Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2003(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0182/2019

Indgivne tekster :

A8-0182/2019

Forhandlinger :

PV 27/03/2019 - 22
CRE 27/03/2019 - 22

Afstemninger :

PV 28/03/2019 - 8.8

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0326

Vedtagne tekster
PDF 155kWORD 57k
Torsdag den 28. marts 2019 - Strasbourg
Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2020 - Sektion I - Europa-Parlamentet
P8_TA(2019)0326A8-0182/2019

Europa-Parlamentets beslutning af 28. marts 2019 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2020 (2019/2003(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(1),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1023/2013 af 22. oktober 2013 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union(4),

–  der henviser til sin beslutning af 26. oktober 2017 om bekæmpelse af seksuel chikane og seksuelle overgreb i EU(5),

–  der henviser til sin beslutning af 19. april 2018 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2019(6),

–  der henviser til sin beslutning af 11. september 2018 om foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen, i det offentlige rum og i det politiske liv i EU(7),

–  der henviser til sin beslutning af 24. oktober 2018 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019(8),

–  der henviser til sin beslutning af 12. december 2018 om Rådets holdning til det andet forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019(9),

–  der henviser til sin beslutning af 15. januar 2019 om integrering af ligestillingsaspektet i Europa-Parlamentet(10),

–  der henviser til generalsekretærens beretning til Præsidiet med henblik på opstilling af det foreløbige forslag til Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2020,

–  der henviser til det foreløbige forslag til budgetoverslag, opstillet af Præsidiet den 25. marts 2019, jf. forretningsordenens artikel 25, stk. 7, og artikel 96, stk. 1,

–  der henviser til forslaget til budgetoverslag, opstillet af Budgetudvalget, jf. forretningsordenens artikel 96, stk. 2,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 96,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0182/2019),

A.  der henviser til, at denne procedure er den femte fulde budgetprocedure, som gennemføres i den nye valgperiode, og det syvende år af den flerårige finansielle ramme 2014-2020;

B.  der henviser til, at 2020-budgettet, således som det foreslås i generalsekretærens beretning, er udarbejdet på baggrund af en årlig forhøjelse (inflation og en reel forhøjelse) af loftet for udgiftsområde V, hvilket giver mere plads til vækst og investeringer samt en fortsættelse af gennemførelsen af politikkerne til at opnå besparelser og forbedringer af effektiviteten;

C.  der henviser til, at der blandt de prioriterede mål, som generalsekretæren har foreslået for 2020-budgettet, er: tilvejebringelse af de nødvendige midler i det første hele år efter valget af et nyt Parlament og en ny Kommission og tilvejebringelse af midler til prioriterede projekter om samarbejde med borgere, flerårige byggeprojekter samt sikkerhed og IT-udvikling;

D.  der henviser til, at generalsekretæren har foreslået et budget på 2 068 530 000 EUR til det foreløbige forslag til Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2020, hvilket samlet udgør en stigning på 3,58 % i forhold til 2019-budgettet og en andel på 18,38 % af udgiftsområde V i FFR for 2014-2020;

E.  der henviser til, at næsten to tredjedele af budgettet er indeksbundne udgifter, der hovedsagelig vedrører vederlag, pensioner, udgifter til lægebehandling og godtgørelser til erhvervsaktive og pensionerede medlemmer (21 %) og personale (35 %) samt bygninger (13 %), og som i henhold til personalevedtægten og statutten for medlemmerne justeres i forhold til den sektorspecifikke indeksering eller inflationsraten;

F.  der henviser til, at Parlamentet allerede i sin beslutning af 29. april 2015 om overslag over Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2016(11) understregede, at Parlamentets budget bør opstilles på et realistisk grundlag og være i overensstemmelse med principperne om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning; der henviser til, at faste beløb er et nyttigt og bredt anerkendt værktøj til at skabe yderligere fleksibilitet og gennemsigtighed;

G.  der henviser til, at Parlamentets budget bør sikre dets fulde lovgivningskompetence, og at det kan fungere ordentligt;

H.  der henviser til, at Parlamentets troværdighed som den ene af budgetmyndighedens to parter i en vis udstrækning afhænger af dets evne til at styre sine egne udgifter og af dets evne til at udvikle demokratiet på EU-plan;

I.  der henviser til, at 2020 bliver det første hele år efter valget, og at der derfor vil være en tilbagevenden til det normale tempo for de politiske kerneaktiviteter og støtteaktiviteter;

J.  der henviser til, at den frivillige pensionsfond blev oprettet i 1990 ved Præsidiets regulativ om den supplerende (frivillige) pensionsordning(12);

K.  der henviser til, at Revisionsretten den 16. juni 1999 afgav en udtalelse nr. 5/99 med titlen "Pensionsfonden og ordningen for medlemmer af Europa-Parlamentet";

Generel ramme

1.  understreger, at den andel, som udgør Parlamentets budget i 2020, bør forblive under 20 % af loftet for udgiftsområde V; bemærker, at niveauet for budgetoverslaget for 2020 svarer til 18,22 %, hvilket er lavere end det, der blev opnået i 2019 (18,51 %), og den laveste andel af udgiftsområde V i mere end 15 år;

2.  understreger, at den største del af Parlamentets budget er fastsat af vedtægts- eller kontraktmæssige forpligtelser og er underlagt årlig indeksering;

3.  anmoder om, at generalsekretæren og Præsidiet af princip næste gang forelægger et overslag for Budgetudvalget, som er tættere på, eller endda på niveau med inflationsraten som forudset af Kommissionen;

4.  støtter den aftale, der blev indgået i budgetforliget mellem Præsidiet og Budgetudvalget den 19. marts 2019, om at fastsætte forhøjelsen af 2018-budgettet til 2,68%, hvilket svarer til det samlede niveau for overslagene for 2020 på 2 050 430 000 EUR, om at nedbringe omfanget af udgifter i det foreløbige udkast til budgetoverslag, som Præsidiet havde godkendt den 11. marts 2019 med 18,1 mio. EUR, og om tilsvarende at reducere bevillingerne under følgende budgetposter: 1004 — Ordinære rejseudgifter, 1200 — Vederlag og godtgørelser, 1402 Øvrige ansatte — chauffører i Generalsekretariatet, 2007 — Opførelse af bygninger og indretning af lokaler, 2022 — Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger, 2024 — Energiforbrug, 2101 — IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer, 212 — Inventar, 214 — Teknisk materiel og tekniske anlæg, 300 — Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder, 302 — Udgifter til receptioner og repræsentation, 3040 — Diverse udgifter til interne møder, 3042 — Møder, kongresser, konferencer og delegationer, 422 — Udgifter til parlamentarisk assistance; beslutter at opføre 140 000 EUR i bevillinger på konto 1650 — Lægetjeneste, 160 000 EUR på konto 320 — Køb af ekspertise med bevillinger på 400 000 EUR på konto 3211 — Videnskabeligt mediecentrum; glæder sig over, at disse ændringer blev vedtaget af Præsidiet den 25. marts 2019;

5.  anbefaler, at Parlamentets tjenester indsætter ændringen af anmærkningerne til konto 1650 — Lægetjeneste, idet de yderligere bevillinger på +140 000 EUR skal bruges til at dække udgifter til en mægler og psykolog til forebyggelse og bekæmpelse af psykisk og seksuel chikane og til konto 320 — Køb af ekspertise, idet de yderligere bevillinger på +160 000 EUR skal bruges til at dække udgifter til ekspertise og eksperter i forebyggelse, undersøgelse og bekæmpelse af psykisk og seksuel chikane;

6.  bemærker, at situationen med hensyn til Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen er baseret på en velordnet udtræden med en aftale, godkendelsen af brexitudtrædelsesaftalen og Det Europæiske Råds godkendelse af den politiske erklæring af 25. november 2018, ifølge hvilken Det Forenede Kongerige vil bidrage til Unionens budget indtil 2020; bemærker, at de fleste af besparelserne som følge af denne udtræden allerede er blevet indarbejdet i 2019-budgettet, og at der for 2020 kun vil være et lille fald i visse udgifter som følge af, at der er 46 færre medlemmer;

7.  bemærker, at hvis Det Forenede Kongerige ikke udtræder af Unionen eller udtræder uden en aftale, kan de foreslåede bevillinger tilpasses under hele budgetproceduren af Præsidiet, Budgetudvalget eller plenarforsamlingen;

8.  understreger, at Parlamentets centrale funktioner er at være medlovgiver sammen med Rådet og at træffe afgørelse om Unionens budget, repræsentere borgerne og kontrollere arbejdet i andre EU-institutioner;

9.  fremhæver Parlamentets rolle for opbygningen af en europæisk politisk bevidsthed og fremme af Unionens værdier;

10.  understreger, at besparelser i forhold til generalsekretærens forslag er nødvendige for at bringe stigningen i dette forslag tættere på den forventede inflationsrate for 2020, og at alle bestræbelser på at opnå en mere effektiv og gennemsigtig anvendelse af offentlige midler på det kraftigste bør fremmes;

Gennemsigtighed og nøjagtighed

11.  noterer sig den øgede gennemsigtighed, der er blevet anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af generalsekretærens beretning, såsom tilvejebringelse af yderligere oplysninger om mellem- og langsigtet planlægning, investeringer, vedtægtsmæssige forpligtelser, administrationsudgifter og metodologi, som Parlamentet og Rådet har anmodet om;

12.  kræver, at Parlamentets budget for 2020 er realistisk og nøjagtigt med hensyn til at balancere behov og omkostninger med henblik på at undgå overbudgettering;

13.  understreger, at der må gøres alt for at sikre, at de samlede budget- og personalemæssige ressourcer, Parlamentet råder over, anvendes på den mest omkostningseffektive måde, således at institutionen og dens medlemmer på vellykket vis kan varetage deres vigtigste opgave med at lovgive; gentager, at dette forudsætter en omhyggelig planlægning og tilrettelæggelse af arbejdsmetoderne og – hvor det er muligt – samling af funktioner og strukturer for at undgå unødigt bureaukrati, overlapning af funktioner, opgaver og ressourcer;

Dialogen med borgerne

14.  glæder sig over indvielsen af Europa Experience-centre, dvs. udstillingsområder for at gengive det vellykkede koncept i Parlamentarium i Bruxelles i mindre målestok; bemærker, at der planlægges etablering af fem nye Europa Experience-centre på forbindelseskontorer senest i 2020;

15.  bemærker, at det budgetterede beløb til etablering af fem nye Europa Experience-centre på forbindelseskontorer dækker selve udstillingsinfrastrukturen, der forvaltes af GD COMM, men ikke udstillingsområderne; anmoder om yderligere oplysninger om omfanget af de samlede forventede udgifter inden Parlamentets behandling af budgettet i efteråret 2019;

16.  noterer sig oprettelsen af en række mobile installationer, som kan turnere rundt til medlemsstaterne for at bringe Unionen tættere på borgerne;

17.  anmoder Europa-Parlamentets generalsekretær om en detaljeret, faktuel og indgående rapport om merværdien af de 51 stillinger i GD COM; anmoder om, at der offentliggøres og forelægges en sådan rapport for Budgetudvalget inden udgangen af juli 2019;

Bygnings- og transportpolitik

18.  gentager sin opfordring til at sikre en gennemsigtig beslutningsproces for så vidt angår bygningspolitikken, som skal være baseret på tidlig information og tage behørigt hensyn til finansforordningens artikel 266;

19.  er uenig i den nuværende praksis med at bruge "opsamlingsoverførsler" ved årets udgang for at bidrage til igangværende byggeprojekter; understreger, at sådanne "opsamlingsoverførsler" anvendes systematisk i de samme kapitler, afsnit og ofte nøjagtigt på de samme budgetposter, og undrer sig over, om der foretages en programmeret overevaluering af disse midler for at sikre midler til finansieringen af Parlamentets bygningspolitik; mener, at bygningspolitikken skal finansieres på en gennemsigtig måde via de budgetposter, der er afsat hertil;

20.  anbefaler, at der i den årlige budgetplanlægning for alle bygninger øremærkes et beløb til vedligeholdelses- og renoveringsomkostninger svarende til 3 % af de samlede omkostninger til nybyggeri som en del af en regelmæssig og forudsigelig bygningspolitik; understreger behovet for en bygningsstrategi, der sikrer omkostningseffektivitet, og fremhæver de potentielle fordele, der ligger i, at bygningerne ligger tæt på hinanden, som f.eks. synergier gennem deling af backoffice-funktioner, kontorlokaler og lokaletildelinger;

21.  bemærker, at modtagelsen og ibrugtagningen af hele Konrad Adenauer-Bygningens østfløj forventes at finde sted i 2020, og bemærker, at arbejdet direkte derefter vil blive påbegyndt på den nye vestfløj; bemærker, at der skal afsættes udgifter til projektstyring i de afsluttende faser af byggeriet, såsom væsentlige flytninger, den første indretning og sikkerhedsovervågningen af byggepladsen;

22.  noterer sig, at lejen og vedligeholdelsen af alle eksisterende bygninger i Luxembourg stadig er budgetteret for hele året, som følge af at flytningen fra eksisterende bygninger kun kan ske gradvist; anmoder generalsekretæren om at give detaljer om den gradvise flytning og redegøre for, hvorfor det ikke er muligt at opnå besparelser allerede i 2020;

23.  anmoder om yderligere oplysninger om det forberedende tekniske arbejde, herunder flytning af funktioner, som f.eks. dem i PHS-Bygningen, til andre bygninger; opfordrer til, at Budgetudvalget forelægges detaljerede overslag og fordeling af omkostninger om dette inden Parlamentets behandling af budgettet i efteråret 2019;

24.  sætter spørgsmålstegn ved de meget høje omkostninger, der er forbundet med visse forslag, nemlig: opførelse af seminarlokaler for besøgende i Atriumbygningen (8,720 mio. EUR), det multifunktionelle område i esplanadeområdet (2,610 mio. EUR), etablering af en selvbetjeningskantine i SDM-Bygningen i Strasbourg (1,9 mio. EUR); opfordrer generalsekretæren til at give Budgetudvalget alle oplysninger i tilknytning til disse beslutninger inden Parlamentets budgetbehandling i efteråret 2019;

25.  mener, at der bør opnås yderligere besparelser med hensyn til udgifter til inventar til medlemmernes og deres assistenters kontorer på grund af den fuldstændige renovering af disse kontorer i begyndelsen af mandatet i 2019;

26.  er bekymret over Parlamentets intentioner om at udvide sin virksomhed og diplomatiske tilstedeværelse i Indonesien (Jakarta), Etiopien (Addis Ababa) og USA (New York); beklager, at Præsidiet til trods for, at der ikke foreligger en detaljeret cost-benefit-analyse og en mere indgående redegørelse for de argumenter, der ligger til grund for valget af netop disse lokaliteter, accepterede forslaget og udpegelsen af den nuværende leder af Parlamentets kontor i Washington D.C. som den nye leder af kontoret i Jakarta; opfordrer derfor generalsekretæren til at udpege de berørte budgetposter og skabe klarhed over denne uigennemsigtige situation og redegøre for beslutningsprocessen vedrørende disse forskellige lokaliteter og udpegelsen af lederen af det nye kontor i Jakarta; mener, at denne beslutning i mellemtiden skal udsættes;

27.  mener, at de størst mulige besparelser på Parlamentets budget kan opnås ved, at det får et fast hjemsted; minder om Revisionsrettens analyse fra 2014, hvori omkostningerne ved Parlamentets geografiske spredning blev anslået til at være på 114 mio. EUR pr. år; minder endvidere om, at 78 % af alle Parlamentets ansattes rejser kan tilskrives denne geografiske spredning, og at miljøpåvirkningen ligger på mellem 11 000 og 19 000 tons CO2-emissioner; opfordrer derfor til, at der udarbejdes en køreplan for fastsættelse af et fast hjemsted;

Sikkerhed

28.  bemærker, at budgettet for 2020 vil indeholde endelige rater af betydelige investeringer, som blev påbegyndt i 2016 med henblik på at forbedre sikkerheden i Parlamentet væsentligt; påpeger, at disse projekter dækkede forskellige områder, hovedsageligt i forbindelse med bygninger, udstyr og personale, men også forbedringer inden for cybersikkerhed og sikring af kommunikation;

29.  understreger, at iPACS-projektet vil give Parlamentet moderne og integreret sikkerhedsteknologi med henblik på at fjerne de resterende svagheder i bygningers sikkerhed, og at 2020 vil være det femte og sidste gennemførelsesår; opfordrer generalsekretæren til i detaljer at sammenfatte alle udgifter i forbindelse med bygningernes sikkerhed fra 2016;

30.  mener, at IT-værktøjer er vigtige instrumenter for medlemmer og ansatte i forbindelse med udførelsen af deres arbejde, men kan være sårbare over for cyberangreb; glæder sig derfor over forbedringen i de sidste to år af teamet for cybersikkerhedsaktiviteter og navnlig over, at det relevante budget kun vil stige for at dække inflationen, idet det er nået op på fuld hastighed og fortsætter gennemførelsen af dets handlingsplan for cybersikkerhed;

31.  glæder sig over bestræbelserne på at forbedre servicen for medlemmerne ved løbende at investere i udviklingen af IT-applikationer, videreførelse af e-Parlament-programmet, forskning i og udvikling af programmet for maskinindlæring med oversættelseshukommelser og det flerårige projekt om teknisk forvaltning af konferencelokaler; anmoder om yderligere oplysninger om det samlede beløb, der i de seneste år er brugt på disse programmer; noterer sig den langsigtede gradvise gennemførelse af disse projekter med henblik på at fordele omkostningerne over forskellige regnskabsår;

Spørgsmål vedrørende medlemmer og akkrediterede parlamentariske assistenter

32.  opfordrer Præsidiet til at arbejde på en teknisk løsning for at gøre det muligt for medlemmerne at udøve deres ret til at stemme, mens de er på barselsorlov, forældreorlov eller sygeorlov;

33.  mener, at de akkrediterede parlamentariske assistenters sociale rettigheder og pensionsrettigheder bør respekteres; gentager i denne forbindelse sin opfordring til at finde en brugbar løsning for de akkrediterede parlamentariske assistenter, som efter at have arbejdet i to valgperioder uden afbrydelse ved udgangen af den nuværende valgperiode ikke vil have ret til den europæiske pensionsordning, når de når pensionsalderen, eftersom de vil mangle noget tid i forhold til kravet om ti års tjeneste som fastsat i personalevedtægten på grund af det tidlige valg i 2014 og forsinkelserne i godkendelsen af de akkrediterede parlamentariske assistenters nye kontrakter på grund af den store arbejdsbyrde i perioden efter valget i 2009; opfordrer derfor generalsekretæren til at fremsætte nye praktiske og pålidelige forslag, der har til formål at løse dette problem definitivt;

34.  noterer sig revisionen af godtgørelsessatserne for de akkrediterede parlamentariske assistenter i forbindelse med deres tjenesterejser mellem Parlamentets tre arbejdssteder; minder imidlertid om, at det gentagne gange har vedtaget en opfordring til Præsidiet om at gribe ind for at sikre, at godtgørelsessatserne for tjenestemænd, øvrige ansatte og akkrediterede parlamentariske assistenter i forbindelse med tjenesterejser mellem Parlamentets tre arbejdssteder fuldt ud tilpasses fra den næste valgperiode;

35.  glæder sig over Præsidiets afgørelse af 10. december 2018 om medlemmernes praktikanter, som vil træde i kraft den 2. juli 2019; understreger, at et bindende minimumsvederlag til praktikanter bør sikre dem en anstændig indkomst, således som det også er tilfælde for praktikanter inden for EU-institutionernes administrationer;

36.  forventer, at Parlamentets oversættelsestjenester lever op til deres centrale funktion, som går ud på at støtte EU-lovgivningen og medlemmerne med at udføre deres pligter ved at levere oversatte dokumenter af høj kvalitet inden for rammerne af en bæredygtig strategi for fremtiden;

37.  gentager sin bekymring over de yderligere udgifter til tolkning af den mundtlige stemmeforklaring under plenarmøderne; opfordrer indtrængende generalsekretæren til at fremlægge en detaljeret opdeling af de omkostninger, der er forbundet med mundtlige stemmeforklaringer; minder om, at der findes alternativer, såsom en skriftlig stemmeforklaring og forskellige offentlige kommunikationsfaciliteter, for de medlemmer, der ønsker at redegøre for deres stemmeafgivelse eller rejse spørgsmål, der er relevante for deres vælgere; mener i denne forbindelse, at den mundtlige stemmeforklaring kan afskaffes for at opnå betydelige besparelser;

38.  minder om artikel 27, stk. 1 og stk. 2, i statutten for medlemmerne, som i fastsætter, at: "Europa-Parlamentets frivillige pensionsfond videreføres efter denne statuts ikrafttræden for de medlemmer eller tidligere medlemmer, der allerede har erhvervet rettigheder i denne fond", og at "erhvervede rettigheder bevares i fuldt omfang"; opfordrer generalsekretæren og Præsidiet til fuldt ud at respektere statutten for medlemmerne og til straks at oprette en pensionsfond med en klar plan for, hvordan Parlamentet kan overtage og påtage sig sine forpligtelser og sit ansvar for sine medlemmers frivillige pensionsordning; gentager sin anmodning om, at Den Europæiske Revisionsret foretager en undersøgelse af medlemmernes frivillige pensionsfond, og at den undersøger, hvordan der kan sikres en bæredygtig finansiering af den frivillige pensionsfond i overensstemmelse med statutten for medlemmerrn, samtidig med at der sikres fuld gennemsigtighed;

39.  gentager sin opfordring til gennemsigtighed i godtgørelsen for generelle udgifter for medlemmer; beklager, at Præsidiet har undladt at indføre større gennemsigtighed og ansvarlighed i denne henseende; opfordrer til, at medlemmerne gøres fuldt ud ansvarlige for deres udgifter inden for rammerne af denne godtgørelse;

Personalerelaterede spørgsmål

40.  mener, at det i en periode, hvor de finansielle og personalemæssige ressourcer, der er til rådighed for EU-institutionerne, sandsynligvis vil blive mere og mere begrænsede, er vigtigt at identificere områder, herunder, men ikke begrænset til, IT-tjenester og sikkerhed, tolkning og oversættelse eller chaufførtjenesten, hvor synergier mellem backoffice-funktioner kan øges ved at anvende erfaringerne fra Parlamentet og de øvrige EU-institutioner, og under fuld hensyntagen til de forvaltningsmæssige vanskeligheder og forskellene i omfang i forbindelse med etableringen af fair samarbejdsaftaler;

41.  opfordrer endvidere til, at der indføres et krav om, at medlemmerne skal have deres konti i relation til godtgørelsen for generelle udgifter kontrolleret af en ekstern revisor, i det mindste når et medlems mandat udløber; opfordrer endvidere til at offentliggøre udgifterne ved at anføre et link til disse data på medlemmernes personlige sider på Europa-Parlamentets websted;

42.  glæder sig over de eksisterende samarbejdsaftaler mellem Parlamentet, Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg med henblik på at udpege andre områder, hvor backoffice-funktioner kan deles; opfordrer generalsekretæren til at evaluere det eksisterende samarbejde mellem EU-institutionerne med henblik på at finde frem til yderligere potentielle synergier og besparelser;

43.  opretholder princippet om tilgængelighed for alle borgere; noterer sig, at plenarforsamlingen har godkendt anmodningen om international tegnsprogstolkning af alle debatter i plenarforsamlingen, og opfordrer generalsekretæren til at undersøge dens gennemførlighed;

44.  minder om henstillingerne i Parlamentets beslutninger af 26. oktober 2017, 11. september 2018 og 15. januar 2019 om bekæmpelse af sexchikane og misbrug i Unionen samt om foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af mobning og seksuel chikane; kræver støtte til at dække udgifterne til den eksterne ekspertise, der er nødvendig for at udvide den eksterne revision til at omfatte "det rådgivende udvalg for Parlamentets personale" om forebyggelse af chikane; anmoder om bevillinger til at dække den fulde gennemførelse af de reformtiltag for Europa-Parlamentet, der er nævnt i beslutningen om bekæmpelse af chikane, herunder hyppig obligatorisk uddannelse i bekæmpelse af chikane for alle ansatte, akkrediterede parlamentariske assistenter og medlemmer af Europa-Parlamentet; er endvidere af den opfattelse, at der er behov for bevillinger til dækning af udgifterne til mæglere og andre eksperter med kompetence til at forebygge og håndtere sager om chikane i Parlamentet sammen med netværket af fortrolige rådgivere og nuværende strukturer;

45.  anbefaler øget brug af videokonferencer og andre teknologier for at beskytte miljøet og spare ressourcer, navnlig ved at nedbringe de ansattes tjenesterejser mellem de tre arbejdssteder;

Andre spørgsmål

46.  mener, at proceduren for vedtagelse af Parlamentets budgetoverslag bør revideres under hensyntagen til det dokument, der er under udarbejdelse af arbejdsgruppen om Parlamentets interne budgetprocedure, ved at respektere de politiske gruppers ønske om at forenkle den nuværende procedure, gøre den mere effektiv ved at reducere arbejdsbyrden for medlemmerne og personalet samt øge dens gennemsigtighed og præcisere ansvarsfordelingen mellem de involverede aktører; minder om, at Budgetudvalget i forbindelse med den nuværende procedure udfører de samme opgaver to gange: i løbet af foråret (samråd med Præsidiet om vedtagelse af Parlamentets budgetoverslag) og i løbet af efteråret (fremsættelse af budgetændringsforslag), hvilket fører til et større antal møder, udarbejdelse af dokumenter og dertil knyttede udgifter (oversættelser, tolke osv.);

47.  opfordrer til, at der opretholdes en passende finansiering af det europæiske videnskabelige mediecentrum med henblik på et samarbejde med TV-stationer, sociale medier og andre partnere med henblik på at etablere uddannelsesforløb for unge journalister, navnlig i relation til nye videnskabelige og teknologiske udviklinger og faktabaserede, peerevaluerede nyheder;

48.  opfordrer generalsekretæren og Præsidiet til at skabe en kultur med resultatbaseret budgettering og miljømæssig bæredygtighed i hele Parlamentets administration og en effektiv ledelsestilgang for at øge effektiviteten og reducere papirarbejdet og bureaukratiet i institutionens interne arbejde; understreger, at LEAN-ledelsestilgangen har vist sig at føre til løbende forbedringer af arbejdsproceduren takket være forenklingen og det administrative personales erfaring;

49.  kræver fuld gennemsigtighed i anvendelsen og forvaltningen af de midler, der stilles til rådighed for de europæiske politiske partier og europæiske fonde; kræver en dybtgående evaluering og kontrol med anvendelsen af budgetmidlerne i europæiske politiske partier og europæiske fonde; henleder opmærksomheden på den interessekonflikt, der følger af private virksomheders sponsorering af arbejdet i europæiske politiske partier; opfordrer derfor til, at der indføres et forbud mod donationer og sponsorater af enhver art fra private virksomheder til europæiske politiske partier og europæiske fonde;

o
o   o

50.  vedtager budgetoverslaget for regnskabsåret 2020;

51.  pålægger sin formand at sende denne beslutning og budgetoverslaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(4) EUT L 287 af 29.10.2013, s. 15.
(5) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0417.
(6) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0182.
(7) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0331.
(8) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0404.
(9) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0503.
(10) Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0010.
(11) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0172.
(12) Tekster vedtaget af Præsidiet, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009.

Seneste opdatering: 20. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik