Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2019/2605(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0218/2019

Predložena besedila :

B8-0218/2019

Razprave :

Glasovanja :

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0315

Sprejeta besedila
PDF 146kWORD 56k
Sreda, 27. marec 2019 - Strasbourg Končna izdaja
Nekatere uporabe bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP) (DEZA a.s.)
P8_TA(2019)0315B8-0218/2019

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. marca 2019 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o delni avtorizaciji za nekatere uporabe bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (DEZA a.s.) (D060865/01 – 2019/2605(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka izvedbenega sklepa Komisije o delni avtorizaciji za nekatere uporabe bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (DEZA a.s.) (D060865/01),

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES(1) (uredba REACH) in zlasti njenega člena 64(8),

–  ob upoštevanju mnenj Odbora za oceno tveganja (RAC) in Odbora za socialno-ekonomsko analizo (SEAC)(2) v skladu s tretjim pododstavkom člena 64(5) Uredbe (ES) št. 1907/2006,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (EU) 2018/2005 z dne 17. decembra 2018 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP), dibutil ftalata (DBP), benzil butil ftalata (BBP) in diizobutil ftalata (DIBP)(3),

–  ob upoštevanju členov 11 in 13 Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije(4),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. novembra 2015 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije XXX o dodelitvi avtorizacije za uporabo bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta(5),

–  ob upoštevanju sodbe Splošnega sodišča Evropske unije v zadevi T-837/16(6),

–  ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane,

–  ob upoštevanju člena 106(2) in (3) Poslovnika,

A.  ker je bil bis(2-etilheksil)ftalat (DEHP) leta 2008 uvrščen na seznam kandidatk za snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost v okviru uredbe REACH(7) zaradi razvrstitve kot strupene za razmnoževanje;

B.  ker je bil bis(2-etilheksil)ftalat (DEHP) leta 2011(8) vključen v Prilogo XIV uredbe REACH zaradi te razvrstitve, njegove široke uporabe in velikega obsega proizvodnje v Uniji(9), z datumom poteka roka dne 21. februarja 2015;

C.  ker so morala podjetja, ki želijo še naprej uporabljati DEHP, predložiti vlogo za pridobitev avtorizacije do avgusta 2013; ker je bilo družbi DEZA po predložitvi vloge do tega roka dovoljeno nadaljevati uporabo DEHP do zaključka postopka odločitve o avtorizaciji, kot določa člen 58 uredbe REACH;

D.  ker je Komisija januarja 2015 prejela mnenja odborov RAC in SEAC; ker je Komisija zamujala pri pripravi te odločitve, s tem pa dejansko še naprej dopuščala uporabo DEHP več kot štiri leta po datumu poteka;

E.  ker je bil DEPH leta 2014 opredeljen kot snov, ki povzroča endokrine motnje pri živalih in ljudeh; ker je bil v skladu s tem seznam snovi kandidatk posodobljen leta 2014(10), kar zadeva okolje, in leta 2017(11), kar zadeva zdravje ljudi;

F.  ker je Uredba (EU) št. 2018/2005 omejila uporabo DEPH in drugih ftalatov v mnogih proizvodih zaradi nesprejemljivega tveganja za zdravje ljudi; ker je v okviru te omejitve odbor RAC poudaril, kako ocena negotovosti kaže, da so nevarnosti in s tem tveganja zaradi štirih ftalatov morda podcenjeni(12);

G.  ker so z Uredbo (EU) št. 2018/2005 nekatere uporabe izvzete, kolikor ne pomenijo nesprejemljivega tveganja za zdravje ljudi; ker je zato osnutek izvedbenega sklepa Komisije z izjemo izvažanja formulacij, ki vsebujejo DEHP, še zlasti pomemben za navedene izvzete uporabe;

H.  ker pa bi take uporabe utegnile pomeniti nesprejemljivo tveganje za okolje, zlasti zaradi lastnosti DEPH kot endokrinega motilca;

I.  ker je osnovi cilj uredbe REACH zagotoviti visoko raven varovanja zdravja ljudi in zaščite okolja glede na uvodno izjavo 16, kot razlaga Sodišče Evropske unije(13);

J.  ker je v skladu s členom 55 in uvodno izjavo 12 zamenjava snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, z varnejšimi alternativnimi snovmi ali tehnologijami osrednji cilj avtorizacije;

K.  ker točka (d) člena 62(4) uredbe REACH določa, da vlagatelj priskrbi poročilo o kemijski varnosti v skladu s Prilogo I;

L.  ker so bile v tem primeru v mnenju odbora RAC opredeljene večje pomanjkljivosti v informacijah, ki jih je predložil vlagatelj (14); ker informacije za eno od uporab sploh niso bile predložene(15);

M.  ker sta odbor RAC in Komisija ugotovila, da vlagatelj ni dokazal, da je bilo tveganje ustrezno nadzorovano v skladu s členom 60(2); ker je tudi odbor RAC sklenil, da tveganje v nasprotju s členom 60(10) ni bilo zmanjšano na tako nizko raven, kot je to tehnično in praktično izvedljivo;

N.  ker osnutek izvedbenega sklepa Komisije zavrača avtorizacijo za tisto uporabo, za katero niso bile posredovane informacije v vlogi, na podlagi člena 60(7) uredbe REACH;

O.  ker so v osnutku izvedbenega sklepa Komisije drugje priznane pomanjkljivosti, ki jih je naštel odbor RAC, saj je v njem navedeno, da so bile predložene omejene informacije o izpostavljenosti na delovnem mestu(16), a namesto, da bi podobno zavrnil avtorizacijo v skladu s členom 60(7), od vlagatelja zahteva, da predloži manjkajoče podatke v poročilu o pregledu 18 mesecev po sprejetju sklepa(17);

P.  ker poročilo o pregledu iz člena 61 ni namenjeno temu, da se podjetjem zagotovi več časa za zapolnitev vrzeli v informacijah, ki jih je bilo treba predložiti že na začetku, temveč naj bi zagotovilo, da so informacije, ki so bile na začetku navedene v vlogi, po določenem obdobju še vedno najsodobnejše, kar zlasti velja za vprašanje, ali so na voljo nove alternative;

Q.  ker je Splošno sodišče jasno navedlo, da pogoji za avtorizacijo v smislu člena 60(8) in (9) ne smejo pravno služiti kot odprava morebitnih pomanjkljivosti pri informacijah, ki jih je vlagatelj predložil za avtorizacijo(18);

R.  ker člen 60(4) določa, da je treba dokazati, da socialno-ekonomske koristi uporabe snovi prevladajo nad tveganjem za zdravje ljudi ali okolje in da ustrezne nadomestne snovi niso na voljo;

S.  ker je bilo v mnenju odbora SEAC poudarjeno, da ima socialno-ekonomska analiza, ki jo je predložil vlagatelj, velike pomanjkljivosti, kar je bilo razvidno tudi iz izvedbenega sklepa Komisije(19);

T.  ker mora vlagatelj ob upoštevanju členov 55 in člena 60(4) dokazati, da ni ustreznih alternativ za uporabo, za katero je zaprosil;

U.  ker se v osnutku izvedbenega sklepa Komisije priznava, da uporaba 2 ni bila dovolj specifična(20); ker je odbor SEAC ugotovil hude pomanjkljivosti v vlogi, kar zadeva razpoložljivost alternativ(21),(22);

V.  ker ni pravno upravičeno, da se vlagatelj zanaša na svoj status proizvajalca snovi, da ne bi predložil zadostnih informacij o ustreznosti alternativ za uporabe, zajete v vlogi;

W.  ker je član odbora SEAC zaradi pomanjkljivih podatkov uradno izrazil nestrinjanje z zaključki tega odbora o pomanjkanju ustreznih alternativ(23);

X.  ker člena 60(a) ni mogoče razlagati tako, da je ustreznost alternativ s stališča vlagatelja edini in odločilni dejavnik; ker člen 60(5) ne vsebuje izčrpnega seznama informacij, ki jih je treba upoštevati pri analizi alternativ; ker točka (c) člena 60(4) tudi določa, da se upoštevajo informacije, ki izhajajo iz prispevkov tretjih oseb; ker so informacije, predložene v javnem posvetovanju, dejansko že takrat razkrile, da so na voljo druge možnosti za zajete uporabe(24);

Y.  ker je Splošno sodišče opomnilo Komisijo, da mora, če želi legalno dodeliti avtorizacijo po členu 60(4), preveriti, ali je dovolj bistvenih in preverljivih informacij, na podlagi katerih lahko ugotovi bodisi, da ni na voljo ustreznih alternativ za nobeno od v vlogi zajetih uporab, ali pa, da so preostale negotovosti glede pomanjkanja razpoložljivih alternativ na dan potrditve avtorizacije zanemarljive(25);

Z.  ker je v osnutku izvedbenega sklepa Komisije upoštevanje novih razpoložljivih informacij(26) iz postopka omejitve navedeno kot razlog za zamudo pri njegovem sprejetju; ker je zato presenetljivo, da v navedenem osnutku ni bila upoštevana razpoložljivost alternativ, ki je jasno dokumentirana v dokumentaciji za omejitve(27); ker so alternative, navedene v predlogu o omejitvi, pomembne tudi za uporabe, zajete v osnutku izvedbenega sklepa Komisije(28);

AA.  ker kot končno Komisija ni upoštevala, da je bil DEHP uradno priznan kot endokrini motilec, ki vpliva na zdravje ljudi in okolje; ker bi Komisija morala te informacije upoštevati v okviru socialno-ekonomske ocene v skladu s členom 60(4), saj so koristi zavrnitve avtorizacije sicer podcenjene;

AB.  ker zato avtorizacija, ki jo je predlagala Komisija, krši člena 60(4) in 60(7) uredbe REACH;

AC.  ker bi z osnutkom izvedbenega sklepa Komisije bili nagrajeni tisti, ki zaostajajo, in bi negativno vplival na tista podjetja, ki so vlagala v alternative(29);

AD.  ker je v osnutku izvedbenega sklepa Komisije navedeno, da se je Komisija seznanila z resolucijo Evropskega parlamenta z dne 25. novembra 2015; ker številne strukturne pomanjkljivosti pri izvajanju poglavja uredbe REACH o avtorizaciji, ki jih je Parlament poudaril v tej resoluciji, tudi izkrivljajo sedanji osnutek izvedbenega sklepa Komisije(30);

AE.  ker Evropski parlament v svoji resoluciji z dne 13. septembra 2018 o izvajanju svežnja o krožnem gospodarstvu: možnosti za rešitev vprašanja stičišča med zakonodajo o kemikalijah, proizvodih in odpadkih(31) poudaril, da „prehod na krožno gospodarstvo zahteva strogo uporabo hierarhije ravnanja z odpadki in po možnosti odpravo problematičnih snovi, zlasti ko obstajajo ali bodo razvite varnejše alternative“;

1.  meni, da osnutek izvedbenega sklepa Komisije presega izvedbena pooblastila, določena v Uredbi (ES) št. 1907/2006;

2.  poziva Komisijo, naj umakne svoj osnutek izvedbenega sklepa in predloži novega z zavrnitvijo vloge za avtorizacijo;

3.  poziva Komisijo, naj hitro odpravi uporabo DEHP v vseh preostalih uporabah, zlasti, ker so na voljo varnejše alternative za mehki PVC in DEHP;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1) UL L 396, 30.12.2006, str. 1.
(2) Mnenja odborov RAC in SEAC za uporabo 1: https://echa.europa.eu/documents/10162/60f338a5-09ac-423a-b7c1-2511ee2d9b77; za uporabo 2: https://echa.europa.eu/documents/10162/1ce96eb6-9e30-447d-a9ff-dc315f75f124; za uporabo 3: https://echa.europa.eu/documents/10162/bfbf6ddc-dd94-456b-bbff-32d7d32e6c92.
(3) UL L 322, 18.12.2018, str. 14.
(4) UL L 55, 28.2.2011, str. 13.
(5) UL C 366, 27.10.2018, str. 96.
(6) http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=T-837%252F16&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=sl&avg=&cid=6166286
(7) https://echa.europa.eu/documents/10162/c94ac248-378f-4058-9907-205b497c286e
(8) Uredba Komisije (EU) št. 143/2011 z dne 17. februarja 2011 o spremembi Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij („REACH“) (UL L 44, 18.2.2011, str. 2).
(9) https://echa.europa.eu/documents/10162/6f89a308-c467-4836-ae1e-9c6163a9ae10
(10) https://echa.europa.eu/documents/10162/30b654ce-1de3-487a-8696-e05617c3173b
(11) https://echa.europa.eu/documents/10162/88c20879-606b-03a6-11e4-9edb90e7e615
(12) Ocena negotovosti kaže, da so nevarnosti in s tem tveganja zaradi štirih ftalatov morda podcenjeni. Izpeljane ravni brez učinka za DEPH in BBP so morda nižje od sedanjih vrednosti. Številne eksperimentalne in epidemiološke študije so nakazale možne učinke na imunski sistem, metabolni sistem in nevrološki razvoj. Nekatere od teh študij kažejo, da toksičnost za razmnoževanje morda ni najobčutljivejša končna točka in da izbrane izpeljane ravni brez učinka morda ne zagotavljajo zadostne zaščite pred temi drugimi učinki. Poleg tega je Odbor držav članic potrdil, da so ti štirje ftalati endokrini motilci z učinki na zdravje ljudi, Komisija pa razmišlja, da bi jih opredelila kot snovi, ki povzročajo enakovredno zaskrbljenost v skladu s členom 57(f) uredbe REACH. To povzroča dodatne negotovosti glede tveganja pri teh snoveh. Glej https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66, str. 9.
(13) Zadeva C-558/07 S.P.C.M., SA in drugi proti ministru za okolje, prehrano in podeželje (ECLI:EU:C:2009:430, § 45).
(14) Odbor RAC ocenjuje, da podatki o izpostavljenosti, predstavljeni v priporočilih za posamezno državo, niso reprezentativni za obsežno področje uporabe. Zato dobro utemeljena ocena izpostavljenosti odbora RAC ni mogoča. Naslednje ocene temeljijo samo na pomanjkljivi zbirki podatkov in so zato manj pomembne za naslednjo oceno tveganja – glej mnenje odbora RAC o uporabi 2, str. 10: https://echa.europa.eu/documents/10162/1ce96eb6-9e30-447d-a9ff-dc315f75f124.
(15) Osnutek sklepa, odstavek 19.
(16) Osnutek sklepa, odstavek 17.
(17) Osnutek sklepa, odstavek 17.
(18) Sodba Splošnega sodišča z dne 7. marca 2019, Švedska proti Komisiji, Zadeva T-837/16, §82-83.
(19) Kvantitativna ocena vpliva neprekinjene uporabe na zdravje ljudi ni bila mogoča zaradi omejitev razpoložljivih informacij. – osnutek avtorizacije, odstavek 5.
(20) Osnutek sklepa, odstavek 18.
(21) Zaključek vlagatelja glede ustreznosti in razpoložljivosti alternativ ni dovolj dobro utemeljen. – mnenje odbora SEAC o uporabi 2, str. 18 – https://echa.europa.eu/documents/10162/1ce96eb6-9e30-447d-a9ff-dc315f75f124.
(22) Ocena alternativ ne specifično obravnava različnih situacij, ki jih pokriva zelo širok obseg te vloge in zato ne dokazuje, da alternative niso tehnično izvedljive. – mnenje odbora SEAC o uporabi 2, str. 19.
(23) https://echa.europa.eu/documents/10162/03434073-5619-4395-8293-92ddaf6c85ad.
(24) https://echa.europa.eu/comments-public-consultation-0004-02 – glej zlasti vrstico 58.
(25) Sodba Splošnega sodišča z dne 7. marca 2019, Švedska proti Komisiji, EU:T:2019:144, §86.
(26) Osnutek sklepa, odstavek 3.
(27) Tehnično izvedljive alternative z manjšim tveganjem so trenutno na voljo po podobnih cenah za vse uporabe v obsegu tega predloga. – https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66.
(28) https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66 – str. 69; glej „uporabe“ v razpredelnici, ki pokrivajo tudi uporabo na prostem.
(29) Glej na primer: https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Non-phthalate-plasticizer-for-extreme-applications-302; https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Safe-plasticizer-for-demanding-outdoor-applications-298 http://grupaazoty.com/en/wydarzenia/plastyfikatory-nieftalanowe.html.
(30) Glej zlasti uvodne izjave N, O, P in R te resolucije.
(31) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0353.

Zadnja posodobitev: 20. april 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov