Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0190(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0156/2019

Teksty złożone :

A8-0156/2019

Debaty :

PV 28/03/2019 - 4
CRE 28/03/2019 - 4

Głosowanie :

PV 28/03/2019 - 8.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0323

Teksty przyjęte
PDF 348kWORD 107k
Czwartek, 28 marca 2019 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2021–2027) ***I
P8_TA(2019)0323A8-0156/2019
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Kreatywna Europa” (2021–2027) oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1295/2013 (COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0366),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 167 ust. 5 oraz art. 173 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0237/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 12 grudnia 2018 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 6 lutego 2019 r.(2),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji oraz opinię przedstawioną przez Komisję Budżetową (A8-0156/2019),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 110 z 22.3.2019, s. 87
(2) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 28 marca 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) .../... ustanawiającego program „Kreatywna Europa” (2021-2027) oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1295/2013
P8_TC1-COD(2018)0190

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 167 ust. 5 i art. 173 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(1),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów(2),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Kultura, sztuka, dziedzictwo kulturowe i różnorodność kulturowa mają wielką wartość dla europejskiego społeczeństwa z perspektywy kulturowej, edukacyjnej, demokratycznej, środowiskowej, społecznej, praw człowieka i gospodarczej, w związku z czym powinny być promowane i wspierane. W deklaracji rzymskiej z dnia 25 marca 2017 r., a także na posiedzeniu Rady Europejskiej w grudniu 2017 r. stwierdzono, że edukacja i kultura są kluczem do budowania integracyjnych i spójnych społeczeństw dla wszystkich i do utrzymania konkurencyjności Europy. [Popr. 1]

(2)  Zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne państwom członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn. Wartości te zostały ponadto potwierdzone i wyrażone w prawach, wolnościach i zasadach zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej „Kartą”), która na mocy art. 6 TUE ma taką samą moc prawną jak Traktaty. Konkretnie wolność wypowiedzi i informacji zapisana jest w art. 11 Karty, a wolność sztuk i nauk w art. 13 Karty. [Popr. 2]

(3)  W art. 3 TUE doprecyzowano następnie, że celem Unii jest wspieranie pokoju, jej wartości i dobrobytu jej narodów oraz że, między innymi, Unia szanuje swoją bogatą różnorodność kulturową i językową oraz czuwa nad ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego Europy.

(4)  W komunikacie Komisji pt. „Nowy europejski program na rzecz kultury”(4) Komisja określiła cele Unii dla sektora kultury i sektora kreatywnego. Celem programu jest wykorzystanie potencjału kultury i różnorodności kulturowej na rzecz spójności społecznej i dobrobytu społecznego, wspieranie transgranicznego wymiaru sektora kultury i sektora kreatywnego, wspieranie ich zdolności do rozwoju, wspieranie kreatywności opartej na kulturze w dziedzinie edukacji i innowacji a także tworzenie miejsc pracy, stymulowanie wzrostu gospodarczego oraz wzmacnianie międzynarodowych stosunków kulturalnych. Program „Kreatywna Europa”, wraz z innymi programami Unii, powinien wspierać wdrażanie Nowego europejskiego programu na rzecz kultury, biorąc pod uwagę, że wewnętrzną wartość kultury i ekspresji twórczej należy zawsze chronić i promować, a twórczość artystyczna znajduje się w centrum projektów współpracy. Jest to Wspieranie Nowego europejskiego programu na rzecz kultury jest również zgodne z konwencją UNESCO z 2005 r. w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego, która weszła w życie w dniu 18 marca 2007 r. i której Unia jest stroną. [Popr. 3]

(4a)  Unijne strategie polityczne UE uzupełnią i dodadzą wartości interwencjom państw członkowskich w obszarze kultury i twórczości. Skutki takich strategii politycznych należy regularnie oceniać, uwzględniając wskaźniki jakościowe i ilościowe, takie jak korzyści dla obywateli i ich aktywne uczestnictwo, korzyści dla gospodarki UE pod względem wzrostu i miejsc pracy oraz efektów mnożnikowych w innych sektorach gospodarki oraz umiejętności i kompetencji osób pracujących w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

(4b)  Celami niniejszego programu są zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego Europy. Celem te zostały uznane również za nieodłączne elementy prawa do wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego i uczestnictwa w życiu kulturalnym chronionego Konwencją ramową Rady Europy w sprawie znaczenia dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa (konwencją z Faro), która weszła w życie w dniu 1 czerwca 2011 r. Konwencja ta podkreśla rolę dziedzictwa kulturowego w budowie pokojowego i demokratycznego społeczeństwa oraz w procesie zrównoważonego rozwoju i propagowaniu różnorodności kulturowej. [Popr. 5]

(5)  Promowanie europejskiej różnorodności kulturowej i świadomości wspólnych korzeni ma swoje źródło w swobodzie artystycznego wyrazu, zdolnościach i kompetencjach artystów i podmiotów kultury, zależy od istnienia jak też w istnieniu prężnego i odpornego sektora kultury i sektora kreatywnego, które będą w stanie tworzyć, produkować i rozpowszechniać swoje dzieła w sferze publicznej i prywatnej oraz w możliwości tworzenia, unowocześniania i produkowania dzieł przez przedstawicieli tych sektorów, a także rozpowszechniania ich dla szerokiego i zróżnicowanego kręgu odbiorców europejskich. Zwiększa to potencjał ich działalności, rozszerza dostęp do treści twórczych i intensyfikuje ich promowanie i oraz przyczynia się do zrównoważonego wzrostu i tworzenia miejsc pracy. Ponadto promowanie kreatywności i nowej wiedzy przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności i innowacji w łańcuchach wartości w przemyśle. Należy przyjąć szersze podejście do edukacji artystycznej i kulturalnej i badań artystycznych, przechodząc od modelu STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka) do modelu STEAM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka). Pomimo niedawnych postępów w dziedzinie wspomagania tłumaczeń pisemnych i tłumaczeń ścieżek dialogowych europejski rynek kulturalny i kreatywny są nadal rozdrobnione zgodnie z przebiegiem krajowych granic państwowych i językowych,. Szanując specyfikę każdego rynku, można zrobić więcej, co nie pozwala aby pozwolić sektorowi kultury i sektorowi kreatywnemu na pełne czerpanie korzyści z jednolitego rynku europejskiego, a w szczególności z jednolitego rynku cyfrowego, w tym przez branie pod uwagę ochrony praw własności intelektualnej. [Popr. 6]

(5a)  Transformacja cyfrowa stanowi zmianę paradygmatu i jest jednym z największych wyzwań dla sektora kultury i sektora kreatywnego. Innowacje cyfrowe zmieniły nawyki, relacje oraz modele produkcji i konsumpcji zarówno na poziomie osobistym, jak i społecznym, a także powinny wzmocnić ekspresję kulturową i twórczą oraz narrację kulturową i twórczą, z poszanowaniem szczególnej wartości sektora kultury i sektora kreatywnego w środowisku cyfrowym. [Popr. 7]

(6)  Program powinien uwzględniać dwoisty charakter sektora kultury i sektora kreatywnego, uznając, z jednej strony, wewnętrzną i artystyczną wartość kultury, a z drugiej strony wartość ekonomiczną tych sektorów, w tym ich szerszy wkład we wzrost i konkurencyjność, kreatywność i innowacyjność, dialog międzykulturowy, spójność społeczną oraz generowanie wiedzy. Wymaga to silnego europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego, zarówno w sferze dochodowej, jak i niedochodowej, w szczególności dynamicznego europejskiego przemysłu audiowizualnego, z uwzględnieniem możliwości dotarcia do szerokiego kręgu odbiorców na szczeblu lokalnym, krajowym i unijnym oraz jego znaczenia gospodarczego, w tym dla innych sektorów kreatywnych oraz turystyki kulturalnej, a także rozwoju regionalnego, lokalnego i rozwoju obszarów miejskich. Jednak konkurencja na światowych rynkach audiowizualnych w dalszym ciągu wzrasta ze względu na coraz intensywniejszy cyfrowy przełom (m.in. zmiany w produkcji i konsumpcji mediów oraz rosnącą pozycję globalnych platform w dystrybucji treści). W związku z tym istnieje potrzeba zwiększenia wsparcia dla przemysłu europejskiego. [Popr. 8]

(6a)  Aktywne obywatelstwo europejskie, wspólne wartości, kreatywność i innowacyjność potrzebują solidnej podstawy, na której mogłyby się rozwijać. Program powinien wspierać edukację filmową i audiowizualną, w szczególności wśród osób małoletnich i młodzieży. [Popr. 9]

(7)  Skuteczność programu wymaga uwzględnienia specyfiki poszczególnych sektorów i stojących przed nimi wyzwań, szczególnego charakteru ich różnych grup docelowych i konkretnych potrzeb, zwłaszcza poprzez indywidualne podejścia w ramach komponentu poświęconego sektorowi audiowizualnemu, komponentu poświęconego pozostałym sektorom kultury i sektorom kreatywnym oraz komponentu międzysektorowego. Program powinien zapewniać równe wsparcie wszystkim sektorom kultury i sektorom kreatywnym za pośrednictwem planów horyzontalnych zorientowanych na wspólne potrzeby. W oparciu o programy pilotażowe oraz działania przygotowawcze i badania, w ramach programu należy wdrażać działania sektorowe wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia. [Popr. 10]

(7a)  Muzyka, we wszystkich jej wyrazach i formach, zwłaszcza muzyka współczesna i muzyka na żywo, stanowi ważny element dziedzictwa kulturowego, artystycznego i gospodarczego Unii Europejskiej. Jest to element spójności społecznej, integracji wielokulturowej, socjalizacji młodzieży i służy jako kluczowy instrument wzbogacenia kultury, w tym turystyki kulturalnej. W związku z tym sektor muzyczny powinien być szczególnym przedmiotem działań szczegółowych realizowanych w ramach komponentu KULTURA niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do dystrybucji środków finansowych i ukierunkowanych działań. Dostosowane do potrzeb zaproszenia do składania wniosków i środki powinny pomóc w zwiększeniu konkurencyjności sektora muzycznego i pokonać niektóre szczególne wyzwania, z którymi musi się on mierzyć. [Popr. 11]

(7b)  Należy wzmocnić wsparcie Unii w dziedzinie międzynarodowych stosunków kulturalnych. W ramach programu powinno dążyć się do wniesienia wkładu w realizację trzeciego celu strategicznego Nowego europejskiego programu na rzecz kultury przez wykorzystanie kultury i dialogu międzykulturowego jako czynników napędowych zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego. W Europie i na całym świecie nowe strategie polityczne w dziedzinie kultury napędzają miasta. Liczne kreatywne społeczności gromadzą się w ośrodkach, inkubatorach i wyspecjalizowanych miejscach na całym świecie. UE powinna odgrywać kluczową rolę w tworzeniu sieci tych społeczności z UE i państw trzecich oraz wspierać interdyscyplinarną współpracę w zakresie umiejętności artystycznych, kreatywnych i cyfrowych. [Popr. 12]

(8)  Celem komponentu międzysektorowego jest sprostanie wspólnym wyzwaniom i wykorzystanie potencjału współpracy między różnymi sektorami kultury i sektorami kreatywnymi. Wspólne podejście przekrojowe może przynieść korzyści związane z transferem wiedzy i usprawnieniami administracyjnymi. [Popr. 13]

(9)  Wspieranie unijnych polityk jednolitego rynku cyfrowego wymaga interwencji Unii w sektorze audiowizualnym. Dotyczy to w szczególności modernizacji ram prawa autorskiego oraz proponowanego rozporządzenia w sprawie transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/789(5), a także wniosku w sprawie zmiany dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE(6) (UE) 2018/1808.(7). Mają one na celu zwiększenie zdolności podmiotów europejskiego sektora audiowizualnego w zakresie finansowania, tworzenia i rozpowszechniania utworów różnego formatu, które mogą być wystarczająco widoczne w różnych mediach (m.in. telewizja, kino lub wideo na żądanie) i takich, które są atrakcyjne dla publiczności na coraz bardziej otwartym i konkurencyjnym rynku w Europie i na świecie. Należy zwiększyć skalę wsparcia w celu uwzględnienia ostatnich zmian na rynku, a w szczególności wzmocnienia pozycji globalnych platform dystrybucji w porównaniu z nadawcami krajowymi, którzy tradycyjnie inwestują w produkcję utworów europejskich. [Popr. 14]

(10)  Specjalne działania w ramach programu „Kreatywna Europa”, takie jak znak dziedzictwa europejskiego, Europejskie Dni Dziedzictwa, europejskie nagrody w dziedzinie muzyki współczesnej, rockowej i pop, literatury, dziedzictwa kulturowego i architektury, a także Europejskie Stolice Kultury, bezpośrednio dotarły do milionów obywateli Unii i dowiodły, że europejska polityka kulturalna przynosi korzyści gospodarcze i społeczne, a zatem działania te powinny być kontynuowane i, w miarę możliwości, rozszerzane. Program powinien wspierać tworzenie sieci kontaktów pomiędzy miejscami, którym nadano znak dziedzictwa europejskiego. [Popr. 15]

(10a)  Program „Kreatywna Europa” w ramach rozporządzenia (UE) nr 1295/2013 przyczynił się do powstania innowacyjnych i udanych projektów, które zaowocowały dobrymi praktykami w zakresie ponadnarodowej współpracy europejskiej w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. To z kolei zwiększyło europejską różnorodność kulturową dla odbiorców oraz przełożyło się na społeczne i gospodarcze korzyści europejskiej polityki kulturalnej. Aby zwiększyć skuteczność, sukcesy takie należy uwydatniać i w miarę możliwości powiększać. [Popr. 16]

(10b)  W osiąganie celów programu i ich dalszy rozwój należy aktywnie zaangażować podmioty na wszystkich poziomach w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Jako że formalne zaangażowanie zainteresowanych stron w model uczestniczącego zarządzania Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego ustanowionym na mocy decyzji (UE) 2017/864 Parlamentu Europejskiego i Rady(8) okazało się być skuteczne we włączaniu kultury do głównego nurtu polityki, zaleca się zastosowanie tego modelu także do niniejszego programu. Ten model uczestniczącego zarządzania powinien obejmować podejście przekrojowe w celu tworzenia synergii między różnymi programami i inicjatywami Unii w dziedzinie kultury i kreatywności. [Popr. 17]

(10c)  W ramach działań specjalnych wchodzących w zakres programu „Kreatywna Europa” należy uwzględnić sztandarowe międzysektorowe działanie mające na celu pokazanie europejskiej kreatywności i różnorodności kulturowej państwom członkowskim UE i państwom trzecim. Działanie powinno podkreślać doskonałość europejskiej kreatywności opartej na kulturze, uruchamiając wzajemne innowacje w szeroko rozumianej gospodarce za pomocą przyznawania specjalnej nagrody. [Popr. 18]

(11)  Kultura ma kluczowe znaczenie dla wzmacniania integracyjnych i, spójnych i refleksyjnych społeczności, dla ożywiania terytoriów i promowania integracji społecznej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. W kontekście presji migracyjnej kultura odgrywa ważną rolę w tworzeniu integracyjnych przestrzeni dla dialogu międzykulturowego oraz w integracji migrantów i uchodźców, aby mogli poczuć się częścią społeczeństw przyjmujących i aby ułatwić rozwijanie dobrych stosunków między migrantami i społecznościami przyjmującymi. [Popr. 19]

(11a)  Kultura tworzy i promuje zrównoważoność gospodarczą, społeczną i środowiskową. Powinna zatem znajdować się w centrum politycznych strategii rozwoju. Należy podkreślić wkład kultury w dobrobyt całego społeczeństwa. Zgodnie z deklaracją z Davos z 22 stycznia 2018 r. zatytułowaną „Ku wysokiej jakości Baukultur dla Europy” należy zatem promować nowe zintegrowane podejście do kształtowania wysokiej jakości środowiska zbudowanego, które jest ugruntowane w kulturze, wzmacnia spójność społeczną, zapewnia zrównoważenie środowiska oraz przyczynia się do zdrowia i dobrostanu ogółu ludności. W podejściu tym nie powinno się kłaść nacisku wyłącznie na obszary miejskie, lecz koncentrować się przede wszystkim na wzajemnym połączeniu obszarów peryferyjnych, oddalonych i wiejskich. Pojęcie Baukultur obejmuje wszystkie czynniki, które mają bezpośredni wpływ na jakość życia obywateli i społeczności, przez co w bardzo konkretny sposób wspiera integrację, spójność i zrównoważony rozwój. [Popr. 20]

(11b)  Priorytetowe znaczenie ma umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami większego dostępu do dóbr i usług kultury i audiowizualnych, jako narzędzi sprzyjających ich pełnemu rozwojowi osobistemu i aktywnemu uczestnictwu, a tym samym przyczyniających się do stworzenia prawdziwie integracyjnego i solidarnego społeczeństwa. W związku z tym program powinien promować i zwiększać uczestnictwo w kulturze w całej Unii, zwłaszcza w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, a także zamieszkujących obszary wiejskie i oddalone. [Popr. 21]

(12)  Wolność artystyczna jest fundamentem prężnego sektora kultury i sektora kreatywnego, w tym sektora mediów informacyjnych. Program powinien propagować przenikanie działań oraz współpracę między sektorem audiowizualnym a sektorem wydawniczym w celu promowania pluralistycznego środowiska medialnego. Swoboda wypowiedzi artystycznej i kulturalnej, wolność wypowiedzi i pluralizm mediów stanowią centralne elementy prężnego sektora kultury i sektora kreatywnego oraz sektora mediów informacyjnych. Program powinien propagować przenikanie działań oraz współpracę między sektorem audiowizualnym a sektorem wydawniczym w celu promowania pluralistycznego i niezależnego środowiska medialnego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE(9)1a. Program powinien zapewniać wsparcie dla nowych specjalistów w dziedzinie mediów oraz przyczyniać się do rozwoju krytycznego myślenia wśród obywateli przez promowanie umiejętności korzystania z mediów, w szczególności wśród młodzieży. [Popr. 22]

(12a)  Mobilność artystów i pracowników sektora kultury związana z rozwojem umiejętności, uczeniem się, świadomością międzykulturową, współtworzeniem, koprodukcją, obiegiem i rozpowszechnianiem dzieł sztuki oraz udziałem w targach międzynarodowych i festiwalach to warunek konieczny dla lepiej powiązanego, silniejszego i bardziej zrównoważonego sektora kultury i sektora kreatywnego w Europie. Tego typu mobilność jest często ograniczana brakiem statusu prawnego, trudnościami związanymi z uzyskiwaniem wiz i okresami obowiązywania pozwoleń, ryzykiem podwójnego opodatkowania oraz niepewnymi i niestabilnymi warunkami zabezpieczenia społecznego. [Popr. 23]

(13)  Zgodnie z art. 8 i 10 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), wszystkie działania w ramach programu powinny wspierać uwzględnianie aspektu płci i celów związanych z niedyskryminacją, a w stosownych przypadkach określać odpowiednie kryteria dotyczące równowagi płci i różnorodności. Program powinien dążyć do zagwarantowania, że uczestnictwo w programie i projektach realizowanych w ramach programu dorówna różnorodności europejskiego społeczeństwa i ja odzwierciedli. Działania prowadzone w ramach programu powinny być monitorowane i raportowane w celu ustalenia skuteczności programu w tym zakresie oraz umożliwienia decydentom podejmowania bardziej świadomych decyzji w odniesieniu do przyszłych programów. [Popr. 24]

(13a)  Sferę artystyczną i kultury w Unii Europejskiej charakteryzuje bardzo duża obecność kobiet, które są autorkami, profesjonalistkami, nauczycielkami oraz mają coraz większy udział wśród odbiorców kultury. Jak pokazują jednak badania i ekspertyzy, takie jak Europejska Sieć Audiowizualna Kobiet dla reżyserek filmowych i projekt „We Must” w dziedzinie muzyki, istnieją różnice w wynagrodzeniu między kobietami i mężczyznami, a kobiety mają mniejsze możliwości realizacji swoich dzieł i podejmowania decyzji w instytucjach kulturalnych, artystycznych i kreatywnych. Dlatego konieczne jest promowanie kobiecych talentów i rozpowszechnianie ich dzieł, tak aby wspierać kariery artystyczne kobiet. [Popr. 25]

(14)  Zgodnie ze wspólnym komunikatem „W stronę strategii UE w dziedzinie międzynarodowych stosunków kulturalnych”, popartym rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2017 r.(10), europejskie instrumenty finansowania, a w szczególności niniejszy program, powinny uznać znaczenie kultury w stosunkach międzynarodowych oraz jej rolę w promowaniu wartości europejskich za pomocą specjalnych i ukierunkowanych działań mających na celu wywarcie przez UE wyraźnego wpływu na scenie międzynarodowej.

(14a)  Zgodnie z wnioskami sformułowanymi w następstwie Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 w ramach programu należy zwiększyć możliwości współpracy i obrony w tym sektorze przez wsparcie działań związanych z dziedzictwem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 i jego bilans. W tym kontekście należy wskazać na deklarację Rady Ministrów Kultury z listopada 2018 r. i deklaracje z okazji uroczystości jej zakończenia, która odbyła się 7 grudnia 2018 r. Program powinien przyczyniać się do długoterminowej zrównoważonej ochrony europejskiego dziedzictwa kulturowego przez działania na rzecz wspierania rzemieślników wykwalifikowanych w tradycyjnych zawodach związanych z restaurowaniem dziedzictwa kulturowego. [Popr. 26]

(15)  Zgodnie z komunikatem Komisji „Ku zintegrowanemu podejściu do dziedzictwa kulturowego w Europie” z dnia 22 lipca 2014 r,(11) odpowiednie polityki i instrumenty powinny zapewnić długotrwałą i stabilną wartość europejskiego dziedzictwa kulturowego – historycznego, teraźniejszego, materialnego i niematerialnego – oraz stworzyć bardziej zintegrowane podejście do jego ochrony, zachowania, adaptacji, rozpowszechniania, uwydatniania jego wartości i wspierania działań z nim związanych przez wspieranie wysokiej jakości i skoordynowanej wymiany wiedzy zawodowej oraz rozwijanie wspólnych wysokich norm jakości dla sektora oraz mobilności pracujących w nim osób. Dziedzictwo kulturowe stanowi integralną część europejskiej spójności i wspiera powiązanie tradycji z innowacjami. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wspieranie artystów oraz twórców rzemiosła powinno być priorytetem programu. [Popr. 27]

(15a)  Program powinien przyczyniać się do angażowania obywateli i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w kulturę i społeczeństwo, do promowania edukacji kulturalnej oraz do publicznego udostępniania wiedzy i dziedzictwa kulturowego. Program powinien także wspierać jakość i innowacje w zakresie tworzenia i ochrony także dzięki synergiom między obszarami kultury, sztuki, nauki, badań naukowych i technologii. [Popr. 28]

(16)  Zgodnie z komunikatem Komisji „Inwestowanie w inteligentny, innowacyjny i zrównoważony przemysł – odnowiona strategia dotycząca polityki przemysłowej UE” z dnia 13 września 2017 r.(12) przyszłe działania powinny przyczynić się do zintegrowania technologii związanych z kreatywnością i wzornictwem oraz zaawansowanych technologii w celu tworzenia nowych przemysłowych łańcuchów wartości oraz ożywienia konkurencyjności tradycyjnych sektorów przemysłu.

(16a)  Zgodnie ze sprawozdaniem w sprawie spójnej polityki UE dla sektora kultury i sektora kreatywnego z dnia 13 grudnia 2016 r. wspieranie sektora kultury i sektora kreatywnego będzie zagadnieniem przekrojowym. Projekty powinny być zintegrowane w ramach programu w celu wspierania nowych modeli biznesowych i umiejętności, tradycyjnego know-how oraz przełożenia kreatywnych i interdyscyplinarnych rozwiązań na wartość ekonomiczną i społeczną. Ponadto należy w pełni wykorzystać potencjalne synergie istniejące między strategiami politycznymi UE, tak aby efektywnie używać środków dostępnych w ramach unijnych programów – takich jak „Horyzont Europa”, instrument „Łącząc Europę”, Erasmus +, EaSI oraz InvestEU. [Popr. 29]

(17)  Program powinien być otwarty, z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków, na uczestnictwo członków Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, państw przystępujących i kandydujących do Unii oraz potencjalnych kandydatów korzystających ze strategii przedakcesyjnej, a także na uczestnictwo państw objętych europejską polityką sąsiedztwa i partnerów strategicznych UE.

(18)  Państwa trzecie będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mogą uczestniczyć w programach Unii w ramach współpracy ustanowionej na mocy Porozumienia EOG, które przewiduje wprowadzenie w życie programów w drodze decyzji wydanej na mocy tego porozumienia. Państwa trzecie mogą uczestniczyć w programie również na podstawie innych instrumentów prawnych. Do niniejszego rozporządzenia należy wprowadzić odpowiedni przepis szczegółowy przyznający niezbędne uprawnienia i prawa dostępu właściwemu urzędnikowi zatwierdzającemu, Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu pozwalające im na całościowe wykonywanie ich odpowiednich kompetencji. Wkłady państw trzecich na rzecz programu powinny być przedmiotem corocznych sprawozdań dla władzy budżetowej. [Popr. 30]

(19)  Program powinien wspierać współpracę między Unią a organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), Rada Europy, w tym Eurimages, Europejskie Obserwatorium Audiowizualne („Obserwatorium”), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Światowa Organizacja Własności Intelektualnej. Program ten powinien również wspierać zobowiązania Unii dotyczące celów zrównoważonego rozwoju, w szczególności jego wymiaru kulturowego(13). W odniesieniu do sektora audiowizualnego program powinien zapewniać wkład Unii w prace Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego.

(20)  Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, niniejszy program przyczyni się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, w ramach którego wydatki na realizację celów klimatycznych w budżecie Unii mają sięgnąć 25 %. Stosowne działania zostaną określone podczas opracowania i wdrażania programu i ponownie ocenione w kontekście odpowiednich ocen i procesów przeglądu.

(21)  Do niniejszego rozporządzenia zastosowanie mają horyzontalne przepisy finansowe przyjęte przez Parlament Europejski i Radę na podstawie art. 322 TFUE. Przepisy te, ustanowione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046(14) („rozporządzeniem finansowym”), określają w szczególności procedurę ustanawiania i wykonania budżetu w drodze dotacji, zamówień, nagród i wykonania pośredniego oraz przewidują kontrole wykonywania obowiązków przez podmioty upoważnione do działań finansowych. Przepisy przyjęte na podstawie art. 322 TFUE dotyczą również ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich, jako że poszanowanie praworządności jest niezbędnym warunkiem wstępnym należytego zarządzania finansami i skutecznego unijnego finansowania.

(22)  Europejska Akademia Filmowa, od momentu jej utworzenia, dzięki swojej wiedzy eksperckiej i wyjątkowej pozycji, przyczyniała się do tworzenia ogólnoeuropejskiej społeczności filmowców i specjalistów z branży filmowej, rozpowszechniania europejskich filmów poza granicami krajów produkcji i wspierania rozwoju transgranicznej publiczności w różnym wieku. W ramach współpracy z Parlamentem Europejskim przy przyznawaniu Nagrody Filmowej LUX Akademia powinna zatem w drodze wyjątku kwalifikować się do bezpośredniego wsparcia Unii. Bezpośrednie wsparcie musi być jednak powiązane z negocjowanym między obiema stronami porozumieniem o współpracy, zawierającym konkretne misje i cele, i powinno być wypłacane dopiero po jego zawarciu. Nie wyklucza to ubiegania się przez Europejską Akademię Filmową o finansowanie innych inicjatyw i projektów w ramach różnych komponentów programu. [Popr. 31]

(23)  Młodzieżowa Orkiestra Unii Europejskiej, od momentu jej utworzenia, wypracowała wyjątkową wiedzę ekspercką w zakresie promowania dialogu międzykulturowego, wzajemnego poszanowania i zrozumienia poprzez kulturę, a także w zakresie wzmacniania profesjonalizmu swoich młodych muzyków, zapewniając im umiejętności niezbędne do kariery w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Państwa członkowskie i instytucje Unii, w tym kolejno przewodniczący Komisji i Parlamentu Europejskiego, uznały zasługi Orkiestry Unii Europejskiej. Szczególny charakter Wyjątkowość Młodzieżowej Orkiestry Unii Europejskiej polega na tym, że jest to orkiestra europejska, która przekracza granice kultur i składa się z młodych muzyków wybranych na podstawie surowych kryteriów artystycznych w wyniku organizowanych co roku rygorystycznych i transparentnych przesłuchań we wszystkich państwach członkowskich. Orkiestra powinna zatem w drodze wyjątku kwalifikować się do bezpośredniego wsparcia Unii na podstawie szczególnych misji i celów definiowanych przez Komisję i podlegających regularnej ocenie. Aby zapewnić sobie to wsparcie Młodzieżowa Orkiestra Unii Europejskiej powinna zwiększyć swoją widoczność, dążyć do osiągnięcia bardziej zrównoważonej reprezentacji muzyków ze wszystkich państw członkowskich, jak też zróżnicować swoje dochody, aktywnie pozyskując wsparcie finansowe ze źródeł innych niż unijne. [Popr. 32]

(24)  Organizacje z sektora kultury i sektora kreatywnego o szerokim europejskim zasięgu geograficznym, których działania wiążą się z dostarczaniem usług kulturalnych bezpośrednio obywatelom Unii i które w związku z tym mogą mieć bezpośredni wpływ na tożsamość europejską, powinny kwalifikować się do wsparcia Unii.

(25)  W celu zapewnienia skutecznego przydziału środków z budżetu ogólnego Unii konieczne jest zapewnienie europejskiej wartości dodanej wszystkich działań prowadzonych w ramach programu, ich komplementarności z działaniami państw członkowskich, przy jednoczesnym dążeniu do spójności, i synergii z programami finansowania wspierającymi obszary polityki ściśle powiązane ze sobą, jak również z przekrojowymi politykami, takimi jak unijna polityka konkurencji, oraz komplementarności wobec nich.

(26)  Wsparcie finansowe należy wykorzystywać w celu skorygowania niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych sytuacji w zakresie inwestycji w proporcjonalny sposób, a działania nie powinny powielać ani wypierać finansowania prywatnego ani zakłócać konkurencji na rynku wewnętrznym. Działania powinny charakteryzować się wyraźną europejską wartością dodaną oraz być dobrze dopasowane do konkretnych projektów, które wspierają. Program powinien uwzględniać nie tylko wartość ekonomiczną projektów, lecz także ich wymiar kulturowy i kreatywny oraz specyfikę danych sektorów. [Popr. 33]

(26a)  Działania w ramach programów ustanowionych na podstawie rozporządzenia .../...[Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej](15) i rozporządzenia [IPA III](16) powinien również być wykorzystywany do finansowania działań w ramach międzynarodowego wymiaru tego programu. Działania te powinny być wdrażane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. [Popr. 34]

(27)  Jednym Sektor kultury i sektor kreatywny są innowacyjnymi, odpornymi i rozwijającymi się sektorami europejskiej gospodarki, które generują wartość ekonomiczną i kulturową z własności intelektualnej i indywidualnej kreatywności. Niemniej jednak ich fragmentacja oraz niematerialny charakter ich aktywów ograniczają im dostęp do prywatnego finansowania. Jednym z największych wyzwań w sektorze kultury dla sektora kulturalnego sektorze kreatywnymkreatywnego jest zwiększenie ich dostępdostępu do finansowania, które jest niezbędne do wzrostu, utrzymania umożliwiającego im wzrost, utrzymanie lub dalszego rozwoju ich zwiększenie konkurencyjności lub umiędzynarodowienie działalnościna poziomie międzynarodowym. Cele polityki niniejszego programu powinny być również realizowane za pomocą instrumentów finansowych i gwarancji budżetowych, zwłaszcza dla MŚP, w ramach segmentu(-ów) polityki funduszu „InvestEU” zgodnie z praktykami opracowanymi w ramach systemu poręczeń na rzecz sektora kultury i sektora kreatywnego ustanowionego w rozporządzeniu (UE) nr 1295/2013. [Popr. 35]

(28)  Wpływ, jakość i efektywność realizacji projektu powinny stanowić kluczowe kryteria oceny przy wyborze danego projektu. Biorąc pod uwagę wiedzę techniczną niezbędną do oceny wniosków dotyczących konkretnych działań w ramach programu, należy przewidzieć, by w stosownych przypadkach komisje oceniające mogły składać się z ekspertów zewnętrznych, którzy powinni posiadać doświadczenie zawodowe i w zakresie zarządzania związane z obszarem, którego dotyczy oceniany wniosek. W stosownych przypadkach należy brać pod uwagę potrzebę zapewnienia ogólnej spójności z celami angażowania publiki i różnorodności.

(29)   Program powinien zawierać realistyczny i wykonalny system ilościowych i jakościowych wskaźników efektywności, który będzie towarzyszył jego działaniom oraz monitorował jego efektywność z uwzględnieniem wewnętrznej wartości sztuki i kultury. Takie wskaźniki efektywności powinny zostać opracowane z udziałem zainteresowanych stron. Monitorowanie to, a także działania informacyjne i komunikacyjne związane z programem i jego działaniami, powinny opierać się na trzech komponentach programu. Komponenty te powinny uwzględniać jeden ze wskaźników ilościowych i jakościowych lub więcej takich wskaźników. Wskaźniki te powinny być oceniane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. [Popr. 37]

(29a)  Biorąc pod uwagę, jak złożone i trudne jest gromadzenie, analizowanie i dostosowywanie danych oraz pomiar oddziaływania polityki kulturalnej i określanie wskaźników, Komisja powinna wzmocnić współpracę swoich służb, takich ja Wspólne Centrum Badawcze i Eurostat, z myślą o gromadzeniu odpowiednich danych. Komisja powinna działać we współpracy z centrami doskonałości w Unii, krajowymi urzędami statystycznymi i organizacjami mającymi znaczenie dla sektora kultury i sektora kreatywnego w Europie oraz we współpracy z Radą Europy, Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i UNESCO. [Popr. 38]

(30)  Niniejsze rozporządzenie określa pulę środków finansowych na program „Kreatywna Europa”, które stanowią główną kwotę odniesienia w rozumieniu pkt 17 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(17) dla Parlamentu Europejskiego i Rady podczas corocznej procedury budżetowej.

(31)  Do tego programu zastosowanie ma rozporządzenie (UE, Euratom) nr [...] („rozporządzenie finansowe”). Określa ono zasady wykonania budżetu Unii, w tym zasady dotyczące dotacji (włączając dotacje dla osób trzecich), nagród, zamówień publicznych, instrumentów finansowych i gwarancji budżetowych.

(32)  Rodzaje finansowania i metody wdrażania na podstawie tego rozporządzenia powinny być wybierane w zależności od ich możliwości osiągnięcia szczegółowych celów działań i zapewnienia rezultatów przez wykonawcę projektu, biorąc pod uwagę w szczególności wielkość danego wykonawcy i projektu, koszty kontroli, obciążenie administracyjne oraz przewidywane ryzyko nieprzestrzegania przepisów. Pod uwagę należy wziąć korzystanie z płatności ryczałtowych, stawek ryczałtowych i kosztów jednostkowych, a także formę finansowania niepowiązanego z kosztami, o którym mowa w art. 125 ust. 1 rozporządzenia finansowego. [Popr. 39]

(33)  Zgodnie z rozporządzeniem finansowym, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013(18), rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 2988/95(19), rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) nr 2185/96(20) i rozporządzeniem Rady (UE) 2017/1939(21) interesy finansowe Unii należy chronić za pomocą proporcjonalnych środków, w tym środków zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym, ich wykrywania, korygowania i dochodzenia, a także odzyskiwania środków straconych, nienależnie wypłaconych lub nieodpowiednio wykorzystanych oraz, w stosownych przypadkach, nakładania sankcji administracyjnych. W szczególności, zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 883/2013 i rozporządzeniem (Euratom, WE) nr 2185/96 Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może prowadzić dochodzenia administracyjne, w tym kontrole na miejscu i inspekcje, w celu ustalenia, czy miały miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne nielegalne działanie, naruszające interesy finansowe Unii. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1939 Prokuratura Europejska (EPPO) może prowadzić dochodzenia i ścigać nadużycia finansowe i inne nielegalne działania naruszające interesy finansowe Unii, jak przewidziano w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371(22). Zgodnie z rozporządzeniem finansowym każda osoba lub podmiot, które otrzymują środki finansowe Unii, w pełni współpracują w celu ochrony interesów finansowych Unii, przyznają konieczne prawa i dostęp Komisji, OLAF-owi, EPPO i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu (ETO) oraz zapewniają, aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące w wykonaniu środków finansowych Unii przyznały tym organom równoważne prawa.

(33a)  W celu zoptymalizowania synergii między unijnymi funduszami i instrumentami zarządzanymi bezpośrednio należy ułatwić udzielanie wsparcia na potrzeby operacji, które już otrzymały pieczęć doskonałości. [Popr. 40]

(34)  Zgodnie z art. 94 decyzji Rady 2013/755/UE(23) osoby i podmioty z siedzibą w krajach i terytoriach zamorskich kwalifikują się do finansowania z zastrzeżeniem zasad i celów programu oraz ewentualnych uzgodnień mających zastosowanie do państwa członkowskiego, z którym dany kraj lub terytorium zamorskie są powiązane. Przy realizacji programu należy wziąć pod uwagę ograniczenia wynikające z oddalenia tych państw lub terytoriów, a ich rzeczywisty udział musi być monitorowany i regularnie poddawany ocenie. [Popr. 41]

(34a)  Zgodnie z art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy podjąć środki w celu zwiększenia udziału regionów najbardziej oddalonych we wszystkich działaniach. Należy wspierać wymiany w ramach programów wspierania mobilności artystów i przepływu ich dzieł oraz współpracę między osobami i organizacjami z tych regionów oraz państw sąsiednich i trzecich. Umożliwi to obywatelom skorzystanie w równym stopniu z przewagi konkurencyjnej, jaką oferują sektor kultury i sektor kreatywny, w szczególności ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Działania te należy monitorować i poddawać regularnej ocenie. [Popr. 42]

(35)  W celu zmiany innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia należy przekazać Komisji uprawnienia w odniesieniu do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do wskaźników określonych w art. 15 i w załączniku II. W czasie prac przygotowawczych Komisja powinna prowadzić stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Konsultacje te powinny być prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te powinny otrzymywać wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji powinni systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(36)  W celu zapewnienia ciągłości wspierającego finansowania przewidzianego w ramach programu i pokrycia rosnącego niedopasowania poziomu płynności, jakiego doświadczają beneficjenci, sprawnej realizacji programu koszty poniesione przez beneficjenta przed złożeniem wniosku o dotację, w szczególności koszty związane z prawami własności intelektualnej, można muszą uznać za kwalifikowalne, pod warunkiem że są bezpośrednio związane z realizacją działań objętych wsparciem. [Popr. 43]

(37)  Zgodnie z pkt 22 i 23 porozumienia międzyinstytucjonalnego na rzecz lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. zachodzi potrzeba oceny niniejszego programu w oparciu o informacje zgromadzone w kontekście konkretnych wymogów dotyczących monitorowania, przy czym należy unikać nadmiernej regulacji i obciążeń administracyjnych, zwłaszcza względem państw członkowskich. Wymogi te mogą, w stosownych przypadkach, obejmować mierzalne wskaźniki jako podstawę oceny oddziaływania programu w terenie.

(38)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze dotyczące przyjęcia programu prac. Uprawnienia te są wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011(24). Należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE w celu przyjmowania programów prac. Należy zapewnić prawidłowe zamknięcie poprzedniego programu, w szczególności w odniesieniu do kontynuowania wieloletnich ustaleń w zakresie zarządzania nim, takich jak finansowanie pomocy technicznej i administracyjnej. Od dnia [1 stycznia 2021 r.] pomoc techniczna i administracyjna powinna zapewnić, w stosownych przypadkach, zarządzanie akcjami, które nie zostały jeszcze zakończone w ramach poprzedniego programu do [31 grudnia 2020 r.]. [Popr. 44]

(38a)  W celu zapewnienia skutecznej i wydajnej realizacji programu Komisja powinna zadbać o wyeliminowanie zbędnych biurokratycznych obciążeń dla wnioskodawców na etapie składania wniosków lub na etapie ich rozpatrywania. [Popr. 45]

(38b)  Szczególną uwagę należy zwrócić na projekty na małą skalę oraz ich wartość dodaną, zważywszy na specyfikę europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego. [Popr. 46]

(39)  Niniejsze rozporządzenie respektuje prawa podstawowe i przestrzega zasad uznanych w szczególności w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, W szczególności niniejsze rozporządzenie ma na celu zapewnienie pełnego poszanowania prawa do równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz prawa do niedyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, a także propagowanie stosowania art. 21 i 23 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Jest ono również zgodne z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych.

(40)  Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast – ze względu na ich ponadnarodowy charakter, wielkość i szeroki zasięg geograficzny finansowanych działań w zakresie mobilności i współpracy, ich wpływ na dostęp do mobilności edukacyjnej oraz bardziej ogólnie na integrację Unii, jak również ich wzmocniony wymiar międzynarodowy – możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu,

(41)  Należy zatem uchylić rozporządzenie (UE) nr 1295/2013 ze skutkiem od dnia [1 stycznia 2021 r.].

(42)  Celem zapewnienia ciągłości wsparcia finansowego udzielanego w ramach programu, niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od dnia [1 stycznia 2021 r.],

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Rozdział I

Przepisy ogólne

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia program „Kreatywna Europa” („program”).

Określa ono cele programu, budżet na lata 2021–2027, formy finansowania unijnego oraz zasady dotyczące przyznawania takiego finansowania.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)  „działanie łączone” oznacza działania wspierane z budżetu UE, w tym działania w ramach instrumentów łączonych zgodnie z art. 2 pkt 6 rozporządzenia finansowego, łączące bezzwrotne formy wsparcia lub instrumenty finansowe z budżetu UE oraz zwrotne formy wsparcia z instytucji finansowania rozwoju lub innych publicznych instytucji finansowych, a także z komercyjnych instytucji finansowych i od inwestorów;

2)  „sektor kultury i sektor kreatywny” oznaczają wszystkie sektory, których działalność opiera się na wartościach kulturowych lub na artystycznej i innej, indywidualnej lub zbiorowej, twórczej ekspresji i praktykach, niezależnie od tego, czy działalność ta ma charakter rynkowy czy nierynkowy. W zakres działań mogą wchodzić rozwój, tworzenie, produkcja, rozpowszechnianie i ochrona praktyk, dóbr i usług zawierających elementy kulturalnej, artystycznej lub innej twórczej ekspresji, a także funkcje pokrewne, takie jak edukacja lub zarządzanie. Działania te będą miały Wiele z tych działań ma potencjał tworzenia innowacji i miejsc pracy, w szczególności z tytułu własności intelektualnej. Wspomniane sektory obejmują między innymi architekturę, archiwa, biblioteki i muzea, rękodzieło artystyczne, sektor audiowizualny (w tym film, telewizję, gry wideo i multimedia), materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, wzornictwo (w tym wzornictwo odzieżowe), festiwale, muzykę, literaturę, sztuki widowiskowe, książki, działalność wydawniczą, radio i sztuki wizualne, festiwale oraz wzornictwo, w tym wzornictwo odzieżowe; [Popr. 47]

3)  „małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)” oznaczają mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa określone w zaleceniu Komisji 2003/361/WE(25);

4)  „podmiot prawny” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną utworzoną i uznaną za taką na mocy prawa krajowego, unijnego lub międzynarodowego, która posiada osobowość prawną i która – działając w swoim własnym imieniu – może wykonywać prawa i podlegać obowiązkom, albo podmiot nieposiadający osobowości prawnej zgodnie z [art. 197 ust. 2 lit. c)] rozporządzenia finansowego;

5)  „pieczęć doskonałości” jest znakiem wysokiej jakości przyznawanym projektom złożonym w ramach programu „Kreatywna Europa”, które uznaje się za zasługujące na finansowanie, ale które go nie otrzymały ze względu na ograniczenia budżetowe. Uznaje ona wartość wniosku i wspiera poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania.

Artykuł 3

Cele programu

1)  Cele ogólne programu są następujące:

-a)  zapewnianie wkładu w uznawanie i promowanie wewnętrznej wartości kultury, ochrona i promowanie jakości europejskiej kultury i kreatywności jako charakterystycznego wymiaru rozwoju osobistego, kształcenia, spójności społecznej, wolności wypowiedzi i opinii, wolności sztuk, wzmocnienie i szerzenie demokracji, krytycznego myślenia, poczucia przynależności i obywatelstwa oraz jako źródła dla pluralizmu mediów i krajobrazu kulturalnego; [Popr. 48]

a)  wspieranie współpracy europejskiej w zakresie różnorodności kulturowej i językowej oraz dziedzictwa kulturowego i językowego , w tym przez wzmacnianie roli artystów i podmiotów działających w dziedzinie kultury, jakości europejskiej twórczości kulturalnej i artystycznej oraz wspólnego materialnego i niematerialnego europejskiego dziedzictwa kulturowego; [Popr. 49]

b)  wzmacnianie konkurencyjności całego europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego oraz zwiększanie ich znaczenia gospodarczego , w szczególności sektora audiowizualnego, przez tworzenie miejsc pracy w tych sektorach i podnoszenie ich innowacyjności. [Popr. 50]

2)  Program ma następujące cele szczegółowe:

a)  wzmacnianie gospodarczego, artystycznego, kulturalnego, społecznego i zewnętrznego wymiaru współpracy na poziomie europejskim w celu rozwijania i propagowania europejskiej różnorodności kulturowej i europejskiego materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego oraz zacieśniania międzynarodowych stosunków kulturalnych; [Popr. 51]

aa)  promowanie sektora kultury i sektora kreatywnego, w tym sektora audiowizualnego, wspieranie artystów, podmiotów, rzemieślników oraz zaangażowania odbiorców, ze szczególnym naciskiem na równouprawnienie płci i niewystarczająco reprezentowane grupy; [Popr. 52]

b)  wspieranie konkurencyjności, innowacyjności i skalowalności europejskiego przemysłu audiowizualnego, w szczególności MŚP, niezależnych przedsiębiorstw produkcyjnych i organizacji działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, a także promowanie jakości działań europejskiego sektora audiowizualnego w zrównoważony sposób mający na celu zrównoważone podejście sektorowe i geograficzne; [Popr. 53]

c)  promowanie współpracy politycznej i działań innowacyjnych innowacyjnych działań , w tym nowych modeli biznesowych i modeli zarządzania oraz rozwiązań kreatywnych wspierających wszystkie komponenty programu, w tym promowanie zróżnicowanego i pluralistycznego środowiska medialnego, umiejętności korzystania z mediów i włączenia społecznego. oraz cały sektor kultury i sektor kreatywny, w tym ochronę wolności wypowiedzi artystycznej i promowanie różnorodnych , niezależnych i pluralistycznych środowisk kulturalnych i medialnych , umiejętności korzystania z mediów , umiejętności cyfrowych, edukacji kulturalnej i artystycznej, równości płci, aktywnego obywatelstwa, dialogu międzykulturowego, odporności i włączenia społecznego , zwłaszcza w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami, w tym dzięki większej dostępności dóbr i usług kulturalnych; [Popr. 54]

ca)  promowanie mobilności artystów oraz podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, a także obiegu ich utworów; [Popr. 55]

cb)  zapewnianie sektorowi kultury i sektorowi kreatywnemu odpowiedniego zestawu wskaźników jakościowych i ilościowych w celu opracowania spójnego systemu ewaluacji i oceny skutków, również tych o wymiarze międzysektorowym. [Popr. 56]

3)  Program składa się z następujących komponentów:

a)  komponent „KULTURA” obejmuje sektor kultury i sektor kreatywny, z wyjątkiem sektora audiowizualnego;

b)  komponent „MEDIA” obejmuje sektor audiowizualny;

c)  „komponent MIĘDZYSEKTOROWY” obejmuje działania we wszystkich sektorach kultury i sektorach kreatywnych, w tym w sektorze mediów informacyjnych. [Popr. 57]

Artykuł 3a

Europejska wartość dodana

Z uznaniem inherentnej i gospodarczej wartość kultury i kreatywności oraz poszanowaniem jakości i pluralizmu wartości i polityk Unii.

W ramach programu wspierane są jedynie te akcje i działania, które posiadają potencjalną europejską wartość dodaną i które przyczyniają się do osiągnięcia celów, o których mowa w art. 3.

Europejską wartość dodaną akcji i działań realizowanych w ramach programu zapewnia się na przykład dzięki:

a)  ponadnarodowemu charakterowi działań i przedsięwzięć stanowiących uzupełnienie programów regionalnych, krajowych, międzynarodowych oraz innych programów i polityk Unii, jak również wpływowi tych działań i przedsięwzięć na dostęp obywateli do kultury oraz aktywne zaangażowanie, kształcenie, włączenie społeczne i dialog międzykulturowy;

b)  rozwojowi i promowaniu transnarodowej i międzynarodowej współpracy między podmiotami w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, w tym artystami, specjalistami z branży audiowizualnej, organizacjami i MŚP działającymi w sektorze kultury i sektorze kreatywnym oraz podmiotami sektora audiowizualnego, z naciskiem na stymulowanie bardziej kompleksowych, szybkich, skutecznych i długoterminowych odpowiedzi na globalne wyzwania, w szczególności transformację cyfrową;

c)  korzyściom skali oraz wzrostowi i tworzeniu miejsc pracy, którym sprzyja wsparcie udzielane przez Unię i które przyczyniają się do powstawania większych możliwości pozyskiwania dodatkowych środków finansowych (efekt dźwigni);

d)  zapewnieniu równych warunków działania w sektorze kultury i sektorze kreatywnym przez uwzględnienie specyfiki różnych państw, w tym krajów lub regionów o szczególnej sytuacji geograficznej lub językowej, takich jak regiony najbardziej oddalone określone w art. 349 TFUE oraz kraje lub terytoria zamorskie podlegające władzy państwa członkowskiego wymienione w załączniku II do TFUE;

e)  promowaniu narracji na temat wspólnych europejskich korzeni i różnorodności.

Artykuł 4

Komponent KULTURA

Zgodnie z celami, o których mowa w art. 3, komponent „KULTURA” ma następujące priorytety:

-a)  promowanie artystycznego wyrazu i twórczości artystycznej; [Popr. 59]

-aa)  rozwijanie talentów, kompetencji i umiejętności oraz stymulowanie współpracy i innowacji w całym łańcuchu sektora kultury i sektora kreatywnego, w tym dziedzictwa; [Popr. 60]

a)  wzmocnienie transgranicznego wymiaru europejskich podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym oraz rozpowszechnianie utworów europejskich; , rozpowszechniania ich dzieł oraz podnoszenie ich widoczności, w tym w ramach programów rezydencji, imprez objazdowych, wydarzeń, warsztatów, wystaw i festiwali, oraz ułatwianie wymiany najlepszych praktyk i wzmacnianie zdolności zawodowych; [Popr. 61]

b)  zwiększenie uczestnictwa w kulturzedostępu do kultury, uczestnictwa w niej i świadomości kulturalnej oraz zwiększenie zaangażowania obywateli w kulturę w całej Europie, zwłaszcza w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami lub osób ze środowisk znajdujących się w niekorzystnej sytuacji; [Popr. 62]

c)  przyczynianie się do zwiększenia odporności społecznej i zwiększanie włączenia społecznego, dialogu międzykulturowego i demokratycznego oraz takiej wymiany za pośrednictwem sztuk, kultury i dziedzictwa kulturowego; [Popr. 63]

d)  wzmocnienie zdolności europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego do rozwijania się oraz tworzenia i unowocześniania, tworzenia dzieł kultury. generowania i rozwijania kluczowych kompetencji, wiedzy, umiejętności, nowych praktyk artystycznych oraz zrównoważonych miejsc pracy i generowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego, a także przyczyniania się do rozwoju lokalnego i regionalnego; [Popr. 64]

da)  wspieranie zdolności zawodowych osób w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, wzmacnianie ich pozycji dzięki odpowiednim środkom; [Popr. 65]

e)  wzmocnienie tożsamości europejskiej i europejskich wartości aktywności obywatelskiej i poczucia wspólnoty oraz wartości demokratycznych dzięki świadomości kulturalnej, dziedzictwu kulturowemu, ekspresji, krytycznemu myśleniu, ekspresji twórczej, widoczności i uznaniu dla twórców, sztuce, edukacji artystycznej i kreatywności opartej na kulturze w edukacjiw formalnym, nieformalnym lub incydentalnym uczeniu się przez całe życie; [Popr. 66]

f)  promowanie budowania międzynarodowego potencjału europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego, w tym inicjatyw oddolnych i mikroorganizacji, w celu umiędzynarodowienia ich działalności; [Popr. 67]

g)  wniesienie wkładu w globalną strategię Unii dotyczącą stosunków międzynarodowych poprzez dyplomację kulturalną;międzynarodowych stosunków kulturalnych przez wysiłki na rzecz zapewnienia długotrwałych skutków strategii dzięki podejściu opartemu na kontaktach międzyludzkich, z zaangażowaniem sieci kulturalnych, społeczeństwa obywatelskiego i organizacji oddolnych. [Popr. 68]

Priorytety zostały szczegółowo opisane w załączniku I.

Jako element działań szczegółowych realizowanych w ramach komponentu „KULTURA” sektor muzyczny jest brany pod szczególną uwagę przy dystrybucji środków finansowych i ukierunkowanych działaniach. Dostosowane do potrzeb zaproszenia do składania wniosków i środki pomogą w zwiększeniu konkurencyjności sektora muzycznego i pokonać niektóre szczególne wyzwania, z którymi musi się on mierzyć. [Popr. 69]

Artykuł 5

Komponent MEDIA

Zgodnie z celami, o których mowa w art. 3, komponent „MEDIA” ma następujące priorytety:

a)  wspieranie talentów, kompetencji, umiejętności i wykorzystywania technologii cyfrowych oraz stymulowanie współpracy, mobilności i innowacji w procesie tworzenia i produkcji europejskich utworów audiowizualnych, w tym ponad granicami;[Popr. 70]

b)  zwiększenie dystrybucji kinowej i dystrybucji w internecie europejskich utworów audiowizualnych oraz zapewnienie szerszego transgranicznego dostępu do nich, w tym poprzez innowacyjne modele biznesowe i wykorzystanie nowych technologii;ponadnarodowego i międzynarodowego rozpowszechniania i dystrybucji w internecie i poza nim, zwłaszcza dystrybucji kinowej europejskich utworów audiowizualnych w nowym środowisku cyfrowym; [Popr. 71]

ba)  zapewnienie szerszego dostępu do unijnych utworów audiowizualnych dla odbiorców międzynarodowych, w szczególności przez promocję, wydarzenia, działania promujące znajomość dzieł sztuki filmowej oraz festiwale; [Popr. 72]

bb)  wzmocnienie dziedzictwa audiowizualnego i ułatwianie dostępu do audiowizualnych archiwów i bibliotek jako źródeł pamięci, ich wspieranie i promowanie, kształcenie, ponowne wykorzystywanie i nową działalność, w tym za pośrednictwem najnowszych technologii cyfrowych; [Popr. 73]

c)  promowanie europejskich dzieł audiowizualnych i wspieranie rozwoju widowni na terenie Europy i poza jej granicami.i wspieranie zaangażowania publiczności w każdym wieku, w szczególności młodych odbiorców i osób z niepełnosprawnościami, w celu proaktywnego i legalnego korzystania z utworów audiowizualnych w Europie i poza nią oraz w celu dzielenia się treściami stworzonymi przez użytkowników, w tym przez promowanie edukacji filmowej i audiowizualnej. [Popr. 74]

Priorytety te realizowane są poprzez wsparcie dla tworzenia, promowania, udostępnienia i rozpowszechniania europejskich utworów szerzących wartości europejskie i wspólną tożsamość, które mają potencjał dotarcia do szerokiego grona odbiorców w każdym wieku na terenie Europy i poza jej granicami, a tym samym przez dostosowanie się do zmian na rynku i towarzyszenie wdrażaniu dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych. [Popr. 75]

Priorytety zostały szczegółowo opisane w załączniku I.

Artykuł 6

Komponent MIĘDZYSEKTOROWY

Zgodnie z celami programu, o których mowa w art. 3, komponent „MIĘDZYSEKTOROWY” ma następujące priorytety:

a)  wspieranie międzysektorowej transnarodowej współpracy politycznej, w tym w zakresie promowania roli kultury dla włączenia społecznego, w szczególności w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami oraz w celu wzmacniania demokracji oraz promowanie i promowania wiedzy o programie i wspieranie możliwości przenoszenia wyników, tak aby zwiększyć widoczność programu; [Popr. 76]

b)  promowanie innowacyjnego podejścia do tworzenia, udostępniania, dystrybucji i promocji treści treści artystycznych i badań artystycznych, do udostępniania, dystrybucji utworów artystycznych, z uwzględnieniem ochrony praw autorskich, w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, z uwzględnieniem wymiaru rynkowego i nierynkowego; [Popr. 77]

c)  promowanie przekrojowych działań obejmujących różne sektory w celu dostosowania się do strukturalnych i technologicznych zmian, które czekają sektor mediów, w tym poprawy wolności, zróżnicowania i pluralistycznego charakteru środowiska mediów, wysokiej jakości dziennikarstwaetyki zawodowej w dziennikarstwie, krytycznego myślenia i umiejętności korzystania z mediów:, w szczególności wśród ludzi młodych, przez pomoc w dostosowaniu się do nowych narzędzi i formatów medialnych oraz przeciwdziałanie rozpowszechnianiu dezinformacji; [Popr. 78]

d)  tworzenie biur programu i wspieranie biur programu ich aktywnego zaangażowania w państwach uczestniczących w celu promowania programu w poszczególnych krajachw tych państwach, w uczciwy i wyważony sposób, w tym przez działania służące tworzeniu sieci kontaktów w terenie, oraz wspieranie wnioskodawców w związku z programem i zapewnianie podstawowych informacji na temat innych odpowiednich możliwości wsparcia dostępnych w ramach programów finansowanych przez Unię, a także pobudzanie transgranicznej współpracy i wymiany najlepszych praktyk w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. [Popr. 79]

Priorytety zostały szczegółowo opisane w załączniku I.

Artykuł 7

Budżet

1.  Pula środków finansowych na realizację programu na lata 2021–2027 wynosi 1 850 000 000 2 806 000 000 EUR według cen bieżących.stałych.

Program jest realizowany zgodnie z następującym orientacyjnym podziałem finansowym:

–  do 609 000 000 EUR nie mniej niż 33 % na realizację celu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. a) (komponent KULTURA); [Popr. 81]

–  do 1 081 000 000 EUR nie mniej niż 58 % na realizację celu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. b) (komponent MEDIA); [Popr. 82]

–  do 160 000 000 EUR 9 % na działania, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. c) (komponent MIĘDZYSEKTOROWY);, przy zapewnieniu przydziału środków finansowych dla każdego krajowego biura programu „Kreatywna Europa” co najmniej na poziomie równym przydziałowi środków finansowych przewidzianemu w rozporządzeniu (WE) nr 1295/2013. [Popr. 83]

2.  Kwota, o której mowa w ust. 1, może być wykorzystana na pomoc techniczną i administracyjną w ramach realizacji programu, taką jak działania przygotowawcze, monitorowanie, kontrola, audyt i ocena, w tym na systemy informatyczne dla przedsiębiorstw.

3.  Oprócz puli środków finansowych wskazanej w ust. 1, oraz w celu promowania międzynarodowego wymiaru programu dodatkowe wkłady finansowe mogą być udostępniane z instrumentów finansowania zewnętrznego [Instrumentu Sąsiedztwa, Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej oraz Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III)] w celu wspierania działań realizowanych i zarządzanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Wkłady te są finansowane zgodnie z rozporządzeniami ustanawiającymi te instrumenty i są przedmiotem corocznych sprawozdań dla władzy budżetowej, wraz z wkładami państw trzecich na rzecz tego programu. [Popr. 84]

4.  Środki przydzielone państwom członkowskim w ramach zarządzania dzielonego mogą, na ich wniosek, zostać przeniesione do programu. Komisja wykonuje te środki bezpośrednio zgodnie z [art. 62 ust. 1 lit. a)] rozporządzenia finansowego lub pośrednio zgodnie z [art. 62 ust. 1 lit. c)] tego rozporządzenia. W miarę możliwości środki te wykorzystuje się na rzecz danego państwa członkowskiego.

Artykuł 8

Państwa trzecie stowarzyszone z programem

1.  Program jest otwarty dla następujących państw trzecich:

a)  członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), którzy są członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), zgodnie z warunkami określonymi w Porozumieniu EOG;

b)  państwa przystępujące, kandydaci i potencjalni kandydaci, zgodnie z ogólnymi zasadami i ogólnymi warunkami udziału tych państw w programach Unii, ustanowionymi w odpowiednich umowach ramowych i decyzjach rad stowarzyszenia lub w podobnych porozumieniach oraz zgodnie ze szczegółowymi warunkami ustanowionymi w porozumieniach między Unią a tymi państwami;

c)  państwa objęte europejską polityką sąsiedztwa, zgodnie z ogólnymi zasadami i ogólnymi warunkami udziału tych państw w programach Unii, ustanowionymi w odpowiednich umowach ramowych i decyzjach rad stowarzyszenia lub w podobnych porozumieniach oraz zgodnie ze szczegółowymi warunkami ustanowionymi w porozumieniach między Unią a tymi państwami;

d)  inne państwa, zgodnie z warunkami ustanowionymi w jednym porozumieniu szczegółowym obejmującym kwestie uczestnictwa państwa trzeciego w dowolnym programie unijnym, o ile takie porozumienie:

a)  zapewnia sprawiedliwą równowagę w odniesieniu do wkładów i korzyści państwa trzeciego uczestniczącego w programach unijnych;

b)  ustanawia warunki uczestnictwa w programach, obejmujące obliczenie wkładów finansowych do poszczególnych programów oraz ich koszty administracyjne. Wkłady te stanowią dochody przeznaczone na określony cel zgodnie z art. [21 ust. 5] [nowego rozporządzenia finansowego].

c)  nie powierza państwu trzeciemu uprawnień decyzyjnych w odniesieniu do programu;

d)  gwarantuje Unii prawo do zapewnienia należytego zarządzania finansami i ochrony swoich interesów finansowych.

Państwa trzecie mogą uczestniczyć w strukturach zarządzania programami i forach zainteresowanych podmiotów w celu ułatwienia wymiany informacji. [Popr. 85]

2.  Udział państw, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c – d) w komponencie MEDIA i komponencie MIĘDZYSEKTOROWYM podlega spełnieniu warunków określonych w dyrektywie 2010/13/UE. [Popr. 151]

3.  Porozumienia zawarte z państwami, o których mowa w ust. 1 lit. c), mogą stanowić odstępstwo od wymogów określonych w ust. 2 w należycie uzasadnionych przypadkach.

3a.  Porozumienia z państwami trzecimi stowarzyszonymi z programem na mocy niniejszego rozporządzenia są ułatwione dzięki procedurom szybszym niż procedury przewidziane w rozporządzeniu (UE) nr 1295/2013. Aktywnie promuje się porozumienia z nowymi państwami. [Popr. 86]

Artykuł 8a

Pozostałe państwa trzecie

Program może wspierać współpracę z państwami trzecimi innymi niż te, o których mowa w art. 8, w odniesieniu do działań finansowanych poprzez dodatkowe wkłady z instrumentów finansowania zewnętrznego zgodnie z art. 7 ust. 3, jeżeli leży to w interesie Unii.

Artykuł 9

Współpraca z organizacjami międzynarodowymi i Europejskim Obserwatorium Audiowizualnym

1.  Dostęp do programu jest otwarty dla organizacji międzynarodowych działających w obszarach objętych programem, jak UNESCO, Rada Europy, za pośrednictwem lepiej zorganizowanej współpracy z Europejskimi Szlakami Kulturowymi i Euroimages, obserwatorium EUIPO, Światową Organizacją Własności Intelektualnej oraz OECD, na potrzeby realizacji celów programu i zgodnie z rozporządzeniem finansowym. [Popr. 87]

2.  Unia będzie członkiem Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego przez okres trwania programu. Udział Unii w Obserwatorium przyczynia się do realizacji priorytetów komponentu MEDIA. Komisja reprezentuje Unię w zakresie kontaktów z Obserwatorium. Komponent MEDIA wnosi wkład finansowy na rzecz członkostwa Unii w Obserwatorium w celu wspomagania Obserwatorium oraz gromadzenia i analizy danych w sektorze audiowizualnym; [Popr. 152]

Artykuł 9a

Gromadzenie danych na temat sektora kultury i sektora kreatywnego

Komisja wzmacnia współpracę w ramach swoich służb, takich jak Wspólne Centrum Badawcze i Eurostat w celu gromadzenia odpowiednich danych statystycznych służących do pomiaru i analizy oddziaływania polityki kulturalnej. Przy realizacji tego zadania Komisja współpracuje z centrami doskonałości w Europie i z krajowymi instytutami statystycznymi oraz we współpracy z Radą Europy, OECD i UNESCO. W ten sposób przyczynia się do osiągnięcia celów komponentu KULTURA i uważnie śledzi dalszy rozwój polityki kulturalnej, również przez włączanie zainteresowanych podmiotów w na wczesnym etapie w analizę i dostosowywanie wskaźników wspólnych dla różnych sektorów lub wskaźników dotyczących poszczególnych obszarów działalności. Komisja regularnie przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie na temat tej działalności. [Popr. 88]

Artykuł 10

Realizacja i formy finansowania unijnego

1.  Program jest realizowany według metody zarządzania bezpośredniego zgodnie z rozporządzeniem finansowym lub według metody zarządzania pośredniego z podmiotami, o których mowa w art. 62 ust. 1 lit. c) rozporządzenia finansowego.

2.  Program może zapewniać finansowanie w dowolnej formie przewidzianej w rozporządzeniu finansowym, w szczególności w postaci dotacji, nagród i zamówień. Może również zapewniać finansowanie w formie instrumentów finansowych w ramach działań łączonych.

3.  Działania łączone w ramach niniejszego programu realizowane są zgodnie z [rozporządzeniem InvestEU] oraz tytułem X rozporządzenia finansowego i procedurami ustanowionymi w [rozporządzeniu InvestEU]. Specjalny system poręczeń utworzony w ramach programu „Kreatywna Europa” jest kontynuowany na podstawie [rozporządzenia InvestEU] i uwzględnia wdrażanie praktyk opracowanych w ramach systemu poręczeń na rzecz sektora kultury i sektora kreatywnego ustanowionego w rozporządzeniu (UE) nr 1295/2013. [Popr. 89]

4.  Z wkładów na mechanizm wzajemnego ubezpieczenia można pokryć ryzyko związane z odzyskiwaniem środków należnych od beneficjentów i wkłady te uznaje się za wystarczającą gwarancję w ramach rozporządzenia finansowego. Zastosowanie mają przepisy określone w [art. XXXX] rozporządzenia XXX [rozporządzenia, które zastąpi rozporządzenie w sprawie Funduszu Gwarancyjnego], oparte na już opracowanych praktykach wdrażania oraz uwzględniające te praktyki. [Popr. 90]

4a.  Aby promować międzynarodowy wymiar programu, programy ustanowione na mocy rozporządzenia …/… [Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej] i rozporządzenia …/… [IPA III] wnoszą wkład finansowy w działania ustanowione na mocy niniejszego rozporządzenia. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do wykorzystywania tych programów, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z poszczególnymi regulującymi je rozporządzeniami. [Popr. 91]

Artykuł 11

Ochrona interesów finansowych Unii

W przypadku gdy państwo trzecie uczestniczy w programie na podstawie decyzji wydanej na mocy porozumienia międzynarodowego lub innego instrumentu prawnego, państwo trzecie przyznaje właściwemu urzędnikowi zatwierdzającemu, Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu uprawnienia i prawa dostępu niezbędne do kompleksowego wykonywania ich odpowiednich kompetencji. W przypadku OLAF takie prawa obejmują prawa do prowadzenia dochodzeń, w tym kontroli na miejscu i inspekcji, przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 dotyczącym dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

Artykuł 12

Programy prac

1.  Program jest realizowany w ramach rocznych programów prac, o których mowa w art. 110 rozporządzenia finansowego. Przyjęcie programów prac jest poprzedzone konsultacjami z różnymi zainteresowanymi podmiotami w celu zapewnienia, aby planowane działania stanowiły jak najlepsze wsparcie dla poszczególnych sektorów, których dotyczą. W stosownych przypadkach programy prac określają całkowitą kwotę zarezerwowaną na działania łączone, które nie mogą mieć pierwszeństwa przed bezpośrednim finansowaniem dotacji.

Cele ogólne i szczegółowe oraz powiązane priorytety polityczne i działania programu, a także środki budżetowe przydzielone na poszczególne działania są szczegółowo określane w rocznych programach prac. Roczny program prac zawiera także orientacyjny harmonogram wdrażania. [Popr. 92]

2.  Program Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 19 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie rocznych programów prac jest przyjmowany przez Komisję w drodze aktu wykonawczego. [Popr. 93]

Rozdział II

Dotacje i kwalifikujące się podmioty

Artykuł 13

Dotacje

1.  Dotacje w ramach programu są przyznawane i zarządzane zgodnie z tytułem VIII rozporządzenia finansowego.

1a.  Zaproszenia do składania wniosków mogą uwzględniać konieczność zapewnienia odpowiedniego wsparcia dla projektów o małej skali w ramach komponentu KULTURA za pośrednictwem środków, które mogą obejmować wyższe poziomy współfinansowania. [Popr. 94]

1b.  Dotacje są przyznawane z uwzględnieniem następujących cech danego projektu:

a)  jakość projektu;

b)  oddziaływanie;

c)  jakość i wydajność jego wdrażania. [Popr. 95]

2.  Komisja oceniająca może składać się z ekspertów zewnętrznych. Jej członkowie spotykają się osobiście lub zdalnie.

Eksperci mają doświadczenie zawodowe związane z ocenianą dziedziną. Komitet oceniający może zwrócić się o opinię do ekspertów z państwa, z którego pochodzi wniosek. [Popr. 96]

3.  Na zasadzie odstępstwa od art. [193 ust.2] rozporządzenia finansowego i w należycie uzasadnionych przypadkach koszty poniesione przez beneficjenta przed złożeniem wniosku o dotację można uznaćuznaje się za kwalifikowalne, pod warunkiem że są bezpośrednio związane z realizacją działań objętych wsparciem. [Popr. 97]

4.  W stosownych przypadkach działania w ramach programu określają odpowiednie kryteria niedyskryminacji, w tym kryteria dotyczące równowagi płci.

Artykuł 14

Kwalifikujące się podmioty

1.  Oprócz kryteriów określonych w [art. 197] rozporządzenia finansowego zastosowanie mają kryteria kwalifikowalności określone w ust. 2–4.

2.  Następujące podmioty spełniają kryteria kwalifikowalności:

a)  podmioty prawne z siedzibą w jednym z następujących państw:

1)  państwo członkowskie lub powiązany z nim kraj lub terytorium zamorskie;

2)  państwo trzecie stowarzyszone z programem;

3)  państwo trzecie wymienione w programie prac z zastrzeżeniem warunków określonych w ust. 3 i 4;

b)  wszelkie podmioty prawne utworzone na mocy prawa unijnego lub wszelkie organizacje międzynarodowe;

3.  Podmioty prawne z siedzibą w państwie trzecim, które nie jest stowarzyszone z programem, mogą w drodze wyjątku kwalifikować się do uczestnictwa, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celów danego działania.

4.  Podmioty prawne z siedzibą w państwie trzecim, które nie jest stowarzyszone z programem, powinny co do zasady ponosić koszty swojego uczestnictwa. Dodatkowe wkłady z instrumentów finansowania zewnętrznego mogą, zgodnie z art. 7 ust. 3, pokrywać koszty ich uczestnictwa, jeżeli leży to w interesie Unii.

5.  Następujące podmioty mogą wyjątkowo otrzymywać dotacje bez zaproszenia do składania wniosków, na podstawie szczególnych misji i celów określanych przez Komisję i podlegających regularnej ocenie zgodnie z celami programu: [Popr. 98]

a)  Europejska Akademia Filmowa Filmowa w kontekście współpracy z Parlamentem Europejskim przy Nagrodzie Filmowej LUX, na podstawie porozumienia o współpracy wynegocjowanego i podpisanego przez strony i we współdziałaniu z Europa Cinemas; do czasu zawarcia porozumienia o współpracy odnośne środki odprowadza się do rezerwy; [Popr. 99]

b)  Młodzieżowa Orkiestra Unii Europejskiej na swoją działalność, w tym regularny nabór i szkolenie młodych muzyków ze wszystkich państw członkowskich za pośrednictwem programów rezydentury, które oferują mobilność i możliwość występowania na festiwalach i w ramach tras objazdowych w Unii i na poziomie międzynarodowym oraz przyczyniają się do europejskiego obiegu kulturalnego ponad granicami i do umiędzynarodowienia karier młodych muzyków, dążąc jednocześnie do zapewnienia równowagi geograficznej wśród uczestników; Młodzieżowa Orkiestra Unii Europejskiej stale dywersyfikuje swoje dochody przez aktywne poszukiwanie wsparcia finansowego z nowych źródeł w celu zmniejszenia zależności od unijnych środków finansowych; działania Młodzieżowej Orkiestry Unii Europejskiej są zgodne z programem oraz celami i priorytetami komponentu KULTURA, w szczególności pod względem angażowania odbiorców. [Popr. 100]

Rozdział III

Synergia i komplementarność

Artykuł 15

Komplementarność

Komisja, we współprac y współpracy z państwami członkowskimi, zapewnia ogólną spójność programu ze stosownymi politykami i programami – w szczególności dotyczącymi równowagi płci, edukacji, w szczególności edukacji cyfrowej i umiejętności korzystania z mediów, młodzieży i solidarności, zatrudnienia i włączenia społecznego, w szczególności w odniesieniu do grup marginalizowanych i mniejszości, badań naukowych i innowacji, w tym innowacji społecznych, przemysłu i przedsiębiorstw, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, środowiska i działań w dziedzinie klimatu, polityki spójności, polityki regionalnej i miejskiej, zrównoważonej turystyki pomocy państwa, mobilności oraz współpracy międzynarodowej i rozwoju – oraz komplementarność wobec tych polityk i programów., także w celu promowania efektywnego wykorzystywania środków publicznych;

Komisja zapewnia, w przypadku stosowania procedur ustanowionych w [Programie InvestEU] do celów niniejszego programu, by uwzględniały one praktyki opracowane w ramach systemu poręczeń na rzecz sektora kultury i sektora kreatywnego ustanowionego w rozporządzeniu (UE) nr 1295/2013. [Popr. 101]

Artykuł 16

Finansowanie skumulowane i łączone

1.  Działanie, które otrzymało wkład w ramach programu, może również otrzymać wkład z dowolnego innego programu unijnego, w tym z funduszy objętych rozporządzeniem (UE) nr XX/XXXX [RWP], pod warunkiem że wkłady te nie pokrywają tych samych kosztów. Finansowanie skumulowane nie może przekraczać całkowitych kosztów kwalifikowalnych działania, a wsparcie z różnych programów unijnych może być obliczane proporcjonalnie.

2.  Wniosek kwalifikujący się w ramach programu może otrzymać pieczęć doskonałości, pod warunkiem że spełnia łącznie następujące warunki:

a)  został oceniony w ramach zaproszenia do składania wniosków ogłoszonego na podstawie programu;

b)  spełnia minimalne wysokie wymagania dotyczące jakości w ramach tego zaproszenia do składania wniosków; [Popr. 102]

c)  nie mógł być finansowany w ramach tego zaproszenia do składania wniosków ze względu na ograniczenia budżetowe.

2a.  Wnioski, w przypadku których przyznano pieczęć doskonałości, mogą otrzymać wsparcie finansowe bezpośrednio z innych programów i z funduszy przewidzianych w rozporządzeniu [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów COM(2018)0375] zgodnie z jego art. 67 ust. 5, pod warunkiem że są zgodne z celami programu. Komisja zapewnia, aby kryteria wyboru i przyznawania środków w odniesieniu do projektów, którym przyznano pieczęć doskonałości, były spójne, jasne i przejrzyste dla potencjalnych beneficjentów. [Popr. 103]

Artykuł 16a

System poręczeń na rzecz sektora kultury i sektora kreatywnego w ramach InvestEU

1.  Wsparcie finansowe z nowego Programu InvestEU opiera się na celach i kryteriach systemu poręczeń na rzecz sektora kultury i sektora kreatywnego, z uwzględnieniem specyfiki sektora.

2.  Program InvestEU zapewnia:

a)  dostęp do finansowania dla MŚP oraz dla mikro-, małych i średnich organizacji w sektorze kultury i sektorze kreatywnym;

b)  gwarancje uczestniczącym pośrednikom finansowym z każdego państwa uczestniczącego w systemie poręczeń;

c)  uczestniczącym pośrednikom finansowym dodatkową wiedzę ekspercką do celów oceny ryzyka związanego z MŚP oraz mikro-, małymi i średnimi organizacjami oraz ich projektami kulturalnymi i kreatywnymi;

d)  wielkość finansowania dłużnego, udostępnianego MŚP oraz mikro-, małym i średnim organizacjom;

e)  MŚP oraz mikro-, małym i średnim organizacjom w różnych regionach i sektorach zdolność do budowania zdywersyfikowanego portfela pożyczek oraz do przedstawiania planu marketingowego i promocyjnego;

f)  następujące rodzaje pożyczek: inwestycje w aktywa rzeczowe oraz aktywa niematerialne i prawne, z wyłączeniem osobistych zabezpieczeń; przenoszenie własności przedsiębiorstw; kapitał obrotowy, jak np. finansowanie przejściowe, środki służące zniwelowaniu luki kapitałowej, przepływy pieniężne i linie kredytowe. [Popr. 104]

Rozdział IV

Monitorowanie, ocena i kontrola

Artykuł 17

Monitorowanie i sprawozdawczość

1.  Wskaźniki odzwierciedlające postępy w realizacji programu w odniesieniu do celów określonych w art. 3 przedstawiono w załączniku II.

1a.  Komponentom towarzyszy wspólny zestaw wskaźników jakościowych. Każdemu komponentowi towarzyszy specjalny zestaw wskaźników. [Popr. 105]

2.  Aby zapewnić skuteczną ocenę programu pod względem realizacji jego celów, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 19 w celu opracowania przepisów dotyczących ram monitorowania i oceny, w tym zmian do załącznika II, mających dostosować lub uzupełnić wskaźniki tam gdzie jest to niezbędne. Komisja przyjmie akt delegowany w sprawie wskaźników do celów monitorowania i ocenydnia 31 grudnia 2022 r. [Popr. 106]

3.  System sprawozdawczości dotyczącej realizacji celów zapewnia wydajne, skuteczne i terminowe gromadzenie danych na potrzeby monitorowania realizacji programu i jego wyników. W tym celu na odbiorców środków unijnych oraz, w stosownych przypadkach, państwa członkowskie nakłada się proporcjonalne wymogi dotyczące sprawozdawczości.

Artykuł 18

Ocena

1.  Oceny przeprowadza się w terminie pozwalającym na uwzględnienie ich wyników w procesie decyzyjnym.

1a.  Dostępne dane liczbowe dotyczące kwoty środków na zobowiązania i środków na płatności, których potrzeba byłoby do sfinansowania projektów wyróżnionych „Pieczęcią doskonałości”, podaje się co roku do wiadomości obu organów władzy budżetowej, co najmniej 3 miesiące przed datą publikacji ich stanowisk w sprawie budżetu Unii na następny rok, zgodnie ze wspólnie uzgodnionym kalendarzem rocznej procedury budżetowej. [Popr. 107]

2.  Ocena śródokresowa Przegląd śródokresowy programu przeprowadzana przeprowadzany jest z chwilą, gdy dostępne są wystarczające informacje na temat realizacji programu, jednak nie później niż w ciągu czterech lat od rozpoczęcia realizacji programu.do 30 czerwca 2024 r.

Do dnia 31 grudnia 2024 r. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie śródokresowe sprawozdanie z oceny.

Komisja przedkłada, w razie konieczności i na podstawie przeglądu śródokresowego, wniosek ustawodawczy w sprawie zmiany niniejszego rozporządzenia. [Popr. 108]

3.  Po zakończeniu realizacji programu, lecz nie później niż dwa lata po upływie okresu określonego w art. 1, Komisja przeprowadza przedkłada ocenę końcową programu. [Popr. 109]

4.  Komisja przekazuje wnioski z tych ocen, opatrzone własnymi komentarzami, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów.

5.  System sprawozdawczości dotyczący ocen zapewnia, że dane na potrzeby oceny programu są gromadzone w sposób skuteczny, efektywny i terminowy oraz na odpowiednim poziomie szczegółowości. Takie dane i informacje przekazywane są Komisji w sposób zgodny z innymi przepisami prawa; np., w razie potrzeby, dane osobowe muszą zostać zanonimizowane. W tym celu na odbiorców środków unijnych nakłada się proporcjonalne wymogi dotyczące sprawozdawczości.

Artykuł 19

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 12 ust. 2 oraz art. 17, powierza się Komisji do dnia 31 grudnia 2028 r.

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 12 ust. 2 oraz art. 17, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.

5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 12 ust. 2 oraz art. 17 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Rozdział V

Przepisy przejściowe i końcowe

Artykuł 20

Informacja, komunikacja i promocja

1.  Odbiorcy finansowania unijnego uznają pochodzenie i zapewniają eksponowanie finansowania unijnego (w szczególności podczas promowania działań i ich wyników) poprzez dostarczanie spójnych, skutecznych i proporcjonalnych informacji skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym do mediów i opinii publicznej, w szczególności nazwy programu oraz – w przypadku działań finansowanych w ramach komponentu MEDIA – logo komponentu MEDIA. Komisja opracowuje logo komponentu KULTURA, które wykorzystuje się w związku z działaniami finansowanymi w ramach tego komponentu. [Popr. 110]

2.  Komisja prowadzi działania informacyjne i komunikacyjne związane z programem oraz jego działaniami wspieranymi przez jego komponenty i ich wynikami. Zasoby finansowe przydzielone na program przyczyniają się również do komunikacji instytucjonalnej w zakresie priorytetów politycznych Unii, o ile są one związane z celami, o których mowa w art. 3.

Artykuł 21

Uchylenie

Rozporządzenie (UE) nr 1295/2013 traci moc ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2021 r.

Artykuł 22

Przepisy przejściowe

1.  Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na kontynuację lub modyfikację danych działań, aż do ich zamknięcia, zgodnie z rozporządzeniem nr (UE) 1295/2013, które nadal stosuje się do danych działań aż do ich zamknięcia.

2.  Pula środków finansowych przeznaczonych na program może również obejmować wydatki na wsparcie techniczne i administracyjne na potrzeby przejścia między programem a środkami przyjętymi na mocy rozporządzenia (UE) nr 1295/2013.

3.  W razie potrzeby w budżecie obejmującym okres po 2027 r. mogą zostać zapisane środki na pokrycie wydatków przewidzianych w art. 7 ust. 4, aby umożliwić zarządzanie działaniami, które nie zostaną zakończone do dnia 31 grudnia 2027 r.

Artykuł 23

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK I

Dodatkowe informacje na temat finansowanych działań

1.  KOMPONENT KULTURA

Priorytety programu w ramach komponentu KULTURA, o którym mowa w art. 4, będą realizowane poprzez następujące działania:

Działania horyzontalne:

a)  transnarodowe projekty współpracy z wyraźnym rozróżnieniem na projekty o małej, średniej i dużej skali oraz ze szczególnym uwzględnieniem mikro- i małych organizacji kulturalnych; [Popr. 111]

b)  europejskie sieci organizacji działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym z różnych państw;

c)  paneuropejskie platformy w sektorze kultury i sektorze kreatywnym;

d)  mobilność artystów, rzemieślników oraz podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym w ramach ich działalności transnarodowej, w tym pokrywanie kosztów związanych z działalnością artystyczną oraz obiegiem utworów artystycznych i kulturalnych; [Popr. 112]

e)  wsparcie na rzecz umiędzynarodowienia organizacji działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym oraz rozwoju w zakresie budowy potencjału; [Popr. 113]

f)  opracowywanie i wdrażanie strategii oraz współpraca w dziedzinie kultury, w tym poprzez dostarczanie danych i wymianę najlepszych praktyk lub projekty pilotażowe.

Działania sektorowe:

a)  Wsparcie dla sektora muzycznego: promowanie różnorodności, kreatywności i innowacji w dziedzinie muzyki, w szczególności w sektorze muzyki na żywo, również przez tworzenie sieci kontaktów, dystrybucji i promocji różnego rodzaju europejskich utworów muzycznych i repertuaru muzycznego w Europie i poza nią, działania szkoleniowe szkolenia, udział w działaniach związanych z muzykądostęp do muzyki, zdobywanie nowej publiczności dla europejskiego repertuaru, jak, eksponowanie i docenianie twórców, promotorów i artystów, w szczególności młodychdebiutujących, a także wspieranie gromadzenia i analizowania danych; [Popr. 114]

b)  Wsparcie dla sektora księgarskiego i wydawniczego: ukierunkowane działania promujące różnorodność, kreatywność i innowacje, w szczególności tłumaczenie i, dostosowanie w formatach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami,  promowanie europejskiej literatury w różnych państwach Europy i poza jej granicami, również za pośrednictwem bibliotek, szkolenia i wymiany dla osób zawodowo związanych z branżą, autorów i tłumaczy, jak i transnarodowe projekty związane ze współpracą, innowacją i rozwojem w branży; [Popr. 115]

c)  Wsparcie dla sektora architekturysektorów dziedzictwa kulturowegosektora dziedzictwa kulturowegodla architektury: ukierunkowane działania na rzecz mobilności podmiotów działających w sektorze, badania naukowe, ustanawianie standardów wysokiej jakości, budowanie zdolności, dzielenie się wiedzą fachową i umiejętnościami w przypadku rzemieślników, angażowanie rozwój widowni oraz umiędzynarodowienie dziedzictwa kulturowego i sektora architektury, wspieranie zachowania, ochrony, regeneracja przestrzeni życiowej, ponowne wykorzystanie adaptacyjne, promowanie podejścia Baukultur, wspieranie zachowania, ochrony rozpowszechnianie, rozwójrozwojuumiędzynarodowienie dziedzictwa kulturowego i jego wartości poprzez zwracanie uwagi na te tematy, tworzenie sieci kontaktów i działania w zakresie wzajemnego uczenia się; [Popr. 116]

d)  Wsparcie dla innych sektorów: ukierunkowane działania promocyjne na rzecz rozwoju kreatywnych aspektów innych sektorów, w tym sektorów mody i wzornictwa oraz zrównoważonej turystyki kulturalnej, jak ia także ich promowanie poza granicami Unii Europejskiej. [Popr. 117]

Wsparcie dla całego sektora kultury i sektora kreatywnego w obszarach wspólnego zapotrzebowania, natomiast działanie sektorowe może być rozwijane stosownie do potrzeb w przypadkach, gdy charakter podsektora uzasadnia podejście ukierunkowane. Podejście horyzontalne przyjmuje się w przypadku transnarodowych projektów dotyczących współpracy, mobilności i umiędzynarodowienia, w tym w ramach programów rezydencji, imprez objazdowych, wydarzeń, występów na żywo, wystaw i festiwali, a także dotyczących promowania różnorodności, kreatywności i innowacji, szkolenia i wymiany dla osób zawodowo związanych z branżą, budowania zdolności, tworzenia sieci kontaktów, umiejętności, rozwoju widowni oraz gromadzenia i analizy danych. Działania sektorowe korzystają z budżetów proporcjonalnych do sektorów określonych jako priorytety. Działania sektorowe powinny pomóc w pokonywaniu szczególnych wyzwań stojących przed różnymi priorytetowymi sektorami określonymi w niniejszym załączniku, w oparciu o istniejące projekty pilotażowe i działania przygotowawcze. [Popr. 118]

Specjalne działania służące zaprezentowaniu i urzeczywistnieniu europejskiej tożsamości i jej różnorodności kulturowej i europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz przyczyniające się do dialogu międzykulturowego: [Popr. 119]

a)  Europejskie Stolice Kultury – zapewnienie wsparcia finansowego na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 445/2014/UE(26);

b)  znak dziedzictwa europejskiego – zapewnienie wsparcia finansowego na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1194/2011/UE(27) oraz sieć obiektów, którym przyznano znak dziedzictwa europejskiego; [Popr. 120]

c)  unijne nagrody w dziedzinie kultury, w tym Europejska Nagroda Teatralna; [Popr. 121]

d)  Europejskie Dni Dziedzictwa;

da)  działania ukierunkowane na produkcje interdyscyplinarne związane z Europą i jej wartościami; [Popr. 122]

e)  wsparcie tego rodzaju europejskich instytucji kulturalnych, których celem jest świadczenie europejskim obywatelom bezpośrednich usług kulturowych o szerokim zasięgu geograficznym.

2.  KOMPONENT MEDIA

Priorytety programu w ramach komponentu MEDIA, o którym mowa w art. 5, uwzględniają wymogi dyrektywy 2010/13/UE oraz różnice między państwami pod względem produkcji treści audiowizualnych, ich dystrybucji i dostępu do nich, jak i rozmiaru i specyfiki odpowiednich rynków i są one realizowane między innymi poprzez: [Popr. 123]

a)  rozwijanie europejskich utworów audiowizualnych, w szczególności filmów i produkcji telewizyjnych, takich jak filmy fabularne, krótkometrażowe, dokumentalne, filmy dla dzieci i filmy animowane, a także utworów interaktywnych, takich jak wysokiej jakości narracyjne gry wideo i multimedia o dużym potencjale rozpowszechniania transgranicznego przez europejskie niezależne firmy producenckie; [Popr. 124]

b)  produkcję innowacyjnych treści telewizyjnych o wysokiej jakości i scenariuszy serialowych dla odbiorców w każdym wieku przez wspieranie europejskich niezależnych firm producenckich; [Popr. 125]

ba)  wsparcie inicjatyw poświęconych tworzeniu i promowaniu utworów związanych z historią integracji europejskiej i narracjami europejskimi; [Popr. 126]

c)  narzędzia promocyjne, reklamowe i marketingowe, również internetowe oraz poprzez stosowanie analizy danych, aby bardziej wyeksponować utwory europejskie, zwiększyć ich widoczność, dostęp transgraniczny i oglądalność; [Popr. 127]

d)  wsparcie międzynarodowej sprzedaży i obiegu niekrajowych utworów europejskich na wszystkich platformach, ukierunkowanych na zarówno małe, jak i duże produkcje, również poprzez skoordynowane strategie dystrybucyjne obejmujące kilka państw, z napisami, dubbingiem i audiodeskrypcją; [Popr. 128]

da)  działania mające na celu wspieranie państw o małych możliwościach w poprawie ich zidentyfikowanych niedociągnięć; [Popr. 129]

e)  wsparcie wymian między przedsiębiorcami i tworzenie sieci kontaktów, aby ułatwiać europejskie i międzynarodowe koprodukcje i obieg utworów europejskich; [Popr. 130]

ea)  wsparcie dla europejskich sieci twórców audiowizualnych z różnych państw w celu wspierania kreatywnych talentów w sektorze audiowizualnym; [Popr. 131]

eb)  konkretne środki przyczyniające się do sprawiedliwego traktowania kreatywnych talentów w sektorze audiowizualnym; [Popr. 132]

f)  promocję utworów europejskich na branżowych wydarzeniach i targach w Europie i poza jej granicami;

g)  inicjatywy propagujące rozwój i angażowanie widowni, w szczególności w kinach, oraz i edukację filmową i audiowizualną, skierowane głównie do młodej publiczności; [Popr. 133]

h)  działania w zakresie szkoleń i mentoringu, zwiększające umiejętność przystosowania się podmiotów sektora audiowizualnego, w tym rzemieślników, do zmian na rynkach i technologii cyfrowych; [Popr. 134]

i)  co najmniej jedną europejską sieć operatorów wideo na żądanie (VoD), w ramach której udostępnia się w znacznej części niekrajowe filmy europejskie; [Popr. 135]

j)  europejską sieć europejskie festiwale i sieci festiwali, na których prezentuje się i promuje się różnorodne europejskie utwory audiowizualne, w tym w znacznej części niekrajowe filmy europejskie; [Popr. 136]

k)  europejską sieć operatorów kin, w których wyświetla się w znacznej części niekrajowe filmy europejskie, przyczyniającą się do zwiększenia roli kin w łańcuchu wartości i zwracającą uwagę na pokazy publiczne jako doświadczenie społeczne; [Popr. 137]

l)  konkretne środki, w tym działania w zakresie mentoringu i tworzenia sieci kontaktów, przyczyniające się do bardziej zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w sektorze audiowizualnym; [Popr. 138]

m)  wspieranie dialogu merytorycznego, działań w ramach innowacyjnej polityki i wymiany najlepszych praktyk – również poprzez działania analityczne i dostarczanie wiarygodnych danych;

n)  międzynarodową wymianę doświadczeń i wiedzy eksperckiej, wzajemne uczenie się i tworzenie sieci kontaktów między sektorem audiowizualnym i osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki.

na)  wsparcie na rzecz rozpowszechniania telewizyjnych produkcji kulturalnych w internecie i poza nim oraz wielojęzycznego dostępu do nich, w tym za pomocą napisów, w celu promowania bogactwa i różnorodności europejskiego dziedzictwa kulturowego, twórczości współczesnej i języków. [Popr. 139]

3.  KOMPONENT MIĘDZYSEKTOROWY

Priorytety programu w ramach komponentu MIĘDZYSEKTOROWEGO, o którym mowa w art. 6, będą realizowane w szczególności poprzez:

Współpraca polityczna i działania informacyjne:

a)  działania o charakterze międzysektorowym: rozwój polityki, międzynarodową wymianę doświadczeń oraz wiedzy eksperckiej, wzajemne uczenie się, w tym mentoring partnerski dla nowych uczestników programu, podnoszenie świadomości i tworzenie sieci między organizacjami sektora kultury i sektora kreatywnego oraz osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki, także w ramach stałego dialogu strukturalnego z zainteresowanymi podmiotami oraz w ramach forum sektora kultury i sektora kreatywnego w celu wzmocnienia dialogu i ukierunkowania polityki sektorowej; [Popr. 140]

b)  międzysektorowe działania analityczne;

c)  wsparcie działań zmierzających do zacieśnienia transgranicznej współpracy politycznej i rozwoju polityki dotyczącej roli kultury dla włączenia społecznego;

d)  poprawę znajomości programu i obszarów, które obejmuje, wspierania działań mających na celu dotarcie do obywateli oraz poprawę możliwości przenoszenia jego wyników poza dane państwo członkowskie.

Laboratorium innowacji w sektorze kreatywnym:

a)  zachęcanie do nowych form twórczości na styku różnych części sektora kultury i sektora kreatywnego oraz z podmiotami z innych sektorów, na przykład poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii oraz mentoring w tym zakresie w ramach organizacji kulturalnych i przy współpracy za pośrednictwem za pośrednictwem ośrodków cyfrowych; [Popr. 141]

b)  propagowanie innowacyjnych podejść i narzędzi międzysektorowych ułatwiających dostęp, dystrybucję, promocję i czerpanie korzyści pieniężnych z kultury i kreatywności, w tym z dziedzictwa kulturowego.

ba)  działania ukierunkowane na produkcje interdyscyplinarne związane z Europą i jej wartościami; [Popr. 142]

Biura programu:

a)  promowanie programu na poziomie krajowym i dostarczanie istotnych informacji o różnych rodzajach dostępnego w ramach unijnych polityk wsparcia finansowego oraz o kryteriach, procedurze i wynikach oceny; [Popr. 143]

b)  pomaganie potencjalnym beneficjentom w procedurach składania wniosków, pobudzanie współpracy transgranicznej i wymiany najlepszych praktyk między specjalistami, instytucjami, platformami i sieciami w obszarach i sektorach polityki objętych programem i między nimi; [Popr. 144]

c)  wspieranie Komisji w działaniach związanych z zapewnianiem w sposób oddolny i odgórny właściwych informacji oraz rozpowszechnianiem rezultatów programu wśród obywateli i podmiotów. [Popr. 145]

Działania przekrojowe wspierające sektor mediów informacyjnych:

a)  podjęcie kwestii zmian strukturalnych i technologicznych, które czekają sektor mediów informacyjnych poprzez propagowanie niezależnego i pluralistycznego środowiska mediów oraz wspieranie niezależnego monitorowania w celu oceny ryzyka i wyzwań dla pluralizmu i wolności mediów; [Popr. 146]

b)  wspieranie wysokich standardów produkcji mediów poprzez zacieśnianie współpracy, umiejętności cyfrowe, transgraniczne dziennikarstwo oparte na współpracy i treści wysokiej jakości oraz zrównoważone medialne modele ekonomiczne w celu zapewnienia etyki zawodowej w dziennikarstwie; [Popr. 147]

c)  promowanie umiejętności korzystania z mediów, umożliwiające obywatelom wyrobienia, w szczególności ludziom młodym, wyrobienie krytycznego spojrzenia na media oraz wspieranie tworzenia unijnej platformy służącej wymianie praktyk i strategii z zakresu umiejętności korzystania z mediów między wszystkimi państwami członkowskimi, w tym za pośrednictwem uniwersyteckich sieci radiowych i medialnych zajmujących się Europą, oraz oferowanie pracownikom mediów informacyjnych programy szkoleniowe mające na celu rozpoznawanie i zwalczanie dezinformacji. [Popr. 148]

ca)  wspieranie i gwarantowanie dialogu politycznego i dialogu ze społeczeństwem obywatelskim na temat zagrożeń dla wolności mediów i ich pluralizmu w Europie;

ZAŁĄCZNIK II

WSPÓLNE JAKOŚCIOWE I ILOŚCIOWE WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA W RAMACH PROGRAMU

1)  Korzyści dla obywateli i społeczności;

2)  Korzyści w odniesieniu do wzmocnienia europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa kulturowego;

3)  Korzyści dla gospodarki i miejsc pracy w Unii, w szczególności dla sektora kultury i sektora kreatywnego oraz dla MŚP;

4)  Uwzględnienie polityk Unii, w tym międzynarodowych stosunków kulturalnych;

5)  Europejska wartość dodana projektów;

6)  Jakość partnerstw i projektów kulturalnych;

7)  Liczba osób mających dostęp do europejskich utworów sektora kultury i sektora kreatywnego objętych wsparciem w ramach programu;

8)  Liczba stanowisk pracy związanych z finansowanymi projektami;

9)  Równowaga płci, w razie potrzeby, mobilność i wzmocnienie pozycji podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. [Popr. 150]

Wskaźniki

KOMPONENT KULTURA:

Liczba i skala partnerstw transnarodowych stworzonych przy wsparciu programu

Liczba artystów, podmiotów sektora kultury lub sektora kreatywnego mobilnych (geograficznie) poza granicami kraju dzięki wsparciu programu, w podziale na kraj pochodzenia

Liczba osób mających dostęp do europejskich dzieł kultury i pracy twórczej wytworzonych dzięki wsparciu programu, w tym dzieł z krajów innych niż ich własny

Liczba wspartych w ramach programu projektów skierowanych do grup defaworyzowanych, zwłaszcza do bezrobotnej młodzieży i migrantów

Liczba projektów wspartych w ramach programu, w których udział wzięły organizacje z państw trzecich.

KOMPONENT MEDIA:

Liczba osób mających dostęp do europejskich dzieł audiowizualnych, w tym dzieł z krajów innych niż ich własny, wytworzonych dzięki wsparciu programu

Liczba uczestników przedsięwzięć edukacyjnych wspartych w ramach programu, w efekcie których, według ich oceny, poprawili oni swoje kompetencje i zwiększyli szanse na zatrudnienie

Liczba i budżet koprodukcji powstałych przy wsparciu programu

Liczba osób, do których dotarły działania promocyjne dla przedsiębiorstw na głównych targach.

KOMPONENT MIĘDZYSEKTOROWY:

Liczba i skala utworzonych partnerstw transnarodowych (złożony wskaźnik dla laboratoriów innowacji w sektorze kreatywnym i działań w zakresie mediów informacyjnych)

Liczba wydarzeń promujących program, zorganizowanych przez biura programu.

(1)Dz.U. C 110 z 23.3.2019, s. 87.
(2)Dz.U. C […] z […], s. […].
(3)Stanowisko Parlamentu Europejskiego z 28 marca 2019.
(4)COM(2018)0267.
(5)Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/789 z dnia 17 kwietnia 2019 r. ustanawiająca przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do reemisji programów telewizyjnych i radiowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 93/83/EWG (Dz.U. L 130 z 17.5.2019, s. 82)
(6)COM (2016)0287
(7)Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1808 z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) ze względu na zmianę sytuacji na rynku (Dz.U. L 303 z 28.11.2018, s. 69).
(8) Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/864 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego (2018) (Dz.U. L 131 z 20.5.2017, s. 1).
(9) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) (Dz.U. L 95 z 15.4.2010, s. 1).
(10)JOIN/2016/029
(11)COM(2014)0477
(12)COM (2017)0479
(13)Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 przyjęta przez ONZ we wrześniu 2015 r., A/RES/70/1
(14) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1)
(15)2018/0243 (COD).
(16)2018/0247 (COD).
(17)Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(18)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).
(19)Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z 23.12.1995, s. 1).
(20)Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).
(21)Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).
(22)Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29).
(23)Decyzja Rady 2013/755/UE z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”) (Dz.U. L 344 z 19.12.2013, s. 1).
(24)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).
(25)Dz.U. L 124 z 20.5.2003.
(26)Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 445/2014/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiająca działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033 i uchylająca decyzję nr 1622/2006/WE (Dz.U. L 132 z 3.5.2014, s. 1).
(27)Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1194/2011/UE z dnia 16 listopada 2011 r. ustanawiająca działanie Unii Europejskiej na rzecz Znaku Dziedzictwa Europejskiego (Dz.U. L 303 z 22.11.2011, s. 1).

Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności