Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0196(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0043/2019

Ingivna texter :

A8-0043/2019

Debatter :

PV 13/02/2019 - 6
CRE 13/02/2019 - 6

Omröstningar :

PV 13/02/2019 - 8.14
CRE 13/02/2019 - 8.14
Röstförklaringar
PV 27/03/2019 - 18.11

Antagna texter :

P8_TA(2019)0096
P8_TA(2019)0310

Antagna texter
PDF 1132kWORD 645k
Onsdagen den 27 mars 2019 - Strasbourg Slutlig utgåva
Gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och finansiella regler för dessa fonder ***I
P8_TA(2019)0310A8-0043/2019
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 mars 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0375),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 177, 322.1a och 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0230/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 17 oktober 2018(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 5 december 2018(2),

–  med beaktande av revisionsrättens yttrande av den 25 oktober 2018(3),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandet från budgetutskottet, ståndpunkten i form av ändringsförslag från budgetkontrollutskottet, yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för transport och turism, utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, samt ståndpunkten i form av ändringsförslag från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A8-0043/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen(4).

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 62, 15.2.2019, s. 83.
(2) EUT C 86, 7.3.2019, s. 41.
(3) EUT C 17, 14.1.2019, s. 1.
(4) Denna ståndpunkt ersätter de ändringsförslag som antogs den 13 februari 2019 (Antagna texter; P8_TA(2019)0096).


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 27 mars 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden(1), Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering [Ändr. 1]
P8_TC1-COD(2018)0196

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 177, 322.1 a och 349,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(3),

med beaktande av revisionsrättens yttrande(4),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)  Enligt artikel 174 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ska unionen för att stärka sin ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning sträva efter att minska skillnaderna mellan de olika regionernas utvecklingsnivåer och eftersläpningen i de minst gynnade regionerna eller öarna, och att särskild uppmärksamhet ägnas landsbygdsområden, områden som påverkas av strukturomvandlingar och regioner med allvarliga och permanenta, naturbetingade eller demografiska nackdelar. Dessa regioner drar särskild nytta av sammanhållningspolitiken. Enligt artikel 175 i EUF-fördraget ska unionen understödja strävandena att uppnå dessa mål genom åtgärder som den vidtar genom utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket, Europeiska socialfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska investeringsbanken och andra instrument. Artikel 322 i EUF-fördraget utgör den rättsliga grunden för att anta finansiella regler som reglerar förfarandet för budgetens upprättande och genomförande och redovisningen och revisionen av räkenskaperna samt kontrollen av de ekonomiska aktörernas ansvar. [Ändr. 2]

(1a)  Det är viktigt för Europeiska unionen och dess invånare att sammanhållningspolitiken behålls som unionens viktigaste investeringspolitik, och att finansieringen för perioden 2021‑2027 kvarstår på minst samma nivå som för programperioden 2014–2020. Nya medel till unionens övriga verksamhets- eller programområden bör inte tas från Eruf, ESF+ eller Sammanhållningsfonden. [Ändr. 3]

(2)  I syfte att vidareutveckla ett samordnat och harmoniserat genomförande av unionens fonder med delad förvaltning, närmare bestämt Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden+ (ESF+), Sammanhållningsfonden, åtgärder som finansieras med delade förvaltning enligt Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), Asyl- och migrationsfonden (Amif), Fonden för inre säkerhet (ISF) och Instrumentet för gränsförvaltning och visering, bör finansiella regler fastställas med stöd av artikel 322 i EUF-fördraget för alla dessa fonder (nedan kallade fonderna), med tydligt angivande av tillämpningsområdet för de relevanta bestämmelserna. Dessutom bör gemenssamma bestämmelser fastställas med stöd av artikel 177 i EUF-fördraget för att täcka specifika regler för Eruf, ESF+, Sammanhållningsfonden, och EHFF, och till en viss del Europeiska jordbruksfonden för landsbygdens utveckling (Ejflu). [Ändr. 430]

(3)  På grund av särdragen i varje fond bör särskilda bestämmelser för varje enskild fond och för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) inom Eruf fastställas i separata förordningar (nedan kallade fondspecifika förordningar) som ett komplement till bestämmelserna i den här förordningen.

(4)  De yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena bör omfattas av särskilda åtgärder och erhålla ytterligare finansiering enligt artikel 349 i EUF-fördraget och artikel 2 i protokoll nr 6 fogat till 1994 års anslutningsakt, för att kunna hantera de specifika nackdelar som deras geografiska plats medför. [Ändr. 5]

(5)  De övergripande principerna i artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen (nedan kallat EU-fördraget) och artikel 10 i EUF-fördraget, inbegripet principerna om subsidiaritet och proportionalitet i artikel 5 i EU-fördraget, bör iakttas när fonderna genomförs, med hänsyn tagen till unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Medlemsstaterna bör också iaktta skyldigheterna enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter och Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, och säkerställa tillgänglighet i enlighet med artikel 9 i konventionen och i enlighet med unionslagstiftningen om harmoniserade tillgänglighetskrav för varor och tjänster. I detta sammanhang bör fonderna genomföras på ett sätt som främjar avinstitutionalisering och närvård. Medlemsstaterna och kommissionen bör sträva efter att undanröja ojämlikhet och främja jämställdhet mellan kvinnor och män och integrera ett genusperspektiv, samt bekämpa diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Fonderna bör inte stödja åtgärder som bidrar till någon form av segregering eller uteslutning, eller infrastruktur som är otillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Målen för fonderna bör eftersträvas inom ramen för hållbar utveckling och unionens arbete för att bevara, skydda och förbättra miljöns kvalitet i enlighet med artiklarna 11 och 191.1 i EUF-fördraget, med hänsyn till principen att förorenaren betalar, och med beaktande av de åtaganden som man har enats om under Parisavtalet. I syfte att skydda den inre marknadens integritet, bör verksamhet som gynnar företag följa unionens regler om statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget. Fattigdom är en av EU:s största utmaningar. Fonderna bör därför bidra till att utrota fattigdomen i unionen. De bör också bidra till att uppfylla unionens och dess medlemsstaters åtagande om att uppnå målen för hållbar utveckling. [Ändr. 6]

(6)  Sådana övergripande finansiella regler som Europaparlamentet och rådet antar med stöd av artikel 322 i EUF-fördraget är tillämpliga på den här förordningen. De reglerna anges i budgetförordningen och reglerar särskilt förfarandet för upprättande och genomförande av budgeten genom bidrag, upphandling, priser och indirekt genomförande och reglerar även kontroller av de ekonomiska aktörernas ansvar. Regler som antas med stöd av artikel 322 i EUF-fördraget avser också skydd av unionens budget i händelse av generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna, eftersom iakttagandet av rättstatens principer är en förutsättning för sund ekonomisk förvaltning och effektiv unionsfinansiering.

(7)  Om en tidsfrist fastställs för kommissionen för åtgärder mot medlemsstaterna, bör kommissionen beakta alla uppgifter och handlingar som krävs på ett snabbt och effektivt sätt. Om inlagor från medlemsstaterna är ofullständiga eller inte uppfyller kraven i den här förordningen och i de fondspecifika förordningarna, så att kommissionen inte kan vidta välinformerade åtgärder, bör tidsfristen senareläggas till dess att medlemsstaterna uppfyller de föreskrivna kraven.

(8)  I syfte att bidra till unionens prioriteringar bör fonderna inrikta sitt stöd på ett begränsat antal politiska mål i enlighet med de fondspecifika uppdragen och de fördragsfästa målen. De politiska målen för Amif, ISF och instrumentet för gränsförvaltning och visering bör fastställas i de fondspecifika förordningarna.

(9)  Med tanke på betydelsen av att motverka klimatförändringar i enlighet med unionens åtagande att genomföra Parisavtalet och Förenta nationernas mål för hållbar utveckling bör fonderna bidra till att integrera klimatåtgärder i den normala verksamheten och nå det övergripande målet att 25 % a30 % av unionens budget ska anslås till stöd för klimatmålen. Klimatsäkring bör utgöra en integrerad del av programplanering och genomförande. [Ändr. 7]

(9a)   Med tanke på effekterna av migrantströmmarna från tredjeländer bör sammanhållningspolitiken bidra till integrationsprocesserna, i synnerhet genom att ge infrastrukturstöd åt de städer och lokala och regionala myndigheter som utför primärkontroller och är mest engagerade i genomförandet av integrationspolitiken. [Ändr. 8]

(10)  Den del av unionens budget som anslås till fonderna bör genomföras av kommissionen genom delad förvaltning med medlemsstaterna i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) [den nya budgetförordningen](5) (nedan kallad budgetförordningen). Därför kommissionen och medlemsstaterna vid genomförandet av de fonder som omfattas av delad förvaltning iaktta principerna i budgetförordningen, såsom sund ekonomisk förvaltning, öppenhet och icke-diskriminering. Medlemsstaterna bör ha ansvaret för förberedandet och genomförandet av sådana program. Detta bör ske på lämplig territoriell nivå och i överensstämmelse med sina institutionella, rättsliga och finansiella ramar av de organ som medlemsstaterna har utsett i detta syfte. Medlemsstaterna bör inte lägga till bestämmelser som gör det svårare för stödmottagaren att använda medlen [Ändr. 9]

(11)  Principen om partnerskap är en viktig del i genomförandet av fonderna, och bygger på flernivåstyre och regionala, lokala och andra offentliga myndigheters, det civila samhällets och arbetsmarknadsparternas delaktighet. För att skapa kontinuitet i partnerskapens organisation bör kommissionen ges befogenhet att ändra och anta kommissionens delegerade förordning (EU) nr 240/2014(6) fortsätta att gälla. [Ändr. 10]

(12)  På unionsnivå är den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken ramen för att utpeka nationella reformprioriteringar och övervaka genomförandet av dem. Medlemsstaterna tar fram sina egna nationella fleråriga investeringsstrategier till stöd för dessa reformprioriteringar. Dessa strategier bör läggas fram samtidigt med de årliga nationella reformprogrammen för att ange och samordna de prioriterade investeringsprojekt som bör få stöd med nationell finansiering och unionsfinansiering. De bör också bidra till att unionsfinansieringen används på ett enhetligt sätt och maximera det finansiella stödets mervärde, särskilt vad gäller stöd från fonderna, den europeiska investeringsstabiliseringsfunktionen och InvestEU. [Ändr. 11]

(13)  Medlemsstaterna bör beakta hur landsspecifika rekommendationer som antagits i enlighet med artikel 121.2 i EUF‑fördraget och rådsrekommendationer som antagits i enlighet med artikel 148.4 i EUF-fördraget (nedan kallade landsspecifika rekommendationer) beaktas när programdokumenten utarbetas, där de följer programmets mål. Under programperioden 2021–2027 (nedan kallad programperioden) bör medlemsstaterna regelbundet för övervakningskommittén och kommissionen rapportera om läget i programmen till stöd för de landsspecifika rekommendationerna och den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Under en halvtidsöversyn bör medlemsstaterna bland annat överväga behovet av ändringar av programmen för att ta hänsyn till relevanta landsspecifika rekommendationer som antagits eller ändrats sedan början av programperioden. [Ändr. 12]

(14)  Medlemsstaterna bör ta hänsyn till innehållet i sina utkast till nationella energi- och klimatplaner, som ska utarbetas enligt förordningen om styrningen av energiunionen(7), och resultatet av den process som leder till att unionen rekommendationer om dessa planer, program, inklusive under halvtidsöversynen, liksom för de finansiella behoven för koldioxidsnåla investeringar. [Ändr. 13]

(15)  Partnerskapsavtalet, som utarbetas av varje medlemsstat, bör vara ett strategiskt dokument som ligger till grund för förhandlingarna mellan kommissionen och den berörda medlemsstaten om programmens utformning. För att minska den administrativa bördan bör det inte vara nödvändigt att ändra partnerskapsavtalen under programperioden. För att underlätta planeringen och undvika överlappande innehåll i programdokumenten bör partnerskapsavtalen kunna ingås det vara möjligt att inkludera partnerskapsavtalen som en del av ett program. [Ändr. 14]

(16)  Varje medlemsstat bör ha flexibilitet att kan bidra till InvestEU för tillhandahållande av budgetgarantier för investeringar i den medlemsstaten under de specifika villkor som anges i artikel 10 i denna förordning. [Ändr. 15]

(17)  För att säkerställa att förutsättningarna föreligger för en inkluderande, icke-diskriminerande ändamålsenlig och resurseffektiv användning av unionsstöd från fonderna, bör en begränsad förteckning över nödvändiga villkor samt en kortfattad och uttömmande uppsättning objektiva kriterier för bedömningen av dessa fastställas. Varje nödvändigt villkor bör vara kopplat till ett särskilt mål och bör vara automatiskt tillämpligt när det särskilda målet väljs ut för stöd. Om dessa villkor inte är uppfyllda bör utgifterna för insatser enligt de aktuella särskilda målen inte ingå i betalningsansökan. I syfte att upprätthålla en gynnsam investeringsmiljö bör det regelbundet övervakas att de nödvändiga villkoren fortsätter att vara uppfyllda. Det är också viktigt att se till att insatser som valts ut för stöd genomförs i överensstämmelse med de strategier och planeringsdokument som ligger till grund för de uppfyllda nödvändiga villkoren, och på så sätt säkerställa att alla medfinansierade insatser överensstämmer med unionens strategiska ram. [Ändr. 16]

(18)  Medlemsstaterna bör inrätta en resultatram för varje operativt program som omfattar alla indikatorer, delmål och mål för att övervaka, rapportera om och utvärdera programmets resultat. Detta bör leda till att projekturvalet och utvärderingen blir resultatdrivna. [Ändr. 17]

(19)  Medlemsstaterna bör genomföra en halvtidsöversyn av alla program som får stöd från Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden. Denna översyn bör leda till en heltäckande anpassning av programmen, med utgångspunkt i programmens resultat, och samtidigt ge tillfälle att beakta nya utmaningar och relevanta landsspecifika rekommendationer som utfärdas 2024, samt framsteg med de nationella energi- och klimatplanerna och den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Demografiska utmaningar bör också beaktas. Samtidigt bör kommissionen 2024 tillsammans med den tekniska justeringen för 2025 se över alla medlemsstaters totala anslag till det sammanhållningspolitiska målet Investering för tillväxt och sysselsättning för åren 2025, 2026 och 2027 och tillämpa den fördelningsmetod som fastställs i den relevanta grundrättsakten. Denna översyn tillsammans med resultatet av halvtidsöversynen bör leda till programändringar som ändrar medelstilldelningen för åren 2025, 2026 och 2027. [Ändr. 18]

(20)  Mekanismerna för att knyta unionens finansieringsstrategier närmare till unionens ekonomiska styrning bör förbättras ytterligare, så att kommissionen kan lägga fram ett förslag till rådet om att helt eller delvis hålla inne åtagandena till ett eller flera program i den berörda medlemsstaten, om medlemsstaten underlåter att vidta effektiva åtgärder beträffande den ekonomiska styrningen. För att säkerställa ett enhetligt genomförande och med hänsyn till omfattningen av de ekonomiska effekterna av åtgärder som ska genomföras, bör genomförandebefogenheter ges till rådet, som bör agera på grundval av ett förslag från kommissionen. För att underlätta fattandet av beslut som är nödvändiga för att säkerställa effektiva åtgärder beträffande den ekonomiska styrningen bör omröstning med omvänd kvalificerad majoritet användas. [Ändr. 425rev, 444rev, 448 och 469]

(20a)  Medlemsstaterna kan i vederbörligen motiverade fall lägga fram en begäran om flexibilitet inom den nuvarande ramen för stabilitets- och tillväxtpakten för offentliga eller motsvarande utgifter för strukturåtgärder, som bekostas av den offentliga förvaltningen genom medfinansiering av investeringar som aktiveras som en del av de europeiska struktur- och investeringsfonderna (”ESI-fonderna”). Kommissionen ska noggrant bedöma denna begäran vid fastställandet av den finanspolitiska korrigeringen inom ramen för antingen stabilitets- och tillväxtpaktens förebyggande del eller för dess korrigerande del. [Ändr. 20]

(21)  Det är nödvändigt att fastställa gemensamma krav på programmens innehåll, med beaktande av fondernas särdrag. Dessa gemensamma krav kan kompletteras av fondspecifika regler. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) [XXX](8) (nedan kallad ETS-förordningen) bör innehålla särskilda bestämmelser om innehållet i programmen inom målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg).

(22)  För att möjliggöra flexibilitet i genomförandet av programmen och minska de administrativa bördorna bör begränsade medelöverföringar tillåtas mellan de prioriterade områdena i samma program, utan att det krävs ett kommissionsbeslut om ändring av programmet. De justerade finansieringsöversikterna bör lämnas in till kommissionen så att aktuell information om anslagen för varje prioritering finns att tillgå.

(22a)  Större projekt står för en stor del av unionens utgifter och de är ofta av strategisk betydelse för att genomföra unionens strategi för smart och hållbar tillväxt för alla. Det är därför berättigat att insatser som överskrider vissa trösklar även i fortsättningen omfattas av särskilda godkännandeförfaranden i enlighet med denna förordning. Tröskeln bör fastställas i förhållande till sammanlagd stödberättigande kostnad, med hänsyn tagen till förväntade nettointäkter. För tydlighetens skull bör därför innehållet i större projektansökningar anges. Ansökan bör innehålla nödvändig information för att säkerställa att ekonomiska bidrag från fonderna inte leder till en betydande förlust av arbetstillfällen på befintliga orter inom unionen. Medlemsstaten bör lämna alla nödvändiga uppgifter, och kommissionen bör bedöma större projekt för att avgöra om ansökan om ekonomiskt bidrag är berättigat. [Ändr. 21]

(23)  För att stärka den integrerade strategin för territoriell utveckling, bör investeringar i form av territoriella instrument som integrerade territoriella investeringar (ITI) och lokalt ledd utveckling (LLU) (kallad ”Leader” i Ejflu) och andra territoriella verktyg inom ramen för målet ”Ett Europa närmare medborgarna” till stöd för initiativ som utformats av medlemsstaten för investeringar inom Eruf grundas på regionala och lokala utvecklingsstrategier. Samma sak bör gälla för närliggande initiativ, såsom smarta byar. Vid tillämpningen av integrerade territoriella investeringar och territoriella verktyg som utformats av medlemsstaterna bör vissa minimikrav fastställas för de territoriella strategiernas innehåll. Dessa territoriella strategier bör utarbetas och godkännas under de behöriga myndigheternas eller organens ansvar. För att säkerställa att de behöriga myndigheterna eller organen är delaktiga i genomförandet av de territoriella strategierna, bör myndigheterna eller organen vara ansvariga för urvalet av de insatser som ska få stöd, eller delta i detta urval. [Ändr. 22]

(24)  För att bättre ta vara på den lokala potentialen är det nödvändigt att stärka och underlätta lokalt ledd utveckling. Därvidlag bör hänsyn tas till lokala behov och lokal potential, samt relevanta sociokulturella egenskaper, och strukturförändringar, stärkt lokal och administrativ kapacitet och stimulans av innovation bör också ingå. Ett nära samarbete och en integrerad användning av fonderna för att genomföra strategier för lokal utveckling bör stärkas. Lokala aktionsgrupper som representerar lokalsamhällets intressen bör som grundläggande princip vara ansvariga för utformningen och genomförandet av lokalt ledda strategier för lokal utveckling. I syfte att underlätta ett samordnat stöd från olika fonder till lokalt ledda strategier för lokal utveckling och underlätta genomförandet av dem, bör modellen med en samordnande fond underlättas. [Ändr. 23]

(25)  För att minska den administrativa bördan bör tekniskt bistånd på medlemsstaternas initiativ genomföras enligt ett schablonbelopp baserat på framstegen i genomförandet av programmet. Sådant tekniskt stöd kan kompletteras med riktade åtgärder för administrativ kapacitetsuppbyggnad, exempelvis en utvärdering av personalkompetensen, där metoderna för ersättning inte är kostnadsbaserade. Åtgärder och resultat samt motsvarande unionsutbetalningar kan överenskommas i en färdplan och leda till betalningar för praktiska resultat. [Ändr. 24]

(26)  Det är lämpligt att klargöra att när en medlemsstat föreslår kommissionen att en prioritering i ett program eller en del därav ska få stöd genom ett finansieringsupplägg som inte är kostnadsbaserat, bör de överenskomna åtgärderna, resultaten och villkoren vara kopplade till konkreta investeringar inom ramen för program med delad förvaltning i den medlemsstaten eller regionen.

(27)  För att granska programmens resultat bör medlemsstaterna inrätta övervakningskommittéer som även består av representanter för det civila samhället och arbetsmarknadens parter. För Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden bör de årliga genomföranderapporterna ersättas med en årlig strukturerad politisk dialog baserad på de senaste uppgifterna om genomförandet av programmet som medlemsstaten tillhandahåller. [Ändr. 25]

(28)  I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016(9) finns det ett behov av att utvärdera fonderna på grundval av den information som samlats in till följd av specifika krav på övervakning och samtidigt undvika överreglering och administrativa bördor, särskilt för medlemsstaterna. Dessa krav kan i förekommande fall innefatta mätbara indikatorer som kan användas som utgångspunkt för utvärdering av fondernas praktiska genomslag. Indikatorer bör utvecklas på ett könsmedvetet sätt, om möjligt. [Ändr. 26]

(29)  För att det ska finnas heltäckande och aktuell information om genomförandet av programmen att tillgå bör mer frekvent en effektiv och snabb elektronisk rapportering av kvantitativa uppgifter fordras. [Ändr. 27]

(30)  Till stöd för utarbetandet av relaterade program och verksamheter under nästa programperiod bör kommissionen genomföra en halvtidsutvärdering av fonderna. Vid slutet av programperioden bör kommissionen genomföra efterhandsutvärderingar av fonderna, som bör inriktas på fondernas genomslag. Resultaten av dessa utvärderingar bör offentliggöras. [Ändr. 28]

(31)  Programmyndigheterna, stödmottagarna och de berörda parterna i medlemsstaterna bör öka medvetenheten om unionsfinansieringens resultat och informera allmänheten om detta. Insyn, kommunikation och synliggörande av stödet är avgörande för att unionens åtgärder ska vara synliga ute på fältet och bör baseras på riktiga, korrekta och aktuella uppgifter. För att dessa krav ska kunna genomdrivas bör programmyndigheterna och kommissionen kunna tillämpa korrigerande åtgärder vid bristande efterlevnad.

(32)  De förvaltande myndigheterna bör offentliggöra strukturerad information om utvalda insatser och stödmottagare på webbplatsen för det program som ger stöd till insatsen, under iakttagande av kraven på skydd av personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679(10).

(33)  För att förenkla användningen av fonderna och minska risken för fel är det lämpligt att fastställa både formerna av bidrag från unionen till medlemsstaterna och formerna av stöd från medlemsstaterna till stödmottagarna.

(34)  För bidrag som ges till stödmottagare bör medlemsstaterna i ökad utsträckning använda sig av förenklade kostnadsalternativ. Tröskelvärdet för obligatorisk användning av förenklade kostnadsalternativ bör kopplas till insatsens totalkostnad, så att alla insatser under tröskelvärdet behandlas lika, oavsett om de är offentliga eller privata. Om en medlemsstat har för avsikt att föreslå ett förenklat konstandsalternativ, bör den samråda med övervakningskommittén. [Ändr. 29]

(35)  För att schablonbelopp ska kunna tillämpas omedelbart bör alla schablonsatser som fastställs av medlemsstaterna under perioden 2014–2020 på grundval av en rättvis, skälig och verifierbar beräkningsmetod fortsätta att användas för liknande insatser som får stöd enligt denna förordning utan krav på en ny beräkningsmetod.

(36)  I syfte att öka utnyttjandet av medfinansierade miljöinvesteringar bör synergier säkerställas med Life-programmet för miljö och klimatpolitik, särskilt genom Lifes strategiska integrerade projekt och strategiska naturprojekt, samt med projekt som finansieras genom Horisont Europa och andra unionsprogram. [Ändr. 30]

(37)  För rättssäkerhetens skull är det lämpligt att ange perioden för stödberättigande utgifter eller kostnader för insatser som får stöd från fonderna i enlighet med denna förordning och att begränsa stödet till färdigställda insatser. Vilken dag då utgifterna blir berättigande till stöd från fonderna, om nya program antas eller befintliga program ändras, bör också klargöras, inbegripet möjligheten att i undantagsfall förlänga den stödberättigande perioden till början av en naturkatastrof, om det finns ett akut behov av att ta resurser i anspråk för att hantera en sådan katastrof.

(38)  För att fonderna ska bli inkluderande, effektiva, rättvisa och leda till hållbara resultat, bör det finnas bestämmelser som garanterar att investeringar i infrastruktur eller produktiva investeringar är icke-diskriminerande och har en lång livslängd och förhindrar att fonderna utnyttjas på ett otillbörligt sätt. De förvaltande myndigheterna bör fästa särskild uppmärksamhet vid att inte stödja utflyttning vid urvalet av insatser och att belopp som felaktigt utbetalats till insatser som inte uppfyller kravet på långsiktighet betraktas som oriktigheter. [Ändr. 31]

(39)  För att öka komplementariteten och förenkla genomförandet bör det vara möjligt att kombinera stöd från Sammanhållningsfonden och Eruf med stöd från ESF+ i gemensamma program inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt.

(40)  För att optimera mervärdet av investeringar som finansieras helt eller delvis genom unionens budget bör synergieffekter eftersträvas framför allt mellan fonderna och direkt förvaltade instrument, däribland reformverktyget. Denna politiska samordning bör främja lättanvända mekanismer och flernivåstyre. Dessa synergieffekter bör uppnås med hjälp av viktiga mekanismer, närmare bestämt godkännande av schablonsatser för stödberättigande kostnader från Horisont Europa för liknande insatser och möjligheten att kombinera finansiering från olika unionsinstrument i samma insats så länge som dubbel finansiering undviks. Denna förordning bör därför innehålla regler om kompletterande finansiering från fonderna. [Ändr. 32]

(41)  Finansieringsinstrument bör inte användas för att stödja refinansiering, till exempel för att ersätta befintliga låneavtal eller andra former av finansiering för investeringar som redan fysiskt färdigställts eller genomförts den dag då investeringsbeslutet fattas, utan i stället för att stödja alla typer av nya investeringar i enlighet med de politiska målen.

(42)  Beslutet att finansiera stödåtgärder via finansieringsinstrumenten bör fattas på grundval av en förhandsbedömning. I denna förordning bör det också fastställas minimikrav på de obligatoriska delarna av förhandsbedömningarna, och medlemsstaterna bör kunna använda förhandsbedömningen som utfördes under perioden 2014–2020, vid behov uppdaterade, för att undvika administrativa bördor och förseningar när finansieringsinstrument utformas.

(42a)   I fråga om finansieringsinstrument bör förvaltningsmyndigheterna ha möjlighet att genom direkt tilldelning av kontrakt låta genomförandeuppgifter skötas av EIB-gruppen, nationella utvecklingsbanker eller internationella finansinstitut. [Ändr. 33]

(43)  För att underlätta genomförandet av vissa typer av finansieringsinstrument där kompletterande bidragsstöd planeras, är det möjligt att tillämpa reglerna för finansieringsinstrument på en sådan kombination i en enda finansieringsinstrumentinsats. Särskilda villkor för att förebygga dubbelfinansiering i sådana fall bör fastställas.

(44)  Under fullständigt hänsynstagande till de tillämpliga reglerna för statligt stöd och offentlig upphandling som klargjordes redan under programperioden 2014–2020 bör de förvaltande myndigheterna ha möjlighet att besluta om de lämpligaste alternativen för genomförande av finansieringsinstrument, för att tillgodose regionernas särskilda behov. Inom denna ram bör kommissionen, i samarbete med Europeiska revisionsrätten, ge råd till revisorer, förvaltande myndigheter och stödmottagare för att bedöma efterlevnaden av system för statligt stöd och statligt utvecklingsstöd. [Ändr. 34]

(45)  I enlighet med principen om och reglerna för delad förvaltning ska medlemsstaterna och kommissionen ha ansvaret för att förvalta och kontrollera programmen och ge försäkran om att fonderna använts på ett lagligt och riktigt sätt. Eftersom medlemsstaterna bör ha huvudansvaret för denna förvaltning och kontroll och bör se till att insatser som stöds av fonderna följer tillämplig lagstiftning, bör deras skyldigheter i detta avseende fastställas. Kommissionens befogenheter och skyldigheter i detta sammanhang bör också fastställas.

(45a)   För att öka graden av ansvarighet och öppenhet bör kommissionen införa ett system för behandling av klagomål, som bör vara tillgängligt för alla medborgare och intressenter under alla skeden av utarbetade och genomförande av program, inbegripet övervakning och utvärdering. [Ändr. 35]

(46)  För att programmen ska kunna börja genomföras snabbt bör det vara enkelt att ta över genomförandeformerna, inklusive administrations- och IT‑systemen, från den föregående programperioden, där så är möjligt. Det datoriserade system som redan inrättades för den föregående programperioden, anpassat vid behov, bör kunna fortsätta att användas, såvida inte ny teknik behövs. [Ändr. 36]

(47)  För att effektivisera programförvaltningen bör integrationen av bokföringsfunktionerna med den förvaltande myndighetens funktioner kvarstå för de program som stöds av Amif, ISF och instrumentet för gränsförvaltning och visering, och bör vara ett alternativ för de andra fonderna.

(48)  Eftersom den förvaltande myndigheten har huvudansvaret för att fonderna genomförs ändamålsenligt och resurseffektivt och därför har ett betydande antal funktioner, bör dess funktioner i samband med urvalet av projekt, programförvaltning och stöd till övervakningskommittén anges närmare. De insatser som väljs ut bör överensstämma med de övergripande principerna.

(48a)  För att främja ändamålsenlig användning av fonderna bör EIB:s stöd vara tillgängligt för alla medlemsstater på deras begäran. Detta kan inbegripa kapacitetsuppbyggnad, stöd till identifiering, utformning och genomförande av projekt samt rådgivning om finansieringsinstrument och investeringsplattformar. [Ändr. 37]

(49)  I syfte att optimera synergieffekterna mellan fonderna och de direkt förvaltade instrumenten, bör tillhandahållande av stöd underlättas till åtgärder som redan har fått spetskompetensstämpeln (Seal of Excellence).

(50)  För att säkerställa en lämplig balans mellan ett ändamålsenligt och resurseffektivt genomförande av fonderna och de därmed sammanhängande administrativa kostnaderna och bördorna, bör förvaltningskontrollernas frekvens, omfattning och täckning baseras på en riskbedömning som tar hänsyn till faktorer såsom typen av insatser, insatsernas komplexitet och antal, stödmottagarna och den risknivå som konstaterats genom tidigare förvaltningskontroller och revisioner. Förvaltnings- och kontrollåtgärderna för fonderna bör stå i proportion till graden av risk för unionens budget. [Ändr. 38]

(51)  Revisionsmyndigheten ska utföra revisioner och säkerställa att det revisionsuttalande som lämnas till kommissionen är tillförlitligt. Revisionsuttalandet bör ge kommissionen garantier på tre punkter, nämligen de deklarerade utgifternas laglighet och korrekthet, förvaltnings- och kontrollsystemens ändamålsenliga funktion samt räkenskapernas fullständighet, korrekthet och sanningsenlighet.

(52)  Kraven på kontroller och revisioner bör kunna minskas om det finns garantier för att programmet har fungerat ändamålsenligt under de senaste två på varandra följande åren, eftersom det visar att fonderna genomförs på ett ändamålsenligt och resurseffektivt sätt under en längre tid.

(53)  För att minska den administrativa bördan för stödmottagarna och de administrativa kostnaderna bör den konkreta tillämpningen av principen om samordnad granskning fastställas för fonderna.

(54)  För att förbättra den ekonomiska förvaltningen bör ett förenklat förfinansieringssystem föreskrivas. Förfinansieringssystemet bör säkerställa att en medlemsstat har tillräckliga medel för att ge stödmottagarna stöd från början av genomförandet av programmen.

(55)  För att minska den administrativa bördan för både medlemsstaterna och kommissionen bör ett obligatoriskt schema för kvartalsvisa ansökningar om utbetalning fastställas. Kommissionens utbetalningar bör fortsätta att vara föremål för ett innehållande av 10 % fram till utbetalningen av det årliga saldot, då kommissionen kan konstatera att räkenskaperna är fullständiga, korrekta och sanningsenliga.

(56)  För att minska den administrativa bördan bör förfarandet för det årliga godkännandet av räkenskaperna förenklas genom enklare villkor för betalningar och återkrav, om det inte råder oenighet mellan kommissionen och den berörda medlemsstaten.

(57)  För att skydda unionens ekonomiska intressen och unionens budget bör proportionella åtgärder fastställas, som genomförs av medlemsstaterna och av kommissionen. Kommissionen bör kunna avbryta betalningsfrister, tillfälligt dra in mellanliggande betalningar och tillämpa finansiella korrigeringar när villkoren för det är uppfyllda. Kommissionen bör iaktta proportionalitetsprincipen genom att ta hänsyn till oriktigheternas art, grad av allvar och antal och deras ekonomiska konsekvenser för unionens budget.

(58)  Medlemsstaterna bör också förebygga, upptäcka och effektivt beivra eventuella oriktigheter, inklusive bedrägeri som begås av stödmottagarna. I enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 883/2013(11) och förordningarna (Euratom, EG) nr 2988/95(12) och nr 2185/96(13) får dessutom Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) utföra utredningar, inbegripet kontroller på plats och inspektioner, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen. I enlighet med förordning (EU) 2017/1939(14) får Europeiska åklagarmyndigheten utreda och lagföra bedrägeri och annan brottslig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371(15) om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen. Medlemsstaterna bör vidta nödvändiga åtgärder så att alla personer eller enheter som tar emot medel från unionen samarbetar till fullo för att skydda unionens ekonomiska intressen, beviljar kommissionen, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, Europeiska åklagarmyndigheten och Europeiska revisionsrätten de rättigheter och den tillgång som krävs och säkerställer att tredje parter som är involverade i förvaltningen av medel från unionen beviljar likvärdiga rättigheter. Medlemsstaterna bör rapportera ge en detaljerad rapport till kommissionen om upptäckta oriktigheter, inklusive bedrägerier, och om uppföljningen av dessa samt om uppföljningen av Olafs utredningar. Medlemsstater som inte deltar i det förstärkta EPPO-samarbetet bör rapportera till kommissionen om beslut som har fattats av de nationella åklagarmyndigheterna när oriktigheter påverkar unionens budget. [Ändr. 39]

(59)  För att främja budgetdisciplin bör det anges hur budgetåtaganden kan återtas på programnivå.

(60)  För att främja EUF-fördragets mål om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning bör målet Investering för sysselsättning och tillväxt omfatta alla regioner. För att ge ett välavvägt och successivt stöd som återspeglar den ekonomiska och samhälleliga utvecklingsnivån bör medel enligt det målet anslås från Eruf och ESF+ på grundval av en fördelningsnyckel som främst bygger på bruttonationalprodukt per capita. De medlemsstater vars bruttonationalinkomst (BNI) per capita är mindre än 90 % av genomsnittet i unionen bör få medel inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt från Sammanhållningsfonden.

(61)  Objektiva kriterier bör fastställas för att avgöra vilka regioner och områden som är berättigade till stöd från fonderna. I detta syfte bör fastställandet av regioner och områden på unionsnivå bygga på det gemensamma klassificeringssystem för regioner som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003(16), i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 868/2014 2016/2066(17). [Ändr. 40]

(62)  För att fastställa en lämplig budgetram för Eruf, ESF+, Ejflu, EHFF och Sammanhållningsfonden, bör kommissionen slå fast den årliga fördelningen av tillgängliga anslag efter medlemsstat inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt tillsammans med en förteckning över stödberättigade regioner, samt anslag för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg). Eftersom medlemsstaternas nationella tilldelning bör fastställas på grundval av de statistiska uppgifter och prognoser som finns tillgängliga 2018 och eftersom prognosen är osäker, bör kommissionen se över samtliga medlemsstaters totala tilldelning 2024 på grundval av de senaste tillgängliga statistiska uppgifterna då och, om det föreligger en sammanlagd avvikelse på mer än ± 5 %, justera tilldelningen för åren 2025–2027, så att resultatet av halvtidsöversynen och den tekniska justeringen avspeglas i programändringarna samtidigt. [Ändr. 41]

(63)  Projekt inom det transeuropeiska transportnätet i enlighet med förordning (EU) [nya FSE-förordningen](18) kommer att fortsätta att finansieras av Sammanhållningsfonden, både genom delad förvaltning och genom direkt genomförande inom Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE). Som fortsättning på den framgångsrika strategin under programperioden 2014–2020 bör 10 000 000 000 euro 4 000 000 000 euro överföras från Sammanhållningsfonden till Fonden för ett sammanlänkat Europa för detta ändamål. [Ändr. 42]

(64)  En viss del av medlen från Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden bör anslås till Europeiska stadsinitiativet, som bör genomföras genom direkt eller indirekt förvaltning av kommissionen. I framtiden bör man ytterligare reflektera över det specifika stöd som ges till missgynnade regioner och samhällen. [Ändr. 43]

(65)  För att säkerställa en lämplig fördelning mellan regionkategorier bör i princip de totala anslagen till medlemsstaterna för mindre utvecklade regioner, övergångsregioner och mer utvecklade regioner inte kunna överföras mellan kategorierna. För att tillgodose medlemsstaternas behov av att kunna hantera särskilda utmaningar, bör de dock kunna begära en överföring från anslagen för mer utvecklade regioner eller för övergångsregioner till mindre utvecklade regioner och de bör motivera detta. För att säkerställa tillräckliga ekonomiska resurser för de mindre utvecklade regionerna bör det fastställas ett tak för överföringar till mer utvecklade regioner eller övergångsregioner. Det bör inte vara möjligt att överföra medel mellan mål.

(65a)   I syfte att bemöta de utmaningar som medelinkomstregioner ställs inför, i enlighet med beskrivningen i den sjunde sammanhållningsrapporten(19) (låg tillväxt jämfört med mer utvecklade regioner, men även jämfört med mindre utvecklade regioner, vilket särskilt är ett problem för regioner vars BNP per capita är mellan 90 % och 100 % av genomsnittlig BNP i EU-27), bör ”övergångsregioner” få lämpligt stöd och betraktas som regioner vars BNP per capita är mellan 75 % och 100 % av genomsnittlig BNP i EU-27. [Ändr. 44]

(66)  Mot bakgrund av de unika och särskilda förhållandena på Irland och i syfte att stödja samarbetet mellan Irland och Nordirland enligt långfredagsavtalet bör ett nytt Peace-plus-program för gränsöverskridande samarbete fortsätta att genomföras på grundval av tidigare samarbetsprogram, Peace och Interreg, mellan de irländska grevskap som gränsar till Nordirland och Nordirland. Med tanke på dess praktiska betydelse bör detta program få stöd genom ett särskilt anslag för att fortsätta stödet till freds- och försoningsåtgärder, och en lämplig andel av Irlands anslag till målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) bör också avsättas till programmet.

(66a)  När det gäller Förenade kungarikets utträde ur unionen kommer vissa regioner och medlemsstater att påverkas mer än andra, på grund av deras geografi, karaktär och/eller omfattning på handelsförbindelser. Det är därför viktigt att finna praktiska lösningar för att även inom ramen för sammanhållningspolitiken möta de utmaningar som de berörda regionerna och medlemsstaterna kommer att ställas inför när Förenade kungariket väl har utträtt. Dessutom kommer man att behöva upprätta ett kontinuerligt samarbete som inkluderar utbyte av information och god praxis mellan de lokala och regionala myndigheter samt medlemsstater som påverkas mest. [Ändr. 45]

(67)  Det är nödvändigt att fastställa sammanhållningspolitikens högsta medfinansieringsgrader per regionkategori, för att säkerställa att medfinansieringsprincipen följs genom en lämplig nivå på medlemsstaternas offentliga eller privata stöd. Dessa grader bör återspegla den ekonomiska utvecklingen i regionerna i fråga om BNP per capita i förhållande till genomsnittet för EU-27, samtidigt som man ser till att inte försämra hanteringen på grund av att de tilldelas en ny kategori. [Ändr. 46]

(68)  I syfte att komplettera och ändra vissa icke-väsentliga delar av denna förordning, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av innehållet i vissa bilagor till denna förordning, dvs. dimensioner och koder för finansieringsform, mallar för partnerskapsavtalen och programmen, mallarna för dataöverföring, användning av unionens emblem, inslag i finansieringsavtal och strategidokument, verifieringskedja, elektroniska system för datautbyte samt mallar för beskrivning av förvaltnings- och kontrollsystemet, för förvaltningsförklaringen, för revisionsuttalandet, för den årliga kontrollrapporten, för revisionsstrategin, för betalningsansökningar, för räkenskaper och för fastställande av finansiella korrigeringar.

(69)  Dessutom bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändrandet av den europeiska uppförandekoden för partnerskap i syfte att anpassa koden till denna förordning, fastställandet av kriterierna för att avgöra vilka fall av oriktigheter som ska rapporteras, fastställandet av enhetskostnader, enhetsbelopp, schablonbelopp och icke-kostnadsbaserad finansiering för alla medlemsstater samt fastställandet av standardiserade färdiga stickprovsmetoder. [Ändr. 47]

(70)  Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga, öppna samråd med alla berörda parter samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter. [Ändr. 48]

(71)  För att säkerställa enhetliga villkor för ingående av partnerskapsavtal, antagande eller ändring av program samt tillämpning av finansiella korrigeringar bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. De genomförandebefogenheter som rör formatet för rapportering av oriktigheter, elektroniska uppgifter som ska registreras och lagras och mallen för den slutliga verksamhetsrapporten bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011(20). Trots att dessa akter är av generell karaktär bör det rådgivande förfarandet tillämpas, eftersom de bara rör tekniska aspekter, formulär och mallar. De genomförandebefogenheter som rör upprättandet av anslagsfördelningen för Eruf, ESF+ och sammanhållningsfonden bör antas utan något kommittéförfarande, eftersom de endast återspeglar tillämpningen av en på förhand fastställd beräkningsmetod.

(72)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013(21) och alla akter som gäller för programperioden 2014–2020 bör fortsätta att gälla för program och insatser som stöds av de fonder som omfattas av programperioden 2014–2020. Eftersom genomförandet av förordning (EU) nr 1303/2013 förväntas sträcka sig över den programperiod som den här förordningen avser och för att säkerställa kontinuiteten i genomförandet av vissa insatser som godkänts enligt den förordningen, bör etappbestämmelser fastställas. Varje enskild etapp i en etappindelad insats som har samma övergripande mål bör genomföras i enlighet med reglerna för den programperiod under vilken insatsen finansieras.

(73)  Målen för denna förordning, nämligen att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen och att fastställa gemensamma finansiella regler för den del av unionens budget som genomförs genom delad förvaltning, kan inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna på grund av dels skillnaderna i utvecklingsnivå mellan de olika regionerna och eftersläpningen de särskilda utmaningarna för de minst gynnade regionerna och de begränsade ekonomiska resurserna i medlemsstaterna och regionerna, dels behovet av en enhetlig ram som omfattar flera unionsfonder under delad förvaltning. Eftersom dessa mål kan uppnås bättre på unionsnivå kan unionen anta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i EUF-fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål. [Ändr. 49]

(74)  Denna förordning respekterar de grundläggande rättigheter och iakttar de principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

avdelning i

mål och allmänna regler för stöd

KAPITEL I

Syfte och definitioner

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.  I denna förordning fastställs följande:

a)  Finansiella regler för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden+ (ESF+), Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), Asyl- och migrationsfonden (Amif), Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering (nedan kallade fonderna). [Ändr. 50]

b)  Gemensamma bestämmelser för Eruf, ESF+, Sammanhållningsfonden och EHFF, och för Ejflu i enlighet med de bestämmelser som anges i punkt 1a (ny) i denna artikel. [Ändr. 431]

1a.   Avdelning I kapitel I artikel 2 led 4 a, kapitel II artikel 5, avdelning III kapitel II artiklarna 22–28 och avdelning IV kapitel III avsnitt I artiklarna 41–43 ska tillämpas på de stödåtgärder som finansieras genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (nedan kallad Ejflu), och avdelning I kapitel I artikel 2 punkt 15–25 samt artikel V kapitel II avsnitt II artiklarna 52–56 ska tillämpas på de finansieringsinstrument som avses i artikel 74 i förordning (EU) nr [...] (förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken) och som får stöd från Ejflu. [Ändr. 432]

2.  Denna förordning ska inte gälla för programområdena sysselsättning och social innovation samt hälsa inom ESF+ och inte heller för de komponenter i EHFF, Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering som genomförs med direkt eller indirekt förvaltning, utom tekniskt stöd på kommissionens initiativ.

3.  Avdelning II kapitel III artiklarna 4 och 10, avdelning III kapitel II samt avdelning VIII ska inte gälla för Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering.

3a.  Följande bestämmelser i denna förordning ska inte tillämpas på Ejflu:

a)  artikel 14 i avdelning II,

b)  kapitel I och III i avdelning III,

c)  artiklarna 37 och 38 i avdelning IV,

d)  avsnitt I i kapitel II och kapitel III i avdelning V,

e)  avdelning VI, VII och VIII. [Ändr. 52]

4.  Avdelning VIII ska inte gälla för EHFF.

5.  Avdelning II kapitel II artikel 11 och kapitel III artikel 15, avdelning III kapitel I, avdelning IV kapitel I artiklarna 33–36 och 38.1–38.4, kapitel II artikel 39 och kapitel III artikel 45 samt avdelning VI kapitel II artiklarna 67, 71, 73 och 74 och kapitel III ska inte gälla för Interregprogram.

6.  I de fondspecifika förordningar som förtecknas nedan kan kompletterande regler till den här förordningen fastställas, och dessa får inte strida mot den här förordningen. Vid tvekan mellan den här förordningen eller de fondspecifika förordningarna är det den här förordningen som har företräde.

a)  Förordning (EU) […] (nedan kallad förordningen om Eruf- och Sammanhållningsfonden)(22).

b)  Förordning (EU) […] (nedan kallad ESF+-förordningen(23)).

c)  Förordning (EU) […] (nedan kallad ETS-förordningen(24)).

d)  Förordning (EU) […] (nedan kallad EHFF-förordningen(25)).

e)  Förordning (EU) […] (nedan kallad Amif-förordningen(26)).

f)  Förordning (EU) […] (nedan kallad förordningen om Fonden för inre säkerhet(27)).

g)  Förordning (EU) […] (nedan kallad förordningen om instrumentet för gränsförvaltning och visering(28)).

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.  relevanta landsspecifika rekommendationer: rådets rekommendationer som antas i enlighet med artiklarna 121.2, 121.4 och 148.4 i EUF-fördraget, om strukturella utmaningar som bör hanteras genom fleråriga investeringar inom tillämpningsområdet för fonderna såsom det anges i de fondspecifika förordningarna, samt relevanta rekommendationer som antas i enlighet med artikel [XX] i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) [number of the new Energy Union Governance Regulation]. [Ändr. 54]

1a.   nödvändigt villkor: ett konkret och exakt definierat villkor som har ett verkligt samband med en direkt inverkan på det faktiska och effektiva uppnåendet av ett specifikt mål för programmet. [Ändr. 55]

2.  tillämplig lagstiftning: unionslagstiftning och nationell lagstiftning som avser förordningens tillämpning.

3.  insats:

a)  ett projekt, ett kontrakt, en åtgärd eller en grupp projekt som valts ut inom de berörda programmen;

b)  när det gäller finansieringsinstrument avses ett programs bidrag till ett finansieringsinstrument och det ekonomiska stöd som finansieringsinstrumentet sedan ger till slutmottagarna.

4.  insats av strategisk betydelse: insats som starkt bidrar till att målen för ett program kan uppnås och som omfattas av särskilda övervaknings- och kommunikationsåtgärder.

4a.  ”program”: när det gäller Ejflu avses de strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken som omnämns i förordning (EU) [...] om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken. [Ändr. 56]

5.  prioritering: när det gäller Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering avses ett särskilt mål; när det gäller EHFF avses typer av stödområden som avses i den nomenklatur som fastställs i bilaga III till EHFF-förordningen.

6.  särskilt mål: när det gäller EHFF avses stödområden som avses i bilaga III till EHFF-förordningen.

7.  förmedlande organ: ett offentligrättsligt eller privaträttsligt organ som en förvaltande myndighet ansvarar för eller som utför tjänster eller arbetsuppgifter för en sådan myndighets räkning.

8.  stödmottagare:

a)  ett offentligrättsligt eller privaträttsligt organ, en fysisk person, en juridisk person eller en enhet utan status som juridisk person med ansvar för att inleda eller för att både inleda och genomföra insatser,

b)  när det gäller offentlig-privata partnerskap avses det offentligrättsliga organ som genomför en insats inom ramen för ett offentlig-privat partnerskap eller den privata partner som valts ut för att genomföra den,

c)  när det gäller statliga stödordningar avses det organ respektive det företag som tar emot stödet, förutom i de fall där stödet per företag är högst 200 000 euro, då den berörda medlemsstaten får besluta att stödmottagaren är det organ som beviljar stödet, utan att det påverkar tillämpningen av kommissionens förordningar (EU) nr 1407/2013(29), nr 1408/2013(30) och nr 717/2014(31), och [Ändr. 57]

d)  när det gäller finansieringsinstrument avses det organ som genomför holdingfonden eller, när det inte finns någon holdingfondstruktur, det organ som genomför den särskilda fonden eller, när den förvaltande myndigheten förvaltar finansieringsinstrumentet, den förvaltande myndigheten.

9.  småprojektsfond: en insats inom ett Interregprogram för att välja ut och genomföra projekt för bland annat kontakter mellan människor av begränsad finansiell volym. [Ändr. 58]

10.  mål: ett på förhand överenskommet värde som ska uppnås i slutet av programperioden för en indikator som ingår i ett särskilt mål.

11.  delmål: ett mellanliggande värde som ska uppnås vid en viss tidpunkt under programperioden för en indikator som ingår i ett särskilt mål.

12.  outputindikator: en indikator som mäter de specifika produkterna av interventionen.

13.  resultatindikator: en indikator som mäter de kortsiktiga effekterna av de interventioner som stöds, med särskild hänvisning till direkta mottagare, målgrupp eller infrastrukturanvändare.

14.  insats inom ett offentlig-privat partnerskap: en insats där offentliga organ och den privata sektorn samarbetar enligt en partnerskapsöverenskommelse, och som syftar till att tillhandahålla offentliga tjänster genom riskdelning, sammanförande av sakkunskap från den privata sektorn eller tillgång till ytterligare kapitalkällor.

15.  finansieringsinstrument: en struktur för att tillhandahålla finansiella produkter.

16.  finansiell produkt: kapitalinvestering eller investering i form av kapital likställt med eget kapital, lån och garantier enligt definitionen i artikel 2 i förordning (EU, Euratom) [...] (budgetförordningen).

17.  slutmottagare: en juridisk eller fysisk person som tar emot stöd från fonderna genom en mottagare av stöd från en småprojektsfond eller från ett finansieringsinstrument.

18.  programbidrag: stöd från fonderna, med eventuell nationell privat och offentlig medfinansiering, till ett finansieringsinstrument.

19.  organ som genomför ett finansieringsinstrument: ett offentligrättsligt eller privaträttsligt organ som fungerar som holdingfond eller särskild fond.

20.  holdingfond: en fond som inrättats av en förvaltande myndighet inom ramen för ett eller flera program, för att genomföra finansieringsinstrument genom en eller flera särskilda fonder.

21.  särskild fond: en fond som inrättats av en förvaltande myndighet eller en holdingfond för att genom vilken de kan tillhandahålla finansiella produkter till slutmottagare. [Ändr. 59]

22.  hävstångseffekt: det belopp som slutmottagare får i form återbetalningspliktig finansiering, dividerat med fondernas bidrag.

23.  multiplikatorförhållande: när det gäller garantiinstrument avses förhållandet mellan värdet på de underliggande nya lån, kapitalinvesteringar eller investeringar i form av kapital likställt med eget kapital som betalats ut, och det programbidrag som avsatts enligt garantiavtal för att täcka förväntade och oförutsedda förluster från dessa nya lån, kapitalinvesteringar eller investeringar i form av kapital likställt med eget kapital.

24.  förvaltningskostnader: direkta eller indirekta kostnader, för vilka verifierade utgifter i samband med genomförandet av finansieringsinstrument ersätts.

25.  förvaltningsavgifter: ett pris för utförda tjänster som fastställs i finansieringsavtalet mellan den förvaltande myndigheten och det organ som genomför en holdingfond eller en särskild fond, och, i tillämpliga fall, mellan det organ som genomför en holdingfond och det organ som genomför en särskild fond.

26.  omlokalisering: överföring av samma eller liknande verksamhet eller del av denna enligt artikel 2.61a i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014(32) genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget.

27.  offentligt bidrag: bidrag till finansiering av insatser från nationella, regionala eller lokala myndigheters budget, från budgeten för en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) som inrättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006(33), från unionens budget för fonderna, från offentligrättsliga organs budget eller från budgeten för en sammanslutning av myndigheter eller offentligrättsliga organ samt, när det gäller att fastställa medfinansieringsgraden för ESF+-program eller ESF+-prioriteringar, insatser som kan omfatta alla ekonomiska resurser till vilka arbetsgivare och arbetstagare bidrar gemensamt.

28.  räkenskapsår: perioden 1 juli–30 juni följande år, utom programperiodens första räkenskapsår som omfattar perioden från den första dagen då utgifterna är stödberättigande till den 30 juni 2022; det sista räkenskapsåret omfattar perioden 1 juli 2029–30 juni 2030.

29.  oriktighet: överträdelse av tillämplig lagstiftning, genom handling eller underlåtenhet av en ekonomisk operatör som deltar i genomförandet av fonderna och som har lett eller skulle ha kunnat leda till en negativ ekonomisk effekt för unionens budget genom att den belastas med en felaktig utgift.

30.  allvarlig brist: en brist i hur ett programs förvaltnings- och kontrollsystem fungerar, som innebär att det behövs betydande förbättringar av systemet och att något eller några av de centrala kraven 2, 4, 5, 9, 12, 13 och 15 i bilaga X eller minst två av de övriga centrala kraven bedöms höra till kategori 3 och 4 i den bilagan.

31.  sammanlagd felprocent: summan av de beräknade slumpmässiga felen och, i tillämpliga fall, systemrelaterade fel och okorrigerade anomalier, dividerat med populationen.

32.  kvarstående felprocent: den sammanlagda felprocenten minus de finansiella korrigeringar som medlemsstaten gjort för att minska de risker som revisionsmyndigheten identifierat i sin insatsrevision.

33.  genomförd insats: en insats som har byggts färdigt eller genomförts fullt ut, och för vilken stödmottagarna har genomfört alla betalningar och mottagit motsvarande offentliga bidrag.

34.  urvalsenhet: en av de enheter, t.ex. en insats, ett projekt inom en insats eller en betalningsansökan från en stödmottagare, som en population delas in i så att ett urval kan göras.

35.  spärrkonto: när det gäller en insats inom ett offentlig-privat partnerskap avses ett bankkonto som omfattas av ett skriftligt avtal mellan det offentliga organ som är stödmottagare och den privata partner som godkänts av den förvaltande myndigheten eller det förmedlande organ som används för betalningar under och/eller efter stödberättigandeperioden.

36.  deltagare: en fysisk person som drar nytta av en insats men som inte får ekonomiskt stöd från fonderna.

36a.  energieffektivitet först: prioritering inom all energiplanering och energipolitik, och alla investeringsbeslut, av åtgärder för att efterfrågan på och utbudet av energi ska bli mer effektivt. [Ändr. 60]

37.  klimatsäkring: ett förfarande för att säkerställa att infrastruktur tål negativa klimateffekter i enlighet med internationellt erkända standarder eller nationella bestämmelser och riktlinjer, om sådana finns, eller internationellt erkända standarder. att investeringar i infrastruktur sker i enlighet med principen om energieffektivitet först och att man väljer specifika metoder för att minska utsläppen och fasa ut fossila bränslen. [Ändr. 61]

37a.  EIB: Europeiska investeringsbanken, Europeiska investeringsfonden eller dotterbolag till Europeiska investeringsbanken. [Ändr. 62]

Artikel 3

Beräkning av tidsfrister för kommissionens åtgärder

Om en tidsfrist fastställs för en åtgärd som kommissionen vidtar ska tidsfristen räknas från den dag då medlemsstaten har lämnat in alla de uppgifter som krävs enligt den här förordningen eller enligt fondspecifika förordningar.

Tidsfristen upphör att löpa från dagen efter den dag då kommissionen skickar sina synpunkter eller en begäran om reviderade handlingar till medlemsstaten tills medlemsstaten svarar kommissionen.

KAPITEL II

Politiska mål och principer för stöd från fonderna

Artikel 4

Politiska mål

1.  Eruf, ESF+, Sammanhållningsfonden och EHFF ska stödja följande politiska mål:

a)  Ett mer konkurrenskraftigt och smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling och stärkta små och medelstora företag. [Ändr. 63]

b)  Ett En grönare och koldioxidsnålare koldioxidsnål övergång på väg mot en ekonomi med noll nettoutsläpp och ett motståndskraftigare Europa genom ren och rättvis energiomställning, gröna och blå investeringar, den cirkulära ekonomin, begräsning av klimatförändringar, klimatanpassning, riskförebyggande och riskhantering. [Ändr. 64]

c)  Ett mer sammanlänkat Europa genom förbättrad rörlighet, inklusive smart och hållbar mobilitet, och regional IKT-konnektivitet. [Ändr. 65]

d)  Ett mer socialt och inkluderande Europa genom den europeiska pelaren för sociala rättigheter. [Ändr. 66]

e)  Ett Europa närmare medborgarna genom hållbar och integrerad utveckling av stads-, landsbygds- och kustområden alla regioner, områden och lokala initiativ. [Ändr. 67]

2.  Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden ska bidra till unionens åtgärder för att stärka sin ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning, i enlighet med artikel 174 i EUF-fördraget, genom att eftersträva följande mål:

a)  Investering för sysselsättning och tillväxt i medlemsstater och regioner, som ska stödjas av Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden, och

b)  Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg), som ska stödjas av Eruf.

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa klimatsäkring inom relevanta insatser genom hela planerings- och genomförandeprocessen och tillhandahålla information om stödet till miljö- och klimatmålen, med en metod som bygger på interventionstyperna för varje fond. Metoden innebär att stödet viktas för att avspegla i vilken omfattning det bidrar till miljö- och klimatmålen. När det gäller Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden ska viktningen knytas till dimensioner och koder för de interventionstyper som fastställs i bilaga I. [Ändr. 68]

4.  Medlemsstaterna och kommissionen ska I enlighet med deras respektive ansvarsområden och i linje med subsidiaritetsprincipen och principen om flernivåstyre, ska medlemsstaterna och kommissionen säkerställa samordningen, komplementariteten och samstämmigheten mellan fonderna och andra unionsinstrument, t.ex. reformstödsprogrammet, inklusive reformverktyget och instrumentet för tekniskt stöd. De ska optimera samordningsmekanismer för de ansvariga, för i syfte att undvika dubbelarbete vid programplaneringen och genomförandet. [Ändr. 69]

4a.   Medlemsstaterna och kommissionen ska säkerställa att relevanta regler om statligt stöd följs. [Ändr. 70]

Artikel 5

Delad förvaltning

1.  Medlemsstaterna, i överensstämmelse med deras institutionella och rättsliga ram, och kommissionen ska genomföra den del av unionens budget som tilldelats fonderna inom ramen för delad förvaltning i enlighet med artikel [63] i förordning (EU, Euratom) [number of the new financial regulation] (budgetförordningen). [Ändr. 71]

2.  Kommissionen ska dock Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 1.2 ska kommissionen använda de stödbelopp från Sammanhållningsfonden som förs över till Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE), Europeiska stadsinitiativet och interregionala innovationsinvesteringar, de stödbelopp som förs över från ESF+ till transnationellt samarbete samt bidragsbelopp till InvestEU(34) och tekniskt stöd på kommissionens initiativ inom ramen för direkt eller indirekt förvaltning i enlighet med [artikel 62.1 a och c] i budgetförordningen. [Ändr. 72]

3.  Kommissionen får, efter godkännande av den berörda medlemsstaten och regionen, genomföra samarbetet mellan de yttersta randområdena inom målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) inom ramen för indirekt förvaltning. [Ändr. 73]

Artikel 6

Partnerskap och flernivåstyre

1.  För partnerskapsöverenskommelsen och för varje program ska varje medlemsstat ska få till stånd ett partnerskap med behöriga regionala och lokala myndigheter. i enlighet med sin institutionella och rättsliga ram organisera ett fullständigt och effektivt partnerskap: Åtminstone följande parter ska ingå: [Ändr. 74]

a)  kommuner och regionala, lokala och andra myndigheter, [Ändr. 75]

b)  näringslivets och arbetsmarknadens organisationer,

c)  relevanta organ som företräder civilsamhället, t.ex. miljöorganisationer, icke-statliga organisationer samt organ som främjar social inkludering, grundläggande rättigheter, rättigheter för personer med funktionsnedsättning, jämställdhet och icke-diskriminering. [Ändr. 76]

ca)   forskningsinstitutioner och universitet, i tillämpliga fall. [Ändr. 77]

2.  Enligt principen om flernivåstyre och med en nedifrån och upp-strategi ska medlemsstaten låta de parterna delta i utarbetandet av partnerskapsöverenskommelserna och vid utformningen, genomförandet och utvärderingen och genomförandet av programmen, bland annat genom att delta i övervakningskommittéerna i enlighet med artikel 34. I detta sammanhang ska medlemsstaterna avsätta en lämplig procentandel av medlen från fonden för uppbyggnad av administrativ kapacitet hos arbetsmarknadens parter och organisationer i det civila samhället. [Ändr. 78]

3.  Arbetet med att organisera och genomföra partnerskap ska utföras i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) nr 240/2014(35). Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 107 med avseende på ändringar av delegerad förordning (EU) 240/2014 för att anpassa den delegerade förordningen till denna förordning. [Ändr. 79]

4.  Minst en gång om året ska kommissionen samråda med de organisationer som företräder parterna på unionsnivå om genomförandet av programmen, och rapportera om resultatet till Europaparlamentet och rådet [Ändr. 80].

Artikel 6a

Övergripande principer

1.  Medlemsstaterna och kommissionen ska säkerställa respekt för de grundläggande rättigheterna och efterlevnad av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna vid användningen av fonderna.

2.  Medlemsstaterna och kommissionen ska se till att jämställdhet mellan könen, jämställdhetsintegrering och integration av jämställdhetsperspektivet genomgående beaktas och främjas vid utformning och genomförande av program, inbegripet vad gäller övervakning, rapportering och utvärdering.

3.  Medlemsstaterna och kommissionen ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra varje form av diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning i samband med utformning, genomförande, övervakning, rapportering och utvärdering av programmen. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska särskilt beaktas under utformningen och genomförandet av programmen.

4.   Målen för fonderna ska eftersträvas i linje med principen om hållbar utveckling och med unionens mål att bevara, skydda och förbättra miljöns kvalitet och bekämpa klimatförändringarna med hänsyn tagen till principen om att förorenaren betalar i enlighet med artiklarna 191.1 och 191.2 i EUF-fördraget.

Medlemsstaterna och kommissionen ska se till att miljöskyddskrav, resurseffektivitet, principen om energieffektivitet först, en socialt rättvis energiövergång, begränsning av och anpassning till klimatförändringar, biologisk mångfald, motståndskraft mot katastrofer samt riskförebyggande och riskhantering främjas i samband med utarbetande och genomförande av partnerskapsöverenskommelser och program. De ska ha som mål att undvika investeringar kopplade till produktion, bearbetning, distribution, lagring och förbränning av fossila bränslen. [Ändr. 81]

avdelning ii

strategi

KAPITEL II

Partnerskapsöverenskommelse

Artikel 7

Utarbetande och inlämning av partnerskapsöverenskommelsen

1.  Varje medlemsstat ska utarbeta en partnerskapsöverenskommelse med arrangemang för hur fonderna ska kunna användas på ett effektivt sätt för perioden 1 januari 2021 till 31 december 2027. Ett sådant partnerskapsavtal ska utarbetas i enlighet med den uppförandekod som infördes genom kommissionens delegerade förordning (EG) nr 240/2014. [Ändr. 82]

2.  Medlemsstaten ska lämna in partnerskapsöverenskommelse till kommissionen innan eller samtidigt som den lämnar in det första programmet, men senast den 30 april 2021 [Ändr. 83].

3.  Partnerskapsöverenskommelsen får lämnas in tillsammans med relevant årligt nationellt reformprogram och den nationella energi- och klimatplanen [Ändr. 84].

4.  Medlemsstaten ska lämna in en partnerskapsöverenskommelse som följer mallen i bilaga II. Partnerskapsöverenskommelsen får ingå i ett av medlemsstatens program.

5.  Interregprogrammen får lämnas in till kommissionen innan partnerskapsöverenskommelsen lämnas in.

Artikel 8

Partnerskapsöverenskommelsens innehåll

Partnerskapsöverenskommelsen ska innehålla följande delar:

a)  De valda politiska målen, med uppgift om vilka fonder och program som ska användas för att uppnå dessa mål och en motivering för detta, samt i tillämpliga fall en motivering för varför man valt att använda InvestEU:s genomförandemodell, med beaktande av med beaktande och uppräkning av relevanta landsspecifika rekommendationer samt regionala utmaningar. [Ändr. 85].

b)  För vart och ett av de valda politiska mål som anges i led a:

i)  En sammanfattning av strategivalen och av de viktigaste resultaten som förväntas för var och en av fonderna inklusive, i tillämpliga fall, genom användning av InvestEU. [Ändr. 86]

ii)  Samordning, avgränsning och komplementaritet mellan fonderna och, om lämpligt, samordning mellan nationella och regionala program, i synnerhet när det gäller de strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken som omnämns i förordning (EU) [...] om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken. [Ändr. 87]

iii)  Komplementaritet och synergieffekter mellan fonderna och andra unionsinstrument, inklusive Lifes strategiska integrerade projekt och strategiska naturprojekt och, i tillämpliga fall, projekt som finansieras genom Horisont Europa [Ändr. 88].

iiia)   Resultat i förhållande till mål, strategier och åtgärder inom ramen för de nationella energi- och klimatplanerna. [Ändr. 89]

c)  Det preliminära anslaget från var och en av fonderna, uppdelat per politiskt mål på nationell och i tillämpliga fall regional nivå, med beaktande av de fondspecifika bestämmelserna om tematisk koncentration. [Ändr. 90]

d)  I relevanta fall, Fördelningen av medel per regionkategori enligt artikel 102.2, och de anslagsbelopp som föreslås ska föras över mellan regionkategorierna i enlighet med artikel 105. [Ändr. 91]

e)  De belopp som ska ges som bidrag till InvestEU, per fond och per regionkategori. [Ändr. 92]

f)  Förteckningen över planerade program inom fonderna, med preliminär tilldelning per fond och motsvarande nationella bidrag per regionkategori.

g)  En sammanfattning av de åtgärder som berörd medlemsstat ska vidta för att stärka sin administrativa kapacitet att genomföra fonderna och dess förvaltning och kontrollsystem. [Ändr. 93]

ga)   Där så är relevant, ett integrerat tillvägagångssätt för att ta itu med demografiska utmaningar och/eller särskilda behov i regioner och områden. [Ändr. 94]

gb)   En kommunikations- och synlighetsstrategi. [Ändr. 95]

EIB kan, på medlemsstaternas begäran, delta i utarbetandet av partnerskapsöverenskommelsen samt i förberedelserna av insatserna, finansieringsinstrument och offentlig-privata partnerskap. [Ändr. 96]

Avseende målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) ska partnerskapsöverenskommelsen endast innehålla en förteckning över planerade program och gränsöverskridande investeringsbehov i den berörda medlemsstaten [Ändr. 97].

Artikel 9

Godkännande av partnerskapsöverenskommelsens

1.  Kommissionen ska bedöma partnerskapsöverenskommelsen och dess överensstämmelse med den här förordningen och med de fondspecifika bestämmelserna. Vid sin bedömning ska kommissionen särskilt beakta bestämmelserna i artikel 4 och 6 i relevanta landsspecifika rekommendationer, samt de åtgärder som är kopplade till integrerade nationella energi- och klimatplaner samt hur dessa hanteras. [Ändr. 98]

2.  Kommissionen får framföra sina synpunkter inom tre två månader efter det att medlemsstaten har lämnat in partnerskapsöverenskommelsen. [Ändr. 99]

3.  Medlemsstaten ska se över partnerskapsöverenskommelsen med beaktande av kommissionens synpunkter inom en månad efter att de har lämnats in. [Ändr. 100]

4.  Kommissionen ska genom en genomförandeakt anta ett beslut om godkännande av partnerskapsöverenskommelsen senast fyra månader efter den dag då den partnerskapsöverenskommelsen lämnades in av den berörda medlemsstaten för första gången. [Ändr. 101]. Partnerskapsöverenskommelsen ska inte ändras.

5.  Om partnerskapsöverenskommelsen i enlighet med artikel 7.4 ingår i ett program ska kommissionen genom en genomförandeakt anta ett beslut om godkännande av programmet senast sex månader efter den dag då det programmet lämnades in av den berörda medlemsstaten.

Artikel 10

Användning av Eruf, ESF+, Sammanhållningsfonden och EHFF genom InvestEU

1.  Medlemsstaterna Från den 1 januari 2023 får antingen i partnerskapsöverenskommelsen eller medlemsstaterna, efter godkännande av de berörda förvaltande myndigheterna och i en begäran om ändring av ett program, anslå det belopp på upp till 2 % från Eruf, ESF+, Sammanhållningsfonden och EHFF som ska ges i bidrag till InvestEU och genomföras i form av budgetgarantier. Det belopp som ska lämnas i bidrag Upp till 3 % InvestEU får inte överstiga 5 % av den totala tilldelningen för varje fond utom i vederbörligen motiverade fall kan dessutom tilldelas InvestEU inom ramen för halvtidsöversynen. Sådana bidrag ska inte utgöra överföring av medel finnas tillgängliga för investeringar i enlighet med artikel 21 målen i sammanhållningspolitiken och inom samma regionkategori som de ursprungliga fonderna riktade sig till. När ett belopp från Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden anslås till InvestEU bör de nödvändiga villkor som beskrivs i artikel 11 och bilagorna III och IV i denna förordning gälla. Endast medel för de kommande kalenderåren får anslås. [Ändr. 428]

2.  I partnerskapsöverenskommelsen får medel från innevarande och kommande kalender anslås. I en begäran om ändring av ett program får endast medel från kommande budgetår anslås. [Ändr. 103]

3.  Det belopp som avses i punkt 1 ska avsättas för den del av EU-garantin som ingår i medlemsstatens respektive medlemsstats avdelning. [Ändr. 104]

4.  Om en överenskommelse om medverkan enligt artikel [9] i [InvestEU-förordningen] inte har ingåtts den 31 december 2021 2023 för ett belopp som avses i punkt 1 och som anslagits i partnerskapsöverenskommelsen ska medlemsstaten lämna in en ansökan om ändring av programmet eller programmen för att använda motsvarande belopp. [Ändr. 105]

Överenskommelsen om medverkan för ett belopp som avses i punkt 1 och som anslagits i en ansökan om ändring av ett program ska ingås, eller ändras, beroende på omständigheterna, samtidigt som beslutet om ändring av programmet antas. [Ändr. 106]

5.  Om ett garantiavtal enligt artikel [9] i [InvestEU-förordningen] inte har ingåtts inom nio månader efter det att överenskommelsen om medverkan har godkänts ska de belopp som betalats till den gemensamma avsättningsfonden föras tillbaka till programmet eller programmen ursprungsprogrammet eller ursprungsprogrammen och medlemsstaten ska ansöka om en motsvarande programändring. I detta särskilda fall kan medel från de föregående kalenderåren ändras, under förutsättning att åtagandena ännu inte har genomförts. [Ändr. 107]

6.  Om ett garantiavtal enligt artikel [9] i [InvestEU-förordningen] inte har genomförts fullt ut inom fyra år efter det att det undertecknades får medlemsstaten begära att de belopp som anslagits i garantiavtalet men som inte täcker underliggande lån eller andra riskbärande instrument ska behandlas i enlighet med punkt 5.

7.  Medel som genererats av eller som kan härledas från belopp som anslagits till InvestEU och som genomförts i form av budgetgarantier ska göras tillgängliga för medlemsstaten och den lokala eller regionala myndighet som berörs av anslaget, och de ska användas till stöd inom samma mål i form av finansieringsinstrument. [Ändr. 108]

8.  Kommissionen ska ombudgetera de belopp som inte använts för InvestEU för det år då motsvarande programändring godkänns. En sådan ombudgetering får inte sträcka sig längre än till 2027.

Tidsfristen för tillbakadragande av det belopp som ombudgeterats i enlighet med artikel 99 inleds det år då bidraget ombudgeterades.

KAPITEL II

Nödvändiga villkor och prestationsram

Artikel 11

Nödvändiga villkor

1.  För varje särskilt mål fastställs i den här förordningen vilka förutsättningar som måste föreligga för att målet ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt och effektivt sätt (nedan kallade nödvändiga villkor). Genomförandevillkoren ska gälla i den utsträckning som de bidrar till att nå programmets särskilda mål. [Ändr. 109]

I bilaga III fastställs övergripande nödvändiga villkor som gäller för alla de särskilda målen samt kriterier som ska användas för att bedöma om de är uppfyllda.

I bilaga IV fastställs tematiska nödvändiga villkor för Eruf, Sammanhållningsfonden och ESF+ samt kriterier som ska användas för att bedöma om de är uppfyllda.

2.  När medlemsstaten utarbetar ett program eller inför ett nytt särskilt mål i samband med en ändring av ett program ska den bedöma om de nödvändiga villkoren som är kopplade till det särskilda målet är uppfyllda. Ett nödvändigt villkor är uppfyllt om alla relevanta kriterier är uppfyllda. Medlemsstaten ska i varje program eller ändring av program ange vilka nödvändiga villkor som är uppfyllda och vilka som inte är det, och när den anser att ett nödvändigt villkor är uppfyllt ska den också motivera varför. På begäran av medlemsstaten kan EIB bidra till bedömningen av vilka åtgärder som krävs för att uppfylla de nödvändiga villkoren. [Ändr. 110]

3.  Om ett nödvändigt villkor inte är uppfyllt då programmet eller ändringen av programmet godkänns ska medlemsstaten informera kommissionen så snart den anser att det nödvändiga villkoret är uppfyllt och den ska också motivera varför.

4.  Kommissionen ska inom tre två månader efter det att den mottagit den information som avses i punkt 3 göra en bedömning och informera medlemsstaten om den håller med om att det nödvändiga villkoret är uppfyllt. [Ändr. 111]

Om kommissionen inte håller med om medlemsstatens bedömning ska den informera medlemsstaten om detta och ge medlemsstaten möjlighet att lämna synpunkter inom en månad högst två månader. [Ändr. 112]

5.  Utgifter för insatser som är kopplade till det särskilda målet kan inte eller till den berörda interventionen när det gäller Ejflu, kan tas med i betalningsansökningar förrän innan kommissionen har informerat medlemsstaten om att det nödvändiga villkoret är uppfyllt enligt punkt 4, utan att det påverkar innehållandet av själva ersättningen fram till dess att villkoret är uppfyllt. [Ändr. 113]

Det första stycket gäller inte insatser som bidrar till att motsvarande nödvändigt villkor uppfylls.

6.  Medlemsstaten ska säkerställa att de nödvändiga villkoren är uppfyllda och tillämpas under hela programperioden. Den ska informera kommissionen om eventuella ändringar som påverkar uppfyllandet av de nödvändiga villkoren.

Om kommissionen anser att ett nödvändigt villkor inte längre är uppfyllt ska den informera medlemsstaten om detta och ge medlemsstaten möjlighet att lämna synpunkter inom en månad. Om kommissionen anser att det nödvändiga villkoret fortfarande inte är uppfyllt kan utgifter som är kopplade till det särskilda målet, inte tas med i betalningsansökningar från den dag då kommissionen informerar medlemsstaten om detta.

7.  Bilaga IV ska inte gälla program som får stöd från EHFF.

Artikel 12

Prestationsram

1.  Medlemsstaten ska, i tillämpliga fall i samarbete med lokala och regionala myndigheter, fastställa en prestationsram som gör det möjligt att övervaka, rapportera om och utvärdera programprestationerna under genomförandet och bidra till att mäta fondernas övergripande prestation. [Ändr. 115]

Prestationsramen ska bestå av

a)  de output- och resultatindikatorer som är kopplade till särskilda mål som fastställs i de fondspecifika förordningarna,

b)  delmål som ska uppnås till slutet av 2024 för outputindikatorerna, och

c)  mål som ska uppnås till slutet av 2029 för output- och resultatindikatorerna.

2.  Delmål och mål ska fastställas för varje särskilt mål inom ett program, med undantag för tekniskt stöd och för det särskilda målet för materiell fattigdom som fastställs i artikel [4 c vii] [4.1 (xi)] i ESF+-förordningen. [Ändr. 116]

3.  Delmål och mål ska göra det möjligt för kommissionen och medlemsstaten att mäta framstegen på vägen mot de särskilda målen. De ska uppfylla kraven i artikel [33.3] i budgetförordningen.

Artikel 13

Metoder för att fastställa prestationsramen

1.  Följande ska ingå i metoderna för att fastställa prestationsramen:

a)  Medlemsstatens kriterier för att välja indikatorer.

b)  Data eller underlag som används, kvalitetssäkring och beräkningsmetod.

c)  Faktorer som kan påverka om delmålen och målen uppnås och hur de har beaktats.

2.  Medlemsstaten ska göra metoderna tillgängliga på kommissionens begäran.

Artikel 14

Halvtidsöversyn

1.  När det gäller program som får stöd från Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden ska medlemsstaten och relevanta förvaltande myndigheter se över varje program, med beaktande av följande: [Ändr. 117]

a)  De Nya utmaningar som identifieras i de relevanta landsspecifika rekommendationer som antas 2024 och i relevanta fall de mål som identifierats i genomförandet av de integrerade nationella klimat- och energiplanerna. [Ändr. 118]

b)  Den socioekonomiska situationen i berörd medlemsstat eller region, inklusive läget för genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter och territoriella behov i syfte att minska skillnader samt ekonomiska och sociala ojämlikheter. [Ändr. 119]

c)  Framsteg på vägen mot delmålen.

d)  Resultatet av den tekniska justering som fastställs i artikel 104.2, i tillämpliga fall.

da)  Alla större finansiella, ekonomiska och sociala utvecklingar som kräver anpassning av programmen, däribland effekterna av symmetriska och asymmetriska chocker i medlemsstaterna och deras regioner. [Ändr. 120]

2.  Medlemsstaten I enlighet med resultatet av översynen ska medlemsstaten senast den 31 mars 2025 lämna in en ansökan till kommissionen om ändring av varje program i enlighet med artikel 19.1 eller meddela att ingen ändring begärs. Medlemsstaten ska motivera ändringen på grundval av de element som anges i punkt 1 eller, i tillämpliga fall, ange skäl för att inte begära någon ändring av programmet. [Ändr. 121]

Det reviderade programmet ska omfatta följande:

a)  Tilldelade medel Reviderad ursprunglig tilldelning per prioritering, inklusive beloppen för 2026 och 2027. [Ändr. 122]

b)  Reviderade eller nya mål.

ba)   De belopp som ska ges som bidrag till InvestEU per fond och per regionkategori, i tillämpliga fall. [Ändr. 123]

c)  Den reviderade tilldelningen av medel som beror på en sådan teknisk justering som fastställs i artikel 104.2 och som omfattar belopp för åren 2025, 2026 och 2027, i tillämpliga fall.

3.  Om översynen leder till att ett nytt program lämnas in ska finansieringsplanen enligt artikel 17.3 f ii omfatta det totala anslaget för varje fond det år som programmet godkändes.

3a.   Kommissionen ska, senast den 31 mars 2026, anta en rapport som innehåller en sammanfattning av resultaten av den översyn som avses i punkterna 1 och 2. Kommissionen ska delge rapporten till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén. [Ändr. 124]

KAPITEL III

Åtgärder kopplade till sund ekonomisk styrning

Artikel 15

Åtgärder som kopplar fondernas ändamålsenlighet till en sund ekonomisk styrning

1.  Kommissionen får begära att en medlemsstat ser över och föreslår ändringar av relevanta program när så krävs för att stödja genomförandet av relevanta rekommendationer från rådet.

En sådan begäran får göras i följande syften:

a)  Att stödja genomförandet av en relevant landsspecifik rekommendation som antagits i enlighet med artikel 121.2 i EUF-fördraget och en relevant rådsrekommendation som antagits i enlighet med artikel 148.4 i EUF-fördraget, som riktar sig till den berörda medlemsstaten.

b)  Att stödja genomförandet av relevanta rådsrekommendationer som riktar sig till medlemsstaten i fråga och som antagits i enlighet med artiklarna 7.2 eller 8.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1176/2011(36) under förutsättning att dessa ändringar anses nödvändiga för att korrigera de makroekonomiska obalanserna.

2.  En begäran från kommissionen till en medlemsstat i enlighet med punkt 1 ska motiveras, utifrån en utvärdering med hänvisning till behovet av att stödja genomförandet av relevanta rekommendationer, och den ska ange de program eller de prioriteringar som den anser berörs samt vilken typ av ändringar som förväntas.

3.  Medlemsstaten ska svara på den begäran som avses i punkt 1 inom två månader efter det att den mottagit begäran, och ange de ändringar som den anser är nödvändiga i relevanta program, orsakerna till dessa ändringar, vilka program som berörs och vilken typ av ändringar som föreslås och hur de förväntas påverka genomförandet av rekommendationerna och av fonderna. Kommissionen ska lämna eventuella synpunkter inom en månad efter det att den tagit emot svaret.

4.  Medlemsstaten ska lämna in ett förslag om ändring av de relevanta programmen inom två månader från och med det datum då det svar som avses i punkt 3 lämnades in.

5.  Om kommissionen inte har lämnat några synpunkter eller om den finner att synpunkterna vederbörligen beaktats ska kommissionen anta ett beslut om godkännande av ändringarna av relevanta program inom den tidsfrist som fastställs i artikel [19.4].

6.  Om medlemsstaten underlåter att vidta ändamålsenliga åtgärder som svar på en begäran som gjorts i enlighet med punkt 1, inom de tidsfrister som fastställs i punkterna 3 och 4, får kommissionen helt eller delvis hålla inne betalningarna till de berörda programmen eller prioriteringarna i enlighet med artikel 91.

7.  Kommissionen Efter att ha tagit hänsyn till den berörda medlemsstatens ekonomiska och sociala omständigheter och effekten av det planerade innehållandet för ekonomin, ska kommissionen föreslå för rådet att gradvis helt eller delvis hålla inne åtagandena eller betalningarna för ett eller flera av en medlemsstats program i följande fall:

a)  Rådet beslutar i enlighet med artikel 126.8 eller 126.11 i EUF-fördraget att medlemsstaten inte har vidtagit effektiva åtgärder för att korrigera sitt alltför stora underskott.

b)  Rådet antar två på varandra följande rekommendationer i samma förfarande vid alltför stora obalanser, i enlighet med artikel 8.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1176/2011(37), på grund av att en medlemsstat har lämnat in en otillräcklig plan för korrigerande åtgärder.

c)  Rådet antar två på varandra följande beslut i samma förfarande vid alltför stora obalanser i enlighet med artikel 10.4 i förordning (EU) nr 1176/2011 där man fastställer en medlemsstats bristande efterlevnad på grundval av att den inte har vidtagit rekommenderade korrigerande åtgärder.

d)  Om kommissionen finner att en medlemsstat inte har vidtagit åtgärder enligt vad som avses i rådets förordning (EG) nr 332/2002(38) och följaktligen beslutar att inte tillåta utbetalningen av det ekonomiska bistånd som beviljats medlemsstaten.

e)  Rådet beslutar att en medlemsstat inte uppfyller det makroekonomiska anpassningsprogram som avses i artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 472/2013(39) eller de åtgärder som krävts i ett beslut från rådet som antagits i enlighet med artikel 136.1 i EUF-fördraget.

Innehållande av åtaganden bör prioriteras, betalningar ska endast hållas om det behövs omedelbara åtgärder begärs och vid betydande överträdelser. Innehållandet av betalningar ska göras vid betalningsansökningar som lämnats in för de berörda programmen efter det datum då beslutet om innehållande fattades.

Kommissionen får, vid exceptionella ekonomiska omständigheter eller om berörd medlemsstat riktar en motiverad begäran till kommissionen inom tio dagar efter antagandet av det beslut eller den rekommendation som avses i förra stycket, rekommendera att rådet drar tillbaka det innehållande som avses i samma stycke.

8.  Ett förslag från kommissionen om innehållande av åtaganden ska betraktas som antaget av rådet om inte rådet genom en genomförandeakt beslutar att förkasta förslaget med kvalificerad majoritet inom en månad tre månader från det att kommissionen lagt fram sitt förslag.

Innehållandet av åtaganden ska tillämpas på åtaganden från fonderna för den berörda medlemsstaten från och med den 1 januari det år som följer på beslutet om innehållande.

Rådet ska genom en genomförandeakt anta ett beslut om ett förslag från kommissionen som avses i punkt 7 i samband med innehållande av betalningar.

9.  Omfattningen och nivån på det innehållande av åtaganden eller betalningar som ska göras ska vara proportionella, respektera principen om likabehandling av medlemsstater samt ta hänsyn till de ekonomiska och sociala förhållandena i den berörda medlemsstaten, särskilt när det gäller nivån av arbetslöshet, fattigdom och social utestängning i den berörda medlemsstaten i förhållande till unionens genomsnitt och effekterna av innehållandet på den berörda medlemsstatens ekonomi. Särskild hänsyn ska tas till effekterna av innehållandet på program som är viktiga för att åtgärda negativa ekonomiska, sociala och strukturella förhållanden innan beslutet om upphävande av åtaganden fattas, och dessa effekter ska meddelas rådet och Europaparlamentet.

10.  Innehållandet av åtaganden ska begränsas till 25 av åtagandena för följande kalenderår för fonderna eller 0,25% av nominellt BNP, beroende på vilket som är lägst, i följande fall:

a)  Första fallet av bristande efterlevnad inom ett förfarande vid alltför stora underskott, enligt punkt 7 a.

b)  Första fallet av bristande efterlevnad av en plan för korrigerande åtgärder inom ett förfarande vid alltför stora obalanser, enligt punkt 7 b.

c)  Bristande efterlevnad i samband med den rekommenderade korrigerande åtgärden inom ett förfarande vid alltför stora obalanser, enligt punkt 7 c.

d)  Första fallet av bristande efterlevnad enligt punkt 7 d och e.

Vid fortsatt bristande efterlevnad får innehållandet av åtaganden överskrida de gränser som anges i första stycket.

11.  Rådet ska häva innehållandet av åtaganden på förslag av kommissionen enligt det förfarande som anges i punkt 8, i följande fall:

a)  Förfarandet vid alltför stora underskott lämnas vilande i enlighet med artikel 9 i rådets förordning (EC) nr 1467/97(40) eller rådet har beslutat i enlighet med artikel 126.12 i EUF-fördraget att upphäva beslutet om att ett alltför stort överskott föreligger.

b)  Rådet har godkänt den plan för korrigerande åtgärder som den berörda medlemsstaten har lämnat in i enlighet med artikel 8.2 i förordning (EU) nr 1176/2011 eller förfarandet vid alltför stora obalanser lämnas vilande i enlighet med artikel 10.5 i den förordningen eller rådet har avslutat förfarandet vid alltför stora obalanser i enlighet med artikel 11 i den förordningen.

c)  Om kommissionen finner att en medlemsstat har vidtagit lämpliga åtgärder enligt vad som avses i rådets förordning (EG) nr 332/2002.

d)  Kommissionen har beslutat att den berörda medlemsstaten har vidtagit lämpliga åtgärder för att genomföra det makroekonomiska anpassningsprogram som avses i artikel 7 i förordning (EU) nr 472/2013 eller de åtgärder som krävts i ett beslut från rådet som antagits i enlighet med artikel 136.1 i EUF-fördraget.

När rådet har hävt innehållandet av åtaganden ska kommissionen ombudgetera de innehållna åtagandena i enlighet med artikel [8] i rådets förordning (EU, Euratom) [ [...] (förordningen om den fleråriga budgetramen)].

Innehållna åtaganden får inte ombudgeteras för år efter 2027.

Tidsfristen för tillbakadragande av det belopp som ombudgeterats i enlighet med artikel 99 inleds det år då det innehållna åtagandet ombudgeterades.

Ett beslut om att häva innehållandet av betalningar ska fattas av rådet på förslag av kommissionen, om de tillämpliga villkoren i första stycket är uppfyllda.

12.  Kommissionen ska hålla Europaparlamentet informerat om genomförandet av denna artikel. I synnerhet ska kommissionen, om ett av villkoren i punkt 7 uppfylls för en medlemsstat, omedelbart informera Europaparlamentet och lämna uppgifter om de fonder och program som skulle kunna bli föremål för innehållande av åtaganden.

Europaparlamentet kan inbjuda kommissionen till en strukturerad dialog om tillämpningen av denna artikel, med beaktande av överföringen av den information som avses i första stycket.

Kommissionen ska överlämna förslaget om innehållande av åtaganden eller förslaget om att häva ett sådant innehållande till Europaparlamentet och rådet.

13.  Punkterna 1–12 ska inte gälla för prioriteringar eller program enligt artikel [4 c v ii] i ESF+-förordningen. [Ändr. 425/rev, 444/rev, 448 och 469]

Avdelning III

Programplanering

KAPITEL I

Allmänna bestämmelser för fonderna

Artikel 16

Utarbetande och inlämnande av program

1.  Medlemsstaterna ska i samarbete med de partner som avses i artikel 6 utarbeta program för att genomföra fonderna under perioden 1 januari 2021–31 december 2027. [Ändr. 140]

2.  Medlemsstaterna ska lämna in program till kommissionen senast tre månader efter det att de lämnat in partnerskapsöverenskommelsen.

3.  Medlemsstaterna ska utarbeta program som följer mallen för program i bilaga V.

För Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering ska medlemsstaten utarbeta program som följer mallen för program i bilaga VI.

Artikel 17

Programmens innehåll

1.  Varje program ska innehålla en strategi för hur programmet ska bidra till de politiska målen och hur man ska informera om resultaten.

2.  Ett program ska bestå av prioriteringar. Varje program ska motsvara ett politiskt eller flera politiska mål eller tekniskt stöd. En prioritering som motsvarar ett politiskt mål ska bestå av en eller flera särskilda mål. Flera prioriteringar kan motsvara samma politiska mål. [Ändr. 141]

För program som får stöd från EHFF får varje prioritering motsvara ett eller flera politiska mål. De särskilda målen motsvarar de stödområden som fastställs i bilaga [III] till EHFF-förordningen.

För program som får stöd från Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering ska ett program bestå av särskilda mål.

3.  Varje program ska innehålla följande:

a)  En sammanfattning av de viktigaste utmaningarna, med beaktande av

i)  ekonomiska, sociala och territoriella skillnader, samt ojämlikheter, utom för program som får stöd från EHFF, [Ändr. 142]

ii)  marknadsmisslyckanden, investeringsbehov, och komplementaritet synergieffekter med andra former av stöd, [Ändr. 143]

iii)  utmaningar som identifieras i de relevanta landsspecifika rekommendationer och andra relevanta rekommendationer från unionen till medlemsstaten, rekommendationerna, [Ändr. 144]

iv)  utmaningar i fråga om administrativ kapacitet och styrning samt förenklingsåtgärder, [Ändr. 145]

v)  lärdomar från tidigare erfarenheter,

vi)  makroregionala strategier och havsområdesstrategier, i de fall medlemsstaterna och regionerna deltar i sådana strategier,

via)   utmaningar och relaterade mål som identifieras i nationella energi- och klimatplaner och i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, [Ändr. 147]

vii)  för program som får stöd från Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering, framsteg när det gäller att genomföra relevanta delar av unionens regelverk och handlingsplaner samt fastställda brister [Ändr. 148].

b)  En motivering för utvalda politiska mål, motsvarande prioriteringar, särskilda mål och stödformer.

c)  Särskilda mål för varje prioritering, utom för tekniskt stöd.

d)  För varje särskilt mål

i)  relaterade typer av åtgärder, inklusive en vägledande förteckning och tidplan över planerade insatser av strategisk betydelse och deras förväntade bidrag till dessa särskilda mål och till de makroregionala strategierna och havsområdesstrategierna, i tillämpliga fall, [Ändr. 149]

ii)  output- och resultatindikatorer med motsvarande delmål och mål,

iii)  de huvudsakliga målgrupperna,

iiia)   åtgärder för säkerställande av jämställdhet, inkludering och icke-diskriminering, [Ändr. 150]

iv)  särskilda målterritorier, inklusive planerad användning av integrerade territoriella investeringar, lokalt ledd utveckling eller andra territoriella verktyg,

v)  interregionala, gränsöverskridande och transnationella åtgärder, där stödmottagarna finns i minst en annan medlemsstat, [Ändr. 151]

va)   investeringarnas hållbarhet, [Ändr. 152]

vi)  den planerade användningen av finansieringsinstrument,

vii)  interventionstyperna och en vägledande fördelning av de anslagna medlen efter interventionstyp eller stödområde.

viia)   En beskrivning av hur komplementaritet och synergier med andra fonder och instrument kommer att eftersträvas. [Ändr. 153]

e)  Den planerade användning av tekniskt stöd enligt artiklarna 30–32 och relevanta interventionstyper.

f)  En finansieringsplan som innehåller

i)  en tabell med den totala tilldelningen för varje fond och för varje regionkategori för hela programperioden och per år, inklusive eventuella belopp som förs över i enlighet med artikel 21,

ii)  ett tabell med den totala tilldelningen för varje prioritering per fond och per regionkategori samt det nationella bidraget med uppgift om det består av offentliga och privata medel,

iii)  för program som får stöd från EHFF, en tabell som för varje typ av stödområde anger det totala anslaget från fonden och det nationella bidraget,

iv)  för program som får stöd från Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering, en tabell som för varje särskilt mål anger den totala tilldelningen per typ av åtgärd, det nationella bidraget och om det består av offentliga och privata medel.

g)  De åtgärder som vidtas för att involvera de relevanta parter som avses i artikel 6 i utformningen av programmet och partnernas roll i genomförandet, övervakningen och utvärderingen av programmet.

h)  För varje nödvändigt villkor som fastställs i enlighet med artikel 11, bilaga III och bilaga IV, en bedömning av huruvida det nödvändiga villkoret är uppfyllt den dag då programmet lämnas in.

i)  Det tillvägagångssätt som planeras för att informera om och göra programmet synligt, genom att fastställa programmets mål, målgrupper, kommunikationskanaler, användning av sociala medier där så är lämpligt samt en planerad budget och relevanta indikatorer för övervakning och utvärdering, [Ändr. 154]

j)  Förvaltande myndighet, revisionsmyndighet, den myndighet som ansvarar för redovisningsfunktionen enligt artikel 70 och organ tar emot betalningar från kommissionen. [Ändr. 155]

Led c och d i den här punkten ska inte gälla för det särskilda mål som anges i artikel [4 c vii)] [4.1 (xi)] i ESF+ -förordningen. [Ändr. 156]

En miljörapport som innehåller relevant information om miljöpåverkan i enlighet med direktiv 2001/42/EG ska bifogas programmet, med hänsyn tagen till att klimatförändringarna måste bekämpas. [Ändr. 157]

4.  Genom undantag från punkt 3 d, för varje särskilt mål för program som får stöd från Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering ska följande finnas med:

a)  En beskrivning av den ursprungliga situationen, utmaningar och åtgärder som fonden stöder.

b)  Uppgifter om de operativa målen.

c)  En vägledande förteckning över åtgärder och hur åtgärderna förväntas bidra till de särskilda och de operativa målen.

d)  I tillämpliga fall, en motivering till driftsstödet, de särskilda åtgärderna, bistånd i nödsituationer och åtgärder som avses i artiklarna [16 och 17] i Amif-förordningen.

e)  Output- och resultatindikatorer med motsvarande delmål och mål.

f)  En vägledande fördelning av de anslagna medlen efter typ av intervention.

5.  Interventionstyperna ska bygga på en nomenklatur som fastställs i bilaga I. För program som får stöd från Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering ska interventionstyperna bygga på en nomenklatur som fastställs i de fondspecifika förordningarna.

6.  För de Eruf-, ESF+ och Sammanhållningsfondsprogram som lämnats in i enlighet med artikel 16 ska den tabell som avses i punkt 3 f ii innehålla beloppen endast för åren 2021–2025 för åren 2021–2027. [Ändr. 158]

7.  Medlemsstaten ska underrätta kommissionen om alla ändringar av den information som avses i punk 3 j, utan att detta kräver en ändring av programmet.

Artikel 18

Godkännande av program

1.  Kommissionen ska bedöma programmet och dess överensstämmelse med den här förordningen och med de fondspecifika förordningarna, samt samstämmigheten med partnerskapsöverenskommelsen. Vid sin bedömning ska kommissionen särskilt beakta relevanta landsspecifika rekommendationer och relevanta utmaningar som konstateras vid genomförandet av de integrerade nationella klimat- och energiplanerna och inom den europeiska pelaren för sociala rättigheter, samt hur dessa har hanterats. [Ändr. 160]

2.  Kommissionen får framföra sina synpunkter inom tre två månader efter det att medlemsstaten har lämnat in programmet. [Ändr. 161]

3.  Medlemsstaten ska se över programmet med beaktande av kommissionens synpunkter inom två månader efter att de har lämnats in [Ändr. 162].

4.  Kommissionen ska genom en genomförandeakt anta ett beslut om godkännande av programmet senast sex fem månader efter den dag då programmet lämnades in av medlemsstaten för första gången. [Ändr. 163].

Artikel 19

Ändring av program

1.  Medlemsstaten får lämna in en motiverad begäran om ändring av ett program tillsammans med det ändrade programmet, med uppgift om hur ändringen förväntas påverka förverkligandet av målen.

2.  Kommissionen ska bedöma ändringen och hur den följer den här förordningen och de fondspecifika förordningarna, inklusive kraven på nationell nivå, och den får lämna synpunkter inom tre tvåmånader från inlämningen av det ändrade programmet. [Ändr. 164]

3.  Medlemsstaten ska se över det ändrade programmet med beaktande av kommissionens synpunkter inom två månader efter att de har lämnats in. [Ändr. 165].

4.  Kommissionen ska godkänna ändringen av programmet inom sex tre månader efter det att det lämnats in av medlemsstaten. [Ändr. 166]

5.  Medlemsstaten får under programperioden föra över högst 5 % 7 %av den ursprungliga tilldelningen för en prioritering, men inte mer än 3 % 5 %av programbudgeten, till en annan prioritering för samma fond inom samma program. När den gör detta ska medlemsstaten respektera den uppförandekod som infördes genom kommissionens delegerade förordning (EG) nr 240/2014. För program som får stöd från Eruf och ESF+ får överföring göras endast av anslagen för samma regionkategori. [Ändr. 167]

Sådana överföringar ska inte påverka föregående år. De ska anses vara av mindre betydelse och ska inte kräva något beslut av kommissionen om ändring av programmet. De ska dock uppfylla alla rättsliga krav. Medlemsstaten ska lämna in till kommissionen en reviderad version av den tabell som avses i artikel 17.3 f ii, f iii eller f iv, beroende på vad som är tillämpligt.

6.  Kommissionens godkännande ska inte krävas för rättelser som är rena skrivfel eller rent tekniska eller redaktionella och som inte påverkar genomförandet av programmet. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om sådana rättelser. [Ändr. 168]

7.  För program som får stöd från EHFF ska ändringar av programmen som rör införandet av indikatorer inte kräva kommissionens godkännande.

Artikel 20

Gemensamt stöd från Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden

1.  Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden får gemensamt stödja program inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt.

2.  Eruf och ESF+ får komplettera varandra och inom en gräns på 10 % 15 %av stödet från de fonderna för varje prioritering inom ett program får de finansiera hela eller en del av en insats där kostnaderna berättigar till stöd från den andra fonden, enligt den fondens regler om stödberättigande, under förutsättning att kostnaderna är nödvändiga för att genomföra insatsen. [Ändr. 169]

Artikel 21

Överföring av medel

1.  Medlemsstaterna I syfte att säkerställa flexibilitet får medlemsstaterna får begära en överföring av högst 5 % av ett programs anslag från vilken som helst av fonderna till en annan fond med delad förvaltning eller till ett instrument med direkt eller indirekt förvaltning Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden eller Europeiska havs- och fiskerifonden, om övervakningskommittén för programmet godkänner detta. [Ändr. 170]

2.  Överförda medel ska användas i enlighet med reglerna för den fond eller det instrument till vilken medlen förs över och när det gäller överföringar till instrument med direkt eller indirekt förvaltning ska de användas till förmån för den berörda medlemsstaten. [Ändr. 171 och 434]

3.  En begäran enligt punkt 1 ska innehålla det totala belopp som förs över för varje år per fond och per regionkategori i förekommande fall, den ska vara vederbörligen motiverad sett till den komplementaritet och påverkan som ska uppnås, och den ska åtföljas av det eller de reviderade programmen från vilka medel förs över i enlighet med artikel 19, med uppgift om till vilken fond eller vilket instrument beloppen förs över. [Ändr. 172, 433 och 434]

4.  Kommissionen får invända mot en begäran om överföring i den relaterade programändringen om överföringen skulle innebära en risk att målen för det program som medlen skulle överföras från inte längre kan uppnås.

5.  Endast medel för kommande kalenderår får föras över.

KAPITEL I a

Större projekt

Artikel 21a

Innehåll

Som ett led i ett eller flera program får Eruf och Sammanhållningsfonden stödja insatser som omfattar en rad arbeten, verksamheter eller tjänster som syftar till att fullgöra en odelbar uppgift av en precis ekonomisk eller teknisk natur med tydligt fastställda mål och vars totala stödberättigande kostnad överstiger 100 000 000 euro (nedan kallat större projekt). Finansieringsinstrument ska inte betraktas som större projekt. [Ändr. 174]

Artikel 21b

Uppgifter som är nödvändiga för godkännande av större projekt

Innan ett större projekt godkänns ska den förvaltande myndigheten se till att följande uppgifter är tillgängliga:

a)  Uppgifter om det organ som ska ansvara för genomförandet av det större projektet och dess mandat.

b)  En beskrivning av investeringen och dess läge.

c)  Sammanlagd kostnad och sammanlagd stödberättigande kostnad.

c)  Sammanlagd kostnad och sammanlagd stödberättigande kostnad.

d)  De genomförbarhetsstudier som genomförts, inklusive analys av alternativ och resultat.

e)  En kostnads-nyttoanalys, där det ingår en ekonomisk och finansiell analys, samt en riskbedömning.

f)  En miljökonsekvensbeskrivning där hänsyn tas till behovet av begränsning av och anpassning till klimatförändringar samt motståndskraft mot katastrofer.

g)  En förklaring om på vilket sätt det större projektet överensstämmer med relevanta prioriteringar inom det eller de berörda programmen, och hur man förväntar sig att det kan bidra till att de specifika målen inom dessa prioriteringar kan uppnås samt det förväntade bidraget till socioekonomisk utveckling.

h)  En finansieringsplan där det redogörs för de totala ekonomiska medel som planeras ingå och det planerade stödet från fonderna, EIB och andra finansieringskällor, tillsammans med fysiska och finansiella indikatorer för att övervaka framstegen med beaktande av de identifierade riskerna.

i)  En tidsplan för genomförandet av det större projektet och, om genomförandeperioden förväntas bli längre än programperioden, de olika etapper för vilka stöd från fonderna kommer att krävas under programperioden. [Ändr. 175]

Artikel 21c

Beslut om större projekt

1.   Kommissionen ska bedöma ett större projekt på grundval av de uppgifter som avses i artikel 21b för att avgöra om ansökan om ekonomiskt bidrag till det större projekt som valts av den förvaltande myndigheten är berättigad. Kommissionen ska genom en genomförandeakt anta ett beslut om godkännande av det ekonomiska bidraget till det valda större projektet senast tre månader efter det att de uppgifter som anges i artikel 21b lämnades in.

2.   Kommissionens godkännande i enlighet med stycke 1 ska ha som villkor att det första kontraktet undertecknas inom tre år efter godkännandet eller, om det gäller strukturer för offentlig-privata partnerskap, att överenskommelser om sådana partnerskap undertecknas mellan det offentliga och det privata organet inom tre år efter godkännandet.

3.   Om kommissionen inte godkänner det ekonomiska bidraget till det valda större projektet ska den i sitt beslut ange skälen till detta.

4.   Större projekt som lämnas in för godkännande enligt punkt 1 ska ingå i förteckningen över större projekt i ett operativt program.

5.   Utgifter som rör ett större projekt får tas med i en betalningsansökan efter det inlämnande för godkännande som avses i punkt 1. Om kommissionen inte godkänner det större projekt som den förvaltande myndigheten har valt ut ska den utgiftsdeklaration som görs efter det att medlemsstaten har dragit tillbaka ansökan eller efter antagandet av kommissionens beslut korrigeras i enlighet därmed.” [Ändr. 176]

KAPITEL II

Territoriell utveckling

Artikel 22

Integrerad territoriell utveckling

Medlemsstaten ska stödja integrerad territoriell utveckling genom strategier för territoriell och lokal utveckling i någon av följande former:

a)  Integrerade territoriella investeringar.

b)  Lokalt ledd utveckling.

c)  Något annat territoriellt verktyg för att stödja initiativ som medlemsstaten utformar för att investeringar som planeras för Eruf inom det politiska mål som avses i artikel 4.1 e. [Ändr. 177]

Medlemsstaten ska säkerställa samstämmighet och samordning när lokala utvecklingsstrategier finansieras av mer än en fond. [Ändr. 178]

Artikel 23

Territoriella strategier

1.  Territoriella strategier som genomförs i enlighet med artikel 22 a eller c ska innehålla följande element:

a)  Det geografiska område som omfattas av strategin, däribland funktionella kopplingar av ekonomisk, social och miljömässig karaktär. [Ändr. 179]

b)  En analys av områdets utvecklingsbehov och möjligheter.

c)  En beskrivning av en integrerad strategi för att hantera konstaterade utvecklingsbehov och möjligheter.

d)  En beskrivning av parternas deltagande i enlighet med under artikel 6 när det gäller att utarbeta och genomföra strategin. [Ändr. 180]

De får också innehålla en förteckning över de insatser som ska stödjas.

2.  Relevanta myndigheter regionala eller lokala organ på stadsnivå, lokal nivå eller annan territoriell nivå ansvarar andra myndigheter ska ha ansvar för att förbereda och godkänna utarbeta de territoriella strategierna. Befintliga strategidokument om de berörda territorierna kan uppdateras och användas som territoriella strategier. [Ändr. 181]

3.  Om det inte ingår en förteckning över insatser som ska stödjas i den territoriella strategin ska relevanta myndigheter eller organ på stadsnivå, regional eller lokal nivå eller annan territoriell nivå välja ut eller delta i urvalet av insatser. [Ändr. 182]

De utvalda insatserna ska överensstämma med den territoriella strategin.

3a.   När de territoriella strategierna utarbetas ska de myndigheter som avses i stycke 2 samarbeta med relevanta förvaltande myndigheter, för att fastställa omfattningen av den verksamhet som ska stödjas inom det berörda programmet. [Ändr. 183]

4.  Om en myndighet eller ett organ på stadsnivå, regional, lokal nivå eller annan territoriell nivå annan myndighet ett annat organ utför andra arbetsuppgifter än urvalet av insatser som faller under den förvaltande myndighetens ansvar ska den förvaltande myndigheten ange att myndigheten är ett förmedlande organ. [Ändr. 184]

De utvalda insatserna får stödjas inom mer än en prioritering i samma program. [Ändr. 185]

5.  Stöd får ges till utarbetandet och utformningen av territoriella strategier.

Artikel 24

Integrerad territoriell investering

1.  Om en strategi som genomförs i enlighet med artikel 23 omfattar investeringar som får stöd från en eller flera fonder, mer än en fond, från ett eller flera program eller från mer än en prioritering inom samma program får åtgärderna genomföras i form av en integrerad territoriell investering (nedan kallad ITI). I lämpliga fall kan varje ITI kompletteras med ekonomiskt stöd från Ejflu. [Ändr. 186]

2.  Den förvaltande myndigheten ska säkerställa att det i det elektroniska systemet för programmet eller programmen anges vilka insatser samt output och resultat som bidrar till en ITI.

2a.   Om det inte ingår en förteckning över insatser som ska stödjas i den territoriella strategin ska relevanta myndigheter på stadsnivå, regional eller lokal nivå eller andra myndigheter eller organ delta i urvalet av insatser. [Ändr. 187]

Artikel 25

Lokalt ledd utveckling

1.  Eruf, ESF+ och EHFF får stödja lokalt ledd utveckling. Inom ramen för Ejflu ska sådan utveckling betecknas som lokal utveckling inom Leaderprogrammet. [Ändr. 188]

2.  Medlemsstaten ska säkerställa att lokalt ledd utveckling

a)  inriktas på subregionala områden,

b)  leds av lokala aktionsgrupper som består av företrädare för offentliga och privata lokala socioekonomiska intressegrupper och där ingen enskild intressegrupp, inklusive den offentliga sektorn, styr beslutsfattandet, [Ändr. 189]

c)  genomförs genom integrerade strategier i enlighet med artikel 26,

d)  stöder nätverksarbete, nedifrån och upp-strategier, tillgänglighet, innovativa inslag i det lokala sammanhanget och, när så är lämpligt, samarbete med andra territoriella aktörer. [Ändr. 190]

3.  Om stöd till de strategier som avses i punkt 2 c är tillgängligt från mer än en fond ska de relevanta förvaltande myndigheterna genomföra ett gemensamt urvalsförfarande för sådana strategier samt inrätta en gemensam kommitté för alla berörda fonder för att övervaka genomförandet av strategierna. De relevanta förvaltande myndigheterna får välja en av de berörda fonderna som ska stå för alla de kostnader för förberedelser, förvaltning och ledning som avses i artikel 28.1 a och c i samband med strategierna.

4.  Om genomförandet av en sådan strategi omfattar stöd från mer än en fond får relevant förvaltande myndighet utse en av fonderna till samordnande fond. Den typ av åtgärder och insatser som ska finansieras av respektive berörd fond kan också specificeras [Ändr. 191].

5.  Den samordnande fondens bestämmelser ska gälla för strategin. Myndigheter för andra fonder ska förlita sig på beslut och förvaltningskontroller av den behöriga myndigheten för den samordnande fonden.

6.  Myndigheterna för den samordnande fonden ska förse myndigheterna för de andra fonderna med den information som behövs för att de ska kunna övervaka och göra betalningar i enlighet med bestämmelserna i de fondspecifika förordningarna.

Artikel 26

Lokalt ledda utvecklingsstrategier

1.  De relevanta förvaltande myndigheterna ska säkerställa att varje strategi som avses i artikel 25.2 c innehåller följande element:

a)  Det geografiska område och den befolkning som omfattas av strategin.

b)  Lokalsamhällets delaktighet i utvecklingen av strategin.

c)  En analys av områdets utvecklingsbehov och möjligheter.

d)  Målen för strategin, inklusive mätbara mål för resultaten och relaterade planerade åtgärder, som ett svar på lokala behov såsom de identifieras av lokalsamhället. [Ändr. 192]

e)  Förvaltnings-, övervaknings- och utvärderingsrutiner, som visar den lokala aktionsgruppens kapacitet att genomföra strategin.

f)  En finansieringsplan, inklusive det planerade anslaget från varje fond, inklusive i tillämpliga fall Ejflu och varje program som berörs. [Ändr. 193]

2.  De relevanta förvaltande myndigheterna ska fastställa kriterier för urvalet av strategierna, inrätta en kommitté som ska göra urvalet och godkänna de strategier som kommittén valt ut.

3.  De relevanta förvaltande myndigheterna ska färdigställa den första omgången i urvalet av strategier och säkerställa att de lokala aktionsgrupper som valts ut kan utföra sina arbetsuppgifter enligt artikel 27.3 inom tolv månader efter det att det relevanta programmet har godkänts eller, när det gäller strategier som får stöd från mer än en fond, inom tolv månader efter det att det sista berörda programmet har godkänts.

4.  Beslutet om godkännande av en strategi ska innehålla tilldelningen för varje fond och program som berörs samt ange ansvarsfördelningen för förvaltning och kontroll inom programmet eller programmen. Motsvarande nationella offentliga bidrag ska garanteras i förväg för hela perioden. [Ändr. 194]

Artikel 27

Lokala aktionsgrupper

1.  Lokala aktionsgrupper ska utforma och genomföra de strategier som avses i artikel 25.2 c.

2.  De förvaltande myndigheterna ska säkerställa att de lokala aktionsgrupperna är inkluderande och antingen väljer en partner inom gruppen som samordnande partner i administrativa och ekonomiska frågor, eller att de tillsammans bildar en lagligt etablerad gemensam struktur för att utföra uppgifter inom den lokalt ledda utvecklingsstrategin. [Ändr. 195]

3.  Det är uteslutande de lokala aktionsgrupperna som ska utföra följande uppgifter:

a)  Främja de lokala aktörernas administrativa kapacitet att utveckla och genomföra insatser. [Ändr. 196]

b)  Införa ett icke-diskriminerande och öppet urvalsförfarande och kriterier som inte leder till intressekonflikter och som säkerställer att ingen enskild intressegrupp styr besluten om urval.

c)  Förbereda och offentliggöra ansökningsomgångar.

d)  Välja ut insatser och fastställa stödbeloppet, samt lägga fram förslagen till det organ som är ansvarigt för att slutkontrollen av stödberättigande görs innan de godkänns.

e)  Övervaka framstegen på vägen mot att uppnå målen för strategin.

f)  Utvärdera genomförandet av strategin.

4.  Om lokala aktionsgrupper utför uppgifter som inte omfattas av punkt 3 och som faller inom ansvarsområdet för den förvaltande myndigheten eller det utbetalande organet, ska de lokala aktionsgrupperna av den förvaltande myndigheten utses till förmedlande organ i enlighet med de fondspecifika bestämmelserna.

5.  Den lokala aktionsgruppen får vara stödmottagare och den får genomföra insatser i enlighet med strategin samt främja åtskillnad av funktionerna inom den lokala aktionsgruppen. [Ändr. 197]

Artikel 28

Stöd från fonderna till lokalt ledd utveckling

1.  Medlemsstaten ska, i syfte att säkerställa komplementaritet och synergieffekter, säkerställa att stöd från fonderna till lokalt ledd utveckling omfattar följande: [Ändr. 198]

a)  Kapacitetsbyggande Administrativt kapacitetsbyggande och förberedande åtgärder som stöder utformningen och det framtida genomförandet av strategierna. [Ändr. 199]

b)  Genomförandet av insatser, inklusive verksamhet i samarbete och förberedelser, som väljs ut inom den lokala utvecklingsstrategin.

ba)   Styrning av den lokalt ledda utvecklingsstrategin för att underlätta utbyte mellan berörda parter, förse dem med information och stödja potentiella stödmottagare i deras utarbetande av ansökningar. [Ändr. 200]

c)  Förvaltning, övervakning och utvärdering av strategin och ledning av den.

2.  Det stöd som avses i punkt 1 a ska vara stödberättigande oavsett om strategin senare väljs ut för finansiering.

Det stöd som avses i punkt 1 c får inte överstiga 25 % av det totala offentliga bidraget till strategin.

KAPITEL III

Tekniskt stöd

Artikel 29

Tekniskt stöd på kommissionens initiativ

1.  På kommissionens initiativ får fonderna stödja sådana åtgärder för förberedelser, övervakning, kontroll, revision, utvärdering, kommunikation inklusive gemensam kommunikation om unionens politiska prioriteringar och synlighet och alla andra åtgärder för administrativt och tekniskt stöd som krävs för att genomföra den här förordningen, när så är lämpligt tillsammans med tredjeländer.

1a.   De insatser som avses i första stycket får särskilt omfatta:

a)  Bistånd till projektens utformning och bedömning.

b)  Stöd till en förstärkning av den institutionella och administrativa kapaciteten för effektiv förvaltning av fonderna.

c)  Studier kopplade till kommissionens rapporter om fonderna och till sammanhållningsrapporten.

d)  Åtgärder som rör analys, förvaltning, övervakning, informationsutbyte och genomförande av de europeiska struktur- och investeringsfonderna, liksom åtgärder rörande genomförandet av kontrollsystemen samt tekniskt och administrativt stöd.

e)  Utvärderingar, expertutlåtanden, statistik och studier, även av allmän art, som hänför sig till fondens nuvarande och framtida verksamhet.

f)  Åtgärder för att, i tillämpliga fall, sprida information, stödja nätverksarbete, utföra kommunikationsverksamhet med särskild uppmärksamhet på resultaten och mervärdet av stödet från de europeiska struktur- och investeringsfonderna, öka medvetenheten och främja samarbete och erfarenhetsutbyte, även med tredjeländer.

g)  Inrättande, drift och sammanlänkning av datasystem för förvaltning, övervakning, revision, kontroll och utvärdering.

h)  Insatser för att förbättra utvärderingsmetoderna och informationsutbytet om utvärderingspraxis.

i)  Insatser rörande revision.

j)  Förstärkning av nationell och regional kapacitet när det gäller investeringsplanering, finansieringsbehov, förberedelser, utformning och genomförande av finansieringsinstrument, gemensamma handlingsplaner och större projekt.

k)  Spridning av god praxis för att hjälpa medlemsstaterna att stärka kapaciteten hos de relevanta parter som avses i artikel 6.1 och deras paraplyorganisationer. [Ändr. 201]

1b.   Kommissionen ska avsätta minst 15 % av medlen för tekniskt stöd i kommissionens initiativ till att göra kommunikationen med allmänheten effektivare och stärka synergieffekterna mellan de kommunikationsverksamheter som sker på kommissionens initiativ, genom att öka kunskapen om resultat, särskilt med hjälp av effektivare datainsamling och dataspridning, utvärderingar och rapporter, och särskilt genom att belysa hur fonderna bidrar till att förbättra människors liv och göra stödet från fonderna synligare samt öka medvetenheten om stödets resultat och mervärde. Informations-, kommunikations- och synlighetsåtgärder avseende resultaten och mervärdet av stödet från fonderna, med särskilt fokus på insatser, ska i förekommande fall fortsätta efter programmens slut. Sådana åtgärder ska också bidra till spridningen av information om unionens politiska prioriteringar i den mån de berör de allmänna målen i denna förordning. [Ändr. 202]

2.  Sådana åtgärder får omfatta framtida och tidigare och framtida programperioder. [Ändr. 203]

2a.  För att undvika situationer där betalningar hålls inne ska kommissionen se till att de medlemsstater och regioner som har svårt att säkerställa efterlevnaden på grund av bristande administrativ kapacitet får tillräckligt tekniskt stöd för att förbättra denna administrativa kapacitet. [Ändr. 204]

3.  Kommissionen ska lägga fram sina planer när ett bidrag från fonderna planeras i enlighet med artikel [110] i budgetförordningen.

4.  Beroende på syftet kan de åtgärder som avses i denna artikel finansieras antingen som driftsutgifter eller administrativa utgifter.

Artikel 30

Tekniskt stöd till medlemsstaterna

1.  På en medlemsstats initiativ får fonderna stödja åtgärder, som kan omfatta tidigare och framtida programperioder, som är nödvändiga för att fonderna ska kunna förvaltas och användas effektivt och för den kapacitetsuppbyggnad för parterna som avses i artikel 6, samt för att garantera funktioner såsom förberedelse, utbildning, förvaltning, övervakning, utvärdering, synlighet och kommunikation. [Ändr. 205]

2.  Varje fond får bidra till tekniska stödåtgärder som är stödberättigande inom någon av de andra fonderna.

3.  Inom varje program ska tekniskt stöd ges i form av en prioritering som gäller för antingen en enda fond eller flera fonder. [Ändr. 206]

Artikel 31

Schablonfinansiering av tekniskt stöd till medlemsstaterna

1.  Tekniskt stöd till varje program ska ersättas med schablonbelopp genom att man tillämpar de procentsatser som anges i punkt 2 på de stödberättigande utgifter som ingår i varje betalningsansökan i enlighet med artikel 85.3 a eller c, beroende på vad som är tillämpligt.

2.  De Med utgångspunkt i en överenskommelse mellan kommissionen och medlemsstaterna samt med hänsyn till programmets finansieringsplan, får de maximala procentsatser som ersätts för tekniskt stöd genom fonderna ska vara uppgå till följande: [Ändr. 207]

a)  Stöd från Eruf inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt samt stöd från Sammanhållningsfonden: 2,5 % 3 %. [Ändr. 208]

b)  Stöd från ESF+: 4 %, program enligt artikel 4.1 c vii i ESF+-förordningen: 5 %. Stöd från ESF+: 5 %, program enligt artikel 4.1 xi i ESF+-förordningen: 6 %. [Ändr. 209]

c)  Stöd från EHFF: 6 %.

d)  Stöd från Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering: 6 % 7 %. [Ändr. 210]

För de yttersta randområdena ska procentsatsen under a, b och c vara upp till 1 procentenhet högre. [Ändr. 211]

3.  Särskilda regler för tekniskt stöd för Interregprogrammen ska fastställas i förordningen om europeiskt territoriellt samarbete.

Artikel 32

Finansiering som inte är kopplad till kostnader för tekniskt stöd till medlemsstaterna

Utöver vad som anges i artikel 31 får medlemsstaten föreslå att ytterligare tekniskt stöd ges för att stärka den kapacitet hos medlemsstatens myndigheter, institutionella kapaciteten och effektiviteten hos offentliga förvaltningar och tjänster, stödmottagare och relevanta parter som behövs för att fonderna ska kunna förvaltas och användas effektivt. [Ändr. 212]

Stöd till sådana åtgärder ska genomföras med finansiering som inte är kopplad till kostnader i enlighet med artikel 89. Tekniskt stöd i form av ett frivilligt särskilt program får genomföras antingen genom finansiering som inte är kopplad till kostnaderna för tekniskt stöd eller genom återbetalning av de direkta kostnaderna. [Ändr. 213]

Avdelning IV

Övervakning, utvärdering, kommunikation och synlighet

KAPITEL I

Övervakning

Artikel 33

Övervakningskommitté

1.  Medlemsstaten ska inrätta en kommitté som ska övervaka genomförandet av programmet (nedan kallad övervakningskommitté), efter samråd med förvaltningsmyndigheten, inom tre månader efter det att berörd medlemsstat underrättas om beslutet om godkännande av programmet. [Ändr. 214]

Medlemsstaten får inrätta en enda övervakningskommitté för mer än ett program.

2.  Varje övervakningskommitté ska själv anta sin arbetsordning, och då beakta behovet av fullständig öppenhet. [Ändr. 215]

3.  Övervakningskommittén ska sammanträda minst en gång om året och ska granska alla frågor som påverkar programmets framsteg på vägen mot programmålen.

4.  Medlemsstaten ska offentliggöra övervakningskommitténs arbetsordning samt alla uppgifter och all information som delas med övervakningskommittén på den webbplats som avses i artikel 44.1.

5.  Punkterna 1–4 ska inte gälla för program enligt artikel [4 c vi] [4.1 xi] i ESF+-förordningen och relaterat tekniskt stöd. [Ändr. 216]

Artikel 34

Övervakningskommitténs sammansättning

1.  Medlemsstaten ska fastställa övervakningskommitténs sammansättning och ska genom en öppen process säkerställa en balanserad representation av medlemsstatens relevanta myndigheter och förmedlande organ och av företrädare för de partner som avses i artikel 6. [Ändr. 217]

Varje medlem av övervakningskommittén ska ha en röst.

Medlemsstaten ska offentliggöra en förteckning över medlemmarna i övervakningskommittén på den webbplats som avses i artikel 44.1.

2.  Kommissionens företrädare ska delta i övervakningskommitténs arbete i egenskap av rådgivare. Europeiska investeringsbankens företrädare får i relevanta fall bjudas in till att delta i övervakningskommitténs arbete i egenskap av rådgivare. [Ändr. 218]

2a.  För Amif, ISF och BMVI ska relevanta decentraliserade byråer delta i övervakningskommitténs arbete i egenskap av rådgivare. [Ändr. 219]

Artikel 35

Övervakningskommitténs uppgifter

1.  Övervakningskommittén ska granska

a)  framstegen med att genomföra programmet och att uppnå delmålen och målen,

aa)   förslaget till möjliga förenklingsåtgärder för mottagarna, [Ändr. 220]

b)  eventuella problem som påverkar programmets prestation och de åtgärder som vidtagits för att lösa dem, inklusive eventuella oegentligheter i vederbörliga fall, [Ändr. 221]

c)  programmets bidrag till hanteringen av de utmaningar som identifieras i relevanta landsspecifika rekommendationer,

d)  de aspekter av förhandsbedömningen som anges i artikel 52.3 och det strategidokument som avses i artikel 53.2,

e)  framstegen med att genomföra utvärderingar, sammanfatta utvärderingarna och följa upp resultaten,

f)  genomförandet av kommunikations- och synlighetsåtgärder,

g)  framstegen med att genomföra insatser av strategisk betydelse, i tillämpliga fall,

h)  uppfyllandet av nödvändiga villkor och tillämpningen av dem under hela programperioden,

i)  framstegen med att bygga upp administrativ kapacitet hos offentliga institutioner, partner och stödmottagare, om det är relevant. [Ändr. 222]

2.  Övervakningskommittén ska godkänna eller, för program som får stöd från Ejflu, avge ett yttrande om [Ändr. 223]

a)  de metoder och kriterier som tillämpas för urvalet av insatser, inklusive alla ändringar av dessa, efter samråd med kommissionen i enlighet med artikel 67.2, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 27.3 b, c och d,

b)  de årliga prestationsrapporterna för program som får stöd från Ejflu, Eruf, Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering samt den slutliga prestationsrapporten för program som får stöd från Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden, [Ändr. 224]

c)  utvärderingsplanen och alla ändringar av den,

d)  alla förslag från den förvaltande myndigheten om ändring av programmet, inklusive om överföringar i enlighet med artikel 19.5 och artikel 21.

da)   förändringar i den vägledande förteckning över planerade insatser av strategisk betydelse som avses i artikel 17.3, [Ändr. 225]

2a.   Övervakningskommittén får för den förvaltande myndigheten föreslå ytterligare interventionsinsatser. [Ändr. 226]

Artikel 36

Årlig prestationsöversyn

1.  Ett årligt översynsmöte för kommissionen och varje medlemsstat ska anordnas, för att de ska granska prestationen för varje program. Förvaltande myndigheter ska vederbörligen delta i detta förfarande. [Ändr. 227]

Kommissionen eller, om medlemsstaten begär detta, medlemsstaten och kommissionen ska vara ordförande vid det årliga översynsmötet.

2.  För program som får stöd från Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering ska ett översynsmöte anordnas minst två gånger under programperioden.

3.  För program som får stöd från Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden ska medlemsstaten senast en månad före det årliga översynsmötet ge kommissionen information om de aspekter som anges i artikel 35.1.

För program enligt artikel [4.1 c vii] i ESF+-förordningen ska endast information enligt artikel 35.1 a, b, e, f och h lämnas.

4.  Resultaten av det årliga översynsmötet ska dokumenteras i godkända protokoll.

5.  Medlemsstaten ska följa upp de frågor som kommissionen tar upp och inom tre månader informera kommissionen om vilka åtgärder som vidtagits.

6.  För program som får stöd från Ejflu, EHFF, Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering ska medlemsstaten lämna in en årlig prestationsrapport i enlighet med de fondspecifika förordningarna. [Ändr. 228]

Artikel 37

Överföring av uppgifter

1.  Den förvaltande myndigheten ska senast den 31 januari, den 31 mars, den 31 maj, den 31 juli, den 30 september och den 30 november varje år på elektronisk väg föra över kumulativa uppgifter till kommissionen i enlighet med mallen i bilaga VII.

Den första överföringen ska göras senast den 31 januari 28 februari 2022 och den sista överföringen senast den 31 januari 28 februari 2030. [Ändr. 229]

För program enligt artikel 4.1 c vii xi i ESF+-förordningen ska uppgifter föras över varje år senast den 30 november. [Ändr. 230]

2.  Uppgifterna ska för varje prioritering delas upp per särskilt mål och per regionkategori, och de ska avse

a)  i de överföringar av uppgifter som ska göras senast den 31 januari, den 31 mars, den 31 maj, den 31 juli, den 30 september och den 30 november varje år: antalet utvalda insatser, insatsernas totala stödberättigande kostnad, bidraget från fonderna och de totala stödberättigande utgifter som stödmottagarna redovisat för den förvaltande myndigheten, allt uppdelat per interventionstyp, [Ändr. 231]

b)  endast i de överföringar av uppgifter som ska göras senast den 31 maj och den 30 november varje år: värdena för output- och resultatindikatorer för de utvalda insatserna och värden som uppnåtts genom insatserna. [Ändr. 232]

3.  För finansieringsinstrument ska uppgifter även lämnas om följande:

a)  Stödberättigande utgifter per typ av finansiell produkt.

b)  Belopp för de förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter som redovisats som stödberättigande utgifter.

c)  Belopp, per typ av finansiell produkt, för de privata och offentliga medel som utnyttjats utöver fonderna.

d)  Ränta och andra vinster som genererats genom fondernas stöd till de finansieringsinstrument som avses i artikel 54 och återförda medel som hänför sig till det stöd från fonderna som avses i artikel 56.

4.  De uppgifter som lämnas in i enlighet med denna artikel ska vara tillförlitliga och aktuella uppgifter från slutet av månaden före den månad då de lämnas in.

5.  Den förvaltande myndigheten ska offentliggöra alla uppgifter som förs över till kommissionen på den webbplats som avses i artikel 44.1.

6.  För program som får stöd från EHFF ska kommissionen anta en genomförandeakt i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 109.2 för att fastställa en mall som ska användas vid genomförandet av den här artikeln.

Artikel 38

Slutlig prestationsrapport

1.  För program som får stöd från Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden ska varje förvaltande myndighet lämna in till kommissionen en slutlig prestationsrapport för programmet senast den 15 februari 2031.

2.  Den slutliga prestationsrapporten ska innehålla en bedömning av i vilken utsträckning programmålen har uppnåtts på grundval av de aspekter som anges i artikel 35.1, med undantag av den information som lämnas i enlighet med artikel 35.1 d.

3.  Kommissionen ska granska den slutliga prestationsrapporten och informera den förvaltande myndigheten om eventuella synpunkter inom fem månader efter att ha mottagit den slutliga prestationsrapporten. Om sådana synpunkter lämnas ska den förvaltande myndigheten lämna alla de uppgifter som behövs med avseende på dessa synpunkter och, om så är befogat, inom tre månader informera kommissionen om vilka åtgärder som har vidtagits. Kommissionen ska informera medlemsstaterna om godtagandet av rapporten.

4.  Den förvaltande myndigheten ska offentliggöra de slutliga prestationsrapporterna på den webbplats som avses i artikel 44.1.

5.  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna artikel ska kommissionen anta en genomförandeakt för att fastställa mallen för den slutliga prestationsrapporten. Den genomförandeakten ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 108.

KAPITEL II

Utvärdering

Artikel 39

Medlemsstatens utvärderingar

1.  Den förvaltande myndigheten ska göra utvärderingar av programmet. Varje utvärdering ska innehålla en bedömning av programmets inkluderingspotential, icke-diskriminerande beskaffenhet, ändamålsenlighet, effektivitet, relevans, samstämmighet, synlighet och EU‑mervärde med syftet att förbättra kvaliteten när det gäller utformning och genomförande av programmen. [Ändr. 233]

2.  Den förvaltande myndigheten ska dessutom senast den 30 juni 2029 göra en utvärdering av varje program för att bedöma dess genomslag.

3.  Den förvaltande myndigheten ska låta funktionellt oberoende experter göra utvärderingarna.

4.  Den förvaltande myndigheten eller medlemsstaten ska säkerställa att det finns förfaranden som gör det möjligt att ta fram och samla in de uppgifter som krävs för utvärderingarna.

5.  Den förvaltande myndigheten eller medlemsstaten ska upprätta en utvärderingsplan. Utvärderingsplanen får omfatta mer än ett program. För Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering ska planen omfatta en halvtidsutvärdering som ska vara genomförd den 31 mars 2024.

6.  Den förvaltande myndigheten ska lägga fram utvärderingsplanen för övervakningskommittén senast ett år efter det att programmet har godkänts.

7.  Den förvaltande myndigheten ska offentliggöra alla utvärderingar på den webbplats som avses i artikel 44.1.

Artikel 40

Kommissionens utvärdering

1.  Kommissionen ska genomföra en halvtidsutvärdering för att granska ändamålsenlighet, effektivitet, relevans, samstämmighet och EU-mervärde för varje fond till slutet av 2024. Kommissionen får använda all relevant information som redan finns tillgänglig i enlighet med artikel [128] i budgetförordningen.

2.  Kommissionen ska genomföra en efterhandsutvärdering för att granska ändamålsenlighet, effektivitet, relevans, samstämmighet och EU-mervärde för varje fond senast den 31 december 2031.

2a.   Den utvärdering som anges i punkt 2 ska inbegripa en utvärdering av den socioekonomiska effekten och finansieringsbehoven inom ramen för de politiska mål som beskrivs i artikel 4.1, inom och i de program som fokuserar på ett mer konkurrenskraftigt och smartare Europa genom främjande av innovativ och smart ekonomisk omvandling och ett mer sammanlänkat Europa genom förbättrad mobilitet och regional IKT‑konnektivitet. Kommissionen ska offentliggöra slutsatserna från dessa utvärderingar på sin webbplats och överlämna dem till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén. [Ändr. 234]

KAPITEL III

Synlighet, öppenhet och kommunikation

Avsnitt I

Synlighet för stödet från fonderna

Artikel 41

Synlighet

Varje medlemsstat ska säkerställa följande:

a)  Synlighet för stödet i all verksamhet som rör de insatser som får stöd från fonderna, särskilt när det gäller insatser av strategisk betydelse.

b)  Kommunikation till EU:s invånare om den roll fonderna spelar och resultatet av dem, genom en gemensam webbportal som ger åtkomst till alla program där medlemsstaten deltar.

Artikel 42

Unionens emblem

Medlemsstaterna, de förvaltande myndigheterna och stödmottagarna ska använda EU:s emblem i enlighet med bilaga VIII när de genomför synlighets-, öppenhets- och kommunikationsåtgärder.

Artikel 43

Kommunikationsansvariga och kommunikationsnätverk

1.  Varje medlemsstat ska ha en kommunikationssamordnare med ansvar för synlighets-, öppenhets- och kommunikationsåtgärder i samband med stödet från fonderna, inklusive program inom målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) om den förvaltande myndigheten finns hos medlemsstaten. Kommunikationssamordnaren ska samordna kommunikations- och synlighetsåtgärderna mellan programmen.

Kommunikationssamordnaren ska delta i synlighets-, öppenhets- och kommunikationsåtgärder i följande organ:

a)  Europeiska kommissionens representationskontor och Europaparlamentets förbindelsekontor i medlemsstaterna samt Europa direkt-kontor och andra nätverk, utbildnings- och forskningsinstitutioner.

b)  Andra relevanta partner och organ, däribland regionala, lokala och andra myndigheter, samt näringslivets och arbetsmarknadens organisationer [Ändr. 235].

2.  Varje förvaltande myndighet ska ha en kommunikationsansvarig för varje program (nedan kallad kommunikationsansvarig för programmet).

3.  Kommissionen ska inrätta ett nätverk bestående av kommunikationssamordnarna, de kommunikationsansvariga för programmen och kommissionens företrädare, för att utbyta information om synlighets-, öppenhets- och kommunikationsåtgärder.

Avsnitt II

Öppenhet i genomförandet av fonderna och kommunikation om programmen

Artikel 44

Den förvaltande myndighetens ansvar

1.  Den förvaltande myndigheten ska inom sex månader från godkännandet av programmet säkerställa att det finns en webbplats med information om de program som den ansvarar för, som omfattar programmets mål, verksamhet, preliminära tidsplan för ansökningsomgångar, tillgängliga finansieringsmöjligheter och resultat. [Ändr. 236]

2.  Den förvaltande myndighet ska, senast en månad innan en ansökningsomgång inleds, på den webbplats som avses i punkt 1 publicera en kort sammanfattning av planerade och offentliggjorda ansökningsomgångar, med följande uppgifter:

a)  Det geografiska område som omfattas av ansökningsomgången.

b)  Det eller de politiska mål som berörs.

c)  Typ av sökande som är behöriga.

d)  Sammanlagt stödbelopp för ansökningsomgången.

e)  Start- och slutdatum för ansökningsomgången.

3.  Den förvaltande myndighet ska på webbplatsen offentliggöra en förteckning över de insatser som valts ut för att få stöd från fonderna på minst ett av unionens officiella språk och förteckningen ska uppdateras åtminstone var tredje månad. Varje insats ska ha en unik beteckning. Förteckningen ska innehålla följande uppgifter:

a)  För rättsliga enheter: stödmottagarens och uppdragstagarens namn. [Ändr. 237]

b)  Om stödmottagaren är en fysisk person: förnamn och efternamn.

c)  För EHFF-insatser kopplade till ett fiskefartyg: numret i registret över unionens fiskeflotta enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/218(41).

d)  Namnet på insatsen.

e)  Insatsens syfte och vad som uppnåtts.

f)  Startdatum för insatsen.

g)  Förväntat eller faktiskt datum då insatsen avslutades.

h)  Total kostnad för insatsen.

i)  Berörd fond.

j)  Särskilt mål som berörs.

k)  Unionens medfinansieringsgrad.

l)  Platsindikator eller positionsbestämning för insats och land som berörs.

m)  För mobila insatser eller insatser som omfattar flera platser: stödmottagaren plats om stödmottagaren är en rättslig enhet eller region på Nuts 2-nivå om stödmottagaren är en fysisk person.

n)  Interventionstyp för insatsen i enlighet med artikel 67.3 g.

För de uppgifter som avses i leden b, c och k i första stycket ska uppgifterna tas bort två år efter det att de först publicerades på webbplatsen.

För program som får stöd från EHFF ska de uppgifter som avses i leden b och c i första stycket offentliggöras endast om ett sådant offentliggörande överensstämmer med nationell lagstiftning om skydd av personuppgifter.

4.  De uppgifter som avses i punkterna 2 och 3 ska publiceras på webbplatsen i ett öppet maskinläsbart format i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG(42), för att uppgifterna ska kunna sorteras, vara sökbara, extraheras, jämföras och vidareutnyttjas.

5.  Den förvaltande myndigheten ska informera stödmottagarna om att uppgifterna kommer att offentliggöras före offentliggörandet i enlighet med den här artikeln.

6.  Den förvaltande myndigheten ska säkerställa att allt kommunikations- och synlighetsmaterial, även på stödmottagarnivå, görs tillgängligt på begäran av unionens institutioner, organ och byråer, att det finns ett icke-exklusivt, oåterkalleligt och avgiftsfritt tillstånd att använda sådant material samt att eventuella befintliga rättigheter till materialet ges till unionen i enlighet med bilaga VIII.

Artikel 45

Stödmottagarnas ansvar

1.  Stödmottagarna och de organ som genomför finansieringsinstrumenten ska informera om stöd från fonderna, inklusive medel som återanvänds i enlighet med artikel 56, till insatsen på följande sätt:

a)  På stödmottagarens officiella webbplats eller och sidor på sociala medier, om sådana finns, ska det finnas en kort beskrivning av insatsen, i proportion till stödnivån, inklusive dess syfte och resultat, där unionens ekonomiska stöd framhävs. [Ändr. 240]

b)  De ska på ett synligt sätt redogöra för stödet från fonderna i de dokument och i det kommunikationsmaterial som rör genomförandet av insatsen och som används för allmänheten eller deltagarna.

c)  De ska sätta upp permanenta skyltar eller anslagstavlor som är tydligt synbara för allmänheten på offentlig plats så snart det konkreta genomförandet av insatserna som innebär fysiska investeringar eller inköp av utrustning inleds, för [Ändr. 241]

i)  insatser som får stöd från Eruf och Sammanhållningsfonden om den totala kostnaden överstiger 500 000 euro,

ii)  insatser som får stöd från ESF+, EHFF, Fonden för inre säkerhet, Amif och instrumentet för gränsförvaltning och visering om den totala kostnaden överstiger 100 000 euro.

d)  För insatser som inte omfattas av led c ska de offentligt på en plats som är tydligt synbar för allmänheten anslå minst en tryckt affisch eller visa en elektronisk bildskärm i minst A3-format med information om insatsen, och där stödet från fonderna framhävs. [Ändr. 243]

e)  För insatser av strategisk betydelse och insatser vars totala kostnad överstiger 10 000 000 euro ska de anordna ett informationsevenemang, och i god tid involvera kommissionen och ansvarig förvaltande myndighet.

ea)   De ska offentligt och permanent, från tidpunkten för det fysiska genomförandet, anslå unionens emblem på ett sätt som är lätt synbart för allmänheten och i enlighet med de tekniska egenskaper som fastställs i bilaga VIII. [Ändr. 244]

Detta krav ska inte gälla insatser som får stöd inom det särskilda mål som fastställs i artikel 4.1 c vii xi i ESF+-förordningen. [Ändr. 245]

2.  För småprojektfonder ska stödmottagaren säkerställa att slutmottagarna uppfyller kraven i punkt 1.

För finansieringsinstrument ska stödmottagaren säkerställa att slutmottagarna uppfyller kraven i punkt 1 c.

3.  Om stödmottagaren inte fullgör sina skyldigheter enligt artikel 42 eller punkterna 1 och 2 i den här artikeln ska medlemsstaten göra en finansiell korrigering genom att dra tillbaka högst 5 % av stödet från fonderna till den berörda insatsen.

Avdelning V

Ekonomiskt stöd från fonderna

KAPITEL I

Former av bidrag från unionen

Artikel 46

Former av bidrag från unionen till programmen

Unionens bidrag kan utformas på något av följande sätt:

a)  Finansiering som inte är kopplad till kostnader för relevanta insatser i enlighet med artikel 89 och baserat på antingen

i)  att villkoren är uppfyllda, eller

ii)  att resultaten uppnåtts.

b)  Ersättning av stödberättigande kostnader som faktiskt belastat stödmottagarna eller den privata partnern i ett offentligt-privat partnerskap och som betalats i samband med genomförandet av insatsen.

c)  Enhetskostnader i enlighet med artikel 88, som täcker samtliga eller vissa specifika kategorier av stödberättigande kostnader som tydligt identifieras i förväg, på grundval av ett belopp per enhet.

d)  Enhetsbelopp i enlighet med artikel 88, som på ett övergripande sätt täcker samtliga eller vissa specifika kategorier av stödberättigande kostnader som tydligt identifieras i förväg.

e)  Schablonfinansiering i enlighet med artikel 88, som täcker vissa specifika kategorier av stödberättigande kostnader som tydligt identifieras i förväg, genom att en viss procentsats av kostnaderna ersätts.

f)  En kombination av de former som avses i leden a–e.

KAPITEL II

Former av stöd från medlemsstaterna

Artikel 47

Stödformer

Medlemsstaterna ska använda bidraget från fonderna för att tillhandahålla stöd till stödmottagarna i form av bidrag, begränsad användning av finansieringsinstrument eller priser eller en kombination därav. [Ändr. 246]

Avsnitt I

bidragsformer

Artikel 48

Bidragsformer

1.  Bidrag som medlemsstaterna ger till stödmottagarna kan utformas på något av följande sätt:

a)  Ersättning av stödberättigande kostnader som faktiskt belastat en stödmottagare eller den privata partnern i ett offentligt-privat partnerskap och som betalats i samband med genomförandet av insatsen, inklusive naturabidrag och avskrivningar.

b)  Enhetskostnader.

c)  Enhetsbelopp.

d)  Schablonfinansiering.

e)  En kombination av de former som avses i leden a–d, under förutsättning att varje form omfattar olika kostnadskategorier eller att de används för olika projekt som ingår i en insats eller för på varandra följande etapper i en insats.

Om den totala kostnaden för en insats inte överstiger 200 000 euro ska bidraget till stödmottagaren från Eruf, ESF+, Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering ges i form av enhetskostnader, enhetsbelopp eller schablonsatser, förutom för insatser som får stöd i form av statligt stöd. När schablonfinansiering används ska endast de kostnadskategorier för vilka schablonsatserna gäller ersättas i enlighet med led a i första stycket.

Dessutom får löner och ersättningar till deltagarna ersättas i enlighet med led a i första stycket.

2.  Beloppen för de former av bidrag som avses i led 1 b, c och d ska fastställas på ett av följande sätt:

a)  En rättvis, skälig och kontrollerbar beräkningsmetod baserad på

i)  statistiska uppgifter, annan objektiv information eller en expertbedömning,

ii)  kontrollerade historiska uppgifter för enskilda stödmottagare,

iii)  tillämpning av normala rutiner för kostnadsredovisning för enskilda stödmottagare.

b)  Budgetförslag som fastställs från fall till fall och som godkänns på förhand av det organ väljer ut insatsen, om den totala kostnaden för insatsen inte överskrider 200 000 euro.

c)  I enlighet med bestämmelserna om tillämpning av motsvarande enhetskostnader, enhetsbelopp och schablonsatser som tillämpas inom unionens politik för en liknande insatstyp.

d)  I enlighet med bestämmelserna för tillämpning av motsvarande enhetskostnader, enhetsbelopp och schablonsatser som tillämpas inom bidragssystem som finansieras helt och hållet av medlemsstaten för liknande typer av insatser.

e)  Schablonsatser och särskilda metoder som inrättas genom den här förordningen eller de fondspecifika förordningarna.

Artikel 49

Finansiering till schablonsatser för indirekta kostnader avseende bidrag

Om en schablonsats används för att täcka indirekta kostnader för en insats ska den grunda sig på en av följande:

a)  En schablonsats på upp till 7 % av stödberättigande direkta kostnader, i vilket fall medlemsstaten inte behöver göra någon beräkning för att fastställa den tillämpliga satsen.

b)  En schablonsats på upp till 15 % av stödberättigande direkta personalkostnader, i vilket fall medlemsstaten inte behöver göra någon beräkning för att fastställa den tillämpliga satsen.

c)  En schablonsats på upp till 25 % av stödberättigande direkta kostnader, om satsen beräknas i enlighet med artikel 48.2 a eller 48.2 c [Ändr. 247].

Om en medlemsstat har beräknat en schablonsats i enlighet med artikel 67.5 a i förordning (EU) nr 1303/2013 får den schablonsatsen användas för liknande insatser vid tillämpningen av led c.

Artikel 50

Direkta personalkostnader avseende bidrag

1.  De direkta personalkostnaderna för en insats får beräknas som en schablonsats på upp till 20 % av insatsens andra direkta kostnader än personalkostnader utan något krav på att medlemsstaten ska göra en beräkning för att fastställa den tillämpliga satsen, förutsatt att insatsens direkta kostnader inte inbegriper offentliga byggentreprenadkontrakt som i värde överstiger de tröskelvärden som fastställs i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU(43) eller i artikel 15 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU(44).

För Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering ska alla kostnader som omfattas av offentlig upphandling samt direkta personalkostnader för insatsen undantas från beräkningsunderlaget för schablonsatsen.

2.  För att fastställa de direkta personalkostnaderna får en timsats beräknas på något av följande sätt:

a)  De senaste dokumenterade årliga bruttopersonalkostnaderna, med förväntade ytterligare kostnader för att beakta faktorer såsom ökningar av tariffer eller befordringar av personal, divideras med 1 720 timmar för personer som arbetar heltid, eller med motsvarande proportionell andel av 1 720 timmar, för personer som arbetar deltid. [Ändr. 248]

b)  De senaste dokumenterade bruttopersonalkostnaderna per månad, med förväntade ytterligare kostnader för att beakta faktorer såsom ökningar av tariffer eller befordringar av personal, divideras med arbetstiden per månad för den berörda personen, i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning som avses i anställningsavtalet. [Ändr. 249]

3.  När man tillämpar den timsats som beräknas enligt punkt 2 får det totala antalet timmar som deklareras per person för ett visst år eller en viss månad inte överstiga det antal timmar som används för beräkningen av den timsatsen.

4.  Om de årliga bruttopersonalkostnaderna inte är tillgängliga får de härledas från de tillgängliga dokumenterade bruttopersonalkostnaderna eller från anställningsavtalet, efter vederbörlig anpassning till en tolvmånadersperiod.

5.  Personalkostnaderna för personer som arbetar med insatsen på deltid får beräknas som en fast procentandel av bruttopersonalkostnaderna motsvarande en fast andel av arbetstiden som ägnas åt insatsen per månad, utan skyldighet att införa ett separat tidsregistreringssystem. Arbetsgivaren ska utfärda ett dokument för anställda och i det ange denna fasta procentandel.

Artikel 51

Schablonfinansiering för stödberättigande kostnader andra än direkta personalkostnader avseende bidrag

1.  En schablonsats på upp till 40 % av direkta personalkostnader får användas för att täcka de återstående stödberättigande kostnaderna för en insats. Medlemsstaten behöver inte göra någon beräkning för att fastställa den tillämpliga satsen.

2.  För insatser som stöds av Amif, Fonden för inre säkerhet, instrumentet för gränsförvaltning och visering, ESF+ och Eruf ska löner och ersättningar till deltagarna betraktas som ytterligare stödberättigande kostnader som inte omfattas av schablonsatsen.

3.  Den schablonsats som avses i punkt 1 i denna artikel ska inte tillämpas på personalkostnader som har beräknats på grundval av en schablonsats enligt vad som avses i artikel 50.1.

avsnitt II

finansieringsinstrument

Artikel 52

Finansieringsinstrument

1.  De förvaltande myndigheterna får bidra med medel från programmen, inom ett eller flera program, till finansieringsinstrument som inrättas på nationell, regional, transnationell eller gränsöverskridande nivå och förvaltas av den förvaltande myndigheten eller på dess ansvar och som bidrar till att uppnå de särskilda målen.

2.  Finansieringsinstrumenten ska ge stöd till slutmottagarna endast för nya investeringar som förväntas ha ekonomisk bärkraft, t.ex. genom att leda till inkomster eller besparingar, och som inte får tillräcklig finansiering från marknadskällor. Sådant stöd kan inriktas på investeringar både i materiella och immateriella tillgångar såväl som rörelsekapital i enlighet med tillämpliga unionsregler för statligt stöd. [Ändr. 250]

3.  Stöd från fonderna genom finansieringsinstrument ska bygga på en förhandsbedömning som ska göras på den förvaltande myndighetens ansvar. Förhandsbedömningen ska slutföras innan den förvaltande myndigheten beslutar att ge programbidrag till finansieringsinstrument.

Förhandsbedömningen ska omfatta åtminstone följande delar:

a)  Det belopp som finansieringsinstrumentet enligt förslaget ska få i programbidrag och den hävstångseffekt som förväntas, tillsammans med relevanta bedömningar [Ändr. 251].

b)  De finansiella produkter som ska erbjudas enligt förslaget, inklusive det eventuella behovet av differentierad behandling av investerare.

c)  Slutmottagare i den föreslagna målgruppen.

d)  Finansieringsinstrumentets förväntade bidrag till de särskilda målen.

Förhandsbedömningen får ses över eller uppdateras, den får omfatta hela eller delar av medlemsstatens territorium och den får bygga på befintliga eller uppdaterade förhandsbedömningar.

4.  Stödet till slutmottagarna får kombineras med andra former av unionsbidrag, inklusive bidrag från samma fond, och det får omfatta samma utgiftspost. I sådana fall ska fondens stöd genom ett finansieringsinstrument, som ingår i en insats med finansieringsinstrument, inte redovisas till kommissionen för stöd i någon annan form, inom någon annan fond eller inom något annat unionsinstrument.

5.  Finansieringsinstrument får kombineras med extra programstöd i form av bidrag i en insats med ett enda finansieringsinstrument, inom ett enda finansieringsavtal, där de båda separata formerna av stöd kommer från det organ som genomför finansieringsinstrumentet. I sådana de fall ska bestämmelser som gäller för finansieringsinstrument tillämpas på den insatsen med beloppet för programstödet i form av ett bidrag understiger beloppet för programstöd i form av ett enda finansieringsinstrument ska de bestämmelser som gäller för finansieringsinstrument. tillämpas. [Ändr. 252]

6.  Om stöd enligt punkterna 4 och 5 kombineras ska varje stödform bokföras separat.

7.  Summan av alla former av kombinerat stöd får inte överstiga det totala beloppet för utgiftsposten i fråga. Bidrag får inte användas för att återbetala stöd från finansieringsinstrument. Finansieringsinstrument får inte användas för att förfinansiera bidrag.

Artikel 53

Genomförande av finansieringsinstrument

1.  Finansieringsinstrument som förvaltas av den förvaltande myndigheten får endast ge lån eller garantier. Den förvaltande myndigheten ska fastställa villkoren för programmets bidrag till finansieringsinstrumentet i ett strategidokument som omfattar alla de delar som anges i bilaga IX.

2.  Finansieringsinstrument som förvaltas på den förvaltande myndighetens ansvar får inrättas i någon av följande former:

a)  En investering av programmedel i en rättslig enhets kapital.

b)  Separata ekonomiska enheter eller förvaltningskonton inom en institution.

Den förvaltande myndigheten ska välja ut det organ som genomför ett finansieringsinstrumentet, vilket bör vara möjligt genom antingen direkt eller indirekt kontraktstilldelning. [Ändr. 253]

Den förvaltande myndigheten får anförtro genomförandeuppgifter genom direkt kontraktstilldelning till

a)  EIB,

b)  ett internationellt finansinstitut där en medlemsstat är aktieägare,

c)  en statligt ägd bank eller ett statligt ägt institut, som etablerats som en rättslig enhet som bedriver finansiell verksamhet på yrkesmässig basis. [Ändr. 254]

När det organ som valts ut av den förvaltande myndigheten genomför en holdingfond får det organet välja ut andra organ som ska genomföra en särskild fond.

3.  Villkoren för programbidrag till finansieringsinstrument som genomförs i enlighet med punkt 2 ska fastställas i finansieringsavtal mellan

a)  den förvaltande myndighetens vederbörligen bemyndigade företrädare och det organ som genomför holdingfonden, i tillämpliga fall, eller

b)  den förvaltande myndighetens vederbörligen bemyndigade företrädare eller, i tillämpliga fall, det organ som genomför holdingfonden och det organ som genomför en särskild fond.

Finansieringsavtalen ska omfatta alla de delar som anges i bilaga IX.

4.  Den förvaltande myndighetens ekonomiska ansvar ska inte överstiga det belopp som den förvaltande myndigheten har anslagit till finansieringsinstrumentet i de relevanta finansieringsavtalen.

5.  De organ som genomför finansieringsinstrumenten i fråga, eller när det gäller garantier det organ som tillhandahåller de underliggande lånen, ska välja ut slutmottagare, med vederbörligt beaktande av programmålen och investeringens potentiella ekonomiska bärkraft, enligt motiveringen i affärsplanen eller en annan motsvarande handling. Urvalet av slutmottagare ska ske transparent, vara motiverat med tanke på åtgärdens art och får inte ge upphov till en intressekonflikt.

6.  Nationell medfinansiering av ett program får tillhandahållas antingen av den förvaltande myndigheten eller genom en holdingfond eller en särskild fond eller i form av investeringar i slutmottagare, i enlighet med de fondspecifika bestämmelserna. Om den nationella medfinansieringen tillhandahålls i form av investeringar i slutmottagare ska det organ som genomför finansieringsinstrumentet bevara styrkande dokument som visar att de underliggande utgifterna är stödberättigande.

7.  Den förvaltande myndigheten, när den förvaltar finansieringsinstrumentet i enlighet med punkt 2, eller det organ som genomför finansieringsinstrumentet, när det förvaltar finansieringsinstrumentet i enlighet punkt 3, ska föra separata räkenskaper eller använda en redovisningskod per prioritering och en för varje regionkategori eller en för varje interventionstyp när det gäller Ejflu, för varje programbidrag, och samt separat för de medel som avses i artiklarna 54 respektive 56. [Ändr. 255]

7a.   Rapporteringskraven för de finansieringsinstrument som används för de avsedda syftena ska vara begränsade till förvaltningsmyndigheterna och till finansförmedlare. [Ändr. 256]

Artikel 54

Ränta och andra vinster som genereras av fondernas stöd till finansieringsinstrumenten

1.  Stöd som betalas från fonderna till finansieringsinstrumenten ska sättas in på räntebärande konton i finansinstitut i medlemsstaterna och de ska förvaltas enligt principerna med aktiv likviditetsförvaltning och sund ekonomisk förvaltning.

2.  Ränta och andra vinster som kan härledas från fondernas stöd till finansieringsinstrumenten ska användas inom samma mål som det ursprungliga stödet från fonderna, antingen inom samma finansieringsinstrument eller, om finansieringsinstrumentet har avvecklats, i andra finansieringsinstrument eller andra stödformer, för ytterligare investeringar i slutmottagarna. I tillämpliga fall, för att täcka de förluster i det nominella beloppet för bidraget från fonderna till finansieringsinstrumentet som är resultatet av negativ ränta, om sådana förluster uppkommer trots aktiv likviditetsförvaltning av de organ som genomför finansieringsinstrument, fram till stödberättigandeperiodens slut. [Ändr. 257]

3.  Ränta och andra vinster som avses i punkt 2 och som inte används i enlighet med den bestämmelsen ska dras av från de stödberättigande utgifterna.

Artikel 55

Differentierad behandling av investerare

1.  Stöd från fonderna till finansieringsinstrument som investerats i slutmottagare samt andra inkomster från dessa investeringar som kan härledas från de fondernas stöd, får användas för differentierad behandling av investerare som verkar enligt principen om marknadsekonomi eller för andra former av unionsstöd, genom lämplig risk- och vinstdelning med beaktande av principen om sund ekonomisk förvaltning. [Ändr. 258]

2.  Omfattningen av en sådan differentierad behandling får inte gå utöver vad som är nödvändigt för att skapa incitament för att attrahera privata motpartsmedel, och den ska fastställas genom antingen ett konkurrensförfarande eller genom ett oberoende bedömningsförfarande den förhandsbedömning som utförs i linje med artikel 52 i denna förordning. [Ändr. 259]

Artikel 56

Återanvändning av medel som kan härledas från fondernas stöd

1.  Medel som före stödberättigandeperiodens slut betalas tillbaka till finansieringsinstrumenten från investeringar i slutmottagare eller från frisläppta medel som avsatts enligt garantiavtal, inklusive återbetalningar av kapital och vinster och andra genererade inkomster som kan härledas från fondernas stöd, ska återanvändas inom samma eller andra investeringsinstrument för ytterligare investeringar i slutmottagare inom samma mål samt för förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter i samband med sådana ytterligare investeringar, med hänsyn tagen till principen om sund ekonomisk förvaltning. [Ändr. 260]

Besparingar genom effektivare drift ska inte anses utgöra genererad inkomst i det avseende som avses i första stycket. I synnerhet ska kostnadsbesparingar från energieffektivitetsåtgärder inte leda till en motsvarande minskning av driftsstödet. [Ändr. 261]

2.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att medel som avses i punkt 1 och som återbetalas till finansieringsinstrumenten under en period på minst åtta år efter stödberättigandeperiodens slut, återanvänds i enlighet med de politiska målen för det eller de program inom vilka de inrättades, antingen inom samma finansieringsinstrument eller, efter det att dessa resurser tagits ut från finansieringsinstrumentet, i andra finansieringsinstrument eller stödformer.

KAPITEL III

Regler för stödberättigande

Artikel 57

Stödberättigande

1.  Utgifters stödberättigande ska fastställas utifrån nationella bestämmelser, utom när särskilda bestämmelser har fastställts i eller på grundval av den här förordningen eller de fondspecifika förordningarna.

2.  Utgifter ska berättiga till bidrag från fonderna om de har belastat en stödmottagare eller en privat partner i en insats inom ett offentlig-privat partnerskap samt har betalats i samband med genomförandet av insatsen mellan den dag då programmet lämnades in till kommissionen eller den 1 januari 2021, beroende på vilken dag som infaller först, och den 31 december 2029 2030. [Ändr. 262]

När det gäller kostnader som ersätts i enlighet med artikel 48.1 b och c ska de åtgärder som ligger till grund för ersättningen genomföras mellan den dag då programmet lämnades in till kommissionen eller den 1 januari 2021, beroende på vilken dag som infaller först, och den 31 december 2029.

3.  För Eruf ska utgifter som rör insatser som omfattar mer än en regionkategori enligt artikel 102.2, inom en medlemsstat, anslås till de berörda regionkategorierna proportionellt på grundval av objektiva kriterier.

För ESF+ ska utgifter som rör insatser bidra till programmets särskilda mål.

4.  En insats inom Eruf, ESF+ eller Sammanhållningsfonden får helt eller delvis genomföras utanför en medlemsstat, och även utanför unionen, under förutsättning att insatsen omfattas av en av de fem delarna i målet om Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) i enlighet med artikel 3 i förordning (EU) [...] (ETS‑förordningen) och bidrar till programmets mål. [Ändr. 263]

5.  För bidrag i sådan form som avses i artikel 48.1 b, c och d ska utgifter som berättigar till bidrag från fonderna motsvara de belopp som beräknas i enlighet med artikel 48.2.

6.  Insatser ska inte väljas ut för stöd från fonderna om de har byggts färdigt eller genomförts fullt ut innan ansökan om stöd inom programmet lämnades in till den förvaltande myndigheten, oavsett om alla relaterade betalningar har gjorts. Denna punkt ska inte gälla för utgifter i samband med ersättning för extrakostnader i de yttersta randområdena inom ramen för EHFF eller för utgifter som finansieras genom särskilda extraanslag till de yttersta randområdena inom Eruf och ESF+. [Ändr. 264]

7.  Utgifter som blir stödberättigande till följd av en programändring ska berättiga till stöd från och med den dag då begäran om ändring lämnas in till kommissionen.

För Eruf och Sammanhållningsfonden ska så vara fallet när en ny interventionstyp som avses i tabell 1 i bilaga I eller, för Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering i de fondspecifika förordningarna, läggs till i programmet.

Om ett program ändras för att möjliggöra insatser vid naturkatastrofer får det föreskrivas i programmet att utgifterna som rör den ändringen berättigar till stöd från den dag då naturkatastrofen inträffade.

8.  Om ett nytt program godkänns i samband med halvtidsöversynen i enlighet med artikel 14 ska utgifterna berättiga till stöd från den dag ansökan lämnas in till kommissionen.

9.  En insats kan få stöd från en eller flera fonder eller från ett eller flera program och även från andra unionsinstrument. I sådana fall ska utgifter som deklareras i en betalningsansökan för en av fonderna inte deklareras för något av följande:

a)  Stöd från en annan fond eller ett annat unionsinstrument.

b)  Stöd från samma fond inom ett annat program.

Det utgiftsbelopp som ska föras in i en betalningsansökan för en av fonderna får beräknas proportionellt för varje fond och för det eller de program som berörs i enlighet med det dokument som fastställer stödvillkoren.

Artikel 58

Icke stödberättigande kostnader

1.  Följande kostnader ska inte berättiga till stöd från fonderna:

a)  Skuldräntor, förutom avseende bidrag som ges i form av räntesubventioner eller subventioner av garantiavgifter, eller i samband med ekonomiska instrument som härrör från negativ ränta. [Ändr. 265]

b)  Förvärv av mark för ett belopp som överstiger 10 % av de totala stödberättigande utgifterna för den berörda insatsen. För övergivna tomter och tomter som tidigare använts för industriellt bruk där det finns byggnader ska denna gräns höjas till 15 %, och för garantier ska procentsatserna gälla beloppet för det underliggande lånet.

c)  Mervärdesskatt (nedan kallad moms), utom för insatser där den totala kostnaden understiger 5 000 000 euro. [Ändr. 266]

För led b ska gränserna inte gälla för miljöbevarande insatser.

Behörighet för mervärdesskatt (nedan kallad moms) ska fastställas från fall till fall, utom för insatser där den totala kostnaden understiger 5 000 000 euro och för slutmottagares investeringar och utgifter. [Ändr. 267]

2.  I de fondspecifika förordningarna får ytterligare kostnader identifieras som inte berättigar till bidrag från varje fond.

Artikel 59

Insatsernas varaktighet

1.  Medlemsstaten ska återbetala bidraget från fonderna till en insats som omfattar en investering i infrastruktur eller en produktiv investering, om insatsen inom fem år efter slutbetalningen till stödmottagaren eller inom den tidsfrist som föreskrivs i reglerna för statligt stöd, i tillämpliga fall, blir föremål för något av följande:

a)  Ett upphörande eller en omlokalisering av en produktionsverksamhet.

b)  En förändring av ägandeförhållandena för en infrastruktur som innebär att ett företag eller ett offentligt organ får en otillbörlig fördel.

c)  En väsentlig förändring som påverkar dess karaktär, mål eller villkoren för dess genomförande som skulle resultera i att dess ursprungliga mål undermineras.

Medlemsstaten får förkorta tidsfristen i första stycket till tre år när det gäller upprätthållande av investeringar eller i de vederbörligen motiverade fall som avses i leden a, b och c när det gäller bevarande av arbetstillfällen som skapats av små och medelstora företag. [Ändr. 268]

2.  Insatser som får stöd från ESF+ ska betala tillbaka det stödet endast om de är skyldiga att upprätthålla investeringarna enligt reglerna för statligt stöd.

3.  Punkterna 1 och 2 ska inte gälla för programbidrag till eller från finansieringsinstrument eller en insats som berörs av ett upphörande av en produktionsverksamhet på grund av en konkurs där det inte rör sig om bedrägeri. [Ändr. 269]

Artikel 60

Omlokalisering

1.  Utgifter för stöd till omlokalisering enligt definitionen i artikel 2.26 ska inte berättiga till stöd från fonderna.

2.  Om ett bidrag från fonderna utgör statligt stöd ska den förvaltande myndigheten försäkra sig om att bidraget inte stöder omlokalisering enligt artikel 14.16 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Artikel 61

Särskilda stödberättiganderegler för bidrag

1.  Naturabidrag i form av bygg- och anläggningsarbeten, varor, tjänster, mark och fastigheter för vilka det inte erlagts någon betalning verifierad genom fakturor eller andra dokument med motsvarande tillförlitlighet, får vara stödberättigande om följande villkor är uppfyllda:

a)  Det offentliga stöd som betalas till insatsen och som omfattar naturabidrag överskrider inte de totala stödberättigande utgifterna, naturabidragen oräknade, när insatsen avslutas.

b)  Det värde som tillskrivs naturabidragen överskrider inte de kostnader som vanligtvis godtas på marknaden i fråga.

c)  Värdet på och genomförandet av naturabidraget kan bli föremål för oberoende bedömning och kontroll.

d)  När det gäller tillhandahållande av mark eller fastigheter kan en betalning ske i enlighet med ett leasingavtal med ett nominellt årligt belopp som inte överstiger en enhet av medlemsstatens valuta.

e)  När det gäller naturabidrag i form av oavlönat arbete, ska värdet av det arbetet bestämmas med beaktande av nedlagd tid och normal lön för likvärdigt arbete.

Värdet av mark eller fastigheter som avses i första stycket led d i den här artikeln ska intygas av en oberoende kvalificerad expert eller ett vederbörligen auktoriserat officiellt organ, och får inte överskrida den gräns som anges i artikel 58.1 b.

2.  Kostnader för värdeminskning för vilka det inte erlagts någon betalning verifierad genom fakturor får vara stödberättigande om följande villkor är uppfyllda:

a)  Programmets regler för stödberättigande tillåter det.

b)  Utgiftsbeloppet har vederbörligen styrkts med verifikat vars tillförlitlighet motsvarar fakturor för stödberättigande kostnader om kostnaderna ersätts i den form som avses i artikel 48.1 a.

c)  Kostnaderna hänför sig enbart till den period under vilken insatsen får stöd.

d)  Offentliga bidrag har inte bidragit till förvärvet av de värdeminskade tillgångarna.

Artikel 62

Särskilda stödberättiganderegler för finansieringsinstrument

1.  Stödberättigande utgifter för ett finansieringsinstrument ska vara det totala beloppet av programbidrag som betalats ut eller, när det gäller garantier, avsatts enligt garantiavtalen av finansieringsinstrumentet under stödberättigandeperioden, om beloppet motsvarar följande:

a)  Betalningar till slutmottagare när det gäller lån, kapitalinvesteringar eller investeringar i form av kapital likställt med eget kapital.

b)  Medel som avsatts för garantiavtal, vare sig det rör sig om utestående eller redan förfallna åtaganden, för det fall garantin åberopas vid förluster vilka beräknas utifrån ett multiplikatorförhållande som omfattar flera belopp av underliggande nya lån, kapitalinvesteringar eller investeringar i form av kapital likställt med eget kapital som betalats ut.

c)  Betalningar till eller till förmån för slutmottagare, om finansieringsinstrumenten kombineras med andra unionsbidrag i en insats med ett enda finansieringsinstrument i enlighet med artikel 52.2.

d)  Betalningar av förvaltningsavgifter och ersättningar för förvaltningskostnader som uppkommit hos de organ som genomför finansieringsinstrumentet.

2.  För punkt 1 b ska multiplikatorförhållandet fastställas vid en försiktig förhandsbedömning av riskerna och överenskommas i det relevanta finansieringsavtalet. Multiplikatorförhållandet kan ses över om det är motiverat på grund av senare förändringar i marknadsförhållandena. En sådan översyn ska inte ha retroaktiv verkan.

3.  För punkt 1 d ska förvaltningsavgifterna vara prestationsbaserade. Under de första tolv månaderna av finansieringsinstrumentets genomförande är grundläggande ersättning för förvaltningskostnader och avgifter stödberättigande. Om organ som genomför en holdingfond och/eller särskilda fonder i enlighet med artikel 53.2 väljs ut genom direkt kontraktstilldelning får de belopp för förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter som betalas till organen och som kan deklareras som stödberättigande utgifter inte överstiga 5 % av de totala programbidrag som betalas ut till slutmottagarna i form av lån, kapitalinvesteringar eller investeringar i form av kapital likställt med eget kapital eller som avsätts enligt garantiavtal. [Ändr. 270]

Det tröskelvärdet ska inte tillämpas Om urvalet av organ som genomför finansieringsinstrument görs genom en konkurrensutsatt upphandling i enlighet med tillämplig lagstiftning och om den konkurrensutsatta upphandlingen visar att det finns behov av högre förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter ska detta tröskelvärde vara prestationsbaserat. [Ändr. 271]

4.  När arrangemangsavgifter eller någon del av dessa belastar slutmottagarna ska de inte deklareras som stödberättigande utgifter.

5.  De stödberättigande utgifter som deklareras i enlighet med punkt 1 ska inte överstiga summan av de sammanlagda stödbelopp från fonderna som betalats ut vid tillämpningen av den punkten och motsvarande nationell medfinansiering.

Avdelning VI

förvaltning och kontroll

KAPITEL I

Allmänna bestämmelser om förvaltning och kontroll

Artikel 63

Medlemsstaternas ansvar

1.  Medlemsstaterna ska ha förvaltnings- och kontrollsystem för sina program i enlighet med den här avdelningen, och de ska säkerställa att systemen fungerar enligt principen om sund ekonomisk förvaltning och de centrala krav som förtecknas i bilaga X.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa lagligheten och korrektheten för de utgifter som ingår i de räkenskaper som lämnas in till kommissionen, och de ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga, upptäcka och korrigera samt rapportera oriktigheter, inklusive bedrägerier. Medlemsstaterna ska samarbeta fullt ut med Olaf. [Ändr. 272]

3.  Medlemsstaterna ska på kommissionens begäran vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att deras förvaltnings- och kontrollsystem fungerar effektivt och att de utgifter som lämnats in till kommissionen är lagliga och korrekta. Om en sådan åtgärd är en revision får kommissionens tjänstemän eller deras bemyndigade företrädare delta.

4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att övervakningssystemet och uppgifterna om indikatorerna är oberoende, tillförlitliga och av god kvalitet. [Ändr. 273]

5.  Medlemsstaterna ska ha system och förfaranden för att säkerställa att alla dokument som behövs för verifieringskedjan enligt vad som anges i bilaga XI bevaras i enligt de krav som fastställs i artikel 76.

6.  Medlemsstaterna ska införa rutiner för att säkerställa att klagomål som rör fonderna granskas effektivt. Omfattningen av, samt reglerna och förfarandena för, sådana arrangemang ska vara medlemsstaternas ansvar i enlighet med deras institutionella och rättsliga ramar. De ska på kommissionens begäran granska sådana klagomål som lämnats in till kommissionen i enlighet med artikel 64.4a och som faller inom tillämpningsområdet för deras program, samt informera kommissionen om resultaten av granskningarna. [Ändr. 274]

Vid tillämpningen av denna artikel ska klagomål omfatta alla tvister mellan potentiella och utvalda stödmottagare när det gäller föreslagna eller utvalda insatser och alla tvister med tredje parter rörande genomförandet av programmet eller insatser inom programmet, oberoende av de möjligheter till rättslig prövning som finns enligt den nationella lagstiftningen.

7.  Medlemsstaterna ska säkerställa att allt informationsutbyte mellan stödmottagarna och programmyndigheterna sker genom användarvänliga elektroniska system för datautbyte i enlighet med bilaga XII. [Ändr. 275]

För program som får stöd från EHFF, Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering ska det första stycket tillämpas från den 1 januari 2023 2022. [Ändr. 276]

Det första stycket ska inte gälla för program enligt artikel [4 c vii] [4.1 xi] i ESF+-förordningen. [Ändr. 277]

8.  Medlemsstaterna ska säkerställa att allt officiellt informationsutbyte med kommissionen sker genom ett elektroniska system för datautbyte i enlighet med bilaga XIII.

9.  När programmet har godkänts och när den slutliga betalningsansökan för det första räkenskapsåret, senast den 30 juni 2023, ska varje medlemsstat utarbeta en beskrivning av förvaltnings- och kontrollsystemet enligt mallen i bilaga XIV. Medlemsstaten ska hålla beskrivningen uppdaterad, så att senare ändringar avspeglas i dokumentet.

10.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 107 med avseende på att komplettera punkt 2 i den här artikeln genom att fastställa kriterierna för att avgöra vilka fall av oriktigheter som ska rapporteras och vilka uppgifter som ska lämnas.

11.  Kommissionen ska anta en genomförandeakt som fastställer det format som ska användas vid rapporteringen av oriktigheter i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 109.2, för att säkerställa enhetliga villkor och regler för genomförandet av den här artikeln. [Ändr. 278]

Artikel 64

Kommissionens befogenheter och ansvar

1.  Kommissionen ska försäkra sig om att medlemsstaterna har inrättat förvaltnings- och kontrollsystem som överensstämmer med den här förordningen och att dessa system fungerar effektivt och ändamålsenligt under genomförandet av programmen. Kommissionen ska upprätta en revisionsstrategi och en revisionsplan för medlemsstaterna som ska bygga på en riskbedömning. [Ändr. 279]

Kommissionen och revisionsmyndigheterna ska samordna sina revisionsplaner.

2.  Kommissionens revisioner ska genomföras inom tre två kalenderår efter det att de räkenskaper som innefattar de berörda utgifterna har godtagits. Tidsfristen ska inte gälla för insatser där det finns misstanke om bedrägerier. [Ändr. 280]

3.  För sina revisioner ska kommissionens tjänstemän eller deras bemyndigade företrädare ha tillgång till alla nödvändiga register, handlingar och metadata, oberoende av lagringsmedium som används, för alla insatser som får stöd från fonderna eller till förvaltnings- och kontrollsystemen, och de ska få kopior i det format som de begär.

4.  För revisioner på plats ska även följande gälla:

a)  Kommissionen ska informera den behöriga programmyndigheten om revisionen minst tolv femton arbetsdagar i förväg, utom i brådskande fall. Tjänstemän eller bemyndigade företrädare från medlemsstaten får delta i dessa revisioner. [Ändr. 281]

b)  Om tillämpningen av nationella bestämmelser reserverar vissa åtgärder för ombud som utses särskilt enligt nationell lagstiftning ska kommissionens tjänstemän och bemyndigade företrädare ha åtkomst till den information som erhålls på det sättet, utan att det påverkar de nationella domstolarnas behörighet och med full respekt för de berörda rättssubjektens grundläggande rättigheter.

c)  Kommissionen ska överlämna de preliminära granskningsresultaten till medlemsstatens behöriga myndighet, på minst ett av unionens officiella språk, inom tre två månader efter revisionens sista dag.

d)  Kommissionen ska överlämna revisionsrapporten, på minst ett av unionens officiella språk, inom tre månader efter att ha tagit emot ett fullständigt svar från medlemsstatens behöriga myndighet angående de preliminära granskningsresultaten. Medlemsstatens svar ska anses vara fullständigt om kommissionen inte har rapporterat att det saknas dokumentation inom två månader. [Ändr. 283]

Kommissionen får i vederbörligen motiverade fall förlänga de frister som avses i led c och d med ytterligare tre två månader. [Ändr. 284]

4a.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 63.6 ska kommissionen införa ett system för hantering av klagomål som bör vara tillgängligt för medborgare och intressenter. [Ändr. 285]

Artikel 65

Programmyndigheter

1.  För tillämpningen av artikel [63.3] i budgetförordningen ska medlemsstaten för varje program ange en förvaltande myndighet och en revisionsmyndighet. Om en medlemsstat utnyttjar den möjlighet som avses i artikel 66.2 ska det berörda organet vara programmyndighet. Dessa myndigheter kan vara ansvariga för mer än ett program.

2.  Revisionsmyndigheten ska vara en offentlig eller privat myndighet som är funktionellt oberoende av revisionsobjekten den förvaltande myndigheten och de organ eller enheter till vilka funktioner har anförtrotts eller delegerats. [Ändr. 286]

3.  Den förvaltande myndigheten får ange ett eller flera förmedlande organ som ska utföra vissa uppgifter under myndighetens ansvar. Överenskommelser mellan den förvaltande myndigheten och de förmedlande organen ska dokumenteras skriftligen.

4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att principen om åtskillnad av funktioner mellan och inom programmyndigheterna respekteras.

5.  Det organ som genomför en sådan medfinansiering av programmet som avses i artikel [11] i förordning (EU) [Horizon Europe Rules for Participation] ska anges som förmedlande organ av det relevanta programmets förvaltande myndighet, i enlighet med punkt 3.

KAPITEL II

Standardmässiga förvaltnings- och kontrollsystem

Artikel 66

Den förvaltande myndighetens uppgifter

1.  Den förvaltande myndigheten ska ansvara för förvaltningen av programmet, med syftet att programmets mål ska uppnås. Den ska särskilt ha följande uppgifter:

a)  Välja ut insatser i enlighet med artikel 67.

b)  Utföra arbetsuppgifter inom programförvaltningen i enlighet med artikel 68.

c)  Stödja arbetet i övervakningskommittén i enlighet med artikel 69.

d)  Övervaka de förmedlande organen

e)  I ett elektroniskt elektroniska system registrera och lagra de uppgifter om varje insats som behövs för övervakning, utvärdering, ekonomisk förvaltning, kontroller och revisioner, samt säkerställa uppgifternas säkerhet, integritet och konfidentialitet och autentisering av användarna. [Ändr. 287]

2.  Medlemsstaten får anförtro den redovisningstjänst som avses i artikel 70 till den förvaltande myndigheten eller till ett annat organ.

3.  För program som får stöd från Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering ska redovisningstjänsten genomföras av den förvaltande myndigheten eller på dess ansvar.

4.  Kommissionen ska anta en genomförandeakt i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 109.2, för att säkerställa enhetliga villkor för de elektroniska uppgifter som ska registreras och lagras och som avses i punkt 1 e. Den genomförandeakten ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 109.2.

Artikel 67

Den förvaltande myndighetens urval av insatser

1.  För urvalet av insatser ska den förvaltande myndigheten fastställa och tillämpa icke-diskriminerande och tydliga kriterier och förfaranden som säkerställer jämställdhet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar samt beaktar Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, principen om hållbar utveckling och unionens miljöpolitik i enlighet med artiklarna 11 och 191.1 i EUF-fördraget. [Ändr. 288]

Kriterierna och förfarandena ska säkerställa att de insatser som ska väljas ut prioriteras så att unionsfinansieringen bidrar maximalt till att programmets mål uppnås.

2.  På begäran av kommissionen ska den förvaltande myndigheten samråda med kommissionen och beakta kommissionens synpunkter före den första inlämningen av urvalskriterier till övervakningskommittén och även före eventuella ändringar av kriterierna.

3.  När den förvaltande myndigheten väljer ut insatser ska den

a)  säkerställa att de utvalda insatserna är hållbara, förenliga med programmet och de territoriella strategierna, och faktiskt bidrar till att programmets särskilda mål uppnås, [Ändr. 289]

b)  säkerställa att de utvalda insatserna överensstämmer med motsvarande strategier och planeringsdokument som utarbetats för att uppfylla de nödvändiga villkoren,

c)  säkerställa att de utvalda insatserna innebär det bästa förhållandet ett lämpligt förhållande mellan stödbeloppet, den verksamhet som genomförs och förverkligandet av målen, [Ändr. 290]

d)  kontrollera att stödmottagaren har de medel och de mekanismer som krävs för att täcka drifts- och underhållskostnaderna,

e)  säkerställa att de utvalda insatser som omfattas av tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU(45) är föremål för en miljökonsekvensbedömning eller ett screeningförfarande och att bedömningen av alternativa lösningar samt ett heltäckande offentligt samråd vederbörligen har beaktats på grundval av kraven i det direktivet, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU(46), [Ändr. 291]

f)  kontrollera säkerställa att tillämplig lagstiftning har följts, om insatserna har påbörjats innan någon stödansökan har lämnats in till den förvaltande myndigheten, [Ändr. 292]

g)  säkerställa att de utvalda insatserna omfattas av den berörda fondens tillämpningsområde och kan hänföras till en interventionstyp eller ett stödområde för EHFF,

h)  säkerställa att insatserna inte omfattar verksamhet som ingick i en insats som omlokaliseras i enlighet med artikel 60 eller som skulle innebära en överföring av produktiv verksamhet i enlighet med artikel 59.1 a,

i)  säkerställa att de utvalda insatserna inte påverkas av något motiverat yttrande från kommissionen med avseende på en överträdelse enligt artikel 258 i EUF-fördraget som medför en risk för utgifternas laglighet och korrekthet eller för fullgörandet av insatserna,

j)  säkerställa klimatsäkring, innan investeringsbeslut fattas, av investeringar i infrastruktur med en förväntad livslängd på minst fem år samt se till att man tillämpar principen om energieffektivitet först. [Ändr. 293]

4.  Den förvaltande myndigheten ska förse stödmottagaren med ett dokument med en beskrivning av alla stödvillkor för varje insats, inklusive de särskilda krav som gäller för de produkter eller tjänster som ska levereras, finansieringsplanen och tidsfristen för genomförandet samt, i tillämpliga fall, den metod som ska tillämpas för att fastställa kostnaderna för insatsen och villkoren för utbetalningen av bidraget.

5.  För insatser som tilldelats spetskompetensstämpeln eller som valts ut för att medfinansieras i Horisont Europa får den förvaltande myndigheten besluta att bevilja bidrag direkt från Eruf eller ESF+, om insatserna överensstämmer med programmålen.

Medfinansieringsgraden för det instrument som beviljar spetskompetensstämpeln eller en samfinansieringsåtgärd för program ska användas och ska fastställas i det dokument som avses i punkt 4.

5a.   Den förvaltande myndigheten får i vederbörligen motiverade fall besluta att bidra med upp till 5 % av ett programs ekonomiska anslag inom ramen för Eruf och ESF+ till specifika projekt inom den behöriga medlemsstaten i Horisont Europa, inklusive de som väljs ut i den andra fasen, förutsatt att dessa specifika projekt bidrar till programmålen i denna medlemsstat. [Ändr. 294]

6.  När den förvaltande myndigheten väljer ut en insats av strategisk betydelse ska den omedelbart inom en månad informera kommissionen och förse kommissionen med all relevant information om insatsen, inklusive en kostnads-nyttoanalys. [Ändr. 295]

Artikel 68

Programförvaltning vid den förvaltande myndigheten

1.  Den förvaltande myndigheten ska

a)  genomföra förvaltningskontroller för att kontrollera att medfinansierade varor och tjänster har levererats, att insatsen överensstämmer med tillämplig lagstiftning, med programmet och med stödvillkoren, samt

i)  om kostnader ska ersättas i enlighet med artikel 48.1 a, att det utgiftsbelopp som stödmottagarna begärt ersättning för i samband med dessa kostnader har betalats och att stödmottagarna för separata räkenskaper för alla transaktioner som rör insatsen,

ii)  om kostnader ska ersättas i enlighet med artikel 48.1 b, c och d, att villkoren för ersättning av utgifter till stödmottagaren har uppfyllts,

b)  säkerställa om medel finns tillgängliga, för förfinansiering och delutbetalningar, att stödmottagaren får hela det förfallna utestående beloppet för kontrollerade utgifter inom 90 60 dagar från den dag då stödmottagaren lämnar in sin betalningsansökan, [Ändr. 296]

c)  ha infört effektiva och proportionella åtgärder och förfaranden för bedrägeribekämpning, med beaktande av de risker som identifierats,

d)  förebygga, upptäcka och korrigera oriktigheter,

e)  bekräfta att de bokförda utgifterna är lagliga och korrekta,

f)  utarbeta förvaltningsförklaringen i enlighet med mallen i bilaga XV, och

g)  tillhandahålla prognoser över beloppet för de betalningsansökningar som ska lämnas in den 31 januari och den 31 juli för innevarande och efterföljande kalenderår, i enlighet med bilaga VII.

För första stycket led b får inga belopp dras av eller hållas inne och inga särskilda avgifter eller andra avgifter med motsvarande effekt som kan minska beloppet till stödmottagare får tas ut.

För insatser inom offentlig-privata partnerskap ska den förvaltande myndigheten göra betalningar till ett spärrkonto som inrättats för det syftet i stödmottagarens namn, för användning i enlighet med överenskommelsen om offentlig-privat partnerskap.

2.  De förvaltningskontroller som avses i punkt 1 a ska vara riskbaserade och stå i proportion till de risker som identifierats, enligt vad som fastställts i en riskhanteringsstrategi.

Förvaltningskontrollerna ska omfatta administrativa kontroller av stödmottagarnas betalningsansökningar och kontroller på plats av insatser. De ska genomföras senast innan räkenskaperna upprättas i enlighet med artikel 92.

3.  Om den förvaltande myndigheten också är stödmottagare inom programmet ska rutinerna för förvaltningskontroller säkerställa att funktionerna hålls isär.

4.  Genom undantag från punkt 2 får det i ETS-förordningen fastställas särskilda regler om förvaltningskontroller för Interregprogrammen.

Artikel 69

Den förvaltande myndighetens stöd till övervakningskommitténs arbete

Den förvaltande myndigheten ska

a)  i god tid förse övervakningskommittén med all den information som den behöver för att utföra sina arbetsuppgifter, och

b)  följa upp övervakningskommitténs beslut och rekommendationer.

Artikel 70

Redovisningstjänst

1.  Redovisningstjänsten ska omfatta följande arbetsuppgifter:

a)  Utarbetande och inlämning av betalningsansökningar till kommissionen i enlighet med artiklarna 85 och 86 och med beaktande av de revisioner som har utförts av, eller under överinseende av, revisionsmyndigheten [Ändr. 297].

b)  Upprättande av och redogörelse för räkenskaperna, med bekräftelse av deras fullständighet, korrekthet och sanningsenlighet, i enlighet med artikel 92 och registrering av alla delar av räkenskaperna i ett elektroniskt system. [Ändr. 298]

c)  Omräkning till euro av utgifter som betalats i en annan valuta, med kommissionens månatliga växelkurs för den månad då utgiften registrerades i redovisningssystemen hos det organ som ansvarar för att utföra de arbetsgifter som fastställs i den här artikeln.

2.  Redovisningstjänsten ska inte omfatta kontroller på stödmottagarnivå.

3.  Genom undantag från punkt 1 c får det i ETS-förordningen fastställas en annan metod för omräkning till euro av utgifter som betalats i en annan valuta.

Artikel 71

Revisionsmyndighetens uppgifter

1.  Revisionsmyndigheten ska ha ansvaret att genomföra systemrevisioner, insatsrevisioner och räkenskapsrevisioner i syfte att ge kommissionen en oberoende försäkran om att förvaltnings- och kontrollsystemen fungerar effektivt och att utgifterna i de räkenskaper som lämnas till kommissionen är lagliga och korrekta.

2.  Revisionsarbetet ska utföras i enlighet med internationellt vedertagna revisionsstandarder.

3.  Revisionsmyndigheten ska upprätta och överlämna följande till kommissionen:

a)  Ett årligt revisionsuttalande i enlighet med artikel [63.7] i budgetförordningen och med mallen i bilaga XVI, som bygger på allt revisionsarbete som utförts och som omfattar följande separata komponenter:

i)  Räkenskapernas fullständighet, sanningsenlighet och korrekthet.

ii)  Lagligheten och korrektheten hos de utgifter som redovisats i de räkenskaper som lämnats till kommissionen.

iii)  Effektivt fungerande förvaltnings- och kontrollsystem.

b)  En årlig kontrollrapport som uppfyller kraven i artikel [63.5 b] i budgetförordningen, i enlighet med mallen i bilaga XVII och, till stöd för det revisionsuttalande som avses i led a, med en sammanfattning av resultaten, inklusive en analys av systemfelens och systembristernas karaktär och omfattning, de korrigerande åtgärder som föreslagits och genomförts samt sammanlagd och kvarstående felprocent efter dessa åtgärder för de utgifter som tagits upp i de räkenskaper som överlämnats till kommissionen.

4.  Om program har grupperats för insatsrevision i enlighet med artikel 73.2 får den information som krävs enligt punkt 3 b grupperas i en enda rapport.

Om revisionsmyndigheten använder sig av den möjligheten för program som får stöd från Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering ska den information som krävs enligt punkt 3 b rapporteras av fonden.

5.  Revisionsmyndigheten ska överlämna rapporterna om systemrevisioner till kommissionen så snart det kontradiktoriska förfarandet med berörda revisionsobjekt har avslutats.

6.  Kommissionen och revisionsmyndigheterna ska sammanträda regelbundet och minst en gång om året, om de inte kommit överens om något annat, för att granska revisionsstrategin, den årliga kontrollrapporten och revisionsuttalandet, samordna sina revisionsplaner och revisionsmetoder och diskutera hur förvaltnings- och kontrollsystemen kan förbättras.

6a.   Revisionen ska utföras enligt den tillämpliga standarden vid den tidpunkt då den granskade insatsen överenskoms, om inte nya standarder är mer förmånliga för stödmottagaren. [Ändr. 299]

6b.   Om oegentligheter som föranleder straffavgifter påvisas under revisionen av en insats får detta inte leda till att kontrollens omfattning eller de finansiella korrigeringarna utsträcks utöver de utgifter som omfattas av räkenskapsåret för den granskade utgiften. [Ändr. 300]

Artikel 72

Revisionsstrategi

1.  Revisionsmyndigheten ska, efter samråd med den förvaltande myndigheten, utarbeta en revisionsstrategi som bygger på en riskbedömning, med beaktande av den beskrivning av förvaltnings- och kontrollsystem som föreskrivs i artikel 63.9, och som omfattar systemrevisioner och insatsrevisioner. Revisionsstrategin ska omfatta systemrevisioner av nyligen utsedda förvaltande myndigheter och myndigheter som sköter redovisningstjänsten. Revisionen ska utföras inom nio månader efter deras första verksamhetsår. Revisionsstrategin ska utarbetas i enlighet med mallen i bilaga XVIII och den ska uppdateras årligen, efter den första årliga kontrollrapporten och revisionsuttalandet som lämnats till kommissionen. Den kan omfatta ett eller flera program. I sin revisionsstrategi får revisionsmyndigheten fastställa en gräns för samordnad granskning. [Ändr. 301]

2.  Revisionsstrategin ska lämnas till kommissionen på begäran.

Artikel 73

Insatsrevisioner

1.  Insatsrevisionerna ska omfatta utgifter som deklarerats till kommissionen och bygga på ett urval. Urvalet ska vara representativt och bygga på statistiska urvalsmetoder.

2.  Om populationen består av färre än 300 urvalsenheter får en icke-statistisk urvalsmetod användas, efter att yrkesmässig bedömning av revisionsmyndigheten. I sådana fall ska urvalets storlek vara tillräckligt för att revisionsmyndigheten ska kunna göra ett giltigt revisionsuttalande. Den icke-statistiska urvalsmetoden ska omfatta minst 10 % av urvalsenheterna i populationen för räkenskapsåret och väljas ut slumpmässigt.

Det statistiska urvalet får omfatta ett eller flera program som får stöd från Eruf, Sammanhållningsfonden och ESF+ och, efter stratifiering när så är lämpligt, en eller flera programperioder enligt revisionsmyndighetens yrkesmässiga bedömning.

Urvalet av insatser som får stöd från Amif, Fonden för inre säkerhet, instrumentet för gränsförvaltning och visering och EHFF ska omfatta insatser som får stöd från varje fond separat.

3.  Insatsrevisionerna ska omfatta kontroller på plats av insatsernas fysiska genomförande endast om så krävs för den typ av insatser som berörs.

Ett förlikningsförfarande ska införas för fall där kommissionen och en medlemsstat är oeniga om revisionsresultaten. [Ändr. 302]

I ESF+-förordningen får särskilda bestämmelser fastställas för program enligt artikel [4 c vii] i ESF+-förordningen.

4.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta en delegerad akt i enlighet med artikel 107 med avseende på att komplettera denna artikel med regler om standardiserade urvalsmetoder och villkor som ska omfatta en eller flera programperioder.

Artikel 74

Rutiner för en gemensam revision

1.  När kommissionen och revisionsmyndigheterna genomför revisioner ska de vederbörligen beakta principerna om en enda revision och om proportionalitet i förhållande till risknivån i unionens budget. De ska undvika att samma utgifter som deklarerats till kommissionen revideras flera gånger, för att minimera kostnaderna för förvaltningskontroller och revisioner och även den administrativa bördan för stödmottagarna.

Kommissionen och revisionsmyndigheterna ska först använda all information och alla register i det de elektroniska system som avses i artikel 66.1 e, inklusive resultat av förvaltningskontroller, och de ska enbart begära och erhålla ytterligare handlingar och revisionsbevis från de berörda stödmottagarna om de efter en yrkesmässig bedömning anser att så krävs för att dra robusta revisionsslutsatser. [Ändr. 303]

2.  För program där kommissionen anser att revisionsmyndighetens yttrande är tillförlitligt och där den berörda medlemsstaten deltar i det fördjupade samarbetet om Europeiska åklagarmyndigheten ska kommissionens egna revisioner begränsas till en granskning av revisionsmyndighetens arbete.

3.  Insatser för vilka de totala stödberättigande utgifterna inte överstiger 400 000 euro för Eruf och Sammanhållningsfonden, 300 000 euro för ESF+ eller 200 000 EUR för EHFF, Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering ska inte omfattas av mer än en revision, av antingen revisionsmyndigheten eller kommissionen, före inlämningen av räkenskaperna för det räkenskapsår då insatsen slutförs.

Övriga insatser ska inte omfattas av mer än en revision per räkenskapsår, av antingen revisionsmyndigheten eller kommissionen, före inlämningen av räkenskaperna för det räkenskapsår då insatsen slutförs. Insatser ska inte omfattas av revision av kommissionen eller revisionsmyndigheten under ett visst år om Europeiska revisionsrätten redan genomfört en revision det året, förutsatt att resultaten av revisionsrättens revision av insatserna kan användas av revisionsmyndigheten eller av kommissionen för fullgörandet av deras respektive uppgifter.

4.  Utan hinder av bestämmelserna i punkt 3 får en insats omfattas av mer än en revision, om revisionsmyndigheten gör den yrkesmässiga bedömningen att det inte är möjligt att göra ett giltigt revisionsuttalande.

5.  Punkterna 2 och 3 ska inte tillämpas i följande fall:

a)  Det finns en särskild risk för oriktigheter eller indikationer på bedrägerier.

b)  Det finns ett behov av att göra om revisionsmyndighetens arbete för säkerställa att myndigheten fungerar effektivt.

c)  Det finns bevis på allvarliga brister i revisionsmyndighetens arbete.

Artikel 75

Förvaltningskontroller och revisioner av finansieringsinstrument

1.  Den förvaltande myndigheten ska genomföra förvaltningskontroller på plats i enlighet med artikel 68.1 endast hos organ som genomför finansieringsinstrumentet och, när det gäller garantifonder, hos organ som ger de underliggande nya lånen. Om finansieringsinstrumentet omfattar kontrollrapporter som styrker betalningsansökan, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 127 i finansieringsförordningen, behöver den förvaltande myndigheten inte utföra förvaltningskontroller på plats. [Ändr. 304]

2.  Den förvaltande myndigheten ska inte utföra kontroller på plats hos Europeiska investeringsbanken (EIB) eller andra internationella finansinstitut där en medlemsstat är aktieägare.

EIB och andra internationella finansinstitut där en medlemsstat är aktieägare ska dock lämna kontrollrapporter som stöder betalningsansökningarna till den förvaltande myndigheten. [Ändr. 305] (Berör inte den svenska versionen.)

3.  Revisionsmyndigheten ska genomföra systemrevisioner och insatsrevisioner i enlighet med artiklarna 71, 73 eller 77 hos de organ som genomför finansieringsinstrumentet och, när det gäller garantifonder, hos organ som beviljar de underliggande nya lånen. Om finansieringsinstrumentet ger revisionsmyndigheten en årlig revisionsrapport som utarbetats av dess externa revisorer i slutet av varje kalenderår och omfattar de delar som ingår i bilaga XVII, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 127 i finansieringsförordningen, behöver revisionsmyndigheten inte genomföra ytterligare revisioner. [Ändr. 306]

3a.   Inom ramen för garantifonderna får de organ som ansvarar för programrevisionen endast utföra kontroller eller revisioner av organ som tillhandahåller underliggande lån när en eller flera av följande situationer uppstår:

a)  Verifikationer avseende stöd från ett finansieringsinstrument till slutmottagare är inte tillgängliga hos den förvaltande myndigheten eller hos organen som genomför finansieringsinstrumenten.

b)  Det finns bevis för att de dokument som är tillgängliga hos den förvaltande myndigheten eller de organ som genomför finansieringsinstrumenten inte ger en sanningsenlig och korrekt bild av stödet. [Ändr. 307]

4.  Revisionsmyndigheten ska inte utföra revisioner hos EIB eller andra internationella finansinstitut där en medlemsstat är aktieägare för finansieringsinstrument som genomförs av dem.

EIB eller andra internationella finansinstitut där en medlemsstat är aktieägare ska dock förse kommissionen och revisionsmyndigheten med en årlig revisionsrapport som upprättats av deras externa revisorer vid slutet av varje kalenderår. Rapporten ska omfatta de element som ingår i bilaga XVII.

5.  EIB och andra internationella finansinstitut ska förse programmyndigheterna med alla de handlingar som behövs för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter.

Artikel 76

Tillgång till handlingar

1.  Utan att det påverkar bestämmelserna om statligt stöd ska den förvaltande myndigheten se till att alla verifikat som rör en insats som får stöd av fonderna bevaras på lämplig nivå under fem tre år räknat från den 31 december det år då den förvaltande myndigheten gjorde den sista utbetalningen till stödmottagaren. [Ändr. 308]

2.  Denna tidsperiod ska avbrytas vid rättsliga förfaranden eller på begäran av kommissionen.

2a.   Den förvaltande myndigheten får besluta att den period som handlingar måste bevaras får förkortas i förhållande till stödmottagarnas riskprofil och storlek. [Ändr. 309]

KAPITEL III

Användning av nationella förvaltningssystem

Artikel 77

Utökade proportionella arrangemang

Om villkoren i artikel 78 är uppfyllda får medlemsstaten tillämpa följande utökade proportionella arrangemang för ett programs förvaltnings- och kontrollsystem:

a)  Genom undantag från artikel 68.1 a och 68.2 får den förvaltande myndigheten tillämpa endast de nationella förfarandena för förvaltningskontroller.

b)  Genom undantag från artikel 73.1 och 73.3 får revisionsmyndigheten begränsa sin revision till ett statistiskt urval av 30 urvalsenheter för det berörda programmet eller programgruppen.

c)  Kommissionen ska begränsa sina egna revisioner till en granskning av revisionsmyndighetens arbete genom göra om revisionsmyndighetens kontroller, om inte tillgänglig information visar på allvarliga brister i revisionsmyndighetens arbete.

För led b, när populationen består av färre än 300 urvalsenheter, får revisionsmyndigheten tillämpa en icke-statistisk urvalsmetod i enlighet med artikel 73.2.

Artikel 78

Villkor för användningen av utökade proportionella arrangemang

1.  Medlemsstaten får använda de utökade proportionella arrangemang som fastställs i artikel 77 när som helst under programperioden, om kommissionen har bekräftat i sina offentliggjorda årliga verksamhetsrapporter för de två år som föregår medlemsstatens beslut att tillämpa bestämmelserna i den artikeln att programmets förvaltnings- och kontrollsystem fungerar effektivt och att den totala felprocenten för varje är ligger under 2 %. När kommissionen bedömer om programmets förvaltnings- och kontrollsystem fungerar effektivt ska den beakta den berörda medlemsstatens deltagande i det fördjupade samarbetet om Europeiska åklagarmyndigheten.

Om en medlemsstat bestämmer sig för att utnyttja denna möjlighet ska den meddela kommissionen om användningen av de proportionella arrangemang som fastställs i artikel 77, och de ska användas från början av följande räkenskapsår.

2.  Medlemsstaten får använda de arrangemang som avses i artikel 77 i början av programperioden, om de villkor som fastställs i punkt 1 är uppfyllda för ett liknande program som genomförs 2014–2020 och om de förvaltnings- och kontrollarrangemang som inrättats för programperioden 2021–2017 i stor utsträckning bygger på arrangemangen för det tidigare programmet. I sådana fall kommer de utökade proportionella arrangemangen att tillämpas från början av programperioden.

3.  Medlemsstaten ska utarbeta eller uppdatera den beskrivning av förvaltnings- och kontrollsystemen och revisionsstrategin som beskrivs i artiklarna 63.9 och 72 i enlighet med detta.

Artikel 79

Justeringar under programperioden

1.  Om kommissionen eller revisionsmyndigheten, på grundval av de genomförda revisionerna och den årliga kontrollrapporten, beslutar att villkoren i artikel 78 inte längre är uppfyllda ska kommissionen begära att revisionsmyndigheten utför ytterligare granskningsarbete i enlighet med artikel 63.3 samt vidtar korrigerande åtgärder.

2.  Om det i följande årliga kontrollrapport bekräftas att villkoren fortfarande inte är uppfyllda, och kommissionen därmed bara får en begränsad försäkran om att förvaltnings- och kontrollsystemen fungerar effektivt och att utgifterna är lagliga och korrekta, ska kommissionen begära att revisionsmyndigheten genomför systemrevisioner.

3.  Kommissionen får, efter att ha gett medlemsstaten möjlighet att framföra sina synpunkter, informera medlemsstaten om att de utökade proportionella arrangemangen enligt artikel 77 inte längre ska användas.

Avdelning VII

ekonomisk förvaltning, inlämning och granskning av räkenskaper samt finansiella korrigeringar

KAPITEL I

Ekonomisk förvaltning

Avsnitt I

Allmänna redovisningsregler

Artikel 80

Budgetåtaganden

1.  Beslutet om godkännande av program i enlighet med artikel 18 ska utgöra ett finansieringsbeslut i den mening som avses i [artikel 110.3] i budgetförordningen och när beslutet anmälts till berörd medlemsstat ska det utgöra ett rättsligt åtagande.

I beslutet ska unionens bidrag per fond och per år anges.

2.  Unionens budgetåtaganden för varje program ska göras av kommissionen i årliga delbetalningar för varje fond mellan den 1 januari 2021 och den 31 december 2027.

3.  Genom undantag från artikel 111.2 i budgetförordningen ska budgetåtagandena för den första delbetalningen göras när kommissionen har antagit programmet.

Artikel 81

Användning av euro

Belopp som fastställs i program eller som rapporteras eller deklareras till kommissionen av medlemsstaterna ska anges i euro.

Artikel 82

Återbetalning

1.  Återbetalningar till unionens budget ska göras före den förfallodag som anges i det betalningskrav som upprättats i enlighet med [artikel 98 i budgetförordningen]. Förfallodagen ska vara den sista dagen i den andra månaden efter det att betalningskravet upprättades.

2.  Om återbetalningen inte sker i tid ska dröjsmålsränta betalas för perioden från förfallodagen till den dag då betalningen görs. Räntesatsen för dröjsmålsräntan ska vara 1,5 procentenheter högre än den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar i sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner den första arbetsdagen i den månad då förfallodagen inträffar.

Avsnitt II

Regler för betalningar till medlemsstater

Artikel 83

Typer av betalningar

Betalningar ska ske i form av förfinansiering, mellanliggande betalningar och slutbetalning av saldot för räkenskapsåret.

Artikel 84

Förfinansiering

1.  Kommissionens förfinansiering ska baseras på det totala stödet från fonderna som fastställs i beslutet om godkännande av programmet i enlighet med artikel 17.3 f i.

2.  Förfinansieringen för varje fond ska om medel finns tillgängliga, betalas i årliga delbetalningar före den 1 juli varje år enligt följande: [Ändr. 310]

a)  2021: 0,5 %.

b)  2022: 0,5 % 0,7 %. [Ändr. 311]

c)  2023: 0,5 % 1 %. [Ändr. 312]

d)  2024: 0,5 % 1,5 %. [Ändr. 313]

e)  2025: 0,5 % 2 %. [Ändr. 314]

f)  2026: 0,5 % 2 %. [Ändr. 315]

Om ett program antas efter den 1 juli 2021 ska de första delbetalningarna utbetalas det år då programmet antas.

3.  Genom undantag från punkt 2 ska särskilda regler om förfinansiering för Interregprogrammen fastställas i ETS-förordningen.

4.  Det belopp som betalats ut som förfinansiering räknas av i kommissionens räkenskaper senast under det sista räkenskapsåret.

5.  Om förfinansieringen genererar ränta ska denna används för det berörda programmet på samma sätt som fondmedlen och den ska tas med i redovisningen för följande räkenskapsår.

Artikel 85

Betalningsansökningar

1.  Medlemsstaten ska lämna in högst fyra betalningsansökningar per program, per fond och per räkenskapsår. Tidsfristen för varje betalningsansökan vara den 30 april, den 31 juli, den 31 oktober och den 26 december varje år.

Den sista betalningsansökan som lämnas in senast den 31 juli ska anses vara den sista betalningsansökan för det räkenskapsår som avslutades den 30 juni.

2.  Betalningsansökningar ska bara godtas om det senaste garantipaketet har lämnats in som det ska.

3.  Betalningsansökningar ska lämnas in till kommissionen i enlighet med mallen i bilaga XIX och den ska för varje prioritering och för varje regionkategori omfatta följande:

a)  Det sammanlagda beloppet av stödberättigande utgifter som stödmottagarna ådragit sig och som betalats i samband med genomförandet av insatserna, enligt vad som registrerats i redovisningsorganets redovisningssystem.

b)  Beloppet för tekniskt stöd, beräknat i enlighet med artikel 31.2. [Ändr. 316]

c)  Det sammanlagda beloppet av offentliga bidrag som har betalats eller som ska betalas, enligt vad som registrerats i redovisningssystemet hos det organ som sköter redovisningstjänsten.

4.  Genom undantag från punkt 3 a ska följande gälla:

a)  Om unionens bidrag ges i enlighet med artikel 46 a ska beloppen i betalningsansökan vara de belopp som motiveras av framstegen när det gäller att uppfylla villkoren eller att uppnå resultat, i enlighet med det beslut som avses i artikel 89.2.

b)  Om unionens bidrag ges i enlighet med artikel 46 c, d och e ska beloppen i betalningsansökan vara de belopp som fastställs i enlighet med det beslut som avses i artikel 88.3.

c)  För de former av bidrag som förtecknas i artikel 48.1 b, c och d ska beloppen i betalningsansökan vara de kostnader som beräknas på tillämpliga grunder.

ca)   I fråga om statligt stöd får betalningsansökan omfatta de förskott som stödbeviljande organ betalar ut till den stödberättigade om följande kumulativa villkor är uppfyllda: de omfattas av en bankgaranti eller motsvarande, de överstiger inte 40 % av det totala stödbeloppet till en stödmottagare för en given insats och de täcks av utgifter som stödmottagarna haft och som styrks med kvitterade fakturor inom tre år. [Ändr. 317]

5.  Genom undantag från punkt 3 c, när det gäller stödsystem enligt artikel 107 i EUF-fördraget, ska det offentliga bidraget som motsvarar utgifter i en betalningsansökan ha betalats ut till stödmottagarna av det organ som beviljar stödet.

Artikel 86

Särskilda komponenter för finansieringsinstrument i betalningsansökningar

1.  Om finansieringsinstrument genomförs i enlighet med artikel 53.2 53.1 ska betalningsansökningar som lämnas in i enlighet med bilaga XIX omfatta de totala belopp som har betalats ut eller, när det gäller garantier, de belopp som avsatts enligt garantiavtal, av den förvaltande myndigheten till stödmottagare enligt artikel 62.1 a, b och c. [Ändr. 318]

2.  Om finansieringsinstrument genomförs i enlighet med artikel 53.3 53.2ska betalningsansökningar som omfattar utgifter för finansieringsinstrument lämnas in i enlighet med följande: [Ändr. 319]

a)  Det belopp som ingår i den första betalningsansökan ska ha betalats ut till finansieringsinstrumentet och kan uppgå till 25 % av det totala programbidrag som anslagits för finansieringsinstrumentet i det relevanta finansieringsavtalet, i enlighet med relevant prioritering och regionkategori, om tillämpligt.

b)  Det belopp som ingår i de följande betalningsansökningarna som lämnas in under stödberättigandeperioden ska omfatta stödberättigande utgifter enligt artikel 62.1.

3.  Det belopp som ingår i den första betalningsansökan och som avses i punkt 2 a ska räknas av i kommissionens räkenskaper senast under det sista räkenskapsåret.

Det ska anges separat i betalningsansökningarna.

Artikel 87

Gemensamma regler för betalningar

1.  Under förutsättning att det finns medel tillgängliga Kommissionen ska kommissionen göra mellanliggande betalningar senast 60 dagar efter den dag då en betalningsansökan tagits emot av kommissionen. [Ändr. 320]

2.  Varje betalning ska hänföras till det tidigaste öppna budgetåtagandet för den berörda fonden och regionkategorin. Kommissionen ska med mellanliggande betalningar ersätta 90 % av de belopp som ingår i betalningsansökan, vilket blir resultatet när medfinansieringsgraden för varje prioritering tillämpas på de sammanlagda stödberättigande utgifterna eller på det offentliga bidraget, beroende på vad som är tillämpligt. Kommissionen ska fastställa återstående belopp som ska ersättas eller återkrävas när kontonas saldo beräknas i enlighet med artikel 94.

3.  Stödet från fonderna till en prioritering i form av mellanliggande betalningar ska inte överstiga stödbeloppet från fonderna till den prioritering som fastställs i kommissionens beslut om godkännande av programmet.

4.  Om unionens bidrag sker i den form som avses i artikel 46 a eller om bidragen sker i den form som förtecknas i artikel 48.1 b, c och d ska kommissionen inte betala mer än det belopp som medlemsstaten begär.

5.  Dessutom ska stödet från fonderna till en prioritering i form av slutbetalning för det sista räkenskapsåret inte överstiga något av följande belopp:

a)  Det offentliga bidrag som deklarerats i betalningsansökningar.

b)  Det stöd från fonderna som betalats ut till stödmottagarna.

c)  Det belopp som medlemsstaten begär.

6.  På begäran av en medlemsstat kan mellanliggande betalningar ökas med 10 % över den medfinansieringsgrad som gäller för varje prioritering för fonderna, om medlemsstaten uppfyller något av följande villkor efter [date of adoption of this Regulation].

a)  Medlemsstaten får ett lån från unionen i enlighet med rådets förordning (EU) nr 407/2010.

b)  Medlemsstaten får medelfristigt ekonomiskt stöd genom den europeiska stabilitetsmekanismen, i enlighet med ESM-fördraget av den 2 februari eller rådets förordning (EG) nr 332/2002(47), på villkor att ett makroekonomiskt anpassningsprogram genomförs.

c)  Medlemsstaten får ekonomiskt stöd på villkor att den genomför ett makroekonomiskt anpassningsprogram enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 472/2013(48).

Den höjda medfinansieringsgraden, som inte får överstiga 100 %, ska tillämpas för betalningsansökningar fram till slutet av det kalenderår då det ekonomiska stödet upphör.

7.  Punkt 6 är inte tillämplig på Interregprogram.

Artikel 88

Ersättning för stödberättigande utgifter på grundval av enhetskostnader, enhetsbelopp och schablonsatser

1.  Kommissionen får betala ut unionens bidrag till ett program på grundval av enhetskostnader, enhetsbelopp och schablonsatser för utbetalning av unionens bidrag till ett program.

2.  För att använda unionens bidrag till programmet på grundval av enhetskostnader, enhetsbelopp och schablonsatser enligt artikel 46 ska medlemsstaterna lämna in ett förslag till kommissionen i enlighet med mallarna i bilagorna V och VI, som en del av programmet eller av en begäran om ändring av programmet.

De belopp och satser som medlemsstaten föreslår ska fastställas på grundval av den delegerade akt som avses i punkt 4 eller på grundval av följande:

a)  En rättvis, skälig och kontrollerbar beräkningsmetod baserad på

i)  statistiska uppgifter, annan objektiv information eller en expertbedömning,

ii)  kontrollerade historiska uppgifter, eller

iii)  tillämpningen av normala rutiner för kostnadsredovisning.

b)  Budgetförslag.

c)  Bestämmelserna om motsvarande enhetskostnader, enhetsbelopp och schablonsatser som tillämpas inom unionens politik för liknande typer av insatser.

d)  Bestämmelserna om motsvarande enhetskostnader och enhetsbelopp som tillämpas inom bidragssystem som finansieras helt och hållet av medlemsstaten för liknande typer av insatser.

3.  I kommissionens beslut om godkännande av programmet eller av programändringar ska det fastställas vilka typer av insatser som omfattas av ersättning baserad på enhetskostnader, enhetsbelopp och schablonsatser, vad och vilka belopp som ska omfattas av enhetskostnader, enhetsbelopp och schablonsatser samt hur beloppen ska justeras.

Medlemsstaterna ska använda en av de former av bidrag som avses i artikel 48.1 för att stödja insatser för vilka utgifterna ersätts av kommissionen på grundval av den här artikeln.

Kommissionens eller medlemsstaternas revisioner ska enbart syfta till att kontrollera att villkoren för ersättning från kommissionen är uppfyllda.

4.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta en delegerad akt i enlighet med artikel 107 med avseende på att komplettera denna artikel genom att fastställa enhetskostnader, enhetsbelopp, schablonsatser, beloppen för dem och metoder för att justera dem på de sätt som avses i punkt 2 andra stycket.

Artikel 89

Finansiering som inte är kopplad till kostnader

1.  För att använda unionens bidrag till hela eller delar av en prioritering i programmen på grundval av finansiering som inte är kopplad till kostnader ska medlemsstaterna lämna in ett förslag till kommissionen i enlighet med mallarna i bilagorna V och VI, som en del av programmet eller av en begäran om ändring av programmet. Förslaget ska innehålla följande uppgifter:

a)  Den prioritering som berörs och det totala beloppet som täcks av finansiering som inte är kopplad till kostnader. En beskrivning av den del av programmet och den typ av insatser som täcks av finansiering som inte är kopplad till kostnader.

b)  En beskrivning av de villkors som ska vara uppfyllda eller de resultat som ska uppnås, med en tidsplan.

c)  Mellanliggande produkter som utlöser ersättning från kommissionen.

d)  Måttenheter.

e)  En plan för kommissionens utbetalning och relaterade belopp som är kopplade till framstegen när det gäller att uppfylla villkoren eller att uppnå resultat.

f)  Arrangemangen för kontroll av de mellanliggande produkterna och av att villkoren har uppfyllts eller att resultaten har uppnåtts.

g)  Metoderna för justering av beloppen, i tillämpliga fall.

h)  Arrangemang för att säkerställa en verifieringskedja i enlighet med bilaga XI som visar att villkoren har uppfyllts eller att resultaten har uppnåtts.

2.  Kommissionens beslut om godkännande av programmet eller ansökan om ändring av det ska innehålla alla de delar som förtecknas i punkt 1.

3.  Medlemsstaterna ska använda en av de former av bidrag som avses i artikel 48.1 för att stödja insatser för vilka utgifterna ersätts av kommissionen på grundval av den här artikeln.

Kommissionens eller medlemsstaternas revisioner ska enbart syfta till att kontrollera att villkoren för ersättning från kommissionen är uppfyllda eller att resultaten har uppnåtts.

4.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta en delegerad akt i enlighet med artikel 107 med avseende på att komplettera denna artikel genom att fastställa belopp för finansiering som inte är kopplad till kostnader per typ av insats, metoder för justering av beloppen och de villkor som ska uppfyllas eller de resultat som ska uppnås.

Avsnitt III

Avbrott och innehållanden

Artikel 90

Avbrott i betalningsfristen

1.  Kommissionen får avbryta fristen för betalningar, utom för förfinansiering, i högst sex månader om något av följande villkor är uppfyllt:

a)  Det finns bevis som tyder på för en allvarlig brist men inga korrigerande åtgärder har vidtagits. [Ändr. 321]

b)  Kommissionen måste genomföra ytterligare kontroller efter att ha fått information om att utgifter i en betalningsansökan kan vara kopplade till en oriktighet.

2.  Medlemsstaten får samtycka till att avbrottsperioden förlängs med tre månader.

3.  Kommissionen ska begränsa avbrottet till att gälla den del av utgifterna som påverkas av de omständigheter som avses i punkt 1, om det inte är omöjligt att identifiera den del av utgifterna som påverkas. Kommissionen ska skriftligen informera medlemsstaten om anledningen till avbrottet och be den att åtgärda situationen. Kommissionen ska avsluta avbrottet så snart åtgärder som korrigerar de omständigheter som avses i punkt 1 har vidtagits.

4.  I de fondspecifika bestämmelserna för EHFF får det föreskrivas om särskilda grunder för att avbryta betalningar som är kopplade till bristande efterlevnad av tillämpliga regler inom den gemensamma fiskeripolitiken.

Artikel 91

Innehållande av betalningar

1.  Kommissionen får besluta att hålla inne alla eller en del av betalningarna efter att medlemsstaten har fått möjlighet att lämna sina synpunkter, om något av följande villkor är uppfyllt:

a)  Medlemsstaten har underlåtit att vidta nödvändiga åtgärder för att åtgärda en situation som har lett till ett avbrott i enlighet med artikel 90.

b)  Det finns en allvarlig brist.

c)  Utgifterna i betalningsansökan är kopplade till en oriktighet som inte har korrigerats.

d)  Det finns ett motiverat yttrande från kommissionen med avseende på en överträdelse enligt artikel 258 i EUF-fördraget som medför en risk för utgifternas laglighet och korrekthet.

e)  Medlemsstaten har underlåtit att vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med artikel 15.6. [Ändr. 322]

2.  Kommissionen ska häva innehållandet av alla eller delar av betalningarna om medlemsstaten har vidtagit åtgärder för att korrigera de omständigheter som avses i punkt 1.

3.  I de fondspecifika bestämmelserna för EHFF får det föreskrivas om särskilda grunder för att hålla inne betalningar som är kopplade till bristande efterlevnad av tillämpliga regler inom den gemensamma fiskeripolitiken.

KAPITEL II

Inlämning och granskning av räkenskaper

Artikel 92

Innehåll och inlämning av räkenskaper

1.  För varje räkenskapsår för vilket betalningsansökningar har lämnats in ska medlemsstaten senast den 15 februari lämna in följande handlingar till kommissionen (nedan kallade garantipaketet) som ska omfatta det föregående räkenskapsåret enligt definitionen i artikel 2.28.

a)  Räkenskaperna. i enlighet med mallen i bilaga XX.

b)  Den förvaltningsförklaring som avses i artikel 68.1 f, i enlighet med mallen i bilaga XV.

c)  Det revisionsuttalande som avses i artikel 71.3 a, i enlighet med mallen i bilaga XVI.

d)  Den årliga kontrollrapport som avses i artikel 71.3 b, i enlighet med mallen i bilaga XVII.

2.  Den tidsfrist som avses i punkt 1 får i undantagsfall förlängas av kommissionen till den 1 mars, efter ett meddelande från den berörda medlemsstaten.

3.  Räkenskaperna ska för varje prioritering och, om tillämpligt, varje fond och regionkategori omfatta följande:

a)  Det totala beloppet av stödberättigande utgifter som bokförts i redovisningssystemet hos det organ som sköter redovisningstjänsten och som har tagits med i den slutliga betalningsansökningen för räkenskapsåret och det totala beloppet för motsvarande offentliga bidrag som betalats eller som ska betalas.

b)  De belopp som dragits tillbaka under räkenskapsåret.

c)  De belopp av offentliga bidrag som betalats till varje finansieringsinstrument.

d)  För varje prioritering, en förklaring av eventuella skillnader mellan belopp som deklarerats enligt led a och belopp som deklarerats i betalningsansökningar för samma räkenskapsår.

4.  Räkenskaperna ska inte godtas om inte medlemsstaterna har vidtagit nödvändiga korrigeringar för att minska den kvarstående risken att de utgifter som ingår i räkenskapernas inte är lagliga och korrekta till mindre än 2 %.

5.  Medlemsstaterna ska särskilt dra av följande i räkenskaperna:

a)  Oriktiga utgifter som har varit föremål för finansiella korrigeringar i enlighet med artikel 97.

b)  Utgifter som är föremål för en pågående bedömning avseende laglighet och korrekthet.

c)  Andra belopp enligt vad som krävs för att sänka den kvarstående felprocenten till 2 % av de utgifter som ingår i räkenskaperna.

Medlemsstaten får låta utgifter under första stycket led b ingå i en betalningsansökan under följande räkenskapsår när dess laglighet och korrekthet har bekräftats.

6.  Medlemsstater får byta ut oriktiga belopp som upptäcks efter det att räkenskaperna lämnats in, genom att göra motsvarande justeringar i räkenskaperna för det räkenskapsår då oriktigheten upptäcktes, utan att det påverkar artikel 98.

7.  Som en del i garantipaketet ska medlemsstaten för det sista räkenskapsåret lämna in den slutliga prestationsrapport som avses i artikel 38 eller den sista årliga genomföranderapporten för EHFF, Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering.

Artikel 93

Granskning av räkenskaper

Kommissionen ska försäkra sig om att räkenskaperna är fullständiga, exakta och sanningsenliga senast den 31 maj året efter räkenskapsårets slut, om inte artikel 96 är tillämplig.

Artikel 94

Beräkning av saldot

1.  När kommissionen beräknar det belopp som ska belasta fonderna för räkenskapsåret och senare justeringar av betalningarna till medlemsstaten ska den beakta följande:

a)  De belopp i räkenskaperna som avses i artikel 95.2 a och som medfinansieringsgraden för varje prioritering ska tillämpas på.

b)  Det totala belopp som kommissionen betalat ut i form av mellanliggande betalningar under räkenskapsåret.

2.  Om ett belopp kan återkrävas från medlemsstaten ska kommissionen utfärda ett betalningskrav som om möjligt ska verkställas genom avräkning från de belopp som ska betalas ut till medlemsstaten i senare utbetalningar till samma program. Ett sådant återkrav ska inte utgöra en finansiell korrigering och ska inte minska stödet från fonderna till programmet. Det återvunna beloppet ska utgöra inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med artikel [177.3] i budgetförordningen.

Artikel 95

Förfarande för granskning av räkenskaperna

1.  Det förfarande som fastställs i artikel 96 ska tillämpas i något av följande fall:

a)  Revisionsmyndigheten har lämnat ett revisionsuttalande med reservation eller med avvikande mening, av anledningar som rör räkenskapernas fullständighet, korrekthet och sanningsenlighet.

b)  Kommissionen har bevis som gör att man kan ifrågasätta tillförlitligheten hos ett revisionsuttalande utan reservation.

2.  I alla övriga fall ska kommissionen beräkna de belopp som ska belasta fonderna i enlighet med artikel 94 och den ska göra motsvarande betalningar eller återkrav senast den 1 juli. Betalningen eller återkravet ska utgöra ett godkännande av räkenskaperna.

Artikel 96

Kontradiktoriskt förfarande för granskning av räkenskaperna

1.  Om revisionsmyndigheten lämnar ett revisionsuttalande med reservation av anledningar som rör räkenskapernas fullständighet, korrekthet och sanningsenlighet ska kommissionen uppmana medlemsstaten att revidera räkenskaperna och att inom en månad på nytt lämna in de handlingar som avses i artikel 92.1.

Följande gäller vid den tidsfrist som anges i första stycket:

a)  Om det lämnas ett revisionsuttalande utan reservation ska artikel 94 tillämpas och kommissionen ska betala eventuella utestående belopp eller göra återkrav inom två månader.

b)  Om det fortfarande lämnas ett revisionsuttalande med reservation eller om handlingarna inte lämnats in på nytt av medlemsstaten ska punkterna 2, 3 och 4 tillämpas.

2.  Om det fortfarande lämnas ett revisionsuttalande med reservation av anledningar som rör räkenskapernas fullständighet, korrekthet och sanningsenlighet eller om revisionsuttalandet fortfarande är otillförlitligt ska kommissionen informera medlemsstaten om det belopp som ska belasta fonderna för räkenskapsåret.

3.  Om medlemsstaten godkänner beloppet inom en månad ska kommissionen betala eventuella utestående belopp eller göra återkrav i enlighet med artikel 94 inom två månader.

4.  Om medlemsstaten inte godkänner det belopp som avses i punkt 2 ska kommissionen fastställa det belopp som ska belasta fonderna för räkenskapsåret. En sådan akt ska inte utgöra en finansiell korrigering och ska inte minska stödet från fonderna till programmet. Kommissionen ska betala eventuella utestående belopp eller göra återkrav i enlighet med artikel 94 inom två månader.

5.  När det gäller det sista räkenskapsåret ska kommissionen betala eller återkräva årssaldot för program som får stöd från Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden senast två månader efter det att den slutliga prestationsrapporten godtogs enligt artikel 38.

KAPITEL III

Finansiella korrigeringar

Artikel 97

Medlemsstaternas finansiella korrigeringar

1.  Medlemsstaterna ska skydda unionens budget och tillämpa finansiella korrigeringar genom att dra tillbaka hela eller delar av fondernas stöd till en insats eller till ett program, om det visar sig att de utgifter som deklarerats till kommissionen är oriktiga.

2.  Finansiella korrigeringar ska bokföras för det räkenskapsår då beslut om tillbakadragandet fattas.

3.  Stöd från fonderna som dragits tillbaka får återanvändas av medlemsstaten inom det berörda programmet, utom för en insats som omfattades av korrigeringen eller, om en finansiell korrigering görs för en systembetingad oriktighet, för en insats som påverkades av den systembetingade oriktigheten.

4.  I de fondspecifika bestämmelserna för EHFF får det föreskrivas om särskilda grunder för medlemsstaternas finansiella korrigeringar som är kopplade till bristande efterlevnad av tillämpliga regler inom den gemensamma fiskeripolitiken.

5.  Genom undantag från punkterna 1–3, för insatser som omfattar finansieringsinstrument, får ett bidrag som dragits tillbaka i enlighet med den här artikeln på grund av en enskild oriktighet återanvändas inom samma insats på följande villkor:

a)  Om den oriktighet som ger upphov till att bidraget dras tillbaka upptäcks hos slutmottagaren får det återanvändas endast för andra slutmottagare inom samma finansieringsinstrument.

b)  Om den oriktighet som ger upphov till att bidraget dras tillbaka upptäcks hos det organ som genomför en särskild fond, om finansieringsinstrumentet genomförs genom en holdingfondstruktur, får det återanvändas endast för andra organ som genomför särskilda fonder.

Om den oriktighet som ger upphov till tillbakadragandet av bidraget upptäcks hos det organ som genomför fondandelsfonden, eller hos det organ som genomför den särskilda fond där ett finansieringsinstrument genomförs genom en struktur utan holdingfond, får det tillbakadragna bidraget inte återanvändas inom samma insats.

Om en finansiell korrigering görs för en systembetingad oriktighet får det tillbakadragna bidraget inte återanvändas för insatser som påverkas av den systembetingade oriktigheten.

6.  De organ som genomför finansieringsinstrument ska återbetala till medlemsstaterna programbidrag som omfattas av oriktigheter, tillsammans med ränta och andra vinster som bidragen gett upphov till.

De organ som genomför finansieringsinstrument ska inte återbetala till medlemsstaterna de belopp som avses i första stycket, om organen för en viss oriktighet kan visa att samtliga följande villkor är uppfyllda:

a)  Oriktigheten förekom hos slutmottagarna eller, om det gäller en holdingfond, hos de organ som genomför särskilda fonder eller slutmottagare.

b)  De organ som genomför finansieringsinstrument fullgjorde sina skyldigheter när det gäller de programbidrag som påverkas av oriktigheten i enlighet med tillämplig lagstiftning och de agerade så yrkesmässigt, öppet och skyndsamt som kan förväntas av ett organ med yrkesmässig erfarenhet av att genomföra finansieringsinstrument.

c)  De belopp som påverkades av oriktigheten kunde inte återvinnas trots att de organ som genomför finansieringsinstrumenten vidtog alla tillämpliga avtalsmässiga och rättsliga åtgärder med vederbörlig omsorg.

Artikel 98

Kommissionens finansiella korrigeringar

1.  Kommissionen ska göra finansiella korrigeringar genom att minska fondernas stöd till ett program i följande fall:

a)  Det finns en allvarlig brist som hotar det stöd från fonderna som redan betalats ut till programmet.

b)  Utgifter som ingår i godtagna räkenskaper är oriktiga och medlemsstaten har inte upptäckt och rapporterat detta.

c)  Medlemsstaten inte har fullgjort sina skyldigheter enligt artikel 91 innan kommissionen inledde sitt korrigeringsförfarande.

Om kommissionen gör schablonmässiga eller extrapolerade finansiella korrigeringar ska dessa ske i enlighet med bilaga XXI.

2.  Innan kommissionen fattar beslut om en finansiell korrigering, ska den underrätta medlemsstaten om sina slutsatser och ge medlemsstaten möjlighet att lämna synpunkter inom två månader.

3.  Om medlemsstaten inte godtar kommissionens slutsatser ska medlemsstaten inbjudas till en utfrågning hos kommissionen, för att säkerställa att alla relevanta uppgifter och synpunkter finns tillgängliga och beaktas när kommissionen ska dra sina slutsatser om tillämpningen av en finansiell korrigering.

4.  Kommissionen ska genom en genomförandeakt besluta om en finansiell korrigering inom tolv månader efter utfrågningen eller efter det att begärda kompletterande uppgifter har lämnats in.

När kommissionen beslutar om en finansiell korrigering ska den beakta alla uppgifter och synpunkter som lämnats in.

Om medlemsstaten godtar den finansiella korrigeringen i fall som avses i punkt 1 a och c innan det beslut som avses i punkt 1 antas får medlemsstaten återanvända de berörda beloppen. Den möjligheten gäller inte finansiella korrigeringar i fall som avses i punkt 1 b.

5.  I de fondspecifika bestämmelserna för EHFF får det föreskrivas om särskilda grunder för kommissionens finansiella korrigeringar som är kopplade till bristande efterlevnad av tillämpliga regler inom den gemensamma fiskeripolitiken.

KAPITEL IV

Tillbakadragande

Artikel 99

Principer och regler för tillbakadragande

1.  Kommissionen ska dra tillbaka belopp i ett program som inte används för förfinansiering i enlighet med artikel 84 eller för vilka en betalningsansökan inte har lämnats in i enlighet med artiklarna 85 och 86 senast den 26 31 december det andra tredje kalenderåret efter det år då budgetåtagandena gjordes för åren 2021–2026. [Ändr. 323]

2.  Det belopp som ska omfattas av förfinansiering eller betalningsansökningar inom den frist som anges i punkt 1 när det gäller budgetåtagandet 2021 ska vara 60 % av det åtagandet. Vid beräkningen av de belopp som ska omfattas under åren 2022–2025 ska 10 % av 2021 års budgetåtagande läggas till de årliga budgetåtagandena för de åren. [Ändr. 324]

3.  Den del av åtagandena som fortfarande är öppen den 31 december 2029 2030 ska dras tillbaka återtas om garantipaketet och den slutliga prestationsrapporten för program som får stöd från ESF+, Eruf och Sammanhållningsfonden inte har lämnats in till kommissionen inom den tidsfrist som fastställs i artikel 38.1. [Ändr. 325]

Artikel 100

Undantag från reglerna för tillbakadragande

1.  Det belopp som berörs av tillbakadragandet ska minskas med de belopp som motsvarar den del av budgetåtagandet

a)  som berör insatser som ställts in genom ett rättsligt förfarande eller ett administrativt överklagande med suspensiv verkan, eller

b)  för vilken det inte har varit möjligt att göra en betalningsansökan på grund av force majeure som allvarligt påverkar genomförandet av hela eller delar av programmet.

ba)  som det inte har varit möjligt att i rätt tid göra en betalningsansökan för på grund av förseningar på unionsnivå i upprättandet av den rättsliga och administrativa ramen för medlen för perioden 2021–2027. [Ändr. 326]

De nationella myndigheter som åberopar force majeure ska påvisa dess direkta följder för genomförandet av hela eller delar av programmet.

2.  Senast den 31 januari ska medlemsstaten ge kommissionen information om de undantag som avses i punkt 1 a och b, för det belopp som deklareras senast den 26 december.

Artikel 101

Tillbakadragandeförfarande

1.  På grundval av den information som kommissionen fått senast den 31 januari ska den informera medlemsstaten om beloppet för det tillbakadragande som görs på grund av den informationen.

2.  Medlemsstaten ska inom en månad två månader godkänna det belopp som ska dras tillbaka eller lämna sina synpunkter. [Ändr. 327]

3.  Senast den 30 juni ska medlemsstaten till kommissionen lämna in en reviderad finansieringsplan som för det berörda kalenderåret avspeglar det minskade stödbeloppet för en eller flera av programmets prioriteringar. För program som får stöd från mer än en fond ska stödbeloppet per fond minska i proportion till de belopp som berörs av tillbakadragandet och som inte använts under det berörda kalenderåret.

Om ingen reviderad finansieringsplan lämnas in ska kommissionen revidera finansieringsplanen genom att minska bidraget från fonderna för det berörda kalenderåret. Den minskningen ska fördelas för de olika prioriteringarna i proportion till de belopp som berörs av tillbakadragandet och som inte används under det berörda kalenderåret.

4.  Kommissionen ska ändra beslutet om godkännande av programmet senast den 31 oktober.

Avdelning VIII

Budgetram

Artikel 102

Geografiskt tillämpningsområde för stödet till målet Investering för sysselsättning och tillväxt

1.  Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden ska stödja målet Investering för sysselsättning och tillväxt i alla regioner som motsvarar nivå 2 i den gemensamma nomenklatur för statistiska territoriella enheter (nedan kallad Nuts 2-regioner) som inrättats genom förordning (EG) nr 1059/2003, ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 868/2014 2016/2066. [Ändr. 328]

2.  Medlen från Eruf och ESF+ för målet Investering för sysselsättning och tillväxt ska fördelas mellan följande tre kategorier av Nuts 2-regioner:

a)  Mindre utvecklade regioner, vars BNP per capita är mindre än 75 % av genomsnittlig BNP i EU-27 (nedan kallade mindre utvecklade regioner).

b)  Övergångsregioner, vars BNP per capita är mellan 75 % och 100 % av genomsnittlig BNP i EU-27 (nedan kallade övergångsregioner).

c)  Mer utvecklade regioner, vars BNP per capita är mer än 100 % av genomsnittlig BNP i EU-27 (nedan kallade mer utvecklade regioner).

Klassificeringen av regioner i en av de tre kategorierna ska fastställas utifrån hur varje regions BNP per capita, mätt i köpkraftspariteter och beräknad på grundval av uppgifter för unionen för perioden 2014–2016, förhåller sig till genomsnittlig BNP i EU-27 under samma period.

3.  Sammanhållningsfonden ska stödja de medlemsstater vars BNI per capita, mätt i köpkraftspariteter och beräknad på grundval av uppgifter för unionen för perioden 2014–2016, är lägre än 90 % av genomsnittlig BNI per capita i EU-27 under samma period.

4.  Kommissionen ska genom en genomförandeakt anta ett beslut med en förteckning över de regioner som uppfyller kriterierna för en av de tre regionkategorierna i punkt 2 och de medlemsstater som uppfyller kriterierna i punkt 3. Den förteckningen ska gälla under perioden 1 januari 2021–31 december 2027.

Artikel 103

Medel för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning

1.  De medel för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning som är tillgängliga för budgetåtaganden för åren 2021–2027 ska uppgå till 330 624 388 630 euro 378 097 000 000 euro i 2018 års priser. [Ändr. 329]

Beloppet ska indexregleras med 2 % per år inför programplanering och senare budgetering i unionens budget.

2.  Kommissionen ska genom genomförandeakter anta ett beslut om årlig fördelning per medlemsstat av de samlade medlen inom målet Investering för sysselsättning tillväxt och sysselsättning och målet Europeiskt territoriellt samarbete samt en förteckning över stödberättigade regioner i enlighet med den metod som anges i bilaga XXII. Det minsta totala anslaget från fonderna, på nationell nivå, bör motsvara 76 % av den budget som anslagits till varje medlemsstat eller region under perioden 2014-2020. [Ändr. 330]

I beslutet ska också den årliga fördelningen per medlemsstat av de samlade medlen för målet Europeiskt territoriellt samarbete fastställas.

Utan att det påverkar de nationella anslagen för medlemsstaterna ska medlen för de regioner som hamnar i en lägre kategori för perioden 2021–2027 behållas på samma nivå som anslagen för 2014–2020. [Ändr. 429]

Med tanke på den särskilda betydelse för gränsöverskridande och transnationellt samarbete, och för de yttersta randområdena, som medlen inom sammanhållningspolitiken har, bör inte behörighetskriterierna för dessa vara mindre fördelaktiga än för perioden 2014–2020, och man bör säkerställa största möjliga kontinuitet med befintliga program. [Ändr. 331]

3.  Av de samlade medlen efter det avdrag för stödet till FSE som avses i artikel 104.4 ska 0,35 % anslås för tekniskt stöd på kommissionens initiativ.

Artikel 104

Medel för målet Investering för sysselsättning och tillväxt och för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg)

1.  Medlen för målet Investering för sysselsättning och tillväxt ska uppgå till 97,5 % av de samlade medlen (dvs. till 322 194 388 630 euro 366 754 000 000 euro i 2018 års priser) Av detta belopp ska 5 900 000 000 euro avsättas för barngarantin från resurserna i ESF+. och de De återstående medlen på 360 854 000 000 euro (i 2018 års priser) ska fördelas på följande sätt: [Ändr. 332]

a)  61,6 % (dvs. 198 621 593 157 euro 222 453 894 000 euro) till mindre utvecklade regioner. [Ändr. 333]

b)  14,3 % (dvs. 45 934 516 595 euro 51 446 129 000 euro) till övergångsregioner. [Ändr. 334]

c)  10,8 % (dvs. 34 842 689 000 euro 39 023 410 000 euro) till mer utvecklade regioner. [Ändr. 335]

d)  12,8 % (dvs. 41 348 556 877 euro 46 309 907 000 euro) till medlemsstater som får stöd från Sammanhållningsfonden. [Ändr. 336]

e)  0,4 % (dvs. 1 447 034 001 euro 1 620 660 000 euro) som tilläggsfinansiering för de yttersta randområden som anges i artikel 349 i EUF-fördraget och för de Nuts 2-regioner som uppfyller kriterierna i artikel 2 i protokoll nr 6 till 1994 års anslutningsakt. [Ändr. 337]

2.  År 2024 ska kommissionen i sin tekniska justering för 2025 i enlighet med artikel 6 i förordning (EU, Euratom) [[...] (förordningen om den fleråriga budgetramen)] se över de totala anslagen till målet Investering för sysselsättning och tillväxt för varje medlemsstat under perioden 2025–2027.

Kommissionen ska vid sin översyn tillämpa tilldelningsmetoden i bilaga XXII utifrån den senast tillgängliga statistiken vid den tidpunkten.

Efter den tekniska justeringen ska kommissionen ändra den genomförandeakt om reviderad årlig fördelning som avses i artikel 103.2.

3.  Tillgängliga medel för ESF+ ska vara 28,8 % av resurserna inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt ska vara 88 646 194 590 euro (dvs. 105 686 000 000 euro i 2018 års priser). Det inkluderar inte finansieringsramen för delen för sysselsättning och social innovation och delen för hälsa. [Ändr. 338]

Den tilläggsfinansiering för de yttersta randområdena som avses i punkt 1 e och som tilldelats ESF+ ska uppgå till 376 928 934 euro till 0,4 % av de medel som anges i första stycket (dvs. 424 296 054 euro i 2018 års priser). [Ändr. 339].

4.  Det stödbelopp från Sammanhållningsfonden som ska överföras till FSE ska uppgå till 10 000 000 000 euro 4 000 000 000 euro i 2018 års priser. Det ska enbart användas till transportinfrastrukturprojekt, med hänsyn till medlemsstaternas och regionernas behov av infrastrukturinvesteringar, som genomförs genom särskilda ansökningsomgångar i enlighet med förordning (EU) [number of new CEF Regulation] i enbart de medlemsstater som är berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden.▌340

Kommissionen ska anta en genomförandeakt där den fastställer det belopp som ska föras över från varje medlemsstats strukturfondsanslag till FSE, och där beloppet beräknas proportionellt för hela perioden.

Sammanhållningsfondens anslag för varje medlemsstat ska minskas i motsvarande grad.

De årliga anslagen för det stöd från Sammanhållningsfonden som avses i första stycket ska föras in i tillämpliga budgetposter för FSE från och med 2021 års budgetförfarande.

30 % av de medel som överförts till FSE ska vara tillgängliga omedelbart efter det att de förts över till de medlemsstater som är berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden för att finansiera transportinfrastrukturprojekt i enlighet med förordning (EU) [the new CEF Regulation]. [Ändr. 341]

Regler som gäller för transportsektorn enligt förordning (EU) [new CEF Regulation] ska tillämpas i de särskilda ansökningsomgångar som avses i första stycket. Fram till den 31 december 2023 ska urvalet av de projekt som är berättigade till finansiering respektera de nationella anslagen inom ramen för Sammanhållningsfonden när det gäller 70 % av de medel som förts över till FSE. [Ändr. 342]

Från och med den 1 januari 2024 ska medel som förts över till FSE och som inte har anslagits för ett transportinfrastrukturprojekt göras tillgängliga för alla medlemsstater som är berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden för att finansiera transportinfrastrukturprojekt i enlighet med förordning (EU) [the new CEF Regulation].

5.  Av medlen för målet Investering för sysselsättning och tillväxt ska 500 000 000 euro 560 000 000 euro i 2018 års priser anslås till Europeiska stadsinitiativet, under kommissionens direkta eller indirekta förvaltning. [Ändr. 343]

6.  Av medlen för målet Investering för sysselsättning och tillväxt ska 175 000 000 euro 196 000 000 euro i 2018 års priser anslås till transnationellt samarbete som stöder innovativa lösningar under direkt eller indirekt förvaltning. [Ändr. 344]

7.  Medlen för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) ska uppgå till 2,5 % av de samlade medel som är tillgängliga för budgetåtaganden från fonderna för åren 2021–2027 (dvs. totalt 8 420 000 000 euro 11 343 000 000 euro i 2018 års priser). [Ändr. 345]

Artikel 105

Möjligheter att föra över medel

1.  Kommissionen kan godta ett förslag från en medlemsstat vid inlämningen av partnerskapsöverenskommelsen eller vid en halvtidsöversyn om att föra över

a)  högst 15 % 5 %av de totala anslagen för mindre utvecklade regioner till övergångsregioner eller till mer utvecklade regioner samt från övergångsregioner till mer utvecklade regioner, [Ändr. 346]

b)  från anslagen för mer utvecklade regioner eller övergångsregioner till mindre utvecklade regioner.

2.  Det är inte möjligt att föra över den totala tilldelningen till varje medlemsstat för målet Investering för sysselsättning och tillväxt och målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) mellan dessa mål.

Artikel 106

Fastställande av medfinansieringsgrad

1.  I kommissionens beslut om godkännande av ett program ska medfinansieringsgraden och det maximala stödbeloppet från fonderna fastställas för varje prioritering.

2.  För varje prioritering ska det i kommissionens beslut fastställas om medfinansieringsgraden för prioriteringen ska tillämpas på

a)  det totala bidraget, inklusive offentliga och privata bidrag, eller

b)  det offentliga bidraget.

3.  Medfinansieringsgraden för målet Investering för sysselsättning och tillväxt får för varje prioritering inte överskrida

a)  70 % 85 %för mindre utvecklade regioner, [Ändr. 347]

b)  55 % 65 % för övergångsregioner, och [Ändr. 348]

c)  40 % 50 % för mer utvecklade regioner. [Ändr. 349 och 447]

Den medfinansieringsgrad som fastställs i led a ska även gälla för de yttersta randområdena och till de särskilda tilläggsanslagen för de yttersta randområdena [Ändr. 350].

Medfinansieringsgraden för Sammanhållningsfonden får för varje prioritering inte överskrida 70 % 85 %. [Ändr. 351]

I ESF+-förordningen får i vederbörligen motiverade fall en högre medfinansieringsgrad på upp till 90 % fastställas för prioriteringar som stöder innovativa åtgärder i enlighet med artikel [14] [13] och artikel [4.1 x och xi)] i den förordningen, eller program som avser åtgärder mot materiell fattigdom i enlighet med artikel [9], stöd till ungdomsarbetslöshet i enlighet med artikel [10], en europeisk barngaranti i enlighet med artikel [10a] och transnationellt samarbete i enlighet med artikel [11b] [Ändr. 352].

4.  Medfinansieringsgraden för Interregprogram får inte överstiga 70 %.

I ETS-förordningen får en högre medfinansieringsgrad fastställas för programmen för externt gränsöverskridande samarbete inom målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg).

4a.  Medlemsstaterna kan i vederbörligen motiverade fall lägga fram en begäran om ytterligare flexibilitet inom den nuvarande ramen för stabilitets- och tillväxtpakten för offentliga eller motsvarande utgifter för strukturåtgärder, som bekostas av den offentliga förvaltningen genom medfinansiering av investeringar som en del av de europeiska struktur- och investeringsfonderna (”ESI-fonderna”). Kommissionen ska, på ett sätt som återspeglar den strategiska betydelsen av investeringarna, noggrant bedöma denna begäran vid fastställandet av den finanspolitiska korrigeringen inom ramen för antingen stabilitets- och tillväxtpaktens förebyggande del eller för dess korrigerande del. [Ändr. 453]

5.  Tekniska stödåtgärder som genomförs på kommissionens initiativ, eller på dess vägnar, kan finansieras till 100 %.

Avdelning IX

Delegering av befogenheter, genomförandebestämmelser, övergångsbestämmelser och slutbestämmelser

KAPITEL I

Delegering av befogenheter och genomförandebestämmelser

Artikel 107

Delegering av befogenheter

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 108 med avseende på att ändra bilagorna till den här förordningen i syfte att göra anpassningar till förändringar som sker under programperioden när det gäller icke-väsentliga delar av denna förordning, utom bilagorna III, IV, X och XXII. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 108 för att ändra delegerad förordning (EU) 204/2014 i enlighet med vad som anges i artikel 6.3 i denna förordning. [Ändr. 354]

Artikel 108

Utövande av delegering

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.3, 63.10, 73.4, 88.4, 89.4 och 107 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den dag då denna förordning träder i kraft fram till den 31 december 2027. [Ändr. 355]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 62.10, 73.4, 88.4 och 89.1 6.3, 63.10, 73.4, 88.4, 89.4 och 107 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft. [Ändr. 356]

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 6.3, 63.10, 73.4, 88.4, 89.4 och 107 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ. [Ändr. 357]

Artikel 109

Kommittéförfarande

1.  Kommissionen ska biträdas av en kommitté. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Kapitel II

Övergångs- och slutbestämmelser

Artikel 110

Övergångsbestämmelser

Förordning (EU) nr 1303/2013 och varje akt som är tillämplig på programperioden 2014–2020 ska fortsätta att tillämpas på program och insatser som får stöd från Eruf, ESF+, Sammanhållningsfonden, Ejflu och EHFF under den perioden. [Ändr. 358]

Artikel 111

Villkor för insatser som genomförs i etapper

1.  Den förvaltande myndigheten får välja ut en insats som utgör den andra etappen av en insats som valts ut för stöd och som inletts enligt förordning (EG) nr 1303/2013, om samtliga följande villkor är uppfyllda:

a)  Insatsen som valts ut för stöd enligt förordning (EG) nr 1303/2013 omfattar två etapper som går att skilja ur ekonomisk synvinkel med separata verifieringskedjor.

b)  Den totala kostnaden för insatsen överstiger 10 miljoner euro.

c)  Utgifter som ingår i en betalningsansökan som gäller den första etappen ingår inte i någon betalningsansökan som gäller den andra etappen.

d)  Insatsens andra etapp överensstämmer med tillämplig lagstiftning och berättigar till stöd från Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden enligt bestämmelserna i den här förordningen eller de fondspecifika förordningarna.

e)  Medlemsstaten förbinder sig att under programperioden slutföra och ta i bruk den andra och slutliga etappen i den slutliga genomföranderapport som lämnas in i enlighet med artikel 141 i förordning (EG) nr 1303/2013.

2.  Bestämmelserna i den här förordningen ska tillämpas på insatsens andra etapp.

Artikel 112

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdad i Strasbourg den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

BILAGA I

Dimensioner och koder för typ av intervention inom Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden – artikel 17.5

TABELL 1: KODER FÖR INTERVENTIONSTYP

 

INTERVENTIONSTYP

Koefficient för beräkning av stöd till klimatförändringsmålen

Koefficient för beräkning av stöd till miljömålen

Politiskt mål 1: Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling

001

Investeringar i fasta tillgångar i mikroföretag, direkt kopplade till forskning och innovation eller kopplade till konkurrenskraft [Ändr. 359]

0 %

0 %

002

Investeringar i fasta tillgångar i små och medelstora företag (inklusive privata forskningscentrum), direkt kopplade till forskning och innovation eller kopplade till konkurrenskraft [Ändr. 360]

0 %

0 %

003

Investeringar i fasta tillgångar i offentliga forskningscentrum och högre utbildning, direkt kopplade till forskning och innovation

0 %

0 %

004

Investeringar i immateriella tillgångar i mikroföretag, direkt kopplade till forskning och innovation eller kopplade till konkurrenskraft [Ändr. 361]

0 %

0 %

005

Investeringar i immateriella tillgångar i små och medelstora företag (inklusive privata forskningscentrum), direkt kopplade till forskning och innovation eller kopplade till konkurrenskraft [Ändr. 362]

0 %

0 %

006

Investeringar i immateriella tillgångar i offentliga forskningscentrum och högre utbildning, direkt kopplade till forskning och innovation

0 %

0 %

007

Forskning och innovation i mikroföretag, inklusive nätverkande (industriell forskning, experimentell utveckling, genomförbarhetsstudier)

0 %

0 %

008

Forskning och innovation i små och medelstora företag, inklusive nätverkande

0 %

0 %

009

Forskning och innovation i offentliga forskningscentrum, högre utbildning och kompetenscentrum, inklusive nätverkande (industriell forskning, experimentell utveckling, genomförbarhetsstudier)

0 %

0 %

010

Digitalisering av små och medelstora företag (inklusive e-handel, e-affärer och sammanlänkade affärsprocesser, digitala innovationsnav, levande laboratorier, webbentreprenörer och nystartade IKT-företag, företag-till-företag)

0 %

0 %

011

IKT-lösningar, e-tjänster och tillämpningar för myndigheter

0 %

0 %

012

It-tjänster och tillämpningar för digitala färdigheter och digital integration

0 %

0 %

013

Tjänster och tillämpningar för e-hälsa (inklusive e-vård, sakernas internet för fysisk aktivitet och it-stöd i hemmet)

0 %

0 %

014

Näringslivsinfrastruktur för små och medelstora företag (inklusive industriparker och industriområden)

0 %

0 %

015

Affärsutveckling och internationalisering för små och medelstora företag

0 %

0 %

016

Utveckling av färdigheter för smart specialisering, industriell omvandling och entreprenörskap

0 %

0 %

017

Avancerade stödtjänster för små och medelstora företag och grupper av sådana företag (inklusive ledning, marknadsföring och design)

0 %

0 %

018

Företagskuvöser, stöd till avknoppningsföretag och nystartade företag

0 %

0 %

019

Stöd till innovationskluster och företagsnätverk som i första hand gynnar små och medelstora företag

0 %

0 %

020

Innovationsprocesser i små och medelstora företag (processer, organisation, marknadsföring, gemensamt skapande, användar- och efterfrågestyrd innovation)

0 %

0 %

021

Tekniköverföring och samarbete mellan företag, forskningscentrum och sektorn för högre utbildning

0 %

0 %

022

Forsknings- och innovationsprocesser, tekniköverföring och samarbete mellan företag med inriktning på en koldioxidsnål ekonomi, resiliens och anpassning till klimatförändringar

100 %

40 %

023

Forsknings- och innovationsprocesser, tekniköverföring och samarbete mellan företag som är inriktade på cirkulär ekonomi

40 %

100 %

Politiskt mål 2: Ett grönare och koldioxidsnålare Europa genom ren och rättvis energiomställning, gröna och blå investeringar, den cirkulära ekonomin, klimatanpassning, riskförebyggande och riskhantering

024

Energieffektivitet och demonstrationsprojekt i små och medelstora företag samt stödåtgärder

100 %

40 %

025

Upprustning av befintliga bostäder för ökad energieffektivitet, demonstrationsprojekt och stödåtgärder

100 %

40 %

026

Upprustning av offentlig infrastruktur för ökad energieffektivitet, demonstrationsprojekt och stödåtgärder

100 %

40 %

027

Stöd till företag som tillhandahåller tjänster som bidrar till en koldioxidsnål ekonomi och motståndskraft mot klimatförändringar

100 %

40 %

028

Förnybar energi: vindenergi

100 %

40 %

029

Förnybar energi: solenergi

100 %

40 %

030

Förnybar energi: biobränsle

100 %

40 %

031

Förnybar energi: havsenergi

100 %

40 %

032

Annan förnybar energi (inklusive jordvärme)

100 %

40 %

033

Smarta energidistributionssystem för medel- och lågspänning (inklusive smarta nät och IKT-system) och relaterad lagring

100 %

40 %

034

Högeffektiv kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla

100 %

40 %

035

Åtgärder för anpassning till klimatförändringarna och förebyggande och hantering av klimatrelaterade risker: översvämningar och jordskred (inklusive åtgärder för ökad medvetenhet, civilskydd och system och infrastrukturer för katastrofhantering) [Ändr. 363]

100 %

100 %

036

Åtgärder för anpassning till klimatförändringarna och förebyggande och hantering av klimatrelaterade risker: bränder (inklusive åtgärder för ökad medvetenhet, civilskydd och system och infrastrukturer för katastrofhantering)

100 %

100 %

037

Åtgärder för anpassning till klimatförändringarna och förebyggande och hantering av klimatrelaterade risker: övriga, t.ex. stormar och torka (inklusive åtgärder för ökad medvetenhet, civilskydd och system och infrastrukturer för katastrofhantering)

100 %

100 %

038

Förebyggande och hantering av icke klimatrelaterade naturrisker (t.ex. jordbävningar) och risker i samband med mänsklig aktivitet (t.ex. tekniska olyckor), inklusive åtgärder för ökad medvetenhet, civilskydd och system och infrastruktur för katastrofhantering

0 %

100 %

039

Vattenförsörjning till människor (utvinning, behandling, lagring och distributionsinfrastruktur, effektivitetsåtgärder, dricksvattenförsörjning)

0 %

100 %

040

Vattenförvaltning och skydd av vattenresurser (inklusive förvaltning av avrinningsdistrikt, särskilda klimatanpassningsåtgärder, återanvändning, minskning av läckage)

40 %

100 %

041

Insamling och behandling av avloppsvatten

0 %

100 %

042

Hantering av hushållsavfall: förebyggande, minimering, sortering och återvinning

0 %

100 %

043

Hantering av hushållsavfall: mekanisk biologisk behandling, värmebehandling

0 %

100 % [Ändr. 364]

044

Hantering av verksamhetsavfall, industriavfall och farligt avfall

0 %

100 %

045

Främjande av användningen av återvunnet material som råvara

0 %

100 %

046

Återställande av industrianläggningar och kontaminerad mark

0 %

100 %

047

Stöd till miljövänliga produktionsprocesser och resurseffektivitet i små och medelstora företag

40 %

40 %

048

Luftkvalitet och åtgärder för att minska buller

40 %

100 %

049

Skydd, återställande och hållbar användning av Natura 2000-områden

40 %

100 %

050

Skydd av natur och biologisk mångfald samt grön infrastruktur

40 %

100 %

Politiskt mål 3: Ett mer sammanlänkat Europa genom förbättrad mobilitet och regional IKT-konnektivitet

051

IKT: Bredbandsnät med mycket hög kapacitet (stam/backhaulnät)

0 %

0 %

052

IKT: Bredbandsnät med mycket hög kapacitet (tillträde/accessnät med prestanda motsvarande optisk fiber fram till utgreningsstället på betjäningsplatsen för flerfamiljshus)

0 %

0 %

053

IKT: Bredbandsnät med mycket hög kapacitet (tillträde/accessnät med prestanda motsvarande optisk fiber fram till utgreningsstället på betjäningsplatsen för bostäder och affärslokaler)

0 %

0 %

054

IKT: Bredbandsnät med mycket hög kapacitet (tillträde/accessnät med prestanda motsvarande optisk fiber fram till basstationen för avancerad trådlös kommunikation)

0 %

0 %

055

IKT: Andra typer av IKT-infrastruktur (inklusive storskaliga datorresurser/utrustning, datacentraler, sensorer och annan trådlös utrustning)

0 %

0 %

056

Nybyggda motorvägar, broar och vägar - TEN-T-stomnätet [Ändr. 365]

0 %

0 %

057

Nybyggda motorvägar, broar och vägar - övergripande TEN-T-nätet [Ändr. 366]

0 %

0 %

058

Nybyggda sekundära förbindelsevägar till TEN-T-vägnätet och knutpunkter

0 %

0 %

059

Nybyggda andra nationella, regionala och lokala tillfartsvägar

0 %

0 %

060

Ombyggda eller förbättrade motorvägar, broar och vägar - TEN-T-stomnätet [Ändr. 367]

0 %

0 %

061

Ombyggda eller förbättrade motorvägar, broar och vägar - övergripande TEN-T-nätet [Ändr. 368]

0 %

0 %

062

Andra ombyggda eller förbättrade vägar (motorvägar, nationella, regionala och lokala vägar)

0 %

0 %

063

Digitalisering av transporter: vägar

40 %

0 %

064

Nybyggda järnvägar - TEN-T-stomnätet

100 %

40 %

065

Nybyggda järnvägar - övergripande TEN-T-nätet

100 %

40 %

066

Andra nybyggda järnvägar

100 %

40 %

067

Ombyggda eller förbättrade järnvägar - TEN-T-stomnätet

0 %

40 %

068

Ombyggda eller förbättrade järnvägar - övergripande TEN-T-nätet

0 %

40 %

069

Andra ombyggda eller förbättrade järnvägar

0 %

40 %

070

Digitalisering av transporter: järnvägar

40 %

0 %

071

Europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS)

0 %

40 %

072

Rullande järnvägsmateriel

40 %

40 %

073

Infrastruktur för rena stadstransporter

100 %

40 %

074

Rullande materiel för rena stadstransporter

100 %

40 %

075

Infrastruktur för cykeltrafik

100 %

100 %

076

Digitalisering av stadstransporter

40 %

0 %

077

Infrastruktur för alternativa bränslen

100 %

40 %

078

Multimodala transporter (TEN-T)

40 %

40 %

079

Multimodala transporter (utanför städer)

40 %

40 %

080

Kusthamnar (TEN-T)

40 %

0 %

081

Andra kusthamnar

40 %

0 %

082

Inre vattenvägar och inlandshamnar (TEN-T)

40 %

0 %

083

Inre vattenvägar och inlandshamnar (regionala och lokala)

40 %

0 %

084

Digitalisering av transporter: övriga transportsätt

40 %

0 %

Politiskt mål 4: Ett mer socialt Europa genom den europeiska pelaren för sociala rättigheter

085

Infrastruktur för förskoleverksamhet

0 %

0 %

086

Infrastruktur för grundskole- och gymnasieutbildning

0 %

0 %

087

Infrastruktur för högre utbildning

0 %

0 %

088

Infrastruktur för yrkes- och vuxenutbildning

0 %

0 %

089

Bostadsinfrastruktur för migranter, flyktingar och personer som står under eller ansöker om internationellt skydd

0 %

0 %

090

Bostadsinfrastruktur (annan än den för migranter, flyktingar och personer som står under eller ansöker om internationellt skydd)

0 %

0 %

091

Annan social infrastruktur som bidrar till social integration i samhället

0 %

0 %

092

Hälsoinfrastruktur

0 %

0 %

093

Hälsoutrustning

0 %

0 %

094

Rörliga tillgångar på hälsoområdet

0 %

0 %

095

Digitalisering inom hälso- och sjukvård

0 %

0 %

096

Tillfällig mottagningsinfrastruktur för migranter, flyktingar och personer som står under eller ansöker om internationellt skydd

0 %

0 %

097

Åtgärder för att förbättra tillträdet till arbetsmarknaden

0 %

0 %

098

Åtgärder för att främja tillgången till sysselsättning för långtidsarbetslösa

0 %

0 %

099

Särskilt stöd till ungdomars sysselsättning och socioekonomisk integration av ungdomar

0 %

0 %

100

Stöd till verksamhet som egenföretagare och till företagsetablering

0 %

0 %

101

Stöd till den sociala ekonomin och sociala företag

0 %

0 %

102

Åtgärder för att modernisera och stärka arbetsmarknadsinstitutionerna och tjänster för att bedöma och förutse kompetensbehov samt säkerställa individanpassat stöd i rätt tid

0 %

0 %

103

Stöd till matchning och övergångar på arbetsmarknaden

0 %

0 %

104

Stöd till arbetskraftens rörlighet

0 %

0 %

105

Åtgärder för att främja kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och minska den könsrelaterade segregeringen av arbetsmarknaden

0 %

0 %

106

Åtgärder för att främja balansen mellan arbetsliv och privatliv, däribland tillgången till barnomsorg och vård av närstående

0 %

0 %

107

Åtgärder för en sund och väl anpassad arbetsmiljö som motverkar hälsorisker, inbegripet främjande av fysisk aktivitet

0 %

0 %

108

Stöd för utveckling av digitala färdigheter

0 %

0 %

109

Stöd till anpassning till förändringar för arbetstagare, företag och entreprenörer

0 %

0 %

110

Åtgärder för att uppmuntra ett aktivt och hälsosamt åldrande

0 %

0 %

111

Stöd till daghems- och förskoleverksamhet (exklusive infrastruktur)

0 %

0 %

112

Stöd till grundskole- och gymnasieutbildning (exklusive infrastruktur)

0 %

0 %

113

Stöd till högre utbildning (exklusive infrastruktur)

0 %

0 %

114

Stöd till vuxenutbildning (exklusive infrastruktur)

0 %

0 %

115

Åtgärder för att främja lika möjligheter och aktivt deltagande i samhället

0 %

0 %

116

Vägar till integration och återinträde på arbetsmarknaden för missgynnade personer

0 %

0 %

117

Åtgärder för att förbättra tillgången till utbildning och sysselsättning för marginaliserade grupper, som romer, samt främja deras sociala integration

0 %

0 %

118

Stöd till det civila samhällets organisationer som arbetar med marginaliserade befolkningsgrupper som romer

0 %

0 %

119

Särskilda åtgärder för att öka tredjelandsmedborgares deltagande i arbetslivet

0 %

0 %

120

Åtgärder för social integrering av tredjelandsmedborgare

0 %

0 %

121

Åtgärder för att förbättra lika och snabb tillgång till kvalitativa, hållbara och prisvärda tjänster

0 %

0 %

122

Åtgärder för att förbättra tillhandahållandet av familje- och närsamhällesbaserade vårdtjänster

0 %

0 %

123

Åtgärder för att förbättra vårdsystemens tillgänglighet, effektivitet och motståndskraft (exklusive infrastruktur)

0 %

0 %

124

Åtgärder för att förbättra tillgången till långtidsvård (exklusive infrastruktur)

0 %

0 %

125

Åtgärder för att modernisera de sociala trygghetssystemen, inklusive för att främja tillgången till socialt skydd

0 %

0 %

126

Främja social integrering av människor som befinner sig i riskzonen för fattigdom eller social utestängning, inklusive de som har det sämst ställt och barn

0 %

0 %

127

Motarbeta materiell fattigdom genom livsmedel och/eller materiellt bistånd till dem som har det sämst ställt, samt kompletterande åtgärder

0 %

0 %

Politiskt mål 5: Ett Europa närmare medborgarna genom hållbar och integrerad utveckling av stads-, landsbygds- och kustområden och lokala initiativ(49)

128

Skydd, utveckling och främjande av offentliga turismtillgångar och därmed sammanhängande turisttjänster [Ändr. 369]

0 %

0 %

129

Skydd, utveckling och främjande av kulturarv och kulturella tjänster

0 %

0 %

130

Skydd, utveckling och främjande av naturarv och ekoturism utom Natura 2000-områden [Ändr. 370]

0 %

100 %

131

Fysisk förnyelse av och säkerheten på offentliga platser

0 %

0 %

Övriga koder relaterade till de politiska målen 1–5

132

Förbättra kapaciteten hos programmyndigheterna och organ med koppling till genomförandet av fonderna

0 %

0 %

133

Förbättrat samarbete med partner både inom och utanför medlemsstaten

0 %

0 %

134

Korsfinansiering inom Eruf (stöd till åtgärder av ESF-typ som krävs för att genomföra Eruf-delen av insatsen och som är direkt kopplade till den)

0 %

0 %

135

Förbättra den institutionella kapaciteten hos myndigheter och berörda parter att genomföra projekt och initiativ för territoriellt samarbete i ett gränsöverskridande, transnationellt, maritimt och interregionalt sammanhang

0 %

0 %

136

Yttersta randområdena: kompensation för eventuella extrakostnader på grund av dålig tillgänglighet och territoriell splittring

0 %

0 %

137

Yttersta randområdena: särskilda åtgärder för att kompensera extrakostnader på grund av marknadens storlek

0 %

0 %

138

Yttersta randområdena: stöd för att kompensera extrakostnader på grund av klimatförhållanden och svåra terrängförhållanden

40 %

40 %

139

Yttersta randområdena: flygplatser

0 %

0 %

Tekniskt stöd

140

Information och kommunikation

0 %

0 %

141

Förberedelser, genomförande, övervakning och kontroller

0 %

0 %

142

Utvärdering och studier, insamling av uppgifter

0 %

0 %

143

Förstärkning av kapaciteten hos medlemsstaternas myndigheter, stödmottagare och berörda parter

0 %

0 %

TABELL 2: KODER FÖR FINANSIERINGSFORM

FINANSIERINGSFORM

01

Bidrag

02

Stöd genom finansieringsinstrument: eget kapital eller kapital likställt med eget kapital

03

Stöd genom finansieringsinstrument: lån

04

Stöd genom finansieringsinstrument: garanti

05

Stöd genom finansieringsinstrument: kompletterande stöd

06

Pris

TABELL 3: KODER FÖR TERRITORIELL GENOMFÖRANDEMEKANISM OCH TERRITORIELL INRIKTNING

TERRITORIELL GENOMFÖRANDEMEKANISM OCH TERRITORIELL INRIKTNING

Integrerad territoriell investering (ITI)

ITI inriktad på hållbar stadsutveckling

11

Stadsdelar

x

12

Städer och förorter [Ändr. 371]

x

13

Funktionella stadsområden

x

14

Bergsområden

 

15

Öar och kustområden

 

16

Landsbygdsområden och glest bebodda områden [Ändr. 372]

 

17

Andra typer av målterritorier

 

Lokalt ledd utveckling (LLU)

LLU inriktad på hållbar stadsutveckling

21

Stadsdelar

x

22

Städer och förorter och anslutande landsbygdsområden [Ändr. 373]

x

23

Funktionella stadsområden

x

24

Bergsområden

 

25

Öar och kustområden

 

26

Landsbygdsområden och glest bebodda områden [Ändr. 374]

 

27

Andra typer av målterritorier

 

Annan typ av territoriellt verktyg inom politiskt mål 5

Annan typ av territoriellt verktyg inriktat på hållbar stadsutveckling

31

Stadsdelar

x

32

Städer och förorter och anslutande landsbygdsområden [Ändr. 375]

x

33

Funktionella stadsområden

x

34

Bergsområden

 

35

Öar och kustområden

 

36

Landsbygdsområden och glest bebodda områden [Ändr. 376]

 

37

Andra typer av målterritorier

 

Andra strategier(50)

41

Stadsdelar

42

Städer och förorter

43

Funktionella stadsområden

44

Bergsområden

45

Öar och kustområden

46

Glest bebodda områden

47

Andra typer av målterritorier

48

Ingen territoriell inriktning

TABELL 4: KODER FÖR NÄRINGSGREN

NÄRINGSGREN

01

Jordbruk och skogsbruk

02

Fiske

03

Vattenbruk

04

Andra sektorer inom den blå ekonomin

05

Framställning av livsmedel och drycker

06

Framställning av textilier och textilprodukter

07

Tillverkning av transportmedel

08

Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik

09

Andra ospecificerade tillverkningsindustrier

10

Byggnadsverksamhet

11

Utvinning av mineral

12

El, gas, ånga, varmvatten och kyla

13

Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering

14

Transport och lagring

15

Informations- och kommunikationsverksamhet, inklusive telekom

16

Partihandel och detaljhandel

17

Hotell- Turism, hotell- och restaurangverksamhet [Ändr. 377]

18

Finans- och försäkringsverksamhet

19

Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster

20

Offentlig förvaltning

21

Utbildning

22

Hälso- och sjukvård

23

Sociala tjänster, andra samhälleliga och personliga tjänster

24

Miljörelaterad verksamhet

25

Kultur, nöje, kreativa sektorn och fritid

26

Andra ospecificerade tjänster

TABELL 5: KODER FÖR GEOGRAFISKT LÄGE

GEOGRAFISKT LÄGE

Kod

GEOGRAFISKT LÄGE

 

Kod för område eller region där insatsen är belägen/genomförs, enligt klassificeringen av statistiska territoriella enheter (Nuts) i bilagan till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003(51), i dess senast ändrade lydelse genom kommissionens förordning (EU) nr 868/2014.

TABELL 6: KODER FÖR ESF-SEKUNDÄRTEMAN

ESF-SEKUNDÄRTEMA

Koefficient för beräkning av stöd till klimatförändringsmålen

01

Bidrag till grön kompetens, gröna arbetstillfällen och grön ekonomi

100 %

02

Utveckling av digitala färdigheter och arbetstillfällen

0 %

03

Investeringar i forskning och innovation och smart specialisering

0 %

04

Investeringar i små och medelstora företag

0 %

05

Icke-diskriminering

0 %

06

Jämställdhet

0 %

07

Kapacitetsuppbyggnad hos arbetsmarknadens parter

0 %

08

Kapacitetsuppbyggnad hos det civila samhällets organisationer

0 %

09

Ej tillämpligt

0 %

TABELL 7: KODER FÖR MAKROREGIONALA STRATEGIER OCH HAVSOMRÅDESSTRATEGIER

MAKROREGIONALA STRATEGIER OCH HAVSOMRÅDESSTRATEGIER

11

Strategi för den adriatisk-joniska regionen

12

Strategi för alpregionen

13

Strategi för Östersjöregionen

14

Strategi för Donauregionen

21

Norra ishavet

22

Strategi för Atlanten

23

Svarta havet

24

Medelhavet

25

Nordsjön

26

Strategi för västra Medelhavet

30

Inget bidrag till makroregionala strategier och havsområdesstrategier.

BILAGA II

Mall för partnerskapsöverenskommelse – artikel 7.4

CCI

[15 tecken]

Namn

[255]

Version

 

Första året

[4]

Sista året

[4]

Kommissionens beslut nr

 

Datum för kommissionens beslut

 

1.  Val av politiska mål

Referens: Artikel 8 a i förordningen om gemensamma bestämmelser, artikel 3 i Amif-förordningen, förordningen om Fonden för inre säkerhet respektive förordningen om instrumentet för gränsförvaltning och visering

Tabell 1: Val av politiskt mål med motivering

Valt politiskt mål

Program

Fond

Motivering för valet av ett politiskt mål

 

 

 

[3 500 per politiskt mål]

2.  Strategival, samordning och komplementaritet

Referens: Artikel 8 b i–iii i förordningen om gemensamma bestämmelser

Textfält [60 000]

3.  Bidrag till budgetgarantin enligt InvestEU med motivering

Referens: Artiklarna 8 e och 10 a i förordningen om gemensamma bestämmelser.

Tabell 2: Överföring till InvestEU

 

Kategori av regioner*

Fönster 1

Fönster 2

Fönster 3

Fönster 4

Fönster 5

Belopp

 

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e))

Eruf

Mer utvecklade

 

 

 

 

 

 

Mindre utvecklade

 

 

 

 

 

 

Övergångsregioner

 

 

 

 

 

 

De yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

 

 

 

 

 

 

ESF+

Mer utvecklade

 

 

 

 

 

 

Mindre utvecklade

 

 

 

 

 

 

Övergångsregioner

 

 

 

 

 

 

De yttersta randområdena

 

 

 

 

 

 

Sammanhållningsfonden

 

 

 

 

 

 

 

EHFF

 

 

 

 

 

 

 

Amif

 

 

 

 

 

 

 

Fonden för inre säkerhet

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentet för gränsförvaltning och visering

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

Textfält [3 500] (motivering)

4.  Överföring mellan kategorier av regioner med motivering

Referens: Artiklarna 8 d och 105 i förordningen om gemensamma bestämmelser.

Tabell 3. Överföring mellan kategorier av regioner

Regionkategori

Anslag per regionkategori*

Överföring till:

Belopp för överföring

Andel av ursprungligt anslag som överförs

Anslag per regionkategori efter överföring

(a)

(b)

(c)

(d)

(g)=(d)/(b)

(h)=(b)-(d)

Mindre utvecklade

 

Mer utvecklade

 

 

 

Övergångsregioner

 

 

 

Mer utvecklade

 

Mindre utvecklade

 

 

 

Övergångsregioner

 

Mindre utvecklade

 

 

 

* Ursprungligt anslag per regionkategori som meddelats av kommissionen efter de överföringar som avses i tabellerna 2–4, som endast är tillämpliga på Eruf och ESF+.

Textfält [3 500] (motivering)

5.  Preliminärt anslag per politiskt mål

Referens: Artikel 8 c i förordningen om gemensamma bestämmelser

Tabell 4: Preliminärt anslag från Eruf, Sammanhållningsfonden, ESF+, EHFF per politiskt mål*

Politiska mål

Eruf

Sammanhållningsfonden

ESF+

EHFF

Totalt

Politiskt mål 1

 

 

 

 

 

Politiskt mål 2

 

 

 

 

 

Politiskt mål 3

 

 

 

 

 

Politiskt mål 4

 

 

 

 

 

Politiskt mål 5

 

 

 

 

 

Tekniskt stöd

 

 

 

 

 

Anslag för perioden 2026–2027

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

* Politiska mål enligt artikel 4.1 i förordningen om gemensamma bestämmelser. För Eruf, Sammanhållningsfonden och ESF+ åren 2021–2025, för EHFF för 2021–2027.

Textfält [3 500] (motivering)

Tabell 5: Preliminärt anslag från Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering per politiskt mål*

Politiskt mål

Anslag

Politiskt mål som avses i artikel 3 i [Amif-förordningen].

 

Politiskt mål som avses i artikel 3 i [förordningen om Fonden för inre säkerhet].

 

Politiskt mål som avses i artikel 3 i [förordningen om instrumentet för gränsförvaltning och visering].

 

Tekniskt stöd

 

Totalt

 

* Politiska mål i enlighet med de fondspecifika förordningarna om EHFF, Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering: anslag för åren 2021–2027.

6.  Förteckning över program

Referens: Artiklarna 8 f och 104 i förordningen om gemensamma bestämmelser

Tabell 6. Förteckning över program med preliminära anslag*

Namn[255]

Fond

Kategori av regioner

EU:s bidrag

Nationellt bidrag**

Totalt

Program 1

Eruf

Mer utvecklade

 

 

 

Övergångsregioner

 

 

 

Mindre utvecklade

 

 

 

De yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

 

 

 

Program 1

Sammanhållningsfonden

 

 

 

 

Program 1

ESF+

Mer utvecklade

 

 

 

Övergångsregioner

 

 

 

Mindre utvecklade

 

 

 

De yttersta randområdena

 

 

 

Totalt

ERUF, SAMMANHÅLLNINGSFONDEN, ESF+

 

 

 

 

Program 2

EHFF

 

 

 

 

Program 3

Amif

 

 

 

 

Program 4

Fonden för inre säkerhet

 

 

 

 

Program 5

Instrumentet för gränsförvaltning och visering

 

 

 

 

Totalt

Samtliga fonder

 

 

 

 

* Politiska mål enligt artikel 4.1 i förordningen om gemensamma bestämmelser. För Eruf, Sammanhållningsfonden och ESF+ åren 2021–2025, för EHFF för 2021–2027.

** I överensstämmelse med artikel 106.2 om fastställande av medfinansieringsgrader.

Referens: Artikel 8 i förordningen om gemensamma bestämmelser

Tabell 7: Förteckning över Interreg-program

Program 1

Namn 1 [255]

Program 2

Namn 1 [255]

7.  En sammanfattning av de åtgärder som ska vidtas för att stärka den administrativa kapaciteten

Referens: Artikel 8 g i förordningen om gemensamma bestämmelser

Textfält [4 500]

BILAGA III

Övergripande nödvändiga villkor – artikel 11.1

Tillämpliga på alla särskilda mål

Namn på nödvändiga villkor

Kriterier för uppfyllande

Effektiva mekanismer för övervakning av marknaden för offentlig upphandling

Övervakningsmekanismer har införts som omfattar alla förfaranden enligt nationell upphandlingslagstiftning och som innehåller följande:

1.  Arrangemang för att säkerställa insamling av effektiva, tillförlitliga och uttömmande uppgifter och indikatorer inom ett enda it-system eller ett nätverk av driftskompatibla system, i syfte att genomföra engångsprincipen och underlätta rapporteringsskyldigheterna i artikel 83.3 i direktiv 2014/24/EU i enlighet med kraven om e-upphandling, samt artikel 84 i direktiv 2014/24/EU. Uppgifterna och indikatorerna omfattar minst följande delar:

a.  Konkurrensens kvalitet och intensitet: namnen på vinnarna samt de ursprungliga anbudsgivarna, antalet ursprungliga anbudsgivare, antal utvalda anbudsgivare, det kontrakterade priset – mot det ursprungliga budgetanslaget och, där så är möjligt genom kontraktsregister, det slutliga priset efter slutförandet.

b.  Små och medelstora företags deltagande som direkta anbudsgivare.

c.  Överklaganden mot de beslut som de upphandlande myndigheterna fattar, däribland minst deras antal, den tid som krävs för att fatta ett beslut i första instans och antalet beslut som går vidare till andra instans.

d.  En förteckning över alla kontrakt som tilldelats i enlighet med reglerna om undantag från reglerna om offentlig upphandling, med angivande av den specifika bestämmelse som använts.

2.  Arrangemang för att säkerställa tillräcklig kapacitet för övervakning och analys av uppgifter av de behöriga nationella myndigheterna.

3.  Arrangemang för att göra uppgifterna och indikatorerna, samt resultatet av analysen, tillgängliga för allmänheten via användarvänliga öppna data.

4.  Arrangemang för att säkerställa att alla uppgifter som tyder på misstänkt uppgjorda anbudsgivningar systematiskt överlämnas till behöriga nationella organ.

Verktyg och kapacitet för en effektiv tillämpning av reglerna om statligt stöd

Förvaltningsmyndigheterna har verktyg och kapacitet att kontrollera efterlevnaden av reglerna för statligt stöd genom följande:

1.  En enkel och heltäckande tillgång till kontinuerligt uppdaterad information om företag i svårigheter och som omfattas av krav på återbetalning.

2.  Tillgång till expertrådgivning och vägledning i frågor om statligt stöd från lokala eller nationella expertcentrum, under samordning av nationella myndigheter för statligt stöd, med arbetsrutiner för att säkerställa att sakkunskapen genomgår samråd med berörda parter.

Effektiv tillämpning och genomförande av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna

Effektiva mekanismer finns på plats för att säkerställa överensstämmelse med EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och inkluderar följande:

1.  Arrangemang för att säkerställa kontrollen av att de insatser som stöds av fonderna överensstämmer med stadgan om de grundläggande rättigheterna.

2.  Arrangemang för rapportering till övervakningskommittén om att de insatser som stöds av fonderna överensstämmer med stadgan.

Genomförande och tillämpning av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i enlighet med rådets beslut 2010/48/EG

Förekomsten av en nationell ram för genomförande av konventionen som inkluderar följande:

1.  Syften med mätbara mål, datainsamling och övervakningsmekanism övervakningsmekanismer, som är tillämpliga över alla politiska mål.

2.  Arrangemang för att säkerställa att politik, lagstiftning och standarder avseende tillgänglighet verkligen kommer till uttryck i förberedelserna och genomförandet av programmen i enlighet med bestämmelserna i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och tas med bland kriterierna och skyldigheterna för projekturval.

2a.  Arrangemang för rapportering till övervakningskommittén om att de insatser som stöds av fonderna överensstämmer med konventionen. [Ändr. 378]

 

Genomförande av principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter som bidrar till verklig social konvergens och sammanhållning i EU. Arrangemang på nationell nivå för att säkerställa ett korrekt genomförande av principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter som bidrar till uppåtgående social konvergens och sammanhållning i EU, särskilt de principer som förhindrar orättvis konkurrens på den inre marknaden. [Ändr. 379]

Effektiv tillämpning av partnerskapsprincipen.

Det finns en ram för att alla partner ska kunna spela en fullvärdig roll i utarbetandet, genomförandet, övervakningen och utvärderingen av program, vilken omfattar följande:

1.  Arrangemang för att säkerställa transparenta förfaranden för att involvera partner.

2.  Arrangemang för spridning och utlämnande av information som är relevant för partner för att de ska kunna förbereda och följa upp möten.

3.  Stöd för att stärka partner och bygga upp kapacitet. [Ändr. 380]

BILAGA IV

Tematiska nödvändiga villkor som är tillämpliga på Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden – artikel 11.1

Politiskt mål

Särskilt mål

Namn på nödvändigt villkor

Uppfyllningskriterier för det nödvändiga villkoret

1.  Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling

Eruf:

Alla särskilda mål inom detta politiska mål

God styrning av den nationella eller regionala strategin för smart specialisering

Strategier för smart specialisering ska stödjas av följande åtgärder:

1.  Aktuell analys av flaskhalsar för innovationsspridning, bl.a. digitalisering

2.  Behöriga regionala/nationella institutioner eller organ som ansvarar för förvaltningen av strategin för smart specialisering

3.  Verktyg för övervakning och utvärdering för att mäta resultaten i förhållande till strategins mål

4.  Effektivt fungerande entreprenörsprocess

5.  Nödvändiga åtgärder för att förbättra nationella eller regionala forsknings- och innovationssystem

6.  Åtgärder för att hantera industriell omvandling

7.  Åtgärder för internationellt samarbete

2.  Ett grönare och koldioxidsnålare Europa genom ren och rättvis energiomställning, gröna och blå investeringar, den cirkulära ekonomin, klimatanpassning, riskförebyggande och riskhantering

Eruf och Sammanhållningsfonden:

2.1  Främja energieffektivitet

Strategisk politisk ram för stöd till energieffektiv renovering av bostadshus och andra byggnader

1.  En nationell långsiktig renoveringsstrategi till stöd för renovering av det nationella beståndet av bostadshus och andra byggnader antas, i enlighet med kraven i direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda, som

a.  omfattar vägledande delmål för 2030 och 2040 samt mål för 2050,

b.  ger en vägledande beskrivning av budgetmedel för att stödja genomförandet av strategin,

c.  fastställer effektiva mekanismer för att främja investeringar i byggnadsrenovering.

2.  Åtgärder för förbättrad energieffektivitet för att uppnå de energibesparingar som krävs.

Eruf och Sammanhållningsfonden:

2.1  Främja energieffektivitet

2.2  Främja förnybar energi genom investeringar i produktionskapacitet

Styrning av energisektorn

En nationell energi- och klimatplan som uppfyller målet i Parisavtalet om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C antas och innehåller följande:

1.  Alla delar som krävs enligt mallen i bilaga I till förordningen om styrningen av energiunionen(52).

2.  En vägledande beskrivning av planerade finansiella resurser och mekanismer för åtgärder som främjar koldioxidsnål energi. [Ändr. 381]

Eruf och Sammanhållningsfonden:

2.4  Främja anpassning, riskförebyggande och motståndskraft mot katastrofer i samband med klimatförändringar och strukturförändringar [Ändr. 382]

Effektiv ram för riskhantering vad gäller katastrofer

En nationell eller regional riskhanteringsplan för katastrofer som överensstämmer med de befintliga klimatanpassningsstrategierna finns på plats och innehåller följande delar:

1.  En beskrivning av huvudsakliga risker, bedömda i enlighet med bestämmelserna i artikel 6 a i beslut nr 1313/2013/EU, som återspeglar nuvarande och långsiktiga hot (25–35 år). Bedömningen ska för klimatrelaterade risker bygga på prognoser och scenarier för klimatförändringar.

2.  En beskrivning av åtgärder för förebyggande, beredskap och hantering av katastrofer för att hantera de risker som identifierats. Åtgärderna ska prioriteras i förhållande till riskerna och deras ekonomiska effekter, kapacitetsbrister(53), effektivitet och ändamålsenlighet, med beaktande av möjliga alternativ.

3.  Information om budgetmässiga och finansiella medel och mekanismer som finns tillgängliga för att täcka kostnaderna för drift och underhåll i samband med förebyggande, beredskap och hantering.

Eruf och Sammanhållningsfonden:

2.5  Främjande av en effektiv vattenanvändning

Uppdaterad planering för nödvändiga investeringar i sektorerna för vatten och avloppsvatten

En nationell investeringsplan finns och omfattar följande:

1.  En bedömning av det aktuella läget när det gäller genomförandet av direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (91/271/EEG) och av direktivet om dricksvatten (98/83/EG).

2.  Identifiering och planering av offentliga investeringar, inbegripet en vägledande ekonomisk uppskattning, som är

a.  nödvändiga för överensstämmelse med avloppsvattendirektivet inbegripet en prioritering avseende storleken på tätorter och inverkan på miljön, med investeringarna fördelade på varje tätorts avloppsvatten,

b.  nödvändiga för att genomföra dricksvattendirektivet (98/83/EG),

c.  nödvändiga för att möta de behov som följer av förslaget till omarbetning (COM(2017)0753), särskilt när det gäller de reviderade kvalitetsparametrar som beskrivs i bilaga I.

3.  En uppskattning av investeringar som behövs för att förnya befintlig infrastruktur för vattenförsörjning och avloppsvatten, inbegripet nätverk, på grundval av ålder och avskrivningsplaner.

4.  En indikation på potentiella källor till offentlig finansiering när de behövs för att komplettera användaravgifter.

 

Eruf och Sammanhållningsfonden:

2.6  Utveckling av (övergången till) cirkulär ekonomi, genom investeringar i avfallssektorn och resurseffektivitet

Uppdaterad planering för avfallshantering

Planer för avfallshantering finns i enlighet med artikel 28 i direktiv 2008/98/EG, i dess ändrade lydelse enligt direktiv (EU) 2018/xxxx, och omfattar hela medlemsstatens territorium och inkluderar följande:

1.  En analys av den nuvarande situationen när det gäller avfallshantering i det berörda geografiska området, inbegripet avfallets typ, mängd och källa, och en utvärdering av den framtida utveckling med hänsyn till de förväntade effekterna av åtgärderna som anges i de avfallsförebyggande program som utarbetas i enlighet med artikel 29 i direktiv 2008/98/EG, i dess ändrade lydelse genom direktiv 2018/xx/EU.

2.  En bedömning av befintliga system för insamling av avfall, inklusive den materiella och territoriella täckningen av separat insamling och åtgärder för att förbättra deras funktion, samt behovet av nya insamlingssystem.

3.  En bedömning av investeringsbehovet som motiverar behovet av ytterligare eller uppgraderad avfallsinfrastruktur, med uppgifter om tillgängliga inkomstkällor som motsvarar kostnader för drift och underhåll.

4.  Information om kriterierna om geografiskt läge för platsidentifiering och om kapaciteten för framtida anläggningar för avfallsbehandling.

Eruf och Sammanhållningsfonden:

2.6  Främjande av grön infrastruktur i stadsmiljön och minskning av föroreningar

Prioriterad åtgärdsram för de bevarandeåtgärder som krävs med unionens medfinansiering

En ram för prioriterade åtgärder i enlighet med artikel 8 i direktiv 92/43/EEG finns på plats och inkluderar följande:

1.  Alla delar som krävs enligt den mall för ramen för prioriterade åtgärder för 2021–2027 som kommissionen och medlemsstaterna kommit överens om, inbegripet prioriterade åtgärder och en uppskattning av finansieringsbehoven.

2.  Kartläggning av Prioriterade åtgärder och en uppskattning av finansieringsbehoven. [Ändr. 383]

3.  Ett mer sammanlänkat Europa genom förbättrad mobilitet och regional IKT-konnektivitet

Eruf:

3.1  Stärka digital konnektivitet

Nationell eller regional bredbandsplan

En nationell eller regional bredbandsplan finns som inkluderar följande:

1.  En bedömning av de investeringar som behövs för att uppnå EU:s mål för gigabitkonnektivitet(54) på grundval av

o en nyligen utförd kartläggning(55) av befintlig privat och offentlig infrastruktur och tjänstens kvalitet med hjälp av standardindikatorer för bredband, och

o ett samråd om planerade investeringar.

2.  En motivering för de planerade offentliga interventionerna på grundval av modeller för hållbara investeringar som

o ökar överkomligheten och tillgången till öppna och framtidssäkra infrastrukturer och tjänster av god kvalitet,

o anpassar formerna för finansiellt stöd till de marknadsmisslyckanden som identifieras,

o möjliggör en kompletterande användning av olika former av finansiering från EU, nationella och regionala källor.

3.  Åtgärder för att främja efterfrågan på och användningen av nät med mycket hög kapacitet, inbegripet insatser för att underlätta deras utbyggnad, särskilt genom ett effektivt genomförande av EU:s direktiv om bredband(56).

4.  Mekanismer för tekniskt stöd, inbegripet enheter för bredbandskompetens för att öka kapaciteten hos lokala aktörer och ge råd till projektansvariga.

5.  En övervakningsmekanism på grundval av standardiserade indikatorer för bredband.

 

Eruf och Sammanhållningsfonden:

3.2  Utveckla en hållbar, klimattålig, smart, säker och intermodal TEN-T [Ändr. 384] (Berör inte den svenska versionen.)

Övergripande transportplanering på lämplig nivå

En multimodal kartläggning av befintliga och planerade infrastrukturer till och med 2030 som gör följande:

-1a.  Förutsätter att social, ekonomisk och territoriell sammanhållning säkerställs, och att felande länkar i högre grad åtgärdas och flaskhalsar i TEN T nätet avlägsnas, vilket även betyder investeringar i hård infrastruktur. [Ändr. 385]

1.  Inkluderar en ekonomisk motivering av de planerade investeringarna, understödd av en robust efterfrågeanalys och trafikmodellering, som bör ta hänsyn till de förväntade effekterna av avregleringen av järnvägstrafiken öppnandet av marknaderna för järnvägstjänster. [Ändr. 386]

2.  Återspeglar luftkvalitetsplaner, med särskilt beaktande av nationella planer strategier för minskning av koldioxidutsläppen .minskade utsläpp i transportsektorn. [Ändr. 387]

3.  Inkluderar investeringar i korridorerna för TEN-T:s stomnät, enligt definitionen i förordning (EU) nr 1316/2013, i linje med respektive arbetsplan för TEN-T liksom i förväg identifierade avsnitt i det heltäckande nätet. [Ändr. 388]

4.  Säkerställa komplementariteten för investeringar utöver TEN-T:s stomnät genom att tillhandahålla tillräcklig konnektivitet för stadsnät, regioner och lokalsamhällen till TEN-T:s stomnät och dess knutpunkter. [Ändr. 389]

5.  Säkerställer driftskompatibiliteten hos järnvägsnätet, genom införandet av ERTMS kompatibelt med basversion 3 som minst uppfyller kraven i den europeiska genomförandeplanen.

6.  Främjar multimodalitet, identifierar behov för multimodala terminaler eller omlastningsterminaler för gods och passagerare och aktiva transportsätt.

7.  Inkluderar åtgärder som syftar till att främja alternativa bränslen i linje med de berörda nationella politiska ramarna.

8.  Inkuderar en bedömning av trafiksäkerhetsrisker i linje med befintliga nationella trafiksäkerhetsstrategier, tillsammans med en kartläggning av berörda vägar och avsnitt och en prioritering av motsvarande investeringar.

9.  Tillhandahåller uppgifter om budgetmässiga och finansiella resurser som motsvarar de planerade investeringarna och som behövs för att täcka kostnader för drift och underhåll av befintliga och planerade infrastrukturer.

9a.  Främjar hållbara regionala och gränsöverskridande turisminitiativ som gynnar både turister och invånare, exempelvis sammanlänkning av EuroVelo-nätet med det transeuropeiska järnvägsnätet [Ändr. 390].

4.  Ett mer socialt Europa genom den europeiska pelaren för sociala rättigheter

3.3  Hållbar, klimattålig, intelligent och intermodal mobilitet på nationell, regional och lokal nivå, inbegripet förbättrad tillgång till TEN-T och mobilitet över gränserna

Strategisk ram för en aktiv arbetsmarknadspolitik

En strategisk ram för en aktiv arbetsmarknadspolitik mot bakgrund av riktlinjerna för sysselsättning finns och omfattar följande:

1.  Arrangemang för profilering av arbetssökande och en bedömning av deras behov, inklusive för entreprenörsverksamhet.

2.  Information om lediga platser och möjligheter till anställning, med beaktande av arbetsmarknadens behov.

3.  Arrangemang för att säkerställa att utformning, genomförande, övervakning och översyn genomförs i nära samarbete med berörda aktörer.

4.  Arrangemang för övervakning, utvärdering och översyn av aktiva arbetsmarknadsåtgärder.

5.  Interventioner för ungdomssysselsättning, evidensbaserade och målinriktade vägar för ungdomar som varken arbetar eller studerar, inklusive utåtriktad verksamhet, som bygger på kvalitativa krav med hänsyn till kriterierna för lärlings- och praktikplatser av god kvalitet, även i samband med genomförandet av ungdomsgarantin.

Eruf:

4.1  Öka effektiviteten på arbetsmarknaden och tillgången till sysselsättning av god kvalitet genom utvecklad infrastruktur

ESF:

4.1.3  Främja kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, en bättre balans mellan arbetsliv och privatliv inklusive tillgång till barnomsorg, en sund och väl anpassad arbetsmiljö som motverkar hälsorisker, arbetstagarnas, företags och företagares anpassning till förändringar och ett hälsosamt och aktivt åldrande [Ändr. 392]

Nationell strategisk ram för jämställdhet

En nationell strategisk ram för jämställdhet finns och inkluderar följande:

1.  Evidensbaserad kartläggning av jämställdhetsproblem.

2.  Åtgärder för att ta itu med skillnaderna mellan könen i fråga om sysselsättning, löner, social trygghet, skatt och pensioner, och främja balansen mellan arbetsliv och privatliv, bland annat genom att förbättra tillgången till förskoleverksamhet och barnomsorg, med mål. [Ändr. 393]

3.  Arrangemang för övervakning, utvärdering och översyn av den strategiska ramen och metoder för datainsamling.

4.  Arrangemang för att säkerställa att utformning, genomförande, övervakning och översyn genomförs i nära samarbete med jämställdhetsorgan, arbetsmarknadens parter och berörda organisationer från det civila samhället.

Eruf:

4.2  Förbättra tillgången till inkluderande och högkvalitativa tjänster inom utbildning och livslångt lärande genom utvecklad infrastruktur

ESF:

4.2.1  Förbättra utbildningssystemens kvalitet, inkludering, effektivitet och arbetsmarknadsrelevans i utbildningssystemen anpassning till arbetsmarknaden för att underlätta för människor att tillägna sig nyckelkompetenser, inbegripet digitala färdigheter, och underlätta övergången från utbildning till arbete.

4.2.2  Främja livslångt lärande, särskilt flexibel kompetenshöjning och omskolningsmöjligheter för alla, samt informellt och icke-formellt lärande, inklusive genom att underlätta karriärbyten och främja yrkesmobilitet

4.2.3  Främja lika tillgång till och slutförande av utbildning av god kvalitet för alla, framför allt för missgynnade grupper, till högkvalitativ och inkluderande utbildning, från förskola och barnomsorg genom allmän utbildning och yrkesutbildning till högre utbildning samt vuxenutbildning, inbegripet att underlätta rörlighet för alla i utbildningssyfte. [Ändr. 394]

Strategisk ram för utbildningssystemet på alla nivåer

En nationell och/eller regional strategisk ram för utbildningssystemet finns och inkluderar följande:

1.  Evidensbaserade system för att förutse och prognostisera kompetensbehov samt mekanismer för uppföljning av utexaminerade och tjänster och effektiv vägledning av god kvalitet för elever i alla åldrar, inbegripet tillvägagångssätt som sätter den lärande i centrum. [Ändr. 395].

2.  Åtgärder för att säkerställa lika tillgång till, deltagande i och fullföljande av god, relevant, icke-segregerad och inkluderande utbildning till rimlig kostnad och förvärvande av nyckelkompetenser på alla nivåer, inklusive inom högre utbildning. [Ändr. 396]

3.  Samordningsmekanism inom alla utbildningsnivåer, inbegripet högre utbildning och tillhandahållare av icke-formellt och informellt lärande, och en tydlig ansvarsfördelning mellan de berörda nationella och/eller regionala organen. [Ändr. 397]

4.  Arrangemang för övervakning, utvärdering och översyn av den strategiska ramen.

5.  Åtgärder som inriktas på kompetenshöjning och på lågkvalificerade, lågutbildade vuxna och personer med mindre gynnad socio-ekonomisk bakgrund.

6.  Åtgärder för att stödja lärare, utbildare och akademisk personal med avseende på lämpliga inlärningsmetoder, bedömning och validering av nyckelkompetenser.

7.  Åtgärder för att främja rörlighet för studerande och personal samt transnationellt samarbete mellan tillhandahållare av utbildning, bland annat genom erkännande av läranderesultat och kvalifikationer.

 

Eruf:

4.3  Ökad socioekonomisk integration av marginaliserade grupper, flyktingar och migranter under internationellt beskydd och missgynnade grupper genom integrerade åtgärder, inklusive bostäder och sociala tjänster [Ändr. 398]

ESF:

4.3.1  Främja aktiv inkludering, inklusive även för att främja lika möjligheter och aktivt deltagande samt förbättra anställningsbarheten [Ändr. 399]

4.3.1a.  Främja social integrering av människor som befinner sig i riskzonen för fattigdom eller social utestängning, inklusive de som har det sämst ställt och barn [Ändr. 400]

Nationell strategisk ram för social delaktighet och fattigdomsminskning

Det finns en nationell strategisk ram och handlingsplan för social delaktighet och fattigdomsminskning som inkluderar följande:

1.  Evidensbaserad analys av fattigdom och social utestängning, inklusive barnfattigdom, hemlöshet, geografisk och utbildningsmässig segregation, begränsad tillgång till grundläggande tjänster och infrastruktur, och de särskilda behoven hos utsatta personer.

2.  Åtgärder för att förebygga och bekämpa segregering på alla områden, inklusive genom tillhandahållande av adekvat inkomststöd, socialt skydd inkluderande arbetsmarknader och tillgång till tjänster av god kvalitet för utsatta personer, däribland migranter och flyktingar.

3.  Åtgärder för övergång från vård på institutioner till vård i familjer och i samhället på grundval av en nationell strategi för avinstitutionalisering och en handlingsplan.

4.  Arrangemang för att säkerställa att utformning, genomförande, övervakning och översyn genomförs i nära samarbete med arbetsmarknadens parter och berörda organisationer från det civila samhället. [Ändr. 401]

ESF:

4.3.2  Främja socioekonomisk integrering av tredjelandsmedborgare och av marginaliserade grupper, exempelvis romer [Ändr. 402]

Nationell strategi för integrering av romer

En nationell strategi för integrering av romer finns och inkluderar följande:

1.  Åtgärder för att påskynda integreringen av romer, förebygga och undanröja segregering, med hänsyn till jämställdhetsperspektivet och situationen för unga romer och med ett referensscenario samt mätbara mål och delmål

2.  Arrangemang för övervakning, utvärdering och översyn av de integrerande åtgärderna för romer.

3.  Arrangemang för att förankra integreringen av romer på regional och lokal nivå.

4.  Arrangemangen för att säkerställa att utformning, genomförande, övervakning och granskning utförs i nära samarbete med det romska civila samhället och alla andra berörda parter, även på lokal och regional nivå.

Eruf:

4.4  Säkerställa lika tillgång till hälso- och sjukvård, inklusive primärvård, genom utvecklad infrastruktur

ESF:

4.3.4  Åtgärder för att förbättra lika och snabb tillgång till kvalitativa, hållbara och prisvärda tjänster; Modernisera systemen för socialt skydd, bland annat genom att främja tillgången till socialt skydd, förbättra vårdsystemens tillgänglighet, effektivitet och motståndskraft; förbättra tillgången till långtidsvård [Ändr. 403]

Strategisk ram för hälso- och sjukvård

En nationell eller regional strategisk ram för hälso- och sjukvård finns på plats som innehåller följande:

1.  Kartläggning av behoven av hälso- och sjukvård och långtidsvård, bland annat i fråga om medicinsk personal, för att säkerställa hållbara och samordnade åtgärder.

2.  Åtgärder för att säkerställa effektivitet, hållbarhet, tillgänglighet och överkomlighet för hälsovård och långtidsvård, inbegripet en särskild inriktning på personer som är utestängda från systemen för hälsovård och långtidsvård och de som är svårast att nå.

3.  Åtgärder för att främja tjänster i närsamhället, inklusive förebyggande insatser och primärvård, hemvård och närvård, och övergången från vård på institutioner till familjehem och vård i samhället.

3a.  Åtgärder för att säkerställa att de sociala trygghetssystemen är effektiva, hållbara, tillgängliga och rimligt prissatta. [Ändr. 404]

BILAGA V

Mall för program som får stöd från Eruf (målet Investering för sysselsättning och tillväxt), ESF+, Sammanhållningsfonden och EHFF – artikel 16.3

CCI

 

Namn på engelska

[255 tecken(57)]

Namn på landets språk

[255]

Version

 

Första året

[4]

Sista året

[4]

Stödberättigande från

 

Stödberättigande till och med

 

Kommissionens beslut nr

 

Datum för kommissionens beslut

 

Medlemsstatens beslut om ändring nr

 

Medlemsstatens beslut, datum för ikraftträdande

 

Överföring av mindre betydelse (artikel 19.5)

Ja/Nej

Nutsregioner som omfattas av programmet (ej tillämpligt för EHFF)

 

Berörd fond

[ ] Eruf

[ ] Sammanhållningsfonden

[ ] ESF+

[ ] EHFF

1.  Programstrategi: viktigaste utmaningar och politiska åtgärder

Referens: Artikel 17.3 a i-vii och 17.3 b

Textfält [60 000]

För målet Investering för sysselsättning och tillväxt:

Tabell 1

Politiskt mål

Särskilt mål eller särskild prioritering*

Motivering (sammanfattning)

 

 

[2 000 per särskilt mål eller särskild prioritering]

* Särskilda prioriteringar enligt ESF+-förordningen

För EHFF:

Tabell 1A

Politiskt mål

Prioritering

Swot-analys (för varje prioritering)

Motivering (sammanfattning)

 

 

Styrkor

[10 000 per prioritering]

[20 000 per prioritering]

Svagheter

[10 000 per prioritering]

Möjligheter

[10 000 per prioritering]

Hot

[10 000 per prioritering]

Kartläggning av behov på grundval av swot-analysen och med beaktande av de faktorer som anges i artikel 6.6 i EHFF-förordningen

[10 000 per prioritering]

2.  Andra prioriteringar än tekniskt stöd

Referens: Artikel 17.2 och 17.3 c

Tabell 1 T: Programstruktur*

ID

Namn [300]

TEKNISKT STÖD

Beräknings

grund

Fond

Stödd regionkategori

Valt särskilt mål

1

Prioritering 1

Nej

 

Eruf

Mer utvecklade

Särskilt mål 1

Övergångsregioner

Mindre utvecklade

Särskilt mål 2

De yttersta randområdena

och glesbefolkade områdena

Mer utvecklade

Särskilt mål 3

2

Prioritering 2

Nej

 

ESF+

Mer utvecklade

Särskilt mål 4

Övergångsregioner

Mindre utvecklade

Särskilt mål 5

De yttersta randområdena

3

Prioritering 3

Nej

 

Sammanhållnings

fonden

Ej tillämpligt

 

3

Prioritering tekniskt stöd

Ja

 

 

 

Ej tillämpligt

..

Särskild prioritering

ungdomssysselsättning

Nej

 

ESF+

 

 

 

Särskild prioritering barngaranti

Nej

 

ESF+

 

 

..

Särskild prioritering landsspecifika

rekommendationer

Nej

 

ESF+

 

 

..

Särskild prioritering

Innovativa åtgärder

Nej

 

ESF+

 

Särskilt mål 8

 

Särskild prioritering

Materiell fattigdom

Nej

 

ESF+

 

Särskilt mål 9

* Uppgifter i denna tabell kommer att fungera som teknisk input för förhandsifyllning av andra fält och tabeller i mallen i elektroniskt format. Gäller inte EHFF. [Ändr. 405]

2.1  Namn på prioriteringen [300] (upprepas för varje prioritering)

[ ] Detta är en prioritering för en relevant landsspecifik rekommendation

[ ] Detta är en prioritering för ungdomssysselsättning

[ ] Detta är en prioritering för barngaranti

[ ] Detta är en prioritering för innovativa åtgärder

[ ] Detta är en prioritering för materiell fattigdom**

* Tabellen tillämplig på ESF+-prioriteringar.

** Om markeras gå vidare till avsnitt 2.1.2 [Ändr. 406]

2.1.1  Särskilt mål(58) (målet Investering för sysselsättning och tillväxt) eller stödområde (EHFF) – upprepas för varje utvalt särskilt mål eller stödområde, för andra prioriteringar än tekniskt stöd [Ändr. 407]

2.1.1.1  Fondernas interventioner

Referens: Artikel 17.3 d i, iii, iv, v och vi.

Relaterade typer av åtgärder (artikel 17.3 d i):

Textfält [8 000]

Förteckning över planerade insatser av strategisk betydelse (artikel 17.3 d i):

Textfält [2 000]

De huvudsakliga målgrupperna (artikel 17.3 d iii):

Textfält [1 000]

Särskilda målterritorier, inklusive den planerade användningen av territoriella verktyg (artikel 17.3 d iv)

Textfält [2 000]

Interregionala och transnationella åtgärder (artikel 17.3 d v):

Textfält [2 000]

Den planerade användningen av finansieringsinstrument (artikel 17.3 d vi)

Textfält [1 000]

2.1.1.2  Indikatorer [Ändr. 408]

Referens: artikel 17.3 d ii

Tabell 2: Outputindikatorer

Prioritering

Särskilt mål (målet Investering för sysselsättning och tillväxt) eller stödområde (EHFF)

Fond

Regionkategori

ID [5]

Indikator [255]

Måttenhet

Delmål (2024)

Mål (2029)

Tabell 3: Resultatindikatorer

Prioritering

Särskilt mål (målet Investering för sysselsättning och tillväxt) eller stödområde (EHFF)

Fond

Regionkategori

ID [5]

Indikator [255]

Måttenhet

Referenslinje eller referensvärde

Referensår

Mål (2029)

Uppgiftskälla [200]

Anmärkningar [200]

2.1.1.3  Vägledande fördelning av anslagna medel efter per typ av intervention (ej tillämpligt för EHFF) [Ändr. 409]

Referens: artikel 17.3 d vii

Tabell 4: Dimension 1 – interventionstyp

Prioritering nr

Fond

Regionkategori

Särskilt mål

Kod

Belopp (EUR)

Tabell 5: Dimension 2 – finansieringsform

Prioritering nr

Fond

Regionkategori

Särskilt mål

Kod

Belopp (EUR)

Tabell 6: Dimension 3 – territoriell genomförandemekanism och territoriell inriktning

Prioritering nr

Fond

Regionkategori

Särskilt mål

Kod

Belopp (EUR)

Tabell 7: Dimension 6 – ESF+-sekundärteman

Prioritering nr

Fond

Regionkategori

Särskilt mål

Kod

Belopp (EUR)

2.1.2  Särskilt mål inriktad på materiell fattigdom

Referens: Artikel 17.3 i förordningen om gemensamma bestämmelser

Typer av stöd

Textfält [2 000]

Huvudsakliga målgrupper

Textfält [2 000]

Beskrivning av de nationella eller regionala stödsystemen

Textfält [2 000]

Kriterier för urval av insatser(59) [Ändr. 410]

Textfält [4 000]

2.T. Prioritering för tekniskt stöd

Referens: Artiklarna 17.3 e, 29,  30, 31 och 89 i förordningen om gemensamma bestämmelser.

Beskrivning av tekniskt stöd med schablonsatsbetalningar – artikel 30

Textfält [5 000]

Beskrivning av tekniskt stöd med finansiering som inte är kopplad till kostnader – artikel 31

Textfält [3 000]

Tabell 8: Dimension 1 – interventionstyp

Prioritering nr

Fond

Regionkategori

Kod

Belopp (EUR)

Tabell 9: Dimension 5 – ESF+-sekundärteman

Prioritering nr

Fond

Regionkategori

Kod

Belopp (EUR)

3.  Finansieringsplan

Referens: Artiklarna 10, 17.3 f i–iii, 21 och 106.1–3 i förordningen om gemensamma bestämmelser.

3.A Överföringar och bidrag(60)

Referens: Artiklarna 10 och 21 i förordningen om gemensamma bestämmelser.

[ ] Programändring som rör artikel 10 i förordningen om gemensamma bestämmelser (bidrag till InvestEU)

[ ] Programändring som rör artikel 21 i förordningen om gemensamma bestämmelser (överföringar till instrument med direkt eller indirekt förvaltning mellan fonder med delad förvaltning)

Tabell 15: Bidrag till InvestEU*

 

Kategori av regioner

Fönster 1

Fönster 2

Fönster 3

Fönster 4

Fönster 5

Belopp

 

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e))

Eruf

Mer utvecklade

 

 

 

 

 

 

Mindre utvecklade

 

 

 

 

 

 

Övergångsregioner

 

 

 

 

 

 

De yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

 

 

 

 

 

 

ESF+

Mer utvecklade

 

 

 

 

 

 

Mindre utvecklade

 

 

 

 

 

 

Övergångsregioner

 

 

 

 

 

 

De yttersta randområdena

 

 

 

 

 

 

Sammanhållningsfonden

 

 

 

 

 

 

 

EHFF

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

* Kumulativa belopp för alla bidrag under programperioden.

Tabell 16: Överföringar till instrument med direkt eller indirekt förvaltning*

Fond

Kategori av regioner

Instrument 1

Instrument 2

Instrument 3

Instrument 4

Instrument 5

Belopp för överföring

 

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)

Eruf

Mer utvecklade

 

 

 

 

 

 

Övergångsregioner

 

 

 

 

 

 

Mindre utvecklade

 

 

 

 

 

 

De yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

 

 

 

 

 

 

ESF+

Mer utvecklade

 

 

 

 

 

 

Övergångsregioner

 

 

 

 

 

 

Mindre utvecklade

 

 

 

 

 

 

De yttersta randområdena

 

 

 

 

 

 

Sammanhållningsfonden

 

 

 

 

 

 

 

EHFF

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

* Kumulativa belopp för alla överföringar under programperioden.

[Ändr. 411]

Tabell 17: Överföringar mellan fonder med delad förvaltning*

 

Eruf

ESF+

Sammanhållningsfonden

EHFF

Amif

Fonden för inre säkerhet

Instrumentet för gränsförvaltning och visering

Totalt

Mer utvecklade

Övergångsregioner

Mindre utvecklade

De yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

Mer utvecklade

Övergångsregioner

Mindre utvecklade

De yttersta randområdena

Eruf

Mer utvecklade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övergångsregioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindre utvecklade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESF+

Mer utvecklade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övergångsregioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindre utvecklade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De yttersta randområdena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanhållningsfonden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EHFF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Kumulativa belopp för alla överföringar under programperioden.

3.1  Anslag per år

Referens: Artikel 17.3 f i

Tabell 10: Anslag per år

Fond

Regionkategori

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totalt

Eruf

Mindre utvecklade

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer utvecklade

 

 

 

 

 

 

 

 

Övergångsregioner

 

 

 

 

 

 

 

 

De yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESF+

Mindre utvecklade

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer utvecklade

 

 

 

 

 

 

 

 

Övergångsregioner

 

 

 

 

 

 

 

 

De yttersta randområdena

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanhållningsfonden

Ej tillämpligt

 

 

 

 

 

 

 

 

EHFF

Ej tillämpligt

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  Totala anslag per fond och nationell medfinansiering(61) [Ändr. 412]

Referens: Artikel 17.3.f ii och 17.6

För målet Investering för sysselsättning och tillväxt:

Tabell 11: Totala anslag per fond och nationell medfinansiering

Politiskt mål

nr eller tekniskt stöd

Prioritering

Underlag för beräkning av unionens stöd (totalt eller offentligt)

Fond

Regionkategori*

EU:s bidrag

Nationellt bidrag

Vägledande fördelning av det nationella bidraget

Totalt

Medfinansieringsgrad

Offentligt

Privat

 

 

 

 

(a)

(b)=(c)+(d)

(c)

(d)

(e)=(a)+(b)**

(f)=(a)/(e)**

 

Prioritering 1

Offentligt/totalt

Eruf

Mindre utvecklade

 

 

 

 

 

 

Mer utvecklade

 

 

 

 

 

 

Övergångsregioner

 

 

 

 

 

 

Särskilt anslag till de yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

 

 

 

 

 

 

 

Prioritering 2

 

ESF+

Mindre utvecklade

 

 

 

 

 

 

Mer utvecklade

 

 

 

 

 

 

Övergångsregioner

 

 

 

 

 

 

De yttersta randområdena

 

 

 

 

 

 

 

Prioritering 3

 

Sammanhållningsfonden

 

 

 

 

 

 

 

TEKNISKT STÖD

Tekniskt stöd artikel 29 i förordningen om gemensamma bestämmelser

 

Eruf eller ESF+ eller Sammanhållningsfonden

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekniskt stöd artikel 30 i förordningen om gemensamma bestämmelser

 

Eruf eller ESF+ eller Sammanhållningsfonden

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Eruf

 

 

Mer utvecklade

 

 

 

 

 

 

 

 

Övergångsregioner

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindre utvecklade

 

 

 

 

 

 

 

 

Särskilt anslag till de yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

 

 

 

 

 

 

Totalt ESF+

 

 

Mer utvecklade

 

 

 

 

 

 

 

 

Övergångsregioner

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindre utvecklade

 

 

 

 

 

 

 

 

De yttersta randområdena

 

 

 

 

 

 

Totalt Sammanhållningsfonden

 

Ej tillämpligt

 

 

 

 

 

 

 

Sammanlagt totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* För Eruf: mindre utvecklade, övergångsregioner, mer utvecklade, och, i förekommande fall, särskilda anslag för de yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena. För ESF+: mindre utvecklade, övergångsregioner, mer utvecklade, och, i förekommande fall, ytterligare anslag för de yttersta randområdena. För Sammanhållningsfonden: ej tillämpligt. För tekniskt stöd beror tillämpningen av regionkategorier på valet av en fond.

** I tillämpliga fall för alla regionkategorier.

För EHFF:

Referens: Artikel 17.3 f iii

Tabell 11 A

Prioritering

Typ av stödområde (nomenklatur enligt EHFF-förordningen)

Beräkningsgrund

för EU-stöd

EU-bidrag

Nationella offentliga källor

Totalt

Medfinansieringsgrad

Prioritering 1

1.1

Offentligt

 

 

 

 

1.2

Offentligt

 

 

 

 

1.3

Offentligt

 

 

 

 

1.4

Offentligt

 

 

 

 

1.5

Offentligt

 

 

 

 

Prioritering 2

2.1

Offentligt

 

 

 

 

Prioritering 3

3.1

Offentligt

 

 

 

 

Prioritering 4

4.1

Offentligt

 

 

 

 

Tekniskt stöd

5.1

Offentligt

 

 

 

 

4.  Nödvändiga villkor

Referens: Artikel 19.3 h

Tabell 12: Nödvändiga villkor

Nödvändiga villkor

Fond

Särskilt mål

(Ej tillämpligt på EHFF)

Uppfyllnad av nödvändigt villkor

Kriterier

Uppfyllnad av kriterier

Hänvisning till relevanta dokument

Motivering

 

 

 

Ja/Nej

Kriterium 1

Ja/Nej

[500]

[1 000]

 

 

 

 

Kriterium 2

Ja/Nej

 

 

5.  Programmyndigheter

Referens: Artiklarna 17.3 j, 65 och 78 i förordningen om gemensamma bestämmelser.

Tabell 13: Programmyndigheter

Programmyndigheter

Institutionens namn[500]

Kontaktpersonens namn[200]

E-post [200]

Förvaltande myndighet

 

 

 

Revisionsmyndighet

 

 

 

Organ som tar emot betalningar från kommissionen

 

 

 

6.  Partnerskap

Referens: Artikel 17.3 g

Textfält [10 000]

7.  Kommunikation och synlighet

Referens: Artiklarna 17.3 i och 42.2 i förordningen om gemensamma bestämmelser.

Textfält [4 500]

8.  Användningen av enhetskostnader, enhetsbelopp, schablonsatser och finansiering som inte är kopplad till kostnader

Referens: Artiklarna 88 och 89 i förordningen om gemensamma bestämmelser.

Tabell 14: Användningen av enhetskostnader, enhetsbelopp, schablonsatser och finansiering som inte är kopplad till kostnader

Indikation på användning av artiklarna 88 och 89*

Prioritering nr

Fond

Särskilt mål (målet Investering för sysselsättning och tillväxt) eller stödområde (EHFF)

Återbetalning av stödberättigande utgifter på grundval av enhetskostnader, enhetsbelopp och schablonsatser inom prioritering enligt artikel 88 i förordningen om gemensamma bestämmelser

Prioritering 1

Eruf

Särskilt mål 1

Särskilt mål 2

Prioritering 2

ESF+

Särskilt mål 3

Särskilt mål 4

Prioritering 3

Sammanhållningsfonden

Särskilt mål 5

Särskilt mål 6

Finansiering som inte är kopplad till kostnader enligt artikel 89 i förordningen om gemensamma bestämmelser

Prioritering 1

Eruf

Särskilt mål 7

Särskilt mål 8

Prioritering 2

ESF+

Särskilt mål 9

Särskilt mål 10

Prioritering 3

Sammanhållningsfonden

Särskilt mål 11

Särskilt mål 12

* Fullständig information kommer att tillhandahållas enligt de mallar som finns bifogade till förordningen om gemensamma bestämmelser.

TILLÄGG

—  Återbetalning av stödberättigande utgifter på grundval av enhetskostnader, enhetsbelopp och schablonsatser (artikel 88 i förordningen om gemensamma bestämmelser)

—  Finansiering som inte är kopplad till kostnader (artikel 89 i förordningen om gemensamma bestämmelser)

—  EHFF:s handlingsplan för småskaligt kustfiske

—  EHFF:s handlingsplan för varje yttersta randområde

Tillägg 1: Återbetalning av stödberättigande utgifter från kommissionen till medlemsstaten på grundval av enhetskostnader, enhetsbelopp och schablonsatser

Mall för inlämning av uppgifter för behandling av kommissionen

(artikel 88)

Datum för inlämnandet av förslaget

 

Aktuell version

 

A.   Sammanfattning av de viktigaste delarna

Prioritering

Fond

Särskilt mål (målet Investering för sysselsättning och tillväxt) eller stödområde (EHFF)

Regionkategori

Beräknad procentandel av det totala anslaget inom prioriteringen på vilken det förenklade kostnadsalternativet kommer att tillämpas

Typ av insats

Namn på motsvarande indikator

Måttenhet för indikatorn

Typ av förenklat kostnadsalternativ (standardskala för enhetskostnader, enhetsbelopp eller schablonsatser)

Motsvarande standardskalor för enhetskostnader, enhetsbelopp eller schablonsatser

(i nationell valuta)

 

 

 

 

 

Kod

Beskrivning

Kod

Beskrivning

 

 

 

B.  Detaljerade uppgifter per insatstyp (fylls i för varje insatstyp)

Har den förvaltande myndigheten fått stöd från ett externt företag för att ange de förenklade kostnaderna nedan?

Om så är fallet, ange det externa företaget: Ja/Nej – Namn på externt företag

Typer av insats

1.1  Beskrivning av insatstypen

 

1.2  Prioritering/särskilt mål (målet Investering för sysselsättning och tillväxt) eller stödområde (EHFF)

 

1.3  Indikatornamn(62)

 

1.4  Måttenhet för indikatorn

 

1.5  Standardskala för enhetskostnad, enhetsbelopp eller schablonsats

 

1.6  Belopp

 

1.7  Kostnadskategorier som täcks av enhetskostnad, enhetsbelopp eller schablonsats

 

1.8  Täcker dessa kostnadskategorier samtliga stödberättigande utgifter för insatsen? (Ja/Nej)

 

1.9  Anpassningsmetod

 

1.10  Kontroll av uppnåendet av måttenheten

–  vilka dokument ska användas för att kontrollera uppnåendet av måttenheten?

–  beskriv vad som kommer att granskas vid förvaltningskontroller (inbegripet på plats), och av vem

–  beskriv vilka arrangemang som finns för att samla in och lagra uppgifterna/handlingarna

 

1.11  Möjliga oönskade följder eller problem på grund av denna indikator, hur dessa kan begränsas, och den beräknade risknivån

 

1.12  Totalt belopp (nationellt och EU) som förväntas återbetalas

 

C.  Beräkning av standardskalan för enhetskostnader, enhetsbelopp eller schablonsatser

1.   Källa till de uppgifter som används för beräkning av standardskalan av enhetskostnader, enhetsbelopp eller schablonsatser (vem producerar, samlar in och registrerar uppgifterna, var lagras uppgifterna, brytdatum, validering etc.)

2.   Ange varför den föreslagna metoden och beräkningen är relevant för typen av insats.

3.   Ange hur beräkningarna har gjorts, särskilt eventuella antaganden som gjorts vad gäller kvalitet eller mängder. I förekommande fall bör statistiska bevis och riktmärken användas och bifogas denna bilaga i ett format som kan användas av kommissionen.

4.  Förklara hur ni har säkerställt att endast stödberättigande utgifter ingår i beräkningen av standardskalan av enhetskostnad, enhetsbelopp eller schablonsats.

5.  Bedömning av revisionsmyndighet av beräkningsmetoden, beloppen och arrangemangen för att säkerställa kontroll, kvalitet, insamling och lagring av uppgifter.

Tillägg 2: Finansiering som inte är kopplad till kostnader

Mall för inlämning av uppgifter för behandling av kommissionen

(artikel 89)

Datum för inlämnandet av förslaget

 

Aktuell version

 

A.   Sammanfattning av de viktigaste delarna

Prioritering

Fond

Särskilt mål (målet Investering för sysselsättning och tillväxt) eller stödområde (EHFF)

Regionkategori

Belopp som omfattas av finansiering som inte är kopplad till kostnader

Typ av insats

Villkor som ska uppfyllas/resultat som ska uppnås

Namn på motsvarande indikator

Måttenhet för indikatorn

 

 

 

 

 

 

 

Kod

Beskrivning

 

Totalt belopp som omfattas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  Detaljerade uppgifter per insatstyp (fylls i för varje insatstyp)

Typer av insats

1.1  Beskrivning av insatstypen

 

1.2  Prioritering/särskilt mål (målet Investering för sysselsättning och tillväxt) eller stödområde (EHFF)

 

1.3  Villkor som ska uppfyllas eller resultat som ska uppnås

 

1.4  Sista dag för uppfyllande av villkoren eller uppnående av resultat

 

1.5  Indikatorns definition av produkter

 

1.6  Indikatorns måttenhet för produkter

 

1.7  Mellanliggande produkter (om tillämpligt) som utlöser ersättning från kommissionens sida med tidsplanen för ersättningar

Mellanliggande produkter

Datum

Belopp

1.8  Totalt belopp (inklusive EU-finansiering och nationell finansiering)

 

1.9  Anpassningsmetod

 

1.10  Kontroll av uppnådda resultat eller uppfyllda villkor (och, i förekommande fall, de mellanliggande produkterna)

–  beskriv vilka dokument som kommer att användas för att kontrollera uppnåendet/uppfyllandet av resultatet/villkoret

–  beskriv vad som kommer att granskas vid förvaltningskontroller (inbegripet på plats), och av vem

–  beskriv vilka arrangemang som finns för att samla in och lagra uppgifterna/handlingarna

 

1.11  Arrangemang för att säkerställa verifikationskedjan

Ange vilka organ som ansvarar för dessa arrangemang

 

Tillägg 3: EHFF:s handlingsplan för småskaligt kustfiske

Mall för inlämning av uppgifter för behandling av kommissionen

Datum för inlämnandet av förslaget

 

Aktuell version

 

1.  Beskrivning av fiskeflottan för småskaligt kustfiske

Textfält [5 000]

2.  Allmän beskrivning av strategin för utvecklingen av ett lönsamt och hållbart småskaligt kustfiske

Textfält [5 000] och vägledande totalt anslaget belopp från EHFF

3.  Beskrivning av de särskilda åtgärderna inom strategin för utvecklingen av ett lönsamt och hållbart småskaligt kustfiske

Beskrivning av de viktigaste åtgärderna

Vägledande anslaget belopp från EHFF (EUR)

Anpassning och förvaltning av fiskekapaciteten

Textfält [10 000]

 

Främjande av hållbara, klimattåliga och koldioxidsnåla fiskemetoder som minimerar skadorna på miljön av fältTextfält [10 000]

 

Förstärkning av värdekedjan inom sektorn och främjande av marknadsföringsstrategier

Textfält [10 000]

 

Främjande av färdigheter, kunskaper, innovation och kapacitetsuppbyggnad

Textfält [10 000]

 

Förbättring av hälsa, säkerhet och arbetsvillkor ombord på fiskefartyg

Textfält [10 000]

 

Ökad överensstämmelse med krav avseende uppgiftsinsamling, spårbarhet, kontroll, inspektion och övervakning

Textfält [10 000]

 

Deltagande av småskaliga aktörer i den samverkansbaserade förvaltningen av maritima områden, bland annat skyddade marina områden och Natura 2000-områden

Textfält [10 000]

 

Diversifiering av verksamheten i en hållbar blå ekonomi

Textfält [10 000]

 

Kollektiv organisering och deltagande av småskaliga aktörer i de beslutsfattande och rådgivande processerna

Textfält [10 000]

 

4.  I tillämpliga fall, genomförandet av FAO:s frivilliga riktlinjer för att säkra ett hållbart småskaligt fiske

Textfält [10 000]

5.  I tillämpliga fall, genomförandet av den regionala handlingsplanen för det småskaliga fisket från allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet

Textfält [10 000]

6.  Indikatorer

Tabell 1: Outputindikatorer

Namn på outputindikatorn

Måttenhet

Delmål (2024)

Mål (2029)

Tabell 2: Resultatindikatorer

Namn på resultatindikatorn

Måttenhet

Referensscenario

Referensår

Mål (2029)

Tillägg 4: EHFF:s handlingsplan för varje yttersta randområde

Mall för inlämning av uppgifter för behandling av kommissionen

Datum för inlämnandet av förslaget

 

Aktuell version

 

1.  Beskrivning av strategin för hållbart utnyttjande av fiskeresurserna och utvecklingen av en hållbar blå ekonomi

Textfält [30 000]

2.  Beskrivning av de viktigaste åtgärder som planeras och motsvarande ekonomiska medel

Beskrivning av de viktigaste åtgärderna

Anslaget belopp från EHFF (EUR)

Strukturellt stöd till fiskeri- och vattenbrukssektorn inom EHFF

Textfält [10 000]

 

Kompensation för extra kostnader enligt artikel 21 i EHFF-förordningen

Textfält [10 000]

 

Andra investeringar i en hållbar blå ekonomi som är nödvändiga för att uppnå en hållbar utveckling i kustområden

Textfält [10 000]

 

3.  Beskrivning av synergier med andra källor för unionsfinansiering

Textfält [10 000]

4.  Beskrivning av synergier med handlingsplanen för småskaligt kustfiske

Textfält [10 000]

BILAGA VI

Mall för program för Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering – artikel 16.3

CCI- nr

 

Namn på engelska

[255 tecken(63)]

Namn på landets språk

[255]

Version

 

Första året

[4]

Sista året

[4]

Stödberättigande från

 

Stödberättigande till och med

 

Kommissionens beslut nr

 

Datum för kommissionens beslut

 

Medlemsstatens beslut om ändring nr

 

Medlemsstatens beslut om ändring, datum för ikraftträdande

 

1.  Programstrategi: viktigaste utmaningar och politiska åtgärder

Referens: Artikel 17.3 a i-v och vii och 17.3 b

Detta avsnitt förklarar hur programmet kommer att ta itu med de viktigaste utmaningar som anges i partnerskapsöverenskommelsen, och innehåller en sammanfattning av de utmaningar som identifierats på nationell nivå med utgångspunkt i lokala, regionala och nationella bedömningar av behoven och/eller strategier. Det innehåller en översikt av läget när det gäller genomförandet av EU:s relevanta regelverk och de framsteg som gjorts med EU:s handlingsplaner, och beskriver hur fonden kommer att stödja utvecklingen av dessa genom programperioden.

Textfält [15 000]

2.  Särskilda mål (upprepas för varje specifikt mål annat än tekniskt stöd)

Referens: Artikel 17.2 och 17.4

2.1  Namn på det särskilda målet

2.1.1  Beskrivning av ett särskilt mål

Detta avsnitt beskriver för varje särskilt mål, den ursprungliga situationen, de viktigaste utmaningarna och föreslagna åtgärder som stöds genom fonden. Det beskriver vilka operativa mål som genomförs med stöd från fonden, och innehåller en vägledande förteckning över åtgärder inom ramen för artiklarna 3 och 4 i förordningen om Amif, Fonden för inre säkerhet respektive instrumentet för gränsförvaltning och visering.

I synnerhet ger det, för operativt stöd, en motivering i linje med artikel 17 i förordningen om Fonden för inre säkerhet, artiklarna 17 och 18 i förordningen om instrumentet för gränsförvaltning och visering respektive artikel 20 i Amif-förordningen. Det innehåller en vägledande förteckning över stödmottagare med deras stadgade skyldigheter, huvuduppgifter som ska stödjas och en vägledande mängd personal som kommer att stödjas för varje stödmottagare och uppgift. För Fonden för inre säkerhet ska operativt stöd beskrivas i punkt 4 i mallen.

För särskilda åtgärder beskrivs hur åtgärden ska utföras och ges en motivering till det anslagna beloppet. Dessutom, för gemensamma särskilda åtgärder, förtecknar den ledande medlemsstaten de deltagande medlemsstaterna, inklusive deras uppgifter och, i tillämpliga fall, deras ekonomiska bidrag.

För nödstöd beskrivs hur åtgärden ska utföras och ges en motivering till det anslagna beloppet.

Planerad användning av finansieringsinstrument, i förekommande fall.

Endast för Amif: vidarebosättning och solidaritet ska redovisas separat.

Textfält [16 000]

2.1.2  Indikatorer

Tabell 1: Outputindikatorer

Särskilt mål

ID [5]

Indikator [255]

Måttenhet

Delmål (2024)

Mål (2029)

Tabell 2: Resultatindikatorer

Särskilt mål

ID [5]

Indikator [255]

Måttenhet

Referenslinje eller referensvärde

Referensår

Mål (2029)

Uppgiftskälla [200]

Anmärkningar [200]

2.1.3  Vägledande fördelning avanslagna medel efter typ av intervention

Referens: Artiklarna 10.16 och 17.5 i förordningen om instrumentet för gränsförvaltning och visering eller artikel 10.9 i förordningen om Fonden för inre säkerhet eller artikel 10.8 i Amif-förordningen

Tabell 3

Särskilt mål

Interventionstyp

Kod

Vägledande belopp (EUR)

1.1.  Operativt stöd (endast Fonden för inre säkerhet)

Detta avsnitt gäller endast för program som får stöd från Fonden för inre säkerhet och ger en motivering till användningen av det i linje med artikel 17 i förordningen om Fonden för inre säkerhet. Det innehåller en vägledande förteckning över stödmottagare med deras stadgade skyldigheter, huvuduppgifter som ska stödjas och ett indikativt antal medarbetare som kommer att stödjas för varje stödmottagare och uppgift. Se också punkt 2.1.1.

Textfält [5 000]

Tabell 4

Interventionstyp

Kod

Vägledande belopp (EUR)

1.2  Tekniskt stöd

Referens: Artiklarna 17.3 e, 30, 31 och 89 i förordningen om gemensamma bestämmelser.

Textfält [5 000] (tekniskt stöd med schablonsatsbetalningar)

Textfält [3000] (tekniskt stöd med utbetalningar som inte är kopplade till kostnader)

Tabell 5

Interventionstyp

Kod

Vägledande belopp (EUR)

3.  Finansieringsplan

Referens: Artikel 17.3 f

3.1  Anslag per år

Tabell 6

Fond

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totalt

3.2  Totala anslag från fonden och nationell medfinansiering

Referens: Artikel 17.3 f iv

Tabell 7

Särskilt mål

Typ av åtgärd

Underlag för beräkning av unionens stöd (totalt eller offentligt)

EU-bidrag (a)

Nationellt bidrag (b)=(c)+(d)

Vägledande fördelning av det nationella bidraget

Totalt

e=(a)+(b)

Medfinansieringsgrad (f)=(a)/(e)

offentligt (c )

privat (d)

Särskilt mål 1

Typ av åtgärd nr 1 [hänvisning till artikel 8.1 i förordningen om Amif/Fonden för inre säkerhet/instrumentet för gränsförvaltning och visering]

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ av åtgärd nr 2 [hänvisning till artikel 8.2 i förordningen om Amif/Fonden för inre säkerhet/instrumentet för gränsförvaltning och visering]

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ av åtgärd nr 3 [hänvisning till artikel 8.3 och 8.4 i förordningen om Amif/Fonden för inre säkerhet/instrumentet för gränsförvaltning och visering]

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ av åtgärd nr 4 [hänvisning till artiklarna 14 och 15 i Amif-förordningen]

 

 

 

 

 

 

 

Totalt för särskilt mål 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Särskilt mål 2

Typ av åtgärd nr 1 [hänvisning till artikel 8.1 i förordningen om Amif/Fonden för inre säkerhet/instrumentet för gränsförvaltning och visering]

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ av åtgärd nr 2 [hänvisning till artikel 8.2 i förordningen om Amif/Fonden för inre säkerhet/instrumentet för gränsförvaltning och visering]

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ av åtgärd nr 3 [hänvisning till artikel 8.3 och 8.4 i förordningen om Amif/Fonden för inre säkerhet/instrumentet för gränsförvaltning och visering]

 

 

 

 

 

 

 

Totalt för särskilt mål 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Särskilt mål 3

Typ av åtgärd nr 1 [hänvisning till artikel 8.1 i förordningen om Amif/Fonden för inre säkerhet/instrumentet för gränsförvaltning och visering]

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ av åtgärd nr 2 [hänvisning till artikel 8.2 i förordningen om Amif/Fonden för inre säkerhet/instrumentet för gränsförvaltning och visering]

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ av åtgärd nr 3 [hänvisning till artikel 8.3 och 8.4 i förordningen om Amif/Fonden för inre säkerhet/instrumentet för gränsförvaltning och visering]

 

 

 

 

 

 

 

Totalt för särskilt mål 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekniskt stöd (artikel 30 i förordningen om gemensamma bestämmelser)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekniskt stöd (artikel 31 i förordningen om gemensamma bestämmelser)

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanlagt totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 8 [endast Amif]

Antal personer per år

Kategori

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Vidarebosättning

 

 

 

 

 

 

 

Humanitär inresa

 

 

 

 

 

 

 

[Andra kategorier]

 

 

 

 

 

 

 

4.  Nödvändiga villkor

Referens: Artikel 17.3 h

Tabell 9

Nödvändigt villkor

Uppfyllnad av nödvändigt villkor

Kriterier

Uppfyllnad av kriterier

Hänvisning till relevanta dokument

Motivering

 

 

Kriterium 1

Ja/Nej

[500]

[1000]

 

 

Kriterium 2

 

 

 

5.  Programmyndigheter

Referens: Artiklarna 17.3 j, 65 och 78 i förordningen om gemensamma bestämmelser.

Tabell 10

Institutionens namn[500]

Kontaktpersonens namn och befattning[200]

E-post [200]

Förvaltande myndighet

 

 

 

Revisionsmyndighet

 

 

 

Organ som tar emot betalningar från kommissionen

 

 

 

6.  Partnerskap

Referens: Artikel 17.3 g

Textfält [10 000]

7.  Kommunikation och synlighet

Referens: Artiklarna 17.3 i och 42.2 i förordningen om gemensamma bestämmelser.

Textfält [4 500]

8.  Användningen av enhetskostnader, enhetsbelopp, schablonsatser och finansiering som inte är kopplad till kostnader

Referens: Artiklarna 88 och 89 i förordningen om gemensamma bestämmelser.

Indikation på användning av artiklarna 88 och 89*

Särskilt mål

Återbetalning av stödberättigande utgifter på grundval av enhetskostnader, enhetsbelopp och schablonsatser inom prioritering enligt artikel 88 i förordningen om gemensamma bestämmelser

 

Finansiering som inte är kopplad till kostnader enligt artikel 89 i förordningen om gemensamma bestämmelser

 

* Fullständig information kommer att tillhandahållas enligt mallarna i tilläggen.

TILLÄGG

—  Återbetalning av stödberättigande utgifter på grundval av enhetskostnader, enhetsbelopp och schablonsatser (artikel 88 i förordningen om gemensamma bestämmelser)

—  Finansiering som inte är kopplad till kostnader (artikel 89 i förordningen om gemensamma bestämmelser)

Tillägg 1: Återbetalning av stödberättigande utgifter från kommissionen till medlemsstaten på grundval av enhetskostnader, enhetsbelopp och schablonsatser

Mall för inlämning av uppgifter för behandling av kommissionen

(artikel 88)

Datum för inlämnandet av förslaget

 

Aktuell version

 

A.   Sammanfattning av de viktigaste delarna

Prioritering

Fond

Beräknad procentandel av det totala anslaget inom prioriteringen på vilken det förenklade kostnadsaltenativet kommer att tillämpas

Typ av insats

Namn på motsvarande indikator

Måttenhet för indikatorn

Typ av förenklat kostnadsalternativ (standardskala för enhetskostnader, enhetsbelopp eller schablonsatser)

Motsvarande standardskalor för enhetskostnader, enhetsbelopp eller schablonsatser

 

 

 

Kod

Beskrivning

Kod

Beskrivning

 

 

 

B.  Detaljerade uppgifter per insatstyp (fylls i för varje insatstyp)

Har den förvaltande myndigheten fått stöd från ett externt företag för att ange de förenklade kostnaderna nedan?

Om så är fallet, ange det externa företaget: Ja/Nej – Namn på externt företag

Typer av insats

1.1  Beskrivning av insatstypen

 

1.2  Prioritering/särskilt mål (målet Investering för sysselsättning och tillväxt) eller stödområde (EHFF)

 

1.3  Indikatornamn(64)

 

1.4  Måttenhet för indikatorn

 

1.5  Standardskala för enhetskostnad, enhetsbelopp eller schablonsats

 

1.6  Belopp

 

1.7  Kostnadskategorier som täcks av enhetskostnad, enhetsbelopp eller schablonsats

 

1.8  Täcker dessa kostnadskategorier samtliga stödberättigande utgifter för insatsen? (Ja/Nej)

 

1.9  Anpassningsmetod

 

1.10  Kontroll av uppnåendet av måttenheten

–  beskriv vilka dokument ska användas för att kontrollera uppnåendet av måttenheten

–  beskriv vad som kommer att granskas vid förvaltningskontroller (inbegripet på plats), och av vem

–  beskriv vilka arrangemang som finns för att samla in och lagra uppgifterna/handlingarna

 

1.11  Möjliga oönskade följder eller problem på grund av denna indikator, hur dessa kan begränsas, och den beräknade risknivån

 

1.12  Totalt belopp (nationellt och EU) som förväntas återbetalas

 

C.  Beräkning av standardskalan för enhetskostnader, enhetsbelopp eller schablonsatser

1.   Källa till de uppgifter som används för beräkning av standardskalan av enhetskostnader, enhetsbelopp eller schablonsatser (vem producerar, samlar in och registrerar uppgifterna, var lagras uppgifterna, brytdatum, validering etc.)

2.   Ange varför den föreslagna metoden och beräkningen är relevant för typen av insats.

3.   Ange hur beräkningarna har gjorts, särskilt eventuella antaganden som gjorts vad gäller kvalitet eller mängder. I förekommande fall bör statistiska bevis och riktmärken användas och bifogas denna bilaga i ett format som kan användas av kommissionen.

4.  Förklara hur ni har säkerställt att endast stödberättigande utgifter ingår i beräkningen av standardskalan av enhetskostnad, enhetsbelopp eller schablonsats.

5.  Bedömning av revisionsmyndighet av beräkningsmetoden, beloppen och arrangemangen för att säkerställa kontroll, kvalitet, insamling och lagring av uppgifter.

Tillägg 2: Finansiering som inte är kopplad till kostnader

Mall för inlämning av uppgifter för behandling av kommissionen

(artikel 89)

Datum för inlämnandet av förslaget

 

Aktuell version

 

A.   Sammanfattning av de viktigaste delarna

Prioritering

Fond

Belopp som omfattas av den finansiering som inte är kopplad till kostnader

Typ av insats

Villkor som ska uppfyllas/resultat som ska uppnås

Namn på motsvarande indikator

Måttenhet för indikatorn

 

 

 

 

 

Kod

Beskrivning

 

Totalt belopp som omfattas

 

 

 

 

 

 

 

B.  Detaljerade uppgifter per insatstyp (fylls i för varje insatstyp)

Typer av insats

1.1  Beskrivning av insatstypen

 

1.2  Prioritering/särskilda mål som berörs

 

1.3  Villkor som ska uppfyllas eller resultat som ska uppnås

 

1.4  Sista dag för uppfyllande av villkoren eller uppnående av resultat

 

1.5  Indikatordefinition av produkter

 

1.6  Måttenhet för indikatorn för produkter

 

1.7  Mellanliggande produkter (om tillämpligt) som utlöser ersättning från kommissionens sida med tidsplanen för ersättningar

Mellanliggande produkter

Datum

Belopp

1.8  Totalt belopp (inklusive EU-finansiering och nationell finansiering)

 

1.9  Anpassningsmetod

 

1.10  Kontroll av uppnådda resultat eller uppfyllda villkor (och, i förekommande fall, de mellanliggande produkterna)

–  beskriv vilka dokument som kommer att användas för att kontrollera uppnåendet/uppfyllandet av resultatet/villkoret

–  beskriv vad som kommer att granskas vid förvaltningskontroller (inbegripet på plats), och av vem

–  beskriv vilka arrangemang som finns för att samla in och lagra uppgifterna/handlingarna

 

1.11  Arrangemang för att säkerställa verifikationskedjan

Ange vilka organ som ansvarar för dessa arrangemang.

 

BILAGA VII

Mall för överföring av uppgifter – artiklarna 37 och 68.1 g(65)

TABELL 1: Ekonomiska uppgifter på prioriterings- och programnivå (artikel 37.2 a)

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

Prioriteringens anslag på grundval av programmet

Kumulativa uppgifter om programmets finansiella utveckling

Prioritering

Särskilt mål

Fond

Regionkategori

Grund för beräkningen av unionens bidrag*

(Totalt bidrag eller offentligt bidrag)

Totalt anslag

(EUR)

Medfinansieringsgrad

(%)

Total stödberättigande kostnad för insatser som valts ut för stöd (EUR)

Bidraget från fonderna till de insatser som valts ut för stöd (EUR)

Andel av det totala anslaget som omfattas av valda insatser (%)

[kolumn 7/kolumn 5x 100]

Totalt belopp för stödberättigande utgifter som uppstått hos stödmottagarna och som betalats i samband med genomförandet

Andel av det totala anslaget som omfattas av stödberättigande utgifter som uppstått hos stödmottagarna och som betalats i samband med genomförandet (%)

[kolumn 10/kolumn 5x100]

Antal utvalda insatser

 

 

 

Beräkning

 

Beräkning

 

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='N’ input='G'>

<type='P’ input='G'>

<type='Cu' input='M'>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input='M'>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input='M'>

Prioritering 1

Särskilt mål 1

Eruf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritering 2

Särskilt mål 2

ESF+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritering 3

Särskilt mål 3

Sammanhållningsfonden

Ej tillämpligt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

Eruf

Mindre utvecklade

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Totalt

 

Eruf

Övergångsregioner

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Totalt

 

Eruf

Mer utvecklade

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Totalt

 

Eruf

Särskilt anslag till de yttersta randområdena eller de nordliga glesbefolkade områdena

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Totalt

 

ESF

Mindre utvecklade

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Totalt

 

ESF

Övergångsregioner

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Totalt

 

ESF

Mer utvecklade

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Totalt

 

ESF

Särskilt anslag till de yttersta randområdena

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Totalt

 

Sammanhållningsfonden

Ej tillämpligt

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Totalt sammanlagt

 

Alla fonder

 

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='N' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

TABELL 2: Fördelning av de kumulativa ekonomiska uppgifterna per typ av intervention (artikel 37.2 a)

Prioritering

Särskilt mål

Utgiftens beskaffenhet

Kategoriseringsdimension

Ekonomiska uppgifter

 

 

Fond

Regionkategori

1

Interventionstyp

2

Finansieringsform

3

Territoriell genomförandemekanism

4

Näringsgren

5

Geografiskt läge

6

ESF+-sekundärtema

7

Makroregionala strategier och havsområdesstrategier

Total stödberättigande kostnad för insatser som valts ut för stöd (EUR)

Totalt belopp för stödberättigande utgifter som uppstått hos stödmottagarna och som betalats i samband med genomförandet

Antal utvalda insatser

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input=M'>

<type='N' input=M'>

TABELL 3: Gemensamma och programspecifika outputindikatorer för Eruf och Sammanhållningsfonden (artikel 37.2 b)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Uppgifter om outputindikatorer från det operativa programmet

[extraherade från tabell 2 i det operativa programmet]

Framsteg hittills i outputindikatorer

Prioritering

Särskilt mål

Fond

Regionkategori

ID

Indikatornamn

Indikatorindelning(66)

(varav:)

Måttenhet

Delmål (2024)

Mål 2029

Prognos till datum

[dd/mm/åå]

Uppnått till datum

[dd/mm/åå]

På grundval av kommissionens riktlinjer (Ja/Nej)

Kommentarer

<type='S’ input='G'>(67)

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='N’ input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='C' input='S'>

<type='S' input='M'>

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELL 4: Löner som finansieras genom Eruf och Sammanhållningsfonden på programnivå (artikel 37.2 b)

Fond

ID

Indikatornamn

Måttenhet

Årligt värde som uppnåtts hittills [dd/mm/åå]

På grundval av kommissionens riktlinjer (Ja/Nej)

Kommentarer

2021

...

2029

<type='S' input='M'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='C' input='S'>

<type='S' input='M'>

 

RCO xx

Personal som finansieras genom fonden

Heltidsekvivalenter

 

 

 

 

 

TABELL 5: Multipelt stöd till företag genom Eruf och Sammanhållningsfonden på programnivå (artikel 37.2 b)

ID

Indikatornamn

Indikatorindelning

(varav:)

Antal företag som får multipelt stöd per den

[dd/mm/åå]

På grundval av kommissionens riktlinjer (Ja/Nej)

Kommentarer

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='C' input='S'>

<type='S' input='M'>

RCO 01

Stödda företag

Mikroföretag

 

 

 

RCO 01

Stödda företag

Små företag

 

 

 

RCO 01

Stödda företag

Medelstora företag

 

 

 

RCO 01

Stödda företag

Stora företag

 

 

 

RCO 01

Stödda företag

Totalt

<type='N' input='G'>

 

 

TABELL 6: Gemensamma och programspecifika resultatindikatorer för Eruf och Sammanhållningsfonden (artikel 37.2 b)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Uppgifter om resultatindikatorer från det operativa programmet [extraherade från tabell 3 i det operativa programmet]

Framsteg hittills i resultatindikatorer

Prioritering

Särskilt mål

Fond

Regionkategori

ID

Indikatornamn

Indikatorindelning(68)

(varav:)

Måttenhet

Programmets referensscenario

Mål 2029

Referensscenariot uppdaterades [dd/mm/åå]

Värde hittills [dd/mm/åå]

På grundval av kommissionens riktlinjer (Ja/Nej)

Kommentarer

Prognos

Uppfyllt

Prognos

Uppnått

<type='S’ input='G'>(69)

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='N’ input='G'>

<type='N’ input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='C' input='S'>

<type='S' input='M'>

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELL 7: Prognos över det belopp för vilket medlemsstaten väntas lämna in betalningsansökningar för innevarande och efterföljande kalenderår (artikel 68.1 g)

Ska för varje program fyllas i per fond och regionkategori, beroende på vad som är tillämpligt

Fond

Regionkategori

EU:s bidrag

[innevarande kalenderår]

[efterföljande kalenderår]

januari–oktober

november–december

januari–december

Eruf

Mindre utvecklade regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Övergångsregioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Mer utvecklade regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena(70)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

ETS

 

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

ESF

Mindre utvecklade regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Övergångsregioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Mer utvecklade regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

De yttersta randområdena(71)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Sammanhållningsfonden

 

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

EHFF

 

 

 

 

AMF

 

 

 

 

Fonden för inre säkerhet

 

 

 

 

Instrumentet för gränsförvaltning och visering

 

 

 

 

TABELL8: Uppgifter om finansieringsinstrument (artikel 37.3)

Prioritering

Utgiftens beskaffenhet

Stödberättigande utgifter per produkt

Summan av privata och offentliga medel som mobiliserats utöver fonderna

Summan av förvaltningskostnader och avgifter som deklareras som stödberättigande utgifter

Ränta och andra vinster som genererats genom stöd från fonderna till finansieringsinstrument som avses i artikel 54

Återförda resurser som kan härledas till stöd från fonderna som avses i artikel 56

 

Fond

Särskilt mål

Regionkategori

Lån

(kod för finansieringsform för finansieringsinstrumentet)

Garanti

(kod för finansieringsform för finansieringsinstrumentet)

Eget kapital eller därmed likställt kapital (kod för finansieringsform för finansieringsinstrumentet)

Kompletterande stöd som kombinerats inom finansieringsinstrumentet

(kod för finansieringsform för finansieringsinstrumentet)

Lån

(kod för finansieringsform för finansieringsinstrumentet)

Garanti

(kod för finansieringsform för finansieringsinstrumentet)

Eget kapital eller därmed likställt kapital

(kod för finansieringsform för finansieringsinstrumentet)

Kompletterande stöd som kombinerats inom finansieringsinstrumentet

(kod för finansieringsform för finansieringsinstrumentet)

 

 

 

Input = urval

Input = urval

Input = urval

Input = urval

Input = manuell

Input = manuell

Input = manuell

Input = manuell

Input = manuell

Input = manuell

Input = manuell

Input = manuell

Input = manuell

Input = manuell

Input = manuell

BILAGA VIII

Kommunikation och synlighet – artiklarna 42 och 44

1.  Användningen av och tekniska egenskaper hos unionens emblem

1.1.  Europeiska unionens emblem ska vara framträdande placerat på allt kommunikationsmaterial såsom tryckta eller digitala produkter, webbplatser och deras mobila applikationer som rör genomförandet av en insats och som är avsedda för allmänheten eller deltagarna.

1.2.  Texten ”Finansieras av EUROPEISKA UNIONEN” eller ”Medfinansieras av EUROPEISKA UNIONEN” ska alltid skrivas ut i sin helhet och placeras intill emblemet.

1.3.  Följande typsnitt får användas tillsammans med unionens emblem: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana och Ubuntu. Kursiveringar, understrykningar eller teckeneffekter får inte användas.

1.4.  Texten får inte överlappa unionens emblem på något sätt.

1.5.  Teckenstorleken ska stå i proportion till emblemets storlek.

1.6.  Typsnittets färg ska vara Reflex blue, svart eller vit beroende på bakgrunden.

1.7.  Europeiska unionens emblem får inte ändras eller slås samman med andra grafiska element eller texter. Om andra logotyper förekommer utöver unionens emblem ska unionens emblem ha minst samma storlek som den största av de andra logotyperna. Utöver unionens emblem får ingen annan visuell symbol eller logotyp användas för att tydliggöra unionens stöd.

1.8.  Om flera insatser äger rum på samma plats, med stöd av samma eller olika finansieringsinstrument, eller om ytterligare finansiering tillhandahålls för samma insats vid en senare tidpunkt, får endast en plakett eller skylt sättas upp.

1.9.  Grafiska normer för unionens emblem och definitionen av standardfärger:

A)  SYMBOLISK BESKRIVNING

Mot en himmelsblå bakgrund formar tolv guldfärgade stjärnor en cirkel, som symboliserar de europeiska folkens gemenskap. Antalet stjärnor är konstant, eftersom tolv är en symbol för fulländning och enighet.

B)  HERALDISK BESKRIVNING

På ett azurblått fält framträder en cirkel med tolv guldfärgade stjärnor vars spetsar inte berör varandra.

C)  GEOMETRISK BESKRIVNING

20190327-P8_TA(2019)0310_SV-p0000002.png

Emblemet har formen av en blå, rektangulär flagga vars längd är en och en halv gång höjden. Tolv guldfärgade stjärnor placerade på samma avstånd från varandra bildar en osynlig cirkel vars mittpunkt utgör skärningspunkten för rektangelns diagonaler. Cirkelns radie motsvarar en tredjedel av flaggans höjd. Varje stjärna har fem uddar och dessa tangerar omkretsen av en osynlig cirkel, vars radie motsvarar en artondel av flaggans höjd. Samtliga stjärnor avbildas stående, dvs. så att den övre spetsen pekar i samma riktning som flaggstången och två spetsar bildar en rät linje som är vinkelrät mot flaggstången. Cirkeln är arrangerad på så sätt att stjärnorna uppträder i samma position som timmarna på urtavlan till en klocka. Antalet stjärnor är alltid samma.

D)  FÖRESKRIVNA FÄRGER

Emblemet ska ha följande färger: PANTONE REFLEX BLUE för rektangelns yta. PANTONE YELLOW för stjärnorna.

E)  FYRFÄRGSTRYCK

Om avbildningen görs med fyrfärgstryck måste de två standardfärgerna återskapas genom olika blandningar av de fyra valda färgerna.

PANTONE YELLOW erhålls genom att använda 100 % ”Process Gul”.

PANTONE REFLEX BLUE erhålls genom att blanda 100 % ”Process Cyan” och 80 % ”Process Magenta”.

INTERNET

PANTONE REFLEX BLUE motsvarar i webbpaletten färgen RGB:0/51/153 (hexadecimal: 003399), och PANTONE YELLOW motsvarar i webbpaletten färgen RGB: 255/204/0 (hexadecimal: FFCC00).

ENFÄRGSTRYCK

Om man använder svart ska rektangelns konturer och stjärnorna vara i svart, medan bakgrunden behålls vit.

20190327-P8_TA(2019)0310_SV-p0000003.png

Om man använder blått 8Reflex Blue) ska bakgrunden vara 100 % blå och stjärnorna negativt vita.

20190327-P8_TA(2019)0310_SV-p0000004.png

ÅTERGIVNING PÅ FÄRGAD BAKGRUND

Om man måste ha en färgad bakgrund ska rektangeln omges av en vit bård med en bredd som motsvarar 1/25 av rektangelns höjd.

20190327-P8_TA(2019)0310_SV-p0000005.png

Principerna för tredje parters användning av unionens emblem har fastställts i en administrativ överenskommelse med Europarådet(72).

2.  Tillståndet för de immateriella rättigheter som avses i artikel 44.6 ger EU följande rättigheter:

2.1  Intern användning, dvs. rätten att reproducera, kopiera och tillhandahålla kommunikations- och synlighetsmaterialet till institutioner och organ i EU och EU:s medlemsstater samt deras anställda.

2.2  Reproduktion av kommunikations- och synlighetsmaterialet, oavsett metod och form, helt eller delvis.

2.3  Kommunicering till allmänheten av kommunikations- och synlighetsmaterialet med hjälp av alla kommunikationsmedel.

2.4  Spridning till allmänheten av kommunikations- och synlighetsmaterialet (eller kopior därav) i alla former.

2.5  Lagring och arkivering av kommunikations- och synlighetsmaterialet.

2.6  Underlicensiering av rättigheterna till kommunikations- och synlighetsmaterialet till tredje parter.

2.7  Ytterligare rättigheter får beviljas till EU.

BILAGA IX

Delar av finansieringsavtal och strategidokument – artikel 53

1.  Delar av finansieringsavtalet för finansieringsinstrument som genomförs enligt artikel 53.3

a)  Investeringsstrategin eller investeringspolicyn, inbegripet genomförandearrangemangen, de finansiella produkter som ska erbjudas, slutmottagarna och planerad kombination med bidragsstöd (i förekommande fall).

b)  En verksamhetsplan eller likvärdiga handlingar för det finansieringsinstrument som ska genomföras, inklusive den förväntade hävstångseffekt som avses i artikel 52.3 a.

c)  De resultat som det berörda finansieringsinstrumentet förväntas uppnå för att bidra till de särskilda målen och resultaten av den relevanta prioriteringen.

d)  Bestämmelser om övervakning av genomförandet av investeringarna och av investeringsflöden, inbegripet rapportering från finansieringsinstrumenten till holdingfonden och den förvaltande myndigheten för att säkerställa överensstämmelse med artikel 37.

e)  Revisionskrav, såsom minimikrav för dokumentation som ska bevaras på finansieringsinstrumentsnivå (och i förekommande fall på holdingfondsnivå) och krav i anslutning till separat bokföring för de olika stödformerna i överensstämmelse med artikel 52 (i tillämpliga fall), inbegripet bestämmelser och krav rörande de nationella revisionsmyndigheternas, kommissionens revisorers och revisionsrättens tillgång till handlingar för att säkerställa en tydlig verifieringskedja i enlighet med artikel 76.

f)  Krav och förfaranden för förvaltning av det bidrag som tillhandahålls av programmet i enlighet med artikel 86 och för prognosen för investeringsflöden, inbegripet kraven på förvaltningskonton/separat bokföring enligt artikel 53.

g)  Krav och förfaranden för förvaltning av räntor och andra vinster som genereras i den mening som avses i artikel 54, inbegripet godtagbara likvida transaktioner/investeringar och de berörda parternas ansvar och skyldigheter.

h)  förvaltningsavgifter för finansieringsinstrumentet i överensstämmelse med artikel 62.

i)  överensstämmelse med artikel 56 och en exitstrategi för att få ut bidraget från fonderna ur finansieringsinstrumentet.

j)  Villkoren för ett eventuellt fullständigt eller partiellt tillbakadragande av programbidragen från programmen till finansieringsinstrumenten, i tillämpliga fall inbegripet fondandelsfonden.

k)  Bestämmelser för att säkerställa att organ som genomför finansieringsinstrumenten förvaltar dessa på ett oberoende sätt och i enlighet med relevanta yrkesstandarder och uteslutande agerar i de parters intresse som lämnar bidrag till finansieringsinstrumentet.

l)  Bestämmelser för avveckling av finansieringsinstrumentet.

m)  Andra villkor för att lämna bidrag från programmet till finansieringsinstrumentet.

n)  Bedömning och urval av organ som genomför finansieringsinstrumenten, inbegripet inbjudan till intresseanmälan eller förfaranden för offentlig upphandling (endast när finansieringsinstrumenten organiseras genom en holdingfond).

2.  Delar av strategidokument som avses i artikel 53.1

a)  Investeringsstrategin eller investeringspolicyn för finansieringsinstrumentet, allmänna villkor för de planerade låneprodukterna, de avsedda mottagarna och de åtgärder som ska stödjas.

b)  En verksamhetsplan eller likvärdiga handlingar för det finansieringsinstrument som ska genomföras, inklusive den förväntade hävstångseffekt som avses i artikel 52.

c)  Användning och återanvändning av medel som kan härledas från fondernas stöd i enlighet med artiklarna 54 och 56.

d)  Övervakning och rapportering av genomförandet av finansieringsinstrumentet för att säkerställa överensstämmelse med artikel 37.

BILAGA X

Centrala krav på förvaltnings- och kontrollsystem och klassificering av dessa system – artikel 63.1

Tabell 1 – Centrala krav på förvaltnings- och kontrollsystem

Berörda organ/myndigheter

1

Lämplig separation av funktioner och skriftliga förfaranden för rapportering, tillsyn och övervakning av delegerade uppgifter till ett förmedlande organ

Förvaltande myndighet

2

Lämpliga kriterier och förfaranden för urval av insatser

Förvaltande myndighet

3

Lämplig information till stödmottagarna om de villkor som gäller för stöd till de utvalda insatserna

Förvaltande myndighet

4

Lämpliga förvaltningskontroller, inbegripet lämpliga förfaranden för att kontrollera uppfyllandet av villkoren för finansiering som inte är kopplad till kostnader och för förenklade kostnadsalternativ

Förvaltande myndighet

5

Effektiva system som säkerställer att alla dokument som krävs för verifikationskedjan hålls

Förvaltande myndighet

6

Tillförlitliga elektroniska system (inbegripet kopplingar till system för elektroniskt uppgiftsutbyte med stödmottagarna) för registrering och lagring av uppgifter för övervakning, utvärdering, ekonomisk förvaltning, kontroller och revisioner, inbegripet lämpliga förfaranden för att säkerställa uppgifternas säkerhet, integritet och konfidentialitet och autentisering av användare

Förvaltande myndighet

7

Effektivt genomförande av proportionella åtgärder mot bedrägeri

Förvaltande myndighet

8

Lämpliga förfaranden för utarbetande av förvaltningsförklaringen

Förvaltande myndighet

9

Lämpliga förfaranden för att bekräfta att de bokförda utgifterna är lagliga och korrekta

Förvaltande myndighet

10

Lämpliga förfaranden för upprättande och inlämning av ansökningar om mellanliggande betalning och räkenskaper

Förvaltande myndighet/organ som utför redovisningsfunktionen

11

Lämplig separation av funktioner och funktionellt oberoende mellan revisionsmyndigheten (och i tillämpliga fall andra revisions- eller kontrollorgan som revisionsmyndigheten förlitar sig på och övervakar) och de andra programmyndigheterna, och att revisionsarbetet genomförs i enlighet med internationellt accepterade revisionsstandarder

Revisionsmyndighet

12

Lämpliga systemrevisioner

Revisionsmyndighet

13

Lämpliga revisioner av insatser

Revisionsmyndighet

14

Lämpliga revisioner av räkenskaper

Revisionsmyndighet

15

Lämpliga förfaranden för upprättande av ett tillförlitligt revisionsuttalande och för utarbetande av den årliga kontrollrapporten

Revisionsmyndighet

Tabell 2 – Klassificering av förvaltnings- och kontrollsystemen med avseende på deras effektiva funktion

Kategori 1

Fungerar väl. Inga, eller endast mindre förbättringar behövs.

Kategori 2

Fungerar. Vissa förbättringar behövs.

Kategori 3

Fungerar delvis. Väsentliga förbättringar behövs.

Kategori 4

Fungerar i huvudsak inte.

BILAGA XI

Delar för verifieringskedjan – artikel 63.5

I.   Obligatoriska delar i verifieringskedjan för bidrag:

1.  Dokumentation som gör det möjligt att kontrollera den förvaltande myndighetens tillämpning av urvalskriterierna, samt dokumentation om det övergripande urvalsförfarandet och godkännandet av insatser.

2.  Dokument (bidragsavtal eller motsvarande) som fastställer villkoren för stöd och som undertecknats av stödmottagaren och förvaltningsmyndigheten/det förmedlande organet.

3.  Redovisning av betalningsansökningar som stödmottagaren lämnar in, enligt registrering i förvaltningsmyndighetens/det förmedlande organets elektroniska system.

4.  Dokumentation om kontroller när det gäller kraven om icke-utlokalisering och hållbarhet enligt artiklarna 59, 60.2 och 67.3 h.

5.  Bevis på betalning av det offentliga bidraget till stödmottagaren och det datum då betalningen gjordes.

6.  Dokumentation som styrker de administrativa komtroller och, i förekommande fall, kontroller på plats som förvaltningsmyndigheten/det förmedlande organet utfört.

7.  Information om revisioner som genomförts.

8.  Dokumentation som rör förvaltningsmyndighetens/det förmedlande organets uppföljning av förvaltningskontroller och revisionsresultat.

9.  Dokumentation som gör det möjligt att kontrollera efterlevnaden av tillämplig lagstiftning.

10.  Uppgifter i förhållande till output- och resultatindikatorer som möjliggör avstämning med motsvarande mål och rapporterade delmål.

11.  Dokumentation som rör finansiella korrigeringar och avdrag enligt artikel 92.5 som gjorts av förvaltningsmyndigheten/det förmedlande organet på de utgifter som deklarerats till kommissionen.

12.  För bidrag i den form som anges i artikel 48.1 a, fakturor (eller dokument med likvärdigt bevisvärde) och bevis på deras betalning av stödmottagaren, samt stödmottagarens räkenskaper avseende de utgifter som deklarerats till kommissionen.

13.  För bidrag i de former som anges i artikel 48.1 b, c och d och i tillämpliga fall, handlingar som styrker metoden för fastställande av enhetskostnader, enhetsbelopp och schablonsatser; de kategorier av kostnader som ligger till grund för beräkningen; handlingar som utgör belägg för kostnader som deklarerats inom andra kategorier av kostnader för vilka en schablonsats tillämpas; den förvaltande myndighetens uttryckliga samtycke till utkastet till budget i dokumentet med stödvillkoren; dokumentation om bruttopersonalkostnaderna och om beräkning av timkostnaderna; om förenklade kostnadsalternativ används som bygger på befintliga metoder, dokumentation som bekräftar överensstämmelse med liknande typer av insatser och med dokumentation som krävs enligt den befintliga metoden, i förekommande fall.

II.   Obligatoriska delar i verifieringskedjan för finansieringsinstrument:

1.  Handlingar om inrättandet av finansieringsinstrumentet, såsom finansieringsöverenskommelser, osv.

2.  Handlingar som anger beloppen i bidrag till finansieringsinstrumentet från varje program och inom varje prioritering, de utgifter som är stödberättigande inom varje program samt den ränta och andra vinster som genererats av fondernas stöd och återanvändning av medel som kan härledas till fonderna i enlighet med artiklarna 54 och 56.

3.  Handlingar om finansieringsinstrumentets funktion, inklusive sådana som gäller övervakning, rapportering och kontroller.

4.  Handlingar som rör uttag av programbidrag och avveckling av finansieringsinstrumentet.

5.  Handlingar som rör förvaltningskostnader och avgifter.

6.  Ansökningsblanketter eller motsvarande som lämnats in av slutmottagarna med underlag, inklusive affärsplaner och, i förekommande fall, tidigare årsräkenskaper.

7.  Checklistor och rapporter från organ som genomför finansieringsinstrumentet.

8.  Förklaringar i samband med stöd av mindre betydelse.

9.  Överenskommelser som undertecknats i samband med stöd från finansieringsinstrumentet, inklusive till eget kapital, lån, garantier eller andra former av investering som tillhandahållits slutmottagarna.

10.  Bevis för att stöd som getts via finansieringsinstrumentet ska användas eller användes för avsett syfte.

11.  Dokumentation av kapitalrörelser mellan den förvaltande myndigheten och finansieringsinstrumentet och inom finansieringsinstrumentet på alla nivåer ner till slutmottagarna, och, när det gäller garantier, bevis för att underliggande lån betalats ut.

12.  Separat redovisning eller redovisningskoder för programbidrag som betalats ut eller garantier som avsatts av finansieringsinstrumentet till förmån för slutmottagarna.

Bestämmelser om verifieringskedjan för återbetalning av stöd från fonderna av kommissionen till programmet på grundval av förenklade kostnadsalternativ eller finansiering som inte är kopplad till kostnader

III.  Obligatoriska delar i verifieringskedjan för förenklade kostnadsalternativ som ska bevaras hos den förvaltande myndigheten/det förmedlande organet:

1.  Handlingar som utgör belägg för kostnader som deklarerats inom andra kategorier av kostnader för vilka en schablonsats tillämpas.

2.  De kategorier av kostnader och kostnader som ligger till grund för beräkningen.

3.  Handlingar som i förekommande fall styrker anpassningen av beloppen.

4.  Handlingar som styrker beräkningsmetoden om artikel 48.2 a tillämpas.

IV.  Obligatoriska delar i verifieringskedjan för finansiering som inte är kopplad till kostnader och som ska bevaras hos den förvaltande myndigheten/det förmedlande organet:

1.  Dokument som fastställer villkoren för stöd och som undertecknats av stödmottagaren och förvaltningsmyndigheten/det förmedlande organet, och anger formen för det bidrag som beviljats stödmottagarna.

2.  Handlingar som styrker kommissionens förhandsgodkännande om de villkor som ska uppfyllas eller de resultat som ska uppnås och motsvarande belopp (programgodkännande eller ändring).

3.  Handlingar som styrker uppfyllandet av villkor eller uppnåendet av resultat för varje etapp om det sker i steg, samt innan de slutliga utgifterna redovisas för kommissionen.

4.  Dokumentation om urval och godkännande av insatser som omfattas av den finansiering som inte är kopplad till kostnader.

BILAGA XII

e-Sammanhållning: elektroniska system för datautbyte mellan programmyndigheter och stödmottagare – artikel 63.7

1.  Programmyndigheternas skyldigheter i fråga om funktionen hos system för elektroniskt datautbyte

1.1  Säkerställa datasäkerhet, dataintegritet, datasekretess och autentisering av avsändaren i enlighet med artiklarna 63.5, 63.7, 66.4 och 76 i denna förordning.

1.2  Säkerställa tillgänglighet och funktion under och utanför kontorstid (förutom vid tekniskt underhåll).

1.3  Användningen av följande funktioner i systemet:

a)  Interaktiva formulär och/eller formulär som redan fyllts i av systemet med de uppgifter som lagras i olika steg i förfarandena.

b)  Automatiska beräkningar i tillämpliga fall.

c)  Automatiska inbyggda kontroller som minskar upprepade utbyten av dokument eller information.

d)  Systemgenererade meddelanden till stödmottagarna när vissa åtgärder kan utföras.

e)  Onlinetjänst som gör det möjligt för stödmottagarna att övervaka projektets aktuella status.

f)  Tillgång till alla tidigare uppgifter och dokument som behandlats i systemet för elektroniskt datautbyte.

1.4  Säkerställa registrering och lagring av uppgifter i systemet för att göra det möjligt för både administrativa kontroller av ansökningar om utbetalning som lämnas in av stödmottagarna i enlighet med artikel 68.2 och revisioner.

2.  Programmyndigheternas skyldigheter i fråga om formerna för översändande av handlingar och uppgifter för alla utbyten

2.1  Säkerställa användningen av elektroniska signaturer som är förenliga med någon av de tre typer av elektronisk signatur som definieras i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG(73).

2.2  Tillse lagring av datum för översändande av handlingar och uppgifter från stödmottagarna till förvaltningsmyndigheterna och vice versa.

2.3  Säkerställa tillgänglighet direkt genom ett interaktivt användargränssnitt (en webbapplikation) eller via ett tekniskt gränssnitt som möjliggör automatisk synkronisering och överföring av uppgifter mellan stödmottagares och medlemsstaters system.

2.4  Säkerställa skyddet av personuppgifter för enskilda personer och av affärshemligheter för juridiska personer i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG(74), Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/136/EG(75) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679(76).

BILAGA XIII

SFC2021: elektroniskt system för datautbyte mellan medlemsstaterna och kommissionen – artikel 63.8

1.  Kommissionens ansvar

1.1  Säkerställa driften av ett elektroniskt system för datautbyte (SFC2021) för allt officiellt informationsutbyte mellan medlemsstaterna och kommissionen. SFC2021 ska minst innehålla de uppgifter som anges i de mallar som upprättas i enlighet med denna förordning.

1.2  Säkerställa följande egenskaper hos SFC2021:

a)  Interaktiva formulär eller formulär som fylls i av systemet på grundval av de uppgifter som tidigare registerats i systemet.

b)  Automatiska beräkningar, om de förenklar inmatningen för användarna.

c)  Automatiskt inbyggda kontroller av att de översända uppgifterna överensstämmer inbördes respektive med tillämpliga bestämmelser.

d)  Systemgenererade meddelanden som varnar användarna när vissa åtgärder kan eller inte kan utföras.

e)  En onlinetjänst som visar hur långt behandlingen av de inmatade uppgifterna hunnit.

f)  Tillgång till historiska uppgifter för all information som matas in för ett operativt program.

g)  Tillgång till en obligatorisk elektronisk signatur i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG som kan erkännas som bevis vid rättsliga förfaranden.

1.3  Säkerställa en it-säkerhetspolicy för SFC2021 som gäller för personal som använder systemet i enlighet med relevanta unionsbestämmelser, särskilt kommissionens beslut C(2006) 3602(77) och dess genomförandebestämmelser.

1.4  Utnämnande av en eller flera personer som ansvariga för att fastställa, upprätthålla och säkerställa en korrekt tillämpning av säkerhetspolicyn.

2.  Medlemsstaternas ansvar

2.1  Säkerställa att programmyndigheterna i medlemsstaten som fastställts i enlighet med artikel 65.1 samt de organ som utsetts att utföra vissa uppgifter av den förvaltande myndigheten i enlighet med artikel 65.3 i denna förordning för in i SFC2021 uppgifter om den överföring som de ansvarar för samt eventuella uppdateringar av dessa.

2.2  Säkerställa kontroll av de inlämnade uppgifterna av en annan person än den person som förde in uppgifterna för den överföringen.

2.3  Tillhandahålla arrangemang för den ovannämnda åtskillnaden mellan olika uppgifter genom medlemsstatens förvaltnings- och kontrollsystem som automatiskt kopplas till SFC2021.

2.4  Utse en eller flera personer som ansvarar för att hantera åtkomsträttigheterna för att utföra följande uppgifter:

a)  Identifiera de användare som begär åtkomst och fastställa att dessa är anställda av organisationen.

b)  Informera användarna om att de är skyldiga att bevara systemets säkerhet.

c)  Kontrollera att användarna är berättigade till den begärda åtkomstnivån, med hänsyn till deras arbetsuppgifter och befattning.

d)  Begära att åtkomsträttigheterna upphör när de inte längre behövs eller är motiverade.

e)  Omedelbart rapportera misstänkta händelser som kan hota systemets säkerhet.

f)  Säkerställa att användaruppgifterna kontinuerligt är korrekta, genom att rapportera alla ändringar.

g)  Vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder när det gäller skydd av uppgifter och affärshemligheter, i enlighet med unionens och medlemsstaternas bestämmelser.

h)  Informera kommissionen om alla ändringar som påverkar kapaciteten hos de nationella myndigheterna eller SFC2021:s användare att fullgöra de uppgifter som avses i punkt 1 eller deras personliga förmåga att fullgöra de uppgifter som avses i leden a–g.

2.5  Tillhandahålla arrangemang för skydd av integritet och personuppgifter för enskilda personer och av affärshemligheter för juridiska personer i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG(78), Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/136/EG(79) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679(80).

2.6  Anta nationella, regionala eller lokala it-säkerhetspolicyer för åtkomst till SFC2021 på grundval av en riskbedömning tillämplig på alla myndigheter som använder SFC2021 och som beaktar följande aspekter:

a)  It-säkerhetsaspekterna av det arbete som utförs av den eller de personer som hanterar de åtkomsträttigheter som avses i avsnit II punkt 3 vid direktanvändning.

b)  Säkerhetsåtgärder som gör det möjligt för nationella, regionala eller lokala it-system, som kopplas upp mot SFC2021 genom det tekniska gränssnitt som avses i punkt 1, att anpassas till säkerhetskraven för SFC2021, och som omfattar

i)  fysisk säkerhet,

ii)  datamedier och åtkomstkontroll,

iii)  lagringskontroll,

iv)  åtkomst och lösenordskontroll,

v)  övervakning,

vi)  sammankoppling med SFC2021,

vii)  kommunikationsinfrastruktur,

viii)  personaladministration före, under och efter anställning,

ix)  tillbudshantering.

2.7  Göra det dokument som avses i punkt 2.6 tillgängligt för kommissionen på begäran.

2.8  Utse en eller flera personer att ansvara för att upprätthålla och säkerställa tillämpningen av de nationella, regionala eller lokala it-säkerhetspolicyerna och fungera som kontaktpunkt för den eller de personer som utsetts av kommissionen och som avses i punkt 1.4.

3.  Kommissionens och medlemsstaternas gemensamma ansvar

3.1  Säkerställa tillgänglighet, antingen direkt genom ett interaktivt gränssnitt (dvs. en webbtillämpning) eller via ett tekniskt gränssnitt med på förhand fastställda protokoll (dvs. webbtjänster) som gör det möjligt att automatiskt synkronisera och överföra uppgifter mellan medlemsstaternas it-system och SFC2021.

3.2  Tillse datering av elektronisk överföring av information från medlemsstaten till kommissionen och vice versa i det elektroniska datautbytet, som utgör dagen för inlämning av den berörda handlingen.

3.3  Säkerställa att officiella uppgifter enbart utbyts via SFC2021 (med undantag för force majeure) och att uppgifterna i de elektroniska formulär som ingår i SFC2021 (nedan kallade strukturerade uppgifter) inte ersätts av icke-strukturerade uppgifter och att strukturerade uppgifter har företräde framför icke-strukturerade i händelse av inkonsekvenser.

Vid force majeure, då SFC2021 inte fungerar eller när det saknas uppkoppling till SFC2021 mer än en arbetsdag under den sista veckan före en fastställd frist för inlämnande av uppgifter eller under perioden 18–26 december eller fem arbetsdagar vid övriga tidpunkter, får informationsutbytet mellan medlemsstaterna och kommissionen ske på papper, med hjälp av de mallar som fastställs i denna förordning, varvid datum för inlämnande ska anses vara datum för inlämnandet av den berörda handlingen. När orsaken till force majeure upphör ska den berörda parten utan dröjsmål föra in den information som redan lämnats i pappersform i SFC2021.

3.4  Säkerställa överensstämmelsen med de villkor för it-säkerhet som offentliggörs på portalen för SFC2021 och de åtgärder som genomförs av kommissionen i SFC2021 för att säkra dataöverföringen, särskilt i samband med användningen av det tekniska gränssnitt som avses i punkt 1.

3.5  Genomföra och säkerställa effektiviteten av de säkerhetsåtgärder som antagits för att skydda de uppgifter som lagras i och överförs genom SFC2021.

3.6  Årligen uppdatera och se över SFC:s it-säkerhetspolicy och relevanta nationella, regionala och lokala it-säkerhetspolicyer vid tekniska ändringar, fasställande av nya hot eller andra relevanta händelser.

BILAGA XIV

Mall för beskrivningen av förvaltnings- och kontrollsystemet – artikel 63.9

1.  ALLMÄNT

1.1  Informationen lämnas av:

–  Medlemsstat:

–  Programmets namn och CCI-nr: (alla program som den förvaltande myndigheten handhar om det finns ett gemensamt förvaltnings- och kontrollsystem):

—  Huvudkontaktpunktens namn och e-post: (organ som ansvarar för beskrivningen):

1.2  Den information som tillhandahålls beskriver situationen den: (dd/mm/åå)

1.3  Systemstruktur (allmän information och flödesschema som visar det organisatoriska förhållandet mellan de myndigheter/organ som förvaltnings- och kontrollsystemet omfattar).

1.3.1  Förvaltande myndighet (namn, adress och kontaktpunkt vid den förvaltande myndigheten):

1.3.2  Förmedlande organ (namn, adress och kontaktpunkt vid de förmedlande organen).

1.3.3  Organ som utför redovisningsfunktionen (namn, adress och kontaktpunkt vid den förvaltande myndighet eller programmyndighet som utför redovisningsfunktionen)

1.3.4  Ange hur principen om åtskillnad av funktioner mellan och inom programmyndigheterna respekteras.

2.  FÖRVALTANDE MYNDIGHET

2.1  Förvaltande myndighet och dess huvudsakliga funktioner

2.1.1  Den förvaltande myndighetens status (nationellt, regionalt eller lokalt offentligt organ eller privat organ) och status för det organ som den utgör en del av.

2.1.2  Angivelse av funktioner och uppgifter som utförs direkt av den förvaltande myndigheten.

2.1.3  I tillämpliga fall, specifikation per förmedlande organ av var och en av de funktioner(81) och uppgifter som delegerats av den förvaltande myndigheten, identifiering av de förmedlande organen och formen för delegeringen. Hänvisning bör göras till relevanta dokument (skriftliga överenskommelser).

2.1.4  Förfaranden för övervakning av de funktioner och uppgifter som delegerats av förvaltningsmyndigheten.

2.1.5  Ram som säkerställer att lämplig riskhantering genomförs när så är nödvändigt och särskilt i händelse av stora förändringar av förvaltnings- och kontrollsystemet.

2.2  En beskrivning av organisation och förfaranden för den förvaltande myndighetens funktioner och uppgifter(82)

2.2.1  Beskrivning av de funktioner, inklusive redovisningsfunktionen, och uppgifter som utförs av förvaltningsmyndigheten.

2.2.2  Beskrivning av hur arbetet inom olika funktioner, inklusive redovisningsfunktionen, är organiserat, vilka förfaranden som tillämpas, vilka eventuella funktioner som delegeras, hur dessa ska övervakas, osv.

2.2.3  Förvaltningsmyndighetens organisationsschema och information om dess förhållande till andra organ eller avdelningar (interna eller externa) som fullgör funktioner och uppgifter som anges i artiklarna 66–69.

2.2.4  Uppgift om de planerade resurser som ska fördelas i förhållande till den förvaltande myndighetens olika funktioner (inbegripet information om planerad utkontraktering och dess omfattning, i förekommande fall).

3.  ORGAN SOM UTFÖR REDOVISNINGSFUNKTIONEN

3.1  Status och beskrivning av organisationen och förfaranden med anknytning till funktionerna hos det organ som utför redovisningsfunktionen.

3.1.1  Status för det organ som utför redovisningsfunktionen (nationellt, regionalt eller lokalt offentligt organ eller privat organ) och i tillämpliga fall status för det organ som det utgör en del av.

3.1.2  Beskrivning av de funktioner och uppgifter som utförs av det organ som utför redovisningsfunktionen enligt vad som anges i artikel 70.

3.1.3  Beskrivning av hur arbetet är organiserat (arbetsflöden, processer, interna uppdelningar), vilka förfaranden som tillämpas och när, hur dessa övervakas, osv.

3.1.4  Uppgift om de planerade resurser som ska fördelas i förhållande till de olika redovisningsuppgifterna.

4.  Elektroniska system

4.1  Beskrivning av elektroniska system, inbegripet ett flödesschema (centralt eller gemensamt nätverkssystem eller decentraliserat system med förbindelser mellan systemen) för följande uppgifter:

4.1.1  Registrera och lagra i elektronisk form uppgifter om varje insats, inbegripet i lämpliga fall uppgifter om enskilda deltagare och en fördelning av uppgifterna på indikatorer när så föreskrivs i förordningen.

4.1.2  Säkerställa att bokföringen för varje insats registreras och lagras, och att denna dokumentation stöder de uppgifter som krävs för att utarbeta ansökningar om betalning och räkenskaper.

4.1.3  Föra bok över utgifter som deklareras till kommissionen och de motsvarande offentliga bidrag som utbetalats till stödmottagarna.

4.1.4  Registrera alla belopp som dras av från ansökningar om betalning och räkenskaper enligt vad som anges i artikel 92.5 och skälen för dessa avdrag.

4.1.5  Ange om systemen fungerar effektivt och på ett tillförlitligt sätt kan registrera de uppgifter .som anges på den dag då denna beskrivning ska sammanställas enligt punkt 1.2.

4.1.6  Beskriva förfarandena för att säkerställa de elektroniska systemens säkerhet, integritet och konfidentialitet.

BILAGA XV

Mall för förvaltningsförklaringen – artikel 68.1 f

Undertecknad/undertecknade (namn, förnamn, befattning(ar) eller funktion(er)), chef för den förvaltande myndigheten för programmet (namn på det operativa programmet, CCI-nr)

på grundval av genomförandet av (namn på programmet) under det räkenskapsår som slutade den 30 juni (år), på grundval av min/vår egen bedömning och på all information som finns tillgänglig för mig/oss den dag då räkenskaperna lämnats in till kommissionen, inklusive resultatet av administrativa kontroller som genomförts i enlighet med artikel 68 i förordning (EU) xx/xx och revisioner när det gäller utgifter som ingår i betalningsansökningar som lämnats in till kommissionen för det räkenskapsår som slutade den 30 juni... (år),

och med beaktande av mina/våra skyldigheter enligt förordning (EU) xx/xx

förklarar härmed följande:

a)  Att uppgifterna i räkenskaperna är rätt uppställda, fullständiga och korrekta i enlighet med artikel 92 i förordning (EU) xx/xx.

b)  Att de bokförda utgifterna överensstämmer med tillämplig lagstiftning och har använts för avsedda ändamål.

Jag/Vi bekräftar att oriktigheter som fastställts i de slutliga revisions- och kontrollrapporter avseende räkenskapsåret har behandlats på lämpligt sätt i räkenskaperna, särskilt för att uppfylla kraven i artikel 92 för inlämnande av räkenskaperna med försäkran om att oriktigheterna ligger under väsentlighetsgränsen på 2 %.

Jag/Vi bekräftar även att utgifter som är föremål för en pågående bedömning avseende deras laglighet och korrekthet har undantagits från räkenskaperna i avvaktan på att bedömningen slutförs, för att eventuellt tas med i en ansökan om mellanliggande betalning under ett kommande räkenskapsår.

Jag/Vi bekräftar dessutom tillförlitligheten av uppgifter om indikatorer, delmål och utvecklingen av programmet.

Jag/Vi bekräftar också att effektiva och proportionella bestämmelser om bedrägeribekämpning har införts och att dessa bestämmelser tar hänsyn till de risker som identifieras i detta avseende.

Slutligen bekräftar jag/vi att jag/vi inte känner till någon dold fråga med anknytning till genomförandet av det operativa programmet som skulle kunna skada sammanhållningspolitikens anseende.

BILAGA XVI

Mall för revisionsuttalandet – artikel 71.3 a

Till Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för …

1.   INLEDNING

Undertecknad, som företräder [namn på revisionsmyndighet], oberoende i den mening som avses i artikel 65.2 i förordning (EU) [...], har reviderat

i)  räkenskaperna för räkenskapsåret som startade den 1 juli [år] och slutade den 30 juni [år]  (1) daterade [datum för de räkenskaper som inlämnats till kommissionen] (nedan kallade räkenskaperna),

ii)  lagligheten och korrektheten hos de utgifter för vilka återbetalning har begärts från kommissionen under räkenskapsåret som (och som ingår i räkenskaperna), och

iii)  funktionen av förvaltnings- och kontrollsystemet och kontrollerat förvaltningsförklaringen avseende programmet [programmets namn, CCI-nr] (nedan kallat programmet),

för att kunna utfärda ett revisionsuttalande i enlighet med artikel 71.3.

2.   FÖRVALTNINGSMYNDIGHETENS ANSVAR

[namn på den förvaltande myndigheten] ansvarar som programmets förvaltande myndighet för att säkerställa väl fungerande förvaltnings- och kontrollsystem när det gäller de funktioner och uppgifter som anges i artiklarna 66–70.

Dessutom ansvarar [namn på den förvaltande myndigheten eller i förekommande fall det organ som utför redovisningsfunktionen] för att säkerställa och försäkra att räkenskaperna är fullständiga, korrekta och sanningsenliga såsom krävs i artikel 70 i förordning (EU) [...].

I enlighet med artikel 68 i förordning (EU) [...] är det dessutom den förvaltande myndighetens ansvar att bekräfta att de bokförda utgifterna är lagliga och korrekta och att de överensstämmer med tillämplig lagstiftning.

3.   REVISIONSMYNDIGHETENS ANSVAR

Som föreskrivs i artikel 71 i förordning (EU) [...] är det min skyldighet att utfärda ett oberoende uttalande om huruvida räkenskaperna är fullständiga, korrekta och sanningsenliga, huruvida de utgifter för vilka återbetalning har begärts från kommissionen och som angivits i räkenskaperna är lagliga och korrekta och huruvida det förefintliga förvaltnings- och kontrollsystemet fungerar korrekt.

Det är även min skyldighet att i uttalandet ange huruvida revisionsarbetet föranleder tvivel på vad som sägs i förvaltningsförklaringen.

Revisionerna av programmet har utförts i enlighet med revisionsstrategin och överensstämmer med internationellt accepterade revisionsstandarder. Enligt dessa standarder ska revisionsmyndigheten följa etiska krav samt planera och utföra revisionsarbetet så, att den får rimliga försäkringar för sitt revisionsuttalande.

En revision innebär att genomföra förfaranden i syfte att inhämta tillräckliga och lämpliga underlag för uttalandet nedan. Dessa förfaranden baseras på revisorns yrkesmässiga bedömning, som omfattar bedömning av risken för väsentlig överträdelse av en bestämmelse, antingen på grund av bedrägeri eller fel. De revisionsförfaranden som utförts är enligt min uppfattning de lämpliga med tanke på omständigheterna och överensstämmer med bestämmelserna i förordning (EU) [...].

Jag anser att de revisionsbevis som samlats in är tillräckliga och relevanta som grund för mitt uttalande [vid en begränsning av revisionens omfattning:] förutom när det gäller de faktorer som anges i avsnittet Begränsning av revisionens omfattning.

En sammanfattning av resultaten av revisionerna av programmet redovisas i bifogade årliga kontrollrapport, i enlighet med artikel 71.3 b i förordning (EU) [...].

4.   BEGRÄNSNING AV REVISIONENS OMFATTNING

Antingen

Det förelåg inga begränsningar av revisionens omfattning.

Eller

Revisionens omfattning begränsades av följande faktorer:

a)

...

b)

...

c)

....

[Ange alla eventuella begränsningar av revisionens omfattning(83), t.ex. eventuell avsaknad av styrkande handlingar eller ärenden som är föremål för rättsliga förfaranden, och uppskatta i avsnittet ”Uttalande med reservation” de belopp av utgifter och stöd från fonderna som berörs samt effekterna av begränsningen av omfattningen på revisionsuttalandet. Närmare uppgifter ska vid behov ges i den årliga kontrollrapporten.]

5.   UTTALANDE

Antingen

(Uttalande utan reservation)

På grundval av det revisionsarbete som utförts anser jag att

i)

räkenskaperna ger en sann och rättvisande bild,

ii)

utgifter som ingår i räkenskaperna är lagliga och korrekta(84),

iii)

förvaltnings- och kontrollsystemet fungerar korrekt.

Det revisionsarbete som utförts föranleder inte tvivel på vad som sägs i förvaltningsförklaringen.

Eller

(Uttalande med reservation)

På grundval av det revisionsarbete som utförts anser jag att

1)   Räkenskaper

—  räkenskaperna ger en sann och rättvisande bild, [om reservationen gäller räkenskaperna läggs följande text till:] förutom i följande väsentliga aspekter: .........

2)   Laglighet och korrekthet för de utgifter som attesterats i räkenskaperna

—  de utgifter som attesterats i räkenskaperna är lagliga och korrekta, [om reservationen gäller utgifterna läggs följande text till:] förutom i följande aspekter: ....

Konsekvenserna av nämnda reservation är begränsad [eller betydande] och motsvarar.... (belopp i EUR av de totala attesterade utgifterna)

3)   Det förvaltnings- och kontrollsystem som är i bruk på dagen för detta revisionsuttalande

—  förvaltnings- och kontrollsystemet i bruk fungerar korrekt [om reservationen gäller förvaltnings- och kontrollsystemet läggs följande text till:] förutom i följande aspekter: ....

Konsekvenserna av nämnda reservation är begränsad [eller betydande] och motsvarar.... (belopp i EUR av de totala attesterade utgifterna)

Det revisionsarbete som utförts föranleder inte/föranleder [stryk det som inte är tillämpligt] tvivel på vad som sägs i förvaltningsförklaringen.

[Om det revisionsarbete som utförts föranleder tvivel på vad som sägs i förvaltningsförklaringen ska revisionsmyndigheten i detta stycke redogöra för varför man dragit denna slutsats.]

Eller

(Uttalande med avvikande mening)

På grundval av det revisionsarbete som utförts anser jag att

i)

räkenskaperna ger/inte ger [stryk det som inte är tillämpligt] en sann och rättvisande bild, och/eller

ii)

de utgifter i räkenskaperna för vilka återbetalning har begärts från kommissionen är/inte är [stryk det som inte är tillämpligt] lagliga och korrekta, och/eller

iii)

förvaltnings- och kontrollsystemet i bruk fungerar/inte fungerar [stryk det som inte är tillämpligt] korrekt.

Detta uttalande med avvikande mening är grundat på följande:

När det gäller väsentliga frågor som rör räkenskaperna:

och/eller [stryk det som inte är tillämpligt]

När det gäller väsentliga frågor som rör lagligheten och korrektheten hos de utgifter i räkenskaperna för vilka återbetalning har begärts från kommissionen:

och/eller [stryk det som inte är tillämpligt]

När det gäller väsentliga frågor som rör förvaltnings- och kontrollsystemets funktion: (6)

Det revisionsarbete som utförts föranleder tvivel på vad som sägs i förvaltningsförklaringen i följande aspekter: …

[Revisionsmyndigheten får även inkludera en upplysning av särskild betydelse som inte påverkar dess uttalande, i enlighet med internationellt accepterade revisionsstandarder. Ett uttalande om att revisorn avstår från att uttala sig kan utfärdas i undantagsfall (7).]

Datum:

Underskrift:

20190327-P8_TA(2019)0310_SV-p0000006.png

(4)    Ska införas i fråga om Interreg-programmen.

(5)    Om förvaltnings- och kontrollsystemet påverkas, ska det i uttalandet anges vilket eller vilka organ och vilken eller vilka aspekter av deras system som inte uppfyllde kraven och/eller inte fungerade korrekt, förutom om detta redan tydligt framgår av den årliga kontrollrapporten och man i avsnittet Uttalande hänvisar till de avsnitt i den rapporten där informationen finns.

(6)    Om förvaltnings- och kontrollsystemet påverkas, ska det i uttalandet anges vilket eller vilka organ och vilken eller vilka aspekter av deras system som inte uppfyllde kraven och/eller inte fungerade korrekt, förutom om detta redan tydligt framgår av den årliga kontrollrapporten och man i avsnittet Uttalande hänvisar till de avsnitt i den rapporten där informationen finns.

(7)    Dessa undantagsfall ska ha anknytning till oförutsägbara externa faktorer utanför revisionsmyndighetens ansvarsområde.

BILAGA XVII

Mall för den årliga kontrollrapporten – artikel 71.3 b

1.  Inledning

1.1  Uppgift om den revisionsmyndighet och andra organ som har deltagit i utarbetandet av rapporten.

1.2  Referensperiod (dvs. räkenskapsåret).

1.3  Revisionsperiod (under vilken revisionsarbetet ägde rum).

1.4  Identifiering av program som rapporten omfattar samt förvaltande myndigheter. Om rapporten omfattar mer än ett program eller en fond ska uppgifterna delas upp per program och per fond och i varje avsnitt ange de uppgifter som gäller programmet och/eller fonden.

1.5  Beskrivning av de åtgärder som vidtagits för att utarbeta rapporten och det motsvarande revisionsuttalandet. Detta avsnitt bör också omfatta information om de kontroller av överensstämmelsen som revisionsmyndigheten utfört avseende förvaltningsförklaringen.

Avsnitt 1.5 ska anpassas till Interreg-program för att beskriva de åtgärder som vidtagits för att utarbeta rapporten på grundval av de särskilda regler om revision av insatser som gäller Interreg-program enligt vad som anges i artikel 48 i ETS-förordningen.

2.  Betydande förändringar i förvaltnings- och kontrollsystemen

2.1  Uppgifter om eventuella betydande förändringar i förvaltnings- och kontrollsystemen rörande den förvaltande myndighetens ansvarsområden, särskilt när det gäller delegering av uppgifter till förmedlande organ, samt bekräftelse av deras överensstämmelse med artiklarna 66–70 och 75 på grundval av det revisionsarbete som utförs av revisionsmyndigheten.

2.2  Information om tillämpningen av utökade proportionella arrangemang i enlighet med artiklarna 77–79.

3.  Förändringar av revisionsstrategin

3.1  Uppgifter om alla förändringar som gjorts av revisionsstrategin och tillhörande förklaringar. Ange i synnerhet alla förändringar av den urvalsmetod som använts för revision av insatser (se avsnitt 5) och om strategin har ändrats till följd av tillämpningen av utökade proportionella arrangemang i enlighet med artiklarna 77–79 i förordningen.

3.2  Avsnitt 1 ska anpassas till Interreg-program för att beskriva ändringar av revisionsstrategin på grundval av de särskilda regler om revision av insatser som gäller Interreg-program enligt vad som anges i artikel 48 i ETS-förordningen.

4.  Systemrevisioner (i tillämpliga fall)

Detta avsnitt gäller för revisionsmyndigheter som inte tillämpar utökade proportionella arrangemang för det berörda räkenskapsåret:

4.1  Närmare uppgifter om de organ (inklusive revisionsmyndigheten) som har utfört revisioner av om förvaltnings- och kontrollsystemet för programmet fungerar korrekt (nedan kallade systemrevisioner).

4.2  En beskrivning av grunden för de revisioner som utförts, med hänvisning till den tillämpliga revisionsstrategin och närmare bestämt till den riskbedömningsmetod och de resultat som ledde till att revisionsplanen för systemrevisioner fastställdes. Om riskbedömningen har uppdaterats bör detta beskrivas i avsnitt 3 om förändringar av revisionsstrategin.

4.3  I samband med tabellen i avsnitt 9.1, en beskrivning av de viktigaste resultaten och slutsatserna av systemrevisionerna, inklusive revisioner inriktade på särskilda tematiska områden.

4.4  Uppgifter om huruvida några av de oriktigheter som upptäcktes ansågs vara systembetingade, närmare uppgifter om de åtgärder som vidtagits, inklusive en kvantifiering av de oriktiga utgifterna och eventuella relaterade finansiella korrigeringar som utförts i enlighet med artiklarna 71.3 b och 97 i förordningen.

4.5  Information om uppföljningen av revisionsrekommendationer från systemrevisioner från tidigare räkenskapsår.

4.6  En beskrivning av oriktigheter eller brister specifika för finansieringsinstrument eller andra typer av utgifter eller kostnader som omfattas av särskilda regler (t.ex. statligt stöd, offentlig upphandling, förenklade kostnadsaltenativ, finansiering inte kopplad till kostnader) som upptäckts under systemrevisioner och av den uppföljning som förvaltningsmyndigheten gjort för att komma till rätta med dessa oriktigheter eller brister.

4.7  Nivå av försäkring som uppnåtts under systemrevisionerna (låg/medelhög/hög) samt motivering.

5.  Revisioner av insatser

Avsnitten 5.1–5.10 ska anpassas till Interreg-program för att beskriva de åtgärder som vidtagits för att utarbeta rapporten på grundval av de särskilda regler om revision av insatser som gäller Interreg-program enligt vad som anges i artikel 48 i ETS-förordningen.

5.1  Identifiering av de organ (inklusive revisionsmyndigheten) som utfört revisionerna av insatserna (såsom föreskrivs i artikel 73).

5.2  Beskrivning av den urvalsmetod som tillämpats och uppgift om huruvida metoden stämmer överens med revisionsstrategin.

5.3  Uppgift om de parametrar som använts för det statistiska urvalet och en förklaring av de bakomliggande beräkningar och den yrkesmässiga bedömning som gjorts. Parametrarna för urvalet inkluderar: väsentlighetsnivå, konfidensnivå, urvalsenhet, förväntad felprocent, urvalsintervall, standardavvikelse, populationsvärde, populationsstorlek, stickprovsstorlek och uppgifter om stratifiering. De bakomliggande beräkningarna för urvalet, den sammanlagda felprocenten och den kvarstående felprocenten i avsnitt 9.3, i ett format som gör det möjligt att förstå de grundläggande steg som tagits i enlighet med den särskilda urvalsmetod som använts.

5.4  En avstämning mellan de belopp som tagits upp i räkenskaperna, samt de belopp som deklarerats i ansökningar om mellanliggande betalning under räkenskapsåret och den population från vilken det slumpmässiga urvalet gjordes (kolumn A i tabellen i avsnitt 9.2). Avstämningsposterna omfattar negativa urvalsenheter där finansiella korrigeringar har gjorts.

5.5  Om det finns negativa poster, en bekräftelse på att de har behandlats som en separat population. En analys av de huvudsakliga resultaten av revisionerna av dessa enheter, med fokus på att kontrollera om besluten att tillämpa finansiella korrigeringar (fattade antingen av medlemsstaterna eller av kommissionen) har bokförts som tillbakadraganden.

5.6  Om en icke-statistisk urvalsmetod används, ange skälen till att metoden används, den procentandel av urvalsenheter som omfattas av revisionerna, vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa slumpmässigheten i urvalet med tanke på att urvalet måste vara representativt.

Dessutom ange de åtgärder som vidtagits för att säkerställa ett tillräckligt stort urval, som gör det möjligt för revisionsmyndigheten att utarbeta ett giltigt revisionsuttalande. En sammanlagd (prognosticerad) felprocent bör också beräknas om en icke-statistisk urvalsmetod har använts.

5.7  En analys av de huvudsakliga resultaten av revisionerna av insatser, med en beskrivning av

1.  antalet reviderade urvalsposter med respektive belopp.

2.  typen av fel per urvalsenhet(85),

3.  karaktären av de fel som konstaterats(86),

4.  felprocenten för stratumet(87) och motsvarande allvarliga brister eller oriktigheter, övre gräns för felprocenten, underliggande orsaker, föreslagna korrigerande åtgärder (inklusive sådana som avser att förbättra förvaltnings- och kontrollsystemen) och betydelsen för revisionsuttalandet.

Ytterligare förklaringar om de uppgifter som presenteras i avsnitten 9.2 och 9.3 ska tillhandahållas, särskilt gällande den sammanlagda felprocenten.

5.8  Uppgifter om eventuella finansiella korrigeringar avseende räkenskapsåret genomförda av förvaltningsmyndigheten innan räkenskaperna lämnas in till kommissionen, och till följd av revisionerna av insatserna, inklusive schablonsatser eller extrapolerade korrigeringar som leder till en minskning till 2 % av den kvarstående felprocenten i de utgifter som ingår i räkenskaperna i enlighet med artikel 92.

5.9  Jämförelse av den sammanlagda felprocenten och den kvarstående felprocenten (i enlighet med avsnitt 9.2) med en väsentlighetsnivå på 2 % i syfte att fastställa om populationen har angetts väsentligt fel och konsekvensen för revisionsuttalandet.

5.10  ppgift om huruvida några av de oriktigheter som fastställts ansågs vara systembetingade och om de åtgärder som vidtagits, inklusive en kvantifiering av de oriktiga utgifterna och eventuella relaterade finansiella korrigeringar.

5.11  Information om uppföljningen av revisionerna av insatser som utförts avseende det gemensamma urvalet för Interreg-program på grundval av de särskilda regler om revision av insatser som gäller Interreg-program enligt vad som anges i artikel 48 i ETS-förordningen.

5.12  Information om uppföljningen av revisionerna av insatser för tidigare räkenskapsår, i synnerhet avseende allvarliga systembetingade brister.

5.13  En tabell med den feltypologi som kan ha avtalats med kommissionen.

5.14  Slutsatser som dragits av de huvudsakliga resultaten av revisionerna av insatser när det gäller förvaltnings- och kontrollsystemets korrekta funktion.

Avsnitt 5.14 ska anpassas till Interreg-program för att beskriva de åtgärder som vidtagits för att dra slutsatserna på grundval av de särskilda regler om revision av insatser som gäller Interreg-program enligt vad som anges i artikel 48 i ETS-förordningen.

6.  Räkenskapsrevisioner

6.1  Identifering av de myndigheter/organ som har utfört revisioner av räkenskaper.

6.2  Beskrivning av den revisionsmetod som använts för att kontrollera att räkenskaperna är fullständiga, tillförlitliga och sanningsenliga. Detta ska inbegripa en hänvisning till det revisionsarbete som utförts i samband med systemrevisioner, revisioner av insatser med relevans för säkerställandet av räkenskaper och andra kontroller som ska överföras till utkastet till räkenskaper innan dessa sänds till kommissionen.

6.3  Slutsatser som dragits från revisionerna när det gäller räkenskapernas fullständighet, tillförlitlighet och sanningsenlighet, inklusive en uppgift om de motsvarande finansiella korrigeringar som gjorts och som återspeglas i räkenskaperna som en uppföljning av dessa slutsatser.

6.4  Uppgift om huruvida några av de oriktigheter som fastställdes ansågs vara systembetingade och om de åtgärder som vidtagits.

7.  Övriga uppgifter

7.1  Revisionsmyndighetens bedömning av de misstänkta fall av bedrägeri som upptäckts i samband med dess revisioner (även de fall som anmälts av andra nationella organ eller EU-organ och som rör insatser som revideras av revisionsmyndigheten) samt vilka åtgärder som vidtagits. Information om antalet fall, svårighetsgraden och de belopp som påverkas, om detta är känt.

7.2  Påföljande händelser som inträffat efter räkenskapsårets slut och innan den årliga kontrollrapporten överlämnas till kommissionen, och som beaktats vid fastställandet av nivån av säkerhet och uttalandet från revisionsmyndigheten.

8.  Övergripande säkerhetsnivå

8.1  Uppgift om den övergripande säkerhetsnivån avseende förvaltnings- och kontrollsystemets korrekta funktion och en förklaring hur denna nivå har erhållits från kombinationen av resultaten av systemrevisioner och revisioner av insatser. När så är relevant ska revisionsmyndigheten även beakta resultaten från annat revisionsarbete på nationell nivå eller unionsnivå som genomförts.

8.2  Bedömning av eventuella riskreducerande åtgärder som inte är kopplade till finansiella korrigeringar som genomförts, finansiella korrigeringar som genomförts och en bedömning av behovet av eventuella ytterligare korrigerande åtgärder, både vad gäller förbättringar av förvaltnings- och kontrollsystemen och av konsekvenserna för EU:s budget.

9.  BILAGOR TILL DEN ÅRLIGA KONTROLLRAPPORTEN

9.1  Resultat av systemrevisioner

Reviderad enhet

Fond (Flerfondsprogram)

Benämning på revisionen

Den slutliga revisionsrapportens datum

Program: [CCI-nr och namn på programmet]

Övergripande bedömning (kategori 1, 2, 3 eller 4)

[enligt definitionen i tabell 2 – bilaga X till förordningen

Kommentarer

Centrala krav (i tillämpliga fall)

[enligt definitionen i tabell 1 – bilaga X till förordningen

nr 1

nr 2

nr 3

nr 4

nr 5

nr 6

nr 7

nr 8

nr 9

nr 10

 

 

Förvaltande myndighet

 

Förmedlande organ

Redovisningsfunktion (om inte utförd av den förvaltande myndigheten)

Anm.: De tomma fälten i tabellen betyder att kravet inte gäller den reviderade enheten.

9.2  Resultat av revisioner av insatser

Fond

Programmets CCI-nr

 

Program

A

B

C

D

E

F

G

H

 

Belopp i euro motsvarande den population från vilken urvalet gjordes (7)

Utgifter under räkenskapsåret som reviderats i det slumpmässiga urvalet

Beloppet på oriktiga utgifter i det slumpmässiga urvalet

Sammanlagd felprocent

 (8)

Korrigeringar som vidtagits till följd av den sammanlagda felprocenten

Kvarstående sammanlagd felprocent

(F = (D * A) - E)

Övriga reviderade utgifter (9)

Belopp av oriktiga utgifter i övriga reviderade utgifter

 

Belopp (10)

%

 (11)

20190327-P8_TA(2019)0310_SV-p0000007.png

(1)   Enligt definitionen i artikel 2.29 i förordningen.

(2)   Slumpmässiga, systembetingade, anomalier.

(3)   Till exempel: stödberättigande, offentlig upphandling, statligt stöd.

4)   Felprocenten för stratumet ska anges när en population har stratifierats och omfattar underpopulationer med liknande egenskaper, t.ex. insatser som består av finansiella bidrag från ett program till finansieringsinstrument, poster med högt värde, fonder (om det är ett flerfondsprogram).

(5)   Sammanlagda fel minus de korrigeringar som avses i punkt 5.8 delat med den totala populationen.

(6)   Den övergripande säkerhetsgraden ska motsvara en av de fyra kategorier som fastställs i tabell 2 i bilaga X till förordningen.

(7)   Kolumn A ska avse den population från vilken det slumpmässiga urvalet gjordes, dvs. totala beloppet av stödberättigande utgifter som bokförts i den förvaltande myndigheten/redovisningsfunktionen redovisningssystem och som har tagits med i betalningsansökningar som lämnats till kommissionen minus eventuella negativa urvalsenheter. Närmare förklaringar ska i tillämpliga fall ges i avsnitt 5.4.

(8)   Den sammanlagda felprocenten beräknas innan eventuella finansiella korrigeringar tillämpas på det reviderade urvalet eller den population från vilken det slumpmässiga urvalet gjordes. Om det slumpmässiga urvalet omfattar flera fonder eller program gäller den sammanlagda (beräknade) felprocent som anges i kolumn D hela populationen. Vid stratifiering ska närmare uppgifter för varje stratum ges i avsnitt 5.7.

(9)   Kolumn G ska avse utgifter som reviderats i samband med ett kompletterande urval.

(10)   Utgiftsbelopp som reviderats (om ytterligare delurval används ska endast beloppet för de utgiftsposter som faktiskt reviderats ingå i denna kolumn).

(11)   Procentandel av utgifter som reviderats i förhållande till populationen.

9.3  Beräkningar som ligger till grund för det slumpmässiga urvalet, den sammanlagda felprocenten och den sammanlagda återstående felprocenten

BILAGA XVIII

Mall för revisionsstrategin – artikel 72

1.  INLEDNING

a)  Uppgift om de program (namn och CCI-nr(1)), fonder och tidsperioder som omfattas av revisionsstrategin.

b)  Uppgift om den revisionsmyndighet som är ansvarig för utarbetande, övervakning och uppdatering av revisionsstrategin och om eventuella organ som bidragit till detta dokument

c)  Uppgift om revisionsmyndighetens status (nationellt, regionalt eller lokalt offentligt organ) och vilket organ den utgör en del av.

d)  Hänvisning till uppdragsbeskrivning, revisionsstadga eller nationell lagstiftning (i tillämpliga fall) som anger de uppgifter och ansvarsområden som revisionsmyndigheten och andra organ som utför revisioner under dess ansvar har.

e)  Revisionsmyndighetens bekräftelse att de organ som utför revisioner har det funktionella och organisatoriska oberoende som krävs

2.   RISKBEDÖMNING

 

a)  Förklaring av den metod som använts för riskbedömningen, och

b)  interna förfaranden för uppdatering av riskbedömningen.

3.   METOD

3.1   Allmänt

a)  Hänvisning till de internationellt accepterade redovisningsstandarder som revisionsmyndigheten kommer att tillämpa vid sitt revisionsarbete.

b)  Information om hur revisionsmyndigheten kommer att få säkerhet när det gäller program i det standardmässiga förvaltnings- och kontrollsystemet och program med utökade proportionella arangemang (beskrivning av de viktigaste byggstenarna – typer av revisioner och deras tillämpningsområde).

c)  Hänvisning till de förfaranden som inrättats för utarbetande av den årliga kontrollrapport och det revisionsuttalande som ska lämnas till kommissionen i enlighet med artikel 71.3 i förordningen med nödvändiga undantag för Interreg-program baserade på de särskilda reglerna om revision av insatser som gäller Interreg-program enligt vad som anges i artikel 48 i ETS-förordningen.

d)  Hänvisning till revisionshandböcker eller förfaranden som innehåller en beskrivning av de viktigaste stegen i revisionsarbetet, inklusive klassificeringen av de fel som upptäckts vid utarbetandet av den årliga kontrollrapport som ska lämnas till kommissionen i enlighet med artikel 71.3 i förordningen.

e)  För Interreg-programmen, en hänvisning till särskilda revisionsrutiner och en förklaring av hur revisionsmyndigheten avser att säkerställa samarbete med kommissionen när det gäller revisioner av insatser inom den gemensamma Interreg-urvalet som ska göras av kommissionen som anges i artikel 48 i ETS-förordningen.

f)  För Interreg-programmen, när ytterligare revisionsarbete kan krävas enligt artikel 48 i ETS-förordningen (hänvisning till särskilda revisionsrutiner i detta avseende och till uppföljningen av detta ytterligare revisionsarbete).

3.2   Revision av förvaltnings- och kontrollsystemens korrekta funktion (systemrevisioner)

Identifiering av de organ/strukturer som ska revideras, samt de relevanta centrala kraven i samband med systemrevisioner. Förteckningen bör omfatta alla organ som har utsetts under de senaste tolv månaderna.

I tillämpliga fall en hänvisning till det revisionsorgan som revisionsmyndigheten kommer att ge i uppdrag att utföra revisionen.

Uppgift om eventuella systemrevisioner inriktade på exempelvis följande särskilda tematiska områden eller organ:

a)  Kvalitet och kvantitet på de administrativa kontrollerna och kontrollerna på plats av förvaltningen när det gäller reglerna för offentlig upphandling, reglerna för statligt stöd, miljökrav och annan tillämplig lagstiftning

b)  Kvalitet på projekturval och på förvaltningskontroller hos den förvaltande myndigheten eller det förmedlande organet.

c)  Inrättandet och genomförandet av finansieringsinstrument hos de organ som genomför finansieringsinstrument.

d)  Funktionen och säkerheten hos elektroniska system, och deras driftskompatibilitet med kommissionens elektroniska system för datautbyte.

e)  Tillförlitligheten av de uppgifter avseende mål och delmål och programmets framsteg i förhållande till målen som den förvaltande myndigheten har tillhandahållit.

f)  Finansiella korrigeringar (avdrag från räkenskaperna).

g)  Genomförande av effektiva och proportionella bestämmelser om bedrägeribekämpning som stöds av en riskbedömning avseende bedrägerier.

3.3   Revisioner av andra insatser än Interreg-programmen

a)  Beskrivning av (eller hänvisning till interna dokument som anger) urvalsmetoden som ska användas i linje med artikel 73 i förordningen (och andra särskilda förfaranden för revision av insatser, framför allt i samband med klassificering och behandling av de fel som konstateras, inklusive misstänkta bedrägerier).

b)  Separat beskrivning bör föreslås för de år då medlemsstaterna väljer att tillämpa det utökade proportionella systemet för ett eller flera program enligt vad som anges i artikel 77 i förordningen.

3.4   Revisioner av insatser för Interreg-programmen

a)  Beskrivning av (eller hänvisning till interna dokument som anger) behandlingen av slutsatser och fel som ska användas i linje med artikel 48 i ETS-förordningen och andra särskilda förfaranden för revision av insatser, framför allt i samband med det gemensamma Interreg-urval som ska göras av kommissionen varje år.

b)  En separat beskrivning bör föreslås för de år då gemensamma urvalet vid revisioner av insatser för Interreg-programmen inte omfattar insatser eller urvalsenheter från programmet i fråga.

I sådana fall bör det finnas en beskrivning av den urvalsmetod som ska användas av revisionsmyndigheten och andra särskilda förfaranden för revision av insatser, framför allt i samband med klassificering och behandling av de fel som konstateras, osv.

3.5   Revision av räkenskaper

Beskrivning av revisionsmetoden för revisionen av räkenskaperna.

3.6   Kontroll av förvaltningsförklaringen

Hänvisning till interna förfaranden som fastställer arbetet i samband med kontrollen av förvaltningsförklaringen som utarbetats av den förvaltande myndigheten, för att användas i revisionsuttalandet.

4.   PLANERAT REVISIONSARBETE

a)

En beskrivning av och motivering till prioriteringarna och målen för revisionen av innevarande räkenskapsår och de två efterföljande räkenskapsåren, tillsammans med en förklaring av sambandet mellan resultatet av riskbedömningen och det planerade revisionsarbetet.

b)

Ett vägledande schema för revisioner under innevarande räkenskapsår och de två efterföljande räkenskapsåren avseende systemrevisioner (även revisioner som gäller särskilda tematiska områden) enligt följande:

Myndigheter/organ eller särskilda tematiska områden som ska revideras

CCI

Program

Organ med ansvar för revisionen

Resultat av riskbedömningen

20xx

Revisionens syfte och omfattning

20xx

Revisionens syfte och omfattning

20xx

Revisionens syfte och omfattning

5.   RESURSER

a)

Organisationsplanen för revisionsmyndigheten.

b)

Uppgift om de planerade resurser som ska fördelas under innevarande räkenskapsår och de två efterföljande räkenskapsåren (inbegripet information om planerad utkontraktering och dess omfattning, i förekommande fall).

20190327-P8_TA(2019)0310_SV-p0000008.png

(1)    Ange de program som omfattas av ett gemensamt förvaltnings- och kontrollsystem i fall en enda revisionsstrategi utarbetas för flera program.

BILAGA XIX

Mall för betalningsansökningar – artikel 85.3

ANSÖKAN OM BETALNING

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

___________________________________________________________________________________________________

Berörd fond(88):

<type="S" input="S" > (89)

Kommissionens referensnummer (CCI-nr):

<type="S" input="S">

Programmets namn:

<type="S" input="G">

Kommissionens beslut:

<type="S" input="G">

Datum för kommissionens beslut:

<type="D" input="G">

Nummer på ansökan om betalning:

<type="N" input="G">

Datum för inlämning av ansökan om betalning:

<type="D" input="G">

Nationellt referensnummer (frivilligt):

<type="S" maxlength="250" input="M">

___________________________________________________________________________________________________

I enlighet med artikel 85 i förordningen om gemensamma bestämmelser gäller denna ansökan om betalning följande räkenskapsår:

Från och med den(90)

<type="D" input="G">

till och med den:

<type="D" input="G">

Utgifter uppdelade efter prioritering och regionkategori i enlighet med vad som angetts i räkenskaperna hos det organ som utför redovisningsfunktionen

(Inbegripet programbidrag som betalas till finansieringsinstrument, artikel 86 i förordningen)

Prioritering

Beräkningsgrund (offentlig eller total)(91)

Totalt belopp för stödberättigande utgifter som uppstått hos stödmottagarna och som betalats i genomförandeinsatser i den mening som avses i artikel 85.3 a och 85.4.

Belopp för tekniskt stöd i den mening som avses i artikel 85.3 b.

Totalt belopp för offentligt stöd som har betalats ut eller ska betalas ut i den mening som avses i artikel 85.3 c.

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioritering 1

 

 

 

 

Mindre utvecklade regioner

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Övergångsregioner

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Mer utvecklade regioner

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

De yttersta randområdena

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Nordliga glest

befolkade regioner

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Prioritering 2

 

 

 

 

Mindre utvecklade regioner

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Övergångsregioner

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Mer utvecklade regioner

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

De yttersta randområdena

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Nordliga glest

befolkade regioner

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Prioritering 3

 

 

 

 

Mindre utvecklade regioner

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Övergångsregioner

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Mer utvecklade regioner

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

De yttersta randområdena

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Nordliga glest

befolkade regioner

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totalt sammanlagt

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

ELLER

Utgifter uppdelade efter särskilt mål i enlighet med vad som angetts i den förvaltande myndighetens räkenskaper

Gäller endast Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering.

Särskilt mål

Beräkningsgrund (offentlig eller total)

Totalt belopp av stödberättigande utgifter som uppstått hos stödmottagarna och som betalats i samband med genomförandet

Totalt belopp av offentliga utgifter som uppstått i samband med genomförandet

(A)

(B)

(C)

Särskilt mål 1

 

 

 

Typ av åtgärd nr 1 [hänvisning till artikel 8.1 i förordningen om Amif/Fonden för inre säkerhet/instrumentet för gränsförvaltning och visering]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Typ av åtgärd nr 2 [hänvisning till artikel 8.2 i förordningen om Amif/Fonden för inre säkerhet/instrumentet för gränsförvaltning och visering]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Typ av åtgärd nr 3 [hänvisning till artikel 8.3 och 8.4 i förordningen om Amif/Fonden för inre säkerhet/instrumentet för gränsförvaltning och visering]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Typ av åtgärd nr 4 [hänvisning till artiklarna 14 och 15 i Amif-förordningen]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Särskilt mål 2

 

 

 

Typ av åtgärd nr 1 [hänvisning till artikel 8.1 i förordningen om Amif/Fonden för inre säkerhet/instrumentet för gränsförvaltning och visering]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Typ av åtgärd nr 2 [hänvisning till artikel 8.2 i förordningen om Amif/Fonden för inre säkerhet/instrumentet för gränsförvaltning och visering]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Typ av åtgärd nr 3 [hänvisning till artikel 8.3 och 8.4 i förordningen om Amif/Fonden för inre säkerhet/instrumentet för gränsförvaltning och visering]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Särskilt mål 3

 

 

 

Typ av åtgärd nr 1 [hänvisning till artikel 8.1 i förordningen om Amif/Fonden för inre säkerhet/instrumentet för gränsförvaltning och visering]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Typ av åtgärd nr 2 [hänvisning till artikel 8.2 i förordningen om Amif/Fonden för inre säkerhet/instrumentet för gränsförvaltning och visering]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Typ av åtgärd nr 3 [hänvisning till artikel 8.3 och 8.4 i förordningen om Amif/Fonden för inre säkerhet/instrumentet för gränsförvaltning och visering]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totalt sammanlagt

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

_________________________________________________________________________________________________

______

Mallen justeras automatiskt på grundval av CCI-numret. Om det exempelvis rör sig om program som inte omfattar regionkategorier (i tillämpliga fall Sammanhållningsfonden, ETS, EHFF) eller program som inte justerar medfinansieringsgraden inom en prioritering ska tabellen se ut på följande sätt:

Prioritering

Beräkningsgrund (offentlig

eller total) (')

(A)

Totalt belopp för stödberättigande utgifter som uppstått hos stödmottagarna och som betalats i genomförandeinsatser i den mening som avses i artikel 85.3 a och 85.4.

(B)

Belopp för tekniskt stöd i den mening som avses i artikel 85.3 b.

(C)

Totalt belopp för offentligt stöd som har betalats ut eller ska betalas ut i den mening som avses i artikel 85.3 c.

(D°(C)

Prioritering 1

<type='S' input='C'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Prioritering 2

<type='S' input='C'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Prioritering 3

<type='S' input='C'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totalt sammanlagt

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

FÖRKLARING

Genom att validera denna betalningsansökan begär redovisningsfunktionen/den förvaltande myndigheten betalning av beloppen nedan.

Företrädare för den myndighet som ansvarar för redovisningsfunktionen:

Eller

Företrädare för den förvaltande myndighet som ansvarar för redovisningsfunktionen:

<type="S" input="G">

ANSÖKAN OM BETALNING

FOND

 

Mindre utvecklade regioner

Övergångsregioner

Mer utvecklade regioner

Yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena

(A)

(B)

(C)

(D)

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

___________________________________________________________________________________________________

Mallen justeras automatiskt på grundval av CCI-numret. Om det exempelvis rör sig om program som inte omfattar regionkategorier (i tillämpliga fall Sammanhållningsfonden, ETS, EHFF) eller program som inte justerar medfinansieringsgraden inom en prioritering ska tabellen se ut på följande sätt:

Eller

Gäller endast Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering.

Fond

 

Belopp

<type="S" input="G">

Typ av åtgärd nr 1 [hänvisning till artikel 8.1 i förordningen om Amif/Fonden för inre säkerhet/instrumentet för gränsförvaltning och visering]

<type="Cu" input="G">

 

Typ av åtgärd nr 2 [hänvisning till artikel 8.2 i förordningen om Amif/Fonden för inre säkerhet/instrumentet för gränsförvaltning och visering]

<type="Cu" input="G">

 

Typ av åtgärd nr 3 [hänvisning till artikel 8.3 och 8.4 i förordningen om Amif/Fonden för inre säkerhet/instrumentet för gränsförvaltning och visering]

<type="Cu" input="G">

 

Typ av åtgärd nr 4 [hänvisning till artiklarna 14 och 15 i Amif-förordningen]

<type="Cu" input="G">

FOND

BELOPP

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="G">

Alla utbetalningar kommer göras till följande bankkonto:

Utsett organ

<type="S" maxlength="150" input="G">

Bank

<type="S" maxlength="150" input="G">

BIC-kod

<type="S" maxlength="11" input="G">

IBAN-nr

<type="S" maxlength="34" input="G">

Kontoinnehavare (om annan än det utsedda organet)

<type="S" maxlength="150" input="G">

Tillägg: Information om programbidrag som betalas till finansieringsinstrument i enlighet med artikel 86 i förordningen och som ingår i betalningsansökningarna (kumulativt från programmets inledning)

 

Det belopp som ingick i den första ansökan om betalning och som betalats till finansieringsinstrumentet i enlighet med artikel 86 (högst [25 %] av det totala beloppet för det programbidrag som anslagits till finansieringsinstrument enligt det relevanta finansieringsavtalet)

Motsvarande godkända belopp som avses i artikel 86.3(92)

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioritering

Totalt belopp för programbidrag som betalats till finansieringsinstrument

Belopp för motsvarande offentligt stöd

Totalt belopp för programbidrag som faktiskt betalats ut, eller, när det gäller garantier, anslagits, som stödberättigande utgifter i den mening som avses i artikel 86

Belopp för motsvarande offentligt stöd

Prioritering 1

 

 

 

 

Mindre utvecklade regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Övergångsregioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Mer utvecklade regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

De yttersta randområdena

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Nordliga glest

befolkade regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Prioritering 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Mindre utvecklade regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Övergångsregioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Mer utvecklade regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

De yttersta randområdena

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Nordliga glest

befolkade regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Prioritering 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Mindre utvecklade regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Övergångsregioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Mer utvecklade regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

De yttersta randområdena

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Nordliga glest

befolkade regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totalt sammanlagt

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Mallen justeras automatiskt på grundval av CCI-numret. Om det exempelvis rör sig om program som inte omfattar regionkategorier (i tillämpliga fall Sammanhållningsfonden, ETS, EHFF) eller program som inte justerar medfinansieringsgraden inom en prioritering ska tabellen se ut på följande sätt:

 

Det belopp som ingick i den första ansökan om betalning och som betalats till finansieringsinstrumentet i enlighet med artikel 86 (högst [25 %] av det totala beloppet för det programbidrag som anslagits till finansieringsinstrument enligt det relevanta finansieringsavtalet)

Motsvarande godkända belopp som avses i artikel 86.3(93)

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioritering

Totalt belopp för programbidrag som betalats till finansieringsinstrument

Belopp för motsvarande offentligt stöd

Totalt belopp för programbidrag som faktiskt betalats ut, eller, när det gäller garantier, anslagits, som stödberättigande utgifter i den mening som avses i artikel 86

Belopp för motsvarande offentligt stöd

Prioritering 1

 

 

 

 

Prioritering 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Prioritering 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totalt sammanlagt

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Eller

Gäller endast Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering.

 

Det belopp som ingick i den första ansökan om betalning och som betalats till finansieringsinstrumentet i enlighet med artikel 86 (högst [25 %] av det totala beloppet för det programbidrag som anslagits till finansieringsinstrument enligt det relevanta finansieringsavtalet)

Motsvarande godkända belopp som avses i artikel 86.3(94)

(A)

(B)

(C)

(D)

 

Totalt belopp för programbidrag som betalats till finansieringsinstrument

Belopp för motsvarande offentligt stöd

Totalt belopp för programbidrag som faktiskt betalats ut, eller, när det gäller garantier, anslagits, som stödberättigande utgifter i den mening som avses i artikel 86

Belopp för motsvarande offentligt stöd

Särskilt mål 1

 

 

 

 

Typ av åtgärd nr 1 [hänvisning till artikel 8.1 i förordningen om Amif/Fonden för inre säkerhet/instrumentet för gränsförvaltning och visering]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Särskilt mål 2

 

 

 

 

Typ av åtgärd nr 1 [hänvisning till artikel 8.1 i förordningen om Amif/Fonden för inre säkerhet/instrumentet för gränsförvaltning och visering]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Särskilt mål 3

 

 

 

 

Typ av åtgärd nr 1 [hänvisning till artikel 8.1 i förordningen om Amif/Fonden för inre säkerhet/instrumentet för gränsförvaltning och visering]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totalt sammanlagt

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

BILAGA XX

Mall för räkenskaperna – artikel 92.1 a

RÄKENSKAPER FÖR RÄKENSKAPSÅRET

<type="D" – type="D" input="S">

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

___________________________________________________________________________________________________

Berörd fond(95):

<type="S" input="S" > (96)

Kommissionens referensnummer (CCI-nr):

<type="S" input="S">

Programmets namn:

<type="S" input="G">

Kommissionens beslut:

<type="S" input="G">

Datum för kommissionens beslut:

<type="D" input="G">

Version av räkenskaperna:

<type="S" input="G">

Datum för inlämning av räkenskaperna:

<type="D" input="G">

Nationellt referensnummer (frivilligt):

<type="S" maxlength="250" input="M">

______________________________________________________________________________________________

FÖRKLARING

Den förvaltande myndighet som ansvarar för programmet bekräftar härmed att

1)  räkenskaperna är fullständiga, korrekta och sanningsenliga och att de bokförda utgifterna överensstämmer med tillämplig lagstiftning och är lagliga och korrekta,

2)  bestämmelserna i de fondspecifika förordningarna, i artikel 63.5 i [budgetförordningen] och i artikel 68 a-e i förordningen följs,

3)  bestämmelserna i artikel 76 med avseende på tillgång till handlingar följs.

Företrädare för den förvaltande myndigheten:

<type="S" input="G">

Tillägg 1: Belopp som bokförts i redovisningsfunktionens/den förvaltande myndighetens redovisningssystemen

Prioritering

Det totala beloppet av stödberättigande utgifter som bokförts i det organ som utför redovisningsfunktionens redovisningssystem och som har tagits med i betalningsansökningar under räkenskapsåret i den mening som avses i artikel 92.3 a

(A)

Belopp för tekniskt stöd i den mening som avses i artikel 85.3 b.

(B)

Totalt belopp för motsvarande offentligt stöd som har betalats ut eller ska betalas ut i den mening som avses i artikel 92.3 a.

(C)

Prioritering 1

 

 

 

Mindre utvecklade regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Övergångsregioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Mer utvecklade regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

De yttersta randområdena

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

De nordliga glesbefolkade områdena

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Prioritering 2

 

 

 

Mindre utvecklade regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Övergångsregioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Mer utvecklade regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

De yttersta randområdena

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

De nordliga glesbefolkade områdena

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Prioritering 3

 

 

 

Mindre utvecklade regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Övergångsregioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Mer utvecklade regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

De yttersta randområdena

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

De nordliga glesbefolkade områdena

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Prioritering 4

 

 

 

Totalt

 

 

 

Mindre utvecklade regioner

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Övergångsregioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Mer utvecklade regioner

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

De yttersta randområdena

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

De nordliga glesbefolkade områdena

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Totalt sammanlagt

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Eller

Gäller endast Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering.

Särskilt mål

Totalt belopp av stödberättigande utgifter som har bokförts i den förvaltande myndighetens redovisningssystem och som har inkluderats i de betalningsansökningar som lämnats till kommissionen

(A)

Totalt belopp av motsvarande offentliga utgifter som uppstått i samband med genomförandet

(B)

Särskilt mål 1

 

 

Typ av åtgärd nr 1 [hänvisning till artikel 8.1 i förordningen om Amif/Fonden för inre säkerhet/instrumentet för gränsförvaltning och visering]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Typ av åtgärd nr 2 [hänvisning till artikel 8.2 i förordningen om Amif/Fonden för inre säkerhet/instrumentet för gränsförvaltning och visering]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Typ av åtgärd nr 3 [hänvisning till artikel 8.3 och 8.4 i förordningen om Amif/Fonden för inre säkerhet/instrumentet för gränsförvaltning och visering]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Typ av åtgärd nr 4 [hänvisning till artiklarna 14 och 15 i Amif-förordningen]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Särskilt mål 2

 

 

Typ av åtgärd nr 1 [hänvisning till artikel 8.1 i förordningen om Amif/Fonden för inre säkerhet/instrumentet för gränsförvaltning och visering]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Typ av åtgärd nr 2 [hänvisning till artikel 8.2 i förordningen om Amif/Fonden för inre säkerhet/instrumentet för gränsförvaltning och visering]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Typ av åtgärd nr 3 [hänvisning till artikel 8.3 och 8.4 i förordningen om Amif/Fonden för inre säkerhet/instrumentet för gränsförvaltning och visering]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

___________________________________________________________________________________________________

Mallen justeras automatiskt på grundval av CCI-numret. Om det exempelvis rör sig om program som inte omfattar regionkategorier (Sammanhållningsfonden, ETS, EHFF i tillämpliga fall) eller program som inte justerar medfinansieringsgraden inom en prioritering (särskilt mål) ska tabellen se ut på följande sätt:

Prioritering

Det totala beloppet av stödberättigande utgifter som bokförts i det organ som utför redovisningsfunktionens redovisningssystem och som har tagits med i betalningsansökningar under räkenskapsåret i den mening som avses i artikel 92.3 a

(A)

Belopp för tekniskt stöd i den mening som avses i artikel 85.3 b.

(B)

Totalt belopp för motsvarande offentligt stöd som har betalats ut eller ska betalas ut i den mening som avses i artikel 92.3 a.

(C)

Prioritering 1

<type="Cu" input="M">

 

<type="Cu" input="M">

Prioritering 2

<type="Cu" input="M">

 

<type="Cu" input="M">

Prioritering 3

<type="Cu" input="M">

 

<type="Cu" input="M">

Totalt sammanlagt

<type="Cu" input="G">

 

<type="Cu" input="G">

Tillägg 2: Belopp som dragits tillbaka under räkenskapsåret

Prioritering

TILLBAKADRAGANDEN

 

Totala stödberättigande utgifter som inkluderats i mellanliggande betalningsansökningar

Motsvarande offentligt stöd

 

(A)

(B)

Prioritering 1

 

 

Mindre utvecklade regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Övergångsregioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Mer utvecklade regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

De yttersta randområdena

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

De nordliga glesbefolkade områdena

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Prioritering 2

 

 

Mindre utvecklade regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Övergångsregioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Mer utvecklade regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

De yttersta randområdena

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

De nordliga glesbefolkade områdena

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Prioritering 3

 

 

Mindre utvecklade regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Övergångsregioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Mer utvecklade regioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

De yttersta randområdena

 

 

De nordliga glesbefolkade områdena

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Prioritering 4

 

 

Totalt

 

 

Mindre utvecklade regioner

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Övergångsregioner

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Mer utvecklade regioner

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

De yttersta randområdena

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

De nordliga glesbefolkade områdena

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

TOTALT SAMMANLAGT

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Uppdelning av belopp som dragits tillbaka under räkenskapsåret utifrån räkenskapsår då den motsvarande utgiften deklarerades

För det räkenskapsår som slutar den 30 juni … (totalt)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

I synnerhet varav belopp som korrigerats till följd av revisioner av insatser

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

För det räkenskapsår som slutar den 30 juni … (totalt)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

I synnerhet varav belopp som korrigerats till följd av revisioner av insatser

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Mallen justeras automatiskt på grundval av CCI-numret. Om det exempelvis rör sig om program som inte omfattar regionkategorier (Sammanhållningsfonden, ETS, EHFF i tillämpliga fall) eller program som inte justerar medfinansieringsgraden inom en prioritering (särskilt mål) ska tabellen se ut på följande sätt:

Prioritering

TILLBAKADRAGANDEN

 

Totala stödberättigande utgifter som inkluderats i betalningsansökningar

Motsvarande offentligt stöd

 

(A)

(B)

Prioritering 1

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Prioritering 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Prioritering 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

TOTALT SAMMANLAGT

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Uppdelning av belopp som dragits tillbaka under räkenskapsåret utifrån räkenskapsår då den motsvarande utgiften deklarerades

För det räkenskapsår som slutar den 30 juni … (totalt)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

I synnerhet varav belopp som korrigerats till följd av revisioner av insatser

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

För det räkenskapsår som slutar den 30 juni … (totalt)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

I synnerhet varav belopp som korrigerats till följd av revisioner av insatser

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Eller

Gäller endast Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering.

Särskilt mål

TILLBAKADRAGANDEN

 

Totala stödberättigande utgifter som inkluderats i betalningsansökningar

Motsvarande offentliga utgifter

 

(A)

(B)

Särskilt mål 1

 

 

Typ av åtgärd nr 1 [hänvisning till artikel 8.1 i förordningen om Amif/Fonden för inre säkerhet/instrumentet för gränsförvaltning och visering]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Typ av åtgärd nr 2 [hänvisning till artikel 8.2 i förordningen om Amif/Fonden för inre säkerhet/instrumentet för gränsförvaltning och visering]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Typ av åtgärd nr 3 [hänvisning till artikel 8.3 och 8.4 i förordningen om Amif/Fonden för inre säkerhet/instrumentet för gränsförvaltning och visering]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Typ av åtgärd nr 4 [hänvisning till artiklarna 14 och 15 i Amif-förordningen]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Särskilt mål 2