Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0196(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0043/2019

Texte depuse :

A8-0043/2019

Dezbateri :

PV 13/02/2019 - 6
CRE 13/02/2019 - 6

Voturi :

PV 13/02/2019 - 8.14
CRE 13/02/2019 - 8.14
Explicaţii privind voturile
PV 27/03/2019 - 18.11

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0096
P8_TA(2019)0310

Texte adoptate
PDF 1322kWORD 648k
Miercuri, 27 martie 2019 - Strasbourg
Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri ***I
P8_TA(2019)0310A8-0043/2019
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0375),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 177, articolul 322 alineatul (1) litera (a) și articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0230/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 2018(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 5 decembrie 2018(2),

–  având în vedere avizul Curții de Conturi din 25 octombrie 2018(3),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională și, de asemenea, avizul Comisiei pentru bugete, poziția sub formă de amendamente a Comisiei pentru control bugetar, avizele Comisiei pentru afaceri economice și monetare, Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru transport și turism, Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și poziția sub formă de amendamente a Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0043/2019),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare(4);

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 62, 15.2.2019, p. 83.
(2) JO C 86, 7.3.2019, p. 41.
(3) JO C 17, 14.1.2019, p. 1.
(4) Prezenta poziție corespunde amendamentelor adoptate la 13 februarie 2019 (Texte adoptate, P8_TA(2019)0096).


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize [AM 1]
P8_TC1-COD(2018)0196

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 177, articolul 322 alineatul (1) litera (a) și articolul 349,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(2),

având în vedere avizul Curții de Conturi(3),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(4),

întrucât:

(1)  Articolul 174 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că, în vederea consolidării coeziunii economice, sociale și teritoriale, Uniunea trebuie să urmărească reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni și a rămânerii în urmă a regiunilor sau insulelor defavorizate, precum și că trebuie acordată o atenție deosebită zonelor rurale, zonelor afectate de tranziția industrială și regiunilor afectate de handicapuri naturale și demografice grave și permanente. Aceste regiuni beneficiază îndeosebi de politica de coeziune. Articolul 175 din TFUE prevede că Uniunea trebuie să susțină realizarea acestor obiective în contextul acțiunilor pe care le întreprinde prin intermediul Fondului european de orientare și garantare agricolă, secțiunea „Orientare”, al Fondului social european, al Fondului european de dezvoltare regională, al Băncii Europene de Investiții și al altor instrumente. Articolul 322 din TFUE asigură temeiul juridic pentru adoptarea de norme financiare care definesc procedura care trebuie adoptată pentru stabilirea și execuția bugetului și pentru predarea și verificarea conturilor, precum și normele de organizare a controlului răspunderii actorilor financiari. [AM 2]

(1a)  Pentru viitorul Uniunii Europene și al cetățenilor săi, este important ca politica de coeziune să rămână principala politică de investiții a Uniunii, menținând finanțarea acesteia în perioada 2021-2027 cel puțin la nivelul celei din perioada de programare 2014-2020. Noile finanțări destinate altor domenii de activitate sau programe ale Uniunii nu ar trebui să afecteze finanțările Fondului european de dezvoltare regională, ale Fondului social european Plus sau ale Fondului de coeziune. [AM 3]

(2)  Pentru dezvoltarea pe mai departe a unei implementări coordonate și armonizate a fondurilor UE implementate prin gestiune partajată, și anume a Fondului european de dezvoltare regională („FEDR”), a Fondului social european plus („FSE+”), a Fondului de coeziune, a măsurilor finanțate în cadrul gestiunii partajate prin Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime („FEPAM”), Fondul pentru azil și migrație („FAMI”), Fondul pentru securitate internă („FSI”) și Fondul pentru managementul integrat al frontierelor („IMFV”), ar trebui ca pentru toate aceste fonduri (denumite în continuare „fondurile”) să fie stabilite norme financiare bazate pe articolul 322 din TFUE, care să specifice în mod clar domeniul de aplicare al dispozițiilor relevante. Pe lângă acestea, ar trebui să fie stabilite dispoziții comune bazate pe articolul 177 din TFUE, pentru a acoperi norme specifice de politică aplicabile FEDR, FSE+, Fondului de coeziune și , FEPAM și, într-o anumită măsură, Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR). [AM 430]

(3)  Având în vedere particularitățile fiecărui fond, ar trebui ca normele specifice aplicabile fiecărui fond și obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg) din cadrul FEDR să fie prevăzute în regulamente separate („regulamente specifice ale fondurilor”), pentru a completa dispozițiile prezentului regulament.

(4)  Regiunile ultraperiferice și regiunile nordice slab populate ar trebui să beneficieze de măsuri specifice și de o finanțare suplimentară în temeiul articolului 349 din TFUE și al articolului 2 din Protocolul nr. 6 la Actul de aderare din 1994, pentru a le compensa dezavantajele specifice legate de poziția lor geografică. [AM 5]

(5)  În contextul implementării fondurilor ar trebui să fie respectate principiile orizontale prevăzute la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană („TUE”) și la articolul 10 din TFUE, inclusiv principiile subsidiarității și proporționalității prevăzute la articolul 5 din TUE, ținându-se seama de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Statele membre ar trebui să respecte, de asemenea, obligațiile Convenției Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului și ale Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap și să asigure accesibilitatea în conformitate cu articolul 9 din această Convenție și în conformitate cu legislația Uniunii de armonizare a cerințelor de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor. În acest context, fondurile ar trebui să fie implementate într-un mod care promovează dezinstituționalizarea și îngrijirea în comunitate. Statele membre și Comisia ar trebui să urmărească eliminarea inegalităților, promovarea egalității între bărbați și femei și integrarea perspectivei de gen, precum și combaterea discriminării pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Fondurile nu ar trebui să sprijine acțiuni care contribuie la orice formă de segregare sau excludere ori care sprijină o infrastructură inaccesibilă persoanelor cu dizabilități. Obiectivele fondurilor ar trebui să fie urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al promovării de către Uniune a obiectivului de conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului, în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE, ținându-se cont de principiul „poluatorul plătește” și de angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris. Pentru a proteja integritatea pieței interne, operațiunile în beneficiul întreprinderilor trebuie să respecte normele Uniunii privind ajutoarele de stat, astfel cum se prevede la articolele 107 și 108 din TFUE. Sărăcia este una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă UE. Așadar, fondurile ar trebui să contribuie la eliminarea sărăciei. Acestea ar trebui să contribuie, de asemenea, la îndeplinirea angajamentului Uniunii și al statelor sale membre de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU. [AM 6]

(6)  Normele financiare orizontale adoptate de Parlamentul European și de Consiliu pe baza articolului 322 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene se aplică prezentului regulament. Normele sunt stipulate în Regulamentul financiar și prevăd, în particular, procedura de stabilire și execuție a bugetului prin granturi, achiziții publice, premii și execuție indirectă, instituind totodată controlul răspunderii actorilor financiari. Normele adoptate pe baza articolului 322 din TFUE se referă, de asemenea, la protejarea bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate la nivelul statului de drept în statele membre, întrucât respectarea statului de drept este o condiție prealabilă esențială pentru o bună gestiune financiară și o finanțare eficace din partea UE.

(7)  Atunci când se stabilește un termen în care Comisia trebuie să întreprindă orice fel de acțiuni împotriva statelor membre, Comisia ar trebui să țină seama de toate informațiile și documentele necesare în timp util și în mod eficient. În cazul în care contribuțiile din partea statelor membre sunt incomplete sau neconforme cu cerințele prezentului regulament și ale regulamentelor specifice ale fondurilor și, prin urmare, nu permit Comisiei să întreprindă acțiuni pe deplin documentate, termenul respectiv ar trebui să fie suspendat până în momentul în care statele membre respectă cerințele reglementare.

(8)  Pentru a contribui la prioritățile Uniunii, fondurile ar trebui să-și direcționeze sprijinul către un număr limitat de obiective de politică, în conformitate cu misiunile lor specifice care rezultă din obiectivele lor definite în tratat. Obiectivele de politică pentru FAMI, FSI și IMFV ar trebui să fie stabilite în regulamentele specifice ale fondurilor respective.

(9)  Pentru a reflecta importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și cu angajamentul față de obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, fondurile vor contribui la integrarea acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice în politicile Uniunii și la atingerea unei ținte generale reprezentate de o contribuție de 25 % 30 % din cheltuielile bugetului UE pentru sprijinirea îndeplinirii obiectivelor climatice. Mecanismele de întărire a rezilienței la schimbările climatice ar trebui să fie o parte integrantă a programării și punerii în aplicare. [AM 7]

(9a)   Având în vedere impactul fluxurilor de migrație din țările terțe, politica de coeziune ar trebui să contribuie la procesele de integrare, mai ales oferind sprijin pentru infrastructură orașelor și autorităților locale și regionale din prima linie, care sunt mai implicate în punerea în aplicare a politicilor de integrare. [AM 8]

(10)  O parte a bugetului Uniunii alocat fondurilor ar trebui să fie executată de Comisie prin gestiune partajată cu statele membre în sensul Regulamentului (UE, Euratom) [numărul Regulamentului financiar] al Parlamentului European și al Consiliului(5) („Regulamentul financiar”). Prin urmare, atunci când implementează fondurile prin gestiune partajată, Comisia și statele membre ar trebui să respecte principiile menționate în Regulamentul financiar, și anume buna gestiune financiară, transparența și nediscriminarea. Statele membre ar trebui să își asume răspunderea pentru pregătirea și punerea în aplicare a programelor, prin intermediul organismelor desemnate în acest sens de statele membre și la nivelul teritorial corespunzător, conform cadrului instituțional, juridic și financiar al statelor membre. Statele membre ar trebui să evite adăugarea unor norme care ar îngreuna utilizarea fondurilor de către beneficiari. [AM 9]

(11)  Principiul parteneriatului este un element-cheie al implementării fondurilor, el având la bază abordarea de tip „guvernanță pe mai multe niveluri” și asigurând implicarea autorităților regionale , locale și a altor autorități publice, a societății civile și a partenerilor sociali. Pentru a asigura continuitatea în organizarea parteneriatului, Comisia ar trebui să fie abilitată să modifice și să adapteze Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei(6) ar trebui să se aplice în continuare. [AM 10]

(12)  La nivelul Uniunii, semestrul european de coordonare a politicilor economice oferă un cadru pentru identificarea priorităților naționale în materie de reforme și monitorizarea implementării acestora. Statele membre își dezvoltă propriile strategii naționale multianuale în materie de investiții, în sprijinul acestor priorități de reformă. Aceste strategii ar trebui să fie prezentate împreună cu programele naționale de reformă anuale, ca modalitate de stabilire și coordonare a proiectelor de investiții prioritare care urmează să fie sprijinite prin finanțare la nivel național și din partea Uniunii. Ele ar trebui, de asemenea, să servească la utilizarea în mod coerent a finanțării din partea Uniunii și la maximizarea valorii adăugate a sprijinului financiar care urmează să fie primit în special din partea fondurilor, a Funcției europene de stabilizare a investițiilor și a InvestEU. [AM 11]

(13)  Statele membre ar trebui să determine modul în care ia în considerare recomandările relevante specifice fiecărei țări adoptate în conformitate cu articolul 121 alineatul (2) din TFUE și recomandările relevante ale Consiliului adoptate în conformitate cu articolul 148 alineatul (4) din TFUE sunt avute în vedere în pregătirea documentelor de programare, dacă sunt coerente cu obiectivele stabilite de program. În cursul perioadei de programare 2021-2027 („perioada de programare”), statele membre ar trebui să prezinte periodic comitetului de monitorizare și Comisiei progresele înregistrate în implementarea programelor în sprijinul recomandărilor specifice fiecărei țări, precum și a Pilonului european al drepturilor sociale. În cursul evaluării intermediare, statele membre ar trebui să examineze, printre altele, necesitatea de a opera modificări ale programelor pentru a ține cont de recomandările relevante specifice fiecărei țări, adoptate sau modificate începând de la debutul perioadei de programare. [AM 12]

(14)  În ceea ce privește atât propriile programe, cât și nevoile financiare alocate investițiilor cu emisii reduse de carbon, statele membre ar trebui să aibă în vedere conținutul proiectelor lor de planuri energetice și climatice naționale care urmează să fie elaborate în temeiul Regulamentului privind guvernanța uniunii energetice(7), precum și rezultatul procesului care conduce la formularea de recomandări ale Uniunii referitoare la aceste planuri, inclusiv pe parcursul evaluării intermediare. [AM 13]

(15)  Acordul de parteneriat, pregătit de fiecare stat membru, ar trebui să fie un document strategic care să orienteze negocierile dintre Comisie și statul membru în cauză referitoare la concepția programelor. Pentru a reduce sarcina administrativă, nu ar trebui să fie necesar să se modifice acordurile de parteneriat în cursul perioadei de programare. Pentru a facilita programarea și a evita suprapunerea conținuturilor documentelor de programare, acordurile de parteneriat pot ar trebui să poată fi incluse ca parte a unui program. [AM 14]

(16)  Fiecare stat membru ar trebui putea să aibă flexibilitatea de a contribui la programul InvestEU pentru furnizarea de garanții bugetare pentru investiții în statul membru respectiv, în anumite condiții prevăzute la articolul 10 din prezentul regulament. [AM 15]

(17)  Pentru a se asigura condițiile prealabile necesare pentru utilizarea incluzivă, nediscriminatorie, eficace și eficientă a sprijinului acordat de Uniune prin intermediul fondurilor, ar trebui să fie stabilită o listă limitată de condiții favorizante, precum și un set concis și exhaustiv de criterii obiective pentru evaluarea acestora. Fiecare condiție favorizantă ar trebui să fie legată de un obiectiv specific și ar trebui să devină aplicabilă în mod automat atunci când obiectivul specific este selecționat pentru sprijin. Atunci când aceste condiții nu sunt îndeplinite, cheltuielile legate de operațiunile din cadrul obiectivelor specifice aferente nu ar trebui să fie incluse în cererile de plată. În vederea menținerii unui cadru investițional favorabil, respectarea în permanență a condițiilor favorizante ar trebui să fie monitorizată periodic. De asemenea, este important să se asigure faptul că operațiunile selecționate pentru a beneficia de sprijin sunt implementate în conformitate cu strategiile și documentele de planificare existente care atestă îndeplinirea condițiilor favorizante, asigurându-se astfel faptul că toate operațiunile cofinanțate sunt aliniate la cadrul de politică al Uniunii. [AM 16]

(18)  Statele membre ar trebui să stabilească un cadru de performanță pentru fiecare program, care să acopere toți indicatorii, toate obiectivele de etapă și toate țintele, pentru a monitoriza, raporta și evalua performanțele programului. Acest lucru ar trebui să permită selectarea proiectelor și evaluarea acestora. [AM 17]

(19)  Statul membru ar trebui să efectueze o evaluare intermediară a fiecărui program sprijinit de FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune. Această evaluare ar trebui să asigure o veritabilă ajustare a programelor pe baza performanțelor acestora, oferind totodată oportunitatea de a se ține seama de noile provocări, de recomandările relevante specifice fiecărei țări, emise în 2024, precum și de progresele înregistrate în ceea ce privește planurile energetice și climatice naționale și Pilonul european al drepturilor sociale . De asemenea, ar trebui să se țină seama de provocările demografice. În 2024, împreună cu ajustarea tehnică pentru exercițiul 2025, Comisia ar trebui să evalueze în paralel toate alocările totale ale statelor membre din cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” al politicii de coeziune pentru anii 2025, 2026 și 2027, aplicând metoda de alocare stabilită în actul de bază relevant. Această evaluare, împreună cu rezultatul evaluării intermediare, ar trebui să conducă la modificări ale programelor în ceea ce privește alocările financiare pentru anii 2025, 2026 și 2027. [AM 18]

(20)  Mecanismele care asigură o legătură între politicile de finanțare ale Uniunii și guvernanța economică a Uniunii ar trebui să fie perfecționate în continuare, astfel încât să-i permită Comisiei să prezinte Consiliului o propunere de suspendare parțială sau integrală a angajamentelor pentru unul sau mai multe programe ale unui stat membru, în cazul în care statul membru în cauză nu întreprinde acțiuni eficace în contextul procesului de guvernanță economică. Pentru a asigura o implementare uniformă și având în vedere importanța efectelor financiare ale măsurilor care sunt impuse, Consiliului ar trebui să-i fie conferite competențe de executare, iar acesta ar trebui să acționeze pe baza unei propuneri a Comisiei. Pentru a facilita adoptarea deciziilor necesare pentru asigurarea de acțiuni eficace în contextul procesului de guvernanță economică, ar trebui utilizat votul cu majoritate calificată inversă. [Amendamentele 425rev, 444rev, 448 și 469]

(20a)  În cazuri justificate corespunzător, statele membre ar putea face o cerere de flexibilitate în cadrul Pactului de stabilitate și de creștere pentru cheltuielile structurale publice sau asimilabile acestora, sprijinite de administrația publică prin intermediul cofinanțării investițiilor activate în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene („fondurile ESI”). Atunci când definește ajustarea fiscală fie în cadrul componentei preventive, fie în cadrul componentei corective a Pactului de stabilitate și de creștere, Comisia ar trebui să evalueze cu atenție cererea respectivă. [AM 20]

(21)  Este necesar să se stabilească cerințe comune în ceea ce privește conținutul programelor, ținându-se seama de natura specifică a fiecărui fond. Aceste cerințe comune pot fi completate de norme specifice fiecărui fond. Regulamentul (UE) [XXX] al Parlamentului European și al Consiliului(8) („Regulamentul CTE”) ar trebui să stabilească dispoziții specifice privind conținutul programelor din cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg).

(22)  Pentru a permite o flexibilitate în implementarea programelor și pentru a reduce sarcina administrativă, ar trebui să fie permise transferuri financiare limitate între prioritățile aceluiași program, fără a mai fi necesară o decizie a Comisiei de modificare a programului. Comisiei ar trebui să i se prezinte tabelele financiare revizuite, pentru a se asigura informații actualizate privind alocările financiare pentru fiecare prioritate.

(22a)  Proiectele majore reprezintă o parte substanțială din cheltuielile Uniunii și au frecvent o importanță strategică în ceea ce privește realizarea strategiei Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Prin urmare, este justificat ca operațiunile care depășesc anumite praguri să continue să facă obiectul unor proceduri de aprobare specifice în temeiul prezentului regulament. Pragul ar trebui stabilit în raport cu costurile eligibile totale, după luarea în calcul a veniturilor nete preconizate. Pentru a se asigura claritatea, este oportun să se precizeze conținutul cererii de finanțare a unui proiect major într-un astfel de scop. Cererea ar trebui să conțină informațiile necesare pentru a da asigurări că contribuția financiară din fonduri nu va conduce la o pierdere semnificativă de locuri de muncă în amplasamente existente din Uniune. Statul membru ar trebui să transmită toate informațiile necesare, iar Comisia ar trebui să evalueze proiectul major cu scopul de a stabili dacă este justificată contribuția financiară solicitată. [AM 21]

(23)  Pentru a se consolida abordarea integrată a dezvoltării teritoriale, investițiile sub formă de instrumente teritoriale – cum ar fi investițiile teritoriale integrate („ITI”), dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității („DLRC”, cunoscută sub denumirea de „LEADER” în cadrul FEADR) sau orice alt instrument teritorial din cadrul obiectivului de politică „O Europă mai apropiată de cetățeni” care sprijină inițiative concepute de statul membru pentru investiții programate pentru FEDR – ar trebui să se bazeze pe strategiile de dezvoltare locală și teritorială. Același lucru ar trebui să se aplice și inițiativelor conexe, cum ar fi inițiativa „Sate inteligente”. În sensul ITI și al instrumentelor teritoriale concepute de statele membre, ar trebui să se stabilească cerințe minime privind conținutul strategiilor teritoriale. Aceste strategii teritoriale ar trebui să fie elaborate și aprobate sub responsabilitatea autorităților sau organismelor competente. Pentru a asigura implicarea autorităților sau a organismelor competente în implementarea strategiilor teritoriale, autoritățile sau organismele respective ar trebui să fie responsabile cu selecționarea operațiunilor ce urmează a fi sprijinite sau ar trebui să fie implicate în respectivul proces de selecție. [AM 22]

(24)  Pentru o mai bună mobilizare a potențialului la nivel local, este necesar să se consolideze și să se faciliteze DLRC. Aceasta ar trebui să țină seama de nevoile și de potențialul local, precum și de caracteristicile socioculturale relevante, și ar trebui să prevadă schimbări structurale, să consolideze capacitățile comunităților și capacitățile administrative și să stimuleze inovarea. Ar trebui să fie întărită cooperarea strânsă și utilizarea integrată a fondurilor pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală. Ca principiu esențial, grupurile de acțiune locală care reprezintă interesele comunității ar trebui să fie responsabile cu conceperea și implementarea strategiilor DLRC. Pentru ca strategiile DLRC să poată beneficia mai ușor de un sprijin coordonat din partea mai multor fonduri și pentru a facilita implementarea acestor strategii, ar trebui să fie facilitată abordarea bazată pe utilizarea unui fond principal. [AM 23]

(25)  Pentru a reduce sarcina administrativă, ar trebui să se implementeze asistența tehnică la inițiativa statelor membre, prin utilizarea unor sume forfetare bazate pe progresele înregistrate în implementarea programelor. Asistența tehnică respectivă poate fi completată cu măsuri specifice de consolidare a capacităților administrative, cum ar fi evaluarea setului de competențe al personalului, utilizându-se metode de rambursare nelegate de costuri. Acțiunile și rezultatele preconizate, precum și plățile corespunzătoare ale Uniunii, pot fi convenite într-o foaie de parcurs și pot conduce la plăți pentru rezultate pe teren. [AM 24]

(26)  Este oportun să se clarifice faptul că, atunci când un stat membru propune Comisiei ca o prioritate a unui program sau o parte a acesteia să fie sprijinită printr-un mecanism de finanțare nelegat de costuri, acțiunile, rezultatele preconizate și condițiile convenite ar trebui să fie legate de investiții concrete efectuate în cadrul programelor cu gestiune partajată din statul membru sau regiunea în cauză.

(27)  În vederea examinării performanțelor programelor, statele membre ar trebui să instituie comitete de monitorizare, formate și din reprezentanți ai societății civile și parteneri sociali. În cazul FEDR, FSE+ și al Fondului de coeziune, rapoartele anuale de implementare ar trebui să fie înlocuite printr-un de un dialog de politică structurat anual, bazat pe cele mai recente informații și date privind implementarea programului, puse la dispoziție de statul membru. [AM 25]

(28)  În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016(9), este necesar să se evalueze fondurile pe baza informațiilor colectate prin intermediul cerințelor de monitorizare specifice, evitându-se totodată suprareglementarea și sarcina administrativă, mai ales asupra statelor membre. După caz, aceste cerințe pot include indicatori cuantificabili, ca bază pentru evaluarea efectelor fondurilor pe teren. Când este posibil, indicatorii ar trebui dezvoltați într-o manieră care să țină cont de aspectele de gen. [AM 26]

(29)  Pentru a se asigura disponibilitatea de informații actualizate cuprinzătoare privind implementarea programelor, ar trebui impusă o frecvență eficacitate și o punctualitate mai mare a raportării electronice privind datele cantitative. [AM 27]

(30)  Pentru a sprijini pregătirea programelor și activităților conexe ale următoarei perioade de programare, Comisia ar trebui să efectueze o evaluare intermediară a fondurilor. La finele perioadei de programare, Comisia ar trebui să efectueze evaluări retrospective ale fondurilor, care ar trebui să se concentreze pe impactul fondurilor. Rezultatele acestor evaluări sunt făcute publice. [AM 28]

(31)  Autoritățile responsabile de programe, beneficiarii și părțile interesate ale acestora din statele membre ar trebui să desfășoare acțiuni de sensibilizare privind realizările finanțărilor din partea Uniunii și să informeze publicul larg în consecință. Activitățile vizând transparența, comunicarea și vizibilitatea sunt esențiale pentru a da vizibilitate pe teren acțiunilor Uniunii și ar trebui să se bazeze pe informații adevărate, exacte și actualizate. Pentru ca aceste cerințe să fie executorii, autoritățile responsabile de programe și Comisia ar trebui să poată aplica măsuri corective în caz de neconformitate.

(32)  Autoritățile de management ar trebui să publice informații structurate privind operațiunile și beneficiarii selecționați pe site-ul web al programului care furnizează sprijin operațiunii, ținând în același timp cont de cerințele referitoare la protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679(10) al Parlamentului European și al Consiliului.

(33)  Pentru a simplifica utilizarea fondurilor și a reduce riscul de eroare, este oportun să se definească atât forma contribuției furnizate de Uniune statelor membre, cât și forma sprijinului furnizat de statele membre beneficiarilor.

(34)  În ceea ce privește granturile furnizate beneficiarilor, statele membre ar trebui să recurgă tot mai mult la opțiuni simplificate în materie de costuri. Pragul pentru utilizarea obligatorie a opțiunilor simplificate în materie de costuri ar trebui să fie corelat cu costul total al operațiunii, pentru a se asigura același tratament tuturor operațiunilor aflate sub acest prag, indiferent dacă sprijinul este public sau privat. În cazul în care un stat membru intenționează să propună utilizarea unei opțiuni simplificate în materie de costuri, acesta ar putea consulta comitetul de monitorizare. [AM 29]

(35)  Pentru a permite implementarea imediată a ratelor forfetare, orice rată forfetară stabilită de statele membre în perioada 2014-2020 și bazată pe o metodă de calcul justă, echitabilă și verificabilă ar trebui să se aplice în continuare pentru operațiunile similare sprijinite în temeiul prezentului regulament, fără a necesita o nouă metodă de calcul.

(36)  Pentru a optimiza adoptarea investițiilor de mediu cofinanțate, ar trebui să se asigure sinergii cu programul LIFE pentru mediu și politici climatice, în particular prin proiectele strategice integrate și proiectele strategice privind natura ale programului LIFE, precum și cu proiectele finanțate în cadrul Orizont Europa și în cadrul altor programe ale Uniunii. [AM 30]

(37)  În vederea asigurării securității juridice, este oportun să se specifice perioada de eligibilitate a cheltuielilor sau a costurilor legate de operațiunile sprijinite de fonduri în temeiul prezentului regulament și să se restricționeze sprijinul acordat operațiunilor finalizate. Ar trebui, de asemenea, să se clarifice data de la care cheltuielile devin eligibile pentru sprijin din partea fondurilor, în cazul adoptării de noi programe sau al modificării unor programe existente, inclusiv posibilitatea excepțională de a prelungi perioada de eligibilitate până la debutul unui dezastru natural, în cazul în care există o nevoie urgentă de a mobiliza resurse pentru a răspunde unui astfel de dezastru.

(38)  Pentru a se asigura caracterul incluziv, eficacitatea, corectitudinea și impactul sustenabil al fondurilor, ar trebui să existe dispoziții care să garanteze că investițiile în infrastructură sau investițiile productive sunt nediscriminatorii, de lungă durată și care să împiedice împiedică utilizarea fondurilor pentru obținerea de avantaje necuvenite. Autoritățile de management ar trebui să fie în special atente să nu sprijine relocarea în momentul selecționării operațiunilor și să trateze ca nereguli sumele plătite în mod necuvenit operațiunilor care nu se conformează cerinței de durabilitate. [AM 31]

(39)  Pentru îmbunătățirea complementarității și simplificarea implementării, ar trebui să fie posibilă combinarea sprijinului din partea Fondului de coeziune și a FEDR cu sprijinul din partea FSE+, în cadrul programelor operaționale desfășurate sub egida obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”.

(40)  Pentru a optimiza valoarea adăugată a investițiilor finanțate integral sau parțial de la bugetul Uniunii, ar trebui urmărite sinergii în special între fonduri și instrumentele gestionate direct, inclusiv Instrumentul de punere în practică a reformelor. Această coordonare a politicilor ar trebui să promoveze mecanisme ușor de utilizat și guvernanța pe mai multe niveluri. Aceste sinergii ar trebui să fie obținute prin mecanisme-cheie, și anume prin recunoașterea ratelor forfetare aplicabile costurilor eligibile în cadrul Orizont Europa pentru operațiuni similare, precum și prin posibilitatea de a combina, în cadrul aceleiași operațiuni, finanțări provenite de la diferite instrumente ale Uniunii, atât timp cât se evită dubla finanțare. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să stabilească norme privind finanțarea complementară din partea fondurilor. [AM 32]

(41)  Instrumentele financiare nu ar trebui să fie utilizate pentru a sprijini activități de refinanțare, cum ar fi înlocuirea unor acorduri de împrumut existente sau a altor forme de finanțare destinate unor investiții care au fost deja finalizate fizic sau integral implementate la data deciziei de investiție, ci, mai degrabă, pentru a sprijini orice tip de noi investiții în conformitate cu obiectivele politice de bază.

(42)  Decizia de a finanța măsuri de sprijin prin instrumente financiare ar trebui să fie luată pe baza unei evaluări ex ante. Prezentul regulament ar trebui să stabilească elementele obligatorii minime ale evaluărilor ex ante și ar trebui să permită statelor membre să utilizeze evaluarea ex ante efectuată pentru perioada 2014-2020, actualizată acolo unde este necesar, pentru a evita sarcina administrativă și întârzierile în instituirea de instrumente financiare.

(42a)   Autoritățile de management ar trebui să aibă posibilitatea de a implementa instrumentele financiare prin atribuirea directă a unui contract către grupul BEI, băncile naționale de promovare și instituțiile financiare internaționale (IFI). [AM 33]

(43)  Pentru a facilita implementarea anumitor tipuri de instrumente financiare pentru care se are în vedere un sprijin auxiliar sub formă de granturi, normele privind instrumentele financiare pot fi aplicate unei astfel de combinații în cadrul unei operațiuni unice privind instrumentul financiar. Ar trebui adoptate condiții specifice care să împiedice dubla finanțare în astfel de cazuri.

(44)  În deplină conformitate cu normele aplicabile ajutorului de stat și achizițiilor publice clarificate deja în cursul perioadei de programare 2014-2020, autoritățile de management ar trebui să aibă posibilitatea de a decide cu privire la cele mai adecvate opțiuni de implementare a instrumentelor financiare, pentru a aborda nevoile specifice ale regiunilor-țintă. În acest cadru, Comisia ar trebui, în cooperare cu Curtea de Conturi Europeană, să ofere orientări auditorilor, autorităților de management și beneficiarilor pentru evaluarea respectării dispozițiilor privind ajutorul de stat și pentru elaborarea unor scheme privind ajutoarele de stat. [AM 34]

(45)  În conformitate cu principiul și normele gestiunii partajate, statele membre și Comisia ar trebui să fie responsabile cu gestiunea și controlul programelor și să ofere asigurări în ceea ce privește utilizarea legală și reglementară a fondurilor. Întrucât responsabilitatea principală pentru gestiunea și controlul menționate ar trebui să revină statelor membre și tot ele ar trebui să se asigure că operațiunile sprijinite de fonduri respectă legislația aplicabilă, ar trebui să fie specificate obligațiile care le revin în această privință. Ar trebui să se stabilească, de asemenea, competențele și responsabilitățile Comisiei în acest context.

(45a)   Pentru a crește gradul de răspundere și transparență, Comisia ar trebui să asigure un sistem de gestionare a plângerilor accesibil tuturor cetățenilor și părților interesate în toate etapele de pregătire și implementare a programelor, inclusiv monitorizarea și evaluarea. [AM 35]

(46)  Pentru a se grăbi demararea implementării programelor, ar trebui să fie facilitată reînnoirea modalităților de implementare din perioada de programare anterioară, inclusiv a sistemelor administrative și informatice, dacă este posibil. Ar trebui să fie menținută utilizarea sistemului computerizat instituit deja pentru perioada de programare anterioară, adaptat în funcție de necesități, cu excepția cazului în care este necesară o tehnologie nouă. [AM 36]

(47)  Pentru a simplifica funcțiile de gestiune a programelor, integrarea funcțiilor contabile cu cele ale autorității de management ar trebui să fie menținută pentru programele sprijinite de FAMI, FSI și IMFV, în timp ce pentru celelalte fonduri, aceasta ar trebui să fie o opțiune.

(48)  Deoarece autoritatea de management poartă principala răspundere pentru implementarea eficace și eficientă a fondurilor și, prin urmare, îndeplinește un număr substanțial de funcții, funcțiile sale legate de selecția proiectelor, gestiunea programelor și sprijinul acordat comitetului de monitorizare ar trebui să fie stabilite în detaliu. Operațiunile selecționate ar trebui să fie aliniate principiilor orizontale.

(48a)  Pentru a sprijini utilizarea eficientă a fondurilor, sprijinul BEI ar trebui să fie la dispoziția tuturor statelor membre, la cererea acestora. Acesta ar putea include consolidarea capacităților, sprijin în identificarea, pregătirea și implementarea proiectelor, precum și consiliere privind instrumentele financiare și platformele de investiții. [AM 37]

(49)  În vederea optimizării sinergiilor dintre fonduri și instrumentele gestionate direct, ar trebui să se faciliteze furnizarea de sprijin pentru operațiunile care au fost deja certificate printr-o marcă de excelență.

(50)  Pentru a se asigura un echilibru adecvat între implementarea eficace și eficientă a fondurilor, pe de o parte, și costurile și sarcinile administrative aferente, pe de altă parte, frecvența, domeniul de aplicare și acoperirea controalelor de gestiune ar trebui să se bazeze pe o evaluare a riscurilor care să țină cont de factori cum ar fi tipul operațiunilor implementate, complexitatea și numărul operațiunilor, beneficiarii, precum și nivelul de risc identificat cu ocazia controalelor de gestiune și a auditurilor anterioare. Administrarea și controlul fondurilor ar trebui să fie proporționale cu nivelul de risc pentru bugetul Uniunii. [AM 38]

(51)  Autoritatea de audit ar trebui să efectueze audituri și să se asigure de faptul că opinia de audit furnizată Comisiei este fiabilă. Această opinie de audit ar trebui să ofere o asigurare Comisiei cu privire la trei aspecte, și anume legalitatea și regularitatea cheltuielilor declarate, funcționarea eficace a sistemelor de gestiune și control, precum și caracterul complet, exact și veridic al conturilor.

(52)  Ar trebui să fie posibilă o reducere a cerințelor în materie de controale și audit, atunci când există asigurări că programul a funcționat cu eficacitate în ultimii doi ani consecutivi, deoarece acest lucru demonstrează că fondurile au fost implementate cu eficacitate și eficiență pentru o perioadă de timp prelungită.

(53)  Pentru reducerea sarcinii administrative impuse beneficiarilor și a costurilor administrative, ar trebui să se specifice aplicarea concretă a principiului auditului unic pentru fiecare fond.

(54)  Pentru a se îmbunătăți gestiunea financiară, ar trebui prevăzut un sistem de prefinanțare simplificat. Sistemul de prefinanțare ar trebui să asigure faptul că statul membru dispune de mijloacele necesare pentru a furniza sprijin beneficiarilor încă de la începutul implementării programului.

(55)  Pentru a reduce sarcina administrativă impusă atât statelor membre, cât și Comisiei, ar trebui să fie stabilit un calendar obligatoriu de cereri de plată trimestriale. Plățile efectuate de Comisie ar trebui să facă în continuare obiectul unei rețineri de 10 % până la plata soldului anual al conturilor, când Comisia este în măsură să concluzioneze că conturile sunt complete, exacte și veridice.

(56)  În vederea reducerii sarcinii administrative, procedura de acceptarea anuală a conturilor ar trebui să fie simplificată, prevăzându-se modalități mai simple pentru plăți și recuperări atunci când nu există niciun dezacord între Comisie și statul membru.

(57)  Pentru a se proteja interesele financiare ale bugetului Uniunii, ar trebui să fie stabilite și implementate măsuri proporționate la nivelul statelor membre și al Comisiei. Comisia ar trebui să poată să întrerupă termenele de plată, să suspende plățile intermediare și să aplice corecții financiare atunci când condițiile respective sunt îndeplinite. Comisia ar trebui să respecte principiul proporționalității, ținând seama de natura, gravitatea și frecvența neregulilor și de implicațiile financiare ale acestora pentru bugetul Uniunii.

(58)  De asemenea, statele membre ar trebui să prevină, să detecteze și să trateze cu eficacitate orice nereguli, inclusiv fraude, comise de către beneficiari. În plus, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013(11) și cu Regulamentele (Euratom, CE) nr. 2988/95(12) și nr. 2185/96(13), Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații, inclusiv controale și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939(14), Parchetul European poate ancheta și trimite în judecată cazuri de fraudă și alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii conform prevederilor Directivei (UE) 2017/1371(15) privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal. Statele membre ar trebui să ia măsurile necesare pentru ca orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii să coopereze pe deplin la protejarea intereselor financiare ale Uniunii, să acorde accesul și drepturile necesare Comisiei, Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), Parchetului European (EPPO) și Curții de Conturi Europene (CCE) și să se asigure că orice terți implicați în implementarea fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente. Statele membre ar trebui să raporteze Comisiei cazurile de nereguli detectate, inclusiv fraudele, și acțiunile întreprinse ulterior, precum și acțiunile întreprinse în urma investigațiilor OLAF. Statele membre care nu participă la cooperarea consolidată privind Parchetul European ar trebui să raporteze Comisiei cu privire la deciziile luate de autoritățile judiciare naționale în cazurile de nereguli care aduc atingere bugetului Uniunii. [AM 39]

(59)  Pentru a încuraja disciplina financiară, este oportun să se definească modalitățile de dezangajare a angajamentelor bugetare la nivel de program.

(60)  Pentru a promova obiectivele TFUE legate de coeziunea economică, socială și teritorială, obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” ar trebui să sprijine toate regiunile. Pentru a se oferi un sprijin echilibrat și gradual și pentru a se reflecta nivelul de dezvoltare economică și socială, resursele din cadrul obiectivului respectiv ar trebui să fie alocate din FEDR și FSE+, utilizându-se o cheie de alocare care să se bazeze predominant pe PIB-ul pe cap de locuitor. Statele membre al căror venit național brut (VNB) pe cap de locuitor este sub 90 % din cel al mediei Uniunii ar trebui să beneficieze de Fondul de coeziune în temeiul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”.

(61)  Ar trebui stabilite criterii obiective de desemnare a regiunilor și zonelor eligibile pentru sprijin din partea fondurilor. În acest scop, identificarea regiunilor și a zonelor la nivelul Uniunii ar trebui să se bazeze pe sistemul comun de clasificare a regiunilor stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului(16), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. 868/2014 2016/2066 al Comisiei(17). [AM 40]

(62)  În scopul stabilirii unui cadru financiar adecvat pentru FEDR, FSE+, FEPAM și Fondul de coeziune, Comisia ar trebui să stabilească defalcarea anuală a alocărilor disponibile pentru fiecare stat membru în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”, împreună cu lista regiunilor eligibile și cu alocările destinate obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg). Ținând seama de faptul că alocările naționale ale statelor membre ar trebui să fie stabilite pe baza datelor statistice și a previziunilor disponibile în 2018 și având în vedere incertitudinile legate de previziuni, Comisia ar trebui să reexamineze alocările totale ale tuturor statelor membre în 2024, pe baza celor mai recente statistici disponibile în acel moment, iar în cazurile în care există o divergență cumulată de peste ± 5 %, Comisia ar trebui să ajusteze aceste alocări pentru anii 2025-2027, astfel încât rezultatele evaluării intermediare și ale exercițiului de ajustare tehnică să se reflecte în același timp în modificările aduse programelor. [AM 41]

(63)  Proiectele de rețele transeuropene de transport în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. [noul Regulament MIE](18) vor continua să fie finanțate din Fondul de coeziune, atât prin gestiune partajată, cât și prin modul de implementare directă din cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei („MIE”). Pornind de la abordarea de succes din perioada de programare 2014-2020, în acest scop ar trebui transferată o sumă de 10 000 000 000 EUR 4 000 000 000 EUR din Fondul de coeziune către MIE. [AM 42]

(64)  O anumită parte a resurselor FEDR, FSE+ și Fondului de coeziune ar trebui să fie alocată inițiativei urbane europene, care ar trebui să fie implementată prin gestiune directă sau indirectă de către Comisie. În viitor, ar trebui să se reflecteze mai mult asupra sprijinului specific acordat regiunilor și comunităților dezavantajate. [AM 43]

(65)  Pentru a se asigura o alocare adecvată pentru categoriile de regiuni, ca principiu, alocările totale pentru statele membre destinate regiunilor mai puțin dezvoltate, regiunilor de tranziție și regiunilor mai dezvoltate nu ar trebui să fie transferabile între categorii. Cu toate acestea, pentru a răspunde necesităților statelor membre de a aborda provocări specifice, statele membre ar trebui să poată solicita un transfer de la alocările lor pentru regiunile mai dezvoltate sau regiunile de tranziție către regiunile mai puțin dezvoltate, și ar trebui să justifice această alegere. Pentru a se asigura resurse financiare suficiente pentru regiunile mai puțin dezvoltate, ar trebui să fie stabilit un plafon pentru transferurile către regiuni mai dezvoltate sau regiuni de tranziție. Transferabilitatea resurselor între obiective nu ar trebui să fie posibilă.

(65a)   Pentru a rezolva dificultățile întâmpinate de regiunile cu venituri medii, așa cum sunt ele descrise în cel de-al șaptelea raport privind coeziunea(19) (creștere scăzută în comparație cu regiunile mai dezvoltate dar și în comparație cu regiunile mai puțin dezvoltate, această problemă fiind întâlnită în special de regiunile cu un PIB pe cap de locuitor între 90 % și 100 % din media PIB a UE-27), „regiunile în tranziție” ar trebui să primească sprijin adecvat și să fie definite precum regiuni al căror PIB pe cap de locuitor este între 75 % și 100 % din media PIB a UE-27. [AM 44]

(66)  În contextul circumstanțelor unice și specifice din insula Irlanda și cu scopul de a sprijini cooperarea nord-sud în temeiul Acordului din Vinerea Mare, un nou program transfrontalier „PEACE PLUS” ar trebui să continue și să dezvolte activitățile programelor anterioare, PEACE și Interreg, desfășurate între comitatele de graniță din Irlanda și Irlanda de Nord. Ținând cont de importanța sa practică, este oportun ca acest program să fie sprijinit printr-o alocare specifică pentru sprijinirea în continuare a acțiunilor în favoarea păcii și reconcilierii, și ca o cotă adecvată din suma alocată Irlandei în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg) să fie alocată, la rândul ei, programului.

(66a)  În contextul retragerii Regatului Unit din Uniune, unele regiuni și state membre vor fi mai expuse consecințelor acestei retrageri decât celelalte, din motive care țin de geografie, de natură și/sau amploarea legăturilor lor comerciale. De aceea, este important să se identifice soluții practice de acordare de sprijin și prin intermediul politicii de coeziune regiunilor și statelor membre în cauză după retragerea Regatului Unit pentru ca acestea să facă față dificultăților. În plus, va trebui stabilită o cooperare continuă, care să implice schimburi de informații și de bune practici la nivelul autorităților locale și regionale și al celor mai afectate state membre. [AM 45]

(67)  Este necesar să se stabilească ratele maxime, per categorie de regiuni, ale cofinanțării în domeniul politicii de coeziune, pentru a se garanta respectarea principiului cofinanțării printr-un nivel adecvat al contribuțiilor naționale publice sau private. Aceste rate ar trebui să reflecte nivelul de dezvoltare economică al regiunilor sub aspectul PIB-ului pe cap de locuitor, în raport cu media UE-27, asigurându-se în același timp că potențialele modificări în clasificarea acestora nu vor genera un tratament mai puțin favorabil. [AM 46]

(68)  Pentru a suplimenta și a modifica anumite elemente neesențiale ale prezentului regulament, Comisiei ar trebui să-i fie delegată competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE în ceea ce privește modificarea elementelor conținute în anumite anexe la prezentul regulament, și anume pentru dimensiunile și codurile aferente tipurilor de intervenție, modelele pentru acordurile de parteneriat și programe, modelele pentru transmiterea datelor, utilizarea emblemei Uniunii, elementele pentru acordurile de finanțare și documentele de strategie, pista de audit, sistemele de schimb electronic de date, modelele pentru descrierea sistemului de gestiune și control, pentru declarația de gestiune, pentru opinia de audit, pentru raportul anual de control, pentru strategia de audit, pentru cererile de plată, pentru conturi, precum și pentru determinarea nivelului corecțiilor financiare.

(69)  În plus, Comisiei ar trebui să-i fie delegată competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE în ceea ce privește modificarea Codului european de conduită referitor la parteneriat în sensul adaptării la prezentul regulament, stabilirea criteriilor de determinare a cazurilor de nereguli care trebuie raportate, definirea costurilor unitare, a sumelor forfetare, a ratelor forfetare și a finanțărilor nelegate de costuri, aplicabile tuturor statelor membre, precum și stabilirea de metodologii de eșantionare standardizate, gata de utilizare. [AM 47]

(70)  Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate și transparente cu toate părțile interesate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În particular, pentru a se asigura o participare egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții statelor membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate. [AM 48]

(71)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru adoptarea acordurilor de parteneriat, pentru adoptarea sau modificarea programelor, precum și pentru aplicarea de corecții financiare, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare. Competențele de executare referitoare la formatul care urmează a fi utilizat pentru raportarea neregulilor, la datele electronice care urmează să fie înregistrate și stocate, precum și la modelul raportului final de performanță ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului(20). Deși aceste acte au un caracter general, ar trebui să fie utilizată procedura de consultare, având în vedere faptul că actele respective stabilesc doar aspecte tehnice, formulare și modele. Competențele de executare în ceea ce privește stabilirea defalcării alocărilor financiare pentru FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune ar trebui să fie adoptate fără proceduri de comitologie, având în vedere că acestea reflectă pur și simplu aplicarea unei metodologii de calcul predefinite.

(72)  Întrucât Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(21) sau orice act aplicabil perioadei de programare 2014-2020 ar trebui să se aplice în continuare programelor și operațiunilor sprijinite de fondurile vizate de perioada de programare 2014-2020. Întrucât se preconizează că perioada de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 se va prelungi dincolo de perioada de programare vizată de prezentul regulament și pentru a se asigura continuitatea implementării anumitor operațiuni aprobate de respectivul regulament, ar trebui să fie stabilite dispoziții de etapizare. Fiecare etapă individuală a operațiunii etapizate, care urmărește același obiectiv general, ar trebui să fie implementată în conformitate cu normele perioadei de programare în cadrul căreia primește finanțarea.

(73)  Obiectivele prezentului regulament, și anume consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale și stabilirea de norme financiare comune pentru partea bugetul Uniunii executată prin gestiune partajată, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, pe de o parte din cauza amplorii decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni și a rămânerii în urmă a regiunilor celor problemele specifice cu care se confruntă regiunile cel mai puțin favorizate, precum și a limitării resurselor financiare ale statelor membre și regiunilor, iar pe de altă parte din cauza necesității de a dispune de un cadru de punere în aplicare coerent, care să acopere mai multe fonduri ale Uniunii implementate prin gestiune partajată. Prin urmare, întrucât aceste obiective pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din TUE. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut de asemenea la respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor respective. [AM 49]

(74)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și se conformează principiilor recunoscute în particular de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Titlul I

Obiective și norme generale privind sprijinul

CAPITOLUL I

Obiect și definiții

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)  Prezentul regulament stabilește:

(a)  norme financiare pentru Fondul european de dezvoltare regională („FEDR”), Fondul social european Plus („FSE+”), Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală („FEADR”), Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime („FEPAM”), Fondul pentru azil și migrație („FAMI”), Fondul pentru securitate internă („FSI”) și Instrumentul pentru managementul frontierelor și vize („IMFV”) (denumite în continuare „fondurile”); [AM 50]

(b)  dispoziții comune aplicabile FEDR, FSE+, Fondului de coeziune și FEPAM, precum și FEADR, astfel cum se prevede la alineatul 1a din prezentul articol. [AM 431]

(1a)   Titlul I capitolul I articolul 2 alineatul (4a), capitolul II articolul 5, titlul III capitolul II articolele 22-28 și titlul IV capitolul III secțiunea I articolele 41-43 se aplică măsurilor de ajutor financiar din cadrul FEADR, iar titlul I capitolul 1 articolul 2 alineatele 15-25, precum și titlul V capitolul II secțiunea II articolele 52-56 se aplică instrumentelor financiare prevăzute la articolul 74 din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul privind planurile strategice în domeniul PAC] și sprijinite din FEADR. [AM 432]

(2)  Prezentul regulament nu se aplică liniilor de acțiune „Ocuparea forței de muncă și inovare socială” și „Sănătate” ale FSE+ și componentelor de gestiune directă sau indirectă ale FEPAM, FAMI, FSI și IMFV, cu excepția asistenței tehnice acordate la inițiativa Comisiei.

(3)  Articolul 4 și articolul 10, titlul II capitolul III, titlul III capitolul II și titlul VIII nu se aplică FAMI, FSI și IMFV.

(4)  Titlul VIII nu se aplică FEPAM.

(5)  Capitolul II articolul 11, titlul II capitolul III articolul 15, titlul III capitolul I, capitolul I articolele 33-36 și articolul 38 alineatele (1)-(4), capitolul II articolul 39, titlul IV capitolul III articolul 45, capitolul II articolele 67, 71, 73 și 74 și titlul VI capitolul III nu se aplică programelor Interreg.

(6)  Regulamentele specifice ale fondurilor, enumerate mai jos, pot stabili norme complementare prezentului regulament, care nu trebuie să intre în contradicție cu prezentul regulament. În caz de dubii privind aplicarea, între prezentul regulament și regulamentele specifice ale fondurilor, prevalează prezentul regulament:

(a)  Regulamentul (UE) [...] („Regulamentul FEDR și al FC”)(22);

(b)  Regulamentul (UE) [...] („Regulamentul FSE+”)(23);

(c)  Regulamentul (UE) [...] („Regulamentul CTE”)(24);

(d)  Regulamentul (UE) [...] („Regulamentul FEPAM”)(25);

(e)  Regulamentul (UE) [...] („Regulamentul FAMI”)(26);

(f)  Regulamentul (UE) [...] („Regulamentul FSI”)(27);

(g)  Regulamentul (UE) [...] („Regulamentul IMF”)(28).

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(1)  „recomandări relevante specifice fiecărei țări” înseamnă recomandări ale Consiliului, adoptate în conformitate cu articolele 121 alineatul (2) și (4) și 148 alineatul (4) din TFUE, referitoare la provocările structurale care este oportun să fie abordate prin investiții multianuale ce intră în domeniul de aplicare al fondurilor prevăzut în regulamentele specifice ale fondurilor, și recomandări relevante, adoptate în conformitate cu articolul [XX] din Regulamentul (UE) [numărul noului Regulament privind guvernanța uniunii energetice] al Parlamentului European și al Consiliului; [AM 54]

(1a)   „condiție favorizantă” înseamnă o condiție prealabilă concretă și exact definită, care are o legătură reală cu un efect direct asupra punerii în aplicare eficace și eficiente a unui obiectiv specific al programului; [AM 55]

(2)  „legislație aplicabilă” înseamnă legislația Uniunii și legislația națională referitoare la aplicarea acesteia;

(3)  „operațiune” înseamnă:

(a)  un proiect, un contract, o acțiune sau un grup de proiecte selecționate în cadrul programelor vizate;

(b)  în contextul instrumentelor financiare, o contribuție a unui program la un instrument financiar și sprijinul financiar subsecvent acordat destinatarilor finali de instrumentul financiar respectiv;

(4)  „operațiune de importanță strategică” înseamnă o operațiune care aduce o contribuție esențială la realizarea obiectivelor unui program și care face obiectul unei monitorizări și al unor măsuri de comunicare speciale;

(4a)  „program”, în contextul FEADR, înseamnă planurile strategice PAC menționate în Regulamentul (UE) [...] („Regulamentul privind planurile strategice ale PAC”); [AM 56]

(5)  „prioritate”, în contextul FAMI, FSI și IMFV, înseamnă un obiectiv specific; în contextul FEPAM, înseamnă un „tip de domeniu de sprijin” menționat în nomenclatorul stipulat în anexa III la Regulamentul FEPAM;

(6)  „obiectiv specific”, în contextul FEPAM, înseamnă un „domeniu de sprijin” menționat în anexa III la Regulamentul FEPAM;

(7)  „organism intermediar” înseamnă orice organism de drept public sau privat care acționează sub responsabilitatea unei autorități de management sau care îndeplinește funcții sau sarcini în numele unei astfel de autorități;

(8)  „beneficiar” înseamnă:

(a)  un organism de drept public sau privat, o entitate cu sau fără personalitate juridică sau o persoană fizică, responsabilă cu inițierea sau deopotrivă cu inițierea și implementarea operațiunilor;

(b)  în contextul parteneriatelor public-privat („PPP”), organismul de drept public care inițiază o operațiune PPP sau partenerul privat selecționat pentru implementarea acesteia;

(c)  în contextul schemelor de ajutor de stat, organismul sau, după caz, întreprinderea care primește ajutorul, cu excepția situației în care ajutorul pentru fiecare întreprindere este mai mic de 200 000 de euro, caz în care statul membru implicat poate decide că beneficiarul este organismul care acordă ajutorul, fără a aduce atingere regulamentelor (UE) nr. 1407/2013(29), (UE) nr. 1408/2013(30) și (UE) nr. 717/2014(31) ale Comisiei; [AM 57]

(d)  în contextul instrumentelor financiare, organismul care implementează fondul de participare sau, atunci când nu există o structură de tipul fondului de participare, organismul care implementează fondul specific sau, atunci când autoritatea de management gestionează instrumentul financiar, autoritatea de management;

(9)  „fond pentru proiecte mici” înseamnă o operațiune în cadrul programului Interreg, care vizează selecționarea și implementarea unor de proiecte, inclusiv proiecte interpersonale cu volum financiar limitat; [AM 58]

(10)  „țintă” înseamnă o valoare convenită în prealabil, care trebuie atinsă la sfârșitul perioadei de programare în raport cu un indicator inclus în cadrul unui obiectiv specific;

(11)  „etapă” înseamnă o valoare intermediară, care trebuie atinsă la un moment dat pe parcursul perioadei de programare în raport cu un indicator inclus în cadrul unui obiectiv specific;

(12)  „indicator de realizare” înseamnă un indicator de măsurare a rezultatelor specifice ale intervenției;

(13)  „indicator de rezultat” înseamnă un indicator de măsurare a efectelor pe termen scurt ale intervențiilor sprijinite, în particular în ceea ce privește destinatarii direcți, populația vizată sau utilizatorii infrastructurii;

(14)  „operațiune PPP” înseamnă o operațiune implementată în cadrul unui parteneriat între organisme publice și sectorul privat, în conformitate cu un acord PPP, și care își propune să ofere servicii publice prin partajarea riscurilor, prin punerea în comun a expertizei sectorului privat sau cu ajutorul unor surse de capital suplimentare;

(15)  „instrument financiar” înseamnă o structură prin care sunt furnizate produse financiare;

(16)  „produs financiar” înseamnă investiții de capital sau cvasicapital, împrumuturi și garanții definite la articolul 2 din Regulamentul (UE, Euratom) [...] („Regulamentul financiar”);

(17)  „destinatar final” înseamnă o persoană fizică sau juridică care primește sprijin fie din partea fondurilor, printr-un beneficiar al unui proiect de mici dimensiuni, fie din partea unui instrument financiar;

(18)  „contribuție a programului” înseamnă sprijinul din partea fondurilor publice și cofinanțarea publică și privată, dacă este cazul, acordate unui instrument financiar;

(19)  „organism de implementare a unui instrument financiar” înseamnă un organism de drept public sau privat care îndeplinește sarcini ale unui fond de participare sau ale unui fond specific;

(20)  „fond de participare” înseamnă un fond instituit de o autoritate de management în cadrul unuia sau al mai multor programe, pentru a implementa instrumente financiare prin intermediul unuia sau al mai multor fonduri specifice;

(21)  „fond specific” înseamnă un fond instituit de o autoritate de management sau de un fond de participare , pentru a furniza prin care furnizează produse financiare destinatarilor finali; [AM 59]

(22)  „efect de levier” înseamnă cuantumul finanțărilor rambursabile acordate destinatarilor finali, împărțit la cuantumul contribuției din partea fondurilor;

(23)  „coeficient de multiplicare”, în contextul instrumentelor de garanție, înseamnă raportul dintre valoarea noilor împrumuturi sau a noilor investiții suport în capital sau cvasi-capital care au fost plătite și cuantumul contribuției programului, rezervat conform celor convenite în contractele de garanție pentru a acoperi pierderile prevăzute și neprevăzute rezultate din respectivele noi împrumuturi sau noi investiții în capital sau cvasi-capital;

(24)  „costuri de gestiune” înseamnă costuri directe sau indirecte, rambursate pe baza unor dovezi care atestă cheltuieli suportate cu ocazia implementării unor instrumente financiare;

(25)  „comisioane de gestiune” înseamnă un preț pentru servicii prestate, stabilit în acordul de finanțare dintre autoritatea de management și organismul care implementează un fond de participare sau un fond specific, și, după caz, între organismul care implementează un fond de participare și organismul care implementează un fond specific;

(26)  „relocare” înseamnă transferul integral sau parțial al unei activități identice sau similare în sensul articolului 2 alineatul (61a) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei(32) de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din TFUE;

(27)  „contribuție publică” înseamnă orice contribuție la finanțarea unor operațiuni, care provine de la bugetul autorităților publice naționale, regionale sau locale sau al oricărei grupări europene de cooperare teritorială (GECT) înființate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului(33), de la bugetul Uniunii pus la dispoziția fondurilor, de la bugetul unor organisme de drept public sau al unor asociații de autorități publice sau organisme de drept public, iar în scopul calculării ratei de cofinanțare pentru programele sau prioritățile FSE+, ea poate include orice resurse financiare vărsate în mod colectiv de angajatori și lucrători;

(28)  „an fiscal” înseamnă perioada de la 1 iulie până la 30 iunie a anului următor, cu excepția primului an fiscal al perioadei de programare, pentru care înseamnă perioada de la începutul datei de eligibilitate a cheltuielilor până la 30 iunie 2022; pentru ultimul an fiscal, înseamnă perioada de la 1 iulie 2029 până la 30 iunie 2030;

(29)  „neregulă” înseamnă orice încălcare a legislației aplicabile, rezultată dintr-un act sau dintr-o omisiune a unui operator economic implicat în implementarea fondurilor, care are sau ar putea avea ca efect prejudicierea bugetului Uniunii prin imputarea de cheltuieli nejustificate respectivului buget;

(30)  „deficiență gravă” înseamnă o deficiență în funcționarea cu eficacitate a sistemului de gestiune și control al unui program, pentru care sunt necesare îmbunătățiri semnificative ale sistemelor de gestiune și control, iar oricare dintre cerințele-cheie 2, 4, 5, 9, 12, 13 și 15 menționate în anexa X, sau două sau mai multe dintre celelalte cerințe-cheie, sunt evaluate ca aparținând categoriilor 3 și 4 din anexa respectivă;

(31)  „rata totală de eroare” înseamnă suma erorilor aleatorii preconizate și, dacă este cazul, a erorilor sistemice și a erorilor conjuncturale necorectate, împărțită la populație;

(32)  „rata de eroare reziduală” înseamnă rata totală de eroare minus corecțiile financiare aplicate de statele membre care intenționează să reducă riscurile identificate de autoritatea de audit cu ocazia auditării operațiunilor;

(33)  „operațiune finalizată” înseamnă o operațiune care a fost finalizată fizic sau a fost implementată integral și în privința căreia toate plățile conexe au fost efectuate de către beneficiari, iar contribuția publică corespunzătoare a fost plătită beneficiarilor;

(34)  „unitate de eșantionare” înseamnă una dintre unitățile în care este împărțită o populație în scopul eșantionării; ea poate fi o operațiune, un proiect din cadrul unei operațiuni sau o cerere de plată din partea unui beneficiar;

(35)  „cont de garanție” înseamnă, în cazul unei operațiuni PPP, un cont bancar reglementat de un acord scris încheiat între un organism public beneficiar și partenerul privat, aprobat de autoritatea de management sau de un organism intermediar, utilizat pentru plăți în cursul și/sau după încheierea perioadei de eligibilitate;

(36)  „participant” înseamnă o persoană fizică care beneficiază de o operațiune, dar nu primește sprijin financiar din partea fondurilor;

(36a)  principiul „eficiența energetică înainte de toate” înseamnă acordarea de prioritate, în materie de planificare energetică și de decizii politice și de investiții, măsurilor care fac ca cererea și oferta de energie să fie mai eficiente; [AM 60]

(37)  „imunizarea la schimbările climatice” înseamnă un proces prin care să se asigure faptul că infrastructura este rezilientă la impacturile negative ale schimbărilor climatice, în conformitate cu standarde recunoscute internațional sau cu norme și orientări naționale, dacă acestea sunt disponibile, sau în conformitate cu standarde recunoscute la nivel internațional că principiul „eficiență energetică înainte de toate” este respectat și că sunt alese căi specifice de reducere a emisiilor și de decarbonizare; [AM 61]

(37a)  „BEI” înseamnă Banca Europeană de Investiții, Fondul European de Investiții sau orice filială a Băncii Europene de Investiții. [AM 62]

Articolul 3

Calcularea termenelor pentru acțiunile Comisiei

Atunci când este stabilit un termen pentru o acțiune a Comisiei, acest termen începe să curgă atunci când statul membru a prezentat toate informațiile în conformitate cu cerințele stabilite în prezentul regulament sau în regulamentele specifice ale fondurilor.

Termenul se suspendă începând din ziua următoare datei la care Comisia transmite observațiile sale sau o cerere de documente revizuite către statul membru și până când statul membru răspunde Comisiei.

CAPITOLUL II

Obiective și principii de politică sprijinite de fonduri

Articolul 4

Obiective de politică

(1)  FEDR, FSE+, Fondul de coeziune și FEPAM sprijină următoarele obiective de politică:

(a)  o Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și prin consolidarea întreprinderilor mici și mijlocii; [AM 63]

(b)  o Europă mai ecologică, care trece la o economie robustă, cu emisii scăzute de dioxid de carbon nete zero prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice și a atenuării lor și a prevenirii și gestionării riscurilor; [AM 64]

(c)  o Europă mai conectată, prin dezvoltarea mobilității, inclusiv a celei inteligente și sustenabile și a conectivității TIC regionale; [AM 65]

(d)  o Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale; [AM 66]

(e)  o Europă mai aproape de cetățeni, prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a zonelor urbane, rurale și de coastă și a tuturor regiunilor, zonelor și inițiativelor locale. [AM 67]

(2)  FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune contribuie la acțiunile Uniunii care conduc la consolidarea coeziunii sale economice, sociale și teritoriale în conformitate cu articolul 174 din TFUE, prin urmărirea următoarelor obiective:

(a)  investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică în statele membre și în regiuni, care urmează să fie sprijinite de FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune, și

(b)  cooperarea teritorială europeană (Interreg), care urmează să fie sprijinită de FEDR.

(3)  Statele membre asigură imunizarea la schimbările climatice a operațiunilor relevante prin întregul proces de planificare și punere în aplicare și furnizează informații referitoare la sprijinul acordat obiectivelor climatice și de mediu, utilizând o metodologie bazată pe tipuri de intervenție pentru fiecare fond în parte. Această metodologie constă în atribuirea unei ponderi specifice sprijinului acordat, la un nivel care reflectă măsura în care sprijinul în cauză contribuie la obiectivele climatice și la obiectivele de mediu. În cazul FEDR, FSE+ și al Fondului de coeziune, ponderile se corelează cu dimensiunile și codurile aferente tipurilor de intervenție stabilite în anexa I. [AM 68]

(4)  Statele În concordanță cu responsabilitățile fiecăruia dintre ele și cu principiile subsidiarității și guvernanței pe mai multe niveluri, statele membre și Comisia asigură coordonarea, complementaritatea și coerența dintre fonduri și alte instrumente ale Uniunii cum ar fi Programul de sprijin pentru reforme, inclusiv Instrumentul de punere în practică a reformelor și Instrumentul de sprijin tehnic. Ele optimizează mecanismele de coordonare între entitățile competente, pentru a evita duplicarea pe parcursul planificării și al implementării. [AM 69]

(4a)   Statele membre și Comisia asigură conformitatea cu normele relevante privind ajutoarele de stat. [AM 70]

Articolul 5

Gestiune partajată

(1)  Bugetul Uniunii alocat fondurilor este executat de statele membre, în conformitate cu cadrul lor juridic și instituțional, și de Comisie prin gestiune partajată în conformitate cu articolul [63] din Regulamentul (UE, Euratom) [numărul noului Regulament financiar] („Regulamentul financiar”). [AM 71]

(2)  Cu toate acestea Fără a se aduce atingere articolului 1 alineatul (2), în conformitate cu [literele (a) și (c) de la articolul 62 alineatul (1)] din Regulamentul financiar, Comisia implementează prin gestiune directă sau indirectă cuantumul sprijinului din partea Fondului de coeziune, transferat Mecanismului pentru Interconectarea Europei („MIE”), Inițiativei urbane europene și investițiilor inovatoare interregionale, cuantumul sprijinului din partea FSE+, transferat cooperării transnaționale, precum și cuantumurile contribuției la InvestEU(34) și asistența tehnică acordată la inițiativa Comisiei. [AM 72]

(3)  Comisia, cu acordul statului membru și al regiunii în cauză, poate implementa cooperarea regiunilor ultraperiferice în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg), prin gestiune indirectă. [AM 73]

Articolul 6

Parteneriat și guvernanță pe mai multe niveluri

(1)  Fiecare stat membru organizează un parteneriat cu autoritățile regionale și locale competente. Pentru acordul de parteneriat și pentru fiecare program, fiecare stat membru încheie un parteneriat complet și efectiv, în conformitate cu cadrul său instituțional și juridic. Parteneriatul respectiv include cel puțin următorii parteneri: [AM 74]

(a)  autoritățile regionale, locale, urbane și alte autorități publice; [AM 75]

(b)  partenerii economici și sociali;

(c)  organismele relevante care reprezintă societatea civilă, cum ar fi partenerii de mediu, organizațiile neguvernamentale și organismele responsabile de promovarea incluziunii sociale, a drepturilor fundamentale, a drepturilor persoanelor cu handicap, a egalității de gen și a nediscriminării. [AM 76]

(ca)   instituții de cercetare și universități, după caz. [AM 77]

(2)  În conformitate cu principiul guvernanței pe mai multe niveluri și urmând o abordare ascendentă, statele membre implică partenerii respectivi în pregătirea acordurilor de parteneriat, precum și pe tot parcursul pregătirii și , implementării și evaluării programelor, inclusiv prin participarea la comitetele de monitorizare în conformitate cu articolul 34. În acest context, statele membre alocă un procentaj corespunzător din resursele provenite din fonduri pentru consolidarea capacității administrative a partenerilor sociali și a organizațiilor societății civile. În cazul programelor transfrontaliere, statele membre în cauză includ partenerii din toate statele membre participante. [Amendamentele 78 și 459]

(3)  Organizarea și implementarea parteneriatului se efectuează în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei(35). Comisiei i se conferă competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 107, cu privire la modificări ale Regulamentului delegat (UE) 240/2014 în vederea adaptării acestui regulament delegat la prezentul regulament. [AM 79]

(4)  Cel puțin o dată pe an, Comisia consultă organizațiile care reprezintă partenerii la nivelul Uniunii în ceea ce privește implementarea programelor și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport referitor la rezultate. [AM 80]

Articolul 6a

Principii orizontale

(1)  În executarea acestor fonduri, statele membre și Comisia asigură respectarea drepturilor fundamentale și a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

(2)  Statele membre și Comisia veghează ca promovarea egalității între bărbați și femei și integrarea perspectivei egalității de gen să fie luate în considerare și favorizate pe toată durata pregătirii și implementării programelor, inclusiv în relație cu monitorizarea, raportarea și evaluarea.

(3)  Statele membre și Comisia iau măsurile necesare pentru a preveni orice formă de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală în timpul pregătirii, implementării, monitorizării, raportării și evaluării programelor. Pe toată durata pregătirii și implementării programelor se va ține seama în special de accesibilitatea pentru persoanele cu handicap.

(4)  Obiectivele fondurilor sunt urmărite în conformitate cu principiul dezvoltării durabile, ținând seama de obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU și cu promovarea de către Uniune a obiectivului de conservare, protejare și îmbunătățire a calității mediului și de combatere a schimbărilor climatice, ținând cont de principiul „poluatorul plătește”, astfel cum se prevede la articolul 191 alineatele (1) și (2) din TFUE.

Statele membre și Comisia veghează ca cerințele privind protecția mediului, utilizarea eficientă a resurselor, principiul „eficiența energetică pe înainte de toate”, tranziția energetică echitabilă din punct de vedere social, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, biodiversitatea, rezistența la dezastre și prevenirea și gestionarea riscurilor să fie luate în considerare în cursul pregătirii și punerii în aplicare a programelor. Acestea urmăresc evitarea de investiții legate de producerea, prelucrarea, distribuția, depozitarea sau arderea de combustibili fosili. [AM 81]

Titlul II

Abordare strategică

CAPITOLUL I

Acord de parteneriat

Articolul 7

Pregătirea și prezentarea acordului de parteneriat

(1)  Fiecare stat membru pregătește un acord de parteneriat care stabilește modalități de utilizare eficace și eficientă a fondurilor pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2027. Respectivul acord de parteneriat este pregătit în conformitate cu codul de conduită stabilit prin Regulamentul Delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei. [AM 82]

(2)  Statul membru prezintă acordul de parteneriat Comisiei înainte de prezentarea primului program sau concomitent cu aceasta, dar nu mai târziu de 30 aprilie 2021. [AM 83]

(3)  Acordul de parteneriat poate fi prezentat împreună cu programul național de reformă anual relevant și cu planul energetic și climatic național. [AM 84]

(4)  Statul membru redactează acordul de parteneriat în conformitate cu modelul stabilit în anexa II. Acesta poate include acordul de parteneriat într-unul dintre programele sale.

(5)  Programele Interreg pot fi prezentate Comisiei înainte de prezentarea acordului de parteneriat.

Articolul 8

Conținutul acordului de parteneriat

Acordul de parteneriat conține următoarele elemente:

(a)  obiectivele de politică selecționate, indicându-se fondul și programele prin intermediul cărora vor fi urmărite și o justificare în acest sens, iar dacă este cazul, o justificare privind utilizarea modului de punere în practică al InvestEU, ținându-se cont de recomandările relevante specifice fiecărei țări ținându-se cont și specificându-se recomandările relevante specifice fiecărei țări, precum și problemele la nivel regional; [AM 85]

(b)  pentru fiecare dintre obiectivele de politică selecționate menționate la litera (a):

(i)  un rezumat al deciziilor de politică și al principalelor rezultate preconizate pentru fiecare dintre fonduri, inclusiv, după caz, prin utilizarea InvestEU; [AM 86]

(ii)  coordonarea, demarcarea și complementaritatea între fonduri și, după caz, coordonarea dintre programele naționale și cele regionale, în special în ceea ce privește planurile strategice PAC menționate în Regulamentul (UE) [...] („Regulamentul privind planurile strategice PAC”); [AM 87]

(iii)  complementaritățile și sinergiile dintre fonduri și alte instrumente ale Uniunii, inclusiv proiectele strategice integrate și proiectele strategice privind natura ale programului LIFE și, după caz, proiectele finanțate prin Orizont Europa; [AM 88]

(iiia)   atingerea țintelor, realizarea politicilor și măsurilor din cadrul planurilor energetice și climatice naționale; [AM 89]

(c)  alocarea financiară preliminară din partea fiecărui fond, per obiectiv de politică la nivel național și, unde este cazul, și la nivel regional, respectând normele specifice ale fondurilor privind concentrarea tematică; [AM 90]

(d)  dacă este cazul, defalcarea resurselor financiare pe categorii de regiuni, redactată în conformitate cu articolul 102 alineatul (2) și cuantumurile alocărilor propuse a fi transferate între categorii de regiuni în conformitate cu articolul 105; [AM 91]

(e)  cuantumurile contribuțiilor care urmează a fi vărsate către InvestEU, per fond și per categorie de regiuni; [AM 92]

(f)  lista programelor planificate în cadrul fondurilor, cu respectivele alocări financiare preliminare per fond, și contribuția națională corespunzătoare per categorie de regiuni;

(g)  un rezumat al acțiunilor pe care statul membru în cauză le va întreprinde pentru a-și consolida capacitățile administrative de implementare a fondurilor și sistemul de gestiune și control; [AM 93]

(ga)   dacă este cazul, o abordare integrată de gestionare a problemelor demografice și/sau nevoilor specifice ale regiunilor și zonelor; [AM 94]

(gb)   o strategie de comunicare și de creștere a vizibilității. [AM 95]

BEI poate, la cererea statelor membre, să participe la pregătirea acordului de parteneriat, precum și la activitățile legate de pregătirea operațiunilor, instrumentelor financiare și PPP-urilor [AM 96]

În ceea ce privește obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg), acordul de parteneriat conține numai o listă a programelor planificate și necesitățile de investiții transfrontaliere în statul membru în cauză. [AM 97]

Articolul 9

Aprobarea acordului de parteneriat

(1)  Comisia evaluează acordul de parteneriat și conformitatea acestuia cu prezentul regulament și cu normele specifice ale fiecărui fond. În evaluarea sa, Comisia ia în considerare în mod particular, prevederile articolelor 4 și 6, recomandările relevante specifice fiecărei țări, precum și măsuri legate de planurile energetice și climatice naționale și modul în care acestea sunt abordate. [AM 98]

(2)  Comisia poate formula observații în termen de trei două luni de la data transmiterii acordului de parteneriat de către statul membru. [AM 99]

(3)  Statul membru revizuiește acordul de parteneriat, ținând seama de observațiile formulate de Comisie în termen de o lună de la primirea acestora. [AM 100]

(4)  Comisia adoptă o decizie prin intermediul unui act de punere în aplicare prin care aprobă acordul de parteneriat în termen de cel mult patru luni de la data prezentării primei prezentări a respectivului acord de parteneriat de către statul membru în cauză. Acordul de parteneriat nu se modifică. [AM 101]

(5)  Dacă, în temeiul articolului 7 alineatul (4), acordul de parteneriat este inclus într-un program, Comisia adoptă o decizie prin intermediul unui act de punere în aplicare prin care aprobă acest program în termen de cel mult șase luni de la data prezentării programului respectiv de către statul membru în cauză.

Articolul 10

Utilizarea FEDR, a FSE+, a Fondului de coeziune și a FEPAM prin intermediul InvestEU

(1)  Statele membre pot aloca, în acordul de parteneriat sau Începând de la 1 ianuarie 2023, statele membre pot aloca, cu acordul autorităților de management în cauză, în cererea de modificare a unui program, cuantumul contribuției FEDR, a FSE+, a Fondului de coeziune și a FEPAM, care urmează să fie vărsat către InvestEU și furnizat până la 2 % din FEDR, FSE+, Fondul de coeziune și FEPAM, sumă care urmează să fie vărsată către InvestEU și furnizată prin intermediul garanțiilor bugetare. Cuantumul contribuției care urmează să fie vărsat către InvestEU nu depășește 5 % din alocarea totală a fiecărui fond, cu excepția cazurilor justificate în mod corespunzător. Aceste contribuții nu constituie un transfer de resurse în temeiul articolului 21. Până la 3 % din alocarea totală a fiecărui fond poate fi alocată în plus InvestEU în cadrul evaluării la jumătatea perioadei. Aceste contribuții sunt disponibile pentru investiții în concordanță cu obiectivele politicii de coeziune și în aceeași categorie de regiuni vizate de fondurile inițiale. Ori de câte ori o contribuție din FEDER, FSE+ și din Fondul de coeziune este vărsată către InvestEU, se aplică condițiile favorizante, astfel cum sunt descrise la articolul 11 și în anexele III și IV la prezentul regulament. Pot fi alocate numai resurse ale anilor calendaristici viitori. [AM 428]

(2)  Pentru acordul de parteneriat, pot fi alocate resurse ale anului calendaristic curent și ale anilor calendaristici viitori. Pentru cererea de modificare a unui program, pot fi alocate numai resurse ale anilor calendaristici viitori. [AM 103]

(3)  Suma menționată la alineatul (1) se utilizează pentru provizionarea părții din garanția UE aflate în compartimentul statului membru respectiv. [AM 104]

(4)  Dacă, până la 31 decembrie 2021 2023, nu s-a încheiat un acord de contribuție prevăzut la articolul [9] din [Regulamentul InvestEU] pentru suma menționată la alineatul (1), alocată în acordul de parteneriat, statul membru prezintă o cerere de modificare a programului sau a programelor pentru a utiliza suma corespunzătoare. [AM 105]

Acordul de contribuție pentru suma menționată la alineatul (1), alocată în cererea de modificare a unui program, se încheie, sau, după caz, se modifică simultan cu adoptarea deciziei de modificare a programului. [AM 106]

(5)  Dacă un acord de garanție prevăzut la articolul [9] din [Regulamentul InvestEU] nu a fost încheiat în termen de nouă luni de la aprobarea acordului de contribuție, sumele respective, vărsate în fondul comun de provizionare cu titlu de provizion, sunt transferate înapoi unui program sau unor programe programului sau programelor originale, iar statele membre prezintă o cerere corespunzătoare de modificare a programului. În acest caz particular, resursele din anii calendaristici anteriori pot fi modificate atât timp cât angajamentele nu sunt încă puse în aplicare. [AM 107]

(6)  Dacă un acord de garanție prevăzut la articolul [9] din [Regulamentul InvestEU] nu a fost pe deplin implementat în termen de patru ani de la semnarea acordului de garanție, statul membru poate solicita ca sumele angajate în acordul de garanție, dar care nu acoperă împrumuturi suport sau alte instrumente purtătoare de riscuri, să fie tratate în conformitate cu alineatul (5).

(7)  Resursele generate sau atribuibile sumelor plătite cu titlu de contribuții către InvestEU și puse în practică prin garanții bugetare sunt puse la dispoziția statelor membre și a autorităților locale și regionale vizate de contribuție și sunt utilizate pentru acordarea de sprijin în temeiul aceluiași obiectiv sau al acelorași obiective, sub formă de instrumente financiare. [AM 108]

(8)  Comisia reînscrie în buget sumele plătite cu titlu de contribuție, care nu au fost utilizate pentru InvestEU pentru anul în care este aprobată modificarea corespunzătoare a programului. Această reînscriere în buget nu poate avea loc mai târziu de anul 2027.

Termenul pentru dezangajarea sumei reînscrise în buget în conformitate cu articolul 99 începe să curgă din anul în care contribuția a fost reînscrisă în buget.

CAPITOLUL II

Condiții favorizante și cadru de performanță

Articolul 11

Condiții favorizante

(1)  Prezentul regulament prevede, pentru fiecare obiectiv specific, condiții prealabile pentru implementarea sa eficace și eficientă („condiții favorizante”). Condițiile favorizante se aplică în măsura în care contribuie la realizarea obiectivelor specifice ale programului. [AM 109]

Anexa III stabilește condiții favorizante orizontale aplicabile tuturor obiectivelor specifice, precum și criteriile necesare pentru evaluarea îndeplinirii acestora.

Anexa IV stabilește condiții favorizante tematice pentru FEDR, Fondul de coeziune și FSE+, precum și criteriile necesare pentru evaluarea îndeplinirii acestora.

(2)  Atunci când pregătește un program sau introduce un nou obiectiv specific ca parte a modificării unui program, statul membru evaluează dacă sunt îndeplinite condițiile favorizante legate de obiectivul specific selecționat. O condiție favorizantă este îndeplinită atunci când sunt respectate toate criteriile aferente. Statul membru identifică, în fiecare program sau modificare a programului, condițiile favorizante îndeplinite și cele neîndeplinite și include o justificare atunci când consideră că o condiție favorizantă este îndeplinită. La cererea unui stat membru, BEI poate contribui la evaluarea acțiunilor necesare pentru îndeplinirea condițiilor favorizante relevante. [AM 110]

(3)  Atunci când o condiție favorizantă nu este îndeplinită la momentul aprobării programului sau al modificării programului, statul membru raportează Comisiei de îndată ce consideră că respectiva condiție este îndeplinită, și furnizează o justificare.

(4)  În termen de trei două luni de la primirea informațiilor menționate la alineatul (3), Comisia efectuează o evaluare și informează statul membru în cazul în care este de acord cu îndeplinirea condiției. [AM 111]

În cazul în care nu este de acord cu evaluarea statului membru, Comisia informează statul membru cu privire la acest lucru și îi dă posibilitatea să-și prezinte observațiile în termen de o lună maximum două luni. [AM 112]

(5)  Cheltuielile aferente unor operațiuni legate de obiectivul specific nu pot fi incluse în cererile de plată până când Comisia nu a informat înainte ca Comisia să informeze statul membru cu privire la îndeplinirea condiției favorizante în temeiul alineatului (4), fără a aduce atingere suspendării rambursării până la îndeplinirea condiției. [AM 113]

Primul paragraf nu se aplică operațiunilor care contribuie la îndeplinirea condiției favorizante corespunzătoare.

(6)  Statul membru se asigură de îndeplinirea și aplicarea condițiilor favorizante pe întreg parcursul perioadei de programare. El informează Comisia în legătură cu orice modificare care are un impact asupra îndeplinirii condițiilor favorizante.

Atunci când consideră că o condiție favorizantă nu mai este îndeplinită, Comisia informează statul membru cu privire la acest lucru și îi dă posibilitatea să-și prezinte observațiile în termen de o lună. Atunci când Comisia concluzionează că neîndeplinirea condiției favorizante persistă, cheltuielile aferente obiectivului specific în cauză nu pot fi incluse în cererile de plată începând cu data la care Comisia informează statul membru cu privire la acest lucru.

(7)  Anexa IV nu se aplică programelor sprijinite de FEPAM.

Articolul 12

Cadru de performanță

(1)  Dacă este cazul și în cooperare cu autoritățile locale și regionale, statul membru instituie un cadru de performanță care permite monitorizarea, raportarea și evaluarea performanțelor programului în cursul implementării sale și care contribuie la măsurarea performanțelor globale ale fondurilor. [AM 115]

Cadrul de performanță constă în:

(a)  indicatorii de realizare și de rezultat legați de obiectivele specifice stabilite în regulamentele specifice ale fondurilor;

(b)  obiectivele de etapă care urmează să fie atinse până la finele anului 2024 pentru indicatorii de realizare și

(c)  țintele care urmează să fie atinse până la finele anului 2029 pentru indicatorii de realizare și de rezultat.

(2)  Obiectivele de etapă și țintele se stabilesc în legătură cu fiecare obiectiv specific din cadrul unui program, cu excepția asistenței tehnice și a obiectivului specific care abordează deprivarea materială prevăzut la articolul [4 litera (c) alineatul (1) punctul (vii) (xi)] din Regulamentul FSE+. [AM 116]

(3)  Obiectivele de etapă și țintele permit Comisiei și statelor membre să măsoare progresele înregistrate cu privire la îndeplinirea obiectivelor specifice. Acestea trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la articolul [33 alineatul (3)] din Regulamentul financiar.

Articolul 13

Metodologii pentru stabilirea cadrului de performanță

(1)  Metodologiile de stabilire a cadrului de performanță cuprind:

(a)  criteriile aplicate de statul membru pentru alegerea indicatorilor;

(b)  datele sau elementele de probă utilizate, asigurarea calității datelor și metoda de calcul;

(c)  factorii care pot influența îndeplinirea obiectivelor de etapă și a țintelor, precum și modul în care s-a ținut cont de aceștia.

(2)  Statul membru pune la dispoziție aceste metodologii la cererea Comisiei.

Articolul 14

Evaluare intermediară

(1)  Pentru programele sprijinite de FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune, statul membru și autoritățile de management competente evaluează fiecare program, ținând cont de următoarele elemente: [AM 117]

(a)  provocările noi provocări identificate în recomandările relevante specifice fiecărei țări, adoptate în 2024 și obiectivele identificate în punerea în aplicare a planurilor naționale integrate privind clima și energia, dacă sunt relevante; [AM 118]

(b)  situația socioeconomică din statul membru sau regiunea în cauză, inclusiv situația punerii în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale și necesitățile în plan teritorial, în vederea reducerii disparităților și a inegalităților economice și sociale; [AM 119]

(c)  progresele înregistrate în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor de etapă;

(d)  rezultatul ajustării tehnice prevăzute la articolul 104 alineatul (2), după caz;

(da)  orice evoluție financiară, economică sau socială negativă importantă care necesită o ajustare a programelor, inclusiv ca o consecință a producerii unor șocuri simetrice sau asimetrice în statele membre și în regiunile acestora. [AM 120]

(2)  În conformitate cu rezultatul evaluării, până la 31 martie 2025, statul membru prezintă Comisiei o cerere de modificare a fiecărui program în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) sau menționează că nu se solicită nicio modificare. Statul membru justifică modificarea pe baza elementelor stabilite la alineatul (1) sau, după caz, comunică motivele pentru care nu solicită modificarea unui program. [AM 121]

Programul revizuit cuprinde:

(a)  alocările inițiale revizuite ale resurselor financiare pe priorități, inclusiv sumele pentru anii 2026 și 2027; [AM 122]

(b)  ținte noi sau revizuite;

(ba)   cuantumurile contribuțiilor care urmează a fi vărsate către InvestEU, defalcate pe fond și pe categorie de regiuni, după caz; [AM 123]

(c)  alocările revizuite ale resurselor financiare rezultate în urma ajustării tehnice menționate la articolul 104 alineatul (2), inclusiv sumele pentru anii 2025, 2026 și 2027, după caz.

(3)  Atunci când, în urma evaluării, este prezentat un nou program, planul de finanțare prevăzut la articolul 17 alineatul (3) litera (f) punctul (ii) acoperă pachetul financiar pentru fiecare dintre fonduri, începând cu anul de aprobare a programului.

(3a)   Până la 31 martie 2026, Comisia adoptă un raport de sinteză privind rezultatele evaluării menționate la alineatul (1) și la alineatul (2). Comisia comunică acest raport Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor. [AM 124]

CAPITOLUL III

Măsuri legate de buna guvernanță economică

Articolul 15

Măsuri de corelare a eficacității fondurilor cu buna guvernanță economică

(1)  Comisia poate solicita unui stat membru să revizuiască și să propună modificări ale programelor relevante, dacă acest lucru este necesar pentru a sprijini implementarea recomandărilor relevante ale Consiliului.

O astfel de solicitare poate fi făcută din următoarele motive:

(a)  pentru a sprijini implementarea unei recomandări relevante specifice fiecărei țări, adoptată în conformitate cu articolul 121 alineatul (2) din TFUE, și a unei recomandări relevante a Consiliului, adoptată în conformitate cu articolul 148 alineatul (4) din TFUE, adresate statului membru în cauză;

(b)  pentru a sprijiniri punerea în aplicare a recomandărilor relevante ale Consiliului, adresate statului membru în cauză și adoptate în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) sau cu articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1176/2011(36) al Parlamentului European și al Consiliului, cu condiția ca aceste modificări să fie considerate necesare pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice.

(2)  O solicitare adresată de Comisie unui stat membru în conformitate cu alineatul (1) este justificată, ea făcând trimitere la necesitatea de a sprijini implementarea recomandărilor relevante și indicând programele sau prioritățile pe care Comisia le consideră vizate, precum și natura modificărilor preconizate.

(3)  Statul membru transmite răspunsul său la solicitarea menționată la alineatul (1) în termen de două luni de la primirea acesteia, stipulând modificările pe care le consideră necesare în programele relevante și motivele acestor modificări, identificând programele vizate și subliniind natura modificărilor propuse, precum și efectele lor preconizate asupra implementării recomandărilor și asupra implementării fondurilor. Dacă este cazul, Comisia formulează observații în termen de o lună de la primirea răspunsului.

(4)  Statul membru depune propunerea de modificare a programelor relevante în termen de două luni de la transmiterea răspunsului menționat la alineatul (3).

(5)  În cazul în care Comisia nu a prezentat observații sau este pe deplin satisfăcută că observațiile sale au fost luate în considerare în mod corespunzător, Comisia adoptă o decizie de aprobare a modificărilor aduse programelor relevante în conformitate cu termenul prevăzut la articolul [19 alineatul (4)].

(6)  Dacă statul membru nu întreprinde acțiuni eficace ca răspuns la o solicitare adresată în conformitate cu alineatul (1), în termenele prevăzute la alineatele (3) și (4), Comisia poate să suspende parțial sau integral plățile pentru programele sau prioritățile în cauză în conformitate cu articolul 91.

(7)  Comisia prezintă Consiliului o propunere de suspendare parțială sau integrală a angajamentelor sau plăților pentru unul sau mai multe programe ale unui stat membru în următoarele cazuri:

(a)  atunci când Consiliul decide, în conformitate cu articolul 126 alineatul (8) sau cu articolul 126 alineatul (11) din TFUE, că un stat membru nu a întreprins acțiuni eficace pentru corectarea deficitului său excesiv;

(b)  atunci când Consiliul adoptă două recomandări succesive în cadrul aceleiași proceduri de dezechilibru, în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 al Parlamentului European și al Consiliului(37), pe motiv că un stat membru a transmis un plan de acțiuni corective nesatisfăcător;

(c)  atunci când Consiliul adoptă două decizii succesive în cadrul aceleiași proceduri de dezechilibru în conformitate cu articolul 10 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 prin care constată un caz de nerespectare de către un stat membru pe motiv că acesta nu a întreprins acțiunile corective recomandate;

(d)  atunci când Comisia concluzionează că statul membru nu a luat măsurile menționate în Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului(38) și decide, în consecință, să nu autorizeze plata asistenței financiare acordate statului membru respectiv;

(e)  atunci când Consiliul decide că un stat membru nu respectă programul de ajustare macroeconomică menționat la articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 472/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(39) sau măsurile solicitate printr-o decizie a Consiliului adoptată în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din TFUE.

Se acordă prioritate suspendării angajamentelor; plățile se suspendată numai în cazul în care se urmărește adoptarea unor măsuri imediate și în caz de neconformitate semnificativă. Suspendarea plăților se aplică cererilor de plată depuse pentru programele în cauză după data deciziei de suspendare.

În virtutea unor circumstanțe economice excepționale sau ca urmare a unei cereri motivate adresate Comisiei de statul membru vizat în termen de 10 zile de la adoptarea deciziei sau a recomandării menționate în paragraful anterior, Comisia poate să recomande Consiliului să anuleze suspendarea menționată în același paragraf.

(8)  O propunere a Comisiei privind suspendarea angajamentelor se consideră adoptată de Consiliu cu excepția cazului în care Consiliul decide, printr-un act de punere în aplicare, să respingă propunerea în cauză cu majoritate calificată în termen de o lună de la prezentarea ei de către Comisie.

Suspendarea angajamentelor se aplică angajamentelor din partea fondurilor pentru statul membru în cauză, începând cu data de 1 ianuarie a anului care urmează deciziei de suspendare.

Consiliul adoptă decizia, printr-un act de punere în aplicare, pe baza propunerii Comisiei privind suspendarea plăților menționate la alineatul (7).

(9)  În ceea ce privește suspendarea angajamentelor sau a plăților care urmează a fi impusă, domeniul de aplicare și nivelul acesteia sunt proporționate, respectă egalitatea de tratament între statele membre și țin cont de circumstanțele economice și sociale în care se află statul membru în cauză, în special de nivelul șomajului și de nivelul sărăciei și al excluziunii sociale din statul membru în cauză comparativ cu media la nivelul Uniunii, precum și de impactul suspendării asupra economiei statului membru în cauză. Impactul suspendării asupra programelor de importanță critică pentru corectarea condițiilor economice sau sociale nefavorabile este un factor specific care se ia în seamă.

(10)  Suspendarea angajamentelor face obiectul unui plafon de maximum 25 % din angajamentele pentru fonduri aferente următorului an calendaristic sau de 0,25 % din PIB-ul nominal, reținându-se valoarea cea mai mică, în oricare dintre următoarele cazuri:

(a)  în primul caz de nerespectare a unei proceduri de deficit excesiv, astfel cum se menționează la alineatul (7) litera (a);

(b)  în primul caz de nerespectare a unui plan de acțiuni corective din cadrul unei proceduri de dezechilibru excesiv, astfel cum se menționează la alineatul (7) litera (b);

(c)  în caz de nerespectare a acțiunii corective recomandate în cadrul unei proceduri de dezechilibru excesiv, astfel cum se menționează la alineatul (7) litera (c);

(d)  în primul caz de nerespectare, astfel cum se menționează la alineatul (7) punctele (d) și (e).

În caz de nerespectare persistentă, suspendarea angajamentelor poate să depășească procentajele maxime stabilite la primul paragraf.

(11)  Consiliul revocă suspendarea angajamentelor pe baza unei propuneri din partea Comisiei, în conformitate cu procedura stabilită la alineatul (8), în următoarele cazuri:

(a)  atunci când procedura privind deficitul excesiv este suspendată în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1467/97 al Consiliului(40) sau atunci când Consiliul a decis, în conformitate cu articolul 126 alineatul (12) din TFUE, să abroge decizia privind existența unui deficit excesiv;

(b)  atunci când Consiliul a aprobat planul de acțiune corectivă prezentat de statul membru în cauză în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 sau atunci când procedura de dezechilibru excesiv este suspendată în conformitate cu articolul 10 alineatul (5) din regulamentul menționat anterior sau atunci când Consiliul a închis procedura de dezechilibru excesiv în conformitate cu articolul 11 din regulamentul menționat anterior;

(c)  atunci când Comisia a concluzionat că un stat membru a luat măsuri adecvate, astfel cum se menționează în Regulamentul (CE) nr. 332/2002;

(d)  atunci când Comisia a concluzionat că statul membru în cauză a luat măsuri adecvate pentru implementarea programului de ajustare menționat la articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 472/2013 sau a măsurilor solicitate printr-o decizie a Consiliului adoptată în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din TFUE.

După ridicarea de către Consiliu a suspendării angajamentelor, Comisia reînscrie în buget angajamentele suspendate în conformitate cu articolul [8] din Regulamentul (UE, Euratom) [[...] al Consiliului (Regulamentul CFM)].

Angajamentele suspendate nu pot fi reînscrise în buget mai târziu de anul 2027.

Termenul pentru dezangajarea sumei reînscrise în buget în conformitate cu articolul 99 începe să curgă din anul în care angajamentul suspendat a fost reînscris în buget.

Consiliul adoptă decizia de ridicare a suspendării plăților în urma unei propuneri din partea Comisiei atunci când sunt îndeplinite condițiile aplicabile prevăzute la primul paragraf.

(12)  Comisia informează Parlamentul European cu privire la punerea în aplicare a prezentului articol. În particular, Comisia informează imediat Parlamentul European atunci când una dintre condițiile prevăzute la alineatul (7) este îndeplinită în privința unui stat membru și furnizează detalii referitoare la fondurile și programele care ar putea face obiectul unei suspendări a angajamentelor.

Parlamentul European poate invita Comisia la un dialog structurat privind aplicarea prezentului articol, ținând seama de informațiile transmise în conformitate cu primul paragraf.

Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului propunerea de suspendare a angajamentelor sau propunerea de ridicare a respectivei suspendări.

(13)  Alineatele (1)-(12) nu se aplică priorităților sau programelor prevăzute la articolul [4 literele (c) punctul (v) subpunctul (ii)] din Regulamentul FSE+. [Amendamentele 425/rev, 444/rev, 448 și 469]

Titlul III

Programare

CAPITOLUL I

Dispoziții generale privind fondurile

Articolul 16

Pregătirea și prezentarea programelor

(1)  Statele membre, în cooperare cu partenerii menționați la articolul 6, pregătesc programe de implementare a fondurilor pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2027. [AM 140]

(2)  Statele membre prezintă Comisiei programe cel târziu la 3 luni de la prezentarea acordului de parteneriat.

(3)  Statele membre pregătesc programele în conformitate cu modelul de program prevăzut în anexa V.

Pentru FAMI, FSI și IMFV, statele membre pregătesc programele în conformitate cu modelul de program prevăzut în anexa VI.

Articolul 17

Conținutul programelor

(1)  Fiecare program stabilește o strategie pentru contribuția programului la obiectivele de politică și comunicarea rezultatelor acestuia.

(2)  Un program este format din priorități. Fiecare prioritate corespunde unui obiectiv unuia sau mai multor obiective de politică unic sau asistenței tehnice. O prioritate care corespunde unui obiectiv de politică este formată din unul sau mai multe obiective specifice. Aceluiași obiectiv de politică pot să-i corespundă mai multe priorități. [AM 141]

Pentru programele finanțate prin FEPAM, fiecare axă prioritară poate corespunde unuia sau mai multor obiective de politică. Obiectivele specifice corespund domeniilor de sprijin definite în anexa III la Regulamentul FEPAM.

Pentru programele sprijinite de FAMI, FSI și IMFV, un program este format din obiective specifice.

(3)  Fiecare program stabilește:

(a)  un rezumat al principalelor provocări, ținând cont de:

(i)  disparitățile, precum și inegalitățile, economice, sociale și teritoriale, cu excepția programelor sprijinite de FEPAM; [AM 142]

(ii)  disfuncționalitățile pieței, nevoile de investiții și complementaritatea și sinergiile cu alte forme de sprijin; [AM 143]

(iii)  provocările identificate în recomandările relevante specifice fiecărei țări și în alte recomandări relevante ale Uniunii adresate statului membru; [AM 144]

(iv)  provocările provocări la nivelul capacităților administrative și al guvernanței și măsuri de simplificare; [AM 145]

(iva)   acolo unde este cazul, o abordare integrată a provocărilor demografice; [AM 146]

(v)  învățămintele desprinse din experiența anterioară;

(vi)  strategiile macroregionale și strategiile privind bazinele maritime, atunci când statele membre și regiunile iau parte la astfel de strategii;

(via)   provocările și obiectivele conexe identificate în cadrul planurilor naționale privind energia și clima și în Pilonul european al drepturilor sociale; [AM 147]

(vii)  pentru programele sprijinite de FAMI, FSI și IMFV, progresele în implementarea acquis-ul și a planurilor de acțiune relevante ale Uniunii, precum și deficiențele identificate; [AM 148]

(b)  o justificare a obiectivelor de politică alese, a priorităților corespunzătoare, a obiectivelor specifice și a formelor de sprijin;

(c)  pentru fiecare prioritate, cu excepția asistenței tehnice, obiectivele specifice;

(d)  pentru fiecare obiectiv specific:

(i)  tipurile de acțiuni aferente, inclusiv o listă a orientativă și un calendar orientativ ale operațiunilor de importanță strategică planificate și a contribuției lor preconizate la obiectivele specifice respective, precum și la strategiile macroregionale și strategiile privind bazinele maritime, după caz; [AM 149]

(ii)  indicatorii de realizare și indicatorii de rezultat, cu obiectivele de etapă și țintele corespunzătoare;

(iii)  grupurile-țintă principale;

(iiia)   acțiuni menite să garanteze egalitatea, incluziunea și nediscriminarea; [AM 150]

(iv)  teritoriile specifice vizate, inclusiv utilizarea planificată a investițiilor teritoriale integrate, a dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității sau a altor instrumente teritoriale;

(v)  acțiunile interregionale, transfrontaliere și transnaționale ai căror beneficiari se află în cel puțin un alt stat membru; [AM 151]

(va)   durabilitatea investițiilor; [AM 152]

(vi)  utilizarea planificată a instrumentelor financiare;

(vii)  tipurile de intervenții și o defalcare orientativă a resurselor programate, per tip de intervenție sau domeniu de sprijin;

(viia)   o descriere a modului în care se vor urmări complementaritățile și sinergiile cu alte fonduri și instrumente; [AM 153]

(e)  utilizarea planificată a asistenței tehnice în conformitate cu articolele 30 și 32 și tipurile de intervenție relevante;

(f)  un plan de finanțare care să conțină:

(i)  un tabel specificând alocările financiare totale pentru fiecare fond și pentru fiecare categorie de regiuni pentru întreaga perioadă de programare și pentru fiecare an, inclusiv orice sume transferate în temeiul articolului 21;

(ii)  un tabel specificând alocările financiare totale pentru fiecare prioritate, per fond și per categorie de regiuni, precum și contribuția națională, cu precizarea dacă aceasta este alcătuită din contribuții publice și private;

(iii)  pentru programele sprijinite de FEPAM, un tabel specificând, pentru fiecare tip de domeniu de sprijin, cuantumurile alocărilor financiare totale ale sprijinului din partea fondului și contribuția națională;

(iv)  pentru programele sprijinite de FAMI, FSI și IMFV, un tabel specificând, pentru fiecare obiectiv specific, alocările financiare totale per tip de acțiune, precum și contribuția națională, cu precizarea dacă aceasta este alcătuită din contribuții publice și private;

(g)  acțiunile întreprinse pentru a implica partenerii relevanți menționați la articolul 6 în pregătirea programului, și rolul acestor parteneri în implementarea, monitorizarea și evaluarea programului;

(h)  pentru fiecare condiție favorizantă stabilită în conformitate cu articolul 11, cu anexa III și cu anexa IV, o evaluare a îndeplinirii condiției favorizante la data prezentării programului;

(i)  abordarea avută în vedere în ceea ce privește comunicarea și vizibilitatea programului, prin definirea obiectivelor, a publicului-țintă, a canalelor de comunicare, a acoperirii la nivelul mijloacelor de comunicare socială, după caz, precum și a bugetului planificat și a indicatorilor relevanți pentru monitorizare și evaluare; [AM 154]

(j)  autoritatea de management, autoritatea de audit, organismul responsabil cu funcția de contabilitate în temeiul articolului 70 și organismul care primește plățile din partea Comisiei. [AM 155]

Literele (c) și (d) de la prezentul alineat nu se aplică obiectivul obiectivului specific prevăzut la articolul [4 litera (c) alineatul (1) litera (vii) (xi)] din Regulamentul FSE+. [AM 156]

Ținând seama de nevoile de atenuare a schimbărilor climatice, la program se anexează un raport de mediu care conține informații relevante privind efectele asupra mediului în conformitate cu Directiva 2001/42/CE. [AM 157]

(4)  Prin derogare de la alineatul (3) litera (d), pentru fiecare obiectiv specific al programelor sprijinite de FAMI, FSI și IMFV se furnizează următoarele:

(a)  o descriere a situației inițiale, a provocărilor și a răspunsurilor sprijinite de fond;

(b)  o indicare a obiectivelor operaționale;

(c)  o listă orientativă a acțiunilor și a contribuției anticipate a acestora la obiectivele specifice și operaționale;

(d)  după caz, o justificare a sprijinului operațional, a acțiunilor specifice, a asistenței de urgență și a acțiunilor menționate la articolele [16 și 17] din Regulamentul FAMI;

(e)  indicatori de realizare și de rezultat, cu obiectivele de etapă și țintele corespunzătoare;

(f)  o defalcare orientativă a resurselor programate, în funcție de tipul de intervenție.

(5)  Tipurile de intervenție se bazează pe un nomenclator stabilit în anexa I. Pentru programele sprijinite de FAMI, FSI și IMFV, tipurile de intervenție se bazează pe un nomenclator stabilit în regulamentele specifice ale fondurilor.

(6)  Pentru programele FEDR, FSE+ și ale Fondului de coeziune, prezentate în conformitate cu articolul 16, tabelul menționat la alineatul (3) litera (f) punctul (ii) include numai sumele pentru anii 2021-2025 2027. [AM 158]

(7)  Statul membru informează Comisia cu privire la orice modificare a informațiilor menționate la alineatul (3) litera (j), fără a fi necesară o modificare a programului.

Articolul 18

Aprobarea programelor

(1)  Comisia evaluează programul și conformitatea sa cu prezentul regulament și cu regulamentele specifice ale fondurilor, precum și coerența acestuia cu acordul de parteneriat. În evaluarea sa, Comisia ia în considerare, în mod particular, recomandările relevante specifice fiecărei țări, precum și provocările relevante identificate la implementarea planurilor naționale integrate privind energia și clima și a Pilonului european al drepturilor sociale. [AM 160]

(2)  Comisia poate formula observații în termen de trei două luni de la data prezentării programului de către statul membru. [AM 161]

(3)  Statul membru reexaminează programul, luând în considerare observațiile formulate de Comisie, în termen de două luni de la primirea acestora. [AM 162]

(4)  Comisia adoptă o decizie prin intermediul unui act de punere în aplicare prin care aprobă programul, cel târziu în termen de șase cinci luni de la data prezentării primei prezentări a programului de către statul membru. [AM 163]

Articolul 19

Modificarea programelor

(1)  Statul membru poate prezenta o cerere motivată de modificare a unui program, împreună cu programul modificat, stipulând impactul preconizat al respectivei modificări asupra îndeplinirii obiectivelor.

(2)  Comisia evaluează modificarea și conformitatea sa cu prezentul regulament și cu regulamentele specifice ale fondurilor, inclusiv cu cerințele de la nivel național, și poate formula observații în termen de trei două luni de la prezentarea programului modificat. [AM 164]

(3)  Statul membru reexaminează programul modificat și ia în considerare observațiile formulate de Comisie, în termen de două luni de la primirea acestora. [AM 165]

(4)  Comisia aprobă modificarea unui program cel târziu la șase trei luni de la prezentarea cererii de modificare de către statul membru. [AM 166]

(5)  Pe parcursul perioadei de programare, statul membru poate transfera o sumă de până la 5 % 7 % din alocarea inițială a unei priorități și nu mai mult de 3 % 5 % din bugetul programului către o altă prioritate a aceluiași fond sprijinind același program. În acest context, statul membru respectă codul de conduită stabilit prin Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei. Pentru programele sprijinite de FEDR și FSE+, transferul vizează numai alocările pentru aceeași categorie de regiuni. [AM 167]

Aceste transferuri nu afectează anii precedenți. Ele sunt considerate a fi nesubstanțiale și nu necesită o decizie de modificare a programului din partea Comisiei. Cu toate acestea, ele respectă toate cerințele normative. Statul membru prezintă Comisiei tabelul revizuit menționat la articolul 17 alineatul (3) litera (f) punctul (ii), litera (f) punctul (iii) sau litera (f) punctul (iv), după caz.

(6)  Aprobarea din partea Comisiei nu este necesară în cazul corecturilor de natură pur materială, tehnică sau de redactare, care nu afectează implementarea programului. Statele membre informează Comisia cu privire la astfel de corecturi. [AM 168]

(7)  Pentru programele sprijinite de FEPAM, modificările programelor referitoare la introducerea de indicatori nu necesită aprobarea Comisiei.

Articolul 20

Sprijin comun din partea FEDR, FSE+ și a Fondului de coeziune

(1)  FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune pot oferi sprijin comun programelor din cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”.

(2)  FEDR și FSE+ pot finanța, în mod complementar și sub rezerva unei limite de 10 % 15 % din finanțarea provenită de la fondurile respective pentru fiecare prioritate a unui program, o parte sau totalitatea unei operațiuni în cazul căreia cheltuielile sunt eligibile pentru sprijin din partea celuilalt fond pe baza normelor de eligibilitate aplicate fondului respectiv, cu condiția ca acele costuri să fie necesare pentru implementare. [AM 169]

Articolul 21

Transferul de resurse

(1)  Statele Pentru a asigura flexibilitatea, statele membre pot solicita, cu acordul prealabil al comitetului de monitorizare a programului, transferul a până la 5 % din alocările financiare ale programului, de la oricare fond către oricare alt fond executat prin gestiune partajată sau către orice instrument executat prin gestiune directă sau indirectă Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune sau Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime. [AM 170]

(2)  Resursele transferate sunt implementate în conformitate cu normele fondului sau ale instrumentului către care sunt transferate resursele, iar în cazul transferurilor către instrumente care fac obiectul gestiunii directe sau indirecte, în beneficiul statului membru în cauză. [Amendamentele 171 și 434]

(3)  Cererile prezentate în temeiul alineatului (1) stipulează suma totală transferată pentru fiecare an, per fond și per categorie de regiuni, după caz, sunt justificate în mod corespunzător ținând seama de complementaritățile și de impactul care trebuie obținute și sunt însoțite de programul sau programele revizuite de la care urmează să fie transferate resursele în conformitate cu articolul 19, indicând către care alt fond sau instrument sunt transferate sumele. [Amendamentele 172, 433 și 434]

(4)  Comisia poate să se opună unei cereri de transfer conținute în modificarea aferentă a programului, atunci când respectivul transfer ar compromite îndeplinirea obiectivelor programului de la care urmează să fie transferate resursele.

(5)  Pot fi transferate numai resurse ale anilor calendaristici viitori.

CAPITOLUL Ia

Proiecte majore [AM 173]

Articolul 21a

Conținut

FEDR și Fondul de coeziune pot să finanțeze, în cadrul unui program sau al unor programe, o operațiune care include un ansamblu de lucrări, activități sau servicii, care este destinată să îndeplinească prin ea însăși o funcție indivizibilă cu caracter economic sau tehnic precis, care urmărește obiective clar identificate și al cărei cost eligibil total depășește 100 000 000 EUR (denumită în continuare „proiect major”). Instrumentele financiare nu sunt considerate a fi proiecte majore. [AM 174]

Articolul 21b

Informații necesare în vederea aprobării unui proiect major

Înainte de aprobarea unui proiect major, autoritatea de management prezintă Comisiei următoarele informații:

(a)  informații cu privire la organismul care va fi responsabil pentru implementarea proiectului major și capacitatea sa;

(b)  o descriere a investiției și amplasarea acesteia;

(c)  costul total și costul eligibil total;

(d)  studiile de fezabilitate efectuate, inclusiv analiza opțiunilor și rezultatele;

(e)  o analiză a raportului cost-beneficii, inclusiv o analiză economică și financiară, și o evaluare a riscurilor;

(f)  o analiză a impactului asupra mediului, ținând seama de nevoile de adaptare la schimbările climatice și de atenuare a efectelor acestora și de rezistența în fața dezastrelor;

(g)  o explicație cu privire la modul în care proiectul major este în concordanță cu prioritățile relevante ale programului sau ale programelor respective și contribuția preconizată a acestora la realizarea obiectivelor specifice prevăzute de aceste priorități și contribuția preconizată la dezvoltarea socioeconomică;

(h)  planul de finanțare care să indice suma totală planificată a resurselor financiare și suma prevăzută pentru contribuția din partea fondurilor, a BEI, și toate celelalte surse de finanțare, împreună cu indicatorii fizici și financiari pentru monitorizarea evoluției, ținând seama de riscurile identificate;

(i)  un calendar de execuție a proiectului major și, în cazul în care se preconizează că perioada de implementare va fi mai mare decât perioada de programare, tranșele pentru care se cere o contribuție din partea fondurilor pe perioada de programare. [AM 175]

Articolul 21c

Decizia privind un proiect major

(1)  Comisia evaluează proiectul major pe baza informațiilor menționate la articolul 21b pentru a stabili dacă contribuția financiară solicitată pentru proiectul major selecționat de către autoritatea de management este justificată. Comisia adoptă o decizie privind aprobarea contribuției financiare pentru proiectul major selecționat, prin intermediul unui act de punere în aplicare, cel târziu în termen de trei luni de la data transmiterii informațiilor menționate la articolul 21b.

(2)  Aprobarea de către Comisie în temeiul alineatului (1) este condiționată de încheierea primului contract de lucrări sau, în cazul unor operațiuni implementate în cadrul unor structuri de tip PPP, de semnarea acordului de PPP între organismul public și organismul privat în termen de trei ani de la data aprobării.

(3)  În cazul în care nu aprobă contribuția financiară pentru proiectul major selecționat, Comisia precizează, în decizia sa, motivele refuzului.

(4)  Proiectele majore prezentate spre aprobare în temeiul alineatului (1) sunt cuprinse în lista proiectelor majore dintr-un program.

(5)  Cheltuielile legate de un proiect major pot fi incluse într-o cerere de plată după prezentarea spre aprobare menționată la alineatul (1). Atunci când Comisia nu aprobă proiectul major selecționat de autoritatea de management, declarația de cheltuieli în urma retragerii cererii de către statul membru sau a adoptării deciziei Comisiei se rectifică în consecință. [AM 176]

CAPITOLUL II

Dezvoltare teritorială

Articolul 22

Dezvoltare teritorială integrată

Statul membru sprijină dezvoltarea teritorială integrată prin strategii de dezvoltare locală și teritorială în oricare dintre următoarele forme:

(a)  investiții teritoriale integrate;

(b)  dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității;

(c)  un alt instrument teritorial de sprijinire a inițiativelor concepute de statul membru pentru investițiile programate pentru FEDR în cadrul obiectivului de politică menționat la articolul 4 alineatul (1) litera (e). [AM 177]

Statele membre asigură coerența și coordonarea atunci când strategiile de dezvoltare locală sunt finanțate din mai mult de un fond. [AM 178]

Articolul 23

Strategii teritoriale

(1)  Strategiile teritoriale implementate în conformitate cu articolul 22 litera (a) sau litera (c) conțin următoarele elemente:

(a)  zona geografică vizată de strategie, inclusiv interconexiunile economice, sociale și de mediu; [AM 179]

(b)  o analiză a necesităților de dezvoltare și a potențialului zonei;

(c)  o descriere a unei abordări integrate care răspunde necesităților de dezvoltare și potențialului identificat;

(d)  o descriere a implicării de parteneri, în conformitate cu articolul 6 modului în care au fost implicați parteneri, în temeiul articolului 6, în pregătirea și implementarea strategiei. [AM 180]

Acestea pot să conțină, de asemenea, o listă a operațiunilor care urmează să fie sprijinite.

(2)  Strategiile teritoriale se redactează sunt pregătite și aprobate sub responsabilitatea autorităților sau organismelor teritoriale competente, urbane, locale sau de alt nivel autorităților publice relevante regionale, locale sau de la alt nivel. Documentele strategice preexistente referitoare la teritoriile vizate pot fi actualizate și utilizate pentru strategiile teritoriale. [AM 181]

(3)  Atunci când lista operațiunilor care urmează să fie sprijinite nu a fost inclusă în strategia teritorială, autoritățile sau organismele teritoriale competente, urbane regionale, locale sau de alt nivel, selecționează operațiunile sau sunt implicate în selecționarea operațiunilor lor. [AM 182]

Operațiunile selecționate respectă strategia teritorială.

(3a)   Atunci când pregătesc strategii teritoriale, autoritățile menționate la alineatul (2) cooperează cu autoritățile de management competente pentru a stabili paleta operațiunilor care urmează să fie sprijinite în cadrul programului relevant. [AM 183]

(4)  Atunci când o autoritate sau un organism teritorial urban, local o entitate publică regională, locală sau de alt nivel îndeplinește sarcini care intră sub responsabilitatea autorității de management, altele decât selecționarea operațiunilor, autoritatea este identificată de către autoritatea de management ca organism intermediar. [AM 184]

Operațiunile selectate pot fi sprijinite în cadrul mai multor priorități ale aceluiași program. [AM 185]

(5)  Se poate acorda sprijin pentru pregătirea și conceperea strategiilor teritoriale.

Articolul 24

Investiții teritoriale integrate

(1)  Atunci când o strategie implementată în conformitate cu articolul 23 implică investiții care beneficiază de sprijin din partea unuia sau a unui fond sau mai multor fonduri, din partea mai multor programe sau din partea mai multor priorități din cadrul aceluiași program, acțiunile pot fi realizate ca investiții teritoriale integrate („ITI”). După caz, fiecare ITI poate fi completată cu sprijin financiar din partea FEADR. [AM 186]

(2)  Autoritatea de management se asigură că sistemul electronic dedicat programului sau programelor permite identificarea operațiunilor, precum și a realizărilor și rezultatelor care contribuie la o ITI.

(2a)   Atunci când lista operațiunilor care urmează să fie sprijinite nu a fost inclusă în strategia teritorială, autoritățile sau organismele publice competente regionale, locale sau de alt nivel se implică în selecționarea operațiunilor. [AM 187]

Articolul 25

Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

(1)  FEDR, FSE+ și , FEPAM pot sprijini dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității și FEADR sprijină dezvoltarea locală coordonată la nivelul comunității. În contextul FEADR, acest tip de dezvoltare este desemnat drept dezvoltare locală LEADER. [AM 188]

(2)  Statul membru se asigură că dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității:

(a)  se axează pe zone subregionale;

(b)  este plasată sub responsabilitatea unor coordonată de grupuri de acțiune locală formate din reprezentanți ai intereselor socioeconomice locale ale sectoarelor public și privat, în care niciun grup individual de interese, inclusiv sectorul public, nu controlează procesul decizional; [AM 189]

(c)  este realizată prin strategii integrate în conformitate cu articolul 26;

(d)  sprijină colaborarea în rețea, abordările de la bază la vârf, accesibilitatea, caracteristicile inovatoare în context local și, după caz, cooperarea cu alți actori de nivel teritorial. [AM 190]

(3)  Atunci când sprijinul acordat strategiilor menționate la alineatul (2) litera (c) este disponibil din partea mai multor fonduri, autoritățile de management competente organizează o cerere comună pentru selecționarea acestor strategii și instituie un comitet mixt pentru toate fondurile în cauză, pentru a monitoriza implementarea strategiilor respective. Autoritățile de management competente pot alege unul dintre fondurile în cauză pentru a sprijini toate costurile de pregătire, gestiune și animare menționate la articolul 28 alineatul (1) literele (a) și (c), legate de aceste strategii.

(4)  Atunci când implementarea unei astfel de strategii implică un sprijin din partea mai multor fonduri, autoritățile de management competente pot alege unul dintre fondurile în cauză ca fond principal. Se poate specifica, de asemenea, tipul de măsuri și operațiuni care urmează să fie finanțate din fiecare fond afectat. [AM 191]

(5)  În cazul acestei strategii se aplică normele fondului principal. Autoritățile celorlalte fonduri se bazează pe deciziile și pe controalele de gestiune efectuate de autoritatea competentă a fondului principal.

(6)  Autoritățile fondului principal furnizează autorităților celorlalte fonduri informațiile necesare pentru a monitoriza și efectua plăți în conformitate cu normele stabilite în regulamentele specifice ale fondurilor.

Articolul 26

Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității

(1)  Autoritățile de management competente se asigură că fiecare strategie menționată la articolul 25 alineatul (2) litera (c) prevede următoarele elemente:

(a)  zona geografică și populația care fac obiectul strategiei;

(b)  procesul de implicare a comunității în dezvoltarea strategiei;

(c)  o analiză a necesităților de dezvoltare și a potențialului zonei;

(d)  obiectivele strategiei, inclusiv ținte măsurabile pentru rezultate, precum și acțiunile conexe planificate, ca răspuns la nevoile locale, astfel cum au fost identificate de către comunitatea locală; [AM 192]

(e)  modalitățile de gestiune, monitorizare și evaluare, prin care se demonstrează capacitatea grupului de acțiune locală de a implementa strategia;

(f)  un plan financiar, inclusiv alocarea planificată din partea fiecărui fond, inclusiv, dacă este cazul, FEADR și a fiecărui program în cauză. [AM 193]

(2)  Autoritățile de management competente definesc criteriile de selecție a strategiilor respective, instituie o comisie care să efectueze această selecție și aprobă strategiile selecționate de această comisie.

(3)  Autoritățile de management competente finalizează prima rundă de selecție a strategiilor și se asigură că grupurile de acțiune locală selecționate își pot îndeplini sarcinile stabilite la articolul 27 alineatul (3) în termen de 12 luni de la data aprobării programului relevant sau, în cazul strategiilor sprijinite prin mai multe fonduri, în termen de 12 luni de la data aprobării ultimului program în cauză.

(4)  Decizia de aprobare a unei strategii stabilește alocarea aferentă fiecărui fond și program în cauză și prevede responsabilitățile în ceea ce privește sarcinile de gestiune și control din cadrul programului sau al programelor. Contribuțiile publice naționale corespunzătoare sunt garantate în prealabil pentru întreaga perioadă. [AM 194]

Articolul 27

Grupuri de acțiune locală

(1)  Grupurile de acțiune locală concep și implementează strategiile menționate la articolul 25 alineatul (2) litera (c).

(2)  Autoritățile de management se asigură că grupurile de acțiune locală sunt deschise unei participări largi și fie aleg un partener din cadrul grupului în calitate de partener principal pentru aspectele administrative și financiare, fie se reunesc în cadrul unei structuri comune legal constituite pentru a executa sarcinile aferente strategiei de dezvoltare locală coordonate la nivelul comunității. [AM 195]

(3)  Grupurile de acțiune locală, în mod exclusiv, îndeplinesc toate sarcinile următoare:

(a)  consolidarea capacităților administrative ale actorilor locali de a elabora și implementa operațiuni; [AM 196]

(b)  elaborarea unei proceduri și a unor criterii de selecție nediscriminatorii și transparente, care să evite conflictele de interese și să garanteze că deciziile de selecție nu sunt controlate de niciun grup de interese în mod individual;

(c)  pregătirea și publicarea cererilor de propuneri;

(d)  selecționarea operațiunilor, stabilirea valorii sprijinului și prezentarea propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de aprobare;

(e)  monitorizarea progreselor înregistrate în direcția atingerii obiectivelor strategiei;

(f)  evaluarea implementării strategiei.

(4)  Atunci când grupurile de acțiune locală îndeplinesc sarcini care nu sunt reglementate de alineatul (3) și care intră sub responsabilitatea autorității de management sau a agenției de plăți, respectivele grupuri de acțiune locală sunt identificate de autoritatea de management drept organisme intermediare în conformitate cu normele specifice ale fondurilor.

(5)  Grupul de acțiune locală poate avea statut de beneficiar și poate implementa operațiuni în conformitate cu strategia, încurajând separarea funcțiilor în cadrul grupului de acțiune locală. [AM 197]

Articolul 28

Sprijin din partea fondurilor pentru dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității

(1)  Statele Pentru a realiza complementarități și sinergii, statele membre se asigură că sprijinul din partea fondurilor pentru dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea coordonată la nivelul comunității acoperă: [AM 198]

(a)  consolidarea capacităților administrative și acțiuni pregătitoare în sprijinul elaborării și al viitoarei implementări a strategiilor; [AM 199]

(b)  implementarea operațiunilor selecționate în cadrul strategiei de dezvoltare locală, inclusiv activitățile de cooperare și pregătirea acestora;

(ba)   animarea strategiei de dezvoltare locală coordonate la nivel de comunitate, pentru a facilita comunicarea între părțile interesate, a le furniza informații și a-i ajuta pe potențialii beneficiari să pregătească cererile. [AM 200]

(c)  gestionarea, monitorizarea și evaluarea strategiei, precum și animarea acesteia.

(2)  Sprijinul menționat la alineatul (1) litera (a) este eligibil indiferent dacă strategia este selecționată ulterior pentru finanțare.

Sprijinul menționat la alineatul (1) litera (c) nu depășește 25 % din contribuția publică totală la strategie.

CAPITOLUL III

Asistență tehnică

Articolul 29

Asistența tehnică la inițiativa Comisiei

(1)  La inițiativa Comisiei, fondurile pot sprijini acțiunile de pregătire, monitorizare, control, audit, evaluare, comunicare, inclusiv comunicare instituțională privind prioritățile politice ale Uniunii, vizibilitate și toate acțiunile vizând acordarea de asistență tehnică și administrativă necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament și, după caz, cu țări terțe.

(1a)  Acțiunile menționate la primul paragraf pot include, în special:

(a)  asistență pentru pregătirea și evaluarea proiectelor;

(b)  sprijin pentru consolidare instituțională și consolidarea capacității administrative, pentru gestionarea eficace a fondurilor;

(c)  studii legate de rapoartele Comisiei privind fondurile și de raportul privind coeziunea;

(d)  măsuri legate de analiza, gestionarea, monitorizarea, schimbul de informații și implementarea fondurilor, precum și măsuri legate de implementarea sistemelor de control și de asistență tehnică și administrativă;

(e)  evaluări, expertize, statistici și studii, inclusiv de natură generală, privind funcționarea actuală și viitoare a fondurilor;

(f)  acțiuni de difuzare a informațiilor, rețele de sprijin dacă este cazul, derularea de activități de comunicare cu un accent deosebit pe rezultate și pe valoarea adăugată a sprijinului din partea fondurilor, precum și acțiuni de sensibilizare și de promovare a cooperării și a schimbului de experiență, inclusiv cu țări terțe;

(g)  instalarea, funcționarea și interconectarea sistemelor informatice de gestionare, monitorizare, audit, control și evaluare;

(h)  acțiuni vizând îmbunătățirea metodelor de evaluare și a schimbului de informații privind practicile de evaluare;

(i)  acțiuni legate de activitatea de audit;

(j)  consolidarea capacității naționale și regionale legate de planificarea investițiilor, necesitățile de finanțare, pregătirea, elaborarea și implementarea instrumentelor financiare, a planurilor de acțiune comune și a proiectelor majore;

(k)  difuzarea bunelor practici pentru a ajuta statele membre să consolideze capacitatea partenerilor corespunzători menționați la articolul 6 alineatul (1) și a organizațiilor-umbrelă ale acestora. [AM 201]

(1b)   Comisia alocă din proprie inițiativă cel puțin 15 % din resursele pentru asistență tehnică pentru a mări atât eficiența în comunicarea către public, cât și sinergiile dintre activitățile de comunicare întreprinse la inițiativa Comisiei, prin extinderea bazei de informații privind rezultatele, în special printr-o colectare și difuzare mai eficace a datelor, prin evaluări și rapoarte și, în special, prin evidențierea contribuției fondurilor la îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor, prin sporirea vizibilității sprijinului din partea fondurilor ESI și prin sensibilizarea publicului cu privire la rezultatele și la valoarea adăugată a sprijinului respectiv. Măsurile de informare, de comunicare și de asigurare a vizibilității privind rezultatele și valoarea adăugată a sprijinului din partea fondurilor, cu un accent deosebit pe operațiuni, sunt continuate după încheierea programelor, acolo unde este cazul. Aceste măsuri contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele generale ale prezentului regulament. [AM 202]

(2)  Aceste acțiuni pot acoperi perioade de programare precedente și ulterioare viitoare. [AM 203]

(2a)  Pentru a evita situațiile în care sunt suspendate plățile, Comisia se asigură că statele membre și regiunile care se confruntă cu probleme de conformitate din cauza capacității administrative insuficiente beneficiază de asistență tehnică adecvată pentru a-și îmbunătăți capacitatea administrativă. [AM 204]

(3)  Comisia își stabilește planurile atunci când este avută în vedere o contribuție din partea fondurilor în conformitate cu articolul [110] din Regulamentul financiar.

(4)  În funcție de scopul lor, acțiunile menționate la prezentul articol pot fi finanțate fie cu titlul de cheltuieli operaționale, fie cu titlul de cheltuieli administrative.

Articolul 30

Asistența tehnică acordată statelor membre

(1)  La inițiativa unui stat membru, fondurile pot sprijini acțiuni care pot viza perioade de programare precedente și ulterioare și care sunt necesare pentru administrarea și utilizarea eficace a respectivelor fonduri, pentru consolidarea capacităților partenerilor menționați la articolul 6, precum și pentru îndeplinirea unor funcții precum pregătirea, formarea, administrarea, monitorizarea, evaluarea, vizibilitatea și comunicarea. [AM 205]

(2)  Fiecare fond poate finanța acțiuni de asistență tehnică care sunt eligibile în cadrul oricăruia dintre celelalte fonduri.

(3)  În cadrul fiecărui program, asistența tehnică ia forma unei priorități legate doar fie de un singur fond, fie de mai multe fonduri. [AM 206]

Articolul 31

Finanțare forfetară pentru asistența tehnică acordată statelor membre

(1)  Asistența tehnică acordată fiecărui program se rambursează ca sumă forfetară, prin aplicarea procentajelor prevăzute la alineatul (2) asupra cheltuielilor eligibile incluse în fiecare cerere de plată în temeiul articolului 85 alineatul (3) litera (a) sau (c), după caz.

(2)  În temeiul unui acord între Comisie și statele membre și ținând seama de planul financiar al programului, procentajul rambursat pentru asistență tehnică aferent fiecărui fond , este următorul poate de până la: [AM 207]

(a)  pentru sprijinul din partea FEDR, acordat în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”, precum și pentru sprijinul din partea Fondului de coeziune: 2,5 % 3 %; [AM 208]

(b)  pentru sprijinul din partea FSE+: 4 % 5 %, iar pentru programele prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (c) litera (vii) (xi) din Regulamentul FSE+: 5 % 6 %; [AM 209]

(c)  pentru sprijinul din partea FEPAM: 6 %;

(d)  pentru sprijinul din partea FAMI, FSI și IMFV: 6 % 7 %. [AM 210]

Pentru regiunile ultraperiferice, pentru (a), (b) și (c) procentul trebuie să fie cu până la 1 % mai mare. [AM 211]

(3)  Normele specifice privind asistența tehnică pentru programele Interreg sunt stabilite în Regulamentul CTE.

Articolul 32

Finanțare nelegată de costuri pentru asistența tehnică acordată statelor membre

În plus față de articolul 31, statul membru poate propune să întreprindă acțiuni de asistență tehnică suplimentare, pentru a consolida capacitatea de gestiune și utilizare eficace a fondurilor de care dispun autoritățile, beneficiarii și partenerii instituțională și eficiența autorităților publice și a serviciilor publice, beneficiarilor și partenerilor relevanți ai statului membru, capacitate necesară pentru gestionarea și utilizarea eficace a fondurilor. [AM 212]

Sprijinul pentru aceste acțiuni este implementat prin finanțări nelegate de costuri în conformitate cu articolul 89. Asistența tehnică sub forma unui program opțional specific poate fi pusă în aplicare fie prin finanțări care nu sunt legate de costurile pentru asistența tehnică, fie prin rambursarea costurilor directe. [AM 213]

Titlul IV

Monitorizare, evaluare, comunicare și vizibilitate

CAPITOLUL I

Monitorizare

Articolul 33

Comitetul de monitorizare

(1)  Statul membru instituie un comitet de monitorizare a implementării programului („comitetul de monitorizare”), după consultarea cu autoritatea de management, în termen de trei luni de la data notificării statului membru în cauză cu privire la decizia de aprobare a programului. [AM 214]

Statul membru poate institui un comitet de monitorizare unic pentru a acoperi mai multe programe.

(2)  Fiecare comitet de monitorizare își adoptă propriul regulament de procedură, ținând cont de nevoia de transparență totală. [AM 215]

(3)  Comitetul de monitorizare se reunește cel puțin o dată pe an și examinează toate chestiunile care afectează progresele făcute de program în atingerea obiectivelor sale.

(4)  Statul membru publică regulamentul de procedură al comitetului de monitorizare, precum și toate datele și informațiile partajate cu comitetul de monitorizare, pe site-ul web menționat la articolul 44 alineatul (1).

(5)  Alineatele (1)-(4) nu se aplică programelor prevăzute la articolul [4 alineatul (c) (1) litera (vi) (xi)] din Regulamentul FSE+ și asistenței tehnice conexe. [AM 216]

Articolul 34

Componența comitetului de monitorizare

(1)  Statul membru stabilește componența comitetului de monitorizare și asigură o reprezentare echilibrată a autorităților și organismelor intermediare relevante ale statului membru și a reprezentanților partenerilor menționați la articolul 6, printr-un proces transparent. [AM 217]

Fiecare membru al comitetului de monitorizare dispune de un vot.

Statul membru publică lista membrilor comitetului de monitorizare pe site-ul web menționat la articolul 44 alineatul (1).

(2)  Reprezentanții Comisiei participă la lucrările comitetului de monitorizare în calitate de consultanți , cu rol de monitorizare și consultativ. Reprezentanții BEI pot fi invitați să participe la lucrările comitetului de monitorizare cu rol consultativ, dacă este cazul. [AM 218]

(2a)  În cazul FAMI, al FSI și al IMFV, agențiile descentralizate relevante participă la lucrările comitetului de monitorizare cu rol consultativ. [AM 219]

Articolul 35

Funcțiile comitetului de monitorizare

(1)  Comitetul de monitorizare examinează:

(a)  progresele înregistrate în ceea ce privește implementarea programului și realizarea obiectivelor de etapă și a țintelor;

(aa)   propunerile privind eventualele măsuri de simplificare pentru beneficiari; [AM 220]

(b)  orice probleme care influențează performanța programului și măsurile luate pentru a le remedia, inclusiv orice tip de nereguli, dacă este cazul; [AM 221]

(c)  contribuția programului la abordarea provocărilor identificate în recomandările relevante specifice fiecărei țări;

(d)  elementele evaluării ex ante menționate la articolul 52 alineatul (3) și în documentul de strategie menționat la articolul 53 alineatul (2);

(e)  progresele înregistrate cu privire la efectuarea evaluărilor, a sintezelor evaluărilor și a oricăror acțiuni întreprinse ca urmare a constatărilor;

(f)  punerea în aplicare a acțiunilor legate de comunicare și vizibilitate;

(g)  progresele înregistrate în implementarea operațiunilor de importanță strategică, dacă este cazul;

(h)  îndeplinirea condițiilor favorizante și aplicarea acestora în cursul întregii perioade de programare;

(i)  progresele înregistrate în ceea ce privește consolidarea capacității administrative pentru instituțiile publice, parteneri și beneficiari, acolo unde este cazul. [AM 222]

(2)  Comitetul de monitorizare aprobă:

(a)  metodologia și criteriile folosite pentru selectarea operațiunilor, inclusiv orice modificări ale acestora, după consultarea Comisiei în conformitate cu articolul 67 alineatul (2), fără a aduce atingere literelor (b), (c) și (d) de la articolul 27 alineatul (3);

(b)  rapoartele anuale de performanță pentru programele sprijinite de FEPAM, FAM FAMI, FSI și IMFV și raportul final de performanță pentru programele sprijinite de FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune; [AM 224]

(c)  planul de evaluare și orice modificare a acestuia;

(d)  orice propunere înaintată de autoritatea de management referitoare la modificarea unui program, inclusiv la transferuri, în conformitate cu articolul 19 alineatul (5) și articolul 21;

(da)   modificările aduse listei operațiunilor de importanță strategică planificate menționate la articolul 17 alineatul (3) litera (d); [AM 225]

(2a)   Comitetul de monitorizare poate propune autorității de gestionare funcții suplimentare de intervenție. [AM 226]

Articolul 36

Evaluarea anuală a performanțelor

(1)  Se organizează o reuniune anuală de evaluare între Comisie și fiecare stat membru, pentru analizarea performanțelor fiecărui program. Autoritățile de management trebuie să fie implicate în mod corespunzător în acest proces. [AM 227]

Reuniunea anuală de evaluare este prezidată de Comisie sau, la cererea statului membru, coprezidată de statul membru și de Comisie.

(2)  Pentru programele sprijinite de FAMI, FSI și IMFV, reuniunile de evaluare se organizează cel puțin de două ori pe parcursul perioadei de programare.

(3)  Pentru programele sprijinite de FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune, statul membru furnizează Comisiei, cel târziu cu o lună înainte de reuniunea anuală de evaluare, informațiile cu privire la elementele enumerate la articolul 35 alineatul (1).

Pentru programele prevăzute la articolul [4 alineatul (1) litera (c) punctul (vii)] din Regulamentul FSE+, informațiile care trebuie furnizate se limitează la literele (a), (b), (e), (f) și (h) de la articolul 35 alineatul (1).

(4)  Rezultatele reuniunii anuale de evaluare se consemnează într-un proces-verbal convenit.

(5)  Statul membru ia măsuri pentru a răspunde problemelor ridicate de Comisie și o informează pe aceasta în termen de trei luni în legătură cu măsurile respective.

(6)  Pentru programele sprijinite de FEPAM, FAM FAMI, FSI și IMFV, statul membru prezintă un raport anual de performanță, în conformitate cu regulamentele specifice ale fondurilor. [AM 228]

Articolul 37

Transmiterea datelor

(1)  Autoritatea de management transmite Comisiei, în format electronic, date cumulative pentru fiecare program până la 31 ianuarie, 31 martie, 31 mai, 31 iulie, 30 septembrie și 30 noiembrie în fiecare an, utilizând modelul prevăzut în anexa VII.

Prima transmitere a datelor trebuie efectuată până la 31 ianuarie 28 februarie 2022, iar ultima până la 31 ianuarie 28 februarie 2030. [AM 229]

Pentru programele prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (c) litera (vii) (xi) din Regulamentul FSE+, datele trebuie transmise în fiecare an până la 30 noiembrie. [AM 230]

(2)  Datele trebuie defalcate pentru fiecare prioritate în funcție de obiective specifice și categorii de regiuni și se referă la:

(a)  în datele transmise până la 31 ianuarie, 31 martie, 31 mai, 31 iulie, 30 septembrie și 30 noiembrie în fiecare an, numărul de operațiuni selectate, costurile totale eligibile ale acestora, contribuția din partea fondurilor și cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management, toate defalcate pe tipuri de intervenție; [AM 231]

(b)  în datele transmise doar până la 31 mai și 30 noiembrie ale fiecărui an, valorile indicatorilor de realizare și de rezultat pentru operațiunile selectate și valorile obținute pe operațiuni. [AM 232]

(3)  Pentru instrumentele financiare se furnizează, de asemenea, date cu privire la următoarele:

(a)  cheltuielile eligibile, în funcție de tipul de produs financiar;

(b)  cuantumul costurilor și comisioanelor de gestiune declarate drept cheltuieli eligibile;

(c)  cuantumul resurselor publice și private mobilizate, pe lângă fonduri, pe tip de produs financiar;

(d)  dobânzi și alte câștiguri generate de sprijinul din partea fondurilor pentru instrumentele financiare menționate la articolul 54 și resursele restituite care pot fi atribuite sprijinului din partea fondurilor, astfel cum se prevede la articolul 56.

(4)  Datele transmise în conformitate cu prezentul articol trebuie să fie fiabile și actualizate la sfârșitul lunii anterioare lunii în care sunt transmise.

(5)  Autoritatea de management publică toate datele transmise Comisiei pe site-ul web menționat la articolul 44 alineatul (1).

(6)  Pentru programele sprijinite de FEPAM, Comisia adoptă un act de punere în aplicare în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 109 alineatul (2), pentru a stabili modelul care trebuie utilizat pentru punerea în aplicare a prezentului articol.

Articolul 38

Raportul final de performanță

(1)  Pentru programele sprijinite de FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune, fiecare autoritate de management transmite Comisiei, până la 15 februarie 2031, un raport final privind performanța programului.

(2)  Raportul final de performanță evaluează realizarea obiectivelor programului pe baza elementelor enumerate la articolul 35 alineatul (1), cu excepția informațiilor prevăzute la articolul 35 alineatul (1) litera (d).

(3)  Comisia examinează raportul final de performanță și informează autoritatea de management cu privire la eventualele observații în termen de cinci luni de la data primirii acestui raport. În cazul în care se fac astfel de observații, autoritatea de management furnizează toate informațiile necesare cu privire la aceste observații și, dacă este cazul, informează Comisia în termen de trei luni în legătură cu măsurile luate. Comisia informează statul membru cu privire la acceptarea raportului.

(4)  Autoritatea de management publică rapoartele finale de performanță pe site-ul web menționat la articolul 44 alineatul (1).

(5)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului articol, Comisia adoptă un act de punere în aplicare care prevede modelul pentru raportul final de performanță. Acest act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 108.

CAPITOLUL II

Evaluare

Articolul 39

Evaluări efectuate de statul membru

(1)  Autoritatea de management efectuează evaluări ale programului. Fiecare evaluare analizează programul din perspectiva caracterului favorabil incluziunii, și nediscriminatoriu, a eficacității, a eficienței, a relevanței, a coerenței, a vizibilității și a valorii adăugate a UE, cu scopul de a îmbunătăți calitatea elaborării și a implementării programelor. [AM 233]

(2)  În plus, autoritatea de management efectuează o evaluare pentru fiecare program, pentru a evalua impactul acestuia, până la 30 iunie 2029.

(3)  Autoritatea de management încredințează efectuarea evaluărilor unor experți independenți din punct de vedere funcțional.

(4)  Autoritatea de management sau statul membru asigură procedurile necesare pentru generarea și colectarea datelor necesare pentru evaluări.

(5)  Autoritatea de management sau statul membru elaborează un plan de evaluare. Acest plan de evaluare poate include mai multe programe. Pentru FAMI, FSI și IMFV, planul respectiv include o evaluare intermediară, care trebuie finalizată până la 31 martie 2024.

(6)  Autoritatea de management prezintă planul de evaluare comitetului de monitorizare în termen de cel mult un an de la aprobarea programului.

(7)  Autoritatea de management publică toate evaluările pe site-ul web menționat la articolul 44 alineatul (1).

Articolul 40

Evaluări efectuate de Comisie

(1)  Comisia efectuează o evaluare intermediară pentru a analiza fiecare fond din perspectiva eficacității, a eficienței, a relevanței, a coerenței și a valorii adăugate a UE până la sfârșitul anului 2024. Comisia poate utiliza toate informațiile relevante disponibile deja în conformitate cu articolul [128] din Regulamentul financiar.

(2)  Comisia efectuează o evaluare retrospectivă pentru a analiza fiecare fond din perspectiva eficacității, a eficienței, a relevanței, a coerenței și a valorii adăugate a UE până la 31 decembrie 2031.

(2a)   Evaluarea menționată la alineatul (2) include o evaluare a impactului socioeconomic și a nevoilor de finanțare în cadrul obiectivelor de politică menționate la articolul 4 alineatul (1), în cadrul programelor și între acestea, cu accent pe o Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a unei Europe mai conectate prin îmbunătățirea mobilității, inclusiv a mobilității inteligente și durabile și a conectivității regionale TIC. Comisia publică rezultatele evaluării pe site-ul său de internet și le comunică Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor. [AM 234]

CAPITOLUL III

Vizibilitate, transparență și comunicare

Secțiunea I

Vizibilitatea sprijinului din partea fondurilor

Articolul 41

Vizibilitate

Fiecare stat membru asigură:

(a)  vizibilitatea sprijinului în toate activitățile legate de operațiuni sprijinite de fonduri, acordând o atenție deosebită operațiunilor de importanță strategică;

(b)  informarea cetățenilor Uniunii cu privire la rolul și realizările fondurilor prin intermediul unui portal unic de internet care oferă acces la toate programele care implică statul membru respectiv.

Articolul 42

Emblema Uniunii

Statele membre, autoritățile de management și beneficiarii utilizează emblema Uniunii Europene în conformitate cu anexa VIII atunci când desfășoară activități de vizibilitate, transparență și comunicare.

Articolul 43

Responsabili cu comunicarea și rețele

(1)  Fiecare stat membru desemnează un coordonator pentru comunicare pentru activitățile de vizibilitate, transparență și comunicare în legătură cu sprijinul din partea fondurilor, inclusiv pentru programele din cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg), în cazul în care statul membru respectiv găzduiește autoritatea de management. Coordonatorul pentru comunicare coordonează măsurile de comunicare și vizibilitate între programe.

Coordonatorul pentru comunicare trebuie să implice în activitățile de vizibilitate, transparență și comunicare următoarele organisme:

(a)  Reprezentanțele Comisiei Europene și Birourile de legătură ale Parlamentului European din statele membre, precum și centrele de informare Europe Direct și alte rețele; instituții de învățământ și cercetare;

(b)  alți parteneri și organisme competente, inclusiv autorități regionale, locale și alte autorități publice, precum și parteneri economici și sociali. [AM 235]

(2)  Fiecare autoritate de management desemnează un responsabil cu comunicarea pentru fiecare program („responsabilul cu comunicarea al programului”).

(3)  Comisia coordonează o rețea compusă din coordonatorii pentru comunicare, responsabilii cu comunicarea ai programelor și reprezentanți ai Comisiei pentru a face schimb de informații privind activitățile de vizibilitate, transparență și comunicare.

Secțiunea II

Transparența implementării fondurilor și a comunicării cu privire la programe

Articolul 44

Responsabilitățile autorității de management

(1)  Autoritatea de management se asigură că, în termen de șase luni de la aprobarea programului, există un site web care conține informații privind programele aflate sub responsabilitatea sa, cuprinzând obiectivele, activitățile, calendarul orientativ al cererilor de propuneri, posibilitățile de finanțare disponibile și realizările programelor. [AM 236]

(2)  Autoritatea de management publică pe site-ul web menționat la alineatul (1), cel târziu cu o lună înainte de lansarea unei cereri de propuneri, un rezumat al cererilor de propuneri planificate și publicate conținând următoarele date:

(a)  zona geografică vizată de cererea de propuneri;

(b)  obiectivul de politică sau obiectivul specific vizat;

(c)  tipul de solicitanți eligibili;

(d)  cuantumul total al sprijinului pentru cererea de propuneri;

(e)  data de începere și de încheiere a cererii de propuneri.

(3)  Autoritatea de management publică pe site-ul web lista operațiunilor selectate pentru sprijin din partea fondurilor în cel puțin una dintre limbile oficiale ale Uniunii și actualizează lista respectivă cel puțin o dată la trei luni. Fiecare operațiune are un cod unic. Lista conține următoarele date:

(a)  în cazul persoanelor juridice, denumirea beneficiarului și a contractantului; [AM 237]

(b)  în cazul în care beneficiarul este o persoană fizică, prenumele și numele de familie;

(c)  pentru operațiuni FEPAM legate de o navă de pescuit, numărul de identificare din registrul flotei de pescuit a Uniunii, așa cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/218 al Comisiei(41);

(d)  denumirea operațiunii;

(e)  scopul operațiunii și realizările acesteia;

(f)  data de începere a operațiunii;

(g)  data preconizată sau efectivă de încheiere a operațiunii;

(h)  costul total al operațiunii;

(i)  fondul vizat;

(j)  obiectivul specific vizat;

(k)  rata de cofinanțare a Uniunii;

(l)  indicatorul de localizare sau datele de geolocalizare pentru operațiunea și țara în cauză;

(m)  pentru operațiuni mobile sau operațiuni care acoperă mai multe locații, locația beneficiarului, atunci când acesta este o persoană juridică, sau regiunea la nivelul NUTS 2, atunci când beneficiarul este o persoană fizică;

(n)  tipul de intervenție pentru operațiune, în conformitate cu articolul 67 alineatul (3) litera (g).

Pentru datele menționate la literele (b), (c) și (k) de la primul paragraf, datele se șterg după doi ani de la data publicării inițiale pe site-ul web.

Pentru programele sprijinite de FEPAM, datele menționate la primul paragraf literele (b) și (c) se publică numai dacă această publicare este conformă cu legislația națională în materie de protecție a datelor cu caracter personal.

(4)  Datele menționate la alineatele (2) și (3) se publică pe site-ul web în formate deschise și prelucrabile automat, astfel cum se prevede la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului(42), care permit sortarea, căutarea, extragerea, compararea și reutilizarea datelor.

(5)  Autoritatea de management informează beneficiarii cu privire la faptul că datele vor fi publicate înainte de publicarea lor în conformitate cu prezentul articol.

(6)  Autoritatea de management se asigură că toate materialele de comunicare și vizibilitate, inclusiv cele de la nivelul beneficiarilor, sunt puse la dispoziția instituțiilor, organismelor sau agențiilor Uniunii, la cererea acestora, și că se acordă Uniunii o licență fără redevențe, neexclusivă și irevocabilă pentru utilizarea acestor materiale și a oricăror drepturi preexistente aferente acestora, în conformitate cu anexa VIII.

Articolul 45

Responsabilitățile beneficiarilor

(1)  Beneficiarii și organismele care implementează instrumentele financiare menționează sprijinul din partea fondurilor pentru operațiune, inclusiv resursele reutilizate în conformitate cu articolul 56, prin:

(a)  afișarea pe site-ul web profesional sau și pe site-urile de socializare ale beneficiarului, dacă există astfel de site-uri, a unei scurte descrieri a operațiunii, proporțională cu nivelul sprijinului, inclusiv a scopurilor și rezultatelor acesteia, evidențiind sprijinul financiar din partea Uniunii; [AM 240]

(b)  includerea unei mențiuni care subliniază sprijinul din partea fondurilor într-un mod vizibil în documentele și în materialele de comunicare referitoare la implementarea operațiunii care sunt utilizate pentru public sau participanți;

(c)  afișarea publică a unor plăci sau panouri permanente, ușor vizibile pentru public, de la începerea implementării fizice a operațiunilor care implică investiții fizice sau achiziționarea de echipamente, cu privire la următoarele: [AM 241]

(i)  operațiunile sprijinite de FEDR și Fondul de coeziune al căror cost total depășește 500 000 EUR;

(ii)  operațiunile sprijinite de FSE+, FEPAM, FSI, FAMI și IMFV al căror cost total depășește 100 000 EUR.

(d)  în cazul operațiunilor care nu se încadrează la litera (c), afișarea publică într-un loc ușor vizibil publicului cel puțin a unui afiș imprimat sau electronic cu dimensiunea minimă A3 conținând informații despre operațiune, cu evidențierea sprijinului din partea fondurilor; [AM 243]

(e)  în cazul operațiunilor de importanță strategică și al operațiunilor al căror cost total depășește 10 000 000 EUR, prin organizarea unui eveniment de comunicare și cu implicarea Comisiei și a autorității de management competente în timp util.

(ea)   afișarea publică și permanentă, începând cu momentul implementării fizice, a emblemei Uniunii într-un mod clar vizibil publicului și în conformitate cu caracteristicile tehnice prevăzute în anexa VIII; [AM 244]

Pentru operațiunile sprijinite în cadrul obiectivului specific prevăzut la articolul 4 alineatul (1) litera (c) litera (vii) (xi) din Regulamentul FSE+, această cerință nu se aplică. [AM 245]

(2)  În cazul fondurilor pentru proiecte mici, beneficiarul se asigură că destinatarii finali respectă cerințele prevăzute la alineatul (1).

În cazul instrumentelor financiare, beneficiarul se asigură că destinatarii finali respectă cerințele prevăzute la alineatul (1) litera (c).

(3)  În cazul în care beneficiarul nu își respectă obligațiile ce îi revin în temeiul articolului 42 sau al alineatelor (1) și (2) din prezentul articol, statul membru aplică o corecție financiară prin anularea a până la 5 % din sprijinul din partea fondurilor pentru operațiunea în cauză.

Titlul V

Sprijinul financiar din partea fondurilor

CAPITOLUL I

Formele contribuției Uniunii

Articolul 46

Formele contribuției Uniunii la programe

Contribuția Uniunii poate avea oricare dintre următoarele forme:

(a)  finanțare care nu este legată de costurile operațiunilor relevante, în conformitate cu articolul 89, și bazată pe oricare dintre următoarele:

(i)  îndeplinirea unor condiții;

(ii)  atingerea unor rezultate;

(b)  rambursarea costurilor eligibile suportate efectiv de beneficiari sau de partenerul privat din operațiunile PPP și plătite în cadrul implementării operațiunilor;

(c)  costuri unitare în conformitate cu articolul 88, care includ toate sau anumite categorii specifice de costuri eligibile, clar identificate în prealabil printr-o trimitere la un cuantum pe unitate;

(d)  sume forfetare în conformitate cu articolul 88, care includ, în mod global, toate sau anumite categorii specifice de costuri eligibile, clar identificate în prealabil;

(e)  finanțare la rate forfetare în conformitate cu articolul 88, care include categorii specifice de costuri eligibile, clar identificate în prealabil, prin aplicarea unui procent;

(f)  o combinație între formele menționate la literele (a)-(e).

CAPITOLUL II

Formele sprijinului din partea statelor membre

Articolul 47

Forme de sprijin

Statele membre utilizează contribuția din partea fondurilor pentru a oferi beneficiarilor sprijin sub formă de granturi, instrumente utilizare limitată a instrumentelor financiare sau premii sau o combinație între acestea. [AM 246]

Secțiunea I

Forme de granturi

Articolul 48

Forme de granturi

(1)  Granturile oferite de statele membre beneficiarilor pot lua oricare dintre următoarele forme:

(a)  rambursarea costurilor eligibile suportate efectiv de un beneficiar sau de partenerul privat din operațiunile PPP și plătite pentru implementarea operațiunilor, inclusiv a contribuțiilor în natură și a deprecierilor;

(b)  costuri unitare;

(c)  sume forfetare;

(d)  finanțare la rate forfetare;

(e)  o combinație între formele menționate la literele (a)-(d), cu condiția ca fiecare formă să acopere categorii diferite de costuri sau ca acestea să fie utilizate pentru proiecte diferite care fac parte dintr-o operațiune sau pentru etape succesive ale unei operațiuni.

În cazul în care costul total al unei operațiuni nu depășește 200 000 EUR, contribuția furnizată beneficiarului din FEDR, FSE +, FAMI, FSI și IMFV ia forma costurilor unitare, a sumelor forfetare sau a ratelor forfetare, cu excepția operațiunilor pentru care sprijinul constituie ajutor de stat. Atunci când se utilizează finanțarea la rate forfetare, numai categoriile de costuri cărora li se aplică rata forfetară pot fi rambursate în conformitate cu litera (a) de la primul paragraf.

În plus, indemnizațiile și salariile plătite participanților pot fi rambursate în conformitate cu litera (a) de la primul paragraf.

(2)  Cuantumurile aferente formelor de granturi menționate la alineatul (1) literele (b), (c) și (d) se stabilesc în unul dintre următoarele moduri:

(a)  o metodă de calcul justă, echitabilă și verificabilă, bazată pe:

(i)  date statistice, alte informații obiective sau avize ale experților;

(ii)  datele istorice verificate privind beneficiarii individuali;

(iii)  aplicarea practicilor uzuale ale beneficiarilor individuali de contabilizare a costurilor;

(b)  un proiect de buget întocmit de la caz la caz și convenit ex ante de către organismul care selectează operațiunea, în cazul în care costul total al operațiunii nu depășește 200 000 EUR;

(c)  în conformitate cu normele de aplicare a costurilor unitare, a sumelor forfetare și a ratelor forfetare corespunzătoare aplicabile în cadrul politicilor Uniunii pentru un tip similar de operațiune;

(d)  în conformitate cu normele de aplicare a costurilor unitare, a sumelor forfetare și a ratelor forfetare corespunzătoare aplicate în cadrul sistemelor de granturi finanțate integral de statul membru în cauză pentru un tip similar de operațiune;

(e)  rate forfetare și metode specifice stabilite în prezentul regulament sau în regulamentele specifice ale fondurilor.

Articolul 49

Finanțare la rate forfetare pentru costurile indirecte în cadrul granturilor

În cazul în care se utilizează o rată forfetară pentru a acoperi costurile indirecte ale unei operațiuni, aceasta se bazează pe unul dintre următoarele elemente:

(a)  o rată forfetară de maximum 7 % din costurile directe eligibile, caz în care statul membru nu are obligația de a efectua un calcul pentru a stabili rata aplicabilă;

(b)  o rată forfetară de maximum 15 % din costurile directe cu personalul eligibile, caz în care statul membru nu are obligația de a efectua un calcul pentru a stabili rata aplicabilă;

(c)  o rată forfetară de maximum 25 % din costurile directe eligibile, cu condiția ca rata să fie calculată în conformitate cu articolul 48 alineatul (2) litera (a) sau cu articolul 48 alineatul (2) litera (c). [AM 247]

În plus, în cazul în care un stat membru a calculat o rată forfetară în conformitate cu articolul 67 alineatul (5) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, această rată forfetară poate fi utilizată pentru o operațiune similară în sensul literei (c).

Articolul 50

Costuri directe cu personalul în cadrul granturilor

(1)  Costurile directe cu personalul ale unei operațiuni pot fi calculate la o rată forfetară de până la 20 % din costurile directe, altele decât costurile directe cu personalul ale acelei operațiuni, fără ca statul membru să aibă obligația de a efectua un calcul pentru a stabili rata aplicabilă, cu condiția ca costurile directe ale operațiunii să nu includă contractele de achiziții publice de lucrări sau contractele de bunuri sau servicii a căror valoare depășește pragurile prevăzute la articolul 4 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului(43) sau la articolul 15 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului(44).

Pentru FAMI, FSI și IMFV, costurile care fac obiectul achizițiilor publice și costurile directe cu personalul ale operațiunii respective sunt excluse din baza de calculare a ratei forfetare.

(2)  Pentru a stabili costurile directe cu personalul, remunerația pe oră se poate calcula în unul dintre următoarele moduri:

(a)  prin împărțirea valorii celei mai recente a costurilor brute anuale documentate cu forța de muncă, cu costuri suplimentare preconizate pentru a lua în considerare factori precum creșterea tarifelor sau promovările de personal, la 1720 de ore pentru persoanele care lucrează cu normă întreagă sau la o valoare proporțională cu cele 1720 de ore pentru persoanele care lucrează cu fracțiune de normă; [AM 248]

(b)  prin împărțirea valorii celei mai recente a costurilor brute lunare documentate cu forța de muncă, cu costuri suplimentare preconizate pentru a lua în considerare factori precum creșterea tarifelor sau promovările de personal, la timpul de lucru lunar al persoanei în cauză, în conformitate cu legislația națională aplicabilă menționată în contractul de muncă. [AM 249]

(3)  La aplicarea remunerației pe oră calculate în conformitate cu alineatul (2), numărul total de ore declarat pentru o persoană pentru un an sau o lună dată nu depășește numărul de ore utilizate pentru calculul remunerației pe oră respective.

(4)  În cazul în care nu sunt disponibile, costurile brute anuale cu forța de muncă pot fi deduse din costurile brute documentate cu forța de muncă disponibile sau din contractul de muncă, operându-se ajustările corespunzătoare pentru o perioadă de 12 luni.

(5)  Costurile cu personalul pentru persoanele care lucrează cu fracțiune de normă în cadrul operațiunii se pot calcula ca procent fix din costurile brute cu forța de muncă, corespunzător unui procent fix din timpul lucrat pe lună în cadrul operațiunii, fără obligația de a institui un sistem separat de înregistrare a timpului de lucru. Angajatorul emite pentru angajați un document în care se indică procentul fix respectiv.

Articolul 51

Finanțare la rate forfetare pentru costurile eligibile, altele decât costurile directe cu personalul în cadrul granturilor

(1)  Pentru a acoperi restul costurilor eligibile ale unei operațiuni, poate fi folosită o rată forfetară de până la 40 % din costurile directe cu personalul eligibile. Statul membru nu are obligația de a efectua vreun calcul în vederea determinării ratei aplicabile.

(2)  Pentru operațiunile sprijinite de FAMI, FSI, IMFV, FSE+ și FEDR, salariile și indemnizațiile plătite participanților sunt considerate costuri eligibile suplimentare care nu sunt incluse în rata forfetară.

(3)  Rata forfetară menționată la alineatul (1) al prezentului articol nu se aplică în cazul costurilor cu personalul calculate pe baza unei rate forfetare, așa cum se menționează la articolul 50 alineatul (1).

Secțiunea II

Instrumente financiare

Articolul 52

Instrumente financiare

(1)  Autoritățile de management pot oferi o contribuție din partea unuia sau a mai multor programe pentru instrumente financiare instituite la nivel național, regional, transnațional sau transfrontalier, gestionate de autoritatea de management sau sub responsabilitatea acesteia și care contribuie la atingerea unor obiective specifice.

(2)  Instrumentele financiare oferă sprijin destinatarilor finali numai pentru noile investiții preconizate a fi viabile din punct de vedere financiar, cum sunt cele care generează venituri sau economii, și care nu găsesc o finanțare suficientă din sursele de pe piață. Un astfel de sprijin poate fi adresat investițiilor în active corporale și necorporale, dar și investițiilor în capital circulant, în conformitate cu normele Uniunii aplicabile în materie de ajutoare de stat. [AM 250]

(3)  Sprijinul din partea fondurilor prin intermediul instrumentelor financiare se acordă pe baza unei evaluări ex ante efectuate sub responsabilitatea autorității de management. Evaluarea ex ante se finalizează înainte ca autoritățile de management să decidă să acorde contribuții din partea unui program pentru instrumente financiare.

Evaluarea ex ante include cel puțin următoarele elemente:

(a)  cuantumul propus al contribuției programului pentru un instrument financiar și efectul de levier preconizat, însoțite de evaluările relevante; [AM 251]

(b)  produsele financiare propuse care urmează a fi oferite, inclusiv posibila necesitate a unui tratament diferențiat al investitorilor;

(c)  grupul țintă propus al destinatarilor finali;

(d)  contribuția preconizată a instrumentului financiar la îndeplinirea obiectivelor specifice.

Evaluarea ex ante poate fi revizuită sau actualizată și poate acoperi o parte sau întreg teritoriul statului membru și se poate baza pe evaluări ex ante existente sau actualizate.

(4)  Sprijinul acordat destinatarilor finali poate fi combinat cu orice formă de contribuție din partea Uniunii, inclusiv din același fond, și poate acoperi aceleași elemente de cheltuieli. În acest caz, cheltuiala care a beneficiat de sprijin acordat de un fond prin intermediul unui instrument financiar, în cadrul unei operațiuni privind instrumentul financiar, nu poate fi declarată Comisiei pentru a beneficia de sprijin sub o altă formă sau din partea unui alt fond sau instrument al Uniunii.

(5)  Instrumentele financiare pot fi combinate cu un sprijin auxiliar din partea programelor sub formă de granturi, într-o operațiune unică privind instrumentul financiar, în cadrul unui acord de finanțare unic, atunci când cele două forme diferite de sprijin sunt furnizate de organismul care implementează instrumentul financiar. În aceste cazuri, acelei operațiuni unice privind instrumentul financiar i se aplică normele cazul în care cuantumul sprijinului acordat programului sub formă de grant este inferior cuantumului sprijinului acordat programului sub formă de instrument financiar, se aplică regulile aplicabile instrumentelor financiare. [AM 252]

(6)  În cazul unui sprijin combinat în conformitate cu alineatele (4) și (5), se păstrează evidențe separate pentru fiecare sursă de sprijin.

(7)  Suma tuturor formelor de sprijin combinat nu poate depăși cuantumul total al elementului de cheltuieli vizat. Granturile nu se utilizează pentru a rambursa sprijinul primit de la instrumentele financiare. Instrumentele financiare nu se utilizează pentru a prefinanța granturi.

Articolul 53

Implementarea instrumentelor financiare

(1)  Instrumentele financiare gestionate de către autoritatea de management pot oferi doar împrumuturi sau garanții. Autoritatea de management stabilește termenii și condițiile contribuției programului la instrumentul financiar într-un document de strategie care include toate elementele prevăzute în anexa IX.

(2)  Instrumentele financiare gestionate sub responsabilitatea autorității de management pot lua una dintre următoarele forme:

(a)  o investiție din resursele programului în capitalul unei entități juridice;

(b)  entități de finanțare separate sau conturi fiduciare în cadrul unei instituții.

Autoritatea de management selectează organismul care implementează un instrument financiar, fie prin acordarea directă, fie prin acordarea indirectă a unui contract. [AM 253]

Autoritatea de management poate încredința sarcini de execuție prin acordare directă către:

(a)  BEI;

(b)  o instituție financiară internațională în cadrul căreia este acționar un stat membru;

(c)  o bancă sau instituție aflată în proprietate publică, constituită ca entitate juridică care desfășoară activități financiare cu titlu profesional. [AM 254]

În cazul în care organismul selectat de autoritatea de management implementează un fond de participare, acest organism poate selecta la rândul său alte organisme care să implementeze un fond specific.

(3)  Termenii și condițiile de acordare a contribuțiilor din partea programelor pentru instrumentele financiare implementate în conformitate cu alineatul (2) se stabilesc în acorduri de finanțare între:

(a)  reprezentanții mandatați corespunzător ai autorității de management și organismul care implementează un fond de participare, dacă este cazul;

(b)  reprezentanții mandatați corespunzător ai autorității de management sau, dacă este cazul, organismul care implementează un fond de participare și organismul care implementează un fond specific.

Aceste acorduri de finanțare includ toate elementele prevăzute în anexa IX.

(4)  Răspunderea financiară a autorității de management nu trebuie să depășească suma angajată de autoritatea de management pentru instrumentul financiar în cadrul acordurilor de finanțare aplicabile.

(5)  Organismele care implementează instrumentele financiare în cauză sau, în contextul garanțiilor, organismul care oferă împrumuturile suport selectează destinatarii finali ținând cont în mod corespunzător de obiectivele programului și de potențialul de viabilitate financiară al investiției, astfel cum este justificat în planul de afaceri sau un document echivalent. Procesul de selecție a destinatarilor finali este transparent, justificat de natura acțiunii și nu generează conflicte de interese.

(6)  Cofinanțarea națională a unui program poate fi furnizată de autoritatea de management sau la nivelul fondurilor de participare, la nivelul fondurilor specifice, la nivelul investițiilor în destinatarii finali, în conformitate cu normele specifice fondurilor. Atunci când cofinanțarea națională este furnizată la nivel de investiții în destinatarii finali, organismul care implementează instrumentele financiare trebuie să păstreze documente justificative care să demonstreze eligibilitatea cheltuielilor aferente.

(7)  Autoritatea de management, atunci când gestionează instrumentul financiar în conformitate cu alineatul (2), sau organismul care implementează instrumentul financiar, atunci când gestionează instrumentul financiar în conformitate cu alineatul (3), trebuie să țină conturi separate sau să mențină un cod contabil pentru fiecare prioritate și pentru fiecare categorie de regiune sau pentru fiecare tip de intervenție din partea FEADR pentru fiecare contribuție din partea programului și separat pentru resursele menționate la articolele 54, respectiv 56. [AM 255]

(7a)   Cerințele de raportare privind utilizarea instrumentului financiar în scopurile preconizate se limitează la autoritățile de management și la intermediarii financiari. [AM 256]

Articolul 54

Dobânzi și alte câștiguri generate de sprijinul din partea fondurilor pentru instrumentele financiare

(1)  Sprijinul din partea fondurilor plătit către instrumente financiare se plasează în conturi purtătoare de dobândă în instituții financiare cu sediul în statele membre și este gestionat după principiul unei gestiuni active a trezoreriei și al bunei gestiuni financiare.

(2)  Dobânzile și celelalte câștiguri care pot fi atribuite sprijinului din partea fondurilor plătit către instrumente financiare se utilizează cu același obiectiv sau aceleași obiective ca sprijinul inițial din fonduri, fie în cadrul aceluiași instrument financiar, fie, după lichidarea instrumentului financiar, în alte instrumente financiare sau alte forme de sprijin, până la sfârșitul perioadei de eligibilitate pentru alte investiții la beneficiarii finali sau, dacă este cazul, pentru a acoperi pierderile în valoarea nominală a contribuției fondurilor la instrumentul financiar, care rezultă din dobânzi negative, dacă aceste pierderi se produc în pofida unei gestiuni active a trezoreriei de către organismele care implementează instrumentele financiare; Reutilizarea resurselor după sfârșitul perioadei de eligibilitate. [AM 257]

(3)  Dobânzile și celelalte câștiguri menționate la alineatul (2) care nu sunt utilizate în conformitate cu dispoziția respectivă se deduc din cheltuielile eligibile.

Articolul 55

Tratamentul diferențiat al investitorilor

(1)  Sprijinul din partea fondurilor pentru instrumentele financiare investite în destinatarii finali, precum și orice tip de venituri generate de investițiile respective care pot fi atribuite sprijinului din partea fondurilor pot fi utilizate pentru tratamentul diferențiat al investitorilor care funcționează după principiul economiei de piață sau alte forme de sprijin din partea Uniunii, printr-o partajare adecvată a riscurilor și a profiturilor, ținând cont de principiul bunei gestiuni financiare. [AM 258]

(2)  Nivelul unui astfel de tratament diferențiat nu depășește nivelul necesar pentru a crea stimulente pentru atragerea resurselor private, stabilit printr-un proces competitiv sau o evaluare independentă prin evaluarea ex-ante desfășurată în conformitate cu articolul 52 din prezentul regulament. [AM 259]

Articolul 56

Reutilizarea resurselor care pot fi atribuite sprijinului din partea fondurilor

(1)  Resursele restituite, înainte de încheierea perioadei de eligibilitate, instrumentelor financiare din investiții în destinatarii finali sau din disponibilizări ale resurselor rezervate, astfel cum se convine în contractele de garanție, inclusiv rambursările de capital și orice tip de venituri generate care pot fi atribuite sprijinului din partea fondurilor, se reutilizează în aceleași instrumente financiare sau în altele pentru noi investiții în destinatarii finali, pentru același obiectiv specific sau aceleași obiective specifice și pentru eventuale costuri și comisioane de gestiune asociate acestor noi investiții, luând în considerare principiul bunei gestiuni financiare. [AM 260]

Economiile realizate prin operațiuni mai eficiente nu sunt considerate venituri generate în sensul primului paragraf. În special, economiile de costuri generate de măsurile de eficiență energetică nu trebuie să aibă drept rezultat o reducere corespunzătoare a subvențiilor de funcționare. [AM 261]

(2)  Statele membre adoptă măsurile necesare pentru ca resursele menționate la alineatul (1) și restituite instrumentelor financiare în cursul unei perioade de cel puțin opt ani după încheierea perioadei de eligibilitate să fie reutilizate în conformitate cu obiectivele de politică ale programului sau programelor prin care au fost instituite, fie în cadrul aceluiași instrument financiar, fie, după ieșirea respectivelor resurse din instrumentul financiar, în alte instrumente financiare sau în alte forme de sprijin.

CAPITOLUL III

Norme de eligibilitate

Articolul 57

Eligibilitatea

(1)  Eligibilitatea cheltuielilor se stabilește pe baza normelor naționale, cu excepția cazului în care există norme specifice în cadrul sau în temeiul prezentului regulament sau al regulamentelor specifice ale fondurilor.

(2)  Cheltuielile sunt eligibile pentru o contribuție din partea fondurilor dacă au fost suportate de un beneficiar sau de partenerul privat din cadrul unei operațiuni PPP și plătite în cadrul implementării operațiunilor, între data transmiterii programului către Comisie sau data de 1 ianuarie 2021, oricare dintre aceste date survine prima, și 31 decembrie 2029 2030. [AM 262]

În cazul costurilor rambursate în temeiul articolului 48 alineatul (1) literele (b) și (c), acțiunile care constituie baza rambursării trebuie să se desfășoare între data transmiterii programului către Comisie sau data de 1 ianuarie 2021, oricare dintre aceste date survine prima, și 31 decembrie 2029.

(3)  Pentru FEDR, cheltuielile legate de operațiuni care acoperă mai multe categorii de regiuni, astfel cum se prevede la articolul 102 alineatul (2), dintr-un stat membru se alocă pentru categoriile de regiuni în cauză în mod proporțional, pe baza unor criterii obiective.

Pentru FSE+, cheltuielile aferente operațiunilor trebuie să contribuie la realizarea obiectivelor specifice ale programului.

(4)  O operațiune din FEDR, FSE+ sau Fondul de coeziune poate fi implementată integral sau parțial în afara unui stat membru, inclusiv în afara Uniunii, cu condiția ca operațiunea să intre sub incidența uneia dintre cele cinci componente ale obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg), astfel cum este definit la articolul 3 din Regulamentul (UE) [...] („Regulamentul CTE”), și să contribuie la obiectivele programului. [AM 263]

(5)  În cazul granturilor acordate sub formele de la articolul 48 alineatul (1) literele (b), (c) și (d), cheltuielile care sunt eligibile pentru o contribuție din partea fondurilor sunt egale cu sumele calculate în conformitate cu articolul 48 alineatul (2).

(6)  Operațiunile nu sunt selectate pentru sprijin din partea fondurilor dacă au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral înainte de depunerea cererii de finanțare în cadrul programului la autoritatea de management, indiferent dacă au fost efectuate sau nu toate plățile aferente. Prezentul alineat nu se aplică nici cheltuielilor legate de compensarea costurilor suplimentare în regiunile ultraperiferice în cadrul FEPAM, nici cheltuielilor finanțate prin alocările specifice suplimentare pentru regiunile ultraperiferice în cadrul FEDR și al FSE +. [AM 264]

(7)  Cheltuielile care devin eligibile în urma unei modificări a programului sunt eligibile de la data înaintării cererii corespunzătoare către Comisie.

Pentru FEDR și Fondul de coeziune, acest lucru este aplicabil atunci când se adaugă în program un nou tip de intervenție care figurează în tabelul 1 din anexa I sau, pentru FAMI, FSI și IMFV, în regulamentele specifice ale fondurilor.

În cazul în care un program este modificat ca răspuns la dezastre naturale, programul poate prevedea că eligibilitatea cheltuielilor legate de această modificare începe de la data la care a avut loc dezastrul natural.

(8)  În cazul în care un nou program este aprobat în contextul evaluării intermediare în conformitate cu articolul 14, cheltuielile sunt eligibile de la data înaintării cererii corespunzătoare către Comisie.

(9)  O operațiune poate beneficia de sprijin din partea unuia sau a mai multor fonduri sau din partea unuia sau a mai multor programe și din partea altor instrumente ale Uniunii. În astfel de cazuri, cheltuielile declarate într-o cerere de plată pentru unul dintre fonduri nu se declară pentru niciunul dintre următoarele:

(a)  sprijin din partea unui alt fond sau instrument al Uniunii;

(b)  sprijin din partea aceluiași fond în cadrul unui alt program.

Cuantumul cheltuielilor care trebuie înregistrate într-o cerere de plată pentru un fond se poate calcula proporțional pentru fiecare fond și pentru programul sau programele în cauză, în conformitate cu documentul care stabilește condițiile care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de sprijin.

Articolul 58

Costuri neeligibile

(1)  Următoarele costuri nu sunt eligibile pentru o contribuție din partea fondurilor:

(a)  dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare sau în legătură cu o contribuție la instrumentele financiare care rezultă din dobânzi negative; [AM 265]

(b)  achiziționarea de terenuri cu o sumă mai mare de 10 % din cheltuielile totale eligibile ale operațiunii în cauză; în cazul siturilor abandonate și al siturilor utilizate anterior pentru activități industriale care conțin clădiri, această limită se majorează la 15 %. Pentru garanții, aceste procente se aplică cuantumului împrumutului suport.

(c)  taxa pe valoarea adăugată („TVA”), cu excepția operațiunilor al căror cost total este mai mic de 5 000 000 EUR. [AM 266]

În cazul de la litera (b), limitele nu se aplică operațiunilor referitoare la conservarea mediului.

Eligibilitatea pentru taxa pe valoarea adăugată („TVA”) este determinată pe baza unei abordări de la caz la caz, cu excepția operațiunilor al căror cost total este mai mic de 5 000 000 EUR și a investițiilor și cheltuielilor realizate de către destinatarii finali. [AM 267]

(2)  Regulamentele specifice ale fondurilor pot identifica și alte costuri care nu sunt eligibile pentru contribuții din fiecare fond.

Articolul 59

Caracterul durabil al operațiunilor

(1)  Statul membru trebuie să ramburseze contribuția din partea fondurilor la o operațiune constând în investiții în infrastructură sau producție, în cazul în care, în termen de cinci ani de la efectuarea plății finale către beneficiar sau în termenul prevăzut de normele privind ajutoarele de stat, după caz, această operațiune face obiectul oricăreia dintre următoarele:

(a)  încetarea sau transferul unei activități productive;

(b)  o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;

(c)  o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de implementare a operațiunii și care ar conduce la subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia.

Statul membru poate reduce la trei ani perioada limită stabilită la primul paragraf în situații care vizează menținerea investițiilor sau situațiile justificate în mod corespunzător menționate la literele (a), (b) și (c) care vizează menținerea locurilor de muncă create de IMM-uri. [AM 268]

(2)  Operațiunile sprijinite de FSE+ rambursează sprijinul din FSE+ numai atunci când sunt supuse unei obligații de întreținere a investiției în temeiul normelor privind ajutoarele de stat.

(3)  Alineatele (1) și (2) nu se aplică în cazul contribuțiilor din program către instrumentele financiare sau din partea acestora și nici operațiunilor a căror activitate de producție încetează ca urmare a unui faliment nefraudulos. [AM 269]

Articolul 60

Relocarea

(1)  Cheltuielile efectuate în sprijinul relocării, așa cum este definită la articolul 2 punctul (26), nu sunt eligibile pentru o contribuție din partea fondurilor.

(2)  În cazul în care o contribuție din partea fondurilor constituie ajutor de stat, autoritatea de management se asigură că această contribuție nu sprijină relocarea în conformitate cu articolul 14 alineatul (16) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei.

Articolul 61

Norme de eligibilitate specifice pentru granturi

(1)  Contribuțiile în natură sub forma furnizării de lucrări, bunuri, servicii, terenuri și proprietăți imobiliare pentru care nu au fost efectuate plăți justificate de facturi sau documente cu valoare probatorie echivalentă pot fi eligibile dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)  sprijinul public plătit unei operațiuni care include contribuții în natură nu depășește valoarea totală a cheltuielilor eligibile, cu excepția contribuțiilor în natură, la încheierea operațiunii;

(b)  valoarea atribuită contribuțiilor în natură nu depășește costurile în general acceptate pe piața în cauză;

(c)  valoarea și furnizarea contribuției în natură pot face obiectul unei evaluări și al unei verificări independente;

(d)  în cazul furnizării de terenuri sau proprietăți imobiliare, se poate face o plată în vederea unui contract de închiriere la o valoare nominală pe an care să nu depășească o unitate monetară a statului membru respectiv;

(e)  în cazul contribuțiilor în natură sub formă de muncă neremunerată, valoarea muncii este determinată luând în considerare timpul consacrat verificat și rata remunerației pentru o muncă echivalentă.

Valoarea terenului sau a proprietății imobiliare menționate la primul paragraf litera (d) de la prezentul articol se certifică de un expert independent calificat sau de un organism oficial autorizat în mod corespunzător și nu depășește limita prevăzută la articolul 58 alineatul (1) litera (b).

(2)  Costurile de amortizare pentru care nu a fost efectuată nicio plată justificată prin facturi pot fi considerate eligibile dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)  normele de eligibilitate ale programului permit acest lucru;

(b)  valoarea cheltuielilor este justificată corespunzător prin documente cu valoare probatorie echivalentă facturilor pentru costurile eligibile, în cazul rambursării acestora sub forma menționată la articolul 48 alineatul (1) litera (a);

(c)  costurile se raportează exclusiv la perioada de sprijin pentru operațiune;

(d)  granturile publice nu au contribuit la achiziționarea activelor amortizate.

Articolul 62

Norme de eligibilitate specifice pentru instrumente financiare

(1)  Cheltuielile eligibile aferente unui instrument financiar sunt reprezentate de cuantumul total al contribuției din partea programului plătite pentru sau, în cazul garanțiilor, rezervate conform celor convenite în contractele de garanție, de instrumentul financiar în perioada de eligibilitate, atunci când acest cuantum corespunde:

(a)  plăților către destinatarii finali, în cazul împrumuturilor și al investițiilor de capital și de cvasicapital;

(b)  resurselor rezervate conform celor convenite în contractele de garanție, indiferent dacă sunt în curs sau deja scadente, în vederea onorării posibilelor cereri de executare a garanției pentru acoperirea pierderilor, calculate pe baza unui coeficient de multiplicare care acoperă mai multe noi împrumuturi sau noi investiții suport de capital sau cvasicapital în destinatarii finali;

(c)  plăților efectuate către sau în beneficiul destinatarilor finali în cazul în care instrumentele financiare sunt combinate cu alte contribuții ale Uniunii în cadrul unei operațiuni unice privind instrumentul financiar, în conformitate cu articolul 52 alineatul (5);

(d)  plăților reprezentând comisioane de gestiune și rambursări ale costurilor de gestiune suportate de organismele care implementează instrumentul financiar.

(2)  În cazul prevăzut la alineatul (1) litera (b), coeficientul de multiplicare se stabilește printr-o evaluare ex ante prudentă a riscurilor și se convine în acordul de finanțare relevant. Coeficientul de multiplicare poate fi reexaminat, dacă acest lucru este justificat de modificări ulterioare ale condițiilor de piață. Această reexaminare nu are efect retroactiv.

(3)  În cazul prevăzut la alineatul (1) litera (d), comisioanele de gestiune sunt bazate pe performanță. În primele 12 luni de punere în aplicare a instrumentului financiar, remunerația de bază pentru costurile și comisioanele de gestiune este eligibilă. În cazul în care organismele care implementează un fond de participare și/sau fonduri specifice, în conformitate cu articolul 53 alineatul (2), sunt selectate printr-o procedură de atribuire directă a contractului, cuantumul costurilor și al comisioanelor de gestiune plătite acestor organisme care poate fi declarat drept cheltuieli eligibile este supus unui prag de până la 5 % din cuantumul total al contribuțiilor programului plătite destinatarilor finali sub formă de împrumuturi, investiții de capital sau cvasicapital sau rezervate conform celor convenite în contractele de garanție. [AM 270]

Acest prag nu se aplică în În cazul în care selecția organismelor care implementează instrumentele financiare este făcută prin intermediul unei proceduri concurențiale de atribuire în conformitate cu legislația aplicabilă și procedura respectivă stabilește necesitatea unui nivel mai ridicat al costurilor și comisioanelor de gestiune, care sunt bazate pe performanță. [AM 271]

(4)  Atunci când comisioanele de intermediere sau orice parte din acestea sunt imputate destinatarilor finali, acestea nu se declară ca fiind cheltuieli eligibile.

(5)  Cheltuielile eligibile declarate în conformitate cu alineatul (1) nu trebuie să depășească suma dintre cuantumul total al contribuției din partea fondurilor plătită în sensul alineatului respectiv și cofinanțarea națională corespunzătoare.

Titlul VI

Gestiune și control

CAPITOLUL I

Norme generale în materie de gestiune și control

Articolul 63

Responsabilitățile statelor membre

(1)  Statele membre trebuie să dispună de sisteme de gestiune și control pentru programele lor în conformitate cu prezentul titlu și să asigure funcționarea acestora în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare și cu cerințele cheie enumerate în anexa X.

(2)  Statele membre asigură legalitatea și regularitatea cheltuielilor incluse în conturile transmise Comisiei și iau toate măsurile necesare pentru a preveni, a depista și a corecta neregulile, inclusiv fraudele, și a raporta cu privire la acestea. Statele membre cooperează pe deplin cu OLAF. [AM 272]

(3)  La cererea Comisiei, statele membre întreprind acțiunile necesare pentru a asigura funcționarea efectivă a sistemelor lor de gestiune și control și legalitatea și regularitatea cheltuielilor transmise Comisiei. În cazul în care acțiunea întreprinsă este un audit, funcționarii Comisiei sau reprezentanții autorizați ai acestora au dreptul de a participa la acesta.

(4)  Statele membre asigură calitatea, independența și fiabilitatea sistemului de monitorizare și a datelor privind indicatorii. [AM 273]

(5)  Statele membre trebuie să dispună de sisteme și proceduri pentru a se asigura că toate documentele necesare pentru pista de audit, așa cum se prevede în anexa XI, sunt păstrate în conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 76.

(6)  Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a asigura examinarea eficientă a plângerilor referitoare la fonduri. Sfera de acțiune, normele și procedurile referitoare la respectivele mecanisme țin de responsabilitatea statelor membre, în conformitate cu cadrul lor instituțional și juridic. La cererea Comisiei, în conformitate cu articolul 64 alineatul (4a), ele examinează plângerile înaintate acesteia care se încadrează în sfera de acțiune a programelor lor și informează Comisia cu privire la rezultatele acestor examinări. [AM 274]

În sensul prezentului articol, plângerile acoperă orice litigiu între beneficiari potențiali și beneficiari selecționați având ca obiect operațiunea propusă sau selectată și orice litigii cu părți terțe privind implementarea programului sau a operațiunilor aferente, indiferent de calificarea căilor de atac instituite în temeiul dreptului intern.

(7)  Statele membre trebuie să se asigure că toate schimburile de informații între beneficiari și autoritățile responsabile de programe sunt efectuate prin intermediul unor sisteme de schimb electronic de date ușor de utilizat, în conformitate cu anexa XII. [AM 275]

Pentru programele sprijinite de FEPAM, FAMI, FSI și IMFV, primul paragraf se aplică de la 1 ianuarie 2023 2022. [AM 276]

Primul paragraf nu se aplică programelor prevăzute la articolul [4 alineatul (1) litera (c) litera (vii) (xi)] din Regulamentul FSE+. [AM 277]

(8)  Statele membre trebuie să se asigure că toate schimburile oficiale de informații cu Comisia sunt efectuate prin intermediul unui sistem de schimb electronic de date, în conformitate cu anexa XIII.

(9)  Fiecare stat membru elaborează, după aprobarea programului și cel târziu până la momentul depunerii cererii de plată finale pentru primul an fiscal, dar nu mai târziu de 30 iunie 2023, o descriere a sistemului de gestiune și control, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa XIV. Statul membru actualizează această descriere pentru a reflecta orice modificări ulterioare.

(10)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 107 pentru a completa alineatul (2) al prezentului articol, prevăzând criteriile de stabilire a neregulilor care trebuie raportate și a datelor care trebuie furnizate.

(11)  Comisia adoptă un act de punere în aplicare care prevede formatul care trebuie utilizat pentru raportarea neregulilor în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 109 alineatul (2), pentru a asigura existența unor condiții și reguli uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului articol. [AM 278]

Articolul 64

Competențele și responsabilitățile Comisiei

(1)  Comisia se asigură că statul membru dispune de sisteme de gestiune și control conforme cu prezentul regulament și că aceste sisteme funcționează în mod eficient și eficace pe durata implementării programelor. Comisia elaborează pentru statele membre o strategie de audit și un plan de audit bazate pe o evaluare a riscurilor. [AM 279]

Comisia și autoritățile de audit își coordonează planurile de audit.

(2)  Auditurile Comisiei se efectuează în termen de până la trei doi ani calendaristici după acceptarea conturilor în care au fost incluse cheltuielile în cauză. Acest termen nu se aplică operațiunilor în cazul cărora există o suspiciune de fraudă. [AM 280]

(3)  În scopul efectuării propriilor audituri, funcționarii Comisiei sau reprezentanții lor autorizați au acces la toate evidențele, documentele și metadatele necesare, indiferent de mediul de stocare a acestora, care au legătură cu operațiunile sprijinite de fonduri sau cu sistemele de gestiune și control și primesc copii ale acestora în formatul solicitat.

(4)  În ceea ce privește auditurile la fața locului, se aplică, în plus, următoarele dispoziții:

(a)  Comisia dă autorității competente responsabile de program un preaviz de cel puțin 12 15 zile lucrătoare pentru efectuarea auditului, cu excepția cazurilor de urgență. Funcționarii sau reprezentanții autorizați ai statului membru pot să participe la aceste audituri. [AM 281]

(b)  În cazul în care aplicarea dispozițiilor naționale rezervă anumite acte pentru agenții desemnați expres de legislația națională, funcționarii Comisiei și reprezentanții lor autorizați au acces la informațiile obținute în acest mod, fără a aduce atingere competențelor instanțelor judecătorești naționale și respectând pe deplin drepturile fundamentale ale subiecților juridici în cauză.

(c)  Comisia transmite constatările preliminare ale auditului autorității competente a statului membru, în cel puțin una dintre limbile oficiale ale Uniunii, în termen de cel mult 3 două luni de la ultima zi a auditului. [AM 282]

(d)  Comisia transmite raportul de audit, în cel puțin una dintre limbile oficiale ale Uniunii, în termen de cel mult două luni de la data primirii unui răspuns complet din partea autorității competente a statului membru la constatările preliminare ale auditului. Dacă în termen de două luni Comisia nu a semnalat existența unor documente lipsă, răspunsul din partea statului membru este considerat complet. [AM 283]

În cazuri bine justificate, Comisia poate prelungi termenele menționate la literele (c) și (d) cu o perioadă suplimentară de trei două luni. [AM 284]

(4a)   Fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 63 alineatul (6), Comisia instituie un sistem de gestionare a reclamațiilor, accesibil cetățenilor și părților interesate. [AM 285]

Articolul 65

Autoritățile responsabile de programe

(1)  În sensul articolului [63 alineatul (3)] din Regulamentul financiar, statele membre identifică, pentru fiecare program, o autoritate de management și o autoritate de audit. În cazul în care un stat membru utilizează opțiunea prevăzută la articolul 66 alineatul (2), organismul în cauză este identificat drept autoritate responsabilă de program. Aceleași autorități pot fi responsabile de mai multe programe.

(2)  Autoritatea de audit este o autoritate publică sau privată independentă din punct de vedere funcțional de autoritatea de management și de organismele sau entitățile auditate cărora le-au fost acordate sau delegate responsabilități. [AM 286]

(3)  Autoritatea de management poate identifica unul sau mai multe organisme intermediare care să desfășoare anumite sarcini sub responsabilitatea sa. Acordurile dintre autoritatea de management și organismele intermediare se consemnează în scris.

(4)  Statele membre asigură respectarea principiului separării funcțiilor între autoritățile responsabile de programe și în cadrul acestora.

(5)  Organismul care implementează cofinanțarea programului menționată la articolul [11] din Regulamentul (UE) (...) [Reguli de participare pentru Orizont Europa] este identificat drept organism intermediar de către autoritatea de management a programului vizat, în conformitate cu alineatul (3).

CAPITOLUL II

Sisteme standard de gestiune și control

Articolul 66

Funcțiile autorității de management

(1)  Autoritatea de management este responsabilă de gestionarea programului, în vederea realizării obiectivelor acestuia. În mod concret, ea are următoarele funcții:

(a)  selectarea operațiunilor în conformitate cu articolul 67;

(b)  desfășurarea sarcinilor de gestionare a programului în conformitate cu articolul 68;

(c)  sprijinirea activității comitetului de monitorizare în conformitate cu articolul 69;

(d)  supravegherea organismelor intermediare;

(e)  înregistrarea și stocarea într-un sistem electronic în sisteme electronice a datelor referitoare la fiecare operațiune care sunt necesare pentru monitorizare, evaluare, gestiune financiară, verificări și audituri, și asigurarea securității, a integrității și a confidențialității datelor, precum și a autentificării utilizatorilor. [AM 287]

(2)  Statul membru poate încredința funcția de contabilitate menționată la articolul 70 autorității de management sau unui alt organism.

(3)  Pentru programele sprijinite de FAMI, FSI și IMFV, funcția de contabilitate este îndeplinită de autoritatea de management sau sub responsabilitatea acesteia.

(4)  Comisia adoptă un act de punere în aplicare în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 109 alineatul (2), pentru a asigura condiții uniforme pentru înregistrarea și stocarea datelor electronice menționate la alineatul (1) litera (e). Acest act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 109 alineatul (2).

Articolul 67

Selectarea operațiunilor de către autoritatea de management

(1)  Pentru selectarea operațiunilor, autoritatea de management trebuie să instituie și să aplice criterii și proceduri nediscriminatorii, transparente, care asigură accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități și egalitatea de gen și țin seama de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și de principiul dezvoltării durabile și de politica Uniunii în domeniul mediului, în conformitate cu articolul 11 și articolul 191 alineatul (1) din TFUE. [AM 288]

Criteriile și procedurile trebuie să asigure prioritizarea operațiunilor care urmează să fie selectate, astfel încât să se maximizeze contribuția finanțării din partea Uniunii la îndeplinirea obiectivelor programului.

(2)  La cererea Comisiei, autoritatea de management trebuie să consulte Comisia și să ia în considerare observațiile acesteia înainte de transmiterea inițială a criteriilor de selecție către comitetul de monitorizare și înainte de orice modificare ulterioară a acestor criterii.

(3)  La selectarea operațiunilor, autoritatea de management:

(a)  se asigură că operațiunile selectate sunt sustenabile, conforme cu programul și cu strategiile teritoriale și aduc o contribuție efectivă la realizarea obiectivelor specifice ale acestuia; [AM 289]

(b)  se asigură că operațiunile selectate sunt compatibile cu strategiile și documentele de planificare corespunzătoare stabilite pentru îndeplinirea condițiilor favorizante;

(c)  se asigură că operațiunile selectate prezintă cel mai bun un raport adecvat între cuantumul sprijinului, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor; [AM 290]

(d)  verifică dacă beneficiarul dispune de resursele și mecanismele financiare necesare pentru a acoperi costurile de funcționare și întreținere;

(e)  se asigură că operațiunile selectate care intră sub incidența Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului(45) fac obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului sau al unei proceduri de încadrare și că evaluarea soluțiilor alternative, precum și o consultare cuprinzătoare a publicului au fost luate în considerare în mod corespunzător, pe baza cerințelor directivei respective, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului(46); [AM 291]

(f)  în cazul în care operațiunile au început înainte de data de depunere a unei cereri de finanțare la autoritatea de management, verifică dacă se asigură că a fost respectată legislația aplicabilă; [AM 292]

(g)  se asigură că operațiunile selectate intră în domeniul de aplicare al fondului în cauză și sunt atribuite unui tip de intervenție sau unui domeniu de sprijin pentru FEPAM;

(h)  se asigură că operațiunile nu includ activități care au făcut parte dintr-o operațiune care este relocată în conformitate cu articolul 60 sau care ar constitui un transfer al unei activități productive în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) litera (a);

(i)  se asigură că operațiunile selectate nu fac obiectul unui aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare în temeiul articolului 258 din TFUE care pune în pericol legalitatea și regularitatea cheltuielilor sau desfășurarea operațiunilor;

(j)  asigură, înainte de a lua decizii de investiții, imunizarea la schimbările climatice a investițiilor în infrastructură cu o durată de viață preconizată de cel puțin cinci ani, precum și aplicarea principiului „eficiența energetică pe primul loc”. [AM 293]

(4)  Autoritatea de management se asigură că beneficiarului i se furnizează un document care stabilește condițiile acordării sprijinului pentru fiecare operațiune, inclusiv cerințele specifice privind produsele sau serviciile care urmează a fi furnizate, planul de finanțare, termenul limită pentru executarea operațiunii și, dacă este cazul, metoda care trebuie aplicată pentru a determina costurile operațiunii și condițiile pentru plata grantului.

(5)  Pentru operațiunile care au primit o „marcă de excelență” sau care au fost selectate pentru cofinanțarea programului în cadrul programului Orizont Europa, autoritatea de management poate decide să acorde sprijin direct din partea FEDR sau a FSE+, cu condiția ca operațiunile să fie compatibile cu obiectivele programului.

Este aplicabilă rata de cofinanțare a instrumentului care oferă „marca de excelență” sau cofinanțarea programului, rată care este prevăzută în documentul menționat la alineatul (4).

(5a)   Autoritatea de management poate, de asemenea, să decidă, în cazuri bine justificate, să contribuie cu până la 5 % la alocarea financiară a unui program din cadrul FEDR și FSE+ pentru proiecte specifice în statul membru eligibil în cadrul programului Orizont Europa, inclusiv pentru cele selectate în a doua fază, cu condiția ca aceste proiecte specifice să contribuie la obiectivele programului din statul membru respectiv. [AM 294]

(6)  Atunci când selectează o operațiune de importanță strategică, autoritatea de management informează de îndată Comisia în termen de o lună și îi furnizează acesteia toate informațiile pertinente cu privire la operațiunea respectivă, inclusiv o analiză a raportului cost-beneficii. [AM 295]

Articolul 68

Gestionarea programului de către autoritatea de management

(1)  Autoritatea de management:

(a)  desfășoară controale de gestiune pentru a verifica dacă produsele și serviciile cofinanțate au fost furnizate, dacă operațiunea respectă legislația aplicabilă, programul și condițiile de acordare a sprijinului pentru această operațiune și:

(i)  în cazul în care costurile urmează să fie rambursate în temeiul articolului 48 alineatul (1) litera (a), dacă cuantumul cheltuielilor declarate de beneficiari în legătură cu costurile respective a fost plătit și dacă beneficiarii țin o evidență contabilă separată pentru toate tranzacțiile aferente operațiunii;

(ii)  în cazul în care costurile urmează să fie rambursate în temeiul articolului 48 alineatul (1) literele (b), (c) și (d), dacă au fost îndeplinite condițiile pentru rambursarea cheltuielilor către beneficiar;

(b)  se asigură, sub rezerva disponibilității fondurilor pentru plățile de prefinanțare și intermediare, că beneficiarul primește suma datorată în întregime pentru cheltuieli verificate și cel târziu în 90 60 de zile de la data depunerii cererii de plată de către beneficiar; [AM 296]

(c)  dispune de măsuri și proceduri antifraudă eficace și proporționale, luând în considerare riscurile identificate;

(d)  previne, depistează și corectează neregulile;

(e)  confirmă faptul că cheltuielile înregistrate în conturi sunt legale și regulamentare;

(f)  întocmește declarația de gestiune în conformitate cu modelul prevăzut în anexa XV;

(g)  furnizează prognoze ale cuantumului pentru cererile de plată care urmează să fie depuse pentru anul în curs și pentru următorii ani calendaristici până la 31 ianuarie și până la 31 iulie, în conformitate cu anexa VII.

În cazul prevăzut la primul paragraf litera (b), nu se procedează la nicio deducere sau reținere și nu se percepe nicio taxă specifică sau cu efect echivalent care ar reduce sumele datorate beneficiarilor.

Pentru operațiunile PPP, autoritatea de management efectuează plăți către un cont de garanție creat în acest scop în numele beneficiarului în vederea utilizării în conformitate cu acordul PPP.

(2)  Controalele de gestiune menționate la alineatul (1) litera (a) sunt bazate pe riscuri și proporționale cu riscurile identificate, astfel cum sunt definite într-o strategie de gestionare a riscurilor.

Controalele de gestiune includ verificări administrative în legătură cu cererile de plată din partea beneficiarilor și verificări la fața locului ale operațiunilor. Acestea se efectuează cel mai târziu înainte de întocmirea conturilor în conformitate cu articolul 92.

(3)  În cazul în care autoritatea de management este și beneficiar în cadrul programului, dispozițiile aplicabile controalelor de gestiune asigură separarea funcțiilor.

(4)  Prin derogare de la alineatul (2), Regulamentul CTE poate stabili norme specifice privind controalele de gestiune aplicabile programelor Interreg.

Articolul 69

Sprijinul acordat de autoritatea de management pentru activitatea comitetului de monitorizare

Autoritatea de management:

(a)  furnizează comitetului de monitorizare în timp util toate informațiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor acestuia;

(b)  asigură luarea măsurilor necesare în urma deciziilor și recomandărilor comitetului de monitorizare.

Articolul 70

Funcția de contabilitate

(1)  Funcția de contabilitate constă în următoarele sarcini:

(a)  întocmirea și transmiterea cererilor de plată către Comisie, în conformitate cu articolele 85 și 86 și luarea în considerare a auditurilor desfășurate de către autoritatea de audit sau sub responsabilitatea sa; [AM 297]

(b)  întocmirea și prezentarea conturilor, confirmarea caracterului complet, a exactității și a corectitudinii în conformitate cu articolul 92 și păstrarea evidențelor pentru toate elementele conturilor într-un sistem electronic; [AM 298]

(c)  convertirea în euro a cuantumurilor cheltuielilor suportate în alte monede pe baza cursului de schimb contabil lunar al Comisiei din luna în care cheltuielile sunt înregistrate în sistemele contabile ale organismului responsabil de îndeplinirea sarcinilor prevăzute în prezentul articol.

(2)  Funcția de contabilitate nu include verificări la nivelul beneficiarilor.

(3)  Prin derogare de la alineatul (1) litera (c), Regulamentul CTE poate stabili o metodă diferită pentru conversia în euro a cuantumurilor cheltuielilor suportate în alte monede.

Articolul 71

Funcțiile autorității de audit

(1)  Autoritatea de audit este însărcinată cu efectuarea de audituri de sistem, audituri ale operațiunilor și audituri ale conturilor, pentru a furniza Comisiei o asigurare independentă cu privire la funcționarea eficientă a sistemelor de gestiune și control și la legalitatea și regularitatea cheltuielilor incluse în conturile transmise Comisiei.

(2)  Activitățile de audit se desfășoară în conformitate cu standardele de audit acceptate la nivel internațional.

(3)  Autoritatea de audit întocmește și prezintă Comisiei:

(a)  o opinie de audit anuală în conformitate cu articolul [63 alineatul (7)] din Regulamentul financiar și cu modelul prevăzut în anexa XVI, bazată pe toate activitățile de audit efectuate, care acoperă următoarele componente distincte:

(i)  caracterul complet, veridicitatea și exactitatea conturilor;

(ii)  legalitatea și regularitatea cheltuielilor incluse în conturile transmise Comisiei;

(iii)  funcționarea eficientă a sistemului de gestiune și control.

(b)  un raport de control anual care îndeplinește cerințele de la articolul [63 alineatul (5) litera (b)] din Regulamentul financiar, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa XVII, care susține opinia de audit menționată la litera (a) și care prezintă o sinteză a constatărilor, inclusiv o analiză a naturii și amplorii erorilor și deficiențelor sistemelor, precum și măsurile corective propuse și puse în aplicare și rata totală de eroare și rata de eroare reziduală pentru cheltuielile înregistrate în conturile prezentate Comisiei.

(4)  În cazul în care programele sunt grupate în scopul auditurilor operațiunilor în conformitate cu articolul 73 alineatul (2), informațiile prevăzute la alineatul (3) litera (b) pot fi grupate într-un raport unic.

În cazul în care autoritatea de audit folosește această opțiune pentru programele sprijinite de FAMI, FSI și IMFV, informațiile solicitate în temeiul alineatului (3) litera (b) trebuie raportate pe fond.

(5)  Autoritatea de audit transmite Comisiei rapoartele de audit de sistem imediat după încheierea procedurii contradictorii cu entitățile auditate relevante.

(6)  Comisia și autoritățile de audit se reunesc cu regularitate, cel puțin o dată pe an, cu excepția cazului în care se convine altfel, pentru a examina strategia de audit, raportul anual de control și opinia de audit, pentru a-și coordona planurile și metodele de audit și pentru a face schimb de opinii cu privire la aspecte legate de îmbunătățirea sistemelor de gestiune și control.

(6a)   Auditul este efectuat în raport cu standardul aplicabil la momentul convenției privind operațiunea supusă auditului, cu excepția cazului în care există standarde mai favorabile pentru beneficiar. [AM 299]

(6b)   Constatarea unei nereguli, ca parte din auditul unei operațiuni care conduce la o sancțiune financiară, nu poate conduce la extinderea sferei controlului sau la corecții financiare dincolo de cheltuielile acoperite de anul fiscal al cheltuielilor supuse auditului. [AM 300]

Articolul 72

Strategia de audit

(1)  1. Autoritatea de audit, după consultarea autorității de management, elaborează o strategie de audit pe baza unei evaluări a riscului, ținând seama de descrierea sistemului de gestiune și control prevăzută la articolul 63 alineatul (9), care acoperă auditurile de sistem și auditurile operațiunilor. Strategia de audit include audituri de sistem ale autorităților de management și ale autorităților responsabile de funcția de contabilitate nou identificate. Auditul este efectuat în termen de nouă luni după primul lor an de funcționare. Strategia de audit se elaborează în conformitate cu modelul prevăzut în anexa XVIII și se actualizează anual după primul raport de control anual și prima opinie de audit furnizate Comisiei. Strategia poate acoperi unul sau mai multe programe. În strategia de audit, autoritatea de audit poate stabili o limită pentru auditurile conturilor unice. [AM 301]

(2)  Strategia de audit se transmite Comisiei la cerere.

Articolul 73

Audituri ale operațiunilor

(1)  Auditurile operațiunilor acoperă cheltuielile declarate Comisiei în anul fiscal pe baza unui eșantion. Eșantionul respectiv este reprezentativ și se bazează pe metode de eșantionare statistice.

(2)  În cazul în care populația constă în mai puțin de 300 de unități de eșantionare, poate fi utilizată o metodă de eșantionare nestatistică, în funcție de aprecierea profesională a autorității de audit. În astfel de cazuri, eșantionul trebuie să fie suficient de mare pentru a permite autorității de audit să elaboreze o opinie de audit valabilă. Metoda de eșantionare nestatistică trebuie să acopere minimum 10 % dintre unitățile de eșantionare din populația anului fiscal, selectate în mod aleatoriu.

Eșantionul statistic poate acoperi unul sau mai multe programe sprijinite de FEDR, Fondul de coeziune și FSE+ și, sub rezerva stratificării, acolo unde este cazul, una sau mai multe perioade de programare, în funcție de aprecierea profesională a autorității de audit.

Eșantionul de operațiuni sprijinite de FAMI, FSI, IMFV și FEPAM acoperă operațiunile sprijinite de fiecare fond separat.

(3)  Auditurile operațiunilor includ verificări la fața locului privind implementarea concretă a operațiunii numai în cazul în care acest lucru este impus de tipul de operațiune în cauză.

În cazul unui dezacord între Comisie și un stat membru privind constatările auditului, se aplică o procedură de soluționare a litigiilor. [AM 302]

Regulamentul FSE+ poate prevedea dispoziții specifice pentru programele prevăzute la articolul [4 alineatul (1) litera (c) punctul (vii)] din Regulamentul FSE+.

(4)  Comisia este împuternicită să adopte un act delegat în conformitate cu articolul 107 pentru a completa prezentul articol stabilind metodele de eșantionare standardizate disponibile pe piață și modalitățile pentru acoperirea uneia sau a mai multor perioade de programare.

Articolul 74

Dispoziții privind auditul unic

(1)  La efectuarea auditurilor, Comisia și autoritățile de audit trebuie să țină seama în mod corespunzător de principiile auditului unic și proporționalității în raport cu nivelul de risc pentru bugetul Uniunii. Acestea trebuie să evite repetarea auditurilor pentru aceleași cheltuieli declarate Comisiei, pentru a minimiza costul controalelor de gestiune și al auditurilor și sarcina administrativă asupra beneficiarilor.

Comisia și autoritățile de audit utilizează mai întâi toate informațiile și evidențele disponibile în sistemul electronic menționat sistemele electronice menționate la articolul 66 alineatul (1) litera (e), inclusiv rezultatele controalelor de gestiune și pot solicita și obține documente și probe de audit suplimentare de la beneficiarii în cauză numai atunci când, pe baza raționamentului lor profesional, acest lucru este necesar pentru a sprijini formularea unor concluzii solide de audit. [AM 303]

(2)  Pentru programele în cazul cărora Comisia ajunge la concluzia că opinia autorității de audit este fiabilă și statul membru în cauză participă la cooperarea consolidată privind Parchetul European, auditurile proprii ale Comisiei se limitează la auditarea activității autorității de audit.

(3)  Operațiunile pentru care totalul cheltuielilor eligibile nu depășește 400 000 EUR pentru FEDR și Fondul de coeziune, 300 000 EUR pentru FSE+ și 200 000 EUR pentru FEPAM, FAMI, FSI și IMFV nu pot fi supuse la mai mult de un audit efectuat fie de autoritatea de audit, fie de Comisie înainte de prezentarea conturilor pentru anul fiscal în care se finalizează operațiunea.

Alte operațiuni nu pot fi supuse la mai mult de un audit pe an fiscal efectuat fie de autoritatea de audit, fie de Comisie înainte de prezentarea conturilor pentru anul fiscal în care se finalizează operațiunea. Operațiunile nu pot fi supuse niciunui audit efectuat de Comisie sau de autoritatea de audit într-un anumit an dacă în anul respectiv s-a efectuat deja un audit de către Curtea de Conturi, cu condiția ca rezultatele auditului efectuat de Curtea de Conturi cu privire la operațiunile respective să poată fi utilizate de autoritatea de audit sau de Comisie pentru a-și îndeplini sarcinile care le revin.

(4)  În pofida dispozițiilor de la alineatul (3), orice operațiune poate fi supusă la mai mult de un audit, în cazul în care autoritatea de audit concluzionează, pe baza raționamentului său profesional, că nu este posibilă formularea unei opinii de audit valabile.

(5)  Dispozițiile alineatelor (2) și (3) nu se aplică atunci când:

(a)  există un risc specific de nereguli sau un indiciu de fraudă;

(b)  este necesară reefectuarea activității autorității de audit pentru obținerea unei asigurări cu privire la funcționarea eficientă a acestei activități;

(c)  există dovada unei deficiențe grave a activității autorității de audit.

Articolul 75

Controale de gestiune și audituri ale instrumentelor financiare

(1)  Autoritatea de management efectuează controale de gestiune la fața locului în conformitate cu articolul 68 alineatul (1) numai la nivelul organismelor care implementează instrumentul financiar și, în contextul fondurilor de garantare, la nivelul organismelor care oferă noile împrumuturi suport. Fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 127 din Regulamentul financiar, în cazul în care instrumentul financiar furnizează rapoarte de control în sprijinul cererii de plată, autoritatea de management poate decide să nu efectueze controale de gestiune la fața locului. [AM 304]

(2)  Autoritatea de management nu efectuează verificări la fața locului la nivelul Băncii Europene de Investiții („BEI”) sau al altor instituții financiare internaționale în care este acționar un stat membru.

Cu toate acestea, BEI sau alte instituții financiare internaționale în care este acționar un stat membru furnizează autorității de management rapoarte de control în sprijinul cererilor de plată. [AM 305 Nu privește versiunea în limba română]

(3)  Autoritatea de audit efectuează audituri de sistem și audituri ale operațiunilor în conformitate cu articolul 71, 73 sau 77 la nivelul organismelor care implementează instrumentul financiar și, în contextul fondurilor de garantare, la nivelul organismelor care oferă noile împrumuturi suport. Fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 127 din Regulamentul financiar, în cazul în care instrumentul financiar furnizează autorității de audit un raport de audit anual elaborat de auditorii săi externi, înainte de sfârșitul fiecărui an calendaristic, care acoperă elementele incluse în anexa XVII, autoritatea de audit poate decide să nu efectueze alte audituri. [AM 306]

(3a)  În contextul fondurilor de garantare, organismele responsabile de auditul programelor pot efectua verificări sau audituri ale organismelor care oferă noi împrumuturi-suport numai în cazul apariției uneia sau mai multora dintre următoarele situații:

(a)  la nivelul autorității de management sau la nivelul organismelor care implementează instrumente financiare nu sunt disponibile documente justificative care să furnizeze dovezi ale sprijinului din partea instrumentelor financiare pentru destinatarii finali;

(b)  există dovezi conform cărora documentele disponibile la nivelul autorității de management sau la nivelul organismelor care implementează instrumente financiare nu reprezintă o imagine adevărată și exactă a sprijinului acordat. [AM 307]

(4)  Autoritatea de audit nu efectuează audituri la nivelul BEI sau al altor instituții financiare internaționale în care este acționar un stat membru, pentru instrumentele financiare implementate de către acestea.

Cu toate acestea, BEI sau alte instituții financiare internaționale în care este acționar un stat membru furnizează Comisiei și autorității de audit un raport de audit anual elaborat de auditorii lor externi, înainte de sfârșitul fiecărui an calendaristic. Acest raport acoperă elementele incluse în anexa XVII.

(5)  BEI sau alte instituții financiare internaționale pun la dispoziția autorităților responsabile de programe toate documentele necesare pentru a le permite să își îndeplinească obligațiile.

Articolul 76

Disponibilitatea documentelor

(1)  Fără a aduce atingere normelor aplicabile în materie de ajutoare de stat, autoritatea de management se asigură că toate documentele justificative legate de o operațiune sprijinită de fonduri sunt menținute la un nivel adecvat pentru o perioadă de cinci trei ani începând cu data de 31 decembrie a anului în care a fost efectuată ultima plată de către autoritatea de management către beneficiar. [AM 308]

(2)  Această perioadă este întreruptă fie în cazul unor proceduri judiciare, fie în urma unei cereri din partea Comisiei.

(2a)   Perioada de reținere a documentelor poate fi redusă în mod proporțional cu profilul de risc și cu dimensiunea beneficiarilor, printr-o decizie a autorității de management. [AM 309]

CAPITOLUL III

Utilizarea sistemelor de gestiune naționale

Articolul 77

Modalități consolidate proporționate

Statul membru poate aplica următoarele modalități consolidate proporționate pentru sistemul de gestiune și control al unui program în cazul în care condițiile prevăzute la articolul 78 sunt îndeplinite:

(a)  prin derogare de la articolul 68 alineatul (1) litera (a) și de la articolul 68 alineatul (2), autoritatea de management poate să aplice numai procedurile naționale pentru efectuarea controalelor de gestiune;

(b)  prin derogare de la articolul 73 alineatele (1) și (3), autoritatea de audit își poate limita activitatea de audit la un eșantion statistic de 30 de unități de eșantionare pentru programul sau grupul de programe în cauză;

(c)  Comisia își limitează propriile audituri la un control al activității desfășurate de autoritatea de audit prin reefectuarea auditului exclusiv la nivelul său, cu excepția cazului în care informațiile disponibile sugerează existența unei deficiențe grave a activității autorității de audit.

Pentru litera (b), în cazul în care populația este mai mică de 300 de unități de eșantionare, autoritatea de audit poate aplica o metodă de eșantionare nestatistică în conformitate cu articolul 73 alineatul (2).

Articolul 78

Condiții pentru aplicarea modalităților consolidate proporționate

(1)  Statul membru poate aplica modalitățile consolidate proporționate prevăzute la articolul 77 în orice moment în timpul perioadei de programare, în cazul în care Comisia a confirmat în rapoartele de activitate anuale publicate în ultimii doi ani care precedă decizia statului membru de a aplica dispozițiile prezentului articol că sistemul de gestiune și control al programului funcționează în mod eficient și că rata totală de eroare pentru fiecare an este mai mică de 2 %. Atunci când evaluează funcționarea eficientă a sistemului de gestiune și control al programului, Comisia ține seama de participarea statului membru în cauză la cooperarea consolidată privind Parchetul European.

În cazul în care un stat membru decide să utilizeze această opțiune, acesta trebuie să informeze Comisia cu privire la aplicarea modalităților proporționate prevăzute la articolul 77, care se aplică de la începutul anului fiscal următor.

(2)  La începutul perioadei de programare, statul membru poate să aplice modalitățile menționate la articolul 77, în cazul în care condițiile prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol sunt îndeplinite pentru un program similar implementat în perioada 2014-2020 și în cazul în care modalitățile de gestiune și control instituite pentru programul din perioada 2021-2027 se bazează în mare măsură pe cele pentru programul precedent. În astfel de cazuri, modalitățile consolidate proporționate se aplică de la începutul programului.

(3)  Statul membru întocmește sau actualizează în consecință descrierea sistemului de gestiune și control și strategia de audit descrise la articolul 63 alineatul (9) și la articolul 72.

Articolul 79

Ajustarea în timpul perioadei de programare

(1)  În cazul în care Comisia sau autoritatea de audit concluzionează, pe baza auditurilor efectuate și a raportului de control anual, că nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 78, Comisia solicită autorității de audit să efectueze activități suplimentare de audit în conformitate cu articolul 63 alineatul (3) și să ia măsuri de remediere.

(2)  În cazul în care raportul anual de control ulterior confirmă că respectivele condiții continuă să nu fie îndeplinite, limitând astfel asigurarea oferită Comisiei cu privire la funcționarea eficientă a sistemelor de gestiune și control și la legalitatea și regularitatea cheltuielilor, Comisia solicită autorității de audit să efectueze audituri de sistem.

(3)  După ce a acordat statului membru posibilitatea de a prezenta observații, Comisia poate informa statul membru că modalitățile consolidate proporționate prevăzute la articolul 77 nu se mai aplică.

Titlul VII

Gestiunea financiară, prezentarea și examinarea conturilor și corecții financiare

CAPITOLUL I

Gestiunea financiară

Secțiunea I

Reguli contabile generale

Articolul 80

Angajamente bugetare

1.  Decizia de aprobare a programului, în conformitate cu articolul 18, constituie o decizie de finanțare în sensul [articolului 110 alineatul (3)] din Regulamentul financiar, iar notificarea acesteia către statul membru în cauză constituie un angajament juridic.

Decizia respectivă indică contribuția Uniunii per fond și per an.

2.  Angajamentele bugetare ale Uniunii pentru fiecare program sunt realizate de către Comisie în tranșe anuale pentru fiecare fond pe parcursul perioadei cuprinse între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2027.

3.  Prin derogare de la articolul 111 alineatul (2) din Regulamentul financiar, angajamentele bugetare pentru prima tranșă se realizează în urma adoptării programului de către Comisie.

Articolul 81

Folosirea monedei euro

Sumele prevăzute în programe, raportate sau declarate Comisiei de statele membre, sunt exprimate în euro.

Articolul 82

Rambursarea

(1)  Orice rambursare care trebuie efectuată către bugetul Uniunii se efectuează înainte de scadența indicată în ordinul de recuperare întocmit în conformitate cu [articolul 98 din Regulamentul financiar]. Data scadenței este ultima zi a celei de a doua luni următoare lunii în care a fost emis ordinul.

(2)  Orice întârziere a rambursării generează dobânzi de întârziere, de la scadență până la data plății efective. Rata acestor dobânzi este cu un punct procentual și jumătate mai mare decât rata aplicată de Banca Centrală Europeană în principalele sale operațiuni de refinanțare în prima zi lucrătoare din luna în care este data scadenței.

Secțiunea II

Norme aplicabile plăților către statele membre

Articolul 83

Tipuri de plăți

Plățile se efectuează sub formă de prefinanțare, plăți intermediare și plăți ale soldului conturilor pentru anul fiscal.

Articolul 84

Prefinanțare

(1)  Comisia plătește o prefinanțare bazată pe valoarea totală a sprijinului din partea fondurilor prevăzută în decizia de aprobare a programului în conformitate cu articolul 17 alineatul (3) litera (f) punctul (i).

(2)  Prefinanțarea pentru fiecare fond se plătește în tranșe anuale, înainte de data de 1 iulie a fiecărui an, sub rezerva disponibilității fondurilor, după cum urmează: [AM 310]

(a)  2021: 0,5 %;

(b)  2022: 0,5 % 0,7 %; [AM 311]

(c)  2023: 0,5 % 1 %; [AM 312]

(d)  2024: 0,5 % 1,5 %; [AM 313]

(e)  2025: 0,5 % 2 %; [AM 314]

(f)  2026: 0,5 % 2 %. [AM 315]

În cazul în care un program este adoptat după data de 1 iulie 2021, tranșele anterioare se plătesc în anul adoptării.

(3)  Prin derogare de la alineatul (2), pentru programele Interreg se stabilesc reguli specifice privind prefinanțarea în Regulamentul CTE.

(4)  Sumele plătite cu titlu de prefinanțare sunt lichidate din conturile Comisiei cel târziu în ultimul an fiscal.

(5)  Orice dobândă generată de prefinanțare se utilizează pentru programul în cauză în același mod ca fondurile și se include în conturile pentru ultimul an fiscal.

Articolul 85

Cererile de plată

(1)  Statul membru prezintă un număr maxim de patru cereri de plată pentru fiecare program, fond și an fiscal. În fiecare an, termenele stabilite pentru fiecare cerere de plată sunt 30 aprilie, 31 iulie, 31 octombrie și 26 decembrie.

Ultima cerere de plată depusă până la 31 iulie se consideră a fi cererea de plată finală pentru anul fiscal care s-a încheiat la 30 iunie.

(2)  Cererile de plată nu sunt admisibile decât după transmiterea celui mai recent pachet de asigurare.

(3)  Cererile de plată se transmit Comisiei în conformitate cu modelul stabilit în anexa XIX și includ, pentru fiecare prioritate și pentru fiecare categorie de regiune:

(a)  cuantumul total al cheltuielilor eligibile suportate de beneficiari și plătite în cadrul implementării operațiunilor, astfel cum este înregistrat în sistemul organismului care asigură funcția de contabilitate;

(b)  cuantumul asistenței tehnice calculat în conformitate cu articolul 31 alineatul (2); [AM 316]

(c)  cuantumul total al contribuției publice care a fost sau va fi plătită, astfel cum este înregistrat în sistemele contabile ale organismului care asigură funcția de contabilitate.

(4)  Prin derogare de la alineatul (3) litera (a), se aplică următoarele:

(a)  în cazul în care contribuția Uniunii este realizată în conformitate cu articolul 46 litera (a), sumele incluse într-o cerere de plată sunt sumele justificate prin progresele înregistrate în îndeplinirea condițiilor sau obținerea rezultatelor, în conformitate cu decizia menționată la articolul 89 alineatul (2);

(b)  în cazul în care contribuția Uniunii este realizată în conformitate cu articolul 46 literele (c), (d) și (e), sumele incluse într-o cerere de plată sunt sumele stabilite în conformitate cu decizia menționată la articolul 88 alineatul (3);

(c)  pentru formele de granturi menționate la articolul 48 alineatul (1) literele (b), (c) și (d), sumele incluse într-o cerere de plată sunt costurile calculate pe baza aplicabilă;

(ca)   în cazul ajutorului de stat, cererea de plată poate include avansuri achitate beneficiarului de către organismul care acordă ajutorul în următoarele condiții cumulative: acestea fac obiectul unei garanții bancare sau echivalente, nu depășesc 40 % din valoarea totală a ajutorului care urmează să fie acordat unui beneficiar pentru o anumită operațiune și sunt acoperite prin cheltuieli plătite de beneficiari și însoțite de facturi achitate în termen de trei ani. [AM 317]

(5)  Prin derogare de la alineatul (3) litera (c), în cazul schemelor de ajutor în temeiul articolului 107 din TFUE, contribuția publică aferentă cheltuielilor incluse într-o cerere de plată trebuie să fi fost plătită beneficiarilor de către organismul care acordă ajutorul.

Articolul 86

Elemente specifice pentru instrumentele financiare în cererile de plată

(1)  În cazul în care sunt implementate instrumente financiare în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) (1), cererile de plată înaintate în conformitate cu anexa XIX includ sumele totale plătite sau, în cazul garanțiilor, sumele rezervate conform celor convenite în contractele de garanție, de către autoritatea de management pentru destinatarii finali, așa cum se prevede la articolul 62 alineatul (1) literele (a), (b) și (c). [AM 318]

(2)  În cazul în care sunt implementate instrumente financiare în conformitate cu articolul 53 alineatul (3) (2), cererile de plată care includ cheltuieli pentru instrumentele financiare se transmit în conformitate cu următoarele condiții: [AM 319]

(a)  suma inclusă în prima cerere de plată trebuie să fi fost plătită instrumentelor financiare și poate reprezenta până la 25 % din cuantumul total al contribuțiilor din program angajate pentru instrumente financiare în temeiul acordului de finanțare relevant, în conformitate cu prioritatea și categoria de regiune pertinentă, dacă este cazul;

(b)  sumele incluse în cererile de plată ulterioare transmise în cursul perioadei de eligibilitate includ cheltuielile eligibile menționate la articolul 62 alineatul (1).

(3)  Suma inclusă în prima cerere de plată, menționată la alineatul (2) litera (a), este lichidată din conturile Comisiei cel mai târziu în ultimul an fiscal.

Aceasta este prezentată separat în cererile de plată.

Articolul 87

Norme comune în materie de plăți

(1)  Sub rezerva disponibilității fondurilor, Comisia efectuează plăți intermediare în termen de cel mult 60 de zile de la data la care o cerere de plată este primită de Comisie. [AM 320]

(2)  Fiecare plată se atribuie angajamentului bugetar deschis cel mai devreme al fondului și al categoriei de regiune în cauză. Comisia rambursează cu titlu de plăți intermediare 90 % din sumele incluse în cererea de plată, care rezultă din aplicarea ratei de cofinanțare pentru fiecare prioritate la cheltuielile totale eligibile sau la contribuția publică, după caz. Comisia determină sumele restante de rambursat sau care urmează să fie recuperate la calcularea soldului conturilor în conformitate cu articolul 94.

(3)  Sprijinul din partea fondurilor pentru o prioritate în cadrul plăților intermediare nu trebuie să fie mai mare decât cuantumul sprijinului din partea fondurilor pentru prioritatea respectivă prevăzut în decizia Comisiei de aprobare a programului.

(4)  În cazul în care contribuția Uniunii ia forma prevăzută la articolul 46 litera (a) sau dacă granturile iau formele enumerate la articolul 48 alineatul (1) literele (b), (c) și (d), Comisia nu plătește mai mult decât suma solicitată de către statul membru.

(5)  În plus, sprijinul din partea fondurilor pentru o prioritate la plata soldului din ultimul an fiscal nu trebuie să depășească niciuna dintre următoarele sume:

(a)  contribuția publică declarată în cererile de plată;

(b)  sprijinul din partea fondurilor plătit beneficiarilor;

(c)  suma solicitată de către statul membru.

(6)  La cererea unui stat membru, plățile intermediare pot fi mărite cu 10 % peste rata de cofinanțare aplicabilă fiecărei priorități pentru fonduri, în cazul în care un stat membru îndeplinește una dintre următoarele condiții după [data adoptării prezentului regulament]:

(a)  statul membru beneficiază de un împrumut din partea Uniunii, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 407/2010 al Consiliului;

(b)  statul membru primește asistență financiară pe termen mediu în cadrul MES, așa cum se prevede în Tratatul de instituire a MES din 2 februarie 2012 sau în Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului(47), cu condiția implementării unui program de ajustare macroeconomică;

(c)  se pune la dispoziția statului membru o asistență financiară, cu condiția implementării unui program de ajustare macroeconomică, astfel cum se specifică în Regulamentul (UE) nr. 472/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(48).

Rata majorată, care nu poate depăși 100 %, se aplică cererilor de plată până la sfârșitul anului calendaristic în care se încheie asistența financiară aferentă.

(7)  Alineatul (6) nu se aplică programelor Interreg.

Articolul 88

Rambursarea cheltuielilor eligibile pe bază de costuri unitare, sume forfetare și rate forfetare

(1)  Comisia poate rambursa contribuția Uniunii la un program pe bază de costuri unitare, sume forfetare și rate forfetare pentru rambursarea contribuției Uniunii la un program.

(2)  Pentru a utiliza o contribuție a Uniunii la program pe bază de costuri unitare, sume forfetare și rate forfetare, astfel cum se menționează la articolul 46, statele membre prezintă Comisiei o propunere în conformitate cu modelele din anexele V și VI, ca parte a programului sau a unei cereri de modificare a acestuia.

Sumele și ratele propuse de statul membru se stabilesc pe baza actului delegat menționat la alineatul (4) sau pe baza următoarelor elemente:

(a)  o metodă de calcul justă, corectă și verificabilă, bazată pe unul dintre următoarele elemente:

(i)  date statistice, alte informații obiective sau avize ale experților;

(ii)  date istorice verificate;

(iii)  aplicarea practicilor uzuale de contabilizare a costurilor;

(b)  proiecte de buget;

(c)  normele privind sumele forfetare și ratele forfetare corespunzătoare aplicabile în cadrul politicilor Uniunii pentru un tip similar de operațiune;

(d)  normele privind costurile unitare și sumele forfetare corespunzătoare aplicate în cadrul sistemelor de granturi finanțate integral de statul membru în cauză pentru un tip similar de operațiune.

(3)  Decizia Comisiei de aprobare a programului sau a modificării acestuia stabilește tipurile de operațiuni vizate de rambursarea pe bază de costuri unitare, sume forfetare și rate forfetare, definiția și sumele acoperite de costurile unitare, sumele forfetare și ratele forfetare și metodele de ajustare a sumelor.

Statele membre utilizează una dintre formele de granturi menționate la articolul 48 alineatul (1) pentru a sprijini operațiunile pentru care cheltuielile sunt rambursate de Comisie în temeiul prezentului articol.

Auditurile efectuate de Comisie sau de statele membre au obiectivul exclusiv de a verifica îndeplinirea condițiilor în vederea rambursării de către Comisie.

(4)  Comisia este împuternicită să adopte un act delegat în conformitate cu articolul 107 pentru a completa prezentul articol prin definirea costurilor unitare, a sumelor forfetare, a ratelor forfetare, a cuantumului lor și a metodelor de ajustare în conformitate cu modalitățile menționate la alineatul (2) al doilea paragraf.

Articolul 89

Finanțări nelegate de costuri

(1)  Pentru a utiliza o contribuție a Uniunii la o prioritate a programelor sau la părți ale acesteia pe bază de finanțare nelegată de costuri, statele membre prezintă Comisiei o propunere în conformitate cu modelele din anexele V și VI, ca parte a programului sau a unei cereri de modificare a acestuia. Propunerea trebuie să conțină următoarele informații:

(a)  identificarea priorității în cauză și suma totală acoperită de finanțarea care nu este legată de costuri; o descriere a părții programului și a tipului de operațiuni acoperite de finanțarea care nu este legată de costuri;

(b)  o descriere a condițiilor care trebuie îndeplinite sau a rezultatelor care trebuie obținute și un calendar;

(c)  rezultatele intermediare care determină rambursarea de către Comisie;

(d)  unitățile de măsură;

(e)  calendarul de rambursare de către Comisie și sumele aferente legate de progresele înregistrate în îndeplinirea condițiilor sau obținerea rezultatelor;

(f)  modalitățile de verificare a rezultatelor intermediare și a îndeplinirii condițiilor sau a obținerii de rezultate;

(g)  metodele de ajustare a sumelor, dacă este cazul;

(h)  măsurile luate pentru a asigura pista de audit în conformitate cu anexa XI care demonstrează îndeplinirea condițiilor sau obținerea rezultatelor.

(2)  Decizia Comisiei de aprobare a programului sau a cererii de modificare a acestuia prevede toate elementele enumerate la alineatul (1).

(3)  Statele membre utilizează una dintre formele de granturi menționate la articolul 48 alineatul (1) pentru a sprijini operațiunile pentru care cheltuielile sunt rambursate de Comisie în temeiul prezentului articol.

Auditurile efectuate de Comisie sau de statele membre au obiectivul exclusiv de a verifica îndeplinirea condițiilor în vederea rambursării de către Comisie sau obținerea rezultatelor.

(4)  Comisia este împuternicită să adopte un act delegat în conformitate cu articolul 107 pentru a completa prezentul articol prin stabilirea cuantumurilor pentru finanțarea nelegată de costuri pe tip de operațiune, a metodelor de ajustare a cuantumurilor și a condițiilor care trebuie îndeplinite sau a rezultatelor care trebuie obținute.

Secțiunea III

Întreruperi și suspendări

Articolul 90

Întreruperea termenului de plată

(1)  Comisia poate întrerupe termenul de plată aplicabil plăților, cu excepția prefinanțării, pentru o perioadă maximă de șase luni în cazul în care este îndeplinită oricare dintre următoarele condiții:

(a)  există dovezi care sugerează privind o deficiență gravă și pentru care nu au fost luate măsuri corective; [AM 321]

(b)  Comisia trebuie să efectueze verificări suplimentare în urma primirii unor informații conform cărora cheltuielile prezentate într-o cerere de plată pot fi legate de o neregulă.

(2)  Statul membru poate conveni să prelungească perioada de întrerupere cu trei luni.

(3)  Comisia limitează perioada de întrerupere la partea din cheltuieli afectată de elementele menționate la alineatul (1), cu excepția cazului în care este imposibil să se identifice partea din cheltuieli care este afectată. Comisia informează în scris statul membru în legătură cu motivul întreruperii și îl invită să remedieze situația. Comisia pune capăt întreruperii imediat după adoptarea măsurilor de remediere a elementelor menționate la alineatul (1).

(4)  Normele specifice ale fondului pentru FEPAM pot stabili baze specifice pentru întreruperea plăților legate de nerespectarea normelor aplicabile în temeiul politicii comune în domeniul pescuitului.

Articolul 91

Suspendarea plăților

(1)  Comisia poate suspenda plățile integral sau parțial, după ce a acordat statului membru posibilitatea de a prezenta observații, dacă este îndeplinită oricare dintre următoarele condiții:

(a)  statul membru nu a luat măsurile necesare pentru remedierea situației care a dat naștere la o întrerupere în temeiul articolului 90;

(b)  există o deficiență gravă;

(c)  cheltuielile din cererile de plată sunt legate de o neregulă care nu a fost remediată;

(d)  există un aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare în temeiul articolului 258 din TFUE care pune în pericol legalitatea și regularitatea cheltuielilor.

(e)  statul membru nu a luat măsurile necesare în conformitate cu articolul 15 alineatul (6). [AM 322]

(2)  Comisia pune capăt suspendării totale sau parțiale a plăților atunci când statul membru ia măsurile de remediere a elementelor menționate la alineatul (1).

(3)  Normele specifice ale fondului pentru FEPAM pot stabili baze specifice pentru suspendarea plăților legate de nerespectarea normelor aplicabile în temeiul politicii comune în domeniul pescuitului.

CAPITOLUL II

Prezentarea și examinarea conturilor

Articolul 92

Conținutul conturilor și prezentarea acestora

(1)  Pentru fiecare an fiscal pentru care s-au depus cereri de plată, statul membru prezintă Comisiei, până la data de 15 februarie, următoarele documente („pachetul de asigurare”) care acoperă anul fiscal precedent, astfel cum este definit la articolul 2 punctul (28):

(a)  conturile în conformitate cu modelul prevăzut în anexa XX;

(b)  declarația de gestiune menționată la articolul 68 alineatul (1) litera (f), în conformitate cu modelul prevăzut în anexa XV;

(c)  opinia de audit menționată la articolul 71 alineatul (3) litera (a), în conformitate cu modelul prevăzut în anexa XVI;

(d)  raportul anual de control menționat la articolul 71 alineatul (3) litera (b), în conformitate cu modelul prevăzut în anexa XVII.

(2)  Termenul menționat la alineatul (1) poate fi prelungit în mod excepțional de către Comisie până la data de 1 martie, în urma unei informări din partea statului membru vizat.

(3)  Conturile includ la nivelul fiecărei priorități și, după caz, la nivelul fiecărui fond și al fiecărei categorii de regiuni:

(a)  cuantumul total al cheltuielilor eligibile înregistrate în sistemele contabile ale organismului care asigură funcția de contabilitate care au fost incluse în cererea de plată finală pentru anul fiscal și cuantumul total al contribuției publice corespunzătoare plătite sau care urmează să fie plătită;

(b)  sumele retrase în cursul anului fiscal;

(c)  cuantumurile contribuției publice plătite fiecărui instrument financiar;

(d)  pentru fiecare prioritate, o explicație privind eventualele diferențe dintre sumele declarate în conformitate cu litera (a) și sumele declarate în cererile de plată pentru același an fiscal.

(4)  Conturile nu sunt admisibile în cazul în care statele membre nu au efectuat corecțiile necesare pentru a reduce riscul rezidual cu privire la legalitatea și regularitatea cheltuielilor incluse în conturi la mai puțin de 2 %.

(5)  Statele membre deduc din conturi, în mod concret:

(a)  cheltuielile neconforme care au făcut obiectul unor corecții financiare în conformitate cu articolul 97;

(b)  cheltuielile care fac obiectul unei evaluări în curs a legalității și regularității;

(c)  alte sume necesare pentru a reduce la 2 % rata de eroare reziduală a cheltuielilor declarate în conturi.

Statul membru poate include cheltuielile prevăzute la primul paragraf litera (b) într-o cerere de plată din anii fiscali ulteriori, odată ce legalitatea și regularitatea acestora este confirmată.

(6)  Statul membru poate înlocui sumele neconforme depistate după transmiterea conturilor, prin efectuarea de ajustări corespunzătoare în conturile aferente anului fiscal în care se depistează neregula, fără a aduce atingere articolului 98.

(7)  În cadrul pachetului de asigurare, statul membru prezintă pentru ultimul an fiscal raportul final de performanță menționat la articolul 38 sau ultimul raport anual de implementare pentru FEPAM, FAMI, FSI și IMFV.

Articolul 93

Examinarea conturilor

Comisia se asigură că conturile sunt complete, exacte și veridice, până la data de 31 mai a anului care urmează încheierii anului fiscal, cu excepția cazului în care se aplică articolul 96.

Articolul 94

Calcularea soldului

(1)  Pentru a stabili suma exigibilă din partea fondurilor pentru anul fiscal și ajustările corespunzătoare în raport cu plățile efectuate către statul membru, Comisia ia în considerare:

(a)  sumele înregistrate în conturile prevăzute la articolul 95 alineatul (2) litera (a) și la care se aplică rata de cofinanțare pentru fiecare prioritate;

(b)  cuantumul total al plăților intermediare efectuate de Comisie în cursul anului fiscal respectiv.

(2)  În cazul în care există o sumă care trebuie recuperată de la statul membru, aceasta face obiectul unui ordin de recuperare emis de Comisie, care se execută, atunci când este posibil, prin compensare cu sumele datorate statului membru în contul plăților ulterioare destinate aceluiași program. Această recuperare nu constituie o corecție financiară și nu reduce sprijinul acordat programului din partea fondurilor. Suma recuperată constituie venituri alocate în conformitate cu articolul [177 alineatul (3)] din Regulamentul financiar.

Articolul 95

Procedura de examinare a conturilor

(1)  Procedura prevăzută la articolul 96 se aplică în oricare dintre următoarele cazuri:

(a)  autoritatea de audit a prezentat o opinie de audit cu rezerve sau contrară din cauza unor motive legate de caracterul complet, exactitatea și veridicitatea conturilor;

(b)  Comisia are dovezi care pun sub semnul întrebării fiabilitatea unei opinii de audit fără rezerve.

(2)  În toate celelalte cazuri, Comisia calculează sumele exigibile din partea fondurilor în conformitate cu articolul 94 și efectuează respectivele plăți sau recuperări înainte de 1 iulie. Plata sau recuperarea constituie acceptarea conturilor.

Articolul 96

Procedura contradictorie pentru examinarea conturilor

(1)  În cazul în care autoritatea de audit furnizează o opinie de audit cu rezerve din cauza unor motive legate de caracterul complet, de exactitatea și veridicitatea conturilor, Comisia solicită statului membru să revizuiască conturile și să transmită documentele menționate la articolul 92 alineatul (1) în termen de o lună.

Dacă până la termenul limită stabilit la primul paragraf:

(a)  opinia de audit este fără rezerve, se aplică articolul 94 și Comisia plătește eventualele sume suplimentare datorate sau procedează la o recuperare în termen de două luni;

(b)  opinia de audit este în continuare cu rezerve sau documentele nu au fost prezentate din nou de către statul membru, se aplică alineatele (2), (3) și (4).

(2)  În cazul în care opinia de audit rămâne cu rezerve din cauza unor motive legate de caracterul complet, de exactitatea și veridicitatea conturilor sau în cazul în care opinia de audit este în continuare nefiabilă, Comisia informează statul membru cu privire la suma exigibilă din partea fondurilor pentru anul fiscal.

(3)  În cazul în care statul membru este de acord cu această sumă în termen de o lună, Comisia plătește eventualele sume suplimentare datorate sau procedează la o recuperare în conformitate cu articolul 94 în termen de două luni.

(4)  În cazul în care statul membru nu este de acord cu suma menționată la alineatul (2), Comisia stabilește suma exigibilă din partea fondurilor pentru anul fiscal. Acest act nu constituie o corecție financiară și nu reduce sprijinul acordat programului din partea fondurilor. Comisia plătește eventualele sume suplimentare datorate sau procedează la o recuperare în conformitate cu articolul 94 în termen de două luni.

(5)  În ceea ce privește ultimul an fiscal, Comisia efectuează plata sau recuperarea soldului anual al conturilor pentru programele sprijinite de FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune în termen de cel mult două luni de la data acceptării raportului final de performanță, astfel cum se menționează la articolul 38.

CAPITOLUL III

Corecțiile financiare

Articolul 97

Corecții financiare efectuate de statele membre

(1)  Statele membre protejează bugetul Uniunii și aplică corecții financiare prin anularea totală sau parțială a sprijinului din partea fondurilor pentru o operațiune sau un program atunci când cheltuielile declarate Comisiei se dovedesc a fi neconforme.

(2)  Corecțiile financiare sunt înregistrate în conturi pentru anul fiscal în care este decisă anularea.

(3)  Sprijinul din partea fondurilor anulat poate fi reutilizat de către statul membru în cadrul programului respectiv, însă nu pentru o operațiune care a făcut obiectul corecției sau, în cazul în care este efectuată o corecție financiară pentru o neregulă sistemică, pentru o operațiune afectată de neregula sistemică.

(4)  Normele specifice ale fondului pentru FEPAM pot stabili cerințe suplimentare pentru corecțiile financiare efectuate de statele membre în legătură cu nerespectarea normelor aplicabile în temeiul politicii comune în domeniul pescuitului.

(5)  Prin derogare de la alineatele (1)-(3), în cadrul operațiunilor care includ instrumente financiare, o contribuție anulată în conformitate cu prezentul articol, ca urmare a unei nereguli individuale, poate fi reutilizată în cadrul aceleiași operațiuni, în următoarele condiții:

(a)  în cazul în care neregula care conduce la anularea contribuției este depistată la nivelul destinatarului final: numai pentru alți destinatari finali în cadrul aceluiași instrument financiar;

(b)  în cazul în care neregula care conduce la anularea contribuției este depistată la nivelul organismului care implementează fondul specific, atunci când un instrument financiar este implementat prin intermediul unei structuri cu un fond de participare, numai pentru alte organisme care implementează fondurile specifice.

În cazul în care neregula care conduce la anularea contribuției este depistată la nivelul organismului care implementează fondul de participare sau la nivelul organismului care implementează fondul specific atunci când instrumentul financiar este implementat prin intermediul unei structuri fără un fond de participare, contribuția anulată nu poate fi reutilizată în cadrul aceleiași operațiuni.

În cazul în care se efectuează o corecție financiară pentru o neregulă sistemică, contribuția anulată nu poate fi reutilizată pentru nicio operațiune afectată de neregula sistemică.

(6)  Organismele care implementează instrumente financiare rambursează statelor membre contribuțiile din program afectate de nereguli, împreună cu dobânda și toate celelalte câștiguri generate de aceste contribuții.

Organismele care implementează instrumente financiare nu rambursează statelor membre sumele menționate la primul paragraf, cu condiția ca organismele respective să demonstreze că, în cazul unei anumite nereguli, sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

(a)  neregula s-a produs la nivelul destinatarilor finali sau, în cazul unui fond de participare, la nivelul organismelor care implementează fondurile specifice sau al destinatarilor finali;

(b)  organismele care implementează instrumentele financiare și-au îndeplinit obligațiile care le revin în ceea ce privește contribuțiile programului afectate de neregulă, în conformitate cu legislația aplicabilă, și au acționat cu profesionalismul, transparența și diligența așteptate de un organism profesional cu experiență în implementarea instrumentelor financiare;

(c)  sumele afectate de neregulă nu au putut fi recuperate, în pofida faptului că organismele care implementează instrumentele financiare au urmat cu diligența necesară toate măsurile contractuale și juridice.

Articolul 98

Corecții financiare efectuate de Comisie

(1)  Comisia efectuează corecții financiare prin reducerea sprijinului din partea fondurilor pentru un program dacă ajunge la concluzia că:

(a)  există o deficiență gravă, care a pus în pericol sprijinul din partea fondurilor deja plătit pentru program;

(b)  cheltuielile conținute în conturile acceptate sunt neregulamentare și nu au fost depistate și raportate de statul membru;

(c)  statul membru nu și-a îndeplinit obligațiile prevăzute la articolul 91 înaintea deschiderii procedurii de corecție financiară de către Comisie.

Atunci când Comisia aplică corecții financiare forfetare sau extrapolate, acestea se efectuează în conformitate cu anexa XXI.

(2)  Înainte de a lua o decizie privind o corecție financiară, Comisia informează statul membru cu privire la concluziile sale și îi oferă acestuia posibilitatea de a prezenta observații în termen de două luni.

(3)  În cazul în care nu acceptă concluziile Comisiei, statul membru este invitat de Comisie să participe la o audiere, cu scopul de a se garanta că toate informațiile și observațiile relevante sunt disponibile pentru a constitui baza concluziilor Comisiei privind aplicarea corecției financiare.

(4)  Comisia decide cu privire la o corecție financiară prin intermediul unui act de punere în aplicare în termen de 12 luni de la data audierii sau de la furnizarea informațiilor suplimentare solicitate de Comisie.

Atunci când decide asupra unei corecții financiare, Comisia ia în considerare toate informațiile și observațiile prezentate.

În cazul în care un stat membru este de acord cu corecția financiară pentru cazurile menționate la alineatul (1) literele (a) și (c) înainte de adoptarea deciziei menționate la alineatul (1), statul membru poate reutiliza sumele în cauză. Această posibilitate nu se aplică corecției financiare pentru cazurile menționate la alineatul (1) litera (b).

(5)  Normele specifice ale fondului pentru FEPAM pot stabili cerințe suplimentare pentru corecțiile financiare efectuate de Comisie în legătură cu nerespectarea normelor aplicabile în temeiul politicii comune în domeniul pescuitului.

CAPITOLUL IV

Dezangajarea

Articolul 99

Principii și norme în materie de dezangajare

(1)  Comisia dezangajează orice sumă din cadrul unui program care nu a fost utilizată pentru prefinanțare în conformitate cu articolul 84 sau pentru care nu a fost depusă o cerere de plată în conformitate cu articolele 85 și 86 până la data de 26 31 decembrie a celui de al doilea treilea an calendaristic care urmează anului angajamentelor bugetare pentru anii 2021-2026. [AM 323]

(2)  Suma care urmează să fie acoperită de cereri de prefinanțare sau de plată până la termenul stabilit la alineatul (1) privind angajamentul bugetar pentru 2021 se ridică la 60 % din angajamentul respectiv. 10 % din angajamentul bugetar pentru 2021 se adaugă la fiecare angajament bugetar pentru anii 2022-2025 în scopul calculării sumelor care trebuie acoperite. [AM 324]

(3)  Partea din angajamente rămasă deschisă la 31 decembrie 2029 2030 se dezangajează în cazul în care pachetul de asigurare și raportul final de performanță pentru programele sprijinite de FSE+, FEDR și Fondul de coeziune nu au fost prezentate Comisiei până la termenul stabilit la articolul 38 alineatul (1). [AM 325]

Articolul 100

Excepții de la normele în materie de dezangajare

(1)  Suma care face obiectul dezangajării se reduce cu sumele echivalente acelei părți a angajamentului bugetar pentru care:

(a)  operațiunile sunt suspendate printr-o procedură judiciară sau o cale de atac administrativă cu efect de suspendare; sau

(b)  nu a fost posibil să se facă o cerere de plată din motive de forță majoră care afectează grav implementarea integrală sau parțială a programului;

(ba)  nu a fost posibil să se efectueze o cerere de plată în timp util din cauza întârzierilor la nivelul Uniunii în stabilirea cadrului juridic și administrativ pentru fonduri pentru perioada 2021-2027. [AM 326]

Autoritățile naționale care invocă forța majoră trebuie să demonstreze consecințele directe ale acesteia asupra implementării parțiale sau integrale a programului.

(2)  Până la 31 ianuarie, statul membru trimite Comisiei informații privind excepțiile menționate la alineatul (1) literele (a) și (b), pentru suma de declarat până la 26 decembrie.

Articolul 101

Procedura de dezangajare

(1)  Pe baza informațiilor primite până la 31 ianuarie, Comisia informează statul membru în legătură cu cuantumul dezangajării care rezultă din informațiile pe care le deține.

(2)  Statul membru dispune de un termen de o lună două luni pentru a-și da acordul privind suma care urmează să fie dezangajată sau pentru a prezenta observații. [AM 327]

(3)  Statul membru transmite Comisiei, până la 30 iunie, un plan de finanțare revizuit care reflectă, pentru anul calendaristic în cauză, cuantumul redus al sprijinului pentru una sau mai multe priorități ale programului. Pentru programele sprijinite de mai multe fonduri, cuantumul sprijinului se reduce pentru fiecare fond proporțional cu sumele vizate de dezangajare care nu au fost utilizate în anul calendaristic în cauză.

Dacă statul membru nu transmite acest plan, Comisia revizuiește planul de finanțare prin reducerea contribuției acordate din fonduri pentru anul calendaristic în cauză. Această reducere se alocă fiecărei priorități în mod proporțional cu sumele vizate de dezangajare care nu au fost utilizate în anul calendaristic în cauză.

(4)  Comisia modifică decizia de aprobare a programului cel târziu la 31 octombrie.

Titlul VIII

Cadrul financiar

Articolul 102

Acoperirea geografică a sprijinului pentru obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”

(1)  FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune sprijină obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” în toate regiunile corespunzătoare nivelului 2 din nomenclatorul comun al unităților teritoriale de statistică („regiuni de nivelul NUTS 2”), instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1059/2003, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 868/2014 2016/2066 al Comisiei. [AM 328]

(2)  Resursele din FEDR și FSE+ pentru obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” se alocă între următoarele trei categorii de regiuni de nivelul NUTS 2:

(a)  regiuni mai puțin dezvoltate, al căror PIB pe cap de locuitor este mai mic de 75 % din PIB-ul mediu al UE-27 („regiuni mai puțin dezvoltate”);

(b)  regiuni de tranziție, al căror PIB pe cap de locuitor este între 75 % și 100 % din PIB-ul mediu al UE-27 („regiuni de tranziție”);

(c)  regiuni mai dezvoltate, al căror PIB pe cap de locuitor este mai mare de 100 % din PIB-ul mediu al UE-27 („regiuni mai dezvoltate”).

Clasificarea regiunilor în cadrul uneia dintre cele trei categorii de regiuni este stabilită în funcție de raportul dintre PIB-ul pe cap de locuitor pentru fiecare regiune, măsurat în standarde ale puterii de cumpărare (SPC) și calculat pe baza datelor Uniunii pentru perioada 2014-2016, și PIB-ul mediu al UE-27 pentru aceeași perioadă de referință.

(3)  Fondul de coeziune sprijină statele membre al căror VNB pe cap de locuitor, măsurat în SPC și calculat pe baza datelor Uniunii pentru perioada 2014-2016, este mai mic de 90 % din VNB-ul mediu pe cap de locuitor din UE-27 pentru aceeași perioadă de referință.

(4)  Comisia adoptă, printr-un act de punere în aplicare, o decizie prin care stabilește lista regiunilor care îndeplinesc criteriile uneia dintre cele trei categorii de regiuni și a statelor membre care îndeplinesc criteriile de la alineatul (3). Lista respectivă este valabilă de la 1 ianuarie 2021 până la 31 decembrie 2027.

Articolul 103

Resurse pentru coeziunea economică, socială și teritorială

(1)  Resursele pentru coeziunea economică, socială și teritorială disponibile pentru angajamentul bugetar pentru perioada 2021-2027 sunt de 330 624 388 630 378 097 000 000 EUR la prețurile din 2018. [AM 329]

În scopul programării și includerii ulterioare în bugetul Uniunii, acest cuantum se indexează cu 2 % pe an.

(2)  Comisia adoptă, prin intermediul unui act de punere în aplicare, o decizie de stabilire a defalcării anuale a resurselor globale pentru fiecare stat membru în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”, pe categorie de regiuni, împreună cu lista regiunilor eligibile, în conformitate cu metodologia prevăzută în anexa XXII. Alocarea minimă globală din fonduri, la nivel național, este egală cu 76 % din bugetul alocat pentru fiecare stat membru sau regiune în perioada 2014-2020. [AM 330]

Decizia respectivă stabilește, de asemenea, defalcarea anuală a resurselor globale pentru fiecare stat membru în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg).

Fără a aduce atingere alocărilor naționale pentru statele membre, finanțarea pentru regiunile care sunt retrogradate într-o categorie inferioară pentru perioada 2021-2027 se menține la nivelul alocărilor pentru 2014-2020. [AM 429]

Având în vedere importanța deosebită a fondurilor de coeziune pentru cooperarea transfrontalieră și transnațională, precum și pentru regiunile ultraperiferice, criteriile de eligibilitate pentru o astfel de finanțare nu ar trebui să fie mai puțin favorabile decât în perioada 2014-2020 și ar trebui să asigure o continuitate maximă cu programele existente. [AM 331]

(3)  La inițiativa Comisiei, 0,35 % din resursele globale se alocă asistenței tehnice, după ce se deduce sprijinul acordat MIE menționat la articolul 104 alineatul (4).

Articolul 104

Resurse pentru obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” și pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg)

(1)  Resursele pentru obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” se ridică la 97,5 % 97 % din resursele globale (și anume, un total de 322 194 388 630 366 754 000 000 EUR la prețurile din 2018). Din această sumă, 5 900 000 000 EUR se alocă garanției pentru copii din resursele din cadrul FSE+. Restul de 360 854 000 000 EUR (la prețurile din 2018) se alocă după cum urmează: [AM 332]

(a)  61,6 % (și anume, un total de 198 621 593 157 222 453 894 000 EUR) pentru regiunile mai puțin dezvoltate; [AM 333]

(b)  14,3 % (și anume, un total de 45 934 516 595 51 446 129 000 EUR) pentru regiunile de tranziție; [AM 334]

(c)  10,8 % (și anume, un total de 34 842 689 000 39 023 410 000 EUR) pentru regiunile mai dezvoltate; [AM 335]

(d)  12,8 % (și anume, un total de 41 348 556 877 46 309 907 000 EUR) pentru statele membre care beneficiază de sprijin din Fondul de coeziune; [AM 336]

(e)  0,4 % (și anume, un total de 1 447 034 001 1 620 660 000 EUR) ca finanțare suplimentară pentru regiunile ultraperiferice identificate la articolul 349 din TFUE și pentru regiunile de nivelul NUTS 2 care îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 2 din Protocolul nr. 6 la Actul de aderare din 1994. [AM 337]

(2)  În 2024, Comisia, în cadrul ajustării tehnice pentru anul 2025, în conformitate cu articolul [6] din Regulamentul (UE, Euratom) [[...] (Regulamentul privind CFM)], revizuiește totalul fondurilor alocate în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” fiecărui stat membru pentru perioada 2025-2027.

În cadrul acestei revizuiri, Comisia aplică metoda de alocare prevăzută în anexa XXII pe baza celor mai recente statistici disponibile la momentul respectiv.

După ajustarea tehnică, Comisia modifică actul de punere în aplicare care stabilește defalcarea anuală revizuită menționată la articolul 103 alineatul (2).

(3)  Cuantumul resurselor Resursele disponibile pentru FSE+ în cadrul se ridică la 28,8 % din resursele obiectivului „Investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă” este de 88 646 194 590 EUR (și anume 105 686 000 000 EUR la prețurile din 2018). Acestea nu includ pachetul financiar pentru componenta „Ocuparea forței de muncă și inovare socială” sau componenta „Sănătate”. [AM 338]

Cuantumul finanțării suplimentare pentru regiunile ultraperiferice menționate la alineatul (1) litera (e) alocate FSE+ este de 376 928 934 EUR reprezintă 0,4 % din resursele menționate la primul paragraf (și anume 424 296 054 EUR la prețurile din 2018). [AM 339]

(4)  Cuantumul sprijinului din Fondul de coeziune care urmează să fie transferat către MIE este de 10 000 000 000 4 000 000 000 EUR la prețurile din 2018. Acesta este cheltuit pentru proiecte de infrastructură de transport, luând în considerare nevoile de investiții în infrastructură ale statelor membre și ale regiunilor, prin lansarea de cereri specifice în conformitate cu Regulamentul (UE) [numărul noului Regulament MIE] exclusiv în statele membre eligibile pentru finanțare din Fondul de coeziune. [AM 340]

Comisia adoptă un act de punere în aplicare pentru a stabili cuantumul care urmează să fie transferat din suma alocată fiecărui stat membru din Fondul de coeziune către MIE, cuantum care se stabilește în mod proporțional pentru întreaga perioadă.

Alocarea din Fondul de coeziune pentru fiecare stat membru se reduce în consecință.

Creditele anuale care corespund sprijinului din Fondul de coeziune menționat la primul paragraf sunt înscrise în liniile bugetare corespunzătoare MIE începând cu exercițiul bugetar 2021.

30% din resursele transferate MIE sunt puse, imediat după transfer, la dispoziția tuturor statelor membre eligibile pentru finanțare din Fondul de coeziune, în vederea finanțării proiectelor de infrastructură de transport, în conformitate cu Regulamentul (UE) [noul Regulament MIE]. [AM 341]

Normele aplicabile sectorului transporturilor în temeiul Regulamentului (UE) [noul Regulament MIE] se aplică cererilor specifice menționate la primul paragraf. Până la 31 decembrie 2023, selecția proiectelor eligibile pentru finanțare respectă alocările naționale din Fondul de coeziune cu privire la 70% din resursele transferate către MIE. [AM 342]

Începând cu 1 ianuarie 2024, resursele transferate către MIE care nu au fost angajate pentru un proiect de infrastructură de transport sunt puse la dispoziția tuturor statelor membre eligibile pentru finanțare din Fondul de coeziune, în vederea finanțării proiectelor de infrastructură de transport în conformitate cu Regulamentul (UE) [noul Regulament MIE].

(5)  500 000 000 560 000 000 EUR la prețurile din 2018 din resursele pentru obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” se alocă Inițiativei urbane europene în cadrul gestiunii directe sau indirecte de către Comisie. [AM 343]

(6)  175 000 000 196 000 000 EUR la prețurile din 2018 din resursele FSE+ pentru obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” se alocă cooperării transnaționale în sprijinul soluțiilor inovatoare, în cadrul gestiunii directe sau indirecte. [AM 344]

(7)  Resursele pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) reprezintă 2,5 % 3 % din resursele globale disponibile pentru angajamentul bugetar din fonduri pentru perioada 2021-2027 (și anume, un total de 8 430 000 000 11 343 000 000 EUR în prețuri din 2018). [AM 345]

Articolul 105

Transferabilitatea resurselor

(1)  Comisia poate accepta propunerea unui stat membru, formulată în momentul transmiterii acordului de parteneriat sau în contextul evaluării intermediare, de a transfera:

(a)  maximum 15 % 5 % din alocările totale pentru regiunile mai puțin dezvoltate către regiuni de tranziție sau regiuni mai dezvoltate și de la regiunile de tranziție către regiuni mai dezvoltate; [AM 346]

(b)  din alocările pentru regiunile mai dezvoltate sau regiunile de tranziție către regiuni mai puțin dezvoltate.

(2)  Alocările totale pentru fiecare stat membru în legătură cu obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” și obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) nu sunt transferabile între aceste obiective.

Articolul 106

Determinarea ratelor de cofinanțare

(1)  Decizia Comisiei de aprobare a unui program stabilește rata de cofinanțare și cuantumul maxim al sprijinului din partea fondurilor pentru fiecare prioritate.

(2)  Pentru fiecare prioritate, decizia Comisiei stabilește dacă rata de cofinanțare pentru prioritate se va aplica la oricare dintre următoarele:

(a)  contribuția totală, inclusiv contribuția publică și privată;

(b)  contribuția publică.

(3)  Rata de cofinanțare pentru obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” la nivelul fiecărei priorități nu poate depăși:

(a)  70% 85 % pentru regiunile mai puțin dezvoltate; [AM 347]

(b)  55% 65 % pentru regiunile de tranziție; [AM 348]

(c)  40 % 50 % pentru regiunile mai dezvoltate. [Amendamentele 349 și 447]

Ratele de cofinanțare prevăzute la litera (a) se aplică, de asemenea, regiunilor ultraperiferice și alocării suplimentare pentru regiunile ultraperiferice. [AM 350]

Rata de cofinanțare pentru Fondul de coeziune la nivelul fiecărei priorități nu poate depăși 70% 85 %. [AM 351]

Regulamentul FSE+ poate stabili, în cazuri justificate corespunzător, rate de cofinanțare mai mari, de până la 90 %, pentru prioritățile care sprijină acțiuni inovatoare în conformitate cu articolul [14] [13] și articolul [4 alineatul (1) literele (x) și (xi)] din regulamentul respectiv, precum și pentru programele care abordează problema privațiunilor materiale în conformitate cu articolul [9], șomajul în rândul tinerilor în conformitate cu articolul [10], sprijinirea Garanției europene pentru copii în conformitate cu articolul [10a] și cooperarea transnațională în conformitate cu articolul [11b]. [AM 352]

(4)  Rata de cofinanțare pentru programele Interreg nu poate depăși 70% 85 %. [AM 353]

Regulamentul CTE poate stabili rate mai mari de cofinanțare pentru programele de cooperare transfrontalieră externă din cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg).

(4a)  În cazuri justificate corespunzător, statele membre pot face o cerere de flexibilitate suplimentară în cadrul Pactului de stabilitate și de creștere pentru cheltuielile structurale publice sau asimilabile acestora, sprijinite de administrația publică prin intermediul cofinanțării investițiilor ca parte a fondurilor structurale și de investiții europene. Atunci când definește ajustarea fiscală fie în cadrul componentei preventive, fie în cadrul componentei corective a Pactului de stabilitate și de creștere, Comisia evaluează cu atenție cererea respectivă, într-un mod care să reflecte importanța strategică a investițiilor. [AM 453]

(5)  Măsurile de asistență tehnică aplicate la inițiativa sau în numele Comisiei pot fi finanțate la rata de 100 %.

Titlul IX

Delegarea de competențe, dispoziții de punere în aplicare, dispoziții tranzitorii și finale

CAPITOLUL I

Delegarea de competențe și dispoziții de punere în aplicare

Articolul 107

Delegarea de competențe

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 108 pentru a modifica anexele la prezentul regulament în vederea adaptării la schimbările produse în timpul perioadei de programare pentru elemente neesențiale din prezentul regulament, cu excepția anexelor III, IV, X și XXII. Comisiei i se conferă competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 108, pentru a modifica și a adapta Regulamentul delegat (UE) 204/2014, menționat la articolul 6 alineatul (3), la prezentul regulament. [AM 354]

Articolul 108

Exercitarea delegării de competențe

(1)  Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 6 alineatul (3), la articolul 63 alineatul (10), la articolul 73 alineatul (4), la articolul 88 alineatul (4), la articolul 89 alineatul (4) și la articolul 107, se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament până la 31 decembrie 2027. [AM 355]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 6 alineatul (3), la articolul 63 alineatul (10), la articolul 73 alineatul (4), la articolul 88 alineatul (4) și , la articolul 89 alineatul (1) (4) și la articolul 107 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectiva. Decizia produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere validității actelor delegate care sunt deja în vigoare. [AM 356]

(4)  Înainte de a adopta un act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6 alineatul (3), al articolului 63 alineatul (10), al articolului 73 alineatul (4), al articolului 88 alineatul (4), al articolului 89 alineatul (4) și al articolului 107 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Acest termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. [AM 357]

Articolul 109

Procedura comitetului

(1)  Comisia este asistată de un comitet. Comitetul respectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

CAPITOLUL II

Dispoziții tranzitorii și finale

Articolul 110

Dispoziții tranzitorii

Regulamentul (CE) nr. 1303/2013 sau orice alt act care se aplică în perioada de programare 2014-2020 continuă să se aplice programelor și operațiunilor sprijinite de FEDR, FSE+, Fondul de coeziune și FEPAM în perioada respectivă.

Articolul 111

Condiții aplicabile operațiunilor care fac obiectul unei implementări etapizate

(1)  Autoritatea de management poate proceda la selectarea unei operațiuni care constă în a doua etapă a unei operațiuni selectate pentru sprijin și începute în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1303/2013, cu condiția să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

(a)  operațiunea selectată pentru sprijin în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1303/2013 are două etape identificabile din punct de vedere financiar cu piste de audit separate;

(b)  costul total al operațiunii depășește 10 milioane EUR;

(c)  cheltuielile incluse într-o cerere de plată în legătură cu prima etapă nu se includ în nicio cerere de plată în legătură cu a doua etapă;

(d)  a doua etapă a operațiunii respectă legislația aplicabilă și este eligibilă pentru a beneficia de sprijin din partea FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune în temeiul dispozițiilor prezentului regulament sau ale regulamentelor specifice ale fondurilor;

(e)  statul membru se angajează să finalizeze a doua etapă, cea finală, în cursul perioadei de programare și să se asigure că aceasta devine operațională în raportul final de implementare prezentat în conformitate cu articolul 141 din Regulamentul (CE) nr. 1303/2013.

(2)  Dispozițiile prezentului regulament se aplică celei de-a doua etape a operațiunii.

Articolul 112

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

ANEXA I

Dimensiuni și coduri pentru tipurile de intervenție aferente FEDR, FSE+ și Fondului de coeziune – articolul 17 alineatul (5)

TABELUL 1: CODURI PENTRU DIMENSIUNEA „DOMENIU DE INTERVENȚIE”

 

DOMENIU DE INTERVENȚIE

Coeficient pentru calcularea sprijinului acordat obiectivelor privind schimbările climatice

Coeficient pentru calcularea sprijinului acordat obiectivelor de mediu

Obiectivul de politică 1: O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente

001

Investiții în active fixe în microîntreprinderi legate direct de activități de cercetare și inovare sau legate de competitivitate [AM 359]

0 %

0 %

002

Investiții în active fixe în întreprinderi mici și mijlocii (inclusiv centre de cercetare private) legate direct de activități de cercetare și inovare sau legate de competitivitate [AM 360]

0 %

0 %

003

Investiții în active fixe în centre publice de cercetare și de învățământ superior legate direct de activități de cercetare și inovare

0 %

0 %

004

Investiții în active necorporale în microîntreprinderi legate direct de activități de cercetare și inovare sau legate de competitivitate [AM 361]

0 %

0 %

005

Investiții în active necorporale în întreprinderi mici și mijlocii (inclusiv centre de cercetare private) legate direct de activități de cercetare și inovare sau legate de competitivitate [AM 362]

0 %

0 %

006

Investiții în active necorporale în centre publice de cercetare și de învățământ superior legate direct de activități de cercetare și inovare

0 %

0 %

007

Activități de cercetare și inovare în microîntreprinderi, inclusiv colaborarea în rețea (cercetare industrială, dezvoltare experimentală, studii de fezabilitate)

0 %

0 %

008

Activități de cercetare și inovare în întreprinderi mici și mijlocii, inclusiv colaborarea în rețea

0 %

0 %

009

Activități de cercetare și inovare în centre publice de cercetare, de învățământ superior și de competență, inclusiv colaborarea în rețea (cercetare industrială, dezvoltare experimentală, studii de fezabilitate)

0 %

0 %

010

Digitalizarea IMM-urilor (inclusiv comerț electronic, activități economice electronice și procese economice în rețea, huburi de inovare digitală, laboratoare vii, antreprenori web și start-upuri în domeniul TIC, B2B)

0 %

0 %

011

Soluții TIC, servicii electronice și aplicații guvernamentale

0 %

0 %

012

Servicii și aplicații TI dedicate competențelor digitale și incluziunii digitale

0 %

0 %

013

Servicii și aplicații de e-Sănătate (inclusiv e-Îngrijire, internetul obiectelor dedicat activității fizice și asistenței pentru autonomie la domiciliu)

0 %

0 %

014

Infrastructuri comerciale pentru IMM-uri (inclusiv parcuri și situri industriale)

0 %

0 %

015

Dezvoltarea comercială și internaționalizarea IMM-urilor

0 %

0 %

016

Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat

0 %

0 %

017

Servicii avansate de sprijin pentru IMM-uri și grupuri de IMM-uri (inclusiv servicii de management, comercializare și proiectare)

0 %

0 %

018

Incubare, sprijinirea societăților spin off și spin-out și a start-upurilor

0 %

0 %

019

Sprijinirea clusterelor de inovare și rețele comerciale, în principal în beneficiul IMM-urilor

0 %

0 %

020

Procese de inovare în IMM-uri (inovare la nivel de proces, la nivel organizațional, la nivel de marketing, la nivel de co-creare și de utilizator și inovare bazată pe cerere)

0 %

0 %

021

Transfer de tehnologie și cooperare între întreprinderi, centre de cercetare și sectorul învățământului superior

0 %

0 %

022

Procese de cercetare și inovare, transfer de tehnologie și cooperare între întreprinderi cu accent pe economia cu emisii scăzute de carbon, reziliență și adaptarea la schimbările climatice

100 %

40 %

023

Procese de cercetare și inovare, transfer de tehnologie și cooperare între întreprinderi cu accent pe economia circulară

40 %

100 %

Obiectivul de politică 2: O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon, prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor

024

Eficiență energetică și proiecte de demonstrare în IMM-uri și măsuri de sprijin

100 %

40 %

025

Renovarea fondului locativ existent în vederea creșterii eficienței energetice, proiecte de demonstrare și măsuri de sprijin

100 %

40 %

026

Renovarea infrastructurilor publice în vederea creșterii eficienței energetice, proiecte de demonstrare și măsuri de sprijin

100 %

40 %

027

Sprijin pentru întreprinderile care oferă servicii ce contribuie la economia cu emisii scăzute de carbon și la reziliența la schimbările climatice

100 %

40 %

028

Energii regenerabile: energia vântului

100 %

40 %

029

Energii regenerabile: energia solară

100 %

40 %

030

Energii regenerabile: biomasa

100 %

40 %

031

Energii regenerabile: energia marină

100 %

40 %

032

Alte energii regenerabile (inclusiv energia geotermală)

100 %

40 %

033

Sisteme de distribuție inteligentă a energiei electrice la tensiuni joase și medii (inclusiv rețele inteligente și sisteme TIC) și stocarea aferentă

100 %

40 %

034

Cogenerare de înaltă eficiență, încălzire și răcire centralizate

100 %

40 %

035

Măsuri de adaptare la schimbările climatice și prevenirea și managementul riscurilor legate de climă: inundații și alunecări de teren (inclusiv sensibilizare, protecție civilă și sisteme și infrastructuri de management al dezastrelor) [AM 363]

100 %

100 %

036

Măsuri de adaptare la schimbările climatice și prevenirea și managementul riscurilor legate de climă: Incendii (inclusiv sensibilizare, protecție civilă și sisteme și infrastructuri de management al dezastrelor)

100 %

100 %

037

Măsuri de adaptare la schimbările climatice și prevenirea și managementul riscurilor legate de climă: altele, de exemplu, furtuni și secetă (inclusiv sensibilizare, protecție civilă și sisteme și infrastructuri de management al dezastrelor)

100 %

100 %

038

Prevenire și management al riscurilor naturale care nu au legătură cu clima (de ex. cutremurele), precum și al riscurilor legate de activitățile umane (de ex. accidentele tehnologice), inclusiv sensibilizare, protecție civilă și sisteme și infrastructuri de management al dezastrelor

0 %

100 %

039

Furnizare de apă destinată consumului uman (infrastructuri de extracție, tratare, stocare și distribuție, măsurile de eficiență, aprovizionare cu apă potabilă)

0 %

100 %

040

Gospodărirea apelor și conservarea resurselor de apă (inclusiv managementul bazinelor hidrografice, măsuri specifice de adaptare la schimbările climatice, reutilizare, reducerea scurgerilor)

40 %

100 %

041

Colectarea și tratarea apelor uzate

0 %

100 %

042

Gestionarea deșeurilor menajere: măsuri de prevenire, minimizare, sortare și reciclare

0 %

100 %

043

Gestionarea deșeurilor menajere: tratare mecano-biologică, tratare termică

0 %

100 % [AM 364]

044

Gestionarea deșeurilor comerciale, industriale sau periculoase

0 %

100 %

045

Promovarea utilizării materialelor reciclate ca materii prime

0 %

100 %

046

Reabilitarea siturilor industriale și a terenurilor contaminate

0 %

100 %

047

Sprijinirea proceselor de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor în IMM-uri

40 %

40 %

048

Măsuri privind calitatea aerului și reducerea zgomotului

40 %

100 %

049

Protejarea, restaurarea și utilizarea sustenabilă a siturilor Natura 2000

40 %

100 %

050

Protecția naturii și a biodiversității, infrastructura verde

40 %

100 %

Obiectivul de politică 3: O Europă mai conectată prin dezvoltarea mobilității și a conectivității TIC regionale

051

TIC: Rețea în bandă largă de foarte mare capacitate (rețea magistrală/de backhaul)

0 %

0 %

052

TIC: Rețea în bandă largă de foarte mare capacitate (acces/buclă locală cu performanțe echivalente celor ale unei instalații de fibră optică, până la punctul de distribuție din locul de deservire pentru proprietățile cu mai multe apartamente)

0 %

0 %

053

TIC: Rețea în bandă largă de foarte mare capacitate (acces/buclă locală cu performanțe echivalente celor ale unei instalații de fibră optică, până la punctul de distribuție din locul de deservire pentru locuințe și proprietăți comerciale)

0 %

0 %

054

TIC: Rețea în bandă largă de foarte mare capacitate (acces/buclă locală cu performanțe echivalente celor ale unei instalații de fibră optică, până la stația de bază pentru comunicații wireless avansate)

0 %

0 %

055

TIC: Alte tipuri de infrastructuri TIC (inclusiv resurse informatice/echipamente la scară mare, centre de date, senzori și alte echipamente wireless)

0 %

0 %

056

Autostrăzi, poduri și drumuri nou construite – Rețeaua centrală TEN-T [AM 365]

0 %

0 %

057

Autostrăzi, poduri și drumuri nou construite – Rețeaua globală TEN-T [AM 366]

0 %

0 %

058

Legături rutiere secundare nou construite către rețeaua rutieră și nodurile TEN-T

0 %

0 %

059

Alte drumuri de acces naționale, regionale și locale nou construite

0 %

0 %

060

Autostrăzi, poduri și drumuri reconstruite sau îmbunătățite – Rețeaua centrală TEN-T [AM 367]

0 %

0 %

061

Autostrăzi, poduri și drumuri reconstruite sau îmbunătățite – Rețeaua globală TEN-T [AM 368]

0 %

0 %

062

Alte drumuri reconstruite sau îmbunătățite (autostrăzi, drumuri naționale, regionale sau locale)

0 %

0 %

063

Digitalizarea transporturilor: drumuri

40 %

0 %

064

Căi ferate nou construite – Rețeaua centrală TEN-T

100 %

40 %

065

Căi ferate nou construite – Rețeaua globală TEN-T

100 %

40 %

066

Alte căi ferate nou construite

100 %

40 %

067

Căi ferate reconstruite sau îmbunătățite – Rețeaua centrală TEN-T

0 %

40 %

068

Căi ferate reconstruite sau îmbunătățite – Rețeaua globală TEN-T

0 %

40 %

069

Alte căi ferate reconstruite sau îmbunătățite

0 %

40 %

070

Digitalizarea transporturilor: căi ferate

40 %

0 %

071

Sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS)

0 %

40 %

072

Active feroviare mobile

40 %

40 %

073

Infrastructuri de transporturi urbane curate

100 %

40 %

074

Material rulant de transport urban curat

100 %

40 %

075

Infrastructuri de ciclism

100 %

100 %

076

Digitalizarea transportului urban

40 %

0 %

077

Infrastructuri pentru combustibili alternativi

100 %

40 %

078

Transporturi multimodale (TEN-T)

40 %

40 %

079

Transporturi multimodale (neurbane)

40 %

40 %

080

Porturi maritime (TEN-T)

40 %

0 %

081

Alte porturi maritime

40 %

0 %

082

Căi navigabile și porturi interioare (TEN-T)

40 %

0 %

083

Căi navigabile și porturi interioare (regionale și locale)

40 %

0 %

084

Digitalizarea transportului: alte moduri de transport

40 %

0 %

Obiectivul de politică 4: O Europă mai socială prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale

085

Infrastructuri pentru educația și îngrijirea copiilor preșcolari

0 %

0 %

086

Infrastructuri pentru învățământul primar și secundar

0 %

0 %

087

Infrastructuri pentru învățământul terțiar

0 %

0 %

088

Infrastructuri pentru învățământul profesional și tehnic și educația adulților

0 %

0 %

089

Infrastructuri de locuit pentru migranți, refugiați și persoanele care solicită sau se află sub protecție internațională

0 %

0 %

090

Infrastructuri de locuit (altele decât cele pentru migranți, refugiați și persoanele care solicită sau se află sub protecție internațională)

0 %

0 %

091

Alte infrastructuri sociale care contribuie la incluziunea socială în cadrul comunității

0 %

0 %

092

Infrastructuri de sănătate

0 %

0 %

093

Echipamente medicale

0 %

0 %

094

Active mobile de sănătate

0 %

0 %

095

Digitalizarea în asistența medicală

0 %

0 %

096

Infrastructuri de primire temporară pentru migranți, refugiați și persoanele care solicită sau se află sub protecție internațională

0 %

0 %

097

Măsuri de îmbunătățire a accesului la locuri de muncă

0 %

0 %

098

Măsuri de promovare a accesului la muncă al șomerilor de lungă durată

0 %

0 %

099

Sprijin specific pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și integrarea socioeconomică a tinerilor

0 %

0 %

100

Sprijin pentru activitățile independente și crearea de start-upuri

0 %

0 %

101

Sprijin pentru economia socială și întreprinderile sociale

0 %

0 %

102

Măsuri de modernizare și consolidare a instituțiilor pieței muncii și servicii pentru evaluarea și anticiparea nevoilor de competențe și pentru asigurarea unei asistențe rapide și adaptate

0 %

0 %

103

Sprijin pentru corelarea cererii și a ofertei și pentru tranzițiile de pe piața muncii

0 %

0 %

104

Sprijin pentru mobilitatea forței de muncă

0 %

0 %

105

Măsuri de promovare a participării femeilor pe piața muncii și reducerea segregării de gen pe piața muncii

0 %

0 %

106

Măsuri de promovare a echilibrului între viața profesională și cea privată, inclusiv a accesului la servicii de îngrijire a copiilor și persoanelor dependente

0 %

0 %

107

Măsuri pentru un mediu de lucru sănătos și bine adaptat, inclusiv promovarea activității fizice, care să abordeze riscurile pentru sănătate

0 %

0 %

108

Sprijin pentru dezvoltarea de competențe digitale

0 %

0 %

109

Sprijin pentru adaptarea la schimbări a lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor

0 %

0 %

110

Măsuri de încurajare a îmbătrânirii active și în condiții bune de sănătate

0 %

0 %

111

Sprijin pentru educația și îngrijirea copiilor preșcolari (cu excepția infrastructurilor)

0 %

0 %

112

Sprijin pentru învățământul primar și secundar (cu excepția infrastructurilor)

0 %

0 %

113

Sprijin pentru învățământul terțiar (cu excepția infrastructurilor)

0 %

0 %

114

Sprijinul pentru educația adulților (cu excepția infrastructurilor)

0 %

0 %

115

Măsuri de promovare a egalității de șanse și a participării active în societate

0 %

0 %

116

Platforme pentru integrarea și reintegrarea în muncă a persoanelor dezavantajate

0 %

0 %

117

Măsuri pentru îmbunătățirea accesului unor grupuri marginalizate, cum ar fi romii, la educație și locuri de muncă și pentru promovarea incluziunii sociale a acestora

0 %

0 %

118

Sprijin pentru societatea civilă care lucrează cu comunități marginalizate, cum ar fi romii

0 %

0 %

119

Acțiuni specifice pentru a spori participarea pe piața muncii a resortisanților țărilor terțe

0 %

0 %

120

Măsuri de integrare socială a resortisanților țărilor terțe

0 %

0 %

121

Măsuri de facilitare a accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu accesibile financiar

0 %

0 %

122

Măsuri de îmbunătățire a prestării serviciilor de îngrijire familială și a serviciilor de îngrijire în cadrul comunității

0 %

0 %

123

Măsuri de îmbunătățire a accesibilității, eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate (cu excepția infrastructurii)

0 %

0 %

124

Măsuri de îmbunătățire a accesului la servicii de îngrijire pe termen lung (cu excepția infrastructurii)

0 %

0 %

125

Măsuri de modernizare a sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecția socială

0 %

0 %

126

Promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială, inclusiv a persoanelor celor mai defavorizate și a copiilor

0 %

0 %

127

Combaterea deprivării materiale prin asistență alimentară și/sau materială pentru persoanele cele mai defavorizate, inclusiv măsuri de însoțire

0 %

0 %

Obiectivul de politică 5: O Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a zonelor urbane, rurale și de coastă și a inițiativelor locale(49)

128

Protejarea, dezvoltarea și promovarea activelor turistice publice și servicii turistice conexe [AM 369]

0 %

0 %

129

Protejarea, dezvoltarea și promovarea patrimoniului cultural și a serviciilor culturale

0 %

0 %

130

Protejarea, dezvoltarea și promovarea patrimoniului natural și a ecoturismului, în afară de siturile Natura 2000 [AM 370]

0 %

100 %

131

Regenerarea fizică și securitatea spațiilor publice

0 %

0 %

Alte coduri legate de obiectivele de politică 1-5

132

Îmbunătățirea capacității autorităților responsabile de programe și a organismelor implicate în implementarea fondurilor

0 %

0 %

133

Dezvoltarea cooperării cu parteneri din interiorul și din afara statului membru

0 %

0 %

134

Finanțare încrucișată în cadrul FEDR (sprijin acordat acțiunilor de tip FSE, necesare pentru implementarea părții FEDR a operațiunii și legate direct de aceasta)

0 %

0 %

135

Consolidarea capacităților instituționale ale autorităților publice și ale părților interesate de a implementa proiecte și inițiative de cooperare teritorială într-un context transfrontalier, transnațional, maritim și interregional

0 %

0 %

136

Regiuni ultraperiferice: compensarea oricăror costuri suplimentare cauzate de deficitul de accesibilitate și de fragmentarea teritorială

0 %

0 %

137

Regiuni ultraperiferice: acțiuni specifice pentru compensarea costurilor suplimentare cauzate de factori legați de dimensiunea pieței

0 %

0 %

138

Regiuni ultraperiferice: sprijin pentru compensarea costurilor suplimentare cauzate de condițiile climatice și de dificultățile de relief

40 %

40 %

139

Regiuni ultraperiferice: aeroporturi.

0 %

0 %

Asistență tehnică

140

Informare și comunicare

0 %

0 %

141

Pregătire, implementare, monitorizare și control

0 %

0 %

142

Evaluare și studii, colectare de date

0 %

0 %

143

Consolidarea capacităților autorităților statelor membre, ale beneficiarilor și ale partenerilor relevanți

0 %

0 %

TABELUL 2: CODURI PENTRU DIMENSIUNEA „FORMĂ DE FINANȚARE”

FORMĂ DE FINANȚARE

01

Grant

02

Sprijin prin instrumente financiare: capital sau cvasi-capital

03

Sprijin prin instrumente financiare: împrumut

04

Sprijin prin instrumente financiare: garanție

05

Sprijin prin instrumente financiare: sprijin auxiliar

06

Premiu

TABELUL 3: CODURI PENTRU DIMENSIUNEA „MECANISM DE PUNERE ÎN PRACTICĂ TERITORIAL ȘI CONCENTRARE TERITORIALĂ”

MECANISM DE PUNERE ÎN PRACTICĂ TERITORIAL ȘI CONCENTRARE TERITORIALĂ

Investiții teritoriale integrate (ITI)

ITI s-au concentrat asupra dezvoltării urbane durabile

11

Cartiere urbane

x

12

Municipii, orașe și , suburbii și zone rurale conectate [AM 371]

x

13

Zone urbane funcționale

x

14

Zone de munte

 

15

Insule și zone de coastă

 

16

Zone rurale și slab populate [AM 372]

 

17

Alte tipuri de teritorii vizate

 

Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC)

DLRC s-a concentrat asupra dezvoltării urbane durabile

21

Cartiere urbane

x

22

Municipii, orașe și , suburbii și zone rurale conectate [AM 373]

x

23

Zone urbane funcționale

x

24

Zone de munte

 

25

Insule și zone de coastă

 

26

Zone rurale și slab populate [AM 374]

 

27

Alte tipuri de teritorii vizate

 

Alte tipuri de instrumente teritoriale în cadrul obiectivului de politică 5

Alte tipuri de instrumente teritoriale s-au concentrat asupra dezvoltării urbane durabile

31

Cartiere urbane

x

32

Municipii, orașe și , suburbii și zone rurale conectate [AM 375]

x

33

Zone urbane funcționale

x

34

Zone de munte

 

35

Insule și zone de coastă

 

36

Zone rurale și slab populate [AM 376]

 

37

Alte tipuri de teritorii vizate

 

Alte abordări(50)

41

Cartiere urbane

42

Municipii, orașe și suburbii

43

Zone urbane funcționale

44

Zone de munte

45

Insule și zone de coastă

46

Zone slab populate

47

Alte tipuri de teritorii vizate

48

Nicio orientare teritorială

TABELUL 4: CODURI PENTRU DIMENSIUNEA „ACTIVITATE ECONOMICĂ”

ACTIVITATE ECONOMICĂ

01

Agricultură și silvicultură

02

Pescuit

03

Acvacultură

04

Alte sectoare ale economiei albastre

05

Fabricarea de produse alimentare și băuturi

06

Industria textilă și a produselor textile

07

Fabricarea echipamentelor de transport

08

Fabricarea computerelor și a produselor electronice și optice

09

Alte industrii prelucrătoare nespecificate

10

Construcții

11

Industria minieră și extractivă

12

Furnizarea energiei electrice, a gazelor naturale, a aburului și a aerului condiționat

13

Distribuția apei, lucrări de canalizare, activități de gestionare a deșeurilor și de depoluare

14

Transport și depozitare

15

Activități de informare și comunicare, inclusiv telecomunicații

16

Comerț cu ridicata și cu amănuntul

17

Servicii Activități de turism, cazare și restaurante servicii alimentare [AM 377]

18

Intermedieri financiare și asigurări

19

Tranzacții imobiliare, închirieri și activități de servicii prestate întreprinderilor

20

Administrație publică

21

Educație

22

Activități pentru sănătatea umană

23

Activități de asistență socială, servicii comunitare, sociale și personale

24

Activități legate de mediu

25

Activități de spectacole, culturale și recreative, industrie creativă

26

Alte servicii nespecificate

TABELUL 5: CODURI PENTRU DIMENSIUNEA „LOCALIZARE”

LOCALIZARE

Cod

Localizare

 

Codul regiunii sau al zonei în care este localizată/se desfășoară operațiunea, în conformitate cu Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică (NUTS) din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului(51), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. 868/2014 al Comisiei

TABELUL 6: CODURI PENTRU TEME SECUNDARE ALE FSE

TEMĂ SECUNDARĂ A FSE

Coeficient pentru calcularea sprijinului acordat obiectivelor legate de schimbările climatice

01

Contribuția la competențele și locurile de muncă verzi și la economia verde

100 %

02

Dezvoltarea competențelor și a locurilor de muncă digitale

0 %

03

Investiții în cercetare și inovare și specializare inteligentă

0 %

04

Investiții în întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri)

0 %

05

Nediscriminarea

0 %

06

Egalitatea de gen

0 %

07

Consolidarea capacităților partenerilor sociali

0 %

08

Consolidarea capacităților organizațiilor societății civile

0 %

09

Nu se aplică

0 %

TABELUL 7: CODURI PENTRU STRATEGIILE MACROREGIONALE ȘI STRATEGIILE PENTRU BAZINELE MARITIME

STRATEGII MACROREGIONALE ȘI STRATEGII PENTRU BAZINELE MARITIME

11

Strategia pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice

12

Strategia pentru regiunea alpină

13

Strategia pentru regiunea Mării Baltice

14

Strategia pentru regiunea Dunării

21

Strategia pentru Oceanul Arctic

22

Strategia pentru regiunea atlantică

23

Strategia pentru Marea Neagră

24

Strategia pentru Marea Mediterană

25

Strategia pentru Marea Nordului

26

Strategia pentru Mediterana de Vest

30

Nicio contribuție la strategii macroregionale sau la strategii pentru bazinele maritime

ANEXA II

Model de Acord de parteneriat – articolul 7 alineatul (4)

CCI

[15 caractere]

Titlu

[255]

Versiune

 

Primul an

[4]

Ultimul an

[4]

Numărul deciziei Comisiei

 

Data deciziei Comisiei

 

1.  Selecționarea obiectivelor de politică

Trimitere: articolul 8 litera (a) din RDC, articolul 3 din Regulamentele FAMI, FSI, IMFV

Tabelul 1: Selecționarea obiectivului de politică, cu justificare

Obiectiv de politică selecționat

Program

Fond

Justificare pentru selecționarea unui obiectiv de politică

 

 

 

[3 500 per OP]

2.  Opțiuni, coordonare și complementaritate la nivel de politică

Trimitere: articolul 8 litera b) punctele (i)-(iii) din RDC

Câmp de text [60 000]

3.  Contribuție la garanția bugetară în cadrul InvestEU, cu justificare

Trimitere: articolul 8 litera (e) din RDC; articolul 10 litera (a) din RDC.

Tabelul 2: Transfer către InvestEU

 

Categorie de regiuni*

Oportunitatea de politică 1

Oportunitatea de politică 2

Oportunitatea de politică 3

Oportunitatea de politică 4

Oportunitatea de politică 5

Sumă

 

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e))

FEDR

Mai dezvoltate

 

 

 

 

 

 

Mai puțin dezvoltate

 

 

 

 

 

 

De tranziție

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferice și nordice slab populate

 

 

 

 

 

 

FSE+

Mai dezvoltate

 

 

 

 

 

 

Mai puțin dezvoltate

 

 

 

 

 

 

De tranziție

 

 

 

 

 

 

Regiuni ultraperiferice

 

 

 

 

 

 

FC

 

 

 

 

 

 

 

FEPAM

 

 

 

 

 

 

 

FAMI

 

 

 

 

 

 

 

FSI

 

 

 

 

 

 

 

IMFV

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

Câmp de text [3500] (justificare)

4.  Transfer între categorii de regiuni, cu justificare

Trimitere: articolul 8 litera (d), articolul 105 din RDC.

Tabelul 3: Transfer între categorii de regiuni

Categorie de regiuni

Alocare pe categorii de regiuni*

Transfer către:

Valoarea transferului

Cota transferată din alocarea inițială

Alocare per categorie de regiuni după transfer

(a)

(b)

(c)

(d)

(g)=(d)/(b)

(h)=(b)-(d)

Mai puțin dezvoltate

 

Mai dezvoltate

 

 

 

De tranziție

 

 

 

Mai dezvoltate

 

Mai puțin dezvoltate

 

 

 

De tranziție

 

Mai puțin dezvoltate

 

 

 

* Alocare inițială per categorie de regiuni, conform celor comunicate de Comisie după transferurile menționate în tabelele 2-4, aplicabile numai FEDR și FSE+.

Câmp de text [3500] (justificare)

5.  Alocare financiară preliminară per obiectiv de politică

Trimitere: articolul 8 litera (c) din RDC

Tabelul 4: Alocare financiară preliminară din partea FEDR, FC, FSE+, FEPAM, per obiectiv de politică*

Obiective de politică

FEDR

Fondul de coeziune

FSE+

FEPAM

Total

Obiectivul de politică 1

 

 

 

 

 

Obiectivul de politică 2

 

 

 

 

 

Obiectivul de politică 3

 

 

 

 

 

Obiectivul de politică 4

 

 

 

 

 

Obiectivul de politică 5

 

 

 

 

 

Asistență tehnică

 

 

 

 

 

Alocare pentru 2026-2027

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

* Obiective de politică în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din RDC. Pentru FEDR, FC și FSE+ anii 2021-2025; pentru FEPAM pentru 2021-2027.

Câmp de text [3500] (justificare)

Tabelul 5: Alocare financiară preliminară din partea FAMI, FSI și IMFV, per obiectiv de politică*

Obiectiv de politică

Alocare

Obiectivul de politică menționat la articolul 3 din [Regulamentul FAMI]

 

Obiectivul de politică menționat la articolul 3 din [Regulamentul FSI]

 

Obiectivul de politică menționat la articolul 3 din [Regulamentul IMFV]

 

Asistență tehnică

 

Total

 

* Obiective de politică în conformitate cu regulamentele specifice ale fondurilor pentru FEPAM, FAMI, FSI și IMFV; alocare pentru anii 2021-2027

6.  Lista programelor

Trimitere: articolul 8 litera (f) din RDC; articolul 104

Tabelul 6: Lista programelor cu alocări financiare preliminare*

Titlul [255]

Fond

Categorie de regiuni

Contribuția UE

Contribuție națională**

Total

Programul 1

FEDR

Mai dezvoltate

 

 

 

De tranziție

 

 

 

Mai puțin dezvoltate

 

 

 

Ultraperiferice și nordice slab populate

 

 

 

Programul 1

FC

 

 

 

 

Programul 1

FSE+

Mai dezvoltate

 

 

 

De tranziție

 

 

 

Mai puțin dezvoltate

 

 

 

Ultraperiferice

 

 

 

Total

FEDR, FC, FSE+

 

 

 

 

Programul 2

FEPAM

 

 

 

 

Programul 3

FAMI

 

 

 

 

Programul 4

FSI

 

 

 

 

Programul 5

IMFV

 

 

 

 

Total

Toate fondurile

 

 

 

 

* Obiective de politică în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din RDC. Pentru FEDR, FC și FSE+ anii 2021-2025; pentru FEPAM pentru 2021-2027.

** În conformitate cu articolul 106 alineatul (2) privind determinarea ratelor de cofinanțare.

Trimitere: articolul 8 din RDC

Tabelul 7: Lista programelor Interreg

Programul 1

Titlul 1 [255]

Programul 2

Titlul 1 [255]

7.  Un rezumat al acțiunilor care urmează a fi întreprinse pentru consolidarea capacităților administrative

Trimitere: articolul 8 litera (g) din RDC

Câmp de text [4 500]

ANEXA III

Condiții favorizante orizontale – articolul 11 alineatul (1)

Aplicabile tuturor obiectivelor specifice

Denumirea condiției favorizante

Criterii de îndeplinire

Mecanisme eficace de monitorizare a pieței achizițiilor publice

Existența unor mecanisme de monitorizare care acoperă toate procedurile în temeiul legislației naționale din domeniul achizițiilor publice și care includ:

1.  Modalități care asigură compilarea de date și indicatori eficace, fiabili și compleți în cadrul unui sistem informatic unic sau al unei rețele de sisteme interoperabile, în vederea punerii în aplicare a principiului „doar o singură dată” și a facilitării obligațiilor de raportare în temeiul articolului 83 alineatul (3) din Directiva 2014/24/UE, în conformitate cu cerințele privind achizițiile publice electronice, precum și în temeiul articolului 84 din Directiva 2014/24/UE. Datele și indicatorii acoperă cel puțin următoarele elemente:

a.  Calitatea și intensitatea concurenței: numele ofertanților câștigători, precum și numele ofertanților inițiali, numărul ofertanților inițiali, numărul ofertanților selectați, prețul contractual – comparat cu alocarea bugetară inițială și, ori de câte ori este posibil cu ajutorul unor registre de contracte, prețul final după finalizarea licitației;

b.  Participarea IMM-urilor ca ofertanți direcți;

c.  Contestațiile făcute împotriva deciziilor luate de autoritățile contractante, inclusiv, cel puțin, numărul lor, timpul necesar pentru luarea unei decizii în primă instanță, și numărul deciziilor trimise în a doua instanță;

d.  O listă a tuturor contractelor atribuite în temeiul normelor privind derogările de la normele în materie de achiziții publice, cu indicarea dispoziției specifice utilizate.

2.  Modalități care asigură capacități suficiente pentru monitorizarea și analizarea datelor de către autoritățile naționale competente specifice.

3.  Modalități prin care datele și indicatorii, precum și rezultatul analizei, sunt puse la dispoziția publicului prin intermediul unor date deschise, ușor de utilizat.

4.  Modalități prin care se asigură faptul că toate informațiile ce indică situații suspectate de manipulare a licitației sunt comunicate în mod sistematic organismelor naționale competente din domeniul concurenței.

Instrumente și capacități pentru aplicarea eficace a normelor privind ajutoarele de stat

Autoritățile de management dispun de instrumente și capacități pentru a verifica respectarea normelor privind ajutoarele de stat, prin:

1.  Un acces ușor și complet la informații actualizate în permanență referitoare la întreprinderi aflate în dificultate și vizate de o cerință de recuperare.

2.  Un acces la consiliere și orientări de specialitate în materie de ajutoare de stat, care sunt asigurate de centre de specialitate locale sau naționale, sub coordonarea autorităților naționale din domeniul ajutoarelor de stat, cu proceduri de lucru care asigură faptul că părțile interesate sunt consultate efectiv în ceea ce privește expertiza.

O aplicare și implementare eficace a Cartei drepturilor fundamentale a UE

Existența unor mecanisme eficace care asigură respectarea Cartei drepturilor fundamentale a UE și care includ:

1.  Modalități care asigură verificarea conformității operațiunilor sprijinite de fonduri cu Carta drepturilor fundamentale.

2.  Modalități de raportare către comitetul de monitorizare cu privire la respectarea Cartei de către operațiunile sprijinite de fonduri

Implementarea și aplicarea Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (UNCRPD) în conformitate cu Decizia 2010/48/CE a Consiliului

Existența unui cadru național pentru implementarea UNCRPD, care include:

1.  Obiective cu ținte măsurabile, un mecanism de colectare și monitorizare a datelor, aplicabil în cazul tuturor obiectivelor politice.

2.  Modalități care asigură faptul că politica, legislația și standardele în materie de accesibilitate se reflectă în mod corespunzător în pregătirea și implementarea programelor, în conformitate cu prevederile UNCRPD, și sunt incluse în criteriile și obligațiile de selecție a proiectelor.

2a.  Măsuri de raportare către comitetul de monitorizare cu privire la respectarea operațiunile sprijinite. [AM 378]

Punerea în aplicare a principiilor și drepturilor prevăzute de Pilonul european al drepturilor sociale care contribuie la o convergență și o coeziune reale în Uniunea Europeană

Măsuri la nivel național pentru a asigura punerea în aplicare corespunzătoare a principiilor Pilonului european al drepturilor sociale care contribuie la convergența socială ascendentă și la coeziune în UE, în special a principiilor care împiedică concurența neloială pe piața internă. [AM 379]

Aplicarea efectivă a principiului parteneriatului

Este în vigoare un cadru pentru ca toți partenerii să joace un rol de sine stătător în pregătirea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea programelor, care include:

1.  Măsuri pentru a asigura proceduri transparente de implicare a partenerilor

2.  Măsuri pentru difuzarea și comunicarea informațiilor necesare partenerilor în vederea pregătirii și monitorizării reuniunilor

3.  Sprijin pentru favorizarea autonomiei partenerilor și consolidarea capacităților [AM 380]

ANEXA IV

Condiții favorizante tematice aplicabile FEDR, FSE+ și Fondului de coeziune – articolul 11 alineatul (1)

Obiectiv de politică

Obiectiv specific

Denumirea condiției favorizante

Criterii de îndeplinire a condiției favorizante

1.  O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente

FEDR:

Toate obiectivele specifice din cadrul acestui obiectiv de politică

Buna guvernanță a strategiei naționale sau regionale de specializare inteligentă

Strategia (strategiile) de specializare inteligentă trebuie să fie sprijinită (sprijinite) de:

1.  O analiză la zi a factorilor care împiedică diseminarea inovării, inclusiv digitalizarea

2.  Existența unei instituții sau a unui organism național/regional competent responsabil cu managementul strategiei de specializare inteligentă

3.  Instrumente de monitorizare și evaluare pentru a măsura performanțele în direcția atingerii obiectivelor strategiei

4.  Funcționarea eficace a procesului de descoperire antreprenorială

5.  Acțiuni necesare pentru îmbunătățirea sistemelor de cercetare și inovare naționale sau regionale

6.  Acțiuni pentru managementul tranziției industriale

7.  Măsuri în sprijinul colaborării internaționale

2.  O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon, prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor

FEDR și Fondul de coeziune:

2.1  Promovarea măsurilor de eficiență energetică

Un cadru de politică strategic pentru sprijinirea renovărilor destinate să îmbunătățească eficiența energetică a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

1.  Este adoptată o strategie națională de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovării parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, în conformitate cu cerințele Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor, care:

a.  implică obiective de etapă orientative pentru 2030 și 2040, și ținte pentru 2050

b.  oferă o descriere orientativă a resurselor bugetare necesare pentru a sprijini implementarea strategiei

c.  definește mecanisme eficace pentru promovarea investițiilor în renovarea clădirilor

2.  Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice pentru a realiza economiile de energie necesare

FEDR și Fondul de coeziune:

2.1  Promovarea măsurilor de eficiență energetică

2.2  Promovarea energiei regenerabile prin investiții în capacitatea de producție

Guvernanța în sectorul energetic

Sunt adoptate planuri naționale în domeniul energiei și al climei, care conforme obiectivului prevăzut în Acordul de la Paris de a limita încălzirea globală la 1,5°C, și acestea includ:

1.  Toate elementele prevăzute de modelul din anexa I la Regulamentul privind guvernanța uniunii energetice(52)

2.  O descriere orientativă a resurselor și mecanismele mecanismelor de finanțare avute în vedere pentru măsurile de promovare a energiei cu emisii scăzute de carbon [AM 381]

FEDR și Fondul de coeziune:

2.2  Promovarea energiei regenerabile prin investiții în capacitatea de producție

Promovarea eficace a utilizării energiei regenerabile în toate sectoarele și în întreaga UE

Existența unor măsuri care asigură:

1.  respectarea obiectivul național obligatoriu în materie de energii regenerabile pentru 2020 și a acestei valori de bază până în 2030 în conformitate cu versiunea reformată a Directivei 2009/28/CE(53)

2.  o creștere a ponderii energiilor regenerabile în sectorul încălzirii și al răcirii, cu 1 punct procentual pe an până în 2030

FEDR și Fondul de coeziune:

2.4  Promovarea adaptării la schimbările climatice și structurale, a prevenirii riscurilor și a rezilienței la dezastre în fața dezastrelor [AM 382]

Cadru eficace de management al riscului de dezastre.

Existența unui plan național sau regional de management al riscului de dezastre, coerent cu actualele strategii de adaptare la schimbările climatice, care cuprinde:

1.  o descriere a principalelor riscuri, evaluate în conformitate cu dispozițiile articolului 6 litera (a) din Decizia nr. 1313/2013/UE, care reflectă amenințările curente și cele pe termen lung (25-35 ani). În ceea ce privește riscurile legate de schimbările climatice, evaluarea se bazează pe previziunile și scenariile în materie de schimbări climatice

2.  o descrierea a măsurilor de prevenire, pregătire și reacție la dezastre, prin care să se abordeze principalele riscuri identificate. Măsurile sunt ierarhizate în funcție de riscuri și de impactul economic al acestora, de lacunele în materie de capacități(54), precum și de eficiența și eficacitatea lor, ținând-se cont de alternativele posibile

3.  informații privind resursele și mecanismele bugetare și de finanțare disponibile pentru a acoperi costurile de exploatare și de întreținere legate de prevenire, pregătire și reacție

FEDR și Fondul de coeziune:

2.5  Promovarea utilizării eficiente a apei

Planificare actualizată pentru investițiile necesare în sectorul apei și cel al apelor reziduale

Existența unui plan național de investiții care cuprinde:

1.  o evaluare a stadiului actual de punere în aplicare a Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale (DTAUR), 91/271/CEE și a Directivei privind apa potabilă (DAP) 98/83/CE

2.  identificarea și planificarea, inclusiv o estimare financiară orientativă, a oricăror investiții publice

a.  necesare pentru a asigura conformitatea cu DTAUR, inclusiv o ierarhizare din perspectiva dimensiunii aglomerărilor și a impactului asupra mediului, cu investiții defalcate pentru fiecare aglomerare de ape reziduale

b.  necesare pentru punerea în aplicare a Directivei DAP (98/83/CE) privind apa potabilă

c.  necesare pentru a răspunde nevoilor generate de reformare propusă [COM(2017)0753], în special cu privire la parametrii de calitate revizuiți enumerați în anexa I

3.  o estimare a investițiilor necesare pentru reînnoirea infrastructurilor existente de tratare a apelor reziduale și de alimentare cu apă, inclusiv a rețelelor, bazată pe vârsta acestora și pe planuri de amortizare

4.  o indicație privind posibile surse de finanțare publică, atunci când aceasta este necesară pentru completarea veniturilor din taxe de utilizare

 

FEDR și Fondul de coeziune:

2.6  Dezvoltarea economiei circulare sau accelerarea tranziției către aceasta, prin investiții în sectorul deșeurilor și prin utilizarea eficientă a resurselor

Planificare actualizată a gestionării deșeurilor

Existența unui (unor) plan (planuri) de gestionare a deșeurilor – în conformitate cu articolul 28 din Directiva 2008/98/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva UE 2018/xxxx – care acoperă întreg teritoriul statului membru și care include (includ):

1.  o analiză a situației actuale a gestionării deșeurilor în entitatea geografică în cauză, incluzând tipul, cantitatea și sursa deșeurilor generate, precum și o evaluare a evoluției lor viitoare ținând seama de impacturile preconizate ale măsurilor prevăzute în programul (programele) de prevenire a generării de deșeuri, elaborat(e) în conformitate cu articolul 29 din Directiva 2008/98/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2018/xx/EU

2.  o evaluare a sistemelor existente de colectare a deșeurilor, incluzând teritoriul și materialele care fac obiectul unei colectări separate și măsuri de îmbunătățire a funcționării acesteia, precum și o evaluare a necesității de noi sisteme de colectare

3.  o evaluare a deficitului de investiții care să justifice necesitatea unor infrastructuri de gestionare a deșeurilor suplimentare sau modernizate, cu informații privind sursele de venituri disponibile pentru a acoperi costurile de exploatare și de întreținere

4.  informații privind criteriile de localizare pentru identificarea sitului și capacitatea viitoarelor instalații de tratare a deșeurilor

FEDR și Fondul de coeziune:

2.6  Promovarea infrastructurilor verzi în mediul urban și reducerea poluării

Cadru de acțiune prioritară pentru măsurile de conservare necesare care fac obiectul unei cofinanțări din partea Uniunii

Existența unui cadru de acțiune prioritară conform articolului 8 din Directiva 92/43/CEE și care include:

1.  toate elementele prevăzute de modelul de pentru cadrul de acțiune prioritară pentru perioada 2021-2027 convenit de Comisie și de statele membre,

2.  identificarea măsurilor , inclusiv măsurile prioritare și o estimare a nevoilor de finanțare [AM 383]

3.  O Europă mai conectată prin dezvoltarea mobilității și a conectivității TIC regionale

FEDR:

3.1  Îmbunătățirea conectivității digitale

Plan național sau regional privind banda largă

Existența unui plan național sau regional privind banda largă, care conține:

1.  o evaluare a deficitului de investiții care trebuie acoperit pentru a atinge obiectivele UE privind conectivitatea în gigabiți (55), bazată pe:

o o cartografiere recentă(56) a infrastructurii publice și private existente și a calității serviciilor, utilizând indicatori standard pentru cartografierea benzii largi

o o consultare privind investițiile planificate

2.  justificarea intervenției publice planificate, pe baza unor modele de investiții sustenabile care:

o consolidează accesibilitatea și accesul la servicii și infrastructuri deschise, de calitate și care să reziste probei timpului

o ajustează formele de asistență financiară la disfuncționalitățile identificate ale pieței

o permit utilizarea complementară a unor forme de finanțare variate provenite din surse de la nivelul UE și de la nivel național sau regional

3.  măsuri de sprijinire a cererii și a utilizării de rețele de foarte mare capacitate, inclusiv acțiuni menite să faciliteze instalarea acestora, în special prin punerea efectivă în aplicare a Directivei UE privind reducerea costurilor aferente tehnologiilor în bandă largă(57)

4.  mecanisme de asistență tehnică, inclusiv Birouri cu competențe în materie de bandă largă, pentru a consolida capacitățile părților interesate locale și a oferi consiliere promotorilor de proiecte

5.  un mecanism de monitorizare bazat pe indicatori standard pentru cartografierea benzii largi

FEDR și Fondul de coeziune:

3.2  Dezvoltarea unei rețele TEN-T sustenabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente, sigure și intermodale [AM 384 Nu privește versiunea în limba română]

Planificarea globală a transporturilor la nivelul corespunzător

Se efectuează o cartografiere multimodală a infrastructurilor existente și a celor planificate până în 2030, care:

-1a.  presupune că trebuie asigurată coeziunea socială, economică și teritorială și, într-o mai mare măsură, trebuie realizate legăturile lipsă și eliminate strangulările din rețeaua TEN-T, ceea ce presupune și investiții în infrastructura fizică [AM 385]

1.  conține o justificare economică a investițiilor planificate, susținută de o analiză solidă a cererii și de o modelare a traficului, care ar trebui să ia în considerare impactul preconizat al liberalizării sectorului feroviar deschiderii piețelor de servicii feroviare [AM 386]

2.  reflectă planurile privind calitatea aerului, ținând seama în special de planurile naționale de decarbonizare strategiile naționale de reducere a emisiilor în sectorul transporturilor [AM 387]

3.  include investițiile în coridoarele rețelei centrale TEN-T, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 1316/2013, în conformitate cu respectivele planuri de lucru ale rețelei TEN-T, precum și tronsoane pre-identificate din rețeaua globală [AM 388]

4.  în ceea ce privește investițiile din afara rețelei centrale TEN-T, garantează complementaritatea prin asigurarea unei conectivități suficiente la rețeaua centrală TEN-T și la nodurile acesteia pentru regiunile rețelele urbane, regiuni și comunitățile locale [AM 389]

5.  asigură interoperabilitatea rețelei feroviare, prin desfășurarea Sistemului european de management al traficului feroviar (ERTMS) conform cu norma baseline-3, care să acopere cel puțin Planul european de desfășurare

6.  promovează multimodalitatea, identificând nevoile de terminale multimodale sau de transbordare din cadrul transportului de pasageri sau marfă, precum și nevoile de moduri active de transport

7.  include măsuri vizând promovarea combustibililor alternativi, în conformitate cu cadrele naționale de politică relevante

8.  include o evaluare a riscurilor în materie de siguranță rutieră în conformitate cu strategiile naționale existente privind siguranța rutieră, însoțită de o cartografiere a drumurilor și a secțiunilor afectate, cu o ierarhizare a investițiilor corespunzătoare

9.  furnizează informații privind resursele bugetare și de finanțare corespunzătoare investițiilor planificate și necesare pentru acoperirea costurilor de exploatare și de întreținere a infrastructurilor existente și a celor planificate

9a.  promovează inițiative sustenabile regionale și transfrontaliere în domeniul turismului, care să ducă la situații reciproc avantajoase atât pentru turiști, cât și pentru locuitori, cum ar fi interconectarea rețelei EuroVelo cu rețeaua feroviară transeuropeană [AM 390]

3.3  Mobilitate națională, regională și locală sustenabilă, rezilientă în fața schimbărilor climatice, inteligentă și intermodală, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere

4.  O Europă mai socială prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale

FEDR:

4.1  Sporirea eficienței piețelor forței de muncă și facilitarea accesului la locuri de muncă de calitate prin dezvoltarea infrastructurii

FSE:

4.1.1  Îmbunătățirea accesului la locuri de muncă pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv în special pentru tineri, pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele inactive, precum și promovarea activităților independente și a economiei sociale;

4.1.2  Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru a evalua și anticipa necesitățile în materie de competențe, pentru a asigura o asistență și un sprijin în timp util și adaptate în ceea ce privește corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii; [AM 391]

Cadru de politică strategic pentru politicile active din domeniul pieței muncii

Existența unui cadru de politică strategic pentru politicile active din domeniul pieței muncii care reflectă orientările privind ocuparea forței de muncă și cuprinde:

1.  modalități privind crearea de profiluri ale persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și evaluarea nevoilor acestora, inclusiv privind parcursurile antreprenoriale

2.  informații privind locurile de muncă vacante și oportunitățile de angajare, ținând seama de necesitățile pieței muncii.

3.  modalități pentru a asigura faptul că concepția, implementarea, monitorizarea și revizuirea sa se desfășoară în strânsă cooperare cu părțile interesate relevante

4.  modalități de monitorizare, evaluare și revizuire a politicilor active din domeniul pieței muncii

5.  pentru intervențiile în favoarea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor, parcursuri orientate către tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare, inclusiv măsuri de sensibilizare, care sunt bazate pe date concrete și pe cerințe de calitate care țin cont de criterii privind uceniciile și stagiile de calitate, inclusiv în contextul implementării sistemelor de garanție pentru tineret

FEDR:

4.1  Sporirea eficienței piețelor forței de muncă și facilitarea accesului la locuri de muncă de calitate prin dezvoltarea infrastructurii

FSE:

4.1.3  Promovarea unei mai bun participării femeilor la piața muncii, a unui echilibru între viața profesională și cea privată, inclusiv accesul a accesului la servicii de îngrijire a copiilor, un a unui mediu de lucru sănătos și bine adaptat care ține cont de să reducă riscurile pentru sănătate, adaptarea a adaptării lucrătorilor la schimbare și o îmbătrânire sănătoasă și activă , a întreprinderilor și a antreprenorilor și a îmbătrânirii active și în condiții bune de sănătate; [AM 392]

Cadrul strategic național pentru egalitatea de gen

Existența unui cadru de politică strategic național pentru egalitatea de gen, care conține:

1.  o identificare bazată pe date concrete a provocărilor în materie de egalitate de gen

2.  măsuri de abordare a disparităților de gen în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, salarizarea, securitatea socială și pensiile și de promovare a echilibrului dintre viața profesională și cea privată, inclusiv prin îmbunătățirea accesului la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, cu definirea de valori-țintă [AM 393]

3.  modalități de monitorizare, evaluare și revizuire a cadrului de politică strategic și metode de colectare a datelor

4.  modalități prin care se asigură faptul că concepția, implementarea, monitorizarea și revizuirea sa se desfășoară în strânsă cooperare cu organismele de promovare a egalității, cu partenerii sociali și cu organizațiile relevante ale societății civile

FEDR:

4.2  Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii;

FSE:

4.2.1  Îmbunătățirea calității, a caracterului incluziv, a eficacității și a relevanței pe pentru piața muncii a sistemelor de educație și formare, pentru a sprijini dobândirea de competențe-cheie, inclusiv de competențe digitale, și pentru a facilita tranziția de la studii la muncă;

4.2.2  Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special a unor oportunități flexibile de perfecționare și recalificare pentru toți, precum și a învățării informale și non-formale, inclusiv prin facilitarea tranzițiilor profesionale și promovarea mobilității profesionale

4.2.3  promovarea unui acces egal , în special pentru grupurile defavorizate, la o educație și o formare profesională incluzive și de calitate, la o educație și formare de calitate și incluzive, precum și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, continuând cu învățământul tehnic profesional și general și formarea profesională și până la învățământul terțiar, precum și a educației și învățării în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scop educațional pentru toți; [AM 394]

Un cadru de politică strategic pentru sistemul de educație și formare, la toate nivelurile.

Existența unui cadru de politică strategic la nivel național și/sau regional pentru sistemul de educație și formare, care cuprinde:

1.  sisteme de anticipare și previziuni privind competențele, bazate pe date concrete, precum și mecanisme și servicii de monitorizare subsecventă a parcursului profesional al absolvenților, pentru furnizarea de orientări eficace și de calitate cursanților de toate vârstele, inclusiv abordări centrate pe cursant [AM 395]

2.  măsuri care să garanteze un acces egal, participarea și absolvirea unor programe de educație și formare de calitate, la prețuri accesibile, relevante, nesegregate și incluzive și dobândirea de competențe-cheie la toate nivelurile, inclusiv în învățământul superior terțiar [AM 396]

3.  un mecanism de coordonare la toate nivelurile sistemului de educație și formare, inclusiv la nivelul învățământului terțiar și al furnizorilor de învățare non-formală și informală, și o atribuire clară a responsabilităților între autoritățile naționale relevante și/sau organismele regionale [AM 397]

4.  modalități de monitorizare, evaluare și revizuire a cadrului de politică strategic

5.  măsuri care să vizeze adulții cu calificări și competențe reduse și persoanele provenind din medii socioeconomice dezavantajate, și parcursuri de perfecționare profesională

6.  măsuri de sprijinire a cadrelor didactice, a formatorilor și a personalului universitar în ceea ce privește metode de învățare adecvate, evaluarea și validarea competențelor-cheie

7.  măsuri destinate a promova mobilitatea cursanților și a personalului și colaborarea transnațională a formatorilor și a personalului didactic, inclusiv prin recunoașterea rezultatelor studiilor și a calificărilor

FEDR:

4.3  Îmbunătățirea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate, a refugiaților și a migranților aflați sub protecție internațională și a grupurilor dezavantajate, prin măsuri integrate care să includă asigurarea de locuințe și servicii sociale [AM 398]

4.3.1  Promovarea Favorizarea unei incluziuni active, inclusiv în vederea promovării egalității de șanse, a participării active și a îmbunătățirii capacității de inserție profesională; [AM 399]

4.3.1a.   Promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială, inclusiv a persoanelor celor mai defavorizate și a copiilor [AM 400]

Cadru de politică strategic național pentru incluziune socială și reducerea sărăciei

Existența unui cadru de politică strategic național și a unui plan de acțiune pentru incluziune socială și reducerea sărăciei, care include:

1.  un diagnostic bazat pe date concrete în ceea ce privește sărăcia și excluziunea socială, inclusiv sărăcia în rândul copiilor, lipsa de adăpost, segregarea spațială și educațională, accesul limitat la servicii și infrastructuri esențiale, precum și nevoile specifice ale persoanelor vulnerabile

2.  măsuri menite să prevină și să combată segregarea în toate domeniile, inclusiv prin furnizarea unui sprijin adecvat pentru venit, protecție socială, piețe incluzive ale forței de muncă și acces la servicii de calitate pentru persoanele vulnerabile, inclusiv pentru migranți și refugiați

3.  măsuri pentru trecerea tranziția de la îngrijirea instituțională la cea bazată pe familie și comunitate, pe baza unui plan de acțiune și a unei strategii naționale de dezinstituționalizare;

4.  modalități prin care se asigură faptul că concepția, implementarea, monitorizarea și revizuirea sa se desfășoară în strânsă cooperare cu partenerii sociali și cu organizațiile relevante ale societății civile [AM 401]

FSE:

4.3.2  Promovarea integrării socioeconomice a resortisanților țărilor terțe și a comunităților marginalizate, cum ar fi romii; [AM 402]

Strategie națională de integrare a romilor

Existența unei strategii naționale de integrare a romilor (SNIR), care include:

1.  măsuri destinate să accelereze integrarea romilor, să prevină și să elimine segregarea, luând în considerare dimensiunea de gen și situației tinerilor romi, și să stabilească valori de bază, precum și obiective de etapă și ținte măsurabile

2.  modalități de monitorizare, evaluare și revizuire a măsurilor de integrare a romilor

3.  modalități de luare în considerare a aspectelor legate de incluziunea romilor la nivel local și regional

4.  modalități pentru a se asigura că concepția, implementarea, monitorizarea și revizuirea sa se desfășoară în strânsă cooperare cu societatea civilă romă și cu toate celelalte părți interesate relevante, inclusiv la nivel regional și local

FEDR:

4.4  Asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară

FSE:

4.3.4  Facilitarea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate; îmbunătățirea accesului la servicii de îngrijire pe termen lung [AM 403]

Cadru de politică strategic pentru sănătate.

Existența unui cadru de politică strategic național sau regional pentru sănătate, care conține:

1.  o cartografiere a necesităților în materie de asistență medicală și îngrijire pe termen lung, inclusiv în ceea ce privește personalul medical, pentru a se asigura luarea unor măsuri coordonate și sustenabile

2.  măsuri care să asigure eficiența, sustenabilitatea, disponibilitatea și accesibilitatea financiară a accesibilitatea și prețul abordabil al serviciilor de asistență medicală și de îngrijire pe termen lung, inclusiv o atenție specifică acordată persoanelor excluse din sistemele de sănătate și de îngrijire pe termen lung și celor la care se ajunge cu foarte mare dificultate

3.  măsuri de promovare a serviciilor din cadrul comunității, inclusiv în ceea ce privește prevenirea și asistența medicală primară, îngrijirea la domiciliu și serviciile în cadrul comunității, precum și tranziția de la îngrijirea instituționalizată la cea bazată pe familie și pe comunitate

3a.   măsuri care să asigure eficiența, sustenabilitatea, accesibilitatea și prețul abordabil al sistemelor de protecție socială [AM 404]

ANEXA V

Model pentru programele finanțate din FEDR („Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”), FSE+, Fondul de coeziune și FEPAM – articolul 16 alineatul (3)

CCI

 

Titlul în limba engleză

[255 caractere(58)]

Titlul în limba (limbile) națională (e)

[255]

Versiune

 

Primul an

[4]

Ultimul an

[4]

Eligibil de la

 

Eligibil până la

 

Numărul deciziei Comisiei

 

Data deciziei Comisiei

 

Numărul deciziei de modificare a statului membru

 

Data intrării în vigoare a deciziei de modificare a statului membru

 

Transfer nesubstanțial [articolul 19 alineatul (5)]

Da/Nu

Regiuni NUTS acoperite de program (nu se aplică pentru EMFF)

 

Fondul vizat

[ ] FEDR

[ ] Fondul de coeziune

[ ] FSE+

[ ] FEPAM

1.  Strategia programului: provocări principale în materie de dezvoltare și măsuri de politică adoptate

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) litera (a) punctele (i)-(vii) și articolul 17 alineatul (3) litera (b)

Câmp de text [30 000]

Pentru obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”:

Tabelul 1

Obiectiv de politică

Obiectiv specific sau prioritate specifică*

Justificare (rezumat)

 

 

[2 000 per obiectiv specific sau prioritate specifică]

* Priorități specifice în conformitate cu Regulamentul FSE+

Pentru FEPAM:

Tabelul 1A

Obiectiv de politică

Prioritate

Analiza SWOT (pentru fiecare prioritate)

Justificare (rezumat)

 

 

Puncte forte

[10 000 per prioritate]

[20 000 per prioritate]

Puncte slabe

[10 000 per prioritate]

Oportunități

[10 000 per prioritate]

Amenințări

[10 000 per prioritate]

Identificarea nevoilor pe baza analizei SWOT și luând în considerare elementele prevăzute la articolul 6 alineatul (6) din Regulamentul FEPAM

[10 000 per prioritate]

2.  Priorități, altele decât asistența tehnică

Trimitere: articolul 17 alineatul (2) și articolul 17 alineatul (3) litera (c)

Tabelul 1T: Structura programului*

ID

Titlu [300]

AT

Bază de calcul

Fond

Categorie de regiuni sprijinită

Obiectiv specific selecționat

1

Prioritatea 1

Nu

 

FEDR

Mai dezvoltate

OS 1

De tranziție

Mai puțin dezvoltate

OS 2

Ultraperiferice și slab populate

Mai mult

OS 3

2

Prioritatea 2

Nu

 

FSE+

Mai mult

OS 4

De tranziție

Mai puțin dezvoltate

OS 5

Ultraperiferice

3

Prioritatea 3

Nu

 

FC

N/A

 

3

Prioritate Asistență tehnică

Da

 

 

 

N/A

..

Prioritate specifică Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

Nu

 

FSE+

 

 

 

Prioritate specifică Garanția pentru copii

Nu

 

FSE+

 

 

..

Prioritate specifică Recomandări specifice fiecărei țări

Nu

 

FSE+

 

 

..

Prioritate specifică Acțiuni inovatoare

Nu

 

FSE+

 

OS 8

 

Prioritate specifică Deprivare materială

Nu

 

FSE+

 

OS 9

* Informațiile din acest tabel vor servi drept contribuție tehnică pentru precompletarea altor câmpuri și tabele din modelul în format electronic. Nu se aplică pentru FEPAM. [AM 405]

2.1  Titlul priorității [300] (se repetă pentru fiecare prioritate)

[ ] Aceasta este o prioritate dedicată unei recomandări relevante specifice țării

[ ] Aceasta este o prioritate dedicată ocupării forței de muncă în rândul tinerilor

[ ] Aceasta este o prioritate dedicată Garanției pentru copii

[ ] Aceasta este o prioritate dedicată acțiunilor inovatoare

[ ] Aceasta este o prioritate dedicată combaterii deprivării materiale**

* Tabelul se aplică priorităților FSE+.

** Dacă este bifată, treceți la secțiunea 2.1.2 [AM 406]

2.1.1.  Obiectiv specific(59) („Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”) sau domeniu de sprijin (FEPAM) – se repetă pentru fiecare obiectiv specific sau domeniu de sprijin selecționat, pentru priorități, altele decât asistența tehnică [AM 407]

2.1.1.1  Intervenții ale fondurilor

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) litera (d) punctele (i), (iii), (iv), (v), (vi);

Tipurile de acțiuni aferente – articolul 17 alineatul (3) litera (d) punctul (i):

Câmp de text [8 000]

Lista operațiunilor planificate de importanță strategică – articolul 17 alineatul (3) litera (d) punctul (i):

Câmp de text [2 000]

Principalele grupuri-țintă – articolul 17 alineatul (3) litera (d) punctul (iii):

Câmp de text [1 000]

Teritorii specifice vizate, inclusiv utilizarea planificată a instrumentelor teritoriale – articolul 17 alineatul (3) litera (d) punctul (iv)

Câmp de text [2 000]

Acțiunile transnaționale și interregionale – articolul 17 alineatul (3) litera (d) punctul (v)

Câmp de text [2 000]

Utilizarea planificată a instrumentelor financiare – articolul 17 alineatul (3) litera (d) punctul (vi)

Câmp de text [1 000]

2.1.1.2  Indicatori(60) [AM 408]

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) litera (d) punctul (ii)

Tabelul 2: Indicatori de realizare

Prioritate

Obiectiv specific („Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”) sau domeniu de sprijin (FEPAM)

Fond

Categorie de regiuni

ID [5]

Indicator [255]

Unitate de măsură

Obiectiv de etapă (2024)

Țintă (2029)

Tabelul 3: Indicatori de rezultat

Prioritate

Obiectiv specific („Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”) sau domeniu de sprijin (FEPAM)

Fond

Categorie de regiuni

ID [5]

Indicator [255]

Unitate de măsură

Valoare de bază sau de referință

An de referință

Țintă (2029)

Sursa datelor [200]

Observații (200)

2.1.1.3  Defalcare orientativă a resurselor programului (UE) per tip de intervenție(61) (nu se aplică pentru FEPAM) [AM 409]

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) litera (d) punctul (vii)

Tabelul 4: Dimensiunea 1 – Domeniu de intervenție

Prioritate nr.

Fond

Categorie de regiuni

Obiectiv specific

Cod

Sumă (EUR)

Tabelul 5: Dimensiunea 2 – Formă de finanțare

Prioritate nr.

Fond

Categorie de regiuni

Obiectiv specific

Cod

Sumă (EUR)

Tabelul 6: Dimensiunea 3 – Mecanism de punere în practică teritorial și concentrare teritorială

Prioritate nr.

Fond

Categorie de regiuni

Obiectiv specific

Cod

Sumă (EUR)

Tabelul 7: Dimensiunea 6 – Teme secundare în cadrul FSE+

Prioritate nr.

Fond

Categorie de regiuni

Obiectiv specific

Cod

Sumă (EUR)

2.1.2  Obiectiv specific care abordează deprivarea materială

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) din RDC

Tipuri de sprijin

Câmp de text [2 000 caractere]

Grupuri-țintă principale

Câmp de text [2 000 caractere]

Decriptarea sistemelor naționale sau regionale de sprijin

Câmp de text [2 000 caractere]

Criterii de selecționare a operațiunilor(62) [AM 410]

Câmp de text [4 000 caractere]

2.T. Prioritatea „Asistență tehnică”

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) litera (e); articolul 29, articolul 30, articolul 31, articolul 89 din RDC;

Descrierea asistenței tehnice acordate în temeiul unor plăți forfetare – articolul 30

Câmp de text [5 000]

Descrierea asistenței tehnice acordate în temeiul unor plăți nelegate de costuri – articolul 31

Câmp de text [3 000]

Tabelul 8: Dimensiunea 1 – Domeniu de intervenție

Prioritate nr.

Fond

Categorie de regiuni

Cod

Sumă (EUR)

Tabelul 9: Dimensiunea 5 – Teme secundare în cadrul FSE+

Prioritate nr.

Fond

Categorie de regiuni

Cod

Sumă (EUR)

3.  Plan financiar

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) litera (f) punctele (i)-(iii); articolul 106 alineatele (1)-(3), articolul 10, articolul 21 din RDC.

3.A Transferuri și contribuții(63)

Trimitere: articolul 10 și articolul 21 din RDC

[ ] Modificare a programului legată de articolul 10 din RDC (contribuție la Invest UE)

[ ] Modificare a programului legată de articolul 21 din RDC (transfer către instrumente cu gestiune directă sau indirectă între fonduri cu gestiune partajată)

Tabelul 15: Contribuții la InvestEU*

 

Categorie de regiuni

Oportunitatea de politică 1

Oportunitatea de politică 2

Oportunitatea de politică 3

Oportunitatea de politică 4

Oportunitatea de politică 5

sumă

 

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e))

FEDR

Mai dezvoltate

 

 

 

 

 

 

Mai puțin dezvoltate

 

 

 

 

 

 

De tranziție

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferice și nordice slab populate

 

 

 

 

 

 

FSE+

Mai dezvoltate

 

 

 

 

 

 

Mai puțin dezvoltate

 

 

 

 

 

 

De tranziție

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferice

 

 

 

 

 

 

FC

 

 

 

 

 

 

 

FEPAM

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

* Sume cumulate pentru toate contribuțiile pe parcursul perioadei de programare.

Tabelul 16: Transferuri către instrumente care fac obiectul gestiunii directe sau indirecte*

Fond

Categorie de regiuni

Instrumentul 1

Instrumentul 2

Instrumentul 3

Instrumentul 4

Instrumentul 5

Valoarea transferului

 

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)

FEDR

Mai dezvoltate

 

 

 

 

 

 

De tranziție

 

 

 

 

 

 

Mai puțin dezvoltate

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferice și nordice slab populate

 

 

 

 

 

 

FSE+

Mai dezvoltate

 

 

 

 

 

 

De tranziție

 

 

 

 

 

 

Mai puțin dezvoltate

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferice

 

 

 

 

 

 

FC

 

 

 

 

 

 

 

FEPAM

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

* Sume cumulate pentru toate transferurile pe parcursul perioadei de programare. [AM 411]

Tabelul 17: Transferuri între fonduri cu gestiune partajată*

 

FEDR

FSE+

FC

FEPAM

FAM

FSI

IMFV

Total

Mai dezvoltate

De tranziție

Mai puțin dezvoltate

Ultraperiferice și nordice slab populate

Mai dezvoltate

De tranziție

Mai puțin dezvoltate

Ultraperiferice

FEDR

Mai dezvoltate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tranziție

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai puțin dezvoltate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferice și nordice slab populate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Mai dezvoltate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tranziție

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai puțin dezvoltate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEPAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Sume cumulate pentru toate transferurile pe parcursul perioadei de programare.

3.1  Credite financiare, per an

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) literele (f) și (i)

Tabelul 10: Credite financiare, per an

Fond

Categorie de regiuni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total

FEDR

Mai puțin dezvoltate

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai dezvoltate

 

 

 

 

 

 

 

 

De tranziție

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferice și nordice slab populate

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Mai puțin dezvoltate

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai dezvoltate

 

 

 

 

 

 

 

 

De tranziție

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferice

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondul de coeziune

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

FEPAM

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  Pachet financiar per fond și cofinanțare națională(64) [AM 412]

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) litera (f) punctul (ii) și articolul 17 alineatul (6)

Pentru obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”:

Tabelul 11: Pachet financiar per fond și per cofinanțare națională

Nr. obiectivului de politică

sau AT

Prioritate

Bază de calcul pentru sprijinul UE (total sau public)

Fond

Categorie de regiuni*

Contribuția UE

Contribuție națională

Defalcarea orientativă a contribuției naționale

Total

Rată de cofinanțare

Public

Privat

 

 

 

 

(a)

(b)=(c)+(d)

(c)

(d)

(e)=(a)+(b)**

(f)=(a)/(e)**

 

Prioritatea 1

P/T

FEDR

Mai puțin dezvoltate

 

 

 

 

 

 

Mai dezvoltate

 

 

 

 

 

 

De tranziție

 

 

 

 

 

 

Alocarea specială pentru regiunile ultraperiferice și regiunile nordice slab populate

 

 

 

 

 

 

 

Prioritatea 2

 

FSE+

Mai puțin dezvoltate

 

 

 

 

 

 

Mai dezvoltate

 

 

 

 

 

 

De tranziție

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferice

 

 

 

 

 

 

 

Prioritatea 3

 

FC

 

 

 

 

 

 

 

AT

AT articolul 29 din RDC

 

FEDR sau FSE+ sau FC

 

 

 

 

 

 

 

 

AT articolul 30 din RDC

 

FEDR sau FSE+ sau FC

 

 

 

 

 

 

 

Total FEDR

 

 

Mai dezvoltate

 

 

 

 

 

 

 

 

De tranziție

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai puțin dezvoltate

 

 

 

 

 

 

 

 

Alocarea specială pentru regiunile ultraperiferice și regiunile nordice slab populate

 

 

 

 

 

 

Total FSE+

 

 

Mai dezvoltate

 

 

 

 

 

 

 

 

De tranziție

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai puțin dezvoltate

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferice

 

 

 

 

 

 

Total FC

 

N/A

 

 

 

 

 

 

 

Total general

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pentru FEDR: mai puțin dezvoltate, de tranziție, mai dezvoltate și, după caz, alocare specială pentru regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate. Pentru FSE+: mai puțin dezvoltate, de tranziție, mai dezvoltate și, după caz, alocare specială pentru regiuni ultraperiferice. Pentru FC: nu se aplică. Pentru asistența tehnică, aplicarea unor categorii de regiuni depinde de selecționarea unui fond.

** Pentru toate categoriile de regiuni, acolo unde este relevant.

Pentru FEPAM:

Trimitere: Articolul 17 alineatul (3) litera (f) punctul (iii)

Tabelul 11 A

Prioritate

Tip de domeniu de sprijin (nomenclator prevăzut în Regulamentul FEPAM)

Baza de calcul

a sprijinului UE

Contribuția UE

Contribuția publică națională

Total

Rata de cofinanțare

Prioritatea 1

1.1

Public

 

 

 

 

1.2

Public

 

 

 

 

1.3

Public

 

 

 

 

1.4

Public

 

 

 

 

1.5

Public

 

 

 

 

Prioritatea 2

2.1

Public

 

 

 

 

Prioritatea 3

3.1

Public

 

 

 

 

Prioritatea 4

4.1

Public

 

 

 

 

Asistență tehnică

5.1

Public

 

 

 

 

4.  Condiții favorizante

Trimitere: Articolul 19 alineatul (3) litera (h)

Tabelul 12: Condiții favorizante

Condiții favorizante

Fond

Obiectiv specific

(N/A pentru FEPAM)

Îndeplinirea condiției favorizante

Criterii

Îndeplinirea criteriilor

Trimitere la documentele relevante

Justificare

 

 

 

Da/Nu

Criteriul 1

D/N

[500]

[1 000]

 

 

 

 

Criteriul 2

D/N

 

 

5.  Autorități responsabile de programe

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) litera (j); articolul 65 și articolul 78 din RDC

Tabelul 13: Autorități responsabile de programe

Autorități responsabile de programe

Numele instituției [500]

Numele de contact [200]

E-mail [200]

Autoritatea de management

 

 

 

Autoritatea de audit

 

 

 

Organismul care primește plăți din partea Comisiei

 

 

 

6.  Parteneriat

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) litera (g)

Câmp de text [10 000]

7.  Comunicare și vizibilitate

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) litera (i) și articolul 42 alineatul (2) din RDC

Câmp de text [4 500]

8.  Utilizarea de costuri unitare, sume forfetare, rate forfetare și finanțări nelegate de costuri

Trimitere: articolele 88 și 89 din RDC

Tabelul 14: Utilizarea de costuri unitare, sume forfetare, rate forfetare și finanțări nelegate de costuri

Indicarea utilizării articolelor 88 și 89:*

Prioritate nr.

Fond

Obiectiv specific („Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”) sau domeniu de sprijin (FEPAM)

Utilizarea rambursării cheltuielilor eligibile pe bază de costuri unitare, sume forfetare și rate forfetare în cadrul priorității în conformitate cu articolul 88 din RDC

Prioritatea 1

FEDR

OS 1

OS 2

Prioritatea 2

FSE+

OS 3

OS 4

Prioritatea 3

FC

OS 5

OS 6

Utilizarea finanțărilor nelegate de costuri în conformitate cu articolul 89 din RDC

Prioritatea 1

FEDR

OS 7

OS 8

Prioritatea 2

FSE+

OS 9

OS 10

Prioritatea 3

FC

OS 11

OS 12

* Se vor furniza informații complete conform modelelor anexate la RDC.

APENDICE

—  Rambursarea cheltuielilor eligibile pe bază de costuri unitare, sume forfetare și rate forfetare (articolul 88 din RDC)

—  Finanțări nelegate de costuri (articolul 89 din RDC)

—  Planul de acțiune FEPAM pentru micul pescuit costier

—  Planul de acțiune FEPAM pentru fiecare regiune ultraperiferică

Apendicele 1: Rambursarea cheltuielilor eligibile de la Comisie la statul membru pe bază de costuri unitare, sume forfetare și rate forfetare

Model pentru transmiterea datelor către Comisie spre analiză

(Articolul 88)

Data prezentării propunerii

 

Versiunea actuală

 

A.   Rezumatul principalelor elemente

Prioritate

Fond

Obiectiv specific („Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”) sau domeniu de sprijin (FEPAM)

Categorie de regiuni

Proporția estimată din alocarea financiară totală în cadrul priorității, căreia i se va aplica OCS în % (estimare)

Tip (tipuri) de operațiuni

Denumirea (denumirile) indicatorului echivalent

Unitatea de măsură a indicatorului

Tip de OCS (baremul standard de costuri unitare, sume forfetare sau rate forfetare)

Baremurile standard corespunzătoare de costuri unitare, sume forfetare sau rate forfetare

(în moneda națională)

 

 

 

 

 

Cod

Descriere

Cod

Descriere

 

 

 

B.  Detalii pe tip de operațiune (a se completa pentru fiecare tip de operațiune)

Autoritatea de management a primit sprijin din partea unei societăți externe pentru a stabili costurile simplificate de mai jos?

Dacă da, vă rugăm să precizați care societate externă: Da/Nu – Denumirea societății externe

Tipuri de operațiuni:

1.1.  Descrierea tipului de operațiune

 

1.2  Obiectiv (obiective) prioritar(e)/specific(e) în cauză („Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”) sau domeniu de sprijin (FEPAM)

 

1.3  Denumirea indicatorului(65)

 

1.4  Unitatea de măsură a indicatorului

 

1.5  Baremul standard de costuri unitare, sume forfetare sau rate forfetare

 

1.6  Valoare

 

1.7  Categorii de costuri acoperite de costul unitar, de suma forfetară sau de rata forfetară

 

1.8  Aceste categorii de costuri acoperă totalitatea cheltuielilor eligibile pentru operațiunea în cauză? (Da/Nu)

 

1.9  Metoda de ajustare

 

1.10  Verificarea realizării unității de măsură

—  ce document sau documente vor fi utilizate pentru verificarea realizării unității de măsură?

—  descrieți ce se va verifica în cursul controalelor de gestiune (inclusiv la fața locului) și de către cine.

—  care sunt modalitățile de colectare și stocare a datelor/documentelor descrise?

 

1.11  Posibile stimulente neloiale sau probleme cauzate de acest indicator, modul în care ele ar putea fi atenuate, nivelul de risc estimat

 

1.12  Cuantumul total (național și UE) care se preconizează a fi rambursat

 

C.  Calculul baremului standard pentru costurile unitare, sumele forfetare sau ratele forfetare

1.   Sursa datelor utilizate la calculul baremului standard pentru costurile unitare, sumele forfetare sau ratele forfetare (cine a produs, colectat și înregistrat datele; unde sunt stocate datele; datele-limită; validare etc.).

2.   Vă rugăm să precizați motivele pentru care metoda propusă și calculul aferent sunt relevante pentru tipul de operațiune.

3.   Vă rugăm să precizați cum au fost efectuate calculele, inclusiv, în special, ipotezele formulate în ceea ce privește calitatea sau cantitățile. După caz, trebuie utilizate date statistice și valori de referință care se atașează prezentei anexe într-un format utilizabil de către Comisie.

4.  Vă rugăm să explicați cum v-ați asigurat că doar cheltuielile eligibile au fost incluse în calculul baremului standard pentru costul unitar, suma forfetară sau rata forfetară.

5.  Evaluarea de către autoritatea sau autoritățile de audit a metodologiei de calcul și a sumelor, și modalitățile de a asigura verificarea, calitatea, colectarea și stocarea datelor.

Apendicele 2: Finanțare nelegată de costuri

Model pentru transmiterea datelor către Comisie spre analiză

(Articolul 89)

Data prezentării propunerii

 

Versiunea actuală

 

A.   Rezumatul principalelor elemente

Prioritate

Fond

Obiectiv specific („Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”) sau domeniu de sprijin (FEPAM)

Categorie de regiuni

Suma acoperită de finanțarea nelegată de costuri

Tip (tipuri) de operațiuni

Condițiile care trebuie îndeplinite și/sau rezultatele care trebuie obținute

Denumirea (denumirile) indicatorului echivalent

Unitatea de măsură a indicatorului

 

 

 

 

 

 

 

Cod

Descriere

 

Suma totală acoperită

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  Detalii pe tip de operațiune (a se completa pentru fiecare tip de operațiune)

Tipuri de operațiuni:

1.1.  Descrierea tipului de operațiune

 

1.2  Obiectiv (obiective) prioritar(e)/specific(e) („Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”) sau domeniu de sprijin (FEPAM) în cauză

 

1.3  Condițiile care trebuie îndeplinite sau rezultatele care trebuie obținute

 

1.4  Termenul de îndeplinire a condițiilor sau de obținere a rezultatelor

 

1.5  Definirea de indicatori pentru rezultate

 

1.6  Unitatea de măsură a indicatorului pentru rezultate

 

1.7  Obiectivele intermediare (dacă este cazul) care determină rambursarea de către Comisie, cu un calendar de rambursare

Rezultate intermediare

Data

Sume

1.8  Suma totală (inclusiv finanțarea națională și din partea UE)

 

1.9  Metoda de ajustare

 

1.10  Verificarea realizării rezultatului sau condiției (și, acolo unde este relevant, rezultatele intermediare)

—  descrieți ce document sau documente vor fi utilizate pentru verificarea realizării rezultatului sau condiției

—  descrieți ce se va verifica în cursul controalelor de gestiune (inclusiv la fața locului) și de către cine.

—  descrieți care sunt modalitățile de colectare și stocare a datelor/documentelor

 

1.11  Modalități de asigurare a pistei de audit

Vă rugăm să specificați organismul sau organismele responsabile pentru aceste modalități.

 

Apendicele 3: Planul de acțiune FEPAM pentru micul pescuit costier

Model pentru transmiterea datelor către Comisie spre analiză

Data prezentării propunerii

 

Versiunea actuală

 

1.  Descrierea micii flote costiere

Câmp de text [5 000]

(2)  Descriere generală a strategiei privind dezvoltarea unui mic pescuit costier sustenabil și profitabil

Câmp pentru text [5 000] și suma globală orientativă FEPAM alocată

3.  Descrierea acțiunilor specifice din cadrul strategiei privind dezvoltarea unui mic pescuit costier sustenabil și profitabil

Descrierea principalelor acțiuni

Suma orientativă FEPAM alocată (EUR)

Ajustarea și gestionarea capacității de pescuit

Câmp de text [10 000]

 

Promovarea unor practici de pescuit sustenabile, reziliente la schimbările climatice și cu emisii reduse de carbon, care reduc la minimum daunele provocate mediului Câmp de text [10 000]

 

Întărirea lanțului valoric al sectorului și promovarea de strategii de marketing

Câmp de text [10 000]

 

Promovarea competențelor, cunoștințelor, inovării și a consolidării capacităților

Câmp de text [10 000]

 

Îmbunătățirea sănătății, a siguranței și a condițiilor de muncă la bordul navelor de pescuit

Câmp de text [10 000]

 

Creșterea gradului de conformitate cu cerințele privind colectarea de date, trasabilitatea, monitorizarea, controlul și supravegherea

Câmp de text [10 000]

 

Implicarea micilor operatori în gestionarea participativă a spațiului maritim, inclusiv a zonelor marine protejate și a zonelor Natura 2000

Câmp de text [10 000]

 

Diversificarea activităților în ansamblul economiei albastre sustenabile

Câmp de text [10 000]

 

Organizarea colectivă și participarea micilor operatori în procesele decizionale și consultative

Câmp de text [10 000]

 

4.  După caz, implementarea orientărilor voluntare ale FAO privind asigurarea unui mic pescuit sustenabil

Câmp de text [10 000]

5.  După caz, implementarea planului regional de acțiune pentru micul pescuit, elaborat de Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană

Câmp de text [10 000]

6.  Indicatori

Tabelul 1: Indicatori de realizare

Titlul indicatorului de realizare

Unitate de măsură

Obiectiv de etapă (2024)

Țintă (2029)

Tabelul 2: Indicatori de rezultat

Titlul indicatorului de rezultat

Unitate de măsură

Valoare de bază

An de referință

Țintă (2029)

Apendicele 4: Planul de acțiune FEPAM pentru fiecare regiune ultraperiferică

Model pentru transmiterea datelor către Comisie spre analiză

Data prezentării propunerii

 

Versiunea actuală

 

1.  Descrierea strategiei de exploatare sustenabilă a resurselor piscicole și de dezvoltare a economiei albastre sustenabile

Câmp de text [30 000]

2.  Descrierea principalelor acțiuni avute în vedere și a mijloacelor financiare aferente

Descrierea principalelor acțiuni

Suma FEPAM alocată (EUR)

Sprijin structural pentru sectorul pescuitului și acvaculturii în cadrul FEPAM

Câmp de text [10 000]

 

Compensații pentru costurile suplimentare în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul FEPAM

Câmp de text [10 000]

 

Alte investiții în economia albastră sustenabilă, necesare pentru a realiza o dezvoltare costieră durabilă

Câmp de text [10 000]

 

3.  Descrierea sinergiile cu alte surse de finanțare din partea Uniunii

Câmp de text [10 000]

4.  Descrierea sinergiile cu planul de acțiune pentru micul pescuit costier

Câmp de text [10 000]

ANEXA VI

Model de program pentru FAMI, FSI și IMFV – articolul 16 alineatul (3)

Nr. CCI

 

Titlu în limba engleză

[255 caractere(66)]

Titlu în limba națională

[255]

Versiune

 

Primul an

[4]

Ultimul an

[4]

Eligibil de la

 

Eligibil până la

 

Numărul deciziei Comisiei

 

Data deciziei Comisiei

 

Numărul deciziei de modificare a statului membru

 

Data intrării în vigoare a deciziei de modificare a statului membru

 

1.  Strategia programului: principale provocări și măsuri de politică adoptate

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) litera (a) punctele (i)-(v) și (vii) și articolul 17 alineatul (3) litera (b)

Această secțiune explică modul în care programul va aborda principalele provocări identificate în Acordul de parteneriat și oferă o sinteză a provocărilor identificate la nivel național pe baza evaluărilor nevoilor și/sau pe baza strategiilor locale, regionale și naționale. Ea oferă o imagine de ansamblu a stadiului punerii în aplicare a acquis-ului relevant al UE și a progreselor înregistrate în ceea ce privește planurile de acțiune ale UE, și descrie modul în care fondul va sprijini dezvoltarea acestora pe parcursul perioadei de programare.

Câmp de text [15 000]

2.  Obiective specifice (se repetă pentru fiecare obiectiv specific, altul decât asistența tehnică)

Trimitere: Articolul 17 alineatul (2) și articolul 17 alineatul (4)

2.1.  Titlul obiectivului specific [300]

2.1.1.  Descrierea unui obiectiv specific

Această secțiune descrie, pentru fiecare obiectiv specific, situația inițială și principalele provocări, și propune măsuri sprijinite de fond. Ea descrie care sunt obiectivele operaționale abordate cu sprijinul fondului și prevede o listă orientativă de acțiuni care intră în domeniul de aplicare al articolelor 3 și 4 din Regulamentele FAMI, FSI sau IMFV.

Mai exact, în ceea ce privește sprijinul operațional, ea oferă o justificare în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul FSI, cu articolele 17 și 18 din Regulamentul IMFV sau cu articolul 20 din Regulamentul FAMI. Ea include o listă orientativă a beneficiarilor, cu responsabilitățile lor statutare, principalele sarcini care urmează să fie sprijinite și numărul orientativ al membrilor personalului care urmează să fie sprijiniți, pentru fiecare beneficiar și fiecare sarcină. Pentru FSI, sprijinul operațional trebuie să fie descris la punctul 4 al modelului.

În ceea ce privește acțiunile specifice, ea descrie modul în care va fi efectuată acțiunea și oferă o justificare a sumei alocate. În plus, pentru acțiunile specifice comune, statul membru responsabil enumeră statele membre participante, inclusiv rolul lor și, după caz, contribuția lor financiară.

În ceea ce privește asistența de urgență, ea descrie modul în care va fi efectuată acțiunea și oferă o justificare a sumei alocate.

Utilizarea planificată a instrumentelor financiare, dacă este cazul.

Numai FAMI: reinstalarea și solidaritatea trebuie să fie prezentate separat.

Câmp text (16 000 caractere)

2.1.2  Indicatori

Tabelul 1: Indicatori de realizare

Obiectiv specific

ID [5]

Indicator [255]

Unitate de măsură

Obiectiv de etapă (2024)

Țintă (2029)

Tabelul 2: Indicatori de rezultat

Obiectiv specific

ID [5]

Indicator [255]

Unitate de măsură

Valoare de bază sau de referință

An de referință

Țintă (2029)

Sursa datelor [200]

Observații (200)

2.1.3  Defalcare orientativă a resurselor programului (UE), în funcție de tipul de intervenție

Trimitere: articolul 17 alineatul (5) și articolul 10 alineatul (16) din Regulamentul IMFV sau articolul 10 alineatul (9) din Regulamentul FSI sau articolul 10 alineatul (8) din Regulamentul FAMI

Tabelul 3

Obiectiv specific

Tip de intervenție

Cod

Sumă orientativă (EUR)

1.1.  Sprijin operațional (numai FSI)

Această secțiune se aplică numai programelor care primesc sprijin din partea FSI, și oferă o justificare a utilizării acestuia în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul FSI. Ea include o listă orientativă a beneficiarilor, cu responsabilitățile lor statutare, principalele sarcini care urmează să fie sprijinite și numărul orientativ al membrilor personalului care urmează să fie sprijiniți, pentru fiecare beneficiar și fiecare sarcină. A se vedea, de asemenea, punctul 2.1.1 de mai sus

Câmp de text [5 000]

Tabelul 4

Tip de intervenție

Cod

Sumă orientativă (EUR)

1.2.  Asistență tehnică

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) litera (e); articolul 30 din RDC; articolul 31 din RDC; articolul 89 din RDC;

Câmp de text [5 000] (Asistență tehnică acordată în temeiul unor plăți forfetare)

Câmp de text [3 000] (Asistență tehnică acordată în temeiul unor plăți nelegate de costuri)

Tabelul 5

Tip de intervenție

Cod

Sumă orientativă (EUR)

3.  Planul financiar

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) litera (f)

3.1.  Credite financiare, per an

Tabelul 6

Fond

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total

3.2  Pachet financiar din partea fondului și a cofinanțării naționale (în EUR)

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) litera (f) punctul (iv)

Tabelul 7

Obiectiv specific

Tip de acțiune

Bază de calcul pentru sprijinul UE (total sau public)

Contribuția UE (a)

Contribuția națională (b)=(c)+(d)

Defalcarea orientativă a contribuției naționale

Total

e=(a)+(b)

Rată de cofinanțare (f)=(a)/(e)

Publică (c)

Privată (d)

Obiectivul specific 1

Tipul de acțiune nr. 1 [trimitere la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipul de acțiune nr. 2 [trimitere la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipul de acțiune nr. 3 [trimitere la articolul 8 alineatul (3) și la articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipul de acțiune nr. 4 [trimitere la articolele 14 și 15 din Regulamentul FAMI]

 

 

 

 

 

 

 

Total pentru OS 1

 

 

 

 

 

 

 

 

OS 2

Tipul de acțiune nr. 1 [trimitere la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipul de acțiune nr. 2 [trimitere la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipul de acțiune nr. 3 [trimitere la articolul 8 alineatul (3) și la articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]

 

 

 

 

 

 

 

Total pentru OS 2

 

 

 

 

 

 

 

 

OS 3

Tipul de acțiune nr. 1 [trimitere la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipul de acțiune nr. 2 [trimitere la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipul de acțiune nr. 3 [trimitere la articolul 8 alineatul (3) și la articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]

 

 

 

 

 

 

 

Total pentru OS 3

 

 

 

 

 

 

 

 

AT (articolul 30 din RDC)

 

 

 

 

 

 

 

 

AT (articolul 31 din RDC)

 

 

 

 

 

 

 

 

Total general

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 8 [numai FAMI]

Număr de persoane pe an

Categorie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Reinstalare

 

 

 

 

 

 

 

Admisie umanitară

 

 

 

 

 

 

 

[alte categorii]

 

 

 

 

 

 

 

4.  Condiții favorizante

Trimitere: Articolul 17 alineatul (3) litera (h)

Tabelul 9

Condiție favorizantă

Îndeplinirea condiției favorizante

Criterii

Îndeplinirea criteriilor

Trimitere la documentele relevante

Justificare

 

 

Criteriul 1

D/N

[500]

[1000]

 

 

Criteriul 2

 

 

 

5.  Autorități responsabile de programe

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) litera (j); articolele 65 și 78 din RDC

Tabelul 10

Numele instituției [500]

Numele persoanei de contact și funcția [200]

e-mail [200]

Autoritatea de management

 

 

 

Autoritatea de audit

 

 

 

Organismul care primește plăți din partea Comisiei

 

 

 

6.  Parteneriat

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) litera (g);

câmp de text [10 000]

7.  Comunicare și vizibilitate

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) punctul (i) din RDC, articolul (42) alineatul (2)

Câmp de text [4 500]

8.  Utilizarea de costuri unitare, sume forfetare, rate forfetare și finanțări nelegate de costuri

Trimitere: articolele 88 și 89 din RDC

Indicarea utilizării articolelor 88 și 89*:

Obiectiv specific

Utilizarea rambursării cheltuielilor eligibile pe bază de costuri unitare, sume forfetare și rate forfetare în cadrul priorității în conformitate cu articolul 88 din RDC

 

Utilizarea finanțărilor nelegate de costuri în conformitate cu articolul 89 din RDC

 

* Se vor furniza informații complete conform modelelor din apendice.

APENDICE

—  Rambursarea cheltuielilor eligibile pe bază de costuri unitare, sume forfetare și rate forfetare (articolul 88 din RDC)

—  Finanțări nelegate de costuri (articolul 89 din RDC)

Apendicele 1: Rambursarea cheltuielilor eligibile de la Comisie la statul membru pe bază de costuri unitare, sume forfetare și rate forfetare

Model pentru transmiterea datelor către Comisie spre analiză

(Articolul 88)

Data prezentării propunerii

 

Versiunea actuală

 

A.   Rezumatul principalelor elemente

Prioritate

Fond

Proporția estimată din alocarea financiară totală în cadrul priorității, căreia i se va aplica OCS în % (estimare)

Tip (tipuri) de operațiuni

Denumirea (denumirile) indicatorului echivalent

Unitatea de măsură a indicatorului

Tip de OCS (baremul standard de costuri unitare, sume forfetare sau rate forfetare)

Baremurile standard corespunzătoare de costuri unitare, sume forfetare sau rate forfetare

 

 

 

Cod

Descriere

Cod

Descriere

 

 

 

B.  Detalii pe tip de operațiune (a se completa pentru fiecare tip de operațiune)

Autoritatea de management a primit sprijin din partea unei societăți externe pentru a stabili costurile simplificate de mai jos?

Dacă da, vă rugăm să precizați care societate externă: Da/Nu – Denumirea societății externe

Tipuri de operațiuni:

1.1.  Descrierea tipului de operațiune

 

1.2   Obiective prioritare/obiectivul (obiectivele) specific (e) și obiectivul de creștere (locuri de muncă) sau domeniul de sprijin (FEPAM) în cauză

 

1.3  Denumirea indicatorului(67)

 

1.4  Unitatea de măsură a indicatorului

 

1.5  Baremul standard de costuri unitare, sume forfetare sau rate forfetare

 

1.6  Valoare

 

1.7  Categorii de costuri acoperite de costul unitar, de suma forfetară sau de rata forfetară

 

1.8  Aceste categorii de costuri acoperă totalitatea cheltuielilor eligibile pentru operațiunea în cauză? (Da/Nu)

 

1.9  Metoda de ajustare

 

1.10  Verificarea realizării unității de măsură

—  descrieți ce document sau documente vor fi utilizate pentru verificarea realizării unității de măsură

—  descrieți ce se va verifica în cursul controalelor de gestiune (inclusiv la fața locului) și de către cine

—  descrieți modalitățile de colectare și stocare a datelor/documentelor descrise

 

1.11  Posibile stimulente neloiale sau probleme cauzate de acest indicator, modul în care ele ar putea fi atenuate, nivelul de risc estimat

 

1.12  Cuantumul total (național și UE) care se preconizează a fi rambursat

 

C.  Calculul baremului standard pentru costurile unitare, sumele forfetare sau ratele forfetare

1.   Sursa datelor utilizate la calculul baremului standard pentru costurile unitare, sumele forfetare sau ratele forfetare (cine a produs, colectat și înregistrat datele; unde sunt stocate datele; datele-limită; validare etc.).

2.   Vă rugăm să precizați motivele pentru care metoda propusă și calculul aferent sunt relevante pentru tipul de operațiune:

3.   Vă rugăm să precizați cum au fost efectuate calculele, inclusiv, în special, ipotezele formulate în ceea ce privește calitatea sau cantitățile. După caz, trebuie utilizate date statistice și valori de referință care se atașează prezentei anexe într-un format utilizabil de către Comisie.

4.  Vă rugăm să explicați cum v-ați asigurat că doar cheltuielile eligibile au fost incluse în calculul baremului standard pentru costul unitar, suma forfetară sau rata forfetară.

5.  Evaluarea de către autoritatea sau autoritățile de audit a metodologiei de calcul și a sumelor, și modalitățile de a asigura verificarea, calitatea, colectarea și stocarea datelor.

Apendicele 2: Finanțări nelegate de costuri

Model pentru transmiterea datelor către Comisie spre analiză

(Articolul 89)

Data prezentării propunerii

 

Versiunea actuală

 

A.   Rezumatul principalelor elemente

Prioritate

Fond

Suma acoperită de finanțarea nelegată de costuri

Tip (tipuri) de operațiuni

Condițiile care trebuie îndeplinite și/sau rezultatele care trebuie obținute

Denumirea (denumirile) indicatorului echivalent

Unitatea de măsură a indicatorului

 

 

 

 

 

Cod

Descriere

 

Suma totală acoperită

 

 

 

 

 

 

 

B.  Detalii pe tip de operațiune (a se completa pentru fiecare tip de operațiune)

Tipuri de operațiuni:

1.1.  Descrierea tipului de operațiune

 

1.2  Obiectiv sau obiective prioritare/specifice vizate

 

1.3  Condițiile care trebuie îndeplinite sau rezultatele care trebuie obținute

 

1.4  Termenul de îndeplinire a condițiilor sau de obținere a rezultatelor

 

1.5  Definirea de indicatori pentru rezultate

 

1.6  Unitatea de măsură a indicatorului pentru rezultate

 

1.7  Obiectivele intermediare (dacă este cazul) care determină rambursarea de către Comisie, cu un calendar de rambursare

Rezultate intermediare

Data

Sume

1.8  Suma totală (inclusiv finanțarea națională și din partea UE)

 

1.9  Metoda de ajustare

 

1.10  Verificarea realizării rezultatului sau condiției (și, acolo unde este relevant, rezultatele intermediare)

—  ce document sau documente vor fi utilizate pentru verificarea realizării rezultatului sau condiției?

—  descrieți ce se va verifica în cursul controalelor de gestiune (inclusiv la fața locului) și de către cine.

—  care sunt modalitățile de colectare și stocare a datelor/documentelor descrise?

 

1.11  Modalități de asigurare a pistei de audit

Vă rugăm să specificați organismul sau organismele responsabile pentru aceste modalități.

 

ANEXA VII

Model pentru transmiterea datelor — articolul 37 și 68 alineatul (1) litera (g)(68)

TABELUL 1: Informații financiare la nivel de prioritate și de program [articolul 37 alineatul (2) litera (a)]

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

Creditul financiar al priorității, pe baza programului

Date cumulate referitoare la evoluția financiară a programului

Prioritate

Obiectiv specific

Fond

Categorie de regiuni

Baza de calcul pentru contribuția din partea Uniunii*

(Contribuția totală sau contribuția publică)

Pachet financiar

(în EUR)

Rată de cofinanțare

(%)

Costul eligibil total al operațiunilor selecționate pentru sprijin (EUR)

Contribuția din partea fondurilor la operațiunile selecționate pentru sprijin (EUR)

Procentul din alocarea totală acoperit cu operațiuni selecționate (%)

[coloana 7/coloana 5 x 100]

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile suportate de beneficiari și plătite în cursul implementării operațiunilor

Procentul din alocarea totală acoperit de cheltuielile eligibile suportate de beneficiari și plătite în cursul implementării operațiunilor (%)

[coloana 10/coloana 5 x 100]

Număr de operațiuni selecționate

 

 

 

Calcul

 

Calcul

 

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='N’ input='G'>

<type='P’ input='G'>

<type='Cu' input='M'>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input='M'>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input='M'>

Prioritatea 1

OS 1

FEDR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritatea 2

OS 2

FSE+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritatea 3

OS 3

Fondul de coeziune

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

FEDR

Mai puțin dezvoltate

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

 

FEDR

De tranziție

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

 

FEDR

Mai dezvoltate

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

 

FEDR

Alocare specială pentru regiuni ultraperiferice sau regiuni nordice slab populate

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

 

FSE

Mai puțin dezvoltate

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

 

FSE

De tranziție

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

 

FSE

Mai dezvoltate

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

 

FSE

Alocare specială pentru regiuni ultraperiferice

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

 

Fondul de coeziune

NA/ZN

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total general

 

Toate fondurile

 

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='N' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

TABELUL 2: Defalcarea datelor financiare cumulate per tip de intervenție [articolul 37 alineatul (2) litera (a)]

Prioritate

Obiectiv specific

Caracteristicile cheltuielilor

Dimensiunea „clasificare”

Date financiare

 

 

Fond

Categorie de regiuni

1

Domeniu de intervenție

2

Formă de finanțare

3

Dimensiunea „Punere în practică teritorială”

4

Dimensiunea „Activitate economică”

5

Dimensiunea „Localizare”

6

Temă secundară în cadrul FSE+

7

Dimensiunea „macroregiune și bazin maritim”

Costurile eligibile totale ale operațiunilor selecționate pentru sprijin (EUR)

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile suportate de beneficiari și plătite pentru implementarea operațiunilor

Număr de operațiuni selecționate

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input=M'>

<type='N' input=M'>

TABELUL 3: Indicatori de realizare comuni și indicatori de realizare specifici fiecărui program pentru FEDR și Fondul de coeziune [articolul 37 alineatul (2) litera (a)]

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Date privind indicatorii de realizare din programul operațional

[extrase din Tabelul 2 al programului operațional]

Progresele privind indicatorii de realizare până la momentul prezent

Prioritate

Obiectiv specific

Fond

Categorie de regiuni

ID

Denumirea indicatorului

Defalcarea indicatorului(69)

(din care:)

Unitate de măsură

Obiectiv de etapă (2024)

Ținta pentru 2029

Previziune la momentul prezent

[zz/ll/aa]

Realizat la momentul prezent

[zz/ll/aa]

Pe baza orientărilor Comisiei (Da/Nu)

Observații

<type='S’ input='G'>(70)

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='N’ input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='C' input='S'>

<type='S' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELUL 4: Salarii ale personalului finanțate de FEDER și de Fondul de coeziune la nivel de program [articolul 37 alineatul (2) litera (b)]

Fond

ID

Denumirea indicatorului

Unitate de măsură

Valoare anuală obținută până la momentul prezent [zz/ll/aa]

Pe baza orientărilor Comisiei (Da/Nu)

Observații

2021

2029

<type='S' input='M'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='C' input='S'>

<type='S' input='M'>

 

RCO xx

Personal finanțat de fond

ENI

 

 

 

 

 

TABELUL 5: Sprijin multiplu acordat întreprinderilor pentru FEDER și Fondul de coeziune la nivel de program [articolul 37 alineatul (2) litera (b)]

ID

Denumirea indicatorului

Defalcarea indicatorului

(din care:)

Numărul de întreprinderi fără sprijin multiplu la

[zz/ll/aa]

Pe baza orientărilor Comisiei (Da/Nu)

Observații

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='C' input='S'>

<type='S' input='M'>

RCO 01

Întreprinderi sprijinite

Micro

 

 

 

RCO 01

Întreprinderi sprijinite

Mici

 

 

 

RCO 01

Întreprinderi sprijinite

Mijlocii

 

 

 

RCO 01

Întreprinderi sprijinite

Mari

 

 

 

RCO 01

Întreprinderi sprijinite

Total

<type='N'' input='G'>

 

 

TABELUL 6: Indicatori de rezultat comuni și indicatori de rezultat specifici fiecărui program pentru FEDR și Fondul de coeziune [articolul 37 alineatul (2) litera (b)]

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Date privind indicatorii de rezultat din programul operațional [extrase din tabelul 3 al programului operațional]

Evoluția indicatorilor de rezultat până la momentul prezent

Prioritate

Obiectiv specific

Fond

Categorie de regiuni

ID

Denumirea indicatorului

Defalcarea indicatorului(71)

(din care:)

Unitate de măsură

Valoare de bază în program

Țintă pentru 2029

Valoare de bază actualizată [zz/ll/aa]

Valoare la momentul prezent [zz/ll/aa]

Pe baza orientărilor Comisiei (Da/Nu)

Observații

Previziune

Finalizate

Previziune

Rezultate

<type='S’ input='G'>(72)

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='N’ input='G'>

<type='N’ input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='C' input='S'>

<type='S' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELUL 7: Previziune privind suma pentru care statul membru preconizează să prezinte cereri de plată pentru anul calendaristic curent și cel următor [articolul 68 alineatul (1) litera (g)]

Pentru fiecare program, a se completa per fond și per categorie de regiuni, când este cazul

Fond

Categorie de regiuni

Contribuția Uniunii

[anul calendaristic curent]

[anul calendaristic următor]

ianuarie-octombrie

noiembrie-decembrie

ianuarie-decembrie

FEDR

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Regiuni în tranziție

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Regiuni mai dezvoltate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate(73)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

CTE

 

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

FSE

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Regiuni în tranziție

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Regiuni mai dezvoltate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Regiuni ultraperiferice(74)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Fondul de coeziune

 

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

FEPAM

 

 

 

 

FAM

 

 

 

 

FSI

 

 

 

 

IMFV

 

 

 

 

TABELUL 8: Date privind instrumentele financiare [articolul 37 alineatul (3)]

Prioritate

Caracteristicile cheltuielilor

Cheltuieli eligibile per produs

Cuantumul resursele publice și private mobilizate, în plus față de fonduri

Cuantumul costurilor și comisioanelor de gestiune declarate drept cheltuieli eligibile

Dobânzi și alte câștiguri generate de sprijinul din partea fondurilor pentru instrumentele financiare menționate la articolul 54

Resurse restituite care pot fi atribuite sprijinului din partea fondurilor, astfel cum se menționează la articolul 56

 

Fond

Obiectiv specific

Categorie de regiuni

Împrumuturi

(codul formei de finanțare pentru IF)

Garanții

(codul formei de finanțare pentru IF)

Capital sau cvasicapital (codul formei de finanțare pentru IF)

Sprijin auxiliar combinat în cadrul IF

(codul formei de finanțare pentru IF)

Împrumuturi

(codul formei de finanțare pentru IF)

Garanții

(codul formei de finanțare pentru IF)

Capital sau cvasicapital

(codul formei de finanțare pentru IF)

Sprijin auxiliar combinat în cadrul IF

(codul formei de finanțare pentru IF)

Intrare = selecție

Intrare = selecție

Intrare = selecție

Intrare = selecție

Intrare = manuală

Intrare = manuală

Intrare = manuală

Intrare = manuală

Intrare = manuală

Intrare = manuală

Intrare = manuală

Intrare = manuală

Intrare = manuală

Intrare = manuală

Intrare = manuală

ANEXA VIII

Comunicare și vizibilitate – articolele 42 și 44

1.  Utilizarea și caracteristicile tehnice ale emblemei Uniunii

1.1.  Emblema Uniunii Europene figurează în mod vizibil pe toate materialele de comunicare – cum ar fi produsele imprimate sau digitale, site-urile web și versiunile lor mobile – legate de implementarea unei operațiuni și destinate publicului sau participanților.

1.2.  Mențiunea „Finanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ” sau „Cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ” apare întotdeauna complet desfășurată și este amplasată lângă emblemă.

1.3.  Caracterul tipografic care trebuie utilizat împreună cu emblema Uniunii poate fi oricare dintre următoarele caractere: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Nu se autorizează scrierea cu caractere cursive sau subliniate sau cu alte efecte de fonturi.

1.4.  Poziționarea textului în raport cu emblema Uniunii nu trebuie să interfereze cu emblema Uniunii în niciun fel.

1.5.  Dimensiunea caracterelor utilizate trebuie să fie proporțională cu dimensiunea emblemei.

1.6.  Culoarea caracterelor este „reflex blue”, negru sau alb, în funcție de fundal.

1.7.  Emblema Uniunii Europene nu se modifică sau nu se combină cu alte elemente grafice sau cu alte texte. Dacă pe lângă emblema Uniunii sunt afișate alte logouri, emblema Uniunii trebuie să aibă cel puțin aceeași dimensiune ca cel mai mare dintre celelalte logouri. În afară de emblema Uniunii, nu trebuie să fie utilizată nicio altă identitate vizuală sau niciun alt logo pentru a evidenția sprijinul din partea Uniunii.

1.8.  În cazul în care mai multe operațiuni se desfășoară în același loc și sunt sprijinite de același instrument de finanțare sau de instrumente de finanțare diferite, sau în cazul în care se furnizează finanțare suplimentară pentru aceeași operațiune la o dată ulterioară, se afișează doar o placă sau un panou.

1.9.  Standarde grafice pentru emblemei Uniunii și definirea culorilor standard:

A)  DESCRIERE SIMBOLICĂ

Pe un fundal de cer albastru, douăsprezece stele aurii formează un cerc reprezentând uniunea popoarelor Europei. Numărul stelelor este fix, doisprezece fiind simbolul perfecțiunii și al unității.

B)  DESCRIERE HERALDICĂ

Pe un fond azuriu este reprezentat un cerc format din douăsprezece stele aurii, ale căror vârfuri nu se ating.

C)  DESCRIERE GEOMETRICĂ

20190327-P8_TA(2019)0310_RO-p0000002.png

Emblema are forma unui steag dreptunghiular albastru a cărui lungime este de 1,5 ori mai mare decât lățimea. Douăsprezece stele aurii, situate la intervale egale, formează un cerc imaginar al cărui centru se situează în punctul de intersecție al diagonalelor dreptunghiului. Raza cercului este egală cu o treime din lățimea steagului. Fiecare dintre stele are cinci colțuri situate pe circumferința unui cerc imaginar a cărui rază este egală cu a optsprezecea parte din lățimea steagului. Toate stelele sunt dispuse vertical, adică au un colț vertical și două colțuri în linie dreaptă care formează un unghi drept cu catargul. Cercul este astfel dispus încât stelele să fie aranjate precum cifrele pe cadranul unui ceas. Numărul stelelor este invariabil.

D)  CULORI REGLEMENTARE

Culorile emblemei sunt următoarele: PANTONE REFLEX BLUE pentru suprafața dreptunghiului; PANTONE YELLOW pentru stele

E)  REPRODUCEREA ÎN TETRACROMIE

Dacă se utilizează procedeul de reproducere în tetracromie, se recreează cele două culori standard utilizând cele patru culori ale tetracromiei.

PANTONE YELLOW se obține utilizând 100 % „Process Yellow”.

PANTONE REFLEX BLUE se obține printr-o combinație de 100 % „Process Cyan” și de 80 % „Process Magenta”.

INTERNET

În paleta web, PANTONE REFLEX BLUE corespunde culorii RGB:0/51/153 (hexazecimal: 003399), iar PANTONE YELLOW corespunde culorii RGB: 255/204/0 (hexazecimal: FFCC00).

REPRODUCEREA ÎN MONOCROMIE

Folosind culoarea neagră, se trasează conturul dreptunghiului cu negru și se imprimă stelele cu negru pe fond alb.

20190327-P8_TA(2019)0310_RO-p0000003.png

Cu albastru (Reflex Blue), utilizați această culoare în proporție de 100 % pentru a crea fondul, cu stelele reproduse în negativ pe alb.

20190327-P8_TA(2019)0310_RO-p0000004.png

REPRODUCEREA PE FOND COLORAT

În cazul în care nu există nicio alternativă la fondul colorat, se desenează o bordură albă în jurul dreptunghiului, lățimea bordurii fiind de 1/25 din înălțimea dreptunghiului.

20190327-P8_TA(2019)0310_RO-p0000005.png

Principiile utilizării emblemei Uniunii de către terți sunt stabilite într-un acord administrativ cu Consiliul Europei(75)

2.  Licența privind drepturile de proprietate intelectuală menționată la articolul 44 alineatul (6) acordă UE următoarele drepturi:

2.1.  uz intern, adică dreptul de a reproduce, de a copia și de a pune materialele de comunicare și de vizibilitate la dispoziția instituțiilor și a agențiilor din UE și din statele membre, precum și a angajaților acestora;

2.2.  reproducerea materialelor de comunicare și de vizibilitate prin orice mijloace și în orice formă, în totalitate sau în parte;

2.3.  comunicarea către public a materialelor de comunicare și de vizibilitate, prin utilizarea oricăror mijloace de comunicare;

2.4.  distribuirea către public a materialelor de comunicare și de vizibilitate (sau a unor copii ale acestora) în orice formă;

2.5.  stocarea și arhivarea materialelor de comunicare și de vizibilitate;

2.6.  sublicențierea către terți a drepturilor privind materialele de comunicare și de vizibilitate.

2.7.  Uniunii Europene i se pot acorda drepturi suplimentare.

ANEXA IX

Elemente pentru acordurile de finanțare și documentele de strategie – articolul 53

1.  Elemente ale acordului de finanțare pentru instrumentele financiare implementate în temeiul articolului 53 alineatul (3)

(a)  strategia sau politica de investiții care include modalitățile de implementare, produsele financiare care urmează a fi oferite, destinatarii finali avuți în vedere și combinația preconizată cu sprijin prin intermediul unui grant (după caz);

(b)  un plan de afaceri sau documente echivalente pentru implementarea instrumentului financiar, inclusiv efectul de levier preconizat menționat la articolul 52 alineatul (3) litera (a);

(c)  rezultatele-țintă pe care se preconizează că le va obține instrumentul financiar pentru a contribui la obiectivele și rezultatele specifice ale priorității relevante;

(d)  dispoziții pentru monitorizarea implementării investițiilor și a fluxului ofertelor de investiții, inclusiv raportarea de către instrumentul financiar către fondul de participare și către autoritatea de management pentru a asigura respectarea articolului 37;

(e)  cerințe de audit, precum cerințe minime privind păstrarea documentației la nivelul instrumentului financiar (și la nivelul fondului de participare, după caz), și cerințe referitoare la păstrarea de evidențe contabile separate pentru diferitele forme de sprijin, cu respectarea articolului 52 (după caz), inclusiv dispoziții și cerințe referitoare la accesul la documente al autorităților de audit ale statelor membre, al auditorilor Comisiei și al Curții de Conturi, pentru a asigura o pistă de audit clară, în conformitate cu articolul 76;

(f)  cerințe și proceduri de gestiune a contribuției furnizate de program în conformitate cu articolul 86 și pentru previziunea fluxului ofertelor de investiții, inclusiv cerințe pentru conturile fiduciare/separate, astfel cum se prevede la articolul 53;

(g)  cerințe și proceduri privind gestiunea dobânzii și a altor câștiguri generate în sensul articolului 54, inclusiv operațiuni/investiții de trezorerie acceptabile, precum și răspunderea și responsabilitățile părților implicate;

(h)  dispoziții referitoare la calculul și plata costurilor de gestiune suportate sau ale comisioanelor de gestiune ale instrumentului financiar în conformitate cu articolul 62;

(i)  dispoziții referitoare la reutilizarea resurselor care pot fi atribuite contribuției din partea fondurilor în conformitate cu articolul 56 și o politică de ieșire din instrumentul financiar a contribuției din partea fondurilor;

(j)  condiții pentru o posibilă retragere totală sau parțială a contribuțiilor din partea programelor către instrumente financiare, inclusiv fondul de fonduri, după caz;

(k)  dispoziții pentru a garanta că organismele care implementează instrumentele financiare le gestionează în mod independent și în conformitate cu standardele profesionale relevante, și acționează în interesul exclusiv al părților care furnizează contribuții către instrumentul financiar;

(l)  dispoziții privind lichidarea instrumentului financiar.

(m)  alți termeni și condiții privind efectuarea de contribuții din partea programului către instrumentul financiar

(n)  evaluarea și selecționarea organismelor care implementează instrumentele financiare, inclusiv cereri de exprimare a interesului sau proceduri de achiziții publice (numai atunci când instrumentele financiare sunt organizate printr-un fond de participare)

2.  Elemente ale documentului (documentelor) de strategie menționat (e) la articolul 53 alineatul (1)

(a)  strategia sau politica de investiții a instrumentului financiar, clauzele și condițiile generale ale produselor de tip datorie preconizate, destinatarii avuți în vedere și acțiunile care urmează să fie sprijinite;

(b)  un plan de afaceri sau documente echivalente pentru implementarea instrumentului financiar, inclusiv efectul de levier preconizat menționat la articolul 52;

(c)  utilizarea și reutilizarea resurselor care pot fi atribuite contribuției din partea fondurilor în conformitate cu articolele 54 și 56

(d)  monitorizarea și raportarea implementării instrumentului financiar pentru a asigura respectarea articolului 37.

ANEXA X

Cerințe esențiale ale sistemelor de gestiune și control și clasificarea acestora – articolul 63 alineatul (1)

Tabelul 1 – Cerințe esențiale ale sistemelor de gestiune și control

Organisme/autorități vizate

1

O separarea adecvată a funcțiilor și modalități scrise pentru raportarea, supravegherea și monitorizarea sarcinilor delegate unui organism intermediar

Autoritatea de management

2

Criterii și proceduri adecvate pentru selecționarea operațiunilor

Autoritatea de management

3

Informații adecvate oferite beneficiarilor cu privire la condițiile aplicabile sprijinului acordat operațiunilor selecționate

Autoritatea de management

4

Controale de gestiune adecvate, inclusiv proceduri adecvate pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de finanțare nelegate de costuri și a opțiunilor simplificate în materie de costuri

Autoritatea de management

5

Un sistem eficace pentru a asigura faptul că toate documentele necesare pentru pista de audit sunt păstrate

Autoritatea de management

6

Un sistem electronic fiabil (inclusiv legături cu sistemele de schimb electronic de date cu beneficiarii) pentru înregistrarea și stocarea datelor în vederea monitorizării, a evaluării, a gestiunii financiare, a controalelor și a auditurilor, inclusiv procese adecvate pentru a asigura securitatea, integritatea și confidențialitatea datelor, precum și autentificarea utilizatorilor

Autoritatea de management

7

Implementarea efectivă a unor măsuri proporționate de combatere a fraudelor

Autoritatea de management

8

Proceduri adecvate pentru întocmirea declarației de gestiune

Autoritatea de management

9

Proceduri adecvate pentru confirmarea faptului că cheltuielile înscrise în conturi sunt legale și regulamentare

Autoritatea de management

10

Proceduri adecvate pentru redactarea și prezentarea cererilor de plată intermediară și a conturilor

Autoritatea de management/Organismul care îndeplinește funcția de contabilitate

11

O separare adecvată a funcțiilor și o independență funcțională între autoritatea de audit (și alte organisme de audit sau de control pe care autoritatea de audit se bazează și le supraveghează, după caz) și celelalte autorități responsabile de program și activități de audit realizate în conformitate cu standarde de audit acceptate la nivel internațional

Autoritatea de audit

12

Audituri de sistem adecvate

Autoritatea de audit

13

Audituri adecvate ale operațiunilor

Autoritatea de audit

14

Audituri adecvate ale conturilor

Autoritatea de audit

15

Proceduri adecvate pentru furnizarea unei opinii de audit fiabile și pentru pregătirea raportului anual de control

Autoritatea de audit

Tabelul 2 – Clasificarea sistemelor de gestiune și control în funcție de eficacitatea funcționării acestora

Categoria 1

Funcționează bine. Nu sunt necesare îmbunătățiri sau sunt necesare doar îmbunătățiri minore.

Categoria 2

Funcționează. Sunt necesare unele îmbunătățiri.

Categoria 3

Funcționează parțial. Sunt necesare îmbunătățiri substanțiale.

Categoria 4

Practic nu funcționează.

ANEXA XI

Elemente pentru pista de audit – articolul 63 alineatul (5)

I.   Elemente obligatorii ale pistei de audit pentru granturi:

1.  documentație care permite verificarea aplicării criteriilor de selecție de către autoritatea de management, precum și documentație legată de procedura generală de selecție și de aprobarea operațiunilor;

2.  document (acord de grant sau echivalent) care stabilește condițiile acordării sprijinului, semnat între beneficiar și autoritatea de management/organismul intermediar;

3.  înregistrări contabile ale cererilor de plată prezentate de beneficiar, astfel cum au fost înregistrate de sistemul electronic al autorității de management/organismului intermediar;

4.  documentație privind verificările referitoare la cerințele privind nerelocarea și durabilitatea prevăzute la articolele 59, 60 alineatul (2) și 67 alineatul (3) litera (h);

5.  dovada plății contribuției publice către beneficiar și dovada datei la care a fost efectuată plata;

6.  documentație care atestă controalele administrative și, dacă este cazul, controalele la fața locului efectuate de autoritatea de management/organismul intermediar;

7.  informații privind auditurile efectuate;

8.  documentație referitoare la acțiunile subsecvente întreprinse de autoritatea de management/organismul intermediar în scopul controalelor de gestiune și al constatărilor auditurilor;

9.  documentație care permite verificarea conformității cu legislația aplicabilă;

10.  date referitoare la indicatorii de realizare și de rezultat care permit reconcilierea cu țintele corespunzătoare și cu obiectivele de etapă raportate;

11.  documentație referitoare la corecțiile și deducerile financiare efectuate în temeiul articolului 92 alineatul (5) de către autoritatea de management/organismul intermediar asupra cheltuielilor declarate Comisiei;

12.  în cazul granturilor care iau forma prevăzută la articolul 48 alineatul (1) litera (a), facturi (sau documente cu valoare probatorie echivalentă) și dovada plății acestora de către beneficiar, precum și evidențele contabile ale beneficiarului privind cheltuielile declarate Comisiei;

13.  în cazul granturilor care iau forma prevăzută la articolul 48 alineatul (1) literele (b), (c) și (d) și atunci când se aplică, documente care justifică metoda de stabilire a costurilor unitare, sumelor forfetare și ratelor forfetare; categoriile de costuri care formează baza de calcul; documente care justifică costurile declarate în cadrul altor categorii de costuri cărora li se aplică o rată forfetară; acordul explicit al autorității de management cu privire la proiectul de buget, în documentul care stabilește condițiile de acordare a sprijinului; documentație referitoare la costurile brute cu forța de muncă și la calcularea tarifului orar; în cazul în care se utilizează opțiuni simplificate în materie de costuri pe baza unor metode existente, documentație care să ateste conformitatea cu tipuri similare de operațiuni și cu documentația necesară conform metodei existente, dacă este cazul.

II.   Elemente obligatorii pentru pista de audit pentru instrumentele financiare:

1.  documente privind instituirea instrumentului financiar, cum ar fi acorduri de finanțare etc.;

2.  documente în care se identifică sumele reprezentând contribuțiile fiecărui program la instrumentul financiar, în cadrul fiecărei axe prioritare, cheltuielile care sunt eligibile în cadrul fiecărui program, precum și dobânzile și alte câștiguri generate de sprijinul din partea fondurilor și reutilizarea resurselor care pot fi atribuite fondurilor în conformitate cu articolele 54 și 56;

3.  documente privind funcționarea instrumentului financiar, inclusiv cele legate de monitorizare, raportare și controale;

4.  documente referitoare la ieșirile de contribuții ale programului și la lichidarea instrumentului financiar;

5.  documente privind costurile și comisioanele de gestiune;

6.  formulare de cerere sau documente echivalente, prezentate de către destinatarii finali, însoțite de documente justificative, inclusiv planuri de afaceri și, după caz, conturi anuale anterioare;

7.  liste de control și rapoarte ale organismelor care implementează instrumentul financiar;

8.  declarații făcute în legătură cu ajutorul de minimis:

9.  acorduri semnate în legătură cu sprijinul acordat prin instrumentul financiar, inclusiv pentru capital, împrumuturi, garanții sau alte forme de investiții furnizate destinatarilor finali;

10.  date concrete conform cărora sprijinul furnizat prin intermediul instrumentului financiar urmează să fie/a fost utilizat în scopul prevăzut;

11.  registre conținând fluxurile financiare între autoritatea de management și instrumentul financiar, precum și în cadrul instrumentului financiar la toate nivelurile, până la destinatarii finali, iar în cazul garanțiilor, dovada că împrumuturile suport au fost plătite;

12.  registre sau coduri contabile separate pentru o contribuție a programului plătită sau pentru o garanție angajată de instrumentul financiar în favoarea destinatarului final.

Dispoziții privind pista de audit pentru rambursarea de către Comisie a sprijinului din partea fondurilor către program pe baza unor opțiuni simplificate în materie de costuri sau a unei finanțări nelegate de costuri

III.  Elemente obligatorii ale pistei de audit pentru opțiunile simplificate în materie de costuri, care trebuie să fie păstrate la nivelul autorității de management/organismului intermediar:

1.  documente care justifică costurile declarate în cadrul altor categorii de costuri cărora li se aplică o rată forfetară;

2.  categoriile de costuri și costurile care formează baza de calcul;

3.  documente care atestă ajustarea sumelor, dacă este cazul;

4.  documente care atestă metoda de calcul, în cazul în care se aplică articolul 48 alineatul (2) litera (a).

IV.  Elemente obligatorii ale pistei de audit pentru finanțarea nelegată de costuri, care trebuie să fie păstrate la nivelul autorității de management/organismului intermediar:

1.  document care stabilește condițiile de acordare a sprijinului, semnat de beneficiar și de autoritatea de management/organismul intermediar, precizând forma grantului acordat beneficiarilor;

2.  documente care atestă acordul ex ante al Comisiei privind condițiile care trebuie îndeplinite sau rezultatele care trebuie obținute și sumele corespunzătoare (aprobare sau modificare a programului);

3.  documente care atestă îndeplinirea condițiilor sau obținerea rezultatelor în fiecare etapă, dacă implementarea se face în etape, precum și înainte de declararea cheltuielilor finale către Comisie;

4.  documentație referitoare la selecționarea și aprobarea operațiunilor acoperite de finanțarea nelegată de costuri.

Anexa XII

e-Coeziune: sisteme de schimb electronic de date între statele membre și Comisie – articolul 63 alineatul (7)

1.  Responsabilitățile autorităților responsabile de programe în ceea ce privește funcționarea sistemelor de schimb electronic de date

1.1  Asigurare securității, integrității și confidențialității datelor, precum și autentificarea expeditorului în conformitate cu articolele 63 alineatul (5), 63 alineatul (7), 66 alineatul (4) și 76 din prezentul regulament.

1.2  Asigurarea disponibilității și a funcționării, în timpul și în afara programului de lucru standard (cu excepția perioadelor de întreținere tehnică)

1.3  Utilizarea funcționalităților sistemului, asigurând disponibilitatea următoarelor elemente:

(a)  formulare interactive și/sau precompletate de sistem pe baza datelor care sunt stocate în etapele succesive ale procedurilor;

(b)  calcule automate, după caz;

(c)  controale automate integrate care reduc schimburile repetate de documente sau informații;

(d)  alerte generate de sistem pentru a informa beneficiarul că se pot executa anumite acțiuni;

(e)  urmărirea online a stadiului, permițând beneficiarului să monitorizeze stadiul actual al proiectului;

(f)  toate datele și documentele disponibile anterior, prelucrate de sistemul de schimb electronic de date.

1.4  Asigurarea ținerii evidenței și a stocării datelor în sistem, permițând astfel atât verificări administrative ale cererilor de plată prezentate de beneficiari în conformitate cu articolul 68 alineatul (2), cât și audituri

2.  Responsabilitățile autorităților responsabile de programe în ceea ce privește modalitățile de transmitere a documentelor și datelor pentru toate schimburile de informații

2.1  Asigurarea utilizării unei semnături electronice compatibile cu unul dintre cele trei tipuri de semnătură electronică definite de Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European și a Consiliului(76)

2.2  Asigurarea stocării datei de transmitere a documentelor și datelor de către beneficiar către autoritățile responsabile de program și viceversa

2.3  Asigurarea accesibilității în mod direct, printr-o interfață de utilizator interactivă (o aplicație web) sau printr-o interfață tehnică care permite sincronizarea automată și transmisia de date între sistemele beneficiarilor și cele ale statelor membre.

2.4  Asigurarea protecției vieții private și a datelor cu caracter personal în cazul persoanelor fizice și a confidențialității comerciale în cazul persoanelor juridice, în conformitate cu Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului(77), cu Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European și a Consiliului(78) și cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Text cu relevanță pentru SEE) al Parlamentului European și al Consiliului(79)

ANEXA XIII

SFC2021: sistemul de schimb electronic de date între statele membre și Comisie – articolul 63 alineatul (8)

1.  Responsabilitățile Comisiei

1.1  Asigurarea funcționării unui sistem de schimb electronic de date („SFC2021”) pentru toate schimburile oficiale de informații între statul membru și Comisie. SFC2021 trebuie să conțină cel puțin informațiile specificate în modelele stabilite în conformitate cu prezentul regulament.

1.2  Asigurarea următoarelor caracteristici ale SFC2021:

(a)  formulare interactive sau formulare completate în mod automat de sistem pe baza datelor deja înregistrate în sistem;

(b)  calcule automate, dacă acestea reduc efortul de codificare din partea utilizatorilor;

(c)  controale automate integrate pentru a verifica coerența internă a datelor transmise și coerența acestor date cu normele aplicabile;

(d)  alerte generate de sistem pentru a avertiza utilizatorii SFC2021 că anumite acțiuni pot sau nu pot fi efectuate;

(e)  urmărirea online a stadiului de tratare a informațiilor introduse în sistem;

(f)  disponibilitatea datelor istorice în ceea ce privește toate informațiile introduse pentru un program operațional;

(g)  disponibilitatea unei semnături electronice obligatorii în sensul Directivei 1999/93/CE a Parlamentului European și a Consiliului, care va fi recunoscută ca dovadă în procedurile judiciare.

1.3  Asigurarea unei politici de securitate a tehnologiei informației pentru SFC2021, aplicabilă personalului care utilizează sistemul în conformitate cu normele relevante ale Uniunii, în special cu Decizia C(2006) 3602 a Comisiei (80)și cu normele sale de aplicare.

1.4  Desemnarea uneia sau a mai multor persoane responsabile cu definirea, menținerea și asigurarea aplicării corecte a politicii de securitate în cazul SFC2021.

2.  Responsabilitățile statelor membre

2.1  Asigurarea faptului că autoritățile responsabile de programe ale statului membru, identificate în conformitate cu articolul 65 alineatul (1), precum și organismele desemnate să efectueze anumite sarcini sub responsabilitatea autorității de management, în conformitate cu articolul 65 alineatul (3) din prezentul regulament, introduc în SFC2021 informațiile de a căror transmitere sunt responsabile, precum și orice actualizări ale acestora

2.2  Asigurarea verificării informațiilor transmise de către o altă persoană decât cea care a introdus datele în vederea transmiterii respective.

2.3  Asigurarea măsurilor necesare pentru separarea susmenționată a sarcinilor prin sistemele de informații pentru gestiune și control ale statului membru conectate automat la SFC2021.

2.4  Desemnarea uneia sau a mai multor persoane responsabile cu gestionarea drepturilor de acces pentru a îndeplini următoarele sarcini:

(a)  identificarea utilizatorilor care solicită acces, asigurându-se că utilizatorii respectivi sunt angajați ai organizației;

(b)  informarea utilizatorilor cu privire la obligațiile care le revin pentru a menține securitatea sistemului;

(c)  verificarea faptului că utilizatorii au dreptul să dispună de nivelul de privilegii solicitat, având în vedere sarcinile și poziția lor ierarhică;

(d)  solicitarea suprimării drepturilor de acces atunci când acestea nu mai sunt necesare sau justificate;

(e)  raportarea în mod prompt a evenimentelor suspecte care pot cauza un prejudiciu securității sistemului;

(f)  asigurarea exactității constante a datelor de identificare a utilizatorilor, prin raportarea oricăror schimbări;

(g)  luarea măsurilor necesare de precauție cu privire la protecția datelor și la confidențialitatea comercială, în conformitate cu legislația Uniunii și cu normele naționale;

(h)  informarea Comisiei cu privire la orice schimbări care afectează capacitatea autorităților din statele membre sau a utilizatorilor SFC2021 de a-și îndeplini responsabilitățile menționate la punctul 1 sau capacitatea lor personală de a-și îndeplini responsabilitățile menționate la literele (a)-(g).

2.5  Asigurarea măsurilor necesare pentru respectarea protejării vieții private și a datelor cu caracter personal în cazul persoanelor fizice și a confidențialității comerciale în cazul persoanelor juridice, în conformitate cu Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului(81), cu Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European și a Consiliului(82), cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, cu Directiva 1995/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului(83) și cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

2.6  Adoptarea de politici de securitate a informațiilor la nivel național, regional sau local privind accesul la SFC2021 pe baza unei evaluări a riscurilor care se aplică tuturor autorităților care utilizează SFC2021 și care abordează următoarele aspecte:

(a)  aspectele de securitate informatică ale activității desfășurate de persoana sau persoanele responsabile de gestionarea drepturilor de acces menționate la punctul 3 din secțiunea II, în cazul unei utilizări directe;

(b)  în cazul sistemelor informatice naționale, regionale sau locale conectate la SFC2021 printr-o interfață tehnică menționată la punctul 1, măsurile de securitate aplicabile sistemelor respective, care trebuie să poată fi aliniate cerințelor de securitate aplicabile SFC2021 și care includ:

(i)  securitatea fizică;

(ii)  controlul suporturilor de date și al accesului;

(iii)  controlul stocării;

(iv)  controlul accesului și al parolelor;

(v)  monitorizarea;

(vi)  interconectarea cu SFC2021;

(vii)  infrastructura de comunicații;

(viii)  gestionarea resurselor umane înainte de angajare, pe durata contractului de muncă și după încetarea acestuia;

(ix)  gestionarea incidentelor.

2.7  Punerea la dispoziția Comisiei a documentului menționat la punctul 2.6, la cererea acesteia

2.8  Desemnarea uneia sau a mai multor persoane responsabile cu menținerea și asigurarea aplicării politicilor de securitate informatică de la nivel național, regional sau local și care acționează ca punct de contact cu persoana sau persoanele desemnate de Comisie și menționate la punctul 1.4

3.  Responsabilitățile comune ale Comisiei și ale statelor membre

3.1  Asigurarea accesibilității fie direct printr-o interfață interactivă pentru utilizatori (o aplicație web), fie printr-o interfață tehnică ce utilizează protocoale predefinite (servicii web) și care permite sincronizarea și transmiterea automată a datelor între sistemele de informații ale statelor membre și SFC2021

3.2  Stabilirea datei transmiterii electronice a informațiilor de către statul membru Comisiei și invers, în cadrul schimbului electronic de date, ca fiind data transmiterii documentului în cauză

3.3  Asigurarea faptului că datele oficiale sunt transmise exclusiv prin intermediul SFC2021 (cu excepția cazurilor de forță majoră) și că informațiile furnizate în formularele electronice integrate în SFC2021 (denumite în continuare „date structurate”) nu sunt înlocuite cu date nestructurate și că datele structurate prevalează asupra datelor nestructurate în caz de neconcordanțe.

În eventualitatea unui caz de forță majoră, a funcționării defectuoase a SFC2021 sau a întreruperii legăturii cu SFC2021 pentru o perioadă care depășește o zi lucrătoare în ultima săptămână înainte de termenul-limită obligatoriu pentru transmiterea de informații sau în perioada 18-26 decembrie, sau cinci zile lucrătoare în alte perioade, schimbul de informații între statul membru și Comisie poate avea loc pe suport de hârtie utilizând modelele prevăzute în prezentul regulament, caz în care data transmiterii este data transmiterii documentului în cauză. După încetarea cazului de forță majoră, partea în cauză introduce fără întârziere în SFC2021 informațiile deja furnizate pe suport de hârtie.

3.4  Asigurarea respectării termenilor și condițiilor de securitate informatică publicate pe portalul SFC2021 și a măsurilor care sunt puse în aplicare în cadrul SFC2021 de către Comisie pentru a securiza transmiterea datelor, în special în ceea ce privește utilizarea interfeței tehnice menționate la punctul 1.

3.5  Implementarea și asigurarea eficacității măsurilor de securitate adoptate pentru a proteja datele care sunt stocate și transmise prin intermediul SFC2021.

3.6  Actualizarea și revizuirea anuală a politicii de securitate informatică a SFC și a politicilor de securitate informatică relevante de la nivel național, regional și local pentru a ține seama de schimbările tehnologice, de identificarea unor noi amenințări sau de alte evoluții relevante.

ANEXA XIV

Model pentru descrierea sistemului de gestiune și control – articolul 63 alineatul (9)

1.  GENERALITĂȚI

1.1.  Informații transmise de:

–  Stat membru:

–  Titlul programului (programelor) și nr. CCI: (toate programele gestionate de autoritatea de management, atunci când există un sistem comun de gestiune și control):

–  Numele și adresa de e-mail a principalului punct de contact: (organismul responsabil pentru descriere):

1.2.  Informațiile furnizate descriu situația la: (zz/ll/aa)

1.3.  Structura sistemului (informații generale și organigrama indicând relațiile organizaționale între autoritățile/organismele implicate în sistemul de gestiune și control)

1.3.1.  Autoritate de management (Nume, adresă și punct de contact în cadrul autorității de management):

1.3.2.  Organisme intermediare (Nume, adresă și puncte de contact în cadrul organismelor intermediare).

1.3.3.  Organismul care îndeplinește funcția de contabilitate (Nume, adresă și puncte de contact în cadrul autorității de management sau al autorității responsabile de program care îndeplinește funcția de contabilitate)

1.3.4.  Indicați modul în care se asigură respectarea principiului separării funcțiilor între autoritățile responsabile de programe și în cadrul acestora.

2.  AUTORITATEA DE MANAGEMENT

2.1.  Autoritatea de management și principalele sale funcții

2.1.1.  Statutul autorității de management (organism public național, regional sau local sau organism privat) și organismul din care face parte.

2.1.2.  Specificarea funcțiilor și a sarcinilor îndeplinite direct de autoritatea de management.

2.1.3.  Dacă este cazul, specificarea pentru fiecare organism intermediar a fiecăreia dintre funcțiile(84) și sarcinile delegate de autoritatea de management, identificarea organismelor intermediare și a formei de delegare. Se face trimitere la documentele relevante (acorduri scrise).

2.1.4  Proceduri de supraveghere a funcțiilor și a sarcinilor delegate de autoritatea de management.

2.1.5.  Cadrul care asigură realizarea unui exercițiu adecvat al gestionării riscurilor, în cazul în care este necesar și, în special, în situația unor modificări majore ale sistemului de gestiune și control

2.2.  Descrierea organizării și a procedurilor legate de funcțiile și sarcinile autorității de management(85)

2.2.1  Descrierea funcțiilor, inclusiv a funcției de contabilitate, și a sarcinilor îndeplinite de autoritatea de management:

2.2.2  Descrierea modului de organizare a activității diverselor funcții, inclusiv a funcției de contabilitate, indicând procedurile care se aplică, funcțiile care sunt delegate, dacă este cazul, modul în care acestea sunt supravegheate etc.

2.2.3  Organigrama autorității de management și informații privind relațiile acesteia cu orice alte organisme sau departamente (interne sau externe) care îndeplinesc funcțiile și sarcinile prevăzute la articolele 66-69.

2.2.4  Indicarea resurselor planificate pentru a fi alocate către diferitele funcții ale autorității de management (inclusiv informații privind orice externalizare prevăzută și domeniul de aplicare al acesteia, dacă este cazul).

3.  ORGANISMUL CARE ÎNDEPLINEȘTE FUNCȚIA DE CONTABILITATE

3.1  Statutul și descrierea organizării și a procedurilor legate de funcțiile organismului care îndeplinește funcția de contabilitate

3.1.1  Statutul organismului care îndeplinește funcția de contabilitate (organism public sau privat național, regional sau local) și organismul din care face parte, dacă este cazul.

3.1.2  Descrierea funcțiilor și a sarcinilor îndeplinite de către organismul care îndeplinește funcția de contabilitate, astfel cum se prevede la articolul 70.

3.1.3  Descrierea modului de organizare a activității (fluxuri de lucru, procese, diviziuni interne), indicând ce proceduri se aplică și când, modul în care acestea sunt supravegheate etc.

3.1.4  Indicarea resurselor planificate pentru a fi alocate către diferitele sarcini de contabilitate.

4.  Sistemul ELECTRONIC

4.1.  Descrierea sistemului sau a sistemelor electronice, inclusiv schema funcțională (sistem de rețele centrale sau comune sau sistem descentralizat cu legături între sisteme) pentru:

4.1.1.  Înregistrarea și stocarea în format electronic a datelor referitoare la fiecare operațiune, inclusiv, acolo unde este cazul, a datelor cu privire la participanți individuali și o defalcare a datelor cu privire la indicatori în cazurile prevăzute în regulament.

4.1.2.  Asigurarea înregistrării și stocării evidențelor contabile pentru fiecare operațiune și a faptului că aceste evidențe conțin datele necesare pentru întocmirea cererilor de plată și a conturilor;

4.1.3.  Ținerea evidențelor contabile privind cheltuielile declarate Comisiei și contribuția publică aferentă plătită către beneficiari;

4.1.4.  Înregistrarea tuturor sumelor deduse din cererile de plată și din conturi, astfel cum se prevede la articolul 92 alineatul (5) și a motivelor acestor deduceri;

4.1.5.  Indicarea eficacității funcționării sistemelor, precizând dacă acestea pot înregistra în mod fiabil datele menționate la data redactării acestei descrieri, astfel cum se prevede la punctul 1.2 de mai sus;

4.1.6.  Descrierea procedurilor aplicate pentru a asigura securitatea, integritatea și confidențialitatea sistemelor electronice.

ANEXA XV

Model de declarație de gestiune – articolul 68 alineatul (1) litera (f)

Subsemnatul/Subsemnații, [numele, prenumele, titlul (titlurile) sau funcția (funcțiile)], directorul/directorii autorității de management pentru programul (numele programului operațional, CCI)

pe baza implementării (numele programului) în cursul anului fiscal încheiat la 30 iunie (anul), pe baza raționamentului propriu și pe baza tuturor informațiilor de care dispun/dispunem la data conturilor prezentate Comisiei, inclusiv a rezultatelor controalelor de gestiune efectuate în conformitate cu articolul 68 din Regulamentul (UE) nr. xx/xx și ale auditurilor privind cheltuielile care figurează în cererile de plată prezentate Comisiei pentru anul fiscal încheiat la 30 iunie... (anul),

și având în vedere obligațiile care îmi/ne revin în temeiul Regulamentului (UE) xx/xx

declar/declarăm prin prezenta că:

(a)  informațiile contabile sunt prezentate în mod corespunzător, sunt complete și exacte, în conformitate cu articolul 92 din Regulamentul (UE) nr. XX,

(b)  cheltuielile înregistrate în conturi respectă legislația aplicabilă și au fost utilizate în scopul preconizat,

Confirm/confirmăm că neregulile identificate în rapoartele finale de audit și de control în ceea ce privește anul fiscal au fost tratate în mod corespunzător în conturi, în special pentru a respecta dispozițiile articolului 92 privind prezentarea unor conturi care furnizează asigurarea că neregulile sunt sub pragul de semnificație de 2 %.

De asemenea, confirm/confirmăm faptul că cheltuielile supuse unei evaluări în curs privind legalitatea și regularitatea au fost excluse din conturi până la încheierea evaluării și că ar putea fi incluse într-o cerere de plată intermediară într-un an fiscal ulterior.

În plus, confirm/confirmăm fiabilitatea datelor referitoare la indicatori, la obiectivele de etapă și la evoluția programului.

Confirm/confirmăm, de asemenea, că au fost instituite măsuri antifraudă eficace și proporționale și că acestea iau în considerare riscurile identificate în acest sens.

În fine, confirm/confirmăm că nu am/avem cunoștință de nicio informație necomunicată legată de implementarea programului operațional care ar putea afecta reputația politicii de coeziune.

ANEXA XVI

Model de opinie de audit – articolul 71 alineatul (3) litera (a)

Către Comisia Europeană, Direcția Generală

1.   INTRODUCERE

Subsemnatul, reprezentant al [numele autorității de audit], independent în sensul articolului 65 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. [...], am auditat

i)  conturile pentru anul fiscal care a început la 1 iulie … [anul] și a luat sfârșit la 30 iunie … [anul] (1), din data de … [data conturilor prezentate Comisiei], (denumite în continuare „conturile”),

ii)  legalitatea și regularitatea cheltuielilor a căror rambursare a fost solicitată Comisiei cu referire la anul fiscal (și care sunt incluse în conturi) și

iii)  funcționarea sistemului de gestiune și control, și am verificat declarația de gestiune referitoare la programul [numele programului, numărul CCI] (denumit în continuare „programul”),

pentru a formula o opinie de audit în conformitate cu articolul 71 alineatul (3).

2.   RESPONSABILITĂȚILE AUTORITĂȚII DE MANAGEMENT

[denumirea autorității de management], identificată ca autoritate de management pentru program, este responsabilă pentru asigurarea funcționării corespunzătoare a sistemului de gestiune și control în ceea ce privește funcțiile și sarcinile prevăzute la articolele 66-70.

În plus, [denumirea autorității de management sau a organismului care îndeplinește funcția de contabilitate, dacă este cazul] este responsabilă să asigure și să declare caracterul complet, exactitatea și veridicitatea conturilor, astfel cum se prevede la articolul 70 din Regulamentul (UE) nr. [...].

Totodată, în conformitate cu articolul 68 din Regulamentul (UE) nr. [...], este responsabilitatea autorității de management să confirme faptul că cheltuielile înregistrate în conturi sunt legale și regulamentare și respectă legislația aplicabilă.

3.   RESPONSABILITĂȚILE AUTORITĂȚII DE AUDIT

În conformitate cu articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. [...], am responsabilitatea de a exprima o opinie independentă cu privire la caracterul complet, veridicitatea și exactitatea conturilor, la legalitatea și regularitatea cheltuielilor pentru care s-a solicitat rambursarea din partea Comisiei și care sunt declarate în conturi și cu privire la funcționarea corespunzătoare sau nu a sistemului de gestiune și control instituit.

De asemenea, am responsabilitatea de a include în opinie o declarație care să precizeze dacă activitatea de audit pune la îndoială afirmațiile incluse în declarația de gestiune.

Auditurile privind programul au fost efectuate în conformitate cu strategia de audit și au respectat standardele de audit acceptate pe plan internațional. Aceste standarde impun obligația ca autoritatea de audit să respecte cerințele etice și să planifice și să efectueze activitatea de audit pentru a obține o asigurare rezonabilă în scopul opiniei de audit.

Un audit presupune efectuarea unor proceduri pentru a obține elemente de probă suficiente și adecvate care să justifice opinia exprimată mai jos. Procedurile efectuate depind de aprecierea profesională a auditorului și includ evaluarea riscului de nerespectare semnificativă a dispozițiilor, ca urmare a fraudei sau a unor erori. Procedurile de audit efectuate sunt cele pe care le consider adecvate circumstanțelor și sunt conforme cu cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. [...].

Consider că elementele de probă colectate în cadrul auditului sunt suficiente și adecvate pentru a sta la baza opiniei mele, [în cazul în care există o limitare a domeniului de aplicare:] cu excepția celor menționate în paragraful „Limitarea domeniului de aplicare”.

Rezumatul constatărilor auditurilor cu privire la program este prezentat în raportul anual de control atașat, în conformitate cu articolul 71 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. [...].

4.   LIMITAREA DOMENIULUI DE APLICARE

Fie

Nu au existat limitări cu privire la domeniul de aplicare al auditului.

Fie

Domeniul de aplicare al auditului a fost limitat de următorii factori:

(a)

(b)

(c)

….

[Indicați orice limitare a domeniului de aplicare al auditului(86), de exemplu lipsa documentației justificative, cazurile care fac obiectul unor proceduri judiciare și estimați în secțiunea „Opinie cu rezerve” de mai jos sumele corespunzătoare cheltuielilor și contribuției din partea fondurilor afectate și efectul limitării domeniului de aplicare asupra opiniei de audit. Mai multe explicații în această privință trebuie prezentate în raportul anual de control, dacă este cazul.]

5.   OPINIE

Fie

(Opinie fără rezerve)

Consider că, pe baza activității de audit efectuate:

(i)

conturile oferă o imagine fidelă și corectă;

(ii)

cheltuielile incluse în conturi sunt legale și regulamentare(87),

(iii)

sistemul de gestiune și control funcționează în mod corespunzător.

Activitatea de audit efectuată nu pune la îndoială afirmațiile făcute în declarația de gestiune.

Fie

(Opinie cu rezerve)

Consider că, pe baza activității de audit efectuate,

1)   Conturi

—  conturile oferă o imagine fidelă și corectă [atunci când rezerva se referă la conturi, se adaugă următorul text:] cu excepția următoarelor aspecte semnificative:...........

2)   Legalitatea și regularitatea cheltuielilor certificate în conturi

—  cheltuielile certificate în conturi sunt legale și regulamentare [atunci când rezerva se referă la conturi, se adaugă următorul text:] cu excepția următoarelor aspecte:.............

Impactul rezervei este limitat [sau semnificativ] și reprezintă.... (cuantumul în EUR din cuantumul total al cheltuielilor certificate)

3)   Sistemul de gestiune și control existent la data opiniei de audit

—  sistemul de gestiune și control instituit funcționează în mod corespunzător [atunci când rezerva se referă la sistemul de gestiune și control, se adaugă următorul text:] cu excepția următoarelor aspecte:.............

Impactul rezervei este limitat [sau semnificativ] și reprezintă.... (cuantumul în EUR din cuantumul total al cheltuielilor certificate)

Activitatea de audit efectuată nu pune la îndoială/pune la îndoială [a se elimina mențiunea inutilă] afirmațiile făcute în declarația de gestiune.

[În cazul în care activitatea de audit pune la îndoială afirmațiile făcute în declarația de gestiune, autoritatea de audit indică în acest paragraf aspectele care au condus la această concluzie.]

Fie

(Opinie contrară)

Consider că, pe baza activității de audit efectuate:

(i)

conturile oferă/nu oferă [a se elimina mențiunea inutilă] o imagine fidelă și corectă; și/sau

(ii)

cheltuielile din conturi a căror rambursare a fost solicitată Comisiei sunt/nu sunt [a se elimina mențiunea inutilă] legale și regulamentare; și/sau

(iii)

sistemul de gestiune și control instituit funcționează/nu funcționează [a se elimina mențiunea inutilă] în mod corespunzător.

Prezenta opinie contrară se bazează pe următoarele aspecte:

în legătură cu aspectele semnificative legate de conturi:

și/sau [a se elimina mențiunea inutilă]

în legătură cu aspectele semnificative legate de legalitatea și regularitatea cheltuielilor din conturi a căror rambursare a fost solicitată Comisiei:

și/sau [a se elimina mențiunea inutilă]

în legătură cu aspectele semnificative legate de funcționarea sistemului de gestiune și control: (6)

Activitatea de audit efectuată pune la îndoială afirmațiile făcute în declarația de gestiune cu privire la următoarele aspecte:

[Autoritatea de audit poate să includă și un paragraf de evidențiere a unor aspecte, care nu îi afectează opinia, conform standardelor de audit acceptate la nivel internațional. În cazuri excepționale, poate fi prevăzută imposibilitatea exprimării unei opinii (7).]

Data:

Semnătura:

20190327-P8_TA(2019)0310_RO-p0000006.png

(4)   A se include în cazul programelor Interreg.

(5)  În cazul în care este afectat sistemul de gestiune și control, organismul sau organismele și aspectul sau aspectele sistemelor lor care nu au respectat cerințele și/sau nu au funcționat în mod corespunzător trebuie identificate în opinie, cu excepția cazului în care aceste informații au fost deja prezentate în mod clar în raportul anual de control, iar paragraful de opinie face trimitere la secțiunea (secțiunile) din respectivul raport în care au fost prezentate aceste informații.

(6)  A se vedea nota de subsol precedentă.

(7)  Aceste cazuri excepționale trebuie să fie legate de factori externi imprevizibili, care nu intră în sfera de competență a autorității de audit.

ANEXA XVII

Model de raport anual de control – articolul 71 alineatul (3) litera (b)

1.  Introducere

1.1  Identificarea autorității de audit și a altor organisme care au fost implicate în pregătirea raportului.

1.2  Perioada de referință (anul fiscal).

1.3  Perioada de audit (în cursul căreia a avut loc activitatea de audit).

1.4  Identificarea programului/programelor la care se referă raportul și a autorității/autorităților de management a/ale acestuia/acestora. În cazul în care raportul se referă la mai multe programe sau fonduri, informațiile sunt prezentate separat pentru fiecare program și pentru fiecare fond, identificând în fiecare secțiune informațiile care sunt specifice pentru program și/sau fond.

1.5  Descrierea etapelor urmate pentru pregătirea raportului și pentru formularea opiniei de audit aferente. Această secțiune ar trebui să includă și informații cu privire la verificarea coerenței de către autoritatea de audit cu privire la declarația de gestiune.

Secțiunea 1.5 trebuie adaptată în cazul programelor Interreg pentru a descrie etapele urmate pentru pregătirea raportului pe baza normelor specifice privind auditurile operațiunilor aplicabile programelor Interreg, astfel cum se prevede la articolul 48 din Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul CTE].

2.  Modificări semnificative ale sistemului (sistemelor) de gestiune și control

2.1  Detalii privind orice modificări majore ale sistemelor de gestiune și control în legătură cu responsabilitățile autorității de management, în special în ceea ce privește delegarea funcțiilor către organisme intermediare și confirmarea respectării de către acestea a articolelor 66-70 și 75 pe baza activității de audit efectuate de autoritatea de audit.

2.2  Informații privind aplicarea modalităților consolidate proporționate, în conformitate cu dispozițiile articolelor 77-79.

3.  Modificări ale strategiei de audit

3.1  Detalii privind orice modificări aduse strategiei de audit și explicațiile aferente. Se indică, în particular, orice modificare a metodei de eșantionare utilizate pentru auditul operațiunilor (a se vedea secțiunea 5 de mai jos) și dacă această strategie a fost modificată ca urmare a aplicării modalităților consolidate proporționale în conformitate cu articolele 77-79 din regulament.

3.2  Secțiunea 1 de mai sus trebuie adaptată în cazul programelor Interreg pentru a descrie etapele urmate pentru pregătirea raportului pe baza normelor specifice privind auditurile operațiunilor aplicabile programelor Interreg, astfel cum se prevede la articolul 48 din Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul CTE].

4.  Audituri de sistem (dacă este cazul)

Această secțiune se aplică autorităților de audit care nu aplică modalitățile consolidate proporționate pentru anul fiscal în cauză:

4.1  Detalii privind organismele (inclusiv autoritatea de audit) care au efectuat audituri privind buna funcționare a sistemului de gestiune și control al programului - denumite în continuare „audituri de sistem”.

4.2  Descrierea bazei auditurilor efectuate, inclusiv o trimitere la strategia de audit aplicabilă, și în special la metodologia de evaluare a riscurilor și la rezultatele care au condus la stabilirea planului de audit pentru auditurile de sistem. Dacă evaluarea riscurilor a fost actualizată, această actualizare ar trebui descrisă în secțiunea 3 de mai sus, care se referă la modificările strategiei de audit.

4.3  În ceea ce privește tabelul din secțiunea 9.1 de mai jos, o descriere a principalelor constatări și concluzii desprinse în urma auditurilor de sistem, inclusiv a auditurilor axate pe domenii tematice specifice.

4.4  Precizarea dacă vreuna dintre problemele identificate a fost considerată ca având un caracter sistemic, detalii ale măsurilor luate, inclusiv o cuantificare a cheltuielilor neconforme și a eventualelor corecții financiare aferente efectuate, în conformitate cu articolul 71 alineatul (3) litera (b) și cu articolul 97 din regulament.

4.5  Informații privind măsurile luate pentru a răspunde recomandărilor formulate în urma auditurilor de sistem din anii fiscali anteriori.

4.6  O descriere a neregulilor sau deficiențelor specifice instrumentelor financiare sau altor tipuri de cheltuieli sau costuri care fac obiectul unor norme speciale (de exemplu, ajutoare de stat, achiziții publice, opțiuni simplificate în materie de costuri, finanțare nelegată de costuri) detectate în cursul auditurilor de sistem și a măsurilor luate de către autoritatea de management în vederea remedierii acestor nereguli sau deficiențe.

4.7  Nivelul de asigurare obținut în urma auditurilor de sistem (redus/mediu/ridicat) și justificarea aferentă.

5.  Audituri ale operațiunilor

Secțiunile 5.1-5.10 de mai jos trebuie adaptate în cazul programelor Interreg pentru a descrie etapele urmate pentru pregătirea raportului pe baza normelor specifice privind auditurile operațiunilor aplicabile programelor Interreg, astfel cum se prevede la articolul 48 din Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul CTE].

5.1  Identificarea organismelor (inclusiv autoritatea de audit) care au efectuat auditurile operațiunilor (astfel cum se prevede la articolul 73).

5.2  Descrierea metodologiei de eșantionare aplicate și informații privind conformitatea metodologiei utilizate cu strategia de audit.

5.3  Indicarea parametrilor utilizați pentru eșantionarea statistică și explicarea calculelor aferente și a raționamentului profesional aplicat. Parametrii de eșantionare includ: pragul de semnificație, nivelul de încredere, unitatea de eșantionare, rata de eroare estimată, intervalul de eșantionare, abaterea standard, valoarea populației, dimensiunea populației, dimensiunea eșantionului, informații cu privire la stratificare. Calculele care stau la baza selectării eșantionului, a ratei totale de eroare și a ratei de eroare reziduale din secțiunea 9.3 de mai jos, într-un format care permite înțelegerea principalelor etape urmate, conform metodei de eșantionare specifice utilizate.

5.4  Reconcilierea între sumele incluse în conturi, precum și sumele declarate în cererile de plată intermediare din cursul anului fiscal și populația din care a fost extras eșantionul aleatoriu (coloana „A” din tabelul din secțiunea 9.2 de mai jos). Elementele de reconciliere includ unitățile de eșantionare negative în cazul în care au fost efectuate corecții financiare.

5.5  În cazul în care există elemente negative, confirmarea faptului că acestea au fost tratate ca o populație separată. Analiza principalelor rezultate ale auditurilor acestor unități, punând accentul în special pe verificarea înregistrării în conturi drept retrageri a deciziilor de aplicare a unor corecții financiare (luate de statul membru sau de Comisie).

5.6  În cazul în care se utilizează o metodă de eșantionare nestatistică, se precizează motivele care stau la baza utilizării metodei, procentul de unități de eșantionare acoperite de audituri, măsurile luate pentru a asigura caracterul aleatoriu al eșantionului, ținând cont de faptul că eșantionul trebuie să fie reprezentativ.

În plus, definirea măsurilor luate pentru a asigura o dimensiune suficientă a eșantionului, care să permită autorității de audit să formuleze o opinie de audit valabilă. În cazul în care se utilizează o metodă de eșantionare nestatistică, se calculează și o rată de eroare totală (estimată).

5.7  Analiza principalelor constatări ale auditurilor operațiunilor, care să descrie:

(1)  numărul elementelor eșantionului auditate, suma aferentă;

(2)  tipul de eroare pe unitate de eșantionare(88),

(3)  natura erorilor constatate(89)

(4)  rata de eroare per strat(90) și deficiențele grave sau neregulile corespunzătoare, limita superioară a ratei de eroare, cauzele, măsurile corective propuse (inclusiv cele menite să îmbunătățească sistemele de gestiune și control) și efectul asupra opiniei de audit.

Se furnizează explicații suplimentare cu privire la datele prezentate în secțiunile 9.2 și 9.3 de mai jos, în special în ceea ce privește rata totală de eroare.

5.8  Detalii ale eventualelor corecții financiare pentru anul fiscal care sunt aplicate de autoritatea de management înainte de transmiterea conturilor către Comisie și care rezultă din auditurile operațiunilor, inclusiv corecțiile forfetare sau extrapolate care duc la o reducere la 2 % a ratei de eroare reziduală a cheltuielilor incluse în conturi în conformitate cu articolul 92.

5.9  Comparație între rata totală de eroare și rata de eroare reziduală (astfel cum se indică în secțiunea 9.2 de mai jos) și pragul de semnificație de 2%, pentru a stabili dacă populația conține sau nu inexactități semnificative și impactul asupra opiniei de audit.

5.10  Detalii cu privire la posibilitatea ca eventualele nereguli identificate să fie considerate ca având un caracter sistemic și la măsurile luate, inclusiv o cuantificare a cheltuielilor neconforme și a oricăror corecții financiare aferente.

5.11  Informații privind măsurile luate în urma auditurilor operațiunilor efectuate cu privire la eșantionul comun pentru programele Interreg pe baza normelor specifice privind auditurile operațiunilor aplicabile programelor Interreg, astfel cum se prevede la articolul 48 din Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul CTE].

5.12  Informații privind măsurile luate ca urmare a auditurilor operațiunilor efectuate în anii fiscali anteriori, în particular cu privire la deficiențele grave de natură sistemică.

5.13  Un tabel conținând tipologia erorilor, care a fost, eventual, convenit cu Comisia.

5.14  Concluziile desprinse din constatările principale ale auditurilor operațiunilor cu privire la funcționarea eficientă a sistemului de gestiune și control.

Secțiunea 5.14 trebuie adaptată în cazul programelor Interreg pentru a descrie etapele urmate pentru formularea concluziilor pe baza normelor specifice privind auditurile operațiunilor aplicabile programelor Interreg, astfel cum se prevede la articolul 48 din Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul CTE].

6.  Auditurile conturilor

6.1  Identificarea autorităților/organismelor care au efectuat auditurile conturilor.

6.2  Descrierea metodei de audit utilizate pentru a verifica dacă conturile sunt complete, exacte și veridice. Aceasta include o trimitere la activitatea de audit efectuată în cadrul auditurilor de sistem, al auditurilor operațiunilor cu relevanță pentru asigurarea privind conturile și al verificărilor suplimentare care trebuie efectuate cu privire la proiectul de conturi înainte ca acesta să fie transmis Comisiei.

6.3  Concluziile desprinse din audituri în ceea ce privește caracterul complet, exactitatea și veridicitatea conturilor, inclusiv indicarea corecțiilor financiare corespunzătoare aplicate și reflectate în conturi ca urmare a acestor concluzii.

6.4  Indicarea posibilității ca eventualele nereguli identificate să fie considerate ca având un caracter sistemic, precum și a măsurilor luate.

7.  Alte informații

7.1  Evaluarea autorității de audit cu privire la suspiciunile de fraudă detectate în contextul auditurilor efectuate (inclusiv cazurile raportate de către alte organisme naționale sau ale UE și referitoare la operațiuni auditate de autoritatea de audit) și măsurile luate. Informații privind numărul de cazuri, gravitatea acestora și cuantumurile afectate, dacă sunt cunoscute.

7.2  Evenimente care au avut loc după încheierea anului fiscal și înainte de transmiterea către Comisie a raportului anual de control și care sunt luate în considerare în vederea stabilirii nivelului de asigurare și a opiniei autorității de audit.

8.  Nivelul general de asigurare

8.1  Indicarea nivelului general de asigurare privind buna funcționare a sistemului de gestiune și control, precum și explicarea modului în care acest nivel a fost obținut prin combinarea rezultatelor auditurilor de sistem și ale auditurilor operațiunilor. Dacă este cazul, autoritatea de audit ține cont, de asemenea, de rezultatele altor activități de audit naționale sau ale Uniunii efectuate.

8.2  Evaluarea eventualelor acțiuni de atenuare puse în aplicare care nu sunt legate de corecții financiare, a corecțiilor financiare efectuate și o evaluare a necesității unor măsuri corective suplimentare, atât din perspectiva îmbunătățirilor sistemelor de gestiune și control, cât și a impactului asupra bugetului UE.

9.  ANEXE LA RAPORTUL ANUAL DE CONTROL

9.1  Rezultatele auditurilor de sistem.

Entitatea auditată

Fond (Program finanțat din mai multe fonduri)

Titlul auditului

Data raportului final de audit

Program: [CCI și titlul programului]

Evaluare generală (categoria 1, 2, 3, 4)

[în conformitate cu tabelul 2 din anexa X la regulament

Observații

Cerințe-cheie (dacă este cazul)

[în conformitate cu tabelul 1 din anexa X la regulament

CC 1

CC 2

CC 3

CC 4

CC 5

CC 6

CC 7

CC 8

CC 9

CC 10

 

 

AM

 

OI

Funcția de contabilitate (dacă nu este îndeplinită de AM)

Notă: Părțile necompletate din tabelul de mai sus se referă la cerințe-cheie care nu se aplică în cazul entității auditate.

9.2  Rezultatele auditurilor operațiunilor

Fond

Numărul CCI al programului

Titlul programului

A

B

C

D

E

F

G

H

Suma în EUR care corespunde populației din care a fost extras eșantionul (7)

Cheltuieli cu privire la anul fiscal auditate pentru eșantionul aleatoriu

Cuantumul cheltuielilor neconforme din eșantionul aleatoriu

Rata totală de eroare

 (8)

Corecții aplicate ca urmare a ratei totale de eroare

Rata totală de eroare reziduală

(F = (D * A) – E)

Alte cheltuieli auditate (9)

Cuantumul cheltuielilor neconforme din celelalte cheltuieli auditate

Sumă (10)

%

 (11)

20190327-P8_TA(2019)0310_RO-p0000007.png

(1)  Conform definiției de la articolul 2 punctul (29) din regulament.

(2)   Aleatorii, sistemice, conjuncturale.

(3)   De exemplu: legate de eligibilitate, achiziții publice, ajutoare de stat.

(4)   Rata de eroare per strat trebuie indicată în cazul în care s-a aplicat stratificarea, care acoperă subpopulații cu caracteristici similare, cum ar fi operațiuni constituite din contribuții financiare dintr-un program la instrumente financiare, elemente cu valoare ridicată, fonduri (în cazul programelor finanțate din fonduri multiple).

(5)   Erorile totale minus corecțiile menționate la punctul 5.8 de mai sus, împărțite la populația totală.

(6)   Nivelul general de asigurare trebuie să corespundă uneia dintre cele patru categorii definite în tabelul 2 din anexa X la regulament.

(7)   Coloana „A” se referă la populația din care a fost extras eșantionul aleatoriu, și anume suma totală a cheltuielilor eligibile care au fost înregistrate în sistemul contabil al autorității de management/funcției de contabilitate și care au fost incluse în cererile de plată transmise Comisiei, din care se scad unitățile de eșantionare negative, dacă există. Dacă este cazul, se furnizează explicații în secțiunea 5.4 de mai sus.

(8)   Rata totală de eroare se calculează înainte de aplicarea corecțiilor financiare în ceea ce privește eșantionul auditat sau populația din care a fost extras eșantionul aleatoriu. În cazul în care eșantionul aleatoriu acoperă mai mult de un fond sau un program, rata totală de eroare (calculată) prezentată în coloana „D” se referă la întreaga populație. În cazul în care se utilizează stratificarea, trebuie să se furnizeze informații suplimentare per strat în secțiunea 5.7 de mai sus.

(9)   Coloana „G” se referă la cheltuielile auditate în contextul unui eșantion suplimentar.

(10)   Cuantumul cheltuielilor auditate (în cazul în care este aplicată subeșantionarea, numai cuantumul cheltuielilor auditate efectiv trebuie inclus în această coloană).

(11)   Procentul cheltuielilor auditate în raport cu populația.

9.3  Calculele care stau la baza selectării eșantionului aleatoriu, a ratei totale de eroare și a ratei totale de eroare reziduală

ANEXA XVIII

Model de strategie de audit – articolul 72

1.   INTRODUCERE

(a)  Identificarea programului (programelor) (titlu/titluri și număr/numere CCI(1)), a fondurilor și a perioadei vizate de strategia de audit.

(b)  Identificarea autorității de audit responsabile de elaborarea, monitorizarea și actualizarea strategiei de audit și a oricăror alte organisme care au contribuit la acest document.

(c)  Trimitere la statutul autorității de audit (organism public național, regional sau local) și la organismul din care face parte.

(d)  Trimitere la declarația de misiune, carta de audit sau legislația națională (dacă este cazul) care stabilește funcțiile și responsabilitățile autorității de audit și ale celorlalte organisme care efectuează audituri sub răspunderea sa.

(e)  Confirmarea de către autoritatea de audit a faptului că organismele care efectuează audituri dispun de independența funcțională și organizatorică necesară.

2.   EVALUAREA RISCURILOR

 

(a)  explicarea metodei de evaluare a riscurilor urmate; și

(b)  procedurile interne de actualizare a evaluării riscurilor.

3.   METODOLOGIE

3.1.   Prezentare generală

(a)  Trimitere la standardele de audit acceptate pe plan internațional pe care autoritatea de audit le va aplica pentru activitatea sa de audit.

(b)  Informații cu privire la modul în care autoritatea de audit va obține asigurarea în ceea ce privește programele în cadrul sistemului standard de gestiune și control și pentru programele cu modalități consolidate proporționate (descrierea principalelor elemente constitutive - tipuri de audit și domeniul lor de aplicare).

(c)  Trimitere la procedurile în vigoare pentru elaborarea raportului anual de control și a opiniei de audit care trebuie prezentate Comisiei în conformitate cu articolul 71 alineatul (3) din regulament, cu excepțiile necesare pentru programele Interreg, pe baza normelor specifice privind auditurile operațiunilor aplicabile programelor Interreg, astfel cum se prevede la articolul 48 din Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul CTE].

(d)  Trimitere la manualele sau la procedurile de audit care descriu principalele etape ale activității de audit, inclusiv clasificarea și tratarea erorilor detectate în pregătirea raportului anual de control care urmează a fi transmis Comisiei în conformitate cu articolul 71 alineatul (3) din regulament.

(e)  Pentru programele Interreg, trimitere la dispozițiile specifice în materie de audit și explicații privind modul în care autoritatea de audit intenționează să asigure cooperarea cu Comisia în ceea ce privește auditurile operațiunilor din cadrul eșantionului comun Interreg extras de Comisie, prevăzut la articolul 48 din Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul CTE].

(f)  Pentru programele Interreg, cazurile în care poate fi necesară o activitate suplimentară de audit, astfel cum se prevede la articolul 48 din Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul CTE] (trimitere la dispozițiile specifice în materie de audit în acest sens și la măsurile luate în urma acestei activități suplimentare de audit).

3.2.   Audituri privind funcționarea corespunzătoare a sistemelor de gestiune și control (audituri de sistem)

Identificarea organismelor/structurilor care urmează să fie auditate și a cerințelor-cheie relevante în contextul auditurilor de sistem. Lista ar trebui să includă toate organismele care au fost numite în cursul ultimelor douăsprezece luni.

Dacă este cazul, se menționează organismul de audit însărcinat cu efectuarea acestor audituri de către autoritatea de audit.

Indicarea auditurilor de sistem axate pe domenii tematice sau organisme specifice, cum ar fi:

(a)  calitatea și cantitatea controalelor de gestiune administrative și la fața locului în ceea ce privește normele privind achizițiile publice, ajutorul de stat, cerințele de mediu și alte acte legislative aplicabile;

(b)  calitatea selecției proiectelor și a controalelor de gestiune la nivelul autorității de management sau al organismului intermediar;

(c)  crearea și implementarea instrumentelor financiare la nivelul organismelor care implementează instrumentele financiare;

(d)  funcționarea și securitatea sistemelor electronice, precum și interoperabilitatea acestora cu sistemul de schimb electronic de date al Comisiei;

(e)  fiabilitatea datelor referitoare la ținte și la obiectivele de etapă și a celor privind evoluția programului în ceea ce privește realizarea obiectivelor sale, furnizate de autoritatea de management;

(f)  corecțiile financiare (deduceri din conturi);

(g)  punerea în aplicare a unor măsuri antifraudă eficace și proporționale, pe baza unei evaluări a riscului de fraudă.

3.3.   Audituri ale operațiunilor, cu excepția programelor Interreg

(a)  Descrierea metodologiei de eșantionare (sau trimiterea la documentul intern care specifică această metodologie) care trebuie utilizată în conformitate cu articolul 73 din regulament (și a altor proceduri specifice utilizate pentru auditurile operațiunilor, în special în ceea ce privește clasificarea și tratarea erorilor constatate, inclusiv suspiciunile de fraudă).

(b)  Pentru anii în care statele membre optează să aplice sistemul consolidat proporționat pentru unul sau mai multe programe, astfel cum se prevede la articolul 77 din regulament, ar trebui să fie propusă o descriere separată.

3.4.  Audituri ale operațiunilor pentru programele Interreg

(a)  Descrierea tratamentului constatărilor și erorilor (sau trimiterea la documentul intern care specifică acest tratament) care trebuie aplicat în conformitate cu articolul 48 din Regulamentul (UE) nr. [Regulamentul CTE] și a altor proceduri specifice utilizate pentru auditurile operațiunilor, în special în ceea ce privește eșantionul comun Interreg selectat de Comisie în fiecare an.

(b)  Pentru anii în care eșantionul comun pentru auditurile operațiunilor pentru programele Interreg nu include operațiuni sau unități de eșantionare din programul în cauză, ar trebui propusă o descriere separată.

În acest caz, ar trebui să existe o descriere a metodologiei de eșantionare care urmează să fie folosită de autoritatea de audit, precum și a altor proceduri specifice utilizate pentru auditurile operațiunilor, în special legate de clasificarea și tratarea erorilor constatate etc.

3.5.   Auditurile conturilor

Descrierea abordării de audit pentru auditurile conturilor.

3.6.   Verificarea declarației de gestiune

Trimitere la procedurile interne care stabilesc acțiunile necesare pentru verificarea declarației de gestiune întocmite de autoritatea de management, în scopul formulării opiniei de audit.

4.   ACTIVITATEA DE AUDIT PLANIFICATĂ

(a)

Descrierea și justificarea priorităților și a obiectivelor auditului pentru anul fiscal în curs și pentru următorii doi ani fiscali, precum și explicarea legăturii dintre rezultatele evaluării riscurilor și activitatea de audit planificată.

(

b) Un calendar indicativ al misiunilor de audit pentru anul fiscal în curs și pentru următorii doi ani fiscali pentru auditurile de sistem (inclusiv auditurile axate pe domenii tematice specifice), după cum urmează:

Autorități/organisme sau domenii tematice specifice care urmează să fie auditate

CCI

Titlul programului

Organismul responsabil de audit

Rezultatul evaluării riscurilor

20xx

Obiectivul și domeniul de aplicare al auditului

20xx

Obiectivul și domeniul de aplicare al auditului

20xx

Obiectivul și domeniul de aplicare al auditului

5.   RESURSE

(a)

Organigrama autorității de audit.

(b)

Indicarea resurselor planificate pentru a fi alocate pentru anul fiscal în curs și pentru următorii doi ani fiscali (inclusiv informații privind orice externalizare prevăzută și domeniul de aplicare al acesteia, dacă este cazul).

20190327-P8_TA(2019)0310_RO-p0000008.png

(1)   A se indica programele care fac obiectul unui sistem comun de gestiune și control, în cazul în care este elaborată o strategie de audit unică pentru mai multe programe

ANEXA XIX

Model pentru cererile de plată – articolul 85 alineatul (3)

CERERE DE PLATĂ

COMISIA EUROPEANĂ

___________________________________________________________________________________________________

Fondul vizat(91):

<type="S" input="S" > (92)

Referința Comisiei (nr. CCI):

<type="S" input="S">

Titlul programului:

<type="S" input="G">

Decizia Comisiei:

<type="S" input="G">

Data deciziei Comisiei:

<type="D" input="G">

Numărul cererii de plată:

<type="N" input="G">

Data depunerii cererii de plată:

<type="D" input="G">

Referința națională (opțional):

<type="S" maxlength="250" input="M">

___________________________________________________________________________________________________

În conformitate cu articolul 85 din Regulamentul (UE) 2018/yyyy [RDC], prezenta cerere de plată se referă la anul fiscal:

De la(93)

<type="D" input="G">

până la:

<type="D" input="G">

Cheltuieli defalcate pe priorități și categorii de regiuni, astfel cum au fost înregistrate în conturile organismului care îndeplinește funcția de contabilitate

[Inclusiv contribuțiile programului plătite către instrumente financiare (articolul 86 din regulament)]

Prioritate

Baza de calcul (publică sau totală)(94)

Cuantumul total al cheltuielilor eligibile suportate de beneficiari și plătite în cadrul implementării operațiunilor, în sensul articolului 85 alineatul (3) litera (a) și alineatul (4)

Cuantumul asistenței tehnice în sensul articolului 85 alineatul (3) litera (b)

Cuantumul total al contribuției publice plătite sau care urmează să fie plătită în sensul articolului 85 alineatul (3) litera (c)

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioritatea 1

 

 

 

 

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regiuni de tranziție

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regiuni mai dezvoltate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regiuni ultraperiferice

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regiuni nordice

slab populate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Prioritatea 2

 

 

 

 

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regiuni de tranziție

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regiuni mai dezvoltate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regiuni ultraperiferice

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regiuni nordice

slab populate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Prioritatea 3

 

 

 

 

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regiuni de tranziție

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regiuni mai dezvoltate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regiuni ultraperiferice

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regiuni nordice

slab populate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Total general

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

SAU

Cheltuieli defalcate pe obiective specifice, astfel cum au fost înregistrate în conturile autorității de management

Se aplică numai pentru fondurile FAMI/FSI și IMFV

Obiectiv specific

Baza de calcul (publică sau totală)

Cuantumul total al cheltuielilor eligibile suportate de beneficiari și plătite în cadrul implementării operațiunilor

Cuantumul total al cheltuielilor publice suportate pentru implementarea operațiunilor

(A)

(B)

(C)

Obiectivul specific 1

 

 

 

Tipul de acțiune nr. 1 [trimitere la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipul de acțiune nr. 2 [trimitere la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipul de acțiune nr. 3 [trimitere la articolul 8 alineatele (3) și (4) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipul de acțiune nr. 4 [trimitere la articolele 14 și 15 din Regulamentul FAMI]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiectivul specific 2

 

 

 

Tipul de acțiune nr. 1 [trimitere la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipul de acțiune nr. 2 [trimitere la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipul de acțiune nr. 3 [trimitere la articolul 8 alineatele (3) și (4) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiectivul specific 3

 

 

 

Tipul de acțiune nr. 1 [trimitere la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipul de acțiune nr. 2 [trimitere la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipul de acțiune nr. 3 [trimitere la articolul 8 alineatele (3) și (4) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Total general

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

_________________________________________________________________________________________________

______

Modelul se ajustează automat pe baza nr. CCI. De exemplu, în cazul programelor care nu includ categorii de regiuni (Fondul de coeziune, CTE, FEPAM, dacă este cazul) sau în cazul programelor care nu ajustează ratele de cofinanțare în cadrul unei priorități (obiectiv specific), tabelul va arăta astfel:

Prioritate

Baza de calcul (publică

sau totală) (’)

(A)

Cuantumul total al cheltuielilor eligibile suportate de beneficiari și plătite în cadrul implementării operațiunilor, în sensul articolului 85 alineatul (3) litera (a) și alineatul (4)

(B)

Cuantumul asistenței tehnice în sensul articolului 85 alineatul (3) litera (b)

(C)

Cuantumul total al contribuției publice plătite sau care urmează să fie plătită în sensul articolului 85 alineatul (3) litera (c)

(D°(C)

Prioritatea 1

<type='S' input='C'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Prioritatea 2

<type='S' input='C'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Prioritatea 3

<type='S' input='C'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Total general

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

DECLARAȚIE

Prin validarea prezentei cereri de plată, funcția de contabilitate/autoritatea de management solicită plata sumelor menționate mai jos.

Reprezentantul organismului responsabil pentru funcția de contabilitate:

Sau

Reprezentantul autorității de management responsabile pentru funcția de contabilitate:

<type="S" input="G">

C

ERERE DE PLATĂ

FOND

 

Regiuni mai puțin dezvoltate

Regiuni de tranziție

Regiuni mai dezvoltate

Regiuni ultraperiferice și regiuni nordice slab populate

(A)

(B)

(C)

(D)

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

___________________________________________________________________________________________________

Modelul se ajustează automat pe baza nr. CCI. De exemplu, în cazul programelor care nu includ categorii de regiuni (Fondul de coeziune, CTE, FEPAM, dacă este cazul) sau în cazul programelor care nu ajustează ratele de cofinanțare în cadrul unei priorități (obiectiv specific), tabelul va arăta astfel:

Sau

Se aplică numai pentru fondurile FAMI/FSI și IMFV

Fond

 

Cuantumuri

<type="S" input="G">

Tipul de acțiune nr. 1 [trimitere la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]

<type="Cu" input="G">

 

Tipul de acțiune nr. 2 [trimitere la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]

<type="Cu" input="G">

 

Tipul de acțiune nr. 3 [trimitere la articolul 8 alineatele (3) și (4) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]

<type="Cu" input="G">

 

Tipul de acțiune nr. 4 [trimitere la articolele 14 și 15 din Regulamentul FAMI]

<type="Cu" input="G">

FOND

CUANTUM

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="G">

Plata va fi efectuată în următorul cont bancar:

Organismul desemnat

<type="S" maxlength="150" input="G">

Bancă

<type="S" maxlength="150" input="G">

BIC

<type="S" maxlength="11" input="G">

Cod IBAN al contului bancar

<type="S" maxlength="34" input="G">

Titularul contului (în cazul în care este diferit de organismul desemnat)

<type="S" maxlength="150" input="G">

Apendice: Informații privind contribuțiile programului plătite către instrumente financiare, așa cum se menționează la articolul 86 din regulament, și incluse în cererile de plată (cumulate de la începutul programului)

 

Suma inclusă în prima cerere de plată și plătită instrumentului financiar în conformitate cu articolul 86 (maximum [25 %] din cuantumul total al contribuțiilor din program angajate pentru instrumentul [instrumentele] financiar[e] în temeiul acordului de finanțare relevant)

Suma lichidată corespunzătoare, astfel cum se menționează la articolul 86 alineatul (3)(95)

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioritate

Cuantumul total al contribuțiilor programului plătite către instrumentele financiare

Cuantumul contribuției publice corespunzătoare

Cuantumul total al contribuțiilor programului plătite efectiv sau, în cazul garanțiilor, angajate, cu titlu de cheltuieli eligibile în sensul articolului 86

Cuantumul contribuției publice corespunzătoare

Prioritatea 1

 

 

 

 

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regiuni de tranziție

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regiuni mai dezvoltate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regiuni ultraperiferice

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regiuni nordice

slab populate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Prioritatea 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regiuni de tranziție

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regiuni mai dezvoltate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regiuni ultraperiferice

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regiuni nordice

slab populate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Prioritatea 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regiuni de tranziție

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regiuni mai dezvoltate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regiuni ultraperiferice

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regiuni nordice

slab populate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Total general

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Modelul se ajustează automat pe baza nr. CCI. De exemplu, în cazul programelor care nu includ categorii de regiuni (Fondul de coeziune, CTE, FEPAM, dacă este cazul) sau în cazul programelor care nu ajustează ratele de cofinanțare în cadrul unei priorități (obiectiv specific), tabelul va arăta astfel:

 

Suma inclusă în prima cerere de plată și plătită instrumentului financiar în conformitate cu articolul 86 (maximum [25 %] din cuantumul total al contribuțiilor din program angajate pentru instrumentul [instrumentele] financiar[e] în temeiul acordului de finanțare relevant)

Suma lichidată corespunzătoare, astfel cum se menționează la articolul 86 alineatul (3)(96)

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioritate

Cuantumul total al contribuțiilor programului plătite către instrumentele financiare

Cuantumul contribuției publice corespunzătoare

Cuantumul total al contribuțiilor programului plătite efectiv sau, în cazul garanțiilor, angajate, cu titlu de cheltuieli eligibile în sensul articolului 86

Cuantumul contribuției publice corespunzătoare

Prioritatea 1

 

 

 

 

Prioritatea 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Prioritatea 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Total general

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Sau

Se aplică numai pentru fondurile FAMI/FSI și IMFV

 

Suma inclusă în prima cerere de plată și plătită instrumentului financiar în conformitate cu articolul 86 (maximum [25 %] din cuantumul total al contribuțiilor din program angajate pentru instrumentul [instrumentele] financiar[e] în temeiul acordului de finanțare relevant)

Suma lichidată corespunzătoare, astfel cum se menționează la articolul 86 alineatul (3)(97)

(A)

(B)

(C)

(D)

 

Cuantumul total al contribuțiilor programului plătite către instrumentele financiare

Cuantumul contribuției publice corespunzătoare

Cuantumul total al contribuțiilor programului plătite efectiv sau, în cazul garanțiilor, angajate, cu titlu de cheltuieli eligibile în sensul articolului 86

Cuantumul contribuției publice corespunzătoare

Obiectivul specific 1

 

 

 

 

Tipul de acțiune nr. 1 [trimitere la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiectivul specific 2

 

 

 

 

Tipul de acțiune nr. 1 [trimitere la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiectivul specific 3

 

 

 

 

Tipul de acțiune nr. 1 [trimitere la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul FAMI/FSI/IMFV]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Total general

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

ANEXA XX

Model pentru conturi – articolul 92 alineatul (1) litera (a)

CONTURI PENTRU ANUL FISCAL

<type="D" – type="D" input="S">

COMISIA EUROPEANĂ

___________________________________________________________________________________________________

Fondul vizat(98):

<type="S" input="S" > (99)

Referința Comisiei (nr. CCI):

<type="S" input="S">

Titlul programului:

<type="S" input="G">

Decizia Comisiei:

<type="S" input="G">

Data deciziei Comisiei:

<type="D" input="G">

Versiunea conturilor:

<type="S" input="G">

Data depunerii conturilor:

<type="D" input="G">

Referința națională (opțional):

<type="S" maxlength="250" input="M">

______________________________________________________________________________________________

DECLARAȚIE

Autoritatea de management responsabilă de program confirmă că:

1)  conturile sunt complete, exacte și veridice și cheltuielile înregistrate în conturi respectă legislația aplicabilă și sunt legale și regulamentare;

2)  dispozițiile regulamentelor specifice ale fondurilor, ale articolului 63 alineatul (5) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. [Regulamentul financiar] și ale articolului 68 literele (a)-(e) din regulament sunt respectate;

3)  dispozițiile articolului 76 cu privire la disponibilitatea documentelor sunt respectate.

Reprezentantul autorității de management:

<type="S" input="G">

Apendicele 1: Sume înregistrate în sistemele contabile ale funcției de contabilitate/autorității de management

Prioritate

Cuantumul total al cheltuielilor eligibile înregistrate în sistemele contabile ale organismului care îndeplinește funcția de contabilitate care au fost incluse în cererile de plată pentru anul fiscal în sensul articolului 92 alineatul (3) litera (a)

(A)

Cuantumul asistenței tehnice în sensul articolului 85 alineatul (3) litera (b)

(B)

Cuantumul total al contribuției publice corespunzătoare plătite sau care urmează să fie plătită în sensul articolului 92 alineatul (3) litera (a)

(C)

Prioritatea 1

 

 

 

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regiuni de tranziție

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regiuni mai dezvoltate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regiuni ultraperiferice

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regiuni nordice slab populate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Prioritatea 2

 

 

 

Regiuni mai puțin dezvoltate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regiuni de tranziție