Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2654(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0221/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0221/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

CRE 27/03/2019 - 18.18

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0317

Hyväksytyt tekstit
PDF 150kWORD 52k
Keskiviikko 27. maaliskuuta 2019 - Strasbourg
Tietyt kromitrioksidin käyttötarkoitukset
P8_TA(2019)0317B8-0221/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma 27. maaliskuuta 2019 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi luvan myöntämisestä tietyille kromitrioksidin käyttötarkoituksille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (Lanxess Deutschland GmbH ja muut) (D060095/03 – 2019/2654(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ehdotuksen komission täytäntöönpanopäätökseksi luvan myöntämisestä tietyille kromitrioksidin käyttötarkoituksille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (Lanxess Deutschland GmbH ja muut) (D060095/03),

–  ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006(1) (REACH-asetus) ja erityisesti sen 64 artiklan 8 kohdan,

–  ottaa huomioon lausunnot, jotka riskinarviointikomitea (RAC) ja sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea (SEAC) ovat antaneet(2) asetuksen (EY) N:o 1907/2006 64 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16. helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(3) 11 ja 13 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleisen tuomioistuimen 7. maaliskuuta 2019 asiassa T-837/16 antaman tuomion(4),

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan,

A.  toteaa, että kromitrioksidi lisättiin erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluetteloon REACH-asetuksen(5) mukaisesti vuonna 2010, koska se on luokiteltu karsinogeeniseksi (luokka 1A) ja mutageeniseksi (1B);

B.  ottaa huomioon, että kromitrioksidi sisällytettiin REACH-asetuksen(6) liitteeseen XIV vuonna 2013, koska se oli luokiteltu edellä mainitulla tavalla ja koska sen tämänhetkinen käyttö on laajaa, sitä käytetään unionissa monin paikoin, se aiheuttaa merkittävän altistumisen riskin työntekijöille(7) ja sen lopetuspäivä on 21. syyskuuta 2017;

C.  toteaa, että yritysten, jotka haluavat jatkaa kromitrioksidin käyttöä, on toimitettava lupahakemus 21. maaliskuuta 2016 mennessä;

D.  toteaa, että Lanxess ja kuusi muuta yritystä (”hakijat”) muodostivat yhteenliittymän, johon kuului yli 150 yhtiötä mutta jonka tarkasta jäsenmäärästä ei ole tietoa, jättääkseen yhteisen hakemuksen(8);

E.  toteaa, että jätettyään yhteisen hakemuksen ennen määräaikaa 21. maaliskuuta 2016 hakijat ja niiden jatkokäyttäjät saivat jatkaa kromitrioksidin käyttöä odotettaessa REACH-asetuksen 58 artiklaan perustuvaa, hakemuksessa esitettyjä käyttötarkoituksia koskevaa lupapäätöstä;

F.  ottaa huomioon, että komissio sai RAC:n ja SEAC:n lausunnot syyskuussa 2016; ottaa huomioon, että komission päätöksen laadinnan viivästyminen johti siihen, että kromitrioksidin käytön jatkaminen on sallittu puolentoista vuoden ajan lopetuspäivän jälkeen;

G.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin tuomioistuimen tulkinnan(9) mukaan REACH‑asetuksen ensisijaisena tavoitteena on sen johdanto-osan 16 kappaleen mukaisesti varmistaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun korkea taso;

H.  ottaa huomioon, että REACH-asetuksen 55 artiklassa ja johdanto-osan 12 kappaleessa säädetään, että lupamenettelyn keskeinen tavoite on korvata erityistä huolta aiheuttavat aineet turvallisilla vaihtoehtoisilla aineilla tai tekniikoilla;

I.  toteaa, että riskinarviointikomitea vahvisti, ettei ole mahdollista määrittää johdettua vaikutuksetonta altistumistasoa kromitrioksidin syöpää aiheuttaville ominaisuuksille, minkä vuoksi sitä pidetään REACH-asetuksen 60 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettuna aineena, jonka osalta ei voida määritellä kynnysarvoa; toteaa tämän tarkoittavan, että tälle aineelle ei voida asettaa teoreettista ”turvallista altistumistasoa”, jota voitaisiin käyttää vertailuarvona sen arvioimiseksi, onko sen käytöstä aiheutuva riski riittävän hyvin hallinnassa;

J.  toteaa, että riskinarviointikomitean arvion mukaan tällaisen luvan myöntäminen aiheuttaisi tilastollisesti 50 kuolemaan johtavaa syöpätapausta joka vuosi;

K.  toteaa, että REACH-asetuksen 60 artiklan 4 kohdan mukaan lupa aineelle, jonka riskit eivät ole riittävän hyvin hallinnassa, voidaan myöntää ainoastaan, jos sosioekonomisten hyötyjen osoitetaan ylittävän ihmisten terveydelle tai ympäristölle aineen käytöstä aiheutuvan riskin eikä soveltuvia vaihtoehtoisia aineita tai tekniikoita ole;

L.  toteaa, että hakemus koskee kromitrioksidin 20 000 tonnin vuosittaista käyttöä;

M.  toteaa, että hakemus koskee erilaisilla teollisuudenaloilla, kuten kosmetiikassa, avaruusteollisuudessa, elintarvikkeiden pakkaamisessa, autoalalla, vesihuollossa ja rakennusalalla, toimivien jatkokäyttäjien hyvin suurta määrää (yli 4 000 käyttöpaikkaa) ja ennennäkemättömän suurta altistuvien työntekijöiden määrää (yli 100 000 työntekijää);

N.  toteaa, että hakemus koskee virallisesti kuutta käyttötarkoitusta; toteaa, että käyttötarkoitukset on kuitenkin kuvattu niin yleisluontoisesti, että tuloksena on hyvin laaja käyttö tai suorastaan ”äärimmäisen laaja käyttö”(10); toteaa, että tämä haittaa sekä sosioekonomista arviointia että sopivien vaihtoehtojen arvioimista;

O.  ottaa huomioon, että REACH-asetuksen 62 artiklan 4 kohdan d alakohdassa edellytetään, että hakijat toimittavat kemikaaliturvallisuusraportin liitteen I mukaisesti; toteaa, että sen tulee sisältää altistuksen arviointi(11);

P.  toteaa, että riskinarviointikomitea pani merkille huomattavan epäsuhdan esitetyn hakemuksen laajuuden ja toisaalta hakemuksessa esitettyjen tietojen välillä(12);

Q.  toteaa, että riskinarviointikomitea havaitsi merkittäviä puutteita hakijoiden esittämissä tiedoissa, jotka koskivat työntekijöiden altistusskenaarioita(13);

R.  toteaa, että ehdotuksessa komission täytäntöönpanopäätökseksi pantiin merkille, etteivät hakijat toimittaneet tarvittavia työntekijöiden altistusskenaarioita koskevia tietoja(14);

S.  toteaa, että sen sijaan, että hakemuksen katsottaisiin olevan REACH-asetuksen 60 artiklan 7 kohdan vastainen, ehdotuksessa komission täytäntöönpanopäätökseksi edellytetään vain, että hakijat toimittavat puuttuvat tiedot arviointiraportissaan vuosia tämän päätösehdotuksen hyväksymisen jälkeen(15);

T.  katsoo, että REACH-asetuksen 61 artiklassa säädetyn tarkistusraportin ei ole tarkoitus antaa yrityksille lisäaikaa aukkojen täyttämiseen tiedoissa, jotka oli toimitettava heti alussa (koska tällaiset tiedot ovat keskeisellä sijalla päätöksenteossa), vaan sen avulla pyritään varmistamaan, että hakemuksessa alun perin esitetyt tiedot ovat edelleen ajan tasalla;

U.  ottaa huomioon, että unionin yleinen tuomioistuin on todennut selvästi, että REACH‑asetuksen 60 artiklan 8 ja 9 kohdassa tarkoitettuja luvan ehtoja ei voida käyttää lupahakemuksessa mahdollisesti olevien puutteiden tai aukkojen korjaamiseen(16);

V.  ottaa huomioon, että SEAC:n lausunnossa korostettiin lisäksi hakijan esittämässä vaihtoehtojen analyysissa olevia merkittäviä epävarmuustekijöitä, joihin viitataan myös ehdotuksessa komission täytäntöönpanopäätökseksi(17);

W.  ottaa huomioon, että REACH-asetuksen 55 artiklan ja 60 artiklan 4 kohdan mukaisesti hakijan on osoitettava, että haettuun käyttötarkoitukseen ei ole sopivia vaihtoehtoisia aineita tai tekniikoita;

X.  toteaa, että monilla lupahakemuksen käyttötarkoitusten kattamilla käyttötavoilla on osoitettu olevan sopivia vaihtoehtoja(18);

Y.  ottaa huomioon, että unionin yleinen tuomioistuin muistutti komissiota siitä, että jotta se voi laillisesti myöntää luvan REACH-asetuksen 60 artiklan 4 kohdan nojalla, sen on tarkistettava riittävä määrä olennaisia ja todennettavissa olevia tietoja, jotta voidaan päätellä, että hakemuksen kattamiin käyttötarkoituksiin ei ole käytettävissä soveltuvia vaihtoehtoja tai että käytettävissä olevien vaihtoehtojen puutteeseen liittyvät jäljellä olevat epävarmuustekijät ovat luvan hyväksymispäivänä vain vähäisiä(19);

Z.  toteaa, että tässä tapauksessa vaihtoehtojen analyysiin liittyvät epävarmuustekijät olivat kaikkea muuta kuin vähäisiä(20);

AA.  toteaa, että vaikka hakijat ovatkin päättäneet hakea lupaa erittäin laajoihin käyttötarkoituksiin, se ei ole hyväksytty peruste vaihtoehtojen epätäydelliseen analyysiin;

AB.  toteaa, ettei REACH-asetuksen 62 artiklassa säädetä mistään tietojen esittämistä koskevasta poikkeuksesta sellaisten yhtiöiden tapauksessa, jotka hakevat lupaa yhdessä yhteenliittymänä;

AC.  toteaa, että komission ehdottama lupa on näin ollen vastoin REACH-asetuksen 60 artiklan 7 ja 4 kohtaa;

AD.  toteaa, että lisäksi monet jatkokäyttäjät, jotka kuuluvat komission täytäntöönpanoehdotuksen soveltamisalaan, ovat jo hakeneet lupaa erikseen; toteaa, että RAC ja SEAC ovat jo antaneet lausuntonsa joistakin näistä käyttötarkoituksista; toteaa, että lupia on jo myönnetty jatkokäyttäjille;

AE.  toteaa, että hakijoiden yhteisen hakemuksen erittäin laajoihin käyttötarkoituksiin voi kuitenkin kuulua erityisiä käyttötarkoituksia, joille jatkokäyttäjät eivät ole hakeneet lupaa erillisillä hakemuksella mutta jotka voivat täyttää REACH-asetuksen 60 artiklan 4 kohdan ehdot;

AF.  toteaa, että tällaiset käyttötarkoitukset voivat olla tärkeillä aloilla;

AG.  katsoo, että sen vuoksi olisi asianmukaista antaa tällaisille jatkokäyttäjille, jotka eivät ole vielä esittäneet erityistä hakemusta, poikkeuksellisesti mahdollisuus esittää erillinen hakemus lyhyessä määräajassa;

1.  pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksen täytäntöönpanopäätökseksi ja toimittamaan uuden ehdotuksen;

2.  kehottaa komissiota arvioimaan huolellisesti, voidaanko REACH-asetusta täysin noudattaen myöntää mitään lupia hakijoiden esittämän hakemuksen kattamiin erityisiin ja tarkoin määriteltyihin käyttötarkoituksiin;

3.  kehottaa komissiota myöntämään poikkeuksellisesti jatkokäyttäjille, joiden käyttö sisältyy hakijoiden esittämään hakemukseen mutta josta ei ole esitetty erillistä lupahakemusta ja joiden asiaan liittyvät tiedot puuttuvat, mahdollisuuden esittää puuttuvat tiedot lyhyessä määräajassa;

4.  kehottaa RAC:tä ja SEAC:tä arvioimaan tämän jälkeen täydennettyjä hakemuksia nopeasti ja tarkistamaan asianmukaisella tavalla, että hakemuksiin on sisällytetty kaikki tarvittavat tiedot REACH-asetuksen 62 artiklan mukaisesti;

5.  kehottaa komissiota tekemään nopeita päätöksiä näistä hakemuksista REACH-asetusta täysin noudattaen;

6.  kehottaa RAC:tä ja SEAC:tä olemaan vastedes hyväksymättä hakemuksia, jotka eivät sisällä REACH-asetuksen 62 artiklan nojalla vaadittavia tietoja;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.
(2) Käyttötarkoitus 1: https://echa.europa.eu/documents/10162/a43a86ab-fcea-4e2b-87d1-78a26cde8f80 Käyttötarkoitus 2: https://echa.europa.eu/documents/10162/dc9ea416-266e-4f49-88cb-35576f574f4a Käyttötarkoitus 3:https://echa.europa.eu/documents/10162/fab6fe18-3d69-483b-8618-f781d18d472e Käyttötarkoitus 4: https://echa.europa.eu/documents/10162/0f5571f8-d3aa-4031-9454-843cd7f765a8 Käyttötarkoitus 5: https://echa.europa.eu/documents/10162/6ee57573-de19-43b5-9153-dad5d9de3c1e Käyttötarkoitus 6: https://echa.europa.eu/documents/10162/ab92f048-a4df-4d06-a538-1329f666727a
(3) EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.
(4) Yleisen tuomioistuimen tuomio 7. maaliskuuta 2019, asiassa T-837/16, Ruotsi v. komissio, ECLI:EU:T:2019:144: http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=T-837%252F16&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fi&avg=&cid=6161391
(5) https://echa.europa.eu/documents/10162/6b11ec66-9d90-400a-a61a-90de9a0fd8b1
(6) Komission asetus (EU) N:o 348/2013, annettu 17. huhtikuuta 2013, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XIV muuttamisesta (EUVL L 108, 18.4.2013, s. 1).
(7) https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf
(8)  http://www.jonesdayreach.com/SubstancesDocuments/CTAC%20Press%20Release%20Conclusion%20plus%20Annex%20+%20Cons%20Agt+amendm.PDF
(9) Unionin tuomioistuimen tuomio 7. heinäkuuta 2009, S.P.C.M. SA ja muut v. Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, ECLI:EU:C:2009:430, 45 kohta.
(10) Ks. RAC:n/SEAC:n lausunto käyttötarkoituksesta 2., s. 25, tai käyttötarkoituksesta 5., s. 61.
(11) REACH-asetus, liite I, jakso 5.1.
(12) ‘RAC notes the discrepancy in each use applied for, [...] between a) the total number of potential sites which the applicant […] considers may be covered by this application (up to 1 590 sites as given in the SEA) [for use 2], b) the number of CTAC members (150+) and c) the measured exposure data provided (from 6 to 23 sites for uses 1 to 5)’.
(13) ‘The greatest uncertainty arises from the lack of clear link between the OCs [operational conditions], RMMs [risk management measures] and exposure values for specific tasks and sites, which could justifiably represent the application. RAC sees this as a substantial weakness of the application’ (käyttötarkoitusta 2 koskeva RAC:n lausunto, s. 12).
(14) ‘RAC concluded that there are significant uncertainties regarding worker exposure due to limited availability of measured exposure data. It further concluded that a prevalent lack of contextual information has made it difficult to establish a link between the operational conditions and risk management measures described in the application and the claimed exposure levels for specific tasks and sites, thereby preventing RAC from further evaluation. Those uncertainties concern the reliability and representativeness of the exposure data and how it relates to the specific risk management measures in place’, päätösehdotus, johdanto-osan 7 kappale.
(15) Päätösehdotuksen johdanto-osan 25 kappale ja 8 artikla.
(16) Yleisen tuomioistuimen tuomio 7. maaliskuuta 2019, Ruotsi v. komissio, ECLI:EU:T:2019:144, 82 ja 83 kohta.
(17) Due to the very broad scope of the intended uses, the SEAC could not exclude possible uncertainty with regard to the technical feasibility of alternatives for a limited number of specific applications that are covered by the description of the uses applied for’, päätösehdotuksen johdanto-osan 14. kappale.
(18) Käyttötarkoitusten 2–5 vaihtoehdot: PVD CROMATIPIC -plasmapinnoite, ks. https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Eco-friendly-chrome-plating-based-on-nanotechnologies-94 EHLA-prosessi, ks. https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Effective-Protection-against-Wear-Corrosion-with-the-EHLA-Process--185 TripleHard, ks https://marketplace.chemsec.org/Alternative/TripleHard-REACH-compliant-hard-chrome-is-the-best-in-the-market-96 Hexigone-inhibiittorit, ks. https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Chrome-and-Zinc-free-Corrosion-Inhibitor-for-Coatings-Highly-Effective-Drop-In-Replacement-of-Hexavalent-Chromate--95 SUPERCHROME PVD -pinnoite, ks. https://marketplace.chemsec.org/Alternative/SUPERCHROME-PVD-COATING-a-green-alternative-to-hexavalent-chrome-plating-10 Oerlikon Balzers ePD, ks. https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Oerlikon-Balzers-ePD-Reach-compliant-Chrome-look-for-plastic-parts-on-a-new-level-69
(19) Yleisen tuomioistuimen tuomio 7. maaliskuuta 2019, Ruotsi v. komissio ECLI:EU:T:2019:144, 86 kohta.
(20) ‘According to the applicant, applications where substitution is already possible are not covered by the application anyhow. The applicant does, however, not specify such applications or their related technical requirements. SEAC finds the applicant’s approach to resolve this issue not fully appropriate and emphasises the need for the applicant to demonstrate more concretely that substitution has taken place where indeed already feasible. This could have been achieved by undertaking a more precise and use-specific assessment of alternatives’, käyttötarkoitusta 2 koskeva SEAC:n lausunto, s 25.

Päivitetty viimeksi: 20. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö