Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0196(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0043/2019

Teksty złożone :

A8-0043/2019

Debaty :

PV 13/02/2019 - 6
CRE 13/02/2019 - 6

Głosowanie :

PV 13/02/2019 - 8.14
CRE 13/02/2019 - 8.14
Wyjaśnienia do głosowania
PV 27/03/2019 - 18.11

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0096
P8_TA(2019)0310

Teksty przyjęte
PDF 1400kWORD 628k
Środa, 27 marca 2019 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy ***I
P8_TA(2019)0310A8-0043/2019
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD)) [Popr. 1]

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0375),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 177, art. 322 ust. 1 lit. a) oraz art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C8-0230/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia17 października 2018 r. (1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 5 grudnia 2018 r. (2),

–  uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego z dnia 25 października 2018 r.(3),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinię Komisji Budżetowej, stanowisko w formie poprawek Komisji Kontroli Budżetowej, opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Transportu i Turystyki, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz stanowisko w formie poprawek Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A8-0043/2019),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu(4);

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 62 z 15.2.2019, s. 83.
(2) Dz.U. C 86 z 7.3.2019, s. 41.
(3) Dz.U. C 17 z 14.1.2019, s. 1.
(4) Niniejsze stanowisko odpowiada poprawkom przyjętym dnia 13 lutego 2019 r. (Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0096).


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 27 marca 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) .../... ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz
P8_TC1-COD(2018)0196

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego 177, art. 322 ust. 1 lit. a) i art. 349,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(1),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów(2),

uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego(3),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(4),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Art. 174 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) stanowi, że w celu wzmocnienia swej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unia zmierza do zmniejszenia dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych lub wysp oraz że szczególną uwagę należy zwrócić na obszary wiejskie, obszary podlegające przemianom przemysłowym i regiony, które cierpią na skutek poważnych i trwałych niekorzystnych warunków przyrodniczych lub demograficznych. Regiony te w szczególności czerpią korzyści z polityki spójności. Art. 175 TFUE wymaga, aby Unia wspierała osiąganie tych celów przez działania, które podejmuje za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcji Orientacji, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz innych instrumentów. Art. 322 TFUE stanowi podstawę prawną do przyjęcia zasad finansowych określających warunki uchwalania i wykonywania budżetu oraz przedstawiania i kontrolowania sprawozdań finansowych, jak również zasad, które organizują kontrolę odpowiedzialności podmiotów finansowych. [Popr. 2]

(1a)  Dla przyszłości Unii Europejskiej i jej obywateli ważne jest, by polityka spójności pozostała główną polityką inwestycyjną Unii, a jej finansowanie w latach 2021–2027 zostało utrzymane co najmniej na poziomie z okresu programowania 2014–2020. Nowe finansowanie dla innych obszarów działalności lub programów Unii nie powinno odbywać się kosztem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus lub Funduszu Spójności. [Popr. 3]

(2)  Aby zwiększyć w dalszym stopniu koordynację i harmonizację wprowadzania w życie funduszy unijnych wdrażanych w ramach zarządzania dzielonego, a mianowicie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Funduszu Spójności, środków finansowanych w ramach zarządzania dzielonego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), Funduszu Azylu i Migracji (FAM), Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) i Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami (IZGW), należy w odniesieniu do wszystkich tych funduszy („fundusze”) ustanowić przepisy finansowe w oparciu o art. 322 TFUE, jasno określając zakres stosowania poszczególnych przepisów. Należy ponadto ustanowić wspólne przepisy na podstawie art. 177 TFUE obejmujące szczególne przepisy dotyczące danej polityki w odniesieniu do EFRR, EFS+, Funduszu Spójności oraz EFMR, EFMR oraz – w szczególnym zakresie – Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). [Popr. 430].

(3)  Ze względu na specyfikę poszczególnych funduszy przepisy szczegółowe mające zastosowanie do każdego z nich oraz do celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) w ramach EFRR należy określić w odrębnych rozporządzeniach („rozporządzenia dotyczące poszczególnych funduszy”) w celu uzupełnienia przepisów niniejszego rozporządzenia.

(4)  Regiony najbardziej oddalone oraz północne regiony słabo zaludnione powinny korzystać ze szczególnych środków oraz dodatkowego finansowania zgodnie z art. 349 TFUE oraz art. 2 Protokołu nr 6 do Aktu przystąpienia z 1994 r., aby uwzględnić ich szczególnie niekorzystną sytuację ze względu na ich położenie geograficzne. [Popr. 5]

(5)  Przy wdrażaniu funduszy należy przestrzegać zasad horyzontalnych, o których mowa w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz w art. 10 TFUE, w tym zasad pomocniczości i proporcjonalności określonych w art. 5 TUFE, z uwzględnieniem Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Państwa członkowskie powinny również przestrzegać zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach dziecka i Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz zapewnić dostępność zgodnie z art. 9 tej konwencji oraz przepisami prawa Unii harmonizującymi wymogi w zakresie dostępności towarów i usług. W tym kontekście fundusze powinny być wdrażane w sposób promujący deinstytucjonalizację i opiekę świadczoną na poziomie społeczności lokalnych. Państwa członkowskie i Komisja powinny dążyć do wyeliminowania nierówności i promowania równości kobiet i mężczyzn, oraz do uwzględniania perspektywy płci, a także do zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Fundusze nie powinny wspierać żadnych działań przyczyniających się do jakichkolwiek form segregacji, wykluczenia lub wspierać infrastruktury, która jest niedostępna dla osób z niepełnosprawnością. Cele funduszy powinny być osiągane w zgodnie z założeniami koncepcyjnymi dotyczącymi zrównoważonego rozwoju oraz unijnym wspieraniem celu zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE, z uwzględnieniem zasady „zanieczyszczający płaci” i zobowiązań uzgodnionych na mocy porozumienia paryskiego. W celu ochrony integralności rynku wewnętrznego operacje, których beneficjentami są przedsiębiorstwa, powinny być zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa, określonymi w art. 107 i art. 108 TFUE. Ubóstwo jest jednym z największych wyzwań stojących przed UE. Fundusze powinny zatem przyczyniać się do eliminacji ubóstwa. Powinny również przyczyniać się do wywiązania się ze zobowiązania Unii i jej państw członkowskich do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. [Popr. 6]

(6)  Do niniejszego rozporządzenia zastosowanie mają horyzontalne przepisy finansowe przyjęte przez Parlament Europejski i Radę na podstawie art. 322 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Przepisy te, ustanowione rozporządzeniem finansowym, określają w szczególności procedurę ustanawiania i wykonania budżetu w drodze dotacji, zamówień, nagród i wykonania pośredniego oraz przewidują kontrole wykonywania obowiązków przez podmioty upoważnione do działań finansowych. Przepisy przyjęte na podstawie art. 322 TFUE dotyczą również ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich, jako że poszanowanie praworządności jest niezbędnym warunkiem wstępnym należytego zarządzania finansami i skutecznego unijnego finansowania.

(7)  W przypadku gdy Komisji wyznaczono termin na podjęcie jakiegokolwiek działania wobec państw członkowskich, powinna ona uwzględnić wszelkie niezbędne informacje i dokumenty w sposób terminowy i skuteczny. W przypadku gdy informacje przekazywane przez państwa członkowskie są niekompletne lub nie spełniają wymogów niniejszego rozporządzenia lub rozporządzeń dotyczących poszczególnych funduszy, co uniemożliwia Komisji podjęcie działań w pełni opartych na merytorycznej ocenie, należy zawiesić bieg wyznaczonego terminu do momentu, kiedy państwa członkowskie zastosują się do wymogów regulacyjnych.

(8)  Aby przyczynić się do realizacji unijnych priorytetów należy skoncentrować wsparcie z funduszy na ograniczonej liczbie celów polityki zgodnie z właściwymi dla poszczególnych funduszy zadaniami i ich celami określonymi w Traktatach. Cele polityki w odniesieniu do FAM, FBW i IZGW należy określić w odpowiednich rozporządzeniach dotyczących poszczególnych funduszy.

(9)  Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, fundusze przyczynią się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, w ramach którego wydatki na realizację celów klimatycznych w budżecie UE mają sięgnąć 25 %30 %. Mechanizmy uodparniania na klimat powinny stanowić integralną część procesu programowania i wdrażania. [Popr. 7].

(9a)   Biorąc pod uwagę wpływ przepływów migracyjnych z państw trzecich, polityka spójności powinna przyczyniać się do procesów integracyjnych, w szczególności poprzez zapewnianie wsparcia infrastrukturalnego dla miast oraz władz lokalnych i regionalnych z pierwszej linii, które są bardziej zaangażowane we wdrażanie polityki integracyjnej. [Popr. 8]

(10)  Część budżetu Unii przeznaczona na finansowanie funduszy powinna być wykonywana przez Komisję w ramach zarządzania dzielonego z państwami członkowskimi w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) [nr nowego rozporządzenia finansowego](5) („rozporządzenie finansowe”). W związku z tym, wdrażając fundusze w ramach zarządzania dzielonego, Komisja i państwa członkowskie powinny przestrzegać zasad określonych w rozporządzeniu finansowym, takich jak należyte zarządzanie finansami, przejrzystość oraz niedyskryminacja. Państwa członkowskie powinny być odpowiedzialne za przygotowanie i wdrażanie tych programów. Powinno się to odbywać na odpowiednim szczeblu terytorialnym, zgodnie z instytucjonalnymi, prawnymi i finansowymi ramami danego państwa członkowskiego i przez wyznaczone przez nie w tym celu podmioty. Państwa członkowskie powinny powstrzymywać się od wprowadzania dodatkowych zasad, które komplikują korzystanie z funduszy przez beneficjentów. [Popr. 9]

(11)  Kluczowym elementem wprowadzania w życie funduszy jest zasada partnerstwa, której podstawę stanowi podejście oparte na wielopoziomowym systemie rządzenia oraz zaangażowanie władz regionalnych, lokalnych i innych władz publicznych, społeczeństwa obywatelskiego oraz partnerów społecznych. Aby zapewnić ciągłość organizacji partnerstwa, nadal powinno mieć zastosowanie rozporządzenie delegowane Komisja powinna być uprawniona do zmieniania i dostosowywania rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 240/2014(6). [Popr. 10]

(12)  Na poziomie Unii europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej zapewnia ramy dla określania krajowych priorytetów w zakresie reform oraz monitorowania ich realizacji. W celu wspierania tych priorytetów państwa członkowskie opracowują krajowe wieloletnie strategie inwestycyjne. Strategie te powinny być przedstawiane wraz z rocznymi krajowymi programami reform jako sposób na określenie i koordynowanie priorytetowych projektów inwestycyjnych, które mają być wspierane ze środków krajowych i unijnych. Mają również pomóc w wykorzystywaniu unijnego finansowania w spójny sposób oraz maksymalizowaniu wartości dodanej wsparcia finansowego otrzymywanego za pośrednictwem funduszy, Europejskiego Instrumentu Stabilizacji Inwestycji oraz InvestEU [Popr. 11]

(13)  Państwa członkowskie powinny określić sposób, w jakiuwzględniać stosowne zalecenia dla poszczególnych krajów przyjęte zgodnie z art. 121 ust. 2 TFUE i stosowne zalecenia Rady przyjęte zgodnie z art. 148 ust. 4 TFUE („zalecenia dla poszczególnych krajów”) uwzględniane są w pracach nad dokumentami programowymi w zakresie, w jakim są spójne z celami programu. W okresie programowania 2021–2027 („okres programowania”) państwa członkowskie powinny regularnie przedstawiać komitetowi monitorującemu i Komisji postępy we wdrażaniu programów służących realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów, a także Europejskiego filaru praw socjalnych. W trakcie przeglądu śródokresowego państwa członkowskie powinny między innymi rozważyć ewentualną konieczność zmiany programu w celu uwzględnienia odpowiednich zaleceń dla poszczególnych krajów przyjętych lub zmienionych od początku okresu programowania. [Popr. 12]

(14)  Państwa członkowskie powinny uwzględnić treść swoich projektów planów krajowych w zakresie energii i klimatu, które to projekty państwa członkowskie mają opracować w myśl rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną(7), a także wynik procesu prowadzącego do wydania zaleceń Unii dotyczących tych planów w odniesieniu do ich programów , w tym podczas przeglądu śródokresowego, i potrzeb finansowych związanych z inwestycjami w technologie niskoemisyjne. [Popr. 13]

(15)  Przygotowane przez państwa członkowskie umowy partnerstwa powinny stanowić strategiczny dokument, na podstawie którego Komisja i dane państwo członkowskie negocjują kształt programu. W celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych nie powinna zachodzić konieczność zmiany umowy partnerstwa w okresie programowania. Aby ułatwić programowanie i uniknąć pokrywania się treści dokumentów programowych, można uwzględnić umowy możliwe powinno być uwzględnienie umów partnerstwa jako części programu. [Popr. 14]

(16)  Każde państwo członkowskie powinnomogłoby mieć swobodę wnoszenia wkładu do InvestEU w celu zapewnienia gwarancji budżetowych na potrzeby realizowanych w danym państwie inwestycji, po spełnieniu pewnych warunków określonych w art. 10 niniejszego rozporządzenia. [Popr. 15]

(17)  Aby zagwarantować spełnienie wymogów niezbędnych do integracyjnego, niedyskryminacyjnego, skutecznego i efektywnego wykorzystania unijnego wsparcia z funduszy, należy określić ograniczoną liczbę warunków podstawowych, a także zwięzły i wyczerpujący zbiór obiektywnych kryteriów służących do ich oceny. Każdy warunek podstawowy powinien być powiązany z celem szczegółowym i mieć automatycznie zastosowanie, gdy dany cel wybiera się do objęcia wsparciem. Jeśli wspomniane warunki nie zostaną spełnione, nie należy wydatków dotyczących operacji powiązanych z danym celem szczegółowym nie należy uwzględniać we wnioskach o płatność. W celu utrzymania korzystnych ram inwestycyjnych konieczne jest regularne monitorowanie, czy warunki podstawowe są nadal spełnione. Ważne jest również zapewnienie, aby operacje wybrane do objęcia wsparciem były wdrażane spójnie z obowiązującymi strategiami oraz dokumentami dotyczącymi planowania, na podstawie których określono spełnione warunki podstawowe, co ma służyć zagwarantowaniu, że wszystkie współfinansowane operacje są zgodne z ramami polityki UE. [Popr. 16]

(18)  Na potrzeby każdego programu państwa członkowskie powinny ustanowić ramy wykonania obejmujące wszystkie wskaźniki, cele pośrednie i cele końcowe, konieczne do monitorowania i oceny wyników programu i informowania na ich temat. Powinno to umożliwić ukierunkowanie wyboru projektów i oceny na wyniki. [Popr. 17]

(19)  Państwa członkowskie powinny dokonać przeglądu śródokresowego wszystkich programów wspieranych ze środków EFRR, EFS+ i Funduszu Spójności. Przegląd ten powinien być okazją do kompleksowej korekty programów w oparciu o osiągane wyniki, a także okazją do uwzględnienia nowych wyzwań i stosownych zaleceń dla poszczególnych krajów wydanych w 2024 r., a także postępów w ramach krajowych planów w zakresie energii i klimatu oraz Europejskiego filaru praw socjalnych. Należy również wziąć pod uwagę wyzwania demograficzne. Jednocześnie w 2024 r. Komisja – wraz z wprowadzeniem dostosowań technicznych na 2025 r. – powinna dokonać przeglądu łącznych kwot środków przydzielonych poszczególnym państwom członkowskim w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” objętego polityką spójności na lata 2025, 2026 i 2027, stosując metodę alokacji określoną w odnośnym akcie podstawowym. Wyniki obu tych przeglądów powinny prowadzić do zmiany programu w postaci modyfikacji przydzielonych środków na lata 2025, 2026 i 2027. [Popr. 18]

(20)  Należy w dalszym stopniu dopracować mechanizmy zapewniające powiązanie unijnej polityki finansowania z zarządzaniem gospodarczym w Unii, dzięki którym Komisja będzie mogła przedstawić Radzie wniosek w sprawie zawieszenia całości lub części zobowiązań w odniesieniu do jednego programu państwa członkowskiego lub większej liczby takich programów, w przypadku gdy dane państwo członkowskie nie podejmie skutecznych działań w ramach procesu zarządzania gospodarczego. Aby zapewnić jednolite wdrażanie i w świetle zasadniczego znaczenia skutków finansowych przyjmowanych środków, należy powierzyć Radzie – działającej na podstawie wniosku Komisji – uprawnienia wykonawcze. Aby ułatwić przyjmowanie decyzji, które są wymagane w celu zapewnienia skutecznych działań w kontekście procesu zarządzania gospodarczego, należy stosować głosowanie odwróconą kwalifikowaną większością głosów. [Popr. 425rev, 444rev, 448 i 469]

(20a)  Państwa członkowskie mogłyby w uzasadnionych przypadkach wystąpić z wnioskiem o elastyczność w obowiązujących ramach paktu stabilności i wzrostu w odniesieniu do publicznych lub równoważnych wydatków strukturalnych, popartym przez administrację publiczną w drodze współfinansowania inwestycji uruchomionych w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Określając korektę budżetową w ramach części zapobiegawczej lub naprawczej paktu stabilności i wzrostu, Komisja powinna dokładnie ocenić odnośny wniosek. [Popr. 20]

(21)  Należy określić wspólne wymogi w odniesieniu do treści programów, biorąc pod uwagę specyfikę poszczególnych funduszy. Wspomniane wspólne wymogi można uzupełnić przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [XXX](8) („rozporządzenie w sprawie EWT”) powinno określać przepisy szczegółowe dotyczące treści programów objętych celem „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg).

(22)  Aby zapewnić elastyczność we wdrażaniu programów i zmniejszyć obciążenie administracyjne, należy zezwolić na ograniczone przesunięcia środków finansowych pomiędzy poszczególnymi priorytetami tego samego programu bez konieczności przyjmowania przez Komisję decyzji zmieniającej program. Zmienione tabele finansowe należy przedłożyć Komisji w celu zapewnienia aktualnych informacji na temat środków przydzielonych poszczególnym priorytetom.

(22a)  Duże projekty stanowią znaczną część wydatków Unii i często mają znaczenie strategiczne w odniesieniu do realizacji unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. W związku z tym zasadne jest, aby operacje powyżej pewnych progów nadal podlegały specjalnym procedurom zatwierdzania na podstawie niniejszego rozporządzenia. Próg powinien zostać ustanowiony w odniesieniu do całkowitych kwalifikowalnych kosztów po uwzględnieniu oczekiwanych dochodów. W tym celu oraz dla zachowania jasności należy określić treść wniosku dotyczącego dużego projektu. Wniosek powinien zawierać informacje niezbędne do zapewnienia, że wkład finansowy z funduszy polityki spójności nie powoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących ośrodkach na terytorium Unii. Państwo członkowskie powinno przedstawić wszystkie wymagane informacje, a Komisja powinna ocenić duży projekt w celu ustalenia, czy wnioskowany wkład finansowy jest uzasadniony. [Popr. 21]

(23)  Aby ugruntować podejście oparte na zintegrowanym rozwoju terytorialnym, inwestycje w formie narzędzi terytorialnych takich jak zintegrowane inwestycje terytorialne, rozwój lokalny kierowany przez społeczność (w EFRROW określany mianem ˆ„LEADER”) oraz inne narzędzia terytorialne objęte celem polityki „Europa bliżej obywateli” wspierające inicjatywy opracowane przez państwa członkowskie jako inwestycje zaplanowane do wsparcia z EFRR powinny opierać się na strategiach rozwoju lokalnego lub terytorialnego. To samo powinno mieć zastosowanie do powiązanych inicjatyw, takich jak inteligentne wsie. Do celów zintegrowanych inwestycji terytorialnych i narzędzi terytorialnych opracowanych przez państwa członkowskie należy określić minimalne wymogi w odniesieniu do treści strategii terytorialnych. Za opracowanie i zatwierdzenie takich strategii terytorialnych powinny być odpowiedzialne odpowiednie organy lub instytucje. Aby zapewnić zaangażowanie właściwych organów lub instytucji we wdrażanie strategii terytorialnych, takie organy i instytucje powinny być odpowiedzialne za wybór operacji, które mają otrzymać wsparcie, lub też uczestniczyć w tym procesie. [Popr. 22]

(24)  Aby lepiej zmobilizować potencjał na szczeblu lokalnym, konieczne jest wzmocnienie i ułatwienie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Powinien on uwzględniać lokalne potrzeby i potencjał, a także istotne charakterystyczne cechy społeczno-kulturowe; powinien również zapewnić zmiany strukturalne, budować potencjał społeczności i administracji oraz stymulować innowacje. Należy wzmocnić bliską współpracę oraz zintegrowane wykorzystanie funduszy ukierunkowane na realizację strategii rozwoju lokalnego. Odpowiedzialność za opracowanie i realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność powinna co do zasady spoczywać na lokalnych grupach działania reprezentujących interesy społeczności. Aby ułatwić skoordynowane wsparcie z poszczególnych funduszy na rzecz strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz ułatwić ich wdrażanie, należy wspierać podejście zakładające wykorzystanie funduszu głównego. [Popr. 23]

(25)  Aby zmniejszyć obciążenia administracyjne, pomocy technicznej z inicjatywy państwa członkowskiego należy udzielać przy zastosowaniu stawki ryczałtowej w oparciu o dotychczasowe postępy we wdrażaniu programu. Takiej pomocy technicznej mogą towarzyszyć ukierunkowane środki na rzecz budowania zdolności administracyjnej, np. ocena zestawu umiejętności zasobów ludzkich, wykorzystujące niepowiązane z kosztami metody zwrotu. Działania oraz rezultaty, jak również odnośne płatności unijne mogą zostać uzgodnione w planie działania i prowadzić do płatności za rezultaty w terenie. [Popr. 24]

(26)  Należy przy tej okazji wyjaśnić, że w przypadku gdy państwo członkowskie proponuje Komisji, by dany priorytet programu lub jego część był wspierany za pośrednictwem systemu finansowania niepowiązanego z kosztami, uzgodnione działania, rezultaty oraz warunki powinny być związane z konkretnymi inwestycjami realizowanymi w ramach programów objętych zarządzaniem dzielonym w danym państwie członkowskim lub regionie.

(27)  W celu zbadania wyników programów państwo członkowskie powinno utworzyć komitety monitorujące, w których skład weszliby również przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych. W przypadku EFRR, ESF+ oraz Funduszu Spójności roczne sprawozdanie z wdrażania powinien zastąpić roczny ustrukturyzowany dialog merytoryczny oparty na najnowszych danych i informacjach dotyczących wdrażania programu przekazanych przez państwa członkowskie. [Popr. 25]

(28)  Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia międzyinstytucjonalnego na rzecz lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.(9) zachodzi potrzeba oceny funduszy w oparciu o informacje zgromadzone w kontekście konkretnych wymogów dotyczących monitorowania, przy czym należy unikać nadmiernej regulacji i obciążeń administracyjnych, zwłaszcza względem państw członkowskich. Wymogi te mogą, w stosownych przypadkach, obejmować mierzalne wskaźniki jako podstawę oceny oddziaływania funduszy w terenie. W miarę możliwości wskaźniki należy opracowywać z uwzględnieniem kwestii płci. [Popr. 26]

(29)  Aby zapewnić kompleksowe i aktualne informacje o realizacji programów, należy wprowadzić wymóg skutecznego i terminowego elektronicznego przekazywania danych ilościowych. [Popr. 27]

(30)  Aby wspierać przygotowanie odnośnych programów i działań w ramach kolejnego okresu programowania, Komisja powinna dokonać śródokresowej oceny funduszy. Pod koniec okresu programowania Komisja powinna przeprowadzić oceny retrospektywne funduszy, które to oceny powinny się koncentrować na skutkach funduszy. Wyniki tych ocen podaje się do wiadomości publicznej. [Popr. 28]

(31)  Instytucje programu, beneficjenci oraz zainteresowane podmioty w państwach członkowskich powinny rozpowszechniać wiedzę na temat osiągnięć uzyskanych dzięki unijnemu finansowaniu oraz informować o nich społeczeństwo. Działania związane z przejrzystością, komunikacją i eksponowaniem mają podstawowe znaczenie dla zapewnienia widoczności działań Unii w terenie i powinny opierać się na prawdziwych, dokładnych i aktualnych informacjach. Aby wymogi te można było egzekwować, instytucje programu oraz Komisja powinny być w stanie podejmować działania naprawcze w przypadku braku zgodności.

(32)  Instytucje zarządzające powinny publikować uporządkowane informacje na temat wybranych operacji i beneficjentów na stronie internetowej programu, w ramach którego dane operacje są wspierane, uwzględniając przy tym wymogi dotyczące ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679(10).

(33)  Mając na uwadze uproszczenie wykorzystania funduszy oraz ograniczenie ryzyka błędu, należy określić zarówno formy przekazywania unijnego wkładu państwom członkowskim, jak i formy wsparcia udzielanego przez państwa członkowskie na rzecz beneficjentów.

(34)  Co się tyczy dotacji przekazywanych beneficjentom, państwa członkowskie powinny w coraz większym stopniu korzystać z uproszczonych form kosztów. Próg w odniesieniu do obowiązkowego stosowania uproszonych form kosztów powinien być powiązany z całkowitym kosztem danej operacji, aby zapewnić identyczne traktowanie wszystkich operacji poniżej tego progu, niezależnie od tego, czy otrzymywane wsparcie ma charakter publiczny czy prywatny. W przypadku gdy państwo członkowskie zamierza zaproponować zastosowanie uproszczonych form kosztów, może skonsultować się z komitetem monitorującym. [Popr. 29]

(35)  Aby umożliwić natychmiastowe stosowanie stawek ryczałtowych, wszelkie takie stawki ustanowione przez państwa członkowskie w okresie 2014–2020 na podstawie rzetelnej, sprawiedliwej i weryfikowalnej metody obliczeń powinny być nadal stosowane w odniesieniu do podobnych operacji wspieranych na podstawie niniejszego rozporządzenia bez konieczności stosowania nowej metody.

(36)  Aby zoptymalizować wykorzystanie funduszy wspierających inwestycje w ochronę środowiska, należy zapewnić synergie z Programem działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE), w szczególności za pomocą strategicznych projektów zintegrowanych realizowanych w ramach tego programu oraz strategicznych projektów przyrodniczych, a także z projektami finansowanymi w ramach programu „Horyzont Europa” i innych programów unijnych. [Popr. 30].

(37)  Aby zagwarantować pewność prawa, należy określić okres kwalifikowalności w odniesieniu do wydatków lub kosztów związanych z operacjami wspieranymi z funduszy na podstawie niniejszego rozporządzenia oraz ograniczyć wsparcie dla zakończonych operacji. Należy również wyjaśnić, od kiedy wydatki stają się kwalifikowalne i mogą otrzymać wsparcie z funduszy w przypadku przyjęcia nowych programów lub zmian w programach, w tym przewidzieć możliwość wyjątkowego przedłużenia okresu kwalifikowalności od początku klęski żywiołowej, jeśli istnieje pilna potrzeba uruchomienia środków w reakcji na taką katastrofę.

(38)  W celu zapewnienia inkluzywności, skuteczności, sprawiedliwości i trwałego oddziaływania funduszy powinny istnieć przepisy gwarantujące niedyskryminacyjny charakter i trwałość inwestycji w infrastrukturę oraz inwestycji produkcyjnych, pozwalające unikać wykorzystania tych funduszy do osiągania nienależnych korzyści. Instytucje zarządzające powinny zwrócić szczególną uwagę na to, by przy wyborze operacji nie wspierać przeniesienia oraz by nie traktować jako nieprawidłowości kwot, które zostały nienależnie wypłacone na rzecz operacji niespełniających wymogu trwałości. [Popr. 31]

(39)  W celu poprawy komplementarności i uproszczenia wdrażania powinna istnieć możliwość połączenia wsparcia z Funduszu Spójności i z EFRR ze wsparciem z EFS+ we wspólnych programach w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”.

(40)  Aby zoptymalizować wartość dodaną wniesioną przez inwestycje finansowane w całości lub w części z budżetu Unii, należy dążyć do synergii, w szczególności między funduszami a instrumentami objętymi zarządzaniem bezpośrednim, z uwzględnieniem Narzędzia Realizacji Reform. Ta koordynacja polityki powinna wspierać łatwe w użyciu mechanizmy i wielopoziomowe sprawowanie rządów. Wspomniane synergie należy osiągać za pomocą kluczowych mechanizmów, takich jak uznanie stawek ryczałtowych w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych ze strony programu „Horyzont Europa” na rzecz podobnych operacji, a także możliwość łączenia finansowania z różnych instrumentów unijnych na rzecz jednej operacji, o ile unika się podwójnego finansowania. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem ustanawiać zasady dotyczące finansowania uzupełniającego z funduszy. [Popr. 32]

(41)  Instrumenty finansowe nie powinny być wykorzystywane do wspierania działalności refinansowania, takiej jak zastępowanie istniejących umów pożyczek lub innych form finansowania inwestycji, które zostały już fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone w momencie przyjęcia decyzji inwestycyjnej, lecz powinny wspierać wszelkiego rodzaju nowe inwestycje zgodne z odnośnymi celami polityki.

(42)  Podjęcie decyzji o finansowaniu środków wspierających przez instrumenty finansowe powinno zostać oparte na analizie ex ante. Niniejsze rozporządzenie powinno określać minimalne obowiązkowe elementy ocen ex ante oraz umożliwiać państwom członkowskim korzystanie z ocen ex ante przeprowadzonych w odniesieniu do okresu 2014–2020 i w razie potrzeby uaktualnionych, aby uniknąć obciążeń administracyjnych i opóźnień w ustanawianiu instrumentów finansowych.

(42a)   Instytucje zarządzające powinny mieć możliwość wdrażania instrumentów finansowych przez bezpośrednie przyznanie zamówienia grupie EBI, krajowym bankom prorozwojowym i międzynarodowym instytucjom finansowym. [Popr. 33]

(43)  Abu ułatwić wrażanie niektórych rodzajów instrumentów finansowych w przypadkach, w których planowane jest wykorzystanie dodatkowej dotacji, przewidziano możliwość stosowania zasad dotyczących instrumentów finansowych w odniesieniu do takiego połączenia w ramach pojedynczej operacji wspieranej z instrumentu finansowego. Należy ustanowić szczegółowe warunki zapobiegające podwójnemu finansowaniu w takich przypadkach.

(44)  W pełnym poszanowaniu mających zastosowanie zasad pomocy państwa oraz udzielania zamówień publicznych, wyjaśnionych już na potrzeby okresu programowania 2014–2020, instytucje zarządzające powinny móc zdecydować, jakie są najbardziej odpowiednie formy wdrażania instrumentów finansowych dedykowane specyficznym potrzebom wspieranych regionów. W tym kontekście Komisja, we współpracy z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym, powinna dawać wytyczne audytorom, instytucjom zarządzającym i beneficjentom na potrzeby oceny zgodności z pomocą państwa i opracowywania programów pomocy państwa. [Popr. 34]

(45)  Zgodnie z zasadą zarządzania dzielonego i regulującymi je przepisami państwa członkowskie i Komisja powinny być odpowiedzialne za zarządzanie programami i za ich kontrolę oraz gwarantować zgodne z prawem i prawidłowe wykorzystanie funduszy. Jako że państwo członkowskie powinny ponosić główną odpowiedzialność za takie zarządzanie i kontrole oraz zapewnić, by operacje wspierane z funduszy były zgodne z obowiązującym przepisami, należy określić ich obowiązki w tym zakresie. Należy również określić uprawnienia i obowiązki Komisji w tym kontekście.

(45a)   W celu zwiększenia rozliczalności i przejrzystości Komisja powinna zapewnić system rozpatrywania skarg dostępny dla wszystkich obywateli i zainteresowanych stron na każdym etapie przygotowywania i wdrażania programów, łącznie z monitorowaniem i oceną. [Popr. 35]

(46)  Aby przyspieszyć rozpoczęcie realizacji programów, tam, gdzie to możliwe należy umożliwić utrzymanie ustaleń dotyczących wdrażania, w tym administracyjnych i w zakresie systemów informatycznych, przyjętych w poprzednim okresem programowania. O ile nie zachodzi konieczność wykorzystania nowej technologii, należy korzystać z systemów komputerowych wprowadzonych na potrzeby poprzedniego okresu programowania i odpowiednio dostosowanych. [Popr. 36]

(47)  Aby usprawnić wykonywanie obowiązków związanych z zarządzaniem programem, należy utrzymać połączenie zadań w zakresie rachunkowości z zadaniami instytucji zarządzającej w odniesieniu do programów wspieranych w ramach FAM, FBW oraz IZGW oraz przewidzieć taką możliwość w przypadku pozostałych funduszy.

(48)  Jako że instytucja zarządzająca ponosi główną odpowiedzialność za skuteczne i efektywne wdrażanie funduszy, a zatem wykonuje znaczną liczbę zadań, należy szczegółowo określić jej obowiązki odnoszące się do wyboru projektów, zarządzania programem oraz wspierania komitetu monitorującego. Wybrane operacje powinny być zgodne z zasadami horyzontalnymi.

(48a)  W celu wsparcia skutecznego wykorzystywania funduszy wsparcie EBI powinno być dostępne dla wszystkich państw członkowskich na ich wniosek. Mogłoby to obejmować budowanie zdolności, wspieranie identyfikacji projektów, ich przygotowywania i wdrażania, jak również doradztwo w zakresie instrumentów finansowych i platform inwestycyjnych. [Popr. 37]

(49)  W celu zoptymalizowania synergii między funduszami i instrumentami zarządzanymi bezpośrednio należy ułatwić udzielanie wsparcia na potrzeby operacji, które już otrzymały pieczęć doskonałości.

(50)  W celu zapewnienia odpowiedniej równowagi pomiędzy skutecznym i efektywnym wdrażaniem funduszy a związanymi z tym kosztami i obciążeniami administracyjnymi, częstotliwość, wymiar i zakres kontroli zarządczych powinny opierać się na ocenie ryzyka, uwzględniającej czynniki takie jak rodzaj wdrażanych operacji, stopień złożoności oraz ich liczbę, beneficjenci, jak również poziom ryzyka stwierdzonego w toku poprzednich kontroli zarządczych i audytów. Środki zarządzania i kontroli w odniesieniu do funduszy powinny być proporcjonalne do poziomu ryzyka dla budżetu Unii. [Popr. 38]

(51)  Instytucja audytowa powinna przeprowadzać audyty i dopilnować, by opinie z audytu przedstawiane Komisji były wiarygodne. Opinia z audytu powinna zapewniać Komisji odpowiedni poziom pewności w odniesieniu do trzech kwestii, mianowicie legalności i prawidłowości deklarowanych wydatków, skutecznego funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli, a także kompletności, rzetelności i prawdziwości sprawozdań finansowych.

(52)  Zmniejszenie liczby kontroli i wymogów w zakresie audytu powinno być możliwe w przypadkach, gdy istnieje pewność, że program funkcjonuje skutecznie przez co najmniej dwa lata z rzędu, ponieważ dowodzi to, że fundusze są wdrażane w skuteczny i wydajny sposób w dłuższym okresie.

(53)  Aby ograniczyć obciążenia administracyjne dla beneficjentów oraz koszty administracyjne, w odniesieniu do funduszy należy określić konkretne stosowanie zasady pojedynczego audytu.

(54)  Aby poprawić zarządzanie finansami, należy przewidzieć uproszczony system płatności zaliczkowych. System płatności zaliczkowych powinien zagwarantować, że dane państwo członkowskie posiada środki do zapewnienia wsparcia na rzecz beneficjentów od początku realizacji programu.

(55)  Aby ograniczyć obciążenie administracyjne państw członkowskich oraz Komisji, należy ustanowić obowiązkowy harmonogram kwartalnych wniosków o płatność. Należy utrzymać zasadę, zgodnie z którą 10 % kwoty wypłacanej przez Komisję podlega zatrzymaniu do momentu wypłacenia salda rocznego, kiedy to Komisja będzie mogła stwierdzić, że sprawozdanie finansowe jest kompletne, rzetelne i prawdziwe.

(56)  W celu ograniczenia obciążeń administracyjnych należy uprościć procedury corocznego zatwierdzenia zestawień wydatków dzięki ustanowieniu prostszych zasad wypłacania i odzyskiwania środków, w przypadku gdy nie ma różnicy zdań między Komisją a danym państwem członkowskim.

(57)  W celu ochrony interesów finansowych i budżetu Unii należy wprowadzić i wdrożyć proporcjonalne środki na szczeblu państw członkowskich i Komisji. Komisja powinna mieć możliwość wstrzymania biegu terminów płatności, zawieszenia płatności okresowych i stosowania korekt finansowych, jeżeli spełnione są odpowiednie warunki. Komisja powinna przestrzegać zasady proporcjonalności i uwzględniać charakter, wagę i częstotliwość występowania nieprawidłowości oraz ich skutki finansowe dla budżetu Unii.

(58)  Państwa członkowskie powinny ponadto zapobiegać nieprawidłowościom, w tym nadużyciom finansowym, jakich dopuszczają się beneficjenci, a także skutecznie je wykrywać i zwalczać. Co więcej, zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 883/2013(11) i rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 2988/95(12) i nr 2185/96(13) Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może prowadzić dochodzenia administracyjne, w tym kontrole na miejscu i inspekcje, w celu ustalenia, czy miały miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne nielegalne działanie, naruszające interesy finansowe Unii. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1939(14) Prokuratura Europejska może prowadzić dochodzenia i ścigać nadużycia finansowe i inne przestępstwa naruszające interesy finansowe Unii, jak przewidziano w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371(15) w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii. Państwa członkowskie powinny wprowadzić niezbędne środki w celu zagwarantowania, że każda osoba lub podmiot, które otrzymują środki finansowe Unii, w pełni współpracują w celu ochrony interesów finansowych Unii, przyznają konieczne prawa i dostęp Komisji, Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), Prokuraturze Europejskiej (EPPO) i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu (ETO) oraz zapewniają, aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące w wykonaniu środków finansowych Unii przyznały tym organom równoważne prawa. Państwa członkowskie powinny przekazywać Komisji szczegółowe sprawozdanie o wykrytych nieprawidłowościach, w tym nadużyciach finansowych, oraz o działaniach następczych, a także o działaniach podjętych w następstwie dochodzeń prowadzonych przez OLAF. Państwa członkowskie, które nie uczestniczą we wzmocnionej współpracy w zakresie Prokuratury Europejskiej, powinny informować Komisję o decyzjach podjętych przez krajowe organy ścigania w odniesieniu do przypadków nieprawidłowości mających wpływ na budżet Unii. [Popr. 39]

(59)  W celu zachęcenia do dyscypliny finansowej należy określić rozwiązania dotyczące umarzania zobowiązań budżetowych na poziomie programu.

(60)  Cel „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” powinien wspierać wszystkie regiony, tak aby promować zapisane w TFUE cele dotyczące spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Aby zapewnić zrównoważone i stopniowe wsparcie oraz odzwierciedlić poziom rozwoju gospodarczego i społecznego, środki z EFRR i EFS + w ramach tego celu należy przydzielić na podstawie klucza do ustalania wkładu, opierającego się w głównej mierze na PKB na mieszkańca. Państwa członkowskie, których dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkańca wynosi mniej niż 90 % średniej Unii, powinny korzystać z Funduszu Spójności w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”.

(61)  Należy ustalić obiektywne kryteria wyznaczania regionów i obszarów kwalifikujących się do wsparcia z funduszy. W tym celu identyfikację regionów i obszarów na poziomie Unii należy oprzeć na wspólnym systemie klasyfikacji regionów ustanowionym rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady(16), zmienionym ostatnio rozporządzeniem Komisji (UE) nr 868/20142016/2066(17). [Popr. 40]

(62)  W celu stworzenia odpowiednich ram finansowych na potrzeby EFRR, EFS, EFMR oraz Funduszu Spójności Komisja powinna ustanowić roczny podział dostępnych środków przydzielanych poszczególnym państwom członkowskim w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” wraz z wykazem kwalifikujących się regionów, jak również środków przydzielonych w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”. Biorąc pod uwagę niepewność prognoz oraz fakt, że przydziały krajowe państw członkowskich powinny być ustalone na podstawie danych statystycznych i prognoz dostępnych w 2018 r., Komisja powinna dokonać przeglądu łącznych alokacji wszystkich państw członkowskich w 2024 r. w oparciu o najbardziej aktualne dostępne wówczas dane statystyczne, a w przypadku gdy wystąpi łączna rozbieżność wynosząca ponad ±5 %, dostosować te alokacje na lata 2025–2027 w celu zapewnienia, by wyniki przeglądu śródokresowego i dostosowania technicznego były na bieżąco odzwierciedlane w zmianach do programu. [Popr. 41]

(63)  Projekty dotyczące transeuropejskich sieci transportowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) [nowe rozporządzenie w sprawie instrumentu „Łącząc Europę”](18) powinny nadal być finansowane z Funduszu Spójności w ramach zarówno zarządzania dzielonego, jak i – w przypadku instrumentu „Łącząc Europę” – zarządzania bezpośredniego. W tym celu należy przekazać kwotę 10 000 000 000 4 000 000 000  EUR z Funduszu Spójności na rzecz instrument „Łącząc Europę”, uwzględniając udane podejście zastosowane w okresie programowania 2014–2020. [Popr. 42]

(64)  Pewną ilość środków z EFRR, EFS+ i Funduszu Spójności należy przeznaczyć na cel „Europejska inicjatywa miejska”, który Komisja powinna wdrażać w drodze zarządzania bezpośredniego lub pośredniego. W przyszłości należy przeprowadzić dalsze rozważania na temat wsparcia specjalnego dla regionów i społeczności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. [Popr. 43]

(65)  W celu zapewnienia odpowiednich alokacji na poszczególne kategorie regionów co do zasady nie powinno być możliwe przesuwanie łącznych środków przydzielonych państwom członkowskim w odniesieniu do regionów słabiej rozwiniętych, regionów w okresie przejściowym i regionów lepiej rozwiniętych między poszczególnymi kategoriami. Niemniej jednak, aby państwa członkowskie mogły stawić czoła szczególnym wyzwaniom, powinny mieć możliwość zwrócenia się o przesunięcie środków ze swojej alokacji dla regionów lepiej rozwiniętych lub regionów w okresie przejściowym na rzecz regionów słabiej rozwiniętych; powinny przy tym uzasadnić swój wybór. Aby zapewnić wystarczające zasoby finansowe regionom słabiej rozwiniętym, należy ustalić pułap w odniesieniu do przesunięć środków na rzecz regionów lepiej rozwiniętych lub regionów w okresie przejściowym. Przesunięcia środków między celami nie powinny być możliwe.

(65a)   Aby stawić czoła wyzwaniom, z jakimi zmagają się regiony o średnich dochodach, zgodnie z siódmym sprawozdaniem w sprawie spójności(19) (niski wzrost gospodarczy w porównaniu z lepiej, a także słabiej rozwiniętymi regionami; z problemem tym borykają się zwłaszcza regiony, których PKB na mieszkańca waha się od 90 do 100 % średniego PKB UE-27), regiony w okresie przejściowym powinny otrzymać odpowiednie wsparcie i powinny być definiowane jako regiony, których PKB na mieszkańca waha się od 75 do 100 % średniego PKB UE-27. [Popr. 44]

(66)  W kontekście wyjątkowych i szczególnych okoliczności na wyspie Irlandii, mając na względzie współpracę Północ-Południe na podstawie porozumienia wielkopiątkowego, należy kontynuować nowy program transgraniczny PEACE PLUS oraz oprzeć go na doświadczeniach poprzednich programów, Peace i Interreg, między hrabstwami granicznymi Irlandii i Irlandii Północnej. Z uwagi na jego znaczenie praktyczne program ten należy wspierać za pomocą szczególnego przydziału zasobów, co umożliwi dalsze wspieranie działań na rzecz pokoju i pojednania, oraz dopilnować, aby została mu przyporządkowana odpowiednia część środków przydzielonych Irlandii w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg).

(66a)  W kontekście wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii kilka regionów i państw członkowskich będzie bardziej narażonych na konsekwencje tego wystąpienia niż inne regiony ze względu na ich położenie geograficzne, charakter lub zakres ich powiązań handlowych. Dlatego też ważne jest, aby określić praktyczne rozwiązania dla wsparcia również w ramach polityki spójności, aby sprostać wyzwaniom, przed jakimi staną zainteresowane regiony i państwa członkowskie po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE. Ponadto konieczna będzie stała współpraca obejmująca wymianę informacji i dobrych praktyk na poziomie najbardziej dotkniętych lokalnych i regionalnych władz oraz państw członkowskich. [Popr. 45]

(67)  Konieczne jest ustanowienie maksymalnych stóp współfinansowania w obszarze polityki spójności według kategorii regionów w celu zapewnienia przestrzegania zasady współfinansowania przez odpowiedni poziom zarówno publicznego, jak i prywatnego wsparcia krajowego. Stopy te powinny odzwierciedlać stopień rozwoju ekonomicznego regionów pod względem PKB na mieszkańca w stosunku do średniej UE-27, przy jednoczesnym zapewnieniu nie mniej korzystnego traktowania ze względu na zmiany w ich kategoryzacji. [Popr. 46]

(68)  W celu uzupełnienia i zmiany niektórych, innych niż istotne, elementów niniejszego rozporządzenia Komisji należy przekazać uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do zmiany niektórych elementów zawartych w załącznikach do niniejszego rozporządzenia, takich jak wymiary i kody kategorii interwencji, wzory umów partnerstwa i wzory formularzy na potrzeby programów, wzory formularzy do przekazywania danych, zasady wykorzystania symbolu Unii, elementy umów o finansowaniu i dokumentów strategicznych, ścieżki audytu, systemy elektronicznej wymiany danych, wzory opisu systemu zarządzania i kontroli, deklaracji zarządczej, opinii z audytu, rocznego sprawozdania z kontroli, strategii audytu, wniosków o płatność, sprawozdań finansowych, jak również wzory formularzy na potrzeby określenia poziomu korekt finansowych.

(69)  Komisji należy ponadto przekazać uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do zmiany europejskiego kodeksu postępowania w spawie partnerstwa, aby dostosować kodeks do niniejszego rozporządzenia, ustanawiania kryteriów określania nieprawidłowości podlegających obowiązkowi zgłoszenia, w odniesieniu do określania kosztów jednostkowych, płatności ryczałtowych, stawek ryczałtowych i finansowania niepowiązanego z kosztami mających zastosowanie do wszystkich państw członkowskich, a także w odniesieniu do opracowania standardowych gotowych metod doboru próby. [Popr. 47]

(70)  Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne, przejrzyste konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych. [Popr. 48]

(71)  W celu zapewnienia jednolitych warunków przyjmowania umów partnerstwa, przyjmowania i zmiany programów, a także stosowania korekt finansowych uprawnienia wykonawcze należy powierzyć Komisji. Uprawnienia wykonawcze dotyczące formatu, który należy stosować do celów zgłaszania nieprawidłowości, zapisywanych i przechowywanych danych elektronicznych oraz wzoru końcowego sprawozdania z realizacji celów powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011(20). Mimo że akty te mają charakter ogólny, należy stosować procedurę doradczą, z uwagi na to, że określają one wyłącznie aspekty techniczne, formularze i wzory. Uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do podziału alokacji finansowych w ramach EFRR, EFS+ i Funduszu Spójności powinny być przyjmowane bez procedury komitetowej, ponieważ odzwierciedlają jedynie stosowanie z góry określonych metod obliczeniowych.

(72)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013(21) i wszelkie akty prawne mające zastosowanie do okresu programowania 2014–2020 powinny mieć nadal zastosowanie w odniesieniu do programów i operacji wspieranych z funduszy w ramach okresu programowania 2014–2020. Ponieważ okres stosowania rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 ma rozciągać się na okres programowania objęty niniejszym rozporządzeniem, a także w celu zapewnienia ciągłości realizacji niektórych operacji zatwierdzonych wspomnianym rozporządzeniem, należy ustanowić przepisy dotyczące etapów. Poszczególne etap operacji wdrażanej w kilku etapach, który służy temu samemu celowi ogólnemu, powinien być realizowany zgodnie z zasadami odpowiednich okresów programowania, w ramach którego otrzymuje finansowanie.

(73)  Cele niniejszego rozporządzenia, a mianowicie wzmocnienie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz ustanowienie wspólnych przepisów finansowych w odniesieniu do części budżetu Unii wykonywanej w ramach zarządzania dzielonego, nie mogą być osiągnięte w wystarczającym stopniu przez państwa członkowskie z uwagi na stopień dysproporcji w poziomach rozwoju poszczególnych regionów, opóźnienia regionów najmniej uprzywilejowanych specyficzne wyzwania stojące przed regionami najmniej uprzywilejowanymi oraz ograniczone zasoby finansowe państw członkowskich i regionów, z jednej strony, oraz z uwagi na konieczność spójnego wdrażania ram obejmujących kilka unijnych funduszy w ramach zarządzania dzielonego, z drugiej strony. Ponieważ cele te mogą zostać lepiej osiągnięte na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 TUE. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów. [Popr. 49]

(74)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

TYTUŁ I

Cele i ogólne zasady dotyczące wsparcia

ROZDZIAŁ I

Przedmiot i definicje

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

1.  Niniejsze rozporządzenie określa:

a)  przepisy finansowe na potrzeby Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), Funduszu Azylu i Migracji (FAM), Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz (IZGW) („fundusze”); [Popr. 50]

b)  wspólne przepisy mające zastosowanie do EFRR, EFS+, Funduszu Spójności i EFMR, a także do EFRROW, jak określono w ust. 5a (nowy). [Popr. 431]

1a.   Tytuł I rozdział I art. 2 ust. 4 lit. a), rozdział II art. 5, tytuł III rozdział II art. 22–28 oraz tytuł IV rozdział III sekcja I art. 41–43 stosuje się do środków pomocy finansowanych przez EFRROW, natomiast tytuł I rozdział 1 art. 2 ust. 15–25 oraz tytuł V rozdział II sekcja II art. 52–56 stosuje się do instrumentów finansowych przewidzianych w art. 74 rozporządzenia (UE) nr .../... [rozporządzenie w sprawie strategicznych planów WPR] i wspieranych w ramach EFRROW. [Popr. 432]

2.  Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do komponentów „Zatrudnienie i innowacje społeczne” i „Zdrowie” w ramach EFS+ ani do komponentów EFMR, FAM, FBW oraz IZGW wdrażanych w ramach zarządzania bezpośredniego lub pośredniego, z wyjątkiem pomocy technicznej z inicjatywy Komisji.

3.  Art. 4 i art. 10, tytuł II rozdział III, tytuł III rozdział II oraz tytuł VIII nie mają zastosowania do FAM, FBW i IZGW.

4.  Tytuł VIII nie ma zastosowania do EFMR.

5.  Tytuł II rozdział II art. 11 i rozdział III art. 15, tytuł III rozdział I, tytuł IV rozdział I art. 33–36 i art. 38 ust. 1–4, rozdział II art. 39, rozdział III art. 45, tytuł VI rozdział II art. 67, 71, 73 i 74 i rozdział III nie mają zastosowania do programów Interreg.

6.  Wymienione poniżej rozporządzenia dotyczące poszczególnych funduszy mogą ustanawiać przepisy uzupełniające, które nie mogą być sprzeczne z niniejszym rozporządzeniem. W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania przepisów niniejszego rozporządzenia oraz przepisów rozporządzeń dotyczących poszczególnych funduszy, niniejsze rozporządzenie jest nadrzędne:

a)  rozporządzenie (UE) [...] („rozporządzenie w sprawie EFRR i Funduszu Spójności”)(22);

b)  rozporządzenie (UE) [...] („rozporządzenie w sprawie EFS+”)(23);

c)  rozporządzenie (UE) [...] („rozporządzenie w sprawie EWT”)(24);

d)  rozporządzenie (UE) [...] („rozporządzenie w sprawie EFMR”)(25);

e)  rozporządzenie (UE) [...] („rozporządzenie w sprawie FAM”)(26);

f)  rozporządzenie (UE) [...] („rozporządzenie w sprawie FBW”)(27);

g)  rozporządzenie (UE) [...] („rozporządzenie w sprawie IZGW”)(28).

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1.  „stosowne zalecenia dla poszczególnych krajów” oznaczają zalecenia Rady przyjęte zgodnie z art. 121 ust. 2 4 i a i art. 148 ust. 4 TFUE odnoszące się do wyzwań strukturalnych, które należy podjąć w ramach wieloletnich inwestycji, które to inwestycje są objęte zakresem interwencji funduszy określonym w rozporządzeniach dotyczących poszczególnych funduszy, jak również stosowne zalecenia przyjęte zgodnie z art. [XX] rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [nr rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną]; [Popr. 54]

1a)   „warunek podstawowy” oznacza konkretny i ściśle określony warunek, który ma rzeczywisty związek z bezpośrednim wpływem na skuteczną i wydajną realizację celu szczegółowego programu; [Popr. 55]

2.  „obowiązujące przepisy” oznaczają prawo Unii oraz odnoszące się do jego stosowania przepisy prawa krajowego;

3.  „operacja” oznacza:

a)  projekt, umowę, działanie lub grupę projektów wybrane w ramach danego programu;

b)  w kontekście instrumentów finansowych: wkład z programu do instrumentu finansowego oraz późniejsze wsparcie finansowe świadczone na rzecz ostatecznych odbiorców z tego instrumentu finansowego;

4.  „operacja o znaczeniu strategicznym” oznacza operację, która wnosi kluczowy wkład w realizację celów programu i która podlega szczególnym środkom monitorowania i działaniom komunikacyjnym;

4a)  „program” w kontekście EFRROW oznacza plany strategiczne WPR, o których mowa w rozporządzeniu (UE) [...] (rozporządzenie w sprawie planów strategicznych WPR) [Popr. 56]

5.  „priorytet” w kontekście FAM, FBW i IZGW oznacza cel szczegółowy; w kontekście EFMR oznacza „rodzaj obszarów wsparcia”, o których mowa w nomenklaturze ustanowionej w załączniku III do rozporządzenia w sprawie EFMR;

6.  „cel szczegółowy” w kontekście EFMR należy rozumieć jako „obszary wsparcia”, o których mowa w załączniku III do rozporządzenia w sprawie EFMR;

7.  „instytucja pośrednicząca” oznacza każdy podmiot prawa publicznego lub prywatnego, za którego działania odpowiedzialność ponosi instytucja zarządzająca, bądź każdy podmiot prawa publicznego lub prywatnego, który wykonuje obowiązki lub zadania w imieniu takiej instytucji;

8.  „beneficjent” oznacza:

a)  podmiot prawa publicznego lub prywatnego, podmiot posiadający osobowość prawną lub nieposiadający osobowości prawnej bądź osobę fizyczną, odpowiedzialne za inicjowanie lub inicjowanie i wdrażanie operacji;

b)  w kontekście partnerstwa publiczno-prywatnego („PPP”) – organ prawa publicznego inicjujący operację PPP lub partnera prywatnego wybranego do jej realizacji;

c)  w kontekście programów pomocy państwa – podmiot lub w stosownym przypadku przedsiębiorstwo, które otrzymują pomoc, z wyjątkiem przypadku gdy kwota pomocy dla poszczególnych przedsiębiorstw jest niższa niż 200 000 EUR, w którym to przypadku dane państwo członkowskie może zadecydować, że beneficjentem jest podmiot udzielający pomocy, bez uszczerbku dla rozporządzeń Komisji (UE) nr 1407/20131a, (UE) nr 1408/20131b i (UE) nr 717/20141c; [Popr. 57]

d)  w kontekście instrumentów finansowych – podmiot, który wdraża fundusz zarządzający, lub, jeśli nie istnieje struktura funduszu zarządzającego, podmiot wrażający fundusz szczegółowy, lub, jeśli instytucja zarządzająca zarządza instrumentem finansowym, instytucję zarządzającą;

9.  „fundusz małych projektów” oznacza operację w ramach programu Interreg mającą na celu wybranie i wdrożenie projektów, w tym projektów opartych na kontaktach międzyludzkich o ograniczonej wartości finansowej; [Popr. 58]

10.  „cel końcowy” oznacza ustaloną wcześniej wartość, jaką należy osiągnąć pod koniec okresu programowania w odniesieniu do wskaźnika przypisanego do danego celu szczegółowego;

11.  „cel pośredni” oznacza pośrednią wartość, jaką należy osiągnąć w określonym momencie okresu programowania w odniesieniu do wskaźnika przypisanego do danego celu szczegółowego;

12.  „wskaźnik produktu” oznacza wskaźnik do pomiaru konkretnych rezultatów danej interwencji;

13.  „wskaźnik rezultatu” oznacza wskaźnik służący do pomiaru skutków wspieranych interwencji w perspektywie krótkoterminowej, mających szczególne znaczenie dla bezpośrednich adresatów, populacji docelowej lub użytkowników infrastruktury;

14.  „operacja PPP” oznacza operację wdrażaną w ramach partnerstwa między podmiotami publicznymi i sektorem prywatnym, zgodnie z umową PPP, która to operacja ma na celu świadczenie usług publicznych, poprzez dzielenie ryzyka, wspólne korzystanie ze specjalistycznej wiedzy sektora prywatnego lub dodatkowe źródła kapitału;

15.  „instrument finansowy” oznacza strukturę, za pośrednictwem której dostarczane są produkty finansowe;

16.  „produkt finansowy” oznacza inwestycje kapitałowe i quasi-kapitałowe oraz kredyty i gwarancje w rozumieniu art. 2 rozporządzenia (UE, Euratom) [...] („rozporządzenie finansowe”);

17.  „ostateczny odbiorca” oznacza osobę prawną lub fizyczną, która otrzymuje wsparcie z funduszy za pośrednictwem beneficjenta funduszu małych projektów lub z instrumentu finansowego;

18.  „wkład z programu” oznacza wsparcie z funduszy oraz ewentualnego krajowego publicznego i prywatnego współfinansowania na rzecz instrumentu finansowego;

19.  „podmiot wdrażający dany instrument finansowy” oznacza podmiot prawa publicznego lub prywatnego realizujący zadania funduszu zarządzającego lub funduszu szczegółowego;

20.  „fundusz zarządzający” oznacza fundusz utworzony przez instytucję zarządzającą w ramach co najmniej jednego programu w celu wdrażania instrumentów finansowych za pośrednictwem jednego funduszu szczegółowego lub większej ich liczby;

21.  „fundusz szczegółowy” oznacza fundusz utworzony przez instytucję zarządzającą lub fundusz zarządzający mający na celu dostarczanie produktów , za pomocą którego dostarczają one produktów finansowych ostatecznym odbiorcom; [Popr. 59]

22.  „efekt dźwigni” oznacza kwotę finansowania podlegającego zwrotowi przekazywaną kwalifikującym się ostatecznym odbiorcom, podzieloną przez kwotę wkładu z funduszy;

23.  „współczynnik mnożnikowy” w kontekście instrumentów gwarancyjnych oznacza stosunek wartości nowych wypłaconych pożyczek bazowych oraz inwestycji kapitałowych i quasi-kapitałowych do kwoty wkładu z programu odpisanej zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w umowach gwarancyjnych na pokrycie oczekiwanych i nieoczekiwanych strat z tytułu tych nowych pożyczek lub inwestycji kapitałowych i quasi-kapitałowych;

24.  „koszty zarządzania” oznaczają koszty bezpośrednie lub pośrednie zwracane na podstawie dowodów poniesienia wydatków w związku z wdrażaniem instrumentów finansowych;

25.  „opłaty za zarządzanie” oznaczają cenę za wyświadczone usługi określoną w umowie o finansowaniu między instytucją zarządzającą a organem wdrażającym fundusz zarządzający lub fundusz szczegółowy oraz, w stosownych przypadkach, między organem wdrażającym fundusz zarządzający a organem wdrażającym fundusz szczegółowy;

26.  „przeniesienie” oznacza przeniesienie tej samej lub podobnej działalności lub jej części w rozumieniu art. 2 pkt 61a) rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014(29) uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 108 i 107 TFUE;

27.  „wkład publiczny” oznacza każdy wkład w finansowanie operacji, który pochodzi z budżetu krajowych, regionalnych lub lokalnych organów publicznych lub europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej ustanowionego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady(30), z budżetu Unii udostępnianego na potrzeby funduszy, z budżetu podmiotów prawa publicznego lub też z budżetu związków organów publicznych lub podmiotów prawa publicznego oraz – do celów określania stopy współfinansowania dla programów lub priorytetów EFS+ – może obejmować wszelkie środki finansowe wspólnie wniesione przez pracodawców i pracowników;

28.  „rok obrachunkowy” oznacza okres od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca kolejnego roku, z wyjątkiem pierwszego roku obrachunkowego okresu programowania, w odniesieniu do którego oznacza on okres od rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków do dnia 30 czerwca 2022 r.; w przypadku ostatniego roku obrachunkowego oznacza okres od dnia 1 lipca 2029 r. do dnia 30 czerwca 2030 r.;

29.  „nieprawidłowość” oznacza każde naruszenie obowiązujących przepisów, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie funduszy, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie go nieuzasadnionym wydatkiem;

30.  „poważne uchybienie” oznacza uchybienie w skutecznym funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli danego programu, w odniesieniu do którego konieczne są znaczne udoskonalenia systemów zarządzania i kontroli, jeśli którykolwiek z kluczowych wymogów 2, 4, 5, 9, 12, 13 i 15, o których mowa w załączniku X, lub co najmniej dwa inne kluczowe wymogi zostały wskutek oceny zaszeregowane do kategorii 3 i 4 określonych w tym załączniku;

31.  „łączny poziom błędu” jest sumą przewidywanych błędów losowych i (jeśli dotyczy) błędów systemowych i nieskorygowanych błędów nietypowych, dla danej populacji;

32.  „poziom błędu resztowego” oznacza łączny poziom błędu pomniejszony o korekty finansowe stosowane przez państwa członkowskie, które mają na celu ograniczenie ryzyka stwierdzonego przez instytucję audytową w ramach audytu operacji;

33.  „zakończona operacja” oznacza operację, która została fizycznie ukończona lub w pełni zrealizowana, w odniesieniu do której beneficjenci dokonali wszystkich powiązanych płatności oraz otrzymali odpowiedni wkład publiczny;

34.  „jednostka doboru próby” oznacza jedną z jednostek, którymi mogą być operacja, projekt realizowany w ramach danej operacji lub wniosek o płatność przedstawiony przez beneficjenta, na jakie dzielona jest dana populacja do celów doboru próby;

35.  „rachunek powierniczy” oznacza w przypadku operacji PPP rachunek bankowy objęty postanowieniami umowy pisemnej zawartej przez podmiot publiczny będący beneficjentem i partnera prywatnego i zatwierdzonej przez instytucją zarządzającą lub pośredniczącą, wykorzystywany do przekazywania płatności w trakcie okresu kwalifikowalności lub po jego upływie;

36.  „uczestnik” oznacza osobę fizyczną, która odnosi korzyści z realizowanej operacji, ale nie otrzymuje wsparcia finansowego z funduszy;

36a)  „zasada «efektywność energetyczna przede wszystkim»” oznacza nadawanie priorytetu w planowaniu, polityce i decyzjach inwestycyjnych w zakresie energii środkom służącym zwiększeniu efektywności zapotrzebowania na energię i dostaw energii; [Popr. 60]

37.  uodparnianie na klimat” oznacza proces mający na celu zapewnienie odporności infrastruktury na negatywne skutki zmiany klimatu zgodnie z normami uznanymi na szczeblu międzynarodowym lub przepisami i wytycznymi krajowymi, o ile istnieją, lub normami uznanymi na szczeblu międzynarodowymzapewnienie przestrzegania zasady efektywność energetyczna przede wszystkim i zgodności z sektorowymi ograniczeniami emisji i sposobami odejścia od paliw kopalnych. [Popr. 61].

37a)  „EBI” oznacza Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Fundusz Inwestycyjny lub dowolną jednostkę zależną Europejskiego Banku Inwestycyjnego; [Popr. 62]

Artykuł 3

Obliczanie terminów reakcji Komisji

W przypadku gdy wyznaczono termin na podjęcie działań przez Komisję, liczy się on od momentu, kiedy państwo członkowskie przedłoży wszystkie informacje zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu oraz rozporządzeniach dotyczących poszczególnych funduszy.

Termin ten zawiesza się od dnia następującego po dniu, w którym Komisja wysyła do państwa członkowskiego swoje uwagi lub wniosek o przesłanie poprawionego dokumentu, do momentu, gdy dane państwo członkowskie odpowie Komisji.

ROZDZIAŁ II

Cele polityki i zasady dotyczące wsparcia z funduszy

Artykuł 4

Cele polityki

1.  EFRR, EFS+, Fundusz Spójności i EFMR wspierają następujące cele polityki:

a)  bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej oraz wzmacnianiu małych i średnich przedsiębiorstw; [Popr. 63]

b)  bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna przechodząca na zeroemisyjną gospodarka i odporna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, działań na rzecz łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do zmiany klimatu niej oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem; [Popr. 64]

c)  lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności, w tym inteligentnej i zrównoważonej mobilności, i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych; [Popr. 65]

d)  Europa o silniejszym wymiarze społecznym i bardziej sprzyjająca integracji społecznej – wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych; [Popr. 66]

e)  Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju wszystkich regionów, obszarów oraz inicjatyw lokalnych.67

2.  EFRR, EFS+ oraz Fundusz Spójności wnoszą wkład w działania Unii prowadzące do wzmocnienia jej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej zgodnie z art. 174 TFUE dzięki dążeniu do osiągnięcia następujących celów:

a)  „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” w państwach członkowskich i regionach – cel wspierany z EFRR, EFS+ oraz Funduszu Spójności; oraz

b)  „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) – cel wspierany z EFRR.

3.  Państwa członkowskie zapewniają uodparnianie na klimat w ramach swoich działań w całym procesie planowania i wdrażania oraz dostarczają informacje na temat wsparcia celów dotyczących środowiska i klimatu z wykorzystaniem metodyki opartej na rodzajach interwencji w odniesieniu do każdego funduszu. Metodyka ta obejmuje przypisywanie konkretnej wagi udzielonemu wsparciu na poziomie odzwierciedlającym stopień, w jakim wsparcie takie przyczynia się do osiągnięcia celów środowiskowych i klimatycznych. W przypadku EFRR, EFS+ i Funduszu Spójności przypisywana waga powinna być związana z wymiarem i kodem rodzaju interwencji określonym w załączniku I. [Popr. 68]

4.  Zgodnie ze swoimi odnośnymi kompetencjami oraz z zasadą pomocniczości i wielopoziomowego systemu zarządzania państwa członkowskie i Komisja zapewniają koordynację, komplementarność i spójność funduszy z innymi unijnymi instrumentami takimi jak Program wspierania reform, w tym z Narzędziem Realizacji Reform oraz Instrumentem Wsparcia Technicznego. Optymalizują mechanizmy koordynacji pomiędzy odpowiedzialnymi podmiotami, aby uniknąć powielania działań w trakcie planowania i realizacji. [Popr. 69]

4a.   Państwa członkowskie i Komisja zapewniają zgodność z odpowiednimi zasadami pomocy państwa. [Popr. 70]

Artykuł 5

Zarządzanie dzielone

1.  Państwa członkowskie, zgodnie ze swoimi ramami instytucjonalnymi i prawnymi, i Komisja wykonują budżet Unii przeznaczony na fundusze w ramach zarządzania dzielonego zgodnie z art. [63] rozporządzenia (UE, Euratom) [numer nowego rozporządzenia finansowego] („rozporządzenie finansowe”). [Popr. 71]

2.  Z zastrzeżeniem art. 1 ust. 2 Komisja wdraża jednak: kwotę wsparcia z Funduszu Spójności przekazaną na instrument „Łącząc Europę”; Europejską inicjatywę miejską; międzyregionalne innowacyjne inwestycje; kwotę wsparcia z EFS+ przekazaną na współpracę transnarodową; kwoty przekazane na InvestEU(31) oraz pomoc techniczną z inicjatywy Komisji w ramach zarządzania bezpośredniego lub pośredniego zgodnie z [art. 62 ust. 1 lit. a) i lit. c)] rozporządzenia finansowego. [Popr. 72]

3.  Komisja może, za zgodą państwa członkowskiego i zainteresowanego regionu, wdrażać współpracę regionów najbardziej oddalonych w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) w ramach zarządzania pośredniego. [Popr. 73]

Artykuł 6

Partnerstwo i wielopoziomowy system rządzenia

1.  Każde W odniesieniu do umowy partnerstwa i każdego programu państwo członkowskie organizuje partnerstwo z właściwymi organami regionalnymi i lokalnymi zgodnie ze swoimi ramami instytucjonalnymi i prawnymi, kompleksowe, efektywne partnerstwo. Partnerstwo takie obejmuje co najmniej następujących partnerów: [Popr. 74]

a)  władze regionalne, lokalne i miejskie oraz inne organy publiczne; [Popr. 75]

b)  partnerów gospodarczych i społecznych;

c)  właściwe podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, takie jak podmioty działające na rzecz ochrony środowiska, organizacje pozarządowe oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji. [Popr. 76]

ca)   w stosownych przypadkach, instytucje badawcze i uniwersytety. [Popr. 77]

2.  Zgodnie z podejściem opartym na wielopoziomowym systemie rządzenia oraz kierując się podejściem oddolnym, państwa członkowskie angażują partnerów w przygotowywanie umów partnerstwa oraz w trakcie przygotowywania, wdrażania i oceny programów, w tym poprzez ich udział w komitetach monitorujących zgodnie z art. 34. W tym kontekście państwa członkowskie przydzielają odpowiedni odsetek środków z funduszy na budowanie zdolności administracyjnych partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. W przypadku programów transgranicznych zainteresowane państwa członkowskie uwzględniają partnerów ze wszystkich uczestniczących państw członkowskich. [Popr. 459]

3.  Organizacja i wdrażanie partnerstwa przebiega przebiegają zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 240/2014(32). Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 107, aktów delegowanych dotyczących zmiany rozporządzenia delegowanego (UE) nr 240/2014 w celu dostosowania rozporządzenia delegowanego do niniejszego rozporządzenia. [Popr. 79]

4.  Co najmniej raz w roku Komisja konsultuje się z organizacjami reprezentującymi partnerów na poziomie Unii w sprawie wdrażania programów i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wyników tych konsultacji. [Popr. 80]

Artykuł 6a

Zasady horyzontalne

1.  Państwa członkowskie i Komisja zapewniają poszanowanie praw podstawowych oraz przestrzeganie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w procesie wykorzystywania funduszy.

2.  Państwa członkowskie i Komisja dokładają starań, by równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz uwzględnianie aspektu i perspektywy płci brano pod uwagę i propagowano w trakcie przygotowywania i wdrażania programów, w tym w odniesieniu do monitorowania, sprawozdawczości i ewaluacji.

3.  Państwa członkowskie i Komisja podejmują odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na tożsamość płciową, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną podczas przygotowywania, realizacji, monitorowania, składania sprawozdań i oceny programów. W procesie przygotowywania i wdrażania programów należy w szczególności wziąć pod uwagę zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

4.  Cele funduszy są osiągane w sposób zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem celów zrównoważonego rozwoju ONZ oraz unijnym wspieraniem celu zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego oraz zwalczania zmiany klimatu, z uwzględnieniem zasady „zanieczyszczający płaci” określonej w art. 191 ust. 1 i 2 TFUE.

Państwa członkowskie i Komisja zapewniają, aby wymogi ochrony środowiska, efektywnego gospodarowania zasobami i zasada „efektywność energetyczna przede wszystkim”, sprawiedliwa społecznie transformacja energetyki, dostosowanie do zmiany klimatu i łagodzenie jej skutków, różnorodność biologiczna, odporność na klęski żywiołowe oraz zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem były promowane podczas przygotowywania i wdrażania programów. Dążą one do unikania inwestycji związanych z produkcją, przetwarzaniem, dystrybucją, magazynowaniem lub spalaniem paliw kopalnych. [Popr. 81]

Tytuł ii

Podejście strategiczne

ROZDZIAŁ I

Umowa partnerstwa

Artykuł 7

Przygotowanie i przedłożenie umowy partnerstwa

1.  Każde państwo członkowskie przygotowuje umowę partnerstwa, w której określa warunki efektywnego i skutecznego korzystania z funduszy na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. Taka umowa partnerstwa jest przygotowywana zgodnie z kodeksem postępowania ustanowionym w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 240/2014. [Popr. 82]

2.  Państwo członkowskie przekazuje Komisji umowę partnerstwa w momencie przedłożenia pierwszego programu lub przed jego przedłożeniem, ale nie później niż w dniu 30 kwietnia 2021 r. [Popr. 83]

3.  Umowę partnerstwa można przedłożyć wraz z odnośnym rocznym krajowym programem reform i planami krajowymi w zakresie energii i klimatu. [Popr. 84]

4.  Państwo członkowskie sporządza umowę partnerstwa według wzoru podanego w załączniku II. Może zawrzeć umowę partnerstwa w jednym ze swoich programów.

5.  Programy Interreg można przedłożyć Komisji przed przedłożeniem umowy partnerstwa.

Artykuł 8

Treść umowy partnerstwa

Umowa partnerstwa zawiera następujące elementy:

a)  wybrane cele polityki wskazujące, ze środków których funduszy i w ramach jakich programów będą one osiągane, wraz z podaniem uzasadnienia, a w stosownych przypadkach wraz z uzasadnieniem korzystania z narzędzia realizacji funduszu InvestEU, biorąc pod uwagę i wymieniając odnośne zalecenia dla poszczególnych krajów, a także wyzwania regionalne; [Popr. 85]

b)  w odniesieniu do poszczególnych wybranych celów polityki, o których mowa w lit. a):

(i)  podsumowanie wyborów w zakresie polityki i głównych rezultatów zakładanych w odniesieniu do poszczególnych funduszy, w tym w stosownych przypadkach przez korzystanie z funduszu InvestEU;6

(ii)  koordynację, rozgraniczenie funduszy i komplementarność między nimi i w razie potrzeby koordynację między programami krajowymi i regionalnymi, zwłaszcza w odniesieniu do planów strategicznych WPR, o których mowa w rozporządzeniu (UE) [...] (rozporządzenie w sprawie planów strategicznych WPR); [Popr. 87]

(iii)  komplementarności i synergii między funduszami i innymi instrumentami Unii, w tym strategicznymi projektami zintegrowanymi realizowanymi w ramach programu LIFE oraz strategicznymi projektami przyrodniczymi, a w stosownych przypadkach projektami finansowanymi w ramach programu „Horyzont Europa”; [Popr. 88]

(iiia)   realizacji celów, polityk i środków w ramach planów krajowych w zakresie energii i klimatu; [Popr. 89]

c)  wstępną alokację finansową z poszczególnych funduszy według celu polityki na szczeblu krajowym i w stosownych przypadkach regionalnym, przy poszanowaniu przepisów dotyczących poszczególnych funduszy w odniesieniu do koncentracji tematycznej; [Popr. 90]

d)  w stosownych przypadkach podział środków finansowych według kategorii regionów sporządzony na podstawie art. 102 ust. 2 oraz kwoty alokacji, które proponuje się przenieść między kategoriami regionów zgodnie z art. 105; [Popr. 91]

e)  kwoty, które mają zostać wniesione na poczet funduszu InvestEU według funduszu i kategorii regionów; [Popr. 92]

f)  wykaz planowanych programów w ramach funduszy wraz z odnośnymi wstępnymi alokacjami finansowymi według funduszu i z odpowiadającym wkładem krajowym według kategorii regionów;

g)  podsumowanie działań, które dane państwo członkowskie podejmuje, aby zwiększyć swoje zdolności administracyjne w zakresie wdrażania funduszy oraz systemów zarządzania i kontroli. [Popr. 93]

ga)   w stosownych przypadkach zintegrowane podejście do wyzwań demograficznych lub szczególnych potrzeb regionów i obszarów; [Popr. 94]

gb)   strategia komunikacji i widoczności; [Popr. 95]

Na wniosek państw członkowskich EBI może uczestniczyć w przygotowywaniu umowy partnerstwa, jak również w działaniach związanych z przygotowywaniem operacji, instrumentami finansowymi i PPP. [Popr. 96]

W odniesieniu do celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) umowa partnerstwa zawiera wyłącznie wykaz planowanych programów i potrzeb w zakresie inwestycji transgranicznych w zainteresowanych państwach członkowskich. [Popr. 97]

Artykuł 9

Zatwierdzenie umowy partnerstwa

1.  Komisja ocenia umowę partnerstwa i jej zgodność z niniejszym rozporządzeniem i przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy. W swojej ocenie Komisja uwzględnia w szczególności przepisy art. 4 i 6, odnośne zalecenia dla poszczególnych krajów, a także środki związane ze zintegrowanymi planami krajowymi w zakresie energii i klimatu oraz sposób ich realizacji. [Popr. 98]

2.  Komisja może zgłosić swoje uwagi w ciągu trzechdwóch miesięcy od daty przedłożenia umowy partnerstwa przez państwo członkowskie [Popr. 99].

3.  Państwo członkowskie dokonuje przeglądu umowy partnerstwa, uwzględniając uwagi zgłoszone przez Komisję w ciągu miesiąca od ich przedstawienia. [Popr. 100]

4.  Komisja przyjmuje decyzję w drodze aktu wykonawczego w sprawie zatwierdzenia umowy partnerstwa nie później niż w terminie czterech miesięcy od daty pierwszego przedłożenia przez państwo członkowskie swojej umowy partnerstwa. Umowa partnerstwa nie może być zmieniana. [Popr. 101]

5.  Jeśli zgodnie z art. 7 ust. 4 umowa partnerstwa jest zawarta w programie, Komisja przyjmuje decyzję w drodze aktu wykonawczego w sprawie zatwierdzenia takiego programu nie później niż w terminie sześciu miesięcy od daty przedłożenia przez państwo członkowskie swojego programu.

Artykuł 10

Korzystanie z EFRR, EFS+, Funduszu Spójności i EFMR poprzez fundusz InvestEU

1.  Od dnia 1 stycznia 2023 r. państwa członkowskie mogą za zgodą zainteresowanych instytucji zarządzających, przydzielić, w umowie partnerstwa lub we wniosku o zmiany w programie, kwotę maksymalnie 2% z EFRR, EFS+, Funduszu Spójności i EFMR, która ma zostać wniesionado wniesienia do InvestEU i zrealizowana na podstawie gwarancji budżetowych. Kwota, która ma zostać wniesiona do InvestEU, nie przekracza 5 % całkowitej alokacji w ramach poszczególnych funduszy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków. Takie wkłady nie stanowią przesunięcia środków w myśl art. 21Ponadto w ramach przeglądu śródokresowego możliwe jest przydzielenie Funduszowi InvestEU maksymalnie 3% całkowitej alokacji z każdego funduszu. Wkłady takie są dostępne na inwestycje zgodne z celami polityki spójności i w tej samej kategorii regionów objętych funduszami pochodzenia. Ilekroć kwota z EFRR, EFS+ lub Funduszu Spójności jest wnoszona do InvestEU, zastosowanie mają warunki podstawowe opisane w art. 11 niniejszego rozporządzenia oraz w załączniku III i IV do niego. Przyznawać można wyłącznie środki przyszłych lat kalendarzowych. [Popr. 428]

2.  W przypadku umowy partnerstwa można dokonywać alokacji środków danego roku kalendarzowego i przyszłych lat kalendarzowych. W przypadku wniosku o zmiany w programie można dokonywać alokacji wyłącznie środków przyszłych lat kalendarzowych. [Popr. 103]

3.  Kwota, o której mowa w ust. 1, jest wykorzystywana w celu tworzenia rezerw na część gwarancji UE w ramach odnośnej puli państwa członkowskiego. [Popr. 104]

4.  W przypadku braku zawarcia do dnia 31 grudnia 20212023  r. umowy o przyznanie wkładu, określonej w art. [9] [rozporządzenia w sprawie InvestEU], na kwotę, o której mowa w ust. 1, przydzieloną w umowie partnerstwa, państwo członkowskie składa wniosek o zmiany w programie lub programach w celu wykorzystania odnośnej kwoty. [Popr. 105]

W chwili przyjęcia decyzji o zmianach w programie zawarta, lub w zależności od przypadku zmieniona zostaje umowa o przyznanie wkładu na kwotę, o której mowa w ust. 1, przydzieloną we wniosku o zmiany w programie. [Popr. 106]

5.  W przypadku braku zawarcia umowy w sprawie gwarancji, określonej w art. [9] [rozporządzenia w sprawie InvestEU], w terminie dziewięciu miesięcy od daty zatwierdzenia umowy o przyznanie wkładu odnośne kwoty wpłacone na rzecz wspólnego funduszu rezerw jako rezerwa zostają przesunięte z powrotem na rzecz pierwotnego programu lub programów, a państwo członkowskie składa odpowiedni wniosek o zmiany w programie. W tym konkretnym przypadku zasoby z poprzednich lat kalendarzowych mogą zostać zmienione, o ile zobowiązania nie zostaną jeszcze wdrożone. [Popr. 107]

6.  W przypadku braku pełnego wykonania umowy w sprawie gwarancji, określonej w art. [9] [rozporządzenia w sprawie InvestEU], w terminie czterech lat od daty jej podpisania, państwo członkowskie może wnioskować o to, by kwoty zadeklarowane w umowie w sprawie gwarancji, lecz nieobejmujące pożyczek bazowych lub innych instrumentów obarczonych ryzykiem były traktowane zgodnie z ust. 5.

7.  Środki wypracowane przez fundusz InvestEU lub przypisane kwotom wniesionym do tego funduszu i zrealizowane na podstawie gwarancji budżetowych udostępnia się państwu członkowskiemu i organowi lokalnemu lub regionalnemu, którego dotyczy wkład, i wykorzystuje na potrzeby wsparcia w ramach tego samego celu lub celów w formie instrumentów finansowych. [Popr. 108]

8.  Komisja ponownie ujmuje w budżecie wniesione kwoty, których nie wykorzystano na rzecz InvestEU, w roku, w którym zatwierdzona zostaje odnośna zmiana w programie. Takie ponowne ujęcie w budżecie nie może dotyczyć okresu po 2027 r.

Termin umorzenia w odniesieniu do kwoty ponownie ujętej w budżecie zgodnie z art. 99 zaczyna się od roku, w którym wkład został ponownie ujęty w budżecie.

ROZDZIAŁ II

Warunki podstawowe i ramy wykonania

Artykuł 11

Warunki podstawowe

1.  Dla poszczególnych celów szczegółowych w niniejszym rozporządzeniu określono warunki konieczne do ich skutecznego i efektywnego osiągnięcia („warunki podstawowe”). Warunki podstawowe mają zastosowanie w stopniu, w jakim przyczyniają się do realizacji celów szczegółowych programu. [Popr. 109]

W załączniku III określono horyzontalne warunki podstawowe mające zastosowanie do wszystkich celów szczegółowych i kryteria niezbędne do oceny ich spełnienia.

W załączniku IV określono tematyczne warunki podstawowe odnoszące się do EFRR, Funduszu Spójności i EFS+ i kryteria niezbędne do oceny ich spełnienia.

2.  Przy przygotowywaniu programu lub wprowadzaniu nowego celu szczegółowego w ramach zmian w programie państwo członkowskie ocenia, czy spełnione zostały warunki podstawowe związane z wybranym celem szczegółowym. Warunek podstawowy uważa się za spełniony, gdy spełnione zostały wszystkie odnośne kryteria. Państwo członkowskie określa w każdym programie lub w zmianach do programu spełnione i niespełnione warunki podstawowe, a w przypadku gdy uważa, że warunek podstawowy został spełniony, podaje uzasadnienie. Na wniosek państwa członkowskiego EBI może przyczyniać się do oceny działań niezbędnych do spełnienia odpowiednich warunków podstawowych. [Popr. 110]

3.  W sytuacji gdy warunek podstawowy nie został spełniony w momencie zatwierdzenia programu lub zmian do programu, państwo członkowskie informuje Komisję, gdy tylko uzna, że warunek podstawowy został spełniony, i podaje uzasadnienie.

4.  W terminie trzechdwóch miesięcy od otrzymania informacji, o której mowa w ust. 3, Komisja dokonuje oceny i powiadamia państwo członkowskie, gdy zgadza się co do spełnienia. [Popr. 111]

Jeśli Komisja nie zgadza się z oceną dokonaną przez państwo członkowskie, informuje o tym takie państwo członkowskie i umożliwia mu zgłoszenie swoich uwag w terminie jednego miesiącamaksymalnie dwóch miesięcy. [Popr. 112]

5.  Do czasu poinformowania Wydatki związane z operacjami związanymi z celem ą, mogą być również uwzględniane we wnioskach o płatność przed poinformowaniem państwa członkowskiego przez Komisję o spełnieniu warunku podstawowego zgodnie z ust. 4, we wnioskach o płatność nie można podawać wydatków dotyczących operacji związanych z celem szczegółowymbez uszczerbku dla zawieszenia samego zwrotu do czasu spełnienia warunku. [Popr. 113]

Akapit pierwszy nie ma zastosowania do operacji przyczyniających się do spełnienia odnośnego warunku podstawowego.

6.  Państwo członkowskie zapewnia spełnienie warunków podstawowych i ich stosowanie przez cały okres programowania. Informuje Komisję o wszelkich zmianach mających wpływ na spełnienie warunków podstawowych.

Jeśli Komisja uważa, że warunek podstawowy nie jest już spełniony, informuje o tym państwo członkowskie i umożliwia mu zgłoszenie swoich uwag w terminie jednego miesiąca. Jeśli Komisja stwierdzi, że warunek podstawowy pozostaje niespełniony, we wnioskach o płatność nie można podawać wydatków dotyczących operacji związanych z celem szczegółowym począwszy od dnia, w którym Komisja informuje o tym państwo członkowskie.

7.  Załącznik IV nie ma zastosowania do programów wspieranych z EFMR.

Artykuł 12

Ramy wykonania

1.  Państwo członkowskie, w stosownych przypadkach we współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi, ustanawia ramy wykonania, które umożliwiają monitorowanie, sprawozdawczość na temat wyników programu oraz ocenę takich wyników w okresie jego wdrażania i przyczynia się do pomiaru ogólnych wyników funduszy. [Popr. 115]

Ramy wykonania obejmują:

a)  wskaźniki produktu i wskaźniki rezultatu powiązane z celami szczegółowymi określonymi w rozporządzeniach dotyczących poszczególnych funduszy;

b)  cele pośrednie dotyczące wskaźników produktu, które to cele pośrednie mają zostać osiągnięte do końca 2024 r.; oraz

c)  cele końcowe dotyczące wskaźników produktu i wskaźników rezultatu, które to cele końcowe mają zostać osiągnięte do końca 2029 r.

2.  Cele pośrednie i cele końcowe określa się w odniesieniu do poszczególnych celów szczegółowych w ramach programu, z wyjątkiem pomocy technicznej i celu szczegółowego dotyczącego deprywacji materialnej określonego w art. [4 ust. 1 ppkt (xi)] rozporządzenia w sprawie EFS+. [Popr. 116]

3.  Cele pośrednie i cele końcowe umożliwiają Komisji i państwu członkowskiemu mierzenie postępów w osiąganiu celów szczegółowych. Spełniają one wymogi określone w art. [33 ust. 3] rozporządzenia finansowego.

Artykuł 13

Metody ustanawiania ram wykonania

1.  Metody ustanawiania ram wykonania obejmują:

a)  kryteria stosowane przez państwo członkowskie przy wyborze wskaźników;

b)  wykorzystywane dane lub dowody, zapewnienie jakości danych i metodę obliczeniową:

c)  czynniki mogące wpływać na osiągnięcie celów pośrednich i celów końcowych oraz sposób ich uwzględniania.

2.  Na wniosek Komisji państwo członkowskie udostępnia wspomniane wyżej metody.

Artykuł 14

Przegląd śródokresowy

1.  Państwo członkowskie dokonuje i właściwe instytucje zarządzające dokonują przeglądu poszczególnych programów wspieranych z EFRR, EFS+ i Funduszu Spójności, biorąc pod uwagę następujące elementy: [Popr. 117]

a)  nowe wyzwania stwierdzone w odnośnych zaleceniach dla poszczególnych krajów przyjętych w 2024 r. oraz w stosownych przypadkach cele określone we wdrażaniu zintegrowanych krajowych planów w zakresie klimatu i energii; [Popr. 118]

b)  sytuację społeczno-gospodarczą danego państwa członkowskiego lub regionu, w tym stan wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych i potrzeb terytorialnych z myślą o zmniejszeniu dysproporcji, a także nierówności gospodarczych i społecznych; [Popr. 119]

c)  postępy w osiąganiu celów pośrednich;

d)  w stosownych przypadkach – wynik dostosowania technicznego, o którym mowa w art. 104 ust. 2.

da)  wszelkie istotne negatywne zmiany sytuacji finansowej, gospodarczej lub społecznej, które wymagają dostosowania programów, w tym w wyniku symetrycznych lub asymetrycznych wstrząsów w państwach członkowskich i ich regionach. [Popr. 120]

2.  Zgodnie z wynikiem przeglądu do dnia 31 marca 2025 r. państwo członkowskie przedkłada Komisji wniosek o zmiany w poszczególnych programach zgodnie z art. 19 ust. 1 lub wskazuje, że zmiany nie są konieczne. Państwo członkowskie uzasadnia takie zmiany na podstawie elementów określonych w ust. 1 lub, w stosownym przypadku, podaje powody niewystępowania o zmiany w programie. [Popr. 121]

Zmieniony program zawiera informacje o:

a)  alokacjachzmienionych kwotach pierwotnych alokacji środków finansowych według priorytetów obejmujących kwoty na lata 2026 i 2027; [Popr. 122]

b)  zmienionych lub nowych celach końcowych;

ba)   kwotach, które należy wnieść do InvestEU, z podziałem na fundusz i kategorię regionu, w stosownym przypadku; [Popr. 123]

c)  w stosownych przypadkach – zmienionych alokacjach zasobów finansowych wynikających z dostosowania technicznego, o którym mowa w art. 104 ust. 2, w tym kwot na lata 2025, 2026 i 2027.

3.  Jeśli w wyniku przeglądu przedłożony zostanie nowy program, plan finansowy zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. f) pkt (ii) obejmuje pulę środków finansowych dla każdego z funduszy począwszy od roku zatwierdzenia programu.

3a.   Do dnia 31 marca 2026 r. Komisja przyjmuje sprawozdanie podsumowujące wyniki przeglądu, o którym mowa w ust. 1 i 2. Komisja przekazuje to sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów. [Popr. 124]

ROZDZIAŁ III

Działania związane z należytym zarządzaniem gospodarczym

Artykuł 15

Działania łączące skuteczność funduszy z należytym zarządzaniem gospodarczym

1.  Komisja może zwrócić się do państwa członkowskiego o dokonanie przeglądu i zaproponowanie zmian w odnośnych programach, jeżeli jest to niezbędne, aby wspierać wykonanie stosownych zaleceń Rady.

Komisja może to uczynić, aby:

a)  wspierać wykonanie odnośnego zalecenia dla danego kraju przyjętego zgodnie z art. 121 ust. 2 TFUE oraz odnośnego zalecenia Rady przyjętego zgodnie z art. 148 ust. 4 TFUE, skierowanych do danego państwa członkowskiego;

b)  wspierać wykonanie odnośnych zaleceń Rady skierowanych do danego państwa członkowskiego i przyjętych zgodnie z art. 7 ust. 2 lub art. 8 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/2011(33), pod warunkiem że takie zmiany uznaje się za konieczne, aby pomóc skorygować zakłócenia równowagi makroekonomicznej.

2.  Komisja uzasadnia wniosek skierowany do państwa członkowskiego zgodnie z ust. 1, wraz z odniesieniem do koniecznego wsparcia wykonania odnośnych zaleceń, i wskazuje w nim stosowne programy lub priorytety oraz charakter zakładanych zmian.

3.  Państwo członkowskie przekazuje swoją odpowiedź na wniosek, o którym mowa w ust. 1, w terminie dwóch miesięcy od jego otrzymania i opisuje w niej zmiany, które uważa za niezbędne w odnośnych programach, podaje powody wprowadzenia takich zmian, wskazuje programy, których te zmiany dotyczą, określa charakter proponowanych zmian i ich zakładany wpływ na wykonanie zaleceń i na wdrożenie funduszy. W stosownych przypadkach Komisja zgłasza uwagi w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania takiej odpowiedzi.

4.  Państwo członkowskie przedkłada wniosek o zmiany w stosownych programach w terminie dwóch miesięcy od daty przekazania odpowiedzi, o której mowa w ust. 3.

5.  Jeśli Komisja nie zgłosiła uwag lub jeśli jest przekonana, że wszelkie zgłoszone uwagi zostały należycie uwzględnione, przyjmuje decyzję zatwierdzającą takie zmiany w stosownych programach w terminie określonym w art. [19 ust. 4].

6.  Jeśli państwo członkowskie nie podejmie skutecznych działań w odpowiedzi na wniosek, o którym mowa w ust. 1, w terminach określonych w ust. 3 i 4, Komisja może zawiesić wszystkie lub część płatności na rzecz odnośnych programów lub priorytetów zgodnie z art. 91.

7.  Komisja proponuje Radzie zawieszenie wszystkich lub części zobowiązań lub płatności w odniesieniu do co najmniej jednego programu państwa członkowskiego w następujących przypadkach:

a)  jeżeli Rada zdecyduje zgodnie z art. 126 ust. 8 lub art. 126 ust. 11 TFUE, że dane państwo członkowskie nie podjęło skutecznych działań w celu skorygowania nadmiernego deficytu;

b)  jeżeli Rada przyjmie dwa następujące po sobie zalecenia w ramach tej samej procedury dotyczącej zakłócenia równowagi zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/2011(34) z racji tego, że państwo członkowskie przedstawiło niewystarczający plan działań naprawczych;

c)  jeżeli Rada przyjmie dwie następujące po sobie decyzje w ramach tej samej procedury dotyczącej zakłócenia równowagi zgodnie z art. 10 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1176/2011 stwierdzające, że dane państwo członkowskie nie zastosowało się do zaleceń, ponieważ nie podjęło zalecanych działań naprawczych;

d)  jeżeli Komisja stwierdzi, że państwo członkowskie nie zastosowało środków, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 332/2002(35), i w związku z tym postanowi nie zatwierdzić wypłaty pomocy finansowej przyznanej temu państwu członkowskiemu;

e)  jeżeli Rada uzna, że dane państwo członkowskie nie przestrzega programu dostosowań makroekonomicznych, o którym mowa w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 472/2013(36), lub działań wymaganych na mocy decyzji Rady przyjętej zgodnie z art. 136 ust. 1 TFUE.

Pierwszeństwo daje się zawieszeniu zobowiązań; zawieszenie płatności następuje wyłącznie wtedy, gdy konieczne jest bezzwłoczne działanie oraz w przypadku istotnej niezgodności. Zawieszenie płatności ma zastosowanie do wniosków o płatności przedłożonych w odniesieniu do danych programów po dacie decyzji o zawieszeniu.

Z uwagi na wyjątkową sytuację gospodarczą lub w następstwie uzasadnionego wniosku, który dane państwo członkowskie skierowało do Komisji w terminie 10 dni od daty przyjęcia decyzji lub zalecenia, o których mowa w poprzednim akapicie, Komisja może zalecić Radzie, by anulowała zawieszenie, o którym mowa w tym samym akapicie.

8.  Propozycja Komisji w odniesieniu do zawieszenia zobowiązań, jest uznawana za przyjętą przez Radę, o ile ta nie podejmie, w drodze aktu wykonawczego, decyzji o odrzuceniu takiej propozycji kwalifikowaną większością w ciągu miesiąca od przedłożenia tej propozycji przez Komisję.

Zawieszenie zobowiązań stosuje się wobec zobowiązań dla funduszy dla danego państwa członkowskiego od dnia 1 stycznia roku następującego po decyzji o zawieszeniu.

Rada przyjmuje decyzję, w drodze aktu wykonawczego, w sprawie wniosku Komisji, o którym mowa w ust. 7, w odniesieniu do zawieszenia płatności.

9.  Zakres i poziom zawieszenia zobowiązań lub płatności, które ma zostać nałożone, jest proporcjonalny, zgodny z zasadą równego traktowania państw członkowskich i uwzględniający sytuację gospodarczą i społeczną w danym państwie członkowskim, w szczególności poziom bezrobocia, poziom ubóstwa lub wykluczenia społecznego w stosunku do średniej unijnej oraz wpływ takiego zawieszenia na gospodarkę tego państwa członkowskiego. W sposób szczególny brany jest pod uwagę wpływ zawieszeń na programy o krytycznym znaczeniu dla przeciwdziałania niekorzystnym warunkom gospodarczym lub społecznym.

10.  Zawieszeniu zobowiązań podlega nie więcej niż 25 % zobowiązań dotyczących następnego roku kalendarzowego dla funduszy lub 0,25 % nominalnego PKB, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa, w jednym z następujących przypadków:

a)  w pierwszym przypadku niezgodności z procedurą nadmiernego deficytu, o czym mowa w ust. 7 lit. a);

b)  w pierwszym przypadku niezgodności dotyczącej planu działań naprawczych w ramach procedury nadmiernego deficytu, o czym mowa w ust. 7 lit. b);

c)  w przypadku niezgodności z zalecanym działaniem naprawczym zgodnie z procedurą nadmiernego deficytu, o czym mowa w ust. 7 lit. c);

d)  w pierwszym przypadku niezgodności, o jakim mowa w ust. 7 lit. d) i e).

W przypadku utrzymującej się niezgodności zawieszenie zobowiązań może przekroczyć maksymalne wartości procentowe podane w akapicie pierwszym.

11.  Rada znosi zawieszenie zobowiązań na wniosek Komisji, zgodnie z procedurą określoną w ust. 8, w następujących przypadkach:

a)  jeżeli procedura nadmiernego deficytu zostaje zawieszona zgodnie z art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 1467/97(37) lub Rada zdecydowała zgodnie z art. 126 ust. 12 TFUE o uchyleniu decyzji w sprawie istnienia nadmiernego deficytu;

b)  jeżeli Rada przyjęła plan działań naprawczych przedstawiony przez dane państwo członkowskie zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1176/2011 lub zawieszona zostaje procedura dotycząca nadmiernego zakłócenia równowagi zgodnie z art. 10 ust. 5 wspomnianego rozporządzenia, albo Rada zamknęła procedurę dotyczącą nadmiernego zakłócenia równowagi zgodnie z art. 11 tego rozporządzenia;

c)  jeżeli Komisja stwierdziła, że państwo członkowskie podjęło właściwe środki, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 332/2002;

d)  jeżeli Komisja stwierdziła, że dane państwo członkowskie zastosowało stosowne środki w celu realizacji programu dostosowań, o którym mowa w art. 7 rozporządzenia (UE) nr 472/2013, lub środki wymagane na mocy decyzji Rady zgodnie z art. 136 ust. 1 TFUE.

Komisja, po zniesieniu zawieszenia zobowiązań przez Radę, ponownie ujmuje w budżecie zawieszone zobowiązania zgodnie z art. [8] rozporządzenia Rady (UE, Euratom) [[...] (rozporządzenie w sprawie WRF)].

Zawieszonych zobowiązań nie można ponownie zapisać w budżecie po roku 2027.

Termin umorzenia w odniesieniu do kwoty ponownie ujętej w budżecie zgodnie z art. 99 zaczyna się od roku, w którym zawieszone zobowiązanie zostało ponownie zapisane w budżecie.

Na wniosek Komisji Rada podejmuje decyzję dotyczącą zniesienia zawieszenia płatności, jeśli spełnione zostały obowiązujące warunki określone w akapicie pierwszym.

12.  Komisja informuje na bieżąco Parlament Europejski o stosowaniu niniejszego artykułu. W szczególności jeżeli jeden z warunków określonych w ust. 7 jest spełniony dla któregoś państwa członkowskiego, Komisja bezzwłocznie powiadamia Parlament Europejski i przekazuje szczegóły dotyczące funduszy oraz programów, których może dotyczyć zawieszenie zobowiązań.

Parlament Europejski może zaprosić Komisję do ustrukturyzowanego dialogu na temat zastosowania niniejszego artykułu, mając na względzie przekazane informacje, o których mowa w akapicie pierwszym.

Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek w sprawie zawieszenia zobowiązań bądź wniosek w sprawie zniesienia takiego zawieszenia.

13.  Ust. 1–12 nie mają zastosowania do priorytetów lub programów objętych zakresem art. [4 lit. c) ppkt (v)(ii)] rozporządzenia w sprawie ESF+. [Popr. 425/rev, 444/rev, 448 i 469]

Tytuł III

Programowanie

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne dotyczące funduszy polityki spójności

Artykuł 16

Przygotowanie i przedłożenie programów

1.  Państwa członkowskie we współpracy z partnerami, o których mowa w art. 6, przygotowują programy w celu wdrażania funduszy dla okresu od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. [Popr. 140]

2.  Państwa członkowskie przedkładają programy Komisji nie później niż w terminie trzech miesięcy od daty przedłożenia umowy partnerstwa.

3.  Państwa członkowskie przygotowują programy zgodnie ze wzorem programu podanym w załączniku V.

W przypadku FAM, FBW i IZGW państwo członkowskie przygotowuje programy według wzoru programu podanego w załączniku VI.

Artykuł 17

Treść programów

1.  Każdy program zawiera strategię dotyczącą wkładu programu do osiągania celów polityki i do informowania o rezultatach.

2.  Program składa się z priorytetów. Każdy priorytet odnosi się do pojedynczego celu jednego lub kilku celów polityki lub do pomocy technicznej. Priorytet odnoszący się do celu polityki obejmuje co najmniej jeden cel szczegółowy. Do tego samego celu polityki może odnosić się więcej niż jeden priorytet. [Popr. 141]

W przypadku programów wspieranych ze środków EFMR każdy priorytet może odnosić się do co najmniej jednego celu polityki. Cele szczegółowe odnoszą się do obszarów wsparcia określonych w załączniku [III] do rozporządzenia w sprawie EFMR.

W przypadku programów wspieranych z FAM, FBW i IZGW program obejmuje cele szczegółowe.

3.  Każdy program zawiera:

a)  podsumowanie głównych wyzwań przy uwzględnieniu:

(i)  różnic społecznych, gospodarczych i terytorialnych, a także nierówności, z wyjątkiem programów wspieranych ze środków EFMR; [Popr. 142]

(ii)  niewydolności rynku, potrzeb w zakresie inwestycji i komplementarności oraz synergii z innymi formami wsparcia; [Popr. 143]

(iii)  wyzwań stwierdzonych w odnośnych zaleceniach dla poszczególnych krajów i innych odnośnych zaleceniach Unii skierowanych do państw członkowskich; [Popr. 144]

(iv)  wyzwań w zakresie zdolności administracyjnych i sprawowania rządów oraz środków upraszczających; [Popr. 145]

(iva)   w stosownych przypadkach zintegrowanego podejścia w celu zajęcia się wyzwaniami demograficznymi; [Popr. 146]

(v)  wniosków z dotychczasowych doświadczeń;

(vi)  strategii makroregionalnych i strategii na rzecz basenu morskiego, w których uczestniczą państwa członkowskie i regiony;

(via)   wyzwań i związanych z nimi celów określonych w krajowych planach w zakresie energii i klimatu oraz w Europejskim filarze praw socjalnych; [Popr. 147]

(vii)  w przypadku programów wspieranych z FAM, FBW i IZGW – postępów we wdrażaniu odnośnego dorobku prawnego UE i planów działania, a także zidentyfikowanych niedociągnięć; [Popr. 148]

b)  uzasadnienie wybranych celów polityki, odnośnych priorytetów, celów szczegółowych i form wsparcia;

c)  w odniesieniu do każdego priorytetu, z wyjątkiem pomocy technicznej, cele szczegółowe;

d)  w odniesieniu do poszczególnych celów szczegółowych:

(i)  związane powiązane rodzaje działań, w tym orientacyjny wykaz i harmonogram planowanych operacji o znaczeniu strategicznym oraz ich zakładany wkład w realizację wspomnianych celów szczegółowych oraz strategii makroregionalnych i strategii na rzecz basenu morskiego w stosownych przypadkach; [Popr. 149]

(ii)  wskaźniki produktu i wskaźniki rezultatu wraz z odnośnymi celami pośrednimi i celami końcowymi;

(iii)  główne grupy docelowe;

(iiia)   działania mające na celu zapewnienie równości, włączenia społecznego i niedyskryminacji; [Popr. 150]

(iv)  szczególne terytoria docelowe, z uwzględnieniem planowanego wykorzystania zintegrowanych inwestycji terytorialnych, rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność lub innych narzędzi terytorialnych;

(v)  przedsięwzięcia międzyregionalne, transgraniczne i transnarodowe z udziałem beneficjentów znajdujących się w co najmniej jednym innym państwie członkowskim; [Popr. 151]

(va)   zrównoważony charakter inwestycji; [Popr. 152]

(vi)  planowane wykorzystanie instrumentów finansowych;

(vii)  rodzaje interwencji i orientacyjny podział zaprogramowanych środków według rodzaju interwencji lub obszaru wsparcia;

(viia)   opis sposobu zapewniania komplementarności i synergii z innymi funduszami i instrumentami; [Popr. 153]

e)  planowane wykorzystanie pomocy technicznej zgodnie z art. 30–32 i odnośne rodzaje interwencji;

f)  plan finansowy zawierający:

(i)  tabelę określającą łączne alokacje finansowe dla każdego z funduszy i każdej kategorii regionu w odniesieniu do całego okresu programowania i według roku, w tym wszelkie kwoty przeniesione zgodnie z art. 21;

(ii)  tabelę określającą łączne alokacje finansowe dla każdego priorytetu według funduszu i kategorii regionu oraz wkład krajowy wraz z informacją, czy składa się on z wkładu publicznego i prywatnego;

(iii)  w przypadku programów wspieranych z EFMR – tabelę określającą dla każdego rodzaju obszaru wsparcia kwotę łącznych alokacji finansowych wsparcia z funduszu i kwotę wkładu krajowego;

(iv)  w przypadku programów wspieranych z FAM, FBW i IZGW – tabelę określającą, według celu szczegółowego, łączne alokacje finansowe według rodzaju działania, wkład krajowy i czy składa się on z wkładu publicznego i prywatnego;

g)  działania podejmowane w celu zaangażowania właściwych partnerów, o których mowa w art. 6, w przygotowanie programu, oraz rolę takich partnerów we wdrażaniu, monitorowaniu i ocenie programu;

h)  w przypadku każdego warunku podstawowego, ustanowionego zgodnie z art. 11, załącznikiem III i załącznikiem IV – ocenę, czy warunek podstawowy jest spełniony w momencie przedłożenia programu;

i)  zakładane podejście do informowania o programie i jego eksponowania poprzez określenie jego celów, grup docelowych, kanałów komunikacyjnych, w odpowiednich przypadkach zasięgu w mediach społecznościowych, a także planowanego budżetu i odnośnych wskaźników monitorowania i oceny; [Popr. 154]

j)  instytucję zarządzającą, instytucję audytową, instytucję wykonującą zadania w zakresie rachunkowości na mocy art. 70 i organ otrzymujący płatności od Komisji. [Popr. 155]

Lit. c) i d) niniejszego ustępu nie mają zastosowania do celu szczegółowego określonego w art. [4 lit. cust. 1 ppkt (xi)) ppkt (vii)] rozporządzenia w sprawie ESF+. [Popr. 156]

Do programu załącza się sprawozdanie o środowisku zawierające odpowiednie informacje na temat wpływu na środowisko, zgodnie z dyrektywą 2001/42/WE, i uwzględniające potrzeby w zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu. [Popr. 157]

4.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 3 lit. d), w odniesieniu do poszczególnych celów szczegółowych programów wspieranych z FAM, FBW i IZGW należy podać, co następuje:

a)  opis początkowej sytuacji, wyzwań i odpowiedzi wspieranych z funduszu;

b)  wskazanie celów operacyjnych;

c)  orientacyjny wykaz działań i ich zakładany wkład w osiąganie celów szczegółowych i celów operacyjnych;

d)  w stosownych przypadkach uzasadnienie wsparcia operacyjnego, działań szczególnych, pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych i działań, o których mowa w art. [16 i 17] rozporządzenia w sprawie FAM;

e)  wskaźniki produktu i wskaźniki rezultatu wraz z odnośnymi celami pośrednimi i celami końcowymi;

f)  orientacyjny podział zaprogramowanych środków według rodzaju interwencji.

5.  Rodzaje interwencji opierają się na nomenklaturze określonej w załączniku I. W przypadku programów wspieranych z FAM, FBW i IZGW rodzaje interwencji opierają się na nomenklaturze określonej w rozporządzeniach dotyczących poszczególnych funduszy.

6.  W przypadku programów EFRR, EFS+ i Funduszu Spójności przedłożonych zgodnie z art. 16 tabela, o której mowa w ust. 3 lit. f) ppkt (ii), zawiera kwoty wyłącznie na lata 2021–20252027. [Popr. 158]

7.  Państwo członkowskie informuje Komisję o wszelkich zmianach w informacjach, o których mowa w ust. 3 lit. j), bez konieczności wprowadzania zmian do programu.

Artykuł 18

Zatwierdzenie programów

1.  Komisja ocenia program i jego zgodność z niniejszym rozporządzeniem i rozporządzeniami dotyczącymi poszczególnych funduszy, a także jego spójność z umową partnerstwa. W swojej ocenie Komisja uwzględnia w szczególności odnośne zalecenia dla poszczególnych krajów, a także wyzwania związane z wdrażaniem zintegrowanych krajowych planów w zakresie klimatu i energii oraz z europejskim filarem praw socjalnych, a także sposób, w jaki się je traktuje. [Popr. 160]

2.  Komisja może zgłosić swoje uwagi w ciągu trzech dwóch miesięcy od daty przedłożenia programu przez państwo członkowskie. [Popr. 161]

3.  Państwo członkowskie dokonuje przeglądu programu, uwzględniając uwagi zgłoszone przez Komisję w ciągu dwóch miesięcy od ich przedstawienia. [Popr. 162]

4.  Komisja przyjmuje decyzję w drodze aktu wykonawczego w sprawie zatwierdzenia programu nie później niż w terminie sześciu pięciu miesięcy od daty pierwszego przedłożenia programu przez państwo członkowskie. [Popr. 163]

Artykuł 19

Zmiana programów

1.  Państwo członkowskie może przedłożyć uzasadniony wniosek o zmiany w programie wraz ze zmienionym programem, opisującym zakładany wpływ takich zmian na osiągnięcie celów.

2.  Komisja ocenia zmiany i ich zgodność z niniejszym rozporządzeniem i rozporządzeniami dotyczącymi poszczególnych funduszy, w tym z wymogami na poziomie krajowym, i może zgłosić uwagi w terminie trzechdwóch miesięcy od daty przedłożenia zmienionego programu. [Popr. 1654]

3.  Państwo członkowskie dokonuje przeglądu zmienionego programu i uwzględnia uwagi zgłoszone przez Komisję w ciągu dwóch miesięcy od ich przedstawienia. [Popr. 165]

4.  Komisja zatwierdza zmiany w programie nie później niż sześć miesięcy trzy miesiące po ich przedłożeniu przez państwo członkowskie. [Popr. 166]

5.  W okresie programowania państwo członkowskie może dokonać przesunięcia kwoty wynoszącej do 7 % początkowej alokacji dla danego priorytetu i nie więcej niż 5 % budżetu programu na rzecz innego priorytetu tego samego funduszu w ramach tego samego programu. Czyniąc to państwo członkowskie przestrzega kodeksu postępowania ustanowionego w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 240/2014. W przypadku programów wspieranych z EFRR i EFS+ przesunięcie dotyczy wyłącznie alokacji dla tej samej kategorii regionu. [Popr. 167]

Takie przesunięcia nie mają wpływu na ubiegłe lata. Uważa się je za nieistotne i nie wymagają one decyzji Komisji w sprawie zmiany programu. Muszą one jednak być zgodne ze wszystkimi wymogami regulacyjnymi. W stosownych przypadkach państwo członkowskie przedkłada Komisji zmienioną tabelę, o której mowa w art. 17 ust. 3 lit. f) ppkt (ii), lit. f) ppkt (iii) lub lit. f) ppkt (iv).

6.  Zatwierdzenie przez Komisję nie jest wymagane w przypadku korekt o czysto typograficznym, technicznym lub redakcyjnym charakterze, które nie mają wpływu na wdrażanie programu. Państwa członkowskie informują Komisję o takich korektach. [Popr. 168]

7.  Zmiany w programach wspieranych z EFMR dotyczące wprowadzenia wskaźników nie wymagają zgody Komisji.

Artykuł 20

Wspólne wsparcie z EFRR, EFS+ i Funduszu Spójności

1.  EFRR, EFS+ i Fundusz Spójności mogą wspólnie wspierać programy w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”.

2.  EFRR i EFS+ mogą finansować, w komplementarny sposób oraz z zastrzeżeniem ograniczenia w wysokości do 1015 % wsparcia z tych funduszy na rzecz każdego priorytetu danego programu, część lub całość operacji, w przypadku której koszty kwalifikują się do wsparcia z innego funduszu w oparciu o zasady kwalifikowalności mające zastosowanie do tego funduszu, pod warunkiem że koszty te są konieczne do wdrożenia. [Popr. 169]

Artykuł 21

Przesunięcie środków

1.  Państwa W trosce o elastyczność państwa członkowskie mogą wnioskować, po uzgodnieniu z komitetem monitorującym, o przesunięcie do 5 % alokacji finansowych dla programu z dowolnego z podanych funduszy do dowolnego innego funduszu w ramach zarządzania dzielonego lub do dowolnego instrumentu w ramach zarządzania bezpośredniego lub zarządzania pośredniegoEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności lub Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. [Popr. 170]

2.  Przesunięte środki są realizowane zgodnie z zasadami funduszu lub instrumentu, do którego zostają przesunięte, a w przypadku przesunięć do instrumentów w ramach zarządzania bezpośredniego lub zarządzania pośredniego są realizowane na korzyść danego państwa członkowskiego. [Popr.171 i 434 ]

3.  We wnioskach przewidzianych w ust. 1 określa się łączną przesuniętą kwotę dla każdego roku według funduszu i kategorii regionu, a w stosownych przypadkach taki wniosek jest należycie uzasadniony pod kątem komplementarności i zamierzonych skutków, a także załącza się do niego zmieniony program lub zmienione programy, z którego lub z których ma nastąpić przesunięcie środków zgodnie z art. 19 wraz ze wskazaniem, do jakiego innego funduszu lub instrumentu ma nastąpić przesunięcie tych kwot [Popr. 172, 433 i 434]

4.  Komisja może zakwestionować wniosek o przesunięcie w odnośnym zmienionym programie, w przypadku gdy szkodziłoby to osiągnięciu celów programu, z którego ma nastąpić przesunięcie środków.

5.  Przesunięciu podlegać mogą wyłącznie środki przyszłych lat kalendarzowych.

ROZDZIAŁ Ia

Duże projekty [Popr. 173]

Artykuł 21a

Treść

W ramach programu lub programów z EFRR i Funduszu Spójności mogą być wspierane operacje obejmujące serie prac, działań lub usług, z których każde ma na celu wykonanie niepodzielnego zadania o sprecyzowanym charakterze gospodarczym lub technicznym, posiada jasno określone cele, a ich całkowity koszt kwalifikowalny przekracza kwotę 100 000 000 EUR („duży projekt”). Instrumentów finansowych nie uznaje się za duże projekty. [Popr. 174]

Artykuł 21b

Informacje niezbędne do zatwierdzenia dużego projektu

Zanim duży projekt zostanie zatwierdzony, instytucja zarządzająca przedstawia Komisji następujące informacje:

a)  szczegółowe informacje dotyczące podmiotu, który będzie odpowiedzialny za realizację dużego projektu i potencjał tego podmiotu;

b)  opis inwestycji i jej lokalizacji;

c)  całkowity koszt i całkowity koszt kwalifikowalny;

d)  przeprowadzone studia wykonalności, w tym analizy wariantów i ich wyników;

e)  analizę kosztów i korzyści, w tym analizę ekonomiczną i finansową, oraz ocenę ryzyka;

f)  analizę oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem potrzeb dotyczących dostosowania do zmian klimatu i łagodzenia skutków zmian klimatu, a także odporności na klęski żywiołowe;

g)  wyjaśnienia na temat zgodności dużego projektu z odpowiednimi priorytetami programu operacyjnego lub programów operacyjnych oraz przewidywanego wkładu dużego projektu w realizację celów szczegółowych tych priorytetów oraz przewidywanego wkładu w rozwój społeczno-gospodarczy;

h)  plan finansowy uwzględniający całkowitą przewidywaną kwotę środków finansowych i przewidywane wsparcie z funduszy polityki spójności, EBI i wszystkich pozostałych źródeł finansowania, wraz ze wskaźnikami rzeczowymi i finansowymi stosowanymi w celu monitorowania postępów, z uwzględnieniem stwierdzonych rodzajów ryzyka;

i)  harmonogram realizacji dużego projektu oraz, jeżeli spodziewany okres realizacji wykracza poza okres programowania, etapy, dla których wnioskuje się o wsparcie z funduszy w okresie programowania. [Popr. 175]

Artykuł 21c

Decyzja w sprawie dużego projektu

1.  Komisja dokonuje oceny dużego projektu na podstawie informacji, o których mowa w art. 21b, w celu ustalenia, czy wnioskowany wkład finansowy dla dużego projektu wybranego przez instytucję zarządzającą jest uzasadniony. Komisja przyjmuje decyzję w sprawie zatwierdzenia wkładu finansowego dla wybranego dużego projektu, w drodze aktu wykonawczego, nie później niż w terminie trzech miesięcy od daty przedłożenia informacji, o których mowa w art. 21b.

2.  Zatwierdzenie przez Komisję na podstawie ust. 1 ma charakter warunkowy uzależniający to zatwierdzenie od zawarcia pierwszej umowy na wykonanie prac lub – w przypadku operacji realizowanych w ramach PPP – do podpisania umowy PPP pomiędzy podmiotem publicznym i podmiotem sektora prywatnego w ciągu trzech lat od daty zatwierdzenia.

3.  Jeżeli Komisja odmawia wkładu finansowego dla wybranego dużego projektu, podaje w decyzji powody odmowy.

4.  Duże projekty przedłożone do zatwierdzenia na mocy ust. 1 są zawarte w wykazie dużych projektów danego programu.

5.  Wydatki związane z dużym projektem można uwzględnić we wniosku o płatność po przedłożeniu do zatwierdzenia, o którym mowa w ust. 1. W przypadku gdy Komisja nie zatwierdzi dużego projektu wybranego przez instytucję zarządzającą, po wycofaniu wniosku przez państwo członkowskie lub po przyjęciu decyzji przez Komisję odpowiednio koryguje się deklarację wydatków. [Popr. 176]

ROZDZIAŁ II

Rozwój terytorialny

Artykuł 22

Zintegrowany rozwój terytorialny

Państwo członkowskie wspiera zintegrowany rozwój terytorialny w oparciu o strategie rozwoju lokalnego lub terytorialnego poprzez:

a)  zintegrowane inwestycje terytorialne;

b)  rozwój lokalny kierowany przez społeczność; lub

c)  inne narzędzia terytorialne wspierające inicjatywy opracowane przez państwo członkowskie na rzecz inwestycji zaprogramowanych z myślą o EFRR w ramach celu polityki, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. e). [Popr. 177]

Państwo członkowskie dba o spójność i koordynację w odniesieniu do strategii rozwoju lokalnego finansowanych z więcej niż jednego funduszu. [Popr. 178]

Artykuł 23

Strategie terytorialne

1.  Strategie terytorialne realizowane zgodnie z art. 22 lit. a) lub c) zawierają następujące elementy:

a)  obszar geograficzny, którego dotyczy dana strategia, w tym wzajemne powiązania gospodarcze, społeczne i środowiskowe; [Popr. 179]

b)  analizę potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru;

c)  opis zintegrowanego podejścia do stwierdzonych potrzeb rozwojowych i potencjału;

d)  opis włączenia partnerów zgodnie zna podstawie art. 6 w przygotowanie strategii i jej wdrożenie. [Popr. 180]

Strategie terytorialne mogą również zawierać wykaz operacji, które mają być wspierane.

2.  Za opracowanie przygotowanie i zatwierdzanie strategii terytorialnych odpowiadają właściwe organy lub instytucje miejskiewładze regionalne, lokalne lub inne organy lub instytucje terytorialnepubliczne. Istniejące już dokumenty strategiczne dotyczące objętych obszarów można zaktualizować i wykorzystać z myślą o strategiach terytorialnych. [Popr. 181]

3.  W sytuacji gdy strategia terytorialna nie zawiera wykazu operacji, które mają uzyskać wsparcie, właściwe miejskieregionalne, lokalne lub inne terytorialne organy lub instytucje dokonują wyboru operacji lub biorą udział w takim wyborze. [Popr. 182]

Wybrane operacje muszą być zgodne ze strategią terytorialną.

3a.   Przygotowując strategie terytorialne, władze, o których mowa w ust. 2, współpracują z właściwymi instytucjami zarządzającymi, aby określić zakres operacji, które mają być wspierane w ramach odnośnego programu. [Popr. 183]

4.  W sytuacji gdy miejskieorgany lub instytucje regionalne, lokalne lub inne terytorialne organy publiczne lub inne instytucje wykonują zadania wchodzące w zakres odpowiedzialności instytucji zarządzającej inne niż wybór operacji, taki organ lub instytucja jest określana przez instytucję zarządzającą jako instytucja pośrednicząca. [Popr. 184]

Wybrane operacje mogą być wspierane w ramach kilku priorytetów tego samego programu. [Popr. 185]

5.  Wsparcie może być udzielane na rzecz przygotowania i opracowania strategii terytorialnych.

Artykuł 24

Zintegrowana inwestycja terytorialna

1.  Jeśli strategia realizowana zgodnie z art. 23 wiąże się z inwestycjami, które otrzymują wsparcie z co najmniej jednego lub więcej niż jednego z funduszy, z więcej niż jednego programu lub z więcej niż jednego priorytetu tego samego programu, działania można realizować jako zintegrowaną inwestycję terytorialną („ZIT”). W stosownych przypadkach każdą zintegrowaną inwestycję terytorialną można uzupełnić wsparciem z EFRROW [Popr. 186]

2.  Instytucja zarządzająca zapewnia, aby system elektroniczny programu lub programów przewidywał identyfikację operacji oraz produktów i rezultatów przyczyniających się do ZIT.

2a.   W sytuacji gdy strategia terytorialna nie zawiera wykazu operacji, które mają uzyskać wsparcie, właściwe regionalne, lokalne, inne organy publiczne lub instytucje dokonują wyboru operacji lub biorą udział w takim wyborze. [Popr. 187]

Artykuł 25

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

1.  Z funduszy EFRR, EFS+ i EFMR można wspierać , EFMR i EFRROW wspiera się rozwój lokalny kierowany przez społeczność. W kontekście EFRROW rozwój taki określa się jako rozwój lokalny LEADER. [Popr. 188]

2.  Państwo członkowskie dopilnowuje, aby rozwój lokalny kierowany przez społeczność:

a)  koncentrował się na obszarach poniżej szczebla regionalnego;

b)  był kierowany przez lokalne grupy działania, w których skład wchodzą przedstawiciele publicznych i prywatnych lokalnych interesów społeczno-gospodarczych i w których to grupach żadna pojedyncza grupa interesu, w tym sektor publiczny, nie kontroluje procesu podejmowania decyzji; [Popr. 189]

c)  odbywał się na podstawie zintegrowanych strategii zgodnie z art. 26;

d)  wspierał tworzenie sieci kontaktów, podejścia oddolne, dostępność, innowacyjne elementy w kontekście lokalnym i w stosownych przypadkach współpracę z innymi podmiotami terytorialnymi. [Popr. 190]

3.  Jeśli wsparcie strategii, o których mowa w ust. 2 lit. c), dostępne jest z więcej niż jednego funduszu, właściwe instytucje zarządzające organizują wspólny proces zaproszenia do wyboru takich strategii i powołują wspólny komitet dla wszystkich funduszy, których to dotyczy, w celu monitorowania wdrażania tych strategii. Właściwe instytucje zarządzające mogą wybrać jeden z takich funduszy w celu pokrycia wszystkich kosztów przygotowania, zarządzania i kosztów aktywizacji, o których mowa w art. 28 ust. 1 lit. a) i c), związanych z takimi strategiami.

4.  Jeśli wdrażanie danej strategii wiąże się ze wsparciem z więcej niż jednego funduszu, właściwe instytucje zarządzające mogą wyznaczyć jeden z takich funduszy jako fundusz główny. Można również określić rodzaj środków i operacji, które mają być finansowane przez każdy z funduszy. [Popr. 191]

5.  Do takiej strategii zastosowanie mają przepisy dotyczące funduszu głównego. Instytucje odpowiedzialne za pozostałe fundusze postępują zgodnie z decyzjami i kontrolami zarządczymi, które podejmuje i przeprowadza właściwa instytucja funduszu głównego.

6.  Instytucje funduszu głównego przekazują instytucjom pozostałych funduszy informacje niezbędne do monitorowania i dokonywania płatności zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniach dotyczących poszczególnych funduszy.

Artykuł 26

Strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

1.  Właściwe instytucje zarządzające zapewniają, aby każda strategia, o której mowa w art. 25 ust. 2 lit. c), zawierała następuję elementy:

a)  obszar geograficzny i populację, których dotyczy dana strategia;

b)  opis procesu zaangażowania społeczności w opracowywanie strategii;

c)  analizę potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru;

d)  cele strategii, w tym wymierne cele końcowe dotyczące rezultatów oraz odnośne planowane działania w odpowiedzi na lokalne potrzeby wskazane przez społeczność lokalną; [Popr. 192]

e)  ustalenia w zakresie zarządzania, monitorowania i oceny, pokazujące potencjał lokalnej grupy działania w zakresie realizacji takiej strategii;

f)  plan finansowy, w tym planowaną alokację z każdego odnośnego funduszu i programu, także w stosownych przypadkach z EFRROW.

2.  Właściwe instytucje zarządzające określają kryteria wyboru takich strategii, powołują komitet odpowiedzialny za dokonanie takiego wyboru i zatwierdzają strategie wybrane prze ten komitet.

3.  Właściwe instytucje zarządzające dokonują pierwszej rundy wyboru strategii i dopilnowują, aby wybrane lokalne grupy działania mogły wypełnić przypisane im zadania określone w art. 27 ust. 3 w terminie 12 miesięcy od daty zatwierdzenia odnośnego programu lub, w przypadku strategii wspieranych z więcej niż jednego funduszu, w terminie 12 miesięcy od daty zatwierdzenia ostatniego odnośnego programu.

4.  W decyzji w sprawie zatwierdzenia strategii określa się alokację każdego funduszu i danego programu oraz określa się obowiązki w zakresie zadań dotyczących zarządzania i kontroli w ramach programu lub programów. Odnośne krajowe wkłady publiczne są gwarantowane z góry przez cały okres. [Popr. 194]

Artykuł 27

Lokalne grupy działania

1.  Lokalne grupy działania opracowują i realizują strategie, o których mowa w art. 25 ust. 2 lit. c).

2.  Instytucje zarządzające zapewniają, aby lokalne grupy działania były integracyjne i by wybrały jednego partnera w ramach grupy jako partnera wiodącego w kwestiach administracyjnych i finansowych albo zrzeszyły się w ustanowionej na podstawie prawa wspólnej strukturze, aby wykonywać zadania związane z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. [Popr. 195]

3.  Lokalne grupy działania, wyłącznie, wykonują następujące zadania:

a)  rozwijanie zdolności administracyjnej podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania operacji; [Popr. 196]

b)  opracowanie niedyskryminującej i przejrzystej procedury wyboru oraz kryteriów, które pozwalają uniknąć konfliktu interesów i zapewniają, aby żadna pojedyncza grupa interesu nie kontrolowała decyzji w sprawie wyboru;

c)  opracowanie i publikowanie zaproszeń do składania wniosków;

d)  wybór operacji i ustalanie kwoty wsparcia oraz przedstawianie wniosków podmiotowi odpowiedzialnemu za ostateczną weryfikację kwalifikowalności przed ich zatwierdzeniem;

e)  monitorowanie postępów w osiąganiu celów wyznaczonych w strategii;

f)  ocena realizacji strategii.

4.  W przypadku gdy lokalne grupy działania wykonują zadania nieobjęte ust. 3, za które odpowiada instytucja zarządzająca lub agencja płatnicza, grupy te zostają wyznaczone przez instytucję zarządzającą jako instytucje pośredniczące zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy.

5.  Lokalna grupa działania może być beneficjentem i może wdrażać operacje zgodnie ze strategią, przy czym należy zachęcać do rozdziału funkcji w lokalnej grupie działania. [Popr. 197]

Artykuł 28

Wsparcie z funduszy na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

1.  Państwo W celu zagwarantowania komplementarności i synergii państwo członkowskie dopilnowuje, aby wsparcie z funduszy na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obejmowało: [Popr. 198]

a)  budowanie zdolności administracyjnej i działania przygotowawcze wspierające opracowywanie i przyszłe wdrażanie strategii; [Popr. 199]

b)  wykonanie operacji, w tym działania w zakresie współpracy i przygotowania do nich, wybrane na podstawie strategii rozwoju lokalnego;

ba)   ożywienie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, aby ułatwić wymianę między zainteresowanymi stronami, dostarczyć im informacji i pomóc potencjalnym beneficjentom w przygotowaniu wniosków; [Popr. 200]

c)  zarządzanie strategią, jej monitorowanie i ocenę oraz aktywizację.

2.  Wsparcie, o którym mowa w ust. 1 lit. a), spełnia kryteria kwalifikowalności niezależnie od tego, czy strategia zostanie następnie wybrana do finansowania.

Wsparcie, o którym mowa w ust. 1 lit. c), nie przekracza 25 % całkowitego wkładu publicznego na rzecz strategii.

ROZDZIAŁ III

Pomoc techniczna

Artykuł 29

Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji

1.  Z inicjatywy Komisji fundusze mogą wspierać działania w zakresie przygotowania, monitorowania, kontroli, audytu, oceny, komunikacji, w tym komunikacji instytucjonalnej na temat priorytetów politycznych Unii, eksponowania i wszystkich działań w zakresie pomocy administracyjnej i technicznej niezbędnych do wykonania niniejszego rozporządzenia, w stosownych przypadkach z państwami trzecimi.

1a.   Działania, o których mowa w akapicie pierwszym mogą w szczególności obejmować:

a)  pomoc w przygotowaniu i wycenie projektów;

b)  wsparcie w zakresie wzmocnienia struktur instytucjonalnych i rozwoju zdolności administracyjnych w celu skutecznego zarządzania funduszami;

c)  badania związane ze sprawozdawczością Komisji w zakresie funduszy oraz sprawozdaniem na temat spójności;

d)  działania związane z analizą, zarządzaniem, monitorowaniem, wymianą informacji oraz wdrażaniem funduszy, a także działania odnoszące się do wdrażania systemów kontroli oraz pomocy technicznej i administracyjnej;

e)  oceny, ekspertyzy, dane statystyczne i badania, w tym badania o charakterze ogólnym dotyczące obecnego i przyszłego funkcjonowania funduszy;

f)  działania mające na celu rozpowszechnianie informacji, wspieranie w stosownych przypadkach tworzenia sieci, prowadzenie działań komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem efektów oraz wartości dodanej wsparcia z funduszy, a także podnoszenie świadomości, promowanie współpracy i wymiany doświadczeń, w tym z państwami trzecimi;

g)  instalację, obsługę i łączenie informatycznych systemów zarządzania, monitorowania, audytu, kontroli i ewaluacji;

h)  przedsięwzięcia zmierzające do ulepszenia metod ewaluacji oraz wymiany informacji na temat doświadczeń w zakresie ewaluacji;

i)  przedsięwzięcia związane z audytem;

j)  wzmocnienie potencjału krajowego i regionalnego w zakresie planowania inwestycji, potrzeb w zakresie finansowania, przygotowywania, opracowywania i wdrażania instrumentów finansowych, wspólnych planów działania oraz dużych projektów;

(k)  rozpowszechnianie dobrych praktyk, aby pomóc państwom członkowskim we wzmocnieniu potencjału właściwych partnerów, o których mowa w art. 6 ust. 1, i ich organizacji patronackich. [Popr. 201]

1b.   Komisja przeznacza co najmniej 15 % zasobów na pomoc techniczną z inicjatywy Komisji w celu zapewnienia większej skuteczności w informowaniu społeczeństwa oraz większej synergii między działaniami komunikacyjnymi podejmowanymi z inicjatywy Komisji poprzez rozszerzenie bazy wiedzy na temat wyników, w szczególności poprzez efektywniejsze gromadzenie i rozpowszechnianie danych, oceny i sprawozdania, a zwłaszcza przez podkreślanie wkładu funduszy w poprawę warunków życia obywateli, a także przez zwiększanie widoczności wsparcia z funduszy, jak również przez zwiększanie świadomości na temat wyników i wartości dodanej takiego wsparcia. Działania informacyjne i komunikacyjne na temat wyników i wartości dodanej wsparcia z funduszy, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonych operacji, oraz działania na rzecz widoczności tego wsparcia w stosownych przypadkach powinny być kontynuowane po zakończeniu odnośnych programów. Działania te powinny też służyć komunikacji instytucjonalnej w zakresie priorytetów politycznych Unii, o ile są one związane z ogólnymi celami niniejszego rozporządzenia. [Popr. 202]

2.  Takie działania mogą obejmować przyszłe i ubiegłeubiegłe i przyszłe okresy programowania. [Popr. 203]

2a.  W celu uniknięcia sytuacji, w których płatności są zawieszane, Komisja zapewnia, by wszystkie państwa członkowskie oraz regiony, które mają problemy z zachowaniem zgodności z przepisami ze względu na brak zdolności administracyjnych, otrzymały dodatkową pomoc techniczną w celu poprawy tych zdolności administracyjnych. [Popr. 204]

3.  Komisja określa swoje plany, gdy przewiduje się wkład z funduszy zgodnie z art. [110] rozporządzenia finansowego.

4.  Działania, o których mowa w niniejszym artykule, mogą – w zależności od wyznaczonego im celu – być finansowane jako wydatki operacyjne albo administracyjne.

Artykuł 30

Pomoc techniczna państw członkowskich

1.  Z inicjatywy państwa członkowskiego fundusze mogą wspierać działania, które mogą dotyczyć poprzednich i kolejnych okresów programowania, niezbędne do skutecznego zarządzania takimi funduszami i ich wykorzystania, budowania zdolności partnerów, o których mowa w art. 6, a także w celu zapewnienia takich funkcji, jak przygotowywanie, szkolenie, zarządzanie, monitorowanie, ocena, widoczność i komunikacja. [Popr. 205]

2.  Każdy z funduszy może wspierać działania w zakresie pomocy technicznej kwalifikowalne w ramach dowolnego z pozostałych funduszy.

3.  W ramach każdego programu pomoc techniczna przyjmuje formę priorytetu dotyczącego pojedynczego funduszu lub kilku funduszy. [Popr. 206]

Artykuł 31

Finansowanie ryczałtowe pomocy technicznej państw członkowskich

1.  W stosownych przypadkach pomoc techniczna dla każdego programu jest zwracana według stawki ryczałtowej przez zastosowanie wartości procentowych określonych w ust. 2 do wydatków kwalifikowalnych zawartych w każdym wniosku o płatność zgodnie z art. 85 ust. 3 lit. a) lub c).

2.  Odsetek Na podstawie porozumienia między Komisją a państwami członkowskimi oraz biorąc pod uwagę plan finansowy programu, odsetek zwracanych funduszy na pomoc techniczną może zostać ustalony w wysokości do: [Popr. 207]

a)  w przypadku wsparcia z EFRR w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” oraz w przypadku wsparcia z Funduszu Spójności: 2,5 %;3 % [Popr. 208]

b)  w przypadku wsparcia z EFS+: 45 % i w przypadku programów objętych zakresem art. 4 ust. 1 lit. c) ppkt (vii)xi) rozporządzenia w sprawie EFS+: 56 %; [Popr. 209]

c)  w przypadku wsparcia z EFMR: 6 %;

d)  w przypadku wsparcia z FAM, FBW i IZGW: 67  %. [Popr. 210]

W odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych odsetek w przypadku lit. a), b), c) jest wyższy o maksymalnie 1 %. [Popr. 211]

3.  Szczegółowe przepisy regulujące pomoc techniczną na rzecz programów Interreg określono w rozporządzeniu w sprawie EWT.

Artykuł 32

Finansowanie niepowiązane z kosztami pomocy technicznej państw członkowskich

W uzupełnieniu art. 31 państwo członkowskie może zaproponować podjęcie dodatkowych działań w zakresie pomocy technicznej, aby wzmocnić zdolność instytucjonalną i sprawność organów państwa członkowskiego, publicznych oraz usług publicznych, beneficjentów i stosownych partnerów niezbędnych do skutecznego zarządzania funduszami i ich wykorzystania. [Popr. 212]

Wsparcie takich działań jest realizowane w drodze finansowania niepowiązanego z kosztami zgodnie z art. 89. Pomoc techniczna w formie dobrowolnego programu szczegółowego może być wdrażana w drodze finansowania niepowiązanego z kosztami pomocy technicznej lub w drodze zwrotu kosztów bezpośrednich. [Popr. 213]

Tytuł IV

Monitorowanie, ocena, komunikacja i eksponowanie

ROZDZIAŁ I

Monitorowanie

Artykuł 33

Komitet monitorujący

1.  Państwo członkowskie, po konsultacji z instytucją zarządzającą, powołuje komitet monitorujący realizację programu („komitet monitorujący”) w terminie trzech miesięcy od daty powiadomienia danego państwa członkowskiego o decyzji w sprawie zatwierdzenia programu. [Popr. 214]

Państwo członkowskie może ustanowić jeden komitet monitorujący dla więcej niż jednego programu.

2.  Każdy komitet monitorujący przyjmuje swój regulamin wewnętrzny uwzględniający konieczność zapewnienia pełnej przejrzystości. [Popr. 215]

3.  Komitet monitorujący zbiera się co najmniej raz w roku i dokonuje przeglądu wszystkich kwestii mających wpływ na postępy w osiąganiu celów programu.

4.  Państwo członkowskie publikuje regulamin wewnętrzny komitetu monitorującego i wszystkie dane i informacje wymieniane z komitetem monitorującym na stronie internetowej, o której mowa w art. 44 ust. 1.

5.  Ust. 1–4 nie mają zastosowania do programów objętych zakresem art. [4 ust. 1 lit. xi)] rozporządzenia w sprawie ESF+ i odnośnej pomocy technicznej. [Popr. 216]

Artykuł 34

Skład komitetu monitorującego

1.  O składzie komitetu monitorującego decyduje państwo członkowskie, które zapewnia w przejrzysty sposób zrównoważoną reprezentację przedstawicieli stosownych organów państwa członkowskiego i instytucji pośredniczących oraz przedstawicieli partnerów, o których mowa w art. 6. [Popr. 217]

Każdy członek komitetu monitorującego ma jeden głos.

Państwo członkowskie publikuje wykaz członków komitetu monitorującego na stronie internetowej, o której mowa w art. 44 ust.1.

2.  Przedstawiciele Komisji uczestniczą w pracach komitetu monitorującego, pełniąc rolę doradczą w charakterze monitorujących i doradców. W stosownych przypadkach przedstawiciele EBI mogą zostać zaproszeni do udziału w pracach komitetu monitorującego w charakterze doradców. [Popr. 218]

2a.  W przypadku FAMI, FBW oraz IZGW odpowiednie zdecentralizowane agencje uczestniczą w pracach komitetu monitorującego, pełniąc rolę doradczą. [Popr. 219]

Artykuł 35

Funkcje komitetu monitorującego

1.  Komitet monitorujący rozpatruje:

a)  postępy w realizacji programu i osiąganiu celów pośrednich i celów końcowych;

aa)   propozycje ewentualnych uproszczeń dla beneficjentów; [Popr. 220]

b)  wszelkie kwestie mające wpływ na wyniki programu i środki podjęte w celu zaradzenia tym kwestiom, w tym, w stosownych przypadkach, również wszelkie nieprawidłowości; [Popr. 221]

c)  wkład programu w sprostanie wyzwaniom stwierdzonym w odnośnych zaleceniach dla poszczególnych krajów;

d)  elementy oceny ex ante wymienione w art. 52 ust. 3 i dokument strategiczny, o którym mowa w art. 53 ust. 2;

e)  postępy w dokonywaniu ocen, sporządzaniu sprawozdań podsumowujących oceny i w działaniach następczych podjętych w związku z ustaleniami;

f)  realizację działań w zakresie komunikacji i eksponowania;

g)  w stosownych przypadkach postępy w prowadzeniu operacji o znaczeniu strategicznym;

h)  spełnienie warunków podstawowych i ich stosowanie przez cały okres programowania;

i)  w stosownych przypadkach postępy w budowaniu zdolności administracyjnych instytucji publicznych, partnerów i beneficjentów. [Popr. 222]

2.  Komitet monitorujący zatwierdza:

a)  metodę i kryteria stosowane przy wyborze operacji, w tym wszelkie zmiany takiej metody i kryteriów, po konsultacjach z Komisją zgodnie z art. 67 ust. 2, nie naruszając przepisów art. 27 ust. 3 lit. b), c) i d);

b)  roczne sprawozdania z realizacji celów dotyczące programów wspieranych z EFRR, FAMFAMI, FBW i IZGW i końcowe sprawozdanie z realizacji celów dotyczące programów wspieranych z EFRR, EFS+ i Funduszu Spójności; [Popr. 224]

c)  plan oceny i wszelkie zmiany w tym planie;

d)  wszelkie wnioski instytucji zarządzającej w sprawie zmian w programie, w tym w sprawie przesunięć zgodnie z art. 19 ust. 5 i art. 21.

da)   zmiany w wykazie planowanych operacji o znaczeniu strategicznym, o których mowa w art. 17 ust. 3 lit. d); [Popr. 225]

2a.   Komitet monitorujący może zaproponować instytucji zarządzającej dalsze funkcje w zakresie interwencji. [Popr. 226]

Artykuł 36

Roczny przegląd realizacji celów

1.  Raz w roku organizowane jest posiedzenie w sprawie przeglądu z udziałem Komisji i danego państwa członkowskiego w celu zbadania wyników poszczególnych programów. Instytucje zarządzające są należycie angażowane w ten proces. [Popr. 227]

Corocznemu posiedzeniu w sprawie przeglądu przewodniczy Komisja lub, jeśli wniesie o to państwo członkowskie, współprzewodniczy państwo członkowskie i Komisja.

2.  W przypadku programów wspieranych z FAM, FBW i IZGW co najmniej dwa razy w okresie programowania organizowane jest spotkanie w sprawie przeglądu.

3.  W przypadku programów wspieranych z EFRR, EFS+ i Funduszu Spójności nie później niż miesiąc przed corocznym posiedzeniem w sprawie przeglądu państwo członkowskie przekazuje Komisji informacje o elementach wymienionych w art. 35 ust. 1.

W odniesieniu do programów objętych zakresem art. [4 ust. 1) lit. c) ppkt (vii)] rozporządzenia w sprawie ESF+ przekazywane informacje ograniczają się do art. 35 ust. 1 lit. a), b), e), f) i h).

4.  Wyniki corocznego posiedzenia w sprawie przeglądu zapisuje się w uzgodnionym protokole.

5.  Państwo członkowskie podejmuje działania następcze w związku z kwestiami podniesionymi przez Komisję i informuje ją o podjętych działaniach w terminie trzech miesięcy.

6.  W przypadku programów wspieranych z EFRR, FAMFAMI, FBW i IZGW państwo członkowskie przedkłada roczne sprawozdanie z realizacji celów zgodnie z rozporządzeniami dotyczącymi poszczególnych funduszy. [Popr. 228]

Artykuł 37

Przekazywanie danych

1.  Instytucja zarządzająca przekazuje Komisji drogą elektroniczną dane zbiorcze dotyczące poszczególnych programów do dnia 31 stycznia, 31 marca, 31 maja, 31 lipca, 30 września i 30 listopada każdego roku według wzoru podanego w załączniku VII.

Pierwsze przekazanie danych nastąpi do dnia 31 stycznia28 lutego 2022 r., a ostatnie – do dnia 31 stycznia28 lutego 2030 r. [Popr. 229]

W przypadku programów objętych zakresem art. 4 ust. 1 lit. c) ppkt (vii) xi) rozporządzenia w sprawie ESF+ dane są przekazywane raz w roku do dnia 30 listopada. [Popr. 230]

2.  Dane są przekazywane dla poszczególnych priorytetów według celu szczegółowego i kategorii regionu i dotyczą:

a)  w przypadku danych przekazywanych do dnia 31 stycznia, 31 marca, 31 maja, 31 lipca, 30 września i 30 listopada każdego roku liczby wybranych operacji, ich łącznego kosztu kwalifikowalnego, wkładu z funduszy i łącznych wydatków kwalifikowalnych zgłoszonych instytucji zarządzającej przez beneficjentów, wszystkie w podziale według rodzaju interwencji; [Popr. 231]

b)  w przypadku danych przekazywanych tylko do dnia 31 maja i 30 listopada każdego roku, wartości wskaźników rezultatu i wskaźników produktu dla wybranych operacji oraz wartości uzyskane w wyniku operacji. [Popr. 232]

3.  W przypadku instrumentów finansowych przekazywane są również dane dotyczące:

a)  wydatków kwalifikowalnych w podziale według rodzaju produktu finansowego;

b)  kwot kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie, zadeklarowanych jako wydatki kwalifikowalne;

c)  kwot zaangażowanych środków prywatnych i publicznych, uzupełniających środki pochodzące z funduszy, w podziale według rodzaju produktu finansowego;

d)  odsetek oraz innych zysków generowanych przez wsparcie z funduszy na rzecz instrumentów finansowych, o których to odsetkach i zyskach mowa w art. 54, oraz zwróconych środków związanych ze wsparciem z funduszy, o których to zwróconych środkach mowa w art. 56.

4.  Dane przekazywane zgodnie z niniejszym artykułem powinny być wiarygodne i aktualizowane na koniec każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje ich przekazanie.

5.  Instytucja zarządzająca publikuje wszystkie dane przekazane Komisji na stronie internetowej, o której mowa w art. 44 ust. 1.

6.  W przypadku programów wspieranych z EFMR Komisja przyjmuje akt wykonawczy zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 109 ust. 2, w celu ustanowienia wzoru, który będzie stosowany na potrzeby wykonywania niniejszego artykułu.

Artykuł 38

Końcowe sprawozdanie z realizacji celów

1.  W przypadku programów wspieranych z EFRR, EFS+ i Funduszu Spójności każda instytucja zarządzająca przedkłada Komisji końcowe sprawozdanie z realizacji celów programu do dnia 15 lutego 2031 r.

2.  Końcowe sprawozdanie z realizacji celów zawiera ocenę osiągnięcia celów programu na podstawie elementów wymienionych w art. 35 ust. 1, z wyjątkiem informacji przekazywanych zgodnie z art. 35 ust. 1 lit. d).

3.  Komisja analizuje końcowe sprawozdanie z realizacji celów i zgłasza instytucji zarządzającej wszelkie uwagi w terminie pięciu miesięcy od daty otrzymania końcowego sprawozdania z realizacji celów. Jeżeli takie uwagi zostaną sformułowane, instytucja zarządzająca dostarcza wszelkich koniecznych informacji dotyczących tych uwag i, w stosownych przypadkach, w ciągu trzech miesięcy informuje Komisję o podjętych działaniach. Komisja informuje państwo członkowskie o przyjęciu sprawozdania.

4.  Instytucja zarządzająca publikuje końcowe sprawozdania z realizacji celów na stronie internetowej podanej w art. 44 ust. 1.

5.  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego artykułu Komisja przyjmuje akt wykonawczy ustanawiający wzór końcowego sprawozdania z realizacji celów. Taki akt wykonawczy jest przyjmowany zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 108.

ROZDZIAŁ II

Ocena

Artykuł 39

Oceny dokonywane przez państwo członkowskie

1.  Instytucja zarządzająca dokonuje oceny programu. W każdej ocenie analizowana jest skuteczność niedyskryminacyjny charakter programu, jego skuteczność, wydajność, przydatność, spójność, widoczność i europejską wartość dodaną w celu poprawy jakości opracowywania programów i ich realizacji.. [Popr. 233]

2.  Do dnia 30 czerwca 2029 r. instytucja zarządzająca dokonuje ponadto oceny każdego programu pod kątem oceny jego wpływu.

3.  Instytucja zarządzająca powierza przeprowadzenie oceny funkcjonalnie niezależnym ekspertom.

4.  Instytucja zarządzająca lub państwo członkowskie zapewnia niezbędne procedury generowania i gromadzenia danych koniecznych do dokonania oceny.

5.  Instytucja zarządzająca lub państwo członkowskie sporządza plan oceny. Może on obejmować więcej niż jeden program. W przypadku FAM, FBW i IZGW taki plan przewiduje ocenę śródokresową, którą należy zakończyć do dnia 31 marca 2024 r.

6.  Instytucja zarządzająca przedkłada plan oceny komitetowi monitorującemu nie później niż rok po zatwierdzeniu programu.

7.  Instytucja zarządzająca publikuje wszystkie wyniki oceny na stronie internetowej, o której mowa w art. 44 ust. 1.

Artykuł 40

Ocena dokonywana przez Komisję

1.  Do końca 2024 r. Komisja przeprowadzi ocenę śródokresową skuteczności, wydajności, przydatności, spójności i europejskiej wartości dodanej każdego funduszu. Komisja może wykorzystywać dostępne już wszystkie istotne informacje zgodnie z art. [128] rozporządzenia finansowego.

2.  Komisja przeprowadza ocenę retrospektywną skuteczności, wydajności, przydatności, spójności i europejskiej wartości dodanej każdego funduszu do dnia 31 grudnia 2031 r.

2a.   Ocena, o której mowa w ust. 2, obejmuje ocenę wpływu społeczno-gospodarczego i potrzeb w zakresie finansowania w ramach celów polityki, o których mowa w art. 4 ust. 1, w ramach programów i między nimi, z naciskiem na bardziej konkurencyjną i inteligentniejszą Europę przez wspieranie innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej oraz na bardziej połączoną Europę przez zwiększanie mobilności, w tym inteligentnej i zrównoważonej mobilności oraz regionalnych połączeń teleinformatycznych. Komisja publikuje wyniki oceny na swojej stronie internetowej i przekazuje te wyniki Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów. [Popr. 234]

ROZDZIAŁ III

Eksponowanie, przejrzystość i komunikacja

Sekcja I

Eksponowanie wsparcia z funduszy

Artykuł 41

Rozpoznawalność

Każde państwo członkowskie zapewnia:

a)  eksponowanie wsparcia we wszystkich działaniach związanych z operacjami wspieranymi z funduszy, ze szczególnym naciskiem na operacje o znaczeniu strategicznym;

b)  informowanie obywateli Unii o roli osiągnięć dokonanych w ramach funduszy za pośrednictwem jednego portalu internetowego zapewniającego dostęp do wszystkich programów, w których uczestniczy dane państwo członkowskie.

Artykuł 42

Emblemat Unii

Państwa członkowskie, instytucje zarządzające i beneficjenci używają emblematu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem VIII w trakcie realizowania działań związanych z eksponowaniem, przejrzystością i komunikacją.

Artykuł 43

Specjaliści ds. komunikacji oraz sieci zrzeszające takich specjalistów

1.  Każde państwo członkowskie wyznacza koordynatora ds. komunikacji odpowiedzialnego za działania w zakresie eksponowania, przejrzystości i komunikacji w związku ze wsparciem z funduszy, w tym w odniesieniu do programów w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg), w przypadku których w danym państwie członkowskim zlokalizowana jest instytucja zarządzająca. Specjalista ds. komunikacji odpowiada za koordynację działań związanych z komunikacją i eksponowaniem w odniesieniu do wszystkich programów.

Koordynator ds. komunikacji bierze udział w działaniach w zakresie eksponowania, przejrzystości i komunikacji następujących organów:

a)  przedstawicielstw Komisji Europejskiej i biur kontaktowych Parlamentu Europejskiego w państwach członkowskich; a także Centrów informacyjnych Europe Direct i innych sieci; instytucji edukacyjnych i badawczych;

b)  innych odpowiednich partnerów i organów, w tym regionalnych, lokalnych i innych organów publicznych oraz partnerów gospodarczych i społecznych. [Popr. 235]

2.  Każda instytucja zarządzająca wyznacza specjalistę ds. komunikacji w ramach poszczególnych programów.

3.  Komisja prowadzi sieć zrzeszającą specjalistów ds. komunikacji, specjalistów ds. komunikacji w ramach poszczególnych programów i przedstawicieli Komisji w celu wymiany informacji na temat działań w zakresie eksponowania, przejrzystości i komunikacji.

Sekcja II

Przejrzystość procesu realizacji funduszy i komunikacja na temat programów

Artykuł 44

Zakres odpowiedzialności instytucji zarządzającej

1.  Instytucja zarządzająca zapewnia, aby w ciągu sześciu miesięcy od zatwierdzenia programu powstała strona internetowa udostępniająca informacje o programach, za które instytucja zarządzająca odpowiada. Takie informacje opisują cele poszczególnych programów, działania, orientacyjny harmonogram zaproszeń do składania wniosków, dostępne możliwości finansowania i osiągnięcia. [Popr. 236]

2.  Instytucja zarządzająca publikuje na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1, na co najmniej miesiąc przed ogłoszeniem zaproszenia do składania wniosków, zwięzłe podsumowanie planowanych i opublikowanych zaproszeń do składania wniosków wraz z informacjami na temat:

a)  obszaru geograficznego, którego dotyczy zaproszenie do składania wniosków;

b)  celu polityki lub celu szczegółowego;

c)  rodzaju kwalifikujących się wnioskodawców;

d)  łącznej kwoty wsparcia w ramach zaproszenia do składania wniosków;

e)  daty rozpoczęcia i zakończenia zaproszenia do składania wniosków.

3.  Instytucja zarządzająca sporządza wykaz operacji wybranych do uzyskania wsparcia z funduszy. Taki wykaz jest publicznie dostępny na stronie internetowej w co najmniej jednym języku urzędowym Unii i jest aktualizowany przez instytucję zarządzającą co najmniej raz na trzy miesiące. Każda operacja posiada swój niepowtarzalny kod. Wykaz zawiera następujące informacje:

a)  w przypadku podmiotów prawnych – nazwę beneficjenta i wykonawcy; [Popr. 237]

b)  jeśli beneficjent jest osobą fizyczną – imię i nazwisko beneficjenta;

c)  w przypadku operacji EFMR związanych ze statkiem rybackim – numer identyfikacyjny w rejestrze floty rybackiej UE, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2017/218(38);

d)  nazwę operacji;

e)  cel operacji i jej osiągnięcia;

f)  datę rozpoczęcia operacji;

g)  zakładaną lub faktyczną datę ukończenia operacji;

h)  łączny koszt operacji;

i)  dany fundusz;

j)  dany cel szczegółowy;

k)  stopę współfinansowania unijnego;

l)  oznaczenie lokalizacji lub oznaczenie geograficzne dla danej operacji lub państwa;

m)  w przypadku operacji mobilnych lub operacji obejmujących kilka lokalizacji – lokalizację beneficjenta, w której beneficjent jest podmiotem prawnym, lub region na poziomie NUTS 2, gdzie beneficjent jest osobą fizyczną;

n)  rodzaj interwencji w przypadku operacji zgodnie z art. 67 ust. 3 lit. g).

Dane, o których mowa w akapicie pierwszym lit. b), c) i k), są usuwane po dwóch latach od daty wstępnej publikacji na stronie internetowej.

W odniesieniu do programów wspieranych z EFMR dane, o których mowa w akapicie pierwszym lit. b) i c), są publikowane tylko pod warunkiem, że taka publikacja jest zgodna z przepisami prawa krajowego o ochronie danych osobowych.

4.  Dane, o których mowa w ust. 2 i 3, publikowane są na stronie internetowej w formacie otwartym przeznaczonym do odczytu komputerowego, jak określono w art. 5 ust. 1 dyrektywy 2003/98/WE(39) Parlamentu Europejskiego i Rady, co pozwala na ich sortowanie, przeszukiwanie, ekstrakcję, porównywanie i ponowne wykorzystanie.

5.  Instytucja zarządzająca informuje beneficjentów, że dane zostaną podane do wiadomości publicznej przed ich publikacją zgodnie z niniejszym artykułem.

6.  Instytucja zarządzająca zapewnia, aby wszelkie materiały związane z komunikacją i eksponowaniem na poziomie beneficjentów były udostępniane na wniosek unijnych instytucji, organów lub agencji i aby Unii udzielono nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji na korzystanie z takich materiałów oraz wszelkich wcześniej istniejących praw wynikających z takiej licencji zgodnie z załącznikiem VIII.

Artykuł 45

Zakres odpowiedzialności beneficjentów

1.  Beneficjenci i organy wdrażające instrumenty finansowe podają informację o wsparciu na rzecz operacji z funduszy, w tym środków ponownie wykorzystanych zgodnie z art. 56, poprzez:

a)  zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej lub i stronach mediów społecznościowych beneficjenta, o ile takie strony istnieją, krótkiego opisu operacji, proporcjonalnego do skali pomocy, zawierającego jego cele i rezultaty, oraz podkreślającego wsparcie finansowe ze strony Unii; [Popr. 240]

b)  wydanie oświadczenia podkreślającego wsparcie z funduszy w wyraźny sposób w dokumentach i materiałach informacyjnych dotyczących wykonania operacji, wykorzystywanych przez opinię publiczną lub uczestników;

c)  umieszczenie w miejscach publicznych stałych tablic lub billboardów wyraźnie widocznych dla ogółu społeczeństwa natychmiast po rozpoczęciu fizycznej realizacji operacji obejmujących inwestycje rzeczowe lub zakup sprzętu, w odniesieniu do: [Popr. 241]

(i)  wspieranych z EFRR i Funduszu Spójności operacji, których łączny koszt przekracza 500 000 EUR;

(ii)  wspieranych z EFS+, EFMR, FAM, FBW i IZGW operacji, których łączny koszt przekracza 100 000 EUR;

d)  w przypadku operacji niewchodzących w zakres lit. c), umieszczenie w miejscach publicznych wyraźnie widocznych dla ogółu społeczeństwa co najmniej jednego wydrukowanego plakatu lub elektronicznego wyświetlacza o wymiarze minimum A3, na którym znajdą się informacje o operacji, ze szczególnym naciskiem na informacje o wsparciu z funduszy; [Popr. 243]

e)  w przypadku operacji o znaczeniu strategicznym i operacji, których łączny koszt przekracza 10 000 000 EUR zorganizowanie wydarzenia poświęconego komunikacji i terminowe zaangażowanie Komisji i odpowiedzialnej instytucji zarządzającej.

ea)   umieszczenie w miejscach publicznych i na stałe, od momentu fizycznego wdrożenia, symbolu Unii w sposób wyraźnie widoczny dla ogółu społeczeństwa i zgodny z parametrami technicznymi określonymi w załączniku VIII; [Popr. 244]

Wymóg ten nie ma zastosowania w przypadku operacji wspieranych w ramach celu szczegółowego określonego w art. 4 ust. 1 lit. c) ppkt (vii) rozporządzenia w sprawie EFS+.

2.  W przypadku funduszy małych projektów beneficjent zapewnia przestrzeganie przez ostatecznych odbiorców wymogów określonych w ust. 1.

W przypadku instrumentów finansowych beneficjent zapewnia przestrzeganie przez ostatecznych odbiorców wymogów określonych w ust. 1 lit. c).

3.  Jeżeli beneficjent nie spełnia swoich zobowiązań wynikających z art. 42 lub ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, państwo członkowskie może zastosować korektę finansową poprzez anulowanie do 5 % wsparcia z funduszy na daną operację.

Tytuł V

Wsparcie finansowe z funduszy

ROZDZIAŁ I

Formy wkładu Unii

Artykuł 46

Formy wkładu Unii do programów

Wkład Unii może występować w następujących formach:

a)  finansowanie niezwiązane z kosztami odnośnych operacji zgodnie z art. 89 i w oparciu o:

(i)  spełnienie warunków;

(ii)  osiągnięcie rezultatów;

b)  zwrot kosztów kwalifikowalnych faktycznie poniesionych przez beneficjentów lub partnerów prywatnych w ramach operacji PPP i opłaconych w ramach realizowanych operacji;

c)  koszty jednostkowe zgodnie z art. 88, obejmujące wszystkie koszty kwalifikowalne lub pewne szczególne ich kategorie, jasno określone z góry poprzez odniesienie do stawki jednostkowej;

d)  płatności ryczałtowe zgodnie z art. 88, obejmujące ogólnie wszystkie koszty kwalifikowalne lub pewne szczególne ich kategorie, jasno określone z góry;

e)  finansowanie według stawek ryczałtowych zgodnie z art. 88, obejmujące szczególne kategorie kosztów kwalifikowalnych, jasno określonych z góry, z zastosowaniem wielkości procentowej;

f)  połączenie form, o których mowa w lit. a)–e).

ROZDZIAŁ II

Formy wsparcia ze strony państw członkowskich

Artykuł 47

Formy wsparcia

Państwa członkowskie wykorzystują wkład z funduszy, aby zapewnić beneficjentom wsparcie w formie dotacji, nagród lub ograniczonego wykorzystania instrumentów finansowych, bądź też ich kombinacji. [Popr. 246]

Sekcja I

Formy dotacji

Artykuł 48

Formy dotacji

1.  Dotacje przyznane przez państwa członkowskie beneficjentom mogą przyjmować następujące formy:

a)  zwrot kosztów kwalifikowalnych rzeczywiście poniesionych przez beneficjenta lub partnera prywatnego w ramach operacji PPP i opłaconych w okresie realizacji operacji, łącznie z wkładami rzeczowymi i amortyzacją;

b)  koszty jednostkowe;

c)  płatności ryczałtowe;

d)  finansowanie według stawek ryczałtowych;

e)  kombinacja form, o których mowa w lit. a)–d), pod warunkiem że każda z nich dotyczy innej kategorii kosztów, lub w przypadku gdy są one stosowane do odrębnych projektów stanowiących część operacji lub do kolejnych etapów operacji.

W przypadku gdy całkowity koszt operacji nie przekracza kwoty 200 000 EUR, wkład przyznany beneficjentowi z EFRR, EFS+, FAM, FBW i IZGW przyjmuje formę stawek jednostkowych, kwot ryczałtowych i stawek ryczałtowych, z wyjątkiem operacji, których wsparcie stanowi pomoc państwa. W przypadku stosowania finansowania według stawek ryczałtowych, kategorie kosztów, do których stosuje się daną stawkę ryczałtową, mogą podlegać zwrotowi zgodnie z akapitem pierwszym lit. a).

Dodatki i wynagrodzenia wypłacane uczestnikom mogą być ponadto zwracane zgodnie z akapitem pierwszym lit. a).

2.  Kwoty dotyczące form dotacji, o których mowa w ust. 1 lit. b), c) i d), ustala się w jeden z następujących sposobów:

a)  za pomocą rzetelnej, sprawiedliwej i weryfikowalnej metody obliczeń w oparciu o:

(i)  dane statystyczne, inne obiektywne informacje lub ocenę ekspercką;

(ii)  zweryfikowane dane historyczne poszczególnych beneficjentów;

(iii)  zastosowanie zwykłej praktyki księgowania kosztów poszczególnych beneficjentów;

b)  projekt budżetu ustalany indywidualnie dla każdego przypadku i uzgadniany ex ante przez organ dokonujący wyboru operacji, której całkowity koszt nie przekracza 200 000 EUR;

c)  zgodnie z zasadami stosowania odpowiednich stawek jednostkowych, kwot ryczałtowych i stawek ryczałtowych mających zastosowanie w ramach polityk Unii w odniesieniu do podobnego rodzaju operacji;

d)  zgodnie z zasadami stosowania odpowiednich stawek jednostkowych, kwot ryczałtowych i stawek ryczałtowych mających zastosowanie w ramach systemów dotacji finansowanych w całości przez państwo członkowskie w odniesieniu do podobnego rodzaju operacji;

e)  stosując stawki oraz konkretne metody ustalone na mocy niniejszego rozporządzenia lub rozporządzeń dotyczących poszczególnych funduszy.

Artykuł 49

Finansowanie w oparciu o stawki ryczałtowe w przypadku kosztów pośrednich w odniesieniu do dotacji

W przypadku gdy stosowana jest stawka ryczałtowa na pokrycie kosztów pośrednich operacji, oblicza się ją w jeden z następujących sposobów:

a)  według stawki ryczałtowej w wysokości do 7 % bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych, w którym to przypadku państwo członkowskie nie jest zobowiązane do dokonania obliczeń w celu ustalenia stawki mającej zastosowanie;

b)  według stawki ryczałtowej w wysokości do 15 % kwalifikowalnych bezpośrednich kosztów personelu, w którym to przypadku państwo członkowskie nie jest zobowiązane do dokonania obliczeń w celu ustalenia stawki mającej zastosowanie;

c)  według stawki ryczałtowej w wysokości do 25 % bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych, pod warunkiem że stawka ta jest obliczana zgodnie z art. 48 ust. 2 lit. a) lub c). [Popr. 247]

Ponadto, w przypadku gdy państwo członkowskie obliczyło stawkę ryczałtową zgodnie z art. 67 ust. 5 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, stawka ta może być stosowana w odniesieniu do podobnych operacji do celów lit. c).

Artykuł 50

Koszty bezpośrednie personelu w odniesieniu do dotacji

1.  Bezpośrednie koszty personelu danej operacji można obliczać według stawki ryczałtowej w wysokości do 20 % kosztów bezpośrednich innych niż bezpośrednie koszty personelu tej operacji, przy czym państwo członkowskie nie jest zobowiązane do dokonania żadnych obliczeń w celu ustalenia stawki mającej zastosowanie, pod warunkiem że koszty bezpośrednie operacji nie obejmują zamówień publicznych na roboty budowlane lub zamówień na dostawy lub usługi, których wartość przekracza progi określone w art. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE(40) lub w art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE (41).

W przypadku FAM, FBW i IZGW wszelkie koszty, których dotyczą zamówienia publiczne oraz bezpośrednie koszty personelu operacji, są wyłączone z podstawy obliczania stawki ryczałtowej.

2.  Do celów ustalenia bezpośrednich kosztów personelu stawka godzinowa może zostać obliczona w jeden z następujących sposobów:

a)  przez podzielenie najbardziej aktualnych udokumentowanych rocznych kosztów zatrudnienia brutto wraz z przewidywanymi dodatkowymi kosztami, aby uwzględnić takie czynniki jak wzrost stawek lub awans personelu, przez 1 720 godzin w przypadku osób pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez odpowiedni proporcjonalny odsetek 1 720 godzin w przypadku osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy; [Popr. 248]

b)  przez podzielenie najbardziej aktualnych udokumentowanych miesięcznych kosztów zatrudnienia brutto wraz z przewidywanymi dodatkowymi kosztami, aby uwzględnić takie czynniki jak wzrost stawek lub awans personelu, przez miesięczny czas pracy danej osoby zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi, o których mowa w umowie o pracę. [Popr. 249]

3.  Jeżeli stosowana jest stawka godzinowa obliczona zgodnie z ust. 2, łączna liczba zadeklarowanych godzin na osobę w danym roku lub miesiącu nie może przekraczać liczby godzin wykorzystanej do obliczenia tej stawki godzinowej.

4.  Jeżeli roczne koszty zatrudnienia brutto nie są dostępne, można je wyliczyć na podstawie dostępnych udokumentowanych kosztów zatrudnienia brutto lub umowy o pracę, odpowiednio dostosowanych do 12-miesięcznego okresu.

5.  Koszty personelu dotyczące osób, które wykonują zlecenia dotyczące operacji w niepełnym wymiarze czasu pracy, można obliczyć jako stały odsetek kosztów zatrudnienia brutto proporcjonalny do stałego odsetka godzin przepracowanych miesięcznie przy danej operacji, bez obowiązku ustanawiania oddzielnego systemu rejestracji czasu pracy. Pracodawca wydaje przeznaczony dla pracowników dokument określający ten stały odsetek godzin.

Artykuł 51

Finansowanie w oparciu o stawki ryczałtowe w przypadku kosztów kwalifikowanych innych niż bezpośrednie koszty personelu w odniesieniu do dotacji

1.  Stawka ryczałtowa w wysokości do 40 % bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów personelu może zostać wykorzystana do pokrycia pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji. Państwo członkowskie nie jest zobowiązane do dokonania żadnych obliczeń w celu ustalenia stawki mającej zastosowanie.

2.  W przypadku operacji wspieranych z FAM, FBW, IZGW, EFS+ oraz EFRR wynagrodzenia i dodatki wypłacane uczestnikom uznaje się za dodatkowe koszty kwalifikowalne nieobjęte stawką ryczałtową.

3.  Stawka ryczałtowa, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, nie ma zastosowania do kosztów personelu obliczonych na podstawie stawki ryczałtowej, o której mowa w art. 50 ust. 1.

Sekcja II

Instrumenty finansowe

Artykuł 52

Instrumenty finansowe

1.  Instytucje zarządzające mogą zapewnić wkład z programu, w ramach jednego lub kilku programów, na rzecz instrumentów finansowych ustanowionych na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym i zarządzanych przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowiedzialność, które to instrumenty finansowe przyczyniają się do osiągnięcia celów szczegółowych.

2.  Instrumenty finansowe zapewniają wsparcie ostatecznym odbiorcom wyłącznie w przypadku nowych inwestycji uznawanych za finansowo wykonalne, tak jak generowanie dochodów lub oszczędności, i które nie otrzymują wystarczającego finansowania ze źródeł rynkowych. Takie wsparcie może być ukierunkowane na inwestycje zarówno w aktywa rzeczowe i wartości niematerialne, jak i w kapitał obrotowy, zgodnie z obowiązującymi unijnymi zasadami pomocy państwa. [Popr. 250].

3.  Wsparcie z funduszy za pośrednictwem instrumentów finansowych jest oparte na ocenie ex ante, sporządzonej przez instytucję zarządzającą. Ocena ex ante powinna zostać zakończona przed podjęciem przez instytucje zarządzające decyzji o dokonaniu wkładów z programu do instrumentów finansowych.

Ocena ex ante obejmuje przynajmniej następujące elementy:

a)  proponowaną kwotę wkładu z programu do instrumentu finansowego i oczekiwany efekt mnożnikowy wraz z odpowiednimi ocenami; [Popr. 251]

b)  proponowane oferowane produkty finansowe, w tym ewentualną potrzebę zróżnicowanego traktowania inwestorów;

c)  zaproponowaną docelową grupę ostatecznych odbiorców;

d)  oczekiwany wkład instrumentu finansowego w osiąganie celów szczegółowych.

Ocena ex ante może być poddana przeglądowi lub aktualizacji i może obejmować część terytorium lub całe terytorium państwa członkowskiego i opierać się na istniejących lub zaktualizowanych ocenach ex ante.

4.  Wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców może być połączone z dowolną formą wkładu finansowego Unii, w tym z tego samego funduszu, i może obejmować ten sam wydatek. W takim przypadku wsparcie z instrumentu finansowego w ramach funduszy, stanowiące część operacji w ramach instrumentu finansowego, nie jest zgłaszane Komisji do wsparcia w ramach innej formy, z innego funduszu lub instrumentu unijnego.

5.  Instrumenty finansowe mogą być łączone z dodatkowym wsparciem w ramach programu w formie dotacji jako pojedyncza operacja wspierana z instrumentu finansowego, w ramach jednej umowy w sprawie finansowania, w przypadku gdy obie różne od siebie formy wsparcia są świadczone przez podmiot wdrażający instrument finansowy. W takim przypadku przepisy mające zastosowanie do instrumentów finansowych mają zastosowanie do tej pojedynczej operacji wspieranej z instrumentu finansowegoprzypadku gdy kwota wsparcia w ramach programu w formie dotacji jest mniejsza niż kwota wsparcia w ramach programu w formie instrumentu finansowego, stosuje się przepisy mające zastosowanie do instrumentów finansowych. [Popr. 252].

6.  W przypadku połączonego wsparcia, o którym mowa w ust. 4 i 5, dla poszczególnych źródeł wsparcia prowadzi się oddzielną dokumentację.

7.  Suma wszystkich form połączonego wsparcia nie przekracza całkowitej kwoty danego wydatku. Dotacje nie mogą być wykorzystywane na spłatę wsparcia otrzymanego z instrumentów finansowych. Instrumenty finansowe nie mogą być wykorzystywane w charakterze zaliczkowego finansowania dotacji.

Artykuł 53

Wdrażanie instrumentów finansowych

1.  Na podstawie instrumentów finansowych, którymi zarządza instytucja zarządzająca, można jedynie udzielić pożyczki lub gwarancji. Instytucja zarządzająca określa w dokumencie strategicznym warunki i zasady dotyczące wkładu z programu do instrumentu finansowego, w tym wszystkie elementy wymienione w załączniku IX.

2.  Instrumenty finansowe zarządzane na odpowiedzialność instytucji zarządzającej mogą być ustanowione jako:

a)  inwestycja zasobów programu w kapitał podmiotu prawnego;

b)  oddzielne bloki finansowania lub rachunki powiernicze w ramach instytucji.

Instytucja zarządzająca dokonuje wyboru podmiotu wdrażającego dany instrument finansowy w drodze bezpośredniego lub pośredniego udzielenia zamówienia. [Popr. 253]

Instytucja zarządzająca może powierzyć zadania związane z realizacją poprzez bezpośrednie udzielenie zamówienia:

a)  EBI;

b)  międzynarodowej instytucji finansowej, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały;

c)  publicznemu bankowi lub publicznej instytucji, ustanowionym jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową i spełniającym wszystkie następujące warunki: [Popr. 254]

Jeżeli podmiot wybrany przez instytucję zarządzającą wdraża fundusz zarządzający, podmiot ten może również wybrać inne podmioty do celów wdrożenia funduszu szczegółowego.

3.  Zasady i warunki wkładów z programu do instrumentów finansowych wdrożone zgodnie z ust. 2 określa się w umowach o finansowaniu między:

a)  właściwie umocowanymi przedstawicielami instytucji zarządzającej i podmiotu wdrażającego fundusz zarządzający, w stosownych przypadkach;

b)  właściwie umocowanymi przedstawicielami instytucji zarządzającej, lub – w stosownych przypadkach – podmiotu wdrażającego fundusz zarządzający i podmiotu wdrażającego fundusz szczegółowy.

Przedmiotowe umowy o finansowaniu zawierają wszystkie elementy określone w załączniku IX.

4.  Odpowiedzialność finansowa instytucji zarządzającej nie może przekraczać kwoty zaangażowanej przez instytucję zarządzającą w instrument finansowy w ramach odpowiednich umów o finansowaniu.

5.  Podmioty wdrażające dane instrumenty finansowe lub, w przypadku gwarancji, organ udzielający pożyczki bazowej dokonują wyboru ostatecznych odbiorców, z uwzględnieniem celów programu i potencjału w zakresie rentowności inwestycji, opisanych w planie biznesowym lub równoważnym dokumencie. Wybór ostatecznych odbiorców powinien być przejrzysty, uzasadniony charakterem działania i nie prowadzi do powstania konfliktu interesów.

6.  Krajowe współfinansowanie programu może pochodzić od instytucji zarządzającej lub może mieć miejsce na poziomie funduszy zarządzających, na poziomie funduszy szczegółowych lub na poziomie inwestycji na rzecz ostatecznych odbiorców, zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy. Jeśli współfinansowanie krajowe jest udzielane na poziomie inwestycji na rzecz ostatecznych odbiorców, podmiot wdrażający instrumenty finansowe prowadzi dokumentację wykazującą kwalifikowalność wydatków leżących u podstaw współfinansowania.

7.  Instytucja zarządzająca, podczas zarządzania instrumentem finansowym zgodnie z ust. 2, lub podmiot wdrażający instrument finansowy, podczas zarządzania instrumentem finansowym zgodnie z ust. 3, prowadzą odrębną rachunkowość lub wprowadzają kod księgowy dla każdego priorytetu i dla każdej kategorii regionu lub w przypadku EFRROW dla rodzaju interwencji w odniesieniu do każdego wkładu z programu oraz osobno w odniesieniu do środków, o których mowa odpowiednio w art. 54 i 56. [Popr. 255]

7a.   Reporting requirements on the financial instrument’s use for the intended purposes shall be limited to the managing authorities and to financial intermediaries. [Am. 256]

Artykuł 54

Odsetki i inne korzyści generowane dzięki wsparciu z funduszy na rzecz instrumentów finansowych

1.  Wsparcie z funduszy wypłacone na rzecz instrumentów finansowych zostaje umieszczone na oprocentowanych rachunkach w instytucjach finansowych z siedzibą w państwach członkowskich i jest zarządzane zgodnie z aktywnym zarządzaniem zasobami finansowymi i należytym zarządzaniem finansami.

2.  Odsetki i inne zyski związane ze wsparciem z funduszy wypłaconym na rzecz instrumentów finansowych są wykorzystywane w ramach tego samego celu lub tych samych celów co pierwotne wsparcie z tych funduszy, w ramach tego samego instrumentu finansowego, albo – po likwidacji instrumentu finansowego – w innych instrumentach finansowych lub w innych formach wsparcia dla dalszych inwestycji na rzecz ostatecznych odbiorców, albo – w stosownych przypadkach – na pokrycie w kwocie nominalnej straty wkładu funduszy na rzecz instrumentów finansowych wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli strata ta nastąpiła pomimo aktywnego zarządzania zasobami finansowymi przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe, do końca okresu kwalifikowalności. [Popr. 257]

3.  Odsetki i inne korzyści, o których mowa w ust. 2, niewykorzystane zgodnie z tym przepisem odejmuje się od wydatków kwalifikowalnych.

Artykuł 55

Zróżnicowane traktowanie inwestorów

1.  Wsparcie z funduszy na rzecz instrumentów finansowych przeznaczonych na inwestycje w ostatecznych odbiorców, jak również wszelkiego rodzaju dochody generowane przez te inwestycje, które są związane z tym wsparciem z funduszy, mogą być wykorzystane do celów zróżnicowanego traktowania inwestorów działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej lub na inne formy wsparcia Unii, przez właściwy podział ryzyka i zysków z uwzględnieniem zasady należytego zarządzania finansami. [Popr. 258]

2.  Poziom takiego zróżnicowanego traktowania nie wykracza poza to, co jest konieczne do stworzenia zachęt do przyciągnięcia środków prywatnych ustanowionych w drodze procedury przetargowej albo niezależnej ocenyoceny ex ante przeprowadzonej zgodnie z art. 52 niniejszego rozporządzenia. [Popr. 259]

Artykuł 56

Ponowne wykorzystanie środków związanych ze wsparciem z funduszy

1.  Środki zwrócone przed końcem okresu kwalifikowalności do instrumentów finansowych pochodzące z inwestycji na rzecz ostatecznych odbiorców lub z uwolnienia zasobów odłożonych zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowach gwarancyjnych, w tym spłaty kapitału i wszelkiego rodzaju uzyskane dochody, które można przypisać wsparciu z funduszy, są ponownie wykorzystywane w ramach tych samych lub innych instrumentów finansowych na dalsze inwestycje w ostatecznych odbiorców, w ramach tego samego celu lub celów szczegółowych i wszelkich kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie związanych z takimi inwestycjami, z uwzględnieniem zasady należytego zarządzania finansami. [Popr. 260]

Oszczędności uzyskane w wyniku bardziej efektywnych operacji nie są uznawane za uzyskane dochody dla celów akapitu pierwszego. W szczególności oszczędności kosztów wynikające z zastosowania środków na rzecz efektywności energetycznej nie mogą skutkować odpowiednim zmniejszeniem dotacji operacyjnych. [Popr. 261]

2.  Państwa członkowskie przyjmują środki niezbędne do zagwarantowania, że środki, o których mowa w ust. 1, zwrócone do instrumentów finansowych w okresie co najmniej ośmiu lat po zakończeniu okresu kwalifikowalności, są ponownie wykorzystywane zgodnie z celami programu lub programów, w ramach którego zostały utworzone, w ramach tego samego instrumentu finansowego lub, w następstwie wycofania tych środków z instrumentu finansowego – w innych instrumentach finansowych lub innych formach wsparcia.

ROZDZIAŁ III

Zasady kwalifikowalności

Artykuł 57

Kwalifikowalność

1.  Kwalifikowalność wydatków ustala się na podstawie przepisów krajowych, z wyjątkiem przypadków, w których szczegółowe przepisy zostały ustanowione w niniejszym rozporządzeniu lub na jego podstawie bądź w rozporządzeniach dotyczących poszczególnych funduszy lub na ich podstawie.

2.  Wydatki spełniają kryteria kwalifikowalności do otrzymania wkładu z funduszy, jeżeli zostały poniesione przez beneficjenta lub partnera prywatnego operacji PPP i zapłacone w ramach realizowanych operacji między dniem przedłożenia Komisji programu lub dniem 1 stycznia 2021 r., w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 20292030 r. [Popr. 262]

W przypadku kosztów refundowanych zgodnie z art. 48 ust. 1 lit. b) i lit. c) działania stanowiące podstawę do zwrotu przeprowadza się w okresie między dniem przedłożenia programu Komisji lub od dnia 1 stycznia 2021 r., w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 2029 r.

3.  W przypadku EFRR wydatki w odniesieniu do operacji obejmujących w obrębie państwa członkowskiego więcej niż jedną kategorię regionu określoną w art. 102 ust. 2 przypisuje się do kategorii regionów proporcjonalnie, w oparciu o obiektywne kryteria.

W odniesieniu do EFS + wydatki związane z operacjami powinny przyczyniać się do realizacji celów szczegółowych programu.

4.  Całość lub część operacji w ramach EFRR, EFS + lub Funduszu Spójności może być realizowana poza terytorium państwa członkowskiego, w tym poza terytorium Unii, pod warunkiem że operacja wchodzi w zakres jednego z pięciu elementów celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) zgodnie z definicją w art. 3 rozporządzenia (UE) nr [...] („rozporządzenie w sprawie EWT”) i przyczynia się do realizacji celów programu. [Popr. 263]

5.  W przypadku dotacji przyjmujących formy określone w art. 48 ust. 1 lit. b), c) i d) wydatki, które spełniają kryteria kwalifikowalności do wkładu z funduszy, są równe kwotom obliczonym zgodnie z art. 48 ust. 2.

6.  Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia z funduszy, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem do instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach programu, niezależnie od tego, czy dokonano wszystkich powiązanych płatności. Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do rekompensat z EFMR z tytułu dodatkowych kosztów w regionach najbardziej oddalonych lub wydatków finansowanych ze specjalnych dodatkowych środków z EFRR i EFS+ dla regionów najbardziej oddalonych. [Popr. 264]

7.  Wsparcie, które staje się kwalifikowalne w wyniku zmiany programu, spełnia kryteria kwalifikowalności od daty przedłożenia Komisji odnośnego wniosku.

W odniesieniu do EFRR i Funduszu Spójności dzieje się tak w przypadku dodania do programu nowego rodzaju interwencji, o których mowa w tabeli 1 załącznika I, lub, w przypadku FAM, FBW i IZGW, w rozporządzeniach dotyczących poszczególnych funduszy.

W przypadku gdy program zostaje zmieniony w celu zapewnienia odpowiedzi na klęski żywiołowe, program może przewidywać, że kwalifikowalność wydatków związanych z tego rodzaju zmianą zaczyna się od daty wystąpienia klęski żywiołowej.

8.  W przypadku gdy nowy program zostanie zatwierdzony w kontekście przeglądu śródokresowego zgodnie z art. 14, wydatki spełniają kryteria kwalifikowalności od daty przedłożenia Komisji odnośnego wniosku.

9.  Operacja może otrzymać wsparcie z jednego lub większej liczby funduszy lub z jednego programu lub większej ich liczby i z innych instrumentów unijnych. W takich przypadkach wydatki zadeklarowane we wniosku o płatność z jednego z funduszy nie mogą być zgłoszone do otrzymania:

a)  wsparcia z innego funduszu lub z instrumentu unijnego;

b)  wsparcia z tego samego funduszu w ramach innego programu.

Kwotę wydatków, którą należy podać we wniosku o płatność z funduszu, można wyliczyć w odniesieniu do każdego z funduszy oraz odnośnego programu lub odnośnych programów proporcjonalnie, zgodnie z dokumentem określającym warunki wsparcia.

Artykuł 58

Koszty niekwalifikowalne

1.  Następujące koszty nie spełniają kryteriów kwalifikowalności do wkładu z funduszy:

a)  odsetki od zadłużenia, z wyjątkiem dotacji udzielonych w formie dotacji na spłatę odsetek lub dotacji na opłaty gwarancyjne lub w związku z wkładem w instrumenty finansowe wynikającym z ujemnych odsetek; [Popr. 265]

b)  zakup gruntów za kwotę przekraczającą 10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach danej operacji; w przypadku terenów opuszczonych oraz poprzemysłowych, na których znajdują się budynki, limit ten zostaje podniesiony do 15 %. w przypadku gwarancji te wartości procentowe mają zastosowanie do kwoty pożyczki bazowej;

c)  podatek od wartości dodanej („VAT”), z wyjątkiem operacji, których całkowity koszt wynosi mniej niż 5 000 000 EUR. [Popr. 266]

W przypadku lit. b) ograniczenia nie mają zastosowania do operacji dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

Kwalifikowalność operacji związanych z podatkiem od wartości dodanej („VAT”) jest określana na podstawie podejścia indywidualnego, z wyjątkiem operacji, których łączny koszt nie przekracza 5 000 000 EUR, oraz inwestycji i wydatków odbiorców ostatecznych. [Popr. 267]

2.  W rozporządzeniach dotyczących poszczególnych funduszy można określić dodatkowe koszty, które nie kwalifikują się do wkładu z każdego z funduszy.

Artykuł 59

Trwałość operacji

1.  Państwo członkowskie dokonuje zwrotu wkładu z funduszy przeznaczonego na operację obejmującą inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne, jeżeli w okresie pięciu lat od płatności końcowej na rzecz beneficjenta lub w okresie ustalonym zgodnie z zasadami pomocy państwa, tam gdzie ma to zastosowanie, zajdzie w odniesieniu do tej operacji którakolwiek z poniższych okoliczności:

a)  zaprzestano działalności produkcyjnej lub ją relokowano;

b)  zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;

c)  istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która to zmiana mogłaby doprowadzić do naruszenia pierwotnych celów operacji.

W należycie uzasadnionych przypadkach, o których mowa w lit. a), b) i c), państwo członkowskie może skrócić okres ustalony w akapicie pierwszym do trzech lat w przypadkach dotyczących utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MŚP. [Popr. 268]

2.  Operacje wspierane z EFS+ zwracają wsparcie ze strony EFS+ tylko wtedy, gdy są one objęte obowiązkiem utrzymania inwestycji zgodnie z zasadami pomocy państwa.

3.  Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do wkładów z programu na rzecz instrumentów finansowych lub dokonywanych przez takie instrumenty ani do operacji, w przypadku których zaprzestano działalności produkcyjnej ze względu na upadłość niewynikającą z oszukańczego bankructwa. [Popr. 269]

Artykuł 60

Przeniesienie

1.  Wydatki wspierające przeniesienie w rozumieniu art. 2 pkt 26 nie spełniają kryteriów kwalifikowalności do uzyskania wkładu z funduszy.

2.  W przypadku gdy wkład z funduszy stanowi pomoc państwa, instytucja zarządzająca upewnia się, że wkład nie został przeznaczony na przeniesienie zgodnie z art. 14 ust. 16 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Artykuł 61

Specjalne zasady kwalifikowalności w przypadku dotacji

1.  Wkłady rzeczowe w formie prac, towarów, usług, gruntów i nieruchomości, w przypadku których nie dokonano żadnych płatności potwierdzonych fakturami lub dokumentami o równoważnej wartości dowodowej, mogą stanowić wydatki kwalifikowalne, o ile spełnione są następujące warunki:

a)  wydatki publiczne wypłacane na rzecz operacji obejmującej wkłady rzeczowe nie przekraczają łącznych wydatków kwalifikowanych, z wyłączeniem wkładów rzeczowych, na koniec operacji;

b)  wartość przypisana wkładom rzeczowym nie przekracza kosztów ogólnie przyjętych na danym rynku;

c)  wartość i dostarczenie wkładów rzeczowych mogą być poddane niezależnej ocenie i weryfikacji;

d)  w przypadku udostępnienia gruntu lub nieruchomości można dokonać płatności do celów umowy leasingu o nominalnej rocznej wartości nieprzekraczającej jednej jednostki waluty państwa członkowskiego;

e)  w przypadku wkładów rzeczowych w formie nieodpłatnej pracy wartość takiej pracy jest określana z uwzględnieniem zweryfikowanego czasu poświęconego na pracę i wysokości wynagrodzenia za pracę równoważną.

Wartość gruntu lub nieruchomości, o której mowa w akapicie pierwszym lit. d) niniejszego artykułu, musi być poświadczana przez niezależnego, wykwalifikowanego eksperta lub należycie upoważniony organ urzędowy i nie przekracza limitu ustanowionego w art. 58 ust. 1 lit. b).

2.  Koszty amortyzacji, w przypadku których nie dokonano żadnych płatności potwierdzonych fakturami, mogą być uznane za kwalifikowalne, w przypadku gdy spełnione są następujące warunki:

a)  pozwalają na to zasady kwalifikowalności programu;

b)  kwota wydatków jest należycie uzasadniona dokumentami potwierdzającymi o wartości dowodowej równoważnej fakturom obejmującym koszty kwalifikowalne, jeżeli kwota ta jest zwracana w formie, o której mowa w art. 48 ust. 1 lit. a);

c)  koszty odnoszą się wyłącznie do okresu wsparcia dla operacji;

d)  dotacje publiczne nie zostały wykorzystane na uzyskanie zamortyzowanych aktywów.

Artykuł 62

Specjalne zasady kwalifikowalności dotyczące instrumentów finansowych

1.  Wydatki kwalifikowalne w ramach instrumentu finansowego stanowi łączna kwota wkładów wypłaconych z programu lub, w przypadku gwarancji – łączna kwota odpisana zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w umowach gwarancyjnych na instrument finansowy w okresie kwalifikowalności, jeżeli kwota ta odpowiada:

a)  płatnościom na rzecz ostatecznych odbiorców, w przypadku pożyczek, inwestycji kapitałowych i quasi-kapitałowych;

b)  zasobom odpisanym zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w umowach gwarancyjnych, zarówno zaległym, jak i takim, których termin zapadalności już upłynął, w celu pokrycia ewentualnych strat wynikających z żądania wypłaty środków z gwarancji, wyliczonych na podstawie współczynnika mnożnikowego, pokrywających wielokrotność kwoty nowych wypłaconych pożyczek bazowych lub inwestycji kapitałowych lub quasi-kapitałowych na rzecz ostatecznych odbiorców;

c)  płatnościom na rzecz ostatecznych odbiorców, w przypadku gdy instrumenty finansowe łączone są z innymi wkładami Unii w ramach operacji dotyczącej jednego instrumentu finansowego zgodnie z art. 52 ust. 5;

d)  płatnościom z tytułu opłat za zarządzanie i zwrotom kosztów zarządzania poniesionych przez podmioty wdrażające instrument finansowy.

2.  Do celów ust. 1 lit. b) współczynnik mnożnikowy ustala się w drodze ostrożnej oceny ex ante ryzyka i uzgadnia się go w odpowiedniej umowie o finansowaniu. Współczynnik mnożnikowy można zmienić, jeśli jest to uzasadnione późniejszymi zmianami warunków rynkowych. Taka zmiana nie ma mocy wstecznej.

3.  Do celów ust. 1 lit. d) niniejszego ustępu opłaty za zarządzanie są oparte na realizacji celów. W ciągu pierwszych dwunastu miesięcy wdrażania instrumentu finansowego wynagrodzenie podstawowe za koszty zarządzania i opłaty za zarządzanie jest kwalifikowalne. W przypadku gdy podmioty wdrażające fundusz zarządzający lub fundusze szczegółowe zgodnie z art. 53 ust. 2 są wyłaniane w drodze bezpośredniego udzielania zamówienia, do kwoty kosztów zarządzania i wnoszonych do tych podmiotów opłat za zarządzanie, które mogą być zadeklarowane jako wydatki kwalifikowalne, ma zastosowanie próg do 5 % całkowitej kwoty wkładów z programu wypłaconych ostatecznym odbiorcom w formie pożyczek, inwestycji kapitałowych i quasi-kapitałowych lub odpisanych zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w umowach gwarancyjnych. [Popr. 270]

Próg ten nie ma zastosowania, Jeśli podmioty wdrażające instrumenty finansowe wyłania się w drodze przetargu konkurencyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w ramach przetargu konkurencyjnego określono potrzebę wyższych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie, które oparte są na realizacji celów. [Popr. 271]

4.  Jeżeli opłaty manipulacyjne lub dowolna ich część są pobierane od ostatecznych odbiorców, nie mogą być deklarowane jako wydatki kwalifikowalne.

5.  Wydatki kwalifikowalne zgłoszone zgodnie z ust. 1 nie mogą przekraczać całkowitej kwoty wsparcia z funduszy wypłaconego dla celów określonych w tym ustępie oraz odpowiedniego współfinansowania krajowego.

Tytuł VI

Zarządzanie i kontrola

ROZDZIAŁ I

Ogólne zasady dotyczące zarządzania i kontroli

Artykuł 63

Obowiązki państw członkowskich

1.  Państwo członkowskie dysponuje systemami zarządzania i kontroli w odniesieniu do realizowanych przez siebie programów zgodnie z niniejszym tytułem oraz zapewnia ich funkcjonowanie zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami i kluczowymi wymogami wymienionymi w załączniku X.

2.  Państwa członkowskie zapewniają zgodność z prawem i prawidłowość wydatków ujętych w sprawozdaniu finansowym przedłożonym Komisji i podejmują wszelkie niezbędne działania mające na celu zapobieganie nieprawidłowościom oraz wykrywanie i korygowanie nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych, oraz sporządzają sprawozdania na ten temat. Państwa członkowskie w pełni współpracują z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). [Popr. 272]

3.  Państwa członkowskie na wniosek Komisji podejmują działania niezbędne do zapewnienia skutecznego funkcjonowania swoich systemów zarządzania i kontroli oraz legalności i prawidłowości wydatków zgłoszonych Komisji. Jeżeli działanie to stanowi audyt, urzędnicy Komisji lub jej upoważnieni przedstawiciele mogą wziąć w nim udział.

4.  Państwa członkowskie zapewniają jakość, niezależność i wiarygodność systemu monitorowania i danych dotyczących wskaźników. [Popr. 273]

5.  Państwa członkowskie muszą posiadać systemy i procedury mające na celu zagwarantowanie, że wszystkie dokumenty wymagane na potrzeby ścieżki audytu, o których mowa w załączniku XI, są przechowywane zgodnie z wymogami określonymi w art. 76.

6.  Państwa członkowskie przyjmują rozwiązania mające na celu zapewnienie skutecznego badania skarg dotyczących funduszy. Zgodnie z ramami instytucjonalnymi i prawnymi państwa członkowskie ponoszą odpowiedzialność za zakres, przepisy i procedury dotyczące tych rozwiązań. Na wniosek Komisji zgodnie z art. 64 ust. 4 lit. a) państwa członkowskie badają skargi złożone do Komisji objęte zakresem programów realizowanych przez te państwa oraz informują Komisję o rezultatach tych badań. [Popr. 274]

Do celów niniejszego artykułu skargi obejmują wszelkie spory pomiędzy potencjalnymi i wybranymi beneficjentami w odniesieniu do zaproponowanych lub wybranych operacji i spory ze stronami trzecimi dotyczące realizacji programu lub operacji w jego ramach, bez względu na kwalifikację prawną środków odwoławczych ustanowionych na mocy prawa krajowego.

7.  Państwa członkowskie dopilnowują, aby wszelka wymiana informacji między beneficjentami a instytucjami programu odbywała się za pomocą przyjaznych dla użytkownika systemów elektronicznej wymiany danych zgodnie z załącznikiem XII. [Popr. 275]

W przypadku programów wspieranych z EFMR, FAMFAMI,, FBW i IZGW akapit pierwszy stosuje się od dnia 1 stycznia 20232022 r. [Popr. 276]

Akapit pierwszy nie ma zastosowania do programów w ramach art. [4 ust. 1 lit. c) ppkt (vii xi)] rozporządzenia w sprawie EFS+. [Popr. 277]

8.  Państwa członkowskie dopilnowują, aby wszelka oficjalna wymiana informacji z Komisją była dokonywana za pomocą elektronicznego systemu wymiany danych zgodnie z załącznikiem XIII.

9.  Każde państwo członkowskie sporządza, po zatwierdzeniu programu i najpóźniej w chwili złożenia wniosku o płatność końcową za pierwszy rok obrachunkowy i nie później niż dnia 30 czerwca 2023 r., opis systemu zarządzania i kontroli zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku XIV. Aktualizuje ono ten opis na bieżąco, by odzwierciedlać wszelkie późniejsze zmiany.

10.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 107 w celu uzupełnienia ust. 2 niniejszego artykułu przez określenie kryteriów określania przypadków nieprawidłowości wymagających zgłaszania i danych podlegających przekazaniu.

11.  Komisja przyjmuje akt wykonawczy określający format, który ma być stosowany do celów zgłaszania nieprawidłowości, zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 109 ust. 2, w celu zapewnienia jednolitych warunków oraz zasad wykonywania niniejszego artykułu. [Popr. 178]

Artykuł 64

Kompetencje i uprawnienia Komisji

1.  Komisja upewnia się, że państwa członkowskie utworzyły systemy zarządzania i kontroli zgodne z niniejszym rozporządzeniem oraz że systemy te funkcjonują skutecznie i efektywnie w okresie realizacji programów. Komisja opracowuje dla państw członkowskich strategię audytu oraz plan audytu oparte na ocenie ryzyka. [Popr. 279]

Komisja i organy audytowe koordynują swoje plany audytu.

2.  Audyty Komisji przeprowadza się do trzechdwóc lat kalendarzowych następujących po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, w którym ujęto dany wydatek. Okres ten nie ma zastosowania do operacji, w przypadku których istnieje podejrzenie nadużycia finansowego. [Popr. 280]

3.  Do celów przeprowadzania audytów urzędnicy Komisji lub jej upoważnieni przedstawiciele mają dostęp do wszystkich niezbędnych zapisów, dokumentów i metadanych, niezależnie od formy, w jakiej są one przechowywane, odnoszących się do operacji wspieranych z funduszy lub do systemów zarządzania i kontroli, oraz otrzymują kopie w wymaganej formie.

4.  W przypadku audytów na miejscu zastosowanie mają również następujące postanowienia:

a)  z wyjątkiem pilnych przypadków Komisja zawiadamia instytucję programu o audycie z wyprzedzeniem co najmniej 12 15 dni roboczych. W takich audytach mogą uczestniczyć urzędnicy lub upoważnieni przedstawiciele państwa członkowskiego; [Popr. 281]

b)  w przypadku gdy przepisy krajowe zastrzegają pewne działania dla podmiotów specjalnie wyznaczonych przez przepisy krajowe, urzędnicy Komisji oraz upoważnieni przedstawiciele mają dostęp do uzyskanych w ten sposób informacji bez uszczerbku dla kompetencji sądów krajowych i z pełnym uwzględnieniem praw podstawowych zainteresowanych podmiotów prawnych;

c)  Komisja przekazuje – nie później niż 32 miesiące od ostatniego dnia audytu – właściwemu organowi państwa członkowskiego wstępne ustalenia audytu w przynajmniej jednym z języków urzędowych Unii; [Popr. 282]

d)  Komisja przekazuje sprawozdanie z audytu w przynajmniej jednym z języków urzędowych Unii nie później niż 2 miesiące od daty otrzymania kompletnej odpowiedzi od właściwego organu państwa członkowskiego dotyczącej wstępnych ustaleń audytu. Odpowiedź państwa członkowskiego uznaje się za kompletną, jeżeli w ciągu 2 miesięcy Komisja nie poinformowała o istnieniu niewyjaśnionych dokumentów. [Popr. 283]

W należycie uzasadnionych przypadkach Komisja może przedłużyć terminy określone w lit. c) i d) o dodatkowe dwa miesiące. [Popr. 284

4a.   Z zastrzeżeniem art. 63 ust. 6 Komisja zapewnia system rozpatrywania skarg, który jest dostępny dla obywateli i zainteresowanych stron. [Popr. 285]

Artykuł 65

Instytucje programu

1.  Do celów art. [63 ust. 3] rozporządzenia finansowego, państwo członkowskie wyznacza dla każdego programu instytucję zarządzającą oraz instytucję audytową. Jeżeli państwo członkowskie korzysta z możliwości, o której mowa w art. 66 ust. 2, dana jednostka jest identyfikowana jako instytucja programu. Te same instytucje mogą być odpowiedzialne za więcej niż jeden program.

2.  Instytucja audytowa jest organem publicznym lub prywatnym, funkcjonalnie niezależnym od organu zarządzającego oraz organów lub podmiotów, którym powierzono funkcje lub je delegowano. [Popr. 286]

3.  Instytucja zarządzająca może wyznaczyć jedną lub większą liczbę instytucji pośredniczących do pełnienia niektórych zadań na jej odpowiedzialność. Uzgodnienia pomiędzy instytucją zarządzającą i instytucjami pośredniczącymi są ujęte na piśmie.

4.  Państwa członkowskie zapewniają, że zasady rozdziału funkcji pomiędzy instytucjami programu i w obrębie instytucji programu są przestrzegane.

5.  Podmiot wdrażający współfinansowanie z programu, o którym mowa w art. [11] rozporządzenia UE (...) [w sprawie zasad dotyczących uczestnictwa w programie „Horyzont Europa”], jest uznawany przez instytucję zarządzającą za instytucję pośredniczącą danego programu zgodnie z ust. 3.

ROZDZIAŁ II

Standardowe systemy zarządzania i kontroli

Artykuł 66

Funkcje instytucji zarządzającej

1.  Instytucja zarządzająca odpowiada za zarządzanie programem prowadzone z myślą o osiągnięciu celów programu. W szczególności pełni ona następujące funkcje:

a)  wybór operacji zgodnie z art. 67;

b)  prowadzenie zadań związanych z zarządzaniem programem zgodnie z art. 68;

c)  wspieranie działań komitetu monitorującego zgodnie z art. 69;

d)  prowadzenie nadzoru instytucji pośredniczących;

e)  rejestracja i przechowywanie danych w systemie elektronicznym w systemach elektronicznych danych , dotyczących każdej operacji, niezbędnych do monitorowania, oceny, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytów, a także zapewnianie bezpieczeństwa, integralności i poufności danych oraz uwierzytelnianie użytkowników. [Popr. 287]

2.  Państwo członkowskie może powierzyć prowadzenie zadań w zakresie rachunkowości, o których mowa w art. 70, instytucji zarządzającej lub innemu organowi.

3.  W przypadku programów objętych wsparciem z FAM oraz FBW i IZGW zadania w zakresie rachunkowości prowadzone są przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowiedzialność.

4.  Komisja przyjmuje akt wykonawczy zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 109 ust. 2, w celu zapewnienia jednolitych warunków w odniesieniu do danych elektronicznych, o których mowa w ust. 1 lit. e) i które mają być rejestrowane i przechowywane. Ten akt wykonawczy jest przyjmowany zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 109 ust. 2.

Artykuł 67

Wybór operacji przez instytucję zarządzającą

1.  W celu wyboru operacji instytucja zarządzająca określa i stosuje kryteria i procedury, które są niedyskryminacyjne, przejrzyste, zapewniają dostęp osobom z niepełnosprawnościami, gwarantują równouprawnienie płci i uwzględnienie postanowień Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, jak również zasady zrównoważonego rozwoju oraz unijnej polityki w dziedzinie środowiska naturalnego zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE. [Popr. 288]

Kryteria i procedury zapewniają priorytetowe traktowanie operacji, które maksymalizują wkład funduszy unijnych w realizację celów programu.

2.  Na wniosek Komisji instytucja zarządzająca konsultuje się z Komisją i uwzględnia jej uwagi przed przekazaniem wstępnych kryteriów kwalifikacji komitetowi monitorującemu oraz przed wszystkimi późniejszymi zmianami tych kryteriów.

3.  Podczas wyboru operacji instytucja zarządzająca:

a)  zapewnia, że wybrane operacje są zrównoważone, zgodne z programem i strategiami terytorialnymi i że skutecznie przyczyniały się do realizacji jego celów szczegółowych; [Popr. 289]

b)  zapewnia, że wybrane operacje są spójne z odpowiednimi strategiami i dokumentami dotyczącymi planowania ustanowionymi w celu spełnienia warunków podstawowych;

c)  zapewnia, że wybrane operacje stanowią najkorzystniejsząodpowiednią relację między kwotą wsparcia, podejmowanymi działaniami i osiąganymi celami; [Popr. 290]

d)  sprawdza, czy beneficjent posiada niezbędne środki i mechanizmy finansowe, aby pokryć koszty operacji i utrzymania;

e)  zapewnia, że wybrane operacje objęte zakresem stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE(42) podlegają ocenie oddziaływania na środowisko lub procedurze przeglądu oraz że należycie wzięto pod uwagę ocenę rozwiązań alternatywnych i kompleksowe konsultacje publiczne, na podstawie wymogów tej dyrektywy, zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE(43); [Popr. 291]

f)  upewnia się zapewnia, że jeżeli operacje rozpoczęły się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do instytucji zarządzającej, przestrzegano obowiązujących przepisów; [Popr. 292]

g)  zapewnia, że wybrane operacje wchodzą w zakres odpowiedniego funduszu i są przypisane do danego rodzaju interwencji lub obszaru do wsparcia z EFMR;

h)  zapewnia, że operacje nie obejmują działań, które stanowiły część operacji podlegającej przeniesieniu zgodnie z art. 60 lub które stanowiłyby przeniesienie działalności produkcyjnej zgodnie z art. 59 ust. 1 lit. a);

i)  zapewnia, że wybranych operacji nie dotyczy uzasadniona opinia Komisji w sprawie naruszenia na mocy art. 258 TFUE, która to opinia kwestionuje legalność i prawidłowość wydatków lub realizacji operacji;

j)  zapewnia przed podjęciem decyzji inwestycyjnych, że inwestycje w infrastrukturę o oczekiwanym okresie żywotności co najmniej pięciu lat obejmują kwestie uodparniania na klimat, a także stosowanie zasady „efektywność energetyczna przede wszystkim”. [Popr. 293]

4.  Instytucja zarządzająca gwarantuje, że beneficjent otrzymał dokument określający warunki wsparcia dla każdej operacji, w tym szczegółowe wymagania dotyczące produktów lub usług, które mają być dostarczone, plan finansowania, termin wykonania operacji oraz, w stosownych przypadkach, metodę, którą należy stosować do określania kosztów operacji, oraz warunki płatności dotacji.

5.  W przypadku operacji, które otrzymały certyfikat „Pieczęć doskonałości”, lub operacji wybranych w ramach programu współfinansowanego z programu „Horyzont Europa” instytucja zarządzająca może podjąć decyzję o przyznaniu bezpośredniego wsparcia z EFRR lub EFS+, pod warunkiem że takie operacje są zgodne z celami programu.

Zastosowanie mają stawki współfinansowania instrumentu posiadającego certyfikat „Pieczęć doskonałości” lub współfinansowania z programu, ustanowione w dokumencie, o którym mowa w ust. 4.

5a.   W należycie uzasadnionych przypadkach instytucja zarządzająca może również podjąć decyzję o wniesieniu do 5 % przydziału finansowego w ramach programu w ramach EFRR i EFS + na konkretne projekty w państwie członkowskim kwalifikującym się w ramach programu „Horyzont Europa”, w tym projekty wybrane w drugim etapie, pod warunkiem że te konkretne projekty przyczynią się do osiągnięcia celów programu w tym państwie członkowskim. [Popr. 294]

6.  Kiedy instytucja zarządzająca dokonuje wyboru operacji o znaczeniu strategicznym, informuje ona o tym bezzwłocznie Komisję w przeciągu jednego miesiąca i przedstawia Komisji wszelkie istotne informacje na temat tej operacji, w tym analizę kosztów i korzyści. [Popr. 295]

Artykuł 68

Zarządzanie programem przez instytucję zarządzającą

1.  Instytucja zarządzająca:

a)  przeprowadza kontrole zarządcze w celu sprawdzenia, czy współfinansowane produkty i usługi zostały dostarczone, czy operacja spełnia obowiązujące przepisy, wymagania programu i warunki wsparcia operacji oraz:

(i)  jeżeli koszty mają zostać zwrócone zgodnie z art. 48 ust. 1 lit. a) – weryfikuje, czy kwota wydatków deklarowanych przez beneficjentów w odniesieniu do tych kosztów została wypłacona oraz czy beneficjenci prowadzą oddzielne zapisy księgowe dla wszystkich transakcji związanych z operacją;

(ii)  jeżeli koszty mają zostać zwrócone zgodnie z art. 48 ust. 1 lit. b), c) i d) – weryfikuje, czy spełniono warunki zwrotu wydatków beneficjentowi;

b)  zapewnia, z zastrzeżeniem dostępności finansowaniaw odniesieniu do płatności zaliczkowych i płatności okresowych, że beneficjent otrzymał należną kwotę za zweryfikowane wydatki w całości i nie później niż 60 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność; [Popr. 296]

c)  posiada skuteczne i proporcjonalne środki i procedury zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniające stwierdzone rodzaje ryzyka;

d)  zapobiega nieprawidłowościom, wykrywa je i usuwa;

e)  potwierdza, że wydatki ujęte w sprawozdaniu finansowym są zgodne z prawem i prawidłowe;

f)  sporządza deklarację zarządczą zgodnie ze wzorem określonym w załączniku XV;

g)  dostarcza prognozy kwoty wniosków o płatność, które zostaną przedłożone w odniesieniu do bieżącego i kolejnego roku kalendarzowego do dnia 31 stycznia i 31 lipca, zgodnie z załącznikiem VII.

W przypadku akapitu pierwszego lit. b) nie potrąca się ani nie wstrzymuje żadnych kwot ani też nie nakłada się żadnych opłat szczególnych lub innych opłat o równoważnym skutku, które powodowałyby zmniejszenie kwot wypłacanych beneficjentom.

W przypadku operacji PPP instytucja zarządzająca dokonuje płatności na rachunek powierniczy założony w tym celu na rzecz beneficjenta do użytku zgodnie z umową PPP.

2.  Kontrola zarządcza, o której mowa w ust. 1 lit. a), opiera się na analizie ryzyka i jest proporcjonalna do zidentyfikowanych zagrożeń określonych w strategii zarządzania ryzykiem.

Kontrole zarządcze obejmują kontrole administracyjne w odniesieniu do każdego wniosku o płatność przedłożonego przez beneficjentów oraz kontrole na miejscu przeprowadzone w odniesieniu do operacji. Kontrole muszą zostać przeprowadzone najpóźniej przed przygotowaniem sprawozdań finansowych zgodnie z art. 92.

3.  W przypadku gdy instytucja zarządzająca jest również beneficjentem programu, rozwiązania dotyczące kontroli zarządczych zapewniają rozdzielenie funkcji.

4.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 w rozporządzeniu w sprawie EWT można ustanowić szczegółowe zasady dotyczące kontroli zarządczych mające zastosowanie do programów Interreg.

Artykuł 69

Wspieranie prac komitetu monitorującego przez instytucję zarządzającą

Instytucja zarządzająca:

a)  dostarcza w odpowiednim czasie komitetowi monitorującemu wszelkich informacji niezbędnych mu do wykonywania jego zadań;

b)  zapewnia dalsze działania w związku z decyzjami i zaleceniami komitetu monitorującego.

Artykuł 70

Zadania w zakresie rachunkowości

1.  Zadania w zakresie rachunkowości obejmują:

a)  sporządzanie wniosków o płatności i przedkładanie ich Komisji zgodnie z art. 85 i art. 86 oraz uwzględnianie audytów przeprowadzonych przez instytucję audytową lub na jej odpowiedzialność; [Popr. 297]

b)  sporządzanie i przedstawianie sprawozdania finansowego, potwierdzanie kompletności, rzetelności i poprawności zgodnie z art. 92 oraz prowadzenie rejestru wszystkich elementów sprawozdania finansowego w systemie elektronicznym; [Popr. 298]

c)  przeliczanie kwoty wydatków poniesionych w innej walucie na euro z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję w miesiącu, w którym wydatki zostały zarejestrowane w systemie rachunkowości organu odpowiedzialnego za wykonywanie zadań określonych w niniejszym artykule.

2.  Zadania w zakresie rachunkowości nie obejmują kontroli na szczeblu beneficjentów.

3.  W drodze odstępstwa od ust. 1 lit. c) w rozporządzeniu w sprawie EWT można ustanowić inną metodę przeliczania kwoty wydatków poniesionych w innej walucie na euro.

Artykuł 71

Funkcje instytucji audytowej

1.  Instytucja audytowa jest odpowiedzialna za przeprowadzanie audytu systemów, audytu operacji oraz audytu sprawozdań finansowych w celu dostarczenia Komisji niezależnego poświadczenia dotyczącego skutecznego funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli oraz legalności i prawidłowości wydatków ujętych w sprawozdaniu finansowym przedłożonym Komisji.

2.  Prace audytowe prowadzone są zgodnie z uznanymi międzynarodowymi standardami audytu.

3.  Instytucja audytowa sporządza i przekazuje Komisji:

a)  roczną opinię z audytu zgodnie z art. [63 ust. 7] rozporządzenia finansowego, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku XVI oraz w oparciu o przeprowadzone prace audytowe, obejmujące trzy odrębne elementy:

(i)  kompletność, prawdziwość i dokładność sprawozdania finansowego,

(ii)  zgodność z prawem i prawidłowość wydatków ujętych w sprawozdaniu finansowym przedkładanym Komisji;

(iii)  skuteczne stosowanie systemu zarządzania i kontroli;

b)  roczne sprawozdanie z kontroli spełniające wymogi przewidziane w art. [63 ust.5 lit. b)] rozporządzenia finansowego, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku XVII, oraz towarzyszące opinii z audytu, o której mowa w lit. a), przedstawiające podsumowanie ustaleń, w tym analizę charakteru i zakresu stwierdzonych błędów i braków w systemach, a także proponowane i zrealizowane działania naprawcze oraz ostateczny łączny poziom błędu oraz poziom błędu resztowego w odniesieniu do wydatków ujętych w sprawozdaniu finansowym przedłożonym Komisji.

4.  W przypadku programów zgrupowanych na potrzeby audytów operacji zgodnie z art. 73 ust. 2 informacje wymagane na mocy ust. 3 lit. b) można zebrać w jednym sprawozdaniu.

Jeżeli instytucja audytowa korzysta z tej opcji w przypadku programów objętych wsparciem z FAM, FBW i IZGW, informacje wymagane na mocy ust. 3 lit. b) zgłasza się w podziale na fundusz.

5.  Instytucja audytowa przekazuje Komisji sprawozdania z audytu systemu niezwłocznie po przeprowadzeniu postępowania kontradyktoryjnego z odpowiednimi jednostkami poddanymi audytowi.

6.  Komisja i instytucje audytowe spotykają się w regularnych odstępach czasu i przynajmniej raz w roku, o ile nie uzgodniono inaczej, w celu zbadania strategii audytu, rocznego sprawozdania z kontroli, opinii z audytu, koordynacji planów i metod audytowych oraz wymiany poglądów na temat kwestii związanych z poprawą funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli.

6a.   Audyt przeprowadza się z odniesieniem do standardów obowiązujących w czasie uzgadniania operacji poddawanej audytowi, chyba że nowe standardy są korzystniejsze dla beneficjenta; [Popr. 299]

6b.   Wykrycie nieprawidłowości w trakcie audytu danej operacji prowadzącego do nałożenia kary finansowej nie może prowadzić do rozszerzenia zakresu kontroli lub do korekt finansowych wykraczających poza wydatki objęte rokiem obrachunkowym wydatku poddawanego audytowi. [Popr. 300]

Artykuł 72

Strategia audytu

1.  Instytucja audytowa po konsultacjach z instytucją zarządzającą przygotowuje strategię audytu w oparciu o ocenę ryzyka, biorąc pod uwagę opis systemu zarządzania i kontroli określony w art. 63 ust. 9, obejmującą audyty systemu i audyty operacji. Strategia audytu przewiduje audyty systemu nowych instytucji zarządzających oraz organów odpowiadających za zadania w zakresie rachunkowości. Audyt przeprowadza się w ciągu dziewięciu miesięcy po zakończeniu ich pierwszego roku działalności. Strategię audytu sporządza się zgodnie ze wzorem umieszczonym w załączniku XVIII i aktualizuje co roku po pierwszym rocznym sprawozdaniu z kontroli oraz opinii z audytu przekazanych Komisji. Strategia ta może dotyczyć jednego lub większej liczby programów. W strategii audytu instytucja audytowa może określić granice dla audytów jednego rachunku. [Popr. 301]

2.  Strategia audytu jest przedkładana Komisji na jej wniosek.

Artykuł 73

Audyty operacji

1.  Audyty operacji dotyczą wydatków zadeklarowanych Komisji w roku obrachunkowym na podstawie próby. Próba ta być reprezentatywna i oparta o statystyczne metody doboru próby.

2.  W przypadku gdy populacja obejmuje mniej niż 300 jednostek próby, można zastosować niestatystyczną metodę doboru próby na podstawie profesjonalnej oceny instytucji audytowej. W takich przypadkach wielkość próby musi być wystarczająca do tego, aby instytucja audytowa sporządziła ważną opinię z audytu. Niestatystyczna metoda doboru próby obejmuje minimum 10 % wybranych losowo jednostek próby w populacji w danym roku obrachunkowym.

Próba statystyczna może obejmować jeden lub większą liczbę programów otrzymujących wsparcie z EFRR, Funduszu Spójności i EFS+ oraz –z zastosowaniem stratyfikacji w odpowiednich przypadkach – jeden bądź większą liczbę okresów programowania na podstawie profesjonalnej oceny instytucji audytowej.

Próba operacji wspieranych z FAM, FBW i IZGW oraz EFMR obejmuje operacje wspierane osobno z każdego funduszu.

3.  Audyty operacji obejmują weryfikację na miejscu fizycznej realizacji operacji wyłącznie jeśli jest to wymagane w odniesieniu do danego typu operacji.

Rozporządzenie w sprawie EFS+ może określać szczegółowe przepisy dotyczące programów przewidzianych w art. [4 ust. 1 lit. c) ppkt (vii)] rozporządzenia w sprawie EFS+.

W przypadku różnicy zdań między Komisją a danym państwem członkowskim na temat ustaleń audytu uruchamia się procedurę rozstrzygania sporów. [Popr. 302]

4.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktu delegowanego zgodnie z art. 107 w celu uzupełnienia niniejszego artykułu przez określenie standardowej gotowej metody doboru próby i stosownych procedur w odniesieniu do jednego lub wielu okresów programowania.

Artykuł 74

Uregulowania dotyczące pojedynczego audytu

1.  Podczas przeprowadzania audytu Komisja i instytucje audytowe należycie uwzględniają zasady pojedynczego audytu i proporcjonalności w odniesieniu do poziomu ryzyka dla budżetu Unii. Unikają one powielania audytów tych samych wydatków zadeklarowanych Komisji w celu zminimalizowania kosztów kontroli zarządczych i audytów i zmniejszenia obciążenia administracyjnego beneficjentów.

Komisja i instytucje audytowe wykorzystują w pierwszej kolejności wszelkie informacje i dokumentację dostępne w systemie elektronicznym, o którymsystemach elektronicznych, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. e), w tym wyniki kontroli zarządczych, i wnioskują o przekazanie dodatkowych dokumentów i dowodów audytowych od beneficjentów wyłącznie w przypadku, gdy na podstawie profesjonalnego osądu Komisji i instytucji audytowych jest to niezbędne w celu wsparcia rzetelnych wniosków z audytu. [Popr. 303]

2.  W odniesieniu do programów, w przypadku których Komisja stwierdzi, że opinia instytucji audytowej jest wiarygodna, a dane państwo członkowskie bierze udział we wzmocnionej współpracy w zakresie Prokuratury Europejskiej, audyty prowadzone przez Komisję ograniczają się do kontroli prac instytucji audytowej.

3.  Operacje, w przypadku których łączne wydatki kwalifikowalne nie przekraczają 400 000 EUR w przypadku EFRR i Funduszu Spójności, 300 000 EUR w przypadku EFS+ lub 200 000 EUR w przypadku EFMR, FAM, FBW oraz IZGW, nie podlegają więcej niż jednemu audytowi przeprowadzonemu przez instytucję audytową albo Komisję przed przedłożeniem sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy, w którym operacja została zakończona.

Inne operacje nie podlegają więcej niż jednemu audytowi na rok obrachunkowy przeprowadzanemu przez instytucję audytową albo Komisję przed przedłożeniem sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy, w którym operacja została zakończona. Jeśli w danym roku kontrolę przeprowadzał Trybunał Obrachunkowy, operacje nie podlegają w tym roku audytowi przeprowadzanemu przez Komisję ani instytucję audytową, pod warunkiem że rezultaty kontroli przeprowadzonej przez Trybunał Obrachunkowy dla tych operacji mogą być wykorzystane przez instytucję audytową lub Komisję na potrzeby realizacji właściwych im zadań.

4.  Niezależnie od przepisów ust. 3 każda operacja może podlegać więcej niż jednemu audytowi, jeżeli instytucja audytowa stwierdzi – na podstawie swojego profesjonalnego osądu – że sporządzenie ważnej opinii z audytu nie jest możliwe.

5.  Ust. 2 i 3 nie mają zastosowania w przypadkach, gdy:

a)  istnieje szczególne ryzyko wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych;

b)  konieczne jest ponowne przeprowadzenie prac instytucji audytowej w celu uzyskania pewności co do jej skutecznego funkcjonowania;

c)  istnieją dowody wskazujące na poważne uchybienie w pracy instytucji audytowej.

Artykuł 75

Kontrola zarządcza i audyty instrumentów finansowych

1.  Instytucja zarządzająca przeprowadza kontrole zarządcze na miejscu zgodnie z art. 68 ust. 1 wyłącznie na poziomie instytucji wdrażających instrument finansowy, a w kontekście funduszy gwarancyjnych na poziomie jednostek udzielających nowych pożyczek bazowych. Z zastrzeżeniem przepisów art. 127 rozporządzenia finansowego, jeżeli instrument finansowy przedkłada sprawozdania z kontroli na poparcie wniosku o płatność, instytucja zarządzająca może podjąć decyzję o nieprzeprowadzaniu kontroli zarządczych na miejscu. [Popr. 304]

2.  Instytucja zarządzająca nie przeprowadza kontroli zarządczych na szczeblu Europejskiego Banku Inwestycyjnego („EBI”) ani innych międzynarodowych instytucji finansowych, w których państwo członkowskie posiada akcje lub udziały.

EBI lub inne międzynarodowe instytucje finansowe, w których państwo członkowskie posiada akcje lub udziały, przekazują jednak instytucji zarządzającej sprawozdania z kontroli dotyczące wniosków o płatność.

3.  Instytucja audytowa przeprowadza audyty systemu i audyty operacji zgodnie z artykułami 71, 73 lub art. 77 na poziomie instytucji wdrażających instrument finansowy, a w kontekście funduszy gwarancyjnych na poziomie jednostek udzielających nowych pożyczek bazowych. Z zastrzeżeniem przepisów art. 127 rozporządzenia finansowego, jeżeli instrument finansowy zapewnia instytucji audytowej roczne sprawozdanie z kontroli sporządzane przez ich audytorów zewnętrznych do końca każdego roku kalendarzowego i obejmujące elementy zawarte w załączniku XVII, instytucja audytowa może podjąć decyzję o nieprzeprowadzaniu dalszych audytów. [Popr. 306]

3a.   W kontekście funduszy gwarancyjnych jednostki odpowiedzialne za audyty programów mogą przeprowadzać weryfikacje lub audyty jednostek udzielających nowych pożyczek bazowych jedynie w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących sytuacji:

a)  dokumenty potwierdzające, stanowiące potwierdzenie udzielenia wsparcia z instrumentu finansowego na rzecz ostatecznych odbiorców nie są dostępne na poziomie instytucji zarządzającej lub na poziomie podmiotów wdrażających instrumenty finansowe;

b)  są dowody na to, że dokumenty dostępne na poziomie instytucji zarządzającej lub na poziomie instytucji wdrażających instrumenty finansowe nie stanowią prawdziwego i rzetelnego zapisu udzielonego wsparcia. [Popr. 307]

4.  Instytucja audytowa nie przeprowadza kontroli na szczeblu EBI ani innych międzynarodowych instytucji finansowych, w których państwo członkowskie posiada akcje lub udziały, w odniesieniu do instrumentów finansowych wdrażanych przez te podmioty.

EBI lub inne międzynarodowe instytucje finansowe, w których państwo członkowskie posiada akcje lub udziały, przekazują jednak Komisji i instytucji audytowej pod koniec każdego roku kalendarzowego roczne sprawozdanie z audytu sporządzone przez audytorów zewnętrznych. Sprawozdanie to obejmuje elementy, o których mowa w załączniku XVII.

5.  EBI lub inne międzynarodowe instytucje finansowe przekazują instytucjom programu wszelkie niezbędne dokumenty umożliwiające im wywiązywanie się z nałożonych na nie obowiązków.

Artykuł 76

Dostępność dokumentów

1.  Bez uszczerbku dla zasad pomocy państwa instytucja zarządzająca zapewnia, że wszystkie dokumenty uzupełniające dotyczące działań wspieranych z funduszy utrzymywane są na odpowiednim poziomie na okres pięciu trzech lat od dnia 31 grudnia tego roku, w którym instytucja zarządzająca dokonała ostatniej płatności na rzecz beneficjenta. [Popr. 308]

2.  Ten okres może zostać przerwany w przypadku wszczęcia postępowania prawnego albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji.

2a.   Okres przechowywania dokumentów może być skrócony, proporcjonalnie do profilu ryzyka i wielkości beneficjenta, decyzją instytucji zarządzającej. [Popr. 309]

ROZDZIAŁ III

Wiarygodność krajowych systemów zarządzania

Artykuł 77

Udoskonalone proporcjonalne rozwiązania

Państwo członkowskie może zastosować poniższe udoskonalone proporcjonalne rozwiązania dotyczące systemu zarządzania i kontroli danego programu, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 78:

a)  w drodze odstępstwa od art. 68 ust. 1 lit. a) i 68 ust. 2 instytucja zarządzająca może stosować jedynie krajowe procedury przeprowadzania kontroli zarządczych;

b)  w drodze odstępstwa od art. 73 ust. 1 oraz 3, instytucja audytowa może ograniczyć działania audytowe do statystycznej próby 30 jednostek próby w odniesieniu do programu lub grupy programów;

c)  Komisja ogranicza swoje własne audyty do dokonania przeglądu prac instytucji audytowej przez ich ponowne przeprowadzenie wyłącznie na szczeblu tej instytucji, chyba że dostępne informacje wskazują na poważne uchybienie w pracy instytucji audytowej.

Do celów lit. b), w przypadku gdy populacja obejmuje mniej niż 300 jednostek próby, instytucja audytowa może zastosować metody niestatystycznego doboru próby zgodnie z art. 73 ust. 2.

Artykuł 78

Warunki stosowania udoskonalonych proporcjonalnych rozwiązań

1.  Państwo członkowskie może zastosować udoskonalone proporcjonalne rozwiązania określone w art. 77 w każdym momencie okresu programowania, jeżeli Komisja potwierdziła w swoich rocznych sprawozdaniach z działalności sporządzonych w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających decyzję podjętą przez państwo członkowskie w celu zastosowania niniejszego artykułu, że system zarządzania i kontroli programu funkcjonuje skutecznie, a całkowity poziom błędu jest niższy niż 2 %. Przy ocenie skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli programu Komisja bierze pod uwagę udział zainteresowanego państwa członkowskiego we wzmocnionej współpracy w zakresie Prokuratury Europejskiej.

Jeżeli państwo członkowskie zdecyduje się skorzystać z tej możliwości, powiadamia Komisję o stosowaniu proporcjonalnych rozwiązań określonych w art. 77, które mają zastosowanie od początku kolejnego roku obrachunkowego.

2.  Na początku okresu programowania państwo członkowskie może stosować rozwiązania, o których mowa w art. 77, pod warunkiem, że spełniono warunki określone w ust. 1 niniejszego artykułu w odniesieniu do podobnego programu realizowanego w latach 2014–2020 oraz w przypadku gdy rozwiązania w zakresie zarządzania i kontroli ustanowione dla programu na lata 2021–2027 opierają się w dużej mierze na tych odnoszących się do poprzedniego programu. W takich przypadkach udoskonalone proporcjonalne rozwiązania mają zastosowanie od początku programu.

3.  Państwo członkowskie ustanawia lub odpowiednio aktualizuje opis systemu zarządzania i kontroli oraz strategii audytu, o których mowa w art. 63 ust. 9 i art. 72.

Artykuł 79

Dostosowania podczas okresu programowania

1.  W przypadku gdy Komisja lub instytucja audytowa stwierdza, na podstawie przeprowadzonych audytów oraz rocznego sprawozdania z kontroli, że warunki określone w art. 78 nie są spełnione, Komisja zwraca się do instytucji audytowej o przeprowadzenie dodatkowych prac audytowych zgodnie z art. 63 ust. 3 i podjęcie działań naprawczych.

2.  W przypadku gdy kolejne roczne sprawozdania z kontroli potwierdzają, że warunki nie są spełnione, co ogranicza stopień pewności dla Komisji dotyczący prawidłowego funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli oraz zgodności z prawem i prawidłowości wydatków, Komisja zwraca się do instytucji audytowej z wnioskiem o przeprowadzenie audytów systemów.

3.  Komisja może, po umożliwieniu państwu członkowskiemu przedstawienia uwag, poinformować to państwo członkowskie, że udoskonalone proporcjonalne rozwiązania określone w art. 77 nie mają dłużej zastosowania.

Tytuł VII

Zarządzanie finansami, przedkładanie i analiza sprawozdań finansowych i korekty finansowe

ROZDZIAŁ I

Zarządzanie finansami

Sekcja I

Ogólne zasady rachunkowości

Artykuł 80

Zobowiązania budżetowe

1.  Decyzja w sprawie zatwierdzenia programu zgodnie z art. 18 stanowi decyzję w sprawie finansowania w rozumieniu [art. 110 ust. 3] rozporządzenia finansowego, a powiadomienie zainteresowanego państwa członkowskiego o tej decyzji – zobowiązanie prawne.

W decyzji zostaje określony wkład Unii w podziale na fundusz i rok.

2.  Zobowiązania budżetowe Unii w odniesieniu do każdego programu są podejmowane przez Komisję w ratach rocznych dla każdego funduszu w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.

3.  Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 111 ust. 2 rozporządzenia finansowego zobowiązania budżetowe odnoszące się do pierwszej raty następują po przyjęciu programu przez Komisję.

Artykuł 81

Stosowanie euro

Wszelkie kwoty określone w programach, zgłaszane lub deklarowane Komisji przez państwa członkowskie, są denominowane w euro.

Artykuł 82

Zwrot środków

1.  Zwrotu wszelkich środków należnych do budżetu Unii dokonuje się przed terminem płatności wskazanym w nakazie odzyskania środków sporządzonym zgodnie z [art. 98 rozporządzenia finansowego]. Termin płatności przypada na ostatni dzień drugiego miesiąca po dacie sporządzenia nakazu.

2.  Wszelkie opóźnienia w zwrocie środków powodują naliczanie odsetek z tytułu zaległych płatności, począwszy od terminu płatności do dnia faktycznego dokonania płatności. Stopa takich odsetek wynosi półtora punktu procentowego powyżej stopy stosowanej przez Europejski Bank Centralny w jego głównych operacjach refinansowych w pierwszym dniu roboczym miesiąca, w którym przypada termin płatności.

Sekcja II

Zasady dokonywania płatności na rzecz państw członkowskich

Artykuł 83

Rodzaje płatności

Płatności dokonuje się w formie płatności zaliczkowych, płatności okresowych oraz płatności salda sprawozdania finansowego dla danego roku obrachunkowego.

Artykuł 84

Płatności zaliczkowe

1.  Komisja dokonuje płatności zaliczkowych na podstawie łącznego wsparcia z funduszy określonego w decyzji w sprawie zatwierdzenia programu zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. f) ppkt (i).

2.  Płatności zaliczkowe w odniesieniu do każdego funduszu są wypłacane w postaci rocznych rat przed dniem 1 lipca każdego roku, z zastrzeżeniem dostępności środków, zgodnie z tym, co następuje: [Popr. 310]

a)  2021: 0,5 %;

b)  2022:0,5 %0,7 %; [Popr. 311]]

c)  2023: 0,5 % 1 %; [Popr. 312]

d)  2024: 0,5 %1,5 %; [Popr. 313]

e)  2025: 0,5 %2 %; [Popr. 314]

f)  2026: 0,5 %0,5 %2 %; [Popr. 315]

Jeżeli program jest przyjmowany po dniu 1 lipca 2021 r., wcześniejsze raty są wypłacane w roku, w którym przyjęto program.

3.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 szczegółowe zasady dotyczące płatności zaliczkowych w przypadku programów Interreg zostają określone w rozporządzeniu w sprawie EWT.

4.  Kwota wypłacona w ramach płatności zaliczkowych zostaje rozliczona w sprawozdaniach finansowych Komisji nie później niż w ostatnim roku obrachunkowym.

5.  Wszystkie odsetki narosłe od płatności zaliczkowych wykorzystuje się na dany program w ten sam sposób, co środki z funduszy, i uwzględnia w sprawozdaniach finansowych w ostatnim roku obrachunkowym.

Artykuł 85

Wnioski o płatność

1.  Państwo członkowskie składa maksymalnie cztery wnioski o płatność na program, na fundusz i na rok obrachunkowy. Każdego roku terminy składania poszczególnych wniosków o płatność są następujące: 30 kwietnia, 31 lipca, 31 października i 26 grudnia.

Ostatni wniosek o płatność złożony najpóźniej dnia 31 lipca uznaje się za ostatni wniosek o płatność w rok obrachunkowym, który zakończył się w dniu 30 czerwca.

2.  Wnioski o płatność uznaje się za dopuszczalne, jeśli przedłożony został najbardziej aktualny pakiet dokumentów dotyczących poświadczenia wiarygodności.

3.  Wnioski o płatność należy składać do Komisji zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku XIX; we wnioskach należy uwzględnić, w odniesieniu do każdego priorytetu i każdej kategorii regionu:

a)  łączną kwotę kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji, ujętą w systemie księgowym instytucji wykonującej zadania w zakresie rachunkowości;

b)  kwotę przeznaczoną na pomoc techniczną obliczoną zgodnie z art. 31 ust. 2; [Popr. 316]

c)  łączną kwotę wkładu publicznego, który wpłacono lub który ma zostać wpłacony, ujętą w systemie księgowym instytucji wykonującej zadania w zakresie rachunkowości.

4.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 3 lit. a) zastosowanie ma, co następuje:

a)  w przypadku gdy wkład Unii jest wnoszony na mocy art. 46 lit. a), kwotami wyszczególnionymi we wniosku o płatność są kwoty uzasadnione osiąganiem postępów w spełnianiu warunków lub osiągnięciem rezultatów, zgodnie z decyzją, o której mowa w art. 89 ust. 2);

b)  w przypadku gdy wkład Unii jest wnoszony na mocy art. 46 lit. c), d) i e), kwotami wyszczególnionymi we wniosku o płatność są kwoty określone zgodnie z decyzją, o której mowa w art. 88 ust. 3);

c)  dla takich form dotacji, jakie wymieniono w art. 48 ust. 1 lit. b), c) i d), kwotami wyszczególnionymi we wniosku o płatność są koszty obliczone na mającej zastosowanie podstawie.

(ca)   w przypadku pomocy państwa wniosek o płatność może obejmować zaliczki wypłacone na rzecz beneficjenta przez podmiot udzielający pomocy, gdy spełnione zostały łącznie następujące warunki: zaliczki te są objęte gwarancją bankową lub równoważną gwarancją, nie przekraczają 40 % całkowitej kwoty pomocy, która ma zostać przyznana beneficjentowi na daną operację i są pokryte z wydatków opłaconych przez beneficjentów i potwierdzone opłaconymi fakturami w ciągu 3 lat. [Popr. 317]

5.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 3 lit. c) w przypadku programów pomocy objętych przepisami art. 107 TFUE wkład publiczny odpowiadający wydatkom wyszczególnionym we wniosku o płatność musi zostać uprzednio wypłacony beneficjentom przez podmiot udzielający pomocy.

Artykuł 86

Konkretne elementy dotyczące instrumentów finansowych we wnioskach o płatność

1.  Jeśli instrumenty finansowe są wdrażane zgodnie z art. 53 ust. 2ust. 1, wnioski o płatności przedłożone na mocy załącznika XIX obejmują łączną kwotę wypłaconą lub, w przypadku gwarancji, kwoty zadeklarowane zgodnie z ustaleniami w umowach gwarancyjnych przez instytucję zarządzającą na rzecz ostatecznych odbiorców, o których mowa w art. 62 ust. 1 lit. a), b) i c). [Popr. 318]

2.  Jeśli instrumenty finansowe są wdrażane na mocy art. 53 ust. 3ust. 2,, wnioski o płatność, które obejmują wydatki na instrumenty finansowe, przedkłada się zgodnie z następującymi warunkami: [Popr. 319]

a)  kwota uwzględniona w pierwszym wniosku o płatność musi zostać uprzednio wypłacona na rzecz instrumentów finansowych i może stanowić do 25 % łącznej kwoty wkładów z programu przeznaczonych na instrumenty finansowe na mocy odnośnej umowy o finansowaniu, zgodnie z danym priorytetem i kategorią regionu, w stosownych przypadkach;

b)  kwota uwzględniona w kolejnych wnioskach o płatność przedłożonych w okresie kwalifikowalności obejmuje wydatki kwalifikowalne, o których mowa w art. 62 ust. 1.

3.  Kwota uwzględniona w pierwszym wniosku o płatność, o której mowa w ust. 2 lit. a), zostaje rozliczona w sprawozdaniach finansowych Komisji nie później niż w ostatnim roku obrachunkowym.

Ujawnia się ją oddzielnie we wnioskach o płatność.

Artykuł 87

Wspólne zasady dotyczące płatności

1.  Z zastrzeżeniem dostępności środków Komisja dokonuje płatności okresowych nie później niż 60 dni od daty otrzymania przez Komisję wniosku o płatność. [Popr. 320]

2.  Każdą płatność przypisuje się do najwcześniej otwartego zobowiązania budżetowego funduszu i kategorii regionu, których to dotyczy. Komisja refunduje jako płatności okresowe 90 % kwot uwzględnionych we wniosku o płatność, co wynika z zastosowania stopy współfinansowania dla każdego priorytetu do całkowitych wydatków kwalifikowanych lub do wkładu publicznego, w stosownych przypadkach. Komisja określa kwoty pozostające do refundacji lub do odzyskania, obliczając saldo sprawozdania finansowego zgodnie z art. 94.

3.  Wsparcie z funduszy na rzecz priorytetu w postaci płatności okresowych nie przewyższa kwoty wsparcia z funduszy na rzecz priorytetu określonego w decyzji Komisji w sprawie zatwierdzenia programu.

4.  Jeśli wkład Unii przyjmuje formę określoną w art. 46 lit. a) lub jeśli dotacje mają formę wymienioną w art. 48 ust. 1 lit. b), c) i d), Komisja nie wypłaca kwoty wyższej niż kwota, o którą zwróciło się państwo członkowskie.

5.  Dodatkowo wsparcie z funduszy na rzecz priorytetu w postaci płatności salda ostatniego roku obrachunkowego nie może przekroczyć żadnej z następujących kwot:

a)  wkładu publicznego zadeklarowanego we wnioskach o płatność;

b)  wsparcia z funduszy wypłaconego na rzecz beneficjentów;

c)  kwoty, o którą zwróciło się państwo członkowskie.

6.  Na wniosek państwa członkowskiego płatności okresowe mogą zostać zwiększone o 10 % powyżej stopy współfinansowania mającej zastosowanie do każdego priorytetu w ramach funduszy, jeśli państwo członkowskie spełni jeden z następujących warunków po [dacie przyjęcia niniejszego rozporządzenia]:

a)  państwo członkowskie otrzymuje pożyczkę od Unii na podstawie rozporządzenia Rady (UE) nr 407/2010;

b)  państwo członkowskie otrzymuje średnioterminową pomoc finansową w ramach EMS, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Porozumieniu ustanawiającym EMS z dnia 2 lutego 2012 r. lub jak określono w rozporządzeniu Rady (WE) nr 332/2002(44), pod warunkiem wdrożenia programu dostosowań makroekonomicznych;

c)  pomoc finansowa jest udostępniana danemu państwu członkowskiemu pod warunkiem wdrożenia programu dostosowań makroekonomicznych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 472/2013(45).

Zwiększona stopa, która nie może przekroczyć 100 %, ma zastosowanie do wniosków o płatność do końca roku kalendarzowego, w którym zakończono świadczenie odnośnej pomocy finansowej.

7.  Ust. 6 nie ma zastosowania do programów Interreg.

Artykuł 88

Zwrot wydatków kwalifikowalnych w oparciu o koszty jednostkowe, płatności ryczałtowe i stawki ryczałtowe

1.  Komisja może refundować wkład Unii na rzecz programu w oparciu o koszty jednostkowe, płatności ryczałtowe i stawki ryczałtowe zwrotu wkładu Unii na rzecz programu.

2.  Aby wykorzystać wkład Unii na rzecz programu w oparciu o koszty jednostkowe, płatności ryczałtowe i stawki ryczałtowe, o których mowa w art. 46, państwa członkowskie przedkładają Komisji propozycję zgodnie ze wzorami przedstawionymi w załącznikach V i VI jako część programu lub propozycji jego zmiany.

Kwoty i stawki zaproponowane przez państwo członkowskie zostają ustalone w oparciu o akt delegowany, o którym mowa w ust. 4, lub na podstawie poniższego:

a)  za pomocą rzetelnej, sprawiedliwej i weryfikowalnej metody obliczeń w oparciu o:

(i)  dane statystyczne, inne obiektywne informacje lub ocenę ekspercką;

(ii)  sprawdzone dane historyczne;

(iii)  zastosowanie zwykłej praktyki księgowania kosztów;

b)  projektów budżetów;

c)  zasad dotyczących odpowiednich kosztów jednostkowych i płatności ryczałtowych mających zastosowanie w ramach polityk Unii w odniesieniu do podobnego rodzaju operacji;

d)  zasad dotyczących odpowiednich kosztów jednostkowych i płatności ryczałtowych wykorzystywanych w ramach systemów dotacji finansowanych w całości przez państwo członkowskie w odniesieniu do podobnego rodzaju operacji.

3.  Decyzja Komisji w sprawie zatwierdzenia programu lub jego zmiany określa rodzaje operacji objętych zwrotem w oparciu o koszty jednostkowe, płatności ryczałtowe i stawki ryczałtowe, definicję i kwoty objęte kosztami jednostkowymi, płatnościami ryczałtowymi i stawkami ryczałtowymi oraz metody dostosowywania wysokości kwot.

Aby wspierać operacje, w odniesieniu do których Komisja zwraca wydatki na mocy niniejszego artykułu, państwa członkowskie stosują jedną z form dotacji, o których mowa w art. 48 ust. 1.

Celem audytów Komisji lub państw członkowskich jest wyłącznie sprawdzenie, czy spełnione zostały warunki zwrotu dokonywanego przez Komisję.

4.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktu delegowanego zgodnie z art. 107 w celu uzupełnienia przepisów niniejszego artykułu poprzez określenie kosztów jednostkowych, płatności ryczałtowych i stawek ryczałtowych, ich kwot i metod dostosowywania na sposoby, o których mowa w ust. 2 akapit drugi.

Artykuł 89

Finansowanie niepowiązane z kosztami

1.  Aby wykorzystać wkład Unii na rzecz wszystkich lub części priorytetów programu w postaci finansowania niepowiązanego z kosztami, państwa członkowskie przedkładają Komisji propozycję zgodnie ze wzorami przedstawionymi w załącznikach V i VI jako część programu lub propozycji zmiany programu. Propozycja ta zawiera następujące informacje:

a)  wskazanie odnośnego priorytetu i określenie ogólnej kwoty, której dotyczy finansowanie niepowiązane z kosztami; opis części programu i rodzaju operacji objętych finansowaniem niepowiązanym z kosztami;

b)  opis warunków, jakie należy spełnić, lub rezultatów, które mają zostać osiągnięte, oraz harmonogram;

c)  wyniki pośrednie, które umożliwiają dokonanie przez Komisję zwrotu;

d)  jednostki miary;

e)  harmonogram zwrotu dokonywanego przez Komisję i odpowiednie kwoty powiązane z osiąganiem postępów w spełnianiu warunków lub z osiąganiem rezultatów;

f)  ustalenia dotyczące weryfikacji pośrednich wyników i spełnienia warunków lub osiągnięcia rezultatów;

g)  metody dostosowania kwot, w stosownych przypadkach;

h)  ustalenia służące zapewnieniu, że ścieżka audytu jest zgodna z załącznikiem XI, ze wskazaniem na spełnienie warunków lub osiągnięcie rezultatów.

2.  Decyzja Komisji w sprawie zatwierdzenia programu lub wniosek dotyczący jego zmiany zawierają wszystkie elementy wymienione w ust. 1.

3.  Aby wspierać operacje, w odniesieniu do których Komisja zwraca wydatki na mocy niniejszego artykułu, państwa członkowskie stosują jedną z form dotacji, o których mowa w art. 48 ust. 1.

Celem audytów Komisji lub państw członkowskich jest wyłącznie sprawdzenie, czy warunki zwrotu dokonywanego przez Komisję zostały spełnione lub czy osiągnięto rezultaty.

4.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktu delegowanego zgodnie z art. 107 w celu uzupełnienia przepisów niniejszego artykułu poprzez określenie kwot finansowania niepowiązanego z kosztami w podziale na rodzaj operacji, metod dostosowywania kwot i warunków, które należy spełnić, lub rezultatów, które należy osiągnąć.

Sekcja III

Wstrzymania i zawieszenia

Artykuł 90

Wstrzymanie biegu terminu płatności

1.  Komisja może wstrzymać bieg terminu płatności, z wyjątkiem płatności zaliczkowych, maksymalnie na okres sześciu miesięcy, jeśli spełniony jest którykolwiek z następujących warunków:

a)  dostępne są dowody sugerującena istnienie poważnego uchybienia, w odniesieniu do którego nie wprowadzono środków naprawczych; [Popr. 321]

b)  Komisja musi przeprowadzić dodatkowe weryfikacje po uzyskaniu informacji sugerujących, że wydatek ujęty we wniosku o płatność może być związany z nieprawidłowością.

2.  Państwo członkowskie może wyrazić zgodę na przedłużenie okresu wstrzymania o trzy miesiące.

3.  Komisja ogranicza wstrzymanie do części wydatków, której dotyczą elementy, o których mowa w ust. 1, chyba że określenie takiej części wydatków jest niemożliwe. Komisja informuje pisemnie państwo członkowskie o przyczynach wstrzymania i wzywa je do zaradzenia sytuacji. Komisja kończy wstrzymanie biegu terminu płatności niezwłocznie po wprowadzeniu środków zaradczych w odniesieniu do elementów, o których mowa w ust. 1.

4.  W przepisach dotyczących EFMR można określić konkretne podstawy do wstrzymania płatności powiązane z nieprzestrzeganiem zasad obowiązujących w ramach wspólnej polityki rybołówstwa.

Artykuł 91

Zawieszenie płatności

1.  Komisja może zawiesić płatności w całości lub w części po umożliwieniu państwu członkowskiemu zgłoszenia uwag, jeśli spełniony jest którykolwiek z następujących warunków:

a)  państwo członkowskie nie podjęło niezbędnych działań w celu naprawy sytuacji, co doprowadziło do wstrzymania biegu terminu płatności na podstawie art. 90;

b)  istnieje poważne uchybienie;

c)  wydatek ujęty we wniosku o płatność związany jest z nieprawidłowością, która nie została skorygowana;

d)  Komisja wydała uzasadnioną opinię w odniesieniu do uchybienia zgodnie z art. 258 TFUE, które to uchybienie stwarza zagrożenie dla legalności i prawidłowości wydatku;

e)  państwo członkowskie nie podjęło niezbędnych działań zgodnie z art. 15 ust. 6. [Popr. 322]

2.  Komisja znosi zawieszenie w całości lub w części płatności w przypadku gdy państwo członkowskie wprowadziło środki zaradcze w odniesieniu do elementów, o których mowa w ust. 1.

3.  W przepisach dotyczących EFMR można określić konkretne podstawy do zawieszenia płatności powiązane z nieprzestrzeganiem zasad obowiązujących w ramach wspólnej polityki rybołówstwa.

ROZDZIAŁ II

Przedkładanie i analiza sprawozdań finansowych

Artykuł 92

Zawartość i składanie sprawozdań finansowych

1.  W odniesieniu do każdego roku obrachunkowego, w przypadku którego przedłożono wnioski o płatność, państwo członkowskie przekazuje Komisji najpóźniej dnia 15 lutego następujące dokumenty („pakiet dokumentów dotyczących poświadczenia wiarygodności”) odnoszące się do poprzedniego roku obrachunkowego w rozumieniu art. 2 pkt 28:

a)  sprawozdanie finansowe zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku XX;

b)  deklarację zarządczą, o której mowa w art. 68 ust. 1 lit. f), zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku XV;

c)  opinię z audytu, o której mowa w art. 71 ust. 3 lit. a), zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku XVI;

d)  roczne sprawozdanie z kontroli, o którym mowa w art. 71 ust. 3 lit. b), zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku XVII.

2.  W wyjątkowych przypadkach Komisja może na wniosek zainteresowanego państwa członkowskiego wydłużyć termin, o którym mowa w ust. 1, do dnia 1 marca.

3.  Sprawozdanie finansowe obejmuje na poziomie każdego priorytetu i, w stosownych przypadkach, według funduszy i kategorii regionów:

a)  łączną kwotę kwalifikowalnych wydatków ujętą w systemie księgowym instytucji wykonującej zadania w zakresie rachunkowości, która to kwota została uwzględniona w ostatnim wniosku o płatność za dany rok obrachunkowy, i całkowitą kwotę odpowiadającego jej wkładu publicznego, który wpłacono lub który ma zostać wpłacony;

b)  kwoty wycofane w trakcie roku obrachunkowego;

c)  kwoty wkładu publicznego wypłacone na rzecz każdego instrumentu finansowego;

d)  dla każdego priorytetu – wyjaśnienie różnic pomiędzy kwotami zadeklarowanymi zgodnie z lit. a) a kwotami zadeklarowanymi w odniesieniu do tego samego roku obrachunkowego we wnioskach o płatność.

4.  Sprawozdanie finansowe uznaje się za dopuszczalne, jeśli państwo członkowskie wprowadziło niezbędne korekty, aby ograniczyć ryzyko rezydualne dotyczące legalności i prawidłowości wydatku uwzględnionego w sprawozdaniu do poziomu poniżej 2 %.

5.  Państwa członkowskie odliczają w sprawozdaniu finansowym w szczególności:

a)  wydatki nieprawidłowe, które zostały objęte korektami finansowymi zgodnie z art. 97;

b)  wydatki, które podlegają bieżącej ocenie pod kątem legalności i prawidłowości;

c)  pozostałe kwoty, w razie konieczności, by ograniczyć błąd rezydualny wydatków zadeklarowanych w sprawozdaniu do 2 %.

W kolejnych latach obrachunkowych państwo członkowskie może uwzględnić we wniosku o płatność wydatek zgodny z akapitem pierwszym lit. b) po potwierdzeniu legalności i prawidłowości tego wydatku.

6.  Nie naruszając art. 98, państwo członkowskie może zastąpić nieprawidłowe kwoty wykryte po przedłożeniu sprawozdania finansowego przez dokonanie odpowiednich dostosowań w sprawozdaniu za rok obrachunkowy, w którym wykryto nieprawidłowość.

7.  W ramach pakietu dokumentów dotyczących poświadczenia wiarygodności państwo członkowskie przedkłada za ostatni rok obrachunkowy końcowe sprawozdanie z realizacji celów, o którym mowa w art. 38, lub najbardziej aktualne roczne sprawozdanie z wdrażania odnoszące się do EFMR, FAM, FBW i IZGW.

Artykuł 93

Analiza sprawozdań finansowych

Komisja upewnia się, że sprawozdanie jest kompletne, rzetelne i prawdziwe najpóźniej dnia 31 maja roku następującego po zakończeniu danego roku obrachunkowego, chyba że zastosowanie ma art. 96.

Artykuł 94

Obliczanie salda

1.  Podczas określania kwoty obciążającej fundusze w danym roku obrachunkowym i wynikających z tego dostosowań dotyczących płatności na rzecz państwa członkowskiego Komisja bierze pod uwagę:

a)  kwoty ujęte w sprawozdaniu finansowym, o których mowa w art. 95 ust. 2 lit. a) i do których stosuje się stopę współfinansowania dla każdego priorytetu;

b)  łączną kwotę płatności okresowych dokonanych przez Komisję w tym roku obrachunkowym.

2.  Jeżeli istnieje kwota podlegająca odzyskaniu od państwa członkowskiego, Komisja wydaje w związku z nią nakaz odzyskania środków, który zostaje wykonany, w miarę możliwości, przez potrącenie jej od kwot należnych państwu członkowskiemu w ramach kolejnych płatności na rzecz tego samego programu. Odzyskanie takie nie stanowi korekty finansowej i nie zmniejsza wsparcia z funduszy na rzecz programu. Odzyskana kwota stanowi dochody przeznaczone na określony cel zgodnie z art. [177 ust. 3] rozporządzenia finansowego.

Artykuł 95

Procedura dotycząca analizy sprawozdań

1.  Procedurę określoną w art. 96 stosuje się w którymkolwiek z następujących przypadków:

a)  instytucja audytowa przedstawiła opinię z audytu z zastrzeżeniami lub negatywną opinię z audytu z przyczyn powiązanych z kompletnością, rzetelnością i prawdziwością sprawozdania finansowego;

b)  Komisja posiada dowody, które kwestionują wiarygodność opinii z audytu bez zastrzeżeń.

2.  We wszystkich pozostałych przypadkach Komisja oblicza kwoty obciążające fundusze zgodnie z art. 94 i dokonuje odpowiednich płatności lub odzyskuje środki przed dniem 1 lipca. Wypłata lub odzyskanie środków oznaczają zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

Artykuł 96

Postępowanie kontradyktoryjne dotyczące analizy sprawozdań finansowych

1.  Jeśli instytucja audytowa przedstawia opinię z audytu z zastrzeżeniami z przyczyn powiązanych z kompletnością, rzetelnością i prawdziwością sprawozdania finansowego, Komisja zwraca się do danego państwa członkowskiego z prośbą o weryfikację sprawozdania i ponowne przedłożenie dokumentów, o których mowa w art. 92 ust. 1, w terminie jednego miesiąca.

W przypadku gdy w terminie określonym w pierwszym akapicie:

a)  opinia z audytu nie zawiera zastrzeżeń, zastosowanie ma art. 94 i Komisja dokonuje płatności wszelkich dodatkowych należnych kwot lub przystępuje do procedury odzyskania w ciągu dwóch miesięcy;

b)  opinia z audytu nadal zawiera zastrzeżenia lub państwo członkowskie nie przedłożyło ponownie dokumentów, zastosowanie mają ust. 2, 3 i 4.

2.  Jeśli opinia z audytu nadal zawiera zastrzeżenia z przyczyn powiązanych z kompletnością, rzetelnością i prawdziwością sprawozdania finansowego lub jeśli opinia ta nadal jest niewiarygodna, Komisja informuje państwo członkowskie o kwocie obciążającej fundusze w danym roku obrachunkowym.

3.  Jeżeli w ciągu jednego miesiąca państwo członkowskie wyrazi zgodę na wspomnianą kwotę, Komisja dokonuje płatności wszelkiej dodatkowej należnej kwoty lub przystępuje do procedury odzyskania zgodnie z art. 94 w ciągu dwóch miesięcy.

4.  W przypadku gdy państwo członkowskie nie wyrazi zgody na kwotę, o której mowa w ust. 2, Komisja ustala kwotę obciążającą fundusze dla danego roku obrachunkowego. Takie działanie nie stanowi korekty finansowej i nie zmniejsza wsparcia z funduszy na rzecz programu. Komisja dokonuje płatności wszelkiej dodatkowej należnej kwoty lub przystępuje do procedury odzyskania zgodnie z art. 94 w ciągu dwóch miesięcy.

5.  W odniesieniu do ostatniego roku obrachunkowego Komisja dokonuje płatności lub odzyskania salda sprawozdania finansowego w przypadku programów uzyskujących wsparcie w ramach EFRR, EFS+ i Funduszu Spójności nie później niż dwa miesiące po terminie przyjęcia końcowego sprawozdania z realizacji celów, o którym mowa w art. 38.

ROZDZIAŁ III

Korekty finansowe

Artykuł 97

Korekty finansowe dokonywane przez państwa członkowskie

1.  Jeżeli zadeklarowany Komisji wydatek zostanie uznany za nieprawidłowy, państwa członkowskie chronią budżet Unii i stosują korekty finansowe poprzez anulowanie całości lub części wsparcia z funduszy na rzecz operacji lub programu.

2.  Korekty finansowe są odnotowywane w sprawozdaniu finansowym za rok obrachunkowy, w którym podjęto decyzję o anulowaniu.

3.  Anulowane wsparcie z funduszy może zostać ponownie wykorzystane przez państwo członkowskie w ramach danego programu, z wyjątkiem operacji, która była przedmiotem korekty, lub, w przypadku gdy korekta finansowa dotyczy nieprawidłowości systemowej, operacji, której dotyczyła nieprawidłowość systemowa.

4.  W przepisach dotyczących poszczególnych funduszy odnoszących się do EFMR można określić konkretne podstawy do korekt finansowych dokonywanych przez państwa członkowskie w związku z nieprzestrzeganiem zasad obowiązujących w ramach wspólnej polityki rybołówstwa.

5.  Na zasadzie odstępstwa od przepisów ust. 1–3 w operacjach obejmujących instrumenty finansowe wkład anulowany zgodnie z niniejszym artykułem w wyniku pojedynczej nieprawidłowości może zostać ponownie wykorzystany w ramach tej samej operacji na następujących warunkach:

a)  jeżeli nieprawidłowość będąca powodem anulowania wkładu została wykryta na szczeblu ostatecznego odbiorcy: tylko w odniesieniu do innych ostatecznych odbiorców w ramach tego samego instrumentu finansowego;

b)  jeżeli nieprawidłowość będąca powodem anulowania wkładu została wykryta na szczeblu podmiotu wdrażającego fundusz szczegółowy, instrument finansowy jest wdrażany przez strukturę z funduszem zarządzającym, tylko w odniesieniu do innych podmiotów wdrażających fundusze szczegółowe.

Jeżeli nieprawidłowość będąca powodem anulowania wkładu została wykryta na szczeblu podmiotu wdrażającego fundusz zarządzający lub na szczeblu organu wdrażającego fundusz szczegółowy, a instrument finansowy jest wdrażany przez strukturę bez funduszu zarządzającego, anulowany wkład nie może zostać ponownie wykorzystany w ramach tej samej operacji.

W przypadku korekty finansowej dokonanej w odniesieniu do nieprawidłowości systemowej anulowany wkład nie może zostać ponownie wykorzystany na żadną operację, której dotyczy nieprawidłowość systemowa.

6.  Podmioty wdrażające instrument finansowy zwracają państwom członkowskim wkłady z programu, których to wkładów dotyczą nieprawidłowości, wraz z odsetkami i wszelkimi innymi zyskami wygenerowanymi dzięki tym wkładom.

Podmioty wdrażające instrumenty finansowe nie zwracają państwom członkowskim kwot, o których mowa w pierwszym akapicie, pod warunkiem że podmioty te wykażą w odniesieniu do danej nieprawidłowości, iż spełniają następujące warunki zbiorcze:

a)  nieprawidłowość wystąpiła na poziomie ostatecznych odbiorców lub, w przypadku funduszu zarządzającego, na poziomie podmiotów wdrażających fundusze szczegółowe lub ostatecznych odbiorców;

b)  podmioty wdrażające instrumenty finansowe wykonywały swoje zobowiązania w odniesieniu do wkładów z programu, których to wkładów dotyczą nieprawidłowości, zgodnie z obowiązującymi przepisami i z dbałością o jakość zawodową, przejrzystość i staranność, których oczekuje się ze strony doświadczonego podmiotu zawodowo zajmującego się wdrażaniem instrumentów finansowych;

c)  nie można było odzyskać kwot, których dotyczy nieprawidłowość, niezależnie od faktu, że podmioty wdrażające instrumenty finansowe podjęły z należytą starannością wszystkie mające zastosowanie środki umowne i prawne.

Artykuł 98

Korekty finansowe dokonywane przez Komisję

1.  Komisja dokonuje korekt finansowych poprzez zmniejszanie wsparcia z funduszy na rzecz programu, jeśli stwierdzi, że:

a)  istnieje poważne uchybienie, które stworzyło zagrożenie dla wsparcia z funduszy już wypłaconego na rzecz programu;

b)  wydatek uwzględniony w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym jest nieprawidłowy i nie został wykryty ani zgłoszony przez państwo członkowskie;

c)  państwo członkowskie nie wywiązało się ze swoich zobowiązań zawartych w art. 91 przed wszczęciem procedury korekty finansowej przez Komisję.

Jeżeli Komisja dokonuje ryczałtowych lub ekstrapolowanych korekt finansowych, powinna to robić zgodnie z załącznikiem XXI.

2.  Przed podjęciem decyzji o dokonaniu korekty finansowej Komisja informuje państwo członkowskie o swoich wnioskach i umożliwia mu zgłoszenie uwag w terminie dwóch miesięcy.

3.  Jeżeli państwo członkowskie nie akceptuje wniosków Komisji, wzywane jest do wzięcia udziału w przesłuchaniu przez Komisję, które ma zapewnić, że dostępne są wszystkie istotne informacje i uwagi jako podstawa do formułowania przez Komisję wniosków dotyczących dokonania korekty finansowej.

4.  Komisja podejmuje decyzję co do korekty finansowej w drodze aktu wykonawczego w terminie 12 miesięcy od daty przesłuchania lub od daty otrzymania dodatkowych informacji, zgodnie z wymogami Komisji.

Podejmując decyzję w sprawie korekty finansowej, Komisja uwzględnia wszystkie przedstawione informacje i uwagi.

Jeżeli państwo członkowskie wyraża zgodę na korektę finansową w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. a) i c), przed przyjęciem decyzji, o której mowa w ust. 1, może ono ponownie wykorzystać odnośne kwoty. Możliwości tej nie stosuje się względem korekty finansowej w odniesieniu do przypadków, o których mowa w ust. 1 lit. b).

5.  W przepisach dotyczących poszczególnych funduszy odnoszących się do EFMR można określić szczególne podstawy do korekt finansowych dokonywanych przez Komisję w związku z nieprzestrzeganiem zasad obowiązujących w ramach wspólnej polityki rybołówstwa.

ROZDZIAŁ IV

Umorzenie

Artykuł 99

Zasady i reguły umorzenia zobowiązań

1.  Komisja dokonuje umorzenia każdej kwoty w ramach programu, która nie została wykorzystana na płatności zaliczkowe zgodnie z art. 84 lub w odniesieniu do której nie złożono wniosku o płatność zgodnie z art. 85 i 86 do dnia 26 grudnia drugiego31 grudnia trzeciego roku kalendarzowego następującego po roku, w którym podjęto zobowiązania budżetowe na lata 2021–2026. [Popr. 323]

2.  Kwota, która ma zostać objęta płatnością zaliczkową lub wnioskiem o płatność przed upływem terminu określonego w ust. 1 w odniesieniu do zobowiązania budżetowego na 2021, wynosi 60 % tego zobowiązania. 10 % zobowiązania budżetowego na 2021 r. dodaje się do każdego zobowiązania budżetowego na lata 2022–2025 w celu obliczenia kwot, jakie mają zostać pokryte. [Popr. 324]]

3.  Część zobowiązań pozostających do spłaty w dniu 31 grudnia 20292030 r. zostaje umorzona, jeśli pakiet dokumentów dotyczących poświadczenia wiarygodności i końcowe sprawozdanie z realizacji celów odnoszące się do programów uzyskujących wsparcie w ramach EFS+, EFRR i Funduszu Spójności nie zostały przedłożone Komisji w terminie wyznaczonym w art. 38 ust. 1. [Popr. 325]

Artykuł 100

Wyjątki od reguł umorzenia zobowiązań

1.  Kwotę, której dotyczy umorzenie, pomniejsza się o kwoty równe tej części zobowiązania budżetowego, w odniesieniu do której:

a)  operacje są zawieszone w wyniku postępowania sądowego lub odwołania administracyjnego o skutku zawieszającym; lub

b)  niemożliwe było złożenie wniosku o płatność z powodu działania siły wyższej mającej poważny wpływ na wdrażanie całości lub części programu.

ba)  niemożliwe było terminowe złożenie wniosku o płatność ze względu na opóźnienia na poziomie unijnym w zakresie ustanowienia ram prawnych i administracyjnych dla funduszy na lata 2021–2027. [Popr. 326]

Organy krajowe powołujące się na działanie siły wyższej muszą udowodnić jej bezpośrednie konsekwencje dla realizacji całości lub części programu.

2.  Państwo członkowskie przesyła Komisji informacje dotyczące wyjątków, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b), najpóźniej dnia 31 stycznia w odniesieniu do kwoty deklarowanej najpóźniej dnia 26 grudnia.

Artykuł 101

Procedura umorzenia zobowiązań

1.  Komisja informuje państwo członkowskie o kwocie umorzenia wynikającej z informacji, które uzyskała na dzień 31 stycznia.

2.  Państwo członkowskie ma jeden miesiącdwa miesiące na zaakceptowanie kwoty, która ma zostać umorzona, lub przedstawienie swoich uwag. [Popr. 327]

3.  Najpóźniej dnia 30 czerwca państwo członkowskie przedkłada Komisji zmieniony plan finansowy uwzględniający w danym roku kalendarzowym zmniejszoną kwotę wsparcia w odniesieniu do jednego lub kilku priorytetów programu. W przypadku programów, które uzyskują wsparcie z więcej niż jednego funduszu, kwota wsparcia zostaje zmniejszona w podziale na fundusz proporcjonalnie do kwot, których dotyczy umorzenie i które nie zostały wykorzystane w danym roku kalendarzowym.

W przypadku nieprzedłożenia takiego planu Komisja dokonuje zmiany planu finansowego poprzez zmniejszenie wkładu z funduszy w danym roku kalendarzowym. Wspomniane zmniejszenie zostaje przypisane do każdego priorytetu proporcjonalnie do kwot, których dotyczy umorzenie i które nie zostały wykorzystane w danym roku kalendarzowym.

4.  Komisja zmienia decyzję w sprawie zatwierdzenia programu nie później niż dnia 31 października.

Tytuł VIII

Ramy finansowe

Artykuł 102

Zasięg geograficzny wsparcia w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”

1.  EFRR, EFS+ i Fundusz Spójności wspierają cel „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” we wszystkich regionach odpowiadających poziomowi 2 wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych („regiony na poziomie NUTS 2”) ustanowionej rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 zmienionym rozporządzeniem Komisji (UE) nr 868/20142016/2066. [Popr. 328]

2.  Środki z EFRR i EFS+ na cel „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” zostają rozdzielone między następujące trzy kategorie regionów na poziomie NUTS 2:

a)  regiony słabiej rozwinięte, których PKB na mieszkańca jest niższy niż 75 % średniego PKB UE-27 („regiony słabiej rozwinięte”);

b)  regiony w okresie przejściowym, których PKB na mieszkańca wynosi między 75 % a 100 % średniego PKB UE-27 („regiony w okresie przejściowym”);

c)  regiony lepiej rozwinięte, których PKB na mieszkańca jest wyższy niż 100 % średniego PKB UE-27 („regiony lepiej rozwinięte”).

Klasyfikację regionów w ramach jednej z trzech kategorii określa się na podstawie porównania PKB na mieszkańca każdego regionu, mierzonego według standardów siły nabywczej (SSN) i obliczanego na podstawie danych liczbowych Unii za okres 2014–2016, do średniej PKB UE-27 w tym samym okresie odniesienia.

3.  Fundusz Spójności wspiera te państwa członkowskie, w których DNB na mieszkańca, mierzony według standardów siły nabywczej (SSN) i obliczany na podstawie danych liczbowych Unii za okres 2014–2016, wynosi mniej niż 90 % średniego DNB na mieszkańca UE-27 w tym samym okresie odniesienia.

4.  Komisja, w drodze aktu wykonawczego, przyjmuje decyzję ustanawiającą wykaz regionów spełniających kryteria jednej z trzech kategorii regionów oraz państw członkowskich spełniających kryteria, o których mowa w ust. 3. Wykaz ten obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.

Artykuł 103

Zasoby na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej

1.  Zasoby na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej dostępne na zobowiązanie budżetowe na okres 2021–2027 wynoszą 330 624 388 630378 097 000 000 EUR według cen z 2018 r. [Popr. 329]

Do celów programowania, a następnie uwzględnienia w budżecie Unii kwota ta podlega indeksacji na poziomie 2 % w skali roku.

2.  Komisja, w drodze aktu wykonawczego, przyjmuje decyzję w sprawie rocznego podziału zasobów ogólnych między państwa członkowskie w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”, pod względem kategorii regionów, wraz z wykazem kwalifikujących się regionów zgodnie z metodyką określoną w załączniku XXII. Minimalny całkowity wkład z funduszy, na szczeblu krajowym, powinien być równy 76 % środków przyznanych poszczególnym państwom członkowskim lub regionom na okres 2014–2020. [Popr. 330]

W decyzji tej określa się także roczny podział zasobów ogólnych między państwa członkowskie w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg).

Z zastrzeżeniem krajowych przydziałów dla państw członkowskich, środki finansowe dla regionów, które zostały przeklasyfikowane do niższej kategorii na okres 2021–2027, utrzymuje się na poziomie alokacji na lata 2014–2020. [Popr. 429]

Z uwagi na szczególne znaczenie finansowania w ramach polityki spójności dla współpracy transgranicznej i transnarodowej, a także dla regionów najbardziej oddalonych, kryteria kwalifikowalności w odniesieniu do tego rodzaju finansowania nie powinny być mniej korzystne niż w latach 2014–2020 i powinny zapewniać maksymalną ciągłość w stosunku do istniejących programów. [Popr. 331]

3.  0,35 % zasobów ogólnych po odliczeniu wsparcia na rzecz instrumentu „Łącząc Europę”, o którym to wsparciu mowa w art. 104 ust. 4, przeznacza się na pomoc techniczną z inicjatywy Komisji.

Artykuł 104

Zasoby na cel „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” oraz cel „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg)

1.  Zasoby na cel „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” ustala się na poziomie 97,597  % zasobów ogólnych (tj. na łączną kwotę 322 194 388 630 366 754 000 000 EUR (według cen z 2018 r.) Z kwoty tej 5 900 000 000 EUR przeznacza się na gwarancję dla dzieci ze środków EFS +. Pozostałą pulę środków w wysokości 360 854 000 000 EUR (według cen z 2018 r.) przydziela się w następujący sposób: [Popr. 332]

a)  61,6 % (tj. łączna kwota 198 621 593 157 222 453 894 000EUR) dla regionów słabiej rozwiniętych; [Popr. 333]

b)  14,3 % (tj. łączna kwota 45 934 516 59551 446 129 000 EUR) dla regionów w okresie przejściowym; [Popr. 334]

c)  10,8 % (tj. łączna kwota 34 842 689 00039 023 410 000 EUR) dla regionów lepiej rozwiniętych; [Popr. 335]

d)  12,8 % (tj. łączna kwota 41 348 556 87746 309 907 000 EUR) dla państw członkowskich otrzymujących wsparcie z Funduszu Spójności; [Popr. 336]

e)  0,4 % (tj. łączna kwota 1 447 034 0011 620 660 000 EUR) jako dodatkowe zasoby dla regionów najbardziej oddalonych, wskazanych w art. 349 TFUE, oraz regionów na poziomie NUTS 2 spełniających kryteria określone w art. 2 Protokołu nr 6 do Aktu przystąpienia z 1994 r. [Popr. 337]

2.  W 2024 r. Komisja – w ramach dostosowań technicznych na 2025 r., zgodnie z art. [6] rozporządzenia (UE, Euratom) [[...] (rozporządzenie w sprawie WRF)] – dokonuje przeglądu całkowitych alokacji w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego na lata 2025–2027.

W swoim przeglądzie Komisja stosuje metodę alokacji określoną w załączniku XXII w oparciu o najbardziej aktualne w tym momencie dostępne statystyki.

W wyniku dostosowania technicznego Komisja zmienia akt wykonawczy określający zmieniony roczny podział, o którym mowa w art. 103 ust. 2.

3.  Kwota środków dostępnych dla EFS+ odpowiada 28,8 % zasobów w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” wynosi 88 646 194 590 EUR(tj. 105 686 000 000 EUR według cen z 2018 r.) Nie obejmuje to puli środków finansowych na komponent „Zatrudnienie i innowacje społeczne” lub komponent „Zdrowie”. [Popr. 338]

Kwota dodatkowego finansowania dla regionów najbardziej oddalonych, o której mowa w ust. 1 lit. e), przydzielona do EFS+ wynosi 376 928 934 EURodpowiada 0,4 % zasobów, o których mowa w akapicie pierwszym (tj. 424 296 054 EUR według cen z 2018 r.) [Popr. 339]

4.  Kwotę wsparcia z Funduszu Spójności, które ma zostać przekazane na instrument „Łącząc Europę”, ustala się na poziomie 10 000 000 000 EUR 4 000 000 000 EUR według cen z 2018 r. . Zostanie ona wydatkowana na projekty dotyczące infrastruktury transportowej poprzez ogłoszenie specjalnych zaproszeń do składania ofert zgodnie z rozporządzeniem (UE) [numer nowego rozporządzenia w sprawie instrumentu „Łącząc Europę”] wyłącznie w państwach członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności. [Popr. 340]

Komisja przyjmuje akt wykonawczy określający kwoty, które mają zostać przeniesione ze środków przydzielonych każdemu państwu członkowskiemu w ramach Funduszu Spójności do instrumentu „Łącząc Europę” i które to kwoty zostają ustalone pro rata dla całego okresu.

Alokacja w ramach Funduszu Spójności dla każdego państwa członkowskiego zmniejsza się odpowiednio.

Roczne środki odpowiadające wsparciu z Funduszu Spójności, o których mowa w akapicie pierwszym, zapisywane są we właściwych pozycjach budżetu instrumentu „Łącząc Europę” od roku budżetowego 2021.

30 % zasobów przeniesionych do instrumentu „Łącząc Europę” zostaje niezwłocznie po przesunięciu udostępnione wszystkim państwom członkowskim kwalifikującym się do finansowania z Funduszu Spójności na finansowanie projektów dotyczących infrastruktury transportowej zgodnie z rozporządzeniem (UE) [nowe rozporządzenie w sprawie instrumentu „Łącząc Europę”]. [Popr. 341]

Do specjalnych zaproszeń do składania wniosków, o których mowa w akapicie pierwszym, mają zastosowanie przepisy dotyczące sektora transportu na mocy rozporządzenia (UE) [numer nowego rozporządzenia w sprawie instrumentu „Łącząc Europę”]. Do dnia 31 grudnia 2023 r. wybór projektów kwalifikujących się do finansowania odbywa się z zachowaniem krajowych alokacji w ramach Funduszu Spójności w odniesieniu do 70 % środków przeniesionych do instrumentu „Łącząc Europę” [Popr. 342]

Od dnia 1 stycznia 2024 r. zasoby przeniesione do instrumentu „Łącząc Europę”, które nie zostały wykorzystane na zobowiązania podjęte dla projektów dotyczących infrastruktury transportowej, są udostępniane wszystkim państwom członkowskim kwalifikującym się do finansowania z Funduszu Spójności na finansowanie projektów dotyczących infrastruktury transportowej zgodnie z rozporządzeniem (UE) [numer nowego rozporządzenia w sprawie instrumentu „Łącząc Europę”].

5.  500 000 000 EUR560 000 000 EUR według cen z 2018 r. z zasobów na cel „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” przeznacza się na Europejską inicjatywę miejską zarządzaną bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję. [Popr. 343]

6.  175 000 000 EUR196 000 000 EUR według cen z 2018 r. z zasobów EFS+ na cel „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” przeznacza się współpracę transnarodową na rzecz innowacyjnych rozwiązań zarządzaną bezpośrednio lub pośrednio. [Popr. 344]

7.  Zasoby na cel „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) ustala się na poziomie 2,5 3  % zasobów ogólnych dostępnych na zobowiązania budżetowe z funduszy na okres 2021–2027 (tj. w łącznej kwocie 8 430 000 000 EUR11 343 000 000 EUR według cen z 2018 r.). [Popr. 345]

Artykuł 105

Przesunięcia środków

1.  W ramach przedłożenia umowy partnerstwa lub w kontekście przeglądu śródokresowego Komisja może przyjąć wniosek państwa członkowskiego o przesunięcie środków:

a)  w wysokości nie więcej niż 155 % łącznych alokacji dla słabiej rozwiniętych regionów do regionów w okresie przejściowym lub regionów lepiej rozwiniętych oraz z regionów w okresie przejściowym do regionów lepiej rozwiniętych; [Popr. 346]

b)  z alokacji dla regionów lepiej rozwiniętych lub regionów w okresie przejściowym do regionów słabiej rozwiniętych.

2.  Łączna kwota alokacji przydzielonych każdemu państwu członkowskiemu w odniesieniu do celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” oraz celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) nie może być przenoszona między tymi celami.

Artykuł 106

Określanie stóp współfinansowania

1.  W decyzji Komisji w sprawie zatwierdzenia programu ustala się stopę współfinansowania i maksymalną kwotę wsparcia z funduszy dla każdego priorytetu.

2.  W odniesieniu do każdego priorytetu w decyzji Komisji określa się, czy stopa współfinansowania dla tego priorytetu ma być stosowana do:

a)  całkowitego wkładu obejmującego wkład publiczny i prywatny;

b)  wkładu publicznego.

3.  Stopa współfinansowania dla celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” na poziomie każdego priorytetu nie przewyższa:

a)  70 %85 % dla regionów słabiej rozwiniętych; [Popr. 347]

b)  55 %65% dla regionów w okresie przejściowym; [Popr. 348]

c)  40 %50 % dla regionów lepiej rozwiniętych. [Popr. 349 i 447]

Stopy współfinansowania określone w lit. a) mają zastosowanie również do regionów najbardziej oddalonych oraz do dodatkowej alokacji dla regionów najbardziej oddalonych.A350

Stopa współfinansowania dla Funduszu Spójności na poziomie każdego priorytetu nie przewyższa 70 %85 %. [Popr. 351]

W rozporządzeniu w sprawie EFS+ mogą w należycie uzasadnionych przypadkach zostać określone wyższe stopy współfinansowania do 90 % w przypadku priorytetów służących wsparciu działań innowacyjnych zgodnie z art. [13] i art. [4 ust. 1 lit. x)] i lit. [xi)] tego rozporządzenia, a także programów służących zwalczaniu deprywacji materialnej zgodnie z art. [9], walce z bezrobociem wśród młodzieży zgodnie z art. [10], wspieraniu europejskiej gwarancji dla dzieci zgodnie z art. [10a] oraz współpracy transnarodowej zgodnie z art. [11b]. [Popr. 352]

4.  Stopa współfinansowania dla programów Interreg nie przekracza 70 % 85 %.. [Popr. 353]

W rozporządzeniu w sprawie EWT mogą zostać określone wyższe stopy współfinansowania w odniesieniu do programów zewnętrznej transgranicznej współpracy w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg).

4a.  Państwa członkowskie mogą w uzasadnionych przypadkach wystąpić z wnioskiem o większą elastyczność w obowiązujących ramach paktu stabilności i wzrostu w odniesieniu do publicznych lub równoważnych wydatków strukturalnych, popartym przez administrację publiczną w drodze współfinansowania inwestycji będących częścią europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Określając korektę budżetową w ramach części zapobiegawczej lub naprawczej paktu stabilności i wzrostu, Komisja dokładnie ocenia odnośny wniosek w sposób odzwierciedlający strategiczne znaczenie inwestycji. [Popr. 453]

5.  Działania pomocy technicznej realizowane z inicjatywy lub w imieniu Komisji mogą być finansowane w 100 %.

Tytuł IX

Przekazanie uprawnień, przepisy wykonawcze, przejściowe i końcowe

ROZDZIAŁ I

Przekazanie uprawnień i przepisy wykonawcze

Artykuł 107

Przekazanie uprawnień

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 108, wprowadzających zmiany w załącznikach do niniejszego rozporządzenia, w celu dostosowania do zmian pojawiających się w okresie programowania w przypadku elementów niniejszego rozporządzenia innych niż istotne, z wyjątkiem załączników III, IV, X i XXII. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 108, aktów delegowanych w celu zmiany i dostosowania rozporządzenia delegowanego (UE) nr 204/2014, o którym mowa w art. 6 ust. 3, do niniejszego rozporządzenia. [Popr. 354]

Artykuł 108

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 3, art. 63 ust. 10, art. 73 ust. 4, art. 88 ust. 4, art. 89 ust. 4 i art. 107, powierza się Komisji na czas od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2027 r. [Popr. 355]

3.  Przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 6 ust. 3, art. 63 ust. 10, art. 73 ust. 4, art. 88 ust. 4, art. 89 ust. 4 i art. 107, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych. [Popr. 356]

4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.

5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 6 ust. 3, art. 63 ust. 10, art. 73 ust. 4, art. 88 ust. 4, art. 89 ust.4 i art. 107 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady. [Popr. 357]

Artykuł 109

Procedura komitetowa

1.  Komisję wspiera komitet. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

ROZDZIAŁ II

Przepisy przejściowe i końcowe

Artykuł 110

Przepisy przejściowe

Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 i wszelkie akty prawne mające zastosowanie do okresu programowania 2014–2020 nadal mają zastosowanie w odniesieniu do programów i operacji wspieranych z EFRR, EFS+, Funduszu Spójności i EFMR w ramach tego okresu programowania.

Artykuł 111

Warunki dla operacji wdrażanych w etapach

1.  Instytucja zarządzająca może przystąpić do wyboru operacji składającej się z drugiego etapu operacji wybranej do uzyskania wsparcia i rozpoczętej na mocy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, pod warunkiem że spełnione zostały następujące warunki zbiorcze:

a)  wybrana operacja, która zostanie objęta wsparciem w ramach rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, z finansowego punktu widzenia składa się z dwóch możliwych do zidentyfikowania etapów z odrębnymi ścieżkami audytu;

b)  całkowity koszt operacji przekracza kwotę 10 mln EUR;

c)  wydatki uwzględnione we wniosku o płatność w odniesieniu do pierwszego etapu nie zostały uwzględnione w żadnym wniosku o płatność odnoszącym się do drugiego etapu;

d)  drugi etap operacji jest zgodny z obowiązującymi przepisami i jest kwalifikowalny do uzyskania wsparcia w ramach EFRR, EFS+ i Funduszu Spójności na mocy przepisów niniejszego rozporządzenia lub rozporządzeń dotyczących poszczególnych funduszy;

e)  w końcowym sprawozdaniu z wdrażania przedłożonym zgodnie z art. 141 rozporządzenia (WE) nr 1303/2013 państwo członkowskie zobowiązuje się do zakończenia w okresie programowania drugiego i ostatniego etapu i zapewnienia jego operacyjności.

2.  Przepisy niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do drugiego etapu operacji.

Artykuł 112

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

Sporządzono w Strasburgu dnia r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK I

Wymiary i kody rodzajów interwencji w ramach EFRR, EFS+ i Funduszu Spójności – art. 17 ust. 5

TABELA 1: KODY DOTYCZĄCE WYMIARU ZAKRESU INTERWENCJI

 

ZAKRES INTERWENCJI

Współczynnik do obliczania wsparcia na cele związane ze zmianami klimatu

Współczynnik do obliczania wsparcia na cele związane ze środowiskiem

Cel polityki 1: Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej

001

IInwestycje w środki trwałe w mikroprzedsiębiorstwach bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi lub związane konkurencyjnością [Popr. 359]

0 %

0 %

002

Inwestycje w środki trwałe w małych i średnich przedsiębiorstwach (w tym prywatnych ośrodkach badawczych) bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi lub związane z konkurencyjnością [Popr. 360]

0 %

0 %

003

Inwestycje w środki trwałe w publicznych ośrodkach badawczych i instytucjach szkolnictwa wyższego bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi

0 %

0 %

004

Inwestycje w aktywa niematerialne i prawne w mikroprzedsiębiorstwach bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi lub związane konkurencyjnością [Popr. 361]

0 %

0 %

005

Inwestycje w aktywa niematerialne i prawne w małych i średnich przedsiębiorstwach (w tym prywatnych ośrodkach badawczych) bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi lub związane z konkurencyjnością [Popr. 362]

0 %

0 %

006

Inwestycje w aktywa niematerialne i prawne w publicznych ośrodkach badawczych i instytucjach szkolnictwa wyższego bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi

0 %

0 %

007

Działania badawcze i innowacyjne w mikroprzedsiębiorstwach obejmujące tworzenie sieci kontaktów (badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, studia wykonalności)

0 %

0 %

008

Działania badawcze i innowacyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach obejmujące tworzenie sieci

0 %

0 %

009

Działania badawcze i innowacyjne w publicznych ośrodkach badawczych, instytucjach szkolnictwa wyższego i ośrodkach kompetencji obejmujące tworzenie sieci kontaktów (badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, studia wykonalności)

0 %

0 %

010

Cyfryzacja MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy biznesowe, żywe laboratoria, przedsiębiorstwa internetowe i nowe przedsiębiorstwa TIK, usługi B2B)

0 %

0 %

011

Rozwiązania ICT, usługi elektroniczne, aplikacje dla administracji

0 %

0 %

012

Usługi i aplikacje IT w zakresie umiejętności cyfrowych i włączenia cyfrowego

0 %

0 %

013

Usługi i aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka, internet rzeczy w zakresie aktywności fizycznej i nowoczesnych technologii w służbie osobom starszym)

0 %

0 %

014

Infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki przemysłowe i obiekty)

0 %

0 %

015

Rozwój działalności MŚP i umiędzynarodowienie

0 %

0 %

016

Rozwój umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, przemian przemysłowych i przedsiębiorczości

0 %

0 %

017

Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, marketingu i projektowania)

0 %

0 %

018

Tworzenie przedsiębiorstw, wsparcie dla przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out i przedsiębiorstw rozpoczynających działalność

0 %

0 %

019

Wsparcie dla klastrów innowacyjnych i sieci przedsiębiorstw, z korzyścią głównie dla MŚP

0 %

0 %

020

Procesy innowacji w MŚP (innowacje w zakresie procesów, organizacji, marketingu, i współtworzenia, innowacje zorientowane na użytkownika i motywowane popytem)

0 %

0 %

021

Transfer technologii i współpraca między przedsiębiorstwami, ośrodkami badań naukowych i sektorem szkolnictwa wyższego

0 %

0 %

022

Procesy badawcze i innowacyjne, transfer technologii i współpraca między przedsiębiorstwami koncentrujące się na gospodarce niskoemisyjnej, odporności i przystosowaniu się do zmiany klimatu

100 %

40 %

023

Procesy badawcze i innowacyjne, transfer technologii i współpraca między przedsiębiorstwami koncentrujące się na gospodarce o obiegu zamkniętym

40 %

100 %

Cel polityki 2: Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem

024

Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz środki wsparcia

100 %

40 %

025

Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia

100 %

40 %

026

Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia

100 %

40 %

027

Wsparcie dla przedsiębiorstw, które świadczą usługi stanowiące przyczyniające się do gospodarki niskoemisyjnej i odporności na zmiany klimatu

100 %

40 %

028

Energia odnawialna: wiatrowa

100 %

40 %

029

Energia odnawialna: słoneczna

100 %

40 %

030

Energia odnawialna: z biomasy

100 %

40 %

031

Energia odnawialna: morska

100 %

40 %

032

Inne rodzaje energii odnawialnej (w tym energia geotermalna)

100 %

40 %

033

Inteligentne systemy dystrybucji energii o średnim i niskim napięciu (w tym inteligentne sieci i systemy TIK) oraz związane z nimi składowanie

100 %

40 %

034

Wysokosprawna kogeneracja, systemy ciepłownicze i chłodnicze

100 %

40 %

035

Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz ochrona przed zagrożeniami związanymi z klimatem dotyczące: powodzi i osuwisk, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie (w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami) [Popr. 363]

100 %

100 %

036

Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz ochrona przed zagrożeniami związanymi z klimatem dotyczące: pożarów, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie (w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami)

100 %

100 %

037

Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz ochrona przed zagrożeniami związanymi z klimatem dotyczące: innych, np. erozji i susz, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie (w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami)

100 %

100 %

038

Zapobieganie zagrożeniom naturalnym niezwiązanym z klimatem (np. trzęsieniami ziemi) oraz wywołanym działalnością człowieka, np. awariami przemysłowymi, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami

0 %

100 %

039

Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji, środki na rzecz efektywności energetycznej, zaopatrzenie w wodę pitną)

0 %

100 %

040

Gospodarka wodna i ochrona zasobów wodnych (w tym gospodarowanie wodami w dorzeczu, konkretne środki przystosowania się do zmian klimatu, ponowne użycie, ograniczanie wycieków)

40 %

100 %

041

Odbieranie i oczyszczanie ścieków

0 %

100 %

042

Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych: środki w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, minimalizacji, segregacji, recyklingu

0 %

100 %

043

Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych: mechaniczno-biologicznego przetwarzanie odpadów, przetwarzanie termiczne [Popr. 364]

0 %

100 %

044

Gospodarowanie odpadami: komercyjnymi, przemysłowymi lub niebezpiecznymi

0 %

100 %

045

Promowanie wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu jako surowców

0 %

100 %

046

Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja skażonych gruntów

0 %

100 %

047

Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania zasobów w MŚP

40 %

40 %

048

Środki mające na celu ograniczenie hałasu i poprawę jakości powietrza.

40 %

100 %

049

Ochrona, regeneracja i zrównoważone wykorzystanie obszarów Natura 2000

40 %

100 %

050

Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej, zielona infrastruktura

40 %

100 %

Cel polityki 3: Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych

051

TIK: sieci szerokopasmowe o bardzo wysokiej przepustowości (sieć szkieletowa/ dosyłowa)

0 %

0 %

052

TIK: sieć szerokopasmowa o wysokiej przepustowości (dostęp/lokalna pętla o wydajności równoważnej instalacji światłowodowej do punktu dystrybucji w miejscu świadczenia usługi dla wielu lokali mieszkalnych)

0 %

0 %

053

TIK: sieć szerokopasmowa o wysokiej przepustowości (dostęp/lokalna pętla o wydajności równoważnej instalacji światłowodowej do punktu dystrybucji w miejscu świadczenia usługi dla domów i przedsiębiorstw)

0 %

0 %

054

TIK: sieć szerokopasmowa o wysokiej przepustowości (dostęp/lokalna pętla o wydajności równoważnej instalacji światłowodowej do stacji bazowej zaawansowanych urządzeń telekomunikacji bezprzewodowej)

0 %

0 %

055

TIK: inne rodzaje infrastruktury TIK (w tym zasoby lub wyposażenie komputerowe o dużej skali, centra danych, czujniki i inne urządzenia bezprzewodowe)

0 %

0 %

056

Nowo wybudowane autostrady, mosty i drogi TEN-T – sieć bazowa [Popr. 365]

0 %

0 %

057

Nowo wybudowane autostrady, mosty i drogi TEN-T – sieć kompleksowa [Popr. 366]

0 %

0 %

058

Nowo wybudowane drugorzędne połączenia drogowe z siecią drogową i węzłami TEN-T

0 %

0 %

059

Nowo wybudowane inne drogi krajowe, regionalne i lokalne drogi dojazdowe

0 %

0 %

060

Przebudowane lub zmodernizowane autostrady, mosty i drogi TEN-T – sieć bazowa [Popr. 367]

0 %

0 %

061

Przebudowane lub zmodernizowane autostrady, mosty i drogi TEN-T – sieć kompleksowa [Popr. 368]

0 %

0 %

062

Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne)

0 %

0 %

063

Cyfryzacja w transporcie: drogi

40 %

0 %

064

Nowo wybudowane linie kolejowe TEN-T – sieć bazowa

100 %

40 %

065

Nowo wybudowane linie kolejowe TEN-T – sieć kompleksowa

100 %

40 %

066

Inne nowo wybudowane linie kolejowe

100 %

40 %

067

Przebudowane lub zmodernizowane linie kolejowe TEN-T – sieć bazowa

0 %

40 %

068

Przebudowane lub zmodernizowane linie kolejowe TEN-T – sieć kompleksowa

0 %

40 %

069

Inne przebudowane lub zmodernizowane linie kolejowe

0 %

40 %

070

Cyfryzacja w transporcie: kolej

40 %

0 %

071

Europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS)

0 %

40 %

072

Tabor kolejowy

40 %

40 %

073

Infrastruktura na potrzeby czystej komunikacji miejskiej

100 %

40 %

074

Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej

100 %

40 %

075

Infrastruktura przeznaczona dla rowerów

100 %

100 %

076

Cyfryzacja w transporcie miejskim

40 %

0 %

077

Infrastruktura paliw alternatywnych

100 %

40 %

078

Transport multimodalny (sieci TEN-T)

40 %

40 %

079

Transport multimodalny (nie w zastosowaniu miejskim)

40 %

40 %

080

Porty morskie (sieci TEN-T)

40 %

0 %

081

Inne porty morskie

40 %

0 %

082

Śródlądowe drogi wodne i porty (sieci TEN-T)

40 %

0 %

083

Śródlądowe drogi wodne i porty (regionalne i lokalne)

40 %

0 %

084

Cyfryzacja w transporcie: inne rodzaje transportu

40 %

0 %

Cel polityki 4: Europa o silniejszym wymiarze społecznym przez wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych

085

Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem

0 %

0 %

086

Infrastruktura na potrzeby szkół podstawowych i średnich

0 %

0 %

087

Infrastruktura na potrzeby szkolnictwa wyższego

0 %

0 %

088

Infrastruktura na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych

0 %

0 %

089

Infrastruktura mieszkalnictwa dla migrantów, uchodźców i osób objętych ochroną międzynarodową lub ubiegających się o nią

0 %

0 %

090

Infrastruktura mieszkalnictwa (inna niż dla migrantów, uchodźców i osób objętych ochroną międzynarodową lub ubiegających się o nią)

0 %

0 %

091

Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do włączenia społecznego

0 %

0 %

092

Infrastruktura zdrowotna

0 %

0 %

093

Sprzęt medyczny

0 %

0 %

094

Aktywa ruchome w zakresie ochrony zdrowia

0 %

0 %

095

Cyfryzacja w opiece zdrowotnej

0 %

0 %

096

Tymczasowe ośrodki przyjmowania dla migrantów, uchodźców i osób objętych ochroną międzynarodową lub ubiegających się o nią

0 %

0 %

097

Środki na rzecz poprawy dostępu do zatrudnienia

0 %

0 %

098

Środki na rzecz promowania dostępu do zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych

0 %

0 %

099

Wsparcie specjalne na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i integrację społeczno-gospodarczą ludzi młodych

0 %

0 %

100

Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej

0 %

0 %

101

Wsparcie na rzecz gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych

0 %

0 %

102

Środki na rzecz modernizacji i wzmocnienia instytucji i służb działających na rynku pracy, aby ocenić i przewidywać oraz zapewnić szybkie i zindywidualizowane wsparcie

0 %

0 %

103

Wsparcie na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy i przemian w jego obrębie

0 %

0 %

104

Wsparcie na rzecz mobilności pracowników

0 %

0 %

105

Środki na rzecz promowania aktywności zawodowej kobiet oraz zmniejszenia segregacji ze względu na płeć na rynku pracy

0 %

0 %

106

Środki promujące równowagę między życiem zawodowym a prywatnym obejmujące dostęp do opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi

0 %

0 %

107

Środki na rzecz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy przeciwdziałające zagrożeniom dla zdrowia i obejmujące promocję aktywności fizycznej

0 %

0 %

108

Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych

0 %

0 %

109

Wsparcie na rzecz przystosowywania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

0 %

0 %

110

Środki zachęcające do aktywnego starzenia się w dobrym zdrowiu

0 %

0 %

111

Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (z wyłączeniem infrastruktury)

0 %

0 %

112

Wsparcie na rzecz edukacji na poziomie podstawowym i średnim (z wyłączeniem infrastruktury)

0 %

0 %

113

Wsparcie na rzecz szkolnictwa wyższego (z wyłączeniem infrastruktury)

0 %

0 %

114

Wsparcie na rzecz kształcenia dorosłych (z wyłączeniem infrastruktury)

0 %

0 %

115

Środki na rzecz promowania równości szans i aktywnego udziału w życiu społecznym

0 %

0 %

116

Metody integracji z rynkiem pracy oraz powrotu na rynek pracy osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji

0 %

0 %

117

Środki na rzecz poprawy dostępu grup marginalizowanych, takich jak Romowie, do edukacji, zatrudnienia, a także na rzecz promowania ich włączenia społecznego

0 %

0 %

118

Wsparcie na rzecz podmiotów społeczeństwa obywatelskiego zajmujących się społecznościami marginalizowanymi, takimi jak Romowie

0 %

0 %

119

Działania szczególne w celu zwiększenia udziału obywateli państw trzecich w rynku pracy

0 %

0 %

120

Środki na rzecz integracji społecznej obywateli państw trzecich

0 %

0 %

121

Środki na rzecz poprawy równego i szybkiego dostępu do stabilnych i przystępnych cenowo usług wysokiej jakości

0 %

0 %

122

Środki na rzecz poprawy świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej

0 %

0 %

123

Środki na rzecz poprawy dostępu, efektywności i odporności systemów opieki zdrowotnej (z wyłączeniem infrastruktury)

0 %

0 %

124

Środki na rzecz poprawy dostępu do opieki długoterminowej (z wyłączeniem infrastruktury)

0 %

0 %

125

Środki na rzecz modernizacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym wspierania dostępu do ochrony socjalnej

0 %

0 %

126

Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci

0 %

0 %

127

Przeciwdziałanie deprywacji materialnej osób najbardziej potrzebujących przez pomoc żywnościową lub materialną obejmującą środki towarzyszące

0 %

0 %

Cel polityki 5: Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych(46)

128

Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych i powiązanych usług turystycznych [Popr. 369]

0 %

0 %

129

Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury

0 %

0 %

130

Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa naturalnego i ekoturystyki poza obszarami Natura 2000 [Popr. 370]

0 %

100 %

131

Fizyczna regeneracja i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych

0 %

0 %

Inne kody związane z celami polityki 1–5

132

Zwiększenie zdolności instytucji programu oraz podmiotów związanych z wdrażaniem funduszy

0 %

0 %

133

Poprawa współpracy z partnerami w ramach danego państwa członkowskiego i poza nim

0 %

0 %

134

Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych do wdrożenia części przedsięwzięć związanej bezpośrednio z EFRR)

0 %

0 %

135

Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron do wdrażania projektów i inicjatyw w zakresie współpracy terytorialnej w kontekście transgranicznym, transnarodowym, morskim i międzyregionalnym

0 %

0 %

136

Regiony najbardziej oddalone: rekompensata ewentualnych dodatkowych kosztów poniesionych w związku z utrudnionym dostępem oraz rozproszeniem terytorialnym

0 %

0 %

137

Regiony najbardziej oddalone: szczególne działania na rzecz zrekompensowania dodatkowych kosztów wynikających z wielkości rynku

0 %

0 %

138

Regiony najbardziej oddalone: szczególne działania na rzecz zrekompensowania dodatkowych kosztów związanych z warunkami klimatycznymi i ukształtowaniem terenu

40 %

40 %

139

Regiony najbardziej oddalone: porty lotnicze

0 %

0 %

Pomoc techniczna

140

Informacja i komunikacja

0 %

0 %

141

Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

0 %

0 %

142

Ocena i badania, gromadzenie danych

0 %

0 %

143

Wzmocnienie potencjału organów państwa członkowskiego, partnerów i właściwych beneficjentów

0 %

0 %

TABELA 2: KODY WYMIARU FORM FINANSOWANIA

FORMA FINANSOWANIA

01

Dotacja

02

Wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych: kapitał własny lub quasi-kapitał własny

03

Wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych: pożyczki

04

Wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych: gwarancje

05

Wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych: wsparcie dodatkowe

06

Nagroda

TABELA 3: KODY WYMIARU TERYTORIALNYCH MECHANIZMÓW REALIZACJI I UKIERUNKOWANIA TERYTORIALNEGO

TERYTORIALNY MECHANIZM REALIZACJI I UKIERUNKOWANIE TERYTORIALNE

Zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT)

ZIT koncentrujące się na zrównoważonym rozwoju obszarów miejskich

11

Obszary miejskie

x

12

Miasta, małe miastaprzedmieścia i połączone obszary wiejskie [Popr. 371]

x

13

Funkcjonalne obszary miejskie

x

14

Obszary górskie

 

15

Wyspy i obszary przybrzeżne

 

16

Obszary wiejskie i słabo zaludnione [Popr. 372]

 

17

Inne rodzaje terytoriów docelowych

 

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS)

RLKS koncentrujący się na zrównoważonym rozwoju obszarów miejskich

21

Obszary miejskie

x

22

Miasta, małe miastaprzedmieścia i połączone obszary wiejskie [Popr. 373]

x

23

Funkcjonalne obszary miejskie

x

24

Obszary górskie

 

25

Wyspy i obszary przybrzeżne

 

26

Obszary wiejskie i słabo zaludnione [Popr. 374]

 

27

Inne rodzaje terytoriów docelowych

 

Inny rodzaj narzędzia terytorialnego w ramach celu polityki 5

Inny rodzaj narzędzia terytorialnego ukierunkowanego na zrównoważony rozwój obszarów miejskich

31

Obszary miejskie

x

32

Miasta, małe miasta, przedmieścia i połączone obszary wiejskie [Popr. 375]

x

33

Funkcjonalne obszary miejskie

x

34

Obszary górskie

 

35

Wyspy i obszary przybrzeżne

 

36

Obszary wiejskie i słabo zaludnione [Popr. 376]

 

37

Inne rodzaje terytoriów docelowych

 

Inne podejścia(47)

41

Obszary miejskie

42

Miasta, małe miasta i przedmieścia

43

Funkcjonalne obszary miejskie

44

Obszary górskie

45

Wyspy i obszary przybrzeżne

46

Obszary słabo zaludnione

47

Inne rodzaje terytoriów docelowych

48

Brak ukierunkowania terytorialnego

TABELA 4: KODY WYMIARU RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

01

Rolnictwo i leśnictwo

02

Rybołówstwo

03

Akwakultura

04

Inne sektory niebieskiej gospodarki

05

Produkcja artykułów spożywczych i napojów

06

Wytwarzanie tekstyliów i wyrobów włókienniczych

07

Produkcja sprzętu transportowego

08

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

09

Pozostałe nieokreślone branże przemysłu wytwórczego

10

Budownictwo

11

Górnictwo i wydobywanie

12

Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych

13

Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

14

Transport i składowanie

15

Działania informacyjno-komunikacyjne, w tym telekomunikacja

16

Handel hurtowy i detaliczny

17

Turystyka, działalność związana z zakwaterowaniem i z usługami gastronomicznymi [Popr. 377]

18

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

19

Działalność związana z obsługą nieruchomości, wynajmem i usługami dla przedsiębiorstw

20

Administracja publiczna

21

Edukacja

22

Opieka zdrowotna

23

Działalność w zakresie opieki społecznej, usługi komunalne, społeczne i indywidualne

24

Działalność związana ze środowiskiem naturalnym

25

Sztuka, rozrywka, sektor kreatywny i rekreacja

26

Inne niewyszczególnione usługi

TABELA 5: KODY WYMIARU LOKALIZACJI

LOKALIZACJA

Kod

Lokalizacja

 

Kod regionu lub obszaru, w którym zlokalizowane lub prowadzone są działania, zgodnie z Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) zawartą w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady(48), ostatnio zmienionego rozporządzeniem Komisji (UE) nr 868/2014

TABELA 6: KODY TEMATÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH EFS

TEMAT UZUPEŁNIAJĄCY EFS

Współczynnik do obliczania wsparcia na cele związane ze zmianami klimatu

01

Przyczynianie się do ekologicznych umiejętności i miejsc pracy oraz gospodarki ekologicznej

100 %

02

Rozwój umiejętności cyfrowych i zatrudnienia

0 %

03

Inwestycje w badania naukowe i innowacje i inteligentną specjalizację

0 %

04

Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)

0 %

05

Niedyskryminacja

0 %

06

Równouprawnienie płci

0 %

07

Budowanie zdolności partnerów społecznych

0 %

08

Budowanie zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego

0 %

09

Nie dotyczy

0 %

TABELA 7: KODY STRATEGII MACROREGIONALNYCH I MORSKICH

STRATEGIE MACROREGIONALNE I MORSKICH

11

Strategia na rzecz regionu Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego

12

Strategia na rzecz regionu alpejskiego

13

Strategia dla regionu Morza Bałtyckiego

14

Strategia na rzecz regionu Dunaju

21

Ocean Arktyczny

22

Strategia na rzecz regionu Oceanu Atlantyckiego

23

Morze Czarne

24

Morze Śródziemne

25

Morze Północne

26

Strategia zachodniośródziemnomorska

30

Brak wkładu do strategii makroregionalnych lub strategii morskich

ZAŁĄCZNIK II

Wzór umowy partnerstwa – art. 7 ust. 4

CCI

[15 znaków]

Tytuł

[255]

Wersja

 

Pierwszy rok

[4]

Ostatni rok

[4]

Nr decyzji Komisji

 

Data decyzji Komisji

 

1.  Wybór celów polityki

Podstawa prawna: art. 8 lit. a), rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów (RWP), art. 3 rozporządzeń w sprawie Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW), Instrumentu Zarządzania Granicami i Wizowego (IZGW)

Tabela 1: Wybór celu polityki z uzasadnieniem

Wybrany cel polityki

Program

Fundusz

Uzasadnienie wyboru celu polityki

 

 

 

[3 500 na CP]

2.  Decyzje polityczne, koordynacja i komplementarność

Podstawa prawna: art. 8 lit. b) ppkt (i)–(iii), RWP

Pole tekstowe [60 000]

3.  Wkład do gwarancji budżetowej w ramach InvestEU z uzasadnieniem

Podstawa prawna: art. 8 lit. e) RWP; art. 10 lit. a) RWP;

Tabela 2: Przesunięcie do InvestEU

 

Kategoria regionu*

Obszar 1

Obszar 2

Obszar 3

Obszar 4

Obszar 5

Kwota

 

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e))

EFRR

Lepiej rozwinięte

 

 

 

 

 

 

Słabiej rozwinięte

 

 

 

 

 

 

W okresie przejściowym

 

 

 

 

 

 

Najbardziej oddalone lub północne słabo zaludnione

 

 

 

 

 

 

EFS+

Lepiej rozwinięte

 

 

 

 

 

 

Słabiej rozwinięte

 

 

 

 

 

 

W okresie przejściowym

 

 

 

 

 

 

Najbardziej oddalone

 

 

 

 

 

 

Fundusz Spójności

 

 

 

 

 

 

 

EFMR

 

 

 

 

 

 

 

FAMI

 

 

 

 

 

 

 

FBW

 

 

 

 

 

 

 

IZGW

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

 

 

 

 

 

 

 

Pole tekstowe [3 500] (uzasadnienie)

4.  Transfer między kategoriami regionu wraz z uzasadnieniem

Podstawa prawna: art. 8 lit. d) i art. 105 RWP;

Tabela 3. Transfer między kategoriami regionu

Kategoria regionu

Alokacja według kategorii regionu*

Przesunięcie na rzecz:

Kwota przesunięcia

Przesunięta część początkowej alokacji

Alokacja według kategorii regionu po przesunięciu

(a)

(b)

(c)

(d)

(g)=(d)/(b)

(h)=(b)-(d)

Słabiej rozwinięte

 

Lepiej rozwinięte

 

 

 

W okresie przejściowym

 

 

 

Lepiej rozwinięte

 

Słabiej rozwinięte

 

 

 

W okresie przejściowym

 

Słabiej rozwinięte

 

 

 

* Początkowa alokacja według kategorii regionu zgodnie z informacją Komisji po przesunięciach, o których mowa w tabelach 2–4, mających zastosowanie wyłącznie do EFRR i EFS+.

Pole tekstowe [3 500] (uzasadnienie)

5.  Wstępna alokacja finansowa według celu polityki

Podstawa prawna: art. 8 lit. c) RWP

Tabela 4: Wstępna alokacja finansowa z EFRR, Fundusz Spójności, EFS+, EFMR według celu polityki*

Cele polityki

EFRR

Fundusz Spójności

EFS+

EFMR

Ogółem

Cel polityki 1

 

 

 

 

 

Cel polityki 2

 

 

 

 

 

Cel polityki 3

 

 

 

 

 

Cel polityki 4

 

 

 

 

 

Cel polityki 5

 

 

 

 

 

Pomoc techniczna

 

 

 

 

 

Alokacja na lata 2026–2027

 

 

 

 

 

Ogółem

 

 

 

 

 

* Cele polityki zgodnie z art. 4 ust. 1, RWP. W przypadku EFRR, Funduszu Spójności i ESF+ w latach 2021–2025; w przypadku EFMR w latach 2021–2027.

Pole tekstowe [3 500] (uzasadnienie)

Tabela 5: Wstępna alokacja finansowa z FAMI, FBW i IZGW według celu polityki*

Cel polityki

Alokacja

Cel polityki, o którym mowa w art. 3 [rozporządzenia w sprawie FAMI]

 

Cel polityki, o którym mowa w art. 3 [rozporządzenia w sprawie FBW]

 

Cel polityki, o którym mowa w art. 3 [rozporządzenia w sprawie IZGW]

 

Pomoc techniczna

 

Ogółem

 

* Cele polityki zgodnie z rozporządzeniami dotyczącymi poszczególnych funduszy w sprawie EFMR, FAMI, FBW i IZGW; alokacja na lata 2021–2027

6.  Wykaz programów

Podstawa prawna: art. 8 lit. f), RWP; art. 104

Tabela 6. Wykaz programów ze wstępnymi alokacjami finansowym*

Tytuł [255]

Fundusz

Kategoria regionów

Wkład UE

Wkład krajowy**

Ogółem

Program 1

EFRR

Lepiej rozwinięte

 

 

 

W okresie przejściowym

 

 

 

Słabiej rozwinięte

 

 

 

Najbardziej oddalone lub północne słabo zaludnione

 

 

 

Program 1

Fundusz Spójności

 

 

 

 

Program 1

EFS+

Lepiej rozwinięte

 

 

 

W okresie przejściowym

 

 

 

Słabiej rozwinięte

 

 

 

Najbardziej oddalone

 

 

 

Ogółem

EFRR, Fundusz Spójności, EFS+

 

 

 

 

Program 2

EFMR

 

 

 

 

Program 3

FAMI

 

 

 

 

Program 4

FBW

 

 

 

 

Program 5

IZGW

 

 

 

 

Ogółem

Wszystkie fundusze

 

 

 

 

* Cele polityki zgodnie z art. 4 ust. 1, RWP. W przypadku EFRR, Funduszu Spójności i ESF+ w latach 2021–2025; w przypadku EFMR w latach 2021–2027.

**Zgodnie z art. 106 ust. 2 dotyczącym określenia stopy współfinansowania.

Podstawa prawna: art. 8 RWP

Tabela 7: Wykaz programów Interreg

Program 1

Tytuł 1 [255]

Program 2

Tytuł 1 [255]

7.  Podsumowanie działań, jakie należy podjąć w celu wzmocnienia zdolności administracyjnych

Podstawa prawna: art. 8 lit. g), RWP

Pole tekstowe [4 500]

ZAŁĄCZNIK III

Horyzontalne warunki podstawowe – art. 11 ust. 1

Mające zastosowanie do wszystkich celów szczegółowych

Nazwa warunków podstawowych

Kryteria, które muszą być spełnione

Skuteczne mechanizmy monitorowania rynku zamówień publicznych

Gotowe są mechanizmy monitorowania obejmujące wszystkie procedury na mocy krajowych przepisów o zamówieniach publicznych, do których należą:

1.  Ustalenia zapewniające opracowanie faktycznych, wiarygodnych i wyczerpujących danych i wskaźników w ramach jednego systemu informatycznego lub sieci systemów interoperacyjnych, w celu wdrożenia zasady jednorazowości i ułatwienia obowiązków sprawozdawczych na mocy art. 83 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE, zgodnie z wymogami w zakresie e-zamówień, a także na mocy art. 84 dyrektywy 2014/24/UE. Dane i wskaźniki obejmują co najmniej następujące elementy:

a.  jakość i intensywność konkurencji: nazwiska/nazwy zwycięskich oferentów oraz oferentów występujących początkowo, liczba oferentów występujących początkowo, liczba wybranych oferentów, cena umowna – w porównaniu do początkowej alokacji budżetowej i, w miarę możliwości za pośrednictwem rejestrów umów, ostateczna cena po ukończeniu;

b.  udział MŚP jako bezpośrednich oferentów;

c.  odwołania od decyzji instytucji zamawiających, w tym co najmniej ich liczba, czas potrzebny na wydanie decyzji w pierwszej instancji, oraz liczba decyzji przekazanych do rozpatrzenia w drugiej instancji;

d.  wykaz wszystkich zamówień udzielonych na podstawie przepisów o wyłączeniu z przepisów dotyczących zamówień publicznych, ze wskazaniem konkretnego przepisu, jaki zastosowano.

2.  Ustalenia mające na celu zapewnienie odpowiednich zdolności specjalnie wyznaczonych właściwych organów krajowych w zakresie monitorowania i analizy danych.

3.  Ustalenia służące podaniu danych i wskaźników, jak również wyników analiz do publicznej wiadomości za pomocą przyjaznych użytkownikowi otwartych danych.

4.  Ustalenia mające na celu zapewnienie, aby wszelkie informacje wskazujące na podejrzenie sytuacje wskazujące na zmowy przetargowe były systematycznie przekazywane właściwym krajowym organom ds. konkurencji.

Narzędzia i zdolności umożliwiające skuteczne stosowanie zasad pomocy państwa

Instytucje zarządzające dysponują narzędziami i zdolnościami umożliwiającymi im weryfikację zgodności z zasadami pomocy państwa dzięki:

1.  Łatwy i kompleksowy dostęp do stale aktualizowanych informacji na temat przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji oraz objętych wymogiem odzyskania pomocy.

2.  Dostęp do specjalistycznych porad i wytycznych w kwestiach pomocy państwa udzielanych przez lokalne lub krajowe centrum eksperckie, przy koordynacji ze strony krajowych organów ds. pomocy państwa, z ustaleniami roboczymi służącymi zagwarantowaniu, że wiedzę specjalistyczną faktycznie konsultuje się z zainteresowanymi stronami.

Skuteczne stosowanie i wdrożenie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej

Gotowe są skuteczne mechanizmy służące zapewnieniu zgodności z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej, które obejmują:

1.  Ustalenia w celu zapewnienia weryfikacji zgodności działań wspieranych z funduszy z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej.

2.  Sprawozdania do komitetu monitorującego w sprawie przestrzegania Karty w przypadku działań wspieranych z funduszy.

Wdrażanie i stosowanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych zgodnie z decyzją Rady 2010/48/WE.

Gotowe są krajowe ramy wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, które obejmują:

1.  Cele końcowe posiadające wymierne cele pośrednie, mechanizm gromadzenia danych i monitorowania, mające zastosowanie we wszystkich celach polityki.

2.  Ustalenia służące zagwarantowaniu, że w przygotowaniach i wdrażaniu programów, a także w kryteriach wyboru i obowiązkach wynikających z projektu odpowiednio uwzględnia się politykę, prawodawstwo i normy w zakresie dostępności zgodnie z postanowieniami Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

2a.  Ustalenia dotyczące sprawozdawczości dla komitetu monitorującego w sprawie zgodności wspieranych operacji. [Popr. 378]

Wdrażanie zasad i praw Europejskiego filaru praw socjalnych, które przyczyniają się do rzeczywistej konwergencji i spójności w Unii Europejskiej.

Ustalenia na szczeblu krajowym zapewniające właściwe wdrożenie zasad zawartych w Europejskim filarze praw socjalnych przyczyniających się do podwyższenia poziomu konwergencji społecznej i spójności w UE, zwłaszcza zasad zapobiegających nieuczciwej konkurencji na rynku wewnętrznym. [Popr. 379]

Skuteczne stosowanie zasady partnerstwa

Gotowe są ramy umożliwiające wszystkim partnerom odgrywanie samodzielnej roli w przygotowaniu, wdrożeniu, monitorowaniu i ocenie programów, które obejmują:

 

1.  Ustalenia mające na celu zapewnienie przejrzystych procedur dotyczących zaangażowania partnerów

 

2.  Ustalenia dotyczące rozpowszechniania i ujawniania informacji istotnych dla partnerów w celu przygotowania i monitorowania posiedzeń.

 

3.  Wsparcie na rzecz wzmocnienia pozycji partnerów i budowania zdolności. [Popr. 380]

ZAŁĄCZNIK IV

Tematyczne warunki podstawowe mające zastosowanie do EFRR, EFS+ i Funduszu Spójności – art. 11 ust. 1

Cel polityki

Cel szczegółowy

Nazwa warunku podstawowego

Kryteria, które muszą być spełnione, przy warunku podstawowym

1.  Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej

EFRR:

wszystkie cele szczegółowe w ramach tego celu polityki

Dobre zarządzanie krajową lub regionalną strategią inteligentnej specjalizacji

Strategia (strategie) inteligentnej specjalizacji powinna (powinny) być wspierane przez:

1.  Aktualną analizą wąskich gardeł dyfuzji innowacji, w tym cyfryzacji

2.  Istnienie właściwych regionalnych/krajowych instytucji lub organu odpowiedzialnych za zarządzanie strategią inteligentnej specjalizacji

3.  Narzędzia monitorowania i oceny w celu pomiaru skuteczności w osiąganiu celów strategii

4.  Skuteczne funkcjonowanie procesu przedsiębiorczego odkrywania

5.  Działania mające na celu poprawę krajowych i regionalnych systemów badań naukowych i innowacji

6.  Działania na rzecz zarządzania transformacją przemysłową

7.  Środki na rzecz współpracy międzynarodowej

2.  Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem

EFRR i Fundusz Spójności:

2.1.  Promowanie środków na rzecz efektywności energetycznej

Ramy strategiczne polityki na rzecz wsparcia renowacji budynków pod kątem efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

1.  Przyjęta zostaje krajowa długoterminowa strategia renowacji na rzecz wspierania renowacji krajowych zasobów budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, zgodnie z wymogami dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która:

a.  Obejmuje orientacyjne cele pośrednie na lata 2030, 2040 oraz cele końcowe na 2050 r.

b.  Przedstawia orientacyjny zarys środków budżetowych na wspieranie realizacji strategii

c.  Określa skuteczne mechanizmy wspierania inwestycji w renowację budynków

2.  Środki na rzecz poprawy efektywności energetycznej w celu osiągnięcia wymaganych oszczędności energii

EFRR i Fundusz Spójności:

2.1.  Promowanie środków na rzecz efektywności energetycznej

2.2  Promowanie energii odnawialnej przez inwestycje w moce wytwórcze

Zarządzanie w sektorze energii

Krajowe plany w zakresie energii i klimatu spełniające cel ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 °C zgodnie z porozumieniem paryskim są przyjęte i obejmują:

1.  Wszystkie elementy wymagane na podstawie wzoru określonego w załączniku I do rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną(49)

2.  Orientacyjny Zarys planowanych środków i mechanizmów finansowania w odniesieniu do środków promujących energię niskoemisyjną [Popr. 381]

EFRR i Fundusz Spójności:

2.2  Promowanie energii odnawialnej przez inwestycje w moce wytwórcze

Skuteczne propagowanie wykorzystania energii odnawialnej w poszczególnych sektorach i w całej UE

Gotowe są środki, które zapewniają:

1.  Zgodność z wiążącymi krajowymi celami w zakresie odnawialnych źródeł energii na 2020 r. oraz z tym poziomem wyjściowym do 2030 r. zgodnie z wnioskiem przekształcającym dyrektywę 2009/28/WE(50)

2.  Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w sektorze ogrzewania i chłodzenia o 1 punkt procentowy rocznie do 2030 r.

EFRR i Fundusz Spójności:

2.4  Wspieranie działań w zakresie dostosowania do zmiany klimatu i zmian strukturalnych, zapobiegania ryzyku i odporności na klęski żywiołowe [Popr. 382]

Skuteczne ramy zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi.

Gotowy jest krajowy lub regionalny plan zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi, zgodne z istniejącymi strategiami dostosowywania się do zmiany klimatu, i obejmuje on:

1.  Opis głównych zagrożeń, ocenionych zgodnie z postanowieniami art. 6 lit. a) decyzji nr 1313/2013/UE, odzwierciedlający zagrożenia aktualne i długofalowe (25–35 lat). Ocena opiera się – w przypadku ryzyka związanego z klimatem –na prognozach i scenariuszach w zakresie zmian klimatu

2.  Opis środków w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym, gotowości i reagowania na nie w celu rozwiązania głównych zidentyfikowanych zagrożeń. Priorytetowe traktowanie tych środków zależy od ryzyka z nimi związanego i ich wpływu na gospodarkę, braków w zdolnościach(51), wydajności i skuteczności, przy uwzględnieniu ewentualnych rozwiązań alternatywnych

3.  Informacje na temat zasobów i mechanizmów budżetowych i finansowania dostępnych na pokrycie kosztów operacyjnych i kosztów utrzymania związanych z zapobieganiem klęskom żywiołowym oraz gotowości i reagowania na nie

EFRR i Fundusz Spójności:

2.5  Promowanie oszczędnego gospodarowania wodą

Aktualizowane planowanie koniecznych inwestycji w sektorze wodno-kanalizacyjnym

Gotowy jest krajowy plan inwestycji, który obejmuje:

1.  Ocena obecnego stanu wdrożenia dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) i dyrektywy w sprawie wody pitnej (98/83/WE)

2.  Określenie i planowanie wszelkich inwestycji publicznych, w tym orientacyjne szacunki finansowe

a.  wymagane do zapewnienia zgodności z dyrektywą dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych, w tym do określenia priorytetów w odniesieniu do wielkości aglomeracji i wpływu na środowisko, z inwestycjami w zakresie ścieków w podziale na poszczególne aglomeracje

b.  wymagane do wdrożenia dyrektywy w sprawie wody pitnej 98/83/WE

c.  wymagane, aby zaspokoić potrzeby wynikające z proponowanego przekształcenia (COM(2017)0753), w szczególności w odniesieniu do zmienionych parametrów jakości opisanych w załączniku I

3.  Oszacowanie inwestycji niezbędnych do odnowienia istniejącej infrastruktury oczyszczania ścieków i zaopatrzenia w wodę, w tym sieci, w zależności od ich wieku i planów amortyzacji

4.  Wskazanie potencjalnych źródeł finansowania ze środków publicznych, jeżeli są potrzebne w celu uzupełnienia opłat od użytkowników

 

EFRR i Fundusz Spójności:

2.6  Rozwój (przejście do) gospodarki o obiegu zamkniętym, poprzez inwestycje w sektorze gospodarki odpadami i efektywnego gospodarowania zasobami

Aktualizowane planowanie w zakresie gospodarowania odpadami

Gotowy jest plan (plany) gospodarki odpadami zgodnie z art. 28 dyrektywy 2008/98/WE zmienionej dyrektywą UE 2018/xxxx, obejmujący całe terytorium państwa członkowskiego, który obejmuje:

1.  Analizę bieżącej sytuacji w zakresie gospodarki odpadami na danym obszarze geograficznym, w tym rodzaj, ilość i źródło odpadów powstających oraz ocenę ich przyszłego rozwoju, uwzględniającą spodziewane skutki środków określonych w programie (programach) zapobiegania powstawaniu odpadów opracowanym zgodnie z art. 29 dyrektywy 2008/98/WE zmienionej dyrektywą 2018/xx/EU

2.  Ocena istniejących systemów zbierania odpadów, w tym materialnego i terytorialnego zakresu selektywnego zbierania oraz środków służących poprawie jego funkcjonowania oraz potrzeby stworzenia nowych systemów zbierania

3.  Ocena luki inwestycyjnej uzasadniającą potrzebę wprowadzenia dodatkowej lub zmodernizowanej infrastruktury gospodarowania odpadami, z informacją o źródłach dochodów na pokrycie kosztów operacyjnych i kosztów utrzymania

4.  Informacje dotyczące kryteriów lokalizacji do celów identyfikacji obiektów oraz wydolności przyszłych instalacji do unieszkodliwiania odpadów

EFRR i Fundusz Spójności:

2.6  Promowanie zielonej infrastruktury w środowisku miejskim oraz zmniejszanie zanieczyszczenia

Ramy priorytetowego traktowania w przypadku koniecznych środków ochrony obejmujących współfinansowanie unijne

Gotowe są ramy działania priorytetowego zgodnie z art. 8 dyrektywy 92/43/EWG, które obejmują:

1.  Wszystkie elementy wymagane we wzorze ram działania priorytetowego na lata 2021–2027 uzgodnione przez Komisję i państwa członkowskie, w tym środki priorytetowe i oszacowanie potrzeb finansowych

2.  Określenie środków priorytetowych i oszacowanie potrzeb finansowych [Popr. 383]

3.  Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych

EFRR:

3.1  Udoskonalanie sieci połączeń cyfrowych

Krajowy lub regionalny plan sieci szerokopasmowych

Gotowy jest krajowy lub regionalny plan na rzecz sieci szerokopasmowych, który obejmuje:

1.  Ocena luki inwestycyjnej, którą należy usunąć, aby osiągnąć unijne cele w zakresie łączności gigabitowej(52), na podstawie:

o aktualnych map(53) istniejącej prywatnej i publicznej infrastruktury oraz jakości usług, z wykorzystaniem standardowych wskaźników zasięgu sieci szerokopasmowych

o konsultacji w sprawie planowanych inwestycji

2.  Uzasadnienie planowanej interwencji publicznej w oparciu o modele zrównoważonych inwestycji, które:

o poprawiają przystępność cenową i dostęp do otwartych i perspektywicznych usług i infrastruktury wysokiej jakości

o pozwalają dostosować rodzaje pomocy finansowej do zidentyfikowanych niedoskonałości rynku

o umożliwia uzupełniające stosowanie różnych form finansowania ze źródeł unijnych, krajowych lub regionalnych

3.  Działania stymulujące popyt i wykorzystanie sieci o bardzo wysokiej przepustowości, w tym działania mające na celu ułatwienie ich wprowadzania, w szczególności przez skuteczne wprowadzanie w życie unijnej dyrektywy w sprawie zmniejszenia kosztów sieci szerokopasmowych(54)

4.  Mechanizmy pomocy technicznej, w tym biur kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej, aby wzmocnić zdolności lokalnych zainteresowanych stron i udzielać doradztwa inwestycyjnego

5.  Mechanizm monitorowania oparty na standardowych wskaźnikach zasięgu sieci szerokopasmowych

EFRR i Fundusz Spójności:

3.2.  Rozwój zrównoważonej, inteligentnej, bezpiecznej i intermodalnej sieci TEN-T odpornej na zmianę klimatu

Kompleksowe planowanie transportu na odpowiednim poziomie

Gotowe jest multimodalne tworzenie map istniejącej i planowanej infrastruktury do 2030 r., które:

-1a.  Wymaga zapewnienia spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej oraz w większym stopniu utworzenia brakujących połączeń oraz likwidacji wąskich gardeł na sieci TEN-T, przez co rozumie się również inwestycje w twardą infrastrukturę [Popr. 385]

1.  Zawiera uzasadnienie ekonomiczne planowanych inwestycji, poparte solidną analizą zapotrzebowania i modeli przepływów transportowych, które powinny uwzględniać spodziewany wpływ liberalizacji koleiotwarcia rynków usług kolejowych [Popr. 386]

2.  Odzwierciedla plany ochrony powietrza, z uwzględnieniem w szczególności krajowych odchodzenia od paliw kopalnychstrategii obniżania emisji pochodzących z sektora transportu. [Popr. 387]

3.  Obejmuje inwestycje w korytarze sieci bazowej TEN-T zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) nr 1316/2013, zgodnie z odpowiednimi planami prac TEN-T oraz zidentyfikowane odcinki w ramach sieci kompleksowej [Popr. 388]

4.  W przypadku inwestycji poza podstawową siecią TEN-T zapewnia komplementarność przez zapewnienie odpowiedniej łączności sieci miejskich, regionów i lokalnych społeczności w ramach sieci bazowej TEN-T i jej węzłów [Popr. 389]

5.  Zapewnia interoperacyjność sieci kolejowej przez wdrożenie ERTMS spełniającego wymagania wzroca-3 obejmującego co najmniej europejski plan wdrożenia

6.  Promuje multimodalność, określając potrzeby w zakresie transportu multimodalnego lub przeładunkowego oraz terminali pasażerskich i aktywnych sposobów przemieszczania się

7.  Obejmuje środki mające na celu promowanie paliw alternatywnych zgodnie z odpowiednimi krajowymi ramami polityki

8.  Obejmuje ocenę zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z istniejącymi krajowymi strategiami bezpieczeństwa drogowego, wraz z zaznaczeniem dotkniętych dróg i odcinków oraz zapewnieniem kolejności odnośnych inwestycji

9.  Dostarcza informacji na temat środków budżetowych i finansowych odpowiadających planowanym inwestycjom, koniecznych do pokrycia kosztów eksploatacji i konserwacji istniejącej i planowanej infrastruktury

9a.  Promuje zrównoważone regionalne i transgraniczne inicjatywy turystyczne korzystne zarówno dla turystów, jak i mieszkańców, takie jak wzajemne połączenie sieci EuroVelo i Transeuropejskiej Sieci Kolejowej TRAN [Popr. 390]

3.3  Zrównoważona, inteligentna i intermodalna mobilność odporna na zmianę klimatu na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, obejmująca lepszy dostęp do sieci TEN-T i mobilności transgranicznej

4.  Europa o silniejszym wymiarze społecznym przez wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych

EFRR:

4.1  Poprawa skuteczności rynków pracy oraz dostępu do wysokiej jakości zatrudnienia dzięki rozwijaniu infrastruktury

EFS:

4.1.1  Poprawa dostępu do zatrudnienia dla wszystkich osób poszukujących pracy, zwłaszcza osób młodych i długotrwale bezrobotnych, oraz dla osób nieaktywnych zawodowo, a także promowanie samozatrudnienia i gospodarki społecznej;

4.1.2  Modernizacja instytucji i służb rynku pracy w celu oceny i przewidywania zapotrzebowania na umiejętności oraz zapewnienia szybkiego i zindywidualizowanego wparcia w celu dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy, przekwalifikowania i mobilności; [Popr. 391]

Ramy strategiczne polityki na rzecz aktywnej polityki rynku pracy

Gotowe są ramy strategiczne polityki na rzecz aktywnej polityki rynku pracy w świetle wytycznych dotyczących zatrudnienia i obejmują one:

1.  Rozwiązania w zakresie sporządzania profilów osób poszukujących pracy i oceny ich potrzeb, w tym w odniesieniu do ścieżek przedsiębiorczości

2.  Informacje o wolnych miejscach pracy i możliwościach zatrudnienia z uwzględnieniem potrzeb na rynku pracy

3.  Ustalenia dotyczące zapewnienia, aby ich kształt, wdrożenie, monitorowanie i przegląd były prowadzone w ścisłej współpracy z odpowiednimi zainteresowanymi stronami

4.  Ustalenia dotyczące monitorowania, oceny i przeglądu aktywnych polityk rynku pracy

5.  W odniesieniu do interwencji na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – sprawdzone empirycznie, ukierunkowane ścieżki skierowane do ludzi młodych niepracujących, niekształcących się ani nieszkolących się, w tym w działania informacyjne i oparte na wymogach jakościowych uwzględniających kryteria wysokiej jakości praktyk zawodowych i staży, w tym w kontekście realizacji programów gwarancji dla młodzieży

EFRR:

4.1  Poprawa skuteczności rynków pracy oraz dostępu do wysokiej jakości zatrudnienia dzięki rozwijaniu infrastruktury

EFS:

4.1.3  Promowanie uczestnictwa kobiet w rynku pracy, lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym dostępu do opieki nad dziećmi, zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, w którym przeciwdziała się czynnikom ryzyka dla zdrowia, dostosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian oraz aktywnego i zdrowego starzenia się; [Popr. 392]

Krajowe ramy strategiczne na rzecz równości płci

Gotowe są krajowe ramy strategiczne polityki w zakresie równouprawnienia płci, które obejmują:

1.  Identyfikacja sprawdzonych empirycznie wyzwań związanych z równością płci

2.  Środki na rzecz rozwiązania problemu zróżnicowania sytuacji kobiet i mężczyzn w zakresie zatrudnienia, płac, zabezpieczenia społecznego i emerytur oraz wspierania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym przez poprawę dostępu do wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, wraz z celami końcowymi [Popr. 393]

3.  Ustalenia dotyczące monitorowania, oceny i przeglądu ram strategicznych polityki i metod gromadzenia danych

4.  Ustalenia dotyczące zapewnienia, aby ich kształt, wdrożenie, monitorowanie i przegląd były prowadzone w ścisłej współpracy z organami ds. równości, partnerami społecznymi i odpowiednimi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego

EFRR:

4.2  Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury

EFS:

4.2.1  Poprawa jakości, włączającego charakteru, efektywności i dopasowywania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy w celu wspierania nabywania kompetencji kluczowych, w tym umiejętności cyfrowych, oraz ułatwienia przejścia od kształcenia do zatrudnienia;

4.2.2  Promowanie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, jak również uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, w tym przez ułatwianie zmiany kariery i promowanie mobilności zawodowej

4.2.3  Promowanie równego dostępu i możliwości ukończenia dobrej jakości kształcenia i szkolenia, sprzyjających włączeniu społecznemu, w szczególności w przypadku grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich; [Popr. 394]

Ramy strategiczne polityki na rzecz systemu kształcenia i szkolenia na wszystkich szczeblach.

Gotowe są krajowe lub regionalne ramy strategiczne polityki w zakresie systemu kształcenia i szkolenia i obejmują one:

1.  Sprawdzone empirycznie systemy przewidywania i prognozowania umiejętności, jak również mechanizmy i służby dalszego monitorowania do celów wysokiej jakości i skutecznych wytycznych dla osób uczących się w każdym wieku, w tym podejścia zorientowane na osobę uczącą się [Popr. 395]

2.  Środki na rzecz zapewnienia równego dostępu do wysokiej jakości, przystępnego cenowo, odpowiedniego, wolnego od segregacji kształcenia i szkolenia sprzyjającego włączeniu społecznemu i nabywaniu kluczowych kompetencji na wszystkich poziomach, w tym na poziomie szkolnictwa wyższego, uczestnictwo w takim kształceniu i szkoleniu i ukończenie go [Popr. 396]

3.  Mechanizm koordynacji na wszystkich poziomach kształcenia i szkolenia, w tym szkolnictwa wyższego i podmiotów świadczących usługi uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, oraz jasny podział obowiązków między właściwymi organami krajowymi lub regionalnymi [Popr. 397]

4.  Ustalenia dotyczące monitorowania, oceny i przeglądu ram strategicznych polityki

5.  Środki skierowane do osób dorosłych o niskich umiejętnościach i niskich kwalifikacjach i osób znajdującym się w trudniejszej sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz ścieżki poprawy umiejętności

6.  Środki na rzecz wspierania nauczycieli, osób prowadzących szkolenia i kadry akademickiej w odniesieniu do odpowiednich metod nauczania, oceny i walidacji kompetencji kluczowych

7.  Środki na rzecz wspierania mobilności osób uczących się i kadry i międzynarodowej współpracy osób świadczących usługi w zakresie kształcenia i szkolenia, w tym przez uznawanie efektów uczenia się i kwalifikacji

EFRR:

4.3zwiększenie integracji społeczno-ekonomicznej marginalizowanych społeczności, uchodźców i migrantów objętych ochroną międzynarodową i grup w niekorzystnej sytuacji poprzez zintegrowane działania obejmujące mieszkalnictwo i usługi społeczne [Popr. 398]

EFS:

4.3.1  Wspieranie aktywnego włączenia społecznego, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie;

4.3.1a.   Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci [Popr. 400]

Krajowe ramy strategiczne polityki na rzecz włączenia społecznego i walki z ubóstwem

Gotowe są krajowe ramy strategiczne polityki i plan działania na rzecz włączenia społecznego i walki z ubóstwem, które obejmują:

1.  Sprawdzona empirycznie diagnoza ubóstwa i wykluczenia społecznego, w tym ubóstwa dzieci, bezdomności, segregacji przestrzennej i edukacyjnej, ograniczonego dostępu do podstawowych usług i infrastruktury oraz szczególnych potrzeby osób znajdujących się w trudnej sytuacji

2.  Środki na rzecz zapobiegania i zwalczania segregacji we wszystkich dziedzinach, w tym przez zapewnianie odpowiedniego wsparcia dochodu, ochrony socjalnej, rynków pracy sprzyjających włączeniu społecznemu i dostępu do wysokiej jakości usług dla osób w trudnej sytuacji, w tym migrantów i uchodźców

3.  Środki przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki środowiskowej i rodzinnej w oparciu o krajową strategię deinstytucjonalizacji i plan działania;

4.  Ustalenia dotyczące zapewnienia, aby ich kształt, wdrożenie, monitorowanie i przegląd były prowadzone w ścisłej współpracy z partnerami społecznymi i odpowiednimi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego [Popr. 401]

EFS:

Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich i społeczności marginalizowanych, takich jak Romowie; [Popr. 402]

Krajowa strategia integracji Romów

Gotowa jest krajowa strategia integracji Romów, która obejmuje:

1.  środki na rzecz przyspieszenia integracji Romów, zapobiegania i eliminowania segregacji, uwzględniające aspekt płci oraz sytuację młodych Romów, oraz określające podstawowe, wymierne cele pośrednie i cele końcowe

2.  ustalenia dotyczące monitorowania, oceny i przeglądu środków na rzecz integracji Romów

3.  ustalenia dotyczące uwzględniania problematyki włączenia Romów na poziomie regionalnym i lokalnym

4.  ustalenia dotyczące zapewnienia, aby jej projekt, wdrożenie, monitorowanie i przegląd prowadzono w ścisłej współpracy z romskim społeczeństwem obywatelskim i wszystkimi innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami, w tym na szczeblu regionalnym i lokalnym

EFRR:

4.4  Zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej poprzez rozwój infrastruktury, w tym podstawowej opieki zdrowotnej;

EFS:

4.3.4  4.3.4 Poprawa równego i szybkiego dostępu do stabilnych i przystępnych cenowo usług wysokiej jakości; modernizacja systemów zabezpieczenia społecznego, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej; poprawa dostępności, skuteczności i odporności systemów opieki zdrowotnej; poprawa dostępu do usług opieki długoterminowej [Popr. 403]

Ramy strategiczne polityki na rzecz opieki zdrowotnej.

Gotowe są krajowe lub regionalne ramy strategiczne polityki zdrowotnej, które obejmują:

1.  Tworzenie map potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej, w tym pod względem personelu medycznego, w celu zapewnienia zrównoważonych i skoordynowanych środków

2.  Środki na rzecz zapewnienia skuteczności, zrównoważenia, dostępności i przystępności cenowej usług opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób wykluczonych z systemów opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej oraz osób, do których najtrudniej jest dotrzeć

3.  Środki na rzecz wspierania usług na poziomie społeczności lokalnych, w tym profilaktyki i podstawowej opieki zdrowotnej, opieki w domu i usług środowiskowych, oraz przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki środowiskowej i rodzinnej

3a.   Środki w celu zapewnienia wydajności, trwałości, dostępności i przystępności cenowej systemów zabezpieczenia społecznego [Popr. 404]

ZAŁĄCZNIK V

Wzór programów wspieranych z EFRR (cel „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”), EFS+, Fundusz Spójności i EFMR – art. 16 ust. 3

CCI

 

Tytuł w języku angielskim

[255 znaków(55)]

Tytuł w języku (językach) narodowym (narodowych)

[255]

Wersja

 

Pierwszy rok

[4]

Ostatni rok

[4]

Kwalifikowalny od

 

Kwalifikowalny do

 

Nr decyzji Komisji

 

Data decyzji Komisji

 

Nr decyzji zmieniającej w sprawie państwa członkowskiego

 

Data wejścia w życie decyzji zmieniającej w sprawie państwa członkowskiego

 

Przesunięcie inne niż istotne (art. 19.5)

Tak/ Nie

Regiony NUTS objęte programem (nie dotyczy EFMR)

 

Dany fundusz

[ ] EFRR

[ ] Fundusz Spójności

[ ] EFS+

[ ] EFMR

1.  Strategia programu: główne wyzwania w zakresie rozwoju i odnośne rozwiązania polityczne

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3 lit. a) ppkt (i)–(vii) i art. 17 ust. 3 lit. b)

Pole tekstowe [30 000]

W odniesieniu do celu „Zatrudnienie i wzrost”:

Tabela 1

Cel polityki

Cel szczegółowy lub odrębny priorytet*

Uzasadnienie (streszczenie)

 

 

[2 000 na każdy cel szczegółowy lub odrębny priorytet]

*Odrębne priorytety zgodnie z rozporządzeniem w sprawie EFS+

W odniesieniu do EFMR

Tabela 1A

Cel polityki

Priorytet

Analiza SWOT (dla każdego priorytetu)

Uzasadnienie (streszczenie)

 

 

Mocne strony

[10 000 na priorytet]

[20 000 na priorytet]

Uchybienia

[10 000 na priorytet]

Możliwości

[10 000 na priorytet]

Zagrożenia

[10 000 na priorytet]

Identyfikacja potrzeb na podstawie analizy SWOT oraz z uwzględnieniem elementów określonych w art. 6 ust. 6 rozporządzenia w sprawie EFMR.

[10 000 na priorytet]

2.  Priorytety inne niż pomoc techniczna

Podstawa prawna: art. 17 ust. 2 i art. 17 ust. 3 lit. c)

Tabela 1 T: Struktura programu*

Nr identyfikacyjny

Tytuł [300]

POMOC TECHNICZNA

Podstawa obliczania

Fundusz

Kategoria wpieranego regionu

Wybrany cel szczegółowy (CS)

1

Priorytet 1

Nie

 

EFRR

Więcej

CS 1

W okresie przejściowym

Słabiej rozwinięte

CS 2

Najbardziej oddalone i słabo zaludnione

Więcej

CS 3

2

Priorytet 2

Nie

 

EFS+

Więcej

CS 4

W okresie przejściowym

Słabiej rozwinięte

CS 5

Najbardziej oddalone

3

Priorytet 3

Nie

 

Fundusz Spójności

nie dotyczy

 

3

Priorytetowa pomoc techniczna

Tak

 

 

 

nie dotyczy

..

Odrębny priorytet Zatrudnienie ludzi młodych)

Nie

 

EFS+

 

 

 

Odrębny priorytet Gwarancja dla dzieci

Nie

 

EFS+

 

 

..

Odrębny priorytet Zalecenia dla poszczególnych krajów

Nie

 

EFS+

 

 

..

Odrębny priorytet Działania innowacyjne

Nie

 

EFS+

 

CS 8

 

Odrębny priorytet Deprywacja materialna

Nie

 

EFS+

 

CS 9

* Informacje dotyczące tej tabeli będą służyć jako wkład techniczny przy wypełnianiu innych pól i tabeli we wzorze w formacie elektronicznym. Not dotyczy EFMR. [Popr. 405]

2.1  Tytuł osi priorytetowej [300] (należy powtórzyć dla każdego priorytetu)

[ ] Priorytet ten jest związany z odpowiednim zaleceniem dla poszczególnych krajów

[ ] Priorytet ten jest związany z zatrudnieniem ludzi młodych

[ ] Priorytet ten jest związany z Gwarancją dla dzieci [Popr. 406]

[ ] Priorytet ten jest związany z działaniami innowacyjnymi

[ ] Priorytet ten jest związany z rozwiązaniem problemu deprywacji materialnej**

* Tabela mająca zastosowanie do priorytetów EFS+.

** Jeżeli zaznaczone przejść do sekcji 2.1.2

2.1.1.  Cel szczegółowy(56) (cel „Zatrudnienie i wzrost”) lub Obszar wsparcia (EFMR) – powtarzać w odniesieniu do każdego wybranego celu szczegółowego lub obszaru wsparcia, do priorytetów innych niż pomoc techniczna [Popr. 407]

2.1.1.1  Interwencje w ramach funduszy

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3 lit. d) ppkt (i), (iii), (iv), (v), (vi);

Powiązane rodzaje działań – art. 17 ust. 3 lit. d) ppkt (i):

Pole tekstowe [8 000]

Wykaz planowanych operacji o znaczeniu strategicznym – art. 17 ust. 3 lit. d) ppkt (i):

Pole tekstowe [2 000]

Główne grupy docelowe – art. 17 ust. 3 lit. d) ppkt (iii):

Pole tekstowe [1 000]

Szczególne terytoria docelowe, z uwzględnieniem planowanego wykorzystania narzędzi terytorialnych – art. 17 ust. 3 lit. d) ppkt (iv)

Pole tekstowe [2 000]

Przedsięwzięcia międzyregionalne i transnarodowe – art. 17 ust. 3 lit. d) ppkt (v)

Pole tekstowe [2 000]

Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych – art. 17 ust. 3 lit. d) ppkt (vi)

Pole tekstowe [1 000]

2.1.1.2  Wskaźniki(57) [Popr. 408]

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3 lit. d) ppkt (ii)

Tabela 2: Wskaźniki produktu

Priorytet

Cel szczegółowy (cel „Zatrudnienie i wzrost”) lub obszar wsparcia (EFMR)

Fundusz

Kategoria regionu

Nr identyfikacyjny [5]

Wskaźnik [255]

Jednostka miary

Cel pośredni (2024)

Cel (2029)

Tabela 3: Wskaźniki rezultatów

Priorytet

Cel szczegółowy (cel „Zatrudnienie i wzrost”) lub obszar wsparcia (EFMR)

Fundusz

Kategoria regionu

Nr identyfikacyjny [5]

Wskaźnik [255]

Jednostka miary

Wartość bazowa lub wartość odniesienia

Rok referencyjny

Cel (2029)

Źródło danych [200]

Uwagi [200]

2.1.1.3  Orientacyjny podział zasobów programu (UE) według rodzaju interwencji(58) (nie dotyczy EFMR) [Popr. 409]

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3 lit. d) ppkt (vii)

Tabela 4: Wymiar 1 – zakres interwencji

Nr priorytetu

Fundusz

Kategoria regionu

Cel szczegółowy

Kod

Kwota (w EUR)

Tabela 5: Wymiar 2 – forma finansowania

Nr priorytetu

Fundusz

Kategoria regionu

Cel szczegółowy

Kod

Kwota (w EUR)

Tabela 6: Wymiar 3 – terytorialny mechanizm realizacji i ukierunkowanie terytorialne

Nr priorytetu

Fundusz

Kategoria regionu

Cel szczegółowy

Kod

Kwota (w EUR)

Tabela 7: Wymiar 6 – dodatkowe tematy EFS+

Nr priorytetu

Fundusz

Kategoria regionu

Cel szczegółowy

Kod

Kwota (w EUR)

2.1.2  Cel szczegółowy dotyczący przeciwdziałania deprywacji materialnej

Podstawa prawna: art.. 17 ust. 3; RWP

Rodzaje wsparcia

Pole tekstowe [2 000 znaków]

Główne grupy docelowe

Pole tekstowe [2 000 znaków]

Opis krajowych lub regionalnych programów wsparcia

Pole tekstowe [2 000 znaków]

Kryteria wyboru operacji(59) [Popr. 410]

Pole tekstowe [4 000 znaków]

2.T. Priorytet pomocy technicznej

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3 lit. e); art. 29, 30, 31, 89 RWP;

Opis pomocy technicznej w ramach płatności ryczałtowych — art. 30

Pole tekstowe [5 000]

Opis pomocy technicznej w ramach płatności niezwiązanych z kosztami — art. 31

Pole tekstowe [3 000]

Tabela 8: Wymiar 1 – zakres interwencji

Nr priorytetu

Fundusz

Kategoria regionu

Kod

Kwota (w EUR)

Tabela 9: Wymiar 5 – dodatkowe tematy EFS+

Nr priorytetu

Fundusz

Kategoria regionu

Kod

Kwota (w EUR)

3.  Plan finansowy

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3 lit. f) ppkt (i)–(iii); art. 106 ust. 1–3, art. 10; art. 21; RWP,

3.A Przesunięcia i wkłady(60)

Podstawa prawna: art. 10; art. 21; RWP

[ ] Zmiana programu związana z art. 10 RWP (wkład do InvestEU)

[ ] Zmiana programu związana z art. 21 RWP (przesunięcia do instrumentów w ramach zarządzania bezpośredniego lub pośredniego między funduszami objętymi zarządzaniem dzielonym)

Tabela 15: Wkład na rzecz InvestEU*

 

Kategoria regionów

Obszar 1

Obszar 2

Obszar 3

Obszar 4

Obszar 5

kwota

 

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e))

EFRR

Lepiej rozwinięte

 

 

 

 

 

 

Słabiej rozwinięte

 

 

 

 

 

 

W okresie przejściowym

 

 

 

 

 

 

Najbardziej oddalone lub północne słabo zaludnione

 

 

 

 

 

 

EFS+

Lepiej rozwinięte

 

 

 

 

 

 

Słabiej rozwinięte

 

 

 

 

 

 

W okresie przejściowym

 

 

 

 

 

 

Najbardziej oddalone

 

 

 

 

 

 

Fundusz Spójności

 

 

 

 

 

 

 

EFMR

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

 

 

 

 

 

 

 

*Skumulowane kwoty wszystkich wkładów podczas okresu programowania.

Tabela 16: Przesunięcia do instrumentów w ramach zarządzania bezpośredniego lub pośredniego*

Fundusz

Kategoria regionów

Instrument 1

Instrument 2

Instrument 3

Instrument 4

Instrument 5

Kwota przesunięcia

 

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)

EFRR

Lepiej rozwinięte

 

 

 

 

 

 

W okresie przejściowym

 

 

 

 

 

 

Słabiej rozwinięte

 

 

 

 

 

 

Najbardziej oddalone lub północne słabo zaludnione

 

 

 

 

 

 

EFS+

Lepiej rozwinięte

 

 

 

 

 

 

W okresie przejściowym

 

 

 

 

 

 

Słabiej rozwinięte

 

 

 

 

 

 

Najbardziej oddalone

 

 

 

 

 

 

Fundusz Spójności

 

 

 

 

 

 

 

EFMR

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

 

 

 

 

 

 

 

*Skumulowane kwoty wszystkich przesunięć podczas okresu programowania.

[Popr. 411]

Tabela 17: Przesunięcia środków między funduszami objętymi zarządzaniem dzielonym*

 

EFRR

EFS+

Fundusz Spójności

EFMR

FAM

FBW

IZGW

Ogółem

Lepiej rozwinięte

W okresie przejściowym

Słabiej rozwinięte

Najbardziej oddalone lub północne słabo zaludnione

Lepiej rozwinięte

W okresie przejściowym

Słabiej rozwinięte

Najbardziej oddalone

 

 

 

 

 

 

EFRR

Lepiej rozwinięte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W okresie przejściowym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słabiej rozwinięte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najbardziej oddalone lub północne słabo zaludnione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFS+

Lepiej rozwinięte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W okresie przejściowym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słabiej rozwinięte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najbardziej oddalone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundusz Spójności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFMR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Skumulowane kwoty wszystkich przesunięć podczas okresu programowania.

3.1  Środki finansowe w rozbiciu na poszczególne lata

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3 lit. f) ppkt (i)

Tabela 10: Środki finansowe w rozbiciu na poszczególne lata

Fundusz

Kategoria regionu

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Ogółem

EFRR

Słabiej rozwinięte

 

 

 

 

 

 

 

 

Lepiej rozwinięte

 

 

 

 

 

 

 

 

W okresie przejściowym

 

 

 

 

 

 

 

 

Najbardziej oddalone lub północne słabo zaludnione

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFS+

Słabiej rozwinięte

 

 

 

 

 

 

 

 

Lepiej rozwinięte

 

 

 

 

 

 

 

 

W okresie przejściowym

 

 

 

 

 

 

 

 

Najbardziej oddalone

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundusz Spójności

nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

 

EFMR

nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  Łączne środki finansowe w podziale na poszczególne fundusze oraz współfinansowanie krajowe(61) [Popr. 412]

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3 lit. f) ppkt (ii), art. 17 ust. 6

W odniesieniu do celu „Zatrudnienie i wzrost”:

Tabela 11: Łączne środki finansowe w podziale na poszczególne fundusze oraz współfinansowanie krajowe

Nr celu polityki lub

pomoc techniczna (PT)

Priorytet

Podstawa obliczenia wsparcia UE (ogółem lub publicznego)

Fundusz

Kategoria regionu*

Wkład UE

Wkład krajowy

Szacunkowy podział wkładu krajowego

Ogółem

Stopa współfinansowania

publiczny

prywatny

 

 

 

 

(a)

(b)=(c)+(d)

(c)

(d)

(e)=(a)+(b)**

(f)=(a)/(e)**

 

Priorytet 1

P/O

EFRR

Słabiej rozwinięte

 

 

 

 

 

 

Lepiej rozwinięte

 

 

 

 

 

 

W okresie przejściowym

 

 

 

 

 

 

Szczególna alokacja dla regionów najbardziej oddalonych i północnych regionów słabo zaludnionych

 

 

 

 

 

 

 

Priorytet 2

 

EFS+

Słabiej rozwinięte

 

 

 

 

 

 

Lepiej rozwinięte

 

 

 

 

 

 

W okresie przejściowym

 

 

 

 

 

 

Najbardziej oddalone

 

 

 

 

 

 

 

Priorytet 3

 

Fundusz Spójności

 

 

 

 

 

 

 

PT

PT art. 29 RWP

 

EFRR lub EFS+ lub Fundusz Spójności

 

 

 

 

 

 

 

 

PT art. 30 RWP

 

EFRR lub EFS+ lub Fundusz Spójności

 

 

 

 

 

 

 

EFRR ogółem

 

 

Lepiej rozwinięte

 

 

 

 

 

 

 

 

W okresie przejściowym

 

 

 

 

 

 

 

 

Słabiej rozwinięte

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczególna alokacja dla regionów najbardziej oddalonych i północnych regionów słabo zaludnionych

 

 

 

 

 

 

EFS+ ogółem

 

 

Lepiej rozwinięte

 

 

 

 

 

 

 

 

W okresie przejściowym

 

 

 

 

 

 

 

 

Słabiej rozwinięte

 

 

 

 

 

 

 

 

Najbardziej oddalone

 

 

 

 

 

 

Fundusz Spójności Ogółem

 

nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

Suma całkowita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* W odniesieniu do EFRR: regiony słabiej rozwinięte, w okresie przejściowym, lepiej rozwinięte i, w stosownych przypadkach, szczególna alokacja dla najbardziej oddalonych i słabo zaludnionych regionów północnych. W odniesieniu do EFS+:regiony słabiej rozwinięte, w okresie przejściowym, lepiej rozwinięte i, w stosownych przypadkach, dodatkowa alokacja dla regionów najbardziej oddalonych. W odniesieniu do Funduszu Spójności: nie dotyczy W przypadku pomocy technicznej zastosowanie kategorii regionu zależy od wyboru funduszu.

** W stosownych przypadkach w odniesieniu do wszystkich kategorii regionu.

W odniesieniu do EFMR

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3 lit. f) ppkt (iii)

Tabela 11 A

Priorytet

Rodzaj obszaru wsparcia (nomenklatura określona w rozporządzeniu w sprawie EFMR)

Podstawa obliczania

wsparcia UE

Wkład UE

Krajowy wkład publiczny

Ogółem

Stopa współfinansowania

Priorytet 1

1,1

publiczny

 

 

 

 

1,2

publiczny

 

 

 

 

1,3

publiczny

 

 

 

 

1,4

publiczny

 

 

 

 

1,5

publiczny

 

 

 

 

Priorytet 2

2,1

publiczny

 

 

 

 

Priorytet 3

3,1

publiczny

 

 

 

 

Priorytet 4

4,1

publiczny

 

 

 

 

Pomoc techniczna

5,1

publiczny

 

 

 

 

4.  Warunki podstawowe

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 lit. h)

Tabela 12: Warunki podstawowe

Warunki podstawowe

Fundusz

Cel szczegółowy

(nie dotyczy EFMR)

Spełnienie warunku podstawowego

Kryteria

Spełnienie kryteriów

Odniesienie do odpowiednich dokumentów

Uzasadnienie

 

 

 

Tak/ Nie

Kryterium 1

T/N

[500]

[1 000]

 

 

 

 

Kryterium 2

T/N

 

 

5.  Instytucje programu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3 lit. j); art. 65 i 78 RWP

Tabela 13: Instytucje programu

Instytucje programu

Nazwa instytucji [500]

Imię i nazwisko osoby do kontaktów [200]

E-mail [200]

Instytucja zarządzająca

 

 

 

Instytucja audytowa

 

 

 

Organ otrzymujący płatności od Komisji

 

 

 

6.  Partnerstwo

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3 lit. g)

Pole tekstowe [10 000]

7.  Komunikacja i widoczność

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3 lit. i) RWP, art. 42 ust. 2 RWP

Pole tekstowe [4 500]

8.  Stosowanie kosztów jednostkowych, płatności ryczałtowych, stawek ryczałtowych i finansowania niepowiązanego z kosztami

Podstawa prawna: art. 88 i 89 RWP

Tabela 14: Stosowanie kosztów jednostkowych, płatności ryczałtowych, stawek ryczałtowych i finansowania niepowiązanego z kosztami

Wskazanie dotyczące stosowania art. 88 i 89:*

Nr priorytetu

Fundusz

Cel szczegółowy (cel „Zatrudnienie i wzrost”) lub obszar wsparcia (EFMR)

Stosowanie zwrotu wydatków kwalifikowalnych na podstawie kosztów jednostkowych, płatności ryczałtowych i stawek ryczałtowych w ramach priorytetu zgodnie z art. 88 RWP

Priorytet 1

EFRR

CS 1

CS 2

Priorytet 2

EFS+

CS 3

CS 4

Priorytet 3

Fundusz Spójności

CS 5

CS 6

Wykorzystanie finansowania niepowiązanego z kosztami zgodnie z art. 89 RWP

Priorytet 1

EFRR

CS 7

CS 8

Priorytet 2

EFS+

CS 9

CS 10

Priorytet 3

Fundusz Spójności

CS 11

CS 12

* Pełne informacje będą podawane zgodnie ze wzorami załączonymi do RWP.

DODATKI

—  Zwrot wydatków kwalifikowalnych w oparciu o koszty jednostkowe, płatności ryczałtowe i stawki ryczałtowe (art. 88 RWP)

—  Finansowanie niepowiązanego z kosztami (art. 89 RWP)

—  Plan działania w ramach EFMR na rzecz łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego

—  Plan działania w ramach EFMR na rzecz poszczególnych regionów najbardziej oddalonych

Dodatek 1: Zwrot wydatków kwalifikowalnych przez Komisję na rzecz państwa członkowskiego w oparciu o koszty jednostkowe, płatności ryczałtowe i stawki ryczałtowe

Wzór formularza na potrzeby przekazywania danych do rozważenia przez Komisję

(art. 88)

Data złożenia wniosku

 

Aktualna wersja

 

A.   Podsumowanie głównych elementów

Priorytet

Fundusz

Cel szczegółowy (cel „Zatrudnienie i wzrost”) lub obszar wsparcia (EFMR)

Kategoria regionu

Szacunkowy udział całkowitej alokacji finansowej w ramach priorytetu, do którego stosowane będą uproszczone formy kosztów, w % (wartość szacunkowa)

Rodzaj(-e) operacji

Nazwa odnośnego wskaźnika (nazwy odnośnych wskaźników)

Jednostka pomiaru wskaźnika

Rodzaj uproszczonej formy kosztów (standardowa skala kosztów jednostkowych, płatności ryczałtowe lub stawki ryczałtowe)

Odpowiadające standardowe skale kosztów jednostkowych, płatności ryczałtowe lub stawki ryczałtowe

(w walucie krajowej)

 

 

 

 

 

Kod

Opis

Kod

Opis

 

 

 

B.  Szczegółowe informacje o danym rodzaju operacji (należy wypełnić dla każdego rodzaju operacji))

Czy instytucja zarządzająca otrzymała wsparcie od firmy zewnętrznej w celu określenia poniższych kosztów uproszczonych?

Jeśli tak, proszę podać nazwę firmy zewnętrznej: Tak/Nie – nazwa firmy zewnętrznej

Rodzaje operacji:

1.1.  Opis rodzaju operacji

 

1.2  Dany priorytet / cel szczegółowy (cele szczegółowe) (cel „Zatrudnienie i wzrost”) lub obszar wsparcia (EFMR)

 

1.3  Nazwa wskaźnika(62)

 

1.4  Jednostka pomiaru wskaźnika

 

1.5  Standardowa skala kosztów jednostkowych, płatność ryczałtowa lub stawka ryczałtowa

 

1.6  Kwota

 

1.7  Kategorie kosztów objęte kosztami jednostkowymi, płatnościami ryczałtowymi lub stawkami ryczałtowymi

 

1.8  Czy wymienione kategorie kosztów pokrywają wszystkie wydatki kwalifikowalne w ramach danej operacji? (T/N)

 

1.9  Metoda korekty

 

1.10  Weryfikacja osiągnięcia jednostki pomiaru

—  jakie dokumenty będą wykorzystane w celu sprawdzenia, czy osiągnięto jednostkę pomiaru?

—  należy opisać, co będzie sprawdzane w trakcie kontroli zarządczej (m.in. na miejscu) i kto będzie dokonywać weryfikacji;

—  jakie są ustalenia dotyczące gromadzenia i przechowywania opisanych danych i dokumentów?

 

1.11  Możliwe niepożądane zachęty lub problemy spowodowane przez dany wskaźnik, sposób ich złagodzenia oraz szacowany poziom ryzyka

 

1.12  Całkowita przewidywana kwota do zwrotu (krajowa i UE)

 

C.  Obliczanie standardowej skali kosztów jednostkowych, płatności ryczałtowych lub stawek ryczałtowych

1.   Źródła danych wykorzystywanych do obliczania standardowej skali kosztów jednostkowych, płatności ryczałtowych lub stawek ryczałtowych (kto przygotował, zebrał i zapisał dane, miejsce przechowywania danych; daty graniczne; walidacja itp.).

2.   Proszę określić, dlaczego proponowana metoda i obliczenia są właściwe dla danego rodzaju operacji.

3.   Należy określić sposób dokonania obliczeń, w tym w szczególności założenia przyjęte w odniesieniu do jakości lub ilości. W stosownych przypadkach należy zastosować i dołączyć do niniejszego załącznika dowody statystyczne i poziomy odniesienia w formacie pozwalającym na wykorzystanie przez Komisję.

4.  Należy wyjaśnić, w jaki sposób zapewniono, by jedynie wydatki kwalifikowalne były uwzględniane przy obliczaniu standardowej skali kosztów jednostkowych, płatności ryczałtowych lub stawek ryczałtowych.

5.  Ocena przez instytucję audytową (instytucje audytowe) metody obliczenia, kwot oraz ustaleń mających zapewnić weryfikację danych, ich jakość, sposób zbierania i przechowywania.

Dodatek 2: Finansowanie niepowiązane z kosztami

Wzór formularza na potrzeby przekazywania danych do rozważenia przez Komisję

(art. 89)

Data złożenia wniosku

 

Aktualna wersja

 

A.   Podsumowanie głównych elementów

Priorytet

Fundusz

Cel szczegółowy (cel „Zatrudnienie i wzrost”) lub obszar wsparcia (EFMR)

Kategoria regionu

Kwota, której dotyczy finansowanie niepowiązane z kosztem

Rodzaj(-e) operacji

Warunki, jakie należy spełnić/ rezultaty, które należy osiągnąć

Nazwa odnośnego wskaźnika (nazwy odnośnych wskaźników)

Jednostka pomiaru wskaźnika

 

 

 

 

 

 

 

Kod

Opis

 

Całkowita kwota odnośnego finansowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  Szczegółowe informacje o danym rodzaju operacji (należy wypełnić dla każdego rodzaju operacji))

Rodzaje operacji:

1.1.  Opis rodzaju operacji

 

1.2  Dany priorytet / cel szczegółowy (cele szczegółowe) (cel „Zatrudnienie i wzrost”) lub obszar wsparcia (EFMR)

 

1.3  Warunki, jakie należy spełnić/ rezultaty, które należy osiągnąć

 

1.4  Termin przewidziany na spełnienie warunków lub osiągnięcie rezultatów

 

1.5  Definicja wskaźnika na potrzeby wyników

 

1.6  Jednostka pomiaru wskaźnika na potrzeby wyników

 

1.7  Wyniki pośrednie (o ile mają zastosowanie) uruchamiające zwrot kosztów przez Komisję wraz z harmonogramem zwrotów

Wyniki pośrednie

Data

Wysokość stawki

1.8  Kwota całkowita (w tym finansowanie ze środków UE oraz finansowanie krajowe)

 

1.9  Metoda korekty

 

1.10  Weryfikacja osiągnięcia rezultatu lub spełnienia warunku (oraz w odpowiednich przypadkach – wyniki pośrednie)

—  należy wskazać, jakie dokumenty będą wykorzystane w celu sprawdzenia, czy osiągnięto dany rezultat lub spełniono określony warunek

—  należy opisać, co będzie sprawdzane w trakcie kontroli zarządczej (m.in. na miejscu) i kto będzie dokonywać weryfikacji;

—  należy opisać ustalenia dotyczące gromadzenia i przechowywania danych i dokumentów.

 

1.11  Ustalenia służące zapewnieniu właściwej ścieżki audytu

Proszę wymienić instytucje odpowiedzialne za te ustalenia.

 

Dodatek 3: Plan działania w ramach EFMR na rzecz łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego

Wzór formularza na potrzeby przekazywania danych do rozważenia przez Komisję

Data złożenia wniosku

 

Aktualna wersja

 

1.  Opis floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego

Pole tekstowe [5 000]

2.  Ogólny opis strategii na rzecz rozwoju rentownego i zrównoważonego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego

Pole tekstowe [5 000] oraz orientacyjna ogólna kwota alokowana w ramach EFMR

3.  Opis działań szczególnych w ramach strategii na rzecz rozwoju rentownego i zrównoważonego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego

Opis głównych działań

Szacunkowa kwota alokowana w ramach EFMR (w EUR)

Dostosowanie zdolności połowowej i zarządzanie nią

Pole tekstowe [10 000]

 

Promowanie zrównoważonych, odpornych na zmianę klimatu i niskoemisyjnych praktyk połowowych, minimalizujących szkody dla środowiska Pole tekstowe [10 000]

 

Wzmacnianie łańcucha wartości w danym sektorze i promowanie strategii marketingowych

Pole tekstowe [10 000]

 

Promowanie umiejętności, wiedzy, innowacji i budowania zdolności

Pole tekstowe [10 000]

 

Poprawa stanu zdrowia, bezpieczeństwa i warunków pracy na statkach rybackich

Pole tekstowe [10 000]

 

Większy stopień przestrzegania wymogów w zakresie gromadzenia danych, identyfikowalności, monitorowania, kontroli i nadzoru

Pole tekstowe [10 000]

 

Zaangażowanie małych podmiotów gospodarczych w aktywne zarządzanie przestrzenią morską, w tym morskich obszarów chronionych i obszarów Natura 2000

Pole tekstowe [10 000]

 

Dywersyfikacja działalności w ramach szerokiej, zrównoważonej niebieskiej gospodarki

Pole tekstowe [10 000]

 

Zbiorowa organizacja i zbiorowy udział podmiotów działających na niewielką skalę w procesach decyzyjnych i doradczych

Pole tekstowe [10 000]

 

4.  W stosownych przypadkach wdrożenie dobrowolnych wytycznych FAO dotyczących zapewnienia zrównoważonego tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego

Pole tekstowe [10 000]

5.  W stosownych przypadkach wdrożenie regionalnego planu działania Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego w zakresie zrównoważonego tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego

Pole tekstowe [10 000]

6.  Wskaźniki

Tabela 1: Wskaźniki produktu

Tytuł wskaźnika produktu

Jednostka miary

Cel pośredni (2024)

Cel (2029)

Tabela 2: Wskaźniki rezultatów

Tytuł wskaźnika rezultatu

Jednostka miary

Wartość bazowa

Rok referencyjny

Cel (2029)

Dodatek 4: Plan działania w ramach EFMR na rzecz poszczególnych regionów najbardziej oddalonych

Wzór formularza na potrzeby przekazywania danych do rozważenia przez Komisję

Data złożenia wniosku

 

Aktualna wersja

 

1.  Opis strategii na rzecz zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnych oraz rozwoju zrównoważonej niebieskiej gospodarki

Pole tekstowe [30 000]

2.  Opis głównych przewidywanych działań i odpowiednich środków finansowych

Opis głównych działań

Kwota alokowana w ramach EFMR (w EUR)

Wsparcie strukturalne na rzecz sektora rybołówstwa i akwakultury w ramach EFMR

Pole tekstowe [10 000]

 

Rekompensata z tytułu kosztów dodatkowych na mocy art. 21 EFMR

Pole tekstowe [10 000]

 

Inne inwestycje w zrównoważoną niebieską gospodarkę niezbędne do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju obszarów przybrzeżnych

Pole tekstowe [10 000]

 

3.  Opis synergii z innymi źródłami unijnego finansowania

Pole tekstowe [10 000]

4.  Opis synergii z planem działania dotyczącym łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego

Pole tekstowe [10 000]

ZAŁĄCZNIK VI

Wzór programu w sprawie FAMI, FBW i IZGW – art. 16 ust. 3

Nr CCI

 

Tytuł w języku angielskim

[255 znaków(63)]

Tytuł w języku narodowym

[255]

Wersja

 

Pierwszy rok

[4]

Ostatni rok

[4]

Kwalifikowalny od

 

Kwalifikowalny do

 

Nr decyzji Komisji

 

Data decyzji Komisji

 

Nr decyzji zmieniającej w sprawie państwa członkowskiego

 

Data wejścia w życie decyzji zmieniającej w sprawie państwa członkowskiego

 

1.  Strategia programu: główne wyzwania i odnośne rozwiązania polityczne

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3 lit. a) ppkt (i)-(v) i (vii) i art. 17 ust. 3 lit. b)

W niniejszej sekcji wyjaśniono, w jaki sposób program pozwoli rozwiązać główne wyzwania określone w umowie o partnerstwie, przedstawiono podsumowanie wyzwań zidentyfikowanych na szczeblu krajowym w oparciu o lokalne, regionalne i krajowe oceny potrzeb lub strategie. Zawarto w niej przegląd stanu wdrożenia odpowiedniego dorobku prawnego UE oraz postępów w realizacji unijnych planów działania oraz opisano, w jaki sposób dany fundusz będzie wspierał ich rozwój w trakcie okresu programowania.

Pole tekstowe [15 000]

2.  Cele szczegółowe (należy powtórzyć dla każdego celu szczegółowego innych niż pomoc techniczna)

Podstawa prawna: art. 17 ust. 2 i 4

2.1.  Nazwa celu szczegółowego [300]

2.1.1.  Opis celu szczegółowego

W niniejszej sekcji opisano, w odniesieniu do każdego celu szczegółowego, sytuację wyjściową, główne wyzwania oraz zaproponowano działania wspierane w ramach Funduszu. Opisano tu również, które cele operacyjne mają zostać zrealizowane przy wsparciu danego funduszu; zawarto orientacyjny wykaz działań w zakresie art. 3 i 4 rozporządzeń w sprawie FAMI, FBW i IZGW.

W szczególności: w odniesieniu do wsparcia operacyjnego przedstawiono uzasadnienie zgodnie z art. 17 rozporządzenia w sprawie FBW, art. 17 i 18 rozporządzenia w sprawie BMVI lub art. 20 rozporządzenia w sprawie FAMI. Zawiera ona orientacyjny wykaz beneficjentów i ich obowiązki wynikające z przepisów, główne zadania, które mają być wspierane, oraz orientacyjną liczbę personelu, na jaką ma otrzymać wsparcie każdy beneficjent i jaka ma być finansowana w przypadku poszczególnych zadań. W przypadku FBW wsparcie operacyjne należy opisać w pkt 4 formularza.

W odniesieniu do działań szczególnych opisano, w jaki sposób działanie będzie prowadzone i przedstawiono uzasadnienie alokowanej kwoty. Ponadto w przypadku wspólnych działań szczególnych, wiodące państwo członkowskie sporządza wykaz uczestniczących państw członkowskich, w tym ich rolę i, w stosownych przypadkach, ich wkład finansowy.

W odniesieniu do pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych opisano, w jaki sposób działanie będzie prowadzone i przedstawiono uzasadnienie alokowanej kwoty.

Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych, o ile ma zastosowanie.

Wyłącznie w odniesieniu do FAMI: środki w zakresie przesiedleń i solidarności przedstawiane są oddzielnie.

Pole tekstowe (16 000)

2.1.2  Wskaźniki

Tabela 1: Wskaźniki produktu

Cel szczegółowy

Nr identyfikacyjny [5]

Wskaźnik [255]

Jednostka miary

Cel pośredni (2024)

Cel (2029)

Tabela 2: Wskaźniki rezultatów

Cel szczegółowy

Nr identyfikacyjny [5]

Wskaźnik [255]

Jednostka miary

Wartość bazowa lub wartość odniesienia

Rok referencyjny

Cel (2029)

Źródło danych [200]

Uwagi [200]

2.1.3  Szacunkowy podział środków programu (UE) w rozbiciu na rodzaj interwencji

Podstawa prawna: art. 17 ust. 5 i art. 10 ust. 16 rozporządzenia BMVI lub art. 10 ust. 9 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 10 ust. 8 rozporządzenia w sprawie FAMI

Tabela 3

Cel szczegółowy

Rodzaj interwencji

Kod

Orientacyjna kwota (w EUR)

1.1.  Wsparcie operacyjne (tylko FBW)

Sekcja ta dotyczy wyłącznie programów otrzymujących wsparcie z FBW i zawiera uzasadnienie stosowania go zgodnie z art. 17 rozporządzenia w sprawie FBW. Zawiera ona orientacyjny wykaz beneficjentów i ich obowiązki wynikające z przepisów, główne zadania, które mają być wspierane, oraz orientacyjną liczbę personelu, na jaką ma otrzymać wsparcie każdy beneficjent i jaka ma być finansowana w przypadku poszczególnych zadań. Zob. również pkt 2.1.1 powyżej

Pole tekstowe [5 000]

Tabela 4

Rodzaj interwencji

Kod

Orientacyjna kwota (w EUR)

1.2.  Pomoc techniczna

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3 lit. e); art. 30, 31, 89 RWP;

Pole tekstowe [5 000] (Pomoc techniczna w ramach płatności ryczałtowych)

Pole tekstowe [3 000] (Pomoc techniczna w ramach płatności niepowiązanych z kosztami)

Tabela 5

Rodzaj interwencji

Kod

Orientacyjna kwota (w EUR)

3.  Plan finansowy

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3 lit. f)

3.1.  Środki finansowe w rozbiciu na poszczególne lata

Tabela 6

Fundusz

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Ogółem

3.2  Łączne środki finansowe z danego funduszu i współfinansowanie krajowe

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3 lit. f) ppkt (iv)

Tabela 7

Cel szczegółowy

Rodzaj działania

Podstawa obliczenia wsparcia UE (ogółem lub publicznego)

Wkład UE (a)

Wkład krajowy (b)=(c)+(d)

Szacunkowy podział wkładu krajowego

Ogółem

e=(a)+(b)

Stopa współfinansowania (f)=(a)/(e)

publiczny (c)

prywatny (d)

Cel szczegółowy 1

Rodzaj działania nr 1 [odniesienie do art. 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI/FBW/IZGW]

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj działania nr 2 [odniesienie do art. 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FAMI/FBW/IZGW]

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj działania nr 3 [odniesienie do art. 8 ust. 3 i art. 8 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FAMI/FBW/IZGW]

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj działania nr 4 [odniesienie do art. 14 i 15 rozporządzenia sprawie FAMI]

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem dla CS 1

 

 

 

 

 

 

 

 

CS 2

Rodzaj działania nr 1 [odniesienie do art. 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI/FBW/IZGW]

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj działania nr 2 [odniesienie do art. 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FAMI/FBW/IZGW]

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj działania nr 3 [odniesienie do art. 8 ust. 3 i art. 8 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FAMI/FBW/IZGW]

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem dla CS 2

 

 

 

 

 

 

 

 

CS 3

Rodzaj działania nr 1 [odniesienie do art. 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI/FBW/IZGW]

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj działania nr 2 [odniesienie do art. 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FAMI/FBW/IZGW]

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj działania nr 3 [odniesienie do art. 8 ust. 3 i art. 8 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FAMI/FBW/IZGW]

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem dla CS 3

 

 

 

 

 

 

 

 

PT (art. 30 RWP)

 

 

 

 

 

 

 

 

PT (art. 31 RWP)

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma całkowita

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8 [tylko FAMI]

Liczba osób rocznie

Kategoria

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Przesiedlenia

 

 

 

 

 

 

 

Przyjmowanie ze względów humanitarnych

 

 

 

 

 

 

 

[inne kategorie]

 

 

 

 

 

 

 

4.  Warunki podstawowe

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3 lit. h)

Tabela 9

Warunek podstawowy

Spełnienie warunku podstawowego

Kryteria

Spełnienie kryteriów

Odniesienie do odpowiednich dokumentów

Uzasadnienie

 

 

Kryterium 1

T/N

[500]

[1000]

 

 

Kryterium 2

 

 

 

5.  Instytucje programu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3 lit. j); art. 65 i 78 RWP

Tabela 10

Nazwa instytucji [500]

Nazwisko i stanowisko osoby do kontaktów [200]

e-mail [200]

Instytucja zarządzająca

 

 

 

Instytucja audytowa

 

 

 

Organ otrzymujący płatności od Komisji

 

 

 

6.  Partnerstwo

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3 lit. g);

pole tekstowe [10 000]

7.  Komunikacja i widoczność

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3 lit. i) RWP, art. 42 ust. 2

Pole tekstowe [4 500]

8.  Stosowanie kosztów jednostkowych, płatności ryczałtowych, stawek ryczałtowych i finansowania niepowiązanego z kosztami

Podstawa prawna: art. 88 i 89 RWP

Wskazanie dotyczące stosowania art. 88 i 89*:

Cel szczegółowy

Stosowanie zwrotu wydatków kwalifikowalnych na podstawie kosztów jednostkowych, płatności ryczałtowych i stawek ryczałtowych w ramach priorytetu zgodnie z art. 88 RWP

 

Wykorzystanie finansowania niepowiązanego z kosztami zgodnie z art. 89 RWP

 

* Pełne informacje będą podawane zgodnie ze wzorami zamieszczonymi w dodatkach.

DODATKI

—  Zwrot wydatków kwalifikowalnych w oparciu o koszty jednostkowe, płatności ryczałtowe i stawki ryczałtowe (art. 88 RWP)

—  Finansowanie niepowiązanego z kosztami (art. 89 RWP)

Dodatek 1: Zwrot wydatków kwalifikowalnych przez Komisję na rzecz państwa członkowskiego w oparciu o koszty jednostkowe, płatności ryczałtowe i stawki ryczałtowe

Wzór formularza na potrzeby przekazywania danych do rozważenia przez Komisję

(art.88)

Data złożenia wniosku

 

Aktualna wersja

 

A.   Podsumowanie głównych elementów

Priorytet

Fundusz

Szacunkowy udział całkowitej alokacji finansowej w ramach priorytetu, do którego stosowane będą uproszczone formy kosztów, w % (wartość szacunkowa)

Rodzaj(-e) operacji

Nazwa odnośnego wskaźnika (nazwy odnośnych wskaźników)

Jednostka pomiaru wskaźnika

Rodzaj uproszczonej formy kosztów (standardowa skala kosztów jednostkowych, płatności ryczałtowe lub stawki ryczałtowe)

Odpowiadające standardowe skale kosztów jednostkowych, płatności ryczałtowe lub stawki ryczałtowe

 

 

 

Kod

Opis

Kod

Opis

 

 

 

B.  Szczegółowe informacje o danym rodzaju operacji (należy wypełnić dla każdego rodzaju operacji))

Czy instytucja zarządzająca otrzymała wsparcie od firmy zewnętrznej w celu określenia poniższych kosztów uproszczonych?

Jeśli tak, proszę podać nazwę firmy zewnętrznej: Tak/Nie – nazwa firmy zewnętrznej

Rodzaje operacji:

1.1.  Opis rodzaju operacji

 

1.2   Dany priorytet / cel szczegółowy (cele szczegółowe) (cel „Zatrudnienie i wzrost”) lub obszar wsparcia (EFMR)

 

1.3  Nazwa wskaźnika(64)

 

1.4  Jednostka pomiaru wskaźnika

 

1.5  Standardowa skala kosztów jednostkowych, płatność ryczałtowa lub stawka ryczałtowa

 

1.6  Kwota

 

1.7  Kategorie kosztów objęte kosztami jednostkowymi, płatnościami ryczałtowymi lub stawkami ryczałtowymi

 

1.8  Czy wymienione kategorie kosztów pokrywają wszystkie wydatki kwalifikowalne w ramach danej operacji? (T/N)

 

1.9  Metoda korekty

 

1.10  Weryfikacja osiągnięcia jednostki pomiaru

—  należy wskazać, jakie dokumenty będą wykorzystane w celu sprawdzenia, czy osiągnięto jednostkę pomiaru

—  należy opisać, co będzie sprawdzane w trakcie kontroli zarządczej (m.in. na miejscu) i kto będzie dokonywać weryfikacji

—  należy opisać ustalenia dotyczące tego, jakie opisane dane i dokumenty będą gromadzone i przechowywane.

 

1.11  Możliwe niepożądane zachęty lub problemy spowodowane przez dany wskaźnik, sposób ich złagodzenia oraz szacowany poziom ryzyka

 

1.12  Całkowita przewidywana kwota do zwrotu (krajowa i UE)

 

C.  Obliczanie standardowej skali kosztów jednostkowych, płatności ryczałtowych lub stawek ryczałtowych

1.   Źródła danych wykorzystywanych do obliczania standardowej skali kosztów jednostkowych, płatności ryczałtowych lub stawek ryczałtowych (kto przygotował, zebrał i zapisał dane, miejsce przechowywania danych; daty graniczne; walidacja itp.).

2.   Proszę określić, dlaczego proponowana metoda i obliczenia są właściwe dla danego rodzaju operacji.

3.   Należy określić sposób dokonania obliczeń, w tym w szczególności założenia przyjęte w odniesieniu do jakości lub ilości. W stosownych przypadkach należy zastosować i dołączyć do niniejszego załącznika dowody statystyczne i poziomy odniesienia w formacie pozwalającym na wykorzystanie przez Komisję.

4.  Należy wyjaśnić, w jaki sposób zapewniono, by jedynie wydatki kwalifikowalne były uwzględniane przy obliczaniu standardowej skali kosztów jednostkowych, płatności ryczałtowych lub stawek ryczałtowych.

5.  Ocena przez instytucję audytową (instytucje audytowe) metody obliczenia, kwot oraz ustaleń mających zapewnić weryfikację danych, ich jakość, sposób zbierania i przechowywania.

Dodatek 2: Finansowanie niepowiązane z kosztami

Wzór formularza na potrzeby przekazywania danych do rozważenia przez Komisję

(art. 89)

Data złożenia wniosku

 

Aktualna wersja

 

A.   Podsumowanie głównych elementów

Priorytet

Fundusz

Kwota, której dotyczy finansowanie niepowiązane z kosztami

Rodzaj(-e) operacji

Warunki, jakie należy spełnić/ rezultaty, które należy osiągnąć

Nazwa odnośnego wskaźnika (nazwy odnośnych wskaźników)

Jednostka pomiaru wskaźnika

 

 

 

 

 

Kod

Opis

 

Całkowita kwota odnośnego finansowania

 

 

 

 

 

 

 

B.  Szczegółowe informacje o danym rodzaju operacji (należy wypełnić dla każdego rodzaju operacji))

Rodzaje operacji:

1.1.  Opis rodzaju operacji

 

1.2  Odnośne priorytety/cele szczegółowe

 

1.3  Warunki, jakie należy spełnić/ rezultaty, które należy osiągnąć

 

1.4  Termin przewidziany na spełnienie warunków lub osiągnięcie rezultatów

 

1.5  Definicja wskaźnika na potrzeby wyników

 

1.6  Jednostka pomiaru wskaźnika na potrzeby wyników

 

1.7  Wyniki pośrednie (o ile mają zastosowanie) uruchamiające zwrot kosztów przez Komisję wraz z harmonogramem zwrotów

Wyniki pośrednie

Data

Wysokość stawki

1.8  Kwota całkowita (w tym finansowanie ze środków UE oraz finansowanie krajowe)

 

1.9  Metoda korekty

 

1.10  Weryfikacja osiągnięcia rezultatu lub spełnienia warunku (oraz w odpowiednich przypadkach – wyniki pośrednie)

—  jakie dokumenty będą wykorzystane w celu sprawdzenia, czy osiągnięto dany rezultat lub spełniono określony warunek?

—  należy opisać, co będzie sprawdzane w trakcie kontroli zarządczej (m.in. na miejscu) i kto będzie dokonywać weryfikacji;

—  jakie są ustalenia dotyczące gromadzenia i przechowywania opisanych danych i dokumentów?

 

1.11  Ustalenia służące zapewnieniu właściwej ścieżki audytu

Proszę wymienić instytucje odpowiedzialne za te ustalenia.

 

ZAŁĄCZNIK VII

Wzór do przekazywania danych – art. 37 i 68 ust. 1 lit. g)(65)

TABELA 1: Informacje finansowe na poziomie priorytetu i programu (art. 37 ust. 2 lit. a))

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

Środki finansowe w ramach priorytetu w oparciu o program

Dane zbiorcze dotyczące finansowego postępu programu

Priorytet

Cel szczegółowy

Fundusz

Kategoria regionu

Podstawa obliczania wkładu Unii*

(Wkład ogółem lub wkład publiczny)

Środki finansowe ogółem

(w EUR)

Stopa współfinansowania

(%)

Całkowite koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia (w EUR)

Wkład z funduszy na operacje wybrane do udzielenia wsparcia (w EUR)

Procentowy udział całkowitej alokacji w ramach operacji wybranych do udzielenia wsparcia (%)

[kolumna 7/ kolumna 5x100]

Całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji

Procentowy udział całkowitej alokacji objęty kwalifikowalnymi wydatkami poniesionymi przez beneficjentów i opłaconymi w ramach realizowanych operacji (w %)

[kolumna 10/ kolumna 5x100]

Liczba wybranych operacji

 

 

 

Obliczenia

 

Obliczenia

 

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='N’ input='G'>

<type='P’ input='G'>

<type='Cu' input='M'>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input='M'>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input='M'>

Priorytet 1

CS 1

EFRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorytet 2

CS 2

EFS+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorytet 3

CS 3

Fundusz Spójności

nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

 

EFRR

Słabiej rozwinięte

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Ogółem

 

EFRR

W okresie przejściowym

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Ogółem

 

EFRR

Lepiej rozwinięte

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Ogółem

 

EFRR

Szczególna alokacja dla regionów najbardziej oddalonych i północnych regionów słabo zaludnionych

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Ogółem

 

EFS

Słabiej rozwinięte

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Ogółem

 

EFS

W okresie przejściowym

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Ogółem

 

EFS

Lepiej rozwinięte

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Ogółem

 

EFS

Szczególna alokacja dla regionów najbardziej oddalonych

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Ogółem

 

Fundusz Spójności

nie dotyczy

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Suma całkowita

 

Wszystkie fundusze

 

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='N' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

TABELA 2: Kumulatywny podział danych finansowych według rodzaju interwencji (art. 37 ust. 2 lit. a))

Priorytet

Cel szczegółowy

Charakterystyka wydatków

Wymiar kategoryzacji

Dane finansowe

 

 

Fundusz

Kategoria regionu

1

Zakres interwencji

2

Forma finansowania

3

Terytorialny wymiar wdrażania

4

Wymiar rodzaju działalności gospodarczej

5

Wymiar lokalizacji

6

Temat uzupełniający EFS+

7

Wymiar makroregionalny i w zakresie basenu morskiego

Całkowite koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia (w EUR)

Całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji

Liczba wybranych operacji

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input=M'>

<type='N' input=M'>

TABELA 3: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu w ramach EFRR i Funduszu Spójności (art. 37 ust. 2 lit. b))

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Dane z programu operacyjnego dotyczące wskaźników produktu

[wyodrębnione z tabeli 2 programu operacyjnego]

Postępy w zakresie wskaźników produktu do dnia

Priorytet

Cel szczegółowy

Fundusz

Kategoria regionu

Nr identyfikacyjny

Nazwa wskaźnika

Podział wskaźnika(66)

(w tym:)

Jednostka miary

Cel pośredni (2024)

Cel 2029

Prognoza do dnia

[dd/mm/yy]

Osiągnięcia do dnia

[dd/mm/yy]

W oparciu o wytyczne Komisji (Tak/Nie)

Uwagi

<type='S’ input='G'>(67)

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='N’ input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='C' input='S'>

<type='S' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 4: Wynagrodzenia personelu finansowane z EFRR i Funduszu Spójności na poziomie programu (art. 37 ust. 2 lit. b))

Fundusz

Nr identyfikacyjny

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość roczna uzyskana do dnia [dd/mm/yy]

W oparciu o wytyczne Komisji (Tak/Nie)

Uwagi

2021

2029

<type='S' input='M'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='C' input='S'>

<type='S' input='M'>

 

RCO xx

Pracownicy finansowani w ramach danego funduszu

EPC

 

 

 

 

 

TABELA 5: Wielokrotne wsparcie dla przedsiębiorstw z EFRR i Funduszu Spójności na poziomie programu (art. 37 ust. 2 lit. b))

Nr identyfikacyjny

Nazwa wskaźnika

Podział wskaźnika

(w tym:)

Liczba przedsiębiorstw — a każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów wspieranych w ramach danego przedsiębiorstwa do

[dd/mm/yy]

W oparciu o wytyczne Komisji (Tak/Nie)

Uwagi

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='C' input='S'>

<type='S' input='M'>

RCO 01

Przedsiębiorstwa objęte wsparciem

Mikro

 

 

 

RCO 01

Przedsiębiorstwa objęte wsparciem

Małe

 

 

 

RCO 01

Przedsiębiorstwa objęte wsparciem

Średnie

 

 

 

RCO 01

Przedsiębiorstwa objęte wsparciem

Duże

 

 

 

RCO 01

Przedsiębiorstwa objęte wsparciem

Ogółem

<type='N' input='G'>

 

 

TABELA 6: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu w ramach EFRR i Funduszu Spójności (art. 37 ust. 2 lit. b))

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Dane dotyczące wskaźników rezultatu w ramach programu operacyjnego [wyodrębnione z tabeli 3 programu operacyjnego]

Postępy w zakresie wskaźników rezultatu do dnia

Priorytet

Cel szczegółowy

Fundusz

Kategoria regionu

Nr identyfikacyjny

Nazwa wskaźnika

Podział wskaźnika(68)

(w tym:)

Jednostka miary

Wartość bazowa w programie

Cel 2029

Wartość bazowa zaktualizowana [dd/mm/yy]

Wartość roczna do dnia [dd/mm/yy]

W oparciu o wytyczne Komisji (Tak/Nie)

Uwagi

Prognoza

Zakończone

Prognoza

Osiągnięte

<type='S’ input='G'>(69)

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='N’ input='G'>

<type='N’ input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='C' input='S'>

<type='S' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 7: Prognoza dotycząca kwoty, w odniesieniu do której państwo członkowskie planuje złożyć wnioski o płatność za bieżący i kolejny rok kalendarzowy (art. 68 ust. 1 lit. g))

W odniesieniu do każdego programu, należy wypełnić, w stosownych przypadkach, z podziałem na fundusze i kategorie regionu

Fundusz

Kategoria regionu

Wkład Unii

[bieżący rok kalendarzowy]

[kolejny rok kalendarzowy]

Styczeń–październik

Listopad–grudzień

Styczeń–grudzień

EFRR

Regiony słabiej rozwinięte

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Regiony w okresie przejściowym

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Regiony lepiej rozwinięte

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony słabo zaludnione(70)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

EWT

 

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

EFS

Regiony słabiej rozwinięte

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Regiony w okresie przejściowym

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Regiony lepiej rozwinięte

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Regiony najbardziej oddalone(71)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Fundusz Spójności

 

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

EFMR

 

 

 

 

FAM

 

 

 

 

FBW

 

 

 

 

IZGW

 

 

 

 

TABELA 8: Dane dotyczące instrumentów finansowych (art. 37 ust. 3))

Priorytet

Charakterystyka wydatków

Wydatki kwalifikowalne w podziale według produktu

Kwota zaangażowanych środków prywatnych i publicznych, uzupełniających środki pochodzące z funduszy

Kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie, zadeklarowanych jako wydatki kwalifikowalne

Odsetki i inne korzyści generowane dzięki wsparciu z funduszy na rzecz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 54

Środki zwrócone, które można przypisać wsparciu z funduszy, o których mowa w art. 56

 

Fundusz

Cel szczegółowy

Kategoria regionu

Pożyczki

(forma kodu finansowego IF)

Gwarancja

(forma kodu finansowego IF)

Kapitał własny lub quasi-kapitał własny (forma kodu finansowego IF)

Wsparcie dodatkowe połączone w ramach IF

(forma kodu finansowego IF)

Pożyczki

(forma kodu finansowego IF)

Gwarancja

(forma kodu finansowego IF)

Kapitał własny lub quasi-kapitał własny

(forma kodu finansowego IF)

Wsparcie dodatkowe połączone w ramach IF

(forma kodu finansowego IF)

Wprowadzanie danych = wybór

Wprowadzanie danych = wybór

Wprowadzanie danych = wybór

Wprowadzanie danych = wybór

Wprowadzanie danych = ręczne

Wprowadzanie danych = ręczne

Wprowadzanie danych = ręczne

Wprowadzanie danych = ręczne

Wprowadzanie danych = ręczne

Wprowadzanie danych = ręczne

Wprowadzanie danych = ręczne

Wprowadzanie danych = ręczne

Wprowadzanie danych = ręczne

Wprowadzanie danych = ręczne

Wprowadzanie danych = ręczne

ZAŁĄCZNIK VIII

Komunikacja i widoczność – art. 42 i 44

1.  Zasady wykorzystania i właściwości techniczne symbolu Unii

1.1.  Symbol Unii Europejskiej jest eksponowany na wszystkich materiałach informacyjnych, takich jak produkty drukowane lub cyfrowe, strony internetowe i ich mobilne wersje związane z realizacją działania, wykorzystywane na potrzeby publiczne lub uczestników.

1.2.  Sformułowanie „Finansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ” lub „Współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ” powinno być zawsze zapisywane w całości i umieszczone obok symbolu.

1.3.  W połączeniu z symbolem UE można stosować którykolwiek z następujących krojów pisma: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana lub Ubuntu. Nie stosuje się kursywy, odmian podkreślonych ani efektów czcionki.

1.4.  Położenie tekstu w stosunku do symbolu Unii nie może w żaden sposób kolidować z symbolem Unii.

1.5.  Stosowany rozmiar pisma powinien być proporcjonalny do rozmiaru symbolu.

1.6.  Pismo powinno mieć kolor niebieski odbity pantone (Pantone Reflex Blue), czarny lub biały, w zależności od tła.

1.7.  Symbolu Unii Europejskiej nie można zmieniać ani łączyć z żadnymi innymi elementami graficznymi, wizualnymi ani tekstami. Jeżeli obok symbolu Unii umieszczone są też inne logo, symbol Unii musi mieć co najmniej taki sam rozmiar, jak największe z pozostałych logo. Nie wolno używać żadnej innej identyfikacji wizualnej ani logo oprócz symbolu Unii Europejskiej, aby zwrócić uwagę na wsparcie ze strony Unii.

1.8.  W przypadku gdy kilka operacji odbywa się w tym samym miejscu, przy wsparciu z tego samego instrumentu lub różnych instrumentów finansowania lub gdy w późniejszym terminie udzielane jest dalsze finansowanie na tę samą operację, umieszcza się tylko jedną tablicę lub billboard.

1.9.  Standardy graficzne dotyczące symbolu Unii oraz określenie standardowej kolorystyki:

A)  OPIS SYMBOLICZNY

Na tle niebieskiego nieba dwanaście złotych gwiazd tworzy krąg, reprezentujący unię narodów Europy. Liczba gwiazd jest stała, ponieważ liczba dwanaście symbolizuje doskonałość i jedność.

B)  OPIS HERALDYCZNY

Na błękitnym tle krąg dwunastu złotych pięcioramiennych gwiazd, niestykających się ramionami.

C)  OPIS GEOMETRYCZNY

20190327-P8_TA(2019)0310_PL-p0000002.png

Symbol ma formę niebieskiej prostokątnej flagi której szerokość jest równa 1,5 jej wysokości. Dwanaście złotych gwiazd rozmieszczonych jest w równych odstępach na planie niewidzialnego okręgu, którego środek znajduje się w punkcie przecięcia przekątnych prostokąta. Promień okręgu jest równy jednej trzeciej wysokości flagi. Każda gwiazda ma pięć ramion, których końce tworzą niewidzialny okrąg o promieniu równym jednej osiemnastej wysokości flagi. Wszystkie gwiazdy ustawione są w pozycji pionowej – oznacza to, że jedno ramię skierowane jest pionowo do góry, a dwa leżą na poziomej linii prostopadłej do drzewca flagi. Gwiazdy rozmieszczone są na okręgu tak jak godziny na tarczy zegara. Ich liczba pozostaje niezmienna.

D)  PRZEPISOWE KOLORY

Kolory symbolu są następujące: kolorem powierzchni prostokąta jest niebieski (PANTONE REFLEX BLUE); kolorem gwiazd jest żółty (PANTONE YELLOW).

E)  DRUK CZTEROKOLOROWY

W druku czterokolorowym należy odtworzyć dwa standardowe kolory za pomocą czterech dostępnych kolorów.

Kolor żółty (PANTONE YELLOW) uzyskuje się dzięki użyciu koloru 100 % żółtego (Process Yellow).

Kolor niebieski (PANTONE REFLEX BLUE) uzyskuje się przez połączenie kolorów 100 % cyjanu (Process Cyan) i 80 % magenty (Process Magenta).

INTERNET

W palecie kolorów komputerowych niebieski (PANTONE REFLEX BLUE) odpowiada kolorowi RGB: 0/51/153 (w systemie szesnastkowym: 003399), a żółty (PANTONE YELLOW) odpowiada kolorowi RGB: 255/204/0 (w systemie szesnastkowym: FFCC00).

REPRODUKCJA JEDNOBARWNA

Jeżeli używa się koloru czarnego, prostokąt powinien mieć czarną obwódkę, natomiast gwiazdy powinny być czarne na białym tle.

20190327-P8_TA(2019)0310_PL-p0000003.png

Jeżeli używa się koloru niebieskiego (Reflex Blue), tło powinno być wydrukowane z maksymalnym nasyceniem tym kolorem, a gwiazdy powinny być odtworzone w kolorze białym.

20190327-P8_TA(2019)0310_PL-p0000004.png

REPRODUKCJA NA KOLOROWYM TLE

Jeśli nie ma innego wyboru niż użycie kolorowego tła, wokół prostokąta należy umieścić białą obwódkę o szerokości równej 1/25 wysokości prostokąta.

20190327-P8_TA(2019)0310_PL-p0000005.png

Zasady wykorzystania symbolu Unii przez osoby trzecie określono w porozumieniu administracyjnym z Radą Europy(72)

2.  Licencja na prawa własności intelektualnej, o których mowa w art. 44 ust. 6, przyznaje UE następujące prawa:

2.1.  użytek wewnętrzny, tj. prawo do powielania, kopiowania i udostępniania materiałów przeznaczonych do komunikacji i widoczności instytucjom i agencjom UE i państw członkowskich UE oraz ich pracownikom;

2.2.  odtwarzanie materiałów przeznaczonych do komunikacji i widoczności za pomocą wszelkich środków i we wszelkich formach, w całości lub w części;

2.3.  publiczne udostępnianie materiałów związanych z komunikacją i eksponowaniem przy wykorzystaniu wszystkich środków komunikacji;

2.4.  publiczna dystrybucja materiałów związanych z komunikacją i eksponowaniem (lub ich kopii) we wszelkich formach;

2.5.  przechowywanie i archiwizowanie materiałów związanych z komunikacją i eksponowaniem;

2.6.  udzielanie osobom trzecim sublicencji na prawa do materiałów przeznaczonych do komunikacji i widoczności;

2.7.  UE mogą zostać przyznane dodatkowe prawa.

ZAŁĄCZNIK IX

Elementy umów o finansowaniu i dokumentów strategicznych – art. 53

1.  Elementy umowy o finansowaniu dotyczącej instrumentów finansowych wdrażanych na mocy art. 53 ust. 3

a)  strategię lub politykę inwestycyjną obejmującą uzgodnienia dotyczące wdrażania, oferowane produkty finansowe, docelowych odbiorców ostatecznych, a także – w stosownych przypadkach – planowane połączenie ze wsparciem w ramach dotacji;

b)  biznesplan lub równoważne dokumenty dotyczące instrumentu finansowego, który ma być wdrażany, w tym spodziewany efekt dźwigni, o którym mowa w art. 52 ust. 3 lit. a);

c)  spodziewane wyniki, jakie dany instrument finansowy ma osiągnąć, by przyczynić się do celów szczegółowych i rezultatów danego priorytetu;

d)  przepisy dotyczące monitorowania wdrażania inwestycji oraz napływu projektów inwestycyjnych, w tym sprawozdań składanych przez instrumenty finansowe funduszowi zarządzającemu i instytucji zarządzającej, by zapewnić zgodność z art. 37;

e)  wymogi w zakresie audytu, takie jak minimalne wymogi dotyczące dokumentacji przechowywanej na poziomie instrumentu finansowego (i w stosownych przypadkach na poziomie funduszu zarządzającego) oraz wymogi w zakresie utrzymywania oddzielnej ewidencji dla różnych form wsparcia zgodnie z art. 52 (w stosownych przypadkach), w tym przepisy i wymogi dotyczące dostępu krajowych instytucji audytowych państw członkowskich, audytorów Komisji i Trybunału Obrachunkowego do dokumentów, by zapewnić właściwą ścieżkę audytu zgodnie z art. 76;

f)  wymogi i procedury zarządzania wnoszonymi wkładami z programu zgodnie z art. 86 oraz wymogi i procedury dotyczące prognozowania napływu projektów inwestycyjnych, w tym wymogi dotyczące księgowości rachunków powierniczych/oddzielnego systemu księgowości zgodnie z art. 53;

g)  wymogi i procedury zarządzania odsetkami i innymi generowanymi korzyściami, o których mowa w art. 54, w tym dopuszczalne operacje finansowe/inwestycje oraz obowiązki i zobowiązania zaangażowanych stron;

h)  przepisy dotyczące wyliczania i pokrywania poniesionych kosztów zarządzania lub opłat za zarządzanie związanych z instrumentem finansowym zgodnie z art. 62;

i)  przepisy dotyczące ponownego wykorzystania środków związanych ze wsparciem z funduszy zgodnie z art. 56 oraz strategia wyjścia z instrumentu finansowego w przypadku wkładu z funduszy;

j)  warunki ewentualnego całkowitego lub częściowego wycofania wkładów przekazanych z programów do instrumentów finansowych, w tym – w stosownych przypadkach – do funduszu;

k)  przepisy, dzięki którym podmioty wdrażające instrumenty finansowe zarządzają nimi niezależnie i zgodnie z właściwymi normami zawodowymi oraz działają w wyłącznym interesie stron zapewniających wkłady do instrumentu finansowego;

l)  przepisy dotyczące likwidacji instrumentu finansowego;

m)  inne zasady i warunki dokonywania wkładów z programu do instrumentu finansowego;

n)  instytucje wdrażające instrumenty finansowe, w tym procedury zaproszeń do wyrażenia zainteresowania i zamówień publicznych (tylko w przypadku gdy instrumenty finansowe są organizowane za pośrednictwem funduszu zarządzającego).

2.  Elementy dokumentu strategicznego (dokumentów strategicznych), o których mowa w art. 53 ust. 1

a)  strategia lub polityka inwestycyjna instrumentu finansowego, ogólne zasady i warunki planowanych produktów dłużnych, docelowych odbiorców i przedsięwzięcia, które mają otrzymać wsparcie;

b)  biznesplan lub równoważne dokumenty dotyczące instrumentu finansowego, który ma być wdrażany, w tym spodziewany efekt dźwigni, o którym mowa w art. 52;

c)  wykorzystanie i ponowne wykorzystanie środków związanych ze wsparciem z funduszu zgodnie z art. 54 i 56;

d)  monitorowanie i sprawozdawczość w zakresie wdrażania instrumentu finansowego, by zapewnić zgodność z art. 37.

ZAŁĄCZNIK X

Kluczowe wymogi dotyczące systemów zarządzania i kontroli oraz klasyfikacja tych wymogów – art. 63 ust. 1

Tabela 1 – Kluczowe wymogi dotyczące systemu zarządzania i kontroli

Podmioty/instytucje, których to dotyczy

1

Właściwe rozdzielenie funkcji i pisemnych uzgodnień dotyczących sprawozdawczości, nadzoru i monitorowania delegowanych zadań instytucji pośredniczącej

Instytucja zarządzająca

2

Odpowiednie kryteria i procedury wyboru operacji

Instytucja zarządzająca

3

Odpowiednie informowanie beneficjentów na temat obowiązujących warunków wsparcia wybranych operacji

Instytucja zarządzająca

4

Odpowiednie kontrole zarządcze, w tym odpowiednie procedury kontroli spełniania warunków finansowania niepowiązanych z kosztami i uproszczonych opcji kosztów

Instytucja zarządzająca

5

Skuteczny system zapewniający przechowywanie wszystkich dokumentów niezbędnych do celów ścieżki audytu

Instytucja zarządzająca

6

Wiarygodny system elektroniczny (obejmujący połączenia z systemami elektronicznej wymiany danych z beneficjentami) służący rejestrowaniu i przechowywaniu danych do celów monitorowania, oceny, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytów, obejmujący odpowiednie procesy zapewniające bezpieczeństwo, integralność i poufność danych oraz uwierzytelniania użytkowników

Instytucja zarządzająca

7

Efektywne wdrożenie proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych

Instytucja zarządzająca

8

Odpowiednie procedury sporządzania deklaracji zarządczej

Instytucja zarządzająca

9

Odpowiednie procedury pozwalające potwierdzić, że wydatki ujęte w sprawozdaniu finansowym są zgodne z prawem i prawidłowe

Instytucja zarządzająca

10

Odpowiednie procedury sporządzania i składania wniosków o płatność okresową oraz rachunków

Instytucja zarządzająca/instytucja wykonującej zadania w zakresie rachunkowości

11

Właściwe rozdzielenie funkcji i niezależności funkcjonalnej instytucji audytowej (i innych organów audytowych lub kontrolnych, na których instytucja audytowa opiera się i które nadzoruje, w stosownych przypadkach) oraz innych instytucji programu i prac audytowych prowadzonych zgodnie z uznanymi w skali międzynarodowej standardami audytu

Instytucja audytowa

12

Odpowiednie audyty systemów

Instytucja audytowa

13

Odpowiednie audyty operacji

Instytucja audytowa

14

Odpowiednie audyty sprawozdań finansowych

Instytucja audytowa

15

Odpowiednie procedury przedstawiania wiarygodnej opinii audytowej oraz sporządzania rocznego sprawozdania z kontroli

Instytucja audytowa

Tabela 2 – Klasyfikacja systemów zarządzania i kontroli pod względem ich skutecznego funkcjonowania

Kategoria 1

System funkcjonuje prawidłowo. Nie są potrzebne żadne usprawnienia lub potrzebne są tylko niewielkie usprawnienia.

Kategoria 2

System funkcjonuje. Potrzebne są pewne usprawnienia.

Kategoria 3

System funkcjonuje częściowo. Potrzebne są znaczne usprawnienia.

Kategoria 4

System zasadniczo nie funkcjonuje.

ZAŁĄCZNIK XI

Elementy ścieżki audytu – art. 63 ust. 5

I.   Obowiązkowe elementy ścieżki audytu w przypadku dotacji:

1.  

1.  dokumentacja umożliwiająca weryfikację stosowania kryteriów kwalifikacji przez instytucję zarządzającą, jak również dokumentacja dotycząca ogólnej procedury selekcji i zatwierdzenia operacji;

2.  

2.  dokument (umowa o udzielenie dotacji lub równoważny) określający warunki udzielenia wsparcia podpisany przez beneficjenta i instytucję zarządzającą/instytucję pośredniczącą;

3.  

3.  dokumentacja księgowa wniosków o płatność złożonych przez beneficjenta, prowadzona w systemie elektronicznym instytucji zarządzającej/instytucji pośredniczącej;

4.  

4.  dokumentacja weryfikacji dotyczących wymogów w zakresie nieprzenoszenia i trwałości określonych w art. 59, art. 60 ust. 2 i art. 67 ust. 3 lit. h);

5.  

5.  dowód wypłaty wkładu publicznego na rzecz beneficjenta oraz daty dokonania płatności;

6.  

6.  dokumentacja poświadczająca kontrole administracyjne i, w stosownych przypadkach, kontrole na miejscu przeprowadzone przez instytucję zarządzającą/instytucję pośredniczącą;

7.  

7.  informacje dotyczące przeprowadzonych audytów;

8.  

8.  dokumentacja dotycząca działań następczych prowadzonych przez instytucję zarządzającą/instytucję pośredniczącą do celów kontroli zarządczych i wyników audytu;

9.  

9.  dokumentacja umożliwiająca weryfikację zgodności z obowiązującymi przepisami;

10.  

11.  dane dotyczące wskaźników produktu i wyników umożliwiające stwierdzenie zgodności z odpowiednimi celami i zgłoszonymi celami pośrednimi;

12.  dokumentacja dotycząca korekt finansowych i odliczeń zgodnie z art. 92 ust. 5 dokonanych przez instytucję zarządzającą/instytucję pośredniczącą w wydatkach zadeklarowanych Komisji;

13.  w przypadku dotacji w formie określonej w art. 48 ust. 1 lit. a), faktury (lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej) i dowód ich zapłaty przez beneficjenta, a także dokumentacja księgowa beneficjenta dotycząca wydatków zadeklarowanych Komisji;

14.  w przypadku dotacji w formie określonej w art. 48 ust. 1 lit. b), c) i d) i w stosownych przypadkach, dokumenty uzasadniające metodę określania kosztów jednostkowych, płatności ryczałtowych oraz stawek zryczałtowanych; kategorie kosztów stanowiące podstawę obliczenia; dokumenty poświadczające koszty zadeklarowane w ramach kategorii kosztów, do których ma zastosowanie stawka ryczałtowa; wyraźna zgoda instytucji zarządzającej na projekt budżetu w dokumencie określającym warunki wsparcia; dokumentacja kosztów zatrudnienia brutto i dotycząca obliczenia stawki godzinowej; w przypadku gdy w oparciu o istniejące metody stosowane są uproszczone formy kosztów, dokumentacja potwierdzająca zgodność z podobnym typem operacji i ewentualnie z dokumentacją wymaganą w ramach istniejącej metody.

II.   Obowiązkowe elementy ścieżki audytu w przypadku instrumentów finansowych:

1.  dokumenty dotyczące utworzenia instrumentu finansowego, takie jak umowy o finansowaniu itd.;

2.  dokumenty określające kwoty wnoszone przez każdy program i w ramach każdego priorytetu do instrumentu finansowego, wydatki kwalifikowalne w ramach każdego programu oraz odsetki i inne korzyści generowane dzięki wsparciu z funduszy i ponownemu wykorzystaniu środków związanych z funduszami zgodnie z art. 54 i 56;

3.  dokumenty dotyczące funkcjonowania instrumentu finansowego, łącznie z dokumentami związanymi z monitorowaniem, sprawozdawczością i weryfikacją;

4.  dokumenty dotyczące wycofania wkładów z programu oraz likwidacji instrumentu finansowego;

5.  dokumenty dotyczące kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie;

6.  formularze wniosków lub dokumenty równoważne, przedłożone przez odbiorców ostatecznych wraz z dokumentami potwierdzającymi, obejmujące plany biznesowe, a w odpowiednich przypadkach poprzednie roczne sprawozdania finansowe;

7.  listy kontrolne i sprawozdania od podmiotów wdrażających instrument finansowy;

8.  deklaracje złożone w związku z pomocą de minimis;

9.  umowy zawarte w związku ze wsparciem udzielanym poprzez instrument finansowy, w tym w formie inwestycji kapitałowych, pożyczek, gwarancji lub innych form inwestycji na rzecz ostatecznych odbiorców;

10.  dowody, że wsparcie udzielane poprzez instrument finansowy ma zostać/zostało wykorzystane do przewidzianego zastosowania;

11.  ewidencja przepływów finansowych między instytucją zarządzającą a instrumentem finansowym oraz w ramach instrumentu finansowego na każdym poziomie, do poziomu ostatecznych odbiorców, zaś w przypadku gwarancji dowód, że pożyczki zostały wypłacone;

12.  oddzielna ewidencja lub kody księgowe dla wkładu z programu wypłaconego lub gwarancji zaangażowanych przez instrument finansowy na rzecz odbiorcy ostatecznego.

Przepisy dotyczące ścieżki audytu dotyczącej zwrotu wsparcia z funduszy do programu przez Komisję na podstawie uproszczonych form kosztów lub finansowania niepowiązanego z kosztami

III.  Obowiązkowe elementy ścieżki audytu w przypadku uproszczonych form kosztów, które muszą być przechowywane na poziomie instytucji zarządzającej/instytucji pośredniczącej:

1.  dokumenty poświadczające koszty zadeklarowane w ramach kategorii kosztów, do których ma zastosowanie stawka ryczałtowa;

2.  kategorie kosztów i koszty stanowiące podstawę obliczenia;

3.  dokumenty poświadczające dostosowania kwot, w stosownych przypadkach;

4.  dokumenty poświadczające metodę obliczeń, jeśli zastosowanie ma art. 48 ust. 2 lit. a).

IV.  Obowiązkowe elementy ścieżki audytu w przypadku finansowania nie połączonego z kosztami, które muszą być przechowywane na poziomie instytucji zarządzającej/instytucji pośredniczącej:

1.  dokument określający warunki wsparcia podpisany przez beneficjenta i instytucję zarządzającą/instytucję pośredniczącą, w którym podana jest forma dotacji udzielonej beneficjentom;

2.  dokumenty poświadczające zgodę ex ante Komisji na warunki, które mają zostać spełnione lub wyniki, które mają zostać osiągnięte i odpowiadające im kwoty (zatwierdzenie lub zmiana programu);

3.  dokumenty poświadczające spełnienie warunków lub osiągnięcie wyników na każdym etapie, jeśli realizacja odbywa się krok po kroku, a także zanim Komisji zostaną zgłoszone ostateczne wydatki;

4.  dokumentacja dotycząca wyboru i zatwierdzenia operacji objętych finansowaniem niepowiązanym z kosztami.

Załącznik XII

E-spójność: systemy elektronicznej wymiany danych między instytucjami programu a beneficjentami – art. 63 ust. 7

1.  Kompetencje instytucji programu w odniesieniu do funkcjonowania systemów elektronicznej wymiany danych

1.1  Zapewnienie bezpieczeństwa danych, integralności danych, poufności danych, uwierzytelnienia wysyłającego zgodnie z art. 63 ust. 5, art. 63 ust. 7, art. 66 ust. 4 i art. 76 niniejszego rozporządzenia.

1.2  Zapewnienie dostępności i funkcjonowania w czasie standardowych godzin urzędowania i poza nimi (z wyjątkiem okresów obsługi technicznej)

1.3  Wykorzystywanie funkcjonalności systemu zapewniających:

a)  formularze interaktywne lub formularze uprzednio wypełnione przez system na podstawie danych zapisywanych na kolejnych etapach procedur;

b)  automatyczne obliczanie (w stosownych przypadkach);

c)  automatyczne zintegrowane kontrole, które ograniczają wielokrotną wymianę dokumentów lub informacji;

d)  generowane przez system komunikaty, które informują beneficjenta o możliwości podjęcia określonych czynności;

e)  śledzenie statusu on-line, które umożliwia beneficjentowi monitorowanie bieżącego statusu projektu;

f)  wszystkie dostępne poprzednio dane i dokumenty przetworzone przez system elektronicznej wymiany danych.

1.4  Zapewnienie przechowywania dokumentacji i danych w systemie, tak by umożliwić zarówno weryfikacje administracyjne wniosków o płatność złożonych przez beneficjentów zgodnie z art. 68 ust. 2, jak i audytów.

2.  Kompetencje instytucji programu w odniesieniu do metod przekazywania dokumentów i danych przy wszystkich wymianach

2.1  Zapewnienie stosowania podpisu elektronicznego zgodnego z jednym z trzech typów podpisu elektronicznego zdefiniowanych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/93/WE(73)

2.2  Umożliwienie przechowywania daty przekazania dokumentów i danych przez beneficjenta instytucjom programu i vice versa

2.3  Zapewnienie dostępności bezpośrednio przez interaktywny interfejs użytkownika (tj. stronę internetową) bądź przez interfejs techniczny umożliwiający automatyczną synchronizację i przekazywanie danych między systemami beneficjentów i państw członkowskich.

2.4  Zapewnienie ochrony prywatności danych osobowych osób fizycznych oraz tajemnicy handlowej osób prawnych zgodnie z dyrektywą 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(74), dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE(75) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG)(76)

ZAŁĄCZNIK XIII

SFC2021: system elektronicznej wymiany danych między państwami członkowskimi a Komisją – art. 63 ust. 8

1.  Kompetencje Komisji

1.1  Zapewnienie funkcjonowania systemu elektronicznej wymiany danych („SFC2021”) stosowanego do wszelkiej oficjalnej wymiany informacji między państwem członkowskim a Komisją. SFC2021 zawiera co najmniej informacje wyszczególnione we wzorach ustanowionych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

1.2  Zapewnienie następujących funkcjonalności SFC2021:

a)  formularze interaktywne lub formularze uprzednio wypełnione przez system na podstawie danych już zapisanych w systemie;

b)  automatyczne wyliczenia, jeśli ułatwiają one użytkownikom wprowadzanie danych;

c)  automatyczne zintegrowane kontrole służące weryfikacji wewnętrznej spójności przekazywanych danych i spójności tych danych z obowiązującymi przepisami;

d)  generowane przez system ostrzeżenia, informujące użytkowników systemu SFC2021, że niektóre działania mogą lub nie mogą zostać wykonane;

e)  elektroniczny system śledzenia statusu przetwarzania informacji wprowadzonych do systemu;

f)  dostępność danych historycznych w odniesieniu do wszystkich informacji wprowadzonych w zakresie danego programu;

g)  dostępność obowiązkowego podpisu elektronicznego w rozumieniu dyrektywy 1999/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, który będzie uznawany za dowód we wszystkich postępowaniach prawnych.

1.3  Ustanowienie polityki bezpieczeństwa technologii informacyjnych dla systemu SFC2021 obowiązującej pracowników korzystających z systemu SFC2021, zgodnie z odnośnymi przepisami unijnymi, zwłaszcza decyzją Komisji C(2006) 3602(77)

i jej przepisami wykonawczymi.

1.4  Wyznaczenie osoby lub osób odpowiedzialnych za określanie, aktualizację i zapewnienie odpowiedniego stosowania polityki bezpieczeństwa w odniesieniu do systemu SFC2021.

2.  Kompetencje państw członkowskich

2.1  Zapewnienie, że instytucje programu państwa członkowskiego wskazane zgodnie z art. 65 ust. 1, a także instytucje wskazane do wykonywania niektórych zadań w ramach zakresu odpowiedzialności instytucji zarządzającej zgodnie z art. 65 ust. 3 niniejszego rozporządzenia wprowadzają do SFC2021 informacje dotyczące przekazywania, za które są odpowiedzialne, a także wszelkie ich aktualizacje.

2.2  Zapewnienie weryfikacji informacji przekazywanych przez inną osobę niż osoba, która wprowadziła przekazywane dane.

2.3  Uzgadnianie powyższego podziału zadań za pośrednictwem systemów informatycznych zarządzania i kontroli państwa członkowskiego automatycznie połączonych z systemem SFC2021.

2.4  Wyznaczenie osoby lub osób odpowiedzialnych za zarządzanie prawami dostępu, które to osoby wykonują następujące zadania:

a)  sprawdzanie tożsamości użytkowników wnioskujących o prawa dostępu w celu upewnienia się, czy są oni rzeczywiście pracownikami danej organizacji;

b)  informowanie użytkowników o spoczywających na nich obowiązkach w zakresie zachowania bezpieczeństwa systemu;

c)  weryfikowanie uprawnień użytkowników do wymaganego poziomu uprzywilejowania w stosunku do wykonywanych przez nich zadań i zajmowanych przez nich pozycji w hierarchii;

d)  występowanie o odebranie praw dostępu, gdy nie są już one potrzebne lub uzasadnione;

e)  szybkie zgłaszanie podejrzanych zdarzeń, które mogą naruszyć bezpieczeństwo systemu;

f)  zapewnianie stałej aktualności danych identyfikacyjnych użytkowników poprzez zgłaszanie wszelkich zmian;

g)  podejmowanie niezbędnych środków ostrożności w zakresie ochrony danych i tajemnicy handlowej zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi;

h)  powiadamianie Komisji o wszystkich zmianach wpływających na zdolność instytucji państwa członkowskiego lub użytkowników systemu SFC2021 do wypełniania obowiązków, o których mowa w ust. 1, lub na ich osobistą zdolność do wypełniania zadań, o których mowa w lit. a)–g).

2.5  Wprowadzenie rozwiązań dotyczących przestrzegania zasad ochrony prywatności i danych osobowych w przypadku osób fizycznych i tajemnicy handlowej w przypadku osób prawnych, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/58/WE(78), dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE(79), rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 1995/46/WE(80) oraz rozporządzeniem (WE) nr 45/2001.

2.6  Przyjęcie krajowych, regionalnych lub lokalnych polityk bezpieczeństwa informacji dotyczących dostępu do SFC2021 w oparciu o ocenę ryzyka mającą zastosowanie do wszystkich instytucji korzystających z SFC2021 i obejmujących następujące kwestie:

a)  aspekty bezpieczeństwa IT w pracy osoby lub osób odpowiedzialnych za zarządzanie prawami dostępu, o których mowa w pkt 3 sekcji II, w przypadku aplikacji stosowanych bezpośrednio;

b)  w przypadku krajowych, regionalnych lub lokalnych systemów komputerowych podłączonych do systemu SFC2021 za pomocą interfejsu technicznego, o którym mowa w pkt 1, środki bezpieczeństwa umożliwiające tym systemom dostosowanie się do wymogów bezpieczeństwa systemu SFC2021 i obejmujące:

(i)  bezpieczeństwo fizyczne;

(ii)  kontrolę nośników danych i dostępu;

(iii)  kontrolę przechowywania danych;

(iv)  kontrolę dostępu i haseł;

(v)  monitorowanie;

(vi)  połączenie z systemem SFC2021;

(vii)  infrastrukturę komunikacyjną;

(viii)  zarządzanie zasobami ludzkimi przed zatrudnieniem, w jego trakcie i po jego zakończeniu;

(ix)  zarządzanie zdarzeniami.

2.7  Udostępnienie Komisji na żądanie dokumentu, o którym mowa w pkt 2.6

2.8  Wyznaczenie osoby lub osób odpowiedzialnych za utrzymanie i zapewnienie stosowania krajowych, regionalnych lub lokalnych polityk bezpieczeństwa IT oraz działanie jako punkt kontaktowy dla osoby lub osób wyznaczonych przez Komisję, o których mowa w pkt 1.4.

3.  Wspólne kompetencje Komisji i Państw Członkowskich

3.1  Zapewnienie dostępności bądź bezpośrednio przez interaktywny interfejs użytkownika (tj. stronę internetową), bądź przez interfejs techniczny wykorzystujący predefiniowane protokoły (tj. usługi sieciowe), które umożliwiają automatyczną synchronizację i przekazywanie danych między systemami informatycznymi państw członkowskich a systemem SFC2021.

3.2  Określenie daty elektronicznego przekazania informacji Komisji przez państwo członkowskie oraz państwu członkowskiemu przez Komisję w ramach elektronicznej wymiany danych, która to data uznawana jest za datę przedłożenia danego dokumentu

3.3  Zapewnienie, by dane urzędowe były wymieniane jedynie za pośrednictwem SFC2021 (z wyjątkiem sytuacji, w której zachodzi siła wyższa) i by informacje przekazywane w elektronicznych formularzach zagnieżdżonych w systemie SFC2021 (dalej „dane ustrukturyzowane”) nie zostały zastąpione danymi nieustrukturyzowanymi i by dane ustrukturyzowane miały pierwszeństwo przed danymi nieustrukturyzowanymi w przypadku niespójności.

W przypadku działania siły wyższej, wadliwego działania systemu SFC2021 lub braku łączności z systemem SFC2021 przez okres dłuższy niż jeden dzień roboczy w tygodniu poprzedzającym ustawowy termin przedkładania informacji bądź w okresie od 18 do 26 grudnia, lub pięć dni roboczych w innych okresach, wymiana informacji między państwem członkowskim a Komisją może odbywać się w formie papierowej, przy wykorzystaniu modeli określonych w niniejszym rozporządzeniu, w którym to przypadku data przedłożenia przedmiotowego dokumentu uznawana jest za datę przedłożenia informacji. Po ustaniu przyczyny siły wyższej przedmiotowa strona bezzwłocznie wprowadza do SFC2021 informacje przekazane już w formie papierowej.

3.4  Zapewnienie przestrzegania zasad i warunków bezpieczeństwa IT opublikowanych na portalu SFC2021 oraz środków, jakie Komisja wdrożyła w systemie SFC2021 w celu zabezpieczenia przekazywania danych, w szczególności zasad dotyczących wykorzystywania interfejsu technicznego, o którym mowa w pkt 1.

3.5  Wprowadzenie w życie i zapewnienie skutecznego stosowania środków bezpieczeństwa przyjętych w celu ochrony danych przechowywanych i przekazywanych w systemie SFC2021.

3.6  Coroczna aktualizacja i przegląd polityki bezpieczeństwa IT dla SFC, jak i odnośnych krajowych, regionalnych i lokalnych polityk bezpieczeństwa IT w przypadku zmian technologicznych, identyfikacji nowych zagrożeń lub innych istotnych zmian.

ZAŁĄCZNIK XIV

Wzór opisu systemu zarządzania i kontroli – art. 63 ust. 9

1.  OGÓLNE

1.1.  Informacje przedłożone przez:

–  Państwo członkowskie:

–  Nazwa programu(-ów) i numer(-y) CCI: (wszystkie programy podlegające instytucji zarządzającej, jeśli istnieje wspólny system zarządzania i kontroli):

–  Nazwa i adres e-mail głównego punktu kontaktowego: (organ odpowiedzialny za opis):

1.2.  Dostarczone informacje przedstawiają stan faktyczny na dzień: (dd/mm/rr)

1.3.  Struktura systemu (ogólne informacje i wykres ilustrujący powiązania organizacyjne pomiędzy organami uczestniczącymi w systemie zarządzania i kontroli)

1.3.1.  Instytucja zarządzająca (nazwa, adres i punkt kontaktowy w instytucji zarządzającej):

1.3.2.  Instytucje pośredniczące (nazwa, adres i punkty kontaktowe w instytucjach pośredniczących).

1.3.3.  Instytucja wykonująca zadania w zakresie rachunkowości (nazwa, adres i punkty kontaktowe w instytucji zarządzającej lub instytucji programu wykonujących zadania w zakresie rachunkowości)

1.3.4.  Wskazać jak przestrzegana jest zasada rozdziału funkcji pomiędzy i w obrębie instytucji programu.

2.  INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA

2.1.  Instytucja zarządzająca i jej główne funkcje

2.1.1.  Status instytucji zarządzającej (krajowa, regionalna lub lokalna instytucja publiczna lub prywatna) oraz nazwa organu, w którego skład wchodzi.

2.1.2.  Wyszczególnienie funkcji i zadań pełnionych bezpośrednio przez instytucję zarządzającą.

2.1.3.  W stosownych przypadkach, określenie przez instytucję pośredniczącą każdej z funkcji(81) i zadań oddelegowanych przez instytucję zarządzającą, wskazanie instytucji pośredniczących oraz formy delegacji. Należy odnieść się do odpowiednich dokumentów (umów na piśmie).

2.1.4  Procedury nadzorowania funkcji i zadań oddelegowanych przez instytucję zarządzającą.

2.1.5.  Ramy zapewniające przeprowadzenie w razie potrzeby odpowiednich działań w zakresie zarządzania ryzykiem, w szczególności w przypadku istotnych zmian systemu zarządzania i kontroli.

2.2.  Opis organizacji i procedur dotyczących funkcji i zadań instytucji zarządzającej(82)

2.2.1  Opis funkcji, w tym zadań w zakresie rachunkowości, oraz zadań wykonywanych przez instytucję zarządzającą:

2.2.2  Opis tego, w jaki sposób zorganizowana jest praca w ramach różnych funkcji, w tym zadań w zakresie rachunkowości, jakie procedury mają zastosowanie, jakie funkcje są delegowane (o ile ma to miejsce), w jaki sposób są one nadzorowane itd.

2.2.3  Schemat organizacyjny instytucji zarządzającej oraz informacje o jej powiązaniach ze wszelkimi innymi organizacjami lub oddziałami (wewnętrznymi lub zewnętrznymi), które wykonują funkcje i zadania przewidziane w art. 66–69.

2.2.4  Wskazanie zasobów przewidywanych do alokowania w odniesieniu do różnych funkcji instytucji zarządzającej (w tym, w stosownych przypadkach, informacji dotyczących planowanego outsourcingu i jego zakresu).

3.  INSTYTUCJA WYKONUJĄCA ZADANIA W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI

3.1  Status i opis organizacji oraz procedur związanych z funkcjami instytucji wykonującej zadania w zakresie rachunkowości

3.1.1  Status instytucji wykonującej zadania w zakresie rachunkowości (krajowego, regionalnego lub lokalnej instytucji publicznej lub prywatnej) oraz, w stosownych przypadkach, nazwa instytucji, w której skład wchodzi.

3.1.2  Opis funkcji i zadań realizowanych przez instytucję wykonującą zadania w zakresie rachunkowości, jak określono w art. 70.

3.1.3  Opis tego, w jaki sposób zorganizowana jest praca (przebieg procedur, procesy, wewnętrzne podziały), jakie procedury mają zastosowanie oraz kiedy, w jaki sposób są one nadzorowane itd.

3.1.4  Wskazanie zasobów przewidywanych do alokowania w odniesieniu do różnych zadań księgowych.

4.  SYSTEM elektroniczny

4.1.  Opis systemów elektronicznych włącznie ze schematem (system centralny lub wspólny system sieciowy lub system zdecentralizowany z połączeniami między systemami) w odniesieniu do:

4.1.1.  Rejestracji i przechowywania w formie cyfrowej danych każdej operacji, w tym, w stosownych przypadkach, danych dotyczących poszczególnych uczestników oraz podziału danych odnoszących się do wskaźników, gdy jest to przewidziane w rozporządzeniu.

4.1.2.  Zapewnienia, że dokumentacja księgowa każdej operacji jest rejestrowana i przechowywana oraz że system rejestracji jest zdolny do obsługi wszystkich danych wymaganych do sporządzenia wniosków o płatność i sprawozdań finansowych.

4.1.3.  Utrzymywania zapisów księgowych dotyczących wydatków zadeklarowanych Komisji oraz odpowiadającego im wkładu publicznego wypłaconego na rzecz beneficjentów.

4.1.4.  Rejestrowania wszystkich kwot odliczonych we wnioskach o płatność i sprawozdaniach finansowych, jak określono w art. 92 ust. 5 oraz przyczyn tych odliczeń.

4.1.5.  Wskazywania, czy systemy funkcjonują skutecznie i są w stanie rzetelnie rejestrować dane podane w dniu, w którym sporządzany jest opis sytuacji, zgodnie z pkt 1.2 powyżej.

4.1.6.  Opisywania procedur w celu zapewnienia bezpieczeństwa, integralności i poufności systemów elektronicznych.

ZAŁĄCZNIK XV

Wzór deklaracji zarządczej – art. 68 ust. 1 lit. f)

Ja, niżej podpisany/My, niżej podpisani (nazwisko(-a), imię (imiona), tytuł(-y) lub funkcja(-e)), kierownictwo instytucji zarządzającej programem (nazwa programu operacyjnego, CCI)

na podstawie realizacji (nazwa programu) w roku obrachunkowym zakończonym w dniu 30 czerwca (rok), na podstawie własnego osądu i wszystkich informacji dostępnych mi/nam w dniu przedłożenia Komisji sprawozdania finansowego, w tym na podstawie wyników kontroli zarządczych przeprowadzonych zgodnie z art. 68 rozporządzenia (UE) nr xx/xx oraz wyników audytów przeprowadzonych w związku z wydatkami zawartymi w przedłożonych Komisji wnioskach o płatność w odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się w dniu 30 czerwca … (rok),

oraz biorąc pod uwagę moje/nasze obowiązki na mocy rozporządzenia (UE) xx/xx

niniejszym oświadczam(-y), że:

a)  informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym przedstawiono w sposób prawidłowy, są one kompletne i rzetelne zgodnie z art. 92 rozporządzenia (UE) nr XX,

b)  wydatki ujęte w sprawozdaniu finansowym są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i zostały wykorzystane na przewidziany cel,

Potwierdzam(-y), że nieprawidłowości stwierdzone w końcowych sprawozdaniach z audytu lub kontroli w odniesieniu do danego roku obrachunkowego zostały odpowiednio ujęte w sprawozdaniu finansowym, w szczególności, aby zapewnić zgodność z art. 92 w odniesieniu do przedkładania sprawozdań finansowych zapewniających o tym, że nieprawidłowości pozostają poniżej progu istotności wynoszącego 2 %.

Potwierdzam(-y) także, że wydatki będące przedmiotem trwającej oceny ich legalności i prawidłowości zostały wyłączone z oczekującego na zakończenie oceny sprawozdania finansowego w celu ewentualnego włączenia do wniosku o płatność okresową w kolejnym roku obrachunkowym.

Ponadto potwierdzam(-y) wiarygodność danych dotyczących wskaźników, celów pośrednich i postępów programu.

Potwierdzam(-y) również, że wprowadzono skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych i że uwzględniają one stwierdzone w związku z nimi rodzaje ryzyka.

Wreszcie, potwierdzam(-y), że nie wiadomo mi/nam nic o jakichkolwiek nieujawnionych kwestiach związanych z wdrażaniem programu operacyjnego, które mogłyby zaszkodzić reputacji polityki spójności.

ZAŁĄCZNIK XVI

Wzór opinii z audytu – art. 71 ust. 3 lit. a)

Do Komisji Europejskiej, Dyrekcja Generalna

1.   WPROWADZENIE

Ja, niżej podpisany, reprezentujący [nazwa instytucji audytowej], funkcjonalnie niezależny w rozumieniu art. 65 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr [...], przeprowadziłem audyt

i)  sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy trwający od dnia 1 lipca … [rok] do dnia 30 czerwca … [rok] (1), opatrzonego datą … [data sprawozdania finansowego przedłożonego Komisji] (dalej „sprawozdanie finansowe”),

ii)  legalności i prawidłowości wydatków, o których zwrot wystąpiono do Komisji w odniesieniu do roku obrachunkowego (i ujętych w sprawozdaniu finansowym), oraz

iii)  funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli, oraz zweryfikowałem deklarację zarządczą w odniesieniu do programu [nazwa programu, numer CCI] (dalej „program”),

w celu wydania opinii audytowej zgodnie z art. 71 ust. 3.

2.   KOMPETENCJE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ

[nazwa instytucji zarządzającej], wskazana jako instytucja zarządzająca programu, ponosi odpowiedzialność za zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w odniesieniu do funkcji i zadań przewidzianych w art. 66–70.

Ponadto, [odpowiednio, nazwa instytucji zarządzającej lub instytucji wykonującej zadania w zakresie rachunkowości], jest odpowiedzialne/y/a za zapewnienie i zadeklarowanie dokładności i prawdziwości sprawozdania finansowego, zgodnie z wymogami określonymi w art. 70 rozporządzenia (UE) nr […] .

Ponadto, zgodnie z art. 68 rozporządzenia (UE) nr […], to instytucja zarządzająca jest odpowiedzialna za potwierdzenie, że wydatki ujęte w sprawozdaniu finansowym są legalne i prawidłowe oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami.

3.   KOMPETENCJE INSTYTUCJI AUDYTOWEJ

Jak określono w art. 71 rozporządzenia (UE) nr [...], moim obowiązkiem jest wyrażenie niezależnej opinii na temat kompletności, dokładności i prawdziwości sprawozdania finansowego, tego, czy wydatki, o których zwrot wystąpiono do Komisji i które ujęto w sprawozdaniu finansowym, są legalne i prawidłowe oraz czy wprowadzony system zarządzania i kontroli funkcjonuje prawidłowo.

Moim obowiązkiem jest także włączenie do opinii stwierdzenia, czy audyt stawia pod znakiem zapytania twierdzenia zawarte w deklaracji zarządczej.

Audyty w związku z programem przeprowadzono zgodnie ze strategią audytu i były one zgodne z uznawanymi w skali międzynarodowej standardami audytu. Zgodnie z wymogami określonymi w tych standardach instytucja audytowa zachowuje zgodność z wymogami etycznymi oraz planuje i przeprowadza czynności audytowe w celu uzyskania wystarczającej pewności na potrzeby opinii audytowej.

Audyt polega na przeprowadzeniu procedur w celu uzyskania wystarczających i odpowiednich dowodów na poparcie opinii przedstawionej poniżej. Przeprowadzone procedury zależą od profesjonalnego osądu audytora, w tym oceny ryzyka wystąpienia poważnego braku zgodności, czy to stanowiącego nadużycie finansowe, czy błąd. Uważam, że przeprowadzone procedury audytu są odpowiednie do okoliczności i są zgodne z wymogami rozporządzenia (UE) nr [...].

Uważam, że zgromadzone dowody są wystarczające i stanowią odpowiednią podstawę mojej opinii [w przypadku istnienia jakichkolwiek ograniczeń zakresu audytu:] z wyjątkiem tych, które są wymienione w punkcie „Ograniczenie zakresu audytu”.

Podsumowanie ustaleń wynikających z audytów w odniesieniu do programu przedstawiono w załączonym rocznym sprawozdaniu z kontroli zgodnie z art. 71 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) nr [...].

4.   OGRANICZENIE ZAKRESU AUDYTU

Albo

Nie istniały żadne ograniczenia co do zakresu audytu.

Lub

Zakres audytu ograniczał się do następujących czynników:

a)

b)

c)

….

[Należy wskazać wszelkie ograniczenia zakresu audytu(83), np. wszelkie braki w dokumentach uzupełniających, sprawy w trakcie postępowania sądowego, a także oszacować, na podstawie sekcji „Opinia z zastrzeżeniami” poniżej, wysokość wydatków i wkładu, na które wpływ miało wsparcie z funduszy oraz wpływ ograniczenia zakresu na opinię audytową. W stosownych przypadkach dalsze wyjaśnienia w tym względzie należy podać w rocznym sprawozdaniu z kontroli.]

5.   OPINIA

Albo

(Opinia bez zastrzeżeń)

Moim zdaniem oraz w oparciu o przeprowadzone czynności audytowe:

(i)

sprawozdanie finansowe daje prawdziwy i rzetelny obraz;

(ii)

wydatki ujęte w sprawozdaniu finansowym są legalne i prawidłowe(84),

(iii)

system zarządzania i kontroli funkcjonuje prawidłowo.

Przeprowadzony audyt nie stawia pod znakiem zapytania twierdzeń zawartych w deklaracji zarządczej.

lub

(Opinia z zastrzeżeniami)

Moim zdaniem oraz w oparciu o przeprowadzone czynności audytowe,

1)   Sprawozdanie finansowe

—  sprawozdanie finansowe daje prawdziwy i rzetelny obraz [w przypadku gdy kwalifikacja ma zastosowanie do sprawozdania finansowego, dodaje się następujący tekst:] z wyjątkiem następujących istotnych aspektów:…….

2)   Legalność i prawidłowość wydatków ujętych w sprawozdaniu finansowym

—  wydatki poświadczone w sprawozdaniu finansowym są legalne i prawidłowe [w przypadku gdy kwalifikacja ma zastosowanie do sprawozdania finansowego, dodaje się następujący tekst:] z wyjątkiem następujących aspektów:….

Wpływ kwalifikacji jest ograniczony [lub istotny] i odpowiada... (całkowita kwota poświadczonych wydatków wyrażona w EUR)

3)   System zarządzania i kontroli działający w dniu sporządzenia niniejszej opinii z audytu

—  istniejący system zarządzania i kontroli funkcjonuje prawidłowo [w przypadku gdy kwalifikacja ma zastosowanie do systemu zarządzania i kontroli, dodaje się następujący tekst:] z wyjątkiem następujących aspektów:….

Wpływ kwalifikacji jest ograniczony [lub istotny] i odpowiada... (całkowita kwota poświadczonych wydatków wyrażona w EUR)

Przeprowadzony audyt nie stawia pod znakiem zapytania twierdzeń zawartych/stawia pod znakiem zapytania twierdzenia zawarte [niepotrzebne skreślić] w deklaracji zarządczej.

[W przypadku gdy przeprowadzone audyty stawiają pod znakiem zapytania twierdzenia zawarte w deklaracji zarządczej, instytucja audytowa przedstawia w tym punkcie aspekty prowadzące do tego wniosku.]

lub

(Opinia negatywna)

Moim zdaniem oraz w oparciu o przeprowadzone czynności audytowe:

(i)

zestawienie wydatków daje prawdziwy i rzetelny obraz/nie daje prawdziwego i rzetelnego obrazu [niepotrzebne skreślić]; lub

(ii)

wydatki ujęte w sprawozdaniu finansowym, o których zwrot wystąpiono do Komisji, są/ nie są [niepotrzebne skreślić] legalne i prawidłowe; lub

(iii)

wprowadzony system zarządzania i kontroli funkcjonuje/nie funkcjonuje prawidłowo [niepotrzebne skreślić].

Przedmiotowa opinia negatywna opiera się na następujących aspektach:

w odniesieniu do istotnych kwestii związanych ze sprawozdaniem finansowym:

lub [niepotrzebne skreślić]

w odniesieniu do istotnych kwestii związanych z legalnością i prawidłowością wydatków ujętych w sprawozdaniu finansowym, o których zwrot wystąpiono do Komisji:

lub [niepotrzebne skreślić]

w odniesieniu do istotnych kwestii związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania i kontroli: (6)

Przeprowadzone audyty stawiają pod znakiem zapytania twierdzenia zawarte w deklaracji zarządczej w odniesieniu do następujących aspektów:

[Instytucja audytowa może także załączyć objaśnienie uzupełniające, niemające wpływu na jej opinię, ustanowioną zgodnie z uznanymi w skali międzynarodowej standardami audytu. W wyjątkowych przypadkach przewiduje się odmowę wyrażenia opinii (7).]

Data:

Podpis:

20190327-P8_TA(2019)0310_PL-p0000006.png

(4)   Należy uwzględnić w przypadku programów INTERREG.

(5)   W przypadku gdy dotyczy to systemu zarządzania i kontroli, należy określić w opinii podmiot lub podmioty oraz aspekt lub aspekty ich systemów, które nie są zgodne z wymogami lub nie działają właściwie, z wyjątkiem przypadków, w których informacje te są już jednoznacznie ujawnione w rocznym sprawozdaniu z kontroli, a akapit zawierający opinię odnosi się do konkretnej (konkretnych) sekcji tego sprawozdania, w której (których) takie informacje są ujawnione.

(6)  Taka sama uwaga jak w przypadku poprzedniego przypisu.

(7)  Wspomniane wyjątkowe przypadki powinny być związane z nieprzewidywalnymi czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od instytucji audytowej.

ZAŁĄCZNIK XVII

Wzór rocznego sprawozdanie z kontroli – art. 71 ust. 3 lit. b)

1.  Wprowadzenie

1.1  Wskazanie instytucji audytowej i innych jednostek, które uczestniczyły w przygotowaniu sprawozdania.

1.2  Okres odniesienia (tj. rok obrachunkowy)

1.3  Okres audytu (w trakcie którego przeprowadzano audyt).

1.4  Wskazanie programu lub programów objętych sprawozdaniem wraz z ich instytucją zarządzającą/instytucjami zarządzającymi. Jeżeli sprawozdanie dotyczy więcej niż jednego programu lub funduszu, informacje te powinny być podawane z podziałem na poszczególne programy i fundusze, przy czym w każdej sekcji należy podać informacje szczególne dla danego programu lub funduszu.

1.5  Opis kroków podjętych w celu przygotowania sprawozdania i sporządzenia odpowiedniej opinii audytowej. Sekcja ta powinna obejmować również informacje dotyczące kontroli spójności deklaracji zarządczej przeprowadzonych przez instytucję audytową.

Sekcja 1.5 musi zostać dostosowana do programów Interreg, aby można było opisać kroki podjęte w celu przygotowania sprawozdania w oparciu o szczególne zasady dotyczące audytów operacji mające zastosowanie do programów Interreg, jak określono w art. 48 rozporządzenia UE nr [rozporządzenie w sprawie EWT].

2.  Istotne zmiany w systemie lub systemach zarządzania i kontroli

2.1  Szczegółowe informacje na temat wszelkich istotnych zmian w systemach zarządzania i kontroli związane z kompetencjami instytucji zarządzającej, w szczególności w odniesieniu do przekazywania funkcji instytucjom pośredniczącym oraz potwierdzenie ich zgodności z art. 66–70 i art. 75 na podstawie audytów przeprowadzonych przez instytucję audytową.

2.2  Informacje dotyczące stosowania udoskonalonych proporcjonalnych rozwiązań na mocy art. 77–79.

3.  Zmiany strategii audytu

3.1  Szczegółowe informacje na temat wszelkich zmian wprowadzonych do strategii audytu oraz powiązane wyjaśnienia. W szczególności należy wskazać wszelkie zmiany w metodzie doboru próby zastosowanej do celów audytu operacji (zob. sekcja 5 poniżej) i czy strategia podlegała zmianom z powodu zastosowania udoskonalonych proporcjonalnych rozwiązań na podstawie art. 77–79 rozporządzenia.

3.2  Sekcja 1 powyżej musi zostać dostosowana do programów Interreg, aby można było opisać zmiany w strategii audytu w oparciu o szczególne zasady dotyczące audytów operacji mające zastosowanie do programów Interreg, jak określono w art. 48 rozporządzenia UE nr [rozporządzenie w sprawie EWT].

4.  Audyty systemów (w stosownych przypadkach)

Niniejsza sekcja ma zastosowanie do instytucji audytowych, które nie stosują udoskonalonych proporcjonalnych rozwiązań w odniesieniu do przedmiotowego roku obrachunkowego:

4.1  Szczegółowe informacje na temat organów (w tym instytucji audytowej), które przeprowadziły audyty prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli programu – zwane dalej „audytami systemów”.

4.2  Opis podstawy przeprowadzonych audytów, w tym odniesienie do stosowanej strategii audytu, ze szczególnym uwzględnieniem metody oceny ryzyka oraz wyników, które doprowadziły do stworzenia planu dla audytu systemów. Jeśli dokonano aktualizacji oceny ryzyka, należy to opisać w sekcji 3 powyżej, dotyczącej zmian w strategii audytu.

4.3  W odniesieniu do tabeli w sekcji 9.1 poniżej opis głównych ustaleń i wniosków z przeprowadzonych audytów systemów, w tym audytów ukierunkowanych na określone obszary tematyczne.

4.4  Wskazanie, czy jakiekolwiek stwierdzone nieprawidłowości zostały uznane za mające charakter systemowy, szczegółowe informacje na temat podjętych środków, uwzględniając oszacowanie wysokości nieprawidłowych wydatków i odnoszących się do nich przeprowadzonych korekt finansowych zgodnie z art. 71 ust. 3 lit. b) i art. 97 rozporządzenia.

4.5  Informacje dotyczące działań następczych w związku z zaleceniami audytu wynikającymi z audytów systemu przeprowadzonych w poprzednich latach obrachunkowych.

4.6  Opis nieprawidłowości lub uchybień szczególnych dla instrumentów finansowych lub innych rodzajów wydatków lub kosztów objętych zasadami szczególnymi (np. pomoc państwa, zamówienia publiczne, uproszczone opcje kosztów, finansowanie niepowiązane z kosztami), wykrytych podczas audytów systemów oraz opis działań następczych prowadzonych przez instytucję zarządzającą w celu usunięcia tych nieprawidłowości lub uchybień.

4.7  Poziom pewności uzyskany w wyniku audytów systemów (niski/średni/wysoki) i uzasadnienie.

5.  Audyty operacji

Sekcje od 5.1 do 5.10 muszą zostać dostosowane do programów Interreg, aby można było opisać kroki podjęte w celu przygotowania sprawozdania w oparciu o szczególne zasady dotyczące audytów operacji mające zastosowanie do programów Interreg, jak określono w art. 48 rozporządzenia UE nr [rozporządzenie w sprawie EWT].

5.1  Wyszczególnienie instytucji (w tym instytucji audytowej), które przeprowadziły audyty operacji (jak przewidziano w art. 73).

5.2  Opis stosowanej metody doboru próby oraz informacje, czy dana metoda jest zgodna ze strategią audytu.

5.3  Wskazanie parametrów stosowanych w statystycznym doborze próby i wyjaśnienie zastosowanych podstawowych obliczeń i profesjonalnej oceny. Parametry doboru próby obejmują: próg istotności, poziom ufności, jednostkę próby, błąd oczekiwany, interwał próbkowania, odchylenie standardowe, wartość populacji, liczebność populacji, liczebność próby, informacje na temat stratyfikacji. Podstawowe obliczenia dotyczące doboru próby, łącznego poziomu błędu i poziomu błędu resztowego w sekcji 9.3 poniżej, w formacie umożliwiającym zrozumienie podjętych działań podstawowych, zgodnie z zastosowaną określoną metodą doboru próby.

5.4  Stwierdzenie zgodności między kwotami ujętymi w sprawozdaniach finansowych, a także kwotami zadeklarowanymi we wnioskach o płatności okresowe w trakcie roku obrachunkowego oraz populacją, z której pobrano próbę losową (kolumna „A” tabeli w sekcji 9.2 poniżej). Stwierdzenie zgodności pozycji obejmuje ujemne jednostki próby, w przypadku gdy dokonano korekt finansowych.

5.5  Gdy istnieją ujemne jednostki, potwierdzenie, że zostały one potraktowane jako odrębna populacja. Analiza najważniejszych wyników audytów tych jednostek, mianowicie skupiająca się na sprawdzeniu, czy decyzje o zastosowaniu korekt finansowych (podjęte przez państwo członkowskie lub Komisję) zostały ujęte w sprawozdaniach finansowych jako kwoty wycofane.

5.6  W przypadku stosowania niestatystycznej metody doboru próby należy wskazać przyczyny stosowania tej metody, odsetek jednostek próby objętych audytami oraz działania podjęte w celu zapewnienia losowości próby przy uwzględnieniu, że próba musi być reprezentatywna.

Ponadto, należy określić działania podjęte w celu zapewnienia wystarczającego rozmiaru próby umożliwiającej jednostce audytowej sporządzenie ważnej opinii audytowej. Należy również obliczyć łączny (przewidywany) poziom błędu, jeżeli zastosowano niestatystyczną metodę doboru próby.

5.7  Analiza głównych ustaleń audytów operacji, opisująca:

1)  liczbę pozycji próby objętych audytem, odpowiednią kwotę;

2)  rodzaj błędu w podziale na jednostkę próby(85),

3)  charakter znalezionych błędów(86)

4)  poziom błędu warstwy(87) i odpowiednie główne braki i nieprawidłowości, górną granicę poziomu błędu, przyczyny źródłowe, zaproponowane środki naprawcze (w tym środki mające na celu poprawę systemów zarządzania i kontroli) oraz wpływ na opinię audytową.

Należy przedstawić dalsze wyjaśnienia na temat danych przedstawionych w sekcjach 9.2 i 9.3 poniżej, w szczególności w odniesieniu do łącznego poziomu błędu.

5.8  Szczegóły dotyczące wszelkich korekt finansowych związanych z rokiem obrachunkowym i wprowadzonych przez instytucję zarządzającą przed przedstawieniem Komisji zestawień wydatków i w następstwie audytów operacji, w tym korekty stawki zryczałtowanej lub ekstrapolowanej prowadzące do obniżenia do 2 % poziomu błędu resztowego wydatków uwzględnionych w sprawozdaniach finansowych zgodnie z art. 92.

5.9  Porównanie łącznego poziomu błędu i poziomu błędu resztowego (jak przedstawiono w sekcji 9.2 poniżej) z progiem istotności wynoszącym 2 % w celu upewnienia się, czy populacja nie jest przedstawiona błędnie, oraz wpływ na opinię audytową.

5.10  Szczegółowe informacje na temat tego, czy stwierdzone nieprawidłowości mają charakter systemowy, oraz na temat podjętych środków, w tym oszacowanie wysokości nieprawidłowych wydatków i związanych z nimi korekt finansowych.

5.11  Informacje dotyczące działań następczych w związku z audytami operacji przeprowadzonymi w odniesieniu do wspólnej próby w programach Interreg, w oparciu o szczególne zasady dotyczące audytów operacji mające zastosowanie do programów Interreg, jak określono w art. 48 rozporządzenia UE nr [rozporządzenie w sprawie EWT].

5.12  Informacje dotyczące działań następczych w związku z audytami operacji przeprowadzonymi w odniesieniu do poprzednich lat obrachunkowych, w szczególności w związku z defektami o charakterze systemowym.

5.13  Tabela zgodna z typologią błędów, które mogły zostać uzgodnione z Komisją.

5.14  Wnioski wyciągnięte z głównych wyników audytów operacji w odniesieniu do właściwego funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli.

Sekcja 5.14 musi zostać dostosowana do programów Interreg, aby można było opisać kroki podjęte w celu wyciągnięcia wniosków w oparciu o szczególne zasady dotyczące audytów operacji mające zastosowanie do programów Interreg, jak określono w art. 48 rozporządzenia UE nr [rozporządzenie w sprawie EWT].

6.  Audyty sprawozdań finansowych

6.1  Określenie instytucji/podmiotów, które przeprowadziły audyty sprawozdań finansowych.

6.2  Opis podejścia kontrolnego stosowanego w celu zweryfikowania, czy sprawozdanie finansowe jest kompletne, rzetelne i prawdziwe. Obejmuje to odniesienia do czynności audytowych przeprowadzonych w kontekście audytów systemu, audytów operacji mających znaczenie dla uzyskania pewności wymaganej od sprawozdań finansowych oraz dodatkowych weryfikacji, które muszą zostać przeprowadzone na projektach sprawozdań finansowych zanim zostaną one wysłane do Komisji.

6.3  Wskazanie wniosków wyciągniętych z audytu w odniesieniu do kompletności, rzetelności i prawdziwości sprawozdań finansowych, w tym wskazanie korekt finansowych, które wprowadzono i ujęto w sprawozdaniach finansowych w następstwie wyników audytów systemu lub audytów operacji.

6.4  Wskazanie, czy stwierdzone nieprawidłowości mają charakter systemowy oraz wskazanie, jakie środki zostały podjęte.

7.  Inne informacje

7.1  Ocena instytucji audytowej dotycząca przypadków podejrzeń nadużyć finansowych wykrytych w kontekście jej audytów (w tym przypadków wskazanych przez inne krajowe lub unijne organy i związanych z operacjami, w odniesieniu do których instytucja audytowa przeprowadziła audyt), wraz z podjętymi środkami. Informacje o liczbie przypadków, ich powadze oraz o kwotach, których dotyczą, o ile są one znane.

7.2  Późniejsze wydarzenia, które miały miejsce po zakończeniu roku obrachunkowego, a przed przekazaniem Komisji rocznego sprawozdania z kontroli i zostały uwzględnione podczas ustanawiania poziomu pewności i sporządzania opinii przez instytucję audytową.

8.  Ogólny poziom pewności

8.1  Wskazanie ogólnego poziomu pewności w odniesieniu do właściwego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli i wyjaśnienie, w jaki sposób uzyskano ten poziom z połączenia wyników audytów systemu i audytów operacji. W stosownym przypadku instytucja audytowa powinna także uwzględnić wyniki innych przeprowadzonych krajowych lub unijnych audytów.

8.2  Ocena wszelkich wprowadzonych działań naprawczych i zapobiegawczych nie powiązanych z korektami finansowymi, wprowadzonych korekt finansowych i ocena potrzeby zastosowania wszelkich niezbędnych dodatkowych środków naprawczych, zarówno z perspektywy poprawy systemów zarządzania i kontroli, jak i wpływu na budżet UE.

9.  ZAŁĄCZNIKI DO ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ Z KONTROLI

9.1.  Wyniki audytów systemów.

Podmiot poddany audytowi

Fundusz (program wielofunduszowy)

Tytuł audytu

Data końco-wego sprawo-zdania z audytu

Program: [Nr CCI i nazwa programu]

Ocena ogólna (kategoria 1, 2, 3, 4)

[zgodnie z definicją w tabeli 2 - załącznik X do rozporządzenia]

Uwagi

Kluczowe wymogi (w stosownych przypadkach)

[zgodnie z definicją w tabeli 1 - załącznik X do rozporządzenia]

Kluczowy wymóg 1

Kluczowy wymóg 2

Kluczowy wymóg 3

Kluczowy wymóg 4

Kluczowy wymóg 5

Kluczowy wymóg 6

Kluczowy wymóg 7

Kluczowy wymóg 8

Kluczowy wymóg 9

Kluczowy wymóg 10

 

 

IZ

 

Instytucja(-e) pośrednicząca(-e)

Instytucja wykonująca zadania w zakresie rachunkowości (jeśli nie są one wykonywane przez IZ)

Uwaga: puste części w powyższej tabeli odnoszą się do kluczowych wymogów, które nie dotyczą podmiotu objętego audytem.

9.2.  Wyniki audytów operacji

Fundusz

Numer programu CCI

Tytuł programu

A

B

C

D

E

F

G

H

Kwota w euro odpowiadająca populacji, z której pobrano próbę losową (7)

Wydatki w odniesieniu do roku obrachunkowego objęte audytem w ramach próby losowej

Kwota nieprawidłowych wydatków w próbie losowej

Łączny poziom błędu

 (8)

Korekty wprowadzane w wyniku łącznego poziomu błędu

Łączny poziom błędu resztowego

(F = (D * A) – E)

Inne wydatki objęte audytem (9)

Kwota nieprawidłowych wydatków w ramach pozostałych wydatków objętych audytem

Kwota (10)

%

 (11)

20190327-P8_TA(2019)0310_PL-p0000007.png

(1)  Zgodnie z definicją w art. 2 pkt 29 rozporządzenia

(2)   Losowe, systemowe, anormalne.

(3)   Na przykład: kwalifikowalność, udzielanie zamówień publicznych, pomoc państwa.

(4)   Poziom błędu warstwy należy ujawnić, w przypadku gdy zastosowano stratyfikację obejmującą subpopulacje o podobnych cechach, takich jak operacje składające się z wkładów finansowych przekazywanych z programu do instrumentów finansowych, innych elementów o dużej wartości, funduszy (w przypadku programów opartych na wielu funduszach).

(5)   Błędy całkowite pomniejszone o korekty, o których mowa w pkt 5.8 powyżej, dzielone przez populację całkowitą.

(6)   Ogólny poziom pewności odpowiada jednej z czterech kategorii określonych w tabeli 2 w załączniku X do rozporządzenia

(7)   Kolumna „A” odnosi się do populacji, z której wybrano próbę losową, tj. całkowitej kwoty wydatków kwalifikowalnych wprowadzonej do systemu księgowego instytucji zarządzającej/instytucji wykonującej zadania w zakresie rachunkowości i ujętej we wnioskach o płatność przedstawionych Komisji, pomniejszonej o ujemne jednostki próby, jeżeli takie istnieją. W stosownych przypadkach należy przedstawić wyjaśnienia w sekcji 5.4 powyżej.

(8)   Łączny poziom błędu jest obliczany przed zastosowaniem jakichkolwiek korekt finansowych w odniesieniu do próby poddanej audytowi lub populacji, z której próba losowa została pobrana. Jeżeli próba losowa obejmuje co najmniej dwa fundusze lub programy, łączny (obliczony) poziom błędu przedstawiony w kolumnie „D” dotyczy całej populacji. W przypadku zastosowania stratyfikacji należy podać dalsze informacje w podziale na warstwy w sekcji 5.7 powyżej

(9)   Kolumna „G” odnosi się do wydatków poddanych audytowi w kontekście próby uzupełniającej.

(10)   Kwota wydatków objęta audytem (w przypadku zastosowania podpróby w niniejszej kolumnie uwzględniana jest wyłącznie kwota wydatków faktycznie objęta audytem).

(11)   Odsetek wydatków objętych audytem w stosunku do populacji.

9.3  Obliczenia leżące u podstaw wyboru próby losowej, łącznego poziomu błędu i poziomu błędu resztowego

ZAŁĄCZNIK XVIII

Wzór strategii kontroli – art. 72

1.  WPROWADZENIE

a)  Określenie programu lub programów (nazwa(-y) i numery CCI(1)), funduszy i okresu objętego strategią audytu.

b)  Określenie instytucji audytowej odpowiedzialnej za opracowanie, monitorowanie i aktualizowanie strategii audytu oraz wszelkich innych podmiotów, które wniosły swój wkład do tego dokumentu.

c)  Odniesienie do statusu instytucji audytowej (organ krajowy, regionalny lub lokalny organ publiczny) i organu, w którym się ona znajduje.

d)  Odniesienie do deklaracji misji, karty audytu lub przepisów krajowych (w stosownych przypadkach) określających wszystkie funkcje i kompetencje instytucji audytowej i innych instytucji prowadzących audyty w ramach swoich kompetencji.

e)  Potwierdzenie przez instytucję audytową, że instytucje prowadzące audyty dysponują wymaganą niezależnością funkcjonalną i organizacyjną.

2.   OCENA RYZYKA

 

a)  wyjaśnienie stosowanej metody oceny ryzyka; oraz

b)  wewnętrzne procedury aktualizacji oceny ryzyka.

3.   METODYKA

3.1.   Informacje ogólne

a)  Odniesienie do uznanych w skali międzynarodowej standardów audytu, które instytucja audytowa będzie stosować w swoich działaniach audytowych.

b)  Informacje dotyczące sposobu, w jaki instytucja audytowa uzyska pewność w odniesieniu do programów w standardowym systemie zarządzania i kontroli oraz programów, w których zastosowano udoskonalone proporcjonalne rozwiązania (opis głównych elementów – rodzaje audytów i ich zakres).

c)  Odniesienie do istniejących procedur sporządzania rocznego sprawozdania z kontroli i opinii z audytu, które mają zostać przedłożone Komisji zgodnie z art. 71 ust. 3 rozporządzenia z niezbędnymi wyjątkami dotyczącymi programów Interreg w oparciu o szczególne zasady dotyczące audytów operacji mające zastosowanie do programów Interreg, jak określono w art. 48 rozporządzenia UE nr [rozporządzenie w sprawie EWT].

d)  Odniesienie do podręczników lub procedur dotyczących audytu zawierających opis głównych etapów audytu, w tym klasyfikacji wykrytych błędów i postępowania z nimi podczas przygotowywania rocznego sprawozdania z kontroli, które ma zostać przedłożone Komisji zgodnie z art. 71 ust. 3 rozporządzenia.

e)  W przypadku programów Interreg, odniesienie do szczególnych rozwiązań audytowych i wyjaśnienie, w jaki sposób instytucja audytowa zamierza zapewnić współpracę z Komisją w kwestii audytów operacji prowadzonych na wspólnej próbie Interreg, która ma zostać sporządzona przez Komisję, jak określono w art. 48 rozporządzenia UE nr [rozporządzenie w sprawie EWT].

f)  W przypadku programów Interreg, gdy mogą być wymagane dodatkowe czynności audytowe, jak określono w art. 48 rozporządzenia UE nr [rozporządzenie w sprawie EWT] (odniesienie do szczególnych rozwiązań audytowych w tym względnie i do działań następczych po tych dodatkowych czynnościach audytowych).

3.2.   Audyty właściwego funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli (audyty systemów)

Wskazanie podmiotów/struktur, które mają zostać poddane audytowi, oraz odpowiednich kluczowych wymogów w kontekście audytu systemów. Wykaz powinien zawierać wszystkie instytucje, które zostały wyznaczone w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

W stosownych przypadkach odniesienie do organu audytowego, któremu instytucja audytowa powierza zadanie przeprowadzenia audytów.

Wskazanie wszelkich audytów systemów ukierunkowanych na określone obszary tematyczne lub organy, takie jak:

a)  ilość i jakość weryfikacji zarządczych kontroli administracyjnych i na miejscu w odniesieniu do przestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych, zasad pomocy państwa, wymogów środowiskowych i innych obowiązujących przepisów;

b)  jakość wyboru projektów i kontroli zarządczych na szczeblu instytucji zarządzającej lub instytucji pośredniczącej;

c)  utworzenie i wdrożenie instrumentów finansowych na szczeblu instytucji wdrażających instrumenty finansowe;

d)  funkcjonowanie i bezpieczeństwo systemów elektronicznych oraz ich interoperacyjność z systemem elektronicznej wymiany danych Komisji;

e)  wiarygodność danych związanych z celami i celami pośrednimi oraz danych na temat postępów programu w osiąganiu jego celów przewidzianych przez instytucję zarządzającą;

f)  korekty finansowe (odliczenia ze sprawozdań finansowych);

g)  wprowadzanie skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych bazujących na ocenie ryzyka nadużyć finansowych.

3.3.   Audyty operacji innych niż programy Interreg

a)  Opis metody (lub odniesienie do dokumentu wewnętrznego określającego metodę) doboru próby, która zostanie zastosowana zgodnie z art. 73 rozporządzenia (oraz innych szczególnych procedur mających zastosowanie do audytów operacji, a mianowicie związanych z klasyfikacją wykrytych błędów, w tym podejrzeń popełnienia nadużycia finansowego, i postępowaniem z nimi).

b)  Należy zaproponować oddzielny opis w odniesieniu do lat, w których państwo członkowskie zdecyduje się zastosować udoskonalone proporcjonalne rozwiązania w przypadku jednego lub większej liczby programów, zgodnie z art. 77 rozporządzenia.

3.4.  Audyty operacji programów Interreg

a)  Opis sposobu (lub odniesienie do dokumentu wewnętrznego określającego sposób) traktowania ustaleń i błędów, który zostanie zastosowany zgodnie z art. 48 rozporządzenia UE nr [rozporządzenie w sprawie EWT] oraz innych szczególnych procedur mających zastosowanie do audytów operacji, a mianowicie związanych ze wspólną próbą Interreg, która ma być sporządzana co roku przez Komisję.

b)  Należy zaproponować oddzielny opis w odniesieniu do lat, w których wspólna próba do audytów operacji dotyczących programów Interreg nie obejmuje operacji lub jednostek próby z przedmiotowego programu.

W takim przypadku powinien pojawić się opis metody doboru próby, która zostanie użyta przez instytucję audytową oraz innych szczególnych procedur mających zastosowanie do audytów operacji, a mianowicie związanych z klasyfikacją wykrytych błędów i postępowaniem z nimi itd.).

3.5.   Audyty sprawozdań finansowych

Opis podejścia kontrolnego w odniesieniu do audytów sprawozdań finansowych.

3.6.   Weryfikacja deklaracji zarządczej

Odniesienie do procedur wewnętrznych określających działania związane z weryfikacją deklaracji zarządczej sporządzonej przez instytucję zarządzającą na potrzeby opinii audytowej.

4.   PLANOWANE AUDYTY

a)

opis i uzasadnienie priorytetów audytowych i celów w odniesieniu do bieżącego roku obrachunkowego i dwóch kolejnych lat obrachunkowych wraz z wyjaśnieniem powiązania wyników oceny ryzyka z planowanymi audytami.

 

b) orientacyjny harmonogram planowanych na bieżący rok obrachunkowy i dwa kolejne lata obrachunkowe zadań audytowych w odniesieniu do audytów systemów (w tym audytów ukierunkowanych na szczególne dziedziny tematyczne), przedstawiający się następująco:

Instytucje/podmioty lub określone obszary tematyczne, które mają być poddane audytowi

Nr CCI

Tytuł programu

Podmiot odpowiedzialny za audyt

Wyniki oceny ryzyka

20xx

Cele i zakres audytu

20xx

Cele i zakres audytu

20xx

Cele i zakres audytu

5.   ZASOBY

a)

Schemat organizacyjny instytucji audytowej.

b)

Wskazanie zasobów przewidywanych do alokowania w odniesieniu do bieżącego roku obrachunkowego i dwóch kolejnych lat obrachunkowych (w tym, w stosownych przypadkach, informacje dotyczące przewidywanego outsourcingu i jego zakres).

20190327-P8_TA(2019)0310_PL-p0000008.png

(1)   Należy wskazać programy objęte wspólnym systemem zarządzania i kontroli, w przypadku gdy dla kilku programów przygotowano jedną strategię audytu

ZAŁĄCZNIK XIX

Wzór wniosków o płatność – art. 85 ust. 3

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

KOMISJA EUROPEJSKA

___________________________________________________________________________________________________

Dany fundusz(88):

<type=„S” input=„S” > (89)

Numer referencyjny Komisji (CCI):

<type=„S” input=„S”>

Nazwa programu

<type=„S” input=„G”>

Decyzja Komisji:

<type=„S” input=„G”>

Data decyzji Komisji:

<type=„D” input=„G”>

Numer wniosku o płatność:

<type=„N” input=„G”>

Data złożenia wniosku o płatność:

<type=„D” input=„G”>

Krajowy numer referencyjny (opcjonalnie):

<type=„S” maxlength=„250” input=„M”>

___________________________________________________________________________________________________

Zgodnie z art. 85 rozporządzenia (UE) nr 2018/rrrr [RWP] niniejszy wniosek o płatność dotyczy roku obrachunkowego:

Od dnia(90)

<type=„D” input=„G”>

do dnia:

<type=„D” input=„G”>

Wydatki w podziale na priorytety i kategorie regionów, zaksięgowane przez instytucję wykonującą zadania w zakresie rachunkowości

(W tym wkłady z programu wypłacone na rzecz instrumentów finansowych (art. 86 rozporządzenia))

Priorytet

Podstawa obliczania (publiczne lub ogółem)(91)

Łączna kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji w rozumieniu art. 85 ust. 3 lit. a) i art. 85 ust. 4

Kwota przeznaczona na pomoc techniczną w rozumieniu art. 85 ust. 3 lit. b)

Łączna kwota wkładu publicznego wypłacona lub która ma zostać wypłacona w rozumieniu art. 85 ust. 3 lit. c)

A)

B)

C)

D)

Priorytet 1

 

 

 

 

Regiony słabiej rozwinięte

<type=„S” input=„G”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Regiony w okresie przejściowym

<type=„S” input=„G”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Regiony lepiej rozwinięte

<type=„S” input=„G”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Regiony najbardziej oddalone

<type=„S” input=„G”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Północne słabo

zaludnione regiony

<type=„S” input=„G”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Priorytet 2

 

 

 

 

Regiony słabiej rozwinięte

<type=„S” input=„G”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Regiony w okresie przejściowym

<type=„S” input=„G”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Regiony lepiej rozwinięte

<type=„S” input=„G”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Regiony najbardziej oddalone

<type=„S” input=„G”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Północne słabo

zaludnione regiony

<type=„S” input=„G”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Priorytet 3

 

 

 

 

Regiony słabiej rozwinięte

<type=„S” input=„G”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Regiony w okresie przejściowym

<type=„S” input=„G”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Regiony lepiej rozwinięte

<type=„S” input=„G”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Regiony najbardziej oddalone

<type=„S” input=„G”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Północne słabo

zaludnione regiony

<type=„S” input=„G”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Suma całkowita

 

<type=„Cu” input=„G”>

<type=„Cu” input=„G”>

<type=„Cu” input=„G”>

LUB

Wydatki w podziale na cel szczegółowy, zaksięgowane przez instytucję zarządzającą

Dotyczy wyłącznie funduszy FZMI/FBW i IZGW

Cel szczegółowy

Podstawa obliczania (publiczne lub ogółem)

Całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji

Całkowita kwota wydatków publicznych poniesionych w ramach realizowanych operacji

A)

B)

C)

Cel szczegółowy 1

 

 

 

Rodzaj działań nr 1 [odniesienie do art. 8 ust. 1 rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW]

<type=„S” input=„G”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Rodzaj działań nr 2 [odniesienie do art. 8 ust. 2 rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW]

<type=„S” input=„G”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Rodzaj działań nr 3 [odniesienie do art. 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW]

<type=„S” input=„G”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Rodzaj działań nr 4 [odniesienie do art. 14 i 15 rozporządzenia FAMI]

<type=„S” input=„G”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Cel szczegółowy 2

 

 

 

Rodzaj działań nr 1 [odniesienie do art. 8 ust. 1 rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW]

<type=„S” input=„G”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Rodzaj działań nr 2 [odniesienie do art. 8 ust. 2 rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW]

<type=„S” input=„G”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Rodzaj działań nr 3 [odniesienie do art. 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW]

<type=„S” input=„G”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Cel szczegółowy 3

 

 

 

Rodzaj działań nr 1 [odniesienie do art. 8 ust. 1 rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW]

<type=„S” input=„G”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Rodzaj działań nr 2 [odniesienie do art. 8 ust. 2 rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW]

<type=„S” input=„G”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Rodzaj działań nr 3 [odniesienie do art. 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW]

<type=„S” input=„G”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Suma całkowita

 

<type=„Cu” input=„G”>

<type=„Cu” input=„G”>

_________________________________________________________________________________________________

______

Wzór jest automatycznie dopasowywany na podstawie numeru CCI. Przykładowo, w przypadku programów nieobejmujących kategorii regionów (Fundusz Spójności, EWT, EFMR, jeśli dotyczy) lub w przypadku programów niedopasowujących stóp współfinansowania w ramach priorytetu (cel szczegółowy), tabela wygląda następująco:

Priorytet

Podstawa obliczania (publiczne

lub ogółem) (')

A)

Łączna kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji w rozumieniu art. 85 ust. 3 lit. a) i art. 85 ust. 4

B)

Kwota przeznaczona na pomoc techniczną w rozumieniu art. 85 ust. 3 lit. b)

C)

Łączna kwota wkładu publicznego wypłacona lub która ma zostać wypłacona w rozumieniu art. 85 ust. 3 lit. c)

D)

Priorytet 1

<type='S' input='C'>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Priorytet 2

<type='S' input='C'>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Priorytet 3

<type='S' input='C'>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Suma całkowita

 

<type=„Cu” input=„G”>

<type=„Cu” input=„G”>

<type=„Cu” input=„G”>

OŚWIADCZENIE

Zatwierdzając niniejszy wniosek o płatność instytucja wykonująca zadania w zakresie rachunkowości/ instytucja zarządzająca wnioskuje o wypłacenie poniżej określonych kwot.

Osoba reprezentująca instytucję wykonującą zadania w zakresie rachunkowości:

lub

Osoba reprezentująca instytucję zarządzającą odpowiedzialną za zadania w zakresie rachunkowości:

<type=„S” input=„G”>

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

FUNDUSZ

 

Regiony słabiej rozwinięte

Regiony w okresie przejściowym

Regiony lepiej rozwinięte

Regiony najbardziej oddalone lub północne słabo zaludnione regiony

A)

B)

C)

D)

<type=„S” input=„G”>

<type=„Cu” input=„G”>

 

<type=„Cu” input=„G”>

<type=„Cu” input=„G”>

___________________________________________________________________________________________________

Wzór jest automatycznie dopasowywany na podstawie numeru CCI. Przykładowo, w przypadku programów nieobejmujących kategorii regionów (Fundusz Spójności, EWT, EFMR, jeśli dotyczy) lub w przypadku programów niedopasowujących stóp współfinansowania w ramach priorytetu (cel szczegółowy), tabela wygląda następująco:

lub

Dotyczy wyłącznie funduszy FZMI/FBW i IZGW

Fundusz

 

Kwoty

<type=„S” input=„G”>

Rodzaj działań nr 1 [odniesienie do art. 8 ust. 1 rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW]

<type=„Cu” input=„G”>

 

Rodzaj działań nr 2 [odniesienie do art. 8 ust. 2 rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW]

<type=„Cu” input=„G”>

 

Rodzaj działań nr 3 [odniesienie do art. 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW]

<type=„Cu” input=„G”>

 

Rodzaj działań nr 4 [odniesienie do art. 14 i 15 rozporządzenia FAMI]

<type=„Cu” input=„G”>

FUNDUSZ

KWOTA

<type=„S” input=„G”>

<type=„Cu” input=„G”>

Płatność zostanie dokonana na następujący rachunek bankowy:

Wyznaczony organ

<type=„S” maxlength=„150” input=„G”>

Bank

<type=„S” maxlength=„150” input=„G”>

Numer BIC

<type=„S” maxlength=„11” input=„G”>

Numer rachunku bankowego IBAN

<type=„S” maxlength=„34” input=„G”>

Posiadacz rachunku (jeżeli nie jest nim wyznaczony organ)

<type=„S” maxlength=„150” input=„G”>

Dodatek: Informacje dotyczące wkładów z programów wypłaconych na rzecz instrumentów finansowych, wspomnianych w art. 86 rozporządzenia) i ujętych we wnioskach o płatność (zbiorczo od początku programu)

 

Kwota uwzględniona w pierwszym wniosku o płatność i wypłacona na rzecz instrumentu finansowego zgodnie z art. 86 (maksymalnie [25 %] łącznej kwoty wkładów z programu przeznaczonych na instrument finansowy/instrumenty finansowe na mocy odnośnej umowy o finansowaniu

Odpowiednia rozliczona kwota, o której mowa w art. 86 ust. 3(92)

A)

B)

C)

D)

Priorytet

Całkowita kwota wkładów z programu wpłaconych do instrumentów finansowych

Kwota odpowiadającego wkładu publicznego

Łączna kwota wkładów z programu faktycznie wypłacona lub, w przypadku gwarancji, łączna kwota zobowiązań zaciągniętych, jako wydatki kwalifikowalne w rozumieniu art. 86

Kwota odpowiadającego wkładu publicznego

Priorytet 1

 

 

 

 

Regiony słabiej rozwinięte

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Regiony w okresie przejściowym

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Regiony lepiej rozwinięte

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Regiony najbardziej oddalone

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Północne słabo

zaludnione regiony

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Priorytet 2

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Regiony słabiej rozwinięte

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Regiony w okresie przejściowym

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Regiony lepiej rozwinięte

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Regiony najbardziej oddalone

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Północne słabo

zaludnione regiony

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Priorytet 3

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Regiony słabiej rozwinięte

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Regiony w okresie przejściowym

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Regiony lepiej rozwinięte

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Regiony najbardziej oddalone

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Północne słabo

zaludnione regiony

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Suma całkowita

<type=„Cu” input=„G”>

<type=„Cu” input=„G”>

<type=„Cu” input=„G”>

<type=„Cu” input=„G”>

Wzór jest automatycznie dopasowywany na podstawie numeru CCI. Przykładowo, w przypadku programów nieobejmujących kategorii regionów (Fundusz Spójności, EWT, EFMR, jeśli dotyczy) lub w przypadku programów niedopasowujących stóp współfinansowania w ramach priorytetu (cel szczegółowy), tabela wygląda następująco

 

Kwota uwzględniona w pierwszym wniosku o płatność i wypłacona na rzecz instrumentu finansowego zgodnie z art. 86 (maksymalnie [25 %] łącznej kwoty wkładów z programu przeznaczonych na instrument finansowy/instrumenty finansowe na mocy odnośnej umowy o finansowaniu

Odpowiednia rozliczona kwota, o której mowa w art. 86 ust. 3(93)

A)

B)

C)

D)

Priorytet

Całkowita kwota wkładów z programu wpłaconych do instrumentów finansowych

Kwota odpowiadającego wkładu publicznego

Łączna kwota wkładów z programu faktycznie wypłacona lub, w przypadku gwarancji, łączna kwota zobowiązań zaciągniętych, jako wydatki kwalifikowalne w rozumieniu art. 86

Kwota odpowiadającego wkładu publicznego

Priorytet 1

 

 

 

 

Priorytet 2

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Priorytet 3

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Suma całkowita

<type=„Cu” input=„G”>

<type=„Cu” input=„G”>

<type=„Cu” input=„G”>

<type=„Cu” input=„G”>

lub

Dotyczy wyłącznie funduszy FZMI/FBW i IZGW

 

Kwota uwzględniona w pierwszym wniosku o płatność i wypłacona na rzecz instrumentu finansowego zgodnie z art. 86 (maksymalnie [25 %] łącznej kwoty wkładów z programu przeznaczonych na instrument finansowy/instrumenty finansowe na mocy odnośnej umowy o finansowaniu

Odpowiednia rozliczona kwota, o której mowa w art. 86 ust. 3(94)

A)

B)

C)

D)

 

Całkowita kwota wkładów z programu wpłaconych do instrumentów finansowych

Kwota odpowiadającego wkładu publicznego

Łączna kwota wkładów z programu faktycznie wypłacona lub, w przypadku gwarancji, łączna kwota zobowiązań zaciągniętych, jako wydatki kwalifikowalne w rozumieniu art. 86

Kwota odpowiadającego wkładu publicznego

Cel szczegółowy 1

 

 

 

 

Rodzaj działań nr 1 [odniesienie do art. 8 ust. 1 rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW]

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Cel szczegółowy 2

 

 

 

 

Rodzaj działań nr 1 [odniesienie do art. 8 ust. 1 rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW]

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Cel szczegółowy 3

 

 

 

 

Rodzaj działań nr 1 [odniesienie do art. 8 ust. 1 rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW]

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Suma całkowita

<type=„Cu” input=„G”>

<type=„Cu” input=„G”>

<type=„Cu” input=„G”>

<type=„Cu” input=„G”>

ZAŁĄCZNIK XX

Wzór sprawozdania finansowego – art. 92 ust. 1 lit. a)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DLA ROKU OBRACHUNKOWEGO

<type=„D” – type=„D” input=„S”>

KOMISJA EUROPEJSKA

___________________________________________________________________________________________________

Dany fundusz(95):

<type=„S” input=„S” > (96)

Numer referencyjny Komisji (CCI):

<type=„S” input=„S”>

Nazwa programu

<type=„S” input=„G”>

Decyzja Komisji:

<type=„S” input=„G”>

Data decyzji Komisji:

<type=„D” input=„G”>

Wersja sprawozdania finansowego:

<type=„S” input=„G”>

Data przedłożenia sprawozdania finansowego:

<type=„D” input=„G”>

Krajowy numer referencyjny (opcjonalnie):

<type=„S” maxlength=„250” input=„M”>

______________________________________________________________________________________________

OŚWIADCZENIE

Instytucja zarządzająca odpowiedzialna za program potwierdza niniejszym, że:

1)  sprawozdanie finansowe jest kompletne, rzetelne i prawdziwe oraz że wydatki ujęte w sprawozdaniu finansowym są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz są legalne i prawidłowe;

2)  przestrzegano przepisów rozporządzeń dotyczących poszczególnych funduszy, art. 63 ust. 5 rozporządzenia (UE, Euratom) nr [rozporządzenie finansowe] oraz art. 68 lit. a)–e) niniejszego rozporządzenia;

3)  przestrzegano przepisów określonych w art. 76 dotyczących dostępności dokumentów.

Osoba reprezentująca instytucję zarządzającą;

<type=„S” input=„G”>

Dodatek 1: Kwoty wprowadzone do systemu księgowego instytucji wykonującej zadania w zakresie rachunkowości/instytucji zarządzającej

Priorytet

Łączna kwota kwalifikowalnych wydatków ujęta w systemie księgowym instytucji wykonującej zadania w zakresie rachunkowości, która to kwota została uwzględniona we wnioskach o płatność za dany rok obrachunkowy w rozumieniu art. 92 ust. 3 lit. a)

A)

Kwota przeznaczona na pomoc techniczną w rozumieniu art. 85 ust. 3 lit. b)

B)

Łączna kwota odpowiedniego wkładu publicznego wypłacona lub która ma zostać wypłacona w rozumieniu art. 92 ust. 3 lit. a)

C)

Priorytet 1

 

 

 

Regiony słabiej rozwinięte

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Regiony w okresie przejściowym

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Regiony lepiej rozwinięte

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Regiony najbardziej oddalone

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Słabo zaludnione regiony północne

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Priorytet 2

 

 

 

Regiony słabiej rozwinięte

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Regiony w okresie przejściowym

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Regiony lepiej rozwinięte

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Regiony najbardziej oddalone

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Słabo zaludnione regiony północne

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Priorytet 3

 

 

 

Regiony słabiej rozwinięte

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Regiony w okresie przejściowym

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Regiony lepiej rozwinięte

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Regiony najbardziej oddalone

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Słabo zaludnione regiony północne

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Priorytet 4

 

 

 

Ogółem

 

 

 

Regiony słabiej rozwinięte

<type=„Cu” input=„G”>

<type=„Cu” input=„G”>

<type=„Cu” input=„G”>

Regiony w okresie przejściowym

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

<type=„Cu” input=„M”>

Regiony lepiej rozwinięte

<type=„Cu” input=„G”>

<type=„Cu” input=„G”>

<type=„Cu” input=„G”>

Regiony najbardziej oddalone

<type=„Cu” input=„G”>

<type=„Cu” input=„G”>

<type=„Cu” input=„G”>

Słabo zaludnione regiony północne

<type=„Cu” input=„G”>

<type=„Cu” input=„G”>

<type=„Cu” input=„G”>

Suma całkowita

<type=„Cu” input=„G”>

<type=„Cu” input=„G”>

<type=„Cu” input=„G”>

lub

Dotyczy wyłącznie funduszy FZMI/FBW i IZGW