Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2654(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0221/2019

Předložené texty :

B8-0221/2019

Rozpravy :

Hlasování :

CRE 27/03/2019 - 18.18

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0317

Přijaté texty
PDF 169kWORD 52k
Středa, 27. března 2019 - Štrasburk Konečné znění
Určitá použití oxidu chromového
P8_TA(2019)0317B8-0221/2019

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. března 2019 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se uděluje povolení určitých použití oxidu chromového podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (Lanxess Deutschland GmbH a další) (D060095/03 – 2019/2654(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se uděluje povolení určitých použití oxidu chromového podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (Lanxess Deutschland GmbH a další) (D060095/03),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES(1) (dále jen „nařízení REACH“), a zejména na čl. 64 odst. 8 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na stanoviska Výboru pro posuzování rizik (RAC) a Výboru pro socioekonomickou analýzu (SEAC(2)) v souladu s druhým pododstavcem čl. 64 odst. 5 nařízení (ES) č. 1907/2006,

–  s ohledem na články 11 a 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí(3),

–  s ohledem na rozsudek Tribunálu ze dne 7. března 2019 ve věci T-837/16(4),

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

–  s ohledem na čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že oxid chromový byl v roce 2010 přidán na seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy, z něhož jsou vybírány látky, které mají být začleněny do přílohy XIV nařízení REACH(5), protože byl klasifikován jako karcinogenní (kategorie 1A) a mutagenní (kategorie 1B);

B.  vzhledem k tomu, že oxid chromový byl v roce 2013 kvůli této klasifikaci, vysokému objemu používání v současné době, velkému počtu míst v Unii, kde se používá, a významnému riziku expozice pracovníků(6) začleněn do přílohy XIV nařízení REACH(7) a datum zániku bylo stanoveno na 21. září 2017;

C.  vzhledem k tomu, že společnosti, které chtějí pokračovat v používání oxidu chromového, měly do 21. března 2016 podat žádost o povolení;

D.  vzhledem k tomu, že Lanxess a šest dalších společností (dále jen „žadatelé“) utvořily konsorcium, jehož členy je více než 150 společností, jejichž přesné členství však není známé, s cílem předložit společnou žádost(8);

E.  vzhledem k tomu, že společnou žádost podali před vypršením lhůty dne 21. března 2016, a žadatelům a jejich následným uživatelům tak bylo umožněno do vydání rozhodnutí o povolení používat oxid chromový v souladu s článkem 58 nařízení REACH, pokud jde o použití zahrnutá v žádosti;

F.  vzhledem k tomu, že Komise v září 2016 obdržela stanoviska výborů RAC a výboru SEAC; vzhledem k tomu, že prodlení Komise s vypracováním de facto mělo za následek, že pokračující používání oxidu chromového bylo tolerováno jeden a půl roku po datu zániku;

G.  vzhledem k tomu, že hlavním cílem nařízení REACH, s ohledem na jeho 16. bod odůvodnění, jak jej vykládá Soudní dvůr Evropské unie(9), je zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí;

H.  vzhledem k tomu, že podle článku 55 a s ohledem na 12. bod odůvodnění nařízení REACH je náhrada látek vzbuzujících mimořádné obavy bezpečnějšími látkami nebo technologiemi ústředním cílem povolování;

I.  vzhledem k tomu, že výbor RAC potvrdil, že pro karcinogenní vlastnosti oxidu chromového není možné určit odvozenou úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům, a oxid chromový je proto pro účely čl. 60 odst. 3 písm. a) nařízení REACH považován za látku bez stanovené prahové hodnoty; vzhledem k tomu, že to znamená, že u této látky nelze stanovit „bezpečnou hranici expozice“, která by sloužila jako měřítko pro posouzení, zda je riziko spojené s jejím používáním dostatečně kontrolováno;

J.  vzhledem k tomu, že výbor RAC má za to, že udělení takového povolení by každoročně vedlo k 50 statistickým případům smrtelné rakoviny;

K.  vzhledem k tomu, že podle čl. 60 odst. 4 nařízení REACH lze povolení k používání látky, jejíž rizika nejsou náležitě kontrolována, udělit pouze v případě, že se prokáže, že socioekonomické přínosy převažují nad riziky pro lidské zdraví nebo životní prostředí plynoucími z použití této látky, a pokud nejsou k dispozici žádné vhodné alternativní látky nebo technologie;

L.  vzhledem k tomu, že žádost se týká použití 20 000 tun oxidu chromového ročně;

M.  vzhledem k tomu, že žádost se týká opravdu velkého počtu následných uživatelů (více než 4 000 míst) aktivních v průmyslových odvětvích od kosmetiky po letectví, od obalů potravin po automobilismus a od hygieny po stavebnictví, s nebývalým počtem pracovníků, kteří jsou této látce vystaveni (přes 100 000 pracovníků);

N.  vzhledem k tomu, že žádost se formálně týká šesti „použití‘; vzhledem k tomu, že popisy použití jsou však tak obecné, že výsledkem je velmi široká, nebo dokonce „extrémně“ široká oblast působnosti(10); vzhledem k tomu, že to zhoršuje jak socioekonomické posouzení, tak posouzení vhodných alternativ;

O.  vzhledem k tomu, že čl. 62 odst. 4 písm. d) nařízení REACH ukládá žadateli povinnost předložit zprávu o chemické bezpečnosti v souladu s přílohou I; vzhledem k tomu, že tato zpráva musí zahrnovat posouzení expozice(11);

P.  vzhledem k tomu, že výbor RAC poukázal na výrazný nesoulad mezi rozsahem podané žádosti a informacemi v ní obsaženými(12);

Q.  vzhledem k tomu, že výbor RAC zjistil významné mezery v informacích poskytnutých žadateli v souvislosti se scénáři expozice pracovníků(13);

R.  vzhledem k tomu, že Komise v návrhu prováděcího rozhodnutí uznala, že žadatelé neposkytli potřebné informace o scénářích expozice pracovníků(14);

S.  vzhledem k tomu, že prováděcí rozhodnutí Komise, namísto toho, aby žádost považovalo za nevyhovující ve smyslu čl. 60 odst. 7 nařízení REACH, pouze požaduje, aby žadatelé poskytli chybějící údaje ve své zprávě o přezkumu, a to roky po přijetí tohoto návrhu rozhodnutí(15);

T.  vzhledem k tomu, že v souladu s článkem 61 není zpráva o přezkumu od toho, aby společnostem poskytla dodatečný čas na doplnění chybějících informací, které měly být poskytnuty již na počátku (jelikož tyto informace jsou klíčové pro postup rozhodování), ale má zajistit, že informace původně předložené v žádosti jsou stále aktuální;

U.  vzhledem k tomu, že Tribunál jasně uvedl, že podmínky připojené k povolení ve smyslu čl. 60 odst. 8 a 9 nařízení REACH, nesmí směřovat k nápravě případných nedostatků nebo mezer v žádosti o povolení(16);

V.  vzhledem k tomu, že stanovisko výboru SEAC navíc poukázalo na významné nejistoty v analýze alternativ předložené žadateli, což se rovněž projevilo v návrhu prováděcího rozhodnutí Komise(17);

W.  vzhledem k tomu, že s ohledem na článek 55 a čl. 60 odst. 4 nařízení REACH musí žadatel prokázat, že pro požadovaná použití neexistují žádné vhodné alternativní látky nebo technologie;

X.  vzhledem k tomu, že se ukázalo, že pro mnoho aplikací, na něž se vztahují použití, která mají být schválena, existují vhodné alternativy(18);

Y.  vzhledem k tomu, že Tribunál Komisi připomněl, že aby mohla legálně udělit povolení v souladu s čl. 60 odst. 4 nařízení REACH, musí ověřit dostatečné množství podstatných a ověřitelných informací, aby mohla učinit závěr, že buď nejsou k dispozici žádné vhodné alternativy pro požadovaná použití, nebo že ke dni udělení povolení jsou zbývající nejistoty v souvislosti s dostupnými alternativami pouze zanedbatelné(19);

Z.  vzhledem k tomu, že v tomto případě zdaleka nebyly nejistoty související s analýzou alternativ zanedbatelné(20);

AA.  vzhledem ke skutečnosti, že „použití‘, pro něž se žadatelé rozhodli podat žádost, jsou velmi obecná a není možné legitimně odůvodnit neúplnou analýzu alternativ;

AB.  vzhledem k tomu, že článek 62 nařízení REACH nestanoví žádné zproštění povinnosti informovat pro společnosti, které předkládají žádost společně jako konsorcium;

AC.  vzhledem k tomu, že povolení navržené Komisí je proto v rozporu s čl. 60 odst. 7 a 4 nařízení REACH;

AD.  navíc vzhledem k tomu, že řada následných uživatelů, na něž se vztahuje návrh prováděcího nařízení Komise, již o povolení zažádala jednotlivě; vzhledem k tomu, že výbory RAC a SEAC již k některým těmto žádostem vydaly své stanovisko; vzhledem k tomu, že některá povolení pro následné uživatele již byla udělena;

AE.  nicméně vzhledem k tomu, že mezi velmi obecnými použitími ve společné žádosti žadatelů mohou být obsažena i konkrétní použití, u nichž si následní uživatelé zvlášť nezažádali o povolení, ale u nichž mohou být splněny podmínky čl. 60 odst. 4 nařízení REACH;

AF.  vzhledem k tomu, že může jít o žádosti ve významných oblastech;

AG.  vzhledem k tomu, že by proto bylo vhodné, dát těm následným uživatelům, kteří dosud nepředložili konkrétní žádost, výjimečně možnost předložit v krátké lhůtě samostatnou žádost,

1.  vyzývá Komisi, aby vzala návrh prováděcího rozhodnutí zpět a předložila nový návrh;

2.  vyzývá Komisi, aby pečlivě posoudila, zda lze nějaké povolení udělit v plném souladu s nařízením REACH pro dobře definovaná zvláštní použití obsažená v žádosti předložené žadateli;

3.  vyzývá Komisi, aby následným uživatelům, jejichž použití je obsažené v žádosti podané žadateli, ale pro něž dosud nebyla podána žádná samostatná žádost o povolení a pro něž chybějí příslušné údaje, výjimečně umožnila tyto chybějící údaje v krátké lhůtě předložit;

4.  vyzývá výbory RAC a SEAC, aby tyto následně doplněné žádosti urychleně posoudily a řádně přitom zkontrolovaly, že obsahují všechny potřebné informace uvedené v článku 62 nařízení REACH;

5.  vyzývá Komisi, aby přijala rychlé rozhodnutí v souvislosti s těmito žádostmi v plném souladu s nařízením REACH;

6.  vyzývá výbory RAC a SEAC, aby již nepřijímaly žádosti, které neobsahují informace, jež musí být poskytnuty v souladu s článkem 62 nařízení REACH;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.
(2) Použití č. 1: https://echa.europa.eu/documents/10162/a43a86ab-fcea-4e2b-87d1-78a26cde8f80. Použití č. 2: https://echa.europa.eu/documents/10162/dc9ea416-266e-4f49-88cb-35576f574f4a. Použití č. 3:https://echa.europa.eu/documents/10162/fab6fe18-3d69-483b-8618-f781d18d472e. Použití 4: https://echa.europa.eu/documents/10162/0f5571f8-d3aa-4031-9454-843cd7f765a8. Použití č. 5: https://echa.europa.eu/documents/10162/6ee57573-de19-43b5-9153-dad5d9de3c1e. Použití č. 6: https://echa.europa.eu/documents/10162/ab92f048-a4df-4d06-a538-1329f666727a.
(3) Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.
(4) Rozsudek Tribunálu ze dne 7. března 2019, Švédsko v. Komise, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144: http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=T-837%252F16&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=cs&avg=&cid=2535071.
(5) https://echa.europa.eu/documents/10162/6b11ec66-9d90-400a-a61a-90de9a0fd8b1
(6) https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf
(7) Nařízení Komise (EU) č. 348/2013 ze dne středa 17. dubna 2013, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Úř. věst. L 108, 18.4.2013, s. 1).
(8) http://www.jonesdayreach.com/SubstancesDocuments/CTAC%20Press%20Release%20Conclusion%20plus%20Annex%20+%20Cons%20Agt+amendm.PDF
(9) Rozsudek Soudního dvora ze dne 7. července 2009, S.P.C.M. SA, a další v. Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs., ECLI:EU:C:2009:430, bod 45.
(10) Viz stanovisko výborů RAC/SEAC k použití č. 2, s. 25, nebo k použití č. 5, s. 61.
(11) Nařízení REACH, Příloha I, oddíl 5.1.
(12) „Výbor RAC poukazuje na nesoulad v jednotlivých požadovaných použitích, ... mezi a) celkovým počtem potenciálních míst, u nichž má žadatel za to, že by se na ně tato žádost mohla vztahovat (až 1 590 míst, jak je uvedeno v SEA) [pro použití č. 2]; b) počtem členů CTAC (více než 150) a c) poskytnutými naměřenými údaji expozice (od šesti do 23 míst pro použití č. 1 až 5)“.
(13) „Největší nejistotu vzbuzuje nedostatečně jasná vazba mezi provozními podmínkami, opatřeními k řízení rizik a hodnotami expozice pro konkrétní úkoly a místa, které by mohly oprávněně představovat použití. Výbor RAC toto považuje za významný nedostatek žádosti.“ (stanovisko RAC k použití č. 2, s. 12).
(14) „Výbor RAC dospěl k závěru, že existují významné nejistoty týkající se expozice pracovníků v důsledku omezené dostupnosti naměřených údajů expozice. Dále dospěl k závěru, že převažující nedostatek souvisejících informací ztěžuje vytvoření vazby mezi provozními podmínkami a opatřeními k řízení rizika popsanými v žádosti a uváděnými úrovněmi expozice pro konkrétní úkoly a místa, čímž se výboru RAC znemožňuje další hodnocení. Tyto nejistoty se týkají spolehlivosti a reprezentativnosti údajů o expozici a toho, jak souvisí s konkrétními opatřeními k řízení rizika na místě.“ Návrh rozhodnutí, 7. bod odůvodnění.
(15) Návrh rozhodnutí, 25. bod odůvodnění a článek 8.
(16) Rozsudek Tribunálu ze dne 7. března 2019 ve věci Švédsko v. Komise, ECLI:EU:T:2019:144, bod č. 82 a 83.
(17) „Kvůli velmi širokému škále zamýšlených použití nemohl výbor SEAC vyloučit možnou nejistotu v souvislosti s technickou proveditelností alternativ u omezeného počtu konkrétních použití, na něž se vztahoval popis požadovaných použití“, návrh rozhodnutí, 14. bod odůvodnění.
(18)—————— Alternativy v souvislosti s použitími č. 2 až 5:PVD CROMATIPIC povrchová úprava za pomoci plazmatu, viz https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Eco-friendly-chrome-plating-based-on-nanotechnologies-94.Postup EHLA, viz https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Effective-Protection-against-Wear-Corrosion-with-the-EHLA-Process--185.TripleHard, vizhttps://marketplace.chemsec.org/Alternative/TripleHard-REACH-compliant-hard-chrome-is-the-best-in-the-market-96.Hexigone Inhibitors, viz https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Chrome-and-Zinc-free-Corrosion-Inhibitor-for-Coatings-Highly-Effective-Drop-In-Replacement-of-Hexavalent-Chromate--95.SUPERCHROME PVD COATING, vizhttps://marketplace.chemsec.org/Alternative/SUPERCHROME-PVD-COATING-a-green-alternative-to-hexavalent-chrome-plating-10.Oerlikon Balzers ePD, viz https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Oerlikon-Balzers-ePD-Reach-compliant-Chrome-look-for-plastic-parts-on-a-new-level-69.
(19) Rozsudek Tribunálu ze dne 7. března 2019, Švédsko v. Komise, ECLI:EU:T:2019:144, bod 86.
(20) „Podle žadatele se na použití, kde již náhrady jsou možné, žádost tak jako tak nevztahuje. Žadatel však tato použití ani jejich technické požadavky nespecifikuje. Výbor SEAC považuje přístup žadatele k řešení této záležitosti za ne zcela přiměřený a zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby žadatel konkrétněji ukázal, že tam, kde to již bylo proveditelné, k nahrazení došlo. Toho se dalo dosáhnout prováděním přesnějších posouzení alternativ pro konkrétní použití“, stanovisko výboru SEAC k použití č. 2, s. 25.

Poslední aktualizace: 20. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí