Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2019/2606(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0219/2019

Előterjesztett szövegek :

B8-0219/2019

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0316

Elfogadott szövegek
PDF 169kWORD 53k
2019. március 27., Szerda - Strasbourg
A bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) egyes felhasználási módjai (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
P8_TA(2019)0316B8-0219/2019

Az Európai Parlament 2019. március 27-i állásfoglalása az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a di(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) bizonyos alkalmazási módjaira vonatkozó engedélyt részlegesen megadó bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (D060866/01 – 2019/2606(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a di(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) bizonyos alkalmazására vonatkozó engedélyt részlegesen megadó bizottsági végrehajtási határozat tervezetére (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (D060866/01),

–  tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (a továbbiakban: a REACH-rendelet) és különösen annak 64. cikke (8) bekezdésére,

–  tekintettel a kockázatértékelési bizottság (RAC) és a társadalmi-gazdasági elemzési bizottság (SEAC)(2) véleményére az 1907/2006/EK rendelet 64. cikke (5) bekezdése harmadik albekezdésének megfelelően,

–  tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP), a dibutil-ftalát (DBP), a benzil-butil-ftalát (BBP) és a diizobutil-ftalát (DIBP) tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. december 17-i (EU) 2018/2005 bizottsági rendeletre(3),

–  tekintettel a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. és 13. cikkére(4),

–  tekintettel az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a di(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) alkalmazására vonatkozó engedélyt megadó XXX bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről szóló, 2015. november 25-i állásfoglalására(5),

–  tekintettel az Európai Unió Törvényszékének a T-837/16. számú ügyben hozott ítéletére(6),

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság állásfoglalásra irányuló indítványára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 106. cikkének (2) és (3) bekezdésére,

A.  mivel a DEHP-t a reprodukciót károsító anyagként besorolva 2008-ban felvették a REACH-rendelet szerinti különös aggodalomra okot adó anyagok jelöltlistájára(7);

B.  mivel a DEHP-t 2015. február 21-i lejárati dátummal 2011-ben(8) felvették a REACH-rendelet XIV. mellékletébe az említett osztályozás, széles körű használata és az Unión belüli nagy volumenű termelése miatt(9),

C.  mivel a DEHP-t továbbra is igénybe venni kívánó vállalatoknak 2013. augusztusig engedély iránti kérelmet kellett benyújtaniuk; mivel a Grupa Azoty – az említett határidő előtt nyújtva be kérelmét – a REACH-rendelet 58. cikkében előírt engedélyezési határozat meghozataláig továbbra is használhatja a DEHP-t;

D.  mivel a Bizottság 2015. januárban megkapta a RAC és a SEAC bizottságok véleményét; mivel a Bizottság késlekedése a határozat megszövegezésével ténylegesen ahhoz vezetett, hogy több mint négy évvel a lejárati idő után továbbra is felhasználhatják a DEHP-t;

E.  mivel a DEHP-t 2014-ben állatok és emberek tekintetében endokrin károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagként azonosították; mivel ennek megfelelően a jelöltlistát 2014-ben(10) a környezet tekintetében, 2017-ben(11) pedig az emberi egészség tekintetében aktualizálták;

F.  mivel az (EU) 2018/2005 rendelet számos árucikk esetében korlátozta a DEHP és más ftalátok használatát, mivel az elfogadhatatlan kockázatot jelent az emberi egészségre nézve; mivel az említett korlátozással összefüggésben a RAC kiemelte, hogy „a bizonytalansági értékelés arra utal, hogy alábecsülik a négy ftalátban rejlő veszélyeket és ezáltal a kockázatokat ”(12);

G.  mivel az (EU) 2018/2005 rendelet a legtöbb árucikkben korlátozta a DEHP és más ftalátok használatát, mentességet biztosítva bizonyos alkalmazások számára; mivel a DEHP-tartalmú készítmények exportján kívül a bizottsági végrehajtási határozattervezet ezért a mentesített alkalmazásokra nézve is különös jelentőséggel bír;

H.  mivel ezek az alkalmazások azonban elfogadhatatlan kockázatot jelenthetnek a környezetre, különösen a DEHP endokrin károsító tulajdonságai miatt;

I.  mivel a REACH-rendelet elsődleges célja az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmének biztosítása a rendelet Európai Unió Bírósága által értelmezett (16) preambulumbekezdése fényében(13);

J.  mivel a REACH-rendelet 55. cikke és a REACH-rendelet (12) preambulumbekezdése értelmében a különös aggodalomra okot adó anyagoknak alkalmasabb alternatív anyagokkal vagy technológiákkal való helyettesítése az engedélyezés egyik központi célja;

K.  mivel a REACH-rendelet 62. cikke (4) bekezdésének d) pontja előírja a kérelmező számára, hogy az I. mellékletnek megfelelően kémiai biztonsági jelentést nyújtson be;

L.  mivel jelen esetben a RAC véleménye jelentős hiányosságokat tárt fel a kérelmező által szolgáltatott információk tekintetében(14);

M.  mivel a regionális tanácsadó testület és a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmező nem tudta bizonyítani, hogy a kockázatot a 60. cikk (2) bekezdésének megfelelően ellenőrizte; mivel a kockázatértékelési bizottság azt is megállapította, hogy a 60. cikk (10) bekezdésével ellentétben nem csökkentették le a kockázatot a műszakilag és gyakorlatilag lehetséges legnagyobb mértékig;

N.  mivel a bizottsági végrehajtási határozattervezet elismeri, hogy a „munkahelyi kitettséggel kapcsolatban korlátozott információkat nyújtottak be”(15), de ahelyett, hogy a 60. cikk (7) bekezdésének megfelelően elutasítaná az engedélyt, azt kéri a kérelmezőtől, hogy 18 hónappal a határozat elfogadását követően vizsgálati jelentésében nyújtsa be a hiányzó adatokat(16);

O.  mivel a 61. cikkben előírt felülvizsgálati jelentésnek nem az a célja, hogy több időt adjon a vállalatoknak az első körben benyújtandó információk hiányosságainak pótlására, hanem azt hivatott biztosítani, hogy a kérelemben szereplő információk egy meghatározott időszak után is naprakészek legyenek, beleértve különösen azt, hogy megjelentek-e új alternatívák;

P.  mivel a Törvényszék egyértelműen kimondta, hogy az engedélyezés feltételei a 60. cikk (8) és (9) bekezdése értelmében nem használhatók fel jogszerűen az engedély kérelmezője által szolgáltatott információk esetleges hibáinak vagy hiányosságainak orvoslására(17);

Q.  mivel a 60. cikk (4) bekezdése annak a bizonyítását írja elő, hogy az anyag felhasználásából származó társadalmi-gazdasági előnyök jelentősebbek, mint az emberi egészséget vagy a környezetet érintő kockázatok, illetve hogy nem állnak rendelkezésre megfelelő alternatív anyagok;

R.  mivel a SEAC véleménye felhívta a figyelmet a kérelmező által benyújtott társadalmi-gazdasági elemzés jelentős hiányosságaira, amit a bizottsági végrehajtási határozattervezet is tükröz(18);

S.  mivel az 55. cikk és a 60. cikk (4) bekezdése fényében a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy az általa kérelmezett felhasználások tekintetében nem áll rendelkezésre megfelelő alternatíva;

T.  mivel a bizottsági végrehajtási határozattervezet elismeri, hogy nem konkretizálták kellőképpen a 2. használatot(19); mivel a SEAC megállapította, hogy a rendelkezésre álló alternatívák tekintetében súlyos hiányosságok vannak a kérelemben(20)(21);

U.  mivel nem tekinthető jogos indokolásnak, ha a kérelmező – mint az anyag előállítója – arra hivatkozik, hogy nem tud elegendő információt nyújtani a kérelemben szereplő felhasználási módok alternatíváinak alkalmasságáról;

V.  mivel a hiányos adatok miatt a SEAC egyik tagja hivatalosan tiltakozott a megfelelő alternatívák hiányára vonatkozó SEAC-következtetések ellen(22);

W.  mivel a 60. cikk (5) bekezdése nem értelmezhető úgy, hogy az alternatívák alkalmassága a kérelmező szempontjából az egyetlen és meghatározó tényező; mivel a 60. cikk (5) bekezdése nem tartalmazza az alternatívák elemzése során figyelembe veendő információk kimerítő listáját; mivel a 60. cikk (4) bekezdésének c) pontja előírja továbbá, hogy a harmadik felektől származó információkat figyelembe kell venni; mivel a nyilvános konzultáció során szerzett információk között már akkor szerepelt, hogy rendelkezésre állnak alternatívák az érintett felhasználásokra(23);

X.  mivel a Törvényszék emlékeztette a Bizottságot arra, hogy a 60. cikk (4) bekezdése szerinti engedély jogszerű megadása érdekében elegendő mennyiségű érdemi és ellenőrizhető információt kell ellenőriznie annak megállapítása érdekében, hogy a kérelemben szereplő egyik felhasználási mód esetében sem áll rendelkezésre megfelelő alternatíva, vagy hogy elhanyagolhatók az engedély elfogadása idején rendelkezésre álló alternatívák hiányával kapcsolatosan fennmaradó bizonytalanságok (24);

Y.  mivel a bizottsági végrehajtási határozattervezete azzal indokolja a határozat elfogadásának késedelmeit, hogy figyelembe kellett vennie „a korlátozási eljárásból szerzett új, rendelkezésre álló információkat”(25); mivel ezért meglepő, hogy a bizottsági végrehajtási határozattervezet nem vette figyelembe a korlátozási dokumentációban egyértelműen dokumentált alternatívák elérhetőségét(26); mivel a korlátozási javaslatban említett alternatívák a bizottsági végrehajtási határozattervezetben szereplő felhasználásokra is vonatkoznak(27);

Z.  mivel maga a kérelmező jelentette be, hogy az orto-ftalátokról, köztük a DEHP-ről már átállt egyéb anyagok forgalmazására(28);

AA.  mivel a Bizottság végül nem vette figyelembe azt, hogy a DEHP-t hivatalosan az emberi egészséget és a környezetet veszélyeztető endokrin károsító anyagként ismerték el; mivel a 60. cikk (4) bekezdése szerinti társadalmi-gazdasági elemzés során a Bizottságnak figyelembe kellett volna vennie ezt az információt, mivel az engedélyezés megtagadásával járó előnyöket egyébként alábecsülik;

AB.  mivel a Bizottság által javasolt engedélyezés így megsérti a REACH-rendelet 60. cikkének (4) és (7) bekezdését;

AC.  mivel a bizottsági végrehajtási határozattervezet a gyengén telejsítőket jutalmazná és hátrányosan érintené azokat a vállalatokat, amelyek befektettek az alternatívákba(29);

AD.  mivel a bizottsági végrehajtási határozattervezetben szerepel, hogy „a Bizottság tudomásul vette” az Európai Parlament 2015. november 25-i állásfoglalását; mivel a REACH-rendelet engedélyezésre vonatkozó fejezete végrehajtásának számos – a fenti parlamenti állásfoglalásban is hangsúlyozott – strukturális hiányossága szintén megkérdőjelezi a bizottsági végrehajtási határozattervezetet(30);

AE.  mivel az Európai Parlament 2018. szeptember 13-án állásfoglalást fogadott el „A körforgásos gazdaságról szóló csomag végrehajtása: a vegyi anyagokkal, a termékkel és a hulladékkal kapcsolatos jogszabályok közötti kapcsolódási pontok kezelésének lehetőségei” címmel(31), amelyben megismételte, hogy „a körforgásos gazdaság irányába való haladás megköveteli a hulladékhierarchia szigorú betartását és lehetőség szerint az aggodalomra okot adó anyagok fokozatos kiiktatását – különösen azokon a területeken, ahol már léteznek biztonságosabb alternatívák vagy a jövőben ki fognak fejleszteni ilyeneket”;

1.  úgy véli, hogy a bizottsági végrehajtási határozat tervezete túllépi az 1907/2006/EK rendeletben meghatározott végrehajtási hatásköröket;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy vonja vissza végrehajtási határozata tervezetét és nyújtson be új tervezetet, amelyben elutasítja az engedélyezés iránti kérelmet;

3.  felhívja a Bizottságot, hogy késlekedés nélkül vessen véget a DEHP alkalmazásának az összes maradék felhasználása esetében, annál is inkább, mivel a puha PVC és a DEHP biztonságosabb alternatívái rendelkezésre állnak;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1) HL L 396., 2006.12.30., 1. o.
(2) A RAC és SEAC véleménye az 1. használatra vonatkozóan: https://echa.europa.eu/documents/10162/99c8c723-b76e-4ca4-a747-6e1b59a8d7f7; és a 2. használatra vonatkozóan: https://echa.europa.eu/documents/10162/29db4e36-94dd-41bd-b9ea-9d0f08fbbac7
(3) HL L 322., 2018.12.18., 14. o.
(4) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.
(5) HL C 366., 2017.10.27., 96. o.
(6) A Törvényszék 2019. március 7-i ítélete, Svédország kontra Bizottság, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144:, elérhető a következő linken: http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=T-837%252F16&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=hu&avg=&cid=6180040#
(7) https://echa.europa.eu/documents/10162/c94ac248-378f-4058-9907-205b497c286e
(8) A Bizottság 143/2011/EU rendelete (2011. február 17.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XIV. mellékletének módosításáról (HL L 44., 2011.2.18., 2. o.).
(9) https://echa.europa.eu/documents/10162/6f89a308-c467-4836-ae1e-9c6163a9ae10
(10) https://echa.europa.eu/documents/10162/30b654ce-1de3-487a-8696-e05617c3173b
(11) https://echa.europa.eu/documents/10162/88c20879-606b-03a6-11e4-9edb90e7e615
(12) „A bizonytalansági értékelés arra enged következtetni, hogy a négy ftalát támasztotta veszélyeket és így a kockázatokat valószínűsíthetően alábecsülték. A DEHP és a BBP esetében a származtatott hatásmentes szint értékei a jelenleginél alacsonyabbak lehetnek. Számos kísérleti és járványügyi vizsgálat utalt arra, hogy ezek az anyagok hatással lehetnek az immunrendszerre, a metabolikus rendszerre és a neurológiai fejlődésre. E vizsgálatok közül néhány jelezte, hogy nem a reprodukciós toxicitás jelenti feltétlenül a legérzékenyebb végpontot, és nem biztos, hogy a kiválasztott származtatott hatásmentes szintek kellő védelmet jelentenek ezen egyéb hatásokkal szemben. A tagállami bizottság (MSC) megerősítette továbbá, hogy ez a négy ftalát az emberi egészség szempontjából endokrin károsító anyagnak minősül, és a Bizottság mérlegeli, hogy a REACH-rendelet 57. cikkének f) pontja értelmében a különös aggodalomra okot adó anyagokkal azonos szintű aggodalomra okot adó anyagokként sorolja-e be azokat. Ez további bizonytalanságokat jelent ezen anyagok kockázatával kapcsolatban.” Lásd: https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66 , 9. o.
(13) S.P.C.M.-ügy, C-558/07. S.P.C.M. SA és társai kontra Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, ECLI:EU:C:2009:430, 45. pont.
(14) „A RAC úgy értékeli, hogy a vállalat társadalmi felelősségvállalásban ismertetett expozíciós értékek nem tekinthetők reprezentatívnak a kérelem kiterjedt hatálya tekintetében. Ezért a RAC nem tudja alaposan elvégezni az expozíciós értékelést. Az alábbi értékelések egy hiányos adatbázison alapulnak, és ezért a következő kockázatértékelés szempontjából csekély jelentőséggel bírnak” – lásd a RAC 2. használatról szóló véleményét, 10. o.:
(15) A határozattervezet (17) bekezdése
(16) A határozattervezet (17) bekezdése
(17) A Törvényszék 2019. március 7-i ítélete, Svédország kontra Bizottság, T-837/16. sz. ügy, 82–83 pont, ECLI:EU:T:2019:144.
(18) „a rendelkezésre álló információk korlátozottsága miatt nem volt lehetséges a folytatódó felhasználás emberi egészségre gyakorolt hatásának mennyiségi értékelése” – az engedélytervezet (5) bekezdése
(19) Határozattervezet 17. bekezdés
(20) „nincsen kellőképpen megindokolva ... a kérelmező következtetése az alternatívák alkalmasságáról és elérhetőségéről” – a SEAC véleménye a 2. használatról, 18. o.
(21) „Az alternatívák értékelése nem foglalkozik kifejezetten a kérelem rendkívül tág hatálya alá tartozó különböző helyzetekkel, és ezért nem bizonyítja, hogy az alternatívák technikailag nem kivitelezhetők” – a SEAC véleménye a 2. használatról, 19. o.
(22) Lásd a következő kisebbségi véleményt: https://echa.europa.eu/documents/10162/7211effb-0e5a-430b-a1f1-15114cb9fcc9
(23) https://echa.europa.eu/comments-public-consultation-0003-02 – lásd különösen az 56. sort;
(24) A Törvényszék 2019. március 7-i ítélete, Svédország kontra Bizottság, T-837/16. sz. ügy 86. pont, ECLI:EU:T:2019:144.
(25) A határozattervezet (3) bekezdése.
(26) „A javaslat hatálya alá tartozó valamennyi felhasználás esetében jelenleg rendelkezésre állnak alacsonyabb kockázatú, műszakilag megvalósítható alternatívák, hasonló árak mellett” – https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66
(27) https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66, 69. o. –lásd a kültéri használatra is kiterjedő táblázatban az „alkalmazás” cikket.
(28) http://grupaazoty.com/en/wydarzenia/plastyfikatory-nieftalanowe.html
(29) Lásd például: https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Non-phthalate-plasticizer-for-extreme-applications-302; https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Safe-plasticizer-for-demanding-outdoor-applications-298
(30) Lásd különösen a szóban forgó állásfoglalás (N), (O), (P) és (R) preambulumbekezdését.
(31) Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0353.

Utolsó frissítés: 2020. április 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat