Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2003(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0182/2019

Pateikti tekstai :

A8-0182/2019

Debatai :

PV 27/03/2019 - 22
CRE 27/03/2019 - 22

Balsavimas :

PV 28/03/2019 - 8.8

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0326

Priimti tekstai
PDF 165kWORD 55k
Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 28 d. - Strasbūras
2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmata. I skirsnis – Europos Parlamentas
P8_TA(2019)0326A8-0182/2019

2019 m. kovo 28 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Parlamento 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos (2019/2003(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(1),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (toliau – 2013 m. gruodžio 2 d. TIS),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1023/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos(4),

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. spalio 26 d. rezoliuciją dėl kovos su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta ES(5),

–  atsižvelgdamas į savo 2018 m. balandžio 19 d. rezoliuciją dėl Europos Parlamento 2019 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos(6),

–  atsižvelgdamas į savo 2018 m. rugsėjo 11 d. rezoliuciją dėl bauginimo ir seksualinio priekabiavimo darbe, viešosiose erdvėse ir politiniame gyvenime ES prevencijos ir kovos su jais priemonių(7),

–  atsižvelgdamas į savo 2018 m. spalio 24 d. rezoliuciją dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto(8),

–  atsižvelgdamas į savo 2018 m. gruodžio 12 d. rezoliuciją dėl Tarybos pozicijos dėl antrojo Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto(9),

–  atsižvelgdamas į savo 2019 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl lyčių aspekto integravimo Europos Parlamente(10),

–  atsižvelgdamas į generalinio sekretoriaus Biurui pateiktą pranešimą dėl Parlamento 2020 finansinių metų preliminaraus biudžeto sąmatos projekto rengimo,

–  atsižvelgdamas į pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 25 straipsnio 7 dalį ir 96 straipsnio 1 dalį 2019 m. kovo 25 d. Biuro parengtą pirminį sąmatos projektą,

–  atsižvelgdamas į pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 96 straipsnio 2 dalį Biudžeto komiteto parengtą sąmatos projektą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 96 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0182/2019),

A.  kadangi ši procedūra yra penktoji biudžeto procedūra, kuri visa vykdoma šią kadenciją ir septintaisiais 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos metais;

B.  kadangi 2020 m. biudžetas, kaip pasiūlyta generalinio sekretoriaus pranešime, rengiamas atsižvelgiant į metinį V išlaidų kategorijos viršutinės ribos padidėjimą (infliaciją ir realų padidėjimą), dėl to atsiranda daugiau galimybių augimui ir investicijoms, taip pat taupymo ir efektyvumo gerinimo politikos įgyvendinimo tąsai;

C.  kadangi generalinis sekretorius pasiūlė 2020 m. biudžetui nustatyti, be kita ko, šiuos prioritetinius tikslus: užtikrinti būtinus išteklius pirmiesiems ištisiems metams po naujo Parlamento ir naujos Komisijos išrinkimo ir užtikrinti išteklius prioritetiniams bendradarbiavimo su piliečiais projektams, daugiamečiams pastatų projektams, saugumui ir IT naujovėms;

D.  kadangi generalinis sekretorius Parlamento 2020 m. preliminariame biudžeto sąmatos projekte pasiūlė numatyti 2 068 530 000 EUR biudžetą, o tai reiškia iš viso 3,58 proc. daugiau lėšų, palyginti su 2019 m. biudžetu, ir 18,38 proc. 2014–2020 m. DFP V išlaidų kategorijos lėšų dalį;

E.  kadangi beveik du trečdalius biudžeto sudaro su indeksu susietos išlaidos, kurios daugiausia susijusios su dabartinių ir į pensiją išėjusių Parlamento narių ir darbuotojų atlyginimais, pensijomis, medicinos išlaidomis ir išmokomis (EP nariams – 21 proc., o darbuotojams – 35 proc.), taip pat pastatais (13 proc.), ir šios išlaidos patikslintos pagal Tarnybos nuostatus, konkrečių sektorių indeksavimą arba infliacijos lygį;

F.  kadangi Parlamentas savo 2015 m. balandžio 29 d. rezoliucijoje dėl Europos Parlamento 2016 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos pabrėžė(11), kad jo biudžetas turėtų būti realistiškas ir atitikti biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo principus; pažymi, kad vienkartinės išmokos yra naudinga ir plačiai pripažinta priemonė siekiant padidinti lankstumą ir skaidrumą;

G.  kadangi Parlamento biudžetas turėtų užtikrinti visapusiškas galimybes naudotis savo teisėkūros kompetencija ir sudaryti sąlygas tinkamai veikti;

H.  kadangi Parlamento, kaip vienos iš biudžeto valdymo institucijos, patikimumas tam tikra dalimi priklauso nuo jo gebėjimo valdyti savo paties išlaidas ir nuo jo gebėjimo plėtoti demokratiją Sąjungos lygmeniu;

I.  kadangi 2020 m. bus pirmieji ištisi metai po rinkimų, taigi ir bus grįžta prie įprasto pagrindinės politinės, taip pat su parama susijusios veiklos tempo;

J.  kadangi savanoriškas pensijų fondas buvo įsteigtas 1990 m. pagal Biuro taisykles, reglamentuojančias papildomo (savanoriško) pensijų kaupimo programą(12);

K.  kadangi 1999 m. birželio 16 d. Audito Rūmai paskelbė nuomonę Nr. 5/99 „Europos Parlamento narių pensijų fondas ir sistema“;

Bendrieji principai

1.  pabrėžia, kad 2020 m. Parlamento biudžeto dalis pagal V išlaidų kategoriją ir toliau turėtų neviršyti 20 proc. viršutinės ribos; pažymi, kad 2020 m. biudžeto sąmatos lygis siekia 18,22 proc. ir yra mažesnis nei 2019 m. (18,51 proc.), taigi V išlaidų kategorijos dalis yra mažiausia per pastaruosius 15 metų;

2.  pabrėžia, kad didžiausia Parlamento biudžeto dalis yra nustatyta atsižvelgiant į statutinius ar sutartinius įsipareigojimus ir jai taikomas metinis indeksavimas;

3.  reikalauja, kad generalinis sekretorius ir Biuras BUDG komitetui iš esmės pateiktų būsimos kadencijos Europos Parlamento biudžeto sąmatą, kuri kuo labiau arba visiškai atitiktų infliacijos lygį, kurį prognozuoja Europos Komisija;

4.  pritaria Biuro ir Biudžeto komiteto 2019 m. kovo 19 d. derinimo posėdyje pasiektam susitarimui biudžetą, palyginti su 2019 m., padidinti 2,68 proc., t. y., kad bendra jo 2020 m. sąmatos suma siektų 2 050 430 000 EUR, sumažinti sąmatos projekto, kurį Biuras patvirtino 2019 m. kovo 11 d., išlaidų lygį 18,1 mln. EUR ir atitinkamai sumažinti asignavimus šiose biudžeto eilutėse: 1004 – Įprastinės kelionės išlaidos; 1200 – Darbo užmokestis ir išmokos; 1402 Kiti tarnautojai — Generalinio sekretoriato vairuotojai; 2007 – Pastatų statyba ir patalpų įrengimas; 2022 – Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas; 2024 – Energijos suvartojimas; 2101 – Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla — Infrastruktūra; 212 – Baldai; 214 – Techninė įranga ir įrenginiai; 300 – Personalo komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos; 302 – Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos; 3040 – Įvairios vidaus susirinkimų išlaidos; 3042 – Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos; 422– Parlamento narių padėjėjų išlaidos; pagal biudžeto punktą 1650 (Medicinos tarnyba) nusprendžia skirti 140 000 EUR, pagal punktą 320 (Dalykinių žinių įsigijimas) – 160 000 EUR ir pagal punktą 3211 (Europos mokslo žiniasklaidos centras) – 400 000 EUR asignavimų sumą; palankiai vertina tai, kad tuos pakeitimus Biuras priėmė 2019 m. kovo 25 d.;

5.  rekomenduoja, kad Parlamento tarnybos pakeistų 1650 punkto „Medicinos tarnyba“ pastabas, nes papildomi asignavimai + 140 000 EUR numatomi išlaidoms, susijusioms su tarpininko ir psichologo paslaugomis, siekiant išvengti psichologinio ir seksualinio priekabiavimo ir kovoti su juo, padengti ir pakeisti 320 punkto „Dalykinių žinių įsigijimas“ pastabas, nes papildomi asignavimai + 160 000 EUR yra numatomi išlaidoms, susijusioms su dalykinėmis žiniomis ir ekspertų paslaugomis psichologinio ir seksualinio priekabiavimo prevencijos, tyrimo ir kovos su juo srityje, padengti;

6.  pažymi, kad, kalbant apie su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos susijusią padėtį, pasakytina, kad vadovaujamasi tuo, kad tai bus tvarkingas išstojimas su sutartimi, bus pritarta Susitarimui dėl „Brexit’o“ ir patvirtintas Europos Vadovų Tarybos 2018 m. lapkričio 25 d. politinis pareiškimas ir kad atitinkamai JK turėtų prisidėti prie Sąjungos biudžeto iki 2020 m.; pažymi, kad dauguma dėl šio išstojimo sutaupytų lėšų jau įtraukta į 2019 m. biudžetą ir kad 2020 m. biudžetas tik šiek tiek sumažės pagal tam tikras išlaidas dėl to, kad Parlamente bus 46-iais nariais mažiau;

7.  pažymi, kad tuo atveju, jei Jungtinė Karalystė neišstotų iš Sąjungos arba išstotų be sutarties, Biuras, Biudžeto komitetas gali arba plenariniame posėdyje galima pakoreguoti siūlomus asignavimus vykdant biudžeto procedūrą;

8.  pabrėžia, kad Parlamento pagrindinės funkcijos yra kartu su Taryba priimti teisės aktus ir spręsti dėl Sąjungos biudžeto, atstovauti piliečiams ir tikrinti kitų institucijų darbą;

9.  atkreipia dėmesį į Parlamento vaidmenį ugdant europinį politinį sąmoningumą ir skleidžiant Sąjungos vertybes;

10.  pabrėžia, kad, lyginant su generalinio sekretoriaus pasiūlymu, pasakytina, kad reikia sutaupyti lėšų, kad šiame pasiūlyme nurodytas padidinimas būtų labiau suderintas su numatomu bendruoju infliacijos lygiu 2020 m., ir kad tvirtai remiamos visos pastangos viešąsias lėšas naudoti efektyviau ir skaidriau;

Skaidrumas ir tikslumas

11.  atkreipia dėmesį į didesnį skaidrumą rengiant generalinio sekretoriaus pranešimą, pavyzdžiui, pateiktą papildomą informaciją apie vidutinės trukmės laikotarpio ir ilgalaikį planavimą, investicijas, statutinius įsipareigojimus, administracines išlaidas ir metodiką, kaip reikalavo Parlamentas ir Taryba;

12.  prašo, kad 2020 m. Parlamento biudžetas būtų realistiškas ir tikslus, turint mintyje poreikių ir jiems patenkinti skirtų išlaidų atitikimą, siekiant, kad nebūtų sudarytas per didelis biudžetas;

13.  pabrėžia, kad daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama tam, jog būtų užtikrinama, kad visi biudžeto ir personalo ištekliai, kuriais Parlamentas gali naudotis, būtų panaudojami kuo ekonomiškai efektyviau, kad Parlamentas ir jo nariai galėtų sėkmingai įvykdyti savo pagrindinę teisėkūros užduotį; primena, kad siekiant šio tikslo būtina kruopščiai planuoti ir organizuoti Parlamento darbo metodus ir, esant galimybei, jungti funkcijas ir struktūras, kad būtų išvengta nereikalingo biurokratizmo, funkcijų dubliavimo ir dvigubų pastangų bei išteklių;

Bendradarbiavimas su piliečiais

14.  palankiai vertina tai, kad atidaryti centrai „Europa Experience“, t y. parodoms skirtos erdvės, kurios yra sėkmingos Parlamentariumo Briuselyje koncepcijos reprodukcija, tačiau įgyvendinama mažesniu mastu; pažymi, kad iki 2020 m. planuojama ryšių biuruose atidaryti penkis naujus centrus „Europa Experience“;

15.  pažymi, kad biudžete numatyta suma penkių naujų „Europa Experience“ centrų įrengimui ryšių biuruose skirta pačių parodų infrastruktūrai, kurią valdo Komunikacijos generalinis direktoratas (COMM GD), tačiau ne parodų vietoms; prašo pateikti išsamesnę informaciją apie visų planuojamų išlaidų mastą iki biudžeto svarstymo Parlamente 2019 m. rudenį;

16.  atkreipia dėmesį į tai, kad sukurta keletas mobiliųjų parodų, kurios pakaitomis bus eksponuojamos valstybėse narėse, siekiant priartinti Sąjungą prie piliečių;

17.  reikalauja generalinio sekretoriaus parengti išsamią, faktais pagrįstą ir nuodugnią 51 pareigybės COMM GD pridėtinės vertės ataskaitą; reikalauja užtikrinti, kad ši ataskaita būtų viešai pristatyta BUDG komitete iki 2019 m. liepos mėn. pabaigos;

Pastatų ir transporto politika

18.  pakartoja savo raginimą užtikrinti skaidrų sprendimų priėmimo procesą pastatų politikos srityje, remiantis išankstine informacija ir deramai atsižvelgiant į Finansinio reglamento 266 straipsnį;

19.  nepritaria taikomai praktikai – naudotis kaupiamaisiais perkėlimais metų pabaigoje siekiant skirti daugiau lėšų vykdomiems pastatų projektams; pabrėžia, kad tokie kaupiamieji perkėlimai sistemingai vykdomi tuose pačiuose skyriuose, antraštinėse dalyse ir dažnai būtent tose pačiose biudžeto eilutėse, ir domisi, ar taip vykdomas programuotas pervertinimas, siekiant gauti lėšų Parlamento pastatų politikos finansavimui; mano, kad pastatų politika turėtų būti skaidriai finansuojama iš jai skirtų biudžeto eilučių;

20.  rekomenduoja, kad vykdant reguliarią ir nuspėjamą pastatų politiką ir planuojant metinį visiems pastatams skirtą biudžetą būtų numatyta lėšų priežiūros ir renovacijos išlaidoms, atitinkančioms 3 proc. visų naujų pastatų išlaidų; pabrėžia, kad reikia plėtoti tokią su pastatais susijusią strategiją, kuri užtikrintų ekonominį efektyvumą, ir atkreipia dėmesį į naudą, gaunamą dėl pastatų artumo, pvz., sinergiją, užtikrinamą dalijantis administracinėmis funkcijomis, biuro patalpomis ir pasiskirstant patalpas;

21.  pažymi, kad 2020 m. numatyta priimti ir pradėti naudoti visą naujojo Konrado Adenauerio pastato rytinį priestatą, ir pabrėžia, kad iš karto po to bus pradėti naujojo vakarinio priestato statybų darbai; pažymi, jog reikia numatyti išlaidas, susijusias su projekto valdymu paskutiniais statybų etapais, kaip antai, didžiuliais perkraustymo darbais ir pirmaisiais šio naujo pastato patalpų įrengimo darbais, taip pat statybvietės stebėjimu saugumo tikslais;

22.  atkreipia dėmesį į tai, kad visų esamų Liuksemburgo pastatų nuomos ir priežiūros išlaidos yra įtrauktos į biudžetą visiems metams, turint mintyje tai, kad persikraustymas iš esamų pastatų gali vykti tik palaipsniui; prašo generalinį sekretorių pateikti išsamesnę informaciją apie persikraustymą palaipsniui ir paaiškinti, kodėl nėra įmanoma sutaupyti lėšų jau 2020 m.;

23.  prašo pateikti išsamesnės informacijos apie parengiamuosius techninius darbus, kaip antai funkcijų, šiuo metu esančių Paulio-Henri SPAAKO pastate, perkėlimą į kitus pastatus; prašo iki 2019 m. rudenį vyksiančio Parlamento biudžeto svarstymo pateikti Biudžeto komitetui detalias sąmatas ir sąnaudų paskirstymą šiuo klausimu;

24.  reiškia abejones dėl labai aukštų kainų, susijusių su kai kuriais siūlomais renovacijos projektais: Atriumo pastato lankytojų seminarų patalpų (8,720 mln. EUR), daugiafunkcinės erdvės Esplanados aikštėje (2,610 mln. EUR), savitarnos valgyklos SDM pastate Strasbūre (1,9 mln. EUR) įrengimu; ragina generalinį sekretorių iki 2019 m. rudenį vyksiančio Parlamento biudžeto svarstymo pateikti Biudžeto komitetui visą informaciją apie šiuos sprendimus;

25.  mano, kad reikėtų dar sutaupyti, mažinant išlaidas Parlamento narių ir jų padėjėjų biurų baldams, turint mintyje kapitalinį šių biurų atnaujinimą prasidėjus kadencijai 2019 m.;

26.  yra susirūpinęs dėl Parlamento ketinimų plėsti savo veiklą ir diplomatinį atstovavimą Indonezijoje (Džakartoje), Etiopijoje (Adis Abeboje) ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (Niujorke); apgailestauja dėl to, kad nors ir nėra išsamios sąnaudų ir naudos analizės ir šių konkrečių vietų pasirinkimo argumentai nėra toliau svarstomi, Biuras pritarė pasiūlymui, taip pat apgailestauja dėl dabartinio Parlamento biuro Vašingtone vadovo paskyrimo nauju biuro Džakartoje vadovu; todėl primygtinai ragina generalinį sekretorių nustatyti susijusias biudžeto eilutes ir paaiškinti šią neskaidrią padėtį pateikiant sprendimų priėmimo proceso, susijusio su šiomis skirtingomis vietomis ir naujo vadovo biure Džakartoje paskyrimu, paaiškinimą; mano, kad tuo tarpu šio sprendimo taikymas turi būti sustabdytas;

27.  mano, kad galima sutaupyti Parlamento biudžeto lėšų, naudojant vieną būstinę; primena 2014 m. Audito Rūmų analizę, kurioje apskaičiuota, kad išlaidos, patiriamos dėl Parlamento geografinio išsklaidymo, yra 114 mln. EUR per metus; be to, primena, kad dėl šio Parlamento geografinio išsklaidymo atsiranda 78 proc. visų Parlamento statutinių darbuotojų misijų, o poveikis aplinkai sudaro nuo 11 000 iki 19 000 tonų išmetamo CO2 kiekio; todėl ragina parengti perėjimo prie vienos būstinės planą;

Saugumas

28.  pažymi, kad į 2020 m. biudžetą bus įrašytos galutinės didelių investicijų, kurios pradėtos dar 2016 m., dalys, siekiant iš esmės padidinti Parlamento saugumą; atkreipia dėmesį į tai, kad šie projektai apima įvairias sritis, visų pirma susijusias su pastatais, įranga ir personalu, taip pat su patobulinimais kibernetinio saugumo ir komunikacijos saugumo srityje;

29.  pabrėžia, kad iPACS (integruotos fizinės prieigos kontrolės sistemos) projektu Parlamentui bus suteikta moderni ir integruota saugumo technologija siekiant pašalinti likusius pastatų saugumo trūkumus ir 2020 m. bus penktieji ir baigiamieji šio projekto įgyvendinimo metai; ragina generalinį sekretorių išsamiai apibendrinti visas išlaidas, susijusias su pastatų saugumu, nuo 2016 m.;

30.  mano, kad informacinių technologijų (IT) priemonės yra svarbios Parlamento narių ir personalo darbo atlikimo priemonės, tačiau jos gali būti neapsaugotos nuo kibernetinių išpuolių; todėl palankiai vertina tai, kad per pastaruosius dvejus metus atnaujinta grupė, vykdanti kibernetinio saugumo veiklą, ir visų pirma tai, kad, pradėjus veiklą vykdyti visu pajėgumu ir tęsiant Kibernetinio saugumo veiksmų plano įgyvendinimą, atitinkamas biudžetas bus padidintas tik siekiant padengti infliaciją;

31.  palankiai vertina pastangas pagerinti Parlamento nariams teikiamas paslaugas nuolat investuojant į IT taikomųjų programų plėtojimą, toliau tęsiant programą „e. Parlamentas“, mokslinius tyrimus ir plėtrą, susijusius su kompiuterio mokymusi naudojant vertimo atmintis, ir daugiametį projektą, susijusį su konferencijų salių techniniu valdymu; prašo pateikti daugiau informacijos apie visą sumą, išleistą šioms programoms per pastaruosius metus; atkreipia dėmesį į ilgalaikį laipsnišką šių projektų įgyvendinimą, siekiant padalyti išlaidas skirtingiems finansiniams metams;

Klausimai, susiję su Parlamento nariais ir akredituotais jų padėjėjais

32.  prašo Biuro parengti techninį sprendimą, kad Parlamento nariai galėtų pasinaudoti savo teise balsuoti, kai jie naudojasi motinystės, tėvystės ar ligos atostogomis;

33.  mano, kad turėtų būti paisoma akredituotų Parlamento narių padėjėjų socialinių teisių ir teisių į pensiją; atsižvelgdamas į tai, pakartoja savo raginimą rasti tinkamą sprendimą dėl tų akredituotų Parlamento narių padėjėjų, kurie dirbo dvi Parlamento kadencijas ir pasibaigus dabartinei kadencijai negalės naudotis Europos pensijų teisių sistema, kai pasieks pensinį amžių, nes nebus išdirbę būtino dešimties metų laikotarpio (ir trūkstamas laikas nebus ilgas), kaip nurodyta Tarnybos nuostatuose, dėl to, kad 2014 m. Parlamento rinkimai įvyko anksčiau ir vėluota patvirtinti naujas akredituotų Parlamento narių padėjėjų sutartis dėl didelio darbo krūvio po 2009 m. rinkimų; todėl ragina generalinį sekretorių pateikti naujus praktinius ir patikimus pasiūlymus, kuriais būtų siekiama galutinai išspręsti šią problemą;

34.  palankiai vertina tai, kad buvo persvarstytos išmokų, akredituotiems Parlamento narių padėjėjams mokamų dėl tarnybinių kelionių tarp trijų Parlamento darbo vietų, normos; vis dėlto primena savo pakartotinį prašymą Biurui imtis veiksmų, siekiant visiškai suderinti išmokų, mokamų pareigūnams, kitiems tarnautojams ir akredituotiems Parlamento narių padėjėjams dėl tarnybinių kelionių tarp trijų Parlamento darbo vietų, normas nuo kitos teisėkūros kadencijos;

35.  palankiai vertina Biuro 2018 m. gruodžio 10 d. priimtą sprendimą dėl EP narių stažuotojų, kuris įsigalios nuo 2019 m. liepos 2 d.; pabrėžia, kad privalomas minimalus stažuotojų atlyginimas turėtų užtikrinti jiems tinkamas pajamas, kaip yra ES institucijų administracijų stažuotojų atveju;

36.  tikisi, kad Parlamento vertimo tarnybos atliks savo pagrindinę funkciją – prisidėti prie Sąjungos teisės aktų ir remti Parlamento narius jiems atliekant savo pareigas, teikiant aukštos kokybės dokumentų vertimus pagal tvarią ateities strategiją;

37.  pakartoja, kad yra susirūpinęs dėl papildomų išlaidų vertimui žodžiu, kurias lemia verčiami balsavimo paaiškinimai žodžiu per plenarines sesijas; primygtinai ragina generalinį sekretorių pateikti išsamią dėl balsavimų paaiškinimų žodžiu susidarančių išlaidų sąmatą; primena, kad Parlamento nariai, norintys paaiškinti savo poziciją balsuojant arba iškelti klausimus, susijusius su jų rinkėjams rūpimais klausimais, gali naudotis tokiomis alternatyvomis kaip balsavimų paaiškinimas raštu, taip pat įvairūs viešieji komunikacijos įrenginiai; atsižvelgdamas į tai, mano, kad siekiant kuo daugiau sutaupyti, balsavimų paaiškinimas žodžiu galėtų būti panaikintas;

38.  primena Europos Parlamento narių statuto 27 straipsnio 1 ir 2 dalis, kuriose nurodyta, kad: „įsigaliojus šiam Statutui, Europos Parlamento įkurtas savanoriškas pensijų fondas išliks ir bus skirtas Parlamento nariams arba buvusiems Parlamento nariams, turintiems ar turėsiantiems su šiuo fondu susijusių teisių“ ir kad „turimos ir turėsimos teisės yra visiškai išsaugomos“; ragina generalinį sekretorių ir Biurą visapusiškai laikytis Europos Parlamento narių statuto ir kartu su pensijų fondu skubiai parengti aiškų Parlamentui skirtą planą, pagal kurį būtų prisiimti ir perimti jo įsipareigojimai ir atsakomybė už jo narių savanorišką pensijų sistemą; pakartoja savo prašymą, kad Europos Audito Rūmai ištirtų savanorišką Parlamento narių pensijų fondą ir prašo ištirti būdus, kaip užtikrinti tvarų savanoriško pensijų fondo finansavimą pagal Europos Parlamento narių statuto nuostatas, kartu užtikrinant visišką skaidrumą;

39.  pakartoja, kad reikia užtikrinti didesnį skaidrumą, turint omenyje Parlamento narių bendrosioms išlaidoms kompensuoti skirtą išmoką; apgailestauja dėl to, kad Biuras šiuo atveju nepasiekė didesnio skaidrumo ir atskaitomybės; ragina užtikrinti, kad Parlamento nariai pateiktų išsamią šių išlaidų ataskaitą;

Su darbuotojais susiję klausimai

40.  mano, kad laikotarpiu, kuriuo Sąjungos institucijoms skiriami finansiniai ir personalo ištekliai gali būti vis labiau suvaržomi, svarbu nustatyti sritis, įskaitant IT paslaugas ir saugumo, vertimo žodžiu ir vertimo raštu paslaugas arba vairuotojų paslaugas, bet jomis neapsiribojant, kuriose galima būtų padidinti administracinių funkcijų sąveiką naudojantis Parlamento ir kitų Sąjungos institucijų patirtimi ir visapusiškai atsižvelgiant į valdymo sunkumus ir į skirtumus masto požiūriu, siekiant sudaryti sąžiningo bendradarbiavimo susitarimus;

41.  taip pat ragina taikyti reikalavimą, kad Parlamento narių sąskaitas, susijusias su bendroms išlaidoms kompensuoti skirta išmoka, išorės apskaitininkas patikrintų bent jau nario kadencijos pabaigoje; taip pat ragina paskelbti šias išlaidas Europos Parlamento interneto svetainėje esančiuose Parlamento narių asmeniniuose puslapiuose pateikiant nuorodą į šiuos duomenis;

42.  palankiai vertina galiojantį Parlamento, Regionų komiteto ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto bendradarbiavimo susitarimą, siekiant nustatyti sritis, kuriose galima būtų pasidalinti administracines funkcijas; ragina generalinį sekretorių įvertinti esamą Sąjungos institucijų bendradarbiavimą siekiant nustatyti galimą tolesnę sąveiką ir lėšų taupymą;

43.  gina prieinamumo visiems piliečiams principą; laikantis plenariniame posėdyje priimtų prašymų užtikrinti vertimą į tarptautinę gestų kalbą visuose plenariniuose posėdžiuose, ragina generalinį sekretorių išanalizuoti galimybes tai įgyvendinti;

44.  primena 2017 m. spalio 26 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl kovos su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta ES pateiktas rekomendacijas, taip pat priemones, kuriomis siekiama vykdyti bauginimo ir seksualinio priekabiavimo prevenciją ir kovą su jais; prašo teikti paramą siekiant padengti išorės ekspertų, reikalingų išorės auditui išplėsti į „Personalo patariamąjį komitetą Parlamento nariams“ priekabiavimo prevencijos klausimais, išlaidas; prašo, kad būtų skirti asignavimai siekiant padengti išlaidas visapusiškai įgyvendinant Parlamento reformos priemones, minimas rezoliucijoje dėl kovos su priekabiavimu, įskaitant privalomus kovos su priekabiavimu mokymus visiems darbuotojams, akredituotiems Parlamento narių padėjėjams ir Parlamento nariams; be to, laikosi nuomonės, kad reikalingi asignavimai siekiant padengti tarpininkų ir kitų ekspertų, kurie turi reikiamą kvalifikaciją, kad galėtų užkirsti kelią priekabiavimo atvejams Parlamente ir tokius atvejus valdyti kartu su konfidencialių patarėjų tinklu ir naudojantis dabartinėmis struktūromis, išlaidas;

45.  rekomenduoja, siekiant saugoti aplinką ir taupyti išteklius, labiau naudotis vaizdo konferencijomis ir kitomis technologijomis, visų pirma mažinant darbuotojų keliones tarp trijų darbo vietų;

Kiti klausimai

46.  mano, kad Parlamento sąmatų priėmimo procedūra turėtų būti peržiūrėta atsižvelgiant į Darbo grupės Parlamento vidaus biudžeto sudarymo procedūros klausimais atliekamą darbą ir parengtą dokumentą, atsižvelgiant į frakcijų pageidavimą supaprastinti dabartinę procedūrą, padaryti ją veiksmingesnę sumažinant Parlamento nariams ir darbuotojams tenkantį darbo krūvį, taip pat padidinti jos skaidrumą ir aiškiau apibrėžti dalyvaujančių subjektų atsakomybę; primena, kad pagal dabartinę procedūrą Biudžeto komitetas tą pačią užduotį atlieka du kartus, o būtent pavasario etapu (derinimas su Biuru siekiant patvirtinti Parlamento sąmatą) ir rudens etapu (biudžeto pakeitimų pateikimas), o tai lemia didesnį posėdžių ir rengiamų dokumentų skaičių ir susijusias išlaidas (vertimams raštu, vertimams žodžiu ir kt.);

47.  ragina išlaikyti tinkamą finansavimą Europos žiniasklaidos centrui, kuris skirtas bendradarbiavimui su televizijos stotimis, socialiniais tinklais ir kitais partneriais, siekiant nustatyti jaunų žurnalistų mokymo tikslus, ypač atsižvelgiant į mokslo ir technikos pažangą ir remiantis faktais pagrįstomis, specialistų peržiūrėtomis naujienomis;

48.  ragina generalinį sekretorių ir Biurą visoje Parlamento administracijoje įdiegti rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo ir aplinkos tvarumo kultūrą ir taupaus valdymo požiūrį, siekiant didinti institucijos vidaus darbo našumą, sumažinti administracinius formalumus ir biurokratizmą; pabrėžia, kad taupus valdymas yra nuolatinis darbo procedūros gerinimas, kurį lemia supaprastinimas ir administracijos darbuotojų patirtis;

49.  reikalauja visiško Europos politinėms partijoms ir Europos fondams skiriamo finansavimo naudojimo ir valdymo skaidrumo; reikalauja nuodugniai įvertinti ir kontroliuoti Europos politinių partijų ir fondų biudžeto išlaidas; atkreipia dėmesį į interesų konfliktą, kurį sukelia privačių įmonių teikiama parama Europos politinių partijų veiklai; todėl ragina uždrausti bet kokio pobūdžio dovanojimą ir rėmimą, teikiamą privačių įmonių Europos politinėms partijoms ir Europos fondams;

o
o   o

50.  patvirtina 2020 finansinių metų sąmatą;

51.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir sąmatą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(2) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(3) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(4) OL L 287, 2013 10 29, p. 15.
(5) Priimti tekstai, P8_TA(2017)0417.
(6) Priimti tekstai, P8_TA(2018)0182.
(7) Priimti tekstai, P8_TA(2018)0331.
(8) Priimti tekstai, P8_TA(2018)0404.
(9) Priimti tekstai, P8_TA(2018)0503.
(10) Priimti tekstai, P8_TA(2019)0010.
(11) Priimti tekstai, P8_TA(2015)0172.
(12) Biuro priimti tekstai, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009.

Atnaujinta: 2020 m. balandžio 20 d.Teisinė informacija - Privatumo politika