Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2019/2003(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0182/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0182/2019

Rasprave :

PV 27/03/2019 - 22
CRE 27/03/2019 - 22

Glasovanja :

PV 28/03/2019 - 8.8

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0326

Usvojeni tekstovi
PDF 160kWORD 60k
Četvrtak, 28. ožujka 2019. - Strasbourg Završno izdanje
Procjena prihoda i rashoda za financijsku godinu 2020. - dio I. - Europski parlament
P8_TA(2019)0326A8-0182/2019

Rezolucija Europskog parlamenta od 28. ožujka 2019. o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2020. (2019/2003(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(1), a posebno njezin članak 39.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (IIA od 2. prosinca 2013.),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 1023/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o izmjeni Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije(4),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 26. listopada 2017. o borbi protiv spolnog uznemiravanja i zlostavljanja u EU-u(5),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 19. travnja 2018. o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2019.(6),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. rujna 2018. o mjerama za sprječavanje i borbu protiv zlostavljanja i spolnog uznemiravanja na radnom mjestu, na javnim mjestima i u političkom životu u EU-u(7),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 24. listopada 2018. o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019.(8),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 12. prosinca 2018. o stajalištu Vijeća o drugom nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019.(9),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. siječnja 2019. o rodno osviještenoj politici u Europskom parlamentu(10),

–  uzimajući u obzir izvješće glavnog tajnika Predsjedništvu o sastavljanju prednacrta projekcije proračuna Parlamenta za financijsku godinu 2020.,

–  uzimajući u obzir prednacrt projekcije proračuna koji je Predsjedništvo sastavilo dana 25. ožujka 2019. u skladu s člankom 25. stavkom 7. i člankom 96. stavkom 1. Poslovnika Parlamenta,

–  uzimajući u obzir nacrt projekcije proračuna koji je Odbor za proračune sastavio u skladu s člankom 96. stavkom 2. Poslovnika Parlamenta,

–  uzimajući u obzir članak 96. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0182/2019),

A.  budući da je ovaj postupak peti cjeloviti proračunski postupak koji se provodi u novom zakonodavnom sazivu i da je riječ o sedmoj godini višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020.;

B.  budući da se proračun za 2020., u skladu s prijedlogom iz izvješća glavnog tajnika, priprema u svjetlu godišnjeg povećanja gornje granice naslova V. (inflacija i stvarno povećanje), čime će se otvoriti više prostora za rast i ulaganja te će se također nastaviti s politikom štednje i povećanja učinkovitosti;

C.  budući da je glavni tajnik za proračun 2020. predložio, među ostalim, sljedeće prioritetne ciljeve: osiguravanje potrebnih sredstava za prvu punu godinu nakon izbora novog Parlamenta i Komisije te osiguravanje sredstava za prioritetne projekte o suradnji s građanima, višegodišnje građevinske projekte, sigurnost i IT razvoj;

D.  budući da razina prednacrta projekcije za proračun za 2020. koju je predložio glavni tajnik iznosi 2 068 530 000 EUR, što predstavlja ukupno povećanje od 3,58 % u odnosu na proračun za 2019. te udio od 18,38 % naslova V. VFO-a za razdoblje 2014. – 2020.;

E.  budući da gotovo dvije trećine proračuna čine rashodi vezani uz indekse, koji se većinom odnose na plaće, mirovine, medicinske troškove i naknade aktivnih i umirovljenih zastupnika (21 %) i osoblja (35 %), kao i na zgrade (13 %), te se prilagođavaju u skladu s Pravilnikom o osoblju i Statutom zastupnika, s indeksacijom specifičnom za pojedini sektor ili sa stopom inflacije;

F.  budući da je u svojoj Rezoluciji od 29. travnja 2015. o procjeni prihoda i rashoda Parlamenta za financijsku godinu 2016.(11) Parlament već naglasio da bi njegov proračun trebao biti uspostavljen na realističnoj osnovi i biti u skladu s načelima proračunske discipline i dobrog financijskog upravljanja; napominje da su jednokratni iznosi koristan i priznat alat kojim se postiže veća fleksibilnost i transparentnost;

G.  budući da bi se proračunomParlamenta trebala zajamčiti njegova puna zakonodavna nadležnost i omogućiti njegovo pravilno funkcioniranje;

H.  budući da vjerodostojnost Parlamenta kao jedne grane proračunskog tijela u određenoj mjeri ovisi o njegovoj sposobnosti da upravlja vlastitim troškovima i da razvija demokraciju na razini Unije;

I.  budući da će 2020. biti prva puna godina nakon izbora te će se stoga osnovne političke aktivnosti i potporne aktivnosti ponovno obavljati uobičajenim tempom;

J.  budući da je 1990. pravilima Predsjedništva o dopunskom (dobrovoljnom) mirovinskom osiguranju uspostavljen dobrovoljni mirovinski fond(12);

K.  budući da je Revizorski sud 16. lipnja 1999. izdao mišljenje br. 5/99 naslovljeno „Mirovinski fond i sustav za zastupnike u Europskom parlamentu”;

Opći okvir

1.  naglašava da bi udio proračuna Parlamenta za 2020. trebalo zadržati ispod 20 % gornje granice naslova V.; napominje da razina projekcije proračuna za 2020. iznosi 18,22 %, što je manje od udjela postignutog 2019. (18,51 %) te je riječ o najnižem udjelu u naslovu V. tijekom više od 15 godina;

2.  naglašava da je najveći dio proračuna Parlamenta utvrđen zakonskim ili ugovornim obvezama i podliježe godišnjoj indeksaciji;

3.  zahtijeva od glavnog tajnika i Predsjedništva da, kao pitanje načela, odboru BUDG predstave sljedeću projekciju proračuna Europskog parlamenta koja će biti barem bliža, ako ne i jednaka, stopi inflacije koju je predvidjela Europska komisija;

4.  podržava dogovor postignut 19. ožujka 2019. u mirenju između Predsjedništva i Odbora za proračune o povećanju od 2,68 % u proračunu za 2019., što odgovara ukupnoj razini projekcija za 2020. od 2 050 430 000 EUR, da za 18,1 milijuna EUR smanje razine rashoda u prednacrtu projekcije proračuna koji je 11. ožujka 2019. odobrilo Predsjedništvo te da u skladu s tim smanje odobrena sredstva predložena za sljedeće proračunske linije: 1004 – Redovni putni troškovi; 1200 – Primanja i naknade; 1402 – Ostalo osoblje – vozači pri Glavnom tajništvu; 2007 – Izgradnja zgrada i opremanje prostora; 2022 – Održavanje, upotreba i čišćenje zgrada; 2024 – Potrošnja energije; 2101 – Obrada podataka i telekomunikacije – stalne aktivnosti vezane uz infrastrukturu; 212 – Namještaj; 214 – Tehnička oprema i instalacije; 300 – Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada; 302 – Rashodi za prijmove i reprezentaciju; 3040 – Razni izdatci za interne sjednice; 3042 – Sjednice, kongresi, konferencije i izaslanstva; 422 – Rashodi za parlamentarnu pomoć; odlučuje dati 140 000 EUR u odobrenim sredstvima stavci 1650 – Zdravstvena služba, 160 000 EUR stavci 320 – Pribavljanje stručnog mišljenja i 400 000 EUR stavci 3211 – Medijski centar za znanost; pozdravlja činjenicu da je Predsjedništvo usvojilo te izmjene 25. ožujka 2019.;

5.  preporučuje službama Parlamenta da provedu izmjene napomena u stavci 1650 – Zdravstvena služba s obzirom na to da je namjena dodatnih odobrenih sredstava u iznosu od 140 000 EUR ta da se pokriju troškovi koji se odnose na posrednika i psihologa za sprečavanje i borbu protiv psihičkog i spolnog uznemiravanja, kao i napomena u stavkci320 – Pribavljanje stručnog mišljenja s obzirom na to da je namjena dodatnih odobrenih sredstava u iznosu od 160 000 EUR ta da se pokriju troškovi koji se odnose na stručno mišljenje i stručnjake u području sprečavanja, istraživanja i borbe protiv psihičkog i spolnog uznemiravanja;

6.  napominje da se situacija u vezi s povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz Unije temelji na postupku urednog povlačenja sa sporazumom, na prihvaćanju sporazuma o Brexitu i na odobrenju političke izjave Europskog vijeća od 25. studenoga 2018., prema kojoj će Ujedinjena Kraljevina doprinositi proračunu Unije do 2020.; napominje da je većina ušteda koje će se ostvariti zbog povlačenja već uključena u proračun za 2019. te da se za 2020. predviđa tek neznatno smanjenje određenih rashoda zbog toga što će u Parlamentu biti 46 zastupnika manje;

7.  napominje da Predsjedništvo, Odbor za proračune ili zastupnici na plenarnoj sjednici mogu prilagođavati predložena odobrena sredstva tijekom cijelog proračunskog postupka u slučaju da se Ujedinjena Kraljevina ne povuče iz Unije ili da se povuče bez sporazuma;

8.  naglašava da su ključne funkcije Parlamenta zakonodavno suodlučivanje s Vijećem te donošenje odluka o proračunu Unije, zastupanje građana i nadgledanje rada ostalih institucija Unije;

9.  ističe ulogu Parlamenta u izgradnji europske političke svijesti i promicanju vrijednosti Unije;

10.  ističe da je, u odnosu na prijedlog glavnog tajnika, potrebno ostvariti uštede kako bi povećanje proračuna bilo na razini očekivane stope inflacije za 2020. te da se snažno potiču sva nastojanja za učinkovitijim i transparentnijim raspolaganjem javnim novcem;

Transparentnost i preciznost

11.  prima na znanje veću transparentnost u pripremi izvješća glavnog tajnika, kao što je pružanje dodatnih informacija o srednjoročnom i dugoročnom planiranju, ulaganjima, zakonskim obvezama, administrativnim rashodima i metodologiji, kako su zatražili Parlament i Vijeće;

12.  zahtijeva da proračun Parlamenta za 2020. bude realističan i precizan u pogledu usklađivanja potreba i pripadajućih troškova kako bi se izbjeglo prekoračivanje proračuna;

13.  naglašava da bi trebalo u najvećoj mogućoj mjeri voditi brigu da se ukupni proračunski i kadrovski resursi na raspolaganju Parlamentu koriste na najisplativiji način kako bi se omogućilo da institucija i njezini zastupnici uspješno ispunjavaju svoju krajnju zakonodavnu misiju; ponavlja da to podrazumijeva pažljivo planiranje i organizaciju radnih metoda Parlamenta i, kad god je to moguće, objedinjavanje funkcija i struktura kako bi se izbjegla nepotrebna birokracija, funkcionalna preklapanja i udvostručavanje napora i resursa;

Komunikacija s građanima

14.  pozdravlja otvaranje centara „Europa Experience”, tj. izložbenih prostora u kojima se reproducira uspješan koncept briselskog Parlamentarija u manjem opsegu; primjećuje da je do 2020. planirano otvaranje pet novih centara „Europa Experience” u uredima za vezu;

15.  napominje da iznos predviđen u proračunu za otvaranje pet novih centara „Europa Experience” u uredima za vezu pokriva samu izložbenu infrastrukturu, kojom upravlja DG COMM, ali ne i izložbena područja; traži dodatne pojedinosti o opsegu svih očekivanih troškova prije čitanja proračuna u Parlamentu u jesen 2019.;

16.  prima na znanje stvaranje niza mobilnih instalacija, koje će obilaziti države članice i tako približiti Uniju građanima;

17.  od glavnog tajnika zahtijeva detaljno, činjenično i dubinsko izvješće o dodanoj vrijednosti tog 51-og radnog mjesta u DG COMM-u; zahtijeva da se to izvješće do kraja srpnja 2019. javno predstavi u odboru BUDG;

Politika upravljanja nekretninama i prijevoza

18.  ponovno poziva na transparentan proces odlučivanja u području politike upravljanja nekretninama koji se temelji na postupku ranog obavješćivanja, uzimajući u obzir članak 266. Financijske uredbe;

19.  ne slaže se s praksom da se krajem godine pribjegava preraspodjeli neiskorištenih sredstava na tekuće građevinske projekte; ističe da se takva preraspodjela neiskorištenih sredstava sustavno odvija na istim poglavljima, glavama i, često, samim proračunskim linijama i postavlja pitanje je li riječ o programiranom precjenjivanju tih proračunskih dijelova kako bi se time stvorila sredstva za financiranje politike upravljanja nekretninama Parlamenta; smatra da politiku upravljanja nekretninama treba financirati na transparentan način iz proračunskih linija koje su za to namijenjene;

20.  preporučuje da se u okviru godišnjeg planiranja proračuna za sve zgrade dodijele sredstva za troškove održavanja i obnove u visini od 3 % ukupnih novih troškova gradnje, kao dio redovite i anticipativne politike upravljanja nekretninama; naglašava da je potrebna strategija za upravljanje nekretninama kojom će se osigurati troškovna učinkovitost i ističe potencijalnu korist koja se može ostvariti blizinom zgrada, primjerice sinergije na temelju dijeljenja administrativnih funkcija, uredskog prostora i dodjele prostorija;

21.  primjećuje da su primopredaja i useljenje u cijelo istočno krilo nove zgrade Konrad Adenauer predviđeni za 2020. i napominje da će radovi na novom zapadnom krilu početi odmah nakon toga; napominje da treba predvidjeti rashode za vođenje projekata u završnim fazama gradnje, kao što su velike operacije preseljenja, prvo opremanje i sigurnosni nadzor nad gradilištem;

22.  prima na znanje da su najamnine i troškovi održavanja svih postojećih zgrada u Luxembourgu i dalje uključeni u proračun za cijelu godinu s obzirom na to da se selidba iz postojećih zgrada može odvijati samo postupno; traži od glavnog tajnika da pruži pojedinosti o postupnoj selidbi i da objasni zašto uštede nisu moguće već od 2020.;

23.  traži više pojedinosti o pripremnim tehničkim radovima, među ostalim o preseljenju službi, primjerice, onih smještenih u zgradi PHS, u druge zgrade; traži da se Odboru za proračune pruže detaljne procjene i raspodjela troškova u vezi s time prije čitanja proračuna u Parlamentu u jesen 2019. godine;

24.  upitnima smatra iznimno visoke troškove određenih predloženih projekata, osobito za: opremanje seminarskih prostorija za posjetitelje u zgradi Atrium (8,720 milijuna EUR), višenamjenski prostor u Esplanadi (2,610 milijuna EUR), otvaranje samoposlužne kantine u zgradi SDM u Strasbourgu (1,9 milijuna EUR); poziva glavnoga tajnika da Odboru za proračune dostavi sve informacije o tim odlukama prije čitanja proračuna u Parlamentu u jesen 2019.;

25.  smatra da bi se dodatne uštede trebale ostvariti u pogledu rashoda za namještaj za urede zastupnika i njihovih asistenata jer će se ti uredi potpuno obnoviti početkom mandata 2019.;

26.  izražava zabrinutost zbog namjere Parlamenta da svoje aktivnosti i diplomatsku prisutnost proširi na Indoneziju (Jakarta), Etiopiju (Addis Abeba) i Sjedinjene Američke Države (New York); žali zbog toga što se Predsjedništvo, unatoč manjku sveobuhvatne analize troškova i koristi te podrobnijeg obrazloženja temeljnih argumenata za izbor tih konkretnih lokacija, složilo s prijedlogom, kao i s imenovanjem trenutačnog voditelja ureda Parlamenta u Washingtonu (D.C.) za novog voditelja ureda u Jakarti; stoga potiče glavnog tajnika da identificira predmetne proračunske linije i da razjasni to netransparentno stanje tako što će objasniti postupak donošenja odluka u vezi s tim lokacijama i imenovanjem novog voditelja ureda u Jakarti; smatra da ta odluka u međuvremenu mora biti suspendirana;

27.  smatra da je uštede u proračunu Parlamenta moguće ostvariti jedinstvenim sjedištem; podsjeća na analizu Europskog revizorskog suda iz 2014., u kojoj je procijenjeno da troškovi geografske raspršenosti Parlamenta iznose 114 milijuna EUR godišnje; podsjeća, nadalje, na činjenicu da je s tom geografskom raspršenosti povezano 78 % svih službenih putovanja osoblja te da je utjecaj na okoliš tih putovanja između 11 000 i 19 000 tona emisija CO2; stoga poziva na to da se donese plan za jedinstveno sjedište;

Sigurnost

28.  prima na znanje da će proračun za 2020. sadržavati završne obroke za veća ulaganja koja su započeta 2016. u cilju znatnog poboljšanja sigurnosti Parlamenta; ističe da ti projekti pokrivaju razna područja, uglavnom povezana sa zgradama, opremom i osobljem, ali i poboljšanja u pogledu kibersigurnosti i komunikacijske sigurnosti;

29.  naglašava da će se preko projekta iPACS Parlamentu pružiti moderna i integrirana sigurnosna tehnologija kako bi se uklonili preostali nedostaci u sigurnosti zgrada, a 2020. bit će peta i posljednja godina provedbe; poziva glavnog tajnika da dostavi detaljan sažetak svih troškova povezanih sa sigurnošću zgrada od 2016.;

30.  smatra da su informatički alati važno sredstvo za rad zastupnika i osoblja, no mogu biti osjetljivi na kibernapade; stoga pozdravlja pojačanje ekipe za kibersigurnosne aktivnosti u posljednje dvije godine, a posebno činjenicu da je funkcioniranje te ekipe sada ustaljeno i da nastavlja s implementacijom svojeg akcijskog plana za kibersigurnost, zbog čega će se relevantni proračun povećati samo kako bi se u obzir uzela inflacija;

31.  pozdravlja napore za poboljšanje usluga za zastupnike kontinuiranim ulaganjem u razvoj IT aplikacija, nastavljanjem programa e-Parlament, razvojem i istraživanjem u okviru programa strojnog učenja preko prevoditeljskih memorija i višegodišnjim projektom o tehničkom upravljanju za konferencijske dvorane; traži više informacija o ukupnom iznosu koji je posljednjih godina utrošen na te programe; prima na znanje dugoročnu postupnu provedbu tih projekata kako bi se troškovi raspodijelili na različite financijske godine;

Pitanja koja se odnose na zastupnike i akreditirane parlamentarne asistente

32.  traži od Predsjedništva da se izradi tehničko rješenje kojim bi se zastupnicima omogućilo da svoje pravo na glasovanje koriste tijekom rodiljnog i očinskog dopusta ili bolovanja;

33.  smatra da treba poštovati socijalna i mirovinska prava akreditiranih parlamentarnih asistenata; u tom pogledu ponavlja svoj poziv da se pronađe praktično rješenje za one akreditirane parlamentarne asistente koji neće imati pravo na pristup europskom mirovinskom sustavu kada navrše dob za stjecanje prava na odlazak u mirovinu iako će na kraju ovog saziva imati neprekidni staž od dva parlamentarna saziva jer će im nedostajati određeni staž za ostvarenje uvjeta od deset godina službe, navedenog u Pravilniku o osoblju, zbog prijevremenih izbora 2014. i kašnjenja u potvrđivanju novih ugovora za akreditirane parlamentarne asistente zbog velikog radnog opterećenja u razdoblju nakon izbora 2009.; stoga poziva glavnog tajnika da podnese nove, praktične i vjerodostojne prijedloge kako bi se taj problem definitivno riješio;

34.  prima na znanje reviziju naknada za akreditirane parlamentarne asistente u vezi s njihovim službenim putovanjima između triju mjesta rada Parlamenta; podsjeća, međutim, na svoj više puta usvojen zahtjev Predsjedništvu da se od sljedećeg parlamentarnog saziva poduzmu mjere za potpuno usklađivanje stopa naknada povezanih s putovanjima između triju mjesta rada Parlamenta koje se primjenjuju na dužnosnike, ostale službenike i akreditirane parlamentarne asistente;

35.  pozdravlja odluku o stažistima zastupnika koju je Predsjedništvo donijelo 10. prosinca 2018., a koja će stupiti na snagu 2. srpnja 2019.; ističe da bi obvezna minimalna naknada za stažiste trebala omogućiti pristojna primanja, kao što je slučaj sa stažistima u upravama institucija EU-a;

36.  očekuje da prevoditeljske službe Parlamenta budu na visini svoje temeljne funkcije, pružanja potpore zakonodavstvu Unije i zastupnicima u vršenju njihovih dužnosti, tako da u okviru održive strategije za budućnost pružaju visokokvalitetne prijevode dokumenata;

37.  ponovno naglašava svoju zabrinutost zbog dodatnih troškova za usmeno prevođenje usmenog obrazloženja glasovanja tijekom plenarnih sjednica; apelira na glavnog tajnika da predstavi iscrpan pregled troškova povezanih s usmenim obrazloženjem glasovanja; podsjeća na to da su zastupnicima koji žele objasniti svoja glasačka stajališta, ili osvrnuti se na pitanja koja se tiču njihova biračkog tijela, dostupne alternativne mogućnosti, kao što su pisana obrazloženja glasovanja, ali i razna sredstva za javnu komunikaciju; u tom kontekstu smatra da bi radi znatnih ušteda usmeno obrazloženje glasovanja moglo biti ukinuto;

38.  podsjeća da na to se u članku 27. stavcima 1. i 2. Statuta zastupnika Europskog parlamenta navodi da „Dobrovoljni mirovinski fond nastavlja djelovati nakon stupanja na snagu ovog Statuta, za zastupnike i bivše zastupnike koji su stekli prava ili imaju buduća prava u tom fondu”, odnosno da se „stečena prava i buduća prava čuvaju u cijelosti”; poziva glavnog tajnika i Predsjedništvo da u potpunosti poštuju Statut zastupnika i hitno izrade jasan plan za mirovinski fond prema kojemu bi Parlament preuzeo obveze i odgovornosti za dobrovoljni mirovinski sustav zastupnika; ponavlja svoj zahtjev da Europski revizorski sud provede ispitivanje dobrovoljnog mirovinskog fonda zastupnika i traži da se istraže načini na koje bi se moglo osigurati održivo financiranje dobrovoljnog mirovinskog fonda u skladu s odredbama Statuta zastupnika uz istodobno jamčenje potpune transparentnosti;

39.  ponovno poziva na veću transparentnost u pogledu naknade za opće troškove zastupnika; žali zbog toga što Predsjedništvo u tom pogledu nije uspjelo postići veću transparentnost i odgovornost traži da zastupnici budu u potpunosti odgovorni za svoje troškove u okviru te naknade;

Pitanja koja se odnose na osoblje

40.  smatra da je, u razdoblju u kojem će se financijski i ljudski resursi dostupni institucijama Unije vjerojatno sve više smanjivati, važno da se osim područja informacijske tehnologije i sigurnosti, usluga usmenog i pismenog prevođenja i usluga vozača utvrde i druga područja u kojima bi se sinergije između administrativnih funkcija mogle povećati s pomoću iskustva Parlamenta i drugih institucija Unije, uzimajući u potpunosti u obzir poteškoće povezane s upravljanjem i razlike u pogledu opsega kako bi se postigli pravedni sporazumi o suradnji;

41.  traži uvođenje obveze da račune zastupnika u vezi s naknadom za opće troškove barem na kraju mandata zastupnika provjeri vanjski računovođa; nadalje traži objavljivanje rashoda postavljanjem poveznice na te podatke na osobne stranice zastupnika na internetskim stranicama Europskoga parlamenta;

42.  pozdravlja postojeće sporazume o suradnji između Parlamenta, Odbora regija i Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora, imajući u vidu utvrđivanje drugih područja u kojima bi se mogle dijeliti administrativne funkcije; poziva glavnog tajnika da evaluira postojeću suradnju među institucijama Unije kako bi se utvrdile daljnje moguće sinergije i uštede;

43.  podupire načelo dostupnosti za sve građane; u skladu sa zahtjevima donesenima na plenarnoj sjednici za prevođenje svih rasprava na plenarnoj sjednici na međunarodni znakovni jezik, poziva glavnog tajnika da analizira izvodljivost tih zahtjeva;

44.  podsjeća na preporuke iz rezolucija Parlamenta od 26. listopada 2017., 11. rujna 2018. i 15. siječnja 2019. o borbi protiv spolnog uznemiravanja i zlostavljanja u EU-u te o mjerama za sprečavanje i borbu protiv zlostavljanja i spolnog uznemiravanja; zahtijeva potporu za pokrivanje troškova vanjskog stručnog znanja koje je potrebno kako bi se vanjskom revizijom zahvatio i „Savjetodavni odbor za zaposlenike” za sprečavanje uznemiravanja; traži odobrena sredstva za punu provedbu reformskih mjera Parlamenta navedenih u rezoluciji o borbi protiv uznemiravanja, uključujući česte obvezne obuke protiv uznemiravanja za sve članove osoblja, akreditirane parlamentarne asistente i zastupnike; nadalje smatra da su potrebna sredstva za pokrivanje troškova posrednika i drugih stručnjaka kompetentnih za sprečavanje i upravljanje slučajevima uznemiravanja u Parlamentu zajedno s mrežom povjerljivih savjetnika i postojećim strukturama;

45.  preporučuje veću uporabu videokonferencija i drugih tehnologija radi zaštite okoliša i uštede resursa, posebno kako bi se smanjila službena putovanja osoblja između triju mjesta rada;

Ostala pitanja

46.  smatra da bi trebalo revidirati postupak za donošenje projekcije proračuna Parlamenta, uzimajući u obzir radni dokument koji je izradila radna skupina za unutarnji proračunski postupak Parlamenta, kako bi se uvažila želja klubova zastupnika da se pojednostavni postojeći postupak, da se poveća njegova učinkovitost smanjenjem radnog opterećenja zastupnika i osoblja, kao i da se poveća njegova transparentnost i da se razjasne odgovornosti među uključenim dionicima; podsjeća da Odbor za proračune u trenutačnom postupku izvršava iste zadatke dvaput, tijekom proljetne faze (mirenje s Predsjedništvom radi prihvaćanja projekcije proračuna Parlamenta) i tijekom jesenske faze (podnošenje proračunskih amandmana), što dovodi do većeg broja sastanaka, veće proizvodnje dokumenata i viših povezanih troškova (pismeni prijevodi, usmeni prevoditelji itd.);

47.  traži da se zadrži odgovarajuća razina financiranja za Europski medijski centar za znanost, za suradnju s televizijskim postajama, društvenim medijima i drugim partnerima radi uspostave programa osposobljavanja za mlade novinare, posebno u odnosu na nova znanstvena i tehnološka dostignuća i vijesti temeljene na činjenicama koje su prošle stručnu reviziju;

48.  poziva glavnog tajnika i Predsjedništvo da u cijeloj administraciji Parlamenta uvedu izradu proračuna na temelju uspješnosti i kulturu održivosti u odnosu na okoliš te racionalno upravljanje kako bi se povećala učinkovitost te smanjila papirologija i birokracija u unutarnjem radu institucije; naglašava da je rezultat racionalnog upravljanja stalno poboljšanje radnog procesa zahvaljujući pojednostavnjenju i iskustvu administrativnog osoblja;

49.  zahtijeva punu transparentnost u pogledu korištenja i upravljanja sredstvima koja se stavljaju na raspolaganje europskim političkim stankama i zakladama; zahtijeva temeljitu evaluaciju i nadzor proračunske potrošnje europskih političkih stranaka i zaklada; skreće pozornost na sukob interesa do kojeg dolazi kad privatna poduzeća sponzoriraju aktivnosti europskih političkih stranaka; stoga poziva na zabranu donacija i bilo koje vrste sponzorstava od privatnih poduzeća prema europskim političkim strankama i zakladama;

o
o   o

50.  prihvaća projekciju proračuna za financijsku godinu 2020.;

51.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju i projekciju proračuna proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(4) SL L 287, 29.10.2013., str. 15.
(5) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0417.
(6) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0182.
(7) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0331.
(8) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0404.
(9) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0503.
(10) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0010.
(11) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0172.
(12) Tekstovi koje je usvojilo Predsjedništvo, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009.

Posljednje ažuriranje: 20. travnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti