Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2019/2003(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0182/2019

Predložena besedila :

A8-0182/2019

Razprave :

PV 27/03/2019 - 22
CRE 27/03/2019 - 22

Glasovanja :

PV 28/03/2019 - 8.8

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0326

Sprejeta besedila
PDF 161kWORD 57k
Četrtek, 28. marec 2019 - Strasbourg
Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2020 – oddelek I – Evropski parlament
P8_TA(2019)0326A8-0182/2019

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. marca 2019 o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2020 (2019/2003(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(1),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) (v nadaljevanju: medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 1023/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije(4),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. oktobra 2017 o boju proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v EU(5),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. aprila 2018 o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2019(6),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. septembra 2018 o ukrepih za preprečevanje trpinčenja in spolnega nadlegovanja na delovnem mestu, javnih mestih in v političnem življenju v EU ter boj proti njima(7),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. oktobra 2018 o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019(8),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. decembra 2018 o stališču Sveta o drugem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019(9),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. januarja 2019 o vključevanju načela enakosti spolov v Evropskem parlamentu(10),

–  ob upoštevanju poročila generalnega sekretarja predsedstvu glede priprave predhodnega predloga načrta prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2020,

–  ob upoštevanju predhodnega predloga načrta prihodkov in odhodkov, ki ga je pripravilo predsedstvo 25. marca 2019 v skladu s členoma 25(7) in 96(1) Poslovnika Parlamenta,

–  ob upoštevanju predloga načrta prihodkov in odhodkov, ki ga je pripravil Odbor za proračun v skladu s členom 96(2) Poslovnika Parlamenta,

–  ob upoštevanju člena 96 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0182/2019),

A.  ker je to peti celotni proračunski postopek v novem zakonodajnem obdobju in sedmo leto večletnega finančnega okvira 2014–2020;

B.  ker se proračun za leto 2020, kot je predlagan v poročilu generalnega sekretarja, pripravlja v okviru vsakoletnega povečanja zgornje meje razdelka V (inflacija in realno povečanje), kar ponuja več prostora za rast in naložbe, poleg tega pa bo tako mogoče še naprej izvajati politike varčevanja in povečevanja učinkovitosti;

C.  ker je generalni sekretar za proračun za leto 2020 predlagal naslednje prednostne cilje: zagotavljanje potrebnih sredstev za prvo polno leto po izvolitvi novega sklica Parlamenta in Komisije ter zagotavljanje sredstev za prednostne projekte na področju sodelovanja z državljani, večletnih nepremičninskih projektov, varnosti in razvoja na področju IT;

D.  ker je generalni sekretar v predhodnem predlogu načrta prihodkov in odhodkov Parlamenta za leto 2020 predlagal proračun v višini 2 068 530 000 EUR, kar je 3,58 % več kot v letu 2019 in predstavlja 18,38 % razdelka V večletnega finančnega okvira 2014–2020;

E.  ker gre pri skoraj dveh tretjinah proračuna za odhodke, odvisne od indeksacije, večinoma plače, pokojnine, zdravstvene stroške in nadomestila sedanjih in upokojenih poslancev (21 %) in uslužbencev (35 %), pa tudi odhodke za stavbe (13 %), ki se prilagajajo v skladu s kadrovskimi predpisi in statutom poslancev, posebno sektorsko indeksacijo ali stopnjo inflacije;

F.  ker je Parlament že v svoji resoluciji z dne 29. aprila 2015 o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2016(11) poudaril, da bi bilo treba njegov proračun zastaviti na realistični podlagi in bi moral biti skladen z načeloma proračunske discipline in dobrega finančnega poslovodenja; je seznanjen, da so pavšalni zneski koristno in splošno priznano orodje za povečanje prožnosti in preglednosti;

G.  ker bi moral proračun Parlamenta zagotoviti, da bo lahko izpolnjeval vse svoje zakonodajne pristojnosti in ustrezno deloval;

H.  ker je verodostojnost Parlamenta kot veje proračunskega organa odvisna od njegove sposobnosti upravljanja lastnih odhodkov in vzpostavljanja demokracije na ravni Unije;

I.  ker bo leto 2020 prvo polno leto po volitvah in bo torej pomenilo povratek k običajni hitrosti osrednjih političnih in podpornih dejavnosti;

J.  ker je bil sklad za prostovoljno pokojninsko zavarovanje ustanovljen leta 1990 s pravilnikom predsedstva o dodatni (prostovoljni) pokojninski shemi(12);

K.  ker je Računsko sodišče 16. junija 1999 objavilo mnenje št. 5/99 o pokojninskem skladu in zavarovanju poslancev Evropskega parlamenta;

Splošni okvir

1.  poudarja, da bi bilo treba delež proračuna Parlamenta tudi v letu 2020 ohraniti pod 20 % zgornje meje razdelka V; ugotavlja, da načrt prihodkov in odhodkov za leto 2020 ustreza 18,22 % razdelka V, ta delež pa je nižji kot v letu 2019 (18,51 %) in najnižji v več kot 15 letih;

2.  poudarja, da je največji del proračuna Parlamenta določen z zakonskimi ali pogodbenimi obveznostmi in da se zanj uporablja letna indeksacija;

3.  poziva generalnega sekretarja in predsedstvo, naj bodo vsi naslednji načrti odhodkov EP, ki jih bosta predložila odboru BUDG, bolje oziroma povsem usklajeni s stopnjo inflacije, ki jo napove Evropska komisija;

4.  podpira sporazum, dosežen v spravnem postopku med predsedstvom in Odborom za proračun 19. marca 2019, da se proračun za leto 2018 poveča za 2,68 % oziroma na 2 050 430 000 EUR, kar ustreza skupni ravni načrta odhodkov za leto 2020, da se raven odhodkov iz predhodnega načrta, ki ga je predsedstvo potrdilo 11. marca 2019, zmanjša za 18,1 milijona EUR in da se ustrezno zmanjšajo predlagana sredstva v naslednjih proračunskih vrsticah: 1004 – redni potni stroški, 1200 – osebni prejemki in nadomestila, 1402 – drugi uslužbenci – vozniki generalnega sekretariata, 2007 – gradnja nepremičnin in opremljanje prostorov, 2022 – vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb, 2024 – poraba energije, 2101 – računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti – infrastruktura, 212 – pohištvo, 214 – stroški najema tehničnih naprav in opreme, 300 – stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela, 302 – stroški za sprejeme in reprezentanco, 3040 – razni odhodki za interne seje, 3042 – seje, kongresi, konference in delegacije, 422 – odhodki za parlamentarno pomoč; se odloči, da nameni postavki 1650 – zdravstvena služba sredstva v višini 140 000 EUR, postavki 320 – pridobivanje izvedenskih mnenj sredstva v višini 160 000 EUR ter postavki 3211 – Evropsko vozlišče za znanstvene medije sredstva v višini 400 000 EUR; pozdravlja, da je predsedstvo 25. marca 2019 te spremembe sprejelo;

5.  priporoča, da službe Parlamenta spremenijo opombe k postavki 1650 – „zdravstvena služba“, saj so dodatna sredstva v višini 140 000 EUR namenjena odhodkom v zvezi z mediatorjem in psihologom za preprečevanje psihičnega nasilja in spolnega nadlegovanja in boj proti njima, ter k postavki 320 – „pridobivanje izvedenskih mnenj“, saj so dodatna sredstva v višini 160 000 EUR namenjena odhodkom v zvezi z izvedenskim mnenjem in strokovnjaki na področju preprečevanja, preiskovanja in boja proti psihičnemu nasilju in spolnemu nadlegovanju;

6.  je seznanjen, da okoliščine v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije temeljijo na urejenem izstopu z dogovorom, in sicer odobritvi dogovora o izstopu brexit in sprejetja politične izjave v Evropskem svetu dne 25. novembra 2018, pri čemer bi Združeno kraljestvo do leta 2020 prispevalo v proračun Unije; ugotavlja, da je bila večina prihrankov, ki izhajajo iz izstopa, že vključenih v proračun za leto 2019 in da bi se v letu 2020 nekateri odhodki nekoliko zmanjšali, saj bo v Parlamentu 46 poslancev manj;

7.  je seznanjen, da lahko, če Združeno kraljestvo ne izstopi iz Unije ali izstopi brez dogovora, predsedstvo, Odbor za proračun ali poslanci na plenarnem zasedanju v vseh fazah proračunskega postopka prilagodijo predlagana sredstva;

8.  poudarja, da so glavne naloge Parlamenta, da skupaj s Svetom sprejema zakonodajo in odloča o proračunu Unije, zastopa državljane in nadzoruje delo drugih institucij Unije;

9.  poudarja vlogo Parlamenta pri gradnji evropske politične zavesti in spodbujanju vrednot Unije;

10.  poudarja, da je treba ustvariti več prihrankov, kakor predlaga generalni sekretar, da se predlagano povečanje približa pričakovani splošni stopnji inflacije za leto 2020, in odločno spodbuja vsa prizadevanja za učinkovitejšo in preglednejšo porabo javnega denarja;

Preglednost in natančnost

11.  je seznanjen z večjo preglednostjo pri pripravi poročila generalnega sekretarja, na primer predložitvijo dodatnih informacij o srednje- in dolgoročnem načrtovanju, naložbah, zakonskih obveznostih, upravnih odhodkih in metodologiji, kot sta zahtevala Parlament in Svet;

12.  pričakuje, da bo proračun Parlamenta za leto 2020 stvaren in natančen pri usklajevanju potreb in stroškov, da bi se izognili načrtovanju previsokih proračunskih sredstev;

13.  poudarja, da je treba v čim večji možni meri poskrbeti, da se bodo splošni proračunski in kadrovski viri, ki so na voljo Parlamentu, uporabljali na stroškovno najučinkovitejši način, da bi instituciji in njenim poslancem omogočili uspešno opravljanje njihovega temeljnega zakonodajnega poslanstva; ponavlja, da to vključuje skrbno načrtovanje in organizacijo delovnih metod ter, kadarkoli je to mogoče, združevanje funkcij in struktur, da se prepreči nepotrebna birokracija, funkcionalno prekrivanje in podvajanje dela in virov;

Stiki z državljani

14.  pozdravlja odprtje središč Doživi Evropo, to je razstavnih prostorov, ki posnemajo uspešen koncept bruseljskega Parlamentariuma, a v manjšem obsegu; ugotavlja, da je do leta 2020 predvideno odprtje petih novih središč Doživi Evropo v pisarnah za stike;

15.  je seznanjen, da znesek, vnesen v proračun, za odprtje petih novih središč Doživi Evropo v pisarnah za stike zajema infrastrukturo same razstave, ki jo upravlja GD COMM, ne pa tudi razstavnih prostorov; poziva k nadaljnjim podrobnostim o obsegu celotnih pričakovanih stroškov, in sicer pred obravnavo proračuna v Parlamentu jeseni 2019;

16.  je seznanjen z uvedbo vrste mobilnih postavitev, ki bi potovale po državah članicah, da bi Unijo približale državljanom;

17.  generalnega sekretarja poziva, naj pripravi podrobno, s podatki podprto in poglobljeno poročilo o dodani vrednosti teh 51 delovnih mest v GD COMM; zahteva, da se to poročilo še pred koncem julija 2019 javno predstavi v odboru BUDG;

Nepremičninska in transportna politika

18.  ponovno poziva k preglednemu procesu odločanja na področju nepremičninske politike na osnovi zgodnjih informacij in ob ustreznem upoštevanju člena 266 finančne uredbe;

19.  se ne strinja z običajno prakso prerazporejanja neizkoriščenih sredstev ob koncu leta za tekoče nepremičninske projekte; opozarja, da tovrstno prerazporejanje sistematično poteka v istih poglavjih, naslovih in pogosto celo proračunskih vrsticah, in se sprašuje, ali so v njih potrebe načrtno precenjene, da bi se zagotovilo sredstva za financiranje nepremičninske politike Parlamenta; meni, da bi bilo treba nepremičninsko politiko financirati na pregleden način in iz namenskih proračunskih vrstic;

20.  priporoča, da se pri načrtovanju letnega proračuna za vse stavbe predvidijo sredstva za vzdrževanje in obnovo v višini 3 % skupnih stroškov novih stavb, saj to sodi k urejeni in na prihodnost pripravljeni nepremičninski politiki; poudarja, da je treba z nepremičninsko strategijo zagotoviti stroškovno učinkovitost, in opozarja na morebitne koristi fizične bližine poslopij, saj je tako mogoča souporaba upravnih služb, pisarn in dodeljenih površin;

21.  ugotavlja, da sta prevzem celotnega vzhodnega krila nove stavbe Konrad Adenauer in vselitev vanj predvidena za leto 2020, in je seznanjen, da se bodo takoj po tem začela gradbena dela na novem zahodnem krilu; je seznanjen, da je treba predvideti odhodke za vodenje projektov v zaključnih fazah gradnje, kot so obsežne selitve, prvo opremljanje in varnostni nadzor gradbišča;

22.  je seznanjen, da sta najemnina in vzdrževanje vseh obstoječih stavb v Luxembourgu še vključena v proračun za celotno leto, glede na to, da je mogoče selitev iz obstoječih stavb opraviti le postopoma; poziva generalnega sekretarja, naj posreduje podrobnosti o postopni selitvi in obrazloži, zakaj prihrankov ni mogoče ustvariti že v letu 2020;

23.  poziva k dodatnim podrobnostim o pripravljalnih tehničnih delih, vključno s selitvijo funkcij, kot so tiste v stavbi PHS, v druge stavbe; poziva, naj se Odboru za proračun še pred obravnavo proračuna v Parlamentu jeseni 2019 predložijo podrobne ocene in razčlenitev stroškov v zvezi s tem;

24.  postavlja pod vprašaj zelo visoke stroške nekaterih predlaganih projektov, namreč: opremljanja sob za seminarje obiskovalcev v stavbi Atrium (8,720 milijona EUR), večnamenskih prostorov na ploščadi Esplanade (2,610 milijona EUR) in odprtja samopostrežne restavracije v stavbi SDM v Strasbourgu (1,9 milijona EUR); poziva generalnega sekretarja, naj Odboru za proračun še pred obravnavo proračuna v Parlamentu jeseni 2019 predloži vse informacije o teh odločitvah;

25.  meni, da bi bilo mogoče doseči dodatne prihranke pri odhodkih za pohištvo za pisarne poslancev in njihovih pomočnikov, glede na to, da se bodo te pisarne v celoti obnovile ob začetku mandata v letu 2019;

26.  je zaskrbljen zaradi namere Parlamenta, da razširi svoje dejavnosti in diplomatsko prisotnost v Indoneziji (Džakarta), Etiopiji (Adis Abeba) in Združenih državah Amerike (New York); obžaluje, da se je predsedstvo kljub pomanjkanju celovite analize stroškov in koristi ter globlje razlage osnovnih argumentov za izbiro teh specifičnih lokacij strinjalo s predlogom, pa tudi z imenovanjem sedanjega vodje urada Parlamenta v Washingtonu D.C. kot novega vodje urada v Džakarti; zato poziva generalnega sekretarja, naj opredeli prizadete proračunske vrstice in pojasni to nepregledno stanje z razlago postopka odločanja v zvezi s temi različnimi lokacijami in imenovanjem novega vodje urada v Džakarti; hkrati meni, da je treba to odločitev ustaviti;

27.  meni, da je mogoče morebitne prihranke v proračunu Parlamenta doseči z enim samim sedežem; opozarja na analizo Evropskega računskega sodišča iz leta 2014, v kateri ocenjeni stroški geografske razpršenosti Parlamenta znašajo 114 milijonov EUR letno; poleg tega opozarja, da je z geografsko razpršenostjo povezanih 78 % vseh službenih poti uslužbencev Parlamenta in da je vpliv na okolje med 11 000 in 19 000 tonami emisij CO2; zato poziva, naj se pripravi časovni načrt za en sam sedež;

Varnost

28.  je seznanjen, da bo proračun za leto 2020 vključeval zadnje obroke večjih naložb, ki so se začele leta 2016 in katerih namen je znatno povečati varnost Parlamenta; poudarja, da so ti projekti zajemali različna področja, predvsem v zvezi z nepremičninami, opremo in uslužbenci, pa tudi izboljšave na področju kibernetske varnosti in varnosti komunikacij;

29.  poudarja, da bo projekt iPACS Parlamentu zagotovil sodobno in integrirano varnostno tehnologijo za odpravo preostalih pomanjkljivosti v varnosti stavb, leto 2020 pa bo peto in zadnje leto izvajanja; poziva generalnega sekretarja, naj pripravi podroben povzetek vseh odhodkov, povezanih z varnostjo nepremičnin, od leta 2016;

30.  meni, da so orodja IT pomemben instrument, s katerim poslanci in uslužbenci opravljajo svoje delo, vendar so lahko ranljiva za kibernetske napade; zato pozdravlja, da je bila v zadnjih dveh letih okrepljena ekipa za dejavnosti kibernetske varnosti in zlasti dejstvo, da se bo ustrezni proračun povečeval le za kritje inflacije, ko bo začela ustaljeno delovati in se bo nadaljevalo izvajanje njenega akcijskega načrta za kibernetsko varnost;

31.  pozdravlja prizadevanja za izboljšanje storitev za poslance s stalnimi naložbami v razvoj aplikacij IT, nadaljevanjem programa e-Parlament, raziskavami in razvojem na področju strojnega učenja na podlagi prevajalskih spominov in večletnim projektom o tehničnem upravljanju konferenčnih dvoran; poziva k več informacijam o skupnem znesku, ki je bil porabljen za te programe v zadnjih letih; je seznanjen z dolgoročnim postopnim izvajanjem teh projektov, da bi stroške porazdelili na različna proračunska leta;

Zadeve, povezane s poslanci in akreditiranimi parlamentarnimi pomočniki

32.  poziva predsedstvo, naj si prizadeva za tehnično rešitev, da bi poslanci lahko uveljavljali svojo pravico do glasovanja, tudi kadar so na porodniškem, očetovskem ali bolniškem dopustu;

33.  meni, da bi bilo treba spoštovati socialne in pokojninske pravice akreditiranih parlamentarnih pomočnikov; glede na to znova poziva, da je treba poiskati izvedljivo rešitev za tiste akreditirane parlamentarne pomočnike, ki ne bodo pridobili pravice, da ob dopolnitvi upokojitvene starosti zaprosijo za evropsko pokojnino, čeprav so bili ob izteku sedanjega zakonodajnega obdobja brez prekinitve zaposleni dva parlamentarna mandata, saj jim bo zaradi predčasnih volitev leta 2014 in zamud pri potrjevanju novih pogodb o delu zaradi velikih delovnih obremenitev v obdobju po volitvah leta 2009 manjkalo nekaj mesecev do zahtevanih desetih let službe, kot določajo kadrovski predpisi; zato poziva generalnega sekretarja, naj predloži nove, praktične in verodostojne predloge za dokončno rešitev tega problema;

34.  je seznanjen z revizijo stopenj nadomestila za akreditirane parlamentarne pomočnike, ki se izplača za njihova službena potovanja med tremi kraji dela Parlamenta; kljub temu opozarja na večkrat sprejeto prošnjo, naj predsedstvo z naslednjim zakonodajnim obdobjem sprejme ukrepe za popolno uskladitev stopenj nadomestil, nastalih zaradi službenega potovanja med tremi kraji dela Parlamenta med uradniki, drugimi uslužbenci in akreditiranimi parlamentarnimi pomočniki;

35.  pozdravlja sklep o praktikantih poslancev, ki ga je predsedstvo sprejelo 10. decembra 2018 in bo začel veljati 2. julija 2019; poudarja, da bi moralo zavezujoče minimalno plačilo praktikantov zagotavljati dostojni prihodek, kakor ga denimo prejemajo praktikanti v upravah institucij EU;

36.  pričakuje, da bodo prevajalske službe Parlamenta izpolnile svojo temeljno funkcijo podpore zakonodaji Unije in poslancem pri izvajanju njihovih dolžnosti z zagotavljanjem visokokakovostnih prevedenih dokumentov v okviru trajnostne strategije za prihodnost;

37.  ponovno izraža zaskrbljenost zaradi dodatnih odhodkov za tolmačenje ustnih obrazložitev glasovanja na plenarnih zasedanjih; poziva generalnega sekretarja, naj predloži podrobno razčlenitev stroškov, povezanih z ustnimi obrazložitvami glasovanja; želi spomniti, da so poslancem, ki želijo pojasniti svoja glasovalna stališča oziroma obravnavati vprašanja, ki zadevajo njihove volivce, na voljo druge možnosti, kot so pisna obrazložitev glasovanja in tudi različne možnosti za javno komuniciranje; v zvezi s tem meni, da bi bilo mogoče za uresničitev znatnih prihrankov ustne obrazložitve glasovanja ukiniti;

38.  opozarja na člen 27(1) in (2) Statuta poslancev, ki navaja, da bo prostovoljni pokojninski sklad, ki ga je ustanovil Parlament, obstajal tudi po začetku veljavnosti tega statuta za poslance ali nekdanje poslance, ki so že pridobili pravice in pričakovanja iz tega sklada in da se pridobljene pravice in pričakovanja ohranijo v polnem obsegu; poziva generalnega sekretarja in predsedstvo, naj popolnoma spoštujeta statut poslancev in naj s pokojninskim skladom nujno oblikujeta jasen načrt, po katerem bo Parlament nase prenesel in prevzel obveznosti in odgovornosti sistema prostovoljnega pokojninskega zavarovanja svojih poslancev; ponovno poziva, naj Evropsko računsko sodišče preuči prostovoljni pokojninski sklad za poslance, in poziva, naj se preučijo načini za zagotovitev trajnostnega financiranja prostovoljnega pokojninskega sklada v skladu z določbami statuta poslancev, pri čemer bi se zagotovila popolna preglednost;

39.  znova poziva k preglednosti glede nadomestila splošnih stroškov za poslance; obžaluje, da predsedstvu ni uspelo zagotoviti večje preglednosti in odgovornosti v zvezi s tem; poziva poslance, naj v celoti odgovarjajo za porabo tega nadomestila;

Zadeve, povezane z uslužbenci

40.  meni, da je v obdobju, v katerem bodo finančni in kadrovski viri, ki so na voljo institucijam Unije, po vsej verjetnosti vedno bolj omejeni, pomembno opredeliti področja, med katerimi so tudi storitve in varnost IT, storitve tolmačenja in prevajanja ali šoferska služba, na katerih bi bilo mogoče povečati sinergije med funkcijami zaledne pisarne z uporabo izkušenj Parlamenta in drugih institucij Unije ter ob polnem upoštevanju težav pri upravljanju in razlik v obsegu, da bi se pripravili pravični sporazumi o sodelovanju;

41.  poziva k sprejetju zahteve, da račune poslancev, povezane z nadomestilom splošnih stroškov, vsaj ob koncu njihovega mandata pregleda zunanji računovodja; poziva tudi k objavi izdatkov, tako da se povezava z njimi objavi na osebnih straneh poslancev na spletnem mestu Evropskega parlamenta;

42.  pozdravlja obstoječe sporazume o sodelovanju med Parlamentom, Odborom regij in Evropskim ekonomsko-socialnim odborom z namenom opredeliti druga področja, na katerih bi bilo mogoče deliti funkcije zaledne pisarne; poziva generalnega sekretarja, naj oceni obstoječe sodelovanje med institucijami Unije, da bi opredelili nadaljnje morebitne sinergije in prihranke;

43.  zagovarja načelo dostopnosti za vse državljane; v skladu s pozivi s plenarnega zasedanja k tolmačenju v mednarodnem znakovnem jeziku za vse plenarne razprave poziva generalnega sekretarja, naj analizira izvedljivost tega tolmačenja;

44.  želi spomniti na priporočila iz resolucij Parlamenta z dne 26. oktobra 2017, 11. septembra 2018 in 15. januarja 2019 o boju proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v Uniji ter ukrepih za preprečevanje trpinčenja in spolnega nadlegovanja ter boj proti njima; zahteva podporo za kritje stroškov zunanjega strokovnega znanja, potrebnega za razširitev zunanje revizije na „svetovalni odbor uslužbencev Parlamenta“, ki se ukvarja s preprečevanjem nadlegovanja; poziva k odobritvam za kritje polnega izvajanja reformnih korakov Parlamenta, ki so omenjeni v resoluciji o boju proti nadlegovanju, vključno s pogostimi obveznimi usposabljanji proti nadlegovanju za vse uslužbence, akreditirane parlamentarne pomočnike in poslance; meni tudi, da so potrebne odobritve za kritje stroškov mediatorjev in drugih strokovnjakov, pristojnih za preprečevanje in obvladovanje primerov nadlegovanja v Parlamentu, skupaj z mrežo zaupnih svetovalcev in sedanjih struktur;

45.  priporoča večjo rabo videokonferenc in drugih tehnologij, da bi varovali okolje in prihranili sredstva, zlasti z zmanjšanjem števila službenih potovanj osebja med tremi kraji dela;

Druga vprašanja

46.  meni, da bi bilo treba revidirati postopek za sprejetje načrta prihodkov in odhodkov Parlamenta, pri tem pa upoštevati dokument o potekajočem delu, ki ga je pripravila delovna skupina o notranjem proračunskem postopku Parlamenta, in spoštovati želje političnih skupin, da bi poenostavili sedanji postopek, ga naredili učinkovitejšega z zmanjšanjem delovne obremenitve za poslance in uslužbence ter povečali njegovo preglednost in pojasnili pristojnosti med udeleženimi akterji; želi spomniti, da v sedanjem postopku Odbor za proračun iste naloge opravlja dvakrat, v spomladanski fazi (sprava s predsedstvom za sprejetje načrta prihodkov in odhodkov Parlamenta) in v jesenski fazi (vložitev osnutkov proračunskih dopolnil), kar vodi k velikemu številu sej, pripravi dokumentov in s tem povezanim stroškom (prevodi, tolmači itd.);

47.  poziva, da bi za sodelovanje s televizijskimi postajami, družbenimi mediji in drugimi partnerji še naprej ustrezno financirali Evropsko vozlišče za znanstvene medije, da bi mladim novinarjem zagotovili usposabljanje, zlasti v zvezi z novim znanstvenim in tehnološkim razvojem ter z novicami, ki so bile strokovno pregledane na osnovi dejstev;

48.  poziva generalnega sekretarja in predsedstvo, naj v celotni upravi Parlamenta širita kulturo smotrnostne priprave proračuna in okoljske trajnosti ter pristop preudarnega upravljanja, da se spodbudi učinkovitost ter zmanjša število upravnih formalnosti in birokratskih postopkov v internem delu institucije; poudarja, da so rezultat preudarnega upravljanja nenehne izboljšave delovnega postopka zaradi poenostavitve in izkušenj upravnih uslužbencev;

49.  zahteva popolno preglednost uporabe in upravljanja sredstev, ki so na voljo evropskim političnim strankam in evropskim fundacijam; zahteva, da evropske politične stranke in fundacije temeljito ocenijo in nadzorujejo proračunsko porabo; opozarja na nasprotja interesov, ki izhajajo iz sponzoriranja dejavnosti evropskih političnih strank s strani zasebnih podjetij; zato poziva k prepovedi donacij in sponzorstev vseh vrst s strani zasebnih podjetij evropskim političnim strankam in evropskim fundacijam;

o
o   o

50.  sprejme načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2020;

51.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo in načrt posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(3) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(4) UL L 287, 29.10.2013, str. 15.
(5) Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0417.
(6) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0182.
(7) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0331.
(8) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0404.
(9) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0503.
(10) Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0010.
(11) Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0172.
(12) Sprejeta besedila predsedstva, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009.

Zadnja posodobitev: 20. april 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov