Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2003(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0182/2019

Teksty złożone :

A8-0182/2019

Debaty :

PV 27/03/2019 - 22
CRE 27/03/2019 - 22

Głosowanie :

PV 28/03/2019 - 8.8

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0326

Teksty przyjęte
PDF 174kWORD 59k
Czwartek, 28 marca 2019 r. - Strasburg
Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2020 – sekcja I – Parlament Europejski
P8_TA(2019)0326A8-0182/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2020 (2019/2003(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(1),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1023/2013 z dnia 22 października 2013 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej(4),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przeciwdziałania molestowaniu i wykorzystywaniu seksualnemu w UE(5),

–  uwzględniając swoją rezolucję z 19 kwietnia 2018 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2019(6),

–  uwzględniając swoją rezolucję z 11 września 2018 r. w sprawie środków na rzecz zapobiegania mobbingowi i molestowaniu seksualnemu w pracy, przestrzeni publicznej i życiu politycznym w UE, a także zwalczania tych zjawisk(7),

–  uwzględniając swoją rezolucję z 24 października 2018 r. na temat stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019(8),

–  uwzględniając swoją rezolucję z 12 grudnia 2018 r. na temat stanowiska Rady w sprawie drugiego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019(9),

–  uwzględniając swoją rezolucję z 15 stycznia 2019 r. w sprawie uwzględniania aspektu płci w Parlamencie Europejskim(10),

–  uwzględniając sprawozdanie sekretarza generalnego dla Prezydium dotyczące sporządzenia wstępnego projektu preliminarza budżetowego Parlamentu na rok budżetowy 2020,

–  uwzględniając wstępny projekt preliminarza budżetowego sporządzony przez Prezydium 25 marca 2019 r. zgodnie z art. 25 ust. 7 oraz art. 96 ust. 1 Regulaminu,

–  uwzględniając projekt preliminarza budżetowego sporządzony przez Komisję Budżetową zgodnie z art. 96 ust. 2 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 96 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0182/2019),

A.  mając na uwadze, że niniejsza procedura jest piątą procedurą budżetową przeprowadzoną całkowicie w nowej kadencji i dotyczy siódmego roku wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020;

B.  mając na uwadze, że budżet na rok 2020, zgodnie z propozycją zawartą w sprawozdaniu sekretarza generalnego, jest przygotowywany w kontekście corocznego podwyższania pułapu dla działu V (inflacja plus wzrost rzeczywisty), co pozostawia większy margines dla wzrostu i inwestycji, a także umożliwia kontynuację wdrażania strategii politycznych na rzecz oszczędności i poprawy efektywności;

C.  mając na uwadze, że priorytetowe cele zaproponowane przez sekretarza generalnego w kontekście budżetu na 2020 r. obejmują zagwarantowanie niezbędnych zasobów na pierwszy pełny rok po wyborze nowego składu Parlamentu i Komisji oraz zagwarantowanie środków finansowych na projekty o znaczeniu priorytetowym, które obejmują kontakty z obywatelami, wieloletnie projekty w zakresie nieruchomości, bezpieczeństwo i rozwój środowiska informatycznego;

D.  mając na uwadze, że sekretarz generalny zaproponował we wstępnym projekcie preliminarza budżetowego Parlamentu na rok 2020 kwotę w wysokości 2 068 530 000 EUR, co oznacza ogólny wzrost o 3,58% w stosunku do budżetu na rok 2019 i stanowi 18,38% środków w dziale V wieloletnich ram finansowych na lata 2014−2020;

E.  mając na uwadze, że prawie dwie trzecie budżetu to wydatki podlegające indeksacji, ponoszone głównie z tytułu wynagrodzeń, emerytur, kosztów opieki medycznej, dodatków dla obecnych i emerytowanych posłów (21%) i pracowników (35%) oraz z tytułu utrzymania budynków (13%); mając na uwadze, że wydatki te dostosowuje się zgodnie z regulaminem pracowniczym, statutem posła, indeksacją sektorową lub stopą inflacji;

F.  mając na uwadze, że Parlament podkreślił już w swojej rezolucji z 29 kwietnia 2015 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2016(11), że jego budżet powinien być określony w oparciu o realistyczne przesłanki oraz zgodny z zasadą dyscypliny budżetowej i z zasadą należytego zarządzania finansami; zauważa, że płatności ryczałtowe są użytecznym i powszechnie uznanym narzędziem zwiększającym elastyczność i przejrzystość;

G.  mając na uwadze, że budżet Parlamentu powinien gwarantować instytucji korzystanie ze wszystkich jej kompetencji legislacyjnych oraz umożliwiać prawidłowe funkcjonowanie;

H.  mając na uwadze, że wiarygodność Parlamentu jako jednego z organów władzy budżetowej zależy w pewnej mierze od jego zdolności do zarządzania własnymi wydatkami oraz do rozwijania demokracji na szczeblu Unii;

I.  mając na uwadze, że rok 2020 będzie pierwszym pełnym rokiem po wyborach i tym samym będzie oznaczał powrót do normalnego tempa podstawowej działalności politycznej i działalności w zakresie wsparcia;

J.  mając na uwadze, że dobrowolny fundusz emerytalny powstał w 1990 r. na mocy przepisów Prezydium dotyczących dodatkowych (dobrowolnych) ubezpieczeń emerytalnych(12);

K.  mając na uwadze, że 16 czerwca 1999 r. Trybunał Obrachunkowy wydał opinię nr 5/99 „Fundusz i system emerytalny dla posłów do Parlamentu Europejskiego”;

Ramy ogólne

1.  podkreśla, że budżet przeznaczony dla Parlamentu w 2020 r. powinien pozostać na poziomie poniżej 20% środków w dziale V; zauważa, że poziom preliminarza na 2020 r. wynosi 18,22%, co stanowi wartość niższą niż uzyskana w 2019 r. (18,51%), a także jest najniższym udziałem wydatków w dziale V w ciągu ponad piętnastu lat;

2.  podkreśla, że zdecydowaną większość wydatków z budżetu Parlamentu ustala się w oparciu o obowiązki statutowe lub umowne i wydatki te podlegają corocznej indeksacji;

3.  zasadniczo domaga się od sekretarza generalnego i Prezydium przedłożenia Komisji Budżetowej nowego preliminarza budżetowego Parlamentu Europejskiego bardziej zbliżonego do stopy inflacji prognozowanej przez Komisję Europejską, jeżeli nie na poziomie stopy inflacji;

4.  popiera porozumienie osiągnięte w ramach procedury pojednawczej między Prezydium a Komisją Budżetową 19 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia budżetu o 2,68% w stosunku do budżetu na 2019 r., co odpowiada ogólnej kwocie preliminarza budżetowego na 2020 r. w wysokości 2 050 430 000 EUR, w sprawie obniżenia wydatków przewidzianych we wstępnym projekcie preliminarza zatwierdzonego przez Prezydium 11 marca 2019 r. o 18,1 mln EUR i w sprawie odpowiedniego obniżenia środków zaproponowanych w następujących liniach budżetowych: 1004 – zwykłe koszty podróży; 1200 – wynagrodzenia i zwroty kosztów; 1402 – inni pracownicy, kierowcy w Sekretariacie Generalnym; 2007 – budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych; 2022 – utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków; 2024 – zużycie energii; 2101 – informatyka i telekomunikacja, zwykłe działania związane z infrastrukturą; 212 – meble; 214 – wyposażenie i instalacje techniczne; 300 – koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów między trzema miejscami pracy; 302 – wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne; 3040 – różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne; 3042 – posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje; 422 – wydatki związane z asystentami posłów; postanawia zasilić pozycję 1650 (służba medyczna) kwotą 140 000 EUR, pozycję 320 (opinie ekspertów) kwotą 160 000 EUR i pozycję 3211 (Europejskie Centrum Mediów Naukowych) kwotą 400 000 EUR; wyraża zadowolenie, że Prezydium przyjęło te zmiany 25 marca 2019 r.;

5.  zaleca służbom Parlamentu wprowadzenie zmian w uwagach do budżetu w odniesieniu do pozycji 1650 (służba medyczna), gdyż dodatkowe środki w wysokości 140 000 EUR są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z mediacją i wsparciem psychologicznym w kontekście zapobiegania nękaniu psychicznemu i molestowaniu seksualnemu oraz zwalczania tych zjawisk, a także w odniesieniu do pozycji 320 (opinie ekspertów), gdyż dodatkowe środki w wysokości 160 000 EUR są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z pozyskiwaniem wiedzy fachowej i zapraszaniem ekspertów w dziedzinie zapobiegania nękaniu psychicznemu i molestowaniu seksualnemu, prowadzenia dochodzeń w związku z tymi zjawiskami oraz zwalczania tych zjawisk;

6.  zauważa, że w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii zakłada się, iż nastąpi ono w sposób uporządkowany i na podstawie umowy, w oparciu o zatwierdzone porozumienie w sprawie wystąpienia i po przyjęciu oświadczenia politycznego przez Radę Europejską z 25 listopada 2018 r., zgodnie z którym do 2020 r. Zjednoczone Królestwo będzie wnosić swój wkład do budżetu Unii; zwraca uwagę, że większość oszczędności wynikających z wystąpienia Zjednoczonego Królestwa uwzględniono już w budżecie na 2019 r. oraz że w 2020 r. nastąpi jedynie nieznaczny spadek pewnych wydatków w związku z tym, że liczba posłów obniży się o 46;

7.  zauważa, że w razie niewystąpienia Zjednoczonego Królestwa lub wystąpienia bez umowy proponowane środki mogą zostać odpowiednio dostosowane w ramach procedury budżetowej przez Prezydium, Komisję Budżetową lub zgromadzenie plenarne;

8.  podkreśla, że do podstawowych zadań Parlamentu należy stanowienie prawa wraz z Radą, uchwalanie budżetu Unii, reprezentowanie obywateli i monitorowanie prac innych instytucji Unii;

9.  podkreśla rolę Parlamentu w budowaniu europejskiej świadomości politycznej i promowaniu unijnych wartości;

10.  podkreśla, że w porównaniu z propozycją sekretarza generalnego potrzebne są oszczędności, aby zbliżyć wzrost tej propozycji do spodziewanego ogólnego wskaźnika inflacji w 2020 r., oraz że usilnie zachęca się do podejmowania wszelkich wysiłków na rzecz dążenia do bardziej efektywnego i przejrzystego wykorzystania środków publicznych;

Przejrzystość i dokładność

11.  odnotowuje większą przejrzystość w procesie przygotowywania sprawozdań sekretarza generalnego, np. w zakresie przedstawiania – zgodnie z postulatem Parlamentu i Rady – dodatkowych informacji na temat planów średnio- i długoterminowych, inwestycji, zobowiązań prawnych, wydatków administracyjnych i metodologii;

12.  domaga się, aby budżet Parlamentu na rok 2020 był realistyczny i precyzyjny, jeśli chodzi o dopasowanie potrzeb i wynikających z nich kosztów, aby uniknąć przeszacowania budżetu;

13.  podkreśla, że należy w jak największym stopniu dbać o to, by ogólne zasoby budżetowe i kadrowe, jakimi dysponuje Parlament, wykorzystywano w sposób jak najbardziej gospodarny, aby umożliwić instytucji i posłom skuteczne wykonywanie ich zasadniczych zadań legislacyjnych; ponownie potwierdza, że oznacza to konieczność dokładnego planowania i organizacji metod pracy Parlamentu oraz w miarę możliwości łączenia funkcji i struktur, aby uniknąć niepotrzebnej biurokracji, nakładania się funkcji i powielania działań i zasobów;

Kontakt z obywatelami

14.  z zadowoleniem przyjmuje otwarcie ośrodków „Europa Experience” [„Spotkania z Europą”], które są przestrzeniami wystawowymi odtwarzającymi na mniejszą skalę udaną koncepcję Parlamentarium w Brukseli; zauważa, że w 2020 r. planuje się otwarcie pięciu nowych ośrodków „Spotkań z Europą” w biurach kontaktowych;

15.  zwraca uwagę, że z kwoty przewidzianej w budżecie na otwarcie pięciu nowych ośrodków „Spotkań z Europą” w biurach kontaktowych pokryte zostaną koszty infrastruktury wystawowej, którą zarządza DG COMM, ale nie koszty przestrzeni wystawowych; zwraca się o dalsze szczegóły dotyczące wysokości całkowitych spodziewanych kosztów przed czytaniem budżetu w Parlamencie jesienią 2019 r.;

16.  odnotowuje utworzenie szeregu instalacji mobilnych, które ruszą w objazd po państwach członkowskich, aby przybliżyć Unię obywatelom;

17.  domaga się od sekretarza generalnego szczegółowego, opartego na faktach i dokładnego sprawozdania na temat wartości dodanej owych 51 stanowisk w DG COMM; domaga się publicznego przedłożenia takiego sprawozdania na posiedzeniu Komisji Budżetowej do końca lipca 2019 r.;

Polityka w zakresie nieruchomości i transportu

18.  ponawia apel o przejrzyste podejmowanie decyzji dotyczących polityki w zakresie nieruchomości w oparciu o wcześnie podawane informacje i z należytym uwzględnieniem art. 266 rozporządzenia finansowego;

19.  nie zgadza się ze stosowaną praktyką przesuwania niewykorzystanych środków pod koniec roku, aby wesprzeć bieżące projekty budowlane; podkreśla, że taka praktyka jest stosowana systematycznie w odniesieniu do tych samych rozdziałów, tytułów i często dokładnie tych samych pozycji budżetowych, a także zastanawia się, czy chodzi tu o planowe przeszacowanie powyższych rozdziałów, tytułów i pozycji, by generować środki na finansowanie polityki Parlamentu w zakresie nieruchomości; uważa, że polityka w zakresie nieruchomości powinna być finansowana w przejrzysty sposób z pozycji budżetowych, które są na nią przeznaczone;

20.  zaleca, by w ramach corocznego planowania budżetu na wszystkie budynki przeznaczać środki mające pokryć koszty utrzymania i renowacji odpowiadające 3% łącznych kosztów nowych przedsięwzięć z zakresu nieruchomości w ramach regularnej i wybiegającej w przyszłość polityki w zakresie nieruchomości; podkreśla potrzebę opracowania strategii w zakresie nieruchomości, która zapewni racjonalność kosztową, oraz zwraca uwagę na potencjalne korzyści płynące z bliskości budynków, takie jak efekty synergii dzięki wspólnemu korzystaniu z funkcji wsparcia administracyjnego, przestrzeni biurowej i przydziałów pomieszczeń;

21.  zauważa, że oddanie całego wschodniego skrzydła nowego budynku Konrad Adenauer oraz przeprowadzkę doń przewidziano na 2020 r. oraz że bezpośrednio potem rozpoczną się prace w nowym zachodnim skrzydle budynku; zauważa, że należy przewidzieć wydatki na zarządzanie projektem w końcowych etapach budowy, np. w związku z istotnymi operacjami przeprowadzkowymi, wstępnym wyposażeniem i nadzorem nad bezpieczeństwem na placu budowy;

22.  zauważa, że czynsz i koszty utrzymania wszystkich budynków w Luksemburgu wciąż ujmuje się w budżecie na cały rok, gdyż przeprowadzka z istniejących budynków może odbywać się tylko stopniowo; zwraca się do sekretarza generalnego o przedstawienie szczegółowych informacji na temat stopniowej przeprowadzki i wyjaśnienie, dlaczego wygospodarowanie oszczędności nie jest możliwe już w 2020 r.;

23.  zwraca się o dodatkowe szczegółowe informacje na temat technicznych prac przygotowawczych, w tym na temat przenoszenia funkcji znajdujących się obecnie w budynku PHS do innych budynków; w związku z tym zwraca się o przekazanie Komisji Budżetowej szczegółowych szacunków i zestawienia kosztów, zanim Parlament przystąpi do czytania budżetu jesienią 2019 r.;

24.  podaje w wątpliwość bardzo wysokie koszty niektórych proponowanych prac, takich jak instalacja sal konferencyjnych dla odwiedzających w budynku Atrium (8,72 mld EUR), wielofunkcyjna przestrzeń w strefie Esplanade (2,61 mld EUR) czy utworzenie stołówki samoobsługowej w budynku SDM w Strasburgu (1,9 mln EUR); apeluje do sekretarza generalnego, aby przekazał Komisji Budżetowej wszelkie informacje dotyczące tych decyzji, zanim Parlament przystąpi do czytania budżetu jesienią 2019 r.;

25.  uważa, że należy zrealizować dodatkowe oszczędności w związku z wydatkami na meble do biur posłów i ich asystentów, a to z uwagi na kompleksowy remont tych biur na początku kadencji w 2019 r.;

26.  wyraża zaniepokojenie z powodu zamierzeń Parlamentu dotyczących rozszerzenia jego działalność i obecności dyplomatycznej w Indonezji (Dżakarta), Etiopii (Addis Abeba) i Stanach Zjednoczonych Ameryki (Nowy Jork); wyraża ubolewanie, że pomimo braku kompleksowej analizy kosztów i korzyści oraz głębszego rozważenia argumentów przemawiających za wyborem tych konkretnych lokalizacji Prezydium przyjęło tę propozycję i zgodziło się na powołanie obecnego szefa biura Parlamentu w Waszyngtonie na stanowisko nowego szefa biura w Dżakarcie; w związku z tym wzywa sekretarza generalnego do określenia właściwych pozycji budżetowych i wyjaśnienia tego nieprzejrzystego stanu rzeczy poprzez objaśnienie procesu decyzyjnego dotyczącego tych różnych lokalizacji i powołania nowego szefa biura w Dżakarcie; uważa, że tymczasem należy zawiesić tę decyzję;

27.  uważa, że oszczędności w budżecie Parlamentu można wygospodarować dzięki jednej siedzibie; przypomina, że zgodnie z analizą Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z 2014 r. koszty geograficznego rozproszenia Parlamentu szacuje się na 114 mln EUR rocznie; ponadto przypomina, że takie rozproszenie geograficzne prowadzi do 78% wszystkich podróży służbowych pracowników Parlamentu, a skutki środowiskowe wynoszą od 11 do 19 tys. ton emisji dwutlenku węgla; w związku z tym wzywa do opracowania planu przeniesienia Parlamentu do jednej siedziby;

Bezpieczeństwo

28.  zauważa, że budżet na 2020 r. będzie obejmował ostatnie transze środków na znaczące inwestycje rozpoczęte już w 2016 r. w celu istotnej poprawy bezpieczeństwa Parlamentu; zwraca uwagę, że projekty te obejmowały różne dziedziny i były głównie związane z budynkami, wyposażeniem i pracownikami, ale dotyczyły także poprawy cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa komunikacji;

29.  podkreśla, że w ramach projektu iPACS, który w 2020 r. wejdzie w piąty i ostatni rok realizacji, Parlament otrzyma dostęp do nowoczesnej i zintegrowanej technologii bezpieczeństwa, dzięki której wyeliminuje pozostające jeszcze słabe punkty w zakresie bezpieczeństwa budynków; zwraca się do sekretarza generalnego o szczegółowe podsumowanie wszystkich wydatków związanych z bezpieczeństwem budynków od 2016 r.;

30.  uważa, że narzędzia informatyczne są ważne w pracy posłów i pracowników, ale mogą być podatne na ataki cybernetyczne; wobec tego wyraża zadowolenie, że w ciągu dwóch ostatnich lat wzmocniono zespół dbający o cyberbezpieczeństwo, a zwłaszcza że w związku z osiągnięciem zdolności operacyjnej i kontynuowaniem wdrażania planu działania na rzecz cyberbezpieczeństwa środki w przedmiotowym budżecie wzrosną jedynie w stopniu uwzględniającym inflację;

31.  wyraża zadowolenie ze starań o poprawę usług dla posłów, czego wyrazem są ciągłe inwestycje w rozwój aplikacji informatycznych, kontynuacja programu e-Parlament, prace badawcze i rozwojowe w zakresie uczenia się maszyn przy użyciu pamięci tłumaczeniowych oraz wieloletni projekt dotyczący zarządzania technicznymi aspektami korzystania z sal konferencyjnych; zwraca się o więcej informacji na temat całkowitej kwoty wydanej na te programy w ostatnich latach; zwraca uwagę na długofalowe stopniowe wdrażanie tych projektów, aby rozłożyć ich koszty na różne lata budżetowe;

Kwestie dotyczące posłów i akredytowanych asystentów parlamentarnych

32.  zwraca się do Prezydium o opracowanie rozwiązania technicznego, które umożliwi posłom korzystanie z przysługującego im prawa do głosowania w czasie, gdy przebywają na urlopie macierzyńskim bądź ojcowskim lub na zwolnieniu chorobowym;

33.  uważa, że należy przestrzegać praw socjalnych i emerytalnych akredytowanych asystentów parlamentarnych; w tym kontekście ponawia swój apel o znalezienie racjonalnego rozwiązania dla akredytowanych asystentów parlamentarnych, którzy po przepracowaniu bez przerwy dwóch kadencji parlamentarnych pod koniec bieżącej kadencji nie będą mieć dostępu do europejskiego systemu świadczeń emerytalnych po osiągnięciu wieku emerytalnego, ponieważ będzie im brakowało pewnego okresu z wymaganych dziesięciu lat stażu przewidzianych w regulaminie pracowniczym, a to z powodu przedterminowych wyborów w 2014 r. oraz opóźnień w walidacji nowych umów akredytowanych asystentów parlamentarnych z uwagi na duże obciążenie pracą w okresie po wyborach w 2009 r.; w związku z tym apeluje do sekretarza generalnego o przedstawienie nowych, praktycznych i wiarygodnych propozycji ostatecznego rozwiązania tego problemu;

34.  odnotowuje przegląd stawek dodatków dla akredytowanych asystentów parlamentarnych wypłacanych w związku z podróżami służbowymi między trzema miejscami pracy Parlamentu; przypomina jednak o wielokrotnie kierowanym do Prezydium wniosku w sprawie podjęcia działań na rzecz pełnego ujednolicenia stawek dodatków wypłacanych w związku z podróżami służbowymi między trzema miejscami pracy Parlamentu dla urzędników, innych pracowników i akredytowanych asystentów parlamentarnych od następnej kadencji parlamentarnej;

35.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję w sprawie stażystów posłów, którą Prezydium podjęło 10 grudnia 2018 r. i która wejdzie w życie 2 lipca 2019 r.; podkreśla, że obowiązujące wynagrodzenie minimalne dla stażystów powinno gwarantować im godne dochody na poziomie odpowiadającym dochodom stażystów w administracjach instytucji UE;

36.  oczekuje, że służby tłumaczeniowe Parlamentu sprostają swojej podstawowej funkcji, która polega na wspieraniu prawodawstwa unijnego i posłów w wykonywaniu ich obowiązków poprzez zapewnienie wysokiej jakości tłumaczenia dokumentów w ramach zrównoważonej strategii na rzecz przyszłości;

37.  ponownie wyraża zaniepokojenie dodatkowymi wydatkami na tłumaczenie ustnych wyjaśnień dotyczących stanowiska zajętego w głosowaniu podczas posiedzeń plenarnych; zwraca się do sekretarza generalnego o przedstawienie szczegółowego zestawienia kosztów związanych z ustnymi wyjaśnieniami dotyczącymi stanowiska zajętego w głosowaniu; przypomina, że posłowie pragnący wyjaśnić stanowisko zajęte w głosowaniu mogą w tym celu korzystać z alternatywnych rozwiązań, takich jak pisemne wyjaśnienie dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu oraz różne publiczne kanały komunikacji, lub poruszać kwestie dotyczące problemów swojego elektoratu; w tym kontekście uważa, że aby wygospodarować istotne oszczędności, można by zlikwidować ustne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu;

38.  przypomina, że art. 27 ust. 1 i 2 statutu posła stanowi, co następuje: „ustanowiony przez Parlament Europejski dobrowolny fundusz emerytalny, w związku z którym posłowie i byli posłowie nabyli już prawa lub są w trakcie ich nabywania, będzie nadal utrzymany dla tych posłów po wejściu w życie niniejszego statutu”, a „nabyte prawa i uprawnienia pozostają w pełni w mocy”; wzywa sekretarza generalnego i Prezydium do pełnego przestrzegania statutu posła i do niezwłocznego ustanowienia w odniesieniu do funduszu emerytalnego jasnego planu zatwierdzenia i przejęcia przez Parlament jego obowiązków i zobowiązań w odniesieniu do dobrowolnego funduszu emerytalnego dla posłów do Parlamentu Europejskiego; ponownie występuje z wnioskiem o zbadanie dobrowolnego funduszu emerytalnego dla posłów przez Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz zwraca się o określenie, w jaki sposób można zagwarantować zrównoważone finansowanie dobrowolnego funduszu emerytalnego zgodnie z postanowieniami statutu posła przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej przejrzystości;

39.  ponawia swój apel o przejrzystość w odniesieniu do diety z tytułu kosztów ogólnych otrzymywanej przez posłów; wyraża ubolewanie, że Prezydium nie udało się wprowadzić większej przejrzystości i rozliczalności w tej kwestii; wzywa do wprowadzenia obowiązku pełnego informowania przez posłów o wydatkach w ramach tej diety;

Kwestie dotyczące personelu

40.  uważa, że w okresie, kiedy zasoby finansowe i kadrowe instytucji unijnych prawdopodobnie w coraz większym stopniu będą ograniczane, należy zidentyfikować obszary (takie jak m.in. usługi informatyczne, bezpieczeństwo, tłumaczenia ustne i pisemne oraz indywidualne usługi transportowe, ale nie tylko), w których dzięki wykorzystaniu doświadczenia Parlamentu i pozostałych instytucji Unii oraz przy pełnym uwzględnieniu trudności na poziomie zarządzania i różnic skali możliwe byłoby osiągnięcie większych efektów synergii w odniesieniu do funkcji wsparcia administracyjnego, aby wypracować uczciwe porozumienia o współpracy;

41.  wzywa do wprowadzenia wymogu przedkładania przez posłów ksiąg rachunkowych zewnętrznemu księgowemu celem kontroli pod kątem zwrotu kosztów ogólnych przynajmniej pod koniec sprawowania mandatu; ponadto wzywa do publikowania informacji o tych wydatkach poprzez umieszczenie linku do odpowiednich danych na stronie internetowej danego posła w obrębie witryny Parlamentu Europejskiego;

42.  z zadowoleniem przyjmuje istniejące porozumienia o współpracy między Parlamentem, Komitetem Regionów i Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym w kontekście poszukiwania innych obszarów, w których możliwe byłoby wspólne korzystanie z funkcji wsparcia administracyjnego; zwraca się do sekretarza generalnego o dokonanie oceny obecnej współpracy między instytucjami Unii, aby wskazać dalsze możliwe efekty synergii i oszczędności;

43.  opowiada się za zasadą dostępności dla wszystkich obywateli; w odpowiedzi na zatwierdzone przez Prezydium wnioski o zapewnienie tłumaczenia na międzynarodowy język migowy podczas wszystkich debat plenarnych apeluje do sekretarza generalnego o przeanalizowanie możliwości wdrożenia odpowiednich rozwiązań praktycznych;

44.  przypomina o zaleceniach zawartych w rezolucjach Parlamentu z 26 października 2017 r., 11 września 2018 r. i 15 stycznia 2019 r. w sprawie przeciwdziałania molestowaniu i wykorzystywaniu seksualnemu w Unii oraz w sprawie środków na rzecz zapobiegania mobbingowi i molestowaniu seksualnemu i zwalczania tych zjawisk; domaga się wsparcia na rzecz pokrycia kosztów zewnętrznej wiedzy fachowej, która jest niezbędna w celu rozszerzenia zewnętrznej kontroli komitetu doradczego ds. pracowników Parlamentu pod kątem zapobiegania napastowaniu; zwraca się o środki na pokrycie kosztów pełnego wdrożenia kroków modernizacyjnych w Parlamencie Europejskim, o których mowa w rezolucji w sprawie przeciwdziałania molestowaniu, w tym na organizację częstych obowiązkowych szkoleń z zakresu przeciwdziałania nękaniu lub molestowaniu dla wszystkich pracowników, akredytowanych asystentów parlamentarnych i posłów; jest ponadto zdania, że potrzebne są środki na pokrycie kosztów korzystania z usług mediatorów i innych ekspertów posiadających kwalifikacje w zakresie zapobiegania przypadkom napastowania i zarządzania takimi sprawami w Parlamencie we współpracy z siecią zaufanych doradców i w ramach istniejących struktur;

45.  zaleca częstsze organizowanie wideokonferencji i korzystanie z innych technologii, aby chronić środowisko naturalne i oszczędzać zasoby, w szczególności przez ograniczenie podróży służbowych pracowników między trzema miejscami pracy;

Inne kwestie

46.  uważa, że należy dokonać przeglądu procedury przyjmowania preliminarza budżetowego Parlamentu, uwzględniając w tym celu toczące się prace i dokument opracowany przez grupę roboczą ds. wewnętrznej procedury budżetowej Parlamentu oraz wychodząc naprzeciw postulatowi grup politycznych dotyczącemu uproszczenia i usprawnienia obecnej procedury poprzez obniżenie zakresu związanych z nią obowiązków dla posłów i pracowników oraz poprawy jej przejrzystości i doprecyzowania zakresu odpowiedzialności zaangażowanych podmiotów; przypomina, że w ramach obecnej procedury Komisja Budżetowa wykonuje te same zadania dwukrotnie: wiosną (postępowanie pojednawcze z Prezydium w celu przyjęcia preliminarza budżetowego Parlamentu) oraz jesienią (składanie poprawek budżetowych); skutkuje to częstszymi posiedzeniami, większą liczbą dokumentów oraz wyższymi kosztami (z uwagi na tłumaczenia pisemne, tłumaczenie ustne itp.);

47.  wzywa do utrzymania odpowiedniego finansowania dla Europejskiego Centrum Mediów Naukowych w odniesieniu do współpracy ze stacjami telewizyjnymi, mediami społecznościowymi i innymi partnerami w celu ustanowienia celów szkoleniowych dla młodych dziennikarzy, zwłaszcza w odniesieniu do nowych osiągnięć naukowych i technicznych oraz informacji opartych na faktach i recenzowanych przez niezależnych ekspertów;

48.  wzywa sekretarza generalnego i Prezydium do zaprowadzenia kultury budżetowania zadaniowego i zrównoważenia środowiskowego w całej administracji Parlamentu oraz do przyjęcia podejścia opartego na usprawnieniu zarządzania w celu poprawy efektywności oraz ograniczenia wymogów administracyjnych i biurokracji w wewnętrznych pracach instytucji; podkreśla, że usprawnione zarządzanie polega na ciągłym doskonaleniu procedur roboczych dzięki uproszczeniom i doświadczeniu personelu administracyjnego;

49.  domaga się pełnej przejrzystości w kwestii wykorzystania środków finansowych udostępnianych europejskim partiom politycznym i europejskim fundacjom politycznym oraz zarządzania tymi środkami; wnioskuje o przeprowadzenie szczegółowej oceny i kontroli wydatków budżetowych europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych; zwraca uwagę na konflikt interesów wynikający ze sponsorowania działalności europejskich partii politycznych przez prywatne przedsiębiorstwa; w związku z tym apeluje o zakazanie przekazywania darowizn i wszelkiego rodzaju sponsorowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych przez prywatne przedsiębiorstwa;

o
o   o

50.  uchwala preliminarz budżetowy na rok budżetowy 2020;

51.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji i preliminarza budżetowego Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(2) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(3) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(4) Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 15.
(5) Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0417.
(6) Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0182.
(7) Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0331.
(8) Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0404.
(9) Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0503.
(10) Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0010.
(11) Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0172.
(12) Teksty przyjęte przez Prezydium, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009 r.

Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności