Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2654(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0221/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0221/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

CRE 27/03/2019 - 18.18

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0317

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 174kWORD 62k
Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Ορισμένες χρήσεις του τριοξειδίου του χρωμίου
P8_TA(2019)0317B8-0221/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για τη χορήγηση άδειας για ορισμένες χρήσεις του τριοξειδίου του χρωμίου δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Lanxess Deutschland GmbH και άλλοι) (D060095/03 – 2019/2654(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για τη χορήγηση άδειας για ορισμένες χρήσεις του τριοξειδίου του χρωμίου δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Lanxess Deutschland GmbH και άλλοι) (D060095/03),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ(1) («κανονισμός REACH»), και ιδίως το άρθρο 64 παράγραφος 8,

–  έχοντας υπόψη τις γνώμες της Επιτροπής Αξιολόγησης Κινδύνων (RAC) και της Επιτροπής Κοινωνικοοικονομικής Ανάλυσης (SEAC)(2), σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 64 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 7ης Μαρτίου 2019, στην υπόθεση T-837/16(4),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το τριοξείδιο του χρωμίου προστέθηκε στον κατάλογο των υποψήφιων ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία στο πλαίσιο του κανονισμού REACH το 2010(5), λόγω της ταξινόμησής της ως καρκινογόνου (κατηγορία 1Α) και μεταλλαξιογόνου (κατηγορία 1Β)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το τριοξείδιο του χρωμίου συμπεριλήφθηκε στο παράρτημα XIV του κανονισμού REACH το 2013(6) λόγω αυτής της ταξινόμησης, του μεγάλου όγκου που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε χρήση, του μεγάλου αριθμού τοποθεσιών όπου χρησιμοποιείται στην Ένωση και του κινδύνου σημαντικής έκθεσης για τους εργαζομένους(7), με ημερομηνία λήξης την 21η Σεπτεμβρίου 2017·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εταιρείες που επιθυμούσαν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το τριοξείδιο του χρωμίου έπρεπε να υποβάλουν αίτηση αδειοδότησης έως τις 21 Μαρτίου 2016·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Lanxess και άλλες έξι εταιρείες (οι «αιτούντες») σχημάτισαν κοινοπραξία, στην οποία είναι μέλη περισσότερες από 150 εταιρείες, αλλά της οποίας η ακριβής σύνθεση είναι άγνωστη, προκειμένου να υποβάλουν κοινή αίτηση(8)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, έχοντας υποβάλει από κοινού αίτηση πριν από τη λήξη της προθεσμίας στις 21 Μαρτίου 2016, οι αιτούντες και οι μεταγενέστεροι χρήστες τους μπόρεσαν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το τριοξείδιο του χρωμίου, εν αναμονή της απόφασης έγκρισης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 58 του κανονισμού REACH, όσον αφορά τις χρήσεις για τις οποίες είχε υποβληθεί αίτηση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έλαβε τις γνώμες της RAC και της SEAC τον Σεπτέμβριο του 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθυστέρηση της Επιτροπής στη σύνταξη της απόφασης οδήγησε εκ των πραγμάτων στη συνέχιση της ανοχής στη χρήση τριοξειδίου του χρωμίου για ενάμιση χρόνο μετά την ημερομηνία λήξης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρωταρχικός στόχος του κανονισμού REACH, υπό το πρίσμα της αιτιολογικής του σκέψης 16, όπως έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης(9), είναι η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 55 και υπό το πρίσμα της αιτιολογικής σκέψης 12 του κανονισμού REACH, κεντρικός στόχος της έγκρισης είναι η υποκατάσταση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία με ασφαλέστερες εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η RAC επιβεβαίωσε ότι δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί ένα παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις για τις καρκινογόνες ιδιότητες του τριοξειδίου του χρωμίου, το οποίο, κατά συνέπεια, θεωρείται «ουσία χωρίς κατώτατο όριο» για τους σκοπούς του άρθρου 60 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού REACH· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να καθοριστεί ένα θεωρητικό «ασφαλές επίπεδο έκθεσης» στην ουσία αυτή και να χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσον ελέγχεται επαρκώς ο κίνδυνος χρήσης της·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της RAC, η χορήγηση μιας τέτοιας άδειας θα οδηγήσει σε 50 στατιστικά θανατηφόρα κρούσματα καρκίνου ετησίως·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 60 παράγραφος 4 του κανονισμού REACH προβλέπει ότι η έγκριση χρήσης μιας ουσίας οι κίνδυνοι της οποίας δεν ελέγχονται επαρκώς μπορεί να χορηγηθεί μόνο εφόσον αποδεικνύεται ότι τα κοινωνικοοικονομικά πλεονεκτήματα υπερισχύουν έναντι των κινδύνων που συνεπάγεται η χρήση της ουσίας για την υγεία του ανθρώπου ή για το περιβάλλον και εφόσον δεν υπάρχουν κατάλληλες ουσίες ή εναλλακτικές τεχνολογίες·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση αφορά τη χρήση 20 000 τόνων τριοξειδίου του χρωμίου ετησίως·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση αφορά έναν πολύ μεγάλο αριθμό μεταγενέστερων χρηστών (πάνω από 4 000 τοποθεσίες) που δραστηριοποιούνται σε βιομηχανικούς τομείς, από καλλυντικά έως την αεροναυπηγική, από συσκευασίες τροφίμων έως αυτοκίνητα, και από εγκαταστάσεις υγιεινής έως κατασκευές, με πρωτοφανή αριθμό εργαζομένων που είναι εκτεθειμένοι (περισσότεροι από 100 000 εργαζόμενοι)·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση αφορά επισήμως έξι «χρήσεις»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, οι εν λόγω περιγραφές χρήσης είναι τόσο γενικές που οδηγούν σε ευρύτατο πεδίο εφαρμογής, ή ακόμη και σε «εξαιρετικά ευρύ πεδίο εφαρμογής»(10)· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό αποδυναμώνει τόσο την κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση όσο και την αξιολόγηση των κατάλληλων εναλλακτικών λύσεων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 62 παράγραφος 4 στοιχείο δ) του κανονισμού REACH υποχρεώνει τους αιτούντες να υποβάλλουν έκθεση χημικής ασφάλειας σύμφωνα με το παράρτημα I· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή πρέπει να περιλαμβάνει αξιολόγηση της έκθεσης(11)·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η RAC επισήμανε σημαντική απόκλιση μεταξύ του πεδίου εφαρμογής της υποβληθείσας αίτησης και των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτήν(12)·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η RAC εντόπισε σημαντικές ελλείψεις στις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τους αιτούντες όσον αφορά τα σενάρια έκθεσης των εργαζομένων(13)·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδυναμία των αιτούντων να παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα σενάρια έκθεσης των εργαζομένων αναγνωρίστηκε στο σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής(14)·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντί να θεωρήσει ότι η αίτηση δεν είναι σύμφωνη με το άρθρο 60 παράγραφος 7 του κανονισμού REACH, το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής απαιτεί απλώς οι αιτούντες να παρουσιάσουν τα ελλείποντα δεδομένα κατά την έκθεση αναθεώρησης, χρόνια μετά την έγκριση του παρόντος σχεδίου απόφασης(15)·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση αναθεώρησης που προβλέπεται στο άρθρο 61, δεν αποσκοπεί στο να δοθεί περισσότερος χρόνος στις εταιρείες για να καλύψουν κενά στις πληροφορίες που έπρεπε να παρασχεθούν αρχικά (δεδομένου ότι οι πληροφορίες αυτές είναι καίριας σημασίας για τη λήψη αποφάσεων), αλλά έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν αρχικά στην αίτηση εξακολουθούν να είναι επικαιροποιημένες·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γενικό Δικαστήριο έχει δηλώσει σαφώς ότι οι προϋποθέσεις που τίθενται για μια αδειοδότηση, κατά την έννοια του άρθρου 60 παράγραφοι 8 και 9 του κανονισμού REACH, δεν μπορούν να έχουν ως στόχο την επανόρθωση τυχόν ελλείψεων ή κενών στις αιτήσεις αδειοδότησης(16)·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη γνώμη της SEAC επισημάνθηκαν επιπλέον σημαντικές αβεβαιότητες στην ανάλυση εναλλακτικών λύσεων που παρουσίασαν οι αιτούντες, οι οποίες αντικατοπτρίζονται επίσης στο σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής(17)·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό το πρίσμα του άρθρου 55 και του άρθρου 60 παράγραφος 4 του κανονισμού REACH, ο αιτών πρέπει να αποδείξει ότι δεν υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες για τις χρήσεις για τις οποίες έχει υποβάλει αίτηση·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν διαθέσιμες κατάλληλες εναλλακτικές επιλογές για πολλές από τις εφαρμογές που καλύπτονται από τις προς αδειοδότηση χρήσεις(18)·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γενικό Δικαστήριο υπενθύμισε στην Επιτροπή ότι, για τη νόμιμη αδειοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 4 του κανονισμού REACH, απαιτείται η επαλήθευση επαρκούς ποσότητας ουσιωδών και επαληθεύσιμων πληροφοριών προκειμένου να εξαχθεί το συμπέρασμα είτε ότι δεν υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις για καμία από τις χρήσεις που καλύπτονται από την αίτηση είτε ότι, κατά την ημερομηνία έκδοσης της άδειας, οι εναπομένουσες αβεβαιότητες σχετικά με την έλλειψη διαθέσιμων εναλλακτικών λύσεων είναι αμελητέες(19)·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην προκειμένη περίπτωση, οι αβεβαιότητες σχετικά με την ανάλυση εναλλακτικών επιλογών κάθε άλλο παρά αμελητέες ήταν(20)·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός ότι οι «χρήσεις» για τις οποίες οι αιτούντες αποφάσισαν να υποβάλουν αίτηση είναι πολύ ευρείες δεν μπορεί να δικαιολογήσει βάσιμα την ελλιπή ανάλυση των εναλλακτικών επιλογών·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 62 του κανονισμού REACH δεν προβλέπει καμία απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής πληροφοριών για εταιρείες που υποβάλλουν αίτηση από κοινού ως κοινοπραξία·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδειοδότηση που προτείνεται από την Επιτροπή παραβαίνει, επομένως, τις διατάξεις του άρθρου 60 παράγραφοι 7 και 4 του κανονισμού REACH·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, ορισμένοι μεταγενέστεροι χρήστες, οι οποίοι καλύπτονται από το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής, έχουν ήδη υποβάλει χωριστή αίτηση για χορήγηση άδειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η RAC και η SEAC έχουν ήδη εκδώσει τη γνώμη τους σχετικά με ορισμένες από αυτές τις αιτήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες άδειες για μεταγενέστερους χρήστες έχουν ήδη χορηγηθεί·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι ενδέχεται να υπάρχουν συγκεκριμένες εφαρμογές ανάμεσα στις πολύ ευρείες χρήσεις της κοινής αίτησης των αιτούντων για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί ξεχωριστή αίτηση αδειοδότησης από μεταγενέστερους χρήστες, αλλά για τις οποίες ενδέχεται να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 60 παράγραφος 4 του κανονισμού REACH·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω εφαρμογές μπορεί να βρίσκονται σε σημαντικούς τομείς·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, θα ήταν σκόπιμο, κατ’ εξαίρεση, να δοθεί στους εν λόγω μεταγενέστερους χρήστες που δεν έχουν ακόμη υποβάλει ειδική αίτηση η ευκαιρία να υποβάλουν χωριστή αίτηση εντός σύντομης προθεσμίας·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο εκτελεστικής απόφασής της και να υποβάλει νέο σχέδιο·

2.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει προσεκτικά κατά πόσον μπορεί να χορηγηθεί οποιαδήποτε άδεια σε πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό REACH για συγκεκριμένες, σαφώς καθορισμένες, χρήσεις που καλύπτονται από την αίτηση που υποβάλλεται από τους αιτούντες·

3.  καλεί την Επιτροπή να χορηγήσει κατ’ εξαίρεση σε μεταγενέστερους χρήστες η χρήση των οποίων καλύπτεται από την αίτηση των αιτούντων, αλλά για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί ακόμη χωριστή αίτηση αδειοδότησης, και εφόσον τα σχετικά δεδομένα για την εν λόγω χρήση ελλείπουν, τη δυνατότητα να υποβάλουν τα ελλείποντα δεδομένα εντός σύντομης προθεσμίας·

4.  καλεί τη RAC και τη SEAC να αξιολογήσουν ταχέως τις εν λόγω μεταγενέστερα συμπληρωθείσες αιτήσεις, συμπεριλαμβανομένου κατάλληλου ελέγχου ότι οι εν λόγω αιτήσεις περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 62 του κανονισμού REACH·

5.  καλεί την Επιτροπή να λάβει ταχέως αποφάσεις σχετικά με τις εν λόγω αιτήσεις σε πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό REACH·

6.  καλεί τη RAC και τη SEAC να μην αποδέχονται πλέον αιτήσεις που δεν περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 62 του κανονισμού REACH·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.
(2) Χρήση 1: https://echa.europa.eu/documents/10162/a43a86ab-fcea-4e2b-87d1-78a26cde8f80 Χρήση 2: https://echa.europa.eu/documents/10162/dc9ea416-266e-4f49-88cb-35576f574f4a Χρήση 3:https://echa.europa.eu/documents/10162/fab6fe18-3d69-483b-8618-f781d18d472e Χρήση 4: https://echa.europa.eu/documents/10162/0f5571f8-d3aa-4031-9454-843cd7f765a8 Χρήση 5: https://echa.europa.eu/documents/10162/6ee57573-de19-43b5-9153-dad5d9de3c1e Χρήση 6: https://echa.europa.eu/documents/10162/ab92f048-a4df-4d06-a538-1329f666727a
(3) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(4) Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Μαρτίου 2019, επί της υπόθεσης T-837/16, Σουηδία κατά Επιτροπής, ECLI:EU:T:2019:144. http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=T-837%252F16&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=el&avg=&cid=5734004
(5) https://echa.europa.eu/documents/10162/6b11ec66-9d90-400a-a61a-90de9a0fd8b1
(6) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 348/2013 της Επιτροπής, της 17ης Απριλίου 2013, για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων («REACH») (ΕΕ L 108 της 18.4.2013, σ. 1).
(7) https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf
(8)  http://www.jonesdayreach.com/SubstancesDocuments/CTAC%20Press%20Release%20Conclusion%20plus%20Annex%20+%20Cons%20Agt+amendm.PDF
(9) Απόφαση του Δικαστηρίου της 7ης Ιουλίου 2009, S.P.C.M. SA και λοιποί κατά Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, C-558/07, ECLI:EU:C:2009:430, σκέψη 45.
(10) Βλ. γνώμη της RAC/SEAC σχετικά με τη χρήση 2, σ. 25, ή σχετικά με τη χρήση 5, σ. 61.
(11) REACH, παράρτημα I ενότητα 5.1.
(12) «Η RAC επισημαίνει την απόκλιση που υπάρχει σε κάθε χρήση για την οποία έχει γίνει αίτηση, ... μεταξύ α) του συνολικού αριθμού πιθανών τοποθεσιών τις οποίες ο αιτών... θεωρεί ότι μπορούν να καλυφθούν από την παρούσα αίτηση (έως 1 590 τοποθεσίες όπως αναφέρεται στην ΚΟΑ) [για τη χρήση 2], β) του αριθμού των μελών της κοινοπραξίας CTAC (150 +) και γ) των μετρήσεων δεδομένων έκθεσης που παρασχέθηκαν (από 6 έως 23 τοποθεσίες για τις χρήσεις 1 έως 5)».
(13) «Η μεγαλύτερη αβεβαιότητα απορρέει από την έλλειψη σαφούς σύνδεσης μεταξύ των συνθηκών λειτουργίας, των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνου και των τιμών έκθεσης για συγκεκριμένα καθήκοντα και τοποθεσίες, τα οποία θα μπορούσαν δικαιολογημένα να αντιπροσωπεύουν την αίτηση. Η RAC θεωρεί ότι αυτό αποτελεί σημαντική αδυναμία της αίτησης» (γνώμη της ΕΑΚ για τη χρήση 2, σ. 12).
(14) «Η RAC κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν σημαντικές αβεβαιότητες όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων, λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας μετρηθέντων δεδομένων έκθεσης. Επιπλέον, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η γενικευμένη έλλειψη πληροφοριών πλαισίου έχει δυσχεράνει τη σύνδεση μεταξύ των επιχειρησιακών συνθηκών και των μέτρων διαχείρισης του κινδύνου που περιγράφονται στην αίτηση, αφενός, και των υποστηριζόμενων επιπέδων έκθεσης για συγκεκριμένα καθήκοντα και τοποθεσίες, αφετέρου, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η περαιτέρω αξιολόγηση από τη RAC. Οι εν λόγω αβεβαιότητες αφορούν την αξιοπιστία και την αντιπροσωπευτικότητα των δεδομένων έκθεσης και τον τρόπο με τον οποίο αυτά συνδέονται με τα ειδικά μέτρα διαχείρισης κινδύνου που εφαρμόζονται», Σχέδιο απόφασης, αιτιολογική σκέψη 7.
(15) Σχέδιο απόφασης, αιτιολογική σκέψη 25 και άρθρο 8.
(16) Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Μαρτίου 2019, Σουηδία κατά Επιτροπής, ECLI:EU:T:2019:144, παράγραφοι 82 και 83.
(17) «Λόγω του πολύ ευρέος πεδίου των προβλεπόμενων χρήσεων, η SEAC δεν μπορεί να αποκλείσει πιθανή αβεβαιότητα όσον αφορά την τεχνική σκοπιμότητα των εναλλακτικών επιλογών για περιορισμένο αριθμό συγκεκριμένων εφαρμογών που καλύπτονται από την περιγραφή των χρήσεων για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση» — Σχέδιο απόφασης, αιτιολογική σκέψη 14.
(18)–––––– Εναλλακτικές επιλογές όσον αφορά τις εφαρμογές 2 έως 5:PVD CROMATIPIC plasma coating, see https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Eco-friendly-chrome-plating-based-on-nanotechnologies-94Διεργασία EHLA, βλ. https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Effective-Protection-against-Wear-Corrosion-with-the-EHLA-Process--185TripleHard, βλ. https://marketplace.chemsec.org/Alternative/TripleHard-REACH-compliant-hard-chrome-is-the-best-in-the-market-96Hexigone Inhibitors, βλ. https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Chrome-and-Zinc-free-Corrosion-Inhibitor-for-Coatings-Highly-Effective-Drop-In-Replacement-of-Hexavalent-Chromate--95SUPERCHROME PVD COATING, βλ. https://marketplace.chemsec.org/Alternative/SUPERCHROME-PVD-COATING-a-green-alternative-to-hexavalent-chrome-plating-10Oerlikon Balzers ePD, βλ. https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Oerlikon-Balzers-ePD-Reach-compliant-Chrome-look-for-plastic-parts-on-a-new-level-69
(19) Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Μαρτίου 2019, Σουηδία κατά Επιτροπής, ECLI:EU:T:2019:144, παράγραφος 86.
(20) «Σύμφωνα με τον αιτούντα, εφαρμογές για τις οποίες είναι ήδη δυνατή η υποκατάσταση δεν καλύπτονται από την αίτηση ούτως ή άλλως. Ωστόσο, ο αιτών δεν προσδιορίζει τις εν λόγω εφαρμογές ή τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις τους. Η SEAC θεωρεί ότι η προσέγγιση του αιτούντος για την επίλυση αυτού του ζητήματος δεν είναι απολύτως κατάλληλη και τονίζει την ανάγκη να αποδείξει ο αιτών πιο συγκεκριμένα ότι η υποκατάσταση έχει πραγματοποιηθεί όταν είναι πράγματι ήδη εφικτή. Αυτό θα μπορούσε να έχει επιτευχθεί με τη διενέργεια μιας ακριβέστερης και ειδικής για κάθε χρήση εκτίμησης των εναλλακτικών επιλογών», Γνωμοδότηση της SEAC για τη χρήση 2, σ. 25.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου