Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0332(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0288/2018

Predkladané texty :

A8-0288/2018

Rozpravy :

PV 22/10/2018 - 16
CRE 22/10/2018 - 16
PV 27/03/2019 - 23
CRE 27/03/2019 - 23

Hlasovanie :

PV 23/10/2018 - 7.13
CRE 23/10/2018 - 7.13
Vysvetlenie hlasovaní
PV 28/03/2019 - 8.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0397
P8_TA(2019)0320

Prijaté texty
PDF 453kWORD 135k
Štvrtok, 28. marca 2019 - Štrasburg
Kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu ***I
P8_TA(2019)0320A8-0288/2018
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 28. marca 2019 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie) (COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD))

(Riadny legislatívny postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0753),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0019/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality českou Poslaneckou snemovňou, írskym Parlamentom, rakúskou Spolkovou radou a Dolnou snemovňou Spojeného kráľovstva, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 12. júla 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 16. mája 2018(2),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov(3),

–  so zreteľom na list Výboru pre právne veci z 18. mája 2018 adresovaný Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín v súlade s článkom 104 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 104 a 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0288/2018),

A.  keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie návrh Komisie neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty;

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(4), pričom berie do úvahy odporúčania konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 367, 10.10.2018, s. 107.
(2) Ú. v. EÚ C 361, 5.10.2018, s. 46.
(3) Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.
(4) Táto pozícia zodpovedá pozmeňujúcim návrhom prijatým 23. októbra 2018 (Prijaté texty, P8_TA(2018)0397).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 28. marca 2019 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../... o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie)
P8_TC1-COD(2017)0332

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 192 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov(2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(3),

keďže:

(1)  Smernica Rady 98/83/ES(4) bola opakovane podstatným spôsobom zmenená(5). Vzhľadom na nové zmeny je v záujme prehľadnosti vhodné uvedenú smernicu prepracovať.

(2)  Smernicou 98/83/ES sa stanovuje právny rámec na ochranu ľudského zdravia pred nepriaznivými účinkami akejkoľvek kontaminácie vody určenej na ľudskú spotrebu zabezpečením jej nezávadnosti a čistoty. Táto smernica by mala sledovať ten istý cieľ a mala by zabezpečovať všeobecný prístup k takejto vode pre všetkých v Únii. V záujme jeho dosiahnutia treba na úrovni Únie určiť minimálne požiadavky, ktoré musí spĺňať voda určená na tento účel. Členské štáty by mali prijať všetky potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby voda určená na ľudskú spotrebu neobsahovala žiadne mikroorganizmy, parazity ani látky, ktoré v niektorých prípadoch predstavujú možnú hrozbu pre ľudské zdravie, a aby spĺňala uvedené minimálne požiadavky. [PN 161, 187, 206 a 213]

(2a)   V súlade s oznámením Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 2. decembra 2015 s názvom „Kruh sa uzatvára – Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo“ by sa táto smernica mala snažiť povzbudzovať k efektívnemu využívaniu vodných zdrojov a ich udržateľnosti, a tak splniť ciele obehového hospodárstva. [PN 2]

(2b)   Právo ľudí na vodu a sanitáciu (HRWS) bolo uznané 28. júla 2010 Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov (OSN) ako ľudské právo, a preto by prístup k čistej pitnej vode nemal byť obmedzený z dôvodu nedostupnosti pre konečného užívateľa. [PN 3]

(2c)   Je potrebná súdržnosť medzi smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES(6) a touto smernicou. [PN 4]

(2d)   Požiadavky uvedené v tejto smernici by mali odrážať vnútroštátnu situáciu a podmienky dodávateľov vody v členských štátoch. [PN 5]

(3)  Z rozsahu pôsobnosti tejto smernice treba vylúčiť prírodné minerálne a liečivé vody, pretože na tieto vody sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/54/ES(7) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES(8). Smernica 2009/54/ES sa však zaoberá prírodnými minerálnymi vodami aj pramenitými vodami a z rozsahu pôsobnosti tejto smernice by sa mali vyňať len prírodné minerálne vody. V súlade s článkom 9 ods. 4 tretím pododsekom smernice 2009/54/ES by pramenité vody mali spĺňať ustanovenia tejto smernice. Táto povinnosť by sa však nemala rozšíriť na mikrobiologické parametre uvedené v časti A prílohy I k tejto smernici. V prípade vody určenej na ľudskú spotrebu, z verejného zásobovania vodou alebo zo súkromných studní, plnenej do fliaš alebo nádob určených na predaj alebo používaných pri komerčnej výrobe, príprave alebo spracovaní potravín by voda mala v zásade naďalej spĺňať ustanovenia tejto smernice až po miesto zhody (t. j. vodovodný kohútik) a následne by sa mala považovať za potravinu v súlade s článkom 2 druhým pododsekom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002(9). Ak sú splnené príslušné požiadavky na bezpečnosť potravín, príslušné orgány v členských štátoch by mali mať právomoc povoliť opätovné použitie vody v odvetviach spracovania potravín. [PN 6]

(4)  Na základe záverov európskej iniciatívy občanov o práve na vodu (Right2Water)(10), v rámci ktorej sa od Únie požadovalo, aby zintenzívnila svoje úsilie o dosiahnutie všeobecného prístupu k vode, sa začala celoúnijná verejná konzultácia a v rámci programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT)(11) sa vykonalo hodnotenie smernice 98/83/ES. Z uvedených činností vyplynulo, že niektoré ustanovenia smernice 98/83/ES treba aktualizovať. Zistilo sa, že v štyroch oblastiach existuje priestor na zlepšenie, konkrétne ide o zoznam parametrických hodnôt na základe kvality, obmedzené používanie prístupu založeného na riziku, nepresné ustanovenia o informáciách pre spotrebiteľov a rozdiely v systémoch schvaľovania materiálov, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu, a dôsledky tejto skutočnosti pre ľudské zdravie. Európska iniciatíva občanov o práve na vodu okrem toho zistila, že ďalším výrazným problémom je skutočnosť, že časť obyvateľstva, najmä marginalizované skupiny, nemá spomedzi zraniteľných a marginalizovaných skupín, má obmedzený alebo žiadny prístup k cenovo dostupnej vode určenej na ľudskú spotrebu, čo sa je tiež rieši ako záväzok záväzkom v rámci cieľa č. 6 týkajúceho sa udržateľného rozvoja v programe OSN do roku 2030. V tejto súvislosti Európsky parlament uznal právo prístupu k vode určenej na ľudskú spotrebu pre všetkých v Únii. Posledným identifikovaným problémom je celkovo chýbajúce povedomie o únikoch vody spôsobených nedostatočnými investíciami do údržby a obnovy vodárenskej infraštruktúry, ako sa tiež uvádza v osobitnej správe Dvora audítorov o vodárenskej infraštruktúre(12), ako aj často nedostatočnými poznatkami o vodovodných systémoch. [PN 7]

(4a)   S cieľom splniť ambiciózne ciele stanovené v rámci cieľa Organizácie Spojených národov č. 6 týkajúceho sa udržateľného rozvoja by členské štáty mali byť povinné zaviesť akčné plány na zabezpečenie všeobecného a spravodlivého prístupu k bezpečnej a cenovo dostupnej pitnej vode pre všetkých do roku 2030. [PN 8]

(4b)   Európsky parlament prijal uznesenie z 8. septembra 2015 k ďalšiemu postupu nadväzujúcemu na európsku iniciatívu občanov Right2Water. [PN 9]

(5)  Regionálny úrad Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu podrobne preskúmal zoznam parametrov a parametrických hodnôt stanovených v smernici 98/83/ES, aby zistil, či ho treba prispôsobiť technickému a vedeckému pokroku. Z výsledkov tohto preskúmania(13) vyplýva, že by sa mali kontrolovať črevné patogény a Legionella, pridať by sa malo šesť chemických parametrov alebo skupín parametrov a preventívne by sa mali zvážiť referenčné hodnoty pre tri reprezentatívne zlúčeniny narúšajúce endokrinný systém. Na základe princípu predbežnej opatrnosti by sa v prípade troch z týchto nových parametrov mali stanoviť parametrické hodnoty, ktoré sú prísnejšie ako hodnoty, ktoré navrhuje WHO, avšak stále sú dosiahnuteľné. Pokiaľ ide o olovo, WHO uvádza, že koncentrácie by mali byť také nízke, ako sa len dá dosiahnuť, a hodnoty chrómu WHO ešte stále preveruje; preto by sa v prípade oboch parametrov malo uplatňovať desaťročné prechodné obdobie, kým sa hodnoty sprísnia.

(5a)   Voda určená na ľudskú spotrebu zohráva dôležitú úlohu v pokračujúcom úsilí Únie o posilnenie ochrany ľudského zdravia a životného prostredia pred endokrinnými disruptormi. Regulácia endokrinných disruptorov v tejto smernici predstavuje sľubný krok v súlade s aktualizovanou stratégiou Únie v oblasti endokrinných disruptorov, ktorú je Komisia povinná bezodkladne predložiť. [PN 11]

(6)  WHO tiež odporúča, aby sa prísnosť troch parametrických hodnôt znížila a aby sa päť parametrov zo zoznamu odstránilo. Tieto zmeny sa však nepovažujú za nevyhnutné, pretože prístup založený na riziku zavedený v smernici Komisie (EÚ) 2015/1787(14) umožňuje dodávateľom vody, aby určitý parameter odstránili zo zoznamu parametrov, ktoré sa majú za určitých podmienok monitorovať. Technické úpravy na splnenie týchto parametrických hodnôt už existujú.

(6a)  Ak vedecké poznatky nie sú dostatočné na určenie toho, či existuje alebo neexistuje riziko pre zdravie ľudí prostredníctvom určitej látky prítomnej vo vode určenej na ľudskú spotrebu, alebo na určenie prípustnej hodnoty prítomnosti takejto látky, mala by sa umiestniť do zoznamu sledovaných látok na základe zásady predbežnej opatrnosti, kým nebudú existovať presnejšie vedecké údaje. Členské štáty by preto mali tieto nové parametre monitorovať osobitne. [PN 13]

(6b)   Indikačné parametre nemajú priamy vplyv na verejné zdravie. Sú však dôležité ako prostriedok na určenie toho, ako fungujú zariadenia na výrobu a distribúciu vody, a na hodnotenie kvality vody. Môžu pomôcť odhaliť nedostatky pri úprave vody a tiež zohrávajú dôležitú úlohu pri zvyšovaní a udržiavaní dôvery odberateľov v kvalitu vody. Preto by ich mali členské štáty mali monitorovať. [PN 14]

(7)  Od členských štátov by sa malo vyžadovať, aby určili hodnoty doplňujúcich parametrov, ktoré nie sú zahrnuté v prílohe I, ak je to potrebné na úplné vykonanie zásady predbežnej opatrnosti a ak je potrebné chrániť ľudské zdravie na ich územiach. [PN 15]

(8)  Preventívne plánovanie zdravotnej bezpečnosti a prvky založené na riziku sa v smernici 98/83/ES brali do úvahy len v obmedzenej miere. Prvé prvky prístupu založeného na riziku sa zaviedli už v roku 2015 v smernici (EÚ) 2015/1787, ktorou sa zmenila smernica 98/83/ES, s cieľom povoliť členským štátom výnimku z programov monitorovania, ktoré vypracovali, pokiaľ vykonajú dôveryhodné posúdenia rizika, ktoré môžu byť založené na usmerneniach WHO týkajúcich sa kvality pitnej vody(15). Tieto usmernenia, v ktorých sa stanovuje prístup nazývaný „plán bezpečnosti pitnej vody“, sú spolu s normou EN 15975-2 týkajúcou sa bezpečnosti zásobovania pitnou vodou medzinárodne uznávanými zásadami, na ktorých sa zakladá výroba, distribúcia, monitorovanie a analýza parametrov vody určenej na ľudskú spotrebu. Mali by sa prevziať aj do tejto smernice. Je vhodné zaviesť úplný prístup založený na riziku, a to naprieč celým zásobovacím reťazcom, od oblasti odberu po distribúciu až k vodovodnému kohútiku, aby sa zabezpečilo, že sa tieto zásady neobmedzia len na aspekty monitorovania, aby sa čas a zdroje sústredili na dôležité riziká a na nákladovo efektívne opatrenia prijaté na úrovni zdroja zásobovania a aby sa predišlo analýzam a úsiliu v irelevantných otázkach. Tento prístup by mal byť založený na získaných vedomostiach a činnostiach vykonávaných podľa smernice 2000/60/ES a mal by účinnejšie zohľadňovať vplyv zmeny klímy na vodné zdroje. Prístup založený na posúdení rizika by mal pozostávať z troch zložiek: po prvé, členský štát vyhodnotí riziká súvisiace nebezpečnosť súvisiacu s oblasťou odberu („posúdenie nebezpečnosti“) v súlade s usmerneniami WHO a príručkou k plánom bezpečnosti pitnej vody (Water Safety Plan Manual)(16); po druhé, dodávatelia vody majú možnosť prispôsobiť monitorovanie hlavným rizikám („posúdenie rizika pri zásobovaní vodou“) a po tretie, členský štát posúdi možné riziká súvisiace s domovými rozvodnými systémami (napr. Legionella alebo olovo) s osobitným zameraním na prioritné priestory („posúdenie rizika domových rozvodov“). Tieto posúdenia by sa mali pravidelne preskúmať, okrem iného v reakcii na ohrozenia vyplývajúce z extrémnych výkyvov počasia súvisiacich so zmenou klímy, na zmeny činnosti človeka v oblasti odberu alebo v reakcii na incidenty súvisiace so zdrojom. Prístupom založeným na riziku sa zabezpečuje nepretržitá výmena informácií medzi príslušnými orgánmi a, dodávateľmi vody a ďalšími zainteresovanými stranami vrátane tých, ktorí sú zodpovední za zdroje znečistenia alebo riziko znečistenia. Výnimkou je, že vykonávanie prístupu založeného na posúdení rizika by sa malo prispôsobiť osobitným obmedzeniam námorných plavidiel, ktoré odsoľujú vodu a prepravujú cestujúcich. Námorné plavidlá plávajúce pod európskou vlajkou pri plavbe v medzinárodných vodách dodržiavajú medzinárodný regulačný rámec. Okrem toho sa na dopravu a výrobu pitnej vody určenej na ľudskú spotrebu na palube vzťahujú osobitné obmedzenia, čo znamená, že ustanovenia tejto smernice by sa mali zodpovedajúcim spôsobom upraviť. [PN 16]

(8a)   Neúčinné využívanie vodných zdrojov, najmä úniky v rámci infraštruktúry na zásobovanie vodou, vedie k nadmernému využívaniu obmedzených zdrojov vody určenej na ľudskú spotrebu. To vážne bráni členským štátom dosiahnuť ciele stanovené v smernici 2000/60/ES. [PN 17]

(9)  Posúdenie Pri posúdení nebezpečnosti by sa malo zameriavať mal uplatňovať holistický prístup k posúdeniu rizík, ktorý je založený na zníženie požadovanej úrovne výslovnom cieli znížiť požadovanú úroveň úpravy pri produkcii vody určenej na ľudskú spotrebu, napríklad znížením tlakov spôsobujúcich znečistenie alebo riziko znečistenia vodných útvarov používaných na odber vody určenej na ľudskú spotrebu. Na tento účel by členské štáty mali identifikovať nebezpečenstvá nebezpečnosť a zdroje možného znečistenia spojené s týmito vodnými útvarmi a monitorovať znečisťujúce látky, ktoré identifikujú ako relevantné, napríklad na základe zistených nebezpečenstiev zistenej nebezpečnosti (napr. mikroplasty, dusičnany, pesticídy alebo lieky v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES(17)), z dôvodu ich prirodzenej prítomnosti v oblasti odberu vody (napr. arzén) alebo na základe informácií od dodávateľov vody (napr. náhle zvýšenie určitého parametra v surovej vode). Tieto parametre V súlade so smernicou 2000/60/ES by sa tieto parametre mali použiť ako markery, vďaka ktorým príslušné orgány prijmú opatrenia na zníženie tlaku na vodné útvary, napríklad preventívne alebo zmierňujúce opatrenia (v prípade potreby vrátane výskumu na pochopenie vplyvov na zdravie), na ochranu týchto vodných útvarov a na riešenie zdrojov znečistenia alebo rizika znečistenia v spolupráci s dodávateľmi so všetkými zúčastnenými stranami vrátane tých, ktorí sú zodpovední za znečisťujúce látky alebo možné zdroje znečisťujúcich látok. Ak členský štát prostredníctvom posúdenia nebezpečnosti zistí, že parameter nie je prítomný v danej oblasti odberu vody, napríklad preto, že sa táto látka nikdy nevyskytuje v podzemných alebo povrchových vodách, mal by informovať príslušných dodávateľov vody a zúčastnenými stranami mal by mať možnosť povoliť zníženie frekvencie monitorovania tohto parametra alebo odstrániť tento parameter zo zoznamu parametrov, ktoré sa majú monitorovať, bez vykonania posúdenia rizika pri zásobovaní vodou. [PN 18]

(10)  Pokiaľ ide o posúdenie nebezpečnosti, v smernici 2000/60/ES sa vyžaduje, aby členské štáty určili vodné útvary používané na odber vody určenej na ľudskú spotrebu, monitorovali ich a prijali potrebné opatrenia, aby nedošlo k zhoršeniu ich kvality s cieľom znížiť úroveň úpravy vody čistením, ktorá sa požaduje pri produkcii vody na ľudskú spotrebu. Aby nedošlo k zdvojeniu povinností, členské štáty by pri posúdení nebezpečnosti mali používať monitorovanie vykonávané podľa článkov 7 a 8 smernice 2000/60/ES a podľa prílohy V k uvedenej smernici, ako aj opatrenia, ktoré zahrnuli do svojich programov opatrení podľa článku 11 smernice 2000/60/ES.

(11)  Parametrické hodnoty použité na posúdenie kvality vody určenej na ľudskú spotrebu musia byť dodržané v mieste, kde je voda určená na ľudskú spotrebu sprístupnená príslušnému používateľovi. Kvalitu vody určenej na ľudskú spotrebu však môže ovplyvniť domový rozvodný systém. Podľa poznatkov WHO spôsobuje Legionella v Únii najväčšie zdravotné zaťaženie spomedzi všetkých patogénov prenášaných vodou, najmä baktéria Legionella pneumophila, ktorá je zodpovedná za väčšinu prípadov legionelózy v Únii. Prenáša sa vdýchnutím z rozvodov teplej vody, napríklad pri sprchovaní. Je teda evidentne naviazaná na domový rozvodný systém. Zavedenie jednostrannej povinnosti monitorovať tento patogén vo všetkých súkromných a verejných priestoroch by viedlo k neprimerane vysokým nákladom a bolo by to v rozpore so zásadou subsidiarity, a preto je na riešenie tohto problému vhodnejšie posúdenie rizika domových vnútorných rozvodov s osobitným dôrazom na prioritné priestory. Okrem toho by sa pri posúdení rizika domových rozvodov mali vziať do úvahy aj možné riziká vyplývajúce z produktov a materiálov, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu. Súčasťou posúdenia rizika domových rozvodov by teda okrem iného malo byť monitorovanie prioritných priestorov, posúdenie rizika domových rozvodných systémov a súvisiacich produktov a materiálov, ako aj overovanie parametrov stavebných výrobkov, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu na základe ich vyhlásenia o parametroch v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011(18). Spolu s vyhlásením o parametroch treba dodať aj informácie uvedené v článkoch 31 a 33 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006(19). Členské štáty by na základe tohto posúdenia mali prijať všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili okrem iného zavedenie náležitých kontrolných a riadiacich opatrení (napr. v prípade výskytu ohnísk choroby) v súlade s usmerneniami WHO(20) a aby migrácia zo stavebných výrobkov neohrozovala ľudské zdravie. Avšak bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (EÚ) č. 305/2011, platí, že ak majú tieto opatrenia za následok obmedzenie voľného pohybu produktov a materiálov v Únii, musia byť tieto obmedzenia riadne odôvodnené a striktne proporcionálne a nesmú spôsobovať svojvoľnú diskrimináciu či skryté obmedzovanie obchodu medzi členskými štátmi z látok a materiálov, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu, neohrozovala ľudské zdravie. [PN 19]

(12)  Ustanoveniami smernice 98/83/ES o zabezpečení kvality úpravy, vybavenia a materiálov sa nepodarilo vyriešiť prekážky na vnútornom trhu, pokiaľ ide o voľný pohyb stavebných výrobkov, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu, ani poskytnúť dostatočnú ochranu s ohľadom na ľudské zdravie. V platnosti sú stále vnútroštátne schválenia výrobkov, pričom požiadavky sa v jednotlivých členských štátoch líšia. Pre výrobcov je preto ťažké a nákladné obchodovať so svojimi výrobkami v celej Únii. Odstránenie technických prekážok sa dá účinne dosiahnuť len stanovením harmonizovaných technických špecifikácií Táto situácia vznikla v dôsledku neexistencie európskych minimálnych noriem v oblasti hygieny pre stavebné výrobky, ktoré prichádzajú do kontaktu všetky produkty a materiály v kontakte s vodou určenou na ľudskú spotrebu podľa nariadenia (EÚ) č. 305/2011. Uvedené nariadenie umožňuje vypracovanie európskych noriem na harmonizáciu metód posúdenia stavebných výrobkov, čo je nevyhnutnou podmienkou na to, aby sa v plnej miere dosiahlo vzájomné uznávanie medzi členskými štátmi. Odstránenie technických prekážok a súlad všetkých produktov a materiálov, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu, ako aj prahových úrovní a tried, ktoré sa majú stanoviť pre úroveň parametra podstatnej vlastnosti sa dá teda na úrovni Únie účinne dosiahnuť len stanovením minimálnych požiadaviek na kvalitu na úrovni Únie. Na tento účel bola do normalizačného pracovného programu na rok 2017 zaradená osobitná požiadavka na normalizáciu v oblasti hygieny a bezpečnosti produktov a materiálov, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu podľa nariadenia (EÚ) č. 305/2011(21). Norma má byť vydaná do roku 2018. Uverejnenie tejto harmonizovanej normy v Úradnom vestníku Európskej únie zabezpečí racionálne prijímanie rozhodnutí, aby sa na trhu umiestnili alebo sprístupnili bezpečné stavebné výrobky, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu. V dôsledku toho by sa tieto ustanovenia o vybavení a materiáli, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu, mali vypustiť, čiastočne nahradiť ustanoveniami týkajúcimi sa posúdenia rizika domových rozvodov a doplniť príslušnými harmonizovanými normami podľa nariadenia (EÚ) č. 305/2011 mali posilniť prostredníctvom postupu harmonizácie takýchto produktov a materiálov. Tieto práce by mali čerpať zo skúseností a výsledkov viacerých členských štátov, ktoré už niekoľko rokov v rámci spoločného úsilia pracujú na zbližovaní v oblasti regulácie. [PN 20]

(13)  Každý členský štát by mal zabezpečiť, aby boli vytvorené programy monitorovania s cieľom kontrolovať, či voda určená na ľudskú spotrebu spĺňa požiadavky tejto smernice. Monitorovanie na účely tejto smernice väčšinou vykonávajú dodávatelia vody, ale v prípade potreby by členské štáty mali objasniť, ktoré príslušné orgány zodpovedajú za povinnosti vyplývajúce z transpozície tejto smernice. Dodávateľom vody by sa mala udeliť väčšia flexibilita, pokiaľ ide o parametre, ktoré monitorujú na účely posúdenia rizika pri zásobovaní vodou. Ak sa určitý parameter nezistí, dodávatelia vody by mali mať možnosť znížiť frekvenciu monitorovania alebo monitorovanie daného parametra úplne zastaviť. Posúdenie rizika pri zásobovaní vodou by sa malo uplatňovať na väčšinu parametrov. Základný zoznam parametrov by sa však mal stále monitorovať s istou minimálnou frekvenciou. Táto smernica v zásade obsahuje ustanovenia o frekvencii monitorovania na účely kontrol súladu a iba obmedzené ustanovenia o monitorovaní na prevádzkové účely. Na zabezpečenie správneho fungovania úpravy vody môže byť nevyhnutné dodatočné monitorovanie na prevádzkové účely, ktoré sa ponecháva na voľné uváženie dodávateľov vody. Z tohto hľadiska sa dodávatelia vody môžu odvolať na usmernenia WHO a príručku k plánom bezpečnosti pitnej vody. [PN 21]

(14)  Prístup založený na riziku by postupne mali uplatňovať všetci dodávatelia vody vrátane veľmi malých, malých a stredných dodávateľov vody, keďže hodnotenie smernice 98/83/ES ukázalo, že v jej vykonávaní týmito dodávateľmi sú nedostatky, niekedy z dôvodu nákladov na uskutočňovanie nepotrebného monitorovania, pričom pre veľmi malých dodávateľov je možné uplatniť výnimku. Pri uplatňovaní prístupu založeného na riziku by sa mali zohľadniť bezpečnostné otázky a otázky týkajúce sa uplatňovania zásady „znečisťovateľ platí“. U menších dodávateľov vody by príslušné orgány mali monitorovanie podporovať poskytovaním odbornej podpory. [PN 188]

(14a)   S cieľom dosiahnuť najpevnejšiu ochranu verejného zdravia by členské štáty mali zabezpečiť jasné a vyvážené rozdelenie zodpovedností za uplatňovanie prístupu založeného na posúdení rizika v súlade s ich vnútroštátnym inštitucionálnym a právnym rámcom. [PN 24]

(15)  V prípade nezhody s normami uloženými touto smernicou by príslušný členský štát musí mal okamžite preskúmať príčinu a zabezpečiť, aby sa čo najskôr prijalo nápravné opatrenie nevyhnutné pre na obnovu kvality vody. V prípade, že dodávka vody predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, mala by sa dodávka takejto vody zakázať alebo by sa malo obmedziť jej používanie a mali by sa riadne informovať občania, ktorých by sa nebezpečenstvo mohlo týkať. Okrem toho je dôležité objasniť, že nesplnenie by pri nesplnení minimálnych požiadaviek na hodnoty týkajúce sa mikrobiologických a chemických parametrov by mali členské štáty automaticky považovať za potenciálnu hrozbu určiť, či prekročenie hodnôt predstavuje potenciálne riziko pre ľudské zdravie. Na tento účel by členské štáty mali brať do úvahy najmä úroveň prekročenia minimálnych požiadaviek, ako aj druh príslušného parametra. V prípade, že na obnovu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu je potrebné nápravné opatrenie, v súlade s článkom 191 ods. 2 zmluvy, malo by sa uprednostniť opatrenie, ktorým sa odstráni problém pri zdroji. [PN 25]

(15a)   Je dôležité zabrániť tomu, aby kontaminovaná voda predstavovala potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie. Dodávka takejto vody by sa preto mala zakázať alebo by sa jej používanie malo obmedziť. [PN 26]

(16)  Členské štáty by už nemali mali byť oprávnené udeliť výnimky z tejto smernice. Pôvodne bolo úlohou výnimiek umožniť členským štátom až deväťročné obdobie na vyriešenie nesúladu s parametrickou hodnotou. Ukázalo sa, že tento postup je užitočný pre členské štáty i Komisiu tento postup zaťažuje vzhľadom na úroveň ambícií tejto smernice. Treba však konštatovať, že v niektorých prípadoch dokonca tento postup viedol k oneskoreniam pri prijímaní nápravných opatrení, pretože možnosť výnimky sa občas považovala za prechodné obdobie. Preto by sa ustanovenie o výnimkách malo vypustiť. Pri prekročení parametrických hodnôt by sa ustanovenia o nápravných opatreniach mali z dôvodu ochrany ľudského zdravia uplatňovať okamžite bez možnosti udelenia výnimky z parametrickej hodnoty. Vzhľadom na sprísňovanie parametrov kvality navrhovaných v tejto smernici na jednej strane a zrýchľujúce sa odhaľovanie nových znečisťujúcich látok, ktoré si vyžadujú náročnejšie opatrenia na hodnotenie, monitorovanie a riadenie na strane druhej, je však naďalej potrebné zachovať postup udeľovania výnimiek prispôsobený na tieto skutočnosti za predpokladu, že nepredstavujú možné riziko pre ľudské zdravie, a ak dodávku vody určenej na ľudskú spotrebu v príslušnej oblasti nemožno inak zachovať inými primeranými prostriedkami. Preto s cieľom zabezpečiť rýchlejšie a účinnejšie dodržiavanie požiadaviek tejto smernice členskými štátmi by sa malo zmeniť ustanovenie smernice 98/83/ES o výnimkách. Výnimky udelené členskými štátmi podľa článku 9 smernice 98/83/ES, ktoré sú ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto smernice stále platné, by sa mali naďalej uplatňovať až do skončenia danej výnimky, no nemali by sa predlžovať podľa podmienok uvedených v ustanoveniach platných v čase udelenia výnimky. [PN 27]

(17)  Komisia v odpovedi na európsku iniciatívu občanov o práve na vodu „Right2Water“ v roku 2014(22) vyzvala členské štáty, aby všetkým občanom zabezpečili prístup k minimálnej dodávke vody v súlade s odporúčaniami WHO. Zaviazala sa tiež, že bude „prostredníctvom politík životného prostredia“ pokračovať v „zlepšovaní prístupu k bezpečnej pitnej vode […] pre všetkých obyvateľov(23). Je to v súlade s článkami 1 a 2 Charty základných práv Európskej únie. Je to aj v súlade s cieľom OSN č. 6 týkajúcim sa udržateľného rozvoja a s ním súvisiacim zámerom „zabezpečiť všeobecný a spravodlivý prístup k bezpečnej a cenovo dostupnej pitnej vode pre všetkých“. Pojem spravodlivého prístupu sa vzťahuje na širokú škálu aspektov, ako sú dostupnosť (napríklad z geografických dôvodov, z dôvodov chýbajúcej infraštruktúry alebo osobitnej situácie niektorých častí obyvateľstva), kvalita, prijateľnosť alebo cenová dostupnosť. Pokiaľ ide o cenovú dostupnosť vody, treba pripomenúť, že, bez toho, aby tým bol dotknutý článok 9 ods. 4 smernice 2000/60/ES, pri stanovovaní sadzieb za vodu v súlade so zásadou úhrady nákladov stanovenou v smernici 2000/60/ES uvedenej smernici môžu členské štáty prihliadať na rozdiely v ekonomických a sociálnych rozdieloch obyvateľstva, a teda schváliť sociálne sadzby alebo prijať opatrenia na ochranu obyvateľstva znevýhodneného zo sociálno-ekonomického hľadiska. Táto smernica sa zaoberá najmä aspektmi prístupu k vode súvisiacimi s kvalitou a dostupnosťou. S cieľom riešiť tieto aspekty v rámci reakcie na európsku iniciatívu občanov a prispieť k plneniu zásady 20 Európskeho piliera sociálnych práv(24), ktorou je, že „každý má právo na prístup ku kvalitným základným službám vrátane dodávky vody“, by sa od členských štátov malo vyžadovať, aby sa problematikou cenovo dostupného prístupu k vode zaoberali na vnútroštátnej úrovni a mali pritom istú mieru voľného uváženia, pokiaľ ide o presný druh opatrení, ktoré sa majú vykonať. Možno to uskutočniť pomocou akcií zameraných okrem iného na zlepšenie prístupu k vode určenej na ľudskú spotrebu pre všetkých, napríklad vyhýbaním sa neodôvodnenému sprísneniu požiadaviek na kvalitu vody z hľadiska verejného zdravia, ktoré by zvýšilo cenu vody pre občanov, prístupom zdarma k pitným fontánkam v mestách, ako aj propagovaním používania takejto vody určenej na ľudskú spotrebu tým, že sa bude podporovať jej dodávanie zdarma do verejných budov, a reštauráciínákupných a rekreačných centier, ako aj do tranzitných zón a na miesta s veľkou koncentráciou ľudí, ako sú železničné stanice alebo letiská. Členské štáty by mali mať možnosť určiť správnu kombináciu takýchto nástrojov vzhľadom na ich špecifickú vnútroštátnu situáciu. [PN 28]

(18)  Európsky parlament vo svojom uznesení k „ďalšiemu postupu nadväzujúcemu na európsku iniciatívu občanov Right2Water(25)“ konštatuje, „že členské štáty by mali osobitnú pozornosť venovať potrebám zraniteľných skupín spoločnosti(26). Osobitná situácia menšinových kultúr, ako sú Rómovia, Sinti, a Travelleri, Kalé, Gens du voyage atď., či už ide o usadené skupiny alebo nie, najmä fakt, že nemajú prístup k pitnej vode, sa uznáva aj v správe Komisie o realizácii rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov(27) a v odporúčaní Rady o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch(28). Vzhľadom na tento všeobecný kontext je vhodné, aby členské štáty venovali osobitnú pozornosť zraniteľným a marginalizovaným skupinám a prijali potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby tieto skupiny mali prístup k vode. So zreteľom na zásadu úhrady nákladov uvedenú v smernici 2000/60/ES by členské štáty mali zlepšiť prístup zraniteľných a marginalizovaných skupín k vode bez ohrozenia dodávok všeobecne cenovo dostupnej kvalitnej vody. Bez toho, aby bolo dotknuté právo členských štátov definovať tieto skupiny, by medzi ne mali patriť aspoň utečenci, kočovné komunity, bezdomovci a menšinové kultúry, ako sú Rómovia, Sinti, a Travelleri, Kalé, Gens du voyage atď., či už ide o usadené skupiny alebo nie. K takýmto opatreniam, ktoré sa ponechávajú na zhodnotenie členským štátom, môže patriť napríklad poskytovanie alternatívnych spôsobov dodávky (individuálne úpravovne vody), poskytovanie vody v cisternách (nákladné a cisternové vozidlá) a zabezpečenie potrebnej infraštruktúry pre tábory. Ak sú miestne verejné orgány zodpovedné za plnenie týchto povinností, členské štáty by mali zabezpečiť, aby mali dostatočné finančné zdroje a technické a materiálne kapacity, a mali by ich zodpovedajúcim spôsobom podporiť, napríklad poskytovaním odbornej podpory. Pre miestne verejné orgány by nemala byť neprimerane nákladná najmä distribúcia vody pre zraniteľné a marginalizované skupiny. [PN 29]

(19)  V 7. environmentálnom akčnom programe do roku 2020 „Dobrý život v rámci možností našej planéty“(29) sa požaduje, aby verejnosť mala na vnútroštátnej úrovni prístup k jasným informáciám o životnom prostredí. V smernici 98/83/ES sa stanovuje len pasívny prístup k informáciám, čo znamená, že stačilo, aby členské štáty zabezpečili dostupnosť týchto informácií. Takéto Tieto ustanovenia by sa preto mali nahradiť, aby sa zabezpečilo cieľom zabezpečiť, že aby aktualizované informácie budú ľahko dostupné napríklad, ktoré sú zrozumiteľné a relevantné pre odberateľov, boli ľahko dostupné, napríklad v brožúre, na webovej stránke a odkaz na ňu by sa mal aktívne šíriť alebo prostredníctvom inteligentnej aplikácie. Aktualizované informácie by mali obsahovať nielen výsledky programov monitorovania, ale aj dodatočné informácie, ktoré môžu byť pre verejnosť užitočné, napríklad informácie o ukazovateľoch (železo, tvrdosť, minerály atď.), ktoré majú často vplyv na to, ako odberatelia vnímajú vodu z vodovodu. výsledok opatrení prijatých na tento účel by sa preto indikačné monitorovanie dodávateľov vody, pokiaľ ide o parametre zo smernice 98/83/ES, ktoré neposkytovali kvality vody a informácie týkajúce sa zdravia, mali nahradiť online informáciami o týchto parametroch o indikačných parametroch uvedených v časti Ba prílohy I. V prípade veľmi veľkých dodávateľov vody by mali byť dostupné online aj dodatočné informácie týkajúce sa okrem iného energetickej efektívnosti, riadenia, správy, štruktúry nákladov sadzieb a uplatnenej úpravy. Predpokladá sa, že lepšia informovanosť odberateľov Účelom lepšej informovanosti odberateľov o relevantných informáciách a väčšia transparentnosť prispejú k zvýšeniu väčšej transparentnosti by malo byť zvýšenie dôvery občanov k vode, ktorá sa im dodáva., ako aj k vodárenským službám, a To by malo zasa by to viesť k zvýšenému používaniu vody z vodovodu a tým aj ako pitnej vody, čo by mohlo prispieť k nižšiemu používaniu plastov a k menšej tvorbe plastového odpadu a emisií skleníkových plynov, a mať pozitívny vplyv na zmiernenie zmeny klímy a životné prostredie ako celok. [PN 30]

(20)  Z tých istých dôvodov a s cieľom zvýšiť povedomie o dôsledkoch spotreby vody by odberatelia mali dostať ľahko prístupnou formou (napríklad na faktúre alebo pomocou inteligentných aplikácií prostredníctvom inteligentnej aplikácie) aj informácie o objeme spotrebovanej vody za rok, o štruktúre nákladov zmenách v spotrebe, o ktoré sa opierajú sadzby porovnanie s priemernou spotrebou domácností, ak má dodávateľ vody takéto informácie k dispozícii, o štruktúre sadzieb, ktoré účtuje dodávateľ vody, vrátane distribúcie ich variabilných a fixných nákladov častí, ako aj o cene za liter vody určenej na ľudskú spotrebu, čím sa umožní porovnanie s cenami vody vo fľašiach. [PN 31]

(21)  Základné zásady, ktoré sa majú brať do úvahy pri stanovovaní sadzieb za vodu, bez toho, aby bol dotknutý článok 9 ods. 4 smernice 2000/60/ES, najmä úhrada nákladov za vodárenské služby a zásada „znečisťovateľ platí“, sa stanovujú v uvedenej smernici 2000/60/ES. Finančná udržateľnosť poskytovania vodárenských služieb však nie je vždy zaručená a niekedy sa prejaví nedostatočným investovaním do údržby vodárenskej infraštruktúry. Miera Miery únikov vody, najmä v dôsledku takýchto nedostatočných investícií, je vďaka zlepšeniu monitorovacích techník čoraz zjavnejšia zjavnejšie, preto by sa na úrovni Únie malo podporovať znižovanie strát vody na zlepšenie efektívnosti vodárenskej infraštruktúry. V súlade so zásadou subsidiarity by sa tento problém by sa mal riešiť väčšou transparentnosťou a lepšou informovanosťou odberateľov o miere únikov vody a energetickej efektívnosti a s cieľom zvýšiť povedomie o tomto probléme by sa mali informácie, ktoré sa ho týkajú, transparentnejšie zdieľať s odberateľmi. [PN 32]

(22)  Cieľom smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES(30) je zaručiť v členských štátoch právo na prístup k informáciám o životnom prostredí v súlade s Aarhuským dohovorom. Zahŕňa širšie povinnosti týkajúce sa sprístupnenia informácií o životnom prostredí na požiadanie a aktívneho šírenia takýchto informácií. Aj smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES(31) má široký rozsah pôsobnosti a pokrýva zdieľanie priestorových informácií vrátane súborov s údajmi o rôznych environmentálnych témach. Je dôležité, aby sa uvedené smernice dopĺňali ustanoveniami tejto smernice týkajúcimi sa prístupu k informáciám a opatrení o zdieľaní údajov a nevytváral sa osobitný právny režim. Preto by smernice 2003/4/ES a 2007/2/ES nemali byť dotknuté ustanoveniami tejto smernice o informáciách pre verejnosť a o informáciách o monitorovaní vykonávania.

(23)  V smernici 98/83/ES sa pre malých dodávateľov vody neurčovali povinnosti týkajúce sa podávania správ. Na nápravu tohto stavu a s cieľom vyhovieť potrebe informácií o vykonávaní a dodržiavaní súladu by sa preto mal zaviesť nový systém, v ktorom by sa od členských štátov požadovalo zriadiť, aktualizovať a sprístupniť Komisii a Európskej environmentálnej agentúre súbory iba s relevantnými údajmi, ako napríklad o prekročení parametrických hodnôt a o incidentoch určitého významu. Zabezpečilo by sa tým čo najväčšie obmedzenie administratívneho zaťaženia všetkých subjektov. Na zabezpečenie riadnej infraštruktúry pre verejný prístup, nahlasovanie a zdieľanie údajov medzi verejnými orgánmi by členské štáty mali pri špecifikáciách údajov vychádzať zo smernice 2007/2/ES a jej vykonávacích aktov.

(24)  Údaje, ktoré nahlasujú členské štáty, sú dôležité nielen na účely kontroly súladu, ale Komisii umožňujú aj monitorovať a hodnotiť schopnosť právnych predpisov napĺňať svoje ciele, čo poslúži ako základ pre ďalšie hodnotenie právnych predpisov v súlade s bodom 22 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016(32). V tomto kontexte sú potrebné relevantné údaje, ktoré umožnia lepšie posúdiť efektívnosť, účinnosť, relevantnosť a pridanú hodnotu smernice na úrovni EÚ, a teda aj potrebu zabezpečiť vhodné mechanizmy podávania správ, ktoré môžu slúžiť aj ako ukazovatele v budúcich hodnoteniach tejto smernice.

(25)  Podľa bodu 22 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva by Komisia mala smernicu vyhodnotiť v rámci určitého obdobia po dátume stanovenom na jej transpozíciu. Toto hodnotenie by malo vychádzať zo skúseností a údajov získaných a zozbieraných počas vykonávania smernice, z relevantných vedeckých, analytických, epidemiologických údajov zo všetkých dostupných odporúčaní WHO, ako aj zo všetkých dostupných odporúčaní WHO z relevantných vedeckých, analytických a epidemiologických údajov. [PN 34]

(26)  Táto smernica dodržiava základné práva a zásady uznané Chartou základných práv a Európskej únie. Usiluje sa najmä podporovať zásady týkajúce sa zdravotnej starostlivosti, prístupu k službám všeobecného hospodárskeho záujmu, ochrany životného prostredia a spotrebiteľov.

(27)  Ako už Súdny dvor viackrát vyhlásil, zásadné vylúčenie možnosti, aby sa povinnosti, ktorú smernica stanovuje, mohli dovolávať dotknuté osoby, by nebolo v súlade so záväzným charakterom, ktorý článok 288 tretí odsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie priznáva smernici. Tento aspekt platí predovšetkým pre smernicu, ktorej cieľom je chrániť ľudské zdravie pred nepriaznivými účinkami akejkoľvek kontaminácie vody určenej na ľudskú spotrebu. Preto v súlade s Aarhuským dohovorom o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia(33) by mala mať zainteresovaná verejnosť prístup k spravodlivosti s cieľom prispievať k ochrane práva na život v prostredí, ktoré je primerané pre zdravie a blaho človeka. Okrem toho v prípade, keď rovnaké nezákonné praktiky týkajúce sa porušenia práv udelených touto smernicou poškodzujú veľký počet osôb, tieto osoby by mali mať možnosť využiť mechanizmy kolektívneho uplatňovania nárokov, ak takéto mechanizmy členské štáty vytvorili v súlade s odporúčaním Komisie 2013/396/EÚ(34).

(28)  S cieľom prispôsobiť túto smernicu vedeckému a technickému pokroku alebo špecifikovať požiadavky na monitorovanie na účely posúdenia nebezpečnosti a posúdenia rizika domových rozvodov by sa mala na Komisiu v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie delegovať právomoc zmeniť prijímať akty, pokiaľ ide o zmenu prílohy I až IV k tejto smernici a prijať opatrenia potrebné v rámci zmien stanovených v článku 10a. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Najmä s cieľom zabezpečiť rovnakú účasť pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom členských štátov, a ich odborníci majú systematický prístup na stretnutia odborných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov. Okrem toho splnomocnenie stanovené v časti C poznámke 10 prílohy I k smernici 98/83/ES na stanovenie frekvencií a metód monitorovania rádioaktívnych látok sa z dôvodu prijatia smernice Rady 2013/51/Euratom(35) stalo bezpredmetným, a preto by sa malo vypustiť. Splnomocnenie stanovené v druhom pododseku časti A prílohy III k smernici 98/83/ES týkajúce sa zmien smernice už nie je potrebné a malo by sa vypustiť. [PN 35]

(29)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tejto smernice by sa Komisii mali udeliť vykonávacie právomoci na prijatie formátu a spôsobu prezentácie informácií o vode určenej na ľudskú spotrebu, ktoré sa majú poskytnúť všetkým odberateľom, ako aj na prijatie formátu a spôsobu prezentácie informácií o vykonávaní tejto smernice, ktoré majú poskytovať členské štáty a ktoré má zhromažďovať Európska environmentálna agentúra. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011(36).

(30)  Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES(37), by členské štáty mali stanoviť pravidlá týkajúce sa sankcií za porušenie ustanovení tejto smernice a zabezpečiť uplatňovanie týchto sankcií. Sankcie by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce.

(31)  V smernici 2013/51/Euratom sa stanovujú osobitné pravidlá na monitorovanie rádioaktívnych látok vo vode určenej na ľudskú spotrebu. Preto by sa v tejto smernici nemali stanovovať parametrické hodnoty týkajúce sa rádioaktivity.

(32)  Keďže cieľ tejto smernice, t. j. ochranu ľudského zdravia, nie je možné uspokojivo dosiahnuť len na úrovni členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a dôsledkov činnosti ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(33)  Povinnosť transponovať túto smernicu do vnútroštátneho práva by sa mala obmedziť na tie ustanovenia, ktoré predstavujú podstatnú zmenu v porovnaní s predchádzajúcimi smernicami. Povinnosť transponovať ustanovenia, ktoré sa nezmenili, vyplýva z predchádzajúcich smerníc.

(34)  Táto smernica by sa mala uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt uvedených v časti B prílohy V na transpozíciu smerníc do vnútroštátneho práva,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Cieľ

1.  Táto smernica sa vzťahuje na kvalitu vody určenej na ľudskú spotrebu pre všetkých v Únii. [PN 36]

2.  Cieľom tejto smernice je ochrániť ľudské zdravie pred nepriaznivými účinkami akejkoľvek kontaminácie vody určenej na ľudskú spotrebu zabezpečením jej nezávadnosti a čistoty a zabezpečovať všeobecný prístup k vode určenej na ľudskú spotrebu. [PN 163, 189, 207 a 215]

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice:

1.  „voda určená na ľudskú spotrebu“ je všetka voda v jej pôvodnom stave alebo po úprave, ktorá je určená na pitie, varenie, prípravu či výrobu potravín alebo iné potravinárske účely alebo iné domáce účely vo verejných aj súkromných priestoroch vrátane potravinárskych podnikov, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z rozvodnej siete, dodaná z cisterny alebo, v prípade pramenitých vôd, vo fľašiach či nádobách. [PN 38]

2.  „domový rozvodný systém“ sú potrubia, armatúry a zariadenia nainštalované medzi vodovodnými kohútikmi bežne slúžiacimi na ľudskú spotrebu, vo verejných aj súkromných priestoroch, a rozvodná sieť, no iba v prípadoch, keď dodávateľ vody nie je za ne zodpovedný z titulu funkcie dodávateľa vody podľa platného vnútroštátneho práva. [PN 39 netýka sa slovenskej verzie]

3.  „dodávateľ vody“ je subjekt, ktorý právnická osoba, ktorá denne dodáva v priemere aspoň 10 m3 vody určenej na ľudskú spotrebu. [PN 40]

3a.  „veľmi malý dodávateľ vody“ je dodávateľ vody, ktorý denne dodáva menej ako 50 m3 alebo zásobuje vodou menej ako 250 osôb. [PN 41]

4.  „malý dodávateľ vody“ je dodávateľ vody, ktorý denne dodáva menej ako 500 m3 vody alebo zásobuje vodou menej ako 5 000 2 500 osôb. [PN 42]

4a.  „stredne veľký dodávateľ vody“ je dodávateľ vody, ktorý denne dodáva aspoň 500 m3 vody alebo zásobuje vodou aspoň 2 500 osôb. [PN 43]

5.  „veľký dodávateľ vody“ je dodávateľ vody, ktorý denne dodáva aspoň 500 5 000 m3 vody alebo zásobuje vodou aspoň 5 25 000 osôb. [PN 44]

6.  „veľmi veľký dodávateľ vody“ je dodávateľ vody, ktorý denne dodáva aspoň 5 20 000 m3 vody alebo zásobuje vodou aspoň 50 100 000 osôb. [PN 45]

7.  „prioritné priestory“ sú veľké iné ako domáce priestory s veľkým množstvom používateľov ľudí, najmä zraniteľných osôb, ktorí sú potenciálne vystavení rizikám spojeným s vodou, ako napríklad nemocnice, zdravotnícke zariadenia, ubytovacie domovy dôchodcov, školy, univerzity a iné vzdelávacie zariadenia, jasle a škôlky, športové, rekreačné, oddychové a výstavné zariadenia, budovy s ubytovacími zariadeniami, nápravné zariadenia a kempingy tak, ako ich vymedzujú členské štáty;. [PN 46]

8.  „zraniteľné a marginalizované skupiny“ sú osoby izolované od spoločnosti v dôsledku diskriminácie alebo chýbajúceho prístupu k právam, zdrojom či príležitostiam a ktoré sú v porovnaní so zvyškom spoločnosti vystavené rôznym možným rizikám súvisiacim so zdravím, bezpečnosťou, nedostatočným vzdelaním, účasťou na škodlivých praktikách alebo iným rizikám.

8a.   „potravinársky podnik“ je potravinársky podnik v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 2 nariadenia (ES) č. 178/2002. [PN 47]

Článok 3

Výnimky

1.  Táto smernica sa nevzťahuje na:

a)  prírodné minerálne vody uznané ako také zodpovedným orgánom v zmysle smernice 2009/54/ES;

b)  liečivé vody v zmysle smernice 2001/83/ES.

1a.  Pokiaľ ide o vodu používanú v potravinárskom podniku pri výrobe, spracovaní, konzervovaní alebo predaji výrobkov alebo látok určených na ľudskú spotrebu, uplatňujú sa iba články 4, 5, 6 a 11 tejto smernice. Neuplatňuje sa však žiadny z článkov tejto smernice, ak prevádzkovateľ potravinárskeho podniku môže k spokojnosti príslušných vnútroštátnych orgánov preukázať, že kvalita vody, ktorú používa, neovplyvňuje nezávadnosť produktov alebo látok vyplývajúcich z jeho činností, a že takéto produkty alebo látky sú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004(38). [PN 48]

1b.  Výrobca vody určenej na ľudskú spotrebu, ktorá sa plní do fliaš alebo nádob, sa nepovažuje za dodávateľa vody.

Ustanovenia tejto smernice sa vzťahujú na vodu určenú na ľudskú spotrebu plnenú do fliaš alebo nádob, pokiaľ sa na ňu nevzťahujú povinnosti podľa iných právnych predpisov Únie. [PN 49]

1c.   Na námorné plavidlá, ktoré odsoľujú vodu, prepravujú cestujúcich a pôsobia ako dodávatelia vody, sa vzťahujú len články 1 až 7 a 9 až 12 tejto smernice a jej prílohy. [PN 50]

2.  Členské štáty môžu oslobodiť od ustanovení tejto smernice:

a)  vodu určenú výlučne na tie účely, v prípade ktorých sa príslušné orgány presvedčili o tom, že kvalita vody nemá žiaden priamy ani nepriamy účinok na zdravie príslušných spotrebiteľov;

b)  vodu určenú na ľudskú spotrebu z individuálneho zdroja, poskytujúceho v priemere menej ako 10 m3 za deň alebo slúžiaceho menej ako 50 osobám, pokiaľ voda nie je dodávaná v rámci obchodnej alebo verejnej činnosti.

3.  Členské štáty, ktoré uplatnia výnimky uvedené v odseku 2 písm. b), zabezpečia, aby obyvateľstvo, ktorého sa to týka, bolo oboznámené jednak o tejto skutočnosti a jednak o všetkých opatreniach, ktoré možno prijať na ochranu zdravia ľudí pred škodlivými dôsledkami kontaminácie vody určenej na ľudskú spotrebu. Okrem toho dostane obyvateľstvo, ktorého sa to týka, ihneď vhodné poučenie, pokiaľ je zjavné, že kvalita takejto vody môže predstavovať hrozbu pre ľudské zdravie.

Článok 4

Všeobecné povinnosti

1.  Bez toho, aby by boli dotknuté ich povinnosti vyplývajúce z iných ustanovení Únie, členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie nezávadnosti a čistoty vody určenej na ľudskú spotrebu. Na účely minimálnych požiadaviek tejto smernice je voda určená na ľudskú spotrebu nezávadná a čistá, ak vyhovuje všetkým týmto požiadavkám:

a)  neobsahuje žiadne mikroorganizmy, parazity ani látky, ktoré v určitých množstvách alebo koncentráciách predstavujú možnú hrozbu pre ľudské zdravie,

b)  spĺňa minimálne požiadavky stanovené v častiach A a B prílohy I;

c)  členské štáty prijali všetky ďalšie nevyhnutné opatrenia s cieľom spĺňať požiadavky stanovené v článkoch 5 až 12 tejto smernice.:

i)   v článkoch 4 až 12 tejto smernice, pokiaľ ide o vodu určenú na ľudskú spotrebu dodávanú konečným odberateľom z rozvodnej siete alebo z cisterien;

ii)  v článkoch 4, 5 a 6 a v článku 11 ods. 4 tejto smernice, pokiaľ ide o vodu určenú na ľudskú spotrebu plnenú do fliaš alebo nádob v potravinárskom podniku;

iii)  v článkoch 4, 5, 6 a 11 tejto smernice, pokiaľ ide o vodu určenú na ľudskú spotrebu vyrobenú a používanú v potravinárskom podniku na výrobu, spracovanie a distribúciu potravín. [PN 51]

2.  Členské štáty zabezpečia, aby opatrenia prijaté s cieľom vykonávania tejto smernice plne dodržiavali zásadu predbežnej opatrnosti a za žiadnych okolností neviedli, priamo alebo nepriamo, k zhoršeniu súčasnej kvality vody určenej na ľudskú spotrebu alebo k zvýšeniu kontaminácie vôd používaných na výrobu vody určenej na ľudskú spotrebu. [PN 52]

2a.  Členské štáty prijmú opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby príslušné orgány vykonali posúdenie mier únikov vody na svojich územiach a potenciálu zlepšenia znižovania únikov vody v sektore pitnej vody. V tomto posúdení sa zohľadňujú relevantné aspekty týkajúce sa verejného zdravia, životného prostredia a hospodárstva. Členské štáty prijmú do 31. decembra 2022 vnútroštátne ciele na zníženie mier únikov u dodávateľov vody na ich území do 31. decembra 2030. Členské štáty môžu poskytnúť zmysluplné stimuly na zabezpečenie toho, aby dodávatelia vody na svojom území dodržali tieto vnútroštátne ciele. [PN 53]

2b.  Ak príslušný orgán zodpovedný za výrobu a distribúciu vody určenej na ľudskú spotrebu odovzdá správu všetkých činností výroby vody alebo dodávok vody alebo ich časť dodávateľovi vody, v zmluve medzi príslušným orgánom a dodávateľom vody sa stanovia zodpovednosti každej zo strán vyplývajúce z tejto smernice. [PN 54]

Článok 5

Normy kvality

1.  Členské štáty určia pre parametre v prílohe I platné pre hodnoty vzťahujúce sa na vodu určenú na ľudskú spotrebu hodnoty, ktoré nesmú byť menej prísne ako hodnoty uvedené pre parametre v danej prílohe I. [PN 55]

1a.  Hodnoty stanovené podľa odseku 1 nesmú byť menej prísne ako tie, ktoré sú stanovené v častiach A, B a Ba prílohy I. Pokiaľ ide o parametre uvedené v časti Ba prílohy I, hodnoty sa stanovujú iba na monitorovacie účely a na zabezpečenie splnenia požiadaviek stanovených v článku 12. [PN 56]

2.  Členský štát určí hodnoty ďalších parametrov nezahrnutých v prílohe I, ak je to nutné z dôvodu ochrany zdravia ľudí na jeho území alebo časti jeho územia. Určené hodnoty musia spĺňať aspoň požiadavky článku 4 ods. 1 písm. a).

Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby látky na zlepšenie vlastností, materiály a dezinfekčné postupy používané v systémoch zásobovania vodou na dezinfekčné účely neovplyvňovali nepriaznivo kvalitu vody určenej na ľudskú spotrebu. Akákoľvek kontaminácia vody určenej na ľudskú spotrebu spôsobená používaním takýchto látok, materiálov a postupov musí byť minimalizovaná, avšak bez toho, aby sa zhoršila účinnosť dezinfekcie. [PN 57]

Článok 6

Miesto zhody

Hodnoty parametrov určené v súlade s článkom 5 pre parametre uvedené v častiach A, B a B C prílohy I musia byť dodržané: [PN 58]

a)  v prípade vody dodávanej z rozvodnej siete v priestoroch alebo v objekte na mieste, kde vyteká z vodovodných kohútikov bežne slúžiacich na ľudskú spotrebu;

b)  v prípade vody dodávanej z cisterny na mieste, kde vyteká z cisterny;

c)  v prípade pramenitých vôd vody určenej na ľudskú spotrebu plnenej do fliaš alebo do nádob v mieste, kde sa voda plní do fliaš. alebo do nádob; [PN 59]

ca)  v prípade vody používanej v potravinárskom podniku, ak vodu dodáva dodávateľ vody, v mieste dodávky v potravinárskom podniku. [PN 60]

1a.  V prípade vody, na ktorú sa vzťahuje odsek 1 písm. a), sa má za to, že členské štáty splnili svoje povinnosti podľa tohto článku, ak možno preukázať, že nedodržanie parametrov stanovených v súlade s článkom 5 je spôsobené súkromným rozvodným systémom alebo jeho údržbou s výnimkou, pokiaľ ide o prioritné priestory. [PN 61]

Článok 7

Prístup založený na riziku v oblasti zdravotnej bezpečnosti vody

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa na dodávky, úpravu a distribúciu vody určenej na ľudskú spotrebu uplatňoval prístup založený na riziku, ktorý pozostáva z týchto krokov:

a)  v prípade vodných útvarov alebo častí vodných útvarov používaných na odber vody určenej na ľudskú spotrebu sa uskutoční posúdenie nebezpečnosti, ktoré vykonajú členské štáty v súlade s článkom 8; [PN 62]

b)  v prípade vody dodávanej dodávateľom uskutoční dodávateľ vody v každom systéme zásobovania vodou posúdenie rizika pri zásobovaní vodou na účely zabezpečenia a monitorovania kvality ním dodávanej vody v súlade s článkom 9 a časťou C prílohy II; [PN 63]

c)  v prípade domových rozvodov sa uskutoční posúdenie rizika v súlade s článkom 10.

1a.  Členské štáty môžu prispôsobiť uplatňovanie prístupu založeného na posúdení rizika bez ohrozenia cieľa tejto smernice, pokiaľ ide o kvalitu vody určenej na ľudskú spotrebu, a zdravie odberateľov, ak existujú určité obmedzenia spôsobené geografickými okolnosťami, ako je vzdialenosť alebo dostupnosť oblasti zásobovanej vodou. [PN 64]

1b.  Členské štáty zabezpečia jasné a primerané rozdelenie zodpovedností medzi zainteresované strany, podľa vymedzenia členských štátov, pre uplatňovanie prístupu založeného na posúdení rizika, pokiaľ ide o vodné útvary používané na odber vody určenej na ľudskú spotrebu a domové rozvodné systémy. Takéto rozdelenie zodpovednosti je prispôsobené ich inštitucionálnemu a právnemu rámcu. [PN 65]

2.  Posúdenie nebezpečnosti sa uskutoční najneskôr vykoná do [3 roky po konečnom termíne na transpozíciu tejto smernice]. Posúdenie sa preskúma každé 3 tri roky pri zohľadnení požiadavky stanovenej v článku 7 smernice 2000/60/ES pre členské štáty, aby určili vodné útvary a v prípade potreby sa aktualizuje ich aktualizovali. [PN 66]

3.  Veľmi veľkí dodávatelia vody a veľkí Dodávatelia vody vykonajú posúdenie posúdenia rizika pri zásobovaní vodou najneskôr [3 roky po konečnom termíne na transpozíciu tejto smernice] a malí dodávatelia vody najneskôr do ... [6 rokov po konečnom termíne na transpozíciu tejto smernice]. Posúdenie Posúdenia sa preskúma pravidelne aspoň raz za preskúmavajú v pravidelných intervaloch najviac 6 rokov a v prípade potreby sa aktualizujúaktualizuje. [PN 67]

3a.  Podľa článkov 8 a 9 tejto smernice prijmú členské štáty potrebné nápravné opatrenia v rámci programov opatrení a plánov vodohospodárskeho manažmentu povodia stanovených v článku 11, resp. v článku 13 smernice 2000/60/ES. [PN 68]

4.  Posúdenie Posúdenia rizika domových vnútorných rozvodov v priestoroch uvedených v článku 10 ods. 1 sa uskutoční najneskôr vykonajú do [3 roky po konečnom termíne na transpozíciu tejto smernice]. Posúdenie Posúdenia sa preskúma sa preskúmavajú každé 3 roky a v prípade potreby sa aktualizuje aktualizujú. [PN 69]

Článok 8

Posúdenie, monitorovanie a riadenie nebezpečnosti v prípade vodných útvarov používaných na odber vody určenej na ľudskú spotrebu [PN 70]

1.  Bez toho, aby boli dotknuté články 6 a 7 smernice bola dotknutá smernica 2000/60/ES, najmä jej články 4 až 8, členské štáty spolu s príslušnými vodohospodárskymi orgánmi zabezpečia, aby sa uskutočnilo posúdenie nebezpečnosti vodných útvarov používaných na odber vody určenej na ľudskú spotrebu, ktoré poskytujú v priemere viac ako 10 m3 vody za deň. Posúdenie nebezpečnosti obsahuje: [PN 71]

a)  identifikáciu a georeferenčné údaje všetkých miest odberu z vodných útvarov alebo ich častí, na ktoré sa vzťahuje posúdenie nebezpečnosti. Vzhľadom na to, že údaje uvedené v tomto písmene sú potenciálne citlivé, najmä pokiaľ ide o ochranu verejného zdravia, členské štáty zabezpečia, aby takéto údaje boli chránené a oznamované len príslušným orgánom; [PN 72]

b)  zmapovanie ochranných pásiem v prípade, že dané pásma boli zriadené na základe článku 7 ods. 3 smernice 2000/60/ES, a chránených oblastí uvedených v článku 6 danej smernice; [PN 73]

c)  identifikáciu nebezpečenstva a potenciálnych zdrojov kontaminácie v prípade vodných útvarov, na ktoré sa vzťahuje posúdenie nebezpečnosti. Takýto výskum a identifikácia zdrojov znečistenia sa pravidelne aktualizujú s cieľom odhaliť nové látky, ktoré ovplyvňujú mikroplasty, najmä PFAS. Na tento účel môžu členské štáty použiť posúdenie vplyvov ľudskej činnosti uskutočnené podľa článku 5 smernice 2000/60/ES a informácie o významných vplyvoch zhromaždené podľa bodu 1.4 prílohy II k danej smernici; [PN 216]

d)  pravidelné monitorovanie vodných útvarov alebo ich častí, na ktoré sa vzťahuje posúdenie nebezpečnosti, z hľadiska prítomnosti relevantných znečisťujúcich látok vybraných, ktoré sú relevantné pre zásobovanie vodou a ktoré sú vybrané z týchto zoznamov: [PN 75]

i)  parametre uvedené v častiach A a B prílohy I k tejto smernici;

ii)  látky znečisťujúce podzemné vody uvedené v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES(39) a znečisťujúce látky a ukazovatele znečistenia, v prípade ktorých členské štáty stanovili prahové hodnoty podľa prílohy II k danej smernici;

iii)  prioritné látky a niektoré ďalšie znečisťujúce látky uvedené v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES(40);

iv)  parametre na účely monitorovania len v časti Ca prílohy I alebo iné relevantné znečisťujúce látky, napríklad mikroplasty, za predpokladu, že je zavedená metodika merania mikroplastov podľa článku 11 ods. 5b, alebo špecifické znečisťujúce látky povodia, ktoré členské štáty stanovili na základe posúdenia vplyvov ľudskej činnosti uskutočneného podľa článku 5 smernice 2000/60/ES, a informácie o významných vplyvoch zhromaždené podľa bodu 1.4 prílohy II k danej smernici. [PN 76]

Členské štáty si z bodov i) až iv) vyberú parametre, látky alebo znečisťujúce látky, ktoré na základe nebezpečenstva identifikovaného v písmene c) alebo na základe informácií poskytnutých dodávateľmi vody podľa odseku 2 považujú za relevantné na účely monitorovania.

Pravidelné monitorovanie Na účely pravidelného monitorovania, ako aj na účely odhalenia nových škodlivých látok pomocou nových vyšetrovacích postupov, môžu členské štáty uskutočňovať aj na základe iných právnych predpisov EÚ týkajúcich sa monitorovania používať monitorovacie postupy a určenú vyšetrovaciu kapacitu v súlade s ostatnými právnymi predpismi Únie. [PN 217]

Veľmi malí dodávatelia vody môžu byť vyňatí z požiadaviek uvedených v písmenách a), b) a c) tohto odseku za predpokladu, že príslušný orgán disponuje predchádzajúcimi a aktuálnymi zdokumentovanými vedomosťami o príslušných parametroch uvedených v uvedených písmenách. Príslušný orgán preskúma toto vyňatie aspoň každé tri roky a v prípade potreby ho aktualizuje. [PN 77]

2.  Dodávatelia vody, ktorí monitorujú surovú vodu na účely prevádzkového monitorovania, sú povinní informovať príslušné orgány o trendoch a neobvyklých koncentráciách monitorovaných parametrov, látok alebo znečisťujúcich látok.

3.  Členské štáty informujú dodávateľov vody používajúcich vodný útvar, na ktorý sa vzťahuje posúdenie, o výsledkoch monitorovania uskutočneného podľa odseku 1 písm. d) a na základe týchto výsledkov monitorovania môžu:

a)  požiadať dodávateľov vody o uskutočnenie ďalšieho monitorovania alebo o úpravu niektorých parametrov;

b)  povoliť dodávateľom vody znížiť frekvenciu monitorovania niektorých parametrov bez toho, aby boli povinní uskutočniť posúdenie rizika pri zásobovaní vodou, pokiaľ nejde o hlavné parametre v zmysle časti B bodu 1 prílohy II a pokiaľ je nepravdepodobné, že by faktor, ktorý možno dôvodne očakávať, spôsobil zhoršenie kvality vody. [PN 78]

4.  V prípadoch, keď sa dodávateľovi vody povolí znížiť frekvenciu monitorovania v zmysle odseku 2 písm. b), členské štáty dané parametre naďalej pravidelnej monitorujú vo vodnom útvare, na ktorý sa vzťahuje posúdenie nebezpečnosti. [PN 79]

5.  Na základe informácií zhromaždených podľa odsekov 1 a 2 a podľa smernice 2000/60/ES členské štáty prijmú v spolupráci s dodávateľmi vody a inými zainteresovanými subjektmi tieto opatrenia alebo zabezpečia, aby tieto opatrenia prijali dodávatelia vody: [PN 80]

a)  preventívne opatrenia na zníženie potrebnej miery úpravy a zabezpečenie kvality vody vrátane opatrení uvedených v článku 11 ods. 3 písm. d) smernice 2000/60/ES; [PN 178]

aa)  zabezpečia, aby znečisťovatelia v spolupráci s dodávateľmi vody a inými príslušnými zainteresovanými stranami prijali preventívne opatrenia na zníženie potrebnej miery úpravy alebo na jej zamedzenie a na zabezpečenie kvality vody vrátane opatrení uvedených v článku 11 ods. 3 písm. d) smernice 2000/60/ES, ako aj dodatočných opatrení, ktoré sa považujú za nevyhnutné na základe monitorovania uskutočneného podľa odseku 1 písm. d) tohto článku; [PN 82]

b)  zmierňujúce opatrenia, ktoré sa na základe monitorovania uskutočneného podľa odseku 1 písm. d) považujú za potrebné na identifikáciu a odstránenie zdroja kontaminácie a zamedzenie akejkoľvek dodatočnej úprave, keď sa preventívne opatrenia považujú za neuskutočniteľné alebo nedostatočne účinné na včasné odstránenie zdroja znečistenia; [PN 83]

ba)  ak sa opatrenia stanovené v písmenách aa) a b) nepovažujú za dostatočné na poskytovanie primeranej ochrany pre ľudské zdravie, vyžadujú od dodávateľov vody, aby vykonali ďalšie monitorovanie určitých parametrov v mieste odberu alebo úpravy, ak je to nevyhnutne potrebné na predchádzanie zdravotným rizikám. [PN 84]

Členské štáty každé takéto opatrenie pravidelne preskúmavajú.

5a.  Členské štáty informujú dodávateľov vody používajúcich vodný útvar alebo jeho časti, na ktorý sa vzťahuje posúdenie nebezpečnosti, o výsledkoch monitorovania uskutočneného podľa odseku 1 písm. d) a na základe týchto výsledkov monitorovania a informácií získaných podľa odsekov 1 a 2 a získaných podľa smernice 2000/60/ES môžu:

a)  umožniť dodávateľom vody znížiť frekvenciu monitorovania určitých parametrov alebo počet parametrov, ktoré sa monitorujú, bez toho, aby od nich vyžadovali uskutočniť posúdenie rizika pri zásobovaní vodou, za predpokladu, že dotknuté parametre nie sú hlavnými parametrami v zmysle časti B bodu 1 prílohy II, a za predpokladu, že je nepravdepodobné, že by faktor, ktorý možno dôvodne očakávať, spôsobil zhoršenie kvality vody;

b)  ak sa dodávateľovi vody umožní znížiť frekvenciu monitorovania v zmysle podľa písmena a), naďalej pravidelne monitorovať tieto parametre vo vodnom útvare, na ktorý sa vzťahuje posúdenie nebezpečnosti. [PN 85]

Článok 9

Posúdenie, monitorovanie a riadenie rizika pri zásobovaní vodou [PN 86]

1.  Členské štáty zabezpečia, aby dodávatelia vody uskutočnili posúdenie rizika pri zásobovaní vodou v súlade s časťou C prílohy II, pričom im dajú možnosť upraviť frekvenciu monitorovania parametrov uvedených v častiach A, B a B Ba prílohy I, ktoré nie sú hlavnými parametrami podľa časti B prílohy II, na základe ich výskytu v surovej vode. [PN 87]

V prípade daných parametrov členské štáty zabezpečia, aby sa dodávatelia vody mohli odchýliť od frekvencií odberu vzoriek stanovených v časti B prílohy II v súlade so špecifikáciami stanovenými v časti C prílohy II a v závislosti od ich výskytu v surovej vode a mechanizmu úpravy. [PN 88]

Na tento účel sú dodávatelia vody povinní zohľadniť zohľadňujú výsledky posúdenia nebezpečnosti uskutočneného podľa článku 8 tejto smernice a výsledky monitorovania uskutočneného podľa článku 7 ods. 1 a článku 8 smernice 2000/60/ES. [PN 89]

1a.  Členské štáty môžu vyňať veľmi malých dodávateľov vody z odseku 1 za predpokladu, že príslušný orgán disponuje predchádzajúcimi a aktuálnymi zdokumentovanými vedomosťami o príslušných parametroch a usudzuje, že v dôsledku takéhoto vyňatia neexistuje žiadne riziko pre ľudské zdravie, a bez toho aby boli dotknuté povinnosti orgánu podľa článku 4.

Príslušný orgán preskúmava toto vyňatie každé tri roky, alebo ak sa v oblasti odberu zistí akékoľvek nové nebezpečenstvo znečistenia, a v prípade potreby ho aktualizuje. [PN 90]

2.  Posúdenia rizika pri zásobovaní vodou schvaľujú príslušné orgány patria do zodpovednosti dodávateľov vody, ktorí zabezpečia ich súlad s touto smernicou. Na tento účel môžu dodávatelia vody požiadať o podporu príslušných orgánov.

Členské štáty môžu od príslušných orgánov požadovať, aby schválili alebo monitorovali posúdenia dodávateľov vody týkajúce sa rizika pri zásobovaní vodou. [PN 91]

2a.  Na základe výsledkov posúdenia rizika pri zásobovaní vodou vykonaného podľa odseku 1 členské štáty zabezpečia, aby dodávatelia vody vypracovali plán bezpečnosti vody prispôsobený identifikovaným rizikám a úmerný veľkosti dodávateľa vody. Tento plán bezpečnosti vody sa môže týkať napríklad materiálov, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou, produktov na úpravu vody, možných rizík pochádzajúcich z presakujúcich potrubí alebo opatrení na prispôsobenie sa súčasným a budúcim výzvam, ako je zmena klímy, a bližšie ho určia členské štáty. [PN 92]

Článok 10

Posúdenie, monitorovanie a riadenie rizika domových rozvodov [PN 93]

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa v prioritných priestoroch uskutočnilo posúdenie rizika domových rozvodov, ktoré pozostáva z týchto krokov: [PN 94]

a)  posúdenie potenciálnych rizík domových rozvodných systémov a súvisiacich produktov a materiálov, ako aj zisťovanie ich vplyvu na kvalitu vody v mieste, kde vyteká z vodovodných kohútikov a je bežne slúžiacich používaná na ľudskú spotrebu, najmä v prípadoch, keď ide o vodu dodávanú pre verejnosť v prioritných priestoroch; [PN 95]

b)  pravidelné monitorovanie parametrov uvedených v časti C prílohy I v prioritných priestoroch, v ktorých sa možná hrozba pre ľudské zdravie považuje za najvyššiu. Relevantné parametre a priestory, ktoré sa majú monitorovať, sa vyberú na základe počas posúdenia uskutočneného podľa písmena a) zistili osobitné riziká pre kvalitu vody. [PN 96]

Na účely pravidelného monitorovania uvedeného Pokiaľ ide o pravidelné monitorovanie, členské štáty zabezpečia prístup k zariadeniam v prvom pododseku prioritných priestoroch na účely odberu vzorky a môžu členské štáty stanoviť stratégiu monitorovania zameranú na prioritné priestory, najmä pokiaľ ide o baktérie Legionella pneumophila; [PN 97]

c)  overenie adekvátnosti parametrov stavebných výrobkov produktov a materiálov, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu, z hľadiska základných charakteristík spojených so základnými požiadavkami na stavby špecifikovanými v bode 3 písm. e) prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 305/2011 ochrany ľudského zdravia; [PN 98]

ca)  overenie toho, či sú použité materiály vhodné na kontakt s vodou určenou na ľudskú spotrebu a či sú splnené požiadavky stanovené v článku 11. [PN 99]

2.  V prípade, že členské štáty dôjdu na základe posúdenia uskutočneného podľa odseku 1 písm. a) k záveru, že v súvislosti s domovým rozvodným systémom prioritných priestorov alebo súvisiacimi výrobkami a produktmi materiálmi existuje riziko ohrozenia zdravia ľudí, alebo v prípade, že z monitorovania uskutočneného podľa odseku 1 písm. b) vyplýva nesúlad s parametrickými hodnotami stanovenými v časti C prílohy I, členské štáty: zabezpečia, aby boli prijaté primerané opatrenia na odstránenie alebo zníženie rizika nedodržiavania parametrických hodnôt stanovených v časti C prílohy I.

a)  prijmú primerané opatrenia na odstránenie alebo zníženie rizika nesúladu s parametrickými hodnotami stanovenými v časti C prílohy I;

b)  prijmú všetky primerané opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby migrácia látok alebo chemických látok zo stavebných výrobkov používaných pri príprave alebo distribúcii vody určenej na ľudskú potrebu nepredstavovala priamu ani nepriamu hrozbu pre ľudské zdravie;

c)  prijmú iné opatrenia v spolupráci s dodávateľmi vody, napríklad vhodné spracovateľské techniky, ktorými sa zabezpečí zmena typu alebo vlastností vody pred jej dodávkou, aby sa odstránilo alebo znížilo riziko, že voda nebude po dodávke spĺňať parametrické hodnoty;

d)  náležite informujú a poučia spotrebiteľov o podmienkach spotreby a používania vody a možných opatreniach, ktorými sa zamedzí opätovný výskyt rizika;

e)  organizujú odbornú prípravu inštalatérov a iných pracovníkov, ktorí majú na starosti domové rozvodné systémy a inštaláciu stavebných výrobkov;

f)  v prípade baktérie Legionella zabezpečia zavedenie účinných kontrolných a riadiacich opatrení na prevenciu a odstránenie možných ohnísk choroby. [PN 100]

2a.  S cieľom znížiť riziká spojené s domovým rozvodom vo všetkých domových rozvodných systémoch členské štáty:

a)  povzbudzujú vlastníkov verejných a súkromných priestorov k vykonaniu posúdenia rizika domových rozvodov;

b)  informujú spotrebiteľov a vlastníkov verejných a súkromných priestorov o opatreniach zameraných na odstránenie alebo zníženie rizika nesúladu s normami kvality vody určenej na ľudskú spotrebu súvisiaceho s domovým rozvodným systémom;

c)  náležite informujú a poučia spotrebiteľov o podmienkach spotreby a používania vody a možných opatreniach, ktorými sa zamedzí opätovný výskyt rizika;

d)  podporujú odbornú prípravu inštalatérov a iných odborníkov, ktorí pracujú v oblasti domových rozvodných systémov a inštalácie produktov a materiálov, ktoré sú v kontakte s vodou; a

e)  v prípade baktérie Legionella, najmä baktérií Legionella pneumophila, zabezpečia zavedenie účinných kontrolných a riadiacich opatrení úmerných voči riziku na prevenciu a odstránenie možných ohnísk choroby. [PN 101]

Článok 10a

Minimálne požiadavky v oblasti hygieny na produkty, látky a materiály prichádzajúce do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu

1.   Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby látky a materiály používané na výrobu všetkých nových produktov prichádzajúcich do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu, ktoré sa umiestňujú na trh a používajú na odber, úpravu alebo distribúciu, alebo nečistoty spojené s takýmito látkami:

a)  priamo či nepriamo neznižovali ochranu ľudského zdravia v zmysle tejto smernice;

b)  nemali vplyv na vôňu alebo chuť vody určenej na ľudskú spotrebu;

c)  neboli prítomné vo vode určenej na ľudskú spotrebu pri koncentrácii vyššej, než je úroveň nevyhnutná na dosiahnutie účelu, na ktorý sa používajú; a

d)  nepodporovali mikrobiálny rast.

2.   Na účely zabezpečenia harmonizovaného uplatňovania odseku 1 Komisia do ... [troch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice] prijme delegované akty v súlade s článkom 19 s cieľom doplniť túto smernicu stanovením minimálnych požiadaviek v oblasti hygieny a zoznamu látok používaných na výrobu materiálov, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu, a schválených v Únii, a v prípade potreby vrátane špecifických migračných limitov a osobitných podmienok používania. Komisia pravidelne preskúmava a aktualizuje tento zoznam v súlade s najnovším vedeckým a technologickým vývojom.

3.  S cieľom podporiť Komisiu pri prijímaní a zmene delegovaných aktov podľa odseku 2 sa zriadi stály výbor zložený zo zástupcov vymenovaných členskými štátmi, ktorí môžu požiadať o pomoc odborníkov alebo poradcov.

4.  Materiály, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu, na ktoré sa vzťahujú iné právne predpisy Únie, ako napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011(41), sú v súlade s odsekmi 1 a 2 tohto článku. [PN 102]

Článok 11

Monitorovanie

1.  Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie pravidelného monitorovania kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, ktorých cieľom je zistiť, či voda dostupná spotrebiteľom spĺňa požiadavky tejto smernice, a najmä parametrické hodnoty určené v súlade s článkom 5. Vzorky sa musia odoberať tak, aby reprezentovali kvalitu vody spotrebovanej počas celého roka. Okrem toho členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie kontroly účinnosti použitého dezinfekčného spracovania v prípade, že dezinfekcia je súčasťou prípravy alebo distribúcie vody určenej na ľudskú spotrebu, a zachovanie čo najnižšej úrovne kontaminácie spôsobenej vedľajšími produktmi dezinfekcie bez zhoršenia kvality dezinfekcie. [PN 103]

2.  Aby sa zabezpečilo splnenie povinností uložených v odseku 1, vypracujú sa súlade s časťou A prílohy II vhodné programy monitorovania všetkej vody určenej na ľudskú spotrebu. V rámci programov monitorovania sa vykoná:

a)  monitorovanie parametrov uvedených v častiach A a B prílohy I a parametrov stanovených v súlade s článkom 5 ods. 2, v súlade s prílohou II, a v prípade, že sa uskutočňuje posúdenie rizika pri zásobovaní vodou, aj v súlade s článkom 9;

b)  monitorovanie parametrov uvedených v časti C prílohy I na účely posúdenia rizika v prípade domových rozvodov, a to v zmysle článku 10 ods. 1 písm. b);

c)  monitorovanie na účely posúdenia nebezpečnosti v zmysle článku 8 ods. 1 písm. d).

3.  Miesta odberu vzoriek určia príslušné orgány a tieto miesta musia spĺňať relevantné požiadavky definované v časti D prílohy II.

4.  Členské štáty musia spĺňať špecifikácie pre analýzy parametrov uvedené v prílohe III na základe týchto zásad:

a)  môžu sa použiť iné metódy analýzy než tie, ktoré sú špecifikované v časti A prílohy III A, pokiaľ možno dokázať, že dosiahnuté výsledky sú aspoň také spoľahlivé ako tie, ktoré sa získali špecifikovanými metódami, pričom sa Komisii poskytnú všetky relevantné informácie o týchto metódach a ich rovnocennosti;

b)  pre parametre uvedené v časti B prílohy III sa môže použiť ľubovoľná metóda analýzy, ak spĺňa požiadavky definované v tejto prílohe.

5.  Členské štáty zabezpečia vykonávanie ďalšieho monitorovania látok a mikroorganizmov na základe individuálneho posúdenia jednotlivých prípadov, pre ktoré neboli určené parametrické hodnoty v súlade s článkom 5, ak existuje odôvodnené podozrenie, že v určitých množstvách alebo koncentráciách môžu predstavovať hrozbu pre ľudské zdravie.

5a.  Členské štáty oznámia Komisii výsledky monitorovania uskutočneného v súlade s monitorovaním parametrov uvedených v časti Ca prílohy I do ... [troch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice] a následne raz do roka.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 19 s cieľom zmeniť túto smernicu aktualizáciou látok, ktoré sú zahrnuté do zoznamu sledovaných látok, uvedených v časti Ca prílohy I. Komisia môže rozhodnúť o pridaní látok, ak existuje riziko prítomnosti takýchto látok vo vode určenej na ľudskú spotrebu a ktoré predstavujú potenciálne riziko pre ľudské zdravie, ale pre ktoré sa prostredníctvom vedeckých poznatkov nepreukázalo riziko pre ľudské zdravie. Na tento účel sa Komisia opiera najmä o vedecký výskum WHO. Pridanie akejkoľvek novej látky sa musí riadne odôvodniť podľa článku 1 tejto smernice. [PN 104]

5b.  Do ... [jedného roka od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice] Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 19 s cieľom doplniť túto smernicu prijatím metodiky merania mikroplastov uvedených na zozname sledovaných látok podľa časti Ca prílohy I. [PN 105]

Článok 12

Nápravné opatrenia a obmedzenie používania

1.  Členské štáty zabezpečia, aby všetky prípady nesplnenia parametrických hodnôt určených v súlade s článkom 5 v mieste zhody podľa článku 6 boli s cieľom zistiť príčinu okamžite preskúmané. [PN 106]

2.  Ak napriek opatreniam prijatým s cieľom splnenia povinností uložených v článku 4 ods. 1 voda určená na ľudskú spotrebu nespĺňa parametrické hodnoty určené v súlade s článkom 5, príslušný členský štát zabezpečí, aby sa čo najskôr prijalo nápravné opatrenia nevyhnutné pre obnovenie jej kvality a uprednostní ich presadzovanie, okrem iného s ohľadom na mieru prekročenia príslušnej parametrickej hodnoty, ako i na možnú hrozbu pre ľudské zdravie.

V prípade nedodržania parametrických hodnôt určených v časti C prílohy I sú súčasťou nápravných opatrení opatrenia stanovené v článku 10 ods. 2 písm. a) až f). [PN 107]

3.  Bez ohľadu na to, či sú dodržané parametrické hodnoty, členské štáty zabezpečia, aby sa zakázalo alebo obmedzilo používanie vody určenej na ľudskú spotrebu, ktorá predstavuje možnú hrozbu pre ľudské zdravie, a aby sa prijalo akékoľvek iné nápravné opatrenie, ktoré je potrebné na ochranu ľudského zdravia.

Každý prípad nedodržiavania Členské štáty posúdia nedodržiavanie minimálnych požiadaviek na parametrické hodnoty stanovené v častiach A a B prílohy I členské štáty automaticky ako možnú hrozbu pre ľudské zdravie s výnimkou prípadu, ak príslušné orgány považujú za možnú hrozbu pre ľudské zdravie nesúlad s parametrickou hodnotou za bezvýznamný. [PN 108]

4.  V prípadoch opísaných v odsekoch 2 a 3, ak sa nesúlad s parametrickými hodnotami považuje za možnú hrozbu pre ľudské zdravie, členské štáty urýchlene čo najskôr prijmú všetky tieto opatrenia: [PN 109]

a)  informujú všetkých relevantných spotrebiteľov o možnej hrozbe pre ľudské zdravie a jej príčinách, ako aj o prekročení parametrických hodnôt a prijatých nápravných opatreniach vrátane zákazu alebo obmedzenia používania vody či iných opatrení;

b)  spotrebiteľom poskytujú pravidelne aktualizované informácie o podmienkach spotreby a používania vody, pričom osobitnú pozornosť venujú potenciálne zraniteľným skupinám;

c)  keď sa ubezpečia, že možná hrozba pre ľudské zdravie nepretrváva, informujú spotrebiteľov o tejto skutočnosti, ako aj o tom, že dodávky vody sa obnovili.

Opatrenia uvedené v písmenách a), b) a c) sa prijímajú v spolupráci s dotknutým dodávateľom vody. [PN 110]

5.  Príslušné Ak v mieste zhody bol konštatovaný nesúlad, príslušné orgány alebo iné relevantné orgány rozhodnú, aké opatrenia v zmysle odseku 3 sa musia prijať, berúc do úvahy riziká pre ľudské zdravie, ktoré by mohlo spôsobiť prerušenie zásobovania alebo obmedzenie užívania vody určenej na ľudskú spotrebu. [PN 111]

Článok 12a

Výnimky

1.  Členské štáty môžu poskytnúť výnimky z parametrických hodnôt stanovených v časti B prílohy I alebo stanovených v súlade s článkom 5 ods. 2 až po maximálnu hodnotu, ktorú určia, ak takéto výnimky nepredstavujú možnú hrozbu pre ľudské zdravie a ak dodávku vody určenej na ľudskú spotrebu v príslušnej oblasti nemožno inak zachovať inými primeranými prostriedkami. Takéto výnimky sa obmedzujú na tieto prípady:

a)  nová oblasť zásobovaná vodou;

b)  nový zdroj znečistenia zistený v oblasti zásobovanej vodou alebo novo nájdené alebo zistené parametre.

Platnosť výnimiek sa obmedzí na čo najkratšie obdobie, ktoré nesmie presiahnuť obdobie troch rokov, a ku koncu tohto obdobia členské štáty uskutočnia preskúmanie s cieľom zistiť, či sa dosiahol dostatočný pokrok.

Za výnimočných okolností môže členský štát poskytnúť druhú výnimku, pokiaľ ide o písmená a) a b) prvého pododseku. Ak má členský štát v úmysle udeliť takúto druhú výnimku, oznámi toto preskúmanie Komisii spolu s dôvodmi svojho rozhodnutia o druhej výnimke. Takáto druhá výnimka nesmie prekročiť obdobie troch rokov.

2.  Akákoľvek výnimka udelená v súlade s odsekom 1 obsahuje tieto informácie:

a)  dôvody výnimky;

b)  príslušný parameter, výsledky predchádzajúceho relevantného monitorovania a maximálnu povolenú hodnotu v rámci výnimky;

c)  geografickú oblasť, množstvo vody dodanej každý deň, počet príslušného obyvateľstva a informáciu, či sa výnimka dotkne nejakého dôležitého potravinárskeho podniku alebo nie;

d)  vhodný monitorovací program, v prípade potreby s vyššou frekvenciou monitorovacích činností;

e)  zhrnutie plánu nevyhnutných nápravných opatrení vrátane harmonogramu prác a odhadu nákladov a ustanovení pre revíziu; a

f)  požadované trvanie výnimky.

3.  Ak príslušné orgány rozhodnú, že nesúlad s parametrickou hodnotou je bezvýznamný, a ak opatrenie prijaté v súlade s článkom 12 ods. 2 stačí na vyriešenie problému do 30 dní, informácie stanovené v odseku 2 tohto článku sa nemusia vo výnimke uvádzať.

V tom prípade príslušné orgány alebo iné relevantné orgány určia vo výnimke iba maximálnu povolenú hodnotu pre príslušný parameter a lehotu poskytnutú na vyriešenie problému.

4.  Odsek 3 už nemožno použiť, pokiaľ parametrická hodnota u jednej určitej dodávky vody nebola v priebehu uplynulých 12 mesiacov dodržaná celkovo viac ako 30 dní.

5.  Každý členský štát, ktorý použije výnimky uvedené v tomto článku, zabezpečí, aby obyvateľstvo dotknuté touto výnimkou bolo okamžite informované vhodným spôsobom o tejto výnimke, ako i o jej podmienkach. Okrem toho členský štát v prípade potreby zabezpečí vydanie pokynov pre osobitné skupiny obyvateľstva, pre ktoré by výnimka mohla predstavovať osobitné riziko.

Povinnosti uvedené v prvom pododseku neplatia za podmienok opísaných v odseku 3, ak príslušné orgány nerozhodnú inak.

6.  Okrem výnimiek udelených v súlade s odsekom 3 členský štát informuje do dvoch mesiacov Komisiu o každej výnimke týkajúcej sa individuálnej dodávky vody prevyšujúcej v priemere 1 000 m3 za deň alebo slúžiacej viac ako 5 000 osobám vrátane informácií uvedených v odseku 2.

7.  Tento článok sa nevzťahuje na vodu určenú na ľudskú spotrebu, ktorá sa ponúka na predaj vo fľašiach alebo v nádobách. [PN 112]

Článok 13

Prístup k vode určenej na ľudskú spotrebu

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 9 smernice 2000/60/ES a zásady subsidiarity a proporcionality, členské štáty so zreteľom na miestne a regionálne vyhliadky a okolnosti pre distribúciu vody prijmú všetky potrebné opatrenia, aby každému zabezpečili lepší prístupu zlepšili všeobecný prístup pre všetkých k vode určenej na ľudskú spotrebu a propagovali jej používanie na svojom území. Ide okrem iného o všetky tieto opatrenia:

a)  identifikácia osôb bez prístupu alebo s obmedzeným prístupom k vode určenej na ľudskú spotrebu), vrátane zraniteľných a marginalizovaných skupín a príčin chýbajúceho prístupu (napríklad príslušnosť osôb k zraniteľnej a marginalizovanej skupine, posúdenie možností zlepšenia prístupu pre tieto osoby a ich uskutočnenie opatrení v tomto smere, ako aj informovanie týchto osôb o možnostiach pripojenia na rozvodnú sieť alebo alternatívnych prostriedkoch prístupu k takejto vode;

aa)   zabezpečenie verejných dodávok vody určenej na ľudskú spotrebu;

b)  inštalácia a údržba zariadení vo vonkajších a vnútorných priestoroch, vrátane doplňovacích miest, na účely voľného prístupu k vode určenej na ľudskú spotrebu na verejných priestranstvách, najmä na frekventovaných miestach; ak je to technicky možné, tieto zariadenia sa nainštalujú spôsobom, ktorý zodpovedá potrebnosti takýchto opatrení, pričom sa zohľadnia osobitné miestne podmienky, ako je podnebie a zemepisné charakteristiky;

c)  propagácia vody určenej na ľudskú spotrebu týmito prostriedkami:

i)  kampane spustenie kampaní na informovanie občanov o vysokej kvalite takejto vody z vodovodu a o najbližšom určenom doplňovacom mieste;

ia)  kampane na povzbudenie širokej verejnosti k noseniu fliaš na vodu na opakované použitie a iniciatívy na zvýšenie informovanosti o umiestnení doplňovacích miest;

ii)  podpora zabezpečenie bezplatného zásobovania touto vodou v administratívnych a verejných budovách, ako aj odrádzanie od používania vody v jednorazových plastových fľašiach alebo nádobách v takýchto administratívnych a verejných budovách;

iii)  podpora bezplatného poskytovania takejto vody zákazníkom v reštauráciách, jedálňach a stravovacích službách bezplatne alebo za nízky poplatok za službu. [PN 113, 165, 191, 208, 166, 192, 169, 195, 170, 196, 197 a 220]

2.  Na základe informácií zhromaždených na základe odseku 1 písm. a) členské štáty prijmú všetky opatrenia, ktoré považujú za potrebné a primerané na zabezpečenie prístupu k vode určenej na ľudskú spotrebu pre zraniteľné a marginalizované skupiny. [PN 114]

V prípade, že tieto skupiny nemajú prístup k vode určenej na ľudskú spotrebu, členské štáty ich okamžite informujú o kvalite vody, ktorú používajú, a o všetkých opatreniach, ktorými možno zamedziť nepriaznivým účinkom na ľudské zdravie spôsobovaným akoukoľvek kontamináciou danej vody.

2a.   Ak podľa vnútroštátneho práva vyplývajú z tohto článku pre miestne verejné orgány povinnosti, členské štáty zabezpečia, aby takéto orgány mali prostriedky a zdroje na zabezpečenie prístupu k vode určenej na ľudskú spotrebu a aby všetky opatrenia v tomto ohľade boli primerané kapacitám a veľkosti príslušnej distribučnej siete. [PN 173, 199 a 209]

2b.   Komisia s ohľadom na údaje získané podľa ustanovení uvedených v článku 15 ods. 1 písm. a) spolupracuje s členskými štátmi a Európskou investičnou bankou na podpore obcí v Únii, ktoré nemajú dostatočný kapitál, ktorý by im umožnil prístup k technickej pomoci, dostupnému financovaniu Únie a dlhodobým pôžičkám s preferenčnou úrokovou sadzbou najmä na účely zachovania a obnovy vodohospodárskej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť poskytovanie vody vysokej kvality a rozšíriť služby v oblasti vody a sanitácie na zraniteľné a marginalizované skupiny obyvateľstva. [PN 174, 200 a 210]

Článok 14

Informovanie verejnosti

1.  Členské štáty zabezpečia, aby boli všetkým spotrebiteľom online prístupné alebo inými používateľsky ústretovými spôsobmi dodané adekvátne, a aktuálne a prístupné informácie o vode určenej na ľudskú spotrebu v súlade s prílohou IV pri dodržiavaní príslušných predpisov o ochrane údajov. [PN 116]

2.  Členské štáty zabezpečia, aby všetci spotrebitelia dostávali pravidelne a aspoň raz za rok najvhodnejšou možnou a ľahko prístupnou formou (napríklad na faktúre alebo prostredníctvom inteligentnej aplikácie) tieto informácie bez toho, ktorú určia príslušné orgány, aby museli o ne žiadať tieto informácie: [PN 117]

a)  informácie o nákladovej štruktúre ak sa náklady uhrádzajú prostredníctvom systému sadzieb, informácie o sadzbách účtovaných za kubický meter vody určenej na ľudskú spotrebu vrátane rozloženia fixných a variabilných nákladov, kde sa uvedú aspoň náklady na:; [PN 118]

i)  opatrenia, ktoré prijali dodávatelia vody na účely posúdenia nebezpečnosti podľa článku 8 ods. 5; [PN 119]

ii)  úpravu a distribúciu vody určenej na ľudskú spotrebu; [PN 120]

iii)  zber a čistenie odpadovej vody; [PN 121]

iv)  opatrenia prijaté na základe článku 13 v prípadoch, že dodávatelia vody prijali takéto opatrenia; [PN 122]

aa)  informácie o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu vrátane indikačných parametrov; [PN 123]

b)  cena dodávanej ak sa náklady uhrádzajú prostredníctvom systému sadzieb, cena dodávky vody určenej na ľudskú spotrebu na za kubický meter a cena fakturovaná za liter a kubický meter; ak sa náklady neuhrádzajú prostredníctvom systému sadzieb, celkové ročné náklady, ktoré znáša vodárenský systém na zabezpečenie súladu s touto smernicou, spolu s kontextovými a relevantnými informáciami o tom, ako sa dodáva voda určená na ľudskú spotrebu v danej oblasti; [PN 124]

ba)   úprava a distribúcia vody určenej na ľudskú spotrebu; [PN 125]

c)  objem spotreby domácnosti, a to aspoň raz za rok alebo raz za zúčtovacie obdobie, spolu s ročnými trendmi spotreby domácností, ak je to technicky uskutočniteľné a len ak sú tieto informácie dostupné dodávateľovi vody; [PN 126]

d)  porovnanie ročnej spotreby vody domácnosti s priemernou spotrebou na domácnosť, ak je to uplatniteľné v rovnakej kategórii súlade s písmenom c); [PN 127]

e)  odkaz na webové stránky s informáciami uvedenými v prílohe IV.

Členské štáty v súvislosti s poskytovaním informácií podľa prvého pododseku stanovia jasné rozdelenie zodpovednosti medzi dodávateľov vody, zainteresované strany a príslušné miestne orgány. Komisia môže prijať vykonávacie je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 19, ktorými sa špecifikuje formát dopĺňa táto smernica určením formátu informácií, ktoré sa majú poskytovať na základe podľa prvého pododseku, a spôsob spôsobu, akým sa majú predkladať. Tieto vykonávacie akty sa prijmú s súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 20 ods. 2. [PN 128]

3.  Odsekmi 1 a 2 nie sú dotknuté smernice 2003/4/ES a 2007/2/ES.

Článok 15

Informácie o monitorovaní vykonávania

1.  Bez toho, aby bola dotknutá smernica 2003/4/ES a smernica 2007/2/ES, členské štáty s pomocou Európskej environmentálnej agentúry:

a)  do [6 rokov po konečnom termíne na transpozíciu tejto smernice] vytvoria a následne každých 6 rokov aktualizujú súbor údajov obsahujúci informácie o opatreniach prijatých na základe článku 13 a o podiele obyvateľov s prístupom k vode určenej na ľudskú spotrebu;

b)  do [3 roky po konečnom termíne na transpozíciu tejto smernice] vytvoria a následne každé 3 roky aktualizujú súbor údajov obsahujúci informácie o posúdení nebezpečenstva vykonávaného na základe článku 8 a posúdení rizika v prípade domových rozvodov vykonávaného podľa článku 10, a okrem iného aj tieto údaje:

i)  miesta odberu identifikované podľa článku 8 ods. 1 písm. a);

ii)  výsledky monitorovania zozbierané podľa článku 8 ods. 1 písm. d) a článku 10 ods. 1 písm. b) a

iii)  stručné informácie o opatreniach prijatých podľa článku 8 ods. 5 a článku 10 ods. 2;

c)  vytvoriť a následne každoročne aktualizovať súbor údajov obsahujúci výsledky monitorovania uskutočneného v prípadoch, keď došlo k prekročeniu parametrických hodnôt stanovených v častiach A a B prílohy I, ktoré boli zozbierané podľa článku 9 a článku 11, ako aj informácie o nápravných opatreniach prijatých podľa článku 12;

d)  vytvoriť a následne každoročne aktualizovať súbor údajov obsahujúci informácie o každej udalosti týkajúcej sa pitnej vody bez ohľadu na to, či došlo k prekročeniu parametrických hodnôt, pokiaľ táto udalosť spôsobila možnú hrozbu možné riziko pre ľudské zdravie, trvala dlhšie ako 10 po sebe nasledujúcich dní a bolo postihnutých aspoň 1 000 osôb, s uvedením príčin tejto udalosti a nápravných opatreniach opatrení prijatých podľa článku 12. [PN 129]

V každom možnom prípade sa na prezentáciu týchto údajov použijú služby priestorových údajov v zmysle článku 3 bodu 4 smernice 2007/2/ES.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby Komisia, Európska environmentálna agentúra a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb mali prístup k súborom údajov uvedeným v odseku 1.

3.  Európska environmentálna agentúra pravidelne alebo na žiadosť Komisie uverejňuje a aktualizuje prehľad za celú Úniu, ktorý zostaví na základe údajov zozbieraných členskými štátmi.

V prehľade za celú EÚ sú podľa potreby uvedené ukazovatele pre výstupy, výsledky a vplyvy tejto smernice, prehľadové mapy za celú Úniu a prehľadové správy členských štátov.

4.  Komisia môže prijať vykonávacie je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 19, ktorými sa špecifikuje formát dopĺňa táto smernica určením formátu informácií, ktoré sa majú poskytovať na základe podľa odsekov 1 a 3, a spôsob spôsobu, akým sa majú predkladať; okrem iného majú tieto akty obsahovať podrobné požiadavky na ukazovatele, prehľadové mapy za celú Úniu a prehľadové správy členských štátov podľa odseku 3. [PN 130]

Vykonávacie akty uvedené v prvom pododseku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 20 ods. 2. [PN 131]

Článok 16

Prístup k spravodlivosti

1.  Členské štáty zabezpečia, aby fyzické alebo právnické osoby alebo ich združenia, organizácie alebo skupiny mali v súlade s vnútroštátnymi predpismi alebo praxou prístup k opravnému prostriedku pred súdom alebo iným nezávislým a nestranným orgánom ustanoveným zákonom s cieľom napadnúť vecnú alebo procesnú zákonnosť rozhodnutí, konaní alebo opomenutí súvisiacich s vykonávaním článkov 4, 5,12, 13 a 14, pokiaľ je splnená jedna z týchto podmienok:

a)  existuje dostatočný záujem;

b)  pretrváva porušovanie práva v prípadoch, keď to právne predpisy členského štátu upravujúce správne konanie požadujú ako predbežnú podmienku.

2.  Členské štáty určia, v akom štádiu možno rozhodnutie, konanie alebo opomenutie napadnúť.

3.  O tom, čo predstavuje dostatočný záujem a porušovanie práva, rozhodnú členské štáty v súlade s cieľom poskytnúť dotknutej verejnosti široký prístup k spravodlivosti.

Záujem akejkoľvek mimovládnej organizácie, ktorá podporuje ochranu životného prostredia a spĺňa požiadavky stanovené vo vnútroštátnom práve, sa na účely odseku 1 písm. a) považuje za dostatočný.

Tieto organizácie sa tiež považujú za nositeľa práv, ktoré môžu byť porušené v zmysle odseku 1 písm. b).

4.  Ustanovenia odsekov 1, 2 a 3 nevylučujú možnosť predbežného preskúmania správnym orgánom a nie je nimi dotknutá požiadavka, aby pred súdnym preskúmaním boli vyčerpané všetky opravné prostriedky v prípadoch, že takáto požiadavka vyplýva z vnútroštátneho práva.

5.  Každé takéto preskúmanie uvedené v odsekoch 1 a 4 musí byť spravodlivé, nestranné, včasné a nie neprimerane nákladné.

6.  Členské štáty zabezpečia, aby mala verejnosť k dispozícii k informáciám o prístupe k správnemu a súdnemu preskúmaniu.

Článok 17

Hodnotenie

1.  Do ... [12 rokov od konečného termínu na transpozíciu tejto smernice] Komisia uskutoční hodnotenie tejto smernice. Ako podklad na toto hodnotenie budú okrem iného slúžiť:

a)  skúsenosti získané pri vykonávaní tejto smernice;

b)  súbory údajov od členských štátov vypracované podľa článku 15 ods. 1 a prehľady za celú EÚ pripravené Európskou environmentálnou agentúrou podľa článku 15 ods. 3;

c)  relevantné vedecké, analytické a epidemiologické údaje;

d)  odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie v prípadoch, keď sú k dispozícii;

2.  V kontexte tohto hodnotenia Komisia venuje osobitnú pozornosť výsledkom vykonávania tejto smernice z hľadiska týchto aspektov:

a)  prístup založený na riziku podľa článku 7;

b)  ustanovenia týkajúce sa prístupu k vode podľa článku 13 a podiel obyvateľstva bez prístupu k vode; [PN 132]

c)  ustanovenia týkajúce sa informácií, ktoré sa majú sprístupniť verejnosti, podľa článku 14 a prílohy IV vrátane používateľsky ústretového prehľadu informácií uvedených v bode 7 prílohy IV na úrovni Únie. [PN 133]

2a.   Komisia najneskôr do ... [piatich rokov po konečnom termíne na transpozíciu tejto smernice] – a potom vždy, keď to je vhodné – predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o možnom ohrození zdrojov vody určenej na ľudskú spotrebu mikroplastmi, liekmi a prípadne ďalšími novo sa vyskytujúcimi znečisťujúcimi látkami a o súvisiacich potenciálnych zdravotných rizikách. Komisia je splnomocnená v prípade potreby prijímať delegované akty v súlade s článkom 19 s cieľom doplniť túto smernicu stanovením maximálnych hodnôt pre mikroplasty, lieky a ďalšie novo sa vyskytujúce znečisťujúce látky vo vode určenej na ľudskú spotrebu. [PN 134]

Článok 18

Preskúmanie a zmena príloh

1.  Aspoň raz za päť rokov Komisia vykoná revíziu prílohy preskúma prílohu I na základe z hľadiska vedeckého a technického pokroku.

Komisia na základe posúdenia nebezpečenstva a posúdenia rizika v prípade domových rozvodov, ktoré uskutočnili členské štáty a ktorých výsledky sa nachádzajú v súboroch údajov vytvorených podľa článku 15, preskúma prílohu II a vyhodnotí, či je potrebné ju prispôsobiť alebo zaviesť nové špecifikácie monitorovania na účely daných posúdení rizika.

2.  Komisia je v súlade s článkom 19 splnomocnená prijímať delegované akty, ktorými sa zmenia prílohy I až IV v prípade, keď to bude potrebné na ich prispôsobenie vedeckému a technickému pokroku, alebo na špecifikovanie požiadaviek na monitorovanie na účely posúdenia nebezpečnosti podľa článku 8 ods. 1 písm. d) a posúdenia rizika v prípade domových rozvodov podľa článku 10 ods. 1 písm. b).

2a.   Do ... [piatich rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice] Komisia preskúma, či článok 10a viedol k dostatočnej úrovni harmonizácie hygienických požiadaviek na materiály a produkty, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu, a v prípade potreby prijme ďalšie vhodné opatrenia. [PN 135]

Článok 19

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 18 ods. 2 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 18 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 18 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 20

Postup výboru

1.  Komisii pomáha výbor. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 21

Sankcie

Členské štáty prijmú pravidlá týkajúce sa sankcií, ktoré sa majú uplatňovať v prípade porušení vnútroštátnych predpisov prijatých na základe tejto smernice, a prijmú všetky opatrenia potrebné na uplatňovanie týchto sankcií. Tieto sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty do ... [2 roky po nadobudnutí účinnosti tejto smernice] oznámia Komisii uvedené pravidlá a opatrenia a oznámia jej aj každú ich následnú zmenu.

Článok 22

Transpozícia

1.  Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 2 a článkami 5 až 21 a prílohami I až IV do … [2 roky po nadobudnutí účinnosti tejto smernice]. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Takisto uvedú, že odkazy v platných zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach na smernice zrušené touto smernicou sa považujú za odkazy na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze a jeho znenie upravia členské štáty.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 23

Zrušenie

1.  Smernica 98/83/ES, zmenená aktmi uvedenými v časti A prílohy V, sa zrušuje s účinnosťou od [deň nasledujúci po dni uvedenom v článku 22 ods. 1 prvom pododseku] bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu smerníc uvedených v prílohe V časti B do vnútroštátneho práva.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe VI.

2.  Výnimky udelené členskými štátmi podľa článku 9 smernice 98/83/ES, ktoré sú naďalej platné do [konečný termín na transpozíciu tejto smerníc smernice], ostávajú v platnosti do konca ich trvania. Ich platnosť nemožno predĺžiť. [PN 136]

Článok 24

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 25

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

PRÍLOHA I

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PARAMETRICKÉ HODNOTY POUŽÍVANÉ NA POSÚDENIE KVALITY VODY URČENEJ NA ĽUDSKÚ SPOTREBU

ČASŤ A

Mikrobiologické parametre

Parameter

Parametrická hodnota

Jednotka

Spóry Clostridium perfringens

0

počet/100 ml

Koliformné baktérie

0

počet/100 ml

Enterococci

0

počet/100 ml

Escherichia coli (E. coli)

0

počet/100 ml

Počet heterotrofných mikroorganizmov (HPC) 22o

Bez abnormálnych zmien

 

Somatické kolifágy

0

počet/100 ml

Zákal

<1

NTU

Poznámka

Parametre stanovené v tejto časti sa nevzťahujú na pramenité a minerálne vody v súlade so smernicou 2009/54/ES.

[PN 179]

ČASŤ B

Chemické parametre

Parameter

Parametrická hodnota

Jednotka

Poznámky

Akrylamid

0,10

μg/l

Parametrická hodnota znamená koncentráciu reziduálneho monoméru vo vode, vypočítanú podľa špecifikácií maximálneho uvoľnenia z príslušného polyméru pri kontakte s vodou.

Antimón

5,0

μg/l

 

Arzén

10

μg/l

 

Benzén

1,0

μg/l

 

Benzo(a)pyrén

0,010

μg/l

 

Beta-estradiol (50-28-2)

0,001

μg/l

 

Bisfenol A

0,01 0,1

μg/l

 

Bór

1,0 1,5

mg/l

 

Bromičnany

10

μg/l

 

Kadmium

5,0

μg/l

 

Chlorát

0,25

mg/l

 

Chlorit

0,25

mg/l

 

Chróm

25

μg/l

Hodnotu treba spĺňať najneskôr do [10 rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice]. Do uvedeného dátumu je parametrická hodnota pre chróm 50 μg/l.

Meď

2,0

mg/l

 

Kyanid

50

μg/l

 

1,2-dichlóretán

3,0

μg/l

 

Epichlórhydrín

0,10

μg/l

Parametrická hodnota znamená koncentráciu reziduálneho monoméru vo vode, vypočítanú podľa špecifikácií maximálneho uvoľnenia z príslušného polyméru pri kontakte s vodou.

Fluorid

1,5

mg/l

 

Halooctové kyseliny (HAA)

80

μg/l

Súčet týchto deviatich reprezentatívnych látok: kyselina chlóroctová, dichlóroctová a trichlóroctová, kyselina brómoctová a dibrómoctová, kyselina brómchlóroctová, kyselina brómdichlóroctová, kyselina dibrómchlóroctová a kyselina tribrómoctová.

Olovo

5

μg/l

Hodnotu treba spĺňať najneskôr do [10 rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice]. Do uvedeného dátumu je parametrická hodnota pre olovo 10 μg/l.

Ortuť

1,0

μg/l

 

Mikrocystín-LR

1,0

μg/l

 

Nikel

20

μg/l

 

Dusičnan

50

mg/l

Členské štáty musia zabezpečiť, aby podmienka [dusičnan]/50 + [dusitan]/3 ≤ 1, pričom hranaté zátvorky označujú koncentrácie v mg/l pre dusičnan (NO3) a dusitan (NO2), bola splnená a aby bola splnená hodnota 0,10 mg/l pre dusitany na výstupe z úpravovní vody.

Dusitan

0,50

mg/l

Členské štáty musia zabezpečiť, aby podmienka [dusičnan]/50 + [dusitan]/3 ≤ 1, pričom hranaté zátvorky označujú koncentrácie v mg/l pre dusičnan (NO3) a dusitan (NO2), bola splnená a aby bola splnená hodnota 0,10 mg/l pre dusitany na výstupe z úpravovní vody.

Nonylfenol

0,3

μg/l

 

Pesticídy

0,10

μg/l

„Pesticídy“ znamenajú:

–  organické insekticídy

–  organické herbicídy

–  organické fungicídy

–  organické nematocídy

–  organické akaricídy

–  organické algicídy

–  organické rodenticídy

–  organické slimicídy

–  súvisiace produkty (okrem iného regulátory rastu)

a ich relevantné metabolity, ako sa vymedzujú v článku 3 ods. 32 nariadenia (ES) č. 1107/2009(42).

Parametrická hodnota sa vzťahuje na každý jednotlivý pesticíd.

V prípade aldrínu, dieldrínu, heptachlóru a heptachlóepoxidu je parametrická hodnota 0,030 μg/l.

Pesticídy – spolu

0,50

μg/l

„Pesticídy – spolu“ znamená súčet všetkých jednotlivých pesticídov vymedzených v predchádzajúcom riadku, zistených a kvantifikovaných monitorovaním.

PFAS

0,10

μg/l

„PFAS“ znamená každú jednotlivú perfluóralkylovanú a polyfluóralkylovanú látku (chemický vzorec: CnF2n+1−R).

Týmto vzorcom sa tiež zavádza rozlíšenie medzi PFAS s dlhým reťazcom a PFAS s krátkym reťazcom. Táto smernica sa vzťahuje iba na PFAS s „dlhým reťazcom“. Táto parametrická hodnota pre jednotlivé látky PFAS sa vzťahuje len na tie látky PFAS, ktoré sú pravdepodobne prítomné a ktoré sú podľa posúdenia nebezpečnosti podľa článku 8 tejto smernice nebezpečné pre ľudské zdravie.

PFAS - spolu

0,50

μg/l

„PFAS spolu“ znamená súčet perfluóralkylovaných a polyfluóralkylovaných látok (chemický vzorec: CnF2n+1−R).

Táto parametrická hodnota pre PFAS spolu sa vzťahuje len na tie látky PFAS, ktoré sú pravdepodobne prítomné a ktoré sú podľa posúdenia nebezpečnosti podľa článku 8 tejto smernice nebezpečné pre ľudské zdravie.

Polycyklické aromatické uhľovodíky

0,10

μg/l

Súčet koncentrácií týchto špecifikovaných zlúčenín: benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, benzo(ghi)perylén a indeno(1,2,3-cd)pyrén.

Selén

10

μg/l

 

Tetrachlóretén a trichlóretén

10

μg/l

Súčet koncentrácií špecifikovaných parametrov

Trihalometány – spolu

100

μg/l

Ak je to možné, členské štáty sa musia snažiť o dosiahnutie nižšej hodnoty, a to bez zhoršenia kvality dezinfekcie.

Súčet koncentrácií týchto špecifikovaných zlúčenín: chloroform, bromoform, dibromochlórmetán, bromodichlórometán.

Urán

30

μg/l

 

Vinylchlorid

0,50

μg/l

Parametrická hodnota znamená koncentráciu reziduálneho monoméru vo vode, vypočítanú podľa špecifikácií maximálneho uvoľnenia z príslušného polyméru pri kontakte s vodou.

[PN 138 a 180]

ČASŤ Ba

Indikačné parametre

Parameter

Parametrická hodnota

Jednotka

Poznámky

Hliník

200

μg/l

 

Amoniak

0,50

mg/l

 

Chlorid

250

mg/l

Poznámka 1

Farba

Prijateľná pre spotrebiteľov a bez abnormálnych zmien

 

 

Vodivosť

2 500

μs cm-1 pri teplote 20 °C

Poznámka 1

Koncentrácia iónov vodíka

≥ 6,5 a ≤ 9,5

jednotky pH

Poznámky 1 a 3

Železo

200

μg/l

 

Mangán

50

μg/l

 

Zápach

Prijateľný pre spotrebiteľov a bez abnormálnych zmien

 

 

Sírany

250

mg/l

Poznámka 1

Sodík

200

mg/l

 

Chuť

Prijateľná pre spotrebiteľov a bez abnormálnych zmien

 

 

Počet kolónií pri teplote 22 °C

Bez abnormálnych zmien

 

 

Koliformné baktérie

0

počet/100 ml

 

Celkový obsah organického uhlíka (TOC)

Bez abnormálnych zmien

 

 

Zákal

Prijateľný pre spotrebiteľov a bez abnormálnych zmien

 

 

Poznámka 1:

Voda by nemala byť agresívna.

Poznámka 2:

Tento parameter netreba merať, ak voda nepochádza z povrchovej vody alebo ňou nie je ovplyvnená. V prípade nezhody s touto parametrickou hodnotou príslušný členský štát musí preskúmať dodávku s cieľom uistiť sa, či nepredstavuje možnú hrozbu pre ľudské zdravie spôsobenú prítomnosťou patogénnych mikroorganizmov, napr. cryptosporidia.

Poznámka 3:

V prípade destilovanej vody plnenej do fliaš alebo nádob sa môže minimálna hodnota znížiť na 4,5 jednotky pH.

V prípade vody plnenej do fliaš alebo nádob, ktorá obsahuje prírodný oxid uhličitý alebo ku ktorej bol oxid uhličitý pridaný, môže byť minimálna hodnota nižšia. [PN 139]

ČASŤ C

Parametre posúdenia rizika domových rozvodov

Parameter

Parametrická hodnota

Jednotka

Poznámky

Legionella pneumophila

< 1 000

počet/l

Ak parametrická hodnota <1 000/l pre Legionella nie je splnená, musí sa opätovne odobrať vzorka Legionella pneumophila. Ak Legionella pneumophila nie je prítomná, parametická hodnota pre Legionella je <10 000/l

Legionella

< 10 000

počet/l

Ak Legionella pneumophila, ktorej parametrická hodnota je < 1 000/l, nie je prítomná, parametrická hodnota pre Legionella je < 10 000/l.

Olovo

5

μg/l

Hodnotu treba spĺňať najneskôr do ... [10 rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice]. Do uvedeného dátumu je parametrická hodnota pre olovo 10 μg/l.

[PN 140]

ČASŤ Ca

Nové parametre podliehajúce monitorovaniu

Mikroplasty

Monitorovanie sa vykonáva v súlade s metodikou merania mikroplastov stanovenou v delegovanom akte podľa článku 11 ods. 5b.

[PN 141]

PRÍLOHA II

MONITOROVANIE

ČASŤ A

Všeobecné ciele a programy monitorovania vody určenej na ľudskú spotrebu

1.  Programy monitorovania vody určenej na ľudskú spotrebu stanovené podľa článku 11 ods. 2 musia:

a)  overiť, či zavedené opatrenia na kontrolu rizík pre ľudské zdravie v celom dodávateľskom reťazci vody, počnúc oblasťou odberu vody, cez spracovanie a skladovanie až po distribúciu fungujú účinne a či voda v mieste zhody je nezávadná a čistá;

b)  poskytnúť informácie o kvalite vody dodávanej na ľudskú spotrebu, aby sa preukázalo, že povinnosti stanovené v článku 4 a parametrické hodnoty stanovené v súlade s článkom 5 sú splnené;

c)  určiť najvhodnejšie prostriedky na zmiernenie rizika pre ľudské zdravie.

2.  Programy monitorovania stanovené podľa článku 11 ods. 2 musia obsahovať jednu z týchto súčastí:

a)  odber a analýza samostatných vzoriek vody;

b)  merania zaznamenané priebežným procesom monitorovania.

Programy monitorovania musia obsahovať aj program prevádzkového monitorovania, ktoré je doplnkom k overovaciemu monitorovaniu a umožňuje rýchlo získať poznatky o prevádzkovej výkonnosti a kvalite vody a prijať rýchle, vopred naplánované nápravné opatrenie. Takéto programy prevádzkového monitorovania sa musia zameriavať na konkrétnu dodávku, pričom sa v nich zohľadňujú výsledky posúdenia nebezpečnosti a posúdenia rizika pri zásobovaní vodou, a ich úlohou je potvrdiť efektívnosť všetkých kontrolných opatrení týkajúcich sa odberu, spracovania, distribúcie a skladovania. Na pravidelnú kontrolu účinnosti fyzického odstránenia filtráciou sa v rámci programu prevádzkového monitorovania musí monitorovať aj parameter zákalu, v prípade ktorého je nutné spĺňať parametrické hodnoty a frekvencie uvedené v tejto tabuľke:

Parameter

Parametrická hodnota

Zákal

0,3 NTU (95 %) a nie > 0,5 NTU v priebehu 15 za sebou idúcich minút

Objem (m3) vody distribuovanej alebo vyrábanej každý deň v rámci oblasti dodávky

Minimálna frekvencia

≤ 10 000

Denne

> 10 000

Online

Programy monitorovania môžu okrem toho pozostávať z týchto súčastí:

a)  kontroly záznamov o funkčnosti a stave údržby zariadenia;

b)  inšpekcie, oblasti odberu, a čistiacej, skladovacej a distribučnej infraštruktúry bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na monitorovanie podľa článku 8 ods. 1 písm. c) a článku 10 ods. 1 písm. b).

3.  Členské štáty zabezpečia, aby sa programy monitorovania priebežne prehodnocovali a aspoň raz za šesť rokov aktualizovali alebo opätovne potvrdili.

ČASŤ B

Hlavné parametre a frekvencie odberu vzoriek 

1.  Hlavné parametre

Spóry Escherichia coli (E. coli), Clostridium perfringens a somatické kolifágy enterococci sa považujú za „hlavné parametre“ a v súlade s časťou C tejto prílohy nesmú byť predmetom posúdenia rizika pri zásobovaní vodou. Vždy sa musia monitorovať na základe frekvencií stanovených v bode 2 tabuľky 1. [PN 142]

2.  Frekvencie odberu vzoriek

Všetky parametre stanovené v súlade s článkom 5 sa musia monitorovať aspoň podľa frekvencií stanovených v nasledujúcej tabuľke, pokiaľ sa na základe posúdenia rizika pri zásobovaní vodou vykonaného v súlade s článkom 9 a časťou C tejto prílohy neurčí iná frekvencia odberu vzoriek:

Tabuľka 1

Minimálna frekvencia odberu vzoriek a analýz na monitorovanie súladu

 

Minimálny počet vzoriek za rok

≤ 100

10a

> 100

≤ 1 000

10a

> 1 000

≤ 10 000

50b

>10 000

≤ 100 000

365

>100 000

365

Objem vody (m3) distribuovanej alebo vyrábanej každý deň v rámci zásobovanej oblasti (pozri poznámky 1 a 2) m3

Parameter skupiny A (mikrobiologický parameter) –

počet vzoriek za rok

(pozri poznámku 3)

Parameter skupiny B (chemický parameter) – počet vzoriek za rok

 

≤ 100

> 0

(pozri poznámku 4)

> 0

(pozri poznámku 4)

> 100

≤ 1 000

4

1

> 1 000

≤ 10 000

4

+3

na každých 1 000 m3/d a z toho časť vo vzťahu k celkovému objemu

1

+1

na každých 1 000 m3/d a z toho časť vo vzťahu k celkovému objemu

> 10 000

≤ 100 000

3

+ 1

na každých 10 000 m³/deň a

z toho časť vo vzťahu k celkovému objemu

> 100 000

 

12

+ 1

na každých 25 000 m3/deň a z toho časť vo vzťahu k celkovému objemu

a: Všetky vzorky sa musia odobrať v čase, keď je vysoké riziko, že črevné patogény úpravu vody prežijú.

b: Najmenej desať vzoriek sa musí odobrať v čase, keď je riziko rozšírenia črevných patogénov po úprave vody vysoké.

Poznámka č. 1:Zásobovaná oblasť je geograficky vymedzená oblasť, v ktorej voda určená na ľudskú spotrebu pochádza z jedného alebo niekoľkých zdrojov a kde kvalitu vody možno považovať za približne rovnakú.

Poznámka č. 2:Objemy sú vypočítané ako priemery za kalendárny rok. Pri určovaní minimálnej frekvencie sa môže namiesto množstva vody použiť počet obyvateľov v zásobovanej oblasti, pričom sa vychádza zo spotreby vody 200 l/(deň/hlavu).

Poznámka 3: Uvedená frekvencia sa vypočíta takto: napr. 4 300 m3/deň = 16 vzoriek (štyri na prvých 1 000 m3/deň + 12 na ďalších 3 300 m3/deň).

Poznámka č. 3 4:Členské štáty, ktoré sa rozhodli udeliť v zmysle článku 3 ods. 2 písm. b) tejto smernice výnimku pre individuálne zdroje, uplatnia tieto frekvencie len na oblasti zásobované vodou v objeme od 10 do 100 m3 za deň. [PN 186]

ČASŤ C

Posúdenie rizika pri zásobovaní vodou

1.  Posúdenie rizika pri zásobovaní vodou uvedené v článku 9 sa musí zakladať na všeobecných zásadách posúdenia rizika stanovených v medzinárodných normách, napr. norme EN 15975-2 týkajúcej sa „bezpečnosti zásobovania pitnou vodou, pokynov na riadenie rizika a krízového riadenia“.

2.  Po vykonaní posúdenia rizika pri zásobovaní vodou sa rozšíri zoznam parametrov zahrnutých do monitorovania a zvýši sa frekvencia odberu vzoriek stanovená v časti B, ak je splnená niektorá z týchto podmienok:

a)  zoznam parametrov alebo frekvencie uvedené v tejto prílohe nepostačujú na splnenie povinností uložených podľa článku 11 ods. 1;

b)  na účely článku 11 ods. 6 je potrebné dodatočné monitorovanie;

c)  je potrebné zabezpečiť záruky uvedené v časti A bode 1 písm. a);

d)  je potrebné zvýšenie frekvencie odberu vzoriek podľa článku 8 ods. 3 písm. a).

3.  Po vykonaní posúdenia rizika pri zásobovaní vodou sa zoznam parametrov zahrnutých do monitorovania a frekvencia odberu vzoriek stanovená v časti B môžu znížiť, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)  miesto a frekvencia odberu vzoriek sa určujú vo vzťahu k pôvodu daného parametra, ako aj variabilite a dlhodobému trendu jeho koncentrácie, pričom sa zohľadní článok 6;

b)  na to, aby bolo možné znížiť minimálne frekvencie odberov vzoriek parametra, predstavujú všetky výsledky získané zo vzoriek odobratých v pravidelných intervaloch počas obdobia najmenej troch rokov z miest odberu reprezentatívnych pre celú zásobovanú oblasť menej než 60 % parametrickej hodnoty;

c)  na to, aby bolo možné odstrániť parameter zo zoznamu parametrov, ktoré sa majú monitorovať, predstavujú všetky výsledky získané zo vzoriek odobratých v pravidelných intervaloch počas obdobia najmenej troch rokov z miest odberu reprezentatívnych pre celú zásobovanú oblasť menej než 30 % parametrickej hodnoty;

d)  rozhodnutie o odstránení parametra zo zoznamu parametrov, ktoré sa majú monitorovať, vychádza z výsledku posúdenia rizika, v ktorom sa zohľadnia výsledky monitorovania zdrojov vody určenej na ľudskú spotrebu a ktoré potvrdia, že ľudské zdravie je chránené pred nepriaznivými účinkami akejkoľvek kontaminácie vody určenej na ľudskú spotrebu, ako sa stanovuje v článku 1;

e)  frekvencia odberu vzoriek parametra sa môže znížiť alebo sa parameter môže zo zoznamu parametrov, ktoré sa majú monitorovať, odstrániť, ak sa pri posúdení rizika potvrdí, že nie je pravdepodobné, že by niektorý z faktorov, ktoré možno logicky očakávať, spôsobil zhoršenie kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.

4.  Ak výsledky monitorovania preukazujúce, že podmienky stanovené v odseku 3 písm. b) až e) sú splnené, sú k dispozícii už ku dňu [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice], tieto výsledky monitorovania sa od uvedeného dátumu môžu použiť na prispôsobenie monitorovania podľa posúdenia rizika.

ČASŤ D

Metódy a miesta odberu vzoriek

1.  Miesta odberu vzoriek musia byť určené tak, aby sa zabezpečil súlad s miestami zhody definovanými v článku 6. V prípade distribučnej siete môže členský štát odoberať vzorky pre konkrétne parametre v zásobovanej oblasti alebo v úpravovni, ak sa dá dokázať, že nedôjde k negatívnej zmene meranej hodnoty príslušných parametrov. Pokiaľ je to možné, počet vzoriek treba rovnomerne rozložiť v čase a v priestore.

2.  Odber vzoriek v mieste zhody musí spĺňať tieto požiadavky:

a)  vzorky na testovanie súladu niektorých chemických parametrov (najmä meď, olovo, Legionella a nikel) sa odoberú z vodovodných kohútikov, ktoré používajú spotrebitelia, bez predchádzajúceho vyplachovania. Odoberie sa náhodná denná vzorka v objeme jeden liter. Ako alternatívu môžu členské štáty používať metódy pevne stanoveného času stagnácie, ktoré lepšie zohľadňujú ich vnútroštátnu situáciu, za predpokladu, že to na úrovni zásobovanej oblasti nepovedie k menšiemu výskytu prípadov nesúladu ako pri metóde náhodnej dennej vzorky;

b)  vzorky na testovanie súladu mikrobiologických parametrov v mieste zhody sa odoberajú a podliehajú manipulácii podľa normy EN ISO 19458, účel odberu vzoriek B.

2a.  Vzorky pre baktérie Legionella v domových rozvodných systémoch sa odoberajú v miestach rizika šírenia baktérie Legionella pneumophila a/alebo vystavenia sa týmto baktériám. Členské štáty vypracujú usmernenia pre metódy odberu vzoriek pre baktérie Legionella. [PN 144]

3.  Odber vzoriek v distribučnej sieti, s výnimkou odberu vzoriek z kohútikov spotrebiteľov, musí byť v súlade s normou ISO 5667-5. V prípade zisťovania mikrobiologických parametrov sa vzorky odoberajú z distribučnej siete a podliehajú manipulácii podľa normy EN ISO 19458, účel odberu vzoriek A.

PRÍLOHA IIa

Minimálne požiadavky v oblasti hygieny na látky a materiály používané na výrobu nových výrobkov prichádzajúcich do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu:

a)  zoznam látok schválených na používanie pri výrobe materiálov vrátane okrem iného organických materiálov, elastomérov, silikónov, kovov, cementu, ionomeničových živíc a kompozitných materiálov, ako aj z nich vyrobených výrobkov;

b)  osobitné požiadavky na používanie látok v materiáloch a z nich vyrobených výrobkov;

c)  osobitné obmedzenia pre migráciu určitých látok do vody určenej na ľudskú spotrebu;

d)  hygienické pravidlá týkajúce sa iných vlastností požadovaných na dosiahnutie súladu;

e)  základné pravidlá na overenie súladu s písmenami a) až d);

f)  pravidlá týkajúce sa odberu vzoriek a metód analýzy na overenie súladu s písmenami a) až d). [PN 145]

PRÍLOHA III

ŠPECIFIKÁCIE PRE ANALÝZU PARAMETROV

Členské štáty zabezpečia, aby boli analytické metódy používané na účely monitorovania a preukázania súladu s touto smernicou overené a dokumentované v súlade s normou EN ISO/IEC 17025 alebo inými rovnocennými normami uznanými na medzinárodnej úrovni. Členské štáty zabezpečia, aby laboratóriá alebo zmluvné strany, s ktorými laboratóriá na tento účel uzavreli zmluvu, uplatňovali systémy riadenia kvality v súlade s normou EN ISO/IEC 17025 alebo inými rovnocennými normami uznanými na medzinárodnej úrovni.

Ak analytická metóda spĺňajúca minimálne výkonnostné charakteristiky stanovené v časti B nie je k dispozícii, členské štáty zabezpečia, aby sa monitorovanie vykonalo pomocou najlepších dostupných techník, ktoré nepredstavujú príliš vysoké náklady.

ČASŤ A

Mikrobiologické parametre so špecifikovanými analytickými metódami

Metódami pre mikrobiologické parametre sú:

a)  Escherichia coli (E. coli) a koliformné baktérie (EN ISO 9308-1 alebo EN ISO 9308-2)

b)  Enterococci (EN ISO 7899-2)

c)  Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 16266)

d)  počet kolónií alebo počet heterotrofných mikroorganizmov pri 22 C (EN ISO 6222)

e)  Clostridium perfringens vrátane spór (EN ISO 14189)

f)  zákal (EN ISO 7027)

g)  Legionella (EN ISO 11731)

h)  somatické kolifágy (EN ISO 10705-2)

ČASŤ B

Chemické parametre, pre ktoré sú špecifikované výkonnostné charakteristiky

1.  Chemické parametre

Pre parametre uvedené v tabuľke 1 použitá metóda analýzy musí byť schopná zmerať aspoň koncentrácie zodpovedajúce parametrickej hodnote s určeným limitom kvantifikácie podľa definície v článku 2 ods. 2 smernice Komisie 2009/90/ES(43), ktorý predstavuje 30 % alebo menej z príslušnej parametrickej hodnoty a neistoty merania, ako sa uvádza v tabuľke 1. Výsledok sa vyjadrí použitím minimálne toho istého počtu desatinných miest ako pre parametrickú hodnotu opísanú v časti B prílohy I.

Neistota merania stanovená v tabuľke 1 sa nesmie používať ako dodatočná tolerancia voči parametrickým hodnotám stanoveným v prílohe I.

Tabuľka 1

Minimálna výkonnostná charakteristika „neistota merania“

Parametre

Neistota merania

(pozri poznámku č. 1)

% z parametrickej hodnoty

Poznámky

Akrylamid

30

 

Antimón

40

 

Arzén

30

 

Benzo(a)pyrén

50

pozri poznámku č. 2

Benzén

40

 

Beta-estradiol (50-28-2)

 50

 

Bisfenol A

 50

 

Bór

25

 

Bromičnany

40

 

Kadmium

25

 

Chlorát

30

 

Chlorit

30

 

Chróm

30

 

Meď

25

 

Kyanid

30

pozri poznámku č. 3

1,2-dichlóretán

40

 

Epichlórhydrín

30

 

Fluorid

20

 

Halooctové kyseliny (HAA)

50

 

Olovo

25

 

Ortuť

30

 

Mikrocystín-LR

30

 

Nikel

25

 

Dusičnan

15

 

Dusitan

20

 

Nonylfenol

50

 

Pesticídy

30

pozri poznámku č. 4

Polyfluórované a perfluórované alkylované látky (PFAS)

50 20

 

Polycyklické aromatické uhľovodíky

30

pozri poznámku č. 5

Selén

40

 

Tetrachlóretén

30

pozri poznámku č. 6

Trichlóretén

40

pozri poznámku č. 6

Trihalometány – spolu

40

pozri poznámku č. 5

Urán

30

 

Vinylchlorid

50

 

[PN 177 a 224]

2.  Poznámky k tabuľke 1

Poznámka č. 1

Neistota merania je nezáporný parameter, ktorý charakterizuje rozptyl kvantitatívnych hodnôt prisudzovaných meranej veličine založený na použitých informáciách. Kritérium výkonnosti pri meraní neistoty (k = 2) je percentuálny podiel parametrickej hodnoty uvedenej v tabuľke alebo každá presnejšia hodnota. Neistota merania sa odhaduje na úrovni parametrickej hodnoty, pokiaľ nie je uvedené inak.

Poznámka č. 2

Ak sa hodnota neistoty merania nedá splniť, mala by sa vybrať najlepšia dostupná technika (až do hodnoty 60 %).

Poznámka č. 3

Uvedenou metódou sa stanovuje celkové množstvo kyanidu vo všetkých formách.

Poznámka č. 4

Výkonnostné charakteristiky pre jednotlivé pesticídy sa uvádzajú orientačne. V prípade niektorých druhov pesticídov možno dosiahnuť hodnoty neistoty merania pohybujúce sa na úrovni len 30 %, pre viaceré iné pesticídy môžu byť povolené vyššie hodnoty až do úrovne 80 %.

Poznámka č. 5

Výkonnostná charakteristika sa vzťahuje na jednotlivé látky špecifikované pri 25 % z parametrickej hodnoty v časti B prílohy I.

Poznámka č. 6

Výkonnostná charakteristika sa vzťahuje na jednotlivé látky špecifikované pri 50 % z parametrickej hodnoty v časti B prílohy I.

PRÍLOHA IV

INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ, KTORÉ SA MAJÚ POSKYTOVAŤ ONLINE [PN 146]

Nasledujúce informácie sa musia spotrebiteľom sprístupniť prístupné online tak, aby boli ľahko použiteľné alebo rovnocenným používateľsky ústretovým a zodpovedali ich potrebám prispôsobeným spôsobom: [PN 147]

(1)  identifikácia príslušného dodávateľa vody, oblasť a počet ľudí zásobovaných vodou a metóda výroby vody; [PN 148]

(2)  najaktuálnejšie výsledky preskúmanie najaktuálnejších výsledkov monitorovania na dodávateľa vody v prípade parametrov uvedených v častiach A a, B a Ba prílohy I vrátane frekvencie a miesta odberu vzoriek podľa záujmovej oblasti odberateľa, ako aj parametrická hodnota stanovená spolu s parametrickou hodnotou stanovenou v súlade s článkom 5. Výsledky monitorovania nesmú byť staršie ako: [PN 149]

a)  jeden mesiac v prípade veľmi veľkých dodávateľov vody;

b)  šesť mesiacov v prípade stredných a veľkých dodávateľov vody; [PN 202]

c)  jeden rok v prípade veľmi malých a malých dodávateľov vody; [PN 203]

(3)  pri v prípade možnej hrozby pre ľudské zdravie, ktorú určia príslušné orgány, po prekročení parametrickej hodnoty stanovenej parametrických hodnôt stanovených v súlade s článkom 5 informácie o možnej hrozbe pre ľudské zdravie spolu so súvisiacimi odporúčaniami týkajúcimi sa zdravia a konzumácie alebo hypertextový odkaz na takéto informácie; [PN 150]

(4)  súhrn príslušného hodnotenia rizika pri zásobovaní vodou; [PN 151]

(5)  informácie o týchto indikačných parametroch uvedených v časti Ba prílohy I a súvisiacich parametrických hodnotách:;

a)  farba;

b)  pH (koncentrácia iónov vodíka);

c)  vodivosť;

d)  železo;

e)  mangán;

f)  pach;

g)  chuť;

h)  tvrdosť;

i)  minerály, anióny/katióny rozpustené vo vode:

–  boritan BO3-

–  uhličitan CO32-

–  chlorid Cl-

–  fluorid F-

–  hydrogénuhličitan HCO3-

–  dusičnan NO3-

–  dusitan NO2-

–  fosfát PO43-

–  kremičitan SiO2

–  síran SO42-

–  sulfid S2-

–  hliník Al

–  amoniak NH4+

–  vápnik Ca

–  horčík Mg

–  draslík K

–  sodík Na

Tieto parametrické hodnoty a iné neionizované zlúčeniny a stopové prvky sa môžu uvádzať s referenčnou hodnotou a/alebo vysvetlivkou; [PN 152]

(6)  odporúčania spotrebiteľom týkajúce sa okrem iného zníženia spotreby vody, ak je to vhodné, a zodpovedného používania vody podľa miestnych podmienok; [PN 153]

(7)  v prípade veľkých a veľmi veľkých dodávateľov vody výročné informácie o: [PN 154]

a)  celkovej výkonnosti vodovodného systému z hľadiska účinnosti vrátane miery únikov a spotreby energie na kubický meter dodávanej vody mier únikov, ktoré určia členské štáty; [PN 155]

b)  informácie o riadení a správe dodávateľa vody vrátane zloženia jeho vedúcich orgánov riadiacom modeli a vlastníckej štruktúre dodávok vody dodávateľom vody; [PN 156]

c)  množstvo vody dodávané ročne a trendy;

d)  informácie o nákladovej štruktúre taríf účtovaných spotrebiteľom na ak sú náklady uhrádzané prostredníctvom systému sadzieb, informácie o štruktúre sadzieb za kubický meter vody vrátane fixných a variabilných nákladov predstavujúcich prinajmenšom náklady na spotrebu energie na kubický meter dodanej vody, opatrenia, ako aj nákladov týkajúcich sa opatrení dodávateľov vody na posúdenie nebezpečenstva účely posúdenia nebezpečnosti podľa článku 8 ods. 4, úprava na úpravu a distribúcia distribúciu vody určenej na ľudskú spotrebu, zber a čistenie odpadových vôd, ako aj náklady na opatrenia nákladov týkajúcich sa opatrení na účely článku 13, ak dodávatelia vody takéto opatrenia prijali; [PN 157]

e)  suma investícií, ktoré dodávateľ považuje za potrebné na zabezpečenie finančnej udržateľnosti poskytovania vodárenských služieb (vrátane údržby infraštruktúry) realizovaných, prebiehajúcich a suma skutočne získaných alebo navrátených investícií plánovaných investícií, ako aj plán financovania; [PN 158]

f)  uplatňované typy úpravy a dezinfekcie vody;

g)  súhrn a štatistika sťažností spotrebiteľov, ako aj včasnosti a adekvátnosti odpovedí na problémy spôsob ich vyriešenia; [PN 159]

(8)  na požiadanie prístup k historickým údajom pre informáciu podľa bodov 2 a 3, a to spätne desať rokov, nie však pred dátumom transpozície tejto smernice. [PN 160]

PRÍLOHA V

Časť A

Zrušená smernica

so zoznamom jej neskorších zmien

(podľa článku 23)

smernica Rady 98/83/ES

(Ú. v. ES L 330, 5.12.1998, s. 32)

 

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003

(Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1)

len bod 29 prílohy II

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009

(Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 14)

len bod 2.2 prílohy

smernica Komisie (EÚ) 2015/1787

(Ú. v. EÚ L 260, 7.10.2015, s. 6)

 

Časť B

Lehoty na transpozíciu do vnútroštátneho práva

(podľa článku 23)

Smernica

Lehota na transpozíciu

 

98/83/ES

25. decembra 2000

 

(EÚ) 2015/1787

27. októbra 2017

 

PRÍLOHA VI

TABUĽKA ZHODY

Smernica 98/83/ES

Táto smernica

článok 1

článok 1

článok 2 úvodná časť

článok 2 úvodná časť

článok 2 ods. 1 a 2

článok 2 ods. 1 a 2

-

článok 2 ods. 3 až 8

článok 3 ods. 1 úvodná časť

článok 3 ods. 1 úvodná časť

článok 3 ods. 1 písm. a) a b)

článok 3 ods. 1 písm. a) a b)

článok 3 ods. 2 a 3

článok 3 ods. 2 a 3

článok 4 ods. 1 úvodná časť

článok 4 ods. 1 úvodná časť

článok 4 ods. 1 písm. a) a b)

článok 4 ods. 1 písm. a) a b)

článok 4 ods. 1 druhý pododsek

článok 4 ods. 1 písm. c)

článok 4 ods. 2

článok 4 ods. 2

článok 5 ods. 1 a 2

článok 5 ods. 1

článok 5 ods. 3

článok 5 ods. 2

článok 6 ods. 1 písm. a) až c)

článok 6 písm. a) až c)

článok 6 ods. 1 písm. d)

-

článok 6 ods. 2

-

článok 6 ods. 3

-

-

článok 7

-

článok 8

 

článok 9

-

článok 10

článok 7 ods. 1

článok 11 ods. 1

článok 7 ods. 2

článok 11 ods. 2 úvodná časť

-

článok 11 ods. 2 písm. a) až c)

článok 7 ods. 3

článok 11 ods. 3

článok 7 ods. 4

-

článok 7 ods. 5 písm. a)

článok 11 ods. 4 úvodná časť

článok 7 ods. 5 písm. b)

článok 11 ods. 4 písm. a)

článok 7 ods. 5 písm. c)

článok 11 ods. 4 písm. b)

článok 7 ods. 6

článok 11 ods. 5

článok 8 ods. 1

článok 12 ods. 1

článok 8 ods. 2

článok 12 ods. 2 prvý pododsek

-

článok 12 ods. 2 druhý pododsek

článok 8 ods. 3

článok 12 ods. 3 prvý pododsek

-

článok 12 ods. 3 druhý pododsek

-

článok 12 ods. 4 písm. a) až c)

článok 8 ods. 4

článok 12 ods. 5

článok 8 ods. 5 až 7

-

článok 9

-

článok 10

-

-

článok 13

-

článok 14

-

článok 15

-

článok 16

-

článok 17

článok 11 ods. 1

článok 18 ods. 1 prvý pododsek

-

článok 18 ods. 1 druhý pododsek

článok 11 ods. 2

-

-

článok 18 ods. 2

-

článok 19

článok 12 ods. 1

článok 20 ods. 1

článok 12 ods. 2 prvý pododsek

článok 20 ods. 1

článok 12 ods. 2 druhý pododsek

-

článok 12 ods. 3

-

článok 13

-

článok 14

-

článok 15

-

-

článok 21

článok 17 ods. 1 a 2

článok 22 ods. 1 a 2

článok 16 ods. 1

článok 23 ods. 1

článok 16 ods. 2

-

 

článok 23 ods. 2

článok 18

článok 24

článok 19

článok 25

príloha I časť A

príloha I časť A

príloha I časť B

príloha I časť B

príloha I časť C

-

-

príloha I časť C

príloha II časť A ods. 1 písm. a) až c)

príloha II časť A ods. 1 písm. a) až c)

príloha II časť A ods. 2 prvý pododsek

príloha II časť A ods. 2 prvý pododsek

-

príloha II časť A ods. 2 druhý pododsek a tabuľka

príloha II časť A ods. 2 druhý pododsek

príloha II časť A ods. 2 tretí pododsek

príloha II časť A ods. 3

-

príloha II časť A ods. 4

príloha II časť A ods. 3

príloha II časť B ods. 1

-

príloha II časť B ods. 2

príloha II časť B ods. 1

príloha II časť B ods. 3

príloha II časť B ods. 2

príloha II časť C ods. 1

-

príloha II časť C ods. 2

príloha II časť C ods. 1

príloha II časť C ods. 3

-

príloha II časť C ods. 4

príloha II časť C ods. 2

príloha II časť C ods. 5

príloha II časť C ods. 3

-

príloha II časť C ods. 4

príloha II časť C ods. 6

-

príloha II časť D ods. 1 až 3

príloha II časť D ods. 1 až 3

príloha III prvý a druhý pododsek

príloha III prvý a druhý pododsek

príloha III časť A prvý a druhý pododsek

-

príloha III časť A tretí pododsek písm. a) až f)

príloha III časť A tretí pododsek písm. a) až h)

príloha III časť B ods. 1 prvý pododsek

príloha III časť B ods. 1 prvý pododsek

príloha III časť B ods. 1 druhý pododsek

-

príloha III časť B ods. 1 tretí pododsek a tabuľka 1

príloha III časť B ods. 1 druhý pododsek a tabuľka 1

príloha III časť B ods. 1 tabuľka 2

-

príloha III časť B ods. 2

príloha III časť B ods. 2

príloha IV

-

príloha V

-

-

príloha IV

-

príloha V

-

príloha VI

(1)Ú. v. EÚ C 367, 10.10.2018, s. 107.
(2)Ú. v. EÚ C 361, 5.10.2018, s. 46.
(3) Pozícia Európskeho parlamentu z 28. marca 2019.
(4)Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 330, 5.12.1998, s. 32).
(5)Pozri prílohu V.
(6) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).
(7)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/54/ES z 18. júna 2009 o využívaní a uvádzaní na trh prírodných minerálnych vôd (Ú. v. EÚ L 164, 26.6.2009, s. 45).
(8)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch (Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67).
(9)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).
(10)COM(2014)0177.
(11)SWD(2016)0428.
(12)Osobitná správa Európskeho dvora audítorov SR 12/2017: „Vykonávanie smernice o pitnej vode: zlepšenie kvality vody a prístupu k nej v Bulharsku, Maďarsku a Rumunsku, investičné potreby však stále zostávajú značné“.
(13)Projekt spolupráce s regionálny úradom WHO pre Európu zameraný na parametre pitnej vody „Odporúčanie na podporu preskúmania prílohy I k smernici Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (smernica o pitnej vode)“, 11. september 2017.
(14)Smernica Komisie (EÚ) 2015/1787 zo 6. októbra 2015, ktorou sa menia prílohy II a III smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (Ú. v. EÚ L 260, 7.10.2015, s. 6).
(15)Usmernenia pre kvalitu pitnej vody (Guidelines for drinking water quality), štvrté vydanie, Svetová zdravotnícka organizácia, 2011 http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html.
(16)Príručka k plánom bezpečnosti pitnej vody: krok za krokom v riadení rizika pre dodávateľov pitnej vody (Water Safety Plan Manual: step-by-step risk management for drinking water suppliers), Svetová zdravotnícka organizácia, 2009, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75141/1/9789241562638_eng.pdf.
(17)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).
(18)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 5).
(19)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).
(20)„Legionella a prevencia legionelózy“ ("Legionella and the prevention of Legionellosis"), Svetová zdravotnícka organizácia, 2007, http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf.
(21)SWD(2016)0185.
(22)COM(2014)0177.
(23)COM(2014)0177, s. 12.
(24)Vyhlásenie európskeho piliera sociálnych práv (2017/C 428/09) zo 17. novembra 2017 (Ú. v. EÚ C 428, 13.12.2017, s. 10).
(25)P8_TA(2015)0294.
(26)P8_TA(2015)0294, bod 62.
(27)COM(2014)0209.
(28)Odporúčanie Rady (2013/C 378/01) z 9. decembra 2013 o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch (Ú. v. EÚ C 378, 24.12.2013, s. 1).
(29)Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1386/2013/EÚ z 20. novembra 2013 o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2020 „Dobrý život v rámci možností našej planéty“ (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 171).
(30)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS (Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26).
(31)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire) (Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1).
(32)Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
(33)Ú. v. EÚ L 124, 17.5.2005, s. 4.
(34)Odporúčanie Komisie z 11. júna 2013 o spoločných zásadách pre mechanizmy kolektívneho uplatňovania nárokov na prikázanie zdržania sa určitého konania a na náhradu škody v členských štátoch v súvislosti s porušením práv vyplývajúcich z práva Únie (Ú. v. EÚ L 201, 26.7.2013, s. 60).
(35)Smernica Rady 2013/51/Euratom z 22. októbra 2013, ktorou sa stanovujú požiadavky na ochranu zdravia obyvateľstva vzhľadom na rádioaktívne látky obsiahnuté vo vode určenej na ľudskú spotrebu (Ú. v. EÚ L 296, 7.11.2013, s. 12).
(36)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
(37)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES z 19. novembra 2008 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 328, 6.12.2008, s. 28).
(38) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1).
(39)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES z 12. decembra 2006 o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality (Ú. v. EÚ L 372, 27.12.2006, s. 19).
(40)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 16. decembra 2008 o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES (Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 84).
(41) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 5).
(42)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).
(43)Smernica Komisie 2009/90/ES z 31. júla 2009, ktorou sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES ustanovujú technické špecifikácie pre chemickú analýzu a sledovanie stavu vôd (Ú. v. EÚ L 201, 1.8.2009, s. 36).

Posledná úprava: 20. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia