Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2606(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0219/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0219/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0316

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 181kWORD 60k
Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
Ορισμένες χρήσεις του φθαλικού δισαιθυλεξυλίου (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
P8_TA(2019)0316B8-0219/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για τη μερική χορήγηση άδειας για ορισμένες χρήσεις του φθαλικού δι(2-αιθυλοεξυλο) εστέρα (DEHP) δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (D060866/01 – 2019/2606(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για τη μερική χορήγηση άδειας για ορισμένες χρήσεις του φθαλικού δι(2-αιθυλοεξυλο) εστέρα (DEHP) δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (D060866/01),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ(1) («κανονισμός REACH»), και ιδίως το άρθρο 64 παράγραφος 8,

–  έχοντας υπόψη τις γνώμες της Επιτροπής Αξιολόγησης Κινδύνων (RAC) και της Επιτροπής Κοινωνικοοικονομικής Ανάλυσης (SEAC)(2), σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο του άρθρου 64 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/2005 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2018, για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά τον φθαλικό δις(2-αιθυλεξυλ)εστέρα (DEHP), τον φθαλικό διβουτυλεστέρα (DBP), τον φθαλικό βενζυλοβουτυλεστέρα (BBP) και τον φθαλικό διισοβουτυλεστέρα (DIBP)(3),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με την εκτελεστική απόφαση XXX της Επιτροπής για τη χορήγηση άδειας για χρήσεις φθαλικού δι(2-αιθυλοεξυλο) εστέρα (DEHP) δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση T-837/16(6),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ουσία DEHP προστέθηκε στον κατάλογο των υποψήφιων ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία στο πλαίσιο του κανονισμού REACH το 2008(7), λόγω της ταξινόμησής της ως ουσίας τοξικής για το αναπαραγωγικό σύστημα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ουσία DEHP συμπεριλήφθηκε στο παράρτημα XIV του κανονισμού REACH το 2011(8) λόγω αυτής της ταξινόμησης, της ευρείας χρήσης της και του μεγάλου όγκου παραγωγής στην Ένωση(9), με ημερομηνία λήξης την 21η Φεβρουαρίου 2015·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εταιρείες που επιθυμούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την ουσία DEHP έπρεπε να υποβάλουν αίτηση αδειοδότησης έως τον Αύγουστο του 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εν αναμονή της απόφασης αδειοδότησης που προβλέπεται στο άρθρο 58 του κανονισμού REACH, επιτράπηκε στην Grupa Azoty να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την ουσία DEHP, καθότι είχε υποβάλει την αίτησή της πριν από την εν λόγω προθεσμία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έλαβε τις γνώμες της RAC και της SEAC τον Ιανουάριο του 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθυστέρηση της Επιτροπής στη σύνταξη της απόφασης οδήγησε εκ των πραγμάτων στη συνέχιση της ανοχής στη χρήση της ουσίας DEHP για περίοδο μεγαλύτερη των τεσσάρων ετών μετά την ημερομηνία λήξης·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ουσία DEHP χαρακτηρίστηκε το 2014 ως ουσία με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής για τα ζώα και τους ανθρώπους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατάλογος των υποψήφιων ουσιών επικαιροποιήθηκε αναλόγως το 2014(10) όσον αφορά το περιβάλλον, και το 2017(11) όσον αφορά την ανθρώπινη υγεία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/2005 περιόρισε τη χρήση της ουσίας DEHP και άλλων φθαλικών ενώσεων σε πολλά αντικείμενα λόγω του ότι παρουσιάζουν απαράδεκτο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η RAC τόνισε, στο πλαίσιο του περιορισμού αυτού, το γεγονός ότι «από την εκτίμηση αβεβαιότητας προκύπτει ότι οι κίνδυνοι και, κατά συνέπεια, η επικινδυνότητα των τεσσάρων φθαλικών ενώσεων ενδέχεται να έχουν υποεκτιμηθεί»(12)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/2005 περιόρισε τη χρήση της ουσίας DEHP και άλλων φθαλικών ενώσεων στα περισσότερα αντικείμενα, προβλέποντας παράλληλα εξαιρέσεις για ορισμένες εφαρμογές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από την εξαγωγή σκευασμάτων που περιέχουν DEHP, το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής έχει επομένως ιδιαίτερη σημασία για τις εν λόγω εξαιρούμενες εφαρμογές·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω εφαρμογές θα μπορούσαν, ωστόσο, να συνιστούν απαράδεκτο κίνδυνο για το περιβάλλον, ιδίως λόγω των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής της ουσίας DEHP·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρωταρχικός στόχος του κανονισμού REACH είναι η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος υπό το πρίσμα της αιτιολογικής σκέψης 16, όπως αυτή έχει ερμηνευτεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης(13)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 55 και την αιτιολογική σκέψη 12 του κανονισμού REACH, η αντικατάσταση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία με κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες αποτελεί κεντρικό στόχο της αδειοδότησης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 62 παράγραφος 4 στοιχείο δ) του κανονισμού REACH υποχρεώνει τους αιτούντες να υποβάλλουν έκθεση χημικής ασφάλειας σύμφωνα με το παράρτημα I·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην παρούσα περίπτωση, η γνώμη της RAC αναφέρει σημαντικές ελλείψεις στις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον αιτούντα(14)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η RAC και η Επιτροπή κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο αιτών δεν απέδειξε ότι ο κίνδυνος ελέγχεται επαρκώς σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 2· λαμβάνοντας υπόψη ότι η RAC κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι, σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 60 παράγραφος 10, ο κίνδυνος δεν μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο που είναι δυνατό από τεχνική και πρακτική άποψη·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής αναγνωρίζει την «υποβολή περιορισμένων πληροφοριών όσον αφορά την έκθεση στον χώρο εργασίας»(15), αλλά αντί να απορρίψει την αίτηση για αδειοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 7, ζητεί από τον αιτούντα να παράσχει τα ελλείποντα στοιχεία στο πλαίσιο της έκθεσης επανεξέτασης, 18 μήνες μετά την έγκριση της εν λόγω απόφασης(16)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση αναθεώρησης που προβλέπεται στο άρθρο 61, δεν αποσκοπεί στο να δοθεί περισσότερος χρόνος στις εταιρείες για να καλύψουν κενά στις πληροφορίες που έπρεπε να παρασχεθούν αρχικά, αλλά έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται αρχικά στην αίτηση εξακολουθούν να είναι επικαιροποιημένες μετά από μια καθορισμένη περίοδο, ιδίως όσον αφορά το κατά πόσον έχουν καταστεί διαθέσιμες νέες εναλλακτικές λύσεις·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γενικό Δικαστήριο έχει δηλώσει σαφώς ότι οι προϋποθέσεις για αδειοδότηση, κατά την έννοια του άρθρου 60 παράγραφοι 8 και 9, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν νομίμως για την αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων ή κενών στις πληροφορίες που παρέχονται από τον αιτούντα άδεια(17)·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 60 παράγραφος 4 προβλέπει την υποχρέωση να αποδεικνύεται ότι τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη από τη χρήση της ουσίας υπερτερούν των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον και ότι δεν υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη γνώμη της SEAC επισημάνθηκαν σημαντικές ελλείψεις στην κοινωνικοοικονομική ανάλυση που παρουσίασε ο αιτών, οι οποίες αντικατοπτρίζονται επίσης στο σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής(18)·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό το πρίσμα του άρθρου 55 και του άρθρου 60 παράγραφος 4, ο αιτών πρέπει να αποδείξει ότι δεν υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις για τις χρήσεις για τις οποίες έχει υποβάλει αίτηση·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής αναγνωρίζει ότι η χρήση 2 δεν ήταν αρκετά συγκεκριμένη(19)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η SEAC διαπίστωσε σοβαρές ελλείψεις στην αίτηση όσον αφορά τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών λύσεων(20),(21)·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός ότι ο αιτών αποτελεί τον παραγωγό της ουσίας δεν αποτελεί νόμιμη αιτιολόγηση για την έλλειψη επαρκών πληροφοριών σχετικά με την καταλληλότητα των εναλλακτικών λύσεων για τις χρήσεις που καλύπτονται από την αίτηση·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των ελλιπών στοιχείων, ένα μέλος της SEAC διαφώνησε επισήμως με το συμπέρασμα της SEAC σχετικά με την έλλειψη κατάλληλων εναλλακτικών λύσεων(22)·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 60 παράγραφος 5 δεν μπορεί να ερμηνευτεί υπό την έννοια ότι η καταλληλότητα των εναλλακτικών λύσεων από την άποψη του αιτούντος είναι ο μοναδικός και καθοριστικός παράγοντας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 60 παράγραφος 5 δεν περιλαμβάνει εξαντλητικό κατάλογο των πληροφοριών που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάλυση των εναλλακτικών λύσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 60 παράγραφος 4 στοιχείο γ) απαιτεί επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι πληροφορίες που προέρχονται από οποιαδήποτε συμβολή τρίτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν κατά τη δημόσια διαβούλευση διαφαινόταν ήδη εκείνη τη στιγμή η διαθεσιμότητα εναλλακτικών λύσεων για τις καλυπτόμενες χρήσεις(23)·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γενικό Δικαστήριο υπενθύμισε στην Επιτροπή ότι, για τη νόμιμη αδειοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 4, απαιτείται η επαλήθευση επαρκούς αριθμού ουσιωδών και επαληθεύσιμων πληροφοριών προκειμένου να εξαχθεί το συμπέρασμα είτε ότι δεν υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις για καμία από τις χρήσεις που καλύπτονται από την αίτηση είτε ότι οι εναπομένουσες αβεβαιότητες σχετικά με την έλλειψη διαθέσιμων εναλλακτικών λύσεων, κατά την ημερομηνία έκδοσης της άδειας, είναι αμελητέες(24)·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής αναφέρεται η συνεκτίμηση «των νέων διαθέσιμων πληροφοριών από τη διαδικασία επιβολής περιορισμών»(25) ως αιτία για την καθυστέρηση της έγκρισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι προκαλεί, συνεπώς, έκπληξη το γεγονός ότι στο σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής δεν εξετάζεται η διαθεσιμότητα εναλλακτικών λύσεων, η οποία τεκμηριώνεται σαφώς στον φάκελο επιβολής περιορισμών(26)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εναλλακτικές λύσεις που αναφέρονται στην πρόταση επιβολής περιορισμών αφορούν επίσης χρήσεις που καλύπτονται στο σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής(27)·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ίδιος ο αιτών έχει ανακοινώσει ότι έχει πλέον εγκαταλείψει τη χρήση ορθο-φθαλικών ενώσεων, συμπεριλαμβανομένης της ουσίας DEHP(28)·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τελικά, η Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη το γεγονός ότι η ουσία DEHP έχει αναγνωριστεί επίσημα ως ενδοκρινικός διαταράκτης που επηρεάζει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πληροφορίες αυτές θα έπρεπε να έχουν ληφθεί υπόψη από την Επιτροπή στο πλαίσιο της κοινωνικοοικονομικής αξιολόγησης δυνάμει του άρθρου 60 παράγραφος 4, καθότι σε διαφορετική περίπτωση υποεκτιμούνται τα οφέλη της απόρριψης μιας αίτησης αδειοδότησης·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδειοδότηση που προτείνεται από την Επιτροπή παραβαίνει, επομένως, τις διατάξεις του άρθρου 60 παράγραφοι 4 και 7 του κανονισμού REACH·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής θα επιβράβευε τις εταιρείες που υστερούν και θα επηρέαζε αρνητικά τις εταιρείες που έχουν επενδύσει σε εναλλακτικές λύσεις(29)·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής αναφέρει ότι «η Επιτροπή έλαβε γνώση» του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις διαρθρωτικές αδυναμίες ως προς την εφαρμογή του κεφαλαίου περί αδειοδότησης του κανονισμού REACH οι οποίες επισημαίνονται από το Κοινοβούλιο στο εν λόγω ψήφισμα, υπονομεύουν και το παρόν σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής(30)·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με την εφαρμογή της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία: επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα(31), επαναλαμβάνει ότι «η μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία απαιτεί αυστηρή εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων και, όπου είναι δυνατόν, τη σταδιακή εξάλειψη των ουσιών που προκαλούν ανησυχία, ιδίως όταν υπάρχουν ή πρόκειται να αναπτυχθούν ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις»·

1.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο εκτελεστικής απόφασής της και να υποβάλει νέο σχέδιο που θα απορρίπτει την αίτηση αδειοδότησης·

3.  καλεί την Επιτροπή να θέσει γρήγορα τέλος στη χρήση της ουσίας DEHP για όλες τις υπόλοιπες εφαρμογές, δεδομένου ιδίως ότι διατίθενται ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις αντί του μαλακού PVC και της ουσίας DEHP·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.
(2) Γνώμες της RAC και της SEAC σχετικά με τη χρήση 1 – https://echa.europa.eu/documents/10162/99c8c723-b76e-4ca4-a747-6e1b59a8d7f7· και 2 – https://echa.europa.eu/documents/10162/29db4e36-94dd-41bd-b9ea-9d0f08fbbac7
(3) ΕΕ L 322 της 18.12.2018, σ. 14.
(4) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(5) ΕΕ C 366 της 27.10.2017, σ. 96.
(6) Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Μαρτίου 2019, Σουηδία κατά Επιτροπής, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, διαθέσιμη στη διεύθυνση http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=T-837%252F16&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=el&avg=&cid=5759071
(7) https://echa.europa.eu/documents/10162/c94ac248-378f-4058-9907-205b497c286e
(8) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 143/2011 της Επιτροπής, της 17ης Φεβρουαρίου 2011, για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων («REACH») (ΕΕ L 44 της 18.2.2011, σ. 2).
(9) https://echa.europa.eu/documents/10162/6f89a308-c467-4836-ae1e-9c6163a9ae10
(10) https://echa.europa.eu/documents/10162/30b654ce-1de3-487a-8696-e05617c3173b
(11) https://echa.europa.eu/documents/10162/88c20879-606b-03a6-11e4-9edb90e7e615
(12) «Από την εκτίμηση αβεβαιότητας προκύπτει ότι οι κίνδυνοι και, κατά συνέπεια, η επικινδυνότητα των τεσσάρων φθαλικών ενώσεων ενδέχεται να έχουν υποεκτιμηθεί. Οι τιμές DNEL για τις ουσίες DEHP και BBP ενδέχεται να είναι χαμηλότερες από αυτές που έχουν προσδιοριστεί επί του παρόντος. Διάφορες πειραματικές και επιδημιολογικές μελέτες αναφέρουν πιθανές επιπτώσεις στο ανοσοποιητικό σύστημα, στο μεταβολικό σύστημα και στη νευρολογική ανάπτυξη. Ορισμένες από τις μελέτες αυτές δείχνουν ότι η τοξικότητα στο αναπαραγωγικό σύστημα μπορεί να μην είναι το πιο ευαίσθητο τελικό σημείο και ότι οι επιλεγμένες τιμές DNEL ενδέχεται να μην παρέχουν επαρκή προστασία έναντι αυτών των άλλων επιπτώσεων. Επιπλέον, η επιτροπή των κρατών μελών (MSC) επιβεβαίωσε ότι αυτές οι τέσσερις φθαλικές ενώσεις είναι ενδοκρινικοί διαταράκτες που σχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία, και η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να τις χαρακτηρίσει ως ουσίες ισοδύναμης ανησυχίας βάσει του άρθρου 57 στοιχείο στ) του κανονισμού REACH. Αυτό δημιουργεί πρόσθετες αβεβαιότητες όσον αφορά την επικινδυνότητα αυτών των ουσιών.» Βλέπε https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66, σ. 9.
(13) Υπόθεση C-558/07, S.P.C.M. SA και λοιποί κατά Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, σκέψη 45, ECLI:EU:C:2009:430.
(14) «Η RAC εκτιμά ότι τα δεδομένα σχετικά με την έκθεση στην ουσία που παρουσιάζονται στην έκθεση χημικής ασφάλειας δεν είναι αντιπροσωπευτικά του εκτεταμένου πεδίου εφαρμογής της αίτησης. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η τεκμηριωμένη αξιολόγηση της έκθεσης στην ουσία από τη RAC. Οι παρακάτω εκτιμήσεις βασίζονται μόνο σε ελλιπή βάση δεδομένων και, κατά συνέπεια, δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ακόλουθη εκτίμηση επικινδυνότητας» — βλ. γνώμη της RAC σχετικά με τη χρήση 2, σ. 10.
(15) Σχέδιο απόφασης, παράγραφος 17.
(16) Σχέδιο απόφασης, παράγραφος 17.
(17) Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Μαρτίου 2019, Σουηδία κατά Επιτροπής, υπόθεση T-837/16, σκέψεις 82-83, ECLI:EU:T:2019:144.
(18) «λόγω περιορισμών στις διαθέσιμες πληροφορίες δεν ήταν δυνατή η ποσοτική εκτίμηση των επιπτώσεων της συνεχούς χρήσης στην ανθρώπινη υγεία» — σχέδιο απόφασης, παράγραφος 5.
(19) Σχέδιο απόφασης, παράγραφος 18.
(20) «το συμπέρασμα του αιτούντος όσον αφορά την καταλληλότητα και τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών λύσεων … δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένο» — Γνώμη της SEAC σχετικά με τη χρήση 2, σ. 18.
(21) «στο πλαίσιο της αξιολόγησης εναλλακτικών λύσεων δεν εξετάζονται συγκεκριμένα οι ποικίλες καταστάσεις που καλύπτονται από το ευρύτατο πεδίο εφαρμογής της παρούσας αίτησης και, ως εκ τούτου, δεν αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχουν τεχνικώς εφικτές εναλλακτικές λύσεις» — Γνώμη της SEAC σχετικά με τη χρήση 2, σ. 19.
(22) Βλ. άποψη της μειοψηφίας: https://echa.europa.eu/documents/10162/7211effb-0e5a-430b-a1f1-15114cb9fcc9
(23) https://echa.europa.eu/comments-public-consultation-0003-02, βλ. ιδίως τη σειρά 56.
(24) Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Μαρτίου 2019, Σουηδία κατά Επιτροπής, υπόθεση T-837/16, σκέψη 86, ECLI:EU:T:2019:144.
(25) Σχέδιο απόφασης, παράγραφος 3.
(26) «Τεχνικά εφικτές εναλλακτικές λύσεις με χαμηλότερη επικινδυνότητα είναι επί του παρόντος διαθέσιμες σε παρόμοιες τιμές για όλες τις χρήσεις που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας πρότασης» — https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66
(27) https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66, σ. 69 — βλ. «applications» (εφαρμογές) στον πίνακα, καλύπτονται επίσης χρήσεις σε εξωτερικούς χώρους.
(28) http://grupaazoty.com/en/wydarzenia/plastyfikatory-nieftalanowe.html
(29) Βλ., για παράδειγμα, https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Non-phthalate-plasticizer-for-extreme-applications-302· https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Safe-plasticizer-for-demanding-outdoor-applications-298
(30) Βλ. ιδίως τις αιτιολογικές σκέψεις ΙΔ, ΙΕ, ΙΣΤ και ΙΗ του εν λόγω ψηφίσματος.
(31) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0353.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου