Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2003(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0182/2019

Texte depuse :

A8-0182/2019

Dezbateri :

PV 27/03/2019 - 22
CRE 27/03/2019 - 22

Voturi :

PV 28/03/2019 - 8.8

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0326

Texte adoptate
PDF 165kWORD 56k
Joi, 28 martie 2019 - Strasbourg Ediţie definitivă
Estimarea veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2020 - Secțiunea I - Parlamentul European
P8_TA(2019)0326A8-0182/2019

Rezoluția Parlamentului European din 28 martie 2019 referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2020 (2019/2003(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(1),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1023/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2013 de modificare a Statutului funcționarilor Uniunii Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene(4),

–  având în vedere Rezoluția sa din 26 octombrie 2017 referitoare la combaterea hărțuirii sexuale și a abuzului sexual în UE(5),

–  având în vedere Rezoluția sa din 19 aprilie 2018 referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului pentru exercițiul financiar 2019(6),

–  având în vedere Rezoluția sa din 11 septembrie 2018 referitoare la prevenirea și combaterea hărțuirii morale și a hărțuirii sexuale la locul de muncă, în spațiile publice și în viața politică a UE(7),

–  având în vedere Rezoluția sa din 24 octombrie 2018 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019(8),

–  având în vedere Rezoluția sa din 12 decembrie 2018 referitoare la poziția Consiliului privind al doilea proiect de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019(9),

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 ianuarie 2019 referitoare la integrarea dimensiunii de gen în Parlamentul European(10),

–  având în vedere raportul prezentat Biroului de către Secretarul General privind proiectul preliminar de estimare a bugetului Parlamentului pentru exercițiul financiar 2020,

–  având în vedere proiectul preliminar de estimare a bugetului întocmit de Birou la 25 martie 2019 în conformitate cu articolul 25 alineatul (7) și cu articolul 96 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Parlamentului,

–  având în vedere proiectul de estimare a bugetului întocmit de Comisia pentru bugete în conformitate cu articolul 96 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Parlamentului,

–  având în vedere articolul 96 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0182/2019),

A.  întrucât această procedură reprezintă a cincea procedură bugetară completă desfășurată în noua legislatură și cel de al șaptelea an al cadrului financiar multianual 2014-2020;

B.  întrucât bugetul pe 2020, sub forma propusă în raportul Secretarului General, este în curs de pregătire, în contextul unei creșteri anuale a plafonului de la rubrica V (inflație și creștere reală), permițând o marjă mai mare pentru creșterea economică și investiții, precum și aplicarea în continuare a unor politici care urmăresc realizarea de economii și îmbunătățirea eficienței;

C.  întrucât printre obiectivele prioritare propuse de Secretarul General pentru bugetul pe 2020 se numără următoarele: punerea la dispoziție a resurselor necesare pentru primul an complet de după alegerea unui nou Parlament și a unei noi Comisii și alocarea resurselor pentru proiectele prioritare referitoare la interacțiunea cu cetățenii, proiectele imobiliare multianuale, securitate și evoluțiile din sectorul informatic;

D.  întrucât Secretarul General a propus un buget de 2 068 530 000 EUR pentru proiectul preliminar de estimare a bugetului Parlamentului pentru exercițiul financiar 2020, ceea ce reprezintă o majorare globală cu 3,58 % față de bugetul pentru 2019 și o cotă de 18,38 % din rubrica V din CFM 2014-2020;

E.  întrucât bugetul este alcătuit, în proporție de aproape două treimi, din cheltuieli indexate ce privesc, în cea mai mare parte, remunerațiile, pensiile, cheltuielile medicale și indemnizațiile deputaților activi și pensionați (21 %) și ale personalului (35 %), precum și clădirile (13 %), care sunt ajustate, în conformitate cu Statutul funcționarilor și cu Statutul deputaților, în funcție de indexarea sectorială sau de rata inflației;

F.  întrucât Parlamentul a subliniat deja în Rezoluția sa din 29 aprilie 2015 referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2016(11) că bugetul său ar trebui să aibă o bază realistă și să fie în conformitate cu principiile disciplinei bugetare și bunei gestiuni financiare; constată că sumele forfetare reprezintă un instrument util și recunoscut pe scară largă pentru a crește flexibilitatea și transparența;

G.  întrucât bugetul Parlamentului ar trebui să garanteze deplina sa competență legislativă și să permită buna funcționare a acestuia;

H.  întrucât credibilitatea Parlamentului în calitatea sa de componentă a autorității bugetare depinde într-o anumită măsură de capacitatea sa de a-și gestiona cheltuielile proprii și de capacitatea sa de a dezvolta democrația la nivelul Uniunii;

I.  întrucât 2020 va fi primul an complet de după alegeri și, prin urmare, va marca o revenire la ritmul normal al activităților politice de bază și al activităților de sprijin;

J.  întrucât Fondul facultativ de pensii a fost înființat în 1990 prin Normele Biroului privind regimul (facultativ) de pensii complementare(12);

K.  întrucât la 16 iunie 1999, Curtea de Conturi a emis avizul nr. 5/99 privind fondul și sistemul de pensii pentru deputații în Parlamentul European;

Cadrul general

1.  subliniază că proporția bugetului Parlamentului în 2020 ar trebui menținută sub 20 % din plafonul rubricii V; constată că nivelul bugetului estimat pentru 2020 corespunde unui procent de 18,22 %, care este mai mic decât cel din 2019 (18,51 %), fiind cel mai mic procent din cadrul rubricii V înregistrat în ultimii 15 ani;

2.  evidențiază că cea mai mare parte a bugetului Parlamentului este stabilită pe baza obligațiilor statutare sau contractuale și face obiectul indexării anuale;

3.  solicită ca Secretarul General și Biroul să prezinte Comisiei BUDG, ca o chestiune de principiu, viitoarele estimări ale PE menținându-le mai aproape de rata inflației prevăzute de Comisia Europeană sau chiar la același nivel cu aceasta;

4.  salută acordul la care s-a ajuns în cadrul reuniunilor de conciliere dintre Birou și Comisia pentru bugete desfășurate la 19 martie 2019, de a stabili majorarea bugetului pe 2019 la 2,68%, procent ce corespunde nivelului global al estimării bugetului pe 2020 de 2 050 430 000 EUR, de a reduce nivelul cheltuielilor din proiectul preliminar de estimare a bugetului aprobat de Birou la 11 martie 2019 cu 18,1 milioane EUR și de a reduce în mod corespunzător creditele propuse pentru următoarele linii bugetare: 1004 - Cheltuieli de deplasare ordinare; 1200 - Remunerații și indemnizații; 1402 - Alți agenți - Șoferi în cadrul Secretariatului general; 2007 - Construcția de clădiri și amenajarea spațiilor; 2022 - Întreținerea, mentenanța, gestionarea și curățenia clădirilor; 2024 - Consumul de energie; 2101 - Informatică și telecomunicații - Activități recurente - Infrastructură; 212 - Mobilier; 214 - Echipamente și instalații tehnice; 300 - Cheltuieli de misiune și de deplasare între cele trei locuri de desfășurare a activității ale personalului; 302 - Cheltuieli de protocol și de reprezentare; 3040 - Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne; 3042 - Reuniuni, congrese, conferințe și delegații; 422 - Cheltuieli aferente asistenței parlamentare; decide să aloce postului 1650 - Cabinetul medical 140 000 EUR, postului 320 - Achiziționarea de servicii de expertiză 160 000 EUR și postului 3211 - Centrul pentru mass-media științifică credite în valoare de 400 000 EUR; salută faptul că aceste modificări au fost adoptate de către Birou la 25 martie 2019;

5.  recomandă ca serviciile Parlamentului să pună în aplicare modificarea comentariilor de la postul 1650 - „Cabinetul medical”, deoarece creditele suplimentare de 140 000 EUR au scopul de a acoperi cheltuielile pentru mediator și psiholog, pentru prevenirea și combaterea hărțuirii psihologice și sexuale, precum și la postul 320 - „Achiziționarea de servicii de expertiză”, deoarece creditele suplimentare de 160 000 EUR au scopul de a acoperi cheltuielile pentru expertiză și experți în domeniul prevenirii, investigării și combaterii hărțuirii psihologice și sexuale;

6.  ia act de faptul că situația privind retragerea Regatului Unit din Uniune se bazează pe o retragere ordonată cu un acord, pe aprobarea acordului privind retragerea Regatului Unit și pe aprobarea declarației politice din partea Consiliului European din 25 noiembrie 2018, conform căreia Regatul Unit ar contribui la bugetul Uniunii până în 2020; ia act de faptul că cea mai mare parte a economiilor rezultate din retragere au fost deja incluse în bugetul 2019 și că, pentru 2020, ar exista doar o ușoară scădere a anumitor cheltuieli, ca urmare a faptului că vor fi cu 46 de deputați mai puțini;

7.  ia act de faptul că, în cazul în care Regatul Unit nu se retrage din Uniune sau se retrage fără un acord, creditele propuse pot fi ajustate pe parcursul procedurii bugetare, de către Birou, de către Comisia pentru bugete sau de către plen;

8.  subliniază că funcțiile esențiale ale Parlamentului sunt de a colegifera, împreună cu Consiliul, și a decide cu privire la bugetul Uniunii, a-i reprezenta pe cetățeni și a controla activitatea altor instituții ale Uniunii;

9.  subliniază rolul Parlamentului în consolidarea conștiinței politice europene și în promovarea valorilor Uniunii;

10.  subliniază că, comparativ cu propunerea Secretarului General, sunt necesare economii pentru ca creșterea propusă să se apropie de rata generală a inflației preconizată pentru 2020 și că sunt puternic încurajate toate eforturile care vizează o utilizare mai eficientă și mai transparentă a fondurilor publice;

Transparență și exactitate

11.  ia act de nivelul ridicat de transparență în pregătirea raportului Secretarului General, cum ar fi furnizarea de informații suplimentare privind planificarea pe termen mediu și lung, investițiile, obligațiile statutare, cheltuielile administrative și metodologia, astfel cum au solicitat Parlamentul și Consiliul;

12.  solicită ca bugetul Parlamentului pe 2020 să dea dovadă de realism și precizie în ceea ce privește corelarea nevoilor cu costurile aferente, pentru a evita alocările bugetare excesive;

13.  subliniază că ar trebui să se acorde atenție maximă pentru a garanta că resursele bugetare și umane globale aflate la dispoziția Parlamentului sunt utilizate în cel mai rentabil mod cu putință, pentru a permite instituției și deputaților săi să își îndeplinească cu succes misiunea cea mai de seamă, respectiv în domeniul legislativ; reiterează faptul că acest lucru implică o planificare și o organizare atentă a metodelor sale de lucru și, ori de câte ori este posibil, punerea în comun a funcțiilor și structurilor pentru a evita birocrația inutilă, suprapunerile funcționale și paralelismele în activitate și resurse;

Interacțiunea cu cetățenii

14.  salută inaugurarea centrelor „Europa Experience”, care sunt spații expoziționale ce reproduc conceptul de succes „Parlamentarium” de la Bruxelles la o scară mai redusă; observă că este planificată instalarea a cinci noi centre „Europa Experience” în birourile de legătură până în 2020;

15.  ia act de faptul că suma înscrisă în buget pentru instalarea a cinci noi centre „Europa Experience” în birourile de legătură acoperă infrastructura de expoziții în sine, gestionată de DG COMM, dar nu și zonele de expoziție; solicită detalii suplimentare cu privire la amploarea costurilor totale preconizate înainte de lectura bugetului programată de Parlament în toamna anului 2019;

16.  ia act de crearea unei serii de instalații mobile, care ar face turul statelor membre cu scopul de a duce Uniunea mai aproape de cetățeni;

17.  solicită ca Secretarul General al Parlamentului European să prezinte un raport detaliat, factual și aprofundat referitor la valoarea adăugată a celor 51 de posturi din DG COMM; solicită ca acest raport să fie prezentat în mod public în Comisia BUDG înainte de sfârșitul lunii iulie 2019;

Politica imobiliară și în domeniul transporturilor

18.  își reiterează solicitarea de a se asigura un proces decizional transparent în domeniul politicii imobiliare, bazat pe o informare timpurie, ținând seama în mod corespunzător de articolul 266 din Regulamentul financiar;

19.  nu este de acord cu actuala practică de a utiliza transferurile colectoare de sfârșit de an pentru a contribui la proiectele imobiliare în curs; subliniază că astfel de transferuri colectoare sunt efectuate în mod sistematic pe aceleași capitole, titluri și, adesea, exact pe aceleași linii bugetare și se întreabă dacă există o supraestimare programată a acestora, pentru a genera fonduri pentru finanțarea politicii imobiliare a Parlamentului; consideră că politica imobiliară ar trebui să fie finanțată în mod transparent de la liniile bugetare dedicate acesteia;

20.  recomandă ca în planificarea bugetară anuală pentru toate clădirile să se aloce o sumă pentru costurile de întreținere și de renovare corespunzătoare unui procent de 3 % din costurile totale ale clădirilor noi, în cadrul unei politici imobiliare regulate și anticipative; subliniază că este necesară o strategie imobiliară care să garanteze eficacitatea costurilor și să scoată în evidență avantajele potențiale care rezultă din proximitatea clădirilor, cum ar fi sinergiile datorită partajării funcțiilor administrative, a spațiilor de birouri și a atribuirii de săli;

21.  observă că recepția și ocuparea întregii aripi de est a noii clădirii Konrad Adenauer sunt prevăzute pentru anul 2020 și ia act de faptul că lucrările la noua aripă de vest vor începe imediat după aceea; ia act de faptul că este nevoie să se prevadă cheltuieli pentru gestionarea proiectului în etapele finale ale construcției, cum ar fi pentru operațiunile semnificative de mutare, prima mobilare, precum și pentru securitatea și supravegherea șantierului;

22.  ia act de faptul că chiria și întreținerea tuturor clădirilor Parlamentului din Luxemburg sunt încă incluse în buget pentru întregul an, având în vedere că mutarea din clădirile existente poate fi făcută doar treptat; cere Secretarului General să prezinte detalii privind mutarea treptată și să explice de ce nu este posibil să se realizeze economii deja în anul 2020;

23.  solicită detalii suplimentare privind lucrările tehnice pregătitoare, inclusiv transferul funcționalităților, cum ar fi cele situate în clădirea PHS, în alte clădiri; solicită Comisiei pentru bugete să prezinte estimări detaliate și defalcarea costurilor aferente înainte de lectura bugetului programată de Parlament în toamna anului 2019;

24.  își exprimă rezerve cu privire costurile foarte ridicate ale anumitor lucrări propuse, și anume: instalarea sălilor de seminar pentru vizitatori în clădirea Atrium (8,720 milioane EUR), spațiul multifuncțional din zona Esplanadei (2,610 milioane EUR), înființarea unei cantine cu autoservire în clădirea SDM din Strasbourg (1,9 milioane EUR); îl invită pe Secretarul General să prezinte Comisiei pentru bugete toate informațiile legate de aceste decizii, înainte de lectura bugetului programată de Parlament în toamna anului 2019;

25.  consideră că ar trebui realizate economii suplimentare în ceea ce privește cheltuielile cu mobilierul destinat birourilor deputaților și asistenților lor, având în vedere că aceste birouri vor fi renovate complet la începutul mandatului în 2019;

26.  este preocupat de intenția Parlamentului de a-și extinde activitatea și prezența diplomatică în Indonezia (Jakarta), în Etiopia (Addis Abeba) și în Statele Unite (New York); regretă că, în pofida faptului că nu există o analiză cuprinzătoare a raportului costuri-beneficii și nu au fost dezvoltate argumentele care au stat la baza alegerii acestor locații specifice, Biroul a aprobat propunerea, precum și numirea actualului șef al biroului Parlamentului din Washington D.C. ca nou șef al biroului din Jakarta; îndeamnă, prin urmare, Secretarul General să identifice liniile bugetare afectate și să clarifice această situație lipsită de transparență, explicând procesul care a condus la decizia de a reține aceste locații diferite și la numirea noului șef al biroului de la Jakarta; consideră că această decizie trebuie suspendată între timp;

27.  consideră că este posibil să se realizeze economii la bugetul Parlamentului prin stabilirea unui sediu unic; reamintește analiza realizată de Curtea de Conturi în 2014, care estima costurile cauzate de dispersia geografică a Parlamentului la 114 milioane EUR pe an; reamintește, în plus, că această dispersie geografică generează 78 % din totalul misiunilor personalului Parlamentului, iar impactul asupra mediului constă în emisii de CO2 cuprinse între 11 000 și 19 000 de tone; solicită, prin urmare, o foaie de parcurs către un sediu unic;

Securitatea

28.  ia act de faptul că bugetul 2020 va include tranșe finale ale unor investiții substanțiale începute în 2016, realizate cu scopul de a îmbunătăți în mod semnificativ securitatea Parlamentului; evidențiază că aceste proiecte au vizat diferite domenii, în principal referitoare la clădiri, echipamente și personal, dar și îmbunătățiri în domeniul securității informatice și al securității comunicațiilor;

29.  subliniază că, grație proiectului iPACS, Parlamentul va dispune de tehnologii de securitate moderne și integrate pentru a elimina deficiențele ce persistă în ceea ce privește securitatea clădirilor, iar în 2020 proiectul va fi în al cincilea și ultimul an de implementare; invită Secretarul General să prezinte detaliat toate cheltuielile legate de securitatea clădirilor începând cu 2016;

30.  consideră că aplicațiile informatice sunt instrumente importante pentru ca deputații și personalul să își desfășoare activitatea, dar pot fi vulnerabile la atacurile cibernetice; salută, prin urmare, faptul că în ultimii doi ani a fost consolidată echipa însărcinată cu activități în domeniul securității cibernetice; salută în special faptul că, după ce se va atinge „viteza de croazieră”, iar implementarea planului de acțiune privind securitatea cibernetică va continua, bugetul aferent va crește doar pentru a acoperi inflația;

31.  salută eforturile de îmbunătățire a serviciilor oferite deputaților prin investiții continue în dezvoltarea aplicațiilor informatice, continuarea programului e-Parlament, cercetarea și dezvoltarea în domeniul învățării automate cu memorii de traducere și proiectul multianual de gestionare tehnică pentru sălile de conferință; solicită mai multe informații cu privire la suma totală cheltuită în ultimii ani pentru programele respective; ia act de implementarea treptată pe termen lung a proiectelor respective, cu scopul de a împărți costurile pe parcursul mai multor exerciții financiare;

Aspecte legate de deputați și de asistenții parlamentari acreditați

32.  solicită Biroului să găsească o soluție tehnică pentru a permite deputaților să își exercite dreptul de vot atunci când se află în concediu de maternitate, de paternitate sau în concediu medical;

33.  consideră că drepturile sociale și de pensie ale asistenților parlamentari acreditați (APA) ar trebui respectate; în acest sens, își reiterează solicitarea de a se găsi o soluție viabilă pentru asistenții parlamentari acreditați care, după ce au lucrat fără întrerupere timp de două legislaturi, până la sfârșitul actualei legislaturi, nu vor avea drept de acces la sistemul european de drepturi de pensie atunci când vor ajunge la vârsta de pensionare, întrucât perioada de timp în care au fost angajați este mai scurtă decât cei zece ani de serviciu necesari în conformitate cu Statutul funcționarilor, ca urmare a organizării anticipate a alegerilor din 2014, precum și din cauza întârzierilor în validarea noilor contracte ale APA cauzate de volumul mare de muncă din perioada de după alegerile din 2009; invită, prin urmare, Secretarul General să prezinte noi propuneri practice și credibile pentru rezolvarea definitivă a acestei probleme;

34.  ia act de revizuirea ratelor indemnizațiilor acordate APA pentru deplasările în interes de serviciu între cele trei locuri de desfășurare a activității Parlamentului; reamintește, cu toate acestea, cererea sa repetată adresată Biroului de a lua măsuri pentru alinierea deplină a ratelor indemnizațiilor acordate funcționarilor, celorlalți agenți și APA pentru deplasările în interes de serviciu între cele trei locuri de desfășurare a activității Parlamentului, începând cu următoarea legislatură;

35.  salută decizia privind stagiarii deputaților, adoptată de Birou la 10 decembrie 2018, care va intra în vigoare la 2 iulie 2019; subliniază că o remunerație minimă obligatorie pentru stagiari ar trebui să le garanteze un venit decent, cum se întâmplă în cazul stagiarilor din administrațiile instituțiilor UE;

36.  se așteaptă ca serviciile de traducere ale Parlamentului să fie la înălțimea misiunii lor principale, aceea de a sprijini procesul legislativ al Uniunii și pe deputați în îndeplinirea sarcinilor lor, prin furnizarea de traduceri de înaltă calitate, în cadrul unei strategii durabile pentru viitor;

37.  își reiterează îngrijorarea cu privire la cheltuielile suplimentare pentru interpretarea explicațiilor orale ale voturilor în timpul sesiunilor plenare; îl îndeamnă pe Secretarul General să prezinte o defalcare detaliată a costurilor legate de explicațiile orale ale voturilor; reamintește că deputații care doresc să își explice pozițiile de vot sau să ridice probleme ce țin de preocupările electoratului lor dispun și de alte posibilități, cum ar fi explicația scrisă a voturilor sau diverse instrumente de comunicare publică; consideră, în acest context, că, pentru a realiza economii semnificative, explicațiile orale ale voturilor ar putea fi eliminate;

38.  reamintește că la articolul 27 alineatele (1) și (2) din Statutul deputaților se prevăd următoarele: „Fondul de pensii facultativ stabilit de Parlament se păstrează după intrarea în vigoare a prezentului statut pentru deputații sau foștii deputați care au dobândit deja drepturi sau sunt pe cale de a dobândi drepturi în respectivul fond” și că „[d]repturile dobândite și drepturile viitoare se păstrează integral.”; invită Secretarul General și Biroul să respecte pe deplin Statutul deputaților și să stabilească de urgență cu Fondul de pensii un plan clar pentru ca Parlamentul să își asume și să își preia obligațiile și responsabilitățile privind sistemul de pensii facultativ al deputaților săi; reamintește cererea adresată Curții de Conturi de a analiza Fondul de pensii facultativ al deputaților și solicită să se analizeze modalități de asigurare a unei finanțări sustenabile a Fondului de pensii facultativ, în conformitate cu dispozițiile Statutului deputaților, garantând totodată transparența;

39.  își reiterează apelul privind asigurarea transparenței indemnizației pentru cheltuieli generale (ICG) a deputaților; regretă faptul că Biroul nu a reușit să aducă mai multă transparență și responsabilitate în această chestiune; solicită ca deputații să își asume pe deplin responsabilitatea raportării acestor cheltuieli;

Aspecte legate de personal

40.  consideră că, într-o perioadă în care este probabil ca resursele financiare și de personal de care dispun instituțiile Uniunii să fie din ce în ce mai limitate, este important să se identifice domenii, printre care serviciile informatice și de securitate, serviciile de interpretare și de traducere și serviciile de transport, în care sinergiile dintre funcțiile administrative ar putea fi mărite, folosind experiența Parlamentului și a celorlalte instituții ale Uniunii și ținând pe deplin seama de dificultățile asociate procesului de management și de diferențele de scală, în vederea încheierii unor acorduri de cooperare echitabile;

41.  solicită introducerea unei cerințe pentru deputați privind verificarea de către un contabil extern a conturilor aferente indemnizației pentru cheltuieli generale, cel puțin la sfârșitul mandatului fiecărui deputat; solicită, de asemenea, publicarea cheltuielilor prin introducerea unui link către aceste date pe paginile personale ale deputaților de pe site-ul Parlamentului European;

42.  salută acordurile de cooperare existente dintre Parlament, Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social European și dorește să se identifice și alte domenii în care funcțiile administrative ar putea fi partajate; invită Secretarul General să evalueze cooperarea actuală dintre instituțiile Uniunii pentru a identifica și alte potențiale sinergii și economii;

43.  sprijină principiul accesibilității pentru toți cetățenii; solicită Secretarului General să analizeze fezabilitatea unui serviciu de interpretare în limbajul internațional al semnelor pentru toate dezbaterile în plen, pentru a da curs solicitărilor în acest sens adoptate în plen;

44.  reamintește recomandările din rezoluțiile Parlamentului din 26 octombrie 2017, 11 septembrie 2018 și 15 ianuarie 2019 referitoare la combaterea hărțuirii sexuale și a abuzurilor în Uniune, precum și măsurile de prevenire și de combatere a hărțuirii morale și sexuale; cere sprijin pentru a acoperi costurile cu expertiza externă necesară pentru a extinde auditul extern la Comitetul consultativ pentru personalul Parlamentului privind prevenirea hărțuirii; cere să se aloce credite pentru a acoperi implementarea integrală a acțiunilor de reformare pentru Parlament menționate în rezoluția privind combaterea hărțuirii, inclusiv să se realizeze acțiuni frecvente cu caracter obligatoriu de formare privind combaterea hărțuirii, destinate întregului personal, asistenților parlamentari acreditați și deputaților; în plus, este de părere că sunt necesare credite pentru a acoperi costurile cu mediatorii și alți experți competenți în prevenirea și gestionarea cazurilor de hărțuire din Parlament, împreună cu rețeaua de persoane de încredere și cu structurile actuale;

45.  recomandă utilizarea în mai mare măsură a videoconferințelor și a altor tehnologii, pentru a proteja mediul și a economisi resurse, în special reducând deplasările personalului între cele trei locuri de desfășurare a activității;

Alte chestiuni

46.  consideră că procedura de adoptare a estimării bugetului Parlamentului ar trebui să fie revizuită, ținând seama de documentul în curs de elaborare la grupul de lucru privind procedura bugetară internă a Parlamentului, respectând dorința grupurilor politice de a simplifica procedura actuală, de a o face mai eficientă, prin reducerea volumului de muncă al deputaților și al personalului, precum și de a-i crește gradul de transparență și de a clarifica responsabilitățile între actorii implicați; reamintește că, în procedura actuală, Comisia pentru bugete îndeplinește aceleași sarcini de două ori, în cursul etapei de primăvară (concilierea cu Biroul pentru adoptarea estimării bugetului Parlamentului) și în cursul etapei de toamnă (depunerea amendamentelor bugetare), ceea ce conduce la un număr mai mare de reuniuni, la elaborarea mai multor documente și la creșterea cheltuielilor conexe (traducere, interpretare etc.);

47.  solicită să se mențină finanțarea corespunzătoare a Centrului european pentru mass-media științifică, pentru a coopera cu posturile de televiziune, mijloacele de comunicare socială și alți parteneri, cu scopul de a stabili obiective de formare pentru tineri jurnaliști, în special în ceea ce privește noile evoluții ale științei și tehnologiei și știrile bazate pe fapte, evaluate inter pares;

48.  invită Secretarul General și Biroul să promoveze o cultură a întocmirii bugetului în funcție de performanțe și de criteriile de sustenabilitate a mediului în întreaga administrație a Parlamentului și să promoveze abordarea bazată pe gestionarea de maximă eficiență, cu scopul de a îmbunătăți eficiența și a reduce formalitățile administrative și birocrația în activitatea internă a instituției; subliniază că gestionarea de maximă eficiență constă în îmbunătățirea continuă a procedurii de lucru, grație simplificării și experienței acumulate de personalul administrativ;

49.  solicită transparență totală cu privire la utilizarea și gestionarea fondurilor puse la dispoziția partidelor politice europene și a fundațiilor europene; solicită o evaluare și un control riguros al cheltuielilor bugetare ale partidelor și fundațiilor politice europene; atrage atenția asupra conflictului de interese care rezultă din sponsorizarea activităților partidelor politice europene de către societățile private; solicită, prin urmare, interzicerea donațiilor și a sponsorizărilor de orice natură acordate de societățile private partidelor politice europene și fundațiilor europene;

o
o   o

50.  adoptă estimarea bugetului pentru exercițiul financiar 2020;

51.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei prezenta rezoluție și estimarea bugetului.

(1) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4) JO L 287, 29.10.2013, p. 15.
(5) Texte adoptate, P8_TA(2017)0417.
(6) Texte adoptate, P8_TA(2018)0182.
(7) Texte adoptate, P8_TA(2018)0331.
(8) Texte adoptate, P8_TA(2018)0404.
(9) Texte adoptate, P8_TA(2018)0503.
(10) Texte adoptate, P8_TA(2019)0010.
(11) Texte adoptate, P8_TA(2015)0172.
(12) Texte adoptate de Birou, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009.

Ultima actualizare: 20 aprilie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate