Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0191(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0111/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0111/2019

Συζήτηση :

PV 28/03/2019 - 5
CRE 28/03/2019 - 5

Ψηφοφορία :

PV 28/03/2019 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0324

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 472kWORD 124k
Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
«Erasmus»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό ***I
P8_TA(2019)0324A8-0111/2019
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 (COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0367),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 165 παράγραφος 4 και 166 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0233/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 6ης Φεβρουαρίου 2019(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, και της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0111/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει τη δήλωσή του που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 194.
(2) EE C 168 της 16.5.2019, σ. 49.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 28 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus» «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 [Τροπολογία 1. Η τροπολογία αφορά στο σύνολο του κειμένου]
P8_TC1-COD(2018)0191

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 165 παράγραφος 4 και το άρθρο 166 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Σ’ ένα πλαίσιο ταχέων και βαθιών μεταβολών που προκαλούνται από την τεχνολογική επανάσταση και την παγκοσμιοποίηση, Η επένδυση στη μαθησιακή κινητικότητα, τη για όλους, ανεξάρτητα από το κοινωνικό ή πολιτισμικό υπόβαθρο και ανεξάρτητα από τα μέσα, καθώς και στη συνεργασία και την ανάπτυξη καινοτόμων πολιτικών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού αποτελεί το κλειδί για τη δημιουργία ανθεκτικών δημοκρατικών κοινωνιών με συνοχή και χωρίς αποκλεισμούς και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα συνεισφέρει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και των ευρωπαϊκών αρχών και αξιών, και σε μια πιο δημοκρατική Ένωση. [Τροπολογία 2]

(2)  Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της εκπαίδευσης και του Πολιτισμού», της 14ης Νοεμβρίου 2017, η Επιτροπή παρουσίασε το όραμά της να εργαστεί για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης μέχρι το 2025, όπου η μάθηση δεν θα εμποδίζεται από σύνορα· μια Ένωση όπου η παραμονή σε άλλο κράτος μέλος για σπουδές, μάθηση ή εργασία με οποιαδήποτε μορφή και σε οποιοδήποτε πλαίσιο είναι κάτι το συνηθισμένο και όπου η γνώση δύο άλλων γλωσσών πέραν της μητρικής είναι ο κανόνας· μια Ένωση στην οποία οι άνθρωποι θα έχουν έντονο το αίσθημα της ευρωπαϊκής τους ταυτότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς και πολυμορφίας της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή υπογράμμισε την ανάγκη να ενισχυθεί το δοκιμασμένο πρόγραμμα Erasmus+ σε όλες τις κατηγορίες σπουδαστών που ήδη καλύπτει και να απευθυνθεί σε εκπαιδευόμενους με λιγότερες ευκαιρίες.

(3)  Η σημασία της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας για το μέλλον της Ένωσης αντανακλάται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Φεβρουαρίου 2018 με τίτλο «Ένα νέο, σύγχρονο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που υλοποιεί αποτελεσματικά τις προτεραιότητές της μετά το 2020»(4), η οποία τονίζει την ανάγκη να εκπληρωθούν οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν από τα κράτη μέλη στην κοινωνική σύνοδο κορυφής του Γκέτεμποργκ, μεταξύ άλλων μέσω της πλήρους υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων(5) και της πρώτης του αρχής για την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση. Η ανακοίνωση τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η κινητικότητα και οι ανταλλαγές, μεταξύ άλλων με ένα ουσιαστικά ενισχυμένο, χωρίς αποκλεισμούς και διευρυμένο πρόγραμμα, όπως είχε ζητηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του της 14ης Δεκεμβρίου 2017.

(4)  Στις 17 Νοεμβρίου 2017 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή διακήρυξαν και υπέγραψαν πανηγυρικά τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος ορίζει ως πρώτη του βασική αρχή ότι κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση προκειμένου να διατηρήσει και να αποκτήσει δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να συμμετέχει πλήρως στην κοινωνία και να διαχειρίζεται με επιτυχία τις αλλαγές στην αγορά εργασίας. Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων καθιστά επίσης σαφή τη σημασία της καλής ποιότητας της προσχολικής εκπαίδευσης και των ίσων ευκαιριών για όλους. [Τροπολογία 3]

(5)  Στις 16 Σεπτεμβρίου 2016 στη Μπρατισλάβα, οι ηγέτες των είκοσι επτά κρατών μελών τόνισαν την αποφασιστικότητά τους για την παροχή καλύτερων ευκαιριών για τους νέους. Στη Διακήρυξη της Ρώμης που υπογράφηκε στις 25 Μαρτίου 2017, οι ηγέτες είκοσι επτά κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεσμεύτηκαν να καταβάλουν προσπάθειες για να εργαστούν για μια Ένωση όπου οι νέοι θα λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και κατάρτιση και θα μπορούν να σπουδάζουν και να αναζητούν εργασία σε όλη την Ένωση ευρωπαϊκή ήπειρο· μια Ένωση που θα διατηρεί την πολιτιστική μας κληρονομιά και θα προωθεί την πολιτιστική πολυμορφία· μια Ένωση που θα μάχεται την ανεργία, τις διακρίσεις, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια. [Τροπολογία 4]

(6)  Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος Erasmus+ για την περίοδο 2014-2020 επιβεβαίωσε ότι η δημιουργία ενός ενιαίου προγράμματος για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό είχε ως αποτέλεσμα σημαντική απλούστευση, εξορθολογισμό και συνέργειες στο πλαίσιο της διαχείρισης του προγράμματος, ενώ απαιτούνται επιπλέον βελτιώσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος της περιόδου 2014-2020. Στις διαβουλεύσεις για την ενδιάμεση αξιολόγηση και για το μέλλον του προγράμματος, τα κράτη μέλη και οι ενδιαφερόμενοι φορείς απηύθυναν έντονη έκκληση για τη συνέχιση του πεδίου εφαρμογής, της αρχιτεκτονικής και των μηχανισμών υλοποίησης του προγράμματος, ενώ ζήτησαν ορισμένες βελτιώσεις, όπως είναι να καταστεί το πρόγραμμα πιο ανοιχτό σε όλους, πιο απλό και πιο διαχειρίσιμο για τους μικρότερους δικαιούχους και τα μικρότερα έργα. Επίσης, εξέφρασαν την πλήρη υποστήριξή τους για τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα του προγράμματος και της υποστήριξής του από το ερμηνευτικό υπόδειγμα της διά βίου μάθησης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ολοκληρωμένη δομή του προγράμματος και κάλεσε την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τη διάσταση της δια βίου μάθησης του προγράμματος, προωθώντας και ενθαρρύνοντας τη διατομεακή συνεργασία στο πλαίσιο του μελλοντικού προγράμματος. Η εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής, τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη, τόνισαν ότι είναι αναγκαίο να διατηρηθεί μια ισχυρή ενισχυθεί περαιτέρω η διεθνής διάσταση στο πρόγραμμα και να επεκταθεί και σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, όπως και της νεολαίας και του αθλητισμού. [Τροπολογία 5]

(7)  Η ανοικτή δημόσια διαβούλευση για τη χρηματοδότηση της Ένωσης στους τομείς των αξιών και της κινητικότητας επιβεβαίωσε αυτά τα βασικά πορίσματα και τόνισε την ανάγκη να καταστεί το πρόγραμμα πιο ανοιχτό σε όλους και να συνεχίσει να εστιάζεται στις προτεραιότητες του εκσυγχρονισμού των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και στην ενίσχυση των προτεραιοτήτων για την προώθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και τη συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή.

(7α)  Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, στην ειδική έκθεσή του αριθ. 22/2018, της 3ης Ιουλίου 2018, σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+(6), υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα έχει αποφέρει αποδεδειγμένη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, αλλά δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη ούτε μετρώνται όλες οι διαστάσεις αυτής της προστιθέμενης αξίας, όπως η μεγαλύτερη αίσθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας ή η ενισχυμένη πολυγλωσσία. Το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι το επόμενο πρόγραμμα θα πρέπει να διασφαλίζει μια καλύτερη ευθυγράμμιση των δεικτών με τους στόχους του προγράμματος, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή αξιολόγηση των επιδόσεων. Στην έκθεση του Συνεδρίου σημειώνεται επίσης ότι, παρά τις προσπάθειες απλούστευσης στο πλαίσιο του προγράμματος 2014-2020, ο διοικητικός φόρτος παραμένει υπερβολικά υψηλός και, ως εκ τούτου, συνιστά στην Επιτροπή να απλουστεύσει περαιτέρω τις διαδικασίες του προγράμματος, ιδίως τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, και να βελτιώσει τα εργαλεία ΤΠ. [Τροπολογία 6]

(8)  Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Ένας σύγχρονος προϋπολογισμός για μια Ένωση που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της - Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027»(7) που εξέδωσε στις 2 Μαΐου 2018, η Επιτροπή έκανε έκκληση για περισσότερες επενδύσεις στους ανθρώπους και για μια ισχυρότερη εστίαση στη «νεολαία» στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, ιδίως μέσω του υπερδιπλασιασμού του μεγέθους του προγράμματος και αναγνώρισε ότι το πρόγραμμα Erasmus+ (2014-2020), ενός είναι ένα από τα πλέον προβεβλημένα και επιτυχημένα προγράμματα της Ένωσης. Στόχος του νέου προγράμματος θα πρέπει να είναι η εξάλειψη των αποκλεισμών και Παρά τη γενική αυτή επιτυχία, το πρόγραμμα να απευθύνεται σε περισσότερους νέους του 2014-2020 συνέχισε να μην μπορεί να καλύψει τη μεγάλη ζήτηση για χρηματοδότηση και να πάσχει από χαμηλά ποσοστά επιτυχίας των έργων. Για να διορθωθούν αυτές οι ελλείψεις, πρέπει να αυξηθεί ο πολυετής προϋπολογισμός του προγράμματος που θα διαδεχθεί το πρόγραμμα του 2014-2020. Επιπλέον, το διάδοχο πρόγραμμα αποσκοπεί στο να είναι πιο ανοιχτό, απευθυνόμενο σε περισσότερα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, . Αυτό θα επιτρέψει σε περισσότερους νέους να μεταβαίνουν σε άλλη χώρα για να σπουδάσουν ή να εργαστούν και ενσωματώνει αρκετές νέες και φιλόδοξες πρωτοβουλίες. Ως εκ τούτου, όπως υπογραμμίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, πρέπει ο προϋπολογισμός του διάδοχου προγράμματος να τριπλασιαστεί σε σταθερές τιμές σε σύγκριση με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της περιόδου 2014-2020. [Τροπολογία 7]

(9)  Σε αυτό το πλαίσιο, είναι απαραίτητο να θεσπιστεί το διάδοχο πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό (το «πρόγραμμα») του προγράμματος Erasmus+ για την περίοδο 2014-2020 που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8). Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας του προγράμματος 2014-2020 που καλύπτει κάθε είδους μάθηση –τυπική, μη τυπική και άτυπη, και σε όλα τα στάδια της ζωής– θα πρέπει να διατηρηθεί ενισχυθεί για την επίτευξη μιας προσέγγισης δια βίου μάθησης και για την προώθηση ευέλικτων μαθησιακών διαδρομών που επιτρέπουν στα άτομα να αναπτύξουν στους ανθρώπους να αποκτούν και να βελτιώνουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξή τους ως ατόμων και την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την κατά το μέγιστο αξιοποίηση των ευκαιριών του εικοστού πρώτου αιώνα. Μια τέτοια προσέγγιση θα πρέπει επίσης να αναγνωρίζει την αξία των μη τυπικών και των άτυπων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και των μεταξύ τους δεσμών. [Τροπολογία 8]

(10)  Το πρόγραμμα πρέπει να είναι σε θέση να συμβάλλει ακόμη περισσότερο στην υλοποίηση των ενωσιακών στόχων της πολιτικής και των προτεραιοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού. Μια συνεκτική προσέγγιση στη διά βίου μάθηση είναι ζωτικής σημασίας για τη διαχείριση των διαφόρων μεταβάσεων τις οποίες θα αντιμετωπίσουν τα άτομα κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, ιδίως τα πιο ηλικιωμένα άτομα, που έχουν ανάγκη να αποκτήσουν νέες ικανότητες που απαιτεί η ζωή ή δεξιότητες που απαιτούνται σε μια εξελισσόμενη αγορά εργασίας. Μια τέτοια προσέγγιση θα πρέπει να ενθαρρύνεται με αποτελεσματική διατομεακή συνεργασία και με μεγαλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων μορφών εκπαίδευσης. Ενεργώντας με τον τρόπο αυτό, το επόμενο πρόγραμμα θα πρέπει να διατηρήσει στενή σχέση με το συνολικό στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, συμπεριλαμβανομένων των θεματολογίων πολιτικής για τα σχολεία, την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την εκπαίδευση ενηλίκων, ενισχύοντας παράλληλα και την ανάπτυξη νέων συνεργειών με άλλα συναφή προγράμματα της Ένωσης και τομείς πολιτικής. [Τροπολογία 9]

(10α)  Οι οργανώσεις που λειτουργούν σε διασυνοριακό πλαίσιο έχουν σημαντική συμβολή στη διακρατική και διεθνή διάσταση του προγράμματος. Ως εκ τούτου, κατά περίπτωση, θα πρέπει το πρόγραμμα να παρέχει στήριξη στα συναφή δίκτυα ενωσιακού επιπέδου και στις ευρωπαϊκές και διεθνείς οργανώσεις με δραστηριότητες που σχετίζονται με τους σκοπούς του προγράμματος και συμβάλλουν σε αυτούς. [Τροπολογία 10]

(11)  Το πρόγραμμα αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης και για την ανάπτυξη έως το 2025 των βασικών ικανοτήτων της διά βίου μάθησης, όπως ορίζονται στη σύσταση του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2018 σχετικά με τις βασικές ικανότητες της διά βίου μάθησης(9). Θα πρέπει να είναι σε θέση να συμβάλλει στη διαδοχή του στρατηγικού πλαισίου συνεργασίας για την εκπαίδευση και την κατάρτιση και του θεματολογίου δεξιοτήτων για την Ευρώπη(10) με κοινή δέσμευση για τη στρατηγική σημασία των δεξιοτήτων, και των ικανοτήτων και των γνώσεων για τη διατήρηση και δημιουργία των θέσεων απασχόλησης, την ανάπτυξη, και την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την κοινωνική συνοχή. Θα πρέπει να υποστηρίζει τα κράτη μέλη στην επίτευξη των στόχων της Δήλωσης του Παρισιού για την προαγωγή της ιδιότητας του πολίτη και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανοχής και της αποφυγής των διακρίσεων μέσω της εκπαίδευσης(11). [Τροπολογία 11]

(12)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι συνεπές με την ανανεωμένη ενωσιακή στρατηγική για τη νεολαία(12), το πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας για την περίοδο 2019-2027, με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 2018 με τίτλο «Συμμετοχή, σύνδεση και ενδυνάμωση των νέων: μια νέα στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία»(13), συμπεριλαμβανομένου του στόχου της στρατηγικής για στήριξη της νεανικής εργασίας υψηλής ποιότητας και της μη τυπικής μάθησης. [Τροπολογία 12]

(13)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το σχέδιο εργασίας της Ένωσης για τον αθλητισμό, το οποίο αποτελεί το πλαίσιο συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα του αθλητισμού για τα έτη [...](14). Θα πρέπει να εξασφαλίζονται η συνοχή και η συμπληρωματικότητα μεταξύ του σχεδίου εργασίας της Ένωσης και των δράσεων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος στον τομέα του αθλητισμού. Είναι αναγκαίο να βρεθεί στο επίκεντρο ιδιαίτερα ο μαζικός αθλητισμός, λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό ρόλο του αθλητισμού στην προώθηση της σωματικής άσκησης και του ενός υγιεινού τρόπου ζωής, των διαπροσωπικών σχέσεων, της κοινωνικής ένταξης και της ισότητας. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να στηρίζει δράσεις κινητικότητας μόνο στο πλαίσιο του μαζικού αθλητισμού, τόσο για τους νέους που επιδίδονται σε οργανωμένη άθληση σε τακτική βάση όσο και για το αθλητικό προσωπικό. Είναι επίσης σημαντικό να αναγνωριστεί ότι το αθλητικό προσωπικό μπορεί να είναι επαγγελματίες, με την έννοια ότι βιοπορίζονται από τον αθλητισμό, και πάλι να συμμετέχουν στον μαζικό αθλητισμό. Οι δράσεις κινητικότητας θα πρέπει επομένως να είναι ανοικτές και σε αυτή την κατηγορία ανθρώπων. Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλει στην προώθηση παραγωγή των κοινών ευρωπαϊκών αξιών μέσω του αθλητισμού, της χρηστής διακυβέρνησης και της διαφύλαξης της ακεραιότητας στον χώρο του αθλητισμού, της βιωσιμότητας και των ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών στον αθλητισμό, καθώς και στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των δεξιοτήτων στον αθλητισμό και μέσω αυτού. Θα πρέπει να έχουν όλοι οι σχετικοί ενδιαφερόμενοι φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε συμπράξεις, σε συνεργασίες και σε πολιτικό διάλογο στο πεδίο του αθλητισμού. [Τροπολογία 13]

(14)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση της ικανότητας της Ένωσης για καινοτομία, στηρίζοντας ιδίως τις δραστηριότητες κινητικότητας και συνεργασίας που προωθούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε μακρόπνοους τομείς ή σε τομείς μελλοντοστραφή πεδία μελέτης ή κλάδους, όπως η επιστήμη, η τεχνολογία, οι τέχνες, η μηχανική και τα μαθηματικά (STEAM), η κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον, η προστασία του περιβάλλοντος, η βιώσιμη ανάπτυξη, η καθαρή ενέργεια, η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, η ανάλυση δεδομένων, το σχέδιο και η αρχιτεκτονική, και οι τέχνες/ο σχεδιασμός ο ψηφιακός γραμματισμός και ο γραμματισμός στα μέσα ενημέρωσης, ώστε να βοηθήσει τους νέους να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειάζονται για το μέλλον. [Τροπολογία 14]

(14α)  Σε συμφωνία με την αποστολή του να προωθεί την καινοτομία στην εκπαίδευση και κατάρτιση, το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει την ανάπτυξη εκπαιδευτικών και μαθησιακών στρατηγικών απευθυνόμενων σε χαρισματικά και ταλαντούχα παιδιά, ανεξαρτήτως εθνικότητας, κοινωνικοοικονομικής θέσης ή φύλου. [Τροπολογία 15]

(14β)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλει στην συνέχιση του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς στηρίζοντας δραστηριότητες σχεδιασμένες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την προστασία και διατήρηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και για την πλήρη αξιοποίηση των εκπαιδευτικών ευκαιριών που ο πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας προσφέρει. [Τροπολογία 16]

(15)  Οι συνέργειες με το πρόγραμμα «Ορίζοντας: Ευρώπη» πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι πόροι που προέρχονται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας: Ευρώπη»(15) και συνδυάζονται με τους πόρους του προγράμματος χρησιμοποιούνται για να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες που προορίζονται για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο «Ορίζοντας: Ευρώπη» θα συμπληρώνει, κατά περίπτωση, τη στήριξη του προγράμματος στην σε δράσεις και πρωτοβουλίες που αποδεικνύουν μια ερευνητική διάσταση, όπως η πρωτοβουλία για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, ειδικότερα την ερευνητική του διάσταση ως μέρος της ανάπτυξης νέων κοινών και ολοκληρωμένων μακροπρόθεσμων και βιώσιμων στρατηγικών για την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία. Οι συνέργειες με τον «Ορίζοντα: Ευρώπη» θα βοηθήσουν στην ενίσχυση της ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης και της έρευνας, ειδικότερα στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. [Τροπολογία 17]

(16)  Το πρόγραμμα πρέπει να είναι πιο ανοιχτό σε όλους, προσπελάσιμο σε όσους βελτιώνοντας τα ποσοστά συμμετοχής των ατόμων που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες. Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι τα χαμηλά επίπεδα συμμετοχής των ατόμων που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες μπορεί να οφείλονται σε διαφορετικά αίτια και να εξαρτώνται από διαφορετικές μεταξύ τους εθνικές συνθήκες. Ως εκ τούτου, εντός ενός πανενωσιακού πλαισίου, οι εθνικοί οργανισμοί θα πρέπει να αναπτύξουν στρατηγικές ένταξης με μέτρα που θα βελτιώνουν την απήχηση, θα απλουστεύουν τις διαδικασίες, θα προσφέρουν κατάρτιση και στήριξη και θα επιτρέπουν την εποπτεία της αποτελεσματικότητας. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και άλλοι μηχανισμοί που θα βελτιώνουν την ένταξη, μεταξύ άλλων μέσω με την παροχή περισσότερο ευέλικτων μορφών μαθησιακής κινητικότητας ανταποκρινόμενων στις ανάγκες των ατόμων που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες, και ενισχύοντας τη συμμετοχή με την ενίσχυση της συμμετοχής των μικρών και τοπικών οργανώσεων, ιδίως των νεοεισερχομένων και των οργανώσεων βάσης που εργάζονται απευθείας με μειονεκτούντες μη προνομιούχους σπουδαστές όλων των ηλικιών. Οι εικονικές μορφές, όπως η εικονική συνεργασία, η μεικτή και η εικονική κινητικότητα, θα πρέπει να προωθηθούν, ώστε να προσεγγιστούν περισσότεροι συμμετέχοντες, ιδίως δε εκείνοι που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες και εκείνοι για τους οποίους η μετάβαση σε άλλη χώρα εκτός της χώρας κατοικίας τους θα αποτελούσε εμπόδιο. [Τροπολογία 18]

(16α)  Όταν άτομα με λιγότερες ευκαιρίες δεν είναι σε θέση να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα για οικονομικούς λόγους, είτε λόγω της οικονομικής τους κατάστασης είτε λόγω του υψηλότερου κόστους συμμετοχής στο πρόγραμμα που προκύπτει από την ειδική τους κατάσταση, όπως συμβαίνει συχνά για τα άτομα με αναπηρίες, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν τη θέσπιση κατάλληλων μέτρων χρηματοδοτικής στήριξης. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν άλλα μέσα της Ένωσης, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο +, εθνικά προγράμματα ή αναπροσαρμογές επιχορηγήσεων ή συμπληρωματικές ενισχύσεις μέσω του προγράμματος. Για την αξιολόγηση του κατά πόσον τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες δεν είναι σε θέση να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα για οικονομικούς λόγους και του επιπέδου υποστήριξης που χρειάζονται, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αντικειμενικά κριτήρια. Το επί πλέον κόστος των μέτρων διευκόλυνσης της ένταξης δεν θα πρέπει ποτέ να αποτελεί λόγο απόρριψης μιας αίτησης. [Τροπολογία 19]

(16β)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να συνεχίσει να επικεντρώνει τη βοήθειά του στην φυσική μαθησιακή κινητικότητα και να διανοίγει μεγαλύτερες ευκαιρίες στα άτομα που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες ώστε αυτά να ωφεληθούν από τις δράσεις φυσικής μαθησιακής κινητικότητας. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι οι εικονικές λύσεις, όπως η εικονική συνεργασία, η μεικτή μάθηση και η εικονική μάθηση, μπορούν να συμπληρώνουν αποδοτικά την φυσική μαθησιακή κινητικότητα και να μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητά της. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εκεί όπου οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι σε θέση να συμμετάσχουν σε δράσεις και δραστηριότητες κινητικότητας, οι εικονικές λύσεις μπορούν να τους δίνουν τη δυνατότητα να έχουν πολλά από τα οφέλη του προγράμματος με τρόπο φθηνό και καινοτόμο. Ως εκ τούτου, θα πρέπει το πρόγραμμα να παρέχει επίσης βοήθεια για τέτοιες εικονικές λύσεις και εργαλεία. Αυτές οι εικονικές λύσεις και εργαλεία, ειδικότερα τα χρησιμοποιούμενα στην εκμάθηση γλωσσών, θα πρέπει να προσφέρονται όσο το δυνατόν ευρύτερα στο κοινό. [Τροπολογία 20]

(16γ)  Σε συμφωνία με τις υποχρεώσεις της Ένωσης και των κρατών μελών στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, και ειδικότερα του άρθρου 9 περί προσβασιμότητας και του άρθρου 24 περί εκπαίδευσης, ειδική προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο να μπορούν τα άτομα με αναπηρία να έχουν ίση και ανεμπόδιστη πρόσβαση στο πρόγραμμα. Προς το σκοπό αυτό, θα πρέπει, κατά περίπτωση, να παρέχεται πρόσθετη στήριξη, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής. [Τροπολογία 21]

(16δ)  Τα νομικά και διοικητικά εμπόδια, όπως π.χ. οι δυσκολίες έκδοσης θεωρήσεων και αδειών διαμονής και πρόσβασης σε υποστηρικτικές υπηρεσίες, και ιδίως σε υπηρεσίες υγείας, είναι ικανά να εμποδίσουν την πρόσβαση στο πρόγραμμα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την άρση αυτών των εμποδίων, σε πλήρη συμμόρφωση με το δίκαιο της Ένωσης, και για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών συναλλαγών, π.χ. εκδίδοντας την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας. [Τροπολογία 22]

(17)  Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού», η Επιτροπή τόνισε τον ζωτικό ρόλο της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του αθλητισμού στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, και των κοινών αξιών και ενός αισθήματος αλληλεγγύης στις νεότερες γενιές. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και η προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες έχει ζωτική σημασία για το μέλλον της Ευρώπης και των δημοκρατικών μας κοινωνιών. Η μετάβαση στο εξωτερικό για σπουδές, μάθηση, κατάρτιση και εργασία ή η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες της νεολαίας συμβάλλει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας σε όλη της την ποικιλομορφία και στην αίσθηση του ανήκειν σε μια πολιτιστική κοινότητα, καθώς και στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, της κοινωνικής συνοχής και του κριτικού πνεύματος για άτομα όλων των ηλικιών. Οι συμμετέχοντες σε δραστηριότητες κινητικότητας θα πρέπει να συμμετέχουν στις τοπικές τους κοινότητες και να δραστηριοποιούνται στις τοπικές κοινότητες της χώρας υποδοχής τους για να μοιράζονται την εμπειρία τους. Θα πρέπει να υποστηριχθούν οι δραστηριότητες που συνδέονται με την ενίσχυση όλων των πτυχών της δημιουργικότητας στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας και τη βελτίωση των ατομικών βασικών ικανοτήτων. [Τροπολογία 23]

(17α)  Είναι σημαντικό, το πρόγραμμα να προσφέρει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Συνεπώς, οι δράσεις και δραστηριότητες θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος μόνο όταν μπορούν να αποδείξουν μια δυνητική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία θα μπορούσε να αποδεικνύεται με διάφορους τρόπους, για παράδειγμα με τον διεθνικό χαρακτήρα των δράσεων, τη συμπληρωματικότητά τους και τις συνέργειες με άλλα ενωσιακά προγράμματα και πολιτικές, τη συμβολή τους στην αποτελεσματική χρήση των ενωσιακών εργαλείων διαφάνειας και αναγνώρισης, τη συμβολή τους στην ανάπτυξη προτύπων διασφάλισης της ποιότητας σε ενωσιακή κλίμακα, τη συμβολή τους στην ανάπτυξη κοινών προτύπων σε ενωσιακή κλίμακα για προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, τη συμβολή τους στην προαγωγή της πολυγλωσσίας και του διαπολιτισμικού και διαθρησκειακού διαλόγου, στην προαγωγή μιας ευρωπαϊκής συνείδησης και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας.. [Τροπολογία 24]

(18)  Η διεθνής διάσταση του προγράμματος πρέπει να ενισχυθεί με στόχο να προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες την προσφορά τόσο σε άτομα όσο και σε οργανώσεις περισσότερων ευκαιριών για κινητικότητα, συνεργασία και πολιτικό διάλογο με τρίτες χώρες που δεν συνδέονται με το πρόγραμμα, και κυρίως με αναπτυσσόμενες χώρες. Η διεθνής διάσταση θα πρέπει να στηρίζει την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τις διαπροσωπικές ανταλλαγές και, ειδικότερα για τους υπηκόους αναπτυσσόμενων χωρών, θα πρέπει να στηρίζει τη μεταφορά της γνώσης πίσω στις χώρες καταγωγής στο τέλος της περιόδου σπουδών. Θα πρέπει επίσης να ενισχύσει την ανάπτυξη ικανοτήτων των εκπαιδευτικών συστημάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στηριζόμενες στην επιτυχημένη εφαρμογή της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της νεολαίας στο πλαίσιο των προηγούμενων προγραμμάτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, οι διεθνείς δραστηριότητες κινητικότητας θα πρέπει να επεκταθούν και σε άλλους τομείς, όπως στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και στον αθλητισμό. [Τροπολογία 25]

(18α)  Για να ενισχυθεί ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες, είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι συνέργειες ανάμεσα στο πρόγραμμα Erasmus+ και τους μηχανισμούς εξωτερικής δράσης της Ένωσης, όπως είναι ο Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας, και ο Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας. [Τροπολογία 26]

(19)  Η βασική αρχιτεκτονική του προγράμματος της περιόδου 2014-2020 που διαρθρώθηκε σε τρία κεφάλαια –εκπαίδευση και κατάρτιση, νεολαία και αθλητισμός– και γύρω από τρεις βασικές δράσεις έχει να επιδείξει θετικά αποτελέσματα και θα πρέπει να διατηρηθεί. Πρέπει να εισαχθούν βελτιώσεις για τον εκσυγχρονισμό και τον εξορθολογισμό των δράσεων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα.

(20)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να ενισχύσει τις υφιστάμενες ευκαιρίες μαθησιακής κινητικότητας, ιδίως στους τομείς στους οποίους το πρόγραμμα θα μπορούσε να επιφέρει τη μεγαλύτερη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, να διευρύνει την εμβέλειά του και να ανταποκριθεί στην μη ικανοποιούμενη υψηλή ζήτηση. Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί ιδίως με την ενίσχυση και τη διευκόλυνση της των δράσεων κινητικότητας για σπουδαστές και προσωπικό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μαθητές και προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των προσχολικών δασκάλων και του προσωπικού της πρωτοσχολικής εκπαίδευσης και μέριμνας και τους εκπαιδευομένους και το προσωπικό στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης, και κατάρτισης. Η κινητικότητα των εκπαιδευόμενων ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση θα πρέπει να ενσωματωθεί στις συμπράξεις για τη συνεργασία. με στοχοθετημένα μέτρα που θα συνεκτιμούν τις συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες των σκοπούμενων δικαιούχων. Θα πρέπει να προαχθούν περαιτέρω στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση οι ευκαιρίες κινητικότητας για τους εκπαιδευόμενους των διασυνοριακών περιφερειών, ώστε να είναι προετοιμασμένοι για τις ειδικές συνθήκες της διασυνοριακής αγοράς εργασίας. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να προσφέρει ευκαιρίες κινητικότητας στους εκπαιδευόμενους και το προσωπικό της εκπαίδευσης ενηλίκων. Κύριοι στόχοι της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι η μεταφορά γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και η προαγωγή της κοινωνικής ένταξης, της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, της προσωπικής ανάπτυξης και της ευεξίας. Οι ευκαιρίες κινητικότητας για τους νέους που συμμετέχουν σε μη τυπικές ή άτυπες μαθησιακές δραστηριότητες θα πρέπει επίσης να επεκταθούν ώστε να απευθύνονται σε περισσότερους νέους, ιδίως νεοεισερχόμενους, άτομα με λιγότερες ευκαιρίες και δυσπρόσιτες ομάδες πληθυσμού. Η κινητικότητα του προσωπικού στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού θα πρέπει επίσης να ενισχυθεί, με έμφαση στην επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων και στην προαγωγή της ανάπτυξης δεξιοτήτων για την αγορά εργασίας, αφού έχει αποτέλεσμα μόχλευσης. Σύμφωνα με το όραμα ενός πραγματικού ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης, το πρόγραμμα πρέπει επίσης να τονώσει την κινητικότητα και τις ανταλλαγές και να προωθήσει τη συμμετοχή των φοιτητών σε εκπαιδευτικές, και πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες με την υποστήριξη της ψηφιοποίησης ψηφιοποίηση των διεργασιών, ώστε να διευκολυνθούν οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και η συμμετοχή στο πρόγραμμα, με την ανάπτυξη εύχρηστων επιγραμμικών συστημάτων βάσει των βέλτιστων πρακτικών, και με τη δημιουργία νέων εργαλείων, όπως η ευρωπαϊκή φοιτητική ταυτότητα. Η εν λόγω πρωτοβουλία μπορεί να αποτελέσει σημαντικό βήμα στην προσπάθεια να καταστεί η κινητικότητα πραγματικότητα για όλους, επιτρέποντας για πρώτη φορά στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να αποστέλλουν και να λαμβάνουν περισσότερους φοιτητές στο πλαίσιο ανταλλαγών, με παράλληλη βελτίωση της ποιότητας της κινητικότητας των φοιτητών, καθώς και διευκολύνοντας την πρόσβαση των φοιτητών σε διάφορες υπηρεσίες (βιβλιοθήκη, μεταφορές, στέγαση) πριν από την άφιξή τους στο ίδρυμα της αλλοδαπής. [Τροπολογία 27]

(20α)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να προσφέρει ποιοτικές εμπειρίες κινητικότητας βάσει των αρχών που θέτει η σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη διακρατική κινητικότητα εντός της Κοινότητας για σκοπούς εκπαίδευσης και κατάρτισης: ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Ποιότητας για την Κινητικότητα(16), που καθιστά σαφές ότι η η ποιότητα της ενημέρωσης, η προετοιμασία, η υποστήριξη και η αναγνώριση της πείρας και των προσόντων, καθώς και τα σαφή προκαταρτισμένα μαθησιακά προγράμματα και αποτελέσματα, έχουν αποδεδειγμένη επίπτωση στα οφέλη της κινητικότητας. Οι δραστηριότητες κινητικότητας θα πρέπει να προετοιμάζονται σωστά εκ των προτέρων. Η προετοιμασία αυτή μπορεί συχνά να γίνεται με τρόπο αποτελεσματικό χάρη στη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Θα πρέπει επίσης κατά περίπτωση να μπορεί το πρόγραμμα να παρέχει στήριξη σε προπαρασκευαστικές επισκέψεις εν όψει δραστηριοτήτων κινητικότητας. [Τροπολογία 28]

(20β)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει και να ενθαρρύνει την κινητικότητα των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με σκοπό τη βελτίωση των μεθόδων εργασίας και τη συμβολή στην επαγγελματική ανάπτυξη. Λόγω του κρίσιμου ρόλου της προσχολικής και πρωτοσχολικής εκπαίδευσης για την πρόληψη των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων, είναι σημαντικό να μπορούν οι δάσκαλοι και το προσωπικό αυτού του επιπέδου να συμμετέχουν στην μαθησιακή κινητικότητα στο πλαίσιο του προγράμματος. Ως προς τη διδακτική, το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνει τη δοκιμαστική εφαρμογή πολιτικών καινοτομιών για την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων των ενωσιακών εκπαιδευτικών συστημάτων, π.χ. η προσέλκυση νέων ταλέντων στην διδασκαλία που απευθύνεται στα πλέον περιθωριοποιημένα παιδιά και η ανάπτυξη της κατάρτισης του εκπαιδευτικού προκειμένου αυτός να βοηθηθεί στη διδακτική που απευθύνεται σε μη προνομιούχους σπουδαστές. Για τη μεγιστοποίηση των ωφελειών από τη συμμετοχή δασκάλων και εκπαιδευτικού προσωπικού στο πρόγραμμα, θα πρέπει να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε αυτοί να πλαισιωθούν από ένα ευνοϊκό για την κινητικότητα περιβάλλον ως μέρος του προγράμματος εργασίας τους και του τακτικού φόρτου εργασίας τους, να έχουν πρόσβαση σε σωστές ευκαιρίες κατάρτισης και να λαμβάνουν την κατάλληλη οικονομική υποστήριξη βάσει της χώρας και, κατά περίπτωση, της περιφέρειας στην οποία θα πραγματοποιηθεί η μαθησιακή κινητικότητα. [Τροπολογία 29]

(20γ)  Σε αναγνώριση του κρίσιμου ρόλου της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης και την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης, θα πρέπει το πρόγραμμα να βοηθά στη βελτίωση της συμμετοχικότητας, της ποιότητας και της συνάφειας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε συμφωνία με την από 10 Ιουνίου 2016 ανακοίνωση της Επιτροπής για ένα νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη: Συνεργασία για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, της απασχολησιμότητας και της ανταγωνιστικότητας(17). Το πρόγραμμα θα πρέπει να προάγει ισχυρότερους δεσμούς ανάμεσα στους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και στους εργοδότες, του ιδιωτικού όσο και του ιδιωτικού τομέα. Θα πρέπει επίσης να συμβάλει στην αντιμετώπιση των τομεακών ζητημάτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, π.χ. γλωσσική κατάρτιση, προώθηση υψηλής ποιότητας συμπράξεων κινητικότητας και αναγνώριση ικανοτήτων και πιστοποίηση, και να ενθαρρύνει τους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης να ζητούν τον Χάρτη Κινητικότητας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ως σήμα ποιότητας. [Τροπολογία 30]

(21)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή της Ευρώπης, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη συμμετοχικών έργων, ώστε οι νέοι να ασχοληθούν και να μάθουν να συμμετέχουν στην κοινωνία των πολιτών, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ευρωπαϊκής ιστορίας, κουλτούρας και ιθαγένειας, φέρνοντας σε επαφή τους νέους με τους υπευθύνους χάραξης πολιτικών σε τοπικό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, και συμβάλλοντας στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Το πρόγραμμα θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα εργαλεία της ηλεκτρονικής δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών. Θα πρέπει επίσης να προάγει τις διαγενεακές ανταλλαγές μεταξύ νεότερων και γηραιότερων. Λόγω του κεντρικού ρόλου των οργανώσεων νεολαίας και της νεανικής απασχόλησης στην επίτευξη αυτών των στόχων, θα πρέπει το πρόγραμμα να στηρίζει την ανάπτυξη του νεολαιΐστικου τομέα στην Ένωση. [Τροπολογία 31]

(22)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να προσφέρει στους νέους περισσότερες ευκαιρίες να ανακαλύψουν την Ευρώπη μέσω μαθησιακών εμπειριών στο εξωτερικό υπό τη νέα πρωτοβουλία με τίτλο DiscoverEU. Οι νέοι και νέες δεκαοκτώ ηλικίας 18 έως 20 ετών, ιδίως δε όσοι και όσες έχουν λιγότερες ευκαιρίες, πρέπει να έχουν την ευκαιρία για μια πρώτη, βραχυπρόθεσμη ατομική ή συλλογική εμπειρία ταξιδεύοντας σε ολόκληρη την Ευρώπη στο πλαίσιο ως μέρος μιας μη τυπικής ή άτυπης εκπαιδευτικής δραστηριότητας που αποσκοπεί στην ενίσχυση του αισθήματος ότι ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ανακάλυψη της πολιτιστικής και γλωσσικής της πολυμορφίας. Η πρωτοβουλία θα πρέπει να έχει μια στέρεη και επαληθεύσιμη μαθησιακή συνιστώσα και να επιτρέπει τη σωστή διάδοση των εμπειριών και την ανταλλαγή των διδαγμάτων, ώστε η πρωτοβουλία να αξιολογείται και να βελτιώνεται συνεχώς. Το πρόγραμμα θα πρέπει να εντοπίζει φορείς επιφορτισμένους με την προσέγγιση και την επιλογή των συμμετεχόντων, με τη δέουσα τήρηση των γεωγραφικών ισορροπιών, και τη στήριξη δραστηριοτήτων για την ενθάρρυνση της μαθησιακής διάστασης της εμπειρίας. Οι φορείς αυτοί θα πρέπει επίσης να συμμετέχουν, κατά περίπτωση, στην παροχή κατάρτισης και υποστήριξης πριν και μετά την κινητικότητα, μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά τις γλωσσικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες. Η πρωτοβουλία DiscoverEU θα πρέπει επίσης να δημιουργήσει δεσμούς με τις Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Πρωτεύουσες, τις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες για τη Νεολαία, τις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Εθελοντισμού και τις Ευρωπαϊκές Πράσινες Πρωτεύουσες. [Τροπολογία 32]

(23)  Η εκμάθηση γλωσσών συμβάλλει στην αμοιβαία κατανόηση και στην κινητικότητα εντός και εκτός της Ένωσης. Ταυτόχρονα, οι γλωσσικές ικανότητες είναι μια ζωτική δεξιότητα για τη ζωή και την εργασία. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα θα πρέπει, επίσης, να ενισχύσει την εκμάθηση ξένων γλωσσών, ιδίως μέσω επιτόπιων μαθημάτων γλωσσών και με τη διεύρυνση της χρήσης των προσβάσιμων διαδικτυακών μέσων, δεδομένου ότι η ηλεκτρονική μάθηση μπορεί να προσφέρει πρόσθετα πλεονεκτήματα για την εκμάθηση γλωσσών από πλευράς πρόσβασης και ευελιξίας. Η προσφερόμενη μέσω του προγράμματος υποστήριξη για την εκμάθηση γλωσσών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των χρηστών, με άξονα τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται στη χώρα υποδοχής και, στις παραμεθόριες περιοχές, τις γλώσσες των γειτονικών χωρών. Η υποστήριξη για την εκμάθηση γλωσσών θα πρέπει επίσης να καλύπτει τις εθνικές νοηματικές γλώσσες. Το εργαλείο διαδικτυακής γλωσσικής υποστήριξης του Erasmus+ θα πρέπει να προσαρμοστεί στις ειδικές ανάγκες των συμμετεχόντων του προγράμματος και να είναι ανοικτό σε όλους. [Τροπολογία 33]

(23α)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να χρησιμοποιεί γλωσσικές τεχνολογίες, όπως τεχνολογίες αυτόματης μετάφρασης, με σκοπό τη διευκόλυνση των ανταλλαγών μεταξύ των αρχών και τη βελτίωση του διαπολιτισμικού διαλόγου. [Τροπολογία 34]

(24)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει δράσεις που ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων και των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, αναγνωρίζοντας τον θεμελιώδη ρόλο τους στον εφοδιασμό των ατόμων με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειάζονται σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, καθώς και να εκπληρώνει επαρκώς το δυναμικό για καινοτομία, δημιουργικότητα και επιχειρηματικό πνεύμα, ιδίως στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να διασφαλιστεί η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών σε όλα τα επίπεδα υλοποίησης του προγράμματος. [Τροπολογία 35]

(25)  Στα συμπεράσματά του της 14ης Δεκεμβρίου 2017 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προωθήσουν ορισμένες πρωτοβουλίες για να προαγάγουν την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε νέο επίπεδο, μεταξύ άλλων ενθαρρύνοντας την εμφάνιση από το 2024 των «ευρωπαϊκών πανεπιστημίων», που θα αποτελούνται από ένα δίκτυο πανεπιστημίων «από τη βάση προς την κορυφή» σε ολόκληρη την ΕΕ. Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίξει τα εν λόγω ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, που θα πρέπει να είναι πανεπιστήμια αριστείας, και να αποσκοπεί στο να καταστήσει πιο ελκυστικά τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ένωση και να βελτιώσει τη συνεργασία ανάμεσα σε έρευνα, καινοτομία και εκπαίδευση. Η «αριστεία» πρέπει να ερμηνεύεται υπό την ευρεία έννοια, π.χ. σε σχέση επίσης με την ικανότητα βελτίωσης της ένταξης. Με την υποστήριξή του, το πρόγραμμα θα πρέπει να επιδιώκει την ευρεία γεωγραφική κάλυψη των «ευρωπαϊκών πανεπιστημίων». [Τροπολογία 36]

(26)  Το ανακοινωθέν της Μπριζ το 2010 ζήτησε την υποστήριξη της επαγγελματικής αριστείας για μια έξυπνη και διατηρήσιμη ανάπτυξη. Στην ανακοίνωση του 2017 με τίτλο «Ενίσχυση της καινοτομίας στις περιφέρειες της Ευρώπης» επισημαίνεται η σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τα συστήματα καινοτομίας, στο πλαίσιο των στρατηγικών ευφυούς εξειδίκευσης σε περιφερειακό επίπεδο. Το πρόγραμμα θα πρέπει να παρέχει τα μέσα για να ανταποκριθεί στις εν λόγω εκκλήσεις και να στηρίξει την ανάπτυξη διακρατικών πλατφορμών για τα κέντρα επαγγελματικής αριστείας, καλά ενσωματωμένων στις τοπικές και περιφερειακές στρατηγικές για την ανάπτυξη, την καινοτομία, και την ανταγωνιστικότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη. Αυτά τα κέντρα αριστείας θα πρέπει να λειτουργούν ως κινητήριες δυνάμεις για ποιοτικές επαγγελματικές δεξιότητες στο πλαίσιο τομεακών προκλήσεων, με παράλληλη υποστήριξη των συνολικών διαρθρωτικών αλλαγών και των κοινωνικοοικονομικών πολιτικών στην Ένωση. [Τροπολογία 37]

(27)  Για να αυξηθεί η χρήση των εικονικών δραστηριοτήτων συνεργασίας, το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίξει τη συστηματικότερη χρήση ήδη υφιστάμενων διαδικτυακών πλατφορμών όπως το eTwinning, η πύλη της σχολικής εκπαίδευσης, η ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη της νεολαίας, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη και η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνει, κατά περίπτωση, την ανάπτυξη νέων διαδικτυακών πλατφορμών ώστε να αυξηθεί και να εκσυγχρονιστεί η προσφορά εκπαίδευσης, κατάρτισης, αθλητικών δραστηριοτήτων και μέτρων υπέρ των νέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι πλατφόρμες αυτές θα πρέπει να είναι εύχρηστες και προσβάσιμες κατά την έννοια της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(18). [Τροπολογία 38]

(28)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλλει στη διευκόλυνση της διαφάνειας και της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης των δεξιοτήτων, και των ικανοτήτων, των επαγγελματικών προσόντων και των διπλωμάτων, καθώς και στη μεταφορά διδακτικών μονάδων ή ενοτήτων άλλων αποδεικτικών των μαθησιακών αποτελεσμάτων, ώστε να προωθήσει τη διασφάλιση της ποιότητας και να στηρίξει την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, τη διαχείριση των δεξιοτήτων και την καθοδήγηση. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να παρέχει στήριξη σε σημεία επαφής και δίκτυα σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που διευκολύνουν παρέχουν ενημέρωση και βοήθεια σε υποψήφιους συμμετέχοντες, διευκολύνοντας έτσι τις διευρωπαϊκές ανταλλαγές, καθώς και την ανάπτυξη ευέλικτων μαθησιακών οδών μεταξύ διαφόρων τομέων της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας σε τυπικό και μη τυπικό περιβάλλον. [Τροπολογία 39]

(29)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να αξιοποιήσει το δυναμικό των πρώην συμμετεχόντων στο Erasmus+ και να στηρίξει δραστηριότητες, ιδίως των δικτύων αποφοίτων, πρέσβεων και Europeers, ενθαρρύνοντάς τους να δρουν ως πολλαπλασιαστές των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

(29α)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην επικύρωση και την αναγνώριση των περιόδων εκπαίδευσης και κατάρτισης στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εν προκειμένω, οι επιχορηγήσεις θα πρέπει να συνδέονται με διαδικασίες αξιολόγησης της ποιότητας, με την περιγραφή των μαθησιακών αποτελεσμάτων και με την πλήρη εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2018 σχετικά με σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας(19), της σύστασης του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την επικύρωση της άτυπης και της μη τυπικής μάθησης(20) και των ευρωπαϊκών εργαλείων που συμβάλλουν στην αναγνώριση της μάθησης στο εξωτερικό και διασφαλίζουν την ποιότητα της μάθησης, όπως το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (EQF/ΕΠΕΠ), το ευρωπαϊκό μητρώο οργανισμών διασφάλισης της ποιότητας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (EQAR), το ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) και το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (EQAVET). [Τροπολογία 40]

(30)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεργασία με άλλα μέσα της Ένωσης και η στήριξη άλλων ενωσιακών πολιτικών, θα πρέπει να προσφέρονται ευκαιρίες κινητικότητας σε άτομα σε διάφορους τομείς δραστηριοτήτων, όπως ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας, η γεωργία και οι επιχειρήσεις, ώστε να έχουν μια εμπειρία μάθησης κατάρτισης, πρακτικής άσκησης ή μαθητείας στο εξωτερικό που θα τους επιτρέψει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής τους, να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν επαγγελματικά αλλά και τόσο προσωπικά, ιδίως με τη συνειδητοποίηση της ευρωπαϊκής τους ταυτότητας και μια καλύτερη κατανόηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ποικιλομορφίας, όσο και επαγγελματικά, ιδίως με την απόκτηση δεξιοτήτων κατάλληλων για την αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα θα πρέπει να προσφέρει ένα σημείο εισόδου για τα ενωσιακά προγράμματα διακρατικής κινητικότητας με ισχυρή μαθησιακή διάσταση, απλουστεύοντας την προσφορά των εν λόγω προγραμμάτων για τους δικαιούχους και τους συμμετέχοντες σε αυτές τις δραστηριότητες. Θα πρέπει να διευκολυνθεί η κλιμάκωση των σχεδίων του Erasmus Erasmus+· θα πρέπει να θεσπιστούν συγκεκριμένα μέτρα για να βοηθηθούν οι υπεύθυνοι υλοποίησης των σχεδίων Erasmus Erasmus+ να υποβάλουν αίτηση επιχορήγησης ή να αναπτύξουν συνέργειες με την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και των προγραμμάτων που σχετίζονται με τη μετανάστευση, την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη και την ιδιότητα του πολίτη, την υγεία, τα μέσα ενημέρωσης και τον πολιτισμό, όπως και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. [Τροπολογία 41]

(31)  Είναι σημαντικό να ενθαρρυνθεί η διδασκαλία, η μάθηση και η έρευνα σε θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και για τις μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες της Ένωσης, καθώς και να προωθηθούν οι συζητήσεις προωθηθεί η συζήτηση σχετικά με τα θέματα αυτά, με τη στήριξη από τις δράσεις Jean Monnet στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και σε άλλους όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Η καλλιέργεια του ενός ευρωπαϊκού αισθήματος του ανήκειν και μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας και δέσμευσης είναι ιδιαίτερα σημαντική σε περιόδους όπου λόγω των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι κοινές αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται η Ένωση και οι οποίες αποτελούν μέρος της μιας κοινής ευρωπαϊκής μας ταυτότητας, περνούν από δοκιμασία και όταν λόγω του ότι οι πολίτες παρουσιάζουν δείχνουν χαμηλά επίπεδα συμμετοχής. Το πρόγραμμα θα πρέπει να συνεχίσει να συμβάλει στην ανάπτυξη της αριστείας στις σπουδές για την ευρωπαϊκή ενοποίηση και, ταυτόχρονα, να αυξήσει τη συμμετοχή της ευρύτερης μαθησιακής κοινότητας και του ευρύτερου κοινού στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. [Τροπολογία 42]

(32)  Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η σημασία της αντιμετώπισης Το πρόγραμμα θα πρέπει να συνάδει με τον κεντρικό στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού για την ενίσχυση της παγκόσμιας απόκρισης στην απειλή της κλιματικής αλλαγής,. Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού, και να εκπληρωθούν οι στόχοι αειφόρου την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα και της βιώσιμης ανάπτυξης στις ενωσιακές πολιτικές και στην επίτευξη συνολικού στόχου του 25 % των δαπανών του ενωσιακού προϋπολογισμού υποστηρίζοντας στόχους που συνδέονται με το κλίμα κατά την περίοδο που καλύπτεται από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, και ενός ετήσιου στόχου 30% το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι το 2027. Σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια εκπόνησης και εφαρμογής του προγράμματος και θα επανεξεταστούν στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης των προγραμμάτων. [Τροπολογία 43]

(32α)  Λόγω του ρόλου της Ένωσης ως παγκόσμιου παράγοντα και σε συμφωνία με την Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη όπως και με τις δεσμεύσεις που τα κράτη μέλη ανέλαβαν στη διάσκεψη Ρίο+20, το πρόγραμμα θα πρέπει να ενσωματώσει την συμμετοχική, δίκαιη και ποιοτική εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση, μεταξύ άλλων και σε αναγνώριση του ζωτικού ρόλου της εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση της φτώχειας. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να συμβάλει στην ατζέντα βιώσιμης ανάπτυξης στηρίζοντας τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των αναγκαίων για τη βιώσιμη ανάπτυξη δεξιοτήτων και στη διαπαιδαγώγηση των ανθρώπων σε θέματα βιωσιμότητας, περιβαλλοντικής προστασίας και κλιματικής αλλαγής, μέσω της τυπικής, της μη τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης. [Τροπολογία 44]

(33)  Ο παρών κανονισμός προβλέπει για ολόκληρη τη διάρκεια του προγράμματος, χρηματοδοτικό κονδύλιο για το πρόγραμμα το οποίο αποτελεί το ποσό προνομιακής αναφοράς, κατά την έννοια του [να επικαιροποιηθεί η αναφορά κατά περίπτωση σημείο 17 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(21)], για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ήδη από το 2021 μια σημαντική αύξηση του ετήσιου προϋπολογισμού του προγράμματος σε σύγκριση με το τελευταίο έτος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, μαζί με μια γραμμική και βαθμιαία αύξηση των ετήσιων κατανομών. Ένα τέτοιο δημοσιονομικό προφίλ θα βοηθούσε να εξασφαλιστεί ευρύτερη πρόσβαση ήδη από την έναρξη του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027 και να αποφευχθούν δυσανάλογες αυξήσεις κατά τα τελευταία έτη, που μπορεί να είναι δύσκολο να απορροφηθούν. [Τροπολογία 45]

(34)  Στο πλαίσιο ενός βασικού κονδυλίου για τις δράσεις προς διαχείριση από τους εθνικούς οργανισμούς στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, θα πρέπει να καθοριστεί μια ανάλυση της ελάχιστης κατανομής ανά τομέα (τριτοβάθμια εκπαίδευση, σχολική εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων) προκειμένου να εξασφαλιστεί η κρίσιμη μάζα των πιστώσεων για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκροών και αποτελεσμάτων σε καθέναν από τους εν λόγω τομείς. Η ακριβής δημοσιονομική κατανομή ανά δράση και ανά πρωτοβουλία θα πρέπει να καθορίζεται στο πρόγραμμα εργασίας. [Τροπολογία 46]

(35)  Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. [Ο νέος ΔΚ] («ο δημοσιονομικός κανονισμός»)(22) εφαρμόζεται στο παρόν πρόγραμμα. Ο κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων σχετικά με τις επιχορηγήσεις, τα βραβεία, τις δημόσιες συμβάσεις και την έμμεση διαχείριση.

(36)  Οι μορφές χρηματοδότησης και οι μέθοδοι υλοποίησης δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση την ικανότητά τους να επιτύχουν τους συγκεκριμένους στόχους των δράσεων και να επιφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ειδικότερα, του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την εξέταση της χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή ποσοστών και του κόστους εργασίας κατά μονάδα, καθώς και τη χρηματοδότηση που δεν σχετίζεται με τις δαπάνες, όπως αναφέρεται στο άρθρο [125 παράγραφος 1] του δημοσιονομικού κανονισμού. Οι αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης, όπως προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, θα πρέπει να τηρούνται κατά την εφαρμογή του προγράμματος. [Τροπολογία 47]

(37)  Τρίτες χώρες που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, στο πλαίσιο της συνεργασίας που θεσπίζεται δυνάμει της συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), η οποία προβλέπει την εφαρμογή των ενωσιακών προγραμμάτων με απόφαση βάσει της εν λόγω συμφωνίας. Είναι επίσης δυνατό να συμμετάσχουν τρίτες χώρες βάσει άλλων νομικών πράξεων. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να χορηγεί τα απαραίτητα δικαιώματα και την πρόσβαση στον αρμόδιο διατάκτη, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), καθώς και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να μπορούν να ασκήσουν πλήρως τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους. Η πλήρης συμμετοχή των τρίτων χωρών στο πρόγραμμα θα πρέπει να εξαρτάται από τους όρους που καθορίζονται στις ειδικές συμφωνίες που αφορούν τη συμμετοχή της οικείας τρίτης χώρας στο πρόγραμμα. Πλήρης συμμετοχή συνεπάγεται, επίσης, την υποχρέωση να συστήσουν εθνικό οργανισμό και να διαχειρίζονται ορισμένες από τις δράσεις του προγράμματος σε αποκεντρωμένο επίπεδο. Άτομα και οργανισμοί από τρίτες χώρες που δεν συνδέονται με το πρόγραμμα θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν σε ορισμένες δράσεις του προγράμματος, όπως ορίζεται στο πρόγραμμα εργασιών και τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που δημοσιεύει η Επιτροπή. Κατά την υλοποίηση του προγράμματος, θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη ειδικές ρυθμίσεις όσον αφορά φυσικά πρόσωπα και οντότητες από ευρωπαϊκά μικρά κράτη. [Τροπολογία 48]

(38)  Σύμφωνα με το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ»(23) (η «ανακοίνωση για την στρατηγική εταιρική σχέση»), το πρόγραμμα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των εν λόγω περιοχών. Θα ληφθούν μέτρα για την αύξηση της συμμετοχής των εξόχως αποκεντρωμένων περιοχών σε όλες τις δράσεις. Θα πρέπει να ενισχυθούν οι ανταλλαγές κινητικότητας και συνεργασίας μεταξύ ατόμων και οργανώσεων από αυτές τις περιοχές και τρίτες χώρες, ιδίως γειτονικές χώρες. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται τακτικά. [Τροπολογία 49]

(38α)  Στην ανακοίνωσή της για την στρατηγική εταιρική σχέση, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η αυξημένη κινητικότητα εκπαιδευόμενων και προσωπικού στην εκπαίδευση και κατάρτιση, ιδίως στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, θα ωφελήσει εξαιρετικά τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, και δεσμεύεται να αναπροσαρμόσει περαιτέρω την οικονομική στήριξη για τους συμμετέχοντες που ταξιδεύουν από και προς τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, διατηρώντας ειδικούς κανόνες χρηματοδότησης για τις εν λόγω περιφέρειες στο πλαίσιο του Erasmus+, να διερευνήσει τις δυνατότητες επέκτασης της περιφερειακής συνεργασίας Erasmus+ ώστε να τονωθεί περαιτέρω η κινητικότητα μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιφερειών και των γειτονικών τους τρίτων χωρών, και να χρησιμοποιήσει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ ως συμπλήρωμα του Erasmus+. [Τροπολογία 50]

(39)  Σύμφωνα με το [να επικαιροποιηθεί η αναφορά κατά περίπτωση σύμφωνα με νέα απόφαση για τις ΥΧΕ άρθρο 94 της απόφασης 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου(24)], τα πρόσωπα και οι οντότητες που είναι εγκατεστημένα σε υπερπόντιες χώρες και εδάφη είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση, με την επιφύλαξη των κανόνων και στόχων του προγράμματος και των ενδεχόμενων ρυθμίσεων που ισχύουν στο κράτος μέλος με το οποίο είναι συνδεδεμένη η υπερπόντια χώρα ή το έδαφος. Οι περιορισμοί που οφείλονται στη μεγάλη απόσταση των εν λόγω χωρών ή εδαφών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την υλοποίηση του προγράμματος, ενώ η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα θα πρέπει να παρακολουθείται και να αξιολογείται σε τακτά διαστήματα.

(40)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να διατηρήσει το πνεύμα συνέχειας στους στόχους και τις προτεραιότητές του. Όμως, δεδομένου ότι το πρόγραμμα οφείλει να υλοποιηθεί μέσα σε μια επταετία, πρέπει να προβλεφθεί ένας κάποιος βαθμός ευελιξίας, ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και τις πολιτικές προτεραιότητες στο πεδίο της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός δεν ορίζει λεπτομερώς τον τρόπο σχεδιασμού των διαφόρων πρωτοβουλιών και δεν προεξοφλεί όλες τις πολιτικές προτεραιότητες ή τις αντίστοιχες δημοσιονομικές προτεραιότητες των επόμενων επτά ετών. Αντίθετα, οι δευτερεύουσες πολιτικές επιλογές και προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών για συγκεκριμένες νέες πρωτοβουλίες, θα πρέπει να καθορίζονται μέσω προγραμμάτων εργασίας, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό της ΕΕ, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει προγράμματα εργασίας και να ενημερώσει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ο σχεδιασμός των νέων πρωτοβουλιών θα πρέπει να αντλεί τα διδάγματα από παρελθούσες και εν εξελίξει πιλοτικές πρωτοβουλίες στο πεδίο αυτό και να συνεκτιμά δεόντως την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τόσο ως προς την ουσία όσο και ως προς τη δομή της πρωτοβουλίας. Το πρόγραμμα εργασίας θα πρέπει επίσης να καθορίζει τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή τους σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς στόχους του προγράμματος, τα κριτήρια επιλογής για την παροχή επιχορηγήσεων, καθώς και όλα τα άλλα απαιτούμενα στοιχεία. Τα προγράμματα εργασίας και οι τυχόν τροποποιήσεις τους θα πρέπει να θεσπίζονται μέσω εκτελεστικών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και σε συνεννόηση με τους εθνικούς οργανισμούς και τους ενδιαφερόμενους φορείς, οι δε διαβουλεύσεις αυτές να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με τη σύνταξη των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. [Τροπολογία 51]

(40α)  Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τους εθνικούς οργανισμούς, θα πρέπει να παρακολουθεί την υλοποίηση του προγράμματος και να συντάσσει σχετικές εκθέσεις, τόσο κατά τη διάρκεια ζωής του προγράμματος όσο και μετά την ολοκλήρωσή του. Η τελική αξιολόγηση του προγράμματος θα πρέπει να γίνει έγκαιρα ώστε να μπορέσει να ενσωματωθεί στην ενδιάμεση επανεξέταση του διάδοχου προγράμματος, εφόσον χρειαστεί. Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει μια ενδιάμεση επανεξέταση του προγράμματος συνοδευόμενη, εάν χρειάζεται, από μια νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 52]

(41)  Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(25), τα προγράμματα θα πρέπει να αξιολογούνται με βάση πληροφορίες που συλλέγονται από ειδικές απαιτήσεις παρακολούθησης και ταυτόχρονα να αποφεύγονται οι υπερβολικές ρυθμίσεις και ο διοικητικός φόρτος, ιδίως για τα κράτη μέλη τους δικαιούχους. Οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν, συγκεκριμένους, μετρήσιμους και ρεαλιστικούς δείκτες οι οποίοι μπορούν να μετρηθούν με το πέρασμα του χρόνου ως βάση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του προγράμματος σε τοπικό επίπεδο. [Τροπολογία 53]

(42)  Θα πρέπει να διασφαλιστεί η κατάλληλη προβολή, δημοσιοποίηση και διάδοση των ευκαιριών και των αποτελεσμάτων των δράσεων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Στις δραστηριότητες προβολής, δημοσιοποίησης και διάδοσης θα πρέπει να συμβάλλουν όλοι οι φορείς υλοποίησης του προγράμματος, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση όπου χρειαστεί, μέσω της στήριξης και άλλων βασικών σχετικών ενδιαφερόμενων. [Τροπολογία 54]

(43)  Για να εξασφαλιστεί επαρκής ενημέρωση του ευρέος κοινού και ισχυρότερες συνέργειες μεταξύ των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία της Επιτροπής, οι πόροι που διατίθενται για ενέργειες επικοινωνιακής προβολής στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να συμβάλλουν επίσης στην κάλυψη της εταιρικής προβολής των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές συνδέονται με τους γενικούς στόχους του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 55]

(44)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, το πρόγραμμα θα αξιοποιήσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό τους υφιστάμενους μηχανισμούς παραγωγής αποτελεσμάτων. Η υλοποίηση του προγράμματος θα πρέπει, επομένως, να ανατεθεί στην Επιτροπή και στους εθνικούς οργανισμούς, οι οποίοι θα πρέπει να διασφαλίζουν τη συνεπή και ειλικρινή εφαρμογή των κανόνων του προγράμματος σε όλη την Ένωση και σταδιακά. Προς το σκοπό αυτό και προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος, η Επιτροπή και οι εθνικοί οργανισμοί θα πρέπει να συνεργαστούν και, σε συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, να αναπτύξουν συνεπείς, απλές και υψηλής ποιότητας διαδικασίες και να διευκολύνουν την ανταλλαγή ορθών πρακτικών που να μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα των έργων στο πλαίσιο του προγράμματος. Όπου είναι δυνατό, και προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποδοτικότητα, οι εθνικοί οργανισμοί θα πρέπει να ταυτίζονται με τον φορέα που ορίστηκε για τη διαχείριση του προηγούμενου προγράμματος. Το πεδίο εφαρμογής της εκ των προτέρων αξιολόγησης της συμμόρφωσης πρέπει να περιοριστεί στις απαιτήσεις που είναι νέες και συγκεκριμένες για το πρόγραμμα, εκτός εάν υπάρχει δικαιολογία, όπως σε περίπτωση σοβαρών ελλείψεων ή ανεπαρκών αποτελεσμάτων εκ μέρους του εθνικού οργανισμού. [Τροπολογία 56]

(44α)  Για να ενθαρρυνθούν οι οργανωτές προγραμμάτων που δεν διαθέτουν εμπειρία από ενωσιακά χρηματοδοτικά προγράμματα ώστε να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης, η Επιτροπή και οι εθνικοί οργανισμοί θα πρέπει να παρέχουν συμβουλές και υποστήριξη και να μεριμνούν ώστε οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων να είναι όσο το δυνατόν πιο σαφείς και απλές. Το εγχειρίδιο οδηγιών του προγράμματος θα πρέπει να βελτιωθεί ώστε να καταστεί πιο εύχρηστο και σαφές, τα δε έντυπα αιτήσεων θα πρέπει να είναι απλά και εγκαίρως διαθέσιμα. Για να εκσυγχρονιστεί και να εναρμονιστεί περαιτέρω η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα κοινό, πολύγλωσσο, μονοαπευθυντικό εργαλείο, για τους δικαιούχους του προγράμματος και για όσους εμπλέκονται στη διαχείρισή του. [Τροπολογία 57]

(44β)  Κατά κανόνα, οι αιτήσεις επιχορήγησης και οι αιτήσεις χρηματοδότησης έργων θα πρέπει να υποβάλλονται στον εθνικό οργανισμό της χώρας στην οποία εδρεύει ο αιτών και ο εθνικός οργανισμός θα πρέπει να έχει τη διαχείρισή τους. Εντούτοις, κατά παρέκκλιση, οι αιτήσεις επιχορήγησης και οι αιτήσεις χρηματοδότησης έργων για δραστηριότητες οργανωμένες από πανενωσιακά δίκτυα και από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, θα πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή, η οποία θα έχει και την απευθείας διαχείρισή τους. [Τροπολογία 58]

(45)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και η ασφάλεια δικαίου σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, κάθε εθνική αρχή θα πρέπει να ορίσει ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό. Όπου είναι δυνατό, και προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποδοτικότητα, ο ανεξάρτητος ελεγκτικός οργανισμός θα πρέπει να είναι ο ίδιος με τον φορέα που είχε οριστεί για τις δράσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο πρόγραμμα.

(46)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώξουν τη θέσπιση όλων των κατάλληλων μέτρων θεσπίσουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την άρση των νομικών και διοικητικών εμποδίων που μπορεί να εμποδίζουν την πρόσβαση στο πρόγραμμα ή για την ορθή λειτουργία του προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται και η επίλυση, όπου αυτό είναι δυνατό, και με την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου σχετικά με την είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών, θεμάτων που αποτελούν αιτίες δυσκολιών στην απόκτηση θεωρήσεων διαβατηρίου και αδειών διαμονής. Σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(26), τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να θεσπίζουν ταχείες διαδικασίες εισδοχής. [Τροπολογία 59]

(47)  Το σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία με τα οποία παρακολουθούνται η εκτέλεση του προγράμματος και η αξιολόγηση συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο και με τον κατάλληλο βαθμό λεπτομέρειας. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να ανακοινώνονται στην Επιτροπή κατά τρόπο που να συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανόνες για την προστασία των δεδομένων.

(48)  Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(27). [Τροπολογία 60]

(49)  Προκειμένου να απλοποιηθούν οι απαιτήσεις που ισχύουν για τους δικαιούχους, θα πρέπει να γίνεται χρήση απλουστευμένων επιχορηγήσεων με τη μορφή εφάπαξ ποσών, μοναδιαίων δαπανών και κατ’ αποκοπή συντελεστών στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και προκειμένου να απλουστευθεί η διαχείριση του προγράμματος, θα πρέπει για τις δραστηριότητες κινητικότητας σε όλους τους τομείς να χρησιμοποιούνται κατ’ αποκοπή πληρωμές ανάλογα με το αντίστοιχο έργο. Οι απλουστευμένες επιχορηγήσεις για τη στήριξη των δράσεων κινητικότητας του προγράμματος, όπως ορίζονται από την Επιτροπή, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το επανεξετάζονται τακτικά και να προσαρμόζονται στο κόστος διαβίωσης και παραμονής στη χώρα και την περιφέρεια υποδοχής. Η Επιτροπή και οι εθνικοί οργανισμοί των χωρών προέλευσης θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσουν τις εν λόγω απλουστευμένες επιχορηγήσεις με βάση αντικειμενικά κριτήρια, ιδίως για την εξασφάλιση της πρόσβασης σε άτομα με λιγότερες ευκαιρίες. Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να εξαιρούν τις επιχορηγήσεις αυτές από τη φορολόγηση και τις κοινωνικές επιβαρύνσεις. Η ίδια απαλλαγή θα πρέπει να ισχύει για τους δημόσιες ή ιδιωτικές οντότητες που παρέχουν αυτή τη χρηματοδοτική υποστήριξη στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα. [Τροπολογία 61]

(50)  Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(28), τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου(29) και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου(30), τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, του εντοπισμού, της διόρθωσης και της διερεύνησης παρατυπιών και περιπτώσεων απάτης, της ανάκτησης των απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όταν χρειάζεται, της επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί έρευνες, μεταξύ των οποίων και επιτόπιες έρευνες και επιθεωρήσεις, με στόχο να διαπιστωθεί αν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να διερευνά και να ασκεί δίωξη σε υποθέσεις ενωσιακής απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(31). Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων της Ένωσης οφείλει να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και πρόσβαση στην Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνά ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να εκχωρούν ισοδύναμα δικαιώματα.

(51)  Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος με δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από τα κράτη μέλη και με άλλες ενωσιακές δραστηριότητες, ιδίως στον τομέα της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και των μέσων ενημέρωσης, της νεολαίας και της αλληλεγγύης, της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης, της έρευνας και της καινοτομίας, της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων, της γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης με έμφαση στους νέους γεωργούς, της συνοχής, της περιφερειακής πολιτικής και της διεθνούς συνεργασίας και ανάπτυξης.

(52)  Ενώ το ρυθμιστικό πλαίσιο ήδη επέτρεψε στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες τη δημιουργία συνεργειών κατά την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού μεταξύ του Erasmus+ και άλλων ενωσιακών μέσων, όπως τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, τα οποία επίσης υποστηρίζουν την ποιοτική εξέλιξη των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας στην Ένωση, οι δυνατότητες αυτές δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς μέχρι στιγμής, περιορίζοντας έτσι τις συστημικές επιπτώσεις των σχεδίων και τον αντίκτυπό τους στην πολιτική. Θα πρέπει να υπάρχει αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία σε εθνικό επίπεδο μεταξύ των εθνικών φορέων που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των διαφόρων αυτών μέσων με στόχο τη μεγιστοποίηση του αντίστοιχου αντικτύπου τους. Το πρόγραμμα θα πρέπει να επιτρέπει την ενεργό συνεργασία με τα μέσα αυτά, ιδίως εξασφαλίζοντας ότι μια αίτηση υψηλής ποιότητας που δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα, λόγω ανεπάρκειας κονδυλίων, θα μπορεί να εξεταστεί για χρηματοδότηση, μέσω απλουστευμένης διαδικασίας, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων. Για να απλουστευθεί η διαδικασία των δράσεων αυτών, θα πρέπει να μπορεί να τους απονέμεται μια «σφραγίδα αριστείας», σε αναγνώριση της υψηλής ποιότητάς τους. Αυτή η εγκάρσια συμπληρωματικότητα εκτιμάται ότι θα επιτρέψει υψηλότερα γενικά ποσοστά επιτυχίας στα έργα. [Τροπολογία 62]

(52α)  Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και της πολιτικής στήριξης, είναι σημαντικό να προωθηθούν οι συνέργειες και η συμπληρωματικότητα μεταξύ όλων των σχετικών προγραμμάτων με συνεκτικό τρόπο. Οι συνέργειες αυτές και η συμπληρωματικότητα δεν θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα τα κονδύλια που κατανέμονται στο πρόγραμμα Erasmus+ να υπάγονται σε διαχείριση ευρισκόμενη εκτός της δομής του προγράμματος, ούτε και να χρησιμοποιούνται κονδύλια για την επίτευξη στόχων άλλων από εκείνους που ορίζει ο παρών κανονισμός. Κάθε συνέργεια και συμπληρωματικότητα θα πρέπει να οδηγεί σε απλουστευμένες διαδικασίες υποβολής αιτήσεων στο στάδιο της υλοποίησης. [Τροπολογία 63]

(53)  Προκειμένου να επανεξεταστούν ή να συμπληρωθούν οι δείκτες επιδόσεων του προγράμματος, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) όσον αφορά το παράρτημα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους να έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με τη σύνταξη των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(54)  Κρίνεται σκόπιμο να εξασφαλιστεί η ορθή λήξη του προηγούμενου προγράμματος, ιδίως όσον αφορά τη συνέχιση των πολυετών ρυθμίσεων για τη διαχείρισή του, όπως η χρηματοδότηση της τεχνικής και διοικητικής βοήθειας. Από την 1η Ιανουαρίου 2021, η τεχνική και διοικητική βοήθεια θα πρέπει να εξασφαλίσουν, εάν κριθεί αναγκαίο, τη διαχείριση δράσεων που δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί στο πλαίσιο του προηγούμενου προγράμματος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

(55)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός επιδιώκει να εξασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό του δικαιώματος στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και του δικαιώματος στην απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, και να προωθήσει την εφαρμογή των άρθρων 21 και 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει το πρόγραμμα να στηρίζει ενεργά τις πρωτοβουλίες που επιδιώκουν να παρέχουν ενημέρωση και να προωθούν τη θετική ανταπόκριση οποιασδήποτε από τις ομάδες που ενδεχομένως υφίστανται διακρίσεις, και να προάγει την ισότητα των φύλων. Θα πρέπει επίσης να στηρίζει τις προσπάθειες γεφύρωσης του εκπαιδευτικού χάσματος και αντιμετώπισης των ειδικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι Ρομά, διευκολύνοντας την πλήρη και ενεργό συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Σε όλη τη διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης, εποπτείας και αξιολόγησης του προγράμματος θα πρέπει να ενσωματωθεί ο σεβασμός των δικαιωμάτων και των αρχών που αναγνωρίζονται ειδικότερα από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. [Τροπολογία 64]

(56)  Στον παρόντα κανονισμό εφαρμόζονται οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 ΣΛΕΕ. Οι κανόνες αυτοί θεσπίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και ορίζουν συγκεκριμένα τη διαδικασία για τον καθορισμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού μέσω επιχορηγήσεων, δημόσιων συμβάσεων, βραβείων και έμμεσης διαχείρισης και προβλέπουν ελέγχους σχετικά με την ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες που εγκρίνονται βάσει του άρθρου 322 ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική ενωσιακή χρηματοδότηση.

(57)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω του διακρατικού του χαρακτήρα, του μεγάλου όγκου και της ευρείας γεωγραφικής κάλυψης των χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων κινητικότητας και συνεργασίας, των επιπτώσεων της πρόσβασης στη μαθησιακή κινητικότητα και, γενικότερα, της ολοκλήρωσης της Ένωσης, καθώς και της ενισχυμένης διεθνούς διάστασης, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(58)  Επομένως, θα πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013, με έναρξη εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2021.

(59)  Χάριν συνεχείας με τη χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται από το πρόγραμμα, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2021,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το πρόγραμμα Erasmus Erasmus+ για τη δράση της Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού («το πρόγραμμα»).

Καθορίζει τους στόχους του προγράμματος, τον προϋπολογισμό του για την περίοδο 2021-2027, τις μορφές της ενωσιακής χρηματοδότησης και τους κανόνες για την παροχή της εν λόγω χρηματοδότησης.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(1)  «διά βίου μάθηση»: μάθηση σε όλες τις μορφές της (τυπική, μη τυπική και άτυπη) που πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής, συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, της γενικής εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση ή επικαιροποίηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των στάσεων ή τη συμμετοχή στην κοινωνία σε μια προσωπική προοπτική, προοπτική του πολίτη, πολιτιστική προοπτική, κοινωνική προοπτική και/ή προοπτική σχετική με την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών προσανατολισμού και συμβουλευτικής· [Τροπολογία 65]

(2)  «μαθησιακή κινητικότητα»: η μετάβαση σε άλλη χώρα εκτός της χώρας μόνιμης κατοικίας, με σκοπό την πραγματοποίηση σπουδών, κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της επανειδίκευσης ή της αναβάθμισης δεξιοτήτων, ή μη τυπικής ή άτυπης μάθησης.· μπορεί να πραγματοποιείται υπό τη μορφή πρακτικής άσκησης, μαθητείας, ανταλλαγών νέων, διδασκαλίας ή συμμετοχής σε δραστηριότητες επαγγελματικής εξέλιξης· μπορεί να συνοδεύεται από μέτρα όπως γλωσσική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών νοηματικών γλωσσών, και κατάρτιση και/ή να συμπληρώνεται με προσβάσιμη διαδικτυακή μάθηση και εικονική συνεργασία. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να πάρει τη μορφή μάθησης μέσω της χρήσης εργαλείων της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών· [Τροπολογία 66]

(2α)  «εικονική μάθηση»: η απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων διά της χρήσης προσβάσιμων εργαλείων πληροφορικής και επικοινωνίας· [Τροπολογία 67]

(2β)  «μεικτή μάθηση»: η απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων μέσω ενός συνδυασμού εργαλείων εικονικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και παραδοσιακών μεθόδων εκπαίδευσης και κατάρτισης· [Τροπολογία 68]

(3)  «μη τυπική μάθηση»: εθελοντική μάθηση που πραγματοποιείται εκτός της τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν συγκεκριμένο σκοπό (ως προς τους στόχους, τις μεθόδους και τον χρόνο) και με κάποιου είδους μαθησιακή υποστήριξη·

(4)  «άτυπη μάθηση»: μάθηση που προκύπτει από καθημερινές δραστηριότητες και εμπειρίες, η οποία δεν είναι οργανωμένη ούτε διαρθρωμένη όσον αφορά τους στόχους, τον χρόνο ή τα μαθησιακά μέσα. Μπορεί να συμβαίνει χωρίς πρόθεση από την πλευρά του ενδιαφερόμενου·

(5)  «νέοι/νέες»: άτομα ηλικίας μεταξύ 13 και 30 ετών·

(6)  «μαζικός αθλητισμός»: η οργανωμένη άθληση που πραγματοποιείται σε τοπικό επίπεδο τακτικά από ερασιτέχνες αθλητές, και ο αθλητισμός για όλους κάθε ηλικίας για λόγους υγείας, ή για εκπαιδευτικούς ή κοινωνικούς σκοπούς· [Τροπολογία 69]

(7)  «φοιτητής/-τρια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»: κάθε πρόσωπο εγγεγραμμένο σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για σπουδές σύντομου κύκλου, προπτυχιακού, μεταπτυχιακού, διδακτορικού ή ισοδύναμου επιιπέδου. Καλύπτει επίσης τους πρόσφατα αποφοιτήσαντες, ή κάθε πρόσωπο που έχει αποφοιτήσει από τέτοιο ίδρυμα εντός των τελευταίων 24 μηνών· [Τροπολογία 70]

(8)  «προσωπικό»: κάθε πρόσωπο το οποίο, είτε σε επαγγελματική είτε σε εθελοντική βάση, ασχολείται με την εκπαίδευση, την κατάρτιση ή τη μη τυπική μάθηση και μπορεί να περιλαμβάνει καθηγητές, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, ερευνητές, διευθυντές σχολείων, εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας, και μη εκπαιδευτικό προσωπικό και άλλους επαγγελματίες που ασχολούνται με την προώθηση της μάθησης· [Τροπολογία 71]

(8α)  «αθλητικό προσωπικό»: τα πρόσωπα που ασχολούνται με τη διαχείριση, την εκπαίδευση ή την προπόνηση μιας αθλητικής ομάδας ή πολλών μεμονωμένων αθλητών, είτε με αμοιβή είτε εθελοντικά· [Τροπολογία 72]

(9)  «σπουδαστής/-τρια επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης»: κάθε πρόσωπο το οποίο έχει εγγραφεί σε πρόγραμμα αρχικής ή συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, οποιουδήποτε επιπέδου από το δευτεροβάθμιο έως το μεταδευτεροβάθμιο. Περιλαμβάνονται τα άτομα που αποφοίτησαν πρόσφατα από τέτοια προγράμματα ή κάθε πρόσωπο που αποφοίτησε από τέτοιο πρόγραμμα εντός των τελευταίων 24 μηνών· [Τροπολογία 73]

(10)  «μαθητής/-τρια σχολείου»: πρόσωπο εγγεγραμμένο σε ίδρυμα που παρέχει γενική εκπαίδευση, με σκοπό τη μάθηση, σε οποιοδήποτε επίπεδο από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα έως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ή πρόσωπο που εκπαιδεύεται εκτός των θεσμικών δομών και που θεωρείται από τις εθνικές αρμόδιες αρχές επιλέξιμο να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, στο αντίστοιχο έδαφός τους· [Τροπολογία 74]

(11)  «εκπαίδευση ενηλίκων»: οποιαδήποτε μορφή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης για ενηλίκους μετά την αρχική εκπαίδευση, τυπικής, μη τυπικής ή άτυπης φύσης·

(12)  «τρίτη χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα»: τρίτη χώρα η οποία δεν συμμετέχει πλήρως στο πρόγραμμα αλλά της οποίας τα νομικά πρόσωπα μπορούν, κατ’ εξαίρεση, να επωφελούνται από το πρόγραμμα σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις προς το συμφέρον της Ένωσης· [Τροπολογία 75]

(13)  «τρίτη χώρα»: χώρα που δεν είναι κράτος μέλος·

(14)  «σύμπραξη»: συμφωνία μεταξύ μιας ομάδας ιδρυμάτων και/ή οργανώσεων για τη διεξαγωγή κοινών δραστηριοτήτων και σχεδίων·

(15)  «κοινό μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών»: ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών το οποίο προσφέρεται από τουλάχιστον δύο ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και καταλήγει σε ενιαίο τίτλο σπουδών τον οποίο εκδίδουν και υπογράφουν από κοινού όλα τα συμμετέχοντα ιδρύματα και ο οποίος αναγνωρίζεται επίσημα στις χώρες όπου βρίσκονται τα συμμετέχοντα ιδρύματα· [Τροπολογία 76]

(16)  «διεθνής»: σχετίζεται με ενέργειες στις οποίες εμπλέκεται τουλάχιστον μία τρίτη χώρα που δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα·

(17)  «εικονική συνεργασία»: κάθε μορφή συνεργασίας που χρησιμοποιεί τα εργαλεία της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών·

(18)  «ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»: κάθε είδος ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης το οποίο οντότητα η οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική, απονέμει αναγνωρισμένα πτυχία ή άλλους αναγνωρισμένους τίτλους τριτοβάθμιου επιπέδου, όποια και αν είναι η ονομασία του ιδρύματος αυτού, καθώς και κάθε άλλο είδος ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο άλλη οντότητα η οποία θεωρείται από τις εθνικές αρχές ως επιλέξιμο επιλέξιμη για συμμετοχή στο πρόγραμμα, στο αντίστοιχο έδαφός τους· [Τροπολογία 77]

(19)  «διακρατική»: κάθε ενέργεια στην οποία συμμετέχουν τουλάχιστον δύο χώρες που είναι είτε κράτη μέλη είτε τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα·

(20)  «δραστηριότητα νέων»: μια εξωσχολική δραστηριότητα που διεξάγεται από άτυπες ομάδες νέων ανθρώπων και/ή οργανώσεων νέων, και χαρακτηρίζεται από μια προσέγγιση μη τυπικής ή άτυπης μάθησης και από στήριξη προσβασιμότητας και ένταξης· [Τροπολογία 78]

(21)  «εργαζόμενος/-η στον τομέα της νεολαίας»: επαγγελματίας ή εθελοντής/-τρια που συμμετέχει σε δραστηριότητα μη τυπικής ή άτυπης μάθησης και βοηθά νέους στην πορεία προσωπική ανάπτυξή τους, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικοεκπαιδευτικής και επαγγελματικής εξέλιξής τους και της ανάπτυξης των ικανοτήτων τους· [Τροπολογία 79]

(22)  «ο διάλογος της ΕΕ για τη νεολαία»: διάλογος με ανάμεσα στους διαμορφωτές πολιτικής, τους αρμόδιους για τη λήψη των αποφάσεων, τους εμπειρογνώμονες, τους ερευνητές ή τους ενδιαφερόμενους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, κατά περίπτωση, και στους νέους/-ες και με τις οργανώσεις νεολαίας,· που χρησιμεύει ως φόρουμ για συνεχή κοινό προβληματισμό όσον αφορά τις προτεραιότητες, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας σε όλους τους τομείς που αφορούν τους νέους· [Τροπολογία 80]

(23)  «τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα»: τρίτη χώρα που είναι συμβαλλόμενο μέρος μιας συμφωνίας με την Ένωση η οποία της επιτρέπει να συμμετέχει στο πρόγραμμα και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο παρών κανονισμός σε σχέση με τα κράτη μέλη· [Τροπολογία 81]

(24)  «νομική οντότητα»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί και αναγνωρίζεται ως τέτοιο βάσει του εθνικού, του ενωσιακού ή του διεθνούς δικαίου και το οποίο διαθέτει νομική προσωπικότητα και μπορεί, ενεργώντας για δικό του λογαριασμό, να ασκεί δικαιώματα και να υπόκειται σε υποχρεώσεις, ή κάθε οντότητα χωρίς νομική προσωπικότητα σύμφωνα με το άρθρο [197 παράγραφος 2 στοιχείο γ)] του δημοσιονομικού κανονισμού·

(25)  «άτομα με λιγότερες ευκαιρίες»: τα άτομα που αντιμετωπίζουν ορισμένες δυσκολίες, οι οποίες δεν τους επιτρέπουν να έχουν αποτελεσματική μειονεκτούν ως προς την πρόσβαση στο πρόγραμμα για οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς, γεωγραφικούς λόγους ή λόγους υγείας, λόγω μετανάστευσης ή για λόγους όπως αναπηρίες και εξαιτίας διαφόρων εμποδίων που απορρέουν για παράδειγμα από αναπηρία, προβλήματα υγείας, εκπαιδευτικές δυσχέρειες, μεταναστευτικό ιστορικό, πολιτισμικές διαφορές, οικονομική, κοινωνική και γεωγραφική θέση, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που προέρχονται από περιθωριοποιημένες κοινότητες ή που κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν διακρίσεις για οποιονδήποτε από τους λόγους που περιλαμβάνονται στο άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· [Τροπολογία 82]

(26)  «εθνική αρχή»: η αρχή που είναι αρμόδια, σε εθνικό επίπεδο, για την παρακολούθηση και την εποπτεία της διαχείρισης του προγράμματος σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα·

(27)  «εθνικός οργανισμός»: ένας ή περισσότεροι φορείς σε ένα κράτος μέλος ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα που έχει την ευθύνη της διαχείρισης της υλοποίησης του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο. Μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι εθνικοί οργανισμοί σ’ ένα κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα·

(27α)  «σφραγίδα αριστείας»: το σήμα υψηλής ποιότητας που απονέμεται σε έργα τα οποία υποβάλλονται στο πρόγραμμα και τα οποία κρίνεται ότι αξίζουν χρηματοδότηση, αλλά δεν την λαμβάνουν λόγω δημοσιονομικών περιορισμών· το σήμα αναγνωρίζει την αξία της πρότασης και υποστηρίζει την αναζήτηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης. [Τροπολογία 83]

Άρθρο 3

Στόχοι του προγράμματος

1.  Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη της εκπαιδευτικής, επαγγελματικής και προσωπικής εξέλιξης των ατόμων που συμμετέχουν στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία τις δραστηριότητες νεολαίας και τον αθλητισμό μέσω της διά βίου μάθησης, στην Ευρώπη και πέραν αυτής, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην αειφόρο ανάπτυξη, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, και την κοινωνική συνοχή και την ένταξη, στην προαγωγή της ενεργούς συμμετοχής στα κοινά και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Το πρόγραμμα είναι ένα βασικό εργαλείο για τη διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης, προωθεί την καινοτομία στην εκπαίδευση και κατάρτιση, στηρίζει την υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, και τα υποκείμενα τομεακά θεματολόγια, προάγει τη συνεργασία στον τομέα της πολιτικής για τη νεολαία στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ένωσης για τη νεολαία για την περίοδο 2019-2027 και αναπτύσσει την ευρωπαϊκή διάσταση στον αθλητισμό. [Τροπολογία 84]

2.  Το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

α)  προάγει τη μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων, καθώς και τη συνεργασία, την ένταξη, την δικαιοσύνη, την αριστεία, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία σε επίπεδο οργανώσεων και πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης· [Τροπολογία 85]

β)  προάγει την κινητικότητα στον τομέα της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, τη διαπολιτισμική μάθηση, την κριτική σκέψη και την ενεργό συμμετοχή των νέων, καθώς και τη συνεργασία, την ένταξη, την ποιότητα, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία σε επίπεδο οργανώσεων και πολιτικών στον τομέα της νεολαίας· [Τροπολογία 86]

γ)  προάγει, στον μαζικό αθλητισμό, τη μαθησιακή κινητικότητα των προπονητών και του αθλητικού προσωπικού στον χώρο του αθλητισμού και των νέων που ασκούν τακτικά ένα άθλημα σε οργανωμένη βάση, καθώς και τη συνεργασία, την ένταξη, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία σε επίπεδο αθλητικών οργανώσεων και πολιτικών στον τομέα του αθλητισμού αθλητικής πολιτικής· [Τροπολογία 87]

γα)  προάγει τη δια βίου μάθηση μέσα από μια διατομεακή προσέγγιση που χρησιμοποιεί τυπικά, μη τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης και υποστηρίζει ευέλικτες μαθησιακές οδούς. [Τροπολογία 88]

2a.  Το πρόγραμμα έχει μια ενισχυμένη διεθνή διάσταση που αποσκοπεί στην υποστήριξη της εξωτερικής δράσης και των αναπτυξιακών στόχων της Ένωσης μέσω της συνεργασίας μεταξύ Ένωσης και τρίτων χωρών. [Τροπολογία 89]

3.  Οι στόχοι του προγράμματος υλοποιούνται μέσω των ακόλουθων τριών βασικών δράσεων:

α)  μαθησιακή κινητικότητα («βασική δράση 1»)·

β)  συνεργασία μεταξύ οργανώσεων και ιδρυμάτων («βασική δράση 2»)· και

γ)  στήριξη στη χάραξη πολιτικής και στη συνεργασία («βασική δράση 3»).

Η επίτευξη των στόχων θα επιδιωχθεί επίσης μέσω των δράσεων Jean Monnet όπως προβλέπεται στο άρθρο 7.

Όλες οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν μια ισχυρή μαθησιακή συνιστώσα που συμβάλλει στην εκπλήρωση των οριζόμενων στο παρόν άρθρο στόχων του προγράμματος. Η περιγραφή των ενεργειών που εμπίπτουν σε κάθε βασική δράση δίνεται στο κεφάλαιο ΙΙ (εκπαίδευση και κατάρτιση), στο κεφάλαιο ΙΙΙ (νεολαία) και στο κεφάλαιο IV (αθλητισμός). Οι επιχειρησιακοί στόχοι και οι αντίστοιχες πολιτικές προτεραιότητες για κάθε ενέργεια διευκρινίζονται λεπτομερώς στο προβλεπόμενο από το άρθρο 19 πρόγραμμα εργασίας. [Τροπολογία 90]

Άρθρο 3α

Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία

1.  Το πρόγραμμα υποστηρίζει μόνο εκείνες τις δράσεις και δραστηριότητες που προσφέρουν δυνητική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3.

2.  Η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία των δράσεων και δραστηριοτήτων του προγράμματος εξασφαλίζεται για παράδειγμα μέσω:

α)  του διεθνικού χαρακτήρα τους, ιδίως όσον αφορά την κινητικότητα και τη συνεργασία με σκοπό την επίτευξη ενός βιώσιμου συστημικού αντικτύπου·

β)  της συμπληρωματικότητας και της συνέργειάς τους με άλλα προγράμματα και πολιτικές σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο·

γ)  της συμβολής τους στην αποτελεσματική χρήση των ενωσιακών εργαλείων διαφάνειας και αναγνώρισης·

δ)  της συμβολής τους στην ανάπτυξη προτύπων διασφάλισης της ποιότητας σε ενωσιακή κλίμακα, συμπεριλαμβανομένων των χαρτών ποιότητας·

ε)  της συμβολής τους στην ανάπτυξη κοινών προτύπων σε ενωσιακή κλίμακα για τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης·

στ)  της προαγωγής του διαπολιτισμικού και διαθρησκειακού διαλόγου σε όλη την Ένωση·

ζ)  της προαγωγής της πολυγλωσσίας σε όλη την Ένωση· ή

η)  της προαγωγής ενός ευρωπαϊκού αισθήματος του ανήκειν και της ενίσχυσης μιας κοινής ευρωπαϊκής ιθαγένειας. [Τροπολογία 91]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Άρθρο 4

Βασική δράση 1

Μαθησιακή κινητικότητα

Στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, το πρόγραμμα στηρίζει τις ακόλουθες δράσεις που εμπίπτουν στη βασική δράση 1:

α)  την κινητικότητα των φοιτητών/-τριών και του προσωπικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

β)  την κινητικότητα των σπουδαστών/-τριών και του προσωπικού της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης·

γ)  την κινητικότητα των μαθητών/-τριών και του προσωπικού των σχολείων, συμπεριλαμβανομένων των δασκάλων προσχολικής εκπαίδευσης και του προσωπικού πρωτοσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας· [Τροπολογία 92]

δ)  την κινητικότητα του προσωπικού της εκπαίδευσης ενηλίκων και των ενήλικων σπουδαστών· [Τροπολογία 93]

ε)  τις ευκαιρίες για την εκμάθηση γλωσσών, συμπεριλαμβανομένων και δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν την κινητικότητα.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει τα μέτρα εικονικής μάθησης και μεικτής μάθησης τα οποία συνοδεύουν τις δραστηριότητες κινητικότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Στηρίζει τέτοια μέτρα και για τα πρόσωπα που δεν είναι σε θέση να συμμετάσχουν σε τέτοιου είδους δραστηριότητες κινητικότητας.

Η Επιτροπή μεριμνά, κατά περίπτωση, ώστε τα εργαλεία εικονικής και μεικτής μάθησης που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος να είναι διαθέσιμα για το ευρύτερο κοινό. [Τροπολογία 94]

Μπορεί να παρασχεθεί στήριξη για την προετοιμασία των δραστηριοτήτων κινητικότητας που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, και των προπαρασκευαστικών επισκέψεων. [Τροπολογία 95]

Άρθρο 5

Βασική δράση 2

Συνεργασία μεταξύ οργανώσεων και ιδρυμάτων

Στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, το πρόγραμμα στηρίζει τις ακόλουθες δράσεις που εμπίπτουν στη βασική δράση 2:

α)  στρατηγικές συμπράξεις για τη συνεργασία και τις ανταλλαγές πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων συμπράξεων μικρής κλίμακας για την τόνωση της πρόσβασης στο πρόγραμμα, ώστε να γίνει πιο ανοιχτή, χωρίς αποκλεισμούς· [Τροπολογία 96]

β)  συμπράξεις για αριστεία, ιδίως των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, των κέντρων επαγγελματικής αριστείας και συμπράξεις κοινών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών Erasmus Mundus ή διδακτορικών· Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και κέντρα επαγγελματικής αριστείας περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία οντότητα εγκατεστημένη σε κράτος μέλος· [Τροπολογία 97]

γ)  συμπράξεις καινοτομίας, όπως είναι οι συνεργασίες εκπαίδευσης ενηλίκων, για την ενίσχυση της ικανότητας της Ευρώπης για βιώσιμη καινοτομία· [Τροπολογία 98]

δ)  προσβάσιμες και εύχρηστες διαδικτυακές πλατφόρμες και εργαλεία για εικονική συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων υποστηρικτικών υπηρεσιών για το δίκτυο ηλεκτρονικής αδελφοποίησης (eTwinning) και για την ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη μάθηση των ενηλίκων στην Ευρώπη, εργαλεία για την προαγωγή της χρήσης μεθόδων καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση, καθώς και εργαλεία για τη διευκόλυνση της κινητικότητας, όπως η ευρωπαϊκή φοιτητική ταυτότητα που προβλέπεται στο άρθρο 25 παράγραφος 7 στοιχείο γ)· [Τροπολογία 99]

δα)  στοχευμένη ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα. [Τροπολογία 100]

Άρθρο 6

Βασική δράση 3

Στήριξη στη χάραξη πολιτικής και στη συνεργασία

Στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, το πρόγραμμα στηρίζει τις ακόλουθες ενέργειες που εμπίπτουν στη βασική δράση 3:

α)  την προετοιμασία και την υλοποίηση του γενικού θεματολογίου και των ειδικών θεματολογίων πολιτικής της Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ ή δραστηριοτήτων άλλων σχετικών οργανισμών·

β)  τη στήριξη σε εργαλεία και μέτρα της Ένωσης που ενισχύουν την ποιότητα, τη διαφάνεια, και την αναγνώριση και επικαιροποίηση των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και των προσόντων(32)· [Τροπολογία 101]

γ)  τον διάλογο, και τη συνεργασία για τις πολιτικές και τη στήριξη με προς τα κύρια σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, μεταξύ άλλων με δίκτυα απ’ όλη την Ένωση, με ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις και διεθνείς οργανισμούς οργανώσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης· [Τροπολογία 102]

δ)  στοχευμένα μέτρα που συμβάλλουν στην ποιοτική υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς υλοποίηση του προγράμματος· [Τροπολογία 103]

ε)  τη συνεργασία με άλλα ενωσιακά μέσα και τη στήριξη σε άλλες πολιτικές της Ένωσης·

στ)  δραστηριότητες διάδοσης και αύξησης της ευαισθητοποίησης για τα αποτελέσματα και τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής, καθώς και για το πρόγραμμα.

Άρθρο 7

Δράσεις Jean Monnet

Το πρόγραμμα στηρίζει τη διδασκαλία, την εκμάθηση, την έρευνα και τις συζητήσεις για θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και για τις μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες της Ένωσης μέσω των ακόλουθων δράσεων: [Τροπολογία 104]

α)  δράση Jean Monnet στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· [Τροπολογία 105]

β)  δράση Jean Monnet σε άλλους όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης· [Τροπολογία 106]

γ)  υποστήριξη στα ακόλουθα ιδρύματα που που έχουν στόχους ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος: στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, Φλωρεντία, συμπεριλαμβανομένης της Σχολής Διακρατικής Διακυβέρνησης· στο Κολέγιο της Ευρώπης (εγκαταστάσεις Μπρυζ και Νατόλιν)· στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, Μάαστριχτ· στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Δικαίου, Τρίερ· στον Ευρωπαϊκό Φορέα για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση, Odense και στο Διεθνές Κέντρο Ευρωπαϊκής Κατάρτισης, Νίκαια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΝΕΟΛΑΙΑ

Άρθρο 8

Βασική δράση 1

Μαθησιακή κινητικότητα

Στον τομέα της νεολαίας, το πρόγραμμα στηρίζει τις ακόλουθες δράσεις που εμπίπτουν στη βασική δράση 1:

α)  την κινητικότητα των νέων ανθρώπων·

β)  τη συμμετοχή της νεολαίας σε δραστηριότητες·

γ)  τις δραστηριότητες DiscoverEU·

δ)  την κινητικότητα των νέων εργαζομένων.

Άρθρο 9

Βασική δράση 2

Συνεργασία μεταξύ οργανώσεων και ιδρυμάτων

Στον τομέα της νεολαίας, το πρόγραμμα στηρίζει τις ακόλουθες δράσεις που εμπίπτουν στη βασική δράση 2:

α)  στρατηγικές συμπράξεις για τη συνεργασία και τις ανταλλαγές πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων συμπράξεων μικρής κλίμακας για την τόνωση της πρόσβασης στο πρόγραμμα, ώστε να γίνει πιο ανοιχτή, χωρίς αποκλεισμούς· [Τροπολογία 107]

β)  συμπράξεις καινοτομίας για την ενίσχυση της ικανότητας της Ευρώπης για καινοτομία·

γ)  προσβάσιμες και εύχρηστες διαδικτυακές πλατφόρμες και εργαλεία για εικονική συνεργασία. [Τροπολογία 108]

Άρθρο 10

Βασική δράση 3

Στήριξη στη χάραξη πολιτικής και στη συνεργασία

Στον τομέα της νεολαίας, το πρόγραμμα στηρίζει τις ακόλουθες ενέργειες που εμπίπτουν στη βασική δράση 3:

α)  την προετοιμασία και την υλοποίηση του θεματολογίου της Ένωσης για τη νεολαία, με την υποστήριξη, εάν χρειαστεί, του δικτύου wiki Νεολαίας· [Τροπολογία 109]

β)  τα ενωσιακά εργαλεία και μέτρα που ενισχύουν την ποιότητα, τη διαφάνεια και την αναγνώριση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ιδίως μέσω του Youthpass·

γ)  τον πολιτικό διάλογο και τη συνεργασία με τα κύρια σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη και τη στήριξη προς αυτά, μεταξύ άλλων με δίκτυα ενωσιακού εύρους πανενωσιακής κλίμακας, ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις και διεθνείς οργανισμούς οργανώσεις στον τομέα της νεολαίας, του διαλόγου της ΕΕ για τη Νεολαία, καθώς και τη στήριξη στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας· [Τροπολογία 110]

δ)  μέτρα που συμβάλλουν στην ποιοτική υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς υλοποίηση του προγράμματος· [Τροπολογία 111]

ε)  τη συνεργασία με άλλα ενωσιακά μέσα και τη στήριξη σε άλλες πολιτικές της Ένωσης·

στ)  δραστηριότητες διάδοσης και αύξησης της ευαισθητοποίησης για τα αποτελέσματα και τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής, καθώς και για το πρόγραμμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Άρθρο 11

Βασική δράση 1

Μαθησιακή κινητικότητα

Στον τομέα του αθλητισμού, το πρόγραμμα στηρίζει, στο πλαίσιο της βασικής δράσης 1, την κινητικότητα των προπονητών αθλούμενων νέων και του αθλητικού προσωπικού στον χώρο του αθλητισμού που ασχολείται με τον μαζικό αθλητισμό. [Τροπολογία 112]

Άρθρο 12

Βασική δράση 2

Συνεργασία μεταξύ οργανώσεων και ιδρυμάτων

Στον τομέα του αθλητισμού, το πρόγραμμα στηρίζει τις ακόλουθες δράσεις που εμπίπτουν στη βασική δράση 2:

α)  συμπράξεις για τη συνεργασία και τις ανταλλαγές πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων συμπράξεων μικρής κλίμακας για την τόνωση της πρόσβασης στο πρόγραμμα, ώστε να γίνει πιο ανοιχτή, χωρίς αποκλεισμούς·

β)  εκδηλώσεις μαζικού αθλητισμού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των εκδηλώσεων μικρής κλίμακας, που στοχεύουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης του αθλητισμού. [Τροπολογία 113]

Άρθρο 13

Βασική δράση 3

Στήριξη στη χάραξη πολιτικής και στη συνεργασία

Στον τομέα του αθλητισμού, το πρόγραμμα στηρίζει τις ακόλουθες ενέργειες που εμπίπτουν στη βασική δράση 3:

α)  την προετοιμασία και την υλοποίηση του θεματολογίου πολιτικής της Ένωσης για τον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση·

β)  τον διάλογο και τη συνεργασία για τις πολιτικές με τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων μη κυβερνητικών οργανώσεων των ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών οργανώσεων στον τομέα του αθλητισμού· [Τροπολογία 114]

βα)  μέτρα που συμβάλλουν στην υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς υλοποίηση του προγράμματος· [Τροπολογία 115]

ββ)  τη συνεργασία με άλλα ενωσιακά μέσα και τη στήριξη σε άλλες πολιτικές της Ένωσης· [Τροπολογία 116]

γ)  δραστηριότητες διάδοσης και αύξησης της ευαισθητοποίησης για τα αποτελέσματα και τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων αθλητικών βραβείων και επάθλων.

Κεφάλαιο IVα

Ένταξη [Τροπολογία 117]

Άρθρο 13α

Στρατηγική ένταξης

1.  Η Επιτροπή ετοιμάζει, έως τις 31 Μαρτίου 2021, ένα πλαίσιο μέτρων ένταξης, όπως και κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίησή τους. Βάσει του πλαισίου αυτού και με ιδιαίτερη προσοχή στα ειδικά προβλήματα πρόσβασης στο πρόγραμμα σε εθνικό επίπεδο, οι εθνικοί οργανισμοί ετοιμάζουν μια πολυετή εθνική στρατηγική ένταξης. Η στρατηγική αυτή δημοσιοποιείται έως τις 30 Ιουνίου 2021 και η υλοποίησή της παρακολουθείται σε τακτική βάση.

2.  Το πλαίσιο και η στρατηγική που προβλέπονται στην παράγραφο 1 δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα στοιχεία:

α)  στην ενισχυμένη συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, τις εθνικές και τοπικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών·

β)  στην υποστήριξη προς τις κοινοτικές οργανώσεις βάσης που εργάζονται απευθείας με τις ομάδες στόχους·

γ)  στην απήχηση στις ομάδες στόχους και στην επικοινωνία προς αυτές, μεταξύ άλλων και μέσω της διάδοσης εύχρηστων πληροφοριών·

δ)  στην απλούστευση των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων·

ε)  στην παροχή ειδικών συμβουλών, κατάρτισης και υποστηρικτικών υπηρεσιών στις ομάδες-στόχους, τόσο πριν την υποβολή της αίτησής τους όσο και με σκοπό την προετοιμασία τους για την πραγματική συμμετοχή τους στο πρόγραμμα·

στ)  στις βέλτιστες πρακτικές σε θέματα προσβασιμότητας και στις υποστηρικτικές υπηρεσίες για άτομα με αναπηρία·

ζ)  στη συλλογή των κατάλληλων ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της στρατηγικής·

η)  στην εφαρμογή μέτρων οικονομικής στήριξης σύμφωνα με το άρθρο 13β. [Τροπολογία 118]

Άρθρο 13β

Μέτρα οικονομικής στήριξης υπέρ της ένταξης

1.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συνεργάζονται για να θεσπιστούν μέτρα για μια επαρκή οικονομική στήριξη, ακόμη και προχρηματοδότηση, όπου χρειαστεί, ως βοήθεια προς τα άτομα που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες και των οποίων η συμμετοχή στο πρόγραμμα εμποδίζεται για οικονομικούς λόγους, είτε επειδή έχουν σοβαρό οικονομικό μειονέκτημα είτε επειδή το πρόσθετο κόστος της συμμετοχής στο πρόγραμμα αποτελεί σημαντικό εμπόδιο λόγω της της ειδικής τους κατάστασης. Η αξιολόγηση των οικονομικών λόγων και του επιπέδου στήριξης βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια.

2.  Τα μέτρα οικονομικής στήριξης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να καλύπτουν:

α)  στήριξη διαθέσιμη από άλλα ενωσιακά μέσα, π.χ. από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+·

β)  στήριξη διαθέσιμη από εθνικά συστήματα·

γ)  αναπροσαρμογή και συμπλήρωση της στήριξης για δράσεις κινητικότητας που διατίθενται στο πλαίσιο του προγράμματος.

3.  Για να συμμορφωθεί με την παράγραφο 2 στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή αναπροσαρμόζει όπου χρειαστεί ή επιτρέπει στους εθνικούς οργανισμούς να αναπροσαρμόζουν τις επιχορηγήσεις, προς στήριξη των δράσεων κινητικότητας που εκτελούνται στο πλαίσιο του προγράμματος. Η Επιτροπή καταρτίζει επίσης, σε συμφωνία με τις διατάξεις του άρθρου 14, έναν ειδικό προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση πρόσθετων μέτρων οικονομικής στήριξης στο πλαίσιο του προγράμματος.

4.  Το κόστος των μέτρων διευκόλυνσης ή στήριξης της ένταξης δεν δικαιολογεί επ’ ουδενί την απόρριψη αίτησης υποβαλλόμενης στο πλαίσιο του προγράμματος. [Τροπολογία 119]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14

Προϋπολογισμός

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του προγράμματος για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 30 000 000 000 EUR 41 097 000 000 EUR σε σταθερές τιμές 2018 (46 758 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές). [Τροπολογία 120]

Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός των ορίων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. [Τροπολογία 121]

2.  Το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με την ακόλουθη ενδεικτική κατανομή:

α)  24 940 000 000 EUR το 83 % του ποσού που προβλέπεται στην παράγραφο 1 για δράσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, από τα οποία το οποίο: [Τροπολογία 122]

(1)  τουλάχιστον 8 640 000 000 EUR θα πρέπει να κατανεμηθούν το 34,66 % κατανέμεται σε δράσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο α) και στο άρθρο 5 στοιχείο α)· [Τροπολογία 123]

(2)  τουλάχιστον 5 230 000 000 EUR για το 23 % κατανέμεται σε δράσεις της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο β) και άρθρο 5 στοιχείο α)· [Τροπολογία 124]

(3)  τουλάχιστον 3 790 000 000 EUR το 15,63 % κατανέμεται σε δράσεις της σχολικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων της προσχολικής και της πρωτοσχολικής εκπαίδευσης, που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο γ) και στο άρθρο 5 στοιχείο α)· [Τροπολογία 125]

(4)  τουλάχιστον 1 190 000 000 EUR το 6 % κατανέμεται σε δράσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο δ) και στο άρθρο 5 στοιχείο α)· [Τροπολογία 126]

(5)  450 000 000 EUR για το 1,8 % κατανέμεται σε δράσεις Jean Monnet που αναφέρονται στο άρθρο 7· [Τροπολογία 127]

(5α)  το 13,91 % του ποσού που αναφέρεται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου κατανέμεται σε δράσεις που τελούν κατά κύριο λόγο υπό άμεση διαχείριση, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων στο άρθρο 4 στοιχείο ε), στο άρθρο 5 στοιχεία β) έως δ), και στο άρθρο 6 στοιχεία α) έως στ)· [Τροπολογία 128]

(5β)  το υπόλοιπο 5 % μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση οποιασδήποτε δράσης του κεφαλαίου ΙΙ· [Τροπολογία 129]

β)  3 100 000 000 EUR το 10,33 % του ποσού που προβλέπεται στην παράγραφο 1 για δράσεις στον τομέα της νεολαίας που αναφέρονται στα άρθρα 8 έως 10· [Τροπολογία 130]

γ)  550 000 000 EUR το 2 % του ποσού που προβλέπεται στην παράγραφο 1 για δράσεις στον τομέα του αθλητισμού που αναφέρονται στα άρθρα 11 έως 13· και [Τροπολογία 131]

δ)  τουλάχιστον 960 000 000 EUR το 3,2 % του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ως συμβολή στις λειτουργικές δαπάνες των εθνικών οργανισμών. [Τροπολογία 132]

Το υπόλοιπο 1,5 % που δεν έχει κατανεμηθεί βάσει της ενδεικτικής κατανομής που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη προγραμμάτων. [Τροπολογία 133]

3.  Επιπλέον του χρηματοδοτικού κονδυλίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και για να προαχθεί η διεθνής διάσταση του προγράμματος, είναι διαθέσιμη πρόσθετη χρηματοδοτική συνεισφορά από τον κανονισμό ο κανονισμός …/… [Μηχανισμός γειτονίας, ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας](33) και από τον κανονισμό ο κανονισμός …/… [ΜΠΒ III](34), συνεισφέρουν οικονομικά ώστε να ενισχυθούν δράσεις των οποίων η υλοποίηση και η διαχείριση γίνεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό που θεσπίζονται και υλοποιούνται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Η εν λόγω συμβολή χρηματοδοτείται σύμφωνα Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στη χρήση αυτών των κονδυλίων, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς με τους οποίους θεσπίζονται τα εν λόγω μέσα που διέπουν αντίστοιχα τον μηχανισμό γειτονίας, ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας (NDICI) και τον ΜΠΒ ΙΙΙ. [Τροπολογία 134]

4.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιείται για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την υλοποίηση του προγράμματος, όπως π.χ. για δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων πληροφορικής και των συμβουλών και της κατάρτισης για την προσβασιμότητα. [Τροπολογία 135]

5.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του δημοσιονομικού κανονισμού, οι δαπάνες για δράσεις που απορρέουν από σχέδια που περιλαμβάνονται στο πρώτο πρόγραμμα εργασίας είναι επιλέξιμες από την 1η Ιανουαρίου 2021.

6.  Οι πόροι που διατίθενται στα κράτη μέλη στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης μπορούν, κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών, να μεταφερθούν στο πρόγραμμα. Η Επιτροπή μεριμνά για την εκτέλεση των εν λόγω πόρων άμεσα, σύμφωνα με το [άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α)] του δημοσιονομικού κανονισμού, ή έμμεσα, σύμφωνα με το [στοιχείο γ)] του εν λόγω άρθρου. Όταν είναι δυνατόν, οι πόροι αυτοί χρησιμοποιούνται προς όφελος του οικείου κράτους μέλους.

6α.  Οι προτεραιότητες για την κατανομή του προϋπολογισμού ανά δράση κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 καθορίζονται στο πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 19. [Τροπολογία 136]

Άρθρο 15

Μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης και μέθοδοι υλοποίησης

1.  Το πρόγραμμα εκτελείται κατά τρόπο συνεκτικό, με άμεση διαχείριση, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό ή με έμμεση διαχείριση με τους φορείς που αναφέρονται στο [άρθρο 61 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] του δημοσιονομικού κανονισμού.

2.  Το πρόγραμμα μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση σε οποιαδήποτε από τις μορφές που καθορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, ιδίως επιχορηγήσεις, βραβεία και συμβάσεις.

3.  Οι συνεισφορές σ’ έναν μηχανισμό αμοιβαίας ασφάλισης μπορούν να καλύψουν τον κίνδυνο που συνδέεται με την ανάκτηση των οφειλόμενων από τους αποδέκτες κονδυλίων και θεωρούνται επαρκής εγγύηση στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανονισμού. Εφαρμόζονται οι διατάξεις του [άρθρου X του κανονισμού X] [διάδοχος του κανονισμού για το Ταμείο Εγγυήσεων].

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Άρθρο 16

Τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα

1.  Το πρόγραμμα είναι ανοικτό στη συμμετοχή των ακόλουθων τρίτων χωρών:

α)  μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) τα οποία είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο·

β)  υπό προσχώρηση χώρες, υποψήφιες χώρες και εν δυνάμει υποψήφιες χώρες και οντότητες, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής τους στα προγράμματα της Ένωσης που καθορίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια και τις αποφάσεις του συμβουλίου σύνδεσης, ή σε παρεμφερείς συμφωνίες, και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στις συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και των εν λόγω χωρών·

γ)  χώρες που καλύπτονται από την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής τους στα προγράμματα της Ένωσης που καθορίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια και τις αποφάσεις του συμβουλίου σύνδεσης, ή σε παρεμφερείς συμφωνίες, και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στις συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και των εν λόγω χωρών·

δ)  άλλες τρίτες χώρες, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται σε ειδική συμφωνία σχετικά με τη συμμετοχή της τρίτης χώρας στο πρόγραμμα της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η συμφωνία:

–  εξασφαλίζει δίκαιη ισορροπία όσον αφορά τις συνεισφορές και τα οφέλη της τρίτης χώρας που συμμετέχει στα ενωσιακά προγράμματα·

–  προσδιορίζει τους όρους συμμετοχής στα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού χρηματοδοτικών συνεισφορών σε μεμονωμένα προγράμματα και το διοικητικό κόστος τους. Οι συνεισφορές αυτές αποτελούν έσοδα για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο [21 παράγραφος 5] του δημοσιονομικού κανονισμού·

–  δεν παρέχει σε τρίτη χώρα εξουσία λήψης αποφάσεων όσον αφορά το πρόγραμμα·

–  εγγυάται τα δικαιώματα της Ένωσης να διασφαλίζει τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και να προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντά της.

2.  Οι χώρες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 λαμβάνουν πλήρως μέρος στο πρόγραμμα στον βαθμό που πληρούν όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλει ο παρών κανονισμός στα κράτη μέλη.

Άρθρο 17

Τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα

Όσον αφορά τις δράσεις που αναφέρονται στα άρθρα 4 έως 6, στο άρθρο 7 στοιχεία α) και β) και στα άρθρα 8 έως 10, 12 και 13, το πρόγραμμα μπορεί να είναι ανοιχτό στη συμμετοχή των ακόλουθων τρίτων χωρών: νομικών οντοτήτων από οποιαδήποτε τρίτη χώρα σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις προς το συμφέρον της Ένωσης.

α)  στις τρίτες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 16 και δεν πληρούν την προϋπόθεση της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου·

β)  σε οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα. [Τροπολογία 137]

Άρθρο 18

Κανόνες εφαρμοστέοι στην άμεση και έμμεση διαχείριση

1.  Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό στα δημόσια και ιδιωτικά νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού.

2.  Κατά την υλοποίηση του προγράμματος, μεταξύ άλλων όσον αφορά την επιλογή των συμμετεχόντων και τη χορήγηση επιχορηγήσεων, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι καταβάλλονται ιδιαίτερες προσπάθειες για την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης και τη βελτίωση της πρόσβασης των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες. [Τροπολογία 138]

3.  Για τις επιλογές είτε υπό άμεση είτε υπό έμμεση διαχείριση, η επιτροπή αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο [145 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο] του δημοσιονομικού κανονισμού μπορεί να αποτελείται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

4.  Δημόσιοι φορείς, όπως και ιδρύματα και οργανώσεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού που έλαβαν περισσότερο από το 50 % του ετήσιου εισοδήματός τους από δημόσιες πηγές τα τελευταία δύο χρόνια θεωρούνται ότι έχουν την αναγκαία χρηματοοικονομική, επαγγελματική και διοικητική ικανότητα να διεκπεραιώσουν δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράμματος. Δεν απαιτείται από αυτούς να υποβάλουν περαιτέρω τεκμηρίωση προκειμένου να αποδείξουν την ικανότητα αυτή.

4a.  Τα επίπεδα χρηματοδοτικής στήριξης, όπως επιχορηγήσεις, κατ’ αποκοπή ποσά, κατ’ αποκοπή ποσοστά, μοναδιαίο κόστος, επανεξετάζονται τακτικά και προσαρμόζονται στα έξοδα διαβίωσης και διαμονής στη χώρα ή την περιφέρεια υποδοχής, βάσει των στοιχείων Eurostat. Η αναπροσαρμογή των εξόδων διαβίωσης και διαμονής συνεκτιμούν δεόντως τα έξοδα ταξιδίου από και προς τη χώρα ή περιφέρεια υποδοχής. [Τροπολογία 139]

5.  Για τη βελτίωση της πρόσβασης των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες και για τη διασφάλιση της ομαλής υλοποίησης του προγράμματος, η Επιτροπή μπορεί να προσαρμόσει ή να εξουσιοδοτήσει τους εθνικούς οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 23 να προσαρμόσουν, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, τις επιχορηγήσεις για την ενίσχυση δράσεων κινητικότητας του προγράμματος. [Τροπολογία 140]

6.  Η Επιτροπή μπορεί να δημοσιεύσει κοινές προσκλήσεις με τις τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες στο πρόγραμμα ή με τους οργανισμούς και τους φορείς τους για τη χρηματοδότηση σχεδίων βάσει ισόποσης χρηματοδότησης. Τα σχέδια μπορούν να αξιολογούνται και να επιλέγονται βάσει κοινών διαδικασιών αξιολόγησης και επιλογής που συμφωνούνται με τους εμπλεκόμενους οργανισμούς ή φορείς σύμφωνα με τις αρχές του δημοσιονομικού κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Άρθρο 19

Πρόγραμμα εργασίας

Το πρόγραμμα υλοποιείται Οι δευτερεύουσες πολιτικές επιλογές και προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που περιγράφονται στα άρθρα 4 έως 13, καθορίζονται μέσω των προγραμμάτων προγράμματος εργασίας που αναφέρονται όπως προβλέπεται στο άρθρο [108] 110 του δημοσιονομικού κανονισμού. Το πρόγραμμα εργασίας καθορίζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Επιπροσθέτως, το πρόγραμμα εργασίας δίνει μια ένδειξη του ποσού που προορίζεται για κάθε δράση και της κατανομής των κεφαλαίων μεταξύ των κρατών μελών και των τρίτων χωρών που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα για τις δράσεις που θα διαχειριστεί ο εθνικός οργανισμός. Το πρόγραμμα εργασίας εγκρίνεται από την Επιτροπή με εκτελεστική πράξη. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 31. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30, προκειμένου να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό εγκρίνοντας το πρόγραμμα εργασίας. [Τροπολογία 141]

Άρθρο 20

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

1.  Στο παράρτημα παρατίθενται οι δείκτες για την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος ως προς την επίτευξη των γενικών και των ειδικών στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3.

2.  Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση του προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30 για την τροποποίηση του παραρτήματος, για την επανεξέταση ή τη συμπλήρωση των δεικτών, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, και τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με διατάξεις για τον καθορισμό ενός πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης.

3.  Το σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία με τα οποία παρακολουθούνται η εκτέλεση του προγράμματος και η αξιολόγηση συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό, έγκαιρο και στο κατάλληλο επίπεδο από τους δικαιούχους των κονδυλίων της Ένωσης κατά την έννοια του [άρθρου 2 παράγραφος 5] του δημοσιονομικού κανονισμού. Για τον σκοπό αυτό, επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους δικαιούχους των ενωσιακών κονδυλίων και στα κράτη μέλη.

Άρθρο 21

Αξιολόγηση Αξιολογήσεις, ενδιάμεση επανεξέταση και αναθεώρηση [Τροπολογία 142]

1.  Οι Οποιεσδήποτε αξιολογήσεις διενεργούνται εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. [Τροπολογία 143]

2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση επανεξέταση του προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος, αλλά σε κάθε περίπτωση το αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη της υλοποίησης του προγράμματος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Συνοδεύεται επίσης από μια τελική αξιολόγηση του προηγούμενου προγράμματος, που τροφοδοτεί με στοιχεία την ενδιάμεση επανεξέταση. Η ενδιάμεση επανεξέταση, εκτός από την αξιολόγηση της συνολικής αποτελεσματικότητας και επίδοσης του προγράμματος, αξιολογεί ειδικότερα την απόδοση των μέτρων ένταξης που προβλέπονται στο κεφάλαιο IVa, τις προσπάθειες απλούστευσης του προγράμματος για τους δικαιούχους, και την υλοποίηση των νέων πρωτοβουλιών που προβλέπονται στο άρθρο 5 στοιχείο β) και στο άρθρο 8 στοιχείο γ). Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζει την κατανομή της συμμετοχής στο πρόγραμμα, ιδίως σε ό,τι αφορά τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες. [Τροπολογία 144]

3.  Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του κεφαλαίου IΧ και των υποχρεώσεων των εθνικών οργανισμών σύμφωνα με το άρθρο 24, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 30 Απριλίου 2024, έκθεση σχετικά με την υλοποίηση και τον αντίκτυπο του προγράμματος στα αντίστοιχα εδάφη τους. Η ΕΥΕΔ υποβάλλει παρόμοια έκθεση σχετικά με την υλοποίηση και τον αντίκτυπο του προγράμματος στις συμμετέχουσες αναπτυσσόμενες χώρες. [Τροπολογία 145]

3a.  Η Επιτροπή υποβάλλει, όποτε είναι ανάγκη και βάσει της ενδιάμεσης επανεξέτασης, τις κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή εμφανίζεται ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του αρμόδιου οργάνου του Συμβουλίου για να αναφέρει σχετικά με την ενδιάμεση επανεξέταση, σε σχέση και με την τυχόν απόφασή της για την ανάγκη τροποποίησης του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 146]

4.  Αφού ολοκληρωθεί η υλοποίηση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα τρία έτη ύστερα από τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του προγράμματος. [Τροπολογία 147]

5.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων διαβιβάζει οποιαδήποτε αξιολόγηση και την ενδιάμεση επανεξέταση, μαζί με τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. [Τροπολογία 148]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

Άρθρο 22

Πληροφόρηση, επικοινωνία και διάδοση

1.  Σε συνεργασία με την Επιτροπή και βάσει ενός πανενωσιακής κλίμακας πλαισίου, οι εθνικοί οργανισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 24 χαράσσουν συνεκτική πολιτική όσον αφορά την αποτελεσματική προβολή, διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται από τις δράσεις τις οποίες διαχειρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος και παρέχουν υποστήριξη στην Επιτροπή κατά την εκτέλεση του γενικού καθήκοντος της διάχυσης των πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα, περιλαμβανομένων των δράσεων και των δραστηριοτήτων που διαχειρίζονται σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, και των αποτελεσμάτων τους,. και παρέχοντας πληροφορίες στις Οι εθνικοί οργανισμοί ενημερώνουν τις σχετικές ομάδες-στόχους όσον αφορά τις δράσεις και τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στη χώρα τους, με σκοπό τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ ενδιαφερόμενων φορέων και τη στήριξη μιας διατομεακής προσέγγισης στην υλοποίηση του προγράμματος. Κατά την εκτέλεση δραστηριοτήτων επικοινωνίας και προβολής και κατά τη διάδοση των πληροφοριών, η Επιτροπή και οι εθνικοί οργανισμοί, σε συμφωνία με το κεφάλαιο IVa, αφιερώνουν ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, με σκοπό την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. [Τροπολογία 149]

1α.  Όλα τα βασικά έγγραφα του προγράμματος που προορίζονται για τους δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων των εντύπων αίτησης, των οδηγιών και των βασικών πληροφοριών, είναι διαθέσιμα τουλάχιστον σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. [Τροπολογία 150]

2.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της ενωσιακής χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

3.  Τα νομικά πρόσωπα στους τομείς που καλύπτονται από το πρόγραμμα χρησιμοποιούν την ονομασία «Erasmus» «Erasmus+» για σκοπούς επικοινωνιακούς και διάχυσης των πληροφοριών όσον αφορά το πρόγραμμα.

4.  Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για το πρόγραμμα, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του με προσβάσιμο τρόπο. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα συμβάλλουν επίσης στην εταιρική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3. [Τροπολογία 151]

4a.  Οι εθνικοί οργανισμοί διαχέουν επίσης πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σε υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και σε υπηρεσίες απασχόλησης. [Τροπολογία 152]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 23

Εθνική αρχή

1.  Έως την […], τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, με επίσημη κοινοποίηση που διαβιβάζεται από τη μόνιμη αντιπροσωπεία τους, τα πρόσωπα που είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένα να ενεργούν εξ ονόματός τους ως η «εθνική αρχή» κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού. Σε περίπτωση που η εθνική αρχή αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος, το οικείο κράτος μέλος το κοινοποιεί στην Επιτροπή αμέσως, σύμφωνα με την ίδια διαδικασία.

2.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα για την άρση των νομικών και διοικητικών εμποδίων για την ορθή λειτουργία του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων, όπου αυτό είναι δυνατό, μέτρων με στόχο την αποφυγή της φορολόγησης των επιχορηγήσεων, την εξασφάλιση της δυνατότητας μεταφοράς δικαιωμάτων μεταξύ των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης της Ένωσης και την επίλυση θεμάτων που αποτελούν αιτίες δυσκολιών στην απόκτηση θεωρήσεων διαβατηρίου ή αδειών διαμονής. [Τροπολογία 153]

3.  Έως την […], η εθνική αρχή διορίζει έναν ή περισσότερους εθνικούς οργανισμούς. Σε περίπτωση διορισμού περισσότερων εθνικών οργανισμών, τα κράτη μέλη δημιουργούν κατάλληλο μηχανισμό για τη συντονισμένη διαχείριση της υλοποίησης του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο, ιδίως με σκοπό τη διασφάλιση της συνεπούς και οικονομικά αποδοτικής υλοποίησης του προγράμματος και της προς τούτο αποτελεσματικής επαφής με την Επιτροπή, και τη διευκόλυνση της πιθανής μεταφοράς κονδυλίων μεταξύ οργανισμών, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη ελαστικότητα και καλύτερη χρήση των κονδυλίων που διατίθενται στα κράτη μέλη. Κάθε κράτος μέλος καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης της σχέσης μεταξύ της εθνικής αρχής και του εθνικού οργανισμού του, συμπεριλαμβανομένων καθηκόντων όπως η κατάρτιση του προγράμματος εργασίας του εθνικού οργανισμού.

Η εθνική αρχή παρέχει στην Επιτροπή μια κατάλληλη εκ των προτέρων διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, από την οποία προκύπτει ότι ο εθνικός οργανισμός τηρεί τις διατάξεις του άρθρου [58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημεία v) και vi)] και του άρθρου [60 παράγραφοι 1, 2 και 3] του δημοσιονομικού κανονισμού, καθώς και τις απαιτήσεις της Ένωσης σχετικά με τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου για εθνικούς οργανισμούς και τους κανόνες διαχείρισης των κονδυλίων του προγράμματος για την παροχή επιχορηγήσεων.

4.  Η εθνική αρχή ορίζει έναν ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 26.

5.  Για την εκ των προτέρων διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η εθνική αρχή βασίζεται στους δικούς της ελέγχους και λογιστικούς ελέγχους και/ή στους ελέγχους και λογιστικούς ελέγχους που πραγματοποιεί ανεξάρτητος ελεγκτικός οργανισμός σύμφωνα με το άρθρο 26. Αν ο εθνικός οργανισμός που ορίστηκε για το πρόγραμμα είναι ο ίδιος με τον εθνικό οργανισμό που είχε οριστεί για το προηγούμενο πρόγραμμα, το πεδίο των ελέγχων και των λογιστικών ελέγχων για την εκ των προτέρων διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης μπορεί να περιοριστεί στις απαιτήσεις που είναι νέες και ειδικές για το πρόγραμμα.

6.  Σε περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή απορρίψει τον ορισμό του εθνικού οργανισμού, με βάση την αξιολόγησή του σύμφωνα με τη διαδικασία εκ των προτέρων αξιολόγησης της συμμόρφωσης, ή αν ο εθνικός οργανισμός δεν συμμορφώνεται με τις ελάχιστες απαιτήσεις που έχει θέσει η Επιτροπή, τότε η εθνική αρχή διασφαλίζει ότι λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι η εθνική αρχή συμμορφώνεται πλήρως με τις ελάχιστες απαιτήσεις ή ορίζει άλλον φορέα ως εθνικό οργανισμό.

7.  Η εθνική αρχή παρακολουθεί και εποπτεύει τη διαχείριση του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο. Ενημερώνει και συμβουλεύεται την Επιτροπή εγκαίρως πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης που ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη διαχείριση του προγράμματος, και ιδίως όσον αφορά τον εθνικό του οργανισμό.

8.  Η εθνική αρχή παρέχει επαρκή συγχρηματοδότηση για τις λειτουργίες του εθνικού οργανισμού, ώστε να διασφαλίζεται ότι η διαχείριση του προγράμματος γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της Ένωσης.

9.  Με βάση την ετήσια διαχειριστική δήλωση του εθνικού οργανισμού, τη σχετική γνώμη ανεξάρτητου ελεγκτή και την ανάλυση της Επιτροπής σχετικά με τη συμμόρφωση και την απόδοση του εθνικού οργανισμού, η εθνική αρχή παρέχει σε ετήσια βάση στην Επιτροπή πληροφορίες για την παρακολούθηση και την εποπτεία που ασκεί σε σχέση με το πρόγραμμα. Όπου είναι δυνατό, οι εν λόγω πληροφορίες τίθενται στη διάθεση του κοινού. [Τροπολογία 154]

10.  Η εθνική αρχή αναλαμβάνει την ευθύνη για την ορθή διαχείριση των ενωσιακών κονδυλίων που θα μεταφερθούν από την Επιτροπή στον εθνικό οργανισμό στο πλαίσιο του προγράμματος.

11.  Σε περίπτωση παρατυπίας, αμέλειας ή απάτης που καταλογίζεται στον εθνικό οργανισμό, καθώς και σε περίπτωση σοβαρών ελλείψεων ή ανεπαρκών αποτελεσμάτων από τον εθνικό οργανισμό, που έχουν ως συνέπεια την προβολή απαιτήσεων από την Επιτροπή έναντι του εθνικού οργανισμού, η εθνική αρχή είναι υπεύθυνη έναντι της Επιτροπής για την επιστροφή των μη ανακτηθέντων κονδυλίων.

12.  Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 11, η εθνική αρχή μπορεί να ανακαλέσει την εντολή του εθνικού οργανισμού είτε με δική της πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής. Στην περίπτωση που η εθνική αρχή επιθυμεί να ανακαλέσει την εντολή του εθνικού οργανισμού για άλλους δικαιολογημένους λόγους, κοινοποιεί στην Επιτροπή την ανάκληση τουλάχιστον έξι μήνες πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της εντολής του εθνικού οργανισμού. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η εθνική αρχή και η Επιτροπή συμφωνούν ρητά σχετικά με ειδικά μεταβατικά μέτρα, βάσει χρονοδιαγράμματος.

13.  Στην περίπτωση ανάκλησης, η εθνική αρχή πραγματοποιεί τους αναγκαίους ελέγχους όσον αφορά τα κονδύλια της Ένωσης που έχουν ανατεθεί στον ανακληθέντα εθνικό οργανισμό και διασφαλίζει την απρόσκοπτη μεταφορά των εν λόγω κονδυλίων, καθώς και όλων των εγγράφων και διαχειριστικών μέσων που απαιτούνται για τη διαχείριση του προγράμματος, στον νέο εθνικό οργανισμό. Η εθνική αρχή παρέχει στον ανακληθέντα εθνικό οργανισμό την αναγκαία οικονομική υποστήριξη ώστε να συνεχίσει την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων έναντι των δικαιούχων του προγράμματος και της Επιτροπής έως τη μεταφορά αυτών των υποχρεώσεων σε νέο εθνικό οργανισμό.

14.  Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τις εθνικές αρχές να ορίσουν τα ιδρύματα ή τις οργανώσεις ή τους τύπους αυτών των ιδρυμάτων και οργανώσεων που μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες για να συμμετάσχουν σε ειδικές δράσεις του προγράμματος στις αντίστοιχες επικράτειές τους.

Άρθρο 24

Εθνικός οργανισμός

1.  Ο εθνικός οργανισμός:

α)  έχει νομική προσωπικότητα ή είναι μέρος οντότητας που έχει νομική προσωπικότητα και διέπεται από το δίκαιο του οικείου κράτους μέλους· υπουργείο δεν μπορεί να οριστεί ως εθνικός οργανισμός·

β)  έχει την κατάλληλη διαχειριστική ικανότητα, προσωπικό και υποδομή για να εκπληρώνει τα καθήκοντά του ικανοποιητικά, εξασφαλίζοντας αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση του προγράμματος και χρηστή οικονομική διαχείριση των πόρων της Ένωσης·

βα)  έχει την απαιτούμενη εμπειρογνωσία ώστε να καλύπτει όλους τους τομείς του προγράμματος· [Τροπολογία 155]

γ)  διαθέτει τα επιχειρησιακά και νομικά μέσα για να εφαρμόζει τους διοικητικούς, συμβατικούς και δημοσιονομικούς κανόνες διαχείρισης που ορίζονται σε επίπεδο Ένωσης·

δ)  προσφέρει κατάλληλες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, που εκδίδονται κατά προτίμηση από δημόσια αρχή, οι οποίες αντιστοιχούν στο επίπεδο των πόρων της Ένωσης που καλείται να διαχειριστεί·

ε)  διορίζεται για τη διάρκεια του προγράμματος.

2.  Ο εθνικός οργανισμός είναι επίσης αρμόδιος για τη διαχείριση όλων των σταδίων του κύκλου ζωής των έργων των δράσεων που περιγράφονται στο πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο [19], σύμφωνα με το [άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημεία v) και vi)] του δημοσιονομικού κανονισμού.

3.  Ο εθνικός οργανισμός παρέχει επιχορήγηση σε δικαιούχους κατά την έννοια του άρθρου [2 παράγραφος 5] του δημοσιονομικού κανονισμού μέσω συμφωνίας επιχορήγησης όπως εξειδικεύεται από την Επιτροπή για κάθε δράση του προγράμματος.

4.  Ο εθνικός οργανισμός υποβάλλει ετησίως έκθεση στην Επιτροπή και στην εθνική αρχή του σύμφωνα με το άρθρο [60 παράγραφος 5] του δημοσιονομικού κανονισμού. Ο εθνικός οργανισμός είναι επιφορτισμένος με την εφαρμογή των παρατηρήσεων που εκδίδονται από την Επιτροπή ύστερα από την ανάλυση της ετήσιας διαχειριστικής δήλωσης αξιοπιστίας και της σχετικής γνωμοδότησης ανεξάρτητου ελεγκτικού οργανισμού.

5.  Ο εθνικός οργανισμός δεν μπορεί να αναθέσει σε τρίτο μέρος κανένα καθήκον υλοποίησης του προγράμματος ή εκτέλεσης του προϋπολογισμού που του ανατίθεται χωρίς προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση από την εθνική αρχή και την Επιτροπή. Ο εθνικός οργανισμός διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη για τα καθήκοντα που ανατίθενται σε τρίτο μέρος.

6.  Σε περίπτωση ανάκλησης της εντολής ενός εθνικού οργανισμού, ο ανακληθείς εθνικός οργανισμός παραμένει νομικά υπεύθυνος για την εφαρμογή των συμβατικών υποχρεώσεών του όσον αφορά τους δικαιούχους του προγράμματος και την Επιτροπή, όσο εκκρεμεί η μεταφορά των εν λόγω υποχρεώσεων σε νέο εθνικό οργανισμό.

7.  Ο εθνικός οργανισμός είναι επιφορτισμένος με τη διαχείριση και την εκκαθάριση των χρηματοοικονομικών συμφωνιών που αφορούν το προηγούμενο πρόγραμμα και που δεν έχουν ολοκληρωθεί έως την έναρξη του προγράμματος.

7α.  Σε συνεργασία με την Επιτροπή, οι εθνικοί οργανισμοί μεριμνούν ώστε οι διαδικασίες που θεσπίζονται για την υλοποίηση του κανονισμού να είναι συνεπείς και απλές, οι δε πληροφορίες να είναι υψηλής ποιότητας, μεταξύ άλλων χάρη στην κατάρτιση κοινών προτύπων για τις αιτήσεις χρηματοδότησης έργου και για την αξιολόγηση των έργων. Οι εθνικοί οργανισμοί επικοινωνούν τακτικά με τους δικαιούχους του προγράμματος, ώστε να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω απαιτήσεις. [Τροπολογία 156]

Άρθρο 25

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

1.  Με βάση τις απαιτήσεις συμμόρφωσης για τους εθνικούς οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 3, η Επιτροπή επανεξετάζει τα εθνικά συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, ιδίως βάσει της εκ των προτέρων αξιολόγησης της συμμόρφωσης που της υποβάλλεται από την εθνική αρχή, της ετήσιας διαχειριστικής δήλωσης του εθνικού οργανισμού και της γνωμοδότησης του ανεξάρτητου ελεγκτικού οργανισμού, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ετήσια ενημέρωση από την εθνική αρχή σχετικά με τις δραστηριότητες παρακολούθησης και εποπτείας της όσον αφορά το πρόγραμμα.

2.  Εντός δύο μηνών από την παραλαβή από την εθνική αρχή της εκ των προτέρων διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 3, η Επιτροπή αποδέχεται, αποδέχεται με όρους ή απορρίπτει τον ορισμό του εθνικού οργανισμού. Η Επιτροπή δεν συνάπτει συμβατική σχέση με τον εθνικό οργανισμό έως την αποδοχή της εκ των προτέρων διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Σε περίπτωση αποδοχής υπό όρους, η Επιτροπή ενδέχεται να αποφασίσει να λάβει αναλογικά μέτρα προφύλαξης εφαρμοστέα στη συμβατική σχέση της με τον εθνικό οργανισμό.

3.  Η Επιτροπή καθιστά κάθε έτος διαθέσιμους τους ακόλουθους πόρους του προγράμματος στον εθνικό οργανισμό:

α)  πόρους για επιχορηγήσεις στήριξης στο οικείο κράτος μέλος για τις δράσεις του προγράμματος, η διαχείριση των οποίων ανατίθεται στον εθνικό οργανισμό·

β)  οικονομική συνεισφορά για στήριξη των διαχειριστικών καθηκόντων του εθνικού οργανισμού που καθορίζεται με βάση το ποσό των πόρων της Ένωσης για επιχορηγήσεις στήριξης που ανατίθεται στον εθνικό οργανισμό·

γ)  ανάλογα με την περίπτωση, πρόσθετοι πόροι για μέτρα του άρθρου 6 στοιχείο δ), και του άρθρου 10 στοιχείο δ) και του άρθρου 13 στοιχείο βα). [Τροπολογία 157]

3α.  Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση των δράσεων που διαχειρίζεται απευθείας. Ως εκ τούτου, διαχειρίζεται όλα τα στάδια των αιτήσεων για επιχορηγήσεις και χρηματοδότηση έργων που αφορούν δράσεις του προγράμματος απαριθμούμενες στα κεφάλαια ΙΙ, ΙΙΙ και IV, όταν υποβάλλονται από δίκτυα πανενωσιακής κλίμακας, από ευρωπαϊκές και διεθνείς οργανώσεις. [Τροπολογία 158]

4.  Η Επιτροπή ορίζει τις απαιτήσεις για το πρόγραμμα εργασίας του εθνικού οργανισμού. Η Επιτροπή δεν καθιστά διαθέσιμους πόρους του προγράμματος στον εθνικό οργανισμό παρά μόνον μετά την επίσημη έγκριση του σχετικού προγράμματος εργασίας του εθνικού οργανισμού από την Επιτροπή.

5.  Μετά την αξιολόγηση της ετήσιας διαχειριστικής δήλωσης και της γνωμοδότησης του ανεξάρτητου ελεγκτικού οργανισμού, η Επιτροπή απευθύνει τη γνωμοδότησή της και τις σχετικές παρατηρήσεις της στον εθνικό οργανισμό και στην εθνική αρχή.

6.  Εάν η Επιτροπή δεν μπορεί να αποδεχτεί την ετήσια διαχειριστική δήλωση του εθνικού οργανισμού ή τη σχετική γνωμοδότηση του ανεξάρτητου ελεγκτικού οργανισμού, ή σε περίπτωση μη ικανοποιητικής εφαρμογής των παρατηρήσεων της Επιτροπής από τον εθνικό οργανισμό, η Επιτροπή μπορεί να εφαρμόσει τυχόν μέτρα προφύλαξης και διορθωτικά μέτρα που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σύμφωνα με το [άρθρο 60 παράγραφος 4] του δημοσιονομικού κανονισμού.

7.  Διοργανώνονται τακτικές συνεδριάσεις με το δίκτυο των εθνικών οργανισμών ώστε να εξασφαλιστεί η συνεκτική συνεπής υλοποίηση του προγράμματος σε όλες τις χώρες του προγράμματος και σε όλες τις τρίτες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 17 και να διασφαλιστεί η ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών. Οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, των κοινωνικών εταίρων και τρίτων χωρών συνδεδεμένων με το πρόγραμμα, μπορούν να προσκληθούν να συμμετάσχουν σε αυτές τις συνεδριάσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσκαλείται σε αυτές τις συνεδριάσεις ως παρατηρητής. [Τροπολογία 159]

7α.  Για να απλουστευθεί και να εναρμονιστεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, η Επιτροπή, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024, ετοιμάζει ένα κοινό, πολύγλωσσο, μονοαπευθυντικό εργαλείο για το πρόγραμμα. Το εργαλείο είναι διαθέσιμο τόσο επιγραμμικά όσο και για φορητές διατάξεις, για οποιαδήποτε οντότητα που είτε καλύπτεται από το πρόγραμμα είτε εμπλέκεται στη διαχείρισή του. Το εργαλείο παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με πιθανούς εταίρους για τους δυνητικούς δικαιούχους. [Τροπολογία 160]

7β.  Η Επιτροπή μεριμνά ώστε τα αποτελέσματα των έργων να είναι διαθέσιμα στο κοινό και να διαδίδονται ευρέως, προκειμένου να προωθηθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ εθνικών οργανισμών, ενδιαφερόμενων φορέων και δικαιούχων του προγράμματος. [Τροπολογία 161]

7γ.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 η Επιτροπή δημιουργεί μια ευρωπαϊκή φοιτητική ταυτότητα για όλους τους σπουδαστές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 η Επιτροπή καθιστά διαθέσιμη μια ευρωπαϊκή φοιτητική ταυτότητα για όλους τους σπουδαστές εντός της Ένωσης. [Τροπολογία 162]

Άρθρο 26

Ανεξάρτητος ελεγκτικός οργανισμός

1.  Ο ανεξάρτητος ελεγκτικός οργανισμός εκδίδει γνωμοδότηση λογιστικού ελέγχου σχετικά με την ετήσια διαχειριστική δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο [60 παράγραφος 5] του δημοσιονομικού κανονισμού. Αυτό αποτελεί τη βάση της συνολικής δήλωσης αξιοπιστίας βάσει του άρθρου [123] του δημοσιονομικού κανονισμού.

2.  Ο ανεξάρτητος ελεγκτικός οργανισμός:

α)  έχει τις αναγκαίες επαγγελματικές ικανότητες για την πραγματοποίηση λογιστικών ελέγχων στο δημόσιο τομέα·

β)  εξασφαλίζει ότι οι λογιστικοί έλεγχοί του λαμβάνουν υπόψη τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ελέγχου·

γ)  δεν έχει αντικρουόμενα συμφέροντα σε σχέση με τη νομική οντότητα της οποίας ο εθνικός οργανισμός αποτελεί μέρος. Είναι, ιδίως, λειτουργικά ανεξάρτητος από τη νομική οντότητα της οποίας ο εθνικός οργανισμός αποτελεί μέρος.

3.  Ο ανεξάρτητος ελεγκτικός οργανισμός παρέχει στην Επιτροπή και στους εκπροσώπους της, καθώς και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, πλήρη πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα και τις εκθέσεις για την υποστήριξη της γνωμοδότησης λογιστικού ελέγχου που εκδίδει σχετικά με την ετήσια διαχειριστική δήλωση του εθνικού οργανισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 27

Αρχές του συστήματος ελέγχου

1.  Κατά την υλοποίηση δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζει την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, με τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων και με την ανάκτηση, σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες, των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς επίσης, όταν κρίνεται σκόπιμο, με την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων.

2.  Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τους εποπτικούς ελέγχους όσον αφορά τις δράσεις και δραστηριότητες του προγράμματος που διαχειρίζονται οι εθνικοί οργανισμοί. Η Επιτροπή ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τους ελέγχους από τον εθνικό οργανισμό και τον ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό, λαμβανομένων υπόψη των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου των εθνικών δημοσίων οικονομικών. [Τροπολογία 163]

3.  Ο εθνικός οργανισμός είναι αρμόδιος για τους πρωταρχικούς ελέγχους των δικαιούχων επιχορηγήσεων για τις δράσεις του προγράμματος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2. Οι εν λόγω έλεγχοι παρέχουν εύλογη εξασφάλιση ότι οι επιχορηγήσεις χρησιμοποιούνται όπως προβλέπεται και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της Ένωσης.

4.  Όσον αφορά τους πόρους του προγράμματος που μεταφέρονται στους εθνικούς οργανισμούς, η Επιτροπή εξασφαλίζει τον κατάλληλο συντονισμό των ελέγχων της με τις εθνικές αρχές και τους εθνικούς οργανισμούς, με βάση την αρχή του ενιαίου λογιστικού ελέγχου και ύστερα από ανάλυση με βάση την επικινδυνότητα. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις έρευνες που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Άρθρο 28

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

Όταν μια τρίτη χώρα συμμετέχει στο πρόγραμμα με απόφαση στο πλαίσιο διεθνούς συμφωνίας ή δυνάμει άλλης νομικής πράξης, η τρίτη χώρα χορηγεί τα αναγκαία δικαιώματα και την πρόσβαση που απαιτείται στον αρμόδιο διατάκτη, στην Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να μπορούν να ασκήσουν πλήρως τις αρμοδιότητές τους. Στην περίπτωση της OLAF, προβλέπεται το δικαίωμα διενέργειας ερευνών, εκτός των άλλων και με επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις, που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XΙ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Άρθρο 29

Συμπληρωματικότητα με άλλες πολιτικές, προγράμματα και ταμεία της Ένωσης

1.  Το πρόγραμμα υλοποιείται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η συνολική συνεκτικότητα και συμπληρωματικότητά του με άλλες σχετικές πολιτικές, προγράμματα και ταμεία της Ένωσης, ιδίως εκείνα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την κατάρτιση, τον πολιτισμό και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τη νεολαία και την αλληλεγγύη, την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη, την έρευνα και την καινοτομία, τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, την ψηφιακή πολιτική, τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, το περιβάλλον και το κλίμα, τη συνοχή, την περιφερειακή πολιτική, τη μετανάστευση, την ασφάλεια και τη διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη.

2.  Μια δράση που έχει λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά στο πλαίσιο του προγράμματος μπορεί επίσης να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα της Ένωσης, με την προϋπόθεση ότι οι συνεισφορές δεν καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες. Η σωρευτική χρηματοδότηση δεν υπερβαίνει το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών της δράσης. [Τροπολογία 164]

3.  Όταν το πρόγραμμα και τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) XX [ΚΚΔ] προβλέπουν οικονομική ενίσχυση μίας μόνο δράσης, τότε η εν λόγω δράση υλοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

4.  Οι δράσεις που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του προγράμματος, για τις οι οποίες έχει δημοσιευτεί πληρούν τις ακόλουθες σωρευτικές, συγκριτικές προϋποθέσεις:

–  έχουν αξιολογηθεί σε πρόσκληση υποβολής προτάσεων και στο πλαίσιο του προγράμματος·

–  συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας της εν λόγω πρόσκλησης αλλά οι οποίες δεν χρηματοδοτούνται·

–  δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων λόγω δημοσιονομικών περιορισμών·

μπορούν να επιλεγούν λάβουν σφραγίδα αριστείας σε αναγνώριση της υψηλής ποιότητάς τους, ώστε να διευκολυνθούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση από άλλες πηγές ή να καταστεί δυνατή η επιλογή τους για χρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ). Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα ποσοστά συγχρηματοδότησης και οι κανόνες επιλεξιμότητας του παρόντος κανονισμού. Οι δράσεις αυτές υλοποιούνται από τη διαχειριστική αρχή που αναφέρεται στο άρθρο [65] του κανονισμού (ΕΕ)ΧΧ [ΚΚΔ] σύμφωνα με τους κανόνες του εν λόγω κανονισμού και τους ειδικούς ανά ταμείο κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τις δημοσιονομικές διορθώσεις. [Τροπολογία 165]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XΙΙ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο στα άρθρα 19 και 20 ανατίθεται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028. [Τροπολογία 166]

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο στα άρθρα 19 και 20 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της ανάθεσης εξουσιών που προσδιορίζεται στην απόφαση αυτή. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σʼ αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν. [Τροπολογία 167]

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή ζητά τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων που ορίζονται από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 20 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 31

Διαδικασία γνωμοδοτικής επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από γνωμοδοτική επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Η γνωμοδοτική επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει με ειδικές συνθέσεις για την εξέταση τομεακών ζητημάτων. Εάν είναι σκόπιμο και σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της και κατά περίπτωση, μπορεί να προσκαλεί εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένων και εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων, για να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της ως παρατηρητές.

3.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. [Τροπολογία 168]

Άρθρο 32

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 καταργείται με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Άρθρο 33

Μεταβατικές διατάξεις

1.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τη συνέχιση ή την τροποποίηση των δράσεων στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013, ο οποίος εξακολουθεί να εφαρμόζεται στις εν λόγω δράσεις μέχρι τη λήξη τους.

2.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο του προγράμματος μπορεί επίσης να καλύψει τις δαπάνες τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης που απαιτούνται για την εξασφάλιση της μετάβασης ανάμεσα στο πρόγραμμα και στα μέτρα που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013.

3.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο [130 παράγραφος 2] του δημοσιονομικού κανονισμού και σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Επιτροπή μπορεί να θεωρήσει τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση των υποστηριζόμενων δραστηριοτήτων και οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι μηνών του 2021 ως επιλέξιμες για χρηματοδότηση από την 1η Ιανουαρίου 2021, ακόμα και αν αυτές πραγματοποιήθηκαν από τον δικαιούχο πριν υποβληθεί η αίτηση επιχορήγησης.

4.  Εάν χρειαστεί, μπορούν να εγγραφούν στον προϋπολογισμό πιστώσεις για την περίοδο μετά το 2027 με σκοπό την κάλυψη των δαπανών που προβλέπονται στο άρθρο 14 παράγραφος 5, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η διαχείριση των δράσεων και των δραστηριοτήτων που δεν έχουν ολοκληρωθεί έως τις [31 Δεκεμβρίου 2027].

5.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν σε εθνικό επίπεδο την απρόσκοπτη μετάβαση μεταξύ των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ (2014-2020) και των δράσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος.

Άρθρο 34

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την […] [εικοστή] ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δείκτες

(1)  Υψηλή ποιότητα της μαθησιακής κινητικότητας για άτομα από διαφορετικά υπόβαθρα

(2)  Εξευρωπαϊσμός και διεθνοποίηση οργανώσεων και ιδρυμάτων

Τι μετράμε;

(3)  Αριθμό των ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος

(4)  Αριθμό των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες που συμμετέχουν σε δραστηριότητες μαθησιακής κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος

(5)  Ποσοστό συμμετεχόντων που θεωρούν ότι έχουν επωφεληθεί από τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες μαθησιακής κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος

(6)  Αριθμό ιδρυμάτων και οργανώσεων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα υπό τη βασική δράση 1 (μαθησιακή κινητικότητα) και τη βασική δράση 2 (συνεργασία)

(7)  Αριθμό νεοεισερχόμενων οργανώσεων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα υπό τη βασική δράση 1 (μαθησιακή κινητικότητα) και τη βασική δράση 2 (συνεργασία)

(8)  Ποσοστό ιδρυμάτων και οργανώσεων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα και που έχουν αναπτύξει υψηλής ποιότητας πρακτικές ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα [Τροπολογία 169]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια

Όλοι οι ποσοτικοί δείκτες αναλύονται τουλάχιστον ανά κράτος μέλος και ανά φύλο.

Στόχος προς μέτρηση: Βασική Δράση 1 – Μαθησιακή κινητικότητα

Δείκτες:

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δράσεις και δραστηριότητες κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος·

Αριθμός ατόμων που χρησιμοποιούν εργαλεία εικονικής ή μεικτής μάθησης ως υποστηρικτικά της κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος·

Αριθμός ατόμων που χρησιμοποιούν εργαλεία εικονικής ή μεικτής μάθησης επειδή δεν μπορούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες κινητικότητας·

Αριθμός οργανώσεων/ιδρυμάτων που συμμετέχουν σε δράσεις και δραστηριότητες κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος·

Αριθμός οργανώσεων/ιδρυμάτων που χρησιμοποιούν εργαλεία εικονικής ή μεικτής μάθησης ως υποστηρικτικά της κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος·

Αριθμός οργανώσεων/ιδρυμάτων που χρησιμοποιούν εργαλεία εικονικής ή μεικτής μάθησης επειδή δεν μπορούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες κινητικότητας·

Ποσοστό συμμετεχόντων που θεωρούν ότι έχουν ωφεληθεί από τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες της Βασικής Δράσης 1·

Ποσοστό συμμετεχόντων που θεωρούν ότι έχουν αυξημένο αίσθημα ευρωπαϊκού συνανήκειν μετά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα·

Ποσοστό συμμετεχόντων που θεωρούν ότι βελτίωσαν την επάρκειά τους σε ξένη γλώσσα μετά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα·

Στόχος προς μέτρηση: Βασική Δράση 2 – Συνεργασία μεταξύ οργανώσεων και ιδρυμάτων

Δείκτες:

Αριθμός οργανώσεων/ιδρυμάτων που λαμβάνουν στήριξη από το πρόγραμμα στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2·

Ποσοστό οργανώσεων/ιδρυμάτων που θεωρούν ότι έχουν ωφεληθεί από τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες της Βασικής Δράσης 2·

Αριθμός οργανώσεων/ιδρυμάτων που κάνουν χρήση ενωσιακών εργαλείων και πλατφορμών συνεργασίας·

Στόχος προς μέτρηση: Βασική δράση 3 – Στήριξη στη χάραξη πολιτικής και στη συνεργασία

Δείκτες:

Αριθμός ατόμων ή οργανώσεων/ιδρυμάτων που ωφελούνται από δράσεις στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 3·

Στόχος προς μέτρηση: Ένταξη

Δείκτες:

Αριθμός ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες που συμμετέχουν σε δράσεις και δραστηριότητες κινητικότητας·

Αριθμός ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες που χρησιμοποιούν εργαλεία εικονικής ή μεικτής μάθησης ως υποστηρικτικά της κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος·

Αριθμός ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες που χρησιμοποιούν εργαλεία εικονικής ή μεικτής μάθησης επειδή δεν μπορούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες κινητικότητας·

Αριθμός νεοεισερχόμενων οργανώσεων που λαμβάνουν στήριξη από το πρόγραμμα στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 και της Βασικής Δράσης 2·

Ποσοστό ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες που θεωρούν ότι έχουν ωφεληθεί από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα·

Στόχος προς μέτρηση: Απλούστευση

Δείκτες:

Αριθμός συμπράξεων μικρής κλίμακας που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2·

Ποσοστό συμμετεχόντων που θεωρούν ότι οι διαδικασίες υποβολής αίτησης, συμμετοχής και αξιολόγησης είναι αναλογικές και απλές·

Μέσος χρόνος που απαιτείται για τη συμπλήρωση κάθε αίτησης ανά δράση σε σύγκριση με το προηγούμενο πρόγραμμα. [Τροπολογία 170]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Η θέση την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση πρέπει να γίνει αντιληπτή ως μια ενιαία δέσμη. Εάν το χρηματοδοτικό κονδύλιο για το πρόγραμμα 2021-2027 είναι τελικά μικρότερο εκείνου που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 της θέσης του Κοινοβουλίου, τότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επανεξετάσει τη στήριξή του σε οποιαδήποτε από τις δράσεις του προγράμματος, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι βασικές δραστηριότητες του προγράμματος και η ενισχυμένη στήριξή του για μέτρα ένταξης θα μπορέσουν όντως να υλοποιηθούν.

Επί πλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διευκρινίζει ότι η στήριξή του προς τις νέες πρωτοβουλίες που αναφέρονται στη θέση του —ιδίως προς τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, τα κέντρα επαγγελματικής αριστείας και το DiscoverEU— προϋποθέτει α) την αξιολόγηση των υπό εξέλιξη δοκιμαστικών φάσεων και β) τον περαιτέρω προσδιορισμό της κάθε πρωτοβουλίας. Εν απουσία των ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κάνει χρήση των προνομίων του στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού για να εγγράψει τα σχετικά κονδύλια στο αποθεματικό μέχρις ότου ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις αυτές.

(1) ΕΕ C , , σ. .
(2) ΕΕ C , , σ. .
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Μαρτίου 2019.
(4) COM(2018)0098.
(5) ΕΕ C 428 της 13.12.2017, σ. 10.
(6) Ειδική έκθεση αριθ. 22/2018 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου της 3ης Ιουλίου 2018 με τίτλο «Η κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+: εκατομμύρια συμμετέχοντες και πολύπλευρη η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, η μέτρηση των επιδόσεων, όμως, χρήζει περαιτέρω βελτιώσεων».
(7) COM(2018)00321.
(8) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/ΕΚ, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50).
(9) ΕΕ C 189 της 4.6.2018, σ. 1.
(10) COM(2016)0381.
(11) [Παραπομπή].
(12) [Παραπομπή – πρόκειται να εγκριθεί από το Συμβούλιο πριν από το τέλος του 2018].
(13) COM(2018)0269.
(14) [Παραπομπή].
(15) COM(2018)[ ].
(16) ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σ. 5.
(17) COM(2016)0381.
(18) Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα (ΕΕ L 327 της 2.12.2016, σ. 1).
(19) ΕΕ C 153 της 2.5.2018, σ. 1.
(20) ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1.
(21) ΕΕ L […], […], σ. […].
(22) ΕΕ L […], […], σ. […].
(23) COM(2017)0623.
(24) Απόφαση 2013/755/EE του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ») (ΕΕ L 344 της 19.12.2013, σ. 1).
(25) Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1).
(26) Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) (ΕΕ L 132 της 21.5.2016, σ. 21).
(27) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13-18).
(28) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).
(29) Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).
(30) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).
(31) Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).
(32) Ειδικότερα Europass, το ενιαίο πλαίσιο της Ένωσης για τη διαφάνεια των προσόντων και των ικανοτήτων· το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων· το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση· το ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση· το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων· το ευρωπαϊκό μητρώο οργανισμών διασφάλισης της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση· η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση· το ευρωπαϊκό δίκτυο κέντρων πληροφοριών στην Ευρώπη και των εθνικών κέντρων πληροφοριών για την ακαδημαϊκή αναγνώριση των διπλωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση· και τα δίκτυα Euroguidance.
(33) [Παραπομπή].
(34) [Παραπομπή].

Τελευταία ενημέρωση: 20 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου