

 

Tip ta’ azzjoni nru 1 [Referenza għall-Artikolu 8(1) tar-Regolament AMIF/ISF/BMVI]

<tip="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Total Globali

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

ANNESS XX

Mudell għall-kontijiet — Artikolu 92(1)(a)

KONTIJIET GĦAL-SENA KONTABBILISTIKA

<type="D" – type="D" input="S">

IL-KUMMISSJONI EWROPEA

___________________________________________________________________________________________________

Fond ikkonċernat(98):

<type="S" input="S" > (99)

Referenza tal-Kummissjoni (CCI):

<type="S" input="S">

Isem il-programm:

<type="S" input="G">

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni:

<type="S" input="G">

Data tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni:

<type="D" input="G">

Verżjoni tal-kontijiet:

<type="S" input="G">

Data tas-sottomissjoni tal-kontijiet:

<type="D" input="G">

Referenza Nazzjonali (mhux obbligatorja):

<type="S" maxlength="250" input="M">

______________________________________________________________________________________________

DIKJARAZZJONI

L-awtorità tal-ġestjoni responsabbli mill-programm b’dan tikkonferma li:

1)  il-kontijiet huma kompluti, eżatti u veri u li n-nefqa mniżżla fil-kontijiet tikkonforma mal-liġi applikabbli u hija legali u regolari;

2)  id-dispożizzjonijiet fir-Regolamenti speċifiċi għall-Fondi, fl-Artikolu 63(5) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru [ir-Regolament Finanzjarju] u fil-punti minn (a) sa (e) tal-Artikolu 68 tar-Regolament huma rrispettati;

3)  id-dispożizzjonijiet fl-Artikolu 76 fir-rigward tad-disponibbiltà tad-dokumenti huma rrispettati.

Ir-rappreżentant tal-awtorità tal-ġestjoni:

<type="S" input="G">

Appendiċi 1: Ammonti mdaħħla fis-sistemi ta’ kontabbiltà tal-funzjoni kontabbilistika/awtorità ta’ ġestjoni