Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0191(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0111/2019

Predkladané texty :

A8-0111/2019

Rozpravy :

PV 28/03/2019 - 5
CRE 28/03/2019 - 5

Hlasovanie :

PV 28/03/2019 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0324

Prijaté texty
PDF 410kWORD 126k
Štvrtok, 28. marca 2019 - Štrasburg
„Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport ***I
P8_TA(2019)0324A8-0111/2019
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 28. marca 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje „Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1288/2013 (COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0367),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 165 ods. 4 a článok 166 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0233/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. októbra 2018(1),

–  zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 6. februára 2019(2),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie a stanoviská Výboru pre rozvoj, Výboru pre rozpočet a Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0111/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  schvaľuje svoje vyhlásenie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 194.
(2) Ú. v. EÚ C 168, 16.5.2019, s. 49.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 23. marca 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../..., ktorým sa zriaďuje „Erasmus“ „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1288/2013 [PN 1 Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého textu]
P8_TC1-COD(2018)0191

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 165 ods. 4 a článok 166 ods. 4,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov(2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(3),

keďže:

(1)  V kontexte rýchlych a hlbokých zmien spôsobených technologickou revolúciou a globalizáciou je investovanie do vzdelávacej mobility, spolupráce Investovanie do vzdelávacej mobility pre všetkých, bez ohľadu na sociálne alebo kultúrne pozadie a nezávisle od prostriedkov, ako aj v spolupráci a rozvoja rozvoji inovačných politík v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu je nesmierne dôležité z hľadiska budovania inkluzívnych, demokratických, súdržných a odolných spoločností, ako aj udržania konkurencieschopnosti Únie. Takéto investície zároveň prispievajú k posilňovaniu európskej identity, zásad a hodnôt a k demokratickejšej Únii. [PN 2]

(2)  Komisia vo svojom oznámení o posilňovaní európskej identity vzdelávaním a kultúrou zo 14. novembra 2017 predniesla svoju víziu práce na európskom vzdelávacom priestore do roku 2025, v ktorom by vzdelávaniu nebránili štátne hranice, na budovaní Únie, kde by sa pobyt v inom členskom štáte na účely štúdia alebo vzdelávania v akejkoľvek forme či prostredí stal normou a kde by bolo bežné, že ľudia okrem materinského jazyka hovoria dvomi ďalšími jazykmi; a tiež Únie, v ktorej by ľudia mali jasnú predstavu o svojej európskej identite, ako aj silné povedomie o kultúrnom dedičstve a rozmanitosti Európy. V tejto súvislosti Komisia zdôraznila potrebu podporiť osvedčený program Erasmus+ vo všetkých kategóriách vzdelávajúcich sa, ktoré už pokrýva, a osloviť vzdelávajúcich sa s nedostatkom príležitostí.

(3)  Význam vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže pre budúcnosť Únie sa odráža v oznámení Komisie zo 14. februára 2018 s názvom „Nový, moderný viacročný finančný rámec, ktorý Európskej únii umožní efektívne napĺňať priority po roku 2020“(4), v ktorom sa zdôrazňuje potreba splniť záväzky prijaté členskými štátmi na sociálnom samite v Göteborgu, a to aj prostredníctvom úplného vykonania Európskeho piliera sociálnych práv(5) a jeho prvej zásady týkajúcej sa vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania. V oznámení sa kladie dôraz na potrebu zintenzívniť mobilitu a výmeny, a to aj prostredníctvom značne posilneného, inkluzívneho a rozšíreného programu, ako o to požiadala Európska rada vo svojich záveroch zo 14. decembra 2017.

(4)  V Európskom pilieri sociálnych práv, ktorý 17. novembra 2017 slávnostne vyhlásil a podpísal Európsky parlament, Rada a Komisia, sa stanovuje ako jeho prvá kľúčová zásada právo každého človeka na kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie, aby si mohol udržať a aby mohol získať zručnosti, vďaka ktorým by sa mohol plne zapájať do spoločnosti a úspešne zvládať zmeny postavenia na trhu práce. V Európskom pilieri sociálnych práv sa takisto objasňuje význam kvalitného vzdelávania v ranom detstve a zabezpečenia rovnakých príležitostí pre všetkých. [PN 3]

(5)  V Bratislave 16. septembra 2016 potvrdili vedúci predstavitelia dvadsiatich siedmich členských štátov svoje odhodlanie poskytnúť mládeži lepšie príležitosti. V Rímskej deklarácii podpísanej 25. marca 2017 vedúci predstavitelia dvadsiatich siedmich členských štátov a Európskej rady, Európskeho parlamentu a Európskej komisie prisľúbili pracovať na Únii, kde majú mladí ľudia možnosť získať to najlepšie vzdelanie a tú najlepšiu odbornú prípravu, a kde môžu študovať a nájsť si prácu v celej Únii na celom kontinente – v Únii, ktorá chráni naše kultúrne dedičstvo a podporuje kultúrnu rozmanitosť; v Únii, ktorá bojuje proti nezamestnanosti, diskriminácii, sociálnemu vylúčeniu a chudobe. [PN 4]

(6)  Správa o hodnotení programu Erasmus+ na roky 2014 – 2020 v polovici jeho trvania potvrdila, že vytvorenie jednotného programu pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport viedlo k významnému zjednodušeniu, racionalizácii a synergiám v riadení programu, zatiaľ čo konsolidácia zvyšovania efektívnosti programu na roky 2014 – 2020 si v budúcnosti vyžaduje ďalšie zlepšenia. V rámci konzultácií k hodnoteniu programu v polovici jeho trvania a k budúcemu programu členské štáty a zainteresované strany dôrazne vyzvali ku kontinuite, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti programu, jeho štruktúru a mechanizmy jeho realizácie, pričom vyzvali k viacerým zlepšeniam ako napríklad urobiť program inkluzívnejším, jednoduchším a zvládnuteľnejším pre menších prijímateľov a menšie projekty. Vyjadrili tiež plnú podporu zachovaniu intergrácie programu do modelu celoživotného vzdelávania, ktorý by mal byť i naďalej jeho oporou. Európsky parlament vo svojom uznesení z 2. februára 2017 o vykonávaní programu Erasmus+ privítal integrovanú štruktúru programu a vyzval Komisiu, aby v rámci budúceho programu v plnej miere využila rozmer celoživotného vzdelávania v programe prostredníctvom podpory a stimulácie medzisektorovej spolupráce. Komisia vo svojom posúdení vplyvu, ako aj členské štáty a zainteresované strany takisto zdôraznili potrebu zachovať silný medzinárodný rozmer ďalšieho posilnenia medzinárodného rozmeru programu a rozšíriť ho jeho rozšírenia na ďalšie oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj na mládež a šport. [PN 5]

(7)  V rámci otvorenej verejnej konzultácie týkajúcej sa financovania z prostriedkov Únie v oblastiach hodnôt a mobility sa potvrdili tieto kľúčové zistenia, a zároveň sa v nej zdôraznila potreba urobiť budúci program inkluzívnejším a pokračovať v zameraní priorít na modernizáciu systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj na posilňovanie priorít týkajúcich sa podpory európskej identity, aktívneho občianstva a účasti na demokratickom živote.

(7a)  Európsky dvor audítorov vo svojej osobitnej správe č. 22/2018 z 3. júla 2018 o programe Erasmus+(6) zdôraznil, že program priniesol preukázateľnú európsku pridanú hodnotu, ale že nie všetky rozmery tejto pridanej hodnoty, ako napríklad väčší pocit európskej identity alebo posilnenie viacjazyčnosti, sa primerane zohľadňujú alebo merajú. Dvor audítorov usúdil, že nasledujúci program by mal zabezpečiť lepšie zosúladenie ukazovateľov s cieľmi programu, aby sa zabezpečilo riadne posúdenie výkonnosti. V správe Dvora audítorov sa tiež uvádza, že napriek úsiliu o zjednodušenie programu na roky 2014 – 2020 zostáva administratívna záťaž príliš vysoká, a preto odporučil Komisii, aby ďalej zjednodušovala postupy týkajúce sa programu, najmä postupy podávania žiadostí a požiadavky na podávanie správ, a aby zlepšila nástroje IT. [PN 6]

(8)  Komisia vo svojom oznámení s názvom „Moderný rozpočet pre Úniu, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje – viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027“(7), ktoré prijala 2. mája 2018, vyzvala k tomu, aby sa zvýšili investície do ľudí a aby sa v ďalšom finančnom rámci kládol väčší dôraz na mládež, a to najmä tak uznala, že sa viac ako zdvojnásobí rozsah programu Erasmus+ program Erasmus+ je jedným z najmarkantnejších úspechov Únie. Napriek celkovému úspechu program na roky 2014 – 2020, ktorý je jedným z najmarkantnejších úspechov Únie. Nový program by mal byť zameraný na inkluzívnosť s cieľom osloviť viac mladých naďalej nebol schopný uspokojiť vysoký dopyt po financovaní a trpel nízkou mierou úspešnosti projektov. Na odstránenie týchto nedostatkov je potrebné zvýšiť viacročný rozpočet pre program nadväzujúci na program na roky 2014 – 2020. Nadväzujúci program má navyše za cieľ byť inkluzívnejší tým, že osloví viac ľudí s nedostatkom príležitostí. Takýto prístup by mal umožniť väčšiemu počtu mladých ľudí presťahovať sa do inej krajiny, a zahŕňa niekoľko nových a ambicióznych iniciatív. Preto ako zdôraznil Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. marca 2018 o budúcom viacročnom finančnom rámci, je potrebné, aby sa v nej vzdelávali alebo pracovali rozpočet v rámci nadväzujúceho programu v stálych cenách strojnásobil v porovnaní s viacročným finančným rámcom na obdobie 2014 – 2020. [PN 7]

(9)  V tejto súvislosti treba zriadiť program nadväzujúci na program pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport (ďalej len „program“) Erasmus+ na roky 2014 – 2020, ktorý bol zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013(8). Integrovaný charakter programu na roky 2014 – 2020, ktorý zahŕňa vzdelávanie vo všetkých kontextoch – formálnom, neformálnom aj informálnom – a vo všetkých etapách života, by sa mal zachovať posilniť, aby sa zabezpečil prístup založený na celoživotnom vzdelávaní a aby sa podporili flexibilné vzdelávacie dráhy umožňujúce jednotlivcom ľuďom získať a zlepšiť vedomosti a kompetencie, ktoré sú potrebné na osobný rozvoj a na riešenie výziev a čo najlepšie využitie príležitostí dvadsiateho prvého storočia. Takýto prístup by mal uznávať význam činností neformálneho a informálneho vzdelávania a prepojení medzi nimi. [PN 8]

(10)  Program by mal byť vybavený takými mechanizmami, vďaka ktorým by sa stal ešte užitočnejším pri plnení politických cieľov a priorít Únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Systematický prístup založený na celoživotnom vzdelávaní je dôležitý na to, aby ľudia hladko zvládali prechod medzi rôznymi etapami, ktorým budú musieť čeliť vo svojom životnom cykle, a to najmä starší ľudia, ktorí sa potrebujú priučiť novým zručnostiam alebo zručnostiam zodpovedajúcim rozvíjajúcemu sa trhu práce. Takýto prístup by sa mal podporovať prostredníctvom účinnej medzisektorovej spolupráce a prostredníctvom väčšej interakcie medzi rôznymi formami vzdelávania. V záujme rozvíjania tohto prístupu by sa v nasledujúcom programe malo zachovať úzke prepojenie s celkovým strategickým rámcom pre politickú spoluprácu Únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže vrátane politických programov pre školy, vysokoškolské vzdelávanie, odborné vzdelávanie a prípravu, a vzdelávanie dospelých, a zároveň by sa mali posilňovať a rozvíjať nové synergie s inými súvisiacimi programami a oblasťami politiky Únie. [PN 9]

(10a)  Organizácie pôsobiace v cezhraničnom kontexte predstavujú významný príspevok k nadnárodnému a medzinárodnému rozmeru programu. Preto by mal program prípadne poskytovať podporu náležitým sieťam na úrovni Únie a európskym a medzinárodným organizáciám, ktorých činnosti sa týkajú cieľov programu a prispievajú k nim. [PN 10]

(11)  Program je kľúčovou zložkou budovania európskeho vzdelávacieho priestoru a rozvoja kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie do roku 2025, ako sa uvádza v odporúčaní Rady z 22. mája 2018 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie(9). Mal by byť vybavený takými mechanizmami, aby mohol prispievať k rámcu nasledujúcemu po strategickom rámci pre spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave a k programu v oblasti zručností pre Európu(10) so spoločným záväzkom, pokiaľ ide o strategický význam zručností, kompetencií a kompetencií znalostí na udržanie pracovných miest, rastu, konkurencieschopnosti, inováciíkonkurencieschopnosti sociálnej súdržnosti. Mal by byť takisto oporou pre členské štáty pri dosahovaní cieľov Parížskej deklarácie o podpore občianstva a spoločných hodnôt slobody, tolerancie a nediskriminácie prostredníctvom vzdelávania(11). [PN 11]

(12)  Program by mal byť v súlade s novou stratégiou Európskej únie pre mládež(12) a rámcom pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže na roky 2019 – 2027, podľa oznámenia Komisie z 22. mája 2018 „Zapájať mladých ľudí, spájať ich a posilňovať ich postavenie: nová stratégia EÚ pre mládež“(13), a to vrátane cieľa stratégie, ktorým je podpora vysoko kvalitnej práce s mládežou a neformálneho vzdelávania. [PN 12]

(13)  V Programe by sa mal zohľadňovať pracovný plán Únie pre šport, ktorý je rámcom spolupráce na úrovni Únie v oblasti športu na roky [...](14). Mala by sa zabezpečiť súdržnosť a komplementarita pracovného plánu Únie a akcií v oblasti športu podporovaných v rámci programu. Existuje potreba zamerať sa najmä na masové športy s ohľadom na významnú rolu športu pri podpore fyzickej aktivity a zdravého životného štýlu, medziľudských vzťahov, sociálneho začlenenia a rovnosti. Program by mal podporovať mobilitné akcie len v kontexte masového športu, a to pre mladých ľudí, ktorí sa pravidelne venujú organizovanému športu, ako aj pre zamestnancov v oblasti športu. Je takisto dôležité uznať, že medzi zamestnancov v oblasti športu môžu patriť profesionálni športovci v tom zmysle, že si na živobytie zarábajú športom, a pritom sa stále môžu angažovať v masovom športe. Mobilitné akcie by mali byť preto otvorené aj tejto skupine. Program by mal prispieť k podpore európskych spoločných európskych hodnôt prostredníctvom športu, udržateľnosti a dobrých environmentálnych postupov v športe, dobrej správy a integrity v športe, ako aj k podpore vzdelávania, odbornej prípravy a zručností v športe a prostredníctvom športu. Všetky príslušné zainteresované strany vrátane inštitúcií vzdelávania a odbornej prípravy by mali mať možnosť zúčastňovať sa na partnerstvách, spolupráci a politickom dialógu v oblasti športu. [PN 13]

(14)  Program by mal prispieť k posilneniu inovačnej kapacity Únie, najmä podporou činností v oblasti mobility a spolupráce, ktoré sú prospešné pre rozvoj zručností a kompetencií vo výhľadovo orientovaných študijných odboroch alebo oblastiach, ako sú veda, technológie, umenie, inžinierstvo a matematika, zmena klímy, životné prostredie ochrana životného prostredia, udržateľný rozvoj, čistá energia, umelá inteligencia, robotika, analýza údajov, dizajn a umenie/dizajn architektúra a digitálna a mediálna gramotnosť, s cieľom pomôcť ľuďom rozvíjať vedomosti, zručnosti a kompetencie potrebné pre budúcnosť. [PN 14]

(14a)  Program by mal v súlade so svojím poslaním, ktorým je stimulovať inovácie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, podporovať rozvoj vzdelávacích a vyučovacích stratégií zameraných na nadané a talentované deti bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, sociálno-ekonomické postavenie alebo pohlavie. [PN 15]

(14b)  Program by mal prispievať k činnostiam nadväzujúcim na Európsky rok kultúrneho dedičstva tým, že podporí činnosti zamerané na rozvoj zručností potrebných na ochranu a zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva a na plné využívanie vzdelávacích príležitostí, ktoré ponúka kultúrny a kreatívny sektor. [PN 16]

(15)  Synergiami s programom Európsky horizont by sa malo zabezpečiť, aby sa využívali kombinované zdroje z programu Erasmus a programu Európsky horizont(15) na podporu činností zameraných na posilnenie a modernizáciu európskych inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. Z programu Európsky Európa sa horizont sa v prípade potreby doplní podpora programu určená na iniciatívu „Európske univerzity“ pre akcie a iniciatívy, najmä jej ktoré preukazujú výskumný rozmer, ako je iniciatíva „Európske univerzity“, ako súčasť vývoja nových spoločných a integrovaných dlhodobých a udržateľných stratégií v oblasti vzdelávania, výskumu a inovácií. Synergie s programom Európsky horizont pomôžu podporiť integráciu vzdelávania a výskumu, najmä v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania. [PN 17]

(16)  Program by mal byť inkluzívnejší zlepšením nadväzovania kontaktu miery účasti ľudí s ľuďmi s nedostatkom príležitostí obmedzenými príležitosťami., a to aj prostredníctvom flexibilnejších formátov vzdelávacej mobility a podporou účasti malých organizácií, najmä nových organizácií a miestnych komunitných organizácií, ktoré pracujú priamo so znevýhodnenými vzdelávajúcimi sa všetkých vekových kategórií. Je dôležité uznať, že nízka úroveň účasti ľudí s obmedzenými príležitosťami by mohla prameniť z rôznych príčin a závisieť od rôznych národných kontextov. Preto by v celoúnijnom rámci mali národné agentúry vypracovať stratégie začleňovania, ako aj opatrenia na zlepšenie dosahu, zjednodušenie postupov, poskytovanie odbornej prípravy a podporu a monitorovanie účinnosti. Mali by sa podporovať virtuálne formáty, ako je virtuálna spolupráca, zmiešaná a virtuálna mobilita, aby sa oslovilo viac účastníkov, najmä tých využívať aj ďalšie mechanizmy na posilnenie začleňovania, a to aj prostredníctvom poskytovania flexibilnejších formátov vzdelávacej mobility v súlade s nedostatkom príležitostí, potrebami ľudí s obmedzenými príležitosťami a tých, pre ktorých by fyzický presun do krajiny podporou účasti malých organizácií, ktorá nie je ich krajinou pobytu najmä nových organizácií a miestnych komunitných organizácií, bol prekážkou ktoré pracujú priamo so znevýhodnenými vzdelávajúcimi sa všetkých vekových kategórií. [PN 18]

(16a)  Keď sa ľudia s obmedzenými príležitosťami nemôžu z finančných dôvodov zúčastniť na programe, či už kvôli ich ekonomickej situácii alebo kvôli vyšším nákladom na účasť na programe, ako je to často v prípade osôb so zdravotným postihnutím, Komisia a členské štáty by mali zabezpečiť zavedenie primeraných opatrení finančnej podpory. Takéto opatrenia môžu zahŕňať ďalšie nástroje Únie, ako je napríklad Európsky sociálny fond plus, vnútroštátne systémy alebo grantové úpravy či navýšenia v rámci programu. Pri posudzovaní toho, či ľudia s obmedzenými príležitosťami nie sú schopní zúčastniť sa na programe z finančných dôvodov a akú úroveň podpory potrebujú, by sa mali použiť objektívne kritériá. Dodatočné náklady na opatrenia na uľahčenie začleňovania by nikdy nemali byť samy osebe dôvodom na zamietnutie žiadosti. [PN 19]

(16b)  Program by mal naďalej zameriavať svoju podporu na fyzickú vzdelávaciu mobilitu a mal by vytvárať viac príležitostí pre ľudí s obmedzenými príležitosťami na to, aby mohli využívať akcie v oblasti fyzickej vzdelávacej mobility. Zároveň by sa malo uznať, že virtuálne formáty, ako je virtuálna spolupráca, zmiešané učenie a virtuálne učenie, môžu účinne dopĺňať fyzickú vzdelávaciu mobilitu a maximalizovať jej účinnosť. Vo výnimočných prípadoch, keď sa ľudia nemôžu zúčastniť na mobilitných akciách a činnostiach v oblasti mobility, im môžu virtuálne formáty umožniť využívať mnohé výhody programu nákladovo efektívnym a inovačným spôsobom. Preto by mal program poskytovať podporu aj na takéto virtuálne formáty a nástroje. Tieto formáty a nástroje, najmä tie, ktoré sa používajú na jazykové vzdelávanie, by sa mali v čo najširšej možnej miere sprístupňovať verejnosti. [PN 20]

(16c)  V súlade s povinnosťami Únie a členských štátov podľa Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, najmä s jeho článkom 9 o prístupnosti a jeho článkom 24 o vzdelávaní, by sa osobitná pozornosť mala venovať zabezpečeniu nediskriminačného a bezbariérového prístupu k programu pre osoby so zdravotným postihnutím. Na tento účel by sa mala v prípade potreby poskytnúť dodatočná podpora vrátane finančnej podpory. [PN 21]

(16d)  Právne a administratívne prekážky, napríklad ťažkosti pri získavaní víz a povolení na pobyt a pri prístupe k podporným službám, najmä zdravotníckym službám, môžu brániť v prístupe k programu. Členské štáty by preto mali prijať všetky potrebné opatrenia na odstránenie týchto prekážok, aby nastal plný súlad s právom Únie, a na uľahčenie cezhraničných výmen, napríklad vydaním európskeho preukazu zdravotného poistenia. [PN 22]

(17)  Komisia vo svojom oznámení o posilňovaní európskej identity vzdelávaním a kultúrou zdôraznila kľúčovú úlohu vzdelávania, kultúry a športu pri podpore aktívneho občianstva, a spoločných hodnôt a pocitu solidarity u najmladších generácií. Posilňovanie európskej identity a podpora aktívnej účasti jednotlivcov a občianskej spoločnosti na demokratických procesoch sú nesmierne dôležité pre budúcnosť Európy a našich demokratických spoločností. Ísť do zahraničia študovať, učiť sa, absolvovať odbornú prípravu a pracovať alebo zúčastniť sa na mládežníckych a športových aktivitách prispieva k posilneniu tejto európskej identity v celej jej rozmanitosti a k pocitu spolupatričnosti ku kultúrnej komunite, ako aj k podpore takéhoto aktívneho občianstva, sociálnej súdržnosti a kritického myslenia medzi ľuďmi všetkých vekových skupín. Účastníci činností v oblasti mobility by sa mali zapájať do života svojich miestnych komunít, ako aj miestnych komunít v hostiteľskej krajine, aby sa podelili o svoje skúsenosti. Mali by sa podporovať činnosti spojené s posilňovaním všetkých aspektov tvorivosti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, a zlepšovaním individuálnych kľúčových kompetencií. [PN 23]

(17a)  Je dôležité, aby program priniesol európsku pridanú hodnotu. Akcie a činnosti by preto mali byť oprávnené na financovanie v rámci programu iba vtedy, ak môžu preukázať možnú európsku pridanú hodnotu. Európsku pridanú hodnotu by malo byť možné dokázať viacerými spôsobmi, napríklad prostredníctvom nadnárodného charakteru akcií, ich komplementárnosti a synergií s ostatnými programami a politikami Únie, ich príspevku k účinnému využívaniu nástrojov Únie v oblasti transparentnosti a uznávania kvalifikácií, ich príspevku k rozvoju noriem zabezpečenia kvality v celej Únii, ich príspevku k rozvoju spoločných noriem v rámci celej Únie v programoch vzdelávania a odbornej prípravy a ich podpory viacjazyčnosti a dialógu medzi kultúrami a medzi náboženstvami, podpory európskeho pocitu spolupatričnosti a posilnenia európskeho občianstva. [PN 24]

(18)  Takisto by sa mal podporovať medzinárodný rozmer programu s cieľom ponúknuť tým, že sa ponúkne viac príležitostí pre jednotlivcov i organizácie na mobilitu, spoluprácu a dialóg o politike s tretími krajinami, ktoré nie sú pridružené k programu, a to najmä s rozvojovými krajinami. Medzinárodný rozmer by mal podporovať rozvoj zručností a medziľudské kontakty, a najmä v prípade štátnych príslušníkov rozvojových krajín by mal na konci ich obdobia štúdia podporovať prenos poznatkov späť do ich krajín pôvodu. Mal by tiež posilniť budovanie kapacít vzdelávacích systémov v rozvojových krajinách. Vychádzajúc z úspešného vykonávania medzinárodných činností v oblasti vysokoškolského vzdelávania a mládeže v rámci predchádzajúcich programov v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže by sa činnosti v oblasti medzinárodnej mobility mali rozšíriť do ďalších sektorov, napríklad do oblasti odborného vzdelávania a prípravy a športu. [PN 25]

(18a)  S cieľom zvýšiť vplyv činností v partnerských krajinách je dôležité posilniť synergie medzi programom Erasmus+ a nástrojmi vonkajšej činnosti Únie, ako sú Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce a nástroj predvstupovej pomoci. [PN 26]

(19)  Základná štruktúra programu na roky 2014 – 2020 pozostávajúca z troch kapitol – vzdelávanie a odborná príprava, mládež a šport – členených podľa troch kľúčových akcií, sa ukázala ako úspešná a mala by sa zachovať. Mali by sa zaviesť zlepšenia na zefektívnenie a racionalizáciu akcií podporovaných v rámci programu.

(20)  Programom by sa mali posilniť existujúce príležitosti v oblasti vzdelávacej mobility, najmä v tých sektoroch, v ktorých by sa mohol program najviac zefektívniť s cieľom rozšíriť jeho dosah a uspokojiť vysoký dopyt. Malo by sa to dosiahnuť najmä zvýšením počtu a uľahčením činností v oblasti mobility vysokoškolských študentov a zamestnancov, žiakov a študentov zamestnancov vrátane učiteľov predškolského vzdelávania a žiakov a zamestnancov v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve a zamestnancov v sektore odborného vzdelávania a prípravy s cielenými a diverzifikovanými opatreniami, ktoré zohľadňujú osobitné vzdelávacie potreby prijímateľov, ktorým sú určené. Mobilita vzdelávajúcich Možnosti mobility pre študentov odborného vzdelávania a prípravy v pohraničných regiónoch by sa mali ďalej podporovať, aby sa mohli pripraviť na osobitný kontext cezhraničného trhu práce. Program by mal takisto ponúkať príležitosti na mobilitu pre študentov a zamestnancov v oblasti vzdelávania dospelých s nízkou úrovňou zručností by mala byť zahrnutá do partnerstiev pre spoluprácu. Hlavnými cieľmi vzdelávania dospelých sú prenos vedomostí a zručností a podpora sociálneho začleňovania, aktívneho občianstva, osobného rozvoja a blaha. S cieľom osloviť viac mladých ľudí, a to najmä novoprichádzajúcich, tých, ktorí majú nedostatok príležitostí, a ťažko dostupné skupiny obyvateľstva, by sa mali rozšíriť aj možnosti mobility pre mládež, ktorá sa zúčastňuje na činnostiach v oblasti neformálneho vzdelávania učenia sa. Mobilita zamestnancov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu by sa mala tiež výrazne posilniť vzhľadom na jej pákový efekt, a to s osobitným zameraním na rekvalifikáciu a zlepšovanie zručností a presadzovanie rozvoja zručností pre trh prác. V súlade s víziou skutočného európskeho vzdelávacieho priestoru by sa mala programom takisto zvýšiť miera mobility a výmen a podporovať účasť študentov na vzdelávacích, kultúrnych a kultúrnych športových činnostiach prostredníctvom podpory digitalizácie procesov na uľahčenie postupov podávania žiadostí a účasti na programe, vytvorením užívateľsky ústretových online systémov založených na najlepších postupoch a vytvorením nových nástrojov, ako je zavedenie európskej študentskej karty. Táto iniciatíva môže byť významným krokom k tomu, aby sa z mobility pre všetkých stala skutočnosť, a to v prvom rade tým, že sa inštitúciám vysokoškolského vzdelávania umožní vysielať a prijímať viac študentov na výmenné pobyty pri súčasnom zvýšení kvality študentskej mobility a zároveň sa uľahčí študentom prístup k rôznym službám (knižnica, doprava, ubytovanie) pred príchodom na zahraničnú inštitúciu. [PN 27]

(20a)  Program by mal zabezpečiť kvalitné skúsenosti v rámci mobility na základe zásad stanovených v odporúčaní Európskeho parlamentu a Rady z 18. decembra 2006 o medzinárodnej mobilite v rámci Spoločenstva na účely vzdelávania a odbornej prípravy: Európskej charte kvality mobility(16), v ktorej sa ozrejmuje, že kvalita praktických ustanovení, príprava, podpora a uznávanie skúseností a kvalifikácií, ako aj vopred vypracované jasné študijné plány a vzdelávacie výstupy, majú preukázateľný vplyv na výhody mobility. Činnosti v oblasti mobility by mali byť vopred riadne pripravené. Takáto príprava sa často môže uskutočňovať efektívne s využitím informačných a komunikačných technológií. V náležitých prípadoch by malo byť tiež možné, aby program poskytoval podporu pre prípravné návštevy týkajúce sa činností v oblasti mobility. [PN 28]

(20b)  Program by mal podporovať a podnecovať mobilitu učiteľov a zamestnancov v oblasti vzdelávania na všetkých úrovniach s cieľom posilniť pracovné praktiky a prispieť k profesionálnemu rozvoju. Vzhľadom na kľúčovú úlohu predškolského vzdelávania a vzdelávania v ranom detstve pri predchádzaní sociálnym a ekonomickým nerovnostiam je dôležité, aby sa učitelia a zamestnanci na tejto úrovni mohli zúčastňovať na vzdelávacej mobilite v rámci programu. Pokiaľ ide o výučbu, program by mal tiež podporovať testovanie inovácií politík s cieľom riešiť niektoré spoločné výzvy, ktorým čelia vzdelávacie systémy v Únii, napríklad prilákanie nových talentov do výučby najviac marginalizovaných detí a rozvoj odbornej prípravy učiteľov s cieľom pomôcť im pri výučbe znevýhodnených študentov. S cieľom maximalizovať výhody účasti učiteľov a vzdelávacieho personálu na programe by sa malo vynaložiť maximálne úsilie na zabezpečenie toho, aby mali podporné prostredie pre mobilitu, keďže ide o súčasť ich pracovného programu a pravidelného pracovného zaťaženia, aby mali prístup k vhodným možnostiam odbornej prípravy a dostávali primeranú finančnú podporu na základe krajiny a prípadne regiónu, v ktorom sa má vzdelávacia mobilita uskutočniť. [PN 29]

(20c)  Vzhľadom na kľúčovú úlohu, ktorú zohráva odborné vzdelávanie a príprava pri zlepšovaní vyhliadok na zamestnanie a pri podpore sociálneho začlenenia, by mal program pomôcť posilniť inkluzívnosť, kvalitu a relevantnosť odborného vzdelávania a prípravy v súlade s oznámením Komisie z 10. júna 2016 o novom programe v oblasti zručností pre Európu: Spolupráca na posilnení ľudského kapitálu, zamestnateľnosti a konkurencieschopnosti(17). Program by mal podporovať silnejšie prepojenie medzi poskytovateľmi odborného vzdelávania a prípravy a zamestnávateľmi, tak súkromnými, ako aj verejnými. Mal by tiež pomôcť pri riešení otázok odborného vzdelávania a odbornej prípravy špecifických pre jednotlivé odvetvia, ako je jazyková odborná príprava, podpora vysoko kvalitných partnerstiev v oblasti mobility a uznávania a certifikácie odbornej spôsobilosti, a mal by podnecovať poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy, aby požiadali o chartu mobility v oblasti odborného vzdelávania a prípravy ako značku kvality. [PN 30]

(21)  Programom by sa mala podporovať účasť mládeže na demokratickom živote v Európe, a to aj podporou projektov zameraných na účasť mladých ľudí na živote občianskej spoločnosti, ktoré vedú mladých k angažovanosti, ďalej zvyšovaním povedomia o spoločných európskych hodnotách vrátane základných práv, európskej histórii, kultúre a občianstve, spájaním mladých ľudí a osôb s rozhodovacími právomocami na miestnej, vnútroštátnej a európskej úrovni, ako aj prispievaním k procesu európskej integrácie. Program by mal zvyšovať povedomie o nástrojoch elektronickej demokracie vrátane európskej iniciatívy občanov. Mal by tiež presadzovať medzigeneračnú výmenu medzi mladšími a staršími ľuďmi. Vzhľadom na kľúčovú úlohu mládežníckych organizácií a práce s mládežou pri dosahovaní týchto cieľov by mal program podporovať rozvoj v oblasti mládeže v Únii. [PN 31]

(22)  Program by mal mladým ľuďom ponúknuť viac príležitosti objavovať Európu prostredníctvom skúseností získaných počas vzdelávania v zahraničí v rámci novej iniciatívy nazvanej DiscoverEU. Osemnásťroční Mladí ľudia vo veku od 18 do 20 rokov, najmä tí s nedostatkom príležitostí, by mali dostať šancu na prvú, krátkodobú individuálnu alebo skupinovú skúsenosť s cestovaním po celej Európe v rámci neformálnej alebo informálnej vzdelávacej činnosti zameranej na posilnenie ich pocitu spolupatričnosti k Európskej únii a na objavovanie jej kultúrnej a jazykovej rozmanitosti. Iniciatíva by mala obsahovať solídnu a overiteľnú zložku vzdelávania a mala by zabezpečiť riadne šírenie skúseností a výmenu skúseností s cieľom priebežne túto iniciatívu hodnotiť a zlepšovať. Prostredníctvom programu by sa mali určiť subjekty zodpovedné za oslovovanie a výber účastníkov s riadnym ohľadom na geografickú rovnováhu, ako aj za podporné činnosti na posilnenie vzdelávacieho rozmeru skúsenosti. V náležitých prípadoch by sa tieto orgány mali tiež zapojiť do poskytovania odbornej prípravy a podpory pred mobilitou a po nej, a to aj pokiaľ ide o jazykové a medzikultúrne zručnosti. Iniciatíva DiscoverEU by mala vybudovať prepojenia s Európskymi hlavnými mestami kultúry, Európskymi hlavnými mestami mládeže, Európskymi hlavnými mestami dobrovoľníctva a Európskymi hlavnými zelenými mestami. [PN 32]

(23)  Učenie sa jazykov prispieva k vzájomnému porozumeniu a mobilite v rámci Únie a mimo nej. Zároveň sú jazykové kompetencie nevyhnutnými životnými zručnosti a pracovnými zručnosťami. Programom by sa malo takisto podporovať učenie sa jazykov, najmä prostredníctvom rozšíreného využívania dostupných online nástrojov, keďže elektronické vzdelávanie môže ponúknuť ďalšie výhody v jazykovom vzdelávaní, pokiaľ ide o prístup a flexibilitu. V rámci podpory jazykového vzdelávania poskytovanej prostredníctvom programu by sa pozornosť mala venovať potrebám používateľov so zameraním na jazyky používané v prijímajúcej krajine a v prípade pohraničných regiónov na jazyky susedných krajín. Podpora jazykového vzdelávania by sa mala vzťahovať aj na vnútroštátne znakové jazyky. Nástroj online jazykovej podpory v rámci programu Erasmus+ by mal byť prispôsobený špecifickým potrebám účastníkov programu a mal by byť otvorený pre všetkých. [PN 33]

(23a)  Program by mal využívať jazykové technológie, ako sú automatické prekladateľské technológie, s cieľom uľahčiť výmeny medzi orgánmi a zlepšiť medzikultúrny dialóg. [PN 34]

(24)  Programom by sa mali podporovať opatrenia, ktoré zintenzívňujú spoluprácu medzi inštitúciami a organizáciami pôsobiacimi v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, čím sa uznáva ich zásadná úloha, pokiaľ ide o vybavovanie jednotlivcov znalosťami, zručnosťami a kompetenciami potrebnými v meniacom sa svete, ako aj primerané využitie potenciálu v oblasti inovácie, tvorivosti a podnikania, najmä v digitálnom hospodárstve. Na tento účel by sa mala zabezpečiť účinná spolupráca medzi všetkými príslušnými zainteresovanými stranami na všetkých úrovniach implementácie programu. [PN 35]

(25)  Európska rada vo svojich záveroch zo 14. decembra 2017 vyzvala členské štáty, Radu a Komisiu, aby podnikli viaceré iniciatívy s cieľom pozdvihnúť európsku spoluprácu vo vzdelávaní a v odbornej príprave na novú úroveň, a to aj podporou zriaďovania „európskych univerzít“ pozostávajúcich zo sietí univerzít uplatňujúcich prístup zdola nahor v celej Únii, ktoré by mali vzniknúť do roku 2024. Tieto európske univerzity by mali mať oporu v programe a mali by byť zamerané na excelentnosť a ich cieľom by malo byť zvyšovanie príťažlivosti inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v Únii a lepšia spolupráca medzi výskumom, inováciou a vzdelávaním. Pojem „excelentnosť“ sa má chápať vo všeobecnosti, napríklad aj v súvislosti so schopnosťou posilniť začleňovanie. Podpora programu by sa mala zamerať na široké geografické pokrytie „európskych univerzít“. [PN 36]

(26)  Bruggské komuniké z roku 2010 obsahovalo výzvu na podporu excelentnosti v odbornom vzdelávaní v záujme inteligentného a udržateľného rastu. V oznámení o posilňovaní inovácie v regiónoch Európy z roku 2017 sa poukazuje na prepojenie odborného vzdelávania a prípravy s inovačnými systémami v rámci stratégií pre inteligentnú špecializáciu na regionálnej úrovni. Program by mal poskytnúť prostriedky, ktoré umožňujú reagovať na tieto výzvy a podporujú rozvoj nadnárodných platforiem pre centrá excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave s úzkym prepojením na miestne a regionálne stratégie pre rast, inovácie, konkurencieschopnosť, trvalo udržateľný rozvojkonkurencieschopnosť sociálne začleňovanie. Tieto centrá excelentnosti by mali pôsobiť ako hnacia sila kvalitných odborných zručností v kontexte odvetvových výziev a zároveň by mali podporovať celkové štrukturálne zmeny a sociálno-hospodárske politiky v Únii. [PN 37]

(27)  V záujme zintenzívnenia virtuálnej spolupráce by sa malo programom podporovať systematickejšie využívanie online platforiem, ako je eTwinning, School Education Gateway, Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe, Európsky portál pre mládež a online platforma pre vysokoškolské vzdelávanie. Program by mal prípadne tiež podporovať rozvoj nových online platforiem na posilnenie a modernizáciu vykonávania politík v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, športu a mládeže na európskej úrovni. Tieto platformy by mali byť užívateľsky ústretové a prístupné v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102(18). [PN 38]

(28)  Program by mal prispieť k uľahčeniu transparentnosti a automatického vzájomného uznávania zručností a, kompetencií, kvalifikácií a diplomov, ako aj k prenosu kreditov alebo jednotiek iných dôkazov vzdelávacích výstupov, s cieľom posilniť zabezpečovanie kvality a podporiť potvrdzovanie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, riadenie a usmerňovanie zručností. V tejto súvislosti by mal program takisto poskytovať podporu kontaktným miestam a sieťam na vnútroštátnej a európskej úrovni, ktoré poskytujú informácie a pomoc potenciálnym účastníkom, a tým uľahčujú výmeny v celej EÚ, ako aj rozvoj flexibilných vzdelávacích dráh medzi jednotlivými oblasťami vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, ako aj medzi formálnym a neformálnym prostredím. [PN 39]

(29)  Programom by sa mal mobilizovať potenciál bývalých účastníkov programu Erasmus+ a mali by sa ním podporovať činnosti najmä sietí absolventov, veľvyslancov a tzv. Europeers, a to tak, že ich bude povzbudzovať k tomu, aby konali ako multiplikátori programu.

(29a)  Program by mal klásť osobitný dôraz na potvrdzovanie a uznávanie období vzdelávania a odbornej prípravy v zahraničí vrátane stredoškolského vzdelávania. V tejto súvislosti by udeľovanie grantov malo byť prepojené s kvalitnými postupmi hodnotenia, opisom vzdelávacích výstupov a plným uplatňovaním odporúčania Rady z 15. marca 2018 týkajúcim sa európskeho rámca pre kvalitnú a účinnú učňovskú prípravu(19), odporúčania Rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa(20) a európskych nástrojov, ktoré prispievajú k uznávaniu vzdelávania v zahraničí a zabezpečujú kvalitné vzdelávanie, ako je európsky kvalifikačný rámec (EKR), Európsky register zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania (EQAR), Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET) a európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy (EQAVET). [PN 40]

(30)  Ako spôsob zabezpečenia spolupráce s inými nástrojmi Únie a podpory iných politík Únie by sa mali ľuďom v rôznych oblastiach činnosti, ako je verejný a súkromný sektor, poľnohospodárstvo a podnikanie, ponúknuť príležitosti na mobilitu, aby mali skúsenosti so s odbornou prípravou, stážou alebo vzdelávaním v zahraničí, ktoré by im v ktorejkoľvek etape ich života umožnili rásť a odborne sa rozvíjať sa a to aj v osobnom rozmere, najmä rozvíjaním povedomia o európskej identite a pochopením európskej kultúrnej rozmanitosti, a v profesijnom rozmere najmä nadobudnutím zručností relevantných pre trh práce. Program by mal ponúkať vstupný bod pre nadnárodné programy mobility Únie so silným rozmerom vzdelávania, čím by sa zjednodušila ponuka takýchto programov pre prijímateľov a tých, ktorí sa zúčastňujú na týchto činnostiach. Malo by sa uľahčiť rozširovanie projektov Erasmus Erasmus+; mali by sa zaviesť osobitné opatrenia, ktoré pomôžu realizátorom projektov v rámci programu Erasmus Erasmus+ požiadať o granty alebo rozvíjať súčinnosť prostredníctvom podpory z európskych štrukturálnych a investičných fondov a programov týkajúcich sa migrácie, bezpečnosti, spravodlivosti a občianstva, zdravia a, médií a kultúry, ako aj Európskeho zboru solidarity. [PN 41]

(31)  Je dôležité stimulovať výučbu, vzdelávanie a výskum v záležitostiach oblasti európskej integrácie a budúcich výziev a príležitostí Únie, ako aj podporovať diskusie diskusiu o týchto otázkach prostredníctvom podpory akcií Jean Monnet v oblastiach vysokoškolského vzdelávania, ale aj v iných vo všetkých oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy. Posilňovanie vnímania európskej identity európskeho vnímania spolupatričnosti a záväzku voči Európe je obzvlášť dôležité v časoch, keď vzhľadom na výzvy pre spoločné hodnoty, na ktorých je založená Únia a ktoré sú súčasťou našej spoločnej európskej identity, sú ťažko skúšané a keď a s prihliadnutím na to, že občania preukazujú nízku úroveň angažovanosti. Program by mal naďalej prispievať k rozvoju excelentnosti v štúdiách európskej integrácie a zároveň by mal posilňovať zapojenie širšej vzdelávacej komunity a širokej verejnosti do európskej integrácie. [PN 42]

(32)  Vzhľadom na dôležitosť boja proti zmene Program by mal byť v súlade s hlavným cieľom Parížskej dohody, ktorým je posilnenie celosvetovej reakcie na zmenu klímy. V súlade so záväzkami Únie, pokiaľ ide o vykonávanie k vykonávaniu Parížskej dohody a dosahovanie cieľov k cieľom OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, tento program prispeje k začleneniu začleňovaniu opatrení v oblasti zmeny klímy a trvalo udržateľného rozvoja do politík Únie a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je 25 % rozpočtových výdavkov Únie na podporu klimatických cieľov v oblasti zmeny klímy v období, na ktoré sa vzťahuje viacročný finančný rámec 2021 – 2027, a ročného cieľa 30 %, ktorý sa zavedie čo najskôr, najneskôr však do roku 2027. Príslušné akcie sa určia počas prípravy a implementácie programu a opätovne sa posúdia v súvislosti s príslušným postupom hodnotenia a preskúmania. [PN 43]

(32a)  Vzhľadom na úlohu Únie ako globálneho aktéra a v súlade s programom OSN pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030 a so záväzkami, ktoré členské štáty prijali na konferencii Rio + 20, by sa do programu malo začleniť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie, a to aj pokiaľ ide o uznanie rozhodujúcej úlohy, ktorú vzdelávanie zohráva v boji proti chudobe. Program by mal tiež prispieť k programu trvalo udržateľného rozvoja tým, že bude podporovať úsilie o rozvoj potrebných zručností pre trvalo udržateľný rozvoj a prostredníctvom formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania vzdelávať ľudí o udržateľnosti, ochrane životného prostredia a zmene klímy. [PN 44]

(33)  Týmto nariadením sa stanovuje finančné krytie na celú dĺžku programu, ktoré má v priebehu ročného rozpočtového postupu predstavovať pre Európsky parlament a Radu hlavnú referenčnú sumu v zmysle [reference to be updated as appropriate odkaz sa podľa potreby aktualizuje podľa bodu 17 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a správnom finančnom riadení(21)]. Od roku 2021 by sa malo zabezpečiť výrazné zvýšenie ročného rozpočtu programu v porovnaní s konečným rokom viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020, po ktorom by nasledovalo lineárne a postupné zvyšovanie ročných pridelených rozpočtových prostriedkov. Takýto rozpočtový profil by pomohol zabezpečiť širší prístup od samého začiatku viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 a vyhnúť sa neprimeraným zvýšeniam v posledných rokoch, ktoré by mohlo byť ťažké absorbovať. [PN 45]

(34)  V rámci základného finančného krytia akcií, ktoré majú riadiť národné agentúry v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, by sa malo vymedziť rozdelenie minimálnej výšky finančných prostriedkov podľa sektora (vysokoškolské vzdelávanie, školské vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava a vzdelávanie dospelých), aby sa zaručilo kritické množstvo rozpočtových prostriedkov na dosiahnutie plánovaného výstupu a výsledkov v každom z týchto sektorov. V pracovnom programe by sa mala stanoviť presná alokácia rozpočtových prostriedkov na akciu a iniciatívu. [PN 46]

(35)  Na tento program sa vzťahuje nariadenie (EÚ, Euratom) č. [nové NRP] (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“)(22). Stanovujú sa v ňom pravidlá plnenia rozpočtu Únie vrátane pravidiel, ktoré sa týkajú grantov, cien, verejného obstarávania a nepriameho riadenia.

(36)  Typy financovania a metódy implementácie v rámci tohto nariadenia by sa mali vyberať na základe ich potenciálu dosiahnuť špecifické ciele akcií a prinášať výsledky, najmä s prihliadnutím na náklady spojené s kontrolami, administratívnu záťaž a očakávané riziko nesúladu. Pri tomto výbere by sa malo zobrať do úvahy aj využitie jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov, ako aj financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku [125 ods. 1] nariadenia o rozpočtových pravidlách. Zásady transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie, ako sa stanovuje v nariadení o rozpočtových pravidlách, by sa mali pri implementácii programu dodržiavať. [PN 47]

(37)  Tretie krajiny, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), sa môžu zúčastniť na programe v rámci spolupráce založenej podľa dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP), v ktorej sa stanovuje implementácia programov Únie rozhodnutím podľa uvedenej dohody. Tretie krajiny sa na ňom takisto môžu zúčastniť na základe iných právnych nástrojov. Týmto nariadením by sa mali udeliť potrebné práva a prístup zodpovednému povoľujúcemu úradníkovi, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF), ako aj Európskemu dvoru audítorov, aby mohli v plnej miere vykonávať svoje príslušné právomoci. Plná účasť tretích krajín na programe by mala podliehať podmienkam stanoveným v osobitných dohodách, ktoré sa vzťahujú na účasť príslušnej tretej krajiny na programe. Z úplnej účasti okrem toho vyplýva povinnosť zriadiť národnú agentúru a riadiť niektoré akcie programu na decentralizovanej úrovni. Jednotlivci a subjekty z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, by mali mať možnosť zúčastňovať sa na niektorých akciách programu vymedzených v pracovnom programe a výzvach na podávanie návrhov, ktoré uverejnila Komisia. Pri implementácii programu by sa mohli zohľadniť aj konkrétne dohody týkajúce sa jednotlivcov a subjektov z európskych mikroštátov. [PN 48]

(38)  V súlade s článkom 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) a s oznámením Komisie s názvom „Silnejšie a obnovené strategické partnerstvo s najvzdialenejšími regiónmi Únie“(23) (tzv. oznámenie o strategickom partnerstve) by sa mala v programe zohľadniť osobitná situácia týchto regiónov. Prijmú sa opatrenia na zvýšenie účasti najvzdialenejších regiónov na všetkých akciách. Mali by sa podporovať výmeny mobility a spolupráca medzi ľuďmi a organizáciami z týchto regiónov a tretích krajín, najmä krajín s nimi susediacich. Takéto opatrenia sa budú pravidelne monitorovať a vyhodnocovať. [PN 49]

(38a)  Komisia v oznámení o strategickom partnerstve Únie uznáva, že zvýšená mobilita vzdelávajúcich sa osôb a zamestnancov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, najmä v rámci programu Erasmus+, by bola vo vysokej miere prínosom pre najvzdialenejšie regióny, a zaväzuje sa naďalej prispôsobovať finančnú podporu účastníkom, ktorí cestujú z najvzdialenejších regiónov alebo do nich, zachovaním osobitných pravidiel financovania pre tieto regióny v rámci programu Erasmus+ a preskúmať možnosti rozšírenia regionálnej spolupráce v rámci programu Erasmus+ s cieľom ďalej stimulovať mobilitu medzi najvzdialenejšími regiónmi a susednými tretími krajinami a využívať Európsky sociálny fond+ ako doplnok k programu Erasmus+. [PN 50]

(39)  Podľa [reference to be updated as appropriate according to a new Decision on OCTs článku 94 rozhodnutia Rady 2013/755/ES(24)] sú osoby a subjekty usadené v zámorských krajinách alebo na zámorských územiach oprávnené získať financovanie v súlade s pravidlami a cieľmi programu a prípadnými dohodami uplatniteľnými na členský štát, s ktorým sú zámorská krajina alebo územie spojené. Pri implementácii programu by sa mali zohľadňovať obmedzenia vyplývajúce z odľahlosti týchto krajín alebo území a ich účasť na programe by sa mala monitorovať a pravidelne hodnotiť.

(40)  V programe by sa mala zachovať kontinuita jeho cieľov a priorít. Avšak vzhľadom na to, že sa má vykonávať počas sedemročného obdobia, je potrebné zabezpečiť primeranú flexibilitu s cieľom umožniť mu prispôsobiť sa meniacim sa skutočnostiam a politickým prioritám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. V tomto nariadení sa preto podrobne nevymedzuje, ako sa majú navrhnúť osobitné iniciatívy a ani sa v ňom neprejudikujú všetky politické priority alebo príslušné rozpočtové priority na nasledujúcich sedem rokov. Namiesto toho by sa sekundárne politické rozhodnutia a priority vrátane podrobností o osobitných nových iniciatívach mali určiť prostredníctvom pracovných programov v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách. Koncepcia nových iniciatív by Komisia mala prijať pracovné programy mala vyťažiť skúsenosť z minulých a informovať o nich Európsky parlament prebiehajúcich pilotných iniciatív v tejto oblastiRadu mala by náležite zohľadňovať európsku pridanú hodnotu, pokiaľ ide o podstatu a štruktúru iniciatívy. V pracovnom programe by sa mali tiež stanoviť opatrenia potrebné na jeho implementáciu v súlade so všeobecnými a špecifickými cieľmi programu, kritériá výberu a udeľovania grantov, ako aj iné požadované prvky. Pracovné programy a akékoľvek ich zmeny by sa mali prijímať prostredníctvom vykonávacích aktov delegovaného aktu. Je obzvlášť dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila primerané konzultácie, okrem iného na úrovni expertov a v súlade konzultácii s postupom preskúmania národnými agentúrami a zainteresovanými stranami, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov. [PN 51]

(40a)  Komisia by mala spolu s národnými agentúrami monitorovať vykonávanie programu a podávať o ňom správy, a to počas trvania programu aj po jeho ukončení. Konečné hodnotenie programu by sa malo vykonať včas tak, aby sa mohlo začleniť do strednodobého preskúmania nadväzujúceho programu. Komisia by mala predovšetkým vykonať preskúmanie v polovici trvania programu, ktoré by prípadne sprevádzal legislatívny návrh na zmenu tohto nariadenia. [PN 52]

(41)  Podľa odsekov 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva(25) je potrebné program hodnotiť na základe informácií zhromaždených prostredníctvom osobitných požiadaviek na monitorovanie, pričom treba zabrániť nadmernej regulácii a administratívnej záťaži, a to najmä v členských štátoch na prijímateľov. Takéto požiadavky by mali zahŕňať konkrétne, merateľné a realistické ukazovatele, ktoré možno merať v priebehu času ako základ na hodnotenie vplyvov programu v praxi. [PN 53]

(42)  Na európskej, vnútroštátnej i miestnej úrovni by sa mala zabezpečiť primeraná osveta, propagácia a informovanie o príležitostiach a výsledkoch akcií podporovaných programom. Na osvetových, propagačných a informačných činnostiach by sa mali podieľať všetky vykonávacie orgány programu, ktoré by v prípade potreby náležitých prípadoch mali mať podporu ďalších kľúčových relevantných zainteresovaných strán. [PN 54]

(43)  S cieľom zabezpečiť účinnejšiu komunikáciu so širokou verejnosťou a zvýšiť synergie komunikačných aktivít realizovaných na podnet Komisie, zdroje alokované na komunikáciu podľa tohto nariadenia by mali prispievať aj k zahrnutiu inštitucionálnej komunikácie o politických prioritách Únie za predpokladu, že súvisia so všeobecným cieľom tohto nariadenia. [PN 55]

(44)  S cieľom zabezpečiť efektívne a účinné vykonávanie tohto nariadenia by mal program v maximálnej možnej miere využívať už existujúce mechanizmy realizácie. Implementácia programu by sa preto mala zveriť Komisii a národným agentúram, ktoré by mali zabezpečiť konzistentné a priamočiare uplatňovanie programových pravidiel priebežne a v celej Únii. Na tento účel a s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie programu by Komisia a národné agentúry mali spolupracovať a v konzultácii so zainteresovanými stranami rozvíjať konzistentné, jednoduché a vysokokvalitné postupy a uľahčovať výmenu osvedčených postupov, ktoré môžu zlepšiť kvalitu projektov v rámci programu. Ak je to možné a s cieľom maximalizovať efektívnosť, malo by ísť o tie isté národné agentúry, ktoré boli určené na riadenie predchádzajúceho programu. Rozsah ex-ante hodnotenia súladu by sa mal obmedziť na požiadavky, ktoré sú nové a špecifické pre program, pokiaľ to nie je odôvodnené, ako v prípade závažných nedostatkov alebo nedostatočnej výkonnosti príslušnej národnej agentúry. [PN 56]

(44a)  S cieľom povzbudiť organizátorov projektov, ktorí nemajú skúsenosti s programami financovania Únie, aby požiadali o financovanie, by Komisia a národné agentúry mali poskytovať poradenstvo a podporu a mali by zabezpečiť, aby postupy podávania žiadostí boli čo najjasnejšie a najjednoduchšie. Programová príručka by sa mala ďalej zlepšovať, aby bola jednoduchá a zrozumiteľná, a formuláre žiadostí by mali byť jednoduché a mali by byť včas sprístupnené. V záujme ďalšej modernizácie a harmonizácie postupu podávania žiadostí by sa mal pre prijímateľov programu a subjekty zapojené do riadenia programu vytvoriť spoločný, viacjazyčný nástroj jednotného kontaktného miesta. [PN 57]

(44b)  Platí všeobecné pravidlo, že žiadosti o granty a projekty sa prekladajú národnej agentúre krajiny, v ktorej organizácia žiadateľa sídli, a tá ich aj riadi. Odchylne od tohto pravidla by sa však žiadosti o granty a žiadosti o projekty týkajúce sa činností organizovaných sieťami v rámci celej Únie a európskych a medzinárodných organizáciách mali predkladať Komisii, ktorý by ich malo priamo spravovať. [PN 58]

(45)  S cieľom zabezpečiť správne finančné riadenie a právnu istotu v každej účastníckej krajine by každý národný orgán mal určiť nezávislý audítorský subjekt. Ak je to možné, a s cieľom maximalizovať efektívnosť, by mal byť nezávislý audítorský subjekt totožný s tým subjektom, ktorý bol určený v prípade akcií uvedených v predchádzajúcom programe.

(46)  Členské štáty by sa mali snažiť prijať všetky primerané opatrenia na odstránenie právnych a administratívnych prekážok pre, ktoré by mohli zabrániť prístupu k programu alebo vylúčiť jeho správne fungovanie programu. Podľa možnosti a bez toho, aby bolo dotknuté právo Únie týkajúce sa vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín, sem patrí vyriešenie otázok, v dôsledku ktorých vznikajú ťažkosti pri získavaní víz a povolení na pobyt. V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801(26) sa členské štáty vyzývajú, aby zaviedli zrýchlené postupy prijímania. [PN 59]

(47)  Systémom podávania správ o výkonnosti by sa malo zabezpečiť, aby sa údaje na monitorovanie a hodnotenie implementácie programu zbierali efektívne, účinne a včas, a zároveň aby boli primerane podrobné. Takéto údaje by sa mali oznamovať Komisii spôsobom, ktorý je v súlade s príslušnými pravidlami o ochrane údajov.

(48)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011(27). [PN 60]

(49)  S cieľom zjednodušiť požiadavky pre prijímateľov by sa v maximálnej možnej miere malo využívať financovanie v podobe zjednodušených grantov, jednorazových platieb, jednotkových nákladov alebo paušálnych sadzieb. V súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia a s cieľom zjednodušiť správu programu by sa paušálne platby na základe príslušného projektu mali použiť na mobilitné akcie vo všetkých sektoroch. V prípade zjednodušených grantov na podporu mobilitných akcií programu, ako ich vymedzila Komisia, by sa mali zohľadňovať životné náklady a náklady spojené pravidelne revidovať a prispôsobovať životným nákladom a nákladom spojeným s pobytom v hostiteľskej krajine a regióne. Komisia a národné agentúry vysielajúcich krajín by mali mať možnosť upraviť tieto zjednodušené granty na základe objektívnych kritérií, najmä s cieľom zabezpečiť prístup ľuďom s nedostatkom príležitostí. Členské štáty by sa mali takisto nabádať k tomu, aby v súlade s vnútroštátnym právom oslobodili tieto granty od daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie. Rovnaké oslobodenie by sa malo uplatňovať aj v prípade verejných alebo súkromných subjektov, ktoré prideľujú túto finančnú podporu príslušným jednotlivcom. [PN 61]

(50)  V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013(28), nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96(29) a nariadením Rady (EÚ) 2017/1939(30) majú byť finančné záujmy Únie chránené primeranými opatreniami vrátane prevencie, zisťovania, nápravy a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, vymáhania stratených, nesprávne vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a prípadne ukladania administratívnych sankcií. Konkrétne môže Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vykonávať v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96 vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. Európska prokuratúra môže v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1939 vyšetrovať a stíhať podvody v Únii a iné protiprávne konania poškodzujúce finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371(31). V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách má každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, v plnej miere spolupracovať pri ochrane finančných záujmov Únie a udeliť Komisii, Európskemu úradu pre boj proti podvodom, Európskej prokuratúre a Európskemu dvoru audítorov nevyhnutné práva a prístup, a zabezpečiť, aby všetky tretie strany zúčastňujúce sa na implementácii finančných prostriedkov Únie udelili rovnocenné práva.

(51)  Treba zabezpečiť komplementárnosť činností vykonávaných v rámci programu s činnosťami vykonávanými členskými štátmi a inými činnosťami Únie, najmä činnosťami v oblasti vzdelávania, kultúry a médií, mládeže a solidarity, zamestnanosti a sociálnej inklúzie, výskumu a inovácií, priemyslu a podnikania, poľnohospodárstva a rozvoja vidieka so zameraním na mladých poľnohospodárov, súdržnosti, regionálnej politiky a medzinárodnej spolupráce a rozvoja.

(52)  Zatiaľ čo regulačný rámec už v predchádzajúcom programovom období poskytoval členským štátom a regiónom možnosť vytvoriť synergie medzi programom Erasmus+ a inými nástrojmi Únie, ako sú európske štrukturálne a investičné fondy, z ktorých sa takisto podporuje kvalitatívny rozvoj systémov vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže v Únii, tento potenciál sa doteraz nevyužíval v dostatočnej miere, čím sa obmedzili systémové účinky projektov a vplyv na politiku. Účinná komunikácia a spolupráca by sa mala uskutočňovať na vnútroštátnej úrovni medzi vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za riadenie týchto rôznych nástrojov s cieľom maximalizovať ich príslušný vplyv. Program by mal umožňovať aktívnu spoluprácu s týmito nástrojmi. Program by mal umožňovať aktívnu spoluprácu s týmito nástrojmi, najmä zabezpečením toho, aby v prípade kvalitnej žiadosti, ktorú nemožno financovať v rámci programu pre nedostatok finančných prostriedkov, bolo možné zvážiť financovanie prostredníctvom zjednodušeného postupu v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov. S cieľom zjednodušiť postup pri takýchto opatreniach by malo byť možné udeliť im známku excelentnosti za uznanie ich vysokej kvality. Takáto komplementarita medzi programami by mala umožniť vyššiu mieru celkovej úspešnosti projektov. [PN 62]

(52a)  S cieľom maximalizovať efektívnosť únijného financovania a podpory politiky je dôležité, aby sa koherentným spôsobom posilňovali synergie a komplementarita vo všetkých príslušných programoch. Takéto synergie a komplementarita by nemali viesť k riadeniu finančných prostriedkov pridelených na program Erasmus + mimo štruktúry programu, ani by nemali viesť k tomu, že sa prostriedky použijú na plnenie iných cieľov, ako sú stanovené v tomto nariadení. Akékoľvek synergie a komplementarita by mali viesť k zjednodušeným postupom uplatňovania na úrovni implementácie. [PN 63]

(53)  S cieľom preskúmať a doplniť ukazovatele výkonnosti programu by sa mala právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) delegovať na Komisiu s ohľadom na prílohu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú stály prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov.

(54)  Je vhodné zabezpečiť správne ukončenie predchádzajúceho programu, najmä pokiaľ ide o pokračovanie viacročných mechanizmov jeho riadenia, akým je financovanie technickej a administratívnej pomoci. Od 1. januára 2021 by technická a administratívna pomoc mala v prípade potreby zabezpečovať riadenie akcií, ktoré ešte neboli ukončené v rámci predchádzajúceho programu do 31. decembra 2020.

(55)  Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä Chartou základných práv Európskej únie. Cieľom tohto nariadenia je predovšetkým zabezpečiť úplné dodržiavanie práva na rovnosť medzi mužmi a ženami a práva na nediskrimináciu na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a podporovať uplatňovanie článkov 21 a 23 Charty základných práv Európskej únie. Program by mal preto aktívne podporovať iniciatívy, ktorých cieľom je zvyšovať informovanosť a podporovať pozitívne vnímanie ktorejkoľvek zo skupín, ktoré by mohli byť diskriminované, a podporovať rodovú rovnosť. Mala by tiež podporovať snahy o riešenie rozdielov vo vzdelávaní a konkrétnych ťažkostí Rómov tým, že im uľahčí plnú a aktívnu účasť na programe. Dodržiavanie práv a zásad uznaných najmä v Charte základných práv by sa malo začleniť do celého procesu plánovania, vykonávania, monitorovania a hodnotenia programu. [PN 64]

(56)  Na toto nariadenie sa vzťahujú horizontálne finančné pravidlá prijaté Európskym parlamentom a Radou na základe článku 322 ZFEÚ. Tieto pravidlá sú stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách a určujú najmä postup zostavovania a plnenia rozpočtu prostredníctvom grantov, obstarávania, cien a nepriameho riadenia, a zabezpečujú kontrolu zodpovednosti účastníkov finančných operácií. Pravidlá prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa týkajú aj ochrany rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov, pokiaľ ide o zásadu právneho štátu v členských štátoch, keďže dodržiavanie zásady právneho štátu je základným predpokladom správneho finančného riadenia a účinného financovania zo strany Únie.

(57)  Keďže cieľ tohto nariadenia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie pre jeho nadnárodný charakter, vysoký objem a široký geografický rozsah financovaných činností v oblasti mobility a spolupráce, jeho vplyv na prístup k vzdelávacej mobilite a všeobecnejšie na integráciu Únie, ako aj pre jeho posilnený medzinárodný rozmer, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedeného cieľa.

(58)  Nariadenie (EÚ) č. 1288/2013 by sa malo zrušiť s účinnosťou od 1. januára 2021.

(59)  V záujme zabezpečenia kontinuity finančnej podpory poskytovanej v rámci programu by sa toto nariadenie malo uplatňovať od 1. januára 2021,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa zriaďuje Erasmus Erasmus+ – program pre činnosť Únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu (ďalej len „program“).

Stanovujú sa v ňom ciele programu, rozpočet na obdobie 2021 – 2027, formy financovania z prostriedkov Únie a pravidlá poskytovania takýchto finančných prostriedkov.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.  „celoživotné vzdelávanie“ je vzdelávanie vo všetkých jeho formách (formálne a neformálne vzdelávanie, ako aj informálne učenie sa), ktoré sa uskutočňuje vo všetkých etapách života vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, všeobecného vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, vysokoškolského vzdelávania a vzdelávania dospelých, a ktorého výsledkom je zlepšenie alebo aktualizácia vedomostí, zručností, kompetencií a postojov alebo aktívnejšia účasť na živote spoločnosti z osobného, občianskeho, kultúrneho, sociálneho a/alebo pracovného hľadiska vrátane poskytovania konzultačných a poradenských služieb; [PN 65]

2.  „vzdelávacia mobilita“ je fyzický presun do inej krajiny, ako je krajina pobytu, s cieľom študovať, absolvovať odbornú prípravu vrátane rekvalifikácie alebo neformálne vzdelávanie zvyšovania kvalifikácie alebo neformálneho vzdelávania či informálne učenie informálneho učenia sa. Môže mať formu stáže, učňovského vzdelávania, výmeny mládeže, výučby alebo účasti na činnosti profesijného rozvoja. Môžu ju sprevádzať opatrenia ako jazyková podpora vrátane národných posunkových jazykov a odborná príprava a/alebo ju možno doplniť prístupným elektronickým učením sa a virtuálnou spoluprácou; V niektorých osobitných prípadoch môže mať formu vzdelávania prostredníctvom informačných technológií a komunikačných nástrojov; [PN 66]

2a.  „virtuálne vzdelávanie“ je získavanie zručností a znalostí pomocou prístupných informačných a komunikačných nástrojov; [PN 67]

2b.  „zmiešané vzdelávanie“ je získavanie zručností a znalostí kombináciou nástrojov virtuálneho vzdelávania a odbornej prípravy a tradičných metód vzdelávania a odbornej prípravy; [PN 68]

3.  „neformálne vzdelávanie“ je dobrovoľné vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje mimo formálneho vzdelávania a odbornej prípravy prostredníctvom účelových činností (z hľadiska cieľov, metód a času) a s určitou formou podpory vzdelávania;

4.  „informálne učenie sa“ je učenie sa, ktoré je výsledkom každodenných činností a skúseností a ktoré nie je organizované ani štruktúrované z hľadiska cieľov, času alebo podpory vzdelávania. Z pohľadu učiaceho sa môže byť neúmyselné;

5.  „mladí ľudia“ sú osoby vo veku od 13 do 30 rokov;

6.  „masový šport“ je znamená organizovaný šport, ktorému sa na miestnej úrovni venujú amatérski športovci, a šport pre všetkých ktorý pravidelne vykonávajú amatérski športovci každého veku zo zdravotných dôvodov alebo na vzdelávacie alebo sociálne účely; [PN 69]

7.  „vysokoškolský študent“ je každá osoba zapísaná v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania vrátane krátkeho cyklu, bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského stupňa vzdelávania, resp. rovnocenného stupňa. Pojem zahŕňa aj čerstvých absolventov, alebo každá osoba, ktorá ukončila vzdelávanie na takejto inštitúcii v uplynulých 24 mesiacoch; [PN 70]

8.  „zamestnanci“ sú všetky osoby, ktoré sa profesionálne alebo dobrovoľne podieľajú na vzdelávaní na všetkých úrovniach, odbornej príprave alebo neformálnom vzdelávaní. Môžu k nim patriť profesori, učitelia, školitelia, výskumníci, vedúci pracovníci škôl, pracovníci s mládežou, športoví tréneri, nepedagogickí zamestnanci a iní aplikujúci odborníci zapojení do podpory vzdelávania; [PN 71]

8a.  „zamestnanci v oblasti športu“ sú osoby, ktoré sa podieľajú na riadení, výcviku alebo tréningu športového tímu alebo viacerých jednotlivých športovcov, a to buď za mzdu, alebo na dobrovoľnom základe; [PN 72]

9.  „študent odborného vzdelávania a prípravy“ je každá osoba, ktorá je zapísaná do programu počiatočného alebo kontinuálneho odborného vzdelávania alebo prípravy na akomkoľvek stupni vzdelávania od sekundárneho až po postsekundárny stupeň. Pojem zahŕňa aj účasť jednotlivcov, ktorí nedávno absolvovali takéto programy, alebo každá osoba, ktorá absolvovala takýto program v predchádzajúcich 24 mesiacoch; [PN 73]

10.  „žiak“ je každá osoba zapísaná medzi učiacich sa v inštitúcii poskytujúcej všeobecné vzdelávanie na ktoromkoľvek stupni od vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve až po vyššie sekundárne vzdelávanie alebo každá osoba vyučovaná mimo inštitucionálneho prostredia, ktorú vnútroštátne príslušné orgány považujú za oprávnenú na účasť na programe na ich príslušných územiach. [PN 74]

11.  „vzdelávanie dospelých“ je akákoľvek forma vzdelávania pre dospelých s výnimkou odborného vzdelávania, ktorá nasleduje po počiatočnom vzdelávaní. Môže mať formálny, neformálny alebo informálny charakter;

12.  „tretia krajina, ktorá nie je pridružená k programu“ je tretia krajina, ktorá sa na programe plne nezúčastňuje, jej právne subjekty však môžu výnimočne využívať program v riadne odôvodnených prípadoch, ak je to v záujme Únie; [PN 75]

13.  „tretia krajina“ je krajina, ktorá nie je členským štátom;

14.  „partnerstvo“ je dohoda, ktorú uzavrela skupina inštitúcií a/alebo organizácií s cieľom vykonávať spoločné činnosti a projekty;

15.  „spoločný študijný program druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo doktorandského štúdia“ je integrovaný študijný program ponúkaný aspoň dvomi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, ktorého výsledkom je spoločný diplom vydaný a podpísaný spoločne všetkými účastníckymi inštitúciami a úradne uznávaný v krajinách, v ktorých sa účastnícke inštitúcie nachádzajú; [PN 76]

16.  „medzinárodný“ sa vzťahuje na každú akciu, do ktorej je zapojená aspoň jedna tretia krajina, ktorá nie je pridružená k programu;

17.  „virtuálna spolupráca“ je akákoľvek forma spolupráce s využitím informačných technológií a komunikačných nástrojov;

18.  „inštitúcia vysokoškolského vzdelávania“ je akýkoľvek druh inštitúcie vysokoškolského vzdelávania subjekt, ktorý v súlade s vnútroštátnym právom alebo praxou ponúka uznávané tituly alebo iné uznávané kvalifikácie terciárneho stupňa, bez ohľadu na to, ako sa dané zariadenie nazýva. Môže ísť aj o, alebo akýkoľvek iný druh inštitúcie vysokoškolského vzdelávania porovnateľný subjekt, ktorú ktorý vnútroštátne orgány považujú za oprávnenú oprávnený na účasť na programe na svojich príslušných územiach; [PN 77]

19.  „nadnárodný“ sa vzťahuje na každú akciu zahŕňajúcu aspoň dve krajiny, ktoré sú buď členskými štátmi, alebo tretími krajinami pridruženými k programu;

20.  „činnosť s účasťou mládeže“ je mimoškolská činnosť, ktorú vykonávajú neformálne skupiny mladých ľudí a/alebo mládežnícke organizácie a ktorú charakterizuje neformálny alebo informálny prístup k vzdelávaniu a podpora prístupnosti a začleňovaniu; [PN 78]

21.  „pracovník s mládežou“ je odborný pracovník alebo dobrovoľník zapojený do neformálneho alebo informálneho vzdelávania, ktorý podporuje mladých ľudí v ich osobnom sociálno-vzdelávacom a profesijnom rozvoji vrátane ich sociálno-vzdelávacieho a profesijného rozvoja; [PN 79]

22.  „dialóg EÚ o mládeži s mládežou“ je dialóg s medzi tvorcami politiky, rozhodujúcimi činiteľmi, odborníkmi, výskumnými pracovníkmi alebo zainteresovanými stranami občianskej spoločnosti, ako aj mladými ľuďmi a mládežníckymi organizáciami, ktorý; slúži ako fórum na stálu spoločnú úvahu o prioritách európskej spolupráce v oblasti mládeže vo všetkých oblastiach, ktoré majú pre mladých ľudí význam, o jej realizácii a hodnotení; [PN 80]

23.  „tretia krajina pridružená k programu“ je tretia krajina, ktorá je stranou dohody s Úniou umožňujúcej jej účasť na programe a ktorá spĺňa všetky povinnosti stanovené v tomto nariadení vo vzťahu k členským štátom; [PN 81]

24.  „právny subjekt“ je každá fyzická alebo právnická osoba zriadená a uznaná ako taká podľa vnútroštátneho práva, práva Únie alebo medzinárodného práva, ktorá má právnu subjektivitu a ktorá môže, konajúc vo svojom mene, vykonávať práva a podliehať povinnostiam, alebo subjekt bez právnej subjektivity v súlade s článkom [197 ods. 2 písm. c)] nariadenia o rozpočtových pravidlách;

25.  „osoby s nedostatkom príležitostí“ sú osoby, ktoré čelia prekážkam majú znevýhodnený prístup k programu vzhľadom na rôzne prekážky, ktoré im bránia v tom, aby mali účinný prístup k príležitostiam v rámci programu z ekonomických, zo sociálnych, z kultúrnych, geografických vyplývajú napríklad zo zdravotného postihnutia, zdravotných problémov, ťažkostí vo vzdelávaní, ich migrantského pôvodu, kultúrnych rozdielov, ich hospodárskej, sociálnej a geografickej situácie, čo sa týka aj ľudí z marginalizovaných komunít alebo zo zdravotných dôvodov, pre ich migranstký pôvod alebo ľudí ohrozených rizikom diskriminácie na základe ktoréhokoľvek z dôvodov, ako sú zdravotné postihnutie a ťažkosti vo vzdelávaní uvedených v článku 21 Charty základných práv Európskej únie; [PN 82]

26.  „vnútroštátny orgán“ je orgán, ktorý na vnútroštátnej úrovni zodpovedá za monitorovanie riadenia programu v členskom štáte alebo v tretej krajine pridruženej k programu, a za dohľad nad ním;

27.  „národná agentúra“ je jeden subjekt alebo viaceré subjekty v danom členskom štáte alebo v tretej krajine pridruženej k programu, ktorý je zodpovedný za riadenie implementácie programu na vnútroštátnej úrovni. V danom členskom štáte alebo v tretej krajine pridruženej k programu môže existovať viac ako jedna národná agentúra;

(27a)  „známka excelentnosti“ je označenie vysokej kvality udeľované projektom predloženým do programu, pri ktorých by financovanie bolo zaslúžené, nezískajú ho však vzhľadom na obmedzenia rozpočtu; je uznaním hodnoty návrhu a podporuje hľadanie alternatívnych zdrojov financovania. [PN 83]

Článok 3

Ciele programu

1.  Všeobecným cieľom programu je podporovať vzdelávanie, odborný a osobný rozvoj ľudí v oblasti činností vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu prostredníctvom celoživotného vzdelávania v Európe a mimo nej, a tým prispievať k udržateľnému rastu, kvalitnej zamestnanosti a, sociálnej súdržnosti, a začleňovaniu a zároveň k posilneniu európskej identity. Program ako taký je kľúčovým nástrojom budovania európskeho vzdelávacieho priestoru, poháňanie inovácií vo vzdelávaní a odbornej príprave, podpory pri realizácii európskej strategickej spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy so základnými sektorovými programami, napredovania v spolupráci zameranej na politiku v oblasti mládeže v rámci stratégie Únie pre mládež na roky 2019 – 2027 a rozvoja európskeho rozmeru v športe. [PN 84]

2.  Program má tieto špecifické ciele:

a)  podporovať vzdelávaciu mobilitu jednotlivcov, ako aj spoluprácu, začleňovanie, rovnosť, excelentnosť, tvorivosť a inováciu na úrovni organizácií a politík v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy; [PN 85]

b)  podporovať neformálnu a informálnu vzdelávaciu mobilitu, medzikultúrne vzdelávanie, kritické myslenie a aktívnu účasť mladých ľudí, ako aj spoluprácu, začleňovanie, kvalitu, tvorivosť a inováciu na úrovni organizácií a politík v oblasti mládeže; [PN 86]

c)  podporovať vzdelávaciu mobilitu športových trénerov a v rámci masových športov, zamestnancov v oblasti športu a mladých ľudí, ktorí sa pravidelne venujú športu v organizovanom prostredí, ako aj spoluprácu, začleňovanie, tvorivosť a inovácie na úrovni športových organizácií a športových politík; [PN 87]

ca)  podporovať celoživotné vzdelávanie prostredníctvom medzisektorového prístupu medzi formálnym, neformálnym a informálnym prostredím a podporou flexibilných spôsobov vzdelávania. [PN 88]

2a.  Program zahŕňa posilnený medzinárodný rozmer zameraný na podporu vonkajšej činnosti Únie a ciele rozvoja prostredníctvom spolupráce medzi Úniou a tretími krajinami. [PN 89]

3.  Ciele programu sa plnia prostredníctvom týchto troch kľúčových akcií:

a)  vzdelávacia mobilita („kľúčová akcia 1“);

b)  spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami („kľúčová akcia 2“), a

c)  podpora rozvoja politiky a spolupráce („kľúčová akcia 3“).

Ciele sa plnia aj prostredníctvom akcií Jean Monnet uvedených v článku 7.

Všetky akcie programu obsahujú výraznú vzdelávaciu zložku, ktorá prispieva k napĺňaniu cieľov programu stanovených v tomto článku. Opis akcií podporovaných v rámci každej kľúčovej akcie je stanovený v kapitole II (vzdelávanie a odborná príprava), kapitole III (mládež) a kapitole IV (šport). V pracovnom programe uvedenom v článku 19 musia byť podrobne špecifikované operačné ciele pre každú akciu a zodpovedajúce priority politiky. [PN 90]

Článok 3a

Európska pridaná hodnota

1.  Z programu sa podporujú len tie akcie a činnosti, ktoré poskytujú potenciálnu európsku pridanú hodnotu a prispievajú k dosiahnutiu cieľov uvedených v článku 3.

2.  Európska pridaná hodnota akcií a činností programu je zabezpečená napríklad ich:

a)  nadnárodným charakterom, najmä pokiaľ ide o mobilitu a spoluprácu zameranú na dosiahnutie udržateľného systémového vplyvu;

b)  komplementaritou a synergiami s ostatnými programami a politikami na vnútroštátnej úrovni, na úrovni Únie a na medzinárodnej úrovni;

c)  príspevkom k účinnému využívaniu nástrojov Únie v oblasti transparentnosti a uznávania kvalifikácií;

d)  príspevkom k rozvoju celoúnijných noriem pre zabezpečenie kvality vrátane stanov kvality;

e)  príspevkom k rozvoju celoúnijných spoločných noriem v programoch vzdelávania a odbornej prípravy;

f)  podporou dialógu medzi kultúrami a náboženstvami v Únii;

g)  podporou viacjazyčnosti v celej Únii; alebo

h)  podporou európskeho pocitu spolupatričnosti a posilnením spoločného európskeho občianstva. [PN 91]

KAPITOLA II

VZDELÁVANIE A ODBORNÁ PRÍPRAVA

Článok 4

Kľúčová akcia 1

Vzdelávacia mobilita

V oblasti vzdelávania a odbornej prípravy sa programom podporujú tieto činnosti v rámci kľúčovej akcie 1:

a)  mobilita vysokoškolských študentov a zamestnancov;

b)  mobilita študentov odborného vzdelávania a prípravy, a zamestnancov pôsobiacich v tejto oblasti;

c)  mobilita žiakov a zamestnancov škôl vrátane učiteľov predškolského vzdelávania a zamestnancov škôl v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve; [PN 92]

d)  mobilita zamestnancov pôsobiacich v oblasti vzdelávania dospelých a účastníkov vzdelávania dospelých; [PN 93]

e)  možnosti jazykového vzdelávania vrátane tých, ktorými sa podporujú činnosti v oblasti mobility.

V rámci programu sa podporujú virtuálne vzdelávacie a zmiešané vzdelávacie opatrenia, ktoré majú sprevádzať činnosti v oblasti mobility uvedené v odseku 1. Takisto podporuje takéto opatrenia v prípade osôb, ktoré sa nemôžu zúčastniť na týchto činnostiach mobility.

Komisia v prípade potreby zabezpečí, aby sa virtuálne a zmiešané vzdelávacie nástroje vyvinuté v rámci programu sprístupnili širšej verejnosti. [PN 94]

Podpora sa môže poskytnúť na prípravu činností v oblasti mobility stanovených v tomto článku, a to vrátane v prípade potreby na prípravné návštevy. [PN 95]

Článok 5

Kľúčová akcia 2

Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami

V oblasti vzdelávania a odbornej prípravy sa programom podporujú tieto akcie v rámci kľúčovej akcie 2:

a)  strategické partnerstvá pre spoluprácu a výmenu postupov vrátane drobných partnerstiev na podporu širšieho a inkluzívnejšieho prístupu k programu; [PN 96]

b)  partnerstvá pre excelentnosť, najmä európske univerzity, centrá excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave, a spoločný študijný program druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo doktorandského štúdia Erasmus Mundus; európske univerzity a centrá odbornej excelentnosti zapoja aspoň jeden subjekt so sídlom v niektorom členskom štáte; [PN 97]

c)  partnerstvá pre inováciu inovácie, ako sú aliancie pre vzdelávanie dospelých, s cieľom posilniť inovačnú kapacitu Európy; [PN 98]

d)  online prístupné a užívateľsky ústretové online platformy a nástroje virtuálnej spolupráce vrátane podporných služieb pre eTwinning a elektronickú platformu pre vzdelávanie dospelých v Európe., nástroje na podporu používania metód univerzálneho dizajnu pre vzdelávanie, ako aj nástroje na uľahčenie mobility, ako je európska študentská karta uvedená v článku 25 ods. 7c; [PN 99]

da)  cielené budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu. [PN 100]

Článok 6

Kľúčová akcia 3

Podpora rozvoja politiky a spolupráce

V oblasti vzdelávania a odbornej prípravy sa programom podporujú tieto akcie v rámci kľúčovej akcie 3:

a)  príprava a implementácia všeobecných a sektorových politických programov Únie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, a to aj s podporou siete EURYDICE alebo činností iných príslušných organizácií;

b)  podpora nástrojov a opatrení Únie, ktorými sa podporuje kvalita, transparentnosť, a uznávanie a aktualizácia kompetencií, zručností a kvalifikácií(32); [PN 101]

c)  politický dialóg a spolupráca s kľúčovými príslušnými zainteresovanými stranami a ich podpora vrátane celoúnijných sietí, európskych mimovládnych organizácií a medzinárodných organizácií v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy; [PN 102]

d)  opatrenia cielené opatrenia, ktoré prispievajú ku kvalitatívnej k vysoko kvalitnej a inkluzívnej implementácii programu; [PN 103]

e)  spolupráca s inými nástrojmi Únie a podpora iných politík Únie;

f)  činnosti zamerané na šírenie informácií a zvyšovanie povedomia o výsledkoch a prioritách európskych politík, ako aj o programe.

Článok 7

Akcie Jean Monnet

Programom sa podporuje výučba, vzdelávanie, výskum a diskusie o záležitostiach týkajúcich sa európskej integrácie a budúcich výziev a príležitostí Únie, a to prostredníctvom týchto opatrení: [PN 104]

a)  akciou Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdelávania; [PN 105]

b)  akciou Jean Monnet v iných vo všetkých oblastiach odborného vzdelávania a prípravy; [PN 106]

c)  podporou týchto inštitúcií presadzujúcich cieľ európskeho záujmu: Európskeho univerzitného inštitútu vo Florencii vrátane jeho Školy nadnárodnej správy vecí verejných, College of Europe (univerzít v Bruggách a Natoline); Európskeho inštitútu verejnej správy v Maastrichte, Akadémie európskeho práva v Trieri, Európskej agentúry pre rozvoj špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania v Odense a Medzinárodného strediska európskeho odborného vzdelávania v Nice.

KAPITOLA III

MLÁDEŽ

Článok 8

Kľúčová akcia 1

Vzdelávacia mobilita

V oblasti mládeže sa programom podporujú tieto akcie v rámci kľúčovej akcie 1:

a)  mobilita mladých ľudí;

b)  činnosti s účasťou mládeže,

c)  činnosti v rámci iniciatívy DiscoverEU,

d)  mobilita pracovníkov s mládežou.

Článok 9

Kľúčová akcia 2

Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami

V oblasti mládeže sa programom podporujú tieto akcie v rámci kľúčovej akcie 2:

a)  strategické partnerstvá pre spoluprácu a výmenu postupov vrátane drobných partnerstiev na podporu širšieho a inkluzívnejšieho prístupu k programu; [PN 107]

b)  partnerstvá pre inováciu s cieľom posilniť inovačnú kapacitu Európy;

c)  online dostupné a používateľsky jednoduché online platformy a nástroje virtuálnej spolupráce. [PN 108]

Článok 10

Kľúčová akcia 3

Podpora rozvoja politiky a spolupráce

V oblasti mládeže sa programom podporujú tieto akcie v rámci kľúčovej akcie 3:

a)  príprava a vykonávanie politického programu Únie v oblasti mládeže podľa potreby s podporou siete Youth Wiki; [PN 109]

b)  podpora nástrojov a opatrení Únie, ktorými sa podporuje kvalita, transparentnosť a uznávanie schopností a zručností, najmä prostredníctvom pasu mládeže (Youthpass);

c)  politický dialóg a spolupráca s príslušnými kľúčovými zainteresovanými stranami a ich podpora vrátane celoúnijných sietí, európskych mimovládnych organizácií a medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti mládeže, dialóg EÚ o mládeži s mládežou, ako aj podpora Európskeho fóra mládeže; [PN 110]

d)  opatrenia, ktoré prispievajú ku kvalitatívnej k vysoko kvalitnej a inkluzívnej implementácii programu; [PN 111]

e)  spolupráca s inými nástrojmi Únie a podpora iných politík Únie;

f)  činnosti zamerané na šírenie informácií a zvyšovanie povedomia o výsledkoch a prioritách európskej politiky, ako aj o programe.

KAPITOLA IV

ŠPORT

Článok 11

Kľúčová akcia 1

Vzdelávacia mobilita

V oblasti športu sa programom v rámci kľúčovej akcie 1 podporuje mobilita športových trénerov mladých ľudí venujúcich sa masovým športom a zamestnancov zamestnancom pôsobiacich v tejto oblasti. [PN 112]

Článok 12

Kľúčová akcia 2

Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami

V oblasti športu sa programom podporujú tieto akcie v rámci kľúčovej akcie 2:

a)  partnerstvá pre spoluprácu a výmenu postupov vrátane drobných partnerstiev na podporu širšieho a inkluzívnejšieho prístupu k programu;

b)  neziskové masové športové podujatia vrátane malých podujatí zamerané na ďalší rozvoj európskeho rozmeru športu. [PN 113]

Článok 13

Kľúčová akcia 3

Podpora rozvoja politiky a spolupráce

V oblasti športu sa programom podporujú tieto akcie v rámci kľúčovej akcie 3:

a)  príprava a implementácia politického programu Únie v oblasti športu a fyzickej aktivity;

b)  politický dialóg a spolupráca s príslušnými kľúčovými zainteresovanými stranami vrátane európskych mimovládnych organizácií a medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti športu; [PN 114]

ba)  opatrenia, ktoré prispievajú k vysoko kvalitnej a inkluzívnej implementácii programu; [PN 115]

bb)  spolupráca s inými nástrojmi Únie a podpora iných politík Únie; [PN 116]

c)  činnosti zamerané na šírenie informácií a zvyšovanie povedomia o výsledkoch a prioritách európskej politiky, ako aj o programe vrátane cien a ocenení v oblasti športu.

Kapitola IVa

Začleňovanie [PN 117]

Článok 13a

Stratégia začleňovania

1.  Komisia do 31. marca 2021 vypracuje rámec opatrení na začleňovanie, ako aj usmernenia k ich vykonávaniu. Na základe tohto rámca a s osobitným zreteľom na osobitné výzvy týkajúce sa prístupu k programu vo vnútroštátnom kontexte národné agentúry vypracujú viacročnú stratégiu národného začleňovania. Táto stratégia sa zverejní do 30. júna 2021 a jej vykonávanie sa bude pravidelne monitorovať.

2.  V rámci a stratégii uvedených v odseku 1 sa venuje osobitná pozornosť týmto prvkom:

a)  spolupráca so sociálnymi partnermi, vnútroštátnymi a miestnymi orgánmi a občianskou spoločnosťou;

b)  podpora pre miestne, komunitné organizácie, ktoré pracujú priamo s cieľovými skupinami;

c)  osveta cieľových skupín a komunikácia s nimi, a to aj prostredníctvom šírenia užívateľsky jednoduchých informácií;

d)  zjednodušenie postupov podávania žiadostí;

e)  poskytovanie osobitného poradenstva, odbornej prípravy a podporných služieb cieľovým skupinám, a to tak pred podaním ich žiadostí, ako aj na ich prípravu na skutočnú účasť na programe;

f)  osvedčené postupy v oblasti prístupnosti a podporných služieb pre osoby so zdravotným postihnutím;

g)  zber vhodných kvalitatívnych a kvantitatívnych údajov na hodnotenie účinnosti stratégie;

h)  uplatňovanie opatrení finančnej podpory v súlade s článkom 13b. [PN 118]

Článok 13b

Opatrenia finančnej podpory na začleňovanie

1.  Komisia a členské štáty spolupracujú, aby zabezpečili, že na podporu osôb s obmedzenými príležitosťami, ktorým je z finančných dôvodov bránené zúčastňovať sa na programe buď preto, lebo sú ekonomicky znevýhodnené, alebo preto, že ďalšie náklady spojené s účasťou na programe sú vzhľadom na ich konkrétnu situáciu závažnou prekážkou, budú zavedené príslušné finančné podporné opatrenia a predbežné financovanie, ak je to relevantné. Posúdenie finančných dôvodov a výšky podpory sa zakladá na objektívnych kritériách.

2.  Medzi podporné opatrenia uvedené v ods. 1 môže patriť:

a)  podpora dostupná z iných nástrojov Únie, ako je napríklad Európsky sociálny fond+;

b)  podpora dostupná v rámci vnútroštátnych schém;

c)  prispôsobenie a navýšenie podpory pre mobilitné akcie, ktorá je k dispozícii v rámci programu.

3.  S cieľom dosiahnuť súlad s odsekom 2 písm. c) tohto článku Komisia v prípade potreby upraví alebo povolí národným agentúram upraviť granty na podporu mobilitných akcií v rámci programu. Komisia v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 14 stanoví aj osobitný rozpočet na financovanie dodatočných opatrení finančnej podpory v rámci programu.

4.  Náklady na opatrenia na uľahčenie alebo podporu začleňovania nesmú byť za žiadnych okolností dôvodom na zamietnutie žiadosti v rámci programu. [PN 119]

KAPITOLA V

FINANČNÉ USTANOVENIA

Článok 14

Rozpočet

1.  Finančné krytie na implementáciu programu na obdobie rokov 2021 až 2027 predstavuje sumu 30 000 000 000 41 097 000 000 EUR v stálych cenách roku 2018 (46 758 000 000 EUR) v bežných cenách. [PN 120]

Ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje Európsky parlament a Rada v medziach viacročného finančného rámca. [PN 121]

2.  Program sa implementuje podľa tohto orientačného rozdelenia:

a)  24 940 000 000 EUR 83 % sumy uvedenej v odseku 1 na akcie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, z ktorých: [PN 122]

1.  najmenej 8 640 000 000 EUR by 34,66 % sa malo prideliť pridelí na akcie v oblasti vysokoškolského vzdelávania uvedené v článku 4 písm. a) a v článku 5 písm. a); [PN 123]

2.  najmenej 5 230 000 000 EUR 23 % sa pridelí na akcie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy uvedené v článku 4 písm. b) a v článku 5 písm. a); [PN 124]

3.  najmenej 3 790 000 000 EUR 15,63 % sa pridelí na akcie v oblasti školského vzdelávania uvedené v článku vrátane predškolského vzdelávania a vzdelávania v ranom detstve, uvedené v článku 4 písm. c) a v článku 5 písm. a); [PN 125]

4.  najmenej 1 190 000 000 EUR 6 % sa pridelí na akcie v oblasti vzdelávania dospelých uvedené v článku 4 písm. d) a v článku 5 písm. a); [PN 126]

5.  450 000 000 EUR 1,8 % by sa malo prideliť na akcie Jean Monnet uvedené v článku 7; [PN 127]

5a.  13,91 % sumy uvedenej v písmene a) tohto odseku sa pridelí na akcie, ktoré sú primárne priamo riadené, vrátane akcií uvedených v článku 4 písm. e), článku 5 písm. b) až d) a článku 6 písm. a) až f); [PN 128]

5b.  zvyšných 5 % sa môže použiť na financovanie všetkých akcií v rámci kapitoly II; [PN 129]

b)  3 100 000 000 EUR 10,3 % sumy uvedenej v odseku 1 na akcie v oblasti mládeže uvedené v článkoch 8 až 10; [PN 130]

c)  550 000 000 EUR 2 % sumy uvedenej v odseku 1 na akcie v oblasti športu uvedené v článkoch 11 až 13 a [PN 131]

d)  najmenej 960 000 000 EUR 3,2 % sumy uvedenej v odseku 1 ako príspevok na prevádzkové náklady národných agentúr. [PN 132]

Zvyšných 1,5 %, ktoré nie sú pridelené na základe orientačného rozdelenia stanoveného v prvom pododseku, sa môžu použiť na podporu programu. [PN 133]

3.  Okrem finančného krytia uvedeného v odseku 1 a s cieľom podporiť medzinárodný rozmer programu sa na podporu akcií implementovaných a riadených v súlade s týmto nariadením sprístupní dodatočný finančný príspevok na základe nariadenia nariadenie …/… [nástroj susedstva, rozvoja a medzinárodnej spolupráce](33) a na základe nariadenia nariadenie …/… [IPA III](34). Tento príspevok poskytnú finančné príspevky na podporu akcií stanovených a vykonávaných podľa tohto nariadenia. Toto nariadenie sa financuje v súlade s nariadeniami vzťahuje na používanie týchto fondov pri súčasnom zaistení dodržiavania nariadení, ktorými sa zriaďujú uvedené nástroje príslušne upravujú NDICI a IPA III. [PN 134]

4.  Suma uvedená v odseku 1 sa môže použiť na technickú a administratívnu pomoc určenú na implementáciu programu, ako sú prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti vrátane systémov informačných technológií na úrovni inštitúcií a poradenstva v oblasti dostupnosti a odbornej prípravy. [PN 135]

5.  Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie o rozpočtových pravidlách, výdavky na akcie vyplývajúce z projektov zahrnutých do prvého pracovného programu môžu byť oprávnené od 1. januára 2021.

6.  Zdroje pridelené členským štátom v rámci zdieľaného riadenia môžu byť na základe ich žiadosti prevedené na program. Komisia použije tieto zdroje priamo v súlade s [článkom 62 ods. 1 písm. a)] nariadenia o rozpočtových pravidlách alebo nepriamo v súlade s [písmenom c)] uvedeného článku. Tieto zdroje sa podľa možnosti použijú v prospech dotknutého členského štátu.

6a.  Priority prideľovania rozpočtových prostriedkov podľa jednotlivých akcií uvedených v odseku 2 sa stanovia v pracovnom programe uvedenom v článku 19. [PN 136]

Článok 15

Formy financovania z prostriedkov EÚ a metódy implementácie

1.  Program sa musí implementovať konzistentne v rámci priameho riadenia v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách alebo v rámci nepriameho riadenia so subjektmi uvedenými v článku [61 ods. 1 písm. c)] nariadenia o rozpočtových pravidlách.

2.  Z programu sa môžu poskytovať finančné prostriedky v akejkoľvek forme stanovenej v nariadení o rozpočtových pravidlách, a to najmä vo forme grantov, cien a verejného obstarávania.

3.  Príspevky do vzájomného poistného mechanizmu môžu pokrývať riziko spojené s vymáhaním finančných prostriedkov, ktoré majú zaplatiť ich príjemcovia, a považujú sa podľa nariadenia o rozpočtových pravidlách za dostatočnú záruku. Uplatňujú sa ustanovenia uvedené v [článku X] nariadenia X [nástupcu nariadenia o záručnom fonde].

KAPITOLA VI

ÚČASŤ NA PROGRAME

Článok 16

Tretie krajiny pridružené k programu

1.  Na programe sa môžu zúčastniť aj tieto tretie krajiny:

a)  členovia Európskeho združenia voľného obchodu, ktorí sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), v súlade s podmienkami stanovenými v Dohode o Európskom hospodárskom priestore;

b)  pristupujúce krajiny, kandidátske krajiny a potenciálne kandidátske krajiny v súlade so všeobecnými zásadami a všeobecnými podmienkami účasti týchto krajín na programoch Únie stanovenými v príslušných rámcových dohodách a rozhodnutiach Rady pre pridruženie alebo v podobných dohodách a v súlade s osobitnými podmienkami stanovenými v dohodách medzi Úniou a týmito krajinami;

c)  krajiny, na ktoré sa vzťahuje európska susedská politika, v súlade so všeobecnými zásadami a všeobecnými podmienkami účasti týchto krajín na programoch Únie stanovenými v príslušných rámcových dohodách a rozhodnutiach Rady pre pridruženie alebo v podobných dohodách a v súlade s osobitnými podmienkami stanovenými v dohodách medzi Úniou a týmito krajinami;

d)  iné tretie krajiny v súlade s podmienkami stanovenými v osobitnej dohode, ktorá sa vzťahuje na účasť tretej krajiny na akomkoľvek programe Únie, a to za predpokladu, že sa v tejto dohode:

–  zabezpečuje spravodlivá rovnováha, pokiaľ ide o príspevky a prínosy tretej krajiny, ktorá sa zúčastňuje na programoch Únie,

–  stanovujú podmienky účasti na programoch vrátane výpočtu výšky finančných príspevkov na jednotlivé programy a administratívnych nákladov na ne. Tieto príspevky predstavujú pripísané príjmy v súlade s článkom [21 ods. 5] nariadenia o rozpočtových pravidlách,

–  neudeľuje tretej krajine právomoc rozhodovať o programe,

–  zaručujú práva Únie na zabezpečenie správneho finančného riadenia a ochranu svojich finančných záujmov.

2.  Krajiny uvedené v odseku 1 sa v plnej miere zúčastňujú na programe, iba ak spĺňajú všetky povinnosti, ktoré sa týmto nariadením ukladajú členským štátom.

Článok 17

Tretie krajiny, ktoré nie sú pridružené k programu

Pokiaľ ide o akcie uvedené v článkoch 4 až 6, v článku 7 písm. a) a b) a v článkoch 8 až 10, 12 a 13, na programe sa môžu zúčastniť tieto tretie právne subjekty z ktorejkoľvek tretej krajiny: v riadne opodstatnených prípadoch v záujme Únie

a)  tretie krajiny uvedené v článku 16, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v odseku 2 uvedeného článku;

b)  ktorákoľvek iná tretia krajina. [PN 137]

Článok 18

Pravidlá vzťahujúce sa na priame a nepriame riadenie

1.  Program je prístupný verejným a súkromným právnym subjektom, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

2.  Komisia a členské štáty zabezpečia pri implementácii programu, najmä pri výbere účastníkov a udeľovaní grantov, aby sa vyvinulo úsilie na podporu sociálneho začleňovania a zlepšenia nadväzovania kontaktu s osobami s nedostatkom príležitostí. [PN 138]

3.  V prípade výberu v rámci priameho a nepriameho riadenia môže komisia pre vyhodnotenie uvedená v článku [145 ods. 3 tretej zarážke] nariadenia o rozpočtových pravidlách pozostávať z externých odborníkov.

4.  Predpokladá sa, že verejné subjekty, ako aj inštitúcie a organizácie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktoré dostali viac ako päťdesiat percent svojich ročných príjmov z verejných zdrojov počas posledných dvoch rokov, majú potrebnú finančnú, odbornú a administratívnu spôsobilosť vykonávať činnosti v rámci programu. Na preukázanie tejto spôsobilosti nie sú povinné predložiť ďalšiu dokumentáciu.

4a.  Úrovne finančnej podpory, ako napríklad granty, paušálne sadzby a jednotkové náklady, sa pravidelne revidujú a prispôsobujú sa podľa životných nákladov a nákladov spojených s pobytom v hostiteľskej krajine alebo regiónu na základe údajov Eurostatu. V rámci úpravy životných nákladov a nákladov spojených s pobytom sa náležite zohľadnia cestovné náklady do hostiteľskej krajiny alebo regiónu a späť. [PN 139]

5.  S cieľom zlepšiť prístup k ľuďom s nedostatkom príležitostí a zabezpečiť bezproblémovú implementáciu programu môže Komisia upraviť granty alebo môže poveriť národné agentúry uvedené v článku 23, aby ich na základe objektívnych kritérií upravili, v záujme podpory akcií programu v oblasti mobility. [PN 140]

6.  Komisia môže spolu s tretími krajinami, ktoré nie sú pridružené k programu, alebo ich organizáciami a agentúrami vydať spoločné výzvy na financovanie projektov na základe zodpovedajúcich finančných prostriedkov. Projekty sa môžu hodnotiť a vyberať prostredníctvom spoločných postupov hodnotenia a výberu, na ktorých sa dohodnú zapojené financujúce organizácie alebo agentúry, v súlade so zásadami stanovenými v nariadení o rozpočtových pravidlách.

KAPITOLA VII

PROGRAMOVANIE, MONITOROVANIE A HODNOTENIE

Článok 19

Pracovný program

Program Sekundárne politiky a priority vrátane podrobností o osobitných iniciatívach stanovených v článkoch 4 až 13 sa implementuje určia prostredníctvom pracovných programov uvedených pracovného programu, ako sa uvádza v článku [108] 110 nariadenia o rozpočtových pravidlách. V pracovnom programe sa takisto stanoví, ako sa má program implementovať. Okrem toho sa v pracovnom programe musí uviesť suma pridelená na každú akciu a rozdelenie finančných prostriedkov medzi členské štáty a tretie krajiny pridružené k programu, pokiaľ ide o akcie, ktoré sa majú riadiť prostredníctvom národnej agentúry. Pracovný program prijíma Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 31. Komisia je v súlade s článkom 30 splnomocnená prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie prijatím pracovného programu. [PN 141]

Článok 20

Monitorovanie a podávanie správ

1.  Ukazovatele, ktoré sa uvádzajú v správach na účely posúdenia pokroku pri dosahovaní všeobecných a špecifických cieľov programu stanovených v článku 3, sú uvedené v prílohe.

2.  Na zabezpečenie účinného posúdenia programu z hľadiska dosahovania jeho cieľov je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 30 prijímať delegované akty na zmenu prílohy s cieľom preskúmať alebo doplniť ukazovatele, ak sa to považuje za potrebné, a doplniť toto nariadenie o ustanovenia týkajúce sa zriadenia rámca monitorovania a hodnotenia.

3.  Systémom podávania správ o výkonnosti sa zabezpečuje, aby prijímatelia finančných prostriedkov Únie v zmysle článku [2 ods. 5] nariadenia o rozpočtových pravidlách efektívne, účinne, včas a na primeranej úrovni podrobnosti zhromažďovali údaje na monitorovanie implementácie a hodnotenia programu. Na tento účel sa prijímateľom finančných prostriedkov Únie a členským štátom ukladajú primerané požiadavky na podávanie správ.

Článok 21

Hodnotenie Hodnotenia, preskúmanie v polovici trvania a revízia [PN 142]

1.  Všetky hodnotenia sa vykonávajú včas, aby sa mohli využiť v rozhodovacom procese. [PN 143]

2.  Priebežné hodnotenie programu Preskúmanie programu v polovici trvania sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii programu, najneskôr však štyri roky po začatí implementácie programu v každom prípade však najneskôr 31. decembra 2024. Musí ho sprevádzať aj záverečné hodnotenie predchádzajúceho programu, ktoré bude podkladom pre preskúmanie v polovici trvania. V preskúmaní v polovici trvania je okrem hodnotenia celkovej účinnosti a výkonnosti programu potrebné zhodnotiť splnenie opatrení v oblasti začleňovania stanovených v kapitole IVa, úsilie vynaložené na zjednodušenie programu pre prijímateľov a vykonávanie nových iniciatív uvedených v článku 5 písm. b) a v článku 8 písm. c). Pritom sa preskúma rozčlenenie účasti na programe, najmä pokiaľ ide o ľudí s obmedzenými príležitosťami. [PN 144]

3.  Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky stanovené v kapitole IX a povinnosti národných agentúr uvedené v článku 24, členské štáty predložia Komisii do 30. apríla 2024 správu o implementácii a vplyve programu na svojich príslušných územiach. ESVČ predloží podobnú správu o vykonávaní a vplyve programu v zúčastnených rozvojových krajinách. [PN 145]

3a.  Komisia v prípade potreby a na základe preskúmania v polovici trvania predloží príslušné legislatívne návrhy na zmenu tohto nariadenia. Komisia predstúpi pred príslušný výbor Európskeho parlamentu a príslušný orgán Rady, aby predložila správu o preskúmaní v polovici trvania, a to aj v súvislosti s jej rozhodnutím o tom, či sa vyžaduje zmena tohto nariadenia. [PN 146]

4.  Na konci obdobia implementácie, najneskôr však štyri tri roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 1, vykoná Komisia záverečné hodnotenie programu. [PN 147]

5.  Komisia oznámi závery týchto hodnotení postúpi všetky hodnotenia a preskúmanie v polovici trvania spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. [PN 148]

KAPITOLA VIII

INFORMOVANIE, KOMUNIKÁCIA A ŠÍRENIE

Článok 22

Informovanie, komunikácia a šírenie

1.  Národné agentúry uvedené v článku 24 v spolupráci s Komisiou a na základe celoúnijného rámca vypracujú jednotnú stratégiu, pokiaľ ide o účinné nadväzovanie kontaktu, ako aj šírenie a využívanie výsledkov činností podporovaných v kontexte akcií, ktoré riadia v rámci programu, a pomáhajú Komisii vo všeobecnej úlohe šírenia informácií o programe vrátane informácií o akciách a činnostiach riadených na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie, ako aj o jeho výsledkoch, a. Národné agentúry informujú príslušné cieľové skupiny o akciách a činnostiach uskutočňovaných vo svojej krajine s cieľom zlepšiť spoluprácu medzi zainteresovanými stranami a podporiť medzisektorovú spoluprácu na vykonávaní programu. Pri vykonávaní komunikačných a osvetových činností a pri šírení informácií musia Komisia a národné agentúry v súlade s kapitolou IVa venovať osobitnú pozornosť osobám s obmedzenými príležitosťami s cieľom zvýšiť ich účasť v programe. [PN 149]

1a.  Všetky základné dokumenty programu pre prijímateľov vrátane formulárov žiadostí, pokyny a základné informácie musia byť dostupné aspoň vo všetkých úradných jazykoch Únie. [PN 150]

2.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť finančných prostriedkov Únie, najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.

3.  Právne subjekty v rámci sektorov, na ktoré sa vzťahuje program, musia používať značku „Erasmus Erasmus+“ na účely komunikácie a šírenia informácií týkajúcich sa programu.

4.  Komisia vykonáva prístupným spôsobom informačné a komunikačné činnosti v súvislosti s programom a jeho akciami a výsledkami. Finančné zdroje pridelené na program zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článku 3. [PN 151]

4a.  Národné agentúry poskytujú informácie o programe aj útvarom pre profesijné poradenstvo v rámci vzdelávacích inštitúcií a inštitúcií odbornej prípravy a službám zamestnanosti. [PN 152]

KAPITOLA IX

SYSTÉM RIADENIA A AUDITU

Článok 23

Vnútroštátny orgán

1.  Do […] členské štáty oznámia Komisii formou oficiálneho oznámenia, ktoré zašle ich stále zastúpenie, osobu(-y), ktorá(-é) je(sú) právne splnomocnená(-é) konať v ich mene ako vnútroštátny orgán na účely tohto nariadenia. V prípade výmeny vnútroštátneho orgánu počas trvania programu oznámi príslušný členský štát túto skutočnosť okamžite Komisii v súlade s rovnakým postupom.

2.  Členské štáty prijmú všetky potrebné a vhodné opatrenia na odstránenie akýchkoľvek právnych a administratívnych prekážok pre riadne fungovanie programu vrátane, ak je to možné, opatrení zameraných na zabránenie zdaňovaniu grantov, zaistenie prenosnosti práv medzi systémami sociálneho zabezpečenia Únie a riešenie problémov, ktoré vedú k ťažkostiam pri získavaní víz alebo povolení na pobyt. [PN 153]

3.  Vnútroštátny orgán určí do […] národnú agentúru alebo národné agentúry. Ak existuje viac než jedna národná agentúra, členské štáty stanovia vhodný mechanizmus na koordináciu riadenia implementácie programu na vnútroštátnej úrovni, a to najmä s cieľom zabezpečiť jednotnú a nákladovo efektívnu implementáciu programu a v tejto súvislosti efektívny kontakt s Komisiou, ako aj uľahčiť prípadný presun finančných prostriedkov medzi agentúrami, čím sa umožní flexibilnejšie a lepšie využívanie finančných prostriedkov pridelených členským štátom. Každý členský štát si určí, ako usporiada vzťah medzi svojím vnútroštátnym orgánom a národnou agentúrou, a to vrátane takých úloh, akou je stanovenie pracovného programu národnej agentúry.

Vnútroštátny orgán predloží Komisii primerané ex-ante hodnotenie súladu potvrdzujúce, že národná agentúra spĺňa článok [58 ods. 1] písm. c) body v) a vi) a článok [60 ods. 1, 2 a 3] nariadenia o rozpočtových pravidlách, ako aj požiadavky Únie na normy vnútornej kontroly pre národné agentúry a pravidlá riadenia finančných prostriedkov programu určených na grantovú podporu.

4.  Vnútroštátny orgán určí nezávislý audítorský subjekt uvedený v článku 26.

5.  Vnútroštátny orgán zakladá svoje ex-ante hodnotenie súladu na vlastných kontrolách a auditoch a/alebo na kontrolách a auditoch vykonaných nezávislým audítorským subjektom uvedeným v článku 26. Ak bola pre tento program určená tá istá národná agentúra ako pre predchádzajúci program, rozsah ex-ante hodnotenia súladu sa obmedzí na požiadavky, ktoré sú nové a špecifické pre tento program.

6.  V prípade, že Komisia zamietne určenie národnej agentúry na základe svojho hodnotenia ex-ante hodnotenia súladu alebo ak národná agentúra nespĺňa minimálne požiadavky stanovené Komisiou, vnútroštátny orgán zabezpečí prijatie potrebných nápravných opatrení s cieľom zabezpečiť, aby národná agentúra spĺňala tieto minimálne požiadavky, alebo určí iný subjekt za národnú agentúru.

7.  Vnútroštátny orgán monitoruje riadenie programu a vykonáva nad ním dohľad na vnútroštátnej úrovni. Informuje Komisiu a konzultuje s ňou s dostatočným predstihom pred tým, ako prijme akékoľvek rozhodnutie, ktoré môže mať značný vplyv na riadenie programu, najmä rozhodnutie týkajúce sa jeho národnej agentúry.

8.  Vnútroštátny orgán poskytne primerané spolufinancovanie na operácie svojej národnej agentúry s cieľom zabezpečiť, aby sa program riadil podľa platných pravidiel Únie.

9.  Na základe ročného vyhlásenia riadiaceho subjektu národnej agentúry, nezávislého audítorského stanoviska k nemu a analýzy súladu a výkonnosti národnej agentúry, ktorú uskutoční Komisia, vnútroštátny orgán každoročne informuje Komisiu o svojich činnostiach týkajúcich sa monitorovania programu a dohľadu nad ním. Tieto informácie sa v rámci možnosti sprístupnia verejnosti. [PN 154]

10.  Vnútroštátny orgán preberá zodpovednosť za správne riadenie finančných prostriedkov Únie, ktoré Komisia previedla na národnú agentúru v rámci programu.

11.  V prípade akejkoľvek nezrovnalosti, nedbanlivosti alebo podvodu, ktoré možno pripísať národnej agentúre, resp. v prípade akýchkoľvek závažných nedostatkov alebo nedostatočnej výkonnosti národnej agentúry, ktoré vedú k vzniku pohľadávok Komisie voči národnej agentúre, vnútroštátny orgán zodpovedá za refundovanie nevymožených finančných prostriedkov Komisii.

12.  Za okolností uvedených v odseku 11 môže vnútroštátny orgán z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť Komisie zrušiť mandát národnej agentúry. V prípade, že vnútroštátny orgán chce zrušiť mandát národnej agentúry z iného opodstatneného dôvodu, oznámi zrušenie mandátu Komisii najmenej šesť mesiacov pred predpokladaným dátumom ukončenia mandátu národnej agentúry. V takom prípade sa vnútroštátny orgán a Komisia oficiálne dohodnú na konkrétnych a včasných prechodných opatreniach.

13.  V prípade zrušenia mandátu vykoná vnútroštátny orgán potrebné kontroly týkajúce sa finančných prostriedkov Únie zverených národnej agentúre, ktorej mandát bol zrušený, a zabezpečí nerušený prevod týchto finančných prostriedkov a prenos všetkých dokumentov a nástrojov riadenia potrebných na riadenie programu na novú národnú agentúru. Vnútroštátny orgán poskytne národnej agentúre, ktorej mandát bol zrušený, potrebnú finančnú podporu na pokračovanie plnenia jej zmluvných záväzkov voči prijímateľom v rámci programu a voči Komisii, a to až do prevodu týchto záväzkov na novú národnú agentúru.

14.  Ak o to Komisia požiada, vnútroštátny orgán určí inštitúcie alebo organizácie, alebo druhy takýchto inštitúcií a organizácií, ktoré sa majú považovať za oprávnené na účasť na konkrétnych akciách programu na ich príslušných územiach.

Článok 24

Národná agentúra

1.  Národná agentúra musí:

a)  mať právnu subjektivitu alebo byť súčasťou subjektu, ktorý má právnu subjektivitu, a riadiť sa právom príslušného členského štátu; za národnú agentúru nie je možné určiť ministerstvo;

b)  mať náležitú kapacitu na riadenie, zamestnancov a infraštruktúru na uspokojivé plnenie svojich úloh, a zabezpečiť tak efektívne a účinné riadenie programu a správne finančné riadenie prostriedkov Únie;

ba)  mať potrebné odborné znalosti na pokrytie všetkých sektorov programu; [PN 155]

c)  mať prevádzkové a právne prostriedky na uplatňovanie administratívnych pravidiel, zmluvných pravidiel a pravidiel finančného riadenia stanovených na úrovni Únie;

d)  poskytovať primerané finančné záruky vydané pokiaľ možno orgánom verejnej moci, zodpovedajúce úrovni finančných prostriedkov Únie, na spravovanie ktorých bude vyzvaná;

e)  byť určená na obdobie trvania programu.

2.  Národná agentúra zodpovedá za riadenie všetkých fáz projektového cyklu akcií, ktoré sú opísané v pracovnom programe uvedenom v článku [19], v súlade s [článkom 58 ods. 1 písm. c) bodom v) a vi)] nariadenia o rozpočtových pravidlách.

3.  Národná agentúra poskytne grantovú podporu prijímateľom v zmysle článku [2 ods. 5] nariadenia o rozpočtových pravidlách, a to formou dohody o grante, ktorú Komisia špecifikovala pre príslušnú akciu programu.

4.  Národná agentúra podáva každý rok správu Komisii a svojmu vnútroštátnemu orgánu v súlade s článkom [60 ods. 5] nariadenia o rozpočtových pravidlách. Národná agentúra zodpovedá za implementáciu pripomienok, ktoré vydá Komisia v nadväznosti na svoju analýzu ročného vyhlásenia riadiaceho subjektu a nezávislého audítorského stanoviska k nemu.

5.  Národná agentúra nesmie bez predchádzajúceho písomného schválenia vnútroštátnym orgánom a Komisiou delegovať na tretiu stranu žiadnu úlohu programu ani plnenie rozpočtu, ktoré jej boli zverené. Národná agentúra si zachováva výhradnú zodpovednosť za všetky úlohy delegované na tretiu stranu.

6.  V prípade zrušenia mandátu národnej agentúry zostáva uvedená národná agentúra právne zodpovedná za plnenie svojich zmluvných záväzkov voči prijímateľom v rámci programu a voči Komisii až do prevodu týchto záväzkov na novú národnú agentúru.

7.  Národná agentúra zodpovedá za riadenie a ukončovanie finančných dohôd týkajúcich sa predchádzajúceho programu, ktoré sú na začiatku programu ešte stále otvorené.

7a.  V spolupráci s Komisiou národné agentúry zabezpečia, aby postupy zavedené na vykonávanie nariadenia boli konzistentné a jednoduché a aby mali informácie vysokú kvalitu, a to aj vypracovaním spoločných noriem pre žiadosti o projekty a ich vyhodnocovanie. Národné agentúry vedú pravidelné konzultácie s prijímateľmi programu, aby zabezpečili súlad s touto požiadavkou. [PN 156]

Článok 25

Európska komisia

1.  Komisia preskúma vnútroštátne systémy riadenia a kontroly na základe požiadaviek na súlad pre národné agentúry podľa článku 23 ods. 3, najmä na základe ex-ante hodnotenia súladu, ktoré jej poskytol vnútroštátny orgán, ročného vyhlásenia riadiaceho subjektu národnej agentúry a stanoviska nezávislého audítorského subjektu k nemu s náležitým zohľadnením ročných informácií od vnútroštátneho orgánu o jeho činnostiach týkajúcich sa monitorovania programu a dohľadu nad ním.

2.  Do dvoch mesiacov od doručenia ex-ante hodnotenia súladu od vnútroštátneho orgánu podľa článku 23 ods. 3 Komisia prijme, podmienečne prijme alebo zamietne určenie národnej agentúry. Komisia nesmie uzatvoriť zmluvný vzťah s národnou agentúrou, kým neprijme ex-ante hodnotenie súladu. V prípade podmienečného prijatia môže Komisia na svoj zmluvný vzťah s národnou agentúrou uplatniť primerané preventívne opatrenia.

3.  Komisia každý rok sprístupní národnej agentúre tieto finančné prostriedky programu:

a)  finančné prostriedky na grantovú podporu v dotknutom členskom štáte na akcie programu, ktorých riadenie je zverené národnej agentúre;

b)  finančný príspevok na podporu na podporu úloh národnej agentúry zameraných na riadenie programu, ktorý sa stanoví na základe výšky finančných prostriedkov Únie na grantovú podporu zverených národnej agentúre;

c)  ak je to relevantné, dodatočné finančné prostriedky na opatrenia podľa článku 6 písm. d), článku 10 písm. d) a článku 10 13 písm. d) ba). [PN 157]

3a.  Komisia zodpovedá za vykonávanie akcií, ktoré priamo riadi. Riadi teda všetky etapy žiadostí o granty a projekty pre akcie v rámci programu uvedené v kapitolách II, III a IV, keď ich predložia celoúnijné siete, európske a medzinárodné organizácie. [PN 158]

4.  Komisia stanoví požiadavky na pracovný program národnej agentúry. Komisia nesprístupní národnej agentúre finančné prostriedky programu, kým formálne neschváli pracovný program národnej agentúry.

5.  Komisia po posúdení ročného vyhlásenia riadiaceho subjektu a stanoviska nezávislého audítorského subjektu k nemu zašle svoje stanovisko a pripomienky k nim národnej agentúre a vnútroštátnemu orgánu.

6.  V prípade, že Komisia nemôže prijať ročné vyhlásenie riadiaceho subjektu alebo nezávislé audítorské stanovisko k nemu, alebo v prípade neuspokojivej implementácie pripomienok Komisie národnou agentúrou môže Komisia vykonať preventívne a nápravné opatrenia potrebné na ochranu finančných záujmov Únie v súlade s článkom [60 ods. 4] nariadenia o rozpočtových pravidlách.

7.  S cieľom zabezpečiť jednotné implementovanie programu vo všetkých členských štátoch a vo všetkých tretích krajinách uvedených v článku 17 a s cieľom zabezpečiť výmenu najlepších postupov sa zorganizujú pravidelné stretnutia so sieťou národných agentúr. Externí odborníci vrátane zástupcov občianskej spoločnosti a tretích krajín pridružených k programu budú prizvaní k účasti na takýchto stretnutiach. Európsky parlament sa na takéto stretnutia prizýva ako pozorovateľ. [PN 159]

7a.  S cieľom zjednodušiť a zosúladiť postup predkladania žiadostí Komisia do 30. júna 2024 poskytne spoločný viacjazyčný nástroj jednotného kontaktného miesta pre tento program. Tento nástroj musí byť prístupný tak online, ako aj na mobilných zariadeniach pre všetky subjekty, ktoré program využívajú alebo ktoré sa podieľajú na jeho riadení. Tento nástroj poskytuje aj informácie o možných partneroch pre potenciálnych prijímateľov. [PN 160]

7b.  Komisia zabezpečí, aby sa výsledky projektov zverejňovali a informácie o nich dôrazne šírili tak, aby sa podporovala výmena najlepších postupov medzi národnými agentúrami, zainteresovanými stranami a prijímateľmi programu. [PN 161]

7c.  Komisia do 31. decembra 2021 vytvorí európsku študentskú kartu pre všetkých študentov zúčastňujúcich sa na programe. Komisia do 31. decembra 2025 sprístupní európsku študentskú kartu všetkým študentom v Únii. [PN 162]

Článok 26

Nezávislý audítorský subjekt

1.  Nezávislý audítorský subjekt vydá audítorské stanovisko k ročnému vyhláseniu riadiaceho subjektu uvedenému v článku [60 ods. 5] nariadenia o rozpočtových pravidlách. Stanovisko tvorí základ celkového uistenia podľa článku [123] nariadenia o rozpočtových pravidlách.

2.  Nezávislý audítorský subjekt:

a)  musí mať potrebnú odbornú spôsobilosť na vykonávanie auditov vo verejnom sektore;

b)  musí zabezpečiť, aby boli pri jeho auditoch zohľadňované medzinárodne prijaté audítorské štandardy;

c)  nesmie byť v konflikte záujmov vo vzťahu k právnemu subjektu, ktorého súčasťou je národná agentúra. Predovšetkým je funkčne nezávislý od právneho subjektu, ktorého súčasťou je národná agentúra.

3.  Nezávislý audítorský subjekt poskytne Komisii a jej zástupcom, ako aj Dvoru audítorov úplný prístup ku všetkým dokumentom a správam na podporu audítorského stanoviska, ktoré vydáva k ročnému vyhláseniu riadiaceho subjektu národnej agentúry.

KAPITOLA X

SYSTÉM KONTROLY

Článok 27

Zásady systému kontroly

1.  Komisia prijme príslušné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby sa pri implementácii akcií financovaných na základe tohto nariadenia chránili finančné záujmy Únie uplatňovaním opatrení na zamedzenie podvodom, korupcii a iným protiprávnym činnostiam účinnými kontrolami, a pri odhalení nezrovnalostí vymáhaním neoprávnene vyplatených súm a v prípade potreby ukladaním účinných, primeraných a odrádzajúcich sankcií.

2.  Komisia je zodpovedná za dozorné kontroly akcií a činností programu riadených národnými agentúrami. Stanoví minimálne požiadavky na kontroly vykonávané národnou agentúrou a nezávislým audítorským subjektom, pričom sa zohľadnia systémy vnútornej kontroly vnútroštátnych verejných financií. [PN 163]

3.  Národná agentúra zodpovedá za primárne kontroly prijímateľov grantov na akcie programu podľa článku 24 ods. 2. Tieto kontroly musia poskytnúť primerané uistenie, že udelené granty sa využívajú v súlade s ich určením a s platnými pravidlami Únie.

4.  Pokiaľ ide o finančné prostriedky programu prevedené na národné agentúry, Komisia zabezpečí riadnu koordináciu svojich kontrol s vnútroštátnymi orgánmi a národnými agentúrami na základe modelu jednotného auditu a v nadväznosti na analýzu založenú na hodnotení rizika. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na vyšetrovania vykonávané Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF).

Článok 28

Ochrana finančných záujmov Únie

Ak sa tretia krajina zúčastňuje na programe na základe rozhodnutia podľa medzinárodnej dohody alebo na základe akéhokoľvek iného právneho nástroja, tretia krajina udelí potrebné práva a prístup, ktoré sa požadujú pre zodpovedného povoľujúceho úradníka, Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) a Európsky dvor audítorov, aby mohli v plnej miere vykonávať svoje príslušné právomoci. V prípade Európskeho úradu pre boj proti podvodom zahŕňajú tieto práva právo vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste stanovených v nariadení (EÚ, Euratom) č. 883/2013.

KAPITOLA XI

KOMPLEMENTARITA

Článok 29

Komplementarita s inými politikami, programami a fondmi Únie

1.  Program sa implementuje tak, aby sa zabezpečila jeho celková zhoda a komplementarita s ostatnými príslušnými politikami, programami a fondmi Únie, najmä tými, ktoré sa týkajú vzdelávania a odbornej prípravy, kultúry a médií, mládeže a solidarity, zamestnanosti a sociálneho začleňovania, výskumu a inovácií, priemyslu a podnikania, digitálnej politiky, poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, životného prostredia a klímy, súdržnosti, regionálnej politiky, migrácie, bezpečnosti a medzinárodnej spolupráce a rozvoja.

2.  Na akciu, na ktorú sa poskytol príspevok z prostriedkov programu, možno takisto poskytnúť príspevok z prostriedkov akéhokoľvek iného programu Únie, ak tieto príspevky nepokrývajú tie isté náklady. Kumulatívne financovanie nesmie presiahnuť celkové oprávnené náklady na akciu. [PN 164]

3.  Ak sa z programu a z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) uvedených v článku 1 nariadenia (EÚ) XX [VN] poskytuje spoločná finančná podpora pre jednotnú akciu, táto akcia sa musí implementovať v súlade s pravidlami stanovenými v tomto nariadení vrátane pravidiel o vymáhaní neoprávnene vyplatených súm.

4.  Akciám oprávneným v rámci programu, ktoré spĺňajú tieto kumulatívne porovnateľné podmienky:

–  boli posúdené v rámci výzvy na predkladanie návrhov podľa tohto programu;

–  spĺňajú minimálne kvalitatívne požiadavky uvedenej výzvy na predkladanie návrhov;

–  nemôžu byť financované v rámci danej výzvy na predkladanie návrhov z dôvodu rozpočtových obmedzení;

môže byť udelená známka excelentnosti ako uznania ich vysokej kvality, a to môže uľahčiť ich žiadosť o financovanie z iných zdrojov alebo umožniť ich výber na financovanie z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) bez nového postupu podávania žiadosti. V tomto prípade sa uplatňujú miery spolufinancovania a pravidlá oprávnenosti na základe tohto nariadenia. Tieto akcie implementuje riadiaci orgán uvedený v článku [65] nariadenia (EÚ) XX [VN] v súlade s pravidlami stanovenými v uvedenom nariadení a v špecifických nariadeniach pre jednotlivé fondy vrátane pravidiel týkajúcich sa finančných opráv. [PN 165]

KAPITOLA XII

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 30

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku článkoch 19 a 20 sa Komisii udeľuje do 31. decembra 2028. [PN 166]

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku článkoch 19 a 20 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. [PN 167]

4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s odborníkmi, ktorých určí každý členský štát v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 20 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli žiadnu námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 31

Postup výboru

1.  Komisii pomáha výbor v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Výbor sa môže schádzať v špecifickom zložení s cieľom riešiť sektorové otázky. Prípadne možno ad hoc a v súlade s rokovacím poriadkom výboru pozývať externých odborníkov vrátane zástupcov sociálnych partnerov, aby sa zúčastnili na jeho schôdzach ako pozorovatelia.

3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. [PN 168]

Článok 32

Zrušenie

Nariadenie (EÚ) č. 1288/2013 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2021.

Článok 33

Prechodné ustanovenia

1.  Toto nariadenie nemá vplyv na pokračovanie ani zmenu akcií začatých v rámci nariadenia (EÚ) č. 1288/2013, ktoré sa naďalej vzťahuje na príslušné akcie až do ich ukončenia.

2.  Z finančného krytia na program sa môžu pokryť aj výdavky na technickú a administratívnu pomoc potrebnú na zabezpečenie prechodu medzi programom a opatreniami prijatými podľa nariadenia (EÚ) č. 1288/2013.

3.  Odchylne od článku [130 ods. 2] nariadenia o rozpočtových pravidlách a v riadne odôvodnených prípadoch môže Komisia posúdiť náklady priamo spojené s vykonávaním podporovaných činností, ktoré vznikli počas prvých šiestich mesiacov roku 2021, ako oprávnené na financovanie od 1. januára 2021, aj keď vznikli prijímateľovi pred predložením žiadosti o grant.

4.  V prípade potreby možno do rozpočtu na obdobie po roku 2027 zahrnúť rozpočtové prostriedky na pokrytie výdavkov uvedených v článku 14 ods. 5, aby sa umožnilo riadenie akcií a činností, ktoré sa neskončia do [31. decembra 2027].

5.  Členské štáty zabezpečia na vnútroštátnej úrovni nerušený prechod medzi akciami implementovanými v súvislosti s programom Erasmus+ (2014 – 2020) a akciami, ktoré sa majú implementovať v rámci programu.

Článok 34

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť […] [dvadsiatym] dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

PRÍLOHA

Ukazovatele

1.  Kvalitná vzdelávacia mobilita pre ľudí z rôznych prostredí.

2.  Europeizácia a internacionalizácia organizácií a inštitúcií.

Čo merať?

3.  Počet ľudí, ktorí sa zúčastňujú na činnostiach zameraných na mobilitu v rámci programu.

4.  Počet osôb s nedostatkom príležitostí, ktoré sa zúčastňujú na činnostiach zameraných na vzdelávaciu mobilitu v rámci programu.

5.  Podiel účastníkov, ktorí sa domnievajú, že ich účasť na činnostiach zameraných na vzdelávaciu mobilitu v rámci programu bola pre nich prospešná.

6.  Počet inštitúcií a organizácií podporovaných programom v rámci kľúčovej akcie 1 (vzdelávacia mobilita) a kľúčovej akcie 2 (spolupráca).

7.  Počet inštitúcií a organizácií prvýkrát podporovaných programom v rámci kľúčovej akcie 1 (vzdelávacia mobilita) a kľúčovej akcie 2 (spolupráca).

8.  Podiel inštitúcií a organizácií podporovaných programom, ktoré si vďaka svojej účasti na programe vypracovali kvalitné postupy. [PN 169]

PRÍLOHA IA

Všetky kvantitatívne ukazovatele sa rozčlenia aspoň podľa členského štátu a podľa pohlavia.

Cieľ, ktorý sa má merať: Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita

Ukazovatele:

Počet ľudí, ktorí sa v rámci programu zúčastňujú na mobilitných akciách a činnostiach v oblasti mobility;

Počet jednotlivcov, ktorí využívajú virtuálne alebo zmiešané vzdelávacie nástroje na podporu mobility v rámci programu;

Počet jednotlivcov, ktorí používajú kombinované alebo virtuálne vzdelávacie nástroje, pretože sa nemôžu zúčastňovať na činnostiach v oblasti mobility,

Počet organizácií/inštitúcií, ktoré sa v rámci programu zúčastňujú na mobilitných akciách a činnostiach v oblasti mobility;

Počet organizácií/inštitúcií, ktoré využívajú virtuálne alebo zmiešané vzdelávacie nástroje na podporu mobility v rámci programu;

Počet organizácií/inštitúcií, ktoré využívajú kombinované alebo virtuálne vzdelávacie nástroje, pretože sa nemôžu zúčastňovať na činnostiach v oblasti mobility;

Podiel účastníkov, ktorí sa domnievajú, že ich účasť na činnostiach v rámci kľúčovej akcie 1 bola pre nich užitočná;

Podiel účastníkov, ktorí sa domnievajú, že po účasti na programe sa posilnil ich pocit spolupatričnosti k Európe;

Podiel účastníkov, ktorí sa domnievajú, že po účasti na programe sa zlepšila ich znalosť cudzieho jazyka;

Cieľ, ktorý sa má merať: Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami

Ukazovatele:

Počet organizácií/inštitúcií podporovaných prostredníctvom programu v rámci kľúčovej akcie 2;

Podiel organizácií/inštitúcií, ktoré sa domnievajú, že ich účasť na činnostiach v rámci kľúčovej akcie 2 bola pre nich užitočná;

Počet organizácií/inštitúcií, ktoré využívajú únijné nástroje a platformy spolupráce;

Cieľ, ktorý sa má merať: Kľúčová aktivita 3 – Podpora rozvoja politiky a spolupráce

Ukazovatele:

Počet jednotlivcov alebo organizácií/inštitúcií, ktoré mali prospech z akcií v rámci kľúčovej akcie 3;

Cieľ, ktorý sa má merať: Začleňovanie

Ukazovatele:

Počet osôb s nedostatkom príležitostí, ktoré sa zúčastňujú na mobilitných akciách a činnostiach v oblasti mobility;

Počet osôb s nedostatkom príležitostí, ktoré využívajú virtuálne alebo zmiešané vzdelávacie nástroje na podporu mobility v rámci programu;

Počet ľudí s obmedzenými príležitosťami, ktorí využívajú kombinované alebo virtuálne vzdelávacie nástroje, pretože sa nemôžu zúčastňovať na činnostiach v oblasti mobility;

Počet organizácií prvýkrát podporovaných programom v rámci kľúčovej akcie 1 a kľúčovej akcie 2;

Podiel osôb s nedostatkom príležitostí, ktoré sa domnievajú, že účasť na programe pre nich bola užitočná;

Cieľ, ktorý sa má merať: Zjednodušenie

Ukazovatele:

Počet malých partnerstiev podporených v rámci kľúčovej akcie 2;

Podiel účastníkov, ktorí sa domnievajú, že postupy súvisiace s predkladaním žiadostí, účasťou a hodnotením sú primerané a jednoduché;

Priemerný čas potrebný na dokončenie jednotlivých žiadostí podľa akcie v porovnaní s predchádzajúcim programom. [PN 170]

PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní sa má chápať ako balík. V prípade, že finančné krytie na program na roky 2021 – 2027 bude nižšie ako suma stanovená v článku 14 ods. 1 pozície Európskeho parlamentu, si Európsky parlament vyhradzuje právo opätovne preskúmať svoju podporu pre ktorúkoľvek akciu programu s cieľom zabezpečiť účinnú realizáciu základných činností programu a jeho posilnenej podpory opatrení na začlenenie.

Okrem toho Európsky parlament jasne uvádza, že jeho podpora pre nové iniciatívy obsiahnuté v jeho pozícii – najmä pokiaľ ide o európske univerzity, strediská odbornej excelentnosti a iniciatívy DiscoverEU – závisí a) od hodnotenia v súčasnosti prebiehajúcich pilotných fáz a b) od ďalšej definície každej iniciatívy. Ak k tomu nedôjde, Európsky parlament využije svoje výhradné práva v rámci ročného rozpočtového postupu, aby zaradil príslušné finančné prostriedky do rezervy dovtedy, kým tieto podmienky nebudú splnené.

(1)Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 194.
(2)Ú. v. EÚ C 168, 16.5.2019, s. 49.
(3) Pozícia Európskeho parlamentu z 28. marca 2019.
(4)COM(2018)0098.
(5)Ú. v. EÚ C 428, 13.12.2017, s. 10.
(6) Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 22/2018 z 3. júla 2018 s názvom „Mobilita v rámci programu Erasmus+: milióny účastníkov a mnohotvárna európska pridaná hodnota, no meranie výkonnosti treba ďalej zlepšovať“.
(7)COM(2018)0321.
(8)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 50).
(9) Ú. v. EÚ C 189, 4.6.2018, s. 1.
(10)COM(2016)0381.
(11)[Odkaz].
(12)[Odkaz –na prijatie v Rade do konca roka 2018].
(13)COM(2018)0269.
(14)[Odkaz].
(15)COM(2018) [ ].
(16) Ú. v. EÚ L 394, 30.12.2006, s. 5.
(17) COM(2016)0381.
(18) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora (Ú. v. EÚ L 327, 2.12.2016, s. 1).
(19) Ú. v. EÚ C 153, 2.5.2018, s. 1.
(20) Ú. v. EÚ C 398, 22.12.2012, s. 1.
(21)Ú. v. EÚ L […], […], s. […].
(22)Ú. v. EÚ L […], […], s. […].
(23)COM(2017)0623.
(24)Rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ z 25. novembra 2013 o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii (ďalej len „rozhodnutie o pridružení zámoria“) (Ú. v. EÚ L 344, 19.12.2013, s. 1).
(25)Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1).
(26)Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair (Ú. v. EÚ L 132, 21.5.2016, s. 21).
(27)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
(28)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), Ú. v. EÚ L 248 (18.9.2013, s. 1).
(29)Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).
(30)Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).
(31)Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).
(32)Najmä Europassu – jednotného rámca Únie pre transparentnosť kvalifikácií a schopností, Európskeho kvalifikačného rámca, Európskeho referenčného rámca zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy, Európskeho systému kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu, Európskeho systému prenosu a zhromažďovania kreditov, Európskeho registra zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania a Európskeho združenia zabezpečovania kvality vyššieho vzdelávania, európskej siete informačných centier v európskom regióne a národného informačného centra pre akademické uznávanie v Európskej únii a sietí Euroguidance.
(33)[Odkaz].
(34)[Odkaz].

Posledná úprava: 20. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia