Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0332(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0288/2018

Внесени текстове :

A8-0288/2018

Разисквания :

PV 22/10/2018 - 16
CRE 22/10/2018 - 16
PV 27/03/2019 - 23
CRE 27/03/2019 - 23

Гласувания :

PV 23/10/2018 - 7.13
CRE 23/10/2018 - 7.13
Обяснение на вота
PV 28/03/2019 - 8.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0397
P8_TA(2019)0320

Приети текстове
PDF 525kWORD 153k
Четвъртък, 28 март 2019 г. - Страсбург
Качество на водите, предназначени за консумация от човека ***I
P8_TA(2019)0320A8-0288/2018
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 28 март 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (преработена) (COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD))

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0753),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0019/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Камарата на депутатите на Чешката република, от парламента на Ирландия, от Федералния съвет на Република Австрия и от Камарата на общините на Обединеното кралство в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 12 юли 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 16 май 2018 г.(2),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(3),

—  като взе предвид писмото от 18 май 2018 г., изпратено от комисията по правни въпроси до комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните съгласно член 104, параграф 3 от Правилника за дейността,

—  като взе предвид членове 104 и 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0288/2018),

A.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията предложението на Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  приема изложената по-долу позиция(4) на първо четене, като взема предвид препоръките на консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 367, 10.10.2018 г., стр. 107.
(2) ОВ C 361, 5.10.2018 г., стр. 46.
(3) ОВ С 77, 28.3.2002 г., стр. 1.
(4) Тази позиция съответства на измененията, приети на 23 октомври 2018 г. (Приети текстове, P8_TA(2018)0397).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 28 март 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (преработена)
P8_TC1-COD(2017)0332

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз , и по-специално член 192, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите,(2)

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  Директива 98/83/EO на Съвета(4) е била неколкократно и съществено изменяна(5). Поради по-нататъшни изменения и с оглед постигане на яснота посочената директива следва да бъде преработена.

(2)  С Директива 98/83/ЕО беше създадена правната рамка за опазване на здравето на човека от вредните последици от замърсяването на водите, предназначени за консумация от човека, посредством гарантиране на тяхната здравословност и чистота. Изпълнението на тази цел следва да е заложено и в настоящата директива и чрез нея да се осигурява универсалният достъп до такива води за всички в Съюза. С оглед на това е необходимо да се определят на равнището на Съюза минималните изисквания, на които трябва да отговарят използваните за тази цел води. Държавите членки следва да предприемат необходимите всички необходими мерки, за да гарантират, че водите, предназначени за консумация от човека, не съдържат микроорганизми, паразити и вещества, които в някои случаи представляват потенциална опасност за здравето на човека, както и че тези води отговарят на посочените минимални изисквания. [Изм. 161, 187, 206 и 213]

(2a)   В съответствие със съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 2 декември 2015 г., озаглавено „Затваряне на цикъла – план за действие на ЕС за кръговата икономика“, настоящата директива следва да се стреми да насърчава ефективността и устойчивостта на водните ресурси, като по този начин се постигат целите на кръговата икономика. [Изм. 2]

(2б)   Правото на човека на безопасна питейна вода и канализация беше признато като право на човека от Общото събрание на ООН от 28 юли 2010 г. и следователно достъпът на крайния ползвател до чиста питейна вода следва да не бъде ограничаван поради финансова недостъпност. [Изм. 3]

(2в)   Необходима е съгласуваност между Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(6) и настоящата директива. [Изм. 4]

(2г)   Изискванията, определени в настоящата директива, следва да отразяват националната ситуация и условия, в които са поставени водоснабдителните предприятия в държавите членки. [Изм. 5]

(3)  Необходимо е от приложното поле на настоящата директива да бъдат изключени натуралните минерални води и водите, които са лекарствени продукти, тъй като тези води са обхванати съответно от Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(7) и Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(8). Директива 2009/54/ЕО обаче се отнася както до минералните, така и до изворните води, като само първата категория следва да бъде изключена от приложното поле на настоящата директива. Съгласно член 9, параграф 4, трета алинея от Директива 2009/54/ЕО изворните води трябва да са в съответствие с разпоредбите на настоящата директива. Това задължение обаче не следва да се простира до микробиологичните параметри, установени в приложение I, част А към настоящата директива. Водите, предназначени за консумация от човека, които са от общественото водоснабдяване или от частните инсталации и които са бутилирани или затворени в контейнери с цел продажба или се използват в производството промишленото производство, приготовлението или обработката на храни, следва по принцип да продължават да отговарят на разпоредбите на настоящата директива до мястото на определяне на съответствието (т.е. крана), а след това да се разглеждат като храни в съответствие с член 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета(9). Когато са спазени изискванията за безопасност на храните, компетентните органи в държавите членки следва да имат правомощието да разрешават повторното използване на водата в хранително-вкусовата промишленост. [Изм. 6]

(4)  След приключването на европейската гражданска инициатива „Право на вода“ (Right2Water)(10), с която Съюзът се призовава да увеличи усилията си за постигане на всеобщ достъп до вода, беше обявена обща за целия Европейски съюз обществена консултация и беше извършена оценка на Директива 98/83/ЕО в рамките на Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT)(11). В резултат на тези действия стана ясно, че се налага актуализиране на някои разпоредби на Директива 98/83/ЕО. Бяха определени четири области, в които са необходими подобрения — те обхващат списъка на параметричните стойности за оценка на качеството, ограниченото използване на подход, основаващ се на оценка на риска, неточната формулировка на разпоредбите относно информацията за потребителите и различията между системите за одобряване на материалите в контакт с води, предназначени за консумация от човека, и последствията от това за здравето на човека. В допълнение, фактът, че част от населението — особено сред уязвимите и маргинализираните групи — не разполага с ограничен или нулев достъп до води на достъпна цена, предназначени за консумация от човека, беше определен като конкретен проблем в рамките на европейската гражданска инициатива „Право на вода“, като той също така съответства на ангажимента по цел 6 от Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. В този контекст Европейският парламент призна правото на достъп до води, предназначени за консумация от човека, за всички в Съюза. Последният установен проблем е свързан с липсата на осведоменост за течовете, дължащи се на недостатъчни инвестиции за поддръжка и подновяване на водоснабдителната инфраструктура, както се посочва и в специалния доклад на Европейската сметна палата относно водоснабдителната инфраструктура(12), и понякога – на недостатъчното познаване на водоснабдителните мрежи. [Изм. 7]

(4a)   За постигане на амбициозните цели, поставени по цел 6 от Програмата на ООН за устойчиво развитие, държавите членки следва да се задължат да изпълняват планове за действие, за да гарантират всеобщ и равен достъп до безопасна и финансово достъпна питейна вода за всички до 2030 г. [Изм. 8]

(4б)   Европейският парламент прие Резолюция от 8 септември 2015 г. относно действията, предприети вследствие на Европейската гражданска инициатива „Право на вода“. [Изм. 9]

(5)  Регионалната служба на Световната здравна организация (СЗО) за Европа извърши подробен преглед на списъка с параметри и параметрични стойности, съдържащ се в Директива 98/83/ЕО, с цел да се установи дали е необходимо неговото адаптиране в контекста на научно-техническия прогрес. Предвид резултатите от този преглед(13) следва да се предвидят мерки за контрол по отношение на чревните патогени и Legionella, да се добавят шест химични параметъра или групи параметри, a три представителни съединения, нарушаващи функциите на ендокринната система, следва да бъдат разглеждани с предпазни референтни стойности. Съгласно принципа на предпазливост, по отношение на три от новите параметри следва да се установят параметрични стойности, които са по-строги в сравнение с предложените от СЗО, но същевременно остават реалистични. Във връзка с оловото СЗО отбелязва, че концентрациите следва да бъдат възможно най-ниски, като стойността за хрома все още е предмет на преглед от страна на организацията — съответно за тези два параметъра следва да се предвиди десетгодишен преходен период, преди да бъдат въведени по-строги стойности.

(5a)   Водите, предназначени за консумация от човека, имат основна роля в продължаващите усилия на Съюза за укрепване на опазването на здравето на човека и на околната среда срещу химикали, нарушаващи функциите на ендокринната система. Регулирането на съединенията, нарушаващи функциите на ендокринната система, в настоящата директива представлява обещаваща стъпка в съответствие с актуализираната стратегия на ЕС относно веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система, която Комисията е длъжна да изготви незабавно. [Изм. 11]

(6)  СЗО препоръчва също така прилагането на по-малко строги стойности за три параметъра и премахването от списъка на пет параметъра. Тези промени обаче не се смятат за необходими, тъй като въведеният с Директива (ЕС) 2015/1787 на Комисията(14) подход, основаващ се на оценка на риска, позволява на водоснабдителните предприятия да премахнат даден параметър от списъка с цел той да бъде контролиран при определени условия. Пречиствателните технологии, с които се осигурява спазване на тези параметрични стойности, вече са инсталирани.

(6a)  Когато научните знания не са достатъчни, за да се определи рискът или липсата на риск за човешкото здраве или допустимата стойност на дадено вещество във водите, предназначени за консумация от човека, съгласно принципа на предпазливост такова вещество следва да се постави под наблюдение, докато се получат по-ясни научни данни. Съответно държавите членки следва да извършват отделен контрол на тези нови параметри. [Изм. 13]

(6б)   Индикативните параметри нямат пряко въздействие върху общественото здраве. Те обаче са важни като средства за определяне на начина на функциониране на съоръженията за добив и разпределение на водата и за оценяване на нейното качество. Те могат да помогнат за установяване на нередности в пречистването на водата и също така играят важна роля за повишаване и поддържане на доверието на потребителите в качеството на водата. Поради това те следва да бъдат наблюдавани от държавите членки. [Изм. 14]

(7)  Когато е необходимо да се приложи напълно принципът на предпазливост и да се опази здравето на човека на територията на държавите членки , те следва да са длъжни да установят стойности за допълнителни параметри, които не са посочени в приложение I. [Изм. 15]

(8)  В Директива 98/83/ЕО не бяха застъпени в достатъчна степен превантивното планиране по отношение на безопасността и елементите, които зависят от риска. Първите елементи на подход, основаващ се на оценка на риска, бяха въведени още през 2015 г. с Директива (ЕС) 2015/1787, с която Директива 98/83/ЕО беше изменена по такъв начин, че да се позволи на държавите членки да правят дерогации от въведените от тях програми за контрол, при условие че се извършват надеждни оценки на риска, които може да се основават на Насоките на СЗО за качеството на питейната вода(15). Тези насоки, с които се установява подход за прилагане на т. нар. „планове за безопасност на водите“, както и стандарт EN 15975-2, отнасящ се до безопасността при доставянето на питейна вода, са международно признати принципи, на които се основават добиването, разпределението, контролът и анализът на параметрите на водите, предназначени за консумация от човека и които следва да бъдат запазени в настоящата директива. С цел да се гарантира, че тези принципи не се ограничават само до аспектите на контрола, да се осигури насочване на необходимото време и ресурси към важните рискове и икономически ефективните мерки при източника на замърсяване и да се избегне извършването на анализи и инвестирането на усилия за маловажни въпроси, е целесъобразно да се въведе цялостен подход, основаващ се на оценка на риска, който да обхваща цялата водоснабдителна верига — от вододайната зона до крайния потребител. Този подход следва да се основава на придобитите знания и на действията, осъществени в рамките на Директива 2000/60/ЕО, и следва да отчита по-ефективно въздействието на изменението на климата върху водните ресурси. Подход, основаващ се на оценка на риска, следва да се състои от три компонента: първо — извършена от държавата членка оценка на опасностите, свързани с вододайната зона („оценка на опасностите“) в съответствие с Насоките на СЗО и Наръчника относно плана за безопасност на водите(16); второ — предоставяне на възможност на водоснабдителното предприятие да адаптира контрола към основните рискове („оценка на риска по отношение на водоснабдяването“); трето — извършена от държавата членка оценка на възможните рискове, произтичащи от вътрешните частните разпределителни системи, като например Legionella или олово, със специален акцент върху приоритетните обекти („оценка на риска по отношение на вътрешните частните разпределителни системи“). Тези оценки следва да се подлагат на редовно преразглеждане предвид заплахите от екстремни метеорологични явления, свързани с изменението на климата, известните промени в човешката дейност във вододайната зона, евентуалните инциденти, засягащи водоизточника, и др. Подходът, основаващ се на оценка на риска, осигурява постоянен обмен на информация между компетентните органи и, водоснабдителните предприятия и други заинтересовани страни, включително отговарящите за източника на замърсяване или за риска от замърсяване. По изключение прилагането на подхода, основаващ се на оценка на риска, следва да се приспособи към специфичните ограничения за морските плавателни съдове, които обезсоляват вода и превозват пътници. Регистрираните в ЕС морски съдове спазват международната правна уредба, когато плават в международни води. Освен това съществуват особени ограничения за транспорта и производството на води, предназначени за консумация от човека, на борда, което означава, че разпоредбите на настоящата директива следва да бъдат съответно адаптирани. [Изм. 16]

(8a)   Неефективното използване на водните ресурси, по-специално течовете във водоснабдителната инфраструктура, води до прекомерно използване на оскъдните източници на води, предназначени за консумация от човека. Това сериозно затруднява държавите членки да постигнат целите, определени съгласно Директива 2000/60/ЕО. [Изм. 17]

(9)  Оценката на опасностите следва да бъде насочена към възприеме всеобхватен подход за оценка на риска, основан на изрично посочената цел за намаляване на равнището на пречистване, което се изисква при добиването на води, предназначени за консумация от човека — например чрез намаляване на натиска, причиняващ замърсяване или риск от замърсяване на водните обекти, които се използват за черпене на такива води. За целта държавите членки следва да идентифицират опасностите и възможните източници на замърсяване, свързани с тези водни обекти, и да извършват контрол на замърсителите, които те определят за важни — например във основа на идентифицираните опасности (напр. пластмасови микрочастици, нитрати, пестициди или фармацевтични продукти, определени в съответствие с Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(17)), тяхното естествено наличие във вододайната зона (напр. арсен) или информация от водоснабдителните предприятия (напр. внезапно повишаване на даден параметър в необработената вода). В съответствие с Директива 2000/60/ЕО тези параметри следва да бъдат използвани като маркери, предизвикващи действие от страна на компетентните органи за намаляване на натиска върху водните обекти — например превантивни или смекчаващи мерки (включително научни изследвания, с които при необходимост да се установи въздействието върху здравето на човека), за защита на тези водни обекти и за елиминиране на източника на или риска от замърсяване в сътрудничество с водоснабдителните предприятия и заинтересованите всички заинтересовани страни, включително тези отговорни за замърсителите или потенциалните източници на замърсяване. Когато чрез оценката на риска държава членка установи, че даден параметър не присъства в определена вододайна зона, например защото това вещество никога не се появява в подпочвените или повърхностните води, тогава държавата членка следва да уведоми съответните водоснабдителни предприятия и следва да може да им позволи да намалят честотата на наблюдение на този параметър или да го премахнат от списъка с наблюдаваните параметри, без за извършват оценка на риска по отношение на водоснабдяването. [Изм. 18]

(10)  Що се отнася до оценката на опасностите, в съответствие с Директива 2000/60/ЕО държавите членки са длъжни да идентифицират водните обекти, които се използват за черпене на води, предназначени за консумация от човека, да извършват контрол на тези обекти и да предприемат необходимите мерки, с които се предотвратява влошаването на тяхното качество, с цел да се намали равнището на пречистване, изисквано при добиването на води, годни за консумация от човека. За да се избегне дублиране на задълженията, при извършване на оценката на опасностите държавите членки следва да се възползват от мониторинга, проведен в съответствие с членове 7 и 8 от Директива 2000/60/ЕО и приложение V към същата директива, както и от мерките, включени в техните програми от мерки съгласно член 11 от Директива 2000/60/ЕО.

(11)  Спазването на параметричните стойности, които се използват за оценка на качеството на водите, предназначени за консумация от човека, трябва да бъде гарантирано на мястото, където водите, предназначени за консумация от човека, се предоставят на разположение на съответния потребител. Качеството на тези води може обаче да бъде повлияно от вътрешната разпределителна система. СЗО отбелязва, че от всички патогени, предавани чрез водата, най-голяма тежест за здравеопазването в Европейския съюз се причинява от бактерията Legionella, по-специално от бактерията Legionella pneumophila, която причинява повечето случаи на легионерска болест в Съюза. Заразата се предава посредством системите за гореща вода чрез вдишване — например при вземане на душ, от което следва, че рискът е тясно свързан с вътрешната разпределителна система. Тъй като налагането на едностранно задължение за контрол на този патоген във всички частни и обществени обекти би довело до неоправдано високи разходи и би било в противоречие с принципа на субсидиарност, по-подходящо решение е да се извършва оценка на риска по отношение на вътрешните частните разпределителни системи, със специален акцент върху приоритетните обекти. Тази оценка следва също така да обхваща потенциалните рискове, които произтичат от продуктите и материалите в контакт с води, предназначени за консумация от човека. Наред с останалите елементи тя следва да включва целенасочен контрол на приоритетните обекти, оценка на рисковете, произтичащи от вътрешната разпределителна система и свързаните с нея продукти и материали, както и проверка на експлоатационните показатели на строителните продукти в контакт с води, предназначени за консумация от човека, въз основа на тяхната декларация за експлоатационни показатели в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета(18). Заедно с декларацията за експлоатационни показатели следва да се предостави и информацията, посочена в членове 31 и 33 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета(19). Въз основа на тази оценка държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки, за да се гарантира, наред с останалото, въвеждането в приоритетните обекти на подходящи мерки за контрол и управление (например при наличието на огнища на заболяване) в съответствие с Насоките на СЗО(20), и че веществата, мигриращи от строителните продукти веществата и материалите в контакт с водите, предназначени за консумация от човека, не представляват опасност за здравето на човека. Независимо от това и без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато прилагането на такива мерки води до ограничения за свободното движение на продукти и материали в Съюза, тези ограничения трябва да бъдат надлежно обосновани и строго пропорционални и да не представляват средство за произволна дискриминация или прикрито ограничение на търговията между държавите членки.  [Изм. 19]

(12)  Съдържащите се в Директива 98/83/ЕО разпоредби за гарантиране на качеството на пречистването, оборудването и материалите не доведоха до отстраняване на пречките пред вътрешния пазар по отношение на свободното движение на строителни продукти в контакт с води, предназначени за консумация от човека, нито до осигуряване на достатъчна защита по отношение на здравето на човека. Все още се прилагат одобрения на продукти на национално равнище с вариращи изисквания в различните държави членки. Това затруднява и оскъпява усилията на производителите да предлагат своите продукти на пазара в целия Европейски съюз. Действителното премахване на техническите бариери може да бъде постигнато само чрез установяване на хармонизирани технически спецификации за строителните продукти в контакт с води, предназначени за консумация от човека, които са съобразени с Регламент (ЕС) № 305/2011. Този регламент дава възможност за разработване на Това положение се дължи на липсата на минимални европейски стандарти за хармонизиране на методите за оценка на строителните по отношение на хигиената за всички продукти и материали в контакт с води, предназначени за консумация от човека, както и за установяване на гранични нива и класове в съответствие с нивото на експлоатационен показател на съществена характеристика. С оглед на това в Работната програма за стандартизация за 2017 г.(21) беше включено искане за стандартизация, отнасящо се конкретно до хигиената и безопасността на посочените в Регламент (ЕС) № 305/2011 което е задължително условие за пълното гарантиране на взаимното признаване между държавите членки. Действителното премахване на техническите бариери и съответствието на всички продукти и материали в контакт с води, предназначени за консумация от човека, като издаването на съответния стандарт трябва да се извърши до 2018 г. С публикуването на този хармонизиран стандарт в Официален вестник на Европейския съюз ще се гарантира рационално вземане на решение за пускането или предоставянето на пазара на безопасни строителни продукти в контакт с води, предназначени за консумация от човека. В резултат на това разпоредбите по отношение на оборудването и материалите в контакт с води, предназначени за консумация от човека, следва да бъдат заличени, частично заменени с разпоредби за оценка на риска по отношение на вътрешните разпределителни системи и допълнени със съответните хармонизирани стандарти съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011. на равнището на Съюза може да бъде постигнато само чрез установяване на минимални изисквания за качество на равнището на Съюза. В резултат на това тези разпоредби следва да бъдат засилени посредством процедура за хармонизация на такива продукти и материали. Тези дейности следва да се основават на опита и постиженията на редица държави членки, които от няколко години насам работят заедно, полагайки съгласувани усилия за постигане на нормативно сближаване. [Изм. 20]

(13)  Всяка държава членка следва да гарантира изготвянето на програми за контрол, с които се проверява дали водите, предназначени за консумация от човека, отговарят на изискванията на настоящата директива. По-голямата част от контрола, упражняван за целите на настоящата директива, се извършва от водоснабдителните предприятия, но когато е необходимо, държавите членки следва да пояснят с кои компетентни органи са разпределени задълженията, произтичащи от транспонирането на настоящата директива. Тези предприятия следва да разполагат с известна гъвкавост при контролирането на параметри във връзка с оценката на риска по отношение на водоснабдяването. Когато не може да бъде установено наличието на даден параметър, водоснабдителните предприятия следва да разполагат с възможността да намалят честотата на контрола или изцяло да преустановят контрола на този параметър. Спрямо повечето параметри следва да се прилага оценката на риска по отношение на водоснабдяването, като за известен брой постоянни параметри следва да се извършва системен контрол с определена минимална честота. В настоящата директива се определят най-вече разпоредби относно честотата на контрола за целите на проверките на съответствието, като броят на разпоредбите относно контрола за оперативни цели е ограничен. По преценка на водоснабдителните предприятия може да се наложи извършването на допълнителен контрол за оперативни цели, за да се гарантира правилното функциониране на пречистването на водите. В това отношение водоснабдителните предприятия могат да използват Насоките на СЗО и Наръчника относно плана за безопасност на водите. [Изм. 21]

(14)  Всички водоснабдителни предприятия, включително много малките, малките и средните, следва постепенно да въведат подхода, основаващ се на оценка на риска, тъй като при оценката на Директива 98/83/ЕО бяха установени недостатъци в неговото прилагане от страна на предприятията, като в някои случаи тези недостатъци се дължат на разходите за извършване на ненужни дейности за контрол, като същевременно се дава възможност за дерогации за много малките предприятия. При въвеждането на подхода, основаващ се на оценка на риска, следва да се отчитат опасенията относно безопасността на водата и относно принципа „замърсителят плаща“. При по-малките водоснабдителни предприятия компетентният орган следва да подпомага дейностите по контрол, като предоставя експертна помощ. [Изм. 188]

(14a)   За да се осигури най-силна защита на общественото здраве, държавите членки следва да гарантират ясно и балансирано разпределение на отговорностите за прилагането на подхода, основаващ се на оценка на риска, в съответствие с националната институционална и правна рамка. [Изм. 24]

(15)  В случай на неспазване на стандартите, наложени с настоящата директива, съответната държава членка следва незабавно да потърси причините и да гарантира възможно най-бързо предприемане на необходимите коригиращи действия с оглед да се възстанови качеството на водите. В случаите, когато водоснабдяването представлява потенциална опасност за здравето на човека, то следва да бъде забранено или ограничено, като надлежно се предостави информация на потенциално засегнатите граждани. Наред с това е важно да се поясни, че неспазването в случай на неспазване на минималните изисквания по отношение на стойностите, свързани с микробиологичните и химичните параметри, държавите членки следва автоматично да бъде разглеждано от държавите членки като потенциална опасност да определят дали превишаването на стойностите представлява потенциален риск за здравето на човека. За тази цел държавите членки следва да отчетат по-специално равнището на неспазване на минималните изисквания, както и вида на съответния параметър. В случаите, когато са необходими коригиращи действия, за да се възстанови качеството на водите, предназначени за консумация от човека, в съответствие с член 191, параграф 2 от Договора следва да се даде предимство на мерките, които решават проблема при източника на замърсяване. [Изм. 25]

(15a)   Важно е да се възпрепятстват замърсените води да причиняват потенциална опасност за здравето на хората. Следователно следва да се забрани доставката на тези води или да се ограничи тяхната употреба. [Изм. 26]

(16)  На държавите членки следва вече да не се разрешава да допускат дерогации от настоящата директива Първоначално бяха използвани дерогации, чиято цел беше на държавите членки да се предостави период с продължителност до девет години, за да се постигне съответствие с параметричната стойност. Тази процедура се оказа обременяваща както полезна за държавите членки, така и за Комисията предвид равнището на амбициозност на директивата. Следва да се отбележи обаче, че в някои случаи тя процедурата доведе също така до забавено прилагане на коригиращите действия, тъй като възможността за дерогация понякога е била счетена за преходен период. Съответно разпоредбата относно дерогациите следва да се заличи. С оглед опазване на здравето на човека в случаите, в които параметричните стойности са надвишени, разпоредбите относно коригиращите действия следва да се прилагат незабавно и без възможност за предоставяне на дерогация от параметричната стойност. Въпреки това, с оглед на засилването на параметрите за качество, предвидени в настоящата директива, от една страна, и откриването на все повече замърсители, изискващо повече мерки за оценка, контрол и управление, от друга страна, продължава да съществува необходимостта от запазване на процедура за дерогация, адаптирана към тези обстоятелства, при условие че те не представляват потенциален риск за здравето на човека и че снабдяването с вода, предназначена за консумация от човека, в засегнатия район не може да бъде запазено с никакви други разумни средства. Съответно разпоредбата в Директива 98/83/EО относно дерогациите следва да се измени, за да се гарантира по-бързо и по-ефективно спазване на изискванията на настоящата директива от държавите членки. Дерогациите, предоставени от държавите членки в съответствие с член 9 от Директива 98/83/ЕО, които са все още приложими към датата на влизане в сила на настоящата директива, следва да продължат да се прилагат до тяхното изтичане, но без да бъдат подновявани съгласно реда и условията, определени от действащите при предоставянето на дерогацията разпоредби. [Изм. 27]

(17)  През 2014 г., в своя отговор до европейската гражданска инициатива „Право на вода“(22), Комисията прикани държавите членки да осигурят достъп до минимално водоснабдяване за всички граждани в съответствие с препоръките на СЗО. Тя също така се ангажира да продължи да подобрява достъпа до безопасна питейна вода и канализация за цялото население чрез политики в областта на околната среда(23). Това е в съответствие с членове 1 и 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Този призив е съобразен с цел за устойчиво развитие № 6 и свързаната с нея цел за осигуряване на всеобщ и равен достъп за всички хора до безопасна питейна вода с достъпна цена. Понятието за равен достъп обхваща множество аспекти — наличност (например по географски причини, липса на инфраструктура или специфично разположение на някои части от населението), качество, приемливост или финансова достъпност. Във връзка с финансовата достъпност на водата е важно да се припомни, без да се засяга член 9, параграф 4 от Директива 2000/60/ЕО, че при определянето на тарифи в съответствие с принципа на възстановяване на разходите, установен в Директива 2000/60/ЕО посочената директива, държавите членки могат да вземат предвид различията в икономическото и социалното положение на населението и съответно да прилагат социални тарифи или да предприемат мерки за защита на хората в неравностойно социално-икономическо положение. В настоящата директива са застъпени по-конкретно въпросите, засягащи достъпа до вода, които са свързани с нейното качество и наличност. С оглед на тези въпроси, като част от отговора на европейската гражданска инициатива и с цел да се подпомогне прилагането на принцип № 20 от Европейския стълб на социалните права(24), в който се посочва, че „всеки има право на достъп до основни услуги с добро качество, включително водоснабдяване“, от държавите членки следва да се изиска да се занимаят с въпроса относно достъпа до вода достъпна цена на на национално равнище, като им се предостави известна свобода на действие по отношение на конкретния вид мерки, които ще приложат. Това може да се постигне чрез действия, които, наред с останалото, са насочени към осигуряване на по-добър достъп за всички хора до води, предназначени за консумация от човека (например като се избегне неоправдано засилване на изискванията за качество на водата по съображения, свързани с общественото здраве, което би довело до повишаване на цената ѝ за гражданите, посредством свободно достъпни чешми в градовете), и към насърчаване на използването на тези води чрез стимулиране на безплатното им предоставяне в обществени сгради, ресторанти, търговски и ресторанти развлекателни центрове, както и по-специално в зони на транзит и голям пътникопоток, като например на железопътни гари и летища. Държавите членки следва да могат свободно да определят подходящото съчетание на тези инструменти, в зависимост от конкретните обстоятелства на национално равнище. [Изм. 28]

(18)  В своята Резолюция относно действията, предприети вследствие на европейската гражданска инициатива „Право на вода“ (Right2Water)(25), Европейският парламент призова държавите членки „да обърнат специално внимание на нуждите на уязвимите групи в обществото“(26). Специфичното положение на културните малцинства, като например роми, Sinti, и Travellers, Kalé, Gens du voyage и др., независимо дали водят уседнал начин на живот или не, и по-специално фактът, че те не разполагат с достъп до питейна вода, беше признато също така в доклада на Комисията за изпълнението на Рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите(27) и в Препоръката на Съвета относно ефективни мерки за интегриране на ромите в държавите членки(28). Предвид този общ контекст е целесъобразно държавите членки да обърнат особено внимание на уязвимите и маргинализираните групи, като предприемат необходимите мерки, за да гарантират техния достъп до вода. Като отчитат принципа за възвръщаемост на разходите, установен в Директива 2000/60/ЕО, държавите членки следва да подобряват достъпа до вода за уязвимите и маргинализирани групи, без да се нарушава висококачественото водоснабдяване на достъпна за всички цена. Без да се засяга правото на държавите членки да определят тези групи, те следва да обхващат най-малко бежанците, номадските общности, бездомните хора и културните малцинства като роми, Sinti, и Travellers, Kalé, Gens du voyage и др., независимо дали водят уседнал начин на живот или не. Мерките за гарантиране на достъпа на вода, по отношение на които държавите членки имат свобода на действие, могат да включват предоставянето на алтернативни системи за водоснабдяване (индивидуални пречиствателни устройства), снабдяване с вода чрез камиони и цистерни и осигуряването на необходимата инфраструктура за лагерите. Когато местните публични органи носят отговорност за тези задължения, държавите членки следва да гарантират, че те разполагат с достатъчни финансови ресурси и имат достатъчен технически и материален капацитет, и следва да ги подпомагат по съответен начин, например чрез предоставяне на експертна помощ. По-специално водоснабдяването за уязвимите и маргинализираните групи не следва да води до непропорционални разходи за местните публични органи. [Изм. 29]

(19)  В Седмата програма за действие за околната среда до 2020 г. — „Да живеем добре в пределите на нашата планета“(29), се изисква обществеността да има достъп до ясна информация относно околната среда на национално равнище. В Директива 98/83/ЕО се предвижда само пасивен достъп до информация, т.е. държавите членки трябва да гарантират единствено нейното наличие. Съответно тези разпоредби следва да бъдат заменени, за да се гарантира лесният достъп до актуална, разбираема и важна за потребителите информация — например на уебсайт, чийто адрес активно се популяризира в брошура, на уебсайт или в „смарт“ приложение. Актуалната информация следва да включва не само резултатите от програмите за контрол, но също така допълнителни данни, които могат да са полезни за обществеността — например относно показателите (желязо, твърдост, минерално съдържание и др.) и които често оказват влияние върху възприятието на потребителите за качеството на чешмяната вода. За тази цел резултатите от действията, предприети за контрола на водоснабдителни предприятия относно показателите за качество на водата и информация относно индикативните параметри в Директива 98/83/ЕО, които не предоставят свързана със здравето информация, следва да бъдат заменени с публикувана онлайн информация относно тези параметри параметри, изброени в част Ба от приложение I. Много големите водоснабдителни дружества следва също така да предоставят онлайн допълнителна информация, която, се отнася до енергийната ефективност, управлението, анализа на разходите тарифите, използваните начини на пречистване и др. Предполага се, че С наличието на повече информация за потребителите относно целесъобразни данни и подобряването на прозрачността ще помогнат следва да се цели да се повиши доверието на гражданите в доставяната им вода. Също така се очаква, че по този начин ще и в предоставянето на водни услуги и следва да води до това да се увеличи използването на чешмяна вода като питейна вода, с което ще се допринесе за използването на пластмаси и намаляване на пластмасовите отпадъци и емисиите на парникови газове и ще се окаже положително въздействие върху смекчаването на последиците от изменението на климата и върху околната среда като цяло. [Изм. 30]

(20)  По същите причини и с цел да се повиши осведомеността на потребителите за последиците от потреблението на вода, те следва също да получават информация по лесно достъпен начин, (например върху фактурата или посредством интелигентни приложения) „смарт“ приложение, относно обема на консумираната вода, анализ на разходите, годишно, промените в потреблението, както и сравнение със средното потребление на домакинствата, когато такава информация е на които се основава разположение на водоснабдителното предприятие, анализ на тарифата на водоснабдителното предприятие (включително променливите и постоянните разходи) части от нея, както и цената за литър вода, предназначена за консумация от човека, с което да се позволи сравнението с цената на бутилираната вода. [Изм. 31]

(21)  Принципите Основните принципи, които трябва да бъдат взети предвид при определянето на тарифите за вода, без да се засяга член 9, параграф 4 от Директива 2000/60/ЕО — а именно възвръщаемост на разходите за водни услуги и „замърсителят плаща“, са предвидени в Директива 2000/60/ЕО посочената директива. Независимо от това финансовата устойчивост на предоставянето на водни услуги невинаги е гарантирана, което в някои случаи води до недостиг на инвестиции за поддръжка на водната инфраструктура. С усъвършенстването на техниките за контрол мащабът на течовете — дължащи се най-вече на този недостиг на инвестиции — става все по-очевиден, като намаляването на загубите на вода следва да се насърчава на равнището на Съюза, за да се подобри ефективността на водната инфраструктура. В съответствие с принципа на субсидиарност този въпрос следва да бъде решен чрез увеличаване на прозрачността и чрез информиране на потребителите за мащаба на течовете и енергийната ефективност, с цел увеличаване на осведомеността по този въпрос, свързаната с него информация следва да бъде предоставяна на потребителите по по-прозрачен начин. [Изм. 32]

(22)  Целта на Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(30) е да се гарантира правото на достъп до информация за околната среда в държавите членки в съответствие с Конвенцията от Орхус. В тази директива са включени всестранни задължения, свързани както с предоставянето при поискване на информация за околната среда, така и с активното разпространяване на такава информация. Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(31) също има широк обхват, включващ обмена на пространствена информация, включително на набори от данни относно различни въпроси, свързани с околната среда. Разпоредбите на настоящата директива, отнасящи се до достъпа до информация и договореностите за обмен на данни следва да допълват посочените директиви, а не да създават отделен правен режим. Поради това разпоредбите в настоящата директива, които са свързани с предоставянето на информацията на обществеността и с информацията относно контрола върху изпълнението, следва да се прилагат, без да се засягат разпоредбите на директиви 2003/4/ЕО и 2007/2/ЕО.

(23)  В Директива 98/83/ЕО не бяха определени задължения за докладване за малките водоснабдителни предприятия. С цел да се коригира този пропуск и да се отговори на потребността от информация относно изпълнението и съответствието следва да се въведе нова система, при която държавите членки са длъжни да създадат набори от данни, съдържащи единствено целесъобразни данни (отнасящи се например до превишаването на параметричните стойности и инциденти с определена важност), които те редовно актуализират и предоставят на Комисията и на Европейската агенция за околна среда. По този начин би следвало да се гарантира възможно най-малка административната тежест за всички субекти. За да се осигури подходяща инфраструктура за обществен достъп, докладване и обмен на данни между публичните органи държавите членки следва да се погрижат спецификациите на данните да се основават на Директива 2007/2/ЕО и актовете за нейното прилагане.

(24)  Данните, докладвани от държавите членки, са необходими не само за целите на проверките на съответствието — те също така са от определящо значение за способността на Комисията да извършва наблюдение и оценка на законодателството спрямо заложените в него цели, с което да се подпомогнат бъдещите оценки на законодателството в съответствие с точка 22 от Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.(32). Във връзка с това е необходимо наличието на целесъобразни данни, позволяващи по-добра оценка на ефикасността, ефективността, важността и добавената стойност за ЕС на директивата, поради което следва да се осигурят подходящи механизми за докладване, които да се използват и като показатели при бъдещите оценки на настоящата директива.

(25)  Съгласно точка 22 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество Комисията следва да извърши оценка на настоящата директива в рамките на определен срок от датата, определена за нейното транспониране. Тази оценка следва да се основава на натрупания опит, на събраните при прилагането на директивата научни, аналитични и епидемиологични данни, както и на наличните препоръки на СЗО данни, на наличните препоръки на СЗО, както и на съответните научни, аналитични и епидемиологични данни. [Изм. 34]

(26)  Настоящата директива е съобразена с основните права и с принципите, признати с Хартата на основните права на Европейския съюз. По-конкретно нейната цел е да насърчава принципите, отнасящи се до здравеопазването, достъпа до услуги от общ икономически интерес, опазването на околната среда и защитата на потребителите.

(27)  Както Съдът на ЕС многократно е посочвал, изключването по принцип на възможността заинтересованите лица да се позовават на наложено от дадена директива задължение би било несъвместимо с обвързващия характер на директивите, предвиден в член 288, трета алинея от Договора. Това съображение е особено валидно, когато целта на съответната директива е опазване на здравето на човека от вредните последици от замърсяването на водите, предназначени за консумация от човека. Следователно, в съответствие с Конвенцията от Орхус за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда(33), членове на заинтересованата общественост следва да разполагат с достъп до правосъдие, така че да защитят правото си на живот в околна среда, която допринася за здравето на човека и за неговото благосъстояние. Освен това, когато голям брой лица са в „ситуация на масова вреда“ в резултат на едни и същи незаконни практики, свързани с нарушаване на предоставените съгласно настоящата директива права, тези лица следва да разполагат с възможността да използват механизмите за колективна правна защита, когато такива механизми са установени от държавите членки в съответствие с Препоръка 2013/396/ЕС на Комисията(34).

(28)  С цел адаптиране на настоящата директива към научно-техническия прогрес или уточняване на изискванията за контрол за целите на оценките на риска по отношение на вътрешните частните разпределителни системи, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора, така че тя да може да изменя приложения I—IV към настоящата директива и да предприема мерките, необходими съгласно промените, указани по член 10а. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, които да бъдат съобразени с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при изготвянето на делегирани актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като експертите на тези две институции имат редовен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с изготвянето на делегирани актове. Наред с това, след приемането на Директива 2013/51/Евратом на Съвета(35), посочените в бележка 10 от част В на приложение I към Директива 98/83/ЕО правомощия за определяне на честотата на контрол и на методите на контрол за радиоактивни вещества вече не са актуални, поради което следва да бъдат заличени. Правомощията, посочени във втората алинея на част А от приложение III към Директива 98/83/ЕО, които се отнасят до изменения на директивата, вече не са необходими и следва да бъдат заличени. [Изм. 35]

(29)  С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящата директива, Комисията следва да получи изпълнителни правомощия за приемане на формàта и начините на представяне на информацията относно водите, предназначени за консумация от човека, която се предоставя на всички потребители, и за приемане на формàта и начините на представяне на информацията във връзка с прилагането на настоящата директива, която се предоставя от държавите членки и се обобщава от Европейската агенция за околна среда. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(36).

(30)  Без да се засягат изискванията на Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(37), държавите членки следва да определят правила относно санкциите, приложими при нарушаване на разпоредбите на настоящата директива, и да гарантират тяхното изпълнение. Тези санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и превантивни.

(31)  В Директива 2013/51/Евратом се определят специфични разпоредби за контрол на радиоактивни вещества във водите, предназначени за консумация от човека. Поради това в настоящата директива не следва да се определят параметрични стойности за радиоактивност.

(32)  Тъй като целта на настоящата директива — а именно опазването на здравето на човека, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а по-скоро, поради мащаба и последиците от действието, може да бъде по-добре осъществена на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на посочената цел.

(33)  Задължението за транспониране на настоящата директива в националното законодателство трябва да бъде ограничено до разпоредбите, които представляват изменение по същество в сравнение с предходните директиви. Задължението за транспониране на разпоредбите, които не са изменени, произтича от предходните директиви.

(34)  Настоящата директива следва да не засяга задълженията на държавите членки по отношение на сроковете за транспониране в националното законодателство на директивите, посочени в приложение V, част Б,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Цел

1.  Настоящата директива се отнася до качеството на водите, предназначени за консумация от човека, за всички в Съюза. [Изм. 36]

2.  Целта на директивата е да опазва здравето на човека от вредните последици от замърсяването на водите, предназначени за консумация от човека, като гарантира тяхната здравословност и чистота, както и да се осигури универсален достъп до вода, предназначена за консумация от човека. [Изм. 163, 189, 207 и 215]

Член 2

Определения

По смисъла на настоящата директива:

1.  „води, предназначени за консумация от човека“ означава всички води, било в естествено състояние, било пречистени, предназначени за пиене, за готвене, за приготвяне или производство на храни или за други хранителни продукти цели или за всякакви други домакински цели както в обществени, така и в частни обекти, включително предприятия за производство на храни, независимо от техния произход и независимо от това, дали са доставени чрез водоснабдителна мрежа, доставени с автоцистерна или с кораб цистерна, или, в случай че става въпрос за изворни води— бутилирани бутилирани или в контейнери. [Изм. 38]

2.  „вътрешна частна разпределителна система“ означава системата от тръбопроводи, съединителни части и приспособления , инсталирани между крановете, обикновено използвани за консумация от човека както в обществени, така и в частни обекти , и разпределителната мрежа, но само в случай че водоснабдителното предприятие в качеството си на такова предприятие съгласно приложимото национално законодателство не носи отговорност за нея; [Изм. 39]

3.  „водоснабдително предприятие“ означава правен субект, доставящ средно на ден най-малко 10 m3 вода, предназначена за консумация от човека; [Изм. 40]

3a.  „много малко водоснабдително предприятие“ означава водоснабдително предприятие, доставящо по-малко от 50 m3 на ден или обслужващо по-малко от 250 души; [Изм. 41]

4.  „малко водоснабдително предприятие“ означава водоснабдително предприятие, доставящо по-малко от 500 m3 на ден или обслужващо по-малко от 5000 2500 души; [Изм. 42]

4a.  „средно водоснабдително предприятие“ означава водоснабдително предприятие, доставящо най-малко 500 m3 на ден или обслужващо най-малко 2500 души; [Изм. 43]

5.  „голямо водоснабдително предприятие“ означава водоснабдително предприятие, доставящо най-малко 500 5000 m3 на ден или обслужващо най-малко 5000 25 000 души; [Изм. 44]

6.  „много голямо водоснабдително предприятие“ означава водоснабдително предприятие, доставящо най-малко 5000 20 000 m3 на ден или обслужващо най-малко 50 000 100 000 души; [Изм. 45]

7.  „приоритетни обекти“ означава големи недомакински обекти с множество потребители лица, по-специално уязвими лица, които са потенциално изложени на рискове, свързани с водата — например болници, лечебни заведения, старчески домове, училища, университети и други образователни обекти, детски ясли, спортни, развлекателни и изложбени обекти, места за настаняване, места за лишаване от свобода и къмпинги, както са определени от държавите членки; [Изм. 46]

8.  „уязвими и маргинализирани групи“ означава хора, които са изолирани от обществото в резултат на дискриминация или липса на достъп до права, ресурси или възможности и които, в сравнение с останалата част от обществото, са изложени в по-голяма степен на редица възможни рискове, свързани с тяхното здраве, безопасност, липса на образование, участие във вредни практики или други рискове

8a.   „предприятие за производство на храни“ означава предприятие за производство на храни по смисъла на определението в член 3, точка (2) от Регламент (ЕО) № 178/2002. [Изм. 47]

Член 3

Освобождавания

1.  Настоящата директива не се прилага за:

а)  натуралните минерални води, признати като такива от отговорния орган, както е посочен в Директива 2009/54/ЕО;

б)  водите, които са лекарствени продукти по смисъла на Директива 2001/83/ЕИО.

1a.  По отношение на водите, използвани в предприятията за производство на храни за производството, преработката, консервирането или продажбата на продукти или на вещества, предназначени за консумация от човека, се прилагат само членове 4, 5, 6 и 11 от настоящата директива. При все това никой от членовете на настоящата директива не се прилага, когато оператор на предприятие за производство на храни може да докаже по удовлетворителен начин на компетентните национални органи, че качеството на водите, които използва, не се отразява на хигиената на продуктите или веществата – резултат от неговите дейности, и че такива продукти или вещества отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета(38). [Изм. 48]

1б.  Производител на бутилирана вода или вода в контейнери, предназначена за консумация от човека, не се счита за водоснабдително предприятие.

Разпоредбите на настоящата директива се прилагат за бутилираните води или водите в контейнери, предназначени за консумация от човека, доколкото те не са обхванати от задължения по други законодателни актове на Съюза. [Изм. 49]

1в.  Морските плавателни съдове, които обезсоляват вода, превозват пътници и действат като водоснабдителни предприятия, се подчиняват единствено на разпоредбите на членове 1 – 7 и 9 – 12 от настоящата директива и приложенията към нея. [Изм. 50]

2.  Държавите членки могат да освобождават от разпоредбите на настоящата директива:

а)  водите, предназначени изключително за употреба, за която компетентните органи са установили, че качеството на водата няма никакво влияние, пряко или косвено, върху здравето на съответните потребители;

б)  водите, предназначени за консумация от човека, произлизащи от индивидуален източник, който доставя средно по-малко от 10 m3 дневно или снабдява по-малко от петдесет души, освен ако те се доставят в рамките на търговска или обществена дейност.

3.  Държавите членки, които ползват възможността за освобождаване, предвидена в параграф 2, буква б), гарантират, че съответното население е информирано за това и са взети всички възможни мерки за опазване здравето на човека от вредните последици от замърсяването на водите, предназначени за консумация от човека. Освен това, когато се окаже, че съществува потенциална опасност за здравето на човека поради качеството на тези води, съответното население трябва бързо да получи подходящи съвети.

Член 4

Общи задължения

1.  Без да се засягат задълженията, които произтичат от други разпоредби на Съюза , държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че водите, предназначени за консумация от човека, са здравословни и чисти. За постигане на минималните изисквания на настоящата директива водите, предназначени за консумация от човека, са здравословни и чисти, когато отговарят на всяко едно от следните условия :

а)  не съдържат микроорганизми, паразити и всякакви други вещества, чиито брой или концентрация представляват потенциална опасност за здравето на човека;

б)  съответстват на минималните изисквания, определени в приложение I, части А и Б;

в)  държавите членки са предприели всички други необходими мерки за съответствие с изискванията, посочени в членове 5—12 от настоящата директива.:

i)  в членове 4 – 12 от настоящата директива за водите, предназначени за консумация от човека, доставяни на крайните потребители от водоснабдителна система или от цистерна;

ii)  в членове 4, 5 и 6 и член 11, параграф 4 от настоящата директива за бутилираната вода или водата в контейнери, предназначена за консумация от човека, в предприятие за производство на храни;

iii)  в членове 4, 5, 6 и 11 от настоящата директива за водата, предназначена за консумация от човека, произведена и използвана в предприятие за производство на храни за производството, преработката и дистрибуцията на храни. [Изм. 51]

2.  Държавите членки гарантират, че взетите мерки за прилагане на настоящата директива са изцяло съобразени с принципа на предпазливост и по никакъв начин не водят, пряко или косвено, до влошаване на настоящото качество на водите, предназначени за консумация от човека, нито до увеличаване на замърсяването на водите, използвани за добиването на води, предназначени за консумация от човека. [Изм. 52]

2a.  Държавите членки предприемат мерки, за да гарантират, че компетентните органи извършват оценка на мащаба на течовете на тяхна територия и на потенциала за подобрения на намаляването на течовете в сектора на питейната вода. При тази оценка се вземат предвид съответните здравни, екологични, технически и икономически аспекти. До 31 декември 2022 г. държавите членки приемат национални цели за намаляване на мащаба на течовете на водоснабдителните предприятия на тяхна територия до 31 декември 2030 г. Държавите членки също така предоставят целесъобразни стимули, за да гарантират, че водоснабдителните предприятия на тяхна територия изпълняват националните цели. [Изм. 53]

2б.  Ако компетентен орган, отговарящ за добива и разпределението на вода, предназначена за консумация от човека, повери управлението на всички дейности по добива и доставката на вода или на част от тези дейности на водоснабдително предприятие, в договора между компетентния орган и водоснабдителното предприятие се посочват произтичащите от настоящата директива отговорности на всяка страна. [Изм. 54]

Член 5

Стандарти за качество

1.  По отношение на параметрите, посочени в приложение I, държавите членки определят стойностите, които са приложими за водите, предназначени за консумация от човека , като тези стойности не могат да са по-малко строги от стойностите, посочени в същото приложение . [Изм. 55]

1a.  Стойностите, определени съгласно параграф 1, не са по-малко строги от стойностите, посочени в части А, Б и Ба от приложение I. Що се отнася до параметрите, посочени в част Б от приложение I, стойностите се определят единствено за целите на контрола и за гарантиране на спазване на изискванията, определени в член 12. [Изм. 56]

2.  Държавите членки определят стойности на допълнителните параметри, които не са включени в приложение I, когато това се налага с оглед на опазването на здравето на човека на тяхната национална територия или на част от нея . Определените стойности трябва да отговарят най-малко на изискванията на член 4, параграф 1, буква a).

Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че агентите за обработка, материалите и процедурите за дезинфекция, използвани за дезинфекция във водоснабдителните системи, не оказват неблагоприятно въздействие върху качеството на водата, предназначена за консумация от човека. Всяко замърсяване на водата, предназначена за консумация от човека, от употребата на такива агенти, материали и процедури се свежда до минимум, без обаче да се застрашава ефективността на дезинфекцията. [Изм. 57]

Член 6

Място на определяне на съответствието

Мястото на определяне на съответствието на посочените в приложение I, части А, Б и Б В параметри с параметричните стойностиустановени съгласно член 5, е, както следва: [Изм. 58]

а)  за водите, доставяни чрез разпределителна мрежа — на мястото, където в даден обект или в сграда те излизат от крановете, които обикновено се ползват за консумация от човека;

б)  за водите, доставяни чрез автоцистерна или кораб цистерна — на мястото, където те излизат от автоцистерната или от кораба цистерна;

в)  за изворните води — водите, предназначени за консумация от човека,бутилирани или поставени в контейнери, на мястото, където те се бутилират или поставят в контейнери. [Изм. 59]

вa)  за водите, използвани в предприятие за производство на храни, където водата се доставя от водоснабдително предприятие, на мястото на доставяне на водите в предприятието за производство на храни. [Изм. 60]

1a.  Що се отнася до водите, посочени в параграф 1, буква a), се счита, че държавите членки са изпълнили задълженията си по настоящия член, когато може да се установи, че неспазването на параметрите, предвидени в член 5, се дължи на частна разпределителна система или на нейната поддръжка, с изключение на помещенията от приоритетно значение. [Изм. 61]

Член 7

Подход към безопасността на водата, основаващ се на оценка на риска

1.  Държавите членки гарантират, че по отношение на снабдяването с води, предназначени за консумация от човека, както и по отношение на тяхното пречистване и разпределение, се прилага подход, основаващ се на оценка на риска, който се състои от следните елементи:

а)  оценка на опасностите за водните обекти или за части от водните обекти, които се използват за черпене на води, предназначени за консумация от човека, извършвано от държавите членки в съответствие с член 8; [Изм. 62]

б)  оценка на риска по отношение на водоснабдяването, извършена от водоснабдителните предприятия във всяка водоснабдителна система за целите на запазването и контрола на качеството на доставяните от тях води, в съответствие с член 9 и приложение II, част В; [Изм. 63]

в)  оценка на риска по отношение на вътрешните разпределителни системи в съответствие с член 10.

1a.  Държавите членки могат да адаптират прилагането на основания на оценката на риска подход, без да накърняват целта на настоящата директива по отношение на качеството на водите, предназначени за консумация от човека, и здравето на потребителите, когато са налице особени ограничения, дължащи се на географски обстоятелства, като например отдалеченост или достъпност на зоната за водоснабдяване. [Изм. 64]

1б.  Държавите членки гарантират ясно и подходящо разпределение на отговорностите между заинтересованите лица, както е определено от държавите членки, за прилагането на основания на оценка на риска подход по отношение на водните обекти, които се използват за черпене на води, предназначени за консумация от човека, както и за частни разпределителни системи. Това разпределение на отговорностите е съобразено с тяхната институционална и правна рамка. [Изм. 65]

2.  Оценките на опасностите се извършват в срок до [3 години след крайната дата за транспониране на настоящата директива]. Те се преразглеждат на всеки 3 години, като се взема предвид изискването, предвидено в член 7 от Директива 2000/60/ЕО, държавите членки да идентифицират водни обекти, и при необходимост се актуализират. [Изм. 66]

3.  Оценките на риска по отношение на водоснабдяването се извършват от много големите и от големите водоснабдителни предприятия в срок до [3 години след крайната дата за транспониране на настоящата директива], както и от малките водоснабдителни водоснабдителните предприятия в срок до [6 години след крайната дата за транспониране на настоящата директива]. Те се преразглеждат през редовни интервали от време, които не надхвърлят 6 години, и при необходимост се актуализират. [Изм. 67]

3a.  В съответствие с членове 8 и 9 от настоящата директива държавите членки предприемат необходимите коригиращи мерки по програмите от мерки и плановете за управление на речните басейни, предвидени съответно в член 11 и член 13 от Директива 2000/60/ЕО. [Изм. 68]

4.  Оценките на риска по отношение на вътрешните частните разпределителни системи в обектите, посочени в член 10, параграф 1, се извършват в срок до [3 години след крайната дата за транспониране на настоящата директива]. Те се преразглеждат на всеки 3 години и при необходимост се актуализират. [Изм. 69]

Член 8

Оценка, контрол и управление на опасностите за водните обекти, които се използват за черпене на води, предназначени за консумация от човека [Изм. 70]

1.  Без да се засягат членове 6 и 7 от засяга Директива 2000/60/ЕО, и по-специално членове 4 – 8 от нея, държавите членки, съвместно със своите компетентни органи, отговарящи за водите, гарантират извършването на оценка на опасностите, обхващаща водните обекти, които се използват за черпене на води, предназначени за консумация от човека, и които доставят средно на ден повече от 10 m3. Оценката на опасностите съдържа следните елементи: [Изм. 71]

а)  идентифициране и географски данни на всички места за водочерпене във водните обекти или в части от тези водни обекти, обхванати от оценката на опасностите. Като се има предвид, че данните, посочени в настоящата буква, са с потенциално чувствителен характер, по-специално в контекста на защитата на общественото здраве, държавите членки гарантират, че тези данни са защитени и се съобщават единствено на компетентните органи; [Изм. 72]

б)  картографиране на предпазните зони, когато тези зони са установени в съответствие с член 7, параграф 3 от Директива 2000/60/ЕО, и защитените територии, посочени в член 6 от същата директива; [Изм. 73]

в)  идентифициране на опасностите и възможните източници на замърсяване, които засягат водните обекти или части от водни обекти, обхванати от оценката на опасностите. Тази идентификация на източниците на замърсяване се актуализира редовно в съответствие с член 7. С оглед на това държавите членки могат да използват прегледа на въздействието на човешките дейности, извършван в съответствие с член 5 от Директива 2000/60/ЕО, и информацията относно значителните видове натиск, събирана в съответствие с точка 1.4 от приложение II към същата директива; [Изм. 216]

г)  редовен контрол върху водните обекти или върху части от тях, обхванати от оценката на опасностите, който е насочен към съответните замърсители, които са от значение за водоснабдяването и които са избрани от следните списъци: [Изм. 75]

i)  параметрите, посочени в части А и Б от приложение I към настоящата директива;

ii)  замърсителите на подземни води, посочени в приложение I към Директива 2006/118/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(39), и замърсителите и показателите на замърсяване, за които държавите членки са установили прагови стойности в съответствие с приложение II към същата директива;

iii)  приоритетните вещества и някои други замърсители, посочени в приложение I към Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(40);

iv)  параметри за мониторинг само в част Вa от приложение I, или други замърсители, като например пластмасови микрочастици, при условие че е въведена методика за измерване на пластмасови микрочастици, както е посочено в член 11, параграф 5б, или специфични за речните басейни замърсители, установени от държавите членки въз основа на прегледа на въздействието на човешките дейности, извършван в съответствие с член 5 от Директива 2000/60/ЕО, и информацията относно значителните видове натиск, събирана в съответствие с точка 1.4 от приложение II към същата директива. [Изм. 76]

От точки i) до iv) държавите членки избират за контрол параметрите, веществата или замърсителите, които се приемат за целесъобразни предвид опасностите, идентифицирани съгласно буква в), или предвид информацията, предоставена от водоснабдителните предприятия в съответствие с параграф 2.

За целите на редовния контрол, както и за целите на откриването на нови вредни вещества чрез нови проучвания, държавите членки могат да използват контрола, извършван извършвания контрол и предвидения капацитет за проучване, в съответствие с други законодателни актове на Съюза. [Изм. 217]Много малките водоснабдителни предприятия могат да бъдат освободени от изискванията, посочени в букви а), б) и в) от настоящия параграф, при условие че компетентният орган има предварително и актуално документирано знание за съответните параметри, посочени в тези букви. Това освобождаване се преразглежда от компетентния орган най-малко на всеки три години и при необходимост се актуализира. [Изм. 77]

2.  Водоснабдителните предприятия, които контролират необработената вода за целите на оперативния контрол, са длъжни да уведомяват компетентните органи за тенденциите и за необичайните концентрации на контролираните параметри, вещества или замърсители.

3.  Държавите членки уведомяват водоснабдителните предприятия, които използват водния обект, обхванат от оценката на опасностите, за резултатите от контрола, извършен съгласно параграф 1, буква г), като въз основа на тези резултати те могат:

а)  да изискат от водоснабдителните предприятия да извършат допълнителен контрол или пречистване във връзка с някои параметри;

б)  да позволят на водоснабдителните предприятия да намалят честотата на контрола на някои параметри, без да са длъжни да извършват оценка на риска по отношение на водоснабдяването, при условие че посочените параметри не са основни параметри по смисъла на приложение II, част Б, точка 1 и при условие че няма разумно предвидим фактор, който би предизвикал влошаване на качеството на водата. [Изм. 78]

4.  В случаите, в които на водоснабдително предприятие бъде позволено да намали честотата на контрола, както е посочено в параграф 2, буква б), държавите членки продължават да извършват редовен контрол на съответните параметри във водния обект, обхванат от оценката на опасностите. [Изм. 79]

5.  Въз основа на информацията, събрана съгласно параграфи 1 и 2, и информацията, събрана съгласно Директива 2000/60/ЕО, държавите членки предприемат посочените по-долу мерки в сътрудничество с водоснабдителните предприятия и другите заинтересовани страни или гарантират тяхното предприемане от страна на водоснабдителните предприятия: [Изм. 80]

а)  превантивни мерки за намаляване на необходимото равнище на пречистване и за запазване на качеството на водите, включително мерките, посочени в член 11, параграф 3, буква г) от Директива 2000/60/ЕО; [Изм. 178]

aa)  гарантират, че замърсителите, в сътрудничество с водоснабдителните предприятия и други заинтересовани лица, вземат превантивни мерки за намаляване или избягване на необходимото ниво на пречистване и за опазване на качеството на водата, включително мерките, посочени в член 11, параграф 3, буква г) от Директива 2000/60/ЕО, както и допълнителни мерки, считани за необходими въз основа на мониторинга, извършван съгласно параграф 1, буква г) от настоящия член; [Изм. 82]

б)  смекчаващи мерки, които се считат за необходими въз основа на контрола, извършен съгласно параграф 1, буква г), с цел да се идентифицира източникът на замърсяване и да се предприемат съответните действия, както и за да бъде избягвано всяко допълнително пречистване, когато се счита, че превантивните мерки не са достатъчно надеждни или ефективни за своевременно елиминиране на източника на замърсяването; [Изм. 83]

бa)  когато мерките, определени в букви аа) и б), не са счетени за достатъчни за осигуряването на адекватна защита на човешкото здраве, изискват от водоснабдителните предприятия да извършват допълнително наблюдение на определени параметри на мястото на водочерпене или пречистване, ако това е строго необходимо за предотвратяване на рискове за здравето. [Изм. 84]

Всички тези мерки се преразглеждат редовно от държавите членки.

5a.  Държавите членки уведомяват водоснабдителните предприятия, които използват водния обект или части от водните обекти, обхванати от оценката на опасностите, относно резултатите от контрола, извършен съгласно параграф 1, буква г), като въз основа на тези резултати от мониторинга и на информацията, събрана съгласно параграфи 1 и 2, и информацията, събрана съгласно Директива 2000/60/ЕО, те могат:

a)  да позволяват на водоснабдителните предприятия да намалят честотата на контрола на някои параметри или броя на контролираните параметри, без да изискват от тях да извършват оценка на риска по отношение на водоснабдяването, при условие че въпросните параметри не са основни параметри по смисъла на приложение II, част Б, точка 1 и при условие че няма разумно предвидим фактор, който би предизвикал влошаване на качеството на водата;

б)  когато на водоснабдително предприятие бъде позволено да намали честотата на контрола, както е посочено в буква а), да продължават да извършват редовен контрол на съответните параметри във водния обект, обхванат от оценката на опасностите. [Изм. 85]

Член 9

Оценка, контрол и управление на риска по отношение на водоснабдяването [Изм. 86]

1.  Държавите членки гарантират, че водоснабдителните предприятия извършват оценка на риска по отношение на водоснабдяването, в съответствие с приложение II, част В, предоставяща възможност за коригиране на честотата на контрола върху всички параметри, посочени в приложение I, части А и, Б и Ба, които не са основни параметри съгласно приложение II, част Б, в зависимост от тяхното наличие в необработената вода. [Изм. 87]

По отношение на тези параметри държавите членки гарантират възможността за водоснабдителните предприятия да се отклоняват от честотата на пробовземане, определена в приложение II, част Б, в съответствие със спецификациите, определени в приложение II, част В и в зависимост от тяхното наличие в необработената вода и спецификите на пречистването. [Изм. 88]

С оглед на това от водоснабдителните предприятия се изисква да вземат под внимание резултатите от оценката на опасностите в съответствие с член 8 от настоящата директива и от мониторинга в съответствие с член 7, параграф 1 и член 8 от Директива 2000/60/ЕО. [Изм. 89]

1a.  Държавите членки могат да освобождават много малки водоснабдителни предприятия от параграф 1, при условие че компетентният орган има документирани предварителни и актуални данни за съответните параметри и счита, че не съществува риск за здравето на човека в резултат на такова освобождаване, и без да се засягат задълженията на органа по член 4.

Компетентният орган прави преглед на освобождаването на всеки три години или при разкриване на нова опасност от замърсяване във водосборния басейн, като при необходимост това освобождаване се актуализира. [Изм. 90]

2.  Оценките на риска по отношение на водоснабдяването се одобряват от са отговорност на водоснабдителните предприятия, които гарантират, че спазват настоящата директива. За тази цел водоснабдителните предприятия могат да изискват подкрепата на компетентните органи.

Държавите членки могат да изискват от компетентните органи да одобряват или наблюдават оценките на риска по отношение на водоснабдителните предприятия. [Изм. 91]

2a.  Въз основа на резултатите от оценката на риска по отношение на водоснабдяването, извършвана съгласно параграф 1, държавите членки гарантират, че водоснабдителните предприятия създават план за действие за безопасност на водата, който е пригоден към установените рискове и е пропорционален на размера на водоснабдителното предприятие. Например този план за безопасност на водата може да се отнася до използването на материали в контакт с вода, продукти за пречистване на води, възможни рискове, произтичащи от течове от тръби, или мерки за адаптиране към настоящите и бъдещите предизвикателства, като например изменението на климата, и този план се уточнява допълнително от държавите членки. [Изм. 92]

Член 10

Оценка, контрол и управление на риска по отношение на вътрешните разпределителни системи [Изм. 93]

1.  Държавите членки гарантират извършването в приоритетни обекти на оценка на риска по отношение на вътрешните частните разпределителни системи, която се състои от следните елементи: [Изм. 94]

а)  оценка на потенциалните рискове, свързани с вътрешните водоснабдителни системи и със съответните продукти и материали, както и дали те оказват влияние върху качеството на водата на мястото, където тя изтича от крановете и обикновено се използва за консумация от човека, и в частност — където водата се доставя на населението в приоритетни обекти; [Изм. 95]

б)  редовен контрол на изброените в приложение I, част В параметри в обектите приоритетните обекти, в които потенциалната опасност за здравето на човека се смята за най-висока. Целесъобразните параметри и обекти за контрол се избират въз основа са идентифицирани особени рискове по отношение на качеството на водите по време на оценката по буква а). [Изм. 96]

Във връзка с редовния контрол, посочен в първата алинея, държавите членки гарантират достъп до съоръженията в приоритетните обекти за целите на пробовземането и могат да създадат стратегия за контрол, насочена най-вече към приоритетните обекти по-специално по отношение на бактериите от вида Legionella pneumophila; [Изм. 97]

в)  проверка дали експлоатационните показатели на строителните продукти продуктите и материалите в контакт с води, предназначени за консумация от човека, са подходящи по отношение на съществените характеристики, свързани с основните изисквания към строежите, посочени в точка 3, буква д) от приложение I към Регламент (ЕС) № 305/2011 защитата на здравето на човека. [Изм. 98]

вa)  проверка дали използваните материали са подходящи за контакт с води, предназначени за консумация от човека, и дали са изпълнени изискванията, посочени в член 11. [Изм. 99]

2.  Когато въз основа на оценката, извършена съгласно параграф 1, буква а), държавите членки преценят, че е налице риск за здравето на човека, произтичащ от вътрешната разпределителна система в приоритетните обекти или от свързани с нея продукти и материали, или когато контролът, извършен в съответствие с параграф 1, буква б) показва, че не са спазени параметричните стойности, посочени в приложение I, част В, държавите членки: гарантират, че са предприети подходящи мерки за премахване или намаляване на риска от несъответствие с параметричните стойности, посочени в приложение I, част В.

а)  предприемат подходящи мерки за премахване или намаляване на риска от несъответствие с параметричните стойности, посочени в приложение I, част В;

б)  предприемат всички необходими мерки, за да се гарантира, че веществата или химикалите, мигриращи от строителните продукти, които са използвани за подготовката или разпределението на водите, предназначени за консумация от човека, не застрашават нито пряко, нито косвено здравето на човека;

в)  предприемат други мерки, като например използване в сътрудничество с водоснабдителните предприятия на подходящи технологии за крайна обработка с цел промяна на естеството или свойствата на водите преди да бъдат доставени, така че да се премахне или намали рискът от несъответствие с параметричните стойности след доставянето;

г)  предоставят на потребителите надлежна информация и съвети относно условията за консумация и употреба на водата и относно възможните действия, с които да се избегне повторното възникване на риска;

д)  организират обучения за водопроводчици и други специализирани кадри в сферата на вътрешните разпределителни системи и монтажа на строителни продукти;

е)  гарантират въвеждането на ефективни мерки за контрол и управление с оглед на предотвратяването и елиминирането на евентуални огнища на Legionella. [Изм. 100]

2a.  С оглед на намаляване на рисковете по отношение на вътрешното разпределение във всички вътрешни разпределителни мрежи, държавите членки:

a)  насърчават собствениците на обществени и частни помещения да извършват оценка на рисковете по отношение на вътрешното разпределение;

б)  информират потребителите и собствениците на обществени и частни помещения за мерките, насочени към премахване или намаляване на риска от несъответствие със стандартите за качество на водата, предназначена за консумация от човека, във вътрешната разпределителна система;

в)  предоставят на потребителите надлежна информация и съвети относно условията за консумация и употреба на водата и относно възможните действия, с които да се избегне повторното възникване на риска;

г)  насърчават обучения за водопроводчици и други професионалисти в сферата на частните разпределителни системи и монтажа на строителни продукти и материали в контакт с води; както и

д)  гарантират въвеждането на ефективни и пропорционални на риска мерки за контрол и управление с оглед на предотвратяването на евентуални огнища на зарази с бактерии от вида Legionella, по-специално Legionella pneumophila, и справянето с тях. [Изм. 101]

Член 10a

Минимални хигиенни изисквания за продуктите, веществата и материалите в контакт с води, предназначени за консумация от човека

1.  Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че веществата и материалите, които се използват за производството на всички нови продукти в контакт с води, предназначени за консумация от човека, предлагани на пазара и използвани за водочерпене, пречистване или разпределение, свързвани с тези вещества:

a)  не понижават пряко или косвено защитата на здравето на човека, както предвижда настоящата директива;

б)  не засягат мириса или вкуса на водата, предназначена за консумация от човека;

в)  не присъстват във водата, предназначена за консумация от човека, в по-висока концентрация от необходимото равнище за постигане на целта, за която се използват; както и

г)  не благоприятстват микробния растеж.

2.  За целите на осигуряването на хармонизираното прилагане на параграф 1, в срок до... [3 години от влизането в сила на настоящата директива] Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 19, за да допълва настоящата директива чрез определяне на минималните изисквания по отношение на хигиената и списъка с разрешени в рамките на Съюза вещества, използвани за производството на материали в контакт с вода, предназначена за консумация от човека, включително пределни стойности на специфична миграция и специални условия за употреба, когато е приложимо. Комисията преразглежда и актуализира редовно този списък в съответствие с последните научни и технологични разработки.

3.  За оказване на подкрепа на Комисията при приемането и изменението на делегираните актове съгласно параграф 2 се създава постоянен комитет, който е съставен от представители, определени от държавите членки, които могат да се обръщат за помощ към експерти или консултанти.

4.  Материалите в контакт с вода, предназначена за консумация от човека, които са обхванати от други законодателни актове на Съюза, като например Регламент(EС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета(41), отговарят на предвидените в параграфи 1 и 2 изисквания. [Изм. 102]

Член 11

Контрол

1.  Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират извършването на редовен контрол на качеството на водите, предназначени за консумация от човека, с цел да се провери дали водите, предлагани на потребителите, те отговарят на изискванията на настоящата директива, и по-специално на параметричните стойности, определени в съответствие с член 5. Взетите проби трябва да са представителни за качеството на водите, консумирани в течение на цялата година. Държавите членки предприемат освен това всички необходими мерки, за да гарантират, че когато подготовката или разпределението на водите, предназначени за консумация от човека, включва дезинфекция, ефикасността на прилаганата преработка се контролира и всяко замърсяване със субпродуктите на дезинфекцията се задържа на възможно най-ниско ниво, без да се влошава дезинфекцията. [Изм. 103]

2.  За изпълнение на задълженията, наложени по силата на параграф 1, в съответствие с приложение II, част A се изготвят подходящи програми за контрол на всички води, предназначени за консумация от човека. Тези програми за контрол се състоят от следните елементи:

а)  контрол в съответствие с приложение II по отношение на параметрите, посочени в приложение I, части А и Б, и на параметрите, определени съгласно член 5, параграф 2; когато се извършва оценка на риска по отношение на водоснабдяването, контролът трябва да е в съответствие с член 9;

б)  контрол на параметрите, посочени в приложение I, част В, за целите на оценката на риска по отношение на вътрешните разпределителни системи, както е предвидено в член 10, параграф 1, буква б);

в)  контрол за целите на оценката на опасностите, както е предвидено в член 8, параграф 1, буква г).

3.  Пунктовете за пробовземане се определят от компетентните органи и са съобразени със съответните изисквания, предвидени в приложение II, част Г.

4.  Държавите членки спазват спецификациите за анализ на параметрите, посочени в приложение III , в съответствие със следните принципи:

a)  могат да се използват други методи за анализ освен определените в приложение ІІІ, част A, при условие че е възможно да се докаже, че получените резултати са най-малкото толкова достоверни, колкото получените по определените методи , като на Комисията се предоставя цялата необходима информация относно тези методи и тяхната еквивалентност;

б)  за параметрите, посочени в приложение III, част Б, може да се използва всеки метод за анализ, доколкото той отговаря на изискванията, определени в посочената част от приложението.

5.  Държавите членки гарантират, че във всеки отделен случай се извършва допълнителен контрол на веществата и микроорганизмите, за които не е определена никаква параметрична стойност в съответствие с член 5, ако има основания да се предполага, че тяхното количество или брой представляват потенциална опасност за здравето на човека.

5a.  Държавите членки съобщават на Комисията резултатите от контрола, извършен в съответствие с контрола на параметрите, изброени в приложение I, част Ва, в срок до... [три години от датата на влизане в сила на настоящата директива], а след това — веднъж годишно.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 19, за да изменя настоящата директива чрез актуализиране на веществата, включени в списъка за наблюдение, посочен в приложение I, част Ва. Комисията може да решава да прибавя вещества, когато съществува риск такива вещества да присъстват във водата, предназначена за консумация от човека, и да представляват потенциален риск за здравето на човека, но по отношение на които научните познания не са доказали риск за човешкото здраве. За тази цел Комисията се основава по-специално на научните изследвания на СЗО. Прибавянето на всяко ново вещество е надлежно обосновано по член 1 от настоящата директива. [Изм. 104]

5б.  До ... [1 година от влизането в сила на настоящата директива] Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 19, за да допълва настоящата директива с методология за измерване на пластмасовите микрочастици, включени в списъка на поставени под наблюдение вещества в приложение I, част Ва. [Изм. 105]

Член 12

Коригиращи действия и ограничения за използване

1.  Държавите членки гарантират, че в случай на неспазване на параметричните стойности, определени в съответствие с член 5, на мястото на определяне на съответствието, посочено в член 6, се извършва незабавно проучване с оглед да се установи причината за това. [Изм. 106]

2.  Ако въпреки взетите мерки за изпълнение на задълженията, наложени по силата на член 4, параграф 1, водите, предназначени за консумация от човека, не съответстват на параметричните стойности, определени в съответствие с член 5, съответната държава членка гарантира предприемането възможно най-бързо на необходимите коригиращи действия с оглед да се възстанови качеството и дава приоритет на тяхното прилагане, като взема предвид, наред с другото, степента, в която съответната параметрична стойност е била превишена, и потенциалната опасност за здравето на човека.

В случай на несъответствие с параметричните стойности, определени в приложение I, част В, коригиращите действия включват мерките, посочени в член 10, параграф 2, букви а)—е)а. [Изм. 107]

3.  Независимо дали има отклонение от параметричните стойности държавите членки гарантират, че снабдяването с води, предназначени за консумация от човека, които представляват потенциална опасност за здравето на човека, се забранява или че тяхното използване се ограничава, както и че се предприемат всички други коригиращи действия за опазване на здравето на човека.

Неспазването Евентуалното неспазване на минималните изисквания по отношение на параметричните стойности, определени в приложение I, части А и Б, автоматично се разглежда от държавите членки като потенциална опасност за здравето на човека, освен в случаите, когато компетентните органи считат, че неспазването на параметричната стойност е маловажно. [Изм. 108]

4.  В случаите, описани в параграфи 2 и 3, когато несъответствието с параметричните стойности се счита за потенциална опасност за здравето на човека, държавите членки незабавно предприемат всяка от следните мерки: [Изм. 109]

а)  уведомяват всички засегнати потребители за потенциалната опасност за здравето на човека и за причината за нея, за надвишаването на параметрична стойност и за предприетите коригиращи действия, включително забрана, ограничение или друго действие;

б)  предоставят и редовно актуализират необходимите съвети на потребителите относно условията за консумация и използване на водата, като обръщат специално внимание на потенциално уязвимите групи;

в)  уведомяват потребителите, след като се установи, че вече не съществува потенциална опасност за здравето на човека, и ги информират за възстановяването на нормалното водоснабдяване.

Мерките, посочени в букви а), б) и в), се предприемат в сътрудничество със съответното водоснабдително предприятие. [Изм. 110]

5.  Когато несъответствието е установено на мястото на определяне на съответствието, компетентните органи или другите съответни инстанции решават кои действия в съответствие с параграф 3 да бъдат предприети, като преценяват риска за здравето на човека, произтичащ от прекъсване на снабдяването или ограничение за използване на водите, предназначени за консумация от човека. [Изм. 111]

Член 12a

Дерогации

1.  Държавите членки могат да допуснат дерогации от параметричните стойности, определени в приложение I, част Б, или определени в съответствие с член 5, параграф 2, до друга определена от тях максимална стойност, стига посочените дерогации да не представляват потенциална опасност за здравето на хората и доколкото не съществува друг разумен начин за запазване на разпределението на водите, предназначени за консумация от човека, в съответната зона. Посочените дерогации се ограничават до следните случаи:

a)  нова зона за водоснабдяване;

б)  нов източник на замърсяване, открит в зона за водоснабдяване или новооткрити или установени параметри.

Дерогациите са възможно най-ограничени във времето и не надхвърлят период от три години, след чието изтичане държавите членки правят преглед, за да установят дали е постигнат достатъчен напредък.

При изключителни обстоятелства държава членка може да допусне втора дерогация по отношение на първа алинея, букви а) и б). Когато държава членка има намерение да допусне посочената втора дерогация, тя предава на Комисията изготвения отчет, както и мотивите, които обосновават нейното решение да предостави втора дерогация. Продължителността на посочената втора дерогация не превишава три години.

2.  Всяка дерогация, допусната в съответствие с параграф 1, съдържа следните сведения:

a)  мотивите за дерогацията;

б)  съответния параметър, резултатите от предишни проверки и максимално допустимата стойност, предвидена съгласно тази дерогация;

в)  географската зона, количеството вода, разпределяно ежедневно, съответното засегнатото население и евентуалното отражение върху съответните предприятия от хранителната промишленост;

г)  подходяща програма за контрол, предвиждаща, според случая, по-чести проверки;

д)  резюме на плана за необходимите мерки за отстраняване, включващ график на дейностите, оценка на разходите и разпоредби по отчетността; както и

е)  изискваната продължителност на дерогацията.

3.  Ако компетентните органи преценят, че неспазването на параметричната стойност е маловажно и че мерките за отстраняване, взети в съответствие с разпоредбите на член 12, параграф 2, позволяват да се поправи положението в максимален срок от тридесет дни, сведенията, предвидени в параграф 2 от настоящия член, не трябва да се посочват в дерогацията.

В този случай компетентните органи или другите съответни инстанции трябва да определят в дерогацията само максимално допустимата стойност за съответния параметър и дадения срок за поправяне на положението.

4.  Прибягването до параграф 3 повече не е възможно, когато една и съща параметрична стойност, приложима към дадено водоснабдяване, не е била спазвана в продължение на повече от тридесет дни общо през последните дванадесет месеца.

5.  Всяка държава членка, която е приложила предвидените в настоящия член дерогации, гарантира, че засегнатото от тези дерогации население е информирано бързо и по подходящ начин за дерогацията и за съпътстващите условия. При необходимост, държавата членка гарантира предоставянето на съвети на специални групи от населението, за които дерогацията може да представлява особен риск.

Посочените в алинея 1 задължения не се прилагат в случаите, посочени в параграф 3, освен ако компетентните органи не решат друго.

6.  Освен за дерогациите, допускани в съответствие с параграф 3, държавите членки информират Комисията в срок до два месеца за всяка допусната дерогация, отнасяща се до индивидуално водоснабдяване, което е над 1000 m3 средно на ден или което снабдява над 5000 души, като ѝ представят сведенията, посочени в параграф 2.

7.  Настоящият член не се прилага за водите, предназначени за консумация от човека, продавани в бутилки или в контейнери. [Изм. 112]

Член 13

Достъп до води, предназначени за консумация от човека

1.  Без да се засяга член 9 от Директива 2000/60/ЕО и принципа за субсидиарност и пропорционалност, като отчитат местните и регионалните перспективи и обстоятелства, свързани с водоразпределението, държавите членки предприемат всички необходими мерки за подобряване на достъпа на всички хора до води, предназначени за консумация от човека, и насърчават тяхното използване на своя територия. Това включва всяка една от следните мерки:

а)  идентифициране на хората без достъп или с ограничен достъп до води, предназначени за консумация от човека, включително уязвими и маргинализирани групи, и на причините за липса на такъв достъп (например принадлежността на тези хора към уязвима и маргинализирана група), като се извършва оценка на възможностите и се предприемат действия за подобряване на техния достъп и информирането им за възможностите за свързване към разпределителната мрежа или за алтернативните начини за достъп до води, предназначени за консумация от човека;

аа)   гарантиране на общественото снабдяване с вода, предназначена за консумация от човека;

б)  инсталиране и поддържане на оборудване — както на открито, така и в закрити помещения, включително места за наливане на вода — за свободен и безплатен достъп на обществени места до води, предназначени за консумация от човека, и по-специално в зони с голям човекопоток; това се извършва, когато е технически осъществимо, по начин, който е пропорционален на необходимостта от такива мерки и като се вземат предвид специфичните местни условия, като климат и географско положение;

в)  популяризиране на водите, предназначени за консумация от човека, посредством:

i)  организиране на кампании за информиране на гражданите относно качеството високото качество на тези води чешмяната вода и за повишаване на осведомеността относно най-близко намиращото се място за наливане на вода;

ia)  стартиране на кампании за насърчаване на широката общественост да използва бутилки за вода за многократна употреба и стартиране на инициативи за повишаване на осведомеността относно местоположението на местата за наливане на вода;

ii)  насърчаване гарантиране на снабдяването безплатното снабдяване на административните и обществените сгради с такива води, както и въвеждане на възпиращи фактори за използването на вода, поставена в бутилки или в съдове за еднократна употреба, в тези администрации и сгради;

iii)  насърчаване на безплатното предоставяне предоставянето на такива води безплатно или срещу заплащане на ниска такса за обслужване, за клиенти в ресторанти, столови и при услугите във връзка с кетъринга. [Изм. 113, 165, 191, 208, 166, 192, 169, 195, 170, 196, 197 и 220]

2.  Въз основа на информацията, събрана съгласно параграф 1, буква а), държавите членки предприемат всички мерки, които считат за необходими мерки и целесъобразни, за да се гарантира достъпът на уязвимите и маргинализираните групи до води, предназначени за консумация от човека. [Изм. 114]

В случай че посочените групи нямат достъп до води, предназначени за консумация от човека, държавите членки незабавно ги информират за качеството на използваната от тях вода и за всички действия, с които могат да се избегнат вредните последици върху здравето на човека, произтичащи от замърсяването на тази вода.

2а.   Когато задълженията, предвидени в настоящия член, са възложени на местни публични органи съгласно националното законодателство, държавите членки гарантират, че тези органи разполагат със средства и ресурси, за да осигурят достъп до води, предназначени за консумация от човека, както и че всички мерки в това отношение са пропорционални на капацитета и размера на съответната разпределителна мрежа. [Изм. 173, 199 и 209]

2б.  Като се имат предвид данните, събрани в съответствие с разпоредбите по член 15, параграф 1, точка а), Комисията си сътрудничи с държавите членки и с Европейската инвестиционна банка в подкрепа на общините в Съюза, които не разполагат с необходимия капитал, за да могат те да получат достъп до техническа помощ, до наличното финансиране от Съюза и до дългосрочни заеми при преференциални лихвени проценти, особено с цел да поддържат и да подновяват своята водна инфраструктура, така че да се гарантира предоставянето на висококачествена вода и да се разшири предоставянето на услуги, свързани с водата и канализационната инфраструктура, в полза на уязвимите и маргинализираните групи от населението. [Изм. 174, 200 и 210]

Член 14

Информация за обществеността

1.  Държавите членки гарантират публикуването онлайн, или на подходяща и актуална информация, която е друг удобен за ползвателите начин, на подходяща, актуална и достъпна информация за всички потребители и която се отнася до качеството на водите, предназначени за консумация от човека, в съответствие с приложение IV, като се съобразяват с приложимите правила за защита на данните. [Изм. 116]

2.  Държавите членки гарантират, че всички потребители получават редовно, най-малко веднъж годишно и в най-подходящата форма (например върху фактурата или посредством интелигентни приложения), без да се налага да я изискват, както е определено от компетентния орган, следната информация: [Изм. 117]

а)  анализ когато разходите се възстановяват чрез тарифна система, анализ на разходите във връзка с тарифата за кубичен метър вода, предназначена за консумация от човека (включително разпределението на постоянните и променливите разходи), в който са представени най-малко разходите, свързани със следните елементи:; [Изм. 118]

i)  мерките, предприети от водоснабдителните предприятия за целите на оценката на опасностите в съответствие с член 8, параграф 5; [Изм. 119]

ii)  пречистването и разпределението на водите, предназначени за консумация от човека; [Изм. 120]

iii)  събирането и пречистването на отпадъчните води; [Изм. 121]

iv)  мерките, предприети в съответствие с член 13, в случай че водоснабдителните предприятия са предприели такива мерки; [Изм. 122]

aa)  информация относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека, включително индикативни параметри; [Изм. 123]

б)  цената когато разходите се възстановяват чрез тарифна система, цената за доставка на литър и кубически метър вода, предназначена за консумация от човека, и фактурираната цена на доставяната вода литър; когато разходите не се възстановяват чрез тарифна система, общият размер на годишните разходи, които се понасят от водоснабдителната система, за да се гарантира съответствие с настоящата директива, съпроводено от контекстуална и относима информация как водата, предназначена за консумация от човека, се доставя до зоната; [Изм. 124]

бa)   пречистването и разпределението на водите, предназначени за консумация от човека; [Изм. 125]

в)  количеството вода, употребено от домакинството — най-малко за всяка година или период на фактуриране, заедно с годишните тенденции на потреблението на домакинството, ако е технически осъществимо и само ако водоснабдителното предприятие разполага с тази информация; [Изм. 126]

г)  сравнение на годишното потребление на вода на домакинството със средното потребление на домакинствата от същата категория, когато е приложимо съгласно буква в); [Изм. 127]

д)  връзка към уебсайта, на който е публикувана информацията, посочена в приложение IV.

Комисията може да приема актове за изпълнение, в които се уточняват форматът и начините на представяне на информацията, предоставяна съгласно първата алинея. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 20, параграф 2. Държавите членки определят ясно разделение на отговорностите по отношение на предоставянето на информацията, посочена в първа алинея между водоснабдителните предприятия, заинтересованите страни и компетентните местни органи. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове, в съответствие с член 19 за допълнение на настоящата директива чрез уточняване на формата и начините на представяне на информацията, предоставяна съгласно първата алинея. [Изм. 128]

3.  Параграфи 1 и 2 не засягат прилагането на директиви 2003/4/ЕО и 2007/2/ЕО.

Член 15

Информация относно контрола върху изпълнението

1.  Без да се засягат разпоредбите на Директива 2003/4/ЕО и Директива 2007/2/ЕО, държавите членки, със съдействието на Европейската агенция за околна среда:

а)  в срок до [6 години след крайната дата за транспониране на настоящата директива] създават набор от данни, съдържащ информация относно мерките, предприети в съответствие с член 13, и относно дела от населението, имащо достъп до води, предназначени за консумация от човека, като впоследствие този набор от данни се актуализира на всеки 6 години;

б)  в срок до [3 години след крайната дата за транспониране на настоящата директива] създават набор от данни, който съдържа оценката на опасностите и оценката на риска по отношение на вътрешните разпределителни системи, извършени съответно по членове 8 и 10, и включва посочените по-долу елементи, като впоследствие този набор от данни се актуализира на всеки 3 години:

i)  местата за водочерпене, идентифицирани съгласно член 8, параграф 1, буква а);

ii)  резултатите от контрола, събрани в съответствие с член 8, параграф 1, буква г) и член 10, параграф 1, буква б);

iii)  кратка информация относно мерките, предприети съгласно член 8, параграф 5 и член 10, параграф 2;

в)  в случаите на превишаване на параметричните стойности, определени в приложение I, части А и Б, създават и впоследствие ежегодно актуализират набор от данни, съдържащ резултатите от контрола, събрани в съответствие с членове 9 и 11, и информация за коригиращите действия, предприети в съответствие с член 12;

г)  създават и впоследствие ежегодно актуализират набор от данни, съдържащ информация относно инциденти, свързани с питейната вода и причинили потенциална опасност потенциален риск за здравето на човека — без значение дали е било установено несъответствие с параметричните стойности — която потенциална опасност е продължила повече от 10 последователни дни и е засегнала най-малко 1000 души, включително причините за тези инциденти и коригиращите действия, предприети в съответствие с член 12. [Изм. 129]

Когато е възможно, за представяне на посочените набори от данни се използват услугите за пространствени данни, както са определени в член 3, параграф 4 от Директива 2007/2/ЕО.

2.  Държавите членки гарантират, че Комисията, Европейската агенция за околна среда и Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията имат достъп до наборите от данни, посочени в параграф 1.

3.  Европейската агенция за околна среда публикува и актуализира общ за Съюза преглед въз основа на данните, които държавите членки събират редовно или при поискване от страна на Комисията.

Общият за Съюза преглед включва — според случая — показатели за осъществените дейности, резултатите и въздействието от настоящата директива, обзорни карти за целия Съюз и обзорни доклади за държавите членки.

4.  Комисията може се оправомощава да приема делегирани актове, в съответствие с член 19, за изпълнение, в които се уточняват форматът допълнение на настоящата директива чрез уточняване на формата и начините на представяне на информацията, предоставяна в съответствие с параграфи 1 и 3, включително подробни изисквания относно показателите, обзорните карти за целия Съюз и обзорните доклади за държавите членки, посочени в параграф 3. [Изм. 130]

Актовете за изпълнение, посочени в първата алинея, се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 20, параграф 2. [Изм. 131]

Член 16

Достъп до правосъдие

1.  Държавите членки гарантират, че в съответствие с националното законодателство или практика физическите или юридическите лица или техните сдружения, организации или групи имат достъп до процедура за обжалване пред съд или друг законово установен независим и безпристрастен орган, където могат да оспорят материалната или процесуалната законосъобразност на решения, действия или бездействия, свързани с прилагането на членове 4, 5, 12, 13 и 14, когато е изпълнено едно от следните условия:

а)  имат достатъчен интерес;

б)  твърдят, че е накърнено право, когато това се изисква като предварително условие съгласно административнопроцесуалното право на държавата членка.

2.  Етапът, на който може да се извърши оспорването на решения, действия или бездействия, се определя от държавите членки.

3.  Определянето на достатъчния интерес и накърняването на право се извършва от държавите членки в съответствие с целта на заинтересованата общественост за предоставяне на широк достъп до правосъдие.

С оглед на това за достатъчни за целите на параграф 1, буква а) се приемат интересите на всяка неправителствена организация, която работи за опазване на околната среда и отговаря на изискванията на националното законодателство.

Смята се също така, че тези организации имат права, които могат да бъдат накърнени по смисъла на параграф 1, буква б).

4.  Параграфи 1, 2 и 3 не изключват възможността за предварителна процедура за обжалване пред административния орган и не засягат изискването за изчерпване на процедурите за административно обжалване преди преминаването към процедурите за съдебно обжалване, ако съществува такова изискване съгласно националното законодателство.

5.  Всяка процедура за обжалване, посочена в параграфи 1 и 4, трябва да бъде справедлива, безпристрастна, своевременна и да не е прекомерно скъпа.

Държавите членки гарантират, че на обществеността е предоставена информация относно достъпа до процедури за административно и съдебно обжалване.

Член 17

Оценка

1.  В срок до [12 години след крайната дата за транспониране на настоящата директива] Комисията извършва оценка на настоящата директива. Наред с останалото оценката се основава на следните елементи:

а)  опита, събран при прилагането на настоящата директива;

б)  наборите от данни от държавите членки, създадени в съответствие с член 15, параграф 1, и общите за Съюза прегледи, изготвени от Европейската агенция за околна среда в съответствие с член 15, параграф 3;

в)  целесъобразните научни, аналитични и епидемиологични данни;

г)  препоръките на Световната здравна организация (когато такива са налице).

2.  При извършването на оценката Комисията обръща особено внимание на резултатите от прилагането на настоящата директива по отношение на следните аспекти:

а)  посочения в член 7 подход, основаващ се на оценка на риска;

б)  разпоредбите, свързани с посочения в член 13 достъп до води и дела на населението без достъп до вода; [Изм. 132]

в)  разпоредбите относно информацията, предоставяна на обществеността съгласно член 14 и приложение IV, включително лесно достъпен преглед на равнище на Съюза на информацията, посочена в точка 7 от приложение IV. [Изм. 133]

2a.   Комисията, не по-късно от ... [пет години след крайната дата за транспониране на настоящата директива], а след това, когато е целесъобразно, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно потенциалната опасност за водата, предназначена за консумация от човека поради пластмасови микрочастици, лекарствени продукти и евентуално други нововъзникващи замърсители, както и относно свързаните с това потенциални рискове за здравето. Комисията се оправомощава при необходимост да приема делегирани актове в съответствие с член 19 за допълнение на настоящата директива чрез определяне на максимални стойности на пластмасовите микрочастици, лекарствените продукти и други нововъзникващи замърсители във водата, предназначена за консумация от човека. [Изм. 134]

Член 18

Преразглеждане и изменение на приложенията

1.  Най-малко на всеки пет години Комисията преразглежда приложение I в контекста на научно-техническия прогрес .

Въз основа на информацията от извършените от държавите членки оценки на опасностите и оценки на риска по отношение на вътрешните разпределителни системи, съдържаща се в създадените съгласно член 15 набори от данни, Комисията преразглежда приложение II и преценява дали е необходимо неговото адаптиране или въвеждането на нови изисквания за контрол за целите на посочените оценки на риска.

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 19 за изменение при необходимост на приложения I—IV, да ги адаптира към научно-техническия прогрес или да уточнява изискванията за контрол за целите на оценките на опасностите и оценките на риска по отношение на вътрешните разпределителни системи съгласно член 8, параграф 1, буква г) и член 10, параграф 1, буква б).

2a.   До ... [пет години след датата на влизане в сила на настоящата директива] Комисията прави преглед на това дали член 10а е довел до достатъчно ниво на хармонизация на хигиенните изисквания относно материалите и продуктите в контакт с водата, предназначена за консумация от човека и, ако е необходимо, предприема допълнителни подходящи мерки. [Изм. 135]

Член 19

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 18, параграф 2, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящата директива].

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 18, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.

5.  Веднага след като Комисията приеме делегиран акт, тя го нотифицира едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 18, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 20

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат разпоредбите на член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011 .

Член 21

Санкции

Държавите членки установяват правила относно санкциите, приложими при нарушаване на националните разпоредби, които са приети съгласно настоящата директива, и предприемат всички мерки, необходими за тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. В срок до [2 години след влизането в сила на настоящата директива] държавите членки нотифицират посочените правила и мерки на Комисията, както и всички последващи изменения, които ги засягат.

Член 22

Транспониране

1.  В срок до [2 години след влизането в сила на настоящата директива] държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за постигането на съответствие с членове 2 и 5—21 и с приложения I—IV. Те незабавно предоставят на Комисията текста на посочените разпоредби .

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Те включват също така уточнение, че позоваванията в съществуващите законови, подзаконови и административни разпоредби на директивите, отменени с настоящата директива, се смятат за позовавания на настоящата директива. Държавите членки определят начина, по който се извършва това позоваване, и съответната му формулировка.

2.  Държавите членки предоставят на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, регулирана от настоящата директива.

Член 23

Отмяна

1.  Директива 98/83/ЕО, изменена с посочените в приложение V, част А инструменти, се отменя, считано от [деня след датата, посочена в член 22, параграф 1, първа алинея], без да се засягат задълженията на държавите членки по отношение на сроковете за транспониране в националното законодателство на директивите, посочени в приложение V, част Б.

Позоваванията на отменената директива се смятат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствията в приложение VI.

2.  Дерогациите, предоставяни от държавите членки в съответствие с член 9 от Директива 98/83/ЕО, които остават приложими към [крайна дата за транспониране на настоящата директива], продължават да се прилагат до изтичане на срока им.. Тези дерогации не могат да бъдат подновявани. [Изм. 136]

Член 24

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз .

Член 25

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в ....

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ I

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПАРАМЕТРИЧНИТЕ СТОЙНОСТИ , КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ВОДИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА

ЧАСТ А

Микробиологични параметри

Параметър

Параметрична стойност

Единица

Спори на Clostridium perfringens

0

Броя/100 ml

Колиформени бактерии

0

Броя/100 ml

Ентерококи

0

Броя/100 ml

Escherichia coli (E. coli)

0

Броя/100 ml

Брой хетеротрофни микроорганизми при 22 o

Без ненормална промяна

 

Соматични колифаги

0

Броя/100 ml

Мътност

< 1

NTU

Бележка:

Посочените в настоящата част параметри не се прилагат за изворни и минерални води в съответствие с Директива 2009/54/ЕО.

[Изм. 179]

ЧАСТ Б

Химични параметри

Параметър

Параметрична стойност

Единица

Забележки

Акриламид

0,10

μg/l

 Параметричната стойност се отнася за остатъчната концентрация на мономери във водата, изчислена съобразно спецификациите за максимална миграция на съответния полимер в контакт с вода.

Антимон

5,0

μg/l

 

Арсен

10

μg/l

 

Бензен

1,0

μg/l

 

Бензо[a]пирен

0 010

μg/l

 

 Бета-естрадиол (50-28-2)

 0 001

 μg/l

 

 Бисфенол A

 0,01 0,1

 μg/l

 

Бор

1,0 1,5

mg/l

 

Бромати

10

μg/l

 

Кадмий

5,0

μg/l

 

 Хлорати

 0,25

 mg/l

 

 Хлорити

 0,25

 mg/l

 

Хром

 25

μg/l

 Срокът за постигане на съответствие с тази стойност е не по-късно от [10 години след влизането в сила на настоящата директива]. Дотогава параметричната стойност за хром е 50 μg/l.

Мед

2,0

mg/l

 

Цианиди

50

μg/l

 

1,2-дихлорoетан

3,0

μg/l

 

Епихлорохидрин

0,10

μg/l

 Параметричната стойност се отнася за остатъчната концентрация на мономери във водата, изчислена съобразно спецификациите за максимална миграция на съответния полимер в контакт с вода.

Флуориди

1,5

mg/l

 

 Халооцетни киселини

 80

 μg/l

 Сума от следните девет представителни вещества: монохлоро-, дихлоро- и трихлорооцетна киселина, моно- и дибромооцетна киселина, бромохлорооцетна киселина, бромодихлорооцетна киселина, дибромохлорооцетна киселина и трибромооцетна киселина.

Олово

 5

μg/l

 Срокът за постигане на съответствие с тази стойност е не по-късно от [10 години след влизането в сила на настоящата директива]. Дотогава параметричната стойност за олово е 10 μg/l.

Живак

1,0

μg/l

 

 Микроцистин-LR

 1,0

 μg/l

 

Никел

20

μg/l

 

Нитрати

50

mg/l

 Държавите членки гарантират спазване на условието, според което [нитрати]/50 + [нитрити]/3 ≤ 1 (концентрацията в mg/l за нитратите (NO3) и за нитритите (NO2) е посочена в квадратни скоби), и съответствие със стойността 0,10 mg/l за нитритите за водите на изхода на пречиствателните инсталации.

Нитрити

0,50

mg/l

 Държавите членки гарантират спазване на условието, според което [нитрати]/50 + [нитрити]/3 ≤ 1 (концентрацията в mg/l за нитратите (NO3) и за нитритите (NO2) e посочена в квадратни скоби), и съответствие със стойността 0,10 mg/l за нитритите за водите на изхода на пречиствателните инсталации.

 Нонилфенол

 0,3

 μg/l

 

Пестициди

0,10

μg/l

 „Пестициди“ означава:

—  органични инсектициди,

—  органични хербициди,

—  органични фунгициди,

—  органични нематоциди,

—  органични акарициди,

—  органични алгициди,

—  органични родентициди,

—  органични слимициди,

—  сродни продукти (inter alia, регулатори на растежа)

и техните метаболити , както са определени в член 3, точка 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009(42) .

 Параметричната стойност се прилага за всеки отделен пестицид.

Параметричната стойност за алдрин, диелдрин, хептахлор и хептахлорепоксид е 0,030 μg/l.

Пестициди — общо

0,50

μg/l

 „Пестициди — общо“ означава сумата от всички установени и измерени отделни пестициди в рамките на процедурата за контрол.

 PFAS

 0,10

 μg/l

 „PFAS“ означава всяко отделно пер- и полифлуороалкилирано вещество (химична формула CnF2n+1−R).

Освен това формулата въвежда разграничение между „дълговерижни“ и „късоверижни“ PFASs. Настоящата директива се прилага само за „дълговерижни“ PFASs.

Тази параметрична стойност за отделни PFAS се прилага само за онези PFAS, чието наличие е вероятно и които са опасни за здравето на хората съгласно оценката на опасностите, посочена в член 8 от настоящата директива.

 PFASs — общо

 0,50

 μg/l

 „PFASs — общо“ означава сумата от пер- и полифлуороалкилираните вещества (химична формула CnF2n+1−R).

Тази параметрична стойност за отделни PFAS се прилага само за онези PFAS, чието наличие е вероятно и които са опасни за здравето на хората съгласно оценката на опасностите, посочена в член 8 от настоящата директива.

Полициклични ароматни въглеводороди

0,10

μg/l

 Сума от концентрациите на следните определени съединения: бензо[b]флуорантен, бензо[k]флуорантен, бензо[ghi]перилен и индено[1,2,3-cd]пирен .

Селен

10

μg/l

 

Тетрахлороетен и трихлороетен

10

μg/l

Сума от концентрациите с отбелязани на определените параметри

Трихалометани (ТХМ) — общо

100

μg/l

 Когато е възможно и без да се нарушава дезинфекцията държавите членки трябва да се стараят да постигнат по-ниска стойност.

Сума от концентрациите на следните определени съединения: хлороформ, бромоформ, дибромохлорометан и бромодихлорометан.

 Уран

 30

 μg/l

 

Винилхлорид

0,50

μg/l

 Параметричната стойност се отнася за остатъчната концентрация на мономери във водата, изчислена съобразно спецификациите за максимална миграция на съответния полимер в контакт с вода.

[Изм. 138 и 180]

ЧАСТ Ба

Индикативни параметри

Параметър

Параметрична стойност

Единица

Бележки

Алуминий

200

μg/l

 

Амониеви съединения

0,50

mg/l

 

Хлориди

250

mg/l

Бележка 1

Цвят

Приемлива за потребителите, без ненормална промяна

 

 

Проводимост

2 500

μS cm-1 при 20 °C

Бележка 1

Концентрация на водородни йони

≥ 6,5 и ≤ 9,5

единици рН

Бележки 1 и 3

Желязо

200

μg/l

 

Манган

50

μg/l

 

Мирис

Приемлива за потребителите, без ненормална промяна

 

 

Сулфати

250

mg/l

Бележка 1

Натрий

200

mg/l

 

Вкус

Приемлива за потребителите, без ненормална промяна

 

 

Съдържание на колонии при 22 °C

Без ненормална промяна

 

 

Колиформени бактерии

0

Брой/100 ml

 

Общо органичен въглерод (COT)

Без ненормална промяна

 

 

Мътност

Приемлива за потребителите, без ненормална промяна

 

 

Бележка 1:

Водите не трябва да бъдат агресивни.

Бележка 2:

Този параметър се измерва само в случай че водите произлизат от повърхностни източници или се влияят от тях. В случай на неспазване на тази параметрична стойност съответната държава членка провежда проучване на водоснабдяването, за да се увери, че не съществува никаква потенциална опасност за човешкото здраве, произтичаща от присъствието на патогенни микроорганизми, например cryptosporidium.

Бележка 3:

За бутилираните води или за водите в контейнери минималната стойност може да се намали до 4,5 единици рН.

За бутилираните води или за водите в контейнери, природно богати или изкуствено обогатени с въглероден двуокис, минималната стойност може да бъде по-ниска.

[Изм. 139]

ЧАСТ В

Параметри от значение за оценката на риска по отношение на вътрешните разпределителни системи

Параметър

Параметрична стойност

Единица

Забележки

Legionella pneumophila

< 1000

Брой/l

В случай че по отношение на Legionella не е спазена параметричната стойност от < 1000/l, се извършва повторно вземане на проби за Legionella pneumophila. При отсъствие на Legionella pneumophila параметричната стойност за Legionella е < 10 000/l.

Legionella

< 10 000

Брой/l

При отсъствие на Legionella pneumophila, чиято параметрична стойност е < 1000/l, параметричната стойност за Legionella е < 10 000/l.

Олово

5

μg/l

Срокът за постигане на съответствие с тази стойност е не по-късно от [10 години след влизането в сила на настоящата директива]. Дотогава параметричната стойност за олово е 10 μg/l.

[Изм. 140]

ЧАСТ Ва

Нововъзникващи параметри под наблюдение

Пластмасови микрочастици

Наблюдението се извършва в съответствие с методиката за измерване на пластмасови микрочастици, определена в делегирания акт, посочен в член 11, параграф 5б.

[Изм. 141]

ПРИЛОЖЕНИЕ II

КОНТРОЛ

ЧАСТ А

Общи цели и програми за контрол на водите, предназначени за консумация от човека

1.  Изготвените в съответствие с член 11, параграф 2 програми за контрол на водите, предназначени за консумация от човека, трябва да отговарят на следните условия:

а)  да удостоверяват, че прилаганите мерки за контролиране на рисковете за здравето на човека по цялата водоснабдителна верига — от вододайната зона през пречистването и съхранението до разпределението — действат ефективно и че водата в мястото на определяне на съответствието е здравословна и чиста;

б)  да осигуряват информация относно качеството на водата, доставяна за консумация от човека, така че да може да се докаже, че се спазват задълженията по член 4 и параметричните стойности, определени в съответствие с член 5;

в)  да идентифицират най-подходящите начини за намаляване на риска за здравето на човека.

2.  Изготвените в съответствие с член 11, параграф 2 програми за контрол трябва да съдържат един от следните елементи:

а)  събиране и лабораторен анализ на отделни водни проби;

б)  измервания, документирани чрез постоянен процес на контрол.

Програмите за контрол трябва също така да включват програми за оперативен контрол, който допълва контрола за целите на удостоверяването, като осигурява бърз преглед на оперативните резултати и на проблемите, свързани с качеството на водите, и позволява своевременното предприемане на предварително планирани коригиращи действия. Тези програми за оперативен контрол се отнасят единствено до водоснабдяването и в тях се отчитат резултатите от оценките на опасностите и оценките по отношение на водоснабдяването, като целта им е да се потвърди ефективността на всички мерки за контрол на водочерпенето, пречистването, разпределението и съхранението. Те трябва да включват контрол на параметъра „мътност“ за целите на редовното наблюдение на ефикасността на физическото пречистване посредством процеси на филтриране в съответствие с параметричните стойности и честотата, посочени в следната таблица:

Параметър

Параметрична стойност

Мътност

0,3 NTU (95 %) и не > 0,5 NTU в продължение на 15 последователни минути

Обем вода(m3) , разпределяна или добивана ежедневно в дадена зона на водоснабдяване

Минимална честота

≤ 10 000

Всеки ден

> 10 000

Онлайн

Също така програмите за контрол могат да се състоят от:

а)  инспекции на документацията за функционалността и ремонтния статус на оборудването;

б)  инспекции на вододайната зона , както и на съоръженията за пречистване, съхранение и разпределение , без да се накърняват изискванията за контрол, предвидени в член 8, параграф 1, буква в) и член 10, параграф 1, буква б).

3.  Държавите членки трябва да осигуряват непрекъснат процес на преразглеждане на програмите за контрол, както и тяхното актуализиране или препотвърждаване поне веднъж на всеки шест години.

ЧАСТ Б

Основни параметри и честотa на пробовземането

1.  Основни параметри

Escherichia coli (E. coli), спорите на Clostridium perfringens и соматичните колифаги ентерококите се считат за основни параметри и не могат да бъдат подлагани на оценка на риска по отношение на водоснабдяването в съответствие с част В от настоящото приложение. Те винаги се контролират с честотата, посочена в таблица 1 от точка 2. [Изм. 142]

2.  Честота на пробовземането

Всички параметри, определени в съответствие с член 5, се контролират най-малко с честотата, посочена в следната таблица, освен ако бъде определена различна честота на пробовземане въз основа на оценка на риска по отношение на водоснабдяването, извършена в съответствие с член 9 и част В от настоящото приложение:

 

Таблица 1

 

Минимална честота на пробовземане и анализ за целите на контрола върху съответствието

 

Обем вода(m3) , разпределяна или добивана ежедневно в дадена зона на водоснабдяване

Минимален брой проби годишно

 

≤ 100

10a

 

> 100

≤ 1 000

10a

 

> 1 000

≤ 10 000

50б

 

> 10 000

≤ 100 000

365

 

> 100 000

365

Таблица 1

Минимална честота на пробовземане и анализ за целите на контрола върху съответствието

Обем вода, разпределяна или произвеждана всекидневно в дадена зона на водоснабдяване

(вж. бележки 1 и 2) m3

Параметър от група А (микробиологичен параметър) —

брой проби годишно

(вж. бележка 3)

Параметър от група Б (химичен параметър) —

брой проби годишно

 

≤ 100

> 0

(вж. бележка 4)

> 0

(вж. бележка 4)

> 100

≤ 1000

4

1

> 1000

≤ 10 000

4

+3

за всеки 1000 m3/ден и за съответния остатък от общия обем

1

+1

за всеки 1000 m3/ден и за съответния остатък от общия обем

> 10 000

≤ 100 000

3

+ 1

за всеки 1000 m3/ден и

за съответния остатък от общия обем

> 100 000

 

12

+ 1

за всеки 25 000 m3/ден и за съответния остатък от общия обем

а: всички проби трябва да се вземат по време, когато има висок риск от проникване във водата на чревни патогени, които са оцелели въпреки пречистването;

б: най-малко 10 проби трябва да се вземат по време, когато има висок риск от проникване във водата на чревни патогени, които са оцелели въпреки пречистването.

Забележка 1: Зона на водоснабдяване е определена географска зона, в която водата, предназначена за консумация от човека, произлиза от един или няколко източника и в рамките на която качеството на водата може да се смята за приблизително еднакво.

Забележка 2: Водните обеми са средни обеми, изчислени за календарна година. За определяне на минималната честота държавите членки могат вместо водния обем да използват броя на населението в зоната на водоснабдяване, на базата на консумация 200 l/жител дневно.

Забележка 3: Посочената честота се изчислява, както следва: например 4300 m3/ден = 16 проби (четири за първите 1000 m3/ден + 12 за допълнителни 3300 m3/ден).

Забележка 3 4: Държавите членки, които са решили да освободят от разпоредбите отделни водоснабдителни количества съгласно член 3, параграф 2, буква б) от настоящата Директива, трябва да прилагат тези честоти само за зони на водоснабдяване, в които се разпределят между 10 и 100 m3 дневно. [Изм. 186]

ЧАСТ В

Оценка на риска по отношение на водоснабдяването 

1.  Оценката на риска по отношение на водоснабдяването, посочена в член 9 , трябва да се основава на общите принципи на оценка на риска, определени в международни стандарти, като например стандарт EN 15975-2 — „Безопасност при доставяне на питейна вода. Указания за управление на риск и кризи“.

2.  След извършването на оценка на риска по отношение на водоснабдяването трябва да бъде направено съответно разширение на списъка на параметрите, обхванати от контрола, и увеличаване на честотите на пробовземане, посочени в част Б, в случай че е изпълнено някое от следните условия:

а)  списъкът на параметрите или честотите, определени в настоящото приложение, не е достатъчен, за да бъдат изпълнени задълженията, наложени по член 11, параграф 1;

б)  необходим е допълнителен контрол за целите по член 11, параграф 6;

в)  необходимо е да се осигурят гаранциите, зададени в част А, точка 1, буква а);

г)  необходимо е да се увеличи честотата на пробовземането съгласно член 8, параграф 3, буква а).

3.  След извършването на оценка на риска по отношение на водоснабдяването е възможно да бъде направено съответното ограничаване на списъка на параметрите, обхванати от контрола, и на честотите на пробовземане, определени в част Б, в случай че е изпълнено всяко едно от следните условия:

a)  мястото и честотата на пробовземане са определени в зависимост от произхода на съответния параметър, както и от променливостта и дългосрочната тенденция за съответната концентрация, като се вземе под внимание посоченото в член 6;

б)  за да се намали минималната честота на пробовземане за даден параметър, всички резултати от пробите, вземани през редовни интервали от време в течение на поне три години от пунктове за пробовземане, които са представителни за цялата зона на водоснабдяване, са под 60% от параметричната стойност;

в)  за да се премахне даден параметър от списъка на подлежащите на контрол параметри, всички резултати от пробите, вземани през редовни интервали от време в течение на поне три години от пунктове за пробовземане, които са представителни за цялата зона на водоснабдяване, са под 30 % от параметричната стойност;

г)  решението за премахване на даден параметър от списъка на подлежащите на контрол параметри се основава на резултата от оценката на риска, в която се отчитат резултатите от контрола на източниците на вода, предназначена за консумация от човека, и се потвърждава опазването на здравето на човека от вредните последици от замърсяването на водата, предназначена за консумация от човека, както е посочено в член 1;

д)  за да се намали честотата на пробовземане за даден параметър или да се премахне даден параметър от списъка на подлежащите на контрол параметри, оценката на риска потвърждава, че няма разумно предвидим фактор, който би предизвикал влошаване на качеството на водата, предназначена за консумация от човека.

4.  Когато резултатите от контрола, показващи, че са изпълнени условията, определени в параграф 3, букви б)—д), са на разположение към [датата на влизане в сила на настоящата директива], тези резултати могат да се използват за адаптиране на контрола след оценката на риска по отношение на водоснабдяването от същата дата.

ЧАСТ Г

Методи и пунктове за пробовземане

1.  Пунктовете за пробовземане трябва да се определят така, че да се осигури спазване на изискванията в местата на определяне на съответствието, дефинирани в член 6. По отношение на разпределителните водоснабдителни мрежи съответната държава членка може да взема проби за определянето на съответни параметри съответно от зоната на водоснабдяване или при пречиствателните станции, ако може да се докаже, че не би могло да има неблагоприятна промяна на измерената стойност на въпросните параметри. Доколкото е възможно, броят на пробите трябва да е равномерно разпределен във времето и пространството.

2.  Пробовземането от мястото на определяне на съответствието трябва да отговаря на следните изисквания:

а)  пробите за определяне на съответствието за някои химични параметри (по-специално мед, олово , Legionella и никел) трябва да се вземат при крана на потребителя, без предварително източване на водата. Взема се случайна проба през деня с обем един литър. Като алтернативна възможност държавите членки могат да използват методи с фиксирано време на престояване на водата, които по-добре отразяват тяхната национална ситуация, при условие че това не води до по-малко случаи на констатирано несъответствие в сравнение с метода на използване на случайни проби през деня;

б)  пробите за съответствие на микробиологичните параметри на мястото на определяне на съответствието трябва да се вземат и обработват в съответствие със стандарт EN ISO 19458, цел на пробовземане В.

2a.  Пробите за Legionella във частните разпределителни системи се вземат в рисковите точки на размножаване и/или на експозиция на Legionella pneumophila. Държавите членки създават насоки за методите за пробовземане на Legionella. [Изм. 144]

3.  Пробовземането от разпределителната мрежа, с изключение на пробовземането при крановете на потребителите, трябва да е в съответствие със стандарт ISO 5667-5. Пробите за определяне на микробиологични параметри трябва да се вземат и третират в съответствие със стандарт EN ISO 19458, цел на пробовземане А.

ПРИЛОЖЕНИЕ IIa

Минимални изисквания за хигиена по отношение на веществата и материалите за производството на нови продукти в контакт с води, предназначени за консумация от човека:

a)  списък на веществата, разрешени за използване при производството на материали, включително, но не ограничени до, органични материали, еластомери, силикони, метали, цимент, йоннообменни смоли и съставни материали, както и произведени от тях продукти.

б)  специфични изисквания за използването на вещества в материалите и произведените от тях продукти.

в)  специфични ограничения за миграцията на определени вещества във водата, предназначена за консумация от човека.

г)  Правила относно хигиената по отношение на други свойства, които са необходими за изпълнението на разпоредбите.

д)  Основни правила за проверка на съответствието с букви а) – г).

е)  Правила по отношение на пробовземането и методи за анализ с цел проверка на съответствието с букви a) – г). [Изм. 145]

ПРИЛОЖЕНИЕ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА АНАЛИЗ НА ПАРАМЕТРИТЕ

Държавите членки гарантират, че методите за анализ, използвани за целите на контрола и доказването на съответствие с настоящата директива, са валидирани и документирани в съответствие със стандарт EN ISO/IEC 17025 или с други еквивалентни международно възприети стандарти. Държавите членки трябва да гарантират, че лабораториите или наети от лабораториите подизпълнители прилагат практиките на системите за управление на качеството в съответствие със стандарт EN ISO/IEC 17025 или други еквивалентни международно признати стандарти.

При отсъствие на метод за анализ, който да отговаря на определените в част Б критерии за минимално метрологично качество, държавите членки трябва да гарантират, че контролът се провежда в съответствие с най-добрите налични техники, които не водят до прекомерни разходи.

ЧАСТ А

Микробиологични параметри, за които са определени методи за анализ

Методите за микробиологичните параметри са:

а)  Escherichia coli (E. coli) и колиформeни бактерии (EN ISO 9308-1 или EN ISO 9308-2);

б)  ентерококи (EN ISO 7899-2);

в)  Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 16266);

г)  брой колонии или хетеротрофни микроорганизми при 22 °C (EN ISO 6222);

д)  Clostridium perfringens, включително спори (EN ISO 14189);

е)  мътност (EN ISO 7027);

ж)  Legionella (EN ISO 11731);

з)  соматични колифаги (EN ISO 10705-2).

ЧАСТ Б

Химични параметри, за които са определени характеристики за метрологично качество

1.  Химични параметри

За определените в таблица 1 параметри използваният метод за анализ трябва най-малко да може да послужи за измерване на концентрации, равни на параметричната стойност с праг на количествено определяне, както е дефиниран в член 2, точка 2 от Директива 2009/90/ЕО на Комисията(43), в размер равен или по-малък от 30 % от съответната параметрична стойност и неопределеност на измерването, както е посочено в таблица 1. Резултатът трябва да бъде изразен с използване на поне същия брой значещи цифри, колкото има в съответната параметрична стойност в приложение I, част Б.

Посочената в таблица 1 неопределеност на измерването не трябва да бъде използвана като допълнителен допустим интервал към определените в приложение I стойности на параметрите.

Таблица 1

Минимално метрологично качество, изразено чрез характеристиката „неопределеност на измерването“

Параметри

Неопределеност на измерването

(вж. забележка 1)

Процент от параметричната стойност

Забележки

 Акриламид

 30

 

Антимон

40

 

Арсен

30

 

Бензо[a]пирен

50

Вж. забележка 2

Бензен

40

 

 Бета-естрадиол (50-28-2)

 50

 

 Бисфенол А

 50

 

Бор

25

 

Бромати

40

 

Кадмий

25

 

Хлорати

30

 

Хлорити

30

 

Хром

30

 

Мед

25

 

Цианиди

30

Вж. забележка 3

1,2-дихлорoетан

40

 

 Епихлорохидрин

30

 

Флуориди

20

 

Халооцетни киселини

50

 

Олово

25

 

Живак

30

 

Микроцистин-LR

30

 

Никел

25

 

Нитрати

15

 

Нитрити

20

 

 Нонилфенол

50

 

Пестициди

30

Вж. забележка 4

 PFASs

 50  20

 

Полициклични ароматни въглеводороди

30

Вж. забележка 5

Селен

40

 

Тетрахлороетен

30

Вж. забележка 6

Трихлороетен

40

Вж. забележка 6

Трихалометани — общо

40

Вж. забележка 5

 Уран

30

 

 Винилхлорид

 50

 

[Изм. 177 и 224]

2.  Забележки към таблица 1

Забележка 1

Неопределеността на измерването е неотрицателен параметър, характеризиращ дисперсията на количествените стойности, приписани на измерваната величина и базиращи се на използваната информация. Критерият за метрологично качество по отношение на неопределеността на измерването (k = 2) е даден като процент от параметричната стойност или която и да е по-строга стойност . Неопределеността на измерването трябва да се оценява спрямо нивото на параметричната стойност, освен ако е посочено нещо друго.

Забележка 2

Ако не може да бъде достигната предписаната стойност на неопределеността на измерването, следва да бъде избрана най-добрата налична техника (с горна граница до 60 %).

Забележка 3

Методът трябва да позволява да се откриват цианиди под всякакви форми.

Забележка 4

Стойностите на характеристиките за метрологично качество за отделните пестициди са индикативни. За редица пестициди е възможно да се постигнат ниски стойности на неопределеност на измерването, дори до 30 %, но за някои пестициди могат да бъдат допуснати по-високи стойности — до 80 %.

Забележка 5

Така посочените характеристики за метрологично качество се отнасят за отделните вещества, за които в приложение I, част Б е посочена стойност 25 % от параметричната стойност.

Забележка 6

Така посочените характеристики за метрологично качество се отнасят за отделните вещества, за които в приложение I, част Б е посочена стойност 50 % от параметричната стойност.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА, КОЯТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОНЛАЙН [Изм. 146]

На потребителите се осигурява достъп до следната информация онлайн, или представена по еднакво лесен за ползване и персонализиран начин: [Изм. 147]

(1)  идентифициране на съответното водоснабдително предприятие, на площта и броя на хората, на които се доставя вода, и начинът на производство на водата; [Изм. 148]

(2)   преглед на най-актуалните резултати от контрола на параметрите на водоснабдителното дружество, посочени в приложение I, части А, Б и Б Ба, в това число честотата и мястото на пунктовете за пробовземане, които се отнасят до зоната, засягаща потребителя, както и параметричната стойност, определена в съответствие с член 5. Резултатите от контрола не трябва да са по-стари от: [Изм. 149]

а)  един месец — за много големите водоснабдителни предприятия;

б)  шест месеца — за средните и големите водоснабдителни предприятия; [Изм. 202]

в)  една година — за много малките и малките водоснабдителни предприятия; [Изм. 203]

(3)  в случай на потенциална опасност за здравето на хората, определена от компетентните органи след превишаване на параметричните стойности, определени в съответствие с член 5 — информация относно потенциалната опасност за здравето на човека и свързаните с нея съвети за здравеопазване и потребление или хипервръзка, осигуряваща достъп до такава информация; [Изм. 150]

(4)  обобщение на съответната оценка на риска по отношение на водоснабдяването; [Изм. 151]

(5)  информация за следните параметри параметрите с индикаторно значение, изброени в приложение 1, част Ва, и свързаните с тях параметрични стойности:;

а)  цвят;

б)  pH (концентрация на водородни йони);

в)  eлектропроводимост;

г)  желязо;

д)  манган;

е)  мирис;

ж)  вкус;

з)  твърдост;

и)  минерали, аниони/катиони, разтворени във вода:

—  борати — BO3-,

—  карбонати — CO32-,

—  хлориди — Cl-,

—  флуориди — F-,

—  хидрогенкарбонати — HCO3-,

—  нитрати — NO3-,

—  нитрити — NO2-,

—  фосфати — PO43-,

—  силикати — SiO2,

—  сулфати — SO42-,

—  сулфиди — S2-,

—  алуминий — Al,

—  амониеви йони — NH4+,

—  калций — Ca,

—  магнезий — Mg,

—  калий — K,

—  натрий — Na.

По отношение на тези параметрични стойности, както и на други нейонизирани съединения и микроелементи, могат да бъдат публикувани референтни стойности и/или обяснения; [Изм. 152]

(6)  съвети за потребителите, включително, по целесъобразност, за начините, по които може да се намали потреблението на вода и по които водата се използва отговорно според местните условия; [Изм. 153]

(7)  за големите и много големите водоснабдителни предприятия — годишна информация относно: [Изм. 154]

а)  цялостното функциониране на системата за водоснабдяване по отношение на ефективността, включително относно дела равнището на течовете и потреблението на енергия за кубичен метър доставяна вода съгласно определеното от държавите членки; [Изм. 155]

б)  управлението и ръководството на водоснабдителното предприятие, включително за състава на управителния съвет информация относно модела на управление и структурата на собствеността на водоснабдителното предприятие; [Изм. 156]

в)  ежегодно доставяното количество вода и съответните тенденции;

г)  анализ на когато разходите на плащаната от потребителите тарифа за кубичен метър вода (включително постоянните и променливите разходи), в който са представени най-малко се възстановяват чрез тарифна система, анализ на структурата на тарифата за кубичен метър вода, включително разходите, свързани с потреблението на енергия за кубичен метър доставяна вода, предприетите от водоснабдителните предприятия мерки за целите на оценката на опасностите в съответствие с член 8, параграф 4, пречистването и разпределението на водата, предназначена за консумация от човека, събирането и пречистването на отпадъчните води, както и разходите, свързани с мерките за целите на член 13, когато водоснабдителните предприятия са предприели такива мерки; [Изм. 157]

д)  размера на инвестициите, които водоснабдителното предприятие е преценило за необходими, за да се гарантира финансовата устойчивост на предоставянето на водни услуги (включително за поддръжка на инфраструктурата) и размера на действително получените или възстановени инвестиции направените, текущите и планираните инвестиции, както и финансовия план; [Изм. 158]

е)  вида на извършваното пречистване и дезинфекция на водата;

ж)  обобщение и статистически данни във връзка с потребителските жалби, както и във връзка със сроковете и целесъобразността на действията в отговор на възникнали проблеми с начина, по който е намерено решение за тях; [Изм. 159]

(8)  при поискване — достъп до данни за минали периоди през предходните 10 години за информацията по точки (2) и (3) и не по-рано от датата на транспониране на настоящата директива. [Изм. 160]

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Част А

Отменена директива

и списък на нейните последващи изменения

(посочени в член 23)

Директива 98/83/ЕО на Съвета

(ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32)

 

Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1)

Само точка 29 от приложение II

Регламент (ЕО) № 596/2009 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 14)

Caмo точкa 2.2 от приложението

Директива (ЕС) 2015/1787 на Комисията

(ОВ L 260, 7.10.2015 г., стр. 6)

 

Част Б

Срокове за транспониране в националното законодателство

(посочени в член 23)

Директива

Срок за транспониране

 

98/83/ЕО

25 декември 2000 г.

 

(ЕС) 2015/1787

27 октомври 2017 г.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Таблица на съответствията

Директива 98/83/ЕО

Настояща директива

Член 1

Член 1

Член 2, уводен текст

Член 2, уводен текст

Член 2, точки 1 и 2

Член 2, точки 1 и 2

-

Член 2, точки 3—8

Член 3, параграф 1, уводен текст

Член 3, параграф 1, уводен текст

Член 3, параграф 1, букви а) и б)

Член 3, параграф 1, букви а) и б)

Член 3, параграфи 2 и 3

Член 3, параграфи 2 и 3

Член 4, параграф 1, уводен текст

Член 4, параграф 1, уводен текст

Член 4, параграф 1, букви а) и б)

Член 4, параграф 1, букви а) и б)

Член 4, параграф 1, втора алинея

Член 4, параграф 1, буква в)

Член 4, параграф 2

Член 4, параграф 2

Член 5, параграфи 1 и 2

Член 5, параграф 1

Член 5, параграф 3

Член 5, параграф 2

Член 6, параграф 1, букви а)—в)

Член 6, букви а)—в)

Член 6, параграф 1, буква г)

-

Член 6, параграф 2

-

Член 6, параграф 3

-

-

Член 7

-

Член 8

 

Член 9

-

Член 10

Член 7, параграф 1

Член 11, параграф 1

Член 7, параграф 2

Член 11, параграф 2, уводен текст

-

Член 11, параграф 2, букви а)—в)

Член 7, параграф 3

Член 11, параграф 3

Член 7, параграф 4

-

Член 7, параграф 5, буква a)

Член 11, параграф 4, уводен текст

Член 7, параграф 5, буква б)

Член 11, параграф 4, буква a)

Член 7, параграф 5, буква в)

Член 11, параграф 4, буква б)

Член 7, параграф 6

Член 11, параграф 5

Член 8, параграф 1

Член 12, параграф 1

Член 8, параграф 2

Член 12, параграф 2, първа алинея

-

Член 12, параграф 2, втора алинея

Член 8, параграф 3

Член 12, параграф 3, първа алинея

-

Член 12, параграф 3, втора алинея

-

Член 12, параграф 4, букви а)—в)

Член 8, параграф 4

Член 12, параграф 5

Член 8, параграфи 5—7

-

Член 9

-

Член 10

-

-

Член 13

-

Член 14

-

Член 15

-

Член 16

-

Член 17

Член 11, параграф 1

Член 18, параграф 1, първа алинея

-

Член 18, параграф 1, втора алинея

Член 11, параграф 2

-

-

Член 18, параграф 2

-

Член 19

Член 12, параграф 1

Член 20, параграф 1

Член 12, параграф 2, първа алинея

Член 20, параграф 1

Член 12, параграф 2, втора алинея

-

Член 12, параграф 3

-

Член 13

-

Член 14

-

Член 15

-

-

Член 21

Член 17, параграфи 1 и 2

Член 22, параграфи 1 и 2

Член 16, параграф 1

Член 23, параграф 1

Член 16, параграф 2

-

 

Член 23, параграф 2

Член 18

Член 24

Член 19

Член 25

Приложение I, част A

Приложение I, част A

Приложение I, част Б

Приложение I, част Б

Приложение III, част В

-

-

Приложение III, част В

Приложение II, част A, точка 1, букви а)—в)

Приложение II, част A, точка 1, букви а)—в)

Приложение II, част A, точка 2, първа алинея

Приложение II, част A, точка 2, първа алинея

-

Приложение II, част А, точка 2, втора алинея и таблица

Приложение II, част A, точка 2, втора алинея

Приложение II, част A, точка 2, трета алинея

Приложение II, част A, точка 3

-

Приложение II, част A, точка 4

Приложение II, част A, точка 3

Приложение ІІ, част Б, точка 1

-

Приложение ІІ, част Б, точка 2

Приложение ІІ, част Б, точка 1

Приложение ІІ, част Б, точка 3

Приложение ІІ, част Б, точка 2

Приложение ІІ, част В, точка 1

-

Приложение ІІ, част В, точка 2

Приложение ІІ, част В, точка 1

Приложение ІІ, част В, точка 3

-

Приложение ІІ, част В, точка 4

Приложение ІІ, част В, точка 2

Приложение ІІ, част В, точка 5

Приложение ІІ, част В, точка 3

-

Приложение ІІ, част В, точка 4

Приложение ІІ, част В, точка 6

-

Приложение ІІ, част Г, точки 1—3

Приложение ІІ, част Г, точки 1—3

Приложение III, първа и втора алинея

Приложение III, първа и втора алинея

Приложение III, част А, първа и втора алинея

-

Приложение III, част A, трета алинея, букви а)—е)

Приложение III, част A, трета алинея, букви а)—з)

Приложение III, част Б, точка 1, първа алинея

Приложение III, част Б, точка 1, първа алинея

Приложение III, част Б, точка 1, втора алинея

-

Приложение III, част Б, точка 1, трета алинея и таблица 1

Приложение III, част Б, точка 1, втора алинея и таблица 1

Приложение ІІІ, част Б, точка 1, таблица 2

-

Приложение ІІІ, част Б, точка 2

Приложение ІІІ, част Б, точка 2

Приложение IV

-

Приложение V

-

-

Приложение IV

-

Приложение V

-

Приложение VI

(1)ОВ C 367, 10.10.2018 г., стр. 107..
(2)ОВ C 361, 5.10.2018 г., стр. 46..
(3) Позиция на Европейския парламент от 28 март 2019 г.
(4)Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 г. относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (ОВ L 330 5.12.1998 г., стр. 32).
(5)Вж. приложение V.
(6) Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).
(7)Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно експлоатацията и предлагането на пазара на натурални минерални води (Преработена), (ОВ L 164, 26.6.2009 г., стр. 45).
(8)Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67).
(9)Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изискванията към законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).
(10)COM(2014)0177.
(11)SWD(2016)0428.
(12)Специален доклад SR 12/2017 на Европейската сметна палата — „Прилагане на Директивата за питейната вода: качеството на водата и достъпът до нея са подобрени в България, Унгария и Румъния, но нуждите от инвестиции остават значителни“.
(13)„Подкрепа за прегледа на приложение I към Директива 98/83/ЕО на Съвета относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (Директива за питейната вода) — Препоръка“, Проект за сътрудничество в областта на параметрите за питейната вода на регионалната служба на СЗО за Европа, 11 септември 2017 г.
(14)Директива (ЕС) 2015/1787 на Комисията от 6 октомври 2015 г. за изменение на приложение II и приложение III към Директива 98/83/ЕО относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (ОВ L 260, 7.10.2015 г., стр. 6).
(15)Насоки за качеството на питейната вода (четвърто издание), СЗО, 2011 г. — http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html
(16)Наръчник относно плана за безопасност на водите: поетапно управление на риска за водоснабдителните предприятия, СЗО, 2009 г. — http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75141/1/9789241562638_eng.pdf
(17)Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).
(18)Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 5).
(19)Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).
(20)„Legionella and the prevention of Legionellosis“ (Легионела и предотвратяване на легионелозата), СЗО, 2007 г. — http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf
(21)SWD(2016)0185.
(22)COM(2014)0177.
(23)COM(2014)0177, стp. 12.
(24)Междуинституционална прокламация относно Европейския стълб на социалните права (2017/C 428/09), 17 ноември 2017 г. (ОВ C 428, 13.12.2017 г., стр. 10).
(25)P8_TA(2015)0294
(26)P8_TA(2015)0294, параграф 62.
(27)COM(2014)0209.
(28)Препоръка на Съвета от 9 декември 2013 г. относно ефективни мерки за интегриране на ромите в държавите членки (2013/C 378/01), (ОВ C 378, 24.12.2013 г., стр. 1).
(29)Решение № 1386/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година „Да живеем добре в пределите на нашата планета“ (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 171).
(30)Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета (ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26).
(31)Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1).
(32)ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(33)ОВ L 124, 17.5.2005 г., стр. 4.
(34)Препоръка на Комисията от 11 юни 2013 г. за общи принципи на механизмите за колективни искове за преустановяване на нарушения и колективни искове за обезщетение в държавите членки, свързани с нарушения на правата, предоставени съгласно правото на Европейския съюз (ОВ L 201, 26.7.2013 г., стр. 60).
(35)Директива 2013/51/Евратом на Съвета от 22 октомври 2013 г. за определяне на изисквания за защита на здравето на населението по отношение на радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човека (ОВ L 296, 7.11.2013 г., стр. 12).
(36)Регламент (ЕС) №182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр.13).
(37)Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно защитата на околната среда чрез наказателно право (ОВ L 328, 6.12.2008, стр. 28).
(38) Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1).
(39)Директива 2006/118/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на състоянието им (ОВ L 372, 27.12.2006 г., стр. 19).
(40)Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за определяне на стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите, за изменение и последваща отмяна на директиви 82/176/ЕИО, 83/513/ЕИО, 84/156/ЕИО, 84/491/ЕИО, 86/280/ЕИО на Съвета и за изменение на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 84).
(41) Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 5).
(42)Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (OВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).
(43)Директива 2009/90/ЕО на Комисията от 31 юли 2009 г. за определяне, съгласно Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на технически спецификации за химически анализ и мониторинг на състоянието на водите (ОВ L 201, 1.8.2009 г., стр. 36).

Последно осъвременяване: 20 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност