Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2965(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0230/2019

Esitatud tekstid :

B8-0230/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 28/03/2019 - 8.10

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0328

Vastuvõetud tekstid
PDF 176kWORD 64k
Neljapäev, 28. märts 2019 - Strasbourg
Õigusriigi olukord ja korruptsioonivastane võitlus ELis, eelkõige Maltas ja Slovakkias
P8_TA(2019)0328B8-0230/2019

Euroopa Parlamendi 28. märtsi 2019. aasta resolutsioon õigusriigi olukorra ja korruptsioonivastase võitluse kohta ELis, eelkõige Maltas ja Slovakkias (2018/2965(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 2, 4, 5, 6, 7, 9 ja 10,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 20,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 6, 7, 8, 10, 11, 12 ja 47,

–  võttes arvesse Veneetsia komisjoni 10.–11. märtsil 2017. aastal Veneetsias toimunud täiskogu 110. istungjärgul vastu võetud arvamust Slovaki Vabariigi konstitutsioonikohtu kohtunike ametissenimetamist puudutavate küsimuste kohta,

–  võttes arvesse Veneetsia komisjoni 14.–15. detsembril 2018. aastal Veneetsias toimunud täiskogu 117. istungjärgul vastu võetud arvamust põhiseadusliku korra ja võimude lahususe ning kohtute ja õiguskaitseasutuste sõltumatuse kohta Maltas,

–  võttes arvesse Euroopa Komisjoni 23. jaanuari 2019. aasta aruannet Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele pealkirjaga „Investoritele kodakondsuse ja elamisloa andmise kavad Euroopa Liidus“ (COM(2019)0012),

–  võttes arvesse oma 16. jaanuari 2014. aasta resolutsiooni ELi kodakondsuse müügi kohta(1) ning komisjoni ja Malta ametivõimude 29. jaanuari 2014. aasta ühist pressiteadet Malta individuaalsete investorite programmi (IIP) kohta,

–  võttes arvesse oma 25. oktoobri 2016. aasta resolutsiooni soovitustega komisjonile ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi loomise kohta(2) ning oma 14. novembri 2018. aasta resolutsiooni vajaduse kohta luua ELi terviklik demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste kaitse mehhanism(3),

–  võttes arvesse oma 15. novembri 2017. aasta resolutsiooni õigusriigi kohta Maltal(4),

–  võttes arvesse oma 1. märtsi 2018. aasta resolutsiooni komisjoni otsuse kohta kohaldada Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõiget 1 seoses olukorraga Poolas(5) ning sellele eelnenud, resolutsioone – 13. aprilli 2016. aasta resolutsiooni olukorra kohta Poolas(6), 14. septembri 2016. aasta resolutsiooni viimase aja sündmuste kohta Poolas ja nende mõju kohta Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud põhiõigustele(7) ja 15. novembri 2017. aasta resolutsiooni õigusriigi ja demokraatia olukorra kohta Poolas(8),

–  võttes arvesse oma 19. aprilli 2018. aasta resolutsiooni uurivate ajakirjanike kaitse kohta Euroopas: Slovakkia ajakirjaniku Ján Kuciaki ja Martina Kušnírová juhtum(9),

–  võttes arvesse oma 3. mai 2018. aasta resolutsiooni meedia mitmekesisuse ja meediavabaduse kohta Euroopa Liidus(10),

–  võttes arvesse oma 12. septembri 2018. aasta resolutsiooni ettepaneku kohta, millega kutsutakse nõukogu üles järeldama Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõike 1 alusel ilmset ohtu, et Ungari rikub oluliselt liidu aluseks olevaid väärtusi(11), ning sellele eelnenud 10. juuni 2015. aasta(12), 16. detsembri 2015. aasta(13) ja 17. mai 2017. aasta(14) resolutsioone olukorra kohta Ungaris,

–  võttes arvesse oma 13. novembri 2018. aasta resolutsiooni õigusriigi kohta Rumeenias(15),

–  võttes arvesse 7.–9. märtsil 2018 Slovakkias viibinud kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ja eelarvekontrollikomisjoni ajutise delegatsiooni 22. märtsi 2018. aasta aruannet,

–  võttes arvesse 17.–19. detsembril 2018 Slovakkias viibinud eelarvekontrollikomisjoni teabekogumismissiooni 30. jaanuari 2019. aasta aruannet,

–  võttes arvesse 30. novembril – 1. detsembril 2017 Maltas viibinud kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ja rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjoni (PANA) ajutise delegatsiooni 11. jaanuari 2018. aasta aruannet,

–  võttes arvesse 17.–20. septembril 2018 Maltas ja Slovakkias viibinud kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ajutise delegatsiooni 16. novembri 2018. aasta aruannet,

–  võttes arvesse kuulamisi ja arvamuste vahetusi, mida viis läbi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni poolt 4. juunil 2018 loodud õigusriigi järelevalverühm, kelle üldine ülesanne on jälgida õigusriigi olukorda ja korruptsioonivastast võitlust ELis ning käsitleda konkreetseid olukordi, eelkõige Maltas ja Slovakkias, ja mis toimusid Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee ja selle rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmeid hindava eksperdikomitee (MONEYVAL), riikide korruptsioonivastane ühendus (GRECO), riiklike institutsioonide ja ametivõimude, Euroopa Komisjoni esindajate, ELi ametite (nt Europol) ja mitmete teiste sidusrühmade, sh kodanikuühiskonna esindajate ning Malta ja Slovakkia rikkumistest teatajate osavõtul,

–  võttes arvesse Malta peaministri 13. märtsi 2019. aasta kirja;

–  võttes arvesse komisjonile esitatud küsimust õigusriigi olukorra ja korruptsioonivastase võitluse kohta ELis, eelkõige Maltal ja Slovakkias (O‑000015/2019 – B8‑0017/2019),

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni resolutsiooni ettepanekut,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et õigusriigi järelevalverühm (ROLMG) loodi 4. juunil 2018 üldise ülesandega jälgida õigusriigi olukorda ja korruptsioonivastast võitlust ELis ning käsitleda konkreetseid olukordi, eelkõige Maltas ja Slovakkias;

B.  arvestades, et õigusriik ning demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste ning ELi aluslepingutes ja rahvusvahelistes inimõigusi käsitlevates aktides sätestatud väärtuste ja põhimõtete järgimine on liidu ja liikmesriikide jaoks kohustused, mida tuleb täita;

C.  arvestades, et Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõikes 3 kinnitatakse, et Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga tagatud ja liikmesriikide ühistest põhiseaduslikest tavadest tulenevad põhiõigused on liidu õiguse üldpõhimõtted;

D.  arvestades, et ELi toimimise aluseks on vastastikune veendumus, et kõik liikmesriigid tegutsevad kooskõlas demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõigustega, mis on sätestatud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis, Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelises paktis;

E.  arvestades, et ei riiklik suveräänsus ega ka subsidiaarsuse põhimõte saa õigustada seda, et liikmesriik keeldub süstemaatiliselt järgimast Euroopa Liidu põhiväärtusi ja ELi aluslepinguid, millega ta on vabatahtlikult ühinenud;

F.  arvestades, et ROLMG on korraldanud eri sidusrühmadega arvukalt kohtumisi, millel keskenduti olukorrale Maltas ja Slovakkias; arvestades, et pärast Viktoria Marinova mõrvamist korraldas ROLMG ka ühe arvamuste vahetuse, millel käsitleti ajakirjanike turvalisust Bulgaarias; arvestades, et sellel kohtumisel arutati ka ajakirjanike Attila Biro ja Dimitar Stoyanovi ajutist kinnipidamist, kes uurisid väidetavaid ELi vahenditega seotud pettusejuhtumeid Rumeenias ja Bulgaarias;

G.  arvestades, et Daphne Caruana Galizia tapmine Maltas, Ján Kuciaki ja tema kihlatu Martina Kušnírová mõrv Slovakkias ning Viktoria Marinova mõrvamine Bulgaarias on šokeerinud Euroopa avalikku arvamust ning avaldanud pärssivat mõju ELi ajakirjanikele;

H.  arvestades, et nende mõrvade uurimine on siiani viinud mitme kahtlusaluse tuvastamiseni, kuid pole ühtegi järeldust mõrvade võimalike tellijate kohta, kuigi see on peamine asjaolu, mis tuleks välja selgitada; arvestades, et Maltas on süüdistus esitatud kolmele isikule ning politsei ja magistraadikohtu mõrvajuurdlused veel kestavad;

I.  arvestades, et ROLMG ei saanud kontrollida juurdluste seisu kõigis aspektides, sest ametivõimud apelleerisid õiguspärasele ootusele tagada selliste mõrvajuhtumite lahendamiseks vajalik konfidentsiaalsus;

J.  arvestades, et ROLMG on suutnud lähemalt uurida paljusid probleeme seoses õigusriigi järgimisega Maltas ja Slovakkias, eelkõige neis valdkondades, mida uurisid Daphne Caruana Galizia ja Ján Kuciak;

K.  arvestades, et ROLMG sai korrapäraselt, mh Daphne Caruana Galizia sugulastelt, teavet seoses taotlusega korraldada tema mõrva täielik ja sõltumatu avalik uurimine, pöörates erilist tähelepanu asjaoludele, mis võimaldasid mõrval toimuda, ametivõimude reaktsioonile ja meetmetele, mida on võimalik kehtestada sellise mõrva kordumise vältimiseks;

L.  arvestades, et Europoliga tehtava koostöö tase on nende uurimiste puhul erinev;

M.  arvestades, et eelkõige Malta puhul osutas Europoli eelmine direktor mittepiisavale koostööle Malta ametiasutuste ja Europoli vahel, kuigi tema järglane on nüüdseks olukorda hinnates märkinud, et see on paranenud ja saavutanud rahuldava taseme; arvestades, et Europoli esindajad teavitasid ROLMG liikmeid, et uurimine ei ole kolme kahtlustatava isiku vahistamisega veel lõppenud; arvestades, et Europol on määranud eksperdid, et täita magistraadikohtu uurimises konkreetseid ülesandeid;

N.  arvestades, et seoses ajakirjanik Pavla Holcová telefoni konfiskeerimisega Slovakkias on endiselt selgusetu, kuidas telefon kätte saadi ja kuidas pääses Europol ligi selle andmetele, kuigi Europol märkis, et ta pooldab telefoni analüüsimist;

O.  arvestades tõsist muret seoses korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastase võitlusega ELis, sealhulgas Maltas ja Slovakkias, ning arvestades, et see ähvardab õõnestada kodanike usaldust avalike institutsioonide vastu ja põhjustada ohtliku seose loomist kuritegelike rühmituste ja riigiasutuste vahele;

P.  arvestades, et Euroopa uurivate ajakirjanike konsortsium on uurinud ja avaldanud laialdaselt materjale Daphne Caruana Galizia avaldatud uurimiste kohta;

Q.  arvestades, et eelkõige rahapesuvastane võitlus ei ole ELis piisaval tasemel, muu hulgas ELi rahapesuvastaste õigusaktide rakendamisel esinevate lünkade tõttu, mida on esile toonud hiljutised juhtumid seoses rahapesuvastaste õigusaktide mittepiisava jõustamisega eri liikmesriikides asuvate suurte pangandusasutuste suhtes;

R.  arvestades, et Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) järeldas oma 2018. aasta juuli soovituses, mis on adresseeritud Malta rahapesu andmebüroole (FIAU), et Maltas esineb üldisi ja süstemaatilisi puudujääke rahapesuvastases võitluses, eelkõige seoses Pilatus Banki juhtumiga, tunnistades samas, et FIAU tegevuskava on samm õiges suunas; arvestades, et komisjon tegi seejärel kindlaks, et Malta FIAU on rikkunud oma kohustusi, mis tulenevad ELi rahapesuvastastest õigusaktidest, ning ei ole täielikult rakendanud EBA soovitust; arvestades, et sellest tulenevalt võttis komisjon novembris 2018 vastu arvamuse kõnealuse juhtumi kohta;

S.  arvestades, et Maltal on suur pangandussektor, sealhulgas teatavad pangandusasutused, kes ei järgi kõiki regulatiivseid standardeid ja nõudeid, nagu näitab Pilatus Banki juhtum ja selle panga tegevusloa tühistamine Euroopa Keskpanga poolt;

T.  arvestades, et nn Egranti uurimisaruanne ei ole avalikult kättesaadav; arvestades, et kättesaadavad järeldused ei kinnita väiteid, mis seostavad Egrant Inc. omandiõigust Malta peaministri ja tema abikaasaga; arvestades, et ainult peaministril, justiitsministril, peaministri kantseleiülemal ja peaministri kommunikatsiooninõunikul on juurdepääs täielikule redigeerimata uurimisaruandele;

U.  arvestades, et senini ei ole algatatud ühtegi uurimist, et paljastada Egranti tegelikult kasusaav omanik, kes on endiselt välja selgitamata;

V.  arvestades, et paljastused firma „17 Black“ tegelikult kasusaava omaniku kohta – väidetavalt on selleks Tumas Groupi tegevjuht, kellega Malta valitsus sõlmis lepingu Electrogasi elektrijaama ehitamiseks Maltale – rõhutavad veelgi vajadust suurema läbipaistvuse järele küsimustes, mis puudutavad majanduslikke huve ja sidemeid valitsusliikmetega, nagu peaministri kanseleiülem ning praegune turismiminister ja endine energeetikaminister;

W.  arvestades, et peaministri kantseleiülem ning praegune turismiminister ja endine energeetikaminister on ainsad kõrged valitsusametnikud ELi liikmesriikidest, keda saab pidada mõne Panama dokumentidega avalikustatud juriidilise isiku tegelikult kasusaavaks omanikuks; arvestades, et neist viimatimainitu tegi Euroopa Parlamendi delegatsioonile oma firmade kasutamise kohta tunnistusi andes avaldusi, mis on vastuolus Panama dokumentides avaldatud dokumentidega;

X.  arvestades, et ajakirjanike ohutuse puudumine ja kodanikuühiskonna tegevusruumi ahenemine ähvarduste ja hirmutamise tõttu õõnestavad järelevalvet täidesaatva võimu üle ja vähendavad inimeste kodanikuaktiivsust;

Y.  arvestades, et ajakirjanikud (eelkõige uurivad ajakirjanikud, kuid mitte ainult nemad) seisavad üha enam silmitsi nn üldsuse osalemise vastaste strateegiliste hagidega (SLAPP), mida esitatakse nende vastu üksnes nende töö takistamiseks;

Z.  arvestades, et Daphne Caruana Galizia perekond peab isegi pärast tema surma toime tulema vihkamiskampaaniate ja laimusüüdistustega (mh ka Malta valitsuse liikmetelt) ning et asepeaminister on teatanud, et ei pea vajalikuks nende laimusüüdistuste tagasivõtmist;

AA.  arvestades, et Daphne Caruana Galizia perekond ja sõbrad ning kodanikuühiskonna aktivistid seisavad silmitsi ka pideva mälestusesemete lõhkumise ja teisaldamisega talle pühendatud ajutises mälestuspaigas;

AB.  arvestades, et oma 14.–15. detsembri 2018. aasta täiskogu 117. istungjärgul vastu võetud arvamuses Malta kohta(16) rõhutas Veneetsia komisjon riikide positiivset kohustust kaitsta ajakirjanikke kui küsimust, mis on otseselt seotud õigusriigi põhimõttega, ning rõhutas, et „[Malta] valitsus on võtnud endale rahvusvahelise kohustuse tagada, et meedial ja kodanikuühiskonnal oleks võimalik täita aktiivset rolli ametiasutustelt vastutuse nõudmisel“(17);

AC.  arvestades, et Veneetsia komisjon on rõhutanud, et kohtunike ametissenimetamise komitee (JAC) loomine 2016. aastal oli Malta ametivõimude poolt positiivne samm, kuid on samuti rõhutanud, et kohtute sõltumatuse põhimõtet arvesse võttes on siiski veel mitmeid murepunkte, eelkõige seoses süüdistuse esitamise volituste ja kohtusüsteemi struktuuriga, samuti üldise võimude lahususe ja tasakaaluga riigis, mis on ilmselgelt kaldu täitevvõimu ja eelkõige peaministri poole, kellel on väga ulatuslikud volitused, mh erinevates ametissenimetamise menetlustes, nagu kohtunike puhul, ning et see ei ole seotud töökindla kontrolli- ja tasakaalustussüsteemiga(18);

AD.  arvestades, et Veneetsia komisjon on nentinud, et praegune süüdistuse esitamise volituste jaotus Malta politsei ja peaprokuröri vahel kujutab endast ebamäärast süsteemi, mis on võimude lahususe seisukohast problemaatiline; arvestades, et Veneetsia komisjon märkis ka, et peaprokurör, kellel on süüdistuse esitamise volitused, olles samal ajal ka valitsuse õigusnõustaja ja FIAU esimees, omab väga võimukat ametikohta, mis on aga demokraatliku kontrolli ja tasakaalustatuse põhimõtte ning võimude lahususe seisukohast problemaatiline(19);

AE.  arvestades, et Veneetsia komisjoni delegatsioon märkis, et pärast komisjoni 2013. aasta aruannet kohtusüsteemi tervikliku reformi kohta on peaprokuröri rollide edaspidine lahutamine Maltas nüüd laialdaselt heaks kiidetud(20); arvestades, et Malta valitsus on nüüd teatanud seadusandliku protsessi algatamisest, et see lahutamine teoks teha;

AF.  arvestades, et Veneetsia komisjon on märkinud, et lisaks süüdistuse esitamise ülesannetele, mida täidavad peaprokurör ja politsei, on juurdluste algatamise õigus ka magistraadikohtutel, ning et nende juurdluste ja politseiuurimiste vahel ei tundu olevat mingit koordineerimist(21);

AG.  arvestades, et Veneetsia komisjon on samuti rõhutanud, et alaline korruptsioonivastane komisjon (PCAC) kannatab puuduste all, mis tulenevad esiteks selle koosseisust, kuna liikmete ametisse nimetamine sõltub peaministrist, kuigi ta peab selleks konsulteerima opositsiooniga, ning teiseks esitatavate aruannete adressaadist, st justiitsministrist, kellel puuduvad uurimisvolitused, mistõttu komisjoni aruanded viivad tegelike uurimisteni ja süüdistuste esitamiseni ainult väga vähestel juhtudel(22);

AH.  arvestades, et Veneetsia komisjon leidis, et politsei peadirektori ametissenimetamise menetlus peaks põhinema avalikul konkursil; üldsus peaks politsei peadirektorit tajuma poliitiliselt neutraalsena(23);

AI.  arvestades, et Maltas on presidendi järelevalve all hakatud vaagima põhiseaduslikke reforme, millesse on kaasatud erinevad poliitilised jõud ja kodanikuühiskond, ning millest enamiku rakendamiseks on vaja parlamendi kahekolmandikulist häälteenamust;

AJ.  arvestades, et Euroopa Parlamendi järelevalve liikmesriikides valitseva õigusriigi olukorra halvenemise suhtes on oluline osa Euroopa demokraatiast ning et õigusriigi järelevalve töörühma vorm võimaldab parlamendil teha seda hoolikalt ning koostöös liikmesriikide ametiasutuste ja kodanikuühiskonnaga;

AK.  arvestades, et hoolimata Euroopa Parlamendi laialdase toetusega resolutsioonidest(24) ei ole komisjon ikka veel esitanud ettepanekut luua kõikehõlmav ja sõltumatu mehhanism demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste olukorra jälgimiseks kord aastas kõikides liikmesriikides;

AL.  arvestades, et investoritele kodakondsuse ja elamisloa andmise kavad ELi liikmesriikides kujutavad endast tõsist ohtu võitlusele rahapesu vastu, kahjustavad vastastikust usaldust ja Schengeni ala terviklikkust, võimaldavad kolmandate riikide kodanike riiki lubamist üksnes kogunenud jõukuse, mitte aga kasulike teadmiste, oskuste või humanitaarkaalutluste alusel, ning tähendavad tegelikult ELi kodakondsuse müümist; arvestades, et komisjon on selgesõnaliselt teatanud, et ta ei toeta enam Malta kavasid investoritele kodakondsuse ja elamisloa andmiseks;

AM.  arvestades, et komisjon avaldas aruande investoritele kodakondsuse ja elamisloa andmise kavade kohta, milles on kaardistatud olemasolevaid tavasid ja tuvastatud teatavaid riske, mida sellised kavad ELi jaoks põhjustavad, eelkõige seoses julgeoleku, rahapesu, maksudest kõrvalehoidumise ja korruptsiooniga;

AN.  arvestades, et Malta valitsus on erafirmaga Henley & Partners sõlminud Maltas investoritele kodakondsuse ja elamisloa andmise kava rakendamiseks konfidentsiaalse kokkuleppe, mis muudab võimatuks kontrollida, kas kokkulepitud menetlused, müügimahud jm tingimused on kooskõlas Malta, ELi ja rahvusvahelise õigusega ning julgeolekukaalutlustega;

AO.  arvestades, et Maltas investoritele kodakondsuse ja elamisloa andmise kava taotlejate suhtes rakendatavad elukohanõuded ei ole kooskõlas sellistele kavadele kehtestatud tingimustega, mis lepiti komisjoniga kokku 2014. aastal; arvestades, et komisjon ei ole võtnud tulemuslikke meetmeid elukohanõuete mittejärgimise probleemile lahenduse leidmiseks;

AP.  arvestades, et Malta ametnike väidetavat meditsiini- ja Schengeni viisade müüki Liibüas ja Alžeerias ei ole täielikult uuritud(25);

AQ.  arvestades, et ROLMG delegatsiooni visiidi ajal andsid Slovakkia ajakirjanikud mõista, et nad tegutsevad keskkonnas, kus ei ole alati tagatud täielik sõltumatus ja ohutus; arvestades, et Slovakkia Ringhäälingus (RTVS) on esinenud juhtumeid, kus on tunda poliitilist sekkumist ajakirjanduse töösse, näiteks antakse lühisuuniseid uudiste koostamiseks;

AR.  arvestades, et riiklik ajakirjandusseadus on Slovakkias läbivaatamisel ning see annab võimaluse tugevdada meediavabadust ja ajakirjanike turvalisust; arvestades, et praeguse seadusandliku ettepanekuga kaasneb oht piirata meediavabadust;

AS.  arvestades, et Slovakkiast on tulnud teateid korruptsiooni ja pettuste kohta, mh seoses ELi põllumajandusfondidega, millesse on segatud põllumajanduslike maksete amet ja mis vääriksid põhjalikku ja sõltumatut uurimist (ja millest osa OLAF tõepoolest ka uurib) ning mille tõttu parlamendi eelarvekontrollikomisjon korraldas detsembris 2018 teabekogumiskülastuse Slovakkiasse; arvestades, et Slovakkias on ELi liikmesriikide seas kõrgeim pettuste ja rikkumiste avastamise määr(26);

AT.  arvestades, et ROLMG liikmetel on kahtlusi Slovakkia õiguskaitse erapooletuse ja kohtute sõltumatuse suhtes, eelkõige seoses politiseerituse ning läbipaistmatusega valiku- ja ametissenimetamise menetlustes, näiteks politsei peadirektori ameti puhul;

AU.  arvestades, et Slovakkia peaminister ja teised kõrged valitsusliikmed, samuti peaprokuröri asetäitja ja politsei peadirektor astusid pärast Ján Kuciaki mõrva tagasi;

AV.  arvestades, et seadusandlikku protsessi, mis puudutab konstitutsioonikohtu kohtunike valikumenetluse reformi, ei ole Slovakkias lõpule viidud, ning et järgmine valikuprotsess, mille käigus asendatakse üheksa pensionile jäävat kohtunikku, toimub vastavalt praegu kehtivale menetlusele; arvestades, et see valikumenetlus on Slovakkia parlamendis praegu blokeeritud;

AW.  arvestades, et oma lähetuse ajal võtsid ROLMG delegatsiooni liikmed teadmiseks Slovakkia ametiasutuste eri töötajate ja kodanikuühiskonna esindajate poolt võetud kohustusi järgida õigusriigi norme;

AX.  arvestades, et Piirideta Reporterite 2018. aasta maailma ajakirjandusvabaduse indeksi järgi on Slovakkia 27. kohal (võrreldes 17. kohaga 2017. aastal), Malta on 65. kohal (võrreldes 47. kohaga 2017. aastal) ja Bulgaaria on kõige viimase ELi liikmesriigina 111. kohal (võrreldes 109. kohaga 2017. aastal);

AY.  arvestades, et organisatsioon Transparency International paigutas oma 2018. aasta korruptsiooni tajumise indeksis Malta 51. kohale (46. koht 2017. aastal), Slovakkia 57. kohale (54. koht 2017. aastal) ja Bulgaaria 77. kohale (71. koht 2017. aastal); arvestades, et kõigi kolme riigi näitajad jäävad ELi keskmisele tunduvalt alla(27);

Üldised märkused

1.  mõistab teravalt hukka asjaolu, et üha suurem hulk liikmesriikide valitsusi püüab pidevalt nõrgestada õigusriiki, võimude lahusust ja kohtute sõltumatust; väljendab muret selle pärast, et kuigi enamik liikmesriike on vastu võtnud õigusaktid, millega tagada kohtute sõltumatus ja erapooletus kooskõlas Euroopa Nõukogu normidega, esineb endiselt probleeme seoses sellega, kuidas neid norme kohaldatakse;

2.  tuletab meelde, et õigusriik on osa kõikidest ELi lepingu artiklis 2 loetletud väärtustest ja nende kaitsmise eeltingimus; kutsub kõiki asjaomaseid ELi ja riigi tasandil osalejaid, sealhulgas valitsusi, parlamente ja kohtuid üles suurendama pingutusi õigusriigi järgimiseks ja tugevdamiseks;

3.  tunneb suurt muret ajakirjanikke ja meediavabadust ähvardavate kasvavate ohtude, selle elukutse süveneva avaliku halvustamise ja üldise kahjustamise, asjaomase sektori üha suurema majandusliku kontsentreerumise ja väärinfo hulga suurenemise pärast; tuletab meelde, et õigusriigil põhinev kindel demokraatia ei saa toimida ilma tugeva ja sõltumatu neljanda võimuta;

4.  nõuab tungivalt, et nõukogu hindaks kõiki rikkumismenetlusi ja ELi lepingu artikli 7 kohast menetlust käsitlevaid komisjoni ja Euroopa Parlamendi ettepanekuid ja võtaks nende suhtes järelmeetmeid ning eelkõige võtaks kiiresti meetmeid, tuginedes komisjoni 20. detsembri 2017. aasta põhjendatud ettepanekule Poola kohta, ja lülitaks esmatähtsa küsimusena nõukogu päevakorda Ungari olukorra, teavitades parlamenti viivitamata ja täielikult menetluse kõigis etappides ja kutsudes parlamenti üles esitama nõukogule oma põhjendatud ettepaneku Ungari kohta;

Uurimised ja õiguskaitse

5.  palub, et Malta valitsus algataks viivitamata Daphne Caruana Galizia mõrva täieliku ja sõltumatu avaliku uurimise, pöörates erilist tähelepanu asjaoludele, mis võimaldasid mõrval toimuda, ametivõimude reaktsioonile ja meetmetele, mida on võimalik kehtestada sellise mõrva kordumise vältimiseks;

6.  nõuab tungivalt, et Malta valitsus mõistaks avalikult ja üheselt hukka igasuguse vihakõne mõrvatud Daphne Caruana Galizia mälestuse suhtes ja tema halvustamise; nõuab tungivalt, et vihkamist õhutavate ametiisikute suhtes võetaks jõulisi meetmeid;

7.  leiab, et on äärmiselt oluline leida lahendus seoses Daphne Caruana Galizia mälestuspaigaga Vallettas ning selleks tuleb teha koostööd kodanikuühiskonna ja tema perega, et mälestamine oleks võimalik ilma takistusteta;

8.  palub, et asjaomased Malta ametiasutused avaldaksid firmat Egrant käsitleva magistraadikohtu täielikult redigeerimata uurimisaruande;

9.  nõuab tungivalt, et Malta ja Slovakkia valitsused tagaksid, et õiguskaitseasutused uurivad viivitamata ja täielikult kõiki teateid kuritegudest, sealhulgas juhul, kui neid teateid annavad rikkumisest teatajad ja ajakirjanikud, eelkõige näiteks väidetavate korruptsiooni, finantskuritegude, rahapesu, pettuse ja maksudest kõrvalehoidumise juhtumite puhul, millest teatasid Daphne Caruana Galizia ja Ján Kuciak;

10.  palub, et ELi institutsioonid ja liikmesriigid algataksid sõltumatu rahvusvahelise avaliku uurimise Daphne Caruana Galizia mõrva ning tema teatatud väidetavate korruptsiooni, finantskuritegude, rahapesu, pettuse ja maksudest kõrvalehoidumise juhtumite kohta, millega on seotud Malta praegused ja endised kõrged ametiisikud;

11.  peab kahetsusväärseks, et ROLMG delegatsiooniga kohtumiseks ei olnud kättesaadavad kõik Malta valitsuse liikmed, näiteks turismiminister ja endine energeetikaminister, ning et delegatsioonil ei olnud võimalik kohtuda ka Nexia BT esindajate, näiteks firma juhtiva osanikuga;

12.  märgib murega, et Malta ametiasutused ei esitanud Saksamaa Föderaalsele Kriminaalpolitseiametile (Bundeskriminalamt) ametlikku õigusabi taotlust, et pärast seda, kui Daphne Caruana Galizia pere andis tema sülearvuti ja kõvakettad üle Saksamaa ametiasutustele, saada juurdepääs sinna salvestatud andmetele;

13.  väljendab heameelt asjaolu üle, et Slovakkia ametiasutused esitasid süüdistuse Ján Kuciaki ja Martina Kušnírová mõrvade väidetavale tellijale ning mõrvade väidetavatele toimepanijatele; palub õiguskaitseasutustel jätkata kõikide kättesaadavate vahendite abil (sh ühise uurimisrühma lepingu pikendamine pärast 2019. aasta aprilli) uurimist nii riigi kui ka rahvusvahelisel tasandil ning tagada, et täielikult uuritakse juhtumi kõiki aspekte, sealhulgas võimalikke poliitilisi seoseid nende kuritegudega;

14.  märgib, et Ján Kuciaki ja Martina Kušnírová mõrva uurimine on paljastanud ka teisi kuritegusid, sealhulgas väidetava plaani mõrvata prokurörid Peter Šufliarsky ja Maroš Žilinka ning jurist Daniel Lipšic; märgib, et viimati nimetatud uurimise viib peaprokuröri ja eriprokuröri ühise otsuse alusel läbi siseministeeriumi politseiinspektsioon (kes jälgib ka edasisi sündmusi), kuna sihtmärgiks olnud isikute kohta politseiandmebaasides otsingute tegemisega võisid olla seotud politseiametnikud;

15.  väljendab heameelt selle üle, et on loodud Ján Kuciaki nimeline uurimiskeskus, 2018. aasta lõpus paljude ajakirjanike poolt algatatud Daphne projekt ja 2018. aasta märtsis 18 uurivate ajakirjanike konsortsiumi poolt algatatud Daphne projekt „Forbidden Stories“, et jätkata Daphne poolelijäänud tööd; märgib, et kuus kuud pärast loomist tehti Daphne projekti esimeses väljaandes uusi paljastusi;

16.  kutsub komisjoni ja Euroopa Pettustevastast Ametit üles uurima põhjalikult kõiki juhtumeid, millest 2018. aastal teatati Euroopa Parlamendi ajutistele delegatsioonidele, st väidetavaid korruptsiooni- ja pettusejuhtumeid, muu hulgas seoses ELi põllumajandusfondide ja maa hõivamise võimalike väärade stiimulitega;

17.  kutsub Malta valitsust üles algatama uurimist, mis käsitleb Panama dokumentidega seotud paljastusi ning seoseid Dubais asuva firma „17 Black“ ja turismiministri, endise energeetikaministri ja peaministri kantseleiülema vahel;

18.  palub Malta ja Slovakkia valitsustel, kõigil ELi liikmesriikidel ja nende õiguskaitseasutustel tõhustada organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastast võitlust, et taastada üldsuse usaldus oma institutsioonide vastu;

19.  märgib, et GRECO võttis 22. märtsil 2019 vastu addendumi teisele vastavusaruandele Slovakkia kohta, mis puudutas korruptsiooni ennetamist parlamendiliikmete, kohtunike ja prokuröride suhtes; kutsub Slovakkia valitsust üles rakendama kõik soovitused täies ulatuses;

20.  märgib, et GRECO võttis 23. märtsil 2019 vastu viienda hindamisaruande Malta kohta; kutsub Malta valitsust üles andma loa selle aruande avaldamiseks niipea kui võimalik ning rakendama kõik soovitused täies ulatuses;

21.  peab äärmiselt murettekitavaks Slovakkia valitsuse võimalikku rolli Saksamaal toime pandud Vietnami kodaniku röövis ning nõuab, et pidevas koostöös Saksamaa ametiasutustega koostataks põhjalik uurimisraport, sealhulgas endise siseministri väidetava osalemise kohta;

22.  peab murettekitavaks väiteid korruptsiooni, huvide konfliktide, karistamatuse ja nn pöördukse efekti kohta Slovakkia võimuringkondades; on hämmelduses, et riikliku kriminaalameti (NAKA) endine kõrge politseiametnik ja endine politsei peadirektor nimetati pärast nende tagasiastumist siseministri nõunikeks, seda ka Tšehhi Vabariigis; märgib, et endine politsei peadirektor on nüüdseks siseministri nõuniku ametikohalt tagasi astunud, mida ta tegi pärast seda, kui ilmusid pressiteated, mis käsitlesid Ján Kuciaki kohta politseiandmebaasis enne tema mõrva tehtud otsingut, mis väidetavalt teostati endise politsei peadirektori korraldusel;

23.  väljendab heameelt selle üle, et Slovakkia ja Malta kodanikud ja kodanikuühiskonna organisatsioonid osalevad võitluses demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste eest; nõuab tungivalt, et Slovakkia ja Malta valitsused toetaksid täielikult sellist kodanikuaktiivsust ja hoiduksid selle summutamisest; nõuab, et Europolile ja Eurojustile eraldataks lähiajal täiendavaid vahendeid sedalaadi uurimiste läbiviimiseks;

24.  kutsub Malta, Slovakkia ja Bulgaaria valitsusi üles jätkuvalt soodustama igasugust koostööd Europoliga, muu hulgas kaasates ameti täielikult uurimistesse ja andes talle ennetavalt täieliku juurdepääsu uurimistega seotud toimikutele;

25.  palub komisjonil esitada selged suunised, mis käsitlevad liikmesriikide õiguskaitseasutuste omavahelist ning nende ja ELi ametite vahelist andmete ja tõendusmaterjali vahetamise (muu hulgas Euroopa uurimismääruse kohaldamise kaudu) korda ja õigusraamistikku;

26.  märgib, et Europoli ja Eurojusti praegused eelarvevahendid ja inimressursid ning volitused ei ole piisavad selleks, et kõnealused ametid saaksid aktiivselt ja täies ulatuses pakkuda ELi lisaväärtust, viies läbi uurimisi selliste juhtumite puhul nagu Daphne Caruana Galizia ning Ján Kuciaki ja Martina Kušnírová mõrvad;

27.  rõhutab, et liikmesriikide õiguskaitse- ja kohtuasutused on osa ELi koostöösüsteemist; on seetõttu seisukohal, et ELi institutsioonid, organid ja asutused peaksid aktiivselt osalema riikide ametiasutuste vajakajäämiste kõrvaldamisel, ning peab murettekitavaks, et ELi institutsioonid, organid ja asutused algatavad selliseid meetmeid sageli üksnes pärast seda, kui ajakirjanikud ja rikkumisest teatajad on teabe avalikustanud;

28.  palub komisjonil ja nõukogul suurendada Europoli eelarvet kooskõlas mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) läbirääkimistel kindlaks tehtud tegevus- ja strateegiliste vajadustega ning tõhustada Europoli volitusi, et võimaldada sellel aktiivsemalt osaleda liikmesriikides läbiviidavates uurimistes juhtivate kuritegelike organisatsioonide asjus (näiteks võimalus algatada selliste juhtumite puhul ennetavalt ühiste uurimisrühmade moodustamine), kui on tõsiseid kahtlusi nende uurimiste sõltumatuse ja kvaliteedi osas;

29.  palub Eurojustil ja tulevasel Euroopa Prokuratuuril teha optimaalset koostööd ELi finantshuve käsitlevates uurimistes, eelkõige seoses liikmesriikidega, kes ei ole Euroopa Prokuratuuriga ühinenud; nõuab seetõttu, et liikmesriigid ja ELi institutsioonid hõlbustaksid Euroopa Prokuratuuri kiiret loomist, ning on seisukohal, et kõik liikmesriigid, kes ei ole veel teatanud oma kavatsusest ühineda Euroopa Prokuratuuriga, peaksid seda tegema;

30.  kutsub komisjoni üles võtma järelmeetmeid Euroopa Parlamendi resolutsioonidele, milles nõutakse uurimismeetodite parimate tavade kaardistamist kogu ELis, et hõlbustada ühiste uurimistavade väljatöötamist ELis(28);

Põhiseaduslikud probleemid Maltas ja Slovakkias

31.  peab tervitatavaks Malta valitsuse avaldusi Veneetsia komisjoni hiljutises raportis esitatud soovituste rakendamise kohta;

32.  väljendab heameelt selle üle, et loodi töörühm, milles nii valitsuse kui ka opositsiooni liikmed osalevad põhiseadusreformi vaagimises;

33.  väljendab heameelt seoses Malta valitsuse hiljutise teadaandega seadusandlike protsesside algatamise kohta mitmete Veneetsia komisjoni soovituste rakendamiseks; kutsub Malta valitsust ja parlamenti üles rakendama eranditult ja vajaduse korral ka tagasiulatuvalt kõiki Veneetsia komisjoni soovitusi, et tagada oma varasemate ja praeguste otsuste, seisukohtade ja struktuuride kooskõlla viimine nende soovitustega ning eelkõige

   tugevdada Malta Esindajatekoja liikmete sõltumatust, järelevalvevolitusi ja suutlikkust, eelkõige karmistades ametitegevuse ühitamatust käsitlevaid norme ning nähes ette asjakohase palga ja erapooletu toetuse;
   anda avalikult teada vabadest kohtunike ametikohtadest (punkt 44);
   muuta kohtunike ametissenimetamise komitee (JAC) koosseisu, et vähemalt pooled selle liikmetest oleksid kohtunikud, kelle on valinud nende kolleegid, ning anda komiteele volitused kandidaatide järjestamiseks saavutuste alusel ja esitada need kandidaadid (ka ülemkohtuniku ametisse nimetamise puhul) otse presidendile ametisse nimetamiseks (punkt 44);
   anda õigusemõistmise komisjonile kohtunike ja magistraadikohtunike ametist tagandamise õigus ja näha ette võimalus esitada kohtule kaebus kõnealuse komisjoni kehtestatud distsiplinaarmeetmete kohta (punkt 53);
   moodustada sõltumatu riiklike süüdistuste direktori ametikoht, kes vastutaks kõikide riiklike süüdistuste eest, võttes üle peaprokuröri praegused süüdistuse esitamise ülesanded, samuti politsei süüdistuse esitamise ülesanded ja magistraadikohtu uurimised, nagu on soovitanud Veneetsia komisjon (punktid 61–73); palub Malta valitsusel kohaldada selle võimaliku vastloodud riiklike süüdistuste direktori ametikoha suhtes kohtulikku kontrolli, eelkõige süüdistuse esitamata jätmise otsuste puhul (punktid 68 ja 73);
   viia läbi alalise korruptsioonivastase komisjoni (PCAC) reform, tagades, et ametisse nimetamise protsess sõltub vähem täitevvõimust ning eelkõige peaministrist ja et nimetatud komisjoni raportid tooksid kaasa tegeliku süüdistuse esitamise; kaaluda ka võimalust, et PCAC annab aru otse vastsele riiklike süüdistuste direktorile (punkt 72);
   algatada põhiseadusreform, mille eesmärk on tagada, et konstitutsioonikohtu otsustega kaasneb põhiseadusevastaseks tunnistatud sätete tühistamine, ilma et parlament peaks sekkuma (punkt 79);
   kaotada tava, et parlamendiliikmed töötavad osaajaga, suurendada parlamendiliikmete palka, piirata parlamendiliikmete nimetamist ametlikesse organitesse, anda parlamendiliikmete käsutusse piisavalt tugipersonali ning sõltumatuid teadmisi ja nõuandeid ning hoiduda delegeeritud õigusaktide ulatuslikust kasutamisest (punkt 94);
   tagada, et ametiasutused täidaksid täielikult ombudsmani teabenõudeid, et ombudsmani raportite üle peetaks parlamendis arutelusid, et ombudsmani ametikoht oleks reguleeritud põhiseadusega ja et ajakohastataks teabevabaduse seadust (punktid 100–101);
   muuta alaliste sekretäride ametissenimetamise protsessi, st et valiku teeks saavutuste alusel sõltumatu avaliku teenistuse komisjon, mitte peaminister (punktid 119–120);
   piirata oluliselt nn usaldusametikohtade või -isikute tava ning võtta vastu selged õigusnormid ja põhiseaduse muudatus, mis moodustaksid selle tava reguleerimise aluse ja raamistiku (punkt 129);
   muuta politsei peadirektori ametissenimetamise korda, st et see oleks saavutustepõhine, nähes ette avaliku konkursi korraldamise (punkt 134);

34.  märgib, et Slovakkias toimub konstitutsioonikohtu kohtunike valimise ja ametisse nimetamise menetlus, kuna 13‑st kohtunikust üheksal lõpeb veebruaris ametiaeg; rõhutab, et normid, mis käsitlevad seda valimise ja ametisse nimetamise protsessi ning kvalifikatsiooni ja nõudeid, peavad vastama kõrgeimatele võimalikele läbipaistvuse, kontrolli- ja vastutuse standarditele kooskõlas Veneetsia komisjoni sellekohaste järeldustega(29); väljendab muret seoses asjaoluga, et Slovakkia parlamendis ei ole selles valikuprotsessis veel edusamme tehtud;

35.  nõuab Slovakkia politsei uue peadirektori valimist 2019. aastal käsitlevate normide ja menetluste läbipaistvat, üheselt mõistetavat ja objektiivset kohaldamist, et tagada selle ametikoha sõltumatus ja erapooletus; märgib, et valikuprotsess on alanud ja kandidaadid osalevad peagi Slovakkia parlamendi asjaomases komisjonis korraldavatel kuulamistel; nõuab, et need kuulamised oleksid avalikud;

Investoritele kodakondsuse, elamisloa ja viisade andmise kavad

36.  palub Malta valitsusel lõpetada investoritele kodakondsuse ja elamisloa andmise kavad ning tellida sõltumatu ja rahvusvahelise uurimine, mis käsitleb sellise müügi mõju Malta rahapesuvastasele jõustamissuutlikkusele, piiriülesele kuritegevusele ja Schengeni ala terviklikkusele;

37.  kutsub Malta valitsust üles avaldama igal aastal eraldi nimekirja kõigist isikutest, kes on ostnud Malta ja ELi kodakondsuse, ning tagama, et ostjad ei oleks toodud samas nimekirjas inimestega, kes on saanud Malta kodakondsuse muul viisil; kutsub Malta valitsust üles tagama, et kõik need uued kodanikud on enne kodakondsuse ostmist tegelikult elanud Maltas ühe täisaasta, nagu komisjoniga enne programmi käivitamist kokku lepiti; kutsub komisjoni üles tegema kõik endast oleneva, et tagada edaspidi algse käsituse järgmist selles küsimuses;

38.  väljendab heameelt asjaolu üle, et kui komisjonilt paluti 2019. aasta veebruaris selgitust, märkis ta selgelt, et ei toeta mingil viisil Malta kavasid investoritele kodakondsuse ja elamisloa andmiseks;

39.  kutsub Malta valitsust üles täielikult avalikustama ja lõpetama oma lepingu erafirmaga Henley & Partners, kes praegu rakendab Malta kavasid investoritele kodakondsuse ja elamisloa andmiseks, nii et lõpetamine või peatamine ei avaldaks mõju riigi rahandusele;

40.  kutsub komisjoni üles uurima, kas liikmesriigi ametiasutuste ja erafirmade vahelised lepingud, millega reguleeritakse investoritele kodakondsuse ja elamisloa andmise kavasid ning mille alusel tehakse nende allhankeid, on kooskõlas ELi ja rahvusvahelise õiguse ning julgeolekukaalutlustega;

41.  väljendab heameelt investoritele kodakondsuse ja elamisloa andmise kavasid käsitleva komisjoni aruande avaldamise üle, kuid peab murettekitavaks selles esitatud andmete vähesust; kutsub komisjoni üles endiselt jälgima mitmesuguste investoritele kodakondsuse ja elamisloa andmise kavade ulatust ja mõju ELis, pöörates erilist tähelepanu hoolsusmeetmetele, kavades osalejate profiilile ja tegevusele, piiriülesele kuritegevusele avalduvale võimalikule mõjule ja Schengeni ala terviklikkusele; kutsub liikmesriike üles kaotama niipea kui võimalik järk-järgult kõik olemasolevad investoritele kodakondsuse ja elamisloa andmise kavad; palub, et komisjon käsitleks seni investoritele kodakondsuse ja elamisloa andmise kavasid sõnaselgelt Schengeni hindamismehhanismi raames ning esitaks seadusandliku ettepaneku, milles sätestatakse investoritele kodakondsuse ja elamisloa andmise kavadele selged piirid;

42.  palub komisjonil, tuginedes oma aruandele, mis käsitleb investoritele kodakondsuse ja elamisloa andmise kavasid erinevates ELi liikmesriikides, uurida konkreetselt seda, millist mõju avaldavad Schengeni ala terviklikkusele Malta valitsuse kavad investoritele kodakondsuse ja elamisloa andmiseks;

43.  palub Europolil ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametil viia läbi ühise ohuhindamise, milles käsitletakse ELi liikmesriikide kohaldatavate investoritele kodakondsuse ja elamisloa andmise kavade tagajärgi organiseeritud kuritegevuse vastasele võitlusele ja Schengeni ala terviklikkusele;

44.  kutsub Malta valitsust üles uurima põhjalikult väiteid, mis puudutavad Schengeni viisade ja meditsiiniliste viisade massilist müüki, sealhulgas Malta endiste või praeguste kõrgete valitsusametnike, näiteks peaministri kantseleiülema ja Neville Gafa väidetavat osalemist selles;

Ajakirjanike turvalisus ja meedia sõltumatus

45.  palub Slovakkia valitsusel tagada ajakirjanike turvalisus; mõistab hukka läbipaistvuse puudumise meediaomandi valdkonnas; seab kahtluse alla avalik-õigusliku meedia sõltumatuse ja kvaliteedi pärast mitme RTVSi ajakirjaniku lahkumist; märgib murega, et praeguse seadusandliku ettepanekuga kaasneb oht piirata meediavabadust;

46.  peab murettekitavaks Slovakkia poliitikute avaldusi, milles seatakse kahtluse alla sõltumatu ajakirjanduse ja avalik‑õigusliku meedia väärtus, nagu 2. oktoobril 2018 toimunud pressikonverentsil endise peaministri poolt üldsusele tehtud avaldustes;

47.  kordab Malta valitsuse asjaomastele liikmetele tehtud üleskutset tagada Daphne Caruana Galizia leinava perekonna vastu suunatud laimusüüdistuste kohene tagasivõtmine, hoiduda kriitiliste ajakirjanike pangakontode külmutamisest laimu käsitlevate seaduste ettekäändel ning reformida laimu käsitlevaid seadusi, mida kasutatakse ajakirjanike töö nurjamiseks;

48.  palub komisjonil esitada ettepanekud, et vältida nn üldsuse osalemise vastaseid strateegilisi hagisid (SLAPP);

ELi vastus

49.  kordab komisjonile tehtud üleskutset alustada Malta valitsusega dialoogi õigusriigi raamistiku kontekstis;

50.  võtab teadmiseks jõupingutused, mida komisjon ja nõukogu on teinud, et tagada õigusriigi, demokraatia ja põhiõiguste täielik järgimine kõigis liikmesriikides; väljendab siiski muret komisjoni õigusriigi raamistiku ja EL lepingu artikli 7 lõike 1 alusel algatatud menetluste senise piiratud mõju pärast; rõhutab, et ELi lepingu artiklis 2 osutatud väärtuste tõsiste ja pidevate rikkumiste korduv käsitlemata jätmine on julgustanud teisi liikmesriike samal viisil tegutsema; peab kahetsusväärseks komisjoni otsust lükata 2019. aasta juulisse edasi oma ettepaneku avaldamine õigusriigi raamistiku tugevdamise kohta;

51.  tuletab meelde, et kõigis liikmesriikides tuleb õigusriigi, demokraatia ja põhiõiguste olukorda erapooletult ja korrapäraselt hinnata; rõhutab, et kõnealune hindamine peab tuginema objektiivsetele kriteeriumidele; juhib uuesti tähelepanu oma 10. oktoobri 2016. aasta ja 14. novembri 2018. aasta resolutsioonidele, milles nõutakse tervikliku, alalise ja objektiivse ELi mehhanismi loomist demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste kaitsmiseks; on seisukohal, et see oleks õiglane, tasakaalustatud, regulaarne ja ennetav mehhanism ELi lepingu artiklis 2 loetletud väärtuste võimalike rikkumiste käsitlemiseks, ning rõhutab, et niisugune mehhanism on praegu hädavajalikum kui kunagi varem;

52.  peab kahetsusväärseks, et komisjon ei ole ikka veel esitanud ettepanekut, mille eesmärk on luua ELi terviklik demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste mehhanism, ning palub komisjonil seda õigeaegselt teha, esitades eelkõige ettepaneku võtta vastu demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste ELi pakti käsitlev institutsioonidevaheline kokkulepe;

53.  väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle võtta vastu määrus liidu eelarve kaitsmise kohta, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises, juhib uuesti tähelepanu sellekohasele raportile, mille parlament võttis vastu 2019. aasta jaanuaris, ning nõuab tungivalt, et nõukogu alustaks niipea kui võimalik konstruktiivselt läbirääkimisi;

54.  rõhutab, et parlamendi poolt liikmesriikidesse saadetavad ajutised delegatsioonid võimaldavad tõhusalt jälgida demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste rikkumisi; soovitab luua kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonis alalise struktuuri selliste rikkumiste jälgimiseks liikmesriikides;

55.  kutsub ELi institutsioone ja liikmesriike üles võitlema kindlalt süsteemse korruptsiooni vastu ning töötama välja tõhusaid vahendeid korruptsiooni ennetamiseks, selle vastu võitlemiseks, selle eest karistamiseks ja pettuste vastu võitlemiseks ning jälgima korrapäraselt avalike vahendite kasutamist; väljendab veel kord kahetsust, et komisjon on viimastel aastatel otsustanud ELi korruptsioonivastase võitluse aruannet mitte avaldada, ning rõhutab, et korruptsioonivastaste teabelehtede koostamine Euroopa poolaasta raames ei ole piisavalt tõhus meede, et tagada korruptsiooni küsimuse kindel käsitlemine; palub seetõttu komisjonil viivitamata jätkata iga-aastast korruptsioonivastast järelevalvet ja aruandlust, viidates kõikidele liikmesriikidele ja ELi institutsioonidele;

56.  peab tervitatavaks Euroopa Keskpanga ja riikide järelevalveasutuste vahelist kokkulepet, mis käsitleb uut koostöömehhanismi teabevahetuseks; ergutab kõiki osalevaid asutusi seda mehhanismi ulatuslikult kasutama, et tagada kiire ja tõhus koostöö rahapesu vastases võitluses;

57.  tuletab presidendile meelde, et parlamendi üleskutse luua Daphne Caruana Galizia nimeline Euroopa uuriva ajakirjanduse auhind, millega tunnustataks igal aastal väljapaistvat uurivat ajakirjandustööd Euroopas, on juba pikemat aega ellu viimata;

58.  väljendab heameelt parlamendi otsuse üle anda Ján Kuciaki nimi oma praktikaprogrammile, mis on mõeldud uurivatele ajakirjanikele;

o
o   o

59.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele ning Euroopa Nõukogu Parlamentaarsele Assambleele.

(1) ELT C 482, 23.12.2016, lk 117.
(2) ELT C 215, 19.6.2018, lk 162.
(3) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0456.
(4) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0438.
(5) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0055.
(6) ELT C 58, 15.2.2018, lk 148.
(7) ELT C 204, 13.6.2018, lk 95.
(8) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0442.
(9) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0183.
(10) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0204.
(11) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0340.
(12) ELT C 407, 4.11.2016, lk 46.
(13) ELT C 399, 24.11.2017, lk 127.
(14) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0216.
(15) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0446.
(16) „Malta – arvamus põhiseadusliku korra ja võimude lahususe kohta“, vastu võetud Veneetsia komisjoni täiskogu 117. istungjärgul (Veneetsia, 14.–15. detsember 2018).
(17) Veneetsia komisjoni arvamus, punkt 142.
(18) Samas, punktid 107–112.
(19) Samas, punkt 54.
(20) Samas, punkt 59.
(21) Samas, punkt 71.
(22) Samas, punkt 72.
(23) Samas, punkt 132.
(24) Parlamendi 25. oktoobri 2016. aasta resolutsioon soovitustega komisjonile ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi loomise kohta (ELT C 215, 19.6.2018, lk 162); 14. novembri 2018. aasta resolutsioon vajaduse kohta luua ELi terviklik demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste kaitse mehhanism (Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0456).
(25) http://nao.gov.mt//loadfile/77c82f0e-89b3-44b4-85d4-e48ecfd251b0
(26) https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKS_ET.pdf
(27) https://www.transparency.org/cpi2018 https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
(28) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1539189225045&uri=CELEX:52011IP0459 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52016IP0403
(29) https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2017)001-e

Viimane päevakajastamine: 20. aprill 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika