Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2654(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0221/2019

Pateikti tekstai :

B8-0221/2019

Debatai :

Balsavimas :

CRE 27/03/2019 - 18.18

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0317

Priimti tekstai
PDF 171kWORD 46k
Trečiadienis, 2019 m. kovo 27 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Tam tikri chromo trioksido naudojimo atvejai
P8_TA(2019)0317B8-0221/2019

2019 m. kovo 27 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 suteikiamas leidimas tam tikrais atvejais naudoti chromo trioksidą (Lanxess Deutschland GmbH ir kiti), projekto (D060095/03 – 2019/2654(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos įgyvendinimo sprendimą, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 suteikiamas leidimas tam tikrais būdais naudoti chromo trioksidą (Lanxess Deutschland GmbH ir kiti), projekto (D060095/03),

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB(1) (toliau – REACH reglamentas), ypač į jo 64 straipsnio 8 dalį,

–  atsižvelgdamas į Rizikos vertinimo komiteto (RAC) bei Socialinės ir ekonominės analizės komiteto (SEAC)(2) nuomones, pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 64 straipsnio 5 dalies antrą pastraipą,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai, 11 ir 13 straipsnius(3),

–  atsižvelgdamas į Bendrojo Teismo 2019 m. kovo 7 d. sprendimą, priimtą byloje T-837/16(4),

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis,

A.  kadangi chromo trioksidas, atsižvelgiant į jo kaip kancerogeninės (1A kategorija) ir mutageninės (1B kategorija) medžiagos klasifikaciją, 2010 m. pagal REACH reglamentą buvo įtrauktas į labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų kandidatinį sąrašą(5);

B.  kadangi chromo trioksidas 2013 m. į REACH reglamento XIV priedą(6) buvo įtrauktas atsižvelgiant į tą klasifikaciją, didelį šiuo metu naudojamą kiekį, daugybę gamybos vietų Sąjungoje, kuriose jis naudojamas, ir didelio poveikio darbuotojams riziką(7), įskaitant 2017 m. rugsėjo 21 d. pabaigos datą;

C.  kadangi įmonės, kurios nori toliau naudoti chromo trioksidą, turėjo pateikti paraišką leidimui gauti iki 2016 m. kovo 21 d.;

D.  kadangi įmonė „Lanxess“ ir šešios kitos įmonės (toliau – pareiškėjai), siekdami pateikti bendrą paraišką, sudarė konsorciumą, kuriam priklauso daugiau nei 150 įmonių narių, tačiau tikslus konsorciumo narių skaičius nežinomas(8);

E.  kadangi iki 2016 m. kovo 21 d. pareiškėjai kartu pateikė paraišką, o jų tolesniems naudotojams buvo leista toliau naudoti chromo trioksidą iki to laiko, kai dėl šių prašomų naudojimo būdų bus priimtas sprendimas dėl leidimo pagal REACH reglamento 58 straipsnį;

F.  kadangi Komisija RAC ir SEAC nuomones gavo 2016 m. rugsėjo mėn.; kadangi Komisijai vėluojant parengti sprendimo projektą, chromo trioksido naudojimas de facto buvo toleruojamas pusantrų metų suėjus pabaigos terminui;

G.  kadangi pagrindinis REACH reglamento tikslas, atsižvelgiant į jo 16 konstatuojamąją dalį ir tai, kaip ją išaiškino Europos Sąjungos Teisingumo Teismas(9), yra užtikrinti aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą;

H.  kadangi pagal REACH reglamento 55 straipsnį ir 12 konstatuojamąją dalį pagrindinis leidimo tikslas yra pakeisti labai didelį susirūpinimą keliančias medžiagas saugesnėmis alternatyviomis medžiagomis arba technologijomis;

I.  kadangi RAC patvirtino, jog neįmanoma nustatyti chromo trioksido kancerogeninių savybių išvestinės ribinės poveikio nesukeliančios vertės, todėl ši medžiaga pagal REACH reglamento 60 straipsnio 3 dalies a punktą laikoma „ribinės vertės neturinčia medžiaga“; kadangi tai reiškia, kad negalima nustatyti teorinio šios medžiagos „saugaus poveikio lygio“ ir remtis juo įvertinant, ar tinkamai kontroliuojama su jos naudojimu susijusi rizika;

J.  kadangi RAC nustatė, kad, išdavus tokį leidimą, kasmet nuo vėžio statistiškai mirtų 50 žmonių;

K.  kadangi REACH reglamento 60 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad leidimas naudoti medžiagą, kurios keliama rizika nėra tinkamai kontroliuojama, gali būti suteikiamas tik įrodžius, kad socialinė ir ekonominė nauda yra didesnė, palyginti su žmonių sveikatai arba aplinkai dėl medžiagos naudojimo keliama rizika ir kad nėra tinkamų alternatyvių medžiagų arba technologijų;

L.  kadangi paraiškoje nurodyta, kad per metus bus sunaudojama 20 000 tonų chromo trioksido;

M.  kadangi paraiška susijusi su labai dideliu skaičiumi tolesnių naudotojų (daugiau nei 4 000 gamybos vietų), veikiančių įvairiuose pramonės sektoriuose – tiek kosmetikos ir orlaivių bei erdvėlaivių pramonėje, tiek maisto pakavimo ir automobilių sektoriuose, ir sanitarijos bei statybos pramonėje, o darbuotojų, kuriems daromas poveikis, skaičius neturi precedento (daugiau nei 100 000 darbuotojų);

N.  kadangi paraiška oficialiai susijusi su šešiais naudojimo būdais; kadangi šie naudojimo būdo aprašymai vis tiek yra tokie abstraktūs, kad jų taikymo sritis yra labai plati arba net „labai plati“(10); kadangi dėl šios priežasties iškraipomas socialinis ir ekonominis vertinimas, taip pat tinkamų alternatyvų vertinimas;

O.  kadangi pagal REACH reglamento 62 straipsnio 4 dalies d punktą reikalaujama, kad pareiškėjai pateiktų cheminės saugos ataskaitą, kaip nustatyta I priede; kadangi tokioje ataskaitoje turi būti pateiktas poveikio vertinimas(11);

P.  kadangi RAC atkreipė dėmesį į didelius pateiktos paraiškos taikymo srities ir joje esančios informacijos neatitikimus(12);

Q.  kadangi RAC nustatė rimtų trūkumų, susijusių su pareiškėjų pateikta informacija apie poveikio darbuotojams scenarijus(13);

R.  kadangi Komisijos įgyvendinimo sprendimo projekte pripažinta, jog pareiškėjai nepateikė būtinos informacijos, susijusios su poveikio darbuotojams scenarijais(14);

S.  kadangi Komisijos įgyvendinimo sprendimo projekte, užuot laikiusis nuomonės, kad paraiška neatitinka reikalavimų pagal REACH reglamento 60 straipsnio 7 dalį, paprasčiausiai reikalaujama, kad pareiškėjai savo peržiūros ataskaitoje, praėjus keleriems metams nuo šio sprendimo projekto priėmimo, pateiktų trūkstamus duomenis(15);

T.  kadangi peržiūros ataskaita pagal REACH reglamento 61 straipsnį ne tiek siekiama įmonėms suteikti papildomo laiko užpildyti informacijos, kurią reikėjo pateikti iš anksto (nes tokia informacija svarbi priimant sprendimą), spragas, kiek užtikrinti, kad iš pradžių paraiškoje pateikta informacija dar būtų aktuali;

U.  kadangi Bendrasis Teismas aiškiai konstatavo, kad leidimu nustatytomis sąlygomis, kaip apibrėžta REACH reglamento 60 straipsnio 8 ir 9 dalyse, negalima siekti ištaisyti galimų paraiškos leidimui gauti trūkumų ar spragų(16);

V.  be to, kadangi SEAC nuomonėje atkreiptas dėmesys į rimtas abejones, susijusias su pareiškėjų pateiktų alternatyvų analize, kurios taip pat atsispindėjo Komisijos įgyvendinimo sprendimo projekte(17);

W.  kadangi, atsižvelgiant į REACH reglamento 55 straipsnį ir 60 straipsnio 4 dalį, pareiškėjas privalo įrodyti, kad nėra jokių tinkamų alternatyvių medžiagų arba technologijų, susijusių su naudojimo būdais, dėl kurių jis pateikė paraišką;

X.  kadangi paaiškėjo, jog dėl daugybės paraiškų, kuriose aptarti autorizuotini naudojimo būdai, yra prieinamos tinkamos alternatyvos(18);

Y.  kadangi Bendrasis Teismas priminė Komisijai, kad ji, siekdama teisėtai suteikti leidimą pagal REACH reglamento 60 straipsnio 4 dalį, turi patikrinti pakankamai svarbios ir patikrinamos informacijos ir prieiti prie išvados, kad nėra jokių tinkamų alternatyvų, susijusių su paraiškoje aptartais naudojimo būdais, arba kad leidimo suteikimo dieną likusios abejonės dėl prieinamų alternatyvų nebuvimo yra nereikšmingos(19);

Z.  kadangi šioje byloje su alternatyvų analize susijusios abejonės toli gražu nebuvo nereikšmingos(20);

AA.  kadangi remiantis tuo, kad naudojimo būdai, dėl kurių pareiškėjai nusprendė teikti paraiškas, yra labai plataus pobūdžio, negalima pateisinti neišsamios alternatyvų analizės;

AB.  kadangi REACH reglamento 62 straipsnyje įmonėms, kurios paraišką teikia kartu kaip konsorciumas, nenumatyta jokia galimybė atsisakyti pateikti informaciją;

AC.  kadangi dėl šios priežasties Komisijos siūlymu suteikti leidimą pažeidžiamos REACH reglamento 60 straipsnio 7 ir 4 dalys;

AD.  be to, kadangi nemažai tolesnių naudotojų, kuriems taikomas Komisijos įgyvendinimo sprendimas, jau pateikė atskiras paraiškas leidimui gauti; kadangi RACH ir SEAC jau priėmė savo nuomonę dėl tam tikrų šių paraiškų; kadangi tolesniems naudotojams jau suteikti keli leidimai;

AE.  tačiau kadangi tarp pareiškėjų bendroje paraiškoje aptartų labai plataus naudojimo būdų gali pasitaikyti konkrečių paraiškų, dėl kurių tolesni naudotojai nepateikė atskiro prašymo suteikti leidimą, tačiau tokios paraiškos gali atitikti REACH reglamento 60 straipsnio 4 dalies reikalavimus;

AF.  kadangi tokios paraiškos gali būti susijusios su svarbiomis sritimis;

AG.  kadangi dėl šios priežasties išimtiniais atvejais būtų tinkama tokiems tolesniems naudotojams, kurie dar nepateikė konkrečios paraiškos, suteikti galimybę per trumpą terminą pateikti atskirą paraišką;

1.  prašo Komisijos atsiimti savo įgyvendinimo sprendimo projektą ir pateikti naują projektą;

2.  ragina Komisiją atidžiai įvertinti, ar kuriuos nors leidimus dėl konkrečių tinkamai apibrėžtų naudojimo būdų, kuriuos savo paraiškoje aptarė pareiškėjai, galima suteikti visapusiškai laikantis REACH reglamento;

3.  ragina Komisiją galimybę pateikti trūkstamus duomenis per trumpą terminą išimtinai suteikti tiems tolesniems naudotojams, kurių naudojimo būdą pareiškėjai aptarė paraiškoje, tačiau dėl kurio dar nepateikta nė viena atskira paraiška leidimui gauti ir su kuriuo susijusių reikiamų duomenų trūksta;

4.  ragina RAC ir SEAC greitai įvertinti tas vėliau baigtas rengti paraiškas, taip pat tinkamai patikrinti, ar tose paraiškose pateikta visa REACH reglamento 62 straipsnyje nurodyta būtina informacija;

5.  ragina Komisiją greitai priimti sprendimus, susijusius su tomis paraiškomis, ir tai daryti visapusiškai laikantis REACH reglamento;

6.  ragina RAC ir SEAC nebepriimti paraiškų, kuriose nėra informacijos, kurią reikalaujama pateikti pagal REACH reglamento 62 straipsnį;

7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL L 396, 2006 12 30, p. 1.
(2) 1-as naudojimo būdas: https://echa.europa.eu/documents/10162/a43a86ab-fcea-4e2b-87d1-78a26cde8f80. 2-as naudojimo būdas: https://echa.europa.eu/documents/10162/dc9ea416-266e-4f49-88cb-35576f574f4a. 3-ias naudojimo būdas: https://echa.europa.eu/documents/10162/fab6fe18-3d69-483b-8618-f781d18d472e. 4-as naudojimo būdas: https://echa.europa.eu/documents/10162/0f5571f8-d3aa-4031-9454-843cd7f765a8. 5-as naudojimo būdas: https://echa.europa.eu/documents/10162/6ee57573-de19-43b5-9153-dad5d9de3c1e. 6-as naudojimo būdas: https://echa.europa.eu/documents/10162/ab92f048-a4df-4d06-a538-1329f666727a.
(3) OL L 55, 2011 2 28, p. 13.
(4) 2019 m. kovo 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas Švedija / Komisija, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144: http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=T-837%252F16&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=lt&avg=&cid=5764520.
(5) https://echa.europa.eu/documents/10162/6b11ec66-9d90-400a-a61a-90de9a0fd8b1.
(6) 2013 m. balandžio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 348/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XIV priedas (OL L 108, 2013 4 18, p. 1).
(7) https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf.
(8)  http://www.jonesdayreach.com/SubstancesDocuments/CTAC%20Press%20Release%20Conclusion%20plus%20Annex%20+%20Cons%20Agt+amendm.PDF.
(9) 2009 m. liepos 7 d. Teisingumo Teismo sprendimas S.P.C.M. SA ir kt. / Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, C-558/07, ECLI:EU:C:2009:430, 45 punktas.
(10) Žr. RAC / SEAC nuomonę dėl 2-o naudojimo būdo, p. 25 arba dėl 5-o naudojimo būdo, p. 61.
(11) REACH reglamento I priedo 5.1 skirsnis.
(12) „RAC atkreipia dėmesį į kiekvieno naudojimo būdo, dėl kurio teikiama paraiška, neatitikimus, susijusius su ˂..˃ a) bendru galimų gamybos vietų, kurioms, ˂..˃ pareiškėjo manymu, gali būti taikoma ši paraiška (iki 1 590 gamybos vietų, kaip nurodyta SEA), skaičiumi [2-as naudojimo būdas], b) CTAC narių skaičiumi (daugiau nei 150) ir c) pateiktais duomenimis apie išmatuotą poveikį (6–23 gamybos vietos, kuriose taikomi 1–5 naudojimo būdai)“.
(13) „Rimčiausios abejonės kyla dėl aiškaus ryšio tarp VS [veiklos sąlygų], RMP [rizikos mažinimo priemonių] ir poveikio verčių, susijusių su konkrečiomis užduotimis ir gamybos vietomis, kuriuo būtų galima pagrįsti paraišką, nebuvimo. RAC mano, kad tai yra esminis paraiškos trūkumas“ (RAC nuomonė dėl 2-o naudojimo būdo, p. 12).
(14) „RAC padarė išvadą, kad nebuvo pakankamai prieinamų duomenų apie išmatuotą poveikį, todėl kilo rimtų abejonių dėl poveikio darbuotojams. Jis taip pat priėjo prie išvados, kad dėl sistemingo išsamesnės informacijos trūkumo buvo sudėtinga nustatyti ryšį tarp paraiškoje aprašytų veiklos sąlygų ir rizikos vertinimo priemonių ir nurodytų poveikio lygių, susijusių su konkrečiomis užduotimis ir gamybos vietomis, todėl RAC negalėjo atlikti tolesnio vertinimo. Tos abejonės yra susijusios su poveikio duomenų patikimumu ir reprezentatyvumu ir tuo, kaip jie susiję su konkrečiomis taikomomis rizikos valdymo priemonėmis“, sprendimo projekto 7 konstatuojamoji dalis.
(15) Sprendimo projekto 25 konstatuojamoji dalis ir 8 straipsnis.
(16) 2019 m. kovo 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas Švedija / Komisija, ECLI:EU:T:2019:144, 82 ir 83 punktai.
(17) „Dėl labai plataus numatytų naudojimo būdų masto SEAC negalėjo atmesti galimos abejonės, susijusios su galimybe techniškai įgyvendinti tam tikrose konkrečiose paraiškose, kurioms taikomi aprašyti prašomi naudojimo būdai, numatytas alternatyvas“, sprendimo projekto 14 konstatuojamoji dalis.
(18) Su 2–5 paraiškomis susijusios alternatyvos: PVD CROMATIPIC, plazminė danga, žr. https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Eco-friendly-chrome-plating-based-on-nanotechnologies-94. EHLA procesas, žr. https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Effective-Protection-against-Wear-Corrosion-with-the-EHLA-Process--185. „TripleHard“, žr. https://marketplace.chemsec.org/Alternative/TripleHard-REACH-compliant-hard-chrome-is-the-best-in-the-market-96. „Hexigone Inhibitors“, žr. https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Chrome-and-Zinc-free-Corrosion-Inhibitor-for-Coatings-Highly-Effective-Drop-In-Replacement-of-Hexavalent-Chromate--95. SUPERCHROME PVD COATING, žr. https://marketplace.chemsec.org/Alternative/SUPERCHROME-PVD-COATING-a-green-alternative-to-hexavalent-chrome-plating-10. „Oerlikon Balzers ePD“, žr.https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Oerlikon-Balzers-ePD-Reach-compliant-Chrome-look-for-plastic-parts-on-a-new-level-69.
(19) 2019 m. kovo 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas Švedija / Komisija, ECLI:EU:T:2019:144, 86 punktas.
(20) „Pasak pareiškėjo, bendra paraiška bet kuriuo atveju netaikoma paraiškoms, kuriose pakeitimas jau yra įmanomas. Tačiau pareiškėjas nenurodo tokių paraiškų arba su jomis susijusių techninių reikalavimų. SEAC mano, kad pareiškėjo požiūris sprendžiant šį klausimą nėra visiškai tinkamas, ir pažymi, kad pareiškėjas turi konkrečiau įrodyti, kad pakeitimas atliktas tuo metu, kai jis iš tikrųjų buvo įmanomas. Tai buvo galima padaryti atliekant tikslesnį ir labiau su konkrečiu naudojimo būdu susijusį alternatyvų vertinimą“, SEAC nuomonė dėl 2-o naudojimo būdo, p. 25.

Atnaujinta: 2020 m. balandžio 20 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika