Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0190(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0156/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0156/2019

Συζήτηση :

PV 28/03/2019 - 4
CRE 28/03/2019 - 4

Ψηφοφορία :

PV 28/03/2019 - 8.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0323

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 372kWORD 113k
Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021 έως 2027) ***I
P8_TA(2019)0323A8-0156/2019
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021 έως 2027) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 (COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0366),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 167 παράγραφος 5 και 173 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0237/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 6ης Φεβρουαρίου 2019(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0156/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ 110 της 22.3.2019, σ. 87.
(2) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 28 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021 έως 2027) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013
P8_TC1-COD(2018)0190

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 167 παράγραφος 5 και το άρθρο 173 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Ο πολιτισμός, οι τέχνες, η πολιτιστική κληρονομιά των τεχνών και η πολιτισμική πολυμορφία έχουν μεγάλη αξία για την ευρωπαϊκή κοινωνία από πολιτιστική, εκπαιδευτική, δημοκρατική, περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική άποψη, καθώς και από την άποψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και θα πρέπει να προωθηθούν και να υποστηριχθούν. Η διακήρυξη της Ρώμης της 25ης Μαρτίου 2017 καθώς και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2017 δήλωσαν ότι η εκπαίδευση και ο πολιτισμός είναι καθοριστικής σημασίας για την οικοδόμηση συνεκτικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών για όλους, καθώς και για και τη διατήρηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. [Τροπολογία 1]

(2)  Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), «η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες. Οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών». Οι αξίες αυτές επιβεβαιώνονται και ενσωματώνονται και στα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Χάρτης»), ο οποίος έχει το ίδιο νομικό κύρος με τις Συνθήκες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 ΣΕΕ. Ειδικότερα, η ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης κατοχυρώνεται στο άρθρο 11 του Χάρτη και η ελευθερία της τέχνης και της επιστήμης κατοχυρώνεται στο άρθρο 13 του Χάρτη. [Τροπολογία 2]

(3)  Επιπλέον, το άρθρο 3 ΣΕΕ ορίζει ότι η Ένωση έχει σκοπό να προάγει την ειρήνη, τις αξίες της και την ευημερία των λαών της και ότι, μεταξύ άλλων, σέβεται τον πλούτο της πολιτιστικής και γλωσσικής της πολυμορφίας και μεριμνά για την προστασία και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.

(4)  Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό(4) καθορίζει περαιτέρω τους στόχους της Ένωσης στους πολιτιστικούς και τους δημιουργικούς τομείς. Στόχος της είναι να αξιοποιήσει τη δύναμη του πολιτισμού και της πολιτιστικής πολυμορφίας για τους σκοπούς της κοινωνικής συνοχής και της ευημερίας της κοινωνίας, προωθώντας τη διασυνοριακή διάσταση των πολιτιστικών και των δημιουργικών τομέων, στηρίζοντας την ικανότητά τους να αναπτυχθούν, ενθαρρύνοντας την πολιτιστική δημιουργικότητα στην εκπαίδευση και την καινοτομία και για την απασχόληση και την ανάπτυξη, καθώς και ενισχύοντας τις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις. Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» μαζί με άλλα ενωσιακά προγράμματα, θα πρέπει να στηρίζει την υλοποίηση της εν λόγω ευρωπαϊκής πολιτιστικής στρατηγικής. Η κίνηση αυτή αυτού του νέου ευρωπαϊκού θεματολογίου για τον πολιτισμό, λαμβανόμενου υπόψη του γεγονότος ότι η εγγενής αξία του πολιτισμού και της καλλιτεχνικής έκφρασης θα πρέπει πάντα να διαφυλάσσονται και να προάγονται και ότι η καλλιτεχνική δημιουργία βρίσκεται στην καρδιά των έργων συνεργασίας. Η στήριξη της υλοποίησης αυτού του νέου ευρωπαϊκού θεματολογίου για τον πολιτισμό συνάδει και με τη σύμβαση της UNESCO του 2005 για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 18 Μαρτίου 2007 και στην οποία η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος. [Τροπολογία 3]

(4α)  Οι πολιτικές της ΕΕ θα συμπληρώσουν και θα προσθέσουν αξία στην παρέμβαση των κρατών μελών στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας. Ο αντίκτυπος αυτών των πολιτικών θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά με τη συνεκτίμηση ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών, όπως τα οφέλη για τους πολίτες, η ενεργός συμμετοχή των πολιτών, τα οφέλη για την οικονομία της ΕΕ από την άποψη της ανάπτυξης και της απασχόλησης και των δευτερογενών επιπτώσεων σε άλλους τομείς της οικονομίας και οι δεξιότητες και ικανότητες των ατόμων που εργάζονται στον τομέα τους πολιτισμού και της δημιουργίας. [Τροπολογία 4]

(4β)  Στόχοι του προγράμματος είναι η διασφάλιση και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτοί οι στόχοι έχουν άλλωστε αναγνωριστεί ως εγγενείς στο δικαίωμα στη γνώση της πολιτισμικής κληρονομιάς και στη συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή, όπως κατοχυρώνεται στη Σύμβαση πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Αξία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την Κοινωνία (Σύμβαση του Φάρο), η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2011. Η εν λόγω σύμβαση υπογραμμίζει τον ρόλο της πολιτιστικής κληρονομιάς στην οικοδόμηση μιας ειρηνικής και δημοκρατικής κοινωνίας, καθώς και στις διαδικασίες βιώσιμης ανάπτυξης και στην προώθηση της πολιτισμικής πολυμορφίας. [Τροπολογία 5]

(5)  Η προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτισμικής πολυμορφίας εξαρτάται και της επίγνωσης των κοινών ριζών βασίζεται στην ελεύθερη καλλιτεχνική έκφραση, την ικανότητα και τις δεξιότητες των καλλιτεχνών και των πολιτιστικών φορέων, καθώς και από την ύπαρξη ακμαζόντων και ανθεκτικών πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων που είναι σε θέση στη δημόσια και την ιδιωτική σφαίρα και από την ικανότητα τους να δημιουργούν, να καινοτομούν και να παράγουν και να διανέμουν τα έργα τους και να τα διανέμουν σε ένα ευρύ και πολύμορφο ευρωπαϊκό κοινό. Ως εκ τούτου, αυτό διευρύνει το επιχειρηματικό δυναμικό τους, προωθεί και καθιστά προσβάσιμα το δημιουργικό περιεχόμενο, την καλλιτεχνική έρευνα και τη δημιουργικότητα και συμβάλλει στη αειφόρο βιώσιμη ανάπτυξη καθώς και τη στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Επιπλέον, η προώθηση της δημιουργικότητας και της νέας γνώσης συμβάλλει στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας και στην ώθηση της καινοτομίας στις βιομηχανικές αξιακές αλυσίδες. Πρέπει να υιοθετηθεί μία ευρύτερη προσέγγιση στην εκπαίδευση και την έρευνα στον τομέα της τέχνης και του πολιτισμού, η οποία θα ξεκινά από μία προσέγγιση STEM (Θετικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά) και θα προχωρεί στην προσέγγιση STEAM (Θετικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνη, Μαθηματικά). Παρά την πρόσφατη πρόοδο στο σύστημα υποστήριξης μέσω μετάφρασης και υποτιτλισμού, η ευρωπαϊκή πολιτιστική και δημιουργική αγορά εξακολουθεί να είναι κατακερματισμένη σε εθνικό και γλωσσικό επίπεδο, γεγονός που δεν επιτρέπει. Με σεβασμό στον ιδιαίτερο χαρακτήρα της κάθε αγοράς, μπορούν να γίνουν περισσότερα που θα επιτρέψουν στους πολιτιστικούς και στους δημιουργικούς τομείς να επωφεληθούν πλήρως από την ευρωπαϊκή ενιαία αγορά και ειδικότερα από την ψηφιακή ενιαία αγορά, μεταξύ άλλων με τη συνεκτίμηση της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. [Τροπολογία 6]

(5α)  Η ψηφιακή μετάβαση αποτελεί αλλαγή παραδείγματος και είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα. Η ψηφιακή καινοτομία έχει αλλάξει τις συνήθειες, τις σχέσεις και τα μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο και θα πρέπει να δώσει ώθηση στην πολιτιστική και δημιουργική έκφραση και στην πολιτιστική και δημιουργική αφήγηση, σε πλαίσιο σεβασμού της ιδιαίτερης αξίας των πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων στο ψηφιακό περιβάλλον. [Τροπολογία 7]

(6)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να λάβει υπόψη το διττό χαρακτήρα των πολιτιστικών και των δημιουργικών τομέων, αναγνωρίζοντας αφενός την εγγενή και καλλιτεχνική αξία του πολιτισμού και, αφετέρου, την οικονομική αξία αυτών των τομέων, συμπεριλαμβανομένης της ευρύτερης συμβολής τους στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργικότητα, και την καινοτομία, τον διαπολιτισμικό διάλογο, την κοινωνική συνοχή καθώς και την παραγωγή γνώσης. Αυτό απαιτεί ισχυρούς ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς, τόσο στον κερδοσκοπικό όσο και στον μη κερδοσκοπικό τομέα, ιδίως μια δραστήρια ευρωπαϊκή βιομηχανία οπτικοακουστικών μέσων, λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητά της να προσεγγίζει το ευρύ κοινό σε τοπικό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο και την οικονομική της σημασία, μεταξύ άλλων για τους υπόλοιπους δημιουργικούς τομείς, καθώς και τον πολιτιστικό τουρισμό αλλά και την περιφερειακή, τοπική και αστική ανάπτυξη. Ωστόσο, ο ανταγωνισμός στις παγκόσμιες αγορές οπτικοακουστικών μέσων έχει εντατικοποιηθεί περαιτέρω λόγω της όξυνσης της ψηφιακής διαταραχής, όπως είναι η μεταβολή της παραγωγής και της κατανάλωσης στα μέσα ενημέρωσης και η ενίσχυση της θέσης των παγκόσμιων πλατφορμών στη διανομή περιεχομένου. Ως εκ τούτου, υπάρχει ανάγκη να ενταθεί η στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. [Τροπολογία 8]

(6α)  Η ενεργός συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών στα κοινά, οι κοινές αξίες, η δημιουργικότητα και το πνεύμα καινοτομίας χρειάζονται στέρεη βάση για να αναπτυχθούν. Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει την κινηματογραφική και οπτικοακουστική εκπαίδευση, ιδίως μεταξύ των ανηλίκων και των νέων. [Τροπολογία 9]

(7)  Το πρόγραμμα, για να είναι αποτελεσματικό, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη συγκεκριμένη φύση των διάφορων τομέων, τις διαφορετικές ομάδες-στόχους τους και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους μέσω εξατομικευμένης προσέγγισης, στο πλαίσιο της οποίας ένα σκέλος θα είναι αφιερωμένο ειδικά στον οπτικοακουστικό τομέα, ένα σκέλος θα είναι αφιερωμένο στους υπόλοιπους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς, και ένα σκέλος θα είναι διατομεακό. Το πρόγραμμα θα πρέπει να παρέχει ίση υποστήριξη σε όλους τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς μέσω οριζόντιων συστημάτων που στοχεύουν στην κάλυψη κοινών αναγκών. Βάσει πιλοτικών έργων, προκαταρκτικών δράσεων και μελετών, το πρόγραμμα θα πρέπει να υλοποιήσει επίσης τις δράσεις ανά τομέα που παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 10]

(7α)  Η μουσική, σε όλες τις μορφές και τις εκφράσεις της, και ιδίως η σύγχρονη και η ζωντανή μουσική, συνιστά σημαντικό στοιχείο της πολιτιστικής, καλλιτεχνικής και οικονομικής κληρονομιάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί στοιχείο κοινωνικής συνοχής, πολυπολιτισμικής ολοκλήρωσης και κοινωνικοποίησης των νέων, διαδραματίζει δε καίριο ρόλο στην ενίσχυση του πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένου του πολιτισμικού τουρισμού. Ως εκ τούτου, ο τομέας της μουσικής θα πρέπει να αποτελέσει το επίκεντρο των ειδικών δράσεων που επιδιώκονται ως μέρος του σκέλους ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τη χρηματοδοτική κατανομή και τις στοχοθετημένες δράσεις. Με τη βοήθεια εξατομικευμένων προσκλήσεων και χρηματοδοτικών μέσων θα πρέπει να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του τομέα της μουσικής και να αντιμετωπιστούν ορισμένες από τις συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζει. [Τροπολογία 11]

(7β)  Πρέπει να ενισχυθεί η στήριξη που παρέχεται από την Ένωση στον τομέα των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να επιχειρήσει να συμβάλει στον τρίτο στρατηγικό στόχο της νέας ευρωπαϊκής ατζέντας για τον πολιτισμό αξιοποιώντας τον πολιτισμικό και διαπολιτισμικό διάλογο ως κινητήριες δυνάμεις για τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Στην Ένωση και σε ολόκληρο τον κόσμο, οι πόλεις αποτελούν φορείς χάραξης νέων πολιτιστικών πολιτικών. Μεγάλος αριθμός δημιουργικών κοινωνιών είναι συγκεντρωμένες σε κόμβους, εκκολαπτήρια και ειδικούς χώρους παγκοσμίως. Η ΕΕ θα πρέπει να διαδραματίσει καίριο ρόλο ως μέσο δικτύωσης αυτών των κοινωνιών από την Ένωση και τρίτες χώρες και να προαγάγει την πολυτομεακή συνεργασία μεταξύ των καλλιτεχνικών, δημιουργικών και ψηφιακών δεξιοτήτων. [Τροπολογία 12]

(8)  Στόχος του διατομεακού σκέλους είναι η εκμετάλλευση του δυναμικού συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι διάφοροι πολιτιστικοί και δημιουργικοί τομείς και η εκμετάλλευση του δυναμικού συνεργασίας μεταξύ τους. Μια κοινή διατομεακή προσέγγιση μπορεί να επιφέρει οφέλη από την άποψη της μεταφοράς γνώσεων και της διοικητικής αποτελεσματικότητας. [Τροπολογία 13]

(9)  Η παρέμβαση της Ένωσης είναι αναγκαία στον οπτικοακουστικό τομέα ώστε να συνοδεύσει τις πολιτικές της Ένωσης για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Αυτό αφορά κυρίως τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, και τον προτεινόμενο κανονισμό για τις επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών(5), καθώς και η πρόταση τροποποίησης της οδηγίας 2010/13/ΕΕ από την οδηγία (ΕΕ) 2019/789 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και την οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7). Σκοπός τους είναι να ενισχυθεί η ικανότητα των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών φορέων να χρηματοδοτούν, να παράγουν και να διαδίδουν έργα τα οποία έχουν τη δυνατότητα να είναι επαρκώς ορατά διαφόρων μορφών στα διάφορα διαθέσιμα μέσα (π.χ. τηλεόραση, κινηματογράφος ή βίντεο κατά παραγγελία), καθώς και ελκυστικά για το κοινό σε μια όλο και περισσότερο ανοικτή και ανταγωνιστική αγορά εντός και εκτός Ευρώπης. Η στήριξη θα πρέπει να αυξηθεί για την αντιμετώπιση των πρόσφατων εξελίξεων της αγοράς, ιδίως της ισχυρότερης θέσης των διεθνών πλατφορμών διανομής σε σύγκριση με τους εθνικούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς που παραδοσιακά επενδύουν στην παραγωγή ευρωπαϊκών έργων. [Τροπολογία 14]

(10)  Οι ειδικές δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», όπως το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, οι ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, τα ευρωπαϊκά βραβεία σύγχρονης, ροκ και ποπ μουσικής, λογοτεχνίας, πολιτιστικής κληρονομιάς και αρχιτεκτονικής και οι πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης έχουν προσεγγίσει άμεσα εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να συνεχιστούν και, αν είναι δυνατόν, να επεκταθούν. Το πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει δραστηριότητες δικτύωσης των τόπων που φέρουν σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. [Τροπολογία 15]

(10α)  Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 έχει δώσει ώθηση στη δημιουργία καινοτόμων και επιτυχημένων έργων που δημιούργησαν ορθές πρακτικές στον τομέα της διεθνικής ευρωπαϊκής συνεργασίας στους δημιουργικούς και πολιτιστικούς τομείς. Αυτό με τη σειρά του αύξησε την ευρωπαϊκή πολιτιστική πολυμορφία για το κοινό και ενίσχυσε τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη των ευρωπαϊκών πολιτιστικών πολιτικών. Προκειμένου να είναι αποδοτικότερα, αυτά τα επιτυχημένα παραδείγματα θα πρέπει να επισημανθούν και, ει δυνατόν, να επεκταθούν. [Τροπολογία 16]

(10β)  Όλα τα επίπεδα φορέων του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος και στην περαιτέρω ανάπτυξή του. Δεδομένου ότι η εμπειρία της επίσημης δέσμευσης των ενδιαφερόμενων μερών στο μοντέλο συμμετοχικής διακυβέρνησης του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το οποίο θεσπίστηκε με την απόφαση (ΕΕ) 2017/864 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8), αποδείχθηκε αποτελεσματική στην ενσωμάτωση της διάστασης του πολιτισμού, είναι σκόπιμο να εφαρμοστεί το μοντέλο αυτό και στο παρόν πρόγραμμα. Το μοντέλο αυτό συμμετοχικής διακυβέρνησης θα πρέπει να περιλαμβάνει μια εγκάρσια προσέγγιση με στόχο τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων και πρωτοβουλιών της Ένωσης στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας. [Τροπολογία 17]

(10γ)  Μια εμβληματική διατομεακή δράση που θα έχει ως στόχο να καταδείξει την ευρωπαϊκή δημιουργικότητα και την πολιτιστική πολυμορφία προς τα κράτη μέλη της ΕΕ και προς τρίτες χώρες πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στις ειδικές δράσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος. Η εν λόγω δράση πρέπει να επισημαίνει την αριστεία της ευρωπαϊκής δημιουργικότητας που βασίζεται στον πολιτισμό η οποία προωθεί τη διατομεακή καινοτομία στην ευρύτερη οικονομία, μέσω της θέσπισης ενός ειδικού βραβείου. [Τροπολογία 18]

(11)  Ο πολιτισμός είναι ζωτικής σημασίας το κλειδί για την ενίσχυση των χωρίς αποκλεισμούς, και συνεκτικών και στοχαστικών κοινοτήτων, για την αναζωογόνηση εδαφών και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης για τα άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Στο πλαίσιο της μεταναστευτικής πίεσης των ζητημάτων μετανάστευσης και των προκλήσεων ενσωμάτωσης, ο πολιτισμός μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στη δημιουργία χώρων χωρίς αποκλεισμούς για διαπολιτισμικό διάλογο και στην ενσωμάτωση των μεταναστών και προσφύγων, ώστε να βοηθηθούν να αισθανθούν ευκολότερα ότι αποτελούν μέρος των κοινωνιών υποδοχής και να αναπτυχθούν καλές σχέσεις μεταξύ των μεταναστών και των νέων κοινοτήτων. [Τροπολογία 19]

(11α)  Ο πολιτισμός ευνοεί και προάγει την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των στρατηγικών πολιτικής ανάπτυξης. Πρέπει να τονιστεί η συμβολή του πολιτισμού στην ευημερία της κοινωνίας στο σύνολό της. Σύμφωνα με τη Διακήρυξη του Νταβός, της 22ας Ιανουαρίου 2018, με τίτλο «Ένα δομημένο περιβάλλον υψηλής ποιότητας για την Ευρώπη» θα πρέπει συνεπώς να προαχθεί μια νέα ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαμόρφωση του δομημένου περιβάλλοντος υψηλής ποιότητας, η οποία θα βασίζεται στον πολιτισμό, θα ενισχύει την κοινωνική συνοχή, θα εξασφαλίζει ένα βιώσιμο περιβάλλον και θα συμβάλλει στην υγεία και την ευημερία του συνόλου του πληθυσμού. Η προσέγγιση αυτή δεν πρέπει να δίνει έμφαση μόνο στις αστικές περιοχές, αλλά να επικεντρώνεται κυρίως στη διασυνδεσιμότητα των περιφερειακών, απομακρυσμένων και αγροτικών περιοχών. Η έννοια της Baukultur περιλαμβάνει όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής πολιτών και κοινοτήτων, προάγοντας επομένως την έλλειψη αποκλεισμών, τη συνοχή και τη βιωσιμότητα με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. [Τροπολογία 20]

(11β)  Είναι ζήτημα προτεραιότητας να δοθεί στα άτομα με αναπηρία ευρύτερη πρόσβαση στον πολιτισμό, μεταξύ άλλων σε πολιτιστικά και οπτικοακουστικά αγαθά και υπηρεσίες, τα οποία αποτελούν μέσο για την ενίσχυση της πλήρους προσωπικής ολοκλήρωσής τους και της ενεργού συμμετοχής τους, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην επίτευξη μιας πραγματικά αλληλέγγυας και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας. Δεδομένου αυτού, το πρόγραμμα θα πρέπει να αυξήσει την συμμετοχή σε πολιτιστικές δράσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδίως όσον αφορά άτομα με αναπηρία και από μη προνομιούχα περιβάλλοντα, καθώς και άτομα που κατοικούν σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές. [Τροπολογία 21]

(12)  Η καλλιτεχνική ελευθερία αποτελεί καλλιτεχνικής και πολιτισμικής έκφρασης, η ελευθερία έκφρασης και η πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης αποτελούν τον πυρήνα των δυναμικών πολιτιστικών και δημιουργικών κλάδων, συμπεριλαμβανομένου τομέων, και του τομέα των μέσων ενημέρωσης. Το πρόγραμμα θα πρέπει να προωθεί τις συνέργειες και τη συνεργασία μεταξύ του οπτικοακουστικού τομέα και του εκδοτικού τομέα για με σκοπό την προώθηση ενός περιβάλλοντος πολυφωνίας και ανεξαρτησίας στα μέσα ενημέρωσης, σε εναρμόνιση με την οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9). Το πρόγραμμα θα πρέπει να παρέχει στήριξη στους νέους επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης και να ενισχύει την ανάπτυξη κριτικής σκέψης μεταξύ των πολιτών μέσω της προώθησης του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας, ιδίως για τους νέους. [Τροπολογία 22]

(12α)  Η κινητικότητα των καλλιτεχνών, καθώς και των εργαζομένων στον πολιτιστικό τομέα όσον αφορά την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την εκμάθηση, τη διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση, τη συν-δημιουργία, τη συμπαραγωγή, την κυκλοφορία και διάδοση των έργων τέχνης και τη συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, φεστιβάλ κ.λπ. αποτελούν βασική προϋπόθεση για καλύτερα συνδεδεμένους, ισχυρότερους και πιο βιώσιμους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς στην Ευρώπη. Η κινητικότητα συχνά προσκρούει στην έλλειψη νομικού καθεστώτος, σε δυσκολίες όσον αφορά την απόκτηση θεωρήσεων και τη διάρκεια των αδειών, στον κίνδυνο διπλής φορολόγησης και στις επισφαλείς και ασταθείς συνθήκες κοινωνικής ασφάλισης. [Τροπολογία 23]

(13)  Σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το πρόγραμμα σε όλες τις δραστηριότητές του πρέπει να στηρίζει την ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων και τη θέση στόχων που αφορούν την απαγόρευση των διακρίσεων, κατά περίπτωση, θα πρέπει να καθορίζει κατάλληλα κριτήρια για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και της διαφορετικότητας. Το πρόγραμμα θα πρέπει να επιδιώκει να διασφαλίζει ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα και τα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος απηχούν και αντικατοπτρίζουν την πολυμορφία της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Οι δραστηριότητες που διεξάγονται στο πλαίσιο του προγράμματος θα πρέπει να παρακολουθούνται και να γίνονται αντικείμενο εκθέσεων, προκειμένου να εξακριβώνονται οι επιδόσεις του προγράμματος ως προς το θέμα αυτό και να δίνεται η δυνατότητα στους αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής να λαμβάνουν καλύτερα τεκμηριωμένες αποφάσεις όσον αφορά τα μελλοντικά προγράμματα. [Τροπολογία 24]

(13α)  Οι γυναίκες έχουν έντονη παρουσία στον καλλιτεχνικό και πολιτιστικό τομέα στην Ευρώπη ως συγγραφείς, επαγγελματίες, διδάσκουσες και ως αυξανόμενη και κυρίαρχη συχνά μερίδα του πολιτισμικού κοινού. Ωστόσο, όπως καταδεικνύεται από έρευνες και μελέτες όπως το Ευρωπαϊκό Οπτικοακουστικό Δίκτυο Γυναικών με θέμα τους σκηνοθέτες ταινιών και από το έργο We Must στο μουσικό πεδίο, υπάρχουν ανισότητες μεταξύ των φύλων ως προς τις αμοιβές, οι γυναίκες δε έχουν λιγότερες πιθανότητες να υλοποιούν τα έργα τους και να αποκτούν ρόλους λήψης αποφάσεων σε πολιτιστικούς, καλλιτεχνικούς και δημιουργικούς φορείς. Ως εκ τούτου, είναι ανάγκη να προωθηθεί το γυναικείο ταλέντο να κυκλοφορήσουν τα έργα τους, ώστε να υποστηριχθούν οι καλλιτεχνικές σταδιοδρομίες των γυναικών. [Τροπολογία 25]

(14)  Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση «Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις», η οποία εγκρίθηκε με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017(10), τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα και ειδικότερα το παρόν πρόγραμμα θα πρέπει να αναγνωρίσουν τη σημασία του πολιτισμού στις διεθνείς σχέσεις και τον ρόλο του στην προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών μέσω ειδικών και στοχοθετημένων δράσεων που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να έχουν σαφή ενωσιακό αντίκτυπο στην παγκόσμια σκηνή.

(14α)  Σύμφωνα με τα συμπεράσματα που συνάχθηκαν μετά το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018, το πρόγραμμα θα πρέπει να ενισχύσει την ικανότητα συνεργασίας και προώθησης του τομέα μέσω της στήριξης δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την κληρονομιά του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 και την καταγραφή του. Εδώ θα πρέπει να προστεθεί παραπομπή στη δήλωση του Συμβουλίου των Υπουργών Πολιτισμού που συνεδρίασε τον Νοέμβριο του 2018 και στις δηλώσεις από την τελετή λήξης του Συμβουλίου στις 7 Δεκεμβρίου 2018. Το πρόγραμμα πρέπει να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη βιώσιμη διατήρηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω δράσεων στήριξης για τους βιοτέχνες και χειροτέχνες που είναι ειδικευμένοι στα παραδοσιακά επαγγέλματα που σχετίζονται με την αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς. [Τροπολογία 26]

(15)  Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης» της 22ας Ιουλίου 2014(11), οι σχετικές πολιτικές και τα μέσα θα πρέπει να αντλήσουν τη μακροπρόθεσμη και βιώσιμη αξία της προηγούμενης, παρούσας, υλικής, άυλης και ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης, και να αναπτύξουν μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διατήρηση, τη συντήρηση, την προσαρμοστική επαναχρησιμοποίηση, τη διάδοση, την αξιοποίηση και τη στήριξή της, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη της υψηλής ποιότητας και της συντονισμένης ανταλλαγής επαγγελματικών γνώσεων και της ανάπτυξης κοινών προτύπων υψηλής ποιότητας για τον τομέα, καθώς και της κινητικότητας για τους επαγγελματίες του τομέα. Η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής συνοχής και υποστηρίζει τη σχέση μεταξύ της παράδοσης και της καινοτομίας. Η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η υποστήριξη των καλλιτεχνών, των δημιουργών και των τεχνών πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα του προγράμματος. [Τροπολογία 27]

(15α)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλλει στη δέσμευση και τη συμμετοχή των πολιτών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στον πολιτισμό και την κοινωνία, στην προώθηση της πολιτιστικής εκπαίδευσης και στην προσβασιμότητα της πολιτιστικής γνώσης και κληρονομιάς. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να καλλιεργεί την ποιότητα και την καινοτομία στη δημιουργία και τη διατήρηση, μεταξύ άλλων μέσω συνεργειών μεταξύ του πολιτισμού, των τεχνών, της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας. [Τροπολογία 28]

(16)  Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής «Επενδύοντας στην έξυπνη, καινοτόμο και βιώσιμη βιομηχανία — Μια ανανεωμένη στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ», της 13ης Σεπτεμβρίου 2017(12), οι μελλοντικές δράσεις θα πρέπει να συμβάλλουν στην ενσωμάτωση της δημιουργικότητας, του σχεδιασμού και των τεχνολογιών αιχμής ώστε να δημιουργηθούν νέες βιομηχανικές αξιακές αλυσίδες και να αναζωογονηθεί η ανταγωνιστικότητα των παραδοσιακών βιομηχανιών.

(16α)  Σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με ημερομηνία 13 Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με μια συνεκτική πολιτική της ΕΕ για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, η στήριξη των δημιουργικών και πολιτιστικών τομέων θα αποτελέσει διατομεακό ζήτημα. Τα έργα πρέπει να είναι ενσωματωμένα σε ολόκληρο το πρόγραμμα προκειμένου να στηρίζουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα και δεξιότητες, την παραδοσιακή τεχνογνωσία, καθώς και τη μετουσίωση των δημιουργικών και διεπιστημονικών λύσεων σε οικονομική και κοινωνική αξία. Επίσης, δυνητικές συνέργειες που υπάρχουν μεταξύ των πολιτικών της Ένωσης πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως, για να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά η διαθέσιμη χρηματοδότηση στο πλαίσιο ενωσιακών προγραμμάτων, όπως το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», το πρόγραμμα Erasmus +, το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) και το πρόγραμμα InvestEU. [Τροπολογία 29]

(17)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι ανοικτό, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, στη συμμετοχή των χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, των υπό προσχώρηση χωρών, των υποψηφίων χωρών και των δυνάμει υποψηφίων χωρών και οντοτήτων, που επωφελούνται από προενταξιακή στρατηγική, καθώς και στη συμμετοχή των χωρών που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και των στρατηγικών εταίρων της Ένωσης.

(18)  Τρίτες χώρες που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μπορούν να συμμετέχουν σε ενωσιακά προγράμματα στο πλαίσιο της συνεργασίας που εγκαθιδρύεται από τη συμφωνία για τον ΕΟΧ, η οποία προβλέπει την υλοποίηση των προγραμμάτων με απόφαση που λαμβάνεται βάσει της εν λόγω συμφωνίας. Τρίτες χώρες μπορούν επίσης να συμμετέχουν βάσει άλλων νομικών πράξεων. Θα πρέπει να περιληφθεί στον παρόντα κανονισμό ειδική διάταξη, ώστε να χορηγηθούν στον αρμόδιο διατάκτη, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο τα απαραίτητα δικαιώματα και η πρόσβαση ώστε να είναι σε θέση να ασκούν πλήρως τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους. Οι συνεισφορές τρίτων χωρών στο πρόγραμμα θα πρέπει να δηλώνονται σε ετήσια βάση στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή. [Τροπολογία 30]

(19)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να προωθεί τη συνεργασία μεταξύ της Ένωσης και των διεθνών οργανισμών, όπως η Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Επιμορφωτική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) και το Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενίσχυσης των Κινηματογραφικών και Οπτικοακουστικών Συμπαραγωγών (Eurimages) και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Οπτικοακουστικού Τομέα (το «παρατηρητήριο»), ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Το παρόν πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να στηρίζει την υλοποίηση των δεσμεύσεων της Ένωσης σχετικά με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, ιδίως την πολιτιστική τους διάσταση(13). Όσον αφορά τον οπτικοακουστικό τομέα, το πρόγραμμα θα πρέπει να διασφαλίζει τη συνεισφορά της Ένωσης στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου του Οπτικοακουστικού Τομέα.

(20)  Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της ΕΕ για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το παρόν πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα, καθώς και στην επίτευξη ενός γενικού στόχου που συνίσταται στο να διατεθεί το 25 % των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ προς στόχους που αφορούν το κλίμα. Αντίστοιχες δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της υλοποίησης του προγράμματος, και θα αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης.

(21)  Οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που έχουν θεσπιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 ΣΛΕΕ εφαρμόζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι κανόνες αυτοί προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14) («δημοσιονομικός κανονισμός») και καθορίζουν ιδίως τη διαδικασία κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού μέσω επιδοτήσεων, δημόσιων συμβάσεων, επάθλων, έμμεση διαχείριση, και προβλέπουν επαληθεύσεις ως προς την ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες που θεσπίζονται με βάση το άρθρο 322 ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων στον τομέα του κράτους δικαίου στα κράτη μέλη, καθώς ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική ενωσιακή χρηματοδότηση.

(22)  Από την ίδρυσή της, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου έχει αναπτύξει μοναδική εμπειρογνωσία και βρίσκεται σε μοναδική θέση για τη δημιουργία συμβάλει μέσω της ιδιαίτερης εμπειρογνωσίας της και της μοναδικής της θέσης στην ανάπτυξη μιας πανευρωπαϊκής κοινότητας δημιουργών και επαγγελματιών κινηματογραφικών ταινιών, η οποία θα προωθεί και θα διαδίδει τις ευρωπαϊκές ταινίες πέραν των εθνικών τους συνόρων και θα αναπτύξει ένα ανάπτυξη πραγματικά ευρωπαϊκό κοινό προάγει την εμφάνιση ενός διασυνοριακού κοινού όλων των ηλικιών. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να είναι κατ’ εξαίρεση επιλέξιμη για τη λήψη απευθείας στήριξης από την Ένωση στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη θέσπιση του κινηματογραφικού βραβείου LUX. Ωστόσο, η απευθείας στήριξη πρέπει να συνδέεται με τη διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας συνεργασίας, με ειδικά καθήκοντα και στόχους, που θα συναφθεί μεταξύ των δυο μερών και δεν θα μπορεί να καταβάλλεται παρά μόνο μετά τη σύναψη αυτής. Αυτό δεν εμποδίζει την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης για άλλες πρωτοβουλίες και σχέδια στο πλαίσιο των διαφόρων σκελών του προγράμματος. [Τροπολογία 31]

(23)  Από την ίδρυσή της, η Ορχήστρα Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αναπτύξει μοναδική εμπειρογνωσία στην προώθηση της πλούσιας ευρωπαϊκής μουσικής κληρονομιάς, της πρόσβασης στη μουσική, του διαπολιτισμικού διαλόγου, και του αμοιβαίου σεβασμού και της κατανόησης μέσω του πολιτισμού, καθώς και στην ενίσχυση του επαγγελματισμού των νεαρών μουσικών, παρέχοντάς τους τις δεξιότητες που είναι αναγκαίες για μια σταδιοδρομία στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα. Τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των διαδοχικών Προέδρων της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχουν αναγνωρίσει τη συμβολή της Ορχήστρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ιδιαιτερότητα της Ορχήστρας Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγκειται στο γεγονός ότι πρόκειται για ευρωπαϊκή ορχήστρα που υπερβαίνει τα πολιτισμικά σύνορα και αποτελείται από νεαρούς και νεαρές μουσικούς που επιλέγονται σύμφωνα με απαιτητικά καλλιτεχνικά κριτήρια μέσω αυστηρής και διαφανούς ετήσιας διαδικασίας ακρόασης σε όλα τα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να είναι κατ’ εξαίρεση επιλέξιμη για τη λήψη απευθείας στήριξης από την Ένωση, με βάση ειδικές αποστολές και στόχους που θα καθοριστούν από την Επιτροπή και θα αξιολογούνται σε τακτική βάση. Προκειμένου να διασφαλιστεί αυτή η στήριξη, θα πρέπει να αυξηθεί η προβολή της Ορχήστρας Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να καταβληθούν προσπάθειες για να επιτευχθεί μια περισσότερο ισόρροπη εκπροσώπηση των μουσικών από όλα τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της ορχήστρας και θα πρέπει να διαφοροποιηθούν τα έσοδά της μέσω της ενεργού αναζήτησης χρηματοδοτικής στήριξης από πηγές εκτός της ενωσιακής χρηματοδότησης. [Τροπολογία 32]

(24)  Οργανισμοί από τους πολιτιστικούς και τους δημιουργικούς τομείς που καλύπτουν γεωγραφικά μεγάλο τμήμα της Ευρώπης και οι δραστηριότητες των οποίων περιλαμβάνουν την άμεση παροχή πολιτιστικών υπηρεσιών στους πολίτες της Ένωσης, οι οποίοι, ως εκ τούτου, διαθέτουν το δυναμικό να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή ταυτότητα, θα πρέπει να είναι επιλέξιμοι για τη λήψη στήριξης από την Ένωση.

(25)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διάθεση κονδυλίων από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία όλων των δράσεων και δραστηριοτήτων που υλοποιούνται με το πρόγραμμα και η συμπληρωματικότητά τους με τις δράσεις των κρατών μελών, ενώ θα πρέπει να επιδιώκονται ενώ η συνοχή, η συμπληρωματικότητα και οι συνέργειες με χρηματοδοτικά προγράμματα για τη στήριξη τομέων πολιτικής με στενούς δεσμούς μεταξύ τους, καθώς και με οριζόντιες πολιτικές όπως η πολιτική ανταγωνισμού της Ένωσης.

(26)  Θα πρέπει να χρησιμοποιείται χρηματοδοτική στήριξη για την αντιμετώπιση αδυναμιών της αγοράς ή καταστάσεων μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων, κατά τρόπο αναλογικό, και οι δράσεις δεν θα πρέπει να επικαλύπτουν ή να παραγκωνίζουν την ιδιωτική χρηματοδότηση ή να νοθεύουν τον ανταγωνισμό εντός της εσωτερικής αγοράς. Οι δράσεις θα πρέπει να έχουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και να είναι κατάλληλες για τα συγκεκριμένα έργα τα οποία υποστηρίζουν. Το πρόγραμμα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο την οικονομική αξία των έργων αλλά και την πολιτιστική και δημιουργική τους διάσταση, καθώς και την ιδιαιτερότητα των σχετικών τομέων. [Τροπολογία 33]

(26α)  Η χρηματοδότηση από τα προγράμματα που θεσπίζει ο κανονισμός …/… [Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας(15) και τον κανονισμό …/… [IPA III]](16) θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση δράσεων στο πλαίσιο της διεθνούς διάστασης του προγράμματος. Οι δράσεις εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 34]

(27)  Ο πολιτιστικός και ο δημιουργικός τομέας είναι καινοτόμοι, ανθεκτικοί και ταχέως αναπτυσσόμενοι τομείς της ενωσιακής οικονομίας, που δημιουργούν οικονομική και πολιτιστική αξία από τη διανοητική ιδιοκτησία και την ατομική δημιουργικότητα. Ωστόσο, ο κατακερματισμός τους και ο άυλος χαρακτήρας των στοιχείων ενεργητικού τους περιορίζει την πρόσβασή τους στην ιδιωτική χρηματοδότηση. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους πολιτιστικούς και τους δημιουργικούς τομείς είναι η πρόσβασή αύξηση της πρόσβασής τους σε στη χρηματοδότηση που να επιτρέπει την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους, πράγμα που είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη, τη διατήρηση ή την αύξηση τη μεγέθυνση της ανταγωνιστικότητάς τους ή τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους σε διεθνές επίπεδο. Οι στόχοι πολιτικής του παρόντος προγράμματος θα πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων και δημοσιονομικών εγγυήσεων, ιδίως για τις ΜΜΕ, στο πλαίσιο του παραθύρου/-ων των παραθύρων πολιτικής του ταμείου «InvestEU», σύμφωνα με τις πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του μηχανισμού εγγυοδοσίας για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1295/2013. [Τροπολογία 35]

(28)  Ο αντίκτυπος, η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση του έργου θα πρέπει να αποτελούν βασικά κριτήρια αξιολόγησης για την επιλογή του εν λόγω έργου. Λαμβάνοντας υπόψη την απαιτούμενη τεχνική εμπειρογνωσία για την αξιολόγηση προτάσεων στο πλαίσιο συγκεκριμένων δράσεων του προγράμματος, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι, κατά περίπτωση, οι επιτροπές αξιολόγησης είναι δυνατόν να αποτελούνται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες οι οποίοι πρέπει να έχουν επαγγελματικό υπόβαθρο και διοικητική εμπειρία στον συγκεκριμένο υπό αξιολόγηση τομέα δράσης. Όπου χρειάζεται, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη διασφάλισης της συνολικής συνεκτικότητας με τους στόχους της απόκτησης διαφοροποιημένου κοινού. [Τροπολογία 36]

(29)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα ρεαλιστικό και διαχειρίσιμο σύστημα δεικτών επιδόσεων για την παρακολούθηση των δράσεων και των επιδόσεών του σε συνεχή βάση. Η εν λόγω παρακολούθηση, καθώς και οι δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με το πρόγραμμα και τις δράσεις του, θα πρέπει να βασίζονται στα τρία σκέλη του προγράμματος. Τα σκέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη έναν ή περισσότερους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες. Οι εν λόγω δείκτες πρέπει να κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 37]

(29α)  Λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα και δυσκολία στον εντοπισμό, την ανάλυση και την προσαρμογή δεδομένων καθώς και στον υπολογισμό του αντίκτυπου των πολιτιστικών πολιτικών και στον προσδιορισμό δεικτών, η Επιτροπή θα πρέπει να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών της, όπως του Κοινού Κέντρου Ερευνών και της EUROSTAT, με σκοπό τη συγκέντρωση κατάλληλων στατιστικών στοιχείων. Η Επιτροπή θα πρέπει να ενεργεί σε συνεργασία με τα κέντρα αριστείας στην Ένωση, τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και τους οργανισμούς που σχετίζονται με τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς στην Ευρώπη και σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και την Unesco. [Τροπολογία 38]

(30)  Ο παρών κανονισμός προβλέπει δημοσιονομικό κονδύλιο για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», το οποίο αποτελεί το ποσό προνομιακής αναφοράς, κατά την έννοια του σημείου 17 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(17), για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού.

(31)  Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) [...] («δημοσιονομικός κανονισμός») εφαρμόζεται στο παρόν πρόγραμμα. Θεσπίζει κανόνες για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται κανόνες για τις επιδοτήσεις, μεταξύ άλλων εκείνων προς τρίτους, τα έπαθλα, τις συμβάσεις, τα χρηματοπιστωτικά μέσα και τις εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό.

(32)  Τα είδη χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εκτέλεσης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους δυνατότητα των φορέων υλοποίησης των έργων να συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών συγκεκριμένων στόχων των δράσεων και να αποφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του μεγέθους του φορέα υλοποίησης και του έργου, του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Συναφώς, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή συντελεστών και μοναδιαίων δαπανών, καθώς και χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις δαπάνες κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού. [Τροπολογία 39]

(33)  Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(18), τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου(19), τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου(20) και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου(21), τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, του εντοπισμού, της διόρθωσης και της διερεύνησης παρατυπιών και περιπτώσεων απάτης, της ανάκτησης των απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όταν χρειάζεται, της επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, μεταξύ των οποίων και επιτόπιες έρευνες και εξακριβώσεις, με στόχο να διαπιστωθεί αν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να διερευνά και να ασκεί δίωξη σε υποθέσεις απάτης και άλλων ποινικών αδικημάτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(22). Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων της Ένωσης οφείλει να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και πρόσβαση στην Επιτροπή, την OLAF, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) και να μεριμνά ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να εκχωρούν ισοδύναμα δικαιώματα.

(33α)  Προκειμένου να βελτιστοποιηθούν οι συνέργειες μεταξύ των Ταμείων της Ένωσης και των μέσων που τελούν υπό άμεση διαχείριση, θα πρέπει να διευκολυνθεί η παροχή υποστήριξης σε έργα που έχουν ήδη λάβει την πιστοποίηση «Σφραγίδα Αριστείας». [Τροπολογία 40]

(34)  Σύμφωνα με το άρθρο 94 της απόφασης 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου(23), τα πρόσωπα και οι οντότητες που είναι εγκατεστημένα σε υπερπόντιες χώρες και εδάφη είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση, με την επιφύλαξη των κανόνων και στόχων του προγράμματος και των ενδεχόμενων συμφωνιών που ισχύουν στο κράτος μέλος με το οποίο είναι συνδεδεμένη η υπερπόντια χώρα ή το έδαφος. Οι περιορισμοί που οφείλονται στη μεγάλη απόσταση των εν λόγω χωρών ή εδαφών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την υλοποίηση του προγράμματος, ενώ η αποτελεσματική συμμετοχή τους στο πρόγραμμα θα πρέπει να παρακολουθείται και να αξιολογείται σε τακτά διαστήματα. [Τροπολογία 41]

(34α)  Σύμφωνα με το άρθρο 349 ΣΛΕΕ, θα ληφθούν μέτρα για την αύξηση της συμμετοχής των εξόχως απόκεντρων περιοχών σε όλες τις δράσεις. Θα πρέπει να ενισχυθούν οι ανταλλαγές κινητικότητας για τους καλλιτέχνες και τα έργα τους, και η συνεργασία μεταξύ ατόμων και οργανώσεων από αυτές τις περιοχές, τις γειτονικές περιοχές και τρίτες χώρες. Έτσι, θα καταστεί εφικτό να επωφελούνται οι άνθρωποι εξίσου από τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που μπορούν να παράσχουν οι πολιτιστικοί και δημιουργικοί κλάδοι, ιδίως οικονομική μεγέθυνση και απασχόληση. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται τακτικά. [Τροπολογία 42]

(35)  Προκειμένου να τροποποιούνται μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τους δείκτες που αναφέρονται στο άρθρο 15 και στο παράρτημα II. Η Επιτροπή θα πρέπει να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Οι εν λόγω διαβουλεύσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους θα πρέπει να έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(36)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή του προγράμματος συνέχεια της χρηματοδοτικής στήριξης που παρέχεται από το πρόγραμμα, να καλυφθούν τα αυξανόμενα κενά χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν οι δικαιούχοι, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από τον δικαιούχο πριν υποβληθεί η αίτηση επιδότησης, ιδίως δαπάνες που σχετίζονται με δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, μπορούν να θεωρηθούν θα πρέπει να θεωρούνται επιλέξιμες, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση των υποστηριζόμενων δράσεων. [Τροπολογία 43]

(37)  Σύμφωνα με τα σημεία 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13 Απριλίου 2016, υφίσταται η ανάγκη παρακολούθησης του προγράμματος με βάση πληροφορίες που θα συλλέγονται μέσω ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, ενώ παράλληλα θα αποφεύγονται η υπερβολική ρύθμιση και ο διοικητικός φόρτος, ιδίως για τα κράτη μέλη. Κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του προγράμματος στην πράξη.

(38)  Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή για την έγκριση των προγραμμάτων εργασίας. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(24). Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, για την έγκριση των προγραμμάτων εργασίας. Είναι σκόπιμο να διασφαλιστεί η ορθή ολοκλήρωση του προκάτοχου προγράμματος, ιδίως όσον αφορά τη συνέχιση των πολυετών ρυθμίσεων για τη διαχείρισή του, όπως η χρηματοδότηση της τεχνικής και διοικητικής συνδρομής. Από την [1η Ιανουαρίου 2021], η τεχνική και διοικητική συνδρομή θα πρέπει να διασφαλίζει, εάν κρίνεται αναγκαίο, τη διαχείριση δράσεων που δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί στο πλαίσιο του προκάτοχου προγράμματος έως την [31 Δεκεμβρίου 2020]. [Τροπολογία 44]

(38α)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση του προγράμματος, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχει άσκοπη γραφειοκρατική επιβάρυνση για τους αιτούντες κατά τη φάση υποβολής των αιτήσεων ούτε κατά τη φάση επεξεργασίας των αιτήσεων. [Τροπολογία 45]

(38β)  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε έργα μικρής κλίμακας και στην προστιθέμενη αξία αυτών, με δεδομένες τις ιδιαιτερότητες των πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων. [Τροπολογία 46]

(39)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός επιδιώκει να διασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό του δικαιώματος στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού και να προωθεί την εφαρμογή των άρθρων 21 και 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επίσης σύμφωνος με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

(40)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, αλλά, λόγω του διακρατικού τους χαρακτήρα, του μεγάλου όγκου και του γεωγραφικού εύρους των χρηματοδοτούμενων δράσεων κινητικότητας και συνεργασίας, της επίδρασής τους στην μαθησιακή κινητικότητα και γενικότερα στην ολοκλήρωση της Ένωσης, καθώς και της ενισχυμένης διεθνούς τους διάστασης, μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 ΣΕΕ. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(41)  Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 θα πρέπει να καταργηθεί με ισχύ από την [1η Ιανουαρίου 2021].

(42)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια της χρηματοδοτικής στήριξης που παρέχεται από το πρόγραμμα, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοστεί από την [1η Ιανουαρίου 2021],

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Κεφάλαιο Ι

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» (το «πρόγραμμα»).

Καθορίζει τους στόχους του προγράμματος, τον προϋπολογισμό του για την περίοδο 2021-2027, τις μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης και τους κανόνες για την παροχή της εν λόγω χρηματοδότησης.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)  «συνδυαστική πράξη»: ενέργειες που στηρίζονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο συνδυαστικών μηχανισμών σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6 του δημοσιονομικού κανονισμού, και συνδυάζουν μη επιστρεπτέες μορφές στήριξης και/ή χρηματοπιστωτικά μέσα από τον προϋπολογισμό της ΕΕ με επιστρεπτέες μορφές στήριξης από ιδρύματα αναπτυξιακής ή άλλης δημόσιας χρηματοδότησης, καθώς και από εμπορικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επενδυτές·

2)  «πολιτιστικοί και δημιουργικοί τομείς»: όλοι οι τομείς των οποίων οι δραστηριότητες βασίζονται σε πολιτιστικές αξίες ή στην καλλιτεχνική ή άλλη ατομική ή συλλογική δημιουργική έκφραση και πρακτική, ανεξάρτητα από το κατά πόσον οι εν λόγω δραστηριότητες έχουν ή όχι ως γνώμονα την αγορά. Οι δραστηριότητες μπορούν να περιλαμβάνουν την ανάπτυξη, τη δημιουργία, την παραγωγή, τη διάδοση και τη διατήρηση των πρακτικών, των αγαθών και των υπηρεσιών που ενσαρκώνουν πολιτιστική, καλλιτεχνική ή άλλη δημιουργική έκφραση καθώς και συναφείς λειτουργίες όπως η σχετική εκπαίδευση ή διαχείριση. Θα Πολλοί εξ αυτών έχουν τη δυνατότητα να παράγουν καινοτομία και θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα από τη διανοητική ιδιοκτησία. Αυτοί οι τομείς περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αρχιτεκτονική, τα αρχεία, τις βιβλιοθήκες και τα μουσεία, τα καλλιτεχνήματα, τα οπτικοακουστικά προϊόντα (όπως ταινίες, τηλεόραση, βιντεοπαιχνίδια και πολυμέσα), την υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά, το σχέδιο (συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου μόδας), τα φεστιβάλ, τη μουσική, τη λογοτεχνία, τις τελεστικές τέχνες, τα βιβλία και τις εκδόσεις, το ραδιόφωνο, και τις εικαστικές τέχνες, τα φεστιβάλ και το σχέδιο, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου μόδας· [Τροπολογία 47]

3)  «μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)»: οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής(25).

4)  «νομική οντότητα»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί και αναγνωρίζεται ως τέτοιο βάσει του εθνικού, του ενωσιακού ή του διεθνούς δικαίου και το οποίο διαθέτει νομική προσωπικότητα και μπορεί, ενεργώντας για δικό του λογαριασμό, να ασκεί δικαιώματα και να υπόκειται σε υποχρεώσεις, ή κάθε οντότητα χωρίς νομική προσωπικότητα σύμφωνα με [το άρθρο 197 παράγραφος 2 στοιχείο γ)] του δημοσιονομικού κανονισμού·

5)  «σφραγίδα αριστείας»: το σήμα υψηλής ποιότητας που απονέμεται σε σχέδια τα οποία υποβάλλονται στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», τα οποία κρίνονται ως πληρούντα τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης αλλά δεν την λαμβάνουν λόγω δημοσιονομικών περιορισμών. Το σήμα αναγνωρίζει την αξία της πρότασης και υποστηρίζει την αναζήτηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης.

Άρθρο 3

Στόχοι του προγράμματος

1.  Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

-α)  η συμβολή στην αναγνώριση της εγγενούς αξίας του πολιτισμού και η διασφάλιση και η προαγωγή της ποιότητας του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της δημιουργίας ως διακριτής διάστασης της προσωπικής ανάπτυξης, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής συνοχής, της ελευθερίας έκφρασης και γνώμης, των τεχνών, της ενίσχυσης της δημοκρατίας, της κριτικής σκέψης, του αισθήματος του ανήκειν και της ιδιότητας του πολίτη και ως πηγών για την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και το πολιτισμικό τοπίο· [Τροπολογία 48]

α)  η προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας σχετικά με την πολιτιστική, καλλιτεχνική και τη γλωσσική πολυμορφία, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης του ρόλου των καλλιτεχνών και των πολιτιστικών φορέων, της ποιότητας της ευρωπαϊκής πολιτιστικής και καλλιτεχνικής παραγωγής και της κοινής υλικής και άυλης ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και κληρονομιά· [Τροπολογία 49]

β)  η στήριξη προώθηση της ανταγωνιστικότητας όλων των πολιτιστικών και των δημιουργικών τομέων και η αύξηση του οικονομικού τους βάρους, ιδίως του οπτικοακουστικού τομέα, μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας στους εν λόγω τομείς και της αύξησης της καινοτομίας και της δημιουργικότητας των εν λόγω τομέων. [Τροπολογία 50]

2.  Το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

α)  βελτίωση της οικονομικής, καλλιτεχνικής, πολιτιστικής, κοινωνικής και εξωτερικής διάστασης της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό τη διαφύλαξη και την προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής πολυμορφίας και της πολιτιστικής υλικής και άυλης κληρονομιάς της Ευρώπης, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των πολιτιστικών και των δημιουργικών τομέων της Ευρώπης και ενίσχυση των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων· [Τροπολογία 51]

αα)  προώθηση των πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, συμπεριλαμβανομένου του οπτικοακουστικού τομέα, υποστήριξη καλλιτεχνών, φορέων, βιοτεχνών και συμμετοχή του κοινού, με ιδιαίτερη έμφαση στην ισότητα των φύλων και στις υποεκπροσωπούμενες ομάδες· [Τροπολογία 52]

β)  προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της κλιμακοθετησιμότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας οπτικοακουστικών μέσων , της καινοτομίας και της κλιμακοθέτησης του οπτικοακουστικού τομέα, ιδίως των ΜΜΕ, των ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής και των οργανώσεων του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, και προώθηση της ποιότητας των δραστηριοτήτων του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα με βιώσιμο τρόπο, με στόχο μια ισορροπημένη τομεακή και γεωγραφική προσέγγιση· [Τροπολογία 53]

γ)  προώθηση της συνεργασίας σε θέματα πολιτικής και καινοτόμων δράσεων, συμπεριλαμβανομένων νέων επιχειρηματικών και διαχειριστικών μοντέλων και δημιουργικών λύσεων, που υποστηρίζουν όλα τα σκέλη του προγράμματος και όλους τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης ενός ελεύθερου και πλουραλιστικού περιβάλλοντος για τα μέσα ενημέρωσης διαφύλαξης της ελευθερίας της καλλιτεχνικής έκφρασης και της προώθησης ποικιλόμορφων, ανεξάρτητων και πλουραλιστικών μιντιακών περιβαλλόντων, του γραµµατισµού στα µέσα επικοινωνίας, των ψηφιακών δεξιοτήτων, της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, της ισότητας των φύλων, της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, του διαπολιτισμικού διαλόγου, της ανθεκτικότητας και της κοινωνικής ένταξης, ιδίως των ατόμων με αναπηρία, μεταξύ άλλων με την αύξηση της προσβασιμότητας των πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών· [Τροπολογία 54]

γα)  προώθηση της κινητικότητας των καλλιτεχνών και των φορέων των πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων, καθώς και στην κυκλοφορία των έργων τους· [Τροπολογία 55]

γβ)  εξασφάλιση δεδομένων, αναλύσεων και ενός επαρκούς συνόλου ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών στους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς και ανάπτυξη συνεκτικού συστήματος αξιολόγησης και εκτίμησης επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν διατομεακή διάσταση. [Τροπολογία 56]

3.  Το πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα σκέλη:

α)  το σκέλος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ καλύπτει τους πολιτιστικούς και τους δημιουργικούς τομείς με εξαίρεση τον οπτικοακουστικό τομέα·

β)  το σκέλος MEDIA καλύπτει τον οπτικοακουστικό τομέα·

γ)  το «ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ σκέλος» καλύπτει δραστηριότητες σε όλους τους πολιτιστικούς και τους δημιουργικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των μέσων ενημέρωσης. [Τροπολογία 57]

Άρθρο 3α

Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία

Αναγνώριση της εγγενούς και οικονομικής αξίας του πολιτισμού και της δημιουργικότητας και σεβασμός στην ποιότητα και στην πολυμορφία των αξιών και των πολιτικών της Ένωσης.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει μόνο εκείνες τις δράσεις και δραστηριότητες που προσφέρουν δυνητική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3.

Η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία των δράσεων και δραστηριοτήτων του προγράμματος εξασφαλίζεται, για παράδειγμα, μέσω:

α)  του διακρατικού χαρακτήρα των δράσεων και δραστηριοτήτων, οι οποίες συμπληρώνουν περιφερειακά, εθνικά, διεθνή και άλλα προγράμματα και πολιτικές της Ένωσης, και του αντικτύπου των δράσεων και δραστηριοτήτων αυτού του είδους στην πρόσβαση των πολιτών στον πολιτισμό και της ενεργού ενασχόλησης των πολιτών, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ένταξης και του διαπολιτισμικού διαλόγου·

β)  της ανάπτυξης και προώθησης της διακρατικής και διεθνούς συνεργασίας μεταξύ πολιτιστικών και δημιουργικών φορέων συμπεριλαμβανομένων των καλλιτεχνών, των επαγγελματιών του οπτικοακουστικού τομέα, των πολιτιστικών και δημιουργικών οργανώσεων και των ΜΜΕ και των φορέων εκμετάλλευσης του οπτικοακουστικού τομέα, που εστιάζονται στην ενθάρρυνση πιο ολοκληρωμένων, ταχύτερων, πιο αποτελεσματικών και μακρόπνοων απαντήσεων στις παγκόσμιες προκλήσεις, ιδίως στην ψηφιακή μετάβαση·

γ)  των οικονομιών κλίμακας, της μεγέθυνσης και της απασχόλησης που προάγει η στήριξη από την Ένωση, προκαλώντας μόχλευση για επιπλέον κονδύλια·

δ)  της διασφάλισης πιο ισότιμων όρων ανταγωνισμού στους πολιτιστικούς και τους δημιουργικούς τομείς, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων χωρών, συμπεριλαμβανομένων χωρών ή περιφερειών με ιδιαίτερη γεωγραφική ή γλωσσική κατάσταση, όπως οι εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναγνωρίζονται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ και οι υπερπόντιες χώρες ή εδάφη που υπάγονται στην αρμοδιότητα κράτους μέλους που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της ΣΛΕΕ·

ε)  την προώθηση αφηγήματος για τις κοινές ευρωπαϊκές ρίζες και την πολυμορφία. [Τροπολογία 58]

Άρθρο 4

Σκέλος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σύμφωνα με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3, το σκέλος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ έχει τις ακόλουθες προτεραιότητες:

-α)  προώθηση της καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας· [Τροπολογία 59]

-αα)  καλλιέργεια ταλέντων, δυναμικού και δεξιοτήτων και τόνωση της συνεργασίας και της καινοτομίας μέσω ολόκληρης της αλυσίδας των πολιτιστικών και των δημιουργικών τομέων, συμπεριλαμβανομένης της κληρονομιάς· [Τροπολογία 60]

α)  ενίσχυση της διασυνοριακής διάστασης, και κυκλοφορίας και ανάδειξης των πολιτιστικών και δημιουργικών φορέων και έργων της Ευρώπης και των έργων τους, μεταξύ άλλων μέσω προγραμμάτων φιλοξενίας, περιοδειών, εκδηλώσεων, εργαστηρίων, εκθέσεων και φεστιβάλ, καθώς και μέσω της διευκόλυνσης της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και της ενίσχυσης των επαγγελματικών ικανοτήτων· [Τροπολογία 61]

β)  αύξηση της πολιτιστικής πρόσβασης, της συμμετοχής και της ευαισθητοποίησης, καθώς και της συμμετοχής του κοινού σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδίως όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία ή τα άτομα από μειονεκτούντα περιβάλλοντα· [Τροπολογία 62]

γ)  προώθηση της ανθεκτικότητας των κοινωνιών και ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, του διαπολιτισμικού και δημοκρατικού διαλόγου και των πολιτιστικών ανταλλαγών μέσω των τεχνών, του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς· [Τροπολογία 63]

δ)  ενίσχυση της ικανότητας των ευρωπαϊκών πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων να ευημερούν και να καινοτομούν, να δημιουργούν έργα τέχνης, να δημιουργούν και να αναπτύσσουν βασικές ικανότητες, γνώση, δεξιότητες, νέες καλλιτεχνικές πρακτικές και βιώσιμες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, καθώς και να συμβάλλουν στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη· [Τροπολογία 64]

δα)  προαγωγή της επαγγελματικής ικανότητας όσων ασχολούνται με τους πολιτιστικούς και τους δημιουργικούς τομείς, με την ενίσχυσή τους μέσω των κατάλληλων μέτρων· [Τροπολογία 65]

ε)  ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας, της ενεργού συμμετοχής στα κοινά και της αίσθησης της κοινότητας και των ευρωπαϊκών δημοκρατικών αξιών μέσω της πολιτιστικής επίγνωσης, της πολιτισμικής κληρονομιάς, της έκφρασης, της κριτικής σκέψης, της καλλιτεχνικής έκφρασης, της διαφάνειας και της αναγνώρισης των δημιουργών, των τεχνών, της εκπαίδευσης στον τομέα των τεχνών και της πολιτιστικής δημιουργικότητας στην τυπική, άτυπη και ανεπίσημη διά βίου εκπαίδευση· [Τροπολογία 66]

στ)  προώθηση της διεθνούς ανάπτυξης ικανοτήτων των ευρωπαϊκών πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων βάσης και των μικρο-οργανώσεων, ώστε να λειτουργούν σε διεθνές επίπεδο· [Τροπολογία 67]

ζ)  συμβολή στην παγκόσμια στρατηγική της Ένωσης για τις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις μέσω της πολιτιστικής διπλωματίας, με στόχο να διασφαλιστεί μακρόπνοος αντίκτυπος της στρατηγικής μέσω μιας διαπροσωπικής προσέγγισης με τη συμμετοχή πολιτιστικών δικτύων, της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων βάσης. [Τροπολογία 68]

Οι προτεραιότητες αναλύονται περαιτέρω στο παράρτημα I.

Στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων που διεξάγονται στο σκέλος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ο τομέας της μουσικής αποτελεί ιδιαίτερο επίκεντρο όσον αφορά τη διανομή των πόρων και τις στοχοθετημένες δράσεις. Με τη βοήθεια εξατομικευμένων προσκλήσεων και χρηματοδοτικών μέσων θα πρέπει να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του τομέα της μουσικής και να αντιμετωπιστούν ορισμένες από τις συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζει. [Τροπολογία 69]

Άρθρο 5

Σκέλος MEDIA

Σύμφωνα με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3, το σκέλος MEDIA έχει τις ακόλουθες προτεραιότητες:

α)  καλλιέργεια ταλέντων, ικανότητας, και δεξιοτήτων και της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών και ενθάρρυνση της συνεργασίας, της κινητικότητας και της καινοτομίας στη δημιουργία και την παραγωγή ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων, μεταξύ άλλων και διασυνοριακά· [Τροπολογία 70]

β)  ενίσχυση της διανομής στις κινηματογραφικές αίθουσες και στο διαδίκτυο και παροχή ευρύτερης διασυνοριακής πρόσβασης στα ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα, μεταξύ άλλων μέσω καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων και της χρήσης νέων τεχνολογιών διακρατικής και διεθνούς κυκλοφορίας, της διαδικτυακής και μη διαδικτυακής διανομής, και ιδιαίτερα της διανομής στις κινηματογραφικές αίθουσες, των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων στο νέο ψηφιακό περιβάλλον· [Τροπολογία 71]

βα)  παροχή ευρύτερης πρόσβασης στα οπτικοακουστικά έργα της Ένωσης για το διεθνές κοινό, ιδίως μέσω ενεργειών προώθησης, εκδηλώσεων, κινηματογραφικής μόρφωσης, δραστηριοτήτων και φεστιβάλ· [Τροπολογία 72]

ββ)  ενίσχυση της οπτικοακουστικής κληρονομιάς, διευκόλυνση της πρόσβασης και υποστήριξη της ψηφιοποίησης και της προώθησης των οπτικοακουστικών αρχείων και βιβλιοθηκών ως πηγών μνήμης, εκπαίδευσης, επαναχρησιμοποίησης και νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων μέσω των τελευταίων ψηφιακών τεχνολογιών· [Τροπολογία 73]

γ)  προώθηση των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων και στήριξη της διεύρυνσης ενεργού συμμετοχής του κοινού όλων των ηλικιών, ιδίως των νέων και των ατόμων με αναπηρία, για την προορατική και νόμιμη χρήση των οπτικοακουστικών έργων σε όλη ολόκληρη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν πέραν αυτής, καθώς και για την ανταλλαγή περιεχομένου που δημιουργούν οι χρήστες, μεταξύ άλλων με την προώθηση της κινηματογραφικής και της οπτικοακουστικής εκπαίδευσης. [Τροπολογία 74]

Οι προτεραιότητες αυτές θα αντιμετωπιστούν μέσω της στήριξης για τη δημιουργία, την προώθηση, την πρόσβαση και τη διάδοση των ευρωπαϊκών έργων που διαδίδουν τις ευρωπαϊκές αξίες και την κοινή ταυτότητα με τη δυνατότητα προσέγγισης ευρέως κοινού κάθε ηλικίας εντός και εκτός Ευρώπης, υποστηρίζοντας μ’ αυτόν τον τρόπο την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. [Τροπολογία 75]

Οι προτεραιότητες αναλύονται περαιτέρω στο παράρτημα I.

Άρθρο 6

ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ σκέλος

Σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος που αναφέρονται στο άρθρο 3, το ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ σκέλος έχει τις ακόλουθες προτεραιότητες:

α)  στήριξη της διατομεακής διακρατικής συνεργασίας σε επίπεδο πολιτικής, μεταξύ άλλων και σχετικά με τον ρόλο την προώθηση του ρόλου του πολιτισμού στην κοινωνική ένταξη, ιδίως όσον αφορά τα άτομα με αναπηρίες, και στην ενίσχυση της δημιουργίας, καθώς και προώθηση της γνώσης για το πρόγραμμα και στήριξη της δυνατότητας μεταφοράς των αποτελεσμάτων του, για να προβάλλεται περισσότερο το πρόγραμμα· [Τροπολογία 76]

β)  προώθηση των καινοτόμων προσεγγίσεων στην καλλιτεχνική δημιουργία περιεχομένου και στην καλλιτεχνική έρευνα, στην πρόσβαση, στη διανομή και στην προώθηση μεταξύ των πολιτιστικών και των δημιουργικών τομέων, με κάλυψη της διάστασης της αγοράς όσο και άλλων διαστάσεων και συνεκτίμηση της προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας· [Τροπολογία 77]

γ)  προώθηση εγκάρσιων δραστηριοτήτων που καλύπτουν διάφορους τομείς με στόχο την προσαρμογή στις διαρθρωτικές και τεχνολογικές αλλαγές που αντιμετωπίζει ο τομέας των μέσων ενημέρωσης, μεταξύ άλλων της στήριξης ενός καλλιτεχνικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος ελευθερίας, πολυφωνίας και πολυμορφίας στα μέσα ενημέρωσης, της ποιοτικής δημοσιογραφίας επαγγελματικής δεοντολογίας στη δημοσιογραφία, της κριτικής σκέψης και του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας, ιδίως μεταξύ των νέων, ώστε να διευκολυνθεί η προσαρμογή στα νέα εργαλεία και τους μορφότυπους των μέσων επικοινωνίας και να αντιμετωπιστεί η εξάπλωση της παραπληροφόρησης· [Τροπολογία 78]

δ)  δημιουργία και στήριξη της ενεργού συμμετοχής των συμμετεχουσών χωρών και της σύστασης γραφείων του προγράμματος στις συμμετέχουσες χώρες για την προώθηση του προγράμματος στη χώρα τους στις χώρες αυτές, κατά τρόπο δίκαιο και ισορροπημένο, μεταξύ άλλων μέσω επιτόπιων δικτυακών δραστηριοτήτων, στήριξη των αιτούντων σε σχέση με το πρόγραμμα και παροχή βασικών πληροφοριών για άλλες σχετικές ευκαιρίες στήριξης που είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ, καθώς και την τόνωση της διασυνοριακής συνεργασίας και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στους πολιτιστικούς και τους δημιουργικούς τομείς. [Τροπολογία 79]

Οι προτεραιότητες αναλύονται περαιτέρω στο παράρτημα I.

Άρθρο 7

Προϋπολογισμός

1.  Το δημοσιονομικό κονδύλιο για την εφαρμογή του προγράμματος για το διάστημα 2021–2027 ανέρχεται σε [1 850 000 000] EUR σε τρέχουσες τιμές 2 806 000 000 EUR σε σταθερές τιμές. [Τροπολογία 80]

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την ακόλουθη ενδεικτική χρηματοοικονομική κατανομή:

–  έως 609 000 000 EUR τουλάχιστον 33 % για τον στόχο του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) (σκέλος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ)· [Τροπολογία 81]

–  έως 1 081 000 000 EUR τουλάχιστον 58 % για τον στόχο του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) (σκέλος MEDIA)· [Τροπολογία 82]

–  έως 160 000 000 EUR 9 % για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) (ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ σκέλος), κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η χρηματοδοτική κατανομή σε κάθε εθνικό γραφείο Δημιουργικής Ευρώπης, τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με το χρηματοδοτικό κονδύλιο που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1295/2013. [Τροπολογία 83]

2.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιείται για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την εφαρμογή του προγράμματος, όπως π.χ. για δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων πληροφορικής.

3.  Εκτός από το δημοσιονομικό κονδύλιο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και με σκοπό την προώθηση της διεθνούς διάστασης του προγράμματος, μπορούν διατίθενται συμπληρωματικές χρηματικές συνεισφορές από τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης [Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας, Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ II)] για τη στήριξη των δράσεων που υλοποιήθηκαν και που υπόκεινται σε διαχείριση σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω συνεισφορές χρηματοδοτούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς που θεσπίζουν τα εν λόγω μέσα και δηλώνονται ετησίως στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, μαζί με τις συνεισφορές τρίτων χωρών στο πρόγραμμα. [Τροπολογία 84]

4.  Πόροι που έχουν διατεθεί στα κράτη μέλη στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης μπορούν, κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών, να μεταφερθούν στο πρόγραμμα. Η Επιτροπή εκτελεί τους εν λόγω πόρους άμεσα, σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού, ή έμμεσα, σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού. Όταν είναι δυνατόν, οι πόροι αυτοί χρησιμοποιούνται προς όφελος του οικείου κράτους μέλους.

Άρθρο 8

Τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα

1.  Το πρόγραμμα είναι ανοικτό στις ακόλουθες τρίτες χώρες:

α)  τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) τα οποία είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη συμφωνία για τον ΕΟΧ·

β)  υπό προσχώρηση χώρες, υποψήφιες χώρες και δυνάμει υποψήφιες χώρες και οντότητες, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής τους στα προγράμματα της Ένωσης που προβλέπονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια και τις αποφάσεις του συμβουλίου σύνδεσης, ή σε παρεμφερείς συμφωνίες, και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που προβλέπονται στις συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και των εν λόγω χωρών·

γ)  τις χώρες που καλύπτονται από την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής τους στα προγράμματα της Ένωσης που καθορίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια και τις αποφάσεις του συμβουλίου σύνδεσης, ή σε παρεμφερείς συμφωνίες, και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στις συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και των εν λόγω χωρών·

δ)  άλλες χώρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σε ειδική συμφωνία η οποία καλύπτει τη συμμετοχή της τρίτης χώρας σε κάθε πρόγραμμα της Ένωσης, υπό τον όρο ότι η συμφωνία

α)  διασφαλίζει δίκαιη ισορροπία μεταξύ των συνεισφορών και των οφελών της τρίτης χώρας που συμμετέχει στα προγράμματα της Ένωσης·

β)  καθορίζει τους όρους συμμετοχής στα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού των χρηματικών εισφορών στα επιμέρους προγράμματα και τα διοικητικά τους έξοδα. Οι συνεισφορές αυτές αποτελούν έσοδα για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο [21 παράγραφος 5] του [νέου δημοσιονομικού κανονισμού]·

γ)  δεν παρέχει στην τρίτη χώρα εξουσία λήψης αποφάσεων σχετικά με το πρόγραμμα·

δ)  εγγυάται το δικαίωμα της Ένωσης να διασφαλίζει τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και να προστατεύει τα οικονομικά της συμφέροντα.

Μπορούν να συμμετέχουν τρίτες χώρες στις δομές διακυβέρνησης των προγραμμάτων και στα φόρουμ των ενδιαφερομένων με σκοπό τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών. [Τροπολογία 85]

2.  Η συμμετοχή των χωρών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) , β) και γ) έως δ) στο σκέλος MEDIA και στο ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ σκέλος υπόκειται στη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην οδηγία 2010/13/ΕΕ. [Τροπολογία 151]

3.  Οι συμφωνίες που συνάπτονται με τις χώρες της παραγράφου 1 στοιχείο γ) μπορούν να παρεκκλίνουν από τις υποχρεώσεις της παραγράφου 2 σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

3α.  Οι συμφωνίες με τις τρίτες χώρες που συνδέονται με το πρόγραμμα δυνάμει του παρόντος κανονισμού διευκολύνονται με διαδικασίες ταχύτερες από τις προβλεπόμενες στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1295/2013. Οι συμφωνίες με νέες χώρες προωθούνται προορατικά. [Τροπολογία 86]

Άρθρο 8α

Άλλες τρίτες χώρες

Το πρόγραμμα μπορεί να στηρίζει τη συνεργασία με τρίτες χώρες άλλες από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 8, όσον αφορά τις δράσεις που χρηματοδοτούνται μέσω συμπληρωματικών συνεισφορών από τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3, εφόσον αυτό είναι προς το συμφέρον της Ένωσης.

Άρθρο 9

Συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Οπτικοακουστικού Τομέα

1.  Η πρόσβαση στο πρόγραμμα είναι ανοικτή σε διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους τομείς που καλύπτει το πρόγραμμα, όπως η UNESCO, το Συμβούλιο της Ευρώπης, με μια πιο συγκροτημένη συνεργασία με τις Πολιτιστικές Διαδρομές και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενίσχυσης των Κινηματογραφικών και Οπτικοακουστικών Συμπαραγωγών (Eurimages), το παρατηρητήριο του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO), τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας και τον ΟΟΣΑ με βάση κοινές συνεισφορές για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος και σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό. [Τροπολογία 87]

2.  Η Ένωση είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου του Οπτικοακουστικού Τομέα κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Η συμμετοχή της Ένωσης στο παρατηρητήριο συμβάλλει στην επίτευξη των προτεραιοτήτων του σκέλους MEDIA. Η Επιτροπή εκπροσωπεί την Ένωση στις σχέσεις της με το παρατηρητήριο. Το σκέλος MEDIA στηρίζει την καταβολή της συνδρομής μέλους εκ μέρους της Ένωσης στο παρατηρητήριο και τη συλλογή και ανάλυση, με σκοπό την προώθηση της συλλογής και της ανάλυσης δεδομένων στον οπτικοακουστικό τομέα. [Τροπολογία 152]

Άρθρο 9α

Συλλογή δεδομένων για τους πολιτιστικούς και τους δημιουργικούς τομείς

Η Επιτροπή ενισχύει τη συνεργασία στο πλαίσιο των υπηρεσιών της, όπως το Κοινό Κέντρο Ερευνών και η EUROSTAT, με στόχο τη συλλογή κατάλληλων στατιστικών στοιχείων για τη μέτρηση και την ανάλυση του αντίκτυπου των πολιτιστικών πολιτικών. Για το έργο αυτό, η Επιτροπή ενεργεί σε συνεργασία με τα κέντρα αριστείας στην Ευρώπη και τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες καθώς και σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον ΟΟΣΑ και την UNESCO. Συμβάλλει έτσι στην επίτευξη των στόχων του σκέλους «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» και παρακολουθεί στενά περαιτέρω εξελίξεις στην πολιτιστική πολιτική, μεταξύ άλλων μέσω της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών σε πιο πρώιμο στάδιο για την ανάπτυξη και προσαρμογή κοινών δεικτών για διάφορους τομείς ή ειδικών δεικτών ανά τομέα δραστηριοτήτων. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σε τακτά διαστήματα έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις εν λόγω δραστηριότητες. [Τροπολογία 88]

Άρθρο 10

Υλοποίηση και μορφές της ενωσιακής χρηματοδότησης

1.  Το πρόγραμμα υλοποιείται με άμεση διαχείριση σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, ή με έμμεση διαχείριση με φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού.

2.  Το πρόγραμμα μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση σε οποιαδήποτε από τις μορφές που ορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, ιδίως επιδοτήσεις, βραβεία και δημόσιες συμβάσεις. Μπορεί επίσης να παρέχει χρηματοδότηση υπό μορφή χρηματοπιστωτικών μέσων στο πλαίσιο συνδυαστικών πράξεων.

3.  Οι συνδυαστικές πράξεις στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος υλοποιούνται σύμφωνα με [τον κανονισμό InvestEU] και τον τίτλο X του δημοσιονομικού κανονισμού και τις διαδικασίες που καθορίζονται στον [κανονισμό InvestEU]. Ο ειδικός μηχανισμός εγγυήσεων που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» εξακολουθεί στο πλαίσιο του [κανονισμού InvestEU] και συνεκτιμά τις πρακτικές εφαρμογής που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του μηχανισμού εγγυοδοσίας για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1295/2013. [Τροπολογία 89]

4.  Οι συνεισφορές σε μηχανισμό αλληλασφάλισης μπορούν να καλύπτουν τον κίνδυνο που συνδέεται με την είσπραξη των χρηματικών ποσών που οφείλονται από δικαιούχους και θεωρούνται επαρκής εγγύηση στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανονισμού. Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου [Χ] του κανονισμού XXX [διαδόχου του κανονισμού για το Ταμείο Εγγυήσεων], βάσει και λαμβανομένων υπόψη των πρακτικών υλοποίησης που έχουν ήδη αναπτυχθεί. [Τροπολογία 90]

4α.  Για να προαχθεί η διεθνής διάσταση του προγράμματος, τα προγράμματα που θέσπισε ο κανονισμός …/… [Μηχανισμός γειτονίας, ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας] και ο κανονισμός …/… [ΜΠΒ III] συνεισφέρουν οικονομικά στις δράσεις που θεσπίζονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στη χρήση αυτών των προγραμμάτων, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς που τους διέπουν αντίστοιχα. [Τροπολογία 91]

Άρθρο 11

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

Εφόσον τρίτη χώρα η οποία συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό με απόφαση βάσει διεθνούς συμφωνίας ή δυνάμει άλλης νομικής πράξης, η τρίτη χώρα χορηγεί στον αρμόδιο διατάκτη, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο τα απαραίτητα δικαιώματα και την πρόσβαση ώστε να είναι σε θέση να ασκούν πλήρως τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους. Στην περίπτωση της OLAF, στα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνεται το δικαίωμα διενέργειας ερευνών, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και εξακριβώσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013.

Άρθρο 12

Προγράμματα εργασίας

1.  Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 110 του δημοσιονομικού κανονισμού. Πριν από την έγκριση των προγραμμάτων εργασίας πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις με τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι σχεδιαζόμενες δράσεις θα στηρίξουν τους διάφορους τομείς που συμμετέχουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τα προγράμματα εργασίας καθορίζουν, κατά περίπτωση, το συνολικό ποσό που προορίζεται για τις συνδυαστικές πράξεις, οι οποίες δεν έχουν προτεραιότητα έναντι των άμεσων χρηματοδοτήσεων υπό μορφήν επιδοτήσεων.

Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι και οι αντίστοιχες προτεραιότητες πολιτικής και δράσεις του προγράμματος, καθώς και ο προϋπολογισμός που διατίθεται ανά δράση, ορίζονται λεπτομερώς στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει επίσης ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. [Τροπολογία 92]

2.  Το πρόγραμμα εργασίας εγκρίνεται από την Επιτροπή με εκτελεστική πράξη. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 19, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, θεσπίζοντας ετήσια προγράμματα εργασίας. [Τροπολογία 93]

Κεφάλαιο II

Επιδοτήσεις και επιλέξιμες οντότητες

Άρθρο 13

Επιδοτήσεις

1.  Η χορήγηση και η διαχείριση των επιδοτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον τίτλο VIII του δημοσιονομικού κανονισμού.

1α.  οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων μπορεί να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη εξασφάλισης κατάλληλης στήριξης σε έργα μικρής κλίμακας στο πλαίσιο του σκέλους ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ μέσω μέτρων που μπορεί να περιλαμβάνουν υψηλότερα ποσοστά συγχρηματοδότησης. [Τροπολογία 94]

1β.  Οι επιδοτήσεις παρέχονται αφού ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα χαρακτηριστικά των εκάστοτε έργων:

α)  η ποιότητα του έργου·

β)  η επίδραση·

γ)  η ποιότητα και αποδοτικότητα κατά την υλοποίησή τους. [Τροπολογία 95]

2.  Η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να αποτελείται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Συνεδριάζει με τη φυσική παρουσία των μελών της ή εξ αποστάσεως.

Οι καλούμενοι εμπειρογνώμονες έχουν επαγγελματικό υπόβαθρο σχετικά με τον τομέα που αξιολογείται. Η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να ζητήσει τη γνώμη εμπειρογνωμόνων από τη χώρα εφαρμογής. [Τροπολογία 96]

3.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 193 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού και σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον δικαιούχο πριν από την υποβολή της αίτησης επιδότησης μπορούν να θεωρούνται επιλέξιμες, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται άμεσα με τις στηριζόμενες δράσεις και δραστηριότητες. [Τροπολογία 97]

4.  Κατά περίπτωση, οι δράσεις του προγράμματος ορίζουν τα κριτήρια για την απαγόρευση των διακρίσεων, μεταξύ των οποίων και για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων.

Άρθρο 14

Επιλέξιμες οντότητες

1.  Επιπλέον των κριτηρίων που ορίζονται στο [άρθρο 197] του δημοσιονομικού κανονισμού, εφαρμόζονται και τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 4.

2.  Οι εξής οντότητες είναι επιλέξιμες:

α)  νομικές οντότητες εγκατεστημένες σε μια από τις ακόλουθες χώρες:

1)  κράτος μέλος ή υπερπόντια χώρα ή έδαφος συνδεδεμένο μʼ αυτό·

2)  τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα·

3)  τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα εργασίας, υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 3 και 4·

β)  νομικές οντότητες που έχουν συσταθεί βάσει του δικαίου της Ένωσης ή διεθνείς οργανισμοί.

3.  Οι νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα είναι κατ’ εξαίρεση επιλέξιμες για συμμετοχή, αν αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων μιας συγκεκριμένης δράσης.

4.  Οι νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα θα πρέπει καταρχήν να αναλαμβάνουν το κόστος της συμμετοχής τους. Το κόστος της συμμετοχής τους μπορεί να καλυφθεί από πρόσθετες συνεισφορές από τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3, εφόσον αυτό είναι προς το συμφέρον της Ένωσης.

5.  Οι ακόλουθες οντότητες μπορούν κατ’ εξαίρεση να λαμβάνουν επιδοτήσεις χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων, με βάση ειδικές αποστολές και στόχους που θα καθοριστούν από την Επιτροπή και θα κρίνονται σε τακτική βάση σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος: [Τροπολογία 98]

α)  η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Βραβείο Κινηματογράφου LUX, μετά από συμφωνία συνεργασίας που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης και υπογράφηκε από τα μέρη και σε συνεργασία με το Europa Cinemas· μέχρι να συναφθεί συμφωνία συνεργασίας, οι προβλεπόμενες πιστώσεις τίθενται στο αποθεματικό· [Τροπολογία 99]

β)  η Ορχήστρα Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δραστηριότητές της, συμπεριλαμβανομένης της τακτικής επιλογής και κατάρτισης νεαρών μουσικών από όλα τα κράτη μέλη μέσω προγραμμάτων διαμονής που προσφέρουν κινητικότητα και τη δυνατότητα να εμφανίζονται σε φεστιβάλ και περιοδείες εντός της Ένωσης και σε διεθνές επίπεδο και που συμβάλλουν στην κυκλοφορία του ευρωπαϊκού πολιτισμού σε διασυνοριακό επίπεδο και στη διεθνοποίηση της σταδιοδρομίας των νεαρών μουσικών, με στόχο τη γεωγραφική ισορροπία των συμμετεχόντων· η Ορχήστρα Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφοροποιεί διαρκώς τα έσοδά της με την ενεργό αναζήτηση χρηματοδοτικής στήριξης από νέες πηγές, μειώνοντας την εξάρτησή της από τη χρηματοδότηση της Ένωσης· οι δραστηριότητες της Ορχήστρας Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνάδουν με τους στόχους και τις προτεραιότητες του προγράμματος και του σκέλους «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ», ιδίως όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού. [Τροπολογία 100]

Κεφάλαιο IIΙ

Συνέργειες και συμπληρωματικότητα

Άρθρο 15

Συμπληρωματικότητα

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, διασφαλίζει τη συνολική συνοχή και τη συμπληρωματικότητα του προγράμματος με τις συναφείς πολιτικές και τα προγράμματα, ιδίως εκείνα που αφορούν την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων, την εκπαίδευση, ιδίως την ψηφιακή εκπαίδευση και τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας, τη νεολαία και την αλληλεγγύη, την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη, ιδίως για τις περιθωριοποιημένες ομάδες και τις μειονότητες, την έρευνα και την καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής καινοτομίας, τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα, τη συνοχή, την περιφερειακή πολιτική και την αστική ανάπτυξη, τον βιώσιμο τουρισμό, τις κρατικές ενισχύσεις, την κινητικότητα και τη διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη, μεταξύ άλλων για να προωθείται η αποτελεσματική χρήση της δημόσιας χρηματοδότησης.

Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι, κατά την εφαρμογή των διαδικασιών που ορίζονται στο [πρόγραμμα InvestEU] για τους σκοπούς του παρόντος προγράμματος, λαμβάνονται υπόψη οι πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του μηχανισμού εγγυοδοσίας για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1295/2013. [Τροπολογία 101]

Άρθρο 16

Σωρευτική και συνδυασμένη χρηματοδότηση

1.  Δράση που έχει λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά στο πλαίσιο του προγράμματος μπορεί επίσης να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά από οποιοδήποτε άλλο ενωσιακό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων ταμείων του κανονισμού (ΕΕ) XX/XXXX [ΚΚΔ], με την προϋπόθεση ότι οι δύο συνεισφορές δεν καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες. Η σωρευτική χρηματοδότηση δεν υπερβαίνει το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών της δράσης και η στήριξη από διαφορετικά προγράμματα της Ένωσης μπορεί να υπολογίζεται κατ’ αναλογία.

2.  Πρόταση που είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο του προγράμματος μπορεί να λάβει σφραγίδα αριστείας εφόσον πληροί τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α)  έχει αξιολογηθεί σε πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος·

β)  πληροί τις ελάχιστες υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων· [Τροπολογία 102]

γ)  δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων λόγω δημοσιονομικών περιορισμών.

2α.  Οι προτάσεις που έχουν λάβει σφραγίδα αριστείας μπορούν να χρηματοδοτούνται απευθείας από άλλα προγράμματα και από ταμεία δυνάμει του κανονισμού [κανονισμός ΚΚΔ COM(2018)0375] σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 5, υπό την προϋπόθεση ότι οι προτάσεις αυτές συνάδουν με τους στόχους του προγράμματος. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε τα κριτήρια επιλογής και απονομής για τα έργα στα οποία απονέμεται η σφραγίδα αριστείας να είναι συνεκτικά, σαφή και διαφανή για τους δυνητικούς δικαιούχους. [Τροπολογία 103]

Άρθρο 16α

Μηχανισμός εγγυοδοσίας για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα στο πλαίσιο του InvestEU

1.  Η χρηματοδοτική στήριξη μέσω του νέου προγράμματος InvestEU βασίζεται στους στόχους και στα κριτήρια του μηχανισμού εγγυοδοσίας για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαιτερότητας του τομέα.

2.  Το πρόγραμμα InvestEU παρέχει:

α)  σε ΜΜΕ και πολύ μικρούς, μικρούς και μεσαίους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα πρόσβαση σε χρηματοδότηση·

β)  εγγυήσεις στους συμμετέχοντες χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές από κάθε χώρα που συμμετέχει στον μηχανισμό εγγυοδοσίας·

γ)  στους συμμετέχοντες χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές επιπλέον εμπειρογνωσία για την αξιολόγηση των κινδύνων που συνδέονται με ΜΜΕ και πολύ μικρούς, μικρούς και μεσαίους οργανισμούς και με πολιτιστικά και δημιουργικά σχέδια.

δ)  τον όγκο της χρηματοδότησης του χρέους που διατίθεται στις ΜΜΕ και τους πολύ μικρούς, μικρούς και μεσαίους οργανισμούς·

ε)  σε ΜΜΕ και πολύ μικρούς, μικρούς και μεσαίους οργανισμούς σε όλες τις περιφέρειες και τους τομείς, ικανότητα να δημιουργήσουν ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δανείων και να προτείνουν σχέδιο εμπορίας και προώθησης·

στ)  τα ακόλουθα είδη δανείων: επενδύσεις σε υλικά και άυλα στοιχεία του ενεργητικού, εξαιρουμένων των προσωπικών εγγυήσεων· μεταβίβαση επιχειρήσεων· κεφάλαια κίνησης, όπως προσωρινή χρηματοδότηση, χρηματοδότηση για κάλυψη ελλείμματος ιδίων κεφαλαίων, ταμειακή ροή και πιστωτικές διευκολύνσεις. [Τροπολογία 104]

Κεφάλαιο IV

Παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχος

Άρθρο 17

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

1.  Στο παράρτημα II παρατίθενται οι δείκτες για την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3.

1α.  Τα σκέλη έχουν κοινό σύνολο ποιοτικών δεικτών. Κάθε σκέλος έχει ειδικό σύνολο δεικτών. [Τροπολογία 105]

2.  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 19, για τη θέσπιση ενός πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένου μέσω τροποποιήσεων του παραρτήματος II για την επανεξέταση και τη συμπλήρωση των δεικτών, όπου απαιτείται, για τους σκοπούς της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για τους δείκτες μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022. [Τροπολογία 106]

3.  Το σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις διασφαλίζει ότι τα στοιχεία με τα οποία παρακολουθούνται η υλοποίηση του προγράμματος και τα αποτελέσματα συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. Για το σκοπό αυτό, επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους αποδέκτες κονδυλίων της Ένωσης και, κατά περίπτωση, στα κράτη μέλη.

Άρθρο 18

Αξιολόγηση

1.  Οι αξιολογήσεις διενεργούνται εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

1α.  Τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με το ύψος των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών που θα απαιτούνταν για τη χρηματοδότηση των έργων στα οποία απονέμεται η σφραγίδα αριστείας κοινοποιούνται ετησίως στα δύο παραρτήματα της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, τουλάχιστον 3 μήνες πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης των αντίστοιχων θέσεών τους επί του προϋπολογισμού της Ένωσης για το επόμενο έτος, σύμφωνα με το από κοινού συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα για την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού. [Τροπολογία 107]

2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση επανεξέταση του προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη της υλοποίησης του προγράμματος έχει πραγματοποιηθεί έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Η Επιτροπή υποβάλλει ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Η Επιτροπή υποβάλλει, όπου απαιτείται και βάσει της ενδιάμεσης επανεξέτασης, νομοθετική πρόταση για την αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 108]

3.  Αφού ολοκληρωθεί η υλοποίηση του προγράμματος, αλλά το αργότερο δύο έτη ύστερα από τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή προβαίνει σε υποβάλλει την τελική αξιολόγηση του προγράμματος. [Τροπολογία 109]

4.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων, μαζί με τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

5.  Το σύστημα υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις αξιολογήσεις διασφαλίζει ότι τα δεδομένα για την αξιολόγηση του προγράμματος συλλέγονται με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο, σε εύθετο χρόνο και με τον κατάλληλο βαθμό λεπτομέρειας. Τα εν λόγω δεδομένα και οι πληροφορίες κοινοποιούνται στην Επιτροπή με τρόπο που συμμορφώνεται με άλλες νομικές διατάξεις· για παράδειγμα, όταν είναι αναγκαίο, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανωνυμοποιούνται. Γι’ αυτόν τον σκοπό, επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους αποδέκτες των πόρων της Ένωσης.

Άρθρο 19

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατʼ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 και στο άρθρο 17 ανατίθεται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 και στο άρθρο 17 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Απόφαση ανάκλησης καταργεί την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σ’ αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή ζητά τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων που ορίζονται από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που έχει εκδοθεί βάσει του άρθρου 12 παράγραφος 2 και του άρθρου 17 τίθεται σε ισχύ αν δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα εκφράσουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Κεφάλαιο V

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 20

Πληροφόρηση, επικοινωνία και δημοσιότητα

1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού, ιδίως δε την ονομασία του προγράμματος και, για τις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του σκέλους MEDIA, τον λογότυπο του MEDIA. Η Επιτροπή αναπτύσσει έναν λογότυπο για το «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» το οποίο θα χρησιμοποιείται για δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του σκέλους «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ». [Τροπολογία 110]

2.  Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για το πρόγραμμα καθώς και για τις δράσεις και τα αποτελέσματά του που υποστηρίζονται από τα σκέλη του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα συμβάλλουν επίσης στην προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3.

Άρθρο 21

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 καταργείται με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Άρθρο 22

Μεταβατικές διατάξεις

1.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τη συνέχιση ή την τροποποίηση των οικείων δράσεων, μέχρι τη λήξη τους, στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013, ο οποίος εξακολουθεί να εφαρμόζεται στις εν λόγω δράσεις μέχρι τη λήξη τους.

2.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για το πρόγραμμα μπορεί επίσης να καλύπτει τις δαπάνες τεχνικής και διοικητικής βοήθειας που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση της μετάβασης μεταξύ του προγράμματος και των μέτρων που είχαν εγκριθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1295/2013.

3.  Εάν χρειαστεί, μπορούν να εγγραφούν στον προϋπολογισμό πιστώσεις για την περίοδο μετά το 2027 με σκοπό την κάλυψη των δαπανών που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 4, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η διαχείριση των δράσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Άρθρο 23

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός στο σύνολό του και εφαρμόζεται άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προς χρηματοδότηση δραστηριότητες

1.  ΣΚΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι προτεραιότητες του σκέλους ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ του προγράμματος που αναφέρονται στο άρθρο 4 επιδιώκονται με τους ακόλουθους τρόπους:

Οριζόντιες δράσεις:

α)  σχέδια διακρατικής συνεργασίας με σαφή διάκριση μεταξύ έργων μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας και με ιδιαίτερη προσοχή στους πολύ μικρούς και μικρούς πολιτιστικούς οργανισμούς· [Τροπολογία 111]

β)  ευρωπαϊκά δίκτυα πολιτιστικών και δημιουργικών οργανισμών από διάφορες χώρες·

γ)  πανευρωπαϊκές πολιτιστικές και δημιουργικές πλατφόρμες·

δ)  κινητικότητα των καλλιτεχνών, των βιοτεχνών και των πολιτιστικών και δημιουργικών φορέων στις διακρατικές τους δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους που συνδέεται με την καλλιτεχνική δραστηριότητα και την κυκλοφορία καλλιτεχνικών και πολιτιστικών έργων· [Τροπολογία 112]

ε)  στήριξη προς τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς οργανισμούς προκειμένου να λειτουργούν σε διεθνές επίπεδο και να αναπτύσσουν το δυναμικό τους· [Τροπολογία 113]

στ)  ανάπτυξη πολιτικής, συνεργασία και υλοποίηση στον τομέα του πολιτισμού, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής δεδομένων και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών ή πιλοτικών σχεδίων.

Τομεακές δράσεις:

α)  στήριξη προς τον τομέα της μουσικής: προώθηση της πολυμορφίας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στον τομέα της μουσικής, ιδίως στον τομέα της ζωντανής μουσικής, μεταξύ άλλων μέσω της δικτύωσης, της διανομής του μουσικού και προώθησης ποικίλων ευρωπαϊκών μουσικών έργων και ρεπερτορίου εντός και εκτός Ευρώπης, δράσεις κατάρτισης και στην Ευρώπη και πέραν αυτής, της κατάρτισης, της συμμετοχής και πρόσβασης στη μουσική, της ανάπτυξης κοινού για το ευρωπαϊκό ρεπερτόριο, της προβολής και της αναγνώρισης των δημιουργών, των φορέων προώθησης και των καλλιτεχνών, ιδίως των νέων και των νεοεμφανιζόμενων καλλιτεχνών, καθώς και υποστήριξη για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων· [Τροπολογία 114]

β)  στήριξη προς τον τομέα του βιβλίου και των εκδόσεων: στοχοθετημένες δράσεις που προωθούν τη διαφορετικότητα, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, ιδίως τη μετάφραση, την προσαρμογή σε μορφές προσβάσιμες για τα άτομα με αναπηρίες και την προώθηση της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας σε διασυνοριακό επίπεδο εντός και εκτός Ευρώπης, μεταξύ άλλων με τη βοήθεια βιβλιοθηκών, κατάρτιση και ανταλλαγές επαγγελματιών του τομέα, συγγραφέων και μεταφραστών καθώς και διακρατικά σχέδια συνεργασίας, καινοτομίας και ανάπτυξης στον τομέα· [Τροπολογία 115]

γ)  στήριξη προς τους τομείς της αρχιτεκτονικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αρχιτεκτονική: στοχοθετημένες δράσεις για την κινητικότητα των φορέων, ανάπτυξη την έρευνα, την καθιέρωση προτύπων υψηλής ποιότητας, τη δημιουργία ικανοτήτων, ανάπτυξη κοινού και διεθνοποίηση των τομέων της πολιτιστικής κληρονομιάς και της αρχιτεκτονικής, την ανταλλαγή των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων για βιοτέχνες, την ενεργό συμμετοχή του κοινού, στήριξη της διαφύλαξης, της διατήρησης, την αναζωογόνηση του χώρου ζωής, την προσαρμοστική επαναχρησιμοποίηση, την προώθηση της φιλοσοφίας του δομημένου περιβάλλοντος υψηλής ποιότητας (Baukultur), στήριξη της διαφύλαξης, της διατήρησης και της ενίσχυσης τη βιωσιμότητα, τη διάδοση, την ενίσχυση και διεθνοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αξιών της μέσω της ευαισθητοποίησης, της δικτύωσης και των δραστηριοτήτων διομότιμης μάθησης· [Τροπολογία 116]

δ)  στήριξη προς άλλους τομείς: στοχοθετημένες δράσεις προώθησης υπέρ της ανάπτυξης των δημιουργικών πτυχών του τομέα άλλων τομέων, συμπεριλαμβανομένων των τομέων του σχεδιασμού, και της μόδας και του βιώσιμου πολιτιστικού τουρισμού, καθώς και της προώθησης και της εκπροσώπησής τους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [Τροπολογία 117]

Στήριξη προς όλους τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς σε τομείς κοινής ανάγκης, ενώ μπορεί να αναπτυχθεί ενδεχομένως τομεακή δράση στις περιπτώσεις όπου οι ιδιαιτερότητες ενός υποτομέα δικαιολογούν μια στοχοθετημένη προσέγγιση. Υιοθετείται μια οριζόντια προσέγγιση στα διακρατικά σχέδια συνεργασίας, κινητικότητας και διεθνοποίησης, μεταξύ άλλων μέσω προγραμμάτων φιλοξενίας, περιοδειών, εκδηλώσεων, ζωντανών παραστάσεων, εκθέσεων και φεστιβάλ, καθώς και για την προώθηση της πολυμορφίας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, την εκπαίδευση και τις ανταλλαγές επαγγελματιών, την ανάπτυξη ικανοτήτων, τη δικτύωση, τις δεξιότητες, την ανάπτυξη κοινού, καθώς και τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων. Οι τομεακές δράσεις λαμβάνουν προϋπολογισμούς που είναι ανάλογοι με τους τομείς που προσδιορίζονται ως προτεραιότητες. Οι τομεακές δράσεις θα πρέπει να συμβάλουν στην ανταπόκριση στις συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διάφοροι τομείς προτεραιότητας που προσδιορίζονται στο παρόν παράρτημα Ι, με βάση τα υπάρχοντα πιλοτικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες. [Τροπολογία 118]

Ειδικές δράσεις με στόχο να καταστεί ορατή και απτή η ευρωπαϊκή πολιτιστική ταυτότητα και η πολυμορφία και κληρονομιά της και να ενισχυθεί ο διαπολιτισμικός διάλογος: [Τροπολογία 119]

α)  πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης, διασφαλίζοντας τη χρηματοδοτική στήριξη της απόφασης αριθ. 445/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(26)·

β)  Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, διασφαλίζοντας τη χρηματοδοτική στήριξη της απόφασης αριθ. 1194/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(27) και δίκτυο των περιοχών με Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς· [Τροπολογία 120]

γ)  πολιτιστικά βραβεία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού βραβείου θεάτρου· [Τροπολογία 121]

δ)  ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς·

δα)  δράσεις που στοχεύουν σε διεπιστημονικές παραγωγές οι οποίες έχουν σχέση με την Ευρώπη και τις αξίες της· [Τροπολογία 122]

ε)  Στήριξη των ευρωπαϊκών πολιτιστικών ιδρυμάτων με στόχο την παροχή απευθείας πολιτιστικών υπηρεσιών στους ευρωπαίους πολίτες, με μεγάλη γεωγραφική κάλυψη.

2.  ΣΚΕΛΟΣ MEDIA

Οι προτεραιότητες του σκέλους MEDIA του προγράμματος που αναφέρονται στο άρθρο 5 λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις της οδηγίας 2010/13/ΕΕ και τις διαφορές μεταξύ χωρών ως προς την παραγωγή και τη διανομή οπτικοακουστικού περιεχομένου, καθώς και ως προς την πρόσβαση σʼ αυτό, και το μέγεθος και τις ιδιαιτερότητες των αντίστοιχων αγορών, και επιδιώκονται, μεταξύ άλλων, με τους ακόλουθους τρόπους: [Τροπολογία 123]

α)  ανάπτυξη ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων, ιδίως κινηματογραφικών και τηλεοπτικών έργων όπως ταινίες μυθοπλασίας, ταινίες μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ, ταινίες για παιδιά και κινούμενα σχέδια, καθώς και διαδραστικά έργα όπως ποιοτικά και αφηγηματικά βιντεοπαιχνίδια και πολυμέσα με ενισχυμένη δυνατότητα διασυνοριακής κυκλοφορίας από ευρωπαϊκές ανεξάρτητες εταιρείες παραγωγής· [Τροπολογία 124]

β)  παραγωγή καινοτόμου και ποιοτικού τηλεοπτικού περιεχομένου και αφήγησης σε επεισόδια για όλες τις ηλικίες, με υποστήριξη ευρωπαϊκών ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής· [Τροπολογία 125]

βα)  στήριξη σε πρωτοβουλίες που είναι αφιερωμένες στη δημιουργία και προώθηση έργων που σχετίζονται με την ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και με τις ευρωπαϊκές ιστορίες. [Τροπολογία 126]

γ)  εργαλεία προώθησης, διαφήμισης και προώθησης εμπορικής διακίνησης, συμπεριλαμβανομένου μεταξύ άλλων μέσω του διαδικτύου και της ανάλυσης δεδομένων, για την αύξηση της προβολής και της ορατότητας των ευρωπαϊκών έργων, της διασυνοριακής πρόσβασης σ’ αυτά και της διεύρυνσης του κοινού τους· [Τροπολογία 127]

δ)  στήριξη των διεθνών πωλήσεων και της κυκλοφορίας μη εθνικών ευρωπαϊκών έργων σε όλες τις πλατφόρμες διανομής με στόχο τόσο τις μικρές όσο και τις μεγάλες παραγωγές, μεταξύ άλλων μέσω συντονισμένων στρατηγικών διανομής που καλύπτουν πολλές διάφορες χώρες, καθώς και του υποτιτλισμού, της μεταγλώττισης και της ηχητικής περιγραφής· [Τροπολογία 128]

δα)  δράσεις που αποσκοπούν στη στήριξη των χωρών με χαμηλή παραγωγική ικανότητα να βελτιώσουν τις διαπιστωθείσες ελλείψεις τους· [Τροπολογία 129]

ε)  στήριξη των ανταλλαγών και των δραστηριοτήτων δικτύωσης μεταξύ επιχειρήσεων για τη διευκόλυνση των ευρωπαϊκών και των διεθνών συμπαραγωγών και της κυκλοφορίας των ευρωπαϊκών έργων· [Τροπολογία 130]

εα)  στήριξη ευρωπαϊκών δικτύων δημιουργών οπτικοακουστικών μέσων από διάφορες χώρες με σκοπό την καλλιέργεια δημιουργικών ταλέντων στον οπτικοακουστικό τομέα· [Τροπολογία 131]

εβ)  ειδικά μέτρα για τη συμβολή στη δίκαιη μεταχείριση των δημιουργικών ταλέντων στον οπτικοακουστικό τομέα· [Τροπολογία 132]

στ)  προώθηση των ευρωπαϊκών έργων σε εκδηλώσεις και εκθέσεις του κλάδου εντός και εκτός Ευρώπης·

ζ)  πρωτοβουλίες που προωθούν την ανάπτυξη και την ενεργό συμμετοχή του κοινού, ιδίως στους κινηματογράφους και στην και την κινηματογραφική και οπτικοακουστική εκπαίδευση, οι οποίες απευθύνονται ιδίως σε νεαρό κοινό· [Τροπολογία 133]

η)  δραστηριότητες κατάρτισης και καθοδήγησης για την ενίσχυση της ικανότητας των φορέων οπτικοακουστικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των βιοτεχνών και των χειροτεχνών, να προσαρμόζονται στις νέες εξελίξεις της αγοράς και στις ψηφιακές τεχνολογίες· [Τροπολογία 134]

θ)  ευρωπαϊκό δίκτυο ένα ή περισσότερα ευρωπαϊκά δίκτυα φορέων παροχής βίντεο κατά παραγγελία, που θα προβάλλει προβάλλουν σημαντικό μερίδιο µη εθνικών ευρωπαϊκών έργων· [Τροπολογία 135]

ι)  δίκτυο/-α ευρωπαϊκών ευρωπαϊκά φεστιβάλ και δίκτυα φεστιβάλ, που θα προβάλλει/-ουν προβάλλουν και θα προωθούν ποικιλία ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων με σημαντικό μερίδιο µη εθνικών ευρωπαϊκών έργων· [Τροπολογία 136]

ια)  ευρωπαϊκό δίκτυο φορέων εκμετάλλευσης κινηματογραφικών αιθουσών, που θα προβάλλει σημαντικό μερίδιο µη εθνικών ευρωπαϊκών έργων, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του ρόλου των κινηματογραφικών αιθουσών στην αλυσίδα αξίας και με έμφαση στις δημόσιες προβολές ως κοινωνική εμπειρία · [Τροπολογία 137]

ιβ)  ειδικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων καθοδήγησης και δικτύωσης, για τη συμβολή σε μια πιο ισόρροπη συμμετοχή των δύο φύλων στον οπτικοακουστικό τομέα· [Τροπολογία 138]

ιγ)  στήριξη του διαλόγου πολιτικής, των καινοτόμων δράσεων πολιτικής και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών – μεταξύ άλλων μέσω δραστηριοτήτων ανάλυσης και της παροχής αξιόπιστων δεδομένων·

ιδ)  διακρατική ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, δραστηριότητες διομότιμης μάθησης και δικτύωση μεταξύ του οπτικοακουστικού τομέα και των φορέων χάραξης πολιτικής.

ιδα)  στήριξη στην κυκλοφορία και την πολυγλωσσική πρόσβαση σε πολιτιστικό τηλεοπτικό περιεχόμενο εντός και εκτός διαδικτύου, μεταξύ άλλων μέσω του υποτιτλισμού, για την προώθηση του πλούτου και της πολυμορφίας της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, σύγχρονων έργων και γλωσσών. [Τροπολογία 139]

3.  ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ ΣΚΕΛΟΣ

Οι προτεραιότητες του ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟΥ σκέλους του προγράμματος που αναφέρονται στο άρθρο 6 επιδιώκονται κυρίως με τους ακόλουθους τρόπους:

Συνεργασία πολιτικής και δραστηριότητες προβολής:

α)  χάραξη πολιτικής, διακρατική ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, δραστηριότητες διομότιμης μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης ομοτίμων για τους νεοεισελθόντες στο πρόγραμμα, ευαισθητοποίηση και δικτύωση μεταξύ πολιτιστικών και δημιουργικών οργανώσεων και φορέων χάραξης πολιτικής, σε διατομεακό επίπεδο, μεταξύ άλλων μέσω μόνιμου διαρθρωτικού διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη, και με ετήσιο φόρουμ πολιτισμού και δημιουργικών τομέων για την ενίσχυση του διαλόγου και του προσανατολισμού των τομεακών πολιτικών· [Τροπολογία 140]

β)  αναλυτικές διατομεακές δραστηριότητες·

γ)  δράσεις στήριξης που αποσκοπούν στην προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας σε θέματα πολιτικής και την ανάπτυξη πολιτικής σχετικά με τον ρόλο της κοινωνικής ένταξης μέσω του πολιτισμού·

δ)  ενίσχυση της γνώσης για το πρόγραμμα και για τα θέματα που καλύπτει, ενίσχυση της προσέγγισης των πολιτών και συμβολή στη δυνατότητα μεταφοράς των αποτελεσμάτων.

Εργαστήριο δημιουργικής καινοτομίας:

α)  ενθάρρυνση νέων μορφών δημιουργίας στο σταυροδρόμι μεταξύ των διαφόρων πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων και με φορείς άλλων τομέων, για παράδειγμα μέσω της χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών και της καθοδήγησης για τη χρήση αυτή στο πλαίσιο πολιτιστικών οργανώσεων και της συνεργασίας μέσω ψηφιακών κόμβων· [Τροπολογία 141]

β)  στήριξη καινοτόμων διατομεακών προσεγγίσεων και εργαλείων με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης, της διανομής, της προώθησης και της νομισματοποίησης του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς·

βα)  δράσεις που στοχεύουν σε διεπιστημονικές παραγωγές οι οποίες έχουν σχέση με την Ευρώπη και τις αξίες της. [Τροπολογία 142]

Γραφεία του προγράμματος:

α)  προώθηση του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο και παροχή σχετικών πληροφοριών σχετικά με τους διάφορους τύπους χρηματοδοτικής στήριξης που διατίθενται στο πλαίσιο της ενωσιακής πολιτικής και με τα κριτήρια, τη διαδικασία και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης· [Τροπολογία 143]

β)  υποστήριξη δυνητικών δικαιούχων στις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων, ενθάρρυνση της διασυνοριακής συνεργασίας και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ επαγγελματιών, ιδρυμάτων, πλατφορμών και δικτύων εντός και μεταξύ των τομέων πολιτικής και των τομέων που καλύπτονται από το πρόγραμμα· [Τροπολογία 144]

γ)  στήριξη της Επιτροπής για τη διασφάλιση της σωστής επικοινωνίας από τη βάση προς την κορυφή και αντιστρόφως και διάδοσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος στους πολίτες και στους φορείς. [Τροπολογία 145]

Εγκάρσιες δραστηριότητας για τη στήριξη του τομέα των μέσων ενημέρωσης:

α)  αντιμετώπιση των διαρθρωτικών και τεχνολογικών αλλαγών που αντιμετωπίζει ο τομέας των ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης με την προώθηση και την παρακολούθηση ενός περιβάλλοντος ελευθερίας, ανεξαρτησίας και πολυφωνίας και πολυμορφίας στα μέσα ενημέρωσης και τη στήριξη της ανεξάρτητης παρακολούθησης προκειμένου να εκτιμώνται οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις για την πολυφωνία και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης· [Τροπολογία 146]

β)  στήριξη των υψηλών προτύπων παραγωγής για τα μέσα ενημέρωσης, με την προώθηση της συνεργασίας, των ψηφιακών δεξιοτήτων, της διασυνοριακής συνεργατικής δημοσιογραφίας και του ποιοτικού περιεχομένου και βιώσιμων οικονομικών μοντέλων για τη διασφάλιση της επαγγελματικής δεοντολογίας στη δημοσιογραφία· [Τροπολογία 147]

γ)  προώθηση του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας, ώστε οι να δοθεί στους πολίτες, ιδίως στους νέους, η δυνατότητα να αναπτύξουν κριτική κατανόηση σχετικά με αυτά και υποστήριξη της δημιουργίας μιας ενωσιακής πλατφόρμας για την ανταλλαγή πρακτικών και πολιτικών για τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας μεταξύ όλων των κρατών μελών, μεταξύ άλλων μέσω πανεπιστημιακών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών και μέσων επικοινωνίας που ασχολούνται με την Ευρώπη και μέσω της παροχής κατάρτισης σε επαγγελματίες των μέσων επικοινωνίας με προγράμματα κατάρτισης για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης· [Τροπολογία 148]

γα)  προαγωγή και διαφύλαξη του πολιτικού διαλόγου και του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών σχετικά με τις απειλές για την ελευθερία των μέσων επικοινωνίας και την πολυφωνία των μέσων στην Ευρώπη. [Τροπολογία 149]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ

ΚΟΙΝΟΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

(1)  Όφελος για τους πολίτες και τις κοινότητες·

(2)  όφελος για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής πολυμορφίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς·

(3)  όφελος για την οικονομία και τις θέσεις εργασίας στην Ένωση, ιδίως στους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς και στις ΜΜΕ·

(4)  συσσωμάτωση των πολιτικών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων·

(5)  ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία των έργων·

(6)  ποιότητα των εταιρικών σχέσεων και των πολιτιστικών έργων·

(7)  αριθμός των ανθρώπων που αποκτούν πρόσβαση στα ευρωπαϊκά πολιτιστικά και δημιουργικά έργα που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα·

(8)  αριθμός θέσεων απασχόλησης που συνδέονται με τα χρηματοδοτούμενα σχέδια·

(9)  ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων, όπου απαιτείται, κινητικότητα και ενδυνάμωση των φορέων των πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων. [Τροπολογία 150]

Δείκτες

ΣΚΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Αριθμός και κλίμακα των διακρατικών εταιρικών σχέσεων που δημιουργήθηκαν με την υποστήριξη του προγράμματος

Αριθμός καλλιτεχνών και πολιτιστικών και/ή δημιουργικών φορέων με (γεωγραφική) κινητικότητα πέραν των εθνικών συνόρων λόγω της στήριξης από το πρόγραμμα, ανά χώρα προέλευσης

Αριθμός ατόμων που έχουν πρόσβαση σε ευρωπαϊκά πολιτιστικά και δημιουργικά έργα που παράγονται από το πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων έργων από άλλες χώρες εκτός από τις δικές τους

Αριθμός των σχεδίων που στηρίζονται από το πρόγραμμα και απευθύνονται σε μειονεκτούσες ομάδες, ιδίως άνεργους νέους και μετανάστες

Αριθμός των σχεδίων που στηρίζονται από το πρόγραμμα με τη συμμετοχή οργανισμών τρίτων χωρών

ΣΚΕΛΟΣ MEDIA:

Αριθμός των ατόμων που προσπελαύνουν ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα από χώρες διαφορετικές από τις δικές τους και στηρίζονται από το πρόγραμμα

Αριθμός συμμετεχόντων σε μαθησιακές δραστηριότητες που στηρίζονται από το πρόγραμμα, οι οποίοι εκτιμούν ότι βελτίωσαν τις ικανότητές τους και αύξησαν την απασχολησιμότητά τους

Αριθμός και προϋπολογισμός των συμπαραγωγών που αναπτύχθηκαν και δημιουργήθηκαν με τη στήριξη του προγράμματος

Αριθμός ατόμων που προσεγγίστηκαν από δραστηριότητες προώθησης μεταξύ επιχειρήσεων σε μεγάλες αγορές

ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ ΣΚΕΛΟΣ:

Αριθμός και κλίμακα των διακρατικών εταιρικών σχέσεων που δημιουργήθηκαν (σύνθετος δείκτης για εργαστήρια δημιουργικής καινοτομίας και ενέργειες μέσων ενημέρωσης)

Αριθμός εκδηλώσεων που προωθούν το πρόγραμμα και διοργανώνονται από τα γραφεία του προγράμματος

(1)ΕΕ 110 της 22.3.2019, σ. 87.
(2)ΕΕ C …
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Μαρτίου 2019.
(4)COM(2018)0267.
(5)COM(2016)0594.
(6) Οδηγία (ΕΕ) 2019/789 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, και για την τροποποίηση της οδηγίας 93/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 130 της 17.5.2019, σ. 82).
(7)COM(2016)0287. Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς (ΕΕ L 303 της 28.11.2018, σ. 69).
(8) Απόφαση (EΕ) 2017/864 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος πολιτιστικής κληρονομιάς (2018) (ΕΕ L 131 της 20.5.2017, σ. 1).
(9) Οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1).
(10)JOIN(2016)0029.
(11)COM(2014)0477.
(12)COM(2017)0479.
(13)Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που εγκρίθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη τον Σεπτέμβριο του 2015, A/RES/70/1.
(14) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).
(15) 2018/0243 (COD).
(16) 2018/0247 (COD).
(17)ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(18)Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).
(19)Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1).
(20)Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L292 της 15.11.1996, σ. 2).
(21)Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).
(22)Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).
(23)Απόφαση 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ») (ΕΕ L 344 της 19.12.2013, σ. 1).
(24)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(25)ΕΕ L 124 της 20.5.2003.
(26)Απόφαση αριθ. 445/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση δράσης της Ένωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1622/2006/ΕΚ (ΕΕ L 132 της 3.5. 2014, σ. 1).
(27)Απόφαση αριθ. 1194/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη θέσπιση δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΕ L 303 της 22.11.2011, σ. 1.)

Τελευταία ενημέρωση: 20 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου