Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2965(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0230/2019

Indgivne tekster :

B8-0230/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 28/03/2019 - 8.10

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0328

Vedtagne tekster
PDF 181kWORD 64k
Torsdag den 28. marts 2019 - Strasbourg
Retsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption i EU, navnlig i Malta og Slovakiet
P8_TA(2019)0328B8-0230/2019

Europa-Parlamentets beslutning af 28. marts 2019 om situationen vedrørende retsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption i EU, navnlig i Malta og Slovakiet (2018/2965(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 2, 4, 5, 6, 7, 9 og 10 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–  der henviser til artikel 20 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til artikel 6, 7, 8, 10, 11, 12 og 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til udtalelsen om spørgsmål vedrørende udnævnelsen af dommere til forfatningsdomstolen i Den Slovakiske Republik, som blev vedtaget af Venedigkommissionen på dens 110. plenarforsamling (Venedig, den 10.-11. marts 2017),

–  der henviser til udtalelsen om forfatningsmæssige forhold og magtens deling samt retsvæsnets uafhængighed og retshåndhævelsen i Malta, som blev vedtaget af Venedigkommissionen på dens 117. plenarforsamling (Venedig, den 14.-15. december 2018),

–  der henviser til rapporten af 23. januar 2019 fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: "Ordninger for tildeling af statsborgerskab og opholdsret til investorer i Den Europæiske Union" (COM(2019)0012),

–  der henviser til sin beslutning af 16. januar 2014 om EU-borgerskab til salg(1) og til den fælles pressemeddelelse af 29. januar 2014 fra Kommissionen og de maltesiske myndigheder om Maltas individuelle investorprogram (IIP),

–  der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2016 med henstillinger til Kommissionen om oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder(2) og til sin beslutning af 14. november 2018 om behovet for en omfattende EU-mekanisme for beskyttelsen af demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder(3),

–  der henviser til sin beslutning af 15. november 2017 om retssikkerhed i Malta(4),

–  der henviser til sin beslutning af 1. marts 2018 om Kommissionens beslutning om at tage artikel 7, stk. 1, i TEU i anvendelse i forbindelse med situationen i Polen(5), samt sin tidligere beslutning af 13. april 2016 om situationen i Polen(6), beslutning af 14. september 2016 om den seneste udvikling i Polen og dens indvirkning på de grundlæggende rettigheder som fastsat i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder(7), og beslutning af 15. november 2017 om situationen for retsstaten og demokratiet i Polen(8),

–  der henviser til sin beslutning af 19. april 2018 om beskyttelse af undersøgende journalister i Europa: sagen om den slovakiske journalist Ján Kuciak og Martina Kušnírová(9),

–  der henviser til sin beslutning af 3. maj 2018 om mediekoncentration og mediepluralisme i Den Europæiske Union(10),

–  der henviser til sin beslutning af 12. September 2018 om et forslag om at opfordre Rådet til i henhold til artikel 7, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union af fastslå, at der er en klar fare for, at Ungarn groft overtræder de værdier, som Unionen bygger på(11), samt sine tidligere beslutninger af 10. juni 2015(12), 16. december 2015(13) og af 17. maj 2017(14) om situationen i Ungarn,

–  der henviser til sin beslutning af 13. november 2018 om retssikkerhed i Rumænien(15),

–  der henviser til betænkning af 22. marts 2018 om besøg af ad hoc-delegationen fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og Budgetkontroludvalget til Slovakiet den 7.-9. marts 2018,

–  der henviser til betænkning af 30. januar 2019 om Budgetkontroludvalgets undersøgelsesrejse til Slovakiet den 17.-19. december 2018,

–  der henviser til rapport af 11. januar 2018 om det besøg, som ad hoc-delegationen fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og undersøgelsesudvalget til undersøgelse af påstande om overtrædelser af og fejl og forsømmelser i forbindelse med gennemførelsen af EU-retten for så vidt angår hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse (PANA) aflagde i Malta fra den 30. november til den 1. december 2017,

–  der henviser til rapport af 16. november 2018 om det besøg, som ad hoc-delegationen fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender aflagde i Malta og Slovakiet den 17.-20. september 2018,

–  der henviser til de høringer og drøftelser, der blev gennemført af arbejdsgruppen med et generelt mandat til at overvåge situationen med hensyn til retsstatsprincippet og bekæmpelsen af korruption i EU og håndtere specifikke situationer, navnlig i Malta og Slovakiet (gruppen til overvågning af retsstatsprincippet), der blev oprettet den 4. juni 2018 af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, navnlig med Europarådets parlamentariske forsamling og dets ekspertudvalg om evaluering af foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (MONEYVAL), Sammenslutningen af Stater mod Korruption (Greco), nationale institutioner og myndigheder, repræsentanter for Kommissionen, EU-agenturer såsom Europol og forskellige interessenter, herunder repræsentanter for civilsamfundet og whistleblowere i Malta og Slovakiet,

–  der henviser til skrivelsen fra Maltas premierminister af 13. marts 2019,

–  der henviser til forespørgsel til Kommissionen om situationen vedrørende retsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption i EU, navnlig i Malta og Slovakiet (O‑000015/2019 – B8‑0017/2019),

–  der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at gruppen til overvågning af retsstatsprincippet (ROLMG) blev oprettet den 4. juni 2018 med et generelt mandat til at overvåge situationen med hensyn til retsstatsprincippet og bekæmpelsen af korruption i EU og tage hånd om specifikke situationer, navnlig i Malta og Slovakiet;

B.  der henviser til, at retsstatsprincippet og respekten for demokratiet, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt de værdier og principper, som er forankret i EU's traktater og de internationale menneskerettighedsinstrumenter, er forpligtelser, der påhviler EU og dets medlemsstater, og som skal overholdes;

C.  der henviser til, at artikel 3, stk. 3, i TEU bekræfter, at de grundlæggende rettigheder, således som de garanteres ved den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, og således som de følger af medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner, udgør generelle principper for fællesskabsretten;

D.  der henviser til, at EU fungerer på grundlag af formodningen om gensidig tillid til, at medlemsstaterne handler i overensstemmelse med demokratiet, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder, som er nedfældet i den europæiske menneskerettighedskonvention (ECHR), Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR);

E.  der henviser til, at hverken national suverænitet eller nærhedsprincippet kan berettige til, at en medlemsstat systematisk nægter at overholde Den Europæiske Unions grundlæggende værdier og de traktater, som den frivilligt har tiltrådt;

F.  der henviser til, at gruppen til overvågning af retsstatsprincippet har afholdt en række møder med forskellige interessenter, hvor der primært blev fokuseret på situationen i Malta og Slovakiet; der henviser til, at den også afholdt en drøftelse om journalisters sikkerhed i Bulgarien efter mordet på Viktoria Marinova; der henviser til, at den midlertidige tilbageholdelse af journalisterne Attila Biro og Dimitar Stoyanov, der efterforskede påstande om svig med EU-midler i Rumænien og Bulgarien, også blev drøftet på dette møde;

G.  der henviser til, at drabene på Daphne Caruana Galizia i Malta og af Ján Kuciak og hans forlovede Martina Kušnírová i Slovakiet samt mordet på Viktoria Marinova i Bulgarien, har chokeret den offentlige opinion i Europa og lagt en dæmper på journalister i EU;

H.  der henviser til, at efterforskningen af disse mord hidtil har ført frem til adskillige mistænkte, uden at det dog er lykkedes at nå til nogen konklusion angående hvem der eventuelt står bag mordene, selvom dette egentlig er det vigtigste og stadig uafklarede spørgsmål; der henviser til, at tre personer er blevet sigtet i Malta, og at politiets og den retlige efterforskning af mordet stadig er i gang;

I.  der henviser til, at gruppen til overvågning af retsstatsprincippet ikke var i stand til at kontrollere efterforskningens status i alle dens aspekter, eftersom myndighederne påberåbte sig et legitimt behov for at sikre fortroligheden for at garantere fremskridt i sådanne mordsager;

J.  der henviser til, at gruppen til overvågning af retsstatsprincippet har haft mulighed for at se nærmere på en række problemområder i forbindelse med retsstatsprincippet i Malta og Slovakiet, navnlig de områder, som Daphne Caruana Galizia og Ján Kuciak beskæftigede sig med i deres arbejde;

K.  der henviser til, at gruppen til overvågning af retsstatsprincippet løbende blev underrettet, herunder af pårørende til Daphne Caruana Galizia, hvad angår kravet om en fuldstændig og uafhængig offentlig undersøgelse af hendes mord, med særlig vægt på de omstændigheder, der førte til mordet, de offentlige myndigheders reaktion og de foranstaltninger, der kan træffes for at sikre, at der ikke igen sker et sådant mord;

L.  der henviser til, at graden af samarbejde med Europol i disse undersøgelser varierer fra sag til sag;

M.  der henviser til, at Europols tidligere direktør navnlig i Maltas tilfælde havde oplyst, at samarbejdet mellem de maltesiske myndigheder og Europol ikke var optimalt — en situation, som ifølge hans efterfølger siden var blevet forbedret i en sådan grad, at den nu kunne betragtes som tilfredsstillende; der henviser til, at repræsentanter for Europol meddelte gruppen til overvågning af retsstatsprincippet, at efterforskningen ikke stoppede med arrestationen af de tre mistænkte gerningsmænd; der henviser til, at Europoleksperter blev udpeget til at udføre specifikke opgaver i forbindelse med den retlige undersøgelse;

N.  der henviser til, at der i forbindelse med beslaglæggelsen af journalisten Pavla Holcovás telefon i Slovakiet stadig herskede uklarhed omkring den måde, hvorpå den var blevet beslaglagt, og Europols adgang til de indsamlede data, selvom Europol oplyste, at det ville støtte undersøgelsen af telefonen;

O.  der henviser til, at der hersker alvorlig bekymring med hensyn til bekæmpelsen af korruption og organiseret kriminalitet i EU, herunder i Malta og Slovakiet, og der henviser til, at dette truer med at undergrave borgernes tillid til offentlige institutioner, hvilket potentielt kan føre til en farlig forbindelse mellem kriminelle grupper og offentlige myndigheder;

P.  der henviser til, at et stort europæisk konsortium af undersøgende journalister har undersøgt og bredt offentliggjort de undersøgelser, der var blevet offentliggjort af Daphne Caruana Galizia;

Q.  der navnlig henviser til, at bekæmpelsen af hvidvaskning af penge i EU er utilstrækkelig, blandt andet på grund af de huller, der findes i gennemførelsen af EU's lovgivning om bekæmpelse af hvidvaskning af penge, som det er blevet fremhævet ved de seneste tilfælde af utilstrækkelig håndhævelse mod hvidvaskning af penge, der involverer store banker i forskellige medlemsstater;

R.  der henviser til, at Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) i sin henstilling fra juli 2018 rettet mod Maltas Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) konkluderede, at der er "generelle og systematiske mangler i bekæmpelsen af hvidvaskning af penge" i Malta, navnlig i Pilatus Bank-sagen, samtidig med at det anerkendes, at FIAU's handlingsplan var "et skridt i den rigtige retning"; der henviser til, at Kommissionen efterfølgende har fastslået, at "det maltesiske FIAU har misligholdt sine forpligtelser" i henhold til EU's lovgivning til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, og at den ikke fuldt ud gennemførte EBA-henstillingen; der henviser til, at Kommissionen derfor vedtog sin udtalelse om denne sag i november 2018;

S.  der henviser til, at Malta er hjemsted for en stor banksektor, herunder visse banker, der ikke overholder alle de forskriftsmæssige standarder og krav, som det fremgår af sagen om Pilatus Bank og Den Europæiske Centralbanks (ECB) tilbagetrækning af dens licens;

T.  der henviser til, at "Egrant-undersøgelsesrapporten" ikke er offentligt tilgængelig; der henviser til, at de tilgængelige konklusioner ikke bekræfter de påstande, der forbinder ejerskabet af Egrant Inc. med den maltesiske premierminister og hans hustru; der henviser til, at kun premierministeren, justitsministeren, premierministerens stabschef og premierministerens kommunikationschef har adgang til den fuldstændige uredigerede undersøgelsesrapport;

U.  der henviser til, at der efterfølgende ikke blev iværksat en undersøgelse for at afdække det reelle ejerskab af Egrant, som stadig mangler at blive klarlagt;

V.  der henviser til, at afsløringerne vedrørende den reelle ejer af "17 Black"-virksomheden, der nu hævdes at være den administrerende direktør for Tumas Group, og som af den maltesiske regering fik tildelt en kontrakt om opførelse af et Elektrogas-kraftværk på Malta, yderligere understreger behovet for mere gennemsigtighed, hvad angår finansielle interesser og forbindelser til regeringsmedlemmer, såsom premierministerens stabschef og den nuværende minister for turisme og tidligere energiminister;

W.  der henviser til, at premierministerens stabschef og den nuværende minister for turisme og tidligere energiminister er de eneste fungerende højtstående regeringsembedsmænd i en EU-medlemsstat, der blev identificeret som værende reelle ejere af en juridisk enhed, der blev afsløret i Panama-papirerne; der henviser til, at sidstnævnte til en delegation fra Europa-Parlamentet udtalte sig om anvendelsen af hans enheder og afgav forklaringer, der modsagde dokumenter, der var offentliggjort i Panama-papirerne;

X.  der henviser til, at manglende sikkerhed for journalister og mindre plads til civilsamfundet på grund af chikane og intimidering undergraver tilsynet med den udøvende magt og udhuler borgernes civilsamfundsengagement;

Y.  der henviser til, at journalister og især, men ikke udelukkende, undersøgende journalister i stigende grad konfronteres med retsforfølgning for deltagelse i det offentlige liv ("Strategic Lawsuits Against Public Participation" – SLAPP), der udelukkende har til formål at hindre dem i deres arbejde;

Z.  der henviser til, at Daphne Caruana Galizias familie må trækkes med hadekampagner og injuriesager selv efter hendes død, herunder fra medlemmer af den maltesiske regering, og at vicepremierministeren har udtalt, at han ikke mener, at det er nødvendigt at trække disse injuriesager tilbage;

AA.  der henviser til, at Daphne Caruana Galizias familie og venner samt civilsamfundsaktivister også løbende skal håndtere en situation, hvor erindringsgenstande fjernes fra hendes midlertidige mindesmærke eller destrueres;

AB.  der henviser til, at Venedigkommissionen i sin udtalelse om Malta, der blev vedtaget på dens 117. plenarforsamling den 14.-15. december 2018(16), fremhævede staternes faste forpligtelse til at beskytte journalister som et spørgsmål, der er direkte knyttet til retsstatsprincippet, og understregede, at "det er en international forpligtelse for regeringen [i Malta] at sikre, at medierne og civilsamfundet kan spille en aktiv rolle med hensyn til at holde myndighederne ansvarlige"(17);

AC.  der henviser til, at Venedigkommissionen har understreget, at oprettelsen af Udvalget for Udnævnelser til Retsvæsenet (Judicial Appointments Committee – JAC) i 2016 var et positivt skridt taget af de maltesiske myndigheder, og også har fremhævet, at der ikke desto mindre fortsat er en række bekymringer i lyset af princippet om retsvæsenets uafhængighed, navnlig omkring tilrettelæggelsen af anklagemyndighedens beføjelser og den retlige struktur, og i forbindelse med den generelle opdeling og balance i magtbeføjelserne i landet, hvoraf hovedparten er placeret hos den udøvende magt, nærmere bestemt i hænderne på premierministeren, som har vidtrækkende beføjelser, herunder i forbindelse med forskellige udnævnelsesprocedurer, såsom medlemmer af dommerstanden, og at dette ikke er forbundet med solide kontrolforanstaltninger(18);

AD.  der henviser til, at Venedigkommissionen har anført, at den nuværende fordeling af anklagemyndighedens beføjelser mellem politiet og statsadvokaten i Malta udgør et "tvetydigt system", som "er problematisk i forhold til magtens tredeling"; der henviser til, at den også bemærkede, at statsadvokaten, der har anklagedes beføjelser og samtidig er regeringens juridiske rådgiver og formand for FIAU, er indehaver af et meget magtfuldt embede, der er "problematisk i forhold til princippet om demokratisk kontrol og magtens deling"(19);

AE.  der henviser til, at Venedigkommissionens delegation bemærkede, at en fremtidig adskillelse af statsadvokaturens roller har vundet bred accept i Malta efter Kommissionens rapport fra 2013 om en helhedsorienteret reform af retsvæsnet(20); der henviser til, at den maltesiske regering nu har meddelt, at den har indledt en lovgivningsproces for at sikre denne adskillelse;

AF.  der henviser til, at Venedigkommissionen har anført, at dommere ud over statsadvokatens og politiets anklagemæssige opgaver også har mulighed for at indlede undersøgelser, og at der ikke synes at være nogen koordinering mellem undersøgelserne og politiefterforskningen(21);

AG.  der henviser til, at Venedigkommissionen også har understreget, at Det Permanente Udvalg til Bekæmpelse af Korruption (Permanent Commission Against Corruption – PCAC) lider under mangler ved dets sammensætning, da medlemmernes udnævnelser afhænger af premierministeren, selvom han er nødt til at rådføre sig med oppositionen, og også hvad angår modtagerne af dets betænkninger, nemlig justitsministeren, der ikke har nogen undersøgelsesbeføjelser, hvilket betyder, at rapporterne kun fører til faktiske efterforskninger og retsforfølgninger i et meget begrænset antal sager(22);

AH.  der henviser til, at Venedigkommissionen har konstateret, at udnævnelsesproceduren for politichefen bør være baseret på en offentlig udvælgelsesprocedure; Politichefen bør opfattes som politisk neutral af den brede offentlighed(23);

AI.  der henviser til, at Malta under tilsyn af landets præsident har indledt en proces med at undersøge de forfatningsmæssige reformer, hvori forskellige politiske kræfter og civilsamfundet er involveret, og hvoraf de fleste vil kræve et flertal på to tredjedele i Parlamentet for at kunne gennemføres;

AJ.  der henviser til, at Europa-Parlamentets overvågning af forværringen af retsstatsforholdene i medlemsstaterne er en vigtig del af det europæiske demokrati, og at overvågningsgruppen for retsstatsprincippet er en model, der giver Parlamentet mulighed for på nært hold at følge og knytte an til medlemsstaternes myndigheder og civilsamfund;

AK.  der henviser til, at Kommissionen til trods for Europa-Parlamentets beslutninger(24), der har fået bred støtte, endnu ikke har fremsat et forslag til en omfattende og uafhængig mekanisme til på årlig basis at overvåge situationen med hensyn til demokrati, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i alle medlemsstater;

AL.  der henviser til, at anvendelsen af "investorstatsborgerskabs- og opholdsordninger" fra EU-medlemsstaternes side udgør en alvorlig risiko for bekæmpelsen af hvidvaskning af penge, undergraver den gensidige tillid og Schengenområdets integritet, giver mulighed for at optage tredjelandsstatsborgere alene på grundlag af en akkumuleret formue i stedet for på grundlag af nyttig viden, færdigheder eller humanitære hensyn og fører til et reelt salg af EU-statsborgerskab; der henviser til, at Kommissionen udtrykkeligt har erklæret, at den ikke længere støtter de maltesiske investorstatsborgerskabs- og opholdsordninger;

AM.  der henviser til, at Kommissionen har offentliggjort en rapport om investorstatsborgerskabs- og opholdsordninger, der kortlægger den eksisterende praksis og identificerer visse risici, som sådanne ordninger indebærer for EU, navnlig med hensyn til sikkerhed, hvidvaskning af penge, skatteunddragelse og korruption;

AN.  der henviser til, at den maltesiske regering har indgået en fortrolig aftale med den private virksomhed Henley & Partners om at gennemføre den maltesiske ordning for "investorborgerskab og ophold", hvilket gør det umuligt at kontrollere, om de aftalte procedurer, salgsmængden og de yderligere betingelser er i overensstemmelse med maltesisk lovgivning, EU-retten og folkeretten og med sikkerhedshensyn;

AO.  der henviser til, at gennemførelsen af bopælskrav for ansøgere til den maltesiske investorstatsborgerskabs- og opholdsordning ikke er i overensstemmelse med betingelserne for sådanne ordninger, som blev aftalt med Kommissionen i 2014; der henviser til, at Kommissionen ikke har truffet effektive foranstaltninger til at afhjælpe denne manglende overholdelse af bopælskravene;

AP.  der henviser til, at påstandene vedrørende maltesiske embedsmænds salg af visa af lægelige årsager og Schengenvisa i Libyen og Algeriet ikke er blevet undersøgt fuldt ud(25);

AQ.  der henviser til, at journalister i Slovakiet under besøget af delegationen fra gruppen til overvågning af retsstatsprincippet oplyste, at de arbejder i et miljø, hvor fuld uafhængighed og sikkerhed ikke altid kan garanteres; der henviser til, at der i forbindelse med RTVS (Slovakiets Radio og Fjernsyn) har været tilfælde af formodet politisk indblanding i journalistisk arbejde, f.eks. gennem udstedelse af vejledninger for korte nyheder;

AR.  der henviser til, at den nationale presselov er ved at blive revideret i Slovakiet, og at dette giver mulighed for at styrke mediefriheden og journalisters sikkerhed; der henviser til, at det nuværende lovgivningsmæssige forslag risikerer at begrænse mediefriheden;

AS.  der henviser til, at der foreligger rapporter om korruption og svig i Slovakiet, herunder med EU's landbrugsfonde, der involverer landbrugets betalingsorgan, der fortjener grundige og uafhængige undersøgelser, og at nogle af dem faktisk er ved at blive undersøgt af OLAF, samt at Parlamentets Budgetkontroludvalg foretog en undersøgelsesrejse til Slovakiet i forbindelse med disse sager i december 2018; der henviser til, at Slovakiet af alle EU-medlemsstater har den højeste grad af afsløring af uregelmæssigheder og svig(26);

AT.  der henviser til, at medlemmerne af gruppen til overvågning af retsstatsprincippet har betænkeligheder med hensyn til domstolenes upartiskhed og retsvæsenets uafhængighed i Slovakiet, navnlig med hensyn til politiseringen og den manglende gennemsigtighed i udvælgelses- og udnævnelsesprocesserne, som f.eks. til stillingen som politichef;

AU.  der henviser til, at Slovakiets premierminister og andre højtstående regeringsmedlemmer samt vicestatsadvokaten og politichefen træder tilbage efter mordet på Ján Kuciak;

AV.  der henviser til, at lovgivningsprocessen i Slovakiet, hvad angår reformen af udnævnelsen af dommere til forfatningsdomstolen, ikke er afsluttet, og at den forestående udvælgelsesprocedure til erstatning af domstolens ni afgående dommere vil finde sted i henhold til de eksisterende procedurer; der henviser til, at denne udvælgelsesproces i øjeblikket er blokeret i det slovakiske parlament;

AW.  der henviser til, at medlemmerne af delegationen fra gruppen til overvågning af retsstatsprincippet under deres mission noterede sig tilsagnet om at opretholde retsstatsprincippet, der blev afgivet af forskellige ansatte hos de slovakiske offentlige myndigheder og aktører i civilsamfundet;

AX.  der henviser til, at Slovakiet ifølge Journalister uden Grænsers internationale pressefrihedsindeks i 1918 lå som nr. 27. efter at have ligget på en 17.-plads i 2017, samtidig med, at Malta, der havde ligget som nr. 47, var rykket ned som nr. 65. på ranglisten, og at Bulgarien som den lavest placerede EU-medlemsstat i 2018 var rykket ned på 111-pladsen efter at have ligget som nr. 109 i 2017;

AY.  der henviser til, at Transparency International placerede Malta som nr. 51 (fra nr. 46 i 2017), Slovakiet som nr. 57 (nedrykning fra nr. 54. i 2017), og Bulgarien som nr. 77 (nedrykning fra nr. 71 i 2017) i sit årlige korruptionsindeks; der henviser til, at alle tre lande ligger betydeligt under EU-gennemsnittet(27);

ALMINDELIGE BEMÆRKNINGER

1.  fordømmer på det kraftigste, at et voksende antal regeringer i medlemsstaterne fortsat arbejder på at svække retsstatsprincippet, magtens tredeling og domstolenes uafhængighed; udtrykker bekymring over, at der, selv om de fleste medlemsstater har vedtaget lovgivning for at sikre domstolenes uafhængighed og upartiskhed i overensstemmelse med Europarådets standarder, stadig er problemer med den måde, hvorpå disse standarder anvendes;

2.  minder om, at retsstatsprincippet er en del af og en forudsætning for beskyttelsen af alle de værdier, der er anført i artikel 2 i TEU; opfordrer alle relevante aktører på EU-plan og nationalt plan, herunder regeringer, parlamenter og retsvæsen til at intensivere indsatsen for at opretholde og styrke retsstatsprincippet;

3.  bemærker med stor bekymring de voksende trusler imod journalister og mediefriheden, den tiltagende offentlige bagvaskelse og en generel svækkelse af erhvervet, stigende økonomisk koncentration i sektoren og voksende misinformation; minder om, at et stærkt demokrati baseret på retsstatsprincippet ikke kan fungere uden en stærk og uafhængig fjerde magt;

4.  opfordrer indtrængende Rådet til at undersøge og følge op på alle forslag fra Kommissionen og Parlamentet, hvad angår traktatbrudsprocedurer og procedurer jf. artikel 7 i TEU, navnlig ved at træffe hurtige foranstaltninger på grundlag af Kommissionens begrundede forslag af 20. december 2017 om Polen samt ved at sætte situationen i Ungarn højt på Rådets dagsorden, idet Parlamentet underrettes omgående og fuldt ud i alle faser af proceduren, og ved at opfordre Parlamentet til at forelægge sit begrundede forslag om Ungarn for Rådet;

UNDERSØGELSER OG RETSHÅNDHÆVELSE

5.  opfordrer den maltesiske regering til hurtigst muligt at iværksætte en fuldstændig og uafhængig offentlig undersøgelse af mordet på Daphne Caruana Galizia med særlig vægt på de omstændigheder, der tillod det, de offentlige myndigheders reaktion og de foranstaltninger, der kan træffes for at sikre, at et sådant mord ikke gentager sig;

6.  opfordrer indtrængende den maltesiske regering til offentligt og utvetydigt at fordømme al hadefuld tale mod og nedgørelsen af mindet om Daphne Caruana Galizia; opfordrer indtrængende til, at der træffes strenge foranstaltninger over for alle offentligt ansatte, der giver næring til had;

7.  mener, at det er yderst vigtigt at finde en løsning med hensyn til mindestedet for Daphne Caruana Galizia i Valletta i samarbejde med civilsamfundet og hendes familie, således at man kan ære hendes minde uhindret;

8.  opfordrer de relevante maltesiske myndigheder til at offentliggøre den fulde uredigerede rapport om den retslige undersøgelse "Egrant";

9.  opfordrer indtrængende de maltesiske og slovakiske regeringer til at sikre, at alle tegn på kriminelle handlinger straks og til fulde undersøges af de retshåndhævende myndigheder, herunder når disse oplysninger afsløres af whistleblowere og journalister, navnlig de påståede tilfælde af f.eks. korruption, økonomisk kriminalitet, hvidvask af penge, svig og skatteunddragelse, som Daphne Caruana Galizia og Ján Kuciak rapporterede om;

10.  opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til at indlede en uafhængig international offentlig undersøgelse af mordet på Daphne Caruana Galiza og de påståede tilfælde af korruption, økonomisk kriminalitet, hvidvask, svig og skatteunddragelse, som hun har rapporteret om, og som involverer nuværende og tidligere højtstående embedsmænd i Malta;

11.  beklager, at ikke alle medlemmer af den maltesiske regering, f.eks. turismeministeren og den tidligere energiminister, kunne mødes med ROLMG-delegationen, og at delegationen heller ikke kunne mødes med repræsentanter for Nexia BT såsom virksomhedens ledende partner;

12.  bemærker med bekymring, at de maltesiske myndigheder aldrig udsendte en officiel anmodning om retshjælp til det tyske forbundskriminalpoliti ("Bundeskriminalamt") med henblik på at få adgang til de data, der er lagret på Daphne Caruana Galizias bærbare computere og harddiske, efter at de blev overgivet til de tyske myndigheder af hendes familie;

13.  glæder sig over de anklager, som de slovakiske myndigheder har rejst mod den påståede bagmand bag mordene på Ján Kuciak og Martina Kušnírová samt mod de påståede gerningsmænd bag mordene; opfordrer de retshåndhævende myndigheder til at fortsætte efterforskningen på både nationalt og internationalt plan med alle til rådighed stående midler, herunder ved at forlænge aftalen om et fælles efterforskningshold til efter april 2019, og til at sikre, at alle sagens aspekter undersøges til bunds, herunder eventuelle politiske forbindelser til forbrydelserne;

14.  bemærker, at efterforskningen af mordet på Ján Kuciak og Martina Kušnírová har afdækket andre kriminelle aktiviteter, herunder en påstået sammensværgelse om at myrde anklagerne Peter Šufliarsky og Maroš Žilinka og advokaten Daniel Lipšic; bemærker, at den senere efterforskning, ved en fælles afgørelse truffet af statsanklageren og den særlige anklagemyndighed, vil blive foretaget af indenrigsministeriets politiinspektorat, idet politibetjente muligvis skal inddrages i screeningen af politiets databaser vedrørende de involverede personer; og vil overvåge denne udvikling yderligere;

15.  glæder sig over oprettelsen af Efterforskningscentret Ján Kuciak, af Daphne-projektet, der blev grundlagt af journalister i slutningen af 2018, og af "Daphne-projektet: Forbidden Stories", der blev grundlagt af 18 konsortier af undersøgende journalister i marts 2018, med det formål at fortsætte Daphnes arbejde, hvor hun forlod det; bemærker, at Daphne-projektet seks måneder efter dets oprettelse kom med nye afsløringer i sin første publikation;

16.  opfordrer Kommissionen og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig til at foretage tilbundsgående undersøgelser af alle de sager, der blev forelagt for Parlamentets ad hoc-delegationer i 2018, nemlig påstande om korruption og svig, også i forbindelse med EU's landbrugsfonde, og mulige forkerte incitamenter til land grabbing;

17.  opfordrer den maltesiske regering til at iværksætte en undersøgelse af afsløringerne i Panama-papirerne og forbindelserne mellem den Dubai-baserede virksomhed "17 Black" og turismeministeren, den tidligere energiminister og premierministerens stabschef;

18.  opfordrer den maltesiske og slovakiske regering samt alle EU's medlemsstater og deres retshåndhævende myndigheder til at intensivere kampen mod organiseret kriminalitet og korruption med henblik på at genoprette offentlighedens tillid til institutionerne;

19.  noterer sig Grecos vedtagelse den 22. marts 2019 af tillægget til den anden overholdelsesrapport om Slovakiet om forebyggelse af korruption blandt parlamentsmedlemmer, dommere og anklagere; opfordrer den slovakiske regering til at gennemføre alle anbefalinger fuldt ud;

20.  noterer sig vedtagelsen den 23. marts 2019 af Grecos femte rapport om evaluering af Malta; opfordrer Maltas regering til at give tilladelse til, at denne rapport offentliggøres så hurtigt som muligt, og til fuldt ud at gennemføre alle henstillingerne;

21.  er dybt bekymret over den slovakiske regerings mulige rolle i forbindelse med bortførelsen af en vietnamesisk statsborger fra Tyskland, og opfordrer til, at der udarbejdes en omfattende undersøgelsesrapport i fortsat samarbejde med de tyske myndigheder, herunder om den tidligere indenrigsministers påståede involvering;

22.  er bekymret over påstandene om korruption, interessekonflikter, straffrihed og svingdøre i Slovakiets magtkredse; er forbløffet over, at en tidligere højtstående polititjenestemand fra det nationale strafferetlige agentur og den tidligere politichef efter deres fratræden blev udpeget som rådgivere for indenrigsministeren, bl.a. i Tjekkiet; bemærker, at den tidligere politichef nu er trådt tilbage som rådgiver for indenrigsministeren, efter at det i pressen kom frem, at der var blevet foretaget en søgning efter Ján Kuciak i en politidatabase forud for mordet på ham, som den tidligere politichef angiveligt skulle have beordret;

23.  glæder sig over de slovakiske og maltesiske borgeres og civilsamfundsorganisationers engagement i kampen for demokrati, retsstatsforhold og grundlæggende rettigheder; opfordrer indtrængende Slovakiets og Maltas regeringer til fuldt ud at støtte dette samfundsmæssige engagement og til at afholde sig fra at modvirke det;

24.  opfordrer regeringerne i Malta, Slovakiet og Bulgarien til fortsat at fremme alt samarbejde med Europol, herunder ved fuldt ud at inddrage agenturet og proaktivt give det fuld adgang til de sager, der vedrører efterforskningerne;

25.  opfordrer Kommissionen til at udstikke klare retningslinjer om bestemmelserne og de retlige rammer for udvekslingen af data og dokumentation mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder og mellem disse og EU-agenturerne, herunder gennem anvendelsen af den europæiske efterforskningskendelse;

26.  bemærker, at Europols og Eurojusts nuværende budgetmæssige og menneskelige ressourcer og mandater ikke er tilstrækkelige til, at disse agenturer kan skabe fuld og proaktiv europæisk merværdi i forbindelse med gennemførelsen af efterforskninger som f.eks. i sagerne om mordet på Daphne Caruana Galizia, Ján Kuciak og Martina Kušnírová; opfordrer til, at der afsættes flere ressourcer til Europol og Eurojust til undersøgelser af denne slags i den nærmeste fremtid;

27.  understreger, at medlemsstaternes retshåndhævende og retlige myndigheder er en del af et EU-samarbejdssystem; mener, at EU's institutioner, organer og agenturer derfor bør skride proaktivt ind for at rette op på manglerne hos de nationale myndigheder, og finder det bekymrende, at sådanne foranstaltninger kun iværksættes regelmæssigt af EU's institutioner, organer og agenturer, når journalister og whistleblowere har afsløret oplysninger;

28.  opfordrer Kommissionen og Rådet til at øge Europols budget i overensstemmelse med de operationelle og strategiske behov, der blev konstateret under forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme (FFR) 2021-2027, og til at styrke Europols mandat, således at det bliver i stand til at deltage mere proaktivt i undersøgelser af førende grupper for organiseret kriminalitet i medlemsstater, hvor der er alvorlig tvivl om uafhængigheden og kvaliteten af sådanne undersøgelser, f.eks. ved proaktivt at kunne indlede oprettelsen af fælles efterforskningshold i sådanne tilfælde;

29.  opfordrer Eurojust og den fremtidige Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) til at samarbejde optimalt i forbindelse med undersøgelser vedrørende EU's finansielle interesser, navnlig hvad angår de medlemsstater, der ikke har tilsluttet sig Den Europæiske Anklagemyndighed; opfordrer med henblik herpå medlemsstaterne og EU-institutionerne til at fremme en hurtig oprettelse af EPPO, og mener, at alle medlemsstater, der endnu ikke har meddelt, at de agter at tilslutte sig EPPO, bør gøre dette;

30.  opfordrer Kommissionen til at følge op på Parlamentets beslutninger, hvori det har opfordret til at kortlægge bedste praksis inden for efterforskningsteknikker i hele EU med henblik på at fremme udviklingen af fælles efterforskningspraksis i EU(28);

KONSTITUTIONELLE UDFORDRINGER I MALTA OG SLOVAKIET

31.  glæder sig over erklæringerne fra den maltesiske regering vedrørende gennemførelsen af anbefalingerne i den nylige rapport fra Venedigkommissionen;

32.  glæder sig over, at der er blevet oprettet en gruppe, hvor både regerings- og oppositionsmedlemmer er involveret i undersøgelsen af en forfatningsreform;

33.  glæder sig over den nylige erklæring fra den maltesiske regering om indledning af den lovgivningsproces, der vil gennemføre flere af Venedigkommissionens anbefalinger; opfordrer den maltesiske regering og det maltesiske parlament til at gennemføre alle Venedigkommissionens anbefalinger uden undtagelse, også med tilbagevirkende kraft, hvor det er relevant, for at sikre, at tidligere og nuværende afgørelser, holdninger og strukturer bringes i overensstemmelse med disse anbefalinger, og navnlig

   at styrke uafhængigheden af, tilsynsbeføjelserne for og kapaciteterne hos medlemmerne af det maltesiske Repræsentanternes Hus, navnlig ved at stramme reglerne om uforenelighed og ved at sørge for en passende løn og for upartisk støtte
   offentligt at bekendtgøre ledige retlige stillinger (punkt 44)
   at ændre JAC's sammensætning, således at det bliver muligt for mindst halvdelen af dets medlemmer at være dommere, der er valgt af ligestillede, og at tillægge JAC beføjelse til at rangordne kandidater på grundlag af kvalifikationer og direkte foreslå disse kandidater til formanden med henblik på udnævnelse, også for så vidt angår udnævnelsen af retspræsident (punkt 44)
   at give Retsplejekommissionen beføjelse til at afskedige dommere eller retsembedsmænd og give mulighed for at appellere ved en domstol mod disciplinære foranstaltninger, som denne kommission har indført (punkt 53)
   at oprette et kontor for en uafhængig offentlig anklager (Director of Public Prosecutions, DPP), der skal være ansvarlig for al offentlig retsforfølgning og overtage kammeradvokatens (Attorney General) nuværende retsforfølgningsmæssige opgaver samt politiets retsforfølgningsmæssige opgaver og retslige undersøgelser, således som det anbefales af Venedigkommissionen (punkt 61-73) opfordrer den maltesiske regering til at underlægge denne potentielle DPP domstolskontrol, navnlig hvad angår afgørelser om ikke at rejse tiltale (punkt 68, 73)
   til at reformere PCAC, både ved at sikre en udnævnelsesprocedure, der er mindre afhængig af den udøvende magt og navnlig af premierministeren, og ved at sikre, at PCAC-rapporterne fører til faktiske retsforfølgelser til også at overveje muligheden for, at PCAC skal aflægge rapport direkte til den nyligt oprettede DPP (punkt 72)
   at indlede en forfatningsreform for at sikre, at forfatningsdomstolens afgørelser – uden at parlamentet skal gribe ind – vil føre til annullation af bestemmelser, der erklæres forfatningsstridige (punkt 79)
   at afskaffe praksissen med at have parlamentsmedlemmer på deltid, øge lønnen til parlamentsmedlemmer, begrænse udnævnelsen af parlamentsmedlemmer til officielt udpegede organer, stille tilstrækkeligt støttepersonale samt uafhængig viden og rådgivning til rådighed for parlamentsmedlemmer og afstå fra omfattende brug af delegerede retsakter (punkt 94)
   at sikre, at myndighederne fuldt ud overholder Ombudsmandens anmodninger om oplysninger, at Ombudsmandens beretninger drøftes i Parlamentet, at Ombudsmandens kontor reguleres på forfatningsmæssigt plan, og at loven om informationsfrihed ajourføres (punkt 100-101)
   at omforme processen for udnævnelse af faste sekretærer, navnlig ved meritbaseret udvælgelse af en uafhængig tjenestemandskommission, frem for af premierministeren (punkt 119-120)
   i alvorlig grad at begrænse praksissen med "stillinger eller fortrolige rådgivere" og at indføre klare juridiske regler og en forfatningsændring, der danner grundlag og ramme for regulering af denne praksis (punkt 129)
   at ændre udnævnelsesproceduren for politichefen, nemlig ved at gøre den meritbaseret gennem indførelse af en offentlig udvælgelsesprøve (punkt 134);

34.  bemærker, at en udvælgelses- og udnævnelsesprocedure for dommere ved forfatningsdomstolen i Slovakiet er i gang, idet ni ud af 13 dommeres mandat udløber i februar; understreger, at forordningerne om denne udvælgelses- og udnævnelsesproces samt kvalifikationerne og kravene skal opfylde de højest mulige standarder med hensyn til gennemsigtighed, kontrol og ansvarlighed i overensstemmelse med Venedigkommissionens konklusioner om dette spørgsmål(29); er bekymret over den nuværende mangel på fremskridt i denne udvælgelsesproces i det slovakiske parlament;

35.  opfordrer til anvendelse af gennemsigtige, entydige og objektive regler og procedurer for udvælgelsen i 2019 af den nye slovakiske politichef, hvilket vil sikre kontorets uafhængighed og neutralitet; bemærker, at udvælgelsesprocessen nu er i gang, og at kandidaterne snart vil deltage i høringer i det relevante udvalg i det slovakiske parlament; opfordrer til, at disse høringer bliver offentlige;

STATSBORGERSKAB, OPHOLDSORDNINGER OG VISA TIL INVESTORER

36.  opfordrer den maltesiske regering til at bringe sine statsborgerskabs- og opholdsordninger for investorer til ophør og bestille en uafhængig og international undersøgelse af dette salgs indvirkning på de maltesiske håndhævelseskapaciteter mod hvidvask af penge, på den yderligere grænseoverskridende kriminalitet og på Schengenområdets integritet;

37.  opfordrer den maltesiske regering til årligt at offentliggøre en særskilt liste over alle personer, der har købt maltesisk statsborgerskab og EU-statsborgerskab, og til at sikre, at køberne ikke er anført sammen med dem, der opnåede deres statsborgerskab på anden vis; opfordrer den maltesiske regering til at sikre, at alle disse nye borgere reelt har boet et helt år i Malta forud for købet, som aftalt med Kommissionen inden programmets iværksættelse; opfordrer Kommissionen til at gøre alt, hvad der står i dens magt for at sikre, at den oprindelige forståelse om dette spørgsmål respekteres i fremtiden;

38.  glæder sig over, at Kommissionen i februar 2019, hvor den blev anmodet om en præcisering, klart anførte, at den ikke på nogen måde støtter de maltesiske statsborgerskabs- og opholdsordninger for investorer;

39.  opfordrer den malteriske regering til fuldt ud at offentliggøre – og til at ophæve – sin kontrakt med Henley & Partners, som er den private virksomhed, der på nuværende tidspunkt gennemfører de maltesiske statsborgerskabs- og opholdsordninger for investorer uden konsekvenser for de offentlige finanser i tilfælde af ophævelse eller suspension;

40.  opfordrer Kommissionen til at undersøge, om de kontrakter, der er indgået mellem medlemsstaternes myndigheder og private virksomheder, der regulerer og outsourcer statsborgerskabs- og opholdsordningerne for investorer, er forenelige med EU-retten og folkeretten og med sikkerhedshensyn;

41.  glæder sig over offentliggørelsen af Kommissionens rapport om statsborgerskabs- og opholdsordninger for investorer, men er bekymret over manglen på data i den; opfordrer Kommissionen til fortsat at overvåge omfanget og virkningerne af de forskellige statsborgerskabs- og opholdsordninger for investorer i EU med særligt fokus på due diligence-processer, støttemodtagernes profiler og aktiviteter, den potentielle indvirkning på den grænseoverskridende kriminalitet og Schengenområdets integritet; opfordrer medlemsstaterne til snarest muligt at udfase alle eksisterende statsborgerskabs- og opholdsordninger for investorer; opfordrer Kommissionen til i mellemtiden at behandle spørgsmålet om statsborgerskabs- og opholdsordninger for investorer udtrykkeligt inden for rammerne af Schengenevalueringsmekanismen og til at fremsætte et lovforslag, der fastsætter klare grænser for statsborgerskabs- og opholdsordninger for investorer;

42.  opfordrer Kommissionen til – på grundlag af sin rapport om statsborgerskabs- og opholdsordninger for investorer i forskellige EU-medlemsstater – specifikt at undersøge virkningerne af den maltesiske regerings statsborgerskabs- og opholdsordninger for investorer på Schengenområdets integritet;

43.  opfordrer Europol og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning til at foretage en fælles trusselsvurdering for så vidt angår konsekvenserne af EU-medlemsstaternes statsborgerskabs- og opholdsordninger for investorer for bekæmpelsen af organiseret kriminalitet og Schengenområdets integritet;

44.  opfordrer den maltesiske regering til fuldt ud at undersøge påstandene om massesalg af Schengenvisa og visa af lægelige årsager, herunder den påståede inddragelse af tidligere eller nuværende højtstående maltesiske regeringsembedsmænd såsom stabschefen for premierministerens kontor og Neville Gafa;

JOURNALISTERS SIKKERHED OG MEDIERNES UAFHÆNGIGHED

45.  opfordrer den slovakiske regering til at sikre journalisters sikkerhed; beklager den manglende gennemsigtighed med hensyn til medieejerskab; sætter spørgsmålstegn ved de offentlige mediers uafhængighed og kvalitet, efter at flere RTVS-journalister har forladt deres stilling; bemærker med bekymring, at det nuværende lovgivningsmæssige forslag til presselov risikerer at begrænse mediefriheden;

46.  er bekymret over erklæringerne fra slovakiske politikere, der rejser tvivl om værdien af uafhængig journalistik og de offentlige medier såsom dem, der blev fremsat offentligt af den tidligere premierminister, f.eks. på en pressekonference, der blev afholdt den 2. oktober 2018;

47.  gentager sin opfordring til de respektive medlemmer af den maltesiske regering om at sikre, at de injuriesager, som Daphne Caruana Galizas sorgramte familie står over for, øjeblikket trækkes tilbage, til at afstå fra at anvende injurielovgivningen til at indefryse kritiske journalisters bankkonti og til at reformere den injurielovgivning, der anvendes til at lægge hindringer i vejen for journalisters arbejde;

48.  opfordrer Kommissionen til at fremsætte forslag til forhindre retssager med det formål at få bestemte personer til at holde mund (Strategic Lawsuit Against Public Participation, SLAPP);

EU-TILTAG

49.  gentager sin opfordring til Kommissionen om at indlede en dialog med den maltesiske regering inden for rammen af retsstatsprincippet;

50.  noterer sig Kommissionens og Rådets bestræbelser på at sikre, at alle medlemsstater fuldt ud opretholder retsstatsprincippet, demokratiet og de grundlæggende rettigheder; er imidlertid bekymret over den hidtidige begrænsede virkning af Kommissionens rammer for retsstatsprincippet og de procedurer, der er indledt i henhold til artikel 7, stk. 1, i TEU; understreger, at den vedvarende forsømmelse af at håndtere alvorlige og vedvarende overtrædelser af de værdier, der er omhandlet i artikel 2 i TEU, har tilskyndet andre medlemsstater til at følge samme vej; beklager Kommissionens beslutning om at udsætte offentliggørelsen af dets forslag om at styrke retsstatsrammen til juli 2019;

51.  minder om nødvendigheden af at foretage en upartisk og regelmæssig vurdering af situationen for så vidt angår overholdelsen af retsstatsprincippet, demokratiet og de grundlæggende rettigheder i alle medlemsstaterne; understreger, at denne evaluering skal være baseret på objektive kriterier; henleder på ny opmærksomheden på sine beslutninger af 10. oktober 2016 og af 14. november 2018, hvori der opfordres til en omfattende, permanent og objektiv EU-mekanisme til beskyttelse af demokratiet, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder; mener, at denne mekanisme ville være en rimelig, velafvejet, regulær og forebyggende mekanisme med hensyn til at håndtere eventuelle tilsidesættelser af de i artikel 2 i TEU, og understreger, at en sådan mekanisme er mere påkrævet end nogensinde før;

52.  beklager, at Kommissionen endnu ikke har fremlagt et sådant forslag til en omfattende EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder, og opfordrer den til at gøre dette i rette tid, navnlig ved at foreslå vedtagelse af den interinstitutionelle aftale om EU's pagt for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder;

53.  glæder sig over Kommissionens forslag til forordning om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler for så vidt angår retsstatsprincippet i medlemsstaterne, henleder på ny opmærksomheden på den betænkning herom, som Parlamentet vedtog i januar 2019, og opfordrer indtrængende Rådet til at indlede konstruktive forhandlinger så hurtigt som muligt;

54.  understreger betydningen af, at Parlamentet sender ad hoc-delegationer til medlemsstaterne som et effektivt værktøj til at overvåge krænkelser af demokratiet, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder; anbefaler, at der i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender etableres en permanent struktur til at overvåge sådanne krænkelser i medlemsstaterne;

55.  opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til at bekæmpe systemisk korruption på en beslutsom måde og til at udvikle effektive instrumenter til forebyggelse, bekæmpelse og sanktionering af korruption og svig samt sikre regelmæssig overvågning af brugen af offentlige midler; gentager sin beklagelse af, at Kommissionen har besluttet ikke at offentliggøre EU's rapport om bekæmpelse af korruption i de seneste år, og understreger, at det at medtage faktablade om bekæmpelse af korruption i det europæiske semester ikke er en tilstrækkelig effektiv foranstaltning til at sikre, at bekæmpelsen af korruption på utvetydig vis placeres højt nok på dagsordenen; opfordrer derfor Kommissionen til straks at genoptage sin årlige overvågning af og rapportering om bekæmpelse af korruption med henvisning til alle medlemsstater og til EU-institutionerne;

56.  glæder sig over aftalen mellem ECB og de nationale tilsynsmyndigheder om en ny samarbejdsmekanisme til udveksling af oplysninger; opfordrer alle deltagende myndigheder til at gøre udstrakt brug af denne mekanisme for at sikre et hurtigt og effektivt samarbejde om bekæmpelse af hvidvask af penge;

57.  minder sin formand om, at man for længst burde have efterkommet opfordringen om at oprette en europæisk Daphne Caruana Galizia-pris for undersøgende journalistik, der hvert år uddeles til fremragende undersøgende journalistik i Europa;

58.  glæder sig over Parlamentets beslutning om at opkalde sit praktikprogram for undersøgende journalister efter Ján Kuciak;

o
o   o

59.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Europarådets Parlamentariske Forsamling.

(1) EUT C 482 af 23.12.2016, s. 117.
(2) EUT C 215 af 19.6.2018, s. 162.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0456.
(4) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0438.
(5) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0055.
(6) EUT C 58 af 15.2.2018, s. 148.
(7) EUT C 204 af 13.6.2018, s. 95.
(8) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0442.
(9) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0183.
(10) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0204.
(11) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0340.
(12) EUT C 407 af 4.11.2016, s. 46.
(13) EUT C 399 af 24.11.2017, s. 127.
(14) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0216.
(15) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0446.
(16) Malta - Opinion on Constitutional arrangements and separation of powers, adopted by the Venice Commission at its 117th Plenary Session (Venice, 14-15 December 2018).
(17) Udtalelse fra Venedigkommissionen, punkt 142.
(18) Ibid., punkt 107-112.
(19) Ibid., punkt 54.
(20) Ibid., punkt 59.
(21) Ibid., punkt 71.
(22) Ibid., punkt 72.
(23) Ibid., punkt 132.
(24) Beslutning af 25. oktober 2016 med henstillinger til Kommissionen om oprettelse af en EU‑mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder ‑ EUT C 215 af 19.6.2018, s. 162; beslutning af 14. november 2018 om behovet for en omfattende EU-mekanisme til beskyttelse af demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder (Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0456).
(25) http://nao.gov.mt//loadfile/77c82f0e-89b3-44b4-85d4-e48ecfd251b0
(26) https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKS_EN.pdf
(27) https://www.transparency.org/cpi2018 https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
(28) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1539189225045&uri=CELEX:52011IP0459 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:52016IP0403
(29) https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2017)001-e

Seneste opdatering: 20. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik