Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2003(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0182/2019

Predkladané texty :

A8-0182/2019

Rozpravy :

PV 27/03/2019 - 22
CRE 27/03/2019 - 22

Hlasovanie :

PV 28/03/2019 - 8.8

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0326

Prijaté texty
PDF 172kWORD 57k
Štvrtok, 28. marca 2019 - Štrasburg Finálna verzia
Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2020 – Oddiel I – Európsky parlament
P8_TA(2019)0326A8-0182/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. marca 2019 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2020 (2019/2003(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(1),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1023/2013 z 22. októbra 2013, ktorým sa mení Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 26. októbra 2017 o boji proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v EÚ(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. apríla 2018 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2019(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. septembra 2018 o opatreniach na predchádzanie šikanovaniu a sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku, vo verejných priestoroch a v politickom živote v EÚ a boji proti týmto javom(7),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 24. októbra 2018 o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019(8),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. decembra 2018 o pozícii Rady k druhému návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019(9),

–  zo zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2019 o uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti v Európskom parlamente(10),

–  so zreteľom na správu generálneho tajomníka pre Predsedníctvo v súvislosti s vypracovaním predbežného návrhu odhadu rozpočtu Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2020,

–  so zreteľom na predbežný návrh odhadu rozpočtu, ktorý vypracovalo Predsedníctvo 25. marca 2019 v súlade s článkom 25 ods. 7 a článkom 96 ods. 1 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu,

–  so zreteľom na predbežný návrh rozpočtu, ktorý vypracoval Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 96 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  zo zreteľom na článok 96 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0182/2019),

A.  keďže tento postup je piaty úplný rozpočtový postup prebiehajúci v novom volebnom období a v siedmom roku viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020;

B.  keďže rozpočet na rok 2020 v znení, ktoré je navrhnuté v správe generálneho tajomníka, bol zostavený so zreteľom na ročné zvýšenie stropu v okruhu V (o infláciu aj v reálnom vyjadrení), vďaka čomu je k dispozícii väčší priestor pre rast a investície, pokračuje sa vo vykonávaní politík na dosiahnutie úspor a vyvíjajú sa snahy o zvýšenie efektívnosti;

C.  keďže medzi prioritné ciele, ktoré generálny tajomník navrhol pre rozpočet na rok 2020, patria: poskytovanie potrebných zdrojov na prvý celý rok po zvolení nového Európskeho parlamentu a Komisie a poskytovanie zdrojov na prioritné projekty zamerané na zapojenie občanov, viacročné stavebné projekty, bezpečnosť a vývoj v IT oblasti;

D.  keďže generálny tajomník navrhol v predbežnom návrhu odhadu rozpočtu Európskeho parlamentu na rok 2020 rozpočet vo výške 2 068 530 000 EUR, čo predstavuje 3,58 % zvýšenie oproti rozpočtu na rok 2019 a 18,38 % okruhu V viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020;

E.  keďže takmer dve tretiny rozpočtu sú indexované výdavky, ktoré sa väčšinou týkajú odmien, dôchodkov, liečebných nákladov a príspevkov pre poslancov (21 %), ktorí sú stále vo funkcii a ktorí už odišli do dôchodku, a zamestnancov (35 %), ako aj budov (13 %) a ktoré sú upravené podľa služobného poriadku a štatútu poslancov, osobitnej odvetvovej indexácie alebo miery inflácie;

F.  keďže Európsky parlament vo svojom uznesení z 29. apríla 2015 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2016(11) zdôraznil, že jeho rozpočet na rok 2016 by mal byť založený na realistickom základe a mal by byť v súlade so zásadami rozpočtovej disciplíny a riadneho finančného hospodárenia; konštatuje, že jednorazové platby sú užitočným a všeobecne uznávaným nástrojom na zvýšenie flexibility a transparentnosti;

G.  keďže rozpočet Európskeho parlamentu by mu mal zaručiť plnú legislatívnu právomoc a umožniť jeho riadne fungovanie;

H.  keďže dôveryhodnosť Európskeho parlamentu ako zložky rozpočtového orgánu v určitej miere závisí od jeho schopnosti riadiť svoje vlastné výdavky a rozvíjať demokraciu na úrovni Únie;

I.  keďže rok 2020 bude prvým celým rokom po voľbách, a teda sa obnoví bežné tempo hlavných politických a podporných činností;

J.  keďže dobrovoľný dôchodkový fond bol zriadený v roku 1990 predpismi Predsedníctva upravujúcimi systém doplnkového (dobrovoľného) dôchodkového zabezpečenia(12);

K.  keďže Dvor audítorov dňa 16. júna 1999 vydal stanovisko č. 5/99 s názvom „Dôchodkový fond a schéma pre poslancov Európskeho parlamentu“;

Všeobecný rámec

1.  zdôrazňuje, že podiel rozpočtu Európskeho parlamentu v roku 2020 by sa mal udržať pod úrovňou 20 % stropu v okruhu V; poznamenáva, že úroveň odhadu na rok 2020 zodpovedá 18,22 %, čo je menej ako hodnota dosiahnutá v roku 2019 (18,51 %), a predstavuje najnižší podiel okruhu V za viac ako 15 rokov;

2.  zdôrazňuje, že najväčšia časť rozpočtu Európskeho parlamentu sa stanovuje podľa záväzkov vyplývajúcich zo štatútu alebo zmluvných záväzkov a podlieha ročnej indexácii;

3.  požaduje, aby generálny tajomník a Predsedníctvo zásadne predkladali Výboru pre rozpočet budúce odhady Európskeho parlamentu bližšie k úrovni miery inflácie, ktorú predpovedá Komisia, ak už nie na jej úrovni;

4.  schvaľuje dohodu dosiahnutú v zmierovacom konaní medzi Predsedníctvom a Výborom pre rozpočet 19. marca 2019 týkajúcu sa navýšenia rozpočtu na rok 2019 o 2,68 %, čo zodpovedá celkovej úrovni jeho odhadu na rok 2020 vo výške 2 050 430 000 EUR, zníženia úrovne výdavkov predbežného návrhu odhadu, ktorý schválilo Predsedníctvo 11. marca 2019, o 18,1 milióna EUR a náležitého zníženia navrhovaných rozpočtových prostriedkov v týchto rozpočtových riadkoch: 1004 – Bežné cestovné výdavky; 1200 – Platy a príspevky; 1402 – Ostatní zamestnanci – Vodiči na generálnom sekretariáte; 2007 – Výstavba budov a úprava priestorov; 2022 – Údržba, prevádzka a upratovanie budov; 2024 – Spotreba energie; 2101 – Výpočtová technika a telekomunikácie – Opakujúce sa prevádzkové činnosti – Infraštruktúra; 212 – Nábytok; 214 – Technické zariadenie a vybavenie; 300 – Náklady na služobné cesty zamestnancov medzi tromi pracoviskami; 302 – Výdavky na pohostenie a reprezentáciu; 3040 – Rôzne výdavky na interné schôdze; 3042 – Schôdze, kongresy, konferencie a delegácie; 422 – Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc; rozhodne sa poskytnúť položke 1650 – Lekárska služba rozpočtové prostriedky vo výške 140 000 EUR, položke 320 – Získavanie odborného poradenstva rozpočtové prostriedky vo výške 160 000 EUR a položke 3211 – Vedecké mediálne centrum rozpočtové prostriedky vo výške 400 000 EUR; víta skutočnosť, že tieto zmeny prijalo Predsedníctvo 25. marca 2019;

5.  odporúča, aby útvary Európskeho parlamentu zaviedli úpravu poznámok v položke 1650 – Lekárska služba, keďže dodatočné rozpočtové prostriedky vo výške 140 000 EUR sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s mediátorom a psychológom na predchádzanie psychickému a sexuálnemu obťažovaniu a boj proti nemu, a v položke 320 – Získavanie odborného poradenstva, keďže dodatočné rozpočtové prostriedky vo výške 160 000 EUR sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s odbornými znalosťami a odborníkmi v oblasti predchádzania psychickému a sexuálnemu obťažovaniu, jeho vyšetrovania a boja proti nemu;

6.  konštatuje, že pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie, vychádza sa z riadneho vystúpenia s dohodou, schválenia dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva a politického vyhlásenia Európskej rady z 25. novembra 2018, podľa ktorého by Spojené kráľovstvo prispievalo do rozpočtu Únie až do roku 2020; konštatuje, že väčšina úspor vyplývajúcich z vystúpenia už bola začlenená do rozpočtu na rok 2019 a že v roku 2020 by došlo len k miernemu poklesu niektorých výdavkov v dôsledku toho, že bude o 46 poslancov menej;

7.  konštatuje, že ak Spojené kráľovstvo z Únie nevystúpi alebo ak vystúpi bez dohody, Predsedníctvo, Výbor pre rozpočet alebo plénum bude môcť navrhované rozpočtové prostriedky upraviť kedykoľvek počas rozpočtového postupu;

8.  zdôrazňuje, že kľúčovými funkciami Európskeho parlamentu je úloha spoluzákonodarcu vykonávaná spoločne s Radou a rozhodovanie o rozpočte Únie, zastupovanie občanov a kontrolovanie činnosti ostatných inštitúcií Únie;

9.  vyzdvihuje úlohu Európskeho parlamentu pri budovaní politického povedomia v Európe a pri presadzovaní hodnôt Únie;

10.  zdôrazňuje, že v porovnaní s návrhom generálneho tajomníka sú na priblíženie tohto návrhu k očakávanej všeobecnej miere inflácie v roku 2020 potrebné úspory, a že sa dôrazne podporujú všetky snahy o efektívnejšie a transparentnejšie využívanie verejných financií;

Transparentnosť a presnosť

11.  berie na vedomie zvýšenú transparentnosť pri príprave správy generálneho tajomníka, ako napríklad poskytovanie dodatočných informácií o strednodobom a dlhodobom plánovaní, investíciách, povinnostiach vyplývajúcich zo štatútu, administratívnych výdavkoch a metodike, ako požaduje Európsky parlament a Rada;

12.  žiada, aby bol rozpočet Európskeho parlamentu na rok 2020 realistický a presný, pokiaľ ide o zosúladenie potrieb a ich nákladov, aby sa podarilo predísť nadhodnoteniu rozpočtu;

13.  zdôrazňuje, že je potrebné urobiť všetko pre to, aby sa celkové rozpočtové prostriedky a ľudské zdroje, ktoré má Európsky parlament k dispozícii, využívali čo najefektívnejším spôsobom, ktorý umožní inštitúcii a jej poslancom úspešne vykonávať ich hlavné legislatívne poslanie; opätovne pripomína, že to znamená dôkladné plánovanie a organizáciu jeho pracovných metód, a ak je to možné, združovanie funkcií a štruktúr s cieľom zabrániť zbytočnej byrokracii, prekrývaniu funkcií a duplicite činnosti a zdrojov;

Komunikácia a spolupráca s občanmi

14.  víta inauguráciu centier Europa Experience, teda výstavných priestorov, ktoré reprodukujú úspešnú koncepciu Parlamentária v Bruseli v menšom rozsahu; konštatuje, že do roku 2020 je naplánovaná inštalácia piatich nových centier Europa Experience v styčných kanceláriách;

15.  konštatuje, že suma vyčlenená v rozpočte na inštaláciu piatich nových centier Europa Experience v styčných kanceláriách sa týka samotnej infraštruktúry v súvislosti s výstavou, ktorú riadi GR COMM, ale nie výstavných priestorov; žiada, aby mu pred čítaním rozpočtu v Európskom parlamente na jeseň 2019 bolo poskytnutých viac podrobných informácií o orientačnom objeme celkových očakávaných nákladov;

16.  berie na vedomie vytvorenie radu putovných mobilných inštalácií, ktoré by sa vystavovali v rôznych členských štátoch s cieľom priblížiť Úniu občanom;

17.  požaduje od generálneho tajomníka podrobnú, faktickú a hĺbkovú správu o pridanej hodnote 51 pracovných miest v GR COMM; žiada, aby táto správa bola zverejnená vo Výbore pre rozpočet do konca júla 2019;

Politika v oblasti nehnuteľností a dopravy

18.  opakuje svoju požiadavku, aby bol rozhodovací proces v rámci politiky v oblasti nehnuteľností transparentný a založený na včasnom poskytovaní informácií s náležitým zreteľom na článok 266 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

19.  vyjadruje nesúhlas s praxou „zberného presunu“ na konci roka s cieľom prispieť na prebiehajúce stavebné projekty; zdôrazňuje, že takýto „zberný presun“ sa systematicky objavuje v tých istých kapitolách, hlavách a často aj v tých istých rozpočtových riadkoch, a zaujíma sa o to, či sa jedná o ich plánované nadhodnocovanie s cieľom získať finančné prostriedky na financovanie politiky Európskeho parlamentu v oblasti nehnuteľností; domnieva sa, že politika v oblasti nehnuteľností by sa mala financovať transparentným spôsobom z rozpočtových riadkov, ktoré sú pre ňu určené;

20.  odporúča, aby sa v rámci pravidelnej a predvídavej politiky v oblasti nehnuteľností pre všetky budovy v ročnom plánovaní rozpočtu vyčlenili prostriedky na financovanie nákladov na údržbu a renováciu, ktoré zodpovedajú 3 % celkových nákladov na nové budovy; zdôrazňuje potrebu vytvorenia stratégie v oblasti nehnuteľností, ktorou sa zabezpečí nákladová efektívnosť, a zároveň poukazuje na potenciálne výhody vyplývajúce zo stavby budov v tesnej blízkosti, ako sú napríklad synergie prostredníctvom spoločného používania funkcií back-office, kancelárskych priestorov a miestností;

21.  konštatuje, že prevzatie a obsadenie celého východného krídla novej budovy Konrad Adenauer je naplánované na rok 2020, a poukazuje na to, že práce na novom západnom krídle sa začnú hneď potom; konštatuje, že treba naplánovať výdavky na riadenie projektu v záverečných fázach výstavby, ako sú dôležité činnosti spojené so sťahovaním, prvé zariaďovanie a bezpečnosť a stráženie staveniska;

22.  berie na vedomie, že nájom a údržba všetkých existujúcich budov v Luxemburgu sú ešte stále zahrnuté v rozpočte na celý rok vzhľadom na to, že sťahovanie z existujúcich budov môže prebiehať len postupne; žiada generálneho tajomníka, aby poskytol podrobné údaje o postupnom sťahovaní a vysvetlil, prečo nie je možné dosiahnuť úspory už v roku 2020;

23.  žiada ďalšie podrobnosti o prípravných technických prácach vrátane premiestnenia technických prvkov napríklad z budovy PHS do ostatných budov; žiada o to, aby pred čítaním rozpočtu v Európskom parlamente na jeseň 2019 boli Výboru pre rozpočet v tejto súvislosti poskytnuté podrobné odhady a rozpis nákladov;

24.  vyjadruje pochybnosti v súvislosti s príliš vysokými nákladmi na určité navrhované projekty, a to konkrétne: na inštaláciu seminárnych miestností pre návštevníkov v budove Atrium (8,720 milióna EUR), multifunkčného priestoru na esplanáde (2,610 milióna EUR) a na vytvorenie samoobslužnej jedálne v budove SDM v Štrasburgu (1,9 milióna EUR); vyzýva generálneho tajomníka, aby pred čítaním rozpočtu v Európskom parlamente na jeseň 2019 poskytol Výboru pre rozpočet všetky informácie o týchto rozhodnutiach;

25.  domnieva sa, že by sa mali dosiahnuť ďalšie úspory v prípade výdavkov na nábytok do kancelárií poslancov a ich asistentov vzhľadom na to, že tieto kancelárie sa budú nanovo zariaďovať na začiatku volebného obdobia v roku 2019;

26.  vyjadruje znepokojenie nad zámermi Európskeho parlamentu rozšíriť svoju činnosť a diplomatické zastúpenie v Indonézii (Jakarta), Etiópii (Addis Abeba) a v Spojených štátoch (New York); vyjadruje poľutovanie nad tým, že aj napriek absencii komplexnej analýzy nákladov a prínosov a ďalšiemu rozvoju základných argumentov pre výber týchto špecifických miest, Predsedníctvo súhlasilo s návrhom, ako aj s vymenovaním súčasného vedúceho kancelárie Európskeho parlamentu vo Washingtone D. C. ako nového vedúceho kancelárie v Jakarte; naliehavo vyzýva generálneho tajomníka, aby určil dotknuté rozpočtové riadky a aby objasnil tento netransparentný stav prostredníctvom objasnenia rozhodovacieho procesu, ktorý sa týka týchto rôznych oblastí a vymenovania nového vedúceho kancelárie v Jakarte; domnieva sa, že toto rozhodnutie treba pozastaviť;

27.  domnieva sa, že možné úspory pre rozpočet Európskeho parlamentu sa dajú dosiahnuť zriadením jedného sídla; pripomína analýzu Dvora audítorov z roku 2014, v ktorej sa náklady na geografickú rozptýlenosť Európskeho parlamentu odhadli na 114 miliónov EUR ročne; okrem toho pripomína, že vzhľadom na uvedenú geografickú rozptýlenosť vzniká 78 % všetkých služobných ciest zamestnancov Európskeho parlamentu a jej environmentálny vplyv sa odhaduje na úrovni od 11 000 do 19 000 ton emisií CO2; preto žiada, aby sa vypracoval plán na zriadenie jedného sídla;

Bezpečnosť

28.  konštatuje, že súčasťou rozpočtu na rok 2020 budú konečné splátky značných investícií začatých v roku 2016 s cieľom výrazne zlepšiť bezpečnosť Európskeho parlamentu; poukazuje na to, že tieto projekty sa týkali viacerých oblastí, hlavne v súvislosti s budovami, vybavením a zamestnancami, ale aj zlepšenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti a bezpečnosti komunikácie;

29.  zdôrazňuje, že projekt iPACS poskytne Európskemu parlamentu modernú a integrovanú bezpečnostnú technológiu s cieľom odstrániť zostávajúce nedostatky v bezpečnosti budov a že rok 2020 bude jeho piatym a posledným rokom vykonávania; vyzýva generálneho tajomníka, aby vypracoval podrobný súhrn všetkých výdavkov spojených s bezpečnosťou budov od roku 2016;

30.  domnieva sa, že IT nástroje sú pre poslancov a zamestnancov dôležitými prostriedkami na vykonávanie ich práce, sú však citlivé voči kybernetickým útokom; víta preto modernizáciu tímu zodpovedného za činnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti v posledných dvoch rokoch, a najmä skutočnosť, že po tom, ako sa akčný plán v oblasti kybernetickej bezpečnosti začal naplno vykonávať a vykonával sa aj naďalej, sa príslušný rozpočet zvýši len na pokrytie inflácie;

31.  víta úsilie o zlepšenie služieb pre poslancov prostredníctvom nepretržitého investovania do vývoja IT aplikácií, pokračovania programu e-Parliament, výskumu a vývoja v oblasti strojového učenia s programom prekladových pamätí a viacročného projektu zameraného na technickú správu konferenčných miestností; požaduje viac informácií o celkovej sume vynaloženej na tieto programy v posledných rokoch; berie na vedomie dlhodobé postupné vykonávanie týchto projektov s cieľom rozdeliť náklady na viaceré rozpočtové roky;

Otázky týkajúce sa poslancov a akreditovaných asistentov poslancov

32.  žiada Predsedníctvo, aby pracovalo na technickom riešení, ktoré by umožnilo poslancom, aby si pri čerpaní materskej, otcovskej alebo nemocenskej dovolenky mohli uplatňovať hlasovacie právo;

33.  domnieva sa, že by sa mali rešpektovať sociálne a dôchodkové práva akreditovaných asistentov poslancov; v tejto súvislosti opakuje svoju žiadosť, aby sa našlo realizovateľné riešenie pre tých akreditovaných asistentov, ktorí budú mať na konci súčasného obdobia odpracované dve volebné obdobia bez prerušenia, ale po dosiahnutí dôchodkového veku nebudú mať právo začleniť sa do európskeho systému dôchodkových práv, pretože im bude chýbať určitý časový úsek z požadovaných 10 rokov služby, ktoré sú stanovené v služobnom poriadku, z dôvodu predčasných volieb v roku 2014 a oneskorenia pri schvaľovaní nových zmlúv akreditovaných asistentov, ktoré bolo spôsobené veľkým pracovným zaťažením v období po voľbách v roku 2009; vyzýva preto generálneho tajomníka, aby predložil nové praktické a dôveryhodné návrhy zamerané na definitívne vyriešenie tohto problému;

34.  berie na vedomie revíziu výšky príspevkov pre akreditovaných asistentov poslancov na účely ich služobných ciest medzi tromi pracoviskami Európskeho parlamentu; pripomína však svoju opakovane predkladanú žiadosť Predsedníctvu, aby prijalo opatrenia na úplné zosúladenie výšky príspevkov pre úradníkov, ostatných zamestnancov a akreditovaných asistentov poslancov na účely ich služobných ciest medzi tromi pracoviskami Európskeho parlamentu, a to od nasledujúceho volebného obdobia;

35.  víta rozhodnutie Predsedníctva o stážistoch poslancov prijaté 10. decembra 2018, ktoré nadobudne účinnosť 2. júla 2019; zdôrazňuje, že minimálna záväzná odmena stážistov by im mala zaručiť dôstojný príjem, ako je to v prípade stážistov v administratíve inštitúcií Únie;

36.  očakáva, že prekladateľské služby Európskeho parlamentu budú plniť svoju základnú úlohu, ktorou je podpora právnych predpisov Únie a poslancov pri plnení ich povinností, a to poskytovaním prekladov dokumentov vysokej kvality v zmysle udržateľnej stratégie pre budúcnosť;

37.  opätovne vyjadruje znepokojenie nad dodatočnými výdavkami na tlmočenie ústnych vysvetlení hlasovania počas plenárnych schôdzí; naliehavo vyzýva generálneho tajomníka, aby predložil podrobný rozpis nákladov týkajúcich sa ústnych vysvetlení hlasovania; pripomína, že poslancom, ktorí chcú vysvetliť svoje hlasovanie alebo nastoliť otázky týkajúce sa obáv svojich voličov, sú k dispozícii alternatívne možnosti, ako napríklad písomné vysvetlenie hlasovania, ako aj rôzne verejné komunikačné prostriedky; v tejto súvislosti sa domnieva, že v záujme dosiahnutia výrazných úspor by sa ústne vysvetlenia hlasovania mohli zrušiť;

38.  pripomína článok 27 ods. 1 a 2 štatútu poslancov, v ktorom sa uvádza, že: „dobrovoľný dôchodkový fond, vytvorený Európskym parlamentom, bude zachovaný aj po nadobudnutí účinnosti štatútu pre poslancov alebo bývalých poslancov, ktorí už v tomto fonde nadobudli práva alebo budúce nároky“; a že „nadobudnuté práva alebo budúce nároky zostávajú zachované v plnom rozsahu“; vyzýva generálneho tajomníka a Predsedníctvo, aby v plnej miere dodržiavali štatút poslancov a aby spolu s dôchodkovým fondom urýchlene vytvorili jasný plán, na základe ktorého by Európsky parlament prevzal záväzky a zodpovednosti za dobrovoľný dôchodkový systém poslancov; opakuje svoju žiadosť o preskúmanie dobrovoľného dôchodkového fondu poslancov Európskym dvorom audítorov a žiada, aby v súlade s ustanoveniami štatútu poslancov preskúmal spôsoby zabezpečenia udržateľného financovania dobrovoľného dôchodkového fondu pri zabezpečení úplnej transparentnosti;

39.  opakuje svoju výzvu na transparentnosť, pokiaľ ide o príspevok na všeobecné výdavky (PVV) pre poslancov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Predsedníctvo v tejto súvislosti nezaviedlo väčšiu transparentnosť a nevyvodilo zodpovednosť; požaduje, aby v súvislosti s týmto príspevkom poslanci plne zodpovedali za svoje výdavky;

Otázky týkajúce sa zamestnancov

40.  je presvedčený, že v období, keď je pravdepodobné čoraz väčšie obmedzovanie finančných a ľudských zdrojov, ktoré sú inštitúciám Únie k dispozícii, je dôležité určiť oblasti, ako sú napríklad aj IT služby a služby v oblasti bezpečnosti, tlmočenia a prekladu alebo služieb vodičov, v ktorých by sa mohli zvýšiť synergie medzi funkciami back-office tým, že by sa využili skúsenosti Európskeho parlamentu a iných inštitúcií Únie a plne sa zohľadnili ťažkosti v oblasti správy a rozdiely v rozsahu služieb, s cieľom vytvárať spravodlivé dohody o spolupráci;

41.  žiada predložiť požiadavku, aby účty poslancov v súvislosti s PVV aspoň na konci funkčného obdobia poslanca skontroloval externý účtovník; vyzýva tiež na zverejňovanie výdavkov uvedením odkazu na tieto údaje na osobných stránkach poslancov na webovom sídle Európskeho parlamentu;

42.  víta existujúce dohody o spolupráci medzi Európskym parlamentom, Výborom regiónov a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom vzhľadom na to, že treba určiť ďalšie oblasti, v ktorých by bolo možné spoločné využívanie a poskytovanie funkcií back-office; vyzýva generálneho tajomníka, aby posúdil existujúcu spoluprácu medzi inštitúciami Únie s cieľom identifikovať ďalšie potenciálne synergie a úspory;

43.  presadzuje zásadu dostupnosti pre všetkých občanov; v súlade so žiadosťami, ktoré prijalo plénum v súvislosti s tlmočením z a do medzinárodnej posunkovej reči pre všetky plenárne rozpravy vyzýva generálneho tajomníka, aby vykonal analýzu uskutočniteľnosti;

44.  pripomína odporúčania uvedené v uzneseniach Európskeho parlamentu z 26. októbra 2017, 11. septembra 2018 a 15. januára 2019 o boji proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v Únii, ako aj opatrenia na predchádzanie šikanovaniu a sexuálnemu obťažovaniu a na boj proti nim; požaduje podporu na pokrytie nákladov na externé odborné znalosti potrebné na rozšírenie externého auditu poradného výboru pre zamestnancov Európskeho parlamentu v oblasti prevencie obťažovania; žiada rozpočtové prostriedky na pokrytie úplného vykonávania reformných krokov v rámci Európskeho parlamentu uvedených v uznesení o boji proti obťažovaniu vrátane častých a povinných odborných príprav zameraných na boj proti obťažovaniu pre všetkých zamestnancov, akreditovaných asistentov a poslancov; ďalej zastáva názor, že sú potrebné rozpočtové prostriedky na pokrytie nákladov na mediátorov a iných kompetentných odborníkov v oblasti predchádzania prípadom obťažovania v rámci Európskeho parlamentu a ich správy v spolupráci so sieťou dôverných poradcov a súčasnými štruktúrami;

45.  odporúča väčšie využívanie videokonferencií a iných technológií s cieľom chrániť životné prostredie a ušetriť zdroje, a to najmä znížením počtu služobných ciest zamestnancov medzi tromi pracoviskami;

Ďalšie otázky

46.  domnieva sa, že postup prijímania odhadu Európskeho parlamentu by sa mal zrevidovať, pričom by sa mal zohľadniť dokument, ktorý pripravila pracovná skupina pre vnútorný rozpočtový postup Európskeho parlamentu a ktorý ešte nie je dokončený, s ohľadom na želanie politických skupín, aby sa súčasný postup zjednodušil a zefektívnil znížením pracovného zaťaženia poslancov a zamestnancov a aby sa zvýšila transparentnosť a objasnila zodpovednosť zúčastnených aktérov; pripomína, že v rámci súčasného postupu Výbor pre rozpočet plní tie isté úlohy dvakrát, počas jarnej fázy (zmierovacie konanie s Predsedníctvom pri schvaľovaní odhadu Európskeho parlamentu) a počas jesennej fázy (predkladanie návrhov na zmenu rozpočtu), čo vedie k vyššiemu počtu schôdzí, vyššej tvorbe dokumentov a vyšším súvisiacim výdavkom (preklady, tlmočníci atď.);

47.  žiada o zachovanie primeraného financovania Európskeho vedeckého mediálneho centra (European Science Media-Hub) a o spoluprácu s televíznymi stanicami, sociálnymi médiami a ďalšími partnermi na účely vzdelávania mladých novinárov, a to najmä v súvislosti s novým vedecko-technickým rozvojom a s poskytovaním vzájomne zhodnotených správ založených na faktoch;

48.  vyzýva generálneho tajomníka a Predsedníctvo, aby presadzovali kultúru zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti a environmentálnu udržateľnosť v rámci celej administratívy Európskeho parlamentu a prístup štíhleho manažmentu s cieľom zvýšiť efektívnosť, zredukovať administratívu a obmedziť byrokraciu v rámci vnútornej činnosti tejto inštitúcie; zdôrazňuje, že štíhly manažment znamená neustále zlepšovanie pracovných postupov vďaka zjednodušeniu a skúsenostiam administratívnych pracovníkov;

49.  požaduje úplnú transparentnosť používania a správy finančných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii európskym politickým stranám a európskym nadáciám; žiada o dôkladné vyhodnotenie a kontrolu rozpočtových výdavkov európskych politických strán a nadácií; upozorňuje na konflikt záujmov, ktorý pochádza zo sponzorovania činnosti európskych politických strán súkromnými spoločnosťami; požaduje zákaz dotácií a sponzorských darov akéhokoľvek druhu pre európske politické strany a európske nadácie od súkromných spoločností;

o
o   o

50.  schvaľuje odhad rozpočtu na rozpočtový rok 2020;

51.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a odhad rozpočtu Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 15.
(5) Prijaté texty, P8_TA(2017)0417.
(6) Prijaté texty, P8_TA(2018)0182.
(7) Prijaté texty, P8_TA(2018)0331.
(8) Prijaté texty, P8_TA(2018)0404.
(9) Prijaté texty, P8_TA(2018)0503.
(10) Prijaté texty, P8_TA(2019)0010.
(11) Prijaté texty, P8_TA(2015)0172.
(12) Texty prijaté Predsedníctvom, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009.

Posledná úprava: 20. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia