Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2654(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0221/2019

Predkladané texty :

B8-0221/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

CRE 27/03/2019 - 18.18

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0317

Prijaté texty
PDF 159kWORD 54k
Streda, 27. marca 2019 - Štrasburg Finálna verzia
Niektoré použitia oxidu chrómového
P8_TA(2019)0317B8-0221/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. marca 2019 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa udeľuje autorizácia na určité použitia oxidu chrómového podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (Lanxess Deutschland GmbH a i.) (D060095/03 – 2019/2654(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa udeľuje autorizácia na určité použitia oxidu chrómového podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (Lanxess Deutschland GmbH a i.) (D060095/03),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES(1) (ďalej len „nariadenie REACH“), a najmä na jeho článok 64 ods. 8,

–  so zreteľom na stanoviská Výboru pre hodnotenie rizík (ďalej len „RAC“) a výboru pre sociálno-ekonomickú analýzu (ďalej len „SEAC“)(2) podľa článku 64 ods. 5 druhého pododseku nariadenie (ES) č. 1907/2006,

–  so zreteľom na články 11 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(3),

–  so zreteľom na rozsudok Všeobecného súdu z 7. marca 2019 vo veci T-837/16(4),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku,

A.  keďže oxid chrómový bol pridaný do zoznamu kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy podľa nariadenia REACH v roku 2010(5) z dôvodu jeho klasifikácie ako karcinogénnej látky (kategória 1A) a mutagénnej látky (kategória 1B);

B.  keďže oxid chrómový bol zaradený do prílohy XIV k nariadeniu REACH v roku 2013(6) z dôvodu tejto klasifikácie, vysokých objemov, ktoré sa v súčasnosti používajú, vysokého počtu lokalít, v ktorých sa používa v Únii, a rizika významného vystavenia pracovníkov(7), s dátumom zákazu 21. septembra 2017;

C.  keďže spoločnosti, ktoré chcú pokračovať v používaní oxidu chrómového, museli predložiť žiadosť o autorizáciu do 21. marca 2016;

D.  keďže spoločnosť Lanxess a šesť ďalších spoločností (ďalej len „žiadatelia“) vytvorili konzorcium s viac ako 150 spoločnosťami, ktorých presné členstvo nie je známe, aby predložili spoločnú žiadosť(8);

E.  keďže po predložení spoločnej žiadosti pred konečným termínom 21. marca 2016 sa žiadateľom a ich následným používateľom povolilo pokračovať v používaní oxidu chrómového až do rozhodnutia o autorizácii podľa článku 58 nariadenia REACH, pokiaľ ide o použitia, o ktoré sa žiadalo;

F.  keďže Komisii boli doručené stanoviská výborov RAC a SEAC v septembri 2016; keďže oneskorenie Komisie, pokiaľ ide o návrh rozhodnutia, de facto viedlo k ďalšiemu používaniu oxidu chrómového, ktoré bolo tolerované jeden a pol roka po dátume zákazu;

G.  keďže prvoradým cieľom nariadenia REACH v zmysle jeho odôvodnenia 16, ako ho vykladá Súdny dvor Európskej únie(9), je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia;

H.  keďže podľa článku 55 nariadenia REACH a vzhľadom na jeho odôvodnenie 12 je hlavným cieľom autorizácie nahradiť látky vzbudzujúce veľké obavy bezpečnejšími alternatívnymi látkami alebo technológiami;

I.  keďže výbor RAC potvrdil, že nie je možné stanoviť odvodenú hladinu, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom pre karcinogénne vlastnosti oxidu chrómového, a oxid chrómový sa preto považuje za bezprahovú látku na účely článku 60 ods. 3 písm. a) nariadenia REACH; keďže teda nie je možné stanoviť teoretickú bezpečnú úroveň vystavenia tejto látke a používať ju ako referenčnú hodnotu na posúdenie, či je riziko použitia primerane kontrolované;

J.  keďže výbor RAC odhaduje, že udelenie takejto autorizácie by viedlo k 50 štatistickým prípadom smrteľných prípadov rakoviny každý rok;

K.  keďže v článku 60 ods. 4 nariadenia REACH sa stanovuje, že autorizácia na používanie látky, ktorej riziká nie sú zodpovedajúcim spôsobom kontrolované, sa môže udeliť len v prípade, že sa preukáže, že sociálno-ekonomický prínos prevažuje nad rizikom používania týchto látok pre ľudské zdravie alebo pre životné prostredie a ak neexistujú vhodné alternatívne látky alebo technológie;

L.  keďže žiadosť sa týka použitia 20 000 ton oxidu chrómového ročne;

M.  keďže sa žiadosť týka veľmi veľkého počtu následných používateľov (viac ako 4 000 miest), ktorí pôsobia v priemyselných odvetviach od kozmetiky po kozmický priestor, od obalov potravín po automobilový priemysel a od sanitárnych zariadení až po stavebníctvo, pričom je vystavený bezprecedentný počet pracovníkov (viac ako 100 000 pracovníkov);

N.  keďže žiadosť sa formálne týka šiestich „použití“; keďže tieto opisy použitia sú však také všeobecné, že vedú k veľmi širokému rozsahu alebo dokonca k „mimoriadne širokému rozsahu“(10); keďže to ohrozuje sociálno-ekonomické hodnotenie, ako aj hodnotenie vhodných alternatív;

O.  keďže podľa článku 62 ods. 4 písm. d) nariadenia REACH sa vyžaduje, aby žiadatelia predložili správu o chemickej bezpečnosti v súlade s prílohou I; keďže táto správa musí zahŕňať hodnotenie expozície(11);

P.  keďže výbor RAC vzal na vedomie veľký nesúlad medzi rozsahom predloženej žiadosti a informáciami v nej uvedenými(12);

Q.  keďže výbor RAC zistil hlavné nedostatky v informáciách poskytnutých žiadateľmi o expozičných scenároch pre pracovníkov(13);

R.  keďže skutočnosť, že žiadatelia neposkytli potrebné informácie o expozičných scenároch pre pracovníkov, bola uznaná v návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie(14);

S.  keďže namiesto toho, aby sa žiadosť považovala, že nie je súlade s článkom 60 ods. 7 nariadenia REACH, návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie len vyžaduje, aby žiadatelia poskytli chýbajúce údaje vo svojej revíznej správe, roky po prijatí tohto návrhu rozhodnutia(15);

T.  keďže cieľom revíznej správy v súlade s článkom 61 nariadenia REACH nie je poskytnúť spoločnostiam dodatočný čas na vyplnenie medzier v informáciách, ktoré sa museli poskytnúť vopred (keďže tieto informácie sú kľúčové pre rozhodovanie), ale cieľom je zabezpečiť, aby informácie pôvodne uvedené v žiadosti boli stále aktuálne;

U.  keďže Všeobecný súd jasne uviedol, že podmienky spojené s autorizáciou v zmysle článku 60 ods. 8 a 9 nariadenia REACH sa nemôžu zamerať na nápravu prípadných nedostatočných alebo chýbajúcich informácií v žiadosti o autorizáciu(16);

V.  keďže výbor SEAC vo svojom stanovisku okrem toho zdôraznil významné neistoty v analýze alternatív predložených žiadateľmi, ktoré sa takisto odrazili v návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie(17);

W.  keďže vzhľadom na článok 55 a článok 60 ods. 4 nariadenia REACH žiadateľ musí preukázať, že neexistujú vhodné alternatívne látky alebo technológie pre použitia, na ktoré sa vzťahuje;

X.  keďže sa ukázalo, že pre mnohé aplikácie, na ktoré sa vzťahujú použitia, ktoré sa majú povoliť, sú k dispozícii vhodné alternatívy(18);

Y.  keďže Všeobecný súd pripomenul Komisii, že na legálne udelenie autorizácie podľa článku 60 ods. 4 nariadenia REACH musí overiť dostatočný počet podstatných a overiteľných informácií s cieľom dospieť k záveru, že nie sú k dispozícii žiadne vhodné alternatívy pre ktorékoľvek z použití, na ktoré sa vzťahuje žiadosť, alebo že k dátumu prijatia autorizácie sú zostávajúce neistoty týkajúce sa nedostatku dostupných alternatív len zanedbateľné(19);

Z.  keďže v tomto prípade neistoty týkajúce sa analýzy alternatív neboli ani zďaleka zanedbateľné(20);

AA.  keďže skutočnosť, že „použitia“, pre ktoré sa žiadatelia rozhodli podať žiadosť, sú veľmi široko koncipované, nemôže legitímne odôvodniť neúplnú analýzu alternatív;

AB.  keďže v článku 62 nariadenia REACH sa nestanovuje žiadne upustenie od informácií pre spoločnosti, ktoré podávajú žiadosť spoločne ako konzorcium;

AC.  keďže autorizácia navrhovaná Komisiou je preto v rozpore s článkom 60 ods. 7 a 4 nariadenia REACH;

AD.  keďže navyše viacerí následní používatelia, na ktorých sa vzťahuje návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, už požiadali o autorizáciu osobitne; keďže výbory RAC a SEAC už vydali svoje stanovisko k niektorým z týchto žiadostí; keďže niektoré autorizácie pre následných používateľov už boli udelené;

AE.  keďže však môžu existovať špecifické aplikácie medzi veľmi širokými použitiami spoločnej žiadosti žiadateľov, pre ktoré následní používatelia nepodali samostatnú žiadosť o autorizáciu, ale pre ktoré môžu byť splnené podmienky článku 60 ods. 4 nariadenia REACH;

AF.  keďže takéto aplikácie môžu byť v dôležitých oblastiach;

AG.  keďže by preto bolo vhodné výnimočne poskytnúť takýmto následným používateľom, ktorí ešte nepodali osobitnú žiadosť, možnosť predložiť samostatnú žiadosť v krátkom termíne;

1.  žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh vykonávacieho rozhodnutia a aby predložila nový návrh;

2.  vyzýva Komisiu, aby dôkladne posúdila, či je možné udeliť autorizácie v úplnom súlade s nariadením REACH pre špecifické, presne stanovené použitia, na ktoré sa vzťahuje žiadosť predložená žiadateľmi;

3.  vyzýva Komisiu, aby následným používateľom, na ktorých použitie sa žiadosť žiadateľov vzťahuje, ale pre ktoré ešte nebola podaná samostatná žiadosť o autorizáciu a ktorým chýbajú relevantné údaje, výnimočne poskytla možnosť v krátkom čase predložiť chýbajúce údaje;

4.  vyzýva výbory RAC a SEAC, aby neskôr doplnené žiadosti urýchlene posúdili a riadne skontrolovali, či obsahujú všetky potrebné informácie podľa článku 62 nariadenia REACH;

5.  vyzýva Komisiu, aby urýchlene prijala rozhodnutia týkajúce sa týchto žiadostí v plnom súlade s nariadením REACH;

6.  vyzýva výbory RAC a SEAC, aby už neprijímali žiadosti, ktoré neobsahujú informácie, ktoré sa majú poskytovať podľa článku 62 nariadenia REACH;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.
(2) Využitie 1: https://echa.europa.eu/documents/10162/a43a86ab-fcea-4e2b-87d1-78a26cde8f80.Využitie 2: https://echa.europa.eu/documents/10162/dc9ea416-266e-4f49-88cb-35576f574f4a.Využitie (3): https://echa.europa.eu/documents/10162/fab6fe18-3d69-483b-8618-f781d18d472e.Využitie 4: https://echa.europa.eu/documents/10162/0f5571f8-d3aa-4031-9454-843cd7f765a8.Využitie 5: https://echa.europa.eu/documents/10162/6ee57573-de19-43b5-9153-dad5d9de3c1e.Využitie 6: https://echa.europa.eu/documents/10162/ab92f048-a4df-4d06-a538-1329f666727a.
(3) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
(4) Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. marca 2019, Švédsko/Komisia, T-837/16, ECLI:EÚ:T:2019:144: http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=T-837%252F16&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=en&avg=&cid=2535071.
(5) https://echa.europa.eu/documents/10162/6b11ec66-9d90-400a-a61a-90de9a0fd8b1
(6) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 348/2013 zo 17. apríla 2013, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií („REACH“), ( Ú. v. EÚ L 108, 18.4.2013, s. 1).
(7) https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf
(8) http://www.jonesdayreach.com/SubstancesDocuments/CTAC%20Press%20Release%20Conclusion%20plus%20Annex%20+%20Cons%20Agt+amendm.PDF
(9) Rozsudok Súdneho dvora zo 7. júla 2009, S.P.C.M. SA a i./Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, C-558/07, ECLI:EU:C:2009:430, bod 45.
(10) Pozri stanovisko výborov RAC/SEAC k použitiu 2, s. 25, alebo k použitiu 5, s. 61.
(11) REACH, príloha I časť 5.1.
(12) „RAC konštatuje pri každom žiadanom použití nesúlad … medzi a) celkovým počtom potenciálnych miest, ktoré žiadateľ… môže považovať za pokrytých touto žiadosťou (do 1 590 miest, ako sa uvádza v analýze SEA) [na použitie 2], b) počtom členov CTAC (150+) a c) poskytnutými nameranými údajmi o expozícii (od 6 do 23 miest pre použitia 1 až 5)“.
(13) „Najväčšia neistota vyplýva z nedostatku jasného prepojenia medzi operačnými podmienkami, opatreniami na riadenie rizík a hodnotami expozície pre konkrétne úlohy a miesta, ktoré by mohli oprávnene vyplývať z aplikácie. RAC to považuje za podstatnú slabú stránku žiadosti (stanovisko RAC, pokiaľ ide o použitie 2, s. 12).
(14) „RAC dospel k záveru, že existujú značné neistoty týkajúce sa expozície pracovníkov v dôsledku obmedzenej dostupnosti nameraných údajov o expozícii. Ďalej dospel k záveru, že prevažujúci nedostatok kontextových informácií sťažuje stanovenie prepojenia medzi prevádzkovými podmienkami a opatreniami na riadenie rizík opísanými v žiadosti a požadovanými úrovňami expozície pre konkrétne úlohy a miesta, čo bráni RAC vykonávať ďalšie hodnotenie. Tieto neistoty sa týkajú spoľahlivosti a reprezentatívnosti údajov o expozícii a toho, ako súvisia s konkrétnymi zavedenými opatreniami na riadenie rizík “, návrh rozhodnutia, odôvodnenie 7.
(15) Návrh rozhodnutia, odôvodnenie 25 a článok 8.
(16) Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. marca 2019, Švédsko/Komisia, ECLI:EU:T:2019:144, body 82 a 83.
(17) Vzhľadom na veľmi široký rozsah zamýšľaných použití nemohol SEAC vylúčiť možnú neistotu, pokiaľ ide o technickú uskutočniteľnosť alternatív pre obmedzený počet špecifických aplikácií, na ktoré sa vzťahuje opis použití, ktoré sú predmetom žiadosti“- Návrh rozhodnutia, odôvodnenie 14
(18)—————— Alternatívy súvisiace s aplikáciami 2 až 5:PVD CROMATIPIC plazmový nástrek, pozri https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Eco-friendly-chrome-plating-based-on-nanotechnologies-94EHLA postup, pozri https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Effective-Protection-against-Wear-Corrosion-with-the-EHLA-Process--185TripleHard, pozri https://marketplace.chemsec.org/Alternative/TripleHard-REACH-compliant-hard-chrome-is-the-best-in-the-market-96.Inhibítory Hexigone, pozri https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Chrome-and-Zinc-free-Corrosion-Inhibitor-for-Coatings-Highly-Effective-Drop-In-Replacement-of-Hexavalent-Chromate--95SUPERCHROME PVD COATING, pozri https://marketplace.chemsec.org/Alternative/SUPERCHROME-PVD-COATING-a-green-alternative-to-hexavalent-chrome-plating-10Oerlikon Balzers ePD, pozri https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Oerlikon-Balzers-ePD-Reach-compliant-Chrome-look-for-plastic-parts-on-a-new-level-69.
(19) Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. marca 2019, Švédsko/Komisia, ECLI:EU:T:2019:144, bod 86.
(20) „Podľa žiadateľa, aplikácie, pri ktorých je nahradenie už možné, nie sú v žiadnom prípade uvedené v žiadosti. Žiadateľ však neuvádza takéto aplikácie ani súvisiace technické požiadavky. SEAC považuje prístup žiadateľa k vyriešeniu tohto problému za úplne nevhodný a zdôrazňuje, že je potrebné, aby žiadateľ konkrétnejšie preukázal, že nahradenie sa uskutočnilo tam, kde je to skutočne možné. To sa dalo dosiahnuť presnejším a konkrétnejším posúdením alternatív týkajúcich sa použitia “, stanovisko SEAC k použitiu 2, s. 25.

Posledná úprava: 20. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia