Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2003(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0182/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0182/2019

Συζήτηση :

PV 27/03/2019 - 22
CRE 27/03/2019 - 22

Ψηφοφορία :

PV 28/03/2019 - 8.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0326

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 176kWORD 65k
Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2020 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
P8_TA(2019)0326A8-0182/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2020 (2019/2003(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1023/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στην ΕΕ(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Απριλίου 2018, σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2019(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμηση της ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, στους δημόσιους χώρους και στην πολιτική ζωή της ΕΕ(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του δεύτερου σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(10),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα προς το Προεδρείο εν όψει της κατάρτισης του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2020,

–  έχοντας υπόψη το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων που κατάρτισε το Προεδρείο στις 25 Μαρτίου 2019 σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 7 και το άρθρο 96 παράγραφος 1 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κατάστασης προβλέψεων που κατάρτισε η Επιτροπή Προϋπολογισμών σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 2 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 96 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0182/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα διαδικασία είναι η πέμπτη πλήρης διαδικασία του προϋπολογισμού της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου και αφορά το έβδομο έτος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του 2020, όπως προτείνεται στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα, καταρτίζεται σε πλαίσιο ετήσιας αύξησης (πληθωρισμός όσο και πραγματικής), του ανώτατου ορίου του τομέα V, στοιχείο που εξασφαλίζει μεγαλύτερο περιθώριο για ανάπτυξη και επενδύσεις και επιτρέπει τη συνέχιση της εφαρμογής πολιτικών για την επίτευξη εξοικονόμησης και για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των πρωταρχικών στόχων που έχει προτείνει ο Γενικός Γραμματέας για τον προϋπολογισμό του 2020 περιλαμβάνονται τα εξής: παροχή των αναγκαίων πόρων για το πρώτο πλήρες έτος μετά την εκλογή του νέου Κοινοβουλίου και της Επιτροπής και παροχή των πόρων για σχέδια προτεραιότητας με αντικείμενο τη συνεργασία με τους πολίτες, τα πολυετή σχέδια περί ακινήτων, την ασφάλεια και τις εξελίξεις στον τομέα της πληροφορικής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2020, ο Γενικός Γραμματέας εισηγήθηκε προϋπολογισμό 2 068 530 000 EUR, ποσό που αντιστοιχεί σε συνολική αύξηση κατά 3,58 % σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2019 και σε ποσοστό 18,38 % του τομέα V του ΠΔΠ 2014-2020·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν τα δύο τρίτα του προϋπολογισμού είναι δαπάνες συνδεόμενες με τον δείκτη τιμών που αφορούν κυρίως τις αποδοχές, τις συντάξεις, τις ιατρικές δαπάνες και τις αποζημιώσεις των εν ενεργεία και των συνταξιούχων βουλευτών (21 %) και του προσωπικού (35 %), καθώς και τα κτίρια (13 %), και οι οποίες αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και το καθεστώς των βουλευτών με βάση την τομεακή ειδική τιμαριθμική αναπροσαρμογή ή το ποσοστό πληθωρισμού·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2016(11), τόνιζε ήδη ότι ο προϋπολογισμός του θα πρέπει να τεθεί σε ρεαλιστική βάση και να συμμορφώνεται προς τις αρχές της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης· σημειώνει ότι τα κατ’ αποκοπή ποσά είναι ένα χρήσιμο και ευρέως αναγνωρισμένο εργαλείο για την ενίσχυση της ευελιξίας και της διαφάνειας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Κοινοβουλίου θα πρέπει να διασφαλίζει την πλήρη νομοθετική του αρμοδιότητα και να επιτρέπει την ορθή λειτουργία του·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιοπιστία του Κοινοβουλίου ως σκέλους της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής εξαρτάται έως ένα βαθμό από την ικανότητά του να διαχειρίζεται τις δικές του δαπάνες και να αναπτύσσει τη δημοκρατία σε ενωσιακό επίπεδο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2020 θα είναι το πρώτο πλήρες έτος μετά τις εκλογές και, κατά συνέπεια, θα αποτελέσει επιστροφή στον κανονικό ρυθμό των βασικών πολιτικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων υποστήριξης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Προαιρετικό Ταμείο Συντάξεων ιδρύθηκε το 1990 με τις κανονιστικές ρυθμίσεις του Προεδρείου που διέπουν το καθεστώς (προαιρετικής) συμπληρωματικής συντάξεως των βουλευτών(12)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε στις 16 Ιουνίου 1999 τη γνωμοδότηση αριθ. 5/99 με τίτλο «Ταμείο και σύστημα συνταξιοδότησης των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»·

Γενικό πλαίσιο

1.  τονίζει ότι το μερίδιο του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου για το 2020 θα πρέπει να παραμείνει κάτω από το 20% του ανώτατου ορίου του τομέα V· σημειώνει ότι το επίπεδο του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων για το 2020 αντιστοιχεί στο 18,22 %, ποσοστό χαμηλότερο από αυτό που επιτεύχθηκε το 2019 (18,51 %) και το χαμηλότερο στον τομέα V επί περισσότερα από 15 έτη·

2.  τονίζει ότι το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου καθορίζεται από καταστατικές ή συμβατικές υποχρεώσεις και υπόκειται σε ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή·

3.  ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα και το Προεδρείο, κατ' αρχήν, να μεριμνήσουν ώστε οι επόμενες προβλέψεις του Κοινοβουλίου που θα υποβληθούν στην Επιτροπή Προϋπολογισμών να πλησιάζουν, αν όχι να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, με το ποσοστό του πληθωρισμού που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

4.  εγκρίνει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στη συνεννόηση μεταξύ του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών στις 19 Μαρτίου 2019, όσον αφορά τον καθορισμό της αύξησης του προϋπολογισμού του 2019 στο 2,68%, ποσοστό που αντιστοιχεί στο συνολικό επίπεδο της κατάστασης προβλέψεών του για το 2020 ύψους 2 050 430 000 EUR, τη μείωση του επιπέδου δαπανών του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων που ενέκρινε το Προεδρείο στις 11 Μαρτίου 2019 κατά 18,1 εκατομμύρια EUR και την ανάλογη μείωση των πιστώσεων που προτείνονται στα ακόλουθα κονδύλια του προϋπολογισμού: 1004 - Συνήθη έξοδα ταξιδίου 1200 - Αποδοχές και αποζημιώσεις 1402 - Λοιπό προσωπικό — Οδηγοί στη Γενική Γραμματεία 2007 - Ανέγερση κτιρίων και διαρρύθμιση των χώρων 2022 - Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των κτιρίων 2024 - Κατανάλωση ενέργειας 2101 - Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες - Τακτικές δραστηριότητες - Υποδομή 212 - Έπιπλα 214 - Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις 300 - Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας 302 - Έξοδα υποδοχής και παράστασης 3040 - Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων 3042 - Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και αντιπροσωπείες 422 - Δαπάνες σχετικές με τη βουλευτική επικουρία· προβλέπει για το κονδύλιο 1650 - Ιατρική Υπηρεσία πιστώσεις ύψους 140 000 EUR, για το κονδύλιο 320 - Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης 160 000 EUR και για το κονδύλιο 3211 - κόμβος επιστημονικών μέσων ενημέρωσης 400 000 EUR· χαιρετίζει το γεγονός ότι οι αλλαγές αυτές εγκρίθηκαν από το Προεδρείο στις 25 Μαρτίου 2019·

5.  συνιστά στις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου να προβούν σε τροποποίηση των παρατηρήσεων σχετικά με το κονδύλιο 1650 - Ιατρική Υπηρεσία, δεδομένου ότι η πρόσθετη πίστωση ύψους 140 000 EUR προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με τον διαμεσολαβητή και τον ψυχολόγο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ψυχολογικής και σεξουαλικής παρενόχλησης, και σχετικά με το κονδύλιο 320 - Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης, δεδομένου ότι η πρόσθετη πίστωση ύψους 160 000 EUR προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την εμπειρογνωμοσύνη και τους εμπειρογνώνονες στον τομέα της πρόληψης, της διερεύνησης και της καταπολέμησης της ψυχολογικής και σεξουαλικής παρενόχλησης·

6.  σημειώνει ότι η κατάσταση όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση βασίζεται στην εύτακτη αποχώρηση με συμφωνία, με βάση την έγκριση της συμφωνίας αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου για το Brexit, και την έγκριση της πολιτικής δήλωσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2018, σύμφωνα με την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο προβλέπεται να συνεισφέρει στον προϋπολογισμό της Ένωσης έως το 2020· σημειώνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των πόρων που εξοικονομούνται από την αποχώρηση έχει ήδη ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό του 2019 και ότι για το 2020 θα υπάρξει μικρή μόνο μείωση ορισμένων δαπανών λόγω του γεγονότος ότι θα υπάρχουν 46 βουλευτές λιγότεροι·

7.  σημειώνει ότι, σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο δεν αποχωρήσει από την Ένωση ή αποχωρήσει χωρίς συμφωνία, οι προτεινόμενες πιστώσεις θα μπορέσουν να προσαρμοστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισμού, από το Προεδρείο, την Επιτροπή Προϋπολογισμών ή την Ολομέλεια·

8.  υπογραμμίζει ότι τα κύρια καθήκοντα του Κοινοβουλίου είναι να συννομοθετεί με το Συμβούλιο και να αποφασίζει για τον προϋπολογισμό της Ένωσης, να εκπροσωπεί τους πολίτες και να ελέγχει το έργο των άλλων θεσμικών οργάνων της Ένωσης·

9.  τονίζει τον ρόλο του Κοινοβουλίου στη διαμόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και στην προώθηση των αξιών της Ένωσης·

10.  τονίζει ότι απαιτούνται εξοικονομήσεις σε σύγκριση με την πρόταση του Γενικού Γραμματέα προκειμένου να ευθυγραμμιστεί περισσότερο η αύξηση της εν λόγω πρότασης με το αναμενόμενο γενικό ποσοστό πληθωρισμού για το 2020 και ότι κάθε προσπάθεια για την επίτευξη αποτελεσματικότερης και διαφανέστερης χρήσης του δημόσιου χρήματος θα πρέπει να ενθαρρύνεται ενεργά·

Διαφάνεια και ακρίβεια

11.  λαμβάνει υπό σημείωση την αυξημένη διαφάνεια κατά την προετοιμασία της έκθεσης του Γενικού Γραμματέα, όπως η παροχή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τον μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, τις επενδύσεις, τις εκ του νόμου υποχρεώσεις, τις επιχειρησιακές δαπάνες και τη μεθοδολογία, όπως ζητήθηκε από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο·

12.  ζητεί ο προϋπολογισμός του Κοινοβουλίου για το 2020 να είναι ρεαλιστικός και ακριβής όσον αφορά την αντιστοίχιση των αναγκών και του κόστους τους, ώστε να αποφευχθούν οι διογκωμένες εγγραφές πιστώσεων·

13.  τονίζει ότι απαιτείται να δοθεί η μέγιστη δυνατή προσοχή προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δημοσιονομικοί πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό που έχει στη διάθεσή του το Κοινοβούλιο θα χρησιμοποιούνται κατά τον οικονομικότερο δυνατό τρόπο, προκειμένου το θεσμικό όργανο και οι βουλευτές του να μπορέσουν να εκπληρώσουν με επιτυχία την ύψιστη νομοθετική αποστολή τους· επαναλαμβάνει ότι τούτο προϋποθέτει προσεκτικό σχεδιασμό και οργάνωση των μεθόδων εργασίας του και, όποτε είναι δυνατόν, τη συγκέντρωση εργασιών και δομών προκειμένου να αποφεύγεται η περιττή γραφειοκρατία και να μην γίνεται επικάλυψη και περιττή επανάληψη εργασιών και πόρων·

Συνεργασία με τους πολίτες

14.  επικροτεί τα εγκαίνια των κέντρων Europa Experience, δηλαδή εκθεσιακών χώρων, που αναπαράγουν την επιτυχή ιδέα του Parlamentarium των Βρυξελλών σε μικρότερη κλίμακα· παρατηρεί ότι προγραμματίζεται η εγκατάσταση πέντε νέων κέντρων Europa Experience στα Γραφεία Συνδέσμου για το 2020·

15.  σημειώνει ότι το ποσό που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για την εγκατάσταση πέντε νέων κέντρων Europa Experience σε γραφεία συνδέσμου καλύπτει την ίδια την υποδομή της έκθεσης, την οποία διαχειρίζεται η ΓΔ COMM, αλλά όχι τους εκθεσιακούς χώρους· ζητεί περαιτέρω λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την τάξη μεγέθους του συνολικού αναμενόμενου κόστους πριν από την ανάγνωση του προϋπολογισμού στο Κοινοβούλιο το φθινόπωρο 2019·

16.  επισημαίνει τη δημιουργία μιας σειράς κινητών εγκαταστάσεων που θα περιοδεύσουν στα κράτη μέλη με σκοπό να φέρουν την Ένωση πιο κοντά στους πολίτες·

17.  ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα αναλυτική, αντικειμενική και εμπεριστατωμένη έκθεση με θέμα την προστιθέμενη αξία των 51 θέσεων εργασίας στη ΓΔ COMM· ζητεί τη δημόσια παρουσίαση μιας τέτοιας έκθεσης στην Επιτροπή Προϋπολογισμών πριν τα τέλη Ιουλίου 2019·

Κτιριακή πολιτική και πολιτική μεταφορών

18.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για μια διαφανή διαδικασία λήψης αποφάσεων στον τομέα της κτιριακής πολιτικής, με βάση την έγκαιρη ενημέρωση, λαμβανομένου δεόντως υπόψη του άρθρου 266 του δημοσιονομικού κανονισμού·

19.  διαφωνεί με τη συνεχιζόμενη πρακτική της χρησιμοποίησης της «συγκεντρωτικής μεταφοράς υπολοίπων» στο τέλος του έτους ως συνεισφοράς στα τρέχοντα έργα στον τομέα των ακινήτων· τονίζει ότι αυτή η «συγκεντρωτική μεταφορά υπολοίπων» παρατηρείται συστηματικά στα ίδια κεφάλαια, στους ίδιους τίτλους και, συχνά, ακριβώς στις ίδιες γραμμές του προϋπολογισμού και διερωτάται εάν σχεδιάζεται επί τούτου η υπερτίμησή τους προκειμένου να εξασφαλίζονται κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της κτιριακής πολιτικής του Κοινοβουλίου· θεωρεί ότι η κτιριακή πολιτική θα πρέπει να χρηματοδοτείται με διαφάνεια από τις γραμμές του προϋπολογισμού που αφιερώνονται σε αυτήν·

20.  συνιστά, κατά τον ετήσιο προγραμματισμό του προϋπολογισμού για όλα τα κτίρια, να διατίθεται κονδύλι για τις δαπάνες συντήρησης και ανακαίνισης που να αντιστοιχεί στο 3 % των συνολικών δαπανών για νέα κτίρια, ως μέρος μιας ομαλής και προληπτικής κτιριακής πολιτικής· υπογραμμίζει την ανάγκη ανάπτυξης μιας κτιριακής πολιτικής που να διασφαλίζει την οικονομική αποδοτικότητα και τονίζει τα πιθανά οφέλη που μπορεί να επιφέρει η κοντινή απόσταση μεταξύ των κτιρίων, όπως συνέργειες μέσω της κοινής χρήσης υπηρεσιών εσωτερικής υποστήριξης, χώρων γραφείου και κατανομής αιθουσών·

21.  παρατηρεί ότι η ολοκληρωμένη ανατολική πτέρυγα του νέου κτιρίου Konrad Adenauer προβλέπεται να παραδοθεί και να κατοικηθεί το 2020 και σημειώνει ότι αμέσως μετά θα ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής της νέας δυτικής πτέρυγας· σημειώνει ότι πρέπει να προβλεφθούν δαπάνες για τη διαχείριση του έργου στα τελικά στάδια της κατασκευής τα οποία περιλαμβάνουν για παράδειγμα σημαντικές εργασίες μετακόμισης, την πρώτη επίπλωση και την εποπτεία της ασφάλειας του εργοταξίου·

22.  σημειώνει ότι η μίσθωση και συντήρηση όλων των υφιστάμενων κτιρίων του Λουξεμβούργου εξακολουθούν να εγγράφονται στον προϋπολογισμό για ολόκληρο το έτος, δεδομένου ότι η μετακόμιση από τα υφιστάμενα κτίρια μπορεί να γίνει μόνο σταδιακά· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να παράσχει τις λεπτομέρειες σχετικά με τη σταδιακή μετακόμιση και να εξηγήσει γιατί δεν είναι δυνατόν να γίνουν εξοικονομήσεις ήδη το 2020·

23.  ζητεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις προπαρασκευαστικές τεχνικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένης της μετεγκατάστασης λειτουργικών δυνατοτήτων, όπως εκείνων που βρίσκονται στο κτίριο PHS, σε άλλα κτίρια· ζητεί να παρασχεθούν στην Επιτροπή Προϋπολογισμών σχετικές λεπτομερείς εκτιμήσεις και ανάλυση των δαπανών πριν από την ανάγνωση του προϋπολογισμού στο Κοινοβούλιο το φθινόπωρο του 2019·

24.  εκφράζει την απορία του για το ιδιαίτερα υψηλό κόστος ορισμένων από τις αλλαγές που προτείνονται, συγκεκριμένα όσον αφορά: την εγκατάσταση αιθουσών σεμιναρίων για τους επισκέπτες στο κτίριο Atrium (8,720 εκατομμύρια EUR), τον πολυλειτουργικό χώρο του προαυλίου της Esplanade (2,610 εκατομμύρια EUR), τη δημιουργία κυλικείου αυτοεξυπηρέτησης στο κτίριο SDM στο Στρασβούργο (1,9 εκατομμύρια EUR)· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να παράσχει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών κάθε πληροφορία σχετική με αυτές τις αποφάσεις πριν από την ανάγνωση του προϋπολογισμού στο Κοινοβούλιο το φθινόπωρο του 2019·

25.  θεωρεί ότι θα πρέπει να επιτευχθούν περαιτέρω εξοικονομήσεις πόρων όσον αφορά τις δαπάνες για τα έπιπλα για τα γραφεία των βουλευτών και των βοηθών τους, δεδομένης της πλήρους ανακαίνισης των εν λόγων γραφείων κατά την έναρξη της θητείας το 2019·

26.  εκφράζει την ανησυχία του για την πρόθεση του Κοινοβουλίου να επεκτείνει τη δραστηριότητά του και τη διπλωματική παρουσία του στην Ινδονησία (Τζακάρτα), στην Αιθιοπία (Αντίς Αμπέμπα) και στις Ηνωμένες Πολιτείες (Νέα Υόρκη)· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά την απουσία ολοκληρωμένης ανάλυσης κόστους-ωφέλειας και περαιτέρω επεξεργασίας των βασικών επιχειρημάτων για την επιλογή αυτών των συγκεκριμένων τόπων, το Προεδρείο συμφώνησε με την πρόταση, καθώς και με τον διορισμό του σημερινού επικεφαλής του γραφείου του Κοινοβουλίου στην Ουάσινγκτον ως νέου επικεφαλής του γραφείου στη Τζακάρτα· παροτρύνει, επομένως, τον Γενικό Γραμματέα να προσδιορίσει τις επηρεαζόμενες γραμμές του προϋπολογισμού και να αποσαφηνίσει αυτή τη μη διαφανή κατάσταση μέσω της εξήγησης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σχετικά με αυτούς τους διάφορους τόπους και τον διορισμό του νέου επικεφαλής του γραφείου στη Τζακάρτα· θεωρεί, εν τω μεταξύ, ότι αυτή η απόφαση πρέπει να ανασταλεί·

27.  εκτιμά ότι μπορούν να επιτευχθούν δυνητικές εξοικονομήσεις στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου με την καθιέρωση ενιαίας έδρας· υπενθυμίζει την ανάλυση του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2014 η οποία εκτίμησε το κόστος της γεωγραφικής διασποράς του Κοινοβουλίου σε 114 εκατομμύρια EUR ετησίως· υπενθυμίζει επίσης ότι η γεωγραφική διασπορά του Κοινοβουλίου ευθύνεται για το 78% όλων των αποστολών των υπαλλήλων του Κοινοβουλίου και ότι ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος κυμαίνεται μεταξύ 11 000 και 19 000 τόνων εκπομπών CO2· ζητεί, συνεπώς, τη χάραξη οδικού χάρτη για μία ενιαία έδρα·

Ασφάλεια

28.  σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός του 2020 θα περιλαμβάνει τελικές δόσεις σημαντικών επενδύσεων που άρχισαν ήδη το 2016 με σκοπό τη σημαντική βελτίωση της ασφάλειας του Κοινοβουλίου· τονίζει ότι τα εν λόγω έργα κάλυπταν διάφορους τομείς, κυρίως σε σχέση με τα κτίρια, τον εξοπλισμό και το προσωπικό, αλλά και με βελτιώσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και της θωράκισης των επικοινωνιών.

29.  υπογραμμίζει ότι το έργο iPACS θα παράσχει στο Κοινοβούλιο σύγχρονη και ολοκληρωμένη τεχνολογία ασφαλείας προκειμένου να εξαλειφθούν οι εναπομένουσες αδυναμίες στην ασφάλεια των κτιρίων, και το 2020 θα είναι το πέμπτο και τελευταίο έτος εφαρμογής· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να συνοψίσει λεπτομερώς όλες τις δαπάνες που συνδέονται με την ασφάλεια των κτιρίων από το 2016 και μετά·

30.  θεωρεί ότι τα εργαλεία ΤΠ είναι σημαντικά για τους βουλευτές και το προσωπικό στην επιτέλεση του έργου τους, είναι όμως ενδεχομένως ευάλωτα σε κυβερνοεπιθέσεις· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την αναβάθμιση κατά τα τελευταία δύο έτη της ομάδας για τις δραστηριότητες στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και ειδικότερα το γεγονός ότι, έχοντας φτάσει στο στάδιο πλήρους λειτουργίας και δεδομένου ότι συνεχίζεται η εφαρμογή του σχεδίου δράσης της στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, ο σχετικός προϋπολογισμός θα αυξηθεί μόνο για να καλύψει τον πληθωρισμό·

31.  επικροτεί τις προσπάθειες για τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους βουλευτές μέσω της συνεχούς επένδυσης στην ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής, της συνέχισης του προγράμματος e-Parliament, της έρευνας και ανάπτυξης σχετικά με τη μηχανική μάθηση με μεταφραστικές μνήμες και του πολυετούς σχεδίου για την τεχνική διαχείριση των αιθουσών συνεδριάσεων· ζητεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε τα τελευταία έτη για τα εν λόγω προγράμματα· σημειώνει την μακροπρόθεσμη σταδιακή εφαρμογή των εν λόγω προγραμμάτων προκειμένου να κατανεμηθεί το κόστος σε διαφορετικά οικονομικά έτη·

Ζητήματα σε σχέση με τους βουλευτές και τους διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς βοηθούς

32.  ζητεί από το Προεδρείο να αναπτύξει μια τεχνική λύση προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους βουλευτές να ασκούν το δικαίωμα ψήφου τους και παράλληλα να επωφελούνται από άδειες μητρότητας, πατρότητας ή ασθενείας·

33.  θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνονται σεβαστά τα κοινωνικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών (ΔΚΒ)· επαναλαμβάνει, επ’ αυτού, την έκκλησή του για εξεύρεση εφικτής λύσης για τους ΔΚΒ οι οποίοι, έχοντας εργαστεί αδιαλείπτως για δύο κοινοβουλευτικές περιόδους στο τέλος της τρέχουσας, δεν θα δικαιούνται να ενταχθούν στο ευρωπαϊκό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα όταν φτάσουν σε ηλικία συνταξιοδότησης διότι δεν θα έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη δεκαετή υπηρεσία όπως ορίζεται από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, λόγω της πρόωρης διεξαγωγής των εκλογών το 2014 και της καθυστερημένης επικύρωσης των νέων συμβάσεων ΔΚΒ εξαιτίας του μεγάλου φόρτου εργασίας κατά την περίοδο μετά τις εκλογές του 2009· ζητεί, ως εκ τούτου, από τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει νέες πρακτικές και αξιόπιστες προτάσεις με στόχο την οριστική επίλυση αυτού του προβλήματος·

34.  σημειώνει την αναθεώρηση των αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς βοηθούς (ΔΚΒ) για τις υπηρεσιακές μετακινήσεις τους μεταξύ των τριών τόπων εργασίας του Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει, ωστόσο, το επανειλημμένως εγκριθέν αίτημά του προς το Προεδρείο να αναλάβει δράση για την πλήρη ευθυγράμμιση των αποζημιώσεων που καταβάλλονται για τις υπηρεσιακές μετακινήσεις μεταξύ των τριών τόπων εργασίας του Κοινοβουλίου μεταξύ μονίμων υπαλλήλων, λοιπού προσωπικού και ΔΚΒ από την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο·

35.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση που έλαβε το Προεδρείο σχετικά με τους ασκούμενους των βουλευτών στις 10 Δεκεμβρίου 2018, η οποία θα τεθεί σε ισχύ στις 2 Ιουλίου 2019· τονίζει ότι η δεσμευτική ελάχιστη αμοιβή των ασκουμένων θα πρέπει να τους εξασφαλίζει ένα αξιοπρεπές εισόδημα, όπως συμβαίνει με τους ασκουμένους που απασχολούνται στις διοικήσεις των θεσμικών οργάνων της Ένωσης·

36.  αναμένει από τις μεταφραστικές υπηρεσίες του Κοινοβουλίου να ανταποκριθούν στο βασικό καθήκον τους που είναι η υποστήριξη της ενωσιακής νομοθεσίας και των βουλευτών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους παρέχοντας μεταφρασμένα έγγραφα υψηλής ποιότητας στο πλαίσιο μιας βιώσιμης στρατηγικής για το μέλλον·

37.  επαναλαμβάνει την ανησυχία του για τις πρόσθετες δαπάνες διερμηνείας που σχετίζονται με τις προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου στις συνόδους ολομέλειας· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει λεπτομερή ανάλυση των δαπανών που σχετίζονται με τις προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου· υπενθυμίζει ότι οι βουλευτές που επιθυμούν να αιτιολογήσουν τις ψήφους τους ή να εγείρουν ζητήματα συναφή με τις ανησυχίες του εκλογικού τους σώματος έχουν στη διάθεσή τους εναλλακτικές λύσεις, όπως γραπτή αιτιολόγηση ψήφου καθώς και διάφορες δημόσιες δυνατότητες επικοινωνίας· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι, προκειμένου να επιτευχθούν σημαντικές εξοικονομήσεις, η προφορική αιτιολόγηση ψήφων θα μπορούσε να καταργηθεί·

38.  υπενθυμίζει το καθεστώς των βουλευτών το οποίο ορίζει στο άρθρο 27 παράγραφοι 1 και 2 ότι: «Το προαιρετικό ταμείο συντάξεων που συνέστησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος καθεστώτος, για τους βουλευτές, ή πρώην βουλευτές, οι οποίοι απέκτησαν ήδη στο ταμείο αυτό δικαιώματα ή προσδοκίες δικαιώματος» και ότι «Τα κτηθέντα δικαιώματα και προσδοκίες δικαιώματος διατηρούνται πλήρως»· καλεί τον Γενικό Γραμματέα και το Προεδρείο να σεβαστούν πλήρως το καθεστώς των βουλευτών και να καταρτίσουν επειγόντως με το ταμείο συντάξεων σαφές σχέδιο για την ανάληψη των υποχρεώσεων και των ευθυνών του Κοινοβουλίου σε σχέση με το καθεστώς προαιρετικής σύνταξης των βουλευτών· επαναλαμβάνει το αίτημά του για εξέταση του προαιρετικού ταμείου συντάξεων από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και ζητεί να διερευνηθούν οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να εξασφαλιστεί η βιώσιμη χρηματοδότηση του προαιρετικού ταμείου συντάξεων σύμφωνα με τις διατάξεις του καθεστώτος των βουλευτών υπό συνθήκες πλήρους διαφάνειας·

39.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για διαφάνεια όσον αφορά την αποζημίωση γενικών εξόδων (ΑΓΕ) των βουλευτών· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Προεδρείο δεν κατόρθωσε να διασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία εν προκειμένω· ζητεί πλήρη υποβολή στοιχείων εκ μέρους των βουλευτών σχετικά με τα έξοδα αυτά·

Ζητήματα σε σχέση με το προσωπικό

40.  πιστεύει ότι, σε μια περίοδο κατά την οποία οι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι που διαθέτουν τα θεσμικά όργανα της Ένωσης είναι πιθανό να είναι όλο και πιο περιορισμένοι, είναι σημαντικό να εντοπιστούν οι τομείς, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των υπηρεσιών ΤΠ και των υπηρεσιών ασφάλειας, διερμηνείας και μετάφρασης ή της υπηρεσίας οδηγών, στους οποίους θα μπορούσαν να αυξηθούν οι συνέργειες μεταξύ των λειτουργιών εσωτερικής υποστήριξης μέσω της αξιοποίησης της εμπειρίας του Κοινοβουλίου και των άλλων θεσμικών οργάνων της Ένωσης και της συνεκτίμησης των δυσκολιών διακυβέρνησης και των διαφορών κλίμακας με σκοπό τη σύναψη συμφωνιών δίκαιης συνεργασίας·

41.  ζητεί να προβλεφθεί η υποχρέωση των βουλευτών να υποβάλλουν τους λογαριασμούς τους σε σχέση με την ΑΓΕ σε έλεγχο από εξωτερικό λογιστή, τουλάχιστον στο τέλος της εντολής κάθε βουλευτή· ζητεί, επιπλέον, να δημοσιεύονται οι δαπάνες αυτές, με υπερσύνδεσμο προς τα σχετικά στοιχεία, στις προσωπικές σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου·

42.  επικροτεί τις υφιστάμενες συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, προκειμένου να προσδιοριστούν και άλλοι τομείς στους οποίους θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται από κοινού οι υπηρεσίες υποστήριξης· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να αξιολογήσει την υφιστάμενη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης προκειμένου να προσδιοριστούν περαιτέρω δυνητικές συνέργειες και εξοικονομήσεις·

43.  υποστηρίζει την αρχή της προσβασιμότητας για όλους τους πολίτες· σύμφωνα με τα αιτήματα που εγκρίθηκαν από την Ολομέλεια για τη δημιουργία διερμηνείας σε μια διεθνή νοηματική γλώσσα σε όλες τις συζητήσεις της ολομέλειας, καλεί τον Γενικό Γραμματέα να αναλύσει τη σκοπιμότητά της·

44.  υπενθυμίζει τις συστάσεις των ψηφισμάτων του Κοινοβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2017, της 11ης Σεπτεμβρίου 2018 και της 15ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στην ΕΕ και σχετικά με μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμηση της ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας· ζητεί στήριξη για την κάλυψη του κόστους των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων που είναι αναγκαίοι προκειμένου να επεκταθεί ο εξωτερικός έλεγχος στη «συμβουλευτική επιτροπή για το προσωπικό του Κοινοβουλίου» σχετικά με την πρόληψη της παρενόχλησης· ζητεί να διατεθούν πιστώσεις για την κάλυψη της πλήρους εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών μέτρων για το Κοινοβούλιο που αναφέρονται στο ψήφισμα για την καταπολέμηση της παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης τακτικής υποχρεωτικής κατάρτισης κατά της παρενόχλησης για όλο το προσωπικό, του ΔΚΒ και τους βουλευτές· επιπλέον, είναι της γνώμης ότι απαιτούνται πιστώσεις για την κάλυψη του κόστους των διαμεσολαβητών και άλλων εμπειρογνωμόνων που είναι αρμόδιοι για την πρόληψη και τη διαχείριση των υποθέσεων παρενόχλησης εντός του Κοινοβουλίου από κοινού με το δίκτυο έμπιστων συμβούλων και τις υφιστάμενες δομές·

45.  συνιστά να αυξηθεί η χρήση των βιντεοδιασκέψεων και άλλων τεχνολογιών με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση πόρων, ιδίως με τη μείωση των υπηρεσιακών μετακινήσεων του προσωπικού μεταξύ των τριών τόπων εργασίας·

Άλλα θέματα

46.  θεωρεί ότι η διαδικασία για την έγκριση της κατάστασης προβλέψεων του Κοινοβουλίου θα πρέπει να αναθεωρηθεί και ότι παράλληλα θα πρέπει να συνεκτιμηθεί το έγγραφο σχετικά με τις υπό εξέλιξη εργασίες που εκπόνησε η ομάδα εργασίας για την εσωτερική δημοσιονομική διαδικασία του Κοινοβουλίου, σεβόμενη την επιθυμία των πολιτικών ομάδων να απλουστεύσουν την τρέχουσα διαδικασία, καθιστώντας την αποτελεσματικότερη με τη μείωση του φόρτου εργασίας των βουλευτών και του προσωπικού, καθώς και να αυξήσουν τη διαφάνειά της και να αποσαφηνίσουν τις αρμοδιότητες μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων· υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της τρέχουσας διαδικασίας, η Επιτροπή Προϋπολογισμών εκτελεί δύο φορές τα ίδια καθήκοντα, κατά τη διάρκεια της εαρινής φάσης (συνδιαλλαγή με το Προεδρείο για την έγκριση των προβλέψεων του Κοινοβουλίου) και κατά τη φθινοπωρινή φάση (κατάθεση τροπολογιών επί του προϋπολογισμού), πράγμα που οδηγεί σε μεγαλύτερο αριθμό συνεδριάσεων, σε μεγαλύτερη παραγωγή εγγράφων και υψηλότερες σχετικές δαπάνες (μεταφράσεις, διερμηνείς, κ.λπ.)·

47.  ζητεί τη διατήρηση της επαρκούς χρηματοδότησης του ευρωπαϊκού κόμβου πολυμέσων, για τη συνεργασία με τηλεοπτικούς σταθμούς, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλους εταίρους, προκειμένου να διαμορφωθούν στόχοι κατάρτισης για νέους δημοσιογράφους, ιδίως σε σχέση με τις νέες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και για ειδήσεις που θα βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία και θα αξιολογούνται από ομοτίμους·

48.  ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα και το Προεδρείο να εμφυσήσουν σε ολόκληρη τη διοίκηση του Κοινοβουλίου μια νοοτροπία κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, και μια προσέγγιση λιτής διαχείρισης, προκειμένου να προαχθεί η αποτελεσματικότητα, να μειωθεί η χρήση εντύπων και να περιοριστεί η γραφειοκρατία στις εσωτερικές εργασίες του Οργάνου· τονίζει ότι στην πράξη λιτή διαχείριση είναι η συνεχής βελτίωση των εργασιακών διαδικασιών χάρη στην απλούστευση και την πείρα του διοικητικού προσωπικού·

49.  ζητεί πλήρη διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση και τη διαχείριση της χρηματοδότησης που διατίθεται στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά ιδρύματα· ζητεί τη διεξοδική αξιολόγηση και τον έλεγχο του προϋπολογισμού που δαπανάται από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα· εφιστά την προσοχή στη σύγκρουση συμφερόντων που προκαλεί η χορηγία δραστηριοτήτων ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων από ιδιωτικές εταιρείες· ζητεί, συνεπώς, την απαγόρευση των δωρεών και των χορηγιών οποιουδήποτε είδους από ιδιωτικές οντότητες και εταιρείες σε ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ευρωπαϊκά ιδρύματα·

o
o   o

50.  εγκρίνει την κατάσταση προβλέψεων για το οικονομικό έτος 2020·

51.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 15.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν P8_TA(2017)0417.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν P8_TA(2018)0182.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν P8_TA(2018)0331.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν P8_TA(2018)0404.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν P8_TA(2018)0503.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν P8_TA(2019)0010.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0172.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν από το Προεδρείο, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου