Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2019/2654(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0221/2019

Predložena besedila :

B8-0221/2019

Razprave :

Glasovanja :

CRE 27/03/2019 - 18.18

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0317

Sprejeta besedila
PDF 154kWORD 56k
Sreda, 27. marec 2019 - Strasbourg
Nekatere uporabe kromovega trioksida
P8_TA(2019)0317B8-0221/2019

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. marca 2019 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o avtorizaciji za nekatere uporabe kromovega trioksida v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (Lanxess Deutschland GmbH in drugi) (D060095/03 – 2019/2654(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka izvedbenega sklepa Komisije o avtorizaciji za nekatere uporabe kromovega trioksida v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (Lanxess Deutschland GmbH in drugi) (D060095/03),

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES(1) (uredba REACH) in zlasti njenega člena 64(8),

–  ob upoštevanju mnenj Odbora za oceno tveganja (RAC) in Odbora za socialno-ekonomsko analizo (SEAC)(2) v skladu z drugim pododstavkom člena 64(5) Uredbe (ES) št. 1907/2006,

–  ob upoštevanju členov 11 in 13 Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije(3),

–  ob upoštevanju sodbe Splošnega sodišča z dne 7. marca 2019 v zadevi T-837/16(4),

–  ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane,

–  ob upoštevanju člena 106(2) in (3) Poslovnika,

A.  ker je bil Kromov trioksid leta 2010 uvrščen na seznam kandidatk za snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost v okviru uredbe REACH(5) zaradi razvrstitve kot rakotvoren (skupina 1A) in mutagen (skupina 1B);

B.  ker je bil kromov trioksid leta 2013 vključen v Prilogo XIV uredbe REACH(6) zaradi te razvrstitve, njegove trenutne uporabe v velikih količinah, velikega števila lokacij v Uniji, na katerih se uporablja, in proizvodnje v Uniji, ter znatnega tveganja, da mu bodo delavci izpostavljeni(7), z datumom poteka roka dne 21. septembra 2017;

C.  ker so morala podjetja, ki želijo še naprej uporabljati kromov trioksid, predložiti vlogo za pridobitev avtorizacije do 21. marca 2016;

D.  ker je Lanxess in šest drugih družb (v nadaljnjem besedilu: vložniki) za vložitev skupne vloge ustanovilo konzorcij, v katerega je včlanjenih več kot 150 družb, a natančni podatki o članstvu niso na voljo(8);

E.  ker so vložniki, ki so pred iztekom roka 21. marca 2016 vložili skupno vlogo, in njihovi uporabniki nižje v proizvodni verigi dobili dovoljenje za nadaljnjo uporabo kromovega trioksida do sprejetja sklepa o avtorizaciji v skladu s členom 58 uredbe REACH, kar zadeva uporabe, zajete v vlogi;

F.  ker je Komisija septembra 2016 prejela mnenji odborov RAC in SEAC; ker je Komisija z zamudo pri pripravi tega sklepa dejansko še naprej dopuščala uporabo kromovega trioksida več kot leto in pol po datumu poteka roka;

G.  ker je osnovi cilj uredbe REACH, glede na njeno uvodno izjavo 16, kot jo razlaga Sodišče Evropske unije(9), zagotoviti visoko raven varovanja zdravja ljudi in zaščite okolja;

H.  ker v skladu s členom 55 in glede na uvodno izjavo 12 uredbe REACH med osrednje cilje avtorizacije sodi zamenjava snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, z varnejšimi nadomestnimi snovmi ali tehnologijami;

I.  ker je odbor RAC potrdil, da ni mogoče določiti izpeljane ravni brez učinka (DNEL) za rakotvorne lastnosti kromovega trioksida in se ta snov zato obravnava kot snov, za katero ni mogoče določiti praga, za namene točke (a) člena 60(3) uredbe REACH; ker to pomeni, da teoretične varne ravni izpostavljenosti tej snovi ni mogoče določiti in uporabiti kot merilo za oceno, ali je tveganje uporabe te snovi ustrezno nadzorovano;

J.  ker je odbor RAC ocenil, da bi dodelitev takšne avtorizacije vsako leto statistično povzročila 50 primerov raka s smrtnim izidom;

K.  ker člen 60(4) uredbe Reach določa, da se lahko avtorizacija za uporabo snovi, katere tveganj ni mogoče ustrezno nadzorovati, dodeli le, če se dokaže, da socialno-ekonomske koristi prevladajo nad tveganjem za zdravje ljudi ali okolje, ki izhaja iz uporabe snovi, ter če niso na voljo ustrezne alternativne snovi ali tehnologije;

L.  ker vloga zadeva uporabo 20.000 ton kromovega trioksida na leto;

M.  ker vloga zadeva zelo veliko število uporabnikov nižje v proizvodni verigi (več kot 4.000 lokacij), ki delujejo v zelo različnih industrijskih sektorjih od kozmetičnih izdelkov do letalske in vesoljske industrije, od embalaže za hrano do avtomobilske industrije in od sanitarnih izdelkov do gradbeništva, število izpostavljenih delavcev pa je izjemno veliko (več kot 100.000 delavcev);

N.  ker se vloga formalno nanaša na šest vrst uporabe; ker pa so opisi teh uporab tako zelo splošni, da predstavljajo zelo široko področje uporabe oziroma celo „izjemno široko področje uporabe“(10); ker to vpliva tako na socialno-ekonomsko oceno kot na oceno primernih alternativ;

O.  ker točka (d) člena 62(4) uredbe REACH določa, da vložniki priskrbijo poročilo o kemijski varnosti v skladu s Prilogo I; ker mora to poročilo vključevati oceno izpostavljenosti(11);

P.  ker je odbor RAC ugotovil večje neskladje med področjem uporabe predložene vloge in informacijami, vključenimi vanjo(12);

Q.  ker je odbor RAC ugotovil večje vrzeli v informacijah, ki so jih predložili vložniki in zadevajo scenarije izpostavljenosti za delavce(13);

R.  ker Komisija v osnutku svojega izvedbenega sklepa priznava, da vložniki niso predložili potrebnih informacij glede scenarijih izpostavljenosti delavcev(14);

S.  ker Komisija v osnutku izvedbenega sklepa zgolj zahteva, da vložniki manjkajoče podatke predložijo v svojem poročilu o pregledu več let po sprejetju tega osnutka sklepa(15), namesto da bi vlogo štela za neskladno s členom 60(7) uredbe REACH;

T.  ker poročilo o pregledu v skladu s členom 61 uredbe REACH ni namenjeno temu, da se podjetjem zagotovi več časa za zapolnitev vrzeli v informacijah, ki jih je bilo treba predložiti vnaprej (saj so te informacije bistvene za odločanje), temveč naj bi zagotovilo, da so informacije, ki so bile na začetku navedene v vlogi, še vedno aktualne;

U.  ker je Splošno sodišče jasno navedlo, da se pogoji, povezani z avtorizacijo, v smislu člena 60(8) in (9) uredbe REACH ne morejo uporabiti za odpravo morebitnih pomanjkljivosti ali vrzeli v vlogi za avtorizacijo(16);

V.  ker je odbor SEAC poleg tega v svojem mnenju poudaril velike negotovosti glede analize alternativ, ki so jih predložili vložniki, kar se odraža tudi v osnutku izvedbenega sklepa Komisije(17);

W.  ker mora vlagatelj ob upoštevanju člena 55 in člena 60(4) uredbe REACH dokazati, da ni primernih alternativnih snovi ali tehnologij za uporabe, za katere je bila podana vloga;

X.  ker se je izkazalo, da so na voljo ustrezne alternative za številne v vlogi zajete uporabe(18);

Y.  ker je Splošno sodišče opomnilo Komisijo, da mora, če želi legalno dodeliti avtorizacijo po členu 60(4) uredbe REACH, preveriti, ali je dovolj bistvenih in preverljivih informacij, na podlagi katerih lahko ugotovi bodisi, da ni na voljo ustreznih alternativ za nobeno od v vlogi zajetih uporab, bodisi da so preostale negotovosti glede pomanjkanja razpoložljivih alternativ na dan sprejetja avtorizacije zanemarljive(19);

Z.  ker v tem primeru negotovosti glede analize alternativ še zdaleč niso bile zanemarljive(20);

AA.  ker dejstvo, da so uporabe, za katere so vložniki zaprosili, zelo široke, ne more biti legitimna utemeljitev za nepopolno analizo alternativ;

AB.  ker člen 62 uredbe REACH ne določa, da bi bila podjetja, ki podajajo vlogo skupaj kot konzorcij, oproščena predložitve katerih koli informacij;

AC.  ker zato avtorizacija, ki jo predlaga Komisija, krši člen 60(7) in (4) uredbe REACH;

AD.  ker so poleg tega številni uporabniki nižje v proizvodni verigi, ki so zajeti v osnutku izvedbenega sklepa Komisije, že ločeno zaprosili za avtorizacijo; ker sta odbora RAC in SEAC o nekaterih od teh vlog že podala mnenja; ker je bilo uporabnikom nižje v proizvodni verigi že odobrenih nekaj avtorizacij;

AE.  ker pa so med številnimi zelo širokimi uporabami iz skupne vloge vložnikov mogoče specifične uporabe, za katere uporabniki nižje v proizvodni verigi niso ločeno zaprosili za avtorizacijo, a so za te uporabe nemara izpolnjeni pogoji iz člena 60(4) uredbe REACH;

AF.  ker lahko te vloge zadevajo pomembna področja;

AG.  ker bi bilo zato izjemoma primerno, da se takim uporabnikom nižje v proizvodni verigi, ki še niso vložili posebne vloge, omogoči, da v kratkem roku ločeno zaprosijo za avtorizacijo;

1.  poziva Komisijo, naj umakne svoj osnutek izvedbenega sklepa in predloži nov osnutek;

2.  poziva Komisijo, naj skrbno oceni, ali se lahko podeli kakšna avtorizacija, ki bo v celoti skladna z uredbo REACH, za posebne, dobro opredeljene uporabe, zajete v vlogi, ki so jo predložili vložniki;

3.  poziva Komisijo, naj izjemoma uporabnikom nižje v proizvodni verigi, katerih uporaba je zajeta v vlogi vložnikov, a zanjo še ni bila vložena ločena vloga za avtorizacijo in ni na voljo ustreznih podatkov, dovoli, da v kratkem roku predložijo manjkajoče podatke;

4.  poziva odbora RAC in SEAC, naj hitro ocenita te naknadno dopolnjene vloge, vključno s primernim preverjanjem, ali vključujejo vse potrebne informacije, določene v členu 62 uredbe REACH;

5.  poziva Komisijo, naj se hitro odloča o vlogah, ki so v celoti skladne z uredbo REACH;

6.  poziva odbora RAC in SEAC, naj prenehata sprejemati vloge, ki ne vključujejo informacij, ki jih je treba predložiti v skladu s členom 62 uredbe REACH;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1) UL L 396, 30.12.2006, str. 1.
(2) uporaba 1: https://echa.europa.eu/documents/10162/a43a86ab-fcea-4e2b-87d1-78a26cde8f80 uporaba 2: https://echa.europa.eu/documents/10162/dc9ea416-266e-4f49-88cb-35576f574f4a uporaba 3:https://echa.europa.eu/documents/10162/fab6fe18-3d69-483b-8618-f781d18d472e uporaba 4: https://echa.europa.eu/documents/10162/0f5571f8-d3aa-4031-9454-843cd7f765a8 uporaba 5: https://echa.europa.eu/documents/10162/6ee57573-de19-43b5-9153-dad5d9de3c1e uporaba 6: https://echa.europa.eu/documents/10162/ab92f048-a4df-4d06-a538-1329f666727a
(3) UL L 55, 28.2.2011, str. 13.
(4) Sodba Splošnega sodišča z dne 7. marca 2019, Švedska proti Komisiji, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144: http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=T-837%252F16&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=sl&avg=&cid=5510866.
(5) https://echa.europa.eu/documents/10162/6b11ec66-9d90-400a-a61a-90de9a0fd8b1
(6) Uredba Komisije (EU) št. 348/2013 z dne 17. aprila 2013 o spremembi Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (UL L 108, 18.4.2013, str. 1).
(7) https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf
(8) http://www.jonesdayreach.com/SubstancesDocuments/CTAC%20Press%20Release%20Conclusion%20plus%20Annex%20+%20Cons%20Agt+amendm.PDF
(9) Sodba Sodišča z dne 7. julija 2009, S.P.C.M. SA in drugi proti ministru za okolje, prehrano in podeželje, C-558/07, ECLI:EU:C:2009:430, § 45.
(10) Glej mnenje RAC/SEAC o uporabi 2 (str. 25) ali o uporabi 5 (str. 61).
(11) Uredba REACH, Priloga I, oddelek 5.1.
(12) „Odbor RAC opaža razhajanja pri vsaki uporabi, za katero je bila podana vloga, [...] in sicer med (a) skupnim številom potencialnih lokacij, ki utegnejo biti po mnenju vložnika […] zajete v vlogi (do 1.590 lokacij, ki so navedene v SEA) [za uporabo 2], (b) številom članov CTAC ( več kot 150) in (c) predloženimi izmerjenimi podatki o izpostavljenosti (od 6 do 23 lokacij za uporabe od 1 do 5)“.
(13) „Največja negotovost izhaja iz pomanjkanja jasne povezave med operativnimi pogoji, ukrepi za obvladovanje tveganj in vrednostmi izpostavljenosti za posamezne naloge in lokacije, ki bi lahko utemeljeno predstavljale uporabo. Po mnenju odbora RAC gre pri tem za pomembno slabost vloge.“ (Mnenje odbora RAC o uporabi 2, str. 12).
(14) „Odbor RAC je sklenil, da obstaja znatna negotovost glede izpostavljenosti delavcev, saj so na voljo le omejeni izmerjeni podatki o izpostavljenosti. Poleg tega je odbor RAC ugotovil, da je prevladujoče pomanjkanje informacij o ozadju otežilo opredelitev povezave med operativnimi pogoji in ukrepi za obvladovanje tveganja, opisanimi v vlogi, in navedenimi stopnjami izpostavljenosti za posamezne naloge in lokacije, kar je odboru preprečilo nadaljnjo oceno. Te negotovosti se nanašajo na zanesljivost in reprezentativnost podatkov o izpostavljenosti in na njihovo povezavo s specifičnimi ukrepi za obvladovanje tveganja, ki so bili sprejeti“, osnutek sklepa, uvodna izjava 7.
(15) Osnutek sklepa, uvodna izjava 25 in člen 8.
(16) Sodba Splošnega sodišča z dne 7. marca 2019, Švedska proti Komisiji, ECLI:EU:T:2019:144, § 82 in § 83.
(17) Zaradi zelo širokega področja nameravanih uporab odbor SEAC ni mogel izključiti morebitne negotovosti, kar zadeva tehnično izvedljivosti alternativ za omejeno število posebnih uporab, ki so zajete v opisu uporab, za katere je bila podana vloga“, osnutek sklepa, uvodna izjava 14.
(18)––––– Alternative, povezane z uporabami od 2 do 5. Plazma premaz PVD CROMATIPIC, glej https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Eco-friendly-chrome-plating-based-on-nanotechnologies-94.EHLA proces, glej https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Effective-Protection-against-Wear-Corrosion-with-the-EHLA-Process--185.TripleHard, glej https://marketplace.chemsec.org/Alternative/TripleHard-REACH-compliant-hard-chrome-is-the-best-in-the-market-96.Hexigone inhibitorji, glej https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Chrome-and-Zinc-free-Corrosion-Inhibitor-for-Coatings-Highly-Effective-Drop-In-Replacement-of-Hexavalent-Chromate--95.Premaz SUPERCHROME PVD, glej https://marketplace.chemsec.org/Alternative/SUPERCHROME-PVD-COATING-a-green-alternative-to-hexavalent-chrome-plating-10.Oerlikon Balzers ePD, glej https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Oerlikon-Balzers-ePD-Reach-compliant-Chrome-look-for-plastic-parts-on-a-new-level-69.
(19) Sodba Splošnega sodišča z dne 7. marca 2019, Švedska proti Komisiji, ECLI:EU:T:2019:144, § 86.
(20) „Vložnik navaja, da uporabe, za katere so že na voljo nadomestne možnosti, niso vključene v vlogo. Vseeno pa vložnik ne navede natančno, katere so te uporabe oziroma kakšne so njihove tehnične zahteve. Odbor SEAC meni, da pristop vložnika k reševanju tega vprašanja ni povsem primeren, in poudarja, da mora vložnik konkretneje dokazati, da je do nadomestitve dejansko že prišlo, kjer je bilo to že izvedljivo. To bi bilo mogoče doseči z natančnejšo oceno alternativ, ki bi bila osredotočena na posamezne uporabe“, mnenje odbora SEAC o uporabi 2, str. 25.

Zadnja posodobitev: 20. april 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov