Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2019/2654(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0221/2019

Iesniegtie teksti :

B8-0221/2019

Debates :

Balsojumi :

CRE 27/03/2019 - 18.18

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0317

Pieņemtie teksti
PDF 186kWORD 58k
Trešdiena, 2019. gada 27. marts - Strasbūra Galīgā redakcija
Hroma trioksīda izmantošana konkrētām vajadzībām
P8_TA(2019)0317B8-0221/2019

Eiropas Parlamenta 2019. gada 27. marta rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 piešķir atļauju konkrētām vajadzībām izmantot hroma trioksīdu (Lanxess Deutschland GmbH un citi) (D060095/03 – 2019/2654(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 piešķir atļauju konkrētām vajadzībām izmantot hroma trioksīdu (Lanxess Deutschland GmbH un citi) (D060095/03),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (REACH regula)(1), un jo īpaši ņemot vērā tās 64. panta 8. punktu,

–  ņemot vērā Risku novērtēšanas komitejas (RAC) un Sociālās un ekonomiskās analīzes komitejas (SEAC)(2) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 64. panta 5. punkta otro daļu sniegtos atzinumus,

–  ņemot vērā 11. un 13. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulā (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu(3),

–  ņemot vērā Vispārējās tiesas 2019. gada 7. marta spriedumu lietā T-837/16(4),

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas rezolūcijas priekšlikumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu,

A.  tā kā 2010. gadā hroma trioksīds tika iekļauts to vielu provizoriskajā sarakstā, kuras saskaņā ar REACH regulu raisa ļoti lielas(5), jo tā ir klasificēta kā kancerogēna un mutagēna viela (1.B kategorija);

B.  tā kā 2013. gadā hroma trioksīds tika iekļauts REACH regulas XIV pielikumā(6) dēļ tā, ka uz šo vielu attiecas iepriekš minētā klasifikācija, to pašlaik Savienībā izmantoto ļoti lielos daudzumos un ļoti daudzās vietās un tā rada augstu apdraudējumu darbiniekiem(7), un par rieta datumu tika noteikts 2017. gada 21. septembris;

C.  tā kā uzņēmumiem, kas vēlas turpināt hroma trioksīda izmantošanu, līdz 2016. gada 21. martam bija jāiesniedz pieteikums atļaujas saņemšanai;

D.  tā kā Lanxess un seši citi uzņēmumi (turpmāk — “pieteikuma iesniedzēji”) nolūkā iesniegt kopīgu pieteikumu izveidoja konsorciju ar vairāk nekā 150 uzņēmumiem, taču precīzs uzņēmumu skaits nav zināms(8);

E.  tā kā, kopīgi iesniedzot pieteikumu pirms 2016. gada 21. marta termiņa, pieteikumu iesniedzēji un tiem pakārtotie lietotāji drīkstēja turpināt hroma trioksīda izmantošanu līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par atļaujas saņemšanu, piemērojot REACH regulas 58. pantu attiecībā uz izmantošanas vajadzībām, par kurām iesniegts pieteikums;

F.  tā kā Komisija 2016. gada septembrī saņēma RAC un SEAC atzinumus; tā kā Komisijas vilcināšanās ar lēmuma izstrādi de facto novedusi pie tā, ka pusotru gadu pēc rieta datuma hroma trioksīdu vēl aizvien drīkst izmantot;

G.  tā kā saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas interpretāciju(9) REACH regulas primārais mērķis, ņemot vērā tās 16. apsvērumu, ir nodrošināt augstu cilvēku veselības un vides aizsardzības līmeni;

H.  tā kā saskaņā ar REACH regulas 55. pantu un ņemot vērā tās 12. apsvērumu, galvenais atļaujas mērķis ir vielu, kuras rada ļoti lielas bažas, aizstāšana ar drošākām alternatīvām vielām vai tehnoloģijām;

I.  tā kā RAC apstiprināja, ka atvasināto beziedarbības līmeni hroma trioksīda kancerogēnajai iedarbībai nav iespējams noteikt un ka tāpēc hroma trioksīds REACH regulas 60. panta 3. punkta a) apakšpunkta nozīmē ir uzskatāms par vielu, kurai nevar noteikt robežlielumu; tā kā tas nozīmē, ka šai vielai nevar noteikt teorētisku nekaitīgas iedarbības robežvērtību, ko izmantotu kā kritēriju, pēc kura vērtēt, vai pienācīgi tiek kontrolēts ar vielas izmantošanu saistītais risks;

J.  tā kā RAC aplēsusi, ka, piešķirot šādu atļauju, katru gadu būtu 50 vēža saslimšanas gadījumi ar letālu iznākumu;

K.  tā kā REACH regulas 60. panta 4. punktā noteikts, ka atļauju izmantot vielas, kuru riski netiek pienācīgi kontrolēti, var piešķirt tikai tad, ja pierāda, ka vielas lietošanas veida sociālās un ekonomiskās priekšrocības ir lielākas par tās radīto risku cilvēku veselībai vai apkārtējai videi, un ka nav piemērotas alternatīvas vielas vai tehnoloģijas;

L.  tā kā pieteikums attiecas uz 20 000 tonnu hroma trioksīda izmantošanu gadā;

M.  tā kā pieteikums attiecas uz ļoti daudziem pakārtotajiem lietotājiem (vairāk nekā 4000 uzņēmumu), kas darbojas dažādās rūpniecības nozarēs, sākot no kosmētikas līdz kosmiskajai aviācijai, no pārtikas iepakojuma līdz automobiļu rūpniecībai un no higiēnas līdz pat celtniecībai, un šīs vielas iedarbībai pakļauts nepieredzēti liels skaits darba ņēmēju (vairāk nekā 100 000 darbinieku);

N.  tā kā pieteikums oficiāli attiecas uz sešiem izmantošanas veidiem; tā kā šie izmantošanas veidu apraksti tomēr ir tik vispārīgi, ka to darbības joma ir ļoti plaša vai pat ārkārtīgi plaša(10); tā kā tas attiecas gan uz sociālekonomisko novērtējumu, gan piemērotu alternatīvu novērtējumu;

O.  tā kā REACH regulas 62. panta 4. punkta d) apakšpunktā prasīts, lai pieteikuma iesniedzējs iesniegtu ķīmiskās drošības pārskatu saskaņā ar I pielikumu; tā kā tam jāietver iedarbības novērtējums(11);

P.  tā kā RAC norādījusi uz lielu neatbilstību starp iesniegtā pieteikuma darbības jomu un tajā sniegto informāciju(12);

Q.  tā kā RAC konstatēja būtiskas nepilnības informācijā, ko pieteikuma iesniedzēji snieguši par scenārijiem, kas saistīti ar iedarbību uz darba ņēmējiem(13);

R.  tā kā Komisijas īstenošanas lēmuma projektā tika atzīta pieteikuma iesniedzēju nespēja sniegt nepieciešamo informāciju par scenārijiem, kas saistīti ar iedarbību uz darba ņēmējiem(14);

S.  tā kā tā vietā, lai pieteikumu uzskatītu par neatbilstīgu saskaņā ar REACH regulas 60. panta 7. punktu, Komisijas projektā īstenošanas lēmumam vienkārši prasīts, lai pieteikuma iesniedzēji iesniegtu trūkstošos datus pārskata ziņojumā, t. i. vairākus gadus pēc attiecīgā lēmuma projekta pieņemšanas(15);

T.  tā kā saskaņā ar REACH regulas 61. pantu pārskata ziņojums nav paredzēts tam, lai uzņēmumiem dotu papildu laiku trūkstošās informācijas sniegšanai, kurai jau vajadzētu būt iesniegtai (jo šāda informācija ir svarīga lēmumu pieņemšanai), bet ir domāts tam, lai nodrošinātu, ka pieteikumā sākotnēji sniegtā informācija joprojām ir atjaunināta;

U.  tā kā Vispārējā tiesa skaidri noteica, ka ar atļauju saistītos nosacījumus REACH regulas 60. panta 8. un 9. punkta nozīmē nevar izmantot, lai novērstu iespējamos trūkumus vai nepilnības atļaujas pieteikuma informācijā(16);

V.  tā kā SEAC atzinumā papildus uzsvērtas būtiskas neskaidrības pieteikuma iesniedzēju sniegtajā alternatīvu analīzē, kas atspoguļotas arī projektā Komisijas īstenošanas lēmumam(17);

W.  tā kā, ņemot vērā REACH regulas 55. pantu un 60. panta 4. punktu, pieteikuma iesniedzējam ir jāpierāda, ka nav piemērotu alternatīvu izmantošanas veidiem, par kuriem iesniegts pieteikums;

X.  tā kā ir pieejamas piemērotas alternatīvas daudziem izmantošanas veidiem, par kuriem iesniegts pieteikums(18);

Y.  tā kā Vispārējā tiesa atgādināja Komisijai, ka saskaņā ar REACH regulas 60. panta 4. punktu Komisija ir tiesīga piešķirt atļauju tad, ja tā ir pārbaudījusi pietiekami daudz pamatotas un pārbaudāmas informācijas, lai spētu secināt, vai kādam no pieteikumā minētajiem izmantošanas veidiem nav pieejamas piemērotas alternatīvas, vai arī atļaujas pieņemšanas dienā atlikušās neskaidrības par pieejamo alternatīvu trūkumu ir nebūtiskas(19);

Z.  tā kā šajā gadījumā neskaidrības par alternatīvu analīzi bija tālu no nebūtiskām(20);

AA.  tā kā par leģitīmu pamatojumu alternatīvo iespēju nepilnīgas analīzes pieņemšanai nevar uzskatīt to, ka izmantošanas veidi, par kuriem pieteikumu iesniedzēji nolēmuši iesniegt pieteikumu, ir ļoti plaši;

AB.  tā kā REACH regulas 62. pantā nav paredzēts atbrīvojums no informācijas sniegšanas uzņēmumiem, kas pieteikumu iesniedz kopīgi kā konsorcijs;

AC.  tā kā līdz ar to Komisijas ierosinātā atļaujas piešķiršana ir pretrunā REACH regulas 60. panta 7. un 4. punktam;

AD.  tā kā vairāki pakārtotie lietotāji, uz kuriem attiecas projekts Komisijas īstenošanas lēmumam, katrs atsevišķi jau ir pieteicies atļaujas saņemšanai; tā kā par dažiem no šiem pieteikumiem RAC un SEAC jau ir sniegušas atzinumu; tā kā dažas atļaujas pakārtotajiem lietotājiem jau ir piešķirtas;

AE.  tā kā tomēr var būt konkrēti pieteikumi, kas attiecas uz ļoti plašiem izmantošanas veidiem, kuri ietverti pieteikuma iesniedzēju kopīgajā pieteikumā un par kuriem pakārtotie lietotāji nav iesnieguši atsevišķu pieteikumu atļaujas saņemšanai, taču attiecībā uz tiem varētu būt izpildīt REACH regulas 60. panta 4. punkta nosacījumi;

AF.  tā kā šādi pieteikumi var attiekties uz svarīgām jomām;

AG.  tā kā līdz ar to izņēmuma kārtā būtu lietderīgi sniegt iespēju pakārtotiem lietotājiem, kuri vēl nav iesnieguši konkrētu pieteikumu, iesniegt atsevišķu pieteikumu īsā termiņā,

1.  aicina Komisiju atsaukt projektu īstenošanas lēmumam un iesniegt jaunu projektu;

2.  aicina Komisiju rūpīgi izvērtēt, vai attiecībā uz konkrētiem, labi argumentētiem izmantošanas veidiem, kas ietverti pieteikuma iesniedzēju iesniegtajā pieteikumā, atļaujas ir piešķiramas, jo pilnībā ievērota REACH regula;

3.  aicina Komisiju izņēmuma kārtā tiem pakārtotiem lietotājiem, kuru izmantošanas veidi ietverti pieteikumu iesniedzēju pieteikumā, bet kuri vēl nav iesnieguši atsevišķu pieteikumu tās atļaujas saņemšanai, attiecībā uz kuru trūkst konkrēti dati, nodrošināt iespēju trūkstošos datus iesniegt īsā termiņā;

4.  aicina RAC un SEAC šos attiecīgi papildinātos pieteikumus ātri izvērtēt, tostarp pienācīgi pārbaudīt, vai šajos pieteikumos ir iekļauta visa REACH regulas 62. pantā prasītā informācija;

5.  aicina Komisiju ātri pieņemt lēmumus par šiem pieteikumiem, pilnībā ievērojot REACH regulu;

6.  aicina RAC un SEAC turpmāk nepieņemt pieteikumus, kuros nav iekļauta informācija, kas jāsniedz saskaņā ar REACH regulas 62. pantu;

7.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1) OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.
(2)2.3.4.5.6. 1. izmantojums: https://echa.europa.eu/documents/10162/a43a86ab-fcea-4e2b-87d1-78a26cde8f80izmantojums: https://echa.europa.eu/documents/10162/dc9ea416-266e-4f49-88cb-35576f574f4aizmantojums:https://echa.europa.eu/documents/10162/fab6fe18-3d69-483b-8618-f781d18d472eizmantojums: https://echa.europa.eu/documents/10162/0f5571f8-d3aa-4031-9454-843cd7f765a8izmantojums: https://echa.europa.eu/documents/10162/6ee57573-de19-43b5-9153-dad5d9de3c1eizmantojums: https://echa.europa.eu/documents/10162/ab92f048-a4df-4d06-a538-1329f666727a
(3) OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.
(4) Vispārējās tiesas 2019. gada 7. marta spriedums, Zviedrija/Komisija, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144: http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=T-837%252F16&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=lv&avg=&cid=5676452
(5) https://echa.europa.eu/documents/10162/6b11ec66-9d90-400a-a61a-90de9a0fd8b1
(6) Komisijas 2013. gada 17. aprīļa Regula (ES) Nr. 348/2013, ar ko groza XIV pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (OV L 108, 18.4.2013., 1. lpp.).
(7) https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf
(8) http://www.jonesdayreach.com/SubstancesDocuments/CTAC%20Press%20Release%20Conclusion%20plus%20Annex%20+%20Cons%20Agt+amendm.PDF
(9) Tiesas 2009. gada 7. jūlija spriedums, S.P.C.M. SA un citi/Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, C-558/07, ECLI:EU:C:2009:430, 45. punkts.
(10) sk. RAC/ SEAC atzinumu par 2. izmantojumu (25. lpp.) vai 5. izmantojumu (61. lpp.).
(11) REACH, I pielikuma 5.1. iedaļa.
(12) RAC norāda uz neatbilstībām katrā izmantojumā, par kuru iesniegts pieteikums, proti, atšķiras a) to potenciālo vietu kopējais skaits, kuras pēc pieteikuma iesniedzēja domām var aptvert šā pieteikuma darbības jomu (līdz 1590 vietām, kā norādīts SEA) [2. izmantojums], b) CTAC locekļu skaits (150 +) un c) izmērītie dati par iedarbību (no 6 līdz 23 vietām attiecībā uz 1.–5. izmantojumu).
(13) Lielāko nenoteiktību rada tas, ka nav skaidras saiknes starp OC [darbības nosacījumiem], RMM [riska pārvaldības pasākumiem] un iedarbības vērtībām attiecībā uz konkrētiem uzdevumiem un vietām, kas pieteikumā būtu pienācīgi pamatoti. RAC uzskata, ka tā ir pieteikuma būtiska nepilnība (RAC atzinums par 2. izmantojumu, 12. lpp.).
(14) RAC secināja, ka pastāv ievērojamas neskaidrības par iedarbību uz darba ņēmējiem, jo ir ierobežota izmērītās iedarbības datu pieejamība. Turklāt tā secināja, ka kontekstuālās informācijas trūkuma dēļ ir grūti noteikt saikni starp pieteikumā aprakstītajiem darbības nosacījumiem, riska pārvaldības pasākumiem un plānotajiem iedarbības līmeņiem attiecībā uz konkrētiem uzdevumiem un vietām, un līdz ar to RAC nav iespēju turpināt novērtēšanu. Šīs neskaidrības attiecas uz iedarbības datu uzticamību un reprezentativitāti un to, kā tie saistīti ar ieviestajiem konkrētajiem riska pārvaldības pasākumiem, lēmuma projekta 7. punkts.
(15) Lēmuma projekta 25. un 8. pants.
(16) Vispārējās tiesas 2019. gada 7. marta spriedums, Zviedrija/ Komisija, ECLI:EU:T:2019:144, 82. un 83. punkts.
(17) Tā kā plānotā izmantošanas darbības joma ir ļoti plaša, SEAC nevarēja izslēgt, ka pastāv iespējama nenoteiktība attiecībā uz konkrētu ierīču alternatīvu tehnisko realizējamību, uz kurām attiecas atļaujas pieteikumā uzskaitīto izmantošanas veidu apraksts (lēmuma projekta 14. punkts).
(18)—————— Alternatīvas saistībā ar pieteikumu 2.–5. izmantojumam. PVD CROMATIPIC plazmas pārklājums, sk. https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Eco-friendly-chrome-plating-based-on-nanotechnologies-94 EHLA process, sk. https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Effective-Protection-against-Wear-Corrosion-with-the-EHLA-Process--185 Triple Hard, sk. https://marketplace.chemsec.org/Alternative/TripleHard-REACH-compliant-hard-chrome-is-the-best-in-the-market-96 Hexigone Inhibitors, sk. https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Chrome-and-Zinc-free-Corrosion-Inhibitor-for-Coatings-Highly-Effective-Drop-In-Replacement-of-Hexavalent-Chromate--95 SUPERCHROME PVD COATING, sk. https://marketplace.chemsec.org/Alternative/SUPERCHROME-PVD-COATING-a-green-alternative-to-hexavalent-chrome-plating-10 Oerlikon Balzers ePD, sk. https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Oerlikon-Balzers-ePD-Reach-compliant-Chrome-look-for-plastic-parts-on-a-new-level-69
(19) Vispārējās tiesas 2019. gada 7. marta spriedums, Zviedrija/ Komisija, ECLI:EU:T:2019:144, 86. punkts.
(20) Saskaņā ar pieteikuma iesniedzēja teikto, izmantošanas veidi, kuriem jau ir pieejamas alternatīvas, atļaujas pieteikumā nav ietverti jebkurā gadījumā. Tomēr pieteikuma iesniedzējs nav norādījis šādus izmantošanas veidus vai ar tiem saistītās tehniskās prasības. SEAC uzskata, ka pieteikuma iesniedzēja pieeja šīs problēmas atrisināšanai nav pilnībā piemērota, un uzsver, ka pieteikuma iesniedzējam konkrēti jāpierāda, ka gadījumos, kad tas bijis iespējams, alternatīvas patiešām izmantotas. To varētu atrisināt, veicot precīzāku un konkrētajam izmantojumam atbilstīgu alternatīvu novērtējumu. SEAC atzinums par 2. izmantojumu, 25. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 20. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika