Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2654(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0221/2019

Внесени текстове :

B8-0221/2019

Разисквания :

Гласувания :

CRE 27/03/2019 - 18.18

Приети текстове :

P8_TA(2019)0317

Приети текстове
PDF 180kWORD 56k
Сряда, 27 март 2019 г. - Страсбург Окончателна версия
Някои видове употреба на хромен триоксид
P8_TA(2019)0317B8-0221/2019

Резолюция на Европейския парламент от 27 март 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за издаване на разрешение за някои видове употреба на хромен триоксид в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (Lanxess Deutschland GmbH и други) (D060095/03 – 2019/2654(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение за изпълнение на Комисията за издаване на разрешение за някои видове употреба на хромен триоксид в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (Lanxess Deutschland GmbH и други) (D060095/03),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията(1) („Регламент REACH“), и по-специално член 64, параграф 8 от него,

—  като взе предвид становищата на Комитета за оценка на риска (КОР) и на Комитета за социално-икономически анализ (КСИА) (2) съгласно член 64, параграф 5, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

—  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(3),

—  като взе предвид решението на Общия съд по дело T-837/16 от 7 март 2019 г.(4),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

—  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че хромният триоксид беше добавен към списъка с кандидат-веществата, пораждащи сериозно безпокойство, съгласно Регламента REACH през 2010 г.(5) поради класифицирането му като канцерогенен (категория 1A) и мутагенен (категория 1B);

Б.  като има предвид, че хромният триоксид беше включен в приложение XIV към Регламента REACH през 2013 г.(6) поради тази класификация, високите количества, използвани понастоящем, големия брой обекти, в които се използва в Съюза, и риска от значителна експозиция на работниците(7), с дата на забрана 21 септември 2017 г.;

В.  като има предвид, че дружествата, желаещи да продължат да използват хромен триоксид, трябваше да подадат заявление за разрешение до 21 март 2016 г.;

Г.  като има предвид, че Lanxess и шест други дружества („заявителите“) създадоха консорциум, в който членуват над 150 дружества, без обаче да е известен точният списък на членовете, за да подадат съвместно заявление(8);

Д.  като има предвид, че след съвместното подаване на заявление преди крайния срок 21 март 2016 г. на заявителите и на техните потребители надолу по веригата беше разрешено да продължат да използват хромен триоксид, в очакване на решението за разрешение в съответствие с член 58 от Регламента REACH по отношение на употребите, за които беше поискано разрешение;

Е.  като има предвид, че през септември 2016 г. Комисията получи становищата на КОР и КСИА; като има предвид, че забавянето на Комисията при изготвянето на решението на практика доведе до толериране на продължаването на употребата на хромен триоксид в продължение на една година и половина след датата на забрана;

Ж.  като има предвид, че основната цел на Регламента REACH, в светлината на съображение 16 от него, така, както го тълкува Съдът на Европейския съюз(9), е да гарантира високо ниво на защита на здравето на човека и околната среда;

З.  като има предвид, че съгласно член 55 и в светлината на съображение 12 от Регламента REACH основна цел на разрешението е заместването на веществата, пораждащи сериозно безпокойство, с по-безопасни алтернативни вещества или технологии;

И.  като има предвид, че КОР потвърди, че не е възможно да се определи получена недействаща доза/концентрация за канцерогенните свойства на хромния триоксид, който следователно се счита за вещество, за което е невъзможно да се определи праг, за целите на член 60, параграф 3, буква а) от Регламента REACH; като има предвид, че това означава, че теоретично „безопасно ниво на експозиция“ на това вещество не може да бъде определено и използвано като база за сравнение, за да се прецени дали рискът от използването му е адекватно контролиран;

Й.  като има предвид, че според прогнозите на КОР предоставянето на такова разрешение би довело до 50 статистически случаи на ракови заболявания с фатален изход всяка година;

К.  като има предвид, че член 60, параграф 4 от Регламента REACH предвижда, че разрешение за използване на вещество, чиито рискове не са адекватно контролирани, може да бъде дадено само ако се докаже, че социално-икономическите ползи надхвърлят риска за здравето на човека или околната среда, произтичащ от употребата на веществото, и ако няма подходящи алтернативни вещества или технологии;

Л.  като има предвид, че заявлението се отнася до използването на 20 000 тона хромен триоксид годишно;

М.  като има предвид, че заявлението се отнася до много голям брой потребители надолу по веригата (повече от 4 000 обекта), осъществяващи дейност в промишлени сектори, вариращи от козметика до авиокосмическа индустрия, от опаковки на храни до автомобилна индустрия и от санитарни съоръжения до строителството, с безпрецедентен брой работници, изложени на това вещество (повече от 100 000 работници);

Н.  като има предвид, че заявлението официално се отнася до шест „употреби“; като има предвид, че описанията на тези употреби обаче са толкова общи, че водят до много широк обхват или дори до „изключително широк обхват“(10); като има предвид, че това опорочава както социално-икономическата оценка, така и оценката на подходящите алтернативи;

О.  като има предвид, че в член 62, параграф 4, буква г) от Регламента REACH се изисква заявителят да представи доклад за безопасност на химичното вещество в съответствие с приложение I; като има предвид, че този доклад трябва да включва оценка на експозицията(11);

П.  като има предвид, че КОР отбеляза значително разминаване между обхвата на подаденото заявление и предоставената в него информация(12);

Р.  като има предвид, че КОР установи големи пропуски в информацията, предоставена от заявителите, по отношение на сценариите на експозиция за работниците(13);

С.  като има предвид, че в проекта на решение за изпълнение на Комисията беше признато че заявителите не са предоставили необходимата информация относно сценариите на експозиция на работниците(14);

Т.  като има предвид, че вместо да обяви, че заявлението не е в съответствие съгласно член 60, параграф 7 от Регламента REACH, проектът на решение за изпълнение на Комисията само изисква от заявителите да предоставят липсващите данни в своя доклад за преразглеждане години след приемането на този проект на решение(15);

У.  като има предвид, че докладът за преразглеждане, в съответствие с член 61 от Регламента REACH, няма за цел да даде на дружествата допълнително време, за да запълнят пропуските в информацията, която са били длъжни да предоставят първоначално (тъй като тази информация има ключово значение за вземането на решение), а цели да гарантира, че информацията, предоставена първоначално в заявлението, е все още актуална;

Ф.  като има предвид, че Общият съд ясно посочи, че условията за получаване на разрешение съгласно член 60, параграфи 8 и 9 от Регламента REACH не могат да са насочени към отстраняване на евентуални пропуски или липси в информацията в заявлението за разрешение(16);

Х.  като има предвид, че в становището на КСИА се посочва също така наличието на значителна несигурност в анализа на алтернативите, представен от заявителя, което е отразено и в проекта на решение за изпълнение на Комисията(17);

Ц.  като има предвид, че в контекста на член 55 и член 60, параграф 4 от Регламента REACH заявителят трябва да докаже, че не съществуват подходящи алтернативни вещества или технологии за употребите, за които се иска разрешение;

Ч.  като има предвид, че е доказано, че са налице подходящи алтернативи за много от заявленията, които са обхванати от употребите, за които се иска разрешение(18);

Ш.  като има предвид, че Общият съд припомни на Комисията, че за да издаде изрядно в правно отношение разрешение съгласно член 60, параграф 4 от Регламента REACH, тя трябва да провери достатъчно количество съществена и проверима информация, за да заключи или че за никоя от обхванатите от заявлението за разрешение употреби не са налични подходящи алтернативи, или че оставащата несигурност по отношение на липсата на налични алтернативи към датата на приемане на разрешението е незначителна(19);

Щ.  като има предвид, че в този случай несигурността по отношение на анализа на алтернативите далеч не е незначителна(20);

АА.  като има предвид, че фактът, че „употребите“, за които заявителите искат разрешение, са много широки, не може да бъде законно основание за непълен анализ на алтернативите;

АБ.  като има предвид, че член 62 от Регламента REACH не предвижда освобождаване от информация за дружествата, които кандидатстват заедно като консорциум;

АВ.  като има предвид, че разрешението, предложено от Комисията, е следователно в нарушение на член 60, параграфи 7 и 4 от Регламента REACH;

АГ.  като има предвид, че освен това редица потребители надолу по веригата, обхванати от проекта на решение за изпълнение на Комисията, вече самостоятелно са подали заявление за разрешение; като има предвид, че КОР и КСИА вече са дали своето становище по някои от тези заявления; като има предвид, че някои разрешения за потребители надолу по веригата вече са дадени;

АД.  като има предвид обаче, че могат да съществуват специфични заявления сред много широките употреби от съвместното заявление, представено от заявителите, за които потребителите надолу по веригата не са направили отделно искане за разрешение, но за които условията на член 60, параграф 4 от Регламента REACH могат да бъдат изпълнени;

АЕ.  като има предвид, че такива заявления могат да бъдат във важни области;

АЖ.  като има предвид, че следователно би било целесъобразно, по изключение, да се даде възможност на такива потребители надолу по веригата, които все още не са подали конкретно заявление, да подадат отделно заявление в кратък срок;

1.  призовава Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение и да внесе нов проект;

2.  призовава Комисията внимателно да направи оценка дали могат да бъдат предоставени разрешения в пълно съответствие с Регламента REACH за специфичните, ясно определени употреби, обхванати от заявлението, подадено от заявителите;

3.  призовава Комисията да предостави по изключение на потребители надолу по веригата, чиято употреба попада в обхвата на заявлението, подадено от заявителите, но за която все още не е подадено отделно заявление за разрешение и за която липсват съответни данни, възможността да представят липсващите данни в кратък срок;

4.  призовава КОР и КСИА да направят в кратки срокове оценка на тези допълнени впоследствие заявления, включително надлежна проверка дали в тези заявления е включена цялата необходима информация, посочена в член 62 от Регламента REACH;

5.  призовава Комисията в кратки срокове да вземе решения по отношение на тези заявления в пълно съответствие с Регламента REACH;

6.  призовава КОР и КСИА да не приемат повече заявления, които не включват информацията, която трябва да бъде предоставена съгласно член 62 от Регламента REACH;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.
(2) Употреба 1: https://echa.europa.eu/documents/10162/a43a86ab-fcea-4e2b-87d1-78a26cde8f80 Употреба 2: https://echa.europa.eu/documents/10162/dc9ea416-266e-4f49-88cb-35576f574f4a Употреба 3:https://echa.europa.eu/documents/10162/fab6fe18-3d69-483b-8618-f781d18d472e Употреба 4: https://echa.europa.eu/documents/10162/0f5571f8-d3aa-4031-9454-843cd7f765a8 Употреба 5: https://echa.europa.eu/documents/10162/6ee57573-de19-43b5-9153-dad5d9de3c1e Употреба 6: https://echa.europa.eu/documents/10162/ab92f048-a4df-4d06-a538-1329f666727a
(3) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(4) Решение на Общия съд от 7 март 2019 г., Швеция срещу Комисия, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144: http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=T-837%252F16&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=bg&avg=&cid=6181616
(5) https://echa.europa.eu/documents/10162/6b11ec66-9d90-400a-a61a-90de9a0fd8b1
(6) Регламент (ЕС) № 348/2013 на Комисията от 17 април 2013 г. за изменение на приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“) (ОВ L 108, 18.4.2013 г., стр. 1).
(7) https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf
(8)  http://www.jonesdayreach.com/SubstancesDocuments/CTAC%20Press%20Release%20Conclusion%20plus%20Annex%20+%20Cons%20Agt+amendm.PDF
(9) Решение на Съда от 7 юли 2009 г., S.P.C.M. SA и др. срещу Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, C-558/07, ECLI:EU:C:2009:430, точка 45.
(10) Вж. становището на КОР/КСИА относно употреба 2, стр. 25 или относно употреба 5, стр. 61.
(11) REACH, приложение I, раздел 5.1
(12) „КОР отбелязва несъответствието при всяка употреба, за която е подадено заявление, [...] между а) общия брой на потенциалните обекти, за които заявителят [...] счита, че могат да бъдат обхванати от това заявление (до 1 590 обекта, както е посочено в социално-икономическата оценка) [за употреба 2], б) броя на членовете на CTAC (150 +) и в) предоставените данни относно измерването на експозицията (от 6 до 23 обекта за употреби от 1 до 5)“.
(13) „Най-голямата несигурност произтича от липсата на ясна връзка между работните условия, мерките за управление на риска и стойностите на експозицията за конкретните задачи и обекти, които биха могли да обосноват заявлението. КОР счита това за съществена слабост в заявлението“ (становище на КОР относно употреба 2, стр. 12).
(14) „КОР заключи, че съществува значителна несигурност по отношение на експозицията на работниците поради ограничената наличност на данни за измерена експозиция. Освен това той заключи, че широко разпространена липса на контекстуална информация е затруднила установяването на връзка между работните условия и мерките за управление на риска, описани в заявлението, и заявените нива на експозиция за конкретни задачи и обекти, като по този начин КОР не може да бъде направи допълнителна оценка. Тази несигурност засяга надеждността и представителността на данните за експозицията и установяването на връзка с конкретните мерки за управление на риска на място“, проект на решение, съображение 7.
(15) Проект на решение, съображение 25 и член 8.
(16) Решение на Общия съд от 7 март 2019 г., Швеция срещу Комисията, ECLI:EU:T:2019:144, параграфи 82 и 83.
(17) „Поради твърде широкия обхват на предвидените употреби КСИА не успя да изключи евентуална несигурност по отношение на техническата осъществимост на алтернативите за ограничен брой конкретни заявления, обхванати от описанието на употребите, за които се иска разрешение“, проект на решение, съображение 14.
(18) Алтернативи, свързани със приложение 2 – 5: Плазмено покритие PVD CROMATIPIC, вж. https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Eco-friendly-chrome-plating-based-on-nanotechnologies-94 Процеси EHLA , вж. https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Effective-Protection-against-Wear-Corrosion-with-the-EHLA-Process--185 TripleHard, вж. https://marketplace.chemsec.org/Alternative/TripleHard-REACH-compliant-hard-chrome-is-the-best-in-the-market-96 Инхибитори Hexigone, вж. https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Chrome-and-Zinc-free-Corrosion-Inhibitor-for-Coatings-Highly-Effective-Drop-In-Replacement-of-Hexavalent-Chromate--95 ПОКРИТИЕ SUPERCHROME PVD, вж. https://marketplace.chemsec.org/Alternative/SUPERCHROME-PVD-COATING-a-green-alternative-to-hexavalent-chrome-plating-10 Oerlikon Balzers ePD, вж.https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Oerlikon-Balzers-ePD-Reach-compliant-Chrome-look-for-plastic-parts-on-a-new-level-69
(19) Решение на Общия съд от 7 март 2019 г., Швеция срещу Комисията, ECLI:EU:T:2019:144, точка 86.
(20) „Според заявителя заявленията, при които заместването вече е възможно, при всички случаи не са обхванати от заявлението. Заявителят обаче не уточнява такива заявления или свързаните с тях технически изисквания. КСИА счита, че подходът на заявителя за разрешаване на този проблем не е напълно подходящ, и подчертава необходимостта заявителят да докаже по-конкретно, че заместването е било осъществено там, където действително вече е възможно. Това може да се постигне чрез извършване на по-точна и специфична за съответните употреби оценка на алтернативите“, становище на КСИА относно употреба 2, стр. 25.

Последно осъвременяване: 20 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност